Alde | Comfort 2928 | Bruksanvisning 2928

BRUKSANVISNING
COMFORT
KÄYTTÖOHJE
2928
INSTRUCTIONS FOR USE
BETRIEBSANWEISUNG
GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUCTIONS D'EMPLOI
SE
................ 4
GB ............... 13
DK ................ 4
DE ............... 17
NO ................ 4
NL ............... 22
FI
FR ............... 26
................ 8
SE
DK
NO
A. Skorstenshuv
B. Insugningsslang
C. Nivåmarkering för glykolvätska
D. Lucka
E. Panntermostat
F. Vattenmantel
G. Överhettningsskydd
H. Flamdämpare
I. Ventilationstrumma
J. Brännare
K. Fönster
L. Manöverpanel
M.Expansionskärl
N. Cirkulationspump
GB
A. Chimney cap
B. Intake hose
C. Level mark for glycol liquid
D. Cover
E. Boiler thermostat
F. Water jacket
G. Overheating protection
H. Flame damper
I. Ventilation duct
J. Burner
K. Window
L. Control panel
M.Expansion vessel
N. Circulation pump
NL
A. Schoorsteenkap
B. Aanzuigslang
C. Niveaustreepje voor
anti-vries/watermengsel
D. Luikje
E. Ketelthermostaat
F. Watergedeelte
G. Oververhittingsbeveiliging
H. Vlamvertrager
I. Ventilatiekanaal
J. Brander
K. Kijkglas
L. Bedieningspaneel
M.Expansievat
N. Circulatiepomp
2
FI
A. Savutorvi
B. Imuputki
C. Glykolinesteen tasomerkintä
D. Luukku
E. Kattilatermostaatti
F. Vesivaippa
G. Ylikuumenemissuoja
H. Liekkivaimennin
I. Tuuletusrumpu
J. Poltin
K. Ikkuna
L. Ohjaustaulu
M.Paisuntasäiliö
N. Kiertopumppu
DE
A. Schornstein
B. Zuluftschlauch
C. Markierung des Wasserniveaus
D. Klappe
E. Fühler für Kesselthermostat
F. Wassermantel
G. Überhitzungsschutz
H. Flammendämpfer
I. Frischluftkasten
J. Brenner
K. Fenster
L. Schaltpaneele
M.Expansiongefäß
N. Umwälzpumpe
FR
A. Chape de la cheminée
B. Conduit d’aspiration
C. Indication de niveau liquide de glycol
D. Porte
E. Thermostat chaudière
F. Chemise d’eau
G. Protection contre les surcharges
H. Guide-flamme
I. Gaine de ventilation
J. Brûleur
K. Fenêtre
L. Panneau de commande
M.Vase d’expansion
N. Pompe de circulation
1
B
C
E
I
H
9
J
A
B
A
A
D
L
8
G K
F
A
A
B
3
2
B
B
B
B
B
7
6
C
3
1
4
75 °C
35 °C
2
55 °C
5
B
3
1
3000 m
2000 m
A
1000 m
2
3
SE
DK
NO
Sida Kapitel
4
1:0
Så är pannan uppbyggd
4
1:1
Teknisk data
4
2:0
Så fungerar pannan
4
2:1
Manöverpanelens funktioner
4
2:2
Start av gasolpanna
5
2:3
Avstängning av gasolpanna
5
2:4
Inställning för bästa värmekomfort
5
2:5
Inställning av rumstemperatur
5
2:6
Cirkulationspump
5
2:7
Elvärme
5
3:0
Externstart
5
4:0
Varmvattenberedare
6
5:0
Skötsel av värmesystemet
6
5:1
Luftning av värmesystemet
6
6:0
Värt att veta om gasol
7
7:0
Felsökning
7
8:0
Garanti
Läs noggrant igenom denna anvisning innan pannan
används.
Bruksanvisningen är godkänd enligt CE no 048AO-0007
för gasolpanna typ 2928 monterad i husbil, husvagn eller byggnad
Dataskylt och tillverkningsnummer är placerade inne på
plåtskalet bredvid expansionskärlet.
1:0 Så är pannan uppbyggd
Pannan arbetar med så kallad konstanttemperatur, d.v.s.
att det hela tiden skall finnas uppvärmd vätska i pannan
att cirkuleras runt i systemet när rumstermostaten kallar
på värme. Alltså ingen uppvärmningstid när värmen som
mest behövs.
Från ett luftintag i skorstenshuven leds förbränningsluft
via en aluminiumslang in till förbränningsrummet. Gasolautomatik och brännare sitter på en lätt demonterbar plåt
fastskruvad i förbränningsrummet på pannans nedre del.
Ovanför förbränningsrummet har vattenmanteln sin placering, som består av ett inre och ett yttre rör. Mellanrummet på dessa rör utgör själva vattenmagasinet. Inuti
det inre röret sitter flamdämparen, som består av en
veckad plåt. Den har till uppgift att leda dom varma
rökgaserna som kommer från brännaren, ut mot vattenmanteln så att vattnet värms upp. Från vattenmantelns
ovandel går ett rör upp till expansionskärlet. I expansionskärlet sitter en 12 volts pump som cirkulerar den
uppvärmda vätskan i systemet. Under expansionskärlet
är manöverenheten placerad med termostatratt, säkring,
strömintag och omkopplare.
Längst upp på pannan sitter kopplingsplinten för
elanslutningen till pannan. Bredvid pannan fästs en
ventilationstrumma som tar in friskluft utifrån och leder
den vidare in till pannan men utanför själva förbränningsdelen. Friskluften värms upp av pannkroppen och leds
via ventilationsgallret i frontplåten ut i rummet.
4
1:1 Teknisk data
Gas:
Propan
Butan
Effekt:
5,8 kW
6,7 kW
Gasförbrukning: Max 420 g/h
Max 480 g/h
Gastryck: I3+ 28-30/37 mbar, I3B/P 30 mbar
Vätskevolym (glykolvatten) i panna: 2,6 liter
Vätskevolym (glykolvatten) i elpatron: 1,0 liter
Systemtemperatur i pannan: 35-75 °C
2:0 Så fungerar pannan
När rumstermostaten kallar på värme, startar cirkulationspumpen. Vätskan i systemet börjar då cirkulera, och
kallt vatten kommer in i pannan. Känselkroppen som sitter på vattenmanteln känner av att vattnet är kallare än
den temperatur som ställts in på panntermostaten. Huvudbrännaren tänds och värmer upp vattnet som cirkulerar runt i systemet. När värmen i bilen uppnåt inställd
temperatur på rumstermostaten stannar cirkulationspumpen. Känselkroppen på pannan känner då av att vattnet
uppnåt inställd temperatur på panntermostaten. Den
stänger då av huvudbrännaren och går ner till pilotlåga.
När sedan vattentemperaturen sjunkit några grader i
pannan tänds huvudlågan igen. På så vis finns det alltid
uppvärmt vatten när rumstermostaten kallar på värme.
2:1 Manöverpanelens funktioner (fig 1)
A. Normalläge för elpatron. Värmeelementet styrs via
rumstermostaten.
B. Konstantläge för elpatron. Värmeelementet styrs via
elpatronens termostat. Omkopplaren bör stå i detta
läge när varmvattenberedaren skall värmas upp.
C. 1000 watts effekt på elpatronen.
D. 2000 watts effekt på elpatronen.
E. 230 volts cirkulationspump på elpatronen.
F. 12 volts cirkulationspump på pannan.
G. Normalläge för 12 och 230 volts cirkulationspump.
Pumpen styrs av rumstermostaten.
H. Konstantläge för 12 och 230 volts cirkulationspump.
Pumpen går konstant och rumstemperaturen regleras med pannans termostatratt, i och med att pannans systemtemperatur är justerbar. Konstantläget
används t.ex. när ett flertal personer befinner sig i vagnen. Sitter man då nära rumstermostaten kan den
bryta cirkulationspumpen, med kallras vid golv och
fönster som följd. Detta förhindras i och med att pumpen går konstant.
I. Säkring 1 A.
J. Strömintag 12 V DC. (används vid bl.a. extern start.
Se kap 3:0).
K. Indikatorlampa för tändgnista.
L. Termostatratt.
2:2 Start av gasolpanna
1. Öppna huvudkranen för gasolen.
2. Vrid termostatratten till tändläge (se fig 2). Indikatorlampan för tändgnista börjar nu blinka.
3. Tryck ner termostatratten helt i botten. Håll den i nedtryckt läge i cirka 15 sekunder efter det att indikatorlampan slocknat. (Pannan har tänt så fort indikator-
SE
lampan slocknat, men för att tändsäkringen skall förbli öppen, måste termostatratten hållas nedtryckt den
erforderliga tiden).
4. Släpp upp termostatratten.
5. Vrid den till driftläge och ställ in önskad systemtemperatur (se kap 2:4).
6. Om indikatorlampan börjar blinka omedelbart efter det
att termostatratten släppts upp har pannan ej tänt.
Tryck ner termostatratten igen och gör om starten enligt
ovan, men håll den nere lite längre.
7. Du kan även kontrollera genom fönstret i nedre frontplåten att pannan brinner.
Om pannan skulle slockna, vrid termostatratten till stoppläge (se fig 3). Vänta 3 minuter och gör därefter om
starten.
Pannan är utrustad med automatisk återtändning vilket
innebär att om den av någon anledning skulle slockna,
så försöker den att återstarta i cirka 20 sekunder (tills
det att tändsäkringen brutit gasoltillförseln). Skulle
gasolen ta slut när pannan är igång börjar indikatorlampan
att blinka, och fortsätter så tills pannan stängts av eller
startats upp på nytt.
2:3 Avstängning av pannan
1. Vrid termostatratten medurs till stoppläge (se fig 3).
Efter cirka 20 sekunder skall ett ”klick” höras från automatiken, vilket innebär att tändsäkringen stängts.
2. Stanna cirkulationspumpen.
3. Stäng huvudkranen för gasolen.
OBS! Släckt panna får ej tändas på nytt förrän efter
3 minuter.
2:4 Inställning för bästa värmekomfort
För bästa möjliga trivselvärme och ekonomi är det viktigt att kunna ställa in rätt vattentemperatur i systemet.
Vid låga yttertemperaturer behövs en högre vattentemperatur i pannan än vid mer normala temperaturförhållanden. Idealinställningen på termostatratten är när
cirkulationspumpen går cirka 75% av tiden.
Vid uppvärmning av starkt nedkyld panna, bör termostatratten ej ställas på maxtemperatur, utan på mellanläge de första 10 minuterna.
De olika siffrorna på termostatratten motsvarar gradantalet på vattentemperaturen i pannan enligt fig 4.
Vid extremt kalla förhållande, kan gasolpanna och elpatron samköras. På så sätt får man ut maximal effekt av
värmesystemet.
Vid användning av värmesystemet på hög höjd förändras vätskeblandningens kokpunkt av lufttrycket. En sänkning av max systemtemperatur får då göras i förhållande
till höjden man befinner sig, se fig 5.
För att kunna utnyttja den vattenburna värmens princip
på bästa möjliga sätt är det viktigt att luft fritt kan passera under sänglådor och bakom ryggdynor. Om bilen
utrustas med t.ex. en heltäckningsmatta så se till att
mattan ej täcker för insugningshålen till konvektorerna.
Lika viktigt är att kuddar och filtar ej täpper till luftcirkulationen bakom ryggdynorna.
DK
NO
2:5 Inställning av rumstemperatur
Den temperatur som önskas i bilen ställs in på rumstermostatens vred, som är graderad mellan 5-30 °C.
2:6 Cirkulationspump
För att cirkulera runt det uppvärmda glykolvattnet i systemet, behövs det någon form av pump. I gasolpannans
expansionskärl är en 12 volts cirkulationspump monterad som standard. Pannan kan dessutom vara utrustad
med elpatron med 230 volts cirkulationspump.
Val av vilken pump som skall användas, samt om den
skall köras konstant eller styras av rumstermostaten, görs
på pannans manöverpanel.
2:7 Elvärme
Om elpatron är monterad på pannan går den endast att
använda om du har tillgång till 230 volt~ . Elpatronen
finns i två versioner. En med cirkulationspump och en
utan. Effekten är på 1050 och 2100 watt. Val av effekt
görs på pannans manöverpanel.
Innanför elpatronens skyddskåpa sitter två termostater.
Den ena ser till att elpatronen håller en driftstemperatur
på ca 80 °C medan den andra fungerar som ett överhettningsskydd, som automatiskt bryter strömmen om elpatronen av någon anledning skulle koka. Har överhettningsskyddet utlöst, återställs det genom att trycka
in återställningsknappen på sidan av elpatronen (se fig
6 A).
Se till att textilier och annat brännbart material ej kan
komma i kontakt med elpatronen.
OBS! Alla elektriska ingrepp i elpatronen skall utföras av behörig person.
3:0 Externstart
(gäller endast om elpatron är monterad)
Vill du vagnen skall vara uppvärmd när du anländer?
Då kan din granne eller campingvärden starta upp värmen utan att behöva gå in i vagnen. Förutsättningen är
att pannan är utrustad med elpatron och att en batterieliminator (art.nr. 2921 520) är kopplad till pannan.
Gör så här vid externstart:
1. Sätt batterieliminatorn i ett 230 voltsuttag.
2. Sätt 12 voltskontakten i strömintaget på pannans manöverpanel (se fig 1 J).
3. Välj effekt och cirkulationspump på manöverpanelen.
4. Slå ifrån huvudströmbrytaren i vagnen.
5. Dra ur 230 voltskabeln ur elstolpen eller ur vagnens
elbox.
6. När värmen sedan skall startas, sätts 230 voltskabeln
in i elstolpen eller elboxen. Elpatronen och cirkulationspumpen går då igång tack vare att batterieliminatorn
transformerar ner spänningen till 12 volt.
4:0 Varmvattenberedare
Gasolpannan kan utrustas med en rostfri varmvattenberedare av förrådstyp. Den har en volym på 7 liter färskvatten, som vid maximalt utnyttjande kan ge ca. 12,5
liter 40 °C vatten.
5
SE
DK
NO
När varmvattenberedaren skall användas bör gasolpannan startas ca 20 minuter i förväg, och gå på max
panntemperatur för att få ut maximalt med varmvatten.
Om elpatron används istället för gas tar uppvärmningstiden längre tid.
Spola alltid igenom beredaren innan den används, speciellt efter längre stillestånd.
OBS! Trots att varmvattenberedaren är frostskyddad,
skall alltid färskvattnet i beredaren tappas ut när det
är risk för frost och vagnen inte används
det är luft i systemet är när värmen bara går ut någon
meter i rören från pannan, trots att cirkulationspumpen
är igång.
Gör så här vid avtappning:
Är det svårt att få ut luften ur systemet, kan man
förfara på följande sätt:
Töm färskvattentanken. Öppna avtappningskranen på
vattenledningen (fig 6 b), samt luftskruven (fig 6 c) på
beredaren och töm ut vattnet som står i beredaren. Om
avtappningskran saknas, lossa istället slangen från
nippeln på beredaren. Låt det stå såhär tills vagnen skall
användas igen.
Om vagnen är utrustad med tryckstyrd pump skall den
vara tillslagen. Töm färskvattentanken. Öppna vattenkranarna och låta dom stå så tills endast luft kommer.
Stäng av pumpen. Öppna avtappningskranen på vattenledningen (fig 6 b), samt luftskruven (fig 6 c) på beredaren. Låt det stå såhär tills vagnen skall användas igen.
5:0 Skötsel av värmesystemet
Kontrollera regelbundet värmesystemets vätskenivå i
pannans expansionskärl. Nivån skall ligga ca. 1 cm över
min-strecket vid kall panna.
Systemet skall vara fyllt med en 40%-ig glykolblandning
av samma typ som används i bilmotorer (ej diesel). Om
värmeanläggningen utsätts för lägre temperaturer än 25 °C skall glykolhalten höjas, dock ej över 50%.
Glykolhalten bör kontrolleras innan ny vätska fylls på.
Detta för att förhindra för hög koncentration av glykol i
vätskeblandningen.
Glykolblandningen bör bytas vartannat år, då egenskaperna som t.ex. korrosionsskydd försämras.
Låt aldrig värmesystemet stå tomt på glykolvätska.
Om vätskenivån i expansionskärlet sjunker annat än ren
avdunstning, kontrollera alla skarvar, avtappningskran
och luftskruvar så de inte läcker. Har glykolvatten läckt
ut, skölj med vatten och torka upp.
Kontrollera även regelbundet gasolsystemet så att kopplingar och slangar är täta. Gasolslangar bör bytas vartannat år då de torkar ut och spricker, med eventuella
läckage som följd.
Påfyllning av vätska:
Se till att bilen står vågrätt före påfyllning, så att inga
luftfickor kan bildas. Kontrollera att luftskruvar och avtappningskran är stängda. Tag bort den övre frontplåten
(se fig 7) drag den uppåt, nederkanten utåt och sedan
nedåt. Lossa pumpens mutter och lyft upp pumpen. Häll
på glykolblandningen sakta i expansionskärlet.
OBS! Sprit får ej användas som frostskyddsmedel.
Kylarcement får ej blandas i systemet.
5:1 Luftning av systemet
Vid fyllning av systemet kan luftfickor bildas, beroende
på hur rörsystemet installerats. Ett kännetecken på att
6
Lufta såhär:
Pannan skall vara igång och cirkulationspumpen frånslagen. Börja med att öppna luftskruvarna (se i vagnens
instruktionsbok var dom är placerade). Låt dom vara
öppna tills vatten kommer ut ur pipen. Starta cirkulationspumpen och låt den gå en stund. Känn efter om rör och
radiatorer blir varma runtom i vagnen.
Stanna cirkulationspumpen. Hissa upp bilen där bak eller ställ den i en nerförsbacke (fig 8). Låt den stå så i
några minuter så att luften hinner vandra uppåt i systemet. Öppna luftskruven på högsta punkten och håll den
öppen tills all luft kommit ut. Höj sedan bilen i framänden
och förfar på samma sätt i detta läge ( fig 9). Ställ bilen
vågrätt och starta cirkulationspumpen. När utgående rör
och returrör är nästan lika varma är systemet fritt från
luft. Vid luftning av husvagn är det lättast att höja och
sänka vagnen med stödhjulet eller stödbenen.
Vid nypåfyllt system kan det bildas små luftbubblor i
expansionskärlet. Stanna cirkulationspumpen några sekunder så brukar dom försvinna.
Fig 8-9
A. Luftskruv
B. Luft
6:0 Värt att veta om gasol
Gasol är en petroleumprodukt som officiellt kallas ”kondenserad petroleumgas”. Den består främst av gaserna
propan och butan. Propan har fördelen att den förgasas
ner till -40 °C medan butan fungerar dåligt under 10 °C.
Därför används nästan uteslutande propan som gas.
I flaskan finns gasolen både i vätskeform och gasform.
När flaskan fylls så omvandlas gasen till vätskeform av
kompressionen. När sedan flaskventilen öppnas, omvandlas gasolvätskan till gas igen.
När gasolen brinner avges endast koldioxid (CO2) och
vattenånga, precis som i vår egen utandningsluft. För att
förbränningen skall bli fullständig fordras god lufttillförsel. Gasol är mycket miljövänlig och sotar inte vid fullständig förbränning. Den kan förvaras i flaska i obegränsad tid, utan att kvaliten försämras.
Gasolen är helt fri från giftiga ämnen. Däremot kan inandning av koncentrerad gas ge en viss narkosverkan,
andningsnöd och kvävningssymptom. Symptomerna försvinner snabbt om man inandas vanlig luft eller syrgas.
Risken med gas är att utläckande gas antänds, med en
explosion som följd. Eftersom gasolen är giftfri har svavelföroreningar tillsatts som ger en tydlig och frän lukt redan då gaskoncentrationen är så låg som en femtedel
av den undre explosionsgränsen.
Gasolbrännaren arbetar som regel med lägre tryck än
det i flaskan. Det vanligaste trycket är lågtryck (max 5
kPa) som man får genom att låta gasolen passera genom en reduceringsventil. Apparater som arbetar med
lågtryck är som regel tystare än apparater som har ett
högre arbetstryck.
SE
7:0 Felsökning
Här nedan följer ett litet felsökningsschema som kan vara
till hjälp vid enkla fel.
Tändgnista kommer men pannan startar ej
1. Slut på gasolen?
2. Är huvudkranen fullt öppen?
3. Om pannan ej varit i drift på länge eller om gasolflaskan bytts tar det längre tid att tända den än normalt.
4. Termostatratten måste tryckas helt i botten vid start.
5. Om detta ej hjälper, kontakta serviceverkstad.
Ingen tändgnista
1.
2.
3.
4.
Kontrollera att det finns 12 volt till pannan.
Kontrollera att säkringen på pannan är hel.
Kontrollera att indikatorlampan för tändgnista blinkar.
Tag bort nedre frontplåten. Kontrollera att kablarna till
tändtransformatorn (liten svart box alldeles under
manöverlådan) och mikrobrytaren (under termostatratten) sitter ordentligt fast samt så att det ej är korrosion på kabelskorna.
5. Om detta ej hjälper, kontakta serviceverkstad.
Pannan tänder men slocknar när termostatratten släpps
1. upprepa tändningen enligt kapitel 2:2 (vänta först 3
minuter innan pannan tänds igen). Se till att termostatratten trycks helt i botten och håll kvar den i detta läge
i ca 20-30 sekunder efter det att indikatorlampan slocknat.
2. Kontrollera att pilotlågan träffar termoelementets spets
(till höger om pilotbrännaren).
3. Om detta ej hjälper, kontakta serviceverkstad.
Pannan kokar
1. Vrid termostatratten till 1:an (lägsta systemtemp.) och
kontrollera att huvudlågan slocknar, vilket den skall
göra.
2. Kontrollera att känselkroppen sitter fastspänd. Den
skall sitta med en fjäderklämma på pannkroppen strax
under manöverlådan med ett värmeledande kitt emellan.
3. Om detta ej hjälper, kontakta serviceverkstad.
DK
NO
Cirkulationspumpen (12 volt) startar ej
1. Kontrollera att strömbrytaren på rumstermostaten är i
läge ”ON”.
2. Kontrollera att gradantalet är högre på rumstermostaten än i bilen.
3. Kontrollera att omkopplaren på manöverpanelen för
cirkulationspump står på 12 volts pump
4. Tag bort den gula hatten upp på cirkulationspumpen
och kontrollera att kablarna sitter ordentligt fast, samt
att det finns 12 volt.
5. Om detta ej hjälper, kontakta serviceverkstad.
Missvisande temperatur på rumstermostaten
1. Kontrollera med en rättvisande termometer temperaturen i vagnen.
2. Ta av kåpan på rumstermostaten (tryck in fästtappen
på vänster sida och dra kåpan rakt ut)
3. Dra ut ratten och flytta den så många grader uppåt
eller nedåt som den slog fel, och tryck dit den igen.
4. Sätt på kåpan och kontrollera att temperaturen stämmer mot skalan på rumstermostaten.
Elpatronen upphört att fungera
1. Kontrollera att det finns ström (230 volt) i vägguttaget.
2. Kontrollera att reläerna som sitter i elpatronen slår till
(ett svagt knäppande skall höras).
3. Kontrollera om överhettningsskyddet löst ut. Om så
är fallet, tryck in knappen som sitter på sidan av kåpan.
4. Om detta ej hjälper, kontakta serviceverkstad.
För lite varmvatten från beredaren
1. Kontrollera att termostatratten på pannan står på max
temperatur.
8:0 Garanti
Alde garanti gäller ett år från leveransdatum och omfattar endast material eller fabrikationsfel, förutsatt att denna
anvisning har följts.
OBS! Endast originaldelar från Alde får användas som
reservdel.
Vibrationer i cirkulationspumpen (12 volt)
1. Lossa muttern som håller cirkulationspumpen.
2. Vrid pumpen lite och spänn fast muttern igen.
3. Kontrollera att gummikopplingen mellan motor och axel
sitter rakt och inte kastar vid gång.
4. Kontrollera att det inte ligger något ivägen för pumpen
i botten på expansionskärlet.
5. Om detta ej hjälper, kontakta serviceverkstad.
Oljud i motorn på cirkulationspumpen (12 volt)
1. Droppa en droppe symaskinsolja i centrumhålet på
motorns topp.
2. Försvinner ej ljudet eller kommer tillbaka efter en stund
skall motorn bytas.
7
FI
Sivu Luku
8
1:0
8
1:1
8
2:0
8
2:1
8
2:2
9
2:3
9
2:4
9
2:5
9
2:6
9
2:7
9
3:0
10
4:0
10
5:0
10
5:1
10
6:0
11
7:0
12
8:0
Pannun rakenne
Tekniset tiedot
Pannun toiminta
Ohjaustaulun toiminnot
Nestekaasupannun käynnistys
Nestekaasupannun sulkeminen
Parhaan lämpömukavuuden säätö
Huonelämpötilan säätö
Kiertonestepumppu
Sähkölämmitys
Ulkopuolinen käynnistys
Lämminvesivaraajat
Lämpöjärjestelmän hoito
Lämpöjärjestelmän tuuletus
Tärkeitä tietoja nestekaasusta
Vianetsintä
Takuu
Lue nämä ohjeet huolelliset lävitse, ennenkuin alat käyttää
nestekaasulämmitintäsi.
Käyttäohjeidon CE n:o 048 AO-0007 - hyväksyntä koskee
2928-mallisia matkailuautoihin, matkailuvaunuihin tai
rakennuksiin asennettuja nestekaasulämmittimiä.
Tietokilpi ja valmistusnumero on asetettu peltikuoren
sisään paisuntasäiliön viereen.
1:0 Pannun rakenne
Pannu toimii ns. vakiolämpötilaperiaatteen avulla, so.
pannussa on aina oltava kuumennettua nestettä kierrätettäväksi järjestelmässä huonetermostaatin tarvitessa lämpöä.
Mitään kuumennusaikaa ei siis esiinny lämpöä eniten
tarvittaessa.
Savutorvikuvussa olevasta ilmareiästä polttoilma johdetaan
alumiiniletkun välityksellä polttotilaan. Nestekaasuautomatiikka ja poltin on asetettu helposti irrotettavalle peltilevylle,
joka on kiinnitetty ruuveilla polttotilaan pannun alaosassa.
Polttotilan yläpuolelle on asetettu vesivaippa, joka käsittää
sisä- ja ulkoputken. Näiden putkien välinen tila muodostaa
itse vesivaraston. Sisäputken sisällä on poimutettu
haittalevy. Sen tehtävänä on johtaa polttimesta tulevat
kuumat savukaasut kohti vesivaippaa, niin että vesi
kuumenee. Vesivaipan yläosasta kulkee putki ylös
paisuntasäiliöön. Paisuntasäiliössä on 12 voltin pumppu,
joka kierrättää kuumennettua nestettä järjestelmässä.
Paisuntasäiliön alapuolelle on asetettu ohjausyksikkö
termostaatilla, varokkeella, virtaotolla ja vaihtokytkimellä
varustettuna. Ylinnä pannussa on pinnelaatta
sähköliitäntää varten pannun. Pannun väliin kiinnitetään
tuuletusrumpu, joka ottaa sisään raitista ilmaa ulkoapäin
ja johtaa sen edelleen pannuun, kuitenkin itse poltto-osan
ulkopuolelle. Raitisilma kuumennetaan kattilan rungossa
ja johdetaan etupellin tuuletusritilän kautta ulos.
1:1 Tekniset tiedot
Kaasu:
Propaani
Butaani
Teho:
5,8 kW
6,7 kW
Kaasunkulutus:
Maksimi 420 g/h Maksimi 480 g/h
Kaasunpaine: I3+ 28-30/37 mbaria, I3B/P 30 mbaria
Nestetilavuus (glykolivesi) pannussa: 2,6 litraa
8
Nestetilavuus (glykolivesi) sähköpatruunassa: 1,0 litraa
Järjestelmälämpötila pannussa: 35-75 °C
2:0 Pannun toiminta
Kun huonetermostaatti tarvitsee lämpöä, kiertonestepumppu käynnistyy. Järjestelmässä oleva vesi alkaa kiertää ja
kylmää vettä tulee pannu. Vesivaipan päällä oleva tuntoelin tunnistaa veden olevan pannutermostaatin asettamaa
lämpötilaa kylmemmän. Pääpoltin syttyy ja kuumentaa
järjestelmässä kiertävän veden. Kun vaunussa oleva lämpö
on saavuttanut huonetermostaatin asettaman lämpötilan,
kiertonestepumppu pysähtyy. Pannun tuntoelin tunnistaa
veden saavuttaneen tämän pannutermostaatin asettaman
lämpötilan. Se sulkee tällöin pääpolttimen ja toiminta
jatkuu ohjausliekillä. Kun veden lämpötila on sitten
laskenut muutamia asteita pannussa, pääliekki syttyy
uudelleen. Siten käytettävissä on aina kuumennettua vettä
huonetermostaatin tarvitessa lämpöä.
2:1 Ohjaustaulun toiminnot
(kuva 1)
A. Normaaliasento sähköpatruunaa varten. Lämpöelementtiä ohjaa huonetermostaatti.
B. Vakioasento sähköpatruunaa varten. Lämpöelementtiä
ohjataan sähköpatruunan termostaatin avulla. Vaihtokytkimen on oltava tässä asennossa lämminvesivaraajaa kuumennettaessa.
C. 1000 watin teho sähköpatruunassa.
D. 2000 watin teho sähköpatruunassa.
E. 230 voltin kiertonestepumppu sähköpatruunassa.
F. 120 voltin kiertonestepumppu pannussa.
G. Normaaliasento 12 ja 230 voltin kiertonestepumppua
varten. Pumppua ohjaa huonetermostaatti.
H. Vakioasento 12 ja 230 voltin kiertonestepumppua varten. Pumppu on vakiokäytössä ja huonelämpötilaa
säädetään pannun termostaatin ohjauspyörän avulla ja
pannun järjestelmälämpötila on säädettävissä. Vakioasentoa käytetään esimerkiksi silloin, kun vaunussa on
useita ihmisiä. Jos kuitenkin istutaan lähellä huonetermostaattia, voi kiertonestepumpun toiminta keskeytyä,
jolloin lattialla ja ikkunoissa esiintyy kylmävetoa. Tämä
tilanne estetään pitämällä pumppu vakiokäytössä.
I. Varoke 1 A.
J. Virranotto 12 V DC (käytetään mm. ulkoisen käynnistyksen yhteydessä. Katso luku 3:0).
K. Ilmaisinlamppu sytytyskipinää varten.
L. Termostaatin ohjauspyörä.
2:2 nestekaasupannu käynnistys
1. Avaa nestekaasun päähana.
2. Kierrä termostaatin ohjauspyörä sytytysasentoon
(katso kuva 2). Sytytyskipinän ilmaisinlamppu alkaa
nyt vilkkua.
3. Paina termostaatin ohjauspyörä täysin pohjaan. Pidä
se alaspainetussa asennossa noin 15 sekunnin ajan
ilmaisinlampun sytyttyä. (Pannu syttyy heti kun ilmaisinlamppu on sammunut, mutta sytytysvarokkeen avoimena pysymiseksi on termostaatin ohjauspyörä
pidettävä painettuna alas vaaditun ajan.)
4. Päästä ohjauspyörä ylös.
FI
5. Kierrä se ajoasentoon ja säädä haluttu järjestelmälämpötila (katso luku 2:4).
6. Jos ilmaisinlamppu alkaa vilkkua välittömästi termostaatin ohjauspyörän ollessa päästettynä ylös, ei pannu ole
syttynyt. Paina termostaatin ohjauspyörä taas alas ja
käynnistä pannu uudelleen edellä olevan mukaisesti,
mutta pidä ohjauspyörä alhaalla hieman kauemmin.
7. Voit myös tarkistaa alemmassa etulevyssä olevan
ikkunan kautta, että pannu on syttynyt.
Jos pannu sammuu, kierrä termostaatin ohjauspyörä
pysäytysasentoon (katso kuva 3). Odota kolme minuuttia ja suorita käynnistys sen jälkeen.
Pannu on varustettu automaattisella uudelleensytytyksellä,
mikä merkitsee sitä, että jos se jostain syystä sammuu,
se yrittää taas käynnistyä uudelleen noin 20 sekunnin
kuluttua (kunnes sytytysvaroke on keskeyttänyt
kaasunsyötön). Jos nestekaasu loppuu pannun ollessa
toiminnassa, alkaa ilmaisinlamppu vilkkua jatkuvasti,
kunnes pannun toiminta lakkaa tai se käynnistyy uudelleen.
2:3 Nestekaasupannun sulkeminen
1. Kierrä termostaatin ohjauspyörä myötäpäivään pysäytysasentoon (katso kuva 3). Noin 20 sekunnin kuluttua
automatiikasta kuuluu ”kilaus”, mikä merkitsee sitä, että
sytytysvaroke on sulkeutunut.
2. Pysäytä kiertonestepumppu.
3. Sulje nestekaasun päähana.
HUOM! Sammutettua pannua ei saa sytyttää uudelleen
ennen kuin kolmen minuutin kuluttua.
2:4 Parhaan lämpömukavuuden
säätö
Parhaan ja taloudellisimman lämpömukavuuden saavuttamiseksi on tärkeää voida säätää oikein vesilämpötila
järjestelmässä. Alhaisen ulkolämpötilan yhteydessä
tarvitaan korkeampaa vesilämpötilaa pannussa kuin
normaalien lämpötilaolosuhteiden alaisina. Termostaatin
ohjauspyörän ihanneasetus on sellainen, että kiertonestepumppu toimii noin 75% ajasta.
Erittäin paljon kylmennyttä pannua kuumennettaessa ei
termostaatin ohjauspyörää saa asettaa maksimilämpötilaan, vaan se on säädettävä väliasentoon ensimmäisen
10 minuutin ajaksi.
Eri numerot termostaatin ohjauspyörässä vastaavat
vesilämpötilan astelukua pannussa kuvan 4 mukaisesti.
Erittäin kylmissä olosuhteissa voidaan nestekaasupannua
ja sähköpatruunaa käyttää yhdessä. Tällä tavoin
lämpöjärjestelmästä saadaan maksimiteho.
Lämpöjärjestelmää käytettäessä korkeissa olosuhteissa
muuttuu nesteseoksen kiehumapiste ilmanpaineen
johdosta. Järjestelmän lämpötilaa on tällöin alennettava
kuviossa 5 esitetyn korkeustilanteen mukaisesti.
Vesipolttoisen lämpöperiaatteen hyödyntämiseksi
parhaalla mahdollisella tavalla on tärkeää, että ilma pääsee
vapaasti kiertämään sänkylaatikoiden alla ja selkätyynyjen
takana. Jos vaunu on varustettu esimerkiksi
kokolattiamatolla, niin on tarkistettava, että matto ei peitä
konvektoreihin johtavia imureikiä. Yhtä tärkeää on, että
tyynyt ja huovat eivät estä ilman kiertovirtausta
selkätyynyjen takana.
2:5 Huonelämpötilan säätö
Haluttu vaunulämpötila säädetään kiertämällä huonetermostaattia, jonka lämpötila-asteikko on välillä 5-30°C.
2:6 Kiertonestepumppu
Kuumennetun glykoliveden kierrättämiseksi järjestelmässä tarvitaan jonkinlaista pumppua. Nestekaasukattilan
paisuntasäiliöön on asennettu standardivarusteena 12
voltin kiertonestepumppu. Pannua voidaan lisäksi varustaa
sähköpatruunalla, jossa on 230 voltin kiertonestepumppu.
Käytettävä pumppu sekä sen vakiokäyttö tai ohjaus
huonetermostaatin avulla valitaan pannun ohjaustaulusta.
2:7 Sähkölämmitys
Jos sähköpatruuna on asennettu pannuan, sitä käytetään
vain silloin, kun on pääsy 230 voltin jännitteeseen. Sähköpatruunaa on saatavana kahtena muunnelmana,
kiertonestepumpulla varustettuna ja ilman sitä. Tehot ovat
1050 ja 2100 wattia. Teho valitaan pannun ohjaustaulun
välityksellä. Sähköpatruunan suojakuvun sisäpuolella on
kaksi termostaattia. Yksi termostaatti huolehtii siitä, että
sähköpatruuna ylläpitää noin 80 °C:en käyttölämpötilan,
toisen termostaatin toimiessa ylikuumenemissuojana, joka
katkaisee automaattisesti virran, jos sähköpatruuna jostain
syystä kiehuu. Jos ylikuumenemissuoja on lauennut, se
asetetaan taas toimintakuntoon painamalla
uudelleensäätönappia sähköpatruunan sivulla (katso kuva
6 A).
Huolehdi siitä, että tekstiilit tai muu palava materiaali eivät
pääse kosketukseen sähköpatruunan kanssa.
HUOM! Kaikki sähköiset toimenpiteet sähköpatruunassa on pätevän henkilön suoritettava.
3:0 Ulkoinen käynnistys
(vain sähköpatruunan ollessa käytössä)
Haluatko vaunusi olevan lämmitettynä, kun tulet itse paikalle?
Tällöin voi naapurisi tai ystäväsi käynnistää lämmityksen
menemättä vaunun sisälle. Edellytyksenä on, että pannu
on varustettu sähköpatruunalla ja että akkueliminaattori
(tuote nro 2921 520) on kytkettynä kattilaan.
Ulkoinen käynnistys tapahtuu näin:
1. Säädä akkueliminaattori 230 voltin jännitteelle.
2. Aseta 12 voltin kosketin virranottoa varten pannun
ohjaustaulussa (katso kuva 1 J).
3. Valitse teho ja kiertonestepumppu ohjaustaulusta.
4. Kytke irti vaunun pääkatkaisin.
5. Vedä ulos 230 voltin kaapeli sähköpylväästä tai vaunun
sähkölaatikosta.
6. Kun lämmitys on sitten määrä käynnistää, 230 voltin
kaapeli asetetaan sähköpylvääseen tai -laatikkoon.
Sähköpatruuna ja kiertopumppu käynnistyvät tällöin,
koska pakkueliminaattori muuntaa jännitteen 12 volttiin.
4:0 Lämminvesivaraajat
Nestekaasupannu voidaan liittää varaustoimintoinen,
9
FI
ruostumaton lämminvesivaraaja. Varaajaan mahtuu 7 litraa
suolatonta vettä, josta saadaan äärimmileen
hyödynnettynä n. 12,5 litraa 40 °C:sta vettä.
Lämminvesivaraajaa käytettäessä pannu on käynnistettävä noin 20 minuuttia etukäteen ja sen on saavutettava
maksimaalinen pannulämpötila mahdollisen suuren
kuuman veden määrän saamiseksi. Sähköpatruunaa
käytettäessä kaasun sijasta kuumentumiseen kuluu
enemmän aikaa.
Huuhtele lämminvesivaraaja aina perusteellisesti ennen sen
käyttöä, erityisesti pitemmän seisokin jälkeen.
HUOM! Vaikka lämminvesivaraaja on pakkaselta
suojattu, on puhdas vesi aina tyhjennettävä varaajasta
pakkasvaaran esiintyessä vaunun ollessa käyttämättömänä.
Tyhjennä varaaja näin:
Tyhjennä puhdasvesisäiliö. Avaa tyhjennyshana vesijohdossa (kuva 6 b) sekä varaajan ilmaruuvi (kuva 6 c) ja
tyhjennä vesi ulos. Jos tyhjennyshana ei ole käytössä,
irrota sen sijaan letku varaajan nipasta. Anna tilanteen olla
tällainen ennen vaunun uudelleenkäyttöä.
Jos vaunu on varustettu paineohjatulla pumpulla, tämän
pumpun on oltava kytkettynä päälle. Tyhjennä vedet
järjestelmästä. Avaa vesihanat ja antamalla veden tyhjentyä siihen asti, kunnes ilmaa virtaa ulos. Sulje pumppu.
Avaa tyhjennyshana vesijohdossa (kuva 6 b) sekä ilmaruuvi
(kuva 6 c) kuumentimessa. Anna tilanteen olla tällainen,
kunnes vaunua käytetään uudelleen.
5:0 Lämpöjärjestelmän hoito
Tarkista säännöllisesti lämpöjärjestelmän nestetaso
pannun paisuntasäiliössä. Tason on oltava noin 1 cm
päässä kylmän pannun minimiviivan yläpuolella.
Järjestelmä on täytettävä 40-prosenttisella glykoliseoksella, jollaista käytetään automoottoreissa (ei dieselissä). Jos
lämpölaitteisto asetetaan alle -25 oC olevien lämpötilojen
alaiseksi, on glykolipitoisuutta nostettava, ei kuitenkaan
yli 50 prosenttiin.
Glykolipitoisuutta on valvottava ennen uuden nesteen
täyttöä. Tämä tehdään liian suuren glykolipitoisuuden
estämiseksi nesteseoksessa.
Glykoliseos on vaihdettava joka toinen vuosi, sen
ominaisuuksien esimerkiksi korroosionsuojan suhteen
huonontuessa.
Älä koskaan anna lämpöjärjestelmän tyhjentyä glykolinesteestä.
Jos nestepinnan taso paisuntasäiliössä laskee muun kuin
pelkän haihtumisen johdosta, tarkista kaikki jatkokset,
tyhjennyshana ja ilmaruuvit vuotojen suhteen. Jos
glykolivesi on vuotanut ulos, huuhtele säiliö vedellä ja kuivaa
se.
Tarkista myös säännöllisesti nestekaasujärjestelmä
kytkimien ja letkujen tiiviyden varmistamiseksi. Nestekaasuletkut on vaihdettava joka toinen vuosi niiden kuivuessa
ja halkeillessa, mikä aiheuttaa mahdollisen vuodon.
Nesteen täyttö:
Tarkista, että vaunu on vaakasuorassa ennen täyttöä, niin
että ilmataskuja ei pääse muodostumaan. Tarkista, että
ilmaruuvit ja tyhjennyshana ovat suljettuina. Ota pois
10
ylempi etulevy (katso kuva 7) vedä sitä ylöspäin, alareunaa
ulospäin ja sitten alaspäin. Irrota pumppumutteri ja nosta
pumppu ylös. Pidä glykoliseos paisuntasäiliössä.
HUOM! Spriitä ei saa käyttää ruostesuoja-aineena.
Jäähdytinsementtiä ei saa sekoittaa järjestelmään.
5:1 Järjestelmän tuuletus
Järjestelmää täytettäessä voi esiintyä ilmataskuja putkijärjestelmän asennustavasta riippuen. Hyvänä tuntomerkkinä
on se, että järjestelmässä on ilmaa, kun lämpöä tulee
vain muutamiin metreihin putkea, vaikka kiertonestepumppu on käytössä.
Suorita tuuletus näin:
Pannuu on oltava käytössä ja kiertonestepumpun poissa
päältä. Aloita avaamalla ilmaruuvit (katso vaunun ohjekirjaa
ilmaruuvien sijainnin suhteen). Anna ruuvien olla avoinna ,
kunnes vettä tulee ulos putkesta. Käynnistä
kiertonestepumppu ja anna sen käydä hetken aikaa. Tarkista sitten, ovatko putket ja lämpöpatterit lämmenneet
vaunussa.
Jos esiintyy vaikeuksia ilman saamiseksi ulos
järjestelmästä, voidaan menetellä seuraavalla
tavalla:
Pysäytä kiertonestepumppu. Nosta autoa ylös takaa tai
aseta se kaltevaaan rinteeseen (katso kuva 8). Anna auton
olla tässä asennossa muutamien minuuttien ajan, niin että
ilma pääsee kulkemaan ylöspäin järjestelmässä. Avaa
ilmaruuvi korkeimmassa kohdassa ja pidä se avoinna,
kunnes kaikki ilma on tullut ulos. Nosta sitten auton
etupäätä ja aseta se samalla tavoin vastaavaan asentoon
(katso kuva 9). Pidä auto vaakasuorassa ja käynnistä kiertonestepumppu. Kun ulosvirtaus- ja palautusputki ovat
suunnilleen yhtä kuumia, ei järjestelmässä ole enää ilmaa.
Asuntovaunua tuuletettaessa on helpointa nostaa ja
laskea vaunua tukipyörän tai -jalkosen avulla.
Järjestelmän ollessa täytettynä uudelleen voi pieniä ilmakuplia muodostua paisuntasäiliöön. Pysäytä kiertonestepumppu muutamien sekuntien ajaksi, niin nämä kuplat
katoavat.
Kuviot 8-9 A. Ilmaruuvi
B. Ilma
6:0 Tärkeitä tietoja nestekaasusta
Nestekaasu on paloöljytuote, jota virallisesti kutsutaan
”kondensoituneeksi paloöljykaasuksi”. Se käsittää lähinnä
propaani- ja butaanikaasut. Propaanin etuna on se, että
se kaasuuntuu lämpötilaan -40 °C asti, kun taas butaani
toimii huonosti alle 10 °C lämpötilassa. Siten nestekaasuna käytetään lähes yksinomaan propaania.
Nestekaasu on kaasupullossa sekä nesteen että kaasun
muodossa. Pulloa täytettäessä kaasu muutetaan nestemäiseen muotoon puristuksen avulla. Kun pullon venttiili
avataan, kaasuneste muodostuu taas kaasuksi.
Nestekaasun palaessa syntyy vain hiilidioksidia (CO2) ja
vesihöyryä, mikä on sama kuin tavallisen hengitysilman
koostumus. Palamisen tekemiseksi täydelliseksi
vaaditaan hyvää ilmansyöttöä. Nestekaasu on erittäin
ympäristöystävällistä eikä aiheuta nokeutumista palaessaan täydellisesti. Sitä voidaan säilyttää pullossa rajoittamattoman ajan sen laadun huonontumatta.
FI
Nestekaasu ei sisällä lainkaan myrkyllisiä aineita. Sen
sijaan voi väkevöitetyn kaasun sisäänhengittäminen
aiheuttaa tietyn huumaavan vaikutuksen, hengittämisen
tarvetta ja tukehtumisoireita. Nämä oireet katoavat
kuitenkin nopeasti, jos sisään hengitetään tavallista ilmaa
tai happea.
Vaarana kaasun yhteydessä on se, että ulosvirtaava kaasu
syttyy aiheuttaen räjähdyksen. Vaikka nestekaasu on
myrkytöntä, siihen on lisätty rikkiepäpuhtauksia, jotka
antavat selvän ja vastenmielisen hajun jo silloin, kun
kaasupitoisuus on niinkin pieni kuin viidesosa alemmasta
räjähdysraja-arvosta.
Nestekaasupoltin toimii yleensä pullopainetta alhaisemmalla paineella. Tavallisimpana paineena on pienpaine
(enintään 5 kPa), joka saavutetaan antamalla nestekaasun
kulkea paineenalennusventtiilin kautta. Pienpaineella toimivat laitteet ovat yleensä hiljaisempia kuin korkeammalla
työpaineella toimivat laitteet.
7:0 Vianetsintä
Seuraavassa esitetään pieni vianetsintäkaavio, joka voi olla
avuksi yksinkertaisten vikojen yhteydessä.
Sytytyskipinä saadaan, mutta pannu ei
käynnisty
1. Onko nestekaasu loppunut?
2. Onko päähana täysin avoinna?
3. Jos pannu ei ole ollut pitkään aikaan käytössä tai jos
nestekaasupullo on vaihdettu, sen sytyttämiseen kuluu
normaalia pitempi aika.
4. Termostaatin ohjauspyörä on painettava täysin pohjaan
käynnistyksen yhteydessä.
5. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä huoltopisteeseen.
Sytytyskipinää ei saada
1.
2.
3.
4.
Tarkista, että pannuun on kytketty 12 voltin jännite.
Tarkista, että pannun varoke on ehjä.
Tarkista, että sytytyskipinän ilmaisinlamppu vilkkuu.
Ota pois alempi etulevy. Tarkista, että sytytysmuuntajaan (pieni musta laatikko aivan ohjauslaatikon alla) ja
mikrokatkaisimeen (termostaatin ohjauspyörän alla)
kulkevat kaapelit ovat kunnolla kiinni ja että kaapelikengissä ei esiinny korroosiota.
5. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä huoltopisteeseen.
Pannu syttyy, mutta sammuu, kun termostaatin
ohjauspyörä vapautetaan
1. Toista sytytys luvussa 2:2 esitettyjen ohjeiden mukaisesti (odota ensin kolme minuuttia ennen kattilan syttymistä uudelleen). Huolehdi siitä, että termostaatin
ohjauspyörä painetaan täysin pohjaan ja pidetään tässä
asennossa noin 20 - 30 sekuntia ilmaisinlampun sammuttua.
2. Tarkista, että ohjausliekki koskettaa lämpöelementin
kärkeä (oikealla ohjauspolttimesta).
3. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä huoltopisteesen.
Pannu kiehuu
1. Kierrä termostaatin ohjauspyörä asentoon 1 (alhaisin
järjestelmäpaine) ja tarkista sammuuko pääliekki, mikä
sen tulee tehdä.
2. Tarkista, että tuntoelin on kiinnitetty lujasti kiinni
oikeaan kohtaan. Sen on oltava kiinnitetynä jouspinteellä pannun runkoon aivan käyttölaatikon alapuolelle,
lämpöä johtavan kitin ollessa asetettuna väliin.
3. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä huoltopisteeseen.
Värähtelyjä kiertonestepumpussa (12 V)
1. Irrota kiertopumpun kiinnitysmutteri.
2. Kierrä pumppua hieman ja kiristä mutteri taas paikoilleen.
3. Tarkista, että moottorin ja akselin välinen kumiliitäntä
on suorassa eikä heitä sivulle käytön aikana.
4. Tarkista, että mitään esteitä ei ole pumpun tiellä paisuntasäiliön pohjalla.
5. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä huoltopisteeseen.
Häiriöääni kiertonestepumpun (12 V) moottorissa
1. Pudota pisara ompelukoneöljyä keskireikään moottorin yläosassa.
2. Jos ääni ei häviä tai tulee takaisin jonkin ajan kuluttua
on moottori vaihdettava.
Kiertonestepumppu (12 V) ei käynnisty
1. Tarkista, että huonetermostaatin virtakatkaisin on asennossa ”ON”.
2. Tarkista, että astemäärä on korkeampi huonetermostaatissa kuin vaunussa.
3. Tarkista, että vaihtokytkin kiertonestepumpun ohjaustaulussa on säädetty 12 voltin pumpulle.
4. Ota pois keltainen hattu kiertonestepumpun päältä ja
tarkista, että kaapelit ovat lujasti kiinni ja että esiintyy
12 voltin jännite.
5. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä huoltopisteeseen.
Väärin näytetty lämpötila huonetermostaatissa
1. Tarkista oikein näyttävän lämpömittarin avulla vaunussa
oleva lämpötila.
2. Ota pois kupu huonetermostaatin päältä (paina
sisään vasemmalla puolella oleva kiinnitystappi ja vedä
kupu suoraan ulos).
3. Vedä ohjauspyörä ulos, siirrä sitä virhenäytön ilmoittaman astemäärän verran ylös- tai alaspäin ja työnnä
se sitten paikoilleen.
4. Aseta kupu paikoilleen ja tarkista, että lämpötila
täsmää huonetermostaatin asteikon kanssa.
Sähköpatruuna lakannut toimimasta
1. Tarkista, että virtaa (230 volttia) esiintyy seinäpistorasiassa.
2. Tarkista, että sähköpatruunan releet kytkeytyvät päälle
(pienen napsauksen olisi kuuluttava).
3. Tarkista, että ylikuumenemissuoja ei ole lauennut. Jos
näin on kuitenkin käynyt, paina sisään kuvun sivulla
oleva nappi.
4. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä huoltopisteeseen.
Liian vähän kuumaa vettä tulee lämminvesivaraajasta
1. Tarkista, että kattilan termostaatin ohjauspyörä on
säädetty maksimilämpötilaan.
11
FI
8:0 Takuu
Alde takuu on voimassa yhden vuoden ajan toimituspäivämäärästä lukien ja käsittää vain materiaali- tai valmistusvirheet sillä edellytyksellä, että tätä ohjetta on noudatettu.
12
HUOM! Varaosina saa käyttää ainoastaan Alden
alkuperäisosia.
GB
Page Chapter
13
1:0
How the boiler is constructed
13
1:1
Technical data
13
2:0
How the boiler works
13
2:1
The functions of the control panel
14
2:2
Starting the LPG boiler
14
2:3
Shutting down the LPG boiler
14
2:4
Setting for maximum comfort
14
2:5
Setting the room temperature
14
2:6
Circulation pump
14
2:7
Electrical heating
14
3:0
External start
15
4:0
Water heater
15
5:0
Maintenance of the heating system
15
5:1
Bleeding the heating system
15
6:0
Useful facts about LPG
16
7:0
Troubleshooting
16
8:0
Guarantee
Read these instructions carefully before you use the boiler.
The instructions for use are approved in accordance with
CE no. 048 AO-0007 for LPG boiler type 2928.
Data plate and production number are located inside the
metal shell beside the expansion vessel.
1:1 Technical data
Gas:
Propane
Butane
Power:
5,8 kW
6.7 kW
Gas consumption: Max 420 g/h
Max 480 g/h
Gas pressure: I3+ 28-30/37 mbar, I3B/P 30 mbar.
Liquid volume (glycol water) in boiler: 2.6 l.
Liquid volume (glycol water) in immersion heater: 1.0 l.
System temperature in the boiler: 35-75 °C
2:0 How the boiler works
When the room thermostat calls for heat, the circulation
pump starts. The liquid in the system starts circulating,
and cold water comes into the boiler. The sensor on the
water jacket senses that the water is colder than the
temperature set on the boiler thermostat. The main burner ignites and heats up the water that circulates round
the system. When the heat inside the vehicle has reached
the temperature set on the room thermostat, the
circulation pump stops. The sensor on the boiler senses
that the water has reached the temperature set on the
boiler thermostat. It shuts off the main burner and goes
down to a pilot flame. When the water temperature has
fallen a few degrees in the boiler, the main flame is lit
again. In this way there is always heated water when the
room thermostat calls for heat.
2:1 The functions of the control panel
(fig 1)
1:0 How the boiler is constructed
The boiler operates with what is known as constant
temperature, i.e. there is always heated liquid in the boiler
to circulate in the system when the room thermostat calls
for heat. In other words there is no time lag when heat is
most needed.
From an air intake on the roof flue terminal, the combustion
air is passed through an aluminium hose into the
combustion chamber. The gas valve and the burner
assembly are attached to an easily removable plate
screwed to the combustion chamber at the bottom of the
boiler. The water jacket, which consists of an inner and
an outer pipe, is located above the combustion chamber.
The space between these pipes constitutes the reservoir.
Inside the inner pipe there is a flame damper which
consists of a folded sheet of metal. Its task is to convey
the hot exhaust gases from the burner out towards the
water jacket so that the water is heated. From the top of
the water jacket, a pipe goes up to the expansion vessel.
In the expansion vessel there is a 12-volt pump which
circulates the heated liquid in the system. On the front of
the boiler is the control panel with thermostat knob, cutout, power intake and changeover switch. At the top of
the boiler there is a terminal block for making the electrical connection to the boiler. Beside the boiler, a ventilation duct is attached that takes in fresh air from outside
and conveys it into the boiler but outside the combustion
part itself. The fresh air is heated by the body of the boiler
and convected through the ventilation grille in the front
panel out into the room.
A. Normal position for immersion heater. The heating element is controlled by the room thermostat.
B. Constant position for the immersion heater. The heating
element is controlled by the immersion heater’s thermostat. The changeover switch should be in this position when the water heater is in use.
C. 1000 watts power on the immersion heater.
D. 2000 watts power on the immersion heater.
E. 240-volt circulation pump on the immersion heater.
F. 12-volt circulation pump on the boiler.
G. Normal position for 12 and 240-volt circulation pumps.
The selected pump starts and stops as indicated by
the room thermostat.
H. Constant position for 12 and 240-volt circulation pumps.
The pump runs constantly and the room temperature
is regulated by the boiler’s thermostat knob, in that the
boiler’s system temperature is adjustable. The constant
position uses for example when there are many persons in the caravan. If one sits near the room thermostat it can switch the circulation pump off, with cold
areas near the windows and floor as a result. In this
position the pump is constantly on and coldness is
avoided.
I. Cut-out 1 A fuse.
J. Power intake 12 V DC auxilary sockel (used for external
start etc. See chpt 3:0).
K. Warning light for ignition spark.
L. Thermostat knob.
13
GB
2:2 Starting the LPG boiler
1. Open the regulator and service tap for the LPG.
2. Turn the thermostat knob to ignition position (see fig
2). The indicator light for the ignition spark starts
flashing.
3. Press the thermostat knob down as far as it will go.
Hold it down for about 15 seconds after the indicator
light has gone out. (The boiler has ignited as soon as
the warning light goes out, but in order for the ignition
safety cut-out to remain open, the thermostat knob
must be held down for the necessary period).
4. Release the thermostat knob.
5. Turn it to operating position and set the desired
temperature (see chpt 2:4).
6. If the indicator light starts flashing immediately after
the thermostat knob has been released the boiler has
not ignited. Press the thermostat knob down again and
repeat the starting procedure as above, but hold it down
a little longer.
7. You can also check through the window in the lower
front plate whether the boiler is lit.
Should the boiler go out, turn the thermostat knob to stop
position (see fig 3). Wait 3 minutes and repeat the starting procedure.
The boiler is equipped with automatic reignition, which
means that if it goes out for some reason, it attempts to
restart for about 20 seconds (until the safety cut-out has
cut the gas supply). Should the gas run out while the
boiler is in operation, the warning light will start flashing
and continue on until the boiler is shut down or restarted.
2:3 Shutting down the LPG boiler
1. Turn the thermostat knob clockwise to stop position
(see fig 3). After about 20 seconds, a click should be
heard from the gas valve, which means that the safety
cut-out has closed.
2. Stop the circulation pump on the control panel.
3. Close the service tap for the LPG.
NB. When the boiler has gone out, it must not be
reignited until 3 minutes have elapsed.
2:4 Setting for maximum comfort
For maximum comfort and economy, it is important to set
the right water temperature in the system. At low outside
temperatures, a higher water temperature is required than
at more normal temperatures. The ideal setting on the
thermostat knob is when the circulation pump runs about
75% of the time.
When heating a very cold boiler, the thermostat knob
should not be set to maximum temperature imediately,
but at an intermediate position for the first 10 minutes.
The various figures on the thermostat knob represent the
number of degrees of the water temperature in the boiler
as per fig 4.
When it is extremely cold, the gas boiler and the
immersion heater can be run at the same time. This means
that maximum power is obtained from the heating system.
When the heating system is used at a high altitude, the
14
boiling point of the liquid mixture changes. In this case
the system temperature should be lowered as per fig 5.
In order to utilize the principle of water-born heat in the
best possible way, it is important that air can pass freely
under beds and behind back cushions. If the vehicle has
a fitted carpet, for example, ensure that the carpet does
not cover the intake hole for the convectors. It is equally
important that the cushions and blankets do not prevent
air circulation behind the back cushions.
2:5 Setting the room temperature
The temperature required inside the vehicle should be
set on the knob of the room thermostat, which is graduated between 5 and 30 °C.
2:6 Circulation pump
In order to make the heated glycol water circulate, some
form of pump is required. In the expansion vessel of the
LPG boiler a 12-volt circulation pump is fitted as standard. The boiler can also be equipped with an immersion
heater with a 240-volt circulation pump. The choice of
which pump to use, and whether it is to run constantly or
be interrupted by the room thermostat, is made on the
boiler’s control panel.
2:7 Electrical heating
If the immersion heater is fitted on the boiler it can only
be used if you have access to 230/240 volts ~. The power
output is 1050 and 2100 watts respectively. Choice of
power is made on the boiler’s control panel.
Inside the immersion heater’s protective cover, there are
two thermostats. One ensures that the immersion heater
maintains an operating temperature of around 80o C while
the other acts as overheating protection, which cuts the
current automatically if the immersion heater boils for
some reason. If the overheating protection triggers, it can
be reset by pressing in the overheat reset button on the
side of the immersion heater (see fig 6A).
Make sure that textiles and other inflammable material
cannot come into contact with the immersion heater.
NB. All electrical work on the immersion heater must
be performed by an authorized person.
3:0 External start
(applies only if the immersion heater is fitted).
Do you want the vehicle to be heated when you arrive?
If so, your neighbour or the warden can start the heating
without having to enter the vehicle. However, your boiler
must be fitted with an immersion heater and there must
be a battery eliminator (art. no. 2921 520) connected to
the boiler.
How to perform an external start:
1. Plug the battery eliminator into a 230/240-volt socket.
2. Plug the 12-volt contact into the power intake on the
boiler’s control panel (see fig 1 J).
3. Select power and circulation pump on the control panel.
4. Switch off the main switch in the vehicle.
5. Disconnect the 230/240-volt cable from the external
power supply.
GB
6. When you want the heating to start up, reconnect the
230/240-volt cable. The immersion heater and the circulation pump will then start up thanks to the battery
eliminator transforming down the voltage to 12 volts.
4:0 Water heater
The LPG boiler can be equipped with a stainless steel
water heater, with a volume of 7 litres of stored fresh water.
A maximum capacity of about 12.5 litres of hot water at
40 °C can be obtained.
When the water heater is to be used, the LPG boiler
should be started about 20 minutes in advance, and run
at maximum boiler temperature to obtain the maximum
amount of hot water. If an immersion heater is used
instead of gas, the heating period is longer.
Always flush out the water heater before it is used,
particularly when it has not been used for a some time.
NB. Although the water heater is protected against
frost, fresh water in the heater must always be drained out when there is risk of frost and the vehicle is
not in use.
Drain the heater like this:
Empty the fresh water tank. Open the drain cock on the
water pipe (fig 6 b), and the air screw (fig 6 c) on the
heater and empty out the water in the heater. If there is
no drain cock, release the hose from the nipple on the
heater instead. Allow it to stand like this until you use the
vehicle again.
If the vehicle is equipped with a pressure-controlled pump,
it must be switched on. Drain the fresh watertank. Open
the water taps and empty the fresh water system. Switch
off the pump. Open the drain cock on the water pipe (fig 6
b), and the air screw (fig 6 c) on the heater and leave
taps open. Allow it to stand like this until the vehicle is to
be used again.
5:0 Maintenance of the heating system
Check regularly the level of liquid for the heating system
in the boiler’s expansion vessel. The level should be about
1 cm above the min. line when the boiler is cold.
The system should be filled with a 40% glycol mixture of
the same type as used in car engines (not diesel). If the
heating system is exposed to temperatures lower than
-25 °C , the glycol content should be raised, but must not
exceed 50%. The percentageglycol content should be
checked before more liquid is added. This is to prevent
an excessive concentration of glycol in the mixture.
The glycol mixture should be replaced every other year,
as its properties, such as corrosion protection, deteriorate.
Never let the heating system stand without the glycol,
water liquid.
If the liquid level in the expansion vessel falls for reasons
other than pure evaporation, check that all joints, the drain
cock and air screws are tight. If glycol water has leaked
out, rinse with water and mop up.
Don’t forget to check the gas system regularly to ensure
that connections and hoses are not leaking.
LPG hoses should be replaced every other year as they
dry out and crack, which may give rise to leakage.
Topping up with liquid:
Make sure that the vehicle is parked horizontally before
topping up, so that no air pockets can be formed. Check
that air screws and the drain cock are closed. Remove
the upper front cover (see fig 7) pull it upwards, the bottom outwards and then downwards. Release the nut on
the expansion vessel and lift up the pump. Pour in the
glycol mixture slowly.
NB. Alcohol must not be used as anti-freeze. Radiator cement must not be mixed in the system.
5:1 Bleeding the heating system
When filling the system, air pockets may form, depending on how the system was installed. A sign that there is
air in the system is when the heat will only travel a few
metres along the radiator system from the boiler, even
though the circulation pump is running.
Bleed the system like this:
The boiler should be running and the circulation pump
off. Start by opening the air screws (the vehicle’s instruction book will show you where they are located). Leave
them open until water comes out of nozzle. Start the
circulation pump and allow it to run for a while. Feel the
pipes and radiators in the vehicle to see it they are getting warm.
If it is hard to get the air out of the system, you
can do as follows:
Stop the circulation pump. Jack up the vehicle at the back
or park it on a downhill slope (see fig 8). Allow it to stand
a few minutes so that the air gets to the top of the system. Open the air screw at the highest point and leave it
open until the air has come out. Then raise the vehicle at
the front and repeat the procedure in this position (see
fig 9). Place the vehicle on the level and start the circulation
pump. When flow and return pipes are almost the same
temperature, the system is free of air. When bleeding
caravan systems, the easiest way of raising and lowering
the vehicle is by using the support wheel. When the system has just been filled, small air bubbles may form in the
expansion vessel. Stop the circulation pump for a few
seconds and they usually disappear.
Figs 8-9
A. Air screw
B. Air
6:0 Useful facts about LPG
LPG is a petroleum product and the letters stand for
Liquefied Petroleum Gas. It is available as propane and
butane. Propane has the advantage that it is gaseous
down to -40 °C, while butane works unsatisfactorily below
10 °C. That is why propane is the most suitable type.
When the cylinder valve is opened, the LPG liquid turns
in released as a gas. When LPG burns, carbon dioxide
(CO2) and water vapour only are emitted, just like in the
air we breathe out. In order for combustion to be complete,
a good air supply is required. LPG is very environment
friendly and does not generate soot on complete
combustion. It can be stored in cylinders for any length of
15
GB
time without its quality deteriorating. LPG is entirely free
of poisonous substances.
The risk with gas is that leaking gas is ignited, resulting
in an explosion. As LPG has no distinct aroma, sulphur
compounds are added that give a distinct, pungent smell,
even when the concentration of gas is as low as one fifth
of the lower explosion limit. The LPG burner usually works
at a lower pressure than the pressure in the cylinder. Low
pressure is obtained by allowing the LPG to pass through
a regulator.
7:0 Troubleshooting
Here is a brief troubleshooting chart that may be of help
in the event of simple faults.
The ignition spark comes but the boiler does
not start
1. Check gas supply.
2. Is the service tap fully open?
3. If the boiler has been out of use for a while or if the gas
cylinder has been changed, it takes longer to ignite
than normal.
4. The thermostat knob must be pushed down as far as it
will go when starting.
5. If this does not help, contact your service workshop.
No ignition spark
1. Check that there is a 12-volt supply to the boiler.
2. Check the fuse on the boiler is intact.
3. Check that the warning light for the ignition spark is
flashing.
4. Remove the lower front cover. Check that the cables
to the ignition transformer (small black box just under
the control panel) and the microswitch (under the thermostat) are properly attached and that there is no
corrosion on the cable clips.
5. If this does not help, contact your service workshop.
The boiler ignites but goes out when the
thermostat knob is released
Vibrations in the circulation pump (12-volt)
1. Release the nut holding the circulation pump.
2. Turn the pump a little and tighten up the nut again.
3. Check that the rubber connection between the motor
and the shaft is straight and does not wobble when in
motion.
4. Check that there is no obstruction in the way of the
pump at the bottom of the expansion vessel.
5. If this does not help, contact your service workshop.
Noise in the motor of the circulation pump (12volt)
1. Drop a drop of sewing machine oil into the centre hole
at the top of the motor.
2. If the noise does not disappear or returns after a while,
the motor should be replaced.
Circulation pump (12-volt) will not start
1. Check that the slider on the room thermostat is in ”ON”
position.
2. Check that the temperature shown on the room
thermostat is higher than inside the vehicle.
3. Check that the changeover switch on the control panel
for the circulation pump is on ”12-volt pump”.
4. Remove the circulation pump and check that the cables
are properly secured, and that there is a 12-volt supply.
5. If this does not help, contact your service workshop.
Incorrect temperature on the room thermostat
1. Check by using an accurate thermometer inside the
vehicle.
2. Remove the cover from the room thermostat (press in
the pin on the left-hand side and pull the cover straight
out).
3. Pull out the knob and move it as many degrees up or
down as it indicated wrongly, and press it into place
again.
4. Replace the cover and check that the temperature
agrees with the scale on the room thermostat.
The immersion heater has stopped working
1. Repeat the ignition procedure as per instructions in
chapter 2:2 (wait 3 minutes before igniting the boiler
again). Make sure that the thermostat knob is pushed
down as far as it will go and hold it in position for 20-30
seconds after the warning light has gone out.
2. Check that the pilot flame comes into contact with the
tip of the thermoelement (to the right of the pilot burner).
3. If this does not help, contact your service workshop.
1. Check that there is power (230/240 volts) in the wall
socket.
2. Check that the relays on the immersion heater switch
on (a gentle click should be heard).
3. Check whether the overheating protection has
triggered. If so, press in the button on the side of the
cover.
4. If this does not help, contact the service workshop.
The boiler boils
1. Check that boiler thermostat is set on maximum position.
1. Turn the thermostat knob to 1 (lowest system temperature) and check that the main flame goes out, as it
should.
2. Check that the sensor is secured correctly. It should
be attached to the body of the boiler by a spring clip
just under the control box with heat-conducting putty
in between.
3. If this does not help, contact your service workshop.
16
Insufficient hot water
8:0 Guarantee
Alde International’s guarantee applies for one year from
date of delivery and covers material defects and
manufacturing defects only, on condition that above
instructions have been adhered to.
NB. Use only original parts from Alde as spares.
DE
Seite Kapitel
17
1:0
Aufbau des Kessels
17
1.1
Technische Daten
17
2:0
Funktionsweise des Kessels
17
2:1
Schalttafel-Funktionen
18
2:2
Anschalten des Flüssiggaskessels
18
2:3
Abschalten des Flüssiggaskessels
18
2:4
Einstellung für optimalen Wärmekomfort
18
2:5
Einstellung der Raumtemperatur
18
2:6
Umwälzpumpe
18
2:7
Elektroheizung
19
3:0
Fernstart
19
4:0
Heißwasserbereiter
19
5:0
Pflege des Heizsystems
19
5:1
Entlüften des Heizsystems
20
6:0
Was man über Flüssiggas wissen sollte.
20
7:0
Fehlersuche
21
8:0
Garantie
Vor der Inbetriebnahme des Kessels ist diese Betriebsanleitung sorgfältig durchzulesen.
Diese Anleitung ist zugelassen für Flüssiggas-Heizkessel
vom Typ 2928 zur Montage in Wohnwagen,, -mobilen und
Gedäuden gemäß CE-NR. 048 AO-0007.
Datenschild und Produktionsnummer befinden sich innen
am Blechgehäuse neben dem Ausdehnungsgefäß und auf
dem Typenschild.
Die Flüssiggasinstallation des Heizkessels soll gemäß
der Vorschriften der VFG und DVGW-Bestimmungen
ausgeführt werden. Mit gasformigen Brennstoffen
betriebene Heizgeräte müssen nach den Bestimmungen
der Technischen Regeln für Flüssiggas (TRF) und den
Technischen Regeln für Flüssiggas-Geräte und Feuerstätten in Fahrzeugen aufgestellt und installiert werden.
Bei Einbau des Heizgerätes in Sonderfahrzeuge (z.B.
Fahrzeuge zum Transport gefährlicher Güter) müssen die
für solche Fahrzeuge geltenden Vorschriften berücksichtigt
werden.
Bei nachträglichem Einbau des Heizgerätes hat der
Fahrzeughalter nach § 19 Abs. 2 St VZO unter Vorlage
eines Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfers für den Kraftfahrzeugverkehr
bei der Verwaltungsbehorde eine neue Betriebserlaubnis
zu beantragen.
Der Einbau des Heizgerätes im Innern von Kraftomnibussen ist nicht zulässig. In Deutschland muß die
Gasanlage nach Ablauf von jeweils zwei Jahren erneut
von einem Sachkundigen überprüft werden. Verantwortlich
für die Veranlassung der Überprüfung ist der Betreiber.
ACHTUNG! Beim Tanken und in der Garage darf des
Kessels nicht betrieben werden.
1:0 Aufbau des Kessels
Der Kessel arbeitet mit Konstanttemperatur, d. h. im Kessel
befindet sich ständig Heißwasser zur Zirkulation im System, wenn das Raumthermostat Wärme anfordert. Also
geht keinerlei Aufwärmzeit verloren, wenn schnell Wärme
benötigt wird.
Über einen Lufteinlaß im Schornstein wird über einen AluSchlauch Verbrennungsluft in die Brennkammer geleitet.
Flüssiggasautomatik und Brenner sind auf einen leicht
abnehmbaren Blech in der Brennkammer unten im Kessel
festgeschraubt.
Über der Brennkammer befindet sich der Wassermantel,
bestehend aus einem Innen- und einem Außenrohr. Der
Zwischenraum ist der eigentliche Wasserspeicher. Im
Innenrohr sitzt der Flammendämpfer in Form eines
Faltblechs. Er leitet die vom Brenner kommenden heißen
Rauchgase zum Wassermantel, so wird das Wasser
erwärmt. Vom Oberteil des Wassermantels aus, führt ein
Rohr zum Ausdehnungsgefäß. Im Ausdehnungsgefäß
befindet sich eine 12 V-Pumpe zur Zirkulation des
erwärmten Wassers im Heizsystem. Unter dem Ausdehungsgefäß ist die Schaltanlage mit Kesselthermostat,
Sicherung, Stromzufuhr und Umschalter angebracht.
Oben auf dem Kessel befindet sich der Anschlußstecker
für den Elektroanschluß an den Kessel. Neben dem Kessel
ist ein Frischluftkasten montiert, der den Kessel mit Frischluft von außen versorgt, jedoch nicht die Brennkammer.
Die Frischluft wird vom Kesselgehäuse aufgewärmt und
über ein Lüftungsgitter vorn in der Blechverkleidung in den
Raum geleitet.
1:1 Technische Daten
Gas:
Propan
Butan
Leistung
5,8 kW
6,7 kW
Gasverbrauch:
max. 420 g/h
max. 480 g/h
Gasdruck: I3+ 28-30/37 mbar, I3B/P 30 mbar
Flüssigkeitsvolumen (Glykolwasser) im Kessel: 2,6 l
Flüssigkeitsvolumen (Glykolwasser) in Elektropatr: 1,0 l
Systemtemperatur im Kessel: 35-75 °C
2:0 Funktionsweise des Kessels
Sobald das Raumthermostat Wärme anfordert, startet die
Umwälzpumpe. Die im System befindliche Flüssigkeit
beginnt zu zirkulieren, Kaltwasser gelangt in den Kessel.
Der Sensor am Wassermantel registriert, daß die Wassertemperatur unter der am Kesselthermostat eingestellten
Temperatur liegt. Der Hauptbrenner wird gezündet und
erwärmt das Wasser, das dann im System zirkuliert. Jetzt
registriert der Sensor, daß das Wasser die eingestellte
Temperatur erreicht hat. Der Hauptbrenner wird abgestellt,
bleibt in Zündflammenposition. Sobald die Wassertemperatur im Kessel um einige Grad gesunken ist, wird
wieder die Hauptflamme gezündet. Daher ist jederzeit
Heißwasser vorrätig, wenn der Raumthermostat Wärme
anfordert.
2:1 Schalttafel-Funktionen (Abb. 1)
A. Normalstellung für Elektropatrone. Das Wärmeelement
wird vom Raumthermostat gesteuert.
B. Konstantstellung für Elektropatrone. Das Wärmeelement wird vom Thermostat der Elektropatrone
gesteuert. Der Umschalter muß sich in dieser Stellung
befinden, wenn der Heißwasserbereiter aufgewärmt
werden soll.
C. 1000 W Leistung an der Elektropatrone.
D. 2000 W Leistung an der Elektropatrone.
E. 230 V Umwälzpumpe an der Elektropatrone.
F. 12 V Umwälzpumpe.
17
DE
G. Normalstellung für 12 V und 230 V Umwälzpumpe. Die
Pumpe wird vom Raumthermostat gesteuert.
H. Konstantstellung für 12 V und 230 V Umwälzpumpe.
Die Pumpe ist ständig in Betrieb, die Raumtemperatur
wird mit dem Kesselthermostat geregelt, da die
Systemtemperatur des Kessels einstellbar ist. Die Konstant-Stellung ist z. B. angebracht, wenn sich mehrere
Personen im Wagen befinden. Wenn dann jemand nahe
am Raumthermostat sitzt, kann so der Pumpenbetrieb
abgebrochen werden, und es kühlt im Fußboden- und
Fensterbereich ab. Dem wird durch Konstantbetrieb der
Umwälzpumpe vorgebeugt.
I. Sicherung 1 A
J. Stromzufuhr 12 V Gleichstrom (z. B. bei Fernstart, siehe
Kapitel 3:0)
K. Leuchtanzeige für Zündfunken
L. Bedienknopf und Zündknopf
2:2 Anschalten des Flüssiggaskessels
1. Haupthahn für Flüssiggaszufuhr öffnen.
2. Bedienknopf in Zündstellung bringen (siehe Abb. 2).
Leuchtanzeige für Zündfunken beginnt zu blinken.
3. Bedienknopf ganz nach unten drücken. Nach
Erlöschen der Leuchtanzeige noch ca. 15 Sekunden
unten halten. (Der Kessel ist angezündet, sobald die
Leuchtanzeige erlischt, aber das Bedienknopf muß noch
so lange heruntergedrückt bleiben, damit die
Zündsicherung offen bleibt.)
4. Bedienknopf hochziehen und loslassen.
5. In Betriebsstellung bringen und gewünschte Systemtemperatur einstellen (siehe Kapitel 2:4).
6. Falls die Leuchtanzeige direkt nach Hochziehen des
Bedienknopfes zu blinken beginnt, hat der Kessel nicht
gezündet. Bedienknopf nach 3 Min. Wartezeit nochmals
herunterdrücken und obiger Beschreibung folgen, nur
das Rad etwas länger unten halten.
7. Man kann auch durch das Fenster in der unteren
Verkleidung sehen, ob der Kessel brennt oder nicht.
Falls der Kessel ausgeht, Bedienknopf in Stoppstellung
bringen (siehe Abb. 3). 3 Min. abwarten, dann neu starten.
Der Kessel ist mit Wiederzündautomatik ausgerüstet, d.
h. wenn er aus irgendeinem Grund ausgehen sollte, wird
er in etwa 20 Sek. (bis die Zündsicherung die Flüssiggaszufuhr unterbrochen hat) automatisch neu gestartet. Sollte
das Flüssiggas während des Kesselbetriebs zur Neige
gehen, beginnt die Leuchtanzeige zu blinken und blinkt,
bis der Kessel abgestellt oder neu gestartet wird.
2:3 Abschalten des Flüssiggaskessels
1. Bedienknopf im Uhrzeigersinn in Stoppstellung bringen
(siehe Abb. 3). Nach ca. 20 Sek. muß ein Klicken von
der Automatik zu hören sein, das bedeutet, daß die
Zündsicherung außer Funktion ist.
2. Umwälzpumpe stoppen
3. Haupthahn für die Flüssiggaszufuhr schließen.
ACHTUNG: Ein abgestellter Kessel darf erst nach 3
18
Min. wieder neu gezündet werden.
2:4 Einstellung für optimalen
Wärmekomfort
Um optimalen Wärmekomfort und Wirtschaftlichkeit zu
erreichen, muß man die richtige Wassertemperatur im
System einstellen. Bei niedrigen Außentemperaturen ist
eine höhere Wassertemperatur im Kessel erforderlich als
bei eher normalen Temperaturen. Die Idealeinstellung am
Bedienknopf hat man dann erreicht, wenn die Umwälzpumpe etwa 75% der Zeit läuft.
Beim Aufwärmen eines stark abgekühlten Kessels sollte
das Bedienknopf nicht auf Höchsttemperatur, sondern
während der ersten 10 Min. nur auf einen Mittelwert gestellt
werden.
Die Zahlen auf dem Bedienknopf entsprechen der Wassertemperatur im Kessel in Grad Celsius, siehe Abb.4.
Bei extremen Niedrigtemperaturen können Flüssiggaskessel und Elektropatrone zusammen angestellt
werden. Dann bringt das Heizsystem Höchstleistung.
Beim Einsatz des Heizsystems in hohen Höhenlagen wird
der Siedepunkt der Flüssigkeitsmischung vom Luftdruck
beeinflußt. Daher ist die Systemtemperatur dementsprechend nach Abb. 5 abzusenken.
Zur bestmöglichen Nutzung des Effekts wassergespeicherter Wärme ist es ganz wichtig, daß die Luft
ungehindert unter den Bettkästen und hinter den
Rückenlehnen zirkulieren kann. Ist im Caravan z. B.
Teppichboden verlegt, muß man darauf achten, daß die
Ansauglöcher für die Konvektoren nicht verdeckt werden.
Ebenso wichtig ist, daß Kissen und Decken die Luftzirkulation hinter den Rückenlehnen nicht behindern.
2:5 Einstellung der Raumtemperatur
Die gewünschte Temperatur wird am Raumthermostat im
Bereich von 5-30 °C eingestellt.
2:6 Umwälzpumpe
Zum Transport des erwärmten Glykolwassers im System
ist eine Pumpe erforderlich. Im Ausdehnungsgefäß des
Flüssiggaskessels ist in der Standardausführung eine 12
V-Umwälzpumpe angebracht. Bei eingebauter
Elektropatrone mit 230 V-Umwälzpumpe muß an der
Schalttafel eingestellt werden, welche Pumpe verwendet
wird, und ob sie im Dauerbetrieb oder raumthermostatgesteuert arbeiten soll.
2:7 Elektroheizung
Die Elektropatrone kann nur bei Anschlußmöglichkeit an
230 V Gleichstrom eingesetzt werden. Die Elektropatrone
gibt es in zwei Ausführungen, eine mit Umwälzpumpe und
eine ohne. Die Leistung beträgt 1050 bzw. 2100 W, sie
wird an der Schalttafel eingestellt. Im Gehäuse sitzen zwei
Thermostate, eins sorgt dafür, daß die Elektropatrone eine
Betriebstemperatur von 80 °C hält, das andere arbeitet
als Überhitzungsschutz und unterbricht die Stromzufuhr
automatisch, wenn die Elektropatrone aus irgendeinem
Grund zu sieden beginnt. Nach Auslösung des
Überhitzungsschutzes wird dieser durch Drücken der
DE
Rücknahmetaste am Gehäuse der Elektropatrone wieder
aktiviert (siehe Abb. 6 A).
Es ist darauf zu achten, daß Textilien und sonstige
brennbare Materialien nicht mit der Elektropatrone in
Berührung kommen.
ACHTUNG: Sämtliche Eingriffe an der Elektropatrone
dürfen nur von Fachleuten vorgenommen werden.
3:0 Fernstart
(nur bei vorhandener Elektropatrone)
Möchten Sie gern, daß Ihr Caravan bereits aufgewärmt
ist, wenn Sie ankommen?
Das kann Ihr Nachbar oder der Platzwart für Sie erledigen,
ohne dazu den Caravan betreten zu müssen.
Vorausgesetzt, Ihr Kessel hat eine Elektropatrone und
einen angeschlossenen Batterieeliminator (Nr. 2921 520).
So funktioniert der Fernstart:
1. Batterieeliminator an 230 V-Steckdose anschließen.
2. 12 V-Stecker in die Steckdose an der Schalttafel des
Kessels stecken (siehe Abb. 1J).
3. Leistung und Umwälzpumpe an der Schalttafel
einstellen.
4. Hauptschalter im Caravan abschalten.
5. 230 V-Kabel aus dem Stromzuführung des Caravans
ziehen.
6. Wenn dann der Caravan erwärmt werden soll, wird das
230 V-Kabel einfach wieder eingesteckt. Elektropatrone
und Umwälzpumpe können funktionieren, weil der
Batterieeliminator die Spannung auf 12 V herabsetzt.
4:0 Heißwasserbereiter
Der Flüssiggaskessel kann mit einem SpeicherHeißwasserbereiter aus rostfreiem Stahl werden. Dieser
faßt 7,5 l Frischwasser, die bei optimaler Nutzung des
Gerätes ca. 12,5 l 40 °C warmes Wasser ergeben.
Bei der Benutzung des Heißwasserbereiters muß der
Flüssiggaskessel ca. 20 Min. vorher angeschaltet werden
und auf Höchsttemperatur laufen, um maximale Warmwasserleistung zu erreichen. Bei Verwendung der
Elektropatrone anstelle von Flüssiggas ist die Aufwärmphase länger.
Der Heißwasserbereiter sollte, wenn er länger nicht in
Betrieb war, vor jeder Anwendung durchgespült werden.
ACHTUNG: Durchlauferhitzer und Heißwasserboiler bei
Frostgefahr unbedingt völlig entleeren, wenn der
Wagen nicht geheizt wird.
5:0 Pflege des Heizsystems
Die Verbrennungsluftzuführung bzw. Abgasabführungsöffnungen sind von Zeit zu kontrollieren und ggf. vom
Benutzer zu reinigen (z. B. im Winter Abgasaustritt von
Schnee und Verbrennungslufteintritt von Schneematsch
befrien).
Der Flüssigkeitsstand des Heizsystems im Ausdehnungsgefäß des Kessels muß ständig überprüft werden.
Bei kaltem Kessel soll der Pegel ca. 1 cm über dem Min.Strich liegen.
Das Heizsystem wird mit einer 40%igen Glykolmischung
gefüllt, wie sie auch für Fahrzeugmotoren (außer Dieselmotoren) verwendet wird. Wenn die Anlage bei niedrigeren Temperaturen als -25 °C betrieben wird, muß der
Glykolanteil erhöht werden, darf jedoch nicht über 50%
betragen.
Vor Einfüllen der Flüssigkeit muß der Glykolanteil überprüft
werden, um zu verhindern, daß eine zu hohe
Glykolkonzentration eingefüllt wird.
Die Glykolmischung sollte jedes zweite Jahr erneuert
werden, da sich ihre Eigenschaften, z. B. der Korrosionsschutz, mit der Zeit verschlechtern.
Im Heizsystem muß sich immer Glykolflüssigkeit
befinden.
Falls sich der Flüssigkeitsstand im Ausdehnungsgefäß
verringert, und zwar nicht durch Verdunsten, müssen alle
Verbindungsstücke, Ablaufhahn und Entlüftungsschraube
auf ihre Dichtigkeit hin überprüft werden.
Die Flüssiggasanlage muß alle 2 Jahre durch einen
”Sachkundigen Flüssiggas” überprüft werden. Diese
Überprüfung muß in der Prüfbescheinigung ”Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen” bestätigt werden.
Einfüllen von Flüssigkeit:
Vor dem Einfüllen ist darauf zu achten, daß der Caravan
waagerecht steht, damit sich keine Luftlöcher bilden
können. Prüfen, ob Entlüftungsschrauben und Ablaufhahn
zugedreht sind. Obere Verkleidung abnehmen (siehe abb.
7) hochheben, Unterseite heraus- und dann nach unten
ziehen. Pumpenmutter losschrauben und Pumpe
hochheben. Langsam die Glykolmischung in das Ausdehnungsgefäß gießen.
ACHTUNG: Kein Spiritus als Frostschutzmittel
verwenden. Keine Kühlerdichtmasse in das System
eingeben. Nur Glykol verwenden. (Glykol ist z.B.
Glysantin, Genantien)
Ablassen des Wassers:
5:1 Entlüften des Heizsystems
Frischwassertank leeren. Ablaufhahn an der Wasserleitung
(Abb. 6 b) und Entlüftungsschraube (Abb. 6 c) am
Heißwasserbereiter aufdrehen und das darin befindliche
Wasser ablassen. Falls kein Ablaufhahn vorhanden, stattdessen den Schlauch vom Nippel am Heißwasserbereiter
entfernen, bis der Wagen wieder benutzt wird.
Falls der Wagen mit einer Druckpumpe ausgerüstet ist,
muß diese eingeschaltet sein. Wasser durch Aufdrehen
der Wasserhähne ablassen und warten, bis nur noch Luft
herauskommt. Pumpe abstellen. Ablaufhahn an der
Wasserleitung (Abb. 6 b) und Entlüftungsschraube (Abb.
6 c) am Heißwasserbereiter aufdrehen. So lassen, bis der
Wagen wieder benutzt wird.
Beim Auffüllen des Systems können sich je nach
Installationsart der Rohrleitungen Luftblasen bilden. Ein
verläßliches Zeichen für das Vorhandensein von Luft im
System ist, wenn sich die Wärme nur etwa einen Meter
weit vom Kessel ausbreitet, obwohl die Umwälzpumpe in
Betrieb ist.
Entlüften:
Der Kessel muß angestellt sein, die Umwälzpumpe ist
jedoch nicht in Betrieb. Zuerst die Entlüftungsschrauben
aufdrehen (im Handbuch für den Wagen nachsehen, wo
diese sich befinden). Solange offenlassen, bis Wasser
austritt. Umwälzpumpe einschalten und eine Weile
19
DE
laufenlassen. Überprüfen, ob Leitungen und Heizkörper
überall im Wagen warm werden.
Falls das Entlüften problematisch sein sollte,
kann man folgendermaßen vorgehen:
Umwälzpumpe stoppen. Caravan hinten hochbocken oder
auf einer Gefällstrecke parken (siehe Abb. 8). So einige
Minuten stehenlassen, damit die Luft im System nach
oben wandern kann. Entlüftungsschraube am höchsten
Punkt aufdrehen und solange offenlassen, bis die ganze
Luft ausgetreten ist. Dann den Caravan vorn hochbocken
(Abb. 9) und Vorgang wiederholen. Caravan wieder in
waagerechte Stellung bringen und Umwälzpumpe anstellen. Wenn Vorlauf- und Rücklaufleitung etwa gleich warm
sind, ist das System entlüftet. Beim Entlüften von
Wohnwägen ist es am einfachsten, wenn diese mit dem
Stützrad oder Stützbein hochgebockt und abgesenkt
werden.
Bei frisch gefüllten Systemen können sich kleine Luftblasen
im Ausdehnungsgefäß bilden. Umwälzpumpe einige Sekunden abschalten, dann verschwinden sie normalerweise
von selbst.
Abb. 8-9
A. Entlüftungsschraube B. Luft
6:0 Was man über Flüssiggas
wissen sollte.
Bei Flüssiggas handelt es sich um ein Petroleumprodukt,
das die offizielle Bezeichnung ”kondensiertes Petroleumgas” trägt. Es besteht größtenteils aus den Gasen Propan und Butan. Propan hat den Vorteil, daß es bis zu -40
°C vergast, während Butan unter 10 °C nur noch schlecht
funktioniert. Daher wird fast ausschließlich Propan als Gas
verwendet.
In Flaschen gibt es Flüssiggas sowohl in flüssiger, als
auch in Gasform. Beim Abfüllen in Flaschen wird das
Flüssiggas durch die Kompression zu Flüssigkeit. Wenn
dann das Flaschenventil geöffnet wird, wird aus der
Flüssigkeit wieder Gas.
Bei der Verbrennung von Flüssiggas werden lediglich
Kohlendioxid (C02) und Wasserdampf freigesetzt, genau
wie in unserer verbrauchten Atemluft. Zur vollständigen
Verbrennung ist ausreichende Luftzufuhr erforderlich.
Flüssiggas ist sehr umweltfreundlich und rußt bei
vollständiger Verbrennung nicht. Es kann in Flaschen
unbegrenzt lange aufbewahrt werden, ohne Qualitätseinbußen.
Flüssiggas enthält keinerlei giftige Bestandteile. Allerdings
kann beim Einatmen von konzentriertem Flüssiggas ein
gewisser Narkoseeffekt entstehen, begleitet von Atemnot
und Erstickungssymptomen. Diese Symptome verschwinden jedoch schnell wieder, wenn man normale Luft
oder Sauerstoff einatmet.
Die Gefahr bei der Verwendung von Gas ist, daß es
unbeabsichtig freigesetzt werden und sich entzünden kann
und explodiert. Da Flüssiggas selbst ungiftig ist, wurden
Schwefelverunreinigungen zugesetzt, die schon bei einer
Gaskonzentration von einem Fünftel der Explosionsgrenze
einen starken, beißenden Geruch absondern.
Der Flüssiggasbrenner arbeitet im Normalfall mit einem
20
Druck, der niedriger als der Flaschendruck ist. Der
Normaldruck ist Niederdruck (max. 5 kPa), der entsteht,
wenn das Flüssiggas ein Reduzierventil (Regler) passiert.
Anlagen, die mit Niedrigdruck arbeiten, sind normalerweise
leiser als Anlagen mit hohem Arbeitsdruck.
7:0 Fehlersuche
Im folgenden haben wir ein Fehlersuchprogramm
zusammengestellt, daß bei kleinen Funktionsstörungen
hilfreich sein kann.
Zündfunke kommt, aber der Kessel startet nicht.
1. Flüssiggas alle?
2. Ist der Haupthahn offen?
3. Wenn der Kessel länger nicht in Betrieb war oder die
Flüssiggasflasche ausgetauscht wurde, kann der
Zündvorgang etwas länger als normal dauern.
4. Das Bedienknopf muß beim Start ganz nach unten
gedrückt werden.
5. Ist keine Abhilfe möglich, setzen Sie sich bitte mit dem
Kundendienst in Verbindung.
Kein Zündfunke
1.
2.
3.
4.
Prüfen, ob 12 V Anschluß zum Kessel besteht.
Prüfen, ob die Kesselsicherung intakt ist.
Prüfen, ob die Leuchtanzeige für den Zündfunken blinkt.
Untere Verkleidung abnehmen. Prüfen, ob Kabel zum
Zündtransformator (kleiner schwarzer Kasten direkt
unter der Schalttafel) und Mikroschalter (unter dem
Bedienknopf) richtig festsitzen und die Anschlußklemmen nicht korrodiert sind.
5. Ist keine Abhilfe möglich, setzen Sie sich bitte mit dem
Kundendienst in Verbindung.
Der Kessel zündet, geht jedoch wieder aus,
sobald das Bedienknopf losgelassen wird.
1. Zündvorgang nach Anweisung in Kapitel 4:0 wiederholen
(vor dem wiederholten Zünden erst 3 Min. warten). Darauf
achten, daß das Bedienknopf ganz nach unten
gedrückt wird, und nach Erlöschen der Leuchtanzeige
noch etwa 20-30 Sek. so halten.
2. Prüfen, ob die Zündflamme bis an die Spitze des
Thermoelements (rechts vom Zündbrenner) reicht.
3. Ist keine Abhilfe möglich, setzen Sie sich bitte mit dem
Kundendienst in Verbindung.
Überhitzung des Kessels
1. Bedienknopf auf 1 (niedrigste Systemtemperatur)
drehen und überprüfen, ob die Hauptflamme ordnungsgemäß erlischt.
2. Prüfen, ob der Sensor an der richtigen Stelle montiert
ist. Er muß mit einer Federklemme am Kesselgehäuse
direkt unter der Schalttafel angebracht sein, dazwischen
muß Wärmeleitpaste vorhanden sein.
3. Ist keine Abhilfe möglicht, setzen Sie sich bitte mit dem
Kundendienst in Verbindung.
Vibrationen in der Umwälzpumpe (12 V)
1. Mutter zur Befestigung der Umwälzpumpe aufdrehen.
2. Pumpe etwas drehen und Mutter wieder anziehen.
3. Prüfen, ob die Gummiverbindung zwischen Motor und
Achse geradesitzt und sich bei Betrieb nicht verbiegt.
DE
4. Prüfen, ob auch nichts die Pumpe unten am Ausdehnungsgefäß behindert.
5. Ist keine Abhilfe möglich, setzen Sie sich bitte mit dem
Kundendienst in Verbindung.
Umwälzpumpe (12 V) startet nicht
1. Prüfen, ob der Schalter am Raumthermostat auf ON
steht.
2. Prüfen, ob die Gradzahl auf dem Raumthermostat höher
als im Wohnwagen ist.
3. Prüfen, ob der Umschalter für die Umwälzpumpe an
der Schalttafel auf 12 V Pumpe steht.
4. Gelbe Abdeckung von der Umwälzpumpe entfernen und
prüfen, ob die Kabel richtig festsitzen und ob mit 12 V
gespeist wird.
5. Ist keine Abhilfe möglich, setzen Sie sich bitte mit dem
Kundendienst in Verbindung.
Falsche Temperaturangabe am Raumthermostat
1. Mit einem intakten Thermometer die Temperatur im
Caravan/Wohnmobil messen.
2. Abdeckung vom Raumthermostat abnehmen (Nippel auf
der linken Seite herunterdrücken und Abdeckung gerade
herausziehen).
3. Rad herausnehmen und um so viel Grad nach oben
bzw. unten justieren wie das Thermometer falsch
anzeigte, dann das Rad wieder hereindrücken.
4. Abdeckung wieder anbringen und prüfen, ob die
tatsächliche Temperatur mit der Thermostattemperatur
übereinstimmt.
Elektropatrone funktioniert nicht mehr
1. Prüfen, ob die Steckdose mit Strom (230 V) versorgt
wird.
2. Prüfen, ob die in der Elektropatrone befindlichen Relais
schalten (ein leichtes Klicken muß zu hören sein).
3. Prüfen, ob der Überhitzungsschutz ausgelöst wurde.
Falls ja, den Knopf neben der Abdeckung eindrücken.
4. Ist keine Abhilfe möglich, setzen Sie sich bitte mit dem
Kundendienst in Verbindung.
Der Heißwasserbereiter liefert zu wenig Warmwasser
1. Prüfen, ob das Bedienknopf am Kessel auf Höchsttemperatur steht.
8:0 Garantie
Alde Internationals Garantiefrist beträgt 1 Jahr ab
Kaufdatum und umfaßt nur Material- bzw. Herstellungsfehler, vorausgesetzt, daß diese Anweisung genau befolgt
wurde.
ACHTUNG! Als Ersatzteile sollten nur Originalteile von
Alde verwendet werden.
21
NL
Blz Hoofdstuk
22
1:0
De constructie van de ketel
22
1:1
Technische gegevens
22
2:0
De werking van de ketel
22
2:1
Functies van het bedieningspaneel
23
2:2
Het aanzetten van de gasketel
23
2:3
Het uitzetten van de gasketel
23
2:4
Hoe de verwarming het best wordt ingesteld
23
2:5
Het instellen van de kamertemperatuur
23
2:6
Circulatiepomp
23
2:7
Electrische verwarming
24
3:0
Externe start
24
4:0
Warmwaterboiler
24
5:0
Onderhoud van het verwarmingssysteem
24
5:1
Ontluchting van het verwarmingssysteem
25
6:0
Wetenswaardigheden over vloeibaar gas
25
7:0
Storingsschema
26
8:0
Garantie
Deze gebruiksaanwijzing dient zorgvuldig te worden
gelezen voordat de ketel in gebruik wordt genomen.
Deze gebruiksaanwijzing is goedgekeurd volgens CE no.
048AO-0007 voor op vloeibaargas gestookte verwarmingsketels van het type 2928 voor montage in campers,
caravans of gebouwen.
Het informatieplaatje en het fabricagenummer bevinden
zich aan de binnenkant van de omemanteling, naast het
expansievat.
1:0 De constructie van de ketel
De ketel werkt volgens het zogenaamde constante
temperatuur principe. Dit betekent dat er altijd verwarmd
water in de installatie is, dat kan gaan circuleren als de
kamerthermostaat aanslaat. Er is dus geen opwarmingstijd wanneer er warmte nodig is.
Via een luchtinlaat in de schoorsteenkap wordt de
verbrandingslucht door een aluminium slang naar de
verbrandingsruimte geleid. Hat gasblock en de brander
zijn op een gemakkelijk te demonteren plaat bevestigd.
Deze plaat is in de verbrandingsruimte, in het onderste
gedeelte van de ketel gemonteerd. Boven de verbrandingsruimte zit het watergedeelte, dat bestaat uit een
binnen- en een buitenpijp. De tussenruimte tussen deze
twee pijpen is het eigenlijke waterreservoir. In de binnenste pijp zit de vlamvertrager, die uit een geplooide metalen plaat bestaat. Deze plaat dient ertoe om de warme
rookgassen die van de brander komen naar het watergedeelte te leiden, zodat het water wordt opgewarmd. Van
de bovenkant van het watergedeelte loopt een leiding naar
het expansievat. In het expansievat zit een 12 Volt
circulatiepomp, die de verwarmde vloeistof door het
systeem laat circuleren. Onder het expansievat zit de
bedieningsunit met een thermostaatknop, een zekering,
een stroomaansluiting en een schakelaar. Helemaal boven in de ketel zit de electrische aansluiting van de ketel.
Naast de ketel is een ventilatiekanaal aangebracht, dat
buitenlucht aanzuigt en deze lucht naar de ruimte rond
het verbrandingsgedeelte van de ketel leidt. Deze lucht
wordt door de stralingswarmte verwarmd en komt door
het ventilatierooster aan de voorkant van de ketel de
kamer in.
22
1:1 Technische gegevens
Gas:
Propaan
Butaan
Effect:
5,8 kW
6,7 kW
Gasverbruik:
max 420 g/h
max 480 g/h
Gasdruk: I3+ 28-30/37 mbar, I3B/P 30 mbar
Inhoud ketel (anti-vriesmengsel): 2,6 liter
Inhoud elektropatroon (anti-vriesmengsel): 1,0 liter
Systeemtemperatuur in ketel: 35 - 75 °C
2:0 De werking van de ketel
Als de kamerthermostaat aanslaat, start de circulatiepomp. De vloeistof in het systeem gaat dan circuleren.
De temperatuurvoeler op het watergedeelte registreert
dat de watertemperatuur kouder is dan de temperatuur
die met de thermostaat van de ketel is ingesteld. De hoofdbrander gaat branden en verwarmt het water dat in het
systeem circuleert. Als de temperatuur de ingestelde
kamertemperatuur heeft bereikt slaat de circulatiepomp
af. De temperatuurvoeler registreert dan dat de watertemperatuur de ingestelde waarde heeft bereikt en zorgt
ervoor dat de hoofdbrander afslaat en dat het waakvlammetje gaat branden. Als de watertemperatuur daarna
weer een aantal graden zakt slaat de hoofdvlam automatisch weer aan. Op deze manier wordt ervoor gezorgd
dat er altijd heet water in de ketel aanwezig is als de
kamerthermostaat aanslaat.
2:1 De functies van het bedieningspaneel (fig 1)
A. Normale positie voor de elektropatroon. Het verwarmingselement wordt gestuurd door de kamerthermostaat.
B. Constantpositie voor de elektropatroon. Het verwarmingselement wordt gestuurd door de thermostaat van
de elektropatroon.
C. Een effect van 1000 Watt op de elektropatroon.
D. Een effect van 2000 Watt op de elektropatroon.
E. 230 Volt circulatiepomp voor de elektropatroon.
F. 12 Volt circulatiepomp voor de ketel.
G. Normale positie voor de 12 en 230 Volt circulatiepomp.
De pomp wordt aangestuurd door de kamerthermostaat.
H. Constantpositie voor de 12 en 230 Volt circulatiepomp.
De pomp loopt constant en de kamertemperatuur wordt
geregeld met de thermostaatknop van de ketel, aangezien de systemetemperatuur van de ketel kan worden
ingesteld. De constantpositie kan bijv. worden gebruikt
als er meerdere personen in de wagen aanwezig zijn.
Als men dan dicht bij de kamerthermostaat zit bestaat
de mogelijkheid dat lichaamswarmte ertoe leidt dat de
kamerthermostaat reageert en de pomp afslaat en dat
de vloer en de ramen kou gaan afgeven. Dit wordt voorkomen als de pomp constant blijft draaien.
I. Zekering 1 A.
J. Stroomaansluiting 12 V DC. (wordt o.a. gebruikt bij een
externe start (zie hoofdstuk 3.0).
K. Controlelampje voor ontstekingsvonk.
L. Thermostaatknop.
NL
2:2 Het aanzetten van de gasketel.
1. Draai de hoofdkraan van de gastoevoor open.
2. Draai de thermostaatknop naar de ontstekingspositie
(zie fig 2). Het controlelampje voor de ontstekingsvonk
zal nu gaan knipperen.
3. Druk de thermostaat helemaal in. Houd de knop
ingedrukt gedurende 15 seconden nadat het controlelampje is uitgegaan. (De hoofdvlam brandt als het
controlelampje is uitgegaan, maar om de ontstekingsbeveiliging open te houden, dient de thermostaatknop
de benodigde tijd te worden ingedrukt).
4. Laat de thermostaatknop los.
5. Draai de knop naar de bedrijfspositie en stel de
gewenste temperatuur in (zie hoofdstuk 2.4).
6. Als het controlelampje direct weer gaat knipperen nadat
de knop is losgelaten, betekent dit dat de hoofdbrander weer is uitgegaan. Druk de knop nog een keer in,
maar houd hem deze keer iets langer ingedrukt.
7. Door het kijkglaasje in de onderste mantelplaat kunt U
controleren of de brander brandt.
Als de ketel uit gaat, moet de thermostaatknop naar de
stoppositie worden gedraaid (zie fig.3).
Wacht drie minuten en steek de brander opnieuw aan.
De ketel is voorzien van een automatische zelfontsteking. Als de ketel om de een of andere reden uit mocht
gaan, houdt dit in dat de ketel uit zichzelf opnieuw zal
trachten te starten na ca. 20 seconden (totdat de ontstekingsbeveiliging de gastoevoer onderbreekt). Mocht het
gas opraken als de ketel in bedrijf is begint het controlelampje te knipperen totdat de ketel wordt uitgezet, of totdat
de ketel opnieuw wordt gestart.
2:3 Het uitzetten van de gasketel
1. Draai de thermostaatknop rechtsom tot de stoppositie
(zie fig 2). Na ca 20 seconden zal een ”klikgeluid”
aangeven dat de ontstekingsbeveiliging is afgesloten.
2. Zet de circulatiepomp uit.
3. Draai de hoofdkraan van de gastoevoer dicht.
N.B. Een ketel die is uitgezet of uitgegaan mag pas
na 3 minuten weer opnieuw worden ontstoken.
2:4 Hoe de verwarming het best
wordt ingesteld
Om een aangename verwarming en een zuinige
verbranding te verkrijgen is het belangrijk, dat de watertemperatuur van het systeem optimaal wordt ingesteld.
Bij lage buitentemperatuur is een hogere watertemperatuur nodig dan bij meer normale temperatuurverhoudingen. De ideale instelling van de thermostaatknop wordt
bereikt als de circulatiepomp voor ca 75% van de tijd in
bedrijf is.
Als de ketel koud is, mag de thermostaat gedurende de
eerste 10 minuten niet op maximum worden gezet. Zet
de thermostaat de eerste 10 minuten in de middenpositie.
De getallen op de knop van de thermostaat corresponderen met het aantal graden van de watertemperatuur in
de ketel volgens de gegevens van fig. 4.
Bij koud weer kunnen de gasverwarming en de
elektropatroon gelijktijdig in bedrijf worden gesteld. Op
deze manier wordt een maximaal effect van de ketel verkregen.
Als de ketel wordt gebruikt in hoog gelegen gebieden,
verandert het kookpunt van het vloeistofmengsel vanwege
het luchtdrukverschil. Als deze situatie zich voordoet moet
de systeemtemperatuur van de unit worden verlaagd in
verhouding tot de hoogte waarop men zich bevindt (zie
fig 5).
Om het principe van een op water gebaseerd verwarmingssysteem goed te kunnen benutten is het van belang
dat de circulatielucht vrij kan passeren onder bedkasten
en achter de rugkussens. Als de wagen wordt voorzien
van vaste vloerbedekking, moet er voor worden gezorgd
dat de inzuigopeningen van de warmtewisselaars vrij blijven. Het is ook belangrijk dat kussens en dekens de
luchtcirculatie achter de rugkussens niet belemmeren.
2:5 Het instellen van de kamertemperatuur
Door middel van de kamerthermostaat kan de in de
wagen gewenste temperatuur worden ingesteld. De draaiknop van de thermostaat is voorzien van een schaal van
5 - 30 °C.
2:6 De circulatiepomp
Om het opgewarmde water in het systeem te laten
circuleren is een circulatiepomp nodig. Voor de standaarduitvoering van de gasketel is een pomp van 12 Volt
geinstalleerd. De unit kan bovendien worden uitgebreid
met een elektropatroon die is voorzien van een 230 Volt
circulatiepomp.
De keuze van de pomp die gebruikt gaat worden, en
tevens de keuze tussen thermostaataansturing en constant gebruik wordt gedaan op het bedieningspaneel.
2:7 Elektrische verwarming
Als er een elektropatroon is gemonteerd kan deze alleen
worden gebruikt indien er een 230 Volt electrische
aansluiting aanwezig is. De elektropatroon wordt in twee
uitvoeringen geleverd. Eén zonder en één met circulatiepomp. Het effekt van de elektropatroon ligt op 1050 en
2100 Watt. Het gewenste effect wordt via het bedieningspaneel geselecteerd. Aan de binnenkant van de bemanteling van de elektropatroon zitten twee thermostaten. De
ene thermostaat zorgt ervoor dat de elektropatroon een
constante bedrijfstemperatuur van 80 °C houdt, terwijl
de andere als een beveiliging tegen oververhitting functioneert, voor het geval dat de spiraal om de een of andere
reden zou droogkoken. Als deze beveiliging het systeem
heeft geblokkeerd kan deze weer worden teruggezet door
het resetknopje aan de zijkant van de elektropatroon in
te drukken (zie fig. 6A).
Zorg ervoor dat textiel en ander brandbaar materiaal niet
in contact kan komen met de elektropatroonunit.
N.B.! Alle electrische reparaties en/of ingrepen
moeten worden gedaan door een vakman.
23
NL
3:0 Externe start
(alleen van toepassing indien een elektropatroon is
gemonteerd)
Wilt U dat de wagen is opgewarmd als U arriveert?
In dat geval kan Uw buurman of de campingbeheerder
de verwarming starten zonder naar binnen te gaan. Een
voorwaarde is in dit geval dat er een elektropatroon is
gemonteerd en dat er een adapter (artikel nr. 2921 520)
op de elektropatroonunit is aangesloten.
Ga op de volgende manier te werk:
1. Zet de adapter in een 230 Volt stopcontact.
2. Zet het 12 Volt contactstekkertje in het stekkercontact
op het bedieningspaneel van de ketel (zie fig. 1J).
3. Stel het gewenste effect voor de circulatiepomp in op
het bedieningspaneel.
4. Zet de hoofdschakelaar in de wagen uit.
5. Leg de 230 Volt kabel uit, naar een electriciteitspaal of
naar de stroomkast van de wagen.
6. Als dan de verwarming gestart moet worden, kan de
stekker van de stroomkabel in de het paalcontact of in
de stroomkast van de wagen worden gestoken.
7. De elektropatroon en de circulatiepomp starten dan
dankzij de adapter die de stroomspanning naar 12 Volt
transformeert.
4:0 Warmwaterboiler
Deze gasketel kan worden uitgerust met een roestvrijstalen boiler van het z.g. voorraadtype. Deze boiler heeft
een volume van 7 liter en levert bij maximaal gebruik een
hoeveeiheid van 12,5 liter water van 40 °C.
Als de boiler gebruikt moet worden dient de gasverwarming 20 minuten van te voren worden aangestoken en
op maximale verwarming worden ingesteld om een
maximale hoeveelheid warm water te verkrijgen. Als de
elektropatroon wordt gebruikt moet een langere opwarmtijd in acht worden genomen.
De boiler moet altijd goed gespoeld worden, voordat deze
in gebruik wordt genomen, vooral als deze lange tijd niet
is gebruikt.
N.B.! Hoewel de boiler tegen vorst is beschermd, moet
deze toch worden afgetapt als het risico voor vorst
zich voordoet en de wagen niet wordt gebruikt.
Tap de boiler op de volgende manier af:
Leeg het waterreservoir. Draai de aftapkraan van de
waterleiding open (fig 6b) en open ook de ontluchtingsnippel van de boiler (fig 6c) en laat het water dat in de
boiler zit eruit lopen. Als er geen aftapkraan is gemonteerd, kan ook de slang van de nippel aan de boiler
worden losgemaakt. Laat het geheel op deze manier staan
totdat de wagen weer in gebruik wordt genomen.
5:0 Onderhoud van het verwarmingssysteem
Controleer regelmatig het vloeistofniveau in het expansievat van de ketel. Als de ketel koud is, dient het niveau
ca. 1 cm boven het minimumstreepje te staan.
Het systeem moet worden gevuld met water en 40% antivries van hetzelfde soort als in automotoren wordt gebruikt
24
(geen dieselmotoren). Indien de installatie aan temperaturen lager dan -25 °C wordt blootgesteld moet het antivriesgehalte worden verhoogd, doch niet meer dan tot
50%.
Het anti-vriesgehalte moet worden gecontroleerd voordat
water wordt bijgevuld, om te verhinderen dat de concentratie van anti-vries in het mengsel te hoog wordt.
Het anti-vriesmengsel moet om de twee jaar worden
ververst, omdat de eigenschappen van de anti-vries, zoals
b.v. roestwering slechter worden.
Het verwarmingssysteem mag nooit zonder antivriesvloeistof komen te staan.
Als het vloeistofniveau zakt om een andere reden dan
gewone verdamping, moeten alle verbindingen, de aftapkraan en ontluchtingsnippels worden gecontroleerd op
lekkage. Als er anti-vriesvloeistof heeft gelekt, moet dit
worden weggespoeld en drooggeveegd.
Ook het gassysteem moet regelmatig op lekkage worden
gecontroleerd, zodat aansluitingen, verbindingen en
slangen niet lekken. De slangen die voor het gas worden
gebruikt moeten om de twee jaar worden vervangen,
aangezien deze uitdrogen en scheurtjes krijgen, hetgeen
lekkage tot gevolg kan hebben.
Het bijvullen van de vloeistof:
Zorg ervoor dat de caravan / camper horizontaal staat
voordat er wordt bijgevuld, zodat er geen luchtzakken
kunnen ontstaan. Controleer eerst of alle ontluchtingsnippels en kranen dicht zijn. Verwijder de bovenste
frontplaat (zie fig 7) trek deze eerst naar boven, met de
onderkant naar buiten gericht en daarna naar beneden.
Draai de moer van de pomp los en til de pomp op. Giet
het mengsel van water en anti-vries voorzichtig in het
expansievaatje.
N.B. Alcohol mag niet als vorstwerend middel worden gebruikt. Er mag geen radiatorcement in het
systeem worden gebruikt
5:1 Ontluchting van het systeem
Tijdens het bijvullen van de vloeistof kunnen er luchtzakken ontstaan afhankelijk van de manier waarop het
systeem is geïnstalleerd. Als de warmte b.v. niet verder
komt dan slechts één meter, ondanks dat de circulatiepomp draait, is dit een teken dat er lucht in het systeem
zit.
Ontluchten:
Zorg ervoor dat de ketel in bedrijf is. Zet de circulatiepomp uit. Draai eerst de ontluchtingsnippels open (zie
instructieboekje van de wagen om te zien waar ze zitten).
Laat ze open staan tot er water uit de nippels komt. Start
daarna de circulatiepomp en laat deze een poosje draaien.
Controleer of de leidingen en de radiatoren in de hele
wagen warm worden.
Als het ontluchten moeilijk gaat, kan men op de
volgende manier te werk gaan:
Zet de circulatiepomp uit. Krik de wagen aan de achterzijde op, of zet de wagen op een helling (zie fig. 8). Laat
de wagen zo enige tijd staan, zodat de lucht naar boven
kan komen. Draai de ontluchtingsnippel die op het hoogste punt zit los en houdt deze open totdat alle lucht naar
NL
buiten is gekomen. Krik daarna de wagen aan de voorkant op en herhaal bovenstaande procedure (zie fig. 9).
Zet de auto weer horizontaal en start de circulatiepomp.
Als de toevoerleiding en de retourleiding ongeveer even
warm zijn, is de lucht uit het systeem verdwenen. Bij het
ontluchten van het systeem in caravans kunnen het
steunwiel en de steunpoten worden gebruikt om de wagen
omhoog en omlaag te krijgen.
Na het bijvullen van het systeem kunnen er ook kleine
luchtbelletjes ontstaan. Stop de circulatiepomp een aantal
seconden, zodat de luchtbelletjes kunnen ontsnappen.
Fig 8 - 9
A. Ontluchtingsnippel
B. Lucht
6:0 Wetenswaardigheden over vloeibaar gas
Vloeibaar gas is een petroleumproduct dat officiëel
”Liquified Petroleum Gas” wordt genoemd. Dit gas bestaat voor het grootste gedeelte uit butaan en propaan.
Propaan heeft het voordeel dat het vergast tot -40 °C,
terwijl butaan slecht werkt onder 10 °C. Daarom wordt
bijna uitsluitend propaan als gas gebruikt. In de gasfles
is het in vloeibare- en gasvorm verkrijgbaar. Als de gasfles
wordt gevuld veranderd het gas door de compressie in
vloeibaar gas. Als de gasfles wordt opengedraaid, wordt
het vloeibare gas weer omgezet tot gewoon gas.
Als vloeibaar gas verbrandt, komt er alleen CO2 en
waterdamp vrij, net als de lucht die wijzelf uitademen.
Om een goede volledige verbranding te krijgen moet er
worden gezorgd voor een goede luchttoevoer. Vloeibaar
gas is milieuvriendelijk en geeft geen roetvorming bij
volledige verbranding. Het kan in gasflessen worden
bewaard voor onbepaalde tijd, zonder dat de kwaliteit
verslechterd.
Er bevinden zich in het gas geen giftige bestandsdelen.
Daarentegen kan het inademen ervan een verdovende
werking hebben, en ademnood en verstikkingssymptomen tot gevolg hebben. Deze symptomen
verdwijnen snel als gewone lucht of zuurstofgas wordt
ingeademd.
Het risico bestaat dat lekkend gas ontsteekt, met een
explosie als gevolg. Aangezien vloeibaar gas gifvrij is, is
er een reukstof aan het gas toegevoegd, die een duidelijke doordringende lucht afgeeft, zelfs als de gelekte gasconcentratie slechts een vijfde gedeelte bedraagt van de
hoeveelheid die als de laagste explosiegrens wordt
beschouwd.
De brander werkt meestal met een lagere druk dan de
druk die zich in de gasfles bevindt. De meest normale
druk is de lage druk (max 5 kPa). Deze lage druk wordt
verkregen doordat het gas een reduceerventiel moet
passeren. Apparaten die met lage druk werken zijn
meestal geruislozer dan apparaten die een hogere werkdruk nodig hebben.
7:0 Storingsschema
Onderstaand schema kan hulp bieden bij het opsporen
van storingen in de installatie.
Er is een ontstekingsvonk maar de ketel start
niet
1. Is het gas op?
2. Staat de hoofdkraan helemaal open?
3. Als de ketel lange tijd niet heeft gebrand of als de
gasfles is verwisseld kan het langer dan normaal duren
voordat de brander ontsteekt.
4. De thermostaatknop moet helemaal worden ingedrukt
als de ketel wordt gestart.
5. Als de storing nog niet is verholpen, neem dan contact
op met de servicewerkplaats.
Er komt geen vonk
1. Controleer of er 12 volt stroom op de installatie is
aangesloten.
2. Controleer of de zekering heel is.
3. Controleer of het controlelampje voor de ontsteking
knippert.
4. Verwijder de onderste frontplaat. Controleer of de
kabels van de ontstekingstransformator (een klein
zwart kastje, precies boven de bedieningskast) en kijk
of de microschakelaar (onder de thermostaat) goed
vast zit en of er soms roest of aanslag op de contactstekkertjes zit.
5. Als de storing nog niet is verholpen, neem dan contact
op met de servicewerkplaats.
De ketel ontsteekt, maar gaat meteen weer uit
als de thermostaat wordt losgelaten
1. Herhaal de ontstekingsprocedure zoals beschreven in
hoofdstuk 2:2 (wacht eerst drie minuten voordat U de
ketel opnieuw aansteekt). Zorg ervoor dat U de thermostaatknop helemaal indrukt en houd deze vast
gedurende 20-30 seconden nadat het controlelampje
uit is gegaan.
2. Controleer of het waakvlammetje de punt van het
thermoelement raakt (rechts van het waakvlammetje).
3. Als de storing nog niet is verholpen, neem dan contact
op met de servicewerkplaats.
De ketel kookt
1. Draai de thermostaat naar positie 1 (laagste temperatuur) en controleer of de hoofdvlam uitgaat, hetgeen
zou moeten gebeuren.
2. Controleer of de temperatuurvoeler op de goede plaats
zit vastgeklemd. Deze zit met een veerklemmetje op
het ketellichaam vast, precies onder de bedieningskast.
Tussen het ketellichaam en de voeler hoort warmtegeleidende kit te zitten.
3. Als de storing nog niet is verholpen, neem dan contact
op met de servicewerkplaats.
De circulatiepomp vibreert (12 Volt)
1. Draai de bevestigingsmoer van de circulatiepomp los.
2. Verdraai de pomp een stukje en zet hem weer vast.
3. Controleer of de rubberen koppeling tussen de motor
en het asje recht zit en niet slingert tijdens het draaien.
4. Controleer of er op de bodem van het expansievat niets
25
NL
in de weg ligt, dat het vrij draaien van de pomp kan
verhinderen.
5. Als de storing nog niet is verholpen, neem dan contact
op met de servicewerkplaats.
Storend geluid in de circulatiepomp (12 Volt)
1. Smeer het centrumgat aan de bovenkant van de pompmotor met een druppeltje naaimachineolie.
2. Als het geluid niet verdwijnt of na korte tijd weer
terugkomt moet de motor worden vervangen.
De circulatiepomp (12 Volt) start niet
1. Controleer of de schakelaar van de kamerthermostaat
in de positie ”ON” staat.
2. Controleer of de ingestelde temperatuur op de
kamerthermostaat hoger is dan de temperatuur in de
wagen.
3. Controleer of de keuzeknop voor de circulatiepomp op
het bedieningspaneel op 12 Volt staat.
4. Verwijder de gele beschermkap op de circulatiepomp
en controleer of de kabels goed vast zitten, en of de
12 Volt stuurstroom aanwezig is.
5. Als de storing nog niet is verholpen, neem dan contact
op met de servicewerkplaats.
De ingestelde temperatuur op de kamerthermostaat klopt niet met de temperatuur in de
wagen
1. Controleer de temperatuur in de wagen met een goede
thermometer.
2. Verwijder de kap van de kamerthermostaat (druk het
knopje aan de rechterkant in en trek het kapje recht
naar voren).
26
3. Trek de knop eruit en verzet deze op zo’n manier, dat
het aantal graden correspondeert met de gemeten
temperatuur en druk daarna de knop weer vast.
4. Zet het kapje weer terug en controleer of de temperatuur nu goed wordt aangewezen.
De elektropatroon werkt niet meer
1. Controleer of er 230 Volt spanning in het stopcontact
aanwezig is.
2. Controleer of de relais die in het mechanisme van de
elektropatroon zitten contact maken (er kan een zachte
klik worden gehoord).
3. Controleer of de oververhittingsbeveiliging is aangesproken. Als dit zo is, moet het knopje dat aan de zijkant
van de elektropatroon zit worden ingedrukt.
4. Als de storing nog niet is verholpen, neem dan contact
op met de servicewerkplaats.
Er komt te weinig water uit de warmwaterboiler
1. Controleer of de ingestelde temperatuur op de
thermostaatknop van de ketel op maximum staat.
8:0 Garantie
De garantie van Alde Internationals is geldig vanaf de
leverantiedatum en geldt alleen materiaal en fabricagefouten, onder de voorwaarde dat deze gebruiksaanwijzing werd toegepast. En de garantiekaart na aankoop is
ingestuurd.
N.B. Voor reparaties e.d. mogen alleen originele reserveonderdelen van Alde worden gebruikt.
FR
Page Chapitre
27
1:0
Construction de la chaudière
27
1:1
Caractéristiques techniques
27
2:0
Fonctionnement de la chaudière
27
2:1
Fonctions du panneau de commande
28
2:2
Mise en service de la chaudière à gazole
28
2:3
Arrêt de la chaudière à gazole
28
2:4
Réglage pour un confort maximum
28
2:5
Réglage de la température
28
2:6
Pompe de circulation
28
2:7
Chauffage électrique
29
3:0
Démarrage externe
29
4:0
Chauffe-eau
29
5:0
Maintenance du système de chauffage
29
5:1
Aération du système de chauffage
30
6:0
Informations sur le gazole
30
7:0
Recherche de défauts
31
8:0
Garantie
Avant d’utiliser la chaudière, lisez attentivement ces
instructions.
La présente instruction est approuvée selon CE Nº
048AO-0007 pour installation de chaudières à butane,
de type 2928, dans les caravanes, les camping-cars ou
dans les bâtiments.
La plaque indicatrice et le numéro de fabrication sont
situés à l’intérieur, sur l’enveloppe en tôle à côté du vase
d’expansion.
1:0 Construction de la chaudière
La chaudière travaille avec une température dite
température constante, à savoir qu’il doit toujours y avoir
du liquide réchauffé dans la chaudière pour être circulé
dans le système lorsque le thermostat demande de la
chaleur. Donc: pas de temps de réchauffage nécessaire
lorsque le besoin de chauffage est plus grand.
L’air de combustion est amené à partir d’une prise d’air
dans la chape de la cheminée dans la chambre de
combustion par un tube d’aluminium. L’automatisme du
gazole et le brûleur sont situés sur une plaque facile à
démonter, fixée dans la chambre de combustion sur la
partie inférieure de la chaudière. La chemise d’eau
comprenant un tube intérieur et un tube extérieur se
trouve au-dessus de la chambre de combustion. L’espace
entre ces tubes constitue le magasin à eau. Le guideflamme , sous forme d’une tôle ondulée, est situé à
l’intérieur du tube interne. Sa fonction est de diriger les
gaz de fumée chauds venant du brûleur vers la chemise
d’eau de manière à réchauffer l’eau. A partir de la partie
supérieure de la chemise d’eau, il y a un tube qui monte
au vase d’expansion. Dans le vase d’expansion, il y a
une pompe de 12 volts qui fait circuler le liquide réchauffé
dans le système. Le panneau de commande avec: bouton
régulateur de la température, fusible, prise de courant et
commutateur est situé sous le vase d’expansion. Au bord
supérieur de la chaudière il y a un panneau pour le
raccordement électrique de la chaudière. Une gaine de
ventilation sera installée à côté de la chaudière pour
l’aspiration d’air frais de l’extérieur et qui achemine l’air
dans la chaudière, mais en dehors de la partie
combustion. L’air frais est réchauffé par le corps de la
chaudière et ensuite, amené dans la pièce par la grille
de ventilation sur la tôle frontale.
1:1 Caractéristiques techniques
Gaz:
Propane
Butane
Puissance:
5,8 kW
6,7 kW
Consommation de gaz: Max 420 g/h
Max. 480 g/h
Pression de gaz: I3+ 28-30/37 mbar, I3B/P 30 mbar)
Volume du liquide (eau de glycol) dans la chaudière: 2,6.l
Volume du liquide (eau de glycol) dans la cartouche
électrique: 1,0 l
Gamme de température de la chaudière: 35-75 °C
2:0 Fonctionnement de la chaudière
Lorsque le thermostat intérieur demande de la chaleur,
la pompe de circulation se met en marche. Le liquide dans
le système commence alors à circuler et de l’eau froide
arrive dans la chaudière. Le capteur situé sur la chemise
d’eau enregistre que l’eau est plus froide que la
température réglée sur le thermostat de la chaudière Le
brûleur principal s’allume et réchauffe l’eau qui circule
dans le système. Lorsque la chaleur dans l’auto-caravane
atteint la température réglée sur le thermostat, la pompe
de circulation s’arrête. Le capteur sur la chaudière
enregistre alors que l’eau a atteint la température réglée
sur le thermostat de la chaudière. Il ferme le brûleur principal et se met en veilleuse. Ensuite, lorsque la
température de l’eau dans la chaudière a baissé de
quelques degrés , la flamme principale s’allume à nouveau. Ainsi, il y a toujours de l’eau réchauffée disponible
lorsque le thermostat demande de la chaleur.
2:1 Fonctions du panneau de commande
(fig.1)
A. Position normale de la cartouche électrique. L’élément
chauffant est commandé par le thermostat.
B. Position constante de la cartouche électrique. L’élément
chauffant est commandé par le thermostat de la
cartouche électrique. Le commutateur doit se trouver
dans cette position lorsque le chauffe-eau est à
réchauffer.
C. Puissance 1000 watts de la cartouche électrique.
D. Puissance 2000 watts de la cartouche électrique.
E. Pompe de circulation de 230 volts sur la cartouche
électrique
F. Pompe de circulation de 12 volts sur la chaudière.
G. Position normale pour la pompe 12 et 230 volts. La
pompe est commandée par le thermostat d’ambiance.
H. Position constante pour la pompe de circulation 12 et
230 volts. La pompe marche en continu et la
température intérieure se règle au moyen du bouton
régulateur de la chaudière, la température du système
de la chaudière étant ajustable. La position constante
s’utilise par ex. lorsqu’il y a plusieurs personnes dans
la caravane. Si on se trouve alors près du thermostat
d’ambiance, celui-ci peut couper la pompe de
circulation ce qui entraîne une chute de froid au niveau
du plancher et des fenêtres. Du fait que la pompe
marche en continu, on évite cette chute.
27
FR
I. Fusible 1 A.
J. Prise de courant 12 V CC (s’utilise par ex. pour le
démarrage externe. Voir chapitre 3:0).
K. Voyant pour l’étincelle d’allumage.
L. Bouton régulateur de la température.
2:2 Mise en marche de la chaudière
à gazole
1. Ouvrir le robinet principal de gazole.
2. Mettre le bouton régulateur en position allumage (voir
fig. 2). Le voyant de l’étincelle d’allumage commence
maintenant à clignoter.
3. Enfoncer à fond le bouton régulateur. Le maintenir
enfoncé dans cette position pendant 15 secondes
environ, après que le voyant s’est éteint. (La chaudière
s’est allumée dès que le voyant s’est éteint, mais pour
que le rupteur d’allumage reste ouvert, il faut maintenir
le bouton enfoncé le temps nécessaire.
4. Libérer le bouton régulateur.
5. Mettre le bouton régulateur en position de marche et
régler la température de système souhaitée (voir
chapitre 2:4).
6. Si le voyant commence à clignoter immédiatement
après la libération du bouton régulateur, la chaudière
ne s’est pas allumée. Enfoncer le bouton à nouveau et
répéter l’allumage comme décrit ci-dessus, mais en
tenant le bouton enfoncé un peu plus longtemps.
7. Vous pouvez aussi vérifier que la chaudière est allumée
par la fenêtre sur la tôle frontale inférieure.
Si la chaudière s’éteint, mettre le bouton régulateur en
position arrêt (voir fig. 3). Attendre 3 minutes, puis
recommencer l’allumage.
La chaudière est équipée d’un redémarrage automatique,
ce qui implique que même si elle s’arrête pour une raison
ou une autre, elle essaye de se remettre en marche pendant 20 secondes environ (jusqu’à ce que le rupteur
d’allumage ait coupé l’arrivée du gazole). Si le gazole
prend fin pendant que la chaudière est en marche, le
voyant se met à clignoter et continue à clignoter jusqu’à
ce que la chaudière soit arrêtée ou remise en marche.
2:3 Arrêt de la chaudière
1. Tourner le bouton régulateur dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’à la position arrêt. Après 20
secondes environ, un ”clic” doit s’entendre de
l’automatisme, ce qui indique que le rupteur d’allumage
s’est fermé.
2. Arrêter la pompe de circulation.
3. Fermer le robinet principal de gazole.
ATTENTION! Attendre 3 minutes avant de rallumer
une chaudière arrêtée.
2:4 Réglage pour le meilleur confort
Pour avoir le meilleur confort et la meilleure économie de
chauffage, il est important de pouvoir régler la température
correcte de l’eau dans le système. Lors de températures
extérieures basses, il faut une température d’eau plus
élevée dans la chaudière que lors de conditions de
température normales. La consigne idéale du bouton
28
régulateur est lorsque la pompe de circulation marche
75% du temps environ.
Lors du réchauffage d’une chaudière bien refroidie, il ne
faut pas mettre le bouton régulateur à la température
maximale. Il faut le mettre à la position de milieu pendant
les 10 premières minutes.
Les différents chiffres sur le bouton régulateur correspondent aux degrés de la température de l’eau dans la
chaudière selon fig. 4.
Lors de conditions de froid extrême, il est possible de
faire marcher la chaudière à gazole et la cartouche
électrique en même temps. On obtient ainsi un rendement maximal du système de chauffage.
Lors de l’utilisation du système de chauffage à haute
altitude, le point d’ébullition du mélange de liquide se
modifie par la pression atmosphérique. Il faut alors baisser
la température du système par rapport à l’altitude à
laquelle on se trouve.Voir fig. 5.
Pour tirer un profit maximum du principe de la chaleur
hydroportée, il est important que l’air puisse circuler
librement sous les lits et derrière les dossiers. Si l’autocaravane est équipée d’une moquette, veiller à ce qu’elle
ne couvre pas les ouvertures d’admission aux convecteurs. Veiller aussi à ce que les coussins et les couvertures
n’empêchent pas la circulation d’air derrière les dossiers.
2:5 Réglage de la température ambiante
La température voulue dans la caravane se règle à l’aide
du bouton régulateur, gradué de 5-30 °C.
2:6 La pompe de circulation
Pour circuler l’eau de glycol réchauffée dans le système,
il faut une pompe. Une pompe de circulation de 12 volts
est montée comme standard dans le vase d’expansion.
La chaudière peut aussi être équipée d’une cartouche
électrique avec une pompe de circulation de 230 volts.
La sélection de la pompe à utiliser et si celle-ci doit marcher en continu ou être commandée par le thermostat
d’ambiance, se fait sur le panneau de commande de la
chaudière.
2:7 Chauffage électrique
Si une cartouche électrique est montée sur la chaudière,
elle ne peut être utilisée que si vous disposez de 230
volts CC. La cartouche électrique existe en deux versions.
L’une avec pompe de circulation, l’autre sans pompe de
circulation. La puissance est de 1050 et 2100 watts
respectivement. La sélection de la puissance se fait sur
le panneau de commande de la chaudière. Derrière le
carter de protection de la cartouche électrique, il y a deux
thermostats. L’un surveille que la cartouche électrique
maintient une température de service de 80 °C environ,
tandis que l’autre fait fonction de protection contre la
surchauffe et coupe automatiquement le courant si, pour
une raison ou une autre, la cartouche électrique entrait
en ébullition. Si la protection contre la surchauffe a été
déclenchée, il faut enfoncer le bouton de remise à zéro
situé sur le côté de la cartouche électrique pour la remettre
en marche. (voir fig. 6).
FR
Veiller à ce que les textiles et autres matières combustibles ne puissent pas entrer en contact avec la cartouche
électrique.
ATTENTION! Toute intervention électrique dans la
cartouche électrique doit être effectuée par une
personne compétente.
Si la caravane est équipée d’une pompe à commande
pneumatique, cette pompe doit rester sous tension. Vider
l’eau en ouvrant les robinets d’eau et les laisser ainsi
jusqu’à l’arrivée d’air seulement. Répéter cette opération
quelques fois. Arrêter la pompe. Ouvrir le robinet de purge
sur la conduite d’eau (fig. 6 b) et la vis d’aération (fig.
6 c) sur le chauffe-eau. Laisser ainsi jusqu’à ce que la
caravane soit utilisée à nouveau.
3:0 Démarrage externe
(pour cartouche électrique installée seulement).
Voulez-vous que la caravane soit réchauffée quand vous
arrivez?
Dans ce cas, votre voisin ou le propriétaire du camping
peut mettre en marche le chauffage sans avoir à entrer
dans la caravane.
Une condition est toutefois que la chaudière soit équipée
d’une cartouche électrique et qu’un éliminateur de batterie
(nº d’article 2921 520) soit relié à la chaudière.
5:0 Maintenance du système de
chauffage
Vérifier régulièrement le niveau du liquide du système de
chauffage dans le vase d’expansion de la chaudière. Pour
une chaudière froide, le niveau doit se trouver 1 cm
environ au-dessus du trait minimum.
Le système doit être rempli d’un mélange de glycol à
40%, du même type que l’on utilise dans les moteurs de
voiture (pas diesel). Si l’installation de chauffage est
soumise à des températures inférieures à -25 °C, il faut
augmenter la teneur en glycol, mais elle ne doit pas
dépasser 50%.
Vérifier la teneur en glycol avant d’ajouter du liquide. Ceci
pour éviter une concentration trop élevée de glycol dans
le mélange.
Le mélange de glycol doit être changé tous les deux ans,
étant donné que les caractéristiques telles que la
protection anticorrosive deviennent moins bonnes.
Ne jamais laisser le système de chauffage sans mélange
de glycol.
Au cas où le niveau d’eau dans le vase d’expansion baisse
plus que par une évaporation normale, vérifier tous les
joints, le robinet de purge et les vis d’aération pour voir
s’il n’y a pas de fuites.
S’il y a eu une fuite de glycol, rincer à grand eau et
essuyer.
Vérifier aussi régulièrement l’étanchéité des raccords et
tuyaux du système de gaz. Les tuyaux à gaz doivent être
changés tous les deux ans, étant donné qu’ils sèchent et
se fendent , ce qui peut entraîner des fuites.
Voici comment procéder pour le démarrage
externe.
1. Mettre l’éliminateur de batterie dans une prise de
courant 230 volts.
2. Mettre le contact de 12 volts dans la prise de courant
située sur le panneau de commande de la chaudière
(voir fig. 1 J).
3. Choisir la puissance et la pompe de circulation sur le
panneau de commande.
4. Mettre hors tension le disjoncteur dans la caravane.
5. Amener le câble de 230 volts au poteau électrique ou
au coffret électrique de la caravane.
6. Ensuite, lorsque le chauffage doit être mis en marche,
brancher le câble de 230 volts au poteau électrique ou
au coffret électrique. La cartouche électrique et la
pompe de circulation se mettent alors en marche grâce
à l’éliminateur de batterie qui transforme la tension en
12 volts.
4:0 Chauffe-eau
La chaudière à gazole peut être équipée d'un chauffeeau douce de 7 litres, fournissant environ 12,5 litres d’eau
de 40 °C en exploitation maximale.
Lorsque le chauffe-eau doit être utilisé, il faut allumer la
chaudière à gaz 20 minutes environ à l’avance, et la
laisser marcher à température maximale pour avoir une
quantité d’eau chaude maximale. Si l’on utilise une
cartouche électrique à la place du gaz, le temps de
réchauffage est un peu plus long.
Il faut toujours rincer le chauffe-eau à grand eau avant de
l’utiliser, surtout s’il est resté arrêté pendant une longue
période.
ATTENTION! Même si les chauffe-eau ont une
protection anti-gel, il faut toujours vider l’eau lorsqu’il
y a risque de gel et que la caravane n’est pas utilisée.
Remplissage du liquide
Vérifier que la caravane est placée en position horizontale
avant le remplissage, de manière à éviter la formation de
poches d’air. Contrôler que les vis d’aération et le robinet
de purge sont fermés. Retirer la tôle frontale supérieure
(voir fig 7) tirer vers le haut, le bord inférieur vers l’extérieur
puis vers le bas. Défaire l’écrou de la pompe et soulever
la pompe. Verser lentement le mélange de glycol dans le
vase d’expansion.
ATTENTION! Ne jamais utiliser l’alcool comme agent
anti-gel. Ne jamais mélanger du ciment de radiateur
dans le système.
Pour la vidange, procéder comme suit:
5:1 Aération du système
Vider le réservoir d’eau. Ouvrir le robinet de purge sur la
conduite d’eau (fig. 6 b), ainsi que la vis d’aération (fig.
6 c) sur le chauffe-eau et vider l’eau. S’il n’y a pas de
robinet de purge, il faut défaire le tuyau de raccordement
sur le chauffe-eau. Laisser ainsi jusqu’à ce que la
caravane soit utilisée à nouveau.
En fonction de l’installation de la tuyauterie, des poches
d’air peuvent se former lors du remplissage du système.
Un indice qu’il y a de l’air dans le système est lorsque la
chaleur arrive quelques mètres seulement dans les
conduites de la chaudière, bien que la pompe de
circulation soit en marche.
DE
29
FR
Pour aérer le système, procéder comme suit:
La chaudière doit être en marche et la pompe de
circulation débranchée. Commencer par ouvrir les vis
d’aération (voir leurs emplacements dans le livre
d’instruction de la caravane). Les laisser ouvertes jusqu’à
ce que l’eau pénètre dans l’orifice. Mettre en marche la
pompe de circulation et la laisser fonctionner un moment.
Vérifier si les conduites et les radiateurs de part et d’autre
de la caravane deviennent chauds.
S’il est difficile de sortir l’air du système, on peut
procéder comme suit:
Arrêter la pompe de circulation. Remonter l’auto-caravane
à l’arrière ou la placer sur une pente (voir fig. 8). La laisser
dans cette position pendant quelques minutes pour
permettre à l’eau de monter dans le système. Ouvrir la
vis d’aération située en haut et la tenir ouverte jusqu’à ce
que tout l’air soit sorti. Remonter ensuite l’avant de l’autocaravane, puis répéter la procédure dans
cette
position (voir fig. 9). Placer l’auto-caravane horizontalement et mettre en marche la pompe de circulation.
Lorsque les conduites de sortie et les conduites de retour
sont à peu près aussi chaudes les unes que les autres, il
n’y a plus d’air dans le système. Pour l’aération d’une
caravane, le plus facile est de la remonter et de la baisser
au moyen de la roue ou des pieds d’appui.
Lorsque le système vient d’être rempli, de petites bulles
d’air peuvent se former dans le vase d’expansion. Elles
disparaissent généralement si l’on arrête la pompe de
circulation quelques secondes .
Fig. 8-9
A. Vis d’aération
B. Air
6:0 Informations sur le gazole
Le gazole est un produit pétrolier, officiellement appelé
”gaz pétrolier condensé”. Il se compose principalement
des gaz propane et butane. Le propane a l’avantage qu’il
se gazéifie jusqu’à -40 °C tandis que le butane fonctionne
mal au-dessous de 10 °C. Pour cette raison, c’est presque
uniquement le propane que l’on utilise comme gaz. Dans
la bouteille, le gazole se trouve aussi bien sous forme
liquéfiée que sous forme gazéifiée. Lorsque la bouteille
est remplie, le gaz se transforme en liquide par
compression. Ensuite, lorsqu’on ouvre le robinet de la
bouteille, le gazole liquéfié se transforme à nouveau en
gaz.
La combustion du gazole ne dégage que du gaz
carbonique (CO2) et de la vapeur d’eau, exactement
comme l’air que nous respirons. Pour que la combustion
soit totale, il faut une bonne aération. Le gazole n’est pas
du tout nuisible à l’environnement et ne dégage pas de
suie lors d’une combustion totale. Il peut être conservé
en bouteille pendant une période indéfinie, sans que sa
qualité ne se détériore.
Le gazole est tout à fait exempt de matières toxiques.
L’inhalation de gaz concentré, peut toutefois provoquer
un certain effet anesthésique, suffocation ou des
symptômes d’étouffement. Ces symptômes disparaissent
rapidement si une on respire de l’air frais ou de l’oxygène.
Le risque avec le gaz est que si les fuites éventuelles
prennent feu, cela donne lieu à une explosion. Du fait
que le gazole n’est pas toxique, des impuretés sulfureuses
30
ont été ajoutées, qui donnent une odeur distincte et âpre,
même à des concentrations faibles de gaz - jusqu’à un
cinquième de la limite inférieure d’explosion.
Le brûleur à gazole fonctionne généralement à une pression inférieure à celle de la bouteille. La pression courante est la pression basse (max. 5 kPa), que l’on obtient
en laissant le gazole passer par une valve de réduction.
Les appareils qui fonctionnent à pression basse sont en
règle générale plus silencieux que ceux ayant une pression de service supérieure.
7:0 Recherche de défauts
Ci-dessous vous trouverez un schéma de recherche de
défauts succinct, qui peut vous être utile en cas de défauts
mineurs.
L’étincelle d’allumage se produit, mais
la chaudière ne s’allume pas.
1. Vérifier que la bouteille de gaz n’est pas vide.
2. Vérifier que le robinet principal est ouvert.
3. Si la chaudière a été hors d’usage pendant longtemps,
ou si la bouteille de gaz a été changée, l’allumage est
plus long que d’habitude.
4. Le bouton régulateur doit être enfoncé à fond lors de
l’allumage.
5. Si ces mesures ne donnent pas de résultat, contacter
un atelier d’entretien.
Etincelle absente
1.
2.
3.
4.
Vérifier l’alimentation en 12 V à la chaudière.
Vérifier que le fusible sur la chaudière est intact.
Vérifier que le voyant de l’étincelle d’allumage clignote.
Retirer la tôle frontale inférieure. Vérifier que les câbles
au transformateur d’allumage (petit boîtier noir situé
juste sous le coffret de commande), et que les
microrupteurs (sous le bouton régulateur) sont bien
fixés et que les sabots de câble ne sont pas oxydés.
5. Si ces mesures ne donnent pas de résultat, contacter
un atelier d’entretien.
La chaudière s’allume, mais s’éteint quand le
bouton régulateur est libéré.
1. Répéter l’allumage selon les instructions au chapitre
2:2 (attendre d’abord 3 minutes avant de recommencer
l’allumage). Enfoncer le bouton régulateur bien à fond
et le maintenir dans cette position pendant 20 -30
secondes environ après que le voyant s’est éteint.
2. Vérifier que la flamme veilleuse touche le bout de
l’élément thermique (à droite de la veilleuse).
3. Si ces mesures ne donnent pas de résultat, contacter
un atelier d’entretien.
La chaudière est en ébullition
1. Mettre le bouton régulateur en position 1 (température
minimum du système) et vérifier si la flamme principale s’éteint, ce qu’elle doit faire.
2. Vérifier que le capteur est fixé au bon endroit. Il doit
être fixé par une pince à ressort sur le corps de la
chaudière juste en dessous du coffret de commande
avec une couche intermédiaire de mastic calorifère.
3. Si ces mesures ne donnent pas de résultat, contacter
un atelier d’entretien.
FR
Vibrations dans la pompe de circulation (12
volts)
Le thermostat d’ambiance n’indique pas la
température correcte
1. Défaire l’écrou qui tient la pompe de circulation.
2. Tourner la pompe légèrement et resserrer l’écrou.
3. Vérifier que le joint en caoutchouc entre le moteur et
l’arbre est droit et ne bouge pas quand la pompe est
en marche.
4. Vérifier qu’il n’y a rien qui gêne la pompe au fond du
vase d’expansion.
5. Si ces mesures ne donnent pas de résultat, contacter
un atelier d’entretien.
1. Contrôler au moyen d’un thermomètre correct, la
température dans la caravane.
2. Enlever la chape du thermostat d’ambiance (enfoncer
la tige de fixation sur le côté gauche et tirer la chape à
droite vers l’extérieur).
3. Retirer le bouton et le déplacer du nombre de degrés
incorrects indiqués, vers le haut ou vers le bas, puis le
remettre en place.
4. Remettre la chape et contrôler que la température
correspond à celle sur l’échelle du thermostat
d’ambiance.
Le moteur de la pompe de circulation fait du
bruit (12 volts)
1. Verser une goutte d’huile pour machine à coudre dans
le trou central sur le sommet du moteur.
2. Si le bruit ne disparaît pas ou s’il revient après un
moment, il faut changer le moteur.
La pompe de circulation (12 volts) ne démarre
pas.
1. Vérifier que l’interrupteur sur le thermostat d’ambiance
se trouve en position ”ON”.
2. Vérifier que la température réglée sur le thermostat
d’ambiance est supérieure à celle dans la caravane.
3. Vérifier que le commutateur sur le panneau de
commande pour la pompe de circulation est réglé sur
”pompe 12 volts”.
4. Enlever le bouchon jaune sur la pompe de circulation
et contrôler que les câbles sont bien fixés et qu’il y a
bien 12 volts.
5. Si ces mesures ne donnent pas de résultat, contacter
un atelier d’entretien.
La cartouche électrique ne fonctionne plus
1. Vérifier l’alimentation de courant (230 volts) dans la
prise murale.
2. Vérifier que les relais situés dans la cartouche
électrique s’activent (un faible ”clic” doit s’entendre).
3. Vérifier si la protection contre les surcharges a été
déclenchée. Le cas échéant, enfoncer le bouton situé
sur le côté de la chape.
4. Si ces mesures ne donnent pas de résultat, contacter
un atelier d’entretien.
Le chauffe-eau ne fournit pas suffisamment
d’eau
1. Vérifier que le bouton régulateur sur la chaudière est
réglé sur la température maximale.
8:0 Garantie
La garantie de Alde est valable un an à partir de la date
de livraison et ne comprend que les défauts de matières
ou de fabrication, sous condition du respect des présentes
instructions.
REMARQUE! Seules les pièces d'origine Alde sont
admises comme rechanges.
31
Wrangels allé 90 • Box 11066 • 291 11 Färlöv • Kristianstad • Sweden
Tel +46 (0)44 712 70 • Fax +46 (0)44 718 48 • www.alde.se • e-mail: info@alde.se
Rev 758 • 500 ex
Alde International Systems AB
Download PDF