Daikin | RTSYQ20PAY1 | rtsyq-pa_om_3p201178-13s_no

00_CV_3P201178-13S.fm Page 1 Wednesday, January 18, 2012 2:42 PM
OPERATION MANUAL
System air conditioner
Operation manual
VRVIII-C System air conditioner
English
Betriebsanweisung
VRVIII-C System Klimaanlage
Deutsch
Manuel d’utilisation
Conditionneur d’air VRVIII-C System
Français
Рóêоводство по эêсплóатации
Ðóññêèé
Кондиционер системы VRVIII-C
RTSYQ10PAY1
RTSYQ14PAY1
RTSYQ16PAY1
RTSYQ20PAY1
Bruksanvisning
VRVIII-C System Klimaanlegg
Bruksanvisning
VRVIII-C System luftkonditionerare
Norsk
Svenska
Polski
00_CV_3P201178-13S.fm Page 2 Wednesday, January 18, 2012 2:42 PM
Thank you for purchasing this Daikin air conditioner.
Carefully read this operation manual before using the
air conditioner. It will tell you how to use the unit properly and help you if any trouble occurs. After reading
the manual, keep it in your custody for future reference.
See also the operation manual included with the indoor
unit for details on the indoor unit.
Store the operation manual included with the indoor
unit together with this operation manual in a safe place.
After receiving the warranty card from the dealer, store
it in a safe place.
Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, daß Sie
sich für ein Klimagerät von Daikin entschieden haben.
Lesen Sie sich diese Bedienungsanweisung sorgfältig
durch, bevor Sie das Klimagerät in Betrieb nehmen.
Hier erfahren Sie, wie Sie das Gerät korrekt betreiben.
Zudem hilft sie Ihnen, falls Störungen auftreten sollten.
Bewahren Sie die Anweisung gut auf, wenn Sie sie
durchgelesen haben, damit Sie auch später noch darin
nachschlagen können.
Schlagen Sie bezüglich Einzelheiten über das
Innengerät auch in der Bedienungsanleitung des
Innengerätes nach.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des
Innengerätes zusammen mit dieser Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.
Nachdem Sie die Garantiekarte von Ihrem Händler erhalten haben, bewahren Sie sie an einem sicheren Ort
auf.
Nous vous remercions d’avoir acheté ce climatiseur
Daikin. Lisez soigneusement ce manuel d’utilisation
avant d’utiliser le climatiseur. Il vous enseignera à utiliser correctement l’unité et vous aidera en cas de
panne. Après avoir lu le manuel, rangez-le en vue
d’une utilisation ultérieure.
Pour plus de détails concernant l’unité intérieure,
reportez-vous également au manuel d’utilisation
accompagnant l’unité intérieure.
Conservez le manuel d’utilisation accompagnant l’unité
intérieure avec ce manuel d’utilisation dans un endroit
sûr.
Après avoir reçu la carte de garantie du revendeur, conservez-la dans un endroit sûr.
Спасибо за поêóпêó данноãо êондиционера
фирмы Daikin. До начала работы с
êондиционером внимательно изóчите данное
рóêоводство по эêсплóатации. В нем излаãаются
правила надлежащеãо пользования óстройством
и приводятся реêомендации пользователю по
поисêó и óстранению неисправностей. После
изóчения рóêоводства сохраните еãо для
обращений в бóдóщем.
Подробная информация по внóтреннемó блоêó
приведена в рóêоводстве по эêсплóатации,
прилаãаемомó ê внóтреннемó блоêó.
Храните рóêоводство по эêсплóатации,
прилаãаемое ê внóтреннемó блоêó, вместе с
данным рóêоводством по эêсплóатации в
надежном месте.
Полóчив ãарантийный талон от дилера, спрячьте
еãо в надежное место.
Takk for at du kjøpte dette Daikin-klimaanlegget. Les
denne bruksanvisningen nøye før du tar klimaanlegget i
bruk. Den beskriver hvordan du skal bruke denne
enheten på riktig måte, og vil være til hjelp hvis det
skulle oppstå noen problemer senere. Etter å ha lest
bruksanvisningen, ta vare på den for eventuell fremtidig
bruk. Les også bruksanvisningen som følger med
innendørsenheten for detaljer angående innendørsenheten.
Ta vare på bruksanvisningen som følger med
innendørsenheten sammen med denne bruksanvisningen på et trygt sted. Etter å ha fått et garantikort fra
butikken, oppbevar det på et trygt sted.
Tack för inköpet av denna Daikin luftkonditionerare. Läs
denna bruksanvisning noggrant innan luftkonditioneraren tas i bruk. Däri finns anvisningar för hur enheten
används på rätt sätt och hjälp om något problem skulle
uppstå.
Efter att ha läst igenom bruksanvisningen, spara den
som referens för framtiden.
Se även bruksanvisningen som medföljde inomhusenheten angående detaljer om inomhusenheten.
Förvara bruksanvisningen som medföljde inomhusenheten tillsammans med denna bruksanvisning på ett
säkert ställe.
Efter att ha mottagit garantikortet från återförsäljaren,
ska det förvaras på ett säkert ställe.
00_CV_3P201178-13S.fm Page 4 Wednesday, January 18, 2012 2:42 PM
1
2
3
4
Double-flow Multi-flow
6-1
5
Corner
Double-flow Multi-flow
Ceiling Suspended
Ceiling Suspended
Wall Mounted
Wall Mounted
6-2
Corner
00_CV_3P201178-13S.fm Page 5 Wednesday, January 18, 2012 2:42 PM
7
10
8
9
11
05_NO_3P201178-13S.fm Page 1 Friday, January 27, 2012 10:26 AM
RTSYQ10PAY1
RTSYQ14PAY1
RTSYQ16PAY1
RTSYQ20PAY1
VRVIII-C System Klimaanlegg
INNHOLDSFORTEGNELSE
1. SIKKERHETSFORANSTALTNINGER ............ 1
2. SPESIFIKASJONER....................................... 4
3. HVA MAN MÅ GJØRE FØR BRUK ................ 4
4. FJERNKONTROLL: NAVN OG
FUNKSJONER PÅ HVER KNAPP OG
DISPLAY ......................................................... 5
5. DRIFTSRADIUS ............................................. 6
6. BETJENINGSMÅTE ....................................... 6
7. OPTIMAL DRIFT ............................................ 9
8. SESONGVEDLIKEHOLD ............................... 9
9. FØLGENDE SYMPTOMER ER IKKE
FEIL PÅ KLIMAANLEGGET ......................... 10
10. FEILSØKING ................................................ 11
Den engelske teksten er den opprinnelige anvisningen. Andre språk er oversettelser av den opprinnelige anvisningen.
1. SIKKERHETSFORANSTALTNINGER
For å få mest mulig ut av klimaanleggets funksjoner
og for å unngå funksjonsfeil på grunn av feil bruk,
vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du
tar enheten i bruk.
Dette klimaanlegget er klassifisert som “vare som
ikke er tilgjengelig for almenheten”.
Forholdsreglene som er beskrevet herved er
klassifisert som ADVARSEL og FORSIKTIG.
Begge inneholder viktig informasjon angående
sikkerheten. Husk å overholde alle forholdsreglene.
ADVARSEL ..... Hvis man ikke følger disse
instruksjonene skikkelig, kan
det oppstå skader på pesoner
eller tap av liv.
FORSIKTIG..... Hvis man ikke følger disse
instruksjonene skikkelig, kan
det oppstå skader på ting eller
personer, som kan være alvorlige avhengig av situasjonen.
Etter å ha lest den, oppbevar bruksanvisningen
på et egnet sted slik at du kan bla i det når du
skulle trenge det. Hvis apparatet blir overført til
en annen bruker, husk å gi ham eller henne bruksanvisningen også.
1
Bruksanvisning
ADVARSEL
Husk at direkte eksponering til kjølig eller
varmluft fra klimaanlegget over lang tid, eller
til luft som er for varm eller for kald kan være
skadelig for din kropp og helse.
Hvis klimaanlegget ikke funksjonerer riktig
(lukter brent etc.), slå av strømforsyningen til
klimaanlegget og ta kontakt med din lokalforhandler.
Hvis man fortsetter å bruke anlegget under slike
forhold, kan det oppstå funksjonsfeil, elektrisk støt
eller brannfare.
Rådfør deg med din lokalforhandler angående
installasjonsarbeidet.
Hvis du gjør det selv kan det føre til vannlekkasje,
elektrisk støt eller brannfare.
Rådfør deg med din lokalforhandler angående
modifikasjoner, reparasjon eller vedlikehold
av klimaanlegget.
Feil håndverksmessig arbeid kan resultere i vannlekkasje, elektrisk støt eller brannfare.
Ikke stikk inn ting, inklusiv stanger, fingre osv.,
inn i luftinnløpet eller –utløpet.
Det kan oppstå personskader hvis man kommer i
kontakt med klimaanleggets høyhastighetsvifteblader.
Pass på at det ikke oppstår brann ved
kjølevæskelekkasje.
Hvis klimaanlegget ikke fungerer riktig, dvs. det
ikke genererer kjølig og varm luft, kan dette være
på grunn av kjølevæskelekkasje.
Ta kontakt med forhandleren for å få hjelp.
Kjølevæsken som brukes av klimaanlegget er uten
risiko og lekker vanligvis ikke.
Men, hvis en lekkasje skulle oppstå, kan kontakt
med en åpen brenner, varmeovn eller komfyr føre
til dannelse av farlige stoffer. Slå av klimaanlegget
og ta kontakt med forhandleren. Pass på å slå klimaanlegget på igjen etter at en kvalifisert reparatør bekrefter at lekkasjen er blitt reparert.
Snakk med din lokalforhandler hvis det skulle
skje en kjølevæskelekkasje.
Hvis klimaanlegget blir installert i et lite rom, er det
nødvendig å ta forholdsregler slik at mengden
kjølevæske som har lekket ut ikke overstiger konsentrasjonsgrensen i tilfelle lekkasje. Ellers kan
dette føre til en ulykke på grunn av oksygenmangel.
Kontakt profesjonelle folk angående tilknytning av ekstrautstyr, og husk å bruke kun
ekstrautstyr som er spesifisert av
leverandøren.
Hvis det skulle oppstå noen feil på grunn av ditt
arbeid, kan dette føre til vannlekkasje, elektrisk
støt eller brann.
Norsk
05_NO_3P201178-13S.fm Page 2 Friday, January 27, 2012 10:26 AM
Rådfør deg med din lokalforhanler angående
omplassering eller ominstallering av klimaanlegget.
Feil installasjon kan føre til lekkasje, elektrisk støt
eller brannfare.
Husk å bruke sikringer som har riktig amperetall.
Ikke bruk ukurante sikringer, kobber eller andre
ledninger som erstatning, fordi dette kan føre til
elektrisk støt, brann, personskader eller skader på
enheten.
Husk å installere en jordfeilbryter.
Hvis du ikke installerer en jordfeilbryter kan dette
føre til elektrisk støt eller brann.
Husk å jorde enheten.
Ikke jord enheten til et vann/varmerør, lynavlederstang eller telefonjordledning. Feil jording kan føre
til elektrisk støt eller brann.
Et kraftig strømstøt fra lyn eller andre kilder kan
føre til skader på klimaanlegget.
Ta kontakt med din lokalforhandler hvis klimaanlegget skulle komme under vann, på
grunn av en naturkatastrofe, slik som oversvømmelse eller taifun.
Ikke bruk klimaanlegget under slike forhold, ettersom det kan oppstå funksjonsfeil, elektrisk støt
eller brann.
Bruk fjernkontrollen til å slå klimaanlegget av
og på. Bruk aldri strømforsyningsbryteren til
dette formålet.
Ellers kan det oppstå brann eller vannlekkasje.
Dessuten, hvis det finnes en automatisk tilbakestillingsknapp mot strømsvikt og strømmen kommer
på igjen, vil viften plutselig gå rundt, noe som kan
føre til personskader.
Ikke bruk produktet i luft som er forurenset
med oljedamp, så som damp fra matolje eller
maskinolje.
Oljedamp kan føre til sprekkskader, elektrisk støt
eller brann.
Ikke bruk produktet på steder med mye
oljerøyk, så som i rom der det lages mat, eller
på steder med brannfarlige gasser, etsende
gasser eller metallstøv.
Hvis man bruker produktet under slike forhold kan
det oppstå brann eller funksjonsfeil.
Ikke bruk brannfarlige materialer (f. eks. hårspray eller insektmidler) i nærheten av produktet.
Ikke rengjør produktet med organiske løsemidler så som malingstynner.
Bruken av organiske løsemidler kan føre til
sprekkskader på produktet, elektrisk støt eller
brann.
Husk å reservere en strømtilkopling bare for
klimaanlegget.
Bruk av en hvilken som helst annen strømtilkopling
kan føre til varmedanning, brann eller funksjonsfeil
på produktet.
Norsk
Snakk med din forhandler angående rensing
av innsiden på klimaanlegget.
Feil rensing kan føre til at plastikkdeler går i stykker, at det skjer vannlekkasje og andre skader,
såvel som elektrisk støt.
Ikke bruk klimaanlegget når du bruker et
røykdannende insektmiddel.
Hvis du ikke følger dette rådet kan det hende at
kjemikalier setter seg fast på enheten, noe som
kan være farlig for helsen til folk som er overfølsome mot kjemikalier.
FORSIKTIG
Ikke bruk klimaanlegget til noe annet formål
enn det det er ment til.
Ikke bruk klimaanlegget til å avkjøle presisjonsinstrumenter, mat, planter, dyr eller kunst ettersom
dette kan påvirke negativt yteevnen, kvaliteten og/
eller levetiden til gjenstanden.
Ikke ta av bekskyttelsesgitteret på utendørsenhetens vifte.
Gitteret beskytter mot enhetens høyhastighetsvifte som ellers kan forårsake personskader.
For å unngå oksygenmangel, forsikre deg om
at rommet er skikkelig ventilert hvis utstyr så
som en brenner blir brukt sammen med klimaanlegget.
Etter bruk over lengre tid, sjekk enhetens
stativ og festeinnretning for å se om de er skadet.
Hvis de blir etterlatt i skadet tilstand kan enheten
falle ned og forvolde personskader.
Ikke plasser brennbare sprayer, og bruk heller
ikke spraybeholdere i nærheten av enheten,
ettersom dette kan føre til brann.
Ikke plasser brennbare beholdere, så som
spraybokser, nærmere enn 1 m fra utblåsningsåpningen.
Beholderne kan eksplodere på grunn av at varmluften fra innendørs- eller utendørsenheten vil
påvirke dem.
Før rensning, husk å avbryte driften av
enheten, slå av strømmen eller ta ut strømkabelen.
Ellers kan det oppstå elektrisk støt eller personskader.
Ikke tørk kontrolldriftspanelet med rensebensin, tynner, kjemisk tørkeklut o.l.
Panelet kan bli avfarget eller belegget kan flasse
av. Hvis det er veldig skittent, væt en klut i et vannfortynt nøytralt rengjøringsmiddel, vri den godt og
tørk panelet rent. Deretter tørk det med en annen
tørr klut.
For å unngå elektrisk støt, ikke betjen enheten
med våte hender.
2
05_NO_3P201178-13S.fm Page 3 Friday, January 27, 2012 10:26 AM
Ikke plasser ting som er følsome overfor fuktighet rett under innendørs- eller utendørsenheten.
Under visse forhold, kan kondens fra hovedenheten eller kjølerørene, luftfilterskitt eller
avløpsperring forårsake drypp, noe som kan føre
til at gjenstanden råtner eller ikke virker.
Ikke plasser apparater med åpen flamme på
steder som er utsatt for luftstrømmen fra
enheten, ettersom dette svekker brennerens
forbrenning.
Ikke plasser en varmeovn rett under enheten,
ettersom varmluften som oppstår kan forårsake formforandringer.
Ikke la barn stige opp på utendørsenheten, og
ikke plasser ting på den.
Fall eller velting kan resultere i personskader.
Husk at barn, planter eller dyr ikke skal
utsettes direkte for luftstrømmen fra enheten,
da dette kan resultere i uønskede bivirkninger.
Ikke vask klimaanlegget eller fjernkontrollen
med vann, ettersom dette kan føre til elektrisk
støt eller brann.
Ikke plasser vannbeholdere (blomstervaser
osv.) på enheten, ettersom dette kan føre til
elektrisk støt eller brann.
Ikke sett opp klimaanlegget på et sted der det
er fare for lettantennelige gasslekkasjer.
Hvis det skulle skje en gasslekkasje kan gassansamlingen i nærheten av klimaanlegget resultere i
brannfare.
Foreta installasjonen av avløpsrørledningen på
riktig måte slik at det fører til fullstendig avløp.
Hvis installasjonen av avløpsrørledningen ikke
foretas på riktig måte, vil væske ikke kunne renne
ut. Dette kan føre til at skitt eller avfall setter seg
fast i avløpsrøret og føre til vannlekkasje.
Hvis dette skulle skje, slå klimaanlegget av og be
din forhandler om hjelp.
Apparatet er ikke ment til å bli brukt av ubevoktede småbarn eller personer som ikke er
skikket til å bruke klimaanlegg.
Det kan føre til personskader eller elektrisk støt.
Barn bør bli passet på slik at de ikke leker med
enheten eller fjernkontrollen.
Hvis et barn skulle bruke dem på feil måte, kan
dette føre til personskader eller elektrisk støt.
For å unngå personskader, ikke ta på luftinntaket eller aluminiumsfinnene.
Ikke plasser gjenstander i nærheten av
utendørsenheten og ikke la blader eller annet
avfall samles nær enheten.
Blader kan bli til en drivbenk for smådyr som kan
komme seg inn i enheten. Inne i enheten kan disse
forårsake funksjonsfeil, røykutvikling eller brann
hvis de kommer i kontakt med de elektriske
delene.
3
Blokker ikke luftinntaksåpningen eller –uttaksåpningen.
Svekket luftstrøm kan føre til inadekvat drift eller
andre problemer.
La ikke barn leke på eller i nærheten av
utendørsenheten.
Hvis de ved en feiltagelse skulle komme bort i
enheten kan dette føre til personskader.
Slå av strømmen hvis du ikke skal bruke
enheten over en lengre periode.
Ellers kan enheten bli het og begynne å brenne på
grunn av støvansamling.
Ta aldri på fjernkontrollens indre deler.
Ikke ta av frontpanelet. Hvis man tar på visse indre
deler, vil dette forårsake elektrisk støt og skade på
enheten. Vennligst snakk med forhandleren
angående sjekk og justering av de indre delene.
Ikke la fjernkontrollen stå på et sted der det er
fare for at den skal bli våt.
Hvise vann kommer seg inn i fjernkontrollen er det
fare for elektrisk lekkasje eller skade på de elektroniske komponentene.
Trykk aldri på fjernkontrollknappene med en
hard, spiss gjenstand.
Fjernkontrollen kan bli skadet.
Vær forsiktig når du renser luftfilteret eller kontrollerer det.
Man må jobbe høyt oppe, noe som krever stor forsiktighet.
Hvis plattformen er ustabil kan man falle ned, noe
som kan føre til personskader.
[Installeringssted]
• Husk å plassere klimaanlegget på et sted som
har nok lufttilgang og som ikke er omringet av
hindringer.
• Ikke bruk klimaanlegget på følgende steder.
a. Steder der det finnes damp fra mineralolje, så
som skjærjeolje.
b. Steder så som kystområder der det er mye salt
i luften.
c. Steder så som kurbad der det er mye svovel i
luften.
d. Steder så som fabrikker der strømspenningen
variere mye.
e. I biler, båter eller i andre transportmidler.
f. Steder så som kjøkkener der olje kan sprute ut
og det er damp i luften.
g. Steder der apparater som lager elektromagnetiske bølger finnes.
h. Steder med syreaktig eller alkalisk damp.
i. Steder der falne blader samles eller der ugress
vokser tett sammen.
• Ta forholdsregler mot snø.
Snakk med din forhandler angående detaljer for
forholdsregler mot snø, så som bruk av snøvernpresenning.
Norsk
05_NO_3P201178-13S.fm Page 4 Friday, January 27, 2012 10:26 AM
[Elektrisk arbeid]
• Ikke prøv å utføre elektrisk arbeid eller jordningsarbeid med mindre du er kvalifisert til det.
Snakk med din forhandler angående elektrisk
arbeid og jordningsarbeid.
• Bruk en strømkrets som er reservert til klimaanlegget.
[Hør nøye etter driftslyden]
• Husk å bruke følgende steder.
a. Steder som kan motstå på en tilstrekkelig måte
tyngden på klimaanlegget og dempe driftslyden
og vibrasjonene fra klimaanlegget.
b. Steder der varmluft fra luftåpningen på
utendørsenheten eller driftslyden på
utendørsenheten ikke forstyrrer naboene.
• Husk at det ikke skal være hindringer i
nærheten av utendørsenheten.
Hindringer i nærheten av utendørsenheten kan
føre til forminsket drift på utendørsenheten eller til
høyere driftslyd på utendørsenheten.
• Snakk med din forhandler hvis klimaanlegget
skulle lage uvanlig støy.
[Avløp via avløpsrøret]
• Sjekk at avløpsrøret er installert riktig for at
vannet kan renne ut.
Hvis vannet ikke renner ut når klimaanlegget er i
kjøledrift, betyr det at avløpsrøret kan være tilstoppet av støv eller skitt, noe som kan føre til vannlekkasje fra innendørsenheten.
Slå av klimaanlegget og ta kontakt med din forhandler.
2. SPESIFIKASJONER
Modell
Systemnavn
Uavhengig enhet
RTSYQ10PAY1
RTSQ10PAY1
BTSQ20PY1
RTSYQ14PAY1
RTSQ14PAY1
BTSQ20PY1
3N~
50
380-415
40,0
45,0
1680×1240×765
+1570×460×765
338+110
Strømtilførsel
Fase
Frekvens
Spenning
Nominell kjølekapasitet
Nominell varmekapasitet
(Hz)
(V)
(kW)
(kW)
Dimensjoner H×B×D
(mm)
Vekt
Kjølevæske
type
ladning (*1)
Prøvetrykk
Høy side
(kg)
3N~
50
380-415
28,0
31,5
1680×930×765
+1570×460×765
257+110
(kg)
R410A
10,5
R410A
11,7
(bar)
(MPa)
(bar)
(MPa)
40
4,0
33
3,3
40
4,0
33
3,3
Lav side
Norsk
Modell
Systemnavn
Uavhengig enhet
RTSYQ16PAY1
RTSQ16PAY1
BTSQ20PY1
RTSYQ20PAY1
RTSQ8PAY1
RTSQ12PAY1
BTSQ20PY1
Strømtilførsel
Fase
Frekvens
Spenning
Nominell kjølekapasitet
Nominell varmekapasitet
(Hz)
(V)
(kW)
(kW)
3N~
50
380-415
45,0
50,0
Dimensjoner H×B×D
(mm)
1680×1240×765
+1570×460×765
Vekt
Kjølevæske
type
ladning (*1)
Prøvetrykk
Høy side
(kg)
344+110
3N~
50
380-415
56
63
1680×930×765
+1680×930×765
+1570×460×765
205+257+110
(kg)
R410A
11,7
R410A
9,4+10,9
(bar)
(MPa)
(bar)
(MPa)
40
4,0
33
3,3
40
4,0
33
3,3
Lav side
*1: Kjølevæskeladning ved fabrikklevering
[INFORMASJON I FORBINDELSE MED MILJØET]
Dette produktet inneholder fluorinerte drivhusgasser som faller under Kyotoprotokollen.
Type kjølevæske: R410A, GWP(*) verdi: 1975
(*)GWP=Global Warming Potential (potensialet for
global oppvarming)
Avhengig av europeiske eller locale bestemmelser
kan det være nødvendig med periodiske inspeksjoner mot kjølevæskelekkasjer.
Ta kontakt med din installatør for mer informasjon.
3. HVA MAN MÅ GJØRE FØR BRUK
Denne bruksanvisningen er for følgende system
med standardkontroll. Før bruk, ta kontakt med din
Daikin-forhandler for å forhøre deg angående driften
som passer til din systemtype og betegnelse.
Hvis din installasjon har et skreddersydd kontrollsystem, spør Daikin-forhandleren hva slags drift
som passer best til ditt system.
Utendørsenheter (Se tegning 1)
Driftsmoduser
Inverterer serier
Varmepumper RTSYQ serier
• Navn og funksjoner på delene (Se tegning 1)
1. Utendørsenheten
2. Innendørsenheten
3. Fjernkontrollen
4. Luftinntak
5. Luftuttak
6. Kjølevæskerør
4
05_NO_3P201178-13S.fm Page 5 Friday, January 27, 2012 10:26 AM
4. FJERNKONTROLL: NAVN OG
FUNKSJONER PÅ HVER KNAPP
OG DISPLAY (Se tegning 2)
1. På/Av-knapp
Trykk på knappen og systemet settes i gang.
Trykk på knappen en gang til og systemet stopper.
2. Driftslampe (rød)
Lampen lyser opp når systemet er i drift.
3. Display “
” (kontrollert veksling)
Det er ikke mulig å omkople varmt/kjølig med en
fjernkontroll som viser dette ikonet.
Se kapittelet “6-5 INSTILLING AV MASTER
FJERNKONTROLLEN”.
16. Inspeksjon/prøvedrift-knapp
Denne knappen blir bare brukt av kvalifisert personale for vedlikeholdsgrunner.
17. Tidsprogrammeringsknapp
Bruk denne knappen til å bestemme tid for programmeringen av start og/eller stopp.
Se kapittelet “6-4 SYSTEMETS PROGRAMMERING START OG STOPP MED TIMER”.
18. Temperaturinstillingsknapp
Bruk denne knappen for å innstille ønsket temperatur.
Se kapittelet “6-1 KJØLING, OPPVARMING OG
BARE-VIFTE DRIFT”.
19. Filtersignal tilbakestillingsknapp
Se bruksanvisningen for innendørsenheten.
” (luftstrømklaff)
4. Display “
Se kapittelet “6-3 JUSTERING AV LUFTSTRØMRETNINGEN”.
20. Viftehastighetskontrollknapp
Trykk på denne knappen for å velge viftehastigheten du ønsker.
5. Display “
” (ventilasjon/luftrensing)
Dette displayet viser at ventilasjonsenheten er i
drift. (Dette er tillegsutstyr.)
21. Driftsmodusvalgknapp
• Trykk på denne knappen for å velge driftsmodusen du ønsker.
• Trykk å denne knappen for å angi master
fjernkontrollen.
Se kapittelet “6-5 INNSTILLING AV MASTER
FJERNKONTROLLEN”.
” (valgt temperatur)
6. Display “
Dette displayet viser temperaturen som du har
valgt.
”“
”“
”“
” (driftsmodus)
7. Display “
Dette displayet viser nåværende driftsmodus.
8. Display “ ” (programmert tid)
Dette displayet viser programmert tid for systemstart og –stop.
9. Display “
TEST ” (inspeksjon/prøvedrift)
Når man trykker på inspeksjon/prøvedrift-knappen, viser diplayet modusen systemet virkelig
befinner seg i.
” (under sentralisert kon10. Display “
troll)
Når displayet viser dette, er systemet under sentralisert kontroll. (Dette er ikke en standardspesifikasjon.)
” (viftehastighet)
11. Display “
Dette displayet viser viftehastigheten som du har
valgt.
” (på tide å rense luftfilteret)
12. Display “
Se bruksanvisningen for innendørsenheten.
” (avising/varmstart)
13. Display “
Se “FORKLARING PÅ OPPVARMINGSDRIFTEN” i kapittel 6-1.
14. Timer modus start/stopp-knapp
Se kapittelet “6-4 SYSTEMETS PROGRAMMERING START OG STOPP MED TIMER”.
22. Luftstrømretningsknapp
Se kapittelet “6-3 JUSTERING AV LUFTSTRØMRETNINGEN”.
23. Termistor
Den måler romtemperaturen i nærheten av
fjernkontrollen.
24. Disse knappene blir brukt når ventilasjonsenheten er blitt installert (tilleggsutstyr)
Se bruksanvisningen for ventilasjonsenheten.
OBS
• Legg ikke kontrollen der den blir utsatt for direkte
sollys. LCD-displayet kan bli avfarget, slik at man
ikke kan se data.
• Dra aldri i og vri aldri fjernkontrollens elektriske
ledning.
Dette kan nemlig føre til at enheten svikter.
• Ikke la spisse eller harde gjenstander komme i
kontakt med fjernkontrollens knapper.
Fjernkontrollen kan bli skadet eller ødelagt.
• I motsetning til faktiske driftssituasjoner, viser displayet i tegning 2 alle mulige indikasjonene.
• Tegning 2 viser fjernkontrollen med åpent lokk.
• For FXS, FXM, FXL og FXN, er knappen (22) for
justering av luftstømretningen ikke tilgjengelig og
displayet (4) viser “NOT AVAILABLE” når den blir
trykt på.
15. Timer på/av-knappen
Se kapittelet “6-4 SYSTEMETS PROGRAMMERING START OG STOPP MED TIMER”.
5
Norsk
05_NO_3P201178-13S.fm Page 6 Friday, January 27, 2012 10:26 AM
5. DRIFTSRADIUS
For sikker og effektiv drift, bruk systemet innenfor
følgende temperatur- og fuktighetsintervaller.
KJØLING
OPPVARMING
utendørstemperatur
–5°~43°CDB
–25°~15,5°CWB
innendørstemperatur
14°~25°CWB
15°~27°CDB
≤ 80%
–
innendørsfuktighet
JUSTERING (Se tegning 3)
For å justere ønsket temperatur, viftehastighet
og luftstrømretning (kun for fjernkontrollene
BRC1A51: FXC, FXF, FXH, FXK, FXA), gjør
det som er beskrevet nedenfor.
3
For hver gang man trykker på denne
knappen heves eller senkes innstillingen
med 1°C.
OBS
• Kjøledrift:
Hvis klimaanlegget blir brukt kontinuerlig mens
innendørstemperaturen er 21°C eller lavere og
fuktigheten er 80% eller høyere, kan det skje ising
på innsiden av innendørsenheten, noe som kan
føre til vannlekkasje.
• Oppvarmingsdrift:
For å beskytte apparatet, kan klimaanlegget
komme til å avbryte driften hvis utendørstemperaturen er 21°C eller høyere.
OBS
• Innstill temperaturen innenfor driftsintervallene.
• Temperaturinnstillingen kan ikke foretas for
bare-vifte-drift.
4
6-1 KJØLING, OPPVARMING OG BAREVIFTE-DRIFT
BETJENING AV SYSTEMET (Se tegning 3)
Trykk flere ganger på driftsmodusvalgknappen
og velg driftsmodusen du ønsker;
1
“
“
“
” Kjøledrift
” Oppvarmingsdrift
” Bare-vifte-drift
OBS
• Driftsmodusen kan ikke bli forandret når displayet viser “
” (kontrollert veksling).
Skift driftsmodusen med fjerrnkontrollen når
displayet ikke viser “
”.
” (kontrollert vek• Hvis displayet “
sling) blinker, se kapittelet ”6-5 INSTILLING
AV MASTER FJERNKONTROLLEN”.
2
Trykk på på/av-knappen.
Driftslampen lyser opp og systemet begynner
driften.
Norsk
Trykk på viftehastighetsknappen og velg viftehastigheten du ønsker.
OBS
• For å beskytte apparatet kan det hende at
systemet vil kontrollere luftstrømhastigheten
automatisk.
• Luftstrømhastigheten kan bli justert automatisk avhengig av romtemperaturen eller
viften kan plutselig stoppe opp. Dette er ikke
en funksjonsfeil.
• Det kan ta litt tid å avslutte forandringen av
luftstrømhastigheten.
Dette er normal drift.
6. BETJENINGSMÅTE
• Betjeningsmåten varierer avhengig av kombinasjonen på utendørsenheten og fjernkontrollen. Les
kapittelet “Hva man må gjøre før bruk”.
• For å beskytte enheten, slå hovedbryteren på 6
timer før bruk.
Dessuten bør man ikke slå av strømtilførselen i
den årstiden når du bruker klimaanlegget slik at
det kan starte opp kvikt.
• Hvis hovedstrømtilførselen blir avbrutt mens
apparatet er i drift, starter driften igjen automatisk
når strømtilførselen blir slått på igjen.
Trykk på temperaturinnstillingsknappen og
velg ønsket temperatur.
5
Trykk på knappen for justering av luftstrømretningen.
Se kapittelet “6-3 JUSTERING AV LUFTSTRØMRETNINGEN” for detaljer.
STOPPE SYSTEMET (Se tegning 3)
6
Trykk på på/av-knappen en gang til.
Driftslampen slår seg av og systemet stopper
driften.
OBS
• Viften vil kanskje fortsette å gå rundt i ca.
1 minutt etter oppvarmingsdriften stopper
slik at varmen fra innendørsenheten slippes
ut.
• Ikke slå av strømmen rett etter at enheten
stopper opp.
Systemet trenger minst 5 minutter til
avløpspumpens resterende drift.
Hvis man slår av strømmen med en gang
kan dette føre til vannlekkasje eller andre
problemer.
FORKLARING PÅ OPPVARMINGSDRIFTEN
• Generelt sett, kan det ta lenger å oppnå ønsket
temperatur i oppvarmingsdrift enn i kjølingsdrift.
Vi foreslår at man starter driften som ble brukt før
ved å bruke timer-drift.
6
05_NO_3P201178-13S.fm Page 7 Friday, January 27, 2012 10:26 AM
• Følgende betjening foretas for å forebygge at oppvarmingskapasiteten synker eller at kald luft
blåses ut.
Avisingsdrift
• Ved oppvarmingsdrift, er det større fare for
ising på utendørsenhetens varmeveksler.
Oppvarmingsevnen minsker og systemet
går i avisingsdrift.
• Luftstrømmen blir satt til bris eller stopper
opp.
• Hvis den stopper, viser fjernkontrollen dis”.
play “
• Hvis luftstrømmen blir satt til bris eller stopper, vil klimaanlegget gå tilbake til forrige tilstand etter ca. 10-15 minutter.
Meget varm start
• For å unngå at kald luft blåses ut i begynnelsen av oppvarmingsdriften, blir viften
stoppet automatisk. Fjernkontrollens display
viser “
”.
• Oppvarmingsevnen synker dersom utendørstemperaturen går ned. Hvis dette skjer, bruk en
annen varmeapparat sammen med denne
enheten. (Hvis man bruker den sammen med et
apparat som har åpen flamme, luft rommet hele
tiden.)
Ikke plasser apparater som har åpen flamme på
et sted der det er utsatt for luftstrømmen eller
direkte under enheten.
• Det tar litt tid før rommet blir varmt etter at
enheten startes, fordi denne enheten er et kretssystem med meget varm luft ment til å varme opp
hele rommet.
• Hvis varmluften stiger opp under taket, og fører til
at gulvet kjennes kaldt, anbefaler vi at man bruker
sirkulatoren (innendørsviften for luftsirkulasjon).
Ta kontakt med forhandleren angående detaljer.
OBS
• Hvis “
” (Kjølingsdrift) ikke blir vist, se “6-1
KJØLING, OPPVARMING OG BARE-VIFTE
” (Kjølingsdrift).
DRIFT”, og velg “
Med mindre klimaanlegget er satt til “
”
(Kjølingsdrift), kan man ikke gå over til “
”
(avfutningsprogram).
1
2
3
4
7
Trykk på på/av-knappen.
Driftslampen lyser opp og systemet begynner
driften.
Trykk på knappen for justering av luftstrømretningen (kun for FXC, FXF, FXH, FXK, FXA). Se
kapittelet “6-3 JUSTERING AV LUFTSTRØMRETNINGEN” for detaljer.
Trykk på på/av-knappen en gang til.
Driftslampen slår seg av og systemet stopper
driften.
OBS
• Ikke slå av strømmen rett etter at enheten
stopper opp.
Systemet trenger minst 5 minutter for
avløpspumpens resterende drift.
Hvis man slår av strømmen med en gang
kan dette føre til vannlekkasje eller andre
problemer.
6-3 JUSTERING AV LUFTSTRØMRETNINGEN (Se teging 5) (kun for Dobbeltstrøm, Multi-strøm, Hjørne, Hengende
fra taket og Montert på veggen)
1
6-2 AVFUKTNINGSPROGRAM
(Se tegning 4)
• Funksjonen avfuktningsprogram tar vekk
fuktigheten fra rommet mens klimaanlegget
er i diskontinuerlig svak kjølingsdrift slik at
romtemperaturen ikke faller altfor mye.
• Mikrocomputeren kontrollerer automatisk
temperaturen og viftehastigheten, derfor
kan disse ikke bli innstilt med fjernkontrollen.
• Denne funksjonen er ikke tigjengelig hvis
romtemperaturen er 20°C eller lavere.
• Denne funksjonen kontrollerer ikke fuktigheten.
• Innendørsenhetene av FXL og FXN-typen
kan ikke betjenes i avfuktningsprogrammet.
Trykk flere ganger på driftsmodusvalgknappen
og velg “
” (avfutningsprogram).
2
Trykk på knappen for justering av luftstrømretningen for å velge luftstrømretning.
Luftstrømklaffdisplayet svinger som
vist til høyre, og luftstrømretningen
varierer hele tiden. (Automatisk
svinginnstilling)
Trykk på knappen for justering av luftstrømretningen for å velge luftstrømretningen du
ønsker.
Luftstrømklaffdisplayet svinger ikke
lenger, og luftstrømretningen blir fast.
(Fastlagt luftstrømretningsinnstilling)
LUFTSTRØMKLAFFENS BEVEGELSE
I følgende situasjoner kontrollerer en mikrocomputer
luftstrømretningen som kan være forskjellig fra displayet.
Norsk
05_NO_3P201178-13S.fm Page 8 Friday, January 27, 2012 10:26 AM
KJØLING
OPPVARMING
3
• Når driften starter.
• Når romtemperaturen er høyere enn innstilt temperatur.
• Ved avisingsdrift.
OBS
• Hvis man innstiller timeren på og av samtidig, gjenta ovenfornevnte prosedyre
(fra “ 1 ” til “ 3 ”) en gang til.
• Etter at timeren er innstilt, viser diplayet
tiden som er igjen.
• Trykk på timerens på/av-knapp en gang til
for å annullere programmeringen. Displayet
forsvinner.
• Ved kontinuerlig drift i vannrett luftstrømretning.
• Ved kontinuerlig drift med luftstrømretningen nedover ved kjøling
med en enhet som henger ned fra taket eller er montert på veggen, kan mikrocomputeren kontrollere luftstrømretningen, og så
vil fjernkontrollindikasjonen forandres også.
Luftstrømretningen kan bli justert på en av følgende
måter.
Automatisk “
”: Luftstrømretningen varierer hele
tiden. (Se tegning 6-1)
Ønsket posisjon “ ”: Luftstrømretningen kan bli
fastsatt av brukeren.
(Se tegning 6-2)
OBS
• Den bevegelige grenseverdien på klaffen
kan forandres.
Ta kontakt med en Daikin-forhandler for
detaljer. (kun for Dobbelt-strøm, Multi-strøm,
Hjørne, Hengende fra taket og Montert på
veggen.)
• Prøv å unngå drift i vannrett retning “
”.
Dette kan nemlig føre til danning av dug eller
støv på taket.
6-4 SYSTEMETS PROGRAMMERING
START OG STOPP MED TIMER
(Se tegning 7)
• Timeren kan betjenes på følgende to måter.
Programmering av stoppetid “
”
Systemet stopper etter at innstilt tid har
utløpt.
Programmering av starttid “
”
Systemet begynner driften etter at innstilt
tid har utløpt.
• Timeren kan bli programmert for maksimum
72 timer.
• Start- og stoppetidene kan bli programmert
samtidig.
1
2
Trykk på timermodus start/stopp-knappen
flere ganger og velg modus på displayet.
Displayet blinker.
• For å innstille timerstopp “
”
• For å innstille timerstart “
”
Trykk på programmeringstidknappen og
innstill tiden for stopp og start av systemet.
Hver gang denne knappen blir trykt på,
går timeren 1 time frem eller tilbake.
Norsk
Trykk på på/av-knappen.
Timerinnstillingen avsluttes. Displayet
“
” eller “
” skifter fra blinkende lys
til kontinuerlig lys.
For eksempel: (Se teging 8)
Hvis timeren er programmert til å stoppe systemet etter 3 timer og starte det opp etter
4 timer, vil systemet stoppe etter 3 timer og
starte opp igjen 1 time senere.
6-5 INSTILLING AV MASTER FJERNKONTROLLEN
• Hvis systemet er som vist i tegning 9, kan bare
master fjernkontrollen velge driftsmodus.
(Se tegning 9)
1. Utendørsenheten
2. Innendørsenheten
3. Fjernkontrollen
4. En av disse fjernkontrollene er master
fjernkontrollen.
• Bare master fjernkontrollen kan velge oppvarming-, kjølingsdrift.
• Displayene på slavefjernkontrollene viser
“
” (kontrollert veksling) og de følger
automatisk etter det master fjernkontrollen
bestemmer.
Men det er mulig å skifte til avfuktningsprogram
med slavefjernkontrollene hvis systemet er i
kjølingsdrift ved å innstille master fjernkontrollen
og skifte til bare-vifte-drift.
Hvordan designere master fjernkontrollen
(Se tegning 10)
1
2
Trykk på driftsmodusvalgknappen på
nåværende master fjernkontroll i 4 sekunder.
Displayet som viser “
” (kontrollert
veksling) på alle fjernkontrollene som er tilknyttet samme utendørsenhet begynner å blinke.
Trykk på driftsmodusvalgknappen på den kontrollen du ønsker å designere som master
fjernkontroll. Designasjonen er ferdig. Denne
fjernkontrollen er designert som master
fjernkontroll og displayet som viser
“
” (kontrollert veksling) forsvinner.
Displayene på de andre fjernkontrollene viser
“
” (kontrollert veksling).
8
05_NO_3P201178-13S.fm Page 9 Friday, January 27, 2012 10:26 AM
Hvordan forandre driftsmodus (Se tegning 10)
3
Trykk flere ganger på master fjernkontrollens
knapp for valg av driftsmodus, som ikke viser
“
” (kontrollert veksling), inntil klimaanlegget kommer i ønsket driftsmodus.
For hver gang man trykker på knappen skifter
displayet mellom “
”, “
”, “
”, og “
”.
De andre fjernkontrollene som ikke har valgrett
følger etter og skifter diplayet sitt automatisk.
6-6 SIKKERHETSREGLER FOR GRUPPEKONTROLLSYSTEM ELLER TO-FJERNKONTROLLER-KONTROLLSYSTEM
Dette systemet gir to andre kontrollsystemer i tillegg
til individuell kontroll (en fjernkontroll styrer en
utendørsenhet.)-systemet. Sjekk ditt kontrollsystem
med en Daikin-forhandler.
• Gruppekontrollsystem
En fjernkontroll styrer opptil 16 innendørsenheter.
Alle innendørsenhetene er innstilt på samme
måte.
• To-fjernkontroller-kontrollsystem
To fjernkontroller styrer en innendørsenhet (i tilfelle gruppekontrollsystem, en gruppe
innendørsenheter). Enheten blir betjent individuelt.
OBS
• Ta kontakt med en Daikin-forhandler hvis du
vil forandre kombinasjonen eller innstille
gruppekontroll- og to-fjernkontroller-systemene.
7. OPTIMAL DRIFT
Pass på følgende sikkerhetsregler for å få enheten til
å virke som den skal.
• Bruk gardiner eller persienner for å forhindre at
direkte sollys kommer inn i rommet når enheten er
i kjøledrift.
• La ikke dører og vinduer stå åpne. Hvis man lar
dem stå åpne vil luft forlate rommet, noe som vil
føre til mindre oppvarmings- eller kjølingseffekt.
• Ikke bruk andre varmekilder direkte under
innendørsenheten.
Hvis du gjør det, kan de bli deformert av varmen.
• Plasser aldri ting nær enhetens luftinntaks- og
uttaksåpning. Det kan føre til mindre effekt eller
stoppe driften.
• Juster romtemperaturen riktig for å få et behagelig
miljø. Ungå for mye oppvarming eller avkjøling.
• Ventiler ofte.
Man må være ekstra forsiktig med ventilasjonen
ved langtidsbruk.
9
” (på tide å rense luftfil• Når displayet viser “
teret), be en kvalifisert person rense filterne. (Se
kapittelet “Vedlikehold” i bruksanvisningen for
innendørsenheten.)
• Hold innendørsenheten og fjernkontrolle minst
1 meter vekk fra fjernsynsapparater, radioer, stereoanlegg og annet lignende utstyr.
Hvis du ikke gjør det kan dette resultere i støy eller
dårlig bilde.
• Slå av hovedstrømforsyningen til enheten hvis du
ikke skal bruke den over en lengre periode. Når
bryteren er på, bruker den strøm. Før du starter
opp enheten slå hovedbryteren på 6 timer før bruk
for å få kvikk drift. (Se kapittelet “Vedlikehold” i
bruksanvisningen for innendørsenheten.)
• Få det meste ut av funksjonen som justerer luftstrømretningen. Kald luft samles på gulvet og
varm luft samles under taket.
Sett luftstrømretningen vanrett ved kjøling og
avfukting, og sett den nedover ved oppvarming.
La ikke luft blåse direkte på mennesker.
• Det tar litt tid før romtemperaturen kommer opp til
innstilt temperatur.
Vi foreslår at man innstiller driften på forhånd ved
a bruke timeren.
8. SESONGVEDLIKEHOLD
FORSIKTIG
• Ta ikke på innendørs-og utendørsenhetenes
luftinntak eller aluminiumsfinner.
Du kan bli skadet hvis du tar på dem.
• Vask ikke utendørs-og innedørsenhetene med
vann.
Dette kan føre til støt eller brann.
• Vær forsiktig når du renser luftfilteret etc.
Hvis plattformen er ustabil kan man falle ned, noe
som kan føre til personskader.
• Før rensing, husk å avbryte driften av enheten,
slå av bryteren før rensing.
Hvis ikke kan dette føre til elektrisk støt og personskader.
• Snakk med forhandleren angående rensing av
de indre delene på innendørsenhetene.
Feil rensing kan ødelegge plastikkdelene og føre
til funksjonsfeil, så som vannlekkasje eller elektrisk støt.
8-1 VED SESONGSTART
Sjekk
• Er innendørs- og utendørsenhetenes inntaks- og
uttaksåpninger blokkert?
Ta bort alt som kan blokkere dem.
Rens ytre delen.
• Se bruksanvisningen for innendørsenheten
angående detaljer hvordan man skal rense den.
Norsk
05_NO_3P201178-13S.fm Page 10 Friday, January 27, 2012 10:26 AM
Slå på strømmen.
• Når strømmen kommer på vises tegnene på
fjernkontrollens display.
(For å beskytte enheten, slå på strømmen minst
6 timer før bruk. Slik at den kan starte opp kvikt.)
8-2 VED SESONGSLUTT
På en fin dag bruk viftedrift i omtrent en halv dag
for å tørke ut enhetens indre deler.
• Se kapittel 6 angående detaljer for viftedrift.
Slå av strømmen.
• Når strømmen er slått av, forsvinner tegnene fra
fjernkontrollens display.
• Når strømmen er slått på, bruker enheten flere
dusiner watt kraft.
Slå av strømmen for å spare på energi.
Rens ytre delen.
• Se bruksanvisningen for innendørsenheten
angående detaljer om hvordan man skal rense
den.
9. FØLGENDE SYMPTOMER ER IKKE
FEIL PÅ KLIMAANLEGGET
9-1 SYSTEMET VIRKER IKKE
• Klimaanlegget starter ikke opp med en gang
ved omstart etter driftstopp eller forandring av
driftmodus etter å ha innstilt driftsmodus.
Hvis driftslampen lyser opp, betyr det at systemet
virker normalt.
For å forebygge overbelasting av kompressormotoren, starter klimaanlegget opp 5 minutter etter
at det er slått PÅ hvis det er blitt slått AV rett før.
• Hvis “Sentralisert Kontroll” vises på fjernkontrollens display og du trykker på driftsknappen fører dette til at displayet blinker i noen
sekunder.
Dette indikerer at sentralapparatet styrer enheten.
Det blinkende displayet viser at fjernkontrollen
ikke kan brukes.
• Systemet starter ikke opp med en gang etter
at strømmen er slått på.
Vent ett minutt til mikrocomputeren forbereder
seg til drift.
9-2 DET STOPPER OPP NOEN GANGER
• Fjernkontrollen viser “U4” eller “U5” og stopper opp, så starter det opp igjen etter noen
minutter.
Dette er på grunn av at fjernkontrollen fanger opp
støy fra elektrisk utstyr annet enn klimaanlegget,
og dette forhindrer kommunikasjon mellom enhetene, noe som resulterer i driftstopp.
Driften starter opp igjen når støyen er borte.
Norsk
9-3 KAN IKKE VEKSLE MELLOM KJØLING/
OPPVARMING
• Når displayet viser “
” (kontrollert
veksling).
Dette viser at det er en slavefjernkontroll.
Se “Innstilling av master fjernkontrollen”.
• Når Kjøling/oppvarmingsvelgeren er installert
og displayet viser “
” (kontrollert veksling).
Dette er fordi kjøling/oppvarmingsvekslingen er
kontrollert av kjøling/oppvarmingsvelgeren. Spør
Daikin-forhandleren hvor fjernkontrollbryteren er
installert.
9-4 VIFTEDRIFT VIRKER, MEN KJØLING
OG OPPVARMING VIRKER IKKE
• Rett etter at strømmen er blitt slått på.
Mikrocomputeren forbereder seg på å komme i
drift.
Vent i 10 minutter.
9-5 VIFTESTYRKEN STEMMER IKKE OVERENS MED INNSTILLINGEN
• Viftestyrken forandres ikke selv om man trykker på styrkejusteringsknappen.
I oppvarmingsdrift, når romtemperaturen når
innstilt temperatur, slår utendørsenheten seg av
og innendørsenheten veksler viftestyrken til svært
lav.
Dette er for å forebygge at kald luft blåser direkte
på folk i rommet.
Viftestyrken forandres ikke selv om man skulle
skifte knappen, hvis en annen innendørsenhet er
i oppvarmingsdrift.
9-6 VIFTERETNINGEN STEMMER IKKE
OVERENS MED INNSTILLINGEN
• Vifteretningen stemmer ikke overens med
fjernkontrollens display.
Vifteretningen svinger ikke.
Dette er fordi enheten kotrolleres av mikrocomputeren. Se “Justering av luftstrømretningen”.
9-7 HVIT DIS KOMMER UT AV ENHETEN
Innendørsenheten
• Når fuktigheten er høy ved kjølingsdrift.
Hvis den indre delen av enheten er meget forurenset blir rommets temperaturfordeling meget
ujevn. Da er det nødvendig å rense innendørsenheten. Spør en Daikin-forhandler angående detaljer for rensing av enheten. Dette må så gjøres av
en kvalifisert person.
10
05_NO_3P201178-13S.fm Page 11 Friday, January 27, 2012 10:26 AM
• Rett etter at kjølingsdriften stopper og hvis
både romtemperaturen og fuktigheten er lave.
Dette er fordi varme kjølevæskegasser strømmer
tilbake til innendørsenheten og danner damp.
Utendørsenheten
• Når systemet veksler til oppvarmingsdrift
etter avising.
Fuktighet som danner seg ved avising blir til damp
som strømmer ut.
9-8 STØY FRA KLIMAANLEGGET
Innendørsenheten
• En hvinelyd høres rette etter at strømmen blir
slått på.
Den elektroniske ekspansjonsventilen inne i
innendørsenheten begynner å fungere og lager
denne lyden. Det forsvinner om ca. ett minutt.
• En kontinuerlig surrelyd høres når enheten er
i kjøledrift eller når den er stoppet opp.
Når avløpspumpen (tillegsutstyr) er i drift høres
denne lyden.
• En pipelyd høres når systemet stopper etter
oppvarmingsdrift.
Utvidelse og sammentrekning av plastikkdeler på
grunn av temperaturforandringer lager denne
lyden.
• En kontinuerlig lav brus, murmelaktig lyd
høres når systemet er stoppet.
Når en annen utendørsenhet er i drift hører man
denn lyden. For å forhindre at olje og kjølevæske
sitter igjen i systemet, lar systemet en liten
mengde kjølevæske strømme videre.
Utendørsenheten
• Når tonen på driftsstøyen blir forandret.
Denne støyen er på grunn av frekvensforandringer.
Innendørsenheten, utendørsenheten
• En kontinuerlig lav suselyd høres når systemet er i kjøling- eller avisindrift.
Dette er lyder skapt av kjølevæskegass som
strømmer gjennom både innedørs-og
utendørsenhetene.
• En vislelyd som høres ved starten eller rett
etter driftsstopp eller avisingsdrift.
Dette er lyder laget av kjølevæsken på grunn av
strømningsstopp eller strømningsforandring.
9-9 STØV KOMMER UT AV ENHETEN
• Når enheten blir brukt for første gang etter en
lang tid.
Dette er på grunn av at støv har kommet seg inn i
enheten.
11
9-10 ENHETENE GIR UT EN VOND LUKT
• Når de er i drift.
Enheten kan oppta i seg lukter fra rom, møbler,
sigaretter osv., og så sende dem ut igjen.
9-11 UTENDØRSENHETENS VIFTE GÅR
IKKE RUNDT
• Når de er i drift.
Viftens hastighet kontrolleres for å få det meste ut
av produktet.
9-12 DISPLAYET VISER “
”
• Dette skjer rett etter at hovedstrømbryteren
bir slått på.
Dette betyr at fjernkontrollen virker som den skal.
Dette varer i ett minutt.
9-13 KOMPRESSOREN ELLER VIFTEN I
UTENDØRSENHETEN STOPPER IKKE
OPP
• Dette er for å forhindre at olje og kjølevæske
blir igjen i kompressoren. Enheten stopper
etter 5 til 10 minutter.
9-14 INNSIDEN PÅ UTENDØRSENHETEN
ER VARM SELV OM ENHETEN ER
STOPPET
• Dette er fordi motorhusvarmeapparatet
varmer opp kompressoren slik at den kan
starte opp kvikt.
9-15 VARMLUFT KOMMER UT SELV OM
ENHETEN ER STOPPET
• Varmluft kjennes når enheten er stoppet.
Flere enheter virker under samme system, så at
hvis en annen enhet er i drift vil noe kjølevæske
fortsatt strømme gjennom enheten.
9-16 KJØLER IKKE SÆRLIG GODT
• Avfuktningsprogram.
Programmert avfuktning er for at romtemperaturen skal gå ned så lite som mulig.
Se side 7.
10. FEILSØKING
Hvis noen av de følgende driftsforstyrrelsene
skjer, gjør som beskrevet nedenfor og ta kontakt
med din Daikin-forhandler.
ADVARSEL
Avslutt driften og slå av strømforsyningen
hvis noe uvanlig skjer (det lukter brent osv.)
Hvis du fortsetter å bruke enheten under slike forhold kan den bli ødelagt, eller det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ta kontakt med din forhandler.
Norsk
05_NO_3P201178-13S.fm Page 12 Friday, January 27, 2012 10:26 AM
• Hvis en sikkerhetsanordning, så som en sikring,
en bryter eller en jordfeilbryter, ofte skaper problemer;
Tiltak: Ikke slå hovedstrømbryteren på.
• Hvis PÅ/AV-bryteren ikke virker som den skal;
Tiltak: Slå av hovedstrømbryteren.
• Hvis vann lekker;
Tiltak: Stopp driften.
• Driftsbryteren virker ikke som den skal;
Slå av strømforsyningen.
• Hvis displayet viser “
TEST ”, enhetsnummeret
og driftslampen blinker og feilkoden vises;
(Se tegning 11)
1. Inspeksjonsdisplay
2. Innendørsenhetsnummer som svikter
3. Driftslampen
4. Feilkode
Tiltak: Ta kontakt med din Daikin-forhandler og
fortell feilkoden.
Hvis det er andre problemer med driften i tillegg
til de som ble beskrevet ovenfor, og ingen av de
ovenfornevnte problemene passer til situasjonen, sjekk systemet etter følgende fremgangsmåter.
Hvis det er umulig for deg å løse problemet etter
å ha sjekket alle ovenfornevnte ting, ta kontakt
med din forhandler.
Fortell symptomene, systemnavn og modellnavn (finnes på garantikortet).
1. Hvis systemet ikke virker i det hele tatt;
• Sjekk om det er strømsvikt.
Vent til strømen kommer tilbake. Hvis strømsvikten skjer under drift, starter systemet opp automatisk rett etter at strømmen er kommet tilbake.
• Sjekk om en sikring er gått;
Slå av strømforsyningen.
• Sjekk om det er noe i
veien med jordfeilbryPÅ Bryter
teren.
Utløsningsposisjon
Slå på strømmen med
Avbryter
bryteren i AV-posisjon.
AV
Ikke slå på strømmen
mens bryteren er i utløsningsposisjon.
(Ta kontakt med din forhandler.)
2. Hvis systemet stopper opp rett etter driften
hadde startet opp;
• Sjekk om luftinntak- eller uttak på utendørs- eller
innendørsenheten blir blokkert av noe.
Ta bort det som måtte blokkere, og luft godt.
• Sjekk om fjernkontrollen viser “
” (på tide å
rense luftfilteret);
Se bruksanvisningen for innendørsenheten.
Rens luftfilteret.
Norsk
3. Systemet virker, men kjøling og oppvarming er
ikke bra nok;
• Sjekk om luftinntak- eller uttak på utendørs- eller
innendørsenheten blir blokkert av noe.
Ta bort det som måtte blokkere, og luft godt.
” (på tide å
• Sjekk om fjernkontrollen viser “
rense luftfilteret);
Se bruksanvisningen for innendørsenheten.
Rens luftfilteret.
• Sjekk temperaturinnstillingen.
Se “Betjeningsmåte”.
• Sjekk viftehastighetsinnstillingen på fjernkontrollen.
Se “Betjeningsmåte”.
• Sjekk om noen dører eller vinduer er åpne.
Lukk dører og vinduer slik at luft ikke kommer inn.
• Se om det ikke oppholder seg altfor mange mennesker på rommet.
• Sjekk om varmekilden for rommet er for sterk
mens man bruker avkjølingsdrift.
• Se om solen skinner rett inn i rommet mens man
bruker avkjølingsdrift.
Bruk gardiner eller persienner.
• Sjekk om luftstrømretningen er feil.
Se “Betjeningsmåte”.
Ettersalgsservice og garanti
Ettersalgsservice:
ADVARSEL
• Ikke forandre, ta fra hverandre eller reparer
enheten.
Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ta kontakt med din forhandler.
• Hvis kjølevæske skulle lekke, se at den ikke
kommer i kontakt med en flamme.
Selv om kjølevæsken vanligvis ikke lekker, hvis det
skulle allikevel lekke i rommet og kommer i kontakt
med brannfarlig luft i apparater så som varmeovn,
olje (gass) matlagingsovn osv. vil dette føre til at
giftige gasser dannes.
Etter at en kjølelekkasje er blitt reparert, sjekk med
reparatøren at lekkasjepunktet er blitt reparert
skikkelig før du starter driften igjen.
• Ikke forflytt og ikke reinstaller enheten selv.
Feil installasjon kan føre til elektrisk støt eller
brann.
Ta kontakt med forhandleren.
• Når du ber forhandleren om reparasjon, fortell
følgende detaljer:
• Produktnummer på klimaanlegget:
Se garantikortet.
• Leveringsdato og installasjonsdato:
Se garantikortet.
12
05_NO_3P201178-13S.fm Page 13 Friday, January 27, 2012 10:26 AM
• Feilen:
Fortell i detalj hva som ikke virker.
(Feilkoden som vises på fjernkontrollens
display)
• Navn, adresse, telefonnummer
• Reparasjon når garantien er utløpt
Ta kontakt med forhandleren. Om nødvendig kan
man få service mot betaling.
• Minimum lagringstid på viktige deler
Selv om en viss type klimaanlegg ikke lenger produseres, lagrer vi viktige deler i minst 9 år.
Viktige deler betyr deler som er nødvendig til at
klimaanlegget virker.
• Anbefalinger for vedlikehold og inspeksjon
Ettersom støv samles etter flere års bruk, vil
ytelsen forringes til en viss grad.
Det trenges tekniske kunnskaper for å ta fra
hverandre og rense innsiden, så vi anbefaler at
man inngår en vedlikeholds- og inspeksjonskontrakt (mot betaling) i tillegg til vanlig vedlikehold.
• Anbefalt inspeksjons- og vedlikeholdssyklus
[Obs: Vedlikeholdssyklusen er ikke det
samme som garantiperioden.]
Tabell 1 forutsetter følgende bruksforhold.
1. Vanlig bruk uten at man starter opp og stopper
apparatet altfor ofte.
(Selv om det vil variere avhengig av modell,
anbefaler vi at man ikke starter opp og stopper
apparatet mer enn 6 ganger/time for normal
bruk.)
2. Man antar at apparatet er i drift i 10 timer/dag,
2500 timer/år.
• Tabell 1 “Inspeksjonssyklus” og “Vedlikeholdssyklus”-lister
Navn på Hoveddel
Inspeksjonssyklus
Vedlikeholdssyklus
[utskiftning og/eller
reparasjoner]
Kompressor
20.000 timer
El-motor
(vifte, demper osv.)
20.000 timer
PC-kretskort
25.000 timer
Varmeveksler
5 år
Sensor (termistor osv.)
Fjernkontroll og brytere
1 år
5 år
25.000 timer
Avløpsskål
8 år
Ekspansjonsventil
20.000 timer
Elektromagnetisk ventil
20.000 timer
VIFTE
Ute: 10 år
Inne: 13 år
Obs 1
Dene tabellen viser hoveddelene.
Se inspeksjons- og vedlikeholdskontrakten for detaljer.
13
Obs 2
Denne vedlikeholdssyklusen indikerer tidslengde før
det er behov for vedlikeholdsarbeid, for å få produktet til å virke så lenge som mulig.
Bruk av hensiktsmessig vedlikeholdsplan (budsjettere vedlikeholds- og inspeksjonsbetaling osv.).
Avhengig av innholdet på vedlikeholds- og inspeksjonskontrakten kan inspeksjons- og vedlikeholdssyklusene bli kortere enn det som står her.
Obs 3
Det blir nødvendig å forkorte vedlikeholds- og
utskiftningssyklusene under vanskelige driftsforhold
(f. eks. klimaanlegget står brukes i mange timer,
eller man starter det opp og stopper det meget ofte)
eller under vanskelige miljøforhold (klimaanlegget
brukes der det er meget varmt og meget fuktig).
■ Anbefalt utskiftingssyklus av utslittbare deler
[Syklusen er ikke det samme som garantiperioden.]
• Tabell 2 “Utskiftningssyklus”-lister
Navn på Hoveddel
Inspeksjonssyklus
Luftfilter
Høyeffektfilter
(tillegsutstyr)
Utskiftningssyklus
5 år
1 år
1 år
Sikring
10 år
Motorhusvarmeapparat
8 år
Obs 1
Denne tabellen viser hoveddelene.
Se vedlikeholds- og inspeksjonskontrakten for detaljer.
Obs 2
Denne vedlikeholdssyklusen indikerer tidslengde før
det er behov for vedlikeholdsarbeid, for å få produktet til å virke så lenge som mulig.
Bruk av hensiktsmessig vedlikeholdsplan (budsjettere vedlikeholds- og inspeksjonsbetaling osv.).
Ta kontakt med forhandleren for detaljer.
Obs: Ødeleggelser som er på grunn av at en annen
person enn en autorisert forhandler har tatt fra
hverandre eller renset den indre delen kan føre til at
garantien blir ugyldiggjort.
■ Enhetens forflytning og kassering
• Ta kontakt med forhandleren angående forflytning
og reinstallasjon av systemklimaanlegget ettersom tekniske kunnskaper er nødvendige.
• Systemet bruker fluorkarbon kjølevæske.
Ta kontakt med forhandleren angående kassering
av systemklimaanlegget ettersom loven krever at
man følger lokale og nasjonale påbud når det
gjelder henting, transport og kassering av
kjølevæsker.
Norsk
05_NO_3P201178-13S.fm Page 14 Friday, January 27, 2012 10:26 AM
■ Hvem man skal ringe til
For ettersalgsservice ta kontakt med din forhandler.
■ Garantiperiode:
• Et garantikort følger med dette produktet.
Kunden får garantikortet av salgspersonalet
etter at disse har fylt inn de tingene som må
fylles inn.
Kunden bør sjekke det som er blitt fylt inn og ta
godt vare på kortet.
Garantiperiode:
Inntil ett år etter installasjon.
For flere detaljer se
garantikortet.
• Hvis det skulle bli nødvendig å få klimaanlegget
reparert innenfor garantiperioden, ta kontakt
med forhandleren og vis frem garantikortet. Hvis
man ikke viser frem garantikortet kan man
allikevel få service mot betaling, til tross for at
garantiperioden ikke er utløpt.
Norsk
14
00_CV_3P201178-13S.fm Page 6 Wednesday, January 18, 2012 2:42 PM
3P201178-13S
EM11A079
(1201) HT
Download PDF