Alde | Compact 3010 | Bruksanvisning & monteringsanvisning – Manöverpanel 3010 613

3010
Bruksanvisning & monteringsanvisning – Manöverpanel 3010 613
Operating instructions & installation instructions – Control panel 3010 613
Bedienungsanleitung & Montageanleitung – Bedieneinheit 3010 613
Instructions d’utilisation & de montage – Panneau de commande 3010 613
Bruksanvisning og monteringsanvisning – Betjeningspanel 3010 613
Käyttö- ja asennusohjeet – Ohjauspaneeli 3010 613
Gebruiksaanwijzing & montagevoorschriften – Bedieningspaneel 3010 613
Istruzioni per l’uso e per il montaggio – Pannello di comando 3010 613
Bruksanvisning Manöverpanel 3010 613
Monteringsanvisning Manöverpanel 3010 613
Kabelanslutning mellan värmepanna Compact 3010 och manöverpanel 3010 613
3
10
10
Operating instructions control panel 3010 613
Installation instructions control panel 3010 613
11
18
Cable connection between boiler Compact 3010 and control panel 3010 613
18
Bedienungsanleitung Bedieneinheit 3010 613
Montageanleitung Bedieneinheit 3010 613
Kabelanschluss zwischen Heizung Compact 3010 und Bedieneinheit 3010 613
19
26
26
Instructions d’utilisation panneau de commande 3010 613
27
Instructions de montage panneau de commande 3010 613
Connexion câblée entre la chaudière Compact 3010 et
le panneau de commande 3010 613
34
Bruksanvisning Betjeningspanel 3010 613
35
34
Monteringsanvisning Betjeningspanel 3010 613
42
Kabeltilkobling/kabeltilslutning mellom varmeanlegg/varmeanlægg Compact 3010 og
betjeningspanel 3010 613
42
2
Käyttöohje Ohjauspaneeli 3010 613
Asennusohje Ohjauspaneeli 3010 613
Compact 3010 -kattilan ja ohjauspaneelin 3010 613 välinen kaapeliliitäntä
43
50
50
Gebruiksaanwijzing Bedieningspaneel 3010 613
Montagevoorschriften Bedieningspaneel 3010 613
Kabelaansluiting tussen ketel Compact 3010 en bedieningspaneel 3010 613
51
58
58
Navodila za uporabu upravljalne enote 3010 413
upravljalno enoto 3010 613
59
Istruzioni per l’uso del pannello di comando 3010 613
Istruzioni per il montaggio del pannello di comando 3010 613
Collegamento dei cavi tra la caldaia Compact 3010 e
il pannello di comando 3010 613
67
74
66
74
SE
BRUKSANVISNING MANÖVERPANEL 3010 613
Läs noggrant igenom denna anvisning innan värmepannan tas i bruk. För bruksanvisning och
installationsanvisning av värmepanna se separata anvisningar. Denna anvisning är godkänd för värmepanna
Alde Compact 3010 monterad i fordon, båt och byggnad enligt CE nr 0845 BP-0003, installation i fordon e5 00 0005
och EMC e5 03 0261. Installation och reparation får endast utföras av fackman. Nationella bestämmelser skall följas.
1. Start av värmepannan
1. Manöverpanelen och värmepannan är avstängda.
2. För att starta värmepannan, tryck på On-/Offknappen och uppstartsbilden visas. Värmepannan
startar med de senast valda inställningarna.
3010
2. Manöverpanelen i viloläge
D
E
F
C
+22°C
B
+6°C
A
Fri 18.30
H
G
A. Klocka
Klockan visar dag och tid.
Klockan ställs in under avsnitt 9
punkt 2.
B. Utetemperaturen
Utetemperaturen visas om givare
är monterad.
C. Innetemperaturen
Innetemperaturen visas automatiskt.
D. Cirkulationspump
Denna symbol visas när pumpen
är i drift.
E. Denna symbol visas när givaren
!"#$plad och aktiverad enligt avsnitt
9 punkt 8.
F. 230 volt
Denna symbol visas när 230V är
anslutet till värmepannan.
G. MENU-knapp
Knapp för inställningsmeny.
H. Huvudbrytare för värmepanna.
3. Från viloläge till inställningsmeny
I viloläget visas inne- och eventuellt utetemperatur, beroende på om utetemperaturgivare är ansluten. Bakgrundsbelysningen tänds när man trycker på skärmen eller MENU-knappen. Starta inställningsmenyn genom att trycka på
MENU-knappen. Bakgrundsbelysningen tänds och inställningsbara funktioner visas. De inställningar som görs sparas
automatiskt efter 10 sekunder. Manöverpanelen övergår i viloläge automatiskt efter 30 sekunder om inga knapptryckningar sker (eller om man trycker på MENU-knappen i inställningsmenyn).
1. Manöverpanelen i viloläge.
2. Manöverpanelen i inställningsmeny.
+22°C
+22°C
+6°C
Fri 18.30
2 kW
Off
ON
On
3
4. Ställ in önskad temperatur
Temperaturen kan ställas in från +5°C till +30°C i intervaller på 0,5°C. Varmvatten är alltid tillgängligt (50°C) när
värmepannan är påslagen och drivs med gasol eller el. Sommartid när endast varmvatten behövs, justera ner
#$%&'##$#*#:
1. Den temperatur som visas är
den temperatur som för närvarande är inställd (i detta fall
22,0°C).
+22°C
2 kW
Off
ON
On
2. Höj temperaturen genom att
trycka på +. Sänk temperaturen genom att trycka på – .
3. Inställningarna är klara och
värmepannan arbetar mot
inställd temperatur.
5. Extra varmvatten
Behöver du mer varmvatten kan du tillfälligt höja vattentemperaturen från 50°C till 65°C. När 30 minuter har gått,
återgår värmepannan till normaldrift. När du har valt mer varmvatten stannar cirkulationspumpen.
1. Öka mängden varmvatten
genom att trycka på +.
Aktiverat läge visas genom att
plus-symbolen byter färg till
grön.
+22°C
2 kW
Off
ON
On
2. Inställningarna är klara.
Om du vill återställa till grundinställningarna för varmvatten innan 30 minuter har gått.
1. Återställning av varmvatten
genom att trycka på –.
+22°C
2. Inställningarna är klara.
2 kW
Off
4
ON
On
SE
6. Uppvärmning med el
Gör på följande sätt för att aktivera uppvärmning med el. Ju högre effekt du väljer desto snabbare blir uppvärmningen.
Vid val av både el och gas prioriteras el.
+22°C
2 kW
Off
ON
On
1. Starta och stega mellan de
olika effektlägena (Off, 1kW,
2kW eller 3kW) med + eller –.
Inställt värde visas på skärmen.
Aktiverat läge visas genom att
plus-symbolen byter färg till
grön. (Vissa värmepannor är
utrustade med max 2kW.)
2. Inställningarna är klara och
pannan arbetar med inställd
temperatur.
3. För att stänga av eldrift, stega
med – till Off.
7. Uppvärmning med gas
Gör på följande sätt för att aktivera uppvärmning med gas. Vid val av både el och gas prioriteras el.
1. Starta gasdrift genom att trycka
på On. On-symbolen aktiveras
och byter färg till grön.
+22°C
2 kW
Off
ON
On
2. Inställningarna är klara och
värmepannan arbetar med
inställd temperatur.
3. För att stänga av gasdrift, tryck
på Off.
8. Upplåsning av verktygsmeny
Från inställningsmeny är det möjligt att gå vidare till verktygsmenyn. Under verktygsmenyn kan man komma till
manöverpanelens övriga funktioner som beskrivs i avsnitt 9.
1. Manöverpanelen i inställningsmeny. Tryck på upplåsningssymbolen.
Off
2. Manöverpanelen i upplåsningsmeny. Tryck på öppet hänglås,
därefter OK eller MENU för
att låsa upp verktygsmenyn.
Aktiverat läge visas genom att
symbolen byter färg till grön.
3. Manöverpanelen i inställningsmeny med upplåst verktygsmeny. För att komma till verktygsmenyn tryck på symbolen.
+22°C
+22°C
2 kW
2 kW
ON
On
OK
Off
ON
On
5
9. $%*#*;<##=>$#!*:?#
verktygsfälten genom att trycka på pilsymbolerna uppåt eller nedåt. Du kan alltid lämna verktygsmenyn med MENUknappen. !
"!"#"
tillbehöret inte är installerat!
3
6
12
2
5
A
5
8
4
11
7
14
Ext
Lan
13
Amp
16
10
15
1
9
1. Pilsymboler
Du stegar mellan de olika verktygsfälten
genom att trycka på pilsymbolerna uppåt
eller nedåt. Du kan alltid lämna verktygsmenyn med MENU-knappen.
2. Klocka
Klockan måste ställas in om automatisk
temperaturändring eller automatisk start
skall användas. Vid 12V spänningsbortfall
stannar klockan och visas inte längre på
skärmen. Med monterad batteribackup
förhindras detta.
3. Automatisk temperaturändring
Denna funktion används när du vill ställa in
automatisk temperaturändring under t ex
natten (varje dag ”All”) eller sänka temperaturen under några dagar.
4. Automatisk start av värmepannan
Denna funktion används för automatisk
start av värmepannan vid senare tidpunkt.
Vid automatisk start arbetar värmepannan
under 24 timmar och stannar sedan. Därefter upprepas den automatiska starten varje
vecka; samma dag och tidpunkt, så länge
funktionen är aktiverad. För att automatisk
start ska fungera måste On-/Off –knappen
ställas i OFF-läge.
6
5. %
Med denna funktion är vald pump i konstant drift. Funktionen är urkopplad i
fabriksinställningen. Denna funktion
begränsar varmvattentillgången, speciellt
vid litet värmebehov.
A
6. &'()
I läge Auto arbetar 230V-pumpen och när
230V kopplas från, startar 12V-pumpen. I
läge 12V används 12V-pumpen även om
230V är anslutet. Funktionen Auto är aktiverad i fabriksinställningen.
7. *Pumphastighet
Cirkulationspumpens kapacitet kan styras
från panelen. OBS! Pump med denna
+"
!
"#
,
!
/+
byggnad).
8. Denna funktion används i kombination
"#<?&
L>Q#"#
är full eller tom. Från denna funktion styrs
även defroster (EisEx) för uppvärmning av
"#:OBS! Flaskomkopp,;<
;<=
+"
!
"#,
!
/+=>
SE
9. Automatisk temperaturhöjning
(legionella)
Kl 02.00 nattetid (om klockan är inställd)
startar värmepannan och arbetar enligt
”Varmvatten” (se avsnitt 5). Detta för att
minska risken för legionella. Funktionen är
urkopplad i fabriksinställningen.
10.
,@=
Med denna funktion kan man kalibrera
temperaturen på panelen, om man märker
att temperaturen (den stabiliserade rumstemperaturen) inte motsvarar den temperatur som panelen anger. Gäller även
utetemperaturen.
Amp
16.*Belastningsvakt
Denna funktion används för att förhindra
att säkringarna på 230V överbelastas. Om
fordonet, båten eller byggnadens totala
strömförbrukning överstiger inställt värde,
kommer värmepannans eleffekt att minskas
automatiskt. På grund av spänningsvariationer och toleranser kan man välja olika
regleringsnivåer (t ex för 6A säkring kan
man välja antingen 6 eller 7 Amp inställning). Håller inte säkringen, väljer man ett
lägre inställt värde. Funktionen är urkopplad
i fabriksinställningen. OBS! Belastnings"+"
!
tionen skall kunna användas (se manual
!
/+=>
11. Knappljud
Med denna funktion kan man koppla till
eller från knappljudet.
Knappljud är inkopplat i fabriksinställningen.
12.Ljusstyrka
Ljusstyrkan kan justeras mellan 1-10.
Fabriksinställning är 2.
Lan
13.Språk
Denna funktion används, för att ställa om
skärmen mellan olika språk. Tillgängliga
språk är: engelska, franska och tyska. Ser*$;%#!ska (se avsnitt 10.1).
14.JQ
Under Verktyg / Nyckel kan man låsa upp
respektive låsa tillgången till verktygsmenyn.
Ext
15.*Extern start
Denna funktion används vid start av värmepannan utifrån, t ex med GSM. När
extern start har aktiverats ska panelens
On-/Off-knapp stängas av (se monteringssatsens manual för extern start). OBS! För
"#
#"
installation av extern start (se manual
!
/+=>
*230 V
Denna funktion används vid start av värmepannan då anslutning av 230 V till
fordon sker utifrån. När funktionen 230 V
har aktiverats ska manöverpanelens on-/
off-knapp stängas av men 12 V ska vara
ansluten (huvudbrytare tillslagen). Innan
man stänger av manöverpanelen med
on-/off-knapp ska man ställa in de parametrar/funktioner som man vill att värmepannan ska ha när den startar (230 V ansluts).
7
10. Service och Återställning av systemet
1
2
Service
Reset
OK
3
1. Service
Med denna funktion kan man
se vissa värden från värmepannan på skärmen. Uppdatering av värden sker varje
sekund.
enligt följande: värmepannan
i Off-läge, eldrift 1 kW, gasolvärme i On-läge och innertemperatur 22°C. Övriga funktioner
är frånkopplade.
3. OK
För att lämna verktygsmenyn,
tryck OK.
2. Återställning av systemet
Med denna funktion kan
värmepannan återställas till
fabriksinställning. Efter återställning är panelen inställd
10:1 Service menyer
Activated
Functions
Heater temp:
Sanitary temp:
Fan rotation:
Current:
Current:
Overheat:
Window switch:
Extern start:
RPM
A
deact/act
deact/act
deact/act
Soft Rev.
Heater:
Panel:
Cl Version:
11. Felmeddelanden
När fel uppstår i systemet visas orsaker på skärmen. Dessa visas endast
när manöverpanelen är i viloläge.
Battery too low: Om fordonet, båten eller byggnaden har en batterispänning under 10,5V stannar värmepannan. Denna återställs automatiskt när
spänningen kommer upp till 11V.
+22°C
Gas failure
WY"$Q#Q:Y'!#$;&!Z[&!
värmepannan och anslut igen (automatisk återställning efter 5 minuter).
W Slut på gas. Återställning genom att stänga av och starta om
värmepannan enligt punkt 1.
"X
WÖverhettningsskyddet (röd kabel) utlöst. För att återställa, koppla från 12V från värmepannan och anslut igen.
"X
WÖverhettningsskyddet (blå kabel) utlöst. För att återställa, koppla från 12V från värmepannan och anslut igen.
Window open: Fönster öppet, värmepannan stoppar för gas. Gasdriften
i värmepannan startar när fönstret stängts. Eldriften fungerar. Se manual
för fordon, båt eller byggnad om denna funktion är installerad.
<Q
WDet föreligger ett förbindelsefel mellan värmepanna
och manöverpanel. För att återställa, koppla från 12V från värmepannan
och anslut igen.
&
(WFel på panelen.
&
)W Fel på panelen.
8
SE
12. Nödstart
\ Koppla från 12V-kabeln samt kabeln till panelen på värmepannan.
\ Anslut en kabel mellan 2 och 9 i kontaktdonet på värmepannan.
\ Anslut 12V till värmepannan.
Nu startar värmepannan med gas och 1kW. Reglering av rumstemperatur är
ur funktion. Konstant pumpdrift är inställd.
Art. nr. 3010 218
2
9
Säkring 3,15 A (-)
12 V DC
Säkring 3,15 A (+)
Manöverpanel
12 V
pump
230 V
pump
9
MONTERINGSANVISNING MANÖVERPANEL 3010 613
Manöverpanel 3010 613 är avsedd för värmepanna Alde Compact 3010.
Manöverpanelen bör placeras på minst 1 meters höjd över golvet, men ej för högt upp mot taket. Den bör ej heller placeras på yttervägg eller nära värmeavgivande föremål som t ex cd-spelare, kylskåp och lampor, då detta kan ge missvisande temperatur. Utrymmet bakom panelen bör vara väl ventilerat. Påverkas ändå rumstermostaten på panelen bör
en extern givare anslutas till panelen.
`'Q!&''%:L&#'Q*&#&:
Klamra fast kablaget så att det ej kan bli påfrestningar i stiftlisten på panelen.
C.
B.
38,5 mm
86 mm
76 mm
9 mm
97 mm
84 mm
73 mm
87 mm
A.
R3(4x)
KABELANSLUTNING MELLAN VÄRMEPANNA COMPACT 3010 OCH
MANÖVERPANEL 3010 613
Anslut tillbehör till manöverpanel enligt skiss nedan. OBS! Klamra inte 12 V kablar eller kablar för givare tillsammans
med 230 V kablar. Placera kablarna helst inte intill varandra, om kablarna buntas ihop ökar risken för driftstörningar.
Baksida på manöverpanel
Fjärrgivare, vit (G)
Utomhusgivare, blå (F)
Belastningsvakt, grön (E)
Batteri Back-up (3V DC) (H)
+
röd
Extern start av värmepanna, gul (D)
Fönsterbrytare (I)
q*#"#<>
Uppvärmning av
reduceringsventil (Eis Ex) (J)
Pumpsignal (B)
B C D E F (G) (H) I
6
10
röd
svart
grå
blå
BZI
+
C8
JP1
7
2
3
9
4
10
5
R30
C23
1
8
J
JP4
EXT
JP6
OPERATING INSTRUCTIONS CONTROL PANEL 3010 613
GB
&XQQ
X>\\Q
/Q>{Q###&Q|%Qcles, boats and buildings in accordance with CE no. 0845 BP0003, installation in vehicles e500 00005 and EMC e5
03 261.Installation and repairs may only be carried out by a professional. National regulations must be adhered to.
1. Starting the boiler
1. The control panel and the boiler
are switched off.
2. To start the boiler, press the On/Off button
and the start-up display is displayed. The
boiler starts with the last selected setting.
3010
2. The control panel in standby mode
D
E
F
C
+22°C
B
+6°C
A
Fri 18.30
E. ]&
This symbol is displayed when
the sensor on the cylinder
changeover is connected and
activated in accordance with
section 9 point 8.
A. Clock
The clock shows day and time.
The clock is set under section 9
point 2.
B. Outdoor temperature
The outdoor temperature is
displayed if a sensor probe is
mounted.
F. 230 volts
This symbol is displayed when
230V is connected to the boiler.
C. Indoor temperature
The indoor temperature is displayed automatically.
H
G
G. MENU button
Button for setting menu.
H. Shut down / turn on the boiler.
D. Circulation pump
This symbol is displayed when
the heating pump is requested.
3. From standby mode to setting menu
When on standby, the indoor temperature is displayed, and the outdoor temperature is displayed if an outdoor temperature sensor has been connected. The background lights up when you press the screen or the MENU button. Start
the setting menu by pressing the MENU button. The background lights up and those functions which can be set are
displayed. The settings are automatically saved after 10 seconds. The control panel reverts to standby automatically
after 30 seconds if no buttons are pressed (or if the MENU button in the setting menu is pressed).
1. The control panel in standby.
2. The control panel in setting menu.
+22°C
+22°C
+6°C
Fri 18.30
2 kW
Off
ON
On
11
4. Set the required temperature
The temperature can be set from +5°C to +30°C in steps of 0.5°C. Warm water is always available (50°C) when the
boiler is on and running on LPG or electricity. During summer, when only warm water is required, adjust the temperature setting to below the surrounding temperature so that the central heating pump does not start.
1. The temperature displayed is
the temperature which is set at
present (in this case 22.0°C).
+22°C
2 kW
Off
ON
On
2. Raise the temperature by
pressing the + button. Lower
the temperature by pressing
the – button.
3. The settings are ready and the
central heating pump will work
at the set temperature.
5. Extra warm water
If you need more warm water, you can raise the water temperature temporarily from 50°C to 65°C. After 30 minutes,
the boiler reverts to normal operation. When you have selected more warm water the circulation pump stops.
1. Increase the quantity of warm
water by pressing the + button.
When activated the plus symbol changes colour to green.
+22°C
2 kW
Off
ON
2. The settings are ready.
On
If you wish to revert to the basic warm water settings before 30 minutes have expired.
1. Reset the warm water by
pressing the – button.
+22°C
2. The settings are ready.
2 kW
Off
12
ON
On
6. Heating with electricity
+22°C
2 kW
Off
ON
On
1. Start and step between the
various power steps (Off, 1kW,
2kW or 3kW) with the + button
or – button. The set value is displayed on the screen. When activated the plus symbol changes
colour to green. (Certain boilers
are equipped with max 2 kW.)
GB
Do as follows to active heating with electricity. The greater the power, the better the heating performance.
In choosing between electricity and gas, electricity is given priority.
2. The settings are ready and the
boiler is working at set temperature.
3. To switch off the electrical
operation, step with the
– button to Off.
7. Heating with gas
Do as follows to activate heating with gas. If both electricity and gas are selected, electricity is given priority.
1. Start the gas operation by
pressing On. The On symbol is
activated and changes colour to
green.
+22°C
2 kW
Off
ON
On
2. The settings are ready and the
boiler is working at set temperature.
3. In order to switch off gas operation, press Off.
8. Unlocking the tool menu
It is possible to go from the setting menu to the tool menu. Under the tool menu you can access the other functions of
the control panel, described in section 9.
1. The control panel in setting
menu. Press the unlock symbol.
Off
2. The control panel in unlocking
menu. Press on open padlock,
then OK or MENU to unlock the
tools menu. When activated
the symbol changes colour to
green.
3. The control panel in setting
menu with unlocked tool menu.
In order to get to the tool menu,
press the symbol.
+22°C
+22°C
2 kW
2 kW
ON
On
OK
Off
ON
On
13
9. _X
Q
When you are in the tool menu (see section 8), you can use the tools described below. Step between the various tool
%#*##Q~~#*#:~*#Q~QQ€‚:NOTE!
Q`XQXX
X
QXQ"
X
accessory is not installed!
3
6
12
2
5
A
5
8
4
11
7
14
Ext
Lan
13
Amp
16
10
15
1
9
1. Arrow symbols
L~Q#%#*
pressing the up or
~~#*#:~*#
leave the tool menu with
the MENU button.
2. Clock
The clock must be set if automatic temperature change or automatic start is to be
used. If 12V voltage is lost, the clock will
stop and will no longer be displayed. This
is prevented with an optional mounted battery backup.
3. Automatic temperature change
This function is used when you want to
programme a timed temperature change,
for example, to have the heating temperature raised in the morning and lower during
the night.
4. Starting the boiler automatically
This function is used to start the boiler
automatically at a later point of time. With
automatic start, the boiler works for 24
hours and then stops. After that, it repeats
the automatic start once a week; at the
same day and time, as long as the function
is activated. For automatic start to function,
the On/Off button must be set in the OFF
position.
14
5. Constant pump operation
With this function, the selected pump is
constantly operating. The function is disconnected in the factory setting. This function limits access to warm water, especially
if not much heating is needed.
A
6. &'()
In the Auto mode, the 230V pump operates, and when 230V is disconnected, the
12V pump starts. In 12V mode, the 12V
pump is used even if 230V is connected.
The Auto function is activated in the factory
setting.
7. *Pump speed
The circulation pump’s capacity can be
controlled from the panel. NOTE! A pump
with this control must be installed in
XX
QQ
,X
X"XQ/
building).
8. ]&
This function is used in combination with
the cylinder changeover (DuoComfort
or Secumotion) and indicates if the LPG
bottle is full or empty. This function can
also be used to control defroster heating
of the cylinder changeover using an EisEx
defroster. NOTE! The cylinder changeo",;<
;<=
X
Q
`,X
X"XQ/
boat or building).
10.
,@=
Using this function, you can calibrate the
temperature on the panel if you notice that
the temperature (the stabilised room temperature) is not the same as the temperature shown on the panel. This also applies
to outdoor temperature.
Amp
16.*Load monitor
This function is used to prevent the 230V
fuses being overloaded. If the total power
consumption of the vehicle, boat or building exceeds the set value, the boiler’s
power will be automatically reduced. On
account of voltage variations and tolerances, different setting levels can be
selected (for example, for 6A fuse, one
can choose 6 or 7 Amp setting). If the fuse
does not hold, choose a lower set value.
The function is disconnected in the factory
setting. NOTE! The load monitor has to
X
Q
,X
X"XQ/
building).
11. Button sound
With this function, you can connect or disconnect the button sound.
The button sound is connected in the factory setting.
12.Luminance
The luminance can be adjusted between
1-10. The factory setting is 2.
Lan
13.Language
This function is used to reset the screen
between different languages. Available
languages are: English, French and German. On the other hand, the service menu
is only in English (see section 10.1).
14._%
Under Tools / Key you can lock or unlock
access to the tool menu.
Ext
15.*External start
This function is used when starting the
boiler from the outside, for example, with
GSM. When external start has been activated, the control panel’s On/Off button
must be switched off (see the assembly
setting manual for external start). NOTE!
_X
Q/z
installation is required (see the manual
X"XQ/=>
*230 V
This function is used in connection with
starting the boiler when connection of
230 V to vehicle takes place from outside.
When the 230 V function has been activated the control panel’s on/off button must
be turned off, but 12 V must be connected
(main switch on). Before turning off the
control panel with the on-/off button set the
parameters/functions that you want the
boiler to have when it starts (230 V is connected).
15
GB
9. Automatic temperature increase
(legionella)
At 02.00 at night (if the clock is set) the
boiler starts and works according to “Warm
Water” (see section 5). This is in order to
reduce the risk of legionella. The function
is disconnected in the factory setting.
10. Service and Resetting the system
1
2
Service
Reset
OK
3
1. Service
With this function, you can see
certain values of the boiler on
the screen. The values are
updated once a second
Off mode, electrical operation
1kw, LPG heating in On mode
and indoor temperature 22°C.
Other functions are disconnected.
2. Resetting the system
Using this function, the boiler
can be reset to the factory setting. After resetting, the panel
is set as follows: the boiler in
3. OK
To leave the tool menu, press
OK.
10:1 Service menus
Activated
Functions
Heater temp:
Sanitary temp:
Fan rotation:
Current:
Current:
Overheat:
Window switch:
Extern start:
RPM
A
deact/act
deact/act
deact/act
Soft Rev.
Heater:
Panel:
Cl Version:
11. Fault messages
If an error occurs in the system, the display will show the reason.
This is only displayed when the panel is on standby.
+22°C
Battery too low: If the vehicle, boat or building has a battery voltage of
less than 10.5V, the boiler stops. It is automatically reset when the voltage
reaches 11V.
WFaulty fan speed. In order to reset, disconnect 12V from the
boiler and reconnect (automatic reset after 5 minutes).
Gas failure
W`#%#Q:ƒ#*#~Q&&#Q
in accordance with item 1.
"X
WOverheating protection (red cable) triggered. To reset,
disconnect 12V from the boiler and reconnect.
"X
W Overheating protection (blue cable) triggered. To
reset, disconnect 12V from the boiler and reconnect.
Window open: Window open, the boiler stops for gas. Gas operation in
the boiler starts again when the window is closed. The electrical operation remains in function. Check the vehicle, boat or building manual to see
whether this function is installed.
<Q
W There is a connection fault between boiler and panel.
To reset, disconnect 12V from the boiler and reconnect.
&
(W Panel fault.
&
)W Panel fault.
16
12. Emergency start
Art. No. 3010 218
GB
\ Disconnect the 12V cable and the cable to the panel on the boiler.
\ Connect a cable between 2 and 9 in the connector on the boiler.
\ Reconnect 12V to the boiler
Now the boiler starts with gas and 1kW. Adjustment of the room temperature
is not working. Constant pump operation is set.
2
9
Fuse 3,15 A (+)
Fuse 3,15 A (-)
12 V DC
Control
panel
12 V
pump
230 V
pump
17
INSTALLATION INSTRUCTIONS CONTROL PANEL 3010 613
Control panel 3010 613 is intended for the Alde Compact 3010 boiler.
{Q#Q#Q";#Q:#Q
located on an outer wall or close to objects which radiate heat, for example, CD players, refrigerator and lamps, as this
can give incorrect temperature. The area behind the panel should be well ventilated. If the room temperature on the
panel is affected nevertheless, an external sensor should be connected to the panel.
€Q&Q##Q~%:L~~Q#QQ&:Q#
avoid wear on the terminal strip of the panel.
C.
B.
38,5 mm
86 mm
76 mm
9 mm
97 mm
84 mm
73 mm
87 mm
A.
R3(4x)
CABLE CONNECTION BETWEEN BOILER COMPACT 3010 AND CONTROL
PANEL 3010 613
Connect accessories to the control panel as shown in the diagram below. N.B. Do not cramp 12 V cables or sensor
cables together with 230 V cables. It is preferable not to place the cables close to each other. If the cables are bundled, the risk of shutdown increases.
Q
Q
Remote sensor, white (G)
External sensor, blue (F)
Load monitor, green (E)
Battery Back-up (3V DC) (H)
+
red
External start of boiler, yellow (D)
Window breaker (I)
Change LPG cylinder (C)
Heating of reduction valve
(Eis Ex) (J)
Pump signal (B)
B C D E F (G) (H) I
6
18
red
black
grey
blue
BZI
+
C8
JP1
7
2
3
9
4
10
5
R30
C23
1
8
J
JP4
EXT
JP6
BEDIENUNGSANLEITUNG BEDIENEINHEIT 3010 613
\X{|'
#QX>}~QX`{|/X'`>Diese Anleitung ist zugelassen für die Heizung Alde Compact
3010 beim Einbau in Fahrzeuge, Boote und Gebäude gemäß CE-Nr. 0845 BP0003, Einbau in Fahrzeuge e500 00005
€„Z:†#ƒ‡&Q&‡ˆ%
YQ##&‡Q~den. Hierbei sind die jeweiligen nationalen Bestimmungen einzuhalten.
1. Start der Heizung
DE
DE
2. Zum Start der Heizung drücken Sie auf den On-/
Off-Knopf und das Startbild erscheint. Die Heizung
startet mit den zuletzt verwendeten Einstellungen.
1. Die Bedieneinheit und die Heizung
sind abgeschaltet.
3010
2. Bedieneinheit in Ruhelage
D
E
F
C
+22°C
B
+6°C
A
Fri 18.30
E. }QX"
Dieses Symbol wird angezeigt,
wenn der Geber der Umschaltautomatik angeschlossen ist und
aktiviert wurde (siehe Abschnitt 9
Punkt 8).
A. Uhr
Die Uhr zeigt den Wochentag
und die Uhrzeit an. Die Einstellung der Uhr wird in Abschnitt 9
Punkt 2 erläutert.
B. Außentemperatur
Die Außentemperatur wird angezeigt, wenn ein Fühler montiert
ist.
F. 230 Volt
Dieses Symbol erscheint, wenn
eine Spannung von 230 V an der
Heizung anliegt.
C. Innentemperatur
Die Innentemperatur wird automatisch angezeigt.
H
G
G. €~J%
Knopf für das Einstellungsmenü.
H. %
Hauptschalter der Heizung.
D. Umwälzpumpe
Dieses Symbol erscheint, wenn
die Pumpe in Betrieb ist.
3. ‚X|~}
In der Ruhelage wird die Innentemperatur angezeigt und, falls ein Außenfühler angeschlossen ist, die Außentemperatur. Die Hintergrundbeleuchtung wird angeschaltet, wenn man auf das Display oder auf den MENÜ-Knopf drückt.
Starten Sie das Einstellungsmenü, indem Sie auf den MENÜ-Knopf drücken. Die Hintergrundbeleuchtung schaltet
sich ein und die einstellbaren Funktionen werden angezeigt. Die vorgenommenen Einstellungen werden nach 10
Sekunden automatisch gespeichert. Die Bedieneinheit geht nach 30 Sekunden automatisch in die Ruhelage, wenn
keine Tasten betätigt werden (oder wenn man im Einstellungsmenü auf den MENÜ-Knopf drückt).
1. Bedieneinheit in Ruhelage.
2. Bedieneinheit im Einstellungsmenü.
+22°C
+22°C
+6°C
Fri 18.30
2 kW
Off
ON
On
19
4. ~`}QX_
Die Temperatur kann von +5°C bis +30°C in Schritten von 0,5°C eingestellt werden. Wenn die Heizung angeschaltet
ist, ist Warmwasser stets verfügbar (50°C) und wird mit Flüssiggas oder elektrisch betrieben. Im Sommer, wenn lediglich Warmwasser benötigt wird, muss der eingestellte Temperaturwert unter der herrschenden Temperatur liegen, um
ein Starten der Pumpe im Heizsystem zu verhindern.
1. Die angezeigte Temperatur ist
die gegenwärtig eingestellte
(in diesem Fall 22,0°C).
+22°C
2 kW
Off
ON
On
2. Erhöhen Sie die Temperatur,
indem Sie den + Knopf drücken. Senken Sie die Temperatur, indem Sie den – Knopf
drücken.
3. Die Einstellungen sind beendet
und die Heizung arbeitet bis
zur Erreichung der eingestellten Temperatur.
5. Extra Warmwasser
Wenn Sie mehr Warmwasser benötigen, können Sie vorübergehend die Wassertemperatur von 50°C auf 65°C erhöhen. Nach 30 Minuten wechselt die Heizung wieder in den Normalbetrieb. Wenn Sie mehr Warmwasser gewählt
haben, bleibt die Umwälzpumpe stehen.
1. Steigern Sie die Warmwassermenge, indem Sie den + Knopf
drücken. Bei Aktivierung wird
das Plus-Symbol grün angezeigt.
+22°C
2 kW
Off
ON
2. Die Einstellungen sind beendet.
On
Wenn Sie wieder in die Grundeinstellungen für Warmwasser zurückgehen möchten, bevor die 30 Minuten um sind:
1. Stellen Sie Warmwasser ab,
indem Sie den - Knopf drücken.
+22°C
2. Die Einstellungen sind beendet.
2 kW
Off
20
ON
On
6. Elektrisches Heizen
+22°C
2 kW
Off
ON
On
1. Wählen Sie die Leistung (Off, 1
kW, 2 kW oder 3 kW), indem Sie
den + oder – Knopf drücken Eingestellter Wert wird im Display
angezeigt. Bei Aktivierung wird
das Plus-Symbol grün angezeigt.
(Einige Heizungen sind mit max
2 kW ausgestattet.)
3. Um den elektrischen Betrieb
abzuschalten, klicken Sie solange mit dem – Knopf, bis Off
erscheint.
2. Die Einstellungen sind beendet
und die Heizung arbeitet bis zur
Erreichung der eingestellten
Temperatur.
7. Heizen mit Gas
Folgen Sie den Anweisungen unten, um das Heizen mit Gas zu aktivieren. Bei der Wahl von sowohl elektrischem
als auch dem Betrieb mit Gas wird dem elektrischen Betrieb der Vorzug gegeben.
1. Schalten Sie den Betrieb
mit Gas ein, indem Sie den
On-Knopf drücken. Das OnSymbol wird aktiviert und grün
angezeigt.
+22°C
2 kW
Off
ON
On
3. Um den Gasbetrieb
abzuschalten, drücken Sie auf
den Off-Knopf.
2. Die Einstellungen sind beendet
und die Heizung arbeitet bis
zur Erreichung der eingestellten Temperatur.
8. QXƒ|}
Vom Einstellungsmenü kann man direkt zum Werkzeugmenü gehen. Im Werkzeugmenü kann man die übrigen Funktionen der Bedieneinheit steuern, die in Abschnitt 9 beschrieben sind.
1. Bedieneinheit im Einstellungsmenü. Drücken Sie auf das
Schlüsselsymbol.
Off
2. Bedieneinheit im Entriegelungsmenü. Drücken Sie auf das
geöffnete Schloss und dann
auf OK oder MENU, um das
Werkzeugmenü zu entriegeln.
Bei Aktivierung wird das Symbol
grün angezeigt.
3. Bedieneinheit im Einstellungsmenü mit freigeschaltetem Werkzeugmenü. Um ins
Werkzeugmenü zu gelangen,
drücken Sie das Symbol.
+22°C
+22°C
2 kW
2 kW
ON
On
OK
Off
ON
On
21
DE
DE
Folgen Sie den Anweisungen unten, um das elektrische Heizen zu aktivieren. Je höher die gewählte Leistung,
desto schneller der Heizvorgang. Bei der Wahl von sowohl elektrischem als auch dem Betrieb mit Gas wird dem
elektrischen Betrieb der Vorzug gegeben.
9. ƒ|}
Wenn Sie die Werkzeuglage gestartet haben (siehe Punkt 8), können Sie die untenstehenden Werkzeuge anwenden. Sie
bewegen sich zwischen den unterschiedlichen Werkzeugfeldern, indem Sie die Pfeilsymbole nach unten oder oben drücken. Sie können das Werkzeugmenü jederzeit durch Betätigung des MENU-Knopfes verlassen. Achtung: Funktion mar/
X|`/QX`„X!
nicht installiert ist!
3
6
12
2
5
A
5
8
4
11
7
14
Ext
Lan
13
Amp
16
10
15
1
9
1. &
Sie wechseln zwischen den verschiedenen
Werkzeugfeldern, indem Sie auf die Pfeilsymbole nach oben oder unten drücken. Sie
können das Werkzeugmenü jederzeit durch
Betätigung des MENU-Knopfes verlassen.
2. Uhr
Die Uhr muss eingestellt werden, wenn automatische Temperaturänderung oder automatischer Start angewendet werden soll. Bei
12V-Spannungsausfall bleibt die Uhr stehen
und wird nicht länger auf dem Display angezeigt. Mit dem Einbau eines Batterie-Backup
kann dies vermieden werden.
3. Automatische Temperaturänderung
Diese Funktion dient der Einstellung der
automatischen Temperaturänderung beispielsweise während der Nacht (jeden Tag:
„Alle“) oder der Senkung der Temperatur für
einzelne Tage.
4. Automatischer Start der Heizung
Diese Funktion dient dem automatischen
Start der Heizung zu einem späteren Zeitpunkt. Bei automatischem Start arbeitet die
Heizung 24 Stunden und schaltet sich dann
ab. Danach wird der automatische Start
wöchentlich am selben Tag und zum selben
Zeitpunkt wiederholt, solange die Funktion
aktiviert ist. Damit der automatische Start
funktioniert, muss der On-/Off-Knopf in der
Position OFF sein (Symbol ist im Display
ersichtlich).
22
5. Dauerbetrieb der Pumpen
Mit dieser Funktion wird die gewählte
Pumpe auf Dauerbetrieb gestellt. Die
Funktion ist nicht werkseitig eingestellt.
Diese Funktion dient der Begrenzung des
Warmwasservorrats, besonders bei geringem Heizbedarf (Modellbedingt erhöhter
Verschleiß der Umwälzpumpe).
A
6. &'()
In der Auto-Lage arbeitet die 230V-Pumpe,
und wenn die 230V-Stromversorgung
unterbrochen wird, startet die 12V-Pumpe.
In der 12V-Lage wird die 12V-Pumpe auch
dann verwendet, wenn die 230V-Stromversorgung angeschlossen ist. Werkseitig ist
die Funktion Auto aktiviert.
7. *Pumpengeschwindigkeit
Die Leistung der Umwälzpumpe kann von
der Bedieneinheit aus gesteuert werden.
Achtung: Pumpen mit dieser Steuerung
}/
Funktion angewendet werden kann
,X{QX
}X|/
oder Gebäude).
Ext
*230 V
Diese Funktion wird beim Start der Heizung verwendet, wenn von außen eine
Spannung von 230 V am Fahrzeug angeschlossen wird. Bei Aktivierung der Funktion 230 V muss der On/Off-Knopf an der
Bedieneinheit ausgeschaltet werden, es
müssen jedoch 12 V anliegen (Hauptschalter ein). Bevor die Bedieneinheit mit dem
On/Off-Knopf ausgeschaltet wird, müssen
die Parameter/Funktionen eingestellt werden, die beim Starten der Heizung (Anschließen von 230 V) aktiv sein sollen.
9. Automatische Temperaturerhöhung (Legionellen-Bakterien)
Um 2.00 Uhr nachts (falls die Uhr eingestellt
ist) startet die Heizung und arbeitet gemäß
„Warmwasser“ (siehe Abschnitt 5). Dadurch
wird die Gefahr von Legionellen-Bakterien
vermindert. Die Funktion ist nicht werkseitig
eingestellt.
10. ,_=
Diese Funktion dient der Kalibrierung der
Temperatur an der Bedieneinheit, wenn man
merkt, dass die Temperatur (die stabilisierte
Raumtemperatur) nicht der von der Bedieneinheit angegebenen Temperatur entspricht. Gilt auch für die Außentemperatur.
11. Tastenton
Diese Funktion dient der Ein- und Ausschaltung des Tastentons. Der Tastenton ist werkseitig eingestellt.
12. Lichtstärke
Die Lichtstärke kann von 1-10 eingestellt
werden. Werkseitig ist 2 eingestellt.
Lan
13. Sprache
Diese Funktion wird angewendet, um das
Display in verschiedene Sprachen einstellen zu können Zugängliche Sprachen sind:
Englisch, Französisch und Deutsch. Das
Servicemenü dagegen ist nur für Englisch
vorhanden (siehe Abschnitt 10.1)
15. *Externer Start
Diese Funktion wird beim Start der Heizung
von außerhalb verwendet, z.B. mit GSM.
Wenn externer Start aktiviert ist, muss der
On-/Off-Knopf der Bedieneinheit ausgeschaltet sein (siehe Handbuch des Montagesatzes für externen Start). Bitte beachten! Um
`|!/
\"~z
QX,X{QX
}X|/
Boot oder Gebäude).
Amp
16. *Überlastungsschutz
Diese Funktion verhindert die Überlastung der Sicherungen für 230V. Wenn der
Gesamtstromverbrauch des Fahrzeugs, des
Bootes oder des Gebäudes den eingestellten Wert übersteigt, wird die elektrische Leistung der Heizung automatisch abgesenkt.
Aufgrund von Spannungsschwankungen und
–toleranzen können verschiedene Einstellungen gewählt werden (für die 6A-Sicherung
beispielsweise 6 oder 7 A-Einstellung). Löst
die Sicherung trotzdem aus, wird ein niedrigerer Einstellwert gewählt. Die Funktion ist
nicht werkseitig eingestellt. Achtung! Ein
†QX|/
damit die Funktion angewendet werden
,X{QX
}X|/
oder Gebäude).
14. ƒ|QX}
Unter Werkzeug / Schlüssel kann man den
Zugang zum Werkzeugmenü sperren bzw.
freischalten.
23
DE
DE
8. }QX"
Diese Funktion wird zusammen mit der
Umschaltautomatik (DuoComfort oder
Secumotion) verwendet. Sie zeigt an, ob
Y‡###"#Q#:
Diese Funktion steuert außerdem den
Defroster (EisEx), der die Umschaltautomatik erwärmt. Achtung: Es muss eine
QX,;<
;<=/
Funktion verwendet werden kann (siehe
{QX
}X|/
Gebäude).
10. "Q‚}Q
1
2
Service
Reset
OK
3
1. Service
Mit dieser Funktion können
bestimmte Werte von der Heizung auf dem Display abgelesen werden. Die Aktualisierung
der Werte erfolgt einmal pro
Sekunde.
heit wie folgt eingestellt: Heizung in Off-Lage, elektrischer
Betrieb 1 kW, Heizen mit Flüssiggas in On-Lage und Innentemperatur 22°C. Die anderen
Funktionen sind abgeschaltet.
3. OK
Zum Verlassen des Werkzeugmenüs OK drücken.
2. ‚}Q
Mit dieser Funktion kann die Heizung in die Werkseinstellungen
zurückgestellt werden. Nach der
Rückstellung ist die Bedienein-
10:1 "Q}
Activated
Functions
Heater temp:
Sanitary temp:
11. Fehlermeldungen
Fan rotation:
Current:
Current:
Overheat:
Window switch:
Extern start:
RPM
A
deact/act
deact/act
deact/act
Soft Rev.
Heater:
Panel:
Cl Version:
Wenn ein Fehler im System auftritt, wird die Ursache auf dem Display angezeigt (nur wenn das Schaltpaneel in Ruhelage ist)
Batterie niedrig: Wenn die Batteriespannung im Fahrzeug, Boot oder
Gebäude unter 10,5 V sinkt, schaltet die Heizung ab. Automatische Rückstellung, wenn die Spannung wieder über 11 V liegt.
+22°C
Gas failure
WFalsche Lüftergeschwindigkeit. Automatische Rückstellung
nach 5 Minuten.
W Gas alle. Rückstellung durch Abschalten und Neustarten der
Heizung gemäß Punkt 1.
Ueberhitzung rot: Übertemperaturschutz (rotes Kabel) ausgelöst. Für eine
Rückstellung, die 12 V-Stromversorgung unterbrechen und wieder anschließen.
Ueberhitzung blau: Übertemperaturschutz (blaues Kabel) ausgelöst. Für
eine Rückstellung, die 12 V-Stromversorgung unterbrechen und wieder
anschließen.
WFenster geöffnet, die Heizung unterbricht die Gaszufuhr.
Der Gasbetrieb der Heizung startet, wenn das Fenster geschlossen worden
ist. Elektroheizung läuft weiter. Überprüfen Sie in der Bedienungsanleitung für
Fahrzeug, Boot und Gebäude, ob diese Funktion installiert ist.
'QX
W Es liegt ein Verbindungsfehler zwischen Heizung und
Schaltpaneel vor. Rückstellung: Schalten Sie die Hauptspannung zur Heizung
ab und an.
&
(W Paneelfehler
&
)WPaneelfehler
24
12. Notstart
Art. Nr. 3010 218
DE
DE
\ Trennen Sie das 12V-Kabel und das Kabel zur Bedieneinheit an der Heizung.
\ Schließen Sie ein Kabel von 2 bis 9 in der Kontaktleiste an der Heizung an.
\ Schließen Sie die 12V-Stromversorgung an die Heizung an.
Jetzt startet die Heizung mit Gas und 1kW. Die Regelung der Innentemperatur ist
außer Funktion. Pumpen-Dauerbetrieb ist eingestellt.
2
9
Sicherung
3,15 A (-)
Sicherung
12 V
3,15 A (+)
Gleichstrom
Bedieneinheit
230 V
12 V
Pumpen Pumpen
25
MONTAGEANLEITUNG BEDIENEINHEIT 3010 613
Die Bedieneinheit 3010 613 ist für die Heizung Alde Compact 3010 vorgesehen.
Die Bedieneinheit sollte mindestens 1 m über dem Boden, jedoch nicht unmittelbar in Deckennähe angebracht werden. Sie sollte auch nicht in der Nähe von wärmeabgebenden Bauteilen wie z.B. CD-Player, Kühlschrank und Lampen
platziert werden, da die dann angegebene Temperatur irreführend sein kann. Der Raum hinter der Einheit muss gut
‰‡&#:L{Q#&qQ
qQŠ~#"##~;
kann ein externer Fühler an die Bedieneinheit angeschlossen werden.
Bohren Sie gemäß Abbildung C Löcher für die Bedieneinheit, schrauben Sie sie fest und drücken Sie das Frontteil
fest. Sichern Sie das Kabel zur Zugentlastung der Stiftleiste an der Bedieneinheit.
C.
B.
38,5 mm
86 mm
76 mm
9 mm
97 mm
84 mm
73 mm
87 mm
A.
R3(4x)
%'~]'J<{]„ƒ\<{~J{~\„J<€&'<_‡ˆ(ˆJ;
BEDIENEINHEIT 3010 613
Schließen Sie das Zubehör an die Bedieneinheit entsprechend untenstehender Zeichnung an. ACHTUNG! Klemmen
Sie nicht 12 V-Kabel oder Geberkabel mit 230 V-Kabeln zusammen. Platzieren Sie die Kabel nach Möglichkeit nicht
nebeneinander; wenn die Kabel vermischt werden, besteht ein erhöhtes Risiko für Betriebsstörungen.
‚}QX
Fernfühler, weiß (G)
Außenfühler, blau (F)
Überlastungsschutz, grün (E)
+
rot
Externer Start der Heizung, gelb (D)
Batteri Back-up
(3V Gleichstrom) (H)
Fensterschalter (I)
|##Q`#"#Q<>
Erwärmung des
Drosselventils
(Eis Ex) (J)
Pumpensignal (B)
B C D E F (G) (H) I
26
6
1
7
2
8
3
9
4
10
5
R30
C23
rot
schwarz
grau
blau
BZI
+
C8
JP1
J
JP4
EXT
JP6
INSTRUCTIONS D´UTILISATION PANNEAU DE COMMANDE 3010 613
Lisez attentivement ces instructions avant la mise en service de la chaudière. Pour les Instructions d’utilisaQX‰/"QŠŠ>Ce manuel a été conçu pour la chaudière Alde Compact 3010, montée dans un véhicule, un bateau ou dans un bâtiment conformément à CE n° 0845 BP0003, installation
dans les véhicules e500 0005 et EMC e503 0261. L’installation et les réparations doivent être effectuées par des professionnels, en tenant compte des réglementations nationales.
1. Démarrage de la chaudière
1. Le panneau de commande et
la chaudière sont à l’arrêt.
2. Pour faire démarrer la chaudière, appuyez sur le bouton On-/Off, et
&‹#‘&%Q:’Q“##
derniers réglages sélectionnés.
FR
3010
2. Panneau de commande en position de repos
D
E
F
C
+22°C
B
+6°C
A
Fri 18.30
H
G
E. |"
Ce symbole apparaît lorsque le
capteur du commutateur de
bouteille est branché et activé conformément à la section 9, point 8.
A. Horloge
L’horloge indique le jour et l’heure.
Pour le réglage de l’horloge, voir la
section 9, point 2.
B. Température extérieure
’”#‘&%Q
si le détecteur est monté.
F. 230 volts
#*#‘&%QˆZ
volts est raccordé à la chaudière.
C. Température intérieure
’#‘&%Q
automatiquement.
G. Bouton MENU
Bouton pour le menu de réglage.
D. Pompe de circulation
#*#‘&%Qˆ
pompe est en service.
H. Interrupteur principal de la chaudière.
3. De la position de repos au menu de réglage
##&%Q•‘;;##
connecté, à l’extérieur. Le fond s’éclaire quand vous appuyez sur le display ou sur MENU. Démarrez le menu de
*#€‚:’&#‘#&###‘&%Q:’##&&tués sont enregistrés automatiquement au bout de 10 secondes. Au bout de 30 secondes, le panneau de commande
se remet automatiquement en position de repos si aucun réglage n’a été sélectionné (ou si vous appuyez sur le bouton MENU dans le menu de réglage).
1. Panneau de commande en
position de repos.
2. Panneau de commande avec
menu de réglage.
+22°C
+22°C
+6°C
Fri 18.30
2 kW
Off
ON
On
27
4. Réglez la température souhaitée
La température peut être réglée de +5°C à +30°C, par intervalles de 0,5°C. L’eau chaude est toujours disponible
(50°C) quand la chaudière est en marche, qu’elle fonctionne au gaz ou à l’électricité. En été, quand vous n’avez
besoin que d’eau chaude, réglez la température au-dessous de la température ambiante pour éviter que la pompe
démarre le système de chauffage.
1. ’
&%Q#
température effectivement réglée
(dans ce cas 22,0°C).
+22°C
2 kW
Off
ON
On
2. Augmentez la température en
appuyant sur +. Diminuez la température en appuyant sur – .
3. Les réglages sont terminés et la
chaudière travaille en fonction de
la température réglée.
5. Davantage d’eau chaude
Si vous avez besoin davantage d’eau chaude, vous pouvez augmenter provisoirement la température de l’eau de
50°C à 65°C. Au bout de 30 minutes, la chaudière se remet en service normal. Quand vous sélectionnez davantage
d’eau chaude, la pompe de circulation s’arrête.
1. Augmentez la quantité d’eau
chaude en appuyant sur +.
’##&%chée lorsque le symbole « + »
Q#‘&%Q
en vert.
+22°C
2 kW
Off
ON
On
2. Les réglages sont terminés.
Si vous souhaitez revenir au service normal avant les 30 minutes écoulées.
1. Arrêtez l’eau chaude en appuyant sur le bouton – .
+22°C
2. Les réglages sont terminés.
2 kW
Off
28
ON
On
6. <X
‹ŒŠQQŠ
Procédez de la manière suivante pour activer le chauffage à l’électricité. Plus la puissance sélectionnée est élevée,
plus le chauffage est rapide. Si vous choisissez électricité et gaz, la priorité est donnée à l’électricité.
2 kW
Off
ON
On
2. Les réglages sont terminés et
la chaudière travaille en fonction de la température réglée.
3. Pour arrêter le chauffage à
l’électricité, passez à Off à
l’aide du bouton – .
FR
+22°C
1. Démarrez et passez d’une
puissance à l’autre (Off, 1kW,
2kW ou 3kW) à l’aide de + ou
– :’#‘&%Q
sur le display. La position active
#&%Q#ˆ#*bole « + » change de couleur
#‘&%Q:<#
chaudières sont seulement
équipées de 2 kW.)
7. <X
|
Procédez de la manière suivante pour activer le chauffage au gaz. Si vous choisissez électricité et gaz, la priorité est
donnée à l’électricité.
1. Démarrez le chauffage au gaz
en appuyant sur On. Le symbole On est activé et change
#‘&%Q
vert.
+22°C
2 kW
Off
ON
On
3. Pour arrêter le chauffage au
gaz, appuyez sur Off.
2. Les réglages sont terminés
et la chaudière travaille en
fonction de la température
réglée.
8. Déblocage du menu des outils
A partir du menu de réglage, vous pouvez passer au menu des outils. Sous le menu des outils, vous pouvez passer
aux autres fonctions du panneau de commande, suivant 9.
2. Tableau de commande dans
1. Panneau de commande avec
3. Panneau de commande avec
le menu de déblocage. Aple menu de réglage. Appuyez
le menu de réglage, menu des
puyez sur le cadenas ouvert,
sur le symbole de déblocage.
outils débloqué. Pour passer
##—˜€‚%
au menu des outils, appuyez
débloquer le menu des outils.
sur le symbole.
’##&%Q
lorsque le symbole change de
#‘&%Q:
Off
+22°C
+22°C
2 kW
2 kW
ON
On
OK
Off
ON
On
29
9. ]
Q
Une fois dans le menu des outils (voir 8), vous pouvez utiliser les outils ci-dessous. Vous passez d’un champ d’outil à
‘•‘#Q#"Q#;Q#:[#ˆ
##•‘€‚:
J>W]
QŠŒŽ
QŒ
ŽQXQ/ŒQQŒŠ
3
6
12
2
5
A
5
8
4
11
7
14
Ext
Lan
13
Amp
16
10
15
1
9
5. Service constant de la pompe
A l’aide de cette fonction, la pompe sélectionnée est constamment en service. Cette
fonction n’est pas raccordée dans les
réglages d’usine. Elle limite les quantités
d’eau chaude disponibles, en particulier
quand le besoin en chaleur est faible.
1. _
QXŠQXŠ
Vous passez d’un champ d’outil à l’autre en
*##Q#"Q#;Q
bas. Vous quittez le menu des outils à l’aide
du bouton MENU.
2. Horloge
L’horloge doit être réglée si vous souhaitez
utiliser le changement automatique de température ou le démarrage automatique. En
cas de coupure d’alimentation 12V, l’horloge
#‘‹#‘&%Q###*:
Une batterie de backup vous permet d’éviter
ce genre d’accident.
3. Changement automatique de température
A l’aide de cette fonction vous pouvez régler
le changement automatique de la température, notamment la nuit (tous les jours
”All”), ou diminuer la température pendant
quelques jours.
4. Démarrage automatique de la chaudière
Cette fonction est utilisée pour faire démarrer la chaudière automatiquement à un
moment ultérieur. En démarrage automatique la chaudière travaille pendant
24 heures pour s’arrêter ensuite. Puis le
démarrage automatique se répète chaque
semaine, au même jour, à la même heure,
tant que la fonction reste activée. Pour que
le démarrage automatique puisse fonctionner, le bouton On-/Off doit se trouver en
position OFF.
30
A
6. &'()
En position Auto, la pompe 230V travaille,
et quand elle se déconnecte, la pompe 12V
démarre. En position 12V, c’est la pompe
12V qui est utilisée, même si la pompe 230V
est connectée. La fonction Auto est activée
dans les réglages d’usine.
7. *Vitesse de la pompe
La capacité de la pompe de circulation peut
être réglée à partir du panneau de commande. N B ! La pompe ainsi réglée doit
Š
Q
Š,""ŠXQ/
du bateau ou du bâtiment).
8. |"
Cette fonction est utilisée en combinaison
avec le commutateur de bouteille (DuoComfort ou Secumotion) et indique si la bouteille
de gaz est pleine ou vide. Cette fonction
commande également le dégivreur (EisEx)
pour le chauffage du commutateur de bouteille. N.B : Le commutateur de bouteille
,;<
;<=
ŠQ
Q
Š,""ŠXQ/
du bateau ou du bâtiment).
10. ,@Š=
A l’aide de cette fonction, vous pouvez
calibrer la température sur le panneau, si
vous vous constatez que la température
(intérieure stabilisée) ne correspond pas
à la température indiquée sur le panneau.
Ceci s’applique également à la température
extérieure.
11. Sonorité des boutons
A l’aide de cette fonction, on peut connecter
ou déconnecter la sonorité des boutons. La
sonorité des boutons est raccordée dans les
réglages d’usine.
paramètres/fonctions souhaités lors du
démarrage de la chaudière (raccordement
en 230 V).
Amp
16. *Protection de surcharge
Cette fonction est utilisée pour éviter la
surcharge des fusibles 230V. Si la consommation totale du véhicule, du bateau ou du
bâtiment dépasse la valeur réglée, la puissance électrique de la chaudière diminue
automatiquement. En fonction des variations
de tension et des tolérances, on peut sélectionner différents niveaux de réglage (par
exemple pour un fusible 6A on peut sélectionner un réglage de 6, 7 Amp). Si le fusible
ne résiste pas, vous sélectionnez une valeur
inférieure. Cette fonction n’est pas raccordée dans les réglages d’usine.
N B ! ]QQX
Š
Q
Š,""ŠXQ/
bateau ou du bâtiment).
12. Luminosité
La luminosité peut être réglée entre 1 et 10.
Le réglage d’usine est 2.
Lan
13. Langue
Cette fonction est utilisée pour passer d’une
langue à l’autre sur le display. Trois langues
sont disponibles: anglais, français, allemand. Le menu de service, en revanche,
n’existe qu’en anglais (voir 10.1).
14. <Š
Sous Outils / Clé, vous pouvez déverrouiller
et verrouiller l’accès au menu des outils.
Ext
15. *Démarrage externe
Cette fonction est utilisée en cas de démarrage de la chaudière de l’extérieur, par
exemple à l’aide de GSM. Une fois activée
le démarrage externe, le bouton On-/Off du
panneau doit être arrêté (voir le manuel du
kit de montage pour le démarrage externe).
J]ŠzŠQ
Q
utilisée (""ŠXQ/
bateau ou du bâtiment).
*230 V
Cette fonction est utilisée lors du démarrage de la chaudière, lorsque le raccordement en 230 V au véhicule est réalisé
à partir d’une source extérieure. Lorsque
la fonction 230 V est activée, les boutons
marche/arrêt du panneau de commande
s’éteignent mais le bouton 12 V soit être
allumé (contacteur enclenché). Avant
d’éteindre le tableau de commande à
l’aide du bouton marche/arrêt, régler les
31
FR
9. Augmentation automatique de la température (Legionella)
A 02.00 la nuit (si l’horloge est installée),
la chaudière démarre et travaille suivant
”Eau chaude” (voir 5). Ceci pour diminuer
le risque de Legionella. Cette fonction n’est
pas raccordée dans les réglages d’usine.
10. Service et Restitution du système
1
2
Service
Reset
OK
3
1. Service
A l’aide de cette fonction vous
pouvez lire certaines valeurs de
la chaudière sur le display. Ces
valeurs sont mises à jour toutes
les secondes.
chaudière position Off, chauffage
électrique 1kw, chauffage au gaz
position On et température intérieure 22°C. Les autres fonctions
sont déconnectées.
3. OK
Pour quitter le menu des outils,
appuyez sur OK.
2. Restitution du système
A l’aide de cette fonction, vous
pouvez restituer les réglages
d’usine de la chaudière. Après
la restitution, le panneau est
réglé de la manière suivante :
10:1 Menus service
Activated
Functions
11. Messages d’erreur
+22°C
Gas failure
Heater temp:
Sanitary temp:
Fan rotation:
Current:
Current:
Overheat:
Window switch:
Extern start:
RPM
A
deact/act
deact/act
deact/act
Soft Rev.
Heater:
Panel:
Cl Version:
##*#“;#*&%Q#:‚ˆ#ˆ
le panneau est en position de repos.
WSi la tension de la batterie du véhicule, bateau ou bâtiment
est inférieure à 10,5V, la chaudière s’arrête. Elle redémarrera automatiquement une fois que la tension aura atteint 11V.
Erreur ventilateur: Nombre de tours erronés du ventilateur. Pour restituer,
déconnectez le 12V de la chaudière et rebranchez (restitution automatique au
bout de 5 minutes).
Sécurité gaz: Plus de gaz. Arrêtez la chaudière, puis redémarrez-la suivant
1.
QX
W La protection de surchauffe (câble rouge) s’est déclenchée. Pour remettre à l’état initial, déconnectez le 12V de la chaudière et
rebranchez.
QX
WLa protection de surchauffe (câble bleu) s’est déclenchée.
Pour remettre à l’état initial, déconnectez le 12V de la chaudière et rebranchez.
"WFenêtre ouverte, la chaudière coupe le gaz. Le chauffage
au gaz redémarre une fois la fenêtre fermée. Le chauffage électrique fonctionne. Voir dans le manuel pour véhicule, bateau ou bâtiment si cette fonction est installée.
Erreur connexion: Il y a un défaut de connexion entre la chaudière et le panneau. Pour restituer, déconnectez le 12V de la chaudière, puis rebranchez.
Erreur panneau 1: Erreur panneau.
Erreur panneau 2: Erreur panneau.
32
12. Démarrage d’urgence
\ Débranchez le câble 12V ainsi que le câble du panneau sur la chaudière.
\ Raccordez un câble entre 2 et 9 sur le connecteur de la chaudière.
\ Branchez le 12V à la chaudière.
La chaudière démarre au gaz et à 1kW. Le réglage de la température intérieure
ne fonctionne pas. Le service constant de la pompe est réglé.
Art. n° 3010 218
2
9
12 V DC
Panneau de
commande
12 V
230 V
pompe pompe
FR
Fusible 3,15 A (+)
Fusible 3,15 A (-)
33
INSTRUCTIONS DE MONTAGE PANNEAU DE COMMANDE 3010 613
Le panneau de commande 3010 613 est destiné à la chaudière Alde Compact 3010.
Le panneau de commande doit être installé à une hauteur d’au moins 1 mètre au-dessus du sol, veillez toutefois à ce
qu’il ne soit pas trop près du plafond. Il ne doit pas non plus être placé sur un mur extérieur ou à proximité de pièces
émettant de la chaleur, tels que lecteur de CD, frigidaire ou lampes ; ceci pouvant donner lieu à des températures
erronées. L’espace derrière le panneau doit être bien aéré. S’il y a malgré tout un dysfonctionnement du thermostat
sur le panneau, il est conseillé de connecter un détecteur externe au panneau.
###%:[##
&™:
’š‹#Q#%‘###•‘#”#:
C.
B.
38,5 mm
86 mm
76 mm
9 mm
97 mm
84 mm
73 mm
87 mm
A.
R3(4x)
CONNEXION CABLEE ENTRE LA CHAUDIERE COMPACT 3010 ET LE
PANNEAU DE COMMANDE 3010 613
Connectez les accessoires au panneau de commande suivant le dessin ci-dessous. N.B. N’attachez pas les câbles
12 V ou les câbles du détecteur aux câbles 230 V. Evitez de placer les câbles trop près les uns des autres; si les
câbles sont mis en paquets, le risque d’incidents techniques augmente.
Dos du panneau de commande
Détecteur à distance, blanc (G)
Détecteur extérieur, bleu (F)
Protection de surcharge, vert (E)
+
rouge
Démarrage externe de la chaudière, jaune (D)
Batterie de backup (3V DC) (H)
Coupe-circuit fenêtre (I)
Remplacement de la bouteille de gaz (C)
Dégivrage du
détendeur (Eis Ex) (J)
Signal de la pompe (B)
B C D E F (G) (H) I
BZI
6
34
1
7
2
8
3
9
4
10
5
rouge
noir
gris
bleu
+
C8
JP1
J
R30
C23
JP4
EXT
JP6
BRUKSANVISNING BETJENINGSPANEL 3010 613
]"“
“""’>"
@"
""’/">Denne anvisningen er godkjent
for varmeanlegget/varmeanlægget Alde Compact 3010 montert i kjøretøy, båt og bygning i samsvar/overensstemmelse
med CE nr. 0845 BP-0003 og installering i kjøretøy i samsvar/overensstemmelse med e5 00 0005 og EMC e5 03 0261.
Installering og reparasjoner skal/må kun utføres av fagkyndig person. Nasjonale bestemmelser må/skal følges.
1. """’
1. Betjeningspanelet og varmeanlegget/varmeanlægget er slått av/fra.
2. Trykk på On-/Off-knappen for å starte varmeanlegget/varmeanlægget. Oppstartsbildet vises. Varmeanlegget/varmeanlægget starter med de innstillingene som ble valgt sist.
NO/DK
3010
2. Betjeningspanel i hvilemodus
D
E
F
C
+22°C
B
+6°C
A
Fri 18.30
H
G
A. Klokke
Klokken viser dag og tid/
klokkeslæt. Klokken stilles inn/
indstilles under avsnitt/afsnit 9
punkt 2.
E. Dette symbolet vises når
!"#›"skeomkobleren er tilkoblet og
aktivert iht. avsnitt 9 punkt 8.
B. Utetemperatur
Utetemperaturen vises dersom
giver er montert.
F. 230 volt
Dette symbolet vises når 230V
er tilkoblet varmeanlegget/varmeanlægget.
C. Innetemperatur
Innetemperaturen vises
automatisk.
G. MENY-knapp
Knapp for innstillingsmeny.
D. Sirkulasjonspumpe
Dette symbolet vises når pumpen er i drift.
H. Hovedbryter for varmeanlegg/
varmeanlæg.
3. Fra hvilemodus til innstillingsmeny
I hvilemodus vises inne- og eventuelt utetemperatur, avhengig av om utetemperaturgiver er tilkoblet. Bakgrunnsbelys#!*!#€‰:L##*!*!€‰pen. Bakgrunnsbelysningen tennes, og innstillingsbare funksjoner vises. De innstillinger som gjøres, lagres automatisk
etter 10 sekunder. Betjeningspanelet går automatisk over i hvilemodus etter 30 sekunder hvis det ikke trykkes på noen
<Q#*!€‰##*>:
1. Betjeningspanel i hvilemodus.
2. Betjeningspanel i innstillingsmeny.
+22°C
+22°C
+6°C
Fri 18.30
2 kW
Off
ON
On
35
4. “
Temperaturen kan stilles inn/indstilles fra +5 °C til +30 °C i intervaller på 0,5 °C. Varmtvann er alltid tilgjengelig (50 °C)
når varmeanlegget/varmeanlægget er slått på/til og drives med gass eller strøm. Om sommeren, når man bare trenger/skal bruge varmtvann, nedjusteres innstilt temperatur slik/således at den er lavere enn eksisterende temperatur for
at ikke pumpen skal starte i varmesystemet.
1. Den temperaturen som vises, er
den temperaturen som for øyeblikket er innstilt (i dette tilfellet
22,0 °C).
+22°C
2 kW
Off
ON
On
2. Hev temperaturen ved å trykke
på +. Senk temperaturen ved å
trykke på –.
3. Innstillingene er fullført, og varmesystemet arbeider mot innstilt
temperatur.
5. Ekstra varmtvann
Trenger/behøver du mer varmtvann, kan du midlertidig heve vanntemperaturen fra 50 °C til 65 °C. Når det har gått 30
minutter, vender varmeanlegget/varmeanlægget tilbake til normal drift. Når du har valgt mer varmtvann, stopper sirkulasjonspumpen.
Off
+22°C
1. Øk mengden varmtvann ved å
trykke på +. Aktivert/aktiveret
stilling vises ved at pluss-symbolet skifter farge til grønt/grøn.
2 kW
2. Innstillingene er fullført.
ON
On
Hvis du vil tilbakestille til grunninnstillingene for varmtvann før det har gått 30 minutter:
1. Tilbakestill/reset varmtvann ved
å trykke på – .
+22°C
2. Innstillingene er fullført.
2 kW
Off
36
ON
On
6. Oppvarming med strøm
Slik/således aktiverer du oppvarming med strøm: Jo høyere effekt du velger, desto raskere går oppvarmingen.
Ved valg av både strøm og gass prioriteres strøm.
2 kW
Off
ON
On
2. Innstillingene er fullført, og anlegget/anlægget arbeider med
innstilt temperatur.
3. Slå av strømdriften/slå strømdrift fra ved å trykke – til du
kommer til Off.
NO/DK
+22°C
1. Start opp og bruk + eller – for å
veksle mellom de ulike effekttrinnene (Off, 1 kW, 2 kW eller
3 kW). Innstilt verdi vises på
skjermen. Aktivert/aktiveret
stilling vises ved at plusssymbolet skifter farge til grønt/
grøn. (Noen varmeanlegg/
varmeanlægg er utstyrt med
maks. 2 kW.)
7. Oppvarming med gass
Slik/således aktiverer du oppvarming med gass: Ved valg av både strøm og gass prioriteres strøm.
1. Start gassdrift ved å trykke på
On. On-symbolet aktiveres og
skifter farge til grønt/grøn.
+22°C
2 kW
Off
ON
On
2. Innstillingene er fullført, og
anlegg/anlægget arbeider med
innstilt temperatur.
3. Trykk på Off for å slå av/fra
gassdrift.
8. Låse opp verktøymenyen
Fra innstillingsmenyen er det mulig å gå videre til verktøymenyen. Fra verktøymenyen får du tilgang/adgang til betjeningspanelets øvrige funksjoner som er beskrevet i avsnitt 9.
1. Betjeningspanel i innstillingsmeny. Trykk på opplåsingssymbolet.
Off
2. Betjeningspanelet i opplåsningsmeny. Trykk på åpen
hengelås/hængelås, deretter
OK eller MENU for å låse opp/
oplåse verktøymenyen/værktøjsmenuen. Aktivert/aktiveret
stilling vises ved at symbolet
skifter farge til grønt/grøn.
3. Betjeningspanelet i innstillingsmeny med opplåst verktøymeny. Trykk på symbolet for å
komme til verktøymenyen.
+22°C
+22°C
2 kW
2 kW
ON
On
OK
Off
ON
On
37
9. “
@
!%œ**<##=>;œ*&:?#›#&
ulike/forskellige verktøyfeltene ved å trykke på pilsymbolene opp eller ned. Du kan alltid gå ut av verktøymenyen med
€‰:~
@
@"@+X"X“
3
6
12
2
5
A
5
8
4
11
7
14
Ext
Lan
13
Amp
16
10
15
1
9
1. Pilsymboler
Du veksler/skifter mellom de ulike/forskellige verktøyfeltene ved å trykke på pilsymbolene opp eller ned. Du kan alltid gå ut av
œ**€‰:
2. Klokke
Klokken må/skal stilles inn for at automatisk temperaturendring eller automatisk
start skal kunne brukes. Ved 12 V spenningsavbrudd stopper klokken og vises
ikke lenger på skjermen. Med montert
reservebatteri forhindres dette.
3. Automatisk temperaturendring
Denne funksjonen brukes når du vil stille
inn automatisk temperaturendring under
f.eks. (hver dag ”All”) eller senke temperaturen i noen dager.
4. '"""’
Denne funksjonen brukes for automatisk
start av varmeanlegget/varmeanlægget på
et senere tidspunkt. Ved automatisk start
arbeider varmeanlegget/varmeanlægget
i 24 timer og stopper etter det. Deretter
gjentas den automatiske starten hver uke,
på samme dag og tidspunkt, så lenge
funksjonen er aktivert. For at automatisk
start skal fungere, må/skal On-/Off-knappen stilles i OFF-posisjon.
38
5. %
Med denne funksjonen drives den valgte
pumpen kontinuerlig. Funksjonen er koblet fra ved levering. Denne funksjonen
begrenser varmtvannstilgangen/varmtvandstilførslen, spesielt ved lavt varmebehov.
A
6. &'()
Ved Auto-innstilling arbeider 230Vpumpen,
og når 230 V kobles fra, starter
12Vpumpen. Ved 12V-innstilling brukes
12Vpumpen selv om 230 V er tilkoblet.
Auto-funksjonen er aktivert ved levering.
7. *Pumpehastighet
Sirkulasjonspumpens kapasitet kan reguleres fra panelet. &
++"’
@,X+
@““/+=>
8. Denne funksjon brukes i kombinasjon med
"#›"#<?fort eller Secumotion) og angir om gas#"#&:—
"#›"#
defroster (EisEx) styres også fra denne
funksjonen. ~,;<
;<=+"’
@,X+
@““/
båt eller bygning).
10.
,@=
Med denne funksjonen kan du kalibrere
temperaturen på panelet hvis du merker at
temperaturen (den stabiliserte romtemperaturen/rumtemperatur) ikke tilsvarer den
temperaturen som panelet viser. Gjelder
også utetemperaturen.
11. Knappelyd
Med denne funksjonen kan du koble til
eller fra lyden på knappene. Knappelyden
er koblet til ved levering.
funksjoner som man ønsker at varmeanlegget/varmeanlægget skal ha når det starter (230 V kobles til/tilsuttes).
Amp
16.*Belastningsvakt
Denne funksjonen brukes for å forhindre
overbelastning av sikringene på 230 V.
Hvis kjøretøyet, båten eller bygningen
har et totalt strømforbruk som overstiger
innstilt verdi, blir varmeanleggets/varmeanlæggets strømeffekt automatisk redusert.
På grunn av spenningsvariasjoner og toleranser kan du velge ulike/forskellige reguleringsnivåer (for 6A-sikring kan du f.eks.
velge mellom 6 og 7 Amp-innstilling). Hvis
sikringen ikke holder, velger du en lavere
innstilt verdi. Funksjonen er koblet fra ved
levering. "+
"’
@
,X+
@““/+=>
12.Lysstyrke
Lysstyrken kan justeres mellom 1-10.
Fabrikkinnstilling er 2.
Lan
13.Språk
Denne funksjonen brukes for å endre
språk på skjermen. Følgende språk er tilgjengelige: engelsk, fransk og tysk. Service*%#!#
(se avsnitt 10.1).
14.““
Under Verktøy/nøkkel/nøgle kan du låse
opp tilgangen/adgangen til servicemenyen.
Ext
15.*Ekstern start
Denne funksjonen brukes ved start av varmeanlegget/varmeanlægget utenfra, f.eks.
med GSM. Når ekstern start er aktivert,
skal panelets On-/Off-knapp slås av/fra
(se monteringssettets håndbok for ekstern
start). +
@+
,X+
@““/+
eller bygning).
*230 V
Denne funksjonen brukes ved start av varmeanlegget/varmeanlægget, når tilkobling/
tilslutning av 230 V til kjøretøyet/køretøjet
skjer utenfra/udefra. Når funksjonen 230
V er aktivert, skal betjeningspanelets on-/
off-knapp slås av/lukkes, men 12 V skal
være tilkoblet/tilsluttet (hovedbryter slått
på/slået til). Før/inden man slår av/lukker
betjeningspanelet med on-/off-knappen,
skal man stille inn/indstille de parametre/
39
NO/DK
9. Automatisk temperaturøkning
(legionella)
Kl. 02.00 om natten (hvis klokken er innstilt) starter varmeanlegget/varmeanlægget
og arbeider i henhold til ”Varmtvann” (se
avsnitt 5). Dette for å redusere risikoen for
legionella. Funksjonen er koblet fra ved
levering.
10. "Q_"
1
2
Service
Reset
OK
3
1. Service
Med denne funksjonen kan du
vise noen av verdiene fra varmeanlegget/varmeanlægget på
skjermen. Verdiene oppdateres
hvert sekund.
lingen. Etter tilbakestilling/reset
er panelet innstilt som følger:
varmeanlegg/varmeapparat i
Off-posisjon, strømdrift på 1 kW,
gassvarme i On-posisjon og
innetemperatur på 22 °C. Øvrige
funksjoner er frakoblet.
2. _"
systemet
Med denne funksjonen kan
varmeanlegget/varmeanlægget
tilbakestilles til fabrikkinnstil-
3. OK
Trykk OK for å gå ut av verktøymenyen.
10:1 Servicemenyer
Activated
Functions
Heater temp:
Sanitary temp:
Fan rotation:
Current:
Current:
Overheat:
Window switch:
Extern start:
RPM
A
deact/act
deact/act
deact/act
Soft Rev.
Heater:
Panel:
Cl Version:
11. Feilmeldinger
Når det oppstår feil i systemet, vises årsakene på skjermen. Disse vises kun
når panelet er i hvilemodus.
+22°C
Gas failure
Battery too low: Hvis kjøretøyet, båten eller bygningen har en batterispenning som er lavere enn 10,5 V, stopper varmeanlegget/varmeanlægget. Den
tilbakestilles automatisk når spenningen når 11 V.
WFeil viftehastighet/ventilatorhastighed. Tilbakestill ved å koble 12
V fra varmeanlegget/varmeanlægget og koble til igjen (automatisk tilbakestilling/reset etter 5 minutter).
W Tomt for propan/ikke mere gas. Tilbakestilling/reset ved å slå av/
fra og starte varmeanlegget/varmeanlægget på nytt som under punkt 1.
"X
WOveropphetingsvernet (rød kabel) er utløst. Tilbakestill ved
å koble 12 V fra varmeanlegget/varmeanlægget og koble til på nytt.
"X
W Overopphetingsvernet (blå kabel) er utløst. Tilbakestill
ved å koble 12 V fra varmeanlegget/varmeanlægget og koble til på nytt.
Window open: Vindu åpent, varmeanlegget/varmeanlægget stopper gassdriften. Gassdriften i varmeanlegget/varmeanlægget starter når vinduet er lukket. Strømdriften fungerer. Se instruksjonsbok for kjøretøy, båt eller bygning
hvis denne funksjonen er installert.
<Q
W Det har/der er oppstått en forbindelsesfeil mellom varmeanlegget/varmeanlægget og panelet. Tilbakestill ved å koble 12 V fra varmeanlegget/varmeanlægget og koble til på nytt.
&
(W Feil på panelet.
&
)W Feil på panelet.
40
12. Nødstart
\ Koble fra 12V-kabelen og kabelen til panelet på varmeanlegget/varmeanlægget.
\ Koble til en kabel mellom 2 og 9 i koblingsstykket
(på varmeanlegget/varmeanlægget).
\ Koble/tilslut 12 V til varmeanlegget/varmeanlægget.
Nå/nu starter varmeanlegget/varmeanlægget med gass og 1 kW. Regulering av
romtemperatur/rumtemperatur er ute av drift. Kontinuerlig pumpedrift er innstilt.
Art. Nr. 3010 218
2
9
Sikring 3,15 A (+) Betjeningspanel
12 V DC
12 V
230 V
pumpe pumpe
NO/DK
Sikring 3,15 A (-)
41
MONTERINGSANVISNING BETJENINGSPANEL 3010 613
Betjeningspanel 3010 613 er beregnet for varmeanlegg/varmeanlægg Alde Compact 3010.
Betjeningspanelet skal plasseres minst en meter over gulvnivå, men ikke for høyt opp mot taket/loftet Det bør heller
ikke plasseres på yttervegg eller i nærheten av gjenstander som avgir varme, f.eks. CD-spillere, kjøleskap eller lamper. Det kan nemlig gi misvisende temperatur. Det bør være god ventilasjon bak panelet. Hvis romtermostaten/rumtermostaten på panelet likevel påvirkes, bør en ekstern giver kobles til panelet.
’Q##!%:L&#*&#&:
Klem fast kablene slik/sådan at stiftlisten på panelet ikke belastes/udsættes for slitasje.
C.
B.
38,5 mm
86 mm
76 mm
9 mm
97 mm
84 mm
73 mm
87 mm
A.
R3(4x)
%'~]_\]%]\J%'~]_\]]_J\J€~]]€'‚€~'J]~
VARMEANLÆGG COMPACT 3010 OG BETJENINGSPANEL 3010 613
Koble til/tilslut tilbehør til betjeningspanel i henhold til skissen under. OBS! Klamre ikke 12 V kabler eller kabler for
giver/føler sammen med 230 V kabler. Kablene skal helst ikke legges inntil hverandre. Hvis kablene buntes sammen,
øker risikoen for driftsfeil.
Baksiden på betjeningspanelet
Fjerngiver, hvit (G)
Utendørsgiver, blå (F)
Belastningsvakt, grønn (E)
Reservebatteri (3V DC) (H)
+
rød
Ekstern start av varmeanlegg/varneanlæg, gul (D)
Vindusbryter (I)
q*›#&##"#<>
Oppvarming av reduksjonsventil (Eis Ex) (J)
Pumpesignal (B)
B C D E F (G) (H) I
BZI
42
svart/sort
6
1
7
2
8
3
9
4
10
5
R30
C23
rød
grå
blå
+
C8
JP1
J
JP4
EXT
JP6
KÄYTTÖOHJE OHJAUSPANEELI 3010 613
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa. Katso lämmittimen käyttö- ja asennusohjeet
erillisistä ohjeista. Tämä ohje on tarkoitettu Alde Compact 3010 -lämmittimelle, joka asennetaan matkailuvaunuun,
matkailuautoon tai rakennukseen säädöksen CE 0845 BP-0003 mukaisesti, ajoneuvoon säädösten e5 00 0005 ja
EMC e5 03 0261 mukaisesti. Asennuksen ja korjauksen saa tehdä vain pätevä ammattilainen. Kansallisia säädöksiä
on noudatettava.
1. Lämmittimen käynnistys
1. Ohjauspaneeli ja lämmitin ovat pois päältä.
2. Kun käynnistät lämmittimen painamalla virtakytkintä (ON/OFF), näyttöön tulee aloituskuva. Lämmitin
käynnistyy viimeksi valituilla asetuksilla.
3010
D
E
F
C
+22°C
B
+6°C
A
Fri 18.30
H
G
E. %#X@#
Tämä kuvake näytetään, kun
kaasupullonvaihtajan anturi
on kytketty ja aktivoitu luvun 9
kohdan 8 mukaisesti.
A. Kello
Kello näyttää päivämäärän ja
kellonajan. Kello asetetaan
luvun 9 kohdan 2 mukaisesti.
B. Ulkolämpötila
Näyttää ulkolämpötilan, jos
anturi on asennettuna.
F. 230 V
Kuvake näkyy, jos 230 V:n
virtalähde on kytkettynä lämmittimeen.
C. Sisälämpötila
Sisälämpötila näkyy automaattisesti.
G. MENU-painike
Asetusvalikon painike.
D. Kiertovesipumppu
Kuvake näkyy, kun kiertopumppu on käynnissä.
H. ,J=
Lämmittimen pääkatkaisin.
3. Lepotilasta asetusvalikkoon
Lepotilassa sisälämpötila on näkyvissä ja ulkotila näkyy, jos ulkolämpötila-anturi on asennettuna. Taustavalo syttyy,
kun näyttöä tai MENU-painiketta painetaan. Asetusvalikko käynnistyy painamalla MENU-painiketta. Taustavalo syttyy
ja asetettavat toiminnot tulevat näkyviin. Tehdyt asetukset tallentuvat automaattisesti 10 sekunnin jälkeen. Ohjauspaneeli siirtyy lepotilaan automaattisesti 30 sekuntiin kuluttua, jos mitään näppäintä ei paineta (tai jos painetaan asetusvalikon MENU-painiketta).
1. Ohjauspaneeli lepotilassa.
2. Ohjauspaneeli asetusvalikossa.
+22°C
+22°C
+6°C
Fri 18.30
2 kW
Off
ON
On
43
FIN
2. Ohjauspaneeli lepotilassa
4. Valitse haluamasi lämpötila
Lämpötila voidaan asettaa välillä +5 – +30 °C, säätöväli on 0,5 °C. Lämmintä vettä on aina saatavilla (50 °C), kun lämmitin on päällä nestekaasu- tai sähkökäytössä. Kun esimerkiksi kesällä tarvitaan vain lämmintä vettä, säädä lämpötila
ympäristön lämpötilaa alemmaksi, jotta kiertovesipumppu ei käynnistä lämmitystä.
1. Näytössä näkyy viimeksi valittu
lämpötila (tässä tapauksessa
22,0 °C).
+22°C
2 kW
Off
ON
On
2. Voit nostaa lämpötilaa +-näppäimellä ja alentaa sitä –-näppäimellä.
3. Asetukset on nyt tehty ja lämmitin toimii asetetulla lämpötilalla.
5. Veden lisäkuumennus
Jos tarvitset enemmän kuumaa vettä, voit nostaa veden lämpötilan tilapäisesti 50 °C:sta 65 °C:een. 30 minuutin kuluttua lämmitin palaa normaalitoimintaan. Kiertovesipumppu pysähtyy tämän toiminnon ajaksi.
Off
+22°C
1. Voit lisätä kuuman veden määrää +-näppäimellä. Aktivoidun
tilan merkiksi plus-symbolin
väri vaihtuu vihreäksi.
2 kW
2. Asetus on nyt tehty.
ON
On
Voit halutessasi palauttaa vedenkuumennuksen perusasetukset, ennen kuin 30 minuuttia on kulunut.
1. Palauta vedenkuumennustoiminnon perusasetus –-näppäimellä.
+22°C
2. Asetus on nyt tehty.
2 kW
Off
44
ON
On
6. Sähkölämmitys
Voit käynnistää sähkölämmityksen seuraavasti. Suuremmilla tehoilla lämmitys toimii nopeammin. Jos valitset sekä
kaasun että sähkön, järjestelmä käyttää sähköä ensisijaisena energialähteenä.
+22°C
2 kW
Off
ON
On
1. Käynnistä ja siirry eri tehotasojen välillä (OFF, 1 kW, 2 kW
tai 3kW) painikkeella + tai –.
Aktivoidun tilan merkiksi plussymbolin väri vaihtuu vihreäksi.
(Joidenkin kattiloiden varustuksena on maks. 2 kW.)
3. Sähkökäytön lopetus: siirry
-painikkeella OFF-tilaan.
2. Asetukset on määritetty ja
kattila toimii asetetulla lämpötilalla.
7. Kaasulämmitys
Voit käynnistää kaasulämmityksen seuraavasti. Jos valitset sekä kaasun että sähkön, järjestelmä käyttää sähköä ensisijaisena energialähteenä.
+22°C
2 kW
Off
ON
On
FIN
1. Käynnistä asennusvalikko painamalla ON. On-symboli syttyy
ja sen väri vaihtuu vihreäksi.
2. Asetukset on määritetty ja
kattila toimii asetetulla lämpötilalla.
3. Kaasukäytön lopetus: paina
OFF.
8. Työkaluvalikon avaaminen
Asetusvalikosta pääsee työkaluvalikkoon. Työkaluvalikosta voi siirtyä ohjauspaneelin muihin toimintoihin, jotka on
kuvattu kohdassa 9.
1. Ohjauspaneeli asetusvalikossa. Paina lukitus-kuvaketta.
Off
2. Ohjauspaneeli lukitusvalikossa.
Paina avointa riippulukkoa
ja sen jälkeen OK tai MENU
työkaluvalikon avaamiseksi. Aktivoidun tilan merkiksi plus-symbolin väri vaihtuu vihreäksi.
3. Ohjauspaneeli asetusvalikossa, kun työkaluvalikko on avattu. Jos haluat päästä työkaluvalikkoon, paina kuvaketta.
+22°C
+22°C
2 kW
2 kW
ON
On
OK
Off
ON
On
45
9. Työkaluvalikko - toiminnot
Kun olet työkaluvalikossa (katso kohta 8), voit käyttää alla näkyviä työkaluja. Voit siirtyä eri työkalualueiden välillä painamalla nuolikuvakkeita, ylös tai alas. Voit halutessasi poistua työkaluvalikosta painamalla MENU-painiketta.
{€_#X#/#"###X@/"#"rustetta ei ole asennettu!
3
6
12
2
5
A
5
8
4
11
7
14
Ext
Lan
13
Amp
16
10
15
1
9
5. Jatkuva pumppaus
Kun tämä toiminto on käytössä kiertovesipumppu toimii jatkuvasti. Toiminto on oletusarvoisesti pois käytöstä. Tämä toiminto
rajoittaa lämminveden saantia varsinkin
silloin, kun lämmitystarve on vähäinen.
1. Nuolikuvakkeet
Voit siirtyä eri työkalualueiden välillä painamalla nuolikuvakkeita, ylös tai alas. Voit
halutessasi poistua työkaluvalikosta painamalla MENU-painiketta.
2. Kello
Kellon asetukset on tehtävä, jos käytetään
automaattista lämpötilan asetusta tai automaattista käynnistystä. Kun 12 V:n virta
katkeaa, kello pysähtyy eikä sitä enää näy
näytössä. Kellon pysähtymisen voi estää
paristovarmennuksella.
3. Lämpötilan automaattinen muuttaminen
Tämän toiminnon avulla järjestelmään voidaan valita automaattinen lämpötilan muutos esim. yön ajaksi (joka päivä ”Kaikki”) tai
alentaa lämpötilaa joinakin päivinä.
4. Lämmittimen automaattikäynnistys
Tätä toimintoa käytetään lämmittimen käynnistämiseksi myöhempänä ajankohtana.
Kun lämmitin käynnistyy automaattisesti, se
toimii 24 tuntia ja kytkeytyy sen jälkeen pois
päältä. Sen jälkeen automaattinen käynnistys toistuu joka viikko, samana päivänä
ja samaan kellonaikaan, niin kauan kuin
toiminto on aktivoituna. Jotta automaattinen
käynnistys toimisi, virtakytkimen (ON/OFF)
on oltava OFF-asennossa.
46
A
6. &'()
Tilassa Auto käytetään 230 V:n pumppua, ja
kun järjestelmä irrotetaan 230 V:n verkkovirrasta, 12 V:n pumppu käynnistyy. Tilassa
12 V järjestelmä käyttää 12 V:n pumppua,
vaikka 230 V:n verkkovirta olisi kytkettynä.
Auto-toiminto on oletusarvoisesti käytössä.
7. *Pumpun nopeus
Kiertovesipumpun kapasiteettia voidaan
ohjata ohjauspaneelista. {€&/
@##X@/"/@"###,
@"/"#töohjeesta).
8. %#X@#
Tätä toimintoa käytetään yhdessä kaasupullonvaihtajan (DuoComfort tai Secumotion)
kanssa ja se ilmoittaa, onko kaasupullo täysi
vai tyhjä. Tällä toiminnolla voidaan ohjata
myös kaasupullonvaihtajan sähkölämmitystä (EisEx). HUOM! Kaasupullonvaihtajan
,;<
;<="
/@##"###,@"/"
rakennuksen käyttöohjeesta).
9. Lämpötilan lisääminen automaattisesti
(legionella)
Lämmitin käynnistyy klo 02.00 yöllä ja
toimii Lämminvesi-kohdan kuvauksen
mukaan (kohta 5), jos kelloasetukset on
tehty. Tällä tavoin pyritään estämään
legionella-bakteerien kasvua. Toiminto on
oletusarvoisesti pois käytöstä.
10.Siirtymä (lämpötilan säätö)
Tällä toiminnolla voidaan säätää lämpötilaa
ohjauspaneelissa, jos lämpötila (vakiintunut huoneenlämpö) ei vastaa paneelin
näyttämää lämpötilaa. Koskee myös ulkolämpötilaa.
Amp
16. *Kuormituksen varokytkin
Tätä toimintoa käytetään 230 V:n sulakkeiden ylikuormituksen estämiseksi. Jos
ajoneuvon, veneen tai rakennuksen kokonaisvirrankulutus ylittää asetetun arvon,
lämmittimen sähköteho laskee automaattisesti. Jännitevaihteluiden ja toleranssien
vuoksi valittavana on erilaisia säätötasoja
(esim. 6 A:n sulaketta varten voidaan valita
asetus 6, 7 A). Jos sulake ei kestä, on
valittava alhaisempi säätöarvo. Toiminto
on oletusarvoisesti pois käytöstä. HUOM!
Kuormituksen varokytkimen on oltava
/@"###
,@"/"sen käyttöohjeesta).
11. Näppäinääni
Tällä toiminnolla voit ottaa näppäinäänen
käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Näppäinääni on oletusarvoisesti käytössä.
12. Valon voimakkuus
Valon voimakkuutta voidaan säätää välillä
1–10. Oletusasetuksena on 2.
13.Kieli
Tällä toiminnolla voit valita näyttöön toisen
kielen. Valittavana ovat englanti, ranska ja
saksa. Huoltovalikot ovat sitä vastoin aina
englanninkielisiä (katso kohta 10.1).
FIN
Lan
14. _!"
Kohdasta Työkalut / avain voidaan avata ja
lukita pääsy työkaluvalikkoon.
Ext
15.*Ulk. käynn
Tällä toiminnolla voit käynnistää lämmittimen ulkopuolelta, esim. GSM:llä. Kun
ulkoinen käynnistys on käytössä, paneelin
virtapainike (ON/OFF) ei ole käytettävissä
(katso asennussarjan käyttöohjeesta ulkoinen käynnistys). HUOM! Jotta tätä toi"###/@#@##
asennettava ulkoinen käynnistin (katso
@"/"
käyttöohjetta).
*230 V
Tätä toimintoa käytetään lämmittimen
käynnistykseen, kun ajoneuvon 230 V
-liitäntä tapahtuu ulkopuolelta. Kun 230 V
-toiminto on käytössä, on ohjauspaneelin
on-/off-painike poistettava käytöstä mutta
12 V pidettävä liitettynä (pääkatkaisin
kytkettynä). Ennen kuin ohjauspaneeli
poistetaan käytöstä on-/off-painikkeella, on
asetettava ne parametrit/toiminnot, jotka
lämmittimellä halutaan olevan sen käynnistyessä (230 V liitetään).
47
10. Huolto ja Järjestelmän nollaaminen
1
2
Service
Reset
OK
3
1. Houolto
Tällä toiminnolla saadaan näkyviin lämmittimen tiettyjä numeroarvoja. Arvot päivittyvät kerran
sekunnissa.
(ON) ja sisälämpötila 22 °C.
Muut toiminnot ovat pois päältä.
3. OK
Voit poistua työkaluvalikoista
painamalla OK.
2. Järjestelmän nollaaminen
Tämä toiminto palauttaa lämmittimeen tehdasasetukset. Nollauksen jälkeen paneelin asetukset ovat seuraavat: lämmitin
pois päältä (OFF), sähkökäyttö
1 kW, nestekaasulämpö päällä
10:1 Huoltovalikot
Activated
Functions
Heater temp:
Sanitary temp:
Fan rotation:
Current:
Current:
Overheat:
Window switch:
Extern start:
RPM
A
deact/act
deact/act
deact/act
Soft Rev.
Heater:
Panel:
Cl Version:
11. Virheilmoitukset
Kun järjestelmässä ilmenee vika, syy näkyy näytössä. Virheilmoitukset näkyvät vain silloin, kun paneeli on lepotilassa.
+22°C
Gas failure
Battery too low: akun virta alhainen. Jos ajoneuvon, veneen akun tai muun
akun jännite laskee alle 10,5 V, lämmitin sammuu. Lämmitin käynnistyy automaattisesti, kun jännite nousee yli 11 V.
Wtuuletinvika. Väärä tuuletusnopeus. Korjaa kytkemällä 12 V:n
virtalähde irti lämmittimestä ja kytke se takaisin (automaattinen uudelleenkäynnistys 5 minuutin kuluttua).
W kaasu loppunut. Nestekaasu on lopussa. Järjestelmä voidaan
käynnistää uudelleen sammuttamalla ja käynnistämällä kattila kohdan 1
mukaisesti.
"X
W*:##<peli) on lauennut. Nollaa vika katkaisemalla 12 V:n syöttöjännite ja kytkemällä
se uudelleen.
"X
W##<#>:laa vika katkaisemalla 12 V:n syöttöjännite ja kytkemällä se uudelleen.
Window open: Ikkuna on auki ja lämmitin on sammunut. Kattilan kaasukäyttö
käynnistyy, kun ikkuna suljetaan. Sähkö on käytössä. Tarkista ajoneuvon,
veneen tai rakennuksen käyttöoppaasta, onko tämä toiminto asennettuna.
<Q
W Lämmittimen ja ohjauspaneelin välillä on yhteysvika.
Nollaa vika katkaisemalla 12 V:n syöttöjännite ja kytkemällä se uudelleen.
&
(W Ohjauspaneelivika.
&
)W Ohjauspaneelivika.
48
12. Hätäkäynnistys
Tuotenro 3010 218
\ Irrota lämmittimen 12 V:n syöttöjännite ja ohjauspaneelin johto.
\ Kytke lämmittimen liittimet 2 ja 9 johdolla toisiinsa.
\ Kytke lämmittimeen 12 V:n sähkönsyöttö.
Lämmitin käynnistyy kaasulla ja 1 kW:n lämmitysteholla. Huonelämpötilan säätö
ei ole toiminnassa. Jatkuva kiertovesipumppaus on toiminnassa.
2
9
12 V DC
Sulake 3,15 A (+) Ohjauspaneeli
12 V:n 230 V:n
pumppu pumppu
FIN
Sulake 3,15 A (-)
49
ASENNUSOHJE OHJAUSPANEELI 3010 613
Ohjauspaneeli 3010 613 on tarkoitettu Alde Compact 3010 -kattilalle.
Ohjauspaneeli tulee asentaa vähintään metrin korkeudelle lattiasta, mutta ei liian lähelle kattoa. Sitä ei pidä myöskään
asentaa ulkoseinään tai lähelle lämpöä tuottavia esineitä, kuten cd-soitinta, jääkaappia tai lamppuja, koska ne voivat
vaikuttaa lämpötilaan. Ilman on kierrettävä vapaasti paneelin takana olevassa tilassa. Jos huonetermostaatin sijainti
kuitenkin vaikuttaa termostaatin toimintaan, ohjauspaneeliin on liitettävä ulkoinen anturi.
Poraa ohjauspaneeliin kiinnitysruuvien reiät kuvan C mukaisesti ja ruuvaa ohjauspaneeli kiinni ja paina etuosa paikalleen. Kiinnitä johdotus paikalleen siten, että ohjauspaneelin kytkentärimaan ei kohdistu minkäänlaista kuormitusta.
C.
B.
38,5 mm
86 mm
76 mm
9 mm
97 mm
84 mm
73 mm
87 mm
A.
R3(4x)
COMPACT 3010 -KATTILAN JA OHJAUSPANEELIN 3010 613 VÄLINEN
KAAPELILIITÄNTÄ
Kiinnitä varusteet ohjauspaneeliin alla näkyvän kuvan mukaisesti.
HUOM! Älä kiinnitä 12 V:n kaapeleita tai anturin kaapeleita yhteen 230 V:n kaapeleiden kanssa. Vältä sijoittamasta
kaapeleita vierekkäin, koska kaapeleiden niputtaminen yhteen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Ohjauspaneelin taustapuoli
Etäanturi, valkoinen (G)
Ulkoanturi, sininen (F)
Kuormituksen varokytkin, vihreä (E)
Varaparisto (3 V DC) (H)
+
Kattilan ulkoinen käynnistin, keltainen (D)
punainen
Ikkunakatkaisin (I)
Kaasupullon vaihto (C)
Kaasupaineenalennusventtiilin lämmitys
(Eis Ex) (J)
Pumppusignaali (B)
B C D E F (G) (H) I
50
6
1
7
2
8
3
9
4
10
5
punainen
musta
harmaa
sininen
BZI
+
C8
JP1
J
R30
C23
JP4
EXT
JP6
~‚\%''Jƒ\–„\J~;\~J\J&'J~~]‡ˆ(ˆ—(‡
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de CV-ketel in gebruik neemt. Voor de gebruiksaanwij|"QX
"</|`@|>Deze gebruiksaanwijzing is goedgekeurd voor CV-ketel Alde Compact 3010 gemonteerd in voertuigen, boten en gebouwen volgens CE nr. 0845 BP-0003,
installatie in voertuigen e5 00 0005 en EMC e5 03 0261. Installatie en reparatie mogen alleen worden uitgevoerd door een
erkende installateur. De nationale bepalingen moeten altijd worden opgevolgd.
1. CV-ketel starten
2. Druk op On-/Off om de CV-ketel aan te zetten. Nu verschijnt de
startlogo. De ketel start met de laatst gebruikte instellingen.
1. Bedieningspaneel en CV-ketel uit.
3010
2. Bedieningspaneel in ruststand
E
F
C
+22°C
B
+6°C
A
Fri 18.30
H
G
E. "
Dit symbool verschijnt als de
##"#~###
aangesloten en geactiveerd
volgens hoofdstuk 9 punt 8.
A. Klok
De klok geeft dag en tijd aan.
De klok wordt ingesteld in
hoofdstuk 9, punt 2.
B. Buitentemperatuur
De buitentemperatuur wordt
getoond wanneer er een sensor
is gemonteerd.
F. 230 volt
Dit symbool licht op wanneer
230 Volt op de ketel is aangesloten.
C. Binnentemperatuur
De binnentemperatuur wordt
automatisch weergegeven.
NL
D
G. MENU-toets
Toets voor instellingenmenu.
H. Hoofdschakelaar voor de CVketel.
D. Circulatiepomp
Dit symbool geeft aan dat de
pomp in bedrijf is.
3. In de ruststand wordt de binnentemperatuur en eventueel ook de buitentemperatuur in het geval dat er een buitentemperatuursensor is aangesloten. De achtergrondverlichting licht op zodra de display wordt aangeraakt of wanneer de MENUtoets wordt ingedrukt Roep het instellingenmenu op door de MENU-toets in te drukken. Nu licht de achtergrondverlichting
op en alle instelbare functies worden weergegeven. De uitgevoerde instellingen zullen na 10 seconden automatisch worden bewaard. Het bedieningspaneel gaat na 30 seconden automatisch terug naar de ruststand, onder voorwaarde dat er
geen toetsen meer worden ingedrukt (of wanneer er in het instellingenmenu op de MENU-toets wordt gedrukt).
1. Bedieningspaneel in ruststand.
2. Bedieningspaneel in instellingenmenu.
+22°C
+22°C
+6°C
Fri 18.30
2 kW
Off
ON
On
51
4. Instelling gewenste binnentemperatuur
De temperatuur is instelbaar vanaf +5°C tot +30°C met een interval van 0,5°C. Warm water (50°C) is altijd toegankelijk
zodra de CV-ketel in werking is, hetzij op gas of stroom.Gedurende de zomerperiode wanneer er alleen warm water nodig
is, dient de ingestelde temperatuur onder de heersende temperatuur te worden ingesteld, om te voorkomen dat de circulatiepomp in werking treedt.
1. De getoonde temperatuur is de
huidige ingestelde temperatuur
(in dit geval 22,0°C).
+22°C
2 kW
Off
ON
On
2. Verhoog de temperatuur door
op + te drukken. Verlaag de
temperatuur door op - te drukken.
3. De instellingen zijn nu klaar en
de ketel werkt op de ingestelde
temperatuur.
5. Extra warmwater
Indien er meer warm water nodig is kan de watertemperatuur tijdelijk vanaf 50°C tot 65°C worden verhoogd. Wanneer er
30 minuten zijn verstreken zal de ketel weer op normaal bedrijf overschakelen. Wanneer de functie meer warm water is
geselecteerd zal de circulatiepomp stoppen.
1. Verhoog de hoeveelheid warmwater door op + te drukken.
De geactiveerde stand wordt
getoond doordat het plus-symbool groen wordt.
+22°C
2 kW
Off
ON
On
2. De instellingen zijn nu klaar.
Indien gewenst kan de basisinstelling voor warm water worden hersteld voordat de periode van 30 minuten is verstreken.
1. Herstel van de hoeveelheid
warmwater geschiedt door op
– te drukken.
+22°C
2. De instellingen zijn nu klaar.
2 kW
Off
52
ON
On
6. Verwarming op elektriciteit
Ga als volgt te werk om de verwarming op elektriciteit te activeren. Hoe hoger het vermogen, des te sneller zal het warm
worden. Bij keuze van zowel elektriciteit en gas zal de voorkeur aan elektriciteit worden gegeven.
+22°C
2 kW
Off
ON
On
1. Blader tussen de verschillende
standen (Off, 1kW, 2kW of
3kW) met + of –. De ingestelde
waarde wordt op de display
weergegeven. De geactiveerde
stand wordt getoond doordat
het plus-symbool groen wordt
(sommige ketels zijn uitgerust
met elementen van max. 2 kW).
2. De instellingen zijn nu klaar en
de ketel werkt op de ingestelde
temperatuur.
3. Om elektrisch bedrijf uit te
schakelen, blader met – naar
Off.
7. Verwarming op gas
Ga als volgt te werk om de gasverwarming te activeren. Bij keuze van zowel elektriciteit en gas zal de voorkeur aan elektriciteit worden gegeven.
1. Start de werking op gas door
op On te drukken. Het Onsymbool wordt geactiveerd en
wordt groen.
2 kW
Off
ON
On
2. De instellingen zijn nu klaar en
de ketel werkt op de ingestelde
temperatuur.
NL
+22°C
3. Om bedrijf op gas uit te schakelen, druk op Off.
8. Vrijgave van Setup-menu
Vanuit het instellingenmenu is het mogelijk om het Setup-menu op te roepen. In het Setup-menu kunnen de overige functies van het bedieningspaneel worden opgevraagd en gewijzigd. Deze functies worden in hoofdstuk 9 nader beschreven.
1. Bedieningspaneel in instellingenmenu. Druk op het vrijgavesymbool.
Off
2. Het bedieningspaneel in het
vrijgavemenu. Druk op het open
hangslot, vervolgens op OK
of Menu om het Setup-menu
vrij te geven. De geactiveerde
stand wordt getoond doordat
het symbool groen wordt.
3. Bedieningspaneel in instellingenmenu met vrijgegeven
Setup-menu. Druk op het
symbool om het Setup-menu
op te roepen.
+22°C
+22°C
2 kW
2 kW
ON
On
OK
Off
ON
On
53
9. Q
In het Setup-menu (zie hoofdstuk 8) kunnen onderstaande functies worden gebruikt. Blader tussen de verschillende
kaders door op de pijltjestoetsen omhoog of omlaag te drukken. Het Setup-menu kan altijd worden afgesloten met behulp
van de MENU-toets. J>>'
Q`/X"|
Q
X"QX@/X
QQ˜
3
6
12
2
5
A
5
8
4
11
7
14
Ext
Lan
13
Amp
16
10
15
1
9
1. Pijltjestoetsen
Blader tussen de verschillende kaders door
op de pijltjestoetsen omhoog of omlaag te
drukken. Het Setup-menu kan altijd worden
verlaten met behulp van de MENU-toets.
2. Klok
Wanneer automatische temperatuurwijziging
of automatische start moet worden gebruikt,
is het nodig om de juiste tijd in te stellen.
Wanneer de 12V stroomtoevoer wegvalt,
stopt de klok en zal deze niet langer op de
display worden getoond. Door toepassing
van een batterij-backup kan dit worden voorkomen.
54
5. <@
"
Met deze functie zal de gekozen pomp
constant in bedrijf blijven. Deze functie is
standaard niet ingeschakeld. Deze functie
beperkt de toegang tot warm water, vooral
indien er weinig behoefte aan verwarming is.
A
6. &'()
In de stand Auto werkt de 230V-pomp en
wanneer de 230V spanningstoevoer wordt
losgekoppeld start de 12V-pomp. In de stand
12V wordt de 12V pomp gebruikt, ook al is
er 230V. De functie Auto is standaard ingeschakeld.
3. Automatische temperatuurwijziging
Deze functie kan worden gebruikt om een
automatische temperatuurwijziging te regelen, bijv. ‘s nachts (elke dag “All”) of om
gedurende een aantal dagen de temperatuur
te verlagen.
7. *Pompsnelheid
De capaciteit van de circulatiepomp kan
vanaf het bedieningspaneel worden geregeld. J>>"|
Q
is het nodig dat er een regelbare pomp is
,|Q"/
`=>
4. Automatisch starten van de CV-ketel
Deze functie wordt gebruikt om de CV-ketel
op een nader te bepalen tijdstip automatisch
te starten. In geval van een automatische
start zal de ketel gedurende 24 uur in bedrijf
blijven en daarna stoppen. Deze automatische start zal zich daarna wekelijks herhalen; dezelfde dag en tijdstip, zolang de functie actief is. Opdat een automatische start
zal werken moet de On-/Off-toets in de stand
OFF staan.
8. "
Deze functie wordt gebruikt in combinatie
"#~##<?&&L>&&#"#&
is. Vanuit deze functie kan met de defroster
(EisEX) ook de voorverwarming van de
"#~##~:N.B.! Er
`,;<
;<=˜|@|
Q,|Q"/
`=>
9. Automatische temperatuurverhoging
(legionella)
Om 02.00 ’s nachts (onder voorwaarde dat
de tijd is ingesteld) start de ketel en werkt
volgens “Warm water” (zie hoofdstuk 5). Dit
wordt gedaan om de kans op legionellabacteriën te beperken. Deze functie is standaard
niet ingeschakeld.
10. ,=
Met deze functie is het mogelijk om de temperatuur op het bedieningspaneel te kalibreren. Dit moet worden gedaan wanneer
u merkt dat de getoonde temperatuur niet
overeenkomt met de gestabiliseerde kamertemperatuur. Ook van toepassing op de buitentemperatuur.
11. Toetstoon
Met deze functie is het mogelijk om het
toetsgeluid aan en uit te zetten. Dit toetsgeluid is standaard niet ingeschakeld.
12. Lichtsterkte
De lichtsterkte is instelbaar tussen 1-10. De
fabrieksinstelling is 2.
13. Taal
Deze functie wordt gebruikt, om de display op verschillende talen in te stellen. De
beschikbare talen zijn: Engels, Frans en
Duits. Het Setup-menu is echter alleen in het
Engels beschikbaar (zie punt 10.1).
Amp
16. *Overbelastingsbeveiliging
Deze functie wordt gebruikt om overbelasting van de 230V zekeringen te voorkomen.
Indien het totale stroomverbruik van het
voertuig, de boot of het gebouw de ingestelde waarde bereikt, zal het elektrische
vermogen van de ketel automatisch worden verminderd. Vanwege spanningsvariatie en toleranties kunnen verschillende
regelniveaus worden gekozen (bijv. voor
6A zekering kan een instelling van 6, 7
Amp. worden gekozen). Indien de zekering
doorbrandt, dan moet een lagere waarde
worden ingesteld. Deze functie is standaard
niet ingeschakeld. N.B.! Voor gebruik van
|
QX"belastingsbeveiliging is gemonteerd (zie
Q"/
`=>
NL
Lan
*230 V
Deze functie wordt gebruikt bij starten van
de ketel als aansluiting van 230 V op het
voertuig van buitenaf plaatsvindt. Als de
functie 230 V is geactiveerd, moet de on/
off-knop op het bedieningspaneel worden
uitgezet, maar er moet 12 V zijn aangesloten (hoofdschakelaar ingeschakeld). Voordat u het bedieningspaneel uitschakelt met
de on/off-knop, moet u die parameters/functies instellen die de ketel bij starten moet
hebben (er wordt 230 V aangesloten).
14. Onder Setup / Sleutel is het mogelijk om de
toegang tot het Setup-menu vrij te geven
resp. te vergrendelen.
Ext
15. *Externe start
Deze functie wordt gebruikt om de ketel
vanaf een externe plaats te starten, bijv. met
behulp van een GSM. Wanneer de functie
Externe start is geactiveerd, moet de On-/
Off-toets van het bedieningspaneel in de
Off-stand worden gezet (zie handleiding
montageset voor externe start). N.B.! Om
|
Q
"z
Q
",|Q"/
`=>
55
10. Service en Resetten van het systeem
1
2
Service
Reset
OK
3
1. Service
Met deze functie is het mogelijk
om bepaalde waarden vanaf de
CV-ketel op de display te bekijken. Een update van deze waarden geschiedt elke seconde.
ingesteld: ketel in Off-stand,
elektrisch bedrijf 1 kW, gasverwarming in On-stand en een
binnentemperatuur van 22,0°C.
Overige functies uitgeschakeld.
3. OK
Om het Service-menu te verlaten, drukt u op OK.
2. Resetten van het systeem
Met deze functie kan de CVketel worden gereset volgens de
fabrieksinstelling. Na een reset
is het bedieningspaneel als volgt
10:1 Service-menu´s
Activated
Functions
Heater temp:
Sanitary temp:
Fan rotation:
Current:
Current:
Overheat:
Window switch:
Extern start:
RPM
A
deact/act
deact/act
deact/act
Soft Rev.
Heater:
Panel:
Cl Version:
11. Foutmeldingen
Indien zich in het systeem een storing voordoet, wordt de oorzaak op de
display weergegeven. Foutmeldingen worden alleen getoond wanneer het
bedieningspaneel in de ruststand staat.
+22°C
Gas failure
Battery too low: Indien de accuspanning van het voertuig, de boot of het
gebouw lager is dan 10,5 Volt zal de CV-ketel worden uitgeschakeld. De
ketel wordt automatisch gereset wanneer de spanning weer meer dan 11 Volt
bedraagt.
WOnjuiste ventilatorsnelheid. Voor resetten, 12V naar ketel losmaken en weer aansluiten (automatische reset na 5 minuten).
W Gas op. Resetten door ketel uit te zetten en opnieuw te starten
volgens punt 1.
"X
WOververhittingsbeveiliging (rode draad) aangesproken.
Voor resetten, 12V naar ketel losmaken en weer aansluiten.
"X
W Oververhittingsbeveiliging (blauwe draad) aangesproken.
Voor resetten, 12V naar ketel losmaken en weer aansluiten.
Window open: Raam open, ketel stopt op gas. De ketel zal opnieuw op
gas starten wanneer het raam weer dicht is gedaan. Elektrische verwarming werkt. Controleer in het instructieboek van het voertuig, de boot of het
gebouw of deze functie is geïnstalleerd.
<Q
W Er is een communicatiestoring tussen ketel en bedieningspaneel. Voor resetten, 12V naar ketel losmaken en weer aansluiten.
&
(W Storing in bedieningspaneel.
&
)W Storing in bedieningspaneel.
56
12. Noodstart
\ Sluit de 12V stroomtoevoer af en maak de kabel vanaf het bedieningspaneel
naar de CV-ketel los.
\ Sluit een stroomdraad aan tussen 2 en 9 in de aansluitstekker van de CVketel.
\ Sluit 12V op de CV-ketel aan.
Nu start de CV-ketel op gas en 1kW. De regeling van de kamertemperatuur is nu
buiten werking. De pomp is op continu bedrijf ingesteld.
Art. Nr. 3010 218
2
9
Zekering 3,15 A (+) Bedieningspaneel
12 V DC
12 V
pomp
230 V
pomp
NL
Zekering 3,15 A (-)
57
MONTAGEVOORSCHRIFTEN BEDIENINGSPANEEL 3010 613
Bedieningspaneel 3010 613 is bestemd voor ketel Alde Compact 3010.
Het bedieningspaneel dient op minimaal 1 meter hoogte boven de vloer te worden gemonteerd, maar niet te hoog ten
opzichte van het plafond. Het mag ook niet op een buitenwand of nabij warmteafgevende onderdelen zoals een CD-speler, een koelkast of een lamp te worden geplaatst, aangezien dit kan leiden tot onjuiste temperatuurweergave. De ruimte
achter het bedieningspaneel dient een goede ventilatie te hebben. Indien de kamerthermostaat van het bedieningspaneel
om de één of andere reden alsnog wordt beïnvloed, dan moet er een externe sensor op het bedieningspaneel worden
aangesloten.
€Q##%:LQ&Q#Q&#:
Zet de bedrading met klemmen vast, zodat de aansluitreel op het bedieningspaneel niet wordt belast.
C.
B.
38,5 mm
86 mm
76 mm
9 mm
97 mm
84 mm
73 mm
87 mm
A.
R3(4x)
KABELAANSLUITING TUSSEN KETEL COMPACT 3010 EN
BEDIENINGSPANEEL 3010 613
Sluit eventuele accessoires volgens onderstaande tekening op het bedieningspaneel aan. N.B. 12 V kabels of kabels
voor sensoren niet vastzetten samen met 230 V kabels. Plaats de kabels bij voorkeur ook niet naast elkaar, met het oog
op bedrijfsstoringen indien de kabels met een kabelbinder bij elkaar worden gebonden.
Achterzijde bedieningspaneel
Signaleringsindicatie, wit (G)
Buitensensor, blauw (F)
Overbelastingsbeveiliging, groen (E)
+
rood
Externe start ketel, geel (D)
Batterij-back-up (3V DC) (H)
Raamschakelaar (I)
ž##&#"#<>
Voorverwarming
regelklep (Eis Ex) (J)
Pompsignaal (B)
B C D E F (G) (H) I
58
6
1
7
2
8
3
9
4
10
5
rood
zwart
grijs
blauw
BZI
+
C8
JP1
J
R30
C23
JP4
EXT
JP6
J';\]'„'&‚'&‚']–']J~~J_~‡ˆ(ˆ—(‡
&|""">
Q@"@
navodilo za uporabo ogrevalne naprave si preberite v posebnih napotkih. To navodilo je namenjeno za ogrevalno
napravo Alde Compact 3010 pri vgradnji v vozila, ladje in zgradbe v skladu s CE-štev. 0845 BP0003, vgradnja v vozila
„„€<
#>„Z:†##
##
#%#: #:
1. Start ogrevalne naprave
1. Upravljalna enota in ogrevalna
naprava sta izklopljeni.
2. Za start ogrevalne naprave pritisnite na vklopno/izklop:###:—
starta z nastavitvami, ki ste jih nazadnje uporabljali.
3010
2. Upravljalna enota in mirovanje
E
F
C
+22°C
B
+6°C
A
Fri 18.30
H
E. –|™@
|
Simbol je prikazan, ko je tipalo na
##=:
poglavju 9.
A. Ura
Ura prikazuje dan in uro. Ura se
#¡:;Z::
B. „@
¢#;
#
:
C. Notranja temperatura
#
avtomatsko.
F. 230 Volt
{##;
ogrevalni napravi prisotna nape#Z[:
D. ™™
{##;
obratuje.
G. Gumb MENU
Gumb za nastavitveni meni.
H. |
Glavno stikalo ogrevalne naprave.
G
3. Od mirovanja do nastavitvenega menija
[#
;
;
:
—#
#;##<€‚>:#
;
#<€‚>:[##
#&;Q#:#vitve, ki jih opravite, se po 10 sekundah avtomatsko shranijo. Upravljalna enota se po 30 sekundah samodejno prek;#<#€‚#>:
1. ‚:
2. Upravljalna enota v nastavitvenem meniju.
+22°C
+22°C
+6°C
Fri 18.30
2 kW
Off
ON
On
59
SLO
D
4. J""š@
{Q#¥„¦¥¦Q;„¦:£;
<„¦>#
#:;#;
###;##
sistemu.
1. Prikaz temperature, kot je
trenutno nastavljena (v tem
primeru 22,0°C).
+22°C
2 kW
Off
ON
On
2. #tiskom na gumb + . Zmanjšajte
temperaturo s pritiskom na
gumb - .
3. ##valna naprava deluje do dosega nastavljene temperature.
5. Posebej topla voda
£;Q
#„¦„¦:Q:£#
;Q:
1. #
pritiskom na gumb + . Aktiviran
#;
simbol plus postane zelen.
+22°C
2 kW
Off
ON
2. ##:
On
£###
¤
1. Izklopite toplo vodo s pritiskom
na gumb - .
+22°C
2. ##:
2 kW
Off
60
ON
On
6. ~™"@
¢;##:£
;Q #
:
#;#:
+22°C
2 kW
Off
ON
On
1. †
<—&&;ž;Zž
ali 3 kW) s pritiskom na gumb
+ ali - . Nastavljena vrednost
##:|
#;#bol plus postane zelen. (Nekateri ogrevalni kotli so opremljeni
Zž:>
2. ##valna naprava deluje do dosega
nastavljene temperature.
3. £
obratovanje, pritisnite tako dolgo gumb - , da se pojavi Off.
7. Ogrevanje s plinom
¢#;##:
#;#:
1. Obratovanje s plinom vklopite s
pritiskom na gumb On. Simbol
ON se aktivira in postane zelen.
+22°C
2 kW
Off
ON
On
2. ##valna naprava deluje do dosega
nastavljene temperature.
SLO
3. Za izklop plinskega obratovanja
pritisnite na gumb Off.
8. Sprostitev orodnega menija
Od menija za nastavitve se lahko pomaknete direktno v orodni meni. V orodnem meniju lahko krmilite preostale
funkcije upravljalne enote, ki so opisane v poglavju 9.
1. Upravljalna enota v nastavitvenem meniju. Pritisnite na
#:
Off
2. Upravljalna enota v meniju za
odklepanje. Pritisnite na znak
;
zatem pa na OK ali MENU, da
boste odklenili orodni meni. Ak#;
da simbol postane zelen.
3. Upravljalna enota v nastavitve## nijem rodja. Da bi se pomaknili
v orodni meni, pritisnite simbol.
+22°C
+22°C
2 kW
2 kW
ON
On
OK
Off
ON
On
61
9. Q@
£#
<=>;Q#:L## #Q
:—Q
###
gumb menija (MENU). &„‚Q@/|™|//@|
Q@"@|"/™@™›™
3
6
12
2
5
A
5
8
4
11
7
14
Ext
Lan
13
Amp
16
10
15
1
9
5. _@"@™
S funkcijo nastavite trajno delovanje
:{& #:{&#
s toplo vodo, še posebej pri majhni potrebi
<
>:
1. ›™Q
L## #Q
orodnimi polji. Orodni meni lahko kadarkoli zapustite s pritiskom na gumb menija
(MENU).
2. Ura
‚#;
avtomatsko spremembo temperature ali
avtomatski start. Pri 12V-izpadu napetosti
se ura ustavi in se preneha prikazovati na
displeju. Z vgradnjo varnostne baterije lahko
:
3. Avtomatska sprememba temperature
S to funkcijo lahko opravite nastavitve avtomatske spremembe temperature, na primer
<#¤§|¨>
rature za posamezne dni.
4. Avtomatski start ogrevalne naprave
Y###valne naprave v kasnejšem trenutku. Pri
avtomatskem startu deluje ogrevalna
naprava 24 ur in se nato izklopi. Nato se
avtomatski start tedensko ponovi na isti dan
##;&
aktivirana. Za pravilni avtomatski start mora
›
—YY
(simbol se prikazuje na displeju).
62
A
6. '"™'()
[#
Z[##
Z[;
Z[:[Z[Z[
;#
energijo 230V. Avtomatsko delovanje
(AUTO) je tovarniško nastavljeno.
7. œX™
€Q
upravljalno enoto. &„‚;
Q@X@/
|™
@,@™|"|/@
ali zgradbo).
8. –|™@
prazna
Ta funkcija se uporablja v kombinaciji s
preklopnikom jeklenke (DuoComfort ali
Secumotion) in prikazuje, ali je jeklenka z
:†
&rzovalec (EisEx), ki ogreva preklopnik za
jeklenke. &„‚;
Q@
™@/›™
|@,;<
;<=,@™|"|/
™|=>
9. '"™"›@
(bakterija legionela)
Z:<;
#>
in deluje, kot je opisano v „Topla voda«
(glejte poglavje 5). Tako se zmanjša nevarnost pojava bakterij legionel. Ta funkcija ni
tovarniško nastavljena.
10. ,""=
S to funkcijo lahko kalibrirate temperaturo
na upravljalni enoti, ko ugotovite, da temperatura (stabilizirana temperatura v prostoru)
ne ustreza temperaturi, ki je navedena na
upravljalni enoti. To velja tudi za zunanjo
temperaturo.
Amp
16. &"|›™
{&
Z[:£#
;
##
#;#
#
:¢Q
#Q
nastavitve (za varovalo 6A na primer
#©|>:£#
#;#
#vitvena vrednost. Ta funkcija ni tovarniško
nastavljena. &„‚&"
|›™/
X
Q@,@
™|"|/™|=>
11. „"
S to funkcijo lahko lahko vklopite in izklopite
zvok tipk. Zvok tipk je tovarniško vklopljen.
12. Jakost osvetlitve
Jakost osvetlitve lahko nastavite od 1 do 10.
Tovarniško je nastavljena jakost 2.
Lan
13. Jezik
{&##
Q
Q:#
#
¤ ;& :
€#### (glejte poglavje 10.1).
14. @@™
›Q
:#stite dostop k orodnemu meniju.
15. *Eksterni start
{&#
naprave od zunaj, npr. z mobilnim telefo:£##;
biti vklopno/izklopni gumb na upravljalni
<
eksterni start). &„‚;
Q@
X@/
,@™|"|/
™|=>
SLO
Ext
*230 V
Ta funkcija se uporablja pri zagonu ogre;#
Z[
od zunaj. Ob aktivaciji funkcije 230 V se
gumb on/off na upravljalni enoti ugasne,
Z[<
stikalo pritisnjeno). Preden z gumbom on/
off ugasnete upravljalno enoto, je treba
nastaviti takšne parametre/funkcije, kot
Q
<#Z[>:
63
10. Servis in Resetiranje sistema
1
2
Service
Reset
OK
3
1. Servis
{&Q
Q#
ogrevalne naprave na displeju.
Aktualizacija vrednosti se izvaja
enkrat na sekundo.
upravljalna enota nastavljena,
kot sledi: Ogrevalna naprava
—&&;ž;#
—
temperatura 22°C. Druge
funkcije so izklopljene.
2. Resetiranje sistema
{&;
resetirate ogrevalno napravo
in jo vrnete na tovarniške
nastavitve. Po resetiranju je
3. OK
Za zapustitev orodnega menija
pritisnite OK.
10:1 Servisni meniji
Activated
Functions
Heater temp:
Sanitary temp:
Fan rotation:
Current:
Current:
Overheat:
Window switch:
Extern start:
RPM
A
deact/act
deact/act
deact/act
Soft Rev.
Heater:
Panel:
Cl Version:
11. ™X
£###;#
#<#;
>:
+22°C
Gas failure
`|@W£#
;
ladji ali zgradbi pod 10,5 V, se ogrevalna naprava izklopi. Avtomatsko reseti;##[:
|"@WQ#
:|##ranje po 5 minutah.
|WPlina ni. Resetiranje z izklopom in ponovnim startom
##:
"X
@™WL
<>:£#;Z‰[‰
:gijo in ga ponovno vklopiti.
"X
@WL
<>:£#;Z‰[‰
:
energijo in ga ponovno vklopiti.
ƒ`WOkno je odprto, ogrevalna naprava prekine
dovajanje plina. Plinsko obratovanje ogrevalne naprave se vklopi, ko ste
::[
;
ladje in zgradbe preverite, ali je ta funkcija instalirana.
<Q
|@™W
ogrevanjem in upravljalno enoto. Resetiranje: Izklopite in ponovno vklopite
;:
&
(|(WNapaka na upravljalni enoti.
&
)|)WNapaka na upravljalni enoti.
64
12. Start v sili
\ Izvlecite kabel 12 V in kabel, ki vodi k upravljalni enoti ogrevalne naprave.
\ Z¡:
\ —#
Z[:
L
#ž:ƒ:#:
Štev. izdelka 3010 218
2
9
varovalka
12 V
3,15 A (+)
enosmerni tok
upravljalna
enota
12 V
230 V
SLO
varovalka
3,15 A (-)
65
J';\]'„'€J_'ž&‚']–']J~~J_~‡ˆ(ˆ—(‡
Upravljalna enota 3010 613 je namenjena ogrevalnemu kotlu Alde Compact 3010.
‚#;##:
###Q;;:?‰;Q#;#Q
;#;
:#
:£ ;Q#
#:
V skladu s sliko C izvrtajte luknje za upravljalno enoto, privijte jo in trdno vtisnite sprednjo stran. Za razbremenitev
natega zavarujte kabel na upravljalni enoti.
C.
B.
38,5 mm
86 mm
76 mm
9 mm
97 mm
84 mm
73 mm
87 mm
A.
R3(4x)
&‚\%]–œ\_~%']'€~;‚~']J\€%_]€<€&'<_‡ˆ(ˆ\J
UPRAVLJALNO ENOTO 3010 613
[####:&„‚Ne smete spojiti 12-V-kabla ali
Z‰[‰:{Q#;#;#
#;#
:
Hrbtna stran upravljalne enote
Daljinsko tipalo, bela (G)
Zunanje tipalo, modra (F)
;
<>
Varnostna baterija (3V enosmerni tok) (H)
+
Eksterni start ogrevalne naprave, rumena (D)
Stikalo okna (I)
Zamenjava plinske jeklenke (C)
Segretje dušilnega
ventila (Eis Ex) (J)
L<q>
B C D E F (G) (H) I
66
6
1
7
2
8
3
9
4
10
5
siva
modra
BZI
+
C8
JP1
J
R30
C23
JP4
EXT
JP6
\_‚„\J\&~‚]Œ;~]&'JJ~]];\<€'J;‡ˆ(ˆ—(‡
]|
|Q>&|Ÿ
Q/"|QŽQX>Le presenti istruzioni sono approvate per la caldaia
|#;
%&:=„q‰;#
su veicoli e5 00 0005 e EMC e5 03 0261. L'installazione e le riparazioni devono essere effettuate solamente da personale autorizzato. Seguire le leggi e le normative nazionali.
1. Accensione della caldaia
2. Per accendere la caldaia, premere il tasto On/Off,
viene visualizzata l'immagine di partenza. La caldaia
si accende utilizzando gli ultimi parametri impostati.
1. Il pannello di comando e la
caldaia sono spenti.
3010
2. Pannello di comando in stand-by
D
E
F
C
+22°C
B
+6°C
A
Fri 18.30
H
G
A. Orologio
L’orologio mostra il giorno e l’ora.
La modalità di impostazione
dell’orologio è descritta al capitolo
9 punto 2.
E. "
Questo simbolo indica quando il
sensore sul selettore automatico
è collegato e attivato secondo il
capitolo 9, punto 8.
B. Temperatura esterna
Se il sensore è montato, viene visualizzata la temperatura esterna.
F. 230 volt
Questo simbolo indica quando la
caldaia è collegata ai 230 V.
C. Temperatura interna
La temperatura interna è visualizzata in modo automatico.
G. Tasto MENU
Tasto per il menu impostazioni.
H. _
Interruttore principale della caldaia.
D. Pompa di ricircolo
Questo simbolo indica quando la
pompa è in funzione.
Nella posizione di stand-by viene visualizzata la temperatura interna ed eventualmente quella esterna, a seconda se
è collegato o meno un sensore di temperatura esterna. La retroilluminazione si attiva quando si preme sullo schermo
o sul tasto MENU. Aprire il menu installazioni premendo il tasto MENU. La retroilluminazione si attiva e vengono
mostrate le funzioni che possono essere impostate. Le impostazioni effettuate vengono salvate automaticamente
dopo 10 secondi. Il pannello di comando passa automaticamente in stand-by dopo 30 secondi se non viene premuto
nessun tasto (oppure se si preme sul tasto MENU nel menu impostazioni).
1. Pannello di comando in stand-by.
2. Pannello di comando con il menu
impostazioni aperto.
+22°C
+22°C
+6°C
Fri 18.30
2 kW
Off
ON
On
67
IT
3. Dallo stand-by al menu impostazioni
4. Impostare la temperatura desiderata
La temperatura può essere impostata tra +5°C e +30°C ad intervalli di 0,5°C. L'acqua calda (50°C) è sempre disponibile
quando la caldaia è accesa ed è alimentata a GPL o elettricamente. D'estate, quando è necessaria la sola acqua sanitaria, abbassare la temperatura sotto la temperatura ambiente, in modo che la pompa non accenda il riscaldamento.
1. La temperatura indicata è la
temperatura attualmente impostata (in questo caso, 22,0°C).
+22°C
2 kW
Off
ON
On
3. Le impostazioni sono terminate
e la caldaia funzionerà secondo la temperatura impostata.
2. Aumentare la temperatura
premendo il tasto +. Abbassare
la temperatura premendo il
tasto –.
5. Acqua calda extra
Se è necessario avere più acqua calda, è possibile aumentare temporaneamene la temperatura dell'acqua da 50°C
a 65°C. Dopo 30 minuti, la caldaia torna al funzionamento normale. Quando si seleziona una quantità maggiore di
acqua calda, la pompa di ricircolo si ferma.
1. Aumentare la quantità di acqua
calda premendo il tasto +. La
posizione attivata è segnalata
dal simbolo “più” che passa al
colore verde.
+22°C
2 kW
Off
ON
On
2. Le impostazioni sono terminate.
Se si desidera tornare alle impostazioni di base per l'acqua calda prima che siano passati 30 minuti:
1. Ripristinare la quantità di acqua
calda premendo il tasto –.
+22°C
2. Le impostazioni sono terminate.
2 kW
Off
68
ON
On
6. Riscaldamento elettrico
Procedere come segue per accendere il riscaldamento elettrico. Maggiore è la potenza scelta, più rapido è il riscaldamento. Se si scelgono sia l'alimentazione elettrica che quella a gas, l'alimentazione elettrica avrà la priorità.
+22°C
2 kW
Off
ON
On
1. Avviare e scorrere le diverse
potenze (Off, 1 kW, 2 kW o 3 kW)
con i tasti + o –. Il valore impostato è visualizzato sullo schermo.
La posizione attivata è segnalata
dal simbolo “più” che passa al colore verde. (Alcune caldaie hanno
una potenza massima di 2 kW).
2. Le impostazioni sono terminate
e la caldaia funzionerà secondo la temperatura impostata.
3. Per spegnere il funzionamento
elettrico, scorrere con il tasto %—&&:
7. Riscaldamento con il gas
Procedere come segue per accendere il riscaldamento con il gas. Se si scelgono sia l'alimentazione elettrica che
quella a gas, l'alimentazione elettrica avrà la priorità.
1. Avviare il funzionamento a gas
premendo On. Il simbolo On si
attiva e passa al colore verde.
+22°C
2 kW
Off
ON
On
2. Le impostazioni sono terminate
e la caldaia funzionerà secondo la temperatura impostata.
3. Per spegnere il funzionamento
a gas, premere Off.
8. Sblocco del menu strumenti
1. Pannello di comando con il
menu impostazioni aperto.
Premere sul simbolo di
sblocco.
Off
2. Pannello di comando nel
menu di sblocco. Premere sul
lucchetto aperto, poi su OK
oppure MENU per sbloccare il
menu strumenti. La posizione
attivata è segnalata dal simbolo che passa al colore verde.
3. Pannello di comando con il
menu impostazioni aperto e il
menu strumenti sbloccato. Per
accedere ai menu strumenti,
premere sul relativo simbolo.
+22°C
+22°C
2 kW
2 kW
ON
On
OK
Off
ON
On
69
IT
Dal menu impostazioni è possibile passare al menu strumenti. Dal menu strumenti si può accedere alle altre funzioni
del pannello di comando, descritte al capitolo 9.
9. €
|
Una volta aperto il menu strumenti (vedere il capitolo 8), è possibile usare i seguenti strumenti. Si può scorrere tra i
diversi campi usando i tasti a freccia su e giù. Si può sempre uscire dal menu strumenti premendo il tasto MENU. NOTA!
]ŒQ,=ŽQ
|ŽQQX
|""||
comando anche se il dispositivo non è installato!
3
6
12
2
5
A
5
8
4
11
7
14
Ext
Lan
13
Amp
16
10
15
1
9
1. Frecce
Si può scorrere tra i diversi campi usando i
tasti a freccia su e giù. Si può sempre uscire
dal menu strumenti premendo il tasto MENU.
2. Orologio
Impostare l'orologio se si desidera usare la
&
%ratura o di avvio automatico. Con una caduta
di tensione a 12 V l'orologio si ferma e non
viene più visualizzato sullo schermo. Se è
montata una batteria tampone, questo inconveniente non si presenta.
3. €ŽQQ
Questa funzione si usa se si desidera impo#%ratura, per esempio di notte (ogni giorno
"Tutti") oppure abbassare la temperatura in
#%:
4. Accensione automatica della caldaia
Questa funzione si usa per accendere
automaticamente la caldaia in un momento
successivo. Con l'accensione automatica
la caldaia funziona per 24 ore per poi spegnersi. In seguito, l'accensione automatica si
ripete ogni settimana nello stesso giorno ed
;%Q&
“:’®sione automatica funziona se il tasto On/Off
è in posizione Off.
70
5. Funzionamento costante della pompa
Con questa funzione, la pompa selezionata
funziona in modo costante. Secondo le
impostazioni di fabbrica, questa funzione è
scollegata. Questa funzione limita la disponibilità di acqua, specialmente in caso di limitato bisogno di calore.
A
6. &Q()
In posizione Automatica la pompa 230V è in
funzione e quando questa viene scollegata,
si attiva la pompa 12 V. In posizione 12 V si
attiva la pompa 12 V, anche se sono collegati i 230V. Secondo le impostazioni di fabbrica, la funzione Auto è collegata.
7. Q‹
La capacità della pompa di ricircolo può
essere regolata dal pannello.
J_' QQŽ
pompe con questo comando prima di
|,"
"Q/ŒQ|ŒŽQ=>
8. "
Questa funzione si usa abbinata al selettore
automatico (DuoComfort o SecuMotion) e
indica se la bombola è piena o vuota. Da
questa funzione è possibile anche comandare il riscaldamento con defroster (EisEx)
del selettore automatico. J_''
ŽQXŠ

|"/Q,;<
;Control) deve essere installato (vedere il
"Q/ŒQ|
ŒŽQ=>
9. Aumento automatico della temperatura
(legionella)
Alle 2 di notte (se l’orologio è impostato)
la caldaia si accende e funziona secondo
“Acqua calda” (vedere il capitolo 5). Questo
evita il rischio di proliferazione della legionella. Secondo le impostazioni di fabbrica,
questa funzione è scollegata.
10. ,|=
Con questa funzione è possibile tarare la
temperatura dal pannello comandi, se ci si
accorge che la temperatura (la temperatura
ambiente stabilizzata) non corrisponde a
quella riportata sul pannello. Questo vale
anche per la temperatura esterna.
11. Suono dei tasti
Con questa funzione si può attivare o disattivare il suono dei tasti.
Secondo le impostazioni di fabbrica, il suono
dei tasti è attivato.
12. \‹Q
L’intensità della luce può essere regolata da
1 a 10. L’impostazione di fabbrica è 2.
Lan
13. Lingua
Questa funzione si usa per impostare lo
schermo sulla lingua desiderata. Le lingue
disponibili sono inglese, francese e tedesco.
Il menu di servizio tuttavia è disponibile solo
in inglese (vedere il capitolo 10.1).
*230 V
Questa funzione si usa all’avvio della
caldaia quando il collegamento a 230 V
al veicolo avviene dall’esterno. Quando
la funzione 230 V è stata attivata, spegnere l’interruttore On/Off sul pannello di
comando, ma i 12 V devono rimanere collegati (interruttore principale attivato). Prima
di spegnere il pannello di comando con il
pulsante On/Off, impostare i parametri/le
funzioni che si desidera avere quando si
accende la caldaia (si collegano i 230 V).
Amp
16. *Interruttore da sovraccarico
Questa funzione si usa per impedire il sovraccarico dei fusibili da 230V. Se il consumo
totale di energia del veicolo, dell'imbarcazione
®%##;
potenza elettrica della caldaia si riduce automaticamente. A causa delle variazioni di tensione e delle tolleranze, si possono scegliere
diversi livelli di regolazione (ad esempio per i
fusibili da 6A si può scegliere di impostare 6
o 7A). Se il fusibile scatta, si dovrà scegliere
un valore inferiore. Secondo le impostazioni di
fabbrica, questa funzione è scollegata. NOTA!
]Ÿ"QQQ"
ŽQXŠ
|
essere usata (vedere il manuale del veiQ/ŸQ|ŸŽQ=>
14. <X"
Sotto Strumenti / Chiave si può rispettivamente sbloccare e bloccare l’accesso al
menu strumenti.
15. *Accensione dall’esterno
Questa funzione si usa per accendere la
caldaia dall’esterno, ad esempio con GSM.
Quando si attiva l’accensione dall’esterno,
il tasto On/Off del pannello deve essere
spento (vedere il manuale del kit di montaggio per l’accensione dall’esterno). NOTA!
&
|‰Qrio installare l’accensione dall’esterno
,""Q/ŒQ|ŒŽQ=>
IT
Ext
71
10. Assistenza e Ripristino del sistema
1
2
Service
Reset
OK
3
1. Assistenza
Con questa funzione si possono visualizzare sullo schermo
alcuni valori della caldaia. L'aggiornamento dei valori avviene
ogni secondo.
il pannello è impostato come
segue: caldaia in posizione Off,
funzionamento elettrico 1 kW,
riscaldamento GPL in posizione
On e temperatura interna 22°C.
Le altre funzioni sono scollegate.
2. Ripristino del sistema
Con questa funzione la caldaia
viene riportata alle impostazioni
di fabbrica. Dopo il ripristino,
3. OK
Per uscire dal menu strumenti,
premere OK.
10:1 Menu di servizio
Activated
Functions
Heater temp:
Sanitary temp:
Fan rotation:
Current:
Current:
Overheat:
Window switch:
Extern start:
RPM
A
deact/act
deact/act
deact/act
Soft Rev.
Heater:
Panel:
Cl Version:
11. Messaggi di errore
¯#%###;##
#
schermo. Ciò avviene solo se il pannello è in stand-by.
+22°C
Gas failure
Battery too low: L;®
®%Q#
batteria inferiore a 10,5V la caldaia si spegne. Il ripristino avviene automaticamente quando la tensione torna sopra 11 V.
WVelocità errata della ventola. Per ripristinare, scollegare la caldaia dai 12 V e poi collegarla nuovamente (il ripristino automatico avviene
dopo 5 minuti).
W Il gas è terminato. Si ripristina spegnendo e riavviando la caldaia
secondo il punto 1.
"X
WLa protezione da surriscaldamento (cavo rosso) è scattata. Per ripristinare, scollegare la caldaia dai 12 V e poi collegarla nuovamente.
"X
WLa protezione da surriscaldamento (cavo blu) è scattata.
Per ripristinare, scollegare la caldaia dai 12 V e poi collegarla nuovamente.
Window open: Finestra aperta, la caldaia si ferma per il funzionamento a
#:†&
##ˆ#Q%#:’&
:[%#;
®
®%#ˆ#&
“#:
<Q
WGuasto nel collegamento tra la caldaia e il pannello. Per
ripristinare, scollegare la caldaia dai 12 V e poi collegarla nuovamente.
&
(WGuasto al pannello.
&
)W Guasto al pannello.
72
12. Avvio di emergenza
\ Disinserire il cavo a 12 V e il cavo al pannello sulla caldaia.
\ Collegare un cavo tra i terminali 2 e 9 del connettore sulla caldaia.
\ Collegare i 12 V alla caldaia.
In questo modo la caldaia si accende utilizzando il gas e 1 kW. La regolazione
della temperatura ambiente non è in funzione. È impostato il funzionamento
costante della pompa.
Art. n. 3010 218
2
9
Fusibile 3,15 A (+)
12 V DC
Pannello di
comando
Pompa Pompa
12 V
230 V
IT
Fusibile 3,15 A (-)
73
\_‚„\J\&~‚\]€J_'\;~]&'JJ~]];\<€'J;‡ˆ(ˆ—(‡
Il pannello di comando 3010 613 è previsto per l’uso con la caldaia Alde Compact 3010.
Il pannello di comando va collocato ad almeno 1 metro di altezza dal pavimento, ma non troppo in alto vicino al sof%:##Q;?;&&
lampade, perché questo può falsare l'indicazione della temperatura Lo spazio dietro al pannello dovrebbe essere ben
:L##ˆ"
;###:
&&&##%:|#&
Fissare il cablaggio con delle fascette in modo che non vi siano sollecitazioni sul pannello.
C.
B.
38,5 mm
86 mm
76 mm
9 mm
97 mm
84 mm
73 mm
87 mm
A.
R3(4x)
COLLEGAMENTO DEI CAVI TRA LA CALDAIA COMPACT 3010 E IL PANNELLO
DI COMANDO 3010 613
Collegare gli accessori al pannello di comando secondo lo schizzo sotto. NOTA! Non fascettare i cavi a 12 V o i
####Z[:±&Q#&%Q#%####
aumenta il rischio di malfunzionamento.
Retro del pannello di comando
Sensore remoto, bianco (G)
Sensore esterno, blu (F)
Interruttore da sovraccarico, verde (E)
+
rosso
Accensione dall'esterno della caldaia, giallo (D)
Batteria tampone (3V DC) (H)
†%#<†>
Sostituzione della bombola (C)
Riscaldamento della
valvola di riduzione
(Eis Ex) (J)
Segnale della pompa (B)
B C D E F (G) (H) I
6
74
1
7
2
8
3
9
4
10
5
rosso
nero
grigio
blu
BZI
+
C8
JP1
J
R30
C23
JP4
EXT
JP6
IT
75
ž#¡\q”\L‰Z¡Y$'\L~
{¥<>©Z©\Y”¥<>©==\~~~::#\&²:#
V-3010 57 Rev 1229, 3000 ex, 2011-07-07
Alde International Systems AB
Download PDF