Sam4s | ER-285M | Manual ER-280/285

ER-280/285 Kassaregister
Användar och
Programmeringsmanual
ER LEVERANTÖR:
IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR
Datorama Kassasystem AB
Box 2030
174 02 Sundbyberg
Förord
Tack för ert val av SAM4S kassaregister, ni har valt en
kvalitetsprodukt som kommer uppfylla era önskemål i
många år.
Viktigt angående kontrollenhet.
Kassaregistret är utformat för att arbeta mot en certifierad
kontrollenhet, SAM4S SCU-100, enligt Skatteverkets
föreskrifter SKVFS 2009:1. Detta innebär att ingen
försäljning kan ske i kassan om inte kontrollenheten är
inkopplad.
Vidare skall ingående växelkassa slås in varje dag innan
kassan tas i bruk, vid dagens slut skall samma summa slås
ut på utgående växelkassa så kassabehållningen stämmer,
se sid. 19.
Kontakta er leverantör för vidare information.
Kontrollenhet SAM4S SCU-100.
2
INNEHÅLL
HANTERING
SPECIFIKATIONER OCH MJUKVARUFUNKTIONER ......................................................................... 4
BYTE AV KVITTORULLE .................................................................................................................... 5-6
PAPPERSTRASSEL, NÖDÖPPNING AV KASSALÅDA DISPLAY ..................................................... 7
TANGENTER OCH FUNKTIONER ........................................................................................................ 8
DISPLAY ............................................................................................................................................ 9-10
FÖRKLARING AV FELMEDDELANDE .......................................................................................... 11-12
HÄVNING AV BLOCKERING ............................................................................................................... 12
NYCKELLÄGEN, KVITTO I EFTERHAND ........................................................................................... 13
ANVÄNDA KASSÖRER ....................................................................................................................... 14
FÖRSÄLJNING, REPETERING AV INSLAG, MULTIPLIKATION ...................................................... 15
VÄXELUTRÄKNING, VALUTAOMRÄKNING, PRISFRÅGA .............................................................. 16
HANTERING AV RABATTER OCH PÅSLAG ..................................................................................... 17
HANTERING AV FELSLAG OCH RETURER ...................................................................................... 18
UT-/IN BETALNING, LÅDÖPPNING, NON ADD NUMMERINSLAG .................................................. 19
BORD/KUNDHANTERING ................................................................................................................... 20
RAPPORTER, KASSADEKLARATION ............................................................................................... 21
RAPPORTTABELL ............................................................................................................................... 22
ELEKTRONISK JOURNALHANTERING, BACKUP TILL SD-KORT ................................................. 23
PROGRAMMERING
TID, DATUM, KASSANUMMER ........................................................................................................... 24
PRIS, NAMN, MOMS PÅ PLU ......................................................................................................... 25-26
KVITTOTEXT, PROGRAMMERINGSBLAD ........................................................................................ 27
TECKENTABELL, ANVÄNDA SCANNER........................................................................................... 28
SYSTEMDOKUMENTATION ................................................................................................................ 29
3
Specifikation och funktioner
Standardhårdvara
•
2 raders LCD operatörsdisplay med 16 tecken
•
49 tangentpositioner
•
1 stations 57mm termoprinter
•
Kassalåda i plåt med uttagbar insatslåda och 4 sedelfack
samt justerbara myntfack
•
7-positions nyckellås
•
Kunddisplay
•
Kommunikationsportar: 3 X RS232C, 1 X USB, 1 X SD
Extra hårdvarutillbehör
•
Köksskrivare
•
Notaskrivare
•
Extern kunddisplay
Mjukvarufunktioner
•
Upp till 2 prisnivåer
•
Upp till 5 PLU modifier-tangenter (ex. small, medium och
large)
•
Upp till 10 000 artiklar (PLU) för öppen eller förprogrammerad
artikelregistrering. Som standard för direkt försäljning på
tangentbordet finns 15 PLU
•
18-teckens programmerbar textinformation för PLU och
funktionstangenter
•
Upp till 99 grupptotaler
•
Upp till 99 kassörer med separata totaler
4
Byte av kvittorulle
1. Avlägsna printerkåpan. Riv av änden på den gamla kassarullen och ta ur den.
2. Fäll upp printerspaken för att frilägga kvittobanan i printern och
dra försiktigt ur pappersresterna.
3. Lägg i den nya kassarullen på sin plats, se till att pappret matas
UNDERIFRÅN. Klipp pappersänden rak med en sax.
5
Byte av kvittorulle, forts…
4. Fäll ned printerspaken, mata in pappersänden i pappersintaget
på printern. Tryck på knappen KVITTOMATN till ca 20 cm
papper matats fram.
5. För kvittoremsan genom hålet i printerkåpan och sätt därefter
tillbaka kåpan.
6
Papperstrassel
Om papperstrassel skulle uppstå, gör följande:
A. Fäll upp printerspaken, öppna skyddskåpan.
B. Ta bort det trasslade pappret och montera kassarullen på nytt.
VARNING ! SKRIVAREN KAN VARA MYCKET VARM
Nödöppning av kassalåda
Vid t.ex. strömavbrott kan kassalådan öppnas via en nödöppnare. Nödöppnaren
är placerad under kassaregistret i dess bakre kant. För tappen åt sidan så öppnas
kassalådan.
7
Tangenter och funktioner
KVITTO
MATN.
RABATT
%
SKIFT
MOMS
LÅD
ÖPPN.
KASSÖR
RABATT
KR
VALUTA
RETUR
FEL
SLAG
ALLT
BORT
CLEAR
X/TIME
PLU
KORT
7
8
9
KUPONG
4
5
6
SUB TOTAL
1
2
3
1
6
11
2
7
12
3
8
13
4
9
14
KVITTOMATN.
MOMS
LÅDÖPPN.
KASSÖR
UTBETALT
INBETALT
SKIFT
RABATT KR
RABATT %
VALUTA
RETUR
FELSLAG
ALLT BORT
CLEAR
X/TIME
PLU
KORT
KUPONG
SUBTOTAL
KONTANT
1-15
0-9
.
10
UTBETALT
KONTANT
/
0
5
INBETALT
00
.
Kvitto i
efterhand
15
Matar fram kvittot
Manuellt ändra moms
Öppnar kassalådan, nummerinslag (Non Add)
In-/Utloggning av kassör
Kontant utbetalning
Kontant inbetalning
Ändrar PLU 1-15 till 16-30
Rabatt i kronor
Rabatt i %
Valutahantering
För återköp av en redan såld vara
Raderar det sista inslaget
Raderar hela kvittot innan kvittot avslutats
Rensar displayen från inslag samt
felmeddelanden
Multiplikationstangent
Registrerar förprogrammerade artiklar
Avslutningstangent vid betalning med kort
Avslutningstangent vid betalning med kuponger
Summerar ihop försäljningen utan att avsluta
kvittot
Avslutningstangent vid betalning med kontanter,
används också för att ta fram ett efterkvitto
Varugrupp 1-15
Siffertangent 0-9
Decimalkomma, för att t.ex. registrera 1.85
meter
8
Display
ER-280 har en 2-radig LCD display som visar klartext.
När nyckeln befinner sig I OFF läge kan man inte använda
kassaregistret.
När nyckeln är i position REG, VOID, X, Z, PGM eller S är maskinen
redo att använda, som standard meddelande kan det i displayen stå
”STÄNGD”. Du måste då logga på en kassör för att kunna använda
kassan.
REG
REG MODE
STÄNGD
VOID
VOID MODE
STÄNGD
Forts nästa sida…
Operatörsdisplay, exempel:
REGISTRERING AV ARTIKEL
PLU117
1
10.00
VÄXELUTRÄKNING
KONTANT
VÄXEL
50.00
40.00
Operatörsdisplay Felmeddelanden
ER-280 visar felmeddelanden i klartext i LCD displayen.
** VARNING **
SEKVENSFEL
Felaktigt inslag/ingen Kontrollenhet ansluten.
9
Kunddisplay
Kunddisplayen är en 10-siffrig display, där kunden kan se beloppen som
slås in.
Kunddisplay Information
Artikel räknare
Antalet artiklar som har blivit registrerade visas till
vänster i displayen.
Belopp
Belopp på artikeln, subtotal, eller total belopp visas till
höger i displayen.
Kunddisplay Meddelande
C
Sub
Växel belopp
Negativt inslag
Subtotal av försäljningen
10
Förklaring av felmeddelanden
E0
ERROR
E1
PLU EJ DATA
E2
KASSÖR-ERROR
E3
ÖVERSKRIDET BELOPP
E4
LAN TRAN
E5
KOMMUNIKATIONS-ERROR
E6
TID OCH DATUM
E7
ÖVER BEGRÄNSNINGEN
E8
INAKTIV
E9
ENDAST X-LÄGE
E10
NON ADD
E11
ADD CHECK ERROR
E12
CONDIMENT ERROR
E13
TVÅNG SERVERING
E14
TVÅNG LAGER
E15
TVÅNG LÅDA
E16
TVÅNG GÄSTER
E17
VÅG
E18
KASSÖR MATCHAR EJ
E19
TVÅNG TARA
E20
TVÅNG KASSABEKÄNNELSE
E21
OFF LINE
E22
TVÅNG ENDORSEMENT
E23
CONSOL OVER
E24
TVÅNG SUBTOTAL
E25
PROMO ERROR
E26
BORD ÖPPET
E27
TVÅNG PASSWORD
E28
EJ VOID PLU
E29
232C SETUP ERROR
E30
TVÅNG FAST VÄRDE
E31
TVÅNG ÖPPET VÄRDE
E32
TVÅNG BELOPP
E33
TVÅNG BETALSÄTT
E34
INVALID FUNKTION
E35
TVÅNG BORD
E36
TVÅNG PBAL
E37
TVÅNG BORD #
11
E38
BARA ETT BORD
E39
TVÅNG VALID
PER
KVITTOPAPPRET ÄR SLUT
PFP
SYSTEM ERROR (Om detta händer, ring en auktoriserad
serviceingenjör.)
E43
MINNESINSTÄLLNINGSFEL
E44
EJ FULL
ELEKTRONISKA JOURNALEN FULL
SE SID 23, ELEKTRONISK JOURNAL
HÄVNING AV BLOCKERING
Om kassan skulle blockera och inga tangenttryckningar hjälper, gör följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta ur kontakten ur vägguttaget
Sätt i nyckeln märkt P
Vrid nyckeln till P-LÄGET
Tryck och håll ner KONTANT
Sätt i kontakten i vägguttaget igen
Vänta till ett kvitto märkt **** INITIAL CLEAR **** skrivs ut
Släpp KONTANT
Vrid nyckeln till REG och testa kassan
Byt tillbaka till önskad nyckel
12
Nyckellägen
Används ej.
Kassan avstängd.
Registreringsläge (normalläge)
Ta ut X-rapporter (ej nollställa kassan) och utföra funktioner
som har ”Manager-tvång”
Ta ut Z-rapporter (nollställa kassan)
Programmeringsläge
Systemprogrammering (endast av servicetekniker)
VOID
OFF
REG
X
Z
PGM
S
OFF
REG
VOID
X
Z
S
PGM
Kassan levereras med ett flertal nycklar som går till följande nyckellägen:
Nyckel
Går till nyckelläge
VD
REG
Z
P
C
VOID, OFF, REG, X
OFF, REG
OFF, REG, X, Z
VOID, OFF, REG, X, Z, PGM
ALLA LÄGEN
13
Använda kassörer
Innan man börjar arbeta med kassan måste en kassör loggas in.
(Closed eller STÄNGD visas i displayen och registrering är inte möjlig).
Kassan kan hantera upp till 15 st. kassörer. Det finns två sätt att logga in sig på.
Det ena är med en kassörtangent, det andra med en hemlig kod. Vilken metod som
används beror på hur kassan är programmerad.
INLOGGNING MED KASSÖRTANGENT
1. Tryck kassör nummer följt av
•
•
KASSÖR
Nu är kassan redo att användas.
Med detta alternativ kan man bara ha en kassör registrerad i kassan.
INLOGGNING MED HEMLIG KASSÖRKOD
1. Slå hemlig kassörkod (max 6 siffror) och tryck på
•
•
KASSÖR
Kassan är nu färdig att användas.
Med detta alternativ kan man ha 15 st. kassörer registrerade i kassan.
UTLOGGNING MED KASSÖRTANGENT
1. Slå 0 och tryck på
•
KASSÖR
Det står nu ”Closed” eller ”STÄNGD” i displayen.
UTLOGGNING MED HEMLIG KASSÖRKOD
1. Slå 0 och tryck på
•
KASSÖR
Det står nu ”Closed” eller ”STÄNGD” i displayen.
14
Försäljning
FÖRSÄLJNING PÅ PLU MED FAST PRIS
1. Tryck ned önskad PLU tangent, t.ex.
MAT
68 KR
2. Fortsätt från punkt 1 om det är flera varor.
3. Avsluta på valfri avslutningstangent, t.ex.
KONTANT
FÖRSÄLJNING PÅ PLU MED ÖPPET PRIS
1. Slå in priset med siffertangenterna, t.ex. 4500 för 45 kr (glöm ej nollorna).
2. Tryck på önskat PLU, t.ex.
LÄSK
3. Fortsätt från punkt 1 om det är flera varor.
4. Avsluta på valfri avslutningstangent, t.ex.
KONTANT
REPETERING AV INSLAG
Direkt efter en försäljning på ett PLU kan man repetera inslaget
genom att trycka ned samma PLU igen.
FÖRSÄLJNING MED MULTIPLIKATION
1. Slå in antalet varor och tryck på
X/
TIME
2. Slå önskat pris med siffertangenterna.
3. Tryck på önskat PLU, t.ex.
LÄSK
5. Fortsätt försäljningen eller avsluta på valfri avslutningstangent, t.ex.
KONTANT
15
VÄXELUTRÄKNING
1. Registrera de varor som skall säljas.
2. Tryck på
SUB
TOTAL
3. Belopp att betala visas nu i displayen.
4. Slå in det mottagna beloppet och tryck på valfri avslutningstangent, t.ex.
KONTANT
5. Beloppet som kunden skall ha tillbaka visas i displayen.
•
Om mottaget belopp är mindre än totalbeloppet, kommer återstående belopp att
visas i displayen.
VALUTAOMRÄKNING
Valutaomräknaren omvandlar en utländsk valuta till svenska kronor.
Vilken kurs som skall användas programmerar man i förväg.
1.
Registrera de varor som skall säljas.
2. Tryck på
SUB
TOTAL
3. Tryck ned
VALUTA
,det belopp som kunden skall betala visas nu i displayen.
4. Slå in det belopp i utländsk valuta som kunden betalar och tryck
KONTANT
5. Växel visas nu i lokal valuta.
PRISFRÅGA
Om en artikel är programmerad med ett fast pris, kan man kontrollera priset genom
att göra en prisfråga.
1. Tryck på
X/
TIME
, PRICE INQ visas i displayen.
2. Tryck ned den knapp, eller scanna den artikel du önskar se priset på.
3. Tryck på CLEAR för att rensa displayen.
16
HANTERING AV RABATTER OCH PÅSLAG
Rabatter kan användas för en enstaka artikel eller en hel totalsumma innan
avslut. Om rabatten är fast eller öppen beror på programmeringen.
För RABATT % och +% tangenten gäller samma förfarande, skillnaden är att +%
lägger på och RABATT % drar av från summan.
% RABATT
Exempel: Ge 10 % rabatt på den senast inslagna artikeln.
1. Registrera de varor som skall säljas.
2. Slå 1 0 . 0 0 med siffertangenterna OBS!!! Glöm ej punkten.
3. Tryck på
RABATT
%
4. Fortsätt att sälja som vanligt eller avsluta med valfri avslutningstangent.
•
Om rabatt satsen är programmerad som fast behöver man bara trycka ned
rabatt tangenten efter försäljningen så dras rabatten automatiskt.
Exempel: Ge 10 % rabatt på en hel totalsumma innan avslut.
1. Registrera de varor som skall säljas.
2. Tryck på
SUB
TOTAL
3. Slå 1 0 . 0 0 med siffertangenterna OBS!!! Glöm ej punkten.
4. Tryck på RABATT
%
5. Avsluta med valfri avslutningstangent.
RABATT I KRONOR
Exempel: Ge 10 kronor rabatt på en enstaka artikel
1. Registrera de varor som skall säljas.
2. Slå 1 0 0 0 med siffertangenterna OBS!!! Ingen punkt.
3. Tryck på RABATT
KR
4. Fortsätt att sälja som vanligt eller tryck på valfri avslutningstangent.
17
HANTERING AV FELSLAG OCH RETURER
FELSLAG
Felslag korrigerar den senaste inslaget.
Exempel: Om man slagit in en artikel och upptäcker att den är fel.
1. Tryck på
FEL
SLAG
2. Fortsätt sedan att sälja som vanligt eller avsluta med valfri avslutningstangent.
KORRIGERA
Korrigera korrigerar ett tidigare inslag av samma artikel.
Exempel: Om man slagit in två artiklar och upptäcker att den första är fel.
1. Tryck på
KOR
RIG.
2. Slå in den första artikeln igen, den räknas nu bort.
3. Fortsätt sedan att sälja som vanligt eller avsluta med valfri avslutningstangent.
ALLT BORT
Allt bort används när man vill ta bort hela kvittot, dvs. alla inslagna varor och
makulera köpet INNAN MAN AVSLUTAT MED BETALSÄTT.
Exempel: Om man slagit in flera artiklar och vill makulera köpet.
1. Tryck på
•
ALLT
BORT
Hela köpet makuleras nu och ett kvitto som bekräftar detta skrivs ut.
RETUR
Retur används när kunden kommer tillbaka med en vara, men kan även
användas som ett felslag EFTER avslut.
OBS, retur kan endast göras på ett eget kvitto.
Exempel: Om kunden kommer och vill lämna tillbaka en vara.
1. Tryck på
RETUR
2. Slå belopp och tryck på vald varugrupp eller PLU.
3. Avsluta med samma betalningssätt som användes när varan såldes.
18
UTBETALNING
Utbetalning används för att registrera den utgående växelkassan vid
arbetsdagens slut.
UTBETALT
1. Tryck på
2. Slå in beloppet med siffertangenterna och tryck på
KONTANT
UTBETALT
3. Avsluta genom att trycka på
INBETALNING
Inbetalning används för att registrera den ingående växelkassan vid
arbetsdagens början.
INBETALT
1. Tryck på
2. Slå beloppet med siffertangenterna och tryck på
3. Avsluta genom att trycka på
KONTANT
INBETALT
LÅDÖPPNING
1. Kassalådan öppnas genom att trycka på
LÅD
ÖPPN.
2. Lådan öppnas och ett kvitto skrivs ut.
NON ADD NUMMER INSLAG
Du kan också använda LÅDÖPPN. tangenten för att skriva ett nummer (upp till 9
siffror) på kvittoutskriften. Kan användas för t.ex. telefonnummer.
1. Registrera den önskade artikeln.
2. Slå in numret som du önskar skall skrivas under artikeln.
1
2
3. Tryck på
4. Avsluta med
3
4
LÅD
ÖPPN.
KONTANT
19
Bord-/kundhantering
Kassaregistret har möjlighet att spara försäljning i ett bord- eller kundminne, vilket
innebär att kunden kan göra flera beställningar och sedan erhålla ett kvitto med totalsumman. Obs. att dessa tangenter kanske måste programmeras in på tangentbordet,
kontakta din återförsäljare för detta.
Öppna ett bordssaldo
1. Tryck numret på bordet eller kundkontot, tryck därefter på bordtangenten.
1
2.
BORD
Om man önskar kan man slå in antalet gäster och trycka på tangenten Gäster.
3
GÄSTER
3.
Registrera artiklarna som du önskar sälja.
4.
För att spara saldot och stänga bordet, tryck på
SALDO
Sälja vidare på ett redan öppnat bord
1.
Tryck in numret på bordet eller kundkontot, tryck därefter på bordtangenten.
1
BORD
2.
Registrera artiklarna som du önskar sälja.
3.
För att spara saldot och stänga bordet, tryck på
SALDO
Notautskrift
1.
Tryck in numret på bordet eller kundkontot, tryck därefter på bordstangenten.
1
2.
BORD
Tryck på tangenten
NOTA
UTSKRIFT
för att skriva ut en notaspecifikation.
Avsluta ett bord/kund
1. Tryck numret på bordet eller kundkontot, tryck därefter på bordtangenten t.ex.
1
2.
BORD
Avsluta på valfri avslutningstangent, t.ex.
KONTANT
KORT
CHECK
20
Rapporter
Skillnaden mellan X- och Z- rapporter är:
•
•
X- rapport, skriver ut rapporter men nollställer inte totalerna.
Z- rapport, skriver ut rapporter och nollställer totalerna.
Skriva ut en rapport – generell förklaring
1.
2.
3.
4.
Referera till ”Rapporttabell” på nästa sida.
Välj ett rapportnummer och nyckelläge.
Vrid nyckeln till det valda läget.
Tryck den aktuella rapportkoden följt av SUBTOTAL.
Kassadeklaration
Kassan kan programmeras för tvång på kassadeklaration, detta betyder att man
måste räkna pengarna i kassan och slå in detta belopp innan en rapport kan
genereras. För att utföra kassadeklarationen, gör följande:
1. Vrid nyckeln till X- eller Z läge (beror på vilken rapport du önskar skriva ut).
2. För att starta kassadeklarationen tryck följande:
9
3.
Slå in den totala summan av kontanter.
5
4.
0
0
0
KONTANT
Slå in den totala summan av kort.
3
5.
SUB
TOTAL
0
Tryck på
0
0
KONTANT
0
KORT
för att avsluta kassadeklarationen.
Nu visas eventuell differens på kvittot som skrivs ut.
21
Rapporttabell
Rapporttyp
Rapportnummer
Rapportläge
Nyckelläge
Kommando
Finans
1
X
X
1 – SUBTOTAL
Z
Z
1 – SUBTOTAL
X2
X
201 – SUBTOTAL
Z2
Z
201 – SUBTOTAL
X
X
2 – SUBTOTAL
Timstatistik
Alla PLU
Alla Kassörer
Grupp
2
3
4
5
Z
Z
2 – SUBTOTAL
X2
X
202 – SUBTOTAL
Z2
Z
202 – SUBTOTAL
X
X
3 – SUBTOTAL
Z
Z
3 – SUBTOTAL
X2
X
203 – SUBTOTAL
Z2
Z
203 – SUBTOTAL
X
X
4 – SUBTOTAL
Z
Z
4 – SUBTOTAL
X2
X
204 – SUBTOTAL
Z2
Z
204 – SUBTOTAL
X
X
5 – SUBTOTAL
Z
Z
5 – SUBTOTAL
X2
X
205 – SUBTOTAL
Z2
Z
205 – SUBTOTAL
X
6 – SUBTOTAL
Alla Lager
6
X
Z
Z
6 – SUBTOTAL
Dag för dag
8
X2
X
208 – SUBTOTAL
Z2
Z
208 – SUBTOTAL
X
X
9 – SBTL - # - KASSÖR - #
- KASSÖR
X2
X
209 – SBTL - # - KASSÖR - # - KASSÖR
X
X
11 – SUBTOTAL
Z
Z
11 – SUBTOTAL
X
X
13-SUBTOTAL XXXX – PLU –
XXXX – PLU
X2
X
213-SUBTOTAL XXXX – PLU –
XXXX – PLU
Från/Till lager
X
X
14-SUBTOTAL XXXX –PLU – XXXX
– PLU
Lådtotaler
Elektronisk journal,
skriv ut
Elektronisk journal,
nollställ
X
X
111-SUBTOTAL
300
X
X
300 -SUBTOTAL
399
Z
Z
399- SUBTOTAL
Individuell
kassörrapport
Öppna bord
9
11
Från/Till PLU
22
Elektronisk journal
Kassan har en elektronisk journalremsa, när denna blir full måste den endera skrivas
ut, skrivas till kontrollenhet eller till SD-kortet. (SD-kort är extra tillbehör).
OBS!!! Dessa nollställningsprocedurer kan ta flera minuter.
Avbryt inte, utan vänta till nollställningskvittot kommit ut.
Kontrollera antal kvarvarande rader av den elektroniska journalen:
1. Se till att nyckeln är i REG-läge och att du inte är inne i en försäljning.
2. Tryck SUBTOTAL, antal kvarvarande rader visas i displayen.
Skriva ut på papper (var noga med att tillräckligt med papper finns i printern):
1. Nyckeln i X-läge, slå 300-SUBTOTAL, vänta tills kassan skrivit klart.
(Om man endast önskar skriva ut ett begränsat antal kvitton, kan utskriften avbrytas
genom att trycka på CLEAR två gånger ).
2. Vrid nyckeln till Z-läge, slå 399- SUBTOTAL. Efter några minuter, när ett litet kvitto
kommit ut, är journalen tömd och nollställd.
3. Vrid nyckeln till REG-läge.
Skriva till SD-kort:
3.
4.
5.
6.
Se till att SD-kortet sitter i läsaren.
Vrid nyckeln till S-läget (rakt ned, C-nyckeln måste användas).
Slå 101-SUBTOTAL. Vänta till tömningen är klar.
Vrid nyckeln till Z-läge, slå 399- SUBTOTAL. Efter några minuter, när ett litet kvitto
kommit ut, är journalen tömd och nollställd.
7. Vrid nyckeln till REG-läge.
Skriva till kontrollenhet:
1. Vrid nyckeln till Z-läget.
2. Slå 999- SUBTOTAL. Efter några minuter, när ett litet kvitto kommit ut, är journalen
tömd och nollställd.
3. Vrid nyckeln till REG-läge.
Backup till SD-kort (extra tillbehör)
En backup av kassans programmering kan skrivas till SD-kortet, även rapporter kan skrivas
till SD-kortet. Rapporterna kan vara bra att skriva till SD-kortet varje dag, då har man alltid
uppdaterade rapporter säkerhetskopierade.
Backup till SD-kort:
1.
2.
3.
4.
Se till att SD-kortet sitter i läsaren.
Vrid nyckeln till S-läget (rakt ned, C-nyckeln måste användas).
Slå 100-SUBTOTAL. Vänta till tömningen är klar.
Vrid nyckeln till REG-läge.
Rapporter till SD-kort:
1.
2.
3.
4.
Se till att SD-kortet sitter i läsaren.
Vrid nyckeln till S-läget (rakt ned, C-nyckeln måste användas).
Slå 101-SUBTOTAL. Vänta till tömningen är klar.
Vrid nyckeln till REG-läge.
23
Programmering
Följande sidor visar endast hur man ändrar de mest vanligen förekommande
programmeringarna. För fullständig programmeringsanvisning hänvisas till
den engelskspråkiga ”Operation and Programming Manual”.
Tid & Datum
1. Vrid nyckeln till P läge.
2. För att starta programmeringen, tryck:
1
3
0
0
SUBTOTAL
3. Slå in tiden, måste vara fyra siffror (t.ex. 0930), tryck X/TIME.
T
T
M
M
X/TIME
4. Slå datumet i MM (månad) DD (dag) och ÅÅ (år) format, tryck X/TIME.
M
M
D
D
Å
Å
X/TIME
5. Tryck KONTANT för att avsluta programmeringen.
Kassanummer
Kassan kan programmeras med ett 5-siffrigt kassanummer som skrivs på kvittot.
1. Vrid nyckeln till P läge.
2. För att starta programmeringen, tryck:
1
6
0
0
SUBTOTAL
3. Slå in kassanumret, upp till 5 siffror, tryck X/TIME.
X/TIM E
4. Tryck KONTANT för att avsluta programmeringen.
24
PLU-programmering
Pris
1.
Vrid nyckeln till P-läge.
2. För att starta programmeringen, tryck:
2
0
0
SUBTOTAL
3.
Tryck den knapp du vill programmera priset på, eller scanna artikeln.
4.
Slå in priset UTAN decimalkomma, tryck X/TIME.
5.
Har du fler ändringar, börja om från punkt 3, annars avsluta
programmeringen med KONTANT.
Namn
1.
Vrid nyckeln till P-läge.
2. För att starta programmeringen, tryck:
3
0
0
SUBTOTAL
3.
Tryck den knapp du vill programmera namnet på, eller scanna artikeln.
4.
Skriv in texten, max 18 tecken med hjälp av teckentabellen på sidan 26,
eller via programmeringsbladet beroende på programmering.
5.
Tryck X/TIME.
6.
Har du fler ändringar, börja om från punkt 3, annars avsluta
programmeringen med KONTANT.
Moms
1.
Vrid nyckeln till P-läge.
2. För att starta programmeringen, tryck:
1
0
0
SUBTOTAL
3.
Tryck den knapp du vill programmera moms på, eller scanna artikeln.
4.
Slå in det option som passar för det aktuella PLU:t enligt momstabellen
på nästa sida, 9 siffror.
5.
Tryck X/TIME.
6.
Har du fler ändringar, börja om från punkt 3, annars avsluta
programmeringen med KONTANT.
25
PLU Moms tabell
Status
Ja/Nej
N1
PLU är styrt till moms 1 ?
N2
PLU är styrt till moms 2 ?
Ja = 4
Nej = 0
Ja = 1
Nej = 0
Ja = 2
Nej = 0
Ja = 4
Nej = 0
Adress
PLU är styrt till moms 3 ?
PLU är styrt till moms 4 ?
N1
N2
0
0
0
0
0
0
0
X/TIME
Exempel
Moms 1 skall programmeras på en knapp.
1.
Vrid nyckeln till P-läge.
2. För att starta programmeringen, tryck:
1
0
0
SUBTOTAL
3. Tryck den knapp du vill programmera moms på, eller scanna artikeln.
4.
Slå in 4 (N1, moms 1 = Ja).
5. Slå in 0 (N2, inga övriga momser på denna knapp).
6. Slå in sju st. nollor (0000000).
7. Tryck X/TIME.
8. Har du fler ändringar, börja om från punkt 3, annars avsluta
programmeringen med KONTANT.
Moms 2 skall programmeras på en knapp.
1.
Vrid nyckeln till P-läge.
2. För att starta programmeringen, tryck:
1
0
0
SUBTOTAL
3. Tryck den knapp du vill programmera moms på, eller scanna artikeln.
4. Slå in 0 (N1, moms 1 = Nej).
5. Slå in 1 (N2, moms 2 = Ja).
6. Slå in sju st. nollor (0000000).
7. Tryck X/TIME.
8. Har du fler ändringar, börja om från punkt 3, annars avsluta
programmeringen med KONTANT.
26
Kvittotext
Ett övre och nedre kvittomeddelande kan skrivas på varje kvitto, max sex rader,
varav varje rad kan innehålla upp till 32 tecken.
1. Vrid nyckeln till P läge.
2. För att starta programmeringen, tryck :
7
0
0
SUBTOTAL
3. Referera till tabellen nedan och tryck in numret för den önskade text
raden som skall programmeras; tryck på X/TIME tangenten.
X
X/TIME
X
Övre kvittomeddelande
X
Nedre kvittomeddelande
1
2
3
4
5
6
1:a raden
2:a raden
3:e raden
4:e raden
5:e raden
6:e raden
7
8
9
10
11
12
1:a raden
2:a raden
3:e raden
4:e raden
5:e raden
6:e raden
4. Skriv in texten, upp till 32 tecken, tryck SUBTOTAL.
5. Om du skall programmera fler linjer, börja om från punkt 3, annars tryck
KONTANT för att avsluta programmeringen.
Programmeringsblad
S
U
W
Z
BACKA
F
L
R
T
V
Y
MELLANSLAG
E
K
Q
CLEAR
X/TIME
X
DUBBEL
STORLEK
D
J
P
7
8
9
CAPS
C
I
O
4
5
6
SUB TOTAL
B
H
N
1
2
3
KONTANT
A
G
M
0
00
.
27
Teckentabell
BOKSTAV
Ç
ü
é
â
ä
à
å
ç
ê
ë
KOD
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
BOKSTAV
è
ï
î
ì
Ä
Å
É
æ
Æ
ô
KOD
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
BOKSTAV
ö
ò
û
ù
ÿ
Ö
Ü
¢
£
¥
KOD
021
022
023
024
026
027
028
029
030
BOKSTAV
€
SPACE
!
"
025
0
#
$
%
&
'
(
KOD
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
BOKSTAV
KOD
)
041
*
042
+
043
,
044
045
.
046
/
047
0
048
1
049
2
050
BOKSTAV
KOD
3
051
4
052
5
053
6
054
7
055
8
056
9
057
:
058
;
059
<
060
BOKSTAV
KOD
=
061
>
062
?
063
@
064
A
065
B
066
C
067
D
068
E
069
F
070
BOKSTAV
KOD
G
071
H
072
I
073
J
074
K
075
L
076
M
077
N
078
O
079
P
080
BOKSTAV
KOD
Q
081
R
082
S
083
T
084
U
085
V
086
W
087
X
088
Y
089
Z
090
BOKSTAV
KOD
Ž
091
092
093
094
095
096
a
097
b
098
c
099
d
100
BOKSTAV
KOD
e
101
f
102
g
103
h
104
I
105
j
106
k
107
l
108
m
109
n
110
BOKSTAV
KOD
o
111
p
112
q
113
r
114
s
115
t
116
u
117
v
118
w
119
x
120
BOKSTAV
KOD
y
121
z
122
BACKA
123
DUBBEL STORLEK
999
Använda scanner
Genom att koppla en scanner till kassan, kan olika produkters streckkoder läsas.
Med den s.k. Quickscan funktionen kopierar man enkelt namn och grupptillhörighet.
1.
Vrid nyckeln till PGM-läget.
2.
Slå 10 - SUBTOTAL – NOT FOUND PLU står i displayen.
3.
Läs av varan med scannern – PRICE står i displayen.
4.
Slå in priset och tryck på X/TIME – SELECT COPY PLU står i displayen.
5.
Tryck den knapp som du vill styra artikeln till.
Artikeln är nu, förutom priset, programmerad likadant som den knapp du tryckte ned. För att
ändra pris, moms eller namn på artikeln, se PLU-programmering på sid. 23.
Har du fler artiklar att programmera, börja om från punkt 3.
Är du klar - tryck KONTANT och vrid nyckeln till REG-läge.
28
Systemdokumentation
Kassaregister modell
Grund program
Aktuellt program
SAM4S ER-280/285
Vrid nyckeln till P-läget.
Tryck följande:
1
5
SBTL
Välj det nummer som representerar det ni vill
skriva ut i tabellen nedan, tryck sedan på
X/TIME, programmeringen skrivs nu ut.
Avsluta genom att trycka på
KONTANT
Nr
Program
Nr
Program
0
1
2
3
4
5
Grupp
Moms
System option
Print option
Funktions tangenter
Kassör
Övre kvittomeddelande
Nedre kvittomeddelande
Endorsement
meddelande
Finansrapport texter
10
11
12
13
14
15
Kassör Rapport texter
Macro Namn
Låd begränsning
Växel begränsning
Tid & Datum
Tara Vikt
16
Maskin Nummer
17
Mix & Match
18
Svensk Avrundning
6
7
8
9
ER-280, SCU-100, rev. 2010-01.
29
Download PDF