Samsung | HT-C350 | SAMSUNG HTC350

SAMSUNG
HTC350
Gebruiksaanwijzing
HT-C350
Digital Home
Cinema System
gebruikershandleiding
Ongekende mogelijkheden
Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsungproduct.
Voor een completere service kunt u uw product
registreren op
www.samsung.com/register
HT-C350-ELS_NL-0210.indd Sec1:1
2010-02-11
5:31:30
Informatie over veiligheid
Veiligheidswaarschuwingen
VERWIJDER OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMIJDEN DE BOVEN- OF ACHTERZIJDE NIET.
AAN DE BINNENZIJDE BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER KAN REPAREREN. LAAT ONDERHOUD
OVER AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL.
LET OP
GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOK
NIET OPENEN
Dit symbool geeft aan dat er in het product
sprake is van een gevaarlijk voltage dat
elektrische schokken of persoonlijk letsel
kan veroorzaken.
LET OP : OM ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE VOORKOMEN,
MOET U DE STEKKER GOED IN HET
STOPCONTACT STEKEN.
WAARSCHUWING
• Om het risico op brand of elektrische schokken
te beperken, dient u het apparaat niet aan regen
of vocht bloot te stellen.
LET OP
• Het apparaat moet niet worden blootgesteld aan druppels
of spatten en er moeten geen objecten gevuld met
vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat worden
geplaatst.
• De hoofdstekker wordt gebruikt als een
ontkoppelapparaat en dient op ieder moment in gebruik
te kunnen worden genomen.
• Dit apparaat moet altijd worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
• Het apparaat moet van het lichtnet worden afgesloten
door de stekker uit het stopcontact te halen. Het
stopcontact moet nu goed bereikbaar zijn.
2
Dit symbool geeft aan dat er
belangrijke instructies bij dit product
worden geleverd.
Laserproduct van klasse 1
KLASSE 1 LASERPRODUCT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
LASERPRODUCT VAN KLASSE 1
Deze compact disc-speler is geclassificeerd als
een laserproduct van klasse 1.
Gebruik van mechanismen, aanpassingen of
handelingen anders dan zoals in deze
gebruiksaanwijzing vermeld, kunnen blootstelling
aan schadelijke straling tot gevolg hebben.
LET OP
• ALS HET APPARAAT WORDT GEOPEND EN ALS DE
VERGRENDELINGEN WORDEN UITGESCHAKELD,
KOMT ONZICHTBARE LASERSTRALING VRIJ.
VOORKOM BLOOTSTELLING AAN DE LASERBUNDEL.
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 2
2010-02-11
5:36:21
Voorzorgsmaatregelen
• Controleer of de stroomvoorziening in uw huis overeenkomt met die op de identificatiesticker aan de achterkant van het product.
• Plaats het product horizontaal op een geschikte ondergrond (meubelstuk) met genoeg ruimte er omheen voor ventilatie (7,5~10cm).
• Plaats het product niet op versterkers of andere apparaten die warm kunnen worden. Zorg dat de ventilatieopeningen niet worden
geblokkeerd.
• Plaats geen apparaten boven op het product.
• Controleer voordat u het product verplaatst of er geen disc in de speler zit.
• Om de stroomvoorziening van het product helemaal af te sluiten, verwijdert u de stekker uit het stopcontact. Dit moet u met name doen
als u het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt.
• Haal bij onweer de stekker uit het stopcontact. Bliksem kan spanningspieken veroorzaken waardoor het product beschadigd kan raken.
• Stel het product niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Dit kan oververhitting veroorzaken en ertoe leiden dat het product
niet goed functioneert.
• Bescherm het product tegen vocht en overmatige warmte of apparatuur die een sterk magnetisch of elektrisch veld genereert
(bijvoorbeeld luidsprekers).
• Haal de stekker uit het stopcontact als het product niet goed functioneert.
• Dit product is niet bedoeld voor industrieel gebruik. Dit product is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.
• Wanneer het product of een schijf bij een lage temperatuur wordt bewaard, kan condensatie optreden. Als u het product in de winter
verplaatst, wacht u ongeveer 2 uur totdat het product weer op kamertemperatuur is voordat u deze gaat gebruiken.
• De batterijen die in dit product worden gebruikt, bevatten chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu.
Gooi batterijen niet met het gewone huisvuil weg.
Accessoires
Controleer de onderstaande meegeleverde accessoires.
POWER
DISC MENU
FUNCTION
TV SOURCE
TITLE
TUNER
MEMORY
A
B
C
DSP / EQ
PL
D
MO / ST
㪈
㪉
㪊
REPEAT
CD RIPPING
DIMMER
㪌
㪍
㪏
㪐
㪋
INFO
㪎
VOL
㪇
TV CH V
MUTE
TOO
LS
TUNING V
TV
DVD RECEIVER
SELECT
SAMSUNG
Videokabel
FM-antenne
Gebruikershandleiding
Afstandbediening/
Batterijen (formaat AAA)
SCART-aansluiting
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 3
3
2010-02-11
5:36:22
Informatie over veiligheid
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruiken en
bewaren van schijven
Kleine krasjes op de schijf kunnen de geluids- en
beeldkwaliteit verslechteren en ervoor zorgen dat de
schijf overslaat.
Zorg ervoor dat u geen krassen op de schijf maakt.
Schijven vasthouden
• Raak de afspeelzijde van de schijf niet aan.
• Houd de schijf aan de randen vast zodat u geen
vingerafdrukken op het oppervlak maakt.
• Plak geen papier of tape op de schijf.
Bewaren van schijven
• Plaats de schijf niet in direct zonlicht
• Bewaar de schijf op een koele,
geventileerde plek
• Bewaar de schijf in een
beschermende hoes.
Zet de schijf rechtop.
✎ OPMERKING


Zorg ervoor dat de schijf niet vuil wordt.
Gebruik geen gebarsten of bekraste schijven.
Schijven gebruiken en bewaren
Als er vingerafdrukken of vuil op een schijf zitten, kunt
u deze reinigen met een mild, met water verdund
reinigingsmiddel en een zachte doek.
• Wanneer u de schijf schoonmaakt, veegt u
voorzichtig van binnen naar buiten.
Licentie
• OVER DIVX VIDEO: DivX® is een digitale-videoindeling
van DivX,Inc. Dit is een officiële DivX Certified-apparaat
dat DivX-video ondersteunt. Ga naar www.divx.com voor
meer informatie en software om uw bestanden om te zetten naar DivXvideo.
OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dit DivX Certified®-apparaat moet zijn
geregistreerd om DivX Video-on-Demand (VOD)-content af te kunnen
spelen. U kunt de registratiecode genereren door naar het gedeelte DivX
VOD in het instellingenmenu van het apparaat te gaan. Ga naar vod.divx.
com met deze code om het registratieproces te voltooien en meer te
leren over DivX VOD.
• DivX Certified® to play DivX ® video
• Dolby en de dubbele D zijn gedeponeerde handelsmerken van
Dolby Laboratories.
• “Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”
Copyright
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten
voorbehouden.
Kopieerbeveiliging
• Veel dvd’s bevatten een kopieerbeveiliging. Om deze reden mag u
uw product alleen rechtstreeks op uw TV aansluiten en niet op een
videorecorder. Aansluiting via een videorecorder kan leiden tot
vervormde weergave van dvd’s met kopieerbeveiliging.
• Dit product bevat technologie om het auteursrecht te beschermen
dat wordt beschermd door Amerikaanse patenten en andere
intellectueel-eigendomsrechten. Het gebruik van deze technologie
moet door Rovi Corporation zijn geautoriseerd en is alleen bestemd
voor weergave thuis en andere beperkte omstandigheden, tenzij dit
is geautoriseerd door Rovi Corporation. Reverse engineering of uit
elkaar halen van het product is verboden.
✎ OPMERKING

4
Condens kan worden gevormd als warme lucht in
contact komt met koude onderdelen in het product.
Wanneer er zich condens in het product bevindt,
functioneert dit mogelijk niet naar behoren. Als dit
gebeurt, verwijdert u de schijf en laat u het product 1
tot 2 uur ingeschakeld staan.
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 4
2010-02-11
5:36:22
Inhoud
INFORMATIE OVER
VEILIGHEID
2
INLEIDING
7
AANSLUITINGEN
15
21
4
4
4
Veiligheidswaarschuwingen
Voorzorgsmaatregelen
Accessoires
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruiken en bewaren van
schijven
Licentie
Copyright
Kopieerbeveiliging
7
7
11
11
12
13
Pictogrammen die in de handleiding worden gebruikt
Schijftypen en kenmerken
Beschrijving
Voorpaneel
Achterpaneel
Afstandsbediening
15
17
19
20
De luidsprekers aansluiten
De video-uitgang aansluiten op uw TV
De FM-antenne aansluiten
Audio van externe componenten aansluiten
21
21
22
22
22
22
22
23
23
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Voordat u begint (eerste instellingen)
Het instellingenmenu instellen
Display
Normaal/Breedbeeld
BD Wise
Resolution (Resolutie)
HDMI-formaat
Audio
Luidsprekerinst.
DRC (Dynamic Range Compression)
AV-SYNC
HDMI AUDIO
EQ-optimalisator
Systeem
Eerste instelling
DivX(R) registratie
Taal
Veiligheid
Leeftijdsbeperking
Toegangscode wijzigen
Ondersteuning
Productinformatie
NEDERLANDS
INSTALLATIE
2
3
3
4
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 5
5
2010-02-11
5:36:22
Inhoud
BASISFUNCTIES
26
GEAVANCEERDE
FUNCTIES
26
26
27
27
32
33
Schijf afspelen
Audio-cd (CD-DA)/MP3/WMA afspelen
JPEG-bestanden afspelen
De afspeelfunctie gebruiken
Geluidmodus
Luisteren naar de radio
34
34
USB-functie
CD rippen
35
36
37
Problemen oplossen
Taalcodelijst
Specificaties
34
OVERIGE INFORMATIE
35
• Cijfers en illustraties in deze gebruikershandleiding worden alleen ter referentie aangeboden en kunnen verschillen van de
werkelijk productvormgeving.
6
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 6
2010-02-11
5:36:22
01
Inleiding
dient u kennis te nemen van de hieronder staande
termen voordat u de gebruikershandleiding leest.
Pictogram
d
B
Term
Definitie
DVD
Dit is een functie die
beschikbaar is bij DVD-Videoof DVD±R/±RW-schijven die
zijn opgenomen en voltooid in
de videomodus.
CD
Regiocode
Het product en de schijven zijn per regio gecodeerd. De
regiocodes moeten overeenkomen om de dvd te kunnen
afspelen. Als de codes niet overeenkomen, kunt u de dvd
niet afspelen.
Schijftype
Dit is een functie die
beschikbaar is bij CD-R
/-RW-schijven.
A
G
JPEG
Dit is een functie die
beschikbaar is bij CD-R
/-RW-schijven.
DivX
Dit is een functie die
beschikbaar is voor MPEG4schijven. (DVD±R/±RW,
CD-R/-RW)
D
Schijftypen en kenmerken
Dit is een functie die
beschikbaar is bij een
gegevenscd (CD DA,
CD-R/-RW).
MP3
!
LET OP
Het betreft hier een geval
waarin een functie niet werkt
of waarin instellingen mogelijk
worden geannuleerd.
✎
OPMERKING
Het betreft hier tips of instructies op
de pagina voor de werking van de
functies.
Sneltoets
Met deze functie krijgt u direct en
gemakkelijk toegang door op de
knop op de afstandsbediening te
drukken.
Regiocode
Gebied
1
De V.S., Amerikaanse territoria
en Canada
2
Europa, Japan, het MiddenOosten, Egypte, Zuid-Afrika,
Groenland
3
Taiwan, Korea, de Filipijnenthe,
Indonesië, Hong Kong
4
Mexico, Zuid-Amerika, CentraalAmerika, Australië, NieuwZeeland, Eilanden in de Pacific,
Caraïbbische eilanden
5
Rusland, Oost-Europa, India,
grootste gedeelte van Afrika,
Noord-Korea, Mongolië
6
China
DVD-VIDEO
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 7
Inleiding
Pictogrammen die in de handleiding
worden gebruikt
7
2010-02-11
5:36:22
Inleiding
Schijftypen die kunnen worden
afgespeeld
Schijftypen en Opgenomen Schijffmerk (logo)
signalen ormaat
12 cm
AUDIO
Max. afspeeltijd
Circa 240 minuten
(enkelzijdig)
Circa 480 minuten
(dubbelzijdig)
+
DVD-VIDEO
Circa 80 minuten
(enkelzijdig)
VIDEO
8 cm
Circa 160 minuten
(dubbelzijdig)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
-
8 cm
-
AUDIO
AUDIO-CD
AUDIO
+
DivX
VIDEO
Gebruik de volgende schijftypen niet!
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM en DVD-RAM
kunnen niet op dit product worden afgespeeld.
Indien dergelijke schijven worden afgespeeld, wordt
het bericht <WRONG DISC FORMAT (Verkeerde
schijfindeling)> op het beeldscherm weergegeven.
• In het buitenland gekochte dvd’s kunnen op dit
product mogelijk niet worden afgespeeld.
Als dergelijke schijven worden afgespeeld, wordt het
bericht <Wrong Region. Please check Disc.
(Regiofout. Controleer de schijf.)> op het
beeldscherm weergegeven.
Schijftypen en schijfindeling
Secure Media (DRM)-bestanden worden door dit product niet
ondersteund.
Cd-r-schijven
• Afhankelijk van het opnameapparaat (cd-recorder of
computer) en de staat van de schijf kunnen sommige cd-rschijven mogelijk niet worden afgespeeld.
• Gebruik een cd-r van 650MB/74 minuten.
Gebruik geen cd-r schijven van meer dan 700 MB/80 min,
want die kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld.
8
• Sommige cd-rw (overschrijfbare) schijven kunnen mogelijk
niet worden afgespeeld.
• Alleen cd-r’s die op de juiste manier zijn ‘afgesloten’
kunnen volledig worden afgespeeld. Als de sessie wel
wordt afgesloten maar de cd open blijft staan, kan deze
mogelijk niet volledig worden afgespeeld.
Cd-r MP3-schijven
• Alleen cd-r-schijven met MP3-bestanden die zijn opgeslagen in
ISO 9660- of Joliet-indeling kunnen worden afgespeeld.
• MP3-bestandsnamen mogen geen lege spaties of speciale
tekens bevatten (. / = +).
• Gebruik schijven met een bitrate van minimaal 128Kbps.
• Alleen bestanden met de extensie ".mp3" of ".MP3" kunnen
worden afgespeeld.
• Alleen multisessieschijven waarvan de sessies achter elkaar zijn
opgenomen, kunnen worden afgespeeld. Als er een leeg
segment is in de
• multisessieschijf, dan kan de schij alleen tot het lege segment
worden afgespeeld.
• Als de schijf niet is afgesloten, duurt het langer voordat het
afspelen begint en worden mogelijk niet alle aanwezige
bestanden afgespeeld.
• Bij bestanden die zijn gecodeerd in de indeling VBR (Variable Bit
Rate), dat wil zeggen bestanden die zijn gecodeerd in zowel
een hoge als een lage bitrate (bijv., 32Kbps ~ 320Kbps), kan
het geluid bij het afspelen overslaan.
• Per cd kunnen maximaal 500 nummers worden afgespeeld.
• Per cd kunnen maximaal 300 mappen worden afgespeeld.
Cd-r JPEG-schijven
• Alleen bestanden met de extensie ‘jpg’ kunnen worden
afgespeeld. Als de schijf niet is afgesloten, duurt het langer
voordat het afspelen begint en worden mogelijk niet alle
aanwezige bestanden afgespeeld.
• Alleen cd-r-schijven met JPEG-bestanden die zijn opgeslagen
in ISO 9660- of Joliet-indeling kunnen worden weergegeven.
• De bestandsnamen van JPEG-bestanden moeten maximaal
acht tekens lang zijn en mogen geen spaties of speciale tekens
(. / = +) bevatten.
• Alleen multisessieschijven waarvan de sessies achter elkaar zijn
opgenomen, kunnen worden afgespeeld. Als er een leeg
gedeelte voorkomt op een multisessieschijf, kunnen alleen de
bestanden worden afgespeeld die voor het lege gedeelte staan.
• Er kunnen maximaal 999 foto's worden opgeslagen op één cd.
• Tijdens het weergeven van een Kodak/Fuji foto-cd worden
alleen de JPEG-bestanden in de fotomap weergegeven.
• Bij andere foto-cd’s dan die van Kodak/Fuji kan het langer
duren voordat de weergave begint. Mogelijk kunnen deze cd’s
helemaal niet worden afgespeeld.
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 8
2010-02-11
5:36:23
01
• Software-upates voor niet-compatibele indelingen
worden niet ondersteund (Bijvoorbeeld: QPEL,
GMC, een resolutie van meer dan 800 x 600
pixels, etc.).
• Als een dvd-r/-rw-schijf niet naar behoren is
opgenomen in dvd-videoformaat, zal hij niet
kunnen worden afgespeeld.
DivX (Digital internet video express)
DivX is een bestandsindeling voor videobestanden die is
ontwikkeld door Microsoft op basis van MPEG4
compressietechnologie om audio- en videogegevens in
real-time via internet aan te bieden.
MPEG4 wordt gebruikt voor het coderen van video en
MP3 voor het coderen van audio zodat gebruikers films
kunnen bekijken in een beeld- en geluidskwaliteit die bijna
even goed is als die van een dvd.
Ondersteunde indelingen (DivX)
Dit product ondersteunt alleen de volgende mediaindelingen.
Als zowel de video- als de audio-indeling niet wordt
ondersteund, kunnen problemen als
beeldonderbrekingen of het ontbreken van geluid
optreden.
Ondersteunde video-indelingen
Formaat
Ondersteunde versies
AVI
WMV
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
• Als u een schijf afspeelt met een samplingfrequentie
van meer dan 48khz of 320kbps, kan het scherm
tijdens het afspelen trillen.
• Gedeelten met een hoge framesnelheid in een DivXbestand kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.
• Aangezien dit product alleen coderingsindelingen
biedt die zijn geautoriseerd door DivX Networks, Inc.,
kunnen zelfgemaakte DivX-bestanden mogelijk niet
worden afgespeeld.
Inleiding
DVD±R/±RW-, CD-R/RW-schijven
Specificatie USB-host
Specificatie USB-host
• Ondersteunt apparaten die geschikt zijn voor USB 1.1 of
USB 2.0.
• Ondersteunt apparaten die zijn aangesloten met een USB
A-kabel.
• Ondersteunt apparaten die geschikt zijn voor UMS (USBapparaat voor massaopslag).
• Ondersteunt het apparaat waarvan de aangesloten schijf
is geformatteerd in het FAT-bestandssysteem (FAT,
FAT16, FAT32).
Ongeschiktheid
• De USB-host ondersteunt geen apparaat waarvoor een
apart stuurprogramma op de computer moet worden
ge?stalleerd (Windows).
• De USB-host ondersteunt geen aansluiting op een USBhub.
• Een USB-apparaat dat is aangesloten door middel van een
USB-verlengingskabel wordt mogelijk niet herkend.
• Een USB-apparaat dat een afzonderlijke voedingsbron
vereist, dient te worden aangesloten op het product met
de afzonderlijke stroomaansluiting.
Ondersteunde audio-indelingen
Formaat
Bitsnelheid
MP3
80~320kbps
WMA
56~128kbps
AC3
128~384kbps
Samplingfrequentie
44,1khz
44,1/48khz
Beperkingen betreffende de werking
• Wanneer op het aangesloten apparaat meerdere schijven
of partities zijn geïstalleerd, kan er slechts één schijf (of
partitie) worden aangesloten.
• Een apparaat dat USB 1.1 ondersteunt, kan een afwijking
in de beeldkwaliteit veroorzaken, afhankelijk van het
apparaat.
• Breedte/hoogte-verhouding: hoewel de standaard
DivX-resolutie 640x480 pixels is, ondersteunt dit
product maximaal 720x480 pixels. TVschermresoluties van meer dan 800 worden niet
ondersteund.
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 9
9
2010-02-11
5:36:23
Inleiding
USB-apparaten die worden ondersteund
door dit product
• USB-opslagapparaat, MP3-speler, digitale camera
• Verwijderbare HDD
- Verwijderbare HDD's van minder dan 160 GB
worden ondersteund. Verwijderbare HDD's van
160 GB of meer worden mogelijk niet herkend,
afhankelijk van het apparaat.
- Wanneer het aangesloten apparaat niet werkt
tengevolge van onvoldoende stroomtoevoer,
kunt u een afzonderlijke stroomkabel voor de
stroomtoevoer gebruiken zodat het apparaat op
juiste wijze werkt. De USB-kabelconnector kan
eventueel afwijken, afhankelijk van de fabrikant
van het USB-apparaat.
• USB-kaartlezer: USB-kaartlezer voor één opening
en een USB-kaartlezer voor meerdere openingen.
- Afhankelijk van de fabrikant wordt de USBkaartlezer mogelijk niet ondersteund.
- Wanneer u meerdere geheugenapparaten in
een multikaartlezer installeert, kunnen er zich
problemen voordoen.
• Digitale camera's die het PTP-protocol gebruiken of
waarbij een extra programma-installatie wordt vereist
bij aansluiting op een computer worden niet
ondersteund.
• Apparaten waarop het bestandssysteem NTFS wordt
gebruikt, worden niet ondersteund.
• (Het systeem ondersteunt alleen het FATbestandssysteem en zal geen film groter dan 1GB in
USB-modus afspelen.)
• Sommige MP3-spelers, wanneer ze op dit product
zijn aangesloten, werken mogelijk niet, afhankelijk van
de sectorgrootte van hun bestandssysteem.
• De USB-hostfunctie wordt niet ondersteund indien
een product dat mediabestanden overzet via een
specifiek programma van de fabrikant is aangesloten.
• Werkt niet met MPT-apparaten (Media Transfer
Protocol; Protocol voor mediaoverdracht) die geschikt
zijn voor Janus.
• Niet alle USB-apparaten worden door de functie
USB-host ondersteund.
Ondersteunde bestandsindelingen
Formaat
Nietbewegende
beelden
Bestandsnaam
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Bestandsextensie
JPG .JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Bi
Bitsnelheid
t rate
–
80~320
kbps
56~128
kbps
4Mbps
4Mbps
Versie
–
–
V8
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11~
DivX5.1,
XviD
Pixels
640x480
–
–
720x480
Samplingfrequentie
–
44,1kHz
44,1kHz
44,1KHz~ 48KHz
Muziek
Film
• CBI (Control/Bulk/Interrupt; Bedienen/Volume/
Onderbreken) wordt niet ondersteund.
10
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 10
2010-02-11
5:36:23
01
Inleiding
Beschrijving
Voorpaneel
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10
1
SCHIJFLADE
Plaats hier de schijf.
2
WEERGAVE
Hier wordt de afspeelstatus, tijd, etc. weergegeven.
3
SENSOR VOOR AFSTANDSBEDIENING
Detecteert signalen van de afstandsbediening.
4
DE KNOP OPENEN/SLUITEN (
Opent en sluit de schijflade.
5
FUNCTIEKNOP (
6
LAGERE FREQUENTIE EN TERUG (
7
DE KNOP STOP (
8
DE KNOP AFSPELEN/PAUZE (
9
HOGERE FREQUENTIE EN VOLGENDE (
)
11 12
De modus kent de volgende stappen:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
)
Terug naar de vorige titel/hoofdstuk/nummer.
Een lagere FM-frequentie zoeken.
)
)
Het afspelen van een disc stoppen.
10
DE KNOP VOLUMEREGELING (
11
DE KNOP AAN/UIT (
12
USB-POORT
)
)
,
Een disc afspelen of het afspelen onderbreken.
)
)
Terug naar de volgende titel/hoofdstuk/nummer.
Een hogere FM-frequentie zoeken.
Het volume aanpassen.
Schakelt het product in en uit.
Maak hier een aansluiting en speel bestanden af van externe USBopslagapparaten, zoals MP3-spelers, USB flash-geheugen, etc.
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 11
11
2010-02-11
5:36:23
Inleiding
Achterpaneel
1
2
3 4
5
6 7
VIDEO
OUT
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT .
HDMI OUT
OPTICAL
AUX IN
1
2
5.1-KANAALS LUIDSPREKERUITGANGEN
EXTERNE DIGITALE OPTISCHE INGANGEN
(DIGITAL AUDIO IN)
COMPONENT
OUT
Voor aansluiting van de voor-, midden- en achterluidsprekers en de subwoofer.
Voor aansluiting van externe apparaten met digitale uitvoer.
3
HDMI OUT-AANSLUITINGEN
Voor aansluiting, door middel van een HDMI-kabel, van de HDMI-uitgang op
de HDMI-ingang van uw televisie voor de beste beeldkwaliteit.
4
AUX-AANSLUITING
Voor aansluiting op de 2CH analoge uitgang van een extern apparaat (zoals een
videorecorder).
5
VIDEO OUT -AANSLUITING
Voor aansluiting van de video-ingang (VIDEO IN) van uw televisie op de
VIDEO OUT.
6
COMPONENT-VIDEO -AANSLUITING
Voor aansluiting van een televisie met ingangen voor component-video.
7
FM ANTENNA-aansluiting
Voor aansluiting van de FM-antenne.
12
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 12
2010-02-11
5:36:23
01
Inleiding
Afstandsbediening
Uitleg over de afstandsbediening
POWER
DISC MENU
Het product in- en uitschakelen.
Hiermee krijgt u toegang tot de
gebruikelijke functies van het product,
zoals de Photo List (Fotolijst).
Druk op de cijfertoets om de opties te
bedienen.
of
4. Knop REPEAT: hiermee kunt u een titel,
hoofdstuk, nummer of schijf herhalen.
5. Knop CD RIPPING: druk hierop om een
CD te rippen.
6. Knop DIMMER: hiermee kunt u de
helderheid van het display aanpassen.
7. Knop INFO
Het volume verlagen.
Druk erop om achteruit te spoelen.
/Aantal kanalen verminderen.
Druk op deze knop om een schijf te
stoppen of af te spelen.
FUNCTION
TV SOURCE
TITLE
TUNER
MEMORY
A
B
C
DSP / EQ
PL
D
MO / ST
㪈
㪉
㪊
REPEAT
CD RIPPING
DIMMER
㪋
㪌
㪍
㪏
㪐
INFO
㪎
VOL
㪇
TV CH V
Druk op deze toets om het menu
disc/title (schijf-/titel) te openen.
Dit is de modusselectieknop.
of
Druk op de knop om de videomodus
van de tv te selecteren.
Druk op deze knop om de FMstations voor te programmeren.
Druk op de cijfertoets om de opties te
bedienen.
of
1. Knop PLII: selecteer de gewenste
audiomodus Dolby Pro Logic II, P.Bass
of de functie MP3 Enhancement.
2. Knop DSP /EQ: selecteert de gewenste
DSP/EQ-audiomodus.
3. MO/ST-knop: druk hierop om in Mono/
stereo in de FM-modus te luisteren.
Het volume verhogen.
Het geluid tijdelijk uitschakelen.
Druk hierop om kanalen vooruit te
spoelen/kanalen te wijzigen.
Druk op deze knop om een schijf te
pauzeren.
Druk op deze knoppen om
achteruit of vooruit te zoeken.
MUTE
Druk hierop om naar het
hoofdmenu te gaan.
Naar het vorige menu gaan.
Hiermee selecteert u op het
scherm items en wijzigt u
menuwaarden.
Hiermee sluit u het menu af.
O
TO
LS
Hiermee wijzigt u de taal van de audio/
ondertiteling, hoek, etc.
TUNING V
TV
DVD RECEIVER
Druk op de toets om de modus DVD
receiver (DVD-ontvanger) te selecteren.
SELECT
SAMSUNG
Druk hierop om een tv te
selecteren.
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen
* Batterijgrootte: AAA
✎ OPMERKING




Plaats de batterijen in de afstandsbediening volgens de
aangegeven polariteit: (+) op (+) en (–) op (–).
Vervang beide batterijen altijd tegelijkertijd.
Stel batterijen niet bloot aan een hittebron of vlam.
De afstandsbediening heeft een bereik van circa 7 meter in
een rechte lijn.
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 13
13
2010-02-11
5:36:24
Inleiding
De afstandsbediening instellen
U kunt bepaalde functies van uw TV met deze
afstandsbediening bedienen.
De televisie bedienen met de afstandsbediening
Codelijst voor televisiemerken
Merk
Admiral
(M.Wards)
A Mark
Anam
1. Druk op de knop TV om de afstandsbediening
in de TV-modus te zetten.
2. Druk op de knop POWER om de televisie in te
schakelen.
3. Houd de knop POWER ingedrukt en voer de
code in die correspondeert met het merk van uw
televisie.
• Als meerdere codes worden vermeld voor
het merk van uw televisie, probeert u deze
een voor een om te bepalen welke code
werkt.
• Voorbeeld: Voor een Samsung-TV
Houd de toets POWER ingedrukt en gebruik de
cijfertoetsen om 00, 15, 16, 17 en 40 in te
voeren.
4. Als de TV wordt uitgeschakeld, is de instelling
voltooid.
• U kunt nu de toetsen TV POWER, VOLUME,
CHANNEL en de cijfertoetsen (0-9)
gebruiken.
✎ OPMERKING


De afstandsbediening werkt mogelijk niet voor
sommige TV-merken. Sommige bewerkingen zijn
mogelijk niet uitvoerbaar, afhankelijk van het TV-merk.
Als u de afstandsbediening niet instelt met de code
voor uw TV-merk, zal de afstandsbediening
standaard voor een Samsung-TV werken.
AOC
Bell & Howell
(M.Wards)
Merk
MTC
Code
18
01, 15
01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
01, 18, 40, 48
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
57, 58, 81
Onwa
59, 60
Panasonic
Penney
03
Candle
18
Cetronic
03
Philco
Citizen
03, 18, 25
Philips
Cinema
97
Pioneer
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio Shack
RCA/
17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig
Croslex
62
Proscan
Realistic
Crown
03
Sampo
Curtis Mates
59, 61, 63
Samsung
CXC
Sanyo
Scott
03, 40, 60, 61
Daytron
03
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
40
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46,
47, 48, 49,
19, 61, 65
Sears
15, 18, 19
Dynasty
03
15, 57, 64
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Sharp
Signature
2000
(M.Wards)
Sony
50, 51, 52, 53, 55
03, 40
Brocsonic
Daewoo
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
03, 19
57, 58
Funai
03
Soundesign
Futuretech
General
Electric (GE)
03
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Spectricon
01
SSS
18
Hall Mark
40
Sylvania
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Symphonic
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
61, 95, 96
Inkel
45
Tatung
06
JC Penny
56, 59, 67, 86
Techwood
18
JVC
70
Teknika
03, 15, 18, 25
KTV
59, 61, 87, 88
TMK
18, 40
KEC
03, 15, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
KMC
15
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
18
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
LG (Goldstar)
Luxman
Marantz
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
40, 54
Yupiteru
03
Matsui
54
Zenith
58, 79
LXI (Sears)
Magnavox
MGA
Mitsubishi/
MGA
14
Code
56, 57, 58
18, 40
Zonda
01
18, 40, 59, 60, 75
Dongyang
03, 54
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 14
2010-02-11
5:36:24
02
Aansluitingen
De luidsprekers aansluiten
Aansluitingen
In dit gedeelte vindt u verschillende methodes om het product aan te sluiten op andere externe componenten.
Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat verplaatsen of
installeren.
Positie van het product
SW
Plaats het product op een voet of kastplank, of
onder de televisie.
De luisterpositie selecteren
2,5 tot drie keer de grootte van het televisiescherm
Voorluidsprekers ei
Middenluidspreker
f
Achterluidsprekershj
De luisterpositie moet zich bevinden op een
afstand van ongeveer 2,5 tot 3 maal het formaat
van de tv.
Voorbeeld : Voor 32" TV's 2~2,4m
Voor 55" TV's 3,5~4m
Plaats deze luidsprekers voor de luisterpositie, naar u toe gericht (ongeveer 45°).
Plaats de luidsprekers zo dat de tweeters zich op ongeveer dezelfde hoogte als
uw oren bevinden. Stel de voorzijde van de voorluidsprekers gelijk aan of iets voor
de voorzijde van de middenluidspreker.
U kunt deze het beste op dezelfde hoogte plaatsen als de voorluidsprekers. U
kunt deze ook direct boven of onder de televisie plaatsen.
Plaats deze luidsprekers naast uw luisterpositie. Als er niet genoeg ruimte is,
plaatst u de luidsprekers tegenover elkaar. Plaats de luidsprekers 60 tot 90 cm
boven uw oren, enigszins naar beneden gericht.
achterste luidsprekers, in tegenstelling tot de voor- en
* De
middenluidsprekers, worden voornamelijk gebruikt voor geluidseffecten. Hier
komt dus niet steeds geluid uit.
Subwoofer
!




g
De plaats van de subwoofer is niet zo belangrijk. U kunt deze plaatsen waar u
maar wilt.
LET OP
Laat kinderen niet met of in de buurt van de luidsprekers spelen. Zij zouden gewond kunnen raken als de
luidspreker omvalt.
Let bij het aansluiten van de luidsprekerkabels op de luidsprekers op de juiste polariteit (+/-).
Houd de sufwoofer buiten bereik van kinderen om te voorkomen dat ze hun handen of andere voorwerpen in
de opening van de subwoofer steken.
Hang de subwoofer niet aan de opening op.
✎ OPMERKING

Als u een luidspreker dichtbij uw tv plaatst, kan de schermkleur verstoord raken als gevolg van het
magnetische veld dat door de luidspreker wordt gegenereerd. Als dit gebeurt, zet u de luidspreker verder
weg van de tv.
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 15
15
2010-02-11
5:36:24
Aansluitingen
De luidsprekers aansluiten
Luidsprekercomponent
(L)
(R)
VOOR
(L)
(R)
ACHTER
MIDDEN
SUBWOOFER
LUIDSPREKERKABEL
De luidsprekers aansluiten
1. Druk het klepje van de ingang aan de achterkant van de luidspreker
omlaag.
2. Plaats de zwarte kabel in de zwarte ingang (–) en de rode kabel in de rode
ingang (+) en laat het klepje los.
Zwart
3. Sluit de snoeren aan op de luidsprekeringangen aan de achterzijde van het
product door de juiste kleuren met elkaar te verbinden.
Rood
HT-C350
Middenluidspreker
Voorluidspreker (R)
Voorluidspreker (L)
VIDEO
OUT
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
AUX IN
Achterluidspreker (L)
COM
Achterluidspreker (L)
Subwoofer
16
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 16
2010-02-11
5:36:25
02
Aansluitingen
De Video-uitgang aansluiten op uw TV
U kunt de video-uitgang op vier manieren aansluiten op de TV.
METHODE 3
SCART IN
METHODE 4 (meegeleverd)
VIDEO
OUT
FM ANT .
HDMI OUT
Groen
Blauw
AUX IN
COMPONENT
OUT
Rood
METHODE 2
METHODE 1
METHODE 1 : HDMI
Verbind de HDMI-kabel (niet meegeleverd) tussen de HDMI OUT-uitgang aan de achterzijde van het product
en de HDMI IN-ingang op uw televisie.
METHODE 2 : Component Video
Als uw televisie is voorzien van Component Video-ingangen, sluit u een Component-videokabel (niet
meegeleverd) aan tussen de COMPONENT OUT-uitgangen (Pr, Pb en Y) aan de achterzijde van het product
en de Component Video-ingangen op uw tv.
METHODE 3 : Scart
Als uw televisie beschikt over een SCART-ingang, sluit u de bijgeleverde videokabel van de VIDEO OUTaansluiting op het achterpaneel van het apparaat aan op de VIDEO-aansluiting op de SCART-adapter.
Vervolgens sluit u de aansluiting van de SCART-adapter aan op de SCART IN-aansluiting van uw televisie.
METHODE 4 : Composite Video
Sluit de meegeleverde videokabel aan tussen de aansluiting VIDEO OUT aan de achterzijde van het product
en de aansluiting VIDEO IN op uw tv.
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 17
17
2010-02-11
5:36:28
Aansluitingen
✎ OPMERKING



!

De beschikbare resoluties voor de HDMI-uitvoer zijn 480p (576p), 720p,1080i/1080p. Zie pagina 22 voor de
instelling van de resolutie.setting.
Dit product werkt in de scanmodus Interlace 480i(576i) voor de scart/component/composite-uitgang.
Als de videoaansluiting is gelukt, stelt u de video-invoer op uw televisie zo in, dat deze overeenkomt met de
video-uitvoer op uw product.
Schakel dit product eerst in voordat u de video-invoerbron op uw tv instelt. Raadpleeg de handleiding van
uw tv voor meer informatie over het selecteren van de video-ingangsbron voor uw tv.
LET OP
Sluit het apparaat aan via een VCR. Videosignalen die via VCR's worden gevoed, kunnen worden beïnvloed
door systemen die het auteursrecht beschermen. Het beeld kan hierdoor worden vervormd.
HDMI-FUNCTIE
HDMI-autodetectiefunctie
De video-uitgang van het product wordt automatisch gewijzigd naar de HDMI-modus wanneer u een HDMI-kabel
aansluit terwijl het apparaat is ingeschakeld.
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
• HDMI is een interface die digitale overdracht van video- en audiogegevens mogelijk maakt met slechts één
aansluiting. Door middel van HDMI verzendt het product een digitaal video- en audiosignaal en wordt een
helder beeld verkregen op een TV met een HDMI-ingang.
• Beschrijving van de HDMI-aansluiting
- HDMI zendt alleen een puur digitaal signaal naar de televisie.
- Als uw televisie geen ondersteuning biedt voor HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), verschijnt er
sneeuw op het scherm.
• Wat is HDCP?
• HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) is een systeem voor kopieerbeveiliging van dvd-inhoud
via HDMI. Het biedt een beveiligde digitale koppeling tussen een videobron (pc, dvd) en een weergaveapparaat (televisie, projector). Inhoud wordt versleuteld op het bronapparaat om ongeautoriseerde kopieën
te voorkomen.
✎ OPMERKING

Wanneer een HDMI-kabel is aangesloten, worden het composiet videosignaal en component videosignaal niet uitgezonden.
Anynet+ (HDMI-CEC) gebruiken
Anynet+ is een functie waarmee u andere Samsung-apparaten kunt bedienen met de afstandsbediening van uw
Samsung-televisie. Anynet + kan worden gebruikt door dit product met een HDMI-kabel aan te sluiten op een
SAMSUNG-televisie. Deze functie is alleen beschikbaar voor Samsung-televisies die Anynet+ ondersteunen.
1. Sluit het product aan op een Samsung-TV met een HDMI-kabel. (Zie pagina 17)
2. Stel de Anynet+-functie in op uw televisie. (Raadpleeg de gebruikershandleiding van de televisie voor
meer informatie.)
✎ OPMERKING



De functie Anynet+ ondersteunt sommige knoppen op de afstandsbediening.

Controleer het
Deze functie is niet beschikbaar als een HDMI-kabel geen CEC ondersteunt.
Afhankelijk van uw televisie werken bepaalde HDMI-uitvoerresoluties mogelijk niet.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV.
18
-logo (Als uw tv een
@@-logo heeft, ondersteunt het de functie Anynet+).
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 18
2010-02-11
5:36:29
02
Aansluitingen
De FM-antenne aansluiten
FM-antenne (meegeleverd)
VIDEO
OUT
FM ANT .
HDMI OUT
AUX IN
COMPONENT
OUT
1. Sluit de meegeleverde FM-antenne aan op de FM-antenneaansluiting.
2. Beweeg de antenne langzaam in het rond totdat u een plek met goede ontvangst vindt. Bevestig de
antenne dan aan een muur of ander vast oppervlak.
✎ OPMERKING

Met dit product kunt u geen AM-uitzendingen beluisteren.
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 19
19
2010-02-11
5:36:29
Aansluitingen
Audio van externe componenten aansluiten
VIDEO
OUT
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT .
Wit
HDMI OUT
OPTICAL
Rood
AUX IN
Optische kabel
(niet meegeleverd)
COMPONENT
OUT
Geluidskabel (niet meegeleverd)
Als het externe analoge apparaat
slechts één audio-uitgang heeft,
sluit u links of rechts aan.
Set-Top Box
OPTISCH
VCR
AUX
AUX : een extern analoog apparaat aansluiten
Apparaten die gebruikmaken van analoge signalen, zoals een videorecorder.
1. Sluit AUX IN (Audio) aan op de achterkant van het product op de audio-uitgang van het externe analoge
apparaat.
• Zorg ervoor dat de kleuren van de aansluitingspunten overeenkomen.
2. Druk op de knop FUNCTION om de ingang AUX te selecteren.
• De modus kent de volgende stappen:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
✎ OPMERKING

U kunt de video-uitgang van uw videorecorder aansluiten op de televisie en de audio-uitgangen van de
videorecorder aansluiten op deze speler.
OPTISCH: Een extern digitaal apparaat aansluiten
Apparaten die gebruikmaken van digitale signalen, zoals een kabel/satellietontvanger (set-top-box).
1. Sluit DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) aan op de achterkant van het product op de audio-uitgang van het
externe digitale apparaat.
2. Druk op de knop FUNCTION om D.IN te selecteren.
• De modus kent de volgende stappen:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
20
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 20
2010-02-11
5:36:30
03
Installatie
1. Druk op de knop POWER wanneer het
apparaat voor de eerste keer op de TV is
aangesloten.
Het venster Eerste instelling zal worden
geopend.
De toegangsstap kan verschillen, afhankelijk van
het geselecteerde menu. De GUI (Graphical User
Interface) in deze handleiding kan afwijken, afhankelijk
van de firmwareversie.
Installatie
Het instellingenmenu instellen
Voordat u begint (eerste instellingen)
3
1
Initial setting > On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
2
English
Korean
Dutch
4
O
TO
French
LS
German
Italian
TUNING V
TV
Move
Select
Return
2. Druk op de knoppen ▲▼ om de gewenste taal te
selecteren en druk vervolgens op ENTER.
3. Druk op de knop ENTER om de knop Start te
selecteren.
4. Druk op de knoppen ▲▼ om het gewenste TV-aspect
te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
5. Druk op de knop ENTER om de knop Start te
selecteren.
1
DE KNOP MENU : hiermee geeft u het startmenu
weer.
2
DE KNOP ENTER / DIRECTION
Verplaats de cursor en selecteer een item.
Selecteer het huidig geselecteerde item.
Bevestig de instelling.
3
DE KNOP RETURN : hiermee gaat u naar het
vorige instellingenmenu.
4
DE KNOP EXIT : hiermee sluit u het menu
Setup af.
✎ OPMERKING




Als de HDMI-kabel is aangesloten op het product, wordt
het TV-aspect niet weergegeven.
Als u naar het vorige scherm gaat, drukt u op de knop
RETURN.
Wanneer u een menutaal selecteert, kunt u deze wijzigen
door langer dan 5 seconden zonder schijf op de knop
STOP () op de afstandsbediening te drukken.
Wanneer het venster Eerste instelling niet wordt geopend,
raadpleegt u Eerste instelling. (zie pagina 25)
De videoindeling selecteren
Elk land heeft een andere standaard voor de
videoindeling.U kunt de videoindeling NTSC of PAL
selecteren.Houd de cijfertoets 7 op de
afstandsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt
terwijl het product is uitgeschakeld.
• "NTSC" of "PAL" zal op het scherm worden
weergegeven. Druk nu op de cijfertoets 7 om
"NTSC" of "PAL" te selecteren.
• De videoindeling van de schijf moet dezelfde zijn
als de videoindeling van uw TV.
Instellingen
Function
DVD/CD
1. Druk op de knop POWER.
2. Druk op de knoppen ◄► om Instellingen te
selecteren en druk vervolgens op ENTER.
3. Druk op de knoppen ▲▼ om het gewenste
menu te selecteren en druk vervolgens op
ENTER.
4. Druk op de knoppen ▲▼ om het gewenste
submenu te selecteren en druk vervolgens op
ENTER.
5. Druk op de knoppen ▲▼ om het gewenste
item te selecteren en druk vervolgens op
ENTER.
6. Druk op de knop EXIT om het menu Setup af te
sluiten.
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 21
21
2010-02-11
5:36:31
Installatie
Display
U kunt verschillende weergaveopties configureren,
zoals Normaal/Breedbeeld, Resolutie, etc.
Normaal/Breedbeeld
Afhankelijk van het type televisie dat u hebt, kunt u
de beeldinstellingen aanpassen.
• Aan : de originele resolutie van de dvd zal
direct op de tv worden weergegeven.
• Uit : de uitvoerresolutie zal worden hersteld
volgens de eerder ingestelde resolutie,
ongeacht de resolutie van de schijf.
✎ OPMERKING

• 4:3 Pan-Scan
Selecteer wanneer u de 16:9-video wilt
zien die met de dvd is meegeleverd
zonder de zwarte balken boven- en
onderaan, zelfs wanneer u een tv hebt
met een 4:3-beeldscherm (uiterste
linker- en rechterkant van het beeld
wordt afgesneden).
Selecteer wanneer u het totale 16:9-beeld
wilt zien op de dvd, zelfs wanneer u een
tv hebt met een 4:3-beeldscherm. Aan de
boven- en onderkant van het scherm ziet
u zwarte balken.
• 16:9 Breed
U kunt het gehele 16:9-beeld bekijken
op uw breedbeeld-tv.
✎ OPMERKING


Wanneer u HDMI gebrukt, wordt het scherm automatisch
omgezet naar de 16:9-breedbeeldmodus en wordt Normaal/
breedbeeld uitgeschakeld.
Als een dvd is opgenomen in de beeldverhouding 4:3, kunt u
deze niet in breedbeeld weergeven.
Aangezien dvd’s in diverse beeldindelingen worden opgenomen,
kunnen ze er anders uitzien afhankelijk van de software, het type
tv en de beeldverhouding die voor de tv is ingesteld.
Resolutie
De uitvoerresolutie van het HDMI-videosignaal instellen.
Het cijfer 480p(576p), 720p, 1080i en 1080p geeft het
aantal videoregels aan.
De i en p staan voor interlace en progressive scan.
• BD Wise : hiermee wordt automatisch de optimale resolutie
ingesteld wanneer via HDMI op een tv is aangesloten met
de functie BD Wise. (Het menu-item BD Wise wordt alleen
weergegeven als BD Wise is ingeschakeld.)
• 480p(576p) : voert 480 regels progressieve video uit.
• 720p : voert 720 regels progressieve video uit.
• 1080i : voert 1080 regels interlaced video uit.
• 1080p : voert 1080 regels progressieve video uit.
✎ OPMERKING


Indien Component of Composite is
aangesloten, ondersteunt de resolutie alleen
480i(576i).
1080P wordt mogelijk niet weergegeven,
afhankelijk van de tv.
HDMI-formaat
BD Wise
(Alleen Samsung-producten)
BD Wise is de nieuwste verbindingsfunctie van
Samsung. Wanneer u Samsung-producten met BDWise met elkaar verbindt via HDMI, zal de optimale
resolutie automatisch worden ingesteld.
22


• 4:3 Letter Box


Hierdoor wordt de beeldkwaliteit
geoptimaliseerd overeenkomstig de inhoud die
u wilt afspelen (op de schijf, dvd, etc.) en het
product of uw met BD Wise compatibele
Samsung-tv.
Als u de resolutie in de BD Wise-modus wilt
wijzigen, dient u de BD Wise-modus vooraf op
Off (Uit) in te stellen.
Als u de BD Wise-modus uitschakelt, wordt de
resolutie van de aangesloten televisie
automatisch op het maximum ingesteld.
BD Wise wordt uitgeschakeld als het product
wordt aangesloten op een apparaat dat BD
Wise niet ondersteunt.
U kunt de kleurinstellingen van het HDMIuitgangssignaal optimaliseren. Selecteer het type
aangesloten apparaat.
• TV : Selecteren bij aansluiting op een tv via HDMI.
• Monitor : Selecteren bij aansluiting op een monitor via
HDMI.
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 22
2010-02-11
5:36:32
03
Luidspreker-Instellingen
Luidsprekerformaat
U kunt de luidsprekergrootte van de midden- en
achterluidsprekers en de testtoon in deze modus instellen.
Instellingen
Luidspreker-Instellingen
Luidsprekerformaat
►
Voorbal.
Installatie
De balans voor voor-/achterluidsprekers
aanpassen
 U kunt kiezen tussen 0 en -6.
 Het volume wordt minder naarmate u dichter bij –6
komt.
Audio
Het niveau van de midden-/achter-/
subwooferluidspreker aanpassen
 Het volumeniveau kan worden aangepast in
stappen van +6dB tot –6dB.
 Het volume wordt hoger naarmate u dichter bij
+6dB komt en lager naarmate u dichter bij -6dB
komt.
Vertragingstijd
Testtoon
Verpl.
Vertragingstijd
: Uit
Select.
Terug
Select.
Terug
• Voor de voorluidsprekers is de modus ingesteld op Klein.
• Voor de subwoofer is de modus ingesteld op Aanwezig.
• Voor de midden- en achterluidsprekers kunt u de modus
instellen op Klein of Geen.
- Klein : selecteer deze optie wanneer u de
luidsprekers gebruikt.
- Geen : selecteer deze optie wanneer er geen
luidspreker is aangesloten.
✎ OPMERKING

De luidsprekermodus kan variëren, afhankelijk van
de instellingen voor Dolby Pro Logic en Stereo.
Als de luidsprekers niet op gelijke afstand van de
luisterpositie kunnen worden geplaatst, kunt u de
vertragingstijd van de geluidssignalen van de middelste
luidspreker en de achterluidsprekers aanpassen.
U kunt ook de testtoon in deze modus instellen.
De vertragingstijd van de luidspreker
instellen
Wanneer 5.1CH-surroundgeluid wordt afgespeeld,
krijgt u het beste geluid wanneer de afstand tussen
u en elke luidspreker hetzelfde is.
Omdat het geluid op verschillende momenten op uw
luisterpositie aankomt, afhankelijk van de plaatsing
van de luidsprekers, kunt u het verschil
compenseren voor een vertragingseffect toe te
passen op de midden- en achterluidsprekers.
Instellingen
Vertragingstijd
Voorbal.
Voor
U kunt de balans en het niveau van elke luidspreker instellen.
Midden
: 00mSEC
Achter
: 10mSEC
Subwoofer
Instellingen
Testtoon
: Uit
Voorbal.
Voorbalans
dB L
R
dB
Achterbalans
dB L
R
dB
Wijzig
Verpl.
Middenniv.
dB
Achterniv.
dB
SW.niv
dB
Wijzig
Verpl.
Select.
Terug
Select.
Terug
Druk op de knoppen ▲▼ om de gewenste
luidspreker te selecteren en aan te passen.
Druk op de knoppen ◄► om de instellingen aan te
passen.
Select.
Terug
Select.
Terug
✎ OPMERKING

Het menu Vertragingstijd zal alleen worden geoend
wanneer de 5.1-kanaalbron wordt afgespeeld.

U kunt de midden- en achterluidsprekers niet in deze
modus instellen wanneer de luidsprekergrootte is
ingesteld op Geen.
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 23
23
2010-02-11
5:36:32
Installatie
Ideale plaatsing van
middenluidspreker
Testtoon
Instellingen
Luidspreker-Instellingen
Luidsprekerformaat
Voorbal.
Vertragingstijd
Testtoon
Ideale plaatsing van
achterluidspreker
Het is gewenst om alle luidsprekers binnen deze cirkel te plaatsen.
Df: de afstand van de voorluidspreker
Dc: de afstand van de middenluidspreker
Dr: de afstand van de achterluidspreker
De middenluidspreker instellen
Als de afstand van Dc gelijk is aan of langer is dan de
afstand van Df in de afbeelding, moet u de modus
instellen op 0ms.
Anders moet u de instelling volgens de tabel wijzigen.
Afstand
tussen Df 0,00m 0,34m 0,68m 1,06m 1,40m 1,76m
en Dc
VertraginGstijd
00 ms 01 ms 02 ms 03 ms 04 ms 05 ms
Verpl.
: Aan
►
Select.
Terug
Select.
Terug
Gebruik de testtoonfunctie om de
luidsprekerverbindingen te controleren.
• Druk op de knoppen ◄► om Aan te selecteren.
• De testtoon zal worden verzonden in de volgorde
Links voor ➞ Midden ➞ Rechts voor ➞
Rechts achter ➞ Links achter ➞ Subwoofer.
U kunt de testtoon stoppen door op ENTER te
drukken.
DRC (Dynamic Range Compression)
Met deze functie wordt het bereik tussen de luidste en
de zachtste geluiden in balans gebracht. Met deze
functie kunt u genieten van Dolby Digital-geluid terwijl
u ‘s avonds met een laag volume naar films kijkt.
• U kunt Uit, 2/8, 4/8, 6/8, en Volledig selecteren
De achterluidspreker instellen
AV-SYNC
Als de afstand van Dc gelijk is aan of langer is dan de
afstand van Dr in de afbeelding, moet u de modus
instellen op 0ms.
Anders moet u de instelling volgens de tabel wijzigen.
Video- en audiosynchronisatie komen mogelijk niet
overeen met uw digitale tv.
Als dit het geval is, kunt u de vertragingstijd van het
geluid aanpassen zodat het klopt met de beelden.
Afstand
tussen Dr 0,00m 1,06m 2,11m 3,16m 3,62m 5,29m
en Dc
VertraginGstijd
00 ms 03 ms 06 ms 09 ms 12 ms 15 ms
HDMI AUDIO
✎ OPMERKING



Bij
PL II (Dolby Pro Logic II), kan de
vertragingstijd afwijken voor elke modus.
Bij AC-3 kan de vertragingstijd worden ingesteld
tussen 00 en 15mSEC.
Het middenkanaal kan alleen worden gewijzigd
op 5.1-kanaalschijven.
24
• U kunt de vertragingstijd van de audio instellen
tussen 0 mSec en 300 mSec. Stel het in op de
status Optimaal.
De audiosignalen die via de HDMI-kabel worden
verzonden kunnen worden in- en uitgeschakeld.
• Aan : zowel video- als audiosignalen worden via
de HDMI-kabel verzonden en audio wordt
alleen via uw tv-luidsprekers uitgevoerd.
• Uit : video wordt alleen via de HDMI-kabel
verzonden en audio wordt alleen via de
luidsprekers van het product uitgevoerd.
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 24
2010-02-11
5:36:33
03



✎ OPMERKING
De standaardinstelling van deze functie is HDMI
audio uit.
HDMI audio wordt automatisch naar beneden
gemixed naar 2-kanaals voor tv-luidsprekers.
Wanneer HDMI audio is ingesteld op Aan, werkt PL II
/DSP EQ /P.BASS niet.
EQ-optimalisator
Stel automatisch optimale EQ in afhankelijk van
regio.
• Uit: Schakel EQ-optimalisator uit.
• Aan: Schakel EQ-optimalisator in.
System
Begininstelling
Met de eerste instelling kunt u de taal en de
beeldverhouding van de tv instellen.
✎ OPMERKING


Installatie
✎ OPMERKING
De geselecteerde taal zal alleen worden
weergegeven als deze op de schijf wordt
ondersteund.
Beveiliging
De functie Kinderslot werkt in combinatie met dvd’s
waaraan een kwalificatie is toegewezen, zodat u kunt
bepalen welke dvd’s uw gezin kan bekijken.
Er zijn maximaal 8 kwalificatieniveaus op een schijf.
Kinderslot
Selecteer het kwalificatieniveau dat u wilt instellen.
Een hoger cijfer geeft aan dat het programma alleen voor
volwassenen is bestemd. Als u bijvoorbeeld niveau 6
kiest, worden schijven van niveau 7 of 8 niet afgespeeld.
Voer het wachtwoord in en druk op de knop ENTER.
- Het wachtwoord is standaard ingesteld op ‘7890'.
- Als de instelling voltooid is, keert u terug naar het
vorige scherm.
Toegangscode
Als de HDMI-kabel op het product is
aangesloten, wordt de beeldverhouding niet
weergegeven en automatisch ingesteld als
16:9 breedbeeld.
DivX(R) registratrie
DivX(R) VOD-registratiecode weergeven om DivX(R)
VOD-materiaal te kopen en af te spelen.
Selecteer Wijzigen en voer de 4-cijferige toegangscode
in om het kinderslot in te stellen met de cijfertoetsen op
de afstandsbediening.
Instellingen
Weergave
Kinderslot
Geluid
Toegangscode : Wijzig
: Uit
►
Systeem
Taal
Beveiliging
Taal
Ondersteuning
U kunt de taal selecteren waarin u het schermmenu,
het schijfmenu etc. wilt weergeven.
Taal TV
Discmenu
Geluid
Ondertitels
Selecteer de taal voor de
schermweergaven.
Selecteer de taal voor de
schijfmenuweergaven.
Selecteer de taal voor de schijfaudio.
Selecteer de taal voor de
schijfondertitels.
a Als u een andere taal wilt selecteren, selecteert u
ANDER in het schijfmenu, Audio en ondertitel, en
voert u de taalcode in voor uw land (zie pagina 36).
a U kunt ANDER niet in het OSD-taalmenu selecteren.
Verpl.
Select.
Terug
Als u uw toegangscode bent vergeten
1. Verwijder de schijf.
2. Houd de knop STOP () op de
afstandsbediening 5 seconden of langer
ingedrukt. Alle instellingen zullen worden
teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
Ondersteuning
Productinformatie
Geef productinformatie op als modelcode,
softwareversie enzovoorts.
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 25
25
2010-02-11
5:36:33
Basisfuncties
Schijf afspelen
Audio-cd (CD-DA)/MP3/WMA afspelen
1. Druk op de knop OPENEN/SLUITEN ().
BA
2. Plaats voorzichtig een schijf in de sleuf, met het
etiket naar rechts.
3. Druk op de knop OPENEN/SLUITEN () om
de schijflade te sluiten.
Track01
1/17
✎ OPMERKING

De functie Resume (Hervatten): wanneer u het
afspelen van de schijf stopt, onthoudt het product
waar u bent gestopt. Wanneer u nogmaals op de
knop AFSPELEN drukt, zal he afspelen verder
gaan op dat punt. (Deze functie werkt alleen voor
dvd’s.)
Druk tweemaal op de knop STOP tijdens het
afspelen om de functie Resume (Hervatten) uit te
schakelen.

Als er langer dan 3 minuten geen knoppen op het
product of de afstandsbediening worden
ingedrukt wanneer het product in de modus
Pauze is, zal de modus STOP worden
ingeschakeld.

Afhankelijk van de inhoud van de schijf kan het
beginscherm er anders uitzien.

Illegale schijven kunnen niet in dit product worden
afgespeeld, omdat het de CSS-aanbevelingen
(Content Scrambling System: een
kopieerbeveiligingssysteem) overtreedt.
*
wordt weergegeven wanneer een ongeldige
knop wordt ingedrukt.
De functie TV-schermbeveiliging/
Energiebesparing
• Als het product langer dan 5 minuten in de
stopmodus is zonder tussenkomst van de
gebruiker, dan zal een schermbeveiliging worden
geactiveerd.
• Als de schermbeveiliging van het product langer
dan 25 minuten actief is, wordt de stroom
automatisch uitgeschakeld.
26
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
Repeat Afsp.modus
1. Plaats een audio-cd (CD-DA) of een MP3-schijf in de
schijflade.
• Het eerste nummer van een audio-cd zal
automatisch worden afgespeeld.
- Druk op de toetsen #$ om naar het
vorige/volgende nummer te gaan.
• Druk bij een MP3/WMA-schijf op de knoppen
◄► om Muziek te selecteren en druk op
de knop ENTER.
- Druk op de knoppen ▲▼◄► om het
gewenste bestand te selecteren en druk
op ENTER.
- Druk op de toetsen  om naar de
vorige/volgende pagina’s te gaan.
2. Druk op de toets STOP () om het afspelen te
stoppen.
✎ OPMERKING




Afhankelijk van de opnamemodus kunnen
sommige MP3/WMA-cd's mogelijk niet worden
afgespeeld.
De inhoudsopgave van een MP3-cd varieert,
afhankelijk van de indeling van de MP3/WMAbestanden op de schijf.
De WMA-DRM-bestanden en DTS-CD kunnen niet
worden afgespeeld.
Wanneer een MP3/WMA-CD wordt afgespeeld,
werkt de cijfertoets niet.
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 26
2010-02-11
5:36:33
04
De afspeelfunctie gebruiken
Met een digitale camera of camcorder opgenomen
afbeeldingen of JPEG-bestanden op een pc kunnen
worden opgeslagen op een cd en vervolgens worden
afgespeeld met dit product.
1. Plaats een JPEG-schijf op de schijflade.
Vooruit/achteruit zoeken
dBAD
Druk op de knoppen  voor de zoekfunctie.
2. Druk op de knoppen ◄► om Foto te
selecteren en druk op ENTER.
1➞2➞3➞4
1➞2➞3➞4
3. Druk op de knoppen ▲▼ om de map te selecteren
die u wilt afspelen en druk op ENTER.
4. Druk op de knoppen ▲▼ om de foto te
selecteren die u wilt afspelen en druk op
ENTER.
• Het geselecteerde bestand zal afspelen en
de diavoorstelling wordt gestart.
• Druk op de knop PAUZE () om de
diavoorstelling te stoppen.
• U kunt het vorige/volgende bestand bekijken
door op de knoppen ◄,► te drukken tijdens
de modus diavoorstelling.
✎ OPMERKING

Tijdens het snel afspelen van de cd, is alleen
geluid te horen in de eerste en tweede
snelheidsstap.

Er is geen geluid te horen tijdens het snel afspelen
van de DVD/DivX.
Scènes/nummers overslaan
dBAD
ROOT
JPEG 1
Druk op de knoppen #$.
• Telkens wanneer tijdens het afspelen de toets
wordt ingedrukt, wordt het vorige of volgende
hoofdstuk, nummer of bestand afgespeeld.
• U kunt geen hoofdstukken achter elkaar
overslaan.
JPEG 2
JPEG 3
642 X 352
Basisfuncties
JPEG-bestanden afspelen
2010/01/01
Function DVD/CD
Pagina
Terug
Vertraagd afspelen
De functie Draaien
G
Druk op de knop GROEN(B) of GEEL(C) tijdens de
modus PAUZE.
• De knop GROEN(B) : draai 90° tegen de klok in.
• De knop GEEL(C) : draai 90° met de klok mee.
✎ OPMERKING

De maximale resoluties die door dit product
worden ondersteund, zijn 5120 x 3480 (of 19.0
MPixel) voor standaard JPEG-bestanden en 2048
x 1536 (of 3.0 MPixel) voor progressieve
afbeeldingsbestanden.
dD
Druk op de knop PAUZE () en op  voor
vertraagd afspelen.
d
D
1 ➞2 ➞3
1 ➞2 ➞3
✎ OPMERKING


U hoort geen geluid tijdens het vertraagd afspelen.
Omgekeerd vertraagd afspelen werkt niet.
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 27
27
2010-02-11
5:36:33
Basisfuncties
Stap voor stap afspelen
Het Title menu gebruiken
dD
Druk een aantal malen op de toets PAUZE.
• Telkens wanneer tijdens het afspelen op de toets
wordt gedrukt, gaat het beeld met één frame
vooruit.
✎ OPMERKING

U hoort geen geluid tijdens het stap voor stap
afspelen.
De functie 5 minuten overslaan
D
Druk tijdens het afspelen op de toets ◄,►.
• Het afspelen wordt 5 minuten vooruit gespoeld
wanneer u op de knop ► drukt.
• Het afspelen wordt 5 minuten achteruit gespoeld
wanneer u op de knop ◄ drukt.
d
Voor dvd’s met meerdere titels kunt u de titel van
elke film bekijken.
DISC MENU
1. Druk tijdens het afspelen op de knop
TITLE op de afstandsbediening.
TITLE
2. Druk op de knoppen ▲▼◄► om de
gewenste selectie te maken en druk
op ENTER.
✎ OPMERKING

Afhankelijk van de schijf, kunnen de items in het
instellingenmenu variëren en is dit menu mogelijk niet
beschikbaar.
✎ OPMERKING

U kunt deze functie alleen bedienen op de DivX.
Het Disc Menu gebruiken
d
U kunt de menu’s weergeven voor de geluidstaal,
DISC MENU
de ondertitelingstaal, het profiel, etc.
TITLE
1. Houd tijdens het afspelen de knop
DISC MENU op de
afstandsbediening ingedrukt.
2. Druk op de knoppen ▲▼◄► om de gewenste
selectie te maken en druk op ENTER.
✎ OPMERKING

Afhankelijk van de schijf, kunnen de items in het
instellingenmenu variëren en is dit menu mogelijk
niet beschikbaar.
28
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 28
2010-02-11
5:36:33
04
A-B afspelen herhalen
dBAD
dB
DVD/DivX herhalen
U kunt een bepaald gedeelte van een dvd of cd
herhaaldelijk afspelen.
U kunt de titel, het hoofdstuk of de sectie (A-B
herhalen) van de DVD/DivX herhalen.
1. Tijdens het afspelen van de dvd of cd drukt u
op de knop REPEAT op de afstandsbediening.
Herhalen
Basisfuncties
Afspelen herhalen
2. Druk voor dvd op de knoppen ▲▼ om A- te
selecteren.
Druk voor cd herhaaldelijk op de knop REPEAT
totdat
wordt weergegeven.
Uit
3. Druk op ENTER op het punt waarop u het
herhaaldelijk afspelen wilt starten (A).
4. Druk op ENTER op het punt waarop u het
herhaaldelijk afspelen wilt starten (B).
1. Tijdens het afspelen van de DVD/
DivX, drukt u op de knop REPEAT
op de afstandsbediening.
2. Druk op de knoppen ▲▼ om de
gewenste herhaalmodus te
selecteren en druk op ENTER.
REPEAT
㪋
3. Druk op de knoppen ▲▼ om UIT te selecteren
en terug te keren naar de normale
afspeelmodus en druk op ENTER.
Z
D
5. Als u terug wilt keren naar normaal afspelen,
drukt u voor dvd op de knoppen ▲▼ om UIT te
selecteren. drukt u voor cd op de knop REPEAT
om
te selecteren.
✎ OPMERKING

De functie A-B Afspelen herhalen werkt niet
voor DivX-, MP3- of JPEG-schijven.
Titel ➞ Hoofdstuk ➞ A - ➞ Uit
Fragment ➞ Dir (Directory) ➞ Disc ➞
Uit
CD/MP3 Repeat
1. Druk tijdens het afspelen van de cd/MP3
herhaaldelijk op de knop REPEAT om de
gewenste herhaalmodus te selecteren.
B
A
(Normaal Track herhalen Alles herhalen Willekeurig Sectie herhalen A-B)
(Normaal Track herhalen Dir herhalen (Directory) Alles herhalen
Willekeurig)
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 29
29
2010-02-11
5:36:34
Basisfuncties
 Afspeeltijd(
) : film afspelen vanaf het
gewenste tijdstip. U moet de begintijd
invoeren als referentie.
De tijdzoekfunctie werkt niet op
sommige schijven.
 Audio(
): verwijst naar de taal van de
audio van de film. Een dvd-schijf kan
maximaal 8 audiotalen bevatten.
 Ondertiteling(
): Verwijst naar de
ondertitelingstalen op de schijf. U
kunt de ondertitelingstalen selecteren
of uitschakelen via het scherm.
Een dvd-schijf kan maximaal 32
ondertitelingstalen bevatten.
 Hoek(
): wanneer een dvd meerdere
hoeken van een bepaalde scène
gebruikt, kunt u de functie Hoek
gebruiken.
Schijfinformatie weergeven
dD
03/04
001/001
0:00:21
KO 1/2
EN 02/02
1/1
Wijzig
Select.
O
TO
LS
1. Druk tijdens het afspelen op de
knop TOOLS op de
afstandsbediening.
2. Druk op de knoppen ▲ ▼ om het
gewenste item te selecteren.
De audiotaal selecteren
3. Druk op de knoppen ◄► om de gewenste
wijzigingen in de instellingen te maken en druk
op ENTER.
- U kunt de cijfertoetsen op de
afstandsbediening gebruiken om een item te
bedienen.
1. Druk op de toets TOOLS.
4. Als u de schijfinformatie wilt weergeven, drukt u
nogmaals op de knop TOOLS.
2. Druk op de knoppen ▲▼ om AUDIO (
selecteren.
✎ OPMERKING
3. Druk op de knoppen ◄► of de cijfertoetsen
om de gewenste audiotaal te selecteren.
• Afhankelijk van het aantal talen op een dvd
wordt bij elke druk op de toets een andere
audiotaal (ENGELS, SPAANS, FRANS, etc.)
geselecteerd.



Als u inhoud afspeelt vanuit het menu Tools, zijn
sommige functies mogelijk niet ingeschakeld,
afhankelijk van de schijf.
U kunt ook Dolby Digital of Pro Logic selecteren,
afhankelijk van de schijf.
Het menu Tools kan afwijken, afhankelijk van verschillende
schijven en bestanden.
dD
) te
✎ OPMERKING

DTS AUDIO (DTS-AUDIO) wordt niet ondersteund.
Het menu TOOLS
 Titel (
) : als u de gewenste titel
wilt openen wanneer er meerdere op
de schijf staan. Als er bijvoorbeeld
meerdere films op een dvd staan, zal
elke film worden geïdentificeerd als titel.
 Hoofdstuk(
) : de meeste dvd's zijn
opgenomen in hoofdstukken, zodat
u snel een specifieke passage kunt
vinden.
30
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 30
2010-02-11
5:36:35
04
De functie Hoek
d
dD
1. Druk op de toets TOOLS.
2. Druk op de knoppen ▲▼ om Ondertiteling (
te selecteren.
)
3. Druk op de knoppen ◄► of de cijfertoetsen
om de gewenste audiotaal te selecteren.
• Afhankelijk van het aantal talen op een dvd
wordt bij elke druk op de toets een andere
audiotaal (ENGELS, SPAANS, FRANS, etc.)
geselecteerd.

Met deze functie kunt u dezelfde scène vanuit
verschillende hoeken bekijken.
1. Druk op de toets TOOLS.
2. Druk op de knoppen ▲▼ om Hoek (
selecteren.
) te
3. Druk op de knoppen ◄► of de cijfertoetsen
om de gewenste hoek te selecteren.
✎ OPMERKING
✎ OPMERKING

Basisfuncties
De ondertitelingstaal selecteren
Afhankelijk van de schijf kan het voorkomen dat
de functies voor ondertitelingstaal en audiotaal
niet beschikbaar zijn.
In de bestandsindeling DivX kunnen de
ondertitelingstalen alleen met cijfers zijn
aangegeven.

De functie Hoek werkt alleen bij schijven waarop
verschillende hoeken zijn opgenomen.
Ondertiteling
D
• Om deze functie goed te kunnen gebruiken, moet
u enige ervaring hebben met het downloaden en
bewerken van video.
• * Om de ondertitelfunctie te gebruiken, slaat u het
ondertitelbestand (*.smi) op met dezelfde
bestandsnaam als het DivX mediabestand (*.avi) in
dezelfde map.
Bijvoorbeeld. Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Voor de bestandsnaam kunt u maximaal 60
alfanumerieke tekens of 30 Oost-Aziatische
tekens (tekens van 2 byte, zoals Koreaans en
Chinees) gebruiken.
• De ondertiteling van DivX-bestanden zijn *.smi, *.
sub en. *.srt. Bestanden groter dan 148 kbyte
worden niet ondersteund.
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 31
31
2010-02-11
5:36:37
Basisfuncties
De modus Dolby Pro Logic II
Geluidmodus
DSP (Digital Signal Processor)/EQ
U kunt de gewenste audiomodus Dolby Pro Logic II,
P.Bass of de functie MP3 Enhancement selecteren.
PL
• DSP (Digital Signal Processor) : In DSP-modi worden
verschillende akoestische omgevingen nagebootst.
• EQ : U kunt de opties ROCK, POP of KLASSIEK,
etc., selecteren om het geluid optimaal in te stellen
voor het muziekgenre waarnaar u wilt luisteren.
DSP / EQ
Druk op de knop DSP/EQ.
Druk op de knop
PL II.
㪈
MUSIC
Wanneer u naar muziek luistert, kunt u
geluidseffecten toepassen alsof u naar
de werkelijke uitvoering luistert.
CINEMA
Realistisch geluid bij films.
PROLOG
U ervaart een realistisch multikanaals
effect alsof u zes luidsprekers gebruikt,
terwijl u slechts de voorste linker en
rechter luidsprekers gebruikt.
㪉
POPS,
JAZZ,
ROCK
U kunt POP, JAZZ en ROCK
selecteren, afhankelijk van het
muziekgenre waarnaar u wilt luisteren.
STUDIO
Simuleert het geluid als in een studio.
MATRIX
U hoort het meerkanaals
surroundgeluid.
Simuleert het geluid van een
danceclub, met een bonzend ritme in
de lage tonen.
STEREO
Selecteer deze optie om naar geluid te
luisteren uit alleen de voorste linker- en
rechterluidsprekers en de subwoofer.
CLUB
HALL
Biedt een helder zanggeluid, alsof u in
een concertzaal zit.
MOVIE
Geeft de sfeer van een bioscoop weer.
CHURCH
PASS
MP3ENH
Geeft u het idee dat u in een grote
kerk zit.
Selecteer deze optie voor nietspecifieke audio.
POWER
BASS ON
POWER
BASS OFF
U kunt het geluidsniveau van uw
MP3's (24 kHz, 8 bit) verhogen tot
het geluidsniveau van CD's (44,1
kHz, 16 bit). De functie MP3
Enhancement is alleen beschikbaar
voor MP3-bestanden.
Deze functie benadrukt de lage
tonen, resulterend in bonzende
geluidseffecten.
POWER BASS is uitgeschakeld.
✎ OPMERKING



32
Sluit uw externe apparaat voor de modus Pro
Logic II aan op de AUDIO-ingangen (L en R)
van het product. Als u alleen links of rechts
aansluit, is surroundgeluid niet mogelijk.
De functie Pro Logic II is alleen beschikbaar in
de Stereo-modus.
De P.BASS-functie is alleen beschikbaar bij 2kanaals LPCM-bronnen, zoals MP3, DivX, cd en
WMA.
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 32
2010-02-11
5:36:37
04
De knoppen op de afstandsbediening gebruiken
Voorbeeld: FM 89.10 in het geheugen
voorprogrammeren
1. Druk op de knop FUNCTION om FM te
selecteren.
1. Druk op de knop FUNCTION om FM te
selecteren.
2. Stem af op het gewenste station.
• Automatisch afstemmen 1 : Wanneer de
knoppen # $ worden ingedrukt, wordt een
voorgeprogrammeerd zendstation geselecteerd.
• Automatisch afstemmen 2 : Houd de knop
TUNING (,,.) ingedrukt om automatisch te
zoeken naar actieve zendstations.
• Handmatig afstemmen : Druk op de knop
TUNING (,,.) om de frequentie stapsgewijs te
verhogen of te verlagen.
Knoppen op het product gebruiken
1. Druk op de knop FUNCTION (
selecteren.
Basisfuncties
Stations voorprogrammeren
Luisteren naar de radio
) om FM te
2. Selecteer een zendstation.
• Automatisch afstemmen 1 : Druk op de knop
STOP (  ) om PRESET te selecteren en druk
op de knoppen # $ om het
voorgeprogrammeerde station te selecteren.
• Automatisch afstemmen 2 : Druk op de knop
STOP (  ) om MANUAL te selecteren en houd
de knoppen # $ ingedrukt om automatisch
naar de band te zoeken.
• Handmatig afstemmen : Druk op de knop
STOP (  ) om MANUAL te selecteren en druk
op de knoppen # $ om af te stemmen op
een lagere of hogere frequentie.
TUNER
MEMORY
2. Druk op de toets TUNING (,,.) om
D
voorkeuze <89.10> te selecteren.
3. Druk op de toets TUNER MEMORY.
• Het nummer knippert op het
scherm.
4. Druk op de knoppen # $ om een
voorkeuzenummer te selecteren.
• U kunt kiezen tussen 1 en 15 voorkeuzes.
5. Druk nogmaals op de toets TUNER MEMORY.
• Druk op de toets TUNER MEMORY voordat
het nummer van het scherm verdwijnt.
• Het nummer verdwijnt van het scherm en het
station wordt in het geheugen opgeslagen.
6. U kunt andere stations instellen door de stappen
2 tot 5 te herhalen.
• Als u wilt afstemmen op een voorgeprogrammeerd
station, drukt u op de knoppen # $ op de
afstandsbediening om een kanaal te selecteren.
Mono/stereo instellen
Druk op de knop MO/ST.
• Telkens wanneer op de knop wordt
gedrukt, schakelt het geluid tussen
STEREO en MONO.
MO / ST
㪊
• Bij een slechte ontvangst, kunt u MONO
selecteren voor een heldere, storingsvrije
uitzending.
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 33
33
2010-02-11
5:36:38
Geavanceerde functies
CD rippen
USB-functie
Mediabestanden afspelen met
behulp van de USB-hostfunctie
U kunt genieten van mediabestanden van hoge
beeldkwaliteit met 5.1-kanaals geluid, zoals
afbeeldingen, films en muziek, die op een MP3speler, USB-pendrive of digitale camera zijn
opgeslagen, door het opslagapparaat op de USBpoort van het product aan te sluiten.
1. Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort in
het voorpaneel van het product.
2. Druk op de knop FUNCTION om USB te
selecteren.
• USB verschijnt een ogenblik op het scherm.
3. Druk op de knoppen ◄► om Video’ s, Muziek
of Foto te selecteren.
- Selecteer een af te spelen bestand.
B
Converteert audio van de cd naar een MP3bestandsformaat voordat het naar een USBopslagapparaat wordt verzonden.
1. Sluit het USB-apparaat aan op uw product.
CD RIPPING
2. Plaats de audio-CD in de cd-lade.
㪌
3. Druk op de toets CD RIPPING.
• Om te beginnen met het rippen van het
huidige nummer drukt u op de toets CD
RIPPING op de afstandsbediening terwijl het systeem
een nummer afspeelt of tijdelijk stopt.
• Om alle nummers van een cd te rippen, houdt u de toets
CD RIPPING op de afstandsbediening ingedrukt.
-"FULL CD RIPPING" verschijnt op het scherm en het
rippen begint.
4. Druk op de toets STOP () om het rippen te
stoppen.
• Wanneer het rippen van de cd gereed is,
wordt er in het USB-apparaat een map
aangemaakt met de naam 'RIPPEN' en zal
het geripte bestand worden opgeslagen met
de indeling SAM-XXXX”.MP3.
✎ OPMERKING

Veilig USB verwijderen
Voorkom schade aan het opgeslagen geheugen op
het USB-apparaat door het veilig te verwijderen
voordat u de USB-kabel loskoppelt.
• Druk op de knop GEEL(C).
- REMOVE zal op het scherm worden
weergegeven.
• Koppel de USB-kabel los.
✎ OPMERKING

Als u naar uw muziekbestanden wilt luisteren
met 5.1-kanaalgeluid, moet u de modus Dolby
Pro Logic II instellen op Matrix. (Zie pagina 32)

Koppel de USB-kabel langzaam los van de
USB-poort. Anders kan de USB-poort
beschadigd raken.








34
Verbreek de USB-verbinding of de stroomverbinding niet
tijdens het rippen van de cd. Anders kunnen de gegevens
beschadigd raken. Om het rippen te stoppen, drukt u op
de toets STOP en koppelt u het USB-apparaat los nadat
het systeem volledig is gestopt met het afspelen van de cd.
Wanneer u de USB-verbinding verbreekt tijdens het rippen
van de cd zal het systeem worden uitgeschakeld en kunt u
het geripte bestand niet verwijderen.
Als u het USB-apparaat aansluit op het systeem terwijl een
cd wordt afgespeeld, zal het systeem tijdelijk stoppen en
opnieuw afspelen.
DTS-cd’s kunnen niet worden geript.
Wanneer de duur van het rippen minder dan vijf seconden
is, kan er geen ripbestand worden gemaakt.
CD ripping werkt alleen wanneer het USB-apparaat of de
vaste schijf is geformatteerd in het FAT-bestandssysteem.
(Het NTFS-bestandssysteem wordt niet ondersteund.)
Raadpleeg de specificaties van de USB-host voor een lijst
met geschikte apparaten.
Ripping wordt uitgevoerd op een normale snelheid van x3.
De rippingtijd kan langer zijn bij sommige USB-apparaten.
Er wordt geen geluid weergegeven wanneer het systeem
een cd ript.
Raak het systeem niet aan en verplaats het niet tijdens het
rippen van een CD.
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 34
2010-02-11
5:36:39
06
Overige informatie
Raadpleeg de onderstaande tabel als het product niet naar behoren functioneert. Als uw probleem niet wordt
genoemd of als de onderstaande instructies niet helpen, schakelt u het product uit, haalt u de stekker uit het
stopcontact en neemt u contact op met de dichtstbijzijnde erkende dealer of Samsung Electronicsservicecentrum.
Symptoom
Controleren/oplossing
Ik kan de schijf niet uitwerpen.
• Zit het netsnoer goed in het stopcontact?
• Schakel het apparaat uit en weer aan.
Het apparaat begint niet met
afspelen.
• Controleer het regionummer van de dvd.
In het buitenland gekochte dvd’s kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.
• Cd-roms en dvd-roms kunnen niet op dit product worden afgespeeld.
• Controleer of het classificatieniveau klopt.
Het afspelen start niet onmiddellijk
wanneer de knop AFSPELEN/PAUZE
wordt ingedrukt.
• Is de schijf vervormd of zitten er krassen op het oppervlak?
• Veeg de schijf schoon.
Ik hoor geen geluid.
• Er is geen geluid hoorbaar tijdens versneld afspelen, vertraagd afspelen en stap voor
stap afspelen.
• Zijn de luidsprekers goed aangesloten? Zijn de instellingen van de luidsprekers goed
aangepast?
• Is de schijf ernstig beschadigd?
Er komt slechts uit een paar
luidsprekers geluid en niet uit alle
zes.
• Bij bepaalde DVD-schijven, worden alleen de voorste luidsprekers gebruikt.
• Controleer of de luidsprekers goed zijn aangesloten.
• Regel het volume.
• Wanneer ik naar een cd, radio of tv luister, komt er alleen geluid uit de voorste
luidsprekers.
Selecteer "PROLOG" door te drukken op
PL II (Dolby Pro Logic II) op de
afstandsbediening om alle zes luidsprekers te gebruiken.
Er wordt geen Dolby Digital 5.1 CHsurroundgeluid geproduceerd.
• Staat er een markering 'Dolby Digital 5.1 CH' op de disc? Dolby Digital 5.1 CHsurroundgeluid wordt alleen geproduceerd als de disc is opgenomen met 5.1-geluid.
• Is de audiotaal juist ingesteld op Dolby Digital 5.1-CH in de informatieweergave?
De afstandsbediening werkt niet.
• Wordt de afstandsbediening bediend binnen het gebruiksbereik voor wat betreft de hoek en de afstand?
• Zijn de batterijen leeg?
• Hebt u de modus (DVD RECEIVER/TV) en functies op afstandsbediening (DVD RECEIVER/TV) correct
geselecteerd?
• De schijf draait maar er wordt
geen beeld weergegeven.
• De beeldkwaliteit is slecht en het
beeld trilt.
• Is de tv ingeschakeld?
• Zijn de videokabels goed aangesloten?
• Is de schijf vuil of beschadigd?
• Een slecht gefabriceerde schijf kan mogelijk niet worden afgespeeld.
De geluidstaal en ondertiteling werken niet.
• De geluidstaal en ondertiteling werken niet als de schijf deze niet bevat.
Het menu Disc/Title wordt niet
geopend, zelfs wanneer de functie
Disc/Title is geselecteerd.
• Gebruikt u een schijf die geen menu’s bevat?
Ik kan de beeldverhouding niet
wijzigen.
• U kunt 16:9 dvd’s afspelen in de modi 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX en 4:3 PAN
SCAN, maar 4:3 dvd’s kunnen alleen worden weergegeven in de beeldverhouding
4:3. Controleer het doosje van de dvd en selecteer de juiste functie.
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 35
Overige informatie
Problemen oplossen
35
2010-02-11
5:36:39
Overige informatie
Symptoom
Controleren/oplossing
• Het product werkt niet.
(Bijvoorbeeld: het apparaat gaat
uit, de toetsen op het voorpaneel
werken niet, of er is een vreemd
geluid hoorbaar.)
• Het product werkt niet normaal.
Ik ben de toegangscode voor het
classificatieniveau vergeten.
• Houd de knop STOP () op de afstandsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt
zonder schijf (resetfunctie).
Ik heb geen radio-ontvangst.
Met de functie RESET worden alle opgeslagen instellingen gewist.
Gebruik deze optie uitsluitend in noodgevallen.
• Houd op het moment dat “NO DISC (Geen schijf)” op het scherm wordt weergegeven
de toets STOP () op de afstandsbediening ten minste 5 seconden ingedrukt.
Op het scherm verschijnt de tekst “INIT” en alle instellingen worden teruggezet naar
de standaardwaarden.
Druk vervolgens op de knop POWER.
Met de functie RESET worden alle opgeslagen instellingen gewist.
Gebruik deze optie uitsluitend in noodgevallen.
• Is de antenne goed aangesloten?
• Als het invoersignaal van de antenne zwak is, kunt u een externe FM-antenne installeren in
een gebied met goede ontvangst.
Taalcodelijst
Voer de juiste code in voor ANDER in het menu voor schijf, audio en ondertiteling. (Zie pagina 25).
Code
Taal
Code
1027
Afar
1142
1028
Abkhazian
1032
Afrikaans
1039
Amharic
1044
Arabic
1045
Assamese
1051
1052
1053
Bashkir
1057
Byelorussian
1059
1060
Taal
Code
Taal
Interlingue
Code
Greek
1239
1345
1144
English
1245
Inupiak
1347
1145
Esperanto
1248
Indonesian
1349
1149
Spanish
1253
Icelandic
1350
1150
Estonian
1254
Italian
1352
1151
Basque
1257
Hebrew
Aymara
1157
Persian
1261
Azerbaijani
1165
Finnish
1269
1166
Fiji
1171
Faeroese
Bulgarian
1174
Bihari
1181
Taal
Malagasy
Code
Taal
Code
Taal
1482
Kirundi
1527
Tajik
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
Turkmen
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1069
Bislama
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1066
Bengali;
Bangla
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
1067
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
1070
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1697
Zulu
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
36
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 36
2010-02-11
5:36:39
FM-tuner
Gewicht
Afmetingen
Temperatuurbereik tijdens gebruik
Vochtigheidsgraad tijdens gebruik
Signaal voor ruisfactor
Bruikbare gevoeligheid
Totale harmonische vervorming
HDMI
2,6 kg
430,0 (H) x 60,0 (B) x 290,0 (D) mm
+5°C~+35°C
10%-75%
70 dB
10 dB
0.5 %
Leessnelheid : 3,49 ~ 4,06 m/sec.
Ong. afspeeltijd (enkelzijdige, enkele laag schijf) : 135 min
Leessnelheid: 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Maximum afspeeltijd: 74 min
Leessnelheid: 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Maximum afspeeltijd: 20min
480i(576i)
1 kanaal: 1.0 Vp-p (75 Ù belasting)
480i(576i)
Y: 1.0 Vp-p (75 Ù belasting)
Pr : 0,70 Vp-p (75 Ù belasting)
Pb : 0,70 Vp-p (75 Ù belasting)
1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)
Uitvoer luidspreker voor
55W x 2(3)
Uitvoer middenluidspreker
55W(3)
Uitvoer achterluidsprekers
55W x 2(3)
Uitvoer subwoofer
55W(3)
Frequentiebereik
20Hz~20KHz
S/R-verhouding
70dB
Kanaalscheiding
60dB
Invoergevoeligheid
(AUX)400mV
DVD (Digital Versatile Disc)
Schijf
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
CD: 8cm (COMPACT DISC)
Composite Video
Video-uitgang
Component Video
Video/Audio
Versterker
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Overige informatie
Algemeen
06
Specificaties
5.1ch luidsprekersysteem
Voor/achter
Centreren
Subwoofer
Impedantie
3
3
3
Frequentiebereik
140Hz~20KHz
140Hz~20KHz
40Hz~160Hz
Geluidsdrukniveau
86dB/W/M
86dB/W/M
88dB/W/M
Vastgestelde invoer
55W
55W
55W
Maximale invoer
110W
110W
110W
Afmetingen (B x H x D)
Gewicht
Voor/achter : 84 x 104,5 x 68,5 mm
Centreren : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Subwoofer : 155 x 350 x 285 mm
Voor/achter : 0,4 Kg, Centreren : 0,57 Kg
Subwoofer : 3,8 Kg
*: Nominale specificatie
- Samsung Electronics Co., Ltd behoudt zich het recht voor de specificaties zonder nadere aankondiging te
wijzigen.
- Maten en gewichten kunnen afwijken.
- Vormgeving en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Zie voor informatie over de stroomvoorziening en het energieverbruik het etiket op het product.
Nederlands
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 37
37
2010-02-11
5:36:40
Contact Samsung wereldwijd
Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen
met de consumenten dienst van Samsung.
Area
Contact Center ` North America
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Mexico
01-800-SAMSUNG (726-7864)
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
` Latin America
Argentine
0800-333-3733
0800-124-421
Brazil
4004-0000
Chile
800-SAMSUNG (726-7864)
Nicaragua
00-1800-5077267
Honduras
800-7919267
Costa Rica
0-800-507-7267
Ecuador
1-800-10-7267
El Salvador
800-6225
Guatemala
1-800-299-0013
Jamaica
1-800-234-7267
Panama
800-7267
Puerto Rico
1-800-682-3180
Rep. Dominica 1-800-751-2676
Trinidad &
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Tobago
Venezuela
0-800-100-5303
Colombia
01-8000112112
` Europe
0810 - SAMSUNG
Austria
(7267864, € 0.07/min)
Belgium
02-201-24-18
Czech
800 - SAMSUNG
(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.K
Eire
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 38
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Switzerland
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
Contact Center Web Site
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
8-800-77777
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
800-7267
www.samsung.com
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
400-810-5858
China
www.samsung.com
010-6475 1880
www.samsung.com/
hk
Hong Kong
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282
1800 110011
India
www.samsung.com
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
www.samsung.com
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
www.samsung.com
Malaysia
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
Philippines
(726-7864)
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1800-29-3232
Thailand
www.samsung.com
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
www.samsung.com
Vietnam
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
2010-02-11
5:36:40
Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product
(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen
voor accu’s en batterijen.)
Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde
van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische
symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan
de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt
behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen,
verzoeken wij u afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan
te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu’s en batterijen in uw omgeving.
Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische
afvalapparatuur)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn
elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen
worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door
ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een
verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de
gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de
koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor
verwijdering worden gemengd.
Code No. AH68-02293C
HT-C350-ELS_NL-0210.indd 39
2010-02-11
5:36:40
Download PDF