Sam4s | ER-420 | Manual ER-430 - Bank & Butik

ER-390M, 420M, 430M Kassaregister
Användar och
Programmeringsmanual
ER LEVERANTÖR:
GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR
Datorama Kassasystem AB
www.datorama.se
Förord
Tack för ert val av SAM4S kassaregister.
Ni har valt en kvalitetsprodukt som kommer uppfylla era önskemål i många år.
Ni ska ha erhållit en engelskspråkig originalmanual till kassan, om inte, kontakta er leverantör.
Viktigt angående kontrollenhet/nya kassalagen.
Kassaregistret är utformat för att arbeta mot en certifierad kontrollenhet, SAM4S SCU-100, enligt
Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2009:1. Detta innebär att ingen försäljning kan ske i kassan om inte
kontrollenheten är inkopplad. Kassaregistret och kontrollenheten sammankopplade uppfyller
Skatteverkets krav på ett certifierat kassaregister.
Vidare skall växelkassa slås in varje dag innan kassan tas i bruk, se sid. 20.
Kassan skall programmeras för kommunikation mot kontrollenheten, genom att
organisationsnummer för användare samt ett register ID (kassabeteckning) för kassan
programmeras innan användning, se sid. 12.
Kontakta er leverantör för vidare information.
Certifierad kontrollenhet SAM4S SCU-100.
2
INNEHÅLL
HANTERING
SPECIFIKATIONER OCH MJUKVARUFUNKTIONER ......................................................................... 4
BYTE AV KVITTORULLE ER-420M, 430M ........................................................................................ 5-6
BYTE AV KVITTORULLE ER-390M, ................................................................................................. 7-8
NÖDÖPPNING AV KASSALÅDA .......................................................................................................... 8
TANGENTBORDSLAYOUT ................................................................................................................... 9
BESKRIVNING AV TANGENTFUNKTIONER ..................................................................................... 10
DISPLAY .......................................................................................................................................... 11-12
PROGRAMMERING AV ORGANISATIONSNUMMER SAMT REGISTER ID .................................... 12
FÖRKLARING AV FELMEDDELANDEN ............................................................................................. 13
HÄVNING AV BLOCKERING, NYCKELLÄGEN ................................................................................. 14
ANVÄNDA KASSÖRER ....................................................................................................................... 15
FÖRSÄLJNING, REPETERING AV INSLAG, MULTIPLIKATION, KVITTOKOPIA ........................... 16
VÄXELUTRÄKNING, VALUTAOMRÄKNING, PRISFRÅGA .............................................................. 17
HANTERING AV RABATTER OCH PÅSLAG ..................................................................................... 18
HANTERING AV FELSLAG OCH RETURER ...................................................................................... 19
INGÅENDE VÄXELKASSA, UTBETALNING, LÅDÖPPNING, NON ADD NUMMERINSLAG .......... 20
BORD/KUNDHANTERING ................................................................................................................... 21
RAPPORTER, KASSADEKLARATION ............................................................................................... 22
RAPPORTTABELL ............................................................................................................................... 23
ELEKTRONISK JOURNAL, (ENDAST ER-390) .................................................................................. 24
PROGRAMMERING
TID, DATUM .......................................................................................................................................... 24
KASSANUMMER, PRIS, NAMN, MOMS PÅ PLU .......................................................................... 25-27
KVITTOTEXT ........................................................................................................................................ 27
PROGRAMMERINGSBLAD, TECKENTABELL .................................................................................. 28
ANVÄNDA SCANNER .......................................................................................................................... 29
SYSTEMDOKUMENTATION ................................................................................................................ 30
3
Specifikationer och mjukvarufunktioner.
Standardhårdvara
•
2 raders LCD operatörsdisplay med 16 tecken
•
90 tangentpositioner (ER-390M, 430M)
•
43 tangentpositioner (ER-420M)
•
1 stations 57mm termoprinter (ER-390M)
•
2 stations 44 mm termoprinter (ER-420M, 430M)
•
Kassalåda i plåt med uttagbar insatslåda och 4 sedelfack
samt justerbara myntfack
•
7-positions nyckellås
•
Kunddisplay
•
Kommunikationsportar: 2 X RS232C
Extra hårdvarutillbehör
•
Köksskrivare
•
Notaskrivare
•
Extern kunddisplay
Mjukvarufunktioner
•
Upp till 2 prisnivåer
•
Upp till 5 PLU modifier-tangenter (ex. small, medium och
large)
•
Upp till 9 000 artiklar (ER-420M, 430M) för öppen eller
förprogrammerad artikelregistrering (5 000 ER-390M). Som
standard för direkt försäljning på tangentbordet finns 15-60
PLU
•
18-teckens programmerbar textinformation för PLU och
funktionstangenter
•
Upp till 99 grupptotaler
•
Upp till 99 kassörer med separata totaler
4
Byte av kvittorulle ER-420M, 430M.
1. Öppna printerkåpan och lyft bort den. Riv av änden på den gamla kassarullen
och ta ur den.
2. Fäll upp printerspaken för att frilägga kvittobanan i printern och
dra försiktigt ur pappersresterna.
3. Lägg i den nya kassarullen på sin plats, se till att pappret matas
UNDERIFRÅN. Klipp pappersänden rak med en sax.
5
Byte av kvittorulle, forts…
4. Fäll ned printerspaken, mata in pappersänden i pappersintaget
på printern. Tryck på pappersmatningstangenterna tills ca 20
cm papper matats fram.
5. För kvittoremsan genom hålet i printerkåpan och sätt därefter
tillbaka kåpan.
6
Byte av kvittorulle ER-390M.
1. Öppna printerkåpan och lyft bort den.
2. Tryck in den blåa spärren och öppna luckan över kassarullen.
3. Lägg i den nya kassarullen på sin plats, se till att pappret matas
UNDERIFRÅN. Dra ut ca 20 cm papper.
Byte av kvittorulle, forts…
4. Fäll ned locket över kassarullen så det ”klickar” fast. Sätt tillbaka
kvittokåpan och dra pappret genom avrivningsskåran. Riv av
pappret – KLART.
Nödöppning av kassalåda..
Vid t.ex. strömavbrott kan kassalådan öppnas via en nödöppnare. Nödöppnaren
är placerad under kassaregistret i dess bakre kant. För tappen åt sidan så öppnas
kassalådan.
8
Tangentbordslayout.
Observera att tangentborden är helt programmerbara och kan därför skilja beroende
på programmering. Hör med din återförsäljare.
Tangentbordslayout ER-390M, 430M.
1
7
13
19
52
31
37
43
49
55
KVIT TO
MATN.
#/LÅDA
IN
BETALT
UT
KASSÖR
BETALT
2
8
14
20
26
32
38
44
50
56
VALUTA
CLEAR
PLU
X/TIM E
RABATT
KR.
3
9
15
21
27
33
39
45
51
57
EFTER
KORR.
7
8
9
KORT
4
10
16
22
28
34
40
46
52
58
RETUR
4
5
6
CHECK
5
11
17
23
29
35
41
47
53
59
FEL
SLAG
1
2
3
SUB
TOTAL
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
ALLT
BORT
0
00
.
KONTANT
Tangentbordslayout ER-420M.
KV ITTO MATNIN G
KASSÖR
X/TIME
7
8
9
4
8
12
PLU
IN
BETALT
%1
%2
ADD
CHECK
4
5
6
3
7
11
KORT
UT
BETALT
ALLT
BORT
RETUR
EFTER
KORR.
1
2
3
2
6
10
SUB
TOTAL
CHECK
#/LÅDA
VALUTA.
CLEAR
0
00
.
1
5
9
KONTANT
Beskrivning av tangentfunktioner följer på nästa sida…
9
Beskrivning av tangentfunktioner.
KVITTOMATN.
EFTER KORR.
#/LÅDA
KASSÖR
UTBETALT
INBETALT
RABATT KR
RABATT %
VALUTA
RETUR
FELSLAG
ALLT BORT
CLEAR
X/TIME
PLU
KORT
CHECK
SUBTOTAL
KONTANT
1-15
0-9
.
Matar fram kvittot
Rätta ett tidigare felaktigt inslag innan avslut
Öppnar kassalådan, nummerinslag (Non Add)
In-/Utloggning av kassör
Kontant utbetalning
Kontant inbetalning
Rabatt i kronor
Rabatt i %
Valutahantering
För återköp av en redan såld vara
Raderar det sista inslaget
Raderar hela kvittot innan kvittot avslutats
Rensar displayen från inslag samt
felmeddelanden
Multiplikationstangent
Registrerar förprogrammerade artiklar
Avslutningstangent vid betalning med kort
Avslutningstangent vid betalning med checkar
Summerar ihop försäljningen utan att avsluta
kvittot
Avslutningstangent vid betalning med kontanter,
används också för att ta fram ett efterkvitto
Plu 1-15 (upp till 60)
Siffertangent 0-9
Decimalkomma, för att t.ex. registrera 1.85
meter
10
Display.
Kassan har en 2-radig LCD display som visar klartext.
När nyckeln befinner sig I OFF läge kan man inte använda
kassaregistret.
När nyckeln är i position REG, X, Z, PGM eller S är kassan redo att
använda. Om meddelandet AVSTÄNGD visas i displayen måste du
logga på en kassör för att kunna använda kassan.
REG
REG MODE
AVSTÄNGD
Operatörsdisplay, exempel:
REGISTRERING AV ARTIKEL
PLU117
1
10.00
VÄXELUTRÄKNING
KONTANT
VÄXEL
50.00
40.00
Operatörsdisplay Felmeddelanden
Kassan visar felmeddelanden i klartext i LCD displayen.
** VARNING **
SEKVENSFEL
Felaktigt inslag/ingen kontrollenhet ansluten.
Forts. nästa sida…
11
Kunddisplay.
Kunddisplayen är en 10-siffrig display där kunden kan se beloppen som
slås in.
Kunddisplay Information
Artikel räknare
Antalet artiklar som har blivit registrerade visas till
vänster i displayen.
Belopp
Belopp på artikeln, subtotal, eller total belopp visas till
höger i displayen.
Kunddisplay Meddelande
C
Sub
Växel belopp
Negativt inslag
Subtotal av försäljningen
Programmering av ORGANISATIONSNUMMER.
Programmera in organisationsnumret för företaget, 10 siffror utan bindestreck.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vrid nyckeln till PGM.
Slå 2000 – SUBTOTAL.
Slå in det 10-siffriga organisationsnumret (UTAN BINDESTRECK) med siffertangenterna.
Tryck SUBTOTAL.
Avsluta med KONTANT.
Ett kvitto med programmerat organisationsnummer skrivs ut. Kontrollera att
organisationsnumret är korrekt, om inte börja om från punkt 2.
Programmering av REGISTER ID (kassabeteckning).
Programmera in register id (Kassa nummer) för företaget, 16 siffror utan bindestreck.
1. Vrid nyckeln till PGM.
2. Slå 2100 – SUBTOTAL.
3. Slå in önskat 16-siffrigt register id (kassabeteckning) med siffertangenterna. OBS att alla 16
siffror måste slås in, t.ex. 0000000000000001 för kassa nr. 1.
4. Tryck SUBTOTAL.
5. Avsluta med KONTANT.
6. Ett kvitto med programmerat register id skrivs ut. Kontrollera att det är korrekt, om inte börja
om från punkt 2.
12
Förklaring av felmeddelanden.
E0
ALLMÄNT FEL, TRYCK CLEAR OCH BÖRJA OM
E1
PLU, INGEN DATA
E2
KASSÖR FEL
E3
ÖVERSKRIDET BELOPP
E4
LAN TRAN
E5
KOMMUNIKATIONSFEL
E6
TID OCH DATUM MÅSTE PROGRAMMERAS
E7
ÖVERSKRIDEN PROGRAMMERAD BEGRÄNSNING
E8
INAKTIV
E9
ENDAST I X-LÄGE
E10
TVÅNG PÅ NUMMERINSLAG, TRYCK SEDAN ”LÅDA”
E12
CONDIMENT FEL
E13
TVÅNG ATT TRYCKA SERVERING/AVHÄMTNING
E14
TVÅNG LAGER
E15
STÄNG KASSALÅDA
E16
TVÅNG ATT ANGE ANTAL GÄSTER
E17
VÅG
E18
KASSÖR MATCHAR EJ
E20
TVÅNG KASSABEKÄNNELSE
E21
OFF LINE
E23
CONSOL OVER
E24
TVÅNG ATT TRYCKA SUBTOTAL
E26
BORD ÖPPET
E27
TVÅNG ATT ANGE LÖSENORD
E28
EJ TILLÅTET ATT KORRIGERA DETTA PLU
E29
RS-232C SETUP FEL
E30
TVÅNG FAST VÄRDE
E31
TVÅNG ÖPPET VÄRDE
E32
TVÅNG BELOPP
E33
TVÅNG BETALSÄTT
E34
INVALID FUNKTION
E35
TVÅNG BORD
E37
TVÅNG BORD #
E38
ENDAST EN NOTA
PER
KVITTOPAPPRET ÄR SLUT
PFP
SYSTEM FEL (Tillkalla service)
E43
MINNESINSTÄLLNINGSFEL
E44
EJ FULL
ELEKTRONISKA JOURNALEN FULL (ER-390M)
SE SID 24, ELEKTRONISK JOURNAL
13
Hävning av blockering.
Om kassan skulle blockera och inga tangenttryckningar hjälper, gör följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Slå av kassan med strömbrytaren på höger sida
Sätt i nyckeln märkt P
Vrid nyckeln till PGM-LÄGET
Tryck och håll ner SUBTOTAL
Slå på kassan med strömbrytaren på höger sida
Vänta till ett kvitto märkt **** INITIAL CLEAR **** skrivs ut
Släpp SUBTOTAL
Vrid nyckeln till REG, logga in en kassör och testa kassan
Byt tillbaka till önskad nyckel
Nyckellägen
Inaktivt.
Kassan avstängd.
Registreringsläge (normalläge)
Ta ut X-rapporter (ej nollställa kassan) och utföra funktioner
som har ”Manager-tvång”
Ta ut Z-rapporter (nollställa kassan)
Programmeringsläge
Systemprogrammering (endast av servicetekniker)
VOID
OFF
REG
X
Z
PGM
S
OFF
REG
VOID
X
Z
S
PGM
Kassan levereras med ett flertal nycklar som går till följande nyckellägen:
Nyckel
Går till nyckelläge
VD
REG
Z
P
C
VOID, OFF, REG, X
OFF, REG
OFF, REG, X, Z
VOID, OFF, REG, X, Z, PGM
ALLA LÄGEN
14
Använda kassörer.
Innan man börjar arbeta med kassan måste en kassör loggas in.
AVSTÄNGD visas i displayen och registrering är inte möjlig.
Kassan kan hantera upp till 15 st. kassörer. Det finns två sätt att logga in sig på.
Det ena är med en kassörtangent, det andra med en hemlig kod. Vilken metod som
används beror på hur kassan är programmerad.
INLOGGNING MED KASSÖRTANGENT
1. Tryck kassör nummer följt av
•
•
KASSÖR
Nu är kassan redo att användas.
Med detta alternativ kan man bara ha en kassör registrerad i kassan.
INLOGGNING MED HEMLIG KASSÖRKOD
1. Slå hemlig kassörkod (max 6 siffror) och tryck på
•
•
KASSÖR
Kassan är nu färdig att användas.
Med detta alternativ kan man ha 15 st. kassörer registrerade i kassan.
UTLOGGNING MED KASSÖRTANGENT
1. Slå 0 och tryck på
•
KASSÖR
Det står nu AVSTÄNGD i displayen.
UTLOGGNING MED HEMLIG KASSÖRKOD
1. Slå 0 och tryck på
•
KASSÖR
Det står nu AVSTÄNGD i displayen.
15
Försäljning.
FÖRSÄLJNING PÅ PLU MED FAST PRIS
1. Tryck ned önskad PLU tangent, t.ex.
MAT
68 KR
2. Fortsätt från punkt 1 om det är flera varor.
3. Avsluta på valfri avslutningstangent, t.ex.
KONTANT
FÖRSÄLJNING PÅ PLU MED ÖPPET PRIS
1. Slå in priset med siffertangenterna, t.ex. 4500 för 45 kr (glöm ej nollorna).
2. Tryck på önskat PLU, t.ex.
LÄSK
3. Fortsätt från punkt 1 om det är flera varor.
4. Avsluta på valfri avslutningstangent, t.ex.
KONTANT
REPETERING AV INSLAG
Direkt efter en försäljning på ett PLU kan man repetera inslaget
genom att trycka ned samma PLU igen.
FÖRSÄLJNING MED MULTIPLIKATION
1. Slå in antalet varor och tryck på
X/
TIME
2. Slå önskat pris med siffertangenterna.
3. Tryck på önskat PLU, t.ex.
LÄSK
5. Fortsätt försäljningen eller avsluta på valfri avslutningstangent, t.ex.
KONTANT
EXTRA KVITTOKOPIA
Om programmeringen tillåter, kan en extra kvittokopia på senaste transaktionen tas
fram, tryck en extra gång på
KONTANT
16
VÄXELUTRÄKNING
1. Registrera de varor som skall säljas.
2. Tryck på
SUB
TOTAL
3. Belopp att betala visas nu i displayen.
4. Slå in det mottagna beloppet och tryck på valfri avslutningstangent, t.ex.
KONTANT
5. Beloppet som kunden skall ha tillbaka visas i displayen.
•
•
Om mottaget belopp är mindre än totalbeloppet, kommer återstående belopp att
visas i displayen.
Om tillåtet via programmering, kan växel räknas ut även efter betalsätt tryckts.
VALUTAOMRÄKNING
Valutaomräknaren omvandlar en utländsk valuta till svenska kronor.
Vilken kurs som skall användas programmerar man i förväg.
1.
Registrera de varor som skall säljas.
2. Tryck på
SUB
TOTAL
3. Tryck ned
VALUTA
,det belopp som kunden skall betala visas nu i displayen.
4. Slå in det belopp i utländsk valuta som kunden betalar och tryck
KONTANT
5. Växel visas nu i lokal valuta.
PRISFRÅGA
Om en artikel är programmerad med ett fast pris, kan man kontrollera priset genom
att göra en prisfråga.
1. Tryck på
X/
TIME
, PRICE INQ visas i displayen.
2. Tryck ned den knapp, eller scanna den artikel du önskar se priset på.
3. Tryck på CLEAR för att rensa displayen.
17
HANTERING AV RABATTER OCH PÅSLAG
Rabatter kan användas för en enstaka artikel eller en hel totalsumma innan
avslut. Om rabatten är fast eller öppen beror på programmeringen.
För RABATT % och +% tangenten gäller samma förfarande, skillnaden är att +%
lägger på och RABATT % drar av från summan.
% RABATT
Exempel: Ge 10 % rabatt på den senast inslagna artikeln.
1. Registrera de varor som skall säljas.
2. Slå 1 0 . 0 0 med siffertangenterna OBS!!! Glöm ej punkten.
3. Tryck på
RABATT
%
4. Fortsätt att sälja som vanligt eller avsluta med valfri avslutningstangent.
•
Om rabatt satsen är programmerad som fast behöver man bara trycka ned
rabatt tangenten efter försäljningen så dras rabatten automatiskt.
Exempel: Ge 10 % rabatt på en hel totalsumma innan avslut.
1. Registrera de varor som skall säljas.
2. Tryck på
SUB
TOTAL
3. Slå 1 0 . 0 0 med siffertangenterna OBS!!! Glöm ej punkten.
4. Tryck på RABATT
%
5. Avsluta med valfri avslutningstangent.
RABATT I KRONOR
Exempel: Ge 10 kronor rabatt på en enstaka artikel
1. Registrera de varor som skall säljas.
2. Slå 1 0 0 0 med siffertangenterna OBS!!! Ingen punkt.
3. Tryck på RABATT
KR
4. Fortsätt att sälja som vanligt eller tryck på valfri avslutningstangent.
18
HANTERI NG AV FELSLAG OCH RETURER
FELSLAG
Felslag korrigerar den senaste inslaget.
Exempel: Om man slagit in en artikel och direkt upptäcker att den är fel.
1. Tryck på
FEL
SLAG
2. Fortsätt sedan att sälja som vanligt eller avsluta med valfri avslutningstangent.
EFTER KORR
Efter korr korrigerar ett tidigare inslag på kvittot före avslut.
Exempel: Om man slagit in artiklar och upptäcker att en tidigare inslagen artikel är fel.
1. Tryck på
EFTER
KORR
2. Slå in samma artikel som tidigare var fel. (Eller scanna varan om du använder scanner).
3. Fortsätt sedan att sälja som vanligt eller avsluta med valfri avslutningstangent.
ALLT BORT
Allt bort används när man vill ta bort hela kvittot, dvs. alla inslagna varor och
makulera köpet INNAN MAN AVSLUTAT MED BETALSÄTT.
Exempel: Om man slagit in flera artiklar och vill makulera köpet.
1. Tryck på
•
ALLT
BORT
Hela köpet makuleras nu och ett kvitto som bekräftar detta skrivs ut.
RETUR
Retur används när kunden kommer tillbaka med en vara, men används även som ett felslag EFTER
avslut. OBS!!! Retur kan endast slås in på eget kvitto, inga andra försäljningar kan blandas med
i ett returkvitto.
Exempel: Om kunden kommer och vill lämna tillbaka en vara.
1. Tryck på
RETUR
2. Slå belopp och tryck på önskat PLU. (Eller scanna varan om du använder scanner).
3. Avsluta med samma betalningssätt som användes när varan såldes.
19
INBETALNING
Inbetalning används för att registrera den ingående växelkassan vid arbetsdagens
början. OBS, flera inbetalningstangenter kan programmeras, kontakta er leverantör.
INBETALT
1. Tryck på
2. Slå beloppet med siffertangenterna och tryck på
3. Avsluta genom att trycka på
KONTANT
INBETALT
UTBETALNING
Utbetalning används om man behöver korrigera den ingående växelkassan. T.ex. om
man slagit in för mycket på INBETALT. OBS, flera utbetalningstangenter kan
programmeras, kontakta er leverantör.
UTBETALT
1. Tryck på
2. Slå in beloppet med siffertangenterna och tryck på
KONTANT
UTBETALT
3. Avsluta genom att trycka på
LÅDÖPPNING
1. Kassalådan öppnas genom att trycka på
#/LÅDA
2. Lådan öppnas och ett kvitto skrivs ut.
NON ADD NUMMER INSLAG
Du kan också använda LÅDÖPPN. tangenten för att skriva ett nummer (upp till 9
siffror) på kvittoutskriften. Kan användas för t.ex. telefonnummer.
1. Registrera den önskade artikeln.
2. Slå in numret som du önskar skall skrivas under artikeln.
1
3. Tryck på
2
3
4
#/LÅDA
4. Avsluta med
KONTANT
20
Bord-/kundhantering.
Kassaregistret har möjlighet att spara försäljning i ett bord-/kundminne, vilket innebär
att kunden kan göra flera beställningar och sedan erhålla ett kvitto med totalsumman.
Obs. att dessa tangenter kanske måste programmeras in på tangentbordet, kontakta
din återförsäljare för detta.
Öppna ett bordssaldo
1. Tryck numret på bordet eller kundkontot, tryck därefter på bordtangenten.
1
2.
BORD
Om man önskar kan man slå in antalet gäster och trycka på tangenten Gäster.
3
GÄSTER
3.
Registrera artiklarna som du önskar sälja.
4.
För att spara saldot och stänga bordet, tryck på
SALDO
Sälja vidare på ett redan öppnat bord
1.
Tryck in numret på bordet eller kundkontot, tryck därefter på bordtangenten.
1
BORD
2.
Registrera artiklarna som du önskar sälja.
3.
För att spara saldot och stänga bordet, tryck på
SALDO
Notautskrift
1.
Tryck in numret på bordet eller kundkontot, tryck därefter på bordstangenten.
1
2.
BORD
Tryck på tangenten
NOTA
UTSKRIFT
för att skriva ut en notaspecifikation.
Avsluta ett bord/kund
1. Tryck numret på bordet eller kundkontot, tryck därefter på bordtangenten t.ex.
1
2.
BORD
Avsluta på valfri avslutningstangent, t.ex.
KONTANT
KORT
CHECK
21
Rapporter.
Skillnaden mellan X- och Z- rapporter är:
• X- rapport, skriver ut rapporter men nollställer inte totalerna.
• Z- rapport, skriver ut rapporter och nollställer totalerna.
X2/Z2 är periodiska rapporter, tas t.ex. ut vid månadens slut.
Skriva ut en rapport – generell förklaring
1.
2.
3.
4.
Referera till ”Rapporttabell” på nästa sida.
Välj ett rapportnummer och nyckelläge.
Vrid nyckeln till det valda läget.
Tryck den aktuella rapportkoden följt av SUBTOTAL.
Kassadeklaration.
Kassan kan programmeras för tvång på kassadeklaration, detta betyder att man
måste räkna pengarna i kassan och slå in detta belopp innan en rapport kan
genereras. För att utföra kassadeklarationen, gör följande:
5. Vrid nyckeln till X- eller Z läge (beror på vilken rapport du önskar skriva ut).
6. För att starta kassadeklarationen tryck följande:
9
SUB
TOTAL
0
7. Slå in den totala summan av kontanter.
5
0
0
0
KONTANT
8. Slå in den totala summan av kort.
3
5.
Tryck på
0
0
KONTANT
0
KORT
för att avsluta kassadeklarationen.
Nu visas eventuell differens på kvittot som skrivs ut.
22
Rapporttabell.
Rapporttyp
Rapportnummer
Rapportläge
Nyckelläge
Kommando
Finans
1
X
X
1 – SUBTOTAL
Z
Z
1 – SUBTOTAL
X2
X
201 – SUBTOTAL
Z2
Z
201 – SUBTOTAL
X
X
2 – SUBTOTAL
Z
Z
2 – SUBTOTAL
X2
X
202 – SUBTOTAL
Z2
Z
202 – SUBTOTAL
X
X
3 – SUBTOTAL
Finans, periodisk
Timstatistik
2
Timstatistik,
periodisk
Alla PLU
3
Z
Z
3 – SUBTOTAL
X2
X
203 – SUBTOTAL
Z2
Z
203 – SUBTOTAL
X
X
4 – SUBTOTAL
Z
Z
4 – SUBTOTAL
X2
X
204 – SUBTOTAL
Z2
Z
204 – SUBTOTAL
X
X
5 – SUBTOTAL
Z
Z
5 – SUBTOTAL
X2
X
205 – SUBTOTAL
Z2
Z
205 – SUBTOTAL
X
X
6 – SUBTOTAL
Z
Z
6 – SUBTOTAL
X2
X
208 – SUBTOTAL
Z2
Z
208 – SUBTOTAL
X
X
9 – SBTL - # - KASSÖR - #
- KASSÖR
X2
X
209 – SBTL - # - KASSÖR - # - KASSÖR
X
X
11 – SUBTOTAL
Z
Z
11 – SUBTOTAL
Från/Till PLU
X
X
13-SUBTOTAL XXXX – PLU –
XXXX – PLU
Från/Till PLU,
periodisk
X2
X
213-SUBTOTAL XXXX – PLU –
XXXX – PLU
Från/Till lager
X
X
14-SUBTOTAL XXXX –PLU – XXXX
– PLU
Lådtotaler
Elektronisk journal,
skriv ut (ER-390M)
Elektronisk journal,
nollställ (ER-390M)
X
X
111-SUBTOTAL
300
X
X
300 -SUBTOTAL
399
Z
Z
399- SUBTOTAL
Alla PLU, periodisk
Alla Kassörer
4
Alla Kassörer,
periodisk
Grupp
5
Grupp, periodisk
Alla Lager
Dag för dag
Individuell
kassörrapport
6
8
9
Periodisk
Öppna bord
11
23
Elektronisk journal (ENDAST ER-390M).
ER-390M har ett elektroniskt journalminne, när detta blir fullt måste det endera skrivas ut eller skickas
till kontrollenhet. Antal kvarstående linjer på journalen kan visas i displayen genom att trycka
SUBTOTAL utanför en försäljning.
Skriva ut på papper (var noga med att tillräckligt med papper finns i printern:)
1. Nyckeln i X-läge, slå 300-SUBTOTAL, vänta tills kassan skrivit klart.
2. Vrid nyckeln till Z-läge, slå 399- SUBTOTAL.
Efter några minuter, när ett litet kvitto kommit ut, är journalen nollställd.
3. Vrid nyckeln till REG-läge.
OBS!!! Denna nollställningsprocedur kan ta flera minuter.
Avbryt inte, utan vänta tills det lilla kvittot kommit ut.
Skicka till kontrollenhet:
1. Vrid nyckeln till Z-läget.
2. Slå 999-SUBTOTAL. Efter några minuter, när ett litet kvitto kommit ut, är journalen nollställd.
3. Vrid nyckeln till REG-läge.
OBS!!! Denna nollställningsprocedur kan ta flera minuter.
Avbryt inte, utan vänta tills det lilla kvittot kommit ut.
Programmering.
Följande sidor visar endast hur man ändrar de mest vanligen förekommande
programmeringarna. För fullständig programmeringsanvisning hänvisas till
den engelskspråkiga ”Operation and Programming Manual”.
Tid & Datum
1. Vrid nyckeln till P läge.
2. För att starta programmeringen, tryck:
1
3
0
0
SUBTOTAL
3. Slå in tiden, måste vara fyra siffror (t.ex. 0930), tryck X/TIME.
T
T
M
M
X/TIME
4. Slå datumet i MM (månad) DD (dag) och ÅÅ (år) format, tryck X/TIME.
M
M
D
D
Å
Å
X/TIME
5. Tryck KONTANT för att avsluta programmeringen.
24
Kassanummer.
Kassan kan programmeras med ett 5-siffrigt kassanummer som skrivs på kvittot.
1. Vrid nyckeln till P läge.
2. För att starta programmeringen, tryck:
1
6
0
0
SUBTOTAL
3. Slå in kassanumret, upp till 5 siffror, tryck X/TIME.
X/TIM E
4. Tryck KONTANT för att avsluta programmeringen.
PLU-programmering.
Pris
1.
Vrid nyckeln till P-läge.
2. För att starta programmeringen, tryck:
2
0
0
SUBTOTAL
3. Tryck den knapp du vill programmera priset på, eller scanna artikeln.
4. Slå in priset UTAN decimalkomma, tryck X/TIME.
5. Har du fler ändringar, börja om från punkt 3, annars avsluta
programmeringen med KONTANT.
Namn
1.
Vrid nyckeln till P-läge.
2. För att starta programmeringen, tryck:
3
0
0
SUBTOTAL
3. Tryck den knapp du vill programmera namnet på, eller scanna artikeln.
4. Skriv in texten, max 18 tecken med hjälp av teckentabellen på sidan 27,
eller via programmeringsbladet beroende på programmering.
5. Tryck X/TIME.
6. Har du fler ändringar, börja om från punkt 3, annars avsluta
programmeringen med KONTANT.
Forts. nästa sida…
25
PLU-programmering, forts…
Moms
1.
Vrid nyckeln till P-läge.
2. För att starta programmeringen, tryck:
1
0
0
SUBTOTAL
3. Tryck den knapp du vill programmera moms på, eller scanna artikeln.
4. Slå in det option som passar för det aktuella PLU:t enligt momstabellen
på nästa sida, 9 siffror.
5. Tryck X/TIME.
6. Har du fler ändringar, börja om från punkt 3, annars avsluta
programmeringen med KONTANT.
PLU Moms tabell
Status
Ja/Nej
N1
PLU är styrt till moms 1 ?
N2
PLU är styrt till moms 2 ?
Ja = 4
Nej = 0
Ja = 1
Nej = 0
Ja = 2
Nej = 0
Ja = 4
Nej = 0
Adress
PLU är styrt till moms 3 ?
PLU är styrt till moms 4 ?
N1
N2
0
0
0
0
0
0
0
X/TIME
Exempel
Moms 1 skall programmeras på en knapp.
1.
Vrid nyckeln till P-läge.
2. För att starta programmeringen, tryck:
1
0
0
SUBTOTAL
3. Tryck den knapp du vill programmera moms på, eller scanna artikeln.
4.
Slå in 4 (N1, moms 1 = Ja).
5. Slå in 0 (N2, inga övriga momser på denna knapp).
6. Slå in sju st. nollor (0000000).
7. Tryck X/TIME.
8. Har du fler ändringar, börja om från punkt 3, annars avsluta
programmeringen med KONTANT.
Forts. nästa sida…
26
PLU-programmering, forts…
Moms 2 skall programmeras på en knapp.
1.
Vrid nyckeln till P-läge.
2. För att starta programmeringen, tryck:
1
0
0
SUBTOTAL
3. Tryck den knapp du vill programmera moms på, eller scanna artikeln.
4. Slå in 0 (N1, moms 1 = Nej).
5. Slå in 1 (N2, moms 2 = Ja).
6. Slå in sju st. nollor (0000000).
7. Tryck X/TIME.
8. Har du fler ändringar, börja om från punkt 3, annars avsluta
programmeringen med KONTANT.
Kvittotext.
Ett övre och nedre kvittomeddelande kan skrivas på varje kvitto, max sex rader,
varav varje rad kan innehålla upp till 32 tecken (ER-390M) eller 24 tecken (ER-420M,
430M).
1. Vrid nyckeln till P läge.
2. För att starta programmeringen, tryck :
7
0
0
SUBTOTAL
3. Referera till tabellen nedan och tryck in numret för den önskade text
raden som skall programmeras; tryck på X/TIME tangenten.
X
X/TIME
X
Övre kvittomeddelande
X
Nedre kvittomeddelande
1
2
3
4
5
6
1:a raden
2:a raden
3:e raden
4:e raden
5:e raden
6:e raden
7
8
9
10
11
12
1:a raden
2:a raden
3:e raden
4:e raden
5:e raden
6:e raden
4. Skriv in texten, upp till 32 (24) tecken, tryck SUBTOTAL.
5. Om du skall programmera fler linjer, börja om från punkt 3, annars tryck
KONTANT för att avsluta programmeringen.
27
Programmeringsblad ER-390M, 430M.
Å
!
Ä
@
PAPER
FEED
#/NS
RECD
ACCT
PAID
OUT
CLERK
#
C/CONV.
CLEAR
PLU
X/TIM E
%1
VOID
7
8
9
CHARGE
RETURN
4
5
6
CHECK
ERROR
CORR
1
2
3
SBTL
B ACK
CANCEL
SPACE SPACE
0
00
.
CASH
Ö
#
$
%
^
&
*
(
)
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
A
S
D
F
G
H
J
K
L
;
Z
X
C
V
B
N
M
,
.
/
+
-
<
>
?
=
CAPS
DOUBLE
Teckentabell.
BOKSTAV
Ç
ü
é
â
ä
à
å
ç
ê
ë
010
KOD
001
002
003
004
005
006
007
008
009
BOKSTAV
è
ï
î
ì
Ä
Å
É
æ
Æ
ô
KOD
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
BOKSTAV
ö
ò
û
ù
ÿ
Ö
Ü
¢
£
¥
030
KOD
021
022
023
024
027
028
029
€
SPACE
!
"
025
0
#
026
BOKSTAV
$
%
&
'
(
KOD
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
BOKSTAV
KOD
)
041
*
042
+
043
,
044
045
.
046
/
047
0
048
1
049
2
050
BOKSTAV
KOD
3
051
4
052
5
053
6
054
7
055
8
056
9
057
:
058
;
059
<
060
BOKSTAV
KOD
=
061
>
062
?
063
@
064
A
065
B
066
C
067
D
068
E
069
F
070
BOKSTAV
KOD
G
071
H
072
I
073
J
074
K
075
L
076
M
077
N
078
O
079
P
080
BOKSTAV
KOD
Q
081
R
082
S
083
T
084
U
085
V
086
W
087
X
088
Y
089
Z
090
BOKSTAV
KOD
Ž
091
092
093
094
095
096
a
097
b
098
c
099
d
100
BOKSTAV
KOD
e
101
f
102
g
103
h
104
I
105
j
106
k
107
l
108
m
109
n
110
BOKSTAV
KOD
o
111
p
112
q
113
r
114
s
115
t
116
u
117
v
118
w
119
x
120
BOKSTAV
KOD
y
121
z
122
BACKA
123
DUBBEL STORLEK
999
28
Använda scanner.
Genom att koppla en scanner till kassan, kan olika produkters streckkoder läsas.
Med den s.k. Quickscan funktionen programmerar man enkelt in en ny artikel.
Vrid nyckeln till PGM-läget.
1.
Slå 10 - SUBTOTAL – NOT FOUND PLU står i displayen.
2.
Läs av varan med scannern – PRICE står i displayen.
3.
Slå in priset och tryck på X/TIME – SELECT COPY PLU står i displayen.
4.
Tryck den knapp som du vill styra artikeln till.
Artikeln är nu, förutom priset, programmerad likadant som den knapp du tryckte ned. För att
ändra pris, moms eller namn på artikeln, se PLU-programmering på sid. 25.
Har du fler artiklar att programmera, börja om från punkt 3.
Är du klar - tryck KONTANT och vrid nyckeln till REG-läge.
29
Systemdokumentation
Kassaregister modell
Grund program
Aktuellt program
SAM4S ER-390M,
420M, 430M
AVLÄSA PROGRAMVERSION:
Vrid nyckeln till S-läget (RAKT NED.)
Tryck: 50-SUBTOTAL
Ett kvitto med programversionen skrivs ut.
ÖVRIG PROGRAMMERING:
Vrid nyckeln till P-läget.
Tryck: 15-SUBTOTAL
Välj det nummer som representerar det du vill
skriva ut i tabellen nedan, tryck sedan på
X/TIME, programmeringen skrivs nu ut.
Avsluta genom att trycka på KONTANT.
Nr
Program
Nr
Program
0
1
2
3
4
5
Grupp
Moms
System option
Print option
Funktions tangenter
Kassör
Övre kvittomeddelande
Nedre kvittomeddelande
Endorsement
meddelande
Finansrapport texter
10
11
12
13
14
15
Kassör Rapport texter
Macro Namn
Låd begränsning
Växel begränsning
Tid & Datum
Tara Vikt
16
Maskin Nummer
17
Mix & Match
18
Svensk Avrundning
6
7
8
9
ER-390M, 420M, 430M, SCU-100, rev. 2010-03-05.
30
Download PDF