2015 Chevrolet Punjabi

2015 Chevrolet Punjabi
2015
quhfnUM ikqy vI lY jfvy
klpnf dI AuVfn[
sVkF sfzy `c cfa aqy AuqsLfh jgfAuNdIaF
hn aqy iewk aihsfs vI ik sB kuJ sMBv hY[
sVkF sfnUM pRyrxf idMdIaF ny, rfh idKfAuNdIaF
ny aqy cuxOqIaF vI idMdIaF hn[ sfzy ies
qIbr AuqsLfh dI gihrfeI quhfnUM hr
2015 Chevrolet kfr, trwk aqy krOsEvr
ivwc idsygI[ sfzy nfl cwlo, afpF iml ky
nvIaF sVkF lwBFgy[
Design
TECHNOLOGY
asIN isrPL kfrF hI nhIN bxfAuNdy[ asIN
jdoN LED dy isgnycr lYNp, vDIaf qrfsLy hoey
sMprk bxfAuxy hor vI suKfly[ Chevrolet hI
hn[2 sfzy qyjL isgnl df mqlb hY ik quhfzf
PLon dI shUlq lE jF afpxy AupXukq iPhone®
supny vI sjfAuNdy hF[ Spark qoN Corvette
kfrbn PLfeIbr aqy bhuq KLUbsUrq sfjLosmfn
Auh ieklOqI aqy pihlI kfr kMpnI hY ijhVI
knYksLn BrosyXog hY[
nfl Siri Eyes Free5 df PLfiedf AuTfE[
Stingray, Chevrolet agfmI aqy anMq smyN
quhfzI njLr pYNdy hn qF mjLbUq zIl zOl aqy
kfrF dy bxn smyN hI kfrF, trwkF aqy krOsEvr
leI afkfr iqafr krky, bqOr izjLfeIn lIzr
AuWqm anupfq quhfnUM hor vI bhuq kuJ dwsdy hn[
gwzIaF ivwc Wi-Fi® smyq OnStar 4G LTE1
AuplBD Chevrolet MyLink3 rfhIN afpxy
aqy afpxy zrfeIivMg dy anuBv nUM hor inKfrn
afpxI Dfk jmf rhI hY[
ieh hY klf df pRdrsLn[
AuplBD krvf rhI hY[ (Chevrolet dy
psMdIdf sMgIq aqy mIzIaf nfl juVy rho,
leI, qusIN OnStar1 RemoteLink® aYp
ijLafdfqr mfzlF ivwc AuplBD hY), zrfeIvr
ijhVf ik SiriusXM Satellite Radio
zfAUnloz krky dUr qoN vI afpxI Chevrolet
aqy XfqrI ibnF iksy rukfvt dy afpxIaF
ajLmfiesL vfly cMdy nfl imldf hY[ ies nUM sLurU
smfrt izvfeIsjL nfl ieMtrnYWt `qy jf skdy
krn `qy Bluetooth® vfierlYWs tYknflojI nfl
2
TM4
dI
nfl juV skdy ho[
FUEL EFFICIENCY
safety
jd qusIN agvfeI kr skdy ho qF dUijaF qoN
rokx/cwlx vflI nvIN tYknflojI dI bdOlq, ieh
iPr Volt vI qF hY, ijhVI vDfeI geI sImF
surwiKaf dy nvyN imafr kfiem krn vflI[ sfhmxy kyNdirq iewk-pfsV pRBfv vflf
National Highway Traffic Safety
Chevrolet gwzIaF ivwc, trwkF aqy krOsEvrjL
ipwCy ikAuN rho? 5.1 iltr/100 iklomItr6 dI
rokx dI vDIaf qknIk hI hY ijs kfrn qusIN
vflI dunIaF dI pihlI ibjlI nfl cwlx
2015 Chevrolet ivwc hunrmMd tYknflojI quhfzy
eyarbYg vI AuplBD hY[
Administration (NHTSA)10 † qoN surwiKaf pwKoN
ivwc hunrmMd rfzfr jF kYmrf-afDfirq isstm
hfeIvy-gYs-Kpq vflI ryitMg nfl, Cruze
2015 Malibu aqy Impala nUM hux qwk clfeI jf
vflI gwzI hY[ gYs df iewk vI qupkf vrqy bgYr,
afly duafly hY[ Chevrolet dy ijLafdfqr mfzlF
5-Star Overall Vehicle Scores hfisl kIqy
ivwc Forward Collision Alert, Side Blind
Turbo Diesel kYnyzf ivwc sB qoN vwD gYs dI
rhy ho[ kuJ hflfq ivwc, jdoN bRyk lgfeI jFdI hY,
Volt 61 iklomItr qwk df sPLr qYa kr
ivwc OnStar dI surwiKaf nfl Automatic
Insurance Insitute for Highway Safety
hn[.
Zone Alert,11 Lane Departure Warning and
2.5 iltr vflf ieMjn afpxy afp bMd ho jfeygf
skdI hY[8
Crash Response38 vI sLfiml hY[ bhuq sfrIaF
(IIHS)9 ny Chevrolet dy kuJ cuxy hoey mfzlF nUM
aqy kfr ruk jfeygI[ bRyk nUM CwzidaF hI ieMjn
Chevrolet gwzIaF ivwc 10 qwk eyarbYg huMdy
afpxI sB qoN vwD Top Safety Pick Plus ivwc
bysLwk, iksy vI twkr qoN bcfa krnf hI sB qoN
afpxy afp cflU ho jFdf hY[ ieh hY gYs bcfAux
hn aqy Traverse ivwc qF AudXog df pihlf
igixaf hY[ Chevrolet dy kuJ hor mfzlF ny
pihlI gwl huMdI hY[ iesy leI bhuq sfrIaF
aqy kusLlqf vDfAux df cqur qrIkf[
† U.S. Government 5-Star Safety Ratings are part of the National Highway Traffic Safety Administration’s (NHTSA’s) New Car Assessment Program (www.SaferCar.gov).
kusLlqf vflI gwzI hY[ aqy iblkul nvF, ienfm
jyqU 2015 Colorado ipwkawp bYst-ien-klfs
V6 gYs dI kusLlqf idMdf hY[
7
Rear Cross Traffic Alert vI sLfiml hn[
quality
complete care
sUJ-bUJ aqy aslIaq df sMgm[ KLfsIaq
J.D. Power ny the 2014 Malibu, Suburban
sfrf rsqf asIN quhfzy nfl hF[ dunIaF Br
quhfzf mfilk dy ivafpk PLfieidaF
nUM pihl dy ky, quhfnUM pqf lwgdf hY ik sVk
aqy SSilverado HD D nUM “Highest Ranked
dy Coty sLihrF jF mhFngrF ivwc, Chevrolet
sbMDI pRogRfm[
quhfnUM ikMnI dUr iljf skdI hY[
Midsize Car, Full-Size SUV (tie) aqy
dy zIlr quhfzI syvf leI hfijLr hn[ Chevrolet
• 2-sflf/40,000 iklomItr13 Complimentary
Full-Size Pickup in Initial Quality” Complete Care pRogRfm quhfzy leI aqy quhfzI
12
mMinaf hY[
nvIN gwzI leI sfzI vcnbwDqf drsfAuNdf hY[
Oil Changes
• 5-sflf/160,000 iklomItr Courtesy
Transportation13
• 3-sflf/60,000 iklomItr New Vehicle
Limited Warranty13
13
• 6-sflf/160,000 iklomItr rust-through
perforation coverage13
• 5-sflf/160,000 iklomItr Powertrain
Component Limited Warranty
• 5-sflf/160,000 iklomItr 24/7 Roadside
Assistance
14
13
• 8-sflf/160,000 iklomItr Volt bYtrI aqy
Voltec Component Limited Warranty13,15
• OnStar16 nfl Directions &
Connections Plan
• OnStar Basic Plan16 5 sflF leI bhuqIaF
Chevrolet gwzIaF `qy — ijs ivwc sLfiml
hn RemoteLink Key Fob Services17
spark
“iswDI ijhI gwl, SPARK afpxy
mukfbly dIaF hor gwzIaF, SMART, SCION
aqy FIAT ivwcoN ivlwKx hY[”
— autoguide.com
1
2
sLihr ivwc kfr rwKo – aqy Aus nfl ipafr kro[
ieh jfxdy hoey, Ausy hI Brosy nfl zrfeIv krI
aMdroN aYnI KuwlHI ik hYrfn ho jfE, Fiat 500
jy qusIN zfAUntfAUn leI vDIaf aqy sLihr qoN
jfE ik U.S. Insurance Institute for Highway
nfloN ijLafdf, do bMidaF leI Smart aqy Scion
dUr leI cusq kfr lwB rhy ho qF SPARK hI
Safety (IIHS)9 vwloN SPARK nUM 2014 Top
nfloN vI ijLafdf jgHf[ quhfnUM kdy vI afpxy
shI cox hY[
Safety Pick mMinaf igaf sI[ aqy AuplBD
dosqF nUM ipwCy nf Cwzxf pvy[ mhFngr – bws,
Chevrolet MyLink.3 vrgIaF afDuink
quhfnUM afpxI shI Koj iml geI[
qusIN BIVIaF glIaF `c lY ky jfE qF lok muV
qknIkI-sUJ bUJ vflIaF ivsLysLqfvF nfl pihlF
muV dyKxgy[ Aus QF vI afrfm nfl pYryll pfrk
qoN vI ijLafdf juVy rho[
kr skogy ijwQoN hor lok kqrfAuNdy hox[
3
APPS ijhVy quhfzy sMprk kfiem rwKx
1. afpxf rsqf lwBo puwgxXog BringGo 18 nav app in-dash nfl aqy pYdl leI vI afsfn phuMc[
2. aOnborz Siri Eyes Free 5 nfl afpxI njLr sVk `qy itkfeI rwKo[
3. G
uMm ky KulHx vfly drvfjLy nUM Cwzo, aqy afpxy aMdfjL `c zrfeIv kro[ aMdrUnI sjfvt aqy rMgF dy
qfl-myl leI islvr, lfl jF hrf rMg cuxo[
sonic
1
3
2
4
sOink ivwc sB kuJ hY[
1. 138 hOrspfvr aqy 148 pfAUNz-Puwt dI tOrk sLkqI nfl, Sonic ivwc quhfnUM afsfnI nfl pfs krn leI
aqy mrj hox vfsqy loVINdI pfvr vI imlygI[
2. Sonic RS dIaF aYn kfly cmVy nfl sjfeIaF sItF, kmfl dI zrfeIivMg df aihsfs krvfAuNdIaF hn[
3. motrsfeIkl qoN pRBfivq Aupkrx/gRfiPk dI Sonic`qy suBfivk hI druwsq pkV hY[
4. BfvyN sedan hovy jF hatchback, Sonic iblkul afDuink aMdfjL nUM drsfAuNdI hY[
“…bhuq hI CotIaF byhqrIn kfrF dI sLRyxI
ivwcoN iewk[ iewk vfr jLrUr dyKo”[
— KELLEY BLUE BOOK’s kbb.com 19
asl muwdf pihlF … pysL hY 2015 sonic Sonic qF iqafr hY[ kI qusIN vI iqafr ho?
hflFik Sonic zrfeIivMg ivwc Dmfkydfr hY, pr
qusIN BfvyN iksy vI qrHF dy joKm vfly kMmF bfry
soc rhy hovo, quhfzy leI Sonic iblkul shI hY[
ieh aYvyN mjLfk dI gwl vI nhIN[ AuplBD
Sonic dI surwiKaf dI ryitMg aqy tYknflojI dI
ieh dmdfr, iKzfrIaF dI psMd df izjLfeIn,
turbochargedy ieMjn nfl, Sonic ivwc hfeIvy
pysLkfrI aYnI vDIaf hY ik afpxI sLRyxI ivwcoN
tYknflojI nfl lYs, quhfzy sMprk bxfeI rwKx
vflI CotI kfr hY[
`qy 6.2 iltr/100 iklomItr dI hfeIvy-gYs-
byimsfl hY[ asl ivwc, afpxI sLRyxI ivwc ieh
Kpq vflI ryitMg dI pysLkfrI hY[ ies nUM U.S.
pihlI aqy ieklOqI kfr hY ijs ivwc 10
National Highway Traffic Safety
stYNzrz eyarbYg hn,21 ijnHF ivwc zrfeIvr
Administration
aqy XfqrI dy goizaF vfsqy vI eyarbYg
20
10 †
vwloN surwiKaf leI 5-Star
Overall Vehicle Score imilaf hY[
sLfiml hn[
† U.S. Government 5-Star Safety Ratings are part of the
National Highway Traffic Safety Administration’s (NHTSA’s)
New Car Assessment Program (www.SaferCar.gov).
cruze
“CRUZE qF CHEVROLET nUM CotIaF-kfrF
ivwc sB qoN pihly nMbr `qy lY afeI[”
— newcartestdrive.com
1
3
2
4
2015 CRUZE ivwc Auh sB kuJ hY jo qusIN cfhuMdy ho[ aqy bhuq kuJ hor vI[
1. Cruze ivwc XfqrIaF leI Ford Focus Sedan aqy Honda Civic EX nfloN ikqy ijLafdf jgHf hY[
2. Bluetooth® wireless technology vflf AuplBD Chevrolet MyLink 3 nfl sPLr dOrfn PLon krnf, sMgIq
suxnf aqy afpxy sMprk kfiem rwKxf hor vI afsfn ho igaf hY[
3. Cruze Turbo Diesel ivwc 5.1 iltr/100 iklomItr 6 vflI kmfl dI hfeIvy-gYs-KLpq ryitMg vflI pysLkfrI hY[
4. Cruze Eco nUM hfeIvy`qy, 5.6 iltr/100 iklomItr 22 vflI gYs dI Kpq nfl kusLlqf dI vI pUrI smJ hY[
quhfzI jIvn-sLYlI dy imafr `qy pUrI AuWqry Cruze Eco qoN Turbo Diesel qoN LTZ qwk, quhfzy
afrfmdfiek sPLr, aMdroN iblkul sLFq aqy
jdoN vI rojLmwrf dIaF loVF pUrIaF krn dI gwl
kol aYsI cox hY ijs dI ijLMmyvfr vrqoN vfly
KuwlHI, vwzI aqy bhuq mihMgI sedan vrgI
hovy qF 2015 Cruze ksOtI `qy KrI AuqrdI hY[
pRdrsLn, KLfmosL pr kmfl dy inKfr aqy gYs dI
sLfndfr sjfvt – Auh sB kuJ jo ieh dy
hunrmMd tYknflojI, hYrfnkuMn KuwlHI jgHf aqy
kusLlqf df aYnf vDIaf sumyl ik kuJ lok
skdI hY, Cruze ivwc rojLmwrf dI zrfeIv qoN
National Highway Traffic Safety
ieqbfr hI nf krn[
vI ikqy vD ky hY[
Administration (NHTSA) 10 † vwloN surwiKaf leI
imilaf 5-Star Overall Vehicle Score, ies
nUM vDIaf drjy dI bhu-jugqI gwzI bxfAuNdy hn[
† U.S. Government 5-Star Safety Ratings are part of the
National Highway Traffic Safety Administration’s (NHTSA’s)
New Car Assessment Program (www.SaferCar.gov).
malibu
“sLurUafqI KLUbIaF ivwc imzsfeIjL
iszfn sB qoN vDIaf”
— J.D. Power on the 2014 Malibu 15
1
2
imz-sfeIjL SEDAN ijs ivwc sB kuJ hY[ cwlx dI tYknflojI nfl, Malibu swcmuwc afpxI
hr pwKoN, ieh hY imz-sfeIjL, XkInn ies nUM
afiKLr, kmfl dI imzsfeIjL iszfn dI
byimsfl idwK dy nfl akl dI vI DnI hY[
sVk nfl juVy hoey aihsfs nUM iDafn `c rwK ky
kfrIgrI leI kI kuJ krnf pYNdf hY? ieh hr
aqy aYn isKrly aMdfjL ivwc ivkisq kIqf
pwKoN PurqIlI, kfiedy anusfr bxqr aqy hr
Malibu, National Highway Traffic Safety
qrHF KrI Auqrn vflI vI hovy[ 2015 Malibu ivwc
Administration (NHTSA)10 † vwloN surwiKaf
iehI sB kuJ qF hY[ mfx mwqI V6 df sLkqIsLflI
leI sB qoN vDIaf Overall Vehicle Score
gYs-kusLl 4-islMzr ieMjn aqy afDuink rokx/
vI lY cuwkI hY[
igaf hY jo afm nfloN ht ky hY[
† U.S. Government 5-Star Safety Ratings are part of the
National Highway Traffic Safety Administration’s (NHTSA’s)
New Car Assessment Program (www.SaferCar.gov).
3
ivhfrk hox dy nfl, hux sLfndfr vI
1. i eh hY sB qoN vDIaf mubfeIl Wi-Fi® df hotspot. jdoN vI Malibu cwl rhI hovy, AuplBD
OnStar 4G LTE1 Wi-Fi vI cflU huMdf hY[
2. skrIn ipwCy smfn rwKx dI jgHf kfrn kImqI smfn njLroN Ehly rihMdf hY[
3. lwqF vfsqy KuwlHI jgHf aqy aYn qrfsLIaF hoeIaF sItF nfl XkInn kmfl dI afrfmdfiek hY[
TRAX
sLihr `c zrfeIivMg df hOslf vDfE, cotI
dI istI SUV nfl[ ieh quhfzf sLihr hY – iehnUM
gYs-kusLl Trax nfl ijwq lE[ SUV vfly gux
aqy CotI kfr vFg PurqI nfl kfbU `c rihx
vflI, Trax hI Auh krOsEvr hY jo hr mOky nUM
sMBfl skdI hY[ ies dy 1.4 iltr turbocharge
hoey ieMjn aqy AuplBD afl-vIl zrfeIv nfl
qusIN afrt gYlrI qoN iswDy iksy phfVI bfeIktryl `qy jf skdy ho[
Trax `c pYr DridaF hI quhfnUM lwgygf ik ies
ivwc Auh sB kuJ hY ijs nfl sVk `qy ijLMdgI
ijMnf lMbf sPLr iblkul AuvyN hI lwgygf ijvyN
pMj ku blfkF ijMnI sYr[ Trax aYnI ku lckdfr
hY ik aglI XfqrI vflI sIt dI bYk iblkul
iswDI kr lE aqy smfn rwKx leI ipClIaF
sItF nUM moV ky iekwTf kr lE[ vDIaf iksm
dy 10 stYNzrz eyarbYgjL21 aqy hfeIvy `qy gYs
dI 6.9 iltr/100 iklomItr24 gYs dI Kpq
vflI ryitMg nfl qusIN smJ jfEgy ik quhfzI
cox shI hY[
quhfnUM afpxy smartphone dI ply-ilst jF
Stitcher SmartRadio®23 vrgy aYps dI phuMc
vfsqy AuplBD Chevrolet MyLink3 nUM 178
imlImItr (7-ieMc) rMgIn twc-skrIn nfl
joiVaf igaf hY[ qusIN afpxIaF njLrF sVk`qy
“bf-kmfl afrfmdfiek,
sLkqIsLflI aqy psMdIdf”[
— AUTOS.CA
itkf ky vI voice commands vrq ky afpxy
anukUl Apple iPhone `qy gwlbfq krn leI
Siri5 dI sLkqI vrq skdy ho[ aqy ijWQy vI
Trax quhfnUM lY ky jFdI hY, qusIN OnStar 4GLTE1
nfl vI juVy rhogy[ afpxI Trax nUM mubfeIl
hotspot `c bdlo aqy swq mubfeIl izvfsfeIjL
nfl juVy rho[
equinox
1
Top safety pick+.
— U.S. Insurance institute for highway safety (iihs) 32
2
gYs-kusLl SUV qoN vwD hor vI bhuq kuJ jF iPr ies dI aMdrlI KuwlHI zuwlHI jgHf quhfnUM
2015 Equinox quhfnUM dyvygI kusLlqf, vfDU jgHf,
sLfied ies ivwc hfeIvy `qy gYs dI Kpq ryitMg
iKWcdI hovy[ jF Multi-FlexTM slfeIz hox
sLYlI aqy bhu-pwKI pRiqBf[ pr ies qoN ielfvf jo
7.3 iltr/100 iklomItr25 dwsx df ieh qrIkf
vflIaF ipClIaF sItF[ jF iPr nvInqm
Equinox ivwc quhfnUM dyx leI hY – Auh hY quhfzy
hI hovy ijs nfl quhfnUM cfa cVH jfvy[ jF quhfnUM
surwiKaf dI Forward Collision Alert aqy
sPLr dI sLurUafq[
ieh bhuq cMgf lwgy ik qusIN stIairMg qoN hwQ
Lane Departure Warning vrgI AuplBD
cuwky ibnF hI afpxy PLon aqy sMgIq nfl juVy rih
ivsLysLqf[ pr jo quhfnUM sB qoN vwD hYrfn kr dyvy,
skdy ho[
iehnF ivwc Auh koeI vI ivsLysLqf nhIN[ ieh qF
Auh QfvF ny ijwQy qusIN jfEgy[ jo kuJ qusIN AuWQy
krogy[ aqy Auh lok ijnHF nUM qusIN imlogy[
3
shUlIaq aqy tYknflojI hr moV `qy
1. a
cncyq imlI sLfno sLOkq vflI KuwlHI jgHf df afnMd mfxo[ Equinox ivwc quhfnUM ipClI sIt
dI 1013 imlImItr (39.9 ieMc) qwk dI lwqF psfrn leI KuwlHI jgHf imlygI[
2. O nStar RemoteLink 26 aqy myChevrolet 27 mubfiel aYps zfAUnloz kr lE qF jo qusIN
dUr qoN vI afpxI Equinox nfl juVy rih sko[
3. AuplBD Chevrolet MyLink 3 Radio nfl PLon krnf/suxnf, sMgIq vjfAuxf, rsqy lwBxf
aqy hor vI bhuq kuJ afsfn ho jFdf hY[
traverse
“
★★★★★”
surwiKaf leI smuwcy qOr `qy pihly
nMbr dIaF gwzIaF ivwc 10†
1
— U.S. National Highway Traffic
Safety Administration
2
3
sLfndfr sjfvt aqy pUrI qrHF aml `c afAux vflI[
afpxI jgHf lwBo[ Chevrolet Traverse df
quhfzy leI pUrI kfrIgrI vflI surwiKaf
koeI hYrfnI dI gwl nhIN ik Edmunds.com ny
1. k
fr nUM ipwCy krdy smyN afpxy Traverse ipwCy Cupy ipCly pfsy nUM dyKx vfly kYmry dI ivkrx mfp dI
165 imlImItr (6.5 -ieMc.) rMgIn twcskrIn[
bfhroN vDIaf DVwlydfr izjLfeIn aqy aMdroN dI
tYknflojI AuplBD hY ijvyN Lane Departure
Traverse nUM 2014 dI “Most Popular Large
pUrI sLfno sLOkq vflI gwzI sVk `qy sB qoN awgy
Warning, Side Blind Zone Alert11 aqy
Crossover SUV” aqy afpxI sLRyxI ivwc
huMdI hY[ Traverse ivwc awT jixaF qwk
Forward Collision Alert aqy vDIaf qPLsIl
2014 Traverse a “Top Rated Vehicle”
jo sPLr nUM vkysLn `qy jfx vrgf aihsfs dyvy[
df nfm idwqf hY[
2. a
fpxI Traverse ivwc mubfiel aYps nUM dUroN joVI rwKx leI OnStar RemoteLink 26 and
myChevrolet 27 zfAUnloz kro[
3. i es ivwc vfDU jgHf vI hY[ afpxI sLRyxI ivwc sB qoN ijLafdf smfn Zox leI 3294 iltr
(116.3 ikAUibk Puwt).28 df PLfiedf AuTfE[
29
bYT
skdy hn aqy ies ivwc afpxI sLRyxI ivwc sB qoN
ijLafdf smfn rwKx leI KuwlHI jgHf30 vI hY[
† U.S. Government 5-Star Safety Ratings are part of the
National Highway Traffic Safety Administration’s (NHTSA’s)
New Car Assessment Program (www.SaferCar.gov).
6-speed automatic transmission (available)
Anti-lock Braking System (ABS), StabiliTrak and traction control
Anti-lock Braking System (ABS), StabiliTrak and traction control
Anti-lock Braking System (ABS), StabiliTrak and traction control
Anti-lock Braking System (ABS), StabiliTrak and traction control
Forward Collision Alert and Lane Departure Warning (available)
Heated power exterior mirrors (available)
Forward Collision Alert and Lane Departure Warning (available)
10 airbags
Rear vision camera and rear park assist (available)
Remote keyless entry system
Programmable power door locks and power windows
Air conditioning
Cruise control (available)
Air conditioning (available)
10 airbags
10 airbags
Cruise control (available)
Programmable power door locks and power windows
Steering wheel-mounted Bluetooth® and audio system
controls (available)
Programmable power door locks
OnStar 1 with OnStar RemoteLink 26
Width – 1598 mm (62.9 in.)
Wheelbase – 2525 mm (99.4 in.)
OnStar 4G LTE 1 with Wi-Fi hotspot capability 2
Length – 4397 mm (173.1 in.) 4-dr
– 4039 mm (159.0 in.) 5-dr
Wheelbase – 2685 mm (105.7 in.)
Fuel Efficiency 6 – L/100 km (MPG)
City
Hwy
1.2L I-4 – man trans
7.5 (38)
6.0 (47)
1.2L I-4 – CVT
7.7 (37)
6.1 (46)
Height – 1516 mm (59.7 in.)
– 1506 mm (59.3 in.) RS
Width – 1735 mm (68.3 in.)
Maximum Cargo Volume, L (cu. ft.) – 422 (14.9) 4-dr
– 1351 (47.7) 5-dr
SUMMIT WHITE
OnStar 4G LTE 1 with Wi-Fi hotspot capability 2
BLUE VELVET METALLIC
Height – 1549 mm (61.0 in.)
Maximum Cargo Volume, L (cu. ft.) – 883.6 (31.2)
Height – 1476 mm (58.1 in.)
Width – 1796 mm (70.7 in.)
Cargo Volume, L (cu. ft.) – 425 (15.0)
– 436 (15.4) Eco man trans
– 377 (13.3) Turbo Diesel
Fuel Efficiency 6 – L/100 km (MPG)
City
Hwy
Fuel Efficiency 6 – L/100 km (MPG)
City
Hwy
1.8L I-4 – man trans
9.0 (31)
6.8 (42)
1.8L I-4 – man trans
9.4 (30)
6.6 (43)
1.8L I-4 – auto trans
9.6 (29)
6.7 (42)
1.8L I-4 – auto trans
10.5 (27)
6.8 (42)
1.4L turbo I-4 – man trans
8.5 (33)
6.2 (46)
1.4L turbo I-4 – man trans
9.0 (31)
6.2 (46)
1.4L turbo I-4 – auto trans
9.0 (31)
6.8 (42)
1.4L turbo I-4 – auto trans
9.1 (31)
6.3 (45)
1.4L turbo I-4 (RS) – man trans
8.7 (32)
6.9 (41)
1.4L turbo I-4 (Eco) – man trans
8.4 (34)
5.6 (50)
1.4L turbo I-4 (RS) – auto trans
9.4 (30)
7.0 (40)
1.4L turbo I-4 (Eco) – auto trans
9.0 (31)
6.1 (46)
2.0L Turbo Diesel I-4 – auto trans
8.7 (32)
5.1 (55)
Cruise control
Steering wheel-mounted Bluetooth, cruise and audio system controls
Memory Package – driver seat and exterior mirrors (available)
Heated front bucket seats (available)
60/40 split-folding Multi-Flex rear seats
Steering wheel-mounted Bluetooth, cruise and audio system controls
Chevrolet MyLink 3 Radio infotainment system with 178 mm (7-in.)
colour touch-screen (available)
Chevrolet MyLink 3 Radio infotainment system with 178 mm (7-in.)
colour touch-screen (available)
Memory Package – driver seat and exterior mirrors (available)
Heated front bucket seats (available)
Chevrolet MyLink Radio infotainment system with 178 mm (7-in.)
colour touch-screen (available)
3
Chevrolet MyLink 3 Radio with Navigation32 (available)
9-speaker Pioneer audio system (available)
Bluetooth hands-free phone connectivity
OnStar 1 with OnStar RemoteLink 26
OnStar 4G LTE 1 with Wi-Fi hotspot capability 2
Wheelbase – 2738 mm (107.8 in.)
Length – 4864 mm (191.5 in.)
7-speaker Bose® audio system (available)
SiriusXM Satellite Radio (available)
4
Bluetooth hands-free phone connectivity
OnStar with OnStar RemoteLink 1
26
deep ruby metallic
60/40 split-folding rear seatbacks
SiriusXM Satellite Radio 4 (available)
Length – 4597 mm (181.0 in.)
VICTORY RED
BUTTE RED Metallic
Champagne Silver Metallic
Red Hot
Bluetooth hands-free phone connectivity (available)
Heated front bucket seats (available)
SUNSET ORANGE Metallic
26
Fold-flat front passenger seat
Chevrolet MyLink 3 Radio with Navigation 32 (available)
8-speaker Pioneer® audio system (available)
SiriusXM Satellite Radio 4
Bluetooth hands-free phone connectivity
OnStar 4G LTE 1 with Wi-Fi hotspot capability 2
OnStar 1 with OnStar RemoteLink 26
Wheelbase – 2555 mm (100.6 in.)
Wheelbase – 2857 mm (112.5 in.)
Length – 4280 mm (168.5 in.)
Length – 4771 mm (187.8 in.)
sable black
OnStar with OnStar RemoteLink 1
SiriusXM Satellite Radio 4
Reclining front bucket seats
8 airbags
Height – 1674 mm (65.9 in.) with roof rails
Width – 1775 mm (69.9 in.)
Maximum Cargo Volume, L (cu. ft.) – 1371 (48.4)
CYBER GREY METALLIC
Bluetooth hands-free phone connectivity
9-speaker Pioneer® audio system (available)
Steering wheel-mounted Bluetooth and audio system controls
Remote vehicle starter system (available)
Cruise control
Summit White
SiriusXM Satellite Radio (available)
4
Chevrolet MyLink 3 Radio with Navigation32 (available)
Programmable power door locks and power windows
black granite Metallic Chevrolet MyLink 3 Radio infotainment system with 178 mm (7-in.)
colour touch-screen (available)
Humidity sensor
Iridescent Pearl Tricoat45
Length – 3675 mm (144.7 in.)
Chevrolet MyLink 3 Radio infotainment system with 178 mm (7-in.)
colour touch-screen (available)
Dual-zone automatic climate controls (available)
45
Wheelbase – 2375 mm (93.5 in.)
Heated front bucket seats (available)
Air conditioning
Autumn Bronze metallic 45
2
Steering wheel-mounted Bluetooth and audio system controls
Summit White
OnStar 4G LTE with Wi-Fi® hotspot capability 1
Steering wheel-mounted Bluetooth and audio system controls
Heated front bucket seats (available)
Autumn Bronze metallic 45
GRAPE ICE
OnStar 1 with OnStar RemoteLink 26
BLACK GRANITE 45
Bluetooth hands-free phone connectivity (available)
Cruise control (available)
siren Red Tintcoat 45
SiriusXM Satellite Radio™4 (available)
Programmable power door locks and power windows
Black Granite Metallic 45
Cruise control (available)
RED HOT
Chevrolet MyLink 3 Radio infotainment system with 178 mm (7-in.)
colour touch-screen (available)
Tilt and telescopic steering column
Crystal Red Tintcoat 45
Heated front bucket seats (available)
Air conditioning (available)
Air conditioning (available)
SILVER ICE METALLIC
10 airbags
Remote vehicle starter system (available)
Ashen Grey Metallic
Tilt steering column
Remote vehicle starter system 33 (available)
white diamond tricoat45
Remote keyless entry system
DRAGON GREEN METALLIC 45
Remote vehicle starter system 33 (available)
SALSA
Power windows
SUMMIT WHITE
Remote keyless entry system
Passive Entry System w/push-button start (available)
SuMMiT WHiTe
Remote keyless entry system
Remote vehicle starter system 33 (available)
Heated power exterior mirrors (available)
Height – 1684 mm (66.3 in.) without roof rails
Width – 1842 mm (72.5 in.)
Maximum Cargo Volume, L (cu. ft.) – 1803 (63.7)
Fuel Efficiency 6 – L/100 km (MPG)
City
Hwy
Maximum Towing Capacity, kg (lb.) – 1588 (3500)
Height – 1463 mm (57.6 in.)
1.4L turbo I-4 – man trans FWD
9.1 (31)
6.9 (41)
Fuel Efficiency 6– L/100 km (MPG)
City
Hwy
Width – 1854 mm (73.0 in.)
1.4L turbo I-4 – auto trans FWD
9.2 (31)
7.0 (40)
2.4L I-4 – FWD
10.5 (27)
7.3 (39)
1.4L turbo I-4 – auto trans AWD
9.7 (29)
7.6 (37)
Cargo Volume, L (cu. ft.) – 462 (16.3)
2.4L I-4 – AWD
11.5 (25)
8.2 (34)
Fuel Efficiency 6 – L/100 km (MPG)
City
Hwy
3.6L V6 – FWD
14.2 (20)
9.5 (30)
2.5L I-4 – auto trans
9.3 (30)
6.4 (44)
3.6L V6 – AWD
14.8 (19)
9.9 (29)
2.0L turbo I-4 – auto trans
11.4 (25)
7.9 (36)
CHAMPAGne SiLVeR MeTALLiC
Rear vision camera (available)
Remote keyless entry system
SiLVeR TOPAZ MeTALLiC
Rear vision camera (available)
Heated power exterior mirrors
Rear vision camera and rear park assist (available)
BLACK GRAniTe MeTALLiC 45
Heated power exterior mirrors (available)
Rear Cross Traffic Alert and Side Blind Zone Alert 11 (available)
6-speed automatic transmission
SiLVeR iCe MeTALLiC
Rear park assist, Rear Cross Traffic Alert and
Side Blind Zone Alert 11 (available)
6-speed automatic transmission (available)
Programmable power door locks (available)
Power windows (available)
Black
6-speed automatic transmission
TunGSTen MeTALLiC 3.6L DOHC V6 – 301 hp and 272 lb.-ft. torque (available)
6-speed manual transmission
WHiTe DiAMOnD TRiCOAT 45
SUMMIT WHITE
CHAMPAGNE SILVER METALLIC
Front-Wheel Drive (FWD) or All-Wheel Drive (AWD)
ECOTEC 2.4L DOHC I-4 – 182 hp and 172 lb.-ft. torque
SeA GRASS MeTALLiC 45
Rear vision camera (available)
6-speed manual transmission
5-PASSENGER COMPACT SUV
MODELS: LS, LT, LTZ
CRySTAL ReD TinTCOAT 45
Air conditioning (available)
Front-Wheel Drive (FWD) or All-Wheel Drive (AWD)
ECOTEC 1.4L turbo I-4 – 138 hp and 148 lb.-ft. torque
2015 equinox BLue VeLVeT MeTALLiC Heated power exterior mirrors (available)
5-PASSENGER SMALL SUV
MODELS: LS, LT, LTZ
BLUE TOPAZ METALLIC
10 airbags
2015 trax BLACK GRANITE METALLIC45
Forward Collision Alert and Lane Departure Warning (available)
LIME
Anti-lock Braking System (ABS), StabiliTrak and traction control
Remote keyless entry system (available)
DENIM
Heated power exterior mirrors (available)
Silver Ice Metallic
6-speed automatic transmission (available)
ECOTEC 2.0L turbo I-4 – 259 hp and 295 lb.-ft. torque (available)
Atlantis Blue Metallic
Power exterior mirrors (available)
ECOTEC 2.5L DOHC I-4 – 196 hp and 186 lb.-ft. torque with
auto stop/start feature
Champagne Silver Metallic
6-speed manual transmission (available)
2.0L Turbo Diesel I-4 – 151 hp and 264 lb.-ft. torque (available)
5-PASSENGER SEDAN
MODELS: LS, LT, LTZ
Sable Metallic 45
Anti-lock Braking System (ABS), StabiliTrak® and traction control
ECOTEC 1.4L turbo I-4 – 138 hp and 148 lb.-ft. torque (available)
Blue Ray Metallic 5-speed manual transmission
ECOTEC 1.8L DOHC I-4 – 138 hp and 125 lb.-ft. torque
Silver Ice Metallic
Continuously Variable Transmission (CVT) (available)
2015 malibu 5-PASSENGER SEDAN
Tungsten Metallic
ECOTEC 1.4L turbo I-4 – 138 hp and 148 lb.-ft. torque (available)
2015 CRUZE MODELS: LS, LT, Eco, Turbo Diesel, LTZ
Rainforest Green Metallic 45
ECOTEC 1.8L DOHC I-4 – 138 hp and 125 lb.-ft. torque
mocha bronze metallic
SILVER ICE
5-speed manual transmission
LEMONADE
Ecotec® 1.2L dohc i-4 – 84 hp and 83 lb.-ft. torque
Black Granite Metallic 45
5-PASSENGER HATCHBACK OR SEDAN
MODELS: LS, LT, LTZ, RS
Silver Ice Metallic
2015 SONIC 4-passenger hatchback
ASHEN Grey Metallic 2015 SPARK Models: ls, lt
A WORD ABOUT THIS BROCHURE Some of the equipment shown or
described throughout this brochure may be available at extra cost. We
have tried to make this brochure comprehensive and factual. We reserve
the right, however, to make changes at any time, without notice, in prices,
colours, materials, equipment, specifications, models and availability.
Specifications, dimensions, measurements, ratings and other numbers
in this brochure and other printed materials provided at the dealership or
affixed to vehicles are approximates based upon design and engineering
drawings and prototypes and laboratory tests. Your vehicle may differ
due to variations in manufacture and equipment. Since some information
may have been updated since the time of printing, please check with your
Chevrolet dealer for complete details. General Motors of Canada Limited
reserves the right to lengthen or shorten the model year for any product,
for any reason, or to start and end model years at different times. Certain
vehicle features may lose their usefulness over time due to obsolescence
from technological changes. Unless otherwise noted, all claims based on
the latest available competitive information. Excludes other GM vehicles.
MODELS: LS, LT, LTZ
Front-Wheel Drive (FWD) or All-Wheel Drive (AWD)
3.6L DOHC V6 – 281 hp and 266 lb.-ft. torque
3.6L DOHC V6 – 288 hp and 270 lb.-ft. torque (available)
TunGSTen MeTALLiC
UP TO 8-PASSENGER MID-SIZE SUV
siren ReD TinTCOAT 45
2015 traverse Forward Collision Alert and Lane Departure Warning (available)
Rear Cross Traffic Alert and Side Blind Zone Alert 11 (available)
Heated power exterior mirrors (available)
Rear vision camera
Rear park assist (available)
CHAMPAGne SiLVeR MeTALLiC
Anti-lock Braking System (ABS), StabiliTrak with Proactive Roll
Avoidance and traction control
WHiTe DiAMOnD TRiCOAT 45
6-speed automatic transmission
Air conditioning
Tri-zone automatic climate controls (available)
Steering wheel-mounted Bluetooth, cruise and audio system controls
Memory Package – driver seat and exterior mirrors (available)
sable MeTALLiC 6 airbags (standard); 7 airbags (available)
45
Remote vehicle starter system 33 (available)
BLACK GRAniTe MeTALLiC 45
Remote keyless entry system
2nd-row Smart Slide® flat-folding 60/40 split-bench seat
WHiTe
2nd-row Smart Slide captain’s chairs (available)
3rd-row flat-folding 60/40 split-bench seat
Chevrolet MyLink 3 Radio infotainment system with 165 mm (6.5-in.)
colour touch-screen (available)
Chevrolet MyLink 3 Radio with Navigation 32 (available)
10-speaker Bose audio system (available)
SiLVeR iCe MeTALLiC
SiriusXM Satellite Radio 4
Bluetooth hands-free phone connectivity
OnStar 1 with OnStar RemoteLink 26
Wheelbase – 3020 mm (118.9 in.)
Length – 5174 mm (203.7 in.)
Height – 1792 mm (70.6 in.)
blue velvet MeTALLiC
Heated front bucket seats (available)
CHEVROLET COMPLETE CARE sfrf rsqf asIN quhfzy nfl hF[ Chevrolet
Complete Care, quhfzI aqy quhfzI nvIN Chevrolet dI dyK ryK sfzI vcnbwDqf dI
pRqIk hY[ afpxy zIlr nfl pUry ivsQfr nUM jfxn vfsqy chevrolet.ca `qy jfE[
• 2-sflf/40,000 iklomItr13 Complimentary Oil Changes14
• 3-sflf/60,000 iklomItr New Vehicle Limited Warranty13
• 5-sflf/160,000 iklomItr Powertrain Component Limited Warranty, Auh vI
murMmq vkq $0 nfl GtfAuxXog aqy vfrMtI ibnF iksy Krcy dy pUrI qrHF bdlI Xog13 hY
• 5-sflf/160,000 iklomItr Courtesy Transportation13
• 5-sflf/160,000 iklomItr 24/7 Roadside Assistance13
• 6-sflf/160,000 iklomItr rust-through perforation coverage13
• 8-sflf/130,000 iklomItr leI catalytic converters aqy powertrain control
modules (PCMs)13 dI kvryj
• 8-sflf/160,000 iklomItr Volt bYtrI aqy Voltec Component Limited Warranty13, 15
• OnStar16 nfl Directions & Connections Plan
• ijLafdfqr Chevrolet vehicles `qy 5-sflf OnStar Basic Plan17 ijs ivwc sLfiml hY
– RemoteLink Key Fob Services qF jo qusIN dUroN hI afpxI gwzI nUM KolH/bMd vI kr
sko aqy stfrt vI kr sko[ iehI nhIN, qusIN hOrn vI vjf skogy aqy lfeIt ikqoN vI
aOn kr skogy[ nfl hI, OnStar Vehicle Diagnostics34 aqy Dealer Maintenance
Notification vI imlygI qF jo srivs leI smF lYxf afsfn ho jfvy[ iksy sMkt smyN
aqy slfhkfr dy khy anusfr syvfvF leI sfzy hor AuplBD plYn vI dyK lE[
mlkIaq vfly Aucycy PLfiedy aqy pRogRfm 35
• GM Protection Plan (GMPP) — General Motors dy vsIilaF aqy vcnbwDqf vflf
ieklOqf srivs `c vfDy vflf plYn, GMPP nvIN gwzI KrIdx vyly jF bfad ivwc
New Vehicle Limited Warranty dy dOrfn iksy vI smyN KrIidaf jf skdf hY[
• Chevrolet Certified Service — quhfzI Chevrolet dI mdd leI qF jo Aus df
pRdrsLn vflf vfadf pUrf ho sky[ Chevrolet Certified Service — isrPL quhfzy afpxy
Chevrolet zIlr kol — af geI[ quhfzI gwzI ivwc kmfl dI ieMjnIairMg kusLlqf
idKf ky GM qoN iswKy hoey qknIkI mfihrF kol ies dI sFB sMBfl leI vI muhfrq hY[
• Chevrolet Owner Centre — mfilk hox dy nfqy, Chevrolet Owner Centre df
PLfiedf AuTfE[ mfilk hox dI hYsIaq ivwc ies aOnlfeIn phuMc nfl qusIN mukfbilaF
ivwc ihwsf lY skdy ho, mOjUdf pysLksLF aqy zrfeIivMg aqy sFB sMBfl dy nvInqm
nukiqaF bfry jfx skdy ho[ hor jfxkfrI leI chevroletowner.ca `qy jfE[
gwzI KrIdx jF lIjL `qy lYx leI quhfzI mdd Width – 1994 mm (78.5 in.)
Maximum Cargo Volume, L (cu. ft.) – 3294 (116.3)
Maximum Towing Capacity, kg (lb.) – 2359 (5200)
Fuel Efficiency 6 – L/100 km (MPG)
City
Hwy
3.6L V6 – FWD
14.2 (20)
9.9 (29)
3.6L V6 – AWD
14.6 (19)
10.2 (28)
• KrIdx leI ivwqI ivvsQf aqy lIjL `qy lYxf — Ausy smyN-Ausy QF ivwqI ivvsQf;
pUry ivsQfr leI zIlr nUM imlo[35
• GM Student Bonus Program — ividafrQI jF hfeI skUl, kflj jF XUnIvristI dy
nvyN grYjUeyt35 $500 or $75036 (tYks smyq) Student Bonus Vehicle Redemption
Allowance vI lY skdy hn (jy bqOr nfbfilgL gwzI KrIdI sI), ies alfAUNs nUM Auh
Xog nvIN Chevrolet gwzI KrIdx, lIjL `qy lYx jF Aus leI ivwqI ivvsQf lYx smyN
vrq skdy hn[
• GM kfrz— GM kfrz rwKx vfly $3500 GM Card® Earnings qwk nvIaF Xog GM
gwzIaF 36 ivwcoN koeI iewk KrIdx smyN Aus dI kuwl KrId kImq vwl irzIm krvf skdy
hn (Vehicle Redemption Allowances `qy inrBr krdf hY)[ ies pRogRfm df pUrf
ivsQfr lYx leI, thegmcard.ca `qy jfE[
jfxkfrI sroq iehnF pRogRfmF bfry qusIN hor jfxkfrI Chevrolet zIlr qoN jF hyT
ilKy jfxkfrI kyNdrF qoN lY skdy ho:
• GM dI vYWbsfeIt chevrolet.ca `qy
• GM kstmr kyar sYNtr 1-800-GM-DRIVE (1-800-463-7483 `qy jF
1-800-263-3830 TDD vrqx vfilaF leI)
ENGINES Chevrolet products are equipped with engines produced by
GM Powertrain or other suppliers to GM worldwide. The engines in
Chevrolet products may also be used in other GM makes and models.
ASSEMBLY Chevrolet vehicles and their components are assembled or
produced by different operating units of General Motors, its subsidiaries
and suppliers. We sometimes find it necessary to produce Chevrolet
vehicles with different or differently sourced components than originally
scheduled. Since some options may be unavailable when your vehicle is
assembled, we suggest you verify that your vehicle includes the equipment
you ordered and that, if there were changes, that they are acceptable to you.
FLEET ORDERS Some standard content may be deleted on fleet orders.
See dealer for details.
AN IMPORTANT NOTE ABOUT ALTERATIONS AND WARRANTIES Installations
or alterations to the original equipment vehicle (or chassis) as distributed
by General Motors are not covered by the General Motors New Vehicle
Limited Warranty. The special body company, assembler, equipment
installer or upfitter is solely responsible for warranties on the body or
equipment and any alterations (or any effect of the alterations) to any of
the parts, components, systems or assemblies installed by GM. General
Motors is not responsible for the safety or quality of design features,
materials or workmanship of any alterations by such suppliers.
TRADEMARKS The marks appearing in this brochure including, but
not limited to, General Motors, GM, Chevrolet, the Chevrolet emblem,
Camaro, City Express, Colorado, Corvette, Cruze, Equinox, Impala, Malibu,
Silverado, Sonic, Spark, Suburban, Tahoe, Traverse, Trax, Volt and their
respective logos, emblems, slogans and vehicle model names and body
designs; and other marks such as Active Fuel Management, Allison,
DuraLife, Duramax, EcoTec3, ECOTEC, Find New Roads, Magnetic Ride
Control, Multi-Flex, MyLink, Smart Slide, StabiliTrak, Voltec and Vortec
are trademarks of General Motors LLC and/or General Motors of Canada
Limited, its subsidiaries, affiliates or licensors. ©Copyright 2014 General
Motors of Canada Limited. All rights reserved. OnStar, the OnStar emblem
and OnStar RemoteLink are registered trademarks of OnStar, LLC.
Apple, the Apple logo, iPad, iPhone, iPod, iTunes and Siri are trademarks
of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. BlackBerry is a
registered trademark of BlackBerry Limited. Bluetooth is a registered
trademark of Bluetooth SIG, Inc. Bose is a registered trademark of the
Bose Corporation. Boston Acoustics is a registered trademark of Boston
Acoustics, Inc. Brembo is a registered trademark of Brembo S.p.A. Facebook
is a registered trademark of Facebook Inc. Gracenote is a registered
trademark of Gracenote, Inc. Pioneer is a registered trademark of Pioneer
Electronics Canada, Inc. RECARO is a registered trademark of RECARO
Holding GmbH. SiriusXM, the SiriusXM logo, channel names and logos are
trademarks of SiriusXM Radio Inc. Stitcher and Stitcher SmartRadio are
registered trademarks of Stitcher SmartRadio Inc. Twitter is a trademark
of Twitter, Inc. YouTube is a registered trademark and Android is a
trademark of Google Inc. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance.
COPYRIGHT ©Copyright 2014 General Motors of Canada Limited. All rights
reserved. All text, images, graphics, and other materials in this brochure
are subject to the copyright and other intellectual property rights of
General Motors LLC and/or General Motors of Canada Limited. These
materials may not be reproduced, distributed or modified without the
express written permission of General Motors LLC and/or General Motors
of Canada Limited.
Printed in Canada, January 2015
1 Visit onstar.ca for coverage maps, details and system limitations. Services and
connectivity may vary by model and conditions. OnStar with 4G LTE connectivity is
available on select vehicle models and in select markets. Customers will be able to
access OnStar services only if they accept the OnStar User Terms and Privacy
Statement (including software terms). OnStar acts as a link to existing emergency
service providers. After the trial period (if applicable), an active OnStar service plan
is required.
2 Devices must be WPA2 compliant with active OnStar service and data plan. Wi-Fi
devices manufactured prior to 2006 may not be compatible. Please consult your
device manufacturer for information regarding the WPA2 security protocol and
Wi-Fi device compatibility. Vehicle must be started or in accessory mode to access
Wi-Fi. Visit onstar.ca for system details and limitations.
3 Full functionality requires compatible Bluetooth and smartphone, and USB
connectivity for some devices. MyLink on Spark, Sonic and Trax does not include
functionality such as enhanced voice recognition, Gracenote and CD player. MyLink
on Camaro does not include CD player. MyLink on Traverse does not include
Gracenote functionality. Visit MyLink.Chevrolet.ca for more details.
4 Available in 10 Canadian provinces and the 48 contiguous United States.
Subscription sold separately after trial period. If you decide to continue your service
at the end of your trial subscription, the plan you choose will automatically renew
and bill at then-current rates until you call 1-877-209-0079 to cancel. Other fees and
taxes will apply. All fees and programming subject to change. See SiriusXM “Terms &
Conditions” and complete details at siriusxm.ca.
5 Requires available Chevrolet MyLink and compatible iPhone running iOS 6 or later.
6Fuel consumption estimates based on GM preliminary testing in accordance with
new 2015 Model Year Government of Canada approved test methods. Refer to
vehicles.nrcan.gc.ca for details. Your actual fuel consumption may vary.
7 Based on WardsAuto.com 2014 Small Pickup segment and latest competitive
information at time of printing. Excludes other GM models. 2015 Chevrolet Colorado
with available 3.6L V6 engine. Fuel consumption estimates based on GM preliminary
testing in accordance with the new 2015 Model Year Government of Canada
approved test methods. Refer to vehicle.nrcan.gc.ca for details. Your actual fuel
consumption may vary.
8 Full charge required. Your actual range will vary based on conditions.
9 For more information, visit iihs.org/ratings.
10 U.S. Government 5-Star Safety Ratings are part of the National Highway
Traffic Safety Administration’s (NHTSA’s) New Car Assessment Program
(www.SaferCar.gov).
11 Before making a lane change, always check the Side Blind Zone Alert display,
check the exterior and interior rear-view mirrors, look over your shoulder for
vehicles and hazards, and start the turn signal.
12 2015 models shown. The Chevrolet Malibu, Chevrolet Silverado HD and Chevrolet
Suburban received the lowest number of problems per 100 vehicles in the Midsize
Car, Large Heavy Duty Pickup and Large SUV (tie) segments in the J.D.Power 2014
Initial Quality Study.℠ Study based on responses from 86,118 new-vehicle owners,
measuring 239 models and measures opinions after 90 days of ownership.
Proprietary study results are based on experiences and perceptions of owners
surveyed in February–May 2014. Your experiences may vary. Visit jdpower.com.
13 Whichever comes first. Additional conditions and limitations apply. See dealer
for details
14 Limit of four complimentary Lube-Oil-Filter services in total. Fluid top-offs,
inspections, tire rotations, wheel alignments and balancing, etc., are not covered.
15 The Volt battery warranty covers 161 battery components in addition to the
thermal management system, charging system and electric drive components.
16 Included on most Chevrolet models for 6 months. Included on Volt for 12 months.
Not available on City Express. Visit onstar.ca for coverage map, details and system
limitations. Services vary by model and conditions. Customers will be able to access
OnStar services only if they accept the OnStar User Terms and Privacy Statement
(including software terms). OnStar acts as a link to existing emergency service
providers. After the trial period (if applicable), an active OnStar service plan is required.
17 Not available on City Express. The OnStar Basic Plan is available for five years
from the date of delivery of the eligible new 2015 Model Year vehicle and is
transferable. It includes Vehicle Diagnostics (capabilities vary by model),
Dealer Maintenance Notification and access to RemoteLink Key Fob Services
(available on select Apple, Android, BlackBerry and Windows devices). Please visit
onstar.ca/mobile for more details. The OnStar Basic Plan does not include any
Emergency Services, Automatic Crash Response, Stolen Vehicle Assistance, live
Advisor service, or Hands-Free Calling. These and other services are available under
a paid plan. See OnStar User Terms and Privacy Statement (including software
terms) for more details. If you sell your vehicle or wish to cancel use of Basic Plan
Services, you must contact OnStar at 1.888.4.ONSTAR (1.888.466.7827).
18 Requires available Chevrolet MyLink. BringGo app must be purchased separately.
Requires compatible smartphone. Data plan rates apply
19 From 2014 Chevrolet Sonic KBB Expert Review on Kelley Blue Book’s KBB.com.
Kelley Blue Book is a registered trademark of Kelley Blue Book Co., Inc.
20 2015 Chevrolet Sonic with 1.4L turbocharged engine and 6-speed manual
transmission. Fuel consumption estimates based on GM preliminary testing in
accordance with new 2015 Model Year Government of Canada approved test
methods. Refer to vehicles.nrcan.gc.ca for details. Your actual fuel consumption
may vary.
21 Always use safety belts and the correct restraint for your child’s age and size.
Even in vehicles equipped with the Passenger Sensing System, children are safer
when properly secured in a rear seat in the appropriate infant, child or booster seat.
Never place a rear-facing infant restraint in the front seat of any vehicle equipped
with a passenger airbag. See the Owner’s Manual and the child safety seat
instructions for more safety information.
22 2015 Chevrolet Cruze Eco with 6-speed manual transmission. Fuel consumption
estimates based on GM preliminary testing in accordance with new 2015 Model Year
Government of Canada approved test methods. Refer to vehicles.nrcan.gc.ca for
details. Your actual fuel consumption may vary.
23 Data plan rates apply.
24 2015 Chevrolet Trax front-wheel drive (FWD) with 6-speed manual transmission.
Fuel consumption estimates based on GM preliminary testing in accordance with
new 2015 Model Year Government of Canada approved test methods. Refer to
vehicles.nrcan.gc.ca for details. Your actual fuel consumption may vary.
25 2015 Chevrolet Equinox front-wheel drive (FWD) equipped with a 2.4L 4-cylinder
engine. Fuel consumption estimates based on GM preliminary testing in accordance
with new 2015 Model Year Government of Canada approved test methods. Refer to
vehicles.nrcan.gc.ca for details. Your actual fuel consumption may vary.
26 Available on select Apple, Android, BlackBerry and Windows devices. Requires an
active OnStar service plan. Services vary by device, vehicle, conditions and the type
of service plan you have. Please visit onstar.ca/mobile for vehicle availability, system
limitations and further details.
27 Requires Apple or Android platform.
28 Cargo and load capacity limited by weight and distribution.
29 Standard on LS and 1LT. Available on 2LT. LTZ shown seats seven.
30 Based on WardsAuto.com 2014 Large Cross/Utility Vehicle segment and latest
competitive information at time of printing. Excludes other GM models.
31 Requires available automatic transmission.
32 At time of printing, detailed map coverage is available for most major urban areas
of the United States and for certain metropolitan areas of Canada (Vancouver,
Calgary, Edmonton, Winnipeg, Windsor, London, Toronto, Ottawa, Montreal,
Quebec City and Halifax). Coverage is significantly limited outside these areas.
33 Requires available automatic transmission and factory-installed and enabled
remote vehicle starter system.
34 Not available on City Express. Capabilities vary by model. Visit onstar.ca for
details and system limitations.
35 Subject to eligibility.
36 Program subject to change.
37 Available at extra cost.
38 OnStar acts as a link to existing emergency service providers. Not all vehicles can
transmit all crash data.
CHEVROLET.Ca
facebook.com/
chevroletcanada
190-15-B-062P
twitter.com/
chevroletcanada
youtube.com/
chevroletcanada
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement