Samsung | SCX-4725FN | מדריך למשתמש בעברית לדגם SCX-4725FN

‫הוראות הפעלה‬
‫למסוף לייזר ספרתי‬
‫‪SCX-4725FN‬‬
‫רח' פנחס רוזן ‪ ,72‬תל‪-‬אביב‬
‫‪www.electis.co.il‬‬
‫שרות ותמיכה‪03-6372323 :‬‬
‫‪1‬‬
2
‫תוכן עניינים‬
‫מבוא ‪7 .....................................................................................................................................‬‬
‫הוראות בטיחות ‪7 ..............................................................................................................................‬‬
‫תכונות מיוחדות של המכשיר ‪9 ............................................................................................................‬‬
‫תכונות המכשיר ‪9 ..............................................................................................................................‬‬
‫פתיחת האריזה ‪11 .............................................................................................................................‬‬
‫מיקום ‪11 ..........................................................................................................................................‬‬
‫הכרת המכשיר ‪12 ..............................................................................................................................‬‬
‫לוח הבקרה ‪13 ...................................................................................................................................‬‬
‫התקנה והכנה לפעולה ‪14 .............................................................................................................‬‬
‫התקנת ערכת הדפסה ‪14 .....................................................................................................................‬‬
‫הכנסת דפי נייר למגש‪15 .....................................................................................................................‬‬
‫חיבורים ‪17 .......................................................................................................................................‬‬
‫שפת התצוגה ‪18 .................................................................................................................................‬‬
‫קוד המדינה ‪18 ..................................................................................................................................‬‬
‫נתוני הזיהוי ‪19 ..................................................................................................................................‬‬
‫כתיבת תווים באמצעות מקשי הספרות ‪19 ............................................................................................‬‬
‫עדכון התאריך והשעה ‪20 ....................................................................................................................‬‬
‫כיוון השעון ‪20 ..............................................................................................................................‬‬
‫שינוי תצורת השעון ‪20 ...................................................................................................................‬‬
‫הגדרת סוג וגודל דפי נייר ההדפסה ‪21 ..................................................................................................‬‬
‫כיווני צלילים ועוצמה‪21 .....................................................................................................................‬‬
‫שיטת חיוג ‪22 ....................................................................................................................................‬‬
‫מצב חיסכון ‪22 ..................................................................................................................................‬‬
‫הגדרות רשת ‪23 .........................................................................................................................‬‬
‫מערכות ההפעלה הנתמכות ‪23 .............................................................................................................‬‬
‫הגדרת ‪23 .............................................................................................................................. TCP/IP‬‬
‫כתובת סטטית ‪23 ................................................................................................................ Static‬‬
‫כתובת דינמית ‪24 ................................................................................................... BOOTP/DHCP‬‬
‫הגדרות ‪ EtherTalk‬למקינטוש ‪24 ..........................................................................................................‬‬
‫שחזור הגדרות יצרן של כרטיס הרשת ‪24 ..............................................................................................‬‬
‫ניתוק וחיבור מחדש של כרטיס הרשת ‪24 .............................................................................................‬‬
‫הדפסת דף הגדרות רשת ‪24 .................................................................................................................‬‬
‫התקנת התוכנה ‪25 .....................................................................................................................‬‬
‫הקדמה ‪25 ........................................................................................................................................‬‬
‫תכונות תוכנת התאום להדפסה ‪25 .......................................................................................................‬‬
‫דרישות ממערכת המחשב ‪26 ...............................................................................................................‬‬
‫התקנת התוכנה ‪26 .............................................................................................................................‬‬
‫התקנה כמדפסת מקומית ‪26 ..........................................................................................................‬‬
‫התקנה כמדפסת רשת ‪30 ...............................................................................................................‬‬
‫הסרת התוכנה )‪ (Uninstall‬או התקנה מחדש )‪33 ......................................................................... (Repair‬‬
‫תוכנת שליטה ובקרה ‪34 ............................................................................. Printer Settings Utility‬‬
‫נייר ההדפסה ‪36 ........................................................................................................................‬‬
‫סוג נייר ההדפסה ‪36 ...........................................................................................................................‬‬
‫בחירת מגש המוצא ‪36 ........................................................................................................................‬‬
‫טעינת נייר הדפסה ‪37 .........................................................................................................................‬‬
‫צילום ‪38 ..................................................................................................................................‬‬
‫צילום מסמך ‪38 .................................................................................................................................‬‬
‫צילום ממשטח הזכוכית ‪38 ............................................................................................................‬‬
‫צילום ממזין המסמכים האוטומטי )‪39 ................................................................................... (ADF‬‬
‫מאפייני צילום איכותי‪40 ....................................................................................................................‬‬
‫בהירות ‪40 ....................................................................................................................................‬‬
‫סוג מקור ‪40 .................................................................................................................................‬‬
‫הגדלה והקטנה ‪40 .........................................................................................................................‬‬
‫מספר העתקים ‪41 .........................................................................................................................‬‬
‫שינוי הגדרות יצרן למאפייני צילום ‪41 .............................................................................................‬‬
‫אפשרויות צילום מיוחד ‪42 ..................................................................................................................‬‬
‫התאמה אוטומטית ‪42 ....................................................................................................... Auto Fit‬‬
‫מסגרת ‪42 ........................................................................................................................... Clone‬‬
‫‪3‬‬
‫שני צדי מקור ‪43 .............................................................................................................. ID Card‬‬
‫פוסטר ‪43 ........................................................................................................................... Poster‬‬
‫איסוף ‪) Collation‬סטים( ‪43 .............................................................................................................‬‬
‫צילום ‪ 2‬בדף או ‪ 4‬בדף ‪44 ...............................................................................................................‬‬
‫הגדרת מאפייני צילום ‪45 ....................................................................................................................‬‬
‫הגדרת פסק זמן‪45 .............................................................................................................................‬‬
‫הגדרת מקש צילום מועדף ‪45 ........................................................................................ Favorite Copy‬‬
‫הדפסה ‪46 ................................................................................................................................‬‬
‫הדפסת מסמך ‪46 ...............................................................................................................................‬‬
‫מאפייני הדפסה ‪46 .............................................................................................................................‬‬
‫ביטול הדפסה ‪47 ................................................................................................................................‬‬
‫שמירת מאפייני ההדפסה‪48 ................................................................................................................‬‬
‫מאפייני הדפסה ‪48 .............................................................................................................................‬‬
‫מקש ‪) Help‬עזרה( ‪50 ..........................................................................................................................‬‬
‫מספר עמודים בדף )‪50 ................................................................................... (Multiple Pages per Side‬‬
‫הדפסה בהגדלה‪/‬הקטנה )‪51 ...................................................................................... (Reduce/Enlarge‬‬
‫התאמה לגודל דף )‪51 ...................................................................................................... (Fit To Page‬‬
‫פוסטר )‪52 ............................................................................................................................. (Poster‬‬
‫סימן מים )‪53 ................................................................................................................. (Watermark‬‬
‫תבנית מסמך )‪54 .................................................................................................................. (Overlay‬‬
‫שימוש בדרייבר ‪ PostScript‬בחלונות ‪55 ................................................................................................‬‬
‫הדפסה ברשת‪56 ................................................................................................................................‬‬
‫הגדרת מדפסת משותפת ברשת ‪56 ...................................................................................................‬‬
‫שליטה ובקרה ‪58 .....................................................................................................Smart Panel‬‬
‫הבנת ה‪58 .................................................................................................................... Smart Panel -‬‬
‫פתיחת מדריך העזרה לטיפול בבעיות )‪58 .......................................................... (Troubleshooting Guide‬‬
‫מאפייני המדפסת )‪59 ................................................................................................ (Printer Settings‬‬
‫עזרה מקוונת )‪59 ....................................................................................................... (OnScreen Help‬‬
‫שינוי תצורת ההפעלה של ה‪59 ........................................................................................ Smart Panel -‬‬
‫סריקה‪60 .................................................................................................................................‬‬
‫הקדמה ‪60 ........................................................................................................................................‬‬
‫סריקה באמצעות מקש הסריקה ‪ Scan To‬ליישום במחשב‪60 ..................................................................‬‬
‫סריקה באמצעות תוכנת התאום ‪60 .................................................................... Samsung SmarThru 4‬‬
‫סריקה באמצעות יישום אחר תואם ‪62 ..................................................................................... TWAIN‬‬
‫סריקה באמצעות דרייבר ‪ WIA‬בחלונות ‪62 ....................................................................................... XP‬‬
‫הפקסימיליה ‪63 ........................................................................................................................‬‬
‫מאפייני פעולה ‪63 ..............................................................................................................................‬‬
‫שידור מסמכים ‪65 .............................................................................................................................‬‬
‫הכנת מסמך לשידור ‪65 ..................................................................................................................‬‬
‫טעינת המסמך ‪65 ..........................................................................................................................‬‬
‫חדות הסריקה ‪66 ..........................................................................................................................‬‬
‫אישור שידור ‪66 ............................................................................................................................‬‬
‫שידור אוטומטי ‪67 ........................................................................................................................‬‬
‫שידור ידני ‪67 ................................................................................................................................‬‬
‫חיוג חוזר אוטומטי ‪67 ...................................................................................................................‬‬
‫חיוג חוזר של המספר האחרון ‪67 .....................................................................................................‬‬
‫קליטת מסמכים ‪68 ............................................................................................................................‬‬
‫אפשרויות קליטה‪68 ......................................................................................................................‬‬
‫טעינת דפים להדפסת המסמכים הנקלטים ‪68 ..................................................................................‬‬
‫קליטה אוטומטית )‪68 ............................................................................................................ (Fax‬‬
‫קליטה ידנית )‪68 .................................................................................................................... (Tel‬‬
‫קליטה לזיכרון ‪68 .........................................................................................................................‬‬
‫קליטה אוטומטית )‪69 ..................................................................................................... (Ans/Fax‬‬
‫קליטה ידנית מטלפון מרוחק ‪69 ......................................................................................................‬‬
‫קליטת פקס במצב ‪69 .......................................................................................................... DRPD‬‬
‫חיוג אוטומטי בפקסימיליה ‪70 ............................................................................................................‬‬
‫תכנות מספרים לחיוג מהיר אוטומטי ‪70 ..........................................................................................‬‬
‫שידור מסמכים בחיוג מהיר אוטומטי‪70 ..........................................................................................‬‬
‫קבוצות חיוג ‪71 .............................................................................................................................‬‬
‫שידור מסמך לקבוצת חיוג ‪72 .........................................................................................................‬‬
‫חיפוש מספר טלפון בזיכרון ‪72 ........................................................................................................‬‬
‫הדפסת ספר הטלפון ‪72 ..................................................................................................................‬‬
‫‪4‬‬
‫תכונות מיוחדות בפקסימיליה ‪73 .........................................................................................................‬‬
‫חיוג חוזר ‪73 ....................................................................................................................... Redial‬‬
‫שידור בהפצה ‪73 ....................................................................................................... Broadcasting‬‬
‫שידור דחוי ‪74 ............................................................................................................... Delay Fax‬‬
‫שידור מועדף ‪74 .......................................................................................................... Priority Fax‬‬
‫הוספת מסמכים לפעולה שבהמתנה ‪75 .............................................................. Batch Transmission‬‬
‫ביטול פעולה שבהמתנה ‪75 .............................................................................................................‬‬
‫שמירת מסמכים מקלטים ‪76 ............................................................................... Secure Receiving‬‬
‫דו"חות ורשימות בפקסימיליה ‪77 ........................................................................................................‬‬
‫מאפייני פעולות מיוחדות ‪78 ......................................................................................... Advanced Fax‬‬
‫רישום המאפיינים המיוחדים ‪78 .....................................................................................................‬‬
‫שידור חסכוני ‪78 ...........................................................................................................................‬‬
‫טיפול ואחזקה ‪79 .......................................................................................................................‬‬
‫מחיקת זיכרון ‪79 ...............................................................................................................................‬‬
‫ניקוי המכשיר ‪80 ...............................................................................................................................‬‬
‫ערכת ההדפסה ‪82 ..............................................................................................................................‬‬
‫אחסנת ערכת ההדפסה ‪82 ..............................................................................................................‬‬
‫אורך חיים משוער של ערכת ההדפסה‪82 ..........................................................................................‬‬
‫ניצול שאריות הטונר ‪82 .................................................................................................................‬‬
‫החלפת ערכת הדפסה ‪83 ................................................................................................................‬‬
‫הודעת חוסר טונר ‪84 ............................................................................................... Notify Toner Low‬‬
‫ניקוי התוף של ערכת ההדפסה ‪84 ........................................................................................................‬‬
‫ביטול הודעת חוסר טונר ‪85 .................................................................................................................‬‬
‫טיפול תקופתי ‪85 ...............................................................................................................................‬‬
‫החלפת גומיית מזין מסמכים ‪85 ..........................................................................................................‬‬
‫התגברות על תקלה ‪86 .................................................................................................................‬‬
‫הוצאת מסמך תקוע ‪86 .......................................................................................................................‬‬
‫הוצאת נייר הדפסה תקוע ‪87 ...............................................................................................................‬‬
‫הודעות בתצוגה ‪90 .............................................................................................................................‬‬
‫הודעות בתצוגה הקשורות לטונר ‪91 .....................................................................................................‬‬
‫התגברות על תקלה ‪92 ........................................................................................................................‬‬
‫תקלות בהזנת הנייר ‪92 ..................................................................................................................‬‬
‫תקלות בהדפסה‪92 ........................................................................................................................‬‬
‫בעיות באיכות הדפסה ‪93 ...............................................................................................................‬‬
‫תקלות בפקסימיליה‪96 ..................................................................................................................‬‬
‫תקלות בצילום ‪96 .........................................................................................................................‬‬
‫תקלות בסריקה ‪97 ........................................................................................................................‬‬
‫תקלות בהדפסה ב"חלונות" ‪97 ............................................................................................................‬‬
‫נתונים טכניים ‪99 ......................................................................................................................‬‬
‫תעודת אחריות ‪101 .....................................................................................................................‬‬
‫‪5‬‬
6
‫מבוא‬
‫נא לקרוא את הוראות הבטיחות לפני התקנת והפעלת המכשיר‪.‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫מיקום‬
‫‪ .1‬מקמו את המכשיר על משטח אופקי ישר ויציב )כמו שולחן(‪.‬‬
‫‪ .2‬וודאו כי המקום מרוחק מברזי מים‪ ,‬קיטור או נוזלים אחרים‪ ,‬או ממקומות עם לכלוך ואבק‪.‬‬
‫‪ .3‬וודאו כי המקום אינו ליד מכשירי חימום‪/‬קירור )כמו מזגן‪ ,‬רדיאטור וכו'(‪.‬‬
‫‪ .4‬וודאו כי המכשיר אינו חשוף לקרני שמש ישירות‪.‬‬
‫‪ .5‬הרחיקו את המכשיר מציוד חשמלי ואלקטרוני אחר המייצר הפרעה חשמלית )כמו מקרר‪ ,‬טלוויזיה וכו'(‪.‬‬
‫‪ .6‬הניחו את המכשיר במקום בו לא יניחו עליו ספרים‪ ,‬ניירת או כל ציוד אחר‪.‬‬
‫‪ .7‬השאירו מסביב למכשיר מרווח שיאפשר אוורור טוב‪.‬‬
‫‪ .8‬תנאי הסביבה המומלצים‪ ,‬טמפרטורה של ‪ 10‬עד ‪ 32‬מעלות צלסיוס ולחות יחסית של ‪.20% - 80%‬‬
‫החיבור לחשמל‬
‫‪ .1‬יש לחבר את המכשיר לשקע חשמלי תקני )‪ (220VAC ,50HZ‬עם הארקה‪.‬‬
‫‪ .2‬מומלץ לחבר את המכשיר לשקע חשמל נפרד‪ ,‬שאינו מזין ציוד אחר‪.‬‬
‫‪ .3‬וודאו כי ניתן לגשת בקלות לשקע החשמל‪ ,‬וכי אינו מוסתר או חסום על ידי ציוד או חפצים אחרים‪.‬‬
‫‪ .4‬וודאו כי כבל המתח אינו מפריע למעבר או קיים חשש כי ידרכו עליו‪.‬‬
‫‪ .5‬בזמן ניקוי המכשיר‪ ,‬חובה לנתק אותו משקע החשמל‪.‬‬
‫‪ .6‬במקרים הבאים‪ ,‬נתקו מיד את המכשיר משקע החשמל והתקשרו לקבלת שירות‪ :‬כשנשפך נוזל על‬
‫המכשיר‪ ,‬כשכבל המתח ניזוק‪ ,‬כשגוף המכשיר ניזוק או כשהמכשיר נפל‪.‬‬
‫טיפול וניקוי‬
‫‪ .1‬לפני התחלת הטיפול ו‪/‬או הניקוי ‪ -‬נתקו את המכשיר משקע החשמל‪.‬‬
‫‪ .2‬מותר לנקות את גוף המכשיר באמצעות מטלית לחה‪.‬‬
‫‪ .3‬אסור להשתמש בכל חומר ניקוי נוזלי‪ ,‬משחה או תרסיס‪.‬‬
‫‪ .4‬במקרה תקלה‪ ,‬אל תנסו לתקן בעצמכם‪ ,‬התקשר לקבלת שרות‪ .‬במכשיר נקודות מתח מסוכנות העלולות‬
‫לגרום להתחשמלות או להלם‪.‬‬
‫בטיחות לייזר‬
‫‪ .1‬המכשיר נבדק ומתאים לדרישות הבטיחות עבור מכשירי לייזר ברמה ‪.(Laser class 1) 1‬‬
‫‪ .2‬אסור להפעיל את המכשיר או לטפל בו כאשר המכסים פתוחים‪ .‬קרן הלייזר עלולה להזיק לעיניים‪.‬‬
‫‪ .3‬אזהרה! קרן לייזר בלתי נראית‪ .‬אסור לפתוח את הכיסוי‪.‬‬
‫אנו מברכים אתכם על רכישת המכשיר של ‪.SAMSUNG‬‬
‫‪7‬‬
8
‫תכונות מיוחדות של המכשיר‬
‫תאור‬
‫התכונה‬
‫הדפסה באיכות מדהימה ובמהירות גבוהה‬
‫‪ ‬הדפסה ברזולוציה של עד ‪.1200 dpi‬‬
‫‪ ‬מהירות הדפסה של עד ‪ 24‬דפי ‪ A4‬בדקה‪.‬‬
‫טיפול גמיש בנייר‬
‫‪ ‬מגש הנייר המובנה של ‪ 250‬תומך בנייר רגיל‪.‬‬
‫‪ ‬המגש הידני יכול להזין דף בודד מיוחד כמו ‪ -‬נייר מכתבים מודפס מראש‪,‬‬
‫מעטפות‪ ,‬מדבקות‪ ,‬נייר בגודל מיוחד‪ ,‬כרטיסיות‪ ,‬וכל נייר במשקל עד ‪ 163‬גרם‪.‬‬
‫‪ ‬יציאת הנייר מסוגלת להכיל עד כ‪ 100 -‬דפי פלט‪.‬‬
‫יצירת מסמכים מקצועיים‬
‫‪ ‬הדפיסו סימן מים )‪ ,(Watermark‬צרו סימון משלכם כמו "חסוי" וכו'‪.‬‬
‫‪ ‬הדפיסו פוסטרים )‪ .(Posters‬חלקו את הדף להדפסה ל‪ 4x4 ,2x2 -‬וכו' ולאחר‬
‫מכן הדביקו יחד וקבלו הדפסה גדולה‪...‬‬
‫חסכו זמן וכסף‬
‫‪ ‬המדפסת מאפשרת לכן לחסוך בטונר‪ ,‬עד ‪ 40%‬חיסכון !!!‬
‫‪ ‬לחיסכון בנייר תוכלו להדפיס משני צידי הדף באופן ידני )מהדרייבר(‪.‬‬
‫‪ ‬לחיסכון בנייר תוכלו להדפיס מס' דפים בהקטנה על דף אחד )‪.(N-Up‬‬
‫‪ ‬תוכלו להדפיס לוגו שהכנתם מראש‪.‬‬
‫‪ ‬המדפסת חוסכת בחשמל ע"י מעבר אוטומטי לחיסכון באנרגיה אם לא‬
‫הדפיסה זמן מסוים‪.‬‬
‫זיכרון המכשיר‬
‫‪ ‬למכשיר זיכרון של ‪. 32MB‬‬
‫‪Post Script 3‬‬
‫‪ ‬למדפסת יש ‪ Post Script‬מובנה רמה ‪ 3‬מבית ‪ ZORAN‬ללא תוספת מחיר‪.‬‬
‫‪ 136 ‬גופני ‪.Post Script‬‬
‫הדפיסו במגוון סביבות עבודה‬
‫‪ ‬תוכלו להדפיס בחלונות – ‪.Windows 98SE, Me, 2000, 2003, XP‬‬
‫‪ ‬תוכלו להדפיס ממחשבי "מקינטוש" ו"לינוקס"‪.‬‬
‫‪ ‬תוכלו להדפיס דרך חיבור ‪.USB 2.0‬‬
‫‪ ‬תוכלו להדפיס דרך כרטיס הרשת המובנה של סמסונג‪.‬‬
‫תכונות המכשיר‬
‫אפשרות‬
‫‪IEEE 1284 Parallel‬‬
‫‪USB 2.0‬‬
‫ממשק רשת ‪10/100‬‬
‫אמולציית ‪Post Script‬‬
‫הדפסת דופלקס‬
‫הדפסה ממקינטוש‬
‫‪SCX-4725FN‬‬
‫לא קיים‬
‫מובנה‬
‫מובנה‬
‫מובנה‬
‫לא קיים‬
‫מובנה‬
‫‪9‬‬
10
‫פתיחת האריזה‬
‫‪ .1‬הוציאו מהאריזה את המכשיר והאביזרים הנלווים‪.‬‬
‫‪ .2‬וודאו כי באריזה נמצאים יחד עם המכשיר גם הפריטים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬ערכת הדפסה‪ .‬ארוזה בתוך שקית שחורה‪.‬‬
‫ב‪ .‬כבל חשמל‪.‬‬
‫ג‪ .‬כבל תקשורת ‪.USB‬‬
‫ד‪ .‬תקליטור תוכנה )‪.(CD-ROM‬‬
‫ה‪ .‬כבל טלפון‪.‬‬
‫ו‪ .‬חוברת הוראות הפעלה )מודפס או ע"ג תקליטור ‪.(CD‬‬
‫הערות‪ (1) :‬יש לחבר את המכשיר לשקע חשמל תקני )‪ (220VAC ,50HZ‬עם הארקה‪.‬‬
‫)‪ (2‬ניתן לחבר את המכשיר לרשת תקשורת מקומית‪ .‬לפרטים יש לפנות למעבדת השירות‪.‬‬
‫‪ .3‬הסירו מהמכשיר את כל סרטי האריזה‪.‬‬
‫מיקום‬
‫‪ .1‬הניחו את המכשיר על משטח אופקי ישר ויציב‪ ,‬ליד‬
‫המחשב שלכם‪.‬‬
‫‪ .2‬אל תניחו את המכשיר במקום בו הוא חשוף לקרני שמש‬
‫ישירות‪ ,‬ליד מזגן או ליד מכשירי חימום‪/‬קירור‪.‬‬
‫‪ .3‬אזור ההפעלה צריך להיות מאוורר ונקי מאבק‪.‬‬
‫‪ .4‬אל תניחו את המכשיר בקצה השולחן‪/‬המשטח‪.‬‬
‫‪ .5‬השאירו מסביב למכשיר לפחות את המרווחים הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬בחזית‪ 483 :‬מ"מ‪ .‬על מנת לאפשר את הוצאת המגש‪.‬‬
‫‪ ‬מאחור‪ 100 :‬מ"מ‪ .‬על מנת לאפשר אוורור טוב‪.‬‬
‫‪ ‬בצדדים )מימין ומשמאל(‪ 100 :‬מ"מ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הכרת המכשיר‬
‫מבט חזיתי‬
‫‪ .1‬מזין מסמכים אוטומטי‪.‬‬
‫‪ .2‬תוחמי רוחב מסמך מקור‪.‬‬
‫‪ .3‬מגש הזנת מסמך מקור‪.‬‬
‫‪ .4‬מכסה משטח הזכוכית‪.‬‬
‫‪ .5‬משטח איסוף מסמך מקור‪.‬‬
‫‪ .6‬לוח הבקרה )ראו פרוט בהמשך‬
‫עמ' ‪.(13‬‬
‫‪ .7‬מגש יציאת דפים מודפסים‬
‫)פני המסמך כלפי מטה(‪.‬‬
‫‪ .8‬מכסה קדמי‪.‬‬
‫‪ .9‬מגש דפי הנייר‪.‬‬
‫‪ .10‬מאריך מגש איסוף הדפים‪.‬‬
‫‪ .11‬זכוכית המשטח‪.‬‬
‫‪ .12‬מגש רב תכליתי )‪.(Multi Purpose Tray‬‬
‫‪ .13‬ערכת הדפסה‪.‬‬
‫‪ .14‬תוחמי רוחב דף במגש רב‪-‬תכליתי‬
‫מבט אחורי‬
‫‪ .1‬מכסה אחורי‪.‬‬
‫‪ .2‬מפסק הדלקה וכיבוי‪.‬‬
‫‪ .3‬שקע לחיבור כבל חשמל‪.‬‬
‫‪ .4‬שקע ‪ EXT‬לחיבור שלוחת טלפון נוספת‪.‬‬
‫‪ .5‬שקע ‪ LINE‬לחיבור כבל קו הטלפון‪.‬‬
‫‪ .6‬שקע ‪ RJ45‬לחיבור לרשת‪.‬‬
‫‪ .7‬שקע ‪ USB‬לחיבור תקשורת למחשב‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫לוח הבקרה‬
‫מקשי צילום )‪.(COPY‬‬
‫‪ .1‬מקש כהה )‪ - (Darkness‬לכוון בהירות מסמך הצילום הנוכחי‪ ,‬באפשרויות הבאות )בהתאם לנוריות‬
‫החיווי‪ :‬בהיר )‪ ,(Light‬רגיל )‪ (Normal‬או כהה )‪.(Dark‬‬
‫‪ .2‬מקש מס' העתקים )‪ - (No. of Copies‬לקביעת מספר העתקים‪.‬‬
‫‪ .3‬מקש סוג מקור )‪ - (Original Type‬לקביעת סוג מסמך המקור בפעולת הצילום הנוכחית‪,‬‬
‫באפשרויות הבאות )בהתאם לנוריות החיווי‪ :‬טקסט )‪ ,(Text‬מעורב )‪ ,(Text/Photo‬תמונה )‪.(Photo‬‬
‫‪ .4‬מקש הגדלה‪/‬הקטנה )‪ - (Reduce/Enlarge‬לשינוי גודל התצלום ביחס למסמך המקורי‪.‬‬
‫‪ .5‬מקש צילום מועדף )‪ - (Favorite Copy‬לבחירה מהירה של צילום מיוחד כמו התאמה לגודל הנייר‪,‬‬
‫איסוף‪ ,‬מס' עמודים בדף‪ ,‬פוסטר‪ ,‬וכו' )ראו בהמסך באפשרויות צילום מיוחד(‪.‬‬
‫‪ .6‬מסך התצוגה‪.‬‬
‫מקשי הפעלה‪.‬‬
‫‪ .7‬מקשי החץ )‪ - ( ‬לבחירת אחת מהאפשרויות בנושא התפריט‪.‬‬
‫‪ .8‬מקש אישור )‪ - (Enter ‬לאישור המידע‪/‬הנתון שבתצוגה‪.‬‬
‫‪ .9‬מקש תפריט )‪ - (Menu ‬לכניסה לתפריט הנושאים ודפדוף בתוכו‪.‬‬
‫‪ .10‬מקש חזרה )‪ - (Upper Level ‬כדי לחזור לשלב הקודם בתפריט‪.‬‬
‫‪ .11‬מקש התחל )‪ - (Start‬להתחלת ביצוע הפעולה‪ ,‬שידור או צילום מסמך‪.‬‬
‫‪ .12‬מקש בטל‪/‬הפסק )‪ - (Stop/Clear‬להפסקת הפעולה המבוצעת‪.‬‬
‫במצב מוכן‪ ,‬למחיקת כיווני צילום כמו אפשרויות‪ ,‬בהירות‪ ,‬סוג מסמך‪ ,‬מספר העתקים וכו'‪.‬‬
‫‪ .13‬מקשי הספרות‪ .‬לחיוג‪ ,‬או בתכנות לכתיבת ספרות‪ ,‬תווי אותיות וסימנים‪.‬‬
‫מקשי הפעלת הפקסימיליה )‪.(FAX‬‬
‫‪ .14‬מקש הפרדה )‪ - (Resolution‬לקביעת איכות סריקת המסמך לשידור‪.‬‬
‫‪ .15‬מקש הפצה )‪ - (Broadcasting‬לשידור המסמך לנמענים רבים )הפצה(‪.‬‬
‫‪ .16‬מקש ספר טלפון )‪ - (Phone Book‬לשמירת מספרי טלפון‪/‬פקס לחיוג אוטומטי ולהדפסת ספר הטלפון‪.‬‬
‫‪ .17‬מקש השהה‪/‬חיוג חוזר )‪ - (Redial/Pause‬להפעלת חיוג חוזר או להוספת השהיית חיוג‪.‬‬
‫‪ .18‬מקש חיוג טלפוני )‪ - (On Hook Dial‬להפעלת חיוג ידני‪.‬‬
‫‪ .19‬סריקה )‪ – (SCAN‬מקש סריקה ל‪ - (Scan To) -‬לסריקה ישירה של מסמכים ליישום במחשב‪.‬‬
‫‪ .20‬חיסכון )‪ – (SAVE‬מקש חיסכון טונר )‪ - (Toner Save‬חיסכון בטונר בזמן הדפסת מסמך‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫התקנה והכנה לפעולה‬
‫התקנת ערכת הדפסה‬
‫‪ .1‬אחזו במכסה הקדמי משני צידיו ומשכו אותו כלפיכם‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מכיוון שהמכשיר קל‪ ,‬ייתכן יזוז בזמן פתיחת‪/‬סגירת‬
‫המכסה‪ .‬בצעו זאת בעדינות‪.‬‬
‫‪ .2‬הוציאו בזהירות את ערכת ההדפסה מהאריזה והסירו את‬
‫הנייר העוטף את הערכה‪.‬‬
‫כדי למנוע נזק לערכת ההדפסה‪ ,‬אל תפתחו את השקית‬
‫באמצעות סכין או חפץ חד אחר‪.‬‬
‫‪ .3‬החזיקו את ערכת ההדפסה בקצוות ובמאוזן‪.‬‬
‫נערו בזהירות את היחידה מצד לצד ‪ 5-6‬פעמים לפיזור‬
‫אחיד של הטונר‪.‬‬
‫אזהרה! אסור לחשוף את התוף בערכת ההדפסה לאור‪.‬‬
‫אם עליכם להשאיר את ערכת ההדפסה מחוץ‬
‫למכשיר מעל מספר דקות‪ ,‬כסו אותה בנייר‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם בגדיכם התלכלכו באבקת הטונר‪ ,‬נקו באמצעות מטלית יבשה ושטוף את הבגד במים קרים‬
‫בלבד )מים חמים עלולים לגרום נזק לבגד(‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪ .4‬פתחו את ידית ערכת ההדפסה‪ ,‬החזיקו בידית והכניסו‬
‫את ערכת ההדפסה לתוך המכשיר עד הסוף‪.‬‬
‫‪ .5‬סגרו את המכסה הקדמי‪ .‬וודאו כי נסגר היטב‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כמות הטונר ביחידת ההדפסה המסופקת עם המכשיר‬
‫מאפשרת הדפסה של כ‪ 1,000 -‬דפים )בכיסוי של ‪,(5%‬‬
‫וכ‪ 3,000 -‬דפים בערכת הדפסה רגילה‪.‬‬
‫הכנסת דפי נייר למגש‬
‫ניתן לטעון במגש עד ‪ 250‬דפי נייר )ראו סוג אמצעי ההדפסה בעמ' ‪.(36‬‬
‫‪ .1‬אחזו את מגש כניסת הנייר ומשכו אותו כלפיכם לפתיחה‪.‬‬
‫לחצו על התוחם האחורי ומשכו אותו החוצה להארכת מגש‬
‫הדפים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬המכשיר קל מאוד‪ ,‬ועלול לזוז בזמן פתיחת או סגירת‬
‫המכסה או בעת החלפת ערכת הטונר‪ .‬היזהרו לא להזיז‬
‫את המכשיר‪.‬‬
‫‪ .2‬אווררו וישרו את דפי הנייר‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ .3‬הכניסו את הדפים למגש עם צד ההדפסה כלפי מעלה‪.‬‬
‫וודאו כי הנייר מיושר בכל ‪ 4‬הפינות‪.‬‬
‫שימו לב‪ ,‬אסור שכמות הדפים לא תהיה גדולה מדי‪.‬‬
‫כמות עודפת של דפים עלולה לגרום לתקיעת נייר‪.‬‬
‫‪ .4‬להתאמת גודל הנייר במגש‪ ,‬יש להאריך את התוחם האחורי ע"י לחיצה על נועל התוחם ומשיכתו‬
‫החוצה או פנימה עד לאורך הנייר הרצוי‪ ,‬ואת התוחמים הצדדיים להתאמה לרוחב הנייר‪.‬‬
‫הערה‪ * :‬אל תהדקו את התוחמים יותר מדי חזק למניעת עיוות בנייר ותקיעות נייר‪.‬‬
‫* אם לא תתאימו את התוחמים הצדדיים לגודל הנייר‪ ,‬הנייר עלול להימשך עקום ולגרום לתקיעת נייר‪.‬‬
‫‪ .5‬רצוי להגן על הנייר מאבק ע"י סגירת מגש הנייר במכסה השקוף‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫חיבורים‬
‫‪ .1‬חיבור קו הטלפון‪.‬‬
‫חברו קצה אחד של כבל הקו )מסופק עם המכשיר(‬
‫לשקע ‪ LINE‬בגב המכשיר‪ ,‬ואת הקצה השני חבר אל‬
‫שקע הקו בקיר‪.‬‬
‫לשקע טלפון‬
‫בקיר‬
‫‪ .2‬חיבור מכשיר טלפון נוסף או מזכירה אלקטרונית‪.‬‬
‫חברו את המכשיר הנוסף לשקע ‪ EXT‬בגב המכשיר‬
‫כמתואר באיור‪.‬‬
‫לטלפון נוסף או‬
‫למזכירה אלקטרונית‬
‫‪ .3‬חיבור למחשב‬
‫החיבור למחשב אפשרי בשתי צורות‪:‬‬
‫א‪ .‬חיבור בכבל ‪.USB‬‬
‫חברו את כבל התקשורת מסוג ‪ USB‬לשקע‬
‫המתאים בגב המכשיר ולשקע במחשב‬
‫האישי )‪.(PC‬‬
‫לכניסת‬
‫במחשב‬
‫או‪,‬‬
‫‪USB‬‬
‫ב‪ .‬חיבור לרשת‬
‫תוכלו לחבר את המדפסת לרשת ע"י שימוש בכרטיס‬
‫הרשת הפנימי של המכשיר‪.‬‬
‫החיבור ייעשה בכבל ‪ UTP‬עם חיבור ‪ RJ45‬לשקע‬
‫במדפסת והקצה השני לרשת המחשבים‪.‬‬
‫לחיבור‬
‫הרשת‬
‫בארגון‬
‫‪17‬‬
‫‪ .3‬חיבור לחשמל והדלקה‬
‫א‪ .‬חברו את כבל החשמל לשקע בגב המכשיר ולשקע‬
‫חשמל תקני )עם הארקה(‪.‬‬
‫ב‪ .‬לחצו על מפסק ההדלקה‪.‬‬
‫בתצוגה נרשם "‪"WARMING UP PLEASE WAIT‬‬
‫)מתחמם‪ ,‬נא להמתין(‪.‬‬
‫לשקע‬
‫חשמל בקיר‬
‫לתשומת לבכם!‬
‫‪ ‬לאחר הדלקת המדפסת‪ ,‬אזור התנור בחלקו הפנימי האחורי של המכשיר‪ ,‬חם מאוד‪.‬‬
‫היזהרו והימנעו מנגיעה מחשש לקבלת כוויה‪.‬‬
‫‪ ‬יש לכבות את המכשיר לפני התחלת טיפול או הוצאת חלקים מתוכו‪.‬‬
‫שפת התצוגה‬
‫באפשרותכם לבחור שפה שונה מאנגלית‪ .‬ברירת המחדל הינה אנגלית ומומלץ לא לשנות את שפת התצוגה‪.‬‬
‫בכל פניה לתמיכה של אלקטיס יש לקבוע את שפת התצוגה לאנגלית‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד אשר נרשם בתצוגה )בשורה העליונה( "‪) "Machine Setup‬הגדרת מכשיר(‪.‬‬
‫דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שנרשם בשורה התחתונה בתצוגה "‪) "Language‬שפה(‪.‬‬
‫לחצו על מקש אישור )‪ (Enter‬לאישור‪ .‬בשורה התחתונה בתצוגה נרשמת השפה הנוכחית‪.‬‬
‫בחרו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬בשפת התצוגה הרצויה‪.‬‬
‫לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫לסיום‪ ,‬לחצו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫קוד המדינה‬
‫אין להגיע לתכנות זה‪.‬‬
‫קוד המדינה מתוכנת כברירת מחדל ל‪ .ISRAEL -‬למניעת בעיות בשידור או קליטת פקסים‪ ,‬מומלץ לא‬
‫לשנות לקוד מדינה אחר‪ .‬אולם בכל מקרה‪ ,‬עם שינוי קוד מדינה או שלחצת על מקש ‪ Enter‬כשמוצגת‬
‫המדינה הנוכחית‪ ,‬הפעולה תמחק את כל הזיכרון כולל ספר הטלפונים !!!!!!!!‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד אשר נרשם בתצוגה )בשורה העליונה( "‪) "Machine Setup‬הגדרת מכשיר(‪.‬‬
‫דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שנרשם בשורה התחתונה בתצוגה "‪) "Country‬מדינה(‪.‬‬
‫לחצו על מקש אישור )‪ (Enter‬לאישור‪ .‬בשורה התחתונה בתצוגה נרשמת המדינה הנוכחית‪.‬‬
‫בחרו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬את המדינה‪.‬‬
‫לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫לסיום‪ ,‬לחצו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫‪18‬‬
‫נתוני הזיהוי‬
‫נתוני הזיהוי של מכשיר הפקסימיליה‪ ,‬מספר הקו אליו מחובר המכשיר ושם המפעיל )שם פרטי או שם‬
‫חברה(‪ ,‬משודרים עם המסמך ומודפסים אצל הנמען בראש כל עמוד נקלט‪.‬‬
‫‪ .1‬לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שבתצוגה נרשם )בשורה העליונה( "‪) "Machine Setup‬תכנות מכשיר(‪.‬‬
‫נושא התכנות הראשון "‪) "Machine ID‬זיהוי המכשיר( נרשם בתצוגה בשורה התחתונה‪.‬‬
‫‪ .2‬לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫תתבקשו להקיש את מספר הקו אליו מחובר המכשיר‬
‫_‪Fax:‬‬
‫‪ .3‬הקישו את מספר הקו אליו מחובר המכשיר‪ .‬לדוגמא‪.+972 3 6508328 :‬‬
‫‪ ‬אם טעיתם‪ ,‬מחקו מהסוף להתחלה‪ ,‬באמצעות מקש החץ ‪.‬‬
‫‪ .4‬לחצו על מקש אישור )‪ (Enter‬לאישור המספר‪.‬‬
‫תתבקשו להקיש את תווי שם הזיהוי )‪.(ID‬‬
‫_‪Id:‬‬
‫‪ .5‬הקישו את התווים‪ ,‬שם פרטי או שם העסק )לוגו( כמוסבר בסעיף הבא )כתיבת תווים ‪.(...‬‬
‫‪ ‬למעבר לתו הבא‪ ,‬באמצעות מקש החץ ‪.‬‬
‫‪ .6‬לחצו על מקש אישור )‪ (Enter‬לאישור השם‪.‬‬
‫‪ .7‬לסיום‪ ,‬לחצו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫כתיבת תווים באמצעות מקשי הספרות‬
‫‪ .1‬בתכנות נתונים במכשיר‪ ,‬כמו נתוני הזיהוי‪ ,‬מספרי טלפון‪/‬פקס' עם שמות נמענים לחיוג אוטומטי‪,‬‬
‫ולפעולות אחרות‪ ,‬יש צורך בכתיבת תווים )אותיות‪ ,‬ספרות וסימנים( באנגלית‪.‬‬
‫‪ .2‬הכתיבה מתבצעת באמצעות מקשי הספרות‪ ,‬כרשום מעל מקשי הספרות ומפורט בטבלה שלהלן‪.‬‬
‫מקש הספרה‬
‫התווים‬
‫התווים‬
‫‪M, N, O, 6‬‬
‫‪6‬‬
‫רווח‬
‫מקש הספרה‬
‫‪1,‬‬
‫‪1‬‬
‫‪P, Q, R, S, 7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪A, B, C, 2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪T, U, V, 8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪D, E, F, 3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪W, X, Y, Z, 9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪G, H, I, 4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪) 0‬סימנים(‬
‫‪J, K, L, 5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪+ - , . ‘ / * # & 0‬‬
‫‪ .3‬אופן כתיבת התווים‪:‬‬
‫א‪ .‬בשלב בו נדרש לכתוב שם )תווים( הקש על מקש הספרה המתאים‪ ,‬עד שהתו הרצוי נרשם בתצוגה‪.‬‬
‫לדוגמה‪ :‬לכתיבת התו "‪ ,"F‬הקישו על מקש הספרה ‪ 3‬פעמיים‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקישו את התו הבא‪ ,‬כמוסבר בשלב א'‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר התו הבא נמצא במקש ספרה אחרת‪ ,‬הסמן זז ימינה בזמן כתיבת התו‪) .‬לדוגמה‪ "L" :‬במקש ‪.(5‬‬
‫‪ ‬אם התו הבא נמצא באותו מקש כמו התו הקודם )לדוגמה "‪ ,("D‬לחצו קודם לכן על מקש החץ ‪‬‬
‫להזזת הסמן ימינה‪ ,‬ולאחר מכן הקש את התו הרצוי )בדוגמה‪ :‬מקש ‪.(3‬‬
‫ג‪ .‬להוספת רווח‪ :‬תוכלו גם להקיש על מקש ‪ 1‬פעמיים‪.‬‬
‫‪ .4‬בסיום כתיבת כל התווים‪ ,‬לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ .5‬לתיקון טעות‪:‬‬
‫‪19‬‬
‫א‪ .‬מחקו באמצעות מקש החץ ‪ ‬את התו האחרון )הימני ביותר(‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקישו את התו הנכון‪.‬‬
‫עדכון התאריך והשעה‬
‫השעה והתאריך מוצגים כשהמכשיר דלוק ומוכן לעבודה ומודפסים על כל מסמכי הפקס‪.‬‬
‫הערה‪ :‬השעה והתאריך מתאפסים לאחר כיבוי ממושך של המכשיר ונדרש לתכנת מחדש לאחר הדלקתו‪.‬‬
‫כיוון השעון‬
‫‪ .1‬לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שבתצוגה נרשם )בשורה העליונה( "‪) "Machine Setup‬תכנות מכשיר(‪.‬‬
‫‪ .2‬דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שבתצוגה )בשורה התחתונה( נרשם "‪) "Date & Time‬תאריך‬
‫ושעה(‪.‬‬
‫‪ .3‬לחצו על מקש אישור )‪ (Enter‬לאישור‪.‬‬
‫‪ .4‬הקישו את ספרות התאריך )יום‪ ,‬חודש‪ ,‬שנה( והשעון )שעה‪ ,‬דקות(‪.‬‬
‫)‪17-08-2005 (D/M/Y‬‬
‫)‪12:01 (Am‬‬
‫‪ ‬חודש = ‪.01 – 12‬‬
‫‪ ‬יום = ‪.01 – 31‬‬
‫‪ ‬שעה = ‪) 01 – 12‬לפי שעון ‪ 12‬שעות(‪.‬‬
‫= ‪) 00 – 23‬לפי שעון ‪ 24‬שעות(‪.‬‬
‫‪ ‬שנה = ארבע ספרות )לדוגמה‪.(2005 :‬‬
‫‪ ‬דקות = ‪.00 – 59‬‬
‫הערות‪ (1) :‬לשינוי תצורת השעון‪ 12 ,‬או ‪ 24‬שעות‪ ,‬ראו בסעיף הבא‪.‬‬
‫)‪ (2‬אם הקשתם ספרה שגויה‪ ,‬המכשיר ישמיע צפצוף ולא יתקדם לשלב הבא‪ .‬הקישו מחדש את הספרה‬
‫הנכונה‪.‬‬
‫‪ ‬אם טעיתם‪ ,‬הזיזו את הסמן באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬למקום הטעות והקישו את‬
‫הספרה הנכונה‪.‬‬
‫‪ .5‬בשעון בתצורת ‪ 12‬שעות‪ ,‬בחרו "‪) "AM‬לפני הצהרים( או "‪) "PM‬אחר הצהרים( באמצעות‬
‫מקש ‪ ‬או מקש ‪.#‬‬
‫‪ .6‬לחצו על מקש אישור )‪ (Enter‬לאישור התאריך והשעה‪.‬‬
‫שינוי תצורת השעון‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שבתצוגה נרשם )בשורה העליונה( "‪) "Machine Setup‬תכנות מכשיר(‪.‬‬
‫דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שבתצוגה )בשורה התחתונה( נרשם "‪) "Clock Mode‬תצורת שעון(‪.‬‬
‫לחצו על מקש אישור )‪ (Enter‬לאישור‪.‬‬
‫התצוגה מראה את השעון בתצורתו הנוכחית‪.‬‬
‫בחרו בתצורה האחרת באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬ולחצו על מקש אישור )‪ (Enter‬לאישור‪.‬‬
‫לסיום‪ ,‬לחצו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫‪20‬‬
‫הגדרת סוג וגודל דפי נייר ההדפסה‬
‫וגודל הדפים לפעולות צילום בלבד )נמצא בגודל ‪A4‬‬
‫לאחר הכנסת דפי הנייר במגש‪ ,‬עליכם להגדיר את סוג‬
‫כברירת מחדל(‪ .‬לביצוע הדפסה מהמחשב‪ ,‬את ההגדרה עליכם לעשות ביישום ממנו מבוצעת ההדפסה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬גודל הנייר במצב התחלתי מכוון ל‪ A4 -‬וסוג הנייר מכוון ל‪ .Plain -‬יש לבצע שלב זה רק אם הוכנס נייר שונה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שבתצוגה נרשם )בשורה העליונה( "‪) "Paper Settings‬הגדרות נייר(‪.‬‬
‫דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שבתצוגה )בשורה התחתונה( נרשם "‪) "Paper Size‬גודל נייר(‪.‬‬
‫לחצו על מקש אישור )‪ (Enter‬לאישור‪.‬‬
‫דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬לבחירת גודל הנייר ולחצו על מקש אישור )‪ (Enter‬לאישור‪.‬‬
‫דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שבתצוגה )בשורה התחתונה( נרשם "‪) "Paper Type‬סוג נייר(‪.‬‬
‫לחצו על מקש אישור )‪ (Enter‬לאישור‪.‬‬
‫דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬לבחירת סוג הנייר ולחצו על מקש אישור )‪ (Enter‬לאישור‪.‬‬
‫לסיום‪ ,‬לחצו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫כיווני צלילים ועוצמה‬
‫באפשרותכם לכוון את הצלילים הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬צליל הצלצול )‪ :(Ringer‬כוון עוצמת הצלצול הנכנס‪ ,‬באפשרויות הבאות‪) "Low" :‬חלש(‪) "Med" ,‬בינוני(‪,‬‬
‫"‪) "High‬חזק( או "‪) "Off‬כיבוי(‪ .‬המכשיר פועל כרגיל גם כאשר פעמון הצלצול כבוי‪.‬‬
‫‪ ‬צליל המקשים )‪ :(Key Sound‬הפעלה או ביטול השמעת צליל בזמן הלחיצה על מקש בלוח ההפעלה‪.‬‬
‫‪ ‬צליל אזהרה )‪ :(Alarm Sound‬הפעלה או ביטול השמעת צליל בתקלה‪ ,‬בהקשת נתון שגוי‪ ,‬או בסיום‬
‫פעולת ההתקשרות‪.‬‬
‫‪ ‬רמקול )‪ :(Speaker‬הפעלה או ביטול השמעת צלילים מקו הטלפון ברמקול‪ .‬בחירת אפשרות "‪"Comm.‬‬
‫משאירה את הרמקול פתוח עד שהמכשיר הנגדי עונה‪.‬‬
‫‪ ‬חיוג ידני )‪ :(On Hook Dial‬כוון עוצמת הרמקול בזמן חיוג ידני‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שבתצוגה נרשם )בשורה העליונה( "‪) "Sound/Volume‬צליל‪/‬עוצמה(‪.‬‬
‫דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שבתצוגה )בשורה התחתונה( נרשם שם הצליל הרצוי‪.‬‬
‫לחצו על מקש אישור )‪ (Enter‬לאישור‪.‬‬
‫בחרו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬מבין האפשרויות הקיימות )כמו "‪) "On‬הפעלה(‪) "Off" ,‬ביטול( וכו'(‪.‬‬
‫בחירתכם נרשמת בשורה התחתונה בתצוגה‪.‬‬
‫לחצו על מקש אישור )‪ (Enter‬לאישור‪ .‬הצליל הבא נרשם בתצוגה‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬חזור על שלבים ‪ 2‬עד ‪ 5‬לגבי כל סוגי הצלילים‪.‬‬
‫לסיום‪ ,‬לחצו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫כוון עוצמת הרמקול בהפעלת מקש חיוג ידני )‪) .(On Hook Dial‬לא מוזכר בספר‪-‬לבדוק(‬
‫‪ .1‬לחצו על מקש חיוג ידני )‪ .(On Hook Dial‬צליל הקו מושמע ברמקול‪.‬‬
‫‪ .2‬בחרו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬את העוצמה הרצויה‪ .‬התצוגה מראה את העוצמה היחסית‪.‬‬
‫‪ .3‬לסיום‪ ,‬לחצו על מקש חיוג ידני )‪.(On Hook Dial‬‬
‫הערה‪ :‬את הכוון אפשר לבצע רק כאשר קו הטלפון מחובר אל המכשיר‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫שיטת חיוג‬
‫מכשיר הפקסימיליה מכוון לחיוג בשיטת צלילים )‪ .(Tone‬רק אם ברצונכם לשנות את שיטת החיוג לשיטת‬
‫מתקפים )‪ ,(Pulse‬עליכם להתקשר למח' השרות של אלקטיס כיוון שתכונה זו ניתנת לשינוי לא ברמת‬
‫משתמש‪.‬‬
‫מצב חיסכון‬
‫באפשרותכם לתכנת את המכשיר לפעולה חסכונית בשימוש בטונר ובאנרגיה )חשמל(‪.‬‬
‫‪ .1‬חיסכון בטונר‪.‬‬
‫השימוש החסכוני בטונר מאפשר להגדיל את כמות הצילומים תוך הורדת איכותם‪.‬‬
‫הפעלה וביטול החיסכון בטונר באמצעות מקש חיסכון בטונר )‪ ,(Toner Save‬בהתאם לתאורת המקש‪:‬‬
‫‪ ‬כאשר המקש מאיר – החיסכון בטונר מופעל‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר המקש כבוי – החיסכון בטונר מבוטל‪.‬‬
‫הערה‪ :‬גם בהדפסה ממחשב אישי ניתן להפעיל או לבטל את החיסכון בטונר‪ ,‬באמצעות מאפייני ההדפסה‬
‫בחלון ההדפסה‪.‬‬
‫‪ .2‬חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫החיסכון בצריכת האנרגיה )חשמל( כאשר המכשיר אינו בשימוש‪ .‬באפשרותכם להגדיר את פרק זמן‬
‫ההמתנה של המכשיר מסיום פעולה ההדפסה ועד למעבר למצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫א‪ .‬לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד אשר נרשם בתצוגה )בשורה העליונה( "‪) "Machine Setup‬הגדרת‬
‫מכשיר(‪.‬‬
‫ב‪ .‬דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שנרשם בשורה התחתונה בתצוגה "‪) "Power Save‬חיסכון‬
‫חשמל(‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫ג‪ .‬בחרו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪) "ON" (‬הפעלה( או "‪) "OFF‬ביטול(‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫הערה‪ :‬מומלץ לא להעביר ל‪!!! "OFF" -‬‬
‫ד‪ .‬בחרו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬את משך זמן ההמתנה באפשרויות הבאות‪ 30 ,15 ,10 ,5 :‬או ‪45‬‬
‫דקות )מכוון ל‪ 5-‬דקות כברירת מחדל(‪.‬‬
‫ה‪ .‬לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫ו‪ .‬לסיום‪ ,‬לחצו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫‪22‬‬
‫הגדרות רשת‬
‫המכשיר שלכם מכיל כרטיס רשת מובנה‪ .‬על מנת להדפיס דרך הרשת‪ ,‬יש לבצע תחילה תכנות והתאמה‬
‫לרשת‪ .‬ניתן לבצע הגדרות דרך התוכנה המצורפת ‪ SyncThru‬אולם הגדרות בסיסיות ניתן לבצע מלוח‬
‫ההפעלה של המכשיר כמו ‪ :‬אפשור‪/‬ביטול פרוטוקולים‪ ,‬הגדרות לרשת ‪ ,TCP/IP‬והגדרות לרשת ‪.EtherTalk‬‬
‫מערכות ההפעלה הנתמכות‬
‫דרישות‬
‫פריט‬
‫ממשק רשת‬
‫• ‪10/100 Base-TX‬‬
‫מערכת הפעלה של הרשת‬
‫• )‪Windows 98/Me/2000/XP(32/64bit)/2003(32/64bit‬‬
‫• מערכות הפעלה שונות של ‪Linux‬‬
‫• מקניטוש גירסה ‪OS 10.3~10.4‬‬
‫ב‪TCP/IP  Windows -‬‬
‫ב‪EtherTalk  Macintosh -‬‬
‫• ‪BOOTP ,DHCP‬‬
‫פרוטוקולי רשת‬
‫שרת כתובות ‪ IP‬דינמי‬
‫הגדרת ‪TCP/IP‬‬
‫המכשיר מסוגל לעבוד ברשת ‪ TCP/IP‬שהיא הרשת הנפוצה בעולם‪ .‬ברשת כזו ניתן לעבוד ב‪ 2-‬צורות ‪:‬‬
‫כתובת ‪ IP‬קבועה הנקבעת ע"י מנהל הרשת‪.‬‬
‫‪:Static‬‬
‫‪ :BOOTP/DHCP‬כתובת ‪ IP‬מתקבלת אוטומטית ע"י שרת ‪ DHCP‬של הארגון‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מצב ‪ BOOTP/DHCP‬הוא ברירת מחדל של היצרן )כמרבית היצרנים בעולם(‪.‬‬
‫כתובת סטטית ‪Static‬‬
‫‪ .1‬לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שנרשם "‪) "Network Setup‬הגדרות רשת( בשורה העליונה‬
‫‪ .2‬דפדפו )‪ ‬או ‪ (‬עד שיופיע בשורה התחתונה "‪) "Config Network‬הגדרת רשת(‪ ,‬ולחצו על מקש‬
‫אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ .3‬דפדפו )‪ ‬או ‪ (‬עד שיופיע בשורה התחתונה "‪ ,"TCP/IP‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ .4‬דפדפו )‪ ‬או ‪ (‬עד שיופיע בשורה התחתונה "‪) "Manual‬ידני(‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ .5‬לחצו על מקש אישור )‪ (Enter‬כשיופיע ‪. IP Address‬‬
‫‪ .6‬הכניסו כתובת ‪ IP‬פי ההסבר הבא‪:‬‬
‫כתובת בנויה מ‪ 4 -‬מספרים‪ ,‬כל מספר בין ‪ 0‬ל‪ ,255-‬אחרי‬
‫הקשת כל מספר לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫למעבר בין מספר למספר אפשר לנוע בעזרת מקשי החץ‬
‫)‪ ‬או ‪.(‬‬
‫בסיום לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ .7‬חזרו על שלבים ‪ 6‬להכנסת יתר הכתובות )‪ Subnet‬ו‪.(Gateway -‬‬
‫‪ .8‬לסיום הקישו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫‪23‬‬
‫כתובת דינמית ‪BOOTP/DHCP‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שנרשם "‪) "Network Setup‬הגדרות רשת( בשורה העליונה‬
‫דפדפו )‪ ‬או ‪ (‬עד שיופיע בשורה התחתונה "‪) "Config Network‬הגדרת רשת(‪ ,‬ולחצו על מקש‬
‫אישור )‪.(Enter‬‬
‫דפדפו )‪ ‬או ‪ (‬עד שיופיע בשורה התחתונה "‪ ,"TCP/IP‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫דפדפו )‪ ‬או ‪ (‬עד שיופיע בשורה התחתונה "‪) "DHCP/BOOTP‬ידני(‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫לסיום הקש על מקש בטל‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫הגדרות ‪ EtherTalk‬למקינטוש‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שנרשם "‪) "Network Setup‬הגדרות רשת( בשורה העליונה‬
‫דפדפו )‪ ‬או ‪ (‬עד שיופיע בשורה התחתונה "‪) "Config Network‬הגדרת רשת(‪ ,‬ולחצו על מקש‬
‫אישור )‪.(Enter‬‬
‫דפדפו )‪ ‬או ‪ (‬עד שיופיע בשורה התחתונה "‪ ,"EtherTalk‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫דפדפו )‪ ‬או ‪ (‬עד שיופיע "‪ ,"On‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫לסיום הקש על מקש בטל‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫שחזור הגדרות יצרן של כרטיס הרשת‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫לשחזור הגדרות יצרן של כרטיס הרשת‪:‬‬
‫לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שנרשם "‪) "Network Setup‬הגדרות רשת( בשורה העליונה‬
‫דפדפו )‪ ‬או ‪ (‬עד שיופיע "‪) "Use to Default‬שחזור הגדרות יצרן(‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫דפדפו )‪ ‬או ‪ (‬עד שיופיע "‪ ,"Yes‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫לביטול איפוס בחרו ב‪.""No -‬‬
‫כבו והדליקו מחדש את המכשיר‪.‬‬
‫ניתוק וחיבור מחדש של כרטיס הרשת‬
‫כשכרטיס הרשת אינו עובד כשורה‪ ,‬ניתן "לשחרר אותו" על מנת שיתחבר מחדש לרשת‪.‬‬
‫‪ .1‬לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שנרשם "‪) "Network Setup‬הגדרות רשת( בשורה העליונה‬
‫‪ .2‬דפדפו )‪ ‬או ‪ (‬עד שיופיע "‪) "Reset Network‬ניתוק וחיבור מחדש(‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫המכשיר מתנתק מהרשת ומתחבר מחדש‪.‬‬
‫הדפסת דף הגדרות רשת‬
‫דף הגדרות הרשת מראה את הגדרות המכשיר הקשורות לרשת‪.‬‬
‫‪ .1‬לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שנרשם "‪) "Network Setup‬הגדרות רשת( בשורה העליונה‬
‫‪ .2‬דפדפו )‪ ‬או ‪ (‬עד שיופיע "‪) "Print Net CFG‬הדפסת דף הגדרות רשת(‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫מודפס דף הדגרות הרשת‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫התקנת התוכנה‬
‫הקדמה‬
‫לאחר התקנת המכשיר וחיבורו אל המחשב האישי‪ ,‬וכדי לאפשר את הפעלת המדפסת מהמחשב‪ ,‬עליכם‬
‫להתקין במחשב את תוכנת התאום מתוך התקליטור המסופק‪ .‬בנוסף לכך‪ ,‬תמצאו בתקליטור את מדריך‬
‫ההפעלה באנגלית )‪ (User's Guide‬ותוכנה לקריאת קבצים מסוג ‪.(Adobe Acrobat Reader) PDF‬‬
‫דגם ‪ SCX-4725FN‬כולל ‪ 3‬תקליטורים‪ ,‬לפי הפירוט הבא‪:‬‬
‫תקליטור‬
‫‪Windows‬‬
‫תקליטור ראשי‬
‫)לשני הדגמים(‬
‫‪Linux‬‬
‫‪Windows‬‬
‫תקליטור‬
‫‪Postscript‬‬
‫‪Macintosh‬‬
‫תקליטור ניהול‬
‫המכשיר ברשת‬
‫‪Windows‬‬
‫תוכן‬
‫• ‪ :Printer Driver‬להדפסת מסמכים ממחשב המופעל ב"חלונות"‪.‬‬
‫• ‪ :Scan Driver‬לסריקת מסמכים למחשב המופעל ב"חלונות" )התקנת דרייבר‬
‫‪ TWAIN‬ו‪.(WIA -‬‬
‫• ‪ :Smart Panel‬לניטור המכשיר מהמחשב האישי המופעל ב"חלונות"‪ ,‬קבל‬
‫מצב המכשיר במקרה של בעיה‪.‬‬
‫תוכנה המאפשרת את המשך הטיפול במסמך או התמונה‬
‫• ‪:SmarThru‬‬
‫שנסרקו במכשיר‪ .‬באפשרותכם לבצע סריקה‪ ,‬עריכה‪ ,‬שמירה‬
‫במחשב‪ ,‬הדפסה‪ ,‬או העברה בדואר אלקטרוני‪.‬‬
‫• ‪ : User Guide‬מדריך הפעלה באנגלית בפורמט ‪.PDF‬‬
‫• ‪ :Printer Driver‬להדפסת מסמכים ממחשב המופעל ב"לינוקס"‪.‬‬
‫דרייבר לסריקת מסמכים‪.‬‬
‫• ‪:SANE‬‬
‫• )‪ :Postscript Printer Description (PPD‬להדפסת מסמכים ממחשב המופעל‬
‫ב"חלונות" בדרייבר ‪.Postscript‬‬
‫• ‪ : User Guide‬מדריך הפעלה באנגלית בפורמט ‪.PDF‬‬
‫• )‪ :Postscript Printer Description (PPD‬להדפסת מסמכים ממחשב המופעל‬
‫ב"חלונות" בדרייבר ‪.Postscript‬‬
‫• ‪ :Scan Driver‬לסריקת מסמכים למחשב המופעל ב"חלונות" )התקנת דרייבר‬
‫‪.(TWAIN‬‬
‫‪ :SyncThru Web Admin Service‬ניהול וניטור המכשיר דרך הרשת‪.‬‬
‫קביעת כתובת ‪ IP‬למכשיר דרך הרשת‪.‬‬
‫‪:Set IP‬‬
‫‪ :Network Printer User's Guide‬מדריך הפעלה למכשיר ברשת‪ ,‬בפורמט ‪.PDF‬‬
‫תכונות תוכנת התאום להדפסה‬
‫באמצעות תוכנת תאום ההדפסה ניתן להגדיר את הפרמטרים להדפסה‪ ,‬כמו מקור )מגש( נייר ההדפסה‪,‬‬
‫גודל הנייר‪ ,‬כוון ההדפסה‪ ,‬מספר העתקים וכו'‪ .‬בטבלה שלהלן פרוט תכונות ההדפסה הנתמכות‪ ,‬בהתאם‬
‫לגרסת מערכת ההפעלה של המחשב האישי‪.‬‬
‫‪PCL6‬‬
‫התכונה הנתמכת‬
‫‪Postscript‬‬
‫‪Windows‬‬
‫‪Windows‬‬
‫‪Macintosh‬‬
‫‪Linux‬‬
‫חיסכון בטונר‬
‫)‪(Toner Save‬‬
‫כן‬
‫כן‬
‫לא‬
‫כן‬
‫איכות הדפסה‬
‫)‪(Print Quality‬‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫הדפסת פוסטר‬
‫)‪(Poster‬‬
‫כן‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫)‪(N-UP‬‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן )‪(2,4‬‬
‫)‪(Fit To Page‬‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫לא‬
‫)‪(Scale‬‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫לא‬
‫)‪(Watermark‬‬
‫כן‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫)‪(Overlay‬‬
‫כן‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫מספר עמודים בדף‬
‫התאמה לגודל העמוד‬
‫הדפסה יחסית‬
‫סימן מים‬
‫תבנית מסמך‬
‫‪25‬‬
‫דרישות ממערכת המחשב‬
‫לפני התקנת קבצי תוכנת התאום במחשב שלכם‪ ,‬וודאו כי מערכת המחשב מתאימה לדרישות‬
‫המינימום הבאות‪:‬‬
‫דרישות מינימום‬
‫מערכת הפעלה‬
‫)‪Windows 98/ ME/ / 2000/ XP(32/64 bit) / 2003(32/64 bit‬‬
‫‪Windows 98/ Me/ 2000‬‬
‫מעבד‬
‫)‪(CPU‬‬
‫)‪Windows XP(32/64bit‬‬
‫)‪Windows 2003(32/64bit‬‬
‫‪Pentium II 400MHz‬‬
‫‪Pentium III 933MHz‬‬
‫‪Pentium III 933MHz‬‬
‫‪Pentium IV 1GHz‬‬
‫‪64 MB‬‬
‫‪128 MB‬‬
‫‪128 MB‬‬
‫‪256 MB‬‬
‫‪300 MB‬‬
‫‪1 GB‬‬
‫‪1 GB‬‬
‫‪5 GB‬‬
‫‪Windows 98/ ME/ 2000‬‬
‫זיכרון עיבוד‬
‫)‪(RAM‬‬
‫)‪Windows XP(32/64bit‬‬
‫)‪Windows 2003(32/64bit‬‬
‫‪Windows 98/ Me/ 2000‬‬
‫מקום פנוי בכונן קשיח )‪(HD‬‬
‫המלצה‬
‫)‪Windows XP(32/64bit‬‬
‫)‪Windows 2003(32/64bit‬‬
‫דפדפן אינטרנט אקספלורר‬
‫‪5.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫הערות‪ (1) :‬במערכת הפעלה ‪ Win /200/XP/2003‬מנהל המערכת צריך לבצע את התקנת התוכנה‪.‬‬
‫)‪ (2‬מקינטוש ‪ – 10.4~10.3‬ראו במדרך ההפעלה באנגלית‪.‬‬
‫)‪ (3‬לינוקס – ראו במדריך ההפעלה באנגלית‪.‬‬
‫התקנת התוכנה‬
‫התקנה כמדפסת מקומית‬
‫הערות‪ (1) :‬לפני התחלת התקנת התוכנה‪ ,‬וודאו כי המכשיר מחובר אל המחשב בכבל ‪.USB‬‬
‫)‪ (2‬אם מופיע אשף "זיהוי חומרה חדשה" ”‪ ,(New Hardware Wizard‬סגרו אותו ע"י לחיצה על‬
‫ה‪ X -‬בפינה הימנית העליונה או לחצו על ‪.Cancel‬‬
‫התקנה אוטומטית‬
‫‪ .1‬וודאו כי המכשיר מחובר אל המחשב בכבל ‪ USB‬ושהמחשב דלוק‪.‬‬
‫‪ .2‬הכניסו את התקליטור המסופק לכונן התקליטורים‬
‫)‪ .(CD-ROM‬חלון ההתקנה נפתח באופן אוטומטי‪.‬‬
‫אם חלון ההתקנה לא נפתח‪ ,‬בצעו כדלקמן‪ :‬לחצו‬
‫על "התחל" )‪ ,(Start‬בחרו "הפעלה" )‪ ,(Run‬והקלידו‬
‫)‪(Typical‬‬
‫"‪) "X:Setup.exe‬כאשר ‪ X‬מציין את כונן התקליטורים‬
‫במחשב שלכם(‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(OK‬‬
‫‪ .3‬לחצו על ‪.Next‬‬
‫‪ ‬אם נדרש בחרו בשפת ההתקנה הרצויה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לחצו על ‪ View User Guide‬אם תחפצו לעיין במדריך ההפעלה )באנגלית(‪ .‬אם לא מותקן במחשבכם‬
‫תוכנת ‪ Acrobat Reader‬לצפייה במדריך ההפעלה‪ ,‬התוכנה תותקן אוטומטית‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪.4‬‬
‫בחרו ב‪Typical Installation for a local printer -‬‬
‫)התקנה אוטומטית למדפסת מקומית(‪ ,‬ולחצו‬
‫על ‪.Next‬‬
‫הערה‪ :‬אם מסך זה מופיע‪ ,‬חברו את כבל החיבור‬
‫למחשב והדליקו את המדפסת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אחרי חיבור המדפסת לחצו על ‪.Next‬‬
‫‪‬‬
‫אם אין ברצונכם לחבר את כבל המדפסת‪,‬‬
‫לחצו על ‪ Next‬ועל ‪ No‬במסך הבא להתחלת‬
‫ההתקנה ודף בדיקה לא יודפס בסוף‬
‫ההתקנה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬המדפסת מכילה רק חיבור מקומי ‪ USB‬ולא‬
‫כפי שרואים באיור‪.‬‬
‫‪ .5‬בסיום ההתקנה‪ ,‬יופיע חלון האם להדפיס דף בדיקה‪ .‬סמנו את האפשרות ולחצו על ‪ ,Next‬אחרת פשוט‬
‫לחצו על ‪ Next‬ועברו לשלב ‪.7‬‬
‫‪ .6‬אם דף הבדיקה הודפס כראוי‪ ,‬לחצו על ‪.Yes‬‬
‫‪ .7‬לרישום פרטיכם בסמסונג כד לקבל מידע על‬
‫סמסונג‪ ,‬סמנו את תיבת הסימון ולחצו על ‪,Finish‬‬
‫אחרת פשוט לחצו על ‪.Finish‬‬
‫הערה‪ :‬אחרי השלמת ההתקנה‪ ,‬אם המדפסת לא מדפיסה‬
‫כראוי‪ ,‬יש לחזור על ההתקנה שוב )ראו בעמ' ‪.(25‬‬
‫‪27‬‬
‫התקנה מותאמת‬
‫‪ .1‬וודאו כי המכשיר מחובר אל המחשב בכבל ‪ USB‬ושהמחשב דלוק‪.‬‬
‫‪ .2‬הכניסו את התקליטור המסופק לכונן התקליטורים‬
‫)‪ .(CD-ROM‬חלון ההתקנה נפתח באופן אוטומטי‪.‬‬
‫אם חלון ההתקנה לא נפתח‪ ,‬בצעו כדלקמן‪ :‬לחצו‬
‫על "הפעלה" )‪ ,(Start‬בחרו "הפעלה" )‪ ,(Run‬והקלידו‬
‫"‪) "X:Setup.exe‬כאשר ‪ X‬מציין את כונן התקליטורים‬
‫במחשב שלכם(‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(OK‬‬
‫)‪(Custom‬‬
‫‪ .3‬לחצו על ‪.Next‬‬
‫‪ ‬אם נדרש בחרו בשפת ההתקנה הרצויה‪.‬‬
‫‪ ‬לחצו על ‪ View User Guide‬אם תחפצו לעיין במדריך ההפעלה )באנגלית(‪ .‬אם לא מותקן במחשבכם‬
‫תוכנת ‪ Acrobat Reader‬לצפייה במדריך ההפעלה‪ ,‬התוכנה תותקן אוטומטית‪.‬‬
‫‪ .4‬בחרו ב‪) Custom Installation -‬התקנה מותאמת(‪,‬‬
‫ולחצו על ‪.Next‬‬
‫‪ .5‬בחרו במדפסת שלכם ולחצו על ‪.Next‬‬
‫‪28‬‬
‫הערה‪ :‬אם מסך זה מופיע‪ ,‬חברו את כבל החיבור‬
‫למחשב והדליקו את המדפסת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אחרי חיבור המדפסת לחצו על ‪.Next‬‬
‫‪‬‬
‫אם אין ברצונכם לחבר את כבל המדפסת‪,‬‬
‫לחצו על ‪ Next‬ועל ‪ No‬במסך הבא להתחלת‬
‫ההתקנה ודף בדיקה לא יודפס בסוף‬
‫ההתקנה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬המדפסת מכילה רק חיבור מקומי ‪ USB‬ולא‬
‫כפי שרואים באיור‪.‬‬
‫‪ .6‬בחרו במרכיבים להתקנה ולחצו על ‪.Next‬‬
‫תוכלו לשנות את מיקום ההתקנה ע"י לחיצה‬
‫על ‪) Browse‬עיון( ובחירת תיקיה אחרת או כונן‬
‫אחר‪.‬‬
‫‪ .7‬בסיום ההתקנה‪ ,‬יופיע חלון האם להדפיס דף בדיקה‪ .‬סמנו את האפשרות ולחצו על ‪ ,Next‬אחרת פשוט‬
‫לחצו על ‪ Next‬ועברו לשלב ‪.9‬‬
‫‪ .8‬אם דף הבדיקה הודפס כראוי‪ ,‬לחצו על ‪.Yes‬‬
‫‪ .9‬לרישום פרטיכם בסמסונג כד לקבל מידע על‬
‫סמסונג‪ ,‬סמנו את תיבת הסימון ולחצו על ‪,Finish‬‬
‫אחרת פשוט לחצו על ‪.Finish‬‬
‫הערה‪ :‬אחרי השלמת ההתקנה‪ ,‬אם המדפסת לא מדפיס‬
‫כראוי‪ ,‬יש לחזור על ההתקנה שוב )ראו בעמ' ‪.(25‬‬
‫‪29‬‬
‫התקנה כמדפסת רשת‬
‫בחיבור המדפסת שלכם ברשת‪ ,‬עליכם לתכנת תחילה א כתובת ה‪ IP -‬של המדפסת כפי שהוסבר בעמ' ‪,23‬‬
‫ולאחר שווידאתם שהמדפסת הוגדרה כראוי לרשת‪ ,‬ניתן להתקין את תוכנת התיאום )דרייבר( לכל מחשב‬
‫ברשת‪.‬‬
‫התקנה אוטומטית לרשת )‪(Typical‬‬
‫‪ .1‬וודאו כי המכשיר מחובר לרשת בכבל רשת ‪.RJ45‬‬
‫‪ .2‬הכניסו את התקליטור המסופק לכונן התקליטורים‬
‫)‪ .(CD-ROM‬חלון ההתקנה נפתח באופן אוטומטי‪.‬‬
‫אם חלון ההתקנה לא נפתח‪ ,‬בצעו כדלקמן‪ :‬לחצו‬
‫על "התחל" )‪ ,(Start‬בחרו "הפעלה" )‪ ,(Run‬והקלידו‬
‫"‪) "X:Setup.exe‬כאשר ‪ X‬מציין את כונן התקליטורים‬
‫במחשב שלכם(‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(OK‬‬
‫‪ .3‬לחצו על ‪.Next‬‬
‫‪ ‬אם נדרש בחרו בשפת ההתקנה הרצויה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לחצו על ‪ View User Guide‬אם תחפצו לעיין במדריך ההפעלה )באנגלית(‪ .‬אם לא מותקנת במחשבכם‬
‫תוכנת ‪ Acrobat Reader‬לצפייה במדריך ההפעלה‪ ,‬התוכנה תותקן אוטומטית‪.‬‬
‫‪ .4‬בחרו ב‪Typical Installation for network printer -‬‬
‫)התקנה אוטומטית למדפסת רשת(‪ ,‬ולחצו על ‪.Next‬‬
‫‪ .5‬מוצגת רשימת המדפסות הקיימות ברשת‪.‬‬
‫בחרו במדפסת הרצויה ולחצו על ‪.Next‬‬
‫‪ ‬אם אינכם רואים את המדפסת שלכם‪ ,‬לחצו על‬
‫‪ Update‬לרענון רשימת המדפסות‪ ,‬או בחרו‬
‫ב‪ Add TCP/IP Port -‬להוספת המדפסת שלכם‬
‫לרשת‪ .‬הכניסו את שם הפורט וכתובת ה‪.IP -‬‬
‫למציאת מדפסת שיתופית )‪ ,(shared‬בחרו‬
‫ב‪ Shared Printer [UNC] -‬והכניסו ידנית את שם‬
‫השיתוף או מצאו מדפסת שיתופית ע"י לחיצה על‬
‫‪) Browse‬עיון(‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ .6‬בסיום ההתקנה‪ ,‬יופיע חלון האם להדפיס דף בדיקה‪.‬‬
‫סמנו את האפשרות ולחצו על ‪ ,Next‬ויופיע מסך‬
‫לרישום פרטיכם בסמסונג כד לקבל מידע על‬
‫סמסונג‪ ,‬סמנו את תיבת הסימון ולחצו על ‪,Finish‬‬
‫אחרת פשוט לחצו על ‪.Finish‬‬
‫הערה‪ :‬אחרי השלמת ההתקנה‪ ,‬אם המדפסת לא מדפיסה‬
‫כראוי‪ ,‬יש לחזור על ההתקנה שוב )ראו בעמ' ‪.(25‬‬
‫התקנה מותאמת לרשת )‪(Custom‬‬
‫‪ .1‬וודאו כי המכשיר מחובר לרשת בכבל רשת ‪.RJ45‬‬
‫‪ .2‬הכניסו את התקליטור המסופק לכונן התקליטורים‬
‫)‪ .(CD-ROM‬חלון ההתקנה נפתח באופן אוטומטי‪.‬‬
‫אם חלון ההתקנה לא נפתח‪ ,‬בצעו כדלקמן‪ :‬לחצו‬
‫על "התחל" )‪ ,(Start‬בחרו "הפעלה" )‪ ,(Run‬והקלידו‬
‫"‪) "X:Setup.exe‬כאשר ‪ X‬מציין את כונן התקליטורים‬
‫במחשב שלכם(‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(OK‬‬
‫‪ .3‬לחצו על ‪.Next‬‬
‫‪ ‬אם נדרש בחרו בשפת ההתקנה הרצויה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לחצו על ‪ View User Guide‬אם תחפצו לעיין במדריך ההפעלה )באנגלית(‪ .‬אם לא מותקנת במחשבכם‬
‫תוכנת ‪ Acrobat Reader‬לצפייה במדריך ההפעלה‪ ,‬התוכנה תותקן אוטומטית‪.‬‬
‫‪ .4‬בחרו ב‪) Custom Installation -‬התקנה מותאמת(‪,‬‬
‫ולחצו על ‪.Next‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ .5‬מוצגת רשימת המדפסות הקיימות ברשת‪.‬‬
‫בחרו במדפסת הרצויה ולחצו על ‪.Next‬‬
‫‪ ‬אם אינכם רואים את המדפסת שלכם‪ ,‬לחצו על‬
‫‪‬‬
‫‪ Update‬לרענון רשימת המדפסות‪ ,‬או בחרו‬
‫ב‪ Add TCP/IP Port -‬להוספת המדפסת שלכם‬
‫לרשת‪ .‬הכניסו את שם הפורט וכתובת ה‪.IP -‬‬
‫למציאת מדפסת שיתופית )‪ ,(shared‬בחרו‬
‫ב‪ Shared Printer [UNC] -‬והכניסו ידנית את שם‬
‫השיתוף או מצאו מדפסת שיתופית ע"י לחיצה‬
‫על ‪) Browse‬עיון(‪.‬‬
‫טיפ‪ :‬אם תרצו לתכנת כתובת ‪ IP‬על מדפסת רשת מסוימת‬
‫לחצו על ‪ . Set IP Address‬יופיע המסך הבא‪.‬‬
‫בצעו כלהלן‪:‬‬
‫)‪ (1‬בחרו במדפסת לתכנות כתובת ‪ IP‬קבועה‪.‬‬
‫)‪ (2‬הכניסו כתובת ‪ Gateway ,Subnet ,IP‬ולחצו‬
‫על ‪ Configure‬לתכנות המדפסת בערכים‬
‫שהכנסתם‪.‬‬
‫)‪ (3‬לחצו על ‪.Next‬‬
‫‪ .6‬בחרו במרכיבים להתקנה ולחצו על ‪.Next‬‬
‫תוכלו לשנות את מיקום ההתקנה ע"י לחיצה‬
‫על ‪) Browse‬עיון( ובחירת תיקיה אחרת או כונן‬
‫אחר‪.‬‬
‫יופיע המסך הבא‪ .‬תוכלו‪:‬‬
‫‪ ‬לשנות את שם המדפסת‪.‬‬
‫‪ ‬לקבוע האם המדפסת תהיה משותפת )‪.(Shared‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫לקבוע האם תהיה מדפסת ברירת מחדל‪.‬‬
‫לשנות את שם הפורט לכל מדפסת‪.‬‬
‫להתקנת המדפסת על שרת‪ ,‬סמנו את תיבת הסימון‬
‫‪.Setting up this printer on a server‬‬
‫‪ .7‬בסיום ההתקנה‪ ,‬יופיע חלון האם להדפיס דף בדיקה‪.‬‬
‫סמנו את האפשרות ולחצו על ‪ ,Next‬ויופיע מסך‬
‫לרישום פרטיכם בסמסונג כד לקבל מידע על‬
‫סמסונג‪ ,‬סמנו את תיבת הסימון ולחצו על ‪,Finish‬‬
‫אחרת פשוט לחצו על ‪.Finish‬‬
‫הערה‪ :‬אחרי השלמת ההתקנה‪ ,‬אם המדפסת לא מדפיס‬
‫כראוי‪ ,‬יש לחזור על ההתקנה שוב )ראו בעמוד הבא(‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫הסרת התוכנה )‪ (Uninstall‬או התקנה מחדש )‪(Repair‬‬
‫ההסרה או התקנה מחדש נדרשת רק לצורך עדכון הגרסה הקיימת או במקרה בו ההתקנה נכשלה‪.‬‬
‫באפשרותכם להסיר או לתקן את כל הקבצים באמצעות התקליטור‪ ,‬או להסיר קובץ מסוים‪.‬‬
‫הערה‪ (1) :‬לפני התחלת הסרה‪ ,‬כבו את כל היישומים המופעלים במחשב‪.‬‬
‫בסיום ההסרה כבו והפעילו מחדש את המחשב‪.‬‬
‫)‪ (2‬המכשיר חייב להיות מחובר למחשב‪ ,‬אחרת יופיע מסך המבקש חיבור למחשב‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫הפעילו את ‪.Windows‬‬
‫לחצו על התחל )‪ ,(Start‬בחרו תוכניות )‪ ,(Programs‬בחרו בתוכנית ‪) Samsung ML-2570 Series‬או ‪(2510‬‬
‫ובחרו ב‪.Maintenance -‬‬
‫בחרו באחת האפשרויות ‪:‬‬
‫‪) : Repair‬תיקון( להתקנה מחדש‪.‬‬
‫‪) : Remove‬הסרה( להסרה‪ ,‬בחרו את הקבצים הרצויים להתקנה מחדש או להסרה )ראו איור הבא(‪.‬‬
‫מוצגת רשימת המדפסות הקיימות ברשת‪.‬‬
‫בחרו במדפסת הרצויה ולחצו על ‪.Next‬‬
‫‪ ‬אם אינכם רואים את המדפסת שלכם‪ ,‬לחצו‬
‫על ‪ Update‬לרענון רשימת המדפסות‪ ,‬או בחרו‬
‫ב‪ Add TCP/IP Port -‬להוספת המדפסת שלכם‬
‫לרשת‪ .‬הכניסו את שם הפורט וכתובת ה‪.IP -‬‬
‫‪ ‬למציאת מדפסת שיתופית )‪ ,(shared‬בחרו‬
‫ב‪ Shared Printer [UNC] -‬והכניסו ידנית את‬
‫שם השיתוף או מצאו מדפסת שיתופית ע"י‬
‫לחיצה על ‪) Browse‬עיון(‪.‬‬
‫תראו מרכיבים להתקנה מחדש או להסרה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם מסך זה מופיע‪ ,‬חברו את כבל החיבור‬
‫למחשב והדליקו את המדפסת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אחרי חיבור המדפסת לחצו על ‪.Next‬‬
‫‪‬‬
‫אם אין ברצונכם לחבר את כבל המדפסת‪,‬‬
‫לחצו על ‪ Next‬ועל ‪ No‬במסך הבא להתחלת‬
‫ההתקנה ודף בדיקה לא יודפס בסוף‬
‫ההתקנה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬המדפסת מכילה רק חיבור מקומי ‪ USB‬ולא‬
‫כפי שרואים באיור‪.‬‬
‫‪ .5‬בחרו במרכיבים שברצונכם להתקין מחדש או להסיר‪ ,‬ולחצו על ‪ .Next‬אם בחרתם במדפסת מקומית‪,‬‬
‫ובחרתם בשם המדפסת‪ ,‬יופיע חלון שישאל אתכם האם להדפיס דף ניסיון‪ .‬בצעו כלהלן‪:‬‬
‫א‪ .‬להדפסת דף ניסיון‪ ,‬סמנו את תיבת הסימון ולחצו על ‪.Next‬‬
‫ב‪ .‬אם דף הניסיון הודפס כראוי‪ ,‬לחצו על ‪ .Yes‬אם לא הודפס כראוי‪ ,‬לחצו על ‪ No‬להדפסה חוזרת‪.‬‬
‫‪ .6‬בסיום ההסרה‪/‬התקנה מחדש לחצו על סיום )‪.(Finish‬‬
‫‪33‬‬
‫תוכנת שליטה ובקרה ‪Printer Settings Utility‬‬
‫בעזרת תוכנה זו ניתן לתכנת ולערוך מספרים מקוצרים מהמחשב ולהורידם לפקס‪ ,‬לטפל בהגדרות סורק‪,‬‬
‫ולעדכן את תוכנת המכשיר )‪ (Firmware‬במידת הצורך‪.‬‬
‫בהתקנה רגילה )‪ (Typical‬של תוכנת המכשיר‪ ,‬מותקנת זו כברירת מחדל יחד עם דרייבר המדפסת והסורק‪.‬‬
‫למידע אודות ההתקנה ראה בעמ' ‪.25‬‬
‫להפעלת התוכנה ‪:‬‬
‫לחצו על התחל )‪ ,(Start‬בחרו תוכניות )‪,(Programs‬‬
‫בחרו בתוכנית ‪ ,Samsung SCX-4725 Series‬ובחרו‬
‫ב‪. Printer Settings Utility -‬‬
‫התוכנה מכילה את הלשוניות הבאות ‪:‬‬
‫‪ – Scan Settings‬הגדרות סורק‬
‫– ספר טלפונים‬
‫‪PhoneBook‬‬
‫‪ – Firmware Update‬עדכון תוכנה למכשיר‬
‫ליציאה הקישו על מקש ‪.Exit‬‬
‫לעזרה הקישו על מקש ‪.Help‬‬
‫תג ‪Scan‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .1‬בחרו בתוכנית העריכה לאחר הסריקה או הוסף תוכנית עריכה שלא קיימת ברשימה‪.‬‬
‫‪ .2‬חזרה להגדרות יצרן‪.‬‬
‫‪ .3‬שמירת הגדרות שיצרת בזיכרון המכשיר‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫תג ‪PhoneBook‬‬
‫קבוצות חיוג‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .1‬שם קבוצת החיוג‪.‬‬
‫‪ .2‬רשימת המספרים המאוכסנים בקבוצת חיוג זו‪.‬‬
‫לביטול מספר לחצו על מקש )>>( ‪.Remove‬‬
‫קריאת ספר הטלפונים למכשיר‪.‬‬
‫כתיבת ספר הטלפונים למכשיר לאחר עריכה‪.‬‬
‫רשימת ספר הטלפונים‪.‬‬
‫עריכת מס' שמור בספר הטלפונים )בחלון נפרד(‪.‬‬
‫מחיקת מס' שמור מספר הטלפונים‪.‬‬
‫מחיקת כל ספר הטלפונים‪.‬‬
‫קבוצות חיוג )ראה באיור משמאל(‪.‬‬
‫‪ .3‬רשימת מספרי החיוג שניתן להוסיף לקבוצה‪.‬‬
‫להוספה‪ ,‬לחצו על מקש )<<( ‪.Add‬‬
‫‪ .4‬לשמירת קבוצת החיוג לאחר עריכה‪.‬‬
‫תג ‪Firmware‬‬
‫לעדכון תוכנת המכשיר במקרה הצורך‪ .‬העדכון ייעשה ע"י טכנאי מוסמך נציג חברת אלקטיס או בא כוחה‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫נייר ההדפסה‬
‫סוג נייר ההדפסה‬
‫איכות ההדפסה של המסמך תלויה בסוג הנייר עליו מדפיסים‪ .‬המכשיר יכול להדפיס על אמצעי הדפסה‬
‫שונים כמפורט בטבלה שלהלן‪ .‬הכמות המקסימלית המפורטת מתייחסת לנייר במשקל ‪ 75-80‬גרם‪ .‬לא‬
‫מומלץ להדפיס על אמצעי הדפסה אחר העלול לגרום לתקיעת הנייר ולבעיות איכות‪.‬‬
‫סוג אמצעי ההדפסה‬
‫נייר רגיל )‪(Plain‬‬
‫נייר לוגו )‪(Pre Printed‬‬
‫מעטפות‬
‫מדבקות‬
‫שקפים‬
‫כרטיסיות‬
‫כמות מקסימלית‬
‫משקל‬
‫‪ 60-90‬גרם‬
‫‪ 60-90‬גרם‬
‫‪ 75-90‬גרם‬
‫‪ 120-150‬גרם‬
‫‪ 138-146‬גרם‬
‫‪ 60-165‬גרם‬
‫במגש‬
‫‪250‬‬
‫‪250‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫במגש הידני‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫הערות‪ (1) :‬לפני טעינת נייר ההדפסה )דפים‪ ,‬מעטפות‪ ,‬שקפים וכו'( וודאו כי הם ישרים‪ ,‬וללא קפלים או קיפולים‪.‬‬
‫)‪ (2‬שמרו את נייר ההדפסה באריזתו המקורי כדי למנוע ספיגת לחות והצטברות לכלוך‪.‬‬
‫)‪ (3‬ניתן לטעון כל גודל נייר הניתן לתחום בתוחמים של המגש‪.‬‬
‫)‪ (4‬מכסימום קיבולת הנייר תלויה בעובי הנייר‪ ,‬במשקל‪ ,‬ותנאי סביבה‪.‬‬
‫)‪ (5‬הדפסה על חומר הדפסה שאינו נייר או מיוחד‪ ,‬יעשה באמצעות המגש הרב‪-‬תכליתי בכמות של ‪ 1‬בלבד‪.‬‬
‫)‪ (6‬יש להשתמש בנייר הדפסה המיועד למדפסת לייזר‪.‬‬
‫)‪ (7‬אין להשתמש בנייר כימי‪ ,‬בנייר פחם או בנייר שרטוט‪.‬‬
‫בחירת מגש המוצא‬
‫הנייר המודפס ‪ /‬מצולם במכשיר יכול להתקבל בפתח המוצא הקדמי עם פני המסמך )הצד הכתוב(‬
‫כלפי מטה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬משכו את מאריך מגש המוצא כדי שהדפים המודפסים לא יפלו החוצה‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫טעינת נייר הדפסה‬
‫‪ .1‬במגש‬
‫במגש ניתן להכניס עד ‪ 250‬דפי נייר רגיל )‪ 75-80‬גרם(‪:‬‬
‫‪ ‬לצילום‪ :‬נייר במידות ‪ ,Letter ,A4‬או ‪,Legal‬‬
‫‪ ‬להדפסה ממחשב‪ :‬כמו בצילום ובנוסף לכך גם על דפי נייר במידות שונות‪ .‬ראו סעיף סוג אמצעי‬
‫הדפסה בעמוד הקודם‪.‬‬
‫הערה‪ :‬להדפסה על נייר מסוג אחר‪ ,‬השתמשו במגש הידני‪ ,‬ראו בסעיף הבא‪.‬‬
‫‪ .2‬במגש הידני )בהדפסה בלבד(‬
‫בטעינה מהמגש הידני ניתן להדפיס על שקפים‪ ,‬מעטפות‪ ,‬מדבקות‪ ,‬תוויות‪ ,‬כרטיסיות וכל אמצעי אחר‬
‫שאינו ניתן להדפסה מהמגש‪ ,‬וכן לצורך הדפסה או צילום מהיר‪ ,‬בכמות ‪.1‬‬
‫מידות נייר ההדפסה הניתן לטעינה מהמגש הידני‪ :‬החל מ‪ 100 x 148 -‬מ"מ ועד ‪ 216 x 356‬מ"מ‪.‬‬
‫משקל הנייר ‪ 60‬עד ‪ 165‬גרם‪.‬‬
‫הערות‪ (1) :‬ניתן להדפיס גם כרטיסיה במידות ‪ 76 X 127‬מ"מ‪.‬‬
‫)‪ (2‬לפני טעינת נייר ההדפסה במגש הידני‪ ,‬וודאו כי הוא ישר ולא מסולסל‪.‬‬
‫‪ .1‬טענו את הדף )אמצעי ההדפסה( עם צד ההדפסה כלפי מעלה‪ ,‬במרכז המגש הידני‪.‬‬
‫‪ .2‬התאימו את תוחם הרוחב לרוחב אמצעי ההדפסה‪.‬‬
‫‪ .3‬בחרו ב‪ Manual Feed -‬כמקור הנייר מהדרייבר במחשב‪.‬‬
‫‪ .4‬לחצו על פקודת ההדפסה במחשב‪.‬‬
‫‪ .5‬בתצוגת המכשיר יירשם ”‪ ,“Add Paper & Press Start‬לחצו על מקש ‪ Start‬במכשיר להזנת הנייר‪.‬‬
‫‪ .6‬אם נדרש להדפיס יותר מדף אחד‪ ,‬חזרו על שלב ‪ 5‬עד לסיום כל דפי ההדפסה‪.‬‬
‫הערות‪ (1) :‬בהדפסת יותר מ‪ 20 -‬מעטפות‪ ,‬מהירות ההדפסה עשויה לרדת‪.‬‬
‫)‪ (2‬אם יש תקיעות נייר בהדפסה על כרטיסיות‪ ,‬הפוך את הנייר ב‪ 180 -‬מעלות ונסה שוב‪.‬‬
‫)‪ (3‬הזנה ידנית ולחיצה על מקש ‪ Start‬אפשרית רק בהדפסה ממחשב ואינה אפשרית בצילום‪.‬‬
‫)‪ (4‬כיוון שהדפסה להזנה ידנית לא מתרחשת אוטומטית ויש לאשר ב‪ ,Start -‬פקסים נקלטים יאוכסנו‬
‫בזיכרון לפני הדפסתם‪.‬‬
‫)‪ (5‬בלחיצה על מקש ‪ Stop/Clear‬בהדפסה ל‪ ,Manual Feed -‬תבטלו את ההדפסה הנוכחית‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫צילום‬
‫ניתן לצלם את המסמך על דפי נייר בגדלים ‪ A5 ,B5 ,Executive ,Folio ,Legal ,Letter ,A4‬או ‪.A6‬‬
‫טעינת הנייר לצילום‬
‫אופן טעינת נייר לצילום זהה לפעולת הדפסה‪ ,‬פעולת פקס או פעולת צילום‪ ,‬כמוסבר בפרק טעינת נייר‬
‫במגש בעמ' ‪.15‬‬
‫הכנת מסמכים לצילום‬
‫את המסמך לצילום ניתן להניח על משטח הזכוכית או לטעון אותו במזין המסמכים האוטומטי‪.‬‬
‫הוראות לטעינת מסמכים במזין המסמכים האוטומטי‪ ,‬ראו בהמשך בעמוד הבא‪.‬‬
‫צילום מסמך‬
‫צילום ממשטח הזכוכית‬
‫‪ .1‬הרימו את מכסה משטח הזכוכית‪.‬‬
‫‪ .2‬הניחו את המסמך על משטח הזכוכית כשפניו )הצד‬
‫לצילום( כלפי מטה‪ .‬הצמידו את הקצה העליון של‬
‫המסמך לפינה השמאלית הרחוקה של משטח הזכוכית‪.‬‬
‫הערה‪ :‬וודאו שאין מסמך במזין המסמכים‪ .‬המכשיר נותן‬
‫עדיפות למסמך ממזין המסמכים‪.‬‬
‫‪ .3‬סגרו את המכסה בזהירות‪.‬‬
‫הערות‪ (1) :‬צילום עם מכסה פתוח פוגם באיכות התצלום‪.‬‬
‫)‪ (2‬בצילום דף מספר או מחוברת‪ ,‬לפני סגירת‬
‫המכסה‪ ,‬הרימו מעט את צירי המכסה )בצד‬
‫הרחוק של המשטח( וסגרו את המכסה כשהוא‬
‫אופקי‪ .‬לצילום ספר שעוביו מעל ‪ 30‬מ"מ‪ ,‬צלמו‬
‫עם מכסה פתוח‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫‪ .4‬הגדירו את נתוני הצילום‪ ,‬כולל מספר העתקים‪ ,‬בהירות‪ ,‬הגדלה והקטנה )זום(‪ ,‬סוג מסמך וכו'‪.‬‬
‫‪ ‬למחיקת נתוני הצילום‪ ,‬לחצו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫‪ .5‬במידת הצורך‪ ,‬ניתן לבצע צילום מיוחד‪ .‬ראה סעיף מאפייני צילום איכותי בעמוד הבא‪.‬‬
‫‪ .6‬לחצו על מקש התחל )‪.(Start‬‬
‫בתצוגה נרשם תהליך הצילום‪.‬‬
‫הערות‪ (1) :‬לביטול פעולת הצילום לחצו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫)‪ (2‬וודאו כי משטח הזכוכית נקי מלכלוך ואבק הגורמים לנקודות שחורות על התצלום‪.‬‬
‫)‪ (3‬מסמך עם צבעים או תמונה בצבע או בגווני אפור מומלץ לצלם ממשטח הזכוכית‪.‬‬
‫צילום ממזין המסמכים האוטומטי )‪(ADF‬‬
‫אפשר לטעון יחד עד ‪ 30‬דפים רגילים )‪ 75‬גרם(‪ .‬וודאו לפני טעינה המסמך במזין המסמכים האוטומטי‪:‬‬
‫‪ ‬גודל הדפים הניתנים לטעינה אוטומטית החל מ‪ 142 X 127 -‬מ"מ ועד ‪ 216356 X 356‬מ"מ‪.‬‬
‫‪ ‬וודאו כי הדפים נפרדים‪ ,‬שלמים‪ ,‬ישרים‪ ,‬ואין בהם סיכות‪,‬מהדקי חיבור‪ ,‬דבק‪ ,‬דיו‪ ,‬טיפקס‪.‬‬
‫‪ ‬כל הדפים הם על נייר רגיל בגודל שווה ובעובי אחיד‪.‬‬
‫‪ .1‬טענו את המסמך כשפניו )הצד לצילום( כלפי מעלה‪.‬‬
‫ניתן לטעון עד ‪ 30‬דפים‪.‬‬
‫‪ .2‬התאימו את תוחם הרוחב בהתאם לרוחב דפי‬
‫המסמך‪.‬‬
‫‪ .3‬הגדירו את נתוני הצילום‪ ,‬כולל מספר העתקים‪ ,‬בהירות‪ ,‬הגדלה והקטנה )זום(‪ ,‬סוג מסמך וכו'‪.‬‬
‫‪ ‬לביטול נתוני הצילום‪ ,‬לחצו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫‪ .4‬במידת הצורך‪ ,‬ניתן לבצע צילום מיוחד‪ .‬ראו סעיף מאפייני צילום איכותי בעמוד הבא‪.‬‬
‫‪ .5‬לחצו על מקש התחל )‪.(Start‬‬
‫בתצוגה נרשם תהליך הצילום‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לכלוך ואבק על זכוכית מזין המסמכים האוטומטי יגרמו לפסים שחורים על התצלום‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫מאפייני צילום איכותי‬
‫באמצעות מקשי הצילום שבלוח ההפעלה‪ ,‬ניתן להגדיר לפני הפעלת הצילום‪) ,‬לפני הלחיצה על מקש התחל‬
‫)‪ (Start‬את מאפייני הצילום הבאים‪ :‬בהירות‪ ,‬סוג מסמך המקור‪ ,‬הגדלה והקטנה )זום(‪ ,‬מספר העתקים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לביטול מאפייני הצילום לחצו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫בהירות‬
‫א( לחצו על מקש כהה )‪.(Darkness‬‬
‫ב( באמצעות מקש כהה )‪ ,(Darkness‬בחרו את בהירות הצילום הרצויה‪ .‬תוכל לבחור מבין האפשרויות‬
‫הבאות‪ ,‬כאשר הבחירה מוצגת על ידי נורית החיווי המתאימה‪:‬‬
‫‪ ‬בהיר )‪ :(Light‬מתאים להבהרת מסמך בו ההדפסה היא כהה‪.‬‬
‫‪ ‬רגיל )‪ :(Normal‬מתאים למסמך רגיל מודפס או בכתב יד קריא‪.‬‬
‫‪ ‬כהה )‪ :(Dark‬מתאים למסמך עם הדפסה חלשה )בהירה( או מסמך הכתוב בעפרון‪.‬‬
‫סוג מקור‬
‫א‪ .‬לחצו על מקש סוג מקור )‪.(Original Type‬‬
‫ב‪ .‬באמצעות מקש סוג מקור )‪ (Original Type‬בחרו באחד מסוגי המקור הבאים‪ ,‬בהתאם לנורית החיווי‪:‬‬
‫‪ ‬טקסט )‪ :(Text‬מתאים לצילום מסמך רגיל בכתב יד או מודפס‪.‬‬
‫‪ ‬מעורב )‪ :(Text/Photo‬מתאים לצילום מסמך רגיל המכיל גם גרפיקה או איורים‪.‬‬
‫‪ ‬תמונה )‪ :(Photo‬מתאים לצילום תמונה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בצילום מסמך עם רקע בגוון שאינו לבן‪ ,‬כמו עיתון או קטלוג‪ ,‬הרקע מועבר לצילום‪ .‬להורדת הרקע‬
‫מהצילום‪ ,‬כוונו את הבהירות לבהיר )‪ (Light‬ואת סוג מסמך המקור לטקסט )‪.(Text‬‬
‫הגדלה והקטנה‬
‫אפשרויות ההקטנה וההגדלה של הצילום ביחס למקור‪ ,‬בהתאם לצורת הטעינה של מסמך המקור‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫בצילום מסמך ממשטח הזכוכית‪ 25% :‬עד ‪.400%‬‬
‫בצילום מסמך ממזין המסמכים האוטומטי‪ 25% :‬עד ‪.100%‬‬
‫א‪ .‬בחירת הזום בגדלים הקבועים מראש‪:‬‬
‫‪ (1‬לחצו על מקש הגדלה‪/‬הקטנה )‪ .(Reduce/Enlarge‬שיעור הזום הנוכחי נרשם בתצוגה‪ ,‬בשורה‬
‫התחתונה‪.‬‬
‫‪ (2‬בחרו באמצעות מקש הגדלה‪/‬הקטנה )‪ ,(Reduce/Enlarge‬או באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪(‬‬
‫את גודל התצלום הרצוי‪.‬‬
‫‪ (3‬לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫ב‪ .‬בחירת הזום באחוזים‪:‬‬
‫‪ (1‬לחצו על מקש הגדלה‪/‬הקטנה )‪.(Reduce/Enlarge‬‬
‫‪ (2‬לחצו על מקש הגדלה‪/‬הקטנה )‪ ,(Reduce/Enlarge‬או דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪(‬‬
‫‪40‬‬
‫עד שבתצוגה )בשורה התחתונה( נרשם‪:‬‬
‫‪) "Custom:25-100%" ‬כוון עצמי‪ ,(100%-25 :‬או‬
‫‪) "Custom:25-400%" ‬כוון עצמי‪.(400%-25 :‬‬
‫‪ (3‬לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ (4‬קבעו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬את גודל התצלום באחוזים‪ ,‬כרשום בתצוגה‪.‬‬
‫לשינוי מהיר – החזיקו לחוץ את מקש החץ המתאים‪.‬‬
‫‪ ‬ניתן להקיש במקשי הספרות את אחוז הזום הרצוי‪.‬‬
‫‪ (5‬לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫הערה‪ :‬בצילום עם הקטנה‪ ,‬יתכנו מקרים בהם יופיעו פסים שחורים בתחתית התצלום‪.‬‬
‫מספר העתקים‬
‫ניתן לצלם עד ‪ 99‬העתקים‪.‬‬
‫א‪ .‬לחצו על מקש מס' העתקים )‪.(No. of Copies‬‬
‫ב‪ .‬קבעו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬את מספר ההעתקים הרצוי‪.‬‬
‫לשינוי מהיר – החזיקו לחוץ את מקש החץ המתאים‪.‬‬
‫‪ ‬ניתן להקיש במקשי הספרות את מספר ההעתקים הרצוי‪.‬‬
‫ג‪ .‬לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫שינוי הגדרות יצרן למאפייני צילום‬
‫ניתן לשנות את הגדרות ברירת המחדל שקבע היצרן עבור מאפייני הצילום שהוזכרו בעמוד זה ובעמוד‬
‫הקודם‪.‬‬
‫‪ .1‬לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שנרשם "‪) "Copy Setup‬הגדרות צילום( בשורה העליונה‬
‫‪ .2‬דפדפו )‪ ‬או ‪ (‬עד שיופיע בשורה התחתונה "‪) "Default Change‬שינוי הגדרות יצרן(‪ ,‬ולחצו על מקש‬
‫אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ .3‬דפדפו )‪ ‬או ‪ (‬עד שיופיע בשורה התחתונה מאפיין הצילום שברצונכם לשנות‪ ,‬ולחצו על מקש אישור‬
‫)‪.(Enter‬‬
‫‪ .4‬חזרו על שלב ‪ 3‬לשינוי מאפיין נוסף‪.‬‬
‫‪ .5‬לסיום הקש על מקש בטל‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫‪41‬‬
‫אפשרויות צילום מיוחד‬
‫באמצעות מקש צילום מועדף )‪ (Favorite Copy‬ניתן לבצע את הצילומים המיוחדים הבאים‪:‬‬
‫‪) Auto Fit ‬התאמה אוטומטית(‪ :‬הקטנה או הגדלה אוטומטית של התצלום בהתאם לגודל דף הנייר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪) Clone‬מסגרת(‪ :‬הדפסת מספר מסגרות המקור על דף יחיד‪ ,‬הנקבע באופן אוטומטי על פי גודל המקור‬
‫וגודל הנייר‪ .‬לא ניתן לקבוע באופן ידני‪.‬‬
‫‪) Copy Collate‬סידור דפי התצלום(‪ :‬איסוף דפי התצלום לסטים‪ ,‬בהתאם למספר ההעתקים שנקבע‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אפשרית רק בהזנת דפים במזין המסמכים‪.‬‬
‫‪) ID Card Copy‬שני צדי מקור(‪ :‬צילום של דף דו‪-‬צדדי כמו רישיון נהיגה והדפסתו על צד אחד של דף‬
‫בודד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 2/4) 2/4-Up‬על דף(‪ :‬צילום של ‪ 2/4‬דפי מקור והדפסתם בהקטנה על צד אחד של דף בודד‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אפשרית רק בהזנת דפים במזין המסמכים‪.‬‬
‫‪) Poster‬פוסטר(‪ :‬הגדלת המקור והדפסתו בחלקים על ‪ 9‬דפים )‪ (3 X 3‬ליצירת פוסטר‪.‬‬
‫חלק מאפשרויות הצילום המיוחד ניתן לבצע רק כשמצלמים ממשטח הזכוכית והאחרים כשמצלמים‬
‫ממזין המסמכים האוטומטי‪.‬‬
‫התאמה אוטומטית ‪Auto Fit‬‬
‫פעולה זו ניתנת לביצוע רק ממשטח הזכוכית‪.‬‬
‫א‪ .‬הניחו את המסמך על משטח הזכוכית עם הצד לצילום כלפי מטה‪ ,‬וסגרו את המכסה‪.‬‬
‫ב‪ .‬לחצו על מקש צילום מועדף )‪ (Favorite Copy‬עד שבתצוגה "‪ "Autofit‬בשורה‬
‫התחתונה‪.‬‬
‫ג‪ .‬לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫ד‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬בצעו כיוונים נוספים כמו מספר העתקים‪ ,‬בהירות וסוג מסמך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בהפעלת תכונה זו‪ ,‬לא ניתן לבצע הגדלה או הקטנה באמצעות מקש הגדלה‪/‬הקטנה )‪.(Reduce/Enlarge‬‬
‫מסגרת ‪Clone‬‬
‫פעולה זו ניתנת לביצוע רק ממשטח הזכוכית‪.‬‬
‫א‪ .‬הניחו את המסמך על משטח הזכוכית עם הצד לצילום כלפי מטה‪ ,‬וסגרו את‬
‫המכסה‪.‬‬
‫ב‪ .‬לחצו על מקש צילום מועדף )‪ (Favorite Copy‬עד שבתצוגה "‪ "Clone‬בשורה‬
‫התחתונה‪.‬‬
‫ג‪ .‬לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫ד‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬בצעו כיוונים נוספים כמו מספר העתקים‪ ,‬בהירות וסוג מסמך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בהפעלת תכונה זו‪ ,‬לא ניתן לבצע הגדלה או הקטנה באמצעות מקש הגדלה‪/‬הקטנה )‪.(Reduce/Enlarge‬‬
‫‪42‬‬
‫‪A‬‬
‫שני צדי מקור‬
‫‪ID Card‬‬
‫פעולה זו ניתנת לביצוע רק ממשטח הזכוכית‪.‬‬
‫העמוד הראשון של המקור והעמוד השני יודפסו שניהם על צד אחד של הדף ללא‬
‫הקטנה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בתכונה זו לא ניתן להשתמש במקש הגדלה‪/‬הקטנה‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הניחו את המסמך על משטח הזכוכית עם הצד לצילום כלפי מטה‪ ,‬וסגרו את‬
‫המכסה‪.‬‬
‫לחצו על מקש צילום מועדף )‪ (Favorite Copy‬עד שבתצוגה "‪"ID Card Copy‬‬
‫בשורה התחתונה‪.‬‬
‫לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬בצעו כיוונים נוספים כמו מספר העתקים‪ ,‬בהירות וסוג מסמך‪.‬‬
‫לחצו על מקש התחל )‪.(Start‬‬
‫המכשיר יצלם את העמוד הראשון‪.‬‬
‫כאשר בתצוגה )בשורה התחתונה( נרשם "‪) "Set Backside‬הפכו לצד שני(‪ ,‬פתחו את המכסה‪ ,‬הפכו את‬
‫הדף‪ ,‬וסגרו את המכסה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם תלחצו על לחצו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪ ,(Stop/Clear‬או לא תבוצע כל פעולת המשך בתוך ‪ 30‬שניות‪,‬‬
‫המכשיר יחזור למצב מוכן‪.‬‬
‫ז‪ .‬לחצו פעם נוספת על מקש התחל )‪.(Start‬‬
‫פוסטר ‪Poster‬‬
‫פעולה זו ניתנת לביצוע רק ממשטח הזכוכית‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הניחו את המסמך על משטח הזכוכית עם הצד לצילום כלפי מטה‪ ,‬וסגרו את‬
‫המכסה‪.‬‬
‫לחצו על מקש צילום מועדף )‪ (Favorite Copy‬עד שבתצוגה "‪ "Poster‬בשורה‬
‫התחתונה‪.‬‬
‫לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬בצעו כיוונים נוספים כמו מספר העתקים‪ ,‬בהירות וסוג מסמך‪.‬‬
‫לחצו על מקש התחל )‪ .(Start‬הצילום מחולק ל‪ 9 -‬חלקים‪ ,‬ומודפס בהתאם‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בהפעלת תכונה זו‪ ,‬לא ניתן לבצע הגדלה או הקטנה באמצעות מקש הגדלה‪/‬הקטנה )‪.(Reduce/Enlarge‬‬
‫איסוף ‪) Collation‬סטים(‬
‫פעולה זו ניתנת לביצוע רק ממזין המסמכים‪.‬‬
‫א‪ .‬הנח את המסמך במזין המסמכים האוטומטי עם צד הצילום כלפי מעלה‪.‬‬
‫ב‪ .‬לחצו על מקש צילום מועדף )‪ (Favorite Copy‬עד שבתצוגה "‪"Copy Collat‬‬
‫בשורה התחתונה‪.‬‬
‫ג‪ .‬לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫ד‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬בצעו כיוונים נוספים כמו מספר העתקים‪ ,‬בהירות וסוג מסמך‪.‬‬
‫ה‪ .‬לחצו על מקש התחל )‪.(Start‬‬
‫‪43‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫צילום ‪ 2‬בדף או ‪ 4‬בדף‬
‫‪2‬‬
‫פעולה זו ניתנת לביצוע רק ממזין המסמכים‪.‬‬
‫א‪ .‬הניחו את המסמך במזין המסמכים האוטומטי עם צד הצילום כלפי מעלה‪.‬‬
‫ב‪ .‬לחצו על מקש צילום מועדף )‪ (Favorite Copy‬עד שבתצוגה "‪ "2 Up‬או‬
‫"‪ "4 Up‬בשורה התחתונה‪.‬‬
‫ג‪ .‬לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫ד‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬בצעו כיוונים נוספים כמו מספר העתקים‪ ,‬בהירות וסוג‬
‫מסמך‪.‬‬
‫ה‪ .‬לחצו על מקש התחל )‪.(Start‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫הערות‪  :‬בהפעלת תכונה זו‪ ,‬לא ניתן לבצע הגדלה או הקטנה באמצעות מקש הגדלה‪/‬הקטנה )‪.(Reduce/Enlarge‬‬
‫‪ ‬בצילום ‪ 2-Up‬המקור מוקטן ב‪.50% -‬‬
‫‪ ‬בצילום ‪ 4-Up‬המקור מוקטן כדלקמן‪ A4 :‬ב‪ Letter ,81% -‬ב‪ Legal ,76% -‬ב‪.95% -‬‬
‫‪44‬‬
‫הגדרת מאפייני צילום‬
‫באפשרותכם להגדיר את מאפייני הצילום במצבם הראשוני )ברירת מחדל( כמו בהירות‪ ,‬סוג מסמך‪,‬‬
‫וגודל הצילום לביצוע רוב הצילומים במכשיר‪ ,‬אלא אם הם שונו באמצעות מקשי לוח ההפעלה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שבתצוגה )בשורה העליונה( נרשם "‪) "Copy Setup‬הגדרות צילום(‪.‬‬
‫בשורה התחתונה נרשם הנושא הראשון "‪) "Default-Change‬שינוי מצב ראשוני(‪.‬‬
‫לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫בשורה התחתונה נרשם המאפיין הראשון "‪) "Darkness‬בהירות(‪.‬‬
‫בחרו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬את המאפיין הרצוי‪.‬‬
‫לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫קבעו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬את הערך של המאפיין‪ ,‬באפשרויות הקיימות )או הקש במקשי‬
‫הספרות את הערך הרצוי(‪.‬‬
‫לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬חזרו על שלבים ‪ 3‬עד ‪ 6‬לשינוי מאפייני צילום אחרים‪.‬‬
‫לסיום‪ ,‬לחצו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫הגדרת פסק זמן‬
‫הגדרת פסק הזמן מסיום הצילום האחרון עד לשינוי מאפייני הצילום למצבם הראשוני‪.‬‬
‫)מכוון ל‪ 30 -‬שניות כברירת מחדל(‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שבתצוגה )בשורה העליונה( נרשם "‪) "Copy Setup‬הגדרות צילום(‪.‬‬
‫דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שבתצוגה )בשורה התחתונה( נרשם "‪) "Timeout‬פסק זמן(‪.‬‬
‫לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫בחרו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬את משך פסק הזמן באפשרויות הבאות‪ 120 ,60 ,30 ,15 :‬או ‪180‬‬
‫שניות‪ .‬כמו כן באפשרותכם לבחור "‪ "Off‬שמשמעו שהמכשיר לא חוזר למאפיינים הראשונים של הצילום‬
‫עד ללחיצה על מקש התחל )‪ ,(Start‬או על מקש בטל‪/‬הפסק )‪ (Stop/Clear‬לביטול )לא מומלץ להעביר ל‪-‬‬
‫"‪.("Off‬‬
‫לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ .6‬לסיום‪ ,‬לחצו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫הגדרת מקש צילום מועדף‬
‫‪Favorite Copy‬‬
‫ניתן להגדיר במקש ‪ Favorite Copy‬בלוח התצוגה של המכשיר‪ ,‬פעולת צילום אחת כפעולת צילום מועדפת‬
‫לגישה מהירה‪ .‬בדרך כלל פעולת הצילום בשימוש המרובה ביותר‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שבתצוגה )בשורה העליונה( נרשם "‪) "Copy Setup‬הגדרות צילום(‪.‬‬
‫דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שבתצוגה )בשורה התחתונה( נרשם "‪) "Favorite Copy‬פסק זמן(‪.‬‬
‫לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫בחרו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬את פעולת הצילום לתכנות למקש ‪ ,Favorite Copy‬ולחיצה על מקש‬
‫אישור )‪ (Enter‬לבחירה‪ .‬תוכלו לבחור מבין אחת הפעולות שהוסברו בפרק "אפשרויות צילום מיוחד"‬
‫עמודים ‪.30-31‬‬
‫להפעלת פעולת הצילום במהירות‪ ,‬לחצו על מקש ‪.Favorite Copy‬‬
‫‪45‬‬
‫הדפסה‬
‫הדפסת מסמך‬
‫‪ .1‬וודאו כי המכשיר מחובר אל המחשב בו מותקנת תוכנת התאום )ראו פרק התקנה(‪.‬‬
‫‪ .2‬ביישום המופעל‪ ,‬וודאו כי המסמך מוצג על המסך‪.‬‬
‫‪ .3‬בתפריט קובץ )‪ (File‬בחרו הדפסה )‪ .(Print‬בחלון ההדפסה‪ ,‬וודאו כי המדפסת הפעילה היא‬
‫"‪ ,"Samsung SCX-4725 Series‬או בחרו במדפסת זו לביצוע ההדפסה‪.‬‬
‫וודאו שהמכשיר‬
‫שלכם נבחר‬
‫‪‬‬
‫ניתן להתאים את מאפייני הדפסה לעבודת ההדפסה‪ :‬בחלון ההדפסה לחצו על מאפיינים‬
‫)‪Properties‬‬
‫או ‪ ,(Setup‬ובחלון שנפתח בחרו את המאפיין )ראה פרוט בהמשך(‪ ,‬ולחצו על אישור )‪.(OK‬‬
‫‪ .4‬לחצו על אישור )‪ .(OK‬המכשיר יתחיל בהדפסה‪.‬‬
‫מאפייני הדפסה‬
‫הדפסה רגילה של מסמך ממחשב ‪ PC‬מיישום המופעל ב"חלונות"‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ביישום המופעל‪ ,‬וודאו כי המסמך שברצונך להדפיס מוצג על המסך‪.‬‬
‫בתפריט קובץ )‪ (File‬בחרו הדפסה )‪.(Print‬‬
‫בחלון ההדפסה‪ ,‬וודאו כי המכשיר הפעיל הוא "‪ ,"Samsung SCX-4725 Series‬או בחרו בו להדפסה‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬ניתן להתאים חלק ממאפייני הדפסה‪.‬‬
‫‪ ‬לשינוי מאפייני הדפסה – המשיכו בשלב ‪.4‬‬
‫‪ ‬להדפסה רגילה ללא שינוי מאפייני הדפסה – עברו לשלב ‪.8‬‬
‫בחלון ההדפסה לחצו על מאפיינים )‪ Properties‬או ‪.(Setup‬‬
‫הערה‪ :‬אם בחלון ההדפסה לא נמצא תג מאפיינים )‪ (Properties‬ובמקומו אתם רואים ‪ Printer ,Setup‬או ‪ ,Options‬לחצו‬
‫תחילה על התג שבחלון‪ ,‬ובחלון החדש שנפתח לחצו על מאפיינים )‪.(Properties‬‬
‫‪46‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫בחלון מאפיינים של המכשיר )‪ ,(Samsung SCX-4725 Series Properties‬תוכלו לשנות את המאפיינים הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬בתג צורה )‪ (Layout‬תוכלו להגדיר כוון הדפסה על הדף )לאורך או לרוחב(‪ ,‬הפיכה של ‪ 180‬מעלות‪,‬‬
‫מספר עמודי מסמך על דף ואופן סידורם‪.‬‬
‫‪ ‬בתג נייר )‪ (Paper‬תוכלו להגדיר את מקור הנייר‪ ,‬גודל הנייר‪ ,‬סוג הנייר‪ ,‬מס' העתקים וכו'‪.‬‬
‫‪ ‬בתג גרפיקה )‪ (Graphics‬תוכלו להגדיר את חדות ההדפסה‪ ,‬חיסכון בטונר וכהות‪.‬‬
‫‪ ‬בתג מיוחד )‪ (Extras‬תוכלו להגדיר את סדר הדפסת דפי המסמך‪ ,‬סימן מים ודף תבנית מסמך‪.‬‬
‫אודות )‪ .(About‬מידע אודות גרסת תוכנת התאום עם אפשרות גישור לאתר ‪ SAMSUNG‬באינטרנט‪.‬‬
‫לחצו על אישור )‪ .(OK‬במסך יופיע חלון ההדפסה‪.‬‬
‫לחצו על אישור )‪ .(OK‬המכשיר יתחיל בהדפסה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬השינוי במאפייני הדפסה מהיישום המופעל תקף להדפסה הנוכחית‪ .‬על מנת להגדיר מצב קבוע של‬
‫המאפיינים‪ ,‬בצע זאת במאפייני המדפסת בתיקיית מדפסות )‪ (Printers‬של המחשב‪.‬‬
‫בחלונות ‪: Me//98‬‬
‫בחלונות ‪: 2000‬‬
‫בחלונות ‪: XP/2003‬‬
‫‪.Properties  Printers  Settings  Start‬‬
‫‪.Printing Prefences  Printers  Settings  Start‬‬
‫‪.Printing Prefences  Printers and Faxes  Start‬‬
‫ביטול הדפסה‬
‫את פעולת ההדפסה ניתן לבטל )להפסיק( מלוח ההפעלה של המכשיר או מתיקיית מדפסות‪.‬‬
‫‪ .1‬ביטול מלוח ההפעלה‬
‫א‪ .‬לחצו על מקש ‪ Cancel‬כ‪ 2-‬שניות רצוף‪.‬‬
‫המכשיר ישלים את הדפסת הדף הנוכחי‪ ,‬והדפסת שאר דפי המסמך תבוטל‪ .‬אם בזיכרון המכשיר‬
‫יותר מעבודת הדפסה אחת‪ ,‬עליכם לבטל את ההדפסה עבור כל אחת מעבודות אלו‪.‬‬
‫‪ .2‬ביטול מתיקיית מדפסות‬
‫א‪ .‬לחצו על התחל )‪ ,(Start‬בחרו הגדרות )‪.(Settings‬‬
‫ב‪ .‬בחרו מדפסות )‪ ,(Printers‬והקישו פעמיים על ‪.Samsung SCX-4725 Series‬‬
‫הערה‪ :‬במערכת הפעלה ‪ :Windows XP/2003‬לחצו על התחל )‪ ,(Start‬בחרו מדפסות ופקסים‬
‫)‪.(Printers and Faxes‬‬
‫ג‪ .‬בחלון שנפתח‪ ,‬בתפריט מסמך )‪ (Document‬בחרו ביטול )‪ (Cancel‬או ביטול הדפסה‬
‫)‪.(Cancel Printing‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן לגשת ישירות לחלון המדפסת בלחיצה כפולה בעכבר על צלמית המדפסת בתחתית המסך בפינה‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫שמירת מאפייני ההדפסה‬
‫לאחר שבחרתם את מאפייני ההדפסה‪ ,‬תוכלו לשמור אותם במקובץ לשימוש בעבודות הדפסה נוספות‪.‬‬
‫‪ .1‬קבעו את מאפייני ההדפסה‪.‬‬
‫‪ .2‬בכל תג בתיבת ניתן לשמור את מאפייני ההדפסה‬
‫בתיבת ‪) Favorites‬מועדף( הגדירו בשם את קובץ‬
‫המאפיינים‪.‬‬
‫‪ .3‬לחצו על ‪) Save‬שמור(‪.‬‬
‫‪ ‬לשימוש בקובץ המאפיינים השמור‪ :‬בחלון ההדפסה‬
‫לחצו על מאפיינים )‪ Properties‬או ‪ ,(Setup‬ובחרו‬
‫בתיבת ‪) Favorites‬מועדף( את שם הקובץ‪.‬‬
‫‪ ‬למחיקת קובץ המאפיינים‪ :‬בחרו בתיבת ‪Favorites‬‬
‫)מועדף( את שם הקובץ‪ ,‬ולחצו על ‪) Delete‬מחיקה(‪.‬‬
‫מאפייני הדפסה‬
‫‪ .1‬פתחו את חלון ‪) Properties‬מאפיינים( באחת מהדרכים הבאות‪:‬‬
‫א‪ .‬מחלון ההדפסה‪ ,‬לחצו על ‪) Properties‬מאפיינים( או‪,‬‬
‫ב‪ .‬מהמסך הראשי של המחשב‪:‬‬
‫‪ (1‬לחצו על ‪) Start‬התחל(‪.‬‬
‫‪  (2‬במערכת הפעלה ‪ ,Windows 98/Me/ 2000‬בחרו ‪) Settings‬הגדרות(‪ ,‬ובחרו ‪) Printers‬מדפסות(‪.‬‬
‫‪ ‬במערכת הפעלה ‪ ,Windows XP/2003‬בחרו ‪) Printers and Faxes‬מדפסות ופקסים(‪.‬‬
‫‪ (3‬בחרו במדפסת ‪.Samsung SCX-4725 Series‬‬
‫‪ (4‬לחצו במקש הימני של העכבר על צלמית המדפסת‪:‬‬
‫‪ ‬במערכת הפעלה ‪ ,Windows 98/Me‬בחרו ‪) Properties‬מאפיינים(‪.‬‬
‫‪ ‬במערכת הפעלה ‪ ,Windows 2000/XP/2003‬בחרו ‪) Printing Prefences‬הגדרת הדפסה(‪.‬‬
‫ג‪ .‬לחצו על התג הרצוי‪) Layout :‬צורה(‪) Paper ,‬נייר(‪) Graphic ,‬גרפיקה(‪) Extras ,‬מיוחד(‪) About ,‬אודות(‪.‬‬
‫‪ .2‬תג ‪) Layout‬צורת הדפסה(‪ .‬בחלון שנפתח קבעו את תצורת המסמך‪ ,‬בנושאים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬כוון הדפסה )‪ :(Orientation‬לאורך הדף )‪ ,(Portrait‬לרוחב הדף )‪ (Landscape‬או בסיבוב של ‪ 180‬מעלות‬
‫)‪.(Rotate 180 Degrees‬‬
‫ב‪ .‬אפשרויות )‪:(Layout Options‬‬
‫‪ ‬מספר עמודים בדף )‪ :(Multiple Pages per Side‬הדפסת מספר עמודי מסמך )‪ (16 ,9 ,4 ,2 ,1‬על דף‬
‫נייר אחד‪ ,‬עם אפשרות קביעת סדר העמודים )‪ ,(Page Order‬ואפשרות להדפסת גבול מסביב לכל‬
‫עמוד מסמך כמופיע באיור שבחלון‪.‬‬
‫‪ ‬פוסטר )‪ :(Poster‬פריסת דף המידע על גבי מספר עמודים )‪ (2x2, 3x3, 4x4‬לקבלת פוסטר‪ ,‬וקביעת‬
‫מידת החפיפה )‪ (Overlap‬בין העמודים‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫‪ .3‬תג ‪) Paper‬נייר(‪ .‬בחלון שנפתח תוכל להגדיר‪:‬‬
‫‪ ‬מספר העתקים )‪ :(Copies‬תוכלו לקבוע עד ‪ 999‬העתקים‪.‬‬
‫‪ ‬גודל הנייר )‪ :(Size‬בחרו בהתאם לגודל הנייר הנמצא במגש הנייר בגודל סטנדרטי או תוכלו להגדיר‬
‫נייר בגודל מיוחד )‪.(Custom‬‬
‫‪ ‬מקור הנייר )‪ :(Source‬מהמגש )‪ ,(Paper Tray‬מהזנה ידנית ) ‪ ,(Feed Manual‬או בחירה אוטומטית‬
‫)‪.(Select Auto‬‬
‫‪ ‬סוג הנייר )‪ :(Type‬להדפסה על נייר רגיל בחרו בברירת המחדל )‪.(Printer Default‬‬
‫‪ ‬עימוד )‪ :(Scalling‬עימוד ההדפסה‪ ,‬תוכלו לבחור באפשרויות ‪:‬‬
‫‪ ‬מותאם לדף )‪ :(Fit to Page‬הדפסת המסמך בהתאמה לגודל הנייר‪.‬‬
‫‪ ‬הגדלה והקטנה )‪ :(Reduce/Enlarge‬הגדלת או הקטנת עמוד המסמך על דף הנייר באחוזים‪.‬‬
‫‪ .4‬תג ‪) Graphics‬גרפיקה(‪ .‬בחלון שנפתח ניתן להגדיר את איכות ההדפסה וחיסכון‪.‬‬
‫‪ ‬חדות )‪ 600 dpi (Normal) :(Resolution‬להדפסה רגילה או )‪.300 dpi (Draft‬‬
‫‪ ‬חיסכון בטונר )‪:(Toner Save Mode‬‬
‫‪ : Printer Setting ‬לפי הנורית במדפסת )אם דולקת ‪ -‬נמצא בחיסכון בטונר(‪.‬‬
‫‪ :On ‬הדפסה עם חיסכון בטונר )מצב זה מדליק נורית חיסכון בטונר אם היא כבויה(‪.‬‬
‫‪ :Off ‬הדפסה רגילה ללא חיסכון בטונר )מצב זה מכבה נורית חיסכון בטונר אם היא דלוקה(‪.‬‬
‫‪ ‬כהות )‪ :(Darkness‬אפשרות להכהות או להבהיר את ההדפסה‪:‬‬
‫‪ :Normal ‬הדפסה רגילה ללא שינוי הכהות‪.‬‬
‫‪ :Light ‬הדפסה כהה יותר מהרגיל‪.‬‬
‫‪ :Dark ‬הדפסה בהירה יותר מהרגיל‪.‬‬
‫‪ ‬הגדרות מתקדמות )‪:(Advanced Options‬‬
‫‪ ‬אופן ההדפסה )‪ :(TrueType Options‬אפשרות זו פועלת רק בחלונות ‪.98/Me‬‬
‫‪ :Download as Bit Image ‬בהדפסה‪ ,‬דרייבר המדפסת יוריד למדפסת את הגופנים )‪(Fonts‬‬
‫כפיקסלים )‪ .(Bitmap‬שפות מסוימות כמו "עברית" יעבדו טוב יותר באופציה זו‪.‬‬
‫‪ :Print as Graphics ‬בהדפסה‪ ,‬דרייבר המדפסת יוריד למדפסת את הגופנים )‪ (Fonts‬כגרפיים‪.‬‬
‫‪ :Darken Text ‬הדפסת כל הטקסט בצורה כהה יותר מהרגיל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ :Print All Text Black‬השחרת כל הטקסט המאפשר הדפסת טקסט צבעוני בשחור )מופעל( או‬
‫באפור )מבוטל(‪.‬‬
‫‪ .5‬תג ‪) Extras‬מיוחד(‪ .‬בחלון זה תוכל להגדיר את‪:‬‬
‫‪ ‬סימן מים )‪ :(Watermark‬מאפשר הוספת סימן מים )טקסט או איור( המודפס ברקע כל דף במסמך או‬
‫בדף הראשון בלבד‪ ,‬עם אפשרות לעריכה על הדף )‪ ,(Edit‬למחיקה ולביטול‪/‬הפסקת הדפסת הסימן‪.‬‬
‫‪ ‬כותרת )‪ :(Overlay‬מאפשר הכנת כותרת )לוגו( המודפסת בראש כל הדפים במקום להדפיס על דפי‬
‫לוגו מוכנים‪ ,‬עם אפשרות עריכה )‪ ,(Edit‬שינוי ומחיקה‪.‬‬
‫‪ ‬סדר הדפסת דפי המסמך )‪ :(Output Options‬רגיל )‪ ,(Normal‬מהסוף להתחלה )‪,(Reverse All Pages‬‬
‫דפים אי‪-‬זוגיים )‪ (Print Odd Pages‬או דפים זוגיים )‪(Print Even Pages‬‬
‫‪ ‬הדפסה חוזרת בתקיעת נייר )‪ :(Reprint When Jammed‬אם זה מסומן המדפסת שומרת בזיכרון את‬
‫הדף המודפס עד לאישור הדפסה תקינה מהמדפסת‪ ,‬כך שאם אירעה תקלת נייר‪ ,‬הדף יודפס שוב מייד‬
‫עם סידור הבעיה‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫מקש ‪) Help‬עזרה(‬
‫לחצו על ‪ Help‬לקבלת עזרה והסבר )באנגלית( למאפיינים‪ .‬כמו כן‪ ,‬בגרירת הסימן‬
‫העליונה של החלון( אל הנושא‪ ,‬תוכלו לקבל מידע אודות הנושא )באנגלית(‪.‬‬
‫)בפינה הימנית‬
‫מספר עמודים בדף )‪(Multiple Pages per Side‬‬
‫באפשרותכם לבחור כמה עמודי מקור להדפיס בדף בודד‪ .‬במקרה זה הדפים יודפסו מוקטנים ביחס למס'‬
‫שבחרתם‪ .‬ניתן לבחור עד ‪ 16‬דפים בדף‪.‬‬
‫‪ .1‬מתג ‪ ,Layout‬בשדה מספר עמודים בדף‬
‫)‪ (Multiple Pages per Side‬בחרו באפשרויות ‪:‬‬
‫‪ 1,2,4,6,9,16‬דפי מקור בדף בודד‪ .‬בחלון‬
‫מימין תוכלו לראות תצוגה מקדימה של‬
‫האפשרות שבחרתם‪.‬‬
‫‪ .2‬בשדה ‪ Page Order‬בחרו את סדר הדפים בדף‬
‫הבודד ‪:‬‬
‫למטה ושמאלה‬
‫למטה וימינה‬
‫שמאלה ולמטה‬
‫ימינה ולמטה‬
‫‪ .3‬בשדה ‪ Print Page Border‬סמנו את האפשרות אם רצונכם בהדפסת גבול מסביב לכל דף מוקטן‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫הדפסה בהגדלה‪/‬הקטנה )‪(Reduce/Enlarge‬‬
‫באפשרותכם להגדיל או להקטין את עבודת ההדפסה‪.‬‬
‫‪ .1‬מתג ‪ ,Paper‬באזור ‪ ,Scalling‬בשדה ‪ ,Type‬בחרו‬
‫ב‪ .Reduce/Enlarge -‬בשדה ‪ Percentage‬הזינו את‬
‫אחוז ההגדלה‪/‬הקטנה )‪ (400% - 25%‬או הקליקו‬
‫על מקשי החיצים‪ .‬בחלון מימין תוכלו לראות‬
‫תצוגה מקדימה של האפשרות שבחרתם‪.‬‬
‫‪ .2‬באזור ‪ Paper Options‬בחרו מקור נייר‪ ,‬גודל נייר‬
‫וסוג נייר‪.‬‬
‫‪ .3‬הקישו על מקש ‪ OK‬והדפיסו את המסמך‪.‬‬
‫התאמה לגודל דף )‪(Fit To Page‬‬
‫באפשרותכם להתאים את עבודת ההדפסה אוטומטית לגודל דף ההדפסה‪.‬‬
‫‪ .1‬מתג ‪ ,Paper‬באזור ‪ ,Scalling‬בשדה ‪ ,Type‬בחרו‬
‫ב‪ .Fit to Page -‬בשדה שייפתח ‪ Target Page‬בחרו‬
‫בגודל הנייר הרצוי להתאמה‪ .‬בחלון מימין תוכלו‬
‫לראות תצוגה מקדימה של האפשרות שבחרתם‪.‬‬
‫‪ .2‬באזור ‪ Paper Options‬בחרו מקור נייר‪ ,‬גודל נייר‬
‫וסוג נייר‪.‬‬
‫‪ .3‬הקישו על מקש ‪ OK‬והדפיסו את המסמך‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫פוסטר )‪(Poster‬‬
‫באפשרותכם להדפיס פוסטר‪ ,‬פיצול מסמך ההדפסה למס' דפים שיחוברו יחדיו ידנית וע"י כך ליצור‬
‫פוסטר גדול‪.‬‬
‫‪ .1‬מתג ‪ ,Layout‬בשדה ‪ ,Type‬בחרו ב‪.Poster -‬‬
‫‪ .2‬בשדה ‪ Page Layout‬בחרו באפשרויות‪:‬‬
‫‪ 4x4 ,3x3 ,2x2‬או ‪) Custom‬הגדרה ידנית(‪.‬‬
‫בחלון מימין תוכלו לראות תצוגה מקדימה‬
‫של האפשרות שבחרתם‪.‬‬
‫דוגמא ל‪:3x3 ,2x2 -‬‬
‫‪3x3‬‬
‫‪2x2‬‬
‫‪ .3‬באזור ‪ Paper Options‬בחרו מקור נייר‪ ,‬גודל נייר וסוג נייר‪.‬‬
‫‪ .4‬הקישו על מקש ‪ OK‬והדפיסו את המסמך‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫סימן מים‬
‫)‪(Watermark‬‬
‫תכונה זו מאפשרת הדפסת סימן מים על דפי המסמך‪ ,‬כמו סיווג המסמך )חסוי‪ ,‬סודי וכו'( או לוגו‪.‬‬
‫‪ .1‬שימוש בסימן מים קיים‬
‫א‪ .‬בחלון ‪) Properties‬מאפיינים(‪ ,‬לחצו על תג ‪) Extras‬מיוחד(‪.‬‬
‫ב‪ .‬דפדפו ובחרו ברשימה בסימן המים )‪ (Watermark‬הרצוי‪ .‬הטקסט יופיע על איור הדף )בימין החלון(‪.‬‬
‫ג‪ .‬לחצו על ‪) OK‬אישור( והתחילו בהדפסה‪.‬‬
‫‪ .2‬הכנת סימן מים‬
‫א‪ .‬בהגדרת מאפייני ההדפסה מהיישום‪ ,‬בחלון ‪) Properties‬מאפיינים(‪ ,‬לחצו על תג ‪) Extras‬מיוחד(‪.‬‬
‫ב‪ .‬בתחום סימן המים )‪ ,(Watermark‬לחצו על ‪) Edit‬עריכה(‪ .‬חלון העריכה נפתח‪.‬‬
‫ג‪ .‬הקידו בתיבת ‪ Watermark Message‬את טקסט סימן המים‪ .‬הסימן מופיע באיור לבדיקתך‪.‬‬
‫אם ברצונכם להדפיס את סימן המים רק על הדף הראשון‪ ,‬בחרו ‪.First Page Only‬‬
‫ד‪ .‬קבעו את תצורת הטקסט )‪ (Font Attributes‬ואת מיקומו על הדף )‪.(Message Angle‬‬
‫ה‪ .‬לחצו על ‪) Add‬הוסף( להוספת הסימן החדש לרשימה‪.‬‬
‫ו‪ .‬לחצו על ‪) OK‬אישור( והתחל בהדפסה‪.‬‬
‫‪ ‬לביטול סימן מים‪ ,‬בחרו >‪ <No Watermark‬ברשימת סימני המים‪.‬‬
‫‪ .3‬עדכון סימן מים‬
‫א‪ .‬בחלון ‪) Properties‬מאפיינים(‪ ,‬לחצו על תג ‪) Extras‬מיוחד(‪.‬‬
‫ב‪ .‬בתחום סימן המים‪ ,‬לחצו על ‪) Edit‬עריכה(‪ .‬חלון העריכה נפתח‪.‬‬
‫ג‪ .‬דפדפו ובחרו ברשימה בסימן המים )‪ (Current Watermark‬הרצוי‪ ,‬ועדכנו את הנדרש‪ ,‬כמוסבר בשלב ‪.2‬‬
‫ד‪ .‬לחצו על ‪) Update‬עדכון( לשמירת השינויים‪.‬‬
‫ה‪ .‬לחצו על ‪) OK‬אישור(‪.‬‬
‫‪ .4‬מחיקת סימן מים‬
‫א‪ .‬בחלון ‪) Properties‬מאפיינים(‪ ,‬לחצו על תג ‪) Extras‬מיוחד(‪.‬‬
‫ב‪ .‬בתחום סימן המים‪ ,‬לחצו על ‪) Edit‬עריכה(‪ .‬חלון העריכה נפתח‪.‬‬
‫ג‪ .‬דפדפו ובחרו ברשימה בסימן המים )‪ (Current Watermark‬הרצוי‪ ,‬ולחצו על‬
‫ד‪ .‬לחצו על ‪) OK‬אישור(‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫‪ Delete‬למחיקה‪.‬‬
‫תבנית מסמך )‪(Overlay‬‬
‫תכונה זו מאפשרת לשלב את ההדפסה עם קובץ לוגו שהוכן קודם‪ ,‬כך שההדפסה תהיה עם הלוגו‪ .‬פעולה זו‬
‫דומה לנייר לוגו מוכן שמוכנס לאחד ממקורות הנייר של המדפסת‪ .‬את הלוגו תוכלו להכין באמצעות‬
‫‪ WORD‬או כל תוכנה גרפית אחרת‪ .‬הלוגו שנכין בהסבר זה יאוכסן בדיסק המקומי של המחשב שלכם או כל‬
‫מקום שהוא ברשת כרצונכם‪.‬‬
‫‪ .1‬הכנת דף תבנית מסמך‬
‫א‪ .‬הכינו או פתחו מסמך המכיל את הכותרת‪/‬לוגו‪ ,‬בטקסט או באיור‪ ,‬אשר תודפס בדף חדש‪ .‬וודאו כי‬
‫נתוני עיצוב העמוד של המסמך זהים לנתוני הדף‪ ,‬ומקמו את הכותרת בדיוק במקום הנדרש במסמך‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬שמרו את מסמך התבנית לשימוש נוסף‪.‬‬
‫ב‪ .‬בהגדרת מאפייני ההדפסה מהיישום‪ ,‬בחלון ‪) Properties‬מאפיינים(‪ ,‬לחצו על תג ‪) Extras‬מיוחד(‪.‬‬
‫ג‪ .‬בתחום תבנית מסמך )‪ ,(Overlay‬לחצו על ‪) Edit Overlay‬עריכה(‪ .‬חלון העריכה נפתח‪.‬‬
‫ד‪ .‬לחצו על ‪) Create Overlay‬יצירת כותרת(‪.‬‬
‫ה‪ .‬בחלון שנפתח‪ ,‬בתיבה ‪ File name‬הקלידו שם לתבנית )עד ‪ 8‬תווים(‪ .‬במידת הצורך בחרו את הנתיב‬
‫והספרייה בה יישמר הקובץ )ברירת מחדל בספרייה ‪.(C:\Formover‬‬
‫ו‪ .‬לחצו על ‪ Save‬לשמירה‪.‬‬
‫ז‪ .‬לסיום לחצו על ‪) OK‬אישור( או על ‪) Yes‬כן( כנדרש‪.‬‬
‫הקובץ נשמר במחשב‪ .‬דף תבנית המסמך אינו מודפס‪.‬‬
‫‪ .2‬הדפסת המסמך עם תבנית המסמך‬
‫א‪ .‬הכינו מסמך להדפסה‪.‬‬
‫ב‪ .‬בהגדרת מאפייני ההדפסה מהיישום‪ ,‬בחלון ‪) Properties‬מאפיינים(‪ ,‬לחצו על תג ‪) Extras‬מיוחד(‪.‬‬
‫ג‪ .‬דפדפו ובחרו ברשימה בתבנית המסמך )‪ (Overlay‬הרצויה )ניתן ליצור מספר תבניות ‪.(Overlay’s‬‬
‫אם שם התבנית אינו ברשימה‪ ,‬לחצו על ‪) Edit‬עריכה(‪ ,‬לחצו על ‪) Load Overlay‬טען תבנית(‪ ,‬ובחרו‬
‫בתבנית הרצויה‪.‬‬
‫ד‪ .‬לחצו על ‪) Open‬פתח(‪ .‬שם התבנית מצורף לרשימת התבניות )‪ .(Overlay List‬בחרו בתבנית הרצויה‪.‬‬
‫ה‪ .‬במידה וברצונך לקבל על המסך הודעה לאישור הוספת התבנית בכל הדפסת מסמך‪ ,‬הפעילו את‬
‫תיבת ‪.Confirm Page Overlay When Printing‬‬
‫ו‪ .‬לחצו על ‪) OK‬אישור( כנדרש‪ ,‬עד שהמכשיר יתחיל בהדפסה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬חדות )איכות( התבנית צריכה להיות זהה לחדות המסמך המודפס‪.‬‬
‫‪ .3‬מחיקת התבנית‬
‫א‪ .‬בהגדרת מאפייני ההדפסה מהיישום‪ ,‬בחלון ‪) Properties‬מאפיינים(‪ ,‬לחצו על תג ‪) Extras‬מיוחד(‪.‬‬
‫ב‪ .‬בתחום כותרת‪ ,‬לחצו על ‪) Edit‬עריכה(‪ .‬חלון העריכה נפתח‪.‬‬
‫ג‪ .‬דפדפו ובחרו בתבנית המסמך הרצויה מתוך הרשימה )‪.(Overlay List‬‬
‫ד‪ .‬לחצו על ‪ Delete Overlay‬למחיקה‪.‬‬
‫ה‪ .‬לחצו על ‪) OK‬אישור(‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫שימוש בדרייבר ‪ PostScript‬בחלונות‬
‫בדגם ‪ SCX-472FN‬ניתן להדפיס בדרייבר ‪ PostScript‬תחת חלונות )‪ (Windows‬בעזרת קובץ ‪ PPD‬המתאר‬
‫את תכונות המדפסת‪ .‬לגביי התקנת הדרייבר ראו בעמ' ‪) 26-32‬התקנה מותאמת אישית ‪.(Custom‬‬
‫דרייבר ה‪ PostScript -‬נמצא בתקליטור נפרד‪.‬‬
‫מאפייני הדפסה‬
‫פתחו את חלון ‪) Properties‬מאפיינים( באחת מהדרכים הבאות‪:‬‬
‫א‪ .‬מחלון ההדפסה‪ ,‬לחצו על ‪) Properties‬מאפיינים( או‪,‬‬
‫ב‪ .‬מהמסך הראשי של המחשב‪:‬‬
‫‪ (1‬לחצו על ‪) Start‬התחל(‪.‬‬
‫‪  (2‬במערכת הפעלה ‪ ,Windows 98Se/Me//2000‬בחרו ‪) Settings‬הגדרות(‪ ,‬ובחרו ‪Printers‬‬
‫)מדפסות(‪.‬‬
‫‪ ‬במערכת הפעלה ‪ ,Windows XP/2003‬בחרו ‪) Printers and Faxes‬מדפסות ופקסים(‪.‬‬
‫‪ (3‬בחרו במדפסת "‪."Samsung SCX-4725 Series PS‬‬
‫‪ (4‬לחצו במקש הימני של העכבר על צלמית המדפסת‪:‬‬
‫‪ ‬במערכת הפעלה ‪ ,Windows 98Se/Me‬בחר ‪) Properties‬מאפיינים(‪.‬‬
‫‪ ‬במערכת הפעלה ‪ ,Windows 2000/XP/2003‬בחרו ‪) Printing Preferences‬הגדרת הדפסה(‪.‬‬
‫‪ (5‬שנו את המאפיינים בכל תג כרצונך ולחצו על ‪ OK‬לאישור‪.‬‬
‫מתקדם‬
‫לחצו על ‪ Advanced‬להגדרות מתקדמות‪.‬‬
‫)‪(Advanced‬‬
‫‪ :‬בחירת גודל הנייר הטעון‬
‫‪Paper/Output‬‬
‫במגירה‪.‬‬
‫‪ :‬התאמת איכות ההדפסה‬
‫‪Graphic‬‬
‫בהתאם לצרכיכם‪.‬‬
‫‪ :Document Options‬התאמת מאפייני ‪PostScript‬‬
‫או תכונות המדפסת‪.‬‬
‫עזרה )‪(Help‬‬
‫לחצו על ‪ Help‬לקבלת עזרה והסבר )באנגלית( למאפיינים‪ .‬כמו כן‪ ,‬בגרירת הסימן‬
‫העליונה של החלון( אל הנושא‪ ,‬תוכלו לקבל מידע אודות הנושא )באנגלית(‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫)בפינה הימנית‬
‫הדפסה ברשת‬
‫במכשיר שלכם ניתן להדפיס ברשת ע"י שימוש בחיבור הרשת המובנה כפי שהוסבר בפרק התקנה‬
‫לרשת בעמ' ‪ ,26-32‬או בתצורה של מדפסת שיתופית )‪ (Sharing‬כפי שמוסבר להלן‪.‬‬
‫במדפסת שיתופית מחברים את המדפסת למחשב אחד ומשתפים למחשבים אחרים ברשת‪.‬‬
‫הגדרת מדפסת משותפת ברשת‬
‫על מנת לאפשר הדפסה ברשת גם מתחנות עבודה אחרות‪ ,‬יש לבצע את ההגדרות המתאימות במחשב‬
‫המארח )‪ (Host‬אליו מחוברת המדפסת ובתחנות העבודה המרוחקות )‪.(Clients‬‬
‫במערכת הפעלה ‪Windows 98/Me‬‬
‫‪ .1‬הגדרה במחשב המארח‬
‫א‪ .‬הפעילו את המחשב )חלונות(‪.‬‬
‫ב‪ .‬לחצו על ‪) Start‬התחל(‪ ,‬בחרו ‪) Control Panel‬לוח בקרה( לחצו פעמיים על רשת )‪.(Network‬‬
‫ג‪ .‬הפעילו את התיבה ‪) File and Print Sharing‬שיתוף קבצים והדפסה(‪ ,‬ולחצו על ‪) OK‬אישור(‪.‬‬
‫ד‪ .‬לחצו על ‪) Start‬התחל(‪ ,‬בחרו ‪) Settings‬הגדרות(‪ ,‬ובחרו ‪) Printers‬מדפסות(‪ .‬לחצו פעמיים על שם‬
‫המדפסת‪.‬‬
‫ה‪ .‬בתפריט ‪) Printer‬מדפסת( בחרו ‪) Properties‬מאפיינים(‪.‬‬
‫ו‪ .‬לחצו על תג ‪) Sharing‬שיתוף( וסמנו את התיבה ‪ .Shared As‬בתיבה ‪ Shared Name‬הקלידו שם השיתוף‬
‫ולחצו על ‪) OK‬אישור(‪.‬‬
‫‪Host‬‬
‫‪ .2‬הגדרה בתחנת העבודה‬
‫א‪ .‬מקש ימני בעכבר על ‪) Start‬התחל( ובחרו ‪) Explorer‬סייר(‪.‬‬
‫ב‪ .‬פתחו את תיקיית הרשת )בעמודה השמאלית(‪.‬‬
‫ג‪ .‬מקש ימני בעכבר על שם השיתוף‪ ,‬ובחרו ‪) Capture Printer Port‬לכידת מוצא מדפסת(‪.‬‬
‫ד‪ .‬בחרו את המוצא הרצוי‪ ,‬סמן את התיבה ‪ Reconnect at log on‬ולחצו על ‪) OK‬אישור(‪.‬‬
‫ה‪ .‬לחצו על ‪) Start‬התחל(‪ ,‬בחרו ‪) Settings‬הגדרות(‪ ,‬ובחרו ‪) Printers‬מדפסות(‪.‬‬
‫ו‪ .‬לחצו פעמיים על שם המדפסת‪.‬‬
‫ז‪ .‬בתפריט ‪) Printer‬מדפסת( בחרו ‪) Properties‬מאפיינים(‪.‬‬
‫‪Client‬‬
‫ח‪ .‬בתג ‪) Details‬פרטים(‪ ,‬בחרו את מחבר המדפסת ולחצו על ‪) OK‬אישור(‪.‬‬
‫במערכת הפעלה ‪Windows 2000/XP/2003‬‬
‫‪ .1‬הגדרה במחשב המארח‬
‫א‪ .‬הפעילו את המחשב )חלונות(‪.‬‬
‫ב‪  .‬במערכת הפעלה ‪ ,Windows 2000‬לחצו על ‪) Start‬התחל(‪ ,‬בחרו ‪) Settings‬הגדרות(‪ ,‬ובחרו ‪Printers‬‬
‫)מדפסות(‪.‬‬
‫‪ ‬במערכת הפעלה ‪ ,Windows XP‬לחצו על ‪) Start‬התחל(‪ ,‬בחרו ‪) Printer and Faxes‬מדפסות‬
‫ופקסים(‪.‬‬
‫ג‪ .‬לחצו פעמיים על שם המדפסת‪.‬‬
‫ד‪ .‬בתפריט ‪) Printer‬מדפסת( בחרו ‪) Sharing‬שיתוף(‪.‬‬
‫‪Host‬‬
‫‪56‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫במערכת הפעלה ‪ ,Windows 2000‬סמן את התיבה ‪.Shared As‬‬
‫במערכת הפעלה ‪ ,Windows XP/2003‬סמנו את התיבה ‪.Share this printer‬‬
‫‪ .2‬הגדרה בתחנת העבודה‬
‫א‪ .‬מקש ימני בעכבר על ‪) Start‬התחל( ובחרו ‪) Explorer‬סייר(‪.‬‬
‫ב‪ .‬פתחו את תיקיית הרשת )בעמודה השמאלית(‪.‬‬
‫ג‪ .‬בחרו את שם השיתוף‪.‬‬
‫ד‪  .‬במערכת הפעלה ‪ ,Windows 2000‬לחצו על ‪) Start‬התחל(‪ ,‬בחרו ‪) Settings‬הגדרות(‪ ,‬ובחרו ‪Printers‬‬
‫)מדפסות(‪.‬‬
‫‪ ‬במערכת הפעלה ‪ ,Windows XP‬לחצו על ‪) Start‬התחל(‪ ,‬בחרו ‪) Printer and Faxes‬מדפסות‬
‫ופקסים(‪.‬‬
‫ה‪ .‬לחצו פעמיים על צלמית המדפסת‪.‬‬
‫ו‪ .‬בתפריט ‪) Printer‬מדפסת( בחרו ‪) Properties‬מאפיינים(‪.‬‬
‫ז‪ .‬בתג ‪) Ports‬פרטים(‪ ,‬בחרו ‪) Add Port‬הוספה מוצא(‪.‬‬
‫ח‪ .‬בחרו ‪) Local Port‬מוצא מקומי( ולחצו על ‪) New Port‬מוצא חדש(‪.‬‬
‫ט‪ .‬הקלידו בתיבה ‪ Enter a port name‬את שם המחבר‪ ,‬ואת שם השיתוף‪.‬‬
‫‪Client‬‬
‫י‪ .‬לחצו על ‪) OK‬אישור(‪ ,‬ולחצו על ‪) Close‬סגור(‪.‬‬
‫יא‪ .‬במערכת הפעלה ‪ ,Windows 2000/XP‬לחצו על ‪) Apply‬ישם( ולחצו על ‪) OK‬אישור(‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫שליטה ובקרה ‪Smart Panel‬‬
‫בעזרת תוכנה זו ניתן לדעת מה מצב המדפסת בכל רגע‪ ,‬וניתן לשנות הגדרות המדפסת‪ Smart Panel .‬מותקן‬
‫אוטומטית בהתקנה אוטומטית עם הכנסת התקליטור לכונן‪.‬‬
‫הערות‪ :‬לשימוש בתוכנה זו נדרש‪:‬‬
‫‪ ‬חלונות ‪ 98‬ומעלה )בחלונות ‪ NT4.0‬רק בחיבור ‪ IP‬ברשת(‪.‬‬
‫‪‬‬
‫דפדפן ‪ Internet Explorer‬גירסה ‪ 5.0‬ומעלה עבור אנימציית פלאש ב‪) Help -‬עזרה(‪.‬‬
‫הבנת ה‪Smart Panel -‬‬
‫אם אירעה שגיאה במהלך הדפסה‪ Smart Panel ,‬יופיע אוטומטית‬
‫ויראה את השגיאה‪ .‬כמו‪-‬כן ניתן להפעיל אותו ידנית מהמשימות‬
‫הפתוחות של החלונות בתחתית המסך ליד השעון‪.‬‬
‫הקליקו פעמיים‬
‫בעכבר כאן‬
‫או‪.Start  Programs  Samsung SCX-4725 Series  Smart Panel ,‬‬
‫הערה‪ :‬אם הותקנו יותר ממדפסת סמסונג אחת במחשבכם‪ ,‬תחילה בחרו את דגם המדפסת שברצונכם "לדגום"‪,‬‬
‫ע"י קליק ימני בעכבר על צלמית ה‪ Smart Panel -‬ובחרו במדפסת הרצויה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫תוכנת ה‪ Smart Panel -‬נפתחת ומציגה את המצב‬
‫הנוכחי של המדפסת‪ ,‬מצב הטונר‪ ,‬עוד מידע מגוון‪,‬‬
‫ומאפשרת לכם לשנות הגדרות שונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ – Toner Level 1‬כמות הטונר שנשארה במדפסת לכל צבע‪.‬‬
‫‪ – Buy Now 2‬רכישת מתכלים דרך האינטרנט באתר סמסונג העולמי )לא בשימוש בישראל(‪.‬‬
‫‪ – Troubleshooting Guide 3‬מדריך עזרה לטיפול בבעיות‪.‬‬
‫‪ – Printer Settings 4‬מאפייני המדפסת‪ ,‬ניתן לשנות הגדרות המדפסת ולראות מונים של חלקים שונים‪.‬‬
‫‪ – Driver Settings 5‬מאפייני דרייבר ההדפסה‪ ,‬כמו בהפעלת מאפיינים )‪ Properties‬או ‪.(Printing Preferences‬‬
‫פתיחת מדריך העזרה לטיפול בבעיות )‪(Troubleshooting Guide‬‬
‫ע"י שימוש במדריך העזרה לטיפול בבעיות‪ ,‬ניתן לצפות בפתרונות לטיפול בבעיות‪ .‬קליק ימני בעכבר על צלמית‬
‫ה‪ Smart Panel -‬ובחירה ב‪.Troubleshooting Guide -‬‬
‫‪58‬‬
‫מאפייני המדפסת )‪(Printer Settings‬‬
‫ע"י שימוש בתכונה זו ניתן לשנות את מאפייני המדפסת כולל הגדרות צבעים אם נדרש‪ ,‬ולראות מונים של‬
‫חלקים שונים שייש להחליפם במונה מסוים‪.‬‬
‫‪ 1‬קליק ימני בעכבר על צלמית ה‪ Smart Panel -‬ובחירה ב‪.Printer Settings -‬‬
‫‪ 2‬שנו ערכים או צפו במסכים השונים‪.‬‬
‫‪ 3‬לשמירת השינויים במדפסת‪ ,‬לחצו על ‪.Send‬‬
‫הערה‪ :‬אם המדפסת מחוברת לרשת‪ ,‬פתיחת ה‪ Printer Settings -‬מפעילה את דפדפן האינטרנט‬
‫‪ Internet Explorer‬במקום מסך ה‪ Printer Settings -‬הרגיל שיופעל בחיבור ‪.USB‬‬
‫עזרה מקוונת )‪(OnScreen Help‬‬
‫ניתן לקבל עזרה כשהינכם בתוך ‪ Printer Settings‬על כל שדה‪ ,‬פשוט ע"י קליק ימני בעכבר על השדה ובחירה‬
‫ב‪ ."What’s this ?" -‬יוצג חלון קטן עם הסבר לשדה זה‪.‬‬
‫שינוי תצורת ההפעלה של ה‪Smart Panel -‬‬
‫הקליקו מקש ימני בעכבר על צלמית‬
‫ה‪ Smart Panel -‬משורת המשימות‬
‫)‪ (Task Bar‬של ה"חלונות" ובחרו‬
‫ב‪.Options -‬‬
‫יופיע המסך הבא‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪ – Display when job is finished for network printer‬אם מסומן‪ ,‬יופיע "בלון" המעיד על סיום הדפסה‬
‫)רק בהדפסה ברשת(‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ – Display when error occurs during printing‬אם מסומן‪ ,‬יופיע "בלון" המעיד על תקלה בזמן ההדפסה‪.‬‬
‫)בררת מחדל(‪.‬‬
‫‪ –Display With‬איך המחשב יודיע את ההודעה ‪:‬‬
‫‪ – Popup window (Smart Panel) ‬תופיע ההודעה במסך ה‪ Smart Panel -‬שייפתח‪.‬‬
‫‪ – Baloon Style ‬ההודעה תופיע בצורה של בלון )ברירת מחדל(‪.‬‬
‫‪ – Schedule an automatic status checking every‬כל כמה שניות המחשב "ידגום" את המדפסת‪.‬‬
‫)ברירת מחדל – ‪ 3‬שניות(‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כשמופיע "בלון" המעיד על תקלה‪ ,‬תוכלו לבטל את ההדפסה או לראות את מהות התקלה ולתקנה‪ .‬אם‬
‫בחרתם בביטול ההדפסה‪ ,‬כבו את המדפסת ואז לחצו על ‪ .OK‬הביטול יכול לארוך מס' דקות‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫סריקה‬
‫הקדמה‬
‫ניתן לסרוק מסמך אל המחשב האישי )‪ (PC‬ב‪ 4 -‬דרכים‪:‬‬
‫‪ ‬באמצעות מקש הסריקה ‪ Scan-To‬מלוח ההפעלה של המכשיר ליישום הנמצא במחשב‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫באמצעות תוכנת התאום ‪ Samsung SmarThru 4‬המותקנת במחשב ואשף הסריקה ‪.Scan Wizard‬‬
‫באמצעות דרייבר ‪ TWAIN‬המותקן בזמן התקנת ה‪ CD -‬מתוך יישומים )תוכנות( כמו ‪Adobe‬‬
‫‪ ACDSee ,Adobe Photo Deluxe ,Photoshop‬וכו'‪.‬‬
‫באמצעות דרייבר ‪ WIA‬המותקן בזמן התקנת ה‪ .CD -‬דרייבר זה נתמך לראשונה בחלונות ‪.XP‬‬
‫הערות‪ (1) :‬לסריקה באמצעות המכשיר למחשב‪ ,‬עליכם להתקין את ‪.MFP driver‬‬
‫)‪ (2‬המסמך הנסרק מועבר למחשב באמצעות כבל התקשורת ‪.USB‬‬
‫)‪ (3‬הסריקה אפשרית רק ליישום המופעל תחת מערכת ההפעלה ‪.Windows‬‬
‫סריקה באמצעות מקש הסריקה ‪ Scan To‬ליישום במחשב‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫וודאו שהמכשיר והמחשב דלוקים ומחוברים ביניהם‪.‬‬
‫טענו את המסמכים במזין המסמכים האוטומטי )‪ (ADF‬עם פניהם כלפי מעלה או דף בודד על משטח‬
‫הזכוכית עם פניו כלפי מטה‪.‬‬
‫לחצו על מקש הסריקה )‪.(Scan To‬‬
‫האפשרות הראשונה שתופיע היא "‪."Application‬‬
‫לחצו על מקש אישור )‪ (Enter‬ודפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שבתצוגה יופיע יישום שאליו תרצו‬
‫לסרוק‪.‬‬
‫לחצו על מקש התחל )‪ .(Start‬היישום הנבחר ייפתח במחשב‪ .‬כוונו את מאפייני הסריקה והתחילו בסריקה‪.‬‬
‫סריקה באמצעות תוכנת התאום ‪Samsung SmarThru 4‬‬
‫אם טרם עשיתם זאת‪ ,‬הכניסו את תקליטור ההתקנה של המכשיר ובחרו ב‪.Install SmarThru -‬‬
‫‪ .1‬וודאו שהמחשב והמכשיר מופעלים‪ ,‬ומחוברים‬
‫ביניהם כנדרש‪.‬‬
‫‪ .2‬טענו את המסמך על משטח הזכוכית עם פניו‬
‫כלפי מטה‪ ,‬או במזין האוטומטי עם פניו כלפי‬
‫מעלה‪.‬‬
‫‪ .3‬כאשר הותקנה תוכנת התאום במחשב‬
‫שלכם‪ ,‬במסך מופיעה צלמית ‪.SmarThru 4‬‬
‫הקליקו פעמיים מקש שמאלי בעכבר על‬
‫הקליקו כאן‬
‫‪SmarThru‬‬
‫‪60‬‬
‫‪ .4‬ייפתח המסך הראשי של התוכנה‪.‬‬
‫וודאו שהסורק‬
‫שלכם נבחר‪.‬‬
‫‪ .5‬תוכלו לבחור מבין האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫‪) Scan To ‬סריקה ל‪ :(-‬סריקה רגילה של מסמך ושמירתו כקובץ תמונה במחשב במחיצה או ליישום או‬
‫‪‬‬
‫לשלוח בדוא"ל או לפרסמו באתר אינטרנט‪.‬‬
‫‪) Image‬עריכה(‪ :‬מאפשר עריכת המסמך הסרוק לאחר שמירתו‪..‬‬
‫‪‬‬
‫‪) Copy‬צילום(‪ :‬סריקת המסמך באיכות גבוהה והדפסתו‪.‬‬
‫‪) Print‬הדפסה(‪ :‬הדפסת מסמכים שנשמרו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪) Fax‬פקס(‪ :‬שליחת פקס של מסמכים שמורים במחשב‪.‬‬
‫‪‬‬
‫סריקה ל‪(Scan To) -‬‬
‫לחיצה על צלמית ‪ Scan To‬או לחיצה על מקש‬
‫‪ Scan To‬ובחירה ב‪ Application -‬בלוח ההפעלה‬
‫של המכשיר‪ ,‬יפתח את המסך הבא שבו תוכלו‬
‫לבחור לבצע סריקה ל‪: -‬‬
‫תפריט סריקה ל‪-‬‬
‫מאפייני סריקה‬
‫הקלק להתחלת‬
‫סריקה‬
‫‪‬‬
‫‪) Application‬סריקה ליישום(‪ :‬סריקת מסמך ליישום‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪) E-mail‬סריקה לדואר אלקטרוני(‪ :‬סריקת מסמך וצירופו לדואר אלקטרוני שישלח מהמחשב‪.‬‬
‫לביצוע פעולה זו‪ ,‬נדרשת תוכנת דואר כמו ‪ Outlook Express‬שהוגדרה עם חשבון דואר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪) Folder‬סריקה למחיצה(‪ :‬סריקת מסמך ושמירתו במחיצה במחשב‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪) OCR‬סריקה למזהה כתב(‪ :‬סריקת מסמך‪ ,‬העברתו ועריכתו בתוכנת ‪) OCR‬באנגלית בלבד(‪.‬‬
‫‪) WEB‬סריקה לאינטרנט(‪ :‬סריקת מסמך ופרסומו לאחר מכן באמצעות האינטרנט‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪) Settings‬הגדרות סריקה(‪ :‬כיווני סריקה )סוג‪ ,‬איכות וכו'( הנדרשים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ .6‬להפעלת הסריקה‪ ,‬לחצו במסך על ‪.Scan‬‬
‫‪ ‬לביטול הסריקה‪ ,‬לחצו ‪.Cancel‬‬
‫‪ .7‬לקבלת עזרה מקוונת והסבר )באנגלית(‪ ,‬לחצו על ‪) Help‬עזרה(‬
‫‪61‬‬
‫למעלה מימין‪.‬‬
‫סריקה באמצעות יישום אחר תואם ‪TWAIN‬‬
‫במרבית תוכנות עיבוד תמונה‪ ,‬קיימת אפשרות לבצע סריקה של מסמך במכשיר תואם ‪ .TWAIN‬לפני‬
‫הסריקה הראשונה מהמכשיר‪ ,‬הגדירו את המכשיר כאמצעי )‪ (Scan source‬תואם ‪ TWAIN‬לביצוע הסריקה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫טענו את המסמך על משטח הזכוכית עם פניו כלפי מטה‪ ,‬או במזין האוטומטי עם פניו כלפי מעלה‪.‬‬
‫במחשב‪ ,‬הפעילו את היישום באמצעותו תבוצע הסריקה‪.‬‬
‫פתחו את חלון ‪ TWAIN‬והגדירו את הפרמטרים לסריקה‪.‬‬
‫סרקו את המסמך ושמרו אותו במחשב‪.‬‬
‫המשך הטיפול במסמך שנסרק )תמונה(‪ ,‬על פי הוראות ההפעלה של היישום‪.‬‬
‫סריקה באמצעות דרייבר ‪ WIA‬בחלונות ‪XP‬‬
‫מכשיר זה תומך בדרייבר סריקה ‪ ,(Windows Image Acquisition) WIA -‬הנתמך לראשונה בחלונות ‪ ,XP‬ועובד‬
‫עם מצלמות דיגיטליות וסורקים‪ .‬בניגוד לדרייבר ‪ TWAIN‬שבו הסריקה נעשית מתוך יישום‪ ,‬דרייבר ‪WIA‬‬
‫מאפשר לסרוק למחשב ללא שימוש בתוכנות שונות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬דרייבר ‪ WIA‬נתמך רק בחלונות ‪ XP/2003‬ורק ע"י חיבור כבל ‪.USB‬‬
‫‪ .1‬טענו את המסמך על משטח הזכוכית עם פניו כלפי מטה‪ ,‬או במזין האוטומטי עם פניו כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪ .2‬מתפריט התחל )‪ ,(Start‬בחרו בלוח בקרה )‪ ,(Control Panel‬ובחרו בסורקים ומצלמות ‪(Scanners and‬‬
‫)‪Camera‬‬
‫‪ .3‬הקליקו פעמיים על המכשיר שלכם לפתיחת‬
‫המסך הבא‪.‬‬
‫‪ .4‬בחרו בהעדפות סריקה ולחצו על ‪Preview‬‬
‫לקבל המחשה כיצד תיראה הסריקה‪.‬‬
‫‪ .5‬הקישו על ‪ ,Next‬תנו שם לסריקה ובחרו‬
‫בפורמט הקובץ ומיקומו במחשב‪.‬‬
‫‪ .6‬תנו שם לקובץ שייסרק‪ ,‬ובחרו בסוג‬
‫הקובץ לשמירה‪.‬‬
‫‪ .7‬עקבו אחר ההוראות במסך לעריכת‬
‫הסריקה לאחר שמירתו במחשב‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לביטול הסריקה‪ ,‬מלוח ההפעלה של המכשיר לחצו על מקש ‪ Cancel‬בחלון הסריקה‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫הפקסימיליה‬
‫מאפייני פעולה‬
‫למכשיר מאפייני פעולה שונים הניתנים לשינוי ממצבם הראשוני‪ ,‬כפי שנקבעו על ידי היצרן‪,‬‬
‫ומפורטים בטבלה בהמשך‪ .‬בפרק זה נסביר את מאפייני הפעולה של יחידת הפקסימיליה‪.‬‬
‫שינוי מצב מאפיין פעולה‬
‫‪ .1‬לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שבתצוגה נרשם )בשורה העליונה( "‪) "Fax Setup‬תכנות הפקס'(‪.‬‬
‫בשורה התחתונה בתצוגה נרשם המאפיין הראשון "‪) "Default Change‬שינוי הגדרות יצרן(‪.‬‬
‫‪ .2‬דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שבתצוגה )בשורה התחתונה( נרשם המאפיין הרצוי‪.‬‬
‫‪ .3‬לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ .4‬בחרו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬באחת מהאפשרויות )ראה בטבלה( או הקש את הנתון‪.‬‬
‫‪ .5‬לחצו על מקש אישור )‪ (Enter‬לאישור‪.‬‬
‫‪ .6‬במידת הצורך‪ ,‬חזרו על שלבים ‪ 2‬עד ‪ 5‬לשינוי מאפיין אחר )ראה רשימת המאפיינים בטבלה להלן(‪.‬‬
‫‪ .7‬לסיום לחצו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫רשימת מאפייני פעולה‬
‫אפשרויות‬
‫המאפיין‬
‫‪Default Change‬‬
‫תוכלו לשנות את ברירת המחדל של חדות )‪ (Resolution‬משלוח‬
‫)שינוי ברירת מחדל של הפקס כפי שהוגדר ע"י היצרן‪:‬‬
‫חדות למשלוח פקס( ‪ ‬חדות ‪) Standard‬רגיל( למסמכים בעלי תווים רגילים‪.‬‬
‫‪ ‬חדות ‪ Fine‬למסמכים בעלי תווים קטנים‪.‬‬
‫‪ ‬חדות ‪ Super Fine‬למסמכים בעלי תווים קטנים במיוחד‪ .‬שידור‬
‫פקס באפשרות זו מחייב קיום האפשרות בפקס המרוחק‪.‬‬
‫‪ ‬חדות ‪ – Photo‬לשידור פקסים המכילים תמונות או איורים‬
‫בגווני אפור‪.‬‬
‫‪ ‬חדות ‪ – Color‬לשידור פקס צבעוני‪ .‬שידור פקס באפשרות זו‬
‫מחייב קיום האפשרות בפקס המרוחק‪ .‬במצב זה שידור מזיכרון‬
‫אינה אפשרית‪.‬‬
‫‪Ring To Answer‬‬
‫קבעו את מספר הצלצולים עד למענה האוטומטי של המכשיר‪.‬‬
‫)מספר צלצולים למענה( הקישו את מספר הצלצולים‪ ,‬בתחום ‪ 1‬עד ‪ 7‬צלצולים‪.‬‬
‫‪Darkness‬‬
‫מצב הבהירות הראשוני בה ישודרו המסמכים‪:‬‬
‫‪) Light ‬בהיר(‪ :‬מתאים לשידור מסמכים כהים‪.‬‬
‫)כהה(‬
‫‪) Normal ‬רגיל(‪ :‬מתאים למסמכים רגילים המודפסים על נייר‬
‫לבן‪.‬‬
‫‪) Dark ‬כהה(‪ :‬מתאים לשידור מסמכים בהירים‪ ,‬או הכתובים‬
‫בעפרון‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫מצב נוכחי‬
‫‪Standard‬‬
‫‪1‬‬
‫‪Normal‬‬
‫אפשרויות‬
‫המאפיין‬
‫‪Redial Term‬‬
‫מרווח זמן בדקות בין ניסיונות החיוג החוזר האוטומטי )נודניק(‪.‬‬
‫הקישו את מספר הדקות בתחום ‪ 1‬עד ‪ 15‬דקות‪.‬‬
‫)מרווח חיוג חוזר(‬
‫‪Redials‬‬
‫מספר ניסיונות החיוג החוזר האוטומטי )נודניק(‪.‬‬
‫)מספר חיוגים חוזרים( הקישו את המספר בתחום ‪ 0‬עד ‪ .13‬אם תקיש "‪ "0‬לא יבוצע חיוג‬
‫חוזר אוטומטי‪.‬‬
‫‪MSG Confirm‬‬
‫קבעו את התנאי להדפסה אוטומטית של אישור שידור‪.‬‬
‫‪) On ‬מופעל(‪ :‬האישור מודפס אוטומטית לאחר כל שידור‪.‬‬
‫)אישור שידור(‬
‫‪) Off ‬מבוטל(‪ :‬האישור לא מודפס באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪) On-Error ‬תקלה(‪ :‬האישור יודפס רק אם ארעה תקלה בשידור‪.‬‬
‫‪Auto Report‬‬
‫קבעו האם יודפס באופן אוטומטי יומן תשדורות לאחר כ‪50 -‬‬
‫פעולות שידור או קליטת מסמכים‪ ,‬כולל תאריך ושעה‪:‬‬
‫)יומן(‬
‫‪) On ‬מופעל(‪ :‬הדפסה אוטומטית של היומנים‪.‬‬
‫‪) Off ‬מבוטל(‪ :‬היומן לא יודפס באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪Auto Reduction‬‬
‫הקטנה אוטומטית של המסמך הנקלט על מנת שכל דף מדפי‬
‫)הקטנה אוטומטית( המסמך הנקלט יודפס על דף נייר אחד‪ ,‬ללא גלישה לדף נוסף‪.‬‬
‫אם ההקטנה מבוטלת )או אינה אפשרית(‪ ,‬המכשיר ידפיס את‬
‫הדף הנקלט בגודלו המקורי והחלק הנותר יודפס על דף נוסף‪.‬‬
‫‪) On ‬מופעל(‪ :‬הפעלת ההקטנה האוטומטית‪.‬‬
‫‪) Off ‬מבוטל(‪ :‬לא תבוצע הקטנה‪.‬‬
‫‪Discard Size‬‬
‫בקליטת מסמך שאורכו שווה או גדול מאורך דפי הנייר במכשיר‪,‬‬
‫תוכלו לקבוע כי הקצה התחתון של המסמך "ייגזר" כדי‬
‫)שולי גזירה(‬
‫להתאימו לאורך הדף‪ .‬אם המסמך הנקלט הוא מחוץ למידת שולי‬
‫הגזירה‪ ,‬שארית המסמך תודפס על דף נוסף‪ .‬תכונת הגזירה לא‬
‫תפעל כאשר תכונת ההקטנה האוטומטית מופעלת‪.‬‬
‫‪) On ‬מופעל(‪ :‬הפעלת התכונה‪ .‬לאחר מכן תתבקשו לקבוע את‬
‫מידת ה"גזירה" בתחום ‪ 0‬עד ‪ 30‬מ"מ‪.‬‬
‫‪) Off ‬מבוטל(‪.‬‬
‫‪RCV Code Start‬‬
‫תכונה זו מאפשרת לכם להעביר את המכשיר לקליטה במידה‬
‫)קוד לקליטה מטלפון ועניתם לשיחה מטלפון מרוחק‪ .‬זה אפשרי רק אם חיברתם את‬
‫המחובר בשקע ‪ (EXT‬הטלפון בשקע ‪ .EXT‬אם הרמתם את הטלפון בזמן שמיעת צלצול‬
‫נכנס וזיהיתם טון פקס‪ ,‬חייגו בטלפון *‪) *9‬ברירת מחדל של‬
‫היצרן( והניחו את השפופרת‪ .‬המכשיר ייכנס למצב קליטת פקס‪.‬‬
‫בתכנות זה תוכלו לשנות את הקוד‪.‬‬
‫‪DRPD Mode‬‬
‫לא בשימוש בישראל‪.‬‬
‫‪Receive Mode‬‬
‫תוכלו לבחור את אופן מענה הפקסימיליה לצלצול נכנס‪:‬‬
‫‪) Fax ‬מידי(‪ :‬המכשיר עונה מעצמו לצלצול ומתחיל מיד בתהליך‬
‫)תצורת קליטה(‬
‫הקליטה )קליטה אוטומטית(‪.‬‬
‫‪) Tel ‬ידני(‪ :‬בזמן צלצול נכנס‪ ,‬עליכם לענות לצלצול בלחיצה על‬
‫מקש חיוג ידני )‪ (On Hook Dial‬ולאחר שתשמעו את צלילי הפקס‬
‫הנגדי‪ ,‬עליכם ללחוץ על מקש התחל )‪ (Start‬להתחלת תהליך‬
‫הקליטה‪ .‬כמו‪-‬כן אם עניתם לשיחה הנכנסת מטלפון המחובר‬
‫בשקע ‪ ,EXT‬תוכלו לחייג קוד להעברת המכשיר לקליטה )ראו‬
‫בהמשך בטבלה את הקוד(‪.‬‬
‫‪) Ans/Fax ‬מיתוג למזכירה אלקטרונית(‪ :‬קבלת פקס עם מיתוג‬
‫למזכירה אלקטרונית במקרה של שיחת טלפון רגילה‪.‬‬
‫‪ – DRPD ‬לא בשימוש בישראל‬
‫‪64‬‬
‫מצב נוכחי‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪On-Error‬‬
‫‪On‬‬
‫‪On‬‬
‫‪ 20‬מ"מ‬
‫*‪*9‬‬
‫‪Fax‬‬
‫שידור מסמכים‬
‫הכנת מסמך לשידור‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫תוכלו לשדר מהמכשיר מסמכים רגילים המודפסים על נייר רגיל‪.‬‬
‫המסמכים המתאימים לשידור‪:‬‬
‫א‪ .‬גודל מינימלי‪ 124 X 148 :‬מ"מ‪.‬‬
‫ב‪ .‬גודל מקסימלי‪ 216 X 356 :‬מ"מ‪.‬‬
‫ג‪ .‬כאשר השידור מבוצע בטעינה אוטומטית )ראה בסעיף הבא(‪ ,‬אפשר לטעון יחד עד ‪ 30‬דפים במשקל‬
‫נייר של ‪ 80-75‬גרם‪ .‬אם הדפים עבים יותר‪ ,‬יש להקטין את כמות הדפים‪.‬‬
‫אסור לטעון במזין המסמכים האוטומטי של המכשיר מסמכים )דפים( מהסוגים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬דפי העתקה‪ ,‬פחם )קופי( או דפים עם ציפוי כימי להעתקים‪.‬‬
‫ב‪ .‬דפים עם שכבת ציפוי‪.‬‬
‫ג‪ .‬דפים שקופים או דפים דקים במיוחד‪.‬‬
‫ד‪ .‬דפים קרועים‪ ,‬מקומטים‪ ,‬מקופלים‪ ,‬מסולסלים‪ ,‬מגולגלים או בכל צורה אחרת שאינה ישרה‪/‬חלקה‪.‬‬
‫לפני טעינת המסמך במזין המסמכים האוטומטי‪ ,‬וודאו‪:‬‬
‫א‪ .‬כי הוסרו מהדפים כל סיכות החיבור‪ ,‬המהדקים וכל דבר המחבר את הדפים יחד‪.‬‬
‫ב‪ .‬כי אין במסמך נוזל‪/‬משחה לתיקון הדפסה )כמו טיפקס(‪ ,‬או דבק או דיו לח‪ ,‬שאינו יבש לחלוטין‪.‬‬
‫ג‪ .‬כי כל דפי המסמך הנטענים יחד הם בגודל אחיד ובעובי )משקל( אחיד‪.‬‬
‫שדרו )או צלמו( בטעינה ידנית )כמוסבר בסעיף הבא(‪ ,‬כל מסמך שאינו ניתן לשידור )לצילום( באמצעות‬
‫המזין האוטומטי‪ ,‬כולל מסמך או דף מתוך ספר או חוברת‪.‬‬
‫טעינת המסמך‬
‫את המסמך ניתן לטעון בשתי צורות‪ ,‬בטעינה אוטומטית או בטעינה ידנית‪.‬‬
‫טעינה אוטומטית באמצעות מזין המסמכים האוטומטי‬
‫‪ .1‬טענו את המסמך לתוך המזין האוטומטי כשפניו כלפי‬
‫מעלה )הדף הראשון מונח למעלה(‪.‬‬
‫‪ .2‬תוכלו לטעון יחד עד ‪ 30‬דפים‪.‬‬
‫‪ .3‬במידת הצורך‪ ,‬ניתן להאריך את מגש המזין בהתאם‬
‫לאורך דפי המסמך‪.‬‬
‫‪ .4‬התאימו את התוחמים לרוחב המסמך‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫טעינה ידנית באמצעות משטח הזכוכית‬
‫‪ .1‬הרימו את המכסה‪.‬‬
‫‪ .2‬הניחו את המסמך על משטח הזכוכית בצמוד לפינה‬
‫הימנית הרחוקה כשפניו כלפי מטה‪.‬‬
‫‪ .3‬אפשר להניח רק דף אחד‪.‬‬
‫‪ .4‬סגרו את המכסה‪.‬‬
‫הערות‪ (1) :‬בשידור )צילום( מספר‪ ,‬ניתן להגביה את מכסה‬
‫משטח הזכוכית כדי להתאימו לעובי הספר‪.‬‬
‫)‪ (2‬למזין המסמכים האוטומטי עדיפות על משטח‬
‫הצילום‪ ,‬על כן‪ ,‬לפני הנחת המסמך על משטח‬
‫הזכוכית וודאו שאין דפים במזין האוטומטי‪.‬‬
‫)‪ (3‬מסמך עם צבעים או גווני אפור‪ ,‬מומלץ לשדר‬
‫ממשטח הזכוכית‪.‬‬
‫חדות הסריקה‬
‫המכשיר משדר מסמך טקסט רגיל באיכות דומה לאיכות המקור‪ .‬כאשר המסמך לשידור אינו מסמך רגיל‪,‬‬
‫כשאיכותו ירודה או שהמסמך מכיל תרשים או תמונה‪ ,‬ניתן לשנות את חדות הסריקה על מנת לשפר את‬
‫איכות המסמך המשודר‪.‬‬
‫‪ .1‬לחצו על מקש הפרדה )‪.(Resolution‬‬
‫‪ .2‬באמצעות לחיצות על מקש הפרדה )‪ ,(Resolution‬או באמצאות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ ,(‬בחרו בחדות הסריקה‬
‫הרצויה‪ ,‬באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫‪) Standard ‬רגילה(‪ :‬לשידור מסמך רגיל‪ ,‬בו המידע מודפס בגודל רגיל על נייר לבן‪.‬‬
‫‪) Fine ‬משופרת(‪ :‬לשידור מסמך רגיל‪ ,‬בו המידע המודפס חלש או מכיל תווים קטנים או מודפס‬
‫במדפסת סיכות‪.‬‬
‫‪) Super Fine ‬מפורטת(‪ :‬לשידור מסמך הכולל תרשימים עם קווים עדינים או תווים קטנים‪.‬‬
‫השידור בחדות זו יבוצע רק במידה ובמכשיר הצד הקולט קיימת האפשרות לקלוט בחדות זו‪.‬‬
‫‪) Photo Fax ‬פוטו(‪ :‬לשידור מסמך הכולל גווני אפור‪ ,‬צל או תמונות‪.‬‬
‫‪) Color Fax ‬צבעוני(‪ :‬לשידור מסמך צבעוני‪ .‬השידור יהיה אפשרי בתנאי שהמכשיר הנגדי מסוגל לקלוט‬
‫מסמך צבעוני‪ ,‬והשידור הוא ידני‪.‬‬
‫‪ .3‬לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫הערות‪ (1) :‬חדות ‪ Super Fine‬לא תופעל בשידור מסמך מהזיכרון‪ ,‬ובמקומה תקבע חדות ‪.Fine‬‬
‫)‪ (2‬השידור בחדות ‪ Super Fine‬יבוצע רק במידה ובמכשיר הצד הקולט קיימת האפשרות לקלוט בחדות זו‪,‬‬
‫אחרת יבוצע השידור בחדות הגבוהה האפשרית שניתנת לקליטה בצד השני‪.‬‬
‫אישור שידור‬
‫בסיום שידורו המוצלח של המסמך‪ ,‬המכשיר משמיע צפצוף ועובר למצב מוכן‪.‬‬
‫אם ארעה תקלה בזמן השידור‪ ,‬הודעה נרשמת בתצוגה‪ .‬ראו סעיף הודעות תקלה בתצוגה‪.‬‬
‫לביטול הודעת התקלה לחצו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪ (Stop/Clear‬ושדר את המסמך מחדש‪.‬‬
‫ניתן להדפיס אישור שידור באופן אוטומטי‪ ,‬לאחר כל שידור‪ ,‬ראו "‪ "MSG Confirm‬בסעיף מאפייני פעולה‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫שידור אוטומטי‬
‫‪ .1‬טענו את המסמך במכשיר‪ ,‬במזין המסמכים האוטומטי )עם פניו כלפי מעלה(‪ ,‬או הניחו דף מסמך יחיד‬
‫על משטח הזכוכית )עם פניו כלפי מטה(‪.‬‬
‫‪ .2‬במידת הצורך‪ ,‬בצעו כיווני חדות סריקה ובהירות‪.‬‬
‫‪ .3‬חייגו‪ ,‬במקשי הספרות‪ ,‬את מספרו של הנמען‪) .‬לחיוג אוטומטי – ראו בהמשך סעיף חיוג אוטומטי(‪.‬‬
‫‪ .4‬לחצו על מקש התחל )‪.(Start‬‬
‫‪ .5‬כאשר המסמך הוטען בטעינה ידנית על משטח הזכוכית‪ ,‬לאחר סריקת הדף הנוכחי לזיכרון‪ ,‬בתצוגה‬
‫)בשורה העליונה( תישאלו "?‪) "Another Page‬דף נוסף?(‪.‬‬
‫‪ ‬אם יש דף נוסף‪ ,‬הוציאו את הדף הנוכחי‪ ,‬הניחו את הדף הבא על משטח הזכוכית והקישו ‪.(1.Yes) 1‬‬
‫חזרו על פעולה זו עבור כל דפי המסמך‪.‬‬
‫‪ ‬אם אין דף נוסף )או לאחר סריקת הדף האחרון(‪ ,‬הקישו ‪.(2.No) 2‬‬
‫‪ .6‬החיוג והשידור יבוצעו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לביטול השידור )בכל שלב( לחצו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫שידור ידני‬
‫‪ .1‬טענו את המסמך במכשיר‪ ,‬במזין המסמכים האוטומטי )עם פניו כלפי מעלה(‪ ,‬או הניחו דף מסמך‬
‫יחיד על משטח הזכוכית )עם פניו כלפי מטה(‪.‬‬
‫‪ .2‬במידת הצורך‪ ,‬בצעו כיווני חדות סריקה ובהירות‪.‬‬
‫‪ .3‬לחצו על מקש חיוג ידני )‪ .(On Hook Dial‬צליל החיוג יישמע ברמקול‪.‬‬
‫‪ .4‬חייגו במקשי הספרות את מספרו של הנמען‪.‬‬
‫‪ .4‬המתינו למענה מהצד השני‪.‬‬
‫‪ .5‬כאשר תשמעו את צלילי הפקס' הנגדי‪ ,‬לחצו על מקש התחל )‪.(Start‬‬
‫הערה‪ :‬לביטול השידור )בכל שלב( לחצו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫חיוג חוזר אוטומטי‬
‫אם בשידור מסמך‪ ,‬מספרו של הנמען תפוס או שאינו עונה‪ ,‬המכשיר יבצע באופן אוטומטי חיוגים חוזרים‪.‬‬
‫המכשיר יבצע עד ‪ 7‬ניסיונות חיוג חוזר במרווח של כ‪ 3 -‬דקות בין הניסיונות‪.‬‬
‫כאשר בתצוגה תישאלו "?‪) "Retry Redial‬לנסות חיוג חוזר?(‪ ,‬באפשרותכם‪:‬‬
‫‪ ‬לבצע מיד חיוג חוזר – לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ ‬להשאיר את המכשיר לבצע בעצמו את החיוגים החוזרים‪.‬‬
‫‪ ‬לבטל את החיוג החוזר האוטומטי – לחצו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫חיוג חוזר של המספר האחרון‬
‫לחיוג חוזר של המספר האחרון‪ ,‬לחצו על מקש ‪.Redial/Pause‬‬
‫כאשר המסמך הוטען במזין המסמכים האוטומטי‪ ,‬המכשיר יתחיל לחייג את מספרו של הנמען‪.‬‬
‫כאשר המסמך הוטען בטעינה ידנית על משטח הזכוכית‪ ,‬לאחר סריקת הדף הנוכחי לזיכרון‪ ,‬בתצוגה‬
‫)בשורה העליונה( תישאלו "?‪) "Another Page‬דף נוסף?(‪.‬‬
‫‪ ‬אם יש דף נוסף‪ ,‬הוציאו את הדף הנוכחי‪ ,‬הניחו את הדף הבא על משטח הזכוכית והקישו ‪.(1.Yes) 1‬‬
‫חזרו על פעולה זו עבור כל דפי המסמך‪.‬‬
‫‪ ‬אם אין דף נוסף )או לאחר סריקת הדף האחרון(‪ ,‬הקישו ‪.(2.No) 2‬‬
‫החיוג והשידור יבוצעו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫קליטת מסמכים‬
‫אפשרויות קליטה‬
‫‪ .1‬למכשיר ‪ 3‬תצורות מענה לקליטת מסמכים‪:‬‬
‫‪ - Fax ‬קליטה אוטומטית‪ .‬המכשיר עונה לצלצול ומתחיל מיד בקליטת המסמך‪.‬‬
‫‪ - Tel ‬קליטה ידנית‪ .‬על מנת לקלוט מסמך‪ ,‬עליכם להפעיל את התחלת תהליך הקליטה באופן ידני‪.‬‬
‫עליכם לענות לצלצול הנכנס בלחיצה על מקש חיוג טלפוני )‪ .(On Hook Dial‬אם נשמע ברמקול צלילים‬
‫מפקס' נגדי‪ ,‬יש ללחוץ על מקש התחל )‪ (Start‬להתחלת קליטת המסמך‪.‬‬
‫‪ – Ans/Fax ‬מיתוג פקס משיבון‪ .‬המזכירה האלקטרונית המחוברת לשקע ‪ EXT‬עונה לצלצול ומתחילה‬
‫להקליט הודעה קולית‪ .‬אם הפקס מזהה צלילים מפקס נגדי‪ ,‬השיחה מועברת מייד לפקס לקבלת פקס‪.‬‬
‫‪ – DRPD ‬לא פועל בישראל‪.‬‬
‫‪ .2‬כאשר הזיכרון מלא‪ ,‬המכשיר עובר מעצמו לתצורת הקליטה הידנית )‪.(Tel‬‬
‫‪ .3‬תצורת הקליטה במכשיר נקבעת במאפייני הפעולה )ראו בעמ' ‪.(63‬‬
‫טעינת דפים להדפסת המסמכים הנקלטים‬
‫‪ .1‬אופן טעינת הדפים במגש זהה למוסבר בסעיף הכנסת דפי נייר למגש בעמ' ‪.15‬‬
‫‪ .2‬גודל הדפים במגש חייב להיות באחת מהמידות הבאות‪ Letter ,A4 :‬או ‪.Legal‬‬
‫קליטה אוטומטית )‪(Fax‬‬
‫המכשיר מכוון לקליטה אוטומטית של מסמכים )תצורת מענה ‪. (Fax‬‬
‫‪ .1‬בחרו בתצורת מענה ‪ Fax‬כאשר הקו אליו מחובר המכשיר משמש לתקשורת פקסימיליה‪.‬‬
‫‪ .2‬אופן הפעולה‪ :‬המכשיר עונה לצלצול הנכנס‪ ,‬לאחר מספר הצלצולים שנקבע‪ ,‬ומתחיל אוטומטית בתהליך‬
‫הקליטה‪ .‬לשינוי מס' צלצולי המענה ראו במאפייני פעולה בעמ' ‪.63‬‬
‫קליטה ידנית )‪(Tel‬‬
‫‪ .1‬בחרו בתצורת מענה ‪ Tel‬כאשר הקו אליו מחובר המכשיר משמש בעיקר לשיחות טלפון וברצונכם לענות‬
‫לכל צלצול‪ .‬לתשומת לבכם‪ ,‬על מנת לשוחח בקו‪ ,‬יש לחבר מכשיר טלפון רגיל במקביל‪.‬‬
‫‪ .2‬אופן הפעולה‪ :‬ענה לצלצול בלחיצה על מקש חיוג טלפוני )‪.(On Hook Dial‬‬
‫‪ .3‬אם נשמעים צלילים מפקס' נגדי‪ ,‬לחצו על במכשיר על מקש התחל )‪ .(Start‬המכשיר יתחיל בקליטת‬
‫המסמך‪ .‬בסיום הקליטה המכשיר עובר למצב מוכן‪.‬‬
‫קליטה לזיכרון‬
‫המכשיר יכול לבצע פעולות במקביל‪ ,‬כמו קליטת מסמך בזמן צילום או הדפסה ממחשב‪ .‬כאשר נקלט‬
‫מסמך במכשיר בזמן צילום או הדפסה‪ ,‬הוא יישמר בזיכרון עד לסיום פעולת הצילום או ההדפסה‬
‫הנוכחית‪ ,‬ויודפס לאחר מכן באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫קליטה אוטומטית‬
‫במצב זה חובה לחבר משיבון לשקע ‪ EXT‬בצד האחורי של המכשיר‪ .‬המכשיר עונה לצלצול וממתג את‬
‫)‪(Ans/Fax‬‬
‫השיחה למשיבון לצורך הקלטת הודעה קולית‪ .‬אם המכשיר מזהה צלילי פקס נגדי‪ ,‬מועברת השיחה‬
‫ליחידת הפקס של המכשיר ומתחיל תהליך קליטת פקס‪.‬‬
‫הערות‪ (1) :‬אם המכשיר מכוון למצב‬
‫‪Ans/Fax‬‬
‫אבל המשיבון כבוי או אינו מחובר‪ ,‬המכשיר עובר לקליטה‬
‫אוטומטית של פקס לאחר מס' צלצולים‪.‬‬
‫)‪ (2‬אם המשיבון מכוון למס' צלצולי השהיה‪ ,‬כוונו את מכשיר הפקס ל‪ 1 -‬צלצולי השהיה‪.‬‬
‫)‪ (3‬אם המכשיר במצב ‪) Tel‬קליטה ידנית( כשהמשיבון מחובר למכשיר‪ ,‬המשיבון חייב להיות כבוי‬
‫אחרת ההודעה היוצאת של המשיבון תפריע לשיחת הטלפון‪.‬‬
‫קליטה ידנית מטלפון מרוחק‬
‫תכונה זו פועלת כשמחובר מכשיר טלפון בשקע ‪ EXT‬בצד האחורי של המכשיר‪.‬תוכל לקבל פקס באמצע‬
‫שיחת טלפון מבלי לגשת למכשיר הפקס עצמו או כשהמכשיר במצב ‪ Tel‬ועניתם לשיחת הטלפון‪.‬‬
‫כשמתקבלת שיחה וזיהיתם במכשיר הטלפון צלילי פקס נגדי‪ ,‬חייגו המכשיר הטלפון *‪ .*9‬זהו הקוד‬
‫המעביר את הפקס לקליטה ממכשיר טלפון מרוחק‪ .‬הכוכביות מסביב למספר הם קבועות אבל תוכלו‬
‫לשנות את קוד המספר למספר אחר )ראו מאפייני פעולה בעמ' ‪.(63‬‬
‫קליטת פקס במצב ‪DRPD‬‬
‫תכונה זו אינה פועלת בישראל‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫חיוג אוטומטי בפקסימיליה‬
‫תוכלו לתכנת עד ‪ 200‬מספרי טלפון‪/‬פקס' עם שמות נמענים‪ ,‬לחיוג מהיר אוטומטי‪.‬‬
‫תכנות מספרים לחיוג מהיר אוטומטי‬
‫מספרי הטלפון‪/‬פקס' נשמרים בכתובות זיכרון ‪.99-0‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫לחצו על מקש ספר טלפון )‪.(Phone Book‬‬
‫דפדפו באמצעות לחיצות על מקש ספר טלפון )‪ ,(Phone Book‬או באמצאות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ ,(‬עד‬
‫שבתצוגה )בשורה התחתונה( נרשם "‪) "Store/Edit‬שמירה‪/‬עדכון(‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫כאשר בתצוגה רשום "‪) "Speed Dials‬חיוג מקוצר(‪ ,‬לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫הקישו את הכתובת בזיכרון בין ‪ 0‬ו‪ ,199 -‬בה יישמר המספר‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫אם בכתובת שהקשתם נמצא מספר טלפון‪/‬פקס'‪ ,‬הוא יוצג בתצוגה‪ .‬במקרה זה‪ ,‬לחצו על מקש חזור‬
‫)‪ ,(Upper Level‬הקישו כתובת זיכרון אחרת‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫הקישו את ספרות מספר הטלפון‪/‬פקס'‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ ‬להוספת השהייה קצרה‪ ,‬לחצו על מקש השהה‪/‬חיוג חוזר )‪ .(Redial/Pause‬בתצוגה נרשם הסימן "‪."-‬‬
‫‪ .6‬הקישו את תווי שם הנמען‪ ,‬באמצעות מקשי הספרות‪/‬תווים‪.‬‬
‫או‪ ,‬לשמירת מספר הנמען ללא שם‪ ,‬דלגו לשלב הבא‪.‬‬
‫‪ .7‬לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ .8‬לשמירת מספרי טלפון‪/‬פקס' של נמענים נוספים‪ ,‬חזרו על שלבים ‪ 4‬עד ‪.7‬‬
‫או‪ ,‬לסיום התכנות‪ ,‬לחצו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫שידור מסמכים בחיוג מהיר אוטומטי‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫טענו את המסמך במכשיר‪ ,‬במזין המסמכים האוטומטי או הניחו אותו על משטח הזכוכית‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬בצעו כיווני חדות ובהירות‪.‬‬
‫חייגו את כתובת מספרו של הנמען בזיכרון‪ ,‬באופן הבא‪:‬‬
‫‪ ‬לנמען השמור בכתובת זיכרון ‪ 0‬עד ‪) 9‬ספרה אחת(‪ :‬לחצו קבוע על מקש הספרה המתאימה עד ששם‬
‫הנמען )או מספרו( נרשם בתצוגה‪.‬‬
‫‪ ‬לנמען השמור בכתובות זיכרון ‪ 10‬עד ‪) 199‬שתי ספרות או שלוש ספרות(‪:‬‬
‫א‪ .‬הקישו את הספרה הראשונה )או שתי הספרות הראשונות( של כתובת הנמען בזיכרון‪.‬‬
‫ב‪ .‬לחצו על מקש הספרה האחרונה קבוע של הכתובת בזיכרון עד ששם הנמען )או מספרו( נרשם‬
‫בתצוגה‪.‬‬
‫המסמך נסרק לזיכרון‪ .‬אם הטעינה מבוצעת ממשטח הזכוכית‪ ,‬בתצוגה תישאלו לדף נוסף‪.‬‬
‫‪ ‬אם יש דף נוסף‪ :‬הוציאו את הדף הנוכחי מהמשטח‪ ,‬הניחו את הדף הבא על משטח הזכוכית והקישו‬
‫‪ .(1.Yes) 1‬חזרו על פעולה זו עבור כל דפי המסמך‪.‬‬
‫‪ ‬אם אין דף נוסף )או לאחר סריקת הדף האחרון(‪ :‬הקישו ‪.(2.No) 2‬‬
‫החיוג והשידור יבוצעו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫קבוצות חיוג‬
‫אם תכופות אתם משדר למספר נמענים את אותו מסמך‪ ,‬תוכלו לקבץ את הנמענים בקבוצה ולשדר את‬
‫המסמך אליהם בחיוג מהיר‪ .‬קבוצת החיוג נשמרת בכתובת זיכרון לחיוג אוטומטי במקום מספר רגיל‪.‬‬
‫תכנות קבוצת חיוג‬
‫‪ .1‬לחצו על מקש ספר טלפון )‪.(Phone Book‬‬
‫‪ .2‬דפדפו באמצעות לחיצות על מקש ספר טלפון )‪ ,(Phone Book‬או באמצאות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ ,(‬עד‬
‫שבתצוגה )בשורה התחתונה( נרשם "‪) "Store/Edit‬שמירה‪/‬עדכון(‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ .3‬דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שבתצוגה )בשורה התחתונה( נרשם "‪) "Group Dials‬קבוצת‬
‫חיוג(‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ .4‬כאשר בתצוגה רשום "‪) "New‬חדש(‪ ,‬לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ .5‬הקישו את הכתובת בזיכרון בין ‪ 0‬ו‪ ,199 -‬בה תישמר הקבוצה‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ .6‬חייגו את כתובת מספרו של הנמען שתוכנת כבר בזיכרון‪ ,‬אותו ברצונכם לכלול בקבוצה‪ ,‬ולחצו על‬
‫מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ ‬לנמען השמור בכתובת זיכרון ‪ 0‬עד ‪) 9‬ספרה אחת או שתי הספרות הראשונות(‪ ,‬לחצו על מקש‬
‫הספרה המתאימה עד ששם הנמען או מספרו נרשם בתצוגה‪.‬‬
‫‪ ‬לנמען השמור בכתובות זיכרון ‪ 10‬עד ‪) 199‬שתי ספרות או שלוש ספרות(‪ :‬הקישו את הספרה‬
‫הראשונה‪ ,‬לחצו על מקש הספרה האחרונה קבוע‪ ,‬עד ששם הנמען או מספרו נרשם בתצוגה‪.‬‬
‫‪ .7‬חזרו על שלב ‪ 6‬להוספת נמען נוסף לקבוצה‪.‬‬
‫‪ .8‬לאחר הוספת כל הנמענים‪ ,‬לחצו על מקש חזרה )‪ .(Upper Level‬תתבקשו להגדיר את הקבוצה בשם‪.‬‬
‫‪ .9‬אם ברצונכם להגדיר שם לקבוצה‪ ,‬הקישו את תווי השם‪ ,‬או דלגו לשלב הבא ללא הגדרת שם לקבוצה‪.‬‬
‫‪ .10‬לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ .11‬להגדרת קבוצת נמענים נוספת חזרו משלב ‪ ,4‬או לסיום‪ ,‬לחצו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫הערה‪ :‬בקבוצת חיוג אחת לא ניתן לכלול קבוצת חיוג אחרת‪.‬‬
‫עדכון קבוצת חיוג‬
‫ניתן למחוק או להוסיף נמען בקבוצת חיוג שכבר הוגדרה‪.‬‬
‫‪ .1‬לחצו על מקש ספר טלפון )‪.(Phone Book‬‬
‫‪ .2‬דפדפו באמצעות לחיצות על מקש ספר טלפון )‪ ,(Phone Book‬או באמצאות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ ,(‬עד‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫שבתצוגה )בשורה התחתונה( נרשם "‪) "Store/Edit‬שמירה‪/‬עדכון(‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שבתצוגה )בשורה התחתונה( נרשם "‪) "Group Dials‬קבוצת‬
‫חיוג(‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שבתצוגה רשום "‪) "Edit‬עריכה(‪ ,‬לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫הקישו את הכתובת בזיכרון בין ‪ 0‬ו‪ ,199 -‬בה שמורה הקבוצה שברצונך לעדכן‪ ,‬ולחצו על מקש אישור‬
‫)‪ .(Enter‬בתצוגה תתבקשו להקיש את הכתובת בזיכרון בה שמור הנמען‪.‬‬
‫הקישו את הכתובת בזיכרון בה שמור הנמען להוספה או למחיקה‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר הכתובת בזיכרון נכללת בקבוצה‪ :‬בתצוגה תישאלו "?‪) "Delete‬למחוק?(‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר הכתובת בזיכרון לא נכללת בקבוצה‪ :‬בתצוגה תישאלו "?‪) "Add‬להוסיף?(‪.‬‬
‫לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫לעדכון נוסף בקבוצה‪ ,‬חזרו משלב ‪ ,4‬או לסיום‪ ,‬לחצו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪ .(Stop/Clear‬המכשיר חוזר‬
‫למצב מוכן‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫שידור מסמך לקבוצת חיוג‬
‫ניתן לחייג אל קבוצת חיוג על מנת להפיץ את המסמך בשידור רגיל או בשידור מאוחר )דחוי(‪ .‬בהכנת‬
‫השידור‪ ,‬בשלב בו תידרשו לחייג אל הנמען‪ ,‬לנמען השמור בכתובת זיכרון ‪ 0‬עד ‪) 9‬ספרה אחת(‪ ,‬לחצו על‬
‫מקש הספרה המתאימה עד ששם הנמען או מספרו נרשם בתצוגה‪ .‬לנמען השמור בכתובות זיכרון ‪ 10‬עד‬
‫‪) 199‬שתי ספרות או שלוש ספרות(‪ :‬הקישו את הספרה הראשונה או שתי הספרות הראשונות‪ ,‬ולחצו על‬
‫מקש הספרה האחרונה קבוע‪ ,‬עד ששם הנמען או מספרו נרשם בתצוגה‪.‬‬
‫אפשר לשדר רק לקבוצה אחת‪ .‬המסמך נסרק באופן אוטומטי לזיכרון והוא ישודר לכל הנמענים‪.‬‬
‫חיפוש מספר טלפון בזיכרון‬
‫קיימות שתי דרכים לחיפוש מספר טלפון‪/‬פקס' של נמען השמור בזיכרון‪ ,‬בדפדוף לפי סדר האלף‪-‬בית‬
‫האנגלי )‪ ,(A-Z‬ברשימת המספרים‪ ,‬או בהקשת האות הראשונה בשם הנמען באנגלית )בתנאי ששם הנמען‬
‫נשמר בזמן התכנות יחד עם המספר(‪.‬‬
‫חיפוש באמצעות דפדוף‬
‫‪ .1‬לחצו על מקש ספר טלפון )‪.(Phone Book‬‬
‫‪ .2‬כאשר בתצוגה רשום "‪) "Search/Dial‬חיפוש‪/‬חיוג(‪ ,‬לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ .3‬דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שבתצוגה מופיע שם הנמען ומספר הפקס'‪/‬טלפון שלו‪.‬‬
‫ניתן לדפדף קדימה )מ ‪ A‬עד ‪ (Z‬או אחורה )מ ‪ Z‬עד ‪.(A‬‬
‫בזמן הדפדוף‪ ,‬ליד כל נמען נוספה אות המציינת את צורת שמירתו‪ "S" :‬שמור בחיוג מהיר‪ ,‬או "‪ "G‬שמור‬
‫בקבוצת חיוג‪.‬‬
‫‪ .4‬כאשר בתצוגה רשום שם ו‪/‬או מספר הנמען הרצוי‪ ,‬לחצו על מקש התחל )‪ ,(Start‬או לחצו על מקש אישור‬
‫)‪ ,(Enter‬להתחלת החיוג‪.‬‬
‫חיפוש לפי אות ראשונה בשם הנמען‬
‫‪ .1‬לחצו על מקש ספר טלפון )‪.(Phone Book‬‬
‫‪ .2‬כאשר בתצוגה רשום "‪) "Search&Dial‬חיפוש‪/‬חיוג(‪ ,‬לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ .3‬לחצו על מקש הספרה המתאים לאות הראשונה בשם הנמען‪.‬‬
‫לדוגמה‪ :‬לחיפוש השם "‪ "MOBILE‬הקש על הספרה ‪) 3‬אותיות ‪.(MNO‬‬
‫בתצוגה נרשם השם הראשון מתוך השמות המתחילים באותיות המקש‪.‬‬
‫‪ .4‬דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שבתצוגה נרשם שם הנמען ומספרו‪.‬‬
‫‪ .5‬כאשר בתצוגה רשום שם ו‪/‬או מספר הנמען הרצוי‪ ,‬לחצו על מקש התחל )‪ ,(Start‬או לחצו על‬
‫מקש אישור )‪ ,(Enter‬להתחלת החיוג‪.‬‬
‫הדפסת ספר הטלפון‬
‫הדפיסו את ספר הטלפון לבדיקה ולמציאה של המספרים השמורים בזיכרון‪ ,‬כולל קבוצות חיוג‪.‬‬
‫‪ .1‬לחצו על מקש ספר טלפון )‪.(Phone Book‬‬
‫‪ .2‬דפדפו באמצעות לחיצות על מקש ספר טלפון )‪ ,(Phone Book‬או באמצאות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ ,(‬עד‬
‫שבתצוגה )בשורה התחתונה( נרשם "‪) "Print‬הדפסה(‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪ .(Enter‬המכשיר יתחיל‬
‫בהדפסת הספר‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫תכונות מיוחדות בפקסימיליה‬
‫חיוג חוזר ‪Redial‬‬
‫חיוג חוזר אל המספר האחרון שחייגתם אליו‪.‬‬
‫‪ .1‬לחצו על מקש השהה‪/‬חיוג חוזר )‪.(Redial/Pause‬‬
‫‪ .2‬המסמך ישודר בהתאם לצורת טעינת המסמך במכשיר‪:‬‬
‫‪ ‬אם המסמך טעון במזין המסמכים האוטומטי‪ ,‬הוא ישודר באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪ ‬אם טעינת המסמך מבוצעת ממשטח הזכוכית‪ ,‬בתצוגה תישאלו לדף נוסף‪.‬‬
‫‪ ‬אם יש דף נוסף‪ :‬הוצא את הדף הנוכחי מהמשטח‪ ,‬הניחו את הדף הבא על משטח הזכוכית‬
‫והקישו ‪ .(1.Yes) 1‬חזרו על פעולה זו עבור כל דפי המסמך‪.‬‬
‫‪ ‬אם אין דף נוסף )או לאחר סריקת הדף האחרון(‪ :‬הקישו ‪.(2.No) 2‬‬
‫שידור בהפצה ‪Broadcasting‬‬
‫באמצעות מקש הפצה )‪ (Broadcasting‬תוכלו לשדר את אותו מסמך לנמענים רבים‪ .‬בצורת שידור זו‬
‫המסמך נסרק באופן אוטומטי לזיכרון ומשודר לנמענים‪ .‬בסיום השידור המסמך נמחק מהזיכרון‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫טענו את המסמך במכשיר‪ ,‬במזין המסמכים האוטומטי או הניחו אותו על משטח הזכוכית‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬בצעו כיווני חדות ובהירות‪.‬‬
‫לחצו על מקש הפצה )‪.(Broadcasting‬‬
‫חייגו את מספרו של הנמען‪ ,‬באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫‪ ‬חיוג ידני במקשי הספרות‪.‬‬
‫‪ ‬חיוג אוטומטי מהיר )בהקשת ספרה אחת או שתי ספרות או שלוש ספרות(‪.‬‬
‫‪ ‬חיוג לקבוצת חיוג‪.‬‬
‫לחצו על מקש אישור )‪ (Enter‬לאישור המספר הרשום בתצוגה‪ .‬בתצוגה תישאלו להוספת נמען‪.‬‬
‫הערות‪ (1) :‬המכשיר יכול לטפל בשידור הפצה אחד בלבד‪ .‬האפשרות להוספת נמען לא יופיע בתצוגה אם השידור‬
‫הקודם לא הושלם‪.‬‬
‫)‪ (2‬לא ניתן להוסיף קבוצת חיוג לנמעני ההפצה‪.‬‬
‫‪ .6‬להוספת נמען )יחיד בלבד(‪ ,‬לחצו על מקש ‪ 1‬לבחירת ‪ Yes‬וחזרו על שלבים ‪ 4‬ו‪ .5 -‬בצורה זו תוכלו להוסיף‬
‫עד ‪ 209‬נמענים‪.‬‬
‫‪ .7‬בסיום הוספת כל הנמענים‪ ,‬לחצו על מקש ‪ 2‬לבחירת ‪.No‬‬
‫המסמך ייסרק לזיכרון לפני השידור‪ .‬התצוגה מראה את הקיבול היחסי של הזיכרון ואת מספר העמודים‬
‫שנסרקו‪ .‬אם טעינת המסמך מבוצעת ממשטח הזכוכית‪ ,‬בתצוגה תישאלו לדף נוסף‪ .‬בחרו "‪ "1‬להוספה או‬
‫"‪ "2‬לסיום‪.‬‬
‫‪ .8‬המסמך ישודר לנמענים לפי סדר הוספת הנמענים לשידור‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫שידור דחוי ‪Delay Fax‬‬
‫הכנת מסמך לשידור בשעה מאוחרת יותר )שידור דחוי בתוך עד ‪ 24‬שעות(‪.‬‬
‫‪ .1‬טענו את המסמך במכשיר‪ ,‬במזין המסמכים האוטומטי או הנח אותו על משטח הזכוכית‪.‬‬
‫‪ .2‬במידת הצורך‪ ,‬בצעו כיווני חדות ובהירות‪.‬‬
‫‪ .3‬לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שבתצוגה נרשם בשורה העליונה "‪) "Fax Feature‬תכונות פקס(‪.‬‬
‫הנושא הראשון בתפריט זה נרשם בשורה התחתונה "‪) "Delay Fax‬פקס דחוי(‪.‬‬
‫‪ .4‬לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ .5‬חייגו את מספרו של הנמען‪ ,‬באחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫‪ ‬חיוג ידני במקשי הספרות‪.‬‬
‫‪ ‬חיוג אוטומטי מהיר )בהקשת הכתובת בזיכרון‪ ,‬בספרה אחת או בשתי ספרות או בשלוש ספרות(‪.‬‬
‫‪ ‬חיוג לקבוצת חיוג‪.‬‬
‫‪ .6‬לחצו על מקש אישור )‪ (Enter‬לאישור המספר הרשום‪ .‬בתצוגה תתבקשו להגדיר את השידור בשם‪.‬‬
‫‪ .7‬אם ברצונכם להגדיר שם לשידור הדחוי‪ ,‬הקישו את תווי השם‪ ,‬או דלגו לשלב הבא ללא הגדרת שם‪.‬‬
‫‪ .8‬לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫התצוגה מראה את השעה הנוכחית )‪ (Current‬ותתבקשו לקבוע את שעת התחלת השידור )‪.(Start‬‬
‫‪ .9‬הקישו במקשי הספרות את השעה בה ברצונכם לשדר את המסמך‪.‬‬
‫‪ ‬לקביעת שעת השידור לפי שעון ‪ 12‬שעות‪ ,‬לחצו על מקש ‪ (Am) ‬או על מקש ‪.(Pm) #‬‬
‫‪ ‬אם תקבעו שעה שהיא מוקדמת מהשעה הנוכחית‪ ,‬השידור יבוצע למחרת‪.‬‬
‫‪ .10‬לחצו על מקש אישור )‪ (Enter‬לאישור השעה‪.‬‬
‫‪ .11‬המסמך ייסרק לזיכרון לפני השידור‪ .‬התצוגה מראה את הקיבול היחסי של הזיכרון ואת מספר‬
‫העמודים שנסרקו‪.‬‬
‫אם טעינת המסמך מבוצעת ממשטח הזכוכית‪ ,‬בתצוגה תישאל לדף נוסף‪ .‬בחרו "‪ "1‬להוספה או‬
‫"‪ "2‬לסיום‪.‬‬
‫‪ .12‬המכשיר חוזר למצב מוכן‪ .‬התצוגה תראה כי הוכן מסמך לשידור דחוי‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לביטול השידור ראו ביטול תוכנית‪ ,‬בעמוד הבא‪.‬‬
‫שידור מועדף ‪Priority Fax‬‬
‫תכונה זו מאפשרת שידור דחוף של מסמך )שידור מועדף(‪ ,‬שיבוצע לפני שידורו של מסמך אחר הנמצא‬
‫במכשיר בהמתנה לשידורו‪ .‬המסמך נסרק לזיכרון וישודר מיד בסיום הפעולה הנוכחית‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬שידור מועדף יבוצע באמצע שידור בהפצה בין שני נמענים או בזמן ההמתנה בין ניסיונות החיוג‬
‫החוזר האוטומטי )נודניק(‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫טענו את המסמך במכשיר‪ ,‬במזין המסמכים האוטומטי או הניחו אותו על משטח הזכוכית‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬בצעו כיווני חדות ובהירות‪.‬‬
‫לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שבתצוגה נרשם בשורה העליונה "‪) "Fax Feature‬תכונות פקס(‪.‬‬
‫דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שבתצוגה )בשורה התחתונה( נרשם "‪) "Priority Fax‬פקס מועדף(‪,‬‬
‫ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫חייגו את מספרו של הנמען‪ ,‬באחת מהאפשרויות הבאות‪ :‬חיוג ידני במקשי הספרות‪ ,‬חיוג אוטומטי מהיר‬
‫)בהקשת הכתובת בזיכרון בספרה אחת או בשתי ספרות או בשלוש ספרות(‪ ,‬או חיוג לקבוצת חיוג‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫לחצו על מקש אישור )‪ (Enter‬לאישור המספר הרשום‪ .‬בתצוגה תתבקשו להגדיר את השידור בשם‪.‬‬
‫אם ברצונכם להגדיר שם לשידור הדחוי‪ ,‬הקישו את תווי השם‪ ,‬או דלגו לשלב הבא ללא הגדרת שם‪.‬‬
‫לחצו על מקש אישור )‪ .(Enter‬המסמך נסרק לזיכרון לפני השידור‪ .‬התצוגה מראה את הקיבול היחסי‬
‫של הזיכרון ואת מספר העמודים שנסרקו‪.‬‬
‫אם טעינת המסמך מבוצעת ממשטח הזכוכית‪ ,‬בתצוגה תישאלו לדף נוסף‪ .‬בחרו "‪ "1‬להוספה או "‪"2‬‬
‫לסיום‪.‬‬
‫המכשיר מציג את המספר המחויג ומתחיל בשידור המסמך‪.‬‬
‫הוספת מסמכים לפעולה שבהמתנה ‪Batch Transmission‬‬
‫ניתן להוסיף מסמכים לשידור דחוי שנמצא בהמתנה בזיכרון‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫טענו את המסמך במכשיר‪ ,‬במזין המסמכים האוטומטי או הניחו אותו על משטח הזכוכית‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬בצעו כיווני חדות ובהירות‪.‬‬
‫לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שבתצוגה נרשם בשורה העליונה "‪) "Fax Feature‬תכונות פקס(‪.‬‬
‫דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שבתצוגה )בשורה התחתונה( נרשם "‪) "Add Page‬הוסף דף(‪,‬‬
‫ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫כאשר בתצוגה )בשורה התחתונה( רשום "‪) "Add Page‬הוסף עמוד(‪ ,‬לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫התצוגה מראה את שם הפעולה האחרונה שהוכנסה לזיכרון‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שבתצוגה נרשם שם הפעולה אליה ברצונכם‬
‫להוסיף מסמך‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪ .(Enter‬המסמך נסרק לזיכרון באופן אוטומטי‪ .‬התצוגה מראה‬
‫את הקיבול היחסי של הזיכרון ואת מספר העמודים שנסרקו‪.‬‬
‫אם טעינת המסמך מבוצעת ממשטח הזכוכית‪ ,‬בתצוגה תישאלו לדף נוסף‪ .‬בחרו "‪ "1‬להוספה או "‪"2‬‬
‫לסיום‪.‬‬
‫בסיום הסריקה‪ ,‬נרשם בתצוגה מספר הדפים הכולל בזיכרון‪ ,‬והמכשיר חוזר למצב מוכן‪.‬‬
‫ביטול פעולה שבהמתנה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שבתצוגה נרשם בשורה העליונה "‪) "Fax Feature‬תכונות פקס(‪.‬‬
‫דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שבתצוגה )בשורה התחתונה( נרשם "‪) "Cancel Job‬בטל פעולה(‪,‬‬
‫ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫התצוגה מראה את שם הפעולה האחרונה שהוכנסה לזיכרון‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שבתצוגה נרשם שם הפעולה אותה ברצונכם‬
‫לבטל‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫כשתתבקשו לאשר את המחיקה‪ ,‬הקישו על ‪ 1‬לבחירת "‪ ."Yes‬הפעולה שנבחרה מבוטלת‪ ,‬והמכשיר חוזר‬
‫למצב מוכן‪ .‬לביטול המחיקה הקישו על ‪ 2‬לבחירת "‪,"No‬‬
‫‪75‬‬
‫שמירת מסמכים מקלטים ‪Secure Receiving‬‬
‫כדי למנוע אפשרות לעיון במסמכים שלכם הנקלטים במכשיר‪ ,‬על ידי אחרים‪ ,‬תוכלו לשמור את המסמכים‬
‫הנקלטים בזיכרון המכשיר עד להדפסתם באמצעות סיסמה‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫הפעלה ותכנות סיסמה‬
‫לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שבתצוגה נרשם בשורה העליונה "‪) "Advanced Fax‬תכונות מיוחדות(‪.‬‬
‫דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שבתצוגה )בשורה התחתונה( נרשם "‪) "Secure Receive‬קליטה‬
‫שמורה(‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שבתצוגה )בשורה התחתונה( נרשם "‪) "On‬מופעל(‪ ,‬ולחצו על מקש‬
‫אישור )‪.(Enter‬‬
‫הקישו את הסיסמה שברצונכם להשתמש )‪ 4‬ספרות(‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫הזינו שוב את הסיסמא ‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫לסיום‪ ,‬לחצו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪ .(Stop/Clear‬המכשיר חוזר למצב מוכן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬התכונה ניתנת להפעלה גם ללא סיסמה‪ ,‬אך במקרה זה המסמכים לא מוגנים בזיכרון‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הדפסת המסמכים‬
‫כאשר נקלטו מסמכים‪ ,‬בתצוגה תופיע ההודעה "‪) "Secure Receive‬קליטה שמורה(‪.‬‬
‫לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שבתצוגה נרשם בשורה העליונה "‪) "Advanced Fax‬תכונות מיוחדות(‪.‬‬
‫דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שבתצוגה )בשורה התחתונה( נרשם "‪) "Secure Receive‬קליטה‬
‫שמורה(‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שבתצוגה )בשורה התחתונה( נרשם "‪) "Print‬הדפסה(‪ ,‬ולחצו על‬
‫מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫הקישו את הסיסמה )‪ 4‬ספרות(‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫המכשיר ידפיס את כל המסמכים שנקלטו בזיכרון‪.‬‬
‫לסיום‪ ,‬לחצו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪ .(Stop/Clear‬המכשיר חוזר למצב מוכן‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫ביטול התכונה‬
‫לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שבתצוגה נרשם בשורה העליונה "‪) "Advanced Fax‬תכונות מיוחדות(‪.‬‬
‫דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שבתצוגה )בשורה התחתונה( נרשם "‪) "Secure Receive‬קליטה‬
‫שמורה(‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שבתצוגה )בשורה התחתונה( נרשם "‪) "Off‬מבוטל(‪ ,‬ולחצו על‬
‫מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫הקישו את הסיסמה )‪ 4‬ספרות(‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫אם נמצאים בזיכרון מסמכים שנקלטו‪ ,‬הם יודפסו ביחד‪.‬‬
‫לסיום ‪ ,‬לחצו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪ .(Stop/Clear‬המכשיר חוזר למצב מוכן‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪76‬‬
‫דו"חות ורשימות בפקסימיליה‬
‫רשימת הדו"חות והרשימות‬
‫המכשיר יכול להדפיס את הדו"חות והרשימות על פי הפרוט הבא‪:‬‬
‫‪ ‬רשימת מספרי טלפון )‪ :(Phone Book List‬רשימת כל מספרי הטלפון‪/‬פקס' של הנמענים שתוכנתו‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫במכשיר לחיוג אוטומטי מהיר וקבוצות חיוג‪.‬‬
‫ניתן להדפיס את הרשימה גם באמצעות מקש ספר טלפון )‪.(Phone Book‬‬
‫יומן שידורים )‪ :(Sent Fax Report‬פרטים אודות המסמכים האחרונים ששודרו מהמכשיר‪.‬‬
‫יומן קליטה )‪ :(Received Fax Report‬פרטים אודות המסמכים האחרונים שנקלטו במכשיר‪.‬‬
‫רשימת מאפייני פעולה )‪ :(System Data List‬רשימה מאפייני הפעולה של המכשיר ומצבם הנוכחי‪.‬‬
‫מומלץ להדפיס את הרשימה לאחר כל שינוי הגדרה במאפייני הפעולה‪.‬‬
‫רשימת פעולות בהמתנה )‪ :(Schedule Job Information‬רשימת המסמכים המאוחסנים בזיכרון לשידור‬
‫דחוי או לשידור חסכוני‪ .‬בדו"ח מצוין המועד המתוכנן לביצוע‪ ,‬וסוג הפעולה‪.‬‬
‫אישור שידור )‪ :(Message Confirmation‬האישור כולל נתונים על שידור המסמך האחרון‪ ,‬כולל מספר‬
‫הפקס' של הנמען‪ ,‬מספר הדפים‪ ,‬משך הזמן ומועדו‪ ,‬סוג הפעולה ותוצאה‪.‬‬
‫ניתן לתכנת את המכשיר להדפסת האישור באחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬אוטומטית לאחר כל שידור )‪.(On‬‬
‫‪ ‬אוטומטית רק אם ארעה תקלה בזמן ביצוע השידור )‪.(On-Error‬‬
‫‪ ‬האישור לא מודפס )‪.(Off‬‬
‫רשימת מספרי פקס' לחסימה )‪ :(Junk Fax Number List‬רשימה של עד ‪ 10‬מספרי טלפון‪/‬פקס' מהם לא‬
‫יקלטו מסמכים במכשיר‪ .‬פרטים נוספים ראה בסעיף רשימת מאפיינים מיוחדים )בהמשך(‪.‬‬
‫דו"ח הפצה )‪ :(Multi-Communication Report‬הדו"ח מופק ומודפס אוטומטית לאחר שידור מסמך בהפצה‬
‫ליותר מנמען אחד‪.‬‬
‫דו"ח הפסקת חשמל )‪ :(Power Failure Report‬הדו"ח מודפס אוטומטית לאחר הפסקת חשמל ובתנאי‬
‫שבאותו זמן היו בזיכרון מסמכים שנמחקו כתוצאה מהפסקת החשמל‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הדו"חות המודפסים באופן אוטומטי לא יודפסו כאשר חסר נייר הדפסה‪ ,‬או כאשר נייר ההדפסה נתקע‪.‬‬
‫הדפסת דו"ח או רשימה‬
‫‪ .1‬לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שבתצוגה נרשם בשורה העליונה "‪) "Reports‬דו"חות(‪.‬‬
‫הדו"ח הראשון ברשימה נרשם בשורה התחתונה‪) "Phone Book" ,‬ספר טלפון(‪.‬‬
‫‪ .2‬דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שבתצוגה )בשורה התחתונה( נרשם שם הדו"ח או הרשימה‬
‫שברצונכם להדפיס‪ ,‬באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫דו'ח‪/‬רשימה‬
‫‪Phone Book‬‬
‫‪Sent Report‬‬
‫‪RCV Report‬‬
‫‪System Data‬‬
‫‪Schedule Job‬‬
‫‪MSG Confirm‬‬
‫‪Junk Fax List‬‬
‫‪Multi-communication‬‬
‫‪Power Failure‬‬
‫תאור‬
‫רשימת מספרי טלפון‪.‬‬
‫יומן שידורים‪.‬‬
‫יומן קליטה‪.‬‬
‫רשימת מאפייני פעולה‪.‬‬
‫רשימת פעולות בהמתנה‪.‬‬
‫אישור שידור‪.‬‬
‫רשימת מספרים חסומים‪.‬‬
‫מודפס אוטומטי אחרי שידור פקס למס' יעדים‬
‫מודפס לאחר הפסקת חשמל אם היה מידע מאוכסן בזיכרון‬
‫‪ .3‬לחצו על מקש אישור )‪ .(Enter‬הדו"ח ‪ /‬הרשימה יודפס‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫מאפייני פעולות מיוחדות‬
‫‪Advanced Fax‬‬
‫קביעת מצבם התפעולי של ה תכונות המיוחדות של המכשיר‪ ,‬המפורטות בטבלה‪ .‬לפני ביצוע השינוי מומלץ‬
‫להדפיס את רשימת המאפיינים )‪ (System Data‬במצבם הנוכחי‪.‬‬
‫שינוי מצב מאפיין פעולה מיוחד‬
‫‪ .1‬לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שבתצוגה נרשם בשורה העליונה "‪) "Advanced Fax‬תכונות מיוחדות(‪.‬‬
‫המאפיין הראשון ברשימה נרשם בשורה התחתונה‪) "Send Forward" ,‬העברת שידור(‪.‬‬
‫‪ .2‬דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שבתצוגה )בשורה התחתונה( נרשם שם המאפיין שברצונכם‬
‫לשנות את הגדרתו‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ .3‬בחרו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬באחת מהאפשרויות )ראה בטבלה( או הקישו את הנתון‪.‬‬
‫‪ .4‬לחצו על מקש אישור )‪ (Enter‬לאישור‪.‬‬
‫‪ .5‬בכל שלב ניתן להפסיק את שינוי הגדרת המאפיין‪ ,‬בלחיצה על מקש מחק‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫רישום המאפיינים המיוחדים‬
‫המאפיין‬
‫‪Toll Save‬‬
‫)שידור חסכוני(‬
‫‪Junk Fax Setup‬‬
‫)חסימת מספרים(‬
‫‪Secure Receive‬‬
‫)קליטה שמורה(‬
‫‪Prefix Dial‬‬
‫)מספר גישה(‬
‫‪Stamp RCV Name‬‬
‫)חותמת קליטה(‬
‫‪ECM Mode‬‬
‫)תיקון שיבושי קו(‬
‫אפשרויות‬
‫תוכלו לאכסן פקסים למשלוח בזיכרון‪ ,‬ולשלוח אותם במועד בו‬
‫תעריף השיחות זול יותר‪ .‬ראו הסבר מורחב בהמשך עמוד זה‪.‬‬
‫הפעלת חסימת הקליטה ממספרי פקס' מוגדרים‪ .‬בחרו‪:‬‬
‫‪) Off ‬מבוטל(‪ :‬לביטול התכונה‪ .‬המכשיר יקלוט את כל המסמכים‬
‫הנכנסים‪.‬‬
‫‪) On ‬מופעל(‪ :‬הפעלת התכונה‪ .‬תוכל להגדיר עד ‪ 10‬מספרי טלפון‪/‬‬
‫פקס' מהם לא ייקלטו מסמכים‪.‬‬
‫קליטת המסמכים בזיכרון ושמירתם עד להדפסתם באמצעות‬
‫סיסמה‪ .‬הסבר נוסף ראו בסעיף שמירת מסמכים נקלטים‪.‬‬
‫כאשר המכשיר מחובר כשלוחה במרכזיה פרטית‪ ,‬תוכלו להגדיר‬
‫את מספר הגישה לקו חוץ )עד ‪ 5‬ספרות(‪ .‬מספר הגישה יחוייג‬
‫אוטומטית לפני כל המספרים בחיוג אוטומטי‪.‬‬
‫תכונה זו מאפשרת החתמה אוטומטית של מספר עמוד‪ ,‬תאריך‬
‫ושעה על כל דפי המסמכים הנקלטים‪ ,‬בזמן הדפסתם‪ .‬בחרו‪:‬‬
‫‪) Off ‬מבוטל(‪ :‬לביטול התכונה‪.‬‬
‫‪) On ‬מופעל(‪ :‬הפעלת התכונה‪.‬‬
‫תיקון אוטומטי של שגיאות במסמך עקב איכות גרועה של קו‬
‫הטלפון‪ ,‬ובתנאי שתכונה זו קיימת ומופעלת גם במכשיר הנגדי‪.‬‬
‫כאשר התכונה מופעלת‪ ,‬זמן השידור עשוי להתארך‪ .‬בחרו‪:‬‬
‫‪) Off ‬מבוטל(‪ :‬לביטול התכונה‪.‬‬
‫‪) On ‬מופעל(‪ :‬הפעלת התכונה‪.‬‬
‫מצב נוכחי‬
‫‪Off‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪On‬‬
‫שידור חסכוני‬
‫‪ .1‬לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שבתצוגה נרשם )בשורה העליונה( "‪."Advanced Fax‬‬
‫‪ .2‬דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שבתצוגה )בשורה התחתונה( נרשם "‪ "Toll Save‬ולחצו‬
‫על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ .3‬כשמופיע "‪ ,"Start Time‬לחצו על מקש אישור )‪ .(Enter‬הזינו את שעת משלוח הפקס ולחצו על מקש‬
‫אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ .4‬דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד להופעת "‪) "End Time‬שעת סיום(‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ .5‬הזינו את שעת סיום משלוח הפקס ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ .6‬לסיום לחצו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪ .(Stop/Clear‬המכשיר ישדר פקסים בין השעות שציינתם‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫טיפול ואחזקה‬
‫מחיקת זיכרון‬
‫מחיקה מבוקרת של מידע מזיכרון המכשיר‪.‬‬
‫‪ .1‬לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שבתצוגה )בשורה העליונה( נרשם "‪) "Maintenance‬אחזקה(‪.‬‬
‫‪ .2‬דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שנרשם בשורה התחתונה בתצוגה "‪"Clear Memory‬‬
‫)מחיקת זיכרון(‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫האפשרות הראשונה שתופיע בתצוגה )בשורה התחתונה( "‪."All Settings‬‬
‫‪ .3‬דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שנרשם )בשורה התחתונה( בתצוגה הנושא שברצונכם‬
‫למחוק‪ ,‬מבין הנושאים הבאים‪:‬‬
‫הנושא‬
‫‪All Settings‬‬
‫)הגדרות מכשיר(‬
‫‪Paper Setting‬‬
‫)הגדרות נייר(‬
‫‪Copy Setup‬‬
‫)הגדרות צילום(‬
‫‪Fax Setup‬‬
‫)הגדרות פקס(‬
‫‪Fax Feature‬‬
‫)תכונות פקס(‬
‫‪Advanced Fax‬‬
‫)תכונות מיוחדות‬
‫בפקס(‬
‫‪Sent Report‬‬
‫)יומן שידור(‬
‫‪RCV Report‬‬
‫)יומן קליטה(‬
‫‪Phone Book‬‬
‫)ספר טלפון(‬
‫תאור‬
‫מבטל את כל הגדרות המכשיר‪ ,‬כמו נתוני זיהוי‪ ,‬תאריך ושעה‪ ,‬שפת תצוגה‬
‫ומידע בזיכרון‪ ,‬וחוזר להגדרות הראשוניות כפי שקבע יצרן המכשיר‪.‬‬
‫מבטל את כל הגדרות הנייר שבצעת‪ ,‬וחוזר להגדרות הראשוניות כפי‬
‫שנקבעו על ידי יצרן המכשיר‪.‬‬
‫מבטל את כל הגדרות כווני הצילום שבצעת‪ ,‬וחוזר להגדרות הראשוניות‬
‫שקבע יצרן המכשיר‪.‬‬
‫מבטל את כל הגדרות מאפייני ההפעלה של הפקס'‪ ,‬וחוזר להגדרות‬
‫הראשוניות שקבע יצרן המכשיר‪.‬‬
‫מבטל את כל הפעולות הדחויות )פעולות שטרם הגיע מועד ביצוען(‬
‫מהזיכרון‪.‬‬
‫מבטל את כל הגדרות התכונות המיוחדות שבצעתם בפקס'‪ ,‬וחוזר להגדרות‬
‫הראשוניות שקבע יצרן המכשיר‪.‬‬
‫מוחק את כל נתוני יומן שידור המסמכים‪.‬‬
‫מוחק את כל נתוני יומן קליטת המסמכים‪.‬‬
‫מוחק את כל מספרי הטלפון‪/‬פקס' לחיוג אוטומטי‪.‬‬
‫‪ .4‬לחצו על מקש אישור )‪ .(Enter‬הנתונים בנושא שנבחר נמחקים‪.‬‬
‫בתצוגה תישאלו למחיקת נושא נוסף‪.‬‬
‫‪ .5‬למחיקת נושא נוסף‪ ,‬חזרו על שלבים ‪ 2‬ו‪ , 3 -‬או לסיום‪ ,‬לחצו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫‪79‬‬
‫ניקוי המכשיר‬
‫שימו לב!‬
‫‪ ‬בזמן הניקוי‪ ,‬אסור לגעת בתוף ההדפסה הנמצא בערכת ההדפסה‪.‬‬
‫‪ ‬אסור להשתמש בחומרי ניקוי‪ ,‬ולא להרטיב או לרסס במים או בחומר ניקוי את חלקי המכשיר‪.‬‬
‫‪ .1‬ניקוי חיצוני‬
‫נקו את גוף המכשיר החיצוני באמצעות מטלית רכה שאינה משירה סיבים‪ .‬להורדת כתמי לכלוך ניתן‬
‫להשתמש במטלית לחה )במים(‪ .‬היזהרו לא להתיז מים על המכשיר או לתוכו‪.‬‬
‫‪ .2‬ניקוי פנימי‬
‫א‪ .‬בצעו את הניקוי הפנימי בכל החלפת ערכת הדפסה‪.‬‬
‫ב‪ .‬לפני התחלת הטיפול והניקוי‪ ,‬כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל‪ .‬המתינו עד להתקררותו‪.‬‬
‫ג‪ .‬פתחו את המכסה הקדמי‪.‬‬
‫ד‪ .‬הוציאו את ערכת ההדפסה )לחצו בקלות כלפי מטה‬
‫והוציאו(‪.‬‬
‫אזהרה! בעת הוצאת ערכת ההדפסה היזהרו לא לגעת‬
‫באצבעות או לשרוט את משטח התוף‪.‬‬
‫אל תחשפו את ערכת ההדפסה לקרני השמש או‬
‫לאור‪ .‬כסו את ערכת ההדפסה בנייר עד להחזרתה‬
‫לתוך המכשיר‪.‬‬
‫ה‪ .‬הוציאו את המגש הידני ע"י משיכתו החוצה‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫ו‪ .‬באמצעות מטלית רכה ויבשה )ללא סיבים(‪ ,‬נגבו‬
‫את האבק ואת שאריות הטונר‪.‬‬
‫אזהרה! אין לגעת בגליל הטרנספר השחור בתוך‬
‫המכשיר !‬
‫ז‪ .‬אתרו את זכוכית המעבר ליחידת הלייזר בחלק העליון‬
‫של בית ערכת ההדפסה ובעדינות נקו את הזכוכית‬
‫בעזרת קיסם אוזניים‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫כ‪.‬‬
‫התקינו מחדש את המגש הידני ע"י דחיפתו פנימה‬
‫התקינו מחדש את ערכת ההדפסה במכשיר‪.‬‬
‫סגרו את המכסה הקדמי‪.‬‬
‫חברו את המכשיר לחשמל והדליקו אותו‪.‬‬
‫‪ .3‬ניקוי יחידת הסריקה‬
‫א‪ .‬פתחו את המכסה‪.‬‬
‫ב‪ .‬נגבו באמצעות מטלית רכה‬
‫)ללא סיבים( ולחה )במים(‬
‫את משטח הזכוכית‪ ,‬את‬
‫זכוכית הסורק של מזין המסמכים‬
‫האוטומטי‪ ,‬ויבשו אותם‪.‬‬
‫ג‪ .‬נגבו במטלית רכה את חלקו הפנימי‬
‫של המכסה ואת חלקיו‪.‬‬
‫ד‪ .‬סגרו את המכסה‪.‬‬
‫פס לבן‬
‫כיסוי‬
‫המשטח‬
‫משטח‬
‫זכוכית‬
‫‪81‬‬
‫זכוכית מזין‬
‫המסמכים‬
‫האוטומטי‬
‫ערכת ההדפסה‬
‫אחסנת ערכת ההדפסה‬
‫על מנת שתוכל להפיק את המיטב מהמכשיר ומערכת ההדפסה‪ ,‬נא הקפידו בנושאים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬השאירו את ערכת ההדפסה החדשה באריזתה המקורית עד להתקנתה בתוך המכשיר‪.‬‬
‫ב‪ .‬אין למלא מחדש אבקת טונר בערכת ההדפסה‪ .‬אחריות המכשיר אינה מכסה תקלות כתוצאה‬
‫משימוש בערכת הדפסה שמולאה מחדש באבקת טונר‪.‬‬
‫ג‪ .‬אחסנו את ערכת ההדפסה באותם תנאי סביבה בהם מופעל המכשיר‪.‬‬
‫ד‪ .‬אל תחשפו את ערכת ההדפסה לאור‪ ,‬מעל מספר דקות‪.‬‬
‫החיסכון בטונר‬
‫ההפעלה של המכשיר במצב חיסכון בטונר‪ ,‬נקבעת באמצעות מקש חיסכון טונר )‪(Toner Save‬‬
‫בלוח ההפעלה‪ .‬הנורית במקש מאירה כאשר מופעל החיסכון בטונר‪.‬‬
‫אורך חיים משוער של ערכת ההדפסה‬
‫אורך החיים של ערכת ההדפסה תלוי באחוז הכיסוי של ההדפסות שלכם‪.‬‬
‫בהדפסה של ‪ 5%‬כיסוי שחור‪ ,‬ערכת הדפסה חדשה צריכה להספיק לכ‪ 3,000 -‬דף‪.‬‬
‫מיכל ההדפסה הראשוני מספיק לכ‪ 1,500 -‬דף בכיסוי ‪ 5%‬שחור‪.‬‬
‫ניצול שאריות הטונר‬
‫כאשר נותרה כמות קטנה של טונר בערכת ההדפסה‪ ,‬בתצוגה תופיע ההודעה "‪) "Toner Low‬מעט טונר(‪.‬‬
‫ניתן להמשיך ולסיים את ההדפסה תוך ניצול שאריות הטונר‪ ,‬ולהצטייד בערכת הדפסה חדשה‪.‬‬
‫א‪ .‬פתחו את המכסה הקדמי )כמוסבר בעמוד הבא(‪.‬‬
‫ב‪ .‬הוציאו את ערכת ההדפסה מהמכשיר )כמוסבר בעמוד‬
‫הבא(‪.‬‬
‫ג‪ .‬החזיקו את ערכת ההדפסה במצב אופקי‪ ,‬ונערו אותה‬
‫בזהירות מצד לצד לפיזור אחיד של שאריות אבקת‬
‫הטונר שבתוכה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם הבגד התלכלך באבקת טונר‪ ,‬נגבו את האבקה במטלית יבשה ושטוף במים קרים )ולא במים חמים(‪.‬‬
‫ד‪ .‬התקינו מחדש את ערכת ההדפסה במכשיר‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫החלפת ערכת הדפסה‬
‫כאשר נגמר הטונר בערכת ההדפסה‪ ,‬בתצוגה תופיע ההודעה "‪) "Toner Empty‬אין טונר(‪,‬‬
‫ונורית הסימן‬
‫מאירה‪.‬‬
‫א‪ .‬פתחו את המכסה הקדמי‪.‬‬
‫ב‪ .‬הוציאו את ערכת ההדפסה )לחצו בקלות‬
‫כלפי מטה והוציאו(‪.‬‬
‫ג‪ .‬הוציאו ערכת הדפסה חדשה מהאריזה‪.‬‬
‫החזיקו אותה במצב אופקי ונערו אותה בזהירות‬
‫מצד לצד על מנת לפזר את האבקת בצורה שווה‬
‫בתוך היחידה‪.‬‬
‫ד‪ .‬הכניסו את ערכת ההדפסה החדשה אל תוך המכשיר‪,‬‬
‫עד לנעילתה במקומה‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫ה‪ .‬סגרו את המכסה הקדמי‪.‬‬
‫הודעת חוסר טונר‬
‫‪Notify Toner Low‬‬
‫אם תכונה זו מופעלת‪ ,‬המכשיר משדר אוטומטית פקס לחברת השרות או לסוכן ממנו רכשתם את‬
‫המכשיר‪ ,‬שהמכשיר שלכם דורש ערכת הדפסה חדשה‪ .‬מספר הפקס מתוכנת בזמן התקנת המכשיר‪.‬‬
‫‪ .1‬לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שבתצוגה )בשורה העליונה( נרשם "‪) "Maintenance‬אחזקה(‪.‬‬
‫‪ .2‬דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שנרשם )בשורה התחתונה( "‪) "Notify Toner‬הודעת חוסר‬
‫טונר(‪,‬‬
‫ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ .3‬דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬להעברה ל‪ "On" -‬להפעלת התכונה או ל‪ "Off" -‬לביטול התכונה‪.‬‬
‫‪ .4‬לשמירה לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫ניקוי התוף של ערכת ההדפסה‬
‫הניקוי מבוצע באמצעות הדפסה‪ ,‬ונדרש לבצעו כאשר מופיעים על המסמך המודפס נקודות שחורות‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.4‬‬
‫וודאו כי יש דפי נייר במגש‪.‬‬
‫לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬ע שבתצוגה )בשורה העליונה( נרשם "‪) "Maintenance‬אחזקה(‪ ,‬ובשורה‬
‫התחתונה רשום "‪) " Auto Cleaning‬ניקוי תוף(‪.‬‬
‫דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬להעברה ל‪ "On" -‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫מתבצע תהליך ניקוי התוף‪ ,‬ומודפסות על דף הנייר שאריות הטונר שעל התוף‪.‬‬
‫אם בהדפסה רגילה ממשיכים להופיע פסים או נקודות שחורות‪ ,‬חזרו על תהליך הניקוי‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫ביטול הודעת חוסר טונר‬
‫כשערכת ההדפסה עומדת להיגמר‪ ,‬תופיע הודעה בצג המכשיר ”‪ . “Toner Empty‬במצב זה המכשיר ישמור‬
‫בזיכרון פקסים נקלטים ולא ידפיס אותם עד להחלפת ערכת הדפסה חדשה‪.‬‬
‫אולם באפשרותכם לכוון את המכשיר כך שימשיך להדפיס אפילו כשאיכות ההדפסה לא מושלמת‪.‬‬
‫‪ .1‬לחצו על מקש תפריט )‪ (Menu‬עד שבתצוגה )בשורה העליונה( נרשם "‪) "Machine Setup‬תכנות מכשיר(‪.‬‬
‫‪ .2‬דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬עד שנרשם )בשורה התחתונה( "‪) "Ignore Toner‬התעלם מחוסר‬
‫טונר(‪ ,‬ולחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ .3‬דפדפו באמצעות מקשי החץ )‪ ‬או ‪ (‬להעברה ל‪ "On" -‬להפעלת התכונה או ל‪ "Off" -‬לביטול התכונה‪.‬‬
‫‪ .4‬לשמירה לחצו על מקש אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ .5‬לסיום‪ ,‬לחצו על מקש בטל‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫טיפול תקופתי‬
‫יש לבצע במכשיר טיפול תקופתי בו מוחלפים חלקים מתבלים‪ .‬הטיפול יבוצע על ידי טכנאי השירות‬
‫למעט גומיית הזנת מסמכים שניתנת להחלפה ע"י מפעיל )כפי שמוסבר בסעיף הבא(‪.‬‬
‫זמן טיפול )לדפים בממוצע(‬
‫‪20,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫החלק להחלפה‬
‫גומיית מזין מסמכים אוטומטי‬
‫גלגלת מזין נייר קליטה‬
‫גלגלת העברה )‪(Transfer Roller‬‬
‫יחידת תנור )‪(Fuser‬‬
‫החלפת גומיית מזין מסמכים‬
‫גומיית מזים מסמכים ניתנת להחלפה ע"י מפעיל המכשיר וניתנת לרכישה בחברת השרות‪.‬‬
‫‪ .2‬הסירו את גומיית מזין המסמכים‬
‫כמתואר באיור‪.‬‬
‫‪ .3‬הכניסו גומיית מזין מסמכים חדשה‪.‬‬
‫‪ .4‬סגרו את מכסה מזין המסמכים‪.‬‬
‫‪ .1‬פתחו את מכסה מזין המסמכים‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫התגברות על תקלה‬
‫הוצאת מסמך תקוע‬
‫כאשר דף המסמך נתקע במזין המסמכים האוטומטי‪ ,‬בתצוגה תופיע ההודעה "‪"Document Jam‬‬
‫)מסמך תקוע(‪ .‬תקיעת הדף יכולה להיות במספר מקומות במסלול תנועת דף המסמך‪.‬‬
‫המסמך נתקע בכניסה למזין המסמכים האוטומטי‪:‬‬
‫‪ .1‬הוציאו את דפי המסמך שנותרו במגש המזין האוטומטי‪.‬‬
‫‪ .2‬הרימו את מכסה המזין כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪ .3‬משכו בזהירות והוציאו את דף המסמך התקוע‪.‬‬
‫‪ .4‬סגרו את מכסה המזין‪.‬‬
‫‪ .5‬טענו את המסמך מחדש‪.‬‬
‫הערה‪ :‬על מנת למנוע את אפשרות תקיעת דפי המסמך‬
‫במזין האוטומטי‪ ,‬טענו במזין רק דפי מסמך‬
‫רגילים ובגודל אחיד‪ .‬דפים עבים‪ ,‬דקים או‬
‫בגדלים שונים יש לטעון רק במשטח הזכוכית‪.‬‬
‫המסמך נתקע במוצא מהמזין‪:‬‬
‫‪ .1‬הוציאו את דפי המסמך שנותרו במזין האוטומטי‪.‬‬
‫‪ .2‬פתחו את מכסה משטח הזכוכית‪.‬‬
‫‪ .3‬סובבו את הגלגל בכוון החץ להוצאת דף המסמך‪.‬‬
‫‪ .4‬סגרו את מכסה המשטח‪.‬‬
‫‪ .5‬טענו את המסמך מחדש‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫הוצאת נייר הדפסה תקוע‬
‫כאשר דף הנייר נתקע‪ ,‬בתצוגה תופיע ההודעה "‪) "Paper Jam‬נייר תקוע(‪ .‬בטבלה פירוט של‬
‫המקומות בהם יכול להיתקע הנייר‪ ,‬בהתאם להודעה בתצוגה‪.‬‬
‫מקום‬
‫ההודעה בתצוגה‬
‫‪Paper Jam 0‬‬
‫‪Open/Close Door‬‬
‫באזור הזנתו במגש או במזין הידני‪.‬‬
‫‪Paper Jam 1‬‬
‫‪Open/Close Door‬‬
‫באזור התנור ‪ /‬אזור הדפסה‪.‬‬
‫‪Paper Jam 2‬‬
‫‪Check Inside‬‬
‫באזור המוצא‪.‬‬
‫כדי למנוע את קריעת הנייר‪ ,‬הוציאו את הנייר התקוע לאט ובזהירות‪ ,‬כמוסבר להן‪.‬‬
‫הוצאת נייר שנתקע באזור הזנתו במגש‬
‫‪ .1‬הוציאו בזהירות את הנייר התקוע מהמש‪.‬‬
‫וודאו כי הנייר יצא בשלמות‪.‬‬
‫‪ ‬אם קשה להוציא את הנייר התקוע‪ ,‬עברו לסעיף‬
‫הוצאת נייר שנתקע באזור התנור או ערכת ההדפסה‪.‬‬
‫‪ .2‬פתחו וסגרו את המכסה הקדמי‪ ,‬כדי שתוכלו להמשיך‬
‫להדפיס‪.‬‬
‫הוצאת נייר שנתקע באזור הזנתו במזין הידני‬
‫‪ .1‬הוציאו בזהירות את הנייר התקוע מהמזין הידני‪.‬‬
‫וודאו כי הנייר יצא בשלמות‪.‬‬
‫‪ ‬אם קשה להוציא את הנייר התקוע‪ ,‬עברו לסעיף‬
‫הוצאת נייר שנתקע באזור התנור או ערכת ההדפסה‪.‬‬
‫‪ .2‬פתחו וסגרו את המכסה הקדמי‪ ,‬כדי שתוכלו להמשיך‬
‫להדפיס‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫הוצאת נייר שנתקע באזור התנור או ערכת ההדפסה‬
‫אזהרה! אזור יחידת התנור עשוי להיות חם מאוד‪.‬‬
‫‪ .1‬פתחו את המכסה הקדמי‪.‬‬
‫‪ .2‬הוציאו את ערכת ההדפסה‪.‬‬
‫‪ .3‬אם צריך הוציאו את המגש הידני‪.‬‬
‫‪ .4‬משכו את הנייר בעדינות ובקו ישר‪ ,‬החוצה‪.‬‬
‫‪ .5‬החזירו את המגש הידני למקומו‪.‬‬
‫‪ .6‬החזירו את ערכת ההדפסה למקומה וסגרו את‬
‫המכסה הקדמי‪ .‬ההדפסה מתחדשת אוטומטית‪.‬‬
‫הוצאת נייר שנתקע באזור המוצא‬
‫‪ .1‬פתחו וסגרו את המכסה הקדמי‪ .‬הנייר התקוע צריך לצאת‬
‫באופן אוטומטי‪ .‬אם הנייר נשאר תקוע‪ ,‬עברו לשלב ‪.2‬‬
‫‪ .2‬משכו בעדינות את הנייר התקוע החוצה‪.‬‬
‫אם הנייר יצא עברו לשלב ‪.6‬‬
‫‪88‬‬
‫‪ .3‬אם הנייר נשאר תקוע‪ ,‬או כשקרעי נייר נשארו‬
‫בתוך המכשיר‪ ,‬או הנייר תקוע בתוך המכשיר‪,‬‬
‫פתחו את המכסה האחורי‪.‬‬
‫‪ .4‬משכו בזהירות ובקו ישר את הנייר החוצה‪.‬‬
‫‪ .5‬סגרו את המכסה האחורי‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬פנים המכשיר חם‪ .‬היזהרו בזמן שחרור נייר תקוע‪.‬‬
‫‪ .6‬פתחו וסגרו את המכסה הקדמי על מנת שתוכלו‬
‫להמשיך בהדפסה‪.‬‬
‫טיפים למניעת תקיעות נייר‬
‫ע"י שימוש בסוגי נייר נכונים במכשיר זה‪ ,‬תוכלו למנוע את מרבית תקיעות הנייר‪ .‬כשמתרחשת תקיעת‬
‫נייר עקבו אחר ההוראות בפרק "הוצאת נייר הדפסה תקוע" )בעמ' ‪.(87‬‬
‫‪ ‬עקבו אחר ההוראות בפרק "טעינת נייר" )בעמ' ‪.(15‬‬
‫‪ ‬אל תטענו יותר מדי נייר‪ .‬וודאו שכמות הנייר היא מתחת למדיד הנייר במגירת הנייר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אל תוציאו נייר הדפסה כשהמכשיר מדפיס‪.‬‬
‫אווררו‪ ,‬ויישרו את הנייר לפני הכנסתו למגירת הנייר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אל תשתמשו בנייר מעוגל‪ ,‬מקומט‪ ,‬מרופט‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אל תערבבו סוגים שונים של נייר במגש‪.‬‬
‫טענו רק נייר מומלץ )ראה בעמ' ‪.(36‬‬
‫‪‬‬
‫וודאו שצד ההדפסה המומלץ של הנייר מוכנס פנים כלפי מטה ופנים כלפי מעלה במגש הרב‪-‬תכליתי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪89‬‬
‫הודעות בתצוגה‬
‫ההודעה‬
‫פתרון‬
‫משמעות‬
‫‪Add Paper & Press Start‬‬
‫בהדפסה ממחשב‪ ,‬בחרתם במקור טענו דף נייר הדפסה במגש הידני‬
‫ולחצו על מקש התחל )‪.(Start‬‬
‫)הוסיפו נייר ולחצו על מקש הפעל( נייר ‪.Manual Feeder‬‬
‫‪Cancel ? / 1: Yes 2:No‬‬
‫‪ ‬הקישו "‪ (Yes) "1‬לביטול השידור‪.‬‬
‫הזיכרון של המכשיר התמלא‬
‫)לבטל? ‪ :1‬כן ‪ :2‬לא‬
‫‪ ‬הקישו "‪ (N) "2‬כדי לשדר את חלק‬
‫במהלך סריקת המסמך לזיכרון‪.‬‬
‫המסמך שנסרק‪ .‬שאר המסמך‬
‫ישודר בשידור נוסף‪.‬‬
‫]‪[Comm. Error‬‬
‫תקלת תקשורת שמנעה את קליטת בקשו מהצד השני לשדר את‬
‫(‬
‫תקשורת‬
‫)תקלת‬
‫המסמך פעם נוספת‪.‬‬
‫המסמך‪.‬‬
‫‪Document Jam‬‬
‫)מסמך תקוע(‬
‫‪Enter Again‬‬
‫)הזינו שוב(‬
‫]‪[Front or Rear Cover Open‬‬
‫)מכסה קדמי או אחורי פתוח(‬
‫‪Group Not Available‬‬
‫)קבוצה לא אפשרית(‬
‫‪Hsync Error‬‬
‫)תקלה במכשיר(‬
‫‪Incompatible‬‬
‫)אי‪-‬תאימות(‬
‫המסמך נתקע במזין המסמכים‬
‫האוטומטי‪.‬‬
‫הזנתם נתון לא חוקי‪.‬‬
‫הוציאו את דף המסמך התקוע‪.‬‬
‫ראו סעיף הוצאת מסמך תקוע‪.‬‬
‫הזינו שוב בצורה נכונה‪.‬‬
‫סגרו היטב את המכסה הקדמי או‬
‫המכסה הקדמי או אחורי לא‬
‫האחורי‪ .‬וודאו את נעילתו‪.‬‬
‫סגורים היטב‪.‬‬
‫ניסיתם לבחור קבוצת חיוג כאשר חייגו לנמען יחיד בחיוג אוטומטי‬
‫אפשר לחייג )לשדר( רק לנמען יחיד או בחיוג ידני במקשי הספרות‪.‬‬
‫כמו בהוספת נמען לשידור בהפצה‪.‬‬
‫כבו את המכשיר והדליקו אותו‬
‫תקלה במכשיר‪.‬‬
‫מחדש‪ .‬אם התקלה נמשכת‪ ,‬פנו‬
‫לקבלת שירות‪.‬‬
‫המכשיר קלט פקס ממקור שהוגדר הפקס הנקלט יימחק‪ .‬בדקו את‬
‫כ'פקס זבל' )‪.(Junk fax‬‬
‫רשימת ה'פקס זבל' )בעמ' ‪.(77‬‬
‫‪Low Heat Error‬‬
‫)תקלה בתנור(‬
‫‪Open Heat Error‬‬
‫)תקלה בתנור(‬
‫תקלה ביחידת התנור‪.‬‬
‫‪Over Heat‬‬
‫כבו את המכשיר והדליקו אותו‬
‫מחדש‪ .‬אם התקלה נמשכת‪ ,‬פנו‬
‫לקבלת שירות‪.‬‬
‫)חימום יתר(‬
‫‪Line Busy‬‬
‫)קו תפוס(‬
‫‪Line Error‬‬
‫)תקלה בקו(‬
‫‪Load Document‬‬
‫)טענו מסמך(‬
‫]‪[LSU Error‬‬
‫)תקלה בסורק(‬
‫‪Memory Dial Full‬‬
‫)תור ממתינים לשידור מלא(‬
‫‪Memory Full‬‬
‫)זיכרון מלא(‬
‫‪No Answer‬‬
‫)אין מענה(‬
‫‪Not Assigned‬‬
‫)מספר לא מוגדר(‬
‫‪No Paper / Add Paper‬‬
‫)אין דפי נייר(‬
‫נסו שנית לאחר מספר דקות‪.‬‬
‫המכשיר הנגדי לא עונה או שהקו‬
‫שלו במצב תפוס‪.‬‬
‫המכשיר שלכם לא יכול ליצור‬
‫‪ ‬נסו שנית‪ .‬אם התקלה חוזרת‪,‬‬
‫קשר עם המכשיר הנגדי‪ ,‬או‬
‫המתן כשעה ונסו שנית‪ .‬או‪,‬‬
‫שהקשר נותק בגלל תקלה בקו‬
‫‪ ‬הפעילו ‪ - ECM‬ראו מאפייני פעולה‬
‫הטלפון‪.‬‬
‫של הפקסימיליה בעמ' ‪.63‬‬
‫טענו את המסמך ונסה שנית‪.‬‬
‫המסמך לא טעון במכשיר כאשר‬
‫ניסיתם לצלם או לשדר‪ ,‬את‬
‫המסמך‪.‬‬
‫תקלה ביחידת סורק הלייזר )‪ .(LSU‬כבו את המכשיר והדליקו אותו‬
‫מחדש‪ .‬אם התקלה נמשכת‪ ,‬פנו‬
‫לקבלת שירות‪.‬‬
‫התמלא תור הפקסים הממתינים מחקו פקסים מיותרים הממתינים‬
‫לשידור‪.‬‬
‫לשידור‪.‬‬
‫מחקו מהזיכרון מסמכים מיותרים‪,‬‬
‫זיכרון המכשיר מלא‪.‬‬
‫שדרו לאחר שהתפנה מקום‬
‫בזיכרון‪ ,‬או פצלו את המסמך‬
‫לחלקים‪.‬‬
‫המכשיר הנגדי אינו עונה גם לאחר נסו שנית‪.‬‬
‫ניסיונות החיוג החוזר‪.‬‬
‫וודאו שהמכשיר הנגדי פועל‪/‬תקין‪.‬‬
‫בכתובת הזיכרון לחיוג אוטומטי‬
‫חייגו ידנית במקשי הספרות‪.‬‬
‫שבחרתם לא מוגדר מספר טלפון‬
‫‪ /‬פקס' של נמען‪.‬‬
‫הוסיפו דפי נייר למגש‪.‬‬
‫נגמרו דפי הנייר במגש‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫ההודעה‬
‫‪Operation Not Assigned‬‬
‫)פעולה לא מוגדרת(‬
‫‪Paper Jam 0‬‬
‫‪Open/Close Door‬‬
‫)תקיעת נייר ‪(0‬‬
‫‪Paper Jam 1‬‬
‫‪Open/Close Door‬‬
‫)תקיעת נייר ‪(1‬‬
‫‪Paper Jam 2‬‬
‫‪Check Inside‬‬
‫פתרון‬
‫משמעות‬
‫בניסיון להוסיף לפעולה קיימת או בדקו אם בתצוגה רשומה פעולה‬
‫לבטל פעולה קיימת‪ ,‬אך אין פעולה בהמתנה לביצוע‪ ,‬כמו שידור דחוי‪.‬‬
‫כזו בהמתנה‪.‬‬
‫‪ ‬הוציאו את הנייר התקוע‪) .‬ראו‬
‫‪ ‬הנייר נתקע באזור ההזנה או‬
‫סעיף הוצאת נייר תקוע בעמ' ‪.(92‬‬
‫במגש‪.‬‬
‫‪ ‬הנייר נתקע באזור התנור ‪ /‬ערכת ‪ ‬הוציאו את הנייר התקוע‪) .‬ראו‬
‫סעיף הוצאת נייר תקוע בעמ' ‪.(92‬‬
‫ההדפסה‪.‬‬
‫הנייר נתקע באזור המוצא‪.‬‬
‫)תקיעת נייר ‪(2‬‬
‫‪Power Failure‬‬
‫)הפסקת חשמל(‬
‫]?‪[Retry Redial‬‬
‫)לנסות חיוג חוזר?(‬
‫‪Scanner Locked‬‬
‫)סורק נעול(‬
‫‪Stop Pressed‬‬
‫)נלחץ מקש בטל‪/‬הפסק(‬
‫‪Unavailable Date&Time‬‬
‫הוציאו את הנייר התקוע‪) .‬ראו‬
‫סעיף הוצאת נייר תקוע בעמ' ‪.(92‬‬
‫הייתה הפסקת חשמל או כיבו את התחילו מחדש את הפעולה‬
‫המכשיר‪ ,‬וכתוצאה מכך לא נשמר האחרונה שהופסקה בגלל הפסקת‬
‫החשמל‪.‬‬
‫זיכרון המכשיר‪.‬‬
‫המכשיר בהמתנה בין מחזורי חיוג ‪ ‬לחיוג חוזר מיידי‪ :‬לחצו על מקש‬
‫חוזר לנמען שהקו שלו תפוס‪.‬‬
‫אישור )‪.(Enter‬‬
‫‪ ‬להפסקת החיוג החוזר‪ :‬לחצו על‬
‫מקש בטל‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫שחררו את ידית הנעילה‪ ,‬ולחצו על‬
‫יחידת הסורק נעולה‪.‬‬
‫מקש בטל‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫נסו שנית‪.‬‬
‫בזמן פעולת צילום או פעולה‬
‫בפקס' לחצתם על מקש‬
‫בטל‪/‬הפסק )‪.(Stop/Clear‬‬
‫התאריך והשעה שהזנתם‪ ,‬לא נכון‪ .‬הזינו את הכתובת וששעה הנכונים‪.‬‬
‫הודעות בתצוגה הקשורות לטונר‬
‫ההודעה‬
‫‪Install Toner‬‬
‫)אין ערכת הדפסה(‬
‫‪Invalid Toner‬‬
‫)טונר לא נכון(‬
‫]‪[Replace Toner‬‬
‫)אזל טונר(‬
‫]‪[NonGenuine Toner‬‬
‫)טונר לא מקורי(‬
‫‪Toner Empty Replace Toner‬‬
‫)אזל טונר(‬
‫‪Toner Exhausted‬‬
‫‪Replace Toner‬‬
‫)טונר לא מקורי(‬
‫‪Toner Low‬‬
‫)אזל טונר(‬
‫משמעות‬
‫ערכת ההדפסה לא מותקנת‪.‬‬
‫הטונר שהתקנתם‪ ,‬לא מתאים‬
‫למכשיר‪.‬‬
‫הטונר בערכת ההדפסה נגמר‪.‬‬
‫הופסקה פעולת המכשיר‪.‬‬
‫הותקן טונר לא מקורי‪.‬‬
‫אזל הטונר‪.‬‬
‫אורך החיים של הטונר הגיע‬
‫לקיצו‪.‬‬
‫הטונר כמעט אזל‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫פתרון‬
‫התקינו את ערכת ההדפסה )ראו‬
‫בעמ' ‪.(14‬‬
‫התקינו ערכת הדפסה מתאימה‪.‬‬
‫החליפו את ערכת ההדפסה הריקה‬
‫בערכת הדפסה חדשה‪) .‬ראו סעיף‬
‫החלפת ערכת הדפסה בעמ' ‪.(83‬‬
‫ההודעה תופיע כשהעברתם ל‪OFF-‬‬
‫את האפשרות להודעת ‪Toner Empty‬‬
‫‪ .Replace‬התקינו טונר מקורי חדש‪.‬‬
‫תוכלו להמשיך להדפיס אבל איכות‬
‫ההדפסה לא מובטחת‪.‬‬
‫אזל הטונר בערכת ההדפסה‪.‬‬
‫החליפו בערכת הדפסה חדשה‬
‫)ראו בעמ' ‪.(83‬‬
‫התקינו ערכת הדפסה מקורית‪.‬‬
‫הוציאו את ערכת ההדפסה ונערו‬
‫אותה‪ .‬תוכלו זמנית לאפשר את‬
‫ההדפסה‪ ,‬עד להחלפת הטונר‪.‬‬
‫התגברות על תקלה‬
‫תקלות בהזנת הנייר‬
‫התקלה‬
‫הנייר נתקע במהלך ההדפסה‪.‬‬
‫דפי הנייר דבוקים‪.‬‬
‫דפים כפולים לא מוזנים‪.‬‬
‫הדפים לא מוזנים לתוך המכשיר‪.‬‬
‫תקיעות נייר תכופות‪.‬‬
‫שקפים נדבקים במוצא‪.‬‬
‫מעטפות עקומות ‪ /‬לא נטענות‪.‬‬
‫הפתרון‬
‫הוציאו את הנייר התקוע‪) .‬ראו סעיף הוצאת נייר הדפסה תקוע בעמ' ‪.(87‬‬
‫‪ ‬וודאו כי כמות דפי הנייר במגש אינה מעל למותר )עד ‪ 150‬דף(‪.‬‬
‫‪ ‬וודאו כי סוג הנייר מתאים להדפסת לייזר )‪ 75‬גרם(‪.‬‬
‫‪ ‬הוציאו את הנייר מהמגש ואוורר אותו‪.‬‬
‫‪ ‬וודאו כי הנייר יבש‪ .‬לחות גורמת להידבקות הדפים‪.‬‬
‫‪ ‬דפים מסוגים שונים במגש‪ .‬השתמשו רק בסוג אחד של דפי נייר‪.‬‬
‫‪ ‬אם הנייר נתקע‪ ,‬הוציאו אותו )ראו סעיף הוצאת נייר הדפסה תקוע(‪.‬‬
‫‪ ‬בדקו שאין חפצים זרים בתוך המגש‪.‬‬
‫‪ ‬הדפים הוכנס בצורה לא נכונה למגש‪ .‬הוציאו אותם והכניסו את‬
‫הדפים מחדש בצורה נכונה‪ .‬התאימו את התוחמים לגודל דפי הנייר‪.‬‬
‫‪ ‬כמות הדפים במגש מעל למותר‪ .‬הוציאו דפים מיותרים‪.‬‬
‫‪ ‬דפים לא מתאימים )עבים או דקים(‪ .‬השתמשו בנייר ‪ 80-75‬גרם‪.‬‬
‫‪ ‬כמות הדפים במגש מעל למותר‪ .‬הוציאו דפים מיותרים‪ .‬להדפסה על‬
‫דפים מיוחדים‪ ,‬השתמשו במגש הזנה ידנית‪.‬‬
‫‪ ‬סוג נייר לא מתאים‪ .‬השתמשו בנייר המתאים להדפסת לייזר )‪ 75‬גרם(‪.‬‬
‫‪ ‬בדקו שאין חפצים זרים בתוך המגש‪.‬‬
‫השתמשו רק בשקפים המתאימים להדפסת לייזר‪ .‬הוציאו את השקף‬
‫ממגש האיסוף בסיום הדפסתו‪.‬‬
‫התאימו את מובילי המעטפה מותאמים )בשני הצדדים( למעטפה‪.‬‬
‫תקלות בהדפסה‬
‫התקלה‬
‫המכשיר לא מדפיס‪.‬‬
‫הזנת נייר שגויה‪.‬‬
‫הדפסה איטית‪.‬‬
‫מודפס חצי עמוד‪.‬‬
‫הדפסה משובשת‪.‬‬
‫מדפיס דפים לבנים‪.‬‬
‫מודפס ‪ Error‬בהדפסה דרך כבל‬
‫‪.USB‬‬
‫הפתרון‬
‫‪ ‬בדקו את תקינות החיבור לחשמל ומצב מתג ההדלקה‪.‬‬
‫‪ ‬וודאו כי המדפסת הפעילה בחלון ההדפסה ‪Samsung SCX-4725 Series‬‬
‫‪ ‬בדקו את תקינות החיבור של הכבל המחבר בין המחשב למכשיר‪.‬‬
‫‪ ‬בדקו את תקינות הכבל המחבר בין המחשב למכשיר‪.‬‬
‫‪ ‬בדקו במכשיר‪ :‬האם המכסים סגורים‪ ,‬יש נייר הדפסה‪ ,‬הנייר לא‬
‫תקוע‪ ,‬ערכת ההדפסה מותקנת בצורה הנכונה‪.‬‬
‫‪ ‬וודאו את הגדרת החיבור במחשב )‪ USB ,LPT1‬וכו'(‪.‬‬
‫‪ ‬בדקו את תקינות תוכנת תאום ההדפסה‪ ,‬או התקינו אותה מחדש‪.‬‬
‫‪ ‬וודאו כי בתצוגה אין הודעת תקלה‪.‬‬
‫הגדרת מקור נייר שגויה‪ .‬בחלון ההדפסה )חלונות(‪ ,‬בתג ‪ Paper‬הגדירו‬
‫מחדש את מקור הזנת הנייר הנכון‪.‬‬
‫‪ ‬המסמך מורכב‪ .‬פשטו את המסמך‪ ,‬או בחרו באיכות הדפסה נמוכה‪.‬‬
‫‪ ‬מהירות ההדפסה המירבית של המכשיר ‪ 20PPM‬לדפים בגודל ‪Letter‬‬
‫ו‪ 20PPM -‬לדפים בגודל ‪.A4‬‬
‫‪ ‬במערכת הפעלה ‪ ,Windows 98/Me‬בדקו את הגדרת ה‪ Spool -‬של‬
‫המדפסת בספריית המדפסות‪.‬‬
‫‪ ‬כוונו עמוד שגוי‪ .‬בדקו את הגדרות מאפייני הדפסה‪.‬‬
‫‪ ‬גודל נייר שגוי‪ .‬וודאו הגדרות גודל נייר זהות במסמך ומאפייני הדפסה‪.‬‬
‫‪ ‬בדקו את תקינות החיבור של הכבל המחבר בין המחשב למכשיר‪.‬‬
‫‪ ‬בדקו את תקינות הכבל המחבר בין המחשב למכשיר‪.‬‬
‫‪ ‬בדקו את תקינות תוכנת תאום ההדפסה‪ ,‬או התקינו אותה מחדש‪.‬‬
‫‪ ‬תקלה בפעולת המחשב‪ .‬כבו את המחשב והדליקו אותו מחדש‪.‬‬
‫‪ ‬פגם בערכת הדפסה או שחסר טונר‪ .‬החליפו ערכת הדפסה‪.‬‬
‫‪ ‬המסמך מכיל עמודים ריקים‪ .‬בדוק‪.‬‬
‫‪ ‬התקשרו לקבלת תמיכה מספק היישום או המכשיר‪.‬‬
‫שנו את אופן עבודת המכשיר ב‪ USB -‬ל‪: SLOW -‬‬
‫‪ .1‬לחצו על מקש ‪ Menu‬עד שיופיע בתצוגה ”‪.“Machine Setup‬‬
‫‪ .2‬דפדפו באמצעות מקשי החצים עד שיופיע בשורה התחתונה‬
‫”‪ “USB Mode‬ולחצו על מקש ‪.Enter‬‬
‫‪ .3‬דפדפו באמצעות מקשי החצים עד שיופיע ”‪ “Slow‬ולחצו על מקש‬
‫‪.Enter‬‬
‫‪ .4‬לסיום לחצו על מקש ‪.Stop/Clear‬‬
‫‪92‬‬
‫בעיות באיכות הדפסה‬
‫הבעיה‬
‫הדפסה בהירה או דהויה‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫נקודות טונר על הנייר‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫הפתרון‬
‫אם פסים לבנים אנכיים מופיעים על נייר ההדפסה‪:‬‬
‫‪ ‬אספקת הטונר נמוכה‪ .‬ייתכן ותוכלו לנצל זמנית את שאריות הטונר‬
‫)ראו בעמ' ‪.(82‬‬
‫‪ ‬הנייר לא בהתאם לסוג אמצעי ההדפסה )ראו בעמ' ‪.(36‬‬
‫‪ ‬שילוב של דהייה ומריחה המעיד על צורך בניקוי המדפסת )ראו‬
‫בעמ' ‪.(80‬‬
‫‪ ‬יחידת הלייזר מלוכלכת )ראו ניקוי הלייזר בעמ' ‪.(80‬‬
‫‪ ‬הנייר לא בהתאם לסוג אמצעי ההדפסה )ראו בעמ' ‪.(36‬‬
‫‪ ‬גלגלת ההעברה )‪ (Transfer Roller‬או מסלול הנייר מלוכלכים‪) .‬ראו‬
‫ניקוי פנימי של המדפסת בעמ' ‪.(80-81‬‬
‫חלקי תווים חסרים‬
‫‪ ‬דף לא תקין‪ ,‬החליפו דף ונסו להדפיס שוב‪.‬‬
‫‪ ‬לחות לא מאוזנת על הנייר או שהנייר בעל לחות גבוהה‪ .‬נסו נייר‬
‫מיצרן אחר‪.‬‬
‫‪ ‬איכות הנייר ירודה‪ ,‬תהליך ההכנה של הנייר אצל היצרן לא מתאים‬
‫למדפסת‪ .‬נסו יצרן נייר אחר‪.‬‬
‫‪ ‬הטונר אולי פגום )ראו בהמשך "פסים אופקיים חוזרים על הדף"(‪.‬‬
‫קווים אנכיים‬
‫אם קווים שחורים לאורך‪:‬‬
‫‪ ‬התוף בתוך ערכת ההדפסה שרוט‪ .‬החליפו ערכת הדפסה חדשה‬
‫)ראו בעמ' ‪.(83‬‬
‫אם קווים לבנים לאורך‪:‬‬
‫‪ ‬יחידת הלייזר מלוכלכת )ראו ניקוי הלייזר בעמ' ‪.(80-81‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫רקע כהה או צבעוני‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫מריחת טונר‬
‫פסים אופקיים חוזרים על הדף‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫אם עוצמת הרקע בלתי נסבלת‪ ,‬נקודות אלו עשויות לעזור‪:‬‬
‫‪ ‬החליפו לנייר בהיר וקל יותר‪ ,‬ראו סוג אמצעי ההדפסה בעמ' ‪.36‬‬
‫‪ ‬בדקו סביבת המדפסת‪ :‬לחות נמוכה או לחות גבוהה )מעל ‪ 80%‬לחות(‪.‬‬
‫‪ ‬החליפו ערכת הדפסה חדשה )ראו בעמ' ‪.(83‬‬
‫‪ ‬בצעו ניקוי פנימי )ראה בעמ' ‪.(80-81‬‬
‫‪ ‬בדקו איכות הנייר )ראו סוג אמצעי ההדפסה בעמ' ‪.(36‬‬
‫‪ ‬החליפו ערכת הדפסה חדשה )ראו בעמ' ‪.(83‬‬
‫‪ ‬בצעו ניקוי פנימי )ראו בעמ' ‪.(80-81‬‬
‫‪ ‬החליפו ערכת הדפסה )ראו בעמ' ‪.(83‬‬
‫‪ ‬חלקים במכשיר מלוכלכים בטונר‪ .‬אם בפסים מופיעים בצד האחורי‬
‫של הדף‪ ,‬הבעיה תיעלם כנראה לאחר מס' הדפסות‪.‬‬
‫‪ ‬יחידת התנור פגומה‪ ,‬פנו לנציג שרות‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫הבעיה‬
‫רקע מפוזר‬
‫‪A‬‬
‫הפתרון‬
‫רקע מפוזר נוצר מטיפות טונר מפוזרות על הדף המודפס‪.‬‬
‫‪ ‬הנייר עשוי להיות לח מדי‪ .‬נסו להדפיס עם סוג אחר של נייר‪.‬‬
‫אל תפתחו חבילת נייר הרבה לפני הכנסתו למדפסת‪ .‬הנייר ארוז‬
‫באריזה שומרת לחות‪.‬‬
‫‪ ‬אם רקע מפוזר קורה בהדפסה על מעטפות‪ ,‬שנו את אופן הנחת‬
‫המעטפה כך שתודפס על צד חלק‪.‬‬
‫‪ ‬אם רקע מפוזר מתרחש על פני כל הדף‪ ,‬שנו את רזולוציית ההדפסה‪.‬‬
‫תווים לא מאוזנים‬
‫‪ ‬הנייר בעל "חלקות" גבוהה מדי‪ ,‬נסו סוג אחר של נייר‪.‬‬
‫‪ ‬אם התווים בצורה "גלית"‪ ,‬הסורק כנראה דרוש ניקוי ע"י טכנאי‪.‬‬
‫וודאו שבהדפסת דף הדגמה‪ ,‬הבעיה חוזרת‪.‬‬
‫הזנת נייר עקומה‬
‫‪ ‬וודאו שהנייר מוכנס היטב‪.‬‬
‫‪ ‬בדקו סוג נייר ואיכות )ראו "סוג אמצעי הדפסה" בעמ' ‪.(36‬‬
‫‪ ‬וודאו שהנייר יושב היטב במגש או מגש הזנה ידני ושתוחמי הנייר‬
‫לא רופפים מיד ולא הדוקים מדי‪.‬‬
‫נייר מגולגל או גלי‬
‫‪ ‬וודאו שהנייר מוכנס היטב‪.‬‬
‫‪ ‬בדקו סוג נייר ואיכות )ראו "סוג אמצעי הדפסה" בעמ' ‪.(36‬‬
‫‪ ‬הפכו צד הנייר במגש‪ ,‬כמו‪-‬כן הפכו את הנייר ‪ 180‬מעלות‪.‬‬
‫נייר מקומט או מקופל‬
‫‪ ‬וודאו שהנייר מוכנס היטב‪.‬‬
‫‪ ‬בדקו סוג נייר ואיכות )ראו "סוג אמצעי הדפסה" בעמ' ‪.(36‬‬
‫‪ ‬הפכו צד הנייר במגש‪ ,‬כמו‪-‬כן הפכו את הנייר ‪ 180‬מעלות‪.‬‬
‫‪AaBbC‬‬
‫‪AaBbCcc‬‬
‫‪AaBbC‬‬
‫‪AaBbCcc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫צד אחורי של הנייר מלוכלך‬
‫‪ ‬גלגלת ההעברה )‪ (Transfer Roller‬מלוכלכת‪ .‬בצעו ניקוי פנימי )ראו‬
‫בעמ' ‪.(80-81‬‬
‫‪ ‬בדקו דליפת טונר‪ ,‬בצע ניקוי פנימי )ראו בעמ' ‪.(80-81‬‬
‫‪94‬‬
‫הבעיה‬
‫הדפסה שחורה‬
‫‪A‬‬
‫הפתרון‬
‫‪ ‬ערכת ההדפסה לא מותקנת כראוי‪ ,‬התקינו מחדש )ראו בעמ' ‪.(83‬‬
‫‪ ‬ערכת ההדפסה כנראה פגומה‪ .‬החליפו ערכת הדפסה חדשה )ראו‬
‫בעמ' ‪.(83‬‬
‫‪ ‬המדפסת דורשת תיקון‪ ,‬פנו לנציג שרות‪.‬‬
‫טונר לא ספוג בנייר‬
‫‪ ‬בצעו ניקוי פנימי )ראו בעמ' ‪.(80-81‬‬
‫‪ ‬בדקו איכות הנייר )ראו סוג אמצעי ההדפסה בעמ' ‪.(36‬‬
‫‪ ‬התקינו ערכת הדפסה חדשה )ראו בעמ' ‪.(83‬‬
‫‪ ‬אם הבעיה נשארת‪ ,‬פנו לנציג שרות‪.‬‬
‫תווים לא מושלמים‬
‫תווים לא מושלמים הינם חלקים חסרים )לבנים( בתוך תו שלם‪.‬‬
‫‪ ‬אם הינכם מדפיסים על שקפים‪ ,‬בדקו יצרן אחר של שקפים‪.‬‬
‫‪ ‬ייתכן והינכם מדפיסים על צד לא נכון של הנייר‪ ,‬הפכו את הנייר‪.‬‬
‫‪ ‬ייתכן והנייר לא מתאים לסוג אמצעי ההדפסה )ראו בעמ' ‪.(36‬‬
‫‪A‬‬
‫קווים אופקיים‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫‪AaBbCc‬‬
‫נייר מסולסל‬
‫איכות הדפסה ירודה‬
‫‪ ‬ערכת ההדפסה לא מותקנת כראוי‪ ,‬התקינו מחדש )ראו בעמ' ‪.(83‬‬
‫‪ ‬ערכת ההדפסה כנראה פגומה ודורשת החלפה‪ .‬החליפו ערכת הדפסה‬
‫חדשה )ראו בעמ' ‪.(83‬‬
‫‪ ‬המדפסת דורשת תיקון‪ ,‬פנו לנציג שרות‪.‬‬
‫אם הנייר יוצא מסולסל או שהמכשיר אינו מצליח להזין נייר‪:‬‬
‫‪ ‬הפכו את הנייר לצד האחר או נסה להפוך ב‪ 180 -‬מעלות‪.‬‬
‫למדפסת אין מספיק זיכרון להפיס את עבודת ההדפסה‪.‬‬
‫אפילו אם עבודת ההדפסה כוונה להדפיס ב‪, 600 dpi-‬המדפסת עברה‬
‫אוטומטית להדפיס ב‪ . 300 dpi -‬פשטו את עבודת ההדפסה והסירו‬
‫אזורי גרפיקה לא נחוצים‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫תקלות בפקסימיליה‬
‫הפתרון‬
‫התקלה‬
‫המכשיר אינו פועל‪ ,‬התצוגה כבויה ‪ ‬נתקו את המכשיר מהחשמל וחברו מחדש‪.‬‬
‫והמקשים אינם פעילים‪.‬‬
‫‪ ‬וודאו כי שקע החשמל תקין ויש בו מתח‪.‬‬
‫‪ ‬וודאו כי פתיל הקו מחובר היטב למכשיר ולשקע בקיר‪.‬‬
‫אין צליל חיוג‪.‬‬
‫‪ ‬וודאו תקינות הקו‪ .‬חברו לשקע הקו מכשיר טלפון אחר ובדקו את הקו‪.‬‬
‫‪ ‬וודאו כי המספרים נשמרו בצורה נכונה בזיכרון‪.‬‬
‫חיוג שגוי של מספרי טלפון‬
‫השמורים בזיכרון‪.‬‬
‫‪ ‬הדפיסו את רשימת המספרים בזיכרון‪ ,‬ובדקו אותה‪.‬‬
‫‪ ‬וודאו כי דפי המסמך לא התקפלו והם טעונים בצורה נכונה‪.‬‬
‫המסמך אינו נטען במכשיר‪.‬‬
‫‪ ‬וודאו כי דפי המסמך מתאימים לשידור‪ ,‬אינם דקים או עבים מידי‪.‬‬
‫‪ ‬וודאו כי מכסה המזין המסמכים האוטומטי סגור היטב‪.‬‬
‫‪ ‬וודאו כי המכשיר נמצא בסוג מענה ‪) FAX‬מיידי(‪.‬‬
‫אין קליטה אוטומטית של‬
‫מסמכים‪.‬‬
‫‪ ‬וודאו כי במגש יש דפי נייר‪.‬‬
‫‪ ‬בדקו בתצוגה אם מופיעה ההודעה "‪) "Memory Full‬זיכרון מלא(‪.‬‬
‫‪ ‬וודאו כי המסמך טעון בצורה נכונה במזין המסמכים האוטומטי או על‬
‫המכשיר אינו משדר‪.‬‬
‫משטח הזכוכית‪.‬‬
‫‪ ‬בדקו האם בשידור נרשם בתצוגה "‪."TX‬‬
‫‪ ‬וודאו כי המכשיר בצד השני במצב תקין ויכול לקלוט מסמכים‪.‬‬
‫‪ ‬תקלה במכשיר המשדר‪ .‬בדקו עם הצד השני‪.‬‬
‫במסמך הנקלט קטעים לבנים‬
‫או שהוא מודפס באיכות נמוכה‪.‬‬
‫‪ ‬הפרעות ורעש בקו הטלפון‪.‬‬
‫‪ ‬צלמו מסמך ובדקו את תקינות ואיכות ההדפסה של המכשיר‪.‬‬
‫‪ ‬חסר טונר במכשיר‪ .‬החליפו את ערכת ההדפסה‪.‬‬
‫יתכן והמסמך נתקע חלקית במכשיר המשדר‪ .‬בדקו עם הצד השני‪.‬‬
‫במסמך הנקלט מריחת תווים‪.‬‬
‫בדקו את ניקיון זכוכית הסורק‪ ,‬ובמידת הצורך ‪ -‬נקו‪.‬‬
‫קווים מופיעים על המסמך‬
‫המשודר‪.‬‬
‫המכשיר מחייג את המספר אך לא המכשיר הנגדי כבוי‪ ,‬חסרים בו דפי נייר או שיש בו תקלה‪.‬‬
‫בדקו עם הצד השני‪.‬‬
‫נוצר קשר עם הפקס' הנגדי‪.‬‬
‫יתכן ואין מספיק מקום בזיכרון‪ .‬אם בתצוגה רשום "‪"Memory Full‬‬
‫לא ניתן לאחסן מסמך בזיכרון‪.‬‬
‫)זיכרון מלא(‪ ,‬מחקו מהזיכרון מסמכים מיותרים שאינם נחוצים‪ ,‬ונסו‬
‫לאחסן מחדש‪.‬‬
‫יתכן וגודל דפי הנייר המוגדר במאפייני הפעולה של המכשיר אינו תואם‬
‫קטעים לבנים בתחתית כל דף‬
‫שנקלט‪ ,‬או בדפים אחרים מודפס לדפים שבמגש‪ .‬בדקו את ההגדרה ובמידת הצורך שנו אותה‪.‬‬
‫רק חלקם העליון‪.‬‬
‫תקלות בצילום‬
‫התקלה‬
‫הצילומים בהירים או כהים מדי‪.‬‬
‫מריחת טונר‪ ,‬קווים‪ ,‬נקודות‪,‬‬
‫כתמים על הצילום‪.‬‬
‫צילום עקום‪.‬‬
‫הצילום מתקבל על דף ריק‪.‬‬
‫הצילום נמחק‪.‬‬
‫תקיעות נייר תכופות‪.‬‬
‫ערכת ההדפסה מייצרת מס' דפים‬
‫קטן ממספר הדפים הידוע‪.‬‬
‫הפתרון‬
‫באמצעות מקש כהה )‪ (Darkness‬הכהו או הבהירו את הצילום‪.‬‬
‫‪ ‬אם הסימנים במקור‪ ,‬צלמו עם הבהרה של הרקע‪.‬‬
‫‪ ‬אם המקור תקין‪ ,‬נקו את משטח הזכוכית ואת המכסה )חלק פנימי(‪.‬‬
‫‪ ‬וודאו כי מסמך המקור טעון בצורה ישרה‪.‬‬
‫‪ ‬וודאו כי הנייר טעון בצורה נכונה וישרה‪.‬‬
‫וודאו כי מסמך המקור טעון בצורה הנכונה‪ :‬על משטח הזכוכית עם צד‬
‫הצילום כלפי מטה‪ ,‬ובמזין האוטומטי עם הפנים כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪ ‬סוג נייר לא מתאים‪ .‬החליפו את סוג הנייר‪.‬‬
‫‪ ‬הנייר ספוג לחות‪ .‬החליפו את הנייר בנייר מאריזה חדשה‪.‬‬
‫‪ ‬אווררו את הדפים שבמגש והפכו אותם‪ .‬החליפו את הדפים שבמגש‬
‫בדפים חדשים‪.‬‬
‫‪ ‬השתמשו בדפים במשקל ‪ 75‬גרם‪ ,‬המתאימים להדפסת לייזר‪.‬‬
‫‪ ‬וודאו שלא נשארו פיסות נייר קטנות לאחר שחילצתם נייר תקוע‪.‬‬
‫‪ ‬מסמכי המקור שלך עשויים להכיל תמונות‪ ,‬שטחים מלאים או קווים‬
‫עבים‪ ,‬הצורכים יותר טונר‪.‬‬
‫‪ ‬הינכם מכבים ומדליקים את המכשיר לעיתים תכופות‪.‬‬
‫‪ ‬מכסה משטח הזכוכית עשוי להיות פתוח בזמן צילום מהזכוכית‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫תקלות בסריקה‬
‫התקלה‬
‫הסורק אינו פועל‪.‬‬
‫הפתרון‬
‫‪ ‬וודאו כי מסמך המקור טעון בצורה הנכונה‪ :‬על משטח הזכוכית עם‬
‫פניו כלפי מטה‪ ,‬ובמזין האוטומטי עם פני המסמך כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪ ‬אין מקום בזיכרון‪ .‬נסו סריקת מקדימה )‪ (Preview/Prescan‬כדי לבדוק‬
‫אם הסורק פועל‪ .‬נסו לסרוק ברזולוציה נמוכה יותר‪.‬‬
‫‪ ‬וודאו תקינות כבל התקשורת שבין המכשיר והמחשב‪ ,‬ותקינות‬
‫החיבור‪.‬‬
‫‪ ‬בשימוש בכבל תקשורת מקבילית )כבל מדפסת( וודאו כי הכבל תואם‬
‫את תקן ‪ ,IEEE 1284‬לתקשורת דו‪-‬כיוונית‪.‬‬
‫‪ ‬וודאו הגדרות נכונות של הסורק‪.‬‬
‫‪ ‬וודאו נכונות ההגדרות של הסורק ביישום המופעל‪ ,‬כולל סוג ומחבר‪.‬‬
‫‪ ‬וודאו כי המכשיר אינו באמצע פעולה אחרת‪ .‬בצעו את הסריקה רק‬
‫כאשר הפעלה תסתיים והמכשיר יעבור למצב מוכן‪.‬‬
‫‪ ‬סריקת מסמך עם גרפיקה איטית מסריקת מסמך עם טקסט‪.‬‬
‫‪ ‬פעולת הסריקה תואט כאשר המסמך הזיכרון במחשב מתמלא‪.‬‬
‫ניתן לשנות הגדרת ‪ BIOS‬עבור תצורת מדפסת ‪ .ECP‬לשינוי‪ ,‬העזרו‬
‫בספר המחשב שלך‪.‬‬
‫הודעה על מסמך המחשב‪:‬‬
‫‪ ‬המכשיר נמצא באמצע פעולה אחרת‪ .‬נסו מחדש רק לאחר סיום‬
‫הפעולה הנוכחית‪.‬‬
‫‪ ‬מחבר התקשורת במחשב בשימוש‪ .‬הדליקו את המחשב מחדש ונסו‬
‫שנית‪.‬‬
‫‪ ‬בדקו תקינות כבל התקשורת וחיבוריו‪ .‬בשימוש בכבל תקשורת‬
‫מקבילית )כבל מדפסת( תואם תקן ‪ ,IEEE 1284‬לתקשורת דו‪-‬כיוונית‪.‬‬
‫‪ ‬תוכנת התאום לסריקה אינה מותקנת כראוי‪ ,‬או הגדרות לא נכונות‪.‬‬
‫‪ ‬וודאו כי המכשיר מחובר היטב לחשמל ומתג ההדלקה במצב "‪."I‬‬
‫‪ ‬וודאו כי מחובר רק כבל תקשורת אחד‪ ,‬כבל ‪ USB‬או כבל מדפסת‪.‬‬
‫סריקה איטית‪.‬‬
‫‪ “Device can’t be set to the H/W‬‬
‫”‪mode you want.‬‬
‫‪ “Port is being used by another‬‬
‫‪program”.‬‬
‫‪ “Port is Disabled”.‬‬
‫‪ Scanner is busy receiving or‬‬
‫‪printing data. When the current‬‬
‫‪job is completed, try again”.‬‬
‫‪ “Invalid handle”.‬‬
‫‪ “Scanning has failed”.‬‬
‫תקלות בהדפסה ב"חלונות"‬
‫התקלה‬
‫מופיעה הודעה "‪ "File In Use‬בזמן‬
‫התקנה‪.‬‬
‫מופיעה הודעה‬
‫”‪“Error Writing to LPTx‬‬
‫הפתרון‬
‫סגרו את כל היישומים‪ .‬הסירו את כל היישומים מתפריט "התחלה"‬
‫)‪ ,(Startup‬ובצעו אתחול מחדש למחשב‪.‬‬
‫התקינו מחדש את הדרייבר‪.‬‬
‫וודאו שהכבל המקבילי מחובר למדפסת ושהמדפסת מופעלת‪.‬‬
‫הפעילו תקשורת דו‪-‬כיוונית בדרייבר המדפסת‪.‬‬
‫וודאו שהינכם מחוברים בכבל מקבילי דו‪-‬כיווני בתקן ‪.IEEE1394‬‬
‫מופיעה אחת מההודעות‪:‬‬
‫"‪"General Protection Fault‬‬
‫"‪"Exception OE‬‬
‫"‪"Spool 32‬‬
‫"‪"Illegal Operation‬‬
‫סגרו את כל היישומים האחרים‪ ,‬בצעו אתחול מחדש למחשב ונסו‬
‫להדפיס שוב‪.‬‬
‫הודעות אלו עלולות להופיע בזמן הדפסה‪ .‬המתינו עד שהמדפסת תסיים‬
‫מופיעה אחת מההודעות‪:‬‬
‫"‪ "Fail To Print‬להדפיס‪ .‬אם ההודעה נשארת במצב המתנה או בסיום ההדפסה‪ ,‬בדקו‬
‫"‪ "A Printer timeout occurred‬חיבורים ובדקו אם אין הודעת שגיאה במדפסת‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הודעות אלו לרוב מקורם בבעיות במערכת ההפעלה‪ .‬בדקו עם מנהל הרשת‪.‬‬
‫‪97‬‬
98
‫נתונים טכניים‬
‫נתונים כלליים‬
‫הנתון‬
‫מזין מסמכים אוטומטי‬
‫גודל המסמך לטעינה במזין‬
‫המסמכים האוטומטי‬
‫קיבול דפי נייר‬
‫קיבול דפים מודפסים‬
‫סוג דפי נייר להדפסה‬
‫חומרים מתכלים‬
‫חיבור חשמל‬
‫צריכת הספק‬
‫רעש‬
‫זמן חימום‬
‫תנאי סביבה בהפעלה‬
‫תצוגה‬
‫ערכת הדפסה )טונר(‬
‫מידות )ר ‪ X‬ע ‪ X‬ג((‬
‫משקל‬
‫עומס עבודה )לחודש(‬
‫תאור‬
‫עד ‪ 30‬דפים )‪ 75‬גרם(‬
‫רוחב‪ 142 :‬עד ‪ 216‬מ"מ‬
‫אורך‪ 148 :‬עד ‪ 356‬מ"מ‬
‫במגש‪ 250 :‬דפים )‪ 75‬גרם(‬
‫במגש רב‪-‬תכליתי‪ 1 :‬דף ‪ 75‬גרם או דף מיוחד )כרטיסיה‪ ,‬שקף‪,‬‬
‫מעטפה(‪ 60) ,‬עד ‪ 165‬גרם(‪.‬‬
‫במגש האיסוף‪ 100 :‬דפים )צד הדפסה כלפי מטה(‬
‫במגש‪ ,Legal ,Letter ,A4 :‬משקל ‪ 60‬עד ‪ 90‬גרם‬
‫במגש הזנה רב‪-‬תכליתי‪ :‬דף רגיל‪ ,‬שקף‪ ,‬מעטפה‪ ,‬תוויות‪ ,‬גלויה‪,‬‬
‫כרטיסיה וכו'‪ ,‬משקל ‪ 60‬עד ‪ 120‬גרם‪.‬‬
‫ערכת הדפסה )‪(Toner Cartridge‬‬
‫‪220  240 VAC, 50/60 Hz, 2.5A‬‬
‫במצב חסכון‪ :‬פחות מ‪ 13.5 -‬ואט‬
‫פחות מ‪ 400 -‬ואט‬
‫ממוצעת‪:‬‬
‫פחות מ‪35 dB -‬‬
‫במצב מוכן‪:‬‬
‫בחימום‪:‬‬
‫פחות מ‪49 dB -‬‬
‫פחות מ‪53 dB -‬‬
‫בהדפסה‪:‬‬
‫פחות מ‪55 dB -‬‬
‫בצילום‪:‬‬
‫פחות מ‪ 30 -‬שניות‬
‫טמפרטורה‪ 10°C :‬עד ‪32°C‬‬
‫לחות יחסית‪ 20% :‬עד ‪80%‬‬
‫‪ 2 ,LCD‬שורות בעלות ‪ 16‬תווים‬
‫כ‪ 3,000 -‬דפים‪ ,‬בכיסוי ‪) 5%‬באספקה כ‪ 1,500 -‬דפים(‬
‫‪ 368 X 374 X 438‬מ"מ‬
‫נטו‪ 13.2 :‬ק"ג )כולל מתכלים(‪ ,‬ברוטו‪ 15 :‬ק"ג )כולל מתכלים‪,‬‬
‫אביזרים ואריזה(‬
‫הדפסה‪ :‬עד ‪ 10,000‬דפים‬
‫סריקה וצילום‬
‫הנתון‬
‫תאימות‬
‫שיטת סריקה‬
‫חדות‬
‫אורך סריקה )אפקטיבי(‬
‫רוחב סריקה )אפקטיבי(‬
‫צבעים )עומק(‬
‫גווני אפור‬
‫מהירות צילום‬
‫זמן הדפסת דף ראשון‬
‫חדות צילום‬
‫זום )הקטנה והגדלה(‬
‫מס' עותקים‬
‫תאור‬
‫תקן ‪ TWAIN‬ו‪WIA -‬‬
‫‪ CIS‬צבעוני‪ ,‬בהזנת נייר או במשטח‬
‫אופטית‪) 600 x 600 dpi :‬מונו וצבע(‬
‫שיפור‪(USB) 4,800 x 4,800dpi :‬‬
‫משטח זכוכית‪ 297 :‬מ"מ‪ ,‬מזין מסמכים אוטומטי‪ 356 :‬מ"מ‬
‫‪ 208‬מ"מ‬
‫‪24 bit‬‬
‫‪ 128‬גוונים ‪) ,8 bit /‬טקסט שחור ‪(1 bit‬‬
‫עד ‪ 24‬דפים לדקה בגודל ‪A4/Letter‬‬
‫ממצב מנוחה‪ 11 :‬שניות‬
‫ממצב חיסכון באנרגיה‪ 41 :‬שניות‬
‫סריקה‪ :‬טקסט‪/‬מעורב‪ / 600 X 300 :‬תמונה‪600 X 600 :‬‬
‫הדפסה‪ :‬טקסט‪/‬מעורב‪/‬תמונה‪600 X 600 :‬‬
‫משטח הזכוכית‪ 25% :‬עד ‪400%‬‬
‫מזין מסמכים אוטומטי‪ 25% :‬עד ‪100%‬‬
‫‪ 1-99‬עותקים‬
‫‪99‬‬
‫הדפסה‬
‫הנתון‬
‫שיטת הדפסה‬
‫מהירות הדפסה‬
‫זמן להדפסת דף ראשון‬
‫סוג דפי נייר להדפסה‬
‫איכות‬
‫אמולציה‬
‫תאור‬
‫לייזר‬
‫עד ‪ 24‬דפים לדקה בגודל ‪A4/Letter‬‬
‫מהמתנה‪ 10 :‬שניות‪.‬‬
‫ממצב חיסכון‪ 41 :‬שניות‬
‫במגש‪ A5 ,B5 ,Folio ,Legal ,Letter ,A4 :‬משקל ‪ 60‬עד ‪ 90‬גרם‪.‬‬
‫במגש רב‪-‬תכליתי‪ :‬דף רגיל‪ ,‬שקף‪ ,‬מעטפה‪ ,‬תוויות‪ ,‬גלויה‪,‬‬
‫כרטיסיה וכו'‪ ,‬משקל ‪ 60‬עד ‪ 163‬גרם‪.‬‬
‫מינימום‪ 76*127 :‬מ"מ‪.‬‬
‫מכסימום‪ 216*356 :‬מ"מ‪.‬‬
‫עד ‪1200 x 1200 dpi‬‬
‫‪,PCL6‬‬
‫‪) PS3‬בדגם ‪ SCX-5725FN‬בלבד(‬
‫‪ (GDI) SPL‬ל‪Linux -‬‬
‫ממשק‬
‫‪USB 2.0‬‬
‫‪10/100 Base Tx‬‬
‫תאימות )למערכת מחשב(‬
‫"חלונות" ))‪(Win 98/ Me/ 2000/ XP(32/64bit / 2003(32/64bit‬‬
‫לינוקס‬
‫מקינטוש ‪10.3 ~ 10.4‬‬
‫‪ ,16MB‬לא ניתן להרחבה‪.‬‬
‫זיכרון )למדפסת(‬
‫פקסימיליה‬
‫הנתון‬
‫תאימות‬
‫סוג קו טלפון‬
‫שיטות דחיסה‬
‫מהירות שידור‬
‫מהירות שידור‬
‫מהירות סריקה‬
‫אורך מסמך )מקסימום(‬
‫גודל הנייר‬
‫חדות סריקה‬
‫זיכרון למסמכים‬
‫גווני אפור‬
‫חיוג אוטומטי וקבוצות‬
‫גיבוי סוללה‬
‫תאור‬
‫‪ITU Group 3, ECM‬‬
‫קו רגיל )או כשלוחה במרכזיה פרטית(‬
‫‪ JPEG ,MMR(ECM) ,MR ,MH‬לתמונות‬
‫עד ‪33.6Kbps‬‬
‫ממשטח הזכוכית‪ :‬כ‪ 3 -‬שניות לדף‬
‫)בשידור מזיכרון של דף בדיקה ‪(ITU-T No. 1 Chart‬‬
‫ממשטח הזכוכית‪ :‬כ‪ 6 -‬שניות לדף ‪) A4‬בחדות רגילה(‬
‫ממזין המסמכים האוטומטי‪ :‬כ‪ 8 -‬שניות לדף ‪) A4‬בחדות רגילה(‬
‫משטח הזכוכית‪ 297 :‬מ"מ‪,‬‬
‫במזין המסמכים האוטומטי‪ 356 :‬מ"מ‬
‫‪ ,B5 ,Executive ,Folio ,Legal ,Letter ,A4‬משקל ‪ 60‬עד ‪ 90‬גרם‬
‫‪203 x 98 dpi‬‬
‫רגילה )‪:(Standard‬‬
‫‪203 x 196 dpi‬‬
‫מפורטת )‪:(Fine‬‬
‫משופרת )‪203 x 392 dpi / 300 x 300 dpi :(Super Fine‬‬
‫‪203 x 196 dpi‬‬
‫תמונה )‪:(Photo‬‬
‫‪200 x 200 dpi‬‬
‫צבעוני )‪:(Color‬‬
‫‪) 4MB‬עד ‪ 320‬דף(‬
‫‪256‬‬
‫חיוג מקוצר ומהיר – ‪ 200‬מספרים‬
‫עד ‪ 72‬שעות‬
‫‪100‬‬
‫תעודת אחריות‬
‫תעודת אחריות זו תקפה רק בצירוף חשבונית קניה כחוק‬
‫)אנא מלאו את הפרטים ושלחו בפקס לנקודת השרות הארצית(‬
‫מספר סידורי של המכשיר _________________________________ דגם _____________________‬
‫תאריך רכישה ______________ שם הרוכש ___________________מס' טלפון_________________‬
‫כתובת הרוכש __________________________________________ מס' פקס' _________________‬
‫שם המשווק __________________________ כתובת המשווק _____________________________‬
‫זוהי תעודת האחריות האישית של כב' מחברת אלקטיס בע"מ‪ .‬חברת אלקטיס היא היבואן הבלעדי של מכשיר‬
‫זה‪.‬‬
‫תעודה זו אינה ניתנת להעברה ומתייחסת אישית לכב' כקונה המקורי‪ .‬האחריות תיכנס לתוקפה רק לאחר‬
‫ביצוע התשלום בגין המכשיר‪.‬‬
‫אחריות זו הינה בתוקף לתקופה של ‪ 12‬חודשים מיום האספקה ומכסה כל חלק של המכשיר אשר יימצא‪,‬‬
‫בתקופת האחריות‪ ,‬פגום מחמת שימוש בחלקים לקויים או התקנתם בצורה פגומה‪ .‬חלק כזה יוחלף בחלק‬
‫אחר ללא תמורה‪ .‬השרות והעבודה אשר יידרשו להחלפת חלק כזה או כיוון מכני של המכשיר יבוצעו ללא‬
‫תשלום במשך תקופת האחריות על ידי חברת אלקטיס או בא כוחה‪ ,‬במעבדות השרות‪.‬‬
‫טלפון לשרות ותמיכה‪ 03-6372323 :‬פקס‪03-6372324 :‬‬
‫שעות עבודה‪ :‬ימים א'‪-‬ה' בשעות ‪) 9:00-18:00‬ערבי חג בשעות ‪(9:00-12:00‬‬
‫האחריות מוגבלת למכשיר בלבד ולא כוללת אחריות למתקני חשמל‪ ,‬מחשבים או לכל אחד מהם‪.‬‬
‫האחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים‪ ,‬אם נוכיח לבעל התעודה אחד מאלה‪:‬‬
‫‪ .1‬הקלקול נגרם ע"י שימוש הנוגד את הוראות ההתקנה והשימוש שנמסרו למחזיק במכשיר‪.‬‬
‫‪ .2‬הקלקול נגרם ע"י כוח עליון‪.‬‬
‫‪ .3‬הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות במחשב‪ ,‬רשת מחשבים‪ ,‬תוכנות‪ ,‬רשת החשמל‪ ,‬מוליכים‪ ,‬נתיך‬
‫והארקה שאינם אבזרי המכשיר‪.‬‬
‫‪ .4‬הקלקול נובע משימוש בלתי נאות כגון חיבור פגום לחשמל‪ ,‬חיבור כאשר אין מקום חיבור לרשת החשמל‬
‫הארצית‪ ,‬וכו'‪.‬‬
‫‪ .5‬המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך על ידי אלקטיס‪.‬‬
‫‪ .6‬הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא ע"י נותן תעודה זו‪ ,‬שליחו או עושה שירות אחריות מטעמו‪.‬‬
‫‪ .7‬הקלקול הנו כתוצאה מתאונה או מפעולה חיצונית שאינה קשורה בטיב המכשיר‪.‬‬
‫‪ .8‬החברה לא תהא אחראית לנזקים ישירים או עקיפים שייגרמו כתוצאה משיבושים בתוכנות‪ ,‬ובמחשב או‬
‫ברשת המחשבים‪.‬‬
‫‪ .9‬החברה לא תהא אחראית לנזקים ישירים או עקיפים שייגרמו כתוצאה מעיכובים או דחיות בביצוע‬
‫התחייבותה אשר ינבעו מסיבות או גרמים אשר אינם בשליטתה‪.‬‬
‫‪ .10‬תעודה זו תקפה רק לאחר מילוי כל הפרטים בה‪.‬‬
‫בתקופת האחריות נדרש להשתמש במתכלים מקוריים המשווקים ע"י אלקטיס או בא כוחה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫אלקטיס בע"מ‬
‫‪101‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאלקטיס בע"מ‬
‫‪V6‬‬
Download PDF