Zanussi | ZFG21110 | User manual | Zanussi ZFG21110 User manual

BG
HR
CS
EN
HU
IT
KK
LV
MK
PL
RO
RU
SR
SK
ES
UK
Ръководство за употреба 2
Upute za uporabu
14
Návod k použití
25
User manual
36
Használati útmutató
46
Istruzioni per l’uso
57
Қолдану туралы
68
нұсқаулары
Lietošanas instrukcija
81
Упатство за ракување
92
Instrukcja obsługi
104
Manual de utilizare
116
Инструкция по
127
эксплуатации
Упутство за употребу
139
Návod na používanie
151
Manual de instrucciones 161
Інструкція
172
Микровълнова фурна
Mikrovalna pećnica
Mikrovlnná trouba
Microwave Oven
Mikrohullámú sütő
Forno a microonde
Микротолқынды пеш
Mikroviļņu krāsns
Микробранова печка
Kuchenka mikrofalowa
Cuptor cu microunde
Микроволновая печь
Микроталасна пећница
Mikrovlnná rúra
Horno de microondas
Мікрохвильова піч
ZFG21110
Съдържание
Информация за сигурност _ _ _ _ _ _ _ _
Инструкции за сигурност _ _ _ _ _ _ _ _ _
Описание на уреда _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Преди първата употреба _ _ _ _ _ _ _ _ _
Всекидневна употреба _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Използване на принадлежностите _ _ _ _
2
4
6
6
7
9
Полезни препоръки и съвети _ _ _ _ _ _
Грижи и почистване _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Отстраняване на неизправности _ _ _ _
Инсталиране _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Опазване на околната среда _ _ _ _ _ _
10
11
11
12
13
Запазваме си правото на изменения.
Информация за сигурност
Внимателно прочетете предоставените инструкции преди инсталиране и употреба на уреда. Производителят не носи отговорност за неправилно инсталиране и употреба, предизвикани от неправилно използване. Винаги запазвайте инструкциите с уреда за бъдещи справки.
Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от задушаване, нараняване или
трайно увреждане.
• Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна
възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или лица без опит и познания, само
ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и възможните рискове.
• Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
• Съхранявайте всички опаковъчни материали далеч от деца.
• Пазете всички препарати далеч от деца.
• Пазете децата и домашните любимци далече от вратата на
уреда, когато е отворена.
• Ако уредът има механизъм за защита от деца, препоръчваме да го активирате.
• Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от
деца, ако не са под наблюдение.
2
www.zanussi.com
Общи мерки за безопасност
• Уредът е предназначен да се ползва в домакинството или с
уреди като:
– кухненски зони за персонал в магазини, офиси и други
работни места;
– ферми;
– от клиенти в хотели, мотели и друг вид жилищно настаняване;
– хотели, които предлагат нощувка и закуска.
• Уредът се нагорещява отвътре, когато работи. Не докосвайте нагревателните елементи, които са вътре в уреда.
Винаги използвайте ръкавици за фурна при изваждане или
поставяне на аксесоари или съдове за печене.
• Не почиствайте уреда чрез почистващ апарат за пара.
• Преди ремонтиране, изключете захранването.
• Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, с
уреда не трябва да се работи, докато не се ремонтира от
квалифициран техник.
• Само квалифициран техник може да извършва техническо
обслужване или ремонт, включващ отстраняване на капака,
който осигурява защита срещу излагане на микровълнова
енергия.
• Не подгрявайте течности или други храни в затворени опаковки. Съществува опасност от експлозия.
• Използвайте само съдове, които са подходящи за употреба
в микровълнови фурни.
• При затопляне на храна в пластмасови или хартиени опаковки, проверявайте често фурната поради опасност от запалване.
• Уредът е предназначен за затопляне на храна и напитки.
Изсушаването на храна или дрехи и затоплянето на нагряwww.zanussi.com
3
•
•
•
•
•
•
ващи подложки, чехли, гъби, влажни кърпи и други такива
може да доведе до нараняване, запалване или пожар.
Ако се появи дим, изключете или издърпайте щепсела на
уреда и дръжте вратата затворена, за да потушите всякакви пламъци.
Микровълновото загряване на напитки може да доведе до
закъсняло, изригващо кипване. Трябва да се внимава при
боравене с опаковките.
Съдържанието на бутилките за хранене и бурканчетата с
бебешки храни трябва да се разбърква или разклаща и да
се проверява температурата преди консумация, за да се избегнат изгаряния.
Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва да
се нагряват в уреда, тъй като може да експлодират, дори
след като микровълновото нагряване е приключило.
Уредът трябва да се почиства редовно и да се отстраняват
остатъците от храна.
Неподдържане на микровълновата печка чиста може да доведе до повреда на повърхността, което може да се отрази
неблагоприятно на живота на уреда и да доведе до опасна
ситуация.
Инструкции за сигурност
Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уредът трябва
да се инсталира само от
квалифицирани лица.
• Отстранете всички опаковки.
• Не инсталирайте и не използвайте повреден уред.
• Спазвайте иструкциите за инсталиране,
приложени към уреда.
• Уредът може да бъде поставен почти навсякъде в кухнята. Погрижете се фурната да бъде поставена върху плоска, хоризонтална повърхност и вентилацион4
ните отвори, както и долната повърхност, да не бъдат закрити (за достатъчна
вентилация).
Свързване към електрическата мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от пожар и
токов удар.
• Всички електрически свързвания трябва
да бъдат извършени от квалифициран
електротехник.
• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че информацията за електричеството от табелката с данни съоwww.zanussi.com
тветства на електрозахранването. В противен случай се свържете с електротехник.
• Ако фурната се включва в контакта чрез
удължител, то кабелът му трябва да бъде заземен.
• Не повреждайте захранващия щепсел и
захранващия кабел. Свържете се със
сервиза или електротехник за смяната
на повреден захранващ кабел.
• Не дърпайте захранващия кабел, за да
изключите уреда. Винаги издърпвайте
щепсела.
Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
нараняване, изгаряния, токов удар или
експлозия.
• Използвайте този уред в домашна среда.
• Не променяйте спецификациите на уреда.
• Уверете се, че вентилационните отвори
не са блокирани.
• Не оставяйте уреда без надзор, докато
работи.
• Не оказвайте натиск върху отворената
вратичка.
• Не използвайте уреда като работна повърхност и не използвайте вътрешността на фурната като място за съхранение.
• Преди поддръжка изключете уреда и извадете щепсела на захранването от контакта на ел. мрежа.
• Почиствайте редовно уреда, за да предотвратите разваляне на повърхностния
материал.
• Не позволявайте разсипване на храна
или остатъци от препарат за почистване
да се натрупват по повърхностите на
уплътнението на вратата.
• Оставянето на мазнина или храна в уреда може да причини пожар.
• Почиствайте уреда с навлажнена мека
кърпа. Използвайте само неутрални препарати. Не използвайте абразивни продукти, абразивни стъргалки, разтворители или метални предмети.
• Ако използвате спрей за фурна, следвайте инструкциите за безопасност на
опаковката.
Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
• Изключете уреда от електрозахранването.
• Отрежете захранващия кабел и го изхвърлете.
Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от
нараняване, пожар или повреда на
уреда.
www.zanussi.com
5
Описание на уреда
1 2 3
4
1 Лампичка
2 Система за безопасно заключване
3 Kомандно табло
4 Бутон за задаване на мощност
5 Ключ на таймера
6 Устройство за отваряне на вратичка
9
8
7
6
5
7 Капак вълновод
8 Грил
9 Въртяща се поставка
Принадлежности
Въртящ се комплект
Стъклена тава за готвене и водач.
Винаги използвайте въртящ се комплект, за да подготвите храната в уреда.
Скара на грила
За печене на храна на грил и комбинирано
готвене.
Преди първата употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вижте главатите
за безопасност.
Първоначално почистване
• Свалете всички части от уреда.
6
• Почистете уреда преди първата употреба.
ВАЖНО! Вижте глава "Грижи и
почистване".
www.zanussi.com
Всекидневна употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вижте главатите
за безопасност.
Активиране и деактивиране на уреда
1. Завъртете ключа за задаване на мощност, за да изберете настройката на
мощността.
2. Завъртете ключа на таймера, за да зададете време, това автоматично активира уреда.
3. За деактивиране на уреда може да използвате:
– изчакайте, докато се деактивирате
автоматично, когато ключа на таймера достигне позиция "ИЗКЛ.".
– завъртете ключа на таймера на позиция "ИЗКЛ.".
– отворете вратата. Уредът спира автоматично. Затворете вратата, за да
продължите готвене. Използвайте
опцията за проверка на храната.
Когато включа на таймера достигне позиция “ИЗКЛ.” се чува звуков сигнал.
ВНИМАНИЕ! Не позволявайте уреда
да работи, когато няма храна в него.
Ако искате да настроите таймера за
по-малко от 5 минути, първо задайте
таймера на повече от 5 минути и след това
върнете ключа на желаното време.
Основна информация за
експлоатацията на уреда
Обща информация:
• След като деактивирате уреда, оставете
храната да остане за няколко минути в
уреда.
• Отстранете алуминиевото фолио, металните съдове и др. преди приготвянето на храна.
Готвене:
• Ако е възможно, приготвяйте храна в съд
с материал, подходящ за употреба в микровълнова фурна. Гответе без капак,
само ако искате храната да е хрупкава
www.zanussi.com
• Не гответе храната твърде много като
задавате високи стойности за мощност и
време. Храната може да изсъхне, да изгори или да загори на места.
• Не използвайте уреда за приготвяне на
яйца или охлюви с черупки, защото те
могат да избухнат. При пържените яйца
първо прободете жълтъците.
• Прободете храните с "кожа" или "обелка", като картофи, домати, наденица няколко пъти с вилица, преди да ги готвите, за да не се пръсне храната.
• За деца или замръзнала храна, задайте
по-дълго време за готвене.
• Ястия, които съдържат сос трябва да се
бъркат от време на време.
• Зеленчуци, които имат твърда структура
като моркови, грах или карфиол, трябва
да се готвят във вода.
• Обърнете по-големите парчета след половината от времето за готвене.
• Ако е възможно, нарежете зеленчуците
на по-малки парченца.
• Използвайте плоските, широки чинии.
• Не използвайте порцеланови, керамични
или глинени готварски съдове, които
имат малки отвори, например на дръжките или неглазирани дъна. Навлизането
на влага в отворите може да причини напукване на готварските съдове при нагряване.
• Стъклената тава е място за подгряване
на храна или течности. Необходимо е за
работата на микровълновата фурна.
Размразяване на месо, птици, риба:
• Поставете замръзналата, опакована храна на малка обърната обратно чиния със
съд под нея, така че течността от размразяването да се събира там.
• Завъртете храната след половината от
времето за размразяване. Ако е възможно, разделете и след това отстранете частите, които са започнали да се размразяват.
7
Размразете масло, порции гато, извара:
• Не размразявайте напълно храната в
уреда, а я оставете да се размразява на
стайна температура. Това ще даде подобри резултати. Отстранете напълно
всичката метална и алуминиева опаковка преди размразяване.
Размразете плодове, зеленчуци:
• Не размразявайте напълно плодове и
зеленчуци, които изискват допълнителна
подготовка в уреда. Оставете ги да се
размразят на стайна температура.
• Може да използвате микровълновата
фурна на по-висока мощност за приготвяне на плодове и зеленчуци без да ги
размразявате.
Готови ястия:
• Може да приготвяте готови ястия в уреда, само ако опаковката е подходяща за
употреба в микровълновата фурна.
• Трябва да следвате инструкциите на
производителя, отпечатани на опаковката (отстранете металния капак и прободете пластмасовия пласт).
Подходящи готварски съдове и материали.
Готварския съд / Материал
Микровълнова фурна
Размразяване
Отопление
Готвене
Печене на
грил
Огнеупорно стъкло и порцелан (без метални
компоненти, например пирекс, термоустойчиво стъкло)
X
X
X
X
Неогнеупорно стъкло и порцелан 1)
X
--
--
--
Стъкло и стъклокерамика направена от огнеупорен / студоупорен материал (например Arcoflam), рафт на грил
X
X
X
X
Керамика 2), глинени съдове 2)
X
X
X
--
Устойчивост на топлина до 200 °C 3)
X
X
X
--
Картон, хартия
X
--
--
--
Тънък разтеглив найлон за покриване на
храна
X
--
--
--
Найлон за печене с безопасно затваряне в
микровълнова фурна 3)
X
X
X
--
Чинии за печене, направени от метал, например емайл, чугунени плочки
--
--
--
X
Тави за печене, покрити с черен лак или силикон 3)
--
--
--
X
Тава за печене
--
--
--
X
Съдове за запържване, например Тиган за
палачинки или Хрупкаво плато
--
X
X
--
Готови ястия в опаковки 3)
X
X
X
X
1) Без сребро, злато, платина или позлатено / декорации
2) Без кварц или метални компоненти, или гледжосване, които съдържат метали
3) Трябва да следвате инструкциите на производителя относно максималните температури.
X подходящо
8
-- не е подходящо
www.zanussi.com
Таблица за настройка на мощността
Символ
Настройка на мощността
Мощност
Ниска мощност
119 W
Средно ниско / Размразяване
252 W
Средно
385 W
Средно високо
539 W
Високо
700 W
Грил
800 W
Комбинирано готвене
Комбинирано готвене 1
17 % Микровълнова фурна, 83 % Грил
Комбинирано готвене 2
28 % Микровълнова фурна, 72 % Грил
Комбинирано готвене 3
40 % Микровълнова фурна, 60 % Грил
Използване на принадлежностите
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вижте главатите
за безопасност.
Вмъкване на въртящ се комплект
1.
2.
www.zanussi.com
Поставете водача около въртящата се
поставка.
Поставете стъклената тава за готвене
на водача.
9
Поставяне на скара за грил
Поставете скарата за грил на въртящия се
комплект.
ВНИМАНИЕ! Не гответе храна без
набора на въртящата се поставка.
Използвайте само набора на въртящата се
поставка, доставен заедно с уреда.
Никога не гответе храна директно върху стъклената подложка за готвене.
Полезни препоръки и съвети
Съвети за микровълнова фурна
Проблем
Отстраняване
Не може да намери подробности за количеството приготвена храна.
Търсете подобна храна. Увеличете или намалете
дължината на времето за готвене съгласно следното
правило: Увеличете двойно = почти двойно време,
На половина = половината време
Храната е прекалено суха.
Задайте по-кратно време за готвене или изберете повисока мощност на микровълновата фурна.
Храната не е размразена, гореща или
приготвена, след като времето е изтекло.
Задайте по-дълго време или по-голяма мощност.
Имайте предвид, че ястията се нуждаят от повече
време на приготвяне.
След като изтече времето на готвене,
храната е пренагрята в ъглите, но все
още не е готова в средата.
Следващият път задайте по-малка мощност и по-дълго време. Разбъркайте течността, например супа
За по-добри резултати за ориз използвайте, плоска, широка така.
Размразяване
Винаги размразявайте месото с плоската
страна надолу.
Не размразявайте покрито месо, тъй като
това може да причини готвене вместо размразяване.
Винаги размразявайте цяло пиле с гърдите
надолу.
10
Готвене
Винаги отстранявайте охладеното месо и
птици от хладилника за най-малко 30 минути преди готвене.
Оставете месото, птиците, рибата и зеленчуците да останат покрити след готвене.
Полейте малко олио или разтопено масло
върху рибата.
Добавете 30 – 45 мл студена вода на всеки
250 гр зеленчуци. Нарежете свежите зеленчуци на равни парченца преди готвене.
Обработвайте топлинно всички зеленчуци
покрити.
www.zanussi.com
Повторно затопляне
Когато претопляте готови ястия винаги
следвайте инструкциите, написани на опаковката.
Печене на грил
За печене на тънки пластове в средата на
скарата на грила.
Обърнете храната на половина на зададеното време и продължете да печете на
грил.
Комбинирано готвене
Използвайте комбинирано готвене, за да
запазите храната хрупкава.
На половина на времето за готвене, обърнете храната и продължете да готвите.
Има 3 модели за Комбинирано готвене.
Всеки режим комбинира функциите на микровълнова фурна и грил по различно време и нива на мощност.
Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вижте главатите
за безопасност.
Бележки относно почистването:
• Почиствайте лицевата част на фурната с
мека кърпа с гореща вода и препарат за
почистване.
• За почистване на метални повърхности
използвайте обикновен почистващ препарат.
• Почиствайте вътрешността на уреда
след всяка употреба. След това ще можете да отстранявате мръсотията полесно и тя няма да загаря.
• Почиствайте упоритите замърсявания
със специален почистващ препарат.
• Почиствайте редовно всички аксесоари и
ги подсушавайте. Използвайте мека кърпа с топла вода и почистващ препарат.
Отстраняване на неизправности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вижте главатите
за безопасност.
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Уредът не работи.
Уредът е деактивиран.
Активирайте уреда.
Уредът не работи.
Уредът не е включен в контакта.
Включете уреда в захранването.
Уредът не работи.
Предпазителят в таблото е изгорял.
Проверете предпазителя. Ако
предпазителят изгори повече от
един път, свържете се с квалифициран електротехник.
Уредът не работи.
Вратичката не е правилно затворена.
Уверете се, че нищо не пречи на
вратичката.
Лампата не функционира.
Лампата е дефектна.
Лампичката трябва да се смени.
Във вътрешността на
фурната има искри.
Има метални съдове или съдове с
метален ръб.
Отстранете съда от уреда.
Във вътрешността на
фурната има искри.
Има метални шишове или алуминиево фолио, които докосват вътрешните стени на фурната.
Уверете се, че шишовете и фолиото не докосват вътрешните
стени.
www.zanussi.com
11
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Наборът на въртящата
се поставка издава скърцащ или драскащ звук.
Има предмет или мръсотия под
стъклената подложка за готвене.
Почистете областта под стъклената подложка за готвене.
Уредът спря да работи
без основателна причина.
Има неизправност.
Ако тази ситуация се повтори,
обадете се в сервизния център.
Ако не можете да намерите решение на
проблема сами, се обърнете към дилъра
си или към клиентския сервизен център.
Необходимите данни за клиентския сервизен център са написани на табелата с данни на уреда.
Препоръчваме да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
PNC (номер на продукт)
.........................................
Сериен номер (S.N.)
.........................................
Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вижте главатите
за безопасност.
ВНИМАНИЕ! Не блокирайте
вентилационните отвори. Ако го
направите, уредът може да прегрее.
ВНИМАНИЕ! Не свързвайте уреда към
адаптери или удължители. Това може
да причини претоварване или риск от
пожар.
• Уредът е за употреба единствено върху
кухненски плот. Трябва да се постави
върху стабилна и плоска повърхност.
• Поставете уреда далеч от пара, горещ
въздух и изпръскване с вода.
• Ако транспортирате уреда при студено
време, не го включвайте веднага след
монтиране. Оставете го на стайна температура и абсорбирайте топлината.
Производителят не поема отговорност, ако вие не спазите мерките за
безопасност, посочени в глава "Информация за безопасност".
Този уред се доставя със захранващ кабел
и щепсел.
A
C
B
Минимални разстояния
Размери
мм
A
100
Електрическа инсталация
B
80
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Свързването
към електрическата инсталация
трябва да се извърши само от
квалифицирано лице.
C
80
12
www.zanussi.com
Опазване на околната среда
Символът върху продукта или
опаковката му показва, че този продукт не
трябва да се третира като домакинските
отпадъци. Вместо това, той трябва да се
предаде в специализиран пункт за
рециклиране на електрическо и електронно
оборудване. Като се погрижите този
продукт да бъде изхвърлен по подходящ
начин, вие ще помогнете за
предотвратяване на възможните негативни
последствия за околната среда и
човешкото здраве, които иначе биха могли
www.zanussi.com
да бъдат предизвикани от неправилното
изхвърляне като отпадък на този продукт.
За по-подробна информация за
рециклиране на този продукт се обърнете
към местната градска управа, службата за
вторични суровини или магазина, откъдето
сте закупили продукта.
Опаковъчни материали
Опаковъчният материал е екологичен
и рециклируем. Пластмасовите части са
обозначени с международни съкращения
като PE, PS и т.н. Изхвърлете опаковъчния
материал в съответните контейнери.
13
Sadržaj
Informacije o sigurnosti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sigurnosne upute _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Opis proizvoda _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prije prve uporabe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Svakodnevna uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Korištenje pribora _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14
16
17
18
18
20
Korisni savjeti i preporuke _ _ _ _ _ _ _ _
Čišćenje i održavanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rješavanje problema _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Postavljanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Briga za okoliš _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
21
22
22
23
24
Zadržava se pravo na izmjene.
Informacije o sigurnosti
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i
uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte
s uređajem, za buduće potrebe.
Sigurnost djece i slabijih osoba
Upozorenje Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe
smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe
koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom
osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje
se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
• Sve deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
• Djecu i kućne ljubimce držite podalje od vrata uređaja dok su
otvorena.
• Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za djecu, preporučujemo da je uključite.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
14
www.zanussi.com
Opća sigurnost
• Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i za slične
namjene poput:
– kuhinja za osoblje u prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima;
– farme;
– gosti u hotelima, motelima i ostalim smještajnim kapacitetima;
– za prenoćišta.
• Unutrašnjost uređaja se zagrijava dok je u radu. Ne dodirujte
grijače u uređaju. Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa obavezno koristite rukavice.
• Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno čišćenje.
• Prije obavljanja zahvata održavanja isključite napajanje.
• Ako su vrata ili brtve na vratima oštećene, uređaj se ne smije
koristiti dok ga ne popravi ovlašteni serviser.
• Samo ovlašteni serviser smije obavljati servisiranje ili popravak
koji uključuje skidanje poklopca koji sprječava izlaganje energiji
mikrovalova.
• Ne zagrijavajte tekućine ili druge namirnice u čvrsto zatvorenim
spremnicima. Mogli bi eksplodirati.
• Koristite isključivo posuđe koje je prikladno za upotrebu u
mikrovalnim pećnicama.
• Kada zagrijavate namirnice u plastičnim ili papirnatim spremnicima pazite dok se nalaze u uređaju zbog mogućnosti zapaljenja.
• Uređaj je namijenjen za zagrijavanje namirnica i napitaka. Sušenje hrane ili odjeće te zagrijavanje termofora, papuča, spužvi,
vlažne odjeće ili sličnih predmeta može izazvati ozljeđivanje,
zapaljenje ili požar.
www.zanussi.com
15
• Ako primijetite dim, isključite uređaj ili izvucite utikač i držite vrata zatvorena kako biste prigušili mogući plamen.
• Zagrijavanje napitaka u mikrovalnoj pećnici može dovesti do
odgođenog žestokog vrenja. Stoga pazite prilikom rukovanja
spremnikom.
• Sadržaj dječjih bočica i staklenki s dječjom hranom treba je
promiješati ili protresti te provjeriti temperaturu prije uporabe,
kako bi se izbjegle opekline.
• Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u
uređaju jer mogu eksplodirati čak i nakon zagrijavanja mikrovalovima.
• Uređaj se treba redoviti čistiti i moraju se uklanjati sve naslage
hrane.
• Ako se uređaj ne održava čistim to može dovesti do oštećenja
površine što može nepovoljno utjecati na životni vijek uređaja te
dovesti do opasnih situacija.
Sigurnosne upute
Postavljanje
Upozorenje Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
• Pridržavajte se uputa za instalaciju isporučenih s uređajem.
• Pećnica se može postaviti skoro bilo gdje u
kuhinji. Pećnica se mora nalaziti na ravnoj i
stabilnoj površini i ventilacijski otvori i površina ispod pećnice ne smiju biti blokirani
(za dobru ventilaciju).
Spajanje na električnu mrežu
Upozorenje Opasnost od požara i
strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba izvršiti kvalificirani električar.
16
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Provjerite podudaraju li se električni podaci
na nazivnoj pločici s električnim napajanjem. Ako to nije slučaj, kontaktirajte
električara.
• Ako je pećnica spojena u utičnicu pomoću
produžnog kabela, provjerite je li kabel
uzemljen.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja. Za zamjenu oštećenog kabela napajanja kontaktirajte ovlašteni servis ili
električara.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i
povucite utikač.
Uporaba
Upozorenje Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili eksplozije.
• Ovaj uređaj upotrebljavajte u kućanstvu.
www.zanussi.com
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Provjerite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
• Ne pritišćite otvorena vrata.
• Uređaj ne upotrebljavajte kao radnu površinu, a unutrašnjost ne upotrebljavajte za
odlaganje predmeta.
• Preostala masnoća ili hrana u uređaju
može uzrokovati požar.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite samo neutralne deterdžente. Nikada
ne koristite abrazivna sredstva, jastučiće za
ribanje, otapala ili metalne predmete.
• Ako koristite raspršivač za čišćenje pećnice, poštujte sigurnosne upute na ambalaži.
Održavanje i čišćenje
Odlaganje
Upozorenje Opasnost od ozljede ili
gušenja.
Upozorenje Opasnost od ozljede,
požara ili oštećenja uređaja.
• Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvucite iz utičnice mrežnog napajanja.
• Uređaj redovito očistite kako biste spriječili
propadanje materijala površine.
• Prolivena hrana ili ostaci sredstava za čišćenje ne smiju se nakupljati na brtvenim
površinama vrata.
• Uređaj iskopčajte iz električne mreže.
• Prerežite električni kabel i bacite ga.
Opis proizvoda
1 2 3
4
1 Žarulja
2 Sustav za sigurnosno zaključavanje
3 Upravljačka ploča
4 Gumb za postavljanje snage
5 Podešivač tajmera
6 Mehanizam za otvaranje vrata
9
8
7
6
5
7 Štitnik vodilice mikrovalova
8 Roštilj
9 Osovina okretnog tanjura
Dodatna oprema
Komplet s okretnim tanjurom
Staklena plitica za kuhanje i okretna vodilica.
Komplet s okretnim tanjurom uvijek upotrebljavajte za pripremu hrane u uređaju.
www.zanussi.com
17
Stalak za roštiljanje
Za roštiljanje i kombinirano pečenje.
Prije prve uporabe
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Početno čišćenje
• Sve dijelove izvadite iz uređaja.
• Uređaj očistite prije prve upotrebe.
Važno Pogledajte poglavlje "Čišćenje i
održavanje".
Svakodnevna uporaba
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Uključivanje i isključivanje uređaja
1. Okrenite gumb za postavljanje snage za
odabir postavke snage.
2. Okrenite podešivač tajmera za postavljanje vremena, time se uređaj automatski uključuje.
3. Za isključivanje uređaja možete:
– pričekati dok se uređaja automatski ne
isključi kad podešivač tajmera dođe u
položaj za isključivanje "OFF".
– okrenuti podešivač tajmera u položaj
za isključivanje "OFF".
– otvorite vrata. Uređaj se automatski
zaustavlja. Zatvorite vrata za nastavak
kuhanja. Ovu opciju upotrebljavajte za
provjeravanje namirnica.
Kada podešivač tajmera dođe u položaj
za isključivanje "OFF", oglašava se zvučni signal.
Pozor Uređaj uključujte samo ako se u
njemu nalaze namirnice.
Ako podešivač tajmera želite postaviti na
vrijeme kraće od 5 minuta, najprije posta18
vite tajmer na dulje od 5 minuta i zatim okrenite gumb nazad na željeno vrijeme.
Opće informacije o načinu upotrebe
uređaja
Općenito:
• Nakon isključivanja uređaja pustite da hrana nekoliko minuta odstoji.
• Prije pripreme jela uklonite aluminijsku
foliju, metalne posude i sl.
Kuhanje:
• Ako je moguće, hranu koju kuhate prekrijte
poklopcem od materijala koji je prikladan za
uporabu u mikrovalnim pećnicama. Ako
želite sačuvati hrskavu koricu, hranu pripremajte bez pokrova
• Ne postavljajte previsoke vrijednosti snage i
trajanja, da ne biste prekuhali hranu. Hrana
se može isušiti, pregorjeti ili zapaliti na
nekim mjestima.
• Ne upotrebljavate uređaj za kuhanje jaja u
ljusci i puževa u kućicama jer bi mogli
eksplodirati. Ako pržite jaja, probušite
žumanjak.
• Prije kuhanja, namirnice s kožom ili korom,
kao što su krumpiri, rajčice, kobasice, prowww.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
•
bodite nekoliko puta vilicom kako ne bi prsnule.
Za hladna ili zamrznuta jela postavite dulje
vrijeme kuhanja.
Jela s umakom treba promiješati s vremena
na vrijeme.
Povrće čvrste strukture, kao što su mrkva,
grašak ili cvjetača, treba kuhati u vodi.
Veće komade hrane okrenite otprilike kad
prođe pola postavljenog vremena kuhanja.
Ako je moguće, povrće izrežite na manje
komade jednake veličine.
Koristite ravne, široke posude.
Ne upotrebljavate porculansko, keramičko
ili zemljano posuđe s malim otvorima, npr.
na drškama ili s neglaziranim dnom. Vlaga
koja uđe u otvore može uzrokovati pucanje
posuđa tijekom zagrijavanja.
Staklena plitica za kuhanje je radna površina za zagrijavanje jela ili tekućina. Potrebna je za rad mikrovalne pećnice.
Odmrzavanje mesa, peradi i ribe:
• Stavite zamrznute, neomotane namirnice
na mali preokrenuti tanjur s posudom ispod
njega kako bi se otopljena voda sakupljala
u posudi.
• Preokrenite hranu kad prođe pola postavljenog vremena odmrzavanja. Ako je
moguće, razdijelite hranu pa uklanjajte
odmrznute komade.
Odmrzavanje maslaca, komada torte i
svježeg sira:
• Nemojte do kraja odmrznuti namirnice u
uređaju već ih pustite da se odmrznu na
sobnoj temperaturi. Tako ćete postići ravnomjerniji rezultat. Prije odmrzavanja
uklonite metalnu ili aluminijsku ambalažu.
Odmrzavanje voća i povrća:
• Voće i povrće koje ćete pripremiti svježe ne
odmrzavajte do kraja u uređaju. Pustite da
se odmrzne na sobnoj temperaturi.
• Višu snagu mikrovalne pećnice možete
upotrebljavati za kuhanje voća i povrća, a
da ih ne morate najprije odmrznuti.
Gotova jela:
• Gotova jela možete pripremati u uređaju
samo ako je njihovo pakiranje prikladno za
upotrebu u mikrovalnim pećnicama.
• Obavezno se pridržavajte uputa proizvođača otisnutih na ambalaži (npr. uklonite
metalni poklopac i probušite plastičnu
ovojnicu).
Prikladno posuđe i materijali
Posuđe/Materijal
Mikrovalna pećnica
Odmrzavanje
Grijanje
Roštiljanje
Kuhanje
Vatrostalno staklo i porculan (bez metalnih
dijelova, npr. Pyrex, staklo otporno na toplinu)
X
X
X
X
Nevatrostalno staklo i porculan 1)
X
--
--
--
Staklo i staklokeramika izrađeni od vatrostalnih
materijala / materijala otpornih na mraz (npr.
Arcoflam), police roštilja
X
X
X
X
Keramika 2), zemljano 2)
X
X
X
--
Plastika otporna na toplinu do 200 °C 3)
X
X
X
--
Karton, papir
X
--
--
--
Prianjajuća folija
X
--
--
--
Folija za pečenje sa sigurnosnim zatvaračem
za mikrovalne pećnice 3)
X
X
X
--
www.zanussi.com
19
Posuđe/Materijal
Mikrovalna pećnica
Odmrzavanje
Grijanje
Roštiljanje
Kuhanje
Posude za pečenje od metala, npr. emajla,
lijevanog željeza
--
--
--
X
Kalupi za pečenje obloženi crnim lakom ili
silikonom 3)
--
--
--
X
Pekač za pecivo
--
--
--
X
Posuđe za dobivanje smeđe boje jela, npr. posuda za koricu ili Crunch pladanj
--
X
X
--
Gotova zapakirana jela 3)
X
X
X
X
1) Bez srebrnih, zlatnih, platinastih ili metalnih obloga/ukrasa
2) Bez kvarcnih ili metalnih dijelova ili glazure koja sadrži metal
3) Obavezno slijedite upute proizvođača za najviše dozvoljene temperature.
X prikladno
-- nije prikladno
Tablica s postavkama snage
Simbol
Postavka snage
Snaga
Niska razina
119 W
Srednje niska / Odmrzavanje
252 W
Srednje
385 W
Srednje visoka
539 W
Visoka
700 W
Roštilj
800 W
Kombinirano pečenje
Kombinirano pečenje 1
17 % Mikrovalovi, 83 % Roštilj
Kombinirano pečenje 2
28 % Mikrovalovi, 72 % Roštilj
Kombinirano pečenje 3
40 % Mikrovalovi, 60 % Roštilj
Korištenje pribora
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
20
www.zanussi.com
Umetanje kompleta s okretnim tanjurom
1.
2.
Postavite okretnu vodilicu oko osovine
okretnog tanjura.
Stavite staklenu pliticu za kuhanje na
okretnu vodilicu
Umetanje stalka za roštiljanje
Postavite stalak za roštiljanje na komplet s
okretnim tanjurom.
Pozor Hranu ne kuhajte bez kompleta s
okretnim tanjurom. Koristite isključivo
komplet s okretnim tanjurom isporučen s
uređajem.
Namirnice nikada ne kuhajte izravno na
staklenoj plitici za kuhanje.
Korisni savjeti i preporuke
Savjeti za mikrovalnu pećnicu
Problem
Rješenje
Ne možete naći pojedinosti o količini namirnica koje želite pripremiti.
Potražite slične namirnice. Povećajte ili smanjite vrijeme
kuhanja prema sljedećem pravilu: Dvostruka količina =
gotovo dvostruko više vremena, upola manja količina
= upola manje vremena
Hrana je presuha.
Postavite kraće vrijeme kuhanja ili odaberite manju snagu.
Hrana se nije odmrznula, zagrijala ili skuhala
nakon isteka postavljenog vremena.
Postavite duže vrijeme kuhanja ili odaberite veću snagu.
Zapamtite da je za veća jela potrebno više vremena.
Hrana se nakon isteka postavljenog vremena
pregrijala na rubovima, ali još nije gotova u
sredini.
Sljedeći put odaberite manju snagu i duže vrijeme.
Promiješajte tekućine, npr. juhe, kada prođe pola
vremena.
Riža će se bolje zagrijati ako je stavite na ravnu, široku posudu.
www.zanussi.com
Odmrzavanje
Pečenku uvijek odmrzavajte s masnim dijelom
okrenutim prema dolje.
21
Ne odmrzavajte prekriveno meso jer to može
dovesti do kuhanja umjesto odmrzavanja.
Perad uvijek odmrzavajte s prsima okrenutim
prema dolje.
Kuhanje
Ohlađeno meso i perad uvijek izvadite iz
hladnjaka najmanje 30 minuta prije kuhanja.
Meso, perad, ribu i povrće ostavite prekriveno
nakon kuhanja.
Ribu premažite s malo ulja ili otopljenog
maslaca.
Dodajte 30 - 45 ml hladne vode za svakih 250
g povrća. Svježe povrće narežite na komade
jednake veličine prije kuhanja. Sve vrste povrća kuhati u posudi s poklopcem.
Roštiljanje
Roštiljanje tanjih komada na sredini stalka za
roštilj.
Okrenite hranu nakon isteka polovine postavljenog vremena i nastavite s roštiljanjem.
Kombinirano pečenje
Kombiniranim pečenjem zadržite hrskavost
određenih jela.
Nakon isteka polovine vremena pečenja,
okrenite namirnice i nastavite.
Postoji 3 načina za kombinirano pečenje.
Svaki način rada kombinira funkcije mikrovalova i roštilja u različitim vremenskim razdobljima i na različitim razinama snage.
Zagrijavanje
Kada zagrijavate već pakiranu hranu slijedite
upute na pakiranju.
Čišćenje i održavanje
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Napomene o čišćenju:
• Prednju stranu pećnice očistite mekom
krpom namočenom u mlaku vodu sa sredstvom za čišćenje.
• Za čišćenje metalnih površina koristite uobičajeno sredstvo za čišćenje.
• Unutrašnjost uređaja očistite nakon svake
upotrebe. Tada prljavštinu možete lakše
ukloniti i ona se neće zapeći.
• Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom za čišćenje.
• Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu
opremu i pustite da se osuši. Koristite meku
krpu namočenu u toplu vodu sa sredstvom
za čišćenje.
Rješavanje problema
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj ne radi.
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Uređaj ne radi.
Kabel mrežnog napajanja nije
priključen.
Priključite utikač uređaja.
Uređaj ne radi.
Oštećen je osigurač u kućištu osigurača.
Provjerite osigurač. Ako osigurač
pregori više puta, pozovite ovlaštenog električara.
Uređaj ne radi.
Vrata nisu pravilno zatvorena.
Provjerite da nište ne blokira vrata.
Žarulja ne radi.
Žarulja nije ispravna.
Žarulju treba zamijeniti.
22
www.zanussi.com
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
U unutrašnjosti ima
iskrenja.
Tamo se nalazi metalno posuđe ili
posuđe s metalnim pokrovom.
U unutrašnjosti ima
iskrenja.
U uređaju se nalaze metalni štapići ili Provjerite da štapići i folija ne dodialuminijska folija dodiruje unutarnje
ruju unutarnje stjenke.
stjenke.
Komplet s okretnim
tanjurom stvara zvuk grebenja ili mljevenja.
Ispod staklene plitice za kuhanje
nalazi se neki predmet ili nečistoća.
Očistite područje ispod staklene plitice za kuhanje.
Uređaj prestaje s radom
bez jasnog razloga.
Došlo je do kvara.
Ako se ova situacija ponovi, nazovite službu za kupce.
Ako ne možete samostalno pronaći rješenje,
obratite se dobavljaču ili službi za korisnike.
Izvadite posudu iz uređaja.
Podaci koji su potrebni službi za korisnike
nalaze se na nazivnoj pločici uređaja.
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
Postavljanje
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Pozor Nemojte zatvoriti ispušne otvore.
Ako to napravite, uređaj se može
pregrijati.
Proizvođač nije odgovoran ako ne slijedite sigurnosne mjere opreza iz poglavlja
"Sigurnosne informacije".
Ovaj uređaj opremljen je utikačem i kabelom
napajanja.
Pozor Uređaj ne priključujte na adaptere
ili produžne kabele. Ovo može dovesti do
preopterećenja i opasnosti od požara.
• Uređaj je namijenjen samo za upotrebu na
kuhinjskom ormariću. Mora se nalaziti na
čvrstoj i ravnoj površini.
• Uređaj udaljite od pare, vrućeg zraka i
prskanja vode.
• Ako uređaj prevozite po hladnom vremenu,
nemojte ga uključiti odmah nakon postavljanja. Pustite ga da stoji na sobnoj
temperaturi kako bi upio toplinu.
Električna instalacija
Upozorenje Električnu instalaciju mora
postaviti kvalificirana osoba.
www.zanussi.com
A
C
B
Minimalne udaljenosti
Dimenzije
mm
A
100
B
80
C
80
23
Briga za okoliš
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne
smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva.
Umjesto toga treba biti uručen prikladnim
sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih
i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem
ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne
negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi,
koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim
rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za
detaljnije informacije o recikliranju ovog
24
proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš
lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje
otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste
kupili proizvod.
Materijal pakiranja
Materijal pakiranja nije štetan za okoliš i
može se reciklirati. Plastični dijelovi označeni
su međunarodnim kraticama kao što su PE,
PS itd. Odložite materijal pakiranja u za to
namijenjene kontejnere na lokalnom
odlagalištu.
www.zanussi.com
Obsah
Bezpečnostní informace _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bezpečnostní pokyny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Popis spotřebiče _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Před prvním použitím _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Denní používání _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Použití příslušenství _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
25
27
28
29
29
32
Užitečné rady a tipy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Čištění a údržba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Odstraňování závad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Poznámky k ochraně životního prostředí _
32
33
33
34
35
Zmĕny vyhrazeny.
Bezpečnostní informace
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a
jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění
způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k
použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
Upozornění Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných
trvalých následků.
• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi
nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud
tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
• Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
• Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím
zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
• Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou,
doporučuje se ji aktivovat.
• Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
www.zanussi.com
25
Všeobecné bezpečnostní informace
• Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro následující způsoby použití:
– kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
– farmářské domy;
– pro zákazníky hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení;
– penziony a ubytovny.
• Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se topných
těles ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské chňapky.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
• Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
• Jsou-li poškozena dvířka nebo těsnění dvířek, nesmí se
spotřebič používat, dokud jej neopraví kvalifikovaná osoba.
• Údržbu či opravy, které zahrnují sejmutí krytu chránícího před
vystavením mikrovlnné energii, může provádět pouze kvalifikovaná osoba.
• Tekutiny či jiné potraviny neohřívejte v hermeticky uzavřených
nádobách. Mohou explodovat.
• Používejte jen nádobí vhodné k použití v mikrovlnných troubách.
• Při ohřívání potravin v plastových či papírových nádobách sledujte spotřebič z důvodu jejich možného vznícení.
• Tento spotřebič je určen k ohřevu potravin a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů a ohřívání zahřívacích podložek, pantoflů,
hub, vlhkých hadrů a podobných předmětů může způsobit poranění, vznícení či požár.
• Pokud zpozorujete kouř, troubu vypněte nebo odpojte od sítě a
nechte dvířka zavřená, aby se případné plameny uhasily.
26
www.zanussi.com
• Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může vést k utajenému
varu a pozdějšímu prudkému vystříknutí kapaliny. S nádobou je
proto nutné zacházet opatrně.
• Kojenecké láhve nebo skleničky s dětskou výživou byste měli
zamíchat nebo protřepat a před podáním si ještě ověřit jejich teplotu, aby se dítě nespálilo.
• Vajíčka ve skořápce a vajíčka vařená natvrdo by se neměla ve
spotřebiči ohřívat, protože mohou explodovat i po dokončení
mikrovlnného ohřevu.
• Spotřebič je nutné pravidelně čistit a odstraňovat jakékoliv zbytky potravin.
• Pokud není spotřebič udržován v čistém stavu, může jeho povrch zkorodovat, a ovlivnit tak celkovou životnost spotřebiče a
vést k nebezpečným situacím.
Bezpečnostní pokyny
Instalace
Upozornění Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu
s tímto spotřebičem.
• Tento spotřebič můžete v kuchyni postavit
téměř kamkoliv. Zkontrolujte, zda je trouba
umístěna na rovném vodorovném povrchu
a větrací otvory i plocha pod spotřebičem
nejsou ničím zakryté (pro dostatečné větrání).
Připojení k elektrické síti
Upozornění Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla být
provedena kvalifikovaným elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
www.zanussi.com
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na
elektrikáře.
• Pokud je spotřebič spojen se zásuvkou pomocí prodlužovacího kabelu, přesvědčte
se, že je kabel uzemněný.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí
kabel a síťovou zástrčku. Pro výměnu napájecího kabelu se obraťte na servisní
středisko nebo elektrikáře.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za
kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
Použití spotřebiče
Upozornění Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým proudem či
výbuchu.
• Tento spotřebič používejte v domácnosti.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory zakryté.
27
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní plochu nebo k odkládání předmětů v jeho
vnitřku.
Čištění a údržba
Upozornění Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy
vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze
zásuvky.
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili poškození materiálu jeho povrchu.
• Dbejte na to, aby na povrchu dveřního těsnění nezůstávaly zbytky jídel nebo čisticích
prostředků.
• Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči mohou
způsobit požár.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí
prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla
nebo kovové předměty.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na jeho balení.
Likvidace
Upozornění Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Popis spotřebiče
1 2 3
4
1 Žárovka
2 Bezpečnostní blokovací zámek
3 Ovládací panel
4 Ovladač nastavení výkonu
5 Ovladač časového spínače
6 Otvírání dvířek
9
8
7
6
5
7 Kryt vlnovodu
8 Gril
9 Hřídel otočného talíře
Příslušenství
Souprava otočného talíře
Skleněná varná podložka a vodicí lišta válečků.
Při přípravě jídla ve spotřebiči vždy používejte soupravu otočného talíře.
28
www.zanussi.com
Grilovací rošt
Ke grilování a kombinované přípravě jídel.
Před prvním použitím
Upozornění Viz kapitoly o bezpečnosti.
První čištění
• Vyjměte ze spotřebiče všechno příslušenství.
• Před prvním použitím spotřebič vyčistěte.
Důležité Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Denní používání
Upozornění Viz kapitoly o bezpečnosti.
Zapnutí a vypnutí spotřebiče
1. Otočením ovladače nastavení výkonu nastavte výkon.
2. Otočením ovladače časového spínače
nastavte čas a spotřebič začne automaticky pracovat.
3. Spotřebič můžete vypnout následujícím
způsobem:
– vyčkáním, dokud se spotřebič nevypne
automaticky, když ovladač časového
spínače dosáhne polohy „VYPNUTO“.
– otočením ovladače časového spínače
do polohy „VYPNUTO“.
– otevřením dvířek spotřebiče. Spotřebič
se automaticky zastaví. Zavřením
dvířek pokračujete v přípravě jídla. Tuto funkci používejte ke kontrole jídel.
Když ovladač časového spínače dosáhne
polohy „VYPNUTO“, zazní zvukový signál.
Pozor Nenechte spotřebič pracovat,
když v něm není žádné jídlo.
Pokud chcete nastavit časovač na dobu
kratší než pět minut, nejprve nastavte čawww.zanussi.com
sovač na dobu delší než pět minut a poté
ovladač otočte zpět na požadovaný čas.
Všeobecné informace o používání
spotřebiče
Obecné informace:
• Po vypnutí spotřebiče nechte jídlo několik
minut odstát.
• Před přípravou pokrmu sejměte obal z hliníkové fólie, kovové nádoby atd.
Vaření:
• Pokud to je možné, vařte pokrm zakrytý
materiálem vhodným pro mikrovlnou troubou. Nezakryté potraviny připravujte pouze,
chcete-li uchovat kůrčičku.
• Neohřívejte potraviny příliš dlouho a na
příliš vysoký výkon. Potraviny by mohly vyschnout, spálit se nebo se na některých místech vznítit.
• Ve spotřebiči nepřipravujte vejce ve skořápkách a šneky, protože mohou prasknout. V
případě smažených vajec nejprve propíchněte žloutek.
• Potraviny se slupkou nebo kůžičkou – např.
jablka, rajčata, brambory, uzeniny – propíchněte, aby nepraskly.
29
• Chlazené nebo zmrazené pokrmy vyžadují
delší dobu přípravy.
• Pokrmy obsahující omáčku by měly být občas zamíchány.
• Zelenina mající pevnou strukturu, například
mrkev, hrách nebo květák, musí být vařena
ve vodě.
• V polovině přípravy vždy větší kousky otočte.
• Pokud to je možné, rozřízněte zeleninu na
podobně velké kusy.
• Použijte ploché, široké mísy.
• Nepoužívejte nádobí z porcelánu, keramiky
nebo hlíny s malými dírkami, například na
rukojetích nebo neglazovaných dnech.
Vlhkost pronikající do otvorů může způsobit
prasknutí nádobí po jeho zahřátí.
• Skleněná varná podložka slouží jako plocha pro ohřev potravin nebo tekutin. Je důležitá pro chod mikrovlnné trouby.
Rozmrazování masa, ryb, drůbeže:
• Umístěte zmražené, rozbalené potraviny na
obrácený malý hluboký talíř s nádobkou
umístěnou vespodu, aby se při rozmrazování mohla zachytávat odtékající tekutina.
• Asi v polovině času rozmrazování potraviny
obraťte. Pokud to je možné, rozdělte je na
kusy, které postupně odebírejte, jakmile se
rozmrazí.
Rozmrazování másla, částí dortů, tvarohu:
• Tyto potraviny nerozmrazujte zcela ve
spotřebiči, ale nechte dokončit jejich rozmrazování při pokojové teplotě. Dosáhnete
tím rovnoměrnějších výsledků. Před rozmrazováním odstraňte kovový nebo hliníkový obal.
Rozmrazování ovoce a zeleniny:
• Ovoce a zeleninu nerozmrazujte ve
spotřebiči úplně, pokud je dále budete zpracovávat čerstvé. Nechte dokončit jejich rozmrazování při pokojové teplotě.
• Vyšší mikrovlnný výkon můžete použít k
vaření ovoce a zeleniny bez jejich předchozího rozmrazení.
Hotová jídla:
• Ve spotřebiči můžete připravovat hotová jídla, pouze pokud je jejich balení vhodné k
použití v mikrovlnné troubě.
• Je nutné se řídit pokyny výrobce uvedenými na obalu (například sejmutí kovového
obalu a propíchnutí plastové fólie).
Vhodné nádobí a materiály
Nádobí/Materiál
Mikrovlnná příprava
Rozmrazování
Ohřev
Gril
Vaření
Žáruvzdorné sklo a porcelán (bez kovových dílů, například Pyrex, žáruvzdorné sklo)
X
X
X
X
Nežáruvzdorné sklo a porcelán 1)
X
--
--
--
Sklo a sklokeramika ze žáruvzdorného a mrazuvzdorného materiálu (například Arcoflam),
grilovací rošt
X
X
X
X
Keramika 2), kamenina 2)
X
X
X
--
Plast, žáruvzdorný do 200 °C 3)
X
X
X
--
Kartón, papír
X
--
--
--
Fólie
X
--
--
--
30
www.zanussi.com
Nádobí/Materiál
Mikrovlnná příprava
Rozmrazování
Ohřev
Gril
Vaření
Fólie na pečení s uzávěrem vhodným pro mikrovlnnou troubu 3)
X
X
X
--
Pečící misky zhotovené z kovu, například
smaltované, litinové
--
--
--
X
Formy na pečení, černě lakované nebo se silikonovou vrstvou 3)
--
--
--
X
Plech na pečení
--
--
--
X
Opékací nádoby, například pražicí pánvičky
nebo zapékací formy
--
X
X
--
Hotová jídla v obalech 3)
X
X
X
X
1) Bez stříbrné, zlaté, platinové nebo kovové vrstvy/dekorace
2) Bez skleněných nebo kovových částí, bez glazury s obsahem kovu
3) Je nutné řídit se pokyny výrobce ohledně maximálních teplot.
X - vhodné
-- nevhodné
Tabulka nastavení výkonu
Symbol
Nastavení výkonu
Výkon
Nízký výkon
119 W
Středně nízký výkon / Rozmrazování
252 W
Střední výkon
385 W
Středně vysoký výkon
539 W
Vysoký výkon
700 W
Gril
800 W
Kombinovaná příprava
Kombinovaná příprava 1
17 % Mikrovlny, 83 % Gril
Kombinovaná příprava 2
28 % Mikrovlny, 72 % Gril
Kombinovaná příprava 3
40 % Mikrovlny, 60 % Gril
www.zanussi.com
31
Použití příslušenství
Upozornění Viz kapitoly o bezpečnosti.
Vložení soupravy otočného talíře
1.
Vodicí lištu válečků položte okolo hřídele
otočného talíře.
2. Skleněnou varnou podložku položte na
vodicí lištu válečků.
Vložení grilovacího roštu
Vložení grilovacího roštu na soupravu otočného talíře.
Pozor Nepřipravujte pokrmy bez
soupravy otočného talíře. Používejte
pouze soupravu otočného talíře dodávanou
se spotřebičem.
Nikdy nepřipravujte potraviny přímo na
skleněné varné podložce.
Užitečné rady a tipy
Tipy pro mikrovlnou troubu
Problém
Řešení
Pro připravované množství jídla nenajdete
žádné údaje.
Vyhledejte podobný pokrm. Prodlužte nebo zkraťte čas
vaření podle následujícího pravidla: Dvojnásobné množství jídla = téměř dvojnásobný čas, Poloviční množství jídla = poloviční čas
Pokrm je příliš suchý.
Nastavte kratší dobu přípravy nebo nižší výkon mikrovln.
Pokrm stále není rozmrazený, horký nebo
uvařený ani po uplynutí nastaveného času.
Nastavte delší dobu přípravy nebo vyšší výkon. Berte na
vědomí, že větší pokrmy potřebují více času.
Po uplynutí doby přípravy je pokrm na okrajích přehřátý, ale uprostřed není hotový.
Příště zvolte nižší výkon a delší čas. Tekutiny, např. polévky, v polovině doby přípravy zamíchejte.
32
www.zanussi.com
V případě rýže dosáhnete lepších výsledků při
použití plochých a širších misek.
Rozmrazování
Pečeni vždy rozmrazujte tučnou stranou směrem dolů.
Nerozmrazujte zakryté maso, protože by mohlo dojít k jeho vaření místo rozmrazování.
Drůbež vždy rozmrazujte prsy směrem dolů.
Vaření
Chlazené maso a drůbež vždy vyndejte z
chladničky alespoň 30 minut před přípravou.
Po dokončení přípravy nechte maso, drůbež,
ryby a zeleninu zakrytou odstát.
Ryby potřete trochou oleje či rozpuštěného
másla.
Přidejte 30 – 45 ml studené vody na každých
250 g zeleniny. Před přípravou zeleninu nakrájejte na kousky o stejné velikosti. Všechnu
zeleninu připravujte zakrytou.
Opakovaný ohřev
Když ohříváte hotová jídla, vždy se řiďte pokyny na jejich balení.
Grilování
Ploché kusy potravin grilujte uprostřed grilovacího roštu.
V polovině nastavené doby přípravy potraviny
obraťte a pokračujte v grilování.
Kombinovaná příprava
Kombinovanou přípravu používejte k uchování chrupavosti určitých potravin.
V polovině doby potraviny obraťte a pokračujte v přípravě.
K dispozici jsou 3 režimy kombinované přípravy. Každý režim kombinuje mikrovlnnou a grilovací funkci při různých časových intervalech
a výkonech.
Čištění a údržba
Upozornění Viz kapitoly o bezpečnosti.
Poznámky k čištění:
• Přední stranu spotřebiče otřete měkkým
hadříkem namočeným v roztoku teplé vody
a mycího prostředku.
• K čištění kovových ploch používejte běžný
čisticí prostředek.
• Vnitřek spotřebiče čistěte po každém použití. Nečistoty se pak snadněji odstraňují a
nepřipékají se.
• Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku.
• Všechno příslušenství pravidelně myjte a
nechte vyschnout. Použijte měkký hadr a
vlažnou vodu s mycím prostředkem.
Odstraňování závad
Upozornění Viz kapitoly o bezpečnosti.
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič vůbec nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Spotřebič vůbec nefunguje.
Spotřebič není zapojený do zásuvky.
Zapojte spotřebič do zásuvky.
Spotřebič vůbec nefunguje.
Spálená pojistka v pojistkové skříňce.
Zkontrolujte pojistku. Jestliže se pojistka spálí vícekrát, obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.
Spotřebič vůbec nefunguje.
Dvířka nejsou správně zavřená.
Ujistěte se, že dvířka nic neblokuje.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Je nutné vyměnit žárovku.
www.zanussi.com
33
Problém
Možná příčina
Uvnitř spotřebiče dochází
k jiskření.
Je vloženo kovové nádobí nebo nádobí s kovovým zdobením.
Vyjměte nádobí ze spotřebiče.
Uvnitř spotřebiče dochází
k jiskření.
Kovové vidlice nebo hliníková fólie
se dotýkají vnitřních stěn spotřebiče.
Ujistěte se, že se vidlice nebo fólie
nedotýkají vnitřních stěn.
Souprava otočného talíře
vydává škrábavé zvuky.
Pod skleněnou varnou podložkou je
cizí předmět nebo nečistoty.
Vyčistěte oblast pod skleněnou varnou podložkou.
Spotřebič přestal pracovat
bez jasného důvodu.
Došlo k poruše.
Pokud se situace zopakuje, obraťte
se na autorizované servisní středisko.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se na svého prodejce nebo na středisko zákaznického servisu.
Řešení
Potřebné údaje pro středisko zákaznického
servisu najdete na typovém štítku spotřebiče.
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
Instalace
Upozornění Viz kapitoly o bezpečnosti.
Pozor Nezakrývejte ventilační otvory.
Učiníte-li tak, spotřebič se může
přehřívat.
Pozor Nezapojujte spotřebič do adaptérů
či prodlužovacích kabelů. Mohlo by dojít
k přetížení a riziku požáru.
• Tento spotřebič je určen pouze k použití na
kuchyňské pracovní desce. Musí být umístěn na stabilní a plochý povrch.
• Spotřebič umístěte mimo oblast, kde se nachází pára, horký vzduch či stříkající voda.
• Když spotřebič přepravujete za chladného
počasí, nespouštějte jej okamžitě po instalaci. Nechte jej stát při pokojové teplotě a
absorbovat teplo.
Elektrická instalace
Upozornění Elektrickou instalaci smí
provádět pouze kvalifikovaná osoba.
34
Výrobce nenese odpovědnost za úrazy či
škody způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů uvedených v kapitole „Bezpečnostní informace“.
Spotřebič se dodává se síťovou zástrčkou a
napájecím kabelem.
A
B
C
Minimální vzdálenosti
Rozměry
mm
A
100
B
80
C
80
www.zanussi.com
Poznámky k ochraně životního prostředí
Symbol na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného
místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
www.zanussi.com
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu,
služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Obalový materiál
Obalový materiál neškodí životnímu
prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly
jsou označeny mezinárodními zkratkami jako
PE, PS apod. Veškerý obalový materiál zlikvidujte ve vhodném kontejneru ve sběrném
dvoře v místě svého bydliště.
35
Contents
Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Safety instructions _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Product description _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Before first use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Using the accessories _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
36
38
39
40
40
42
Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Troubleshooting _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environment concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
43
44
44
45
45
Subject to change without notice.
Safety information
Before the installation and use of the appliance, carefully read the
supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep
the instructions with the appliance for future reference.
Children and vulnerable people safety
Warning! Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved.
• Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep all detergents away from children.
• Keep children and pets away from the appliance door when it is
open.
• If the appliance has a child safety device, we recommend you activate it.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
General Safety
• This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
36
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
– farm houses;
– by clients in hotels, motels and other residential environments;
– bed and breakfast type environments.
Internally the appliance becomes hot when in operation. Do not
touch the heating elements that are in the appliance. Always use
oven gloves to remove or put in accessories or ovenware.
Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
Before maintenance cut the power supply.
If the door or door seals are damaged, the appliance must not be
operated until it has been repaired by a competent person.
Only a competent person can carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection
against exposure to microwave energy.
Do not heat liquids and other foods in sealed containers. They are
liable to explode.
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on
the appliance due to the possibility of ignition.
The appliance is intended for heating food and beverages. Drying
of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep
the door closed in order to stifle any flames.
Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive
boiling. Care must be taken when handling the container.
The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred
or shaken and the temperature checked before consumption, in
order to avoid burns.
www.zanussi.com
37
• Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in the appliance since they may explode, even after microwave
heating has ended.
• The appliance should be cleaned regularly and any food deposits
removed.
• Failure to maintain the appliance in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life of
the appliance and possibly result in a hazardous situation.
Safety instructions
Installation
Warning! Only a qualified person must
install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Obey the installation instruction supplied with
the appliance.
• The appliance can be placed almost anywhere in the kitchen. Make sure the oven is
placed on a flat, level surface and that vents
as well as the surface underneath the appliance are not blocked (for sufficient ventilation).
Electrical connection
Warning! Risk of fire and electrical shock.
• All electrical connections should be made by
a qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical information on
the rating plate agrees with the power supply.
If not, contact an electrician.
• If the appliance is connected to the socket via
an extension cord, make sure the cord is
earthed.
• Make sure not to cause damage to the mains
plug and to the mains cable. Contact the
Service or an electrician to change a damaged mains cable.
• Do not pull the mains cable to disconnect the
appliance. Always pull the mains plug.
38
Use
Warning! Risk of injury, burns or electric
shock or explosion.
• Use this appliance in a household environment.
• Do not change the specification of this appliance.
• Make sure that the ventilation openings are
not blocked.
• Do not let the appliance stay unattended during operation.
• Do not apply pressure on the open door.
• Do not use the appliance as a work surface
and do not use the cavity for storage purposes.
Care and Cleaning
Warning! Risk of injury, fire or damage to
the appliance.
• Before maintenance, deactivate the appliance
and disconnect the mains plug from the
mains socket.
• Clean regularly the appliance to prevent the
deterioration of the surface material.
• Do not allow food spills or cleaner residue to
accumulate on door sealing surfaces.
• Remaining fat or food in the appliance can
cause fire.
• Clean the appliance with a moist soft cloth.
Only use neutral detergents. Do not use
www.zanussi.com
abrasive products, abrasive cleaning pads,
solvents or metal objects.
• If you use an oven spray, obey the safety instructions on the packaging.
• Disconnect the appliance from the mains
supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
Disposal
Warning! Risk of injury or suffocation.
Product description
1 2 3
4
1 Lamp
2 Safety interlock system
3 Control panel
4 Power setting knob
5 Timer knob
6 Door opener
9
8
7
6
5
7 Waveguide cover
8 Grill
9 Turntable shaft
Accessories
Turntable set
Glass cooking tray and roller guide.
Always use the turntable set to prepare
food in the appliance.
Grill Rack
For grilling food and combi cooking.
www.zanussi.com
39
Before first use
Warning! Refer to the Safety chapters.
Initial Cleaning
• Remove all parts from the appliance.
• Clean the appliance before first use.
Important! Refer to chapter "Care and
Cleaning".
Daily use
Warning! Refer to the Safety chapters.
Activating and deactivating the appliance
1. Turn the power setting knob to select a
power setting.
2. Turn the timer knob to set a time, this automatically activates the appliance.
3. To deactivate the appliance you can:
– wait until the appliance deactivates automatically when the timer knob reaches
the “OFF” position.
– turn the timer knob to the “OFF” position.
– open the door. The appliance stops automatically. Close the door to continue
cooking. Use this option to inspect the
food.
When the timer knob reaches the “OFF”
position an acoustic signal sounds.
Caution! Do not let the appliance operate
when there is no food in it.
If you want to set the timer for less than 5
minutes, first set the timer for more than 5
minutes and then turn the knob back to the desired time.
General information about using the
appliance
General:
• After you deactivate the appliance, let the
food stand for some minutes.
• Remove the aluminium foil packaging, metal
containers, etc. before you prepare the food.
Cooking:
• If possible, cook food covered with material
suitable for use in the microwave. Only cook
food without a cover if you want to keep it
crusty
40
• Do not overcook the dishes by setting the
power and time too high. The food can dry
out, burn or catch fire in some places.
• Do not use the appliance to cook eggs or
snails in their shells, because they can explode. With fried eggs, pierce the yolks first.
• Prick food with "skin" or "peel", such as potatoes, tomatoes, sausages, with a fork several
times before cooking so that the food does
not explode.
• For chilled or frozen food, set a longer cooking time.
• Dishes which contain sauce must be stirred
from time to time.
• Vegetables that have a firm structure, such as
carrots, peas or cauliflower, must be cooked
in water.
• Turn larger pieces after half of the cooking
time.
• If possible, cut vegetables into similar-sized
pieces.
• Use flat, wide dishes.
• Do not use cookware made of porcelain, ceramic or earthenware with small holes, e. g.
on handles or unglazed bottoms. Moisture
going into the holes can cause the cookware
to crack when it is heated.
• The glass cooking tray is a work space for
heating food or liquids. It is necessary for the
operation of the microwave.
Defrosting meat, poultry, fish:
• Put the frozen, unwrapped food on a small
upturned plate with a container below it so
that the defrosting liquid collects in the container.
www.zanussi.com
• Turn the food after half of the defrosting time.
If possible, divide and then remove the pieces
that started to defrost.
the appliance. Let them defrost at room temperature.
• You can use a higher microwave power to
cook fruit and vegetables without defrosting
them first.
Defrosting butter, portions of gateau,
quark:
• Do not fully defrost the food in the appliance,
but let it defrost at room temperature. This
gives a more even result. Fully remove all
metal or aluminium packaging before defrosting.
Ready meals:
• You can prepare ready meals in the appliance
only if their packaging is suitable for microwave use.
• You must follow the manufacturer's instructions printed on the packaging (e.g. remove
the metal cover and pierce the plastic film).
Defrosting fruit, vegetables:
• Do not fully defrost fruit and vegetables,
which are to be further prepared while raw, in
Suitable cookware and materials
Cookware / Material
Microwave
Defrosting
Grilling
Heating
Cooking
Ovenproof glass and porcelain (with no metal
components, e. g. Pyrex, heat-proof glass)
X
X
X
X
Non-ovenproof glass and porcelain 1)
X
--
--
--
Glass and glass ceramic made of ovenproof /
frost-proof material (e. g. Arcoflam), grill shelf
X
X
X
X
Ceramic 2), earthenware 2)
X
X
X
--
Heat-resistant plastic up to 200 °C 3)
X
X
X
--
Cardboard, paper
X
--
--
--
Clingfilm
X
--
--
--
Roasting film with microwave safe closure 3)
X
X
X
--
Roasting dishes made of metal, e. g. enamel,
cast iron
--
--
--
X
Baking tins, black lacquer or silicon-coated 3)
--
--
--
X
Baking tray
--
--
--
X
Browning cookware, e. g. Crisp pan or Crunch
plate
--
X
X
--
Ready meals in packaging 3)
X
X
X
X
1) With no silver, gold, platinum or metal plating / decorations
2) Without quartz or metal components, or glazes which contain metals
3) You must follow the manufacturer’s instructions about the maximum temperatures.
X suitable
www.zanussi.com
-- not suitable
41
Power setting table
Symbol
Power setting
Power
Low Stage
119 W
Medium Low / Defrost
252 W
Medium
385 W
Medium High
539 W
High
700 W
Grill
800 W
Combi Cooking
Combi Cooking 1
17 % Microwave, 83 % Grill
Combi Cooking 2
28 % Microwave, 72 % Grill
Combi Cooking 3
40 % Microwave, 60 % Grill
Using the accessories
Warning! Refer to the Safety chapters.
Inserting the turntable set
1.
2.
42
Place the roller guide around the turntable
shaft.
Place the glass cooking tray on the roller
guide
www.zanussi.com
Inserting the grilling rack
Place the grill rack on the turntable set.
Caution! Do not cook food without the
turntable set. Use only the turntable set
provided with the appliance.
Never cook food directly on the glass
cooking tray.
Helpful hints and tips
Tips for the microwave
Problem
Remedy
You cannot find details for the amount of food
prepared.
Look for a similar food. Increase or shorten the length of the
cooking times according to the following rule: Double the
amount = almost double the time, Half the amount =
half the time
The food got too dry.
Set shorter cooking time or select lower microwave power.
The food is not defrosted, hot or cooked after
the time came to an end.
Set longer cooking time or set higher power. Note that large
dishes need longer time.
After the cooking time comes to an end, the
food is overheated at the edge but is still not
ready in the middle.
Next time set a lower power and a longer time. Stir liquids
halfway through, e.g. soup.
To get better results for rice use a flat, wide
dish.
Defrosting
Always defrost roast with the fat side down.
Do not defrost covered meat because this may
cause cooking instead of defrosting.
Always defrost whole poultry breast side down.
Cooking
Always remove chilled meat and poultry from
the refrigerator at least 30 minutes before cooking.
Let the meat, poultry, fish and vegetables stay
covered after cooking.
Brush a little oil or melted butter over the fish.
www.zanussi.com
Add 30 – 45 ml of cold water for every 250 g of
vegetables. Cut the fresh vegetables into even
size pieces before cooking. Cook all vegetables
with a cover on the container.
Reheating
When you reheat packed ready meals always
follow the instruction written on the packaging.
Grilling
Grill flat food items in the middle of the grill rack.
Turn the food over halfway through the set time
and continue grilling.
Combi Cooking
Use the Combi Cooking to keep the crispness
of certain foods.
43
At the half of the cooking time, turn over the
foods then continue.
There are 3 modes for Combi Cooking. Each
mode combines the microwave and the grill
functions at different time periods and power
levels.
Care and cleaning
Warning! Refer to the Safety chapters.
Notes on cleaning:
• Clean the front of the appliance with a soft
cloth with warm water and a cleaning agent.
• To clean metal surfaces, use a usual cleaning
agent.
• Clean the appliance interior after each use.
Then you can remove dirt more easily and it
does not burn on.
• Clean stubborn dirt with a special cleaner.
• Clean all accessories regularly and let them
dry. Use a soft cloth with warm water and a
cleaning agent.
Troubleshooting
Warning! Refer to the Safety chapters.
Problem
Possible cause
Remedy
The appliance does not operate.
The appliance is deactivated.
Activate the appliance.
The appliance does not operate.
The appliance is not plugged in.
Plug in the appliance.
The appliance does not operate.
The fuse in the fuse box is blown.
Check the fuse. If the fuse blows
more than one time, contact a qualified electrician.
The appliance does not operate.
The door is not closed properly.
Make sure that nothing blocks the
door.
The lamp does not operate.
The lamp is defective.
The lamp has to be replace.
There is sparking in the
cavity.
There are metal dishes or dishes with
metal trim.
Remove the dish from the appliance.
There is sparking in the
cavity.
There are metal skewers or aluminium
foil that touches the interior walls.
Make sure that the skewers and foil
does not touch the interior walls.
The turntable set makes
scratching or grinding
noise.
There is an object or dirt below the
glass cooking tray.
Clean the area below the glass cooking tray.
The appliance stop to operate without a clear reason.
There is a malfunction.
If this situation repeats call the customer service center.
If you cannot find a solution to the problem
yourself, contact your dealer or the customer
service centre.
The necessary data for the customer service
center is on the rating plate on the appliance.
We recommend that you write the data here:
Model (MOD.)
44
.........................................
www.zanussi.com
Product number (PNC)
.........................................
Serial number (S.N.)
.........................................
Installation
Warning! Refer to the Safety chapters.
Caution! Do not block the air vents. If you
do that, the appliance can overheat.
This appliance is supplied with a main cable and
main plug.
A
Caution! Do not connect the appliance to
adapters or extension leads. This can
cause overloading and risk of fire.
• The appliance is for a kitchen counter top use
only. It must be placed on a stable and flat
surface.
• Put the appliance far away from steam, hot air
and water splashes.
• If you transport the appliance in cold weather,
do not activate it immediately after the installation. Let is stand in the room temperature
and absorb the heat.
Electrical installation
C
B
Minimal distances
Dimension
mm
A
100
B
80
C
80
Warning! Only a qualified person must do
the electrical installation.
The manufacturer is not responsible if you
do not follow the safety precautions from
the chapter "Safety Information".
Environment concerns
The symbol on the product or on its
packaging indicates that this product may not
be treated as household waste. Instead it
should be taken to the appropriate collection
point for the recycling of electrical and
electronic equipment. By ensuring this product
is disposed of correctly, you will help prevent
potential negative consequences for the
environment and human health, which could
otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed
www.zanussi.com
information about recycling of this product,
please contact your local council, your
household waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
Packaging material
The packaging material is environmentallyfriendly and recyclable. Plastic parts are marked
with international abbreviations such as PE, PS,
etc. Dispose of the packaging material in the
containers provided for this purpose at your local waste management facility.
45
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Biztonsági előírások _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Termékleírás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Az első használat előtt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Napi használat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tartozékok használata _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
46
48
49
50
50
53
Hasznos javaslatok és tanácsok _ _ _ _ _
Ápolás és tisztítás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hibaelhárítás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Üzembe helyezés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Környezetvédelmi tudnivalók _ _ _ _ _ _ _
54
54
55
55
56
A változtatások jogát fenntartjuk.
Biztonsági információk
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy
használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó.
További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága
Vigyázat Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.
• A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi
vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás
esetén használhatják.
• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.
• Minden mosószert tartson távol a gyermekektől.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
• Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor célszerű azt bekapcsolni.
• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet.
46
www.zanussi.com
Általános biztonság
• A készülék háztartási és hasonló célú használatra készült, például:
– üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák;
– hétvégi házak, nyaralók;
– hotelekben, motelekben és hasonló életterekben, a vendégek
számára;
– ideiglenes szálláshelyeken.
• A készülék belseje használat közben felforrósodik. Ne érintse
meg a készülék belsejében lévő fűtőelemeket. Amikor a sütőből
kiveszi vagy behelyezi az edényeket, mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
• A készülék tisztításához ne használjon gőzölős takarítógépet.
• A karbantartás megkezdése előtt válassza húzza ki a hálózati
dugaszt a fali aljzatból.
• A sütőajtó vagy az ajtótömítések sérülése esetén ne használja
a készüléket mindaddig, amíg azt a a jótállási jegyben feltüntetett szervizben meg nem javították.
• Kizárólag szakember végezhet bármely olyan javítást, mely a
mikrohullámú energia ellen védelmet nyújtó burkolat eltávolításával jár.
• Ne melegítsen folyadékot vagy egyéb élelmiszert lezárt edényben. Ezek ilyenkor felrobbanhatnak.
• Csak olyan edényeket használjon, amelyek mikrohullámú sütőben való használatra alkalmasak.
• Ha műanyag, illetve papír dobozban melegít ételt, a meggyulladás elkerülése érdekében tartsa szemmel a készüléket.
• A készüléket élelmiszerek és italok melegítésére tervezték. Az
élelmiszerek vagy ruhaneműk szárítása, valamint a melegítőpárnák, lábbelik, szivacsok, nedves konyharuhák és hasonlók
melegítése sérüléshez, felgyulladáshoz vagy tűzhöz vezethet.
www.zanussi.com
47
• Ha füstöt észlel, kapcsolja ki a készüléket, vagy húzza ki a dugót a konnektorból, és tartsa az ajtót zárva, hogy elfojtsa az
esetleges lángokat.
• Az italok mikrohullámmal történő melegítése késleltetett kifutásos forrást eredményezhet, ezért óvatosan járjon el az edény
kezelésekor.
• A cumis üvegek, valamint a bébiételes üvegek tartalmát fogyasztás előtt fel kell rázni, és az égési sérülések elkerülése érdekében.ellenőrizni kell azok hőmérsékletét.
• A friss vagy főtt egész tojás a héjában nem melegíthető a mikrohullámú sütőben, mivel az, akár a melegítést követően is, felrobbanhat.
• A készüléket rendszeresen tisztítani kell, és az ételmaradékokat el kell távolítani.
• A rendszeres tisztítás hiánya a felületek romlásához vezethet,
ami káros befolyással lehet a készülék élettartamára, és veszélyes helyzetekhez vezethet.
Biztonsági előírások
Üzembe helyezés
Vigyázat A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
• Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
• A készülék bárhol elhelyezhető a konyhában. Ügyeljen rá, hogy a készüléket egy
vízszintes, sima felületre helyezze, továbbá
arra is vigyázzon, hogy a szellőző nyílások,
valamint a készülék alatti felület ne legyen
elzárva (hatékony szellőzés).
Elektromos csatlakoztatás
Vigyázat Tűz- és áramütésveszély.
48
• Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
• Ha a készüléket egy hosszabbítón keresztül csatlakoztatja a hálózatra, akkor ügyeljen arra, hogy a hosszabbítónak is földeltnek kell lennie.
• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a
hálózati kábel épségére. Ha a hálózati kábel cserére szorul, forduljon a márkaszervizhez vagy villanyszerelőhöz.
• A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a
www.zanussi.com
csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Használat
Vigyázat Sérülés-, égés-, áramütés- és
robbanásveszély.
• A készüléket háztartási környezetben használja.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
• Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
• Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni.
• Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra.
• Ne használja a készüléket munkafelületként, valamint sütőterét ne használja tárolási célokra.
Ápolás és tisztítás
Vigyázat Személyi sérülés, tűz vagy a
készülék károsodásának veszélye áll
fenn.
• Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket,
hogy elkerülje a felületének rongálódását.
• Ne hagyja, hogy az élelmiszer-, vagy tisztítószer-maradványok összegyűljenek a sütőajtó tömítő felületén.
• A készülékben maradt zsír vagy étel tüzet
okozhat.
• A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon.
Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot,
oldószert vagy fém tárgyat.
• Amennyiben sütőtisztító aeroszolt használ,
tartsa be a tisztítószer csomagolásán feltüntetett biztonsági utasításokat.
Ártalmatlanítás
Vigyázat Sérülés- vagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a csatlakozóaljzatból.
Termékleírás
1 2 3
4
1 Sütőlámpa
2 Biztonsági reteszelő rendszer
3 Kezelőpanel
4 Teljesítménybeállító gomb
5 Időzítő gomb
6 Ajtónyitó
9
8
7
6
5
7 Hullámvezető borítás
8 Grill
9 Forgótányér-tengely
www.zanussi.com
49
Tartozékok
Forgótányér készlet
Üvegtányér és görgős vezetőelem.
Mindig használja a készülékben a forgótányér készletet az ételek elkészítéséhez.
Grillrács
Étel grillezéséhez és kombinált sütéshez.
Az első használat előtt
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
Kezdeti tisztítás
• Távolítson el minden alkatrészt a készülékből.
• Az első használat előtt tisztítsa meg a készüléket.
Fontos Olvassa el az „Ápolás és tisztítás”
című fejezetet.
Napi használat
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
A készülék be- és kikapcsolása
1. A teljesítménybeállító gombot forgassa a
kívánt teljesítményre.
2. Az időzítő gomb elforgatásával állítsa be
a sütési időt. Ez automatikusan bekapcsolja a készüléket.
3. A készülék kikapcsolásához tegye az
alábbiak egyikét:
– várja meg, hogy a készülék automatikusan kikapcsoljon, amikor az időzítő
gomb „KI” helyzetbe ér.
– forgassa az időzítő gombot „KI” helyzetbe.
50
– nyissa ki az ajtót. A készülék automatikusan leáll. A sütés folytatásához csukja be az ajtót. Ezt a funkciót az étel ellenőrzéséhez használja.
Amikor az időzítő gomb eléri a „KI” helyzetet, egy hangjelzés hallható.
Figyelem Ne hagyja a készüléket
működni, ha nincs benne étel.
Ha az időzítőt 5 percnél rövidebb időre
szeretné beállítani, először forgassa az
időzítőt 5 percnél hosszabb időtartamra, majd
forgassa vissza a gombot a kívánt időre.
www.zanussi.com
Általános információk a készülék
használatával kapcsolatban
kis lyukak lehetnek, például a fogantyún
vagy mázolatlan talpon. Ha ezekbe a lyukakba víz kerül, a melegítés hatására a főzőedény eltörhet.
• Az üvegtányér munkafelületként szolgál az
ételek és folyadékok melegítéséhez. Ez
szükséges a sütő megfelelő működéséhez.
Általános:
• A készülék kikapcsolása után hagyja az
ételt néhány percig pihenni.
• Az étel melegítése előtt távolítsa el az alumíniumfólia-csomagolást, fémtárolókat stb.
Sütés és főzés:
• Ha lehetséges, fedje le az ételt mikrohullámú sütőben használható anyaggal. Az ételt
csak akkor készítse fedő nélkül, ha a felületét szeretné kérgessé tenni
• Ne melegítse túl az ételt túl magas fokozatvagy túl hosszú időbeállítással. A túlmelegített étel kiszáradhat, eléghet vagy néhány
helyen kigyulladhat.
• Ne használja a készüléket tojás vagy csiga
főzésére, mivel ezek felrobbanhatnak – tükörtojás készítése esetén lyukassza ki a tojássárgáját.
• Mielőtt héjjal rendelkező ételeket, például
krumplit, paradicsomot, kolbászt vagy virslit
melegítene, szurkálja meg azokat villával,
hogy ne „robbanjanak” fel.
• A hűtött vagy fagyasztott ételek elkészítéséhez hosszabb időt állítson be.
• A szószt tartalmazó ételeket időnként meg
kell keverni.
• A szilárd szerkezetű zöldségeket, például a
sárgarépát, babot és karfiolt vízben kell párolni.
• A nagyobb ételdarabokat a sütési idő felénél fordítsa meg.
• Ha lehetséges, a zöldségeket vágja egyenlő darabokra.
• Lapos, széles edényeket használjon.
• Ne használjon porcelánból, agyagból vagy
kőből készült főzőedényeket, mert azokon
Hús, szárnyas és hal felolvasztása:
• Helyezze a fagyott, kicsomagolt ételt egy
kicsi felfordított tányérra, amely alá egy helyezzen egy tartályt, hogy abban össze tudjon gyűlni az olvadékvíz.
• A felolvasztási idő felénél fordítsa meg az
ételt. Ha lehetséges, válassza le, majd vegye ki a már felolvadt darabokat.
Vaj, tortaszeletek és túró felolvasztása:
• Ne olvassza ki teljesen az ételt a készülékben, hanem hagyja szobahőmérsékleten
felolvadni. Ez egyenletesebb eredményt
biztosít. A felolvasztás előtt távolítson el
minden fém vagy alumínium csomagolóanyagot.
Zöldség és gyümölcs felolvasztása:
• A nyersen feldolgozandó zöldségeket és
gyümölcsöket ne olvassza fel teljesen a készülékben, hanem hagyja őket szobahőmérsékleten felolvadni.
• A zöldségek és gyümölcsök felolvasztás
nélküli főzése magasabb mikrohullámú teljesítményfokozattal is végezhető.
Készételek:
• A készülékben készételeket csak akkor készíthet, ha azok csomagolása mikrohullámú
sütőhöz megfelelő.
• Mindig kövesse a gyártó utasításait, amelyeket a csomagoláson talál (például, hogy
távolítsa el a fém csomagolóanyagot, és
lyukassza át a műanyag fóliát).
Használható főzőedények és anyagok
Főzőedény anyaga
Tűzálló üveg és porcelán (amelyben nincs fém,
pl. Pyrex, hőálló üveg)
www.zanussi.com
Mikrohullámú sütő
Felolvasztás
Melegítés
X
X
Grill
Sütés
X
X
51
Főzőedény anyaga
Mikrohullámú sütő
Grill
Felolvasztás
Melegítés
Nem tűzálló üveg és porcelán 1)
X
--
--
Sütés
--
Üveg és tűz- és fagyálló anyagból készült
üvegkerámia (pl. Arcoflam), grillezőpolc
X
X
X
X
Kerámia 2), kőedények 2)
X
X
X
--
200 °C-ig hőálló műanyag 3)
X
X
X
--
Karton, papír
X
--
--
--
Háztartási fólia
X
--
--
--
Sütőfólia mikrohullámú sütőbe helyezhető zárószalaggal 3)
X
X
X
--
Fémből készült, pl. zománcozott vagy öntöttvas edények
--
--
--
X
Fekete mázas vagy szilícium-bevonatú sütőformák 3)
--
--
--
X
Sütő tálca
--
--
--
X
Pirító-barnító főzőedények, pl. Crisp tepsi vagy
Crunch lemez
--
X
X
--
Becsomagolt készételek 3)
X
X
X
X
1) Ezüst-, arany-, platina- vagy fémborítás/-díszítés nélkül
2) Kvarc- vagy fémrészek, illetve fémtartalmú bevonat nélkül
3) A maximális hőmérsékletekkel kapcsolatban kövesse a gyártó ajánlásait.
X = használhatók
– = nem használható
Teljesítménybeállítási táblázat
Szimbólum
Teljesítménybeállítás
Teljesítmény
Alacsony fokozat
119 W
Közepesen alacsony / Felolvasztás
252 W
Közepes
385 W
Közepesen magas
539 W
Magas
700 W
Grill
800 W
Kombinált sütés
52
www.zanussi.com
Szimbólum
Teljesítménybeállítás
Teljesítmény
Kombinált sütés 1
17 % Mikrohullám, 83 % Grill
Kombinált sütés 2
28 % Mikrohullám, 72 % Grill
Kombinált sütés 3
40 % Mikrohullám, 60 % Grill
Tartozékok használata
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
Forgótányér készlet behelyezése
1.
2.
Helyezze a görgős vezetőelemet a forgótányér-tengely köré.
Helyezze az üvegtányért a görgős vezetőelemre
A grillrács behelyezése
Helyezze a grillrácsot a forgótányérra.
Figyelem Ne használja a készüléket a
forgótányér készlet nélkül. Csak a
készülékhez mellékelt forgótányér készletet
használja.
www.zanussi.com
Ne készítsen ételt közvetlenül az üvegtányéron.
53
Hasznos javaslatok és tanácsok
Tanácsok a mikrohullámú sütő használatához
Jelenség
Javítási mód
Nem talál a főzni kívánt étellel kapcsolatos
információkat.
Keressen egy hasonló ételt. A következő szabályok szerint növelje vagy csökkentse a főzési/sütési időt: Kétszeres mennyiség = közel kétszeres idő.Feleannyi mennyiség = feleannyi idő
Az étel túlságosan kiszáradt.
Állítson be rövidebb időt vagy alacsonyabb mikrohullám
fokozatot.
Az étel nem olvadt ki, melegedett meg vagy
főtt meg a beállított idő letelte után.
Állítson be hosszabb időt vagy magasabb teljesítményfokozatot. Ne feledje, hogy nagyobb edényekben minden
művelet több időt vesz igénybe.
A beállított idő letelte után az étel széle túl
forró, de a közepe hideg.
Állítson be alacsonyabb fokozatot és hosszabb időt. A folyadékokat, pl. leveseket félidőben kavarja meg.
Rizs esetében jobb eredményt lehet elérni a
lapos, széles edényekkel.
Felolvasztás
A sütnivaló húsokat mindig a kövér oldalukkal
lefele olvassza fel.
Letakart húst ne olvasszon fel, mivel ez felolvasztás helyett főzést eredményezhet.
A teljes szárnyasokat mellükkel lefele olvassza fel.
Sütés
Elkészítés előtt legalább 30 perccel vegye ki a
hűtött húst vagy szárnyast a hűtőből.
Elkészítés után a húst, szárnyast, halat és
zöldséget hagyja lefedve állni.
Kenjen egy kevés étolajat vagy olvasztott vajat a halra.
A zöldség minden 250 grammjához adjon 30
– 45 ml hideg vizet. Elkészítés előtt a friss
zöldségeket vágja egyenlő darabokra. Minden
zöldséget pároljon lefedve.
Újramelegítés
Amikor becsomagolt készételeket melegít,
mindig tartsa be a csomagoláson feltüntetett
utasításokat.
Grill
A grillrács közepére helyezett lapos étel grillezéséhez.
A beállított idő félidejében fordítsa meg az
ételt, és folytassa a grillezést.
Kombinált sütés
Az ételek ropogósságának megőrzéséhez
használja a kombinált sütést.
A sütési idő felénél fordítsa meg az ételt, majd
folytassa a sütést.
A kombinált sütés 3 üzemmóddal rendelkezik.
Mindegyik üzemmód meghatározott időtartam
és teljesítményszint mellett kombináltan alkalmazza a mikrohullámú és grillező funkciókat.
Ápolás és tisztítás
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
Tisztítással kapcsolatos megjegyzések:
• A készülék elejét meleg vizes és tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg.
• A fémfelületek tisztítását hagyományos
tisztítószerrel végezze.
54
• Minden használat után tisztítsa meg a készüléket belsejét. Ily módon könnyen el tudja távolítani a szennyeződéseket, és azok
később nem égnek rá a felületre.
• A makacs szennyeződéseket az erre a célra kifejlesztett speciális tisztítószerrel takarítsa le.
www.zanussi.com
• Rendszeresen tisztítsa és szárítsa meg az
összes tartozékot. Meleg vízzel és tisztító-
szerrel megnedvesített puha kendőt használjon.
Hibaelhárítás
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A készülék nem működik.
A készülék ki van kapcsolva.
Kapcsolja be a készüléket.
A készülék nem működik.
A készülék csatlakozódugója nincs
bedugva.
Csatlakoztassa a készülék tápcsatlakozóját a hálózatra.
A készülék nem működik.
A biztosítékdobozban kioldott a biztosíték.
Ellenőrizze a biztosítékot. Ha a biztosíték többször is kiold, forduljon
szakképzett villanyszerelőhöz.
A készülék nem működik.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Győződjön meg arról, hogy semmi
nem akadályozza az ajtót.
A világítás nem működik.
A világítás izzója meghibásodott.
Az izzót ki kell cserélni.
A sütőtérben szikrák jelennek meg.
Fém eszközt vagy fém szegélyű
edényt helyezett a sütőrtérbe.
Vegye ki az edényt a készülékből.
A sütőtérben szikrák jelennek meg.
A sütőtérbe fém hústűket vagy alufóliát helyezett, melyek hozzáérnek a
sütőtér falához.
Ügyeljen arra, hogy a hústűk vagy a
fólia ne érjenek a sütőtér falához.
A forgótányér készlet karcolódó vagy csikorgó zajt
hallat.
Az üveg forgótányér alatt valamilyen
tárgy vagy szennyeződés található.
Tisztítsa meg az üveg forgótányér
alatti területet.
A készülék minden nyilvánvaló ok nélkül leáll.
Üzemzavar lépett fel.
Ha ez a jelenség megismétlődik,
hívja az ügyfélszolgálatot.
Ha nem talál egyedül megoldást a problémára, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a
márkaszervizhez.
A márkaszerviz számára szükséges adatok a
készülék adattábláján találhatóak.
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
Üzembe helyezés
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
Figyelem A szellőzőnyílásokat ne takarja
el. Ha mégis ezt teszi, a készülék
túlmelegedhet.
www.zanussi.com
Figyelem Ne csatlakoztassa a
készüléket adapterhez vagy hosszabbító
kábelhez. Ez túlterhelést és tüzet okozhat.
• A készülék kizárólag konyhai munkafelületen használható. A készüléket stabil, sima
felületen kell elhelyezni.
55
• A készüléket gőztől, forró levegőtől és freccsenő víztől védett helyre tegye.
• Amennyiben a készüléket hideg időben
szállítja, ne kapcsolja be azonnal a telepítés után. Hagyja állni szobahőmérsékleten,
hogy felvegye a környezet hőmérsékletét.
A
B
C
Elektromos üzembe helyezés
Vigyázat Az elektromos üzembe
helyezést csak képesített személy
végezheti el.
A gyártó semmilyen felelősséget nem
nem vállal, ha a „Biztonsági információk”
c. fejezetben található óvintézkedéseket nem
tartja be.
Minimális távolságok
Méretek
mm
A
100
B
80
C
80
Ez a készülék dugasszal és csatlakozókábellel kerül szállításra.
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal,
hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezéséről, segít megelőzni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen
következményeket, amelyeket ellenkező
esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb
56
tájékoztatásra van szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük,
lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a
háztartási hulladékok kezelését végző
szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a
terméket vásárolta.
Csomagolóanyag
A csomagolóanyag környezetbarát és újrahasznosítható. A műanyag alkatrészeket
olyan nemzetközi rövidítések jelölik, mint PE,
PS stb. A készülék csomagolását az erre kijelölt konténerekbe dobja ki a helyi szelektív
hulladékgyűjtő telepeken.
www.zanussi.com
Indice
Informazioni per la sicurezza _ _ _ _ _ _ _ _
Istruzioni di sicurezza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Descrizione del prodotto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Preparazione al primo utilizzo _ _ _ _ _ _ _ _
Utilizzo quotidiano _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilizzo degli accessori _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
57
59
60
61
61
64
Consigli e suggerimenti utili _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pulizia e cura _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Risoluzione dei problemi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installazione _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Considerazioni ambientali _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
65
65
66
67
67
Con riserva di modifiche.
Informazioni per la sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. Il produttore non è responsabile se un'installazione ed un uso non corretto dell'apparecchiatura provocano lesioni
e danni. Tenere sempre le istruzioni a portata di mano in caso di necessità durante l'utilizzo.
Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili
Avvertenza! Rischio di soffocamento, lesioni o invalidità
permanente.
• Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi
coinvolti.
• Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchiatura.
• Tenere i materiali di imballaggio al di fuori della portata dei bambini.
• Tenere i detersivi fuori dalla portata dei bambini.
• Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dalla porta dell'apparecchiatura quando è aperta.
• Se l’apparecchiatura dispone di un dispositivo di sicurezza per i
bambini, consigliamo di attivarlo.
• La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini senza supervisione.
www.zanussi.com
57
Avvertenze di sicurezza generali
• L'apparecchiatura è destinata all'uso domestico e applicazioni simili, tra cui:
– cucine di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
– fattorie;
– da clienti di hotel, motel e altri ambienti residenziali;
– nei bed and breakfast.
• All'interno l'apparecchiatura si scalda mentre è in funzione. Non
toccare le resistenze dell'apparecchiatura. Servirsi sempre degli
appositi guanti da forno per estrarre o inserire accessori o pentole
resistenti al calore.
• Non usare una pulitrice a vapore per pulire l'apparecchiatura.
• Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, scollegare
l'apparecchiatura dalla rete elettrica.
• Se la porta o le guarnizioni della porta sono danneggiate, il forno
non deve essere messo in funzione finché non è stato riparato da
una persona competente.
• Qualsiasi intervento di servizio o riparazione che preveda lo smontaggio di un coperchio previsto per proteggere dall'esposizione all'energia a microonde va eseguito esclusivamente da una persona
competente.
• Non si devono riscaldare liquidi o altri alimenti in contenitori sigillati
perché potrebbero esplodere.
• Usare solo utensili adatti all'uso in forno a microonde.
• Quando si riscaldano o cuociono alimenti in recipienti di plastica,
carta, controllare il forno per evitare il rischio di incendio.
• L'apparecchiatura è destinata alla cottura di alimenti e bevande.
L'asciugatura di alimenti e capi di vestiario e il riscaldamento di
compresse riscaldanti, pantofole, spugne, panni umidi e simili può
comportare il rischio di lesione, accensione o incendio.
58
www.zanussi.com
• Se si osserva del fumo, spegnere l'apparecchiatura o disinserire la
spina del cavo di alimentazione e tenere la porta chiuso per soffocare le eventuali fiamme.
• Il riscaldamento a microonde di bevande può provocare un'ebollizione ritardata con fuoriuscita della bevanda fare quindi attenzione
quando si manipola il contenitore.
• Agitare o scuotere il contenuto dei biberon e dei vasetti di alimenti
per bambini e controllarne la temperatura prima del consumo per
evitare scottature.
• Non riscaldare nell'apparecchiatura le uova con il guscio e le uova
sode intere in quanto potrebbero esplodere, anche successivamente alla fase di riscaldamento con il forno a microonde.
• Pulire l'apparecchiatura regolarmente e togliere eventuali residui di
cibo.
• Non mantenendo l'apparecchiatura in condizioni pulite si può provocare il deterioramento della superficie, pregiudicare la durata
dell'apparecchiatura e si possono creare delle situazioni di pericolo.
Istruzioni di sicurezza
Installazione
Avvertenza! L'installazione
dell'apparecchiatura deve essere svolta
unicamente da personale qualificato.
• Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
• Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se
è danneggiata.
• Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
• L'apparecchiatura può essere collocata in
qualsiasi posizione della cucina. Assicurarsi
che il forno sia collocato su una superficie
piana e orizzontale e che le aperture di ventilazione e la superficie sotto l'apparecchiatura
non siano ostruite (per una ventilazione sufficiente).
www.zanussi.com
Collegamento elettrico
Avvertenza! Rischio di incendio e scossa
elettrica.
• Tutti i collegamenti elettrici devono essere
realizzati da un elettricista qualificato.
• L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra.
• Verificare che i dati elettrici riportati sulla targhetta dei dati corrispondano a quelli dell'impianto. In caso contrario, contattare un elettricista.
• Se l'apparecchiatura è collegata alla presa
mediante una prolunga, assicurarsi che il cavo sia collegato a terra.
• Accertarsi di non danneggiare la spina e il cavo. Contattare il Centro di Assistenza o un
59
elettricista qualificato per sostituire un cavo
danneggiato.
• Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l’apparecchiatura. Tirare solo la spina.
Utilizzo
Avvertenza! Rischio di ferite, ustioni,
scosse elettriche o esplosioni.
• Utilizzare l’apparecchiatura in un ambiente
domestico.
• Non apportare modifiche alle specifiche di
questa apparecchiatura.
• Verificare che le aperture di ventilazione non
siano ostruite.
• Non lasciare mai l'apparecchiatura incustodita durante il funzionamento.
• Non esercitare pressione sulla porta aperta.
• Non utilizzare l'apparecchiatura come superficie di lavoro e la cavità del forno come spazio
di conservazione.
Pulizia e cura
• Pulire regolarmente l'apparecchiatura per evitare il deterioramento dei materiali che compongono la superficie.
• Non lasciare che si accumulino resti di cibo
versato o residui di detergente sulle superfici
di sigillatura della porta.
• I residui di grassi o alimenti all'interno dell'apparecchiatura possono causare incendi.
• Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette
abrasive, solventi od oggetti metallici.
• Nel caso in cui si usino spray per il forno, attenersi alle istruzioni di sicurezza indicate sulla confezione.
Smaltimento
Avvertenza! Rischio di lesioni o
soffocamento.
• Staccare la spina dall'alimentazione elettrica.
• Tagliare il cavo di alimentazione e smaltirlo
adeguatamente.
Avvertenza! Vi è il rischio di lesioni,
incendio o danni all'apparecchiatura.
• Prima di eseguire qualunque intervento di
manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed
estrarre la spina dalla presa.
Descrizione del prodotto
1 2 3
4
1 Lampadina
2 Blocco di sicurezza
3 Pannello dei comandi
4 Manopola dell'impostazione di potenza
5 Manopola del timer
6 Apertura porta
9
8
7
6
5
7 Copertura guida d'onda
8 Grill
9 Albero del piatto girevole
60
www.zanussi.com
Accessori
Kit piatto girevole
Vassoio di cottura in vetro e guida a rulli.
Utilizzare sempre il piatto girevole per preparare il cibo all'interno dell'apparecchiatura.
Griglia per il grill
Per la cottura al grill e combinata.
Preparazione al primo utilizzo
Avvertenza! Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
Prima pulizia
• Togliere tutte le parti dall'apparecchiatura.
• Pulire l'apparecchiatura prima di utilizzarla per
la prima volta.
Importante Vedere il capitolo "Pulizia e cura".
Utilizzo quotidiano
Avvertenza! Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
Attivazione e disattivazione
dell'apparecchiatura
1. Ruotare la manopola d'impostazione della
potenza per impostarla.
2. Ruotare la manopola del timer per impostare il tempo; l'apparecchiatura si accende
automaticamente.
3. Per spegnere l'apparecchiatura è possibile:
– attendere finché l'apparecchiatura si disattiva automaticamente una volta che la
manopola del timer raggiunge la posizione di SPENTO.
www.zanussi.com
– ruotare la manopola del timer portandola
sulla posizione di SPENTO.
– Aprire la porta. L'apparecchiatura si ferma automaticamente. Chiudere la porta
per proseguire la cottura. Utilizzare questa opzione per controllare il cibo.
Quando la manopola del timer raggiunge la
posizione di SPENTO, viene emesso un segnale acustico.
Attenzione Non lasciare l'apparecchiatura
in funzione senza cibo all'interno.
Se si desidera impostare il timer per meno
di 5 minuti, impostarlo innanzitutto per un
tempo superiore ai 5 minuti, quindi ruotare indietro la manopola fino al tempo desiderato.
61
Informazioni generali sull'uso
dell'apparecchiatura
Informazioni generali:
• Dopo aver spento l'apparecchiatura, lasciare
la pietanza in forno per alcuni minuti.
• Togliere il foglio di alluminio di imballaggio, i
contenitori di metallo, ecc. prima di preparare
il cibo.
Cottura:
• Se possibile, cuocere gli alimenti coperti con
del materiale adatto all'uso nel microonde.
Cuocere senza coperchio solo se lo si vuole
rosolato
• Non cuocere eccessivamente i piatti impostando la potenza e il tempo su valori troppo
alti. Il cibo potrebbe seccarsi, scoppiare o
rapprendersi in alcuni punti.
• Non usare l'apparecchiatura per cuocere uova nel loro guscio o lumache, poiché potrebbero scoppiare. Per le uova fritte, forare prima
il tuorlo.
• Forare con una forchetta diverse volte i cibi
con "pelle" o "buccia" come patate, pomodori, salsicce prima di cuocerli, per evitare che
scoppino.
• I cibi freddi o congelati necessitano di tempi
di cottura più lunghi.
• Mescolare di tanto in tanto i piatti contenenti
salse.
• Le verdure sode, come carote, piselli o cavolfiore devono essere cotte nell'acqua.
• Girare i pezzi più grandi a circa metà tempo
di cottura.
• Se possibile, tagliare le verdure a pezzi di dimensioni simili.
• Utilizzare piatti piani e larghi.
• Non usare stoviglie in porcellana, ceramica o
argilla che presentano parti porose, ad es.
62
manici o fondi non laccati. L'umidità che penetra nei fori può provocare la rottura delle
pentole durante il riscaldamento.
• Il vassoio di cottura in vetro serve per riscaldare pietanze o liquidi. È necessario per il
funzionamento del forno a microonde.
Scongelamento di carne, pollame, pesce:
• Sistemare i cibi congelati e senza involucro
su un piccolo piatto capovolto posto sopra un
contenitore cosicché il liquido di scongelamento possa scorrere via.
• Girare il cibo a metà tempo di scongelamento. Se possibile, dividere e quindi rimuovere i
pezzi che hanno iniziato a scongelarsi.
Scongelamento di burro, fette di torta,
formaggio morbido:
• Non scongelare completamente nell'apparecchiatura, ma lasciarli scongelare a temperatura ambiente. Il risultato sarà più uniforme. Prima dello scongelamento, rimuovere completamente gli involucri in metallo o alluminio.
Scongelamento di frutta, verdure:
• Non scongelare completamente frutta e verdura, che devono essere preparate ulteriormente mentre sono ancora crude, all'interno
dell'apparecchiatura, ma lasciar scongelare a
temperatura ambiente.
• Si può usare una potenza più elevata per le
microonde per cuocere frutta e verdura senza
doverle prima scongelare.
Pietanze pronte:
• È possibile preparare pietanze pronte all'interno dell'apparecchiatura solo se la confezione
è adatta al microonde.
• È necessario seguire le istruzioni del produttore stampate sulla confezione (ad es. togliere la copertura di metallo e forare la pellicola
di plastica).
www.zanussi.com
Pentole e materiali adatti
Pentole/Materiale
Microonde
Scongelamento
Grill
Riscaldamento
Cottura
Vetro e porcellana resistente al fuoco (senza parti
in metallo, ad es. pirex, vetro resistente al calore)
X
X
X
X
Vetro e porcellana non resistente al fuoco 1)
X
--
--
--
Vetro e vetroceramica in materiale resistente al
fuoco e al gelo (ad es. Arcoflam), griglia
X
X
X
X
Ceramica 2), terracotta 2)
X
X
X
--
Plastica termoresistente fino a 200°C 3)
X
X
X
--
Cartone, carta
X
--
--
--
Pellicola per alimenti
X
--
--
--
Sacchetti di cottura con chiusura adatta alle microonde 3)
X
X
X
--
Recipienti di cottura in metallo, ad es. smalto,
ghisa
--
--
--
X
Teglie laccate in nero o rivestite in silicone 3)
--
--
--
X
Lamiera dolci
--
--
--
X
Pentole per rosolare, ad es. piatto crisp
--
X
X
--
Piatti pronti confezionati 3)
X
X
X
X
1) Senza applicazioni o decorazioni in argento, oro, platino o metallo
2) Senza componenti in quarzo o metallo o smalto contenente metalli
3) Per le temperature massime bisogna seguire le istruzioni del produttore.
X adatto
-- non adatto
Tabella impostazioni di potenza
Simbolo
Impostazione di potenza
Alimentazione
Bassa
119 W
Medio bassa / Scongelamento
252 W
Media
385 W
Medio alta
539 W
Alta
700 W
www.zanussi.com
63
Simbolo
Impostazione di potenza
Grill
Alimentazione
800 W
Cottura combinata
Cottura combinata 1
17 % microonde, 83 % grill
Cottura combinata 2
28 % microonde, 72 % grill
Cottura combinata 3
40 % microonde, 60 % grill
Utilizzo degli accessori
Avvertenza! Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
Introduzione del kit per il piatto girevole
1.
2.
Posizionare la guida a rulli attorno all'albero
del piatto girevole.
Sistemare il vassoio di cottura in vetro sulla
guida a rulli
Inserire la griglia
collocare gli alimenti sul piatto girevole.
Attenzione Non cucinare il cibo senza il
kit per il piatto girevole. Usare
esclusivamente il piatto girevole in dotazione
con l'apparecchiatura.
64
Non cucinare mai il cibo direttamente sul
vassoio di cottura in vetro.
www.zanussi.com
Consigli e suggerimenti utili
Consigli per il microonde
Problema
Soluzione
Non è possibile trovare dettagli per la quantità
di cibo preparato.
Cercare un cibo simile. Aumentare o ridurre la durata dei
tempi di cottura in base alla seguente regola: Quantità
doppia = quasi il doppio del tempo, Metà quantità =
metà tempo
Il cibo è diventato troppo asciutto.
Impostare un tempo di cottura più breve o selezionare una
potenza inferiore.
Il cibo non si è ancora scongelato, oppure è
caldo o ha superato il tempo di cottura.
Impostare un tempo di cottura più lungo o selezionare una
potenza più elevata. Piatti grandi richiedono un tempo più
lungo.
Una volta terminato il tempo di cottura, il cibo
si surriscalda ai bordi ma non è ancora pronto
al centro.
La volta successiva selezionare una potenza più bassa e un
tempo più lungo. Girare i liquidi a metà cottura, ad es. la
zuppa.
Per ottenere risultati ottimali con il riso usare
piatti piani e larghi.
Scongelamento
Scongelare sempre l'arrosto con la parte grassa
rivolta verso il basso.
Non scongelare carne avvolta in quanto potrebbe cuocersi invece di scongelarsi.
Scongelare sempre il petto di pollo intero rivolto
verso il basso.
Cottura
Estrarre sempre la carne e il pollame freddi dal
frigorifero almeno 30 minuti prima della cottura.
Lasciare la carne, il pollame, il pesce e le verdure coperti dopo la cottura.
Spennellare il pesce con dell'olio o del burro fuso.
Aggiungere 30 - 45 ml di acqua fredda per ogni
250 g di verdure. Tagliare le verdure fresche in
pezzi delle stesse dimensioni prima di passare
alla cottura. Cuocere tutte le verdure con un coperchio sul contenitore.
Riscaldamento
Quando si riscaldano piatti pronti confezionati,
seguire le istruzioni riportate sulla confezione.
Grill
Cuocere al grill i cibi sottili mettendoli al centro
della griglia.
Girare la pietanza a metà del tempo impostato e
continuare a grigliare.
Cottura combinata
Utilizzare la cottura combinata per mantenere la
croccantezza di alcuni alimenti.
A metà del tempo di cottura, girare la pietanza e
poi continuare.
Esistono 3 modalità per la cottura combinata.
Ciascuna modalità abbina le funzioni di cottura
al microonde e grill in momenti e a livelli di potenza diversi.
Pulizia e cura
Avvertenza! Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
www.zanussi.com
Note sulla pulizia:
• Pulire la parte anteriore dell'apparecchiatura
con un panno morbido inumidito con acqua
tiepida saponata.
65
• Per pulire le superfici metalliche, utilizzare un
normale detergente.
• Pulire l'interno del forno dopo ogni utilizzo. In
questo modo è possibile eliminare più facilmente le macchie.
• Rimuovere lo sporco tenace con detergenti
speciali.
• Pulire tutti gli accessori regolarmente e lasciarli asciugare. Utilizzare un panno morbido
inumidito con acqua tiepida saponata.
Risoluzione dei problemi
Avvertenza! Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
Problema
Causa possibile
Soluzione
L'apparecchiatura non funziona.
L'apparecchiatura è disattivata.
Accendere l'apparecchiatura.
L'apparecchiatura non funziona.
L'apparecchiatura non è collegata alla
presa di alimentazione.
Inserire la spina dell’apparecchiatura
nella presa di corrente.
L'apparecchiatura non funziona.
Il fusibile nella scatola dei fusibili è
scattato.
Controllare il fusibile. Se il fusibile
scatta più di una volta, contattare un
tecnico qualificato.
L'apparecchiatura non funziona.
La porta non è chiusa correttamente.
Assicurarsi che niente blocchi la porta.
La lampadina non si accende.
La lampadina è difettosa.
La lampadina deve essere sostituita.
Sono presenti delle scintille
nella cavità.
Sono stati inseriti piatti di metallo o
con bordi metallici.
Togliere il piatto dall'apparecchiatura.
Sono presenti delle scintille
nella cavità.
Sono presenti degli spiedi in metallo o
un foglio di alluminio che toccano le
pareti interne.
Assicurarsi che gli spiedi e il foglio di
alluminio non tocchino le pareti interne.
Il kit per il piatto girevole
provoca dei graffi o rumore
di abrasione.
È presente un oggetto o dello sporco
al di sotto del vassoio di cottura in vetro.
Pulire l'area sottostante il vassoio di
cottura in vetro.
L'apparecchiatura si arresta
senza un motivo preciso.
È presente un malfunzionamento.
Se il problema persiste, contattare il
Centro di Assistenza.
Qualora non sia possibile trovare una soluzione
al problema, contattare il rivenditore od il Centro
di Assistenza.
Le informazioni necessarie per il Centro di Assistenza si trovano sulla targhetta dei dati applicata sull'apparecchiatura.
Consigliamo di annotarle in questo spazio:
Modello (MOD.)
.........................................
Numero Prodotto (PNC)
.........................................
Numero di serie (S.N.)
.........................................
66
www.zanussi.com
Installazione
Avvertenza! Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
Attenzione Evitare di ostruire le aperture
di ventilazione, altrimenti l'apparecchiatura
potrebbe surriscaldarsi.
Attenzione Non collegare
l'apparecchiatura ad adattatori o a
prolunghe. Potrebbe verificarsi un sovraccarico
e rischio di incendio.
• L'apparecchiatura deve essere utilizzata solo
su un piano da cucina. Deve essere posizionato su una superficie piana e stabile.
• Tenere l'apparecchiatura lontana da vapore,
aria calda e schizzi d'acqua.
• Se si trasporta l'apparecchiatura d'inverno,
non attivarla immediatamente dopo l'installazione. Lasciarla riposare a temperatura ambiente in modo che si riscaldi.
Il produttore non è responsabile qualora
non vengano applicate le precauzioni del
capitolo "Informazioni per la sicurezza".
La dotazione standard dell'apparecchiatura al
momento della fornitura prevede un cavo di rete
e una spina.
A
C
B
Distanze minime
Dimensione
mm
A
100
Installazione dell'impianto elettrico
B
80
Avvertenza! L’installazione
dell'apparecchiatura deve essere eseguita
da personale qualificato.
C
80
Considerazioni ambientali
Il simbolo sul prodotto o sulla confezione
indica che il prodotto non deve essere
considerato come un normale rifiuto domestico,
ma deve essere portato nel punto di raccolta
appropriato per il riciclaggio di apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Provvedendo a
smaltire questo prodotto in modo appropriato, si
contribuisce a evitare potenziali conseguenze
negative per l’ambiente e per la salute, che
potrebbero derivare da uno smaltimento
inadeguato del prodotto. Per informazioni più
www.zanussi.com
dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto,
contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di
smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato
acquistato il prodotto.
Materiale d’imballaggio
I materiali utilizzati sono ecologici e riciclabili. I componenti in plastica sono identificati
mediante marchi quali PE, PS ecc. Smaltire il
materiale di imballaggio negli appositi contenitori presso le strutture locali per lo smaltimento
dei rifiuti.
67
Мазмұны
Сақтық шаралары _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Қауіпсіздік нұсқаулары _ _ _ _ _ _ _ _ _
Бұйым сипаттамасы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Бірінші қолданғанға дейін _ _ _ _ _ _ _ _
Əркүндік қолдану _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Керек-жарақтарды қолдану _ _ _ _ _ _ _
68
70
72
72
73
76
Пайдалы нұсқаулар менен кеңестер _ _
Күту менен тазалау _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ақаулықты түзету _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Орнату _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Қоршаған ортаға зиян келдірмеу туралы
мағлұматтар _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
77
78
78
79
79
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
Сақтық шаралары
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген
нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Құрылғыны дұрыс
орнатпау мен дұрыс пайдаланбау нəтижесінде адам жарақат
алса жəне ақаулық орын алса өндіруші жауапты емес.
Нұсқаулықты келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап
қойыңыз.
Балалар мен дəрменсіз адамдардың қауіпсіздігі
Назарыңызда болсын! Тұншығып қалу, жарақат алуы
немесе мүгедек болып қалу қаупі бар.
• Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен денесіне, сезім
жүйесіне не ақыл-есіне зақым келген адамдар не тəжірибесі
аз адамдар өз қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның
қадағалауы немесе құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша
берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын
түсінсе қолдануына болады.
• Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
• Орам материалдарының барлығын балалардан алыс
ұстаңыз.
• Жуғыш заттардың барлығын балалардан алыс ұстаңыз.
• Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй
жануарларын алыс ұстаңыз.
• Құрылғы бала қауіпсіздігінің құралымен жабдықталса, оны
іске қосуды ұсынамыз.
68
www.zanussi.com
• Балалар тазалау жəне күтім көрсету жұмыстарын басқаның
бақылауынсыз орындамауға тиіс.
Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
• Бұл құрылғы үйде жəне сол сияқты төменде аталған
жерлерде қолдануға арналған:
– дүкендердің, кеңселердің жəне басқа жұмыс
орындарының қызметкерлерге арналған ас
бөлмелерінде;
– ферма үйлерінде;
– қонақ үй, мотель жəне басқа тұрғынды жерлердегі
пайдаланушылар;
– төсек жəне таңғы ас ұсынатын қонақжайларда.
• Жұмыс істеп тұрған құрылғының ішкі жағы ысып кетеді.
Құрылғының ішіндегі қыздырғыш элементтерге қол
тигізбеңіз. Керек-жарақтарды немесе ыдыстарды алыпсалған кезде үнемі қолғап киіңіз.
• Құрылғыны бумен тазалау құралын пайдаланып
тазаламаңыз.
• Күтім көрсетер алдында электр желісінен ажыратыңыз.
• Егер есікке немесе есіктің тығыздағыштарына зақым келсе,
құрылғыны білікті маман жөндегенше пайдалануға
болмайды.
• Тек білікті маман ғана микротолқын қуатынан қорғайтын
қақпақты алуды қажет ететін техникалық қызмет көрсету
немесе жөндеу жұмыстарын іске асыруға тиіс.
• Сұйық заттарды жəне басқа тағамдарды тұмшаланған
сауытта қыздыруға болмайды. Жарылып кетуі мүмкін.
• Микротолқынды пештерде пайдалануға болатын
ыдыстарды ғана пайдаланыңыз.
• Пластик немесе қағаз сауыттарда тағам қыздырған кезде,
құрылғыны назардан тыс қалдырмаңыз, тұтанып кетуі
мүмкін.
www.zanussi.com
69
• Бұл тағамдарды жəне сусындарды қыздыруға ғана
арналған құрылғы. Тағам немесе киім кептіру жəне
қыздырғышты, жөкелерді, дымқыл шүберекті жəне сол
сияқты затты қыздыру, жарақат алу, тұтану немесе өрт
пайда болуға əкелуі мүмкін.
• Егер түтін шыққаны байқалса, құрылғыны сөндіріңіз немесе
оны электр желісінен ағытыңыз, ал жалын шыққаны
байқалса оны басу үшін есікті ашпаңыз.
• Сусындарды микротолқынмен қыздырған кезде кенет тасып
төгілуі мүмкін. Сауытты абайлап ұстау керек.
• Баланы тамақтандыратын шөлмектердің жəне баланың
тағамы салынған қалбырлардың ішіндегісін берер алдында
араластыру немесе шайқау керек жəне күйіп қалмас үшін
температурасын тексеру керек.
• Қабығы аршылмаған жұмыртқаларды немесе бітеулей
пісірілген жұмыртқаларды құрылғыда қыздырмау керек,
себебі олар микротолқынмен пісіріп болғаннан кейін де
жарылып кетуі мүмкін.
• Құрылғыны уақытылы тазалап, тағамның қалдықтарын
алып отыру керек.
• Құрылғыны таза ұстамасаңыз, оның бетіне зақым келуі
мүмкін жəне құрылғының қолданыс мерзіміне теріс əсер етуі
жəне қауіпті жағдайларға əкелуі мүмкін.
Қауіпсіздік нұсқаулары
Орнату
Назарыңызда болсын! Бұл
құрылғыны тек білікті маман ғана
орнатуға тиіс.
• Орам материалдарының барлығын
алыңыз.
• Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз немесе
пайдаланбаңыз.
• Құрылғымен бірге берілген орнату
бойынша нұсқауларды орындаңыз.
70
• Пешті ас бөлменің ішіндегі кез келген
жерге орналастыруға болады. Пешті
жазық əрі тегіс бетке орналастырыңыз
жəне пештің астыңғы бетінің желдеткіш
саңылауларының (жеткілікті түрде
желдетілуі үшін) бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз.
www.zanussi.com
Электртоғына қосу
Назарыңызда болсын! Өрт шығу
жəне электр қатеріне ұшырау қаупі
бар.
• Электртоғына қосу жұмыстарын білікті
электрші ғана іске асыруға тиіс.
• Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
• Техникалық ақпарат тақтайшасындағы
электр параметрлерінің электр
желісіндегі параметрлерге сай келетініне
көз жеткізіңіз. Сай келмесе, электршіге
хабарласыңыз.
• Егер құрылғы розеткаға ұзартқыш
сыммен жалғанса, сымның жерге
тұйықталуын қамтамасыз етіңіз.
• Құрылғының ашасына жəне сымына
зақым келтірмеңіз. Зақым келген электр
сымын ауыстырту үшін қызмет көрсету
орталығына немесе электршіге
хабарласыңыз.
• Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Əрқашан ашасынан
тартып суырыңыз.
Қолданылуы
Назарыңызда болсын! Жарақат алу,
күйіп қалу немесе электр тоғының
қатеріне ұшырау немесе жарылыс шығу
қаупі бар.
• Бұл тұрмыста қолдануға арналған
құрылғы.
• Бұл құрылғының техникалық
сипаттамасын өзгертпеңіз.
• Желдеткіш саңылаулардың бітеліп
қалмағанына көз жеткізіңіз.
• Жұмыс істеп тұрған құрылғыны назардан
тыс қалдырмаңыз.
www.zanussi.com
• Ашық тұрған құрылғы есігіне күш
салмаңыз.
• Құрылғыны жұмыс бетіне немесе зат
сақтайтын орынға айналдырмаңыз.
Күту менен тазалау
Назарыңызда болсын! Жарақат алу,
өрт қаупі жəне құрылғыны бүлдіріп алу
қаупі бар.
• Құрылғыны жөндеу алдында электр
желісінен ағытып, ашасын розеткадан
суырыңыз.
• Құрылғының қаптамасының сапасы
түспес үшін мезгіл-мезгіл тазалаңыз.
• Есіктің тығыздағыш беткі қабаттарына
тағамның шашырауына немесе
тазартқыш зат қалдығының жиналуына
жол бермеңіз.
• Құрылғының ішінде қалған майдың
немесе тағамның қалдығынан өрт шығуы
мүмкін.
• Құрылғыны дымқыл, жұмсақ шүберекпен
тазалаңыз. Тек бейтарап тазартқыш
заттарды қолданыңыз. Жеміргіш
заттарды, түрпілі жөкені, еріткіштерді
немесе темір заттарды пайдаланбаңыз.
• Тұмшапеш бүріккішін қолдансаңыз, оның
орамында көрсетілген сақтық
шараларын орындаңыз.
Құрылғыны тастау
Назарыңызда болсын! Жарақат алу
немесе тұншығып қалу қаупі бар.
• Құрылғыны тоқтан ажыратыңыз.
• Қуат сымын кесіп алыңыз да, қоқысқа
тастаңыз.
71
Бұйым сипаттамасы
1 2 3
4
1 Шам
2 Қауіпсіздік бекітпесінің жүйесі
3 Басқару панелі
4 Қуат параметрінің тетігі
5 Таймер тетігі
6 Есік ашқыш
9
8
7
6
5
7 Толқын бағыттағыштың қақпағы
8 Гриль
9 Бұрылмалы білікше
Керек-жарақтары
Бұрылмалы табақ жинағы
Шыны пісіру науасы жəне айналмалы
бағыттағыш.
Құрылғы ішінде тағам пісіру үшін үнемі
бұрылмалы табақ жинағын
пайдаланыңыз.
Гриль торы
Тағамнан гриль жасауға жəне аралас
режиммен пісіруге арналған.
Бірінші қолданғанға дейін
Назарыңызда болсын! Қауіпсіздік
тарауларын қараңыз.
Алғашқы тазалау
• Құрылғы ішіндегі керек-жарақтардың
барлығын алыңыз.
72
• Құрылғыны алғаш рет пайдаланар
алдында тазалаңыз.
Өте маңызды! "Күту менен тазалау"
тарауын қараңыз.
www.zanussi.com
Əркүндік қолдану
Назарыңызда болсын! Қауіпсіздік
тарауларын қараңыз.
Құрылғыны іске қосу жəне сөндіру
1. Қуат параметрін таңдау үшін қуат
тетігін бұраңыз.
2. Уақытты орнату үшін таймер тетігін
бұраңыз, сонда құрылғы автоматты
түрде қосылады.
3. Құрылғыны сөндіру үшін:
– таймер тетігі "СӨНДІРУ" қалпына
келіп, құрылғы автоматты түрде
сөнгенше күтіңіз.
– таймер тетігін "СӨНДІРУ" қалпына
бұраңыз.
– есікті ашыңыз. Құрылғы автоматты
түрде тоқтайды. Пісіруді жалғастыру
үшін есікті жабыңыз. Тағамды қарау
үшін осы функцияны пайдаланыңыз.
Таймер тетігі "СӨНДІРУ" қалпына
келгенде, дыбыстық сигнал естіледі.
Сақтандыру туралы ескерту!
Құрылғының ішінде тағам болмаса іске
қоспаңыз.
Таймерді 5 минуттан аз уақытқа қою
үшін, əуелі таймерді 5 минуттан артық
уақытқа қойып, содан кейін тетікті қалаған
уақытқа қойыңыз.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғыны пайдалануға қатысты
жалпылама ақпарат
Жалпы:
• Құрылғыны сөндіргеннен кейін, тағамды
бірнеше минут қоя тұрыңыз.
• Алюминий қағаздан жасалған орамды,
темір сауыттарды т.с.с. тағам дайындар
алдында алыңыз.
Пісіру:
• Егер мүмкін болса, тағамды
микротолқынға сай келетін материалмен
жауып пісіріңіз. Тағамды қытырлақ етіп
пісіргіңіз келсе, қақпақ жаппай пісіріңіз
• Қуат жəне уақыт параметрлерін тым
жоғары мəнге қойып, тағамды қатты
www.zanussi.com
•
пісіріп жібермеңіз. Тағам кеуіп, күйіп кетуі
немесе оның кей жерлері жанып кетуі
мүмкін.
Құрылғыны жұмыртқаны немесе
шырышты қабықтарымен пісіру үшін
пайдаланбаңыз, себебі жарылып кетуі
мүмкін. Жұмыртқаны қуыру үшін əуелі
сарысын тесіп алыңыз.
"Терісі" немесе "қабығы" бар картоп,
қызанақ, шұжық тəрізді тағамдарды
пісіретін кезде, жарылып кетпес үшін
бірнеше рет шанышқымен тесіп қойыңыз.
Тоңазытылған немесе мұздатылған
тағамдарды пісіру үшін ұзағырақ пісіру
уақытын орнатыңыз.
Тұздығы бар тағамдарды ара-тұра
араластыру керек.
Сəбіз, бұршақ немесе орамжапырақ
тəрізді тығыз тағамдарды суға салып
пісіру керек.
Үлкен кесектерді пісіру уақытының
жартысы өткенде аударыстырыңыз.
Егер мүмкін болса, көкөністерді
кішкенелеп тураңыз.
Жалпақ, кең ыдыстарды қолданыңыз.
Фарфор, керамика немесе балшықтан
жасалған мысалы, сабында кішкене тесігі
бар немесе түбі безендірілмеген
ыдыстарды қолданбаңыз. Осы тесікке
енетін ылғал қызған ыдысты жарып
жіберуі мүмкін.
Шыны пісіру науасы тағам мен
сусындарды қыздыруға арналған. Бұл
микротолқынды пештің жұмысы үшін
қажет.
Етті, құстың етін, балықты жібіту:
• Мұздатылған, оралмаған тағамды
ыдыстың үстіне төңкерілген кішкене
табаққа қойыңыз, сонда жібіген сөлі
ыдысқа жиналады.
• Тағамды жібіту уақытының жартысы
өткенде аударыңыз. Егер мүмкін болса,
жіби бастаған бөліктерін бөліңіз де, алып
қойыңыз.
73
Сары майды, торттың тілімдерін,
кваркты жібіту:
• Тағамды құрылғының ішінде əбден
жібітпеңіз, бөлме температурасында
жібітіңіз. Сонда барынша біркелкі жібиді.
Жібіту алдында темір немесе алюминий
орамдарының барлығын алыңыз.
Жеміс-көкөністерді жібіту:
• Пісірмей дайындалатын жемістер мен
көкөністерді құрылғыда əбден жібітпеңіз.
Бөлме температурасында жібітіңіз.
• Жемістер мен көкөністерді алдын ала
жібітпей пісіру үшін жоғарырақ
74
микротолқын қуатын пайдалануға
болады.
Дайын тағамдар:
• Дайын тағамдардың орамдары
микротолқынды пеште пайдалануға
жараса ғана, құрылғыда дайындауға
болады.
• Орам материалында көрсетілген
өндіруші нұсқауларын (мысалы, темір
қақпақты алу жəне пластик таспаны тесу)
орындаңыз.
www.zanussi.com
Жарамды ыдыстар мен материалдар
Ыдыс-аяқ/Материалдар
Микротолқынды пеш
Жібіту
Қыздыру
Гриль
жасау
Пісіру
Тұмшапешке төзімді шыны жəне керамика
(ешбір бөлігі металл емес, мысалы, пирекс,
қызуға төзімді шыны)
X
X
X
X
Тұмшапешке төзімді емес шыны жəне
керамика 1)
X
--
--
--
Тұмшапешке/аязға төзімді материалдан
(мысалы, аркофлам) жасалған шыны жəне
керамика ыдыс, гриль сөресі
X
X
X
X
Керамика 2), фарфор ыдыстар 2)
X
X
X
--
200 °C градусқа дейін қызуға төзімді пластик
X
X
X
--
Картон, қағаз
X
--
--
--
Таспа
X
--
--
--
Микротолқынға төзімді қаптамасы бар,
қуыруға арналған таспа 3)
X
X
X
--
Металдан, мысалы. эмаль, құйылған
шойыннан жасалған, тағам қуыруға
арналған ыдыстар
--
--
--
X
Қара лак немесе силиконмен қапталған
пісірме қалбырлар 3)
--
--
--
X
Пісірме табақ
--
--
--
X
Жұқа табақ немесе кранч табағы тəрізді
браунинг ыдыстары
--
X
X
--
Орамы бар дайын тағамдар 3)
X
X
X
X
3)
1) Ешбір күміс, алтын, платина қоспасы жоқ немесе металмен жалатылмаған/безендірілмеген
ыдыстар
2) Кварц немесе темір бөліктері жоқ немесе темір қосылып безендірілмеген
3) Өндірушінің ең үлкен температураға қатысты нұсқауларын орындау керек.
X жарамды
-- жарамсыз
Қуат параметрін орнату тетігі
Белгіше
Қуат параметрлері
Қуат
Төменгі деңгейі
119 Вт
Орташа Төмен / Жібіту
252 Вт
Орташа
385 Вт
www.zanussi.com
75
Белгіше
Қуат параметрлері
Қуат
Орташа Жоғары
539 Вт
Жоғары
700 Вт
Гриль
800 Вт
Аралас пісіру режимі
1-ші аралас пісіру
17 % Микротолқын, 83 % Гриль
2-ші аралас пісіру
28 % Микротолқын, 72 % Гриль
3-ші аралас пісіру
40 % Микротолқын, 60 % Гриль
Керек-жарақтарды қолдану
Назарыңызда болсын! Қауіпсіздік
тарауларын қараңыз.
Бұрылмалы табақ жинағын орнату
1.
2.
Бұрылмалы табақ білікшесінің
айналасына айналмалы бағыттағышты
салыңыз.
Шыны пісірме науаны айналмалы
бағыттағышқа орнатыңыз
Гриль торын орнату
Гриль торын бұрылмалы табақ жинағына
орнатыңыз.
Сақтандыру туралы ескерту!
Тағамды бұрылмалы табақ жинағын
76
www.zanussi.com
пайдаланбай пісіруге болмайды. Осы
құрылғымен бірге жеткізілген бұрылмалы
табақ жинағын ғана пайдаланыңыз.
Тағамды ешқашан шыны пісіру
науасына тура салып пісірмеңіз.
Пайдалы нұсқаулар менен кеңестер
Микротолқынға қатысты ақыл-кеңес
Ақаулық
Шешімі
Дайындалған тағамның мөлшеріне
қатысты мəліметті таба алмадыңыз.
Ұқсас тағамды іздеңіз. Келесі ережеге сүйеніп тағам
пісіру уақытын созыңыз немесе азайтыңыз. Мөлшері
екі есе болса = уақытты екі есе көбейтіңіз, Жарты
тағамға = уақыттың жартысы қажет
Тағам тым кебір болып кетті.
Қысқа пісіру уақытын қолданыңыз немесе төменірек
микротолқын қуатын таңдаңыз.
Уақыт аяқталған кезде тағам жібіген жоқ,
ыстық емес немесе піспеді.
Ұзағырақ пісіру уақытын қолданыңыз немесе жоғары
қуатты таңдаңыз. Көп тағамға ұзағырақ уақыт қажет.
Пісіру уақыты аяқталған кезде тағамның
шеттері қатты қызып кетеді, бірақ ортасы
əлі піскен жоқ.
Келесі жолы төменірек қуат мəнін жəне ұзағырақ
уақытты таңдаңыз. Сұйық тағамды, мысалы, сорпаны
пісіру уақытының ортасына келгенде араластырыңыз.
Жалпақ, кең ыдысты қолдансаңыз, күріш
жақсы піседі.
Жібіту
Қуырылатын тағамның майлы жағын үнемі
төмен қаратып жібітіңіз.
Етті жауып жібітпеңіз, себебі ет жібімей,
пісіп кетуі мүмкін.
Əрқашан бүтін тауықтың төс жағын төмен
қаратып жібітіңіз.
Пісіру
Тоңазытылған ет пен құс етін пісірерден
кем дегенде 30 минут бұрын алып
қойыңыз.
Етті, құс етін, балықты жəне көкөністерді
пісіріп болғаннан кейін қақпақ жауып
қойыңыз.
Балықтың үстіне шамалы көкөніс майын
немесе еріген сары май жағыңыз.
Əр 250 г көкөніске 30 – 45 мл суық су
қосыңыз. Жас көкөністерді пісірер алдында
біркелкі етіп тураңыз. Көкөністердің
барлығын қақпағы бар сауытқа салып
пісіріңіз.
www.zanussi.com
Қыздыру
Орамдағы дайын тағамдарды қыздырған
кезде, əрқашан орамдағы нұсқауларды
орындаңыз.
Гриль жасау
Жайпақ тағам түрлерін гриль торының
ортасына қойып қуыруға арналған.
Орнатылған уақыттың ортасына келгенде
тағамды аударып, қуыруды
жалғастырыңыз.
Аралас пісіру режимі
Кей тағамдарды қытырлақ күйде ұстау үшін
Аралас пісіру режимін пайдаланыңыз.
Пісіру уақытының жартысы өткенде
тағамдарды аударып, пісіруді
жалғастырыңыз.
Аралас пісіру функциясына арналған 3
режим бар. Əр режим əр түрлі уақытта
жəне əр түрлі қуат деңгейлеріне келгенде,
микротолқын жəне гриль функцияларын
біріктіріп пайдаланады.
77
Күту менен тазалау
Назарыңызда болсын! Қауіпсіздік
тарауларын қараңыз.
Тазалауға қатысты ескерім:
• Құрылғының алдыңғы жағын жуғыш зат
қосылған жылы суға батырылған жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз.
• Металл беттерді тазалау үшін əдетте
қолданылатын жуғыш заттарды
пайдаланыңыз.
• Құрылғының ішкі жағын пайдаланып
болған сайын тазалап отырыңыз.
Осылайша ластықты оңай тазалайсыз,
əрі күйіп кетуіне жол бермейсіз.
• Оңай тазаланбайтын қалдықтарды
арнайы тазалағыштармен тазалаңыз.
• Барлық керек-жарақтарды уақытылы
тазалап, құрғатыңыз. Шүберекті, жылы су
мен жуғыш затты пайдаланыңыз.
Ақаулықты түзету
Назарыңызда болсын! Қауіпсіздік
тарауларын қараңыз.
Ақаулық
Ықтимал себебі
Шешімі
Құрылғы жұмыс
істемейді.
Құрылғы сөндірулі.
Құрылғыны іске қосыңыз.
Құрылғы жұмыс
істемейді.
Құрылғы тоққа қосылмаған.
Құрылғыны тоққа қосыңыз.
Құрылғы жұмыс
істемейді.
Сақтандырғыш блогындағы
сақтандырғыш жанып кеткен.
Сақтандырғышты тексеріңіз.
Сақтандырғыш бірнеше рет жанып
кетсе, білікті электршіге
хабарласыңыз.
Құрылғы жұмыс
істемейді.
Есік дұрыс жабылмаған.
Есікке ешнəрсенің кедергі
келтірмей тұрғанын тексеріңіз.
Шам жанбайды.
Шамда ақау бар.
Шамды ауыстыру керек.
Корпустың ішінен
жарқыл көрінеді.
Темір ыдыстар немесе темір
жиекті ыдыстар пайдаланылған.
Ыдысты құрылғыдан алыңыз.
Корпустың ішінен
жарқыл көрінеді.
Ішкі қабырғаларға темір істіктер
немесе алюминий жұқалтыр тиіп
тұр.
Темір істіктердің немесе
алюминий жұқалтырдың ішкі
қабырғаларға тимей тұрғанына
көз жеткізіңіз.
Бұрылмалы табақ
жинағынан егеп немесе
сызғылап жатқан дыбыс
шығады.
Шыны пісіру науасының астында
зат немесе қоқыс тұр.
Шыны пісіру науасының астыңғы
жағын тазалаңыз.
Құрылғы ешбір нақты
себепсіз жұмыс істеуін
тоқтатты.
Ақаулық орын алды.
Егер осы жағдай қайталанса,
тұтынушыларға қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Ақаулықты түзету шешімін өзіңіз таба
алмасаңыз, дилерге немесе
тұтынушыларға қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
78
Тұтынушыларға қызмет көрсету
орталығына қажет ақпарат техникалық
ақпарат тақтайшасында жазылған.
www.zanussi.com
Оларды мына жерге жазып қоюды ұсынамыз:
Үлгі (MOD.)
.........................................
Өнім нөмірі (PNC)
.........................................
Сериялық өмірі (S.N.)
.........................................
Орнату
Назарыңызда болсын! Қауіпсіздік
тарауларын қараңыз.
Сақтандыру туралы ескерту! Ауа
саңылауларын бітемеңіз. Егер бітеп
қойсаңыз, құрылғы қатты қызып кетеді.
"Қауіпсіздік ақпараты" тарауындағы
сақтық шаралары орындалмаса,
өндіруші жауапкершілік көтермейді.
Бұл құрылғы негізгі қуат сымымен жəне
негізгі ашасымен бірге жеткізіледі.
Сақтандыру туралы ескерту!
Құрылғыны адаптерге немесе
ұзартқыш сымдарға қоспаңыз. Жүктемесі
артып кетіп, өрт шығуы мүмкін.
• Бұл құрылғы ас үй шкафының үстіне
қойып пайдалануға ғана арналған.
Құрылғыны орнықты, тегіс жерге орнату
керек.
• Құрылғыны бу, ыстық ауасы бар жəне су
шашырайтын жерден алыс қойыңыз.
• Құрылғыны суық кезде тасымалдасаңыз,
орнатып болғаннан кейін дереу іске
қоспаңыз. Бөлме температурасына қоя
тұрып, жылу сіңіргенше күтіңіз.
Электртоғына қосу
A
C
B
Ең аз қашықтық
Өлшемдері
мм
A
100
B
80
C
80
Назарыңызда болсын! Электртоғына
білікті маман ғана қосуға тиіс.
Қоршаған ортаға зиян келдірмеу туралы мағлұматтар
Бұйымдағы немесе бұйым
қорапшасындағы белгісі осы бұйым
кəдімгі үй қалдығы емес екенін көрсетіп
білдіреді. Сондықтан оны ескі электр жəне
электроникалық бұйымдарды жинап
утилизация үшін арнайы контейнерлерге
салуыңыз керек. Осы бұйымды дұрыс
түрде утилизация арқылы Сіз қоршаған
орта менен адам денсаулығына түсіп
пайда бола алатын зиянын болдыртпауын
үшін үлес қоса аласыз; осы зиян бұл
www.zanussi.com
бұйымды дұрыс емес қолданғанда пайда
болуы мүмкін. Осы бұйымның
утилизациясы туралы көбірек білуіңіз үшін
жергілікті əкімшілігіңізбен, қалдықтарды
жинап əкететін мекемеңізбен немесе осы
бұйымды Өзіңізге сатқан дүкенімен
хабарласыңыз.
79
Орам материалы
Орам материалының қоршаған ортаға
зияны жоқ жəне қайта өңдеуден өткізуге
болады. Пластик бөліктері PE, PS т.с.с.
80
тəрізді халықаралық белгілермен
белгіленген. Орам материалын жергілікті
қоқысты шығару ұйымы арнайы түрде
бөлген контейнерлерге салыңыз.
www.zanussi.com
Saturs
Drošības informācija _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Drošības norādījumi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Izstrādājuma apraksts _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pirms pirmās ieslēgšanas _ _ _ _ _ _ _ _
Izmantošana ikdienā _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Piederumu lietošana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
81
83
84
85
85
88
Noderīgi ieteikumi un padomi _ _ _ _ _ _ _
Kopšana un tīrīšana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Problēmrisināšana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Uzstādīšana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Apsvērumi par vides aizsardzību _ _ _ _ _
88
89
89
90
91
Izmaiņu tiesības rezervētas.
Drošības informācija
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par bojājumiem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana vai lietošana. Saglabājiet šos norādījumus ierīces tuvumā turpmākām uzziņām.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
Brīdinājums Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas
invaliditātes risks.
• Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar
ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai
ja tie ir apmācīti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
• Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem nepieejamās vietās.
• Glabājiet visus mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās
vietās.
• Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces durvju tuvumā, ja tās ir atvērtas.
• Ja ierīce aprīkota ar bērnu drošības ierīci, iesakām to aktivizēt.
• Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
www.zanussi.com
81
Vispārīgi drošības norādījumi
• Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un līdzīgiem
mērķiem, piemēram:
– darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vietās;
– lauku saimniecībās;
– klientu vajadzībām viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās
telpās;
– privāto viesnīcu (Bed and Breakfast) apstākļos.
• Ierīces iekšpuse darbības laikā sakarst. Nepieskarieties sildelementiem ierīces iekšpusē. Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns
cimdus, izņemot vai ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
• Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
• Pirms apkopes veikšanas atvienojiet strāvas padevi.
• Ja durvis vai durvju blīves ir bojāti, ierīci nedrīkst izmantot, līdz
bojājums tiks novērsts autorizētā apkalpošanas centrā.
• Tikai kompetenta persona var veikt apkopes vai remontdarbus,
kas saistīti ar pārsega, kas aizsargā pret pakļaušanu mikroviļņu
enerģijai, noņemšanu.
• Nesildiet šķidrumus un citu pārtiku noslēgtos traukos. Tie var
uzsprāgt.
• Izmantojiet tikai tādus piederumus, kas ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnīs.
• Uzsildot pārtiku plastmasas vai papīra traukos, uzraugiet ierīci
iespējamās aizdegšanās dēļ.
• Ierīce paredzēta pārtikas un dzērienu uzsildīšanai. Pārtiks kaltēšana, drēbju žāvēšana vai sildošo spilventiņu, čību, sūkļu, mitru drānu un līdzīgu priekšmetu sildīšana var izraisīt traumu,
aizdegšanās vai ugunsgrēka risku.
82
www.zanussi.com
• Ja ierīce izdala dūmus, izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no
elektrības padeves un neveriet vaļā durvis, lai apslāpētu liesmas.
• Dzērienu sakarsēšana ar mikroviļņiem var izraisīt pēkšņu vārošā šķidruma izvirdumu. Izņemot traukus, esiet piesardzīgi.
• Barošanas pudelīšu saturs un mazu bērnu pārtikas burciņas ir
jāapmaisa vai jāsakrata un pirms pasniegšanas jāpārbauda to
temperatūra, lai izvairītos no apdegumiem.
• Olas čaumalās un veselas cieti novārītas olas nedrīkst uzsildīt
ierīcē, jo tās var uzsprāgt pat pēc tam, kad mikroviļņu sildīšana
ir beigusies.
• Ierīce regulāri jātīra un jālikvidē visas pārtikas paliekas.
• Neuzturot ierīci tīru, virsma var bojāties un tas var negatīvi ietekmēt ierīces darbmūžu, kā arī potenciāli izraisīt bīstamu situāciju.
Drošības norādījumi
Uzstādīšana
Brīdinājums Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
• Noņemiet visu iepakojumu.
• Neuzstādiet vai nelietojiet bojātu ierīci.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos uzstādīšanas norādījumus.
• Ierīci var novietot gandrīz jebkurā virtuves
vietā. Pārliecinieties, ka krāsns novietota uz
plakanas, līdzenas virsmas un tās ventilācijas spraugas un ierīces apakša nav nosegta (lai nodrošinātu ventilāciju).
Elektriskais savienojums
Brīdinājums Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
• Elektrības padeves pieslēgšana jāveic sertificētam elektriķim.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka informācija uz tehnisko
datu plāksnītes atbilst jūsu elektrosistēmas
www.zanussi.com
parametriem. Ja neatbilst, sazinieties ar
elektriķi.
• Ja ierīce elektrotīklam pieslēgta, izmantojot
pagarinātāju, tam jābūt iezemētam.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspraudni un kabeli. Sazinieties ar servisa daļu vai elektriķi, lai nomainītu bojātu
strāvas kabeli.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz
barošanas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa.
Izmantošana
Brīdinājums Pastāv traumu, apdegumu,
elektrošoka vai sprādziena risks.
• Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres nav
bloķētas.
• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
• Neatbalstieties uz atvērtām durvīm.
83
• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu un neizmantojiet tilpni priekšmetu uzglabāšanai.
Apkope un tīrīšana
Brīdinājums Pastāv savainojumu un
ierīces aizdegšanās un bojājumu risks.
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas
materiāla sabojāšanos.
• Neļaujiet ēdiena vai tīrīšanas līdzekļa atliekām uzkrāties uz durvju blīvējuma virsmas.
• Cepeškrāsnī atlikušās taukvielas vai pārtikas atliekas var izraisīt ugunsgrēku.
• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet
tikai neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus
sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
• Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai paredzētus
aerosolus, ievērojiet ražotāja drošības norādījumus, kas atrodami uz iepakojuma.
Ierīces utilizācija
Brīdinājums Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet to.
Izstrādājuma apraksts
1 2 3
4
1 Lampa
2 Drošības atslēgas sistēma
3 Vadības panelis
4 Jaudas iestatīšanas poga
5 Taimera poga
6 Durvju vērējs
9
8
7
6
5
7 Viļņveida vadotnes vāks
8 Grils
9 Rotējošā paliktņa vārpsta
Piederumi
Rotējošā paliktņa komplekts
Stikla gatavošanas plātne un rullīša vadotne.
Vienmēr izmantojiet rotējošā paliktņa
komplektu, lai sagatavotu ēdienu ierīcē.
84
www.zanussi.com
Grila restes
Pārtikas grilēšanai un kombinētai gatavošanai.
Pirms pirmās ieslēgšanas
Brīdinājums Skatiet sadaļu "Drošības
norādes".
• Iztīriet ierīci pirms pirmās lietošanas.
Svarīgi Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
Pirmā tīrīšana
• Izņemiet no ierīces visas daļas.
Izmantošana ikdienā
Brīdinājums Skatiet sadaļu "Drošības
norādes".
Ierīces ieslēgšana un atslēgšana
1. Pagrieziet jaudas iestatīšanas pogu, lai
izvēlētos jaudas iestatījumu.
2. Pagrieziet taimera pogu, lai iestatītu laiku;
ierīce automātiski ieslēgsies.
3. Lai izslēgtu ierīci, jūs varat izmantot:
– gaidīt līdz ierīce izslēdzas automātiski,
taimera pogai sasniedzot "OFF" pozīciju.
– pagriezt taimera pogu "OFF" pozīcijā.
– atvērt durtiņas. Ierīces darbība apstājas automātiski. Aizveriet durtiņas, lai
turpinātu ēdiena gatavošanu. Izmantojiet šo iespēju, lai pārbaudītu ēdienu.
Taimera pogai sasniedzot "OFF" pozīciju,
atskan skaņas signāls.
Uzmanību Neļaujiet ierīcei darboties,
kad tajā nav ievietots ēdiens.
Ja vēlaties iestatīt taimeri uz mazāk nekā
5 minūtēm, vispirms iestatiet taimeri uz
vairāk nekā 5 minūtēm, un pēc tam pagrieziet
pogu atpakaļ uz vēlamo laika iestatījumu.
www.zanussi.com
Vispārīga informācija par ierīces lietošanu
Vispārīga informācija:
• pēc ierīces izslēgšanas ļaujiet ēdienam dažas minūtes nostāvēties;
• pirms ēdiena gatavošanas izņemiet alumīnija folijas iesaiņojumu, metāla konteinerus
utt.
Gatavošana:
• ja iespējams, gatavojiet ēdienu, pārklājot to
ar materiālu, kas piemērots lietošanai mikroviļņu krāsnī. Gatavojiet, nepārklājot
ēdienu, tikai tad, ja vēlaties iegūt kraukšķīgu garoziņu;
• nepārgatavojiet ēdienu, iestatot pārāk
augstu jaudu un laiku. Ēdiens var izkalst,
sadegt vai dažviet aizdegties;
• nelietojiet ierīci, lai gatavotu olas čaumalās
un gliemežus, jo tie var pārsprāgt. Gatavojot ceptas olas, vispirms pārduriet olas dzeltenumus;
• lai ēdiens nepārsprāgtu, pirms gatavošanas
caurduriet ar dakšu ēdiena, piemēram, kartupeļu, tomātu, cīsiņu, ādiņu;
• gatavojot atdzesētu vai saldētu pārtiku, iestatiet ilgāku gatavošanas laiku;
85
• ēdienus, kas satur mērci, laiku pa laikam jāsamaisa;
• cieti dārzeņi, tādi kā burkāni, pupas vai
ziedkāposti, jāvāra ūdenī;
• apgrieziet lielākos gabalus uz otru pusi, kad
pagājusi puse gatavošanai atvēlētā laika;
• ja iespējams, sagrieziet dārzeņus vienāda
izmēra gabaliņos;
• izmantojiet plakanus, platus traukus;
• nelietojiet porcelāna, keramikas vai māla
ēdiena gatavošanas traukus ar maziem
caurumiņiem, piem., uz rokturiem vai neglazētām apakšdaļām. Caurumiņos ieplūstošā
mitruma ietekmē ēdiena gatavošanas
trauks var ieplīst, kad tas tiek uzkarsēts;
• stikla gatavošanas paplāte ir darba vieta, lai
uzkarsētu ēdienu vai šķidrumus. Tā nepieciešama mikroviļņu krāsns ekspluatācijai.
Gaļas, putnu gaļas un zivju atkausēšana:
• novietojiet saldētu, neapklātu pārtiku uz
maza otrādi apgriezta šķīvja, zem kura nolikts konteiners, lai tajā uzkrātos atkausēšanas laikā radušais šķidrums;
• apgrieziet pārtiku uz otru pusi, kad pagājusi
puse no atkausēšanai atvēlētā laika. Ja ie-
spējams, atdaliet un tad izņemiet gabalus,
kas sākuši atkausēties.
Sviesta, putukrējuma kūkas porciju,
biezpiena atkausēšana:
• Neatkausējiet pārtiku pilnībā ierīcē – ļaujiet
tai atkust istabas temperatūrā. Tas nodrošinās vienmērīgākus rezultātus. Pirms atkausēšanas noņemiet visu metāla vai alumīnija
iesaiņojumu.
Augļu un dārzeņu atkausēšana:
• pilnībā neatkausējiet ierīcē augļus un dārzeņus, kas paredzēti zaļēšanai. Ļaujiet tiem
atkust istabas temperatūrā;
• lai pagatavotu augļus un dārzeņus, vispirms tos neatkausējot, jūs varat izmantot
augstāku mikroviļņu jaudu.
Gatavi ēdieni:
• ierīcē var pagatavot pusfabrikātu maltītes tikai tad, ja to iesaiņojums ir piemērots izmantošanai mikroviļņu krāsnī;
• ievērojiet uz iesaiņojuma uzdrukātos ražotāja norādījumus (piem., noņemiet metāla
vāku un pārduriet polietilēna plēvi).
Piemēroti ēdiena gatavošanas trauki un materiāli
Ēdiena gatavošanas trauki / materiāls
Mikroviļņu krāsns
Grilēšana
Atkausēšana
Karsēšana
Ēdiena gatavošana
Ugunsizturīgs stikls un porcelāns (bez metāla
detaļām, piem., Pyrex, karstumizturīgs stikls)
X
X
X
X
Stikls un porcelāns, kas nav ugunsizturīgi 1)
X
--
--
--
No ugunsizturīga / aukstumizturīga materiāla
izgatavots stikls un stikla keramika (piem., Arcoflam), grila plaukts
X
X
X
X
Keramika 2), māls 2)
X
X
X
--
Karstumizturīga plastmasa līdz 200 °C 3)
X
X
X
--
Kartons, papīrs
X
--
--
--
Pārtikas plēve
X
--
--
--
Cepšanai paredzētā plēve ar aizdari, kas paredzēta izmantošanai mikroviļņu krāsnī 3)
X
X
X
--
86
www.zanussi.com
Ēdiena gatavošanas trauki / materiāls
Mikroviļņu krāsns
Grilēšana
Atkausēšana
Karsēšana
Ēdiena gatavošana
Cepšanai paredzēti trauki, kas izgatavoti no
metāla, piem., emalja, čuguns
--
--
--
X
Ar melnu laku vai silikonu klāta veidne 3)
--
--
--
X
Cepamā paplāte
--
--
--
X
Apbrūnināšanai paredzētie ēdiena gatavošanas trauki, piem., čipšu panna vai apbrūnināšanas plāts
--
X
X
--
Pusfabrikātu ēdieni iesaiņojumā 3)
X
X
X
X
1) Bez sudraba, zelta, platīna vai metāla apdares /dekorācijām
2) Bez kvarca vai metāla detaļām vai metālu saturošas glazūras
3) Ievērojiet ražotāja norādījumus par maksimālo temperatūru.
X piemērots
-- nav piemērots
Jaudas iestatīšanas tabula
Simbols
Jaudas iestatījums
Jauda
Zema pakāpe
119 W
Vidēji zema/Atkausēšana
252 W
Vidēja
385 W
Vidēji augsta
539 W
Augsta
700 W
Grils
800 W
Kombi gatavošana
Kombi gatavošana 1
17 % Mikroviļņi, 83 % Grils
Kombi gatavošana 2
28 % Mikroviļņi, 72 % Grils
Kombi gatavošana 3
40 % Mikroviļņi, 60 % Grils
www.zanussi.com
87
Piederumu lietošana
Brīdinājums Skatiet sadaļu "Drošības
norādes".
Rotējošā paliktņa komplekta ievietošana
1.
Novietojiet rullīša vadotni ap rotējošā paliktņa vārpstu.
2. Novietojiet stikla gatavošanas plātni uz
rullīša vadotnes
Ievietojiet grilēšanas restes
Novietojiet grilēšanas restes uz rotējošā paliktņa komplekta.
Uzmanību Negatavojiet pārtiku bez
rotējošā paliktņa komplekta. Izmantojiet
tikai rotējošā paliktņa komplektu, kas iekļauts
ierīces komplektācijā.
Nekādā gadījumā negatavojiet uz pašas
stikla gatavošanas paplātes.
Noderīgi ieteikumi un padomi
Padomi mikroviļņu lietošanā
Problēma
Risinājums
Jūs varat atrast informāciju gatavojamam
ēdiena daudzumam.
Meklējiet informāciju par līdzīgu ēdiena daudzumu. Palieliniet vai samaziniet gatavošanas periodu saskaņā ar likumu: divkāršs daudzums = gandrīz divreiz ilgāks laiks,
puse daudzuma = divreiz īsāks laiks
Ēdiens kļuvis pārāk sauss.
Iestatiet īsāku gatavošanas laiku vai izvēlieties mazāku
mikroviļņu jaudu.
Ēdiens nav atkausēts, karsts vai gatavs pēc
iestatītā laika perioda.
Iestatiet garāku gatavošanas laiku vai izvēlieties lielāku
jaudu. Ņemiet vērā, ka lielākiem ēdieniem nepieciešams
ilgāks laiks.
88
www.zanussi.com
Problēma
Risinājums
Kad gatavošanas laiks ir beidzies, ēdiena
malas ir pārkarsušas, bet vidū tas nav gatavs.
Nākamajā reizē iestatiet mazāku jaudu un ilgāku laiku.
Samaisiet šķidrumus (piem., zupu) gatavošanas laika vidū.
Rīsiem labāku rezultātu var iegūt, izmantojot
plakanus, platus traukus.
svaigus dārzeņus vienādos gabaliņos. Gatavojiet visus dārzeņus ar vāku uz trauka.
Atkausēšana
Vienmēr atkausējiet cepeti ar taukaino pusi uz
leju.
Neatkausējiet pārsegtu gaļu, jo tā vietā, lai atkausētos, tā var sākt cepties.
Vienmēr atkausējiet veselu putnu ar krūtiņu
uz leju.
Uzsildīšana
Sasildot pusfabrikātu maltītes, vienmēr ievērojiet uz iesaiņojuma sniegtos norādījumus.
Ēdiena gatavošana
Vienmēr izņemiet atdzesētu gaļu un putnu gaļu no ledusskapja vismaz 30 minūtes pirms
gatavošanas.
Pēc gatavošanas pārklājiet gaļu, putnu gaļu,
zivis un dārzeņus.
Uzklājiet zivij plānu eļļas vai kausēta sviesta
kārtiņu.
Pievienojiet 30 – 40 ml auksta ūdens katriem
250 g dārzeņu. Pirms gatavošanas sagrieziet
Grilēšana
Grilējiet plakanus produktus grila vidusdaļā.
Apgrieziet pārtiku otrādi, kad pagājusi puse
gatavošanai atvēlētā laika, un turpiniet grilēt.
Kombinētā gatavošana
Izmantojiet kombinēto gatavošanu, lai zināma
pārtika būtu kraukšķīga.
Kad pagājusi puse gatavošanai atvēlētā laika,
apgrieziet pārtiku otrādi un turpiniet.
Kombinētajai gatavošanai pieejami 3 režīmi.
Katrs režīms apvieno mikroviļņu un grila funkcijas dažādos periodos un ar dažādu jaudas
iestatījumu.
Kopšana un tīrīšana
Brīdinājums Skatiet sadaļu "Drošības
norādes".
Piezīmes par tīrīšanu:
• tīriet ierīces priekšpusi ar mīkstu drāniņu,
kas iemērkta siltā ūdenī ar mazgāšanas
līdzekli;
• metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet parastu
tīrīšanas līdzekli;
• tīriet ierīces ārpusi pēc katras lietošanas
reizes. Tad varēs vieglāk noņemt netīrumus
un tie nepiedegs;
• piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo tīrīšanas līdzekli;
• regulāri tīriet visus papildpiederumus un
ļaujiet tiem nožūt. Lietojiet mīkstu drānu,
kas iemērkta siltā ūdenī ar mazgāšanas
līdzekli.
Problēmrisināšana
Brīdinājums Skatiet sadaļu "Drošības
norādes".
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Ierīce nedarbojas.
Ierīce ir izslēgta.
Ieslēdziet ierīci.
Ierīce nedarbojas.
Ierīce nav pieslēgta elektrotīklam.
Pieslēdziet ierīci elektrībai.
www.zanussi.com
89
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Ierīce nedarbojas.
Nedarbojas mājas elektrosistēmas
drošinātājs.
Pārbaudiet drošinātāju. Ja drošinātājs pārstāj darboties vairākkārtīgi,
sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
Ierīce nedarbojas.
Durvis nav pareizi aizvērtas.
Pārliecinieties, ka durvīm nekas netraucē.
Lampa nedeg.
Lampa ir bojāta.
Lampa jānomaina.
Tilpnē ir dzirksteles.
Ievietoti metāla trauku vai trauki ar
metāla apdari.
Izņemiet trauku no ierīces.
Tilpnē ir dzirksteles.
Iekšējām sieniņām pieskaras metāla
iesmi vai alumīnija folija.
Pārliecinieties, ka iesmi un folija nepieskaras iekšējām sieniņām.
Rotējošais paliktnis rada
skrāpējošu vai griezīgu
skaņu.
Zem stikla gatavošanas paplātes ir
kāds priekšmets vai netīrumi.
Notīriet laukumu zem stikla gatavošanas paplātes.
Ierīces darbība apstājas
bez acīmredzama iemesla.
Radusies kļūda.
Ja šī situācija atkārtojas, piezvaniet
uz klientu apkalpošanas centru.
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar ierīces tirgotāju vai klientu apkalpošanas centru.
Klientu apkalpošanas centram nepieciešamie
dati norādīti uz ierīces tehnisko datu plāksnītes.
Ieteicams datus pierakstīt šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma Nr. (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
Uzstādīšana
Brīdinājums Skatiet sadaļu "Drošības
norādes".
• Transportējot ierīci aukstos laika apstākļos,
neieslēdziet to uzreiz pēc uzstādīšanas.
Ļaujiet tai pastāvēt istabas temperatūrā, lai
tā uzsūktu siltumu.
Uzmanību Nenobloķējiet gaisa
ventilācijas atveres. Pretējā gadījumā
ierīce var pārkarst.
Elektroinstalācija
Uzmanību Nepieslēdziet ierīci
adapteriem vai pagarinātājiem. Tas var
izraisīt pārslodzi un ugunsgrēka risku.
Brīdinājums Elektriskos uzstādīšanas
darbus var veikt tikai kvalificētas
personas.
• Ierīce paredzēta lietošanai tikai uz virtuves
darbvirsmas. Tā jānovieto uz stabilas un līdzenas virsmas.
• Novietojiet ierīci tālāk no tvaika, karsta gaisa un ūdens šļakstiem.
Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību
par bojājumiem, kas radušies, neievērojot drošības norādījumus, kas minēti sadaļā
„Drošības informācija”.
90
Šī ierīce aprīkota ar kontaktdakšu un barošanas vadu.
www.zanussi.com
Minimālie attālumi
A
C
B
Izmērs
mm
A
100
B
80
C
80
Apsvērumi par vides aizsardzību
Simbols uz produkta vai tā iepakojuma
norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest
saimniecības atkritumos. Tas jānodod
attiecīgos elektrisko un elektronisko iekārtu
savākšanas punktos pārstrādāšanai.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī
produkta, jūs palīdzēsiet izvairīties no
potenciālām negatīvām sekām apkārtējai
videi un cilvēka veselībai, kuras iespējams
izraisīt, nepareizi izmetot atkritumos šo
produktu. Lai iegūtu detalizētāku informāciju
www.zanussi.com
par atbrīvošanos no šī produkta, lūdzu
sazinieties ar jūsu pašvaldību, saimniecības
atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu,
kurā jūs iegādājāties šo produktu.
Iepakojuma materiāli
Iepakojuma materiāli ir videi draudzīgi un
otrreiz pārstrādājami. Plastmasas daļas ir apzīmētas ar starptautiski pieņemtiem apzīmējumiem, piem., PE, PS u.tml. Iepakojuma materiālus ievietojiet šim nolūkam paredzētajos
konteineros savā atkritumu savākšanas punktā.
91
Содржина
Безбедносни информации _ _ _ _ _ _ _
Инструкции за безбедност _ _ _ _ _ _ _
Опис на производот _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Пред првата употреба _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Секојдневна употреба _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Користење на приборот _ _ _ _ _ _ _ _ _
92
94
96
96
97
99
Помошни напомени и совети _ _ _ _ _
Нега и чистење _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Решавање на проблеми _ _ _ _ _ _ _ _
Монтажа _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Еколошки прашања _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
100
101
101
102
103
Можноста за промени е задржана.
Безбедносни информации
Пред монтажата и употребата на овој апарат, внимателно
прочитајте ги доставените упатства. Производителот не е
одговорен ако неправилната монтажа и употреба
предизвикаат повреди и оштетувања. Секогаш чувајте го
упатството со апаратот за идна употреба.
Безбедност на деца и ранливи лица
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ризик од задушување, повреда или
траен инвалидитет.
• Овој апарат можат да го користат деца над 8 години и лица
со намалени физички, сетилни или ментални способности
или лица без искуство и знаење доколки тоа го прават под
надзор или им биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
• Деца не смеат да играат со апаратот.
• Чувајте го пакувањето настрана од дофат на деца.
• Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на деца.
• Чувајте ги децата и домашните миленичиња настрана од
вратата на апаратот кога е отворена.
• Доколку апаратот има уред за безбедност на деца, ви
препорачуваме да го активирате.
• Чистењето и одржувањето од страна на корисникот не
треба да го прават деца без надзор.
92
www.zanussi.com
Општа безбедност
• Овој апарат е наменет за употреба во домаќинство и за
други слични примени, како на пр.:
– кујнски простор за вработени во продавници, канцеларии
и други работни околини;
– фарми;
– од страна на клиенти во хотели, мотели и друг вид на
сместувачки објекти;
– сместување на база на спиење и појадок.
• Апаратот се загрева во внатрешноста при работа. Не
допирајте ги греачите кои се во апаратот. Секогаш
користете ракавици за рерна за вадење или ставање
прибор или огноотпорни садови.
• Не користете чистач на пареа за чистење на апаратот.
• Пред одржувањето, исклучете го апаратот од струја.
• Ако е оштетена вратата или заптивките на вратата, со
апаратот не смее да се работи додека не го поправи
надлежно лице.
• Само надлежно лице може да врши сервисирање или
поправка, која вклучува вадење на капакот, кој заштитува
од изложување на микробранова енергија.
• Не загревајте течности и други видови храна во запечатени
садови. Тие можат да експлодираат.
• Користете само садови што се погодни за употреба во
микробранови печки.
• Кога загревате храна во пластични или хартиени садови,
внимавајте на апаратот поради можноста од нивно палење.
• Апаратот е наменет за загревање на храна и пијалаци.
Сушење на храна или облека и загревање на перничиња за
греење, папучи, сунѓери, влажни крпи и слично може да
доведе до ризик од повреда, потпалување или пожар.
www.zanussi.com
93
• Ако забележите чад, исклучете го апаратот или откачете го
од струја и оставете ја вратата затворена за да се задуши
евентуалниот пламен.
• Загревањето пијалаци со микробранови може да резултира
со задоцнето зовривање со претекување. Внимавајте кога
ракувате со садот.
• Содржината на шишињата за бебиња и теглите со бебешка
храна треба да се промеша или протресе, а пред
хранењето треба да се провери температурата за да се
избегнат изгореници.
• Јајца во нивната лушпа и цели тврдо варени јајца не смеат
да се загреваат во апаратот бидејќи можат да
експлодираат, дури и по завршувањето на загревањето со
микробранови.
• Апаратот треба редовно да се чисти и да се отстрануваат
сите остатоци од храна.
• Доколку апаратот не се одржува чист, може да дојде до
оштетување на површината, што пак негативно ќе влијае
врз работниот век на апаратот и може да резултира со
опасни ситуации.
Инструкции за безбедност
Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Апаратот мора
да го монтира само квалификувано
лице.
• Извадете ја целата амбалажа.
• Немојте да монтирате ниту да користите
оштетен апарат.
• Придржувајте се до упатството за
монтажа приложено со апаратот.
• Апаратот може да се стави скоро секаде
во кујната. Внимавајте печката да биде
на рамна површина и отворите, како и
површините под печката да не се
94
блокирани (заради доволно
проветрување).
Поврзување со струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ризик од пожар и
струен удар.
• Секое поврзување со струја треба да
биде направено од квалификуван
електричар.
• Апаратот мора да биде заземјен.
• Проверете дали информацијата за
напојување со струја на плочката со
спецификации се совпаѓа со
напојувањето со струја. Доколку не се
совпаѓа, контактирајте со електричар.
www.zanussi.com
• Ако апаратот се приклучува со
продолжен кабел, проверете дали
кабелот е заземјен.
• Погрижете се да не ги оштетите
приклучокот за струја и кабелот.
Контактирајте со сервисот или со
електричар за да го заменат оштетениот
кабел за струја.
• Не повлекувајте го кабелот за струја за
да го исклучите апаратот. Секогаш
повлекувајте го приклучокот.
Употребa
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Постои опасност
од повреда, изгореници или струен
удар или експлозија.
• Користете го апаратот само во домашни
услови.
• Не менувајте ги спецификациите на овој
апарат.
• Погрижете се отворите за вентилација
да не бидат блокирани.
• Не оставајте го апаратот без надзор
додека работи.
• Не притискајте на отворената врата.
• Не користете го апаратот како работна
површина и не користете ја
внатрешноста за складирање.
Грижа и чистење
• Пред одржувањето, исклучете го
апаратот и исклучете го кабелот од
штекерот за струја.
• Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на материјалот на
површината.
• Не дозволувајте истурена храна или
остатоци од средства за чистење да се
насоберат на површините за заптивање
на вратата.
• Заостанатата мрснотија или храна во
апаратот може да предизвика пожар.
• Чистете го апаратот со мека, влажна
крпа. Користете само неутрални
детергенти. Не користете абразивни
производи, абразивни сунѓери за
чистење, растворувачи или метални
предмети.
• Доколку користите спреј за рерна,
почитувајте ги безбедносните упатства
на пакувањето.
Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ризик од
повреда или задушување.
• Исклучете го апаратот од приклучокот за
струја.
• Отсечете го кабелот за струја и фрлете
го.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Опасност од
повреди, пожар или оштетување на
апаратот.
www.zanussi.com
95
Опис на производот
1 2 3
4
1 Светилка
2 Безбедносен систем за заклучување
3 Контролна табла
4 Копче за поставување на јачината
5 Копче за тајмерот
6 Отворач на вратата
9
8
7
6
5
7 Капак на водилката на бранови
8 Скара
9 Оска на тањирот за вртење
Прибор
Комплет со тањир за вртење
Стаклен тањир за готвење и водилка на
валјакот.
Секогаш користете го комплетот со
тањирот за вртење за да подготвувате
храна во апаратот.
Подметнувач за скара
За печење храна и комбинирано готвење
Пред првата употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
Прво чистење
• Извадете ги сите делови од апаратот.
96
• Исчистете го апаратот пред првата
употреба.
ВАЖНО Видете го поглавјето „Нега и
чистење“.
www.zanussi.com
Секојдневна употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
Вклучување и исклучување на апаратот
1. Вртете го копчето за поставување на
јачината за да ја изберете саканата
поставка.
2. Вртете го копчето на тајмерот за да го
поставите времето, ова автоматски го
вклучува апаратот.
3. За да го исклучите апаратот можете:
– да почекате додека апаратот не се
исклучи автоматски кога копчето на
тајмерот ќе стигне до позицијата
„ВКЛУЧЕНО“.
– свртете го копчето на тајмерот до
позицијата „ИСКЛУЧЕНО“.
– отворете ја вратата. Апаратот
запира автоматски. Затворете ја
вратата за да продолжите со
готвењето. Оваа опција користете ја
за да ја проверите храната.
Кога копчето на тајмерот ќе дојде до
позиција „ИСКЛУЧЕНО“, ќе се огласи
звучен сигнал.
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ Не оставајте го апаратот
да работи кога во него нема храна.
Ако сакате да го поставите тајмерот на
помалку од 5 минути, прво поставете
го на повеќе од 5 минути, а потоа свртете
го копчето назад на саканото време.
•
•
•
Општи информации за користење на
апаратот
Општо:
• Откако ќе го исклучите апаратот, оставте
ја храната да отстои неколку минути.
• Отстранете ја амбалажата од
алуминиумска фолија, металните
садови, и сл. пред подготвување на
храната.
Готвење:
• Ако е возможно, гответе ја храната
прекриена со материјал што е погоден за
www.zanussi.com
•
готвење со микробранови. Храната
гответе ја без капак само ако сакате да
биде крцкава
Немојте премногу да ги готвите јадењата
така што што ќе поставите многу високи
вредности за јачината и времето.
Храната на некои места може да се
исуши, прегори или да запали.
Не користете го апаратот за варење
јајца или полжави во нивните оклопи
бидејќи можат да ескплодираат. Кога
пржите јајца, прво продупчете ја
жолчката.
Храната со “лушпа“ или “кора“, како
компири, домати, колбаси, прободете ја
со вилушка неколку пати пред да ја
зготвите за да спречите да експлодира.
За разладени или замрзнати јадења,
потребно е подолго време за готвење.
Јадењата што содржат сосови мора
одвреме навреме да се промешаат.
Зеленчуците со цврста структура, какви
што се морковите, грашокот или
карфиолот, мора да се готват во вода.
Поголемите парчиња превртете ги по
изминување на половина од времето за
готвење.
Ако е возможно, исечете го зеленчукот
на помали парчиња.
Користете рамни, широки чинии.
Не користете садови за готвење
направени од порцелан, керамика или
глина со мали дупчиња, на пр. на
рачките или неглазирано дно. Влагата
што навлегува во дупките може да
предизвика садот за готвење да пукне
кога ќе се загрее.
Стаклената тацна за готвење
претставува работна површина за
загревање на храна или течности. Таа е
неопходна за функционирањето на
микробрановата печка.
97
Одмрзнување месо, живина, риба:
• Ставете ја замрзнатата и распакувана
храна на мала чинија превртена наопаку,
а под неа ставете сад за да може во него
да се собере течноста од
одмрзнувањето.
• Превртете ја храната кога ќе измине
половина од времето што е потребно за
одмрзнување. Ако е возможно, одвојте
ги и отстранете ги парчињата што
почнале да се одмрзнуваат.
Одмрзнување путер, парчиња торта/
колачи, урда:
• Не одмрзнувајте ја храната целосно во
апаратот, туку оставете ја да се одмрзне
на собна температура. На тој начин се
постигнува поизедначен резултат. Пред
одмрзнувањето, целосно извадете го
металното или алуминиумското
пакување.
дополнително да се готват во апаратот.
Оставете ги да се одмрзнат на собна
температура.
• Можете да користите микробранови со
поголема јачина за готвење на овошјето
и зеленчукот без претходно да ги
одмрзнувате.
Готови јадења:
• Во апаратот можете да подготвувате
готови јадења само ако нивното
пакување е соодветно за употреба во
микробранови печки.
• Мора да ги следите упатствата на
производителот што се отпечатени на
амбалажата (на пр. извадете го
металниот капак или продупчете ја
пластичната фолија).
Одмрзнување овошје, зеленчук:
• Не одмрзнувајте ги целосно овошјето и
зеленчукот, кои потоа треба
Погодни садови за готвење и материјали
Садови за готвење / материјал
Микробранова печка
Одмрзнувањ
е
Загрева
ње
Готвење
Печење
на скара
Огноопторно стакло и порцелан (без
метални компоненти, на пр. Пирекс,
огноотпорно стакло)
Х
Х
Х
Х
Неогноотпорно стакло и порцелан 1)
Х
--
--
--
Стакло и стаклена керамика направена од
огноотпорен материјал / материјал отпорен
на замрзнување (на пр. Аркофлам), решетка
за скара
Х
Х
Х
Х
Керамика 2), садови од глина 2)
Х
Х
Х
--
Пластика отпорна на топлина до 200 °C 3)
Х
Х
Х
--
Картон, хартија
Х
--
--
--
Тенка пластична фолија
Х
--
--
--
Фолија за печење со безбедно затворање за
микробранови 3)
Х
Х
Х
--
Садови за печење направени од метал, на
пр. емајл, лиен метал
--
--
--
Х
98
www.zanussi.com
Садови за готвење / материјал
Микробранова печка
Одмрзнувањ
е
Загрева
ње
Готвење
Печење
на скара
Плехови за печење, со црн лак или
обложени со силикон 3)
--
--
--
Х
Плех за печење
--
--
--
Х
Садови за запечување, на пр. сад Криспи
или Кранч
--
Х
Х
--
Готови јадења во амбалажа 3)
Х
Х
Х
Х
1) Без сребрени, златни, платиниумски или метални облоги / украси
2) Без кварц или метални компоненти, или глазури што содржат метали
3) Мора да ги следите упатствата на производителот за максималните температури.
X погодна
-- не е погодна
Табела за поставување на јачина
Знак
Јачина
Моќност
Ниска фаза
119 W
Средна фаза / Одмрзнување
252 W
Средно
385 W
Средно високо
539 W
Високо
700 W
Скара
800 W
Комбинирано готвење
Комбинирано готвење 1
17 % Микробранови, 83 % Скара
Комбинирано готвење 2
28 % Микробранови, 72 % Скара
Комбинирано готвење 3
40 % Микробранови, 60 % Скара
Користење на приборот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
www.zanussi.com
99
Вметнување на комплетот со тањир за вртење
1.
2.
Ставете ја водилката на валјакот околу
оската на тањирот за вртење
Ставете го стаклениот тањир за
готвење на водилката на валјакот
Вметнување на подметнувач за скара
Поставете го подметнувачот за скара на
комплетот со тацната за вртење.
ВНИМАНИЕ Не гответе храна без
комплетот со тањир за вртење.
Користете го само комплетот со тањир за
вртење испорачан заедно со апаратот.
Никогаш не гответе ја храната
директно на стаклениот тањир за
готвење.
Помошни напомени и совети
Корисни совети за готвење во микробранова печка
Проблем
Решение
Не можете да најдете информации за
количината на храна што се подготвува.
Побарајте слична храна. Зголемете или намалете ја
должината на времето на готвење во согласност со
следното правило: двојна количина = речиси двојно
време, половина количина = половина време
Храната премногу се исушила.
Поставете пократко време на готвење или изберете
пониска јачина на микробранови.
Храната уште не е одмрзната, не е жешка
ниту зготвена, откако поминало времето.
Поставете подолго време на готвење или повисока
јачина на микробранови. Имајте предвид дека за
поголеми количини потребно е подолго време.
Откако поминало времето на готвење,
храната е прегреана на рабовите, но во
средината уште не е готова.
Следниот пат поставете пониска јачина и подолго
време. На половина од готвењето, промешајте ги
течните јадења, на пр. супа.
За да добиете подобри резултати кај
оризот, користите рамни и широки садови.
100
www.zanussi.com
Одмрзнување
Смрзнато печено месо секогаш
одмрзнувајте го со мрсната страна свртена
надолу.
Не одмрзнувајте покриено месо, бидејќи
тоа може да предизивка процес на готвење
наместо на одмрзнување.
Цели парчиња живина секогаш
одмрзнувајте ги со градите свртени
надолу.
Готвење
Разладеното место и живина секогаш
вадете ги од фрижидерот барем 30 минути
пред готвењето.
Оставете ги месото, живината, рибата и
зеленчукот покриени после готвењето.
Со четка нанесете малку масло или путер
на рибата.
Додавајте по 30 - 45 мл ладна вода на
секои 250 г зеленчук. Исечете го свежиот
зеленчук на рамномерни парчиња пред
готвењето. Гответе го сиот зеленчук со
капак на садот.
Повторно загревање
Кога повторно загревате спакувани готови
јадења, секогаш следете ги упатствата
напишани на амбалажата.
Печење на скара
За печење на рамна храна на скара во
средината на подметнувачот за скара.
Превртете ја храната на половина од
времето за готвење и продолжете со
печењето.
Комбинирано готвење
Користете го Комбинираното готвење за
одредени видови храна да ги одржите
крцкави.
На половина од времето за готвење,
превртете ја храната и продолжете со
готвењето.
Има 3 режими за Комбинирано готвење.
Секој режим ги комбинира микробрановите
и функциите на скарата според различни
временски периоди и различни јачини.
Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
Забелешки за чистењето:
• Исчистете го предниот дел на апаратот
користејќи мека крпа со топла вода и
средство за чистење.
• За чистење на металните површини
употребете вообичаено средство за
чистење.
• Чистете ја внатрешноста на апаратот по
секоја употреба. Потоа можете полесно
да ја отстраните нечистотијата и истата
нема да изгори.
• Тврдокорната нечистотија исчистете ја
со специјално средство за чистење.
• Сите додатоци чистете ги редовно и
оставете ги да се исушат. Користете
сува крпа со топла вода и средство за
чистење.
Решавање на проблеми
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
Проблем
Можна причина
Решение
Апаратот не работи.
Апаратот е исклучен.
Вклучете го апаратот.
Апаратот не работи.
Апаратот не е вклучен во
штекерот.
Вклучете го апаратот.
www.zanussi.com
101
Проблем
Можна причина
Решение
Апаратот не работи.
Прегорен е осигурувач во таблата.
Проверете го осигурувачот. Ако
осигурувачот избие повеќе пати,
повикајте квалификуван
електричар.
Апаратот не работи.
Вратата не е правилно затворена.
Проверете дали нешто ја блокира
врата.
Светлото не работи.
Светлото не е исправно.
Светлото треба да се замени.
Во внатрешноста
светкаат искри.
Има метални садови или садови
со метални украси.
Извадете го садот од апаратот.
Во внатрешноста
светкаат искри.
Има метални ражени или
алуминиумска фолија која допира
на ѕидовите во внатрешноста.
Проверете дали ражените и
фолијата ги допираат ѕидовите во
внатрешноста.
Комплетот со тањирот за
вртење произведува
бука како гребење или
мелење.
Има предмет или нечистотија под
стаклениот тањир за готвење.
Исчистете ја површината под
стаклениот тањир за готвење.
Апаратот престанува да
работи без јасна
причина.
Има дефект.
Ако оваа ситуација се повторува,
повикајте го центарот за грижа за
корисници.
Ако не можете сами да најдете решение за
проблемот, јавете се кај продавачот или во
центарот за грижа за корисници.
Потребните податоци за центарот за грижа
за корисници се на плочката со
спецификации на апаратот.
Ви препорачуваме податоците да ги впишете тука:
Модел (MOD.)
.........................................
Број на производ (PNC)
.........................................
Сериски број (S.N.)
.........................................
Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ВНИМАНИЕ Не блокирајте ги
вентилите за воздух. Ако го направите
тоа, апаратот може да се прегрее.
ВНИМАНИЕ Не поврзувајте го
апаратот со адаптери или продолжени
кабли за струја. Тоа може да предизвика
преоптеретување и ризик од пожар.
• Апаратот е наменет само за употреба во
кујна. Мора да се постави на стабилна и
рамна површина.
102
• Ставете го апаратот подалеку од пареа,
топол воздух и вода.
• Ако го транспортирате апаратот на
ладно време, не вклучувајте го веднаш
по монтажата. Оставете го на собна
температура за да апсорбира топлина.
Електрична инсталација
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Само
квалификувано лице смее да го
изврши поврзувањето со струја.
www.zanussi.com
Производителот не одговара ако не ги
следите безбедносните мерки во
поглавјето „Безбедносни информации“.
Апаратот е снабден со приклучок и кабел
за струја.
Минимално растојание
Димензија
мм
A
100
Б
80
В
80
A
C
B
Еколошки прашања
Отстранете го Вашиот истрошен уред
според прописите кои важат во Вашето
место на живеење.
Амбалажа
Материјалот од амбалажата е
еколошки прифатлив и може да се
www.zanussi.com
рециклира. Пластичните делови носат
меѓународни кратенки, како на пр. PE, PS,
итн. Материјалот од амбалажата фрлете го
во контејнери предвидени за таа намена,
во вашиот локален капацитет за
управување со отпад.
103
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa _
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa _
Opis urządzenia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Przed pierwszym użyciem _ _ _ _ _ _ _ _
Codzienna eksploatacja _ _ _ _ _ _ _ _ _
Korzystanie z akcesoriów _ _ _ _ _ _ _ _
104
107
108
109
109
111
Przydatne rady i wskazówki _ _ _ _ _ _ _
Konserwacja i czyszczenie _ _ _ _ _ _ _
Rozwiązywanie problemów _ _ _ _ _ _ _
Instalacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ochrona środowiska _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
112
113
113
114
115
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy
dokładnie przeczytać dołączoną instrukcję obsługi. Producent nie
odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję
wraz z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie uduszeniem lub
odniesieniem obrażeń mogących skutkować trwałym
kalectwem.
• Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
• Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem
dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przechowywać poza zasięgiem
dzieci.
104
www.zanussi.com
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
• Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
• Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci bez
nadzoru dorosłych.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym oraz do podobnych zastosowań, w takich miejscach,
jak:
– kuchnie w obiektach sklepowych, biurowych oraz innych placówkach pracowniczych;
– gospodarstwa rolne;
– hotele, motele i inne obiekty mieszkalne (jako wyposażenie
dla klientów);
– obiekty noclegowe.
• Podczas pracy urządzenia jego wnętrze mocno się nagrzewa.
Nie dotykać elementów grzejnych w urządzeniu. Podczas wyjmowania i wkładania akcesoriów lub naczyń należy zawsze
używać rękawic kuchennych.
• Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
• Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenia należy odłączyć je od zasilania.
• Jeśli drzwi lub uszczelki drzwiowe są uszkodzone, nie wolno
korzystać z urządzenia, dopóki nie zostanie ono naprawione
przez kompetentną osobę.
• Tylko kompetentna osoba może przeprowadzać czynności serwisowe lub naprawcze wiążące się z koniecznością zdjęcia osłony chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym.
• Nie należy podgrzewać płynów ani innej żywności w zamkniętych pojemnikach. Mogą one eksplodować.
www.zanussi.com
105
• Należy stosować wyłącznie akcesoria i naczynia przeznaczone
do kuchenek mikrofalowych.
• Podgrzewając żywność w pojemnikach z papieru lub tworzywa
należy doglądać urządzenia, ponieważ występuje zagrożenie
zapłonem.
• Urządzenie jest przeznaczone do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub odzieży oraz ogrzewanie poduszek termicznych, pantofli, gąbek, wilgotnych tkanin lub podobnych materiałów może spowodować obrażenia ciała, zapłon
lub pożar.
• W razie zauważenia dymu należy wyłączyć urządzenie, wyjąć
wtyczkę, utrzymywać zamknięte drzwi, aby zdusić płomienie.
• Podgrzewanie napojów w mikrofalówce może doprowadzić do
ich opóźnionego wrzenia. Przy obchodzeniu się z pojemnikiem
należy zachować ostrożność.
• Zawartość butelek dla niemowląt oraz słoiczków z pokarmem
dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć, aby zapewnić równomierną temperaturę pokarmu przed spożyciem oraz aby nie
dopuścić do oparzenia.
• Nie wolno gotować jaj w skorupach ani podgrzewać całych ugotowanych jaj w urządzeniu, ponieważ mogą one eksplodować,
nawet po zakończeniu działania mikrofal.
• Urządzenie należy regularnie czyścić i usuwać wszelkie pozostałości żywności.
• Nieutrzymywanie kuchenki w czystości może prowadzić do uszkodzenia powierzchni obudowy urządzenia i w konsekwencji do
ograniczenia jego żywotności oraz do zaistnienia niebezpiecznej sytuacji.
106
www.zanussi.com
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
Zastosowanie
Ostrzeżenie! Urządzenie może
zainstalować wyłącznie wykwalifikowana
osoba.
Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń ciała, oparzenia,
porażenia prądem lub wybuchu.
• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.
• Postępować zgodnie z instrukcją instalacji
dostarczoną wraz z urządzeniem.
• Urządzenie można zainstalować prawie w
każdym miejscu w kuchni. Należy sprawdzić, czy urządzenie jest umieszczone na
płaskiej i równej powierzchni oraz czy otwory wentylacyjne i powierzchnia pod urządzeniem nie są zablokowane (należy zapewnić odpowiednią wentylację).
• Urządzenie należy używać w warunkach
domowych.
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
• Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne
nie są zablokowane.
• Nie pozostawiać włączonego urządzenia
bez nadzoru.
• Nie opierać się na otwartych drzwiach urządzenia.
• Nie używać urządzenia jako powierzchni
roboczej ani nie przechowywać produktów
w jego wnętrzu.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem prądem
elektrycznym.
• Wszystkie połączenia elektryczne powinien
wykonać wykwalifikowany elektryk.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce
znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej. W przeciwnym razie należy skontaktować się z elektrykiem.
• Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci za
pomocą przedłużacza, należy sprawdzić,
czy przedłużacz ma prawidłowe uziemienie.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić wtyczki
ani przewodu zasilającego. Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego należy
zlecić przedstawicielowi serwisu lub wykwalifikowanemu elektrykowi.
• Przy odłączaniu urządzenia nie ciągnąć za
przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za
wtyczkę.
www.zanussi.com
Konserwacja i czyszczenie
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń, pożarem lub
uszkodzeniem urządzenia.
• Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
• Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni
urządzenia, należy regularnie ją czyścić.
• Nie dopuszczać do gromadzenia się na powierzchniach uszczelniających drzwi resztek potraw ani pozostałości środków czyszczących
• Pozostałości tłuszczu lub potraw w urządzeniu mogą stać się przyczyną pożaru.
• Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki. Stosować wyłącznie neutralne
środki do czyszczenia. Nie stosować produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
• W przypadku stosowania aerozolu do piekarników należy przestrzegać wskazówek
107
dotyczących bezpieczeństwa umieszczonych na opakowaniu.
Utylizacja
• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić go.
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała lub
uduszeniem.
Opis urządzenia
1 2 3
4
1 Oświetlenie
2 Blokada zabezpieczająca
3 Panel sterowania
4 Pokrętło regulacji mocy
5 Pokrętło minutnika
6 Otwieranie drzwi
9
8
7
6
5
7 Pokrywa falowodu
8 Grill
9 Wałek talerza obrotowego
Akcesoria
Zestaw talerza obrotowego
Szklana taca do gotowania oraz prowadnica
rolek.
Do przygotowywania żywności w urządzeniu należy zawsze używać zestawu
talerza obrotowego.
Podstawka do grillowania
Do grillowania żywności oraz przyrządzania
potraw z wykorzystaniem trybu łączonego.
108
www.zanussi.com
Przed pierwszym użyciem
Ostrzeżenie! Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Czyszczenie wstępne
• Wyjąć wszystkie akcesoria z urządzenia.
• Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić urządzenie.
Ważne! Patrz rozdział „Konserwacja i
czyszczenie”.
Codzienna eksploatacja
Ostrzeżenie! Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Włączanie i wyłączanie urządzenia
1. Ustawić odpowiednią moc za pomocą pokrętła regulacji mocy.
2. Ustawić czas za pomocą pokrętła minutnika – spowoduje to automatyczne uruchomienie urządzenia.
3. Aby wyłączyć urządzenie:
– można poczekać, aż urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy pokrętło minutnika osiągnie położenie „Wył.”;
– obrócić pokrętło minutnika w położenie
„Wył.”;
– otworzyć drzwi. Urządzenie zatrzymuje
się automatycznie. Zamknąć drzwi, aby
kontynuować gotowanie. Tej opcji można użyć do sprawdzania stanu żywności.
Gdy pokrętło minutnika dotrze do położenia „Wył.”, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Uwaga! Urządzenie nie może pracować,
gdy nie ma w nim żywności.
Jeśli minutnik ma być ustawiony na krócej niż 5 minut, w pierwszej kolejności
należy ustawić czas dłuższy niż 5 minut, a następnie obrócić pokrętło, ustawiając je w żądanym położeniu.
Ogólne informacje na temat korzystania z
urządzenia
Informacje ogólne:
• Po wyłączeniu urządzenia pozostawić w
nim żywność na kilka minut.
www.zanussi.com
• Przed rozpoczęciem przyrządzania potrawy
należy usunąć opakowanie z folii aluminiowej, metalową tackę itp.
Gotowanie:
• W miarę możliwości należy gotować produkty pod przykryciem w naczyniach odpowiednich do używania w kuchence mikrofalowej. Potrawę można gotować bez przykrycia, jeśli ma być chrupiąca.
• Należy uważać, aby nie rozgotować potrawy poprzez ustawienie za wysokiego poziomu mocy lub zbyt długiego czasu gotowania. Może to spowodować wysuszenie,
przypalenie lub zapalenie się potrawy.
• Nie gotować w urządzeniu ślimaków w muszlach ani jajek w skorupkach, ponieważ
mogą eksplodować. Przed smażeniem jajek należy nakłuć ich żółtka.
• Przed gotowaniem produktów ze „skórką”,
takich jak ziemniaki, pomidory czy kiełbaski, należy kilkakrotnie ponakłuwać je widelcem, aby nie eksplodowały.
• Schłodzoną lub mrożoną żywność należy
gotować dłużej.
• Potrawy z sosem wymagają okresowego
mieszania.
• Warzywa o zwartej strukturze, takie jak
marchew, groszek czy kalafior należy gotować w wodzie.
• Większe kawałki należy obrócić na drugą
stronę po upływie połowy czasu gotowania.
• W miarę możliwości należy pokroić warzywa na kawałki podobnej wielkości.
• Używać płaskich, szerokich naczyń.
• Nie używać naczyń z porcelany, ceramiki
lub fajansu zaopatrzonych w małe otwory
109
(np. na uchwytach) lub mającymi nieszkliwione dna. Wilgoć znajdująca w otworach
może po podgrzaniu spowodować pęknięcie naczynia.
• Szklana taca do gotowania pełni funkcję
powierzchni służącej do podgrzewania potraw i płynów. Jest ona niezbędna do prawidłowego działania kuchenki mikrofalowej.
Rozmrażanie mięsa, drobiu i ryb:
• Mrożoną żywność pozbawioną opakowania
należy położyć na odwróconym małym talerzu, umieszczonym w większym pojemniku,
tak aby umożliwić spływanie cieczy powstającej podczas rozmrażania.
• Obrócić żywność w połowie czasu rozmrażania. W miarę możliwości rozdzielić, a następnie wyjąć kawałki, które zaczęły się
rozmrażać.
Rozmrażanie masła, porcji tortu i twarogu:
• Nie rozmrażać tych produktów całkowicie w
urządzeniu, lecz dokończyć rozmrażanie w
temperaturze pokojowej. Zapewnia to bar-
dziej równomierne efekty. Przed rozpoczęciem rozmrażania należy usunąć wszystkie
metalowe lub aluminiowe elementy opakowania.
Rozmrażanie owoców i warzyw:
• Nie rozmrażać całkowicie w urządzeniu warzyw i owoców, które będą poddawane dalszej obróbce jako produkty surowe. Dokończyć ich rozmrażanie w temperaturze pokojowej.
• Można użyć wyższej mocy mikrofal, aby
gotować warzywa i owoce bez ich uprzedniego rozmrażania.
Dania gotowe:
• Gotowe dania można przygotowywać w
urządzeniu jedynie wtedy, gdy ich opakowanie nadaje się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
• Należy przestrzegać wskazówek producenta żywności podanych na opakowaniu (np.
zdjąć metalową pokrywkę i nakłuć plastikową folię).
Odpowiednie naczynia i materiały
Naczynie/materiał
Kuchenka mikrofalowa
Grillowanie
Rozmrażanie
Podgrzewanie
Gotowanie
Szkło i porcelana odporne na wysoką temperaturę (bez metalowych elementów, np. Pyrex,
szkło żaroodporne)
X
X
X
X
Szkło i porcelana nieodporne na wysoką temperaturę1)
X
--
--
--
Szkło i szkło ceramiczne z materiałów odpornych na wysoką i niską temperaturę (np. Arcoflam), ruszt grilla
X
X
X
X
Ceramika2), fajans 2)
X
X
X
--
Tworzywo sztuczne odporne wysoką temperaturę do 200°C 3)
X
X
X
--
Karton, papier
X
--
--
--
Folia spożywcza
X
--
--
--
Folia do pieczenia z zamknięciem nadającym
się do kuchenek mikrofalowych3)
X
X
X
--
Metalowe naczynia do pieczenia, np. emaliowane lub żeliwne
--
--
--
X
110
www.zanussi.com
Naczynie/materiał
Kuchenka mikrofalowa
Grillowanie
Rozmrażanie
Podgrzewanie
Gotowanie
Formy do pieczenia lakierowane na czarno lub
z powłoką silikonową3)
--
--
--
X
Blacha do pieczenia ciasta
--
--
--
X
Naczynia do przyrumieniania, np. talerz Crisp
lub Crunch
--
X
X
--
Potrawy gotowe w opakowaniach3)
X
X
X
X
1) Bez srebrnych, złotych i platynowych elementów oraz metalowych dekoracji
2) Bez kwarcowych lub metalowych elementów oraz szkliwa z zawartością metalu
3) Należy przestrzegać wskazówek producenta dotyczących maksymalnej temperatury.
X odpowiednie
-- nieodpowiednie
Tabela ustawień mocy
Symbol
Ustawienie mocy
Moc
Niski poziom
119 W
Średnio-niski poziom / Rozmrażanie
252 W
Średni poziom
385 W
Średnio-wysoki poziom
539 W
Wysoki poziom
700 W
Grill
800 W
Tryb łączony
Tryb łączony 1
17% mikrofale, 83% grill
Tryb łączony 2
28% mikrofale, 72% grill
Tryb łączony 3
40% mikrofale, 60% grill
Korzystanie z akcesoriów
Ostrzeżenie! Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
www.zanussi.com
111
Wkładanie zestawu talerza obrotowego
1.
2.
Umieścić prowadnicę z rolkami centralnie
nad wałkiem talerza obrotowego.
Umieścić szklany talerz do gotowania na
prowadnicy z rolkami
Wkładanie podstawki do grillowania
Umieścić podstawkę do grillowania na zestawie talerza obrotowego.
Uwaga! Nie należy gotować żywności
bez zestawu talerza obrotowego. Należy
wyłącznie używać zestawu talerza
obrotowego dostarczonego z urządzeniem.
Nie wolno gotować żywności umieszczonej bezpośrednio na szklanej tacy do gotowania.
Przydatne rady i wskazówki
Wskazówki dotyczące korzystania z mikrofal
Problem
Środek zaradczy
Nie można znaleźć informacji na temat ilości
przyrządzanej potrawy.
Sprawdzić podobny produkt spożywczy. Wydłużyć lub
skrócić czas gotowania zgodnie z następującą zasadą:
Podwójna ilość = prawie podwójna ilość czasu, połowa ilości = połowa czasu
Potrawa wyszła za sucha.
Ustawić krótszy czas gotowania lub wybrać niższą moc
mikrofal.
Po upływie ustawionego czasu potrawa nie
jest jeszcze rozmrożona, podgrzana bądź
ugotowana.
Ustawić dłuższy czas gotowania lub wybrać wyższą moc
mikrofal. Większe potrawy wymagają dłuższego czasu
gotowania.
Po upływie czasu gotowania potrawa jest za
gorąca przy brzegu, a w środku jeszcze nie
gotowa.
Następnym razem należy wybrać niższą moc i dłuższy
czas. W połowie gotowania należy wymieszać potrawę,
np. zupę.
Podczas gotowania ryżu lepsze efekty można
osiągnąć, stosując płaskie, szerokie naczynie.
112
Rozmrażanie
Pieczeń zawsze należy rozmrażać tłustą stroną skierowaną na dół.
www.zanussi.com
Nie należy rozmrażać przykrytego mięsa, ponieważ może to spowodować ugotowanie zamiast rozmrożenia.
Całe sztuki drobiu zawsze należy rozmrażać
piersią skierowaną na dół.
Grillowanie
Grillować płaskie potrawy na środku podstawki do grillowania.
Obrócić potrawę po upływie połowy ustawionego czasu i kontynuować grillowanie.
Gotowanie
Zawsze należy wyjmować zamrożone mięso i
drób z chłodziarki przynajmniej 30 minut
przed gotowaniem.
Pozostawić mięso, drób, ryby i warzywa przykryte po gotowaniu.
Nanieść nieco oleju lub stopionego masła na
rybę.
Dodać 30–45 ml zimnej wody na każde 250 g
warzyw. Przed gotowaniem pociąć świeże
warzywa na równe kawałki. Wszystkie warzywa gotować pod przykryciem.
Tryb łączony
Tryb łączony pozwala zachować chrupkość
potraw.
Po upływie połowy ustawionego czasu obrócić potrawę i kontynuować gotowanie.
Dostępne są 3 ustawienia trybu łączonego.
Każde ustawienie łączy funkcje kuchenki mikrofalowej i grilla z różnymi wartościami czasu
i poziomu mocy.
Podgrzewanie
Pakowane potrawy gotowe należy zawsze
podgrzewać zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu.
Konserwacja i czyszczenie
Ostrzeżenie! Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Uwagi dotyczące czyszczenia:
• Przód urządzenia należy myć miękką ściereczką zwilżoną ciepłą wodą z dodatkiem
płynu do mycia naczyń.
• Do czyszczenia powierzchni metalowych
należy używać zwykłego płynu do mycia
naczyń.
• Po każdym użyciu należy oczyścić wnętrze
urządzenia. Dzięki temu można łatwiej usunąć zabrudzenia i uniknąć ich przypalenia.
• Trudne do usunięcia zabrudzenia należy
usuwać za pomocą specjalnego środka do
czyszczenia.
• Należy regularnie czyścić wszystkie akcesoria i pozostawić je do wyschnięcia. Do
czyszczenia należy użyć miękkiej ściereczki zwilżonej ciepłą wodą z dodatkiem płynu
do mycia naczyń.
Rozwiązywanie problemów
Ostrzeżenie! Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Środek zaradczy
Urządzenie nie działa.
Urządzenie jest wyłączone.
Włączyć urządzenie.
Urządzenie nie działa.
Nie włożono wtyczki do gniazda
elektrycznego.
Podłączyć urządzenie do zasilania.
www.zanussi.com
113
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Środek zaradczy
Urządzenie nie działa.
Zadziałał bezpiecznik w skrzynce
bezpieczników.
Sprawdzić bezpiecznik. Jeśli bezpiecznik zadziała więcej niż jeden
raz, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
Urządzenie nie działa.
Drzwi urządzenia nie zostały prawidłowo zamknięte.
Sprawdzić, czy nic nie blokuje drzwi.
Nie działa oświetlenie.
Żarówka jest przepalona.
Należy wymienić żarówkę.
W urządzeniu występuje
iskrzenie.
Wewnątrz znajdują się metalowe naczynia lub naczynia z metalowymi
elementami.
Wyjąć naczynie z urządzenia.
W urządzeniu występuje
iskrzenie.
Wewnątrz znajdują się metalowe
pręty lub folia aluminiowa dotykająca
wewnętrznych ścianek urządzenia.
Pręty ani folia nie mogą dotykać
wewnętrznych ścianek urządzenia.
Zestaw talerza obrotowego wydaje odgłosy szorowania lub obcierania.
Pod szklaną tacą do gotowania znajduje się jakiś obiekt lub zanieczyszczenie.
Wyczyścić obszar pod szklaną tacą
do gotowania.
Urządzenie przestaje działać bez wyraźnego powodu.
Nieprawidłowe działanie.
Jeśli taka sytuacja powtórzy się, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta.
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym zakresie nie jest możliwe, należy skontaktować
się ze sprzedawcą lub punktem obsługi klienta.
Dane niezbędne dla punktu obsługi klienta
znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.
Zalecamy wpisanie danych w tym miejscu:
Model (MOD.)
.........................................
Numer produktu (PNC)
.........................................
Numer seryjny (S.N.)
.........................................
Instalacja
Ostrzeżenie! Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Uwaga! Nie blokować otworów
wentylacyjnych. W przeciwnym razie
może dojść do przegrzania urządzenia.
Uwaga! Nie podłączać urządzenia do
przedłużaczy lub adapterów wtyczek.
Może to spowodować przeciążenie i w
rezultacie pożar.
114
• Urządzenie może być umieszczone wyłącznie na blacie kuchennym. Należy je ustawić
na stabilnej i płaskiej powierzchni.
• Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł pary, gorącego powietrza lub
chlapiącej wody.
• Po transportowaniu urządzenia w niskiej
temperaturze, nie włączać go od razu po instalacji. Należy pozostawić urządzenie w
temperaturze pokojowej, aby osiągnęło
temperaturę otoczenia.
www.zanussi.com
Instalacja elektryczna
Ostrzeżenie! Instalację elektryczną musi
wykonać wykwalifikowana osoba.
Producent nie ponosi odpowiedzialności
za nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zawarto w rozdziale „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”.
Minimalne odległości
Wymiar
mm
A
100
B
80
C
80
Urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający z wtyczką.
A
C
B
Ochrona środowiska
Symbol na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
www.zanussi.com
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
Materiały opakowaniowe
Materiały, z których wykonano opakowanie, są przyjazne dla środowiska i nadają się
do recyklingu. Elementy z tworzyw sztucznych oznaczono międzynarodowymi skrótami,
takimi jak PE, PS itp. Materiały opakowaniowe należy utylizować, wyrzucając je do odpowiedniego pojemnika udostępnionego przez
komunalny zakład utylizacji odpadów.
115
Cuprins
Informaţii privind siguranţa _ _ _ _ _ _ _
Instrucţiuni privind siguranţa _ _ _ _ _ _
Descrierea produsului _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Înainte de prima utilizare _ _ _ _ _ _ _ _
Utilizarea zilnică _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilizarea accesoriilor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
116
118
119
120
120
123
Sfaturi utile _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Îngrijirea şi curăţarea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Depanare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalarea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Protejarea mediului înconjurător _ _ _ _
124
124
125
125
126
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
Informaţii privind siguranţa
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă răniri şi daune.
Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru
consultare ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
Avertizare Pericol de sufocare, vătămare sau invaliditate
permanentă.
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8
ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau experienţă doar
sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere
informaţiile necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să
le permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
• Nu lăsaţi ambalajul produsului la îndemâna copiilor.
• Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.
• Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de uşa aparatului
când aceasta este deschisă.
• Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii, vă recomandăm să-l activaţi.
• Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate de copii
nesupravegheaţi.
116
www.zanussi.com
Aspecte generale privind siguranţa
• Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică şi la aplicaţii similare, cum ar fi:
– în bucătăriile pentru personal din magazine, birouri şi alte
medii de lucru;
– case de la ferme;
– de către clienţii din hoteluri, moteluri şi alte medii de tip rezidenţial;
– unităţi de cazare cu micul dejun inclus.
• Aparatul devine fierbinte în interior pe durata funcţionării. Nu
atingeţi elementele de încălzire care sunt în aparat. Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie pentru a scoate sau a pune în
interior accesorii sau vase.
• Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa aparatul.
• Întrerupeţi alimentarea cu electricitate înainte de a efectua operaţiile de întreţinere.
• Dacă uşa sau garnitura uşii sunt deteriorate, aparatul nu trebuie
să mai fie folosit până când nu este reparat de o persoană calificată.
• Doar o persoană calificată poate efectua operaţiile de service
sau reparaţii care implică scoaterea capacului care oferă protecţie la expunerea la energia microundelor.
• Nu încălziţi lichide şi alte alimente în recipiente etanşe. Acestea
pot exploda.
• Folosiţi numai ustensile care sunt adecvate pentru utilizarea în
cuptoarele cu microunde.
• Când încălziţi alimente în recipiente de plastic sau hârtie, supravegheaţi permanent aparatul datorită riscului de aprindere a
acestora.
• Aparatul este destinat încălzirii de alimente şi băuturi. Uscarea
alimentelor sau rufelor şi chiar încălzirea pernelor cu gel, a pawww.zanussi.com
117
•
•
•
•
•
•
pucilor, bureţilor hainelor umede şi altele poate produce
vătămări, aprinderea produselor respective sau un incendiu.
Dacă observaţi fum, opriţi sau scoateţi din priză aparatul şi ţineţi
închisă uşa cuptorului pentru a înăbuşi flăcările.
Încălzirea băuturilor la microunde poate duce la o fierbere explozivă cu întârziere. Procedaţi cu grijă când mânuiţi recipientul.
Conţinutul biberoanelor şi al borcănaşelor cu alimente pentru
bebeluşi trebuie amestecat sau agitat, iar temperatura trebuie
verificată înainte de servire, pentru a se evita arsurile.
Ouăle în coajă sau ouăle fierte tare în coajă nu trebuie încălzite
în aparat deoarece pot exploda, chiar şi după ce încălzirea la
microunde s-a terminat.
Aparatul trebuie curăţat la intervale regulate şi toate depunerile
de alimente eliminate.
Dacă aparatul nu este menţinut curat, suprafaţa acestuia se
poate deteriora, ceea ce afectează negativ durata de funcţionare a acestuia şi poate provoca o situaţie periculoasă.
Instrucţiuni privind siguranţa
Instalarea
Avertizare Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest aparat.
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi
sau utilizaţi.
• Respectaţi instrucţiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
• Aparatul poate fi amplasat în aproape orice
loc din bucătărie. Acesta trebuie instalat pe
o suprafaţă plană şi uniformă, iar orificiile
de ventilaţie şi suprafaţa de sub cuptor nu
trebuie să fie blocate (aerisirea să fie suficientă).
Conexiunea la reţeaua electrică
Avertizare Pericol de incendiu şi
electrocutare.
118
• Toate conexiunile electrice trebuie realizate
de către un electrician calificat.
• Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
• Verificaţi dacă informaţiile de natură electrică, specificate pe plăcuţa cu datele tehnice, corespund cu cele ale sursei de tensiune. În caz contrar, contactaţi un electrician.
• Dacă se conectează aparatul la priză folosindu-se un prelungitor, acesta din urmă
trebuie să fie împământat.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora
ştecherul şi cablul de alimentare electrică.
Contactaţi centrul de service sau un electrician pentru a schimba un cablu de alimentare deteriorat.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeauna de ştecher.
www.zanussi.com
Utilizarea
Avertizare Pericol de rănire, arsuri,
electrocutare sau explozie.
•
•
•
•
Utilizaţi acest aparat într-un mediu casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timpul
funcţionării.
• Nu aplicaţi presiune asupra uşii deschise.
• Nu utilizaţi aparatul drept suprafaţă de lucru
şi nu utilizaţi interiorul cuptorului pentru a
depozita obiecte.
Întreţinerea şi curăţarea
Avertizare Pericol de rănire, incendiu
sau de deteriorare a aparatului.
• Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere, dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul
din priză.
• Curăţaţi regulat aparatul pentru a preveni
deteriorarea materialului de la suprafaţă.
• Nu lăsaţi să se depună resturi de mâncare
sau de detergent pe suprafeţele de etanşare ale uşii.
• Resturile de grăsimi sau de alimente din
aparat pot duce la apariţia unui incendiu.
• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă.
Utilizaţi numai detergenţi neutri. Nu folosiţi
produse abrazive, bureţi abrazivi, solvenţi
sau obiecte metalice.
• Dacă folosiţi un spray pentru cuptor, respectaţi instrucţiunile de siguranţă de pe ambalaj.
Gestionarea deşeurilor după încheierea
ciclului de viaţă al aparatului
Avertizare Pericol de vătămare sau
sufocare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare electrică.
• Tăiaţi cablul electric şi aruncaţi-l.
Descrierea produsului
1 2 3
4
1 Bec
2 Sistem de blocare de siguranţă
3 Panou de comandă
4 Buton pentru setarea puterii
5 Buton cronometru
6 Deschizător pentru uşă
9
8
7
6
5
7 Capac ghid de unde
8 Grătar
9 Ax pentru farfuria rotativă
www.zanussi.com
119
Accesoriile
Set pentru farfuria rotativă
Tavă de gătit din sticlă şi ghidajul cu role.
Utilizaţi întotdeauna setul pentru farfuria
rotativă la prepararea alimentelor în aparat.
Raft grătar
Pentru prepararea la grătar a alimentelor şi
gătitul combinat.
Înainte de prima utilizare
Avertizare Consultaţi capitolele privind
Siguranţa.
Prima curăţare
• Scoateţi toate componentele aparatului.
• Curăţaţi aparatul înainte de prima utilizare.
Important Consultaţi capitolul "Îngrijirea şi
curăţarea".
Utilizarea zilnică
Avertizare Consultaţi capitolele privind
Siguranţa.
Activarea şi dezactivarea aparatului
1. Rotiţi butonul pentru setarea puterii pentru a selecta un nivel al puterii.
2. Rotiţi butonul cronometrului pentru a seta
o durată. Aceasta activează automat aparatul.
3. Pentru a dezactiva aparatul puteţi proceda astfel:
– aşteptaţi până când aparatul se dezactivează automat când butonul cronometrului ajunge la poziţia "OPRIT".
– rotiţi butonul cronometrului la poziţia
"OPRIT".
120
– Deschideţi uşa. Aparatul se opreşte automat. Închideţi uşa pentru a continua
gătitul. Utilizaţi această opţiune pentru
a inspecta alimentele.
Când butonul cronometrului ajunge la poziţia "OPRIT" este emis un semnal acustic.
Atenţie Nu lăsaţi aparatul să funcţioneze
când nu există alimente în acesta.
Dacă doriţi să setaţi cronometrul pentru
mai puţin de 5 minute, setaţi mai întâi
cronometrul la o durată mai mare de 5 minute
şi rotiţi înapoi butonul la durata dorită.
www.zanussi.com
Informaţii generale despre utilizarea
aparatului
Generalităţi:
• După dezactivarea aparatului, aşteptaţi
încă câteva minute înainte de a scoate alimentele.
• Scoateţi folia de aluminiu de la ambalare,
recipientele metalice etc. înainte de a prepara alimentele.
Gătire:
• Dacă se poate, gătiţi alimentele acoperite
cu un material dedicat utilizării la microunde. Gătiţi alimentele fără capac dacă doriţi
să le faceţi crocante
• Nu supraîncălziţi preparatele prin setarea
unei puteri şi a unei durate prea mari. Mâncarea se poate usca, arde sau poate să ia
foc în anumite locuri.
• Nu utilizaţi aparatul pentru a găti ouă sau
melci în cochilie deoarece aceştia pot exploda. La ouăle ochiuri, mai întâi găuriţi
gălbenuşul.
• Înainte de preparare împungeţi în câteva locuri mâncarea cu "pieliţă" sau "coajă", cum
ar fi cartofii, roşiile, cârnaţii folosind o furculiţă. astfel încât mâncarea să nu explodeze.
• Pentru alimentele răcite sau congelate, setaţi o durată de preparare mai mare.
• Preparatele care conţin sos trebuie amestecate din când în când.
• Legumele care au o structură fermă, cum
ar fi morcovii, mazărea sau conopida, trebuie gătite în apă.
• Întoarceţi bucăţile mari la jumătatea duratei
de gătire.
• Dacă este posibil, tăiaţi legumele în bucăţi
de dimensiuni cât mai egale.
• Folosiţi farfurii mari, întinse.
• Nu utilizaţi vase realizate din porţelan, ceramică sau lut care conţin găuri mici, cum ar
www.zanussi.com
fi pe mânere sau baze nefinisate. Umezeala care intră în găuri poate provoca crăparea vasului atunci când este încălzit.
• Tava de gătit din sticlă este un spaţiu de lucru pentru încălzirea alimentelor sau lichidelor. Este necesară pentru funcţionarea
cuptorului cu microunde.
Decongelarea cărnii, puiului, peştelui:
• Puneţi alimentele congelate, despachetate
pe o farfurie bombată cu un recipient dedesubt care să colecteze lichidul rezultat în
urma decongelării.
• Întoarceţi alimentele la jumătatea duratei de
decongelare. Dacă este posibil, tăiaţi şi
scoateţi bucăţile care au început să se decongeleze.
Decongelarea untului, a feliilor de tort şi
prăjiturilor:
• Nu decongelaţi complet alimentele în aparat. Lăsaţi-le să se decongeleze complet la
temperatura camerei. Astfel veţi obţine un
rezultat mai uniform. Îndepărtaţi complet
toate ambalajele metalice sau din aluminiu
înainte de decongelare.
Decongelarea fructelor, legumelor:
• Nu decongelaţi complet fructele şi legumele
care urmează fie preparate crude în aparat.
Lăsaţi-le să se decongeleze la temperatura
camerei.
• Puteţi să utilizaţi un nivel mai mare de putere al microundelor pentru a găti fructele şi
legumele fără a le decongela mai întâi.
Semipreparate:
• Puteţi găti semipreparate la aparat doar
dacă ambalajul este adecvat pentru utilizarea la microunde.
• Trebuie să respectaţi instrucţiunile producătorului tipărite pe ambalaj (de ex. eliminaţi capacul metalic şi găuriţi membrana
din plastic).
121
Vesela şi materialele adecvate
Vase de gătit/Materiale
Microunde
Decongelarea
Grill
Încălzire
Gătit
Sticlă şi porţelan rezistente la foc (fără componente din metal, de ex. Pyrex, sticlă Jena)
X
X
X
X
Sticlă şi porţelan care nu poate fi folosită în
cuptor 1)
X
--
--
--
Sticlă sau sticlă ceramică realizată din materiale rezistente la căldură/congelare (de ex. Arcoflam), raftul grătarului
X
X
X
X
Ceramică 2), ceramică din lut 2)
X
X
X
--
Plastic rezistent la căldură până la 200 °C 3)
X
X
X
--
Carton, hârtie
X
--
--
--
Folie transparentă
X
--
--
--
Folie pentru coacere cu sigilare pentru microunde 3)
X
X
X
--
Coacerea preparatelor cu suport realizat din
metal, de ex. email, fontă
--
--
--
X
Vase de coacere, smălţuite sau acoperite cu
silicon 3)
--
--
--
X
Tavă de gătit
--
--
--
X
Vase pentru rumenire, de ex. Tigaie sau tavă
de copt
--
X
X
--
Semipreparate în ambalaj 3)
X
X
X
X
1) Fără decoraţiuni sau placaje metalice sau din argint, aur sau platină
2) Fără cuarţ sau componente metalice sau obiecte de ceramică care conţin metale
3) Trebuie să respectaţi instrucţiunile producătorului cu privire la temperaturile maxime.
X adecvat
-- nu este adecvat
Tabelul cu nivelurile de putere
Pictogramă
122
Nivel de putere
Putere
Putere redusă
119 W
Medie Scăzută / Decongelare
252 W
Medie
385 W
Medie ridicată
539 W
www.zanussi.com
Pictogramă
Nivel de putere
Putere
Ridicată
700 W
Grătar
800 W
Gătitul combinat
Gătit combinat 1
17 % Microunde, 83 % Grătar
Gătit combinat 2
28 % Microunde, 72 % Grătar
Gătit combinat 3
40 % Microunde, 60 % Grătar
Utilizarea accesoriilor
Avertizare Consultaţi capitolele privind
Siguranţa.
Introducerea setului pentru farfuria rotativă
1.
2.
Puneţi ghidajul cu role în jurul axului farfuriei rotative.
Puneţi tava de gătit din sticlă pe ghidajul
cu role
Introducerea raftului grătarului
Puneţi raftul grătarului pe setul farfuriei rotative.
Atenţie Nu gătiţi alimente fără setul
pentru farfuria rotativă. Utilizaţi doar setul
pentru farfuria rotativă furnizat împreună cu
aparatul.
www.zanussi.com
Nu gătiţi alimentele direct pe sticla tăvii
de gătit.
123
Sfaturi utile
Sfaturi pentru microunde
Problemă
Soluţie
Nu puteţi găsi informaţii privind cantităţile de
alimente preparate.
Căutaţi alimente similare. Măriţi sau micşoraţi durata de
gătire în conformitate cu următoarea regulă: O cantitate
dublă înseamnă un timp dublu, O cantitate pe jumătate înseamnă un timp redus la jumătate
Mâncarea s-a uscat prea mult.
Setaţi o durată de gătit mai scurtă sau selectaţi o putere
mai mică pentru microunde.
Alimentele nu sunt încă decongelate, fierbinți
sau gătite după ce durata a expirat.
Setaţi o durată de gătit mai lungă sau selectaţi o putere
mai mare. Reţineţi faptul că vasele mari au nevoie de mai
mult timp.
După expirarea duratei de gătire, alimentele
sunt supraîncălzite la margini, dar încă nu
sunt gata în mijloc.
Data viitoare selectaţi o putere mai mică şi o durată mai
mare. Amestecaţi lichidele la jumătatea duratei, cum ar fi
în cazul supei.
Pentru a obţine rezultate mai bune în cazul
orezului, folosiţi farfurii întinse, mari.
Decongelarea
Decongelaţi întotdeauna carnea aşezând partea cu grăsime în jos.
Nu decongelaţi carnea acoperită deoarece
aceasta se poate găti în loc să se decongeleze.
Decongelaţi întotdeauna pieptul de pui cu os
aşezându-l cu faţa în jos.
Gătitul
Scoateţi întotdeauna carnea roşie şi de
pasăre din congelator cu cel puţin 30 de minute înainte de gătit.
Lăsaţi carnea roşie, pasărea, peştele şi legumele acoperite după gătit.
Ungeţi cu puţin ulei sau unt topit peştele.
Adăugaţi 30 – 45 ml de apă rece la fiecare
250 g de legume. Tăiaţi legumele proaspete
în bucăţi de dimensiuni egale înainte de gătit.
Gătiţi toate legumele cu un capac pe recipient.
Reîncălzirea
Când reîncălziţi mâncărurile semipreparate
respectaţi întotdeauna instrucţiunile scrise pe
ambalaj.
Grill
Frigeţi la grătar alimentele plate în mijlocul
raftului grătarului.
Întoarceţi alimentele la jumătatea duratei setate şi continuaţi prepararea la grătar.
Gătitul combinat
Utilizaţi Gătitul combinat pentru a păstra crocante anumite alimente.
La jumătatea duratei de gătit, întoarceţi alimentele şi continuaţi gătirea.
Există 3 moduri pentru Gătitul combinat. Fiecare mod combină funcţiile de microunde şi
grătar la diferite intervale de timp şi niveluri
ale puterii.
Îngrijirea şi curăţarea
Avertizare Consultaţi capitolele privind
Siguranţa.
124
Note cu privire la curăţare:
• Curăţaţi partea din faţă a cuptorului cu o
cârpă moale, apă caldă şi agent de curăţare.
www.zanussi.com
• Utilizaţi un agent de curăţare obişnuit pentru a curăţa suprafeţele metalice.
• Curăţaţi interiorul aparatului după fiecare
utilizare. Astfel, puteţi îndepărta murdăria
mai uşor şi aceasta nu se mai arde.
• Curăţaţi murdăria rezistentă cu produs special de curăţat.
• Curăţaţi regulat toate accesoriile şi lăsaţi-le
să se usuce. Folosiţi o lavetă moale cu apă
caldă şi un agent de curăţare.
Depanare
Avertizare Consultaţi capitolele privind
Siguranţa.
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul nu funcţionează.
Aparatul este dezactivat.
Activaţi aparatul.
Aparatul nu funcţionează.
Aparatul nu este conectat la priză.
Introduceţi aparatul în priză.
Aparatul nu funcţionează.
Siguranţa din tabloul de siguranţe se
declanşează.
Verificaţi siguranţa. Dacă siguranţa
declanşează în mod repetat, contactaţi un electrician calificat.
Aparatul nu funcţionează.
Uşa nu este închisă corect.
Verificaţi dacă uşa nu este obstrucţionată.
Becul nu funcţionează.
Becul este defect.
Becul trebuie înlocuit.
Apar scântei în interior.
Există vase de metal sau vase cu
decoraţiuni metalice.
Scoateţi vasul din aparat.
Apar scântei în interior.
Există suporţi de metal sau folii de
aluminiu care ating pereţii interiori.
Suporţii de metal şi folia nu trebuie
să atingă pereţii interiori.
Setul pentru farfuria rotativă scrâşneşte sau hârşâie.
Există un obiect sau mizerie sub tava de gătit din sticlă.
Curăţaţi zona de sub tava de gătit
din sticlă.
Aparatul se opreşte din
funcţionare fără niciun motiv clar.
Există o defecţiune.
Dacă situaţia se repetă, apelaţi la
serviciul de asistenţă clienţi.
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie problemei, contactaţi dealerul sau serviciul de asistenţă clienţi.
Datele necesare serviciului de asistenţă clienţi
se găsesc pe plăcuţa cu date tehnice.
Vă recomandăm să notaţi datele aici:
Model (MOD.)
.........................................
Codul numeric al produsului (PNC)
.........................................
Numărul de serie (S.N.)
.........................................
Instalarea
Avertizare Consultaţi capitolele privind
Siguranţa.
www.zanussi.com
Atenţie Nu blocaţi orificiile de aerisire.
Dacă faceţi acest lucru, aparatul se
poate supraîncălzi.
125
Atenţie Nu conectaţi aparatul la
adaptoare sau prelungitoare. Se poate
produce supraîncărcarea şi există pericol de
incendiu.
• Aparatul este conceput doar pentru utilizarea pe un blat de bucătărie. Trebuie amplasat pe o suprafaţă stabilă şi dreaptă.
• Puneţi aparatul departe de sursele de abur,
aer cald şi stropi de apă.
• Dacă transportaţi aparatul pe temperaturi
scăzute, nu îl porniţi imediat după instalare.
Lăsaţi-l să stea la temperatura camerei şi
să atingă aceeaşi temperatură.
Acest aparat este livrat cu un cablu de alimentare electrică şi ştecher.
A
C
B
Distanţe minime
Dimensiuni
mm
Instalaţia electrică
A
100
Avertizare Instalaţia electrică trebuie
realizată numai de către o persoană
calificată.
B
80
C
80
Producătorul nu este responsabil dacă
nu respectaţi măsurile de siguranţă descrise în capitolul "Informaţii privind siguranţa".
Protejarea mediului înconjurător
Simbolul e pe produs sau de pe ambalaj
indică faptul că produsul nu trebuie aruncat
împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat
la punctul de colectare corespunzător pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că aţi eliminat în
mod corect produsul, ajutaţi la evitarea
potenţialelor consecinţe negative pentru
mediul înconjurător şi pentru sănătatea
persoanelor, consecinţe care ar putea deriva
din aruncarea necorespunzătoare a acestui
126
produs. Pentru mai multe informaţii detaliate
despre reciclarea acestui produs, vă rugăm
să contactaţi biroul local, serviciul pentru
eliminarea deşeurilor sau magazinul de la
care l-aţi achiziţionat.
Materialele de ambalare
Materialele de ambalare sunt ecologice
şi reciclabile. Componentele din plastic sunt
marcate cu abrevieri internaţionale precum
PE, PS, etc. Aruncaţi ambalajele în containerele corespunzătoare din locurile amenajate
special pentru colectarea deşeurilor.
www.zanussi.com
Содержание
Сведения по технике безопасности _ _
Указания по безопасности _ _ _ _ _ _ _
Описание изделия _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Перед первым использованием _ _ _ _
Ежедневное использование _ _ _ _ _ _
Использование дополнительных
принадлежностей _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
127
129
131
131
132
Полезные советы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Уход и очистка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Поиск и устранение неисправностей _
Установка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Охрана окружающей среды _ _ _ _ _ _
135
136
136
137
138
134
Право на изменения сохраняется.
Сведения по технике безопасности
Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не
несет ответственность за травмы и повреждения, полученные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией.
Позаботьтесь о том, чтобы данное руководство было у Вас
под рукой на протяжении всего срока службы прибора.
Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
ВНИМАНИЕ! Существует риск удушья, получения травм
или стойких нарушений нетрудоспособности.
• Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8
лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными
или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
• Не позволяйте детям играть с прибором.
• Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей.
• Храните все средства для стирки вне досягаемости детей.
• Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда его дверца открыта.
www.zanussi.com
127
• Если прибор оснащен устройством защиты от детей, рекомендуем Вам включить это устройство.
• Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
Общие правила техники безопасности
• Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения, например:
– в помещениях, служащих кухнями для обслуживающего
персонала в магазинах, офисах и на других рабочих местах;
– в сельских жилых домах;
– для использования клиентами отелей, мотелей и других
мест проживания;
– в мини-гостиницах типа «ночлег и завтрак».
• Во время работы прибора его внутренняя камера сильно
нагревается. Не прикасайтесь к нагревательным элементам
внутри прибора. Помещая в прибор или извлекая из него
посуду или аксессуары, всегда используйте кухонные рукавицы.
• Не используйте пароочистители для очистки прибора.
• Перед выполнением операций о очистке и уходу отключите
прибор от сети электропитания.
• Если дверца или дверное уплотнение повреждено, прибором пользоваться нельзя, пока он не будет отремонтирован
квалифицированным специалистом.
• Все операции по обслуживанию и ремонту прибора, в ходе
которых требуется снятие кожуха, защищающего от микроволнового излучения, должны выполняться только квалифицированным специалистом.
• Не нагревайте жидкости и другие продукты в герметичных
контейнерах. Они могут взорваться.
128
www.zanussi.com
• Используйте только ту посуду, которая подходит для использования в микроволновой печи.
• При нагреве продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах не оставляйте прибор без присмотра: может произойти возгорание.
• Прибор предназначен для нагревания продуктов и напитков. Подсушивание продуктов, сушка одежды, разогрев грелок, шлепанцев, губок, влажной одежды и т.п. несет в себе
риск травм, возгорания или пожара.
• При появлении дыма выключите прибор или извлеките вилку сетевого шнура из розетки и не открывайте дверцу, чтобы не допустить приток воздуха к источнику возгорания.
• Разогревание в микроволновой печи напитков может привести к задержанному бурному вскипанию. Следует проявлять осторожность при извлечении контейнера.
• Содержимое бутылочек и баночек с детским питанием необходимо перемешать или взболтать и проверить температуру перед употреблением, чтобы избежать ожогов.
• Не следует нагревать в приборе как яйца в скорлупе, так и
яйца, сваренные вкрутую, так как они могут взорваться даже после завершения нагрева при помощи СВЧ.
• Прибор следует регулярно чистить, а также удалять из него
какие бы то ни было остатки продуктов.
• Если не поддерживать прибор в чистом состоянии, это может привести к повреждению его поверхности, что, в свою
очередь, может неблагоприятно повлиять на срок службы
прибора и даже привести к несчастному случаю.
Указания по безопасности
Установка
ВНИМАНИЕ! Установка прибора
должна осуществляться только
квалифицированным персоналом!
www.zanussi.com
• Удалите всю упаковку.
• Не устанавливайте и не подключайте
прибор, если он имеет повреждения.
• Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке.
129
• Прибор можно ставить практически в любом месте на кухне. Убедитесь, что прибор установлен на плоской ровной поверхности, а вентиляционные отверстия
и поверхность под прибором не закрыты
(нет препятствий для достаточной вентиляции).
• Не оставляйте прибор без присмотра во
время его работы.
• Не надавливайте на открытую дверцу
прибора.
• Не используйте прибор как столешницу и
не используйте его внутреннюю камеру
для хранения каких-либо предметов.
Подключение к электросети
Уход и очистка
ВНИМАНИЕ! Существует риск пожара
и поражения электрическим током.
• Все электрические подключения должны
производиться квалифицированным
электриком.
• Прибор должен быть заземлен.
• Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют параметрам электросети. В противном случае
вызовите электрика.
• Если прибор подключен к электросети
через удлинительный шнур, убедитесь,
что шнур заземлен.
• Следите за тем, чтобы не повредить
вилку и сетевой кабель. Для замены сетевого кабеля обратитесь в сервисный
центр или к электрику.
• Для отключения прибора от электросети
не тяните за кабель электропитания.
Всегда беритесь за саму вилку.
Эксплуатация
ВНИМАНИЕ! Существует риск
травмы, ожога, поражения
электрическим током или взрыва.
• Используйте прибор в жилых помещениях.
• Не изменяйте параметры данного прибора.
• Удостоверьтесь, что вентиляционные отверстия не закрыты.
130
ВНИМАНИЕ! Существует риск
травмы, пожара или повреждения
прибора.
• Перед выполнением операций по чистке
и уходу выключите прибор и извлеките
вилку сетевого шнура из розетки.
• Во избежание повреждения покрытия варочной панели производите его регулярную очистку.
• Следите за тем, чтобы на уплотняющих
поверхностях двери не накапливались
остатки пищи или моющего средства.
• Оставшиеся внутри прибора жир или остатки пищи могут стать причиной пожара.
• Протирайте прибор мягкой влажной
тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте
абразивные средства, царапающие губки, растворители или металлические
предметы.
• В случае использования спрея для
очистки духового шкафа следуйте инструкции по безопасности на его упаковке.
Утилизация
ВНИМАНИЕ! Существует опасность
травмы или удушья.
• Отключите прибор от электросети.
• Отрежьте и утилизируйте кабель электропитания.
www.zanussi.com
Описание изделия
1 2 3
4
1 Лампа освещения
2 Предохранительная блокировочная система
3 Панель управления
4 Ручка выбора уровня мощности
5 Ручка таймера
9
8
7
6
5
6 Открыватель дверцы
7 Крышка отверстия волновода
8 Гриль
9 Поворотная ось
Аксессуары
Комплект с вращающимся поддоном.
Стеклянный поддон и роликовая направляющая.
Обязательно используйте для
приготовления продуктов в приборе
комплект с вращающимся поддоном.
Подставка для гриля
Предназначена для грилирования продуктов и комбинированного приготовления.
Перед первым использованием
ВНИМАНИЕ! См. Главу «Сведения по
технике безопасности».
Первая очистка
• Извлеките все принадлежности из духового шкафа.
www.zanussi.com
• Перед первым использованием прибор
следует очистить.
ВАЖНО! См. Главу «Уход и очистка».
131
Ежедневное использование
ВНИМАНИЕ! См. Главу «Сведения по
технике безопасности».
Включение и выключение прибора
1. С помощью ручки выбора уровня мощности задайте нужный уровень мощности.
2. Поверните ручку таймера, чтобы задать время; это приведет к автоматическому включению прибора.
3. Для выключения прибора:
– дождитесь, пока прибор не выключится автоматически в момент, когда
ручка таймера окажется на отметке
«ВЫКЛ».
– поверните ручку таймера на отметку
«ВЫКЛ».
– Откройте дверцу. Прибор автоматически завершит работу. Закройте
дверцу, чтобы приготовление продолжилось. Используйте эту возможность для проверки хода приготовления.
Когда ручка таймера доходит до отметки «ВЫКЛ», выдается звуковой сигнал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не включайте
прибор, если в нем нет продуктов.
Если необходимо задать при помощи
таймера продолжительность работы
меньше, чем 5 минут, сначала установите
таймер на продолжительность, превышающую 5 минут, а затем верните его на требуемую отметку.
Общие сведения по эксплуатации
прибора
Общая информация:
• После выключения прибора дайте продуктам постоять несколько минут.
• Перед приготовлением освободите продукты от упаковки из алюминиевой
фольги, выньте их из металлических контейнеров и т.д.
132
Приготовление:
• Во время приготовления накрывайте
продукты материалами, пригодными для
использования в микроволновой печи.
Готовьте продукты, не накрывая их крышкой, только если требуется сохранить
корочку.
• Не подвергайте продукты излишней тепловой обработке, устанавливая слишком
высокую мощность и слишком большую
длительность работы прибора. Продукты
могут потерять влагу, пережариться или
местами подгореть.
• Не используйте прибор для приготовления яиц в скорлупе и моллюсков/улиток, потому что они могут взрываться.
Для поджаривания яиц сначала проткните желтки.
• Продукты с кожицей или кожурой, такие,
как картофель, помидоры или сосиски,
перед приготовлением следует проткнуть вилкой в нескольких местах, чтобы они не взорвались.
• При приготовлении охлажденных или замороженных продуктов увеличивайте
время приготовления.
• Блюда, содержащие соусы, необходимо
время от времени помешивать.
• Твердые овощи, такие, как морковь, горох или цветная капуста, необходимо готовить в воде.
• По прошествии половины времени
приготовления переворачивайте крупные куски продуктов.
• По возможности нарезайте овощи на кусочки одного размера.
• Используйте плоскую, широкую посуду.
• Не используйте кухонную посуду из фарфора, фаянса и глины, в которой есть
небольшие отверстия, например, на ручке или на днище без глазури. Влага, попавшая в такие отверстия, может привести к образованию в посуде трещин при
нагреве.
www.zanussi.com
• Стеклянный поддон является рабочей
поверхностью для нагрева продуктов и
жидкостей. Его наличие обязательно для
работы микроволновой печи.
Размораживание мяса, птицы и рыбы:
• Положите замороженный неразвернутый
продукт на небольшую перевернутую тарелку, положенную в какой-либо контейнер, чтобы образующаяся при размораживании жидкость стекала в контейнер.
• По истечении половины времени размораживания переверните продукт. По возможности разделяйте куски и отбирайте
те из них, которые уже начали размораживаться.
Размораживание масла, порционных
пирожных и творога:
• Не размораживайте продукты в приборе
полностью: дайте им окончательно оттаять при комнатной температуре. Это
сделает процесс размораживания более
равномерным. Перед размораживанием
полностью удалите металлическую или
алюминиевую упаковку.
Размораживание фруктов и овощей:
• Не размораживайте в приборе до конца
фрукты и овощи, которым предстоит
быть приготовленными в сыром виде.
Дайте им окончательно оттаять при комнатной температуре.
• Можно пропустить этап размораживания
и готовить фрукты и овощи при более
высокой мощности микроволновой обработки.
Готовые блюда:
• Можно готовить в приборе блюда быстрого приготовления, только если их
упаковка пригодна для использования в
микроволновой печи.
• Необходимо следовать инструкциям производителя на упаковке (например, удалить металлические крышки и сделать
отверстия в пластиковой пленке).
Подходящая кухонная посуда и материалы
Кухонная посуда/материал
СВЧ
Размораживание
Нагрев
Малый
гриль
Приготовление
Огнеупорное стекло и фарфор (без металлических примесей, например, марки «Пирекс» или из жаростойкого стекла).
X
X
X
X
Обычное стекло и фарфор 1)
X
--
--
--
Стекло и стеклокерамика из жаростойкого/
холодостойкого материала (напр., марки
«Аркофлам»), решетка для гриля.
X
X
X
X
Фаянс, керамика. 2), глиняная посуда. 2)
X
X
X
--
Жаростойкий пластик (до 200°C). 3)
X
X
X
--
Картон, бумага.
X
--
--
--
Пищевая пленка.
X
--
--
--
Пленка для жарки, пригодная для использования в микроволновой печи. 3)
X
X
X
--
Жарка в посуде из металла, например, эмалированной посуды, чугуна.
--
--
--
X
www.zanussi.com
133
Кухонная посуда/материал
СВЧ
Размораживание
Нагрев
Малый
гриль
Приготовление
Формы для выпечки, с черной лакировкой
или покрытые силиконом. 3)
--
--
--
X
Глубокий противень
--
--
--
X
Посуда для подрумянивания, например, марок «Крисп пэн» или «Кранч-плейт».
--
X
X
--
Готовые блюда в упаковках. 3)
X
X
X
X
1) Без серебряного, золотого, платинового или металлического покрытия/росписи.
2) Без элементов из кварца или металла. Без металлосодержащей глазури
3) Обязательно соблюдайте указания производителя касательно максимальных температур.
Х – подходит
– не подходит
Таблица уровней мощности
Символ
Уровень мощности
Мощность
Низкая мощность
119 Вт
Умеренно низкая/размораживание
252 Вт
Средняя
385 Вт
Умеренно высокая
539 Вт
Высокая мощность
700 Вт
Гриль
800 Вт
Комбинированное приготовление
Комбинированное приготовление 1
17 % микроволновая печь, 83 % гриль
Комбинированное приготовление 2
28 % микроволновая печь, 72 % гриль
Комбинированное приготовление 3
40 % микроволновая печь, 60 % гриль
Использование дополнительных принадлежностей
ВНИМАНИЕ! См. Главу «Сведения по
технике безопасности».
134
www.zanussi.com
Установка комплекта с вращающимся поддоном
1.
2.
Разместите роликовую направляющую
вокруг поворотной оси.
Поместите на роликовую направляющую стеклянный поддон.
Установка подставки для гриля
Установите подставку для гриля на вращающийся поддон.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не готовьте
продукты без вращающегося поддона.
Используйте только вращающийся поддон,
поставляемый вместе с прибором.
Ни в коем случае не готовьте продукты
непосредственно на стеклянном поддоне.
Полезные советы
Рекомендации по использованию режима микроволновой обработки
Неисправность
Решение
Отсутствуют данные для веса или объема
продуктов, которые предстоит приготовить.
Ориентируйтесь на похожий продукт. Увеличить или
уменьшить время приготовления, следуя правилу:
Двойное количество = почти вдвое больше времени; половина количества = вдвое меньше времени
Пища слишком сухая.
Выбрать более короткое время приготовления или
уменьшить мощность микроволновой обработки.
Продукт не успел разморозиться, нагреться или приготовиться по истечении заданного времени.
Увеличить время приготовления или выбрать большую мощность. Обратите внимание: чем больше размеры посуды, тем больше требуемое время приготовления.
По окончании времени приготовления пища перегрета по краям, но все еще не готова в середине.
В следующий раз уменьшить уровень мощности и
увеличить продолжительность приготовления. Перемешивайте жидкие продукты, такие, как супы, по истечении половины времени.
www.zanussi.com
135
При приготовлении риса более удачный
результат дает использование плоской,
широкой посуды.
Разогрев
При разогреве готовых блюд в упаковке
всегда следуйте инструкциям на упаковке.
Размораживание
Всегда размораживайте жаркое, положив
его жирной стороной вниз.
Не размораживайте накрытое мясо, потому
что это может привести к приготовлению, а
не к размораживанию.
Если требуется разморозить птицу целиком, всегда кладите грудкой вниз.
Малый гриль
При грилировании готовьте продукты плоской формы в центре подставки для гриля.
По истечении половины времени приготовления переверните продукт и продолжите
грилирование.
Приготовление
Всегда извлекайте охлажденные мясо и
птицу из холодильника, как минимум, за 30
минут до начала их приготовления.
Дайте мясу, птице, рыбе и овощам немного
постоять накрытыми после приготовления.
Полейте рыбу небольшим количеством
растительного или растопленного сливочного масла.
На каждые 250 г овощей добавляйте 30–45
мл холодной воды. Перед приготовлением
нарежьте свежие овощи на ровные кусочки. Все овощи готовить в контейнере под
крышкой.
Комбинированное приготовление
Используйте режим комбинированного
приготовления, чтобы сохранить определенные продукты хрустящими.
По истечении половины срока приготовления переверните продукты и продолжите
приготовление.
Имеется 3 режимов комбинированного
приготовления. В каждом режиме функции
микроволновой печи и гриля используются
различные соотношения времени применения и уровня мощности.
Уход и очистка
ВНИМАНИЕ! См. Главу «Сведения по
технике безопасности».
Примечание относительно очистки:
• Переднюю часть прибора протирайте
мягкой тканью, смоченной теплой водой
с моющим средством.
• Для очистки металлических поверхностей используйте обычное чистящее
средство.
• Внутреннюю камеру прибора необходимо очищать от загрязнений после каждо-
го использования. Так загрязнения легче
удалить и они не будет пригорать.
• Стойкие загрязнения удаляйте специальными чистящими средствами.
• Все дополнительные принадлежности
следует регулярно мыть и просушивать.
Используйте для этого мягкую тряпку,
смоченную в теплой воде с моющим
средством.
Поиск и устранение неисправностей
ВНИМАНИЕ! См. Главу «Сведения по
технике безопасности».
136
www.zanussi.com
Неисправность
Возможная причина
Решение
Прибор не работает.
Прибор выключен.
Включите прибор.
Прибор не работает.
Прибор не включен в сеть электропитания.
Включите прибор в сеть.
Прибор не работает.
Сгорел предохранитель на электрощите.
Проверьте предохранитель В случае повторного срабатывания
предохранителя обратитесь к квалифицированному электрику.
Прибор не работает.
Дверца не закрыта как следует.
Проверьте, не мешает ли что-либо закрыванию дверцы.
Лампа не горит.
Лампа перегорела.
Требуется замена лампы.
В камере прибора видны
искры.
Используется металлическая посуда или посуда с металлической
окантовкой.
Выньте блюдо из прибора.
В камере прибора видны
искры.
Металлические шпажки или алюминиевая фольга касается стенок
внутренней камеры.
Позаботьтесь о том, чтобы шпажки и фольга не касались стенок
внутренней камеры.
От вращающегося поддона доносятся скрежещущие звуки.
Под стеклянным поддоном имеется посторонний предмет или туда
попала грязь.
Очистите область под стеклянным
поддоном.
Прибор прекращает
свою работу без определенной причины.
Возникла неисправность.
Если ситуация повторится, обратитесь в сервисный центр.
Если самостоятельно справиться с проблемой не удается, обратитесь к продавцу или
в сервисный центр.
Данные о сервисных центрах находятся на
табличке с техническими данными на самом приборе.
Рекомендуем записать их здесь:
Модель (MOD.)
.........................................
Код изделия (PNC)
.........................................
Серийный номер (S.N.)
.........................................
Установка
ВНИМАНИЕ! См. Главу «Сведения по
технике безопасности».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не закрывайте
вентиляционные отверстия. В случае
их блокировки прибор может перегреться.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не подключайте
прибор через переходники или
удлинители. Это может привести к
перегрузке и риску возгорания.
www.zanussi.com
• Прибор предназначен только для бытового применения и установке на кухонной столешнице. Его необходимо размещать на прочной и ровной поверхности.
• Не размещайте прибор вблизи от источников пара, горячего воздуха или брызг
воды.
• При транспортировке прибора в холодную погоду не включайте его сразу после
137
установки. Дайте ему постоять при комнатной температуре и нагреться.
A
Электрическое подключение
ВНИМАНИЕ! Электрическое
подключение должно выполняться
квалифицированным специалистом.
Производитель не несет ответственности, если пользователь не соблюдает
меры предосторожности, приведенные в
Главе «Сведения по технике безопасности».
Данный прибор поставляется с сетевым
шнуром и вилкой.
C
B
Минимальные расстояния
Габариты
мм
А
100
В
80
С
80
Охрана окружающей среды
Символ на изделии или на его упаковке
указывает, что оно не подлежит
утилизации в качестве бытовых отходов.
Вместо этого его следует сдать в
соответствующий пункт приемки
электронного и электрооборудования для
последующей утилизации. Соблюдая
правила утилизации изделия, Вы поможете
предотвратить причинение окружающей
среде и здоровью людей потенциального
ущерба, который возможен в противном
случае, вследствие неподобающего
обращения с подобными отходами. За
более подробной информацией об
138
утилизации этого изделия просьба
обращаться к местным властям, в службу
по вывозу и утилизации отходов или в
магазин, в котором Вы приобрели изделие.
Упаковочные материалы
Упаковочные материалы безвредны
для окружающей среды и пригодны для
вторичной переработки. Пластмассовые
детали обозначены международными сокращениями, такими, как PE (полиэтилен),
PS (полистирол) и т.п. Упаковочные материалы следует складывать в соответствующие контейнеры местных служб по утилизации отходов.
www.zanussi.com
Садржај
Информације о безбедности _ _ _ _ _
Упутства о безбедности _ _ _ _ _ _ _ _
Опис производа _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Пре прве употребе _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Свакодневна употреба _ _ _ _ _ _ _ _ _
Коришћење прибора _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
139
141
142
143
143
146
Помоћне напомене и савети _ _ _ _ _
Нега и чишћење _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Решавање проблема _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Инсталација _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Еколошка питања _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
147
148
148
149
149
Задржано право измена.
Информације о безбедности
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво прочитајте
приложено упутство. Произвођач није одговоран уколико
услед неправилне инсталације и употребе уређаја дође до повреда и квара. Чувајте упутство за употребу поред уређаја ради будућих подешавања.
Безбедност деце и осетљивих особа
УПОЗОРЕЊЕ Постоји ризик од гушења, повређивања или
трајног инвалидитета.
• Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, kao особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају упутства у вези
са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају
могуће опасности.
• Немојте дозволити деци да се играју уређајем.
• Сву амбалажу држите ван домашаја деце.
• Све врсте детерџената држите ван домашаја деце.
• Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја док су
врата отворена.
• Ако уређај има блокаду за децу, препоручујемо вам да је
активирате.
• Чишћење и одржавање не треба да обављају деца, уколико
нису под надзором.
www.zanussi.com
139
Опште мере безбедности
• Овај уређај је намењен за коришћење у домаћинствима и
сличним окружењима, као што су:
– кухиње за особље у продавницама, канцеларијама и другим радним окружењима;
– сеоске куће;
– од стране клијената у хотелима, мотелима и другим окружењима за становање;
– смештај типа ноћења са доручком.
• Унутрашњост уређаја постаје врела кад уређај ради. Немојте додиривати грејне елементе на уређају. Увек користите
заштитне рукавице кад вадите прибор или посуђе из пећнице или их стављате у пећницу.
• Не користите парни чистач за чишћење уређаја.
• Пре одржавања, прекините напајање електричном енергијом.
• Уколико су врата или заптивке врата оштећени, уређај се
не сме укључивати све док га не поправи компетентна особа.
• Само компетентне особе могу да врше оправку или сервисирање које обухвата скидање поклопца који пружа заштиту
од излагања микроталасној енергији.
• Немојте загревати течности и друге намирнице у херметички затвореним посудама. Оне могу да експлодирају.
• Употребљавајте само посуде које су погодне за употребу у
микроталасним пећницама.
• Приликом загревања хране у пластичним или папирним посудама, пазите на уређај због могућности запаљења.
• Уређај је намењен за загревање хране и пића. Сушење хране или одеће и загревање грејних јастучића, папуча, сунђера, влажних крпа и слично могу проузроковати повреде, паљење или пожар.
140
www.zanussi.com
• Уколико приметите дим, искључите или ископчајте уређај и
оставите врата затворена да би се угасио пламен.
• Загревање напитака у микроталасној пећници може изазвати закаснело еруптивно кључање. Стога се мора пазити
приликом руковања посудом.
• Садржај боца за храњење и лончића са храном за бебе
треба промешати и протрести, а температуру треба проверити пре конзумирања, како би се избегле опекотине.
• Јаја у љусци и цела тврдо кувана јаја не треба загревати у
уређају, јер могу да експлодирају чак и након обављеног загревања у микроталасној пећници.
• Уређај треба редовно чистити и из њега уклањати заостале
наслаге хране.
• Уколико се не одржава чистоћа уређаја, то може довести до
површинских оштећења која би могла неповољно утицати
на животни век уређаја и евентуално довести до опасних
ситуација.
Упутства о безбедности
Уградња
УПОЗОРЕЊЕ Само квалификована
особа може да инсталира овај уређај.
• Уклоните сву амбалажу.
• Немојте да инсталирате или користите
оштећен уређај.
• Придржавајте се упутства за инсталацију
које сте добили уз уређај.
• Уређај се може поставити скоро свуда у
кухињи. Уверите се у то да је пећница
постављена на равној, нивелисаној површини и да вентилациони отвори, као и
површина испод уређаја нису блокирани
(ради довољне вентилације).
Прикључење на електричну мрежу
УПОЗОРЕЊЕ Постоји опасност од
пожара и струјног удара.
www.zanussi.com
• Сва прикључивања струје треба да обави квалификован електричар.
• Уређај мора да буде уземљен.
• Уверите се да ли су електрични подаци
наведени на плочици са техничким карактеристикама у складу са напоном.
Уколико то није случај, обратите се електричару.
• Уколико је уређај прикључен преко продужног кабла, проверите да ли је кабл
уземљен.
• Проверите да нисте оштетили главно напајање и кабл за напајање. Обратите се
сервису или електричару да бисте заменили оштећени кабл за напајање.
• Немојте вући кабл за напајање да бисте
искључили уређај. Кабл искључите тако
што ћете извући утикач из утчнице.
141
Коришћење
• Користите овај уређај у домаћинству.
• Не мењајте спецификацију овог уређаја.
• Поведите рачуна да отвори за вентилацију нису запушени.
• Не остављајте уређај без надзора током
рада.
• Немојте излагати отворена врата великом оптерећењу.
• Уређај немојте користити као радну површину, а његову унутрашњост немојте
користити за складиштење.
• Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског материјала.
• Немојте дозволити преливање хране или
сакупљање остатака средства за чишћење на заптивним површинама врата.
• Остаци масноће или хране у уређају могу изазвати пожар.
• Уређај чистите влажном, меком крпом. У
ту сврху користите искључиво неутралне
детерџенте. Немојте да користите абразивне производе, абразивне сунђере, раствараче или металне предмете.
• Уколико користите спреј за пећнице, придржавајте се безбедносних упутстава на
амбалажи.
Нега и чишћење
Одлагање на отпад
УПОЗОРЕЊЕ Постоји опасност од
повређивања, опекотина, струјног
удара или експлозије.
УПОЗОРЕЊЕ Постоји ризик од
озлеђивања, пожара и оштећења
уређаја.
• Пре одржавања уређаја деактивирајте
уређај и извуците утикач кабла за напајање из зидне утичнице.
УПОЗОРЕЊЕ Постоји могућност од
повређивања или гушења.
• Одвојте кабл за напајање уређаја од
мрежног напајања.
• Одсеците напојни кабл и баците га у
смеће.
Опис производа
1 2 3
4
1 Сијалица
2 Безбедносни систем за блокирање
3 Контролна табла
4 Дугме за подешавање јачине
5 Дугме за тајмер
6 Отварач за врата
9
8
7
6
5
7 Поклопац усмеривача микроталаса
8 Грил
9 Осовина обртног постоља
142
www.zanussi.com
Прибор
Склоп обртног постоља
Стаклени тањир за кување и вођица са
точкићима.
Приликом припреме хране у уређају
увек користите склоп обртног постоља.
Решетка за роштиљ
За гриловање хране и комбиновано кување.
Пре прве употребе
УПОЗОРЕЊЕ Погледајте поглавља о
безбедности.
Прво чишћење
• Извадите све делове из уређаја.
• Очистите уређај пре прве употребе.
ВАЖНО Погледајте одељак „Одржавање и
чишћење“.
Свакодневна употреба
УПОЗОРЕЊЕ Погледајте поглавља о
безбедности.
Активирање и деактивирање уређаја
1. Окрените дугме за подешавање снаге
да бисте одабрали жељену снагу.
2. Окрените дугме тајмера да бисте подесили време, чиме се уређај аутоматски активира.
3. Да бисте деактивирали уређај, можете:
– сачекати да се уређај аутоматски
деактивира кад дугме тајмера стигне
до положаја „OFF“.
– окренути дугме тајмера у положај
„OFF“.
www.zanussi.com
– отворити врата. Уређај се аутоматски зауставља. Затворите врата да
бисте наставили с кувањем. Користите ову могућност ради провере
припремљености јела.
Када дугме тајмера стигне до положаја
„OFF“, зачуће се звучни сигнал.
ПАЖЊА Немојте дозволити да уређај
ради уколико у њему нема намирница.
Ако тајмер желите да подесите на мање од 5 минута, најпре га подесите на
више од 5 минута, па затим дугме вратите
на жељено време.
143
Опште информације о употреби уређаја
Опште:
• Након деактивирања уређаја, оставите
храну да стоји неколико минута.
• Пре припремања хране, уклоните алуминијумску фолију, металне посуде и др.
Печење:
• По могућству, храну пеците прекривену
одговарајућим материјалом за микроталасну пећницу. Храну пеците без поклопца ако желите да остане хрскава
• Немојте да прекувате јела тако што ћете
подесити сувише високу температуру и
дуго време. Храна може да се исуши, запали или загори на неким нестима.
• Немојте да користите уређај за кување
јаја у љусци и виноградарских пужева,
јер могу да експлодирају. Када пржите јаја, прво боцните жуманце.
• Намирнице са „кожом“ или „љуском“, као
што су кромпир, парадајз, кобасица, прободите виљушком неколико пута пре
печења како не би експлодирале.
• За охлађену или замрзнуту храну, подесите дуже време печења.
• Јела која садрже сос треба повремено
промешати.
• Поврће које има чврсту структуру, као
што су шаргарепе, грашак или карфиол
мора да се кува у води.
• Окрените веће комаде на пола печења.
• По могућству, исеците поврће на комадиће сличне величине.
• Користите танко, широко посуђе.
• Немојте користити посуђе направљено
од порцелана, керамике или земљано
посуђе који имају мале отворе, нпр. на
ручкама или неглазирано дно. Влага која
продире у те отворе може да доведе до
ломљења посуде прилоком загревања.
144
• Стаклени тањир је радни простор за загревање хране или течности. Неопходан
је за функционисање микроталасне пећнице.
Одмрзавање меса, живине, рибе:
• Ставите залеђену, нераспаковану храну
на мали тањир окренут наопако и испод
њега ставите посуду, како би се течност
током одмрзавања скупљала у посуди.
• Окрените храну када истекне пола периода за одмрзавање. По могућству је
поделите, а затим уклоните делове који
су почели да се одмрзавају.
Одмрзавање маслаца, порција колача,
младог слатког сира:
• Храну немојте до краја одмрзавати у
уређају, већ оставите да се одледи на
собној температури. Ово даје уједначенији резултат. Пре одмрзавања потпуно уклоните сву металну или алуминијумску амбалажу.
Одмрзавање воћа, поврћа:
• Немојте у потпуности одмрзавати воће и
поврће које ће се даље припремати у сировом стрању, у уређају. Оставите да се
одмрзну на собној температури.
• За кување воћа и поврћа можете користити већу јачину микроталаса без претходног одмрзавања.
Готова јела:
• Готова јела можете да припремате у уређају само ако је њихова амбалажа погодна за употребу у микроталасној пећници.
• Морате се придржавати упутстава произвођача која су одштампана на паковању
(нпр. уклонити металне поклопце и пробушити пластичну фолију).
www.zanussi.com
Погодно посуђе за кување и материјали
Посуда за кување/материјал
Микроталаси
Печење
Гриловање
Одлеђивање
Загревање
Стакло и порцелан за пећницу (без металних компоненти, нпр. пирекс, стакло отпорно
на топлоту)
X
X
X
X
Стакло и порцелан које не може да се користи у пећници 1)
X
--
--
--
Стакло и стаклена керамика направљена од
материјала који може да се користи у пећници/за одмрзавање (нпр. аркофлам), полица
за грил
X
X
X
X
Керамика 2), грнчарија 2)
X
X
X
--
Пластика која је отпорна на максималну
температуру од 200 °C 3)
X
X
X
--
Картон, папир
X
--
--
--
Фолија која пријања
X
--
--
--
Фолија за печење са затварањем које је
безбедно за коришћење у микроталасној
пећници 3)
X
X
X
--
Посуђе за печење које је израђено од метала, нпр. емајла, ливеног гвожђа
--
--
--
X
Плехови за печење обложени црним лаком
или силиконом 3)
--
--
--
X
Плех за печење
--
--
--
X
Посуђе које служи да се храна у њима запече, нпр. тигањ „Crisp” или тањир „Crunch”
--
X
X
--
Готова запакована јела 3)
X
X
X
X
1) Без украса од сребра, злата, платине или позлаћеног метала
2) Без кварца или металних компоненти, или глазура које садрже метале
3) Обавезно се придржавајте упутства произвођача у вези максималних температура.
X погодно
-- није погодно
Табела за подешавање јачине
Симбол
Подешавање јачине
Напајање
Ниска фаза
119 W
Средње ниска/одмрзавање
252 W
www.zanussi.com
145
Симбол
Подешавање јачине
Напајање
Srednje
385 W
Средње висока
539 W
Висока
700 W
Грил
800 W
Комбиновано кување
Комбиновано кување 1
17 % микроталасна, 83 % грил
Комбиновано кување 2
28 % микроталасна, 72 % грил
Комбиновано кување 3
40 % микроталасна, 60 % грил
Коришћење прибора
УПОЗОРЕЊЕ Погледајте поглавља о
безбедности.
Убацивање склопа обртног постоља
1.
2.
Вођицу са точкићима поставите на
осовину обртног постоља.
Поставите стаклени тањир за кување
на вођицу са точкићима
Постављање решетке за гриловање
Поставите решетку за гриловање на склоп
обртног постоља.
146
www.zanussi.com
ПАЖЊА Немојте припремати храну
без обртног постоља. Користите
искључиво склоп обртног постоља који је
испоручен са уређајем.
Никада немојте припремати храну директно на стакленом тањиру за кување.
Помоћне напомене и савети
Савети за микроталасну пећницу
Проблем
Решење
Не можете да пронађете детаље о количини хране која се припрема.
Погледајте сличну храну. Продужите или скратите
време кувања према следећем правилу: Двострука
количина = готово удвостручено време, Преполовљена количина = упола времена
Храна се превише осушила.
Подесите краће време кувања или изаберите слабију
јачину микроталаса.
Храна није одмрзнута, нити је врела и
печена након истека задатог времена.
Подесите дуже време кувања или већу снагу микроталаса. Имајте на уму да обилнија јела захтевају дуже
време кувања.
Након што је време печења истекло, храна је прегрејана по ивицама али у средини није готова.
Следећи пут подесите мању снагу микроталаса и дуже време. На половини кувања промешајте течну храну, нпр. супу.
Ради добијања бољих резултата код припреме пиринча, користите равно, широко
посуђе.
Одлеђивање
Печење увек одмрзавајте са масном страном окренутом надоле.
Немојте одмрзавати месо које је покривено, јер ће се тако месо пећи уместо да се
одмрзава.
Живину у једном комаду увек одмрзавајте
са грудима окренутим надоле.
Печење
Охлађено месо и живинско месо извадите
из фрижидера најмање 30 минута пре кувања.
Месо, живинско месо, рибу и поврће оставите после кувања да се охлади покривено.
Рибу премажите са мало уља или истопљеног маслаца.
Додајте 30 – 45 мл хладне воде на сваких
250 г поврћа. Свеже поврће исецкајте на
комаде подједнаке величине пре кувања.
www.zanussi.com
Сво поврће пеците са поклопцем на посуди.
Подгревање
Приликом подгревања запакованих готових
јела увек се придржавајте упутстава одштампаних на паковању.
Гриловање
За гриловање пљоснате хране на средини
решетке за гриловање.
Када истекне половина подешеног времена, окрените храну и наставите са гриловањем.
Комбиновано кување
Режим комбинованог кувања користите да
бисте код одређених намирница задржали
хрскавост.
Када истекне половина времена за кување,
окрените храну и наставите.
Постоји 3 режима комбинованог кувања.
Сваки режим комбинује функције микроталасне пећнице и грила у различитом трајању и на различитим нивоима јачине.
147
Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ Погледајте поглавља о
безбедности.
Напомене у вези са чишћењем:
• Обришите предњу страну уређаја меком
крпом, топлом водом и средством за
чишћење.
• За чишћење металних површина користите уобичајено средство за чишћење.
• Унутрашњост уређаја треба чистити након сваке употребе. Тако ћете моћи лакше да уклоните прљавштину и она неће
загорети.
• Уклоните тврдокорну прљавштину специјалним средством за чишћење.
• Сав прибор редовно чистите и пустите га
да се осуши. Користите меку крпу са топлом водом и средством за чишћење.
Решавање проблема
УПОЗОРЕЊЕ Погледајте поглавља о
безбедности.
Проблем
Могући разлог
Решење
Уређај не ради.
Уређај је деактивиран.
Активирајте уређај.
Уређај не ради.
Уређај није укључен у струју.
Укључите уређај.
Уређај не ради.
Осигурач у кутији осигурача је прегорео.
Проверите осигурач. Уколико је
осигурач више пута прегорео, позовите овлашћеног електричара.
Уређај не ради.
Врата нису правилно затворена.
Уверите се да врата нису ничим
блокирана.
Лампица не ради.
Лампица је неисправна.
Лампица се мора заменити.
Приметно је варничење
у унутрашњости пећнице.
У пећници је метално посуђе или
посуђе с металном пресвлаком.
Извадите посуду из уређаја.
Приметно је варничење
у унутрашњости пећнице.
Метални штапићи или алуминијумска фолија додирује унутрашње
зидове.
Постарајте се да штапићи и фолија не додирују унутрашње зидове.
Чује се као да склоп
обртног постоља гребе
или меље унутар пећнице.
Испод стакленог тањира за кување заглавио се неки предмет или
прљавштина.
Очистите простор испод стакленог
тањира за кување.
Уређај престаје да ради
без икаквог видљивог
разлога.
Дошло је до квара.
Уколико се случај понови, позовите потрошачки сервисни центар.
Уколико сами не можете да пронађете решење проблема, обратите се продавцу или
потрошачком сервисном центру.
Подаци који су потребни потрошачком сервисном центру налазе се на плочици са
техничким карактеристикама на уређају.
Препоручујемо вам да овде запишете податке:
Модел (MOD.)
148
.........................................
www.zanussi.com
Број производа (PNC)
.........................................
Серијски број (S.N.)
.........................................
Инсталација
УПОЗОРЕЊЕ Погледајте поглавља о
безбедности.
ПАЖЊА Немојте блокирати отворе за
вентилацију. У супротном, може доћи
до прегревања уређаја.
Произвођач није одговоран уколико не
поштујете ове безбедносне мере из
поглавља „Информације о безбедности“.
Уређај се испоручује са каблом за напајање и утичницом.
ПАЖЊА Уређај немојте прикључивати
преко адаптера или продужних
каблова. То може довести до
преоптерећења и опасности од пожара.
• Уређај је намењен искључиво за постављање на кухињске елементе. Он мора
бити постављен на стабилну и равну површину.
• Поставите уређај подаље од паре, врелог ваздуха и капљица воде.
• Ако уређај транспортујете по хладном
времену, немојте га активирати одмах
након уградње. Оставите га да се најпре
загреје на собној температури.
Прикључење на електричну мрежу
A
C
B
Минималне раздаљине
Димензије
мм
A
100
B
80
C
80
УПОЗОРЕЊЕ Само квалификована
особа може да прикључи овај уређај
на електричну мрежу.
Еколошка питања
Симбол на производу или на његовој
амбалажи означава да се с тим
производом несме поступити као са
отпадом из домаћинства. Уместо тога
треба бити изручен прикладним
поступцима за рециклирање електронских
и електричних апарата. Исправним
одлагањем овог производа спречиће
потенцијалне негативне последице на
околину и здравље људи, које би иначе
могли угрозити неодговарајућим
руковањем отпада овог производа. За
www.zanussi.com
детаљније информације о рециклирању
овог производа молимо Вас да
контактирате Ваш локални градски завод,
услугу за одлагање отпада из домаћинства
или трговину у којој сте купили производ.
149
Амбалажа
Транспортна амбалажа је еколошки
прихватљива и може се рециклирати. Пла-
150
стични делови обележени су међународним скраћеницама као што су PE, PS итд.
Одложите амбалажу у контејнере који су
обезбеђени у ту сврху на локалном месту
за одлагање отпада.
www.zanussi.com
Obsah
Bezpečnostné informácie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bezpečnostné pokyny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Popis výrobku _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pred prvým použitím _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Každodenné používanie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Používanie príslušenstva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
151
153
154
154
155
157
Užitočné rady a tipy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ošetrovanie a čistenie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Riešenie problémov _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Inštalácia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ochrana životného prostredia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
158
159
159
159
160
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
Bezpečnostné informácie
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod
na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v
blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
Varovanie Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalého
postihnutia.
• Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou
fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby, alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
• Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
• Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
• Všetky pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
• Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
• Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame, aby ste ju zapli.
• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobnom prostredí,
ako sú napr.:
www.zanussi.com
151
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
– kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach,
– vidiecke domy,
– priestory určené pre klientov v hoteloch, moteloch a v iných ubytovacích
zariadeniach,
– ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú raňajky.
Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú na vysokú teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov v spotrebiči. Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenie dvierok, nesmiete spotrebič používať, kým ho neopraví kompetentná osoba.
Akékoľvek servisné zásahy alebo opravy vyžadujúce odstránenie krytu, ktorý
slúži na ochranu pred pôsobením mikrovlnnej energie, smie vykonávať len
kompetentná osoba.
Nezohrievajte kvapaliny ani iné potraviny v uzavretých nádobách. Mohli by
vybuchnúť.
Používajte výhradne kuchynské pomôcky vhodné na použitie v mikrovlnnej
rúre.
Ak zohrievate jedlo v plastových alebo papierových nádobách, majte spotrebič pod dohľadom, pretože môže dôjsť k vznieteniu.
Spotrebič je určený na zohrievanie potravín a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov a zohrievanie ohrievacích fliaš, papúč, špongií, vlhkých tkanín a
podobných predmetov je zakázané a môže viesť k poraneniu, vznieteniu alebo požiaru.
Ak spozorujete dym, spotrebič vypnite alebo ho odpojte od elektrickej siete a
nechajte dvierka zatvorené, aby sa plamene udusili.
Po ohreve nápojov môže dôjsť k prudkému oneskorenému vreniu. S nádobou
preto zaobchádzajte opatrne.
152
www.zanussi.com
• Obsah dojčenských fliaš a nádob s jedlom pre deti pred podávaním dôkladne
premiešajte alebo potraste a vždy skontrolujte teplotu pokrmu, aby ste zabránili popáleniu.
• V spotrebiči by sa nemali zohrievať vajcia v škrupine ani celé natvrdo uvarené
vajcia, pretože by mohli vybuchnúť, a to aj po skončení mikrovlnného ohrevu.
• Spotrebič je potrebné pravidelne čistiť a všetky zvyšky potravín treba odstrániť.
• Zanedbanie náležitého čistenia spotrebiča môže viesť k znehodnoteniu jeho
povrchu, čo môže mať nepriaznivý vplyv na životnosť spotrebiča a spôsobiť
nebezpečnú situáciu.
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
Varovanie Tento spotrebič smie nainštalovať
iba kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetok obalový materiál.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
• Spotrebič môžete v kuchyni umiestniť takmer kamkoľvek. Skontrolujte, či je rúra umiestnená na rovnom
plochom povrchu a či sú vetracie otvory a priestor
pod spotrebičom voľné (aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie).
Zapojenie do elektrickej siete
Varovanie Nebezpečenstvo požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
• Všetky práce spojené so zapojením do elektrickej
siete smie vykonať výlučne kvalifikovaný elektrikár.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na typovom
štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
• Ak je spotrebič zapojený do elektrickej siete pomocou predlžovacieho kábla, skontrolujte, či je tento kábel uzemnený.
• Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie
sú poškodené. Ak chcete vymeniť prívodný elektrický
kábel, kontaktujte servis alebo elektrikára.
www.zanussi.com
• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte
za prívodný kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
Používanie
Varovanie Nebezpečenstvo zranenia,
popálenia, zásahu elektrickým prúdom alebo
výbuchu.
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič používajte v domácom prostredí.
Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.
Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez dozoru.
Na otvorené dvierka netlačte.
Spotrebič nepoužívajte ako pracovný povrch, ani nepoužívajte jeho vnútro ako skladovací priestor.
Ošetrovanie a čistenie
Varovanie Hrozí nebezpečenstvo zranenia,
požiaru alebo poškodenia spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste predišli opotrebeniu povrchového materiálu.
• Nedovoľte, aby sa zvyšky jedál alebo zvyšky čistiaceho prostriedku usadzovali na plochách tesnenia dvierok.
• Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebiči môžu spôsobiť požiar.
153
• Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
• Ak používate sprej na čistenie rúr, dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale.
Likvidácia
Varovanie Nebezpečenstvo poranenia alebo
udusenia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte ho.
Popis výrobku
1 2 3
4
1 Osvetlenie
2 Bezpečnostný blokovací systém
3 Ovládací panel
4 Ovládač výkonu
5 Ovládač časovača
6 Otváranie dvierok
9
8
7
6
5
7 Kryt prívodu vĺn
8 Gril
9 Otočný hriadeľ
Príslušenstvo
Súprava otočného taniera
Sklenený tanier a vodiaci kruh.
Pri príprave potravín v spotrebiči vždy používajte
súpravu otočného taniera.
Grilovací rošt
Na grilovanie pokrmov a kombinované varenie.
Pred prvým použitím
Varovanie Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
154
www.zanussi.com
Prvé čistenie
• Zo spotrebiča vyberte všetky časti príslušenstva.
• Pred prvým použitím spotrebič vyčistite.
Dôležité upozornenie Pozrite si časť
„Ošetrovanie a čistenie“.
Každodenné používanie
Varovanie Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
Zapnutie a vypnutie spotrebiča
1. Otočením ovládača výkonu zvoľte nastavenie výkonu.
2. Otočením ovládača časovača nastavte čas. Tým
sa spotrebič automaticky zapne.
3. Pri vypínaní spotrebiča môžete:
– počkať, kým sa spotrebič nevypne automaticky,
keď ovládač časovača dosiahne polohu vypnutia „OFF“.
– otočiť ovládač časovača do polohy vypnutia
„OFF“.
– otvoriť dvierka. Spotrebič sa automaticky zastaví. Ak chcete pokračovať vo varení, zatvorte
dvierka. Túto možnosť používajte na skontrolovanie pokrmu.
Keď ovládač časovača dosiahne polohu vypnutia
„OFF“, zaznie zvukový signál.
Pozor Nenechajte spotrebič v činnosti, keď v
ňom nie sú žiadne potraviny.
Ak chcete časovač nastaviť na dobu kratšiu než 5
minút, najprv nastavte čas prevyšujúci 5 minút a
potom otočením ovládača späť nastavte požadovanú
dobu.
Všeobecné informácie o používaní
spotrebiča
Všeobecné:
• Po vypnutí spotrebiča pokrm nechajte niekoľko minút
odstáť.
• Pred prípravou jedla odstráňte obal z hliníkovej fólie,
kovové nádoby a pod.
Varenie:
• Ak je to možné, jedlo pečte prikryté materiálom vhodným pre mikrovlnné rúry. Jedlo varte odkryté iba v
prípade, ak chcete, aby bolo chrumkavé.
• Dbajte na to, aby sa pokrmy nadmerne neprepiekli, a
nenastavujte príliš vysoký výkon a dlhý čas. Jedlo sa
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
môže vysušiť, pripáliť alebo sa na niektorých miestach vznietiť.
Spotrebič nepoužívajte na varenie vajíčok v škrupine
ani slimákov v ulite, pretože by mohli vybuchnúť. Pri
príprave volských ôk najprv prepichnite žĺtka.
Pred varením zemiakov, paradajok, klobás a pod.
niekoľkokrát vidličkou prepichnite „kožu“ alebo „šupku“, aby jedlo nevybuchlo.
Pre chladené alebo mrazené potraviny nastavte dlhší
čas pečenia.
Pokrmy, ktoré obsahujú omáčku, je potrebné z času
na čas premiešať.
Zelenina, ktorá má pevnú štruktúru, napríklad mrkva,
hrášok alebo karfiol, sa musí pripravovať vo vode.
Po uplynutí polovice času tepelnej úpravy väčšie kusy obráťte.
Ak je to možné, zeleninu pokrájajte na rovnako veľké
kusy.
Používajte plytký a široký riad.
Nepoužívajte kuchynský riad vyrobený z porcelánu,
keramiky alebo hliny, ktorý má drobné otvory, napr.
na rukovätiach, alebo neglazovaný spodok. Vlhkosť,
ktorá sa dostane do otvorov, môže spôsobiť, že pri
zohriatí kuchynský riad praskne.
Sklenený tanier na varenie poskytuje pracovný priestor pri ohreve pokrmov alebo tekutín. Je nevyhnutný
na správnu prevádzku mikrovlnnej rúry.
Rozmrazovanie mäsa, hydiny, rýb:
• Mrazený odbalený pokrm položte na malý tanier obrátený hore dnom a vložený do inej nádoby, v ktorej
sa bude zachytávať uvoľnená tekutina.
• V polovici rozmrazovania otočte pokrm na druhú stranu. Ak je to možné, oddeľte a odstráňte kusy, ktoré
sa už začali rozmrazovať.
Rozmrazovanie masla, torty a tvarohu:
• Nerozmrazte tieto pokrmy v spotrebiči úplne, nechajte ich na záver rozmraziť pri izbovej teplote. Tak dosiahnete ešte rovnomernejší výsledok. Pred rozmra-
155
zovaním z jedla odstráňte všetok kovový alebo hliníkový obalový materiál.
Rozmrazovanie ovocia a zeleniny:
• V spotrebiči nerozmrazujte úplne ovocie a zeleninu,
ktoré plánujete ďalej použiť v surovom stave. Nechajte ich rozmraziť pri izbovej teplote.
• Ak chcete uvariť mrazené ovocie a zeleninu, zvoľte
vyšší mikrovlnný výkon a nemusíte ich vopred rozmrazovať.
Hotové jedlá:
• Hotové jedlá môžete v spotrebiči pripravovať len vtedy, ak je ich obal vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre.
• Musíte dodržiavať pokyny výrobcu vytlačené na obale (napr. odstrániť vrchný kovový obal a prepichnúť
plastovú fóliu).
Vhodný kuchynský riad a materiály
Kuchynský riad/materiál
Mikrovlnná rúra
Gril
Rozmrazovanie
Zohrievanie
Varenie
Sklo a porcelán vhodné na použitie v rúre (bez kovových
prvkov, napr. Pyrex, teplovzdorné sklo)
X
X
X
X
Sklo a porcelán nevhodné na použitie v rúre 1)
X
--
--
--
Sklo a sklokeramika vyrobené z materiálu vhodného na
použitie v rúre alebo mrazuvzdorného materiálu (napr.
Arcoflam), grilovací rošt
X
X
X
X
Keramika 2), hlinený riad 2)
X
X
X
--
Teplovzdorný plast až do 200 °C 3)
X
X
X
--
Kartón, papier
X
--
--
--
Potravinová fólia
X
--
--
--
Fólia na pečenie s uzáverom vhodným pre mikrovlnné rúry 3)
X
X
X
--
Riad na pečenie vyrobený z kovu, napr. smaltu, liatiny
--
--
--
X
Pekáče, s čiernym lakom alebo silikónovou vrstvou 3)
--
--
--
X
Plech na pečenie
--
--
--
X
Zapekací kuchynský riad, napr. zapekací pekáč alebo zapekacia misa
--
X
X
--
Hotové jedlá s obalom 3)
X
X
X
X
1) Bez striebornej, zlatej, platinovej alebo kovovej vrstvy/dekorácie
2) Bez súčastí s obsahom kremeňa alebo kovu, prípadne glazúr s obsahom kovu
3) Dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa maximálnych teplôt.
X vhodné
– nevhodné
Tabuľka nastavenia výkonu
Symbol
Nastavenie výkonu
Nízky výkon
156
Napájanie
119 W
www.zanussi.com
Symbol
Nastavenie výkonu
Napájanie
Stredne nízky výkon / Rozmrazovanie
252 W
Stredný výkon
385 W
Stredne vysoký výkon
539 W
Vysoký výkon
700 W
Gril
800 W
Kombinované varenie
Kombinované varenie 1
17 % mikrovlny, 83 % gril
Kombinované varenie 2
28 % mikrovlny, 72 % gril
Kombinované varenie 3
40 % mikrovlny, 60 % gril
Používanie príslušenstva
Varovanie Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
Vkladanie súpravy otočného taniera
1.
2.
www.zanussi.com
Vodiaci kruh umiestnite okolo otočného hriadeľa.
Sklenený tanier položte na vodiaci kruh.
157
Vloženie grilovacieho roštu
Rošt na grilovanie položte na otočný tanier.
Pozor Spotrebič nepoužívajte bez súpravy
otočného taniera. Používajte iba súpravu
otočného taniera dodanú so spotrebičom.
Nikdy nevarte pokrm priamo na sklenenom tanieri
na varenie.
Užitočné rady a tipy
Tipy pre mikrovlnnú prevádzku
Problém
Riešenie
Nemôžete nájsť informácie o množstve určitého pripravovaného jedla.
Vyhľadajte podobné jedlo. Predĺžte alebo skráťte časy varenia podľa
tohto pravidla: dvojnásobné množstvo = takmer dvojnásobný čas, polovičné množstvo = polovičný čas
Jedlo sa príliš vysušilo.
Nastavte kratší čas varenia alebo zvoľte nižší mikrovlnný výkon.
Po uplynutí času jedlo nie je rozmrazené, horúce alebo
uvarené.
Nastavte dlhší čas varenia alebo nastavte vyšší výkon. Väčšie pokrmy
si vyžadujú dlhší čas.
Po uplynutí času varenia je jedlo na okrajoch prehriate,
ale v strede stále nie je hotové.
Nabudúce nastavte nižší výkon a dlhší čas. Kvapaliny, napr. polievku,
po uplynutí polovice času premiešajte.
Ryža sa uvarí lepšie, keď použijete plytký a široký riad.
Rozmrazovanie
Mäso na pečenie vždy rozmrazujte mastnou stranou
otočenou nadol.
Nerozmrazujte mäso prikryté, pretože namiesto rozmrazovania by sa varilo.
Hydinu v celku vždy rozmrazujte otočenú prsiami nadol.
Pečenie
Chladené mäso a hydinu vždy vyberte z chladničky najmenej 30 minút pred varením.
Po varení nechajte mäso, hydinu, ryby a zeleninu postáť
zakryté.
Ryby potrite trochou oleja alebo rozpusteného masla.
Pridajte 30 – 45 ml studenej vody na každých 250 g zeleniny. Čerstvú zeleninu pred varením pokrájajte na rovnomerné kúsky. Všetku zeleninu varte v zakrytej nádobe.
158
Opätovné zohrievanie
Pri zohrievaní hotových jedál vždy postupujte podľa pokynov uvedených na obale.
Gril
Ploché potraviny grilujte umiestnené v strede grilovacieho roštu.
Po uplynutí polovice času pokrm obráťte a pokračujte v
grilovaní.
Kombinované varenie
Kombinované varenie môžete využiť na prípravu chrumkavých pokrmov.
V polovici času prípravy jedlo obráťte a potom pokračujte.
K dispozícii máte 3 režimov kombinovaného varenia.
Každý režim kombinuje funkcie mikrovĺn a grilu v rôznych časových intervaloch a pri rôznych úrovniach výkonu.
www.zanussi.com
Ošetrovanie a čistenie
Varovanie Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
Poznámky k čisteniu:
• Prednú stranu spotrebiča očistite mäkkou tkaninou
namočenou v teplej vode s prídavkom čistiaceho prostriedku.
• Na čistenie kovových povrchov použite bežný čistiaci
prostriedok.
• Vnútro spotrebiča vyčistite po každom použití. Jednoduchšie tak odstránite nečistoty, ktoré sa potom nepripália.
• Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym čistiacim prostriedkom.
• Všetko príslušenstvo pravidelne umývajte a po umytí
nechajte vysušiť. Použite mäkkú tkaninu namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho prostriedku.
Riešenie problémov
Varovanie Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
Problém
Možná príčina
Riešenie
Spotrebič nefunguje.
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Spotrebič nefunguje.
Spotrebič nie je zapojený do siete.
Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
Spotrebič nefunguje.
Vyhodená poistka v poistkovej skrini.
Skontrolujte poistku. Ak sa poistka vyhodí
viackrát, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
Spotrebič nefunguje.
Dvierka nie sú dobre zatvorené.
Uistite sa, že dvierka nič neblokuje.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Je potrebné vymeniť žiarovku.
Vo vnútri rúry dochádza k iskreniu.
V rúre sa nacházajú nádoby z kovu alebo
nádoby s kovovým okrajom.
Vyberte nádobu zo spotrebiča.
Vo vnútri rúry dochádza k iskreniu.
V rúre sa nachádzajú kovové ihly alebo alobal, ktoré sa dotýkajú vnútorných stien.
Zaistite, aby sa kovové ihly a alobal nedotýkali vnútorných stien.
Súprava otočného taniera vydáva vŕzgavé alebo škrípavé zvuky.
Pod skleneným tanierom na varenie je nejaký predmet alebo nečistota.
Vyčistite priestor pod skleneným tanierom
na varenie.
Spotrebič prestal fungovať bez
zjavnej príčiny.
Vyskytla sa porucha.
Ak sa táto situácia zopakuje, zavolajte do
strediska služieb zákazníkom.
Ak problém nedokážete odstrániť sami, zavolajte predajcu alebo zákaznícke servisné stredisko.
Údaje potrebné pre zákaznícke servisné stredisko nájdete na typovom štítku na spotrebiči.
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
Inštalácia
Varovanie Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
www.zanussi.com
159
Pozor Nezakrývajte vetracie otvory. V opačnom
prípade sa môže spotrebič prehriať.
Tento spotrebič sa dodáva s napájacím káblom a zástrčkou.
Pozor Spotrebič nezapájajte prostedníctvom
adaptérov ani predlžovacích káblov. To môže
spôsobiť preťaženie a riziko požiaru.
• Spotrebič je určený len na použitie na kuchynskej linke. Musí byť umiestnený na stabilnom a rovnom povrchu.
• Spotrebič umiestnite ďaleko od zdrojov pary, horúceho vzduchu a striekajúcej vody.
• Ak spotrebič prepravujete v studenom počasí, nezapínajte ho okamžite po inštalácii. Nechajte ho stáť určitý čas pri izbovej teplote, aby sa zohrial.
Elektrická inštalácia
Varovanie Elektrickú inštaláciu môže vykonať
iba kvalifikovaná osoba.
A
B
C
Minimálne vzdialenosti
Rozmery
mm
A
100
B
80
C
80
Výrobca nenesie zodpovednosť v prípade, ak nedodržíte bezpečnostné opatrenia uvedené v kapitole „Bezpečnostné pokyny“.
Ochrana životného prostredia
Symbol na výrobku alebo na jeho obale, návode na
použitie a záručnom liste znamená, že s výrobkom sa
nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do najbližšieho
zmluvného zberného dvora vykonávajúceho zber
odpadu z elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
zhodnotenia a spracovania, prípadne predajni pri kúpe
nového výrobku, ak táto predajňa uskutočňuje spätný
odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a
zneškodnený environmentálne vhodným spôsobom tak,
160
aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke
www.envidom.sk.
Obalový materiál
Obalový materiál je šetrný k životnému prostrediu
a recyklovateľný. Plastové časti sú označené medzinárodnými skratkami ako PE, PS, atď. Obalový materiál
vyhadzujte do kontajnerov určených na tento účel v zariadeniach na spracovanie odpadu vo vašom okolí.
www.zanussi.com
Índice de materias
Información sobre seguridad _ _ _ _ _ _ _
Instrucciones de seguridad _ _ _ _ _ _ _ _
Descripción del producto _ _ _ _ _ _ _ _ _
Antes del primer uso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Uso diario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Uso de los accesorios _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
161
163
164
165
165
168
Consejos útiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mantenimiento y limpieza _ _ _ _ _ _ _ _ _
Solución de problemas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalación _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aspectos medioambientales _ _ _ _ _ _ _ _
168
169
169
170
171
Salvo modificaciones.
Información sobre seguridad
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de los daños y
lesiones causados por una instalación y uso incorrectos. Guarde
siempre las instrucciones junto con el aparato para futuras consultas.
Seguridad de niños y personas vulnerables
Advertencia Existe riesgo de sufrir asfixia, lesiones o
incapacidad permanente.
• Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en
adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o
mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con
las instrucciones o la supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
• No deje que los niños jueguen con el aparato.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños.
• Mantenga todos los detergentes fuera del alcance de los niños.
• Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando la
puerta se encuentre abierta.
• Si el aparato dispone de dispositivo de seguridad para niños, se
recomienda activarlo.
• La limpieza y el mantenimiento no podrán realizarlas niños sin supervisión.
www.zanussi.com
161
Seguridad general
• Este aparato está concebido para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares como:
– áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
– granjas;
– por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
– entornos de tipo hostales o pensiones.
• El aparato se calienta cuando está en funcionamiento. No toque
las resistencias del aparato. Utilice siempre guantes de horno
cuando introduzca o retire accesorios o utensilios refractarios.
• No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
• Antes de realizar tareas de mantenimiento, corte la corriente eléctrica.
• Si la puerta o sus juntas estuvieran dañadas, no utilice el aparato
hasta que un técnico cualificado lo haya reparado.
• Únicamente una persona competente puede realizar tareas de reparación o mantenimiento que impliquen la extracción de la tapa
que protege frente a la exposición a la energía de microondas.
• No caliente líquidos ni otros alimentos en recipientes herméticos,
ya que podrían explotar.
• Utilice solamente utensilios aptos para hornos de microondas.
• Cuando caliente alimentos en recipientes de papel o plástico, vigile el aparato por la posibilidad de incendio.
• El aparato está pensado para calentar alimentos y bebidas. Secar
alimentos o prendas, o calentar mantas térmicas, zapatillas, esponjas, paños húmedos o similares puede conllevar riesgo de lesiones o incendios.
• Si observa humo, apague o desenchufe el horno y deje la puerta
cerrada para sofocar las posibles llamas
162
www.zanussi.com
• Las bebidas que se calientan en el microondas pueden romper a
hervir bruscamente en contacto con el aire; extreme la precaución
cuando manipule los recipientes.
• Para evitar quemaduras, compruebe siempre la temperatura y agite o mezcle los tarros o botes de alimentos infantiles calentados
antes de consumirlos.
• Los huevos duros o con cáscara no se deben calentar en el aparato, ya que pueden explotar incluso después de que el microondas termine de calentar.
• El aparato se debe limpiar periódicamente y los restos de alimentos se deben eliminar.
• Si no se mantiene limpio el aparato, podría deteriorarse la superficie y afectar negativamente a la vida útil del aparato y posiblemente provocar situaciones de riesgo.
Instrucciones de seguridad
Instalación
Advertencia Solo un electricista
cualificado puede instalar este aparato.
• Retire todo el embalaje.
• No instale ni utilice un aparato dañado.
• Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.
• El aparato se puede instalar prácticamente en
cualquier parte de la cocina. Asegúrese de
colocarlo en una superficie plana y nivelada, y
compruebe que nada obstaculiza los orificios
de ventilación y la superficie de la parte inferior del aparato (para una ventilación adecuada).
Conexión eléctrica
Advertencia Riesgo de incendios y
descargas eléctricas.
• Todas las conexiones eléctricas deben realizarlas electricistas cualificados.
• El aparato debe conectarse a tierra.
www.zanussi.com
• Asegúrese de que las especificaciones eléctricas de la placa coincidan con las del suministro eléctrico de su hogar. En caso contrario, póngase en contacto con un electricista.
• Si utiliza un cable prolongador para conectar
el aparato a la toma de corriente, asegúrese
de que el cable está conectado a tierra.
• Asegúrese de no provocar daños en el enchufe ni en el cable de red. Póngase en contacto con un electricista o con el servicio técnico para cambiar un cable de red dañado.
• No desconecte el aparato tirando del cable
de conexión a la red. Tire siempre del enchufe
Uso
Advertencia Riesgo de lesiones,
quemaduras, descargas eléctricas o
explosiones.
• Utilice este aparato en entornos domésticos.
• No cambie las especificaciones de este aparato.
163
• Cerciórese de que los orificios de ventilación
no están obstruidos.
• No deje nunca el aparato desatendido mientras está en funcionamiento.
• No ejerza presión sobre la puerta abierta.
• No utilice el aparato como superficie de trabajo ni use el interior como almacenamiento.
Mantenimiento y limpieza
Advertencia Riesgo de lesiones, incendio
o de ocasionar daños al aparato.
• Antes de proceder con el mantenimiento,
apague el aparato y desconecte el enchufe
de la red.
• Limpie periódicamente el aparato para evitar
el deterioro del material de la superficie.
• Limpie inmediatamente cualquier salpicadura
o resto de limpiador para impedir que se acu-
mule en las superficies del ajuste con la puerta
• Los restos de comida o grasa en el interior
del aparato podrían provocar un incendio.
• Limpie el aparato con un paño suave humedecido. Utilice solo detergentes neutros. No
utilice productos abrasivos, estropajos duros,
disolventes ni objetos metálicos.
• Si utiliza aerosoles de limpieza para hornos,
siga las instrucciones del envase.
Desecho
Advertencia Existe riesgo de lesiones o
asfixia.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable de conexión a la red y deséchelo.
Descripción del producto
1 2 3
4
1 Bombilla
2 Sistema de bloqueo de seguridad
3 Panel de control
4 Mando de ajuste de potencia
5 Mando del temporizador
6 Abridor de la puerta
9
8
7
6
5
7 Cubierta de guíaondas
8 Grill
9 Eje del plato giratorio
Accesorios
Conjunto giratorio
Bandeja de cocción de cristal y guía de rodillos.
Utilice siempre el plato giratorio para preparar los alimentos en el aparato.
164
www.zanussi.com
Rejilla del grill
Para asar a la parrilla y cocción combinada.
Antes del primer uso
Advertencia Consulte los capítulos sobre
seguridad.
Limpieza inicial
• Retire todas las piezas del horno.
• Limpie el horno antes de utilizarlo por primera
vez.
Importante Consulte el capítulo
"Mantenimiento y limpieza".
Uso diario
Advertencia Consulte los capítulos sobre
seguridad.
Encendido y apagado del aparato
1. Gire el mando de ajuste de la potencia para
seleccionar un ajuste.
2. Gire el mando del temporizador para ajustar una hora; de esta forma el aparato se
activa automáticamente.
3. Para desactivar el aparato puede:
– esperar hasta que el aparato se desactive automáticamente cuando el mando
del temporizador alcance la posición de
apagado (“OFF”).
– girar el mando del temporizador a la posición “OFF”.
– abrir la puerta. El aparato se para automáticamente. Cierre la puerta para seguir
la cocción. Use esta opción para examinar el alimento.
Cuando el mando del temporizador alcanza
la posición “OFF”, se emite una señal acústica.
Precaución No deje funcionar el aparato
sin alimentos en el interior.
www.zanussi.com
Si desea ajustar el temporizador en menos
de 5 minutos, ajústelo primero en más de 5
minutos y después gire el mando hacia atrás
hasta el tiempo necesario.
Información general sobre la utilización
del aparato
General:
• Después de apagar el aparato, deje reposar
el alimento unos minutos.
• Retire los envoltorios de papel de aluminio,
contenedores de metal, etc. antes de preparar los alimentos.
Cocción:
• En la medida de lo posible, cocine alimentos
cubiertos con material apto para uso en microondas. Cocine alimentos sin tapar solamente si desea un resultado crujiente.
• No recocine los platos ajustando una potencia y un tiempo demasiado elevados. Los alimentos se pueden secar, quemar o arder en
algunos lados.
• No utilice el aparato para cocinar huevos o
caracoles con la cáscara, ya que pueden estallar. Para los huevos fritos, piche primero las
yemas.
165
• Pinche los alimentos con piel como las patatas, los tomates o las salchichas varias veces
con un tenedor antes de cocinarlos para que
no estallen.
• Los alimentos congelados o refrigerados necesitan más tiempo de cocción.
• Los platos que contienen salsa se deben remover de vez en cuando.
• Las verduras que tienen una estructura sólida, como las zanahorias, los guisantes o la
coliflor, se deben cocinar en agua.
• Dele la vuelta a los trozos grandes a la mitad
del tiempo de cocción.
• En la medida de lo posible, corte las verduras
en trocitos de igual tamaño.
• Use platos llanos y anchos.
• No utilice recipientes de porcelana, cerámica
o barro cocido que tengan pequeños orificios, p. ej., en las asas o fondos sin vidriar. La
humedad que se transfiere a los orificios puede hacer que el recipiente se agriete o rompa
al calentarse.
• La bandeja de cristal es un espacio de trabajo para calentar alimentos o líquidos. Es necesario para el funcionamiento del microondas.
Descongelar carne, aves o pescado:
• Coloque el alimento congelado sin desenvolver en un plato pequeño vuelto del revés con
un contenedor debajo para recoger el líquido
de descongelación.
• Dé la vuelta al alimento a la mitad del tiempo
de descongelación. En la medida de lo posible, divida y retire las piezas que han empezado a descongelarse.
Descongelar mantequilla, porciones de
tarta o requesón:
• No descongele el alimento completamente en
el aparato y deje que se descongele a temperatura ambiente. De esta forma se obtiene
un resultado más uniforme. Retire completamente los embalajes o envoltorios de aluminio antes de descongelar.
Descongelar frutas y verduras:
• No descongele completamente las frutas y
verduras que se van a preparar cuando están
crudas aún en el aparato. Deje que se descongelen a temperatura ambiente.
• Puede utilizar una potencia superior del microondas para cocinar frutas y verduras sin
descongelarlas primero.
Platos preparados:
• Puede cocinar platos preparados en el aparato únicamente si su envase es apto para
microondas.
• Debe seguir las instrucciones del fabricante
impresas en el envase (p. ej., retirar la tapa de
metal y pinchar la película de plástico).
Recipientes y materiales adecuados
Material/recipiente
Microondas
Descongelar
Calefacción
Grill
Cocinar
Vidrio y porcelana para horno (sin componentes
de metal, p. ej., Pyrex, vidrio térmico)
X
X
X
X
Vidrio y porcelana no aptos para horno 1)
X
--
--
--
Vidrio y vitrocerámica de material apto para horno y congelación (p. ej., Arcoflam), parrilla
X
X
X
X
Cerámica 2)barro cocido 2)
X
X
X
--
Plástico resistente al calor hasta 200 °C 3)
X
X
X
--
Cartón, papel
X
--
--
--
Película para alimentos
X
--
--
--
166
www.zanussi.com
Material/recipiente
Microondas
Descongelar
Calefacción
Grill
Cocinar
Película de asado con cierre apto para microondas 3)
X
X
X
--
Fuentes de metal, p. ej., esmalte, hierro fundido
--
--
--
X
Moldes, barniz negro o revestimiento de silicona
--
--
--
X
Bandeja
--
--
--
X
Recipientes para tostar, p. ej., Crostino o plato
Crunch
--
X
X
--
Platos preparados con embalaje 3)
X
X
X
X
3)
1) Sin plata, oro, platino ni decoraciones de metal
2) Sin cuarzo ni componentes metálicos, o vidriado que contenga metales.
3) Siga las instrucciones del fabricante acerca de las temperaturas máximas.
X apto
-- no apto
Tabla de ajustes de potencia
Símbolo
Ajuste de potencia
Potencia
Ajuste bajo
119 W
Medio bajo / Descongelar
252 W
Hecho al punto
385 W
Medio alto
539 W
Alto
700 W
Grill
800 W
Cocción combinada
Cocción combinada 1
17 % Microondas, 83 % Grill
Cocción combinada 2
28 % Microondas, 72 % Grill
Cocción combinada 3
40 % Microondas, 60 % Grill
www.zanussi.com
167
Uso de los accesorios
Advertencia Consulte los capítulos sobre
seguridad.
Inserción del plato giratorio
1.
2.
Coloque la guía de rodillos alrededor del
eje giratorio.
Coloque la bandeja de cristal sobre la guía
Colocación de la rejilla del grill
Coloque la rejilla del grill sobre el plato giratorio.
Precaución No cocine alimentos sin el
plato giratorio. Utilice únicamente el
conjunto giratorio suministrado con el aparato.
No cocine nunca los alimentos directamente sobre la bandeja de cristal.
Consejos útiles
Consejos para el microondas
Problema
Solución
No hay datos para la cantidad de alimentos
preparados.
Busque alimentos similares. Aumente o reduzca el tiempo
de cocción según la regla siguiente: Doble de cantidad =
casi doble de tiempo, mitad de cantidad = mitad de
tiempo
El alimento se ha secado demasiado.
Ajuste un tiempo más corto o seleccione una potencia más
baja.
El alimento aún no se ha descongelado, calentado o cocinado una vez transcurrido el tiempo.
Ajuste un tiempo más largo o seleccione una potencia más
alta. Tenga en cuenta que los platos más grandes necesitan
más tiempo.
168
www.zanussi.com
Problema
Solución
Transcurrido el tiempo de cocción, el alimento
se ha sobrecalentado en los bordes pero no
se ha hecho en el centro.
La próxima vez seleccione una potencia más baja y un tiempo más largo. Remueva los líquidos a la mitad del tiempo, p.
ej., la sopa.
Se obtienen mejores resultados para el arroz
con platos llanos y anchos.
Descongelar
Descongele siempre el asado con la grasa hacia abajo.
No descongele carne tapada, ya que podría cocinarse en lugar de descongelarse.
Descongele siempre pechugas de ave enteras
hacia abajo.
Cocinar
Saque siempre la carne y las aves frías del frigorífico al menos 30 minutos antes de cocinarlos.
Deje tapados la carne, las aves, el pescado y
las verduras después de la cocción.
Unte un poco de aceite o mantequilla fundida
en el pescado.
Añada 30 – 45 ml de agua fría por cada 250 g
de verduras. Corte las verduras en pedazos del
mismo tamaño antes de cocinarlos. Cocine todas las verduras con una tapa sobre el recipiente.
Recalentar
Cuando recaliente comida preparada envasada
siga siempre las instrucciones que figuran en el
envase.
Grill
Ase los alimentos de poco espesor en el centro
de la rejilla del grill.
Dé la vuelta al alimento a la mitad del tiempo establecido y continúe el asado.
Cocción combinada
Utilice la Cocción combinada para mantener
crujientes determinados alimentos.
A la mitad del tiempo de cocción, dé la vuelta a
los alimentos y continúe.
Existen 3 modos de Cocción combinada. Cada
modo combina las funciones de microondas y
de grill en diferentes periodos de tiempo y niveles de potencia.
Mantenimiento y limpieza
Advertencia Consulte los capítulos sobre
seguridad.
Notas sobre la limpieza:
• Limpie la parte delantera del horno con un
paño suave humedecido en agua templada y
jabón neutro.
• Limpie las superficies metálicas con un producto no agresivo.
• Limpie el interior del horno después de cada
uso. Así podrá retirar la suciedad más fácilmente e impedirá que se queme.
• Elimine la suciedad resistente con limpiadores especiales.
• Limpie periódicamente todos los accesorios y
déjelos secar. Utilice un paño suave humedecido en agua templada y jabón neutro.
Solución de problemas
Advertencia Consulte los capítulos sobre
seguridad.
www.zanussi.com
169
Problema
Posible causa
Solución
El aparato no funciona.
El horno está apagado.
Encienda el aparato.
El aparato no funciona.
El aparato no está enchufado.
Enchufe el aparato.
El aparato no funciona.
Se ha fundido un fusible de la instalación doméstica.
Revise el fusible. Si el fusible salta
más de una vez, póngase en contacto
con un electricista cualificado.
El aparato no funciona.
La puerta no está bien cerrada.
Asegúrese de que nada bloquea la
puerta.
La bombilla no funciona.
La bombilla es defectuosa.
La luz se debe cambiar.
Hay chispas en el interior
del aparato.
Hay platos de metal o platos con marco de metal.
Retire el plato del aparato.
Hay chispas en el interior
del aparato.
Hay pinchos o láminas de aluminio
que tocan las paredes internas.
Asegúrese de que los pichos o láminas no toquen las paredes internas.
El conjunto del plato giratorio emite ruidos o rechina.
Hay algún objeto o suciedad debajo
de la bandeja de cristal.
Limpie la zona bajo la bandeja.
El aparato deja de funcionar
sin motivo aparente.
Hay un fallo de funcionamiento.
Si esta situación se repite, llame al
centro de servicio al cliente.
Si no lograra subsanar el problema, póngase en
contacto con su distribuidor o con el centro de
asistencia al cliente.
Los datos que necesita para el centro de asistencia al cliente se encuentran en la placa de
características del aparato.
Es conveniente que anote los datos aquí:
Modelo (MOD.)
.........................................
Número de producto (PNC)
.........................................
Número de serie (S.N.)
.........................................
Instalación
Advertencia Consulte los capítulos sobre
seguridad.
Precaución No bloquee los orificios de
ventilación. De lo contrario, el aparato se
puede sobrecalentar.
Precaución No conecte el aparato a
adaptadores o prolongadores. Pueden
producirse sobrecargas o riesgo de incendio.
• El aparato es únicamente para usar sobre encimera. Debe colocarse sobre una superficie
estable y plana.
• Coloque el aparato alejado de vapores, aire
caliente y salpicaduras de agua.
170
• Si transporta el aparato a lugares fríos, no lo
encienda inmediatamente tras la instalación.
Déjelo a la temperatura ambiente para que
absorba el calor.
Instalación eléctrica
Advertencia Deje la instalación eléctrica
en manos de un profesional cualificado.
El fabricante declina toda responsabilidad
si la instalación no se efectúa siguiendo las
instrucciones de seguridad del capítulo “Información sobre seguridad”.
El aparato se suministra con enchufe y cable de
red.
www.zanussi.com
Distancias mínimas
A
C
B
Medidas
mm
A
100
B
80
C
80
Aspectos medioambientales
El símbolo que aparece en el aparato o en su
embalaje, indica que este producto no se puede
tratar como un residuo normal del hogar. Se
deberá entregar, sin coste para el poseedor,
bien al distribuidor, en el acto de la compra de
un nuevo producto similar al que se deshecha,
bien a un punto municipal de recolección
selectiva de equipos eléctricos y electrónicos
para su reciclaje. Al asegurarse de que este
producto se desecha correctamente, usted
ayudará a evitar posibles consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud
www.zanussi.com
pública, lo cual podría ocurrir si este producto
no se gestionara de forma adecuada. Para
obtener información más detallada sobre el
reciclaje de este producto, póngase en
contacto con el Ayuntamiento de su Municipio,
ó con la tienda donde lo compró.
Material de embalaje
El material de embalaje es respetuoso con
el medio ambiente y reciclable. Las piezas de
plástico están identificadas con abreviaturas internacionales, tales como PE, PS, etc. Deseche
el material de embalaje en los contenedores
destinados a tal fin por los servicios de limpieza.
171
Зміст
Інформація з техніки безпеки _ _ _ _ _
Інструкції з техніки безпеки _ _ _ _ _ _
Опис виробу _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Перед першим користуванням _ _ _ _
Щоденне користування _ _ _ _ _ _ _ _
Використання приладдя _ _ _ _ _ _ _ _
172
174
175
176
176
179
Корисні поради _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Догляд та чистка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Усунення проблем _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Установка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Охорона довкілля _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
180
180
181
182
182
Може змінитися без оповіщення.
Інформація з техніки безпеки
Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що виникли через неправильне встановлення або експлуатацію. Інструкції з користування приладом
слід зберігати з метою користування в майбутньому.
Безпека дітей і вразливих осіб
Попередження! Існує ризик задушення, ушкоджень чи
втрати працездатності.
• Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями й особи без відповідного досвіду та знань можуть користуватися цим приладом лише
під наглядом або після проведення інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних ризиків.
• Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
• Пакувальні матеріали слід тримати в недоступному для дітей місці.
• Усі миючі засоби слід тримати в недоступному для дітей
місці.
• Не допускайте дітей та домашніх тварин до відчинених
дверцят приладу.
• Якщо прилад оснащено захистом від доступу дітей, рекомендується його увімкнути.
• Не можна доручати чищення або технічне обслуговування
приладу дітям без відповідного нагляду.
172
www.zanussi.com
Загальні правила безпеки
• Цей прилад призначено для використання у побутових та
аналогічних сферах, наприклад:
– на кухнях магазинів, офісів та інших робочих установ;
– на фермах;
– клієнтами готелів, мотелів та інших житлових приміщень;
– в установах, що пропонують напівпансіон.
• Під час роботи прилад нагрівається зсередини. Не торкайтеся до нагрівальних елементів приладу. Завжди користуйтеся кухонними рукавицями, коли витягаєте і вставляєте
приладдя чи деко.
• Не використовуйте пароочищувач для чищення приладу.
• Вимикайте прилад, перш ніж виконувати технічне обслуговування.
• У разі ушкодження дверцят або ущільнювача дверцят приладом користуватися не можна, доки його не буде полагоджено кваліфікованим майстром.
• Лише кваліфікований фахівець може виконувати будь-яке
обслуговування або ремонтні операції, що передбачають
зняття кришки, яка захищає від мікрохвильового випромінювання.
• Не нагрівайте рідини та інші продукти в герметичних контейнерах. Вони можуть вибухнути.
• Користуйтеся лише тим посудом, який підходить для мікрохвильових печей.
• Під час нагрівання продуктів у пластиковому чи паперовому
контейнері наглядайте за приладом у зв'язку з можливістю
запалювання.
• Цей прилад призначений лише для розігрівання продуктів і
напоїв. Сушіння продуктів або одягу, а також нагрівання розігрівачів, пантофель, ганчірок тощо може призвести до
травм, запалювання або пожежи.
www.zanussi.com
173
• При появі диму вимкніть прилад, витягніть вилку з розетки і
відчиніть дверцята, щоб загасити полум'я.
• Нагрівання напоїв у мікрохвильовій печі може привести до
вибухового закипання з запізненням. Тому брати в руки посуд необхідно дуже обережно.
• Вміст пляшечок та баночок із дитячим харчуванням необхідно збовтати або струснути. Щоб уникнути опіків, обов'язково
перевірте його температуру, перш ніж давати дитині.
• Яйця в шкаралупі або цілі зварені вкруту не можна нагрівати в приладі, оскільки вони можуть вибухнути, навіть після
того як закінчилося мікрохвильове нагрівання.
• Прилад потрібно регулярно очищувати і видаляти залишки
їжі.
• Якщо не тримати прилад у чистоті, це може призвести до
пошкодження поверхні, що негативно позначиться на терміні служби приладу і може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
Інструкції з техніки безпеки
Установка
Попередження! Цей пристрій повинен
встановлювати лише кваліфікований
фахівець.
• Повністю зніміть упаковку.
• Не встановлюйте й не використовуйте
пошкоджений прилад.
• Дотримуйтесь інструкцій зі встановлення,
що постачаються із приладом.
• Прилад можна встановлювати практично
в будь-якій точці кухні. Він має стояти на
гладкій рівній поверхні, і вентиляційні отвори, а також нижня частина приладу не
повинні бути заблоковані (щоб повітря
могло вільно циркулювати).
Підключення до електромережі
Попередження! Існує ризик займання
або ураження електричним струмом.
174
• Всі роботи з підключення до електромережі мають виконуватися кваліфікованим
електриком.
• Прилад повинен бути заземленим.
• Переконайтеся, що електричні параметри на табличці з технічними даними відповідають параметрам електромережі. У
разі невідповідності слід звернутися до
електрика.
• Якщо прилад підключається до розетки
за допомогою подовжувача, він має бути
заземленим.
• Будьте обережні, аби не пошкодити
штепсельну вилку та кабель. Для заміни
пошкодженого кабелю слід звернутися у
сервісний центр або до електрика.
• Не тягніть за кабель живлення при відключенні приладу від мережі. Вимкнення
www.zanussi.com
з розетки завжди здійснюйте, витягаючи
за штепсельну вилку.
Користування
Попередження! Існує небезпека
травмування, опіків, ураження
електричним струмом та вибуху.
• Цей прилад призначений для домашнього використання.
• Не змінюйте технічні характеристики
приладу.
• Пильнуйте, щоб вентиляційні отвори не
були заблоковані.
• Не залишайте прилад без нагляду під
час його експлуатації.
• Не тисніть на відчинені дверцята.
• Не використовуйте прилад як робочу поверхню та не використовуйте його для
зберігання речей.
Догляд і чищення
Попередження! Існує ризик
отримання травм, пожежі або
пошкодження приладу.
• Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть прилад і вийміть вилку з
розетки.
• Регулярно очищуйте прилад, щоб запобігти погіршенню матеріалу поверхні.
• Старайтеся не розливати страви на поверхні контакту з прокладкою дверцят і
не давайте решткам миючого засобу накопичуватися на них.
• Жир або їжа, що залишаються у приладі,
можуть стати причиною пожежі.
• Протріть прилад вологою м’якою ганчіркою. Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби. Не застосовуйте абразивні засоби, абразивні серветки, розчинники
або металеві предмети.
• Якщо ви користуєтеся аерозолями для
чищення духових шаф, обов’язково дотримуйтеся інструкцій, наведених на упаковці.
Утилізація
Попередження! Існує небезпека
травмування або задушення.
• Відключіть прилад від електромережі.
• Відріжте кабель живлення і викиньте його.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам Технічного
регламенту обмеження використання
деяких небезпечних речовин в
електричному та електронному обладнанні
(постанова Кабінета Міністрів України
№1057 від 3 грудня 2008р.)
Опис виробу
1 2 3
4
1 Лампочка
2 Система блокування
3 Панель керування
4 Перемикач рівня потужності
5 Ручка таймера
6 Кнопка відкриття дверцят
9
8
7
6
5
7 Кришка хвилеводу
8 Гриль
9 Вал для поворотного столика
www.zanussi.com
175
Приладдя
Конструкція поворотного столика
Скляний піднос і напрямний ролик.
Завжди використовуйте конструкцію
поворотного столика для приготування
їжі в приладі.
Решітка для гриля
Для приготування їжі на грилі та комбінованого готування.
Перед першим користуванням
Попередження! Див. розділи з
інформацією щодо техніки безпеки.
Первинне чищення
• Вийміть із приладу все приладдя.
• Перед першим користуванням почистіть
прилад.
Важливо! Див. розділ «Догляд та чистка».
Щоденне користування
Попередження! Див. розділи з
інформацією щодо техніки безпеки.
Увімкнення й вимкнення приладу
1. Поверніть ручку встановлення потужності для вибору налаштувань потужності.
2. Поверніть ручку таймера для встановлення часу. Після цього прилад автоматично вмикається.
3. Для вимкнення приладу можна:
– зачекати, доки прилад вимкнеться
автоматично, коли таймер досягне
позиції OFF;
– повернути ручку таймера в позицію
OFF;
176
– відкрити дверцята. Прилад автоматично зупиняється. Для продовження
приготування їжі закрийте дверцята.
Використовуйте цю опцію для спостерігання за процесом приготування
їжі.
Коли ручка таймера досягне позиції
OFF, пролунає звуковий сигнал.
Обережно! Уникайте роботи приладу,
коли в ньому немає продуктів.
Якщо ви бажаєте встановити таймер
менше ніж на 5 хвилин, спочатку встановіть таймер більше ніж на 5 хвилин, а потім поверніть ручку назад до бажаного налаштування.
www.zanussi.com
Загальна інформація при використання
приладу
Загальна інформація:
• Після вимкнення приладу залиште їжу на
кілька хвилин.
• Перед приготуванням їжі слід зняти алюмінієву фольгу, металеву упаковку тощо.
Готування:
• По можливості їжу слід готувати накритою матеріалом, що підходить для застосування у мікрохвильових печах. Якщо
ви хочете зберегти скоринку, готуйте
страву без кришки
• Не слід перегрівати страви шляхом установки вищих параметрів потужності і часу. Їжа може місцями пересохнути, підгоріти або прилипнути.
• Не використовуйте прилад для приготування яєць у шкаралупі, оскільки існує
загроза їх розривання. Перш ніж смажити
яйця, слід проколоти жовтки.
• Перш ніж готувати продукти із шкіркою,
наприклад, картоплю, помідори, ковбасу,
слід кілька разів проколоти їх за допомогою виделки або очистити їх від шкірки з
метою запобігання розриванню цих
страв.
• Охолоджені чи заморожені страви потребують довшого часу приготування.
• Страви із соусом слід час від часу помішувати.
• Тверді овочі, наприклад, моркву, горох
або цвітну капусту, слід готувати у воді.
• Великі шматки слід перевертати після
сплину половини часу готування.
• По можливості овочі слід однорідно нарізати.
• Користуйтеся пласким і широким посудом.
• Не слід готувати у фарфоровому, керамічному чи фаянсовому посуді, що містить маленькі отвори, наприклад, на
www.zanussi.com
ручках чи неглазурованому дні. Волога,
що потрапляє у дірочки, може спричинити розтріскування посуду під час нагрівання.
• Скляний лоток є робочим місцем для нагрівання їжі або рідин. Він є необхідним
для роботи мікрохвильової печі.
Розморожування м'яса, птиці, риби:
• Покладіть заморожену страву без упаковки на маленьку перевернуту тарілку,
розміщену поверх контейнера, куди стікатиме тала вода.
• Страву слід перевернути після сплину
половини часу розморожування. По можливості слід відділити і вийняти шматки,
що розморозилися.
Розморожування масла, порцій тіста,
сиру:
• Не розморожуйте продукти повністю в
приладі, нехай вони розморожуються при
кімнатній температурі. У такий спосіб досягається рівномірний результат. Повністю видаліть усі металеві та алюмінієві
частини упаковки перед розморожуванням.
Розморожування фруктів та овочів:
• Не слід повністю розморожувати фрукти
та овочі, які готуватимуться у приладі.
Дайте їм розморозитися при кімнатній
температурі.
• Можна використовувати більш високу потужність мікрохвильової печі для приготування овочів та фруктів без попередньої розморозки.
Готові страви:
• У приладі можна готувати готові страви,
лише якщо упаковка підходить для використання в мікрохвильовій печі.
• Слід дотримуватися інструкцій виробника, зазначених на упаковці (наприклад,
щодо усунення металевої упаковки чи
проколювання поліетиленової плівки).
177
Належний посуд і матеріали
Матеріал/посуд
Мікрохвилі
Розморожування
Нагрівання
Гриль
Готування
Жаростійке скло і фарфор (без металевих
елементів, таких як пірекс, вогнетривке
скло)
X
X
X
X
Звичайне скло і фарфор 1)
X
--
--
--
Скло і склокераміка із жаростійких/морозостійких матеріалів (наприклад, аркофлам),
решітки
X
X
X
X
Кераміка 2), фаянс 2)
X
X
X
--
Жаростійкий пластик, що витримує до 200°C
X
X
X
--
Картон, папір
X
--
--
--
Харчова плівка
X
--
--
--
Плівка для запікання, придатна для використання у мікрохвильових печах 3)
X
X
X
--
Металевий посуд для смаження, наприклад,
емальований або чавунний
--
--
--
X
Форми для запікання, покриті чорним лаком
або силіконом 3)
--
--
--
X
Деко для випічки
--
--
--
X
Посуд для підсмаження, наприклад, для отримання хрустких шматків хліба
--
X
X
--
Запаковані готові страви 3)
X
X
X
X
3)
1) Без вмісту срібла, золота, платини чи металевого покриття/оздоблень
2) Без вмісту кварцяних чи металевих елементів, без металевого глазурування
3) Дотримуйтеся інструкцій виробника щодо максимальної температури.
X придатний
-- не придатний
Таблиця рівня потужності
Символ
178
Рівень потужності
Потужність
Низький рівень
119 Вт
Нижче середнього / Розморожування
252 Вт
Середній
385 Вт
Вище середнього
539 Вт
www.zanussi.com
Символ
Рівень потужності
Потужність
Високий
700 Вт
Гриль
800 Вт
Комбіноване готування
Комбіноване готування 1
17 % мікрохвилі, 83 % гриль
Комбіноване готування 2
28 % мікрохвилі, 72 % гриль
Комбіноване готування 3
40 % мікрохвилі, 60 % гриль
Використання приладдя
Попередження! Див. розділи з
інформацією щодо техніки безпеки.
Встановлення конструкції поворотного столика
1.
2.
Розташуйте напрямний ролик навколо
валу для поворотного столика.
Установіть скляний піднос на напрямному ролику.
Встановлення решітки гриля
Поставте решітку гриля на поворотний столик.
Обережно! Не готуйте їжу без
поворотного столика. Використовуйте
лише поворотний столик, що постачається
разом із приладом.
www.zanussi.com
Ніколи не готуйте їжу безпосередньо
на скляному піддоні.
179
Корисні поради
Поради щодо користування мікрохвильовою піччю
Несправність
Спосіб усунення
Не можете знайти інформацію про розмір
страви для приготування.
Скористайтеся інформацією про подібну страву.
Збільшуйте або зменшуйте тривалість приготування
згідно такого правила: Удвічі більша кількість =
прибл. удвічі більше часу, удвічі менша кількість =
половина часу
Страва вийшла надто сухою.
Установіть коротший час приготування або оберіть
нижчу потужність мікрохвиль.
Страва не розморозилася, не нагрілася чи
не приготувалася після закінчення встановленого часу.
Встановіть довший час приготування або оберіть вищу
потужність. Зверніть увагу, що велика страва потребує
довшого часу.
Після закінчення часу готування краї страви перегрілися, а середина ще не готова.
Наступного разу встановіть нижчу потужність і довший
час. Перемішуйте рідини (супи тощо), після того як мине половина часу.
Ви зможете отримати кращі результати у
приготуванні рису, застосовуючи плаский і
широкий посуд.
Розморожування
Завжди розморожуйте печеню жирною стороною донизу.
Не розморожуйте накрите м'ясо, тому що
це може призвести до приготування замість розморожування.
Завжди розморожуйте птицю грудкою донизу.
Готування
Завжди виймайте охолоджене м'ясо та птицю з холодильника не менш ніж за 30 хвилин до початку готування.
Накрийте м'ясо, птицю, рибу або овочі після приготування.
Рибу трохи намастіть олією або розплавленим коров'ячим маслом.
Додайте 30-45 мл холодної води на кожні
250 г овочів. Наріжте свіжі овочі на шматки
однакового розміру перед приготуванням.
Усі овочі слід готувати в посуді з кришкою.
Повторне нагрівання
Якщо ви повторно нагріваєте готову їжу,
завжди дотримуйтесь інструкцій на упаковці.
Гриль
Готуйте пласкі страви посередині гриля.
Переверніть страву, коли мине половина
встановленого часу, і продовжуйте готувати.
Комбіноване приготування
Використовуйте режим комбінованого приготування, щоб зберегти страву хрусткою.
Коли мине половина встановленого часу,
переверніть страву і продовжуйте готувати.
Існує 3 режими комбінованого приготування. В обох режимах мікрохвилі й гриль працюють в різні періоди часу та за різної потужності.
Догляд та чистка
Попередження! Див. розділи з
інформацією щодо техніки безпеки.
180
Примітки щодо чищення:
• Помийте лицьову панель приладу теплою водою із засобом для чищення за
допомогою м’якої ганчірки.
www.zanussi.com
• Металеві поверхні слід чистити за допомогою звичайного засобу для чищення.
• Чистіть внутрішню камеру приладу після
кожного використання. Завдяки цьому
бруд не буде пригорати і легше видалятиметься.
• Для видалення стійких забруднень використовуйте спеціальний очисник.
• Регулярно мийте та просушуйте усе приладдя. Використовуйте м’яку ганчірку та
теплу воду із засобом для чищення.
Усунення проблем
Попередження! Див. розділи з
інформацією щодо техніки безпеки.
Несправність
Можлива причина
Спосіб усунення
Прилад не працює.
Прилад вимкнено.
Увімкніть прилад.
Прилад не працює.
Прилад не увімкнено.
Підключіть прилад до джерела живлення.
Прилад не працює.
Спрацював запобіжник на електричному щитку.
Перевірте запобіжник. Якщо запобіжник спрацював декілька раз,
викличте кваліфікованого електрика.
Прилад не працює.
Дверцята не зачинені належним
чином.
Переконайтеся, що ніщо не блокує
дверцята.
Лампочка не світиться.
Лампочка несправна.
Замініть лампочку.
Щось іскриться в камері.
До камери потрапили металеві тарілки або тарілки з металевим оздобленням.
Витягніть тарілку з приладу.
Щось іскриться в камері.
Металевий рожен або алюмінієва
фольга торкаються стінок приладу
зсередини.
Подбайте про те, щоб рожен і
фольга не торкалися внутрішніх
стінок.
Поворотний столик видає звук подряпування
або шліфування.
Під скляний піддон потрапив
якийсь об'єкт або бруд.
Очистьте ділянку під скляним піддоном.
Прилад перестає працювати без чіткої причини.
Виникла несправність.
Якщо ця ситуація повторюється,
зверніться до сервісного центру.
Якщо не вдається усунути проблему самостійно, зверніться до закладу, де ви придбали прилад, або до сервісного центру.
Дані, необхідні для сервісного центру, вказано на табличці з технічними даними.
Рекомендуємо записати ці дані у нижченаведених полях:
Модель (MOD.)
.........................................
Номер виробу (PNC)
.........................................
Серійний номер (S.N.)
.........................................
www.zanussi.com
181
Установка
Попередження! Див. розділи з
інформацією щодо техніки безпеки.
Обережно! Не блокуйте вентиляційні
отвори. У противному разі прилад
може перегріватися.
Обережно! Не підключайте прилад до
адаптерів або подовжувачів. Це може
спричинити перевантаження і ризик
виникнення пожежі.
• Прилад призначений тільки для використання на робочій поверхні кухні. Його
слід встановити на стійкій рівній поверхні.
• Розташовуйте прилад подалі від джерел
пари, гарячого повітря та бризок води.
• Якщо ви транспортуєте прилад у холодну погоду, не вмикайте його одразу після
встановлення. Дайте йому постояти за
кімнатної температури й поглинути тепло.
Підключення до електромережі
Виробник не несе відповідальності у
разі порушення користувачем правил
техніки безпеки, викладених у розділі «Інформація з техніки безпеки».
Прилад оснащено електричним кабелем з
вилкою.
A
B
C
Мінімальні відстані
Відстань
мм
А
100
В
80
C
80
Попередження! Підключення приладу
до електромережі повинен виконувати
лише кваліфікований спеціаліст.
Охорона довкілля
Цей символ на виробі або на його
упаковці позначає, що з ним не можна
поводитися, як із побутовим сміттям.
Замість цього його необхідно повернути до
відповідного пункту збору для переробки
електричного та електронного обладнання.
Забезпечуючи належну переробку цього
виробу, Ви допомагаєте попередити
потенційні негативні наслідки для
навколишнього середовища та здоров’я
людини, які могли би виникнути за умов
неналежного позбавлення від цього
182
виробу. Щоб отримати детальнішу
інформацію стосовно переробки цього
виробу, зверніться до свого місцевого
офісу, Вашої служби утилізації або до
магазина, де Ви придбали цей виріб.
Пакувальні матеріали
Пакувальні матеріали не завдають
шкоди довкіллю і підлягають вторинній переробці. На пластикових компонентах є
міжнародне маркування, наприклад PE, PS
тощо. Викидайте пакувальні матеріали у
відповідні контейнери місцевої служби утилізації відходів.
www.zanussi.com
www.zanussi.com
183
892961038-A-052013
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising