Daewoo | KQG-6L6B3S | ABOUT THIS MANUAL - Daewoo Electronics

ABOUT THIS MANUAL
VISION CREATIVE, INC.
서울 종로구 통의동
6번지 이룸빌딩 4층
담
당
장문교 님
ITEM
I-MANUAL
F.MODEL
KQG-6L6B3S
브랜드
DAEWOO
B.MODEL
KQG-6L6B
언 어
루마니아어
BUYER
RELC 향
COUNTRY
루마니아
SET LABEL LIST 발행 No.
DESIGN DOCUMENT No.
1차
2차
일
정
3차
4차
5차
제
판
MEMO
인쇄
한
총 29p
10.03.15-전체신규 29p
연락처
VISION 담 당
방 문 수
TEL: 730-0660 FAX: 730-3788
CUPTOR CU MICROUNDE
KQG-6L6B
MANUAL DE UTILIZARE ™I
REfiETE CULINARE
Înainte de a folosi cuptorul este recomandat„ citirea instruc˛iunilor de folosire.
fiII PRIVIND POSIBILA EXPUNERE LA
INDICAfi
√ DE CUPTORUL CU
ENERGIA CREAT√
MICROUNDE
a) Cuptorul nu func˛ioneaz„ cu u∫a deschis„. În cazul în care cuptorul func˛ioneaz„ cu u∫a deschis„, exist„ pericolul
expunerii la ac˛iunea microundelor! Nu încerca˛i s„ modifica˛i dispozitivele de siguran˛„.
b) Nu bloca˛i u∫a cuptorului cu diferite obiecte ∫i nu l„sa˛i s„ se depun„ reziduuri pe suprafe˛ele ce etan∫eizeaz„ u∫a
de corpul cuptorului.
fiIE: În cazul în care u∫a cuptorului sau suprafe˛ele de etan∫eizare sunt deteriorate, înceta˛i s„ mai folosi˛i
c) ATENfi
cuptorul pân„ când acestea vor fi remediate de o persoan„ competent„.
fiIE: Este foarte periculos pentru persoanele care efectueaz„ interven˛ii asupra cuptorului, în cazul în care
d) ATENfi
interven˛ia este realizat„ de c„tre o persoan„ care nu este calificat„.
fiIE: Lichidele sau alte alimente nu trebuie introduse în recipiente închise, deoarece pot exploda.
e) ATENfi
fiIE: Nu permite˛i copiilor s„ foloseasc„ cuptorul cu microunde decât în cazul în care le-a˛i f„cut instructajul
f) ATENfi
necesar ∫i v-a˛i asigurat c„ sunt capabil s„ îl utilizeze în mod corespunz„tor.
TABLE OF CONTENTS
• PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY .......................1
• IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS ......................................................................................................2
• EARTHING INSTRUCTIONS .....................................................................................................................3
• INSTALLATION .........................................................................................................................................3
• FEATURES DIAGRAM ................................................................................................................................4
• FEATURES DIAGRAM (CONTINUED) .......................................................................................................5
• OPERATION PROCEDURE .......................................................................................................................6
• CONTROLS ...............................................................................................................................................7
SETTING THE CLOCK .............................................................................................................................7
WEIGHT DEFROSTING ...........................................................................................................................8
TIME DEFROSTING .................................................................................................................................8
COOKING IN ONE STAGE .....................................................................................................................9
COOKING IN TWO STAGE ....................................................................................................................9
GRILL COOKING ..................................................................................................................................10
COMBI COOKING ................................................................................................................................10
+30 SEC .................................................................................................................................................11
AUTO COOK .......................................................................................................................................11
ONE TOUCH COOKING .....................................................................................................................12
CHILD SAFETY LOCK ............................................................................................................................13
HOW TO STOP THE OVEN WHILE THE OVEN IS OPERATING ...........................................................13
TO SET POWER SAVE MODE................................................................................................................13
• CARE OF YOUR MICROWAVE OVEN .....................................................................................................14
• QUESTIONS AND ANSWERS ..................................................................................................................15
• BEFORE YOU CALL FOR SERVICE ...........................................................................................................16
• CARE AND CLEANING ............................................................................................................................16
• DISPOSAL OF USED ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT ............................................................16
• SPECIFICATIONS .....................................................................................................................................17
• COOKING INSTRUCTIONS .....................................................................................................................18
• USE YOUR MICROWAVE OVEN SAFELY ................................................................................................19
• ARCING ...................................................................................................................................................19
• MICROWAVING PRINCIPLES ..................................................................................................................20
• HOW MICROWAVES COOK FOOD .......................................................................................................20
• CONVERSION CHARTS ...........................................................................................................................20
• COOKING TECHNIQUES ........................................................................................................................21
• DEFROSTING GUIDE ..............................................................................................................................22
• COOKING & REHEATING CHART ..........................................................................................................23
• VEGETABLE CHART .................................................................................................................................25
• RECIPES....................................................................................................................................................26
1
fiIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANfi
fiA
INSTRUCfi
fiIE: Pentru a preîntâmpina producerea de incendii, arsuri, electrocut„„ri, etc.
ATENfi
Mai jos sunt descrise toate aplica˛˛iile ∫i anumite reguli ce trebuie urmate, pentru a folosi cuptorul in condi˛˛ii
de siguran˛˛a ∫i la performan˛˛e maxime:
11. Nu folosi˛i cuptorul pentru alte scopuri în afar„
de prepararea mânc„rii, cum ar fi uscarea
rufelor, a hârtiei, sau oricare alte obiecte, ori
produse nealimentare sau pentru sterilizare.
14. Verifica˛i de fiecare dat„ temperatura
alimentelor sau b„uturilor înainte de consum, în
special atunci când este destinat„ copiilor sau
persoanelor în vârst„.
12. Nu folosi˛i cuptorul gol, acest lucru poate duce
la defectarea lui.
15. Ou„le în coaj„ ∫i ou„le fierte foarte tare nu
trebuie înc„lzite în cuptorul cu microunde
deoarece pot exploda.
13. Nu folosi˛i spa˛iul interior al cuptorului pentru
depozitare.
16. P„stra˛i în permanen˛„ dispozitivul de înc„lzire
curat. Cur„˛a˛i interiorul cuptorului cu o cârp„
moale, dup„ fiecare utilizare. Nu l„sa˛i gr„sime
în interiorul cuptorului deoarece aceasta se
poate supraînc„lzi, poate s„ scoat„ fum sau
poate lua foc la urm„toarea utilizare a
cuptorului.
14. Nu folosi˛i cuptorul f„r„ t„vi˛a de sticl„ special„.
15. În cazul în care folosi˛i diferite recipiente,
asigura˛i-v„ c„ a˛i îndep„rtat capacul.
16. Nu pune˛i diferite materiale între u∫a cuptorului
∫i cuptor.
17. Nu înc„lzi˛i niciodat„ ulei sau untur„, deoarece
se poate supraînc„lzi sau chiar s„ ia foc.
17. Nu folosi˛i produse din hârtie reciclat„ pentru
g„tire. Acestea pot con˛ine impurit„˛i ce pot
produce scântei sau pot lua foc în timpul
folosirii lor.
18. Lichidele, cum ar fi ap„, cafea sau ceai, pot fi
înc„lzite pân„ la temperatura de fierbere, f„r„
ca la suprafa˛a acestora sa apar„ bule. ACESTE
BULE SAU ALTE URME VIZIBILE DE FIERBERE
POT AP√REA ÎN MOMENTUL ÎN CARE ÎN
LICHID ESTE INTRODUS√ O LINGUR√ SAU
O ALT√ USTENSIL√.
Pentru a reduce riscul v„„t„„m„„rii unor
persoane:
a) Nu supraînc„lzi˛i lichidele.
b) Agita˛i lichidul de dou„ ori, înainte ∫i la
jum„tatea perioadei de înc„lzire.
c) Nu folosi˛i recipiente înguste ∫i cu gâtul
strâmt.
d) Dup„ înc„lzire, l„sa˛i recipientul în cuptor
înc„ pu˛in timp înainte de a-l folosi.
e) Fi˛i foarte aten˛i când introduce˛i în recipient
o lingur„ sau o alta ustensil„.
18. Nu face˛i floricele de porumb decât cu porumb
special pentru cuptoarele cu microunde ∫i în
ambalajul special destinat. În aceste cazuri nu
folosi˛i ulei decât dac„ produc„torul specific„
acest lucru.
19. Nu g„ti˛i mâncarea acoperit„ de diferite
membrane, cum ar fi g„lbenu∫ de ou, cartofi,
ficat de pui, etc. înainte de a în˛epa produsul
respectiv de mai multe ori cu o furculi˛a.
10. Nu coace˛i porumbul de floricele mai mult
decât indic„ produc„torul (în general 3 minute).
O coacere mai îndelungat„ poate produce
supraînc„lzire sau este posibil s„ ia foc.
Totodat„ t„vi˛a cuptorului poate deveni foarte
fierbinte sau se poate sparge.
11. În cazul în care observa˛i fum, opri˛i imediat
cuptorul ∫i ˛ine˛i u∫a deschis„.
19. Acest aparat nu este construit pentru a fi utilizat
de catre persoane (inclusiv, copii) cu capacitate
fizica, senzoriala sau mentala redusa, sau lipsite
de experienta si cunostinte, daca nu sunt
supravegheate de catre o persoana responsabila
pentru siguranta lor, sau nu au fost instruite in
privinta folosirii aparatului.
12. Atunci când înc„lzi˛i mâncarea în recipiente de
plastic sau hârtie, ˛ine˛i sub supraveghere atent„
cuptorul.
13. Con˛inutul sticlelor sau al borcanelor cu
mâncare pentru copii trebuie agitate ∫i trebuie
s„ verifica˛i temperatura înainte de consum.
20. Copiii trebuie supravegheati pentru a avea
siguranta ca nu se joaca cu aparatul.
fiI ACESTE INSTRUCfi
fiIUNI PRIVIND SIGURANfi
fiA
RESPECTAfi
2
fiIUNI PRIVIND ÎMP√
√MÂNTAREA
INSTRUCfi
NOTA
Firele cablului de alimentare sunt în concordan˛„
cu urm„torul cod:
Verde cu galben: Împ„mântare
Albastru: Nul
Maron: Faza
În cazul în care culorile firelor nu corespund cu
cele aflate la priza dumneavoastr„, proceda˛i astfel:
Firul verde cu galben trebuie conectat la terminalul
cu litera “E” , simbolul de împ„mântare sau colorat
în verde cu galben.
Firul albastru trebuie conectat la terminalul cu
litera “N” sau de culoare neagr„.
Firul maron trebuie conectat la terminalul cu litera
“L” sau de culoare ro∫ie.
AVERTISMENT: Cuptorul cu microunde trebuie
conectat la împ„mântare.
Cuptorul cu microunde trebuie s„ fie cuplat la o
priz„ cu împ„mântare. În cazul unui scurt circuit,
împ„mântarea reduce riscul electrocut„rii printr-un
fir prin care se scurge curentul electric. Cuptorul cu
microunde este prev„zut cu un cablu de alimentare
ce con˛ine un fir pentru împ„mântare ∫i un ∫techer
special pentru prize cu împ„mântare.
∫techerul trebuie cuplat numai la prize cu
împ„mântare.
ATENfiIE: Folosirea improprie a ∫techerului cre∫te
riscul electrocut„rii. Consulta˛i un electrician
calificat în cazul în care nu a˛i în˛eles aceste
instruc˛iuni sau în cazul în care nu sunte˛i siguri c„
dispune˛i de o priz„ cu împ„mântare. În cazul în
care ave˛i nevoie de o prelungire a cablului de
alimentare folosi˛i doar cablu dotat cu al treilea fir
pentru împ„mântare, ∫techer ∫i priz„
corespunz„toare.
INSTALAREA
1. Ventila˛˛ia. Nu bloca˛i c„ile de ventilare. Dac„
acestea sunt blocate în timpul utiliz„rii, cuptorul
se poate supraînc„lzi sau chiar defecta. Pentru o
ventila˛ie corespunz„toare, l„sa˛i cca. 10 cm
liberi din jurul cuptorului.
6. Alimentare.
• Verifica˛i sursa de alimentare. Cerin˛ele acestui
cuptor sunt de curent de aproximativ 11
amperi, 230V 50Hz
• Lungimea cablului de alimentare de
aproximativ 0.8 metri
• Voltajul folosit este cel specificat pe cuptor.
Folosind un voltaj mai mare poate cauza
incendiu sau alte defec˛iuni. Nu suntem
r„spunz„tori de avariile provocate în urma
folosirii cuptorului la un curent electric cu al˛i
parametri decât cei specifica˛i.
• În cazul în care cablul de alimentare este
defect, trebuie înlocuit de produc„tor sau de
agentul de sevice autorizat.
2. Suprafa˛˛„ dreapt„„. Cuptorul trebuie a∫ezat pe
suprafe˛e drepte ∫i stabile.
3. L„„sa˛˛i spa˛˛iu suficient în fa˛˛„ ∫i în spate. Toate
c„ile de ventilare trebuie p„strate curate. Dac„
toate c„ile de ventilare sunt blocate, cuptorul se
poate supraînc„lzi ∫i chiar defecta.
4. La distan˛˛„ de aparate radio sau TV. În cazul în
care cuptorul este a∫ezat prea aproape de o
antena radio sau TV pot apare interferen˛e.
Pozi˛iona˛i cuptorul cât mai departe de acestea.
7. Verifica˛˛i cuptorul dup„„ despachetare pentru a
descoperii eventualele defecte cum ar fi:
U∫a nu etan∫eizeaz„ corespunz„tor, u∫a este
rupta sau spart„ ori cuptorul prezint„ lovituri. În
cazul în care descoperi˛i unul din aceste lucruri,
NU INSTALAfiI cuptorul, ∫i anun˛a˛i imediat
distribuitorul de la care l-a˛i achizi˛ionat.
5. La distan˛˛„ de instala˛˛ii de c„„ldura sau surse de
apa. Pozi˛iona˛i cuptorul la distan˛a de aer
fierbinte sau aburi, în caz contrar pot apare
defec˛iuni.
8. Nu pune˛˛i în func˛˛iune cuptorul dac„„ este mai
rece decât temperatura camerei.
(Acest lucru apare în cazul în care îl transporta˛i
pe vreme rece.) L„sa˛i cuptorul s„ revin„ la
temperatura camerei înainte de a-l folosi.
3
DESCRIEREA COMPONENTELOR ™I A PANOULUI
DE CONTROL
1 2
3
w
45
6
0 8q9
7
1 Cârlig de siguran˛˛„ – Atunci când u∫a este
închis„ se blocheaz„ automat. În cazul în care
u∫a este deschis„ în timpul func˛ionarii
cuptorului, acesta se opre∫te automat.
7 Dispozitiv de ghidare prev„„zut cu role – Acesta
trebuie folosit de fiecare data împreun„ cu
t„vi˛a de sticl„.
8 Dispozitiv de cuplare a t„„vi˛˛ei – Acesta este
montat în centrul spa˛iului de înc„lzire pe un ax
ce se rote∫te.
2 Cheder de etan∫∫eizare – Membrana de
etan∫eizare a u∫ii men˛ine energia
microundelor în interiorul cuptorului ∫i previne
scurgerea acesteia.
9 T„„vi˛˛a de sticl„„– Este confec˛ionat„ din sticl„
rezistent„ la c„ldur„.
3 Capac dispozitiv de înc„„lzire
0 Geam pentru vizionare în interiorul cuptorului
– Acesta este confec˛ionat astfel încât lumina
poate p„trunde prin el dar nu ∫i microundele.
4 Spa˛˛iul de înc„„lzire
5 Sistem de blocare
q Gr„„tar metalic
6 PANOULUI DE CONTROL
w Dispozitiv de înc„„lzire
4
DESCRIERE PANOU DE CONTROL (continuare)
1
2
3
4
5
6
7
8
8
8
9
q
0
1 Ecran – Sunt afi∫ate ora curent„, timpul de
g„tire, nivelul de putere.
7 Ceas – Setare ora.
8 Preparare One Touch – Utilizate pentru a
prepara sau pentru a reincalzi cantitati specifice
de alimente.
2 Func˛˛ia de g„„tire automata – Folosirea
programelor presetate de g„tire ∫i de reînc„lzire.
3 Func˛˛ia grill – Folosit„ pentru g„tirea grill.
9 Panou timp func˛˛ionare – Seteaz„ timpul de
func˛ionare pe opera˛ia respectiv„.
4 Func˛˛ia combi – Folosit„ pentru g„tire
combinat„.
0 Oprire/Anulare – Folosit pentru a opri
func˛ionarea cuptorului sau pentru a anula
set„rile efectuate.
5 Putere – Este setat nivelul puterii de înc„lzire.
6 Decongelare – Func˛ia de decongelare.
q Pornire/G„„tire rapid„„ – Folosit pentru a porni
cuptorul ∫i pentru a m„ri timpul de înc„lzire cu
câte 30 de secunde.
5
fiIONARE
PROCEDURA DE FUNCfi
Aceast„ sec˛iune con˛ine informa˛ii folositoare despre modul de operare al cuptorului cu microunde.
1. Cupla˛i cablul de alimentare al cuptorului la o priz„ cu împ„mântare de 15Amp, 230V AC 50 Hz.
2. Deschide˛i u∫a cuptorului ∫i pune˛i pe t„vi˛a de sticl„ recipientul cu alimentele pe care dori˛i s„ le înc„lzi˛i.
T„vi˛a de sticl„ ∫i dispozitivul de ghidare cu role trebuie s„ fie folosite de fiecare dat„ când folosi˛i cuptorul.
3. Închide˛i u∫a. Asigura˛i-v„ de fiecare dat„ c„ este bine închis„.
în care este ap„sat butonul STOP/CLEAR
interioar„ a cuptorului este aprins„ doar
1 Lumina
7 Înîn cazul
timpul unei opera˛ii, cuptorul se va opri ∫i toate
în timpul func˛ion„rii.
2
informa˛iile despre set„rile efectuate vor fi re˛inute.
Pentru a ∫terge toate informa˛iile din memorie,
ap„sa˛i înc„ o dat„ butonul STOP/CLEAR. Atunci
când u∫a cuptorului este deschis„ în timpul unei
opera˛ii, toate informa˛iile despre set„rile efectuate
sunt re˛inute în memorie.
U∫a cuptorului poate fi deschis„ oricând în
timpul func˛ion„rii prin ap„sarea butonului de
deblocare de pe panoul de control. Cuptorul va fi
oprit automat.
De fiecare dat„ când este atins„ o tast„ de pe
3 panoul
de control se va auzi un sunet de
cazul în care este ap„sat butonul START/SPEED
8 ÎnCOOK
iar cuptorul nu reac˛ioneaz„ la aceast„
confirmare a comenzii.
4
comand„, verifica˛i por˛iunea dintre u∫„ ∫i
membrana de etan∫are a u∫ii, asigurându-v„ c„
aceasta este bine închis„. Cuptorul nu va începe
opera˛ia programat„ pân„ când u∫a nu este închis„
în mod corespunz„tor sau programarea este
resetat„.
Cuptorul va g„ti totdeauna la putere maxim„
dac„ nivelul de putere nu este setat în prealabil la
o putere mai mic„.
momentul în care cuptorul este conectat la
5 Înre˛ea,
ecranul acestuia va afi∫a “0”.
curent„ va fi reafi∫at„ pe ecran în momentul
6 Ora
în care se încheie opera˛ia pentru care a fost
Verifica˛i atent cuplarea cuptorului la
re˛eaua electrica
programat cuptorul.
√
TABEL CU PUTEREA DEZVOLTAT√
• Nivelul puterii se seteaz„ prin ap„sarea butonului POWER de pe panoul de control. Urm„torul tabel va
indica afi∫ajul ecranului, nivelul de putere ∫i procentajul din puterea maxim„ pentru fiecare setare
disponibil„.
Num„rul de tast„ri ale butonului
POWER
Nivelul puterii afi∫at pe ecran
Procentajul aproximativ din puterea
maxima
O data
P-HI
100%
De 2 ori
P-90
90%
De 3 ori
P-80
80%
De 4 ori
P-70
70%
De 5 ori
P-60
60%
De 6 ori
P-50
50%
De 7 ori
P-40
40%
De 8 ori
P-30
30%
De 9 ori
P-20
20%
De 10 ori
P-10
10%
De 11 ori
P-00
0%
6
SETAREA COMENZILOR
√
SETARE OR√
La prima conectare a cuptorului la re˛eaua electric„, ecranul va afi∫a “0” ∫i ve˛i auzi un sunet de avertizare. În
cazul unei pene de curent, ecranul va afi∫a din nou “0” de îndat„ ce se va restabili furnizarea de energie
electric„.
1. Ap„sa˛i butonul CLOCK
Sistem de afi∫are 12 ore.
2. Ap„sa˛i butonul CLOCK înc„ o
data.
Sistem de afi∫are 24 ore.
3. Introduce˛i ora curent„ prin ap„sarea secven˛ial„ a
cifrelor.
4. Ap„sa˛i butonul CLOCK
Ecranul nu mai clipe∫te ∫i încep s„ clipeasc„
cele dou„ puncte.
Dac„ a˛i selectat sistemul de afi∫are in 12
ore, ceasul digital v„ va permite s„ seta˛i ora
de la 1:00 pân„ la 12:59.
În cazul în care a˛i selectat sistemul de
afi∫are in 24 ore, ceasul digital v„ va permite
s„ seta˛i ora de la 0:00 pân„ la 23:59.
NOTA: În cazul în care a˛i introdus o or„ incorect„, ve˛i auzi un sunet de eroare. Ap„sa˛i din nou
butonul CLOCK ∫i reintroduce˛i datele corect.
7
Decongelare in functie de greutate.
Functia de DECONGELARE ÎN FUNCTIE DE GREUTATE creeaza posibilitatea de a decongela foarte usor
produsele prin determinarea timpului de expunere la microunde în functie de greutate. Urmariti pasii de
mai jos pentru o decongelare cât mai usoara.
1. Apasati butonul DEFROST.
Acesta este modul decongelare
in fuctie de greutate.
2. Apasati butonul “TIME SET” pentru a seta greutatea.
Ecranul va arata “0”.
Ecranul va arata ce anume setati dvs.
NOTA: Cuptorul dvs. poate fi programat
pentru un interval de greutate
cuprins intre 200g si 3000g
3. Apasati butonul START.
Timpul de decongelare va fi determinat automat in fuctie de greutatea setata.
Cind apasati butonul START pe ecranul cuptorului va aparea timpul ramas pana la terminarea operatiei setate.
Din cind in cand cuptorul va scoate un sunet pentru a va avertiza ca produsul trebuie intors. La incheierea
operatiei veti auzi trei sunete scurte.
SETARE TIMP DECONGELARE
Func˛ia de SETARE TIMP DECONGELARE v„ d„ posibilitatea de a alterna timpii de decongelare cu pauze
în cadrul unui ciclu mai lung.
1. Ap„sa˛i butonul DEROST.
Se va aprinde indicatorul Def. ∫i va fi afi∫at “0”.
X2
2. Ap„sa˛i butoanele numerice
pentru a introduce timpul de
decongelare dorit.
3. Ap„sa˛i butonul START/SPEEDY COOK.
Ecranul va afi∫a numerele in ordinea tastat„.
NOTA: Cuptorul poate fi programat
pân„ la 59 de minute ∫i 90 de
secunde.
În momentul în care ap„sa˛i butonul START/SPEEDY COOK, indicatorul Def. va începe s„ clipeasc„,
aten˛ionând în acest fel c„ modulul TIMP DECONGELARE este activat. Ecranul afi∫eaz„ contorul de timp
pentru a v„ indica în fiecare moment cât timp a mai r„mas din execu˛ia opera˛iei setate. Din când în când
cuptorul va scoate un sunet pentru a v„ avertiza c„ produsul trebuie întors. La încheierea opera˛iei ve˛i
auzi trei sunete scurte.
8
PREPARAREA INTR-O SINGURA ETAPA
1. Apasati butonul POWER
(Selectati nivelul de putere
dorit).
Indicatorul M/W se va aprinde. Pe afisaj va
apare indicatia a ceea ce ati apasat.
Pe afisaj este indicata valoarea aleasa.
2. Apasati butonul numeric pentru a seta timpul de
preparare.
3. Apasati butonul START.
OBSERVATIE: Cuptorul poate fi programat pentru 59 de minute si 90 de secunde (59:90).
Utilizarea unui nivel de putere mica va mari timpul de preparare recomandat pentru alimente
precum branza, laptele sau prepararea lenta a carnii.
Atunci cand apasati butonul START, indicatorul M/W va incepe sa clipeasca pentru a indica prepararea.
Pe afisaj va apare timpul pentru a indica durata ramasa din timpul de preparare.
PREPARAREA IN DOUA ETAPE
Toate retetele necesita ca toate alimentele sa fie decongelate complet inainte de a fi preparate. Acest cuptor
poate fi programat sa decongeleze automat alimentele inainte de preparare.
1. Apasati butonul DEFROST.
(Selectati nivelul de putere
dorit).
Este afisat indicatorul DEFROST „:0”.
2. Apasati butonul numeric pentru a selecta timpul de
decongelare dorit.
Pe afisaj este indicata valoarea selectata.
3. Apasati butonul POWER.
(Selectati nivelul de putere dorit).
Indicatorul M/W se aprinde, pe afisaj va
apare mesajul „P-HI” si valoarea selectata.
Pe afisaj este indicata valoarea selectata.
X6
4. Apasati butonul numeric pentru a seta timpul de
preparare dorit.
5. Apasati butonul START.
Atunci cand apasati butonul START, indicatoarele DEFROST si M/W se vor aprinde pentru a confirma
nivelul de putere selectat. Indicatorul DEFROST va incepe sa clipeasca pentru a indica faptul ca cuptorul
se afla in modul DEFROST.
Pe afisaj va apare timpul ramas in modul DEFROST. La jumatatea timpului de decongelare, intoareceti,
desfaceti si redistribuiti alimentele. La finalul modului DEFROST, cuptorul va porni prepararea M/W.
Indicatorul DEFROST se va stinge iar indicatorul M/W va incepe sa clipeasca. Pe afisaj va apare timpul
ramas din prepararea M/W.
9
√TIRE COMBINAT√
√
G√
Cuptorul are posibilitatea de a g„ti atât prin înc„lzire normal„ cât ∫i prin microunde în acela∫i timp.
1. Ap„sa˛i butonul COMBI.
Se aprinde indicatorul Combi. ∫i va fi afi∫at
“ :0”.
2. Folosi˛i cifrele pentru a introduce timpul de g„tire
combinat„ dorit.
Ecranul va afi∫a numerele în ordinea
introducerii lor.
NOTA: Cuptorul poate fi programat pân„
la 29 de minute ∫i 90 de secunde. (29:90)
3. Ap„sa˛i butonul START/SPEEDY COOK.
Când ap„sa˛i butonul START/SPEEDY COOK, indicatorul Combi. va începe s„ clipeasc„ pentru a v„ ar„ta
c„ activitatea cuptorului se desf„∫oar„ în modul de g„tire. Contorul de timp va afi∫a timpul r„mas de
g„tire. La sfâr∫it ve˛i auzi trei sunete scurte.
√TAR
GR√
Aceast„ func˛ie v„ d„ posibilitatea de a g„ti la gr„tar. Elementul de înc„lzire se afla în partea de sus a
interiorului cuptorului.
Se aprinde indicatorul Grill ∫i va fi afi∫at “
:0”.
1. Ap„sa˛i butonul GRILL.
Ecranul va afi∫a numerele în ordinea
introducerii lor.
2. Folosi˛i cifrele pentru a introduce timpul de
decongelare dorit.
NOTA: Cuptorul poate fi programat pân„
la 59 de minute si 90 de secunde.
(59:90)
3. Ap„sa˛i butonul START/SPEEDY COOK.
Când ap„sa˛i butonul START/SPEEDY COOK, indicatorul Grill va începe s„ clipeasc„ pentru a v„ ar„ta c„
activitatea cuptorului se desf„∫oar„ în modul de g„tire. Contorul de timp va afi∫a timpul r„mas de g„tire.
La sfâr∫it ve˛i auzi trei sunete scurte.
10
√TIRE RAPID√
√
G√
Func˛ia G√TIRE RAPID√ (SPEEDY COOK) v„ d„ posibilitatea s„ reînc„lzi˛i alimentele pentru un timp de
30 de secunde la putere maxim„, prin simpla ap„sare a butonului START/SPEEDY COOK. Prin ap„sarea
repetat„ a butonului START/SPEEDY COOK pute˛i extinde perioada de reînc„lzire din 30 în 30 de
secunde pân„ la 5 minute.
1. Ap„sa˛i butonul
START/SPEEDY COOK.
Când ap„sa˛i butonul START/SPEEDY COOK
este afi∫at “:30”. Dup„ 1,5 secunde, cuptorul
porne∫te reînc„lzirea.
√TIRE AUTOMAT√
√
G√
Func˛ia G√TIRE AUTOMAT√ (AUTO COOK) v„ d„ posibilitatea de a g„ti sau înc„lzi mai multe din
mânc„rurile dumneavoastr„ preferate prin ap„sarea unui singur buton. Pentru a m„ri cantitatea, ap„sa˛i
butonul ales de mai multe ori, pân„ când pe ecran este afi∫at„ cantitatea dorit„.
1. Ap„sa˛i butonul AUTO
COOK.
2 Apasati de doua ori butonul AUTO COOK pentru 350 g
de supa.
Pe ecran va fi afisat AC-2
3. Apasati de trei ori AUTO COOK pentru a prepara 300 g
cartofi.
Pe ecran va fi afisat AC-3
4. Apasati de patru ori AUTO COOK pentru a prepara
200g de legume proaspete. Pe ecran va fi afisat AC-4.
5. Apasati de cinci ori AUTO COOK pentru a prepara
200g de legume congelate.
11
Apoi apasati butonul START. Pe ecran va
aparea timpul de gatire si cuptorul va incepe
sa funtioneze.
PREPARARE ONE TOUCH
Acest mod de preparare permite prepararea si incalzirea alimentelor favorite doar printr-o simpla atingere a
unui buton. Pentru a mari cantitatea, apasati butonul respectiv pana cand numarul de pe afisaj este acelasi cu
cantitatea dorita pentru preparare.
1. Apasati o data butonul
BEVERAGE (bautura) pentru 1
ceasca, de doua ori pentru 2 cesti
sau de trei ori pentru 3 cesti.
Atunci cand apasati o data butonul
BEVERAGE, pe afisaj apare cifra „1”. Dupa
1,5 secunde, afisajul se modifica si va apare
timpul de preparare iar cuptorul va incepe
prepararea.
* BEVERAGE * (200ml/ceasca)
• 1 ceasca (cana): Apasati o data butonul BEVERAGE.
• 2 cesti (cani): Apasati de doua ori butonul BEVERAGE in 1,5 secunde.
• 3 cesti (cani): Apasati de trei ori butonul BEVERAGE in 1,5 secunde.
1. Apasati o data butonul FROZEN
PIZZA (pizza congelata) pentru
200 g sau de doua ori pentru o
cantitate de 400 g.
Atunci cand apasati o data butonul FROZEN
PIZZA, pe afisaj apare „200”. Dupa 1,5
secunde, afisajul se modifica si va apare
timpul de preparare iar cuptorul va incepe
prepararea.
* FROZEN PIZZA *
• 200 g: Apasati o data butonul FROZEN PIZZA.
• 400g: Apasati de doua ori butonul FROZEN PIZZA in 1,5 secunde.
OBSERVATIE: 1. Introduceti o singura pizza o data.
2. Utilizati doar pizza pentru cuptorul cu microunde.
3. Daca branza de pe pizza nu se topeste, prelungiti prepararea cu cateva secunde.
4. Unele marci de pizza congelata necesita un timp mai scurt sau mai lung de
preparare.
1. Apasati o data butonul PASTA
(paste) pentru o portie de paste si
de doua ori pentru 2 portii de
paste.
Atunci cand apasati o data butonul PASTA, pe
afisaj apare cifra „1”. Dupa 1,5 secunde,
afisajul se modifica si va apare timpul de
preparare iar cuptorul va incepe prepararea.
* PASTA *
• 1 portie: Apasati butonul PASTA o data.
• 2 portii: Apasati butonul PASTA de doua ori in 1,5 secunde.
12
fi√
BLOCARE DE SIGURANfi
Blocarea de siguran˛„ previne pornirea nedorit„ a cuptorului, cum ar fi de c„tre copiii mici.
Pentru a seta aceast„ func˛ie, ap„sa˛i butonul STOP/CLEAR pentru 3 secunde, cuptorul va scoate un sunet
scurt, iar Func˛ia de blocare va fi activat„.
Pentru a anula aceast„ func˛ie, ap„sa˛i butonul STOP/CLEAR pentru 3 secunde, cuptorul va scoate un
sunet scurt, iar Func˛ia de blocare va fi dezactivat„.
fiION√
√RII
OPRIREA CUPTORULUI ÎN TIMPUL FUNCfi
1. Ap„sa˛i butonul STOP/CLEAR.
• Pute˛i reporni cuptorul prin ap„sarea butonului START/SPEEDY COOK.
• În aceast„ faz„ trebuie s„ introduce˛i noile instruc˛iuni.
2. Deschide˛i u∫a cuptorului.
• Pute˛i reporni cuptorul prin închiderea u∫ii ∫i ap„sarea butonului START/SPEEDY COOK.
NOTA: Cuptorul se opre∫te în cazul în care se deschide u∫a.
PENTRU A SETA MODUL DE ECONOMISIRE A ENERGIEI
1. Ap„sa˛i butonul STOP / CLEAR.
Pe afi∫aj va apare mesajul :0”.
”
2. Ap„sa˛i ∫i men˛ine˛i ap„sat butonul Clock (ceas) timp de 3 secunde.
Afi∫ajul se va opri ∫i se va auzi un semnal sonor.
Pentru a utiliza cuptorul în modul de economisire al energiei, ap„sa˛i orice buton sau roti˛i butonul pentru
setare.
Apoi: :0” sau ora va apare iar utilizarea tuturor butoanelor vor fi acelea∫i ca ∫i în modul normal de
” Dac„ nu se realizeaz„ nici o opera˛iune timp de 10 secunde în modul clear (anulare) sau în timp
utilizare.
ce utiliza˛i butoanele, con˛inutul afi∫ajului va dispare.
3. Pentru a anula modul de economisire al energiei, repeta˛i procedura. Afi∫ajul se va aprinde.
Modul de economisire al energiei va fi anulat ∫i se va auzi un semnal sonor.
Cuptorul este din nou disponibil în modul normal de utilizare.
13
PROTEJAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE
Cuptorul trebuie s„„ fie cur„„˛at în mod regulat.
Neîntre˛˛inerea cuptorul va duce la deteriorarea suprafe˛˛ei acestuia, afectând durata de func˛˛ionare ∫i
posibilitatea apari˛˛iei unor situa˛˛ii periculoase.
1
2
Opri˛i cuptorul înainte de a-l cur„˛a.
6
Men˛ine˛i curat interiorul cuptorului. Atunci
când pere˛ii acestuia sunt stropi˛i cu alimente,
∫terge˛i cu un prosop umed. Pute˛i utiliza un
detergent de vase atunci când acesta este foarte
murdar. Nu este recomandat„ utilizarea
detergen˛ilor duri sau abrazivi.
Este recomandabil s„ cur„˛a˛i în mod regulat
panoul din sticl„. Sp„la˛i-l cu ap„ ∫i detergent
sau în ma∫ina de sp„lat vase.
7
Ghidajul cu role ∫i partea de jos a cavit„˛ii
cuptorului trebuie s„ fie cur„˛ate în mod regulat
pentru a evita zgomotul în exces. ™terge˛i partea
de jos a cavit„˛ii cu un detergent slab sau un
produs pentru cur„˛at geamuri apoi ∫terge˛i cu
un prosop uscat. Ghidajul trebuie s„ fie sp„lat cu
ap„ ∫i detergent.
3
Partea exterioar„ a cuptorului trebuie s„ fie
cur„˛at„ cu ap„ ∫i detergent, cl„tit„ ∫i ∫tears„ cu
un prosop moale. Pentru a preveni avarierea
p„r˛ilor din interiorul cuptorului, nu l„sa˛i apa s„
p„trund„ prin orificiile de aerisire.
4
În cazul în care panoul de control se ud„,
cur„˛a˛i cu un prosop uscat ∫i moale. Nu utiliza˛i
detergen˛i abrazivi sau duri pe panoul de
control.
5
Dac„ se acumuleaz„ abur în interiorul sau în
jurul u∫ii cuptorului, ∫terge˛i cu un prosop
moale. Acest lucru se produce atunci când
cuptorul func˛ioneaz„ în condi˛ii de umiditate
ridicat„ ∫i nu reprezint„ o defec˛iune.
GHIDAJUL CU ROLE
1
Ghidajul cu role ∫i partea de jos a cavit„˛ii
cuptorului trebuie s„ fie cur„˛ate în mod frecvent
pentru a preveni zgomotul în exces.
2
Ghidajul cu role trebuie s„ fie utilizat de fiecare
dat„ împreun„ cu platoul.
√
PLATOUL DIN STICL√
1
2
3
4
Nu utiliza˛i cuptorul f„r„ platoul din sticl„.
Nu utiliza˛i alt platou împreun„ cu acest cuptor.
Dac„ platoul este fierbinte, l„sa˛i-l s„ se r„ceasc„
înainte de a-l cur„˛a sau de a-l introduce în ap„.
Nu prepara˛i direct pe platou.
(În afar„ de popcorn).
14
Platou din sticl„
Ghidaj cu role
√RI ™I R√
√SPUNSURI
ÎNTREB√
* ? : Din gre∫∫eal„„ am folosit cuptorul f„„r„„ a fi pus un
aliment în interior. L-am stricat?
* R : Func˛ionarea cuptorului în astfel de condi˛ii
pentru o perioad„ scurt„ de timp nu poate
produce defec˛iuni. Totu∫i, nu este recomandat.
* ? : Ce înseamn„„“timpul de a∫∫teptare”?
* R : “Timpul de a∫teptare” reprezint„ timpul alocat
alimentelor dup„ ce au fost scoase din cuptor ∫i
acoperite, pentru a se încheia procesul de
g„tire.
* ? : Cuptorul poate fi folosit f„„r„„ t„„vi˛˛„ de sticl„„ sau
f„„r„„ dispozitivul de ghidare?
* R : Nu. Atât t„vi˛a de sticl„ cât ∫i dispozitivul de
ghidare trebuie folosite de fiecare dat„.
* ? : De ce cuptorul meu nu g„„te∫∫te atât de repede
cum este specificat în ghid?
* R : Verifica˛i înc„ o dat„ ghidul de preg„tire al
alimentelor, ∫i Asigura˛i-v„ c„ a˛i urmat exact
instruc˛iunile. Totodat„ verifica˛i ce anume a
determinat varia˛ia de timp. Specifica˛iile din
ghid sunt doar sugestii orientative pentru a
preveni supraînc„lzirea alimentelor. Varia˛iile
de cantitate, m„rime, form„ ∫i greutate ale
produselor pot necesita un timp mai lung de
preg„tire. Folosi˛i-v„ de propriile dumneavoastr„
aprecieri ajutându-v„ de sugestiile aflate în ghid
pentru a stabili timpii cât mai corec˛i pentru
preg„tirea alimentelor.
* ? : Pot deschide u∫∫a cuptorului în timpul
func˛˛ion„„rii?
* R : U∫a cuptorului poate fi deschis„ oricând în
timpul func˛ion„rii. Energia microundelor va fi
oprit„ imediat, iar set„rile timpului alocat se vor
men˛ine pân„ când u∫a va fi închis„.
* ? : De ce am umezeal„„ în interiorul cuptorului
dup„„ ce îl folosesc?
* R : Prezen˛a umezelii în interiorul cuptorului este
normal„. Vaporii forma˛i în interiorul cuptorului
sunt urmare a diferen˛ei de temperatur„ dintre
interiorul ∫i exteriorul cuptorului.
* ? : Cuptorul cu microunde se poate defecta dac„„
func˛˛ioneaz„„ gol o perioad„„ de timp?
* R : Da. Nu porni˛i niciodat„ cuptorul dac„ este gol.
* ? : Energia degajat„„ trece prin geamul u∫∫ii
cuptorului?
* R : Nu. Inser˛ia metalic„ a geamului reflect„ energia
în interiorul cuptorului. Fereastra este f„cut„
astfel încât doar lumina s„ poat„ trece.
* ? : Pot folosi cuptorul f„„r„„ t„„vi˛˛a care se rote∫∫te sau
o pot scoate spre a o folosi ca o farfurie mai
mare în cazul în care am nevoie?
* R : Nu. Dac„ îndeparta˛i acest„ farfurie ve˛i avea
slabe rezultate la g„tire. Farfuria folosit„ în
cuptorul dumneavoastr„ trebuie s„ acopere la
maxim partea de jos a cuptorului.
* ? : Ouale pocnesc uneori. De ce?
* R : G„lbenu∫ul oului poate pocni, deoarece în
interiorul lui se formeaz„ vapori care împing în
pojghi˛a format„ pân„ când aceasta nu mai
rezist„ presiunii. Pentru a evita acest
inconvenient, str„punge˛i galbenu∫ul înainte de
a fi introdus în cuptor. Niciodat„ nu coace˛i ou„
f„r„ a le str„punge coaja.
* ? : Este normal ca t„„vi˛˛a de sticl„„ s„„ se roteasc„„ în
alt„„ direc˛˛ie?
* R : Da. Aceasta se poate roti in sensul acelor de
ceasornic sau invers, în func˛ie de sensul de
rotire al motorului la pornirea ciclului.
* ? : Pot face floricele de porumb în cuptorul cu
microunde? Cum pot ob˛˛ine cele mai bune
rezultate?
* R : Da. Folosind porumb special ambalat pentru
cuptoarele cu microunde ∫i urmând întocmai
instruc˛iunile produc„torului. Nu folosi˛i pungi
de hârtie obi∫nuite. Folosi˛i “testul ascult„rii”,
adic„ s„ opri˛i cuptorul în momentul în care
pocniturile încep s„ scad„ la câte una la 1 sau 2
secunde. Nu încerca˛i s„ recoace˛i boabele de
porumb necoapte. Nu folosi˛i recipiente de
sticl„ pentru coacerea porumbului de floricele.
* ? : De ce este recomandat s„„ mai a∫∫tept„„m ceva
timp dup„„ ce s-a încheiat procesul de g„„tire?
* R : Un timp de a∫teptare este foarte important.
Majoritatea mânc„rurilor dezvolt„ o
supraînc„lzire în interiorul lor ∫i în spa˛iul
interior al cuptorului, astfel procesul de g„tire
continu„, dup„ ce s-a oprit cuptorul, în
interiorul alimentului respectiv. Legumele ∫i
pr„jiturile în special trebuiesc l„sate astfel s„-∫i
continue procesul de g„tire în interior, chiar
dac„ la exterior sunt bine f„cute. Aceasta
extrag„tire din interior, nu are nici un efect
asupra exteriorului produsului.
15
ÎNAINTE DE A APELA LA SERVICE
Verificând lista de mai jos, pute˛i preveni un apel inutil c„tre serviciul de depanare.
* Cuptorul nu func˛˛ioneaz„„:
* Scântei in spa˛˛iul de preparare:
1. Verifica˛i dac„ este corect introdus în priz„
∫techerul cablului de alimentare.
2. Verifica˛i dac„ u∫a este bine închis„.
3. Verifica˛i dac„ este setat timpul de preparare.
4. Verifica˛i dac„ nu a˛i avut un scurt circuit ∫i sunt
siguran˛ele s„rite.
1. Verifica˛i ustensilele folosite. Cele care con˛in
metal sau farfurii cu ornamente din metal nu
trebuie folosite.
2. Verifica˛i dac„ foliile de metal folosite nu ating
pere˛ii interiori. Dac„ problema persist„, contacta˛i
serviciile de depanare.
Lista acestor centre o g„si˛i la achizi˛ionare în cutia
cuptorului.
fiIUNI DE CURAfi
fiARE
INSTRUCfi
Este foarte important s„ re˛ine˛i instruc˛iunile de mai jos.
1. Este important s„ nu for˛a˛i dispozitivele de
siguran˛„ ale aparatului.
2. Nu pune˛i obiecte între u∫a ∫i corpul cuptorului ∫i
p„stra˛i curat„ suprafa˛a de etan∫eizare. ∫terge˛i
frecvent suprafa˛a de etan∫eizare cu detergent slab
concentrat, cl„ti˛i apoi usca˛i. Nu folosi˛i prafuri
abrazive.
3. Când deschide˛i u∫a, nu trebuie bruscat„ ∫i odat„
r„mas„ deschis„ nu trebuie lovit„. Ex. Copiii care se
aga˛„ de u∫a deschis„. Acest lucru poate duce la
r„sturnarea cuptorului ∫i poate produce diferite
pagube. Nu folosi˛i cuptorul în cazul în care a
suferit defec˛iuni, decât dup„ ce a fost reparat de o
persoan„ competent„. Este foarte important s„ nu
existe defec˛iuni la:
i) U∫„ (aplecat„)
ii) Cârligul de siguran˛„ ∫i sistemul de blocare (rupt
sau lips„)
ii) Suprafe˛ele de etan∫eizare.
4. Cuptorul nu trebuie reparat decât de c„tre
persoanele autorizate s„ fac„ acest lucru.
5. Cuptorul trebuie cur„˛at in mod regulat ∫i îndep„rtat
orice rest de alimente.
6. Nemen˛inerea condi˛iilor de cur„˛enie poate duce
la deteriorarea suprafe˛elor ∫i în timp la o
func˛ionare defectuoas„ a cuptorului cu microunde.
RECICLAREA ECHIPAMENTULUI ELECTRIC &
ELECTRONIC
Acest simbol de pe produs, accesorii ∫i ambalaj indic„ faptul c„ acest produs nu trebuie s„ fie
tratat ca ∫i gunoi menajer. Preda˛i acest produs la centrele de reciclare ale echipamentelor
electrice ∫i electrocasnice. În Uniunea European„ ∫i alte ˛„ri Europene exist„ centre separate
pentru colectarea produselor electrice ∫i electronice. Prin reciclarea corespunz„toare a acestui
produs, ve˛i ajuta la protejarea mediului ∫i a s„n„t„˛ii. Reciclarea materialelor va ajuta la
p„strarea resurselor naturale. Pentru mai multe informa˛ii privind reciclarea acestui produs,
contacta˛i autorit„˛ile locale, centrul de reciclare sau magazinul de unde a˛i cump„rat acest
produs.
16
fiII
SPECIFICAfi
SURSA DE ALIMENTARE
230V AC, 50Hz, monofazat cu împ„mântare
MICROUNDE
1100 W
GR√TAR
1050 W
COMBINAT
2200 W
CONSUM
ENERGIE MICROUNDE LA IE™IRE
700 W
FRECVENfi√ MICROUNDE
2450 MHz
DIMENSIUNI EXTERIOARE
446 x 270 x 336mm
DIMENSIUNI SPAfiIU LUCRU
295 x 194 x 303mm
GREUTATE NET√
APROX. 11.4 Kg
CRONOMETRU
59 minute ∫i 90 secunde
TREPTE DE PUTERE
10 NIVELURI
* Aceste specifica˛ii se pot schimba f„r„ preaviz.
336
270
446
17
fiIUNI PENTRU G√
√TIRE
INSTRUCfi
Pentru g„tire este indicat„ utilizarea ustensilelor / accesoriilor recomandate pentru cuptoarele cu
microunde.
Pentru prepararea alimentelor prin intermediul cuptorului cu microunde, microundele trebuie s„
p„trund„ alimentele f„r„ a fi reflectate sau absorbite de recipientul folosit. Prin urmare, recipientul
trebuie ales cu grij„. În cazul în care accesoriile folosite sunt recomandate special pentru cuptoarele cu
microunde folosi˛i-le cu încredere. În tabelul de mai jos ve˛i g„si o list„ a acestor accesorii ∫i modalitatea
în care acestea trebuie utilizate pentru cuptorul cu microunde.
Accesorii
Siguran˛˛„
Comentarii
Folie aluminiu
▲
Poate fi folosit„ în cantit„˛i mici pentru a proteja anumite
por˛iuni împotriva supraînc„lzirii.
Recipiente casante
●
Nu trebuie folosite pentru o perioad„ mai mare de 8 minute.
Por˛˛elan ∫i ceramic„„
●
Sunt recomandate, îns„ f„r„ decora˛iuni metalice.
Recipiente din poliester ce se pot
arunca dup„„ utilizare
●
Anumite alimente sunt ambalate în astfel de recipiente.
Ambalaje reciclabile
• Recipiente din poliester
●
Pot fi folosite pentru înc„lzirea alimentelor. Supraînc„lzirea
poate provoca topirea poliesterului.
Sunt inflamabile.
Pot produce scântei.
• Ambalaje din hârtie sau ziare
• Hârtie reciclat„ sau cu ornamente
metalice
✕
✕
Recipiente din ∫ticl„„
• Farfurii din ∫ticl„
• Diverse produse din ∫ticl„ fin„
●
●
• Borcane din ∫ticl„
●
Recipiente din metal
• Farfurii metalice
• Ambalaje pentru congelarea
alimentelor
✕
✕
Pot provoca scântei sau foc.
●
Recomandat pentru prepar„ri scurte ∫i înc„lzire. De
asemenea, pentru absorbirea excesului de umezeal„.
Poate produce scântei.
Recipiente din hârtie
• Farfurii, pahare, ∫erve˛ele sau
prosoape de hârtie
• Hârtie reciclat„
✕
Recipiente din plastic
• Ambalaje
●
• Folie aderant„
●
• Pungi pentru congelat alimente
▲
Ambalaje cerate sau la care nu
ader„„ gr„„simea
●
Sunt recomandate, îns„ f„r„ decora˛iuni metalice.
Pot fi folosite pentru înc„lzirea alimentelor ∫i lichidelor. ™ticla
sub˛ire se poate sparge sau cr„pa dac„ este înc„lzit„ brusc.
Capacele borcanelor trebuie, mai întâi, îndep„rtate.
În special, pentru recipientele din plastic rezistente la
c„ldur„. Anumite obiecte î∫i pot modifica forma sau culoarea
la c„ldur„.
Folosit pentru re˛inerea umezelii. Nu trebuie s„ ating„
alimentele. Îndep„rta˛i cu aten˛ie folia.
Folosite numai dac„ sunt recomandate pentru cuptor.
Folosi˛i o furculi˛„, dac„ este necesar.
Folosit pentru re˛inerea umezelii ∫i împotriva stropilor de
gr„sime.
● : Recomandat
▲ : Limitat
✕ : Nerecomandat
18
fi√
FOLOSIREA CUPTORULUI ÎN SIGURANfi
Utilizare general„„
Nu for˛a˛i dispozitivele pentru blocare de
siguran˛„.
Nu pune˛i obiecte între u∫a ∫i corpul cuptorului ∫i
pastra˛i curat„ suprafa˛a de etan∫eizare. ∫terge˛i
frecvent suprafa˛a de etan∫eizare cu detergent slab
concentrat, cl„ti˛i, apoi usca˛i. Nu folosi˛i prafuri
abrazive.
Când deschide˛i u∫a, nu trebuie bruscat„3 ∫i odat„
r„mas„ deschis„ nu trebuie lovit„. Ex. Copii care se
aga˛„ de u∫a deschis„. Acest lucru poate duce la
r„sturnarea cuptorului si poate produce diferite
pagube.
Nu folosi˛i cuptorul dac„ sistemul de siguran˛„ al
u∫ii sau suprafa˛a de etan∫eizare sunt defecte sau
blocate.
Nu folosi˛i cuptorul f„r„ alimente în„untru.
Nu usca˛i rufe, ziare sau alte obiecte în cuptor.
Acestea pot produce incendii.
Nu folosi˛i produse din hârtie reciclat„ deoarece
con˛in impurit„˛i care produc scântei sau pot lua
foc.
Nu lovi˛i panoul de control cu obiecte dure. Acest
lucru poate d„una cuptorului.
Alimente
Nu folosi˛i niciodat„ cuptorul cu microunde pentru
depozitarea alimentelor.
Pentru prepararea alimentelor utiliza˛i perioada
minim recomandat„ în re˛eta pentru preparare.
Aten˛ie la înc„lzirea alimentelor uscate. Înc„lzi˛i
alimentele în cantit„˛i reduse. Acestea, pe perioada
prepar„rii, se pot usca rapid, arde sau provoca
incendii.
Nu prepara˛i ou„lele în coaj„. Presiunea
acumulat„ în interior poate provoca explozia
acestora în cuptor.
Cartofii, merele, g„lbenu∫ul de ou sau sosurile sunt
exemple de alimente cu înveli∫ non-poros. Acestea
trebuie cur„˛ate înainte de preparare.
Întotdeauna l„sa˛i alimentele o perioad„ de 20
secunde dup„ oprirea cuptorului.
Amesteca˛i mâncarea pe perioada înc„lzirii ∫i,
întotdeauna, amesteca˛i dup„ înc„lzire.
Nu l„sa˛i cuptorul nesupravegheat pe perioada
preg„tirii floricelelor de porumb.
Nu preg„ti˛i floricele de porumb decât în
ambalajele recomandate pentru cuptorul cu
microunde, recomandate de produc„tor.
A∫eza˛i punga de floricele de porumb pe platoul
din interiorul cuptorului cu microunde.
Nu dep„∫i˛i perioada de preparare a floricelelor de
porumb recomandat„ de produc„tor. Nu pune˛i
boabele de porumb direct pe farfuria de sticla. Nu
depa∫i˛i timpul de expunere recomandat de
producator.
˛ine˛i cont de faptul c„ punga cu floricele este
foarte fierbinte când o scoate˛i din cutor. Desface˛i
punga cu aten˛ie.
SCÂNTEI
În momentul în care observa˛i scântei în interiorul cuptorului, opri˛i imediat opera˛iunea ∫i rezolva˛i
problema.
Scânteile ap„rute în interiorul cuptorului sunt
cauzate de:
• Metale sau folii metalice ce ating pere˛ii interiori
ai cuptorului.
• Folii care nu sunt mulate perfect pe alimente.
• Ornamente metalice aflate pe recipientele
folosite.
• Hârtie reciclat„ care con˛ine impurit„˛i. Aceste
impurita˛i pot fi metalice, producând scânteile.
19
fiION√
√RII MICROUNDELOR
PRINCIPIILE FUNCfi
Energia microundelor a început a fi folosit„ în urma experimentelor RADAR din cel de-al doilea razboi
mondial. Microundele sunt tot timpul prezente în atmosfer„, atât din surse naturale cât ∫i artificiale. Cele
artificiale sunt generete de radare, televiziune, leg„turi de telecomunica˛ii ∫i telefoane mobile.
√TIREA CU AJUTORUL MICROUNDELOR
G√
interior
t„vi˛„
magnetron
ghidaj unde
In a microwave oven,
electricity is converted
into microwave by the
MAGNETRON.
TRANSMISIE
Then they pass through the
cooking containers to be
absorbed by the water
molecules in the food, all
foods contain water to a
more or lesser extent.
fiIE
ABSORBfi
REFLEXIE
The microwaves
bounce off the metal
walls and the metal
door screen.
microunde
molecul„ ap„
absorb˛ie
vibra˛ie
The microwaves cause the water molecules to vibrate
which causes FRICTION, i.e. HEAT. This heat then
cooks the food. Microwaves are also attracted to fat
and sugar particles, and foods high in these will cook
more quickly. Microwaves can only penetrate to a
depth of 4-5cm and as heat spreads through the food
by conduction, just as in a traditional oven, the food
cooks from the outside inwards.
TABELE DE CONVERSIE
√fiI M√
√SUR√
√ GREUTATE
UNIT√
1/2 oz.
15 g
25 g
1 oz.
50 g
2 oz.
100 g
4 oz.
175 g
6 oz.
225 g
8 oz.
450 g
1 lb.
√fiI M√
√SUR√
√ LICHID
UNIT√
1 Cea∫ca
1 Pint
1 Sfert de galon
1 Galon
√fiI M√
√SUR√
√ VOLUM
UNIT√
30 ml
1 fl.oz.
100 ml
3 fl.oz.
150 ml
5 fl.oz. (1/4 pt)
300 ml
10 fl.oz. (1/2 pt)
600 ml
20 fl.oz. (1pt)
= 8 fl.oz.
= 16 fl.oz. (UK 20 fl.oz.)
= 32 fl.oz. (UK 40 fl.oz.)
= 128 fl.oz. (UK 160 fl.oz.)
20
√fiI M√
√SUR√
√ CORESP. LINGUR√
√
UNIT√
1/4 tsp
1.25 ml
1/2 tsp
2.5 ml
5 ml
1 tsp
15 ml
1 tbsp
= 240 ml
= 480 ml (UK 560 ml)
= 960 ml (UK 1120 ml)
= 3840 ml (UK 4500 ml)
√TIRE
TEHNICI DE G√
TIMP DE A™™TEPTARE
fiIAL√
√A
TEMPERATURA INIfi
ALIMENTELOR
Alimentele dense, cum ar fi carnea, cartofi în coaj„
∫i pr„jituri, necesit„ un timp de a∫teptare (în cuptor
sau afar„) dup„ g„tire. Acest lucru este necesar
pentru a l„sa c„ldura acumulat„ s„ p„trund„ pâna
în interiorul alimentului respectiv. Pe perioada
a∫tept„rii, împacheta˛i buca˛ile de carne ∫i cartofii
în coaj„ în folie de aluminiu. Buca˛ile de carne
necesit„ aprox. 15 minute, cartofii în coaj„ 5
minute, s„ r„mân„ împachetate. În general,
celelalte alimente au nevoie de 2+5 minute. ∫i
dup„ decongelare, alimentele au nevoie de o
perioad„ de repaus. În cazul în care, dup„ aceast„
perioad„, alimentele nu sunt g„tite suficient,
introduce˛i-le din nou în cuptor pentru un timp
suplimentar de expunere la microunde.
O temperatur„ ini˛iala mai mic„ a alimentelor
necesit„ o perioad„ mai mare de expunere la
microunde. Alimentele luate direct din frigider au
nevoie de o perioad„ mai mare de încalzire dec„t
cele care au ini˛ial temperatura camerei.
LICHIDE
Toate lichidele trebuie amestecate înainte si în
timpul înc„lzirii, în special apa, pentru a evita
fierberea prin clocotire.
ÎNTOARCERE ™I AMESTECARE
Unele alimente necesit„ amestecare în timpul
g„tirii. În general carnea ∫i puiul trebuie întoarse
de pe o parte pe alta.
UMIDITATE
ARANJAREA
Mai multe alimente proaspete, cum ar fi legumele
∫i fructele, variaz„ în con˛inutul de ap„ în func˛ie
de sezon, în special cartofii. Din acest motiv,
trebuie modificat timpul de expunere la
microunde.
Alimentele individuale sau buc„˛ile de alimente
trebuie a∫ezate pe farfurie astfel încât par˛ile mai
groase s„ fie la exterior.
CANTITATE
DENSITATE
Cantit„˛ile mai mici se preg„tesc mai repede decât
cantit„˛ile mai mari.
Alimentele mai pu˛in dense se g„tesc mult mai
repede.
√PUNGEREA ALIMENTELOR
STR√
FOLIE
Pielea sau membranele unor alimente pot crea
presiuni provocate de acumularea aburului în
timpul prepar„rii. Aceste alimente trebuie
str„punse cu o fuculi˛„, sau buc„˛i din piele s„ fie
îndep„rtate, pentru a l„sa aburul s„ se degaje în
timpul expunerii la microunde.
Folia ajut„ la p„strarea umidit„˛ii alimentelor ∫i
mic∫oreaz„ timpul de g„tire. Înainte de a introduce
alimentele astfel ambalate în cuptor, perfora˛i folia
pentru a l„sa aburul s„ ias„ în timpul g„tirii. Ave˛i
grij„, în momentul în care îndep„rta˛i folia, aburul
de sub aceasta este foarte fierbinte.
ACOPERIREA
MARGINILE ALIMENTELOR
Acoperi˛i alimentele cu folie în timpul expunerii la
microunde. Acoperi˛i pe∫tele, legumele,
caserolele, supa. Nu acoperi˛i pr„jiturile, sosurile,
cartofii în coaj„ sau pastele.
Marginile alimentelor se g„tesc mai repede. De
aceea este indicat s„ folosi˛i recipiente rotunde în
locul celor p„trate sau dreptunghiulare.
√Rfi
fiIRE ÎN BUC√
√fiI
DESP√
Alimentele se vor g„ti mult mai repede dac„ sunt
t„iate sau desp„r˛ite in buc„˛i. Niciodat„ nu pune˛i
un aliment peste un altul.
21
GHID DECONGELARE
▶ În momentul încheierii decongel„rii, alimentele trebuie s„
fie reci, dar moi pe toate p„r˛ile. Dup„ decongelare l„sa˛i
alimentele 5-60 minute în cazul în care mai au unele
por˛iuni înghe˛ate. Puiul ∫i pe∫tele poate fi pus sub jet de ap„
rece înainte de decongelare.
➪ Întoarcere de pe o parte pe alta – alimente pr„jite, pui
întreg, piept de curcan, hot dog, c„rna˛i, friptur„ sau cotlete.
➪ Rearanjare – T„ia˛i în buc„˛i sau separa˛i buc„˛ile deja
existente la fripturi, cotlete, hamburgeri, carne, etc.
➪ Acoperire – Folosi˛i mici folii de aluminiu pentru a proteja
suprafe˛ele sub˛iri sau marginile alimentelelor. Pentru a
preîntâmpina apari˛ia scânteilor, folia de aluminiu nu
trebuie s„ se afle nici un moment mai aproape de 3 cm de
pere˛ii interiori ai cuptorului sau de u∫a acestuia.
➪ Îndep„rtare – Pentru a preveni g„tirea, anumite p„r˛i trebuie
îndep„rtate. Acest lucru scurteaz„ timpul general de
decongelare pentru alimente cu o greutate mai mic„ de
1350g.
▶Nu decongela˛i carnea acoperit„. Acoperirea în timpul
decongel„rii duce la înlocuirea acesteia cu g„tirea
alimentului. Îndep„rta˛i de fiecare dat„ ambalajul. Folosi˛i
doar recipiente sigure pentru cuptoarele cu microunde.
▶ Începe˛i decongelarea puiului cu pieptul în jos. Începe˛i
decongelarea alimentelor cu p„r˛ile mai grase în jos.
▶Marginile mai sub˛iri se decongeleaz„ mai u∫or decât cele
mai groase.
▶Dup„ scurgerea a 1/3 din timpul de decongelare alocat,
verifica˛i dac„ alimentele necesit„ r„sucire de pe o parte pe
alta, rearanjare sau t„iere în buc„˛i.
▶În timpul decongel„rii, cuptorul v„ va aten˛iona sonor c„
trebuie s„ întoarce˛i alimentele. În acest moment, deschide˛i
u∫a cuptorului ∫i verifica˛i alimentele. Urma˛i tehnicile de
mai jos pentru rezultate mai bune de decongelare. Dup„
aceasta, închide˛i u∫a cuptorului, ap„sa˛i butonul START ∫i
continua˛i decongelarea.
TABEL DECONGELARE
Aliment ∫i greutate
Timp decongelare
Timp a∫∫teptare
Vita
Carne tocat„
1 lb./450g
8-10 min.
15-20 min.
Toc„ni˛„
1 1/2 lbs./675g
13-15 min.
25-30 min.
Pateu
4(4oz./110g)
8-10 min.
15-20 min.
Carne simpl„
1 lb./450g
8-10 min.
25-30 min.
Cotlet
4(5oz./125g)
9-11 min.
25-30 min.
Carne tocat„
1 lb./450g
8-10 min.
15-20 min.
Pui întreg
2 1/2 lbs./1125g
21-24 min.
45-90 min.
Piept de pui
1 lbs./450g
8-10 min.
15-30 min.
Pui pr„jit
2 lbs./900g
17-19 min.
25-30 min.
Pulpe de pui
1 1/2 lbs./675g
13-15 min.
15-30 min.
Tehnici speciale
T„ia˛i în buc„˛i ∫i îndep„rta˛i por˛iunile
dezghe˛ate.
Separa˛i ∫i aranja˛i o dat„.
Întoarce˛i pe cealalt„ parte la jum„tatea
timpului.
Porc
Separa˛i ∫i aranja˛i o dat„.
Pui
Peste
Pe∫te întreg
1 lb./450g
8-10 min.
15-20 min.
File de pe∫te
1 1/2 lb./675g
13-15 min.
15-20 min.
Separa˛i ∫i întoarce˛i o dat„.
T„ia˛i în buc„˛i ∫i îndep„rta˛i por˛iunile
dezghe˛ate.
Ini˛ial cu fa˛a în jos. Întoarce˛i pe cealalt„
parte la jum„tatea timpului. Nevoie de folie
de protec˛ie.
Separa˛i ∫i aranja˛i o dat„.
Separa˛i ∫i aranja˛i o dat„.
Separa˛i ∫i aranja˛i o dat„.
Întoarce˛i pe cealalt„ parte la jum„tatea
timpului. . Nevoie de folie de protec˛ie.
Separa˛i ∫i întoarce˛i o dat„.
Creve˛i
Separa˛i ∫i aranja˛i o dat„.
3-4 min.
15-20 min.
lb./225g
* Perioadele de timp sunt aproximative deoarece temperatura de congelare variaz„.
1/2
22
√LZIRE
TABEL PREPARARE & REÎNC√
Tabel preparare
Nivel
putere
Timp preparare
Per 450g
- În sânge
P-80
8-10 min
- Mediu
P-80
9-11 min
- Bine f„cut
P-80
11-13 min
Element
Instruc˛˛iuni speciale
CARNE
Cotlet:
Cotlet mielRIDICAT
P-HI
Bacon
P-HI
8-10 min
Pui întreg
P-HI
6-8 min
Por˛iuni de pui
P-80
5-7 min
Piept de pui (cu os)
P-80
6-8 min
4-6 min
4-6 min
Macrou întreg,
cur„˛at ∫i preparat
P-HI
4-6min
P„str„v întreg,
cur„˛at ∫i preparat
P-HI
5-7 min
Somon
P-HI
4-6 min
- Carnea ∫i puiul rece trebuie s„ fie scoase din
frigider cu cel pu˛in 30 de minute înainte de
preparare.
- L„sa˛i carnea ∫i puiul dup„ preparare acoperite.
PUI
PE™™TE
File de pe∫te
- Unge˛i cu pu˛in ulei sau unt topit pe∫tele sau
ad„uga˛i 15-30 ml de zeam„ de l„mâie, vin, sup„,
lapte sau ap„.
- L„sa˛i pe∫tele acoperit dup„ preparare.
fiIE : Timpii de mai sus sunt orientativi. Diferen˛a se va face în func˛ie de gust ∫i preferin˛e. Timpii pot varia în
OBSERVAfi
func˛ie de form„, dimensiuni ∫i compozi˛ia alimentelor.
Carnea congelat„, puiul ∫i pe∫tele trebuie s„ fie decongelat înainte de preparare.
23
Tabel reînc„„lzire
• Alimentele pentru bebelu∫i în mod special trebuie s„ fie verificate înainte de a le servi pentru a preveni
arsurile.
• Atunci când înc„lzi˛i alimente semipreparate, respecta˛i instruc˛iunile de pe ambalaj.
• Dac„ dori˛i s„ înc„lzi˛i alimente congelate, acestea trebuie s„ fie decongelate înainte de a respecta
instruc˛iunile de pe ambalaj. Nota˛i pe ambalajul acestora pentru ca ∫i ceilal˛i membrii ai familiei s„
cunoasc„ acest lucru.
• Îndep„rta˛i dispozitivele metalice de prindere al pungilor ∫i transfera˛i alimentele de pe folie înainte de
înc„lzire.
• Alimentele reci (refrigerate) se înc„lzesc mai greu decât cele la temperatura camerei.
• Toate alimentele trebuie s„ fie înc„lzite cu ajutorul cuptorului cu microunde.
Articol
Timp preparare
Alimente pentru bebelu∫∫i
Borcan de 128g
30 sec
Instruc˛˛iuni speciale
Goli˛i într-un bol pentru servit.
Amesteca˛i o dat„ sau de dou„ ori în timpul înc„lzirii.
Înainte de servire, verifica˛i temperatura alimentelor.
Lapte pentru bebelu∫∫i
100 ml
225 ml
20-30 sec
40-50 sec
Amesteca˛i bine ∫i turna˛i într-un biberon sterilizat.
Înainte de servire, amesteca˛i bine ∫i verifica˛i temperatura.
Sandwich sau chifl„„
1 bucat„
20-30 sec
Înf„∫ura˛i în prosop de hârtie ∫i a∫eza˛i pe raftul pentru microunde.
*Observa˛˛ie: Nu utiliza˛˛i hârtie reciclabil„„.
Lasagna
1 por˛ie (300g)
4-6 min
Caserol„„
1 por˛ie
4 por˛ii
A∫eza˛i lasagna pe platou.
Acoperi˛i cu folie din plastic ∫i aerisi˛i.
1 1/2 - 3 min
5-7 min
Prepara˛i în caserol„ acoperit„.
Amesteca˛i o dat„ la jum„tatea timpului de preparare.
Piure de cartofi
1 por˛ie
4 por˛ii
2-3 min
6-8 min
Prepara˛i în caserol„ acoperit„.
Amesteca˛i o dat„ la jum„tatea timpului de preparare.
Fasole la cuptor
1 por˛ie
2-3 min
Prepara˛i în caserol„ acoperit„.
Amesteca˛i o dat„ la jum„tatea timpului de preparare.
Ravioli sau paste cu sos
1 por˛ie
4 por˛ii
3-4 min
7-10 min
Prepara˛i în caserol„ acoperit„.
Amesteca˛i o dat„ la jum„tatea timpului de preparare.
24
TABEL PENTRU LEGUME
Utiliza˛i un recipient din pirex. Ad„uga˛i 30-45 ml ap„ (2-3 linguri) pentru fiecare 250g doar dac„ nu este
recomandat„ o alt„ cantitate de ap„ – vezi tabelul. Prepara˛i acoperit pentru timpul minim – vezi tabelul.
Continua˛i prepararea pentru a ob˛ine rezultatele dorite. Amesteca˛i o dat„ în timpul prepar„rii ∫i o dat„
dup„ preparare. Ad„uga˛i sare, condimente ∫i unt dup„ preparare. Acoperi˛i în timpul de a∫teptare timp
de 3 minute.
Recomandare: t„ia˛i legumele în buc„˛i egale. Cu cât sunt mai mici, cu atât se vor prepara mai repede.
Toate legumele trebuie s„ fie preparate la puterea maxim„ a microundelor.
Tabel de preparare a legumelor proaspete
Legume
Greutate
Timp
Comentarii
3-4 min
5-7 min
Rupe˛i în buc„˛i egale.
Aranja˛i în centru.
g
4-5 min
Ad„uga˛i 60-75ml (5-6 linguri) de ap„.
g
3-4 min
T„ia˛i morcovii în felii egale.
g
1 lb./500 g
3-4 min
5-7 min
Rupe˛i în buc„˛i egale. T„ia˛i buc„˛ile mari pe jum„tate.
Aranja˛i în centru.
g
3-4 min
T„ia˛i dovleceii felii. Ad„uga˛i 30 ml (2 linguri) ap„ sau
pu˛in unt. Prepara˛i pân„ se înmoaie.
1/2 lb./250
g
3-4 min
T„ia˛i vinetele în felii mici ∫i stropi˛i-le cu o lingur„ de
zeam„ de l„mâie.
Praz
1/2 lb./250
g
3-4 min
T„ia˛i în buc„˛i mici.
Ciuperci
0.3 lb./125 g
1/2lb./250 g
2-3 min
3-5 min
Preg„ti˛i ciupercile mici întregi iar cele mari t„iate felii. Nu
ad„uga˛i ap„. Stropi˛i cu zeam„ de l„mâie. Pres„ra˛i sare ∫i
ad„uga˛i piper. Scurge˛i înainte de a le servi.
Ceap„
1/2 lb./250
g
3-4 min
T„ia˛i ceapa în felii sau pe jum„tate.
Ad„uga˛i 15 ml (1 lingur„) de ap„.
Ardei
1/2 lb./250
g
3-5 min
T„ia˛i ardeiul în buc„˛i mici.
Cartofi
1/2 lb./250
g
1 lb./500 g
3-5 min
8-10 min
Cânt„ri˛i cartofii cur„˛a˛i ∫i t„ia˛i-i în buc„˛i de dimensiuni
similare pe jum„tate sau pe sfert.
Gulii
1/2 lb./250
5-7 min
T„ia˛i guliile în cuburi mici.
Broccoli
1/2 lb./250
g
1 lb./500 g
Varz„ de bruxelles
1/2 lb./250
Morcovi
1/2 lb./250
Conopida
1/2 lb./250
Dovlecei
1/2 lb./250
Vinete
g
Ghid de preparare pentru legume congelate
Legume
Greutate
Timp
Comentarii
Spanac
0.3 lb./125 g
2-3 min
Ad„uga˛i 15 ml (1 lingur„) ap„.
Broccoli
1/2 lb./250
g
3-4 min
Ad„uga˛i 30 ml (2 linguri) ap„.
Maz„re
1/2 lb./250
g
3-4 min
Ad„uga˛i 15 ml (1 lingur„) ap„.
Fasole verde
1/2 lb./250
g
4-5 min
Ad„uga˛i 30 ml (2 linguri) ap„.
Legume mixt
(morcovi/maz„re/porumb)
1/2 lb./250
g
3-5 min
Ad„uga˛i 15 ml (1 lingur„) ap„.
Legume mixt
(stil chinezesc)
1/2 lb./250
g
4-6 min
Ad„uga˛i 15 ml (1 lingur„) ap„.
25
fiETE CULINARE
REfi
√ DE RO™™II ™I PORTOCALE
SUP√
1. Topi˛i untul într-un vas mare timp de un minut.
2. Ad„uga˛i ceap„, morcov ∫i cartof. Le l„sa˛i pentru
6 min la putere maxim„. Dup„ 6 min amesteca˛i.
3. Ad„uga˛i ro∫ii ∫i suc de portocale, cu pulp„.
Amesteca˛i. Ad„uga˛i sare ∫i piper dup„ gust.
Acoperi˛i vasul ∫i l„sa˛i-l la cuptor timp de 15 min
la putere maxim„. Amesteca˛i de 2-3 ori în
aceast„ perioad„, pân„ când legumele s-au
înmuiat.
4. Amesteca˛i ∫i servi˛i supa imediat.
25g unt
1 ceap„ medie t„iat„
1 morcov mare ∫i 1 cartof mare t„iate
800g de ro∫ii în conserv„ sau proaspete t„iate ∫i
sucul ∫i pulpa de la 1 portocal„ mic„
900 ml ap„
sare ∫i piper dup„ gust
√ FRANfi
fiUZEASC√
√ DE CEAP√
√
SUP√
1. Pune˛i ceapa ∫i uleiul într-un bol, amesteca˛i bine
∫i l„sa˛i-l la cuptor 2 min la putere maxim„.
2. Amesteca˛i f„ina cu apa fierbinte pân„ la
ob˛inerea unei paste. Ad„uga˛i sare ∫i piper dup„
gust ∫i, apoi, p„trunjelul.
3. Acoperi˛i vasul ∫i l„sa˛i-l la cuptor timp de 16 min
la putere P-80.
4. Pune˛i supa în bolurile pentru servire. Pune˛i
pâinea în sup„, apoi ad„uga˛i brânza sau
ca∫cavalul.
5. L„sa˛i la cuptor bolul 2 min la putere P-70 pân„ la
topirea brânzei / ca∫cavalului.
1 ceap„ mare t„iat„
15 ml ulei de porumb
50 gr f„in„
1,2 l ap„ fierbinte
sare ∫i piper dup„ gust
1 leg„tur„ de p„trunjel, t„iat m„runt
4 felii de pâine fran˛uzeasc„
50 gr brânz„ / ca∫caval ras„
√BU™™ITE
AMESTEC DE LEGUME ÎN√
1. Pune˛i uleiul, sosul de soia, lichiorul de cire∫e,
ghimbirul, usturoiul ∫i morcovii într-un bol mare
∫i amesteca˛i
2. Acoperi˛i vasul ∫i l„sa˛i-l la cuptor timp de 4-5
min la putere maxim„, amestecând o dat„ în acest
interval.
3. Ad„uga˛i ciupercile, ceapa, castanele ∫i dafinul.
Apoi amesteca˛i.
4. L„sa˛i la cuptor timp de 4-5 min la putere
maxim„, pân„ când legumele s-au înmuiat.
Amesteca˛i de 2-3 ori în acest timp.
15ml ulei de floarea soarelui
30ml ulei de soia
15ml lichior de cire∫e
2.5cm r„d„cin„ de ghimbir, cur„˛at„ de coaj„ ∫i ras„
2 morcovi medii, t„ia˛i în felii sub˛iri
100g ciuperci t„iate
50g fasole verde
4 cepe verzi cu foi, t„iate
100g castane conservate, t„iate
2 foi de dafin m„run˛ite
Amestecul de legume în„bu∫ite se servesc foarte
bine cu pe∫te sau carne.
PUI CU MIERE
1. Pune˛i pieptul de pui într-o farfurie.
2. Amesteca˛i toate celelalte ingrediente, apoi
pune˛i-le peste pieptul de pui. Sare ∫i piper dup„
gust.
3. L„sa˛i la cuptor timp de 11-12 min la putere
maxim„. Amesteca˛i ∫i acoperi˛i puiul cu sos de
câte dou„ ori în acest interval.
4 buc„˛i piept de pui f„r„ os
30ml miere
15ml mu∫tar
2.5ml tarhon uscat
15ml ro∫ii pasate
150ml zeam„ de pui
26
PUI CU MIERE
1. Pune˛i pieptul de pui într-o farfurie.
4 buc„˛i piept de pui f„r„ os
30ml miere
15ml mu∫tar
2.5ml tarhon uscat
15ml ro∫ii pasate
150ml zeam„ de pui
2. Amesteca˛i toate celelalte ingrediente, apoi
pune˛i-le peste pieptul de pui. Sare ∫i piper dup„
gust.
3. L„sa˛i la cuptor timp de 10-11 min la putere
maxim„. Amesteca˛i ∫i acoperi˛i puiul cu sos de
câte dou„ ori în acest interval.
√ GORGONZOLA ™I FOI DE
BRÂNZ√
ARPAGIC
1. În˛epa˛i cartofii în mai multe locuri. L„sa˛i la
cuptor 10-11 min la putere maxim„. Pune˛i întrun bol untul, brânza, arpagicul, ciupercile, sare ∫i
piper, apoi amesteca˛i.
2. Turna˛i amestecul în interiorul cartofilor, iar pe
ace∫tia în cuptor.
3. L„sa˛i la cuptor timp de 10 min la puterea P-80.
2 cartofi cop˛i, (aproximativ 250g fiecare)
50g unt
100g brânz„ gorgonzola, t„iat„
15ml arpagic proasp„t, t„iat
50g ciuperci, t„iate felii
Sare ∫i piper dup„ gust
SOS ALB
1. Pune˛i untul într-un bol, apoi l„sa˛i-l la cuptor 1
minut la putere maxim„, pân„ se tope∫te.
2. Ad„uga˛i laptele în f„in„ ∫i mesteca˛i. L„sa˛i-l la
cuptor 3-4 minute la putere maxim„ ∫i amesteca˛i
la 2 minute. Ad„uga˛i sare ∫i piper dup„ gust.
25g unt
25g f„in„
(300ml lapte
Sare ∫i piper dup„ gust
√P™™UNI
GEM DE C√
1. Pune˛i c„p∫unile ∫i sucul de l„mâie într-un bol
foarte larg, l„sa˛i-l la cuptor 5 minute la putere
maxim„, pân„ când se înmoaie fructele.
Ad„uga˛i zah„r ∫i amesteca˛i.
2. L„sa˛i la cuptor timp de 23-28 min la puterea P80 ∫i amesteca˛i la fiecare 4-5 minute.
675g c„p∫uni
45ml suc de l„mâie
675g zah„r
√JITUR√
√
PR√
1. C„ptu∫i˛i un platou pentru pr„jituri cu hârtie
special„ pentru pr„jituri.
2. Freca˛i margarina cu zah„r pân„ când se
formeaz„ o crem„. Ad„uga˛i oul, apoi f„ina în
alternan˛„ cu laptele.
3. L„sa˛i la cuptor timp de 3-4 min la putere
maxim„.
4. Scoate˛i pr„jitura din cuptor ∫i l„sa˛i-o 5 minute.
100g margarin„
100g zah„r
1 ou
100g f„in„ cernut„ ce con˛ine praf de copt
30-45ml lapte
27
√
OMLET√
1. Amesteca˛i ou„le cu laptele. Ad„uga˛i sare ∫i
piper.
2. Pune˛i untul pe o farfurie pe care o b„ga˛i la
cuptor pentru 1 minut la putere maxim„, pân„ se
tope∫te untul.
3. Pune˛i amestecul de omlet„ pe farfurie. L„sa˛i la
cuptor timp de 2 min la putere maxim„.
Amesteca˛i ∫i l„sa˛i la cuptor înc„ 1 minut.
15g unt
4 ou„
90ml lapte
sare ∫i piper
√ JUM√
√RI
OU√
1. Topi˛i untul într-un bol tip de 1 minut la putere
maxim„.
15g unt
2 ou„
230ml lapte
sare ∫i piper
2. Ad„uga˛i ou„le, laptele, condimente ∫i
amesteca˛i bine.
3. L„sa˛i la cuptor timp de 2 min la putere maxim„,
amestecând la fiecare 30 de secunde.
MUSACA
1. Pune˛i ceapa, usturoiul ∫i uleiul într-o caserol„,
l„sa˛i la cuptor timp de 2 min la putere maxim„,
pân„ când se înmoaie.
2. Ad„uga˛i ∫i celelalte ingrediente ∫i amesteca˛i
bine.
3. Acoperi˛i ∫i l„sa˛i la cuptor timp de 4 minute la
putere maxim„, apoi 7-11 minute la puterea P80, pân„ când se coace carnea.
1 ceap„ mic„, t„iat„
1 c„˛el de usturoi, zdrobit
5ml ulei
200g ro∫ii t„iate din conserv„
15ml ro∫ii pasate
5ml mirodenii mixte
225g carne de vit„ tocat„
sare ∫i piper
28
Download PDF