Asus | X552 Series | ASUS X452-X552

CZ8453
První edice
Červenec 2013
Notebook
E-příručka
15.6” : Série X552
14.0” : Série X452
Informace o autorských právech
Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována,
přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné podobě
a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez písemného souhlasu
firmy. ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU “TAK, JAK JE”, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO
VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI
A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ
PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ
NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU
POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS
UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE NEBO
VE VÝROBKU.
Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty
příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez
záměru poškodit cizí práva.
TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI,
MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA
ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V
TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE POPSANÝCH.
Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.
Omezení odpovědnosti
Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany firmy ASUS nebo z jiné odpovědnosti budete
mít právo na náhradu škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na důvod, pro který máte
právo požadovat náhradu od firmy ASUS, nebude ASUS odpovídat za víc než za škody kvůli zranění (včetně
smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku; nebo jakékoliv skutečné a přímé škody v
důsledků opomenutí nebo neplnění zákonných povinností dle této záruky, až do výše ceníkové smluvní ceny
každého výrobku.
Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě této smlouvy,
přečinu nebo porušení cizích práv dle této záruky.
Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To je maximum, za které jsou firma ASUS, její
dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.
ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY TŘETÍCH
STRAN NA VÁS KVŮLI ZTRÁTÁM; (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ NEBO DAT (3) ZVLÁŠTNÍ,
NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU
NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.
Servis a podpora
Navštivte náš web podporující více jazyků http://support.asus.com
Uživatelská příručka notebooku
Obsah
O této příručce.............................................................................................................7
Konvence použité v této příručce.............................................................................. 8
Ikony..................................................................................................................................... 8
Typografie.......................................................................................................................... 8
Bezpečnostní opatření..............................................................................................9
Použití notebooku........................................................................................................... 9
Péče o notebook.............................................................................................................. 10
Správná likvidace............................................................................................................. 11
Kapitola 1:
Nastavení hardwaru
Seznámení s notebookem.......................................................................................14
Pohled shora...................................................................................................................... 14
Dolní strana....................................................................................................................... 19
Pravá strana....................................................................................................................... 22
Levá strana......................................................................................................................... 24
Přední strana..................................................................................................................... 26
Kapitola 2: Použití notebooku
Začínáme.......................................................................................................................28
Vložte bateriovou sadu *............................................................................................... 28
Nabíjení notebooku........................................................................................................ 29
Zvednutím otevřete monitor....................................................................................... 31
Stiskněte tlačítko Start................................................................................................... 31
Gesta touchpadu........................................................................................................32
Pohyb kurzoru.................................................................................................................. 32
Gesta jedním prstem...................................................................................................... 33
Pomocí klávesnice......................................................................................................39
Funkční klávesy................................................................................................................ 39
Funkční klávesy aplikací ASUS.................................................................................... 40
Klávesy Windows® 8........................................................................................................ 41
Ovládací klávesy multimédií *.................................................................................... 41
Číselná klávesnice............................................................................................................ 42
Používání optické jednotky ...................................................................................43
Uživatelská příručka notebooku
Kapitola 3: Práce s Windows® 8
První spuštění..............................................................................................................46
Obrazovka zámku Windows® 8..............................................................................46
Uživ. rozhraní Windows® .........................................................................................47
Spouštěcí obrazovka...................................................................................................... 47
Aplikace Windows® ........................................................................................................ 47
Aktivní body...................................................................................................................... 48
Práce s aplikacemi Windows®...........................................................................................................................................51
Spuštění aplikace............................................................................................................. 51
Přizpůsobení aplikací..................................................................................................... 51
Zavření aplikace............................................................................................................... 52
Otevření obrazovky aplikací........................................................................................ 53
Panel symbolů.................................................................................................................. 55
Funkce Snap...................................................................................................................... 57
Další klávesové zkratky.............................................................................................59
Připojení k bezdrátovým sítím . ............................................................................61
Wi-Fi...................................................................................................................................... 61
Bluetooth . ......................................................................................................................... 63
Režim letadlo.................................................................................................................... 65
Připojení ke kabelovým sítím.................................................................................66
Konfigurace dynamického připojení IP/PPPoE..................................................... 66
Konfigurace statické IP adresy připojení................................................................. 68
Vypnutí notebooku....................................................................................................69
Přepnutí notebooku do režimu spánku.................................................................. 69
Kapitola 4: Aplikace ASUS
Vybrané aplikace ASUS.............................................................................................72
Power4Gear Hybrid......................................................................................................... 72
Uživatelská příručka notebooku
Kapitola 5: Power-on Self-test (POST)
Power-on Self-test (POST).......................................................................................78
Použití POST ke vstupu do BIOSu a řešení potíží................................................. 78
BIOS.................................................................................................................................78
Vstup do BIOSu................................................................................................................. 78
Nastavení BIOSu............................................................................................................... 79
Troubleshoot (Řešení potíží)...................................................................................89
Refresh your PC (Opravit PC)....................................................................................... 89
Reset your PC (Obnovit PC).......................................................................................... 90
Advanced options (Pokročilé možnosti)................................................................. 91
Kapitola 6: Upgrade notebooku
Instalace Random Access Memory (RAM)modulu*.......................................94
Výměna pevného disku*..........................................................................................97
Vložení nové baterie *...............................................................................................103
Přílohy
Informace o mechanice DVD-ROM*......................................................................... 108
Informace řadiče Blu-ray ROM*.................................................................................. 110
Slučitelnost interního modemu................................................................................. 110
Přehled................................................................................................................................ 111
Prohlášení o síťové kompatibilitě.............................................................................. 111
Nehlasové zařízení ......................................................................................................... 111
Prohlášení Federální komise pro komunikaci....................................................... 113
Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým frekvencím (RF)................ 114
Prohlášení o shodě (Směrnice R&TTE 1995/5/EC)............................................... 115
Symbol CE.......................................................................................................................... 115
Prohlášení IC o vystavení radiaci pro Kanadu....................................................... 116
Bezdrátový provozní kanál pro různé domény..................................................... 117
Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými frekvencemi...................... 117
Uživatelská příručka notebooku
Poznámky k bezpečnosti UL........................................................................................ 119
Požadavek na elektrickou bezpečnost..................................................................... 120
Poznámky k TV tuneru................................................................................................... 120
REACH.................................................................................................................................. 120
Poznámka k výrobkům Macrovision Corporation............................................... 120
Prevence ztráty sluchu................................................................................................... 120
Severská opatření pro lithium (pro baterie lithium-ion)................................... 121
Bezpečnostní informace o optické mechanice..................................................... 122
Coating Notice.................................................................................................................. 122
Schválení CTR 21(pro notebook s integrovaným modemem)........................ 123
Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR........................................................ 125
Ekologický štítek Evropské Unie................................................................................. 125
Splnění globálních ekologických předpisů a prohlášení ................................. 126
Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru........................................................... 126
Uživatelská příručka notebooku
O této příručce
Tato příručka poskytuje informace o hardwaru a softwaru notebooku,
rozdělené do následujících kapitol:
Kapitola 1: Nastavení hardwaru
Popisuje hardwarové komponenty notebooku.
Kapitola 2: Použití notebooku
Tato kapitola představuje použití jednotlivých částí notebooku.
Kapitola 3: Práce s Windows® 8
Uvádí přehled, jak používat Windows® 8 na notebooku.
Kapitola 4: Aplikace ASUS
Tato kapitola představuje aplikace ASUS dodávané s operačním
systémem Windows® 8 ve vašem notebooku.
Kapitola 5: Power-on Self-test (POST)
Tato kapitola představuje použití nástroje POST ke změně
nastavení notebooku.
Kapitola 6: Upgrade notebooku
Tato kapitola vás provede procesem výměny a upgradu součástí
notebooku.
Přílohy
Obsahuje upozornění a bezpečnostní prohlášení k notebooku.
Uživatelská příručka notebooku
Konvence použité v této příručce
Zdůrazněné věty v této příručce uvádějí klíčové informace tímto
způsobem:
DŮLEŽITÉ! Tato zpráva uvádí zásadně důležité informace, které je nutno při
provádění úkolu respektovat.
POZNÁMKA: Tato zpráva uvádí doplňující informace a tipy, které mohou
pomoci při provádění úkolů.
VAROVÁNÍ! Tato zpráva uvádí důležité informace pro bezpečnost při
provádění úkolů a předcházení poškození součástek notebooku a dat.
Ikony
Následující ikony signalizují, které zařízení lze využít k realizaci řady úkolů
nebo postupů na vašem notebooku.
= Použijte touchpad.
= Použijte klávesnici
Typografie
Tučné
= Označuje nabídku nebo položku, kterou je nutno vybrat.
Ležaté
= Označuje klávesy na klávesnici, které máte stisknout.
Uživatelská příručka notebooku
Bezpečnostní opatření
Použití notebooku
BEZPEČNÁ TEPLOTA: Tento notebook je dovoleno
používat pouze v prostředí o teplotách v rozmezí 5
°C (41°F) a 35 °C (95 °F).
Prohlédněte si výkonový štítek umístěný na spodní
straně notebooku a ověřte si, zda používaný
napájecí adaptér odpovídá uvedeným hodnotám.
Nenechávejte notebook na klíně ani jiné části
těla, abyste se necítili nepohodlně a neporanili se
horkem.
Nepoužívejte s notebookem poškozené napájecí
kabely, doplňky ani jiné periférie.
Zapnutý notebook nepřenášejte ani nezakrývejte
materiály, které by snížily oběh vzduchu.
Nepokládejte notebook na nerovné ani nestabilní
pracovní povrchy.
Notebook můžete poslat přes letecké rentgenové
stroje (používané ke kontrole předmětů na
dopravníkovém pásu), ale chraňte jej před
magnetickými a ručními detektory.
Ohledně možností používání notebooku v letadle
a možnosti využití služeb kontaktujte leteckého
dopravce.
Uživatelská příručka notebooku
Péče o notebook
Před čištěním notebooku odpojte napájení a
vyjměte baterii. Otřete notebook čistou houbou
z celulózy nebo jelenicovým hadrem namočeným
v roztoku neobrušujícího detergentu a trochy teplé
vody. Přebytečnou vlhkost otřete suchým hadrem.
Nepoužívejte silná rozpouštědla, např. ředidla,
benzen ani jiné chemikálie na povrchu ani blízko
povrchu notebooku.
Na notebook nic nestavte.
NEVYSTAVUJTE notebook silným magnetickým ani
elektrickým polím.
Nevystavujte ani nepoužívejte notebook blízko
tekutin, deště nebo vlhkosti.
Notebook chraňte před prachem.
Nepoužívejte notebook v případě úniku plynu.
10
Uživatelská příručka notebooku
Správná likvidace
Notebook NEODSTRAŇUJTE s běžným domovním
odpadem. Tento produkt byl vyvinut tak, aby
bylo možné řádné opakované použití jeho dílů
a recyklace. Symbol přeškrtnutého kontejneru
ukazuje, že tento produkt (elektrické nebo
elektronické zařízení a knoflíková baterie s obsahem
rtuti) nesmí být likvidován společně s komunálním
odpadem. V souvislosti s odstraňováním
elektronických výrobků si prostudujte místní
předpisy.
NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu.
Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje,
že tato baterie nesmí být likvidována společně s
komunálním odpadem.
Uživatelská příručka notebooku
11
12
Uživatelská příručka notebooku
Kapitola 1:
Nastavení hardwaru
Uživatelská příručka notebooku
13
Seznámení s notebookem
Pohled shora
POZNÁMKA: Vzhled klávesnice se může lišit podle oblasti nebo země. Také
pohled shora se může lišit podle modelu notebooku
Model 15”
14
Uživatelská příručka notebooku
Mikrofon
Zabudovaný mikrofon lze použít pro videokonference, zvukové
poznámky nebo jednoduché zvukové záznamy.
Kamera
Zabudovanou kameru lze použít k fotografování nebo záznamu
videa.
Kontrolka kamery
Indikátor kamery signalizuje, že je používána zabudovaná
kamera.
Mikrofon*
Zabudovaný mikrofon lze použít pro videokonference, zvukové
poznámky nebo jednoduché zvukové záznamy.
Panel s displejem
Panel obrazovky s vysokým rozlišením nabízí skvělé zobrazení
fotografií, videí a dalších multimediálních souborů na
notebooku.
Tlačítko napájení
Stiskem tlačítka napájení zapněte nebo vypněte notebook.
Tlačítkem napájení také notebook přepnete do režimu spánku
nebo hibernace nebo probudíte z režimu spánku nebo
hibernace.
Pokud notebook přestane reagovat, stiskněte a přidržte tlačítko
napájení na přibližně čtyři (4) sekundy, dokud se notebook
nevypne.
* pouze u vybraných modelů
Uživatelská příručka notebooku
15
Číselná klávesnice*
Číselná klávesnice se dá přepínat mezi dvěma funkcemi:
zadávání číslic a ovládání kurzoru šipkami.
POZNÁMKA: Více podrobností viz sekce Numerická klávesnice v
této příručce.
Klávesnice
Klávesnice QWERTY plné velikosti s pohodlným zdvihem kláves
pro psaní. Současně nabízí funkční klávesy k rychlému vyvolání
funkcí Windows® a ovládání multimediálních funkcí.
POZNÁMKA:
Rozložení klávesnice se liší podle modelu nebo regionu.
Touchpad
Touchpad podporuje navigaci na obrazovce gesty více prstů,
což přináší intuitivní ovládání. Jsou také simulovány funkce
běžné myši.
POZNÁMKA: Více podrobností viz sekce Gesta touchpadu v této
příručce.
* pouze u vybraných modelů
16
Uživatelská příručka notebooku
Indikátory stavu
Indikátory stavu pomáhají zjistit aktuální stav hardwaru
notebooku.
Indikátor napájení
Kontrolka napájení svítí, když je notebook zapnut, a
pomalu bliká, když je v režimu spánku.
Dvoubarevný indikátor nabití baterie
Dvoubarevná LED signalizuje stav nabití baterie.
Podrobnosti najdete v následující tabulce:
Barva
Stav
Svítí zeleně
ASUS Notebook je připojen
ke zdroji napájení, nabíjí jeho
baterii a stav baterie je mezi 95
a 100 %.
Svítí oranžově
ASUS Notebook je připojen
ke zdroji napájení, nabíjí jeho
baterii a stav baterie je nižší než
95 %.
Bliká oranžově
Notebook je napájen z baterie a
stav baterie je nižší než 10 %.
Nesvítí
Notebook je napájen z baterie a
stav baterie je mezi 10 a 100 %.
Uživatelská příručka notebooku
17
Indikátor aktivity mechaniky
Tato kontrolka svítí, když notebook využívá vnitřní
úložná zařízení.
Bluetooth / Indikátor bezdrátového připojení
Tento indikátor svítí, pokud má notebook povolen
Bluetooth nebo bezdrátovou LAN.
Indikátor numerického zámku*
Tato kontrolka svítí, pokud je aktivována funkce Num
Lock. Pak lze některé klávesy na klávesnici využít k
zadávání číslic.
Indikátor zámku velkých písmen
Tento indikátor svítí, pokud je aktivována funkce
Caps Lock. Funkce Caps Lock umožňuje psaní
velkými písmeny (např. A, B, C).
* pouze u vybraných modelů
18
Uživatelská příručka notebooku
Dolní strana
POZNÁMKA: Vzhled spodní strany se může lišit v závislosti na modelu.
VAROVÁNÍ! Dolní strana notebooku může být teplá až horká, pokud
jej používáte nebo nabíjíte baterii. Při používání notebook nestavte na
povrch, který by mohl zakrýt výdechy vzduchu.
DŮLEŽITÉ! Doba provozu na baterie je různá podle použití a specifikace
tohoto notebooku. Baterii nelze rozebrat.
Uživatelská příručka notebooku
19
Baterie
Baterie se automaticky nabíjí, když je notebook připojen k
elektrické zásuvce. Nabitá baterie dokáže notebook nabíjet i
když není připojen k zásuvce.
Aretace baterie *��
Aretace baterie automaticky zajistí vloženou baterii na místě.
DŮLEŽITÉ! Při vyjímání je nutno aretaci držet v odjištěné poloze.
Ruční aretace baterie *��
Ruční aretace baterie drží baterii na místě. Je nutno ji před
vložením nebo vyjmutím baterie ručně zajistit nebo odjistit.
* pouze u vybraných modelů
20
Uživatelská příručka notebooku
Větrací otvory
Vzduchové výdechy umožňují vstup studeného a výstup
horkého vzduchu.
DŮLEŽITÉ! Neblokujte výdechy papíry, knihami, kabely a jinými
předměty, aby se notebook nepřehřál.
Prostor pro pevný disk *
Tento prostor je vyhrazen pro pevný disk notebooku.
Prostor pro pracovní paměť (RAM) *�
Prostor pro RAM umožňuje rozšíření paměti RAM vložením
modulů, které zvýší kapacitu paměti notebooku.
* pouze u vybraných modelů
Uživatelská příručka notebooku
21
Pravá strana
Model 15” a 14”
Port USB 2.0*
Port USB (Universal Serial Bus) je slučitelný se zařízeními
USB 2.0 nebo USB 1.1, například klávesnicemi, ukazovacími
zařízeními, flash disky, vnějšími pevnými disky, reproduktory,
fotoaparáty a tiskárnami.
Optická mechanika
Optická jednotka notebooku může podporovat více formátů
disků, např. CD, DVD, zapisovatelné nebo přepisovatelné.
Tlačítko vysunutí optického disku
Stiskem tlačítka vysunete plato pro disk.
* pouze u vybraných modelů
22
Uživatelská příručka notebooku
Otvor pro ruční vysunutí optické diskové jednotky
Otvor ručního vysunutí využijete v případě, že tlačítko
elektronického vysunutí nefunguje.
VAROVÁNÍ! Otvor ručního vysunutí využívejte pouze v případě,
že tlačítko vysunutí nefunguje.
POZNÁMKA: Více podrobností viz sekce Používání optické
jednotky v této příručce.
Bezpečnostní slot Kensington®
Bezpečnostní slot Kensington® umožňuje zabezpečit notebook
bezpečnostními prvky, které jsou kompatibilní se standardem
Kensington® .
Uživatelská příručka notebooku
23
Levá strana
Model 15” a 14”
Vstup napájení (DC)
K tomuto portu připojte dodaný napájecí adaptér, abyste mohli
nabíjet baterii a napájet notebook.
VAROVÁNÍ! Adaptér se při použití zahřívá. Adaptér
nezakrývejte a v době, kdy je připojen k elektrické zásuvce, se
vyhněte tělesnému kontaktu s ním.
DŮLEŽITÉ! Používejte pouze dodaný napájecí adaptér, abyste
mohli nabíjet baterii a napájet notebook.
Větrací otvory
Vzduchové výdechy umožňují vstup studeného a výstup
horkého vzduchu.
DŮLEŽITÉ! Neblokujte výdechy papíry, knihami, kabely a jinými
předměty, aby se notebook nepřehřál.
Port VGA
Tento port umožňuje připojení vnějšího displeje k notebooku.
24
Uživatelská příručka notebooku
Port HDMI
Tento port umožňuje připojení High-Definition Multimedia
Interface (HDMI) a výstup podporuje HDCP, takže lze přehrávat
HD DVD, Blu-ray a další chráněný obsah.
Port LAN
Do tohoto portu zasuňte kabel připojení k místní síti.
Port USB 3.0
Tento port Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) podporuje
přenosovou rychlost až 5 Gbit/s a je zpětně slučitelný s USB 2.0.
Sluchátkový výstup/mikrofonní vstup
Tento port umožňuje připojení sluchátek nebo reproduktorů se
zesilovačem k notebooku. Tento port také umožňuje připojení
vnějšího mikrofonu k notebooku.
Uživatelská příručka notebooku
25
Přední strana
POZNÁMKA: Vzhled přední strany se může lišit podle modelu.
Indikátory stavu
Indikátory stavu pomáhají zjistit aktuální stav hardwaru
notebooku
Čtečka paměťových karet typu flash
Tento notebook obsahuje jednoslotovou čtečku karet SD a
SDHC.
26
Uživatelská příručka notebooku
Kapitola 2:
Použití notebooku
Uživatelská příručka notebooku
27
Začínáme
POZNÁMKA: Pokud v notebooku není instalována baterie, instalujte ji níže
uvedeným postupem.
Vložte bateriovou sadu *
A.
Přesuňte manuální zámek do odemknuté pozice pro vložení
baterie.
B.
Zasuňte baterii v zobrazeném úhlu a stisknutím zacvakněte na
místo.
C.
Pružinový zámek se automaticky zacvakne na místo. Přesuňte
manuální zámek do zamčené pozice po vložení baterie.
* pouze u vybraných modelů
28
Uživatelská příručka notebooku
Nabíjení notebooku
A.
Připojte kabel střídavého napájení k měniči střídavého/
stejnosměrného napájení.
B.
Připojte napájecí adaptér do zásuvky 100 - 240 V.
C.
Připojte výstup adaptéru k napájecímu vstupu notebooku.
Před prvním použitím notebook 3 hodiny nabíjejte.
POZNÁMKA: Vzhled napájecího adaptéru se může lišit v závislosti na
modelu a vašem regionu.
POZNÁMKA:
Informace o napájecím adaptéru:
-
Napájecí napětí: 100 – 240 Vstř
-
Vstupní kmitočet: 50 – 60 Hz
-
Jmenovitý výstupní proud: 3.42A (65W), 4.74A (90W)
-
Jmenovité výstupní napětí: 19 Vdc
Uživatelská příručka notebooku
29
DŮLEŽITÉ!
•
Před prvním zapnutím notebooku zkontrolujte, zda je
připojen k adaptéru a ten k elektrické zásuvce.
•
Při používání notebooku v režimu napájecího adaptéru se
musí elektrická zásuvka nacházet v blízkosti zařízení a musí
být snadno dostupná.
•��������������������������������������������������
Vyhledejte na notebooku typový štítek s hodnotami
jmenovitého vstupu/výstupu a zkontrolujte, zda odpovídá
údajům jmenovitého vstupu/výstupu na vašem napájecím
adaptéru. Některé modely notebooků mohou mít více
jmenovitých výstupních proudů na základě dostupné SKU.
VAROVÁNÍ!
Přečtěte si následující zásady pro baterii notebooku.
30
•
Baterii uvnitř zařízení smí vyjmout pouze autorizovaný
technik ASUS.
•
V případě vyjmutí nebo demontování může baterie použitá v
tomto přístroji představovat nebezpečí požáru nebo popálení
chemickými látkami.
•
Dodržujte varovné štítky pro vaši osobní bezpečnost.
•
Pokud baterii vyměníte za nesprávný typ, hrozí nebezpečí
výbuchu.
•
Nevhazujte do ohně.
•
Nikdy nezkoušejte zkratovat baterii notebooku.
•
Nikdy nezkoušejte baterii rozebrat a sestavit.
•
V případě úniku přestaňte používat.
•
Baterii a její součásti je nutno recyklovat nebo řádně
zlikvidovat.
•
Uchovávejte baterii a ostatní malé součásti mimo dosah dětí.
Uživatelská příručka notebooku
Zvednutím otevřete monitor.
Stiskněte tlačítko Start.
Uživatelská příručka notebooku
31
Gesta touchpadu
Gesta umožňují spouštění programů a vyvolání nastavení notebooku.
Při používání gest na touchpadu se řiďte následujícími obrázky.
Pohyb kurzoru
Můžete klepnout nebo kliknout kamkoli na touchpad, tím aktivujete
jeho kurzor, poté posunem prstu po touchpadu posouvejte kurzor na
obrazovce.
Vodorovný posun
Svislý posun
Úhlopříčný posun
32
Uživatelská příručka notebooku
Gesta jedním prstem
Klepnutí/dvojité klepnutí
•
Na úvodní obrazovce Metro spustíte aplikaci klepnutím na ni.
•
V režimu Pracovní plocha položku spustíte dvojím klepnutím.
Přetažení
Poklepejte na položku a poté táhněte stejným prstem, aniž byste jej
zvedli z touchpadu. Položku upustíte na nové místo tím, že zvednete
prst z touchpadu.
Uživatelská příručka notebooku
33
Levé kliknutí
Pravé kliknutí
•
Kliknutím na aplikaci na
•
úvodní obrazovce ji spusťte.
•
V režimu pracovní plochy
aplikaci spustíte dvojitým
kliknutím.
•
Na úvodní obrazovce
kliknutím aplikaci vyberete
a otevřete pruh nastavení.
Stiskem tohoto tlačítka
můžete také spustit pruh All
Apps (Všechny aplikace).
V režimu pracovní plochy
tímto tlačítkem otevřete
místní nabídku.
POZNÁMKA: oblasti na touchpadu označené tečkovanou čarou
představují levé a pravé tlačítko myši.
34
Uživatelská příručka notebooku
Vytaže sní z horního okraje
•
Na úvodní obrazovce vytažením z horního okraje zobrazte pruh
All apps (Všechny aplikace).
•
V běžící aplikaci vytažením z horního okraje zobrazte její
nabídku.
Vytažení z levého okraje
Vytažení z pravého okraje
Vytažením z levého okraje
přepínejte běžící aplikace.
Posunutím prstu po pravém
okraji zobrazíte panel Charms
(Symboly).
Uživatelská příručka notebooku
35
Gesta dvěma prsty
Klepnutí
Otočení
Klepnutím dvěma prsty na
touchpad simulujete kliknutí
pravým tlačítkem.
Chcete-li otočit obrázek
v programu Windows® Photo
Viewer, položte dva prsty na
touchpad a potom otočte jeden
prst po nebo proti směru hodin;
druhý přitom musí zůstat na místě.
Procházení stránek dvěma prsty Procházení stránek dvěma prsty
(nahoru/dolů)
(vlevo/vpravo)
Tahem dvou prstů rolujte nahoru Tahem dvou prstů rolujte vlevo
nebo dolů.
nebo vpravo.
36
Uživatelská příručka notebooku
Zmenšení
Zvětšení
Táhněte dva prsty na touchpadu
k sobě.
Rozáhněte dva prsty na touchpadu
od sebe.
Přetažení
Vyberte položku, poté stiskněte a držte tlačítko levého kliknutí Tahem
druhého prstu na touchpadu posuvejte položku na nové místo.
Uživatelská příručka notebooku
37
Gesta třemi prsty
Tažení nahoru
Tažení dolů
Tažením tří prstů nahoru zobrazte Tažením tří prstů dolů přejděte do
všechny běžící aplikace.
režimu pracovní plochy.
38
Uživatelská příručka notebooku
Pomocí klávesnice
Funkční klávesy
Funkční klávesy notebooku mohou spouštět následující příkazy:
Přepne notebook do Sleep mode (režimu spánku)
Aktivuje a deaktivuje Airplane mode (Režimu
letadlo)
POZNÁMKA: Aktivace Airplane mode (Režimu
letadlo) deaktivuje bezdrátové připojení.
Snižuje jas displeje
Zvyšuje jas displeje
Vypne displej
Aktivuje nastavení druhé obrazovky
POZNÁMKA: Ujistěte se, že je k vašemu notebooku
připojena druhá obrazovka.
Aktivace a deaktivace touchpadu.
Zapnutí a vypnutí reproduktoru.
Uživatelská příručka notebooku
39
Snížení hlasitosti reproduktoru.
Zvýšení hlasitosti reproduktoru.
Funkční klávesy aplikací ASUS
Notebook je také vybaven zvláštními funkčními klávesami, kterými lze
spouštět aplikace ASUS.
Aktivuje/deaktivuje aplikaci ASUS Splendid Video
Enhancement Technology umožňující přepnutí
režimů vylepšení barev: Gamma
�����������������������
Correction (Gama
korekce), Vivid Mode (Živý režim), Theater Mode
(Režim kino), Soft Mode (Měkký režim), My Profile
(Můj profil) a Normal (Normální).
Spustí aplikaci ASUS Power4Gear Hybrid
40
Uživatelská příručka notebooku
Klávesy Windows® 8
Klávesnice notebooku obsahuje dvě zvláštní klávesy Windows®
popsané níže:
Stiskem tohoto tlačítka se vrátíte na úvodní obrazovku.
Pokud již jste na úvodní obrazovce, vrátíte se naposledy
otevřenou aplikaci.
Stiskem této klávesy simulujete pravé kliknutí.
Ovládací klávesy multimédií *
Ovládací klávesy multimédií umožňují ovládání přehrávání
multimediálních souborů, např. audia a videa, na notebooku.
Stiskněte
obrázku.
současně s klávesami šipek, jako na následujícím
Zastavit
Přeskočit na
předchozí
stopu nebo
převíjet vzad
Přehrát
nebo
pozastavit
Přeskočit na
následující
stopu nebo
převíjet vpřed
* pouze u vybraných modelů
Uživatelská příručka notebooku
41
Číselná klávesnice
Číselná klávesnice je dostupná u
vybraných modelů notebooků.
Tuto klávesnici lze využít k zadávání
číslic nebo k ovládání kurzoru.
Stisknutím�
lze přepínat mezi
číselnou klávesnicí a
směrovými tlačítky pro
ovládání kurzoru.
42
Uživatelská příručka notebooku
Používání optické jednotky
POZNÁMKA: Skutečné umístění tlačítka elektrického vysunutí disku se
může lišit podle modelu notebooku.
Vložení optického disku
1.
Když je notebook zapnut,
stiskem tlačítka povysunete
přihrádku disku.
2.
Jemně vytáhněte přihrádku
ven.
DŮLEŽITÉ! Nedotýkejte se
čočky optického snímače.
Zabraňte zaseknutí čehokoli pod
vysunovanou přihrádkou.
3.
Držte disk za okraje
potištěnou stranou nahoru a
položte jej na středový náboj.
Uživatelská příručka notebooku
43
4.
Tlakem po stranách
středového otvoru disku
jej nacvakněte na středový
náboj.
5.
Jemným zasunutím zavřete
přihrádku optického disku.
POZNÁMKA: Je zcela normální,
že během načítání dat uslyšíte
roztáčení a vibrace optické
jednotky.
Otvor ručního vysunutí
Otvor ručního vysunutí je na dvířkách optické jednotky a umožňuje
vysunutí přihrádky, když nefunguje tlačítko elektrického vysunutí.
Ruční vysunutí přihrádky optické jednotky provedete zasunutím
narovnané kancelářské sponky do otvoru ručního vysunutí.
VAROVÁNÍ! Tlačítko ručního vysunutí používejte pouze pokud tlačítko
elektrického vysunutí nefunguje.
44
Uživatelská příručka notebooku
Kapitola 3:
Práce s Windows® 8
Uživatelská příručka notebooku
45
První spuštění
Při prvním spuštění počítače se objeví řada obrazovek, které vás provedou
základním nastavením operačního systému Windows® 8.
Postup prvního spuštění notebooku:
1.
Stiskněte tlačítko napájení na notebooku. Vyčkejte několik minut,
až se zobrazí obrazovka nastavení.
2.
Na obrazovce nastavení vyberte jazyk, v němž chcete notebook
používat.
3.
Pečlivě si přečtěte licenční podmínky. Zaškrtněte I accept the
license terms for using Windows (Přijímám licenční podmínky
používání Windows) a klepněte na Accept (Přijímám).
4.
Podle dalších zobrazených pokynů nakonfigurujete následující
základní nastavení:
5.
•
Zabezpečte své PC
•
Přizpůsobení
•
Bezdrátová síť
•
Nastavení
•
Přihlášení k PC.
Po konfiguraci základních položek se zobrazí výukový program
Windows®8. Sledováním se dozvíte víc u funkcích Windows®8.
Obrazovka zámku Windows® 8
Po spuštění operačního systému Windows®8 se může objevit obrazovka
zámku Windows®8. Pokračujte klepnutím na obrazovku zámku nebo
stiskem libovolné klávesy notebooku.
46
Uživatelská příručka notebooku
Uživ. rozhraní Windows®
Windows® 8 je dodáváno s uživatelským rozhraním (UI) založeným
na dlaždicích pro snadný přístup k aplikacím Windows® z obrazovky
Start. Obsahuje také následujcí funkce, které můžete využít při práci s
notebookem.
Spouštěcí obrazovka
Obrazovka Start se zobrazí po úspěšném přihlášení k vašemu účtu.
Pomáhá na jednom místě organizovat všechny programy a aplikace.
Tlačítko Přiblížení/oddálení
Aplikace Windows®
Tuto skupinu aplikací lze přizpůsobit a vytvořit tak jedno centrum pro
práci a hru na vašem notebooku. Každá z nich představuje konkrétní
funkci, kterou můžete používat a sdílet přes síťová připojení.
POZNÁMKA: Některé aplikace se plně spustí až po přihlášení k vašemu
účtu Microsoft.
Uživatelská příručka notebooku
47
Aktivní body
Aktivní body na obrazovce umožňují spouštění programů a vyvolání
nastavení notebooku. Tyto aktivní body lze aktivovat touchpadem.
Aktivní body spuštěné aplikace
Aktivní odkazy na obrazovce Start
48
Uživatelská příručka notebooku
Aktivní bod
Řešení
levý horní roh
Podržte kurzor myši v levém horním rohu
a poté se klepnutím na náhled nedávno
použité aplikace vraťte do běžící aplikace.
Pokud jste spustili více aplikací, rolováním
dolů zobrazte všechny.
levý dolní roh
Z obrazovky běžící aplikace:
Podržte kurzor myši v levém dolním rohu
a poté se klepnutím na náhled na úvodní
obrazovce vraťte na úvodní obrazovku.
POZNÁMKA: na úvodní obrazovku se také
lze vrátit stiskem klávesy Windows
.
Z úvodní obrazovky:
Podržte kurzor myši v levém horním rohu a
poté se klepnutím na náhled běžící aplikace
vraťte do této aplikace.
Uživatelská příručka notebooku
49
Aktivní bod
Řešení
horní strana
Přidržte kurzor myši na horní straně, až se
změní na ruku. Uchopte aplikaci a poté ji
přetáhněte na nové místo.
POZNÁMKA: tato funkce aktivního bodu
funguje u běžící aplikace nebo pokud
chcete použít funkci Snap. Podrobnosti
viz Funkce Snap pod Práce s aplikacemi
Windows®.
Pravý horní a dolní
roh
50
Přidržením kurzoru myši na horním nebo
levém dolním rohu aplikace spusťte Charms
bar (Panel symbolů).
Uživatelská příručka notebooku
Práce s aplikacemi Windows
�������®
Pomocí touchpadu nebo klávesnice notebooku spouštějte a
přizpůsobujte své aplikace.
Spuštění aplikace
Umístěte kurzor myši na aplikaci a pak klepnutím levým
tlačítkem nebo dotykem aplikaci spusťte.
Dvakrát stiskněte
a poté tlačítky šipek
procházejte aplikace. Stiskem
aplikaci.
spusťte
Přizpůsobení aplikací
Aplikace přesunete, změníte jejich velikost nebo odepnete z úvodní
obrazovky takto.
Přesun aplikací
Aplikace přesunete, změníte jejich velikost nebo
odepnete z úvodní obrazovky takto.
Změna aplikací
Kliknutím pravým tlačítkem na aplikaci aktivujte pruh
nastavení, poté klepněte na
Uživatelská příručka notebooku
nebo
.
51
Odepnutí aplikací
Odstranění z obrazovky Start: klepnutím pravým
tlačítkem na aplikaci aktivujte její nastavení, poté
klepněte na ikonu �
.
Zavření aplikace
1.
Umístěte kurzor myši na horní okraj spuštěné
aplikace a počkejte, až se změní v ruku.
2.
Přetáhněte a pusťte aplikaci na dolní okraj
obrazovky a tím ji zavřete.
Na obrazovce spuštěné aplikace stiskněte�
52
.
Uživatelská příručka notebooku
Otevření obrazovky aplikací
Kromě aplikací již připnutých na úvodní obrazovku můžete také otevřít
další aplikace přes obrazovku aplikací.
Vodorovná posouvací lišta
Otevření obrazovky aplikací
Obrazovku aplikací aktivujte touchpadem nebo klávesnicí notebooku.
Vytažením z horního okraje spusťte pruh All Apps
(Všechny aplikace).
Z úvodní obrazovky stiskem
All Apps (Všechny aplikace)
vyberte ikonu
a pak stiskněte
.
Uživatelská příručka notebooku
53
Připnutí dalších aplikací na úvodní obrazovku
Pomocí touchpadu lze na úvodní obrazovku připnout další aplikace.
54
1. Umístěte kurzor myši na aplikaci, kterou chcete
přidat na obrazovku Start.
2.
Klepnutím pravým tlačítkem na aplikaci aktivujte
její nastavení.
3.
klepněte na ikonu
.
Uživatelská příručka notebooku
Panel symbolů
Panel symbolů je pruh nástrojů, který může být zobrazen na pravé
straně obrazovky. Obsahuje několik nástrojů umožňujících sdílení
aplikací a poskytujících rychlý přístup k přizpůsobení nastavení
notebooku.
Panel symbolů
Spuštění Panel symbolů
POZNÁMKA: Panel symbolů při prvním vyvolání obsahuje sadu bílých
ikon. Výše uvedený obrázek zachycuje již aktivovaný Panel symbolů.
Pomocí touchpadu nebo klávesnice notebooku spusťte Panel symbolů.
Přidržte kurzor myši v pravém nebo levém horním
rohu obrazovky.
Stiskněte�
Uživatelská příručka notebooku
55
Obsah Panel symbolů
Search (Hledat)
Tento nástroj umožňuje hledání souborů, aplikací nebo
programů na notebooku.
Share (Sdílet)
Tento nástroj umožňuje sdílení aplikací prostřednictvím
sociálních sítí nebo e-mailu.
Start
Tento nástroj vás vrátí na obrazovku Start. Z obrazovky
Start se tímto nástrojem také můžete vrátit na nedávno
otevřenou aplikaci.
Devices (Zařízení)
Tento nástroj umožňuje přístup k souborům a sdílení
souborů pomocí zařízení připojených k notebooku, jako
je vnější displej nebo tiskárna.
Settings (Nastavení)
Tento nástroj umožňuje přístup k nastavení vašeho
notebooku.
56
Uživatelská příručka notebooku
Funkce Snap
Funkce Snap zobrazí dvě aplikace vedle sebe, takže s nimi lze pracovat
nebo je přepínat.
DŮLEŽITÉ! Před použitím funkce Snap ověřte, že má notebook nastaveno
rozlišení 1366 x 768 nebo vyšší.
Pruh Snap
Uživatelská příručka notebooku
57
Použití funkce Snap
Pomocí touchpadu nebo klávesnice notebooku spusťte funkci Snap.
1.
Spusťte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.
2.
Přidržte kurzor myši na horním okraji obrazovky.
3.
Jakmile se kurzor změní v ruku, táhněte a pusťte
aplikaci vlevo nebo vpravo.
4.
Spusťte další aplikaci.
1.
Spusťte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.
2.
Stiskněte
.
3.�����������������������
Spusťte další aplikaci.
4.
58
Mezi aplikacemi přepínáte stiskem�
.
Uživatelská příručka notebooku
Další klávesové zkratky
Pomocí klávesnice můžete také využít následující zkratky, které usnadní
spuštění aplikací a procházení Windows®8.
\
Přepnutí mezi úvodní obrazovkou a naposledy
spuštěnou aplikací
Spuštění režimu pracovní plochy
Spuštění okna Počítač v režimu pracovní plochy
Otevření okna Hledání souborů
Otevření okna Sdílet
Otevření okna Nastavení
Otevření okna Zařízení
Aktivace obrazovky zámku
Minimalizace okna Internet Explorer
Uživatelská příručka notebooku
59
Otevření druhého okna na obrazovce
Otevření okna Hledání aplikací
Otevření okna Spustit
Otevření Centra snadného přístupu
Otevření okna Hledání nastavení
Otevření pole nástrojů Windows
Spuštění lupy umožňující zvětšení části
obrazovky
Zmenšení zobrazení
Otevření Nastavení vypravěče
60
Uživatelská příručka notebooku
Připojení k bezdrátovým sítím
Wi-Fi
Pomocí připojení Wi-Fi lze na notebooku pracovat s e-maily, prohlížet
Internet a sdílet aplikace prostřednictvím sociálních sítí.
DŮLEŽITÉ! Vypněte Airplane mode (režim Letadlo), abyste mohli
využívat Wi-Fi. Více podrobností viz sekce Režim Letadlo v této příručce.
Aktivace Wi-Fi
Wi-Fi na notebooku aktivujte následujícími kroky:
1.����������
Aktivujte Charms bar(Panel symbolů).
2.
Klepněte na
and tap
.
3.���������������������������������������������������������������
Ze seznamu dostupných připojení Wi-Fi vyberte jeden přístupový
bod.
Uživatelská příručka notebooku
61
4.
Klepnutím na Connect (Připojit) spusťte síťové připojení.
POZNÁMKA: K aktivaci připojení Wi-Fi může být nutno zadat heslo
zabezpečení.
5.
62
Pokud chcete povolit sdílení mezi notebookem a ostatními
zařízeními podporujícími bezdrátovou síť, klepněte na Yes, turn
on sharing and connect to devices (Ano, zapnout sdílení
a připojení k zařízením). Pokud sdílení nechcete povolit,
klepněte na No, don’t turn on sharing or connect to devices
(Ne, nezapínat sdílení a nepřipojovat se k zařízením).
Uživatelská příručka notebooku
Bluetooth
Pomocí Bluetooth si můžete snadno vyměňovat data s jinými zařízeními
podporujícími Bluetooth.
DŮLEŽITÉ! Vypněte Airplane mode (režim Letadlo), abyste mohli
využívat Bluetooth. Více podrobností viz sekce Režim Letadlo v této
příručce.
Párování s dalšími zařízeními podporujícími Bluetooth
Přenos dat funguje až po spárování notebooku s dalším zařízením
podporujícím Bluetooth. Za tímto účelem použijte touchpad takto:
1.����������
Aktivujte Charms bar(Panel symbolů).
a pak na Change PC Settings (Změnit
2.
Klepněte na
nastavení PC).
3.
Pod PC Settings (Nastavení PC) vyberte Devices (Zařízení) a
pak klepnutím na Add a Device (Přidat zařízení) vyhledejte
zařízení Bluetooth.
Uživatelská příručka notebooku
63
4.
Vyberte ze seznamu zařízení. Porovnejte heslo na notebooku
s heslem odeslaným vybranému zařízení. Pokud se shodují,
klepnutím na Yes (Ano) spárujte notebook se zařízením.
POZNÁMKA: u některých zařízení podporujících Bluetooth může být
nutno zadat na notebooku heslo.
64
Uživatelská příručka notebooku
Režim letadlo
Airplane mode (Režim Letadlo) deaktivuje bezdrátová připojení, takže
můžete notebook bezpečně používat během letu.
Zapnutí režimu Letadlo
1.����������
Aktivujte Charms bar(Panel symbolů).
2.
Klepněte na
3.
Přetažením posuvníku vpravo zapnete režim
Letadlo.
Stiskněte
a pak na
.
.
Vypnutí režimu Letadlo
1.����������
Aktivujte Charms bar(Panel symbolů).
2.
Klepněte na
3.
Přetažením posuvníku vlevo vypnete režim
Letadlo.
Stiskněte
a pak na
.
.
POZNÁMKA: Ohledně možností používání notebooku v letadle a možnosti
využití služeb kontaktujte leteckého dopravce.
Uživatelská příručka notebooku
65
Připojení ke kabelovým sítím
Přes port LAN lze notebook také připojit ke kabelovým sítím, například
místním, nebo využít širokopásmové připojení k Internetu.
POZNÁMKA: podrobnosti k nastavení připojení k internetu vám sdělí
poskytovatel připojení k internetu (ISP) nebo váš správce sítě, který vám s
ním také může pomoci.
Nastavení proveďte podle následujících pokynů.
DŮLEŽITÉ! Před následujícími kroky zkontrolujte, zda je port LAN notebooku
propojen s místní síti.
Konfigurace dynamického připojení IP/PPPoE
1.
Spusťte Desktop (Pracovní plochu).
2.
V hlavním panelu Windows® klikněte pravým
tlačítkem na ikonu sítě
a poté klepněte
na Open Network and Sharing Center (Otevřít
centrum sítí a sdílení).
66
3.
V okně Network and Sharing Center (Otevřít
centrum sítí a sdílení) klepněte na Change adapter
settings (Změnit nastavení adaptéru).
4.
Klikněte pravým tlačítkem na vaši LAN a poté
vyberte Properties (Vlastnosti).
Uživatelská příručka notebooku
5.
Klepněte na Internet Procokol Version 4(TCP/IPv4)
(Internetový protokol verze 4 (TCP/IPv4)) a poté
klepněte na Properties (Vlastnosti).
6.
Klepněte na Obtain an IP address automatically
(Získat adresu IP automaticky) a poté klepněte na
OK.
POZNÁMKA: Pokud využíváte připojení PPPoE, pokračujte dalšími kroky.
7.
Vraťte se zpět do Network and Sharing Center
(Centrum síťových připojení a sdílení) a potom
klepněte na Set up a new connection or network
(Vytvořit nové připojení nebo síť).
8.
Vyberte Connect to the Internet (Připojit k
Internetu) a klepněte na Next (Další).
9.
Klepněte na Broadband (PPPoE) (Širokopásmové
připojení (PPPoE)).
10.
Vyplňte User name (Jméno), Password (Heslo) a
Connection name (Název připojení) a klepněte na
Connect (Připojit).
11.
Dokončete konfiguraci klepnutím na Close (Zavřít).
12.
Klepněte na
na hlavním panelu systému a
poté klepněte na právě vytvořené připojení.
13.
Vyplňte uživatelské jméno a heslo a klepnutím na
Connect (Připojit) zahajte připojování k Internetu.
Uživatelská příručka notebooku
67
Konfigurace statické IP adresy připojení
68
1.
Opakujte kroky 1 až 5 postupu Připojení k síti IP /
PPPoE s dynamickou adresou.
2
Vyberte možnost Use the following IP address
(Použít následující adresu IP).
3.
Zadejte IP adresu, masku podsítě a bránu podle
údajů od vašeho poskytovatele služeb.
4.
Dle potřeby také můžete vyplnit preferovaný
server DNS a alternativní server DNS a poté
klepnout na OK.
Uživatelská příručka notebooku
Vypnutí notebooku
Existuje více možností vypnutí notebooku:
•
Klepněte na
na Charms bar (Panel
symbolů) a poté na
(Vypnout).
> Shut down
•
Na přihlašovací obrazovce klepněte na
> Shut downVypnout).
•
Notebook můžete také vypnout pomocí režimu
pracovní plochy. Vypnutí provedete spuštěním
pracovní plochy, poté stiskem alt + f4 zobrazíte
okno Vypnutí. Vyberte z roletového seznamu
volbu Shut Down (Vypnout) a klepněte na OK.
•
Pokud notebook nereaguje, stiskněte a přidržte
tlačítko napájení nejméně na čtyři (4) sekundy a
notebook se vypne.
Přepnutí notebooku do režimu spánku
Notebook přepnete do režimu spánku jedním stiskem tlačítka napájení.
Notebook také můžete uspat pomocí režimu pracovní
plochy. Vypnutí provedete spuštěním pracovní plochy,
poté stiskem alt + f4 zobrazíte okno Vypnutí. Vyberte z
roletového seznamu volbu Sleep (Spánek) a klepněte
na OK.
Uživatelská příručka notebooku
69
70
Uživatelská příručka notebooku
Kapitola 4:
Aplikace ASUS
Uživatelská příručka notebooku
71
Vybrané aplikace ASUS
Power4Gear Hybrid
Power4Gear optimalizuje výkonnost notebooku pomocí režimu úspory
energie.
POZNÁMKA:Odpojením notebooku od napájecího adaptéru se
automaticky přepne režim Power4Gear Hybrid na režim Battery Saving
(Úspora energie).
Spuštění Power4Gear Hybrid
stiskněte
72
.
Uživatelská příručka notebooku
Chod systému
Tato možnost umožňuje výběr níže uvedených režimů úspory energie
notebooku.
POZNÁMKA: Výchozím nastavením notebooku je režim Performance
(Výkonu).
Režim výkonu
Tento režim využijte při provádění činností vyžadujících vysoký výkon
notebooku, jako je hraní her nebo předvádění obchodních prezentací.
Režim úspory energie
Tento režim prodlužuje výdrž notebooku na jedno nabití baterie i
životnost baterie při zapojení napájecího adaptéru do elektrické sítě.
Vyberte z těchto režimů spotřeby energie.
Těmito volbami přizpůsobte režim
úspory energie.
Uživatelská příručka notebooku
Umožňuje skrytí ikon pracovní
plochy a zapnutí nebo vypnutí
režimu prezentace.
73
Systém spí
Tato možnost umožňuje aktivaci a deaktivaci níže uvedených režimů
spánku:
Instant On (Okamžité zapnutí)
Tento režim je výchozím režimem notebooku. Umožňuje obnovení
posledního stavu systému i poté, co notebook přejde do režimu spánku.
Tímto posuvníkem přepínejte mezi Instant
On (Okamžité zapnutí) a Long Standby
Time (Dlouhý pohotovostní režim).
74
Uživatelská příručka notebooku
Long Standby Time (Dlouhý pohotovostní režim)
Tento režim umožňuje prodloužit životnost baterie notebooku. Při
aktivaci se notebook vrátí do stavu při posledním vypnutí během
sedmi sekund a to ještě čtyři hodiny po přechodu do režimu hlubokého
spánku.
Uživatelská příručka notebooku
75
76
Uživatelská příručka notebooku
Kapitola 5:
Power-on Self-test (POST)
Uživatelská příručka notebooku
77
Power-on Self-test (POST)
Power-on Self-test (POST) je řada diagnostických testů řízených
softwarem, které běží při spuštění nebo restartu notebooku. Software
řídící POST je trvalou součástí architektury notebooku.
Použití POST ke vstupu do BIOSu a řešení potíží
Během POST můžete pomocí funkčních kláves notebooku pracovat s
nastaveními BIOSu nebo řešit potíže. Více podrobností je uvedeno níže.
BIOS
BIOS (Basic Input and Output System) ukládá nastavení hardwaru
potřebná ke spuštění notebooku.
Výchozí nastavení BIOSu jsou vhodná pro většinu případů použití
notebooku. Výchozí nastavení BIOSu neměňte, kromě níže uvedených
případů:
•
Zobrazení chybového hlášení při spuštění systému, vyžadujícího
vstup do Nastavení BIOSu.
•
Instalace nové komponenty systému, vyžadující nastavení nebo
aktualizaci BIOSu.
VAROVÁNÍ: Nesprávná nastavení BIOSu mohou vést k nestabilitě nebo
selhání startu systému. Silně doporučujeme zasahovat do nastavení
BIOSu jen s pomocí kvalifikovaného servisního technika.
Vstup do BIOSu
Restartujte notebook a poté ve fázi POST stiskněte
78
.
Uživatelská příručka notebooku
Nastavení BIOSu
POZNÁMKA: Obrazovky
������������������������������������������������������������
BIOS v této sekci jsou jen informativní. Skutečné
obrazovky se mohou lišit podle modelu a oblasti.
Boot (Spuštění)
Tato nabídka umožňuje nastavení preferencí spuštění. Při nastavení
priority spuštění můžete postupovat podle následujících pokynů.
1.
Na obrazovce Boot (Start) vyberte Boot Option #1 (Možnost startu
č. 1).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
[Enabled]
Launch CSM
[Disabled]
Sets the system boot
order
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Add New Boot Option
Delete Boot Option
[Windows Boot Manager]
→← :
↑↓
:
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Uživatelská příručka notebooku
79
Stiskněte
a vyberte zařízení pro volbu Boot Option #1
(Možnost startu č. 1).
2.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
[Enabled]
Launch CSM
[Disabled]
Sets the system
boot order
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Add New Boot Option
Delete Boot Option
Boot Option #1
Windows Boot
[Windows
Boot Manager
Manager]
Disabled
→← :
↑↓
:
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
80
Uživatelská příručka notebooku
Security (Zabezpečení)
Tato nabídka umožňuje nastavit heslo správce a heslo uživatele
notebooku. Také umožňuje ovládání přístupu k pevnému disku,
vstupně/výstupním rozhraním a USB rozhraní notebooku.
POZNÁMKA:
Main
•
Pokud zadáte User Password (Heslo uživatele), budete jej
muset zadat před každým spuštěním operačního systému
notebooku.
•
Pokud zadáte Administrator Password (Heslo správce),
musíte jej zadat před vstupem do BIOSu.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is only
asked for when entering Setup. If ONLY the user’s
password is set, then this is a power on password
and must be entered to boot or enter Setup. In
Setup, the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status
NOT INSTALLED
User Password Status
NOT INSTALLED
Set Administrator
Password. The
password length
must be in the
following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
System Mode state
User
Secure Boot state
Enabled
Secure Boot Control
[Enabled]
Key Management
→← :
↑↓
:
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Uživatelská příručka notebooku
81
Pokyny pro nastavení hesla:
1.
Na obrazovce Security (Zabezpečení) vyberte Setup
Administrator Password (Heslo správce) nebo User
Password (Heslo uživatele) .
2.
Zadejte heslo a stiskněte klávesu
3.
Znovu zadejte heslo a stiskněte klávesu
.
.
Pokyny pro vymazání hesla:
1.
Na obrazovce Security (Zabezpečení) vyberte Setup
Administrator Password (Heslo správce) nebo User
Password (Heslo uživatele) .
2.
Zadejte aktuální heslo a stiskněte
3.
Pole Create New Password (Vytvořit nové heslo) nechte
prázdné a stiskněte
.
4.�������
Volbou Yes (Ano) potvrďte a poté stiskněte�
82
.
.
Uživatelská příručka notebooku
I/O Interface Security (Zabezpečení rozhraní I/O)
V nabídce Security (Zabezpečení) lze položkou I/O Interface
Security (Zabezpečení rozhraní I/O) zamknout a odemknout
některé funkce rozhraní notebooku.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
I/O Interface Security
LAN Network Interface
[UnLock]
Wireless Network Interface
[UnLock]
HD AUDIO Interface
[UnLock]
If Locked, LAN
controller will
be disabled.
USB Interface Security
LAN Network Interface
Lock
UnLock
→← : Select
Screen
↑↓
: Select Item
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Pro uzamčení I/O rozhraní:
1.
Na obrazovce Zabezpečení zvolte Zabezpečení I/O
rozhraní.
2.
Zvolte si rozhraní, které si přejete uzamknout a stiskněte
.
3.
Vyberte Lock (Zámek).
Uživatelská příručka notebooku
83
Zabezpečení USB rozhraní
V nabídce I/O Interface Security (Zabezpečení rozhraní I/O) lze
také volbou USB Interface Security (Zabezpečení rozhraní USB)
zamknout a odemknout porty a zařízení.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
USB Interface Security
USB Interface
[UnLock]
External Ports
[UnLock]
CMOS Camera
[UnLock]
Card Reader
[UnLock]
USB Interface
Lock
UnLock
If Locked, all
USB device will
be disabled
→← : Select Screen
↑↓
: Select Item
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Pro uzamčení USB rozhraní:
1.
Na obrazovce Zabezpečení zvolte Zabezpečení I/O
rozhraní > Zabezpečení USB rozhraní.
2.
Zvolte si rozhraní, které si přejete uzamknout a klepněte na
Zamknout.
POZNÁMKA: Nastavením USB Interface (Rozhraní USB) na Lock
(Zámek) současně zamknete a skryjete volbu External Ports
(Externí porty) a další zařízení zahrnutá pod USB Interface Security
(Zabezpečení rozhraní USB).
84
Uživatelská příručka notebooku
Set Master Password (Nastavit hlavní heslo)
V nabídce Security (Zabezpečení) lze volbou Set Master
Password (Nastavit hlavní heslo) nastavit heslo přístupu k
pevnému disku.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Setup
Advanced
Security(C) Save
Exit
Aptio
UtilityBoot
- Copyright
2011 &American
Megatrends, Inc.
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is
set,then this only limits access to Setup
and is only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then
this is a power on password and must be
entered to boot or enter Setup. In Setup,
the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status
NOT INSTALLED
User Password Status
NOT INSTALLED
Set HDD
Password.
Master
***Advisable to
Power Cycle System
after Setting Hard
Disk Passwords***
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
→← : Select
Screen
↑↓
: Select Item
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Pro nastavení hesla HDD:
1.
Na obrazovce Zabezpečení klepněte na Nastavit hlavní
heslo
2.
Zadejte heslo a stiskněte
3.
Zadejte opětovně pro potvrzení heslo a stiskněte
4.
Klepněte na Nastavit uživatelské heslo a opakujte dříve
uvedený postup pro nastavení uživatelského hesla.
Uživatelská příručka notebooku
.
.
85
Save & Exit (Uložit a ukončit)
Provedená nastavení konfigurace před opuštěním BIOSu uložte volbou
Save Changes and Exit (Uložit a ukončit).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot
Security Save & Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Exit system setup
after saving the
changes.
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
→← :
↑↓
:
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
86
Uživatelská příručka notebooku
Aktualizování systému BIOS:
1.
Zjistěte si přesné modelové označení notebooku a poté z webu
ASUS stáhněte nejnovější BIOS pro svůj systém.
2.
Kopii staženého souboru BIOS uložte na flash disk.
3.
Připojte flash disk k notebooku.
4.
Restartujte notebook a poté ve fázi POST stiskněte
.
5.����������������������������������
V programu BIOS Setup klepněte na Advanced (Pokročilé) >
Start Easy Flash (Spustit Easy Flash)a stiskněte �
.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced
Boot
Security
Save & Exit
Start Easy Flash
Internal Pointing Device
[Enabled]
Wake on Lid Open
[Enabled]
Power Off Energy Saving
[Enabled]
Press Enter to run
the utility to
select and update
BIOS.
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack
→← :
↑↓
:
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Uživatelská příručka notebooku
87
6.
Vyhledejte na flash disku soubor BIOS a stiskněte.
ASUSTek Easy Flash Utility
FLASH TYPE: MXIC 25L Series
New BIOS
Current BIOS
Platform: X452/X552
Platform: Unknown
Version: 101
Version: Unknown
Build Date: Oct 26 2012
Build Date: Unknown
Build Time: 11:51:05
Build Time: Unknown
FSO
FS1
0 EFI
<DIR>
FS2
FS3
FS4
[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute
7.���������������������������������
Po aktualizaci BIOSu klepněte na Exit (Konec) > Restore
Defaults (Obnovit výchozí) a tím obnovte výchozí nastavení
systému. ��
88
Uživatelská příručka notebooku
Troubleshoot (Řešení potíží)
Stiskem
ve fázi POST zobrazíte možnosti řešení potíží
Windows® 8, včetně níže uvedených:
•
Opravit PC
•
Obnovit PC
•
Pokročilé možnosti
Refresh your PC (Opravit PC)
Volbu Refresh your PC (Opravit PC) využijte, pokud chcete opravit
systém a nepřijít přitom o data a aplikace.
Vyvolání této volby ve fázi POST:
1.
Restartujte notebook a poté ve fázi POST stiskněte
2.
Vyčkejte, až se spustí Windows®, vyberte jednu z
možností a pak klepněte na Troubleshoot (Řešit
potíže).
3.
Klepněte na Refresh your PC (Opravit PC).
4.
Na obrazovce Refresh your PC (Opravit PC) si přečtěte
odrážky, abyste lépe porozuměli této volbě, a poté
klepněte na Next (Další).
5.
Klepněte na účet, který chcete opravit.
6.
Vepište heslo účtu a klepněte na Continue
(Pokračovat).
7.
Klepněte na Refresh (Obnovit).
.
DŮLEŽITÉ! Před opravou systému se ujistěte, že je notebook
připojen k napájecímu zdroji.
Uživatelská příručka notebooku
89
Reset your PC (Obnovit PC)
DŮLEŽITÉ! Před povolením této volby zazálohujte všechna svá data.
Volbou Reset your PC (Obnovit PC) obnovte výchozí nastavení
notebooku.
Vyvolání této volby ve fázi POST:
1.
Restartujte notebook a poté ve fázi POST stiskněte
2.
Vyčkejte, až se spustí Windows®, vyberte jednu z
možností a pak klepněte na Troubleshoot (Řešit
potíže).
3.
Klepněte na Reset your PC (Obnovit PC).
4.
Na obrazovce Reset your PC (Obnovit PC) si
přečtěte odrážky, abyste lépe porozuměli této
volbě, a poté klepněte na Next (Další).
5.
Klepněte na požadovanou volbu obnovení. Just
remove my files (Pouze odebrat moje soubory)
nebo Fully clean the drive (Úplně vyčistit disk).
6. Klepněte na Reset (Obnovit).
.
DŮLEŽITÉ! Před obnovou systému se ujistěte, že je
notebook připojen k napájecímu zdroji.
90
Uživatelská příručka notebooku
Advanced options (Pokročilé možnosti)
Volbu Advanced options (Pokročilé možnosti) využijte, pokud
potřebujete další možnosti řešení potíží notebooku.
Vyvolání této volby ve fázi POST:
1.
2.
Restartujte notebook a poté ve fázi POST stiskněte
.
Vyčkejte, až se spustí Windows®, vyberte jednu z
možností a pak klepněte na Troubleshoot (Řešit
potíže).
3.
Klepněte na Advanced options (Pokročilé
možnosti).
4.
Na obrazovce Advanced options (Pokročilé
možnosti) vyberte volbu řešení potíží, kterou chcete
využít.
5.
Dokončete proces podle pokynů na obrazovce.
Použití obnovy obrazu systému
Pod Advanced options (Pokročilé možnosti) je volba System Image
Recovery (Obnova obrazu systému) umožňující obnovu z konkrétního
souboru.
Vyvolání této volby ve fázi POST:
1.
Restartujte notebook a poté ve fázi POST stiskněte
2.
.
Vyčkejte, až se spustí Windows®, vyberte jednu z
možností a pak klepněte na Troubleshoot (Řešit
potíže).
3.
Klepněte na Advanced options (Pokročilé
možnosti).
Uživatelská příručka notebooku
91
4.
Na obrazovce Advanced options (Pokročilé
možnosti) vyberte System Image Recovery
(Obnova obrazu systému).
5.
Vyberte účet, který chcete obnovit ze souboru
obrazu systému.
6.
Vepište heslo účtu a klepněte na Continue
(Pokračovat).
7.
Vyberte Use the latest available system image
(recommended) (Použít nejnovější dostupný
obraz systému (doporučeno)) a klepněte na Next
(Další). Lze také vybrat Select a system image
(Vybrat obraz systému), pokud máte obraz
systému na externím úložišti nebo DVD.
8.
Dokončete obnovu obrazu systému podle pokynů
na obrazovce.
POZNÁMKA: silně doporučujeme zálohovat systém
pravidelně, abyste v případě, že notebook přestane
fungovat, neztratili data.
92
Uživatelská příručka notebooku
Kapitola 6:
Upgrade notebooku
Uživatelská příručka notebooku
93
Instalace Random Access Memory
(RAM)modulu*
Zvyšte kapacitu paměti RAM vašeho notebooku instalací modulu RAM
do slotu paměťového modulu. Při instalaci modulu RAM do notebooku
postupujte následovně:
VAROVÁNÍ! Před sejmutím krytu pevného disku odpojte všechny
připojené periférie, telefonní nebo telekomunikační kabely a napájecí
zdroje (např. vnější adaptér, vnitřní baterie atd.).
DŮLEŽITÉ! Informace o rozšíření paměti notebooku si vyžádejte v
autorizovaném servisu nebo u prodejce. V zájmu maximální slučitelnosti
a spolehlivosti kupujte pouze moduly od autorizovaných prodejců tohoto
notebooku.
POZNÁMKA: Přesný vzhled dolní strany notebooku a paměťového
modulu RAM se může lišit podle modelu, ale instalace modulu RAM se
provádí vždy stejně.
* pouze u vybraných modelů
94
Uživatelská příručka notebooku
A������������������������������������������
.
Povolte šroub krytu přihrádky notebooku.
B.
Stáhněte kryt přihrádky a zcela ho sejměte z notebooku.
Uživatelská příručka notebooku
95
C.Zorientujte a zasuňte modul RAM do patice pro modul RAM.
D.Zatlačte modul RAM tak, aby zacvakl na místo
úhel
úhel30°
30°
zářezy
E.
Vyrovnejte a poté zatlačte dolů kryt přihrádky zpět na místo.
F. Namontujte zpět a utáhněte dříve odmontované šroubky.
96
Uživatelská příručka notebooku
Výměna pevného disku*
Při výměně pevného disku notebooku postupujte podle následujících
pokynů:
DŮLEŽITÉ! V zájmu maximální slučitelnosti a spolehlivosti kupujte HDD
pouze od autorizovaných prodejců tohoto notebooku. Doporučujeme,
abyste disk HDD vyměňovali pod dohledem profesionála. Další pomoc si
můžete vyžádat také v autorizovaném servisním středisku.
VAROVÁNÍ! Před sejmutím krytu pevného disku odpojte všechny
připojené periférie, telefonní nebo telekomunikační kabely a napájecí
zdroje (např. vnější adaptér, vnitřní baterie atd.).
POZNÁMKA: Přesný vzhled dolní strany notebooku se může lišit podle
modelu, ale instalace pevného disku se provádí vždy stejně.
* pouze u vybraných modelů
Uživatelská příručka notebooku
97
A.
Povolte šroub krytu přihrádky notebooku.
B.
Stáhněte kryt přihrádky a zcela ho sejměte z notebooku.
98
Uživatelská příručka notebooku
C.Odmontujte šroubky, kterými je zajištěna pozice HDD k
přihrádce.
D.
Zásuvku na pevný disk odpojte od HDD portu a poté vyjměte
zásuvku na pevný disk z přihrádky počítače.
Pozice HDD
Uživatelská příručka notebooku
99
E.
Otočte zásuvku HDD horní stranou dolů a potom vymontujte
šroubky.
F.
Vyjměte starý disk HDD ze zásuvky HDD.
HDD
G.
Nový disk s kartou PCB (karta s tištěnými spoji) umístěte správně
do zásuvky HDD. Zkontrolujte, zda žádná část pozice HDD
neblokuje konektory portů HDD.
H.
Namontujte zpět a utáhněte dříve odmontované šroubky.
100
Uživatelská příručka notebooku
I.
Vložte zásuvku na HDD zpět do přihrádky, konektor HDD
vyrovnejte s portem HDD notebooku. Zásuvku na HDD zatlačte,
až se správně připojí k notebooku.
J.
Zásuvku na HDD zajistěte pomocí šroubků, které jste
odmontovali dříve.
Pozice HDD
Uživatelská příručka notebooku
101
K.
Vyrovnejte a poté zatlačte dolů kryt přihrádky zpět na místo.
L. Namontujte zpět a utáhněte dříve odmontované šroubky.
102
Uživatelská příručka notebooku
Vložení nové baterie *
VAROVÁNÍ! Před vyjmutím baterie vypněte notebook a odpojte všechny
připojené periferie, telefonní nebo telekomunikační linky a konektor
napájení.
DŮLEŽITÉ! V zájmu maximální slučitelnosti a spolehlivosti kupujte pouze
baterie od autorizovaných prodejců tohoto notebooku.
POZNÁMKA: Při vyjímání a výměně baterie notebooku rovněž dodržujte
následující kroky.
* pouze u vybraných modelů
Uživatelská příručka notebooku
103
Podle následujících pokynů nainstalujte novou baterii do notebooku.
A.Přesuňte manuální zámek baterie do odemknuté polohy.
B.Přesuňte a podržte zámek baterie s pružinou v odemknuté
poloze.
C.Vytáhněte starou baterii z přihrádky a potom uvolněte zámek
baterie s pružinou.
104
Uživatelská příručka notebooku
D.Přesuňte manuální zámek baterie do odemknuté polohy.
E.Zorientujte a vložte novou baterii do přihrádky pro baterii
notebooku.
F.Po vložení baterie přesuňte manuální zámek baterie do zamknuté
polohy.
Uživatelská příručka notebooku
105
106
Uživatelská příručka notebooku
Přílohy
Uživatelská příručka notebooku
107
Informace o mechanice DVD-ROM*
Jednotka DVD-ROM umožňuje přehrávání a vypalování CD a DVD. Filmy na DVD
můžete přehrávat po zakoupení volitelného softwaru.
Informace o místním přehrávání
Přehrávání filmů na DVD vyžaduje dekódování videa ve formátu MPEG2, zvuku
ve formátu AC3 a obsahu chráněného CSS. CSS (občas označovaný jako hlídač
kopírování) je pojmenování schématu pro ochranu obsahu přijatého ve filmovém
průmyslu, aby se vyšlo vstříc ochraně proti nelegální duplikaci obsahu.
Přestože existuje mnoho pravidel pro licencování CSS, nejdůležitějším z nich
je omezení přehrávání regionálně přizpůsobeného obsahu. Aby bylo možné
sjednotit vydávání filmů podle zeměpisných oblastí, filmové tituly se na DVD
vydávají vždy podle oblastí definovaných níže v úseku „Definování regionů".
Zákony na ochranu autorských práv vyžadují omezení všech filmů na DVD vždy
pro určitý region (obvykle jsou kódovány podle prodejního regionu). Zatímco
obsah na DVD může být vydán pro více regionů současně, pravidla tvorby CSS
vyžadují, aby byl každý systém pro přehrávání obsahu s kódováním CSS schopný
pracovat s kódováním pouze pro jeden region.
DŮLEŽITÉ! V softwarovém prohlížeči DVD je možné pětkrát změnit
nastavení regionu, poté bude přehrávat pouze takové filmy na DVD, jež
se shodují s nastavením posledního regionu. U další změny kódu regionu
bude třeba provést nové tovární nastavení, na něž se nevztahuje záruka.
V případě nového továrního nastavení, hradí dodání a náklady na práci
uživatel.
* pouze u vybraných modelů
108
Uživatelská příručka notebooku
Definování regionů
Region 1
Kanada, USA a teritoria USA
Region 2
Česká republika, Egypt, Finsko, Francie, Irák, Irán, Irsko, Island, Itálie, Japonsko,
Jihoafrická republika, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko,
Řecko, Saudská Arábie, Skotsko, Slovensko, Spojené království, státy bývalé
Jugoslávie, státy v Zálivu, Sýrie, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko
Region 3
Barma, Indonésie, Jižní Korea, Malajsie, Filipíny, Singapur, Tchaj-wan, Thajsko,
Vietnam
Region 4
Austrálie, Jižní Amerika, Karibská oblast (kromě teritorií USA), Nový Zéland,
ostrovy Pacifiku, Střední Amerika
Region 5
CIS, Indie, Pákistán, zbytek Afriky, Rusko, Severní Korea
Region 6
Čína
Uživatelská příručka notebooku
109
Informace řadiče Blu-ray ROM*
Jednotka Blu-ray ROM umožňuje přehrávání videa ve vysokém rozlišení (HD) a
také dalších formátů disků, například DVD a CD.
Vymezení regionu
Region A
země Severní, Střední a Jižní Ameriky a jejich teritoria; Tchajwan, Hong Kong,
Macao, Japonsko, Korea (Jižní a Severní), jihovýchodní asijské země a jejich
teritoria.
Region B
Evropské, africké a jihozápadní asijské země vč. jejich teritorií; Austrálie a Nový
Zéland.
Region C
Země střední, jižní, západní Evropy vč. jejich teritorií; Čína a Mongolsko.
POZNÁMKA: Více informací naleznete na webových stránkách www.bluraydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.aspx
* pouze u vybraných modelů
Slučitelnost interního modemu
Tento notebook s interním modemem vyhovuje JATE (Japonsko), FCC (USA,
Kanada, Korea, Tchaj-wan) a CTR21. Interní modem byl schválen podle rozhodnutí
Rady 98/482/EC pro celoevropské jednoterminálové připojení k veřejné telefonní
síti. Ale vzhledem k rozdílům mezi jednotlivými veřejnými telefonními sítěmi
v různých zemích neposkytuje toto schválení bezpodmínečné ujištění úspěšné
funkce na každém koncovém bodě veřejné telefonní sítě. V případě problémů
byste měli nejprve kontaktovat vašeho dodavatele vybavení.
110
Uživatelská příručka notebooku
Přehled
4. srpna 1998 bylo v Oficiálním zpravodaji EC zveřejněno rozhodnutí Rady Evropy
o CTR 21. CTR 21 platí pro veškerá terminálová nehlasová zařízení s tónovým
vytáčením, která se mají připojit k analogové veřejné telefonní síti.
CTR 21 (Společné technické předpisy) pro připojovací požadavky na připojení
k analogové veřejné telefonní síti terminálových zařízení (kromě terminálových
zařízení podporujících hlasovou telefonii), u kterých je síťové adresování, pokud je
poskytováno, realizováno dvoutónovou vícefrekvenční signalizací.
Prohlášení o síťové kompatibilitě
Prohlášení, které výrobce učiní k upozorněnému orgánu a dodavateli: „Toto
prohlášení bude označovat sítě, pro které je toto zařízení navrženo ke spolupráci,
a všechny upozorněné sítě, se kterými může mít toto zařízení problémy
spolupracovat.“
Prohlášení, které výrobce učiní k uživateli: „Toto prohlášení bude označovat sítě,
pro které je toto zařízení navrženo ke spolupráci, a všechny upozorněné sítě, se
kterými může mít toto zařízení problémy spolupracovat. Výrobce rovněž připojí
prohlášení, aby vyjasnil, kde síťová kompatibilita závisí na nastavení fyzické a
softwarové vrstvy. Také poradí uživateli, aby kontaktoval dodavatele, pokud je
žádoucí používat zařízení na jiné síti.“
Prozatím Upozorněný orgán CETECOM vydal několik celoevropských schválení
pomocí CTR 21. Výsledkem jsou první evropské modemy, které nevyžadují
zákonná schválení pro každý jednotlivý evropský stát.
Nehlasové zařízení
Záznamníky a hlasité telefony mohou být takto schváleny, a také modemy, faxy,
zařízení pro automatické vytáčení a poplašné systémy. Zařízení, u kterého je
kvalita řeči po celé trase upravena nařízeními (např. ruční telefony a v některých
státech i bezdrátové telefony) jsou vyloučena.
Uživatelská příručka notebooku
111
Tato tabulka ukazuje státy, které už používají normu CTR
21.
Země
Aplikováno
Testuje se
Rakousko1
Ano
No
Belgie
Ano
Ne
Česká republika
No
Nevztahuje se
Dánsko1
Ano
Ano
Finsko Ano
Ne
Franci
Ano
Ne
Německo
Ano
Ne
Řecko
Ano
Ne
Maďarsko
No
Nevztahuje se
Island
Ano
Ne
Irsko
Ano
Ne
Itálie
Nerozhodnuto
Nerozhodnuto
Izrael
No
Ne
Lichtenštejnsko
Ano
Ne
Lucembursko
Ano
Ne
Nizozemsko1
Ano
Ano
Norsko
Ano
Ne
Polsko
No
Nevztahuje se
Portugalsko
No
Nevztahuje se
Španělsko
No
Nevztahuje se
Švédsko
Ano
Ne
Švýcarsko
Ano
Ne
Velká Británie
Ano
Ne
112
Uživatelská příručka notebooku
Tyto informace byly zkopírovány z CETECOM a dodáváme je bez záruky. Aktualizace
této tabulky najdete na adrese http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 Národní požadavky se uplatní jen pokud může zařízení používat pulsní vytáčení
(výrobci mohou v uživatelském návodu uvést, že zařízení má podporovat jen tónové
vytáčení DTMF, a další testy by pak byly zbytečné).
V Nizozemí jsou nutné další testy pro sériové připojení a identifikaci volajícího.
Prohlášení Federální komise pro komunikaci
Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 15. Pro provoz musí splňovat tyto
dvě podmínky:
•
Zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení.
•
Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně takového,
které může způsobit nežádoucí činnost.
Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá omezením pro digitální
zařízení třídy B podle části 15 předpisů Federální komise pro komunikaci (FCC).
Tato omezení jsou stanovena tak, aby poskytovala odpovídající ochranu před
škodlivým rušením v případě, že je zařízení používáno v obydlené oblasti. Toto
zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a
pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může
způsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Přesto však není zaručeno,
že k rušení na určitých místech nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí evidentní,
že zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního
vysílání, doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit některým z
následujících opatření:
•
Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
•
Zvětšit vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
Uživatelská příručka notebooku
113
•
Připojit dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je
zapojen přijímač.
•
Obrátit se s žádostí o pomoc na prodejce nebo radio/TV technika.
VAROVÁNÍ! V souladu s požadavky FCC ohledně emisních limitů a
rovněž jako prevence proti nežádoucímu rušení příjmu rádiového nebo
televizního signálu je užití stíněného napájecího kabelu povinné. Je
povoleno používat pouze dodaný napájecí kabel. Při připojení vstupních
a výstupních zařízení se používají pouze stíněné kabely. Upozorňujeme
na skutečnost, že změny a modifikace, jež nebyly výslovně schváleny
stranou zodpovídající za shodu, mohou vést ke ztrátě vašeho oprávnění k
používání tohoto zařízení.
(Přetištěno ze Sbírky federálních směrnic #47, část 15.193, 1993. Washington DC:
Kancelář Federálního registru, Administrace národních archivů a záznamů, Tisková
kancelář vlády USA.)
Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým
frekvencím (RF)
VAROVÁNÍ! Změny a modifikace, jež nebyly výslovně schváleny
stranou zodpovídající za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění
uživatele k používání tohoto zařízení. „ASUS prohlašuje, že toto zařízení
je uvedeným firmware, které prošlo zkouškami v USA, limitováno pro
použití na kanálech 1 až 11 na frekvenci 2,4 GHz.”
Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení vyzařování stanoveným pro
neřízené prostředí. Abyste vyhověli požadavkům FCC pro vystavení radiovým
frekvencím, vyhněte se přímému kontaktu s vysílací anténou během přenosu
dat. Koncoví uživatelé musejí dodržovat specifické provozní pokyny, aby vyhověli
požadavkům pro vystavení radiovým frekvencím.
114
Uživatelská příručka notebooku
Prohlášení o shodě (Směrnice R&TTE 1995/5/EC)
Následující položky byly dokončeny a jsou považovány za relevantní a dostatečné:
•
Základní požadavky uvedené v [článek 3]
•
Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v [článek 3.1a]
•
Testy elektrické bezpečnosti podle [EN 60950]
•
Požadavky na ochranu v souvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou
podle [článek 3.1b]
•
Testy elektromagnetické kompatibility v [EN 301 489-1] a [EN 301 489-17]
•
Efektivní využívání rádiového spektra uvedené v [článek 3.2]
•
Řady rádiových testů v souladu s [EN 300 328-2]
Symbol CE
Symbol CE pro zařízení bez bezdrátové místní sítě LAN/Bluetooth
Dodaná verze tohoto zařízení vyhovuje směrnicím EEC 2004/108/EC
„Elektromagnetická kompatibilita“ a 2006/95/EC „Směrnice pro slaboproudá
zařízení“.
Symbol CE pro zařízení s bezdrátovou místní sítí LAN/Bluetooth
Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu
a komise ze dne 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních zařízeních a o
vzájemném uznávání jejich shody.
Uživatelská příručka notebooku
115
Prohlášení IC o vystavení radiaci pro Kanadu
Toto zařízení je v souladu s limity IC pro vystavení radiaci stanovenými pro
nekontrolované prostředí. Aby byl zachován soulad s požadavky IC v souvislosti s
nebezpečím RF, vyhněte se přímému kontaktu s vysílací anténou během přenosu.
Koncoví uživatelé jsou povinni dbát zvláštních provozních pokynů tak, aby
nedocházelo k nadměrnému vystavování RF.
Provoz musí splňovat tyto dvě podmínky:
• Zařízení nesmí být zdrojem rušení a
• Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně takového,
které může způsobit jeho nežádoucí činnost.
Aby se předešlo rádiovému rušení frekvencí licencovaných poskytovatelů služeb
(např. sdružené kanály mobilních satelitních systémů), je toto zařízení určeno
k použití ve vnitřních prostorách a mimo oblast oken, aby se maximalizovalo
stínění. Zařízení (nebo jeho vysílací anténa) instalované ve venkovním prostředí
podléhá udělení licence.
Toto zařízení vyhovuje předpisům Industry Canada pro bezlicenční pásmo.
116
Uživatelská příručka notebooku
Bezdrátový provozní kanál pro různé domény
N. America
2.412-2.462 GHz
Kanál 01 až 11
Japonsko
2.412-2.484 GHz
Kanál 01 až 14
Evropa ETSI
2.412-2.472 GHz
Kanál 01 až 13
Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými
frekvencemi
Některé oblasti ve Francii mají omezené frekvenční pásmo. Největší povolený
interiérový výkon:
•
10mW pro celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
•
100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz
POZNÁMKA: Kanály 10 až 13 včetně fungují v pásmu 2446,6 MHz až 2483,5
MHz.
Existuje několik možností pro použití venku: Na soukromém pozemku nebo na
soukromém pozemku veřejných organizací je k použití nutný předchozí souhlas
ministerstva obrany, s maximálním povoleným výkonem 100mW v pásmu
2446,5–2483,5 MHz. Venkovní použití na veřejném pozemku není povoleno.
V níže uvedených krajích pro celé pásmo 2,4 GHz:
•
Maximální povolený výkon v interiéru je 100 mW
•
Maximální povolený výkon v exteriéru je 10 mW
Uživatelská příručka notebooku
117
Kraje, ve kterých je povoleno použití pásma 2400 – 2483,5 MHz s EIRP méně než 100
mW v interiéru a méně než 10 mW v exteriéru:
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
Tento požadavek se pravděpodobně postupně změní, takže budete moci svoji kartu
pro bezdrátovou lokální síť používat na více místech ve Francii. Zkontrolujte tyto
informace u ART (www.arcep.fr)
POZNÁMKA: Vaše WLAN karta vysílá méně než 100 mW, ale více než 10
mW.
118
Uživatelská příručka notebooku
Poznámky k bezpečnosti UL
U telekomunikačních zařízení (telefony) UL 1459 požaduje, aby bylo zařízení
elektricky propojeno s telekomunikační sítí s uzemněným provozním napětím, jež
ve špičce nepřesahuje 200 V a v kombinaci špička - špička 300 V a 1 V rms a aby
bylo instalováno nebo používáno v souladu s Národním přepisem o elektrickém
proudu (NFPA 70).
Při používání modemu spolu s notebookem je vždy nutné dbát na základní
bezpečnostní opatření, aby se snížilo nebezpečí požáru, elektrického šoku a
zranění osob; k opatřením patří:
•
Nepoužívejte notebook v blízkosti vody, např. blízko vany, umyvadla, dřezu
nebo nádoby na prádlo, ve vlhkém suterénu nebo poblíž bazénu.
•
Nepoužívejte notebook během bouřky s elektrickými výboji. Existuje
nebezpečí elektrického šoku z osvětlení.
•
Nepoužívejte notebook poblíž oblasti s unikajícím plynem.
Jako zdroje napájení výrobku požaduje UL 1642 používat krycí primární
(jednorázové) a sekundární (nabíjecí) lithiové baterie. Tyto baterie obsahují
kovové lithium nebo lithiovou příměs nebo lithiové ionty a mohou být tvořeny
buď jednou, dvěma nebo více elektrochemickými buňkami, které jsou propojeny
sériově, paralelně, nebo oběma způsoby a převádějí chemickou energii na energii
elektrickou pomocí nevratné nebo vratné chemické reakce.
•
Neodhazujte bateriovou sadu notebooku do ohně, může dojít k explozi.
S žádostí o informace o zvláštním odstranění baterií se obraťte na místní
správní orgány, sníží se tím riziko úrazu osob způsobené požárem nebo
explozí.
•
Nepoužívejte napájecí adaptéry nebo baterie jiných zařízení, sníží se tím
riziko úrazu osob způsobené požárem nebo explozí. Používejte pouze
napájecí adaptéry schválené UL nebo baterie dodané výrobcem, resp.
autorizovaným prodejcem.
Uživatelská příručka notebooku
119
Požadavek na elektrickou bezpečnost
U výrobků s hodnotou elektrického proudu od 6 A a hmotností vyšší než 3 kg je
nutné používat schválené napájecí kabely větší nebo rovné: H05VV-F, 3 G, 0,75
mm2 nebo H05VV-F, 2 G, 0,75mm2.
Poznámky k TV tuneru
Poznámka pro technika provádějícího instalaci systému CATV - Kabelová přípojka
musí být uzemněná (ukostřená) v souladu s částí ANSI/NFPA 70 směrnice NEC
(National Electrical Code), konkrétně s Oddílem 820.93, Uzemnění vnějšího
vodivého stínění koaxiálního kabelu – instalace musí obsahovat připojení stínění
koaxiálního kabelu k uzemnění na vstupu do budovy.
REACH
V rámci shody s regulatorní platformou REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation, and Restriction of Chemicals (registrace, hodnocení, povolování a
omezování chemických látek)) byl zveřejněn seznam chemických látek přítomných
v našich produktech na webu ASUS REACH na adrese HYPERLINK http://csr.asus.
com/english/REACH.htm.
Poznámka k výrobkům Macrovision Corporation
Tento výrobek je vybaven technologií chráněnou autorským právem, která je
zabezpečená právním nárokem na určité patenty zapsané v USA a další práva
spojená s duševním vlastnictvím vlastněná korporací Macrovision a dalšími.
K používání této technologie chráněné autorským právem je nutný souhlas
korporace Macrovision a ten je určen pouze pro domácí použití a jiná použití
s limitovaným počtem opakování, pakliže korporace Macrovision nevydala jiné
povolení. Zpětné inženýrství nebo demontování je zakázáno.
Prevence ztráty sluchu
V zájmu předcházení ztrátě sluchu neposlouchejte dlouhodobě při
vysoké hlasitosti.
120
Uživatelská příručka notebooku
Severská opatření pro lithium (pro baterie
lithium-ion)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
Uživatelská příručka notebooku
121
Bezpečnostní informace o optické mechanice
Bezpečnostní informace o laseru
Bezpečnostní varování pro jednotku CD-ROM
LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
VAROVÁNÍ! Aby se zabránilo vystavení laseru optické jednotky,
nepokoušejte se optickou jednotku vlastními silami demontovat nebo
opravit. Pro zachování vaší bezpečnosti požádejte o pomoc profesionálního
technika.
Varovný servisní štítek
VAROVÁNÍ! PŘI OTEVŘENÍ DOCHÁZÍ K NEVIDITELNÉMU LASEROVÉMU
VYZAŘOVÁNÍ. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU ANI SI JEJ PŘÍMO
NEPROHLÍŽEJTE OPTICKÝMI NÁSTROJI.
Směrnice CDRH
2. srpna 1976 zavedlo Centrum pro zařízení a radiologické zdraví (CDRH) spadající
pod Správu potravin a léčiv USA směrnice v souvislosti s laserovými výrobky. Tyto
platí pro laserové výrobky vyrobené od 1. srpna 1976. U výrobků prodávaných ve
Spojených státech je shoda povinností.
VAROVÁNÍ! Používání ovládacích prvků nebo úpravy resp. vykonávání
činností nespecifikovaných zde nebo v instalačním průvodci laserového
zařízení mohou vést k nebezpečnému vystavení radiaci.
Coating Notice
DŮLEŽITÉ! K zajištění elektrického oddělení a udržení elektrické bezpečnosti je
na povrch nanesen podvlak, který izoluje tělo notebooku, kromě stran, kde se
nacházejí vstupně výstupní porty.
122
Uživatelská příručka notebooku
Schválení CTR 21
(pro notebook s integrovaným modemem)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
Uživatelská příručka notebooku
123
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish
Swedish
124
Uživatelská příručka notebooku
Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR
ENERGY STAR je společný program americké Agentury pro
ochranu životního prostředí a amerického ministerstva energetiky,
který nám všem pomáhá ušetřit a zároveň chránit životní prostředí
díky energeticky úsporným výrobkům a postupům.
Všechny produkty společnosti ASUS označené logem ENERGY
STAR vyhovují standardu ENERGY STAR a funkce řízení spotřeby je u nich
povolena ve výchozím nastavení.Tento monitor a pocítac jsou automaticky
nastaveny na prechod do režimu spánku po 15 a 30 minutách necinnosti
uživatele. Počítač probudíte klepnutím myši nebo stiskem libovolné klávesy
na klávesnici.Podrobné informace o řízení spotřeby a jeho přínosu pro životní
prostředí najdete na stránkách http://www.energy.gov/powermanagement. Na
stránkách http://www.energystar.gov dále najdete podrobnosti o společném
programu ENERGY STAR.
POZNÁMKA: Program Energy Star NENÍ podporován v produktech s
operacními systémy Freedos a Linux.
Ekologický štítek Evropské Unie
Tento notebook byl oceněn štítkem s květem EU, což znamená, že tento produkt
má následující vlastnosti:
1.
Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním režimu.
2.
Omezené použití jedovatých těžkých kovů.
3.
Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví.
4.
Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory recyklace.
5.
Navržený pro jednoduché aktualizace a dlouhou životnost, pokud budou
požívány kompatibilní náhradní díly, jako jsou baterie, zdroje, klávesnice,
paměť, a jestli je dostupná CD mechanika nebo DVD mechanika.
6.
Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím odběru použitých
produktů.
Další informace o štítku s květem EU najdete na domovské stránce ekologického
štítku Evropské Unie: http://www.ecolabel.eu.
Uživatelská příručka notebooku
125
Splnění globálních ekologických předpisů a
prohlášení
Společnost ASUS se řídí principy ekologického návrhu a výroby produktů a
zajišťuje splnění globálních ekologických předpisů ve všech fázích životního
cyklu produktů ASUS. Společnost ASUS kromě toho také zveřejňuje relevantní
informace v souladu s požadavky předpisů.
Více se o povinně zveřejňovaných informacích dozvíte na http://csr.asus.com/
english/Compliance.htm ASUS plní tyto požadavky:
Prohlášení o materiálech dle japonské normy JIS-C-0950
Evropské předpisy REACH SVHC
Korejské předpisy RoHS
Švýcarské energetické předpisy
Recyklace ASUS / Služby
����������������������
zpětného odběru
ASUS provozuje program recyklace a zpětného odběru založené na naší
snaze maximálně chránit životní prostředí. Věříme, že má smysl nabízet řešení
umožňující zodpovědnou recyklaci našich produktů, baterií, dalších součástí
a obalových materiálů. Podrobné informace o recyklaci v různých regionech
najdete na http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
126
Uživatelská příručka notebooku
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Model name :
Notebook PC
X450V, A450V, K450V, F450V, R409V, X450C, A450C,
K450C, F450C, R409C, X452V, F452V, R412V, D452V,
PRO450V, X452C, F452C, R412C, D452C, Y482C, E450C
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130208
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry
Shen
Declaration Date: 22/08/2013
Year to begin affixing CE marking:2013
Signature : __________
Uživatelská příručka notebooku
127
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook PC
Model name :
X452E, F452E, R412E, D452E
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130208
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 30/08/2013
Year to begin affixing CE marking:2013
Signature : __________
128
Uživatelská příručka notebooku
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook PC
Model name :
X550V, F550V, K550V, A550V, R510V, X550C, F550C, K550C, A550C,
R510C, X552C, X552V, F552C, F552V, R513C, R513V, D552C, D552V,
P552C, P552V, Y581C, X550E, F550E, R510E, D551E, X552E, F552E,
R513E, D552E, P552E
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)
EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
EN 62311:2008
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130208
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry
Shen
Declaration Date: 30/07/2013
Year to begin affixing CE marking:2013
Signature : __________
Uživatelská příručka notebooku
129
130
Uživatelská příručka notebooku
Download PDF