Uniden | BC780XLT | UNIDEN Bearcat Scanner/Ontvanger UBC780XLT

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Bestnr.: 93 07 80
UNIDEN Bearcat Scanner/Ontvanger
UBC780XLT
Impressum
Omwille
van het
milieu
100%
recyclingpapier
Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV.
Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan.
Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden.
© Copyright 1995 by CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV
Windmolenweg 42, 7548 BM Boekelo
Internet: www.conrad.nl
E-mail: helpdesk@conrad.nl
Belangrijk! Beslist lezen!
Belangrijk! Beslist lezen!
Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product.
Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikneming en het gebruik. Lees deze handleiding zorgvuldig door! Bij
schades, die ontstaan door het niet in acht nemen van deze handleiding, vervalt het recht op garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor
schades en letsel die daarvan het gevolg zijn.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!
Stapbreedtes veranderen
39
ATT demper
25
DELAY- functie
26
LOCK OUT functie
27
PRIORITEITS functie
27
SEARCH functie
28
DATA skip
29
Opslaan van SEARCH- activiteiten
30
Ruisonderdrukking (squelch)
31
Inhoudsopgave
Pagina
CTCSS frequenties
32
Voor u begint...
5
Overige SEARCH functies
33
Voor snelle lezers...
6
Service Search
33
De bedieningselementen
8
TRUNKED SYSTEMS
34
Belangrijke functies
10
Programmering via software/CLONING
35
Meegeleverde accessoires
12
Frequentie/kanaaltuning
37
Aanwijzingen voor de opbouw
13
Algemene aanwijzingen
37
Extra luidspreker
14
Copyright en co
38
CLONING (korte info)
14
Technische specificaties
39
Sturing van de recorder
14
Basisinstellingen
15
MENU- SYSTEEM
15
Frequenties opslaan
22
Teksten invoeren
22
Wissen van geheugens
24
SCAN-functies
24
DIREKTE toegang
25
2
3
Introductie
Geachte klant,
Hartelijk dank voor het kopen van deze UNIDEN Bearcat scanner/ ontvanger
UBC780XLT. Hiermee heeft u een product aangeschaft, dat gebouwd is
volgens de nieuwste inzichten van de techniek.
Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale
richtlijnen. De conformiteit is bewezen, de desbetreffende documenten
bevinden zich bij de fabrikant. Om dit zo te houden en zeker te zijn van
gebruik zonder gevaar, moet u zich als gebruiker houden aan deze gebruiksaanwijzing.
Lees deze gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door, voordat u de
scanner in gebruik neemt.
Bij vragen kunt u zich wenden tot onze Technische helpdesk:
Tel: 053 - 42 85 480
Fax: 053 - 42 80 028
E-mail: helpdesk@conrad.nl
Ma. t/m do. 8:30 - 20:00 uur en vrijdags tot 18:00 uur
Aanwijzing:
In sommige gevallen kan het helpen, als u ook de Engelse handleiding erbij
neemt (afbeeldingen, schetsen).
Deze handleiding mag vrij gekopieerd en doorgegeven worden.
Veranderingen enz. zijn niet toegestaan.
Overige bedieningshandleidingen zijn ook te vinden onder www.thiecom.de.
Veranderingen, fouten, vergissingen voorbehouden!
LET OP!
Het afluisteren van frequenties die niet voor de algemeenheid bedoeld zijn,
is strafrechtelijk verboden! Win inlichtingen in over de actuele wettelijke
stand van zaken, b.v. via www.regtp.de (Duits). (Dus: alleen radio luisteren!)
Aanwijzing:
De UBC780XLT heeft in zijn instellingen af fabriek eventueel een paar voor
Europa ongebruikelijke afstemrasters. Deze kunnen handmatig of via
4
optionele software veranderd worden! (b.v. 4m band). Dit dient u beslist te
controleren!
Fanpage op Internet: www.ubc780xlt.com
Veranderingen, fouten, vergissingen voorbehouden. Deze handleiding mag
vrij gekopieerd worden. Het verwijderen van de Copyright- aanwijzingen is
verboden. Alle namen, begrippen, enz. kunnen merken zijn en behoren daarom
toe aan de gewaardeerde bezitters ervan. Er wordt principieel geen garantie
van welke aard ook overgenomen. Het gebruik van deze handleiding
geschiedt geheel op uw eigen risico!
Voor u begint...
De UNIDEN Bearcat BC780XLT (ja, u leest het goed: BC780XLT!) is in de
USA een van de bekendste scanners uit het huis UNIDEN Bearcat. Het bijzondere ervan ligt in de mogelijkheid het zog. Trunk Tracker III System
"juist" te kunnen ontvangen. Dit systeem gebruikt - heel simpel uitgedrukt frequenties resp. frequentiegroepen voor het overbrengen van data en
spraak. Door het handig gebruiken van de frequenties is het mogelijk op
relatief weinig kanalen een hoge "opkomst" aan zendgesprekken te kunnen
afwikkelen. De (U)BC780XLT kan de zogenaamde stationskenmerken (ID's)
uitlezen. Daardoor is het mogelijk op het display te herkennen, wie er
ontvangen wordt (zie afbeelding)...
Trunk Tracker III wordt hoofdzakelijk gebruikt door autoriteiten in de USA.
Om deze reden hebben wij in deze handleiding de informatie die eigenlijk
alleen voor de USA- versie van de BC780XLT relevant is, weggelaten.
Voor meer informatie bevelen wij de beide websites www.bc780xlt.com en
www.ubc780xlt.com aan.
Typisch bij UNIDEN Bearcat is het onderscheid tussen BC en UBC modellen.
BC modellen zijn speciaal voor de Amerikaanse markt en beschikken
eventueel niet over de in Europa noodzakelijke frequentiebereiken! UBCmodellen zijn speciaal voor Europa!
De UNIDEN Bearcat BC780XLT "verlangt" een redelijke hoeveelheid kennis
over het omgaan met dit soort ontvangers. Zelfs oude rotten op dit gebied
5
zouden nog wel eens moeite kunnen hebben met de eerste pogingen er mee
aan de gang te gaan. Verlies niet direct de moed, als niet alles direct perfect
functioneert. Wij adviseren daarom voor u daadwerkelijk met het echte
opslaan van data begint eerst rustig wat speels met de zaak te beginnen. In
noodgevallen is het voldoende het apparaat kort in- resp. uit te
schakelen...
Op de volgende pagina's lopen we snel door de belangrijkste basisinstellingen. Daarna wordt het wat preciezer!
Voor de snelle USERS...
Op deze plek ga ik er van uit, dat u al beschikt over enige basiskennis betreffende het omgaan met scanners. Zo niet, dan moet u direct overschakelen
op de rubriek "Vanaf hier wordt het preciezer"!!
OK, het begint!
Alle accessoires correct aangesloten? Apparaat klaar voor gebruik? OK, dan
zullen we maar eens een frequentie naar geheugenplaats 1 overbrengen.
Voorbeeld:
De frequentie 145,6875 MHz moet met FM op kanaal 1 opgeslagen worden.
(Hèhè, wie te snel was heeft 145,690 MHz in het geheugen...)
Mogelijke oorzaak: De UBC780XLT heeft af fabriek het 5 kHz raster in de
zog. 2m amateur-band ingesteld en daarom moeten we eerst de afstemstap
veranderen in 12,5 kHz!
• U kiest de geheugenplaats 1 door op toets 1 te drukken en dan op
de toets MAN.
• Het frequentieraster wordt veranderd in het zog. MENU. Het menu
wordt opgeroepen door op de toets MENU te drukken.
• Kies nu door op de pijltjestoetsen HOLD of LIMIT te drukken het
submenu 2 CHANNEL DATA.
• Alternatief kunt u dit submenu ook activeren door drukken op
toets 2 en dan toets E te activeren.
• Kies nu het submenupunt 6 "STEPS".
• Druk nu op te toets SELECT.
• Kies nu met de beide pijltjestoetsen HOLD resp. LIMIT 12,5 kHz.
6
(De pijl moet nu links naast 4: 12.5 kHz staan...)
• Bevestig de invoer door op toets E te drukken.
• Druk op toets MAN om weer terug te keren naar het zog. VFO menu.
• Voer nu de frequentie 145,6875 in door het indrukken van de des
betreffende cijfertoetsen.
• Invoer bevestigen door indrukken van toets E!
• Dat was het!
En omdat het zo mooi was, veranderen we nu ook gelijk nog maar
de modulatiesoort!
Verander de zojuist gedane invoer in de modulatiesoort AM. Dat is niet
zinvol, omdat op de hierboven genoemde frequentie alleen op FM uitgezonden wordt, maar het gaat tenslotte om het oefenen!
•
•
•
•
•
•
•
•
Druk op de toets MENU
Kies weer het submenu- punt 2: CHANNEL DATA
Kies menupunt 7: MODE.
Druk op de toets SELECT
Kies met de pijltjestoetsen HOLD of LIMIT AM.
Bevestig de invoer door op toets E te drukken.
Druk nu weer op de toets MAN
Nu moet er op het Display rechts naast de frequentie in kleine
letters AM staan!
• Dat was het!
• Als u zich een keer "vergist" heeft bij een menupunt, dan kunt u
door op de toets MENU te drukken weer "terugspringen"...
Zo, nu zouden geoefende gebruikers genoeg "bagage" moeten hebben om
goed met het "spelen" te kunnen beginnen. Te zijner tijd komt dan de routine vanzelf...!
Oefen deze stappen maar rustig!
Laat me op deze plek nog een paar woorden zeggen over het werken met de
UBC780XLT. Zoals praktisch elke scanner in de "betere klasse" is ook bij de
UBC780XLT de bediening voor een deel zeer omvangrijk en in het begin
misschien wel een beetje moeizaam. Maar denk ook eens aan het volgende:
7
Veel functies - veel instelmogelijkheden! Ook, als ik wel eens in herhaling val,
zou ik u willen aanraden steeds maar weer op een speelse manier de
verschillende functies "te lijf te gaan". Daardoor zult u in de toekomst veel
vertrouwder raken met alle verschillende functies!
Een andere en beslist gemakkelijker mogelijkheid de UBC780XLT kompleet
te kunnen programmeren, is het gebruik van speciale PC- software voor de
scanner. Verdere informatie over programmeersoftware vindt u o.a. op de
homepage www.ubc780xlt.com!
Vanaf hier gaat het meer precies!
De bedieningselementen
1. VFO/SELECT afstemknop
2. AAN/UIT schakelaar met volumeregeling
3. SCAN functie activeren
4. MANUAL (HANDMATIG) functie activeren
5. Het LC- Display
6. Toets voor SEARCH functie
7. HOLD en "omhoog toets"
8. Invoer toetsenveld en keuzetoetsen voor bank
9. MENU toets
10. Toets voor de "Trunking" functie
11. LIMIT en "omlaag toets"
12. Keuzetoets voor menupunten en MUTE functie
13. Decimaaltoets (voor scheiding tussen MHz en kHz)
14. Lockout toets
8
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Prioriteitskanaal- functie
Service toets (directe keuzetoets voor bepaalde gebruikersgroepen)
Invoertoets
TRUNK aanduiding
Aanduiding van het TRUNK type
Frequentie- aanduiding
Aanduiding prioriteitskanaal
Aanduiding kanaalnummer
Aanduiding bank en Trunk scan
Aanduiding scanner/ kanaal mode
Aanduiding van de gekozen modulatiesoort
Aanduiding frequentie/ kanaal
CTCSS/DCS aanduiding
ID/Code/ Frequentie display
Aanduiding Trunk relais activiteit
Aanduiding toetsblokkering
Veldsterkte- instrument (S- meter)
Alfa- numeriek display
De achterkant van de UBC780XLT
33. BNC- antennebus
34. Recorder- uitgang
35. Bus voor extra luidspreker (ook hoofdtelefoon. Voorzichtig! Nooit het
volume te hoog instellen bij gebruik van hoofdtelefoon. Gevaar voor gehoorbeschadiging!)
36. DC- stroombus (13,8 Volt gelijkstroom). Let op! Let op de juiste poling!
Zie DC- bus op het apparaat!! Gebruik alleen originele accessoires!! Anders
kan er ernstige schade optreden. Verlies van garantie!! Ga naar de gekwalificeerde vakhandel.
37. Sub-D bus voor PC- verbinding.
9
De belangrijkste functies in één oogopslag!
Aanwijzing: De hieronder volgende verklaringen komen uit de Engelse handleiding. Zo betekent b.v. MENU+1+2+1, dat u na elkaar de desbetreffende
toetsen moet indrukken! Om weer terug te keren naar het VFO- bereik, moet
u op de toets MAN drukken.
Informatie op het display reduceren
Display- verlichting op HIGH zetten
Display- verlichting uitschakelen
Bevestigingstoon uitschakelen
Invoerveld blokkeren
MUTE- functie (snel uitschakelen van
het geluid)
De frequentie van een reeds geprogrammeerd geheugen veranderen
Toewijzing van alfanumerieke teksten
aan bank (hier; bank 1)
Beep- alarm (niet voor UBC780XLT?)
Beep- alarm bij Trunk Tracking
Automatisch opslaan van actieve
frequenties in de Search- mode
Bank- Search programmeren
(hier voorbeeld bank nr. 10)
Recording van een bepaald frequentiebereik met LINE-OUT
10
MENU+1+2+1
Opheffen door op de AAN- schakelaar te
drukken!
MENU+1+1+1
MENU+1+1+3
MENU+1+3+2
MENU+1+4+1
Opheffen door:MENU, system-data, dan
4: ENTERLOCK, dan 2 (voorzichtig! Pas
activeren als u voldoende ervaring heeft
in het omgaan met het menu!!)
Toets SELECT langer indrukken. MUTE
ON verschijnt op het display.
Uitschakelen door procedure te herhalen.
Voorbeeld: kanaal 5 op 145,000 MHz
MAN+5+MAN+1+4+5+toets punt+E
MENU+1+0+1+toets
VFO/SELECT+SELECT
MENU+2+gewenste geheugen+E+4+1
(functie mogelijkerwijs niet voor UBC780XLT)
MENU+3+gekozen bank+5+gekozen IDlijst+E+4+1
MENU+4+6+1. Dan banknummer en dan
SRCH
MENU+4+1+0+1. Dan de bovenste en
onderste frequentielimiet invoeren (en
met toets E bevestigen...) en dan SRCH
indrukken.
MENU+4+5+1
Ontvangst- demper voor een bepaald
kanaal activeren
Trunk-Tracking met keuze van bank en
systeem
Veranderen van een alfanumerieke tekst
binnen een bepaald frequentiebereik.
Hier: bank 10.
Veranderen van een alfanumerieke tekst
voor een bepaald kanaal. Hier: kanaal 5
Gespreksregistratie van een bepaald
kanaal. Hier: kanaal 5
MENU+2+5+E+5+1
Er wordt ATT op het display getoond
MENU+3+6+1 Dan systeemkeuze en
dan toets E
MENU+4+1+0+4 Dan invoer van de sym
bolen via de VFO/SELECT knop (volume
regelaar) en dan bevestigen met toets E
MENU+2+5+E+1 Dan de VFO/SELECT
knop voor symboolkeuze gebruiken en
met toets E afsluiten
MENU+2+5+E+8+1
Op het display verschijnt LINE
De belangrijkste functies van de UBC780XLT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trunk Tracking
Multi- Track Trunking System
500 geheugens
12 bandbereiken (10 banken met elk 50 geheugens)
25-512 en 806-1300 MHz zonder onderbrekingen (continu)! (alleen
UBC780XLT)
10 Prioriteitskanalen. Steeds een kanaal per bank
Voorgeprogrammeerde frequentiebereiken SVC-Search. Let op!
Afhankelijk van versie en model helaas niet altijd helemaal correct...
Data-Skip. Overslaan van niet gewenste uitzendingen, opdat de
SCAN- procedure (of SEARCH) niet steeds onderbroken wordt.
Geheugen - back-up
Direct toegang tot een kanaal
Ontvangst-demper
Turbo- zoekfunctie. Maximaal 300 stappen per seconde, bij een 5
kHz raster
Alfanumerieke tekstinvoer voor elk geheugen. Maximaal 16 symbolen
Automatisch opslaan van gevonden actieve frequenties in de zog.
Search- mode
CTCSS/DCS decoder functie ingebouwd
Programmering ook mogelijk via PC- software
11
Meegeleverde accessoires
Opbouw en aanwijzingen voor de installatie van de
UBC780XLT
Let op! Afhankelijk van de versie kunnen de accessoires variëren!
Gebruik alleen originele accessoires en/of door de erkende vakhandel aanbevolen accessoires. Dit geldt in het bijzonder voor de stroomvoorziening.
Een heel belangrijk punt voor een goede ontvangst is de antenne. De
meegeleverde BNC- telescoopantenne kan nooit een stationaire scannerstationsantenne vervangen. Ook voor gebruik in de auto dient beslist een
passende mobiele antenne gebruikt te worden. De ontvangstverschillen tussen meegeleverde en optimale antennes kunnen aanzienlijk zijn.
De UBC780XLT beschikt over een zog. BNC- antennebus. Als antennekabel
moet een 50 Ohm coax- kabel gebruikt worden. Typisch: RG58 of RG213.
U dient bijzonder voorzichtig te zijn bij het opbouwen van optionele antennes! Laat dat eventueel over aan de vakman!
Typische montagemethodes:
De UBC780XLT heeft ongeveer 72 x 195 x 177 mm ruimte nodig!
Accessoires voor UBC780XLT
Tafelmontage van de UBC780XLT
• Netvoeding UAD-8500U (UBC780XLT)
• Kabel met stekker voor sigarettenaansteker in de auto voor
mobiel gebruik
• DC- stroomkabel
• Bevestigingsbeugel met schroeven
• BNC- telescoopantenne
• Handboek
• Trunk Tracker handboek (niet voor de UBC780XLT)
12
Voor een optimale afleesbaarheid van het LC- display kan een klein steunvoetje uitgeklapt worden.
13
Stroomvoorziening voor de UBC780XLT
recorders met VOX- functie gebruikt worden. Daarvoor dient u een kabel met
twee 3,5mm jackpluggen te gebruiken. Deze kabel moet aangesloten worden
tussen de TAPE OUT bus van de scanner en de REMOTE bus van de
recorder. Opdat de functie actief is, moet het betreffende geheugen voor
recording voorbereid zijn (zie sneloverzicht...) [of dat functioneert...???]
Daar moeten we doorheen...De basisinstellingen!
Gebruik alleen origineel meegeleverde accessoires! De UBC780XLT heeft
13,8 Volt DC gelijkspanning nodig. Let op! Zorg vooral voor de juiste poling!
Deze is te zien op de achterkant van het apparaat. Als u er niet geheel zeker
bent is het beter contact op te nemen met onze helpdesk (zie aan het begin
van deze handleiding) of met de erkende vakhandel.
Aansluiting van externe luidsprekers
Externe luidsprekers worden aangesloten op de "EXT-SP"- bus. Gebruik als
stekkers de gebruikelijke 3,5mm mono jackpluggen. Als er een extra luidspreker wordt aangesloten, dan wordt de interne luidspreker uitgeschakeld!
Let op! Op de hierboven genoemde bus worden ook oor- en hoofdtelefoons
aangesloten. Om gehoorschade te voorkomen dient u beslist het ingestelde
volume te controleren! Een te groot volume kan uw gehoor beschadigen!
Wat voor de een heel logisch lijkt, is voor de ander "Een gesloten boek".
Daarom hier de uitleg, hoe u de UBC780XLT inschakelt, het volume en de
ruisonderdrukking instelt. Bovendien staat dat ook in de Engelse handleiding.
De UBC780XLT inschakelen alsmede volume en ruisonderdrukking inschakelen
• De UBC780XLT wordt ingeschakeld met de VOLUME/SQUELCH
regelaar.
• De binnenste regelaar is voor AAN/UIT en voor het volume.
• De buitenste regelaar is voor de ruisonderdrukking (squelch).
Normaalgesproken wordt de ruisonderdrukking gestuurd door de sig
naalsterkte. Dat betekent, dat hoe verder u de ruisonderdrukking
"dichtdraait", des te sterker de signalen moeten zijn om de ruis
onderdrukking te openen. Daarom moet u de ruisonderdrukking
slechts zover dichtdraaien, tot de basisruis net niet meer te horen is.
Andere ruisblokkeringfuncties vindt u op de volgende bladzijden.
Het menu- systeem
Cloning- functie (korte info)
Door de zog. cloning- functie is het mogelijk data tussen twee UBC780XLT
apparaten uit te wisselen. Daartoe heeft u een RS232C kabel nodig. 9pol<>9pol. Het is ook mogelijk data per PC over te dragen. Meer hierover ook op
internet onder www.ubc780lxt.com
Het is heel belangrijk dat u het menu- systeem goed begrijpt en kunt toepassen. Veel belangrijke functies worden via menu- invoeren ingesteld. Het
menu- systeem van de UNIDEN Bearcat UBC780XLT is opgedeeld in een
aantal sub- menu's. Alle opgeroepen menupunten worden op het display
weergegeven.
Recorderaansturing
Het menu wordt altijd met de toets MENU opgeroepen!
Volgens de Engelse handleiding kunnen de gebruikelijke recorders en
14
Binnen een menu navigeert u of met de toetsen HOLD of LIMIT en stelt u
15
veranderingen in via de toets SELECT. Of: u kiest een menupunt direct
met de invoertoetsen en bevestigt met de toets E. Een andere mogelijkheid is: druk op de knop VFO/SELECT. Invoeren terugdraaien is mogelijk
door op de toets MENU te drukken. Met elke druk wordt een invoer gecancelled. Door op de toets MAN te drukken wordt het menu weer verlaten.
•
•
•
•
•
•
Toets MENU roept het Menu op
HOLD en LIMIT voor het navigeren binnen een menu
SELECT voor veranderen keuze
Of MENU + toetsinvoer + E (zie sneloverzicht)
Ook activeerbaar via drukken op de VFO/SELECT- knop
Met de toets MAN wordt het menu weer verlaten.
•
•
•
•
Met de toetsen HOLD of LIMIT 3:OFF kiezen
Invoer bevestigen door drukken op toets E
Met de toets MAN weer terug naar het VFO- bereik.
Dat was het!
2:SCREEN MASK
Uitschakelen van diverse functie- aanduidingen op het display. Ook de
frequentie wordt niet meer aangegeven!
3: KEY BEEP
Bevestigingstoon voor het cijfer- invoerveld (niet bij UBC780XLT ?) In- resp.
uitschakelen.
4: ENTER LOCK
Toetsblokkering. Geen verandering van de frequentie- invoer als ON is
geactiveerd (kinderbeveiliging).
5: PC CONTROL
Instelling van de Baud Rate voor data- overdracht naar de software (zie ook
www.ubc780xlt.com).
MENU-PUNT - SYSTEM DATA-
6: CLONE
Data- overdracht tussen twee UBC780XLT's.
SYSTEM DATA wordt opgeroepen door eenmaal op de toets MENU te
drukken.
7: SMART SCAN
Functie niet voor UBC780XLT! Kan echter door gebruikers van de
UBC780XLT in de USA gebruikt worden! (data-informatie opvragen over
bepaalde regio's via modem...).
1: DIMMER
Instelling van de achtergrondverlichting. HIGH, medium of OFF voor uit zijn
de mogelijkheden. Om te oefenen hier de uitleg welke toetsen er ingedrukt
moeten worden om b.v. het display op OFF te zetten. Stamp deze oefening
er in, omdat u met deze procedure praktisch alle andere menupunten
makkelijk kunt bewerken!
8: DATA SKIP
Blokkeren van frequenties, die "permanent een stoorsignaal uitzenden".
Belangrijk voor SEARCH!
• Toets MENU indrukken
• Toets SELECT indrukken
• Toets SELECT indrukken
16
9: SQUELCH MODE
Af fabriek is CSQ ingesteld. De ruisonderdrukking werkt afhankelijk van de
signaalsterkte. Tone SQ activeert het sub- audio- selectief- systeem
CTCSS/DCS. In de Trunking mode is deze mode niet actief. Tone search
zoekt naar actieve CTCSS/DCS signalen.
17
0: BANK TAG
Invoer van alfanumerieke symbolen voor de aparte banken.
7: MODE
Instelling van de modulatiesoorten. U kunt kiezen tussen FM (N-FM), W-FM
(breedband- FM voor radio) en AM.
MENUPUNT - CHANNEL DATA -
8: RECORD
Activeren van een geheugen voor recorder- registraties. Op het display wordt
LINE aangegeven.
De instellingen gelden alleen voor de ingestelde geheugens. Moet eventueel
voor andere geheugens herhaald worden!
MENUPUNT - TRUNK DATA 1: ALFA TAG
Invoer van alfa- numerieke symbolen
2: DELAY
Vertraging. "De scanner wacht nog even nadat een uitzending beëindigd is".
Af fabriek is een vertraging van 2 sec ingesteld. U kunt kiezen tussen 1 en 4
sec. Negatieve waarden zijn eveneens instelbaar. De scanner gaat weer verder
na de ingestelde tijd. DELAY is niet nodig, als u uitzendingen van relaisstations afluistert. B.v. bij amateurzenders. Normaalgesproken blijven relais
na het eind van de gesprekken nog een tijdje "On Air".
3: TONE DATA
Instelling van CTCSS of DCS sub- audio- tonen.
4: BEEP ALERT
Drie korte bevestigingssignalen worden hoorbaar, als BEEP ALERT actief is
en op het ingestelde geheugen een uitzending plaats vindt. (Niet voor
UBC780XLT?)
5: ATTENUATOR
Ontvangst- demper. Eventueel nodig, als er een extreem sterk signaal ontvangen wordt en er overstuurd wordt. Bedenk echter, dat deze functie zwakkere signalen "kan laten verdwijnen...".
6: STEPS
Instelling van de afstemstappen. De UBC780XLT is af fabriek al met
(gedeeltelijk...) juiste afstemstappen ingesteld. Als u er niet zeker van bent
welke afstemstap de juiste is, dan moet u 5 kHz instellen.
18
Dit menupunt wordt alleen voor Trunk Tracking gebruikt en is daarom
waarschijnlijk voor bijna alle UBC780XLT gebruikers minder interessant.
Daarom hier slechts heel korte informatie. Meer op Internet, ook op
www.bc780xlt.com of www.ubc780xlt.com !
1: TRUNK TYPE
Keuze van het Trunk systeem
2: DELAY
Vertraging bij gespreksgroepen
3: RECORD
Actief bij Trunk Search. Registratie d.m.v. recorder.
4: L/O ID Review
Oproepen van gevonden ID's tijdens een Search- procedure.
5: PROGRAM ID
programmeren van ID's in SCAN lijsten
6: ID LIST TAG
Invoer van alfa- numerieke symbolen in een van de 10 SCAN lijsten
7. I-CALL
Herkenning van gespreksgroepen
7: ID SCAN LIST
Nodig bij het LT- scannen
19
8: STATUS BIT
Bij het type II Trunking System wordt bepaalde informatie in gespreksgroepen
mee uitgezonden
1: SEARCH BANK
Kies in dit menupunt de bank uit die u wilt programmeren. Elke bank kan als
volgt geprogrammeerd worden.
8: EDACS ID FORM
Omschakeling van gespreksgroepen in de decimale mode. Door de fabriek
wordt het gespreksgroepnummer aangegeven.
• 1: EDIT RANGE
Invoer van de onderste en bovenste hoekfrequentie
• 2: STEPS
Instelling van de afstemstappen binnen de SEARCH bank. Als dit niet
bewerkt wordt, wordt de in de VFO ingestelde VFO-stap overgenomen.
• 3: MODE
Instelling van de modulatiesoort
• 4: ALPHA TAG
Alfa- numerieke aanduiding van de SEARCH- bank (b.v. amateurbank)
9: END CODE
Wanneer hij is uitgeschakeld, activeert de scanner Squelch in plaats van op
een "afmeldingstoon" te wachten.
0: CONTROL CH ONLY
Nodig voor sommige Trunk systemen.
2: DELAY
Instelling van de vertragingstijden bij SEARCH.
MENUPUNT -SEARCH EVENT-
3: ATTENUATOR
Ontvangstdemper mee programmeren in de SEARCH- bank.
Weer belangrijk...
U kunt maximaal 10 zog. Search- bereiken - steeds één per bank - maken.
SEARCHEN is geen SCANNEN! In tegenstelling tot SCANNEN worden in de
SEARCH- mode geen geprogrammeerde geheugens afgezocht op activiteiten, maar er wordt gezocht naar activiteiten tussen twee hoekfrequenties!
Daarvoor moet een boven- en een onder- hoekfrequentie aangegeven worden. Opdat u dit werk niet steeds moet herhalen, kunt u bij de UBC780XLT
maximaal 10 van zulke SEARCH- banken met elk een onder- en een bovenhoekfrequentie programmeren.
Als u de eerste keer een SEARCH- bank maakt, moet dit gebeuren via
de desbetreffende menupunten. Als u eenmaal een SEARCH-bank gemaakt
heeft, dan kunt u die - net als bij vele andere scanners - met de invoervelden van het toetsenbord en de pijltjestoetsen editen.
4: TONE DATA
CTGCSS/DCS subtone - squelch mee programmeren.
5: RECORD
Recorderfunctie voor de SEARCH- bank activeren
6: AUTO STORE
Automatisch opslaan van gevonden activiteiten (signalen) in een vooraf
bepaalde bank. Als AUTO STORE actief is, is er geen signaal hoorbaar!
De UBC780XLT programmeren!
Wie het nog niet weet...Zo lang er nog geen frequentie opgeslagen is, is er ook
niks te horen... Lees hiertoe ook verder boven "Voor de sneller gebruiker"...
20
21
Frequenties opslaan
Voorbeeld: De frequentie 145,550 MHz moet in geheugen 1 opgeslagen
worden.
•
•
•
•
Druk op de toets MAN
Druk op toets 1 (voor kanaal 1...)
Druk op toets MAN
De frequentie 145.550 invoeren met de toetsen 1 4 5 . 5 5 0 (de
punt niet vergeten!)
• Invoer met toets E bevestigen.
Als u iets fout doet bij het invoeren, dan kunt u met de punt- toets (meerdere
keren indrukken) de invoer weer wissen!
Als er ERROR op het display verschijnt, dan was de invoer verkeerd en is
deze niet opgeslagen.
Alternatief kunt u ook met de pijltjestoetsen HOLD en LIMIT het
geheugen kiezen.
DUPLICATE ALERT - Waarschuwing voor dubbele invoer!
Bij 500 geheugenplaatsen kunt u al snel het overzicht verliezen en een frequentie meerdere keren invoeren. De UBC780XLT merkt de poging een frequentie dubbel op te slaan. Hij waarschuwt met de aanwijzing WARNING op
het display.
• Afbreken door (meerdere keren) op de toets punt te drukken
• Bevestigen met toets E
Een bank van tekst voorzien:
•
•
•
•
•
•
Druk op MENU
Druk op toets E (SYSTEM DATA)
Met de pijltjestoetsen BANK TAG kiezen en op E drukken
Banknummer met de pijltjestoetsen kiezen
De cursor verschijnt op het display
Met de VFO/SELECT knop de symbolen invoeren. Er zijn hoofd- en
kleine letters mogelijk
• Invoer bevestigen met toets E of met de toets SELECT
Fouten kunnen door herhaaldelijk op de punt- toets te drukken weer gewist
worden.
Een geheugen (kanaal) van tekst voorzien:
• Druk op toets MENU
• Met de pijltjestoetsen CH DATA kiezen en met toets E bevestigen.
• Geheugenplaats (kanaalnummer) kiezen met de pijltjestoetsen en
met toets E bevestigen.
• Met de pijltjestoetsen ALPHA TAG kiezen en met toets E bevestigen.
• (Bij opslaan zonder inhoud verschijnt er op het display: NOT
UNREGISTERED)
• De cursor verschijnt op het display.
• Met de toets VFO/SELECT en de pijltjestoetsen de tekst invoeren
• Met de toetsen E, SELECT of VFO/SELECT afsluiten.
BEEP ALERT (geluidssignaal voor een frequentie activeren)
Misschien niet mogelijk voor UBC780XLT!
Er klinkt een kort alarmsignaal als er een signaal ontvangen wordt
(rtelefoonfunctie, oproepsignaal...)
Opslaan van tekst tags (alfanumerieke symbolen)
Onder bepaalde omstandigheden kan het nuttig zijn geheugens of banken te
voorzien van alfanumerieke symbolen. Voorbeeld: DL9BDX. Dan wordt er
behalve de frequentie ook DL9BDX op het display getoond.
22
BEEP ALERT kan voor elk geheugen apart ingesteld worden. Af fabriek zijn
alle geheugens niet met deze functie geactiveerd!
• Druk op MENU
23
• Met de pijltjestoetsen CH DATA kiezen en met toets E bevestigen
• Met de pijltjestoetsen of door directe invoer het gewenste
geheugen kiezen en met toets E bevestigen
• Met de pijltjestoetsen BEEP ALERT kiezen en met toets E bevestigen
• Met de pijltjestoetsen ON voor actief of OFF voor uitgeschakeld
kiezen en met toets E bevestigen
• Met toets MAN weer terugkeren naar het VFO- menu.
PROGRAMMEERTIPS
Het kan zinvol zijn bepaalde samenhangende frequenties in opvolgende
geheugens vast te leggen. Voorbeeld: U wilt alle 2m band amateurzendrelais- frequenties samenhangend opslaan.
U kunt b.v. bepalen daarvoor de geheugens 4 t/m 8 te gebruiken. Daarbij
start u met geheugen 4, voert de data in en kiest u of door op de toets MAN
of op HOLD te drukken het volgende geheugen uit. Daarbij worden reeds
geprogrammeerde geheugens volledig! overschreven! (ook de alfa- tags...).
Wissen van geprogrammeerde geheugens
• Kies het geheugen
• Druk op toets 0
• Druk op toets E.
Niet gebruikte geheugens worden hierbij overgeslagen (Locked out).
SCAN- FUNCTIES
Om het automatisch afzoeken van geprogrammeerde geheugens te starten,
hoeft u alleen op de toets SCAN te drukken.
• Er wordt SCANNING aangegeven op het LC-Display
• Als er een actief geheugen gevonden wordt, dan worden alle
opgeslagen gegevens op het display getoond. Bovendien wordt ook
nog de signaalsterkte aangegeven.
• Geblokkeerde of nog niet geprogrammeerde geheugens worden
overgeslagen.
• Stoppen met scannen door op de toets MAN te drukken
• Weer starten met toets SCAN
24
DIRECTE TOEGANG tot een bepaald geheugen/ frequentiebereik
•
•
•
•
•
•
•
Druk op toets MAN
Met de invoertoetsen het geheugen kiezen
Druk op toets MAN
Of:
Druk op de toets VFO/SELECT en "CHAN" instellen op het display
Door aan de VFO/SELECT- knop te draaien keuze uitvoeren.
CHAN verandert de geheugens en FREQ verandert de frequentie.
Daarbij verandert elke draai aan de VFO/SELECT knop in het ritme
van de afstemstap de frequentie. Voorbeeld: Als 5 kHz is ingesteld
als afstemstap, dan wordt door elke draai aan de VFO/SELECT knop
de frequentie met +/- 5 kHz veranderd. Je zou kunnen zeggen dat de
scanner zich als een radio gedraagt... (Aanwijzing: het ingestelde
frequentieraster wordt niet gewijzigd).
• Of:
• Druk op toets MAN
• Met de pijltjestoetsen de keuze uitvoeren (ook mogelijk door de toetsen
vast te houden).
RF ATTENUATION (dempingfunctie)
De UBC780XLT beschikt over een zog. ontvangstdemper- functie. In
sommige gevallen zouden zeer sterke signalen kunnen leiden tot oversturing
c.q. intermodulatie. Andere signalen "slaan dan op de ingestelde frequentie
door". Dat kan b.v. gebeuren als u in de omgeving van een radiozender
woont en bovendien een antenne met grote gevoeligheid heeft aangesloten.
U kunt voor elk geheugen deze functie gericht activeren. In de meeste
gevallen is dan het probleem verholpen.
Deze functie kan of voor de SEARCH banken geactiveerd worden en/ of
alleen voor bepaalde geheugens.
25
•
•
•
•
•
Toets MENU indrukken
Met de pijltjestoetsen of SEARCH EVENT of CH DATA kiezen.
Met toets E bevestigen.
Met de pijltjestoetsen ATTENUATOR kiezen en met toets E bevestigen.
Met de pijltjestoetsen ON activeren of OFF voor het uitschakelen
kiezen en met toets E bevestigen.
• U kunt deze invoeren ook uitvoeren met de VFO/SELECT knop.
• Als u SEARCH EVENT heeft gekozen, dan worden alle SEARCH
banken voorzien van ATT!
DELAY MODE (VERTRAGINGS- mode)
Af fabriek is 2 seconden ingesteld. De UBC780XLT "wacht" na beëindiging van een gesprek op een ingesteld geheugen nog even, voor hij weer
doorgaat met de SCAN- procedure. U kunt verschillende wachttijden instellen. Deze functie is niet beslist noodzakelijk, als u zog. relais- stations
afluistert, omdat die praktisch altijd zelf tijdgestuurd werken.
• Druk op de toets MENU.
• Met de pijltjestoetsen CH DATA kiezen en met toets E de invoer
bevestigen.
• In plaats van CH DATA (CHANNEL DATA) kan ook SEARCH EVENT
gekozen worden (voor de SEARCH mode).
• Met de pijltjestoetsen het gewenste geheugen kiezen en met toets
E bevestigen.
• Met de pijltjestoetsen DELAY kiezen en met toets E de invoer
bevestigen.
• Met de pijltjestoetsen de vertragingstijd uitkiezen en de invoer
bevestigen met toets E.
• Als u negatieve waarden invoert, blijft de scanner alleen gedurende
de ingestelde tijd op een actief geheugen - ook, als iets ontvangen
wordt. Bij sommige andere modellen wordt deze functie ook aangeduid
als SEEK functie.
26
CHANNEL LOCKOUT (een geheugen blokkeren)
U kunt één of meerdere geheugens blokkeren. Deze worden dan bij de
volgende keer dat u SCAN gebruikt overgeslagen. Deze geheugens worden
niet gewist. Natuurlijk kunt u deze functie ook weer opheffen. Voor elk geheugen
gescheiden en/ of voor alle geheugens gelijktijdig.
Lockout in Manual Mode:
•
•
•
•
Druk op toets MAN
Geheugen kiezen (Met de pijltjestoetsen of directe keuze...)
Druk op toets MAN
Druk op toets L/O
Lockout in SCAN- mode:
Zinvol, als er tussen uw opgeslagen kanalen een paar zitten die permanent
of vaak "gestoord" zijn, of als de betreffende geheugens tijdelijk niet nodig
zijn.
•
•
•
•
•
•
•
•
SCAN- procedure starten en op het "probleem- geheugen" wachten.
Druk op de toets L/O.
Het betreffende geheugen is nu geblokkeerd.
Opheffen van lockout: simpelweg nogmaals op de toets L/O drukken!
Opheffen van alle geblokkeerde geheugens:
(geldt alleen voor de gekozen bank!)
Druk op de toets MAN
Toets L/O minimaal 2 seconden ingedrukt houden. Er klinkt een
bevestigingssignaal.
PRIORITEITSKANAAL - functie
U kunt steeds één geheugen per bank als prioriteitskanaal gebruiken. Dit
prioriteitskanaal heeft voorrang boven alle andere functies. Af fabriek is
steeds het eerste geheugen daarvoor voorzien. Dat kan veranderd worden.
Let er svp op, dat deze functie ca. elke 2 seconden de op dat moment
gekozen functie onderbreekt. Er wordt omgeschakeld. Daardoor kan een
27
uitzending een beetje "afgehakt" klinken.
PRIORITY activeren: Manual of Scan- mode
(Als het prioriteitskanaal voorzien is van lockout, dan verschijnt er ERROR op
het display!)
• Druk op de toets PRI
• Weer opheffen door op de toets PRI te drukken.
Het prioriteitskanaal wisselen
• Druk op de toets MAN
• Kies het geheugen dat als prioriteitskanaal moet gaan functioneren.
• Toets MAN indrukken.
• Toets PRI minimaal 2 seconden indrukken.
• Op het LC-Display wordt een P getoond.
• Starten met toets SRCH.
• Met de pijltjestoetsen kunt u tijdens de SEARCH- procedure de
"Looprichting" veranderen. (Toets min. ca. 2 sec ingedrukt houden).
• Als u zoekt in de modulatiesoort WFM, kan het voorkomen dat de
gevonden frequentie niet helemaal overeenstemt met de juiste
frequentie. Hier moet u eventueel zelf "natrimmen".
• U kunt eveneens de SEARCH- banken voorzien van alfa- numerieke
symbolen. Ook de bovenste en onderste hoekfrequentie kan ge-edit
worden in het menu (kies ALPHA TAG)
• U kunt de SEARCH-procedure ook stoppen resp. weer
terugzetten naar een lagere resp. hogere frequentie.
• Toets HOLD voor Stop. Nog eens toets HOLD om een afstemstap
verder te springen, of op toets LIMIT, om weer een frequentie terug
te springen.
• Opnieuw starten met de toets SRCH.
SEARCHING
DATA SKIP
Searching is niet hetzelfde als scannen! In tegenstelling tot scannen
worden er geen geheugens afgezocht, maar vooraf vastgelegde frequentiebereiken. De UCB780XLT heeft 10 zog. SEARCH- banken. Om die te kunnen
gebruiken, moeten ze eerst geactiveerd worden, oftewel: ze moeten eerst
geprogrammeerd worden. Deze functie is zinvol, als u binnen een vooraf
bepaald frequentiebereik naar frequenties wilt zoeken. Tip! Kies de
frequentiebereiken niet te groot! Hoe exacter het frequentiebereik bepaald
wordt, hoe groter de mogelijkheid actieve frequenties te vinden!
Een SEARCH- bereik maken:
• Druk op de toets MENU
• Met de pijltjestoetsen SEARCH EVENT kiezen en met toets E
bevestigen.
• Met de pijltjestoetsen SEARCH BANK kiezen en met toets E bevestigen.
• Met de pijltjestoetsen de gewenste geheugenbank kiezen en met
toets E bevestigen.
• Met de pijltjestoetsen EDIT RANGE kiezen en met toets E bevestigen.
• Nu de onderste hoekfrequentie invoeren en met toets E bevestigen.
• Nu de bovenste hoekfrequentie invoeren en met toets E bevestigen.
28
Wat u kunt doen met Lockout bij geheugens, kunt u met de functie
DATA SKIP ook doen met aparte frequenties. U blokkeert! Zinvol, als u
b.v. binnen een SEARCH- bereik steeds weer een of meerdere frequenties
vindt, die permanent gestoord zijn, of dat de scanner daar de eigen signalen
hoort.
Let op! DATA SKIP blokkeert alleen ongemoduleerde actieve frequenties.
Volledig geblokkeerd worden de frequenties alleen met Frequency SKIP!
•
•
•
•
•
Druk op toets MENU.
Met de pijltjestoetsen SYSTEM DATA kiezen en met toets E bevestigen.
Met de pijltjestoetsen DATA SKIP kiezen en met toets E bevestigen.
Met de pijltjestoetsen ON kiezen en met toets E bevestigen.
Er verschijnt een doorgestreept DATA op het display.
Deze functie is niet mogelijk bij: AM, WFM, Band SCAN, ketting-SEARCH,
SVC, prioriteitsfunctie en in de Trunking mode.
Als DATA SKIP geactiveerd is, stopt de scanner desondanks, maar begint
na ca. 2 tot 3 sec automatisch weer.
29
Frequency Skip activeren:
• Er kunnen maximaal 200 frequenties geblokkeerd worden. De invoer
nr. 201 wist de eerste invoer!
• Als er in de SEARCH- mode een frequentie gevonden wordt die
overgeslagen moet worden - druk simpelweg op L/O.
• Opheffen weer met de toets L/O.
• Wissen van alle Skip- frequenties; toets L/O minimaal 2 sec.
ingedrukt houden.
• Als u alle frequenties in een SEARCH bank geblokkeerd heeft, dan
moet de SEARCH bank opnieuw geprogrammeerd worden, of u
moet minimaal 2 seconden de toets L/O ingedrukt houden
(dan worden echter ook alle! Skip- frequenties geblokkeerd!...)
bevestigen.
• Met de pijltjestoetsen AUTO STORE kiezen en met toets E bevestigen.
• Met de pijltjestoetsen ON kiezen en met toets E bevestigen.
• Alle banknummers beginnen te knipperen en er wordt AUTO op het
display getoond.
• Kies de gewenste bank uit. (Deze houdt op met knipperen. Als alle
geheugens in deze bank geprogrammeerd zijn, wordt er ERROR
aangegeven!).
• Start de procedure met toets SRCH. Het symbool AUTO begint op
het display te knipperen.
• Procedure stoppen mogelijk met de toetsen MAN of MENU .
Er wordt dan STORE END op het display aangegeven.
SQUELCH- FUNCTIES (ruisonderdrukkingsfuncties)
Opslaan van in de SEARCH- mode gevonden frequenties
Ook automatisch opslaan is mogelijk.
Let op! Kies indien mogelijk een nog niet gebruikt geheugen hiervoor uit,
anders wordt eventueel een reeds geprogrammeerd geheugen gewist. Dit
moet u doen voor het snelle opslaan!
•
•
•
•
SEARCH- procedure starten
Gewenste frequentie met de toets HOLD "vasthouden".
Met toets E opslaan.
Als de frequentie al opgeslagen is, verschijnt er WARNING op het
display.
• Met de toetsen MAN, HOLD of met LIMIT kunt u volgende
geheugens "voorbereiden".
De UNIDEN Bearcat UBC780XLT beschikt over verschillende ruisonderdrukkingsfuncties. Af fabriek is Carrier SQ ingesteld. Dat betekent, dat de
ruisonderdrukking afhankelijk van de sterkte van het signaal werkt.
De volgende squelch- varianten zijn mogelijk:
Carrier- Squelch:
Tone SQ mode:
Tone Search Mode
Tone Lock(out) Mode:
Automatisch opslaan van actieve SEARCH- frequenties:
Belangrijk! Er moet vooraf natuurlijk minstens één SEARCH-bank geprogrammeerd zijn!
• Druk op de toets MENU
• Met de pijltjestoetsen SEARCH EVENT kiezen en met toets E
30
Signaalsterkte- afhankelijke ruisonderdrukking
De UBC780XLT stopt op een actieve frequentie, die een vooraf in de UBC780XLT
ingesteld CTCSS of DCS signaal mee uitzendt.
De UBC780XLT zoekt bij de zoekprocedure
naar CTCSS resp. DCS uitzendingen. Met de
toets E kan een gevonden frequentie met
sub-toon- frequentie opgeslagen worden.
Alles - behalve het/ de geblokkeerde
CTCSS/DCS signaal(en) word(t)(en) gevonden.
De squelch- modes veranderen:
• Druk op toets MENU
• Met de pijltjestoetsen SYSTEM DATA kiezen en met toets E bevestigen.
• Met de pijltjestoetsen SQ MODE kiezen en met toets E bevestigen.
31
• Met de pijltjestoetsen CSQ, Tone SQ of Tone Search kiezen en met
toets E bevestigen.
• Voor de Tone Lock mode moet eerst Tone SQ ingesteld zijn!
1. Voor de SCAN- mode: CH DATA - CH No. TONE DATA en dan
met de pijltjestoetsen CTCSS/DCS kiezen en Tone Lock met toets
L/O op ON zetten.
2. Voor de SEARCH mode: SEARCH EVENT - TONE DATA
CTCSS/DCS kiezen en Tone Lock met toets L/O op ON zetten.
• Met toets MAN keert u weer terug!
Aanwijzing: Ondanks Tone SQ en/of Tone Search wordt elk actief geheugen nog
steeds weergegeven. Of er nu een CTCSS/DCS signaal is of niet! (jammer...)
CTCSS Frequency List (H2)
Verdere SEARCH opties
Het is mogelijk een functie niet voor alle bereiken te gebruiken, maar gericht
alleen voor één bank. (Zie hiertoe ook; extra functies)
Mogelijke instelopties:
Let op! In het algemeen eerst de desbetreffende bank kiezen!
RECORD
• Druk op de toets MENU
• Met de pijltjestoetsen SEARCH EVENT kiezen en met toets E
bevestigen.
• Met de pijltjestoetsen RECORD kiezen en met toets E bevestigen.
• Met de pijltjestoetsen op ON zetten en met toets E bevestigen.
• Op het display wordt LINE getoond.
ATTENUATOR
DCS Tone Code
• Druk op toets MENU
• Met de pijltjestoetsen SEARCH EVENT kiezen en met toets E
bevestigen.
• Met de pijltjestoetsen ATTENUATOR kiezen en met toets E bevestigen.
• Met de pijltjestoetsen op ON zetten en met toets E bevestigen.
SERVICE SEARCH
U kunt via een "hotkey" direct toegang krijgen tot een paar
voorgeprogrammeerde frequentiebereiken (toets SVC). Deze zijn reeds
alfa- numeriek aangeduid. Maar hier wordt nog eens duidelijk, dat de
UBC780XLT afstamt van het Amerikaanse model BC780XLT en bijna alle
Service Search bereiken niet in Europa te gebruiken zijn. Of een latere
aanpassing van de frequentiebereiken zal gebeuren of al gebeurd is, was op
het tijdstip van het maken van deze handleiding niet bekend.
Het veranderen van de Service Search data is niet mogelijk, omdat deze
data opgeslagen zijn in de ROM van het apparaat.
32
33
•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
POLICE
RAILROAD
AIR
MARINE
UHF CB
Oproepen van deze functie:
• Druk op de toets SVC en met de pijltjestoetsen het gewenste bereik
kiezen (1 - 5). Na ca. 3 sec start het zoeken automatisch!
• Frequenties kunnen met het indrukken van de toets SRCH
overgeslagen worden, resp. u kunt hiermee het zoeken opnieuw
starten.
• Met de toetsen HOLD of LIMIT kunt u de zoekrichting veranderen.
• Als er een actieve frequentie is gevonden, dan kunt u deze frequentie
door op toets E te drukken naar het het laatst opgeroepen geheugen
brengen! (Voorzichtig, ook geprogrammeerde geheugens worden
overschreven!).
Ook in het SERVICE SEARCH bereik kunt u frequenties uitschakelen (SKIP).
Er kunnen maximaal 100 skip- frequenties geprogrammeerd worden.
• Als er een niet gewenste frequentie is gevonden, gewoon op de toets
L/O drukken.
• Skip- functie weer opheffen door HOLD of LIMIT en dan toets L/O
(is alleen mogelijk tijdens de SEARCH- procedure).
• Opheffen van alle skip- frequenties tijdens Service search: toets L/O
minimaal 2 sec vasthouden.
PROGRAMMERING VIA SOFTWARE
Er zijn drie mogelijkheden om de UBC780XLT te programmeren:
• per PC- software
• per Cloning met een andere UBC780XLT
• (en natuurlijk op het apparaat zelf...)
Interessante software foor de UNIDEN Bearcat UBC780XLT vindt u onder
andere op internet onder: www.ubc.780xlt.com
Deze software hoort niet bij de levering.
Wat kunt u met deze software allemaal programmeren? Alles, afgezien
van de Service Search bereiken. Het editen van de aparte geheugens en
banken is wezenlijk eenvoudiger en overzichtelijker. Het is - afhankelijk van
de software - ook mogelijk, data uit de scanner uit te lezen en in de PC op
te slaan. Hieronder een screenshot van de ARC780XLT software.
TRUNKED SYSTEMS
De in de Amerikaanse handleiding opgenomen informatie over het zog.
Trunking System (bundelradio) hebben we niet van commentaar
voorzien, omdat deze info speciaal voor de Amerikaanse markt bedoeld is.
In Europa wordt - als het al gebeurt - slechts in enkele gevallen EDACS
toegepast. Meer info over dit thema op internet onder: www.bc780xlt.com
en www.ubc.780xlt.com.
34
U heeft nodig: een SUB-D RS232C kabel, die aangesloten wordt op de
seriële poort van de PC (b.v. COM1 of COM2, enz.).
35
De UBC780XLT met de software programmeren:
• Maak de RS232C verbinding.
• Desbetreffende software installeren en/of starten.
• Toets E minimaal 2 sec indrukken. Op het display verschijnt RMT.
De UBC780XLT bevindt zich nu in de afstandsbediening- mode.
• Let op! Eventueel moet u nog een paar aanpassingen doen in de
software en op de UBC780XLT. Let op de volgende belangrijke
parameter- instellingen!
1. COM-PORT (juiste....) kiezen
2. Is de overdrachtssnelheid aangepast?
3. Eventueel een langzamer overdrachtssnelheid kiezen.
Baud Rate
Start/Stop
Data Length
Parity bit
Code
Flow Control
Return Code
2400/4800/9600/19200 bps
1bit, 1bit
8 bit
None
ASCII Code
None
Carriage Return only
Overdrachtssnelheid veranderen (UBC780XLT)
•
•
•
•
Druk op de toets MENU
Met de pijltjestoetsen SYSTEM DATA kiezen en met toets E bevestigen
Met de pijltjestoetsen PC CONTROL kiezen en met E bevestigen
Met de pijltjestoetsen de overdrachtssnelheid kiezen en met toets E
bevestigen.
CLONING MODE
Twee UBC780XLT scanners kunnen van elkaar leren! De Master zendt zijn
data naar de Slave. U heeft een nul-modem kabel of een adapter nodig
(internationale standaard!). Voor verdere vragen richt u zich tot een vakman.
36
Starten van het klonen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Druk op de toets MENU
Met de pijltjestoetsen SYSTEM DATA kiezen en met toets E bevestigen
Met de pijltjestoetsen CLONE kiezen en met E bevestigen
Instelling voor Master: MASTER kiezen en met E bevestigen
Instelling voor Slave: SLAVE kiezen en met E bevestigen
Start op beide apparaten de procedure met de toets SCAN.
MASTER- apparaat geeft op het display aan: MASTER UNIT
SLAVE- apparaat geeft op het display aan: SLAVE-UNIT
Als de procedure beëindigd is, wordt er op het display
COMPLETE aangegeven.
• Apparaten uit- en weer inschakelen
• Als er ERROR op het display verschijnt, drukt u op de toets PUNT
en herhaalt u de procedure.
Tuning van frequentie en kanaal
Met de VFO- knop kunnen op de UNIDEN Bearcat UBC780XLT of frequenties of geheugens omgeschakeld worden.
• Frequenties veranderen: druk op de VFO/SELECT- knop en stel
op het display FREQ in.
• Geheugen veranderen: druk eveneens op de VFO/SELECT- knop
en stel op het display CHAN in.
Algemene aanwijzingen
• Schoonmaken: nooit scherpe schoonmaakmiddelen of water gebruiken.
Gebruik alleen een fijne droge doek. Apparaat nooit "uit elkaar
halen".
• Reparaties: Voer nooit zelf reparaties uit. Laat dit alleen over aan
een gekwalificeerd vakman. U verliest anders het recht op garantie!
• Opstelplek: zet het apparaat nooit in vochtige ruimtes! Elk contact
met vochtigheid / water vermijden! Stel het apparaat niet bloot aan
direct zonlicht. Apparaat nooit in de nabijheid van warmtebronnen
opstellen!
37
• Bij het opbouwen van externe antennes dient u op de desbetreffende
veiligheidsvoorschriften te letten.
• Birdies: birdies zijn fluitsignalen resp. stoorsignalen, die door de
scanner zelf worden geproduceerd. Dat is geen fout, maar technisch
bepaald. U kunt deze birdies gedeeltelijk met het Lockout- systeem
uitschakelen.
• Gebruik alleen originele accessoires of door de vakhandel
aanbevolen accessoires!
• Neem bij vragen of problemen contact op met de Helpdesk van
Conrad Electronic Nederland BV (helpdesk@conrad.nl of
tel. 053 - 42 85 480) of een andere vakman.
• De UBC780XLT is CE- toegelaten.
• Verdere informatie vindt u ook op internet onder
www.ubc780xlt.com.
Technische gegevens
Alle gegevens zonder garantie.
Veranderingen zijn mogelijk zonder aankondiging
Geheugens
Banken
Service banken
Frequentiebereiken
Werktemperatuur
SCAN- snelheden
SEARCH- snelheden
NF- vermogen
Copyright en verdere aanwijzingen
• Het copyright berust bij www.thiecom.de en DL9BDX.
• Deze handleiding is freeware en mag gewoon doorgegeven
worden. Het veranderen of verwijderen van de copyright- aanwijzingen
is niet toegestaan!
• Er wordt in het algemeen geen garantie/ aansprakelijkheid gegeven/
genomen voor de juistheid van de inhoud, verklaringen enz. in deze
handleiding! Evenmin geen aansprakelijkheid resp. garantie voor
fouten resp. voor fouten die kunnen ontstaan door het gebruik van
deze handleiding! U gebruikt deze handleiding alleen voor eigen risico!!
• Informatie over het thema Trunking is niet meegenomen, omdat het
systeem in West- Europa zo (haast) niet gebruikt wordt.
• Fanpage: www.ubc780xlt.com. Als u zelf tips, trucjes, aanwijzingen
heeft over het thema UBC780XLT? Neem dan contact met ons op!
UNIDEN(r) and Bearcat(r) are registered trademarks of Uniden Corporation.
38
Interne luidspreker
Stroomvoorziening
Antenne
Antennebus
Externe aansluitingen
Afmetingen
Gewicht
500
10 met elk 50 geheugens
5 voorgeprogrammeerde en niet te
veranderen frequentiebereiken
25-512 MHz + 806-1300 MHz
-20 tot +60 °C (max.)
100 geheugens per seconde
100 stappen resp. 300 stappen in
de turbomode
Ca. 3 Watt (2,3 Watt nominaal bij
10% ruisfactor)
8 Ohm (56 mm diameter)
13,8 VDC (UNIDEN stekkernetvoeding
model UAD8500U)
BNC- telescoopantenne
BNC- norm
EXT-Sp, DC-bus, SUB-D bus,
Remote bus, Tape out bus
195 x 177 x 72 mm
Ca. 1,33 kg
AANVULLINGEN
• Stapgrootte veranderen: Zie "voor de snelle USER... en dan voorbeeld:
OF:
1. MENUPUNT CHANNEL DATA oproepen
2. Met de pijltjestoetsen sub- menu punt 6 STEPS kiezen
3. Druk op toets SELECT
4. Met de pijltjestoetsen (HOLD of LIMIT) de gewenste afstemstap kiezen.
5. Invoer bevestigen door op toets E te drukken
6. Met toets MAN weer terug naar het VFO- menu.
39
Download PDF