Deltaco | CM676 | Portable Bluetooth speaker

Wireless audio
Portable Bluetooth speaker
CM674, CM675, CM676, CM677
User Manual
Användarhandledning
Käyttöohje
Brugervejledning
Brukerveiledning
EN – User Manual
Before you Start
This Bluetooth speaker will need to charge first before you can use it. Connect the
supplied USB cable to your computer and then to your speaker.
The indicator light will turn red while the speaker charges and will turn off when the
battery is fully charged. Charging times can last up to 4 hours but you can use your
speaker while it charges.
Bluetooth Connection
1. Ensure the speaker is turned on using the switch on its side. A sound will emit from the speaker at the same time the indicator light will blink blue.
2.
Using the connection settings on your smartphone, tablet, or computer that you wish to connect your speaker to, search for Bluetooth devices. When the speaker appears on your menu, select it. No activation code is required. When the connection is ready the speaker will emit a short beep.
Please Note: The speaker will turn itself off after 5 minutes when it is not connected.
You must reconnect your smartphone, tablet, or computer every time the speaker is
turned on.
EN – User Manual
Handsfree Function
There is an answer button and two knobs for volume control on the side of your speaker.
Hold down the - button to lower the volume and + to raise it. When you have reached
the maximum volume the speaker will emit a short beep.
The speaker also beeps when you receive a phone call. Answer by pressing the answer
button and by talking into the built-in microphone. When the phone call is over, press
the answer button again to hang up.
Thank you for choosing DELTACO. We hope you enjoy your product.
Support
Please contact us if you have any problems with the use or installation of your product.
We appreciate you being prepared to provide us with some basic information such as
your operating system and the item number so that we may better help you.
Contact us by e-mail: help@deltaco.eu.
More product and support information can be found at www.deltaco.eu.
SE – Användarhandledning
Tack för att du köpt en Bluetooth-högtalare från DELTACO. Vi rekommenderar att du
läser igenom hela användarhandledningen för att få en så bra upplevelse som möjligt.
Innan du börjar
För att använda högtalaren behöver du först ladda den. Anslut den medföljande USBkabeln till din dator och sedan till högtalaren. Lampan på undersidan lyser rött medan
högtalaren laddas och slocknar när batteriet är fullt laddat. Laddningen kan ta upp till
4 timmar men du kan använda högtalaren samtidigt som den laddas.
Ihopkoppling via Bluetooth
1.
2.
Starta högtalaren med strömbrytaren på sidan. Ett ljud kommer höras från högtalaren samtidigt som lampan på undersidan blinkar blått.
Sök efter Bluetooth-enheter på den smartphone eller surfplatta du vill koppla till högtalaren. När den dyker upp i listan över enheter väljer du att ansluta. Ingen kod behövs. När ihopkopplingen är klar ger högtalaren ifrån sig ett pip och den är klar att användas
OBS! Högtalaren stänger av sig själv efter 5 minuter om ingen anslutning finns.
OBS! Du måste ansluta din smartphone eller surfplatta varje gång högtalaren startas.
SE – Användarhandledning
Handsfree-funktionen
På sidan av högtalaren finns en svarsknapp och två knappar för volymkontroll.
Håll inne - för att sänka volymen och + för att höja. När du nått max meddelar
högtalaren det genom ett pip.
Högtalaren piper när du får ett samtal. Svara genom att trycka på svarsknappen och
prata i den inbyggda mikrofonen. När samtalet är över trycker du på den igen för att
lägga på.
Användarstöd
Om du har problem med att installera eller använda din produkt skall du inte tveka
att ta kontakt med oss! Vi uppskattar om du har så mycket information om din
datormiljö som möjligt tillgänglig; version av operativsystem och vilken produkt
från Deltaco det gäller.
I Sverige når du oss på 0200-877771 vardagar 09:00-17:00, eller via e-post till
help@deltaco.se.
Mer information om produkt och användarstöd finns på www.deltaco.eu.
FI – Käyttöohje
Kiitos kun valitsit DELTACOn Bluetooth-kaiuttimen. Suosittelemme, että luet
käyttöohjeen huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.
Ennen laitteen käyttöönottoa
Kaiuttimen akku tulee ladata ennen sen käyttöönottoa. Liitä mukana tuleva USBkaapeli tietokoneeseesi ja sitten kaiuttimeen. Alareunassa oleva lamppu loistaa
punaisena, kun akku latautuu ja sammuu kun akku on täysi. Lataus kestää noin 4
tuntia, mutta voit käyttää kovaäänistä latauksen aikana.
Bluetooth yhteys
1. Käynnistä kaiutin reunassa olevasta virrankatkaisijasta. Kaiuttimesta lähtee ääni samanaikaisesti kun alhaalla oleva lamppu vilkkuu sinisenä.
2. Etsi Bluetooth-laitteita älypuhelimesta tai tabletista, jotka haluat liittää kaiuttimeen. Kun se ilmestyy laitelistaan, liitä laite. Koodia ei tarvita. Kun laite on liitetty, kuuluu kaiuttimesta piip-merkkiääni ja se on käyttövalmis.
HUOM! Kaiutin sammuu itsestään 5 minuutin kuluttua jos yhteyttä ei löydy.
HUOM! Älypuhelin tai tabletti täytyy liittää, joka kerta kun kovaääninen käynnistetään.
FI – Käyttöohje
Handsfree-toiminto
Kaiuttimen reunassa on vastausnäppäin sekä kaksi äänensäätönäppäintä.
Äänen voimakkuutta säädät -/+ -näppäimestä. Kun ääni on kovimmillaan,
kaiuttimesta kuuluu piip-merkkiääni.
Puhelun tullessa kaiuttimesta kuuluu piip-merkkiääni. Vastaa painamalla
vastausnäppäintä ja puhu sisäänrakennettuun mikrofoniin. Puhelun päätyttyä, painat
vastauspainiketta uudelleen lopettaaksesi puhelun.
Asiakastuki
Jos sinulla on ongelmia asentaessasi tai käyttäessäsi tuotettasi, otathan yhteyttä
meihin! Olisimme iloisia jos sinulla yhteyttä ottaessasi olisi käsillä mahdollisimman
paljon tietoa tietokoneympäristöstäsi (käyttöjärjestelmäsi ja mikä DELTACO:n tuote on
kyseessä).
Tavoitat meidät numerosta 0207120390 arkisin 09:00-17:00 tai sähköpostilla
osoitteesta info@deltaco.fi.
Lisätietoja tuotteesta ja asiakastuesta saat osoitteesta www.deltaco.eu.
DK – Brugervejledning
Tillykke med din nye Bluetooth-højttaler fra DELTACO. Vi anbefaler, at du læser hele
brugervejledningen igennem for at få det bedste ud af produktet.
Før du starter
For at anvende højttaleren skal du først oplade den. Tilslut det medfølgende USB-kabel
til din computer og derefter til højttaleren. Indikatorlyset på undersiden lyser rødt mens
højttaleren oplades og slukker når batteriet er fuldt opladet. Opladningen kan tage op
til 4 timer, men du kan anvende højttaleren mens den oplades.
Bluetooth-tilslutning
1. Tænd højttaleren via knappen på siden. En lyd høres fra højttaleren, mens indikatoren i venstre side blinker blåt.
2.
Søg efter Bluetooth-enheder på den smartphone, tablet eller computer, som du vil slutte til højttaleren. Når den vises på listen over enheder vælger du at tilslutte. Der skal ikke bruges kode. Når tilslutningen færdig giver højttaleren et kort bip og den er klar til brug.
BEMÆRK! Højttaleren slukker af sig selv efter 5 minutter, hvis ingen forbindelse
er tilgængelig.
BEMÆRK! Du skal tilslutte din smartphone eller tablet hver gang højttaleren tændes.
DK – Brugervejledning
Handsfree-funktionen
På siden af højttaleren er der en svarknap og to knapper til volumenkontrol.
Hold - inde for at skrue ned og + inde for at skrue op for volumen. Når der er skruet op
på maks, giver højttaleren et bip.
Højttaleren bipper også når du modtager et opkald. Svar ved at trykke på svarknappen
og tal ind i den indbyggede mikrofon. Når samtalen er færdig, trykker du på
svarknappen igen for at lægge på.
Support
Hvis du har problemer med at installere eller anvende dit produkt, skal du være
velkommen til at kontakte os! Vi sætter pris på, hvis du har de basale informationer
klar som styresystem og varenummer, så vi kan hjælpe bedst muligt.
Kontakt os på e-mail: help@deltaco.eu.
Mere information om produkt- og brugervejledning findes på www.deltaco.eu.
NO – Brukerveiledning
Takk for at du kjøpt en Bluetooth-høyttaler fra DELTACO. Vi anbefaler at du leser hele
brukerveiledningen for å få en så bra opplevelse som mulig.
Før du begynner
For å bruke høyttaleren trenger du først lade den. Koble den medfølgende USB-kabelen
til din datamaskin og deretter til høyttaleren. Lampen på undersiden lyser røtt mens
høyttaleren lades og slokner når batteriet er fullt ladet. Ladingen kan ta opp til 4 timer
men du kan bruke høyttaleren samtidig som den lades.
Sammenkobling via Bluetooth
1. Sett på høyttaleren med strømbryteren på siden. En lyd kommer å bli hørt fra høyttaleren samtidig som lampen på undersiden blinker blått.
2.
Søk etter Bluetooth-enheter på den smartphone eller nettbrett du vil koble til høyttaleren. Når den vises i listen over enheter velger du å tilkoble den. Ingen kode trenges. Når sammenkoblingen er klar gir høyttaleren ifra seg et pip og den er klar for bruk.
NB! Høyttaleren stenger av seg sjøl etter 5 minutter om ingen tilkobling fins.
NB! Du må koble din smartphone eller nettbrett hver gang høyttaleren startes.
NO – Brukerveiledning
Handsfree-funktionen
På siden av høyttaleren fins en svarsknapp og to knapper for volumkontroll.
Hold inne - for å senke volumen og + for å øke den. Når du er på maks varsler
høyttaleren det gjennom et pip.
Høyttaleren piper når du får en samtale. Svar gjennom å trykke på svarsknappen og
snak inn i den innebygde mikrofonen. Når samtalen er over trykker du på den igjen for
å legge på.
Brukerstøtte
Om du har problemer med å installere eller bruke ditt produkt skal du ikke nøle med å
ta kontakt med oss! Vi setter pris på at du har så mye informasjon om din datamiljø
som mulig tilgjengelig; versjon av operativsystem og hvilket produkt fra Deltaco det
gjelder.
I Norge når du oss på 22 830 906 hverdager 08:00-17:00, eller via e-post til
help@deltaco.no.
Mer informasjon om produkt og brukerstøtte fins på www.deltaco.eu.
help@deltaco.no
Download PDF