Electia | Home Prosafe Sc9100 | Wireless Smoke Detector Type 3

Instruktions manual
Trådlös
Rök Detektor SD14
Passar till följande larm:
Home Prosafe SC9100 och Homesafe
SC14
Innehållsförteckning
Kapitel:
Sida:
____________________________________________________________________________________
__________
1. Introduktion.................................................................................... 3
2. Funktion......................................................................................... 3
3. Säkerhets- och skötselunderhåll ........................................................ 4
4. Installationsanvisning....................................................................... 4
5. Montering ....................................................................................... 7
6. Registrering av rök detektorn med bas stationen SC9100 ...................... 9
7. Registrering av rök detektorn med basstationen SC14 …………………………… 9
8. Ändra adresser på Rök detektorn…………………………………………………………… 10
9. Slutlig montering…………………………………………………………………………………………10
10. Teknisk data
………………………………………………………………………………11
Sida 2 av 12
1. Introduktion
Rök detektor SD14 är ett tillbehör till larmet Home Prosafe SC9100 och
SC14. Den optiska sensorn är mycket känslig och registrerar även en
eldsvåda med svag rökutveckling. För att nå högsta säkerhet
rekommenderar vi att installera en rök detektor i varje rum.
I detektorn är en ljussändare och mottagare installerade så att ljuset från
sändaren inte faller direkt på mottagaren. Vid rökutveckling reflekteras/bryts
ljuset genom rök partiklar som plockas upp av mottagaren. I mottsatt till
många andra produkter som finns ute på marknaden är det inte nödvändigt
med radio aktiva ämnen för denna optiska rök detektor.
Rök detektorn har följande egenskaper:
•
•
•
•
Möjligt att installera i flera rum för att lättare upptäcka rökutveckling.
Varnar för svagt batteri (korta signaler som låter varje 30:e sekund i
en vecka innan batteriet helt laddas ur)
Integrerad signal sändning
Larm överföring även för icke – aktiverad larm enhet (ett överfalls larm
utlöses med en gång som rök upptäcks)
2. Funktion
Rök detektor SD14 larmar vid rök via ljudsignal samt via radiosignal till
kontrollpanelen (max avstånd 30m vid fri sikt). Inomhus minskar avståndet
beroende på byggnadens konstruktion.
OBS! Detektorn registrerar rök men inte gas och värme.
Utrustningen bör inte ändras under några omständigheter (Då blir garantin
ogiltig!).
Sida 3 av 12
3. Säkerhets- och skötselunderhåll
•
Utrustningen har inga rörliga delar och kan endast servas på verkstad.
Vid fel lämna produkten till ert inköpsställe.
•
Rökdetektorn skall enbart monteras inomhus i en torr miljö och inte i
starkt solljus.
•
Rengör utrustningen med en torr trasa.
•
Använd aldrig någon form av rengöringsmedel.
•
Barn skall inte hantera rökdetektorn.
4. Installationsanvisning
En rök detektor bör installeras I varje våning om byggnaden innehåller fler
än en våning för att få en tidig varning vid eldsvåda.
Se till så att Rök detektorn hörs i sovrummet även om dörren är stängd!
(Annars kommer du inte att vakna vid brandlarm!).
För lämplig placering se nedanstående ritningar.
Sida 4 av 12
Sida 5 av 12
Sida 6 av 12
För att arbeta mest effektivt och upptäcka tidig rökutveckling bör Rök
detektorn installeras I taket mitt i rummet eller om taket är sluttande på den
högsta punkten.
För att uppnå största möjliga säkerhet bör rökdetektorn installeras I alla
rum, men inte direkt över matlagnings området I köket eller I badrummet.
Se till att rök detektorn inte installeras direkt på eller I närheten av stora
metall objekt, dessa kan påverka radiokommunikationen.
5. Montering
Följ nedanstående monteringsanvisning:
•
Ta bort bottenplattan från din enhet genom att rotera den moturs.
•
Placera bottenplattan så att de två längsta öppningarna är i linje med
varandra. Gör ett märke i varje öppning som du använder som mall
när du ska sätta i skruvarna och pluggarna.
•
Ta bort bottenplattan.
•
Lägg bort detektorn så att den inte utsätts för damm medan du borrar
hålen. Använd en (5mm) borr, borra två hål och sätt I plast pluggarna.
Sida 7 av 12
•
För att få fast bottenplattan på
väggen
använd
de
två
medföljande skruvarna.
•
Sätt
fast
detektorn
på
bottenplattan och vrid den
medurs för att fixera den.
Känn på detektorn för att
försäkra dig om att den
verkligen
sitter
fast
på
bottenplattan.
•
Anslut inte batteriet (9V) I detta steg. Var god följ nedanstående
instruktion.
•
Hur du installerar batteriet:
•
Rök detektorn kräver ett alkali batteri
•
Matcha hålen på batteriet med batteriklämman. Försäkra dig om att
alkali batteriet kommer i rätt position enligt bilden.
•
När terminalerna är matchade, tryck i batteriet hårt tills de sitter
fast ordentligt och inte kan skakas ur.
Rök detektorn fungerar inte om batteriet är fel monterat!
Sida 8 av 12
6. Registrering av rök detektorn med basstationen
SC9100
1. Ställ
tig framför basstationen med rökdetektorn, vilket underlättar
registreringen.
2. Ställ in basstationen på INSTALLERA.
3. Placera batteriet (9V) med dess riktiga polaritet I batterihållaren på rök
detektorn. Rök detektorn skickar en radio signal till basstationen: LED på
sensorn lyser kortvarigt upp, basstationen ger en kort signal ton som
bekräftelse på mottagandet. För en mer utförlig instruktion hänvisar vi till
instruktionsmanualen för kontrollpanelen SC9100.
4. Lämna läge installera
5. Nu är detektorn redo för att användas.
6. Sätt tillbaka rökdetektorn i sin monteringshållare.
Testa detektorn genom att generera rök.
Om en eldsvåda uppstår, kommer rök detektorn att skicka en larm signal till
basstationen sc9100 (det spelar ingen roll om bas stationen är i på/av larmat
läge, larmet kommer att utlösas i båda fallen).
Larmet skickas i samma stund som rök upptäcks. Rök detektorn fortsätter
att tjuta tills sensorn är fri från rök (du kan behöva rengöra den med en
dammsugare om den inte stänger av sig själv), radio signalen (larm via
basenheten) stängs av efter en minut.
7. Registrering av rök detektorn med basstationen
SC14
1. Ställ tig framför basstationen med rökdetektorn, vilket underlättar
registreringen samt öppna luckan för knappsatsen på basenheten
SC14.
2. Knappa in PIN koden (fabriksinställning 0000). Vid korrekt kod hörs ett
långt pip och den gröna led lampan börjar blinka.
Sida 9 av 12
3. Tryck på knapp 1 och basenheten SC14 ställs i installationsläge.
4. Montera därefter batteriet med rätt polaritet i rökdetektorn.
Röktetektorn skickar en signal basenheten SC14. SC14 bekräftar
installationen med en signal.
5. Tryck på knapp 1 igen och installationen avslutas. Rökdetektorn är nu
installerad och klar att användas.
6. Sätt tillbaka rökdetektorn i sin monteringshållare.
Testa detektorn genom att generera rök.
Om en eldsvåda uppstår, kommer rök detektorn att skicka en larm signal till
basstationen sc9100 (det spelar ingen roll om bas stationen är i på/av larmat
läge, larmet kommer att utlösas i båda fallen).
Larmet skickas i samma stund som rök upptäcks. Rök detektorn fortsätter
att tjuta tills sensorn är fri från rök (du kan behöva rengöra den med en
dammsugare om den inte stänger av sig själv), radio signalen (larm via
basenheten) stängs av efter en minut.
8. Ändra adresser på rök detektorn
Rökdetektorn stödjer olika adresser för varje sensor. Detta spelar roll om
din granne också använder ett Home Prosafe SC9100 eller Homesafe
SC14 säkerhets system.
Ändra adressen på sensorn:
Grundinställningen för adresser på din sensor är 1.
Varje gång som test- tangenten trycks ned ökar sensorns adress med 1.
Detta fungerar bara omedelbart efter upprättad anslutning mellan sensorn
och dess batteri.
För att ändra adress är du tvungen till att trycka ned test- tangenten under
de första 2 sekunderna efter det att batteriet har blivit anslutit och då hörs
en kort signal.
Varje gång som du startar en programmerings process, kommer adresserna
att börja på 1 igen, även om den tidigare blivit ändrad. Om du inte trycker
ned test knappen efter anslutning av batteriet, kommer rök detektorn att
minnas sin senaste inställning, även om batteriet har blivit borttaget en
längre tid.
Sida 10 av 12
Varje gång som du ändrar adress på sensorn, måste du registrera om den på
din Home Prosafe SC9100 basstation eller Homesafe SC14 basstation.
9. Slutgiltig montering
Bottenplattan sätts separat fast på taket och själva rök detektorn skruvas
fast på bottenplattan genom att vrida den medurs.
10. rök detektor SD14 – teknisk data
Frekvens:
Modul:
Område:
Larm:
Nätaggregat:
Operations temperatur:
Luft fuktighet:
433.92 MHz
AM
Upp till 30 meter (Öppet område. I byggnader
minskas området)
85 dB
9V-Blockbatteri, Alkali - Typ
10 till 45 grader (Celsius)
< 95% rel. Luft fuktighet
Sida 11 av 12
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Electia AB declares that the SD14 is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Härmed intygar Electia AB – att SD14 står i överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG
Produktansvarig Electia AB
Peder Ljungstedt
Västra Frölunda 2007-07-23
CE 0560
Device
At the end of its life, those products should NOT be disposed of in household
rubbish. Seek the advice of your local authority on correct, Environmentally
friendly disposal.
batteries
Do not dispose of used batteries in the household rubbish! They should be
deposited at a collection point for used batteries.
Electia AB
Fältspatsgatan 3
42130 Västra Frölunda
www.electia.se
Sida 12 av 12
Download PDF