AEG | S83200CMM0 | s83200cmb0 s83200cmm0 fi jääpakastin käyttöohje 2

S83200CMB0
S83200CMM0
FI JÄÄPAKASTIN
NO KOMBISKAP
SV KYL-FRYS
KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
2
26
50
2
TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta.
Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille
huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen
innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne
yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä
löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti
lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
LISÄVARUSTEET JA KULUTUSHYÖDYKKEET
AEG-verkkomyymälästä löydätte kaiken tarvitsemanne
kaikkien AEG-laitteidenne ulkonäön ja toiminnan
säilyttämiseksi huippukunnossa. Korkeiden
laatustandardien mukaan suunniteltujen ja valmistettujen
lisävarusteiden lisäksi löydätte myymälästämme erityisiä
keittoastioita, ruokailuvälinekoreja, pullon pidikkeitä,
erityisiä pyykinpesupusseja, jne.
Vieraile verkkokaupassamme sivulla
www.aeg.com/shop
Sisällys
3
SISÄLLYS
4
7
11
11
16
18
19
21
21
24
Turvallisuusohjeet
Käyttöpaneeli
Ensimmäinen käyttökerta
Päivittäinen käyttö
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
Hoito ja puhdistus
Käyttöhäiriöt
Tekniset tiedot
Asennus
Ympäristönsuojelu
Tässä käyttöohjeessa käytetään
seuraavanlaisia symbolimerkkejä:
Tärkeitä turvallisuuteen ja laitteen
asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita.
Yleistietoja ja vinkkejä
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään
4
Turvallisuusohjeet
TURVALLISUUSOHJEET
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen
asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen
käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä
ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon
yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä
on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti
(mahdollisimman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten
loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
VAROITUS!
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä, elleivät
ne ole valmistajan hyväksymiä tähän tarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen luonnonkaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen
ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
Turvallisuusohjeet
5
– vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
– tuuleta huolellisesti huone, johon laite on sijoitettu
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai
sähköiskun.
VAROITUS!
Sähköosien (virtajohto, pistoke, kompressori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike vaaratilanteiden välttämiseksi.
1. Virtajohtoa ei saa jatkaa.
2. Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai pääse vahingoittumaan laitteen takana. Litistynyt tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin ulottuvilla siten, että pistoke on helppo irrottaa pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun suojus1) puuttuu.
• Laite on painava. Sen siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta.
• Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.
• Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
• Tämän laitteen hehkulamput2) ovat erityisiä lamppua, joita saa käyttää vain kodinkoneissa. Ne eivät sovi huoneiden valaistukseen.
Päivittäinen käyttö
•
•
•
•
•
•
•
Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.
Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten. 3)
Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen jälkeen, kun ne on kerran sulatettu.
Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita noudattaen.
Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita. Lue ohjeet.
Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai poreilevia juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen
muodostuu painetta, jolloin se voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
• Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos ne nautitaan suoraan pakastimesta otettuina.
Huolto ja puhdistus
• Ennen kuin aloitat laitteen huoltamisen, kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta.
• Älä käytä laitteen puhdistamisessa metalliesineitä.
1) Mikäli lampussa on suojus.
2) Mikäli laitteessa on lamppu.
3) Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free-malli.
6
Turvallisuusohjeet
• Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä esineitä. Käytä muovista kaavinta.
• Tarkista säännöllisesti jääkaapin sulatusveden poistoaukko. Puhdista poistoaukko tarvittaessa. Jos poistoaukko on tukossa, vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
Asennus
Noudata tarkasti sähköliitäntää käsittelevissä kappaleissa annettuja ohjeita.
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta
ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle.
Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit.
• Odota vähintään kaksi tuntia, ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, jotta öljy ehtii
virrata kompressoriin.
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Noudata asennusohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
• Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava selkä seinää vasten, jotta palovammoja aiheuttaviin kuumiin osiin (kompressori, lauhdutin) ei voida koskea.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden viereen.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Laitteen saa kytkeä ainoastaan puhtaaseen vesijohtoverkkoon. 4)
Huolto
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
• Älä poista LED-valon suojusta. Jos LED-valon vaihto on tarpeen, ota yhteyttä lähimpään
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten
varaosien käyttäminen on sallittua.
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen.
Eristevaahto sisältää tulenarkoja kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee
noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt, symbolilla merkityt materiaalit ovat kierrätettäviä.
4) Mikäli laitteessa on vesiliitäntä.
Käyttöpaneeli
7
KÄYTTÖPANEELI
1
2
7
3
6
4
5
1 Jääkaapin lämpötilan alennuspainike
2 Jääkaapin lämpötilan nostopainike
3 ON/OFF -painike
OK-painike
4 Pakastimen lämpötilan nostopainike
5 Näyttö
6 Pakastimen lämpötilan alennuspainike
7 Mode-painike
Esimääritetyt painikkeiden äänet voidaan asettaa korkeaksi painamalla samanaikaisesti
MODE 7 -painiketta ja MINUS 6 -painiketta muutaman sekunnin ajan. Asetusta voidaan säätää.
Näyttö
1
2
10
9
3
4
8
7
6
5
1
2
3
4
5
6
Jääkaapin lämpötilanäyttö
Lomatoiminto
Lisäkosteustoiminto
Jääkaappi pois toiminnasta
Pakastimen lämpötilanäyttö
Hälytyksen merkkivalo
8
Käyttöpaneeli
7
8
9
10
Juomien jäähdytystoiminto
FROSTMATIC -toiminto
COOLMATIC -toiminto
Lapsilukko
Laitteen käynnistäminen
Kodinkone kytketään toimintaan seuraavalla tavalla:
1. Liitä pistoke pistorasiaan.
2. Paina ON/OFF -painiketta, jos näyttö ei ole päällä.
3. Hälytyksen äänimerkki saattaa kuulua muutaman sekunnin kuluttua.
Katso hälytyksen kuittausohjeet kohdasta "Korkean lämpötilan hälytys".
4. Jos "dEMo" tulee näkyviin näyttöön, laite on esittelytilassa. Lue ohjeet kohdasta "Käyttöhäiriöt".
5. Lämpötilanäytöt näyttävät asetetun oletuslämpötilan.
Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta, katso kohta "Lämpötilan säätäminen".
Laitteen kytkeminen pois päältä
Laite kytketään pois päältä seuraavalla tavalla:
1. Paina ON/OFF-painiketta viisi sekuntia.
2. Näyttö sammuu.
3. Katkaise laitteen virta irrottamalla laitteen pistoke pistorasiasta.
Jääkaapin kytkeminen pois päältä
Jääkaapin pois päältä kytkeminen:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Jääkaappi pois päältä -merkkivalo vilkkuu.
Jääkaapin merkkivalossa näkyy viivoja.
2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
3. Jääkaappi pois päältä -merkkivalo syttyy.
Jääkaapin kytkeminen päälle
Jääkaapin päälle kytkeminen:
1. Paina jääkaapin lämpötilasäädintä.
Tai:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Jääkaappi pois päältä -merkkivalo vilkkuu.
2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
3. Jääkaappi pois päältä -merkkivalo sammuu.
Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta, katso kohta "Lämpötilan säätäminen".
Lämpötilan säätäminen
Jääkaapin ja pakastimen asetuslämpötilaa voidaan säätää painamalla lämpötilan säätöpainiketta.
Käyttöpaneeli
9
Aseta oletuslämpötila:
• jääkaappi +5 °C
• pakastin -18 °C.
Lämpötilanäytöissä näkyy asetettu lämpötila.
Palauta oletuslämpötila sammuttamalla laite.
Asetettu lämpötila saavutetaan 24 tunnin kuluessa.
Muutaman asteen lämpötilavaihtelut ovat normaaleja, eivätkä ne merkitse laitevikaa.
Asetettu lämpötila säilyy laitteen muistissa sähkökatkoksen jälkeen.
Lapsilukko
Jos haluat estää painikkeiden tahattoman käytön, lukitse painikkeet valitsemalla lapsilukkotoiminto.
Ota toiminto käyttöön seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
2. Lapsilukon merkkivalo alkaa vilkkua.
3. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
Lapsilukon merkkivalo syttyy.
Poista toiminto käytöstä seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes lapsilukon merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
3. Lapsilukon merkkivalo sammuu.
Lisäkosteustoiminto
Jääkaapin kosteustasoa voidaan lisätä lisäkosteustoiminnolla.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Lisäkosteustoiminnon merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
Lisäkosteustoiminnon merkkivalo syttyy.
Sammuta toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes lisäkosteustoiminnon merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
3. Lisäkosteustoiminnon merkkivalo sammuu.
COOLMATIC -toiminto
Jos laitat jääkaappiin paljon tuoreita elintarvikkeita, esimerkiksi kaupassakäynnin jälkeen, on
suositeltavaa kytkeä COOLMATIC-toiminto, jotta tuotteet jäähtyvät nopeammin. Tällä tavoin
voidaan välttää myös muiden jo jääkaapissa olevien elintarvikkeiden lämpeneminen.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
10
Käyttöpaneeli
Merkkivalo COOLMATIC alkaa vilkkua.
2. Vahvista OK-painikkeella.
COOLMATIC-merkkivalo syttyy.
COOLMATIC-toiminto kytkeytyy pois toiminnasta automaattisesti noin kuuden tunnin kuluttua.
Toiminnon poistaminen käytöstä ennen sen automaattista päättymistä:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes COOLMATIC-merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Vahvista OK-painikkeella.
3. COOLMATIC-toiminnon merkkivalo sammuu.
Toiminto voidaan sammuttaa muuttamalla jääkaapin lämpötila-asetusta.
Minute Minder -toiminto
Minute Minder -toiminnolla asetetaan hälytyksen aktivoitumisaika, se on hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun ruoka-aineksia on jäähdytettävä jonkin aikaa tai kun muistutus on tarpeen, ettei pulloja unohdeta pakastimeen pikajäähdytyksen aikana.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo Minute Minder alkaa vilkkua.
Ajastin näyttää asetetun arvon (30 minuuttia) muutaman sekunnin ajan.
2. Aseta ajastimen arvoksi 1–90 minuuttia painamalla jääkaapin lämpötilapainiketta.
3. Vahvista OK-painikkeella.
Minute Minder -merkkivalo syttyy.
Ajastin alkaa vilkkua. (min).
Kun ajastimen aika on kulunut umpeen, Minute Minder -merkkivalo vilkkuu ja laitteesta
kuuluu äänimerkkejä:
1. Poista juomat pakastimesta.
2. Paina OK -painiketta äänimerkin pois päältä kytkemiseksi ja toiminnon lopettamiseksi.
Voit poistaa toiminnon käytöstä milloin tahansa ajastuksen aikana:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes Minute Minder -merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Vahvista OK-painikkeella.
3. Minute Minder -toiminnon merkkivalo sammuu.
Aika-asetusta voidaan muuttaa ajastuksen aikana ja sen päättyessä painamalla jääkaapin
lämpötilan alennuspainiketta tai jääkaapin lämpötilan lisäyspainiketta.
FROSTMATIC -toiminto
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo FROSTMATIC alkaa vilkkua.
2. Vahvista OK-painikkeella.
FROSTMATIC-merkkivalo syttyy.
Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta 52 tunnin kuluttua.
Ensimmäinen käyttökerta
11
Toiminnon poistaminen käytöstä ennen sen automaattista päättymistä:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes FROSTMATIC-merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Vahvista OK-painikkeella.
3. FROSTMATIC-toiminnon merkkivalo sammuu.
Laita pakastettavat elintarvikkeet FROSTMATIC-koriin.
Toiminto voidaan sammuttaa muuttamalla pakastimen lämpötila-asetusta.
Korkean lämpötilan hälytys
Pakastinosaston lämpötilan nousemisesta (esimerkiksi sähkökatkon vuoksi) ilmoitetaan seuraavilla tavoilla:
• hälytyksen merkkivalo ja pakastimen lämpötilanäytöt vilkkuvat
• kuuluu äänimerkki.
Kuittaa hälytys seuraavasti:
1. Paina mitä tahansa painiketta.
2. Äänimerkki sammuu.
3. Pakastimen lämpötilanäytössä näkyy korkein saavutettu lämpötila muutaman sekunnin
ajan. Tämän jälkeen näytössä näkyy uudelleen asetuslämpötila.
4. Hälytyksen merkkivalo vilkkuu, kunnes normaalit olosuhteet palautuvat.
Hälytyksen merkkivalo sammuu, kun hälytys on kuitattu.
Ovihälytys
Jos jääkaapin ovi on auki muutaman minuutin ajan, kuuluu äänimerkki. Oven aukiolo ilmaistaan seuraavasti:
• vilkkuva hälytysmerkki
• äänimerkki
Kun olosuhteet ovat palautuneet normaaleiksi (ovi suljettu), äänimerkki sammuu.
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisään sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi näin uudelle laitteelle tyypillisen hajun.
Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia jauheita, sillä ne vahingoittavat pintoja.
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, anna
laitteen toimia vähintään kahden tunnin ajan suuremmilla asetusarvoilla.
12
Päivittäinen käyttö
Jos pakastin sulaa vahingossa esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on ollut poikki pitempään kuin teknisissä ominaisuuksissa (kohdassa Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet on käytettävä nopeasti tai valmistettava ruoaksi, jonka jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat jäähtyneet).
Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös jäisinä suoraan pakastimesta otettuna: Kypsennys kestää tässä tapauksessa pitempään.
Ilman jäähdytys
ClimaTech-teknologian ansiosta elintarvikkeet
jäähtyvät nopeammin ja lämpötila on tasaisempi.
Puhaltimen ansiosta elintarvikkeet jäähtyvät nopeammin ja jääkaapin lämpötila on tasaisempi.
CleanAir Control -suodatin
Kodinkoneeseen kuuluu hiilisuodatin, joka sijaitsee takaseinällä ilmankiertorasian kannen alla.
Suodatin puhdistaa jääkaappiosaston ilman epämiellyttävistä hajuista parantaen näin säilytyksen laatua.
Päivittäinen käyttö
Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri tasoilla,
minkä ansiosta hyllyt voidaan sijoittaa halutulle
tasolle.
Pulloteline
Sijoita pullot (suu eteenpäin) valmiiksi asetettuun
hyllyyn.
Jos hylly on vaakasuorassa, laita siihen vain suljettuja pulloja.
Pullotelinettä voidaan kallistaa, jotta siinä voidaan
säilyttää myös avattuja pulloja. Se tehdään vetämällä sitä niin, että se voi kääntyä ylöspäin ja kiinnittyä seuraavalle hyllytasolle.
13
14
Päivittäinen käyttö
Ovilokeroiden sijoittaminen
Ovilokerot voidaan sijoittaa eri korkeuksille
siten, että erikokoiset pakkaukset mahtuvat
lokeroihin.
Ovilokeroiden korkeus säädetään seuraavasti:
Vedä lokeroa varovasti nuolen suuntaan,
kunnes se irtoaa kiinnikkeestään. Sijoita lokero sen jälkeen haluamallesi korkeudelle.
FreshBox -säilytyslaatikko
Laitteen ansiosta elintarvikkeet jäähtyvät nopeammin ja säilytyslaatikon lämpötila on tasaisempi.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Käynnistä COOLMATIC-toiminto.
2. COOLMATIC-toiminnon merkkivalo syttyy.
3. Liu'uta läppää ylöspäin kuvan mukaisesti.
Sammuta toiminto seuraavasti:
1. Liu'uta läppää alaspäin.
2. Kytke COOLMATIC-toiminto pois päältä.
3. COOLMATIC-toiminnon merkkivalo sammuu.
Toiminto poistuu automaattisesti käytöstä muutaman tunnin jälkeen.
Päivittäinen käyttö
ProFresh -tila
Jos osaston FreshBox-toimintoa ei tarvita, siitä
voidaan tehdä kylmälokero muuttamalla asetuksia.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Liu'uta läppää ylöspäin kuvan mukaisesti.
Sammuta toiminto seuraavasti:
1. Liu'uta läppää alaspäin.
QuickChill juomille
Tällä toiminnolla voidaan jäähdyttää juomat nopeasti.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Poista FreshBox-lokero tai aseta se yläasentoon ja aseta pulloteline QuickChill-aukkojen
eteen kuvan mukaisesti.
2. Käynnistä COOLMATIC-toiminto.
3. COOLMATIC-toiminnon merkkivalo syttyy.
4. Liu'uta läppää ylöspäin kuvan mukaisesti.
Sammuta toiminto seuraavasti:
1. Liu'uta läppää alaspäin.
2. Kytke COOLMATIC-toiminto pois päältä.
3. COOLMATIC-toiminnon merkkivalo sammuu.
Toiminto poistuu automaattisesti käytöstä muutaman tunnin jälkeen.
15
16
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
MAXIBOX -säilytyslaatikko
Laatikko sopii hedelmien ja vihannesten säilyttämiseen.
Laatikossa on välilevy, jolla saadaan tarvittavan
kokoiset lokerot asettamalla levy haluttuun asentoon.
Laatikon pohjalla on ritilä, jota voidaan tarvittaessa käyttää pitämään hedelmät ja vihannekset erillään pohjalle mahdollisesti muodostuvasta kosteudesta.
Kaikki laatikon osat voidaan irrottaa puhdistusta
varten.
Pakastuslaatikoiden poistaminen pakastimesta
2
2
1
1
Pakastuslaatikoissa on pysäytin, joka estää laatikoiden irtoamisen ja putoamisen vahingossa. Kun haluat poistaa laatikon kokonaan pakastimesta, vedä laatikkoa itseäsi päin pysäyttimeen saakka ja ota laatikko sen jälkeen pois kallistamalla sen etuosaa ylöspäin.
Laatikko asetetaan takaisin paikalleen nostamalla kevyesti sen etuosasta siten, että laatikko menee pakastimen sisään. Kun laatikko on mennyt pysäyttimien ohi, työnnä se paikalleen.
HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ
Normaalin toiminnan äänet
• Laitteesta voi kuulua lorisevaa tai pulputtavaa ääntä jäähdytysaineen pumppautuessa
kierukoiden tai putkien läpi. Tämä on normaalia.
• Kun kompressori on käynnissä, jäähdytysaine virtaa kaikkialla putkistossa, jolloin kompressorista kuuluu hurinaa tai sykkivää ääntä. Tämä on normaalia.
• Lämpölaajeneminen voi aiheuttaa äkillistä ritisevää ääntä. Lämpölaajeneminen on luonnollinen fysikaalinen ilmiö. Tämä on normaalia.
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
17
Energiansäästövinkkejä
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen.
• Jos ympäristön lämpötila on korkea, ja lämpötila on säädetty hyvin kylmäksi kaapin ollessa hyvin täynnä, kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin haihduttimeen muodostuu
huurretta tai jäätä. Käännä tässä tapauksessa lämpötilan säädin korkeampaan lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi, jolloin myös energiankulutus vähenee.
Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi elintarvikkeiden parhaan mahdollisen säilyvyyden:
• Alä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia tai haihtuvia nesteitä
• Peitä ruoka kannella tai kääri folioon tms. erityisesti, kun ruoka on voimakastuoksuista
• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten, että ilma pääsee kiertämään vapaasti niiden ympärillä
Säilytysohjeita
Vinkkejä:
Liha (kaikki lihalajit): pakkaa muovipusseihin ja laita vihanneslaatikon päällä olevalle lasihyllylle.
Säilytä lihaa tällä tavoin korkeintaan muutama päivä.
Kypsennetty ruoka, kylmät ruoat jne: peitä kannella ja laita mille hyllylle tahansa.
Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolellisesti ja säilytä niille tarkoitetussa laatikossa/laatikoissa.
Voi ja juusto: säilytä ilmatiiviissä rasioissa tai pakattuna alumiinifolioon tai muovipussiin
mahdollisimman ilmatiiviisti.
Maitopullot: säilytä korkilla suljetut maitopullot oven pullotelineessä.
Banaaneita, perunoita, sipuleita ja valkosipuleita ei pidä säilyttää jääkaapissa pakkaamattomana.
Pakastusohjeita
Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjeita tehokkaan pakastamisen varmistamiseksi:
• 24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden maksimimäärä on mainittu laitteen arvokilvessä.
• Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia. Tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja puhdistettuja elintarvikkeita.
• Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se pakastuu nopeasti ja täydellisesti. Tällöin voit myöhemmin sulattaa vain tarvitsemasi määrän.
• Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai pakkaa muovipusseihin mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Älä anna tuoreiden pakastamattomien ruokien koskea jo pakastuneita tuotteita, jotta niiden lämpötila ei nouse.
• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin kuin rasvaiset. Suola lyhentää elintarvikkeiden
säilytysaikaa.
• Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakastimesta otettuina, ne voivat aiheuttaa kylmävammoja.
18
Hoito ja puhdistus
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin pakkauksiin, jotta voit helposti seurata säilytysaikoja.
Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi laitteen parhaan suorituskyvyn:
• Tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet on säilytetty oikein.
• Laita pakasteet pakastimeen mahdollisimman nopeasti ostoksilla käynnin jälkeen.
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
HOITO JA PUHDISTUS
HUOMIO
Kytke laite irti verkkovirrasta ennen puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä; Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
• Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
• Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja pyyhi puhtaaksi.
• Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Älä vedä, siirrä tai vahingoita kaapin sisällä olevia putkia ja/tai kaapeleita.
Älä käytä puhdistusaineita, hankausjauhetta, voimakastuoksuisia puhdistustuotteita tai kiillotusvahaa sisätilojen puhdistamisessa, sillä tällaiset tuotteet vahingoittavat pintoja ja jättävät voimakkaan tuoksun.
Puhdista laitteen takapuolella sijaitsevat lauhdutin (musta ritilä) ja kompressori harjalla. Tämä toimenpide parantaa laitteen suorituskykyä ja säästää energiaa.
Varo vahingoittamasta jäähdytysjärjestelmää.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa
laitteen muoviosia. Tästä syystä laitteen ulkopintojen puhdistuksessa on suositeltavaa käyttää vain lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.
Kun laite on puhdistettu, kytke se takaisin verkkovirtaan.
Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu automaattisesti jääkaappiosaston haihduttimesta aina
moottorin kompressorin pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen takana, kompressorin yläpuolella sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Käyttöhäiriöt
19
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle. Käytä puhdistuksessa mukana toimitettua välinettä, joka on kiinnitetty tyhjennysaukkoon.
Pakastimen sulattaminen
Tämän mallin pakastinosasto on huurtumatonta tyyppiä. Se tarkoittaa, että laitteen toimiessa huurretta ei keräänny laitteen sisäpinnoille tai ruokatarvikkeiden päälle.
Huurretta ei synny, koska automaattisesti valvottu puhallin kierrättää koko ajan kylmää ilmaa pakastinosaston sisällä.
KÄYTTÖHÄIRIÖT
HUOMIO
Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat vianmäärityksen.
Vianmääritystoimenpiteet, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan suoritettaviksi.
Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori, jäähdytysaineen
kierto).
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laitteen käyntiääni on kova.
Laitetta ei ole tuettu kunnolla
paikalleen.
Tarkista, että kodinkone on tukevasti paikallaan (kaikki neljä jalkaa
koskevat lattiaan).
Kompressori käy jatkuvasti.
Lämpötilan säädin ei ehkä ole
oikeassa asennossa.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven sulkeminen".
Ovea on avattu liian usein.
Älä pidä ovea auki pitempään
kuin on tarpeen.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna lämpötilan laskea huoneen
lämpötilaan ennen kuin asetat
ruoat laitteeseen.
20
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Huoneen lämpötila on liian korkea.
Laske huoneen lämpötilaa.
FROSTMATIC-toiminto on kytkettynä.
Katso kohta "FROSTMATIC-toiminto".
COOLMATIC-toiminto on kytkettynä.
Katso kohta "COOLMATIC-toiminto".
Vettä valuu jääkaapin takaseinää pitkin.
Automaattisen sulatuksen aika- Tämä on normaalia.
na takaseinässä oleva huurre sulaa.
Vettä valuu jääkaapin sisälle.
Veden tyhjennysaukko on tukos- Puhdista veden tyhjennysaukko.
sa.
Elintarvikkeet estävät veden valumisen vedenkeruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet eivät
kosketa takaseinään.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesi ei poistu kompresso- Kiinnitä sulatusveden poistoputki
rin yläpuolella olevaan haihduhaihdutusastiaan.
tusastiaan.
Laitteessa on liikaa huurretta ja jäätä.
Elintarvikkeita ei ole pakattu
kunnolla.
Pakkaa tuotteet paremmin.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven sulkeminen".
Jääkaapin lämpötila on liian alhainen.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven sulkeminen".
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna lämpötilan laskea huoneen
lämpötilaan ennen kuin asetat
ruoat laitteeseen.
Laitteeseen on lisätty paljon
ruokia samalla kertaa.
Aseta laitteeseen vähemmän ruokia yhdellä kertaa.
Jääkaapin lämpötila on
liian korkea.
Laitteen kylmän ilman kierto ei
toimi.
Tarkista kylmän ilman kierto.
Pakastimen lämpötila on
liian korkea.
Tuotteet ovat liian lähellä toisiaan.
Järjestä tuotteet siten, että kylmä
ilma pääsee kiertämään niiden
välissä.
Laite ei toimi lainkaan.
Virta on katkaistu laitteesta.
Kytke laitteeseen virta.
Laitteen lämpötila on liian
korkea.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni pis- Kiinnitä pistoke oikein pistorasitorasiassa.
aan.
Valo ei syty.
Laitteeseen ei tule virtaa. Pistorasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan
jokin toinen sähkölaite. Ota yhteys sähköasentajaan.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Tekniset tiedot
Ongelma
"dEMo" näkyy näytössä.
Mahdollinen syy
Laite on esittelytilassa.
21
Korjaustoimenpide
Paina OK-painiketta noin 10 sekunnin ajan, kunnes kuulet pitkän
äänimerkin ja näyttö sammuu lyhyeksi ajaksi: laite käynnistyy ja
toimii normaalisti.
Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta Asennus.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven tiivisteet. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
TEKNISET TIEDOT
Mitat
Korkeus
1850 mm
Leveys
595 mm
Syvyys
658 mm
Lämmönnousuaika
18 h
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot löytyvät arvokilvestä, joka on sijoitettu laitteen sisälle vasemmalle puolelle,
sekä energiamerkinnästä.
ASENNUS
VAROITUS!
Lue huolellisesti turvallisuusohjeet oman turvallisuutesi ja laitteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi, ennen kuin aloitat laitteen asennuksen.
Sijoittaminen
Asenna laite paikkaan, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä mainittua ilmastoluokkaa:
22
Asennus
Ilmastoluokka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C - 32 °C
N
+16 °C - 32 °C
ST
+16 °C - 38 °C
T
+16 °C - 43 °C
A
B
20 mm
Kodinkone on paras asentaa etäälle lämmönlähteistä, kuten lämpöpattereista, vedenlämmittimistä, suorasta auringonpaisteesta jne. Tarkista, että
ilma pääsee kiertämään vapaasti laitteen takana.
Jos kodinkone sijoitetaan keittiökaapin alapuolelle,
sen yläreunan ja keittiökaapin välillä tulee olla vähintään 100 mm parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi. Mahdollisuuksien mukaan tulee kuitenkin
välttää kodinkoneen sijoittamista keittiökaapin
alapuolelle. Kodinkone voidaan säätää tarkasti
vaakatasoon sen pohjassa olevan yhden tai
useamman säätöjalan avulla.
100 mm
min
Sijoituspaikka
VAROITUS!
Kodinkone on tarvittaessa voitava kytkeä irti verkkovirrasta, minkä vuoksi pistokkeen on oltava helposti ulottuvilla asennuksen jälkeen.
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei
ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.
Asennus
Takaosan välikappaleet
Kaksi välikappaletta toimitetaan asiakirjapussin
mukana.
Asenna välikappaleet seuraavasti:
1. Avaa ruuvi.
2. Kiinnitä välikappale ruuvin alapuolelle.
3. Käännä välikappale oikeaan asentoon.
4. Kiristä ruuvit uudelleen.
2
1
4
Tasapainottaminen
Kun sijoitat kodinkoneen paikalleen, tarkista, että
se on vaakatasossa. Voit säätää kodinkoneen vaakatasoon sen pohjassa etupuolella olevilla säätöjaloilla.
3
23
24
Ympäristönsuojelu
Hyllyjen kiinnikkeiden irrottaminen
Hyllyt on kiinnitetty kuljetuksen ajaksi kiinnikkeillä, jotka estävät niiden liikkumisen ja vaurioitumisen.
Irrota kiinnikkeet seuraavasti:
1. Siirrä kiinnikkeitä nuolen (A) suuntaan.
2. Nosta hyllyä takaosasta ja vedä eteenpäin,
kunnes se vapautuu (B).
3. Poista kiinnikkeet (C).
A
B
C
CleanAir Control-suodattimen asennus
CleanAir Control-suodatin on aktiivihiilisuodatin, joka imee pahat hajut. Näin elintarvikkeet säilyttävät parhaan maun ja tuoksun eivätkä hajut tartu toisiin elintarvikkeisiin.
Kun kodinkone toimitetaan, hiilisuodatin on
muovipussissa, joka säilyttää sen keston ja
ominaisuudet. Suodatin pitää sijoittaa kannen taakse ennen kodinkoneen käynnistämistä.
1. Avaa kansi.
2. Poista suodatin muovipussista.
3. Aseta suodatin kannen takana olevaan
rakoon.
4. Sulje kansi.
Käsittele suodatinta varovasti, jotta sen pinnasta ei irtoa palasia. Suodatin on vaihdettava
kuuden kuukauden välein.
Oven kätisyyden vaihtaminen
Jos haluat vaihtaa oven kätisyyden, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen
ammattitaitoinen asentaja vaihtaa oven kätisyyden korvausta vastaan.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli , osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Ympäristönsuojelu
25
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei
saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta
viranomaiselta, liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme www.electrolux.fi.
26
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt et AEG-produkt. Med dette
produktet vil du oppleve perfekt kombinasjon mellom
funksjonell design og optimal teknologi. Du kan være
sikker på at du vil oppnå perfekte resultater, og at du har
full kontroll med det du gjør. Vi vil be deg å lese denne
bruksanvisningen nøye, for å få mest mulig nytte av
produktet.
TILBEHØR OG FORBRUKSVARER
I AEG-nettbutikken, finner du alt du trenger for at AEGproduktene skal holde seg plettfrie og fungere perfekt.
Sammen med et bredt spekter av tilbehør designet og
utviklet etter høye kvalitetsstandarder, fra
spesialkasseroller til bestikk-kurver, fra flaskeholdere til
poser for ømfintlige tekstiler…
Besøk vår internettbutikk
www.aeg.com/shop
Innhold
27
INNHOLD
28
31
35
35
40
42
43
45
45
48
Sikkerhetsinformasjon
Betjeningspanel
Første gangs bruk
Daglig bruk
Nyttige tips og råd
Stell og rengjøring
Hva må gjøres, hvis...
Tekniske data
Montering
Miljøhensyn
Følgende symboler brukes i denne
bruksanvisningen:
Viktig informasjon angående din personlige
sikkerhet og informasjoner om hvordan du
kan unngå skader på apparatet.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer
28
Sikkerhetsinformasjon
SIKKERHETSINFORMASJON
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen
og dens henvisninger og advarsler før du installerer og bruker apparatet for første gang. For
å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig at du sørger for at alle som skal bruke
dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene.
Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med apparatet hvis du selger
eller flytter det, slik at alle brukerne får informasjon om bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten overtar intet ansvar for skader som er forårsaket av at instruksjonene ikke er blitt fulgt.
Sikkerhet for barn og personer med reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de
ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker med apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så
nær inntil apparatet som mulig) og fjern døren for å forhindre at lekende barn kan få
elektrisk støt eller kan lukke seg selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt med magnetiske dørpakninger, skal erstatte et
gammelt apparat med fjærlås (smekklås) på døren eller lokket, er det viktig at du ødelegger smekklåsen før du kasserer det gamle apparatet. Dette forhindrer at det gamle apparatet utgjør en dødsfelle for et barn.
Generelt om sikkerhet
ADVARSEL
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke tildekkes.
• Skapet er beregnet på oppbevaring av matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig husholdning, slik som beskrevet i denne bruksanvisningen
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra hjelpemidler for å fremskynde avrimingen.
• Ikke bruk andre elektriske apparater (for eksempel iskremmaskiner) inne i et kjøleskap,
med mindre de er godkjent for dette av produsenten.
• Ikke skad kjølekretsen.
• Kjølekretsen i skapet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en naturlig og
meget miljøvennlig gass, men som likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen blir skadet under transport og installasjon av skapet.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
Sikkerhetsinformasjon
29
– unngå åpen flamme eller kilder som avgir gnist
– luft godt ut i rommet der skapet står.
• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller endre dette produktet på noen måte. All skade
på ledningen kan føre til kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.
ADVARSEL
Alle elektriske komponenter (strømledning, støpsel, kompressor) må skiftes av et autorisert
serviceverksted eller en elektriker for å unngå fare.
1. Strømledningen må ikke forlenges.
2. Pass på at støpselet ikke klemmes eller skades bak på produktet. Et sammenklemt eller skadet støpsel kan overopphetes og medføre brann.
3. Pass på at du kan komme til produktets støpsel.
4. Ikke trekk i strømledningen.
5. Ikke sett i støpselet hvis kontakten er løs. Det er fare for elektrisk støt eller brann.
6. Dette produktet må ikke brukes uten lampedeksel5) til innvendig belysning.
• Dette produktet er tungt. Vær forsiktig når det flyttes.
• Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller berør dem med våte/fuktige hender, for dette kan
forårsake hudskader eller frostskader.
• Unngå å utsette produktet for direkte sollys over lengre tid.
• Lyspærer6) som brukes i dette produktet er spesialpærer beregnet på husholdningsapparater. De egner seg ikke til rombelysning.
Daglig bruk
•
•
•
•
•
•
Ikke sett varme gryter på plastdelene i apparatet.
Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i apparatet. De kan eksplodere.
Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen.7)
Frosne matvarer må ikke fryses inn igjen når de har vært int.
Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar med instruksjonene fra ferdigrett-produsenten.
Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye. Les instruksjonene i de gjeldende avsnittene.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller musserende vin i fryseseksjonen, for det dannes
trykk på beholderen som kan føre til at den eksploderer, som igjen kan skade apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis de spises like etter at de er tatt ut av fryseren.
Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeider.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av apparatet.
• Ikke bruk skarpe redskaper for å fjerne rim fra apparatet. Bruk en plastskrape.
5) Hvis lampedekselet skal brukes
6) Hvis produktet er utstyrt med lys
7) Hvis apparatet er frostfritt (Frost Free).
30
Sikkerhetsinformasjon
• Undersøk avløpet for tinevann i kjøleskapet med jevne mellomrom. Rengjør avløpet ved
behov. Hvis avløpet er blokkert, vil vannet samle seg i bunnen av apparatet.
Installasjon
Følg nøye instruksjonene i avsnittene for tilkopling til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke er skadet. Ikke kople til et skadet apparat.
Meld øyeblikkelig fra i butikken der du kjøpte apparatet om eventuelle skader. I så fall må
du ta vare på emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du tilkopler apparatet, slik at oljen kan
samle seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt hele apparatet, ellers kan apparatet overopphetes. Følg instruksjonene som gjelder installasjonen for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside stå inn mot en vegg, slik at det unngås at man kan
berøre eller komme i kontakt med varme deler (kompressor, kondensator) og dermed pådra seg brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten av en radiator eller komfyr.
• Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig etter at apparatet er installert.
• Må bare kobles til drikkevannsforsyning.8)
Service
• Alt elektrisk arbeid som kreves i forbindelse med vedlikehold av dette skapet må utføres
av en faglært elektriker eller annen kompetent person.
• Ikke fjern dekselet til LED-belysningen. Kontakt nærmeste servicesenter hvis du trenger å
skifte LED-belysning.
• Dette produktet må kun repareres av autorisert servicesenter, og det må kun brukes originale reservedeler.
Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke gasser som skader ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller i
isolasjonsmaterialet. Dette apparatet skal ikke avhendes sammen med alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal avfallsbehandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling. Disse får du hos kommunen der du bor. Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som er merket med symbolet , kan gjenvinnes.
8) Hvis produktet er utstyrt med vanntilkobling.
Betjeningspanel
31
BETJENINGSPANEL
1
2
7
3
6
4
5
1 Knapp for senking av kjøleskapstemperaturen
2 Knapp for øking av kjøleskapstemperaturen
3 ON/OFF -knapp
OK-knapp
4 Knapp for økning av temperaturen i fryser
5 Display
6 Knapp for senkning av temperaturen i fryser
7 Mode-knapp
Det er mulig å endre den forhåndsdefinerte knappelyden til en høy tone ved å trykke
ned både MODE 7 og MINUS 6 i noen sekunder. Du kan tilbakestille den.
Display
1
2
10
9
3
4
8
7
6
5
1
2
3
4
5
6
7
Temperaturindikator
Feriefunksjon
Ekstra fuktighetsfunksjon
Fryser av
Fryserens temperaturindikator
Alarmindikator
Funksjon for kald drikke
32
Betjeningspanel
8 FROSTMATIC-funksjon
9 COOLMATIC-funksjon
10 Barnesikring
Slå på
Slik slår du på produktet:
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Trykk på kjøleskapets ON/OFF -knapp hvis displayet er slokket.
3. Alarmen kan gå etter noen sekunder.
For å nullstille alarmen, se "Alarm ved høy temperatur".
4. Hvis "dEMo" vises på displayet, er produktet i demonstrasjonsmodus. Se “Hva må gjøres,
hvis…”.
5. Temperaturindikatorene viser innstilt standardtemperatur.
For å stille inn en annen temperatur, se "Regulere temperaturen".
Slå av
Gå frem som følger for å slå apparatet av:
1. Trykk på ON/OFF-knappen i 5 sekunder.
2. Nå slukkes displayet.
3. For å koble fra maskinen fra strømmen, ta ut støpselet fra stikkontakten.
Slå kjøleskapet av
For å slå av kjøleskapet:
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon kommer til syne.
Kjøleskap av-indikatoren blinker.
Det står streker på kjøleskapindikatoren.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Kjøleskap av-indikatoren vises.
Slå på kjøleskapet
For å slå på kjøleskapet:
1. Trykk på kjøleskaptemperaturregulatoren.
Eller:
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon kommer til syne.
Kjøleskap av-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Kjøleskap av-indikatoren slukkes.
For å stille inn på en annen temperatur, se "Regulere temperaturen".
Regulere temperaturen
Den innstilte temperaturen i kjøleskapet og fryseren kan justeres ved å trykke på termostatbryteren.
Still inn standardtemperatur:
Betjeningspanel
33
• +5 °C i kjøleskapet
• -18 °C i fryseren
Temperaturindikatorene viser den innstilte temperaturen.
Slå av for å gjenopprette innstilt standardtemperatur.
Den valgte temperaturen nås innen et døgn.
Svingninger på noen grader rundt den innstilte temperaturen er normalt, og betyr ikke at
det er feil på skapet.
Etter strømbrudd gjenopprettes den innstilte temperaturen.
Barnesikring
Aktiver barnesikringen hvis du vil låse knappene og hindre utilsiktet betjening.
For å slå på funksjonen:
1. Hold Mode-knappen inne til displayet viser det tilhørende symbolet.
2. Barnesikringsindikatoren blinker.
3. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Barnesikringsindikatoren vises.
For å slå av funksjonen:
1. Hold Mode-knappen inne til barnesikringsindikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Barnesikringsindikatoren slokker.
Ekstra fuktighetsfunksjon
Hvis du må øke fuktigheten i kjøleskapet, foreslår vi at du aktiverer ekstra fuktighets-funksjonen.
For å slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon kommer til syne.
Ekstra fuktighet-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Ekstra fuktighet-indikatoren vises.
For å slå av funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til ekstra fuktighet-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Ekstra fuktighet-indikatoren slukker.
COOLMATIC-funksjon
Hvis du skal legge inn en større mengde romtemperert mat, for eksempel etter at du har
handlet, foreslår vi at du aktiverer COOLMATIC-funksjonen på forhånd slik at matvarene avkjøles raskere. Samtidig unngår du at matvarene som allerede befinner seg i kjøleskapet blir
oppvarmet.
Slik slår du på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.
34
Betjeningspanel
COOLMATIC-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
COOLMATIC-indikatoren vises.
COOLMATIC-funksjonen slår seg automatisk av etter ca. 6 timer.
Slik slår du av funksjonen før den slutter automatisk:
1. Trykk på Mode-knappen til COOLMATIC-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. COOLMATIC-indikatoren slokker.
Funksjonen slås av ved å velge en annen innstilt temperatur i kjøleskapet.
Minute Minder-funksjon
Minute Minder -funksjonen skal brukes til å stille inn en alarm på et ønsket tidspunkt. Denne funksjonen er nyttig for eksempel når en oppskrift krever at du avkjøler en blanding en
viss tid eller hvis du trenger en påminnelse for ikke å glemme flasker som du har satt i fryseren så de skal bli fort kalde.
Slik slår du på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.
Minute Minder -indikatoren blinker.
Tidsuret viser den innstilte verdien (30 minutter) i noen sekunder.
2. Trykk på knappen for temperatur i kjøleskapet for å endre innstilt verdi på Tidsuret fra 1
til 90 minutter.
3. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Minute Minder -indikatoren vises.
Tidsuret begynner å blinke (min).
Når nedtellingen er ferdig, blinker Minute Minder -indikatoren og det høres en alarm:
1. Ta ut eventuelle drikkevarer som står i fryseseksjonen.
2. Trykk på OK -knappen for å slå av alarmen og avslutte funksjonen.
Det er mulig å deaktivere funksjonen når som helst under nedtellingen:
1. Trykk på Mode-knappen til Minute Minder -indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Minute Minder -indikatoren slokker.
Du kan når som helst endre tidspunktet under nedtellingen og på slutten, ved å trykke på
knapp for senking av kjøleskapstemperaturen eller knapp for øking av kjøleskapstemperaturen.
FROSTMATIC-funksjon
Slik slår du på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.
FROSTMATIC-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
FROSTMATIC-indikatoren vises.
Første gangs bruk
35
Denne funksjonen stopper automatisk etter 52 timer.
Slik slår du av funksjonen før den slutter automatisk:
1. Trykk på Mode-knappen til FROSTMATIC-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. FROSTMATIC-indikatoren slokker.
Plasser de ferske matvarene som skal fryses i FROSTMATIC-kurven.
Funksjonen slås av ved å velge en annen innstilt temperatur på fryseren.
Høy temperatur-alarm
En temperaturøkning i fryseseksjonen (for eksempel på grunn av tidligere strømbrudd) vises
ved at:
• alarmen og frysertemperaturindikatorene blinker
• det høres et lydsignal.
For å nullstille alarmen:
1. Trykk på en vilkårlig knapp.
2. Lydsignalet slås av.
3. Frysertemperaturindikatoren viser den høyest oppnådde temperatuaren i noen sekunder. Viser deretter den innstilte temperaturen.
4. Alarmindikatoren fortsetter å blinke til normale forhold gjenopprettes.
Da slutter alarmindikatoren å blinke.
Alarm ved åpen dør
Hvis kjøleskapdøren blir stående åpen i noen minutter, aktiveres en alarm. Alarmen ved
åpen dør vises ved:
• Alarmindikator blinker
• lydsignal
Når normale forhold er gjenopprettet (døren er lukket), stopper alarmen.
FØRSTE GANGS BRUK
Rengjøre inne i apparatet
Før du tar apparatet i bruk, må du vaske det innvendig samt alt utstyret i lunkent vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne den typiske lukten i flunkende nye apparater.
Husk å tørke nøye.
Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, da dette vil skade overflaten.
DAGLIG BRUK
Oppbevaring av frosne matvarer
Når apparatet slås på for første gang eller etter en periode der det ikke har vært i bruk, må
du la apparatet stå på i minst 2 timer på høyeste innstilling før du legger inn matvarer.
36
Daglig bruk
Dersom det oppstår tining, f.eks. på grunn av strømbrudd, og hvis strømmen er borte lengre
enn den verdien som er oppført i tabellen over tekniske egenskaper under "stigetid", må den
tinte maten brukes opp så raskt som mulig eller tilberedes øyeblikkelig og så fryses inn igjen
(etter avkjøling)
Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i kjøleseksjonen eller ved romtemperatur før de
skal brukes i forhold til hvor mye tid du har til rådighet.
Små stykker kan også tilberedes mens de ennå er frosne, direkte fra fryseren: I så fall tar
tilberedningen lengre tid.
Luftkjøling
ClimaTech-teknologi gir muligheten for at maten
avkjøles raskt og det blir en jevnere temperatur i
rommet.
Denne innretningen gjør at matvarene nedkjøles
raskere og gir en jevnere temperatur i seksjonen.
CleanAir Control filter
Dette produktet er utstyrt med et kullfilter bak en klaff i luftventilasjonsboksens bakvegg.
Filteret renser luften fra uønsket lukt i kjøleseksjonen, noe som innebærer at oppbevaringskvaliteten er ytterligere forbedret.
Daglig bruk
Flyttbare hyller
Veggene i kjøleskapet er utstyrt med en rekke riller, slik at hyllene kan plasseres etter ønske.
Flaskehylle
Plasser flaskene (med åpningen pekende fremover) i den forhåndsplasserte hyllen.
Hvis hyllen er plassert horisontalt, skal du bare
plassere lukkede flasker i den.
Denne flaskehyllen kan vippes opp for å oppbevare åpnede flasker. For å gjøre dette, løfter du hyllen, slik at den kan plasseres på nivået ovenfor.
37
38
Daglig bruk
Plassere dørhyllene
Dørhyllene kan plasseres i ulike høyder for
oppbevaring av matvarebeholdere av forskjellig størrelse.
Gå frem som følger for å justere høyden på
hyllene:
Trekk forsiktig hyllen i pilenes retning til den
kommer løs. Sett den deretter i ønsket stilling.
FreshBox-skuff
Denne innretningen gjør at matvarene nedkjøles
raskere og gir en jevnere temperatur i skuffen.
Slik slår du på funksjonen:
1. Slå på COOLMATIC-funksjonen.
2. COOLMATIC-indikatoren tennes.
3. Skyv klaffen opp som vist på illustrasjonen.
For å slå av funksjonen:
1. Skyv klaffen ned.
2. Slå av COOLMATIC-funksjonen.
3. COOLMATIC-indikatoren slokker.
Funksjonen slås av automatisk etter noen timer.
Daglig bruk
ProFresh-modus
Hvis rommet ikke trengs som FreshBox, kan innstillingene endres i rekkefølge for å bruke den bare som svalskuff.
Slik slår du på funksjonen:
1. Skyv klaffen opp som vist på illustrasjonen.
For å slå av funksjonen:
1. Skyv klaffen ned.
QuickChill med drikke
Med denne funksjonen kjøles drikken raskt ned.
Slik slår du på funksjonen:
1. Ta ut skuffen eller sett opp FreshBox-skuffen
og sett flaskestativet foran QuickChill sporene
som vist i figuren.
2. Slå på COOLMATIC-funksjonen.
3. COOLMATIC-indikatoren tennes.
4. Skyv klaffen opp som vist på illustrasjonen.
For å slå av funksjonen:
1. Skyv klaffen ned.
2. Slå av COOLMATIC-funksjonen.
3. COOLMATIC-indikatoren slokker.
Funksjonen slås av automatisk etter noen timer.
39
40
Nyttige tips og råd
MAXIBOX-skuff
Skuffen er egnet for oppbevaring av frukt og
grønnsaker.
Det er en skillevegg inne i skuffen, som kan flyttes
slik at du kan inndele skuffen etter eget behov.
Det ligger en rist (avhengig av modell) på bunnen
av skuffen, for at frukt og grønnsaker ikke skal
komme i kontakt med fuktighet som kan oppstå
på bunnen.
Alle delene i skuffen kan tas ut for rengjøring
Fjerne frysekurver fra fryseren
2
2
1
1
Frysekurvene er utstyrt med en stoppesikring som forhindrer at de kan falle ut eller fjernes utilsiktet. Når du vil fjerne kurven fra fryseren, trekker du den mot deg, og når kurven
når stoppepunktet, fjerner du den ved å vippe fronten oppover.
Når du vil sette kurven på plass igjen, løftes kurven litt opp i fronten for å sette den inn i
fryseren. Når kurven er over stoppepunktet, skyver du den tilbake i posisjon.
NYTTIGE TIPS OG RÅD
Normale lyder under drift
• Du kan høre en lav gurglelyd eller boblelyd når kuldemediet pumpes gjennom spolekretsen eller rørledningene. Dette er normalt.
• Når kompressoren går, pumpes kuldemediet rundt i kjølesystemet, og du hører en summe- og pulserende lyd fra kompressoren. Dette er normalt.
• Den termiske utvidingen kan forårsake en plutselig knakelyd. Det er et naturlig, ikke farlig
fysisk fenomen. Dette er normalt.
Tips til energisparing
• Ikke åpne døren ofte eller la den stå åpen lenger enn absolutt nødvendig.
Nyttige tips og råd
41
• Dersom romtemperaturen er høy, termostatbryteren står på høyeste innstilling og apparatet er fullt av mat, vil kompressoren gå uavbrutt, noe som fører til at det dannes rim
eller is på fordamperen. Hvis dette skjer, dreies termostatbryteren til en lavere innstilling,
slik at apparatet avrimes automatisk og strømforbruket reduseres.
Tips til kjøling av ferske matvarer
For best mulig effekt:
• Oppbevar ikke varme matvarer eller dampende væsker i kjøleskapet.
• Dekk til maten eller pakk den inn, særlig hvis den har sterk lukt.
• Plasser maten slik at luften kan sirkulere fritt rundt den.
Tips til kjøling
Nyttige tips:
Kjøtt (alle typer): pakkes i plastposer og plasseres på glasshyllen over grønnsskskuffen.
Kjøtt bør kun oppbevares slik i én, eller maks. to dager.
Ferdig tilberedte retter, kalde retter osv.: tildekkes godt og plasseres på hvilken som helst
hylle.
Frukt og grønnsaker: renses nøye og plasseres i spesialskuffen(e).
Smør og ost: plasseres i lufttette bokser eller pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie for å holde
luft borte så godt som mulig.
Melk: Melkebeholderne bør være lukket og bør oppbevares i flaskehyllen i døren.
Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun oppbevares i kjøleskap dersom de er godt innpakket.
Tips til frysing
Her følger noen nyttige tips som gir best mulig frysing:
• maksimal mengde matvarer som kan innfryses i løpet av ett døgn er oppført på typeskiltet;
• innfrysingen tar et døgn. Det bør ikke legges flere matvarer inn i fryseren i denne perioden;
• kun ferske matvarer av høy kvalitet og som er godt renset bør innfryses;
• pakk matvarene i små porsjoner, slik at de innfryses raskt og helt til kjernen og slik at det
senere blir enklere å tine kun den mengden du vil bruke;
• pakk maten inn i aluminiumsfolie eller plast og sørg for at pakkene er lufttette;
• ikke la ferske, ufrosne matvarer komme i kontakt med matvarer som allerede er frosne
for å hindre at temperaturen øker i disse;
• magre matvarer har lenger holdbarhet enn fete; salt reduserer matvarenes oppbevaringstid;
• saftis som spises like etter at de er tatt ut av fryseseksjonen, kan forårsake frostskader på
huden;
• det er lurt å merke hver enkelt pakke med innfrysingsdatoen, slik at du lettere kan følge
med på oppbevaringstiden.
Tips til oppbevaring av frosne matvarer
For at apparatet skal oppnå best mulig effekt, bør du:
• Påse at frosne matvarer har vært oppbevart på riktig måte i butikken.
42
Stell og rengjøring
•
•
•
•
Påse at frosne matvarer fraktes fra butikken til fryseren din hjemme på kortest mulig tid.
Døren må ikke åpnes for ofte, og ikke stå åpen lenger enn nødvendig.
Når maten er tint bederves den raskt og kan ikke fryses inn igjen.
Ikke overskrid oppbevaringstidene som matvareprodusenten har merket emballasjen
med.
STELL OG RENGJØRING
OBS
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du starter enhver rengjøring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal derfor kun utføres av autorisert tekniker.
Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
• Rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
• Kontrollere dørpakningene regelmessig og vask dem for å sikre at de er rene og fri for
matrester.
• Skyll og tørk grundig.
Ikke trekk i, flytt eller påfør skade på rør og/eller kabler inne i kabinettet.
Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver, sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller
vokspoleringsmidler for å rengjøre inne i apparatet. Dette skader overflaten og etterlater
sterk lukt.
Rengjør kondenseren (sort rist) og kompressoren på baksiden av produktet med en børste.
Dette forbedrer produktets ytelse og reduserer energiforbruket.
Pass på at du ikke skader kjølesystemet.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader plastdelene
som er brukt i dette apparatet. Derfor anbefaler vi at utsiden av dette apparatet kun rengjøres med varmt vann tilsatt litt flytende oppvaskmiddel.
Etter rengjøring settes støpselet inn i stikkontakten igjen.
Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk blir rim automatisk fjernet fra kjøleseksjonens fordamper hver gang motorkompressoren stopper. Smeltevannet ledes ut gjennom et dreneringsrør og ned i en beholder på baksiden av apparatet, over motorkompressoren, hvor det fordamper.
Hva må gjøres, hvis...
43
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet for smeltevann midt i kjøleseksjonens kanal med jevne
mellomrom for å hindre at vannet svømmer over
og drypper ned på maten inne i seksjonen. Bruk
vedlagte spesialrenser. Den sitter allerede i dreneringshullet.
Avriming av fryseren
Fryseseksjonen på denne modellen er en "no frost" type. Dette betyr at det ikke danner seg
rim under bruk, hverken på de indre veggene eller på matvarene.
Det faktum at det ikke danner seg rim skyldes en kontinuerlig sirkulasjon av kald luft inne i
seksjonen, som drives av en vifte som reguleres automatisk.
HVA MÅ GJØRES, HVIS...
OBS
Før feilsøking skal støpselet trekkes ut av stikkontakten.
Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten i denne bruksanvisningen må kun utbedres av autorisert elektriker eller godkjent serviceverksted.
Produktet lager lyder under normal drift (kompressor, sirkulering av kjølevæske).
Problem
Mulig årsak
Løsning
Produktet lager støy.
Produktet står ikke støtt.
Kontroller at skapet står stabilt
(alle fire føttene skal være på gulvet).
Kompressoren går kontinuerlig.
Termostaten kan være feil innstilt.
Still inn på en høyere temperatur.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Se "Lukke døren".
Døren har blitt åpnet for ofte.
Ikke la døren stå åpen lengre enn
nødvendig.
Matvarene har for høy temperatur.
La matvarene avkjøle seg til romtemperatur før du legger dem
inn.
Romtemperaturen er for høy.
Senk romtemperaturen.
44
Hva må gjøres, hvis...
Problem
Mulig årsak
Løsning
FROSTMATIC er aktivert.
Se etter i "FROSTMATIC -funksjonen".
COOLMATIC er aktivert.
Se etter i "COOLMATIC -funksjonen".
Det renner vann på bakveggen i kjøleskapet.
Rimet på bakveggen tiner under
den automatiske avrimingen.
Dette er normalt.
Det renner vann inne i
kjøleskapet.
Vannavløpet er tilstoppet.
Rengjør vannavløpet.
Innholdet i skapet hindrer at
vannet renner ned i oppsamlingsbeholderen.
Kontroller at innholdet i skapet
ikke berører bakveggen.
Det renner vann ned i
bunnen.
Tinevannets avløp fører ikke ned
på fordamperbrettet over kompressoren.
Fest tinevannsrøret til fordamperbrettet.
Det er for mye rim.
Matvarene er ikke pakket inn
skikkelig.
Pakk inn produktene bedre.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Se "Lukke døren".
Temperaturen i kjøleskapet er
for lav.
Still inn på en høyere temperatur.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Se "Lukke døren".
Matvarene har for høy temperatur.
La matvarene avkjøle seg til romtemperatur før du legger dem
inn.
Det er lagt inn for mange matvarer på en gang.
Legg inn færre matvarer samtidig.
Temperaturen i produktet
er for høy.
Temperaturen i kjøleskapet Den kalde luften sirkulerer ikke i
er for høy.
produktet.
Pass på at den kalde luften får
sirkulere inne i produktet.
Temperaturen i fryseren er
for høy.
Matvarene ligger for tett inntil
hverandre.
Plasser matvarene slik at den kalde luften kan sirkulere.
Produktet fungerer ikke.
Produktet er slått av.
Slå på produktet.
Støpselet sitter ikke skikkelig i
stikkontakten.
Sett støpselet skikkelig inn i stikkontakten.
Produktet har ikke strøm. Det er
ikke strøm i stikkontakten.
Koble et annet elektrisk apparat
til stikkontakten for å sjekke om
den er strømførende. Kontakt en
autorisert elektriker.
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Lampen virker ikke.
Tekniske data
Problem
"dEMo" til syne i displayet.
Mulig årsak
Produktet er i demonstrasjonsmodus.
45
Løsning
Hold den nede i ca. 10 sek. til OKknappen til det høres en lyd og
displayet slukkes en kort stund:
produktet begynner å fungere
som det skal
Hvis rådene ikke hjelper, må du ta kontakt med nærmeste serviceverksted.
Lukke døren
1. Rengjør dørpakningene.
2. Om nødvendig, juster døren. Se etter i "Montering".
3. Skift ut defekte pakninger ved behov. Kontakt kundeservice.
TEKNISKE DATA
Mål
Høyde
1850 mm
Bredde
595 mm
Dybde
658 mm
Tid, temperaturøkning
18 t
Spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Den tekniske informasjonen finner du på typeskiltet til venstre på innsiden av produktet og
på energietiketten.
MONTERING
ADVARSEL
Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig for din egen sikkerhets skyld og for informasjon om
korrekt operasjon av apparatet, før apparatet installeres.
Plassering
Installet dette apparatet på et sted der romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen
som er oppført på apparatets typeskilt:
46
Montering
Klimaklasse
Romtemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
ADVARSEL
Det må være mulig å frakoble apparatet fra
strømforsyningen. Støpslet skal derfor alltid være
lett tilgjengelig etter installasjon.
A
B
20 mm
Apparatet bør installeres i god avstand fra varmekilder, som radiatorer, varmtvannsberedere, direkte sollys osv. Påse at luften kan sirkulere fritt
rundt baksiden av kabinettet. For å oppnå best
ytelse når apparatet er plassert under et overskap,
må minste avstanden mellom toppen av apparatet
og skapet være minst 100 mm . Ideellt sett burde
apparatet ikke plasseres under overskap. En eller
flere justerbare føtter på bunnen av skapet muliggjør nøyaktig vatring.
100 mm
min
Lokalitet
Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre deg om at spenningen og frekvensen
som er oppført på typeskiltet samsvarer med strømnettet i hjemmet ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal apparatet koples til en separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiver.
Montering
Avstandsstykker bak
De to avstandsstykkene ligger i posen med dokumentasjon.
Slik monterer du avstandsstykkene:
1. Løsne skruen.
2. Fest avstandsstykket under skruen.
3. Drei avstandsstykket til posisjonen til høyre.
4. Stram skruene.
2
1
4
Plan oppstilling
Pass på at skapet står i vater. Dette kan gjøres
med to justerbare føtter på undersiden fremme.
3
47
48
Miljøhensyn
Fjerne hyllestopperne
Apparatet ditt er utstyrt med hyllestoppere som
gjør det mulig å låse hyllene under transport.
Gå frem som følger for å fjerne dem:
1. Flytt hyllestopperne i retning mot pilen (A).
2. Løft hyllen i bakkant og skyv den forover til
den løsner (B).
3. Fjern stopperne (C).
A
B
C
Installere CleanAir Control -filter
CleanAir Control-filteret er et aktivt kullfilter
som absorberer ubehagelig lukt og opprettholder den beste lukten og aromaen for alle
matvarer uten risiko for at lukten skal smitte
over på andre matvarer.
Ved levering er kullfilteret i en plastpose for
å opprettholde levetiden og egenskapene.
Filteret skal plasseres bak klaffen før apparatet slås på.
1. Åpne klaffdekselet.
2. Ta filteret ut av plastposen.
3. Sett filteret inn i slissen på baksiden av
klaffen.
4. Lukk dekselet.
Filteret bør håndteres forsiktig, slik at partikler ikke løsner fra overflaten. Filteret bør byttes
hver sjette måned.
Omhengsling av døren
Hvis du vil forandre på dørens åpningsretning, ta kontakt med nærmeste kundeserviceavdeling. Mot regning vil en tekniker ved servicesenteret hengsle om døren på apparatet ditt.
MILJØHENSYN
Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles
som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk
og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å
Miljøhensyn
49
forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
50
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat
den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år,
med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter.
Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att
få ut så mycket som möjligt av produkten.
TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
I AEG:s webbutik finner du allting som du behöver för att
hålla dina AEG-produkter snygga och i perfekt skick. Du
hittar ett brett sortiment av tillbehör som utformats och
tillverkats med de högsta kvalitetskrav man kan förvänta
sig: från köksredskap för specialister till bestickkorgar,
från flaskställ till tvättpåsar för ömtåliga plagg...
Besök webbshopen på
www.aeg.com/shop
Innehåll
51
INNEHÅLL
52 Säkerhetsinformation
55 Kontrollpanel
59 När maskinen används första
gången
60 Daglig användning
64 Råd och tips
66 Underhåll och rengöring
67 Om maskinen inte fungerar
69 Tekniska data
69 Installation
72 Miljöskydd
Följande symboler används i denna
bruksanvisning:
Viktig information för din personliga
säkerhet och information om hur skador
undviks på apparaten.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar
52
Säkerhetsinformation
SÄKERHETSINFORMATION
För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt är det
viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder produkten första gången. För att undvika onödiga misstag
och olyckor är det viktigt att alla som använder produkten har god kännedom om dess
skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med
produkten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall skötas.
För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och
följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att föreskrifterna inte har följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk
eller sensorisk förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte
instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder produkten för att säkerställa att de inte leker
med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga.
• När du skall kassera produkten: koppla loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så
nära produkten som möjligt) och demontera dörrarna så att lekande barn inte utsätts för
elektriska stötar eller löper risk att bli innestängda.
• Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt som
har en fjäderbelastad spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då finns det ingen risk att produkten blir en dödsfälla för barn.
Allmän säkerhet
VARNING
Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet.
• Produkten är avsedd för förvaring av matvaror och/eller drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
• Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater inne i produkten, (t.ex. en glassmaskin), såvida de
inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas,
men den är dock brandfarlig.
Se till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av produkten.
Om kylkretsen skadas:
Säkerhetsinformation
53
– undvik att komma nära öppen eld och antändande källor
– ventilera noga rummet där produkten står
• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna produkt på
något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.
VARNING
Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal för att undvika fara.
•
•
•
•
1. Nätkabeln får inte förlängas.
2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av produktens baksida. En skadad
stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk för elektriska stötar eller brand
föreligger.
6. Produkten får inte användas utan att innerbelysningens lampskydd sitter på plats9)
över den inre belysningen.
Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar den.
Plocka inte ut matvaror från frysfacket, och ta inte i dem, med våta eller fuktiga händer
eftersom detta kan leda till skador på huden eller frost-/frysskador.
Se till att produkten inte exponeras för direkt solsken under långa perioder.
Lamporna10)som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda
för användning i produkten. De lämpar sig inte som rumsbelysning.
Daglig användning
•
•
•
•
•
•
Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten.
Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten eftersom de kan explodera.
Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen.11)
Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.
Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
Följ noga rekommendationerna om förvaring från produktens tillverkare. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i frysen eftersom detta skapar ett tryck i
behållaren som då kan explodera och skada frysen.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de konsumeras direkt från frysen.
Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och koppla loss den från eluttaget före underhåll.
• Rengör inte produkten med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från produkten. Använd i stället en
plastskrapa.
9) Om produkten har ett lampskydd.
10) Om produkten har en lampa.
11) Om produkten är frostfri.
54
Säkerhetsinformation
• Kontrollera regelbundet produktens tömning av avfrostat vatten. Rengör vid behov tömningskanalen. Om tömningskanalen täpps igen kommer vatten att samlas på produktens
botten.
Installation
För den elektriska anslutningen, följ noga anvisningarna i respektive avsnitt.
• Packa upp produkten och kontrollera att den inte har några utvändiga skador. Anslut
inte produkten om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.
• Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så
att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För
att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.
• När så är möjligt bör produktens baksida vara vänd mot en vägg för att undvika risken
för brännskador genom kontakt med produktens varma delar (kompressor, kondensor).
• Produkten får inte placeras nära värmeelement eller spisar.
• Säkerställ att elkontakten är åtkomlig efter installation av produkten.
• Produkten får endast anslutas till ett dricksvattenssystem. 12)
Service
• Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra service på produkten ska utföras
av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
• Ta inte bort skärmen till LED-ljuset. Kontakta närmaste serviceverkstad för att vid behov
byta LED-ljuspanelen.
• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Endast
originaldelar får användas.
Miljöskydd
Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas
som kan skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna produkt
som är märkta med symbolen kan återvinnas.
12) Om produkten har en vattenanslutning.
Kontrollpanel
55
KONTROLLPANEL
1
2
7
3
6
4
5
1 Kyl temperaturreglage minus (kallare)
2 Kyl temperaturreglage plus (varmare)
3 ON/OFF -knapp
OK-knapp
4 Frys temperaturreglage plus (varmare)
5 Display
6 Frys temperaturreglage minus (kallare)
7 Mode-knapp
Det går att ändra de förinställda knappljuden till att låta högre genom att samtidigt
trycka in MODE 7 -knappen och MINUS 6 -knappen i några sekunder. Ljudet kan
ändras tillbaka.
Display
1
2
10
9
3
4
8
7
6
5
1
2
3
4
5
6
Temperaturdisplay för kyl
Semesterfunktion
Extra fukt-funktion
Kylen avstängd
Temperaturindikering för frys
Larmindikator
56
Kontrollpanel
7
8
9
10
Funktionen Dryckkylning
FROSTMATIC-funktionen
COOLMATIC-funktionen
Barnlås
Slå på
Gör på följande sätt för att slå på produkten:
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på produktens ON/OFF -knapp om displayen inte är tänd.
3. Larmet kan ljuda efter några sekunder.
För återställning av larmet, se "Larm vid för hög temperatur".
4. Om "dEMo" visas på displayen är produkten i demonstrationsläge. Se avsnittet "Om maskinen inte fungerar".
5. Temperaturindikeringarna visar den inställda standardtemperaturen.
Se avsnittet "Temperaturreglering" om du vill välja en annan temperatur.
Stänga av
Gör på följande sätt för att stänga av produkten:
1. Tryck på ON/OFF-knappen i 5 sekunder.
2. Displayen stängs av.
3. För att koppla loss produkten från strömkällan: Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
Stänga av kylen
Stänga av kylen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.
Kontrollampan för avstängd kyl blinkar.
Kylindikatorn visar streck.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan för avstängd kyl tänds.
Slå på kylen
Slå på kylen:
1. Tryck på kylens temperaturreglage.
Eller:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.
Kontrollampan för avstängd kyl blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan för avstängd kyl släcks.
Se avsnittet "Temperaturreglering" om du vill välja en annan temperatur.
Temperaturreglering
Den inställda temperaturen för kylen och frysen kan justeras genom att man trycker på
temperaturreglaget.
Kontrollpanel
57
Ställa in standardtemperatur:
• +5 °C i kylen
• -18 °C i frysen
Temperaturdisplayen visar den inställda temperaturen.
För att återställa den inställda standardtemperaturen stänger du av produkten.
Den inställda temperaturen uppnås inom 24 timmar.
Några graders variation kring den inställda temperaturen är normalt och innebär inte att
det är fel på produkten.
Efter ett strömavbrott sparas den inställda temperaturen.
Barnlås
Välj barnlåsfunktionen för att låsa knapparna så att de inte används oavsiktligt.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.
2. Kontrollampan för barnlåset blinkar.
3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
Kontrollampan för barnlåset tänds.
Avaktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan för barnlåset blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan för barnlåset släcks.
Extra fukt-funktion
Om du behöver öka luftfuktigheten i kylen rekommenderar vi att du aktiverar Extra fuktfunktionen.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.
Kontrollampan för Extra fukt blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
Kontrollampan för Extra fukt tänds.
Avaktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan för Extra fukt blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan för Extra fukt släcks.
COOLMATIC-funktionen
Om du behöver lägga in en större mängd varma matvaror när du har handlat rekommenderar vi att du aktiverar COOLMATIC-funktionen för att kyla matvarorna snabbare för att inte
värma upp andra matvaror i produkten.
Aktivera funktionen:
58
Kontrollpanel
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.
COOLMATIC-kontrollampan blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
COOLMATIC-kontrollampan visas.
COOLMATIC stängs av automatiskt efter cirka 6 timmar.
Gör följande för att avaktivera funktionen innan den stängs av automatiskt:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan COOLMATIC blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan COOLMATIC släcks.
Funktionen avaktiveras när man väljer en annan temperatur i kylen.
Minute Minder-funktionen
Funktionen Minute Minder används för att ställa in en signal vid en önskad tidpunkt. Den är
användbar exempelvis när ett recept kräver att man låter en blandning svalna under en viss
tid, eller när en påminnelse behövs för att inte glömma bort flaskor som har lagts i frysen
för snabb kylning.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.
Minute Minder -kontrollampan blinkar.
Timern visar det inställda värdet (30 minuter) i några sekunder.
2. Tryck på kyltemperaturknappen för att ändra det inställda värdet från 1 till 90 minuter.
3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
Minute Minder -kontrollampan visas.
Timern börjar att blinka (min).
När nedräkningen är över blinkar Minute Minder -indikatorn och ett ljudlarm hörs:
1. Ta ut dryckerna ur frysen.
2. Tryck på OK -knappen för att stänga av ljudet och avsluta funktionen.
Det går att avaktivera funktionen när som helst under nedräkningen:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan Minute Minder blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan Minute Minder släcks.
Det går att ändra den inställda tiden när som helst under nedräkningen och innan den är
över, genom att trycka på kylens temperaturknapp för att sänka temperaturen och kylens
temperaturknapp för att höja temperaturen.
FROSTMATIC-funktionen
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.
FROSTMATIC-kontrollampan blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
FROSTMATIC-kontrollampan visas.
När maskinen används första gången
59
Denna funktion stängs av automatiskt efter 52 timmar
Gör följande för att avaktivera funktionen innan den stängs av automatiskt:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan FROSTMATIC blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan FROSTMATIC släcks.
Placera den färska maten som skall frysas i FROSTMATIC-korgen.
Funktionen avaktiveras när man väljer en annan temperatur i frysen.
Larm vid för hög temperatur
En temperaturökning i frysen (t.ex. på grund av ett tidigare strömavbrott) indikeras på följande sätt:
• Kontrollamporna för larm och frystemperatur blinkar.
• Larmet ljuder.
Återställa larmet:
1. Tryck på valfri knapp.
2. Ljudsignalen stängs av.
3. Frysens temperaturdisplay visar den högsta uppnådda temperaturen i några sekunder.
Därefter visas återigen den inställda temperaturen.
4. Kontrollampan för larm fortsätter att blinka tills de normala förhållandena har återställts.
När larmet har återställts släcks kontrollampan för larm.
Larm vid öppen dörr
En ljudsignal avges om kylens dörr lämnas öppen några minuter. Larmtillståndet för öppen
dörr indikeras av att:
• larmkontrollampan blinkar
• ljudsignal låter
När normala förhållanden har återställts (dörren är stängd) stängs ljudlarmet av.
NÄR MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
Invändig rengöring
Innan du använder produkten första gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör
med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort den typiska lukten hos
nya produkter. Eftertorka sedan noga.
Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen.
60
Daglig användning
DAGLIG ANVÄNDNING
Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge, låt produkten stå på i minst två
timmar innan du lägger in några matvaror.
I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet varar längre
än den tid som anges i den tekniska informationen under Temperaturökningstid, måste den
tinade maten konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den används, tinas i kylen eller vid rumstemperatur beroende på den tid som står till förfogande för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt från frysen medan de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i detta fall dock lite längre tid.
Luftkylning
ClimaTech-tekniken gör att maten kyls ner snabbt
och ger en jämnare temperatur.
Med denna funktion kan du snabbt kyla mat och
få en jämnare temperatur i utrymmet.
CleanAir Control-filtret
Din produkt är utrustad med ett kolfilter som sitter bakom en lucka i den bakre väggen.
Filtret renar luften från oönskade lukter i kylavdelningen, vilket ytterligare förbättrar lagringskvaliteten.
Daglig användning
Flyttbara hyllor
Väggarna i kylen är försedda med ett antal skenor
så att hyllorna kan placeras enligt önskemål.
Flaskhylla
Placera flaskorna (med öppningarna vända utåt) i
den redan installerade hyllan.
Lägg endast in förslutna flaskor om hyllan är placerad horisontellt.
Flaskhyllan kan dock vinklas för att kunna förvara
öppnade flaskor. För att vinkla flaskhyllan, drag ut
det så långt att framkanten kan flyttas upp och
placeras på nästa högre nivå.
61
62
Daglig användning
Placering av dörrhyllorna
För att kunna förvara matförpackningar i olika storlekar kan dörrhyllorna placeras på olika nivåer.
Justera hyllorna på följande sätt:
Drag hyllan gradvis i pilarnas riktning tills
den blir fri, placera den sedan enligt önskan.
FreshBox-låda
Med denna funktion kan du snabbt kyla mat och
få en jämnare temperatur i lådan.
Aktivera funktionen:
1. Aktivera COOLMATIC-funktionen.
2. COOLMATIC-kontrollampan tänds.
3. Tryck luckan uppåt enligt bilden.
Avaktivera funktionen:
1. Tryck ner luckan.
2. Avaktivera COOLMATIC-funktionen.
3. COOLMATIC-kontrollampan släcks.
Funktionen stängs av automatiskt efter några
timmar.
Daglig användning
ProFresh-läge
Om utrymmet inte behövs som FreshBox, kan du
ändra inställningarna så att det endast fungerar
som en låda med lägre temperatur.
Aktivera funktionen:
1. Tryck luckan uppåt enligt bilden.
Avaktivera funktionen:
1. Tryck ner luckan.
QuickChill av drycker
Den här funktionen möjliggör snabb nerkylning av
drycker.
Aktivera funktionen:
1. Ta bort eller vänd FreshBox-lådan uppåt och
sätt flaskstället framför QuickChill-öppningarna som på bilden.
2. Aktivera COOLMATIC-funktionen.
3. COOLMATIC-kontrollampan tänds.
4. Tryck luckan uppåt enligt bilden.
Avaktivera funktionen:
1. Tryck ner luckan.
2. Avaktivera COOLMATIC-funktionen.
3. COOLMATIC-kontrollampan släcks.
Funktionen stängs av automatiskt efter några timmar.
63
64
Råd och tips
MAXIBOX-låda
Den här lådan är lämplig för förvaring av frukt
och grönsaker.
Det finns en avdelare (på vissa modeller) i lådan
som kan placeras i olika positioner så att du kan
dela in lådan enligt dina personliga behov.
Det finns ett galler (på vissa modeller) i lådans
botten för att separera frukterna och grönsakerna
från eventuell fukt som kan bildas på botten.
Alla delar i lådan kan tas bort för rengöring
Urtagning av fryslådor från frysen
2
2
1
1
Fryslådorna har stopp som förhindrar att lådorna oavsiktligt dras ut eller ramlar ut. För att
ta ut en fryslåda ur frysen, drag lådan mot dig till stoppet och avlägsna den sedan genom
att vinkla den främre delen uppåt.
För att sätta tillbaks lådan, lyft upp den främre delen något för att föra in lådan i sitt spår.
När lådan har passerat förbi stoppen, skjut in hela lådan på plats.
RÅD OCH TIPS
Normala ljud under drift
• Det kan höras ett svagt porlande och ett bubblande ljud när köldmedlet pumpas genom
spiralrören och rörledningarna. Detta är normalt.
• När kompressorn är i drift pumpas köldmedlet runt och det hörs ett surrande och ett
pulserande ljud från kompressorn. Detta är normalt.
• Den termiska utvidgningen kan orsaka ett plötsligt knäppande ljud. Detta är ett naturligt
och ofarligt fysikaliskt fenomen. Detta är normalt.
Tips om energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
Råd och tips
65
• Om omgivningstemperatuen är hög, och temperaturreglaget är inställt på en hög temperatur och produkten är full med matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt och
medföra att frost eller is bildas på evaporatorn. Om detta inträffar, ställ in temperaturreglaget på en lägre temperatur för att möjliggöra automatisk avfrostning och därigenom också sänka energiförbrukningen.
Tips om kylning av färska livsmedel
För att erhålla bästa resultat:
• förvara inte varm mat eller avdunstande vätskor i kylskåpet
• täck över eller förpacka maten, särskilt om den har en stark smak
• placera mat så att luft kan cirkulera fritt omkring den
Tips om kylning
Praktiska råd:
Kött (alla typer): lägg i plastpåsar och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan.
Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på detta sätt i högst två dygn.
Tillagad mat och kalla rätter: dessa bör täckas över och kan placeras på valfri hylla.
Frukt och grönsaker: skölj av och rengör noga och lägg i den speciella grönsakslådan (eller
lådorna i förekommande fall).
Smör och ost: dessa produkter bör läggas i särskilda, lufttäta behållare eller förpackas i aluminiumfolie eller plastpåsar för att evakuera så mycket luft som möjligt.
Mjölkflaskor: dessa bör ha kapsyl och förvaras lämpligen i dörrens flaskställ.
Bananer, potatis och lökar som inte är förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.
Tips om infrysning
Här följer några värdefulla tips som hjälper dig att använda infrysningsfunktionen på bästa
sätt:
• Den maximala mängd mat som kan frysas in på 24 timmar anges på typskylten.
• Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat som skall frysas in bör inte läggas in
under denna period.
• Frys endast in färska och rengjorda matvaror av hög kvalitet.
• Dela upp maten i små portioner för en snabbare och fullständig infrysning. Sedan kan du
dessutom plocka ut och tina endast den mängd du behöver.
• Slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg den i plastpåsar, och se till att förpackningarna
är lufttäta.
• Låt inte färsk, ej infryst mat komma i kontakt med redan infryst mat, detta för att temperaturen inte skall öka i den infrysta maten.
• Magra matvaror håller bättre och längre än feta. Salt förkortar matens lagringstid.
• Isglass kan, om den konsumeras direkt från frysfacket, orsaka frysskador på huden.
• Det är lämpligt att anteckna datumet för infrysning på varje separat förpackning så att
du kan hålla reda på förvaringstiderna.
Tips om förvaring av fryst mat
Observera följande för att utnyttja produktens prestanda på bästa sätt:
66
Underhåll och rengöring
• Kontrollera att kommersiellt infrysta matvaror har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.
• Transportera frysta matvaror från affären till frysen så snabbt som möjligt.
• Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
• När fryst mat tinas upp försämras den snabbt och får inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod som anges av matvarans tillverkare.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
FÖRSIKTIGHET
Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form av underhåll.
Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast
utföras av en auktoriserad servicetekniker.
Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum:
• rengör produkten insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa.
• inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell smuts.
• skölj och torka noga.
Dra inte i, flytta inte och undvik att skada rörledningarna och kablarna inne i produkten.
Använd aldrig skarpa rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter eller
vaxpolermedel för att rengöra produkten invändigt eftersom sådana produkter skadar ytfinishen och efterlämnar en stark lukt.
Rengör kondensorn (svart galler) och kompressorn på produktens baksida med en borste.
Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning.
Var försiktig så att du inte skadar kylsystemet.
Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i produkten. Vi rekommenderar därför att produktens ytterhölje endast rengörs
med varmt vatten och ett milt diskmedel.
Anslut produkten till eluttaget igen efter rengöringen.
Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt från evaporatorn i kylutrymmet varje gång kompressorn stannar under normal användning. Det avfrostade vattnet töms ut via en ränna i en särskild
behållare som sitter ovanför kompressorn på kylskåpets baksida, där vattnet avdunstar.
Om maskinen inte fungerar
67
Det är viktigt att regelbundet rengöra avfrostningsvattnets tömningshål i mitten av kylskåpsutrymmet för att undvika att vattnet rinner över
och droppar ned på matvarorna. Använd medföljande specialverktyg som redan sitter i tömningshålet.
Avfrostning av frysen
Frysavdelningen på denna modell är emellertid av "frostfri" typ. Detta innebär att det inte
bildas någon frost under drift, varken på innerväggarna eller matvarorna.
Att frost inte bildas beror på en kontinuerlig cirkulation av kalluft, som genereras av en automatiskt kontrollerad fläkt, inne i frysavdelningen.
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
FÖRSIKTIGHET
Ta ur stickkontakten från eluttaget innan felsökning påbörjas.
Endast en behörig elektriker eller annan kompetent person får utföra felsökning som inte
beskrivs i denna bruksanvisning.
Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).
Problem
Produkten bullrar.
Möjlig orsak
Produkten står ostadigt.
Kompressorn är kontinuer- Temperaturreglaget kan vara
ligt i drift.
felaktigt inställt.
Åtgärd
Kontrollera att produkten står
stadigt (alla fyra fötterna ska ha
kontakt med golvet).
Ställ in en högre temperatur.
Dörren är inte ordentligt stängd.
Se avsnittet "Stängning av dörren".
Dörren har öppnats för ofta.
Låt inte dörren stå öppen längre
än nödvändigt.
Matvarornas temperatur är för
hög.
Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du
lägger in dem.
68
Om maskinen inte fungerar
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Rumstemperaturen är för hög.
Sänk rumstemperaturen.
Funktionen FROSTMATIC är på.
Se "Funktionen FROSTMATIC".
Funktionen COOLMATIC är på.
Se "Funktionen COOLMATIC".
Vatten rinner på bakre
väggen i kylskåpet.
Under den automatiska avfrost- Detta är normalt.
ningen tinar frost på bakväggen.
Vatten rinner in i kylskåpet.
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
Produkter hindrar vattnet från
att rinna till vattenuppsamlaren.
Kontrollera att inga produkter har
kontakt med den bakre väggen.
Vatten rinner på golvet.
Smältvattnet rinner inte genom
utloppet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.
Anslut smältvattenutloppet till
avdunstningsbrickan.
Det har bildats för mycket
frost och is.
Matvarorna är inte korrekt förpackade.
Förpacka matvarorna ordentligt.
Dörren är inte ordentligt stängd.
Se avsnittet "Stängning av dörren".
Temperaturen i kylskåpet är för
låg.
Ställ in en högre temperatur.
Dörren är inte ordentligt stängd.
Se avsnittet "Stängning av dörren".
Matvarornas temperatur är för
hög.
Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du
lägger in dem.
Temperaturen i produkten
är för hög.
Många produkter har lagts in för Lägg in färre produkter för förförvaring samtidigt.
varing samtidigt.
Temperaturen i kylen är
för hög.
Kalluft cirkulerar inte i produkten.
Se till att kalluft kan cirkulera i
produkten.
Temperaturen i frysen är
för hög.
Matvaror är placerade för nära
varandra.
Placera matvarorna så att kalluft
kan cirkulera.
Produkten fungerar inte.
Produkten har stängts av.
Sätt på produkten.
Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt i
eluttaget.
Produkten får ingen ström. Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk produkt
till eluttaget. Kontakta en behörig
elektriker.
Belysningen fungerar inte.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
"dEMo" visas på displayen.
Produkten är i demonstrationsläge.
Håll OK-knappen intryckt ca 10
sek tills ljudsignalen hörs och displayen släcks en stund: produkten
börjar arbeta normalt.
Tekniska data
69
Kontakta vår lokala serviceverkstad om dessa råd inte löser problemet.
Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se avsnittet "Installation".
3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta vår lokala serviceavdelning.
TEKNISKA DATA
Mått
Höjd
1850 mm
Bredd
595 mm
Djup
658 mm
Frystid
18 h
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Teknisk information finns på typskylten på vänster sida inne i skåpet och på energietiketten.
INSTALLATION
VARNING
För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt, läs
noga igenom avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du installerar produkten.
Placering
Installera produkten på en plats där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass
som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 till +32 °C
N
+16 till +32 °C
ST
+16 till +38 °C
T
+16 till +43 °C
70
Installation
VARNING
Det skall vara möjligt att skilja produkten från elnätet; Därför måste stickkontakten vara åtkomlig
efter installationen.
B
A
20 mm
Produkten ska installeras på behörigt avstånd från
värmekällor som element, varmvattenberedare, direkt solljus etc. Se till att luft kan cirkulera fritt
runt produktens baksida. För bäst effekt ska det
finnas minst 100 mm fritt utrymme ovanför skåpets översida. Produkten bör dock inte placeras
under överhängande väggenheter. Skåpet ställs in
vågrätt med en eller flera justeringsfötter på skåpets botten.
100 mm
min
Placering
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med de värden som anges på typskylten.
Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att
ansluta produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har
följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EG-direktiven för CE-märkning.
Bakre distanshållare
De två distanshållarna finns i påsen med dokumentationen.
Montera distanshållarna på följande sätt:
1. Lossa skruven.
2. Sätt distanshållaren under skruven.
3. Vrid distanshållaren till rätt läge.
4. Dra åt skruvarna igen.
2
1
4
3
Installation
Avvägning
Se till att produkten står i våg där den installeras.
Det sker med de två justerbara fötterna på bottens framsida.
Borttagning av hyllspärrarna
Din produkt är utrustad med hyllspärrar för att
låsa hyllorna under transport.
För att ta bort hyllspärrarna:
1. Flytta hyllspärrarna i pilens riktning (A).
2. Lyft hyllan bakifrån och tryck den framåt tills
den kommer fri (B).
3. Ta bort spärrarna (C).
A
B
C
Montering av " CleanAir Control"-filter
CleanAir Control-filtret är ett aktivt kolfilter
som absorberar dålig lukt och bidrar till att
bevara bästa smak och arom hos alla matvaror utan risk för korskontaminering av lukter.
Vid leverans ligger kolfiltret i en plastpåse för
att dess prestanda och egenskaper ska bevaras. Filtret ska placeras på luckans baksida innan produkten slås på.
1. Öppna luckan.
2. Plocka fram filtret ur plastpåsen.
3. Sätt i filtret i spåret på luckans baksida.
4. Stäng luckan.
71
72
Miljöskydd
Hantera filtret försiktigt så att inte små fragment lossnar från ytan. Filtret bör bytas en
gång i halvåret.
Omhängning av dörrar
Om du vill hänga dörren åt andra hållet, kontaktar du närmaste serviceavdelning. En servicetekniker hänger om den mot en avgift.
MILJÖSKYDD
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
73
74
75
www.aeg.com/shop
210621924-A-062011
Download PDF