Dolmar | MH-2556 | MH-2556 - Dolmar

English / French / German / Italian / Dutch / Spanish
Pole Hedge Trimmer
Taille haie à Rallonge
Hock-Heckenschere
Tagliasiepi Prolungato a Scoppio
Stok Heggenschaar
Cortasetos Articulado de Altura
MH-2556
Instruction Manual
Manuel d’instructions
Betriebsanleitung
Manuale di istruzioni
Handleiding
Manual de instrucciones
Important:
Read this instruction manual thoroughly before using the Pole
Hedge Trimmer and follow the safety regulations carefully.
Be sure to keep this instruction manual for future reference.
Important:
Lire entièrement ce manuel d’instructions avant d’utiliser la taille
haie à rallonge et respecter toutes les consignes de sécurité.
S’assurer de conserver ce manuel d’instructions pour toute
référence ultérieure.
Wichtig:
Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Hock-Heckenscheres diese
Betriebsanleitung sorgfältig durch, und befolgen Sie unbedingt alle
Sicherheitsvorschriften für den Gebrauch des Gerätes.
Bewahren Sie diese Betriebsanleitung für späteres Nachschlagen
unbedingt auf.
Importante:
Leggere questo manuale di istruzioni sino in fondo prima di usare il
tagliasiepi prolungato a scoppio e seguire sempre attentamente le
norme di sicurezza.
Conservare poi questo manuale per poterne fare di nuovo uso in
futuro.
Belangrijk:
Lees deze handleiding zorgvuldig door voor u de stok
heggenschaar gaat gebruik en volg de veiligheidsinstructies
nauwgezet op.
Bewaar deze handleiding zodat u er later nog iets in op kunt
zoeken.
Importante:
Lea completamente este manual de instrucciones antes de utilizar
el Cortasetos Articulado de Altura y respete cuidadosamente las
instrucciones para su seguridad.
Guarde este manual de instrucciones en un lugar a mano para su
referencia en cualquier momento.
Dutch
Hartelijk voor het aanschaffen van de DOLMAR Stok Heggenschaar. We zijn er
trots op u dit product te kunnen aanbieden, het resultaat van een uitgebreid
ontwikkelingsprogramma en onze door de jaren opgebouwde kennis en ervaring.
Om veilig en optimaal te kunnen profiteren van uw DOLMAR Stok Heggenschaar,
dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen voor u de machine gaat
gebruiken en dient u alle instructies erin op te volgen. Alleen op deze manier kunt
u er zeker van zijn dat de DOLMAR Stok Heggenschaar naar behoren zal
functioneren.
Inhoudsopgave
Bladzijde
Symbolen
66
Veiligheidsinstructies
67~70
Technische gegevens
71
Lijst van onderdelen
72
Bevestigen van de heggenschaar aan de stok
73
Bevestigen van de handgreep
73
Gebruik van de schouderband
73
Brandstof/tanken
74
Voorzorgen bij het starten van de motor
75
Starten van de motor
75
Stoppen van de motor
76
Controleren en afstellen van het stationaire toerental
76
Werken met de Stok heggenschaar
77~78
Onderhoud
78~80
Opslag
81
Onderhoudsschema
81
Oplossen van problemen
81
Symbolen
Let op de volgende symbolen wanneer u deze handleiding leest.
lWAARSCHUWING/GEVAAR
Pas op dat u niet met uw vingers in de buurt
van de snijbladen komt.
Voor gebruik dient u de instructies in
deze handleiding zorgvuldig te lezen
en volledig te begrijpen.
Pas op voor elektrische bedrading, gevaar
voor een elektrische schok
VERBOD
Benzine/olie mengse
Niet roken
Met de hand starten van de motor
Geen open vuur
Noodstop
Draag veiligheidsschoenen
Eerste hulp
Draag werkhandschoenen
Geschikt voor kringloopgebruik
Aan/start
Houd het werkterrein vrij van andere
personen en dieren.
Uit/stop
Draag een veiligheidshelm en oog- en
gehoorsbescherming
CEmerk
66
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Algemene instructies
- Voor gebruik moet u deze handleiding lezen en uzelf grondig vertrouwd maken
met de juiste manier waarop de stok heggenschaar bedient moet worden. BIJ
VERKEERD GEBRUIK KAN DEZE MACHINE ERNSTIG PERSOONLIJK
LETSEL TOEBRENGEN!
- Geef altijd gedetailleerde instructies omtrent het correcte gebruik van de machine
wanneer u deze aan iemand uitleent. Zorg ervoor dat u samen met de stok
heggenschaar zelf ook deze handleiding overhandigt.
- Als u voor het eerst een dergelijke machine gaat gebruiken, moet u uw dealer
vragen om basisinstructies omtrent het correcte gebruik van de stok
heggenschaar.
- Bewaar deze handleiding op een plek waar u deze gemakkelijk terug kunt vinden
in het geval u er nog iets in wilt opzoeken.
- Laat geen personen jonger dan 18 jaar werken met de stok heggenschaar.
Personen die ouder zijn dan 16 jaar mogen echter onder toezicht van een
volwassene die weet hoe de stok heggenschaar bediend moet worden oefenen
met de machine.
- Wees altijd uiterst voorzichtig wanneer u met de stok heggenschaar werkt en
blijf altijd goed opletten.
- Onder de volgende omstandigheden kan het werken met de stok heggenschaar
leiden tot ernstig persoonlijk letsel. Gebruik de stok heggenschaar in geen geval:
• Wanneer u zich moe of ziek voelt.
• Wanneer u alcohol en/of medicijnen heeft gebruikt.
• ‘s Nachts of bij slecht licht.
• Wanneer u zwanger bent.
Gebruiksdoel
- Deze stok heggenschaar is uitsluitend ontworpen voor het knippen van heggen
en struiken met takken met een maximale diameter van 6 mm. Gebruik de stok
heggenschaar niet voor enig ander doel.
(1)
(2)
(3)
Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Uw kleding moet functioneel zijn en goed passen zonder u te hinderen in uw
bewegingen. Draag geen kleding of sieraden die verstrikt kan raken in het
struikgewas of in de machine zelf.
- U moet de volgende beschermingsmiddelen gebruiken wanneer u met de stok
heggenschaar werkt om letsel aan uw hoofd of uw ogen, uw voeten of handen
alsmede schade aan uw gehoor te voorkomen.
- Om letsel aan hoofd of ogen te voorkomen, moet u een veiligheidshelm (1) en
een vizier of veiligheidsbril (2) dragen.
- Om schade aan het gehoor te voorkomen moet u te allen tijde oorbeschermers
(3) dragen.
- Wij raden u sterk aan een goed passende overall (4) te dragen.
- Draag altijd stevige, lederen werkhandschoenen (5) wanneer u met de stok
heggenschaar werkt.
- U moet stevige schoenen met een anti-slip zool dragen wanneer u met de stok
heggenschaar werkt. Speciale werk- of veiligheidsschoenen zorgen ervoor dat
u stevig kunt blijven staan en beschermen tegen eventueel letsel.
67
(4)
(5)
(6)
Starten van de stok heggenschaar
- Houd te allen tijde een veiligheidszone aan van 15 meter rond uw werkterrein. U
dient ervoor te zorgen dat alle personen (in het bijzonder kinderen) en/of dieren
buiten deze zone blijven. In het algemeen dient u het gebruik van de stok
heggenschaar te staken wanneer er zich mensen (in het bijzonder kinderen) in
de buurt bevinden.
- Voor u de stok heggenschaar gaat starten moet u controleren of de machine
zich in een dusdanige toestand bevindt dat er veilig mee gewerkt kan worden.
- Controleer of het veiligheidsmechanisme van de gashendel goed werkt. De
vergrendeling moet soepel en gemakkelijk te bedienen zijn. Controleer of de
vergrendeling goed werkt. Kijk of de handgrepen schoon en droog zijn en test
de STOP schakelaar om te controleren of deze goed werkt.
Start de stok heggenschaar altijd in overeenstemming met de instructies zoals
beschreven in deze handleiding.
Volg de onderstaande instructies voor het starten van de stok
heggenschaar
- Start de stok heggenschaar alleen wanneer de machine volledig is gemonteerd
en alle benodigde toebehoren is bevestigd.
- Voor u de motor start moet u controleren of de snijbladen niet geblokkeerd
worden door vreemde voorwerpen, zoals steentjes, takjes enz.
- Stop de motor onmiddellijk als de motor problemen vertoont.
- Bij het werken met de stok heggenschaar moet u altijd beide handgrepen stevig
vast blijven houden. Krom uw vingers krachtig rond beide handgrepen en houd
de handgreep tussen uw duim en uw wijsvinger. Om de stok heggenschaar te
allen tijde onder controle te kunnen houden mag u niet tijdens het werk van
greep wisselen. Controleer of de handgrepen in goede staat verkeren en er
geen vocht, modder, olie of vet aan zit.
Zorg er te allen tijde voor dat u stevig op de grond staat en in evenwicht
blijft
- Gebruik de stok heggenschaar alleen buitenshuis.
- Stop de motor onmiddellijk en staak het werken met de stok heggenschaar als de
motor problemen vertoont of wanneer de motor abnormale geluiden voortbrengt.
- Uitlaatgas is giftig. U mag daarom in geen geval de machine gebruiken in een
afgesloten ruimte of ongeventileerde tunnel (vergiftigings- en
verstikkingsgevaar). Vergeet niet dat koolmonoxide een geurloos gas is. Zorg er
altijd voor dat het werkterrein waar de motor gebruikt gaat worden goed
geventileerd is.
- Stop de motor wanneer u een rustpauze inlast of wanneer u de stok
heggenschaar onbeheerd achter laat. Laat de machine alleen achter op een
veilige plek en zorg ervoor dat er zich geen brandbare materialen in de buurt van
de machine bevinden.
- Leg een heet geworden stok heggenschaar in geen geval op droog gras of
ander brandbaar materiaal.
- Om brandgevaar te voorkomen dient u de motor en de uitlaat vrij van vuil,
blaadjes of smeerolie te houden.
- Laat de motor in geen geval lopen als de uitlaat niet goed werkt.
- Zet de motor uit voor u de machine gaat vervoeren.
- Stop de motor te allen tijde wanneer zich een van de volgende omstandigheden
voordoet. Wanneer:
• u rust
• de machine vervoerd wordt
• u de machine schoonmaakt
• er getankt wordt
• er onderhoud aan de machine wordt uitgevoerd
• er een probleem aan de machine verholpen wordt
- Wanneer u de machine in een voertuig gaat vervoeren, dient u de stok
heggenschaar goed vast te zetten om te voorkomen dat er eventueel resterende
brandstof uit lekt.
- Maak de brandstoftank altijd helemaal leeg voor u de stok heggenschaar in een
voertuig gaat vervoeren.
- Wanneer u de stok heggenschaar uit het voertuig haalt, moet u extra voorzichtig
zijn dat u deze niet op de grond laat vallen, daar dit de brandstoftank ernstige
schade kan toebrengen.
- Behalve in noodgevallen mag u de stok heggenschaar niet laten vallen, daar dit
de machine ernstige schade kan toebrengen.
- Wanneer u de stok heggenschaar vervoert, dient u de machine altijd volledig van
de grond te tillen. Sleep in geen geval de motor over de grond, daar dit de
brandstoftank schade kan toebrengen, hetgeen kan leiden tot brand.
- Gebruik altijd de meegeleverde schede om de snijbladen van de stok
heggenschaar tijdens transport en opslag te beschermen en vast te zetten.
68
• u rust
• de machine vervoerd
wordt
• u de machine
schoonmaakt
• er getankt wordt
• er onderhoud aan de
machine wordt
uitgevoerd
• er een probleem aan
de machine
verholpen wordt
Tanken
- Stop de motor voor u gaat tanken.
- Tank nooit in de buurt van open vuur.
- Rook niet en zeker niet als u gaat tanken.
- Laat de motor eerst afkoelen voor u gaat tanken.
- Vermijd contact met petroleumproducten. Inhaleer de benzinedampen niet en
draag altijd beschermende handschoenen bij het tanken. U dient de
beschermende kleding regelmatig te wisselen en te reinigen.
- Wees extra voorzichtig dat u geen benzine en olie morst om grondvervuiling te
voorkomen (milieubescherming). Als er benzine of olie gemorst is op de stok
heggenschaar zelf, moet u dit direct wegvegen met een doek. Om te voorkomen
dat deze doeken in brand vliegen, moet u deze goed laten drogen voor u ze weg
gooit in daarvoor geschikte, afgesloten vuilnisbak.
- Zorg ervoor dat de brandstof niet in contact kan komen met uw kleding. Verkleed
u onmiddellijk als er toch brandstof op uw kleding gekomen is (brandgevaar).
- Doe de brandstoftank dicht en doe de dop goed vast. Voor u de motor weer
opstart, moet u de stok heggenschaar eerst tenminste 3 meter van de plek waar
u getankt heeft verwijderen.
- Controleer regelmatig of de dop nog stevig vast zit.
- U mag in geen geval de machine tanken in een afgesloten ruimte.
Brandstofdampen zijn zwaarder dan lucht en verzamelen zich aan de grond
(ontploffingsgevaar).
- Bewaar brandstof uitsluitend in daarvoor geschikte jerrycans en houd
opgeslagen brandstof buiten bereik van kinderen.
- Om schade aan de brandstofleidingen en andere motoronderdelen te
voorkomen, mag u geen benzine gebruiken die ethanol of methanol (soorten
alcohol) bevatten wanneer u de benzine mengt met de tweetakt-olie.
Bediening
- Tijdens het werk moet u de stok heggenschaar te allen tijde met beide handen
vasthouden.
- Gebruik de stok heggenschaar alleen bij goed licht en zicht. Wees zeer
voorzichtig op gladde of natte oppervlakken (ijs en sneeuw) in de winter
(gevaar voor uitglijden) en zorg er te allen tijde voor dat u stevig op de grond
kunt blijven staan.
- Gebruik de stok heggenschaar in geen geval wanneer u op een onstabiele
ondergrond of een steile helling staat.
- Gebruik de stok heggenschaar in geen geval wanneer u op een ladder staat.
- Gebruik de stok heggenschaar in geen geval wanneer u zich in een boom
bevindt.
- Om te voorkomen dat u struikelt over onvoorziene obstakels, mag u in geen
geval achteruit lopen terwijl u met de stok heggenschaar werkt.
- Stop de machine altijd voor u deze gaat schoon maken of er onderhoud aan gaat
uitvoeren. U mag ook in geen geval onderdelen vervangen voordat de motor
gestopt is.
- Gebruik de stok heggenschaar niet als de snijbladen beschadigd of versleten
zijn.
Onderhoudsinstructies
- Doe uw uiterste best om vervuiling en geluidsoverlast tot een minimum te
beperken wanneer u met stok heggenschaar werkt. Let er in het bijzonder op
dat de carburateur goed afgesteld staat.
- Maak de stok heggenschaar regelmatig schoon en controleer regelmatig of alle
moeren en bouten nog stevig vast zitten.
- Sla de stok heggenschaar niet op en voer geen onderhoud aan de machine uit in
de buurt van open vuur of vonken enz.
- Maak de brandstoftank leeg voor u de machine opslaat en bewaar de de stok
heggenschaar in een goed geventileerde, afgesloten ruimte. Zorg er te allen tijde
voor dat de stok heggenschaar buiten bereik van kinderen bewaard wordt.
- Voorkom verdere beschadiging en/of persoonlijk letsel en probeer een niet naar
behoren functionerende stok heggenschaar niet zelf te repareren als u daartoe
niet bevoegd bent. Raadpleeg voor reparaties altijd uw dealer of een erkende
onderhoudsmonteur.
Probeer in geen geval de stok heggenschaar te wijzigen of modificeren, daar dit
een nadelige invloed kan hebben op de veiligheid tijdens het werken met de
machine.
69
3 meter
Het onderhoud dat kan worden uitgevoerd door de gebruiker is beperkt tot de
activiteiten die in deze handleiding vermeld staan. Alle andere procedures dienen
te worden uitgevoerd door een erkende onderhoudsmonteur. Gebruik alleen
originele reserve-onderdelen en toebehoren van DOLMAR, verkrijgbaar via
erkende onderhoudscentra.
Gebruik van niet goedgekeurde toebehoren en hulpstukken kan het gevaar voor
ongevallen en letsel verhogen. DOLMAR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor ongevallen of schade als resultaat van het gebruik van niet goedgekeurde
toebehoren en onderdelen.
Eerste hulp
Voor het geval dat zich onverhoopt een ongeval voordoet, moet u ervoor zorgen
dat er een volledig uitgeruste eerste hulp doos voorhanden is.
Vervang eventueel uit de doos gebruikte artikelen zo snel mogelijk.
Wanneer u in een noodgeval hulp inroept, geef dan de volgende informatie:
• Plaats van het ongeval
• Wat er gebeurd is
• Aantal gewonden
• Ernst van de verwondingen
• Uw naam
Verpakking
De Stok Heggenschaar wordt geleverd in een beschermende kartonnen doos om
transportschade te voorkomen. Karton is een grondstof die kan worden
hergebruikt (papier kringloop).
EU-CONFORMITEITSVERKLARING
Model; MH-2556
Wij verklaren onder ons exclusieve aansprakelijkheid dat dit product voldoet aan de volgende normen van de standaard doc
umenten, ISO11806, EN55012 in overeenstemming met EU richtlijnen, 89/392/EEC, zoals gewijzigd bij 98/37/EEC, 93/68/EE
C, 89/336/EEC, zoals gewijzigd bij 92/31/EEC.
Gemeten geluidsdrukniveau: 106 dB
Gegarandeerd geluidsdrukniveau: 108 dB
Deze geluidsdruk waarden waren gemeten in overeenstemming met EU richtlijnen 2000/14/EC.
Conformiteits beoordelingsmethode: Annex V.
CE2008
Tamiro Kishima
Managing Director
Rainer Bergfeld
Managing Director
De verantwoordelijke fabrikant:
Makita Corporation.
3-11-8,Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN
Gevolmachtigd Vertegenwoordiger in Europa:
DOLMAR Gmbh
Jenfelder Str. 38,22045 Hamburg, Duitsland
70
Technische gegevens : MH-2556
Model
MH-2556
Ring-handgreep en bedieningshandgreep
Afmetingen (l x b x h)
mm
Gewicht
2400 x 350 x 220
kg
6,1
L
0,65
Snijlengte
mm
535
Cilinderinhoud
cm³
24,5
Volume (brandstoftank)
0,75 kW bij 7000 min-1
Maximaal motorvermogen
Toerental
min-1
Bij aanbevolen max. as-snelheid
Brandstofverbruik
kg/u
Specifiek brandstofverbruik
10,000
0,54
g/kWh
735
Stationair toerental
min-1
3000
Aangrijpingstoerental koppeling
min-1
4100
Carburateur type (Membraan-carburateur)
type
WALBRO WYJ
Ontstekingssysteem
type
Elektronische ontsteking
Bougie
type
NGK BMR7A
Elektrodenafstand
mm
0,6-0,7
Stationair
m/s²
3.63
Volgas
m/s²
8.01
Stationair
m/s²
7.24
Volgas
m/s²
12.00
Stationair
m/s²
4.74
Volgas
m/s²
8.44
Stationair
m/s²
4.41
Volgas
m/s²
7.81
Stationair
m/s²
11.76
Volgas
m/s²
13.65
Stationair
m/s²
4.36
Volgas
m/s²
8.23
Rechter handgreep
(achter)
Trillingen volgens
ISO7916
Linker handgreep
(hendel)
Linker handgreep
(voor)
Rechter handgreep
(achter)
Trillingen volgens
ISO11680
Linker handgreep
(hendel)
Linker handgreep
(voor)
Gemiddelde geluidsdruk
ISO7917
dB (A)
90.0
Gemiddelde geluidssterkte
ISO10884
dB (A)
102.8
Mengverhouding (Brandstof : DOLMAR 2-takt olie)
50:1
Overbrengingsverhouding
1/4
71
Lijst van onderdelen
ԣ
ԟ
ԛ
ԡ
Ԣ
Ԡ
Ԧ
Ԥ
ԫ
ԩ
ԥ
Lijst van onderdelen
Ԛ
1
Ԟ
Ԝ
Ԩ
ԧ
ԝ
Ԫ
ԙ
72
Ԙ
Brandstoftank
2
Trekstarter
3
Luchtfilter
4
I-O schakelaar (Aan/Uit)
5
Bougie
6
Uitlaat
7
Koppelinghuis
8
Achtergreep
9
Ophangoog
10
Handgreep
11
Gashendel
12
Gaskabel
13
As
14
Snijbladen
15
Voorgreep
16
Startergreep
17
Opvoerpomp
18
Overbrenging
19
Uitlaatpijp
20
Klemhendel
21
Brandstoftankdop
22
Afstandskraag
23
Stootplaat
24
Schede
25
Schouderriem
BEVESTIGEN VAN DE HEGGENSCHAAR AAN DE STOK
Belangrijk:
De motor moet uit staan en u moet de bougiedop los halen voor u de stok
heggenschaar in elkaar zet.
Draag werkhandschoenen!
Beveilig de snijbladen met de meegeleverde schede wanneer u de heggenschaak
aan de stok bevestigt.
- Maak de M5x10 schroef en de M5x25 bout los.
- Steek de as in de overbrenging.
OPMERKING: De as moet volledig in de behuizing van de overbrenging gestoken
worden (ongeveer 40 mm / 1,57 inch). Als u problemen heeft met
het insteken van de as, kunt u de aandrijfas een stukje verdraaien
en het opnieuw proberen.
- Controleer of de as op de juiste manier ingebracht is en zet vervolgens de
M5x10 schroef en de M5x25 bout vast.
Aandrijfas
M5x10 schroef
40 mm
as
M5x25 bout
BEVESTIGEN VAN DE HANDGREEP
- Bevestig de stootplaat samen met de handgreep zodat de stootplaat naar links
uitsteekt, gezien vanuit de positie van de gebruiker.
- U moet de handgreep niet te dicht bij de bedieningsorganen plaatsen (gebruik de
voor dit doel meegeleverde afstandskraag).
naar motor
GEBRUIK VAN DE SCHOUDERBAND
Schouderband
Draag over uw linker
schouder.
Hoe u de schouderband moet dragen
- Draag de schouderband over uw linker schouder.
- Houd de stok heggenschaar aan de rechterkant van uw lichaam.
- Maak de schouderband vast aan de bevestiging op de stok heggenschaar en
stel de lengte van de schouderband zo in dat u gemakkelijk met de machine kunt
werken.
Loshaken
- In een noodgeval, duw inkepingen (1) aan beide kanten, en de bosmaaier zal
direct losgehaakt zijn.
Houd controle over de machine op dat moment en pas op dat de machine niet
naar u toe komt of andere personen kan verwonden.
WAARSCHUWING: Het niet compleet onder controle houden van de machine kan
ernstige (zelfs dodelijke) verwondingen veroorzaken.
Draagbeugel
73
BRANDSTOF/TANKEN
Benzine/olie mengsel
- De motor van de stok heggenschaar is een zeer efficiente tweetakt motor die
loopt op een mengsel van benzine en tweetakt olie. De motor is ontworpen voor
gebruik van loodvrije benzine met een minimaal octaangehalte van 91 ROZ. Als u
deze soort benzine niet kunt krijgen, kunt u in plaats daarvan benzine gebruiken
met een zo hoog mogelijk octaangehalte. Dit zal geen schade aan de motor
toebrengen, maar kan wel een nadelige invloed hebben op de prestaties van de
motor. U kunt vergelijkbare resultaten verwachten bij gebruik van loodhoudende
benzine. Voor de beste motorprestaties en met het oog op uw en andermans
gezondheid en het milieu, dient u indien enigszins mogelijk loodvrije benzine te
gebruiken.
- Tweetakt olie (kwaliteitsgraad: TSC-3) moet door de benzine worden gemengd
om de bewegende onderdelen binnenin de motor te smeren. De motor is
ontworpen voor gebruik van de milieuvriendelijke DOLMAR 2-takt olie, die
gemengd moet worden in een verhouding van 50:1. Deze speciaal ontwikkelde
olie verlengt de levensduur van uw motor en draagt zorg voor betrouwbare
prestaties met een minimum aan uitlaatgassen. U moet de mengverhouding van
50:1 (benzine:DOLMAR 2-takt olie) strikt in acht nemen, daar anders de
betrouwbaarheid van uw stok heggenschaar niet gegarandeerd kan worden.
- Correct benzine/olie mengsel:
Meng 50 delen benzine met 1 deel DOLMAR 2-takt olie (zie ook de tabel rechts).
OPMERKING: Bij het aanmaken van het benzine/olie mengsel, kunt u het beste alle
benodigde olie mengen met de helft van de benodigde benzine.
Voeg daarna de rest van de benzine toe en schud het mengsel
goed door elkaar voor u het in de brandstoftank doet.
Gebruik niet meer olie dan voorgeschreven. Teveel olie geeft
onnodige verbrandingsresten die het milieu vervuilen en de uitlaat
en de uitlaatpoort van de cilinder kunnen verstoppen. Bovendien zal
hierdoor het brandstofverbruik hoger worden en kunt u ook mindere
prestaties verwachten.
Omgaan met petroleumproducten
Wees altijd zeer voorzichtig wanneer u omgaat met brandstof en blijf altijd goet
opletten. Aangezien brandstof stoffen bevat die verwant zijn aan oplosmiddelen,
dient u te tanken in de open lucht of in een goed geventileerde ruimte. Zorg ervoor
dat u benzinedampen niet inademt en dat benzine en olie niet in contact komen met
de huid. Uw huid kan uitdrogen wanneer deze langere tijd in contact staat met
petroleumproducten. Dit kan leiden tot diverse huidaandoeningen en allergische
reacties.
Benzine of olie in de ogen kan zeer ernstige oog-irritatie veroorzaken. Als benzine
of olie onverhoopt in iemands ogen terecht komt, dient u onmiddellijk te spoelen
met een heleboel schoon water. Als de irritatie niet verdwijnt, dient u onverwijld
een arts te raadplegen.
De motor moet uitgeschakeld zijn!
- Reinig de directe omgeving rond de vulopening (2), om te voorkomen dat vuil in
de tank (1) komt.
- Draai de benzinetankdop (2) los en vul af.
- Draai de tankdop (2) weer aan.
- Reinig de tankdop (2) en tank na vullen!
Opslaan van brandstof
- Brandstof bederft wanneer het te lang bewaard wordt.
- Houd slechts een hoeveelheid brandstof op voorraad voor maximaal 4 weken.
- Gebruik alleen speciaal daarvoor bedoelde en goedgekeurde jerrycans en
dergelijke voor het bewaren van brandstof.
74
Neem de veiligheidsvoorschriften op biz. 69 in acht!
Benzine
50
1000mL (1L)
5000mL (5L)
10000mL (10L)
Olie
Û
20mL
100mL
200mL
VOORZORGEN BIJ HET STARTEN VAN DE MOTOR
- Houd te allen tijde een veiligheidszone aan van 15 meter rond uw werkterrein. U
dient ervoor te zorgen dat alle personen (in het bijzonder kinderen) en/of dieren
buiten deze zone blijven.
- Voor u de stok heggenschaar gaat gebruiken moet u controleren of de machine
zich in een dusdanige toestand bevindt dat er veilig mee gewerkt kan worden.
Controleer of de snijbladen niet beschadigd zijn en of de gashendel soepel
werkt. Controleer of de snijbladen niet bewegen wanneer de motor stationair
loopt. Als de machine niet naar behoren functioneert, dient u uw dealer te
vragen de machine opnieuw af te stellen. Controleer of de handgrepen schoon
en droog zijn en test of de I-O schakelaar goed werkt. Start de motor alleen
overeenkomstig de instructies in deze handleiding. Gebruik geen andere
methoden om uw stok heggenschaar te starten (zie “Starten van de motor”).
- Start de motor van de stok heggenschaar alleen als u u de instructies heeft
gelezen en begrepen. Probeer in geen geval de stok heggenschaar te starten
als deze nog niet volledig gemonteerd is. Dit kan leiden tot ernstig persoonlijk
letsel.
- Voor u de motor start moet u controleren of de snijbladen niet geblokkeerd
worden door steentjes, takjes of andere harde voorwerpen.
- Controleer het werkterrein op draden, snoeren, glas en andere vreemde
voorwerpen die in de snijbladen terecht kunnen komen.
- Elektrische schok: U moet goed letten op alle elektrische bedrading in de buurt.
Controleer het gehele werkterrein op de aanwezigheid van stroomkabels en
schrikdraad voor u aan de slag gaat.
STARTEN VAN DE MOTOR
Als u net getankt heeft, moet u de stok heggenschaar tenminste 3 meter van de
plaats waar u getankt heeft vandaan brengen voor u de motor gaat starten. Kies
een redelijk schone, vlakke ondergrond en let er op dat de snijbladen niet in
aanraking komen met de grond of andere vaste voorwerpen.
(1)
I-O schakelaar
Koude start (koude motor / motor langer dan 5 minuten gestopt / na het tanken)
1. Zet de I-O schakelaar in de "I" stand (1).
2. Druk herhaaldelijk op de opvoerpomp (7 tot 10 keer) tot er brndstof in de balg
van de pomp komt.
3. Zet de chokehendel (3) in de "
" (verticale) stand.
4. Houd de motor stevig tegen de grond met een hand (4).
5. Trek ongeveer 10~15 cm van de trekstarter naar buiten tot u weerstand voelt.
6. Trek stevig (herhaaldelijk indien nodig) aan de trekstarter tot de motor aanslaat.
7. Zet de chokehendel terug in de "
" stand wanneer de motor eenmaal loopt.
De chokehendel keert automatisch terug in de beginstand wanneer u de
gashendel bedient. Knijp de gashendel samen met de vergrendeling in.
8. Laat de motor 1~2 minuten warmlopen bij een gemiddeld toerental.
9. Als de motor warm is, zal deze mooi regelmatig lopen en kan er soepel en
zonder haperen naar een hoger of lager toerental worden overgeschakeld.
Opmerking:
Vergrendeling
Gashendel
(3)
Als u herhaaldelijk aan de trekstarter trekt terwijl de choke op
"
" staat, kan er teveel brandstof in de cilinder terecht komen
waardoor de motor nog moeilijker zal starten. Als de motor op deze
manier ‘verzuipt’, dient u de bougie te verwijderen en langzaam aan
de trekstarter te trekken om het teveel aan brandstof kwijt te raken.
Maak de elektrode van de bougie droog en doe de bougie weer
terug op zijn plaats.
(2)
Warme start (direct opnieuw starten nadat de motor gestopt is)
Gebruik de choke (3) niet wanneer u de motor opnieuw gaat starten nadat deze
kort tevoren gestopt is. Als de motor niet aanslaat, kunt u de stappen 1~8 zoals
hierboven beschreven volgen (koude start).
Opmerking:
Laat de greep van de trekstarter niet direct los nadat u de
trekstarter uitgetrokken heeft, maar houd de greep vast en breng
deze met de hand rustig terug naar zijn uitgangspositie.
(4)
75
STOPPEN VAN DE MOTOR
1. Laat de gashendel los
2. Zet de I-O schakelaar op de “O” stand om de motor te laten stoppen.
(5)
CONTROLEREN EN AFSTELLEN VAN HET STATIONAIRE TOERENTAL
Wanneer u de gashendel losgelaten heeft, mogen de snijbladen van de stok
heggenschaar niet meer bewegen.
- Het correcte stationaire toerental is 3000 min-1. Indien nodig kunt u het stationaire
toerental bijstellen met de stationairloop stelschroef (verminder het toerental tot
de snijbladen niet meer bewegen).
• Draai de schroef met de klok mee: Het stationaire toerental gaat omhoog.
• Draai de schroef tegen de klok in: Het stationaire toerental gaat omlaag.
Zorg ervoor dat er genoeg verschil blijft tussen het stationaire toerental en het
toerental waarbij de koppeling aangrijpt (verlaag het stationaire toerental indien
nodig). Als de snijbladen blijven bewegen, ook al heeft u het stationaire
toerental juist ingesteld, dan dient u uw dichtst bijzijnde erkende
onderhoudsmonteur te raadplegen.
• De koppeling hoort aan te grijpen bij een minimum toerental van 4000 min-1.
• Controleer of de STOP schakelaar, de vergrendeling en de gashendel allemaal
goed werken.
76
Afbeelding
Lage
snelheid
Hoge
snelheid
WERKEN MET DE STOK HEGGENSCHAAR
- Houd beide handgrepen goed vast wanneer u met de stok heggenschaar werkt.
- Raak de snijbladen niet aan terwijl de machine gebruikt wordt of wanneer de
motor nog loopt.
- Zorg ervoor dat u geen uitlaatgassen inademt wanneer u met de stok
heggenschaar werkt. Gebruik de stok heggenschaar in geen geval in een
afgesloten ruimte of een ruimte met onvoldoende ventilatie (verstikkings- en
vergiftigingsgevaar). Vergeet niet dat koolmonoxide een geurloos gas is en u
dus niet kunt ruiken of er gevaar dreigt.
- Draag altijd voldoende persoonlijke beschermingmiddelen voor u met de stok
heggenschaar gaat werken.
- Stop de motor onmiddellijk als de uitlaat niet naar behoren functioneert.
- Gebruik de stok heggenschaar alleen bij goed licht en zicht.
- Werk niet met de stok heggenschaar in het donker of bij mist. Wees voorzichtig
op gladde of natte oppervlakken (ijs en sneeuw) in de winter (gevaar voor
uitglijden) en zorg er te allen tijde voor dat u stevig op de grond kunt blijven
staan.
- Gebruik de stok heggenschaar in geen geval wanneer u op een onstabiele
ondergrond of een steile helling staat.
- Gebruik de stok heggenschaar in geen geval wanneer u op een ladder staat.
- Gebruik de stok heggenschaar in geen geval wanneer u zich in een boom
bevindt.
- Blijf uitkijken voor draden, snoeren, glas of andere vreemde voorwerpen op het
werkterrein die in de snijbladen terecht kunnen komen.
- Kijk of de snijbladen snel bewegen voor u gaat knippen.
- Tijdens het werk moet u de stok heggenschaar te allen tijde stevig met beide
handen vasthouden.
- Om de stok heggenschaar te allen tijde onder controle te kunnen houden dient u
uw vingers krachtig rond beide handgrepen te krommen (houd de handgreep
tussen uw duim en uw wijsvinger).
- Vergeet niet dat de snijbladen nog een seconde of twee nadat u het gas heeft
losgelaten in beweging zullen blijven.
- Laat de stok heggenschaar niet snijden bij een laag toerental.
- De snelheid van de snijbladen kan niet goed worden geregeld met de gashendel
wanneer de motor langzaam draait.
- Om de bovenkant van een heg te knippen, dient u eerst de heggenschaar in een
hoek van 15°~30° ten opzichte van de stok te zetten, afhankelijk van de heg,
zodat u de stok heggenschaar horizontaal kunt blijven houden. Begin vervolgens
te knippen met een zwaaiende beweging, alsof u cirkelsegmenten (taartpunten)
tekent met de as van de stok heggenschaar.
- Om de zijkanten van een heg te knippen, dient u de snijbladen parallel te zetten
aan het te knippen oppervlak en knipt u vervolgens met halfcirkelvormige
bewegingen op en neer.
- Let op wanneer u een heg moet knippen die langs een hek groeit. Laat de
snijbladen niet in aanraking komen met harde voorwerpen, zoals een metalen
hek. Als de snijbladen harde voorwerpen zoals metaal, stenen, beton of te dik
hout proberen te knippen, kunnen de snijbladen of zelfs de hele machine, kapot
gaan.
- Werk niet te lang achtereen met de stok heggenschaar. Al vuistregel dient u na
elke 50 minuten werk 10-20 minuten rust te nemen.
- Als de snijbladen in aanraking komen met stenen of andere harde voorwerpen
dient u onmiddellijk de motor te stoppen en te controleren of de snijbladen
beschdigd zijn. Vervang de snijbladen als deze inderdaad beschadigd zijn.
- Als er zich tijdens het werk een probleem met de stok heggenschaar voordoet
(vreemde geluiden, trillingen enz.), dient u onmiddellijk de motor te stoppen.
Gebruik de machine niet opnieuw voordat u het probleem heeft gevonden en
opgelost.
- Doe uw uiterste best om vervuiling en geluidsoverlast tot een minimum te
beperken wanneer u met stok heggenschaar werkt. Let er in het bijzonder op
dat de carburateur goed afgesteld staat en dat u het juiste benzine/olie mengsel
gebruikt.
- Als de snijbladen geblokkeerd raken door te dikke takken, dient u onmiddellijk de
motor te stoppen, de machine op de grond te leggen en de blokkering op te
heffen. Controleer of de snijbladen beschadigd zijn voor u de machine opnieuw
gaat gebruiken.
77
15meter
(50feet)
15m
(50ft)
15m
(50ft)
Instellen van de hoek waaronder geknipt wordt
1. Stop de motor van de stok heggenschaar en leg de machine op de grond.
2. Om de hoek tussen de stok en de heggenschaar te veranderen, dient u de
klemhendel aan de bovenkant van de heggenschaar los te maken door deze
tegen de klok in te draaien.
3. Stel de hoek tussen de heggenschaar en de stok in en draai de klemhendel met
de klok mee om deze vast te zetten.
• De hoek tussen de heggenschaar en de stok kan worden ingesteld tussen 45°
en 90°.
Opmerking:
- Stel de heggenschaar niet bij terwijl de stok heggenschaar rechtop staat.
- Zet de I-O schakelaar op de “O” stand en leg de stok heggenschaar plat op de
grond voor u de hoek waaronder geknipt wordt gaat veranderen.
- Beveilig altijd eerst de snijbladen met de meegeleverde schede voor u de hoek
waaronder geknipt wordt gaat veranderen.
ONDERHOUD
- Voor u enig onderhoud aan de stok heggenschaar gaat uitvoeren (schoonmaken
van de snijbladen enz.) moet u te allen tijde eerst de motor stoppen en wachten
tot de motor is afgekoeld. Als een aanvullende veiligheidsmaatregel dient u ook
de bougiedop los te maken.
- Probeer in geen geval een verbogen of gebroken snijblad weer ercht te buigen
of te lassen. Beschadigde snijbladen dienen onmiddellijk vervangen te worden.
- Stop de motor regelmatig om te controleren of de snijbladen beschadigd zijn (tik
er ook tegen en luister naar de toon om moeilijk met het blote oog waar te nemen
haarscheurtjes op te sporen). Zorg er ook altijd voor dat de tanden van de
snijbladen scherp zijn.
- Maak de stok heggenschaar regelmatig schoon. Bij het schoonmaken dient u ook
te controleren of alle schroeven, moeren en bouten stevig vast zitten.
- Om brandgevaar te voorkomen mag u de stok heggenschaar in geen geval
opslaan of er onderhoud aan uitvoeren in de buurt van open vuur.
- Draag altijd stevige werkhandschoenen wanneer u de snijbladen moet hanteren.
- Neem contact op met uw dealer wanneer u nieuwe snijbladen nodig heeft.
Slijpen van de snijbladen
Als de snijbladen bot zijn geworden en er niet meer makkelijk geknipt kan worden,
dient u de snijbladen te laten slijpen door een erkende reparateur.
78
Vastzeten
Losmaken
Klemhendel
Bijstellen van de snijbladen
De snijbladen zullen langzaam verslijten naarmate u ze langer gebruikt. Stel de
snijbladen bij wanneer u merkt dat de prestaties achteruit gaan. Volg
onderstaande instructies voor het bijstellen van de snijbladen.
1. Maak moer Ԙ los.
2. Draai schroef ԙ een beetje vaster tot u weerstand voelt. Draai vervolgens
deze schroef een kwart of een halve omwenteling in de tegenovergestelde
richting (losser).
3. Houd schroef ԙ op zijn plaats met een schroevendraaier en draai moer Ԙ
vast.
4. Nadat u de snijbladen heeft bijgesteld, dient u ze te smeren met een dun laagje
lichte machine-olie.
5. Start de motor en gebruik de gashendel om een de snijbladen een paar keer in
beweging te laten komen. Ga hier ongeveer een minuut mee door.
6. Stop de motor en wacht totdat de snijbladen volledig tot stilstand zijn gekomen.
Raak de snijbladen voorzichtig aan met uw blote hand. De snijbladen zijn goed
afgesteld wanneer ze warm zijn, maar niet zo heet dat u ze niet aan kunt
raken. Als de snijbladen zo heet zijn dat u ze niet aan kunt raken, moet u
schroef ԙ nog eens een kwart of een halve omwenteling losser draaien en de
stappen 5~6 herhalen om te controleren of de snijbladen correct zijn afgesteld.
OPMERKING: Stop te allen tijde eerst de motor en maak de boegiedop los voor u
de snijbladen gaat bijstellen! De snijbladen zijn voorzien van groeven
rond de steunschroeven ԙ. U moet deze groeven altijd netjes
schoon houden zodat u eventuele beschadigingen gemakkelijk zult
kunnen constateren.
ԘZeskantige U moer
ԙSteunschroef
ԚPlatte tussenring
ԛStomp uitsteeksel
ԜSnijbladgeleider
ԝBovenste snijblad
ԞOnderste snijblad
Ԙ
Ԝ
ԛ
ԝ
Ԟ
ԙ
Ԛ
Schoonmaken van het luchtfilter - Elke 8 bedrijfsuren (dagelijks)
- Verwijder het deksel van het luchtfilter.
- Verwijder het spons-element. Was het spons-element in lauw water en laat het
goed drogen.
- Doe het schone en droge spons-element terug op zijn plaats en doe tenslotte het
deksel van het luchtfilter weer terug.
Opmerking:
Maak het luchtfilter elke dag schoon. Een verstopt luchtfilter zal het
moeilijk of zelfs onmogelijk maken om de motor te starten en/of gas
te geven.
Element
Schroef
Controleren van de bougie - Elke 8 bedrijfsuren (dagelijks)
- Gebruik uitsluitende de meegeleverde sleutel om de bougie in en uit te draaien.
- De elektrodenafstand van deze bougie hoort 0,6~0,7 mm te zijn. Verander de
elektrodenafstand als deze te groot of te klein is. Maak de bougie schoon of
vervang indien nodig wanneer deze vuil is en/of er koolaanslag op zit. Vervang
de bougie altijd door een van hetzelfde type.
79
Kap
Smering
- De overbrenging van de stok heggenschaar moet om de 20 bedrijfsuren
gesmeerd worden. Voeg ongeveer 10 cc smeervet (Shell Alvania No. 3 of
gelijkwaardig) toe via de smeernippels. (Er zal wat vet uit de kop van de
overbrenging (aan het begin van de snijbladen) komen wanneer de stok
heggenschaar voor het eerst na het smeren gebruikt wordt. Gebruik dit als een
ruwe indicatie van de hoeveelheid vet die toegevoegd moet worden.)
Opmerking:
Smeernippels
Neem de intervallen en de hoeveelheden smeervet strikt in acht. De
mechanische onderdelen van de sms kunnen beschadigd raken als
er niet op tijd of niet genoeg gesmeerd wordt.
Brandstoftank-filter
- In de brandstoftank zit een filter (1) dat de brandstof zeeft voor deze naar de
carburateur gaat.
- Kijk regelmatig naar dit filter. Maak een soort haak met een stukje ijzerdraad en
haal daarmee het filter uit de tank (2). Vervang het filter als het hard is
geworden, verstopt zit of erg vuil is.
- Onvoldoende brandstoftoevoer ten gevolge van een slecht brandstoffilter kan
leiden tot slechtere prestaties van de motor. Als u twijfelt over de toestand van
het brandstoffilter kunt u daarom beter het zekere voor het onzekere nemen en
het filter vervangen.
(1)
(2)
Schoonmaken van de uitlaat
- Controleer de toestand van de uitlaat (3) regelmatig.
- Gebruik daarvoor geschikt gereedschap om koolafzetting rond de uitlaat te
verwijderen. Pas op dat er geen brokjes koolafzetting in onderdelen van de
motor terecht komen.
Schoonmaken van de vonkenvanger
- De vonkenvanger dient om de 50 bedrijfsuren schoongemaakt te worden.
- Laat de vonkenvanger schoonmaken bij uw dealer of door een erkende
onderhoudsmonteur.
Voor al het onderhoud dat niet wordt genoemd in de deze handleiding dient u uw
dealer of een erkende onderhoudsmonteur te raadplegen.
Dagelijkse inspectie en onderhoud
Om zo lang mogelijk te kunnen profiteren van uw stok heggenschaar dient u
dagelijks de volgende inspecties en onderhoud uit te voeren.
- Controleer elke dag voor u aan het werk gaat of er onderdeel los zitten of weg
zijn. Let in het bijzonder op de heggenschaar zelf en controleer of de schroeven
waarmee de snijbladen bevestigd zijn goed vast zitten.
- Controleer elke dag voor u aan het werk gaat of de openingen en de vinnen voor
de luchtkoeling van de cilinder niet verstopt zitten. Maak deze schoon indien
nodig.
- Elke dag dient u het volgende te doen als u klaar bent met het werken met uw
stok heggenschaar.
• Maak de buitenkant van de stok heggenschaar schoon; controleer op
beschadigingen en los geraakte onderdelen.
• Maak het luchtfilter schoon. Het luchtfilter moet meer malen per dag schoon
worden gemaakt als u onder zeer stoffige omstandigheden moet werken.
• Controleer of de snijbladen beschadigd zijn. Controleer of de snijbladen goed
vast zitten.
80
(3)
OPSLAG
Als u de stok heggenschaar langere tijd wilt opslaan, dient u als volgt te werk te
gaan:
- Tap alle brandstof af uit de tank en de carburateur.
- Verwijder de bougie en doe een paar druppeltjes tweetakt olie in het gat voor de
bougie. Trek rustig aan de trekstarter om de olie gelijkmatig over de onderdelen
binnenin de motor te verdelen. Doe de bougie terug en draai deze vast.
- Maak de hele stok heggenschaar goed schoon en breng een dun laagje olie aan
op de metalen oppervlakken van de machine. Beveilig en bescherm de snijbladen
met de meegeleverde schede. Bewaar de stok heggenschaar niet op een
vochtige plek.
Tank legen
Pas op voor vocht
ONDERHOUDSSCHEMA
Algemeen
Motor
Schroeven, moeren, bouten
Controleer de algemene toestand en veiligheid.
Kijk of de machine beschadigd is.
Controleer of de schroeven, moeren en bouten goed vast
zitten.
Na het tanken
Gashendel
Vergrendeling
STOP schakelaar
Werking controleren.
Werking controleren.
Werking controleren.
Dagelijks
Luchtfilter
Koelingskanaal
Heggenschaar
Stationairloop
Schoonmaken
Schoonmaken
Controleren op schade, scherpte
Controleren of de snijbladen niet bewegen.
Elke 20 bedrijfsuren
Overbrenging
Smeren
Wekelijks
Bougie
Uitlaat
Controleren, vervangen indien nodig.
Controleren, uitlaat schoonmaken indien nodig.
Per kwartaal
Brandstoffilter
Brandstoftank
Controleren, vervangen indien nodig.
Binnenkant schoonmaken.
Voor opslag
Brandstoftank
Carburateur
Tank aftappen.
Laat de motor lopen tot alle brandstof verbruikt is.
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
Probleem
Motor start niet of moeilijk
Systeem
Ontsteking
Waarneming
Wel vonk
Oorzaak
Probleem met brandstoftoevoer of compressie
systeem, mechanisch defect
Geen vonk
STOP schakelaar staat uit, gebroken draad, bougie
of bougiekabel of -dop defect, ontstekingsmodule
defect
Brandstoftoevoer
Wel brandstof
Choke staat verkeerd, carburateur defect,
brandstoffilter verstopt, gebroken of geknikte
brandstofslang.
Compressie
Motor, inwendig
Koppakking lek, krukas afdichtingen beschadigd,
defecte zuiger- en/of cilinderringen
Motor, uitwendig
Losse bougie
Starter werkt niet
Trekstarterveer defect, mechanisch defect in de
motor
Wel brandstof, ontsteking
werkt
Carburateur vuil (laten schoonmaken)
Wel brandstof
Stationairloop niet juist afgesteld, carburateur of
brandstoffilter vuil
Mechanisch
Warme start problemen
Motor start maar slaat
direct af
Brandstoftoevoer
Beluchting brandstoftank verstopt, brandstofslng
kapot, STOP schakelaar defect (los contact enz.)
Slechte prestaties
Er kan tegelijkertijd
iets mis zijn met
diverse systemen
Stationairloop
81
Luchtfilter vuil, carburateur vuil, uitlaat verstopt,
uitlaatpoort cilinder verstopt
DOLMAR GmbH
Postfach 70 04 20
D-22004 Hamburg
Germany
6019518100 08.11
Download PDF