AIRLESSCO | AllPro Mustang 11000 Series B | 3A2162G, Airlessco SL100, AllPro Mustang 11000

Bediening/Reparatie/Onderdelen
SL800/1100
Mustang 11000
Airless verfspuit
3A2162G
NL
Voor het aanbrengen van architecturale verf en coatings. Alleen voor professioneel gebruik.
Niet goedgekeurd voor gebruik op Europese locaties met een explosieve atmosfeer.
Maximale werkdruk 20,7 MPa (207 bar, 3000 psi)
Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees alle waarschuwingen en instructies in
deze handleiding. Bewaar deze instructies.
Bijbehorende handleidingen
Handleiding pistool
312363 - Engels
312364 - Spaans
312365 - Frans
Model Onderdeelnummer Spanning
16M376
240 V
16M383
110 V
16M377
240 V
16M384
110 V
16M394
230 V
Airlessco SL1100 Serie B
24F572
120 V
AllPro Mustang 11000 Serie B
24F584
120 V
Airlessco SL800 Serie A
Airlessco SL1100 Serie A
ti17344a
Waarschuwingen
Waarschuwingen
Onderstaande waarschuwingen betreffen installatie, gebruik, aarding, onderhoud en reparatie van deze apparatuur.
Het symbool met het uitroepteken verwijst naar een algemene waarschuwing en het gevarensymbool verwijst naar
procedurespecifieke risico’s. Als u deze symbolen in de handleiding ziet, raadpleeg dan deze Waarschuwingen.
Productspecifieke gevaarsymbolen en waarschuwingen die niet in dit hoofdstuk staan beschreven, staan vermeld
in de gehele handleiding waar deze van toepassing zijn.
WARNING
WARNING
AARDING
Dit product moet worden geaard. In het eventuele geval van een elektrische kortsluiting, vermindert
een aardgeleiding het risico op een elektrische schok door de elektrische stroom via de aardgeleider
af te leiden. Dit product is uitgerust met een snoer voorzien van een aardgeleiding en een geschikt
geaarde stekker. De stekker moet worden gestoken in een goed geïnstalleerd stopcontact dat is geaard
conform alle ter plekke geldende regels en voorschriften.
• Onjuiste installatie van de aardingsplug kan leiden tot het risico van elektrische schokken.
• Als het snoer of de stekker moet worden gerepareerd of vervangen, mag de massadraad niet
worden aangesloten op een van de platte klemmen.
• De draad met de isolatiemantel die van buiten groen met of zonder gele strepen is, is de massadraad.
• Vraag een gediplomeerde elektricien of servicemonteur of het product op de juiste wijze is geaard als
u de aardingsinstructies niet volledig begrijpt.
• De meegeleverde stekker niet aanpassen: als hij niet in het stopcontact past, laat een gediplomeerde
elektricien dan het juiste stopcontact installeren.
• Dit product is bedoeld voor gebruik in een nominaal circuit van 120 V en heeft een aardingsstekker zoals
op onderstaande afbeelding is afgebeeld.
• Het product alleen aansluiten op een stopcontact dat dezelfde configuratie heeft als de stekker.
• Geen adapter gebruiken in combinatie met dit product.
Verlengsnoeren:
• Alleen 3-draads verlengsnoeren gebruiken met een drieplugs aardingsstekker en een contrastekker met
drie openingen waarin de plug van het product past.
• Controleer of het snoer niet is beschadigd. Als een verlengsnoer nodig is, gebruik dan minimaal 2,5 mm2
(12 AWG) om de stroom die het product verbruikt, te kunnen geleiden.
• Een ondermaatse snoer resulteert in een val van de lijnspanning, vermogensverlies en oververhitting.
2
3A2162G
Waarschuwingen
WARNING
WARNING
BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR
Ontvlambare dampen in het werkgebied, zoals die van oplosmiddelen en verf, kunnen ontbranden
of exploderen. Ter voorkoming van brand en explosies:
• Nooit brandbare of explosieve materialen spuiten in de buurt van open vuur of ontstekingsbronnen
zoals sigaretten, motoren en elektrische apparatuur.
• Verf of oplosmiddelen die door het toestel stromen kunnen statische elektriciteit opwekken. Statische
elektriciteit houdt een gevaar op ontbranding of explosies in, in de nabijheid van dampen van verf
of oplosmiddelen. Alle onderdelen van het spuitsysteem, inclusief de pomp, de complete slang, het
spuitpistool en voorwerpen in en rondom het spuitgebied moeten naar behoren worden geaard ter
bescherming tegen statische ontlading en vonken. Gebruik Airlessco geleidende of geaarde airless
hogedruk verfspuitslangen.
• Controleer of alle houders en opvangsystemen geaard zijn om statische ontlading te voorkomen.
• Sluit aan op een geaard stopcontact en gebruik geaarde verlengsnoeren. Geen 3-pins naar 2-pins
adapter gebruiken.
• Geen verf of oplosmiddel gebruiken dat halogeenkoolwaterstoffen bevat.
• Houd het spuitgebied goed geventileerd. Zorg ervoor dat er zich voldoende frisse lucht door de ruimte
verplaatst. Bewaar de pompconstructie in een goed geventileerde ruimte. Spuit niet op de pompconstructie.
• Niet roken in het spuitgebied.
• Geen lichtschakelaars, motoren of soortgelijke producten die vonken veroorzaken inschakelen in het
spuitgebied.
• Houd de ruimte vrij van houders met verf of oplosmiddel, lappen en andere brandbare materialen.
• Ga na uit welke bestanddelen de verf en de oplosmiddelen die u gebruikt, bestaan. Lees alle MSDSveiligheidsbladen en de labels van de verf en de oplosmiddelen. Volg de veiligheidsinstructies van
de fabrikant van de verf en de oplosmiddelen.
• Er moet werkende brandblusapparatuur aanwezig zijn.
• Het verfpistool genereert vonken. Wanneer u brandbaar materiaal gebruikt in of bij het spuitapparaat
of om het apparaat door te spoelen of te reinigen, houd dan het spuitapparaat op minimaal 6 meter
(20 voet) afstand van brandbare dampen.
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN
Deze apparatuur moet worden geaard. Slechte aarding, onjuiste installatie of onjuist gebruik van het systeem
kan elektrische schokken veroorzaken.
• Zet het toestel uit via de hoofdschakelaar en haal de stekker uit het stopcontact voordat u enige kabel
ontkoppelt en voor u onderhoud gaat plegen aan de apparatuur.
• Alleen aansluiten op een geaard stopcontact.
• Alle elektrische bedrading moet worden verzorgd door een gediplomeerd elektricien en moet voldoen aan
alle ter plaatse geldende verordeningen en regelgeving.
3A2162G
3
Waarschuwingen
WARNING
WARNING
GEVAAR VOOR INJECTIE DOOR DE HUID
Door spuitmateriaal onder hoge druk kunnen giftige stoffen door de huid dringen en ernstig lichamelijk letsel
veroorzaken. Laat u onmiddellijk behandelen door een arts indien er zich een injectie voordoet.
• Het pistool niet richten op of niet spuiten naar mensen of dieren.
• Vermijd contact met de handen of andere lichaamsdelen bij de ontlading. Probeer bijvoorbeeld nooit
lekkages te stoppen met een lichaamsdeel.
• Gebruik altijd de tipbeschermer van de spuitmond. Spuit nooit zonder dat de tipbeschermer van
de spuitmond op zijn plaats is aangebracht.
• Gebruik Airlessco-spuittips.
• Wees voorzichtig bij het reinigen en vervangen van de tip van de spuitmond. Als de tip van de spuitmond
verstopt raakt tijdens het spuiten, volgt u de Drukontlastingsprocedure om de eenheid uit te schakelen
en de druk te ontlasten alvorens u de tip van de spuitmond verwijdert om hem te reinigen.
• Laat de eenheid nooit in werking of onder druk staan als er geen toezicht is. Schakel de eenheid uit
wanneer deze niet wordt gebruikt en volg de Drukontlastingsprocedure om de eenheid uit te schakelen.
• Controleer de slangen en onderdelen op tekenen van beschadiging. Vervang alle beschadigde slangen
of onderdelen.
• Dit systeem kan 3000 psi produceren. Gebruik Airlessco-reserveonderdelen of -toebehoren met een
vermogen van minimaal 3000 psi.
• Vergrendel de trekker altijd wanneer u niet spuit. Ga na of de vergrendeling van de trekker correct werkt.
• Controleer of alle aansluitingen goed vast zitten voor u het systeem gaat gebruiken.
• Zorg ervoor dat u weet hoe u de eenheid en de ontlastingsdruk snel moet stopzetten. Zorg dat u vertrouwd
bent met de bedieningsknoppen.
GEVAREN BIJ VERKEERD GEBRUIK VAN DE APPARATUUR
Verkeerd gebruik kan leiden tot dodelijke ongevallen of ernstig letsel.
• Draag altijd geschikte handschoenen, oogbescherming en een masker of ademhalingsapparatuur
als u verft.
• Gebruik het toestel niet of spuit niet in de nabijheid van kinderen. Houd kinderen altijd uit de buurt van
het toestel.
• Buig niet over het toestel of ga niet op een onstabiele ondergrond staan. Zorg ervoor dat u altijd stevig
en in evenwicht staat.
• Blijf alert en let op wat u doet.
• Laat de eenheid nooit in werking of onder druk staan als er geen toezicht is. Schakel de eenheid uit
wanneer deze niet wordt gebruikt en volg de Drukontlastingsprocedure om de eenheid uit te schakelen.
• Bedien het systeem niet als u moe bent of onder invloed bent van alcohol of geneesmiddelen.
• Zorg dat er geen kink in de slang komt en buig hem niet te ver door.
• Stel de slang niet bloot aan een temperatuur of druk die buiten de specificaties van Airlessco valt.
• De slang niet gebruiken als houvast om de apparatuur te trekken of op te tillen.
GEVAREN VAN ALUMINIUM ONDERDELEN ONDER DRUK
Het gebruik van vloeistoffen die niet compatibel zijn met aluminium in apparatuur die onder druk staat, kan
leiden tot ernstige chemische reacties en kan ervoor zorgen dat de apparatuur stuk gaat. Wanneer u deze
waarschuwing niet opvolgt, kan dat leiden tot overlijden, ernstig lichamelijk letsel of materiële schade.
• Gebruik geen oplosmiddelen die 1,1,1-trichloorethaan, methyleenchloride of andere
halogeenkoolwaterstoffen bevatten of vloeistoffen die dergelijke oplosmiddelen bevatten.
• Veel andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten die kunnen reageren met aluminium. Neem contact
op met uw materiaalleverancier om te weten welke materialen elkaar goed verdragen.
4
3A2162G
Waarschuwingen
WARNING
WARNING
GEVAREN VAN BEWEGENDE ONDERDELEN
Bewegende onderdelen kunnen vingers en andere lichaamsdelen afknellen, amputeren of snijwonden
veroorzaken.
• Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.
• Laat apparatuur niet draaien als de beschermwanden of -kappen zijn verwijderd.
• Apparatuur die onder druk staat, kan zonder waarschuwing starten. Voordat u de apparatuur controleert,
verplaatst of er onderhoud aan uitvoert, voert u eerst de Drukontlastingsprocedure uit en koppelt u alle
voedingsbronnen los.
GEVAAR VAN GIFTIGE VLOEISTOFFEN EN DAMPEN
Giftige vloeistoffen of dampen kunnen ernstig letsel of zelfs de dood veroorzaken als deze in de ogen
of op de huid spatten, of ingeademd of ingeslikt worden.
• Lees de materiaalveiligheidsinformatiebladen (MSDS) voor informatie over de specifieke gevaren van
de gebruikte vloeistoffen.
• Bewaar gevaarlijk materiaal in goedgekeurde containers en voer ze af conform alle geldende richtlijnen.
UITRUSTING VOOR PERSOONLIJKE BESCHERMING
Draag de juiste beschermingsmiddelen als u de apparatuur bedient of onderhoudt en als u in het werkgebied
aanwezig bent, om u te beschermen tegen ernstig letsel, zoals oogletsel, gehoorbeschadiging, inademing van
giftige dampen en brandwonden. Een dergelijke uitrusting bestaat onder andere uit:
• Gezichts- en gehoorbescherming.
• Ademhalingstoestellen, beschermende kleding en handschoenen, zoals aanbevolen door de fabrikant van
de vloeistof en oplosmiddelen.
3A2162G
5
Onderdelen
Onderdelen
A
E
B
F
D
C
ti17345a
A
Aan-/Uitschakelaar
Zet de verfspuit AAN en UIT
B
Drukregelingsschakelaar
Past de druk aan. Draai de schakelaar met de klok mee om de druk
te verhogen en tegen de klok in om de druk te verminderen.
C
Afvoerventiel
Vult de pomp en ontlast de druk van het pistool, de slang en de tip.
D
Afvoerventiel geopende positie
Haalt de druk van het pistool, de slang en de tip en vult de eenheid
wanneer deze open staat. Het ventiel is open als er een bredere ruimte
tussen de ventielhendel en de kam aanwezig is.
Raadpleeg de Drukontlastingsprocedure op pagina 7
6
E
Afvoerventiel gesloten positie
F
Koellichaam
Zet het systeem onder druk wanneer het gesloten is. Het ventiel is
gesloten als er een kleine ruimte tussen de ventielhendel en de kam
aanwezig is.
3A2162G
Bediening
Bediening
Drukontlastingsprocedure
5.
Zet de veiligheidspal van het pistool weer vast en sluit het
vul-/drukontlastingsventiel.
Om het risico op letsel te voorkomen, dient u deze
drukontlastingsprocedure te volgen wanneer u dit
symbool in de handleiding ziet. Voer deze procedure
ook uit wanneer u:
ti14790a
• ophoudt met spuiten
• een onderdeel van dit systeem controleert of repareert
• de spuitmond installeert of reinigt
1.
Zet het pistool op de veiligheidspal. Raadpleeg de
afzonderlijke instructiehandleiding die bij het pistool
is geleverd voor veiligheidsfuncties en hoe u het pistool
op de veiligheidspal kunt zetten.
2.
Schakel het toestel uit.
3.
Maak de veiligheidspal los en haal de trekker van het
pistool over om de resterende vloeistofdruk te ontlasten.
Houd een metalen gedeelte van het pistool tegen een
geaarde metalen emmer. Gebruik de minimale druk.
ti15989a
4.
Draai het vul-/drukontlastingsventiel (PR-ventiel) naar
de geopende positie (vulstand) om restdruk te ontlasten.
Als de spuittip of slang verstopt zit, dient u de
bovenvermelde stappen 1 tot 5 te volgen. Houd
er rekening mee dat er verf in de emmer spuit als
u de druk ontlast in stap 4.
OPMERKING: Als u vermoedt dat de druk niet is ontlast
vanwege een beschadigd vul-/drukontlastingsventiel of om
een andere reden, draai dan langzaam de tipmoer of de
slangkoppeling los om de druk te ontlasten.
Instellingen
• Om het risico op statische vonken, brand of explosies
te voorkomen, wat kan leiden tot ernstig lichamelijk
letsel en materiële schade, dient u de verfspuit, de
systeemonderdelen en het te spuiten voorwerp altijd
te aarden, zoals beschreven in het veiligheidshoofdstuk
van deze handleiding.
• Zorg voor een goede service en elektrische
stroomsterkte en dat het stopcontact goed geaard is.
• Voor generatorstroom moet er een generator van
minimaal 7000 watt met spanningsregelaar worden
gebruikt.
De slang en het pistool aansluiten
1.
Verwijder de plastic dopplug van het stopcontact
en schroef een geleidende of geaarde spuitslang van
3000 psi op de vloeistofuitlaat.
2.
Sluit een airless spuitpistool aan op het andere uiteinde
van de slang. Installeer geen spuittip.
ti14791a
In geopende positie ontstaat er een bredere ruimte
tussen de ventielhendel en de kam. In de gesloten
positie is er slechts een zeer kleine ruimte.
OPMERKING: De ventielhendel kan zowel met de klok
mee als tegen de klok in draaien en kan in verschillende
richtingen wijzen.
3A2162G
OPMERKING: Gebruik geen schroefdraaddichtingsmiddel
op de wartelverbindingen: deze zijn zelfafdichtend.
7
Bediening
De pakkingmoer/het oliereservoir vullen
1.
Spoelen
Vul de pakkingmoer/het oliereservoir met 5 druppels
Airlessco Throat Seal Oil (TSO).
• Om het risico op statische vonken te verminderen
die tot brand of explosies kunnen leiden, dient u altijd
een metalen onderdeel van het pistool stevig tegen
de metalen emmer te drukken terwijl u spoelt. Dit zorgt
ook voor minder spatten.
• Verwijder altijd de spuittip voordat u gaat spoelen.
ti15987a
1.
De verfspuit spoelen
1.
Spoel de verfspuit. Zie de spoelprocedure op pagina 8.
Zet het pistool op de veiligheidspal en zorg dat er geen
spuittip op het pistool zit. Raadpleeg de afzonderlijke
instructiehandleiding die bij het pistool is geleverd voor
veiligheidsfuncties en hoe u het pistool op de
veiligheidspal kunt zetten.
Vullen en bewaarvloeistof
uitspoelen
KENNISGEVING
De apparatuur is getest met lichte olie, die in de apparatuur
is gebleven om de onderdelen te beschermen. Om te
voorkomen dat uw vloeistof met olie wordt vervuild, moet
de apparatuur voor het eerste gebruik worden gespoeld
met een geschikt oplosmiddel.
Voordat u met een nieuw spuitproject begint, moet u de
verfspuit vullen en de bewaarvloeistof uit de verfspuit spoelen.
ti16028a
2.
Giet voldoende schoon, geschikt oplosmiddel in een
grote, lege metalen emmer om de pomp en de slangen
te vullen.
3.
Plaats de aanzuigbuis in de emmer of plaats de emmer
onder de pomp.
4.
Draai de drukregelingsschakelaar naar omlaag.
Materialen op olie- of waterbasis
•
•
•
•
Wanneer u overgaat van materiaal op waterbasis naar
materiaal op oliebasis, spoel dan eerst met zeepwater
en vervolgens met white spirit.
Wanneer u overgaat van materiaal op oliebasis naar
materiaal op waterbasis, spoel dan eerst met white spirit,
vervolgens met zeepwater en ten slotte met schoon water.
Aard de emmer en het pistool wanneer u met
oplosmiddel spoelt.
Spoel vóór een kleurwisseling, voordat het materiaal kan
indrogen in het apparaat, aan het einde van de dag, vóór
opslag en voordat u de apparatuur gaat herstellen.
Hoge druk
ti16048a
5.
Zet het vulventiel in de geopende „Vulpositie”. Zo kunt
u eenvoudig starten.
Open
Gesloten
(Vullen en druk ontlasten)
(Druk)
ti17403a
8
3A2162G
Bediening
6.
Zet de AAN/UIT-schakelaar van de motor AAN.
7.
Houd het pistool in de metalen emmer (spuitgedeelte naar
beneden) en druk een metalen onderdeel van het pistool
stevig tegen de emmer. Zorg voor een goed metaal-opmetaal contact tussen het pistool en de houder.
Opstarten
1.
Bereid de materialen voor volgens de aanbevelingen van
de fabrikant.
2.
Plaats de aanzuigbuis in de materiaalhouder.
3.
Start de verfspuit.
a.
Het vul-/drukontlastingsventiel moet „OPEN” zijn
in de vulpositie.
b.
Controleer of de veiligheidspal is ingeschakeld,
bevestig de tip en de tipbeschermer.
c.
Zet de AAN/UIT-schakelaar van de motor „AAN”.
d.
Draai de drukregelingsschakelaar met de klok mee
om de pomp te vullen.
e.
Nadat de pomp is gevuld, draait u het
vul-/drukontlastingsventiel naar de positie
„GESLOTEN”.
f.
Draai de drukregelingsschakelaar naar
de gewenste spuitdruk.
g.
Verwijder de veiligheidspal van het pistool
om te beginnen met spuiten.
ti15989a
8.
9.
Verwijder de veiligheidspal van het pistool en knijp in de
trekker. Draai tegelijkertijd de drukregelingsschakelaar
langzaam in de richting van de klok, snel genoeg om
de vloeistof bij lage druk te laten stromen.
Laat de pomp net zolang draaien tot er schoon
oplosmiddel uit het pistool komt.
10. Laat de trekker los en zet het pistool op de veiligheidspal.
11. Als u begint met spuiten, plaats de pomp of de
aanzuigbuis dan in de toevoercontainer. Verwijder
de veiligheidspal van het pistool en zet het pistool aan
terwijl u het in een andere lege, metalen houder houdt,
terwijl u een metalen onderdeel van het pistool stevig
tegen de metalen emmer drukt, zodat het oplosmiddel
uit de pomp en slang stroomt. Zodra er verf uit het
pistool komt, moet u de drukregelingsschakelaar naar
de minimumdruk draaien, het vul-/drukontlastingsventiel
in vulpositie (open) plaatsen en de veiligheidspal op het
pistool zetten.
12. Als u de verfspuit wilt opbergen, verwijdert u de
aanzuigbuis of pomp uit de oplosmiddelemmer en laat
u het oplosmiddel uit de pomp en slang stromen. Zet het
pistool op de veiligheidspal. Zie Opslag, 10.
13. Volg altijd de Drukontlastingsprocedure, pagina 7 als
u de verfspuit uitschakelt.
KENNISGEVING
Om schade en bevriezing tijdens de opslag te
voorkomen, dient u nooit water in de vloeistofpomp
te laten staan
3A2162G
9
Bediening
De druk afstellen
Opslag
Korte termijn
1.
• Om het risico op injectie door de huid te voorkomen:
houd nooit uw hand, lichaam, vingers of hand gewikkeld
in een doek vóór de spuittip wanneer u deze reinigt
of controleert of deze schoon is. Wijs altijd met het
pistool naar de grond of naar een afvalcontainer
wanneer u controleert of de tip schoon is of wanneer
u een zelfreinigende tip gebruikt.
• Wanneer u in de verfemmer spuit, gebruik dan altijd de
laagste spuitdruk en zorg voor stevig metaal-op-metaal
contact tussen het pistool en de houder.
• Om het systeem in noodgevallen te stoppen, schakelt
u de motor uit. Ontlast vervolgens de vloeistofdruk in
de pomp en slang. Zie de Drukontlastingsprocedure
op pagina 7
Wanneer u de druk aanpast, draai de drukregelingsschakelaar
dan met de klok mee om de druk te verhogen en tegen de klok
in om de druk te verlagen. Gebruik altijd de laagst mogelijke
druk om het materiaal volledig te verstuiven. Wanneer u meer
dekking nodig hebt, neem dan een grotere spuittip. Dat is veel
beter dan dat u de vloeistofdruk verhoogt.
OPMERKING: Als u de verfspuit bedient bij een hogere druk
dan nodig is, verspilt u materiaal, raakt de tip vroegtijdig
versleten en wordt de levensduur van de verfspuit verkort.
Spoel de verfspuit met een geschikt oplosmiddel alvorens
op te bergen. Vul daarna de pomp en de slangen met
een oplosmiddel op oliebasis, zoals white spirit of Graco
of Airlessco Pump Armor.
•
•
Voor verf op oliebasis: spoelen met white spirit
Voor verf op waterbasis: spoelen met water en
vervolgens met white spirit. Laat de pomp, de slang
en het pistool gevuld met de white spirit.
Lange termijn
Gebruik Graco of Airlessco Pump Armor als u de verfspuit
voor langere tijd opbergt. Zet de verfspuit uit, ontlast de druk,
pagina 7 en zorg dat het vul-/drukontlastingsventiel open blijft.
Starten na opslag
Voordat u verf op waterbasis gebruikt, dient u de verfspuit
met zeepwater en vervolgens met schoon water te spoelen.
Wanneer u verf op oliebasis gebruikt, spoelt u de white spirit
eruit met de te spuiten verf.
OPMERKING: Bewaar de eenheid altijd binnenshuis.
OPMERKING: Test het spuitpatroon. De grootte en hoek van
de tip bepalen de patroonbreedte en het debiet.
Uitzetten
1.
Ontlast de druk, zie pagina 7.
2.
Reinig de tip en het pistool zoals aanbevolen in de
afzonderlijke handleiding die bij het pistool is geleverd.
3.
Als u materiaal op waterbasis spuit, of materiaal dat
in korte tijd in de verfspuit kan verharden, dient u de
verfspuit na gebruik te spoelen. Zie Spoelen op pagina 8.
10
3A2162G
Onderhoud
Onderhoud
Regelmatig onderhoud
1.
2.
3.
Onderhoud elektrische motor
Stop de pomp altijd onderaan de pompslag, wanneer
u pauze neemt of aan het einde van de dag. Zo voorkomt
u dat materiaal uitdroogt op de stang, waardoor de
pakkingen beschadigd raken.
Houd de pakkingmoer/het oliereservoir van de
verdringerpomp te allen tijde voor 1/3 gevuld met
Airlessco Throat Seal Oil. De TSO helpt de pakkingen
en de stang beschermen.
Smeer de pen van de verbindingsstang elke 3 maanden.
Dagelijks onderhoud
Inspecteer de pakkingmoer dagelijks. Als er verf in de
pakkingmoer is gesijpeld en/of er een opwaartse beweging
van de zuiger wordt opgemerkt (niet tijdens het spuiten),
moet de pakkingmoer net stevig genoeg worden aangedraaid
om de lekkage te stoppen. Te strak aandraaien beschadigt
de pakkingen en vermindert hun levensduur.
Instructies voor het oliën
en smeren
Aftappen (afvoeropening)
Afgedichte
lager
1 oz. SAE 30W
Olie - halfjaarlijks
In olie gedrenkte mof - doop in hete
10W-olie na verwijdering
Vuldop - de eenheid bevat smeermiddel in
de tandwielkast (toegevoegd in de fabriek)
en hoeft niet te worden ververst.
(Smeermiddel - onderdeelnr. 301178)
Smering
De motor wordt geleverd met vooraf gesmeerde kogellagers,
die gesmeerd zijn voor de gehele levensduur van de lager.
Motorborstels
Motorborstels moeten periodiek worden geïnspecteerd
en worden vervangen als er tekenen van slijtage zijn.
Standaard Leeson-borstels hebben een oorspronkelijke
lengte van 2,5 cm (1 inch) en 0,6 cm (1/4 inch) en moeten
worden vervangen als ze zijn afgesleten tot een lengte van
1,6 cm (5/8 inch). De slijtage aan de borstels wordt sterk
beïnvloed door individueel gebruik en het wordt aangeraden
om de borstelslijtage snel na het eerste gebruik regelmatig
te controleren om te bepalen hoe vaak de controles in de
toekomst moeten plaatsvinden.
Om de borstels te vervangen:
1.
Haal de stekker van de machine uit het stopcontact.
2.
Verwijder de deksel van de machine.
3.
Open de twee deksels aan de achterkant van de motor.
4.
Draai de schroef onder de borstel los.
5.
Trek de draad eruit.
6.
Duw de borgklem van de borstel naar binnen en trek
deze terug.
7.
Verwijder de versleten borstels.
8.
Installeer de nieuwe borstels en ga daarbij in omgekeerde
volgorde te werk.
Om de levensduur van de borstels te verlengen (onderdeelnr.
301146 voor 110 Volt) is er een „inloopperiode” voor de
nieuwe borstels nodig. Na het vervangen van de borstels
dient u de machine af te stellen om te spuiten. Met een
emmer Pump Conditioner en water, een airless slang van
1524 x 0,6 cm (50' 1/4"), airless pistool en tip op de eenheid,
opent u het vulventiel en zet u de schakelaar aan. De pomp
zal nu vullen. Terwijl de pomp in de vulmodus staat: draai de
drukregelingsschakelaar naar „hoge druk”. (De pomp moet
snel draaien zonder dat er druk in de pomp aanwezig is).
Laat de pomp 20 minuten draaien: de borstels zijn nu klaar
voor gebruik.
ti15992a
3A2162G
11
Onderhoud
Vervangen van de riem/riem
aanpassen
Onderhoud aan de
vloeistofpomp
OPMERKING: Het tandriemsysteem hoeft niet te worden
uitgelijnd. Wanneer de bovenste riemschijf op de motoras
wordt geplaatst, moet u deze verder duwen tot er een vaste
aanslag wordt bereikt. De klemschroeven zijn dan met Loctite
bevestigd. De onderste riemschijf wordt op de tandwielkast
gezet en op zijn plaats gehouden met een spiebaan en
klemring. De flens op de bovenste katrolschijf houdt de
riem gecentreerd en de riem lijnt zichzelf uit op de onderste
riemschijf, zodat u dit niet hoeft te doen.
OPMERKING: Raadpleeg vóór u de verfspuit demonteert het
hoofdstuk Problemen oplossen om te proberen het probleem
op te lossen.
1.
Verwijder het deksel van de eenheid.
2.
Verwijder de spannerconstructie. Draai de schroeven
los. Verplaats de tandwielkast naar voren om de riem
te kunnen verwijderen en vervangen.
3.
Draai de schroeven in de tandwielkast weer aan totdat
de schroefpunt de bodem van het schroefgat raakt.
Zo wordt de tandwielkast correct uitgelijnd.
4.
Vervang de spanner met bouten en laat speling over
om de riemspannning nog te kunnen afstellen.
5.
Span de riem aan. Als ze goed zijn vastgedraaid, moet
de doorbuigspeling 0,6 cm (1/4") zijn wanneer u hard
met uw duim duwt. (20 ft-lbs of 27,12 newtonmeter)
OPMERKING: Wanneer u de riem op de riemschijven plaatst
en de spanner tegen de riem plaatst, zorg dan dat de tanden
van de riem in de tanden op de riemschijven steken voordat
u de riemen spant. Als u de bovenste riemschijf draait terwijl
u de spanner tegen de riem houdt, worden de tanden in de
juiste positie gezet voordat u de riemen spant.
Vloeistofpomp ontkoppelen
1.
Spoel het materiaal dat u spuit uit de pomp,
indien mogelijk.
2.
Ontlast de druk, zie pagina 7. Zet de pomp in het midden
van de neerwaartse slag stil.
3.
Verwijder de aanzuigbuis en vloeistofslang (indien
aanwezig) van de vloeistofpomp.
4.
Verwijder de beschermkap van de verbindingsstang
van de pomp.
5.
Verwijder twee borgringen, schuif de mof van
de koppeling naar beneden en verwijder beide
koppelingshelften. Zo wordt de vloeistofpomp
losgekoppeld van de verbindingsstang.
6.
Koppel de hogedrukvloeistofbuis los van de pomp met
een 7/8" potsleutel.
7.
Schroef de twee borgmoeren van de trekstang los met
een 9/16" moersleutel.
8.
Trek de pomp los van de trekstangen.
53
10
147
145
49
148
50
94
51
46
138
48
80
81
ti16032a
137
140
139
69
135
136
ti17588a
12
3A2162G
Onderhoud
Vloeistofpomp opnieuw installeren
1.
4.
Draai de pakkingmoer los en verleng de zuigerstang tot
de hoogste positie. Schuif de mof over de zuigerstang.
ti15994a
2.
ti15998a
Steek één van de borgringen door de pakkingmoer en leg
de mof er bovenop.
ti15995a
3.
Verwijder de borgring uit de pakkingmoer en steek deze
in de koppelingshelften.
ti15996a
Bevestig de verbindingsstang aan de vloeistofpomp door
de koppelingshelften te installeren. Schuif de mof over
de koppelingshelften en bevestig deze met borgringen.
5.
Bevestig de vloeistofpompbehuizing aan de trekstangen
en schroef de borgmoeren met tussenringen losjes vast.
6.
Draai de borgmoeren van de trekstangen gelijkmatig vast
tot 30 ft-lb (40,67 newtonmeter).
OPMERKING: Nadat alle borgmoeren van de trekstangen
zijn vastgedraaid, moeten beide stangen de montage en
demontage van de koppeling gemakkelijk toelaten. Als er
sprake is van blokkeren: draai alle borgmoeren van de stangen
los en draai ze weer vast om de uitlijning te verbeteren. Als
de uitlijning niet goed is, zullen de afdichting en pakkingen
vroegtijdig verslijten.
7.
Draai de pakkingmoer met de klok mee vast totdat
u weerstand op de pakkingen voelt. Draai hem nog
één keer volledig rond.
8.
Start de pomp en laat deze langzaam draaien (bij lage
motorsnelheid) om te controleren of de zuigerstang
blokkeert. Stel de borgmoeren van de trekstangen
zo nodig bij om het buigen te voorkomen.
9.
Vul de eenheid en laat deze enkele minuten op maximale
druk draaien, ontlast vervolgens de druk en herhaal
stap 7.
10. Vul het oliereservoir (pakkingmoer) met vijf druppels TSO
(Throat Seal Oil).
ti15997a
3A2162G
13
Onderhoud
Onderhoud aan de inlaatmoer en het uitlaatventiel
Inlaatventiel
1.
Schroef de aanzuigmoer (16) die de aanzuigzitting (13)
bevat, los van de vloeistofbehuizing met stangkraaggereedschap (865008).
2.
Verwijder de aanzuigzitting (13), de O-ring (15), de
aanzuigkogel (11) en de aanzuigkogelgeleiding (10).
3.
Reinig alle onderdelen en kijk ze na op tekenen van
slijtage of beschadigingen; vervang onderdelen indien
nodig. Oude O-ringen (15) moeten worden vervangen
door nieuwe.
2
OPMERKING: De aanzuigzitting (867574) is omkeerbaar.
Zuigeruitlaatventiel
1.
2.
Plaats de zuigerhouder in een bankschroef. Schuif
de zuiger in de houder en houd deze op zijn plaats
met een 1/4" treknagel.
Gebruik een 3/8" inbussleutel om de steun van
de uitlaatzitting (9) los te schroeven van de zuiger.
3.
Verwijder de uitlaatzitting (8), O-ring (5), uitlaatkogel (7)
en kogelgeleiding (6).
4.
Controleer de uitlaatkogel (7) en de zitting op slijtage.
Vervang indien nodig.
10
11
16
13
15
ti16143a
OPMERKING: De uitlaatzitting (867575) is omkeerbaar.
5.
Terwijl de zuiger nog in de houder zit, installeert
u de onderdelen weer op de zuiger, in deze volgorde:
•
•
•
•
1
Kogelgeleider (6)
Kogel (7)
O-ring (5)
Uitlaatzitting (8)
Voordat u de steun van de uitlaatzitting (9) weer installeert,
brengt u twee druppels Loctite nr. 242 (blauw) op de draden
aan en draait u aan tot 20 ft-lbs (27,12 newtonmeter).
6
7
9
14
5
8
ti16144a
3A2162G
Onderhoud
Procedures voor vervanging van de pakking
De vloeistofpomp demonteren
1.
Schroef de pakkingmoer los en verwijder deze (2).
2.
Duw de zuigerstang (1) naar beneden, door de pakkingen
en uit de pomp.
3.
Duw nu het gereedschap voor verwijdering van de
pakking door de pomp en verwijder het van bovenaf,
zodat de pakkingen, afstandsbus (4) en veren worden
meegenomen, zodat de vloeistofbehuizing (3) leeg
achterblijft.
OPMERKING: Zorg dat alle oude pakkingen en
pakkingdrukringen van de vloeistofpomp zijn verwijderd.
4.
Reinig de binnenkant van de vloeistofbehuizing (3).
5.
Demonteer alle onderdelen en reinig ze voor montage.
Gooi oude pakkingen weg. Bewaar de bovenste
metalen pakkingdrukringen. Vervang de onderste
metalen pakkingdrukringen door nieuwe metalen
pakkingdrukringen uit de pakkingset.
OPMERKING: Als de oude pakking een metalen
pakkingdrukring had voor (866100), verwijder deze
dan en vervang door een nieuw plastic exemplaar uit
de pakkingset.
6.
Smeer een lederen (17, 23) pakking 10 minuten vóór
de montage met lichte olie.
De vloeistofpomp opnieuw monteren
1.
Plaats de onderste mannelijke pakkingdrukring (18) met
de vlakke kant naar beneden.
2.
Neem drie van de onderste polyethyleen V-pakkingen (19)
en twee van de lederen V-pakkingen (17) en plaats ze op
de mannelijke pakkingdrukring (18) met de omgekeerde
kant naar beneden, in deze volgorde:
•
Polyethyleen (19)
•
Leder (17)
•
Polyethyleen (19)
•
Leder (17)
•
Polyethyleen (19)
6.
Neem de gemonteerde pakkingdrukringen en pakkingen
(13 delen) en schuif het geheel over de onderste helft van
de zuiger.
7.
Neem de afstandsbus (4) en schuif deze over de
bovenkant van de zuiger (de richting maakt niet uit),
zodat deze over de onderste pakkingen valt.
8.
Neem drie spanschijven (21) en schuif ze over
de bovenkant van de zuiger in deze volgorde:
•
Eerste spanschijf - ronding naar boven
•
Tweede spanschijf - ronding naar beneden
•
Derde spanschijf - ronding naar boven
9.
Neem de bovenste mannelijke pakkingdrukring (22)
en plaats deze met de ronde kant naar boven.
10. Neem drie bovenste polyethyleen V-pakkingen (24)
en twee lederen pakkingen (23) en monteer deze met
de omgekeerde kant naar beneden, op de mannelijke
pakkingdrukring (22) in deze volgorde:
•
Polyethyleen (24)
•
Leder (23)
•
Polyethyleen (24)
•
Leder (23)
•
Polyethyleen (24)
11. Neem de bovenste vrouwelijke pakkingdrukring (25)
en plaats deze bovenop de gemonteerde bovenste
pakkingen met de omgekeerde kant naar beneden.
12. Neem de gemonteerde bovenste pakkingdrukringen
en pakkingen (7 delen) en schuif het geheel over de
bovenkant van de zuiger, met alle omgekeerde zijden
naar beneden.
13. Neem de V-pakkinghouder en vervang de witte
O-ring (27) en de zwarte O-ring (28) door de nieuwe
exemplaren uit de pakkingset.
14. Schuif de V-pakkinghouder (26) over de bovenkant
van de bovenste pakkingen, zodat ze erin passen.
15. Smeer de binnenkant van de vloeistofpompbehuizing
en de buitenkant van de pakkingen met lichte olie.
16. Schuif de constructie in de vloeistofpompbehuizing.
3.
Neem de vrouwelijke adapter (20) die aan beide kanten
omgekeerd is en plaats deze bovenop de gemonteerde
onderste pakkingen.
4.
Volg stap 2 met de omgekeerde kant van uw pakkingen
naar boven.
5.
Neem de tweede onderste mannelijke pakkingdrukring
(18) en plaats deze bovenop uw gemonteerde pakkingen
met de ronde kant naar beneden.
3A2162G
OPMERKING: Om de pakkingen in de juiste positie te
houden: houd de pompbehuizing ondersteboven en duw
de volledige constructie omhoog in de pompbehuizing.
Nadat de constructie geplaatst is, draait u de pompbehuizing
terug om alle onderdelen erin te houden.
15
Onderhoud
17. Schroef de pakkingmoer (2) vast bovenop de
vloeistofbehuizing (3) en draai handvast aan.
18. Neem de aanzuighouder (10) en vervang de zwarte
O-ring (15) door een nieuwe uit de pakkingset. Vervang
de aanzuigkogel (11) door een nieuwe uit de set en plaats
deze in de aanzuighouder (10). Plaats de aanzuigzitting
(13) in de platte zijde van de kogelgeleider (6), boven
de aanzuigkogel (11). Plaats nu de witte O-ring (14)
in de groef rondom de aanzuigzitting (13).
19. Neem de complete aanzuigventielconstructie en plaats
deze op de bodem van de vloeistofbehuizing (3) met
de ronde kant binnenin passend.
20. Neem de steun van de aanzuigzitting (12) en plaats
deze met de vlakke kant naar beneden op de complete
aanzuigventielconstructie (de schroefdraad wijst
naar boven).
21. Schroef de aanzuigmoer vast boven de steun van
de aanzuigzitting (12).
22. Draai de pakkingmoer (2) (met het afstelgereedschap
voor de pakkingmoer) één volledige draai met de
klok mee.
18
17
19
2
28
20
27
26
19
17
25
24
18
23
1
22
21
4
6
7
5
8
9
14
15
3
10
11
13
12
16
ti16002a
16
3A2162G
Onderhoud
Vervanging van elektrische onderdelen
Haal het elektriciteitssnoer altijd uit het stopcontact alvorens
u onderhoud aan de machine pleegt.
OPMERKING: Voer altijd de kalibraties uit als u de
drukregeling, sensor of beide vervangt.
Drukregelingsconstructie (elektrische
besturingskaart)
1.
Haal het elektriciteitssnoer van de machine uit het
stopcontact.
2.
Verwijder acht schroeven en zet de drukregeling lager.
3.
Ontkoppel alle verbindingen van de drukregeling.
4.
Zet alles in omgekeerde volgorde weer in elkaar.
Sensor
Aan/Uit-tuimelschakelaar
1.
Zet de drukregeling lager zoals hierboven beschreven.
2.
Maak de twee draden van de tuimelschakelaar los.
3.
Gebruik een 9/16" moersleutel om de moer op de as van
de tuimelschakelaar los te draaien.
4.
Zet alles in omgekeerde volgorde weer in elkaar.
Liquid Crystal Display (LCD)
1.
Zorg dat de Aan-/Uitschakelaar UIT staat en de stekker
van de machine uit het stopcontact is gehaald.
2.
Koppel de drukregeling los van het frame door de acht
schroeven los te draaien.
3.
Koppel de LCD-leiding los van de
drukregelingsconstructie.
1.
Verwijder de schroeven en zet de drukregeling lager.
2.
Koppel de sensordraad los van de kaart.
3.
Schroef de sensor los van de drukregeling met een
7/8" moersleutel.
4.
Scheid de LCD-constructie van het frame door de twee
schroeven los te draaien.
4.
Zet alles in omgekeerde volgorde weer in elkaar. Gebruik
PTFE-tape op de sensordraden voordat u de sensor weer
in de drukregeling monteert.
5.
Verwijder en vervang de LCD-display.
6.
Zet alles in omgekeerde volgorde weer in elkaar.
Potentiometer
1.
Zet de drukregeling lager zoals hierboven beschreven.
2.
Koppel de potentiometerleiding los van de drukregeling.
3.
Draai de klemschroef in de potentiometerknop los
met een 1/16" inbussleutel en verwijder de knop
en de afstandsbus.
4.
Verwijder de moer van de potentiometeras met een
1/2" moersleutel of lange dopsleutel.
5.
Trek de gehele potentiometer uit het frame.
6.
Zet alles in omgekeerde volgorde weer in elkaar.
3A2162G
OPMERKING: De schroeven en moeren niet te strak
aandraaien. Hierdoor kunt u de LCD kromtrekken
en beschadigen.
17
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Algemeen
Probleem
De eenheid wordt niet gevuld
De eenheid wordt gevuld, maar
heeft geen of nauwelijks druk
De eenheid behoudt geen
goede spuitdruk
Oorzaak
Luchtlek vanwege een losse
aanzuigmoer
Span de aanzuigmoer aan.
Luchtlek vanwege versleten
O-ringen
Vervang de O-ring (110636) op de aanzuigzitting
en de O-ring (867390) onder de aanzuigzitting.
Kogels blijven steken of zijn
vervuild
Pleeg onderhoud aan de inlaat- en uitlaatventielen.
Vul-/drukontlastingsventiel
opent niet
Het vulventiel (866428) reinigen of vervangen
Druk is te laag ingesteld
Verhoog de druk.
Het filter/de filters zijn verstopt
Reinig of vervang het pistoolfilter, inlaatfilter en/of
het spruitstukfilter.
Uitlaatventiel vuil/versleten.
Pleeg onderhoud aan het uitlaatventiel.
Vul-/drukontlastingsventiel wordt
overgeslagen
Het vulventiel (866428) reinigen of vervangen
Pakkingen en/of zuiger versleten
Draai de pakkingmoer aan, breng een nieuwe
pakking op de eenheid aan.
Doorgeblazen spuittip
Vervang de spuittip.
Pakkingen en/of zuigers
versleten
Breng een nieuwe pakking op de eenheid aan.
Bovenste zitting versleten
Vervang de bovenste zitting.
De eenheid draait niet
De machine start niet
18
Oplossing
Zie De motor start niet
Controle-instellingen
Zorg dat de stekker van de machine goed in het
stopcontact zit. Controleer of de Aan-/Uitschakelaar
in de AAN-positie staat en of de drukregelingsschakelaar helemaal naar rechts is gedraaid
(met de klok mee voor maximale druk).
Drukregelingsconstructie (kaart)
Als het vermogenindicatielampje nog steeds
niet brandt na het controleren van de besturingsinstellingen en de stroombron: vervang
de drukregelingsconstructie.
3A2162G
Problemen oplossen
Probleem
Oorzaak
Motor
Oplossing
Verwijder de motorborsteldeksels en zet de
machine AAN. Stel de potentiometer (POT) in op
de maximale druk en controleer op gelijkstroom in
beide borstelklemmen. Er moet meer dan 80 Volt
gelijkstroom aanwezig zijn.
Als u gelijkstroom hebt: zet de machine uit en haal
de stekker uit het stopcontact. Controleer of de
borstels contact maken met het anker. Vervang
de borstels als ze minder dan 1,6 cm (5/8") lang
zijn. Vervang de motor als de borstels in orde zijn.
Als u geen gelijkstroom hebt: zie Sensor.
Sensor
Sluit een andere sensorkaart aan op de
besturingskaart en voer de nulkalibratieprocedure uit. Als de machine begint te werken,
is de sensor niet goed. Als er geen vervangende
sensor aanwezig is: gebruik een multimeter
om de weerstand in de rode en zwarte draden
van de sensor te testen (test bij de plug). U moet
1,5 - 3,5k ohm aflezen. Bij een defecte sensor
kunt u meestal geen continuïteit aflezen (open).
Als de sensor voor alle testen slaagt: zie
Drukregelingsschakelaar (Potentiometer).
Drukregelingsschakelaar
(Potentiometer)
Sluit een andere potentiometer (POT) aan op de
besturingskaart. Als de machine start, betekent
dit dat de oude POT defect is.
Wanneer er geen vervangende POT aanwezig
is: verwijder de POT-leiding (terwijl de machine
is uitgeschakeld) van de besturingskaart en test
de weerstand tussen de rode en zwarte draden
(test bij de plug). De weerstand moet tussen 8 en
12k ohm liggen. Als de weerstand buiten dit bereik
valt: vervang de POT.
Als er gelijkstroomspanning bij de motorborstels
aanwezig is en als de sensor en drukregelingsschakelaar werken: vervang de drukregelingsconstructie.
Airless spuitpistool
Probleem
Oorzaak
Oplossing
Grof spuitpatroon
Lage druk
Verhoog de druk
Overmatige verneveling
(overspray)
Hoge druk
Verlaag de druk tot het gewenste
verfpatroon ontstaat.
Materiaal te dun
Gebruik minder verdunner
Spuithoek te groot
Gebruik een tip met kleinere spuithoek
Patroon te breed
3A2162G
19
Problemen oplossen
Probleem
Oorzaak
Oplossing
Patroon te smal
Spuithoek te klein
Gebruik een tip met grotere spuithoek
(als de dekking goed is: probeer een tip uit
dezelfde tipserie)
Te veel materiaal
Tip te groot
Gebruik een kleinere tip
Materiaal te dun
Gebruik een kleinere tip
Druk te hoog
Verminder de luchtdruk
Te weinig materiaal
Tip te klein
Gebruik een tip die één maat groter is
Materiaal te dik
Dunne verspreiding in het
midden van het patroon
„hoorns”
Versleten tip
Vervang de tip door een nieuwe
Verkeerde tip
Gebruik een tip met een smalle spuithoek
Dik vel op het verfresultaat
Materiaal te viskeus
Verdun voorzichtig
Te veel materiaal aangebracht
Verlaag de druk en/of gebruik een tip die één maat
kleiner is
De coating wordt niet droog
en glad
Materiaal te viskeus
Verdun voorzichtig
Spuitpatroon onregelmatig,
afwijkend
Opening verstopt
Reinig de opening voorzichtig
Tip beschadigd
Vervang de tip door een nieuwe
Kraters, putten of bobbels
in het resultaat
Hoeveelheid oplosmiddel
niet juist
Gebruik 1 tot 3% „korte” oplosmiddelen en voor
de rest „lange” oplosmiddelen (dit gebeurt
waarschijnlijk bij materiaal met lage viscositeit,
lakken enz.)
Verstopte zeven
Vreemd materiaal in de verf
Maak de zeef schoon
Grove verfdeeltjes
Gebruik een grove zeef als de grootte van
de opening dit toestaat.
Slecht gemalen verfdeeltjes
(verfdeeltjes vormen vlokken)
Gebruiker een grovere zeef, tips met grotere
opening. Gebruik met kogelmolen gemalen
verf. Als er verdunner is toegevoegd: controleer
of een zeef verschil maakt. Er is een ongeschikte
druppel bovenaan de verfmengsels toegevoegd
of deze breidt zich uit op het verfmengsel en
de verdunners aan de oppervlakte. Zo niet:
gebruik een andere verdunner in een nieuwe
hoeveelheid verf.
Spuitpistool te dicht bij het
oppervlak
Houd het pistool verder van het te spuiten
oppervlak vandaan
Drukinstelling is te hoog
Verlaag de drukregeling
De verf druppelt of spat van
de tip
De ventielzitting en/of de kogel
in de pistoolkop zijn beschadigd
of versleten
Pleeg onderhoud aan het spuitpistool, vervang
het ventiel
De tip raakt voortdurend
verstopt
Klontertjes in de verf
Zeef de verf grondig voor gebruik
Pistoolfilter ontbreekt
Bedien het pistool niet zonder de inlaatzeef
Grof filtergaas
Bedien het pistool niet zonder de inlaatzeef
Ophoping van verf op de
tipbeschermer
20
3A2162G
Problemen oplossen
Reparatie van de drukregelaar
Diagnostische tests van de motorbesturingskaart
Voordat u onderhoudt uitvoert aan de besturingskaart moet
u eerst de druk ontlasten en de stekker van de verfspuit uit
het stopcontact trekken. Zie de Drukontlastingsprocedure
op pagina 7.
1.
Zie bij verfspuiten voorzien van een digitale display
de Berichten op de digitale display, pagina 22
2.
Verwijder de schroeven en de kap.
3.
Zet de AAN/UIT-schakelaar in de AAN-stand.
4.
Observeer de LED en raadpleeg de volgende tabel:
OPMERKING: Houd een nieuwe omvormer bij de hand
om te gebruiken bij het testen.
KENNISGEVING
Laat de verfspuit geen vloeistofdruk opbouwen zonder
dat de omvormer geïnstalleerd is. Laat het afvoerventiel
open staan terwijl de testomvormer wordt gebruikt.
LED KNIPPERT WERKING VAN VERFSPUIT
WIJST OP
WAT TE DOEN
Eenmaal
Spuittoestel werkt
Normale werking
Doe niets
Steeds twee
keer na mekaar
De verfspuit stopt en de LED
blijft steeds twee keer na
mekaar knipperen
Druk loopt te hoog op. De druk
is hoger dan 31 MPa (310 bar,
4500 psi) of de drukomvormer
is beschadigd.
Vervang de motorbesturingskaart
of de drukomvormer.
Steeds drie keer Verfspuit stopt en de LED blijft De drukomvormer werkt niet
na mekaar
telkens vier keer na mekaar
goed of ontbreekt
knipperen.
Controleer de aansluiting van de
omvormer. Draai het afvoerventiel
open. Vervang de omvormer door
een nieuwe in de verfspuit. Als de
verfspuit nu wel werkt, dan dient
u de omvormer te vervangen.
Steeds vier keer De verfspuit stopt en de LED
na mekaar
blijft telkens vier keer na
mekaar knipperen.
Controleer op problemen in verband
met de elektrische netspanning
Steeds vijf keer
na mekaar
De verfspuit start niet of stopt Defect in de motor
en de LED blijft telkens vijf
keer na mekaar knipperen
Steeds zes keer De verfspuit stopt en de LED
na mekaar
blijft telkens zes keer na
mekaar knipperen
Steeds acht
keer na mekaar
3A2162G
Lijnspanning is te hoog
De motor is te heet of er zit
een storing in het thermisch
mechanisme van de motor
De verfspuit stopt of start niet Hoge ingangsspanning
Controleer of de rotor vastzit,
kijk of er sprake is van kortsluiting
in de bedrading of dat de motor
is ontkoppeld. Herstel of vervang
de defecte onderdelen.
Laat de verfspuit afkoelen. Als het
apparaat goed draait als het weer
afgekoeld is, controleer dan het
functioneren van de motorventilator
en de luchtstroom. Houd het toestel
in een koele locatie. Als het apparaat
niet draait als het afgekoeld is en
zesmaal blijft knipperen, vervang
dan de motor.
Controleer bij de stroombron
of de spanning correct is
21
Problemen oplossen
Berichten op de digitale display (Serie B)
Ook al is er op de display niets te zien, dan kan er nog wel
druk op de verfspuit staan. Ontlast de druk voordat u met
herstelwerkzaamheden begint. Zie de Drukontlastingsprocedure op pagina 7.
DISPLAY
Geen
weergave
22
WERKING VAN VERFSPUIT
INDICATIE
ACTIE
Verfspuit stopt. Er is geen
elektrische spanning.
De verfspuit kan onder
druk staan.
Stroom uitgevallen.
Controleer de stroombron. Ontlast
de druk voordat u reparaties gaat
uitvoeren of iets uit elkaar haalt.
Spuittoestel staat onder
druk. Er is elektrische
spanning. (De druk varieert
met tipgrootte en instelling
van drukregelaar.)
Normale werking
Spuiten
Verfspuit kan blijven werken.
Er is elektrische spanning.
Druk hoger dan
31 MPa (310 bar, 4500 psi)
of drukomvormer defect
Vervang de kaart voor de
drukregeling of de drukomvormer
Spuittoestel stopt. Er is
elektrische spanning.
De drukomvormer werkt
niet goed, er is een slechte
verbinding of draadbreuk.
Controleer de aansluiting van de
omvormer. Draai het afvoerventiel
open. Vervang de omvormer door
een nieuwe in de verfspuit. Als
de verfspuit nu wel werkt, dan
dient u de omvormer te vervangen.
Spuittoestel stopt. Er is
elektrische spanning.
Lijnspanning te hoog.
Controleer op problemen in verband
met de elektrische netspanning
Spuittoestel start niet
of stopt. Er is elektrische
spanning.
Defect in de motor.
Controleer of de rotor vastzit,
kijk of er sprake is van kortsluiting
in de bedrading of dat de motor
is ontkoppeld. Herstel of vervang
de defecte onderdelen.
Verfspuit stopt. Er is
elektrische spanning.
De motor is te heet.
Laat de verfspuit afkoelen. Als
het apparaat goed draait als het
weer afgekoeld is, controleer
dan het functioneren van de
motorventilator en de luchtstroom.
Houd het toestel in een koele
locatie. Als het apparaat niet draait
als het afgekoeld is en zesmaal blijft
knipperen, vervang dan de motor.
Er is elektrische spanning.
Druk minder dan
1,4 MPa (14 bar, 200 psi)
Verhoog de druk indien
gewenst. Misschien staat
het afvoerventiel open.
De verfspuit stopt of
start niet
Laag ingangsspanning
Controleer bij de stroombron
of de spanning correct is
High Current
3A2162G
Onderdelen
Onderdelen
Spruitstukfilter (865627)
1
2
3
5
4
6
8
9
ti16052a
10
Ref.
1
2
3
4
5
3A2162G
Onderdeel
867145
301356
867377
867214
867647
Omschrijving
Aantal
BASIS
1
VEER
1
O-RING
1
FILTERMAASGROOTTE 60
1
STEUN
1
Ref.
6
7
8
9
10
Onderdeel
867077
867004
867420
867309
557391
Omschrijving
BASIS
WARTEL (niet afgebeeld)
PLUG 3/8"
NIPPEL 3/8" M x 1/4" M
PLUG 1/4"
Aantal
1
1
2
2
1
23
Onderdelen
Besturingsonderdelendiagram
59
12
12
33
12
12
79
12
12
12
87
38
12
59
80
82
33
38*
59
79
80
81
82
83
84
243222
866049
110637
557391
867311
301308
867400
867758
867759
OMZETTER, DRUKREGELING
KABEL, CONSTR. 9" LG
SCHROEF, MACH, BOLCILINDERKOP
PLUG, DRYSEAL 1/4 NPTF
FITTING, NIPPEL HX 3/8 TOT 3/8 NPT
SLANG, 3/8 X 16 LANG
SLANG
SLANG, AFVOERCONNECTOR, MANNELIJK, 3/8 BUIS X
1/8 PIJP
83
81
1
1
13
1
2
1
1
1
86
865013
87
865719
120*
121* 867796
122*
125*
126*
129* 100272
*
867824
867825
867831
867830
24
ti17478b
ADAPTER, VENTIELVULVENTIEL
BESTURINGSKAART
PAKKING, DEKSEL SL
KOELLICHAAM, BEWERKT SL
AFSTANDSBUS, BESTURINGSKAART
SCHROEF, MACH, PHILIPS,
CILINDERBOLKOP
TUSSENRING, BORGBESTURINGSKAARTSET (bevat 38,
120, 121, 122, 125, 126, 129)
(110/120 V)
(230/240 V)
SET, upgrade van oude besturingskaart
naar nieuwe besturingskaart.
(110/120 V)
(230/240 V)
1
1
1
1
1
6
6
6
3A2162G
Onderdelen
Aantekeningen
3A2162G
25
Onderdelen
Diagram frameonderdelen
20
32
25
24
28
59
114
38
27
56
8
22
31
4
62
23
34
14
19
110
18
16
17
ti17476b
111
ti17877a
26
3A2162G
Onderdelen
Ref.
4▲
8
14
16
17
Onderdeel
342425
15H550
867791
301134
143029
18
19
20
22
23
24
301165
866025
116167
25
27
28
31
32
117281
867817
867803
301083
301150
867798
867816
Omschrijving
LABEL - HOOGSPANNING
LABEL, SERIEFRAME, ONDERSTEL
PLUG, NEOPREEN
KRAAG, SCHROEF, SET
(SPECIAAL ID)
WIEL, PNEUMATISCH
AS
KNOP, POTENTIOMETERDISPLAY, LCDDISPLAY, VENSTERSCHROEF, MACH, PHILIPS,
PLATTE KOP
AFSTANDSBUS, #6 X 0,312
MOER, ZESKANTLABEL, BESTURINGS-, SL
SCHAKELAAR, TUIMELLAARS, RUBBEREN, ZWARTE
Aantal
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
Ref.
34
38
56
59
Onderdeel
256219
866049
331185
110637
62
867252
110
289316
289283
24E514
111
24A258
HSE1450
865674
114 867731
867821
Omschrijving
Aantal
POTENTIOMETER
1
KABEL, CONSTR. 9" LG
1
SPANNINGSONTLASTER
1
SCHROEF, MACH,
13
BOLCILINDERKOP
PAKKINGRING
1
PISTOOL
(SL1100) 120 V
1
(ALLPRO)
1
(SL800/1100) 230/240 V EN 110 V
SLANG 1/4"x50'
(ALLPRO)
1
(SL1100) 120 V
1
(SL800/1100) 230/240 V EN 110 V
TUSSENRING, GLAD-1/8 inch
2
binnendiameter X 5/16 inch
buitendiameter
DISPLAYSET (bevat 22, 23, 24, 25,
1
27, 114)
▲ Extra waarschuwingslabels zijn gratis verkrijgbaar.
3A2162G
27
Onderdelen
Diagram motor- en aandrijfonderdelen
58
115
60
13
5
12
61
52a
60
52b
59
52c
6
150
69
71
ti17894a
57
70
67
65
64
65
149
134
145
151
77
66
68
76
52
78
152
146
54
75
74
73
54
72
63
10
79
49
147
50
148
51
46
138
94
53
48
80
81
137
83
140
135
139
69
136
85
ti17587a
28
3A2162G
Onderdelen
Ref. Onderdeel Omschrijving
Aantal
5▲ 195793
LABEL WAARSCHUWING (120V)
1
195792
LABEL WAARSCHUWING (230V)
1
16G596
LABEL WAARSCHUWING (240V,
1
110V)
10
16F578
LABEL, AIRLESSCO, SL1100,
1
VOORKANT
16F739
LABEL, ALLPRO, MUSTANG 11000
VOORKANT
16H952
LABEL, AIRLESSCO, SL800,
1
VOORKANT
12
16F580
LABEL, AIRLESSCO,
1
SL1100, RECHTS
16F740
LABEL, ALLPRO, MUSTANG
1
11000, RECHTS
16H953
LABEL, AIRLESSCO,
SL800, RECHTS
13
16F579
LABEL, AIRLESSCO,
1
SL1100, LINKS
16F741
LABEL, ALLPRO, MUSTANG
1
11000, LINKS
16H954
LABEL, AIRLESSCO, SL800, LINKS
1
46
301059
AFSTANDSBUS, SL SERIE
2
48
301467
BESCHERMKAP VOOR SL SERIE
1
49
867140
KOPPELMECHANISME
2
50
867468
BORGRING, EXTERNE, 1,00
2
51
866069
DEKSEL, KOPPELINGS1
52
KAST, TANDWIEL- (bevat 52a,
52b, 52c)
301203
SL800
301204
SL1100
1
52a
VERBINDINGSSTANG COMPLEET
301333
(SL1100)
1
866458
(SL800)
52b 301046
STANGUITEINDE
1
52c 301047
GLIJLAGER
1
53
301320
DEKSEL
1
54
121112
SCHROEF, BEVESTIGINGS-,
6
KRUISKOP
57
MOTORCONSTRUCTIE
(inclusief 69, 70, 71, 76)
866228
SL1100 (110/120 V)
1
866229
SL1100 (230/240 V)
1
866226
SL800 (240 V)
1
57a 301190
VENTILATOR (niet afgebeeld)
1
57b 301089
VENTILATORDEKSEL
1
(niet afgebeeld)
57c 301191
BORGRESERVOIR, VENTILATOR
1
(niet afgebeeld)
58
301321
DEKSEL
1
59
110637
SCHROEF, MACH,
13
BOLCILINDERKOP
60
301135
PAKKINGRING
6
61
865180
TRIM, RAND, RUBBEREN
2
63
301193
BEUGEL, SPANNER1
64
100057
SCHROEF, BEVESTIGINGS-,
2
KRUISKOP
65
100214
TUSSENRING, BORG6
3A2162G
66
867704
67
68
69
70
111303
100527
100307
301044
TUSSENRING, GLAD, 5/16
NOMINAAL
MOER, ZESKANTTUSSENRING, GLAD
MOER, ZESKANTSCHROEF, GEWIJZIGD
Ref. Onderdeel Omschrijving
71
301099
HOUDER, 5/8-18
72
866455
RIEMSCHIJF, 69 TANDEN,
MACHINAAL BEWERKT
73
301231
RIEM, DISTRIBUTIE-,
5 MM AFSTAND
74
301139
SPIE, SCHIJF-, 3/16 X 5/8
75
867461
BORGRING, EXTERNE, 0,625
76
SPIE, VIERKANTE, 3/16 X 1,35
77
101118
SCHROEF
78
866452
TANDWIEL, KATROLSCHIJF
79
557391
PLUG, DRYSEAL 1/4 NPTF
80
867311
FITTING, NIPPEL HX 3/8 TOT
3/8 NPT
81
301308
SLANG, 3/8 X 16 LANG
83
867758
SLANG, AFVOER85
241920
DEFLECTOR, MET
SCHROEFDRAAD
94
301105
HAAK
115 110037
SCHROEF, MACH,
BOLCILINDERKOP
134 557391
PLUG (1/4")
135 301004
BUIS, AANZUIG136 141010
FILTER, KORF-, 1" NPTF
137 866267
ZUIGERPOMP, 2,00 SLAG
138 867641
TAPBOUT, 3/8-16 X 6-1/2 LG
140 866211
KLEM, J145 305140
BEUGEL, BEUGEL - FILTER
146 331103
TUSSENRING, 0,562, 0,250,
0,060 .ST
147 866445
AFSTANDSBUS
148 867534
SCHROEF 5/16-18 X 1,00 PH HD
149 866123
FILTERCONSTR.
150 867188
FITTING, KNIESTUK STRAAT 90
3/8 NPT
151 867309
FITTING, NIPPEL 3/8 NPT TOT
1/4 NPT
152 240131
PLUG, PAKKINGLOZE
866445
AFSTANDSBUS (niet afgebeeld)
*
806143
TANDWIELKASTSET ZONDER
STANG (SL1100)
2
4
4
5
3
Aantal
3
1
1
1
1
1
4
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
2
2
1
2
▲ Extra waarschuwingslabels zijn gratis verkrijgbaar
29
Onderdelen
Vervangen van pakkingen
18
Ref. Onderdeel Omschrijving
Aantal
1*
ZUIGER, 2,00 SLAG, SL
1
2
866056
SCHROEF, KRAAG1
3
866295
BEHUIZING, POMP-, MACHINAAL
1
BEWERKT
4
866362
AFSTANDSBUS, BUIS1
5*+ 104319
PAKKING, O-RING
1
6*+ 866307
HOUDER, KOGEL-, 0,3125, SL
1
7+ 867047
KOGEL, 0,3125, GR25, ZUIGER
1
8
867575
ZITTING, BOVENSTE, T.C.
1
9* 866274
PLUG, 3/4-20
1
10 866306
HOUDER, AANZUIG1
11+ 101822
KOGEL, INLAAT
1
12 866400
STEUN, AANZUIGZITTING
1
13 867574
ZITTING, T.C.
1
14+ 867390
O-RING, 5-667, PTFE
1
15+ 556562
O-RING, 0121 VITON-A 75 DURO
1
16 866241
MOER, AANZUIG1
17+ 867689
PAKKING, V-, LEDEREN
4
18+ 866018
ADAPTER, MANNELIJKE, KORTE
2
19+ 867693
PAKKING, V-PAKKING (1,500/1,125)
6
20+ 866100
ADAPTER, DUBBELE,
1
VROUWELIJKE
21 867083
SCHIJF, SPAN3
22 866011
ADAPTER, MANNELIJKE
1
23+ 867688
PAKKING, V-, LEDEREN
2
24+ 867608
PAKKING, AFGEDICHT, 1,187/,810,
3
UHWPE
25 866010
ADAPTER, VROUWELIJKE
1
26 866426
HOUDER, V-PAKKING
1
27+ 867378
O-RING, 2-126, PTFE
1
28+ 107083
PAKKING, O-RING
1
Deze onderdelen zitten in reparatieset 866267
* Deze onderdelen zitten in reparatieset 866269
+ Deze onderdelen zitten in reparatieset 865672
17
19
2
28
20
27
26
19
17
25
24
18
23
1
22
21
4
6
7
5
8
9
14
15
3
10
11
13
12
16
ti16002a
30
3A2162G
Onderdelen
Aanzuigconstructies
6
Ref. Onderdeel Omschrijving
Aantal
1
301594
AANZUIGCONSTRUCTIE
1
(bevat 2 stuks)
2
187147
INLAATZEEF
1
3*
241920
DEFLECTOR MET
1
SCHROEFDRAAD
4*
867759
MANNELIJKE
1
CONNECTOR
5*
867758
AFVOERSLANG
1
(bevat 4 stuks)
6
866211
KLEM
1
7
24D688
TERUGVOERSLANG,
1
COMPLEET
Bevat 3, 4, 5
5
4
1
2
3
ti16147a
3A2162G
31
Onderdelen
Elektrisch systeem
3
7
Black
ON/OFF
Switch
Black
6
Power Plug
Black
White
Green
1
Black (+)
5
Black (-)
from Motor
2 x Red
Ref. Onderdeel
1
331168
118046
301101
867427
Omschrijving
SNOER
120 V
110 V
240 V
230 V
Aantal
1
1
1
1
ti2471b
Ref.
3
5
6
7
8▲
Onderdeel Omschrijving
Aantal
301083
TUIMELSCHAKELAAR
3
DRUKREGELINGSCONSTRUCTIE
5
243222
OMVORMER
1
256219
POTENTIOMETER
1
15H087
LABEL WAARSCHUWING (230V)
1
15T069
LABEL WAARSCHUWING (110V)
1
▲ Extra waarschuwingslabels zijn gratis verkrijgbaar
32
3A2162G
Technische gegevens
Technische gegevens
Stroomvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 V AC, 60 Hz, 11 A, 1 fase
230 V AC, 50/60 Hz, 7,5 A, 1 fase
Vereiste generator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minimaal 7000 W
Maximumwerkdruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,7 MPa (207 bar, 3000 psi)
Maximumafgifte in gpm (lpm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SL800 - ,079 (3,0)
SL1100/Mustang 11000 - 1,0 (4,0)
Maximaal tipformaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SL800 - ,029
SL1100/Mustang 11000 - ,031
Vloeistofuitlaat npsm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 inch
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 kg (141 lb)
Bevochtigde delen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . verzinkt en vernikkeld koolstofstaal, nylon,
roestvast staal, PTFE, acetaal, leder,
UHMWPE, aluminium, wolfraamcarbide
3A2162G
33
Standaardgarantiebepalingen van Airlessco
Airlessco garandeert dat alle in dit document genoemde en door Airlessco vervaardigde apparatuur waarop de naam Airlessco vermeld
staat, op de datum van verkoop voor gebruik door de oorspronkelijke koper vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Met uitzondering van
speciale, uitgebreide, of beperkte garantie zoals gepubliceerd door Airlessco, zal Airlessco, gedurende een periode van twaalf maanden
na verkoopdatum, elk onderdeel van de apparatuur dat naar het oordeel van Airlessco gebreken vertoont herstellen of vervangen. Deze
garantie is alleen van toepassing op voorwaarde dat de apparatuur conform de schriftelijke aanbevelingen van Airlessco geïnstalleerd,
bediend en onderhouden werd.
Normale slijtage en veroudering, of slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerde toepassing,
slijtend materiaal, corrosie, onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud, nalatigheid, ongeval, eigenmachtige wijzigingen aan de apparatuur,
of het vervangen van Airlessco-onderdelen door onderdelen van andere herkomst, vallen niet onder de garantie en Airlessco is daarvoor niet
aansprakelijk. Airlessco is ook niet aansprakelijk voor slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door de onverenigbaarheid
van Airlessco-apparatuur met constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Airlessco geleverd zijn, en ook niet voor fouten
in het ontwerp, bij de fabricage of het onderhoud van constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Airlessco geleverd zijn.
Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de apparatuur waarvan de koper stelt dat die een defect vertoont, gefrankeerd wordt
verzonden naar een erkende Airlessco-dealer opdat de aanwezigheid van het beweerde defect kan worden geverifieerd. Indien het beweerde
defect inderdaad wordt vastgesteld, zal Airlessco de defecte onderdelen kosteloos herstellen of vervangen. De apparatuur zal gefrankeerd
worden teruggezonden naar de oorspronkelijke koper. Indien bij de inspectie geen materiaal- of fabricagefouten worden geconstateerd, dan
zullen de herstellingen worden uitgevoerd tegen een redelijke vergoeding, in welke vergoeding de kosten van onderdelen, arbeid en vervoer
begrepen kunnen zijn.
DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF, EN TREEDT IN DE PLAATS VAN ENIGE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET,
WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALDE TOEPASSING.
De enige verplichting van Airlessco en het enige verhaal van de klant bij schending van de garantie is zoals hierboven bepaald is. De koper
gaat ermee akkoord dat geen andere verhaalsmogelijkheid (waaronder, maar niet beperkt tot vergoeding van incidentele schade of van
vervolgschade door winstderving, gemiste verkoopopbrengsten, letsel aan personen of materiële schade, of welke andere incidentele
verliezen of vervolgverliezen dan ook) aanwezig is. Elke klacht wegens inbreuk op de garantie moet binnen twee (2) jaar na aankoopdatum
kenbaar worden gemaakt.
AIRLESSCO GEEFT GEEN GARANTIE EN WIJST ELKE IMPLICIETE GARANTIE AF BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID
OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, MET BETREKKING TOT TOEBEHOREN, APPARATUUR, MATERIALEN
OF COMPONENTEN DIE AIRLESSCO GELEVERD, MAAR NIET VERVAARDIGD HEEFT. Deze items, die verkocht, maar niet vervaardigd
worden door Airlessco (zoals elektrische motoren, schakelaars, slangen, enz.) zijn, indien van toepassing, onderhevig aan de garantie van
de fabrikant. Airlessco zal aan de koper redelijke ondersteuning verlenen bij het aanspraak maken op die garantie.
Airlessco is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele of speciale schade of gevolgschade die het gevolg is van het feit dat Airlessco
dergelijke apparatuur heeft geleverd, of van de uitrusting, de werking, of het gebruik van producten of andere goederen op deze wijze verkocht,
ongeacht of die ontstaat door inbreuk op een contract, inbreuk op garantie, nalatigheid van Airlessco, of anderszins.
FOR AIRLESSCO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into,
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la
rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite
de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.
OM EEN BESTELLING TE PLAATSEN OF EEN ONDERHOUDSBEURT AAN TE VRAGEN, dient u contact op te nemen met
uw Airlessco-dealer of te bellen naar 1–800–223–8213 voor de gegevens van de dichtstbijzijnde dealer.
Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document geven de meest recente productinformatie weer zoals bekend op het tijdstip
van publicatie. Airlessco behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder bericht vooraf.
Zie www.graco.com/patents voor informatie over patenten.
Vertaling van de originele instructies. This manual contains Dutch. MM 3A1184
AIRLESSCO • 3501 N. 4th AVENUE • SIOUX FALLS, SD 57104 • USA
Copyright 2010, Airlessco. Alle productielocaties van Airlessco zijn ISO 9001 gecertificeerd.
January 2013
Download PDF