Samsung | VP-M102 | Samsung VP-M102

POLISH
Kamera cyfrowa
VP-M102/M105/M110
MAGYAR
Digitális videokamera
VP-M102/M105/M110
AF
Automatyczna regulacja
ostroÊci
AF
Automatikus
fókuszbeállítás
CCD
Przetwornik obrazu CCD
CCD
Töltéscsatolt eszköz
LCD
WyÊwietlacz
ciek∏okrystaliczny
LCD
LCD-képernyŒ
Podr´cznik u˝ytkownika
Przed przystàpieniem do eksploatacji urzàdzenia
nale˝y dok∏adnie przeczytaç niniejszà instrukcj´ i
zachowaç jà na przysz∏oÊç.
Urzàdzenie spe∏nia za∏o˝enia dyrektyw 83/336 CEE,
73/23 CEE, 98/68 CEE.
Használati útmutató
ELECTRONICS
MielŒtt a készüléket használatba venné, kérjük,
figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és
Œrizze meg, hogy késŒbb is utánanézhessen a
tudnivalóknak.
A termék megfelel a 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68
CEE irányelvek elŒírásainak.
AD68-00814K
POLISH
Spis treÊci
2
MAGYAR
Tartalomjegyzék
Uwagi i informacje o bezpieczeƒstwie ....................... 8
Tudnivalók és biztonsági elŒírások ............................ 8
Zalecenia dotyczàce kamery ........................................................................... 8
Uwagi dotyczàce praw autorskich.................................................................. 9
Uwagi dotyczàce kondensacji wilgoci ........................................................... 9
Uwagi dotyczàce kamery ................................................................................. 9
Uwagi dotyczàce akumulatora ...................................................................... 10
Uwagi dotyczàce znaku towarowego ........................................................... 10
Uwagi dotyczàce obiektywu .......................................................................... 11
Uwagi dotyczàce wyÊwietlacza LCD ........................................................... 11
Zalecenia dotyczàce serwisowania .............................................................. 11
Zalecenia dotyczàce cz´Êci zamiennych ..................................................... 11
A videokamera védelme és gondozása ......................................................... 8
A SZERZÃI JOGRA vonatkozó tudnivalók .................................................... 9
Páralecsapódásra vonatkozó tudnivalók....................................................... 9
A videokamerára vonatkozó tudnivalók......................................................... 9
Az akkumulátorra vonatkozó tudnivalók ..................................................... 10
A védjegyekkel kapcsolatos tudnivalók....................................................... 10
A lencsére vonatkozó tudnivalók.................................................................. 11
Az LCD-képernyŒvel kapcsolatos tudnivalók ............................................. 11
A szervizeléssel kapcsolatos óvintézkedések ............................................ 11
A pótalkatrészekkel kapcsolatos óvintézkedések ...................................... 11
Opis kamery ..................................................................... 12
A videokamera szolgáltatásai és tartozékai ........... 12
Funkcje ............................................................................................................. 12
Akcesoria dostarczane z kamerà.................................................................. 13
Szolgáltatások ................................................................................................. 12
A videikamera mellékelt tartozékok.............................................................. 13
Nazwy cz´Êci .................................................................... 14
A kezelŒszervek megnevezése ................................... 14
Widok z ty∏u (lewa strona).............................................................................. 14
Widok z prawej i od do∏u................................................................................ 15
WyÊwietlacz LCD ........................................................................................... 16
Menu ekranowe (w trybie nagrywania i odtwarzania filmów).................... 16
Menu ekranowe (w trybie fotografowania i wyÊwietlania zdj´ç)................ 17
Menu ekranowe (w trybie nagrywania i odtwarzania plików MP3
oraz innych plików dêwi´kowych) .............................................................. 18
Hátul- és bal oldalnézet.................................................................................. 14
Jobb oldal- és alulnézet ................................................................................. 15
LCD-képernyŒ.................................................................................................. 16
OSD (képernyŒkijelzŒ video felvétel és lejátszás üzemmódban) ............. 16
OSD (képernyŒkijelzŒ fényképezŒ és fényképnézŒ üzemmódban) ......... 17
OSD (képernyŒkijelzŒ MP3 lejátszás/diktafon felvétel és lejátszás
üzemmódban)............................................................................................. 18
Eksploatacja akumulatora ............................................ 19
Az akkumulátor használata ......................................... 19
Instalowanie/wyjmowanie akumulatora ....................................................... 19
Konserwacja akumulatora ............................................................................ 20
¸adowanie akumulatora................................................................................. 23
Az akkumulátor behelyezése és kivétele ..................................................... 19
Az akkumulátor karbantartása ...................................................................... 20
Az akkumulátor töltése................................................................................... 23
POLISH
Spis treÊci
MAGYAR
Tartalomjegyzék
Informacje podstawowe ................................................ 24
Az elsŒ lépések ............................................................... 24
Kolory diod LED.............................................................................................. 24
Korzystanie z funkcji resetowania sprz´tu.................................................. 24
Przed przystàpieniem do eksploatacji kamery ........................................... 25
Korzystanie z przycisku Function................................................................. 26
Korzystanie z przycisku Display ................................................................... 27
Regulacja wyÊwietlacza LCD......................................................................... 28
Struktura folderów i plików ........................................................................... 29
Czas nagrywania i pojemnoÊç ..................................................................... 30
Wybieranie rodzaju pami´ci .......................................................................... 32
Korzystanie z karty pami´ci ......................................................................... 33
Wybór trybu i menu ........................................................................................ 34
A LED színe ..................................................................................................... 24
A gyári alapértékek visszaállítása................................................................. 24
A videokamera üzembe helyezése elŒtt....................................................... 25
Az Üzemmód gomb használata..................................................................... 26
A Display gomb használata ........................................................................... 27
Az LCD-képernyŒ beállítása .......................................................................... 28
A mappák és fájlok szerkezete...................................................................... 29
Felvételi idŒhatárok és tárkapacitások ........................................................ 30
A memóriatípus kiválasztása......................................................................... 32
A Memory Stick használata ........................................................................... 33
Üzemmód- és menüválasztás........................................................................ 34
Tryb Video (Wideo) ......................................................... 35
Videokamera üzemmód ................................................. 35
Nagrywanie ...................................................................................................... 36
Nagrywanie................................................................................................. 36
Powi´kszanie i pomniejszanie ................................................................... 37
Odtwarzanie .................................................................................................... 38
Odtwarzanie na wyÊwietlaczu LCD............................................................ 38
Wybieranie opcji plików ................................................................................. 40
Usuwanie plików wideo ............................................................................. 40
Blokowanie plików wideo .......................................................................... 41
Kopiowanie plików wideo .......................................................................... 42
Ustawianie opcji PB ................................................................................... 43
Konfigurowanie ró˝nych funkcji ................................................................... 44
Ustawianie rozmiaru pliku wideo................................................................ 44
Ustawianie jakoÊci pliku wideo................................................................... 45
Ustawianie ostroÊci..................................................................................... 46
Ustawianie funkcji elektronicznego stabilizatora obrazu (EIS) .................. 47
Ustawianie balansu bieli............................................................................. 48
Ustawianie funkcji ekspozycji automatycznej (Program AE)..................... 49
Felvétel készítése............................................................................................ 36
Felvétel készítése....................................................................................... 36
Közelítés és távolítás.................................................................................. 37
Lejátszás .......................................................................................................... 38
Lejátszás az LCD-képernyŒn ..................................................................... 38
Fájlbeállítások kiválasztása ........................................................................... 40
Videofájlok törlése ...................................................................................... 40
Videofájlok zárolása véletlen törlés ellen ................................................... 41
Videofájlok másolása.................................................................................. 42
A PB opció beállítása ................................................................................. 43
Különféle funkciók beállítása ........................................................................ 44
A videofájlok méretének beállítása ............................................................ 44
A videofájlok minŒségének beállítása........................................................ 45
A fókusztávolság beállítása........................................................................ 46
Az EIS (elektronikus képstabilizátor) beállítása......................................... 47
A fehéregyensúly beállítása ....................................................................... 48
A Program AE (programozott automatikus exponálás) beállítása ............ 49
3
POLISH
Spis treÊci
Ustawianie trybu kompensacji tylnego oÊwietlenia (BLC) ......................... 50
Ustawianie funkcji efektów specjalnych (Effect) ........................................ 51
Regulacja zoomu cyfrowego ...................................................................... 52
4
MAGYAR
Tartalomjegyzék
A BLC (ellenfény-kiegyenlítés) beállítása .................................................. 50
Az effektusok beállítása ............................................................................. 51
A digitális zoom beállítása.......................................................................... 52
Tryb Photo <Aparat fotograficzny> ........................... 53
Photo <Fotó> üzemmód ............................................... 53
Fotografowanie ............................................................................................... 54
Wykonywanie zdj´ç.................................................................................... 54
Powi´kszanie i pomniejszanie ................................................................... 55
WyÊwietlanie.................................................................................................... 56
Oglàdanie zdj´ç na wyÊwietlaczu LCD...................................................... 56
Wybieranie opcji plików ................................................................................. 57
Usuwanie plików zdj´ç ............................................................................... 57
Blokowanie plików zdj´ç............................................................................. 58
Konfigurowanie funkcji DPOF (Digital Print Order Format)....................... 59
Kopiowanie plików zdj´ç ............................................................................ 60
Konfigurowanie ró˝nych funkcji ................................................................... 61
Ustawianie rozmiaru pliku zdj´cia .............................................................. 61
Konfigurowanie ustawieƒ lampy................................................................. 62
Ustawianie ogniskowej ............................................................................... 63
Ustawianie funkcji elektronicznego stabilizatora obrazu (EIS) .................. 64
Ustawianie balansu bieli............................................................................. 65
Ustawianie funkcji ekspozycji automatycznej (Program AE)..................... 66
Ustawianie trybu kompensacji tylnego oÊwietlenia (BLC) ......................... 67
Fényképek készítése ...................................................................................... 54
Fényképek készítése.................................................................................. 54
Közelítés és távolítás.................................................................................. 55
Fényképek megtekintése ............................................................................... 56
A fényképek megtekintése az LCD-képernyŒn ......................................... 56
Fájlbeállítások kiválasztása ........................................................................... 57
Fényképfájlok törlése.................................................................................. 57
Fényképfájlok zárolása véletlen törlés ellen .............................................. 58
A DPOF (digitális nyomtatási parancsformátum) funkció.......................... 59
Fényképfájlok másolása............................................................................. 60
Különféle üzemmódok beállítása.................................................................. 61
A fényképfájlok méretének beállítása ........................................................ 61
A lámpa beállítása ...................................................................................... 62
A fókusztávolság beállítása........................................................................ 63
Az EIS (elektronikus képstabilizátor) beállítása......................................... 64
A fehéregyensúly beállítása ....................................................................... 65
A Program AE (programozott automatikus exponálás) beállítása ............ 66
A BLC (ellenfény-kiegyenlítés) beállítása .................................................. 67
Tryb MP3 ............................................................................ 69
MP3 üzemmód ................................................................. 69
Zapisywanie muzyki do pami´ci urzàdzenia ............................................... 70
Kopiowanie plików muzycznych do pami´ci.............................................. 70
Odtwarzanie .................................................................................................... 71
Odtwarzanie plików muzycznych ............................................................... 71
Ustawianie opcji odtwarzania........................................................................ 72
Zene betöltése a videokamera ...................................................................... 70
Zenefájlok másolása a videokamera ......................................................... 70
Lejátszás .......................................................................................................... 71
Zenefájlok lejátszása .................................................................................. 71
Lejátszási beállítások kiválasztása............................................................... 72
POLISH
MAGYAR
Spis treÊci
Tartalomjegyzék
Konfigurowanie funkcji odtwarzania z powtarzaniem (Repeat Play) ........ 72
Wybieranie opcji plików ................................................................................. 73
Usuwanie plików muzycznych.................................................................... 73
Blokowanie plików muzycznych................................................................. 74
Kopiowanie plików muzycznych................................................................. 75
Ismételt lejátszás ........................................................................................ 72
Fájlbeállítások kiválasztása ........................................................................... 73
Zenefájlok törlése ....................................................................................... 73
Zenefájlok zárolása véletlen törlés ellen .................................................... 74
Zenefájlok másolása................................................................................... 75
Tryb Voice Recorder <Zapis g∏osu> ......................... 76
Voice Recorder <Diktafon> üzemmód ..................... 76
Nagrywanie ...................................................................................................... 76
Nagrywanie g∏osu ....................................................................................... 76
Odtwarzanie .................................................................................................... 77
Odtwarzanie plików dêwi´kowych.............................................................. 77
Wybieranie opcji plików ................................................................................. 78
Usuwanie plików dêwi´kowych .................................................................. 78
Blokowanie plików dêwi´kowych................................................................ 79
Kopiowanie plików dêwi´kowych ............................................................... 80
Felvétel készítése............................................................................................ 76
Diktálás ....................................................................................................... 76
Lejátszás .......................................................................................................... 77
A diktált szövegfájlok lejátszása................................................................. 77
Fájlbeállítások kiválasztása ........................................................................... 78
A diktált szövegfájlok törlése ...................................................................... 78
Diktált fájlok zárolása véletlen törlés ellen ................................................. 79
A diktált szövegfájlok másolása ................................................................. 80
Korzystanie z przeglàdarki plików ............................. 81
A fájltallózó használata ................................................. 81
Usuwanie plików lub folderów ...................................................................... 81
Blokowanie plików.......................................................................................... 82
Kopiowanie plików lub folderów................................................................... 83
WyÊwietlanie informacji o plikach ................................................................ 84
Fájlok vagy mappák törlése........................................................................... 81
Fájlok zárolása véletlen törlés ellen ............................................................. 82
Fájlok vagy mappák másolása ...................................................................... 83
A fájlok adatainak megtekintése ................................................................... 84
Konfigurowanie ustawieƒ kamery ............................. 85
A videokamera beállítása ............................................. 85
Regulacja wyÊwietlacza LCD......................................................................... 86
Regulacja jasnoÊci wyÊwietlacza LCD....................................................... 86
Regulacja kolorów wyÊwietlacza LCD ....................................................... 87
Ustawianie daty/godziny ................................................................................ 88
Ustawianie godziny..................................................................................... 88
Ustawianie daty .......................................................................................... 89
Ustawianie formatu daty............................................................................. 90
Ustawianie formatu godziny ....................................................................... 91
Az LCD-képernyŒ beállítása .......................................................................... 86
Az LCD fényerejének beállítása................................................................. 86
Az LCD színének beállítása ....................................................................... 87
A dátum/idŒ beállítása.................................................................................... 88
A dátum beállítása...................................................................................... 88
A pontos idŒ beállítása ............................................................................... 89
A dátum formátumának beállítása ............................................................. 90
Az idŒ formátumának beállítása................................................................. 91
5
POLISH
6
MAGYAR
Spis treÊci
Tartalomjegyzék
Konfigurowanie systemu ............................................................................... 92
Konfigurowanie funkcji automatycznego wy∏àczania (Auto Shut off)........ 92
Konfigurowanie funkcji prezentacji (Demo) ............................................... 93
Ustawianie trybu rozruchu (Start-up Mode) ............................................... 94
Konfigurowanie funkcji numeru pliku (File No.) ......................................... 95
Ustawianie g∏oÊnoÊci sygna∏u dêwi´kowego ............................................. 96
WyÊwietlanie informacji o wersji................................................................. 97
Konfigurowanie pami´ci ................................................................................ 98
Wybieranie rodzaju pami´ci ....................................................................... 98
Formatowanie pami´ci ............................................................................... 99
WyÊwietlanie informacji o iloÊci wolnego miejsca w pami´ci .................. 100
Korzystanie z trybu USB .............................................................................. 101
Przechowywanie plików w pami´ci zewn´trznej ..................................... 101
Wymagania systemowe ........................................................................... 102
Korzystanie z urzàdzenia w trybie kamery komputerowej (PC Cam)..... 103
Pod∏àczanie kamery do drukarki.............................................................. 104
A rendszer beállítása ...................................................................................... 92
Az Auto Shut off beállítása......................................................................... 92
A bemutató funkció beállítása .................................................................... 93
A bekapcsolás utáni üzemmód beállítása ................................................. 94
A File No. funkció beállítása....................................................................... 95
Hangjelzés beállítása ................................................................................. 96
A verzióadatok megtekintése ..................................................................... 97
A memória beállítása ...................................................................................... 98
A memóriatípus kiválasztása ..................................................................... 98
A memória formázása ................................................................................ 99
A memóriahely megtekintése................................................................... 100
Az USB üzemmód használata ..................................................................... 101
Fájlcsere a CAM és külsŒ számítógép között.......................................... 101
Rendszerkörnyezet................................................................................... 102
PC-kameraként való használat ................................................................ 103
Nyomtatás a videokameráról ................................................................... 104
Inne informacje .............................................................. 105
Vegyes információk....................................................... 105
¸àczenie kamery z innymi urzàdzeniami ................................................... 106
Pod∏àczanie kamery do telewizora .......................................................... 106
Pod∏àczanie kamery do magnetowidu lub nagrywarki DVD ................... 107
Kopiowanie plików wideo na taÊm´ wideo .............................................. 108
Pod∏àczanie kamery do komputera za pomocà kabla USB.................... 109
Instalowanie programów.............................................................................. 110
Instalowanie programu Image Mixer........................................................ 110
Instalowanie oprogramowania niezb´dnego do pracy w trybie
PC-Cam .................................................................................................... 112
Instalowanie sterownika systemu Windows 98 Wydanie drugie
(tylko Windows 98 Wydanie drugie) ........................................................ 113
Drukowanie zdj´ç.......................................................................................... 115
Drukowanie za pomocà funkcji PictBridge............................................... 115
Drukowanie zdj´ç za pomocà plików DPOF............................................ 116
A kamera csatlakozatása más készülékhez .............................................. 106
A videokamera összekapcsolása tv-készülékekkel................................. 106
A videokamera összekapcsolása VCR vagy DVD felvevŒvel................. 107
Videofájlok képmagnóra másolása .......................................................... 108
A kamera összekapcsolása számítógéppel, USB kábel útján ................ 109
Programok telepítése ................................................................................... 110
Az Image Mixer telepítése........................................................................ 110
A PC-kamera telepítŒje ............................................................................ 112
A Windows98SE illesztŒprogram telepítése
(csak Windows98SE operációs rendszernél) .......................................... 113
Fényképek nyomtatása ................................................................................ 115
Nyomtatás a PictBridge funkcióval .......................................................... 115
Fényképek nyomtatása DPOF-fájlok segítségével.................................. 116
POLISH
Spis treÊci
MAGYAR
Tartalomjegyzék
Konserwacja ................................................................... 117
Karbantartás ................................................................... 117
Czyszczenie i konserwacja kamery ............................................................ 117
Po zakoƒczeniu eksploatacji .................................................................... 117
Czyszczenie korpusu kamery .................................................................. 118
Eksploatacja wbudowanego akumulatora ............................................... 118
Korzystanie z kamery za granicà ............................................................. 119
Tisztítás és karbantartás. Cancel !.............................................................. 117
Használat után.......................................................................................... 117
Tisztítás..................................................................................................... 118
A beépített lítiumos akkucella használata................................................ 118
A videokamera használata külföldön ....................................................... 119
Rozwiàzywanie problemów ....................................... 120
Hibaelhárítás .................................................................. 120
Komunikaty diagnostyczne ......................................................................... 120
Öndiagnosztikai képernyŒ ........................................................................... 120
Korzystanie z menu ..................................................... 122
A menü áttekintése ...................................................... 122
Parametry techniczne .................................................. 124
Mıszaki adatok .............................................................. 124
Indeks ............................................................................... 126
Tárgymutató ................................................................... 126
7
POLISH
MAGYAR
Uwagi i informacje o bezpieczeƒstwie
Tudnivalók és biztonsági elŒírások
Zalecenia dotyczàce kamery
A kamera védelme és gondozása
✤ Przy u˝ytkowaniu urzàdzenia nale˝y przestrzegaç poni˝szych
zaleceƒ.
✤ Przechowywaç urzàdzenie w bezpiecznym miejscu.
Urzàdzenie zawiera soczewk´ podatnà na uszkodzenia
wskutek wstrzàsów.
Przechowywaç w miejscu niedost´pnym dla dzieci.
✤ Kérjük, a használat során tartsa be a következŒ
óvintézkedéseket:
✤ A készüléket tartsa biztonságos helyen.
A készülékben lévŒ lencse ütŒdés hatására megsérülhet.
A készüléket tartsa gyermekektŒl távol.
■ Ne tegye a készüléket nedves helyre.
■ Nie zostawiaç kamery w miejscach wilgotnych.
■
■
■
■
■
8
Wilgoç i woda mogà spowodowaç nieprawid∏owe dzia∏anie
urzàdzenia.
Aby uniknàç pora˝enia pràdem, nie dotykaç urzàdzenia lub
kabla zasilajàcego mokrymi r´koma.
Nie u˝ywaç lampy b∏yskowej blisko oczu innych osób.
Lampa emituje silne Êwiat∏o i tak samo jak Êwiat∏o s∏oneczne
mo˝e doprowadziç do uszkodzenia wzroku.
Przy fotografowaniu niemowlàt zachowaç szczególnà
ostro˝noÊç, trzymajàc lamp´ nie bli˝ej ni˝ 90 cm od dziecka.
W przypadku niew∏aÊciwego dzia∏ania urzàdzenia
skontaktowaç si´ ze sprzedawcà lub autoryzowanym
punktem serwisowym firmy Samsung.
Samodzielny demonta˝ urzàdzenia mo˝e spowodowaç trudne
do naprawienia uszkodzenia.
CzyÊciç urzàdzenie suchà, mi´kkà szmatkà.
Plamy usuwaç mi´kkà szmatkà zwil˝onà s∏abym roztworem
Êrodka czyszczàcego. Nie u˝ywaç rozpuszczalników,
zw∏aszcza benzenowych, poniewa˝ mogà one uszkodziç
elementy wykoƒczenia urzàdzenia.
Chroniç urzàdzenie przed deszczem i s∏onà wodà.
Po u˝yciu wyczyÊciç.
S∏ona woda mo˝e spowodowaç korozj´ cz´Êci.
■
■
■
■
■
A nedvesség és víz a készülékben mıködési zavarokat
okozhat.
Az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg a
készüléket vagy a hálózati csatlakozókábelt nedves kézzel.
A vakut ne használja mások szeme közelében.
A vaku erŒs fényt bocsát ki, mely a közvetlen napfényhez
hasonlóan látáskárosodást okozhat.
Különös gondossággal kell eljárni gyermekek fotózásakor,
amikor is a vakunak a gyermekektŒl legalább 1 méterre kell
lennie.
Ha a készülék nem mıködik szabályosan, kérjük, forduljon a
legközelebbi kereskedéshez, vagy Samsung
márkaszervizhez. Ha saját maga szedi szét a készüléket,
visszafordíthatatlan, vagy igen nehezen helyreállítható
károkat okozhat.
A készüléket puha, száraz kendŒvel tisztítsa.
Foltok eltávolításához használjon enyhe mosószeres oldattal
megnedvesített puha kendŒt.
Ne használjon semmiféle oldószert, különösen benzolt ne,
amely súlyos károkat okozhat a készülék felületén.
Készülékét olyan helyen tartsa, ahol nem érheti esŒ és sós
víz. Használat után tisztítsa meg.
A sós víztŒl korrodálódhatnak az alkatrészek.
POLISH
MAGYAR
Uwagi i informacje o bezpieczeƒstwie
Tudnivalók és biztonsági elŒírások
Uwagi dotyczàce praw autorskich
A SZERZÃI JOGRA vonatkozó tudnivalók
✤ Programy telewizyjne, kasety wideo z filmami, p∏yty DVD i
inne materia∏y mogà byç obj´te prawami autorskimi.
Nagrywanie materia∏ów obj´tych prawem autorskim bez
wymaganej zgody mo˝e naruszaç prawa osób posiadajàcych
prawa autorskie oraz pozostawaç w sprzecznoÊci z ustawà.
✤ Wszystkie znaki firmowe i zarejestrowane znaki handlowe u˝yte
w niniejszej instrukcji oraz innej dokumentacji dostarczanej z
urzàdzeniami Samsung nale˝à do ich w∏aÊcicieli.
Uwagi dotyczàce kondensacji wilgoci
1. Nag∏y wzrost temperatury otoczenia mo˝e spowodowaç
skroplenie si´ wilgoci wewnàtrz kamery.
Na przyk∏ad:
✤ WejÊcie lub wyjÊcie z nagrzanego pomieszczenia w ch∏odny
dzieƒ mo˝e spowodowaç skroplenie si´ wilgoci wewnàtrz
kamery.
✤ Aby temu zapobiec, przed wystawieniem urzàdzenia na nag∏e
zmiany temperatury nale˝y umieÊciç je w pokrowcu lub
plastikowej torbie.
Uwagi dotyczàce kamery
1. Nie nara˝aç kamery na dzia∏anie wysokich temperatur
(powy˝ej 60°C).
Na przyk∏ad w zaparkowanym samochodzie latem lub w
pe∏nym s∏oƒcu.
2. Nie dopuszczaç do zawilgocenia kamery.
Chroniç kamer´ przez deszczem, s∏onà wodà i wilgocià w
innych postaciach.
Zanurzenie w wodzie lub wystawienie na znacznà wilgoç
mo˝e doprowadziç do uszkodzenia urzàdzenia.
✤ Egyes televíziómısorok, mozifilmeket tartalmazó
videokazetták, DVD filmek, játékfilmek és más anyagok
szerzŒi jogvédelem alatt állnak.
A szerzŒi jogvédelem alatt álló anyagok engedély nélküli
rögzítése sértheti a szerzŒi jog tulajdonosának jogait, és
törvényszegésnek minŒsül.
✤ A jelen kézikönyvben vagy a Samsung termékhez mellékelt
más iratokban említett összes kereskedelmi név és bejegyzett
védjegy azok tulajdonosainak márkaneve, illetve bejegyzett
védjegye.
Páralecsapódásra vonatkozó tudnivalók
1. A környezeti hŒmérséklet hirtelen emelkedése
következtében a kamera belsejében pára csapódhat le.
Például:
✤ Ha hideg idŒben fıtött helyiségbe viszi, vagy onnan kihozza a
kamerát, annak belsejében pára csapódhat le.
✤ A páralecsapódás elkerülése érdekében helyezze a terméket
hordtáskába vagy mıanyag zacskóba, mielŒtt hirtelen
hŒmérsékletváltozásnak tenné ki.
A kamerára vonatkozó tudnivalók
1. Óvja a videokamerát a 60 °C feletti hŒmérséklettŒl.
Például nyáron zárt autóban vagy közvetlen napfényben
könnyen túlhevülhet a készülék.
2. A videokamerát ne érje nedvesség!
Óvja a kamerát az esŒ, a sós víz, vagy bármilyen más
nedvesség hatásától.
Vízbe merítve vagy nagyon nyirkos helyen a videokamera
tönkremegy.
9
POLISH
Uwagi i informacje o bezpieczeƒstwie
Tudnivalók és biztonsági elŒírások
Uwagi dotyczàce akumulatora
Az akkumulátorra vonatkozó tudnivalók
✤ Zaleca si´ korzystanie z oryginalnego akumulatora.
Mo˝na go nabyç w centrum serwisowym firmy SAMSUNG.
✤ Przed przystàpieniem do nagrywania nale˝y sprawdziç, czy
akumulator jest ca∏kowicie na∏adowany.
✤ JeÊli kamera nie jest u˝ywana, nale˝y jà wy∏àczyç.
Pozwala to zaoszcz´dziç energi´ akumulatora.
✤ Po 5 minutach bezczynnoÊci przy za∏adowanej taÊmie w trybie
gotowoÊci STBY urzàdzenie wy∏àczy si´ automatycznie.
Pozwala to zaoszcz´dziç energi´ akumulatora.
✤ Nale˝y sprawdziç, czy akumulator zosta∏ prawid∏owo
zainstalowany.
✤ Nowy akumulator dostarczany z urzàdzeniem nie jest
na∏adowany. Przed u˝yciem akumulatora nale˝y go na∏adowaç.
✤ Na le˝y uwa˝aç, aby nie upuÊciç akumulatora.
Mo˝e to spowodowaç jego uszkodzenie.
✤ Pe∏ne roz∏adowanie akumulatora litowo-polimerowego
powoduje uszkodzenie jego wewn´trznych ogniw.
Zwi´ksza si´ te˝ prawdopodobieƒstwo wycieku.
✤ Aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora, nale˝y go wyjàç z
urzàdzenia gdy jest ca∏kowicie roz∏adowany.
✤ Przed w∏o˝eniem akumulatora do kamery nale˝y oczyÊciç
jego styk i usunàç obce substancje.
✤ Javasoljuk, hogy eredeti akkumulátort használjanak.
Ez a SAMSUNG márkaszervizben kapható.
✤ A felvétel megkezdése elŒtt gyŒzŒdjön meg arról, hogy az
akkumulátor teljesen feltöltött állapotban van-e.
✤ Az akkumulátor energiatakarékos használata érdekében
kapcsolja ki a kamerát, amikor nem használja.
✤ Ha behelyezett kazettával 5 percen túl STBY üzemmódban
hagyják, a videokamera automatikusan kikapcsol, hogy kímélje
az akkumulátort.
✤ GyŒzŒdjön meg arról, hogy az akkumulátor szilárdan a helyére
van-e illesztve.
✤ A termékhez adott új akkumulátor nincs feltöltve.
Az akkumulátort használat elŒtt teljesen fel kell tölteni.
✤ Vigyázzon, hogy ne ejtse le az akkumulátort.
Az akkumulátor az eséstŒl megsérülhet.
✤ A lítium-polimeres akkumulátor teljes lemerítése károsítja az
akkumulátor celláit.
A teljesen lemerült akkumulátor hajlamos lehet a szivárgásra.
✤ Az akkumulátor sérülésének elkerülése érdekében vegye ki a
lemerült akkumulátort a készülékbŒl.
✤ Az akkumulátor behelyezése elŒtt tisztítsa le érintkezŒirŒl az
esetleges szennyezŒdéseket.
✳ Gdy okres ˝ywotnoÊci akumulatora dobiegnie koƒca, nale˝y
✳ Ha lejárt az akkumulátor élettartama, kérjük, forduljon a
skontaktowaç si´ ze sprzedawcà. Akumulator jest odpadem
chemicznym i nale˝y si´ go pozbyç w odpowiedni sposób.
✳ Przy wyjmowaniu akumulatora z kamery nale˝y uwa˝aç, aby
go nie upuÊciç.
márkakereskedŒhöz.
Az akkumulátorokat vegyi hulladékként kell kiselejtezni.
✳ Vigyázzon, ne ejtse le az akkumulátort, amikor a
videokameráról kiveszi.
Uwagi dotyczàce znaku towarowego
✤ Logo DivX i DivX Licensed sà znakami towarowymi firmy
DivX, Network, Inc i mo˝na je wykorzystywaç na podstawie
licencji uzyskanej od tej firmy.
10
MAGYAR
A védjegyekkel kapcsolatos tudnivalók
✤ A DivX és DivX Licensed logó a DivX, Network, Inc. vállalat
tulajdona és csak a vállalat engedélyével használható.
POLISH
MAGYAR
Uwagi i informacje o bezpieczeƒstwie
Tudnivalók és biztonsági elŒírások
Uwagi dotyczàce obiektywu
A lencsére vonatkozó tudnivalók
✤ Nie filmowaç z obiektywem kamery skierowanym prosto w
stron´ s∏oƒca.
BezpoÊredni kontakt ze Êwiat∏em s∏onecznym mo˝e
doprowadziç do uszkodzenia przetwornika obrazu CCD
(czujnika obrazu).
Uwagi dotyczàce wyÊwietlacza LCD
1. WyÊwietlacz LCD zosta∏ wyprodukowany z zastosowaniem
technologii wysokiej precyzji. Mogà si´ jednak pojawiaç na
nim ma∏e kropki (czerwone, niebieskie lub zielone).
Zjawisko to jest normalne i nie wp∏ywa na nagrywany obraz.
2. Podczas korzystania z wyÊwietlacza LCD w pe∏nym s∏oƒcu
lub na dworze mogà wystàpiç trudnoÊci z wyraênym
widzeniem obrazu.
3. BezpoÊredni kontakt ze Êwiat∏em s∏onecznym mo˝e
uszkodziç wyÊwietlacz LCD.
Zalecenia dotyczàce serwisowania
✤ Nie nale˝y samodzielnie naprawiaç kamery.
✤ Otwieranie lub zdejmowanie os∏on mo˝e naraziç u˝ytkownika
na kontakt z wysokim napi´ciem lub inne niebezpieczeƒstwa.
✤ W sprawach napraw gwarancyjnych zwracaç si´ do
wykwalifikowanego personelu serwisowego.
Zalecenia dotyczàce cz´Êci zamiennych
✤ Je˝eli potrzebne sà cz´Êci zamienne, nale˝y dopilnowaç,
aby stosowane by∏y cz´Êci okreÊlone przez producenta lub
majàce takie same cechy jak cz´Êci oryginalne.
✤ Samodzielna wymiana grozi wybuchem po˝aru, pora˝eniem
pràdem lub innymi niebezpieczeƒstwami.
✤ Ne filmezzen a videokamerával úgy, hogy az objektívet
egyenesen a napra irányítja.
A közvetlen napfény megrongálhatja a CCD-t (a töltéscsatolt
eszközökkel mıködŒ képérzékelŒt).
Az LCD-képernyŒvel kapcsolatos tudnivalók
1. Az LCD precíziós technológiával készített, minŒségi termék.
Mindemellett elŒfordulhat, hogy apró (piros, kék vagy zöld
színı) pontok jelennek meg rajta.
Ez normális jelenség, és a rögzített képet semmilyen módon
nem befolyásolja.
2. Ha az LCD-t közvetlen napfényben vagy szabadban
használja, elŒfordulhat, hogy nem látható tisztán a kép.
3. A közvetlen napfény megrongálhatja az LCD-képernyŒt.
A szervizeléssel kapcsolatos óvintézkedések
✤ Ne kísérletezzen a kamera házilagos javításával.
✤ A burkolatok felnyitásával vagy eltávolításával veszélyes
feszültségnek vagy egyéb veszélyeknek teheti ki magát.
✤ Minden javítási munkát bízzon szakemberre.
A pótalkatrészekkel kapcsolatos óvintézkedések
✤ Ha a készülékben alkatrészt kell cserélni, gyŒzŒdjön meg
arról, hogy a szerelŒ a gyártó által elŒírt és az eredetivel
azonos jellemzŒjı pótalkatrészt használt-e fel.
✤ A nem jóváhagyott pótalkatrészek tüzet, áramütést vagy
egyéb veszélyeket okozhatnak.
11
POLISH
Opis kamery
A videokamera szolgáltatásai és tartozékai
Funkcje
Szolgáltatások
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12
MAGYAR
Po∏àczenie funkcji kamery cyfrowej i aparatu cyfrowego
Niniejsze urzàdzenie cyfrowe do przetwarzania obrazu mo˝na ∏atwo
prze∏àczyç z trybu kamery cyfrowej do trybu aparatu cyfrowego, co
pozwala na ∏atwe i wygodne nagrywanie.
Wysoka rozdzielczoÊç obrazów (aparat cyfrowy)
Dzi´ki zastosowaniu przetwornika CCD o rozdzielczoÊci 800
kilopikseli najwy˝szà dost´pnà rozdzielczoÊcià jest 800x600.
Zoom cyfrowy 100x
Umo˝liwia 100-krotne powi´kszenie obrazu.
Kolorowy wyÊwietlacz LCD TFT
Kolorowy wyÊwietlacz TFT LCD o wysokiej rozdzielczoÊci (210 K)
pozwala na natychmiastowe odtworzenie nagranych plików i
zapewnia wyraêny, ostry obraz.
Elektroniczny stabilizator obrazu (EIS)
Za pomocà kamery mo˝na zwi´kszaç stabilnoÊç obrazów, unikajàc
skutków naturalnego dr˝enia ràk.
Efekty cyfrowe
Cyfrowe efekty specjalne (DSE, Digital Special Effects) umo˝liwiajà
nadanie nagraniu charakterystycznego wyglàdu poprzez dodanie
ró˝nych efektów specjalnych.
Interfejs USB do transmisji danych
Interfejs USB umo˝liwia przesy∏anie zdj´ç, plików wideo oraz innych
plików do komputera.
Rozrywka - praca w trybie PC Cam
Kamery mo˝na u˝ywaç jako kamery komputerowej do rozmów
internetowych na ˝ywo, wideokonferencji i innych zastosowaƒ.
Du˝a pami´ç - nagrywanie/odtwarzanie g∏osu
Za pomocà kamery mo˝na nagrywaç g∏os, przechowywaç nagrania w
pami´ci wewn´trznej oraz na kartach pami´ci Memory Stick i Memory
Stick Pro (opcja) i odtwarzaç je z tych noÊników pami´ci.
Dodatkowa zaleta - MP3
Za pomocà kamery mo˝na odtwarzaç pliki MP3 zapisane w pami´ci
wewn´trznej oraz na kartach pami´ci Memory Stick i Memory Stick
Pro (opcja).
Kamera umo˝liwia ods∏uchiwanie ulubionych piosenek zapisanych w
formacie MP3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Integrált digitális CAM/DSC mıködés
A készülék használható videokameraként és DSC digitális
fényképezŒgépként is. Mindkét üzemmódban egyszerıen és
kényelmesen kezelhetŒ.
Nagy felbontás (digitális fényképezŒgépként)
A 800 000 képpontos CCD 800x600-as maximális képfelbontást tesz
lehetŒvé.
100x digitális zoom
Segítségével a képet eredeti méretének 100-szorosára nagyíthatja fel.
Színes TFT LCD (vékonyréteges tranzisztoros képernyŒ)
A nagy felbontású (210 000 képpontos) színes TFT LCD tiszta, éles
képet ad. További elŒnye, hogy azonnal megtekintheti rajta felvételeit.
Elektronikus képstabilizátor (EIS)
A kamera elektronikusan kompenzálja a kézmozgások miatti
képremegést.
Különféle digitális effektusok
A DSE (Digitális Speciális Effektusok) funkció segítségével Ön
különféle speciális effektusokkal egészítheti ki filmjét, ezáltal
különleges látványvilágot hozhat létre.
USB adatcsatlakozó
Az USB adatcsatlakozón keresztül PC-re küldhetŒk az álló- és
mozgóképek és a kamerán tárolt egyéb fájlok.
PC-kamera üzemmód
A videokamera PC-kameraként is használható videós csevegéshez,
videokonferenciázáshoz és más PC-kamera alkalmazásokhoz.
Diktafon üzemmód, óriási memóriával
A kamera diktafonként is használható. A diktált szöveg rögzíthetŒ a
beépített memóriában, vagy a Memory Stick és a (külön vásárolható)
Memory Stick Pro memóriakártyán, és bármikor visszahallgatható.
És még MP3 is...
A videokamerán lejátszhatja a beépített memóriában, vagy a Memory
Stick és a (külön vásárolható) Memory Stick Pro memóriakártyán tárolt
MP3 zenefájlokat is.
A kamerát magával viheti és bárhol meghallgathatja kedvenc MP3
fájljait.
POLISH
MAGYAR
Informacje o kamerze
A videokamera szolgáltatásai és tartozékai
Akcesoria dostarczane z kamerà:
A kamerához mellékelt tartozékok
✤ Nale˝y sprawdziç, czy razem z kamerà dostarczono
poni˝sze akcesoria:
1.
Akumulator
litowo-polimerowy
1. Lithium Polymer
✤ EllenŒrizze, hogy digitális videokamera együtt megkapta-e a
következŒ alaptartozékokat.
2. AC Power Adapter
3. Video/Audio Cable
Battery pack
1. Lítium-polimeres
akkumulátor
2.
Zasilacz sieciowy
2. Hálózati tápegység
3.
Przewód audio/wideo
3. Video/audio kábel
4.
Kabel USB
5.
Stacja dokujàca
6.
S∏uchawki
6. Fülhallgató
7.
Pasek na r´k´
7. Fogószíj
8.
Etui
9.
4. USB Cable
7. Hand Strap
5. Cradle
8. Carrying Case
10. Software CD
11. Lens Cover
5. Készüléktartó
8. Hordtáska
9. Használati
útmutató/Kisokos
12. Neck Strap
11. Lencsefedél
12. Nyakszíj
13. SCART adapter
(külön vásárolható)
12. Pasek na szyj´
14. Akumulator o
przed∏u˝onej
˝ywotnoÊci (opcja)
4. USB-kábel
10. Szoftver CD
11. Os∏ona obiektywu
13. PrzejÊciówka SCART
(opcja)
9. Instruction Book/
Quick Guide
Instrukcja obs∏ugi/
Skrócona instrukcja
obs∏ugi
10. P∏yta CD z
oprogramowaniem
6. Earphones
13. Scart Adapter(Option)
14. Extended life Battery
Pack(Option)
14. Hosszabb élettartamú
akkumulátor
(külön vásárolható)
13
POLISH
MAGYAR
Nazwy cz´Êci
A kezelŒszervek megnevezése
Widok z ty∏u (lewa strona)
Hátul- és bal oldalnézet
7. Back/Multi-Play
6.
Back( ) / Left / Multi-Play
Mode button
Mode button
1. Built-in MIC
7. switch
8.
[▲ ]switch
(Zoom
(Zoom
out (W)
out//RPS
Rewind
switch)
( ) switch)
9. OK button
8.
button(Play,
(Play/Pause)
Pause)
9. [▼ ]switch (Zoom in/ FPS switch)
11. Record/Stop
10.
Record/Stopbutton
button
2. LCD Monitor
12. Record/Power/Charging
11.
Power / Charging indicator
indicator
13. Power
12.
OFF switch
switch
/ Mode
/ ModeSelector
Selector
14. Menu button
13.
15. Memory Stick Slot
14.
4. LCD(DISPLAY)
3. DISPLAY button
5.4.MP3
MP3LOCK
Hold switch
6. Built-in Speaker
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
14
Wbudowany mikrofon
WyÊwietlacz LCD
Przycisk DISPLAY
Prze∏àcznik Hold trybu MP3
Wbudowany g∏oÊnik
Przycisk wstecz/Multi-Play
Prze∏àcznik [▲ ]
(pomniejszenie/ RPS)
8. Przycisk OK
(Play - odtwarzanie,
Pause - pauza)
9. Prze∏àcznik [▼ ]
(powi´kszenie/RPS)
10. Przycisk Record/Stop
11. Wskaênik nagrywania/
zasilania/na∏adowania
akumulatora
12. Prze∏àcznik zasilania/
prze∏àcznik trybu [MODE]
13. Przycisk Menu
14. Gniazdo karty pami´ci
Memory Stick
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Beépített mikrofon
LCD-képernyŒ
DISPLAY gomb
MP3 Hold kapcsoló
Beépített hangszóró
Vissza/Multi-Play üzemmód
gomb
7. [▲ ] kapcsoló (távolítás/
RPS kapcsoló)
8. OK gomb
(lejátszás, szünet)
9. [▼ ] kapcsoló
(közelítés/ FPS kapcsoló)
10. Felvétel/stop gomb
11. Felvétel//bekapcs./töltés
jelzŒ
12. FŒkapcsoló /
Üzemmódválasztó
13. Menü gomb
14. Memory Stick kártyanyílás
POLISH
MAGYAR
Nazwy cz´Êci
A kezelŒszervek megnevezése
Widok z prawej i od do∏u
Jobb oldal- és alulnézet
Hanging Lens Cover on the CAM
1. Lens
6. Volume +, - / MF button
2. Light
/MF
3. Earphones and
AV Output Jack
7. Tripod Receptacle
4. Battery insertion part
8. Cradle Receptacle
5. Battery eject button
1. Obiektyw
2. Lampa
3. wyjÊcie s∏uchawkowe i
audio/ wideo
4. Komora akumulatora
5. Przycisk wyjmowania
akumulatora
6. Przycisk regulacji
g∏oÊnoÊci Volume +, -/
przycisk MF
7. Gniazdo statywu
8. Gniazdo stacji dokujàcej
9. Zaczep paska
9. Strap Hook
1. Objektív
6. HangerΠ+, - / MF gomb
2. Lámpa
7. Állvány foglalat
3. Fülhallgató és AV kimenet
8. Készüléktartó foglalat
4. Akkumulátortartó
9. Szíjtartó fül
5. Akkukiadó gomb
15
POLISH
Nazwy cz´Êci: wyÊwietlacz LCD
A kezelŒszervek megnevezése: LCD-képernyŒ
Menu ekranowe (w trybie nagrywania i
odtwarzania filmów)
OSD (képernyŒkijelzŒ video felvétel és
lejátszás üzemmódban)
Tryb nagrywania filmów wideo
1. Wskaênik trybu
2. Wskaênik funkcji EIS
3. Wskaênik trybu Program AE
4. Wskaênik regulacji balansu bieli (White Balance)
5. Wskaênik funkcji BLC
6. Wskaênik ostroÊci
7. Licznik (czas miniony/pozosta∏y)
8. Wskaênik trybu nagrywania/gotowoÊci
9. Tekst trybu nagrywania/gotowoÊci
10. Wskaênik efektu
11. Wskaênik powi´kszenia/zmniejszenia obrazu
12. Wskaênik poziomu na∏adowania baterii
13. Wskaênik rodzaju pami´ci
14. Wskaênik jakoÊci/rozmiaru obrazu
15. Wskaênik ostrze˝enia i uwag
Tryb odtwarzania filmów wideo
1. Wskaênik trybu
2. Wskaênik bie˝àcego trybu wyÊwietlania
3. Wskaênik blokady
4. Wskaênik poziomu na∏adowania baterii
5. Wskaênik rodzaju pami´ci
6. Licznik zdj´ç (bie˝àce zdj´cie)
Tryb odtwarzania filmów wideo
7. Wskaênik ostrze˝enia i uwag
8. Licznik (czas miniony/wykorzystany)
9. Wskaênik trybu pracy (Play - odtwarzanie/
Pause - pauza/RPS/FPS)
10. Wskaênik g∏oÊnoÊci
Uwaga
16
MAGYAR
✤ Ustawienia nie zostanà wymazane, nawet po
ponownym uruchomieniu kamery.
Video Record Mode
15 14
1
2
3
Video Record
13
12
SF / 720
4
5
11
BLC
6
00:16 / 24:32
7
STBY Sepia
8
10
9
Video Play Mode
6
1
5
Video Play 100-0056
4
3
2
Video Play Mode
Video Play 100-0056
7
10
Tudnivalók
✤ A beállított funkciók nem törlŒdnek a kamera
ismételt bekapcsolásakor.
00:16 / 10:50
8
Videofelvétel üzemmód
1. ÜzemmódjelzŒ
2. EIS (elektronikus képstabilizátor) jelzŒ
3. Program AE (programozott automatikus
exponálás) jelzŒ
4. White Balance (fehéregyensúly) jelzŒ
5. BLC (ellenfény-kiegyenlítés) jelzŒ
6. Fókusz-jelzŒ
7. Számláló (eltelt idŒ/ hátralévŒ idŒ)
8. Felvétel/készenlét jelzŒ
9. Felvétel/készenlét szöveg
10. Effektus jelzŒ
11. Közelítés/távolítás jelzŒ
12. Akkutöltöttség-jelzŒ
13. Memóriatípus-jelzŒ
14. KépminŒség/-méret jelzŒ
15. Figyelmeztetések és tudnivalók jelzŒ
Videolejátszás üzemmód
1. ÜzemmódjelzŒ
2. Aktuális megjelenítés jelzŒ
3. ZárolásjelzŒ
4. Akkutöltöttség-jelzŒ
5. Memóriatípus-jelzŒ
6. Képszámláló (aktuális kép)
Videolejátszás üzemmód
7. Figyelmeztetések és tudnivalók jelzŒ
8. Számláló (eltelt idŒ/ teljes felvételidŒ)
9. MıködésjelzŒ (lejátszás/szünet/RPS/FPS)
10. HangerŒjelzŒ
9
POLISH
MAGYAR
Nazwy cz´Êci: wyÊwietlacz LCD
A kezelŒszervek megnevezése: LCD-képernyŒ
Menu ekranowe (w trybie fotografowania i
wyÊwietlania zdj´ç)
OSD (képernyŒkijelzŒ fényképezŒ és
fényképnézŒ üzemmódban)
Photo Capture Mode
Tryb fotografowania
1. Wskaênik trybu
2. Wskaênik funkcji EIS
3. Wskaênik trybu Program AE
4. Wskaênik regulacji balansu bieli (White Balance)
5. Wskaênik funkcji BLC
6. Wskaênik ostroÊci
7. Wskaênik powi´kszenia/zmniejszenia obrazu
8. Wskaênik poziomu na∏adowania baterii
9. Wskaênik rodzaju pami´ci
10. Wskaênik rozmiaru obrazu
11. Wskaênik ostrze˝enia i uwag
12. Wskaênik lampy
12
1
2
3
11 10
Photo Capture
FényképezŒ üzemmód
9
8
800
4
5
7
BLC
6
Sepia
Photo View Mode
1
Tryb wyÊwietlania zdj´ç
1. Wskaênik trybu
2. Wskaênik bie˝àcego trybu wyÊwietlania
3. Numer odbitki
3
2
1. ÜzemmódjelzŒ
2. EIS (elektronikus képstabilizátor) jelzŒ
3. Program AE (programozott automatikus
exponálás) jelzŒ
4. White Balance (fehéregyensúly) jelzŒ
5. BLC (ellenfény-kiegyenlítés) jelzŒ
6. Fókusz-jelzŒ
7. Közelítés/távolítás jelzŒ
8. Akkutöltöttség-jelzŒ
9. Memóriatípus-jelzŒ
10. Képméret jelzŒ
11. Figyelmeztetések és tudnivalók
12. LámpajelzŒ
FényképnézŒ üzemmód
1. ÜzemmódjelzŒ
2. Aktuális megjelenítés jelzŒ
3. Példányszám
Tryb wyÊwietlania zdj´ç
4. Wskaênik drukowania
5. Wskaênik blokady
6. Licznik zdj´ç (bie˝àce zdj´cie)
Uwaga
FényképnézŒ üzemmód
Photo View Mode
4. Print (nyomtatás) jelzŒ
5. ZárolásjelzŒ
6. Képszámláló (aktuális kép)
6
Photo View 100-0025
Tudnivalók
✤ Ustawienia nie zostanà wymazane, nawet po
ponownym uruchomieniu kamery.
✤ A beállított funkciók nem törlŒdnek a kamera
ismételt bekapcsolásakor.
2 Copies
17
4
5
POLISH
MAGYAR
Nazwy cz´Êci: wyÊwietlacz LCD
A kezelŒszervek megnevezése: LCD-képernyŒ
Menu ekranowe (w trybie nagrywania i odtwarzania
plików MP3 oraz innych plików dêwi´kowych)
OSD (képernyŒkijelzŒ MP3 lejátszás/diktafon
felvétel és lejátszás üzemmódban)
Tryb odtwarzania plików MP3
1. Wskaênik trybu
2. Numer pliku/Nazwa pliku/Format pliku
3. Rozmiar pliku
4. Cz´stotliwoÊç próbkowania/
Pr´dkoÊç transmisji danych
5. Pasek post´pu
6. Czas miniony/ca∏kowity dost´pny czas
7. Wskaênik trybu pracy
8. Wskaênik g∏oÊnoÊci
9. Wskaênik poziomu na∏adowania baterii
10. Wskaênik rodzaju pami´ci
11. Wskaênik powtarzania wszystkich
utworów/jednego utworu
Tryb zapisu g∏osu
1. Wskaênik trybu
2. WyÊwietlanie numeru pliku/daty i godziny
3. Cz´stotliwoÊç próbkowania/
Pr´dkoÊç transmisji danych
4. Czas miniony/ca∏kowity dost´pny czas
5. Wskaênik trybu pracy
6. Tekst trybu nagrywania/gotowoÊci
MP3 Play Mode
11
1
3
4
Stereo 44.1KHz 128Kbps
8
5
6
00:34 / 03:46
7
Voice Record Mode
1
2
2 2004/01/01 12:51:04 AM
Stereo 8KHz 128Kbps
4
00:00:12 / 00:05:12
REC
5
MP3 lejátszás üzemmód
1. ÜzemmódjelzŒ
2. Fájlszám/fájlnév/fájlformátum
3. Fájlméret
4. Mintavételi sebesség/bitsebesség
5. FolyamatjelzŒ sáv
6. Eltelt idŒ/összidŒ
7. MıködésjelzŒ
8. HangerŒjelzŒ
9. Akkutöltöttség-jelzŒ
10. Memóriatípus-jelzŒ
11. Ismétlés: az összes/egy jelzŒ
Diktafon felvétel üzemmód
1. ÜzemmódjelzŒ
2. Fájlszám/dátum és idŒpont
3. Mintavételi sebesség/bitsebesség
4. Eltelt idŒ/összidŒ
5. MıködésjelzŒ
6. Felvétel/készenlét szöveg
Voice Record
3
Diktafon lejátszás üzemmód
7. FolyamatjelzŒ sáv
8. ZárolásjelzŒ
9. HangerŒjelzŒ
6
Voice Play Mode
Voice Play
Tudnivalók
2 2004/01/01 12:51:04 AM
5.0Mbytes
Stereo 8KHz 128Kbps
Uwaga
18
9
MP3 Play
2. I belive I can fly.mp3
3.6 Mbytes
2
Tryb odtwarzania g∏osu
7. Pasek post´pu
8. Wskaênik blokady
9. Wskaênik g∏oÊnoÊci
✤ Ustawienia nie zostanà wymazane, nawet po
ponownym uruchomieniu kamery.
10
9
7
00:00:12 / 00:05:12
8
✤ A beállított funkciók nem törlŒdnek a kamera
ismételt bekapcsolásakor.
POLISH
MAGYAR
Eksploatacja akumulatora
Az akkumulátor használata
Instalowanie/wyjmowanie akumulatora
Az akkumulátor behelyezése és kivétele
Zaleca si´ zakup co najmniej jednego akumulatora zapasowego, co
zapewni mo˝liwoÊç ciàg∏ego korzystania z kamery.
A videokamera folyamatos használatához célszerı egy vagy több
pótakkumulátort vásárolni.
Wk∏adanie akumulatora
Az akkumulátor behelyezése
Wsuƒ akumulator i zamocuj go,
tak aby zatrzasnà∏ si´ w rowku.
Csúsztassa az akkumulátort a
horonyba, majd kattintsa a
helyére.
Wyjmowanie akumulatora
Az akkumulátor kivétele
Odciàgnij zatrzask, aby wyjàç akumulator.
Húzza el a nyíllal jelzett irányba az akkukiadó
gombot.
Uwaga
✤ Nale˝y oczyÊciç styki akumulatora i usunàç obce substancje przed
w∏o˝eniem akumulatora do kamery.
Tudnivalók
✤ Az akkumulátor behelyezése elŒtt tisztítsa le érintkezŒirŒl az
esetleges szennyezŒdéseket.
19
POLISH
Eksploatacja akumulatora
Az akkumulátor használata
Konserwacja akumulatora
Az akkumulátor karbantartása
✤ Akumulator nale˝y ∏adowaç przy temperaturze otoczenia od 0°C
do 40°C.
✤ Nie wolno ∏adowaç akumulatora w pomieszczeniu, w którym
panuje temperatura poni˝ej 0°C.
✤ U˝ywanie akumulatora przez d∏ugi okres czasu w temperaturach
poni˝ej 0°C lub powy˝ej 40°C skraca jego ˝ywotnoÊç i
pojemnoÊç.
✤ Akumulatora nie nale˝y umieszczaç w pobli˝u êróde∏ ciep∏a
(np. ognia).
✤ Akumulatora nie wolno demontowaç, przerabiaç, naciskaç ani
podgrzewaç.
✤ Nie wolno dopuÊciç do zwarcia biegunów + i - akumulatora.
Mo˝e to spowodowaç wyciek elektrolitu, emisj´ ciep∏a, wybuch
po˝aru lub przegrzanie.
✤ Zaleca si´ korzystanie z oryginalnego akumulatora.
Mo˝na go nabyç w centrum serwisowym firmy SAMSUNG.
20
MAGYAR
✤ Az akkumulátort 0°C és 40°C közötti hŒmérsékleten kell feltölteni.
✤ Az akkumulátort nem szabad 0°C alatti hŒmérsékleten tölteni.
✤ Ha 0°C alatti hŒmérsékleten használják vagy hosszabb ideig
40°C fölötti hŒmérsékleten hagyják, az akkumulátor élettartama
és kapacitása lecsökken.
✤ Ne helyezze az akkumulátort semmilyen hŒforrás (pl. tız vagy
fıtŒtest) közelébe.
✤ Az akkumulátort ne szerelje szét, ne dolgozza fel és ne
gyakoroljon rá nyomást.
✤ Ne hagyja rövidre záródni az akkumulátor + és - pólusát!
Ez szivárgást, hŒtermelést, túlhevülést vagy tüzet okozhat.
✤ Javasoljuk, hogy eredeti akkumulátort használjanak.
Ez a SAMSUNG márkaszervizben kapható.
POLISH
MAGYAR
Eksploatacja akumulatora
Az akkumulátor használata
Maksymalny czas nagrywania zale˝nie od rodzaju akumulatora
Folyamatos felvételi idŒ az akkumulátor típusának függvényében
Zamkni´cie wyÊwietlacza LCD powoduje jego automatyczne
wy∏àczenie.
Maksymalne wartoÊci czasu nagrywania podane w poni˝szej tabeli
sà wartoÊciami przybli˝onymi.
Rzeczywisty czas nagrywania zale˝y od sposobu eksploatacji.
Ha becsukják az LCD-t, az automatikusan kikapcsol.
Az alábbi táblázatban megadott felvételi idŒk közelítŒ értékek.
A tényleges felvételi idŒ a használattól függ.
Czas
Przy wy∏àczonym
wyÊwietlaczu LCD
SB-P90A
(900 mAh)
ok. 60 min.
ok. 80 min.
SB-P180A
(1800 mAh) (opcja)
ok. 120 min.
ok. 160 min.
Akumulator
IdŒ
Maksymalny czas nagrywania
Przy w∏àczonym
wyÊwietlaczu LCD
Uwagi
✤ JeÊli kamera ma byç u˝ywana na powietrzu, nale˝y przygotowaç
akumulator zapasowy.
✤ Nowy akumulator mo˝na zakupiç a centrum serwisowym firmy
Samsung.
✤ Czas nagrywania jest krótszy, je˝eli u˝ywany jest zoom.
✤ "Maksymalny czas nagrywania" to czas, w którym nie jest
u˝ywany zoom ani nie sà ciàgle odtwarzane/nagrywane pliki
wideo, gdy wy∏àczona jest funkcja EIS ( ).
Folyamatos felvételi idŒ
Bekapcsolt LCD
Kikapcsolt LCD
SB-P90A
(900mAh)
kb. 60 perc
kb. 80 perc
SB-P180A (1800mAh)
(külön vásárolható)
kb. 120 perc
kb. 160 perc
Akkumulátor
Tudnivalók
✤ Készítsen elŒ egy vagy több pótakkumulátort, ha a szabadban
kívánja használni a videokamerát.
✤ A pótakkumulátor vásárlásával kapcsolatban keresse fel a
Samsung márkaszervizt.
✤ A zoomolás használata csökkenti a felvételi idŒt.
✤ A "folyamatos felvételi idŒ" azt az idŒt jelenti, amely során Ön
videofelvételt rögzít az EIS <elektronikus képstabilizátor> ( )
funkció kikapcsolt állapotában, zoomolás és a videofájlok
lejátszása nélkül.
Ostrze˝enie
✤ Podczas wyjmowania akumulatora z kamery nale˝y trzymaç go
mocno i uwa˝aç, aby nie upuÊciç go na ziemi´.
Figyelmeztetés
✤ Az akkumulátor kiadógombjának kihúzásakor tegye a kezét az
akku alá, hogy ne essen a földre.
21
POLISH
MAGYAR
Eksploatacja akumulatora
Az akkumulátor használata
Wskaênik poziomu na∏adowania akumulatora
TöltéskijelzŒ
Wskaênik poziomu na∏adowania akumulatora pokazuje iloÊç
pozosta∏ej energii.
Az akku töltéskijelzŒje az akkumulátorban levŒ energia mennyiségét
mutatja.
Wskaênik poziomu
na∏adowania akumulatora
Stan
Komunikat
Ca∏kowicie na∏adowany
-
Roz∏adowany w 40-60%
-
Roz∏adowany w 60-80%
-
Roz∏adowany w 80-95%
Ca∏kowicie roz∏adowany (miga)
Urzàdzenie nied∏ugo si´ wy∏àczy.
Nale˝y jak najszybciej wymieniç
akumulator.
“Battery Low”
(Akumulator
prawie
roz∏adowany)
(miga)
Urzàdzenie wy∏àczy si´ po
5 sekundach.
Wskazówki dotyczàce wskaênika
na∏adowania na akumulatorze
Na akumulatorze znajduje si´ wskaênik
u∏atwiajàcy okreÊlenie stanu jego na∏adowania.
JeÊli akumulator jest ca∏kowicie na∏adowany,
wskaênik na∏adowania jest zielony.
Podczas ∏adowania akumulatora wskaênik ma
kolor pomaraƒczowy. JeÊli wystàpi∏ problem z
akumulatorem, wskaênik ∏adowania miga.
SB-P90A (900 mAh)
SB-P180A (1800 mAh) (opcja)
22
W∏àczona
6 godz. 30 min.
13 godz.
Üzenet
-
40 ~ 60%-ig használt
-
60 ~ 80%-ig használt
-
80 ~ 95%-ig használt
-
Lemerült (villog)
A készülék hamarosan kikapcsol.
MielŒbb cserélje ki az akkumulátort.
-
(villog)
A készülék 5 másodperc múlva
kikapcsol.
“Battery Low”
(lemerült)
Az akkumulátoron a töltöttségi jel mutatja az
akku feltöltöttségét.
Teljesen feltöltött akkumulátoron a jel színe zöld.
Töltés közben a jel színe narancssárga.
Az akkumulátor rendellenes állapotát a jel
villogása jelzi.
Töltési idŒ az akkumulátor típusának
függvényében
00:16 / 00:32
Wy∏àczona
1 godz. 40 min.
3 godz. 20 min.
Állapot
Teljesen feltöltött
Tippek az akkumulátor állapotának
felismeréséhez
Video Play 100-0056
Czas nagrywania zale˝nie od rodzaju akumulatora
PojemnoÊç
TöltéskijelzŒ
Kapacitás
SB-P90A (900mAh)
SB-P180A (1800mAh)
(külön vásárolható)
Kamera bekapcsolva
6 óra 30 perc
Kamera kikapcsolva
1 óra 40 perc
13 óra
3 óra 20 perc
POLISH
MAGYAR
Eksploatacja akumulatora
Az akkumulátor használata
¸adowanie akumulatora
Az akkumulátor töltése
1.
Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w gór´, aby wy∏àczyç
kamer´.
1.
A [Üzemmódválasztó] felsŒ állásba váltásával kapcsolja ki a
Videokamerát.
2.
W∏ó˝ akumulator do kamery.
2.
Helyezze fel a kamerára az akkumulátort.
3.
UmieÊç kamer´ w stacji dokujàcej.
3.
Helyezze a videokamerát a készüléktartóba.
4.
Pod∏àcz przewód do stacji
dokujàcej.
◆ Przewód mo˝na wyjàç, naciskajàc
przyciski na wtyczce.
5.
W∏ó˝ zasilacz do gniazdka.
Charging through the cradle
5. Illessze az aljzatba a hálózati
csatlakozót.
Uwaga
✤ Akumulator mo˝na ∏adowaç podczas
korzystania z kamery.
W tym celu nale˝y pod∏àczyç zasilacz
bezpoÊrednio do kamery.
Ostrze˝enie
✤ Przed przystàpieniem do eksploatacji
akumulatora nale˝y go ca∏kowicie
na∏adowaç.
✤ Akumulator nale˝y ∏adowaç tylko w
temperaturze otoczenia od 0°C do
40°C.
4. Dugaszolja a töltŒkábelt a
készüléktartóba.
◆ A töltŒkábelt a csatlakozója két
oldalán levŒ rögzítŒgomb
benyomásával húzhatja le.
Tudnivalók
✤ Az akkumulátor a CAM használata
közben is tölthetŒ.
Ilyenkor a töltŒkábelt közvetlenül a
kamerához dugaszolja.
Charging directly to the CAM
Figyelmeztetés
✤ Javasoljuk, hogy használata elŒtt
teljesen töltse fel az akkumulátort.
✤ Az akkumulátort csak 0°C és 40°C
közötti környezeti hŒmérsékleten
szabad tölteni.
23
POLISH
MAGYAR
Informacje podstawowe
Az elsŒ lépések
Kolory diod LED
A LED színe
Kolor diody LED zale˝y od stanu na∏adowania akumulatora lub
stanu jego ∏adowania.
A LED színe az akkumulátor állapotától és a kamera üzemmódjától
függ.
Gdy do kamery jest pod∏àczony zasilacz
Csatlakoztatva van a hálózati tápegység
Kolor diody LED
Czerwony
Zielony
Pomaraƒczowy
Zielony
Pomaraƒczowy
(dioda miga)
Zasilanie
Stan ∏adowania
Tryb zapisu g∏osu/wideo
-
W∏àczona
-
Wy∏àczona
¸adowanie
Wy∏àczona
Ca∏kowicie na∏adowany
-
B∏àd
Power
Töltés
Diktafon/video felvétel
-
On (bekapcsolva)
-
Off (kikapcsolva)
Folyik a töltés
Off (kikapcsolva)
Teljesen feltöltött
-
Hiba
Nincs csatlakoztatva a hálózati tápegység
Gdy zasilacz nie jest pod∏àczony do kamery
Kolor diody LED
Zielony
Pomaraƒczowy
Czerwony
A LED színe
Vörös
Zöld
Narancs
Zöld
Narancs, de villog
Zasilanie
Stan ∏adowania
W∏àczona
-
Wy∏àczona
-
Tryb zapisu g∏osu/wideo
-
Korzystanie z funkcji resetowania sprz´tu
1. Wyjmij akumulator z kamery i od∏àcz zasilacz sieciowy.
2. W∏àcz wyÊwietlacz LCD i ustaw go pod
kàtem 270°.
3. NaciÊnij przycisk [Display].
◆ Po ponownym pod∏àczeniu zasilacza lub
w∏o˝eniu akumulatora kamera resetuje si´ i
w∏àcza.
Uwagi
✤ Po ca∏kowitym zamkni´ciu wyÊwietlacza LCD
emitowany jest sygna∏ dêwi´kowy.
✤ Po zresetowaniu kamery w∏àczane sà wszystkie
funkcje skonfigurowane przez u˝ytkownika.
24
A LED színe
Zöld
Narancs
Vörös
Power
Töltés
On (bekapcsolva)
-
Off (kikapcsolva)
-
Diktafon/video felvétel
-
A gyári alapértékek visszaállítása
1. Vegye ki az akkumulátort és húzza ki a hálózati tápegységet.
2. Fordítsa 270°-os állásba az LCD-képernyŒt.
3. Nyomja meg a [Display] gombot.
◆ A hálózati tápegység visszadugaszolásakor
vagy az akkumulátor visszahelyezésekor a
kamera a gyári alapbeállításokkal
kapcsolódik be.
Tudnivalók
✤ Az LCD teljes becsukásakor a videokamera
hangjelzést ad.
✤ A kamera gyári alapértékekre való visszaállítása
törli az összes egyéni beállítást.
POLISH
MAGYAR
Informacje podstawowe
Az elsŒ lépések
Przed przystàpieniem do eksploatacji kamery
A videokamera üzembe helyezése elŒtt
Przed przystàpieniem do eksploatacji kamery nale˝y zapoznaç si´ z
informacjami na niniejszej stronie. Dzi´ki temu obs∏uga urzàdzenia b´dzie
∏atwiejsza. Karta pami´ci Memory Stick stanowi wyposa˝enie dodatkowe.
1. W∏ó˝ akumulator do kamery i kart´ pami´ci Memory Stick do jej
gniazda (patrz strona 33).
2. Na∏aduj akumulator. W tym celu umieÊç kamer´ w stacji dokujàcej i
pod∏àcz przewód zasilania do stacji (patrz strona 23).
3. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby w∏àczyç kamer´, po
czym jeszcze raz przesuƒ go w dó∏.
◆ Jako tryb rozruchu mo˝na wybraç tryb Video <Wideo> lub tryb
Previous <Poprzedni> w menu System Settings <Ustawienia
systemowe>. (patrz strona 94).
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz odpowiedni tryb, a
nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
5. NaciÊnij przycisk [OK], aby fotografowaç, nagrywaç filmy, s∏uchaç
muzyki lub nagrywaç g∏os.
NaciÊnij przycisk [Menu], aby wyÊwietliç menu.
6. Po zakoƒczeniu przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w gór´, aby
wy∏àczyç kamer´.
Na przyk∏ad: JeÊli chcesz wybraç tryb Photo <Aparat fotograficzny>
1. Video <Wideo>: W tym trybie
Mode Selection
mo˝na nagrywaç i odtwarzaç
pliki wideo.
Video
1
2. Photo <Aparat fotograficzny>:
2
Photo
W tym trybie mo˝na
wykonywaç i oglàdaç zdj´cia.
3
MP3
3. MP3 <MP3>: W tym trybie
4
Voice Recorder
mo˝na pobieraç muzyk´ i
5
File Browser
s∏uchaç jej.
4. Voice Recorder <Zapis g∏osu>:
W tym trybie mo˝na nagrywaç
i odtwarzaç g∏os.
5. File Browser <Przeglàdarka plików>: W tym trybie mo˝na usuwaç,
blokowaç i kopiowaç pliki oraz wyÊwietlaç informacje o nich.
6. System Settings <Ustawienia systemowe>: W tym trybie mo˝na ustawiaç
jasnoÊç/kolor wyÊwietlacza LCD, dat´/godzin´, konfigurowaç ustawienia
systemu i pami´ci.
7. Back <Wstecz>: Ta opcja umo˝liwia powrót do poprzedniego menu w
wybranym trybie.
MielŒtt használatba venni a kamerát, olvassa el ezt az oldalt.
A Memory Stick külön vásárolható tartozék.
1. Helyezze be az akkumulátort, majd a Memory Stick memóriakártyát.
(Lásd a 33. oldalt.)
2. Töltse fel az akkumulátort: helyezze a kamerát a készüléktartóba, és
dugaszolja a tartóra a töltŒkábelt. (Lásd a 23. oldalt.)
3. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával kapcsolja be a
videokamerát, majd ismét váltsa alsó állásba az üzemmódválasztót.
◆ A System Settings <Rendszerbeállítások> menüben kezdŒ
üzemmódként beállíthatja a Video <Video> vagy a Previous <ElŒzŒ>
üzemmódot. (Lásd a 94. oldalt.)
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a kívánt üzemmódot, majd nyomja
meg az [OK] gombot.
5. Az [OK] gomb megnyomásával fényképet vagy videofelvételt
készíthet, zenét hallgathat vagy diktálhat.
A [Menu] gombbal megtekintheti a menüt.
6. Ha végzett, a [Üzemmódválasztó] felsŒ állásba váltásával kapcsolja ki
a kamerát.
Például: Ha a Photo <Fotó> üzemmódot szeretné használni
1. Video <Video>:
Videofelvételeket készíthet és
játszhat le.
MP3
2. Photo <Fotó>: Fényképeket
Voice Recorder
készíthet és tekinthet meg.
File Browser
3. MP3 <MP3>: Zenét tölthet le
6
System Settings
és hallgathat.
7
4. Voice Recorder <Diktafon>:
Back
Diktálhat és meghallgathatja a
feldiktált szöveget.
5. File Browser <Fájltallózó>: Itt törölhet, zárolhat és másolhat fájlokat és
megtekintheti adataikat.
6. System Settings <Rendszerbeállítások>: Beállíthatja az LCD fényerejét és
színét, a dátumot és idŒt, a rendszert és a memóriát.
7. Back <Vissza>: A képernyŒ visszavált az elŒzŒ menüre a kiválasztott
üzemmódban.
Mode Selection
25
POLISH
MAGYAR
Informacje podstawowe
Az elsŒ lépések
Korzystanie z przycisku Function
A funkciógomb használata
Przycisk Function s∏u˝y do wybierania opcji, przesuwania kursora,
wybierania funkcji oraz zamykania menu.
A funkciógombbal választani lehet a funkciók és beállítások közül,
mozgatni lehet a kurzort, és ki lehet lépni a menübŒl.
Przyk∏adowe zastosowania przycisku Function
A funkciógomb használata
Filmowanie/
Fotografowanie
Przycisk
Odtwarzanie/
WyÊwietlanie
Wybór
Gomb
RPS (
)
Wybór górnej opcji
Powi´kszanie (▼)
FPS (
)
Multi-Play képernyŒ
Multi-Play képernyŒ
Vissza az elŒzŒ menübe
Váltás video/fénykép
felvételrŒl lejátszásra
Lejátszás/szünet
Kijelölés megerŒsítése
Távolítás (▲)
Ekran Multi-Play
Ekran Multi-Play
Wybór dolnej opcji
Powrót do
poprzedniego menu
PrzejÊcie z trybu
nagrywania/zapisu do trybu
odtwarzania/wyÊwietlania
Odtwarzanie/
Pauza
Zatwierdzenie
wyboru
Közelítés (▼)
Uwaga
previous menu
Zastosowanie przycisków [Back] i [Menu]
(naciÊnij i
przytrzymaj
przez ok.
2 sekundy)
26
Kijelölés
Pomniejszanie (▲)
✤ JeÊli po naciÊni´ciu przycisku [OK] w trybie nagrywania wideo/
fotografowania (Video Record/Photo Capture)
nie jest dost´pny ˝aden plik, nie wyst´pujà
˝adne zmiany.
✤ Wi´cej informacji na temat przycisku
Return to
funkcyjnego mo˝na znaleêç na stronie 39.
Przycisk
Lejátszás/
megtekintés
Video/fénykép
felvétel
Video Record
<Nagrywanie filmów>/
Photo Capture
<Fotografowanie>
Video Play
<Odtwarzanie
filmów>/Photo View
<WyÊwietlanie zdj´ç>
Zmiana trybu na Video
Play <Odtwarzanie
filmów>/Photo View
<WyÊwietlanie zdj´ç>
Zmiana trybu na Video
Record <Nagrywanie
filmów>/Photo Capture
<Fotografowanie>
Zmiana trybu na
Settings
<Ustawienia>
Zmiana trybu na
File Options
<Opcje plików>
Select down
RPS(
)
Kijelölés felfelé
FPS(
)
Kijelölés lefelé
Tudnivalók
Select up
Select menu
✤ Ha a Video/fénykép készítése üzemmódban
az [OK] megnyomásakor nincs fájl, akkor
minden változatlan marad.
✤ A funkciógombról további tudnivalók a 39.
oldalon találhatók.
A [Back] és a [Menu] gomb használata
Gomb
Select menu
Ha kb. 2
másodpercig
nyomva tartja
Video/fénykép
készítése
Video
lejátszás/fénykép
megtekintése
Váltás video
lejátszásra/fénykép
megtekintésére
Váltás
video/fénykép
készítésére
Átlépés a
Settings
<beállítások>
pontba
Átlépés a
File Options
<fájl-beállítások>
pontba
POLISH
MAGYAR
Informacje podstawowe
Az elsŒ lépések
Korzystanie z przycisku Display
A Display gomb használata
Za pomocà przycisku [Display] mo˝na wybieraç ró˝ne funkcje.
A [Display] gombbal különféle funkciók érhetŒk el.
1. Otwórz wyÊwietlacz LCD.
2. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
aby w∏àczyç kamer´.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran wideo.
◆ Jako tryb rozruchu mo˝na wybraç tryb
Video <Wideo> lub tryb Previous
<Poprzedni> w menu System Settings
<Ustawienia systemowe> (patrz strona 94).
3. NaciÊnij przycisk [Display].
1. Nyissa ki az LCD-képernyŒt.
2. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba
váltásával kapcsolja be a videokamerát.
◆ Megjelenik a video képernyŒ.
◆ A System Settings <Rendszerbeállítások>
menüben kezdŒ üzemmódként beállíthatja
a Video <Video> vagy a Previous <ElŒzŒ>
üzemmódot. (Lásd a 94. oldalt.)
3. Nyomja meg a [Display <KépernyŒ>]
gombot.
Po naciÊni´ciu przycisku [Display]:
✤ Jeden raz: wy∏àczajà si´
wskaêniki na wyÊwietlaczu.
✤ Dwa razy: wy∏àcza si´
podÊwietlenie.
✤ Trzy razy: nast´puje powrót
do ekranu poczàtkowego.
✤ Po naciÊni´ciu i przytrzymaniu
przycisku przez 2 sekundy:
wyÊwietlany jest ekran
pomocy odpowiednio do
wybranego trybu.
Record/Capture Help
Select Mode
Record/Capture Help
Up
Zoom Out
Play Mode
Play Last
Select
Back
Down
Zoom In
Record
Off
Mode
Selection
Off
Menu
Close Mode
Selection
Time/Date Dialog Help
Play Help
Next
✤ Egyszer:eltınnek a jelzések
és feliratok.
✤ Kétszer:kikapcsol a
háttérvilágítás.
✤ Háromszor:visszatér a
kezdŒképernyŒ.
✤ Lenyomva tartja 2 mp-ig:
megjelenik az üzemmód
[Help <Súgó>] képernyŒje.
Prev./Rew
Up
Back
Play
Next/FF
Down
Off
Off
Mode
Selection
Open/Close
Menu
Play Help
Time/Date Dialog Help
Cancel
Ennyiszer nyomja meg a
[Display <képernyŒ>] gombot:
Select Mode Help
Menu
Mode
Selection
Menu
27
POLISH
MAGYAR
Informacje podstawowe
Az elsŒ lépések
Regulacja wyÊwietlacza LCD
Az LCD-képernyŒ beállítása
Kamera jest wyposa˝ona w kolorowy wyÊwietlacz ciek∏okrystaliczny,
który umo˝liwia bezpoÊredni podglàd nagrania lub jego odtworzenie.
Zale˝nie od warunków, w jakich u˝ywana jest kamera (np. w
pomieszczeniu lub na dworze), mo˝na dostosowaç jasnoÊç i kolor
wyÊwietlacza.
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby
w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz przesuƒ go
w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
System Settings <Ustawienia systemowe>,
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Display <WyÊwietlacz>, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
LCD Brightness <JasnoÊç wyÊwietlacza LCD> lub
LCD Colour <Kolor wyÊwietlacza LCD>, a
nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
odpowiednià jasnoÊç lub kolor, a nast´pnie
naciÊnij przycisk [OK].
◆ Szczegó∏owe informacje na ten temat
zamieszczono na stronach 86-87.
2
A videokamerán levŒ LCD-képernyŒn közvetlenül látja a felvenni
kívánt témát és megtekintheti a felvett anyagot.
Az LCD fényerejét és színét a kamerát használati környezetéhez
(pl. szoba vagy napsütés) állíthatja.
Mode Selection
MP3
Voice Recorder
File Browser
System Settings
Back
3
System Settings
Display
Date / Time
System
Memory
Back
4
Settings: Display
LCD Brightness 20%
LCD Colour
50%
Back
5
Settings: Display
LCD Brightness 20 %
LCD Colour
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a kamerát, majd ismét váltsa alsó
állásba az üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik az üzemmódválasztó
képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a System
Settings <Rendszerbeállítások> sort, majd
nyomja meg az [OK] gombot.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Display
<KépernyŒ> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az LCD
Brightness <LCD fényerŒ> vagy LCD Colour
<LCD szín> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval állítsa be a kívánt fényerŒt
vagy színt, majd nyomja meg az [OK] gombot.
◆ További részletek a 86~87. oldalon
találhatók.
60 %
Back
Tudnivalók
Uwagi
✤ Po wybraniu opcji <Back> z menu zostanie wyÊwietlone
poprzednie menu.
✤ JeÊli wyÊwietlacz jest zbyt jasny, dostosuj jego jasnoÊç.
28
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
✤ Ha túl nagy az LCD fényereje, állítsa kisebbre.
POLISH
MAGYAR
Informacje podstawowe
Az elsŒ lépések
Struktura folderów i plików
A mappák és fájlok szerkezete
Pliki wideo i zdj´cia sà przechowywane w pami´ci wewn´trznej oraz
na kartach pami´ci Memory Stick i Memory Stick Pro. Poni˝ej
przedstawiono struktur´ folderów, w których sà one przechowywane.
A video és fényképfájlok az alábbiak szerint tárolódnak a beépített
memóriában és a Memory Stick vagy Memory Stick Pro
memóriakártyán.
Tudnivalók
Uwagi
✤ Szczegó∏owe informacje na temat kart
pami´ci Memory Stick zamieszczono na
stronie 33.
✤ Dane ogólne mo˝na przechowywaç w
plikach i folderach kamery.
✤ Maksymalna liczba plików wynosi 9 999,
a folderów 100.
✤ DCAM✽✽✽✽.JPG: plik zdj´cia
SMOV✽✽✽✽.AVI: plik wideo
SWAV✽✽✽✽.WAV: plik dêwi´kowy
✽✽✽✽✽✽✽✽.MP3: Plik MP3
✤ MISC: przechowywanie plików DPOF.
✤ Nie nale˝y zmieniaç nazw plików i
folderów (nie dotyczy plików/folderu
“Free”).
✤ Nazwy plików/folderu “Free” mo˝na
zmieniaç dowolnie.
✤ Odtwarzanie plików wideo nie
utworzonych za pomocà kamery mo˝e
nie byç mo˝liwe.
Ostrze˝enie
DCIM
100SSDVC
101SSDVC
.
.
.
DCAM0001.JPG
.
.
.
DCAM9999.JPG
DCAM0001.JPG
.
.
.
DCAM9999.JPG
999SSDVC
AVTRINT.MRK
MISC
Free.MP3
MSAMSUNG
MP3
Free
Free
SSMOV
100SSMOV
.
.
.
SMOV0001.AVI
.
.
.
SMOV9999.AVI
999SSMOV
VOICE
MEMSTICK.IND
✤ Nie nale˝y wy∏àczaç kamery podczas
MSTK_PRO.IND
zapisu, odtwarzania, usuwania pliku oraz
formatowania karty pami´ci.
✤ Przed w∏o˝eniem lub wyj´ciem karty pami´ci nale˝y wy∏àczyç
kamer´, aby uniknàç utraty danych.
✤ Wa˝ne pliki nale˝y zapisywaç równie˝ w innym miejscu.
100SSWAV
.
.
.
SWAV0001.WAV
.
.
.
SWAV9999.WAV
✤ A Memory Stick memóriakártyáról
további tudnivalók a 33. oldalon
találhatók.
✤ A kamera fájljaiban és mappáiban
általános adatok is tárolhatók.
✤ A fájlok száma legfeljebb 9 999, a
mappák száma legfeljebb 100 lehet.
✤ DCAM✽✽✽✽.JPG: fénykép fájl
SMOV✽✽✽✽.AVI: video fájl
SWAV✽✽✽✽.WAV: hangfájl
✽✽✽✽✽✽✽✽.MP3: MP3 fájl
✤ MISC:DPOF fájlok.
✤ A “Free” fájlok és mappák kivételével ne
módosítsa a fájlok és mappák nevét.
✤ A “Free” fájlok és mappák tetszés szerint
átnevezhetŒk.
✤ A nem videokamerával készült
videofájlok nem biztos, hogy lejátszhatók
ezzel a készülékkel.
Figyelmeztetés
✤ Fájlok felvétele, betöltése,
lejátszása/megtekintése és törlése vagy
999SSWAV
a Memory Stick formázása közben ne
kapcsolja ki a készüléket.
✤ Kérjük, hogy az adatok elvesztésének elkerülése érdekében a
Memory Stick behelyezése vagy kivétele elŒtt kapcsolja ki a
készüléket.
✤ A fontos képeket külön is tárolja el.
29
POLISH
MAGYAR
Informacje podstawowe
Az elsŒ lépések
Czas nagrywania i pojemnoÊç
Felvételi idŒhatárok és tárkapacitások
Czas nagrywania filmów wideo
Video felvételi idŒ
Super Fine
NoÊnik
Fine
Normal
Adathordozó
PojemnoÊç
256MB (VP-M102)
352
720
352
720
ok. 10 min.
ok. 5 min.
ok. 16 min.
ok. 8 min.
352
720
ok. 32 min. ok. 16 min.
Pami´ç
wewn´trzna
Super Fine
<szuperfinom>
Fine <finom>
Normal <normál>
352
720
352
720
352
720
256 MB (VP-M102)
kb. 10 perc
kb. 5 perc
kb. 16 perc
kb. 8 perc
kb. 32 perc
kb. 16 perc
512 MB (VP-M105)
kb. 21 perc
kb. 10 perc
kb. 32 perc
kb. 16 perc
kb. 65 perc
kb. 32 perc
1 GB (VP-M110)
kb. 44 perc
kb. 22 perc
kb. 66 perc
kb. 33 perc kb. 132 perc kb. 66 perc
32 MB
X
X
kb. 2 perc
X
Beépített
512 MB (VP-M105)
ok. 21 min. ok. 10 min. ok. 32 min. ok. 16 min. ok. 65 min. ok. 32 min.
1 GB (VP-M110)
ok. 44 min. ok. 22 min. ok. 66 min. ok. 33 min. ok. 132 min. ok. 66 min.
32MB
Memory
Memory
Stick Pro
X
X
ok. 2 min.
X
ok. 4 min.
memória
ok. 2 min.
Memory
kb. 4 perc
kb. 2 perc
kb. 4 perc
64MB
X
X
ok. 4 min.
X
ok. 8 min.
ok. 4 min.
64 MB
X
X
kb. 4 perc
X
kb. 8 perc
128MB
X
X
ok. 8 min.
X
ok. 16 min.
ok. 8 min.
128 MB
X
X
kb. 8 perc
X
kb. 16 perc
kb. 8 perc
256MB
ok. 10 min.
ok. 5 min.
ok. 15 min.
ok. 7 min.
ok. 30 min. ok. 15 min.
256 MB
kb. 10 perc
kb. 5 perc
kb. 15 perc
kb. 7 perc
kb. 30 perc
kb. 15 perc
512MB
ok. 20 min. ok. 10 min. ok. 31 min. ok. 15 min. ok. 62 min. ok. 31 min.
512 MB
kb. 20 perc
kb. 10 perc
kb. 31 perc
kb. 15 perc
kb. 62 perc
kb. 31 perc
1GB
ok. 42 min. ok. 21 min. ok. 63 min. ok. 31 min. ok. 126 min. ok. 63 min.
1 GB
kb. 42 perc
kb. 21 perc
kb. 63 perc
kb. 31 perc kb. 126 perc kb. 63 perc
Stick
Ostrze˝enie
30
Kapacitás
✤ Poziom kompresji zmienia si´ automatycznie w zale˝noÊci od
zapisanych obrazów i maksymalnego czasu nagrywania; pojemnoÊç
mo˝na zmieniç w menu Video Record <Nagrywanie filmów>.
✤ Je˝eli u˝ywana jest karta pami´ci Memory Stick o pojemnoÊci
przekraczajàcej 1 GB, zapisywanie lub odtwarzanie normalnych
plików wideo mo˝e nie byç mo˝liwe.
✤ Na karcie pami´ci Memory Stick mo˝na zapisywaç pliki wideo o
rozmiarze 720 (jakoÊç Normal), 352 (jakoÊç Fine) i 352 (jakoÊç
Normal), ale nie mo˝na zagwarantowaç dobrej jakoÊci tych filmów.
✤ JeÊli pliki wideo sà zapisywane w pami´ci wewn´trznej, na karcie
Memory Stick lub Memory Stick Pro z jakoÊcià Normal (352/720),
czas nagrywania jest d∏u˝szy, ale jakoÊç obrazu mo˝e byç gorsza ni˝
w przypadku innych poziomów jakoÊci.
✤ Czas nagrywania i pojemnoÊç mogà byç ró˝ne, poniewa˝ podczas
zapisu plików wideo na karcie Memory Stick i Memory Stick Pro mo˝e
zostaç wygenerowany nieprawid∏owy sektor.
Stick
Memory
Stick Pro
Figyelmeztetés
✤ A tömöríthetŒség a felvett képektŒl függŒen automatikusan változik
és a maximális felvételi idŒ és kapacitás módosítható a Video
Record <Videofelvétel> menüpontban.
✤ 1 GB-nál nagyobb kapacitású Memory Stick kártya nem biztos, hogy
támogatja normál video fájlok felvételét vagy lejátszását.
✤ 720/Normal, 352/Fine és 352/Normal méretı video fájlok rögzíthetŒk
a Memory Stick kártyára, de a felvétel minŒsége nem garantált.
✤ Ha a beépített memóriába, vagy Memory Stick vagy Memory Stick
Pro kártyára vesz fel Normal(352/720) minŒségı video fájlokat, a
felvételi idŒ hosszabb lesz, de a video minŒsége gyengébb az egyéb
minŒségi szintnél.
✤ A felvételi idŒt és kapacitást befolyásolhatja a rossz szektorok
keletkezése a Memory Stick és Memory Stick Pro kártyákra történŒ
videorögzítés során.
POLISH
MAGYAR
Informacje podstawowe
Az elsŒ lépések
Liczba zdj´ç
NoÊnik
A készíthetŒ fényképek száma
PojemnoÊç
256MB
Pami´ç
wewn´trzna
Memory Stick
Memory Stick
Pro
JakoÊç
512MB
1GB
32MB
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
800 x 600
ok. 2509
ok. 5019
ok. 9803
ok. 313
ok. 627
ok. 1254
ok. 2509
ok. 5019
ok. 9803
640 x 480
ok. 4129
ok. 8258
ok. 16129
ok. 516
ok. 1032
ok. 2064
ok. 4129
ok. 8258
ok. 16129
Czas zapisu g∏osu
NoÊnik
Pami´ç
wewn´trzna
Memory Stick
Memory Stick
Pro
Adathordozó
Beépített
memória
Memory Stick
Memory Stick
Pro
Kapacitás
256MB
512 MB
1 GB
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
MinŒség
800 x 600
kb. 2509
kb. 5019
kb. 9803
kb. 313
kb. 627
kb. 1254
kb. 2509
kb. 5019
kb. 9803
640 x 480
kb. 4129
kb. 8258
kb. 16129
kb. 516
kb. 1032
kb. 2064
kb. 4129
kb. 8258
kb. 16129
Diktafon felvételi idŒtartam
PojemnoÊç
256 MB
512 MB
1 GB
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
Czas
ok. 4 godz.
ok. 8 godz.
ok. 18 godz.
ok. 33 min.
ok. 1 godz.
ok. 2 godz.
ok. 4 godz.
ok. 8 godz.
ok. 17 godz.
Uwagi
✤ Podane czasy nagrywania i pojemnoÊci sà wartoÊciami przybli˝onymi.
✤ W kamerze mo˝na formatowaç kart´ pami´ci Memory Stick (patrz strona 99).
✤ Karty pami´ci Memory Stick i Memory Stick Pro nie nale˝y formatowaç za
pomocà komputera.
✤ WartoÊci czasu nagrywania i liczba wyÊwietlanych zdj´ç sà wartoÊciami
maksymalnymi charakterystycznymi dla jednej funkcji.
W rzeczywistoÊci korzysta si´ z kilku funkcji, co powoduje skrócenie czasu
nagrywania i ograniczenie liczby wyÊwietlanych zdj´ç.
✤ JeÊli u˝ywa si´ lampy, mo˝na wykonaç mniej zdj´ç ni˝ podano w tabeli.
✤ Je˝eli karta pami´ci typu Memory Stick lub Memory Stick Pro ma zostaç
sformatowana, nale˝y korzystaç wy∏àcznie z programu “Memory Stick Formatter”
dostarczonego na p∏ycie CD z oprogramowaniem.
Adathordozó
Beépített
memória
Memory Stick
Memory Stick
Pro
Kapacitás
256 MB
512 MB
1 GB
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
IdŒ
kb. 4 óra
kb. 8 óra
kb. 18 óra
kb. 33 perc
kb. 1 óra
kb. 2 óra
kb. 4 óra
kb. 8 óra
kb. 17 óra
Tudnivalók
✤ A felvételi idŒ és kapacitás értékek csak közelítŒek.
✤ A CAMkorderen megformázható a Memory Stick. (Lásd a 99. oldalt.)
✤ Ne számítógépen formázza meg a Memory Stick vagy Memory Stick Pro
kártyát.
✤ A megadott felvételi idŒ és képszám értékek közelítŒek és egyetlen funkció
használata esetén érvényesek.
Több funkció vegyes használatakor mindegyik funkció kapacitása csökken.
✤ A lámpa használatakor a megadottnál kevesebb fénykép készíthetŒ.
✤ A Memory Stick vagy Memory Stick Pro formázásához használja a
31
mellékelt CD-n levŒ szoftvert.
POLISH
Informacje podstawowe
Az elsŒ lépések
Wybieranie rodzaju pami´ci
A memóriatípus kiválasztása
W kamerze mo˝na wybraç rodzaj pami´ci - pami´ç 3
wewn´trznà lub zewn´trznà (kart´ Memory Stick lub
Memory Stick Pro).
Karta pami´ci Memory Stick stanowi wyposa˝enie
dodatkowe.
Pliki wideo i pliki zdj´ç sà domyÊlnie zapisywane w
pami´ci wewn´trznej.
1. W∏ó˝ kart´ pami´ci Memory Stick do kamery 4
(patrz strona 33).
2. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
aby w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz
przesuƒ go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
System Settings <Ustawienia systemowe>,
5
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
opcj´ Memory <Pami´ç>, a nast´pnie
naciÊnij przycisk [OK].
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Storage Type <Rodzaj pami´ci>, a nast´pnie
naciÊnij przycisk [OK].
6. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
6
odpowiedni rodzaj pami´ci, a nast´pnie
naciÊnij przycisk [OK].
◆ Mo˝na wybraç pami´ç zewn´trznà lub
wewn´trznà.
Uwaga
32
MAGYAR
✤ Po w∏o˝eniu karty pami´ci Memory Stick lub
Memory Stick Pro do kamery zostanie
automatycznie wyÊwietlony ekran wyboru rodzaju
pami´ci.
Mode Selection
MP3
Voice Recorder
File Browser
System Settings
Memóriatípusként választhatja a beépített
memóriát vagy a külsŒ memóriát (Memory Stick,
Memory Stick Pro).
A Memory Stick külön vásárolható tartozék.
A video fájlok és fényképek alapértelmezésben a
beépített memóriában tárolódnak.
Back
System Settings
Display
Date / Time
System
Memory
Back
Settings: Memory
Storage Type
Internal
Format
Internal
Memory Space 000MB/000MB
Back
Settings: Memory
Storage Type
External
Format
Internal
Memory Space 000MB/000MB
Back
1. A memóriakártya behelyezése
(Lásd a 33. oldalt.).
2. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba
váltásával kapcsolja be a kamerát, majd
ismét váltsa alsó állásba az
üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik az üzemmódválasztó képernyŒ.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a
System Settings <Rendszerbeállítások> sort,
majd nyomja meg az [OK] gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Memory
<Memória> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Storage
Type <Adathordozó típus> sort, majd
nyomja meg az [OK] gombot.
6. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a kívánt
típusú adathordozót, majd nyomja meg az
[OK] gombot.
◆ Választhat külsŒ vagy beépített memóriát.
Tudnivalók
✤ Memory Stick vagy Memory Stick Pro
behelyezésekor automatikusan megjelenik a
memóriatípus kiválasztó képernyŒje.
POLISH
MAGYAR
Informacje podstawowe
Az elsŒ lépések
Korzystanie z karty pami´ci
A Memory Stick használata
Wk∏adanie karty pami´ci
1. Otwórz wyÊwietlacz LCD.
2. Otwórz os∏on´ gniazda karty pami´ci.
3. W∏ó˝ kart´ pami´ci, tak by zatrzasn´∏a si´ w gnieêdzie.
4. Zamknij gniazdo karty pami´ci.
5. Zostanie wyÊwietlony ekran podr´czny.
◆ JeÊli wybierzesz opcj´ OK, rodzaj pami´ci
zostanie zmieniony na External
<Zewn´trzna>, a jeÊli wybierzesz opcj´
Cancel <Anuluj>, pliki b´dà zapisywane w
pami´ci wewn´trznej.
◆ Po w∏o˝eniu zablokowanej karty pami´ci
Memory Stick obok wskaênika rodzaju
pami´ci zostanie wyÊwietlona ikona [ ].
A Memory Stick behelyezése
1. Nyissa ki az LCD-képernyŒt.
2. Nyissa ki a memóriakártya nyílásának fedelét.
3. Tolja be a memóriakártyát a kártyanyílásba, amíg halk kattanást nem hall.
4. Zárja le a memóriakártya nyílását.
5. Megjelenik a memóriatípus-választó képernyŒ.
◆ Az <OK> választásakor a memóriatípus
External <KülsŒ> értékıre változik. A Cancel
Video Record SF / 720
<Mégse> választásakor a fájlok a beépített
memóriába kerülnek.
External memory inserted.
◆ Zárolt Memory Stick behelyezésekor a
Do you want to change
memóriatípus jelzŒje mellett megjelenik a
memory to external?
[ ] ikon.
HOLD
Wyjmowanie karty pami´ci
1. Otwórz wyÊwietlacz LCD.
2. Otwórz os∏on´ gniazda karty pami´ci.
3. Lekko naciÊnij kart´ pami´ci w kierunku
wn´trza gniazda, aby jà wysunàç.
4. Wyciàgnij kart´ pami´ci z gniazda i zamknij gniazdo.
BLC
00:16 / 24:32
HOLD
Tudnivalók
Uwagi
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
Nie nale˝y wywieraç nadmiernej si∏y przy wk∏adaniu/
wyjmowaniu karty pami´ci.
Nie nale˝y wy∏àczaç kamery podczas zapisu, odtwarzania,
usuwania plików oraz formatowania karty pami´ci.
Przed w∏o˝eniem lub wyj´ciem karty pami´ci nale˝y wy∏àczyç
kamer´, aby uniknàç utraty danych.
Nie nale˝y umieszczaç karty pami´ci w pobli˝u urzàdzeƒ
emitujàcych silne pole elektromagnetyczne.
Nale˝y uwa˝aç, aby koƒcówki karty pami´ci nie dotyka∏y
metalowych przedmiotów.
Nie nale˝y zginaç karty pami´ci.
Po wyj´ciu karty pami´ci z kamery nale˝y przechowywaç jà w
etui, aby uniknàç gromadzenia si´ ∏adunków statycznych.
Nieprawid∏owe u˝ytkowanie, elektrycznoÊç statyczna,
zak∏ócenia pola elektrycznego lub naprawy mogà spowodowaç
zmian´ lub utrat´ danych zapisanych na karcie.
Wa˝ne pliki nale˝y zapisywaç równie˝ w innym miejscu.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoÊci za utrat´ danych
wskutek nieprawid∏owego u˝ytkowania karty pami´ci.
✤
✤
Memory Stick i
sà znakami
towarowymi firmy Sony Corporation.
Wszelkie inne nazwy produktów
wymienione w niniejszej instrukcji obs∏ugi
mogà byç znakami towarowymi lub
zastrze˝onymi znakami towarowymi
odpowiednich firm. Podawane sà one bez
ka˝dorazowego opatrzenia symbolem TM.
A Memory Stick kivétele
1. Nyissa ki az LCD-képernyŒt.
2. Nyissa ki a memóriakártya nyílásának fedelét.
3. Finoman tolja befelé a memóriakártyát,
míg ki nem ugrik.
4. Húzza ki a kártyát a nyílásból, és zárja le a fedelet.
OK
Cancel
The Memory Stick View
Terminals
Write-protect
Switch
✤ A Memory Stick kártya behelyezésekor és kivételekor ne
fejtsen ki túl nagy erŒt.
✤ Fájlok felvétele, betöltése, lejátszása/megtekintése és törlése
vagy a Memory Stick formázása közben ne kapcsolja ki a
készüléket.
✤ Kérjük, az adatok elvesztésének elkerülése érdekében a
Memory Stick behelyezése vagy kivétele elŒtt kapcsolja ki a
készüléket.
✤ A memóriakártyát ne tegye ki erŒs elektromágneses tér
hatásának.
✤ Vigyázzon, hogy a Memory Stick érintkezŒi fémtárgyakkal ne
érintkezzenek.
✤ A memóriakártyát ne hajlítsa meg.
✤ Miután a kártyát kihúzta a kamerából, a statikus kisülések
elleni védelme érdekében tartsa puha tasakban.
✤ A kártyán tárolt adatok nem rendeltetésszerı használat,
statikus elektromosság, elektromos zaj vagy javítás
következtében megváltozhatnak vagy elveszhetnek.
✤ A fontos képeket külön is tárolja el.
✤ A Samsung nem felel a nem rendeltetésszerı használat
okozta adatvesztésért.
✤ A Memory Stick és a
a Sony
Corporation védjegyei.
✤ A kézikönyvben említett valamennyi
egyéb terméknév tulajdonosaik védjegye
vagy bejegyzett védjegye lehet.
A kézikönyvben nem említjük
33
mindenütt, hogy védjegyrŒl van szó.
POLISH
MAGYAR
Informacje podstawowe
Az elsŒ lépések
Wybór trybu i menu
Üzemmód- és menüválasztás
Poni˝ej opisano sposób wyboru trybu i menu.
Istniejà 2 mo˝liwoÊci wyboru menu.
Wybierz najlepszy dla siebie sposób.
Az üzemmód és a menü az alább leírt módon választható ki.
Kétféle lehetŒség van a menü választására.
Bármelyik használható.
Wybór trybu
Üzemmód választása
1. Tryb wybiera si´ za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ].
Nast´pnie nale˝y nacisnàç przycisk [OK].
1. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az üzemmódot, majd
nyomja meg az [OK] gombot.
Wybór menu
Menü választása
1. Menu wybiera si´ za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ].
2. Menu otwiera si´, naciskajàc przycisk [Menu] po uprzednim
naciÊni´ciu przycisku [OK].
◆ Po wykonaniu tych czynnoÊci wyÊwietlany jest ekran menu.
1. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a menüt.
2. Nyomja meg az [OK] gombot, majd a menüválasztáshoz
nyomja meg a [Menu] gombot.
◆ Megjelenik a menüválasztó képernyŒ.
FUNKCJE SPECJALNE
MÁSIK LEHETÃSÉG
1. Tartsa lenyomva a [Menu] gombot 2 mp-ig.
◆ Megjelenik a kiválasztott üzemmódhoz
tartozó menüválasztó képernyŒ.
1. NaciÊnij przycisk [Menu] i przytrzymaj go przez
2 sekundy.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran menu
wybranego trybu.
Uwaga
✤ W instrukcji obs∏ugi opisano tylko pierwszy sposób obs∏ugi
kamery.
Mogà jednak istnieç inne, wygodniejsze sposoby obs∏ugi
urzàdzenia.
34
Tudnivalók
✤ A felhasználói kézikönyv a mıveletek elvégzésére csak egy-egy
módot ismertet.
A videokamera azonban más, akár egyszerıbb lehetŒségeket is
kínálhat.
POLISH
1
MAGYAR
Tryb Video (Wideo)
1
Videokamera üzemmód
Nagrywanie.................................................................. 36
Felvétel készítése........................................................ 36
Nagrywanie ............................................................................ 36
Powi´kszanie i pomniejszanie ............................................... 37
Felvétel készítése .................................................................. 36
Közelítés és távolítás ............................................................. 37
Odtwarzanie ................................................................ 38
Lejátszás ...................................................................... 38
Odtwarzanie na wyÊwietlaczu LCD ....................................... 38
Lejátszás az LCD-képernyŒn................................................. 38
Wybieranie opcji plików............................................. 40
Fájlbeállítások kiválasztása....................................... 40
Usuwanie plików wideo ......................................................... 40
Blokowanie plików wideo ...................................................... 41
Kopiowanie plików wideo ...................................................... 42
Ustawianie opcji PB .............................................................. 43
Videofájlok törlése.................................................................. 40
Videofájlok zárolása véletlen törlés ellen............................... 41
Videofájlok másolása ............................................................. 42
A PB opció beállítása............................................................. 43
Konfigurowanie ró˝nych funkcji............................... 44
Különféle funkciók beállítása .....................................44
Ustawianie rozmiaru pliku wideo ........................................... 44
Ustawianie jakoÊci pliku wideo .............................................. 45
Ustawianie ogniskowej........................................................... 46
Ustawianie funkcji elektronicznego
stabilizatora obrazu (EIS)....................................................... 47
Ustawianie balansu bieli ........................................................ 48
Ustawianie funkcji ekspozycji automatycznej
(Program AE) ......................................................................... 49
Ustawianie trybu kompensacji tylnego oÊwietlenia BLC....... 50
Ustawianie funkcji efektów specjalnych (Effect).................... 51
Regulacja zoomu cyfrowego.................................................. 52
A videofájlok méretének beállítása .........................................44
A videofájlok minŒségének beállítása ................................... 45
A fókusztávolság beállítása ................................................... 46
Az EIS beállítása.................................................................... 47
A fehéregyensúly beállítása................................................... 48
A Program AE beállítása ....................................................... 49
A BLC beállítása .................................................................... 50
Az effektusok beállítása ......................................................... 51
A digitális zoom beállítása ..................................................... 52
Uwaga
✤ Dat´ i godzin´ mo˝na ustawiaç w menu System Settings
<Ustawienia systemowe>.
Informacje na ten temat zamieszczono na stronach 88-89.
Tudnivalók
✤ A pontos idŒ és a dátum a System Settings <Rendszerbeállítások>
alatt állítható be.
További felvilágosítás a 88~89. oldalon található.
35
POLISH
MAGYAR
Tryb Video <Wideo>: nagrywanie
Videokamera üzemmód: felvétel készítése
Nagrywanie
Felvétel készítése
Za pomocà kamery mo˝na nagrywaç poruszajàce si´ osoby oraz
inne obiekty i zapisywaç je na karcie pami´ci.
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby
w∏àczyç kamer´.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Video Record
<Nagrywanie filmów>.
◆ Jako tryb rozruchu mo˝na wybraç tryb Video
<Wideo> lub tryb Previous <Poprzedni> w
menu System Settings <Ustawienia
systemowe> (patrz strona 94).
2. NaciÊnij przycisk [Record/Stop], aby
rozpoczàç nagrywanie.
◆ Na wyÊwietlaczu LCD pojawia si´ wskaênik
[●REC].
◆ Rozpoczyna si´ nagrywanie oraz mierzenie
czasu nagrania.
3. Ponownie naciÊnij przycisk [Record/Stop],
aby zakoƒczyç nagrywanie.
◆ Nagrywanie zostaje przerwane i kamera
ponownie jest w stanie gotowoÊci.
4. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w gór´,
aby wy∏àczyç kamer´.
1
Video Record
SzemélyekrŒl és mozgó tárgyakról videofelvételt készíthet és azt a
memóriában rögzítheti.
SF / 720
BLC
00:00 / 10:57
2
Video Record
STBY
SF / 720
BLC
00:16 / 10:50
3
Video Record
REC
SF / 720
BLC
Tudnivalók
Uwagi
00:16 / 10:41
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a videokamerát.
◆ Megjelenik a Video Record <Videofelvétel
készítése> képernyŒ.
◆ A System Settings <Rendszerbeállítások>
menüben kezdŒ üzemmódként beállíthatja a
Video <Video> vagy a Previous <ElŒzŒ>
üzemmódot. (Lásd a 94. oldalt.)
2. A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a
[Record/Stop <Felvétel/állj>] gombot.
◆ Az LCD-n megjelenik a [●REC] jel.
◆ ElkezdŒdik a felvételkészítés és a
képernyŒn látható az eltelt idŒ.
3. A felvétel leállításához ismét nyomja meg a
[Record/Stop <Felvétel/állj>] gombot.
◆ Leáll a felvételkészítés és a kamera készen
áll további felvételek készítésére.
4. A [Üzemmódválasztó] felsŒ állásba
váltásával kapcsolhatja ki a videokamerát.
STBY
Video Record
✤ JeÊli po naciÊni´ciu przycisku [Record] w ciàgu 1
sekundy przycisk ten zostanie naciÊni´ty ponownie, nowy film nie
zostanie nagrany.
✤ JeÊli zosta∏a skonfigurowania funkcja
Elapsed time Remaining time
automatycznego wy∏àczania, Auto Shut Off,
kamera wy∏àcza si´ automatycznie po 5 minutach.
✤ Po zakoƒczeniu nagrywania od∏àcz akumulator,
00:00 / 10:57
STBY
aby uniknàç niepotrzebnego zu˝ycia energii.
36 ✤ Mo˝na sprawdzaç czas nagrywania.
✤ Ha megnyomja a [Record <Felvétel>] gombot,
majd 1 másodpercen belül ismét megnyomja, új
videofájl nem készül.
✤ Ha be van állítva az Auto Shut Off, a CAM 5
perc elteltével automatikusan kikapcsol.
✤ A fölösleges energiafogyasztás megelŒzése
miatt a felvétel befejeztével vegye le az
akkumulátort.
✤ A felvétel idŒtartamát itt ellenŒrizheti:
POLISH
MAGYAR
Tryb Video <Wideo>: nagrywanie
Videokamera üzemmód: felvétel készítése
Powi´kszanie i pomniejszanie
Közelítés és távolítás
Zoom umo˝liwia zmian´ rozmiaru uchwyconego obiektu.
A zoomolás segítségével egy jelenetben megváltoztathatja a téma
méretét.
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby w∏àczyç
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával kapcsolja be a
kamer´.
videokamerát.
◆ Jako tryb rozruchu mo˝na wybraç tryb Video <Wideo> lub
◆ A System Settings
tryb Previous <Poprzedni> w menu System Settings
<Rendszerbeállítások> menüben kezdŒ
Video Record SF / 720
<Ustawienia systemowe>
üzemmódként beállíthatja a Video
Zoom Out
(patrz strona 94).
<Video> vagy a Previous <ElŒzŒ>
üzemmódot. (Lásd a 94. oldalt.)
2. NaciÊnij przycisk [Record/Stop],
BLC
2. A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a
aby rozpoczàç nagrywanie.
[Record/Stop <Felvétel/állj>] gombot.
00:16 / 10:50
Przesuƒ prze∏àcznik
[ ▲ /▼ ] w gór´, aby
zmniejszyç obraz.
• Filmowany obiekt
oddala si´.
Video Record
BLC
00:16 / 10:50
Przesuƒ prze∏àcznik
[ ▲ /▼ ] w dó∏, aby
powi´kszyç obraz.
• Filmowany obiekt
przybli˝a si´.
REC
SF / 720
Video Record
REC
SF / 720
BLC
Zoom In
00:16 / 10:50
A [ ▲ /▼ ] kapcsoló
felfelé tolásával
távolíthatja a témát.
• A téma a távolítás
során látszólag
távolabbra kerül.
A [ ▲ /▼ ] kapcsoló
lefelé tolásával
közelíthet a témára.
• A téma a közelítés
során látszólag
közelebbre kerül.
REC
Uwagi
✤ Cz´ste u˝ywanie zoomu mo˝e prowadziç do szybszego
roz∏adowania akumulatora.
✤ Informacje na temat zoomu cyfrowego mo˝na znaleêç na stronie
52.
Tudnivalók
✤ A gyakori zoomolás következtében az akkumulátor gyorsabban
lemerülhet.
✤ A digitális zoom részletes ismertetése az 52. oldalon található.
37
POLISH
MAGYAR
Tryb Video <Wideo>: odtwarzanie
Videokamera üzemmód: lejátszás
Odtwarzanie na wyÊwietlaczu LCD
Lejátszás az LCD-képernyŒn
Odtwarzanie plików wideo na wyÊwietlaczu LCD jest praktyczne i
wygodne w wielu sytuacjach, np. w samochodzie, w pomieszczeniu
czy na dworze.
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
aby w∏àczyç kamer´.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Video Record
<Nagrywanie filmów>.
◆ Jako tryb rozruchu mo˝na wybraç tryb Video
<Wideo> lub tryb Previous <Poprzedni> w
menu System Settings <Ustawienia
systemowe> (patrz strona 94).
1
Video Record
00:16 / 10:41
2
Video Record
STBY
SF / 720
Play
Settings
Back
4
00:16 / 10:41
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a videokamerát.
◆ Megjelenik a Video Record <Videofelvétel
készítése> képernyŒ.
◆ A System Settings <Rendszerbeállítások>
menüben kezdŒ üzemmódként beállíthatja a
Video <Video> vagy a Previous <ElŒzŒ>
üzemmódot. (Lásd a 94. oldalt.)
2. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen
a menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
A Play <Lejátszás> kiválasztása után
nyomja meg az [OK] gombot.
Record
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] znajdê plik
wideo, który chcesz odtworzyç.
3
◆ Po ka˝dym przesuni´ciu prze∏àcznika [ ▲ /▼ ]
obraz przesuwa si´ w poziomie o jednà klatk´.
◆ Po ka˝dym przesuni´ciu przycisku [+]/[ - ] obraz
przesuwa si´ o jednà stron´ (6 klatek).
STBY
Video Play 100-0056
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval keresse meg a
lejátszani kívánt videofájlt.
◆ A [ ▲ /▼ ] minden lenyomásakor
vízszintesen lép a képkocka.
◆ A [+]/[ - ] minden lenyomása egy-egy oldalt
(6 képkockát) léptet.
4. Az [OK] gomb megnyomásával elindíthatja a
kívánt videofájl lejátszását.
◆ Az [OK] gomb minden megnyomása
felváltva elindítja és szünetelteti a lejátszást.
Video Play 100-0056
5. Po naciÊni´ciu przycisku [OK] naciÊnij przycisk
[Back], aby zatrzymaç odtwarzanie.
38
SF / 720
BLC
2. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ prze∏àcznik
[ ▲ /▼ ].
Po wybraniu opcji Play <Odtwarzanie> naciÊnij
przycisk [OK].
4. NaciÊnij przycisk [OK], aby odtworzyç
wybrany plik wideo.
◆ Po ka˝dym naciÊni´ciu przycisku [OK] na
przemian w∏àczane jest odtwarzanie i pauza.
A videofelvételeknek az LCD-képernyŒn történŒ megtekintése szinte
mindenütt (azaz autóban, belsŒ térben vagy szabadban) kényelmes
és praktikus megoldás.
00:01 / 00:16
5. A lejátszás leállításához nyomja meg az
[OK] gombot, majd a [Back] gombot.
POLISH
MAGYAR
Tryb Video <Wideo>: odtwarzanie
Videokamera üzemmód: lejátszás
Przycisk i prze∏àcznik u˝ywane podczas odtwarzania plików wideo
A videofájlok lejátszásához használható gomb és kapcsoló
Przycisk [OK]: Odtwarzanie lub wstrzymanie odtwarzania (pauza)
pliku wideo.
Prze∏àcznik [▲ ]: W trybie Video Record <Nagrywanie filmów>:
NaciÊnij ten przycisk, aby przejÊç do poprzedniego
pliku. NaciÊnij i przytrzymaj ten przycisk, aby u˝yç
funkcji RPS (pr´dkoÊç RPS: -x2, -x4, -x8, -x16,
-x32, -x64, -x128).
Prze∏àcznik [▼ ]: W trybie Video Record <Nagrywanie filmów>:
NaciÊnij ten przycisk, aby przejÊç do nast´pnego
pliku.
NaciÊnij i przytrzymaj ten przycisk, aby u˝yç
funkcji FPS (pr´dkoÊç FPS: x2, x4, x8, x16, x32,
x64, x128).
W trybie Video Play <Odtwarzanie filmów>:
NaciÊnij i przytrzymaj ten przycisk, aby odtwarzaç
film powoli podczas pauzy.
NaciÊnij ten przycisk, aby przejÊç do nast´pnej
klatki podczas pauzy.
[OK] gomb:felváltva elindítja és szünetelteti a lejátszást
[▲ ] kapcsoló: Video Record <Videofelvétel> üzemmódban:
Megnyomásával az elŒzŒ fájlra léphet.
Megnyomásával és nyomva tartásával az RPS
funkciót használhatja. (RPS sebesség: -x2, -x4, -x8,
-x16, -x32, -x64, -x128)
[▼ ] kapcsoló: Video Record <Videofelvétel> üzemmódban:
Megnyomásával a következŒ fájlra léphet.
Megnyomásával és nyomva tartásával az FPS
funkciót használhatja.(FPS sebesség: x2, x4, x8, x16,
x32, x64, x128)Video Play <Videolejátszás>
üzemmódban:
A szünet alatti lassú lejátszáshoz nyomja meg és
tartsa megnyomva.Szünet alatt a következŒ
képkockára lépéshez nyomja meg.
Regulacja dêwi´ku
1. NaciÊnij przycisk [OK], aby odtworzyç plik wideo.
2. NaciÊnij przycisk [+] , aby zwi´kszyç g∏oÊnoÊç.
◆ Po ka˝dym naciÊni´ciu przycisku [+] zwi´ksza si´
pasek g∏oÊnoÊci, a dêwi´k staje si´ g∏oÊniejszy.
◆ Pasek g∏oÊnoÊci znika po ok. 1-2 sekundach.
3. NaciÊnij przycisk [-], aby zmniejszyç g∏oÊnoÊç.
◆ Po ka˝dym naciÊni´ciu przycisku [-] zmniejsza
si´ pasek g∏oÊnoÊci, a dêwi´k staje si´ bardziej
cichy.
◆ Pasek g∏oÊnoÊci znika po ok. 1-2 sekundach.
1
A hangerŒ beállítása
Video Play 100-0056
00:01 / 00:16
2
Video Play 100-0056
1. Az [OK] gomb megnyomásával indítsa el a
kívánt videofájl lejátszását.
2. A [+] gombbal növelheti a hangerŒt.
◆ A [+] gomb minden megnyomásakor tovább nŒ
a hangerŒ, amit a jelzŒsáv is jelez.
◆ A hangerŒ jelzŒsávja egy-két másodperc után
eltınik.
3. A [-] gombbal csökkentheti a hangerŒt.
◆ A [-] gomb minden megnyomásakor tovább
csökken a hangerŒ, amit a jelzŒsáv is jelez.
◆ A hangerŒ jelzŒsávja egy-két másodperc után
eltınik.
Tudnivalók
Uwagi
✤ A hangerŒ 10 lépésben állítható.
✤ G∏oÊnoÊç mo˝na ustawiaç maksymalnie w 10 krokach.
✤ Ha a kamerát TV-készülékhez vagy képmagnóhoz
✤ Po pod∏àczeniu kamery do telewizora pliki wideo mo˝na 00:01 / 00:16
csatlakoztatja, a képet tv képernyŒn is nézheti.
odtwarzaç na jego ekranie (patrz strona 106).
(Lásd a 106. oldalt.)
✤ Aby odtwarzaç pliki wideo zapisane za pomocà kamery na
✤ A videokamerával rögzített videofájlok számítógépen való
komputerze, trzeba zainstalowaç program Image Mixer.
lejátszásához telepíteni kell az Image Mixer programot.
39
POLISH
Tryb Video <Wideo>:
wybieranie opcji plików
Videokamera üzemmód:
fájlbeállítások kiválasztása
Usuwanie plików wideo
Videofájlok törlése
Pliki wideo mo˝na usuwaç w trybie File Options <Opcje plików>.
Videofájlok a File Options <Fájlbeállítások> alatt törölhetŒk.
Video Record SF / 720
2
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
aby w∏àczyç kamer´.
Record
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Video Record
Play
<Nagrywanie filmów>.
Settings
◆ Jako tryb rozruchu mo˝na wybraç tryb Video
Back
<Wideo> lub tryb Previous <Poprzedni> w
menu System Settings <Ustawienia
STBY
00:00 / 10:57
systemowe> (patrz strona 94).
Video Play 100-0056
2. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ
4
prze∏àcznik [ ▲ /▼ ].
Record
Po wybraniu opcji Play <Odtwarzanie> naciÊnij
Play
01
03
przycisk [OK].
File Options
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz plik
Back
wideo, który chcesz usunàç.
4. NaciÊnij przycisk [Menu], aby wybraç polecenie
File Options <Opcje plików>, a nast´pnie
Video Play 100-0056
naciÊnij przycisk [OK].
5
◆ Polecenie File Options <Opcje plików> mo˝na
Delete
wybraç tylko w trybie Play <Odtwarzanie>.
Lock
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
01
03
Copy To
Delete <Usuƒ>, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK]. PB Option
6. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
Back
poni˝sze opcje. NaciÊnij przycisk [OK].
◆ Selected <Wybrane>: Usuwanie wybranego
pliku wideo.
Video Play 100-0056
6
◆ All <Wszystkie>: Usuwanie wszystkich
Delete
Choose the file(s) to delete
plików wideo.
Lock
◆ Cancel <Anuluj>: Anulowanie usuwania
01
03
Copy To ext.
Selected
plików wideo.
Back
Uwaga
✤ Aby przejÊç bezpoÊrednio do ekranu File Options
<Opcje plików>, naciÊnij i przytrzymaj przycisk [Menu] w trybie
40
Video Play <Odtwarzanie filmów>.
MAGYAR
All
Cancel
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a videokamerát.
◆ Megjelenik a Video Record <Videofelvétel
készítése> képernyŒ.
◆ A System Settings <Rendszerbeállítások>
menüben kezdŒ üzemmódként beállíthatja a
Video <Video> vagy a Previous <ElŒzŒ>
üzemmódot. (Lásd a 94. oldalt.)
2. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen a
menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
A Play <Lejátszás> kiválasztása után nyomja
meg az [OK] gombot.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a törölni
kívánt videofájlt.
4. A [Menu] gombbal válassza ki a File Options
<Fájlbeállítások> sort, majd nyomja meg az
[OK] gombot.
◆ A File Options <Fájlbeállítások> csak a Play
<Lejátszás> üzemmódban választható.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Delete
<Törlés> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
6. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval az alábbiak közül
választhat. Nyomja meg az [OK] gombot.
◆ Selected <Kiválasztva>:
A kiválasztott videofájl törlŒdik.
◆ All <Összes>: Az összes videofájl törlŒdik.
◆ Cancel <Mégse>: Nem töröl egy videofájlt
sem.
Tudnivalók
✤ A Video Play <Videolejátszás> üzemmódban a
[Menu] gomb lenyomva tartása közvetlenül a File
Options <Fájlbeállítások> menüpontra léptet.
POLISH
Tryb Video <Wideo>:
wybieranie opcji plików
Videokamera üzemmód:
fájlbeállítások kiválasztása
Blokowanie plików wideo
Videofájlok zárolása véletlen törlés ellen
Wa˝ne filmy mo˝na zablokowaç i zabezpieczyç w ten sposób przed
usuni´ciem.
2
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
aby w∏àczyç kamer´.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Video Record
<Nagrywanie filmów>.
◆ Jako tryb rozruchu mo˝na wybraç tryb Video
<Wideo> lub tryb Previous <Poprzedni> w menu
System Settings <Ustawienia systemowe>
(patrz strona 94).
4
2. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ prze∏àcznik
[ ▲ /▼ ].
Po wybraniu opcji Play <Odtwarzanie> naciÊnij
przycisk [OK].
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz plik wideo,
który chcesz zablokowaç.
4. NaciÊnij przycisk [Menu], aby wybraç polecenie File
Options <Opcje plików>, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
5
◆ Polecenie File Options <Opcje plików> mo˝na
wybraç tylko w trybie Play <Odtwarzanie>.
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´ Lock
<Zablokuj>, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
6. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
odpowiednie ustawienia opisane poni˝ej, a
nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
◆ Selected <Wybrane>: Blokowanie wybranego
pliku wideo.
6
◆ All <Wszystkie>: Blokowanie wszystkich plików
wideo.
◆ Cancel <Anuluj>: Anulowanie blokady plików wideo.
Uwagi
✤ Aby przejÊç bezpoÊrednio do ekranu File Options
<Opcje plików>, naciÊnij i przytrzymaj przycisk [Menu] w
trybie Video Play <Odtwarzanie filmów>.
✤ Na ikonie zablokowanego pliku jest wyÊwietlana ikona <
Video Record
Fontos videofájlok levédhetŒk a véletlen törlés ellen.
SF / 720
Record
Play
Settings
Back
00:00 / 10:57
STBY
Video Play 100-0056
Record
Play
File Options
01
03
Back
Video Play 100-0056
Delete
Lock
Copy To
01
03
PB Option
Back
Video Play 100-0056
Delete
Choose the file(s) you would
Lock
to lock.
01
Copy To ext.
Selected
DPOF
All
Cancel
Back
>.
MAGYAR
03
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a videokamerát.
◆ Megjelenik a Video Record <videofelvétel
készítése> képernyŒ.
◆ A System Settings <Rendszerbeállítások>
menüben kezdŒ üzemmódként beállíthatja a
Video <Video> vagy a Previous <ElŒzŒ>
üzemmódot. (Lásd a 94. oldalt.)
2. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen a
menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
A Play <Lejátszás> kiválasztása után nyomja
meg az [OK] gombot.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a zárolni
kívánt videofájlt.
4. A [Menu] gombbal válassza ki a File Options
<Fájlbeállítások> sort, majd nyomja meg az
[OK] gombot.
◆ A File Options <Fájlbeállítások> csak a Play
<Lejátszás> üzemmódban választható.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Lock
<Zárolás> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
6. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az alábbi
pontok valamelyikét, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ Selected <Kiválasztva>:
A kiválasztott videofájl lesz zárolva.
◆ All <Összes>: Az összes videofájl zárolva
lesz.
◆ Cancel <Mégse>: Nem lesz zárolva egy
videofájl sem.
Tudnivalók
✤ A Video Play <Videolejátszás> üzemmódban a
[Menu] gomb lenyomva tartása közvetlenül a
File Options <Fájlbeállítások> menüpontra léptet.
✤ A zárolt fájl mellett megjelenik a <
> ikon.
41
POLISH
Tryb Video <Wideo>:
wybieranie opcji plików
Videokamera üzemmód:
fájlbeállítások kiválasztása
Kopiowanie plików wideo
Videofájlok másolása
Plik wideo mo˝na skopiowaç do pami´ci wewn´trznej lub zewn´trznej.
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
2
aby w∏àczyç kamer´.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Video Record
<Nagrywanie filmów>.
◆ Jako tryb rozruchu mo˝na wybraç tryb Video
<Wideo> lub tryb Previous <Poprzedni> w menu
System Settings <Ustawienia systemowe>
(patrz strona 94).
2. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ prze∏àcznik
[ ▲ /▼ ].
4
Po wybraniu opcji Play <Odtwarzanie> naciÊnij
przycisk [OK].
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz plik wideo,
który chcesz skopiowaç.
4. NaciÊnij przycisk [Menu], aby wybraç polecenie File
Options <Opcje plików>, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
◆ Polecenie File Options <Opcje plików> mo˝na
wybraç tylko w trybie Play <Odtwarzanie>.
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
5
Copy To <Kopiuj do>, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
◆ JeÊli jako rodzaj pami´ci wybrano opcj´ External
<Zewn´trzna>, plik zostanie skopiowany do pami´ci
wewn´trznej (opcja Internal <Wewn´trzna>).
6. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
odpowiednie ustawienia opisane poni˝ej,
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
◆ Selected <Wybrane>: Kopiowanie wybranego
6
pliku wideo.
◆ All <Wszystkie>: Kopiowanie wszystkich plików
wideo.
◆ Cancel <Anuluj>: Anulowanie kopiowania plików
wideo.
Uwaga
✤ Aby przejÊç bezpoÊrednio do ekranu File Options
<Opcje plików>, naciÊnij i przytrzymaj przycisk [Menu] w
trybie Video Play <Odtwarzanie filmów>.
42
Video Record
A videofájl a beépített vagy a külsŒ memóriába másolható.
SF / 720
Record
Play
Settings
Back
00:00 / 10:57
STBY
Video Play 100-0056
Record
Play
File Options
01
03
Back
Video Play 100-0056
Delete
Lock
Copy To
MAGYAR
01
PB Option
Back
Video Play 100-0056
Choose the file(s) to copy
to memory stick?
Selected
All
Cancel
03
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a Videokamerát.
◆ Megjelenik a Video Record <Videofelvétel
készítése> képernyŒ.
◆ A System Settings <Rendszerbeállítások>
menüben kezdŒ üzemmódként beállíthatja a
Video <Video> vagy a Previous <ElŒzŒ>
üzemmódot. (Lásd a 94. oldalt.)
2. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen a
menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
A Play <Lejátszás> kiválasztása után nyomja
meg az [OK] gombot.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a másolni
kívánt videofájlt.
4. A [Menu] gombbal válassza ki a File Options
<Fájlbeállítások> sort, majd nyomja meg az
[OK] gombot.
◆ A File Options <Fájlbeállítások> csak a Play
<Lejátszás> üzemmódban választható.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Copy To
<Másolás> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ Ha az adathordozó típusa External <KülsŒ>,
a fájl az Internal <Beépített> memóriába
másolódik.
6. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az alábbi
pontok valamelyikét, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ Selected <Kiválasztva>: A kiválasztott
videofájlt másolja át.
◆ All <Összes>: Az összes videofájlt átmásolja.
◆ Cancel <Mégse>: Nem másol át egy videofájlt
sem.
Tudnivalók
✤ A Video Play <Videolejátszás> üzemmódban a
[Menu] gomb lenyomva tartása közvetlenül a File
Options <Fájlbeállítások> menüpontra léptet.
POLISH
Tryb Video <Wideo>:
wybieranie opcji plików
Videokamera üzemmód:
fájlbeállítások kiválasztása
Ustawianie opcji PB
A PB opció beállítása
Istnieje mo˝liwoÊç ciàg∏ego odtwarzania wszystkich plików lub
odtwarzania tylko wybranego pliku.
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
2
aby w∏àczyç kamer´.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Video Record
<Nagrywanie filmów>.
◆ Jako tryb rozruchu mo˝na wybraç tryb Video
<Wideo> lub tryb Previous <Poprzedni> w menu
System Settings <Ustawienia systemowe>
(patrz strona 94).
2. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ prze∏àcznik
[ ▲ /▼ ].
4
Po wybraniu opcji Play <Odtwarzanie> naciÊnij
przycisk [OK].
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz plik wideo,
dla którego chcesz w∏àczyç danà funkcj´.
4. NaciÊnij przycisk [Menu], aby wybraç polecenie
File Options <Opcje plików>, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
◆ Polecenie File Options <Opcje plików> mo˝na
wybraç tylko w trybie Play <Odtwarzanie>.
5
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
polecenie PB Option <Opcje odtwarzania>, a
nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
6. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
odpowiednie ustawienia opisane poni˝ej, a
nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
◆ Selected <Wybrane>: Odtwarzanie wybranego
pliku wideo.
◆ All <Wszystkie>: Odtwarzanie wszystkich
6
plików wideo.
◆ Cancel <Anuluj>: Anulowanie funkcji PB Option
<Opcje odtwarzania>.
Uwaga
✤ Aby przejÊç bezpoÊrednio do ekranu File Options
<Opcje plików>, naciÊnij i przytrzymaj przycisk [Menu] w
trybie Video Play <Odtwarzanie filmów>.
MAGYAR
Itt állítható be az összes fájl, vagy csak a kiválasztott fájl folyamatos
lejátszása.
Video Record
SF / 720
Record
Play
Settings
Back
00:00 / 10:57
STBY
Video Play 100-0056
Record
Play
File Options
01
03
Back
Video Play 100-0056
Delete
Lock
Copy To
01
PB Option
Back
Video Play 100-0056
Would you like to play
only selected file or
all files?
Selected
All
Cancel
03
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a videokamerát.
◆ Megjelenik a Video Record <Videofelvétel
készítése> képernyŒ.
◆ A System Settings <Rendszerbeállítások>
menüben kezdŒ üzemmódként beállíthatja a
Video <Video> vagy a Previous <ElŒzŒ>
üzemmódot. (Lásd a 94. oldalt.)
2. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen a
menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
A Play <Lejátszás> kiválasztása után nyomja
meg az [OK] gombot.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a videofájlt,
amelyre be szeretné állítani a PB-t.
4. A [Menu] gombbal válassza ki a File Options
<Fájlbeállítások> sort, majd nyomja meg az
[OK] gombot.
◆ A File Options <Fájlbeállítások> csak a Play
<Lejátszás> üzemmódban választható.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a PB Option
<Lejátszási beállítás> sort, majd nyomja meg
az [OK] gombot.
6. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az alábbi
pontok valamelyikét, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ Selected <Kiválasztva>:
A kiválasztott videofájlt játssza.
◆ All <Összes>: Az összes videofájlt
folyamatosan játssza.
◆ Cancel <Mégse>: Nem állítja be a PB opciót.
Tudnivalók
✤ A Video Play <Videolejátszás> üzemmódban a
[Menu] gomb lenyomva tartása közvetlenül a File
Options <Fájlbeállítások> menüpontra léptet.
43
POLISH
Tryb Video <Wideo>:
konfigurowanie ró˝nych funkcji
MAGYAR
Videokamera üzemmód:
különféle funkciók beállítása
Ustawianie rozmiaru pliku wideo
A videofájlok méretének beállítása
W kamerze mo˝na tak˝e ustawiaç rozmiar plików wideo.
Liczba zapisanych plików zale˝y od pojemnoÊci karty pami´ci i
rozmiaru pliku wideo.
2
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
aby w∏àczyç kamer´.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Video Record
<Nagrywanie filmów>.
◆ Jako tryb rozruchu mo˝na wybraç tryb Video
<Wideo> lub tryb Previous <Poprzedni> w
menu System Settings <Ustawienia
3
systemowe> (patrz strona 94).
2. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ prze∏àcznik
[ ▲ /▼ ].
Po wybraniu opcji Settings <Ustawienia>
naciÊnij przycisk [OK].
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Size <Rozmiar>, a nast´pnie naciÊnij przycisk
[OK].
4
◆ 720: 720 pikseli.
◆ 352: 352 pikseli.
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz rozmiar
pliku wideo, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
5. NaciÊnij przycisk [Menu], aby zakoƒczyç
konfigurowanie ustawieƒ.
◆ Zostanie wyÊwietlona ikona wybranej funkcji.
Uwagi
5
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje
wyÊwietlenie poprzedniego menu.
✤ Aby przejÊç bezpoÊrednio do ekranu Settings
<Ustawienia>, naciÊnij i przytrzymaj przycisk [Menu]
w trybie Video Record <Nagrywanie filmów>.
44
Itt a videofájlok mérete állítható be. A tárolható fájlok száma a
Memory Stick kapacitásától és a videofájlok méretétŒl függ.
Video Record
SF / 720
Record
Play
Settings
Back
00:00 / 10:57
STBY
Video Settings
Size
720
Quality
Super Fine
Focus
AF
EIS
On
White Balance Auto
Video Settings
Size
352
Quality
Super Fine
Focus
AF
EIS
On
White Balance Auto
Video Record
00:00 / 21:54
SF / 352
STBY
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba
váltásával kapcsolja be a videokamerát.
◆ Megjelenik a Video Record <Videofelvétel
készítése> képernyŒ.
◆ A System Settings <Rendszerbeállítások>
menüben kezdŒ üzemmódként beállíthatja
a Video <Video> vagy a Previous <ElŒzŒ>
üzemmódot. (Lásd a 94. oldalt.)
2. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen
a menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
A Settings <Beállítások> kiválasztása után
nyomja meg az [OK] gombot.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Size
<Méret> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ 720: 720 képpont választása
◆ 352: 352 képpont választása
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a videofájl
méretét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
Video Settings nyomja meg a
5. A beállítás befejezéséhez
[Menu] gombot.
◆ Megjelenik a kiválasztott funkció ikonja.
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
✤ A Video Record <Videofelvétel> üzemmódban
Video Settings
a [Menu] gomb lenyomva tartása közvetlenül a
Settings <Beállítások> menüpontra léptet.
POLISH
Tryb Video <Wideo>:
konfigurowanie ró˝nych funkcji
MAGYAR
Videokamera üzemmód:
különféle funkciók beállítása
Ustawianie jakoÊci pliku wideo
A videofájlok minŒségének beállítása
W kamerze mo˝na ustawiaç jakoÊç plików wideo.
Liczba zapisanych plików zale˝y od pojemnoÊci karty pami´ci i jakoÊci
pliku wideo.
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
aby w∏àczyç kamer´.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Video Record
<Nagrywanie filmów>.
◆ Jako tryb rozruchu mo˝na wybraç tryb Video
<Wideo> lub tryb Previous <Poprzedni> w
menu System Settings <Ustawienia
systemowe> (patrz strona 94).
2. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ prze∏àcznik
[ ▲ /▼ ].
Po wybraniu opcji Settings <Ustawienia> naciÊnij
przycisk [OK].
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Quality <JakoÊç>, a nast´pnie naciÊnij przycisk
[OK].
◆ SF <Najlepsza>: Najlepsza jakoÊç.
◆ F <Dobra>: Wysoka jakoÊç.
◆ N <Normalna>: Normalna jakoÊç.
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz jakoÊç
pliku wideo, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
5. NaciÊnij przycisk [Menu], aby zakoƒczyç
konfigurowanie ustawieƒ.
◆ Zostanie wyÊwietlona ikona wybranej funkcji.
2
Itt a videofájlok minŒsége állítható be. A tárolható fájlok száma a Memory
Stick kapacitásától és a videofájlok minŒségétŒl függ.
Video Record
SF / 720
Record
Play
Settings
Back
00:00 / 10:57
3
STBY
Video Settings
Size
720
Quality
Super Fine
Focus
AF
EIS
On
White Balance Auto
4
Video Settings
Size
720
Quality
Fine
Focus
AF
EIS
On
White Balance Auto
Uwagi
5
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje
wyÊwietlenie poprzedniego menu.
✤ Je˝eli plik wideo jest zapisany na karcie pami´ci
Memory Stick, mo˝na wybraç tylko rozmiar 720 (jakoÊç
normalna), 352 (jakoÊç dobra) i 352 (jakoÊç normalna).
✤ Aby przejÊç bezpoÊrednio do ekranu Settings
<Ustawienia>, naciÊnij i przytrzymaj przycisk [Menu] w
trybie Video Record <Nagrywanie filmów>.
Video Record
00:00 / 16:25
F / 720
STBY
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a videokamerát.
◆ Megjelenik a Video Record <Videofelvétel
készítése> képernyŒ.
◆ A System Settings <Rendszerbeállítások>
menüben kezdŒ üzemmódként beállíthatja a
Video <Video> vagy a Previous <ElŒzŒ>
üzemmódot. (Lásd a 94. oldalt.)
2. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen a
menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
A Settings <Beállítások> kiválasztása után
nyomja meg az [OK] gombot.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Quality
<MinŒség> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ SF(Super Fine <Szuperfinom>): ez a legjobb
minŒség.
◆ F(Fine <Finom>): ez a következŒ minŒségi
fokozat.Video Settings
◆ N(Normal <Normál>): normál minŒség.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a videofájl
minŒségét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
5. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a [Menu]
gombot.
◆ Megjelenik a kiválasztott funkció ikonja.
Tudnivalók
Video Settings
✤ Ha a menü
Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
✤ Memory Stick használata esetén csak a következŒ
méret/minŒség kombinációk választhatók:
720/Normal <Normál>, 352/Fine <Finom> és
352/Normal <Normál>.
✤ A Video Record <Videofelvétel> üzemmódban a
[Menu] gomb lenyomva tartása közvetlenül a
Settings <Beállítások> menüpontra léptet.
45
POLISH
Tryb Video <Wideo>:
konfigurowanie ró˝nych funkcji
MAGYAR
Videokamera üzemmód:
különféle funkciók beállítása
Ustawianie ogniskowej
A fókusztávolság beállítása
W kamerze mo˝na ustawiaç ostroÊç zale˝nie od obiektu lub jego otoczenia.
Itt a fókusztávolság állítható be, például a témára vagy környezetére.
A legtöbb helyzetben az AF (Autofókusz) beállítás adja a legjobb eredményeket.
W wi´kszoÊci wypadków najlepsze wyniki mo˝na osiàgnàç, u˝ywajàc
automatycznej regulacji ostroÊci (tryb AF, Auto Focus).
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
Video Record SF / 720
kapcsolja be a videokamerát.
2
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
◆ Megjelenik a Video Record <Videofelvétel
aby w∏àczyç kamer´.
Record
készítése> képernyŒ.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Video Record
Play
◆ A System Settings <Rendszerbeállítások>
<Nagrywanie filmów>.
Settings
menüben kezdŒ üzemmódként beállíthatja a Video
◆ Jako tryb rozruchu mo˝na wybraç tryb Video <Wideo>
<Video> vagy a Previous <ElŒzŒ> üzemmódot.
Back
lub tryb Previous <Poprzedni> w menu System
(Lásd a 94. oldalt.)
Settings <Ustawienia systemowe> (patrz strona 94).
2. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen a
00:00
/
10:57
STBY
2. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ prze∏àcznik [ ▲ /▼ ].
menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
Po wybraniu opcji Settings <Ustawienia> naciÊnij
A Settings <Beállítások> kiválasztása után nyomja
Video
Settings
przycisk [OK].
3
meg az [OK] gombot.
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Focus
Size
720
Focus <OstroÊç>, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
<Fókusz> sort, majd nyomja meg az [OK] gombot.
Quality
Super Fine
◆ AF <Autofókusz>: a fókusztávolságot a kamera
◆ AF: Automatyczna regulacja ostroÊci.
állítja be. A CAM bekapcsolásakor az AF lép
AF
Focus
Po w∏àczeniu kamery funkcja AF jest w∏àczana
érvénybe.
automatycznie.
EIS
On
◆ MF <Kézi fókusz> ( ): a fókusztávolságot Ön
◆ MF ( ): R´czna regulacja ostroÊci.
White Balance Auto
állítja be.
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz odpowiednie
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a kívánt
ustawienie, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
beállítást, majd nyomja meg az [OK] gombot.
Video Settings
5. NaciÊnij przycisk [Menu], aby zakoƒczyç
4
5. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a [Menu]
konfigurowanie ustawieƒ.
gombot.
Size
720
◆ Zostanie wyÊwietlona ikona wybranej funkcji.
◆ Megjelenik a kiválasztott funkció ikonja.
Quality
Super Fine
◆ Po wybraniu funkcji AF nie b´dà wyÊwietlane ˝adne
◆ Az AF választásakor nem jelenik meg ikon.
ikony.
MF
Focus
Kézi fókuszbeállítás
EIS
On
Video Settings
R´czna regulacja ostroÊci
A fókusz a [+] / [ - ] gombbal állítható.
Auto
White
Balance
OstroÊç mo˝na regulowaç r´cznie za pomocà
A következŒ esetekben célszerı használni:
przycisków [+]/[ - ].
◆ Ha a képen közeli és távoli személyek vagy tárgyak is
SF
/
720
Video
Record
◆ Obiekty znajdujà si´ zarówno blisko jak i daleko
vannak.
5
◆ Ha ködben vagy hóban áll a fényképezni kívánt
od kamery.
személy vagy tárgy.
◆ Osoba znajduje si´ we mgle lub na tle Êniegu.
Tudnivalók
Uwagi
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje wyÊwietlenie
poprzedniego menu.
✤ Aby przejÊç bezpoÊrednio do ekranu Settings
<Ustawienia>, naciÊnij i przytrzymaj przycisk [Menu] w
46
trybie Video Record <Nagrywanie filmów>.
Video Settings
BLC
00:00 / 10:57
STBY
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja, visszatér
az elŒzŒ menü.
✤ A Video Record <Videofelvétel> üzemmódban a
[Menu] gomb lenyomva tartása közvetlenül a Settings
<Beállítások> menüpontra léptet.
POLISH
Tryb Video <Wideo>:
konfigurowanie ró˝nych funkcji
Videokamera üzemmód:
különféle funkciók beállítása
MAGYAR
Ustawianie funkcji elektronicznego stabilizatora obrazu (EIS)
Az EIS (elektronikus képstabilizátor) beállítása
Elektroniczny stabilizator obrazu s∏u˝y do kompensowania skutków
Az EIS (Elektronikus képstabilizátor) a kézremegést és a kamera egyéb
wstrzàsów i ruchów r´ki podczas nagrywania.
mozgásait kompenzálja felvétel készítése közben.
Dzi´ki tej funkcji filmy sà bardziej stabilne w
Az EIS segítségével stabilabb képet kap, amikor:
SF / 720
Video
Record
nast´pujàcych przypadkach:
◆ ráközelítéssel készít felvételt
2
◆ podczas filmowania z zoomem,
◆ kis tárgyakról készít felvételt
Record
◆ podczas filmowania ma∏ych obiektów,
◆ séta vagy mozgás közben készít felvételt
Play
◆ filmowanie podczas spaceru lub jazdy,
◆ autó ablakából, utazás közben készít felvételt
Settings
◆ filmowanie przez okno z wn´trza pojazdu.
Back
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
kapcsolja be a videokamerát.
aby w∏àczyç kamer´.
00:00 / 10:57
STBY
◆ Megjelenik a Video Record <Videofelvétel
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Video Record
készítése> képernyŒ.
Video Settings
<Nagrywanie filmów>.
3
◆ A System Settings <Rendszerbeállítások>
◆ Jako tryb rozruchu mo˝na wybraç tryb Video
menüben kezdŒ üzemmódként beállíthatja a
Size
720
<Wideo> lub tryb Previous <Poprzedni> w menu
Video <Video> vagy a Previous <ElŒzŒ>
Quality
Super Fine
System Settings <Ustawienia systemowe>
üzemmódot. (Lásd a 94. oldalt.)
(patrz strona 94).
AF
Focus
2. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen a
2. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ prze∏àcznik
EIS
On
menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
[ ▲ /▼ ].
A Settings <Beállítások> kiválasztása után
White Balance Auto
Po wybraniu opcji Settings <Ustawienia> naciÊnij
nyomja meg az [OK] gombot.
przycisk [OK].
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az EIS
Video Settings
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
4
<Elektronikus képstabilizátor> sort, majd
EIS <Elektroniczny stabilizator obrazu>,
Size
720
nyomja meg az [OK] gombot.
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
◆ On <Bekapcs.> (
): bekapcsolja az EIS
Quality
Super Fine
◆ On <W∏àczony> (
): W∏àczanie funkcji EIS.
funkciót.
◆ Off <Wy∏àczony>: Wy∏àczanie funkcji EIS.
AF
Focus
◆ Off <Kikapcs.>: kikapcsolja az EIS funkciót.
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
EIS
Off
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a kívánt
odpowiednie ustawienie, a nast´pnie naciÊnij
White Balance Auto
beállítást, majd nyomja meg az [OK] gombot.
przycisk [OK].
5. NaciÊnij przycisk [Menu], aby zakoƒczyç
5. AVideo
beállítás
befejezéséhez nyomja meg a [Menu]
Settings
Video Record SF / 720
konfigurowanie ustawieƒ.
gombot.
5
◆ Zostanie wyÊwietlona ikona wybranej funkcji.
◆ Megjelenik a kiválasztott funkció ikonja.
Uwagi
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje wyÊwietlenie
poprzedniego menu.
✤ Aby przejÊç bezpoÊrednio do ekranu Settings
<Ustawienia>, naciÊnij i przytrzymaj przycisk [Menu] w
trybie Video Record <Nagrywanie filmów>.
Tudnivalók
00:00 / 10:57
STBY
Video Settings
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
✤ A Video Record <Videofelvétel> üzemmódban a
[Menu] gomb lenyomva tartása közvetlenül a
Settings <Beállítások> menüpontra léptet.
47
POLISH
Tryb Video <Wideo>:
konfigurowanie ró˝nych funkcji
Videokamera üzemmód:
különféle funkciók beállítása
Ustawianie balansu bieli
A fehéregyensúly beállítása
Balans kolorów mo˝e ró˝niç si´ zale˝nie od oÊwietlenia.
Dzi´ki funkcji White Balance <Balans bieli> mo˝na zachowaç
2
naturalne kolory przy ró˝nym oÊwietleniu.
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
aby w∏àczyç kamer´.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Video Record
<Nagrywanie filmów>.
◆ Jako tryb rozruchu mo˝na wybraç tryb Video <Wideo>
lub tryb Previous <Poprzedni> w menu System
Settings <Ustawienia systemowe> (patrz strona 94).
2. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ prze∏àcznik
3
[ ▲ /▼ ]. Po wybraniu opcji Settings <Ustawienia>
naciÊnij przycisk [OK].
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
White Balance <Balans bieli>, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
◆ Auto <Automatyczny>: Automatyczna regulacja
kolorów w zale˝noÊci od warunków.
◆ Hold <Zachowaj> [
]: Nagrywanie za pomocà
pierwszego wybranego koloru (bez regulacji kolorów).
◆ Outdoor <Na zewnàtrz> (
): Nagrywanie przy 4
zrównowa˝onym oÊwietleniu (Êwiat∏o naturalne).
◆ Indoor <Wewnàtrz> (
): Nagrywanie przy
zrównowa˝onym oÊwietleniu (lampa ˝arowa lub
oÊwietlenie studyjne).
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz odpowiednie
ustawienie, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
5. NaciÊnij przycisk [Menu], aby zakoƒczyç
konfigurowanie ustawieƒ.
◆ Zostanie wyÊwietlona ikona wybranej funkcji.
5
◆ Po wybraniu funkcji Auto <Automatyczny> nie
b´dà wyÊwietlane ˝adne ikony.
Uwagi
MAGYAR
Itt a világítási feltételeknek megfelelŒen állítható be a fehéregyensúly.
A White Balance <Fehéregyensúly> segítségével a
SF / 720
világítástól függetlenül megŒrizhetŒk a természetes színek.
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
Record
kapcsolja be a videokamerát.
Play
◆ Megjelenik a Video Record <Videofelvétel
Settings
készítése> képernyŒ.
Back
◆ A System Settings <Rendszerbeállítások>
menüben kezdŒ üzemmódként beállíthatja a Video
<Video> vagy a Previous <ElŒzŒ> üzemmódot.
00:00 / 10:57
STBY
(Lásd a 94. oldalt.)
Video Settings
2. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen a
menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
White Balance Auto
A Settings <Beállítások> kiválasztása után nyomja
meg az [OK] gombot.
Program AE
Auto
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a White Balance
Off
BLC
<Fehéregyensúly> sort, majd nyomja meg az [OK]
Effect
Off
gombot.
◆ Auto <Automatikus>: a kamera automatikusan
Off
Digital Zoom
állítja be a világítási feltételeknek megfelelŒ
Video Settings
fehéregyensúlyt.
Video Settings
◆ Hold <Fix> (
): a felvétel az elŒzŒleg beállított
fehéregyensúllyal készül el.
White Balance Outdoor
◆ Outdoor <Kültéri> (
): felvételkészítés kültéri
Program AE
Auto
fehéregyensúllyal. (Természetes fényviszonyok.)
◆ Indoor <Beltéri> ( ): felvételkészítés beltéri
Off
BLC
fehéregyensúllyal. (Izzólámpa vagy stúdióvilágítás.)
Effect
Off
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a kívánt
Off
Digital Zoom
beállítást, majd nyomja meg az [OK] gombot.
5. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a [Menu]
gombot. Video Settings
Video Record SF / 720
◆ Megjelenik a kiválasztott funkció ikonja.
◆ Az Auto <Automatikus> választásakor nem jelenik
meg ikon.
Tudnivalók
BLC
Video Record
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje wyÊwietlenie
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja, visszatér
poprzedniego menu.
az elŒzŒ menü.
✤ Aby dok∏adniej dopasowaç balans bieli, nale˝y wy∏àczyç
00:00 / 10:57
STBY
✤ A fehéregyensúly pontosabb beállítása érdekében
cyfrowy zoom.
kapcsolja ki a digitális zoomot.
✤ Aby przejÊç bezpoÊrednio do ekranu Settings <Ustawienia>, naciÊnij i
✤ A Video Record <Videofelvétel> üzemmódban a [Menu] gomb lenyomva
przytrzymaj przycisk [Menu] w trybie Video Record <Nagrywanie filmów>.
48
tartása közvetlenül a Settings <Beállítások> menüpontra léptet.
POLISH
Tryb Video <Wideo>:
konfigurowanie ró˝nych funkcji
MAGYAR
Videokamera üzemmód:
különféle funkciók beállítása
Ustawianie funkcji ekspozycji automatycznej (Program AE)
A Program AE (programozott automatikus exponálás) beállítása
Za pomocà tej funkcji mo˝na ustawiaç przys∏on´ zale˝nie od warunków otoczenia.
Itt az exponálási értékek állíthatók be.
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby w∏àczyç
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával kapcsolja
SF / 720
Video
Record
kamer´.
be a videokamerát.
2
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Video Record
◆ Megjelenik a Video Record <Videofelvétel készítése>
Record
<Nagrywanie filmów>.
képernyŒ.
Play
◆ Jako tryb rozruchu mo˝na wybraç tryb Video <Wideo>
◆ A System Settings <Rendszerbeállítások> menüben
lub tryb Previous <Poprzedni> w menu System Settings
Settings
kezdŒ üzemmódként beállíthatja a Video <Video> vagy
<Ustawienia systemowe> (patrz strona 94).
a Previous <ElŒzŒ> üzemmódot. (Lásd a 94. oldalt.)
Back
2. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ prze∏àcznik [ ▲ /▼ ].
2. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen a
Po wybraniu opcji Settings <Ustawienia> naciÊnij
menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
przycisk [OK].
00:00 / 10:57
STBY
A Settings <Beállítások> kiválasztása után nyomja meg
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
az [OK] gombot.
Program AE <Automatyczna ekspozycja>, a nast´pnie
Video Settings
3
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az Program AE
naciÊnij przycisk [OK].
<Programozott automatikus exponálás> sort, majd
◆ Auto <Automatyczny>: Automatyczny balans mi´dzy
White Balance Auto
nyomja meg az [OK] gombot.
obiektem a t∏em umo˝liwiajàcy osiàgni´cie najlepszych
Program AE
Auto
◆ Auto <Automatikus>: a tárgy és a háttér
efektów. SzybkoÊç migawki automatycznie zmienia si´
egyensúlyának automatikus megteremtése a legjobb
w zakresie od 1/60 do 1/250 sekundy w zale˝noÊci od
Off
BLC
eredmény érdekében. A záridŒ a jelenettŒl függŒen 1/60
otoczenia.
Effect
Off
◆ Sports <Sport> ( ): S∏u˝y do nagrywania szybko
és 1/250 másodperc között automatikusan változik.
Off
Digital Zoom
poruszajàcych si´ ludzi lub obiektów. Tryb odpowiedni do
◆ Sports <Sport> (
): gyorsan mozgó személyek vagy
filmowania wydarzeƒ sportowych i poza samochodem.
tárgyak felvételéhez. Sportrendezvényeken vagy gyorsan
◆ Spotlight <Âwiat∏o punktowe> (
): Kompensacja
haladó
autóból
készített
felvételekhez javasoljuk.
Video Settings
zbyt mocno oÊwietlonego obiektu umieszczonego w
4
◆ Spotlight <Reflektorfény> (
): kompenzálja a
Video Settings
bardzo silnym Êwietle punktowym, takim jak Êwiat∏o
reflektorfényben vagy tızŒ napon álló személy
White Balance Auto
reflektorów. Tryb odpowiedni do u˝ytku podczas
világosságát. Koncerteken és iskolai rendezvényeken
koncertów i uroczystoÊci szkolnych.
Program AE
Sports
készített felvételekhez javasoljuk.
◆ Sand/Snow <Piasek/Ânieg> ( ): Tryb odpowiedni przy
◆ Sand/Snow <Homok/hó> ( ): igen erŒs fényben,
Off
silnym nat´˝eniu Êwiat∏a, na przyk∏ad na pla˝y lub w Êniegu. BLC
például napsütötte homokos tengerparton vagy
◆ HS Shutter <Szybka migawka> ( ): Umo˝liwia
Effect
Off
sípályán használjuk.
uchwycenie szybko poruszajàcych si´ obiektów klatka po
Off
Digital Zoom
◆ HS Shutter <Gyors zár> (
): lehetŒvé teszi a
klatce.
gyorsan mozgó témák kockánkénti sorozatfelvételét.
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz odpowiednie
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a kívánt beállítást,
ustawienie, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
Video Record SF / 720
5
majd nyomja meg az [OK] gombot.
5. NaciÊnij przycisk [Menu], aby zakoƒczyç
5. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.
konfigurowanie ustawieƒ.
◆ MegjelenikVideo
a kiválasztott
◆ Zostanie wyÊwietlona ikona wybranej funkcji.
Settings funkció ikonja.
◆ Az Auto <Automatikus> választásakor nem jelenik meg
◆ Po wybraniu funkcji Auto <Automatyczny> nie b´dà
wyÊwietlane ˝adne ikony.
ikon.
BLC
Uwagi
Tudnivalók
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje wyÊwietlenie
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja, visszatér az
00:00 / 10:57
STBY
poprzedniego menu.
elŒzŒ menü.
✤ Aby przejÊç bezpoÊrednio do ekranu Settings <Ustawienia>, naciÊnij i
✤ A Video Record <Videofelvétel> üzemmódban a [Menu] gomb lenyomva
przytrzymaj przycisk [Menu] w trybie Video Record <Nagrywanie filmów>.
tartása közvetlenül a Settings <Beállítások> menüpontra léptet.
49
50
POLISH
Tryb Video <Wideo>:
konfigurowanie ró˝nych funkcji
MAGYAR
Videokamera üzemmód:
különféle funkciók beállítása
Ustawianie trybu kompensacji tylnego oÊwietlenia(BLC)
A BLC (ellenfény-kiegyenlítés) beállítása
Za pomocà funkcji kompensacji tylnego oÊwietlenia mo˝na rozjaÊniç
A BLC funkcióval világosabbá tehetŒ a téma,
obiekt, jeÊli znajduje si´ on na tle okna lub jest tak ciemny, ˝e go nie
ha erŒs fényı ablak vagy háttér elŒtt áll.
widaç.
Például napsütötte sípályán árnyékban álló személyek
Video Record SF / 720
2
Z funkcji tej mo˝na korzystaç, jeÊli filmowany obiekt
kiemelésére használható.
znajduje si´ na jasnym tle lub na Êniegu.
Record
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
Play
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby
kapcsolja be a videokamerát.
Settings
w∏àczyç kamer´.
◆ Megjelenik a Video Record <Videofelvétel
Back
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Video Record
készítése> képernyŒ.
<Nagrywanie filmów>.
◆ A System Settings <Rendszerbeállítások>
00:00 / 10:57
STBY
◆ Jako tryb rozruchu mo˝na wybraç tryb Video
menüben kezdŒ üzemmódként beállíthatja a
<Wideo> lub tryb Previous <Poprzedni> w
Video Settings
Video <Video> vagy a Previous <ElŒzŒ>
3
menu System Settings <Ustawienia systemowe>
üzemmódot. (Lásd a 94. oldalt.)
White Balance Auto
(patrz strona 94).
2. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen a
Program AE
Auto
2. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ prze∏àcznik
menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
[ ▲ /▼ ].
Off
BLC
A Settings <Beállítások> kiválasztása után
Po wybraniu opcji Settings <Ustawienia> naciÊnij
Effect
Off
nyomja meg az [OK] gombot.
przycisk [OK].
Off
Digital Zoom
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval
Videoválassza
Settings ki a BLC
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
<Ellenfény-kiegyenlítés> sort, majd nyomja
BLC <Kompensacja tylnego oÊwietlenia>,
meg az [OK] gombot.
Video Settings
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
4
◆ On <Bekapcs.> (
): bekapcsolja a BLC
◆ On <W∏àczona> (
): Konfigurowanie funkcji
White Balance Auto
funkciót.
BLC.
Program AE
Auto
◆ Off <Kikapcs.>: kikapcsolja a BLC funkciót.
◆ Off <Wy∏àczona>: Wy∏àczanie funkcji BLC.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a kívánt
On
BLC
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
beállítást, majd nyomja meg az [OK] gombot.
odpowiednie ustawienie, a nast´pnie naciÊnij
Effect
Off
5. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a [Menu]
przycisk [OK].
Off
Digital Zoom
gombot.
5. NaciÊnij przycisk [Menu], aby zakoƒczyç
◆ Megjelenik a <
> felirat.
konfigurowanie ustawieƒ.
Video Record SF / 720
5
◆ WyÊwietlany jest symbol <
>.
Tudnivalók
Uwagi
Video Settings
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje wyÊwietlenie BLC
visszatér az elŒzŒ menü.
poprzedniego menu.
✤ A Video Record <Videofelvétel> üzemmódban a
✤ Aby przejÊç bezpoÊrednio do ekranu Settings
[Menu] gomb lenyomva tartása közvetlenül a
00:00 / 10:57
STBY
<Ustawienia>, naciÊnij i przytrzymaj przycisk [Menu] w
Settings <Beállítások> menüpontra léptet.
trybie Video Record <Nagrywanie filmów>.
POLISH
Tryb Video <Wideo>:
konfigurowanie ró˝nych funkcji
Videokamera üzemmód:
különféle funkciók beállítása
Ustawianie funkcji efektów specjalnych (Effect)
Az effektusok beállítása
W plikach wideo mo˝na stosowaç profesjonalne efekty.
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
2
aby w∏àczyç kamer´.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Video Record
<Nagrywanie filmów>.
◆ Jako tryb rozruchu mo˝na wybraç tryb Video <Wideo>
lub tryb Previous <Poprzedni> w menu System
Settings <Ustawienia systemowe> (patrz strona 94).
2. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ prze∏àcznik [ ▲ /▼ ].
Po wybraniu opcji Settings <Ustawienia>
naciÊnij przycisk [OK].
3
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Effect <Efekt>, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
◆ Off <Wy∏àczony>: Wy∏àczanie funkcji efektów
specjalnych (Effect).
◆ Art <Artysytyczne>: Efekty artystyczne w pliku wideo.
◆ Mosaic <Mozaika>: Mozaika na∏o˝ona na film.
◆ Sepia <Sepia>: Obraz jest wyÊwietlany w sepii i
podobny do starej fotografii.
◆ Negative <Negatyw>: Odwrócenie kolorów
4
(efekt negatywu).
◆ Mirror <Lustro>: Przeci´cie obrazu na pó∏ (efekt lustra).
◆ B&W <Czarno-bia∏y>: Zamiana zdj´cia z
kolorowego na czarno-bia∏e.
◆ Emboss <Wyt∏oczenie>: Efekty wyt∏oczenia w
pliku wideo.
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz odpowiednie
ustawienie, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
5. NaciÊnij przycisk [Menu], aby zakoƒczyç
5
konfigurowanie ustawieƒ.
◆ Zostanie wyÊwietlona litera wybranej funkcji.
Uwagi
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje wyÊwietlenie
poprzedniego menu.
✤ Aby przejÊç bezpoÊrednio do ekranu Settings
<Ustawienia>, naciÊnij i przytrzymaj przycisk [Menu] w
trybie Video Record <Nagrywanie filmów>.
MAGYAR
Az effektusokkal professzionális megjelenést kölcsönözhet videofelvételének.
Video Record
SF / 720
Record
Play
Settings
Back
00:00 / 10:57
STBY
Video Settings
White Balance Auto
Program AE
Auto
BLC
Off
Effect
Off
Digital Zoom
Off
Video Settings
White Balance Auto
Program AE
Auto
BLC
Off
Effect
Mirror
Digital Zoom
Off
Video Record
BLC
SF / 720
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a videokamerát.
◆ Megjelenik a Video Record <Videofelvétel
készítése> képernyŒ.
◆ A System Settings <Rendszerbeállítások> menüben
kezdŒ üzemmódként beállíthatja a Video <Video> vagy
a Previous <ElŒzŒ> üzemmódot. (Lásd a 94. oldalt.)
2. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen a
menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
A Settings <Beállítások> kiválasztása után nyomja
meg az [OK] gombot.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az Effect
<Effektus> sort, majd nyomja meg az [OK] gombot.
◆ Off <Kikapcs.>: nincs effektus.
◆ Art <Mıvészi>: mıvészi hatások a videofelvételen.
◆ Mosaic <Mozaik>: mozaikszerı réteget ad a
videoképhez.
◆ Sepia <Szépia>: szépia tónusúra
változtatja
Video
Settingsa
színeket, amitŒl régies hatású lesz a kép.
◆ Negative <Negatív>: ellentétesen alkalmazza a
színeket, így negatív kép hatását kelti.
◆ Mirror <Tükör>: a képet tükörkép hatás
alkalmazásával félbevágja.
Video
Settings
◆ B&W <Fekete-fehér>:
fekete-fehérré
változtatja a
képeket.
◆ Emboss <Dombornyomás>: dombornyomáseffektust visz a videofelvételbe.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a kívánt beállítást,
majd nyomja meg az [OK] gombot.
5. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a [Menu]
gombot.
◆ Megjelenik a kiválasztott funkció felirata.
Tudnivalók
00:00 / 10:57
STBY Mirror ✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja, visszatér az
elŒzŒ menü.
✤ A Video Record <Videofelvétel> üzemmódban a [Menu] gomb lenyomva
tartása közvetlenül a Settings <Beállítások> menüpontra léptet.
51
POLISH
Tryb Video <Wideo>:
konfigurowanie ró˝nych funkcji
Videokamera üzemmód:
különféle funkciók beállítása
Regulacja zoomu cyfrowego
A digitális zoom beállítása
MAGYAR
Oprócz zoomu optycznego (x10) mo˝na u˝ywaç tak˝e zoomu cyfrowego.
A digitális zoom segítségével digitálisan kinagyítható a kép.
Zoom cyfrowy przetwarza dane w celu powi´kszenia Êrodkowej cz´Êci
A kép középpontjából kiindulva nagyít.
obrazu do rozmiarów ca∏ego kadru,
A nagyított kép kevésbé részletdús és kissé
Video Record SF / 720
2
czego skutkiem mo˝e byç zdj´cie o mniejszej liczbie
szemcsés lesz.
szczegó∏ów i lekko ziarniste.
Record
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
Play
kapcsolja be a videokamerát.
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
Settings
aby w∏àczyç kamer´.
◆ Megjelenik a Video Record <Videofelvétel
Back
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Video Record
készítése> képernyŒ.
<Nagrywanie filmów>.
◆ A System Settings <Rendszerbeállítások>
00:00 / 10:57
STBY
◆ Jako tryb rozruchu mo˝na wybraç tryb Video
menüben kezdŒ üzemmódként beállíthatja a
<Wideo> lub tryb Previous <Poprzedni> w menu
Video <Video> vagy a Previous <ElŒzŒ>
Video Settings
3
System Settings <Ustawienia systemowe>
üzemmódot. (Lásd a 94. oldalt.)
(patrz strona 94).
White Balance Auto
2. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen a
2. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ prze∏àcznik
Program AE
Auto
menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
[ ▲ /▼ ].
A Settings <Beállítások> kiválasztása után
Off
BLC
Po wybraniu opcji Settings <Ustawienia> naciÊnij
nyomja meg az [OK] gombot.
Effect
Off
przycisk [OK].
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Digital
Off
Digital Zoom
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Zoom <Digitális zoom> sort, majd nyomja meg
Digital Zoom <Zoom cyfrowy>, a nast´pnie
az [OK] gombot.
naciÊnij przycisk [OK].
Video Settings
4
◆ On <Bekapcs.>: bekapcsolja a digitális
◆ On <W∏àczona>: W∏àczanie zoomu cyfrowego
White Balance Auto
zoomot. (X100)
(X100).
Video Settings
◆ Off <Kikapcs.>: kikapcsolja a digitális zoomot.
Program AE
Auto
◆ Off <Wy∏àczony>: Wy∏àczanie zoomu cyfrowego.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a kívánt
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
Off
BLC
odpowiednie ustawienie, a nast´pnie naciÊnij
beállítást, majd nyomja meg az [OK] gombot.
Effect
Off
przycisk [OK].
5. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a
On
Digital Zoom
5. NaciÊnij przycisk [Menu], aby zakoƒczyç
[Menu] gombot.
konfigurowanie ustawieƒ.
◆ A digitális zoom beállítása után 4 növekvŒ
SF / 720
Video
Record
◆ Po w∏àczeniu zoomu cyfrowego wartoÊci
5
zoom-jelzΠjelenik meg.
4 wskaêników zoomu zwi´kszajà si´.
Video Settings
Tudnivalók
Uwagi
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje wyÊwietlenie
visszatér az elŒzŒ menü.
poprzedniego menu.
✤ A Video Record <Videofelvétel> üzemmódban a
✤ Aby przejÊç bezpoÊrednio do ekranu Settings
00:00 / 10:57
STBY
[Menu] gomb lenyomva tartása közvetlenül a
<Ustawienia>, naciÊnij i przytrzymaj przycisk [Menu] w
Settings <Beállítások> menüpontra léptet.
trybie Video Record <Nagrywanie filmów>.
52
POLISH
2
MAGYAR
Tryb Photo
<Aparat fotograficzny>
2
Fotó üzemmód
Fotografowanie ...................................................... 54
Fényképek készítése ............................................. 54
Wykonywanie zdj´ç ......................................................... 54
Powi´kszanie i pomniejszanie......................................... 55
Fényképek készítése ....................................................... 54
Közelítés és távolítás....................................................... 55
WyÊwietlanie .......................................................... 56
Fényképek megtekintése...................................... 56
Oglàdanie zdj´ç na wyÊwietlaczu LCD ........................... 56
A fényképek megtekintése az LCD-képernyŒn............... 56
Wybieranie opcji plików........................................ 57
Fájlbeállítások kiválasztása.................................. 57
Usuwanie plików zdj´ç ................................................... 57
Blokowanie plików zdj´ç.................................................. 58
Konfigurowanie funkcji DPOF ......................................... 59
Kopiowanie plików zdj´ç.................................................. 60
Fényképfájlok törlése....................................................... 57
Fényképfájlok zárolása véletlen törlés ellen.................... 58
A DPOF funkció beállítása .............................................. 59
Fényképfájlok másolása .................................................. 60
Konfigurowanie ró˝nych funkcji.......................... 61
Különféle funkciók beállítása............................... 61
Ustawianie rozmiaru pliku zdj´cia ................................... 61
Konfigurowanie ustawieƒ lampy...................................... 62
Ustawianie ogniskowej .................................................... 63
Ustawianie funkcji elektronicznego stabilizatora
obrazu (EIS)..................................................................... 64
Ustawianie balansu bieli .................................................. 65
Ustawianie funkcji ekspozycji automatycznej
(Program AE) ................................................................... 66
Konfigurowanie funkcji BLC ............................................ 67
A fényképfájlok méretének beállítása ............................. 61
A lámpa beállítása ........................................................... 62
A fókusztávolság beállítása ............................................. 63
Az EIS beállítása ............................................................. 64
A fehéregyensúly beállítása ............................................ 65
A Program AE beállítása ................................................. 66
A BLC beállítása .............................................................. 67
53
POLISH
MAGYAR
Tryb Photo
<Aparat fotograficzny>: fotografowanie Fotó üzemmód: fényképek készítése
Wykonywanie zdj´ç
Fényképek készítése
Za pomocà kamery mo˝na wykonywaç zdj´cia i nagrywaç filmy.
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
aby w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz
przesuƒ go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
1
A videokamera nemcsak videofelvételek, hanem digitális fényképek
is készíthetŒk.
Mode Selection
Video
Photo
MP3
Voice Recorder
File Browser
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
opcj´ Photo <Aparat fotograficzny>,
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
◆ Kamera jest gotowa do fotografowania.
◆ Na wyÊwietlaczu LCD pojawia si´ wskaênik
[ ].
3. NaciÊnij przycisk [Record/Stop], aby
rozpoczàç fotografowanie.
2
Photo Capture
Capturing...
3
Photo Capture
Uwaga
✤ JeÊli akumulator jest s∏aby i miga ikona poziomu na∏adowania,
lampa nie dzia∏a, a jej ikona jest wy∏àczana.
54
800
800
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba
váltásával kapcsolja be a videokamerát,
majd ismét váltsa alsó állásba az
üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a
Photo <Fotó> üzemmódot, majd nyomja
meg az [OK] gombot.
◆ A kamera máris készen áll
fényképfelvételek készítésére.
◆ Az LCD-n megjelenik a [ ] jel.
3. A fényképezéshez nyomja meg a
[Record/Stop <Felvétel/állj>] gombot.
Tudnivalók
✤ Ha kevés az akkumulátorban az energia, akkor a lámpa nem
mıködik és a lámpa ikonja kikapcsolt állapotban van.
POLISH
MAGYAR
Tryb Photo
<Aparat fotograficzny>: fotografowanie Fotó üzemmód: fényképek készítése
Powi´kszanie i pomniejszanie
Közelítés és távolítás
Zoom umo˝liwia zmian´ rozmiaru uchwyconego obiektu.
A zoomolás segítségével megváltoztathatja a téma méretét.
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby w∏àczyç
kamer´, po czym jeszcze raz przesuƒ go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode
Zoom Out
Selection <Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
opcj´ Photo <Aparat fotograficzny>,
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
◆ Ponownie naciÊnij przycisk
[Record/Stop], aby rozpoczàç
fotografowanie.
Przesuƒ prze∏àcznik
[ ▲ /▼ ] w gór´, aby
zmniejszyç obraz.
• Filmowany obiekt
oddala si´.
Przesuƒ prze∏àcznik
[ ▲ /▼ ] w dó∏, aby
powi´kszyç obraz.
• Filmowany obiekt
przybli˝a si´.
Photo Capture
800
BLC
Photo Capture
Photo Capture
800
800
✤ Cz´ste u˝ywanie zoomu mo˝e prowadziç do szybszego
roz∏adowania akumulatora.
A [ ▲ /▼ ] kapcsoló
felfelé tolásával
távolíthatja a témát.
• A téma a távolítás
során látszólag
távolabbra kerül.
A [ ▲ /▼ ] kapcsoló
lefelé tolásával
közelíthet a témára.
• A téma a közelítés
során látszólag
közelebbre kerül.
Zoom In
Uwaga
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba
váltásával kapcsolja be a videokamera,
majd ismét váltsa alsó állásba az
üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a
Photo <Fotó> üzemmódot, majd nyomja
meg az [OK] gombot.
◆ A fényképezéshez nyomja meg ismét a
[Record/Stop <Felvétel/állj>] gombot.
Tudnivalók
✤ A gyakori zoomolás következtében az akkumulátor gyorsabban
lemerülhet.
55
POLISH
Fotó üzemmód: fényképek megtekintése
Oglàdanie zdj´ç na wyÊwietlaczu LCD
A fényképek megtekintése az LCD-képernyŒn
Oglàdanie zdj´ç na wyÊwietlaczu LCD jest praktyczne i wygodne w
wielu sytuacjach, np. w samochodzie, w pomieszczeniu czy na
dworze.
2
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby
w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz przesuƒ
go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Photo <Aparat fotograficzny>, a nast´pnie
3
naciÊnij przycisk [OK].
◆ Po wykonaniu tych czynnoÊci wyÊwietlany
jest ekran Photo Capture <Fotografowanie>.
3. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ prze∏àcznik
[ ▲ /▼ ].
Po wybraniu opcji View <WyÊwietlanie>
naciÊnij przycisk [OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] znajdê plik
4
zdj´cia, który chcesz odtworzyç.
◆ Po ka˝dym przesuni´ciu prze∏àcznika [ ▲ /▼ ]
obraz przesuwa si´ w poziomie o jednà klatk´.
◆ Po ka˝dym przesuni´ciu przycisku [+]/[ - ]
obraz przesuwa si´ o jednà stron´ (6 klatek).
5. NaciÊnij przycisk [OK], aby wyÊwietliç
wybrane zdj´cie.
5
◆ Zostanie wyÊwietlony pe∏ny ekran.
Uwaga
✤ Czas wyÊwietlania mo˝e ró˝niç si´ zale˝nie od
rozmiaru zdj´cia.
56
MAGYAR
Tryb Photo
<Aparat fotograficzny>: wyÊwietlanie
A felvételeknek az LCD-képernyŒn történŒ megtekintése szinte
mindenütt (azaz autóban, belsŒ térben vagy szabadban) kényelmes
és praktikus megoldás.
Mode Selection
Video
Photo
MP3
Voice Recorder
File Browser
Photo Capture
800
Capture
View
Settings
Capturing...
Back
Photo View 100-0022
Photo View 100-0022
Capturing...
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba
váltásával kapcsolja be a videokamerát,
majd ismét váltsa alsó állásba az
üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Photo
<Fotó> üzemmódot, majd nyomja meg az
[OK] gombot.
◆ Megjelenik a Photo Capture
<Fényképezés> képernyŒ.
3. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen
a menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
A View <Megnézés> kiválasztása után
nyomja meg az [OK] gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval keresse meg a
lejátszani kívánt videofájlt.
◆ A [ ▲ /▼ ] minden lenyomásakor
vízszintesen lép a képkocka.
◆ A [+]/[ - ] minden lenyomása egy-egy oldalt
(6 képkockát) léptet.
5. Az [OK] gomb megnyomásával elindíthatja a
kívánt videofájl lejátszását.
◆ A teljes képernyŒt kitölti a kép.
Tudnivalók
✤ A képek betöltési ideje méretüktŒl függ.
POLISH
MAGYAR
Tryb Photo <Aparat fotograficzny>:
Fotó üzemmód: fájlbeállítások kiválasztása
wybieranie opcji plików
Usuwanie plików zdj´ç
Fényképfájlok törlése
Fényképfájlok a File Options <Fájlbeállítások> alatt törölhetŒk.
Pliki zdj´ç mo˝na usuwaç w trybie File Options <Opcje plików>.
3
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby
w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz przesuƒ
go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Photo <Aparat fotograficzny>, a nast´pnie
naciÊnij przycisk [OK].
◆ Po wykonaniu tych czynnoÊci wyÊwietlany
5
jest ekran Photo Capture <Fotografowanie>.
3. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ prze∏àcznik
[ ▲ /▼ ]. Po wybraniu opcji View <WyÊwietlanie>
naciÊnij przycisk [OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz plik zdj´cia,
który chcesz usunàç.
5. NaciÊnij przycisk [Menu], aby wybraç polecenie
File Options <Opcje plików>, a nast´pnie
naciÊnij przycisk [OK].
6
◆ Polecenie File Options <Opcje plików> mo˝na
wybraç tylko w trybie View <WyÊwietlanie>.
6. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Delete <Usuƒ>, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
7. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
odpowiednie ustawienia opisane poni˝ej,
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
◆ Selected <Wybrane>: Usuwanie wybranego
pliku zdj´cia.
7
◆ All <Wszystkie>: Usuwanie wszystkich plików
zdj´ç.
◆ Cancel <Anuluj>: Anulowanie usuwania plików
zdj´ç.
Uwaga
✤ Aby przejÊç bezpoÊrednio do ekranu File Options
<Opcje plików>, naciÊnij i przytrzymaj przycisk [Menu] w
trybie Photo View <WyÊwietlanie zdj´ç>.
Photo Capture
800
Capture
View
Settings
Back
Photo View 100-0022
Capture
View
File Options
01
03
Back
Photo View 100-0022
Delete
Lock
Copy To
01
03
DPOF
Back
Photo View 100-0022
Delete
Choose the file(s) to delete
Lock
01
Copy To ext.
Selected
DPOF
All
Cancel
Back
03
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a videokamerát, majd ismét váltsa
alsó állásba az üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Photo <Fotó>
sort, majd nyomja meg az [OK] gombot.
◆ Megjelenik a Photo Capture <Fényképfelvétel
készítése> képernyŒ.
3. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen a
menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
A View <Megnézés> kiválasztása után nyomja
meg az [OK] gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a törölni kívánt
fényképfájlt.
5. A [Menu] gombbal válassza ki a File Options
<Fájlbeállítások> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ A File Options <Fájlbeállítások> csak a Play
<Lejátszás> üzemmódban választható.
6. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Delete
<Törlés> sort, majd nyomja meg az [OK] gombot.
7. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az alábbi
pontok valamelyikét, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ Selected <Kiválasztva>: A kiválasztott
fényképfájl törlŒdik.
◆ All <Összes>: Az összes fényképfájl törlŒdik.
◆ Cancel <Mégse>: Nem töröl egy fényképfájlt
sem.
Tudnivalók
✤ A Photo View <Fényképezés> üzemmódban a
[Menu] gomb lenyomva tartása közvetlenül a File
Options <Fájlbeállítások> menüpontra léptet.
57
POLISH
MAGYAR
Tryb Photo <Aparat fotograficzny>:
Fotó üzemmód: fájlbeállítások kiválasztása
wybieranie opcji plików
Blokowanie plików zdj´ç
Fényképfájlok zárolása véletlen törlés ellen
Wa˝ne pliki zdj´ç mo˝na zablokowaç i zabezpieczyç w ten sposób przed
usuni´ciem.
3
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby
w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz przesuƒ
go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Photo <Aparat fotograficzny>, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
5
◆ Po wykonaniu tych czynnoÊci wyÊwietlany jest
ekran Photo Capture <Fotografowanie>.
3. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ prze∏àcznik [ ▲ /▼ ].
Po wybraniu opcji View <WyÊwietlanie> naciÊnij
przycisk [OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz plik zdj´cia,
który chcesz zablokowaç.
5. NaciÊnij przycisk [Menu], aby wybraç polecenie
File Options <Opcje plików>, a nast´pnie naciÊnij
6
przycisk [OK].
◆ Polecenie File Options <Opcje plików> mo˝na
wybraç tylko w trybie View <WyÊwietlanie>.
6. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´ Lock
<Zablokuj>, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
7. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz odpowiednie
ustawienia opisane poni˝ej, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
◆ Selected <Wybrane>: Blokowanie wybranego
7
pliku zdj´cia.
◆ All <Wszystkie>: Blokowanie wszystkich plików zdj´ç.
◆ Cancel <Anuluj>: Anulowanie blokady plików zdj´ç.
58
800
Capture
View
Settings
Back
Photo View 100-0022
Capture
View
File Options
01
03
Back
Photo View 100-0022
Delete
Lock
Copy To
01
03
DPOF
Back
Photo View 100-0022
Delete
Choose the file(s) you would
Lock
to lock.
Uwagi
✤ Aby przejÊç bezpoÊrednio do ekranu File Options <Opcje
plików>, naciÊnij i przytrzymaj przycisk [Menu] w trybie
Photo View <WyÊwietlanie zdj´ç>.
✤ Na ikonie zablokowanego pliku jest wyÊwietlana ikona <
Itt levédhetŒk a fontos fényképek a véletlen törlés ellen.
Photo Capture
Selected
DPOF
All
Cancel
Back
>.
01
Copy To ext.
03
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a videokamerát, majd ismét váltsa
alsó állásba az üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Photo <Fotó>
üzemmódot, majd nyomja meg az [OK] gombot.
◆ Megjelenik a Photo Capture <Fényképfelvétel
készítése> képernyŒ.
3. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen a
menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
A View <Megnézés> kiválasztása után nyomja meg
az [OK] gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a zárolni kívánt
fényképfájlt.
5. A [Menu] gombbal válassza ki a File Options
<Fájlbeállítások> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ A File Options <Fájlbeállítások> csak a View
<Megnézés> üzemmódban választható.
6. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Lock
<Zárolás> sort, majd nyomja meg az [OK] gombot.
7. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az alábbi pontok
valamelyikét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
◆ Selected <Kiválasztva>: A kiválasztott
fényképfájlt zárolja.
◆ All <Összes>: Az összes fényképfájlt zárolja.
◆ Cancel <Mégse>: Visszaléptet a fényképfájlok
zárolásából.
Tudnivalók
✤ A Photo View <Fényképezés> üzemmódban a [Menu]
gomb lenyomva tartása közvetlenül a File Options
<Fájlbeállítások> menüpontra léptet.
✤ A zárolt fájl mellett megjelenik a <
> ikon.
POLISH
MAGYAR
Tryb Photo <Aparat fotograficzny>:
Fotó üzemmód: fájlbeállítások kiválasztása
wybieranie opcji plików
Konfigurowanie funkcji DPOF (Digital Print Order Format)
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby 3
w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz przesuƒ
go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Photo <Aparat fotograficzny>, a nast´pnie
naciÊnij przycisk [OK].
◆ Po wykonaniu tych czynnoÊci wyÊwietlany jest
5
ekran Photo Capture <Fotografowanie>.
3. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ
prze∏àcznik [ ▲ /▼ ]. Po wybraniu opcji View
<WyÊwietlanie> naciÊnij przycisk [OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz plik
zdj´cia, który chcesz wydrukowaç.
5. NaciÊnij przycisk [Menu], aby wybraç polecenie
File Options <Opcje plików>, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
6. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´ 6
DPOF, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
◆ Opcj´ DPOF mo˝na wybraç, tylko jeÊli
wybrano pami´ç zewn´trznà (opcja External).
Wi´cej informacji na ten temat mo˝na znaleêç na
stronie 32.
7. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz liczb´
kopii, którà chcesz wydrukowaç.
7
Uwagi
✤ Aby przejÊç bezpoÊrednio do ekranu File Options
<Opcje plików>, naciÊnij i przytrzymaj przycisk
[Menu] w trybie Photo View <WyÊwietlanie zdj´ç>.
✤ Wi´cej informacji na temat drukowania plików DPOF
mo˝na znaleêç na stronie 116.
✤ W trybie DPOF mo˝na wydrukowaç maksymalnie 30
kopii wybranego zdj´cia.
A DPOF (digitális nyomtatási parancsformátum) funkció
Photo Capture
800
Capture
View
Settings
Back
Photo View 100-0022
Capture
View
File Options
01
03
Back
Photo View 100-0022
Delete
Lock
Copy To
01
03
DPOF
Back
Photo View 100-0022
Delete
0 copies for DPOF print
Lock
Copy To ext.
01
03
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a videokamerát, majd ismét
váltsa alsó állásba az üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Photo
<Fotó> üzemmódot, majd nyomja meg az
[OK] gombot.
◆ Megjelenik a Photo Capture
<Fényképfelvétel készítése> képernyŒ.
3. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen a
menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
A View <Megnézés> kiválasztása után
nyomja meg az [OK] gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a
nyomtatni kívánt fényképfájlt.
5. A [Menu] gombbal válassza ki a File Options
<Fájlbeállítások> sort, majd nyomja meg az
[OK] gombot.
6. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a DPOF
<Digitális nyomtatási parancsformátum>
sort, majd nyomja meg az [OK] gombot.
◆ A DPOF <Digitális nyomtatási
parancsformátum> csak akkor választható,
ha az adathordozó típusa External <KülsŒ>
értékre van állítva. Lásd a 32. oldalt.
7. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval állítsa be a nyomtatni
kívánt példányszámot.
Tudnivalók
✤ A Photo View <Fényképezés> üzemmódban a
[Menu] gomb lenyomva tartása közvetlenül a
File Options <Fájlbeállítások> menüpontra
léptet.
✤ A DPOF-nyomtatásról további tudnivalók a 116.
oldalon találhatók.
✤ A DPOF-ban a nyomtatni kívánt példányszám legfeljebb 30 lehet.
59
DPOF
Press OK to set.
Back
Press Back to cancel.
POLISH
Fotó üzemmód: fájlbeállítások kiválasztása
Kopiowanie plików zdj´ç
Fényképfájlok másolása
Plik zdj´cia mo˝na skopiowaç do pami´ci wewn´trznej lub zewn´trznej.
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
3
aby w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz przesuƒ
go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Photo <Aparat fotograficzny>, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
◆ Po wykonaniu tych czynnoÊci wyÊwietlany jest
ekran Photo Capture <Fotografowanie>.
5
3. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ prze∏àcznik
[ ▲ /▼ ]. Po wybraniu opcji View <WyÊwietlanie>
naciÊnij przycisk [OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz plik zdj´cia,
który chcesz skopiowaç.
5. NaciÊnij przycisk [Menu], aby wybraç polecenie File
Options <Opcje plików>, a nast´pnie naciÊnij przycisk
[OK].
◆ Polecenie File Options <Opcje plików> mo˝na
6
wybraç tylko w trybie View <WyÊwietlanie>.
6. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´ Copy
To <Kopiuj do>, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
◆ JeÊli jako rodzaj pami´ci wybrano opcj´ External
<Zewn´trzna>, plik zostanie skopiowany do pami´ci
wewn´trznej (opcja Internal <Wewn´trzna>).
7. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz odpowiednie
ustawienia opisane poni˝ej, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
7
◆ Selected <Wybrane>: Kopiowanie wybranego
pliku zdj´cia.
◆ All <Wszystkie>: Kopiowanie wszystkich plików zdj´ç.
◆ Cancel <Anuluj>: Anulowanie kopiowania plików zdj´ç.
Uwaga
60
MAGYAR
Tryb Photo <Aparat
fotograficzny>: wybieranie opcji plików
✤ Aby przejÊç bezpoÊrednio do ekranu File Options <Opcje
plików>, naciÊnij i przytrzymaj przycisk [Menu] w trybie
Photo View <WyÊwietlanie zdj´ç>.
Fényképfájlok a beépített vagy a külsŒ memóriába másolhatók.
Photo Capture
800
Capture
View
Settings
Back
Photo View 100-0022
Capture
View
File Options
01
03
Back
Photo View 100-0022
Delete
Lock
Copy To
01
03
DPOF
Back
Photo View 100-0022
Delete
Choose the file(s) to copy
Lock
to memory stick?
01
Copy To ext.
Selected
DPOF
All
Cancel
Back
03
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a videokamerát, majd ismét váltsa
alsó állásba az üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Photo <Fotó>
üzemmódot, majd nyomja meg az [OK] gombot.
◆ Megjelenik a Photo Capture <Fényképfelvétel
készítése> képernyŒ.
3. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen a
menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
A View <Megnézés> kiválasztása után nyomja meg
az [OK] gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a másolni kívánt
fényképfájlt.
5. A [Menu] gombbal válassza ki a File Options
<Fájlbeállítások> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ A File Options <Fájlbeállítások> csak a View
<Megnézés> üzemmódban választható.
6. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Copy To
<Másolás> sort, majd nyomja meg az [OK] gombot.
◆ Ha az adathordozó típusa External <KülsŒ>, a fájl
az Internal <Beépített> memóriába másolódik.
7. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az alábbi pontok
valamelyikét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
◆ Selected <Kiválasztva>: A kiválasztott
fényképfájlt másolja át.
◆ All <Összes>: Az összes fényképfájlt átmásolja.
◆ Cancel <Mégse>: Nem másol egy fényképfájlt
sem.
Tudnivalók
✤ A Photo View <Fényképezés> üzemmódban a [Menu]
gomb lenyomva tartása közvetlenül a File Options
<Fájlbeállítások> menüpontra léptet.
POLISH
MAGYAR
Tryb Photo <Aparat fotograficzny>: Fotó üzemmód:
konfigurowanie ró˝nych funkcji
különféle funkciók beállítása
Ustawianie rozmiaru pliku zdj´cia
W kamerze mo˝na ustawiaç rozmiar plików zdj´ç.
Liczba zapisanych plików zale˝y od pojemnoÊci karty
3
pami´ci i rozmiaru pliku zdj´cia.
A fényképfájlok méretének beállítása
Itt a fényképfájlok mérete állítható be.
A tárolható fájlok száma a Memory Stick
800
kapacitásától és a fényképfájlok méretétŒl függ.
Photo Capture
Capture
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby
w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz przesuƒ
go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
4
opcj´ Photo <Aparat fotograficzny>,
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
◆ Po wykonaniu tych czynnoÊci wyÊwietlany jest
ekran Photo Capture <Fotografowanie>.
3. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ prze∏àcznik
[ ▲ /▼ ].
Po wybraniu opcji Settings <Ustawienia>
naciÊnij przycisk [OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´ 5
Size <Rozmiar>, a nast´pnie naciÊnij przycisk
[OK].
◆ Mo˝na wybraç rozmiar 800x600 lub 640x480.
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
odpowiednie ustawienie, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
6. NaciÊnij przycisk [Menu], aby zakoƒczyç
6
konfigurowanie ustawieƒ.
Uwagi
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje
wyÊwietlenie poprzedniego menu.
✤ Aby przejÊç bezpoÊrednio do ekranu File Options
<Opcje plików>, naciÊnij i przytrzymaj przycisk
[Menu] w trybie Photo View <WyÊwietlanie zdj´ç>.
View
Settings
Back
Photo Settings
Size
Light
Auto
Focus
AF
EIS
On
White Balance Auto
Photo Settings
Size
Light
Auto
Focus
AF
EIS
On
White Balance Auto
Photo Capture
640
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a videokamerát, majd ismét
váltsa alsó állásba az üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Photo
<Fotó> üzemmódot, majd nyomja meg az
[OK] gombot.
◆ Megjelenik a Photo Capture
<Fényképfelvétel készítése> képernyŒ.
3. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen a
menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
A Settings <Beállítások> kiválasztása után
nyomja meg az [OK] gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Size
<Méret> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ A 800x600 és 640x480 méret közül
választhat.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg az [OK] gombot.
6. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a
[Menu] gombot.
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
✤ A Photo View <Fényképezés> üzemmódban a
[Menu] gomb lenyomva tartása közvetlenül a
File Options <Fájlbeállítások> menüpontra léptet.
61
POLISH
Tryb Photo <Aparat fotograficzny>: Fotó üzemmód:
konfigurowanie ró˝nych funkcji
különféle funkciók beállítása
Konfigurowanie ustawieƒ lampy
MAGYAR
A lámpa beállítása
Lampa kamery dzia∏a tylko w trybie Photo <aparat fotograficzny> i
A lámpa csak a Photo <Fotó> üzemmódban mıködik és lehetŒvé teszi a
fényképezést éjszaka és sötét vagy árnyékos helyeken.
umo˝liwia fotografowanie w ciemnych miejscach, np. w nocy, w
pomieszczeniach lub w cieniu.
800
Photo
Capture
3
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a videokamerát, majd ismét váltsa
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
Capture
alsó állásba az üzemmódválasztót.
aby w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz
View
◆ Megjelenik a Mode Selection
przesuƒ go w dó∏.
Settings
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
Back
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Photo
<Wybór trybu>.
<Fotó> üzemmódot, majd nyomja meg az [OK]
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
gombot.
Photo <Aparat fotograficzny>, a nast´pnie
◆ Megjelenik a Photo Capture <Fényképfelvétel
naciÊnij przycisk [OK].
Photo
Settings
4
készítése> képernyŒ.
◆ Po wykonaniu tych czynnoÊci wyÊwietlany jest
3. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen a
800×600
ekran Photo Capture <Fotografowanie>.
Size
menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
3. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ prze∏àcznik
Light
Auto
A Settings <Beállítások> kiválasztása után
[ ▲ /▼ ]. Po wybraniu opcji Settings <Ustawienia>
AF
Focus
nyomja meg az [OK] gombot.
naciÊnij przycisk [OK].
On
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Light
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´ Light EIS
<Lámpa> sort, majd nyomja meg az [OK]
White Balance Auto
<Lampa>, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
gombot.
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a kívánt
odpowiednie ustawienie, a nast´pnie naciÊnij
Photo Settings
5
beállítást, majd nyomja meg az [OK] gombot.
przycisk [OK].
◆ Auto <Automatikus>: a lámpát a CAM
Size
800×600
◆ Auto <Automatyczny>: Automatyczna regulacja
kapcsolja ki vagy be.
Light
On
ustawieƒ lampy.
◆ On <Bekapcs.> ( ): bekapcsolja a lámpát.
◆ On <W∏àczony> ( ): W∏àczanie lampy.
AF
Focus
◆ Off <Kikapcs.>(
): kikapcsolja a lámpát.
◆ Off <Wy∏àczony> ( ): Wy∏àczanie lampy.
EIS
On
6. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a [Menu]
6. NaciÊnij przycisk [Menu], aby zakoƒczyç
White Balance Auto
gombot.
konfigurowanie ustawieƒ.
◆ Megjelenik a kiválasztott funkció ikonja.
◆ Zostanie wyÊwietlona ikona wybranej funkcji.
800
Photo Capture
Tudnivalók
6
Uwagi
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje wyÊwietlenie
visszatér az elŒzŒ menü.
Capturing...
poprzedniego menu.
✤ A Photo View <Fényképezés> üzemmódban a
BLC
✤ Aby przejÊç bezpoÊrednio do ekranu File Options
[Menu] gomb lenyomva tartása közvetlenül a File
<Opcje plików>, naciÊnij i przytrzymaj przycisk [Menu]
Options <Fájlbeállítások> menüpontra léptet.
w trybie Photo View <WyÊwietlanie zdj´ç>.
✤ Ha kevés az akkumulátorban az energia, akkor a
✤ JeÊli akumulator jest s∏aby i miga ikona poziomu
lámpa nem mıködik és a lámpa ikonja kikapcsolt
na∏adowania, lampa nie dzia∏a, a jej ikona jest wy∏àczana.
állapotban van.
62
POLISH
Tryb Photo <Aparat fotograficzny>: Fotó üzemmód:
konfigurowanie ró˝nych funkcji
különféle funkciók beállítása
Ustawianie ogniskowej
A fókusztávolság beállítása
W kamerze mo˝na ustawiaç ostroÊç zale˝nie od obiektu lub jego otoczenia.
W wi´kszoÊci wypadków najlepsze zdj´cia mo˝na wykonaç, u˝ywajàc
automatycznej regulacji ostroÊci (tryb AF, Auto Focus).
3
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby
w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz przesuƒ go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Photo <Aparat fotograficzny>, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
◆ Po wykonaniu tych czynnoÊci wyÊwietlany jest
ekran Photo Capture <Fotografowanie>.
3. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ prze∏àcznik [ ▲ /▼ ]. 4
Po wybraniu opcji Settings <Ustawienia> naciÊnij
przycisk [OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´ Focus
<OstroÊç>, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
◆ AF: Automatyczna regulacja ostroÊci.
Po w∏àczeniu kamery funkcja AF jest w∏àczana
automatycznie.
◆ MF( ): R´czna regulacja ostroÊci.
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz odpowiednie 5
ustawienie, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
6. NaciÊnij przycisk [Menu], aby zakoƒczyç konfigurowanie
ustawieƒ.
◆ Zostanie wyÊwietlona ikona wybranej funkcji.
◆ Po wybraniu funkcji AF nie b´dà wyÊwietlane ˝adne ikony.
R´czna regulacja ostroÊci
OstroÊç mo˝na regulowaç r´cznie za pomocà przycisków
[+]/[ - ].
◆ Obiekty znajdujà si´ blisko i daleko od kamery.
◆ Osoba znajduje si´ we mgle lub na tle Êniegu.
Itt a fókusztávolság állítható be, például a témára vagy környezetére.
A legtöbb helyzetben az AF (Autofókusz) beállítás a legjobb.
Photo Capture
800
Capture
View
Settings
Back
Photo Settings
Size
800×600
Light
Auto
Focus
AF
EIS
On
White Balance Auto
Photo Settings
Size
800×600
Light
Auto
Focus
MF
EIS
On
6
Photo Capture
800
Capturing...
BLC
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a videokamerát, majd ismét váltsa alsó
állásba az üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection <Üzemmódválasztás>
képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Photo <Fotó>
üzemmódot, majd nyomja meg az [OK] gombot.
◆ Megjelenik a Photo Capture <Fényképfelvétel
készítése> képernyŒ.
3. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen a
menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
A Settings <Beállítások> kiválasztása után nyomja
meg az [OK] gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Focus <Fókusz>
sort, majd nyomja meg az [OK] gombot.
◆ AF: a fókusztávolságot a kamera állítja be.
A videokamera bekapcsolásakor az AF bekapcsolva.
◆ MF <Kézi fókusz> ( ): a fókusztávolságot Ön állítja
be.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a kívánt beállítást,
majd nyomja meg az [OK] gombot.
6. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.
◆ Megjelenik a kiválasztott funkció ikonja.
◆ Az AF választásakor nem jelenik meg ikon.
Kézi fókuszbeállítás
White Balance Auto
Uwagi
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje
wyÊwietlenie poprzedniego menu.
✤ Aby przejÊç bezpoÊrednio do ekranu File Options <Opcje
plików>, naciÊnij i przytrzymaj przycisk [Menu] w trybie Photo
View <WyÊwietlanie zdj´ç>.
MAGYAR
A fókusz a [+] / [ - ] gombbal állítható. A következŒ
esetekben célszerı használni:
◆ Ha a képen közeli és távoli személyek vagy tárgyak
egyaránt vannak.
◆ Ha ködben vagy hóban áll a fényképezni kívánt
személy vagy tárgy.
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja, visszatér az
elŒzŒ menü.
✤ A Photo View <Fényképezés> üzemmódban a [Menu]
gomb lenyomva tartása közvetlenül a File Options
63
<Fájlbeállítások> menüpontra léptet.
POLISH
Tryb Photo <Aparat fotograficzny>: Fotó üzemmód:
konfigurowanie ró˝nych funkcji
különféle funkciók beállítása
Ustawianie funkcji elektronicznego stabilizatora obrazu(EIS)
Funkcja Electrical Image Stabilizer <Elektroniczny
stabilizator obrazu> s∏u˝y do kompensowania skutków
wstrzàsów i ruchów r´ki podczas fotografowania.
Szczegó∏owe informacje na ten temat zamieszczono
na stronie 46.
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby
w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz przesuƒ go
w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Photo <Aparat fotograficzny>, a nast´pnie
naciÊnij przycisk [OK].
◆ Po wykonaniu tych czynnoÊci wyÊwietlany jest
ekran Photo Capture <Fotografowanie>.
3. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ prze∏àcznik
[ ▲ /▼ ]. Po wybraniu opcji Settings <Ustawienia>
naciÊnij przycisk [OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
EIS <Elektroniczny stabilizator obrazu>,
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
◆ On <W∏àczony> (
): W∏àczanie funkcji EIS
<Elektroniczny stabilizator obrazu>.
◆ Off <Wy∏àczony>: Wy∏àczanie funkcji EIS
<Elektroniczny stabilizator obrazu>.
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
odpowiednie ustawienie, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
6. NaciÊnij przycisk [Menu], aby zakoƒczyç
konfigurowanie ustawieƒ.
◆ Zostanie wyÊwietlona ikona wybranej funkcji.
3
Photo Capture
800
View
Settings
Back
Photo Settings
Size
800 x 600
Light
Auto
Focus
AF
EIS
On
White Balance Auto
5
Photo Settings
Size
800 x 600
Light
Auto
Focus
AF
EIS
Off
White Balance Auto
6
Photo Capture
Uwagi
64
Az EIS (elektronikus képstabilizátor) beállítása
Capture
4
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje wyÊwietlenie
poprzedniego menu.
✤ Aby przejÊç bezpoÊrednio do ekranu File Options <Opcje plików>,
naciÊnij i przytrzymaj przycisk [Menu] w trybie Photo View
<WyÊwietlanie zdj´ç>.
MAGYAR
800
Az Electrical Image Stabilizer <Elektronikus
képstabilizátor> a kézremegést és a CAM egyéb
mozgásait kompenzálja felvétel készítése közben.
További részletek a 46. oldalon találhatók.
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a viedeokamerát, majd ismét
váltsa alsó állásba az üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Photo
<Fotó> üzemmódot, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ Megjelenik a Photo Capture <Fényképfelvétel
készítése> képernyŒ.
3. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen a
menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
A Settings <Beállítások> kiválasztása után
nyomja meg az [OK] gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az EIS
<Elektronikus képstabilizátor> sort, majd
nyomja meg az [OK] gombot.
◆ On <Bekapcs.> (
): bekapcsolja az EIS
<Elektronikus képstabilizátor> funkciót.
◆ Off <Kikapcs.>: kikapcsolja az EIS
<Elektronikus képstabilizátor> funkciót.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg az [OK] gombot.
6. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a [Menu]
gombot.
◆ Megjelenik a kiválasztott funkció ikonja.
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
✤ A Photo View <Fényképezés> üzemmódban a [Menu] gomb
lenyomva tartása közvetlenül a File Options <Fájlbeállítások>
menüpontra léptet.
POLISH
Tryb Photo <Aparat fotograficzny>: Fotó üzemmód:
konfigurowanie ró˝nych funkcji
különféle funkciók beállítása
Ustawianie balansu bieli
A fehéregyensúly beállítása
Balans kolorów mo˝e ró˝niç si´ zale˝nie od oÊwietlenia.
Dzi´ki funkcji White Balance <Balans bieli> mo˝na zachowaç naturalne kolory
przy ró˝nym oÊwietleniu.
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby w∏àczyç
3
kamer´, po czym jeszcze raz przesuƒ go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Photo <Aparat fotograficzny>, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
◆ Po wykonaniu tych czynnoÊci wyÊwietlany jest ekran
Photo Capture <Fotografowanie>.
3. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ prze∏àcznik [ ▲ /▼ ].
4
Po wybraniu opcji Settings <Ustawienia> naciÊnij
przycisk [OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´ White
Balance <Balans bieli>, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
◆ Auto <Automatyczny>: Automatyczna regulacja kolorów
w zale˝noÊci od warunków.
◆ Hold <Zachowaj> ( ): Fotografowanie za pomocà
pierwszego wybranego koloru (bez regulacji kolorów).
◆ Outdoor <Na zewnàtrz> ( ): Fotografowanie przy
5
zrównowa˝onym oÊwietleniu (Êwiat∏o naturalne).
◆ Indoor <Wewnàtrz> ( ): Fotografowanie przy
zrównowa˝onym oÊwietleniu (lampa ˝arowa, oÊwietlenie
studyjne lub oÊwietlenie kamery).
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz odpowiednie
ustawienie, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
6. NaciÊnij przycisk [Menu], aby zakoƒczyç konfigurowanie
ustawieƒ.
◆ Zostanie wyÊwietlona ikona wybranej funkcji.
◆ Po wybraniu funkcji Auto <Automatyczny> nie b´dà
6
wyÊwietlane ˝adne ikony.
Itt a világítási feltételeknek megfelelŒen állítható be a fehéregyensúly. A White
Balance <Fehéregyensúly> segítségével a világítástól függetlenül megŒrizhetŒk a
természetes színek.
Photo Capture
800
Capture
View
Settings
Back
Photo Settings
Size
800 x 600
Light
Auto
Focus
AF
EIS
On
White Balance Auto
Photo Settings
Size
800 x 600
Light
Auto
Focus
AF
EIS
On
White Balance Hold
Photo Capture
800
Uwagi
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje wyÊwietlenie
poprzedniego menu.
✤ Aby przejÊç bezpoÊrednio do ekranu File Options <Opcje
plików>, naciÊnij i przytrzymaj przycisk [Menu] w trybie Photo
View <WyÊwietlanie zdj´ç>.
MAGYAR
Capturing...
BLC
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a videokamerát, majd ismét váltsa alsó
állásba az üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection <Üzemmódválasztás>
képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Photo <Fotó>
üzemmódot, majd nyomja meg az [OK] gombot.
◆ Megjelenik a Photo Capture <Fényképfelvétel
készítése> képernyŒ.
3. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen a
menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
A Settings <Beállítások> kiválasztása után nyomja
meg az [OK] gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a White Balance
<Fehéregyensúly> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ Auto <Automatikus>: a kamera automatikusan
állítja be a világítási feltételeknek megfelelŒ
fehéregyensúlyt.
◆ Hold <Fix> ( ): a felvétel az elŒzŒleg beállított
fehéregyensúllyal készül el.
◆ Outdoor <Kültéri> ( ): felvételkészítés beltéri
fehéregyensúllyal. (Természetes fényviszonyok.)
◆ Indoor <Beltéri> ( ): felvételkészítés beltéri
fehéregyensúllyal. (Izzólámpa vagy stúdióvilágítás.)
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a kívánt beállítást,
majd nyomja meg az [OK] gombot.
6. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a [Menu]
gombot.
◆ Megjelenik a kiválasztott funkció ikonja.
◆ Az Auto <Automatikus> választásakor nem jelenik
meg ikon.
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja, visszatér az
elŒzŒ menü.
✤ A Photo View <Fényképezés> üzemmódban a [Menu]
gomb lenyomva tartása közvetlenül a File Options
65
<Fájlbeállítások> menüpontra léptet.
POLISH
Tryb Photo <Aparat fotograficzny>: Fotó üzemmód:
konfigurowanie ró˝nych funkcji
különféle funkciók beállítása
Ustawianie funkcji ekspozycji automatycznej (Program AE)
Za pomocà tej funkcji mo˝na ustawiaç przys∏on´ zale˝nie od warunków otoczenia.
A Program AE (programozott automatikus exponálás) beállítása
Itt az exponálási értékek állíthatók be.
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby w∏àczyç kamer´, po czym
jeszcze raz przesuƒ go w dó∏.
800
Photo Capture
3
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
Capture
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´ Photo
View
<Aparat fotograficzny>, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
Settings
◆ Po wykonaniu tych czynnoÊci wyÊwietlany jest ekran Photo
Capture <Fotografowanie>.
Back
3. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ prze∏àcznik [ ▲ /▼ ].
Po wybraniu opcji Settings <Ustawienia> naciÊnij przycisk
[OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Photo Settings
4
Program AE <Automatyczna ekspozycja>, a nast´pnie
naciÊnij przycisk [OK].
Light
Auto
◆ Auto <Automatyczny>: Automatyczny balans mi´dzy
Focus
AF
obiektem a t∏em umo˝liwiajàcy osiàgni´cie najlepszych
efektów. SzybkoÊç migawki automatycznie zmienia si´ w
On
EIS
zakresie od 1/60 do 1/250 sekundy w zale˝noÊci od otoczenia.
White Balance Auto
◆ Sports <Sport> ( ): S∏u˝y do fotografowania szybko
poruszajàcych si´ ludzi lub obiektów. Tryb odpowiedni do
Auto
Program AE
fotografowania wydarzeƒ sportowych i poza samochodem.
◆ Spotlight <Âwiat∏o punktowe> ( ): Kompensacja zbyt
Photo Settings
5
mocno oÊwietlonego obiektu umieszczonego w bardzo
silnym Êwietle punktowym, takim jak Êwiat∏o reflektorów.
Light
Auto
Tryb odpowiedni do u˝ytku podczas koncertów i
Focus
AF
uroczystoÊci szkolnych.
◆ Sand/Snow <Piasek/Ânieg> ( ): Tryb odpowiedni przy
On
EIS
silnym nat´˝eniu Êwiat∏a, na przyk∏ad na pla˝y lub w Êniegu.
◆ HS Shutter <Szybka migawka> ( ): Umo˝liwia uchwycenie White Balance Auto
szybko poruszajàcych si´ obiektów klatka po klatce.
Program AE
Sand/Snow
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz odpowiednie
ustawienie, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
800
Photo Capture
6. NaciÊnij przycisk [Menu], aby zakoƒczyç konfigurowanie 6
ustawieƒ.
◆ Zostanie wyÊwietlona ikona wybranej funkcji.
◆ Po wybraniu funkcji Auto <Automatyczny> nie b´dà
Capturing...
wyÊwietlane ˝adne ikony.
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával kapcsolja be
a videokamerát, majd ismét váltsa alsó állásba az
üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection <Üzemmódválasztás>
képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Photo <fotó>
üzemmódot, majd nyomja meg az [OK] gombot.
◆ Megjelenik a Photo Capture <Fényképfelvétel készítése>
képernyŒ.
3. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen a menüpontok
között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval. A Settings <Beállítások>
kiválasztása után nyomja meg az [OK] gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az Program AE
<Programozott automatikus exponálás> sort, majd nyomja
meg az [OK] gombot.
◆ Auto <Automatikus>: A tárgy és háttér közötti egyensúly
automatikus megteremtése. A záridŒ a jelenettŒl függŒen
1/60 és 1/250 másodperc között automatikusan változik.
◆ Sports <Sport> (
): gyorsan mozgó személyek vagy
tárgyak felvételéhez. Sportrendezvényeken vagy gyorsan
haladó autóból készített felvételekhez javasoljuk.
◆ Spotlight <Reflektorfény> (
): tompítja a
reflektorfényben vagy tızŒ napon álló személy túl világos
képét. Koncerteken és iskolai rendezvényeken készített
felvételekhez javasoljuk.
◆ Sand/Snow <Homok/hó> ( ): igen erŒs fényben,
például napsütötte homokos tengerparton vagy sípályán
használjuk.
◆ HS Shutter <Gyors zár> (
): lehetŒvé teszi a gyorsan
mozgó témák kockánkénti sorozatfelvételét.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a kívánt beállítást, majd
nyomja meg az [OK] gombot.
6. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.
◆ Megjelenik a kiválasztott funkció ikonja.
◆ Az Auto <Automatikus> választásakor nem jelenik meg
ikon.
Tudnivalók
BLC
Uwagi
✤
66
✤
Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje wyÊwietlenie
poprzedniego menu.
Aby przejÊç bezpoÊrednio do ekranu File Options <Opcje plików>,
naciÊnij i przytrzymaj przycisk [Menu] w trybie Photo View <WyÊwietlanie zdj´ç>.
MAGYAR
✤
✤
Ha a menü Back <Vissza> pontját választja, visszatér az elŒzŒ
menü.
A Photo View <Fényképezés> üzemmódban a [Menu] gomb
lenyomva tartása közvetlenül a File Options <Fájlbeállítások>
menüpontra léptet.
POLISH
Tryb Photo <Aparat fotograficzny>: Fotó üzemmód:
konfigurowanie ró˝nych funkcji
különféle funkciók beállítása
Ustawianie trybu kompensacji tylnego oÊwietlenia (BLC)
MAGYAR
A BLC (ellenfény-kiegyenlítés) beállítása
Za pomocà funkcji kompensacji tylnego oÊwietlenia mo˝na rozjaÊniç obiekt,
A BLC funkcióval világosabbá tehetŒ a téma, ha erŒs fényı ablak vagy
jeÊli znajduje si´ on na tle okna lub jest tak ciemny, ˝e go nie widaç.
háttér elŒtt áll.
Z funkcji tej mo˝na korzystaç, jeÊli fotografowany obiekt
Például napsütötte sípályán árnyékban álló személyek
800
Photo
Capture
3
znajduje si´ na jasnym tle lub na Êniegu.
kiemelésére használható.
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby
w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz przesuƒ go
w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Photo <Aparat fotograficzny>, a nast´pnie
naciÊnij przycisk [OK].
◆ Po wykonaniu tych czynnoÊci wyÊwietlany jest
ekran Photo Capture <Fotografowanie>.
3. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ prze∏àcznik
[ ▲ /▼ ].
Po wybraniu opcji Settings <Ustawienia> naciÊnij
przycisk [OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
BLC <Kompensacja tylnego oÊwietlenia>,
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
◆ On <W∏àczony> (
): Konfigurowanie
funkcji BLC <Kompensacja tylnego oÊwietlenia>.
◆ Off <Wy∏àczony>: Wy∏àczanie funkcji BLC
<Kompensacja tylnego oÊwietlenia>.
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
odpowiednie ustawienie, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
6. NaciÊnij przycisk [Menu], aby zakoƒczyç
konfigurowanie ustawieƒ.
◆ WyÊwietlany jest symbol
.
Capture
View
Settings
Back
4
Photo Settings
Focus
AF
EIS
On
White Balance Auto
5
Program AE
Auto
BLC
Off
Photo Settings
Focus
AF
EIS
On
White Balance Auto
Program AE
BLC
6
Photo Capture
Uwagi
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje wyÊwietlenie
poprzedniego menu.
✤ Aby przejÊç bezpoÊrednio do ekranu File Options
<Opcje plików>, naciÊnij i przytrzymaj przycisk [Menu]
w trybie Photo View <WyÊwietlanie zdj´ç>.
Auto
On
800
Capturing...
BLC
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a videokamerát, majd ismét váltsa
alsó állásba az üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Photo
<Fotó> üzemmódot, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ Megjelenik a Photo Capture <Fényképfelvétel
készítése> képernyŒ.
3. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen a
menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
A Settings <Beállítások> kiválasztása után
nyomja meg az [OK] gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a BLC
<Ellenfény-kiegyenlítés> sort, majd nyomja meg
az [OK] gombot.
◆ On <Bekapcs.> (
): bekapcsolja a BLC
<Ellenfény-kiegyenlítés> funkciót.
◆ Off <Kikapcs.>: kikapcsolja a BLC <Ellenfénykiegyenlítés> funkciót.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg az [OK] gombot.
6. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a [Menu]
gombot.
◆ Megjelenik a
felirat.
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
✤ A Photo View <Fényképezés> üzemmódban a
[Menu] gomb lenyomva tartása közvetlenül a File
Options <Fájlbeállítások> menüpontra léptet.
67
POLISH
UWAGI
68
MAGYAR
FELJEGYZÉSEK
POLISH
3
MAGYAR
MP3/Zapis g∏osu/Korzystanie
z przeglàdarki plików
Tryb MP3
Zapisywanie muzyki do pami´ci urzàdzenia...... 70
3
MP3/diktafon üzemmód/
a fájltallózó használata
MP3 üzemmód
Zene betöltése a memóriába............................... 70
Kopiowanie plików muzycznych do pami´ci ................... 70
Zenefájlok másolása a memóriába ................................. 70
Odtwarzanie ........................................................... 71
Lejátszás................................................................. 71
Odtwarzanie plików muzycznych .................................... 71
Zenefájlok lejátszása ....................................................... 71
Ustawianie opcji odtwarzania .............................. 72
Lejátszási beállítások kiválasztása ..................... 72
Konfigurowanie funkcji odtwarzania z powtarzaniem
(Repeat Play) ................................................................... 72
Fájlbeállítások kiválasztása.................................. 73
Wybieranie opcji plików........................................ 73
Usuwanie plików muzycznych......................................... 73
Blokowanie plików muzycznych ...................................... 74
Kopiowanie plików muzycznych ...................................... 75
Tryb Voice Recorder <Zapis g∏osu>
Nagrywanie............................................................. 76
Nagrywanie g∏osu ............................................................ 76
Ismételt lejátszás ............................................................. 72
Zenefájlok törlése............................................................. 73
Zenefájlok zárolása véletlen törlés ellen ......................... 74
Zenefájlok másolása........................................................ 75
Diktafon üzemmód
Felvétel készítése .................................................. 76
Diktálás ............................................................................ 76
Lejátszás................................................................. 77
Odtwarzanie ........................................................... 77
A diktált szövegfájlok lejátszása...................................... 77
Odtwarzanie plików dêwi´kowych................................... 77
Fájlbeállítások kiválasztása.................................. 78
Wybieranie opcji plików........................................ 78
A diktált szövegfájlok törlése ........................................... 78
Diktált fájlok zárolása véletlen törlés ellen ...................... 79
A diktált szövegfájlok másolása ...................................... 80
Usuwanie plików dêwi´kowych ....................................... 78
Blokowanie plików dêwi´kowych..................................... 79
Kopiowanie plików dêwi´kowych..................................... 80
Korzystanie z przeglàdarki plików
Usuwanie plików lub folderów ......................................... 81
Blokowanie plików ........................................................... 82
Kopiowanie plików lub folderów ...................................... 83
WyÊwietlanie informacji o plikach.................................... 84
A fájltallózó használata
Fájlok vagy mappák törlése............................................. 81
Fájlok zárolása véletlen törlés ellen ................................ 82
Fájlok vagy mappák másolása........................................ 83
A fájlok adatainak megtekintése...................................... 84
69
POLISH
Tryb MP3: zapisywanie
muzyki do pami´ci urzàdzenia
MP3 üzemmód:
Zene betöltése a memóriába
Kopiowanie plików muzycznych do pami´ci
Zenefájlok másolása a memóriába
MAGYAR
Pliki muzyczne mo˝na przesy∏aç z komputera do pami´ci
wewn´trznej i karty pami´ci Memory Stick lub Memory Stick Pro.
Aby mo˝liwe by∏o kopiowanie plików muzycznych, kamera musi byç
pod∏àczona do komputera za pomocà kabla USB.
JeÊli pliki sà przesy∏ane bezpoÊrednio do karty pami´ci Memory
Stick, nie trzeba pod∏àczaç kamery do komputera.
Zenefájlok számítógéprŒl tölthetŒk a kamera beépített memóriájába,
vagy Memory Stick/Memory Stick Pro memóriakártyájára.
A zenefájlok másolásához a videokamerát USB kábellel a
számítógéphez kell csatlakoztatni
Ha közvetlenül a Memory Stick kártyára másolja a zenefájlokat, a
videokamerát nem kell összekapcsolni a számítógéppel.
1. Pod∏àcz kamer´ do komputera za
pomocà kabla USB.
◆ Komputer rozpozna urzàdzenie, a w
oknie dialogowym Mój komputer pojawi
si´ ikona dysku wymiennego.
2. Kliknij dwukrotnie t´ ikon´, aby otworzyç
okno dialogowe dysku wymiennego.
3. Wybierz folder, w którym sà
przechowywane pliki MP3, i otwórz go,
klikajàc dwukrotnie.
4. Skopiuj wybrany plik MP3 z komputera do kamery.
◆ Aby ∏atwiej kopiowaç pliki MP3, zapoznaj si´ ze strukturà
folderów przedstawionà na stronie 29.
1. A kamera összekapcsolása a
számítógéppel, USB kábel útján
◆ A számítógép felismeri a
videokamerátés a My Computer
(Sajátgép) ikon alatt cserélhetŒ
meghajtóként kínálja fel.
2. Dupla rákattintással nyissa meg az új,
cserélhetŒ meghajtót.
3. Válassza ki az MP3 mappát és dupla
rákattintással nyissa meg.
4. Másolja át az MP3 fájlokat a számítógéprŒl a memóriába.
◆ A mappák szerkezete a 29. oldalon látható.
Roz∏àczanie po∏àczenia USB
Az adatátvitel befejeztével a következŒ módon kell szétkapcsolni a
számítógépet és a videokamerát.
1. Jelölje ki a cserélhetŒ meghajtó ikonját, és a jobb egérgombbal
kattintson a Safely Remove Hardware <Hardver biztonságos
eltávolítása> ikonra.
2. Jelölje ki a Stop <Leállítás> pontot, és ha eltınt az elŒbukkanó
képernyŒ, húzza ki az USB kábelt.
Po zakoƒczeniu przesy∏ania danych od∏àcz kabel USB w
nast´pujàcy sposób:
1. Wybierz ikon´ dysku wymiennego, kliknij jà prawym przyciskiem
myszy i wybierz opcj´ Bezpieczne usuwanie sprz´tu.
2. Kliknij przycisk Zatrzymaj i od∏àcz kabel USB, gdy okno zniknie.
Uwagi
✤ Pliki MP3 przesy∏a si´ do karty pami´ci Memory Stick i odtwarza
si´ z niej w taki sam sposób, jak w przypadku pami´ci
wewn´trznej.
✤ Informacje na temat instalowania sterownika systemu
Windows98 Wydanie drugie zamieszczono na stronie 113.
70
A kamera lekapcsolása a számítógéprŒl
Tudnivalók
✤ A Memory Stick a fájlok áttöltése és lejátszása szempontjából
ugyanúgy viselkedik, mint a beépített memória.
✤ Windows98SE operációs rendszer esetén telepíteni kell egy
USB illesztŒprogramot. Lásd a 113. oldalt.
POLISH
MAGYAR
Tryb MP3: odtwarzanie
MP3 üzemmód: lejátszás
Odtwarzanie plików muzycznych
Zenefájlok lejátszása
Pliki kopiowane z komputera bezpoÊrednio na kart´ pami´ci Memory
Stick mo˝na ods∏uchiwaç.
1. Pod∏àcz s∏uchawki do kamery.
3
◆ Pliki mo˝na ods∏uchiwaç tak˝e za pomocà
wbudowanego g∏oÊnika, bez u˝ycia s∏uchawek.
2. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby w∏àczyç
kamer´, po czym jeszcze raz przesuƒ go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´ MP3,
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz pliki,
4
które chcesz ods∏uchaç, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
◆ Rozpocznie si´ odtwarzanie wybranych utworów.
5. Ponownie naciÊnij przycisk [OK], aby zakoƒczyç
odtwarzanie.
◆ Po ka˝dym naciÊni´ciu przycisku [OK] na przemian
w∏àczane jest odtwarzanie i pauza.
Korzystanie z prze∏àcznika [ ▲ /▼ ]
✤ NaciÊni´cie prze∏àcznika [ ▲ ]
W ciàgu pierwszych 2 sekund po rozpocz´ciu
odtwarzania - wyÊwietlenie poprzedniego pliku.
2 sekundy po rozpocz´ciu odtwarzania - wyÊwietlenie
pierwszej sceny z pliku.
✤ NaciÊni´cie prze∏àcznika [ ▼ ]
WyÊwietlany jest nast´pny plik.
Uwagi
5
Az áttöltött zenefájlok a következŒ módon hallgathatók meg.
Mode Selection
Video
Photo
MP3
Voice Recorder
File Browser
MP3 Play
1 hey jude.mp3
2 I believe I can fly.mp3
3 black or white.mp3
4 Let it be.mp3
5 What a wonderful world.mp3
MP3 Play
A [ ▲ /▼ ] kapcsoló használata
2. I belive i can fly.mp3
4.4 Kbytes
Stereo 44.1KHz 128Kbps
03:19 / 04:32
✤ Zale˝nie od pliku MP3, wyÊwietlany jest napis “– – – –”.
✤ JeÊli prze∏àcznik zachowywania plików MP3 zostanie zablokowany,
nie mo˝na u˝ywaç ˝adnych przycisków oprócz prze∏àcznika
zasilania oraz przycisków regulacji g∏oÊnoÊci +/-.
Prze∏àcznik ten dzia∏a tylko w trybie MP3.
✤ W trybie odtwarzania plików MP3 nazwa pliku mo˝e nie byç
wyÊwietlana prawid∏owo lub odtwarzanie pliku MP3 mo˝e nie byç
mo˝liwe. W takim wypadku nale˝y zmieniç nazw´ pliku, u˝ywajàc
tylko liter alfabetu angielskiego.
1. Csatlakoztassa a fülhallgatót a videokamerához.
◆ A zenefájlok fülhallgató nélkül is meghallgathatók
a kamera beépített hangszóróján.
2. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a videokamerát, majd ismét váltsa
alsó állásba az üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az MP3
üzemmódot, majd nyomja meg az [OK] gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a
meghallgatni kívánt zenefájlt, majd nyomja meg
az [OK] gombot.
◆ A kamera elindítja a zenefájl lejátszását.
5. A lejátszás leállításához ismét nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ Az [OK] gomb minden megnyomása felváltva
elindítja és szünetelteti a lejátszást.
✤ Nyomja meg a [ ▲ ] kapcsolót
A lejátszás elindítását követŒ 2 másodpercben az
elŒzŒ fájl jelenik meg. 2 másodperc elteltével a fájl
elsΠjelenete jelenik meg.
✤ Nyomja meg a [ ▼ ] kapcsolót
Megjelenik a következŒ fájl.
Tudnivalók
✤ Az MP3 fájl címétŒl függŒen “– – – –” jelenik meg.
✤ Az “MP3 hold” kapcsoló zárt helyzetében csak a Power kapcsoló és a
hangerŒ +/- gomb használható.
Az “MP3 hold” kapcsoló csak az MP3 üzemmódban mıködik.
✤ MP3 lejátszási üzemmódban elŒfordulhat, hogy a fájlnév helytelenül
jelenik meg vagy az MP3 fájl nem játszható le. Ilyenkor szæveskedjék
átnevezni a fájl túgy, hogy csak ékezet nélküli betık szerepeljenek a 71
fájlnévben.
POLISH
MAGYAR
MP3 üzemmód:
Tryb MP3: ustawianie opcji odtwarzania lejátszási beállítások kiválasztása
Konfigurowanie funkcji odtwarzania z powtarzaniem (Repeat Play)
Istnieje mo˝liwoÊç ciàg∏ego odtwarzania wszystkich plików
muzycznych lub odtwarzania tylko wybranego pliku.
3
1. Pod∏àcz s∏uchawki do urzàdzenia.
◆ Pliki mo˝na ods∏uchiwaç tak˝e za pomocà
wbudowanego g∏oÊnika, bez u˝ycia s∏uchawek.
2. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby
w∏àczyç urzàdzenie, po czym jeszcze raz przesuƒ
go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
4
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
MP3, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
◆ NaciÊnij przycisk [Menu] po wyÊwietleniu listy
utworów.
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Play Options <Opcje odtwarzania>, a nast´pnie
naciÊnij przycisk [OK].
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´ 5
Repeat <Powtarzanie>, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
◆ All <Wszystkie>: Powtarzanie wszystkich
utworów.
◆ Off <Wy∏àczony>: Wy∏àczanie funkcji Repeat
Play.
◆ One <Jeden>: Powtarzanie jednego utworu.
6. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
6
odpowiednie ustawienie, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
7. NaciÊnij przycisk [Menu], aby zakoƒczyç
konfigurowanie ustawieƒ.
Uwaga
72
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje
wyÊwietlenie poprzedniego menu.
Ismételt lejátszás
Folyamatosan ismételhetŒ egy szám vagy az összes szám lejátszása.
MP3 Play
1 hey jude.mp3
2 I believe I can fly.mp3
3 black or white.mp3
4 Let it be.mp3
5 What a wonderful world.mp3
MP3 Play
1 heyOptions
Play
jude.mp3
2 I belive
File
Options
i can fly.mp3
3 black or white.mp3
Back
4 Let it be.mp3
5 What a wonderful world.mp3
MP3 Play
Repeat
All
Back
MP3 Play
Repeat
Back
One
1. Csatlakoztassa a fülhallgatót a
videokamerához.
◆ A zenefájlok fülhallgató nélkül is
meghallgathatók a kamera beépített
hangszóróján.
2. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a videokamerát, majd ismét
váltsa alsó állásba az üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az MP3
üzemmódot, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ A zeneszámok listájának megjelenésekor
nyomja meg a [Menu] gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Play
Options <Lejátszási beállítások> sort, majd
nyomja meg az [OK] gombot.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Repeat
<Ismétlés> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ All <Összes>: Az összes szám
folyamatosan ismétlŒdik.
◆ Off <Kikapcs.>: Kikapcsolja a folyamatos
ismétlést.
◆ One <Egy>: Egy szám lejátszása ismétlŒdik.
6. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg az [OK] gombot.
7. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a
[Menu] gombot.
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
POLISH
Tryb MP3: wybieranie opcji plików
MP3 üzemmód:
fájlbeállítások kiválasztása
Usuwanie plików muzycznych
Zenefájlok törlése
Wybrane pliki muzyczne mo˝na usuwaç.
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby
w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz przesuƒ
go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
MP3, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
◆ NaciÊnij przycisk [Menu] po wyÊwietleniu listy
utworów.
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
File Options <Opcje plików>, a nast´pnie
naciÊnij przycisk [OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Delete <Usuƒ>, a nast´pnie naciÊnij przycisk
[OK].
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
odpowiednie ustawienia opisane poni˝ej,
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
◆ Selected <Wybrane>: Usuwanie wybranego
pliku muzycznego.
◆ All <Wszystkie>: Usuwanie wszystkich plików
muzycznych.
◆ Cancel <Anuluj>: Anulowanie usuwania
plików muzycznych.
Uwaga
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje
wyÊwietlenie poprzedniego menu.
MAGYAR
Bármelyik zenefájl törölhetŒ.
2
MP3 Play
1 hey jude.mp3
2 I believe I can fly.mp3
3 black or white.mp3
4 Let it be.mp3
5 What a wonderful world.mp3
3
MP3 Play
1 heyOptions
Play
jude.mp3
2 I belive
File
Options
i can fly.mp3
3 black or white.mp3
Back
4 Let it be.mp3
5 What a wonderful world.mp3
4
MP3 Play
Delete
Delete
1
hey jude.mp3
Lock
Lock
2
I belive i can fly.mp3
Copy
To
Copy
Toor white.mp3
3
black
Back
Back
4
Let it be.mp3
5 What a wonderful world.mp3
5
MP3 Play
2.Choose
I belivethe
i can
fly.mp3
file(s)
to delete
5.6 Mbytes
Stereo 44.1KHz Selected
128Kbps
All
Cancel
03:19 / 04:32
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba
váltásával kapcsolja be a videokamerát,
majd ismét váltsa alsó állásba az
üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az MP3
üzemmódot, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ A zeneszámok listájának megjelenésekor
nyomja meg a [Menu] gombot.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a
File Options <Fájlbeállítások> sort, majd
nyomja meg az [OK] gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Delete
<Törlés> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az alábbi
pontok valamelyikét, majd nyomja meg az
[OK] gombot.
◆ Selected <Kiválasztva>:
A kiválasztott zenefájl törlŒdik.
◆ All <Összes>: Az összes zenefájl törlŒdik.
◆ Cancel <Mégse>: Nem törlŒdik egy
zenefájl sem.
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
73
POLISH
MAGYAR
Tryb MP3: wybieranie opcji plików
MP3 üzemmód:
fájlbeállítások kiválasztása
Blokowanie plików muzycznych
Zenefájlok zárolása véletlen törlés ellen
Wa˝ne pliki muzyczne mo˝na zablokowaç i zabezpieczyç w ten
sposób przed usuni´ciem.
2
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
aby w∏àczyç urzàdzenie, po czym jeszcze raz
przesuƒ go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
MP3, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
3
◆ NaciÊnij przycisk [Menu] po wyÊwietleniu listy
utworów.
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
File Options <Opcje plików>, a nast´pnie
naciÊnij przycisk [OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
opcj´ Lock <Zablokuj>, a nast´pnie naciÊnij
4
przycisk [OK].
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
odpowiednie ustawienia opisane poni˝ej,
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
◆ Selected <Wybrane>: Blokowanie wybranego
pliku muzycznego.
◆ All <Wszystkie>: Blokowanie wszystkich
plików muzycznych.
5
◆ Cancel <Anuluj>: Anulowanie blokady plików
muzycznych.
Uwagi
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje
wyÊwietlenie poprzedniego menu.
✤ Na ikonie zablokowanego pliku jest wyÊwietlana i
74
kona < >.
Itt levédhetŒk a fontos zenefájlok a véletlen törlés ellen.
MP3 Play
1 hey jude.mp3
2 I believe I can fly.mp3
3 black or white.mp3
4 Let it be.mp3
5 What a wonderful world.mp3
MP3 Play
1 heyOptions
Play
jude.mp3
2 I belive
File
Options
i can fly.mp3
3 black or white.mp3
Back
4 Let it be.mp3
5 What a wonderful world.mp3
MP3 Play
Delete
Delete
1
hey jude.mp3
Lock
Lock
2
I belive i can fly.mp3
Copy
To
Copy
Toor white.mp3
3
black
Back
Back
4
Let it be.mp3
5 What a wonderful world.mp3
MP3 Play
2.Choose
I belivethe
i can
fly.mp3
file(s)
you would
to Mbytes
lock.
5.6
Stereo 44.1KHz Selected
128Kbps
All
Cancel
03:19 / 04:32
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba
váltásával kapcsolja be a videokamerát,
majd ismét váltsa alsó állásba az
üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az MP3
üzemmódot, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ A zeneszámok listájának megjelenésekor
nyomja meg a [Menu] gombot.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a File
Options <Fájlbeállítások> sort, majd
nyomja meg az [OK] gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Lock
<Zárolás> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az alábbi
pontok valamelyikét, majd nyomja meg az
[OK] gombot.
◆ Selected <Kiválasztott>:
A kiválasztott zenefájlt zárolja.
◆ All <Összes>: Az összes zenefájlt zárolja.
◆ Cancel <Mégse>: Visszaléptet a
zenefájlok zárolásából.
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
✤ A zárolt fájl mellett megjelenik a < > ikon.
POLISH
Tryb MP3: wybieranie opcji plików
MP3 üzemmód:
fájlbeállítások kiválasztása
Kopiowanie plików muzycznych
Zenefájlok másolása
Plik muzyczny mo˝na skopiowaç do pami´ci wewn´trznej lub
zewn´trznej.
2
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby
w∏àczyç urzàdzenie, po czym jeszcze raz przesuƒ go
w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´ MP3,
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
◆ NaciÊnij przycisk [Menu] po wyÊwietleniu listy
3
utworów.
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´ File
Options <Opcje plików>, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´ Copy
To <Kopiuj do>, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
◆ JeÊli jako rodzaj pami´ci wybrano opcj´
External <Zewn´trzna>, plik zostanie
4
skopiowany do pami´ci wewn´trznej
(opcja Internal <Wewn´trzna>).
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
odpowiednie ustawienia opisane poni˝ej,
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
◆ Selected <Wybrane>: Kopiowanie wybranego
pliku muzycznego.
◆ All <Wszystkie>: Kopiowanie wszystkich
5
plików muzycznych.
◆ Cancel <Anuluj>: Anulowanie kopiowania
plików muzycznych.
Uwaga
✤ JeÊli funkcja Hold zostanie w∏àczona za pomocà
prze∏àcznika Hold trybu MP3, nie mo˝na usuwaç,
blokowaç ani kopiowaç plików muzycznych.
Mo˝na u˝ywaç tylko prze∏àcznika zasilania i przycisków
regulacji g∏oÊnoÊci [+]/[ - ].
MAGYAR
A zenefájl a beépített vagy a külsŒ memóriába másolható.
MP3 Play
1 hey jude.mp3
2 I believe I can fly.mp3
3 black or white.mp3
4 Let it be.mp3
5 What a wonderful world.mp3
MP3 Play
1 heyOptions
Play
jude.mp3
2 I belive
File
Options
i can fly.mp3
3 black or white.mp3
Back
4 Let it be.mp3
5 What a wonderful world.mp3
MP3 Play
Delete
Delete
1
hey jude.mp3
Lock
Lock
2
I belive i can fly.mp3
Copy
To
Copy
Toor white.mp3
3
black
Back
Back
4
Let it be.mp3
5 What a wonderful world.mp3
MP3 Play
2.Choose
I belivethe
i can
fly.mp3
file(s)
to copy
to Mbytes
internal memory?
5.6
Stereo 44.1KHz Selected
128Kbps
All
Cancel
03:19 / 04:32
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a videokamerát, majd ismét váltsa
alsó állásba az üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az MP3
üzemmódot, majd nyomja meg az [OK] gombot.
◆ A zeneszámok listájának megjelenésekor
nyomja meg a [Menu] gombot.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a File
Options <Fájlbeállítások> sort, majd nyomja
meg az [OK] gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Copy To
<Másolás> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ Ha az adathordozó típusa External <KülsŒ>,
a fájl az Internal <Beépített> memóriába
másolódik.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az alábbi
pontok valamelyikét, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ Selected <Kiválaszva>:
A kiválasztott zenefájlt másolja át.
◆ All <Összes>: Az összes zenefájlt átmásolja.
◆ Cancel <Mégse>: Nem másol egy zenefájlt
sem.
Tudnivalók
✤ Az MP3 Hold kapcsoló bekapcsolt állásában nem
törölhetŒk, zárolhatók és másolhatók a zenefájlok.
Ilyenkor csak a Power kapcsoló és a [+]/[ - ]
hangerŒgomb használható.
75
POLISH
MAGYAR
Tryb Voice Recorder
<Zapis g∏osu>: nagrywanie
Diktafon üzemmód: felvétel készítése
Nagrywanie g∏osu
Diktálás
Za pomocà wbudowanego mikrofonu kamery mo˝na nagrywaç g∏os.
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
aby w∏àczyç urzàdzenie, po czym jeszcze raz
przesuƒ go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2
A diktáláshoz a videokamera beépített mikrofonját használhatja.
Mode Selection
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba
váltásával kapcsolja be a videokamerát,
majd ismét váltsa alsó állásba az
üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
Video
Photo
MP3
Voice Recorder
File Browser
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Voice Recorder <Zapis g∏osu>, a nast´pnie
3
naciÊnij przycisk [OK].
9 2004/01/01 12:18:12 AM
Stereo 8KHz 128Kbps
3. NaciÊnij przycisk [Record/Stop], aby nagrywaç
g∏os.
◆ Zostanie wyÊwietlony czas nagrywania i napis
< ● REC >. Rozpoczyna si´ nagrywanie.
4. NaciÊnij przycisk [Record/Stop], aby przerwaç
nagrywanie g∏osu.
◆ Na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis < ■ STBY>,
a nagrywanie zostanie przerwane.
Voice Record
00:00:16 / 00:24:32
4
9
3. A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a
[Record/Stop <Felvétel/állj>] gombot.
◆ Megjelenik az eltelt idŒ és a <● REC
<Felvétel>> felirat. ElkezdŒdik a felvétel.
4. A felvétel leállításához nyomja meg a
[Record/Stop <Felvétel/állj>] gombot.
◆ Megjelenik a <■ STBY <Készenlét>>
felirat, és leáll a felvétel.
Stereo 8KHz 128Kbps
00:00:16 / 00:24:32
76
REC
Voice Record
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Voice
Recorder <Diktafon> üzemmódot, majd
nyomja meg az [OK] gombot.
STBY
POLISH
MAGYAR
Tryb Voice Recorder
<Zapis g∏osu>: odtwarzanie
Diktafon üzemmód: lejátszás
Odtwarzanie plików dêwi´kowych
A diktált szövegfájlok lejátszása
Nagrany plik mo˝na ods∏uchaç, pod∏àczajàc s∏uchawki do kamery.
A diktált szöveg a fülhallgatóval hallgatható meg.
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby 2
kapcsolja be a videokamerát, majd ismét
w∏àczyç urzàdzenie, po czym jeszcze raz
9
váltsa alsó állásba az üzemmódválasztót.
przesuƒ go w dó∏.
Stereo 8KHz 128Kbps
◆ Megjelenik a Mode Selection
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
<Wybór trybu>.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Voice
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Recorder <Diktafon> üzemmódot, majd
Voice Recorder <Zapis g∏osu>, a nast´pnie
00:00:16 / 00:24:32
STBY
nyomja meg az [OK] gombot.
naciÊnij przycisk [OK].
3.
A Voice Record <Diktafon> képernyŒ
Voice
Record
3. Po wyÊwetleniu ekranu Voice Record
3
megjelenésekor nyomja meg a [Menu]
<Zapis g∏osu> naciÊnij przycisk [Menu].
Record
gombot.
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Play
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Play
Stereo 8KHz 128Kbps
Play <Odtwarzanie>, a nast´pnie naciÊnij
Back
<Lejátszás> sort, majd nyomja meg az [OK]
przycisk [OK].
gombot.
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz plik,
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval keresse meg a
który chcesz odtworzyç.
00:00:16 / 00:24:32
lejátszani kívánt fájlt.
STBY
6. NaciÊnij przycisk [OK], aby odtworzyç nagrany
6. Az [OK] gomb megnyomásával indítsa el a
plik dêwi´kowy.
Voice Play
4
lejátszást.
◆ NaciÊnij przycisk [OK], aby wstrzymaç
◆ A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg
1 2004/01/01 12:22:00 AM
odtwarzanie.
az [OK] gombot.
2 2004/01/02 1:23:00 AM
Przycisk i prze∏àcznik u˝ywane podczas
3 2004/01/03 5:39:00 AM
A következŒ gombok és kapcsolók
odtwarzania nagraƒ
használhatók a lejátszás során:
4 2004/01/07 7:13:00 AM
Przycisk Odtwarzanie/Pauza [
]: odtwarzanie lub
5 2004/01/07 11:54:00 AM
Lejátszás/szünet [
] gomb: felváltva elindítja és
wstrzymanie odtwarzania pliku dêwi´kowego
szünetelteti a lejátszást.
W∏àcznik przewijania do ty∏u [ ]: przewijanie pliku
Voice Play
Vissza [ ] kapcsoló: visszaléptet fájlban
dêwi´kowego do ty∏u (naciÊnij i przytrzymaj przez 2 6
(2 másodpercig tartsa lenyomva)/az elŒzŒ fájlra
sekundy)/przejÊcie do poprzedniego pliku
2 01/01/2004 01:23
léptet.
W∏àcznik przewijania do przodu [ ]: przewijanie pliku
5.0 Mbytes
ElŒre [ ] kapcsoló: elŒreléptet fájlban
dêwi´kowego do przodu (naciÊnij i przytrzymaj przez 2
Stereo 8KHz 128Kbps
(2 másodpercig tartsa lenyomva)/a következŒ fájlra
sekundy)/przejÊcie do nast´pnego pliku
léptet.
Uwaga
Tudnivalók
Voice Record
00:00:12 / 00:05:12
✤ Aby wyÊwietliç list´ plików, naciÊnij przycisk <Back>
w trybie gotowoÊci do nagrywania.
✤ A fájlok listájának megtekintéséhez STBY <Készenlét>
üzemállapotban nyomja meg a [Back] gombot.
77
POLISH
Tryb Voice Recorder
<Zapis g∏osu>: wybieranie opcji plików
Diktafon üzemmód:
fájlbeállítások kiválasztása
Usuwanie plików dêwi´kowych
A diktált szövegfájlok törlése
Wybrane pliki dêwi´kowe mo˝na usuwaç.
Bármelyik diktált szövegfájl törölhetŒ.
Voice Record
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby 4
w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz przesuƒ
Record
go w dó∏.
Play
Stereo 8KHz 128Kbps
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
Back
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Voice Recorder <Zapis g∏osu>, a nast´pnie
00:00:16 / 00:24:32
STBY
naciÊnij przycisk [OK].
3. Po wyÊwietleniu ekranu Voice Record
Voice Play
5
<Zapis g∏osu> naciÊnij przycisk [Menu].
Record
1
01/01/2005 12:22:00 AM
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Play
2
01/01/2005 1:23:00 AM
Play <Odtwarzanie>, a nast´pnie naciÊnij
File
Options
3
01/02/2005
5:39:00 AM
przycisk [OK].
Back
4 2004/01/07 7:13:00 AM
5. NaciÊnij przycisk [Menu], aby wybraç polecenie
File Options <Opcje plików>, a nast´pnie naciÊnij 5 2004/01/07 11:54:00 AM
przycisk [OK].
◆ Polecenie File Options <Opcje plików> mo˝na
Voice Play
6
wybraç tylko w trybie Play <Odtwarzanie>.
Delete
1
01/01/2005 12:22:00 AM
6. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
01/01/2005 1:23:00 AM
Delete <Usuƒ>, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK]. 2Lock
Copy
To
7. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
3
01/02/2005
5:39:00 AM
Back
odpowiednie ustawienia opisane poni˝ej,
4 2004/01/07 7:13:00 AM
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
5 2004/01/07 11:54:00 AM
◆ Selected <Wybrane>: Usuwanie wybranego
pliku dêwi´kowego.
Voice Play
7
◆ All <Wszystkie>: Usuwanie wszystkich
Record
1
04/07/04the file(s)
12:22
pm
plików dêwi´kowych.
Choose
to delete
Play
◆ Cancel <Anuluj>: Anulowanie usuwania
2
04/07/05
1:23 am
File
Option
plików dêwi´kowych.
Selected
3
04/07/05
5:39
pm
Uwaga
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje
wyÊwietlenie poprzedniego menu.
78
MAGYAR
Back
4 04/07/09
5 04/07/12
All am
7:3
Cancelpm
11:54
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba
váltásával kapcsolja be a videokamerát,
majd ismét váltsa alsó állásba az
üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Voice
Recorder <Diktafon> üzemmódot, majd
nyomja meg az [OK] gombot.
3. A Voice Record <Diktafon> képernyŒ
megjelenésekor nyomja meg a [Menu]
gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Play
<Lejátszás> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
5. A [Menu] gombbal válassza ki a File Options
<Fájlbeállítások> sort, majd nyomja meg az
[OK] gombot.
◆ A File Options <Fájlbeállítások> csak a Play
<Lejátszás> üzemmódban választható.
6. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Delete
<Törlés> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
7. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az alábbi
pontok valamelyikét, majd nyomja meg az
[OK] gombot.
◆ Selected <Kiválasztva>:
A kiválasztott fájl törlŒdik.
◆ All <Összes>: Az összes fájl törlŒdik.
◆ Cancel <Mégse>: Nem törlŒdik egy fájl sem.
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
POLISH
Tryb Voice Recorder
<Zapis g∏osu>: wybieranie opcji plików
Diktafon üzemmód:
fájlbeállítások kiválasztása
Blokowanie plików dêwi´kowych
Diktált fájlok zárolása véletlen törlés ellen
Wa˝ne pliki dêwi´kowe mo˝na zablokowaç i zabezpieczyç w ten sposób
przed usuni´ciem.
4
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby
w∏àczyç urzàdzenie, po czym jeszcze raz przesuƒ
go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Voice Recorder <Zapis g∏osu>, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
3. Po wyÊwietleniu ekranu Voice Record <Zapis g∏osu> 5
naciÊnij przycisk [Menu].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´ Play
<Odtwarzanie>, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
5. NaciÊnij przycisk [Menu], aby wybraç polecenie File
Options <Opcje plików>, a nast´pnie naciÊnij przycisk
[OK].
◆ Polecenie File Options <Opcje plików> mo˝na
wybraç tylko w trybie Play <Odtwarzanie>.
6
6. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Lock <Zablokuj>, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
7. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz odpowiednie
ustawienia opisane poni˝ej, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
◆ Selected <Wybrane>: Blokowanie wybranego pliku
dêwi´kowego.
◆ All <Wszystkie>: Blokowanie wszystkich
7
plików dêwi´kowych.
◆ Cancel <Anuluj>: Anulowanie blokady plików
dêwi´kowych.
Uwagi
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje wyÊwietlenie
poprzedniego menu.
✤ Na ikonie zablokowanego pliku jest wyÊwietlana ikona
< >.
Itt levédhetŒk a fontos diktált fájlok a véletlen törlés ellen.
Voice Record
Record
Play
Stereo 8KHz 128Kbps
Back
00:00:16 / 00:24:32
STBY
Voice Play
Record
1
01/01/2005
Play
2
01/01/2005
12:22:00 AM
File
Options
3
01/02/2005
Back
4 2004/01/07
5:39:00 AM
5 2004/01/07
11:54:00 AM
1:23:00 AM
7:13:00 AM
Voice Play
Delete
1
01/01/2005
Lock
2
01/01/2005
12:22:00 AM
Copy
To
3
01/02/2005
Back
4 2004/01/07
5:39:00 AM
5 2004/01/07
11:54:00 AM
1:23:00 AM
7:13:00 AM
Voice Play
Record
1
04/07/04the file(s)
12:22
Choose
youpm
would
Play
to
lock.
2
04/07/05
1:23 am
File
Option
3
04/07/05
Back
4 04/07/09
5 04/07/12
MAGYAR
Selected
5:39
pm
All am
7:3
Cancelpm
11:54
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a videokamerát, majd ismét váltsa
alsó állásba az üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Voice
Recorder <Diktafon> üzemmódot, majd nyomja
meg az [OK] gombot.
3. A Voice Record <Diktafon> képernyŒ
megjelenésekor nyomja meg a [Menu] gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Play
<Lejátszás> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
5. A [Menu] gombbal válassza ki a File Options
<Fájlbeállítás> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ A File Options <Fájlbeállítások> csak a Play
<Lejátszás> üzemmódban választható.
6. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Lock <zárolás>
sort, majd nyomja meg az [OK] gombot.
7. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az alábbi
pontok valamelyikét, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ Selected <Kiválasztva>: A kiválasztott fájl lesz
zárolva.
◆ All <Összes>: Az összes fájl zárolva lesz.
◆ Cancel <Mégse>: Visszalépés a zárolás
beállításából.
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja, visszatér
az elŒzŒ menü.
✤ A zárolt fájl mellett megjelenik a < > ikon.
79
POLISH
Tryb Voice Recorder
<Zapis g∏osu>: wybieranie opcji plików
Diktafon üzemmód:
fájlbeállítások kiválasztása
Kopiowanie plików dêwi´kowych
A diktált szövegfájlok másolása
Plik dêwi´kowy mo˝na skopiowaç do pami´ci wewn´trznej lub zewn´trznej.
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby
4
w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz przesuƒ
go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´ Voice
Recorder <Zapis g∏osu>, a nast´pnie naciÊnij przycisk
[OK].
3. Po wyÊwietleniu ekranu Voice Record <Zapis g∏osu>
5
naciÊnij przycisk [Menu].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´ Play
<Odtwarzanie>, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
5. NaciÊnij przycisk [Menu], aby wybraç polecenie File
Options <Opcje plików>, a nast´pnie naciÊnij przycisk
[OK].
◆ Polecenie File Options <Opcje plików> mo˝na wybraç
tylko w trybie Play <Odtwarzanie>.
6. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´ Copy
To <Kopiuj do>, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK]. 6
◆ JeÊli jako rodzaj pami´ci wybrano opcj´ External
<Zewn´trzna>, plik zostanie skopiowany do pami´ci
wewn´trznej (opcja Internal <Wewn´trzna>).
7. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz odpowiednie
ustawienia opisane poni˝ej, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
◆ Selected <Wybrane>: Kopiowanie wybranego
pliku dêwi´kowego.
7
◆ All <Wszystkie>: Kopiowanie wszystkich plików
dêwi´kowych.
◆ Cancel <Anuluj>: Anulowanie kopiowania plików
dêwi´kowych.
Uwaga
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje wyÊwietlenie
poprzedniego menu.
80
A diktált fájlok a beépített vagy a külsŒ memóriába másolhatók.
Voice Record
Record
Play
Stereo 8KHz 128Kbps
Back
00:00:16 / 00:24:32
STBY
Voice Play
Record
1
01/01/2005
Play
2
01/01/2005
12:22:00 AM
File
Options
3
01/02/2005
Back
4 2004/01/07
5:39:00 AM
5 2004/01/07
11:54:00 AM
1:23:00 AM
7:13:00 AM
Voice Play
Delete
1
01/01/2005
Lock
2
01/01/2005
12:22:00 AM
Copy
To
3
01/02/2005
Back
4 2004/01/07
5:39:00 AM
5 2004/01/07
11:54:00 AM
1:23:00 AM
7:13:00 AM
Voice Play
Delete
1
04/07/04the file(s)
12:22
pm
Choose
to copy
Lock
to
memory stick?
2
04/07/05
1:23 am
Copy
To
3
04/07/05
Back
4 04/07/09
5 04/07/12
MAGYAR
Selected
5:39
pm
All am
7:3
Cancelpm
11:54
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a videokamerát, majd ismét váltsa
alsó állásba az üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Voice
Recorder <Diktafon> üzemmódot, majd nyomja
meg az [OK] gombot.
3. A Voice Record <Diktafon> képernyŒ
megjelenésekor nyomja meg a [Menu] gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Play
<Lejátszás> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
5. A [Menu] gombbal válassza ki a File Options
<Fájlbeállítások> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ A File Options <Fájlbeállítások> csak a Play
<Lejátszás> üzemmódban választható.
6. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Copy To
<Másolás> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ Ha az adathordozó típusa External <KülsŒ>,
a fájl az Internal <Beépített> memóriába
másolódik.
7. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az alábbi
pontok valamelyikét, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ Selected <Kiválasztott>: A kiválasztott fájlt
másolja át.
◆ All <Összes>: Az összes fájlt átmásolja.
◆ Cancel <Mégse>: Nem másol át egy fájlt sem.
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja, visszatér az elŒzŒ menü.
POLISH
MAGYAR
Korzystanie z przeglàdarki plików
A fájltallózó használata
Usuwanie plików lub folderów
Fájlok vagy mappák törlése
Zapisane pliki (AVI, MP3, JPEG, WAV) lub foldery mo˝na usuwaç.
2
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
aby w∏àczyç urzàdzenie, po czym przesuƒ go
jeszcze raz.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
File Browser <Przeglàdarka plików>,
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
3
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
folder, w którym znajduje si´ plik, który
chcesz usunàç. NaciÊnij przycisk [OK].
◆ NaciÊnij przycisk [Menu], aby usunàç wybrany
folder.
◆ Wykonuj te czynnoÊci, a˝ zostanie wyÊwietlony
plik, który chcesz usunàç.
4
4. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ
prze∏àcznik [ ▲ /▼ ].
Po wybraniu opcji Delete <Usuƒ> naciÊnij
przycisk [OK].
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
odpowiednie ustawienie. NaciÊnij przycisk [OK].
◆ Selected <Wybrane>: Usuwanie wybranego
pliku.
6
◆ All <Wszystkie>: Usuwanie wszystkich
plików.
◆ Cancel <Anuluj>: Anulowanie usuwania plików.
Uwaga
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje
wyÊwietlenie poprzedniego menu.
Itt törölheti a felvett fájlokat (AVI, MP3, JPEG, WAV) és mappákat.
Mode Selection
Video
Photo
MP3
Voice Recorder
File Browser
/
DCIM
MISC
MSAMSUNG
/ . . . / 100SSWAV
Delete
Up One Level
Lock
SWAV0001.WAV
Copy
To
SWAV0002.WAV
File Info
SWAV0003.WAV
Back
SWAV0004.WAV
/ . . . / 100SSWAV
Delete
Up One
Choose
theLevel
file(s) to delete
Lock
SWAV0001.WAV
Copy
To
Selected
SWAV0002.WAV
File Info
All
SWAV0003.WAV
Back
Cancel
SWAV0004.WAV
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba
váltásával kapcsolja be a videokamerát,
majd ismét váltsa alsó állásba az
üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a File
Browser <Fájltallózó> sort, majd nyomja
meg az [OK] gombot.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a törölni
kívánt fájlt vagy mappát.
Nyomja meg az [OK] gombot.
◆ Ha tényleg törölni akarja a kiválasztott
mappát, nyomja meg a [Menu] gombot.
◆ Addig ismételje a fenti lépéseket, amíg
meg nem jelenik a törölni kívánt fájl.
4. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen
a menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
A Delete <Törlés> kiválasztása után nyomja
meg az [OK] gombot.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval az alábbi beállítások
közül választhat. Nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ Selected <Kiválasztva>: A kiválasztott fájl
törlŒdik.
◆ All <Összes>: Az összes fájl törlŒdik.
◆ Cancel <Mégse>: Nem törlŒdik egy fájl sem.
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
81
POLISH
MAGYAR
Korzystanie z przeglàdarki plików
A fájltallózó használata
Blokowanie plików
Fájlok zárolása véletlen törlés ellen
Wa˝ne pliki wideo oraz zdj´cia mo˝na zablokowaç i zabezpieczyç w
ten sposób przed usuni´ciem.
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
2
aby w∏àczyç kamer´, po czym przesuƒ go
jeszcze raz.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
File Browser <Przeglàdarka plików>,
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz plik, 3
który chcesz zablokowaç.
NaciÊnij przycisk [OK].
◆ Wykonuj te czynnoÊci, a˝ zostanie wyÊwietlony
plik, który chcesz zablokowaç.
4. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ prze∏àcznik
[ ▲ /▼ ].
Po wybraniu opcji Lock <Blokada> naciÊnij
4
przycisk [OK].
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
poni˝sze opcje. NaciÊnij przycisk [OK].
◆ Selected <Wybrane>: Blokowanie wybranego
pliku.
◆ All <Wszystkie>: Blokowanie wszystkich
plików.
◆ Cancel <Anuluj>: Anulowanie blokady
6
plików.
Uwagi
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje
wyÊwietlenie poprzedniego menu.
✤ Nie mo˝na blokowaç folderów.
✤ Na ikonie zablokowanego pliku jest wyÊwietlana
82
ikona < >.
Itt levédhetŒk a fontos video vagy fénykép fájlok a véletlen törlés
ellen.
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba
Mode Selection
váltásával kapcsolja be a videokamera, majd
Video
ismét váltsa alsó állásba az
Photo
üzemmódválasztót.
MP3
◆ Megjelenik a Mode Selection
Voice Recorder
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
File Browser
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a
File Browser <Fájltallózó> sort, majd nyomja
/
meg az [OK] gombot.
DCIM
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a zárolni
MISC
kívánt fájlt. Nyomja meg az [OK] gombot.
MSAMSUNG
◆ Addig ismételje a fenti lépéseket, amíg meg
nem jelenik a zárolni kívánt fájl.
4. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen
a menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
/ . . . / 100SSWAV
A Lock <Zárolás> kiválasztása után nyomja
meg az [OK] gombot.
Delete
Up One Level
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval az alábbiak közül
Lock
SWAV0001.WAV
Copy
To
választhat. Nyomja meg az [OK] gombot.
SWAV0002.WAV
File Info
◆ Selected <Kiválasztva>:
SWAV0003.WAV
Back
A kiválasztott fájlt zárolja.
SWAV0004.WAV
◆ All <Összes>: Az összes fájlt zárolja.
◆ Cancel <Mégse>: Visszalép a zárolásból.
/ . . . / 100SSWAV
Delete
Up One
Choose
theLevel
file(s) you would
Lock
toSWAV0001.WAV
lock.
Copy
To
Selected
SWAV0002.WAV
File Info
All
SWAV0003.WAV
Back
Cancel
SWAV0004.WAV
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
✤ Mappák nem zárolhatók.
✤ A zárolt fájl mellett megjelenik a < > ikon.
POLISH
MAGYAR
Korzystanie z przeglàdarki plików
A fájltallózó használata
Kopiowanie plików lub folderów
Fájlok vagy mappák másolása
Plik lub folder mo˝na skopiowaç do pami´ci wewn´trznej lub
zewn´trznej.
2
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby
w∏àczyç kamer´, po czym przesuƒ go jeszcze raz.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
File Browser <Przeglàdarka plików>, a nast´pnie
naciÊnij przycisk [OK].
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz folder,
3
w którym znajduje si´ plik, który chcesz
skopiowaç.
NaciÊnij przycisk [OK].
◆ NaciÊnij przycisk [Menu], aby skopiowaç wybrany
folder.
◆ Wykonuj te czynnoÊci, a˝ zostanie wyÊwietlony plik,
który chcesz skopiowaç.
4. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ prze∏àcznik
4
[ ▲ /▼ ].
Po wybraniu opcji Copy to <Kopiuj do> naciÊnij
przycisk [OK].
◆ JeÊli jako rodzaj pami´ci wybrano opcj´ External
<Zewn´trzna>, plik zostanie skopiowany do pami´ci
wewn´trznej (opcja Internal <Wewn´trzna>).
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
poni˝sze opcje. NaciÊnij przycisk [OK].
6
◆ Selected <Wybrane>: Kopiowanie wybranego
pliku.
◆ All <Wszystkie>: Kopiowanie wszystkich plików.
◆ Cancel <Anuluj>: Anulowanie kopiowania plików.
Uwaga
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje wyÊwietlenie
poprzedniego menu.
A fájlok vagy mappák a beépített vagy a külsŒ memóriába másolhatók.
Mode Selection
Video
Photo
MP3
Voice Recorder
File Browser
/
DCIM
MISC
MSAMSUNG
/ . . . / 100SSWAV
Delete
Up One Level
Lock
SWAV0001.WAV
Copy
To
SWAV0002.WAV
File Info
SWAV0003.WAV
Back
SWAV0004.WAV
/ . . . / 100SSWAV
Delete
Up One
Choose
theLevel
file(s) to copy
Lock
toSWAV0001.WAV
memory stick?
Copy
To
Selected
SWAV0002.WAV
File Info
All
SWAV0003.WAV
Back
Cancel
SWAV0004.WAV
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a videokamerát, majd ismét váltsa
alsó állásba az üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a
File Browser <Fájltallózó> sort, majd nyomja
meg az [OK] gombot.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a másolni
kívánt mappát vagy fájlt. Nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ Ha tényleg át akarja másolni a kiválasztott
mappát, nyomja meg a [Menu] gombot.
◆ Addig ismételje a fenti lépéseket, amíg meg
nem jelenik a másolni kívánt fájl.
4. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen a
menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
A Copy To <Másolás> kiválasztása után
nyomja meg az [OK] gombot.
◆ Ha az adathordozó típusa External <KülsŒ>, a
fájl az Internal <Beépített> memóriába
másolódik.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval az alábbiak közül
választhat. Nyomja meg az [OK] gombot.
◆ Selected <Kiválasztva>:
A kiválasztott fájlt másolja át.
◆ All <Összes>: Az összes fájlt átmásolja.
◆ Cancel <Mégse>: Nem másol át egy fájlt sem.
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
83
POLISH
MAGYAR
Korzystanie z przeglàdarki plików
A fájltallózó használata
WyÊwietlanie informacji o plikach
A fájlok adatainak megtekintése
Na wyÊwietlaczu mo˝na zobaczyç nazw´, format i dat´ utworzenia
Itt megtekintheti a fájlok nevét, formátumát, méretét és dátumát.
pliku.
2 Mode Selection
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba
Video
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby
váltásával kapcsolja be a videokamerát,
Photo
w∏àczyç kamer´, po czym przesuƒ go jeszcze
majd ismét váltsa alsó állásba az
MP3
raz.
üzemmódválasztót.
Voice Recorder
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
◆ Megjelenik a Mode Selection
File Browser
<Wybór trybu>.
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
opcj´ File Browser <Przeglàdarka plików>,
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz plik,
o którym chcesz wyÊwietliç informacje.
NaciÊnij przycisk [OK].
◆ Wykonuj te czynnoÊci, a˝ zostanie
wyÊwietlony plik, o którym chcesz wyÊwietliç
informacje.
3
DCIM
MISC
MSAMSUNG
4
4. NaciÊnij przycisk [Menu] i przesuƒ prze∏àcznik
[ ▲ /▼ ].
Po wybraniu opcji File Info <Informacje o pliku>
naciÊnij przycisk [OK].
5
◆ Zostanie wyÊwietlona nazwa, format i data
utworzenia pliku.
/ . . . / 100SSWAV
Delete
Up One Level
Lock
SWAV0001.WAV
Copy
To
SWAV0002.WAV
File Info
SWAV0003.WAV
Back
SWAV0004.WAV
/ . . . / 100SSWAV
Delete
SWAV0001.WAV
Up One Level
Size
6482524 bytes
Lock
SWAV0001.WAV
Date
5. NaciÊnij przycisk [OK], aby zakoƒczyç
wyÊwietlanie informacji o pliku.
◆ JeÊli na ekranie zostanie wybrana opcja Close
<Zamknij>, ekran znika.
84
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a
File Browser <Fájltallózó> sort, majd
nyomja meg az [OK] gombot.
/
2004/01/01
Copy
To 08:30:00 PM
SWAV0002.WAV
Locked
File
Info No
SWAV0003.WAV
Back
Close
SWAV0004.WAV
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval keresse meg a fájlt,
amelynek adataira kíváncsi.
Nyomja meg az [OK] gombot.
◆ Addig ismételje a fenti lépéseket, amíg
meg nem jelenik a keresett fájl.
4. Nyomja meg a [Menu] gombot és lépkedjen
a menüpontok között a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval.
A File Info <Fájl adatok> kiválasztása után
nyomja meg az [OK] gombot.
◆ A képernyŒn megjelenik a fájl neve,
formátuma, mérete és dátuma.
5. Az [OK] gomb megnyomásával fejezheti be
a fájl adatainak megtekintését.
◆ Ha a Close <Bezárás> pontot választja, az
adatok eltınnek a képernyŒrŒl.
POLISH
4
MAGYAR
Konfigurowanie
ustawieƒ kamery
4
A videokamera
beállítása
Regulacja wyÊwietlacza LCD .................................... 85
Az LCD-képernyŒ beállítása ...................................... 85
Regulacja jasnoÊci wyÊwietlacza LCD .................................. 86
Regulacja kolorów wyÊwietlacza LCD................................... 87
Az LCD fényerejének beállítása ............................................ 86
Az LCD színének beállítása................................................... 87
Ustawianie daty/godziny............................................ 88
A dátum/idŒ beállítása................................................ 88
Ustawianie godziny ................................................................ 88
Ustawianie daty...................................................................... 89
Ustawianie formatu daty ........................................................ 90
Ustawianie formatu godziny................................................... 91
Konfigurowanie systemu........................................... 92
A dátum beállítása ................................................................. 88
A pontos idŒ beállítása........................................................... 89
A dátum formátumának beállítása......................................... 90
Az idŒ formátumának beállítása ............................................ 91
Konfigurowanie funkcji automatycznego wy∏àczania
(Auto Shut off) ........................................................................ 92
Konfigurowanie funkcji prezentacji (Demo) ........................... 93
Ustawianie trybu rozruchu (Start-up Mode)........................... 94
Konfigurowanie funkcji numeru pliku (File No.)..................... 95
Ustawianie g∏oÊnoÊci sygna∏u dêwi´kowego......................... 96
WyÊwietlanie informacji o wersji ............................................ 97
A rendszer beállítása.................................................. 92
Konfigurowanie pami´ci ............................................ 98
A memória beállítása.................................................. 98
Wybieranie rodzaju pami´ci................................................... 98
Formatowanie pami´ci........................................................... 99
WyÊwietlanie informacji o iloÊci wolnego miejsca w
pami´ci ................................................................................. 100
A memóriatípus kiválasztása ................................................. 98
A memória formázása............................................................ 99
A memóriahely megtekintése .............................................. 100
Korzystanie z trybu USB.......................................... 101
Przechowywanie plików w pami´ci zewn´trznej................. 101
SzybkoÊç po∏àczenia USB zale˝nie od systemu .................102
Wymagania systemowe....................................................... 102
Korzystanie z urzàdzenia w trybie kamery komputerowej
(PC Cam) ............................................................................. 103
Pod∏àczanie kamery do drukarki ......................................... 104
Az Auto Shut off beállítása .................................................... 92
A demó funkció beállítása...................................................... 93
A bekapcsolás utáni üzemmód beállítása............................. 94
A File No. funkció beállítása .................................................. 95
Hangjelzés beállítása ............................................................. 96
A verzióadatok megtekintése................................................. 97
Az USB üzemmód használata ................................. 101
Fájlcsere a kamera és külsŒ számítógép között ................. 101
Az USB csatlakozás sebessége (számítógépfüggŒ) ...........102
Rendszerkörnyezet .............................................................. 102
PC-kameraként való használat............................................ 103
Nyomtatás a viedokameráról............................................... 104
85
POLISH
Konfigurowanie ustawieƒ
kamery: regulacja wyÊwietlacza LCD
A videokamera beállítása:
az LCD-képernyŒ beállítása
Regulacja jasnoÊci wyÊwietlacza LCD
Az LCD fényerejének beállítása
JasnoÊç wyÊwietlacza LCD kamery mo˝na dostosowaç do
oÊwietlenia.
2
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby
w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz przesuƒ
go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
3
System Settings <Ustawienia systemowe>,
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Display <WyÊwietlacz>, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
LCD Brightness <JasnoÊç wyÊwietlacza>,
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
4
◆ JasnoÊç wyÊwietlacza mo˝na regulowaç w
zakresie od 0% do 100%.
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
odpowiednià jasnoÊç.
6. NaciÊnij przycisk [Back], aby zakoƒczyç
konfigurowanie ustawieƒ.
Uwagi
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje
wyÊwietlenie poprzedniego menu.
✤ Wi´ksza jasnoÊç wyÊwietlacza LCD wymaga
wi´kszego zu˝ycia energii baterii.
86
5
MAGYAR
Itt a környezet fényerejéhez igazíthatja az LCD-képernyŒ fényerejét.
Mode Selection
MP3
Voice Recorder
File Browser
System Settings
Back
System Settings
Display
Date/Time
System
Memory
Back
Settings: Display
LCD Brightness 20 %
LCD Colour
50 %
Back
Settings: Display
LCD Brightness 30 %
LCD Colour
Back
50 %
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba
váltásával kapcsolja be a videokamerát,
majd ismét váltsa alsó állásba az
üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a System
Settings <Rendszerbeállítások> sort, majd
nyomja meg az [OK] gombot.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Display
<KépernyŒ> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az LCD
Brightness <LCD fényerŒ> sort, majd
nyomja meg az [OK] gombot.
◆ Az LCD Brightness <LCD fényerŒ> értéke
0% és 100% között állítható.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval kiválaszthatja a
kívánt fényerŒt.
6. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a
[Back] gombot.
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
✤ Az LCD nagyobb fényerŒre állítva több
energiát fogyaszt az akkumulátorból.
POLISH
Konfigurowanie ustawieƒ
kamery: regulacja wyÊwietlacza LCD
A videokamera beállítása:
az LCD-képernyŒ beállítása
Regulacja kolorów wyÊwietlacza LCD
Az LCD színének beállítása
Kolor wyÊwietlacza LCD mo˝na wyregulowaç zale˝nie od sytuacji.
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
aby w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz
przesuƒ go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2
Itt az LCD-képernyŒ színét állíthatja be.
Mode Selection
MP3
Voice Recorder
File Browser
System Settings
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
System Settings <Ustawienia systemowe>,
3
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
Back
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Display <WyÊwietlacz>, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
Display
System Settings
Date/Time
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
odpowiedni kolor.
Memory
Back
Settings: Display
LCD Brightness 20 %
LCD Colour
50 %
Back
Uwaga
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje
wyÊwietlenie poprzedniego menu.
Settings: Display
LCD Brightness 20 %
LCD Colour
Back
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a System
Settings <Rendszerbeállítások> sort, majd
nyomja meg az [OK] gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az LCD
Colour <LCD szín> sort, majd nyomja meg
az [OK] gombot.
◆ Az LCD Colour <LCD szín> értéke 0% és
100% között állítható.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval kiválaszthatja a
megfelelŒ színt.
6. NaciÊnij przycisk [Back], aby zakoƒczyç
konfigurowanie ustawieƒ.
5
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba
váltásával kapcsolja be a videokamerát,
majd ismét váltsa alsó állásba az
üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Display
<KépernyŒ> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
System
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
LCD Colour <Kolor wyÊwietlacza>, a nast´pnie
naciÊnij przycisk [OK].
4
◆ Kolor wyÊwietlacza mo˝na regulowaç w
zakresie od 0% do 100%.
MAGYAR
60 %
6. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a
[Back] gombot.
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
87
POLISH
Konfigurowanie ustawieƒ
kamery: ustawianie daty/godziny
A videokamera beállítása:
a dátum/idŒ beállítása
Ustawianie godziny
A dátum beállítása
MAGYAR
Dzi´ki wbudowanemu kalendarzowi na wyÊwietlaczu LCD jest
A beépített óra adja a dátumbélyegzŒt.
wyÊwietlana godzina.
Itt állíthatja be az óra dátumát.
Umo˝liwia on odpowiednie ustawianie czasu.
2 Mode Selection
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba
MP3
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby
váltásával kapcsolja be a videokamerát,
Voice Recorder
w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz przesuƒ
majd ismét váltsa alsó állásba az
File Browser
go w dó∏.
üzemmódválasztót.
System Settings
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
◆ Megjelenik a Mode Selection
Back
<Wybór trybu>.
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a System
System Settings
3
System Settings <Ustawienia systemowe>,
Settings <Rendszerbeállítások> sort, majd
Display
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
nyomja meg az [OK] gombot.
Date/Time
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a
System
Date/Time <Data/Godzina>, a nast´pnie naciÊnij
Date/Time <Dátum/idŒ> sort, majd nyomja
Memory
przycisk [OK].
meg az [OK] gombot.
Back
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Set
Set Time <Ustaw godzin´>, a nast´pnie
Time <Pontos idŒ beállítása> sort, majd
Settings: Date/Time
naciÊnij przycisk [OK].
nyomja meg az [OK] gombot.
4
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] ustaw
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az
08:30:01 AM
Set Time
odpowiednio godzin´, a nast´pnie naciÊnij
idŒbeállítást, majd nyomja meg az [OK]
Set Date
2004/01/01
przycisk [OK].
gombot.
YY/MM/DD
Date Format
◆ Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
◆ A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval módosíthatja a
Time Format 12 Hour
odpowiednie ustawienie, a nast´pnie naciÊnij
beállítást, majd az [OK] gombbal
Back
przycisk [OK], aby potwierdziç wybór i przejÊç do
megerŒsítheti az új értéket és továbbléphet
nast´pnego ustawienia.
a következŒ beállításra.
Settings: Date/Time
5
6. NaciÊnij przycisk [Back], aby zakoƒczyç
6. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a
Set Time
konfigurowanie ustawieƒ.
[Back] gombot.
6 : 39 PM
Set Date
Uwaga
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje
wyÊwietlenie poprzedniego menu.
88
DD/MM/YY
Date Format
Press Up/Down to change and
Time Format 24 Hour
OK to confirm selection
Back
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
POLISH
Konfigurowanie ustawieƒ
kamery: ustawianie daty/godziny
A videokamera beállítása:
a dátum/idŒ beállítása
Ustawianie daty
A pontos idŒ beállítása
MAGYAR
Dzi´ki wbudowanemu kalendarzowi na wyÊwietlaczu LCD jest
A beépített óra adja az idŒbélyegzŒt.
wyÊwietlana data.
Itt állíthatja be az óra idejét.
Umo˝liwia on odpowiednie ustawianie daty.
2 Mode Selection
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba
MP3
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
váltásával kapcsolja be a videokamerát,
Voice Recorder
aby w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz
majd ismét váltsa alsó állásba az
File Browser
przesuƒ go w dó∏.
üzemmódválasztót.
System Settings
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
◆ Megjelenik a Mode Selection
Back
<Wybór trybu>.
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a System
System Settings
3
System Settings <Ustawienia systemowe>,
Settings <Rendszerbeállítások> sort, majd
Display
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
nyomja meg az [OK] gombot.
Date/Time
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a
System
Date/Time <Data/Godzina>, a nast´pnie naciÊnij
Date/Time <Dátum/idŒ> sort, majd nyomja
Memory
przycisk [OK].
meg az [OK] gombot.
Back
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a
Set Date <Ustaw dat´>, a nast´pnie naciÊnij
Set Date <Dátum beállítása> sort, majd
Settings: Date/Time
przycisk [OK].
nyomja meg az [OK] gombot.
4
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] ustaw
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a
08:30:01 AM
Set Time
odpowiednio dat´, a nast´pnie naciÊnij przycisk Set Date
dátumbeállítást, majd nyomja meg az [OK]
2004/01/01
[OK].
gombot.
YY/MM/DD
Date Format
◆ Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
◆ A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval módosíthatja a
Time Format 12 Hour
odpowiednie ustawienie, a nast´pnie naciÊnij
beállítást, majd az [OK] gombbal
Back
przycisk [OK], aby potwierdziç wybór i przejÊç do
megerŒsítheti az új értéket és továbbléphet
nast´pnego ustawienia.
a következŒ beállításra.
Settings: Date/Time
5
6. NaciÊnij przycisk [Back], aby zakoƒczyç
6. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a
Set Time
konfigurowanie ustawieƒ.
[Back] gombot.
2004 / 1 / 1
Set Date
Uwaga
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje
wyÊwietlenie poprzedniego menu.
DD/MM/YY
Date Format
Press Up/Down to change and
Time Format 24 Hour
OK to confirm selection
Back
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
89
POLISH
Konfigurowanie ustawieƒ
kamery: ustawianie daty/godziny
A videokamera beállítása:
a dátum/idŒ beállítása
Ustawianie formatu daty
A dátum formátumának beállítása
W kamerze mo˝na ustawiç format wyÊwietlanej daty.
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby 2
w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz przesuƒ
go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
System Settings <Ustawienia systemowe>,
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
3
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Date/Time <Data/Godzina>, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Date Format <Format daty>, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
4
odpowiedni format, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
◆ YY/MM/DD <RR/MM/DD>: Data jest
wyÊwietlana w kolejnoÊci: Rok/Miesiàc/Dzieƒ.
◆ DD/MM/YY <DD/MM/RR>: Data jest
wyÊwietlana w kolejnoÊci: Dzieƒ/Miesiàc/Rok.
◆ MM/DD/YY <MM/DD/RR>: Data jest
wyÊwietlana w kolejnoÊci: Miesiàc/Dzieƒ/Rok. 5
6. NaciÊnij przycisk [Back], aby zakoƒczyç
konfigurowanie ustawieƒ.
Uwaga
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje
wyÊwietlenie poprzedniego menu.
90
MAGYAR
Itt a dátum megjelenési formátuma állítható be.
Mode Selection
MP3
Voice Recorder
File Browser
System Settings
Back
System Settings
Display
Date/Time
System
Memory
Back
Settings: Date/Time
Set Time
08:30:01 AM
Set Date
2004/01/01
Date Format
YY/MM/DD
Time Format
12 Hour
Back
Settings: Date/Time
Set Time
08:30:01 AM
Set Date
2004/01/01
Date Format
DD/MM/YY
Time Format
12 Hour
Back
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba
váltásával kapcsolja be a videokamerát,
majd ismét váltsa alsó állásba az
üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a System
Settings <Rendszerbeállítások> sort, majd
nyomja meg az [OK] gombot.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a
Date/Time <Dátum/idŒ> sort, majd nyomja
meg az [OK] gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Date
Format <Dátum formátuma> sort, majd
nyomja meg az [OK] gombot.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a kívánt
formátumot, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ YY/MM/DD <ÉÉ/HH/NN>: A dátum
év/hó/nap formátumban jelenik meg
(két-két számjeggyel).
◆ DD/MM/YY <NN/HH/ÉÉ>: A dátum
nap/hó/év formátumban jelenik meg
(két-két számjeggyel).
◆ MM/DD/YY <HH/NN/ ÉÉ>: A dátum
hó/nap/év formátumban jelenik meg
(két-két számjeggyel).
6. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a
[Back] gombot.
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
POLISH
Konfigurowanie ustawieƒ
kamery: ustawianie daty/godziny
A videokamera beállítása:
a dátum/idŒ beállítása
Ustawianie formatu godziny
Az idŒ formátumának beállítása
W kamerze mo˝na wybraç format wyÊwietlanej godziny.
2
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
aby w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz
przesuƒ go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
System Settings <Ustawienia systemowe>,
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
3
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Date/Time <Data/Godzina>, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Time Format <Format godziny>, a nast´pnie
naciÊnij przycisk [OK].
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
4
odpowiedni format, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
◆ 12 Hour <12-godzinny>: Czas jest wyÊwietlany
w formacie 12-godzinnym.
◆ 24 Hour <12-godzinny>: Czas jest wyÊwietlany
w formacie 24-godzinnym.
6. NaciÊnij przycisk [Back], aby zakoƒczyç
5
konfigurowanie ustawieƒ.
Itt a pontos idŒ megjelenési formátuma állítható be.
Mode Selection
MP3
Voice Recorder
File Browser
System Settings
Back
System Settings
Display
Date/Time
System
Memory
Back
Settings: Date/Time
Set Time
08:30:01 AM
Set Date
2004/01/01
Date Format
DD/MM/YY
Time Format
12 Hour
Back
Settings: Date/Time
Set Time
Uwaga
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje
wyÊwietlenie poprzedniego menu.
MAGYAR
08:30:01 AM
Set Date
2004/01/01
Date Format
DD/MM/YY
Time Format
24 Hour
Back
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba
váltásával kapcsolja be a videokamerát,
majd ismét váltsa alsó állásba az
üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a System
Settings <Rendszerbeállítások> sort, majd
nyomja meg az [OK] gombot.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a
Date/Time <Dátum/idŒ> sort, majd nyomja
meg az [OK] gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Time
Format <IdŒ formátuma> sort, majd nyomja
meg az [OK] gombot.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a kívánt
formátumot, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ 12 Hour <12-órás>: Az idŒ 12-órás
formátumban jelenik meg.
◆ 24 Hour <24-órás>: Az idŒ 24-órás
formátumban jelenik meg.
6. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a
[Back] gombot.
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
91
POLISH
Konfigurowanie ustawieƒ
kamery: konfigurowanie systemu
A videokamera beállítása:
a rendszer beállítása
Konfigurowanie funkcji automatycznego wy∏àczania (Auto Shut off)
Az Auto Shut off beállítása
Aby oszcz´dzaç energi´ lub akumulator, mo˝na u˝yç funkcji Auto
Shut off <Automatyczne wy∏àczenie>.
2
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
aby w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz
przesuƒ go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
System Settings <Ustawienia systemowe>,
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´ 3
System <System>, a nast´pnie naciÊnij przycisk
[OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Auto Shut off <Automatyczne wy∏àczenie>,
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
odpowiednie ustawienie, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
4
◆ Off <Wy∏àczony>: Anulowanie funkcji
automatycznego wy∏àczania (Auto Shut off).
◆ 5 Minutes <5 minut>: Kamera wy∏àcza si´
po 5 minutach.
6. NaciÊnij przycisk [Back], aby zakoƒczyç
konfigurowanie ustawieƒ.
Uwagi
5
✤ JeÊli kamera wy∏àczy si´ po 5 minutach,
mo˝na jà ponownie w∏àczyç i jej u˝ywaç.
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje
wyÊwietlenie poprzedniego menu.
✤ JeÊli do kamery pod∏àczony jest zasilacz, nie mo˝na
korzystaç z funkcji automatycznego wy∏àczania
(Auto Shut off). Mo˝na z niej korzystaç, tylko jeÊli w
kamerze jest zainstalowany akumulator.
92
MAGYAR
Az Auto Shut off <Automatikus kikapcsolás> funkcióval energia
takarítható meg és tovább használható akkumulátorral a kamera.
Mode Selection
MP3
Voice Recorder
File Browser
System Settings
Back
System Settings
Display
Date/Time
System
Memory
Back
Settings: System
Auto Shut off
Off
Demo
Off
Start-up
Video Mode
File No.
Series
Beep Sound
On
Settings: System
Auto Shut off
5 Minutes
Demo
Off
Start-up
Video Mode
File No.
Series
Beep Sound
On
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba
váltásával kapcsolja be a videokamerát,
majd ismét váltsa alsó állásba az
üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a System
Settings <Rendszerbeállítások> sort, majd
nyomja meg az [OK] gombot.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a System
<Rendszer> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az Auto
Shut off <Automatikus kikapcsolás> sort,
majd nyomja meg az [OK] gombot.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg az [OK] gombot.
◆ Off <Kikapcs.>: Törli az Auto Shut off
<Automatikus kikapcsolás> funkciót.
◆ 5 Minutes <5 perc>: A kamera 5 perc
elteltével magától kikapcsolódik.
6. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a
[Back] gombot.
Tudnivalók
✤ Ha 5 perc elteltével kikapcsolódott a kamera,
ismét be kell kapcsolni, ha használni szeretné.
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
✤ Az Auto Shut off <Automatikus kikapcsolás>
funkció nem mıködik, ha a kamera hálózati
tápegységre van kötve. Csak akkor mıködik,
ha a videokamerán van az akkumulátor.
POLISH
Konfigurowanie ustawieƒ
kamery: konfigurowanie systemu
A videokamera beállítása:
a rendszer beállítása
Konfigurowanie funkcji prezentacji (Demo)
A demó funkció beállítása
Funkcja Demo <Prezentacja> umo˝liwia zapoznanie si´ ze wszystkimi
funkcjami kamery. Prezentacja trwa maksymalnie 5 minut.
2
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
aby w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz
przesuƒ go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
System Settings <Ustawienia systemowe>,
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
3
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
opcj´ System <System>, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Demo <Prezentacja>, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
odpowiednie ustawienie, a nast´pnie naciÊnij 4
przycisk [OK].
◆ Off <Wy∏àczona>: Wy∏àczenie funkcji Demo
<Prezentacja>.
◆ 5 Minutes <5 minut>: Uruchomienie funkcji
Demo <Prezentacja> po 5 minutach.
◆ Play Now <Odtwarzaj teraz>: Natychmiastowe
uruchomienie funkcji Demo <Prezentacja>.
6. NaciÊnij przycisk [Back], aby zakoƒczyç
5
konfigurowanie ustawieƒ.
Uwaga
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje
wyÊwietlenie poprzedniego menu.
✤ Funkcja Demo <Prezentacja> dzia∏a tylko w trybie
Video Record <Nagrywanie filmów>.
MAGYAR
A Demo <Bemutató> funkcióval megtekinthetŒ a kamera által
támogatott összes funkció. A Demo <Bemutató> max. 5 percig fut.
Mode Selection
MP3
Voice Recorder
File Browser
System Settings
Back
System Settings
Display
Date/Time
System
Memory
Back
Settings: System
Auto Shut off
Off
Demo
Off
Start-up
Video Mode
File No.
Series
Beep Sound
On
Settings: System
Auto Shut off
Off
Demo
5 Minutes
Start-up
Video Mode
File No.
Series
Beep Sound
On
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba
váltásával kapcsolja be a videokamerát,
majd ismét váltsa alsó állásba az
üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a System
Settings <Rendszerbeállítások> sort, majd
nyomja meg az [OK] gombot.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a System
<Rendszer> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Demo
<Bemutató> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg az [OK] gombot.
◆ Off <Kikapcs.>: Kikapcsolja a Demo
<Bemutató> funkciót.
◆ 5 Minutes <5 perc>: 5 perc múlva elindítja
a Demo <Bemutató> funkciót.
◆ Play Now <Bemutató most>: Azonnal
elindítja a Demo <Bemutató> funkciót.
6. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a
[Back] gombot.
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
✤ Ha beállítja a Demo <Bemutató> funkciót, az
csak a Video Record <Videofelvétel>
üzemmódban mıködik.
93
POLISH
Konfigurowanie ustawieƒ
kamery: konfigurowanie systemu
A videokamera beállítása:
a rendszer beállítása
Ustawianie trybu rozruchu (Start-up Mode)
Istnieje mo˝liwoÊç wyboru trybu, który ma byç w∏àczany po
uruchomieniu kamery.
2
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
aby w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz
przesuƒ go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
System Settings <Ustawienia systemowe>,
3
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
System <System>, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Start-up <Uruchamianie>, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
4
odpowiednie ustawienie, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
◆ Video Mode <Tryb wideo>: Kamera jest
uruchamiana w trybie wideo.
◆ Previous Mode <Poprzedni tryb>: Kamera
jest uruchamiana w ostatnio u˝ywanym trybie.
6. NaciÊnij przycisk [Back], aby zakoƒczyç
5
konfigurowanie ustawieƒ.
Uwaga
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje
wyÊwietlenie poprzedniego menu.
94
MAGYAR
A bekapcsolás utáni üzemmód beállítása
Itt beállíthatja azt az üzemmódot, amellyel a kamera a bekapcsolás
után “indul”.
Mode Selection
MP3
Voice Recorder
File Browser
System Settings
Back
System Settings
Display
Date/Time
System
Memory
Back
Settings: System
Auto Shut off
Off
Demo
Off
Start-up
Video Mode
File No.
Series
Beep Sound
On
Settings: System
Auto Shut off
Off
Demo
Off
Start-up
Previous Mode
File No.
Series
Beep Sound
On
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba
váltásával kapcsolja be a videokamerát,
majd ismét váltsa alsó állásba az
üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a System
Settings <Rendszerbeállítások> sort, majd
nyomja meg az [OK] gombot.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a System
<Rendszer> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Start-up
<Bekapcs. után> sort, majd nyomja meg az
[OK] gombot.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg az [OK] gombot.
◆ Video Mode <Video üzemmód>: A kamera
a video üzemmódban kapcsol be.
◆ Previous Mode <ElŒzŒ üzemmód>:
A kamera a legutóbb használt üzemmódban
kapcsol be.
6. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a
[Back] gombot.
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
POLISH
Konfigurowanie ustawieƒ
kamery: konfigurowanie systemu
A videokamera beállítása:
a rendszer beállítása
Konfigurowanie funkcji numeru pliku (File No.)
A File No. funkció beállítása
W kamerze mo˝na tak ustawiç numery plików, aby by∏y kasowane podczas
ka˝dego formatowania karty pami´ci lub by by∏y dodawane rosnàco.
2
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
aby w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz
przesuƒ go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
System Settings <Ustawienia systemowe>,
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
System <System>, a nast´pnie naciÊnij przycisk 3
[OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´ File
No. <Numer pliku>, a nast´pnie naciÊnij przycisk
[OK].
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
odpowiednie ustawienie, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
◆ Series <Kolejne numery>: Pliki na kolejnych
4
kartach pami´ci sà numerowane kolejno, tj.
pierwszemu plikowi na nowej karcie pami´ci
przypisywany jest numer o 1 wi´kszy ni˝ numer
ostatniego pliku na poprzedniej karcie pami´ci.
◆ Reset <Kasowanie>: Po sformatowaniu karty
pami´ci ustawiany jest domyÊlny numer pliku
(100-0001).
6. NaciÊnij przycisk [Back], aby zakoƒczyç
konfigurowanie ustawieƒ.
Uwagi
5
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje wyÊwietlenie
poprzedniego menu.
✤ JeÊli zostanie wybrana opcja Series, ka˝demu plikowi
b´dzie przypisywany inny numer, co chroni przed ich
powielaniem.
Jest to wygodny sposób, dzi´ki któremu mo˝na
zarzàdzaç plikami na komputerze.
MAGYAR
Itt a fájlok sorszámozása állítható be folyamatosra vagy újból kezdŒdŒre
a Memory Stick cseréje vagy formázása után.
Mode Selection
MP3
Voice Recorder
File Browser
System Settings
Back
System Settings
Display
Date/Time
System
Memory
Back
Settings: System
Auto Shut off
Off
Demo
Off
Start-up
Video Mode
File No.
Series
Beep Sound
On
Settings: System
Auto Shut off
Off
Demo
Off
Start-up
Video Mode
File No.
Reset
Beep Sound
On
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a videokamerát, majd ismét váltsa
alsó állásba az üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a System
Settings <Rendszerbeállítások> sort, majd
nyomja meg az [OK] gombot.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a System
<Rendszer> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a File No.
<Fájll sorszám> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg az [OK] gombot.
◆ Series <Sorozat>: A sorszámozás folyamatos
lesz a Memory Stick kártya cseréje után; tehát
az új kártyán a kezdŒfájl száma 1-el nagyobb,
mint az elŒzŒ kártyán levŒ utolsó fájl száma.
◆ Reset <Visszaállítás>: A Memory Stick
formázása után a fájlok számozása elŒrŒl
kezdŒdik. (100-0001 lesz az elsŒ fájl száma.)
6. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a [Back]
gombot.
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
✤ A számozás Series <Sorozat> értékre állításakor
minden fájl más számot kap, hogy ne ismétlŒdjenek
a számok.
Ezt a beállítást célszerı választani, ha fájljait
számítógépen akarja kezelni.
95
POLISH
Konfigurowanie ustawieƒ
kamery: konfigurowanie systemu
A videokamera beállítása:
a rendszer beállítása
Ustawianie g∏oÊnoÊci sygna∏u dêwi´kowego
Hangjelzés beállítása
W kamerze mo˝na ustawiç dowolnà g∏oÊnoÊç sygna∏u
dêwi´kowego.
Itt a kamera által adott hangjelzés álítható be.
2
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
aby w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz
przesuƒ go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
System Settings <Ustawienia systemowe>,
3
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
System <System>, a nast´pnie naciÊnij przycisk
[OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Beep Sound <Sygna∏ dêwi´kowy>, a nast´pnie
naciÊnij przycisk [OK].
4
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
odpowiednià opcj´ dêwi´ku, a nast´pnie
naciÊnij przycisk [OK].
◆ On <W∏àczony>: Efekt dêwi´kowy jest w∏àczony.
◆ Off <Wy∏àczony>: Efekt dêwi´kowy jest
wy∏àczony.
6. NaciÊnij przycisk [Back], aby zakoƒczyç
5
konfigurowanie ustawieƒ.
Uwaga
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje
wyÊwietlenie poprzedniego menu.
✤ JeÊli s∏uchawki lub kabel audio/wideo sà pod∏àczone
do kamery, sygna∏ dêwi´kowy nie dzia∏a.
96
MAGYAR
Mode Selection
MP3
Voice Recorder
File Browser
System Settings
Back
System Settings
Display
Date/Time
System
Memory
Back
Settings: System
Auto Shut off
Off
Demo
Off
Start-up
Previous Mode
File No.
Series
Beep Sound
On
Settings: System
Auto Shut off
Off
Demo
Off
Start-up
Previous Mode
File No.
Series
Beep Sound
Off
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba
váltásával kapcsolja be a videokamerát,
majd ismét váltsa alsó állásba az
üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a System
Settings <Rendszerbeállítások> sort, majd
nyomja meg az [OK] gombot.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a System
<Rendszer> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az Beep
Sound <Hangjelzés> sort, majd nyomja
meg az [OK] gombot.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ On <Bekapcs.>: Mıködjön a hangjelzés.
◆ Off <Kikapcs.>: Ne mıködjön a
hangjelzés.
6. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a
[Back] gombot.
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
✤ Ha fülhallgató vagy video/audio kábel van a
kamerához csatlakozatava, a hangjelzés nem
mıködik.
POLISH
Konfigurowanie ustawieƒ
kamery: konfigurowanie systemu
A videokamera beállítása:
a rendszer beállítása
WyÊwietlanie informacji o wersji
A verzióadatok megtekintése
Na wyÊwietlaczu LCD mo˝na sprawdziç informacje o wersji.
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
aby w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz
przesuƒ go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2
Itt a verzióra vonatkozó adatok tekinthetŒk meg.
Mode Selection
MP3
Voice Recorder
File Browser
System Settings
Back
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
System Settings <Ustawienia systemowe>,
3
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
opcj´ Version Info <Informacje o wersji>,
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
◆ Zostanà wyÊwietlone informacje o wersji.
5. NaciÊnij przycisk [Back], aby zakoƒczyç
wyÊwietlanie informacji o wersji.
System Settings
Display
Date/Time
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
opcj´ System <System>, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
System
Back
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje
wyÊwietlenie poprzedniego menu.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a System
Settings <Rendszerbeállítások> sort, majd
nyomja meg az [OK] gombot.
Settings: System
Demo
Off
Start-up
Video Mode
File No.
Series
Beep Sound
On
Version Info
Settings: System
Uwaga
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba
váltásával kapcsolja be a videokamerát,
majd ismét váltsa alsó állásba az
üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a System
<Rendszer> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
Memory
4
MAGYAR
Demo
Samsung Elec.Off
Co. LTD
Spider 0.13
Language
English
Sep 07 2004 Tue 18:41:08
Start-up
Modecon 1.02 Previous Mode
SepSound
08 2004 00:32:48
Sys.
High
Version Info
Close
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az
Version Info <Verzióadatok> sort, majd
nyomja meg az [OK] gombot.
◆ Megjelenik a CAM verziója.
5. Az [OK] gomb megnyomásával fejezheti be
a verzióadatok kiíratását.
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
97
POLISH
Konfigurowanie ustawieƒ
kamery: konfigurowanie pami´ci
A videokamera beállítása:
a memória beállítása
Wybieranie rodzaju pami´ci
A memóriatípus kiválasztása
W kamerze mo˝na wybraç rodzaj pami´ci (pami´ç wewn´trznà opcja Internal oraz zewn´trznà - opcja Memory Stick lub Memory Stick Pro).
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby
2
w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz przesuƒ go w
dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
System Settings <Ustawienia systemowe>, a nast´pnie
naciÊnij przycisk [OK].
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
3
Memory <Pami´ç>, a nast´pnie naciÊnij przycisk
[OK].
◆ JeÊli do kamery nie w∏o˝ono karty Memory Stick,
nie mo˝na wybraç opcji External <Zewn´trzna>.
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´ Storage
Type <Rodzaj pami´ci>, a nast´pnie naciÊnij przycisk
[OK].
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
odpowiednie ustawienie, a nast´pnie naciÊnij
4
przycisk [OK].
◆ Internal <Wewn´trzna>: Pliki wideo, zdj´cia,
pliki mp3 lub pliki dêwi´kowe sà zapisywane w
pami´ci wewn´trznej.
◆ External <Zewn´trzna>: Pliki wideo, zdj´cia,
pliki mp3 lub pliki dêwi´kowe sà zapisywane w pami´ci
zewn´trznej (Memory stick lub Memory Stick Pro).
6. NaciÊnij przycisk [Back], aby zakoƒczyç
5
konfigurowanie ustawieƒ.
Uwagi
98
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje wyÊwietlenie
poprzedniego menu.
✤ DomyÊlnie jest opcja Internal <Wewn´trzna>.
✤ Po w∏o˝eniu karty pami´ci Memory Stick lub Memory Stick
Pro do kamery zostanie automatycznie wyÊwietlony ekran
wyboru rodzaju pami´ci.
MielŒtt hozzáfogna a felvételkészítéshez, válassza ki a memória típusát
(internal <beépített> vagy Memory Stick, Memory Stick Pro).
Mode Selection
MP3
Voice Recorder
File Browser
System Settings
Back
System Settings
Display
Date/Time
System
Memory
Back
Settings: Memory
Storage Type
Internal
Format
Internal
Memory Space 000MB/000MB
Back
Settings: Memory
Storage Type
External
Format
Internal
Memory Space 000MB/000MB
Back
MAGYAR
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a videokamerát, majd ismét váltsa
alsó állásba az üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a System
Settings <Rendszerbeállítások> sort, majd nyomja
meg az [OK] gombot.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Memory
<Memória> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ Az External <KülsŒ> memória csak akkor
választható, ha van a kamerában Memory Stick.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Storage Type
<Adathordozó típus> sort, majd nyomja meg az
[OK] gombot.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg az [OK] gombot.
◆ Internal <Beépített>: A video, fénykép, mp3 és
diktált szöveg fájlok a beépített memóriába kerülnek.
◆ External <KülsŒ>: A video, fénykép, mp3 és
diktált szöveg fájlok a külsŒ memóriába (Memory
stick vagy Memory stick pro) kerülnek.
6. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a [Back]
gombot.
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja, visszatér
az elŒzŒ menü.
✤ Az Internal <Beépített> az alapértelmezett beállítás.
✤ Memory Stick vagy Memory Stick Pro behelyezésekor
automatikusan megjelenik a memóriatípus kiválasztó
képernyŒje.
POLISH
Konfigurowanie ustawieƒ
kamery: konfigurowanie pami´ci
Formatowanie pami´ci
MAGYAR
A memória formázása
Pami´ç wewn´trznà i karty pami´ci Memory Stick i Memory Stick Pro
mo˝na formatowaç w celu usuni´cia wszystkich plików.
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
aby w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz
przesuƒ go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
System Settings <Ustawienia systemowe>,
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Memory <Pami´ç>, a nast´pnie naciÊnij przycisk
[OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Format <Formatowanie>, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
◆ JeÊli do kamery nie w∏o˝ono karty Memory Stick,
nie mo˝na wybraç opcji External <Zewn´trzna>.
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
odpowiednie ustawienie, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
◆ Internal <Wewn´trzna>: Formatowanie pami´ci
wewn´trznej. JeÊli zostanie wybrana funkcja
Internal <Wewn´trzna>, zostanie wyÊwietlony
komunikat z potwierdzeniem.
◆ External <Zewn´trzna>: Formatowanie pami´ci
zewn´trznej. JeÊli zostanie wybrana funkcja
External <Zewn´trzna>, zostanie wyÊwietlony
komunikat z potwierdzeniem.
6. NaciÊnij przycisk [OK], aby rozpoczàç
formatowanie.
◆ Wybierz opcj´ Cancel <Anuluj>, aby anulowaç
formatowanie.
7. NaciÊnij przycisk [Back], aby zakoƒczyç
konfigurowanie ustawieƒ.
A videokamera beállítása:
a memória beállítása
3
Az összes fájl egyszerre letörölhetŒ a beépített memória, Memory Stick
vagy Memory Stick Pro megformázásával.
System Settings
Display
Date/Time
System
Memory
Back
4
Settings: Memory
Storage Type
Internal
Format
Internal
Memory Space 000MB/000MB
Back
5
Settings: Memory
Storage Type
Internal
Format
External
Memory Space 000MB/000MB
Back
6
Uwaga
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje wyÊwietlenie
poprzedniego menu.
Settings: Memory
Internal
Storage
Are youType
sure you
want to
format the external
memory,
Format
External
all files will be erased?
Back
OK
Cancel
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a videokamerát, majd ismét váltsa
alsó állásba az üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a System
Settings <Rendszerbeállítások> sort, majd
nyomja meg az [OK] gombot.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Memory
<Memória> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Format
<Formálás> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ Az External <KülsŒ> memória csak akkor
választható, ha van a kamerában Memory Stick.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg az [OK] gombot.
◆ Internal <Beépített>: A beépített memória
formázása. Az Internal <Beépített> memória
választásakor a kamera megerŒsítést kér.
◆ External <KülsŒ>: A külsŒ memória
formázása.
Az External <KülsŒ> memória választásakor a
kamera megerŒsítést kér.
6. Nyomja meg az [OK] gombot.
◆ A Cancel <Mégse> választásakor nem történik
formázás.
7. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a [Back]
gombot.
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
99
POLISH
Konfigurowanie ustawieƒ
kamery: konfigurowanie pami´ci
A videokamera beállítása:
a memória beállítása
WyÊwietlanie informacji o iloÊci wolnego miejsca w pami´ci
A memóriahely megtekintése
Na wyÊwietlaczu LCD mo˝na sprawdziç iloÊç wolnej pami´ci i
ca∏kowità iloÊç pami´ci.
2
1. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby
w∏àczyç kamer´, po czym jeszcze raz przesuƒ
go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection
<Wybór trybu>.
5. NaciÊnij przycisk [Back], aby zakoƒczyç
konfigurowanie ustawieƒ.
Mode Selection
Voice Recorder
File Browser
System Settings
Back
System Settings
Display
Date/Time
System
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Memory <Pami´ç>, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Memory Space <Rozmiar pami´ci>.
Back
4
Settings: Memory
Storage Type
Internal
Format
External
Memory Space 000MB/000MB
Back
Uwaga
1. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba
váltásával kapcsolja be a videokamerát,
majd ismét váltsa alsó állásba az
üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection
<Üzemmódválasztás> képernyŒ.
2. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a
System Settings <Rendszerbeállítások>
sort, majd nyomja meg az [OK] gombot.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Memory
<Memória> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
Memory
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje wyÊwietlenie
poprzedniego menu.
100
100
Itt megtekinthetŒ az összes és a szabad memóriahely mérete.
MP3
2. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´ 3
System Settings <Ustawienia systemowe>,
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
MAGYAR
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Memory
Space <Memóriahely> sort.
5. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a
[Back] gombot.
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
POLISH
Konfigurowanie ustawieƒ
kamery: korzystanie z trybu USB
A videokamera beállítása: MAGYAR
az USB üzemmód használata
Przechowywanie plików w pami´ci zewn´trznej
Fájlcsere a kamera és külsŒ számítógép között
1. Pod∏àcz kamer´ do komputera za pomocà kabla USB.
1. USB-kábellel kapcsolja össze a videokamerát a számítógéppel.
2. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby w∏àczyç kamer´.
2. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával kapcsolja be a
◆ Po wykonaniu tych czynnoÊci zostanie wyÊwietlony ekran menu
kamerát.
USB.
◆ Megjelenik az USB menüválasztó
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ]
képernyŒ.
wybierz opcj´ USB 2.0 MassStorage
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az
<Pami´ç masowa USB 2.0> lub USB
<USB 2.0 MassStorage USB 2.0
1.1 MassStorage <Pami´ç masowa
külsŒ tár> vagy USB 1.1
USB 1.1>, a nast´pnie naciÊnij
MassStorage <USB 1.1 külsŒ tár>
przycisk [OK].
sort, majd nyomja meg az [OK]
◆ Komputer automatycznie rozpoznaje
gombot.
urzàdzenie USB.
◆ A számítógép automatikusan
W systemie operacyjnym Windows
felismeri az USB-eszközt.
98 Wydanie drugie sterownik USB
Windows 98SE operációs rendszer
USB Mode
mo˝na zainstalowaç r´cznie.
használatakor ehhez esetleg
4. Po zakoƒczeniu zapisu od∏àcz kabel USB.
telepíteni kell az USB
USB 2.0 MassStorage
illesztŒprogramot.
USB 1.1 MassStorage
Uwagi
4. A fájlcsere befejeztével húzza ki az USB-kábelt.
PC-Cam
Back
✤ JeÊli opcja USB 2.0 MassStorage <Pami´ç masowa
PictBridge
USB 2.0> nie dzia∏a, wybierz opcj´ USB 1.1
MassStorage <Pami´ç masowa USB 1.1>, zale˝nie
od konfiguracji komputera.
✤ Od∏àczenie kabla USB od komputera lub kamery w trakcie
przesy∏ania danych spowoduje zatrzymanie ich przesy∏ania i mo˝e
spowodowaç ich uszkodzenie.
✤ Pod∏àczanie kabla USB do komputera poprzez koncentrator USB lub
równoczeÊnie z innymi urzàdzeniami mo˝e spowodowaç konflikt;
kamera mo˝e dzia∏aç nieprawid∏owo.
W takim wypadku nale˝y od∏àczyç wszystkie urzàdzenia i spróbowaç
ponownie.
✤ Sterownik systemu Windows 98 Wydanie drugie nale˝y zainstalowaç
z dostarczonego dysku CD-ROM. Szczegó∏owe informacje na ten
temat zamieszczono na stronie 113.
✤ Pobieranie lub ∏adowanie pliku o wielkoÊci 1 GB za pomocà kabla
USB trwa ok. 30 minut.
Tudnivalók
✤
✤
✤
✤
✤ Ha az USB 2.0 MassStorage <USB 2.0 külsŒ tár>
beállítással nem mıködik a fájlcsere, válassza az USB
1.1 MassStorage <USB 1.1 külsŒ tár> beállítást.
Ha adatátvitel közben húzza ki az USB-kábelt a számítógépbŒl vagy
a kamerából, az adatátvitel leáll, és az adatok megsérülhetnek.
Ha USB hubon keresztül vagy más eszközökkel egyidejıleg
csatlakoztatja a számítógéphez a kamera USB-kábelét, az USBeszközök ütközhetnek, és helytelen adatátvitelt eredményezhetnek.
Ilyen esetekben távolítsa el az összes USB-eszközt, és csak a
videokamerát csatlakoztassa.
Windows 98SE operációs rendszer használatakor telepítse az USBillesztŒprogramot a mellékelt CD-rŒl. További részletek a 113. oldalon
találhatók.
Az USB-összeköttetésen 1 GB tartalom áttöltése kb. 30 percig tart.
101
101
POLISH
Konfigurowanie ustawieƒ
kamery: Korzystanie z trybu USB
A videokamera beállítása: MAGYAR
az USB üzemmód használata
SzybkoÊç po∏àczenia USB zale˝nie od systemu
Az USB csatlakozás sebessége (számítógépfüggŒ)
Nie gwarantuje si´ okreÊlonej szybkoÊci po∏àczenia Hi Speed USB w systemach
innych ni˝ Microsoft Windows i Apple Mac OS X i przy u˝yciu innych sterowników
ni˝ sterownik dostarczony z urzàdzeniem.
✤ Windows 98SE/ME: Full Speed USB
✤ Windows 2000: z dodatkiem Service Pack 4 - Hi Speed USB
✤ Windows XP: z dodatkiem Service Pack 1 - Hi Speed USB
✤ Mac OS X: wersja 10.3. - Hi Speed USB
Wymagania systemowe
Wymagania systemowe
(Êrodowisko Windows)
A Hi Speed USB a Microsoft(Windows) vagy Apple(Mac OS X) gépeken csak
akkor mıködik, ha a gép hardvere is támogatja.
✤ Windows 98SE/ME: Full Speed USB
✤ Windows 2000: Over Service Pack 4 - Hi Speed USB
✤ Windows XP: Over Service Pack 1 - Hi Speed USB
✤ Mac OS X: a 10.3. verzió felett - Hi Speed USB
Rendszerkörnyezet
Wymagania systemowe
(Êrodowisko Macintosh)
Windows környezet
Macintosh környezet
Minimalne
Zalecane
Ajánlott
Minimum
Ajánlott
Procesor
Pentium III, 600 MHz
Pentium 4, 2 GHz
Procesor G3 500 MHz
Procesor G4
Processzor
Pentium III, 600MHz
Pentium 4, 2GHz
G3 500MHz
G4 Processor
System
operacyjny
Windows 98 Wydanie
drugie/Windows ME
Windows 2000/XP
Mac OS 10.2
Mac OS 10,3
Operációs
rendszer
Windows 98SE/ME
Windows 2000/XP
Mac OS 10.2
Mac OS 10.3
Pami´ç
128 MB
512 MB lub wi´cej
128 MB
512 MB lub wi´cej
Memória
128MB
512MB vagy több
128MB
512MB vagy több
2 GB lub wi´cej
200 MB (tylko dla
aplikacji;
ponadto wymagany co
najmniej 1 GB wolnego
miejsca na dysku
2 GB lub wi´cej
200 MB (Csak
alkalmazásokhoz. Ezen
felül legalább 1 GB
szabad hely.)
2GB vagy több
Szabad hely a
merevlemezen
200 MB (Csak
alkalmazásokhoz.
Ezen felül legalább
1 GB szabad hely.)
2GB vagy több
IloÊç wolnego
miejsca na
dysku twardym
200 MB (tylko dla
aplikacji;
ponadto wymagany
co najmniej 1 GB
wolnego miejsca na
dysku)
800x600 punktów
Kolor 16 bitów
1024x768 punktów
Kolor 24 bity
800x600 punktów
Kolor 16 bitów
1024x768 punktów
Kolor 24 bitów
KépernyŒfelbontás
800x600 képpont
16-bites
színmélység
1024x768 képpont
24-bites
színmélység
800x600 képpont
16-bites színmélység
1024x768 képpont
24-bites színmélység
RozdzielczoÊç
USB 1.1
USB 2.0
High Speed
USB 1.1
USB 2.0 High
Speed
USB 1.1
USB 2.0 High
Speed
USB 1.1
USB 2.0 High Speed
Minimalne
USB
Zalecane
Uwagi
✤ Nie ma gwarancji, ˝e wszystkie komputery spe∏niajàce powy˝sze wymagania
b´dà dzia∏aç prawid∏owo.
✤ Komputery, do których pod∏àcza si´ kamer´ za pomocà koncentratora USB lub
karty USB, nie sà obj´te gwarancjà.
✤ Aby zainstalowaç sterownik w systemie operacyjnym Windows 2000/XP nale˝y
zalogowaç si´ jako [Administrator(administrator komputera)] (lub u˝ytkownik z
odpowiednimi uprawnieniami).
✤ JeÊli parametry komputera sà s∏abe, plik wideo mo˝e nie byç odtwarzany
prawid∏owo, a cz´sto jest zatrzymywany.
✤ JeÊli parametry komputera sà s∏abe, edycja pliku wideo mo˝e trwaç bardzo d∏ugo.
102
102
Minimum
USB
Tudnivalók
✤ Nem garantálható, hogy a fenti feltételeknek megfelelŒ számítógépek
megfelelŒen mıködnek.
✤ Az USB hub közbeiktatásával vagy USB kártya útján csatlakozó számítógépek
mıködését nem garantáljuk.
✤ Windows 2000/XP számítógép használata esetén Administrator
<rendszergazda> vagy egyenértékı jogosultsággal rendelkezŒ felhasználóként
kell bejelentkezni az illesztŒprogram telepítéséhez.
✤ Lassú vagy kis kapacitású számítógépek esetleg szakaszosan, gyakori
megállásokkal játsszák le a videofájlokat.
✤ Lassú vagy kis kapacitású számítógépeken nagyon idŒigényes lehet a
videofájlok szerkesztése.
POLISH
Konfigurowanie ustawieƒ
kamery: korzystanie z trybu USB
A videokamera beállítása: MAGYAR
az USB üzemmód használata
Korzystanie z urzàdzenia w trybie kamery komputerowej (PC Cam)
PC-kameraként való használat
Kamery mo˝na u˝ywaç jako kamery komputerowej do rozmów
internetowych na ˝ywo, wideokonferencji i innych zastosowaƒ.
1. Pod∏àcz kamer´ do komputera za pomocà
kabla USB.
2
A kamera PC-kameraként is használható videós csevegéshez,
videokonferenciázáshoz és más PC-kamera alkalmazásokhoz.
USB Mode
USB 2.0 MassStorage
1. USB-kábellel kapcsolja össze a
videokamerát a számítógéppel.
USB 1.1 MassStorage
2. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby
w∏àczyç kamer´.
◆ Po wykonaniu tych czynnoÊci zostanie
automatycznie wyÊwietlony ekran trybu USB.
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
opcj´ PC-Cam <Kamera komputerowa>, a
nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
2. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba
váltásával kapcsolja be a videokamerát.
◆ Megjelenik az USB üzemmód képernyŒ.
PC-Cam
Back
PictBridge
3
USB Mode
USB 2.0 MassStorage
USB 1.1 MassStorage
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a PC-Cam
<PC-kamera> sort, majd nyomja meg az
[OK] gombot.
PC-Cam
Back
PictBridge
Tudnivalók
Uwagi
✤ Ta funkcja wymaga zainstalowania odpowiedniego sterownika
przesy∏ania strumieniowego USB i oprogramowania.
Szczegó∏owe informacje na ten temat zamieszczono na stronie
112.
✤ Kamera mo˝e byç wykorzystywana jako kamera komputerowa,
np. podczas u˝ywania programów takich, jak Windows
Messenger. Funkcje kamery w trybie kamery komputerowej
zale˝à od zainstalowanego oprogramowania.
Informacje na temat odpowiednich programów mo˝na znaleêç w
dokumentacji.
✤ Kamera dzia∏ajàca w trybie kamery komputerowej dzia∏a z pe∏nà
pr´dkoÊcià (opcja Full Speed) z wydajnoÊcià zapewnianà przez
system Windows ME lub lepszà.
✤ E funkció csak akkor mıködik, ha a számítógépre már fel van
telepítve az USB Streaming illesztŒprogram és szoftver.
További részletek a 112. oldalon találhatók.
✤ A kamera például a Windows Messengerben használható PCkameraként. A PC-kamera használata szoftverfüggŒ.
További részletek az alkalmazott szoftvertermék
dokumentációjában találhatók.
✤ Windows ME vagy újabb operációs rendszereken a PC-Cam
Full Speed sebességgel mıködik.
103
103
POLISH
Konfigurowanie ustawieƒ
kamery: korzystanie z trybu USB
A videokamera beállítása: MAGYAR
az USB üzemmód használata
Pod∏àczanie kamery do drukarki
Nyomtatás a viedokameráról
Po pod∏àczeniu kamery do drukarki obs∏ugujàcej
protokó∏ PictBridge (sprzedawanej osobno) mo˝na
przesy∏aç zdj´cia z pami´ci wewn´trznej lub zewn´trznej
(karty Memory Stick lub Memory Stick
Pro) bezpoÊrednio do drukarki, wykonujàc jedynie kilka
prostych czynnoÊci.
2
1. Pod∏àcz kamer´ do drukarki obs∏ugujàcej protokó∏
PictBridge za pomocà kabla USB.
3
2. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby
w∏àczyç kamer´.
◆ Po wykonaniu tych czynnoÊci zostanie
automatycznie wyÊwietlony ekran trybu USB.
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
PictBridge, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´ Date
<Data>, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
4
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
On <W∏àczony> lub Off <Wy∏àczony>,
a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
6. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Copies <Kopie>, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
7. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz odpowiedni
numer, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
◆ Mo˝na wybraç numer kopii od 1 do 99.
5
8. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Print <Drukuj>, a nast´pnie naciÊnij przycisk
[OK].
USB Mode
USB 2.0 MassStorage
USB 1.1 MassStorage
PC-Cam
Back
PictBridge
USB Mode
USB 2.0 MassStorage
USB 1.1 MassStorage
PC-Cam
Back
PictBridge
PictBridge 100-0056
Date
Off
Copies
1
Print
Next Photo
Previous Photo
PictBridge 100-0056
Date
On
Copies
1
Print
Uwagi
Next Photo
Ha a kamerát (külön kapható) PictBridge-támogatással
rendelkezŒ nyomtatóhoz csatlakoztatja, a beépített
memóriáról (és a Memory Stick vagy Memory Stick
Pro memóriakártyáról) egyenesen a nyomtatóra
küldheti a képeket; ehhez mindössze néhány egyszerı
mıveletet kell elvégeznie.
1. USB-kábellel kapcsolja össze a videokamerát a
PictBridge-támogatással rendelkezŒ
nyomtatóval.
2. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a videokamerát.
◆ Megjelenik az USB üzemmód képernyŒ.
3. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a
<PictBridge> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az Date
<Dátum> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki az On
<Bekapcs.> vagy Off <Kikapcs.> értéket, majd
nyomja meg az [OK] gombot.
6. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Copies
<Példányszám> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
7. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a kívánt
példányszámot, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ A példányszám értéke 1-tŒl 99-ig terjedhet.
8. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Print
<Nyomtatás> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
Tudnivalók
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje wyÊwietlenie Previous Photo
poprzedniego menu.
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
✤ Aby wybraç poprzednie lub nast´pne zdj´cie, wybierz opcj´ Next
visszatér az elŒzŒ menü.
✤ A következŒ vagy az elŒzŒ fényképre a [ ▲ /▼ ] kapcsolóval léphet, a
<Dalej> lub Previous <Back> za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ].
Next <KövetkezŒ> vagy Previous <ElŒzŒ> érték kiválasztásával.
104
104
POLISH
5
MAGYAR
Inne informacje
5
Egyéb információk
¸àczenie kamery z innymi urzàdzeniami.......... 106
A kamera csatlakoztatása más készülékhez .. 106
Pod∏àczanie kamery do telewizora................................ 106
Pod∏àczanie kamery do magnetowidu lub
nagrywarki DVD............................................................. 107
Kopiowanie plików wideo na taÊm´ wideo.................... 108
Pod∏àczanie kamery do komputera za
pomocà kabla USB........................................................ 109
A kamera összekapcsolása tv-készülékkel ................. 106
A Kamera összekapcsolása VCR vagy
DVD felvevŒvel............................................................. 107
Videofájlok képmagnóra másolása.............................. 108
A kamera összekapcsolása számítógéppel,
USB kábel útján............................................................ 109
Instalowanie programów .................................... 110
Programok telepítése......................................... 110
Instalowanie programu Image Mixer ............................. 110
Instalowanie oprogramowania niezb´dnego
do pracy w trybie PC-Cam ............................................ 112
Instalowanie sterownika systemu Windows 98
Wydanie drugie.............................................................. 113
Az Image Mixer telepítése ........................................... 110
A PC-kamera telepítŒje .................................................112
A Windows98SE illesztŒprogram telepítŒje................. 113
Fényképek nyomtatása...................................... 115
Drukowanie zdj´ç ................................................ 115
Nyomtatás a PictBridge funkcióval .............................. 115
Fényképek nyomtatása DPOF-fájlok segítségével ..... 116
Drukowanie za pomocà funkcji PictBridge.................... 115
Drukowanie zdj´ç za pomocà plików DPOF................. 116
105
POLISH
Inne informacje: ∏àczenie
kamery z innymi urzàdzeniami
MAGYAR
Egyéb információk:
a kamera csatlakoztatása más készülékhez
Pod∏àczanie kamery do telewizora
A kamera összekapcsolása tv-készülékkel
Kamer´ mo˝na pod∏àczyç bezpoÊrednio do telewizora, aby
odtwarzaç pliki wideo na jego ekranie.
1. Pod∏àcz kabel audio/wideo do gniazda
wy audio/wideo kamery.
2. Pod∏àcz kabel audio/wideo do
zewn´trznego gniazda wejÊciowego
telewizora, dopasowujàc wtyczki
wed∏ug kolorów.
3. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w
dó∏, aby w∏àczyç kamer´.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Video
Record <Nagrywanie filmów>.
4. NaciÊnij przycisk [Back], aby
odtworzyç plik wideo w trybie Video Record
<Nagrywanie filmów>.
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] znajdê plik wideo, który
chcesz odtworzyç.
6. NaciÊnij przycisk [OK], aby odtworzyç plik wideo.
A kamera közvetlenül összekapcsolható tv-készülékkel a
videofájloknak az LCD helyett a tv-n való lejátszásához.
1. Dugja a video/audio kábelt a kamera AV
kimenet csatlakozójába.
2. Kösse az AV-kábel másik végét a tvkészülék bemeneti csatlakozójához.
Ügyeljen a dugaszok és hüvelyek
színegyezésére.
3. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba
váltásával kapcsolja be a
Connecting the Video/Audio
videokamerát.
cable directly is available
◆ Megjelenik a Video Record
<Videofelvétel készítése> képernyŒ.
4. A [Back] gomb megnyomásával állítsa be a videolejátszást a
Video Record <Videofelvétel készítése> üzemmódban.
5. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval keresse meg a lejátszani kívánt
videofájlt.
6. Az [OK] gomb megnyomásával indítsa el a kívánt videofájl
lejátszását.
Line Input
Uwagi
✤ Pliki wideo mo˝na zatrzymywaç i odtwarzaç za pomocà tego
samego przycisku, za pomocà którego odtwarza si´ je na
wyÊwietlaczu LCD kamery. (patrz strona 38).
✤ Pliku wideo nie mo˝na odtwarzaç, jeÊli kamera zosta∏a
pod∏àczona do telewizora za pomocà monofonicznego kabla
audio/wideo.
✤ JeÊli kamera zostanie pod∏àczona jednoczeÊnie do gniazda
audio/wideo i umieszczona w stacji dokujàcej, jakoÊç sygna∏u
pogarsza si´ nawet o 50%.
Pod∏àcz przewód audio/wideo tylko z jednej strony.
106
106
Tudnivalók
✤ A kamera LCD-képernyŒjén és a tv-képernyŒn ugyanazzal a
gombbal indíthatja el és állíthatja le a videofájlok lejátszását.
(Lásd a 38. oldalt.)
✤ AV mono kábelen keresztül nem játszható le a videofájl a
tv-készüléken.
✤ Ha egyidejıleg a készüléktartóról és a kameráról is rácsatlakozik
a tv-készülékre, a jelszint felére csökken.
Csak az egyikrŒl csatlakozzon.
POLISH
Inne informacje:
∏àczenie kamery z innymi urzàdzeniami
MAGYAR
Egyéb információk:
a kamera csatlakoztatása más készülékhez
Pod∏àczanie kamery do magnetowidu lub nagrywarki DVD
A kamera összekapcsolása VCR vagy DVD felvevŒvel
Kamer´ mo˝na pod∏àczyç do magnetowidu i kopiowaç nagrane pliki
na taÊm´ wideo.
A kamera képmagnóra (VCR) csatlakoztatásával a videofelvételek
szalagra rögzíthetŒk.
1. Pod∏àcz kabel audio/wideo do
gniazda wy audio/wideo kamery.
2. Pod∏àcz kabel audio/wideo do
zewn´trznego gniazda
wejÊciowego magnetowidu,
dopasowujàc wtyczki wed∏ug
kolorów.
1. Dugja a video/audio kábelt a
kamera AV kimenet csatlakozójába.
Line Input
Line Output
1 ALARM IN 2 ALARM OUT 3 ALARM RESET
4 GND 5 TRIGGER OUT
6 TAPE END OUT 7 SERIES OUT 8 GND 9 SERIES IN 10 1 SHOT REC IN
1
OUT
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IN
OUT
IN
Line Input
3. Pod∏àcz kabel audio/wideo do
wyjÊcia liniowego wideo i wejÊcia
liniowego telewizora.
4. Wybierz wejÊcie w telewizorze,
magnetowidzie lub na pilocie
telewizora.
Uwaga
✤ JeÊli telewizor nie ma wejÊcia liniowego, na jego ekranie nie
mo˝na wyÊwietlaç obrazu z kamery.
2. Kösse a video/audio kábel másik
végét a VCR bemeneti
csatlakozójához. Ügyeljen a
dugaszok és hüvelyek
színegyezésére.
3. Kösse össze egy másik
video/audio kábellel a VCR Video
Line Output kimenetét és a tv
Line Input bemenetét.
Connecting the Video/Audio
cable directly is available
4. Válassza ki a Line Input
bemenetet a TV és a VCR
készüléken közvetlenül vagy
távvezérlŒvel.
Tudnivalók
✤ Ha a tv-készüléknek nincs Line Input bemenete, a kamera
videofájljai nem nézhetŒk rajta.
107
107
POLISH
Inne informacje: ∏àczenie
kamery z innymi urzàdzeniami
MAGYAR
Egyéb információk:
a kamera csatlakoztatása más készülékhez
Kopiowanie plików wideo na taÊm´ wideo
Videofájlok képmagnóra másolása
Zapisane pliki mo˝na skopiowaç na zwyk∏à taÊm´ wideo.
Przed rozpocz´ciem nagrywania po∏àcz kamer´ i magnetowid
przewodem audio/wideo.
Felvételeit átmásolhatja videokazettára. Audio/video kábellel kösse
össze a videokamerát és a VCR-t (képmagnót).
1. W∏ó˝ czystà kaset´ wideo do magnetowidu i wybierz opcj´
Line Input <WejÊcie liniowe>.
2. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏, aby w∏àczyç
kamer´, po czym jeszcze raz przesuƒ go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection <Wybór trybu>.
3. W trybie Video <Wideo> wybierz opcj´ Play <Odtwarzanie> i
za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz odpowiedni plik
wideo (patrz strona 38).
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz plik wideo, który
chcesz skopiowaç, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
5. NaciÊnij przycisk [Record/Stop] w magnetowidzie, aby
rozpoczàç nagrywanie.
1. Helyezzen üres szalagot a VCR-be és válassza ki Line Input
<közvetlen> bemenetét.
2. A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával kapcsolja be a
CAMkordert, majd ismét váltsa alsó állásba az
üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection <Üzemmódválasztás>
képernyŒ.
3. Video üzemmódban és Play <Lejátszás> beállítással a
[ ▲ /▼ ] kapcsolóval keresse meg a kívánt videofájlt.
(Lásd a 38. oldalt.)
4. A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a másolni kívánt
videofájlt, majd nyomja meg az [OK] gombot.
5. A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a VCR [Record/Stop
<Felvétel/állj>] gombját.
Uwagi
✤ Szczegó∏owe informacje na temat pod∏àczania urzàdzeƒ
zewn´trznych znajdujà si´ instrukcji obs∏ugi telewizora lub
magnetowidu.
✤ Pliki wideo mo˝na zatrzymywaç i odtwarzaç za pomocà tego
samego przycisku, za pomocà którego odtwarza si´ je na
wyÊwietlaczu LCD kamery (patrz strona 38).
108
108
Tudnivalók
✤ KülsŒ készülékek csatlakoztatásáról további tudnivalókat a tv
vagy a VCR kezelési útmutatójában talál.
✤ A CAM LCD-képernyŒjén és a tv-képernyŒn ugyanazzal a
gombbal indíthatja el és állíthatja le a videofájlok lejátszását.
(Lásd a 38. oldalt.)
POLISH
Inne informacje:
∏àczenie kamery z innymi urzàdzeniami
MAGYAR
Egyéb információk:
a kamera csatlakoztatása más készülékhez
Pod∏àczanie kamery do komputera za
pomocà kabla USB
A kamera összekapcsolása számítógéppel,
USB kábel segítségével
Kamer´ mo˝na pod∏àczyç do komputera posiadajàcego gniazdo
USB.
Do po∏àczenia z komputerem nale˝y u˝yç dostarczonego z
zestawem kabla USB.
A kamera számítógéppel is összekapcsolható, ha van a
számítógépen USB-csatlakozó.
Számítógéphez való csatlakoztatáshoz használja a mellékelt USBkábelt.
1. UmieÊç kamer´ w stacji
dokujàcej.
1. Helyezze a videokamerát a
készüléktartóba.
2. Pod∏àcz kabel USB do portu
USB stacji dokujàcej.
2. Illessze a mellékelt USBkábelt a készüléktartó USBportjába.
3. Przesuƒ prze∏àcznik trybu
[MODE] w dó∏, aby w∏àczyç
kamer´,
po czym jeszcze raz przesuƒ
go w dó∏.
◆ Zostanie wyÊwietlony ekran Mode Selection <Wybór trybu>.
4. Pod∏àcz drugi koniec kabla do portu USB w komputerze.
3. A [Üzemmódválasztó] alsó
állásba váltásával kapcsolja
be a videokamerát, majd
ismét váltsa alsó állásba az
üzemmódválasztót.
◆ Megjelenik a Mode Selection <Üzemmódválasztás>
képernyŒ.
4. Az USB kábel másik végét csatlakoztassa a számítógép
USB portjához.
109
109
POLISH
MAGYAR
Inne informacje:
instalowanie programów
Egyéb információk: programok telepítése
Instalowanie programu Image Mixer
Az Image Mixer telepítése
Za pomocà programu Image Mixer mo˝na edytowaç zarejestrowane
filmy.
Umo˝liwia on tak˝e korzystanie z kamery jako kamery komputerowej.
A program segítségével videofájlokat szerkeszthet és használhatja
a PC-kamera funkciót is.
Windows
Windows
1. Zamknij wszystkie otwarte pliki i
foldery.
2. W∏ó˝ p∏yt´ CD z programem do
nap´du CD-ROM.
◆ Po wykonaniu tych czynnoÊci
zostanie automatycznie wyÊwietlony
ekran instalacji.
◆ W oknie dialogowym Mój komputer
otwórz okno nap´du CD-ROM i
dwukrotnie kliknij plik Iminst.exe.
1. Zárjon be minden alkalmazást.
2. Helyezze a telepítŒ CD-t a CDROM meghajtóba.
◆ Megjelenik a telepítŒ képernyŒ.
◆ Ha nem jelenne meg, a My
Computer <Sajátgép> alatt
keresse meg a CD-ROM
meghajtót és kattintson duplán
az <Iminst.exe> programra.
3. Kattintson az ImageMixer-re.
3. Kliknij opcj´ ImageMixer.
4. Válassza ki a nyelvet.
4. Wybierz j´zyk.
5. Post´puj zgodnie ze wskazówkami wyÊwietlanymi na
monitorze.
◆ Uruchom ponownie komputer, aby rozpoczàç korzystanie z
programu Image Mixer.
110
110
5. Kövesse a képernyŒn megjelenŒ utasításokat.
◆ Az Image Mixer programot a számítógép újraindítása után
használhatja.
POLISH
Inne informacje:
instalowanie programów
Macintosh
1. Zamknij wszystkie otwarte pliki i
foldery.
2. W∏ó˝ p∏yt´ CD z programem do
nap´du CD-ROM.
◆ Po wykonaniu tych czynnoÊci
zostanie automatycznie
wyÊwietlony ekran instalacji.
◆ JeÊli ekran instalacji nie zostanie
wyÊwietlony, kliknij dwukrotnie
ikon´ nap´du CD-ROM na pulpicie,
a nast´pnie kliknij dwukrotnie plik
Iminstall.
3. Kliknij opcj´ ImageMixer.
4. Wybierz j´zyk.
5. Post´puj zgodnie ze wskazówkami wyÊwietlanymi na
monitorze.
◆ Uruchom ponownie komputer, aby rozpoczàç korzystanie z
programu Image Mixer.
Uwagi
✤ JeÊli program Image Mixer nie dzia∏a prawid∏owo, nale˝y go
zainstalowaç ponownie, ale najpierw nale˝y go odinstalowaç.
Program Image Mixer nale˝y odinstalowaç w Panelu sterowania
komputera.
✤ JeÊli odtwarzany jest plik wideo w formacie MPEG4
wspó∏czynnik proporcji ekranu mo˝e nie byç odpowiedni ze
wzgl´du na rozdzielczoÊç.
✤ Po klikni´ciu opcji ImageMixer instalowane sà wszystkie
programy z p∏yty.
✤ Aby odtwarzaç pliki wideo zapisane za pomocà kamery na
komputerze, trzeba zainstalowaç program ImageMixer.
MAGYAR
Egyéb információk: programok telepítése
Macintosh
1. Zárjon be minden alkalmazást.
2. Helyezze a telepítŒ CD-t a CD-ROM
meghajtóba.
◆ Megjelenik a telepítŒ képernyŒ.
◆ Ha nem jelenne meg, kattintson
az asztalon a CD-ROM ikonjára,
majd kattintson duplán az
Iminstall-ra.
3. Kattintson az ImageMixer-re.
4. Válassza ki a nyelvet.
5. Kövesse a képernyŒn megjelenŒ utasításokat.
◆ Az Image Mixer programot a számítógép újraindítása után
használhatja.
Tudnivalók
✤ Ha az Image Mixer nem vagy hibásan települt, próbálja meg
letelepíteni, majd telepítse fel újra.
Az Image Mixer program letelepítését a számítógép Control
Panel <VezérlŒpult> segítségével végezze el.
✤ MPEG4 videofájl lejátszásakor a képernyŒn alul-felül vagy
kétoldalt üres csíkok jelentkezhetnek.
✤ Az ImageMixer-re kattintáskor a telepítŒ CD-n levŒ összes
szoftver automatikusan feltelepül.
✤ A kamerával rögzített videofájlok számítógépen való
lejátszásához telepíteni kell az Image Mixer programot.
111
111
POLISH
MAGYAR
Inne informacje:
instalowanie programów
Egyéb információk: programok telepítése
Instalowanie oprogramowania niezb´dnego do pracy w trybie PC-Cam
A PC-kamera telepítŒje
Windows
Windows
1. W∏ó˝ p∏yt´ CD z programem do nap´du CD-ROM.
1. Helyezze a telepítŒ CD-t a CD-ROM meghajtóba.
2. UmieÊç kamer´ w stacji dokujàcej, a nast´pnie pod∏àcz
stacj´ do komputera za pomocà kabla USB.
2. Helyezze a videokamerát a készüléktartóba és kösse be az
USB-kábellel.
3. Odszukaj folder G:\PC_CAM\ na dysku CD-ROM.
3. Keresse meg a CD G:\PC_CAM\ mappáját.
4. Post´puj zgodnie ze wskazówkami wyÊwietlanymi na
monitorze.
◆ JeÊli zostanie wyÊwietlony komunikat o przejÊciu testów
zgodnoÊci umo˝liwiajàcych uzyskanie logo Windows, kliknij
przycisk Dalej.
4. Kövesse a képernyŒn megjelenŒ utasításokat.
◆ Ha megjelenik a Windows Logo teszt kompatibilitás-ellenŒrzŒ
ablak, kattintson a Next <Tovább> gombra.
112
112
POLISH
MAGYAR
Inne informacje:
Instalowanie programów
Egyéb információk: programok telepítése
Instalowanie sterownika systemu Windows 98
Wydanie drugie (tylko Windows 98 Wydanie drugie).
A Windows98SE illesztŒprogram telepítése
(csak Windows98SE operációs rendszernél)
Aby u˝ywaç kamery jako dysku wymiennego w systemie Windows
98 Wydanie drugie, mo˝e byç konieczne zainstalowanie sterownika
tego systemu.
Windows98SE operációs rendszerı számítógépen a kamera csak
akkor jelenik meg cserélhetŒ meghajtóként, ha elŒbb rátelepítik a
Windows98SE illesztŒprogramot.
1. W∏ó˝ p∏yt´ CD z programem do
nap´du CD-ROM.
1. Helyezze a telepítŒ CD-t a CDROM meghajtóba.
2. UmieÊç kamer´ w stacji dokujàcej,
a nast´pnie pod∏àcz stacj´ do
komputera za pomocà kabla USB.
Komputer rozpozna kamer´, po
czym zostanie wyÊwietlone okno
dialogowe Kreator znajdowania
nowego sprz´tu.
2. Helyezze a videokamerát a
készüléktartóba és kösse be az
USB-kábellel.
A számítógép felismeri a
CAMkordert és megjelenik a
Found New Hardware <Új
hardver> varázsló.
3. Odszukaj folder G:\Storage na
dysku CD-ROM.
3. Keresse meg a CD G:\Storage\
mappáját.
4. Post´puj zgodnie ze wskazówkami wyÊwietlanymi na
monitorze.
4. Kövesse a képernyŒn megjelenŒ
utasításokat.
113
113
POLISH
Inne informacje:
∏àczenie kamery z innymi urzàdzeniami
MAGYAR
Egyéb információk:
a kamera csatlakoztatása más készülékhez
Roz∏àczanie po∏àczenia USB
A kamera lekapcsolása a számítógéprŒl
Po zakoƒczeniu przesy∏ania danych nale˝y od∏àczyç kabel USB w
nast´pujàcy sposób:
1. Wybierz ikon´ dysku wymiennego, kliknij jà prawym przyciskiem
myszy i wybierz opcj´ Safely Remove Hardware <Bezpieczne
usuwanie sprz´tu>.
2. Kliknij przycisk Zatrzymaj i od∏àcz kabel USB, gdy okno zniknie.
Az adatátvitel befejeztével a következŒ módon kell szétkapcsolni a
számítógépet és a videokamerát.
1. Jelölje ki a cserélhetŒ meghajtó ikonját, és a jobb egérgombbal
kattintson a Safely Remove Hardware <Hardver biztonságos
eltávolítása> ikonra.
2. Jelölje ki a Stop <Leállítás> pontot, és ha eltınt az elŒbukkanó
képernyŒ, húzza ki az USB kábelt.
Uwagi
✤ Od∏àczenie kabla USB od komputera lub kamery w trakcie
przesy∏ania danych spowoduje zatrzymanie ich przesy∏ania i
mo˝e spowodowaç ich uszkodzenie.
✤ Pod∏àczanie kabla USB do komputera poprzez koncentrator
USB lub równoczeÊnie z innymi urzàdzeniami mo˝e
spowodowaç konflikt; kamera mo˝e dzia∏aç nieprawid∏owo.
W takim wypadku nale˝y od∏àczyç wszystkie urzàdzenia i
spróbowaç ponownie.
✤ Kamera mo˝e dzia∏aç nieprawid∏owo nawet w zalecanym
systemie, jeÊli konfiguracja komputera jest nieprawid∏owa.
Na przyk∏ad mogà byç nieprawid∏owo odtwarzane pliki wideo.
✤ Po wybraniu opcji USB 2.0 MassStorage <Pami´ç masowa USB
2.0>, USB 1.1 MassStorage <Pami´ç masowa USB 1.1>, PCCam <Kamera komputerowa> lub PictBridge nie mo˝na
wybieraç trybów.
Od∏àcz kabel USB lub ponownie w∏àcz kamer´, aby wybraç
tryby.
✤ Po od∏àczeniu kabla USB przez 1 sekund´ b´dzie wyÊwietlany
komunikat Now refresh file list <Trwa odÊwie˝anie listy plików>.
✤ Nie wszystkie czynnoÊci opisane na stronie 102 mo˝na wykonaç
we wszystkich systemach.
114
114
Tudnivalók
✤ Ha adatátvitel közben húzza ki az USB-kábelt a számítógépbŒl
vagy a kamerából, az adatátvitel leáll, és az adatok
megsérülhetnek.
✤ Ha USB hubon keresztül vagy más eszközökkel egyidejıleg
csatlakoztatja a számítógéphez a kamera USB-kábelét, az
USB-eszközök ütközhetnek, és helytelen adatátvitelt
eredményezhetnek.
Ilyen esetekben távolítsa el az összes USB-eszközt, és csak a
kamerát dugaszolja vissza.
✤ A rendszerkörnyezet pontban található követelményeknek
megfelelŒ számítógépeknél is elŒfordulhat, hogy nem mıködnek
együtt a kamerával.
Például a videofájlok rossz minŒségben jelenhetnek meg.
✤ A USB 2.0 MassStorage <USB 2.0 háttértár>, USB 1.1
MassStorage <USB 1.1 háttértár>, PC-Cam <PC-kamera> vagy
PictBridge kiválasztása után üzemmódok már nem választhatók.
Üzemmódválasztáshoz kösse le az USB-kábelt, vagy kapcsolja
ismét be a videokamerát.
✤ Az USB-kábel lekötésekor 1 másodpercre megjelenik a Now
refresh file list <Fájllista frissítése> üzenet.
✤ A 102. oldalon említett összes feltétel teljesülése esetén sem
garantáljuk a hibátlan együttmıködést.
POLISH
Inne informacje: drukowanie zdj´ç
Egyéb információk:
fényképek nyomtatása
Drukowanie za pomocà funkcji PictBridge
Nyomtatás a PictBridge funkcióval
Dzi´ki obs∏udze protoko∏u PictBridge mo˝na
sterowaç drukarkà bezpoÊrednio za pomocà
kamery i drukowaç zapisane w niej zdj´cia.
Aby drukowaç zdj´cia bezpoÊrednio z kamery przy
pomocy funkcji PictBridge, nale˝y pod∏àczyç
kamer´ do drukarki obs∏ugujàcej protokó∏
PictBridge za pomocà kabla USB.
1. Pod∏àcz kamer´ do komputera za pomocà
kabla USB.
2. Przesuƒ prze∏àcznik trybu [MODE] w dó∏,
aby w∏àczyç kamer´.
◆ Po wykonaniu tych czynnoÊci zostanie
wyÊwietlony ekran menu USB.
3. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
PictBridge, a nast´pnie naciÊnij przycisk [OK].
4. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Copies <Kopie>, a nast´pnie naciÊnij przycisk
[OK].
5. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz
odpowiedni numer, a nast´pnie naciÊnij
przycisk [OK].
◆ Mo˝na wybraç numer kopii od 1 do 99.
6. Za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ] wybierz opcj´
Print <Drukuj>, a nast´pnie naciÊnij przycisk
[OK].
Uwagi
✤ Wybranie opcji <Back> z menu spowoduje
wyÊwietlenie poprzedniego menu.
✤ Aby wybraç poprzednie lub nast´pne zdj´cie,
wybierz opcj´ Next <Dalej> lub Previous <Back>
za pomocà prze∏àcznika [ ▲ /▼ ].
✤ Szczegó∏owe informacje na temat drukowania
zdj´ç mo˝na znaleêç w instrukcji obs∏ugi drukarki.
MAGYAR
A PictBridge-támogatással közvetlenül a kameráról
vezérelheti a nyomtatót a tárolt képek
kinyomtatásakor.
A tárolt képek PictBridge funkcióval való közvetlen
nyomtatásához USB-kábellel csatlakoztassa a
kamerát egy PictBridge-nyomtatóhoz.
2.
USB Mode
USB 2.0 MassStorage
USB 1.1 MassStorage
PC-Cam
Back
PictBridge
4.
PictBridge 100-0056
Date
Off
Copies
5
Print
Previous Photo
PictBridge 100-0056
Date
Off
Copies
5
Next Photo
Previous Photo
5.
6.
Next Photo
Print
3.
1. USB-kábellel kapcsolja össze a
videokamerát a nyomtatóval.
A [Üzemmódválasztó] alsó állásba váltásával
kapcsolja be a videokamerát.
◆ Megjelenik az USB menüválasztó képernyŒ.
A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a <PictBridge>
sort, majd nyomja meg az [OK] gombot.
A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Copies
<Példányszám> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a kívánt
példányszámot, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
◆ A példányszám értéke 1-tŒl 99-ig terjedhet.
A [ ▲ /▼ ] kapcsolóval válassza ki a Print
<Nyomattás> sort, majd nyomja meg az [OK]
gombot.
Tudnivalók
✤ Ha a menü Back <Vissza> pontját választja,
visszatér az elŒzŒ menü.
✤ A következŒ vagy az elŒzŒ fényképre a [ ▲ /▼ ]
kapcsolóval léphet, a Next <KövetkezŒ> vagy
Previous <ElŒzŒ> érték kiválasztásával.
✤ A fényképek nyomtatásával kapcsolatban további
tudnivalók a nyomtató felhasználói kézikönyvében
találhatók.
115
115
POLISH
MAGYAR
Inne informacje: drukowanie zdj´ç
Egyéb információk:
fényképek nyomtatása
Drukowanie zdj´ç za pomocà plików DPOF
Fényképek nyomtatása DPOF-fájlok segítségével
W pliku DPOF (Digital Printing Order Format) sà zdefiniowane
informacje dotyczàce wydruku poszczególnych zdj´ç oraz ich
numery na karcie pami´ci Memory Stick lub Memory Stick Pro.
Wydruki mo˝na ∏atwo wykonywaç na drukarkach obs∏ugujàcych
format DPOF lub zamówiç.
A DPOF (Digital Printing Order Format) megadja a Memory Stick
vagy Memory Stick Pro memóriakártyán levŒ fényképek
nyomtatásának módját és kért példányszámát.
A DPOF segítségével a fényképek kinyomtathatók DPOFkompatibilis nyomtatón vagy megrendelhetŒk.
Drukowanie plików DPOF z karty pami´ci Memory Stick
Memory Stick kártyán levŒ DPOF-fájlok kinyomtatása
1. Skonfiguruj informacje dotyczàce wydruku wybranego zdj´cia
(patrz strona 59).
2. W∏ó˝ kart´ pami´ci Memory Stick do drukarki fotograficznej.
3. Aby wydrukowaç zdj´cia, wykonaj odpowiednie czynnoÊci na
drukarce.
1. Állítsa be a kinyomtatandó fényképek nyomtatási adatait.
(Lásd az 59. oldalt.)
2. Illessze a Memory Stick memóriakártyát a fényképnyomtatóba.
3. Kövesse a nyomtató felhasználói kézikönyvének lépéseit.
Uwaga
✤ Szczegó∏owe informacje na temat drukowania zdj´ç mo˝na
znaleêç w instrukcji obs∏ugi drukarki.
116
116
Tudnivalók
✤ A fényképek nyomtatásával kapcsolatban további tudnivalók a
nyomtató felhasználói kézikönyvében találhatók.
POLISH
Konserwacja:
czyszczenie i konserwacja kamery
MAGYAR
Karbantartás:
a kamera tisztítása és karbantartása
Po zakoƒczeniu eksploatacji
Használat után
✤ Aby bezpiecznie przechowywaç kamer´, nale˝y wykonaç nast´pujàce
czynnoÊci:
✓ Wy∏àczyç kamer´.
✓ Wyjàç akumulator (patrz strona 19).
✓ Wyjàç kart´ pami´ci Memory Stick (patrz strona 33).
✤ Aby uniknàç uszkodzenia wyÊwietlacza LCD, nie wywieraç nadmiernej
si∏y na mechanizm.
✤ Nie upuszczaç i nie potrzàsaç kamerà.
✤ Aby przed∏u˝yç ˝ywotnoÊç kamery, nie nale˝y u˝ywaç jej w miejscach o
wysokiej wilgotnoÊci lub zakurzeniu.
✤ Nie pozostawiaç kamery w miejscach nara˝onych na dzia∏anie:
✓ nadmiernej wilgoci, pary wodnej, sadzy lub py∏u;
✓ nadmiernych wstrzàsów lub wibracji;
✓ bardzo wysokich (ponad 50°C) lub bardzo niskich (poni˝ej 0°C) temperatur;
✓ silnego pola elektromagnetycznego;
✓ Êwiat∏a s∏onecznego lub wysokiej temperatury powsta∏ej w zamkni´tym
samochodzie w upalny dzieƒ.
✤ Aby bezpiecznie u˝ywaç akumulatora, nale˝y post´powaç zgodnie z
nast´pujàcymi zaleceniami:
✓ Aby oszcz´dzaç akumulator, nale˝y wy∏àczaç kamer´ jeÊli nie jest u˝ywana.
Zu˝ycie energii akumulatora zale˝y od warunków eksploatacji.
✓ Wielokrotne rozpoczynanie i przerywanie nagrywania, cz´ste u˝ywanie
zoomu i nagrywanie w niskich temperaturach skraca rzeczywisty czas
nagrywania. Zu˝yte akumulatory nale˝y szybko utylizowaç.
✓ Zu˝ytych akumulatorów nie nale˝y wrzucaç do ognia.
Podczas ∏adowania i eksploatacji akumulator nagrzewa si´.
✓ Nie jest to objaw awarii. Akumulator ma ograniczony czas eksploatacji.
✓ JeÊli czas eksploatacji znacznie si´ skróci∏ mimo normalnego ∏adowania,
oznacza to, ˝e zbli˝a si´ koniec okresu eksploatacji akumulatora.
Wówczas nale˝y go wymieniç na nowy akumulator.
✤ Aby bezpiecznie u˝ywaç karty pami´ci Memory Stick i Memory Stick Pro,
nale˝y post´powaç zgodnie z poni˝szymi zaleceniami:
✓ Przechowywaç karty pami´ci z dala od grzejników i innych êróde∏ ciep∏a.
Nie przechowywaç kart pami´ci w pe∏nym s∏oƒcu oraz w zasi´gu pól
elektromagnetycznych.
✓ Nie w∏àczaç ˝adnych urzàdzeƒ podczas przesy∏ania danych, poniewa˝
mo˝e to spowodowaç uszkodzenie tych danych.
✓ Nale˝y cz´sto tworzyç kopie zapasowe zdj´ç na dysku twardym lub inny
trwa∏ym noÊniku pami´ci.
✓ Kart´ pami´ci nale˝y co pewien czas formatowaç.
✓ Karty pami´ci nale˝y formatowaç w kamerze. Do formatowania karty
pami´ci na komputerze nale˝y u˝ywaç programu Memory Stick Formatter
dostarczonego na p∏ycie CD z oprogramowaniem.
✤ Készüléke megóvása érdekében tartsa be az alábbi utasításokat
✓ Kapcsolja ki a videikamerát.
✓ Vegye ki belŒle az akkumulátort (lásd a 19. oldalt).
✓ Vegye ki belŒle a memóriakártyát (lásd a 33. oldalt).
✤ Bánjon finoman az LCD-képernyŒvel.
Ne erŒltesse kihajtását vagy forgatását a véghelyzeteken túl.
✤ Vigyázzon, hogy a készülék ne essen le, és ne érje ütés.
✤ Ha sokáig szeretné használni a kamerát, védje a túlzott párától és portól.
✤ Ne hagyja a kamerát a következŒ hatásoknak kitett helyeken:
✓ Túl nagy páratartalom, gŒz, korom, vagy por.
✓ ErŒs ütés vagy rezgés.
✓ Magas (50°C fölötti) vagy alacsony (0°C alatti) hŒmérséklet.
✓ ErŒs elektromágneses tér.
✓ Közvetlen napfény, vagy napsütötte autó zárt belseje.
✤ Az akkumulátort a következŒképpen óvja
✓ Bánjon takarékosan az akkumulátor energiájával.
Kapcsolja ki a kamerát, ha nem használja.
✓ Az akkumulátoros üzemidŒ a használati körülmények függvénye.
Rövidebb üzemidŒvel számolhat, ha gyakran indítja/leállítja és hideg
idŒben használja a kamerát, és ha sokat zoomol vele.
✓ A lemerült akkumulátort haladéktalanul vegye ki.
A tönkrement akkumulátort ne dobja tızbe.
✓ Töltés és használat közben melegszik az akkumulátor.
Ez nem mıködési hiba.
✓ Az akkumulátor élettartama véges.
Az akkumulátor élettartama lejárt, ha friss töltés után is csak rövid ideig
használható. Ilyenkor vegyen (elŒ) új akkumulátort.
✤ A Memory Stick és Memory Stick Pro memóriakártyát a következŒképpen
óvja
✓ Ne tartsa a memóriakártyát fıtŒtestek és más hŒforrások közelében.
Ne tegye közvetlen napfényre és elektromágneses térbe.
✓ Adatátvitel közben ne kapcsolja ki az érintett készülékeket, mert ez
adatvesztést eredményezhet.
✓ Rendszeresen készítsen biztonsági példányt képeirŒl merevlemezre vagy
más adathordozóra.
✓ A memóriakártyát rendszeresen formázza.
✓ Ne számítógépen, hanem a kamerában formázza meg a Memory Stick
vagy Memory Stick Pro kártyát. Ha mégis számítógépen akarja
megformázni, használja a mellékelt CD-n levŒ Memory Stick Formatter
<Memóriakártya-formázó> programot.
117
117
POLISH
Konserwacja:
czyszczenie i konserwacja kamery
MAGYAR
Karbantartás:
a kamera tisztítása és karbantartása
Czyszczenie korpusu kamery
Tisztítás
✤ Czyszczenie zewn´trznej cz´Êci kamery
✓ CzyÊciç zewn´trznà cz´Êç urzàdzenia mi´kkà suchà szmatkà.
Korpus nale˝y wycieraç delikatnie. Lekko pocieraç
powierzchni´ i nie wywieraç nadmiernej si∏y przy czyszczeniu.
✓ Nie naciskaç powierzchni wyÊwietlacza LCD. CzyÊciç mi´kkà
suchà szmatkà.
✓ Obiektyw czyÊciç opcjonalnà dmuchawkà w celu usuni´cia
brudu i ma∏ych zanieczyszczeƒ. Nie wycieraç soczewki
szmatkà lub palcami. W razie koniecznoÊci u˝yç papieru do
czyszczenia soczewek.
✓ Do czyszczenia nie u˝ywaç rozcieƒczalników, alkoholu lub
benzenu. Mo˝e to spowodowaç uszkodzenie elementów
wykoƒczenia.
✓ CzyÊciç tylko po wyj´ciu akumulatora i od∏àczeniu innych
êróde∏ zasilania.
Uwaga
✤ JeÊli widocznoÊç przez obiektyw jest s∏absza, nale˝y wy∏àczyç
kamer´ i nie korzystaç z niej przez ok. godzin´.
Eksploatacja wbudowanego akumulatora
✤ A videokamera külsŒ tisztítása
✓ A külsŒ felületet puha, száraz kendŒvel tisztítsa.
A készülékházat finoman törölgesse.
Ne sikálja, csak finoman törölje át a felületet.
✓ Az LCD-képernyŒ felületét nem szabad megnyomni.
Felületét puha, száraz kendŒvel tisztítsa.
✓ A lencse tisztításához használjon külön kapható légfúvót,
amivel lefújhatja róla a piszkot, szennyezŒdést.
A lencsét ne törölje az ujjával.
Szükség esetén használjon lencsetisztító papírt.
✓ A tisztításhoz ne használjon oldószert, alkoholt, benzolt vagy
benzint. Ezek felmarhatják a kamera felületét.
✓ Tisztítás elŒtt ki kell venni az akkumulátort, és le kell kötni
minden más áramforrást.
Tudnivalók
✤ Ha homályosnak tınik a lencse, kapcsolja ki és hagyja
kikapcsolva kb. 1 órán át a kamerát.
A beépített lítiumos akkucella használata
Kamera jest wyposa˝ona w akumulatorek litowy zasilajàcy pami´ç,
w której, nawet po wyj´ciu akumulatora i od∏àczeniu zasilacza,
przechowywane sà informacje o dacie i innych ustawieniach.
Akumulatorek litowy ∏aduje si´ automatycznie podczas eksploatacji
kamery.
A kamerában lítiumos akkucella van, amely a készülék dátum- és
egyéb beállításait Œrzi, ha minden más áramforrást eltávolítottak a
készülékrŒl.
Használat közben az akkucella automatikusan töltŒdik.
¸adowanie wbudowanego akumulatorka
A beépített lítiumos akkucella töltése
✤ JeÊli kamera nie jest u˝ywana, akumulatorek wy∏adowuje si´ w
ciàgu 5 dni. W takim wypadku nale˝y pod∏àczyç zasilacz sieciowy
bezpoÊrednio do kamery i w∏àczyç urzàdzenie.
Nale˝y pozostawiç je na 24 godziny. Nast´pnie nale˝y ponownie
ustawiç dat´ i skonfigurowaç inne ustawienia.
118
118
✤ Ha a kamerát egyáltalán nem használják, az akkucella 5 nap
alatt lemerül. Feltöltéséhez kapcsolja a tápegységet a
kamerához, és kapcsolja be a készüléket.
Hagyja bekapcsolva 24 órán át. Ezt követŒen ismét állítsa be a
dátumot és a többi szükséges adatot.
POLISH
Konserwacja:
czyszczenie i konserwacja kamery
MAGYAR
Karbantartás:
a kamera tisztítása és karbantartása
Korzystanie z kamery za granicà
A videokamera használata külföldön
✤ Ka˝dy kraj posiada w∏asne systemy zasilania i systemy
kodowania kolorów.
✤ Przed przystàpieniem do eksploatacji kamery za granicà
sprawdê nast´pujàce kwestie:
✤ A hálózati feszültség és a video színrendszer országonként
eltérŒ lehet.
✤ MielŒtt kamerát külföldön használná, ellenŒrizze a következŒket:
èród∏a zasilania
Hálózati feszültség
✤ Kamery mo˝na u˝ywaç z dostarczonym zasilaczem sieciowym
w ka˝dym kraju, w którym napi´cie w sieci wynosi od 100 V do
240 V przy cz´stotliwoÊci 50/60 Hz.
✤ Zale˝nie od lokalnego standardu gniazdek w razie koniecznoÊci
nale˝y u˝yç innej dost´pnej na rynku wtyczki.
✤ Kamerát a mellékelt hálózati tápegységgel bármelyik országban
vagy térségben használhatja, ahol a hálózati feszültség 100 V ~
240 V, 50/60 Hz.
✤ Szükség esetén használjon kereskedelmi forgalomban kapható
hálózati dugaszillesztŒt, a helyi fali csatlakozó aljzatok
kialakításától függŒen.
System kodowania kolorów
✤ Nagrania mo˝na obejrzeç, u˝ywajàc wbudowanego
wyÊwietlacza LCD. Aby mo˝na by∏o obejrzeç nagranie na
ekranie telewizora lub skopiowaç je na kaset´ wideo, telewizor
lub magnetowid muszà byç zgodne z systemem PAL i byç
wyposa˝one w odpowiednie gniazda Audio-wideo. W
przeciwnym razie nale˝y u˝yç osobnego urzàdzenia do zmiany
kodowania (konwerter systemu PAL-NTSC).
Színrendszer
✤ Felvételeit mindig megtekintheti a beépített LCD képernyŒn.
Ahhoz azonban, hogy felvételeit televízión tekintse meg vagy
videomagnóra másolja, PAL-kompatibilis, és megfelelŒ audio- és
videocsatlakozókkal rendelkezŒ televízió illetve videomagnó
szükséges. EllenkezŒ esetben lehet, hogy külön videoformátumátkódolót (NTSC-PAL formátum konvertert) kell használnia.
Kraje i regiony stosujàce system PAL
Australia, Austria, Belgia, Bu∏garia, Chiny, CIS, Dania, Egipt,
Finlandia, Francja, , Grecja,Arabia Saudyjska, Hiszpania, Holandia,
Hong Kong, Indie, Irak, Iran, Kuwejt, Libia, Malezja, Mauritius,
Niemcy, Norwegia, Republika S∏owacka Rumunia, Singapur,
Republika Czeska, Republika S∏owacka Syria, Szwajcaria,
Szwecja, Tajlandia, Tunezja, W´gry, Wielka Brytania itd.
PAL kompatibilis országok / régiók
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia,
Egyiptom, FÁK, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia,
Hongkong, India, Irak, Irán, Kína, Kuvait, Líbia, Magyarország,
Malajzia, Mauritius, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia,
Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szaúd-Arábia,
Szingapúr, Szíria, Szlovák Köztársaság, Thaiföld, Tunézia, stb.
Kraje i regiony stosujàce system NTSC
Ameryka Ârodkowa, Filipiny, Japonia, Kanada, Korea, Meksyk,
Tajwan, USA, Wyspy Bahama, itd.
NTSC kompatibilis országok / régiók
Amerikai Egyesült Államok, Bahama-szigetek, Fülöp-szigetek,
Japán, Kanada, Korea, Közép-Amerika, Mexikó, Tajvan, stb.
119
119
POLISH
MAGYAR
Rozwiàzywanie problemów
Hibaelhárítás
Komunikaty diagnostyczne
Öndiagnosztikai képernyŒ
Komunikat
Znaczenie
Dzia∏anie
Arról tájékoztat, hogy
TeendŒ
Brak wolnego miejsca na
zapisanie plików.
Sprawdê iloÊç wolnego miejsca w pami´ci
wewn´trznej lub na karcie pami´ci Memory Stick.
Not enough free
space
Nincs elegendŒ hely a képek
mentéséhez
EllenŒrizze a helyet a beépített memóriában vagy
a Memory Stick kártyán.
Corrupted file
Plik jest uszkodzony.
Usuƒ uszkodzony plik.
Corrupted file
Sérült a fájl
Törölje a sérült fájlt.
Paper error
Brak papieru.
Sprawdê iloÊç papieru w drukarce.
JeÊli zabrak∏o papieru, uzupe∏nij go.
Paper error
Nem elég a papír.
EllenŒrizze a papírt a nyomtatóban.
Ha kifogyott, töltsön bele.
Printer error
Papier zacià∏ si´ w drukarce.
Sprawdê, czy papier nie zacià∏ si´ w drukarce.
Wyciàgnij zaci´ty papier.
Printer error
Elakadt a papír a nyomtatóban.
EllenŒrizze, nem akadt-e el a papír a
nyomtatóban. Húzza ki a beszorult papírt.
Ink error
Niski poziom atramentu.
Sprawdê, czy nie zabrak∏o atramentu lub tonera.
Ink error
Kevés a tinta.
EllenŒrizze a tinta vagy toner szintjét.
Wrong error
Nieprawid∏owy format pliku.
Upewnij si´, ˝e plik ma format JPEG.
Wrong error
Rossz fájltípus.
EllenŒrizze, hogy JPEG típusú-e a fájl.
USB transfer
error
Wystàpi∏ b∏àd podczas
przesy∏ania danych.
Od∏àcz kabel USB i pod∏àcz go ponownie.
USB transfer
error
Hiba történt az adatátvitel
közben.
Húzza ki, majd illessze vissza az USB-kábelt.
Low battery
S∏aby akumulator.
Na∏aduj akumulator lub pod∏àcz zasilacz sieciowy.
Low battery
Lemerült az akku.
Holding the key
Przycisk Hold jest zablokowany.
Odblokuj przycisk, aby korzystaç z kamery.
Töltse fel az akkumulátort vagy csatlakoztassa a
hálózati tápegységet.
Card error
Karta pami´ci jest uszkodzona.
Sformatuj kart´ pami´ci Memory Stick lub wymieƒ
jà na nowà.
Holding the key
Be van állítva a Hold kapcsoló.
Kapcsolja ki és úgy használja a CAMkordert.
Card error
Hibás a memóriakártya vagy a
rajta levŒ fájlok.
Formázza meg vagy cserélje ki a Memory Stick
kártyát.
Not formatted
Formázza meg a
memóriakártyát.
Formázza meg a Memory Stick kártyát.
Write error
Nem lehet a memóriába írni.
EllenŒrizze a memóriahely méretét vagy formázza
meg a memóriát.
Read error
Nem lehet a memóriából olvasni. Törölje a sérült fájlt.
Not supported
format
Nem támogatott formátumú a
fájl.
Az AVI vagy JPEG fájl nem a várt formájú.
A 29. oldalon ellenŒrizze a támogatott
fájlformátumokat.
Write protected
Írásvédett a Memory Stick.
Oldja fel a Memory Stick írásvédelmét.
MPEG decoding
error
Sérült a videofájl.
Törölje a sérült fájlt.
Not formatted
Sformatuj kart´ pami´ci.
Sformatuj kart´ Memory Stick.
Write error
Wystàpi∏ b∏àd zapisu.
Sprawdê iloÊç wolnego miejsca w pami´ci lub
sformatuj kart´ pami´ci.
Read error
Wystàpi∏ b∏àd odczytu.
Usuƒ plik.
Not supported
format
Format nie jest obs∏ugiwany.
Nieobs∏ugiwany plik AVI lub JPEG. Informacje na
temat obs∏ugiwanych formatów plików
zamieszczono na stronie 29.
Write protected
Karta pami´ci jest Memory Stick
jest zabezpieczona przed
zapisem.
Odblokuj kart´ pami´ci Memory Stick.
MPEG decoding
error
Plik wideo jest uszkodzony.
Usuƒ uszkodzony plik.
✤ JeÊli problem nie zosta∏ rozwiàzany mimo zastosowania si´ do powy˝szych
wskazówek, skontaktuj si´ z najbli˝szym sprzedawcà produktów firmy Samsung
lub autoryzowanym punktem serwisowym albo pracownikiem serwisu.
Objaw
120
120
Ez látható
Not enough free
space
Mo˝liwe przyczyny
Ârodki zaradcze
Brak zasilania
Nieprawid∏owo pod∏àczone
zasilanie.
Akumulator jest roz∏adowany.
Akumulator jest zbyt zimny.
Pod∏àcz zasilacz w prawid∏owy sposób,
strona 23.
Wymieƒ akumulator na na∏adowany.
Ogrzej akumulator lub przejdê do
cieplejszego miejsca.
Data i godzina sà
nieprawid∏owe
Nie ustawiono daty i godziny.
Ustaw opcj´ DATE/TIME
<DATA/GODZINA> (patrz strony 88-89).
✤ Ha a fenti utasításokkal nem sikerül elhárítani a problémát, forduljon a
legközelebbi Samsung kereskedéshez, vagy hivatalos szervizközponthoz.
Tünet
Lehetséges okok
Intézkedés
Nincs áramellátás
Nincs áramforrás vagy rosszul
van csatlakoztatva
Lemerült az akkumulátor
Túl hideg az akkumulátor
Csatlakoztassa helyesen a hálózati
tápegységet (23. oldal)
Cserélje ki az akkumulátort
Melegítse fel, vagy vigye melegebb
helyre az akkumulátort
Rosszul van beállítva a
DATE/TIME
<DÁTUM/IDÃ>
Nincs beállítva a DATE/TIME
<DÁTUM/IDÃ>
Állítsa be a DATE/TIME <DÁTUM/IDÃ>
értékét; 88~89. oldal
POLISH
MAGYAR
Rozwiàzywanie problemów
Objaw
Mo˝liwe przyczyny
Ârodki zaradcze
OstroÊç nie ustawia si´
automatycznie
W∏àczono tryb r´cznego
ustawiania ostroÊci.
Nagranie wykonano w ciemnym
miejscu.
Na obiektywie skropli∏a si´ para.
Zmieƒ ustawienie ostroÊci na AUTO
<AUTOMATYCZNA>.
U˝yj lampy stroboskopowej lub
oÊwietl otoczenie.
PrzeczyÊç obiektyw i sprawdê
ostroÊç.
Nie mo˝na poprawnie
w∏o˝yç karty pami´ci
Memory Stick
Po∏o˝enie karty pami´ci jest
nieprawid∏owe.
CoÊ znajduje si´ w gnieêdzie karty.
W∏ó˝ kart´ w prawid∏owy sposób
(patrz strona 33).
OczyÊç gniazdo karty.
Balans kolorów zdj´cia
nie jest naturalny
Wyreguluj balans bieli.
Ustaw w∏aÊciwy balans bieli
(patrz strona 65).
Zoom cyfrowy nie dzia∏a
Zastosowano cyfrowy efekt
specjalny.
Wy∏àcz cyfrowe efekty specjalne
(patrz strona 51).
Nie mo˝na usunàç plików
zapisanych na karcie
pami´ci
Karta pami´ci jest zabezpieczona
przed zapisem.
Plik jest zablokowany.
Odsuƒ zaÊlepk´ zabezpieczajàcà
przed zapisem na karcie.
Usuƒ zabezpieczenie pliku
(patrz strona 82).
Obraz na wyÊwietlaczu
LCD jest ciemny
Otoczenie jest zbyt jasne.
Temperatura otoczenia jest zbyt
niska.
Wyreguluj jasnoÊç i kàt nachylenia
wyÊwietlacza LCD.
Niskie temperatury mogà
powodowaç ukazanie si´ ciemnego
obrazu na wyÊwietlaczu.
Nie jest to objaw awarii.
Zamknij wyÊwietlacz LCD, aby go
wy∏àczyç, lub wy∏àcz urzàdzenie,
aby je och∏odziç.
Tylna cz´Êç wyÊwietlacza
LCD jest goràca
D∏ugi czas u˝ywania wyÊwietlacza.
Nie dzia∏ajà funkcje
odtwarzania i przewijania
Wybrano tryb Photo <Aparat
fotograficzny>.
Wybierz kolejno tryb Video <Wideo>
i opcj´ Play <Odtwarzanie>.
Nie mo˝na odtworzyç
zawartoÊci karty pami´ci
(tryb Photo <Aparat
fotograficzny>)
Wybrano tryb Video <Wideo>.
Wybierz kolejno tryb Photo <Aparat
fotograficzny> i opcj´ View
<WyÊwietlanie>.
Nie mo˝na zrobiç zdj´cia
po ca∏kowitym naciÊni´ciu
przycisku
Brak wolnej pami´ci.
Karta pami´ci zosta∏a
sformatowana za pomocà innego
urzàdzenia
Usuƒ pliki z karty pami´ci.
Sformatuj kart´ pami´ci w kamerze.
W∏àcza si´ wbudowana
lampa b∏yskowa
Wy∏àczono funkcj´ lampy.
Lampa nie jest dost´pna w trybie
nagrywania.
Wybierz inny tryb lampy
(patrz strona 62).
Nie mo˝na nagrywaç
obrazu wideo
Wybrano tryb Photo
<Aparat fotograficzny>.
Wybierz tryb Video <Wideo>.
WyÊwietlacz LCD wy∏àcza
si´
Aby ograniczyç zu˝ycie energii, wyÊwietlacz LCD i
zasilanie kamery sà wy∏àczane, jeÊli przez pewien
czas (zale˝ny od trybu pracy) nie sà u˝ywane ˝adne
przyciski. Nie jest to objawem usterki.
U˝ycie dowolnego przycisku spowoduje w∏àczenie
kamery. Jednokrotne naciÊni´cie przycisku
spowoduje wykonanie przypisanej mu funkcji.
Hibaelhárítás
Lehetséges okok
Intézkedés
A fókusz nem áll be
automatikusan
Tünet
A fókusz manuális
üzemmódban van
Sötét helyen készült a felvétel
Párás a lencse
A fókuszt állítsa át AUTO-ra
Használjon stroboszkópot, vagy
világítsa ki a helyet
Tisztítsa meg a lencsét és ellenŒrizze a
fókuszt
Nem helyezhetΠbe a
Memory Stick
Rossz irányban áll a Memory
stick
Valami van a kártyanyílásban
Helyezze be megfelelŒen a
memóriakártyát (33. oldal)
Tegye szabaddá a kártyanyílást
Nem természetes a kép
színegyensúlya
Be kell állítani a
fehéregyensúlyt
Állítsa be a fehéregyensúlyt
(65. oldal)
Nem mıködik a digitális
zoom
Be van kapcsolva a digitális
speciális effektus
Kapcsolja ki a digitális speciális
effektust (51. oldal)
Nem törölhetŒk a
Memory Stick kártyán
tárolt fájlok
Védett a Memory Stick
Védett a fájl
Tolja vissza a Memory Stick védŒfülét
Szüntesse meg a fájlvédelmet
(82. oldal)
Sötétek a képek az LCD
képernyŒn
A környezet túl világos
A környezeti hŒmérséklet túl
alacsony
Állítsa be az LCD fényerejét és szögét
Kis hŒmérsékleten elsötétülhet az LCD
Ez nem mıködési hiba
Forró az LCD hátoldala
Tartósan használják az LCD-t
Zárja be az LCD-t, vagy kapcsolja ki a
kamerát, hogy lehıljön
Nem mıködik a
lejátszás, visszaléptetés
és elŒreléptetés
A Photo Mode <fotó
üzemmód> van beállítva
Válassza a Video Mode <Video
üzemmód> és a Play <Lejátszás>
beállítást
Nem játszható le a
Memory Stick (Photo
mode <fotó üzemmód>)
A Video Mode <video
üzemmód> van beállítva
Válassza a Photo Mode <Fotó
üzemmód> és a View <Megtekintés>
beállítást
Az exponálógomb teljes
lenyomásakor sem
készít képet
Nem maradt elegendΠszabad
memóriahely
Más készülékeken formázták a
memóriakártyát
Töröljön fájlokat a Memory Stick
kártyáról
A kamerában formázza meg a Memory
Stick kártyát
Nem mıködik a
beépített Light <lámpa>
A Light <lámpa> mıködése le
van tiltva
A Light <lámpa> nem
használható a felvételhez
Jelöljön ki más Light <Lámpa>
üzemmódot (62. oldal)
Nem lehet videofelvételt
készíteni
A Photo Mode <fotó
üzemmód> van beállítva
A Video Mode <Video üzemmód>
választandó
Kikapcsol az LCDképernyŒ
Használaton kívül egyes
üzemmódokban egy idŒ után
kikapcsol az LCD-képernyŒ és
a kamera. Ez nem hiba.
Bármely gomb megnyomása
bekapcsolja a képernyŒt és a kamerát.
A gomb ismételt megnyomása
mıködtetni fogja annak funkcióját.
121
121
POLISH
MAGYAR
Korzystanie z menu
Aparat
fotograficzny
Wideo
1. Record
2. Play
3. File Options
Delete
Selected
All
Cancel
Lock
Selected
All
Cancel
Copy To
Selected
All
Cancel
PB Option
Selected
All
Cancel
Back
4. Settings
Size
720
352
Quality
Super Fine
Fine
Normal
Focus
AF
MF
122
122
A menü áttekintése
White Balance
Auto
Hold
Outdoor
Indoor
Program AE
Auto
Sports
Spotlight
Sand/Snow
HS Shutter
BLC
Off
On
Effect
Off
Art
Mosaic
Sepia
Negative
Mirror
B&W
Emboss
Digital Zoom
Off
On
Back
5. Back
1. Capture
2. View
3. File Options
Delete
Selected
All
Cancel
Lock
Selected
All
Cancel
Copy To
Selected
All
Cancel
DPOF
Back
4. Settings
Size
800✕600
640✕480
Light
Auto
On
Off
Focus
AF
MF
EIS
On
Off
White Balance
Auto
Hold
Outdoor
Indoor
Program AE
Auto
Sports
Spotlight
Sand/Snow
HS Shutter
BLC
Off
On
Back
5. Back
MP3
1. Play
Options
Repeat
All
Off
One
Back
2. File Options
Delete
Selected
All
Cancel
Lock
Selected
All
Cancel
Copy To
Selected
All
Cancel
Back
3. Back
Video
1. Record
2. Play
3. File Options
Delete
Selected
All
Cancel
Lock
Selected
All
Cancel
Copy To
Selected
All
Cancel
PB Option
Selected
All
Cancel
Back
4. Settings
Size
720
352
Quality
Super Fine
Fine
Normal
Focus
AF
MF
EIS
EIS
On
Off
On
Off
fotó
White Balance
Auto
Hold
Outdoor
Indoor
Program AE
Auto
Sports
Spotlight
Sand/Snow
HS Shutter
BLC
Off
On
Effect
Off
Art
Mosaic
Sepia
Negative
Mirror
B&W
Emboss
Digital Zoom
Off
On
Back
5. Back
1. Capture
2. View
3. File Options
Delete
Selected
All
Cancel
Lock
Selected
All
Cancel
Copy To
Selected
All
Cancel
DPOF
Back
4. Settings
Size
800✕600
640✕480
Light
Auto
On
Off
Focus
AF
MF
EIS
On
Off
MP3
White Balance
Auto
Hold
Outdoor
Indoor
Program AE
Auto
Sports
Spotlight
Sand/Snow
HS Shutter
BLC
Off
On
Back
5. Back
1. Play
Options
Repeat
All
Off
One
Back
2. File Options
Delete
Selected
All
Cancel
Lock
Selected
All
Cancel
Copy To
Selected
All
Cancel
Back
3. Back
POLISH
MAGYAR
Korzystanie z menu
Zapis
g∏osu
1. Record
2. Play
3. File Options
Delete
Selected
All
Cancel
Lock
Selected
All
Cancel
Copy To
Selected
All
Cancel
PB Option
Selected
All
Cancel
Back
4. Settings
Size
720
352
Quality
Super Fine
Fine
Normal
Focus
AF
MF
Przeglàdarka plików
White Balance
Auto
Hold
Outdoor
Indoor
Program AE
Auto
Sports
Spotlight
Sand/Snow
HS Shutter
BLC
Off
On
Effect
Off
Art
Mosaic
Sepia
Negative
Mirror
B&W
Emboss
Digital Zoom
Off
On
Back
5. Back
A menü áttekintése
Ustawienia
systemowe
1. Capture
2. View
3. File Options
Delete
Selected
All
Cancel
Lock
Selected
All
Cancel
Copy To
Selected
All
Cancel
DPOF
Back
4. Settings
Size
800✕600
640✕480
Light
Auto
On
Off
Focus
AF
MF
EIS
On
Off
White Balance
Auto
Hold
Outdoor
Indoor
Program AE
Auto
Sports
Spotlight
Sand/Snow
HS Shutter
BLC
Off
On
Back
5. Back
Tryb USB
1. Play
Options
Repeat
All
Off
One
Back
2. File Options
Delete
Selected
All
Cancel
Lock
Selected
All
Cancel
Copy To
Selected
All
Cancel
Back
3. Back
diktafon
1. Record
2. Play
3. File Options
Delete
Selected
All
Cancel
Lock
Selected
All
Cancel
Copy To
Selected
All
Cancel
PB Option
Selected
All
Cancel
Back
4. Settings
Size
720
352
Quality
Super Fine
Fine
Normal
Focus
AF
MF
EIS
EIS
On
Off
On
Off
rendszerbeállítások
fájltallózó
White Balance
Auto
Hold
Outdoor
Indoor
Program AE
Auto
Sports
Spotlight
Sand/Snow
HS Shutter
BLC
Off
On
Effect
Off
Art
Mosaic
Sepia
Negative
Mirror
B&W
Emboss
Digital Zoom
Off
On
Back
5. Back
1. Capture
2. View
3. File Options
Delete
Selected
All
Cancel
Lock
Selected
All
Cancel
Copy To
Selected
All
Cancel
DPOF
Back
4. Settings
Size
800✕600
640✕480
White Balance
Auto
Hold
Outdoor
Indoor
Program AE
Auto
Sports
Spotlight
Sand/Snow
HS Shutter
BLC
Off
On
Back
5. Back
USB
üzemmód
1. Play
Options
Repeat
All
Off
One
Back
2. File Options
Delete
Selected
All
Cancel
Lock
Selected
All
Cancel
Copy To
Selected
All
Cancel
Back
3. Back
Light
Auto
On
Off
Focus
AF
MF
EIS
On
Off
123
123
POLISH
MAGYAR
Parametry techniczne
Nazwa modelu
VP-M102/VP-M105/VP-M110
System kamery
Típus
VP-M102/VP-M105/VP-M110
Rendszer
System nagrywania obrazu
Format AVI MPEG4
Video szabvány
MPEG4 AVI formátum
System fotograficzny
JPEG (DPOF, Exif 2.2)
Fénykép szabvány
JPEG (DPOF, Exif 2.2)
MP3
Odtwarzanie stereofoniczne
MP3
Sztereo lejátszás
G∏os
Nagrywanie/odtwarzanie plików WAVE
(próbkowanie 8 KHz, 16 bitów, stereo
Diktálás
WAVE fájl felvétele/lejátszása (8 kHz-es mintavétel,
Pami´ç
Pami´ç wewn´trzna/karta pami´ci Memory
Stick/karta pami´ci Memory Stick Pro
Memória
Beépített / Memory Stick / Memory Stick Pro
Felvételi idŒ/lejátszási idŒ
Lásd a 30. oldalt.
Wi´cej informacji na ten temat mo˝na znaleêç na
stronie 30.
CCD méret, képpontok száma
1/6 hüvely, 800K (max.)
Optikai zoom arány
X10
Fókusztávolság
f=2.4~24mm, f=1.8~2.4
Legkisebb szükséges
3,0 Lux
Czas nagrywania/odtwarzania
RozdzielczoÊç przetwornika
CCD w pikselach
Wspó∏czynnik zoomu optycznego
Przetwornik CCD 1/6 cala, 800 K (maks.)
X10
Ogniskowa
f=2,4-24 mm, f=1,8-2,4
OÊwietlenie minimalne
3,0 luksy
WyÊwietlacz LCD
2,0" Trans Reflective (z antyrefleksem), 210 K
Gniazda stacji dokujàcej
USB
Mini-B (USB 2.0 High Speed)
Z∏àcze kamery
Specjalne z∏àcze 22-pinowe
WyjÊcie audio/wideo
Wideo (1,0 Vp_p), Audio (-7,5 dBm 47 KΩ, stereo)
Gniazdo zasilacza sieciowego
Specjalne z∏àcze 22-pinowe
Ogólne
16-bites sztereo)
megvilágítás
LCD-képernyŒ
2,0" Transzreflektív, 210K
A készüléktartó csatlakozói
USB
Mini-B típusú (USB 2.0 High Speed)
A kamera csatlakozója
22-érintkezŒs speciális csatlakozó
AV-kimenet
Videó (1,0Vp_p), audió (-7,5dBm 47KΩ, sztereó)
Egyenáramú tápbemenet
22-érintkezŒs speciális csatlakozó
Általános
Üzemi hŒmérséklet
0°C ~ 40°C
Üzemi légnedvesség
10% ~ 80%
Áramforrás
3,8V (Li-polimeres akkumulátor),
Temperatura robocza
0°C-40°C
WilgotnoÊç robocza
10% ~ 80%
èród∏o zasilania
3,8 V (akumulator litowo-polimerowy),
4,8 V (zasilacz sieciowy)
Teljesítményfelvétel
3,0W (bekapcsolt LCD képernyŒvel)
Pobór mocy
3,0 W (przy w∏àczonym wyÊwietlaczu LCD)
Méretek (Sz x Ma x Mé)
58,8mm x 92,7mm x 26,3mm
Wymiary (W x S x D)
58,8 mm x 92,7 mm x 26,3 mm
Tömeg
150 g (a lítium-polimeres akkumulátorral együtt)
Ci´˝ar
150 g (z akumulatorem litowo-polimerowym)
Beépített mikrofon
Minden irányból egyformán érzékeny sztereó
Wbudowany mikrofon
Stereofoniczny wielokierunkowy mikrofon
elektrostatyczny
• Niniejsze dane techniczne, informacje w instrukcji ob∏uugi oraz i zewn´trzny
wyglàd tego produktu mogà byç modyfikowane dla poprawiania jego jakoÊci
bez koniecznoÊci wczeÊniejszego uprzedzania.
124
124
Mıszaki adatok
4,8V (hálózati tápegység)
kondenzátormikrofon
• A 2/1984 (III.10) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó
tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú, VP-M102, VP-M105, VP-M110
típusú videokamerák megfelelnek az alábbi mıszaki jellemzŒknek:
POLISH
MAGYAR
Parametry techniczne
VP-M102/VP-M105/VP-M110
Nazwa modelu
Z∏àcza kamery
Z∏àcze standardowe
Mıszaki adatok
VP-M102/VP-M105/VP-M110
Típus
A kamera csatlakozói
S∏uchawki
ø 3,5 stereo
WyjÊcie
Wideo (1,0 V p_p, 75 Ω),
audio/wideo Audio (-7,5 dBm 47 KΩ, stereo)
Közös csatlakozó
Fülhallgató
ø 3,5 sztereó
AV-kimenet
Videó (1,0Vp_p), audió (-7,5dBm 47KΩ, sztereó)
A készüléktartó csatlakozója
22-érintkezŒs speciális csatlakozó
22-érintkezŒs speciális csatlakozó
Z∏àcze stacji dokujàcej
Specjalne z∏àcze 22-pinowe
Egyenáramú tápbemenet
Gniazdo zasilacza sieciowego
Specjalne z∏àcze 22-pinowe
Hálózati tápegység
Zasilacz sieciowy
Hálózati feszültség
100~240V, 50/60Hz hálózat
Pràd zmienny, napi´cie 100-240 V,
Kimeneti feszültség
4,8V, 1,0A egyenfeszültség
cz´stotliwoÊç 50/60 Hz
Méretek
70mm x 30mm x 42mm
WyjÊcie zasilacza
Pràd sta∏y, napi´cie 4,8 V, 1,0 A
Tömeg
80 g (az egyenáramú kábellel együtt)
Wymiary
70mm x 30mm x 42mm
Ci´˝ar
80 g (z przewodem zasilacza)
Zasilanie
125
125
POLISH
MAGYAR
Indeks
Tárgymutató
-A-
-F-
-A-
-F-
AF <Automatyczna regulacja
ostroÊci> .......................... 46, 63
Akumulator litowopolimerowy ............................ 13
Automatyczna
ekspozycja....................... 49, 66
Automatyczne wy∏àczenie..... 92
Format ................................... 99
Fotografowanie...................... 54
Adathordozó típus ................. 98
AF .................................... 46, 63
Automatikus kikapcsolás....... 92
Fájltallózó............................... 81
Fényképek készítése ............ 54
Fehéregyensúly............... 48, 65
Fókusz............................. 46, 63
Formázás............................... 99
Funkciógomb......................... 26
-B-
JasnoÊç wyÊwietlacza ........... 86
-IImage Mixer......................... 110
Informacje o wersji ................ 97
-JBalans bieli ...................... 48, 65
BLC.................................. 50, 67
-K-
-C-
Kabel USB............................. 13
Kolor wyÊwietlacza................ 87
Czas....................................... 88
Czyszczenie i konserwacja
kamery................................. 117
-L-
-DDátum .................................... 89
Bemutató ............................... 93
Digitális zoom ........................ 52
Display gomb......................... 27
DPOF ............................ 59, 116
-HHangjelzés............................. 96
Hibaelhárítás ....................... 120
-E-
-IIdŒ.......................................... 88
Image Mixer......................... 110
Ismételt lejátszás................... 72
Lampa.................................... 62
Effektusok.............................. 51
Elektronikus
képstabilizátor ................. 47, 64
Ellenfény-kiegyenlítés ..... 50, 67
-D-
-M-
-F-
Data ....................................... 89
DPOF ............................ 59, 116
Memory Stick......................... 33
Menu ekranowe OSD............ 16
-EEfekt....................................... 51
EIS (elektroniczny stabilizator
obrazu) ............................ 47, 64
126
126
-KKezdŒ üzemmód ................... 94
Kézi fókusz ...................... 46, 63
Közelítés és távolítás ...... 37, 55
POLISH
MAGYAR
Indeks
Tárgymutató
-O-
-R-
-L-
-P-
Opcja odtwarzania................. 43
OstroÊç ............................ 46, 63
R´czna regulacja
ostroÊci ............................ 46, 63
Rozmiar pami´ci.................. 100
Rozwiàzywanie
problemów........................... 120
Lámpa.................................... 62
LCD fényerŒ .......................... 86
LCD szín................................ 87
Lejátszási beállítás ................ 43
Lítium-polimeres
akkumulátor ........................... 13
PictBridge ........................... 115
Power kapcsoló ..................... 14
Programozott automatikus
exponálás ........................ 49, 66
-PPictBridge ............................ 115
Powtarzanie odtwarzanego
utworu.................................... 72
Powi´kszanie i
pomniejszanie ................. 37, 55
Prezentacja............................ 93
Przeglàdarka plików .............. 81
Prze∏àcznik zasilania............. 14
Przycisk Display .................... 27
Przycisk funkcyjny ................. 26
Przycisk wyÊwietlania
menu...................................... 14
-SSygna∏ dêwi´kowy................. 96
-TTryb rozruchu ........................ 94
Tryb USB............................. 101
Typ pami´ci ........................... 98
Typ pami´ci ........................... 32
-MMemóriahely........................ 100
Memory Stick......................... 33
Memóriatípus......................... 32
Menu gomb ........................... 14
-TTisztítás és karbantartás,
Kamera ................................ 117
-UUSB-kábel ............................. 13
USB üzemmód .................... 101
-O-
-V-
OSD képernyŒkijelzŒ............. 16
Verzióadatok.......................... 97
-ZZoom cyfrowy ........................ 52
127
127
POLISH
MAGYAR
NINIEJSZE URZÑDZENIE ZOSTA¸O
WYPRODUKOWANE PRZEZ FIRM¢:
A VIDEOKAMERÁT GYÁRTOTTA:
ELECTRONICS
ELECTRONICS
*Strona WWW firmy Samsung Electronics
*A Samsung Electronics webhelyének címe:
United Kingdom
France
Australia
Germany
Sweden
Polska
Italia
Spain
United Kingdom
France
Australia
Germany
Sweden
Poland
Italia
Spain
http://www.samsungelectronics.co.uk
http://www.samsung.fr
http://www.samsung.com/au
http://www.samsung.de
http://www.samsung.se
http://www.samsung.com/pl
http://www.samsung.it
http://www.samsung.es
http://www.samsungelectronics.co.uk
http://www.samsung.fr
http://www.samsung.com/au
http://www.samsung.de
http://www.samsung.se
http://www.samsung.com/pl
http://www.samsung.it
http://www.samsung.es
Download PDF