Canon | MV 3 MC | Øyvind Brekke Praktisk guide for teknisk utstyr og

2004/57
Notater
2004
Øyvind Brekke
Praktisk guide for teknisk utstyr
og dataprogrammer i
brukertester
Versjon 1.0 senest endret 8. juli 2004
Avdeling for IT og datafangst /Seksjon for datafangstmetoder
INNHOLD
INNLEDNING OG NOEN GENERELLE PRAKTISKE RÅD:...................................................... 3
TO HOVEDTYPER BRUKERTESTER OG UTSTYR.................................................................... 4
STASJONÆRT UTSTYR .................................................................................................................... 5
Stasjonær brukertest PC ..................................................................................................................... 5
Skjermkort/Skjermbilder mellom flere rom....................................................................................... 6
Trådløs mus/Tastatur.......................................................................................................................... 7
Web-kamera i laboratorium i 4.etasje ................................................................................................ 8
Lydmikser i 4.etasje ........................................................................................................................... 9
Lyd mellom kognitiv-rom og fokus-rom ......................................................................................... 10
Lyd/Bilde bryterboks ....................................................................................................................... 10
VHS Videospiller ............................................................................................................................. 11
Konverteringsboks Analog Video (VHS) til digital......................................................................... 12
VHS Video overføring til PC........................................................................................................... 13
MOBILT UTSTYR ............................................................................................................................ 14
Bærbar Brukertest PC ...................................................................................................................... 14
WEB-kamera for bærbar PC ............................................................................................................ 15
Flyttbar harddisk .............................................................................................................................. 16
Digitalt Videokamera/Stillbildekamera............................................................................................ 17
Digital video overføring til PC......................................................................................................... 18
MiniDisc opptaker............................................................................................................................ 19
Mikrofonmikser/Forsterker og Myggmikrofoner............................................................................. 20
Digital diktafon ................................................................................................................................ 21
Telefoninnspillingsmodul og telefonlinjetester................................................................................ 22
DATAPROGRAMMER FOR BRUKERTESTER .......................................................................... 23
Camtasia programvare ..................................................................................................................... 23
TSCC Codec Programvare............................................................................................................... 24
NetMeeting programvare (conf.exe) ................................................................................................ 25
Studio 8 Videoredigering programvare............................................................................................ 26
ULIKE BRUKSSITUASJONER, ULIKT UTSTYR: ..................................................................... 27
Brukssituasjon (1) Kognitive kartlegginger i laboratorium ............................................................. 27
Brukssituasjon (2) Kognitive kartlegginger i felt............................................................................. 27
Brukssituasjon (3): Brukertest av E-skjema i brukertestverkstedet ................................................. 28
Brukssituasjon (4): Brukertest av E-skjema i felten........................................................................ 28
Brukssituasjon (5): Fokusgrupper .................................................................................................... 30
Brukssituasjon (6): Fokusgrupper i felt............................................................................................ 31
ORDLISTE FOR BRUKERTESTERE ............................................................................................ 32
De sist utgitte publikasjonene i serien Notater ..................................................................................33
INNLEDNING OG NOEN GENERELLE PRAKTISKE RÅD:
Dette notatet er en praktisk guide for gjennomføring av kvalitative brukertester i utviklingen av
spørreskjema og datainnsamlingsopplegg i Statistisk Sentralbyrå. Dokumentet forutsetter at du er kjent
med metodene "kognitiv kartlegging" og "fokusgrupper", dvs. at du har gått på kurs eller lest
tilsvarende Tore Nøtnæs sine innføringsnotater om temaene, utgitt som SSB notater 2001/4 og
2001/24.
Siden dette er et notat som beskriver teknisk utstyr og programvare i en brukertestsituasjon, er det
viktig å merke seg at teknikken er underordnet formålet. Det vil si at du bør tenke igjennom hvor mye
teknikk du trenger for å gjennomføre ditt prosjekt, og søke å finne en løsning hvor du bruker bare det
du trenger. I forhold til formålet om å få et mest mulig godt og "realistisk" innblikk i testpersonens
tankeprosess er det noen ting du bør vurdere i forkant:
1) Forsøk alltid å lage en situasjon med "minst mulig teknikk" synlig for testpersonen. For eksempel;
hvis du har valget mellom små apparater med innebygd mikrofon, kontra mikrofoner som må festes på
testpersonen, så velg det første hvis det er stille og rolige omgivelser.
2) Lær deg å beherske utstyret så godt i forkant at du ikke må bruke mye av din oppmerksomhet på det
i testsituasjonen. Forklar kort i starten av testen om alt det testpersonen ser av utstyr, og avdramatiser
dette. Ikke gjør noe poeng underveis av teknikken i forhold til testpersonen, det bare flytter fokus.
3) Test ut at alt virker. Dette må du gjøre minst en hel dag før du skal gjennomføre brukertesten.
(Alternativet, å lære av egne bitre erfaringer at du burde gjort det, er ikke bare upraktisk, det er
uprofesjonelt og påfører testpersonen en unødig byrde.) Det er viktig at denne testen er helt realistisk
dvs. gjenspeiler nøyaktig det du skal gjøre, på samme sted, med samme utstyr osv.
4) Beregn tid til oppsett og testing av utstyr i forhold til brukertestens tidsplan. Prøv selv, så ser du
hvor lang tid det faktisk tar.
5) Hvis mulig, ha med reserve-utstyr, hvis noe skulle streike (...og det gjør det). Ta alltid med friske
ekstra batterier til alt.
Relevante STATISTISK SENTRALBYRÅ Notater:
Tore Nøtnæs: Innføring i Kognitiv Kartlegging (SSB Notat 2001/4)
Tore Nøtnæs: Innføring i Fokusgrupper (SSB Notat 2001/24)
Gustav Haraldsen: Råd for utvikling og utforming av webskjema, versjon 1.1 (SSB Håndbok 2004/81)
Du kan også lese mer om brukervennlighet og web brukbarhetstester (usability) her:
http://www.usabilityfirst.com
http://www.techsmith.com/products/morae/usability.asp
3
TO HOVEDTYPER BRUKERTESTER OG UTSTYR
Statistisk Sentralbyrå gjennomfører brukertester på to måter; (1) ved å invitere brukere av
spørreinstrumenter til å besøke oss i Kongens gate, og (2) å reise ut til testpersonene og gjennomføre
tester i felten. I forhold til disse to hovedsituasjonene, har vi to typer utstyr tilgjengelig. Det stasjonære
utstyret som er plassert i brukertestlaboratoriet i 4. etasje og diverse mobilt teknisk utstyr som kan tas
med ut.
Denne guiden gjennomgår alt utstyret enkeltvis, og du vil se underveis at en del av utstyret og
programmene kan brukes både i laboratoriesammenheng og ute i felt, mens en del utstyr er ikke så lett
flyttbart.
I laboratoriet i 4 etasje finnes følgende utstyr og muligheter:
(se egne sider i guiden for hvert punkt, ref innholdsfortegnelsen)
• Stasjonær BrukertestPC
• Skjermkort/Skjermbilder mellom flere rom
• Trådløs mus/Tastatur
• Web-kamera i laboratorium
• Lydmikser
• Lyd mellom kognitiv-rom og fokus-rom
• Lyd/Bilde Bryterboks
• VHS Videospiller
• Konverteringsboks VHS Video til digital
• VHS Video overføring til PC
Det mobile utstyret består av følgende
(se egne sider i guiden for hvert punkt, ref innholdsfortegnelsen)
•
•
•
•
•
•
•
•
Bærbar Brukertest PC
WEB-kamera for bærbar PC
Flyttbar harddisk
Digitalt videokamera/stillbildekamera
Digital videooverføring til PC
MiniDisc opptaker
Mikrofonmikser/forsterker og myggmikrofoner
Digital diktafon
I tillegg kommer en del ulike dataprogrammer som brukes både i forbindelse med laboratoriet og det
mobile utstyret.
Selv om utstyret kan grovinndeles i fast og mobilt utstyr, vil du når du har lært å bruke de enkelte
tingene lett se at de kan kombineres. Spesielt er det relevant å tenke igjennom om noe av det mobile
utstyret ved behov kan brukes til å "forsterke" utstyret som finnes i laboratoriet i 4. etasje. Her er det
lov å bruke oppfinnsomhet og fantasi.
4
STASJONÆRT UTSTYR
Stasjonær brukertest PC
Formål
Spesialutstyrt PC for gjennomføring av brukertester av
E-skjemaer i laboratoriet i 4.etasje.
Produktbetegnelse
Dell OptiPlex GX 260
Webadresse til produktinformasjon:
http://support.euro.dell.com/no/no/home.asp
Brukermanual:
http://support.euro.dell.com/no/no/index.asp?segment=DHS&rlevel=5&referrer=%2Fno%2Fno%2Ffi
xmydell%2Easp
Legg inn servicekode: 96M5L0J
Husk å registrere bruk av rommet på EXCEL-arket for brukertestreservering. Q:\info\brukertestreservering.xls
Trinnvis start
1. Trykk inn av/på bryter midt på fronten.
2. Logg inn på vanlig måte.
Pass på
• denne PCen kommuniserer direkte med Internett, pass på å oppdatere virusdefinisjoner osv.
• hvis det kommer opp dialogbokser med tilbud om oppdateringer av Windows, så kanseller disse,
og meld fra til Kundestøtte Oslo om dette.
5
Skjermkort/Skjermbilder mellom flere rom
Formål
Spesialskjermkort som gjør at man kan se identisk kopi av
skjermbildet på to separate skjermer.
Produktbetegnelse
Matrox Millennium G 450
Webadresse til produktinformasjon:
http://www.matrox.com/mga/products/mill_g450/home.cfm
http://www.matrox.com/mga/products/mill_g450/features_dh.cfm
Brukermanual:
http://www.matrox.com/mga/products/mill_g450/prod_support.cfm
http://www.matrox.com/mga/support/user_manuals/mill_g450/home.cfm
Skjermkortet er fastmontert i brukertestPC i 4.etasje.
Skjermledninger må plugges inn manuelt bak i brukertest-PCen.
Trinnvis start
1. Plugg inn relevante skjermkabler før du starter opp Pcen (se mer om dette nedenfor). Selve
kontaktene er bak på den stasjonære brukertest-PCen.
2. Slå eventuelt på ekstra skjermutgang ved å trykke CTRL + F12 (den står PÅ som standard)
3. Slå av ekstra skjermutgang kun ved behov, ved å trykke CTRL + F12
Pass på
• at du plugger inn riktig skjermkabel bak i brukertest-PCen, det er i alt 3 muligheter , lille rom,
teknikkrom, og fokusgrupperom. Plugg i de to skjermledningene som er relevante for deg å bruke.
De er merket med hvilket rom de går til.
• for eksempel: Ved påhør/observasjon av WEB-test i kognitivrom med observatører i fokusrommet,
skal ledningen til flatskjermen i ”midtrommet” fjernes, og de to ”skjøteledningene” plugges inn.
6
Trådløs mus/Tastatur
Formål
Utstyr som frigjør tastatur og mus slik at man kan bruke dette i andre rom enn der selve PCen står.
Produktbetegnelse
Logitech Cordless iTouch Keyboard + Cordless MouseMan Wheel
Webadresse til produktinformasjon:
http://www.logitech.com/index.cfm/products/details/NO/NO,CRID=486,CONTENTID=5060
Dette skal følge med ved uttak av utstyret:
• Flyttbart mellom de tre rommene i brukertestverkstedet i 4.etasje.
Trinnvis start
1. Tastatur og mus starter opp samtidig med Stasjonær Brukertest-PC.
Pass på
• at du har tilgang til ekstra batterier. 2 stk AAA til mus, 2 stk AA til tastatur.
• man kan også vurdere å ta med tastatur og mus ut i en mobil brukertest-situasjon. Husk da å ta med
”mottakeren” som er koblet til selve brukertest-PCen også.
7
Web-kamera i laboratorium i 4.etasje
Formål
Kamera for å fange opp lyd og bilde ved brukertester av E-skjema.
Produktbetegnelse
Logitech QuickCam Pro 4000
Webadresse til produktinformasjon:
http://www.logitech.com/index.cfm/products/details/NO/NO,CRID=4,CONTENTID=7313
Brukermanual:
http://www.logitech.com/index.cfm/products/details/NO/NO,crid=4,contentid=7313,detail=2
Dette skal følge med ved uttak av utstyret:
• Webkamera sitter fastmontert i kognitiv brukertestrom i 4.etasje, men kan avmonteres og
flyttes ved behov.
Start
Kameraet starter automatisk sammen med PC.
Pass på
• at du bruker mikrofonen som er innebygd i kameraet som lydkilde, den er faktisk ganske god!
• at du stiller skarpt ved hjelp av den sorte ringen rundt linsen.
• KKE aktiver opsjonen ”FaceTracking” hvis du samtidig skal ta opp med Camtasia, det blir
for”mye å gjøre” for prosessoren i PCen.
8
Lydmikser i 4.etasje
Formål
Justering av lyden fra mikrofonene i taket i brukertestverstedet i 4. etasje.
Produktbetegnelse
ASHLY Mx-206
Webadresse til produktinformasjon:
http://www.ashly.com/asx206.html
Brukermanual:
http://www.ashly.com/manual/mx206man.pdf
Husk å registrere uttak av utstyret på EXCEL-arket for brukertestreservering. Q:\info\brukertestreservering.xls
Dette skal følge med ved uttak av utstyret:
• Fastmontert i 4.etasje.
Trinnvis start
1. Slå på strømmen
2. Reguler potensiometere for relevant inngang (se bruksanvisning for opptaksutstyr på
videorom).
3. Kontroller at lydnivået ikke når opp i rødt mer enn av og til, skru opp lyden høyere hvis den
”aldri” når opp i gult.
4. Test ut eventuelle opptak, reguler opp lyden ved behov.
Pass på
• ikke ”skru” på mer enn EN ting av gangen, og prøv å bevare utgangsinnstillingene hvis det er
mulig.
• ikke vær redd for å regulere lyden ”for høyt”, det eneste som skjer er at mikseren ”klipper” dvs
lager grums i lyden når den er på det sterkeste.
9
Lyd mellom kognitiv-rom og fokus-rom
Formål:
Føre lyd direkte fra kognitivrommet over til fokusgrupperommet for påhør av kognitiv
kartlegging/brukertest på WEB.
Trinnvis start
1. Sett lyd/bilde bryterboks på ”1”, dvs. velg mikrofonen som henger i taket i lillerom som
lydkilde.
2. Slå på ASHLY lyd forsterker i teknikkrom (se egen veiledning).
3. Innstill ASHLY forsterker: Sett første potensiometer [4.43A] på 8. Sett [Lyd ut] på 8. Andre
potensiometer [4.M2] skal stå på 0 (dette er mikrofonen i taket i fokusgrupperommet, det vil
skape feedback i høyttalerene hvis denne er på).
4. Koble til de sorte små ”PC-høyttalere” i fokusrommet til Phono ledning, skru på disse
høyttalerene.
5. Test ut at lyden virker! Pass på at det ikke skrus så høyt at man får feedback.
Pass på
• at du har med ekstra batterier! ALLTID. Batteriene kan eventuelt varmes opp i lomma før du skal
bruke dem/apparatet holdes i handa, hvis du arbeider ute i kaldt vær.
Lyd/Bilde bryterboks
Formål
Omkobling av lyd og bilde slik at man enten viser fokusgrupperommet eller kognitivrommets kamera
og lyd.
Fastmontert i 4.etasje.
Trinnvis start
1. Trykk inn knappen som svarer til det rommet du ønsker å ”hente” lyd og bilde fra.
Pass på
• at denne bryterboksen også må brukes hvis du bare skal sende lyd fra et rom til et annet, den
kobler med andre ord over både bildesignalet fra videokameraet i taket (som sendes til VHS
Videooptakeren) og lydsignalet fra mikrofonen i taket (som sendes til ASHLY mikser).
10
VHS Videospiller
Fomål
Opptak av lyd og bilde fra testrommene i 4. etasje.
Produktbetegnelse
Grundig GV 6400
Webadresse til produktinformasjon:
http://www.ev.se/vid_9703/grund.htm
Brukermanual:
http://www.grundig.com/produkte/bedienungsanl.html
Husk å registrere uttak av utstyret på EXCEL-arket for brukertestreservering. Q:\info\brukertestreservering.xls
Fastmontert i 4.etasje i teknikkrom
Trinnvis start
1. Se bruksanvisning for opptaksutstyr i videorom.
11
Konverteringsboks Analog Video (VHS) til digital
Formål
En spesialboks for å omforme "gammeldags
video" (analog/VHS) til digital film, slik at denne
kan lagres på PC.
(Denne boksen kan også brukes til å ta opp
TV-sendinger direkte på PC.)
Produktbetegnelse
Pinnacle PCTV DeLuxe
Webadresse til produktinformasjon:
http://www.pinnaclesys.com/ProductPage_n.asp?Product_ID=1008&Langue_ID=7
Brukermanual:
http://www.pinnaclesys.com/support/products/info/default.asp?ProductID=458&Langue_ID=7&loc=t
echSupport&division_id=
http://www.pinnaclesys.com/support/display.asp?ProductID=458&SubDocTypesID=111
Dette skal følge med ved uttak av utstyret:
• Fastmontert i 4.etasje, kan eventuelt lånes ut separat.
Trinnvis start
1. Starter automatisk ved påslag av bryter på stikkontakt i vinduskarm.
2. Velg PCTVDeLuxe som kilde for lyd/bilde i det redigeringsprogrammet du skal bruke
(f.eks Studio 8).
Pass på
• Du kan eventuelt koble til andre videokilder i fronten på boksen i vinduskarmen.
• Hvis du skal låne med deg boksen ut av rommet i 4.etasje, pass på å nøye notere hvordan den er
koblet til, slik at det blir riktig når den kommer tilbake igjen.
12
VHS Video overføring til PC
Formål:
Overføre analog video fra VHS video til PC for videre redigering.
Brukermanual:
Se brukerveiledning for
1. Grundig VHS Video,
2. Pinnacle PCTV De Luxe, og
3. Studio 8 programvare.
Husk å registrere reservasjon av utstyret på EXCEL-arket for brukertestreservering.
Q:\info\brukertestreservering.xls
Trinnvis start
1. Sett inn VHS kassett i videospilleren.
2. Start opp Studio 8 programmet på PCen.
3. Sjekk at konverteringsboks (Pinnacle PCTV DeLuxe) i vinduskarmen er slått på.
4. Still inn Studio 8 for å "fange opp" (capture) signalet fra PCTV DeLuxe konverteringsboksen
5. Sett VHS spilleren på Play for avspilling av video.
6. Sett i gang opptak av video på Studio 8 programmet.
Pass på
• at du "spiller inn" med riktig oppløsning. Høy komprimering gir små filer men dårlig bilde, lav
komprimering gir bedre kvalitet men veldig store filer.
• lag "testopptak" på ett minutts tid før du setter i gang 2 timers nedlastinger.
13
MOBILT UTSTYR
Bærbar Brukertest PC
Formål
Bærbar datamaskin som kan brukes til å gjennomføre
kognitive kartlegginger av E-skjema i felten.
Produktbetegnelse
Dell Inspiron 8500
Webadresse til produktinformasjon:
http://support.euro.dell.com/no/no/home.asp
Brukermanual:
http://support.euro.dell.com/no/no/index.asp?segment=DHS&rlevel=5&referrer=%2Fno%2Fno%2Ffi
xmydell%2Easp
Legg inn servicekode: H8D4R0J
Husk å registrere uttak av utstyret på EXCEL-arket for brukertestreservering. Q:\info\brukertestreservering.xls
Dette skal følge med ved uttak av utstyret:
• Dell Inspiron 8500 inklusive DVDspiller/CD-ROM brenner modul
• Lang grå PC-nettverkskabel
• Overgang multiplugg-Digital Audio/Compositt video/SuperVHS video
• Nettstrømadapter/Lader
• Logitech Optisk Mus (USB-inngang)
• Diskettstasjonsmodul
• Ledning fra diskettstasjonmodul til USB
• Logitech QuickCam for Notebooks Pro (i egen plasteske)
• Telefonledning
• Sort tøystykke til å maskere skjermen under test.
Trinnvis start
1. Trykk inn av/på bryter midt på tastaturer rett under skjermen.
2. Logg inn på vanlig måte. Passord
Ved tilbakelevering:
3. Sørg for at batteriet på PCen er fulladet.
Pass på
• denne PCen kommuniserer direkte med Internett, pass på å oppdatere virusdefinisjoner osv
(snakke med kundestøtte om dette).
14
WEB-kamera for bærbar PC
Formål
Kamera for tilkobling til bærbar datamaskin som kan brukes til
å gjennomføre kognitive kartlegginger av E-skjema i felten.
Produktbetegnelse
Logitech QuickCam for Notebooks Pro
Webadresse til produktinformasjon:
http://www.logitech.com/index.cfm/products/details/NO/NO,CRID=4,CONTENTID=5040
Brukermanual:
http://www.logitech.com/index.cfm/support/products/details/NO/NO,CRID=1794,contentid=6024
Husk å registrere uttak av utstyret på EXCEL-arket for brukertestreservering. Q:\info\brukertestreservering.xls
Dette skal følge med ved uttak av utstyret:
• Dette kameraet ligger sammen med brukertest PC, i en sort plastboks.
Trinnvis start
1. Plugg inn kameraet (før du starter PCen).
2. Heng det opp på skjermen til den bærbare ved hjelp av de to "føttene" samt dekselet over
linsen.
3. Start opp PC.
4. Ved behov, velg kameraet som bildekilde i programmet du skal bruke (f.eks. NetMeeting
/CONF.EXE).
5. Ved behov, velg kameraets mikrofon som lydkilde (i f.eks. Camtasia).
6. Still skarpt med den "blanke ringen" som omgir linsen.
7. Ta et testopptak.
Ved tilbakelevering:
8. Koble fra kameraet, sett på deksel, og legg det ned i den sorte plastesken.
Pass på
• å sjekke at bildet er skarpt.
• å sjekke at lyden fra kameraets mikrofon brukes som lydkilde (mye bedre lyd enn PCens
egenmikrofon).
15
Flyttbar harddisk
Formål
En flyttbar harddisk som kan brukes til å mellomlagre og flytte store datafiler, både i laboratoriet og i
felten, hvis du har tilgang til 220 volt strøm.
Produktbetegnelse
Maxtor 5000DV (200 Gigabytes)
Webadresse til produktinformasjon:
http://www.maxtor.com/en/products/external/personal_storage_5000/personal_storage_5000dv/index.
htm
Brukermanual:
http://www.maxtor.com/en/products/external/personal_storage_5000/personal_storage_5000dv/index.
htm
Husk å registrere uttak av utstyret på EXCEL-arket for brukertestreservering. Q:\info\brukertestreservering.xls
Dette skal følge med ved uttak av utstyret:
• MAXTOR Lyseblå flyttbar harddisk
• Strømadapter
• USB-kabel (metallstrømpe)
• (Stativ for å sette den på høykant OG Firewirekabel finnes i brukertestverkstedet i 4. etasje).
Trinnvis start
1. Plugg i harddisken til PC.
2. Plugg i strømforsyning (pass på at strømledningen er satt skikkelig inn i adapteret).
3. PCen vil automatisk gjenkjenne harddisken, og den vil komme opp som en egen disk i
Windows Utforsker.
4. Lag en egen katalog med ditt eget navn, så holder du lettere orden.
Avslutning:
5. Husk å slette "sensitive filer" fra harddisken, slik at de ikke kommer på avveier.
6. Dobbeltklikk på "Koble fra eller løs ut maskinvare"- ikonet nederst til høyre på skjermen
(liten grønn pil over en grå boks) Klikk på "Stopp" knappen.
7. Koble fra ledningen mellom flyttbar disk og PC. Koble fra Strømledning.
Pass på
• å ikke utsette den flyttbare harddisken for støt, den er litt beskyttet, men ikke "pansret".
• å "stoppe" harddisken i Windows før du kobler fra.
16
Digitalt Videokamera/Stillbildekamera
Formål
Utstyr for lyd og bildeopptak i felten, spesielt ved kognitive kartlegginger
eller fokusgrupper.
Produktbetegnelse
Canon MV3i MC
Webadresse til produktinformasjon:
http://www.canon.ru/english/products/about.asp?id=292
Brukermanual:
Se svensk papirutgave som skal ligge i kameravesken.
alternativt https://self-service.canon-europe.com/uk/pages/
Husk å registrere uttak av utstyret på EXCEL-arket for brukertestreservering. Q:\info\brukertestreservering.xls
Dette skal følge med ved uttak av utstyret:
Kamera MV3i MC
● Fjernkontroll WL-D75
● Tom Videokasett DVC
● Dokkingstasjon DU-300
● Batteri BP 406
● Lyd-Bildeledning (Phono/Jack)
● Hodetelefoner CV-220
● Overgang BNC.M til RCA-F
●
Lader CA 400
Nettadapter DC 400
● Scart/Phono overgang
● Ledning kamera/PC
(DV/FireWire)
●
●
Trinnvis start (Bruk instruksjonsbokens side 6/7 for å finne knapper)
1. Plugg inn strømledning og nettadapter.
2. Sett inn videokassett (Open/Eject).
3. Sett POWER ratt på MOVIE.
4. Trykk inn avtrykkerknappen en gang, da starter filmingen (blank knapp bakerst langt
oppe).
5. Trykk inn avtrykkerknappen en gang til for å stoppe filmingen.
Ved tilbakelevering:
6. Lad opp batteri til fulladet (laderen lyser rødt konstant).
7. Legg inn ny blank kassett, legg eventuelt inn en lapp som viser at kassetten som står i kan
brukes av andre.
Pass på
• les instruksjonsboken (svensk) og gjør deg kjent med kameraet før du bruker det første gang.
• batteriene kan eventuelt varmes opp i lomma før du skal bruke dem/apparatet varmes i handa, hvis
du arbeider ute i kaldt vær.
• slå på beskyttelse på kassetter med viktige opptak (skyvebryter bak på kassetten).
• du kan også bruke P.SCAN ved opptak, da tar kameraet støyfrie "stillbilder" i rask hastighet.Du
kan da lett kan "hente ut" et enkelt bilde i god kvalitet fra filmen.
• videokameraet kan også fungere til digitale stillbilder, se instruksjonsboken.
17
Digital video overføring til PC
Formål:
Overføre digital video eller bilder fra digitalt video/stillbildekamera til PC for videre redigering.
Brukermanual:
Se brukerveileding for Digitalt videokamera og Studio 8 programvare annet sted i dette dokumentet.
Husk å registrere uttak av utstyret på EXCEL-arket for brukertestreservering. Q:\info\brukertestreservering.xls
Trinnvis start
1. Plugg inn kabel fra digitalt videokamera til FireWire inngang på PC (DV ut - FireWire
inn), det er en egen kabel i vesken til videokameraet for dette formålet.
2. Start opp Studio 8 programmet på PCen.
3. Still inn Studio 8 for å "fange opp" signalet fra digitalt videokamera.
4. Sett kameraet på "VCR" og Play for avspilling av video.
5. Sett i gang opptak av video.
Pass på
• at du "spiller inn" med riktig oppløsning. Høy komprimering gir små filer men dårlig bilde, lav
komprimering gir bedre kvalitet men veldig store filer.
• lag "testopptak" på ett minutts tid før du setter i gang 2 timers nedlastinger.
• for å laste ned bilder, se kameraets instruksjonsbok.
18
MiniDisc opptaker
Formål
Utstyr for å ta opp lyd i brukertester.
Produktbetegnelse
Sony Recording MD Walkman MZ-R501
Webadresse til produktinformasjon:
http://www.ita.sel.sony.com/support/products/portable.html
Brukermanual:
http://www.docs.sony.com/release/MZR501.pdf
Dette skal følge med ved uttak av utstyret:
• Opptakeren
• Hodetelefoner
• Blanke MiniDiscer
• Ekstra batterier type AA (standard lommelyktbatterier)
• Eventuelt: Batterieliminator (denne maskinen spiser batterier)
Husk å registrere uttak av utstyret på EXCEL-arket for brukertestreservering. Q:\info\brukertestreservering.xls
Trinnvis start
1. Vekk opp maskinen ved å trykke "Meny/enter".
2. Sjekk batteristatus, det skal være "fullt" på indikatoren til venstre i displayet.
3. Sett inn MiniDisc, ved å åpne skyvelåsen på siden av spilleren.
4. Koble til mikrofon via "Line In" inngangen. Her må du bruke AKG-mikrofon og egen
forsterker/mikser, og sette bryteren på forsterkeren til "Line" (se egen instruks for
mikrofonen(e)).
5. Hold nede den lille "Rec" knappen.
6. Trykk på "Play" knappen (denne er forbundet med en liten rød strek til "Rec" knappen.
7. Når du er ferdig med opptaket, trykk på "Stopp" knappen.
Ved tilbakelevering:
8. Ta ut din MiniDisc, eller slett eventuelt opptaket du har gjort slik at disken er klar for nye
opptak.
9. Vurder om batteriet bør kasseres, sørg for eventuelt påfyll av reservebatterier.
Pass på
• at du har med ekstra batterier! ALLTID. Batteriene kan eventuelt varmes opp i lomma før du skal
bruke dem/apparatet holdes i handa, hvis du arbeider ute i kaldt vær.
• at du kobler mikrofonen du skal bruke via en forsterker og til LINE IN, du kan sjekke opptaket
underveis via hodetelefonutgangen.
• Les gjerne maskinens egen brukerhåndbok, den er grei og oversiktlig (men på engelsk eller
svensk).
19
Mikrofonmikser/Forsterker og Myggmikrofoner
Formål
Utstyr for lydopptak i felten, spesielt ved støyende omgivelser.
Produktbetegnelse
Mikrofon AKG C417
Forsterker/Mikser AKG B29L
Webadresse til produktinformasjon:
http://www.akg.com/products/powerslave,mynodeid,164,id,42,pid,42,_language,EN.html
Brukermanual:
http://www.akg.com/products/powerslave,mynodeid,164,id,274,pid,274,_language,EN.html
http://www.akg.com/products/powerslave,mynodeid,164,id,42,pid,42,_language,EN.html
Husk å registrere uttak av utstyret på EXCEL-arket for brukertestreservering. Q:\info\brukertestreservering.xls
Dette skal følge med ved uttak av utstyret:
• 2 mikrofoner i hver sin blå lagringsveske
• Forsterker/Mikser B29L ("Sort boks")
• Ledning fra Forsterker/Mikser
• Overgangsplugg Jack/MiniJack i enden av ledningen
• Reservebatteri 9 Volt "Røykvarslerbatteri"
Trinnvis start
1. Koble sammen mikrofon (ene) og forsterkeren
2. Koble ledning ut fra forsterker til opptakskilde.
3. Velg Utsignalnivå:
Ved digital diktafon: Velg "Mic" på skyvebryter midt på forsterker/mikser (lavt utnivå).
Ved MiniDisc: Velg "Line" på skyvebryter midt på forsterker/mikser (høyt utnivå).
4. Slå på mikseren (liten skyvebryter midt på, merket ON/OFF).
5. Reguler opptaksnivå ved VOL styrehjulene på hver side av mikseren, tilpass til din egen og
respondentens stemmestyrke (Jeg pleier å ha 5 på meg selv og 10 på respondenten.)
6. Test ut at alt virker ved å lage et lite testopptak.
7. Kjør intervju.
Ved tilbakelevering:
8. Koble fra hverandre utstyret, og legg en mikrofon i hver oppbevaringspose. La ledningen ut
fra mikseren stå i.
9. Vurder om batteriet bør kasseres (9 V "Røykvarslerbatteri"), sørg for eventuelt påfyll av
reservebatterier. Levetid ca. 50 timer. Batterilokket er bak på mikseren.
Pass på
• ikke vær redd for å skru for høyt på VOL, det er ikke farlig, og skaper bare "forvrengning".
• det eneste som ER farlig er å sette nivåutgangen på LINE og plugge inn i en MIC inngang i for
eksempel den digitale diktafonen. Da får diktafonen ca. 10 ganger så høyt signal som den bør, ikke
test dette, man risikerer å "brenne av" mikrofoninngangen på diktafonen.
• å plassere myggmikrofonene nærmest mulig strupehodet til respondenten og deg selv, ytterst på
jakkeslaget gir dårlig lyd.
• at du alltid har med ekstra batterier! Batteriene kan eventuelt varmes opp i lomma før du skal
bruke dem/apparatet holdes i handa, hvis du arbeider ute i kaldt vær.
• hør på lydnivået på testopptaket, og juster hvis nødvendig.
20
Digital diktafon
Formål
Utstyr for å ta opp lyd i brukertester.
Produktbetegnelse
Sony icd-bp100
Webadresse til produktinformasjon:
http://www.ita.sel.sony.com/support/products/portable.html
http://www.docs.sony.com/release/ICDBP100.pdf
Husk å registrere uttak av utstyret på EXCEL-arket for brukertestreservering. Q:\info\brukertestreservering.xls
Dette skal følge med ved uttak av utstyret:
• Sony Digital diktafon
• Sony ekstra mikrofon (liten "dings" som plugges inn øverst i diktafonen)
• Ekstra batteri (standard mini lommelyktbatteri type AAA)
• Spesialkabel for overføring av lyd fra diktafon til PC
• Skinnveske for å beskytte diktafon under transport. Plastpose til å ha "alt" i slik at det
hentes/leveres inn samlet.
Trinnvis start
1. Velg om du vil plugge inn den medfølgende lille "eksterne" mikrofonen. Den gir sterkere lyd.
2. Hvis du skal intervjue i et støyende miljø, kan du også vurdere å bruke AKG "mygg"mikrofoner. Pass da på at mikserens forsterkerknapp er innstilt på "mic". Hvis den står på
"line" vil signalet bli for sterkt for diktafonen. (Se bruksanvisning for AKG
mikrofoner/mikser.) Unngå dette hvis det ikke er helt nødvendig, fordi "myggmikrofoner" og
tilhørende ledninger kan forstyrre svarpersonen.
3. Trykk på "Rec" knappen. Si "Dette er en test, en, to, tre,". Be testpersonen å si det samme.
4. Trykk på "Stopp" når du er ferdig. Opptaket vil nå bli avspilt automatisk. Trykk "Stopp" en
gang til for å avbryte avspillingen. Du har nå tatt en teknisk lydprøve, som du bør gjenta hver
gang du skal starte et intervju, spesielt når du blir så selvsikker at du er trygg på at ingenting
går galt.
5. Gjenta prosedyren fra pkt 3 for selve intervjuet. Et praktisk tips er å starte selve opptaket med
dato, klokkeslett og tema for intervjuet, da er det mye lettere å finne fram i opptakene senere.
6. Filene overføres ut av diktafonen for avspilling på din egen PC via egen spesialkabel, og ved
hjelp av programmet "Sony Digital Voice Editor". Se egen beskrivelse av dette.
Ved tilbakelevering:
7. Slett filene som ligger på diktafonen når du har overført dem (og tatt sikkerhetskopi av dem).
Dette for at folk som bruker diktafonen etter deg skal ha full minnekapasitet. Du er da også
sikret mot at dine filer slettes ved et uhell.
8. Vurder om batteriet bør kasseres. Sørg for eventuelt påfyll av reservebatterier.
Pass på
• at du har med ekstra batterier! ALLTID. Hvis diktafonens batterimåler viser noe annet enn maks
antall streker, så bytt batteri FØR intervjuet. Batteriene kan eventuelt varmes opp i lomma før du
skal bruke dem/diktafonen holdes i handa, hvis du arbeider ute i kaldt vær.
• å legge diktafonen nærmest mulig svarpersonen, og snakk høyt selv, da blir det bedre opptak.
• at du ikke skriver over tidligere filer.
• å gjøre deg fortrolig med diktafonens "katalogstruktur" slik at du ikke "mister" filer som faktisk
ligger gjemt i en katalog.
• å ta kopi av filene via Digital Voice Editor og analyser dem via egen PC. Det frigjør diktafonen slik
at andre kan bruke den.
21
Telefoninnspillingsmodul og telefonlinjetester
Formål
Utstyr for å ta opp lyd ved telefonintervju.
Produktbetegnelse
CO THECH PHONE nr. 32-2610
Webadresse til produktinformasjon:
http://www.clasohlson.no
Husk å registrere uttak av utstyret på EXCEL-arket for brukertestreservering. Q:\info\brukertestreservering.xls
Dette skal følge med ved uttak av utstyret:
• Innspelningsmodul
• Mikrofonkabel
Som innspillingsmodul:
• Ta ut telefonpluggen (pluggen som sitter i telefonjakke) på telefonen, som du ønsker å tilknytte
innspillingsmodulen. Sett inn telefons linjekabel til inngangen merket TEL på innspillingsmodulen
(1).
• Sett inn innspillingsmodulens kabel (2) til et telefonjakk med modularuttag (RJl l) eller til en
ordinærtelefonkontakt. Ved kopling til vanlig telefonkontakt trenger du en telefonplugg (medfølger
ikke). Du kan i de fleste tilfeller bruke telefonpluggen som normalt er brukt i telefonen.
• Fungerer det ikke med telefonpluggen fra telefonen (eksempelvis etterfølgende telefoner avbrutt,
hvilket beror på att det fins ulike tilkoblede telefonpluggar) kan du bruke overgangsplugg 32-3523
(medfølger ikke). OBS Denne må innkjøpes!
• Den medfølgende mikrofonkabelen settes inn i kontakten "MIC" på Innspillingsmodulen, og til
mikrofoninngang (3, Smm Mono) på din kassettspiller.
• Når du ønsker å spille inn hele eller deler av en samtale trykk på "RECORD" på din båndspiller,
for å starte innspillingen.
• Innspillingen startes ubemerket uten at noe klikklyd eller annen forandring av lydnivået kan høres i
den andre telefonen.
Som - linjetester:
• Sett inn Innspillingsmodulens kabel til et telefonjakk med modularkontakt (R745).
• Trykk på knappen på Innspillingsmodulen. Hvis den lyser er linjen OK, hvis den ikke lyser
fungerer ikke telefonlinjen korrekt!
PLAY (innspelningstangent)
REC (innspelningstangent)
22
DATAPROGRAMMER FOR BRUKERTESTER
Camtasia programvare
Formål
Lage opptak direkte på datamaskinen av lyd og skjermaktivitet i
forbindelse med brukertester av E-skjema.
Produktbetegnelse
Camtasia Studio, Camtasia Recorder, Camtasia Player
Webadresse til produktinformasjon og brukermanualer:
Siden dette er et interaktivt opplæringsprogram i seg selv, anbefales opplæring på Internett:
Quick Start Videos - Hvordan komme i gang .
User's Guide - Brukermanual.
Frequently Asked Questions - Spørsmål og Svar (SOS).
Camtasia Studio Tutorials - Opplæringsvideoer.
Selve programmet startes enten automatisk når du starter maskinen, eller via snarvei på skrivebordet.
Lag et testopptak rett før selve brukertesten!
Start opptak
1) Trykk CTRL + F9
Stopp opptak
2) Trykk CTRL + 10
3) Programmet ber nå om navn på filen som er laget under opptaket.
4) Etter at filen er lagret, vil programmet automatisk starte avspilling av ”filmen”.
Opptaksinnstillinger:
Se under menyen Tools/Options for å velge opptakshastighet og lydkilde. (Dette velges bare første
gang du bruker programmet, men sjekk gjerne at ingen har gjort endringer.)
Pass på
• gjør deg kjent med innstillingene for selve programmet, og pass på at ingen har endret dem før du
starter. Sjekk gjerne ut http://www.hyperionics.com/hc/ScreenRecording.htm for å lære mer om
oppsett av skjermfilming. Valg av oppsett avhenger av hvor kraftig PC du har, og hvor mange
farger du trenger i opptaket, et fornuftig valg kan være 256 farger og 25 bilder per sekund.
• at du har installert TSCC Codec på den PCen du skal vise fram videoen, se neste side.
23
TSCC Codec Programvare
Formål
Spille av "filmer" som er tatt opp med programmet Camtasia (se dette).
Produktbetegnelse
TSCC.EXE
Webadresse til produktnedlasting:
http://www.techsmith.com/products/studio/codecdownload.asp
Brukermanual:
http://www.techsmith.com/products/studio/codec.asp
Denne nettsiden gir også en god gjennomgang av hva kodeker er.
Trinnvis start
1. Dette programmet installeres bare EN gang på en PC, og blir deretter liggende i "biblioteket"
til for eksempel Windows Media Player. En "Codec" er en "oppskrift" for coding og decoding
av lyd/bilde filer, altså en "kokebok" som Windows media Player trenger for å forstå filer som
er innspilt med denne oppskriften. Siden Camtasia-programmet bruker denne oppskriften ved
opptak, trenger du å ha denne kodeken installert for å kunne spille av filene. Dette gjelder også
hvis du lager "snutter" for å spille av i en PowerPoint-presentasjon, den PCen du skal bruke til
avspillingen trenger da å ha denne kodeken installert.
2. Installasjon er veldig enkelt, dobbeltklikk på filen TSCC.EXE, så går resten av seg selv.
Pass på
• at du har installert denne kodeken på alle PCer som skal vise Camtasia-videoer og snutter.
• det kan være nødvendig å "legge ved" TSCC.EXE hvis du skal sende opptak av WEB-brukertester
til andre, denne kodeken kan fritt distribueres (filstørrelse 170k).
24
NetMeeting programvare (conf.exe)
Formål
Vise bilde av tespersonens ansikt på skjermen (i et eget
vindu) i forbindelse med brukertester av E-skjema.
Produktbetegnelse
Microsoft NetMeeting
Webadresse til produktinformasjon:
http://www.microsoft.com/windows/NetMeeting/default.ASP
Brukermanual:
http://www.microsoft.com/windows/NetMeeting/Features/Conferencing/default.ASP
Trinnvis start
1. Programmet starter automatisk. Hvis ikke dette skjer, finn filen ”Conf.exe” og dobbeltklikk på
denne.
2. Klikk på ”Verktøy”, ”Video”, og marker ”Send”. Bildet vil da komme fram på skjermen.
3. Klikk på ”Vis” og velg ”Min Video (Nytt vindu). Du får da et vindu ”uten knapper”.
Pass på
• at du legger kameravinduet ytterst til høyre.
• at en testperson ikke ”maksimerer” sin nettleser slik at den dekker over videovinduet.
25
Studio 8 Videoredigering programvare
Formål
Redigere digitale og analoge videofilmer for å lage "snutter"
for presentasjonsbruk.
Produktbetegnelse
Pinnacle Studio Version 8.10
Webadresse til produktinformasjon:
http://www.pinnaclesys.com/docsupport1.asp?division_id=1&langue_id=10&product_id=577&produ
ct_name=Studio%20version%208&page_id=141
Brukermanual:
Det finnes en ”Guided Tour” video under ”hjelp” i selve programmet som er grei å se igjennom.
Øvrige valg under ”Help” gir også godt tilrettelagt informasjon.
Trinnvis start
1. Start programmet, og gå til arkfanen ”Capture”.
2. Velg kilde for video, digitalt videokamera eller PCTV Deluxe hvis du skal hente inn VHSfilmer via denne boksen (se egen forklaring på dette).
3. Velg komprimeringsnivå på lyd og bilde. Her må du eksperimentere litt for å se hvor sterk
komprimering du kan godta i forhold til ditt behov.
4. Start ”Capture”, og start avspilling av kildevideo.
5. Du kan så redigere filemen under arkfanen ”Edit”.
6. Gå til ”Make Movie”. Velg komprimeringsstandard for produksjon av video ut.
7. Velg ”Create file”.
Pass på
• lag noen korte testfilmer slik at du kan finne fram til den komprimering som passer deg best.
MPEG-2 er et godt kompromiss, men vurder hva du skal bruke videoen til.
• vær oppmerksom på at Studio 8.10 ikke er spesielt stabilt program, så lagre ofte!
26
ULIKE BRUKSSITUASJONER, ULIKT UTSTYR:
Det er to hoveddimensjoner som deler inn brukertestvirksomheten, om det er felt eller
laboratoriebasert, og hvilke kvalitative metoder som skal anvendes. Setter man dette opp i en tabell,
får vi følgende:
Hvilket utstyr er vanlig å bruke i:
Metode
Brukertestverkstedet i 4 etasje
(Brukssituasjon)
Dybdesamtale/
(1)
Brukertest-rom
Kognitiv kartlegging
Videoopptak på VHS/
Diktafon i reserve
E-skjema test/
(3)
Brukertest-rom
Usability-test
Stasjonær Brukertest PC
Videokamera i reserve
Fokusgruppe
(5)
Fokusgrupperom
Videoopptak på VHS/
Diktafon i reserve
Felt
(2)
Digitalt videokamera på stativ
Diktafon i reserve
(4)
Bærbar Brukertest PC/
Digitalt videokamera i reserve
(6)
Digitalt videokamera på stativ
Diktafon i reserve
I tillegg kan man kombinere ulike metoder, for eksempel en kognitiv kartlegging av et E-skjema.
Hvilket utstyr man konkret velger, vil også avhenge av den konkrete problemstillingen i forhold til det
skjemaet man skal teste. Her er noen momenter å tenke over:
Brukssituasjon (1) Kognitive kartlegginger i laboratorium
Her er det aktuelt å bruke videoopptak via kamera i taket i laboratoriet, se egen bruksanvisning for
opptak av lyd og bilde i brukertestverkstedet.
For metodemessig beskrivelse av slike intervjuer, se "Innføring i kognitiv kartlegging", SSB Notat
2001/4.
Brukssituasjon (2) Kognitive kartlegginger i felt
Her er det aktuelt å enten bruke digital diktafon eller MiniDisc opptaker til å ta opp lyden, eller også ta
med digitalt videokamera for å filme testpersonens samhandling med spørreinstrumentet.
Hvis det er snakk om E-skjemaer kan man også vurdere om det er mulig å gjennomføre mobil
brukbarhetstest ved hjelp av det mobile testlaboratoriet. Pass da på å sjekke ut på forhånd om Eskjemaet lar seg "hente opp" ute i felten, enten ved at det "legges inn" på den bærbare PCen, eller at
man etablerer Internettkontakt ute i felt. Test ut dette på forhånd!
Beregn også tid til å sette opp utstyret.
For metodemessig beskrivelse av slike intervjuer, se "Innføring i kognitiv kartlegging", SSB Notat
2001/4.
27
Brukssituasjon (3): Brukertest av E-skjema i brukertestverkstedet
Nødvendig utstyr:
Stasjonær brukertest-PC med Web-kamera inkl. mikrofon.
Konfigurering:
Start opp Brukertest - PC med brukerprofilen "Brukertestoppsett". Se til at skjermkortet har plugget
inn skjerm i teknikkrom, samt skjerm i lille kognitivrom.
Se til at Camtasia og NetMeeting starter. Start opp og posisjoner Internet Explorer slik at bildet fra
NetMeeting er synlig. Sett opp NetMeeting til "Send" og "Always on top".
Start Camtasia ved CTRL + F9. Avslutt Camtasia ved testens slutt med CTRL + F10.
Kjør en rask testfilming før gjennomføring av testen, og sørg for at ingen endringer gjøres på testPC
etter dette.
Hvis man ønsker observatører i møterom, må skjerm i teknikkrom tas ut, og videokanon kobles til
skjermkabel i fokusrom, denne kabelen plugges inn isteden for skjermkabel i midtrommet. Man må da
også "hente ut lyd" via mikrofonen i taket i kognitivt rom, ved å tappe lydinngangen i lydmikser.
Brukssituasjon (4): Brukertest av E-skjema i felten
Nødvendig utstyr:
• Bærbar Test-PC
• Web-kamera for Bærbar Test-PC
• Digital Diktafon anbefales å uansett ta med som backup for lyd, alternativt kan digitalt
videokamera også brukes som backup av lyd/bilde inntil man er fortrolig med løsningen.
Konfigurering:
Sett inn WEB-kamera FØR oppstart av PC. Velg brukerprofil "Brukertestoppsett", og velg
webkameraet som inngang.
Se for øvrig bruksanvisning for Bærbar Test-PC, Web-kamera for bærbar PC, samt programmene
NetMeeting og Camtasia.
KOMME I GANG
1) Koble til før du starter opp PC:
Web-kamera,(USB-port bak på maskinen)
og Mus (USB-port bak på maskinen)
(eventuelt Nokia-modem (venstre side)
2) Koble til Telefonledning eller nettverkskabel (etter behov).
3) Slå på PCen (Blank AV/PÅ knapp midt under skjermen.)
4) (EVENTUELT - bare hvis du skal bruke NOKIA-MODEM - hvis ikke - gå til pkt 5)
Skriv inn PIN-kode for Nokia-modem : 6666
Velg GPRS som "connection" i neste dialogboks
5) Logg deg på som BRUKERTEST - passord: aaaaaa
6) Hvis det kommer opp en dialogboks : "Lagre som" med "My text notes" så kan du AVBRYTE på
denne.
28
7) Åpne Camtasia Recorder, hvis denne ikke allerede er startet (Snarvei på Skrivebord). Minimer
Camtasia Recorder (knapp med "_" øverst i høyre hjørne). (Blir liggende et lite ikon på "systemlinjen
nederst" dette blinker rødt/grønt under opptak.)
8) Åpne NetMeeting hvis denne ikke allerede er startet ved oppstarten (snarvei på skrivebordet).
Gå inn under "Vis" i NetMeeting, og klikk på "Min Video (nytt vindu)".
Legg "Intern Video" bildet i NetMeeting ytterst til høyre, hvis det ikke allerede ligger der.
Gå inn i NetMeeting på Verktøy, og Video, og hak av for Send i NetMeeting. (Bilde kommer opp på
skjermen.)
Minimer NetMeeting (knapp med "_" øverst i høyre hjørne)
9) KUN VED NOKIA-MODEM: Flytt vinduet Nokia D211 over til høyre side.
10) Ring opp Internett-leverandør, ved hjelp av ett av ikonene, velg den som passer der du er.
Du trenger ikke brukernavn og passord, bare trykk "Ring opp".
11) Åpne Internet Explorer (hvis denne ikke allerede er åpen). Trykk eventuelt "Oppdater" eller
"Hjem" for å få opp bildet
12) Sett på tøystykke for å "blende vekk" bildet av kameraet.
KJØRE BRUKERTEST (Se også bruksanvisning for Camtasia-programmet)
1) Trykk CTRL+F9 for å starte opptak.
2) Trykk CTRL + F10 for å stoppe opptak.
3) Maskinen vil da komme opp med en dialogboks "interleaving Audio" som kan bli stående leeeenge.
(Maskinen gjennomgår opptaket på nytt og "blander" lyd og bilde. Pass på å sette av nok tid mellom to
testpersoner til at maskinen blir ferdig med denne blandingen, det kan ta opptil 30 minutter på en
langsom PC.)
4) Deretter vil PCen spørre deg om hvor du ønsker å lagre filen, og hva den skal hete. Behold .AVI
som navn.
5) Når du har lagret filen, er du klar til nytt opptak.
6) Filen vil nå avspilles automatisk. For å stoppe opptaket, avslutt avspilleren, (X øverst til høyre).
Før du avslutter PCen:
7) Når du er ferdig, gå nederst til venstre, under "Start" og "Slå av datamaskinen". IKKE lukk
Explorer/Camtasia eller noe annet før du avslutter, da er du sikret at det kommer opp automatisk neste
gang.
29
Brukssituasjon (5): Fokusgrupper
Disse gjennomføres i 4.etasje i Statistisk Sentralbyrå, eller ved å ta med digitalt videokamera og
gjennomføre det i et møterom. Det er fullt mulig å bare ta opp lyden i en fokusgruppe, men man mister
mye informasjon ved å ikke kunne se ansiktsuttrykk, blikkbevelgelser og kroppsspråk, så videoopptak
anbefales.
Det er også mulig å vise frem WEB-applikasjoner som utgangspunkt for diskusjon i fokusgruppen.
Pass da på å teste ut og vurdere hva slags PC du trenger å bruke i forhold til hvordan du starter
applikasjonen. De to hovedalternativene, start fra Statistisk Sentralbyrås server og start fra eksternt
Internett er beskrevet nedenfor.
For en gjennomgang av metoden bak fokusgrupper, se "Innføring i bruk av fokusgrupper", SSB Notat
2001/24.
30
Fokusgruppeoppsett for E-skjema som ligger internt i Statistisk Sentralbyrås
intranett
Hele testen foregår her i Fokusgrupperommet, man kan eventuelt ta opp seansen via vanlig analog
video i taket, på samme måte som en vanlig fokusgruppe.
Nødvendig utstyr:
• PC som er satt opp til å kunne aksessere Statistisk Sentralbyrås interne nett, dvs. en utlånsPC
fra brukerstøtte eller en personlig bærbar PC. NB Stasjonær og Bærbar BrukertestPC kan ikke
brukes til dette, da disse er satt opp til å gå direkte ut på Internett, og derfor ikke har har
adgang til Statistisk Sentralbyrås lokalnett.
• Videokanon
• Nettverkskabel (finnes i fokusgrupperommet).
Konfigurering:
1. Plugg inn nettverkskabel i kontakten "Lokalnett" i veggen.
2. Plugg inn nettverkskabel i PC.
3. Koble videokanon til PC.
4. Koble ved behov lyd til bærbar PC (NB kan ikke bruke de som står på fokusrommet, må ta
med egne.)
5. Start videoopptak av møtet via tradisjonell analog video i taket.
Fokusgruppeoppsett for E-skjema som ligger på Internett
Nødvendig utstyr:
• Stasjonær Brukertest PC i 4. etasje ELLER mobil Brukertest PC.(NB ikke SSB-konfigurerte
personlige bærbare eller utlånsPCer.)
• Videokanon
Konfigurering med stasjonær Brukertest PC:
1. Plugg inn skjermledning fra stasjonær PC til Møte/Fokusgrupperom.
2. Koble til videokanon i Fokusgrupperom.
3. Ta med trådløst tastatur og mus inn i Fokusgrupperom.
4. Gå ut på Internett direkte via stasjonær brukertest PC.
Avslutning:
5. Koble tilbake skjermledning, slik at skjermen i "teknikkrom" og "lillerom" er satt i.
Konfigurering med bærbar Brukertest PC:
1. Plugg inn skjermledning fra bærbar PC til videokanon.
2. Koble opp nettverkskabel mellom bærbar BrukertestPC og internettkontakten i veggen (ikke
lokalnettkontakten).
3. Gå ut på Internett direkte via bærbar brukertest PC.
Brukssituasjon (6): Fokusgrupper i felt
Disse kan i prinsippet gjennomføres i et hvilken som helst møterom. Pass på å undersøke om rommet
egner seg i forkant. Tenk over om det er nok luft, at du har de hjelpemidler du trenger (tavle/flipover),
og pass på at det er mulig å forhindre at andre personer kommer inn i rommet.
Test også ut plassering av digitalt videokamera i forkant, slik at du er sikker på å få med deg alle
deltakerene. Beregn minst ½ time ekstra tid i forkant for å rigge opp utstyr.
For en gjennomgang av metoden bak fokusgrupper, se "Innføring i bruk av fokusgrupper", SSB Notat
2001/24.
31
ORDLISTE FOR BRUKERTESTERE
Camtasia
Programmet du bruker for å "ta opp" samhandlingen mellom testpersonen og dataprogrammet.
Feedback
Direkte oversatt: Tilbakeføring. Dette er når lyden som kommer ut av høyttalerene fanges opp igjen av
mikrofonen, forsterkes og sendes ut gjennom høyttalerne litt sterkere, fanges opp igjen av mikrofonen
osv. Gjenkjennes ved en "HUIIIIIIIIIII" sterk pipetone, og kan stoppes ved å skru ned lyden litt. Når
man begynner å nærme seg en slik tilstand, vil lyden ut av høyttalerne begynne å låte litt "metallisk",
man bør da dempe lyden litt. Dette er ikke farlig, men kan være svært ubehagelig.
Firewire/IEEE 1394
En teknisk standard, en "kontakt" på BrukertestPC og den flyttbare harddisken (Merket 1394). For
øvrig likt USB i prinsippet.
Internett i 4. etasje
Dette kan du nå direkte og ufiltrert via den stasjonære Test-PCen i 4. etasje, og også via den mobile
brukertestPCen, hvis du bruker veggkontakten som er merket Internett direkte.
Dette kan du ikke nå direkte hvis du bruker Byråets egne utlånsbærbare, da kun via terminalserver, og
bruk av "intern-nettverkskontakten" i veggen i møterommet.
Du må eventuelt teste at ting du skal brukerteste fungerer via terminalserver. Sannsynligvis gjør det
ikke det., Hvis testversjonen av applikasjonen kun fungerer via Statistisk Sentralbyrås internettserver,
så må du koble opp via Byråets bærbarPC i fokusgrupperommet, og bruke veggkontakten for
"Internnettet".
Intranett og byråets nettverksdisker
Kan ikke nås via BrukertestPC i 4. etasje, ei heller via den bærbare Brukertest-PCen. (Disse to PCene
"lever sitt eget liv".)
Line
Nivå på lydsignal, et standard linjesignal er på 2 volt. NB: dette er mye høyere enn
mikrofonsignalnivå. Ikke sett LINE nivå signaler inn i MIC innganger, da kan noe gå i stykker.
Mic
Nivå på lydsignal. Lavt og ikke forsterket nivå som kommer "rett ut av" mikrofonen.
NetMeeting
Også kalt "conf.exe", et lite program som ligger i windows som gjør at du kan se et lite bilde av
testpersonen på skjermen.
Potensiometer
”Styrehjul”/”Vribryter” på forsterkere og annet utstyr, som styrer lydnivå. Dette er egentlig en variabel
motstand.
USB
Universial Serial Bus; en "kontakttype" som brukes for WEB-kameraer, mus, minnepinner, ekstern
harddisk, digital diktafon m.m.
32
De sist utgitte publikasjonene i serien Notater
2004/32 T. Gulbrandsen og B.O. Lagerstrøm
Undersøkelse om dommeravhør og
observasjoner av barn i seksuallovbruddsaker. 85s.
2004/44 E. Wedde: Mediebruksundersøkelsen
2003. Dokumentasjonsrapport. 32s.
2004/45 A.S. Abrahamsen og D. Rafat: Analyser
av populasjonen i UT- prosjektet ikke-finansielle foretak. 80s.
2004/33 I. Johansen: Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar. 45s.
2004/46 O. Villund: Yrke i sysselsettingsstatistikken. 41s.
2004/34 P. Drevland: Offentlig forvaltning i
historisk nasjonalregnskap, beregninger
for 1949-1969. 17s.
2004/47 G. Daugstad og L. Østby: Datagrunnlag
for storbyutvikling. Forstudie av
datagrunnlag om storbyutvikling, med
særlig vekt på sosioøkonomisk og
demografisk informasjon. 70s.
2004/35 E.S. Bjørkli, K. L. Hansen, G. M. Pilskog,
T.K. Schjerven og T. Smith: Fristilling og
konkurranseutsetting i KOSTRA– bedring
av sammenlignbarheten i nøkkeltallene.
104s.
2004/48 E. Wedde, A. Holmøy, S. Skaare og
O. Villund: Undersøkelse om "Utbrenthet i
enkelte yrker". Dokumentasjonsrapport.
62s.
2004/36 A. H. Foss og L. Taule: Museumsstatistikken. En gjennomgang av
definisjoner, kvalitet og populasjon. 26s.
2004/49 H.C. Hougen: Samordnet levekårsundersøkelse 2003- tverrsnittundersøkelsen. Dokumentasjonsrapport.
83s.
2004/37 T. E. Haug og T. A. Johnsen:
Datagrunnlag for en regional nordisk
kraftmarkedsmodell. Produksjonsanlegg,
overføringsnett, kraftetterspørsel og priser. 15s.
2004/50 D.Einar Sommervoll: Slutt på billigere
boliger i Oslo? OBOS-leiligheters
prisutvikling 1991-2002. 25s.
ISSN 0806-3745
2004/38 A. Bruvoll og Ø. Skullerud:
Framskrivninger av organisk avfall for
2001-2002. 14s.
2004/52 J. Epland og O. Haugen: Panelutvalet til
inntekts- og formuesundersøkinga 19962001. Dokumentasjon. 24s.
2004/39 S.K.Boateng og S. Ferstad: Dokumentasjonsnotat for FylkesKOSTRA
videregående opplæring. Publisering av
2002-tallene. 197s.
2004/53 KOSTRA. Arbeidsgrupperapporter 2004.
227s.
2004/40 A. Finstad, K. Flugsrud, L. Høgset og
G. Haakonsen Energiforbruk utenom
elektrisitet i norske kommuner - en
gjennomgang av datakvalitet. 31s.
2004/54 T.M. Normann: Samordnet
levekårsundersøkelse 2001 panelundersøkelsen.
Dokumentasjonsrapport. 54s.
2004/41 K. Løyland og T.O. Thoresen: En
undersøkelse av den registrerte
dagmammavirksomheten. 130s.
2004/55 T.M. Normann: Samordnet
levekårsundersøkelse 2002 panelundersøkelsen.
Dokumentasjonsrapport. 89s.
2004/42 T. Nygård: Kvalitetsarbeid knyttet til
kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR)
Rapport fra prosjektgruppen . 130s.
2004/56 Therese Gulbrandsen og Aina Holmøy:
Omnibusundersøkelsen april/mai 2004.
Dokumentasjonsrapport. 25s.
2004/43 E. Engelien, G. Haakonsen og
M. Steinnes: Støyplage i Norge. Resultater
fra førstegenerasjonsmodell for beregning
av antall støyutsatte og SPI. 109s.
33
Download PDF