Sharp | R-3A88 | เครื่องมือชีวะ

1
ตู้ควบคุมการเจริญเติบโต
GROWTH CHAMBER
MODEL NO : 610RHS
MANUFACTURER : CONTHERM SCIENTIFIC
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
07.278.01
10402
ความสามารถของครุภัณฑ์
ใช้ศึกษาการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อพืช สาหร่าย โดยควบคุมสภาวะที่เหมาะสมด้วยระบบ
Microprocessor มีประตูเปิด-ปิด 3 ด้าน ประตูชั้นในเป็นกระจก
สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆได้ เช่น อุณหภูมิขณะเปิดไฟอยู่ในช่วง 0-50 องศาเซลเซียส และเมื่อเปิด
ไฟอยู่ในช่วง 5-50 องศาเซลเซียส ความชื้นอยู่ในช่วง 40-98 เปอเซ็นต์ RH ที่ 40 องศาเซลเซียส ความสว่าง
14,000 ลักซ์
2
สามารถตั้งโปรแกรมการทางานได้ 9 โปรแกรม และตั้งเวลาในการทางานสูงสุดได้ 99 ชั่วโมง
วิธีการใช้งาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
เปิดสวิตซ์ ON ข้างตู้
กดปุ่ม Prog จนหน้าจอแสดง running preset program เพื่อเลือกตั้งค่าในการทางานของตัวเครื่อง
กดปุ่ม select ของ Temperature เพื่อทาการตั้งค่าของอุณหภูมิ
กดปุ่มลูกศรขึ้น-ลงเพื่อทาการปรับตั้งค่า parameter
กดปุ่ม select ของ Temperature เพื่อยืนยังการตั้งค่า
กดปุ่ม Prog เพื่อเลือกตั้งค่าของ Relative Humidity, Time, Light intensity ซึ่งทาได้เช่นเดียวกับการตั้งค่า
ของอุณหภูมิ
7. กดปุ่ม Prog จนหน้าจอแสดง
3
เครื่องวิเคราะห์ความชื้น
MOISTURE ANALYSER
MODEL NO : HG53
MANUFACTURER : METTLER TOLEDO
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
07.37.09
10403
ความสามารถของครุภัณฑ์
ใช้วิเคราะห์หาความชื้นในเมล็ดพันธุ์พืช หรือหาความชื้นในวัตถุที่เป็นของแข็ง ของเหลว ที่มี
น้าหนักตั้งแต่ 0.0001 - 100 กรัม โดยใช้หลอดไฮโดรเจนเป็น ตัวให้ความร้อนมีช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 30 – 200
องศาเซลเซียส ตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 – 999 นาที และสามารถต่อกับเครื่องพิมพ์ได้
4
วิธีการใช้งาน
1. เปิดเครื่องโดยการกดแป้น On/Off รอจนหน้าจอแสดงน้าหนักเป็น 0.000 g
2. ตั้งวันที่และเวลาโดยกดแป้น Menu เครื่องจะเข้าไปอยู่ในโปรแกรม Menu ของเครื่อง ให้กด Enter ไปจน
หน้าจอแสดงข้อความ TIME
- กดแป้นลูกศรขึ้นลง เพื่อตั้งเวลา แล้วกด Enter
- หน้าจอแสดงข้อความ DATE กดแป้นลูกศรขึ้นลงเพื่อตั้งวันที่ แล้วกด Enter
- กด reset
3. นาตัวอย่างใส่ลงไปในเครื่อง โดยกดแป้น ↨ Auto sample chamber จะเปิดเองโดยอัตโนมัติ
- นาถาดใส่ตัวอย่าง ประกอบเข้าใน Sample holder แล้วใส่ลงในเครื่อง
- กดแป้น ↨ เพื่อปิด Auto sample chamber แล้ว Tare น้าหนักถาดใส่ตัวอย่างให้เป็น
0.000 g โดยกดแป้น
- กดแป้น ↨ เพื่อเปิด Auto sample chamber แล้วนาตัวอย่างใส่ลงบนถาดใส่ตัวอย่างให้
ได้น้าหนักตามที่ต้องการ เกลี่ยให้ตัวอย่างกระจายทั่วถาด
- กดแป้น ↨ เพื่อปิด Auto sample chamber ขณะนี้ที่หน้าจอจะแสดงน้าหนักของ
ตัวอย่าง
4. ตั้งอุณหภูมิในการหาความชื้น ทาได้โดยกดแป้นรูปเทอร์โมมิเตอร์ สัญลักษณ์รูปเทอร์โมมิเตอร์จะ
กระพริบ กด ۸ , V จนได้อุณหภูมิตามที่ต้องการ แล้วกด Enter
5. กาหนดให้เครื่องหยุดการทางาน โดยกดแป้น
แล้วเลือกรูปแบบตามที่ต้องการ
6. กาหนดช่วงการพิมพ์ผล โดยกดแป้น เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ (ทุก 5, 10, 30 วินาที หรือ 1, 2, 10 นาที
หรือ เลือก M จะเป็นการสั่งให้พิมพ์ผลเมื่อกดสั่งเท่านั้น)
7. กด Start เครื่องจะเริ่มทางาน ระหว่าเครื่องทางานจะพิมพ์ค่าน้าหนักและเวลาการทางานของเครื่องให้
ตามที่ กาหนดไว้ และสามารถเลือกดูค่าความชื้นหรือน้าหนักขณะหาความชื้นได้ โดยกดแป้น
8. เมื่อสิ้นสุดการทางาน เครื่องจะพิมพ์ผลค่าความชื้นให้โดยอัตโนมัติ
5
เครื่องบดเมล็ดพันธุ์พืช
SEED CRUSHER
MODEL NO : MFC
MANUFACTURER : IKA LABORTECHNIK
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
03.53.01
10403
ความสามารถของครุภัณฑ์
ใช้บดเมล็ดพันธุ์พืชโดยใช้การหมุนของมอเตอร์
สามารถปรับระดับความเร็วในการบดได้
6
วิธีการใช้งาน
1.
2.
3.
4.
5.
เสียบปลั๊ก
ใส่หลอดสาหรับรองรับเมล็ดพันธุ์พืชที่บดเสร็จแล้ว
ใส่เมล็ดพืชลงในช่องใส่เมล็ดเพื่อทาการบด แต่ยังไม่เปิดช่องที่ให้เมล็ดหล่นลงในเครื่องบด
เปิดสวิทซ์ on และตั้งความเร็วในการบดโดยการหมุนตรงแป้นสีดาด้านข้าง
เปิดช่องเครื่องบดโดยการดึงเหล็กคั่นออก เมล็ดพืชจะตกลงไปในเครื่องบด เครื่องจะบดเมล็ดพืชจน
ละเอียดและจะตกลงไปในหลอดสาหรับรองรับเมล็ดพืชที่บดเสร็จแล้ว
6. เมื่อบดเมล็ดพืชเสร็จแล้ว หมุนปรับปุ่มความเร็วในการบดให้ลดลงจนหยุดแล้วจึงปิดสวิทซ์และดึงปลั๊ก
ออกทุกครั้ง
7. ทาความสะอาดเครื่องบดทุกครั้งหลังการใช้งาน
7
เครื่องนับเมล็ด
SEED COUNTER
MODEL NO : CH-8606
MANUFACTURER : METTLER TOLEDO
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
03.62.01
10403
ความสามารถของครุภัณฑ์
สามารถนับจานวนเมล็ดพันธุ์ที่น้าหนักสูงสุดได้ 60 กิโลกรัม ใช้กับเมล็ดพันธุ์พืชได้หลายขนาด
8
วิธีการใช้งาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
เสียบปลั๊กแล้วเปิดสวิทซ์ on
รอจนหน้าจอปรากฏ 0.00 kg
นาภาชนะสาหรับใส่เมล็ดพันธุ์วางบนจานชั่งแล้วกดปุ่ม  0 
นาเมล็ดพันธุ์ที่รู้จานวน เช่น 50 เมล็ด หรือ 100 เมล็ด ใส่ลงในภาชนะ
กดปุ่ม F แช่ไว้จนหน้าจอปรากฏ rEF ตามด้วยค่าจานวน เช่น rEF 10
ตั้งค่าจานวนเมล็ดที่วางอยู่บนจานชั่ง (เช่น 50 หรือ 100) แล้วกดปุ่ม  0  จนถึงค่าที่ต้องการ แล้ว
กดปุ่ม [
ที่หน้าจอจะปรากฏจานวนเมล็ดพันธุ์
นาภาชนะสาหรับใส่เมล็ดพันธุ์วางบนจานชั่ง
นาเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการนับจานวนใส่ลงภาชนะที่วางอยู่บนจานชั่ง
จะปรากฏจานวนเมล็ดพันธุ์ที่หน้าจอ
ถ้าต้องการนับจานวนต่อไป ให้ย้อนกลับไปทาข้อที่ 8-10
หมายเหตุ - เมล็ดพันธุ์ที่นามาต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน
- เมื่อเปลี่ยนชนิดหรือขนาดของเมล็ดพันธุ์ ต้องตั้งค่าใหม่ (ทาตั้งแต่ข้อ 2-10)
- หากต้องการออกไปใช้เป็นเครื่องชั่งให้กดปุ่ม F หน้าจอจะปรากฏ 0.00 kg
9
เครื่องวิเคราะห์เมล็ดพืช
MOISTURE DETERMINATION BALANCE
MODEL NO : FD-600
MANUFACTURER : KETT
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
07.277.01
10403
ความสามารถของครุภัณฑ์
ใช้วิเคราะห์หาความสมบูรณ์ของเมล็ดพืช พร้อมทั้งชั่งน้าหนักเมล็ดพันธุ์ แสดงเป็นทศนิยม 2
ตาแหน่ง โดยใช้แสง Infrared ในการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์
- สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 50 – 180 องศาเซลเซียส
10
- ตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 – 59 นาที
วิธีการใช้งาน
1. เสียบปลั๊ก
2. เปิดสวิทซ์ on ที่ปุ่มด้านข้างของตัวเครื่อง
3. หน้าจอแสดงผลปรากฏตัวเลขระดับอุณหภูมิ เวลาที่ตั้งไว้ และน้าหนักของเมล็ดก่อนชั่ง (0.00 g) ซึ่งเป็น
การเตรียมพร้อมการใช้งาน
4. เทเมล็ดพืชที่จะวิเคราะห์ลงในจานรองของตัวเครื่อง
5. หน้าจอจะแสดงน้าหนักของเมล็ดพันธุ์
6. กดปุ่ม start เครื่องจะเริ่มทางาน
7. เมื่อเครื่องทางานครบตามเวลาที่ตั้งไว้ จะมีเสียงเตือนและจอแสดงผลเปอร์เซนต์ ความชื้นของเมล็ดพันธุ์
8. จากนั้นให้กดปุ่ม Tare มาสู่หน้าจอแสดงผลปกติ
9. เมื่อใช้งานเสร็จ ปิดสวิตซ์เครื่อง Off และถอดปลั๊กให้เรียบร้อย
11
เครื่องวัดความเป็นกรดด่างและการนาไฟฟ้า
pH METER AND CONDUCTOMETER
MODEL NO : 4330
MANUFACTURER : JANWAY LIMIITED
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
07.294.02
10403
ความสามารถของครุภัณฑ์
สามารถวัดค่าความเป็นกรดด่างของสารละลาย โดยใช้ Electrode สามารถวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ 0-14
ที่ อุณหภูมิ -5 ถึง 105 องศาเซลเซียส และสามารถวัดค่าการนาไฟฟ้าพร้อมกัน โดยใช้ Electrode สาหรับวัด
การนาไฟฟ้า
12
วิธีการใช้งาน
การวัดความเป็นกรดด่าง
1. เลือกช่วง pH โดยกดปุ่ม MODE จอจะแสดงค่าของ pH ที่วัดโดยทันทีตามค่า standardization ที่ได้ทา ไว้
แล้ว ถ้าต้องการทา standardization ใหม่ให้กดปุ่ม CAL
2. หลังจากล้าง electrode ด้วยน้ากลั่น แล้วจุ่มไว้ในสารละลาย ตัวอย่างแล้วอ่านค่าจากจอ
3. ล้าง electrode ทุกครั้งด้วยน้ากลั่นหลังจากใช้แล้วและแช่ไว้ในสารละลาย 3 – 4 M KCL
การวัดค่า mV
เลือกช่วง mV โดยกดปุ่ม MODE
หลังจากล้าง electrode ด้วยน้ากลั่นแล้ว จุ่มลงในสารละลายที่ต้องการวัดแล้วอ่านค่าจากจอ
ล้าง electrode ทุกครั้งด้วยน้ากลั่นหลังจากใช้แล้วและเก็บโดยการจุ่มในสารละลาย 3 – 4 M KCl
Conductivity Measurement (การวัดค่าความเหนี่ยวนาไฟฟ้า)
1. เลือกช่วง conductivity โดยกดปุ่ม MODE แล้วกดปุ่ม CAL
2. ล้าง electrode ด้วยตัวอย่างก่อนแล้วจึงจุ่มลงในตัวอย่าง
3. อ่านค่าจากจอ (ต้อง compensate อุณหภูมิอ้างอิงเสมอ) ด้วยคุณสมบัติของ auto ranging จะให้ค่าตัวเลข
พร้อมกับหน่วยแสดงออกที่จอ
4. ล้าง cell ทุกครั้งด้วยน้ากลั่นหลังจากใช้แล้วและเก็บโดยการจุ่มไว้ในน้ากลั่น
13
เครื่องวิเคราะห์ความขุ่น
TUBIDITY
MODEL NO : 2100N
MANUFACTURER : HACH
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
07.236.01
10403
ความสามารถของครุภัณฑ์
ใช้วิเคราะห์หาความขุ่นของน้าโดยใช้หลักการหักเหของแสง ใช้สารละลายฟอร์มาซีนเป็น
สารละลายมาตรฐานในการวิเคราะห์ที่ระดับ 20 200 1,000 และ 4,000 NTU ตามลาดับ
สามารถเลือกหน่วยในการวัดได้ 3 แบบ ได้แก่ NTU EBC และ NEPH
14
สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ได้
วิธีการใช้งาน
1. ก่อนทาการวัดความขุ่นให้เปิดเครื่องเพื่ออุ่นเครื่องเป็นเวลานาน 30 นาที
2. เตรียมตัวอย่างสาหรับวัด โดยนาตัวอย่างน้ามาประมาณ 30 ml เติมลงใน sample cell
3. ปิดฝา sample cell และหยด sillicone oil ลงไป 1 หยด ใช้ผ้าเช็ดข้างหลอด sample cell เพื่อทาความ
สะอาดภายนอกเซลวัด
4. นาตัวอย่างที่บรรจุอยู่ภายใน sample cell ใส่ลงในช่องวัดตัวอย่าง จากนั้นปิดฝาเครื่อง
5. เลือกช่วงในการวัดเป็น manual หรือ autometic range โดยกดปุ่ม Range
6. เลือกการหาค่าเฉลี่ยของการวัดโดยกดปุ่ม SIGNAL AVG
7. เลือก detector ในการวัดกดปุ่ม RATIO (ซึ่งถ้าค่าความขุ่น40 NTU ให้เลือก RATIO ON)
8. เลือกหน่วยในการวัด (NTU, EBC, NEPH) โดยกดปุ่ม UNIT EXIT
9. เมื่อเลือกฟังก์ชั่นจากข้อ 5-8 ครบแล้ว กดปุ่ม ENTER อ่านค่าความขุ่นของตัวอย่าง
15
วิธีการทา Calibration
โดยจะทาการ Calibration ที่ความขุ่น 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU โดย Turbidimeter Model
2100 AN จะมี Stock Formazin standard ที่ความขุ่น 4000 NTU และ 5000 NTU (เป็น Accurac ไม่สามารถ
นามาทาการเจื อจางได้ ) โดยจะต้องทาการเตรียม standard ที่ความขุ่น 20, 200, 1000 NTU จาก Stock
Formazin standard 4000 NTU
หมายเหตุ น้ากลั่นที่นามาเจือจาง ควรมีความขุ่นไม่เกิน 0.5 NTU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
นา USEPA filter module ใส่ลงในช่อง Filter
กด CAL ไฟจะกระพริบบนปุ่ม CAL จะปรากฏค่า 00 บนจอขนาดเล็ก
นาน้ากลั่นที่จะใช้เตรียม Standard เติมลงใน sample cell 30 ml เช็ดภายนอกขวดให้แห้ง
วาง sample cell ลงในช่องใส่สารตัวอย่าง
กด Enter เครื่องจะทาการนับเวลาจาก 60 ถึง 0 วินาที และทาการวัดความขุ่น
จอจะปรากฏค่า 20 NTU และ standard number เป็น 01 นา sample ออกจากช่องใส่สารตัวอย่าง
จากนั้นนา Standard Formazin ที่เตรียมไว้ 20 NTU เติมลงใน sample cell 30 ml เช็ดภายนอกด้วย
Silicone oil 1 หยด และนา sample cellใส่ลงในช่องใส่ตัวอย่าง ปิดฝา
กด Enter เครื่องจะทาการ Calibrate โดยทาการนับเวลาจาก 60 ถึง 0 วินาที จากนั้นจอปรากฏ 200 NTU
และ standard number เป็น 02 นา sample cell ออกจากช่องใส่ตัวอย่าง
จากนั้นนา Standard Formazin ที่ความขุ่น 200, 1000, 4000, 7500 NTU ไปวัดโดยทาตามขั้นตอนจาก 7
และ 8
เมื่อทาการ Calibrate จนครบ standard ที่ 7500 NTU บนจอขนาดเล็กจะปรากฏ Standard number เป็น
00 และปรากฏค่าความขุ่นของน้ากลั่นที่ใช้เจือจาง
กด CAL เป็นการสิ้นสุดการทา Calibrate ของเครื่อง
16
เครื่องลดความชื้น
DESICCATOR CABINET
MODEL NO : AUTO C-3W
MANUFACTURER : SANPLATEC CROP.
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
07.292.01
10403
17
ความสามารถของครุภัณฑ์
เครื่องลดความชื้น ประตูเปิดด้านหน้า ขนาด 305 x 305 x 457 มิลลิเมตร ชั้นปรับระดับได้ 4 ชั้น
ทางานโดยใช้พัดลมดูดอากาศจากภายในสู่ภายนอก ใช้เก็บสารเคมีหรือวัตถุที่ ป้องกันฝุ่นละอองและควบคุม
ความชื้นโดยเฉพาะ
วิธีการใช้งาน
1. เสียบปลั๊ก เครื่องจะทางาน โดยไฟที่ตาแหน่ง Dehe (สีเขียว) , Dry (สีแดง) จะสว่างขึ้น
2. ใส่สารหรือสิ่งที่ต้องการลดความชื้นโดยเปิดล็อคประตูด้านหน้าของตู้
3. เมื่อใช้งานเสร็จปิดเครื่องและถอดปลั๊กให้เรีย บร้อย
18
ตู้บ่ม BOD
BOD INCUBATOR
MODEL NO : 352602
MANUFACTURER : HOTPACK
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
07.175.02
10403
19
ความสามารถของครุภัณฑ์
ควบคุมการทางานด้วยระบบ Microprocessor สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ตามต้องการ
- อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้ได้ 60 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิต่าสุดที่ใช้ได้ -10 องศาเซลเซียส
วิธีการใช้งาน
1. เลือกเปิดเครื่องใช้งานที่ปุ่ม Power ซึ่งมี 3 ตาแหน่ง คือ
- ‚ HIGH‛ เมื่อต้องการใช้งานที่อุณหภูมิระหว่าง 37C - 50C
- ‚ LOW‛ เมื่อต้องการใช้งานที่อุณหภูมิระหว่าง 5C - 37C
- ‚ OFF‛ ปิดเครื่อง
2. ตั้งอุณหภูมิตามต้องการที่ส่วนควบคุมอุณหภูมิโดยมีวิธีดังนี้
- กดปุ่ม MODE DISPLAY บรรทัดล่างแสดง SP1 พร้อมกันนี้ ค่าที่แสดงที่ DISPLAY บรรทัดบน จะ
เป็นอุณหภูมิที่ตั้งไว้เดิม
- กดปุ่มเพิ่มขึ้น  หรือปุ่มลดลง  เพื่อตั้งค่าของอุณหภูมิที่ต้องการใช้งาน
- เมื่อได้ค่าอุณหภูมิตามที่ต้องการใช้งานให้กดปุ่ม ‚ENTER‛ เพื่อให้เครื่องทางานตามที่ตั้งไว้
- กดปุ่ม MODE DISPLAY บรรทัดล่างแสดง SP2 พร้อมกันนี้ ค่าที่แสดงที่ DISPLAY บรรทัดบน จะ
เป็นค่า SAFETY ของอุณหภูมิซึ่งไม่ควรแก้ไขเพราะจะทาให้การทางานของเครื่องผิดพลาด
3. ปุ่ม ‚ DEFROST ‛ ประกอบด้วยตาแหน่ง
- ‚ON‛ กรณีที่ใช้งานเครื่องที่อุณหภูมิต่ากว่า 10C หรือ ตัวอย่างที่นามาใช้งานทาให้เกิดความชื้น
ภายในตู้สูง เช่น ตัวอย่างที่เป็นน้า ซึ่งเครื่องจะทางานเองโดยอัตโนมัติ จะทาการละลายน้าแข็งทุก 8
ชั่วโมง
- ‚OFF‛ กรณีที่ไม่ใช้งาน ‚ DEFROST ‛
หมายเหตุ
เมื่อเปิดเครื่องใช้งาน จะมีการระบายความร้อนของระบบความเย็นที่ด้านข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน จึงไม่ควร
นาสิ่งของไปวางไว้ใกล้หรือติดกับด้านข้างของตัวตู้
20
กล้องจุลทรรศน์สองตา
BINOCULAR MICROSCOPE
MODEL NO : ALPHAPHOT-2 YS2-H
MANUFACTURER : NIKON
หมายเลขครุภัณฑ์
07.02.90-94
ใช้ประจาห้อง
10404
21
ความสามารถของครุภัณฑ์
ใช้ศึกษาองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ศึกษาเซลล์ โครงสร้างต่างๆในเซลล์ เนื้อเยื่อพืช และสัตว์
มีกาลังขยาย 40 100 400 และ 1,000 เท่า
วิธีการใช้งาน
การวางตัวอย่างบนแท่นวาง
1. วางแผ่นแก้วสไลด์ที่มีตัวอย่างอยู่บนแท่นวางโดยให้แผ่นแก้วปิดหันหน้าขึ้น แล้วหนีบไว้โดยที่ยึดตัวอย่าง
2. ปรับความสว่างโดยใช้ปุ่มปรับความสว่าง สีของแสงจะเปลี่ยนเมื่อความสว่างเปลี่ยนไป หากความสว่างลดลงโดยการ
ปรับลดแรงดันไฟฟ้า แสงจะมีสีออกแดง และหากความสว่างเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มแรงดันไฟฟ้า แสงจะมีสีออกน้าเงิน
ปรับโฟกัสและจุดศูนย์กลางของเลนส์รวมแสง จนกระทั่งแสงที่ผ่านเลนส์รวมแสงไปปรากฏอยู่บน
ตัวอย่างได้ตาแหน่งพอดี (อยู่ตรงกลางของแนวทางเดินแสง)
1. โฟกัสบนตัวอย่างโดยใช้เลนส์วัตถุขนาด 10 เท่า
2. ปิดไดอะแฟร็มสนามให้มีขนาดเล็กที่สุด
3. หมุนปุ่มปรับโฟกัสของเลนส์รวมแสงจนกระทั่งภาพของไดอะแฟร็มสนามปรากฏบนตัวอย่างพอดี
4. ปรับสกรูจัดศูนย์กลางของเลนส์รวมแสง จนกระทั่งภาพของไดอะแฟร็มสนามปรากฏบนจุดศูนย์กลาง
ของสนามภาพเลนส์ตาโดยประมาณ
5. เปลี่ยนเลนส์วัตถุเป็นขนาด 40 เท่า แล้วหมุนปุ่มปรับโฟกัสละเอียดเพื่อให้ได้โฟกัสบนตัวอย่างพอดี
6. หมุนปุ่มปรับโฟกัสของเลนส์รวมแสงจนกระทั่งภาพของไดอะแฟร็มสนามปรากฏบนตัวอย่างพอดี
7. ปรับสกรูจัดศูนย์กลางของเลนส์รวมแสง จนกระทั่งภาพของไดอะแฟร็มสนามปรากฏบนจุดศูนย์กลาง
ของสนามภาพเลนส์ตา
การใช้เลนส์วัตถุและเลนส์รวมแสงชนิดใช้น้ามันเลนส์ (oil)
การใช้เลนส์หัวรวมแสงชนิดใช้น้ามัน โดยหยดน้ามันเลนส์ไว้ระหว่างตัวอย่างกับปลายเลนส์วัตถุ
เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด เลนส์วัตถุประเภทที่ใช้กับน้ามันเลนส์และมีหมายเลขช่องเปิดตั้งแต่ 1.0 ขึ้นไป ควรใช้
ร่วมกับเลนส์รวมแสงประเภท achromat/apianat ที่ใช้กับ oil ด้วย เลนส์รวมแสงประเภทนี้ใช้กับน้ามันเลนส์
โดยหยดน้ามันเลนส์ไว้ระหว่างตัวอย่างกับตัวเลนส์รวมแสง
22
เครื่องวัดการเปิด-ปิดของปากใบ
POROMETER
MODEL NO : AP4
MANUFACTURER : DELTA-T DEVICES LTD.
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
07.269.01
10404
ความสามารถของครุภัณฑ์
สามารถวัดอัตราการแพร่ การคายน้าทางปากใบในพืช แสดงผลของการลาเลียงโดยตรง การ
แสดงผลระบบตัวเลข และบันทึกผลในหน่วยความจาได้
23
วิธีการใช้งาน
ขณะที่จอแสดงผลปรากฏ MAIN MANU ในขั้นตอนนี้ สามารถเข้าสู่การวัดได้โดยการกดปุ่ม >>
เพื่อเลื่อนแถบสีมายังตาแหน่ง READ แล้วกดปุ่ม GO ที่จอแสดงผลจะแสดงรายละเอียดดังนี้
ในช่องทางซ้ายมือจะแสดง Cal, change ซึ่งรายละเอียดของค่าต่างๆ คือ
- RH เป็นการแสดงค่าความแตกต่างระหว่างความชื้นสัมพัทธ์ ของอากาศที่ถูกกาหนด
กับค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่ใช้ในการปรับค่ามาตรฐานในครั้งสุดท้าย
- Temp เป็นการแสดงค่าเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ตั้งแต่ได้ทาการปรับแต่งค่ามาตรฐาน
การวัดครั้งสุดท้าย ซึ่งค่าดังกล่าวจะกระพริบ เมื่อมีค่าเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมาก
เกินไป จนควรที่จะทาการปรับแต่งค่ามาตรฐานการวัดใหม่
- Time เป็นการแสดงช่วงเวลาตั้งแต่ได้ทาการปรับแต่งค่ามาตรฐานการวัดในครั้งสุดท้าย
ซึ่งค่าดังกล่าวจะกระพริบ เมื่อถึงเวลาที่ควรทาการปรับแต่งมาตรฐานการวัดใหม่
ในช่องทางขวามือจะแสดง Data Set ซึ่งแสดงรายละเอียดของค่าต่างๆ คือ
- RH เป็นการแสดงค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่วัดได้ในขณะนั้น กับค่าความชื้น
สัมพัทธ์ที่ถูกกาหนด (RH Set) การกาหนดค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศโดยผู้ใช้
สามารถทาได้โดยการกดปุ่ม >> เพื่อเลื่อนแถบสีทึบมายังตาแหน่ง Set แล้วกดปุ่ม +
หรือปุ่ม – เพื่อ เพิ่ม หรือ ลดค่าความชื้ นสัมพัทธ์ของอากาศ โดยให้ค่าที่กาหนดนั้นมีค่า
ใกล้เคียงกับค่าความชื้นของอากาศภายในกระเปราะวัดของหัววัดมากที่สุด โดยให้ค่า ที่
ผู้ใช้เป็นผู้กาหนดมีค่าสูงกว่า ค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศภายในกระเปราะวัดของ
หัววัด 1 ขั้น แล้วกดปุ่ม 60 ในกรณีที่ทาการกาหนดค่าความชื้นสัมพัทธ์ใหม่จะต้อง
ทาการปรับแต่งค่ามาตรฐานการวัดใหม่ทุกครั้ง
- Leaf เป็นการแสดงค่าจานวนครั้งในการวัดค่าการเปิด -ปิดปากใบพืช ซึ่งค่าตัวเลข
ดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อทาการวัดใหม่ในแต่ละครั้ง
- Plant เป็นการแสดงค่าจานวนหมวดหมู่ของ Leaf ซึ่งเมือ่ ค่าตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นโดย
ผู้ใช้ ค่าจานวนครั้งในการวัดการเปิด -ปิดปากใบพืช (Leaf) ก็จะเริ่มต้นนับใหม่อย่าง
อัตโนมัติ
- Group เป็นชื่อของ ‚ กลุ่มตัวอย่างพืช ‛ ที่ผู้ใช้เลือกเพื่อช่วยในการจา ซึ่งจะสามารถตั้ง
ชื่อใหม่ได้ไม่เกิน 16 อักขระ
ในกรณีที่ทาการ READING SETTING ซึ่งสามารถทาได้โดยกดปุ่ม SET ในขณะที่จอแสดงผล
ปรากฏ INSET LEAF ก็จะสามารถกาหนดรายละเอียดได้ ดังนี้
24
- Output Titlle เป็นชื่อของ ‚หัวข้อนา‛ ที่ผู้ใช้เลือกเพื่อช่วยในการจา ซึ่งจะสามารถตั้ง
ชื่อได้ไม่เกิน 16 อักขระ
- ‘Plant’ label เป็นชื่อของ ‚หมวดหมู่‛ ที่ผู้เลือกใช้เพื่อช่วยในการจา ซึ่งจะสามารถตั้ง
ชื่อได้ไม่เกิน 5 อักขระ
- ‘Leaf’ lebel เป็นชื่อของ ‚จานวนหมวดหมู่‛ ที่ผู้ใช้เลือกเพื่อช่วยในการจา ซึ่งจะ
สามารถตั้งชื่อได้ไม่เกิน 5 อักขระ
- ขณะที่จอแสดงผลปรากฏ INSERT LEAF ในขั้นตอนนี้ ให้นาเอาหัววัดไปหนีบบน
ใบที่ต้องการวัดหาค่าการเปิด-ปิดปากใบพืช สามารถเข้าสู่การวัดโดยการกดปุ่ม GO ที่
หน้าจอแสดงผลจะเข้าสู่ READING CYCLE และจะปรากฏว่าปั๊มดูดอากาศภายใน
ตัวเครื่องจะทางาน โดยจะปรากฏค่าตัวเลขแสดงค่าที่วัดได้ ให้สังเกตจนกระทั่งค่าตัว
เลขที่ได้มีค่าใกล้เคียงกัน โดยมีสัญญาณ Beep – Beep เพื่อแสดงว่าตัวเลขที่ได้มีความ
เหมาะสมที่จะรับได้ กล่าวคือมีค่าความผิดพลาดไม่เกิน 2%
- ในสภาวะ READING cycle ที่จอแสดงผลจะปรากฏค่า T ซึ่งในการทางานจะต้อง
ควบคุมไม่ให้ค่า T มีค่าเกิน 1 C
- เมื่อได้ค่าตัวเลขที่พอใจ ให้กดปุ่ม GO เพื่อ ACCEPT ค่าที่วัดได้ ที่จอแสดงผลจะเข้าสู่
Store reading
25
เครื่องวัดความนุ่มเนื้อผลไม้
FRUIT HARDNESS TESTER
MODEL NO : FHM-1
MANUFACTURER : TAKEMURA ELECTRIC WORKS, LTD.
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
07.293.01
10404
ความสามารถของครุภัณฑ์
ใช้วัดความแข็งของเนื้อผักและผลไม้ เช่น แอปเปิ้ล แพร์ อโวกาโด กีวี มะเขือเทศ เป็นต้น
- สามารถวัดได้ตั้งแต่ 0 – 5 กิโลกรัม
- หัวเจาะทาด้วยสแตนเลส มี 3 ขนาด สาหรับการเลือกใช้กับผลไม้ที่มีความนุ่มและแข็งแตกต่าง
กัน
26
วิธีการใช้งาน
1.
2.
3.
4.
5.
ตั้ง pointer ให้อยู่ตรงค่า 0 โดยการกดปุ่มด้านข้างของตัวเครื่อง
เลือกใช้หัวทดสอบ ตามจุดประสงค์ของชนิดเนื้อผลไม้ โดยการเจาะหรือไชลงบนเนื้อผลไม้
อ่านค่าที่วัดได้จากสเกล
หลังจากใช้งานเครื่องเสร็จแล้วให้ทาความสะอาดเครื่องด้วยผ้านุ่มๆ
กดปุ่มด้านข้างของตัวเครื่อง เพื่อตั้งค่าสเกลให้เป็น 0 เพื่อใช้งานครั้งต่อไป
27
เครื่องวัดพื้นที่ใบและความยาวราก
LEAF AREA AND ROOT LENGTH
ANALYSIS SYSTEM
MODEL NO : 610RHS
MANUFACTURER : CONTHERM SCIENTIFIC
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
07.358.01
10404
ความสามารถของครุภัณฑ์
เครื่องวัดพื้นที่ใบและความย าวรากประกอบกับชุดคอมพิวเตอร์ ใช้สาหรับวิเคราะห์และวัดพื้นที่
ความยาว ความกว้าง เส้นรอบวง มุมของใบ และวัดความยาวราก สามารถวัดได้ในรูปแบบ ค่าเฉลี่ยรัศมี
ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยการยืดออก รูปร่างของใบและราก
สามารถบันทึกภาพใบและรากลงในเครื่องคอมพิวเตอร์และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
28
นาเสนอภาพจากกล้อง CCD โทรทัศน์ วีดีทัศน์ และเครื่องฉาย LCD
วิธีการใช้งาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
เปิดสวิตซ์ชุดให้แสงสว่าง
เปิดสวิตซ์กล้องวีดีโอ และมอนิเตอร์
เปิดคอมพิวเตอร์แล้วเลือก DIAS
วางใบไม้ที่ต้องการวัดพื้นที่ลงบนชุดให้แสงสว่าง ให้ตรงกับกล้องวีดีโอ
เลือกรายการ Image Menu ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์โดยใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนขึ้น -ลง แล้วกด Enter
ที่หน้าจอ monitor จะปรากฏรูปใบไม้ที่วางอยู่บนชุดให้แสงสว่าง พร้อมกรอบสี่เหลี่ยมล้อมกรอบ
ปรับความสูงต่าของกล้องวีดีโอ ให้ได้ขนาดของรูปที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมให้ได้ขนาด 2/3 ของกรอบ
สี่เหลี่ยม และปรับโฟกัสให้กรอบชัดเจน
เลือกรายการ Acquire Image แล้วกด Enter
ปรับ Threshold level โดยใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนขึ้น-ลง หรือปุ่ม Home และ End จนภาพที่เราต้องการวัดเป็น
สีดาอย่างสม่าเสมอ
กดปุ่ม Enter
ตรวจสอบว่าเครื่องได้ทาการ Acquire หรือยัง โดยสอดมือผ่านใต้กล้องวีดีโอ ถ้ายังปรากฏรูปใบไม้
ชัดเจนอยู่บนรูปมือแสดงว่า Acquire แล้ว
เลือกรายการ Main Menu แล้วก Enter
เลือกรายการ Analysis Menu แล้วกด Enter
เลือกรายการ Calibrate แล้วกด Enter
วางไม้บรรทัดใสบนชุดให้แสงสว่างใต้กล้องวีดีโอ
เลื่อนกากบาทสีขาวด้วย Mouse กาหนดจุดเพื่อวัดความยาวทางด้านซ้ายก่อนแล้วกดปุ่มซ้ายของ Mouse
แล้วเลื่อนกากบาทสีขาวไปทางขวาตามความยาวที่ต้องการวัด แล้วกดปุ่มซ้ายบน Mouseอีกที
ใส่ความยาวและขนาดที่เราไม่สนใจ และหน่วยในการใช้วัด เช่น cm, mm แล้วกด Enter
เลือกรายการ Object แล้วกดปุ่ม Enter
เลือก Object โดยใช้ Mouse เลื่อน กากบาทสีขาวในรูปใบไม้ที่เราต้องการวัด แล้วกดปุ่มซ้ายของ Mouse
หน้าจอคอมพิวเตอร์จะปรากฏข้อมูลพื้นที่ใบไม้ เส้นรอบรูป จุด Center บนแกน X และแกน Y และ
S.Factor
เครื่องจะถามว่าจะเก็บข้อมูลลง Disk หรือไม่ ถ้าต้องการตอบ Y ถ้าไม่ต้องการตอบ N
ถ้าต้องการวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นต่อไปให้กลับไปเริ่มทาตั้งแต่ข้อ 4 ถึงข้อ 21
ถ้าต้องการปิดเครื่องกด Main Menu แล้วกด Enter
เลือก Exit แล้วกด Enter แล้วกด Y
29
25. ปิดเครื่องทุกเครื่องและปิดหน้ากล้อง วีดีโอ
การวัดส่วนที่ถูกทาลายบนใบพืช (Disease spot percentage of leaf)
1. ทาตามหัวข้อการวัดพื้นที่ใบตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 21 แล้วจดค่าพื้นที่ใบไม้ทั้งใบ
2. เลือกรายการ Main menu แล้วกด Enter
3. เลือกรายการ Edit menu แล้วกด Enter
4. เลือกรายการ Clear screen แล้วกด Enter
5. เลือกรายการ Draw Line แล้วกด Enter
6. เลื่อนกากบาทสีขาวด้วย Mouse ไปยังเส้นรอบรูปที่ถูกทาลาย แล้วกดปุ่มซ้ายของ Mouse แช่ไว้ แล้ว
ลากเส้นไปจนรอบรูปที่ถูกทาลาย ปล่อยปุ่มซ้ายแล้วกดปุ่มขวาของ Mouse
7. เลือกรายการ Fill Bounded Area แล้วกด Enter
8. เลื่อนกากบาทสีขาว ไปที่ส่วนที่ถูกทาลายที่ได้ทาเส้นรอบรูปไว้ แล้วกดปุ่มซ้ายของ Mouse
9. เลือกรายการ Main menu แล้วกด Enter
10. เลือกรายการ Analysis menu แล้วกด Enterเลือกรายการ Object แล้วกด Enter
11. เลื่อนกากบาทสีขาวไปยังจุดที่ต้องการวัด แล้วกดปุ่มซ้ายบน Mouse
12. หน้าจอคอมพิวเตอร์จะปรากฏข้อมูลพื้นที่ที่ถูกทาลาย
13. ถ้าต้องการ Save ข้อมูลให้กด Y ถ้าไม่ต้องการให้กด N
14. ถ้าต้องการวัดจุดอื่นอีก ให้ย้อนกลับไปทาตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 14
30
การวัดความยาวราก (Root Length)
1. นารากที่ต้องการวัดความยาวใส่ลงในถาดใส่ราก (root tray)
2. กล่องใส่ราก (root box) ลงบนชุดให้แสงสว่าง
3. เลือกรายการ Analysis menu แล้วกด Enter
4. ปรับความสูงต่าของกล้อง และปรับโฟกัส
5. เลือกรายการ Set window แล้วกด Enter
6. เลื่อนกากบาทสีขาวด้วย Mouse
7. เลื่อน Emulation แล้วกด Enter
8. วาง Spring ขนาดความยาว 20 ซม. ลงในกล่องใส่รากแล้วกด F6
9. ป้อนตัวเลข 20.0 แล้วกด Enter 2 ครั้ง
10. ใส่ตัวอย่างซึ่งอยู่ในถาดใส่ราก (root tray)เข้าไปในกล่องใส่ราก (root box) ปรับ Threshold และ
Acquire the root Image โดยการเลือกจาก Main menu
11. เลือกรายการ Analysis menu แล้วกด Enter
12. เลือกรายการ Emulator แล้วกด Enter
13. กด F1 จะปรากฏข้อมูลของราก
14. กด F4
15. ถ้าต้องการเก็บข้อมูลกด F9 แล้วใส่ชื่อ File
16. การปิดเครื่องมือ ให้ทาตามวิธีการวัดพื้นที่ใบไม้ ข้อ 23 ถึงข้อ 26
31
เครื่องวัดศักยภาพของน้าในใบพืช
PLANT MOISTURE STRESS MEASURE
MODEL NO : 1003
MANUFACTURER : PMS INSTRUMENT CO.
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
07.359.01
10404
ความสามารถของครุภัณฑ์
ใช้วิเคราะห์ปริมาณน้าและความชื้นของน้าในใบพืช ทาด้วย Stainless Steel มีขนาด 32 x 24 x 23
เซนติเมตร น้าหนัก 10 กิโลกรัม ความดันสูงสุด 70 บาร์
สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
32
วิธีการใช้งาน
การเตรียมเครื่องมือ
1. เปิดฝา pressure chamber แล้วตรวจสอบ O-Ring ไม่ให้มีฝุ่นหรือสิ่งสกปรก และทา vaseline ให้
เรียบร้อย
2. นาแผ่นยางตัน (ไม่มีรู) กดลงในช่องสาหรับใส่ตัวอย่างแล้วปิดฝาเข้าที่เดิม
3. ต่อสายยางนาก๊าซไนโตรเจนเข้ากับเครื่องด้วย Quick-disconnect fitting และอีกถังหนึ่งต่อเข้ากับถัง
ไนโตรเจน
4. หมุนวาล์วบนเครื่องไปที่ตาแหน่ง off
5. ปิดวาล์วบนถังไนโตรเจน โดยปิดเพียงครึ่ งรอบหรือหนึ่งรอบเท่านั้น
6. ตรวจสอบ Safety valve โดยปิดฝา pressure chamber จนสุด แล้วหมุนกลับประมาณ 15 องศา (โดย cam
จะไม่กดตรง safety piston) หมุนวาล์วไปที่ตาแหน่ง Chamber Safety valve จะทาการเปิดก่อน แรงดันจะ
ถึง 2 บาร์
- หาก Safety valve ไม่เปิด ให้ทาการทา vaseline ที่ piston ของ Safety valve แล้วทา
การทดลองใหม่ ก่อนทาการทดลองควรตรวจสอบ Safety valve ทุกครั้ง
- เมื่อต้องการเปิดฝา Chamber ให้หมุนวาล์วไปที่ตาแหน่ง Exhaust
7. ตั้งอัตราการเพิ่มของแรงดันใน
- ปิดฝา Pressure chamber โดยหมุนจนสุด
- หมุนวาล์วไปที่ตาแหน่ง Chamber
- ปรับ Rate valve ให้อัตราแรงดันใน Chamber เพิ่มขึ้นตามต้องการ
(สามารถเปลี่ยนได้ตามต้องการ ทดลองได้ตลอดเวลา)
8. หมุนวาล์วไปที่ตาแหน่ง Exhaust
9 เปิดฝาแล้วถอดยางที่ไม่มีรูออก
10. เครื่องพร้อมจะทาการทดลอง
การวัดค่า Plant Moisture Stress
1. ตัดใบหรือกิ่งต้นไม้ ที่ต้องการวัดค่าโดยตัดเป็นมุมเฉียง
2. ลอกเปลือกออกประมาณ 1 นิ้ว จากตาแหน่งที่ตัด
3. เสียบตัวอย่างเข้ากับจุกยาง (เลือกขนาดของรูให้แน่นพอ) แล้วเสียบจุกยางเข้ากับฝา Chamber
4. ปิดฝา Chamber โดยกดและหมุนจนสุด (ตามเข็มนาฬิกา)
5. หมุนวาล์วไปที่ตาแน่ง Chamber และคอยสังเกตพื้นผิวที่เราตัด อาจใช้แว่นขยายช่วย
33
6. เมื่อมีหยดน้าปรากฏที่พื้นผิวที่ตัด ให้หมุนวาล์วไปที่ตาแหน่ง Off แล้วอ่านค่า Plant Moisture Stress ที่
หน้าจอ
การใช้เครื่อง Model 1003
1. เปิดเครื่องโดยกดปุ่มใดๆก็ได้
หน้าจอจะปรากฏ
Model 1003 Rev A Press Any key.
(เครื่องจะปิดตัวเอง เมื่อไม่มีการกดปุ่มใดๆบนเครื่องเกิน 2 นาที)
2. Menu ‚A‛ key
หลังการเปิดเครื่องแล้วกด ‚A‛ เครื่องจะปรากฏรายการข้างล่างต่อเนื่องกันไปเมื่อกด ‚A‛
1. ‚Enter‛ to turn off power manually
(ถ้าต้องการปิดเครื่องให้กด Enter)
2. ‚Enter‛ to clear memory
3. ‚Enter‛ to set time and date
4. ‚Enter‛ to show free RAM
5. ‚Enter‛ to change display Units.
6. PMS Inst Co. 1003 label including manufacture date code.
3. Time & Date display
- หลังเปิดเครื่องแล้วกด ‚A‛ จนปรากฏ ‚Enter‛ to set time / date
- กด Enter
- ใส่ค่าเป็นชั่วโมง นาที วินาที แล้วกด Enter
- ใส่ค่าเป็น เดือน วัน ปี แล้วกด Enter
4. การอ่านค่า
- หลังจากที่เพิ่มแรงดันเข้าไปใน pressure chamber จนกระทั่งปรากฏหยดน้าที่พื้นที่ผิวที่ตัด ให้กด
Enter จะปรากฏ Store pressure ที่หน้าจอ
- กดปุ่ม Store จะปรากฏ Sample name ให้ใส่หมายเลขที่ต้องการ และกด Enter
ข้อควรระวัง ห้ามต่อสาย Serial cable ระหว่างเครื่อง MPS และคอมพิวเตอร์ขณะทาการทดลอง วัดค่า PMS.
5. การถ่ายข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์
- จะมี 3.5‛ disk ซึ่งมีโปรแกรม PROCOMM มาพร้อมกับเครื่อง
- ต่อสาย Interface จากเครื่องเข้าคอมพิวเตอร์
34
- ใส่แผ่นโปรแกรมเข้า drive A
- เรียกโปรแกรม PROCOMM
- ตั้งค่าต่างให้เป็น 1200 band, No parity 8 and 1 bits.
- กดปุ่ม ALT&F1 แล้งใส่ชื่อ Filename เช่น ……xls สาหรับ Microsoft Excel หรือ …WK1 สาหรับ
Lotus
- กดปุ่ม Dump เป็นเครื่อง PMS. จะปรากฎ Dumping Date
- เมื่อถ่ายข้อมูลเสร็จจะปรากฎ
Dumping cver
Next command.
- ข้อมูลต่างๆจะปรากฎที่หน้าจอคอมพิวเตอร์
- ปิด File โดยกด Alt&F1
- ออกจากโปรแกรม Procomm โดยกด Alt&X
- นาข้อมูลที่ได้ไปทางานต่อไป
6. Clearing Model 1003 Memory
- เมื่อต้องการล้างข้อมูลที่อยู่ใน Model 1003 ให้กดปุ่ม A จนปรากฎ ‚Enter‛ to clear memory
- กด Enter จะปรากฎ
Confirm memory
Erasure.
- กด Enter แต่ถ้าไม่ต้องการล้างให้กด Escape แทน
7. การปิดเครื่อง
- กดปุ่ม ‚A‛ จนปรากฎ
‚Enter‛ to turn off power
- กดปุ่ม Enter
8. การเปลี่ยนถ่าน
- เมื่อเครื่องปรากฎ ‚low Buttery‛ ก็ควรเปลี่ยน Buttery
- ถอดสกรู 4 ตัวบนเครื่อง Model 1003
- ยกฝาออก, เปลี่ยนถ่าน Alkaline size D (ถ่านไฟฉายก้อนใหญ่) จานวน 6 ก้อน
- ประกอบฝาปิดเข้าที่เดิม
35
เครื่องทาแห้งแบบสเปรย์
MINI SPRAY DRYER
MODEL NO : B-191
MANUFACTURER : BUCHI LABORTECHNIK AG
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
10406
ความสามารถของครุภัณฑ์
ใช้เปลี่ยนสถานะของสารในรูปสารละลายให้อยู่ในรูปผงโดยใช้การพ่นและลมร้อนซึ่งปรับอุณหภูมิ
ได้สูงถึง 250 องศาเซลเซียส เช่น น้าผลไม้ นมผง กาแฟผง ปริมาณสารละลายที่น้อยที่สุดที่เครื่องสามารถ
ทางานได้คือ 50 มิลลิลิตร และมีอัตราการทางานสูงสุดได้ 1,500 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง
36
วิธีการใช้งาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
เตรียมสารละลายที่ต้องการนามาสเปรย์ให้มีความเข้มข้นพอสมควร (ดูตัวอย่างได้จาก Application)
เปิดสวิทซ์เครื่องปั๊ม
เปิดสวิทซ์ ON/OFF (Main)
เปิดสวิทซ์ Aspliration และ Outlet ตามลาดับ
ตั้งอุณหภูมิของ Inlet temperature (ดูจาก Application)
เปิดปั๊มสาหรับนาสารตัวอย่างเข้าเครื่อง (ตอนตั้งอุณหภูมิให้ใช้น้ากลั่นแทนสารตัวอย่าง)
ปรับ Outlet temperature โดยปรับที่ Aspiration และ Pump ให้ได้ Outlet ตามที่เราต้องการ
เปลี่ยนสารตัวอย่างเข้าแทนที่น้ากลั่น
ศึกษาสารตัวอย่างที่ได้ว่าเป็นตามความต้องการหรือไม่ หากไม่ต้องลองทดลองเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ ,
ความเร็วของ Aspiration หรือของ Pump จนกว่าจะได้สารตัวอย่างตามที่ต้องการ
ตัวอย่าง Sodium sulfite
- Concentration 20%
- Inlet temp.
180 C
- Outlet temp.
90 C
37
Note
- Inlet preset (C) ตั้งตามชนิดของ Sample ใน Application
- Inlet temp. ตั้งอุณหภูมิสูงสุดได้ที่ 220 C
- Inlet Actual จะขึ้นเองเมื่อเวลาผ่านไป
- Outlet temp. ต้องขึ้นให้ได้ครึ่งหนึ่งของ Inlet actual จึงจะทางานได้ (เริ่มปั๊มสารตัวอย่าง)
- Flow control อยู่ที่ระดับ 600
- Aspirator ควรตั้งให้อยู่ที่ระดับสูง
- Pump ควรตั้งให้อยู่ที่ระดับต่า
- ถ้าความชื้นของผงตัวอย่างมากเกินไป ให้เพิ่ม %Pump หรือลด Aspirator ลง
- Sample ยิ่งเจือจางยิ่งดีเพราะผงตัวอย่างที่ได้จะไม่ชื้น
- Pump ไม่จาเป็นต้องเปิดสวิทซ์ก็ได้ เนื่องจากจะทาให้การ feed เพิ่มมากขึ้น
- ทางานเสร็จแต่ละครั้งให้ล้างด้วยน้ากลั่น (Spray น้ากลั่น)
- ถ้าไม่แน่ใจว่าสารตัวอย่างต้องใช้ Inlet temp. ที่เท่าไร ให้ลองใช้ Temp. ที่สูงก่อน เพื่อตัวอย่างที่ได้จะไม่
หนืดติดเครื่อง
Interaction of the individual parameters
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
อุณหภูมิของ Inlet และ Outlet temperature ยิ่งต่างกันมาก ความชื้นของ Product ยิ่งมาก
Aspirator speed มาก ความชื้นของ Product จะมาก
Aspirator speed น้อย ความชื้นของ Product จะน้อย
Aspirator speed มาก Outlet temp. จะมาก
Aspirator speed มาก Particle size จะเล็ก
Aspirator speed น้อย Particle size จะใหญ่
Concentration มาก Particle size จะใหญ่
Concentration น้อย Particle size จะเล็ก
Pump speed มาก Outlet temp. จะน้อย
38
Spray Application
1. Spray Drying
Product
Temperature (C)
Inlet
Outlet
Spray
concentration (%)
Acrylamid
Acrylresin (Methylene Chloride)
Albigen
Albumin
Aluminium oxide suspension in H2O
125
55
180
110
220
Amino acide (Feed additive)
120
69
40
90
60
160
70
50
12
10
5
ca. 45
30
Amino acide/Glucrose mixture 1:1
Amino acides in 7N NaOH
Ammonium Chloride
Ammonium Nitrate
Anthocyanosid extract (H2O & MeOH 3:1)
Anti progesterone serum lyophillized
Araldite 6048 in Methyl Ethyl Ketone
130
175
180
180
100
80
70
80
93
75
100
70
60
55
10
3
20
20
20
1
30
Baby food
Baldrian extract
Beer
Beer concentrate
Bentonite
Blood plasma
Boroncarbid
160
150
180
150
200
180
130
95
100
108
110
120
100
85
40
25
30-40
5
9
Calciumcarbonate
Calciumhydrogencitrate
Calciumphosphate
Calcium-Stearate
220
200
190
145
100
110
100
92
Temperature (C)
10
50
40
39
Product
Inlet
Outlet
Spray
concentration (%)
Caoline
180
130
33
Capsul dispersion
Caseine
Cell suspension in H2O (Bacteria culture)
Ceramic (various)
Chestnut extract
Chicory extract
Chicory with Glucose
Clay suspensions
Coffee
Coffee extract
Collatein
105
150
90
150
200
130
120
200
150
130
120
80
90
60
120
130
75
80
100
100
75
70
200
154
180
170
200
150
160
200-150
110
120
90
90
140
95
90
130-80
40
20
45
20
50
20
20
-
100
134
80
65
54
62
55
50
66
3,5
12
80
125
80
30
Detergent
Dextran
Diamond powder
Dicalciumphosphate
Disodiumphosphate
Dispersion dye
Dry/Dextrin Mixture
Dry (many type)
Egg (Yolk)
Enzymated culture
Enzyme/Coenzyme
Ethyl vanillin/Corn starch 1:1 in Methylene Chloride
Explosive (Ba-carbonate, Zr, K-perchlorate)
as suspension in Isopropanal/Water
Temperature (C)
20
6
50
46
20
38
25-40
5/10/20
37
50
40
Product
Inlet
Outlet
Fermentate
Formaldehyde/Allantoin-Polymer
Fructose-Amino acide-mix product
Fungicide
150
150
180
145
106
90
80
105
Spray
concentration (%)
5
50
37
33
Galaktomannan
Gelatine of low viscosity
Glass powder
Glucose/Amino acide mixture 1:1
Glues (copolymer)
200
160
120
130
100
115
110
90
80
70
5
13
20
10
20
Hemicellulose
Hemicellulose extract
130
150
65
150
3
11
Indigo Blue/Sodiumsulphate/Mixture
Isopectine acide
Iron chelate (Fe-NTA) solution
Iron oxide
150
170
130
170
90
125
70
125
30
50
30
-
Lactose
Latex
Latex/Plexiglass mixture
Lead oxide (PbO)
Lead zirconate-titanate
Lignin
Lignin sulphonate
Liquorice extract
160
160
130
150
160
130
150
100
105
90
70
90
90
55
110
75
30
31
20
30-40
7/4
40
36
Temperature (C)
41
Product
Inlet
Outlet
Spray
concentration (%)
50
30
15
50
15
60
3
45
10
>4,5%
Maleic Anhydride in Methylene chloride
Magnesium asparate
Magnesium phosphate
Maleic anhydride in Methylene chloride
Mannite with enzyme
Manure
Melamine resin
Metaoxides
Metal soap
Microfoam pearls
Milk
Milk powder (1,5% fat)
Mushroom-Myzel
45
180
120
45
100
200
130
210
165
160
110
180
100
35
85
90
35
55
160
80
135
122
114
70
100
80
Olive-leaf extract
Organ-extract with tetra-Na-diphosphate 1:0.43
150
150
90
88
36
11
Peat extract
Peptide
Phenolphthalein yellow
Phenol resin
Phosphate/Silicate mixture
Pigment
Polymer-resin in Methylene chloride
Polyacrylamide
Polycarbonate
Polyetherimide in Methylene chloride
Polysaccharide
120
110
120
135
140
130
85
204
160
45
180
80
70
90
105
80
110
70
111
130
38
90
1,5
2
50
25
36
10
3
10
7
2
Temperature (C)
42
Product
Inlet
Outlet
Polysulfane
Polyvinyl-pyridine in Isopropanal
Potassium hydrogen citrate
Printing dye (in MeOH)
Protein hydrolysate
Protein, Vegetable isolate
PVAC
PVC-Latex
PVC-Latex
Polyvinyl-Pyridine in Isopropanal
180
130
180
95
120
120
90
110
160
130
120
105
80
85
190
70
65
80
90
105
Spray
concentration (%)
3
6-7
10
6,5
25
8
10
39
31
6-7
Rubber-latex
Rutin (in water, suspension)
120
150
70
100
20
5
Silicate/Phosphate mixture
Silicon carbide slurry
Silicon in Isopropanal (suspension)
Silicic acide (peptidized)
Silicon nitride (Isopropanal:H2O, 7:1)
Skim milk
Sodium citrate
Sodium dioxthylsulfosuccinate
Sodium orthophosphate
Sodium sulphite
Softener
Soya concentrate ‚Tofu‛
Soya extract (suspension)
Spruce bark
140
180
150
200
135
174
160
150
180
180
125
110
130
120
80
110
110
120
100
102
90
120
110
90
75
60
75
85
25
40
50
8
22
50
20
14
40
20
20
17
8
4
Temperature (C)
43
Product
Inlet
Outlet
Spruce needle extract
Starch (corn, Maize)
Starch (hydrolysate)
Sterol-Butadine (Methylene chloride)
Sterol-Methylacrylat
Sugar/Gum mixture
205
130
110
50
144
140
120
70
70
35
86
80
Spray
concentration (%)
11
40
15
10
26,7
20
Tantal powder (H2O/Ethanol, 1:1)
Tin oxide
Titanium dioxide, type Degussa P 25
Tofu
1, 8, 9-Trihydroxianthracen
Tungsten Carbide in Acetone (suspension)
150
230
220
110
160
80
100
170
105
60
105
60
5
15
20
40-50
Urea/Formaldehyde resin
120
80
30
Vaccine
Vegetable Protein isolate
Vegetable yellow
Vinyl acetate-polymer
Vitamin A+E/Gelatin emulsion
190
120
150
90
100
140
70
100
50
55
8
5
25
-
Whey
Whey Protein
180
130
80
75
6/45
9
Xanthan mash
130
70
-
Yeast
150
110
23
Temperature (C)
44
Product
Inlet
Outlet
Yeast
Yeast (biologically active)
Yolk
95
110
100
55
65
54
Zeolite
Zirkonium hydroxide
Zirkonium oxide
Zikonium oxide/Ytirium oxide 9:1
180
180
180
175
120
110
100
130
2. Micro encapsulations
Spray
concentration (%)
60
66
66
Temperature (C)
10
50
ca. 30
45
Product
Inlet
Outlet
Spray
concentration (%)
Black currant juice in maltodextrine
36g maltodextrine/100me juice
170
100
47
Caraway in maltodextrine and
gum arabic 30:36:5
140
100
50
Cardamomoil in maltodextrine
gum arabic 1:20:39
170
100
20
Carotinoide in gelatin 40:60
170
100
25
Chinin sulfate in Hydroxyl Propyl Cellulose
in Isopropyl alcohol (10:6, 5:190)
120
75
7,5
Date juice in maltodextrine/
Gum arabic 25:25:1
120
90
30
Diatomeous earth with cation resin
150
105
ca. 15
Foam bath in sodium chloride, 1:2
160
100
15
Fruit concentrate organ in
maltodextrine, 2:8
150
90
40
Fruit concentrate rasberry in
maltodextrine, 2:8
150
90
30
Temperature (C)
46
Product
Inlet
Outlet
90
60
Spray
concentration (%)
-
Invert sugar (date pulpe) in Lactose 1:1
100
80
20
Lemon oil in maltodextrine and
gum arabic
130
90
20
Orange flavour 7,5% : 7,5% : 15%
in maltodextrine and gum arabic
150
90
17
Peach oil in maltodextrine
150
100
20
Phospholipid in maltodextrine and
gum arabic 20:20:20
150
100
40
Plant pollen in maltodextrine and
gum arabic (in water/alcohol 1:3)
170
150
-
Silicon oil in gelatin
150
70
2
Sodium fluoride in cellulose ether
solvent : Isopropanol/alcohol/ether, 60:7:30
130
70
-
Sodium pyrophosphate in PVP (1:1) and
Na-CMC (1:0.5) sprayed as solution
210
105
5
Soy bean oil in maltodextrine and
gelatin 1:1:2
150
90
30
Glass beads with epoxy resin
Temperature (C)
47
Product
Inlet
Outlet
Spray
concentration (%)
Strawberry flavour 7,5% : 15% : 7,5%
in maltodextrine and gum arabic
150
90
35
Streptococcus in skim milk power/
glucose gelatin 1:1:1:3
90
70
40
Sugar in maltodextrine and gelatin
150
100
20
Sugar/fat mixture in maltodextrine 30:15:55
95
65
25
Sugar/fat mixture in maltodextrine and
gum arabic 25:15:50:10
3. Spray Agglomeration
160
90
Temperature (C)
22
48
Product
Inlet
Outlet
Spray
Alumina Al2O3 with 1 PVA
230
150
concentration (%)
25
Alumina Al2O3 with 0.5% PVA
130
80
30
Barium titanate BaTiO3 with Methocell 0,2%
150
80
40-50
Chromium oxide Cr2O3 with 0.5% PVA
130
80
30
Glass power suspension with
2% gum arabic solution
170
110
30
Hydroxylapatite (100g Apatite,
250g water, 2g Kollidon)
160
97
30
Titanium oxide TiO2 with 0,5% PVA
130
80
30
49
เครื่องอุ่นสไลด์
SLIDE DRYING BENCH
MODEL NO : MANUFACTURER : ELECTROTHERMAL
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
07.194.01
10406
ความสามารถของครุภัณฑ์
ใช้สาหรับอุ่นสไลด์เพื่อให้ชิ้นส่วนเนื้อเยื่อยึดติดกับสไลด์ได้แน่นขึ้น สไลด์ถาวรแห้งเร็วขึ้น วาง
สไลด์ได้ 66 แผ่นต่อครั้ง ควบคุมอุณหภูมิโดยหมุนปุ่มปรับระดับความร้อนแต่ละระดับตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึง
อุณหภูมิสูงสุดที่ 65 องศาเซลเซียส
เมื่ออุณหภูมิถึงจุดที่ตั้งไว้เครื่องจะปรับความร้อนให้คงที่โดยอัตโมมัติ
50
วิธีการใช้งาน
1. เสียบปลั๊ก
2. หมุนปุ่มระดับความร้อนจาก 0 ไประดับความร้อนที่ต้องการ
(ปุ่มไฟ heater control จะติดสว่างขึ้น)
3. เมื่อใช้งานเสร็จให้หมุนปรับปุ่มระดับความร้อนมาอยู่ที่ตาแหน่ง 0 เช่นเดิม
4. ถอดปลั๊กไฟออกให้เรียบร้อย
51
ตู้อบความร้อน
HOT AIR OVEN
MODEL NO : UM 800
MANUFACTURER : MEMMERT
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
03.53.01
10406
ความสามารถของครุภัณฑ์
ใช้อบอาหารหรือวัตถุต่างๆ เช่น สารเคมี อุปกรณ์ เครื่องแก้ว เมล็ดพันธุ์พืช ควบคุมการทางานโดย
ระบบ Microprocessor
สามารถตั้งอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 300 องศาเซลเซียส
52
ตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1นาที ถึง 999 ชั่งโมง
วิธีการใช้งาน
1. เสียบปลั๊ก
2. เปิดเครื่องโดยการหมุนปุ่ม power (0) ตรงกลาง หากมีการตั้งเวลาให้หมุนไปด้านขวาแล้วตั้งเวลาตาม
ความต้องการ โดยการปรับหมุนปุ่มทางขวามือ หากไม่มีการตั้งเวลาให้หมุนปุ่ม power (0)ไปทางด้าน
ซ้าย
3. การตั้งอุณหภูมิให้ปรับหมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิแล้วตั้งอุณหภูมิตามต้องการ
4. เมื่อใช้เครื่องเสร็จให้ปิดเครื่องให้เรียบร้อยทุกครั้งแล้วดึงปลั๊กออก
53
ตู้ลดความชื้น
DESICCATOR CABINET
MODEL NO : 134441-2
MANUFACTURER : BOEKEL SCIENTIFIC
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
07.193.02
10411
ความสามารถของครุภัณฑ์
ตู้ลดความชื้น ประตูเปิดด้านหน้า ชั้นปรับระดับได้ 3 ระดับ ใช้เก็บสารเคมีที่อบแล้ว เพื่อใช้ในการ
เตรียมสารละลายมาตรฐาน หรือเก็บตัวอย่างเพื่อรอการชั่ง
54
วิธีการใช้งาน
1.
2.
3.
4.
เสียบปลั๊กไฟ ปุ่มไฟ power สีแดง และ Auto-regen in process สีเขียว จะสว่างขึ้น
ใส่สิ่งที่ต้องการจะลดความชื้นลงในตู้
ปิดประตูตู้ด้านหน้าให้สนิท
เมื่อใช้งานเสร็จถอดปลั๊กไฟออกให้เรียบร้อย
55
อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า
SHAKER BATH
MODEL NO : 040901
MANUFACTURER : POLYSCIENCE
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
10416
ความสามารถของครุภัณฑ์
ใช้ควบคุมอุณหภูมิของสารละลายพร้อมกับการให้อากาศโดยการเขย่าสาหรับสารละลายเชื้อ
จุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศ
ให้ความร้อนด้วยระบบน้าร้อนและไอน้า สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการ
ความเร็วในการเขย่าตั้งแต่ 30 – 180 รอบต่อนาที ความจุสูงสุดของอ่างน้า 28 ลิตร
56
วิธีการใช้งาน
1. เติมน้าลงในอ่างจนได้ระดับ 1 นิ้วจากบนขอบในขณะที่ใส่ตัวอย่างแล้ว
2. เปิดสวิตซ์ไปที่ ON
กดปุ่ม ON ที่ Front panel LED display จะสว่างขึ้น และในเวลา 2-3 วินาทีที่ Display จะแสดง Set temp
และกลับไปแสดงอุณหภูมิของอ่างน้า
3. ก่อนตั้งอุณหภูมิให้หมุน safety set ตามเข็มนาฬิกาให้สุด (ถึงขีด 10)
4. ตั้งอุณหภูมิโดยกด Set/Menu
C หรือ F จะกระพริบ แสดงว่าเครื่องกาลังอยู่ใน Temperature setting mode ให้หมุน Temperature set
knob จนได้อุณหภูมิที่ต้องการ
เครื่องจะปรับอุณหภูมิที่ตั้งใหม่นี้ในเวลา 2-3 วินาที หรือเมื่อกดปุ่ม Set/Menu
5. เมื่ออุณหภูมิเครื่องนิ่งแล้ว ให้หมุน Safety set ทวนเข็มนาฬิกาจนไฟที่ Warning สว่างขึ้น ให้หมุน Safety
set ตามเข็มนาฬิกาเล็กน้อยจนไฟที่ Warning ดับลง ซึ่งการปรับ Safety set thermostat เป็นการป้องกัน
และรักษาเครื่องอีกชั้นหนึ่ง
6. การเปลี่ยนหน่วยระหว่าง C และ F ทาได้โดย
กดปุ่ม Set/Menu ค้างไว้จนที่ Display จะแสดง UNIT
กดปุ่ม Set/Menu อีกครั้งหนึ่งที่ Display จะแสดง C หรือ F
ให้หมุน Temperature set knob เลือกหน่วยตามต้องการ
7. การตั้งค่า Maximum allowable set point (high limit)
กดปุ่ม Set/Menu ค้างไว้จนที่ Display แสดง UNIT
หมุนปุ่ม Temperature set knob จนที่ Display แสดง HI-L(high limit)
กดปุ่ม Set/Menu แล้วตั้งค่า high limit ที่ต้องการโดยหมุน Temperature set knob
เครื่องจะบันทึกอุณหภูมิ high limit ที่ตั้งนี้ภายในเวลา 2-3 วินาที หรือกดปุ่ม Set/Menu อีกครั้งหนึ่ง
Set temperature ไม่สามารถตั้งให้สูงกว่าอุณหภูมิ HI-L(high limit) ได้
57
ชุดถังหมัก (เตาชีวภาพ)
FERMENTOR
MODEL NO : BIOFLO 2000
MANUFACTURER : NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC
หมายเลขครุภัณฑ์
07.334.01
ใช้ประจาห้อง
10412
ความสามารถของครุภัณฑ์
เป็นชุดทดลองการหมักเพื่อศึกษาระยะการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก่อนที่จะลงหมักจริง เพื่อการ
คัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ให้เหมาะสมกับศักยภาพของการหมัก
58
วิธีการใช้งาน
การตั้งค่า Agitation ที่ต้องการ
: สามารถตั้งค่าได้จาก front panel ของ BIOFLO 2000 ซึ่งสามารถตั้งค่าในช่วง 50-100 rpm.
1. ต่อ Power Cord เข้ากับ Power Entry Module บริเวณ back panel ของ BIOFLO 2000
2. เลื่อน ON/OFF ROCKER POWER SWITCH ไปยังตาแหน่ง ON
3. จัดเตรียม vessel ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วให้อยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสม
4. กดปุ่ม FUNCTN SELECT KEY จนกระทั่งมีไฟสว่างที่ตาแหน่ง AGIT
5. กดปุ่ม MODE SELECT KEY จนกระทั่งมีไฟสว่างที่ตาแหน่ง SET
6. กดปุ่ม UP (▲)ARROW KEY เพื่อปรับค่าตามความต้องการซึงสามารถเพิ่มค่าได้จนถึง
1000 rpm.
7. กดปุ่ม DOWN (▼)ARROW KEY เพื่อปรับค่าตามความต้องการซึ่งสามารถลดค่าได้ต่าสุด
50 rpm.
การตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการ
1.
2.
3.
4.
: สามารถตั้งได้จาก front panel (10-60 องศาเซลเซียส)
กดปุ่ม FUNCTN SELECT KEY จนกระทั่งมีไฟสว่างที่ตาแหน่ง TEMP
กดปุ่ม MODE SELECT KEY จนกระทั่งมีไฟสว่างที่ตาแหน่ง SET
กดปุ่ม UP (▲)ARROW KEY เพื่อปรับค่าตามความต้องการซึ่งสามารถตั้งค่าได้จนถึง 60 องศาเซลเซียส
กดปุ่ม DOWN(▼)ARROW KEY เพื่อปรับค่าตามความต้องการซึ่งสามารถลดค่าได้ต่าสุด 10 องศา
เซลเซียส
การแสดงค่าความเร็วรอบและอุณหภูมิของเครื่อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
: ค่าความเร็วรอบและอุณหภูมิของเครื่องในขณะที่ทางานอยู่สามารถดูได้โดย
กดปุ่ม FUNCTN SELECT KEY จนกระทั่งมีไฟสว่างที่ตาแหน่ง AGIT
กดปุ่ม MODE SELECT KEY จนกระทั่งมีไฟสว่างที่ตาแหน่ง CONT
จะแสดงค่า current agitation บนหน้าจอ LED
กดปุ่ม FUNCTN SELECT KEY จนกระทั่งมีไฟสว่างที่ตาแหน่ง TEMP
กดปุ่ม MODE SELECT KEY จนกระทั่งมีไฟสว่างที่ตาแหน่ง CONT
จะแสดงค่า current agitation บนหน้าจอ LED
59
การใช้ AGIT ON/OFF KEY
: จะใช้ AGIT ON/OFF Key เมื่อเริ่มหรือหยุดการทางานของ Motor
1. จัดส่วนประกอบต่างๆสาหรับการทางานของเครื่องให้พร้อม
2. กดปุ่ม AGIT ON/OFF ให้อยู่ในตาแหน่ง ON ซึ่งจะมีไฟสีแดงสว่างขึ้นและ Motor จะเริ่มหมุน
3. เมื่อต้องการหยุดการทางานของ Motor ให้กดปุ่ม AGIT ON/OFF KEY ไปตาแหน่ง OFF ไฟสีแดงที่
สว่างอยู่จะดับและ Motor จะหยุดหมุน
60
pH 2000 Control Module
seting the pH setpoint
สามารถตั้งค่าได้จาก front panel ของ BIOFLO 2000 ซึ่งมีค่า pH อยู่ในช่วง 2.0 -12.0
1. ต่อ pH 2000 Control Module เข้ากับ BIOFLO 2000 และเลื่อน ON/OFF ROCKER POWER SWITCH ไปยังตา
แน่ง ON
2. กดปุ่ม FUNCTN SELECT KEY จนกระทั่งมีไฟสว่างที่ตาแหน่ง pH
3. กดปุม่ MODE SELECT KEY จนกระทั่งมีไฟสว่างที่ตาแหน่ง SET
4. กดปุม่ UP/DOWN (▲,▼)ARROW KEY เพื่อปรับค่าตามความต้องการ
pH Probe Calibration
caution ต่อ pH 2000 interconnecting cable กับ pH probe cable ทุกครั้งก่อนจะมีการปรับตั้งค่า ZERO
(pH7) และ SPAN(pH 4 หรือ 10)
1. กด ON/OFF ROCKER POWER SWITCH บน pH 2000 Control Module ให้อยู่ในตาแหน่ง ON
2. กดปุ่ม FUNCTN SELECT KEY จนกระทั่งมีไฟสว่างที่ตาแหน่ง pH
3. กดปุ่ม MODE SELECT KEY จนกระทั่งมีไฟสว่างที่ตาแหน่ง ZERO
4. กลั้ว pH Probe ด้วยน้ากลั่นและซับให้แห้ง
5. ใส่ pH probe ลงใน pH zero puffer (pH 7)
6. กดปุ่ม UP/DOWN (▲,▼)ARROW KEY จนกระทั่งหน้าจอคงที่ที่ buffer pH
7. นา pH probe ออกจาก buffer zero
8. กลั้ว pH probe อีกครั้งด้วยน้ากลั่นและซับให้แห้ง
9. กดปุ่ม MODE SELECT KEY จนกระทั่งมีไฟสว่างที่ตาแหน่ง SPAN
10. ใส่ pH probe ลงใน pH SPAN buffer (pH4 หรือ10)
11. กดปุ่ม UP/DOWN (▲,▼)ARROW KEY จนค่าที่แสดง span buffer คงที่
12. ยก pH probe แล้วกลั้วด้วยน้ากลั่นจากนั้นซับให้แห้ง
61
DO 2000 Control Module
Fermentation Setup
ก่อนที่จะทาการ Calibrate DO Probe จะต้องต่อ DO Probe กับ DO Probe cable ทุกครั้งก่อนการใช้
งาน ซึ่งสามารถทาได้โดย
1. ถอด protective cap ออกจาก DO probe
2. ต่อ DO probe cable กับ DO probe connector ที่อยู่บน front panel ของ DO2000
3. นาปลายอีกด้านของ DO probe cable ต่อกับปลายด้านบนของ DO probe
การควบคุม DO Control
1. ต่อสายไฟเข้ากับส่วนต่างๆให้เรียบร้อย
2. กดปุ่ม DO Control KEY ซึ่งอยู่บนแผงควบคุมของ BIOFLO 2000 ให้อยู่ในตาแหน่ง OFF
3. กดปุ่ม FUNCTN SELECT KEY จนกระทั่งมีไฟสว่างที่ตาแหน่ง AGIT
4. กดปุ่ม MODE SELECT KEY จนกระทั่งมีไฟสว่างที่ตาแหน่ง SET
5. กดปุ่ม UP/DOWN (▲,▼)ARROW KEY เพื่อปรับค่าความเร็วรอบในขบวนการหมักให้มีค่าน้อยที่สุด
(low limit setpoint)
6. กดปุ่ม DO Control KEY ไปยังตาแหน่ง ON
7. กดปุ่ม UP/DOWN (▲,▼)ARROW KEY เพื่อปรับค่าความเร็วรอบในขบวนการหมักให้มีค่ามากที่สุด
(high limit setpoint)
8. กดปุ่ม MODE SELECT KEY จนกระทั่งมีไฟสว่างที่ตาแหน่ง CONT
SETTING THE DO SETPOINT
1.
2.
3.
4.
สามารถตั้งค่า DO อยู่ในช่วง 0.0-100.0
ต่อ DO 2000 Control Module เข้ากับ BIOFLO 2000
กดปุ่ม FUNCTN SELECT KEY จนกระทั่งมีไฟสว่างที่ตาแหน่ง DO
กดปุ่ม MODE SELECT KEY จนกระทั่งมีไฟสว่างที่ตาแหน่ง SET
กดปุ่ม UP/DOWN (▲,▼)ARROW KEY เพื่อปรับค่าตามความต้องการ
62
FP 2000 Addition Control Module
Addition Pump Control
1. ตั้ง Addition Pump Mode switch ไปยังตาแหน่ง PRIME
2. ตัง้ Addition ON/OFF switch ไปยังตาแหน่ง ON ซึ่งมีผลทาให้ Addition Pump Head เริ่มทางาน
3. เปิดทิ้งไว้ให้ Silicone Tubing มีของเหลวเต็มอยู่
- อัตราการ feed ของ Addition Pump สามารถทาได้ 2 วิธี
- วิธีการแรกเป็นการควบคุม Pump โดย NURT Setpoint ของ BIOFLO 2000
4. ตั้ง Addition Pump Mode switch ไปยังตาแหน่ง AUTO
- ส่วนอีกวิธีทาได้โดยใช้ NURT Setpiont ของ BIOFLO 2000 เช่นกัน แต่ในกรณีนี้
Conductance Probe อยู่เหนือของเหลวโดย
5. ตั้ง Addition Mode switch ไปยังตาแหน่ง LEVEL
การตั้งอัตราการเติมสารหรือเกิบสารตัวอย่าง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
สามารถตั้งค่าได้จาก front panel ของ BIOFLO 2000 Fermentor
: Addition Pump สามารถตั้งค่าได้ในช่วง 0-100% มีขั้นตอนดังนี้
ตรวจสอบดูว่า Addition Mode ต่อกับ BIOFLOL 2000 Fermentor เรียบร้อยหรือไม่ และตั้ง ON/OFF
ROCKER POWER SWITCH ให้อยู่ในตาแหน่ง ON
กดปุ่ม FUNCTN SELECT KEY ที่อยู่บนแผงควบคุม BIOFLO 2000 Fermentor ให้ไฟสว่างอยู่ที่
ตาแหน่ง ON
กดปุ่ม MODE SELECT KEY ที่อยู่บนแผงควบคุม BIOFLO 2000 Fermentor ให้ไฟสว่างในตาแหน่ง
NUTR
กดปุ่ม UP/DOWN (▲,▼)ARROW KEY เพื่อตั้งค่าที่ต้องการ
:Harvest Pump สามารถตั้งค่าได้ในช่วง 0-100% มีขั้นตอนการตั้งค่าดังนี้
ตรวจสอบดูว่า Addition Module ต่อกับ BIOFLO 2000 Fermentor เรียบร้อยหรือไม่ และตั้ง ON/OFF
ROCKER POWER SWITCH ให้อยู่ในตาแหน่ง ON
กดปุ่ม FUNCTN SELECT KEY ที่อยู่บนแผงควบคุม BIOFLO 2000 Fermentor ให้ไฟสว่างอยู่ใน
ตาแหน่ง HARV
กดปุ่ม MODER SELECT KEY ที่อยู่บนแผงควบคุม BIOFLO 2000 Fermentor ให้ไฟสว่างอยู่ใน
ตาแหน่ง SET
กดปุ่ม UP/DOWN (▲,▼)ARROW KEY เพื่อตั้งค่าที่ต้องการ
63
เตาไฟฟ้าชนิดแผ่นความร้อน
HOT PLATE
MODEL NO : S 1500-145
MANUFACTURER : ROMMELSBACHEK
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
07.339.01 – 20
10413, 10406
ความสามารถของครุภัณฑ์
ให้ความร้อนโดยสามารถปรับระดับอุณหภูมิได้หลายระดับ
เมื่อระดับความร้อนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้เครื่องจะทาการปรับความร้อนให้คงที่โดยอัตโนมัติ
64
วิธีการใช้งาน
1.
2.
3.
4.
เสียบปลั๊ก
หมุนปุ่มปรับความร้อนตามระดับที่ต้องการ
ระดับความร้อนจะคงที่โดยอัตโนมัติ
เมื่อใช้งานเสร็จปิดปุ่มระดับความร้อนไปที่ 0 แล้วถอดปลั๊กออกให้เรียบร้อย
65
เตาไมโครเวฟ
MICROWAVE
MODEL NO : R-3A88
MANUFACTURER : SHARP CORPORATION
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
07.311.01
10413
ความสามารถของครุภัณฑ์
ใช้สาหรับอุ่นเตรียมอาหารวุ้นเพื่อใช้ในงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหรืองานทางด้านจุลินทรีย์
66
ควบคุมการทางานโดยระบบ Microprocessor มีโปรแกรมการทางานหลายระดับ และสามารถตั้ง
เวลาการทางานได้ ความจุสูงสุด 25 ลิตร
วิธีการใช้งาน
1. เสียบปลั๊กหน้าจอการทางานจะปรากฏคาว่า MICROWAVE
2. กดปุม่ ‚ยกเลิกรายการ‛ หน้าจอจะปรากฏสัญลักษณ์ :
3. ตั้งเวลาโดยการกดตัวเลขเป็นนาทีแล้วตามด้วยเลข 00
เช่น - ตั้งเวลา 10 นาที ให้กด 10:00
- ตั้งเวลา 30 วินาที ให้กด 30
จากนั้นหน้าจอจะปรากฏคาว่า Press , Start แล้วจึงกดปุ่มเริ่มการทางาน
4. เสร็จการทางานแล้วถอดปลั๊กด้วยทุกครั้ง
67
ตู้ควบคุมการเจริญเติบโตแบบควบคุมคาร์บอนไดออกไซด์
INCUBATOR : CO2 (cell culture)
MODEL NO : 3103D
MANUFACTURER : HOTPACK
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
10413
ความสามารถของครุภัณฑ์
ตู้ควบคุมอุณหภูมิเพื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ในสภาพที่มีการควบคุม
68
ความจุ 150 ลิตร ปรับชั้นวางได้ 3 ชั้น
- สามารถควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในช่วง 0.3 - 19.9 เปอร์เซ็นต์
- อุณหภูมิ 4 - 50 องศาเซลเซียส
วิธีการใช้งาน
เสียบปลั๊กของเครื่องและเปิดสวิตส์ไปที่ตาแหน่ง ON (ที่สวิตส์จะมีไฟสว่างขึ้น) ที่ Control ทั้ง 3 ตัว
จะแสดงค่าที่วัดได้และค่าที่ set ไว้ครั้งสุดท้าย ซึ่ง Control ตัวบนสุดเป็น Control อุณหภูมิ (C) ถัดลงมา
ตรงกลางเป็น Control ความชื้น (%RH) และ Control ตัวที่ 3 เป็น Control เปอร์เซนต์คาร์บอนไดออกไซด์
(%CO2)
การตั้งอุณหภูมิ
1. ให้กด ‚Mode‛ จนกระทั่ง ‚Idsp‛ สว่างขึ้น
2. กด ‚Home‛ หน้าปัทม์จะแสดงค่า Setpoint ของอุณหภูมิที่ตั้งใช้งาน ที่ตัวเลขบรรทัดล่างและค่า
ของอุณหภูมิที่วัดได้ภายในตู้จะแสดงตัวเลขที่บรรทัดบน
3. กดปุ่มตั้งอุณหภูมิตามที่ต้องการ
หมายเหตุ ค่า Idsp ของ Control อุณหภูมิ ทางผู้ผลิตจะ set ที่ 121C ซึ่งค่านี้ไม่ควรเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพราะเป็นค่าที่ใช้ตั้งอุณหภูมิในการ Decontamination
การตั้งค่าความชื้น
1. ให้กด ‚Mode‛ จนกระทั่ง ‚Idsp‛ สว่างขึ้น
2. กด ‚Home‛ หน้าปัทม์จะแสดงค่า Setpoint ของความชื้นที่ตั้งใช้งาน ที่ตัวเลขบรรทัดล่าง และค่า
ของความชื้นที่วัดได้ภายในตู้จะแสดงตัวเลขที่บรรทัดบน
3. กดปุ่มตั้งค่าความชื้นตามต้องการ (80-90%RH)
หมายเหตุ ค่า Idsp ของ Control ความชื้นทางผู้ผลิตจะ set ไว้สูงสุดที่ 98%RH ไม่ควรเปลี่ยนแปลงค่า
นี้
การตั้งค่า CO2
1. ให้กด ‚Mode‛ จนกระทั่ง ‚Idsp‛ สว่างขึ้น
2. กด ‚Home‛ หน้าปัทม์จะแสดงค่า Setpoint ของเปอร์เซ็นต์ CO2 ที่ตัวเลขบรรทัดล่างและค่าของ
CO2 ที่วัดได้ภายในตู้จะแสดงตัวเลขที่บรรทัดบน
3. กดปุ่มตั้งค่า CO2 ตามที่ต้องการ
69
หมายเหตุ ค่า ‚SP2‛ ทางผู้ผลิตจะ set ไว้ที่ –1.5 ค่านี้ไม่ควรเปลี่ยนแปลง และค่า Idsp ของ Control
%CO2 จะ set ไว้ที่ –10.0 ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ในการ Decontamination ก่อนใช้งานควรตั้งค่า CO2 ไว้เป็น 00.0 และ
รอให้อุณหภูมิและความชื้นได้ตามที่ set ไว้ ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วจึงค่อยตั้งค่า %CO2 ไปตามที่ต้องการใช้
งาน หากมีการตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความชื้น และ CO2 เครื่องจะเกิดเสียง Alarm ขึ้น การแก้ไขให้
กดปุ่ม ‚Mute‛ เสียง Alarm จะหายไป
ระบบ Decontamination (โดยใช้กุญแจ)
การ Decontamination 1 รอบ ใช้เวลาประมาณ 12-14 ชั่วโมง กล่าวคือ เวลา 4 ชั่วโมง สาหรับการ
Decontamination และอีก 6-8 ชั่วโมง เป็นเวลาที่คอยให้อุณหภูมิภายในตู้ลดลงจนถึงอุณหภูมิห้อง
ข้อควรระวัง ไม่ควรเปิดประตูในขณะทา Decontamination
การทางานของ CO2 Changer
1. ต่อท่อน้า Gas จาก Regulator ที่ติดอยู่ที่ถัง CO2 ทั้ง 2 ถัง ไปยังเครื่อง CO2 Changer ทางจุดต่อ
Tank1 และ Tank2
2. ต่อท่อนา Gas จาก CO2 Changer ทาง Gas Out ไปยังเครื่องบ่มเชื้อที่จุดต่อ CO2inlet
3. เปิดวาล์วของถัง CO2 และปรับ Regulator ให้ได้ Pressure ไม่น้อยกว่า 10psi เครื่องจะทางานได้
(แต่ถ้า Pressure น้อยกว่า 10psi เครื่องจะไม่ทางานและมีเสียง Alarm) เวลาใช้งานจะมีไฟแสดงที่ตาแหน่งที่ 1
เมื่อ CO2 ในถังที่ 1 หมด เครื่องจะเปลี่ยนไปใช้ CO2 ในถังที่ 2 โดยอัตโนมัติ ซึ่งควรนา CO2 ถังที่ 1ไปทาการ
เติม หรือนา CO2 ถังใหม่มาเปลี่ยนแทนถังต่อไป
70
หม้อนึ่งความดันไอ
AUTOCLAVE
MODEL NO : SS-325
MANUFACTURER : TOMY SEIKO CO, LTD.
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
07.218.02 , 07.270.01 , 07.171.02
10411 , 10413
ความสามารถของครุภัณฑ์
หม้อนึ่งความร้อนสูงด้วยไอน้าใช้ในการฆ่าเชื้อ เป็นชนิดตั้งพื้น ทาด้วยโลหะ สเเตนเลสที่ขัดเงา
เมื่อทางานเสร็จจะมีเสียงเตือน
71
มีความจุสูงสุด 53 ลิตร ความดันภายในตัวเครื่อง 0 ถึง 3.5 kgf/cm3 ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0 - 132
องศาเซลเซียส เวลาที่ตั้งอยู่ในช่วง 0 - 200 นาที
วิธีการใช้งาน
1. เสียบปลั๊กอุ่นเครื่องมือก่อนใช้ 15 นาที
2. เช็คระดับน้าในแกลลอนพลาสติกหน้าตัวเครื่อง โดยให้ระดับน้าอยู่ในช่วงระหว่างขีด High Water กับ
Low Water Level
3. เช็คระดับน้าในตัวเครื่อง โดยเติมน้ากลั่นให้ท่วมขดลวด
4. หมุนปุ่ม Exhaust ให้ปิดสนิท
5. เปิดเครื่องที่ Main switch
6. ตั้งอุณหภูมิที่ 121 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 20 นาที ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
7. กดปุ่ม start
8. เมื่อเครื่องทางานเสร็จไฟจะกระพริบที่ปุ่ม stop
9. ปิดเครื่องที่ Main switch และถอดปลั๊ก
10. เมื่อใช้งานเสร็จทาความสะอาดเครื่องทุกครั้ง
72
ตู้ปลอดเชื้อแบบกรองอากาศไหลเวียน
LAMINAR AIR FLOW CABINET
MODEL NO : BV-124
MANUFACTURER : DWYER TNSTRUMENT
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
07.174.02
10415
ความสามารถของครุภัณฑ์
ตู้ปลอดเชื้อแบบกรองอากาศ ใช้สาหรับถ่ายเชื้อหรือเนื้อเยื่อในสภาวะปลอดเชื้อ สาหรับการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์
73
สามารถกรองอนุภาคได้ 99.999 เปอร์เซ็นต์ ความเร็วลม 0.4 เมตรต่อวินาที ความสว่างของแสง
1000 ลักซ์
วิธีการใช้งาน
1.
2.
3.
4.
เสียบปลั๊ก เปิด U.V.C. เพื่อให้หลอด UV ฆ่าเชื้อบริเวณ Working Chamber นาน 30 นาทีก่อนการใช้งาน
เปิดสวิทต์แสงสว่างและกระแสลม ‚BLOWER‛ นานประมาณ 5-10 นาที
เช็ดทาความสะอาดตู้ด้วย Ethanol 70% ให้ทั่วทั้งตู้
ใส่ภาชนะและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทางานเข้าไปใน Working Chamber แล้วคอยอีก 5 นาทีจึงเริ่มทางาน
ได้ ถ้าภาชนะใหญ่กว่าช่องทางานก็ให้เปิดฝาด้านหน้า แล้วค่อยปิดลง
หมายเหตุ ภาชนะและอุปกรณ์ที่จะนาเข้าไปในตู้ต้องเช็ดทาความสะอาดด้วย Ethanol 70% ก่อนทุก ครั้ง
5. ควรวางชิ้นส่วนของงานให้ลึกเข้าไปภายใน Working Chamber ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
6. ผู้ใช้ตู้ ควรนั่งให้มีระดับความสูงพอเหมาะ คือระดับคาง จะต้องสูงกว่าส่วนล่างของแผ่นกระจกใส
ด้านหน้าไม่ต่ากว่า 2 นิ้ว
7. แผ่นกระจกใสด้านหน้าควรปิดอยู่ตลอดเวลาในการทางาน
8. ในกรณีที่ต้องการ ASEPTIC FLAMING สามารถใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ หรือตะเกียงแก๊สบุนเสนก็ได้ ถ้า
ใช้ตะเกียงบุนเสนควรยกออกมาจุดที่ภายนอกแล้วปรับระดับของเปลวไฟให้เรียบร้อยก่อนจึงนาเข้าไปไว้
ใน Working Chamber
9. ควรระวังอย่าให้ของเหลวโดยเฉพาะอาหารเลี้ยงเชื้อหกกระเด็นไปถูก HEPA FILTER ซึ่งจะทาให้เชื้อที่
ติดอยู่ภายในเครื่องด้านหลังของ HEPA FILTER มีโอกาสเจริญ ควรใช้ที่เป่าลม เป่าลมร้อนในบริเวณที่
เปียกให้แห้งทันที
10. เมื่อเสร็จงานแล้ว ควรเช็ดบริเวณ Working Chamber ด้วยแอลกอฮอล์ให้สะอาดและปิดตู้
11. ควรเปิด AUTOMATIC TIMER (U.V.H.) โดยปรับเวลาไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง สาหรับการทางาน
ตลอดวัน หรือประมาณ 1 ชั่วโมงถ้าทางานเพียงครึ่งวัน
*U.V.H. คือ หลอดฆ่าเชื้อที่อยู่ภายในเครื่องด้านหลังของ HEPA FILTER เพื่อทาลายเชื้อแต่ละวัน และ
จะปิดเองตามเวลาที่ตั้งไว้
74
ตู้ถ่ายเชื้อแบบกรองอากาศไหลเวียน
LAMINAR AIR FLOW CABINET
MODEL NO : MANUFACTURER : POLARIS
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
07.174.03
10415
ความสามารถของครุภัณฑ์
ตู้ถ่ายเชื้อแบบกรองอากาศ ใช้สาหรับถ่ายเชื้อหรือเนื้อเยื่อในสภาวะปลอดเชื้อ สาหรับการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ และการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์
75
สามารถกรองอนุภาคได้ 99.999 เปอร์เซ็นต์ ความเร็วลม 0.4 เมตรต่อวินาที ความสว่างของแสง
1000 ลักซ์
วิธีการใช้งาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
เสียบปลั๊กของเครื่อง
เปิดสวิทซ์ไฟ โดยการบิดลูกกุญแจที่ปุ่ม Main swicth
เปิด UV ก่อนการทางาน 15 – 30 นาที ที่ตาแหน่ง UV Light
หลังจากปิด UV แล้ว ให้เปิดกระจกด้านหน้าของเครื่อง โดยการกดปุ่ม sash window
กดปุ่มความเร็วลมที่จะเป่าออกมาจากในตู้ โดยเลือกความเร็วลมแรงหรือปานกลางที่ปุ่ม
กดปุ่มไฟเพื่อให้แสงสว่างในขณะทางาน โดยกดปุ่มที่ตาแหน่ง Lighting
หลังจากใช้งานเสร็จให้ทาความสะอาดโดยใช้ แอลกอฮอล์ชุบสาลีเช็ดให้ทั่วพื้นที่ทางานแล้วจึงปิดปุ่มการ
ทางานต่างๆของเครื่อง
8. ปิดปุ่ม Main swicth โดยหมุนกุญแจไปที่ตาแหน่ง
9. ถอดปลั๊กออก
76
เครื่องนับโคโลนี
COLONY COUNTER
MODEL NO : 603
MANUFACTURER : IUL INSTRUMENTS
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
07.154.02 – 03
10406
ความสามารถของครุภัณฑ์
เครื่องนับจานวนโคโลนีแบคทีเ รียหรือจุลินทรีย์อื่นๆ แสดงผลเป็นตัวเลข การนับใช้ปากกาที่ปลาย
ทาด้วยสักหลาด เลือกพื้นที่เป็นแสงสว่างและมืดได้ อ่านค่าได้ตั้งแต่ 0-999โคโลนี
77
ใช้ได้กับจานเพาะเชื้อขนาดใหญ่สุด 110 มิลลิเมตร
วิธีการใช้งาน
1. เสียบปลั๊กไฟฟ้า
2. ตรวจสอบหมายเลขบนหน้าปัทม์ก่อนใช้ ต้องอยู่ที่ 0000
3. คว่า plate ที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อลงในช่องว่างวงกลม ซึ่งอยู่ใต้เลนส์ขยาย อาจจาเป็นต้องใช้ห่วงวงแหวน
ขนาดต่างๆเพื่อสวมหรือวางรอบ plate ตามขนาดต่างๆของ plate เพื่อไม่ให้เลื่อนไปในตาแหน่งอื่น
ในขณะนับ
4. ใช้ดินสอเมจิกหรือปากกาสี กดหรือนับบน plate ซึ่งจะปรากฏตัวเลขแสดงจานวนนับของโคโลนี กรณีที่
อาหารขุ่น อาจจาเป็นต้องนับทั้งสองด้าน
5. เมื่อนับจานวนโคโลนีเสร็จแล้ว หยิบ plate ออก แล้วกด Reset หน้าปัทม์จะแสดงเป็นตัวเลข 0000
เหมือนเดิม
78
เครื่องเขย่า
SHAKER
MODEL NO : TR 285
MANUFACTURER : MTSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
07.169.03
10417
ความสามารถของครุภัณฑ์
ใช้ในการทดลอง ศึกษาการเจริญของเซลล์ และเนื้อเยื่อในอาหารเหลว ใช้เขย่าสารแขวนลอยเพื่อ
ไม่ให้ตกตะกอน มีที่จับยึดขวดรูปชมพู่
สามารถควบคุมความเร็วรอบในการเขย่าได้สูงสุด 180 รอบต่อนาที
79
วิธีการใช้งาน
1. เปิดเครื่องโดยกดปุ่ม Main switch ไปมี่ ON ไฟสีแดงจะสว่างขึ้น
2. ในกรณีที่ต้องการตั้งเวลาการทางานของเครื่อง ให้ทาการตั้ งเวลาโดยหมุนปุ่มตัวเลขไปตามเวลาที่
ต้องการ (ตัวเลขแสดงเวลาเป็นนาที) เมื่อถึงเวลาที่กาหนดเครื่องเขย่าจะหยุดการทางานโดยอัตโนมัติ
* สามารถตั้งเวลาได้สูงสุด 180 นาที
3. ในกรณีที่ไม่ต้องการตั้งเวลาให้เริ่มการทางานโดยหมุนปุ่มเวลาไปที่ ON
* เมื่อจะหยุดการทางานของเครื่องให้หมุนปุ่มปิดเครื่อง(ด้านซ้ายมือ) ไปที่ OFF จากนั้นจึงปิด Main
Switch มาที่ OFF ด้วย
80
เครื่องอุ่นสไลด์
SLIDE WARMER
MODEL NO : 26007
MANUFACTURER : LAB-LINE INSTRUMENTS
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
07.194.02
10420
ความสามารถของครุภัณฑ์
เครื่องอุ่นสไลด์ ใช้สาหรับอุ่นสไลด์เพื่อให้สไลด์แห้งเร็วขึ้น
ควบคุมอุณหภูมิได้ 10 ระดับ ซึ่งอุณหภูมิจะคงที่โดยอัตโนมัติเมื่อุณหภูมิถึงระดับที่ตั้งไว้
81
วิธีการใช้งาน
1. วางเทอร์โมมิเตอร์ไว้ที่ร่องเหนือแป้นควบคุม เสียบปลั๊กไฟดัน switch เปิด/ปิด ไปที่ on
2. หมุนปุ่มปรับระดับความร้อน (themostat) ตามระดับที่ต้องการและตั้งทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที เพื่อให้ความร้อนถึงระดับ
ที่ตั้งไว้ อุณหภูมิที่ได้ดูจากเทอร์โมมิเตอร์
3. ถ้าต้องการเพิ่มอุณหภูมิให้หมุนปุ่มปรับระดับความร้อนไปทั้ระดับที่สูงขึ้น หรือถ้าต้องการลดอุณหภูมิให้หมุนปรับ
ระดับความร้อนไปที่ระดับที่ต่าลง การเปลี่ยนอุณหภูมิต้องใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที เพื่อให้อุณหภูมิใหม่คงที่
หมายเหตุ ควบคุมอุณหภูมิโดยการหมุนปรับระดับความร้อนแต่ละระดับตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึง
65 องศาเซลเซียส
เช่น - scale 5  ได้อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส
- scale 7  ได้อุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส
4. เมื่อใช้งานเสร็จปิดเครื่องและทาความสะอาดเครื่องทุกครั้ง
82
เครื่องตัดเนื้อเยื่อ
หม้อสูญญากาศหลอมพาราฟิน
PARAFFIN WAX DISPENSER
MODEL NO : MH8523B
MANUFACTURER : ELECTROTHERMAL
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
07.174.03
10420
ความสามารถของครุภัณฑ์
ใช้หลอมพาราฟินในงานไมโครเทคนิค เพื่อศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ภายในเนื้อเยื่อพืชและสัตว์
83
สามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0-80 องศาเซลเซียส และสามารถตรวจสอบอุณหภูมิของพาราฟินได้
ด้วยเทอร์โมมิเตอร์
วิธีการใช้งาน
1. เปิดสวิตซ์ไปที่  จะมีไฟสีเขียวสว่างขึ้น
2. ตั้งอุณหภูมิ (C) ในการหลอมพาราฟินประมาณ 70 C
3. เมื่อต้องการใช้พาราฟินเหลวที่หลอมแล้ว ให้ดันคันโยกที่อยู่ติดกับหม้อสูญญากาศลงมา จะทาให้
พาราฟินเหลวที่อยู่ในหม้อไหลออกมา
4. เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ปิดสวิตซ์ไปที่ O และถอดปลั๊กให้เรียบร้อย
84
ตู้บ่มเชื้อ
INCUBATOR
MODEL NO : INCUCELL 404
MANUFACTURER : MMM MEDCENTER
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
07.232.01
10415
ความสามารถของครุภัณฑ์
ใช้ในการบ่มเชื้อเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของเชื้อชนิดต่างๆ สามารถปรับระดับตะแกรงความ
กว้างของชั้นภายในในตู้บ่มได้
85
สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0 – 70 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิจะคงที่โดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับ
อุณหภูมิที่ตั้งไว้
วิธีการใช้งาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
เปิดสวิทซ์ของตัวเครื่องที่ตาแหน่ง ON/OFF
เริ่มการตั้งอุณหภูมิสาหรับการบ่มเชื้อ โดยการกดปุ่ม X/W
ไฟที่ตาแหน่งอุณหภูมิ (C) จะกระพริบสว่างขึ้น
ตั้งอุณหภูมิโดยการกดปุ่ม  หรือ 
set อุณหภูมิที่ตั้งค่าแล้วโดยการกดปุ่ม X/W อีกครั้ง
ไฟที่ตาแหน่งแสดงอุณหภูมิจะหยุดกระพริบ
เครื่องจะเริ่มทางานตามที่ได้ตั้งค่าไว้
เมื่อใช้งานเสร็จปิดสวิทซ์ ON/OFF ที่เครื่อง
86
อ่างควบคุมอุณหภูมิ
FLOAT BATH
MODEL NO : 145700
MANUFACTURER : BOEKEL INDUCTRIES Inc.
หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ประจาห้อง
07.360.01
10416
ความสามารถของครุภัณฑ์
ใช้ควบคุมอุณหภูมิของสารละลาย สามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ระดับ 1-10
เมื่ออุณหภูมิถึงระดับที่ตั้งไว้จะคงที่โดยอัตโนมัติ
87
วิธีการใช้งาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ใส่น้าลงในอ่างแก้วให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
กดแท่งสแตนเลสที่อยู่ด้านข้างอ่างลงในน้า
เปิดสวิทซ์เครื่องที่ตาแหน่ง POWER และไฟจะติดสว่าง
ปรับระดับความร้อนไปที่ระดับอุณหภูมิที่ต้องการ
ตัวเลขแสดงอุณหภูมิจะปรากฏที่หน้าจอ และไฟ HEATER จะติดสว่างขึ้น
เมื่อใช้งานเสร็จให้หมุนปุ่มปรับระดับดับความร้อนมาที่ระดับ 0
ปิดสวิทซ์ POWER ของเครื่อง
เทน้าออกจากอ่าง
Download PDF