DSA 28020
DSA 28020
REFRIGERATOR-FREEZER type I
REFRIGERADOR-CONGELADOR de tipo I
FRIGO-CONGELATORE di tipo I
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I
CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I
CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I
WARNING!
In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally friendly refri gerant the
R600a (flammable only under certain conditions) you must observe the following rules:
 Do not hinder the free circulation of the air around the appliance.
 Do not use mechanical devices in order to accelerate the defrosting, others than the ones recommended by the manufacturer.
 Do not destroy the refrigerating circuit.
 Do not use electric appliances inside the food keeping compartment, other than those that might have been recommended by the
manufacturer.
ADVERTENCIA
Con el fin de garantizar un funcionamiento normal de su frigorífico, que utiliza un refrigerante totalmente respetuoso con el medio
ambiente, el R600a (inflamable sólo en ciertas condiciones), se deben observar las pautas siguientes:
 No impedir la libre circulación del aire alrededor del electrodoméstico.
 Para acelerar el deshielo no se deben utilizar dispositivos mecánicos que no sean aquellos recomendados por el fabricante.
 No destruir el circuito de refrigeración.
 No utilizar aparatos eléctricos dentro del compartimento de aviso de alimentos que no sean los que pudiera haber recomendado el
fabricante.
AVVERTENZA!
Per garantire il funzionamento adeguato dell'elettrodomestico, che utilizza il refrigerante R600a completamente adatto all'am biente
(infiammabile solo in determinate condizioni), è necessario attenersi alle seguenti regole:
 Non ostacolare la libera circolazione dell'aria attorno all'elettrodomestico.
 Per accelerare lo sbrinamento non utilizzare dispositivi meccanici diversi da quelli consigliati dal produttore.
 Non danneggiare il circuito refrigerante.
 Non utilizzare all'interno del comparto del cibo elettrodomestici diversi da quelli consigliati dal produttore.
UWAGA!
Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku (łatwopalny tylko w pewnych warunkach) środek
chłodniczy R600a, chłodziarko-zamrażarki, należy przestrzegać następujących zasad:
 Nie należy blokować swobodnego przepływu powietrza wokół chłodziarko-zamrażarki.
 W celu przyśpieszenia rozmrażania nie należy używać żadnych innych urządzeń mechanicznych niż zalecane pr zez producenta.
 Nie wolno uszkodzić obwodu chłodniczego.
 Wewnątrz komory przechowywania żywności nie należy używać żadnych innych urządzeń elektrycznych niż ewentualnie zalecanych
przez producenta.
UPOZORNĚNÍ!
Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné chladicí médium R600a (vznětlivé
pouze za určitých podmínek), musíte dodržet následující pravidla:
 Nebraňte ve volné cirkulaci vzduchu kolem přístroje.
 Nepoužívejte mechanická zařízení pro zrychlení odmražení kromě těch, která jsou doporučená výrobcem.
 Nelikvidujte chladicí okruh.
 Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostoru pro potraviny kromě těch, která by mohl doporučit výrobce.
VAROVANIE!
Aby sa zabezpečila normálna prevádzka vašej chladničky, ktorá používa úplne ekologicky nezávadné chladivo R600a (horľavé len pri
určitých podmienkach), musíte dodržiavať nasledujúce pravidlá:
 Nebráňte voľnej cirkulácii vzduchu okolo spotrebiča.
 Nepoužívajte mechanické prístroje na urýchľovanie rozmrazovacieho procesu, iné ako odporúča výrobca.
 Neporušujte chladiaci okruh.
 Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri pípacieho priestoru potravín, iné ako tie, ktoré odporúčal výrobca.
GB
Index
Safety first /1
Electrical requirements /2
Transportation instructions /2
Installation instructions /2
Getting to know your appliance /3
Suggested arrangement of food in the appliance /3
Temperature control and adjustment /4
Before operating /4
Storing frozen food /4
Freezing fresh food /4
Making ice cubes /5
Defrosting /5
Replacing the interior light bulb /6
Cleaning and care /6
Repositioning the door /6
Do’s and don’ts /7
Troubleshooting /8
Tehnical data /8
ES
Índice
La seguridad es lo primero /9
Requisitos eléctricos /10
Instrucciones de transporte /10
Instrucciones de instalación /10
Detalles del frigorífico /11
Disposición recomendada de los alimentos en el
frigorífico /11
Control y ajuste de la temperatura /12
Antes del funcionamiento /12
Almacenamiento de alimentos congelados /12
Congelación de alimentos frescos /12
Cubitos de hielo /13
Desescarchado /13
Sustitución de la bombilla interior /13
Conservación y limpieza /14
Reposicionamiento de la puerta /1
Prácticas correctas e incorrectas /14-15
Resolución de problemas /16
Advertencias sobre los ruidos de funcionamiento del
aparato /16
Datos técnicos /17
IT
Indice
Sicurezza iniziale /18
Requisiti elettrici /19
Istruzioni per il trasporto /19
Istruzioni di installazione /19
Conoscere l’elettrodomestico /20
Suggerimenti sulla disposizione del cibo
nell'elettrodomestico /20
Controllo e regolazione della temperatura /20
Prima della messa in funzione /21
Conservazione di cibo congelato /21
Congelamento di cibo fresco /21
Preparazione dei cubetti di ghiaccio /21
Sbrinamento /21
Sostituzione della lampadina interna /22
Pulizia e manutenzione /22
Riposizionamento dello sportello /23
Cosa fare e cosa non fare /23
Risoluzione dei problemi /24
Date tecnici /24
PL
Spis treści
Bezpieczeństwo przede wszystkim /25
Podłączenie do zasilania /26
Instrukcja transportu i ustawienia /26
Montaż /26
Zapoznaj się z Twoim urządzeniem /27
Porady dotyczące przechowywania żywności /27
Regulacja temperatury /28
Uruchamianie /28
Porady dotyczące przechowywania zamrożonej
żywności /28
Mrożenie świeżej żywności /29
Jak robić kostki lodu /29
Odmrażanie /29
Wymiana żarówki /30
Czyszczenie urządzenia /30
Zmiana kierunku otwierania drzwi /30
Środki ostrożności w trakcie użytkowania /30
Dźwięki wydawane podczas pracy /31
Usuwanie usterek /31
Odzysk opakowania /32
Odzysk starego urządzenia chłodniczego /32
Charakterystyka techniczna /33
Tabliczka znamionowa /33
CZ
Obsah
Bezpečnost především /34
Elektrické požadavky /35
Pokyny pro transport /35
Pokyny pro instalaci /35
Seznámení s vaším spotřebičem /36
Doporučené rozložení potravin ve spotřebiči /36
Kontrola a nastavení teploty /37
Před spuštěním /37
Ukládání zmrzlých potravin /37
Mražení čerstvých potravin /37
Tvorba kostek ledu /37
Odmrazování /38
Výměna vnitřní žárovky /38
Čištění a péče /38
Změna pozice dvířek /39
Co dělat a co nedělat /39
Odstraňování potíží /40
Technická data /41
SK
Index
Bezpečnosť nadovšetko /42
Elektrické požiadavky /43
Prepravné pokyny /43
Inštalačné pokyny /43
Poznávanie spotrebiča /44
Navrhnuté rozmiestnenie potravín v spotrebiči /44
Riadenie a nastavenie teploty /45
Pred uvedením do prevádzky /45
Skladovanie zmrazených potravín /45
Mrazenie čerstvých potravín /45
Tvorba kociek ľadu /46
Rozmrazovanie /46
Výmena žiarovky vnútorného svetla /46
Čistenie a údržba /46
Premiestňovanie dverí /47
Čo sa má a čo sa nesmie robiť /47
Riešenie problémov /48
Technické údaje /49
1
2
3
4
5
6
7
GB
Instruction for use
Congratulations on your choice of a
Quality
Appliance, designed to give you many years of service.
Safety first!
Do not connect your appliance to the electricity supply
until all packing and transit protectors have been
removed.
• Leave to stand for at least 12 hours before switching
on, to allow compressor oil to settle, if transported
horizontally.
• If you are discarding an old appliance with a lock or
latch fitted to the door, ensure that it is left in a safe
condition to prevent the entrapment of children.
• This appliance must only be used for its intended
purpose.
• Do not dispose of the appliance on a fire. Your
appliance contains non CFC substances in the
insulation which are flammable. We suggest you
contact your local authority for information on disposal
and available facilities.
• We do not recommend use of this appliance in an
unheated, cold room.
(e.g. garage, conservatory,
annex, shed, out-house etc.)
To obtain the best possible performance and trouble
free operation from your appliance it is very important to
read these instructions carefully. Failure to observe
these instructions may invalidate your right to free
service during the guarantee period.
Please keep these instructions in a safe place for easy
reference.
This appliance is not intended for use by person with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
1
GB
Instruction for use
Electrical requirements
3. Failure to comply with the above
instructions could result in damage to the
appliance, for which the manufacturer will not
be held liable.
4. The appliance must be protected against
rain, moisture and other atmospheric
influences.
Before inserting the plug into the wall socket
make sure that the voltage and the frequency
shown in the rating plate inside the appliance
corresponds to your electricity supply.
We recommend that this appliance is
connected to the mains supply via a suitably
switched and fused socket in a readily
accessible position.
Warning! This appliance must be earthed.
Repairs to electrical equipment should only be
performed by a qualified technician. Incorrect
repairs carried out by an unqualified person
are carry risks that may have critical
consequences for the user of the appliance.
ATTENTION!
This appliance operates with R 600a which is
an environmental friendly but flammable gas.
During the transportation and fixing of the
product, care must be taken not to damage
the cooling system. If the cooling system is
damaged and there is a gas leakage from the
system, keep the product away from open
flame sources and ventilate the room for a
while.
WARNING - Do not use mechanical devices
or other means to accelerate the defrosting
process, others than those recommended by
the manufacturer.
WARNING - Do not damage the refrigerant
circuit.
WARNING - Do not use electrical appliances
inside the food storage compartments of the
appliance, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.
WARNING - If the supply cord is damaged, it
must be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
Important!
• Care must be taken while cleaning/carrying
the appliance not to touch the bottom of the
condenser metal wires at the back of the
appliance, as this could cause injury to fingers
and hands.
• Do not attempt to sit or stand on top of your
appliance as it is not designed for such use.
You could injure yourself or damage the
appliance.
• Make sure that the mains cable is not
caught under the appliance during and after
moving, as this could damage the cable.
• Do not allow children to play with the
appliance or tamper with the controls.
Installation instructions
1. Do not keep your appliance in a room
where the temperature is likely to fall below 10
degrees C (50 degrees F) at night and/or
especially in winter, as it is designed to
operate in ambient temperatures between +10
and +38 degrees C (50 and 107 degrees F).
At lower temperatures the appliance may not
operate, resulting in a reduction in the storage
life of the food.
2. Do not place the appliance near cookers or
radiators or in direct sunlight, as this will
cause extra strain on the appliance's
functions. If installed next to a source of heat
or freezer, maintain the following minimum
side clearances:
From Cookers 30 mm
From Radiators 300 mm
From Freezers 25 mm
3. Make sure that sufficient room is provided
around the appliance to ensure free air
circulation (Item 2).
• Put the back airing lid to the back of your
refrigerator to set the distance between the
refrigerator and the wall (Item 3).
Transportation instructions
1. The appliance should be transported only in
an upright position. The packing as supplied
must be intact during transportation.
2. If during the transport the appliance, has
been positioned horizontally, it must not be
operated for at least 12 hours, to allow the
system to settle.
2
GB
Instruction for use
4. The appliance should be positioned on a
smooth surface. The two front feet can be
adjusted as required.To ensure that your
appliance is standing upright adjust the two
front feet by turning clockwise or anticlockwise, until firm contact is secured with
the floor. Correct adjustment of feet prevents
excessive vibration and noise (Item 4).
5. Refer to "Cleaning and Care" section to
prepare your appliance for use.
4. Fresh wrapped produce can be kept on
the shelf. Fresh fruit and vegetables should be
cleaned and stored in the crispers.
5. Bottles can be kept in the door section.
6. To store raw meat, wrap in polythene
bags and place on the lowest shelf. Do not
allow to come into contact with cooked food,
to avoid contamination. For safety, only store
raw meat for two to three days.
7. For maximum efficiency, the removable
shelves should not be covered with paper or
other materials to allow free circulation of cool
air.
8. Do not keep vegetable oil on door
shelves. Keep the food packed, wrapped or
covered. Allow hot food and beverages to cool
before refrigerating. Leftover canned food
should not be stored in the can.
9. Fizzy drinks should not be frozen and
products such as flavoured water ices should
not be consumed too cold.
10. Some fruit and vegetables suffer damage
if kept at temperatures near 0°C. Therefore
wrap pineapples, melons, cucumbers,
tomatoes and similar produce in polythene
bags.
11. High-proof alcohol must be stored upright
in tightly closed containers. Never store
products that contain an inflammable
propellant gas (e.g. cream dispensers, spray
cans, etc.) or explosive substances. These
are an explosion hazard.
Getting to know your appliance
(Item 1)
1 - Freezer shelf
2 - Thermostat and lamp housing
3 - Adjustable Cabinet shelves
4 - Wine bottles support
5 - Defrost water collection channel Drain tube
6 - Crisper cover
7 - Crisper
8 - Adjustable front feet
9 - Dairy Compartment
10 - Jars shelf
11 - Bottle shelf
Suggested arrangement of food in
the appliance
Guidelines for obtaining optimum storage and
hygiene:
1. The fridge compartment is for the shortterm storage of fresh food and drinks.
2. The freezer compartment is
rated
and suitable for the freezing and storage
of pre-frozen food.
The recommendation for
storage as
stated on the food packaging should be
observed at all times.
3. Cooked dishes should be stored in airtight
containers.
In order to freeze fresh food it is
recommended to pack the products in
aluminium or plastic sheet, cool them in the
fresh food compartment and store them on
the freezer compartment shelf.
It is preferable that the shelf be fixed in the
upper side of the freezer compartment.
3
GB
Instruction for use
7. We recommend setting the thermostat knob
midway and monitor the temperature to
ensure the appliance maintains desired
storage temperatures (See section
Temperature Control and Adjustment).
8. Do not load the appliance immediately it is
switched on. Wait until the correct storage
temperature has been reached. We
recommend checking the temperature with an
accurate thermometer (see; Temperature
Control and Adjustment).
Temperature control and adjustment
Operating temperatures are controlled by the
thermostat knob and may be set at any
position between 1 and 5 (the coldest
position).
If the thermostat knob is in position "0" the
appliance is off. In this case neither the lamp
for inside lighting will light.
The average temperature inside the fridge
should be around +5°C (+41°F).
Therefore adjust the thermostat to obtain the
desired temperature. Some sections of the
fridge may be cooler or warmer (such as
salad crisper and top part of the cabinet)
which is quite normal. We recommend that
you check the temperature periodically with a
thermometer to ensure that the cabinet is kept
to this temperature. Frequent door openings
cause internal temperatures to rise, so it is
advisable to close the door as soon as
possible after use.
Storing frozen food
Your freezer is suitable for the long-term
storage of commercially frozen foods and also
can be used to freeze and store fresh food.
If there is a power failure, do not open the
door. Frozen food should not be affected if the
failure lasts for less than 16 hrs. If the failure
is longer, then the food should be checked
and either eaten immediately or cooked and
then re-frozen.
Before operating
Freezing fresh food
Final Check
Before you start using the appliance check
that:
1. The feet have been adjusted for perfect
levelling.
2. The interior is dry and air can circulate
freely at the rear.
3. The interior is clean as recommended
under "Cleaning and care.”
4. The plug has been inserted into the wall
socket and the electricity is switched on.
When the door is open the interior light will
come on.
Please observe the following instructions to
obtain the best results.
Do not freeze too large a quantity at any one
time. The quality of the food is best preserved
when it is frozen right through to the core as
quickly as possible.
Do not exceed the freezing capacity of your
appliance in 24 h.
Placing warm food into the freezer
compartment causes the refrigeration
machine to operate continously until the food
is frozen solid. This can temporarily lead to
excessive cooling of the refrigeration
compartment.
When freezing fresh food, keep the
thermostat knob at medium position. Small
quantities of food up to 1/2 kg. (1 lb) can be
frozen without adjusting the temperature
control knob.
Take special care not to mix already frozen
food and fresh food.
And note that:
5. You will hear a noise as the compressor
starts up. The liquid and gases sealed within
the refrigeration system may also make some
(noise), whether the compressor is running or
not. This is quite normal.
6. Slight undulation of the top of the cabinet is
quite normal due to the manufacturing
process used; it is not a defect.
4
GB
Instruction for use
B) Freezer compartment
Defrosting is very straightforward and without
mess, thanks to a special defrost collection
basin.
Defrost twice a year or when a frost layer of
around 7 (1/4") mm has formed. To start the
defrosting procedure, switch off the appliance
at the socket outlet and pull out the mains
plug.
All food should be wrapped in several layers
of newspaper and stored in a cool place (e.g.
fridge or larder).
Containers of warm water may be placed
carefully in the freezer to speed up the
defrosting.
Do not use pointed or sharp-edged objects,
such as knives or forks to remove the frost.
Never use hairdryers, electrical heaters or
other such electrical appliances for defrosting.
Sponge out the defrost water collected in the
bottom of the freezer compartment. After
defrosting, dry the interior thoroughly. Insert
the plug into the wall socket and switch on the
electricity supply.
Making ice cubes
Fill the ice - cube tray 3/4 full with water and
place it in the freezer. Loosen frozen trays
with a spoon handle or a similar implement;
never use sharp-edged objects such as
knives or forks.
Defrosting
A) Fridge compartment
The fridge compartment defrosts
automatically. The defrost water runs to the
drain tube via a collection container at the
back of the appliance (Item 5).
During defrosting, water droplets may form at
the back of the fridge compartment where a
concealed evaporator is located. Some
droplets may remain on the liner and refreeze
when defrosting is completed. Do not use
pointed or sharp-edged objects such as
knives or forks to remove the droplets which
have refrozen.
If, at any time, the defrost water does not
drain from the collection channel, check that
no food particles have blocked the drain tube.
The drain tube can be cleared with a pipecleaner or similar implement.
Check that the tube is permanently placed with
its end in the collecting tray on the compressor
to prevent the water spilling on the electric
installation or on the floor (Item 6).
5
GB
Instruction for use
10. Never:
• Clean the appliance with unsuitable
material; eg petroleum based products.
• Subject it to high temperatures in any way,
• Scour, rub etc., with abrasive material.
11. Removal of door tray :
• To remove a door tray, remove all the
contents and then simply push the door tray
upwards from the base.
12. Make sure that the special plastic
container at the back of the appliance which
collects defrost water is clean at all times. If
you want to remove the tray to clean it, follow
the instructions below:
• Switch off at the socket outlet and pull out
the mains plug
• Gently uncrimp the stud on the compressor,
using a pair of pliers, so that the tray can be
removed
• Lift it up.
• Clean and wipe it dry
• Reassemble, reversing the sequence and
operations
13. Large accumulation of ice will impair the
performance of the freezer.
Replacing the interior light bulb
Should the light fail, switch off at the socket
outlet and pull out the mains plug.
Then ensure the bulb is screwed securely in
the bulb holder. Replace the plug and switch
on.
If the light still fails, obtain a replacement E14
screw-cap type 15 Watt (Max) bulb from your
local electrical store and then fit it.
Carefully dispose of the burnt-out light bulb
immediately.
Cleaning and care
1. We recommend that you switch off the
appliance at the socket outlet and pull out the
mains plug before cleaning.
2. Never use any sharp instruments or
abrasive substances, soap, household
cleaner, detergent or wax polish for cleaning.
3. Use luke warm water to clean the cabinet
of the appliance and wipe it dry.
4. Use a damp cloth wrung out in a solution
of one teaspoon of bicarbonate of soda to one
pint of water to clean the interior and wipe it
dry.
5. Make sure that no water enters the
temperature control box.
6. If the appliance is not going to be used for
a long period of time, switch it off, remove all
food, clean it and leave the door ajar.
7. We recommend that you polish the metal
parts of the product (i.e. door exterior, cabinet
sides) with a silicone wax (car polish) to
protect the high quality paint finish.
8. Any dust that gathers on the condenser,
which is located at the back of the appliance,
should be removed once a year with a
vacuum cleaner.
9. Check door seals regularly to ensure they
areclean and free from food particles.
Repositioning the door
Proceed in numerical order (Item 7).
6
GB
Instruction for use
Don’t- Store bananas in your fridge
compartment.
Don’t- Store melon in your fridge. It can be
chilled for short periods as long as it
is wrapped to prevent it flavouring
other food.
Don’t- Cover the shelves with any protective
materials which may obstruct air
circulation.
Don’t- Store poisonous or any dangerous
substances in your appliance. It has
been designed for the storage of
edible foodstuffs only.
Don’t- Consume food which has been
refrigerated for an excessive length of
time.
Don’t- Store cooked and fresh food together
in the same container. They should
be packaged and stored separately.
Don’t- Let defrosting food or food juices drip
onto food.
Don’t- Leave the door open for long periods,
as this will make the appliance more
costly to run and cause excessive ice
formation.
Don’t- Use sharp edged objects such as
knives or forks to remove the ice.
Don’t- Put hot food into the appliance. Let it
cool down first.
Don’t- Put liquid-filled bottles or sealed cans
containing carbonated liquids into the
freezer, as they may burst.
Don’t- Exceed the maximum freezing loads
when freezing fresh food.
Don’t- Give children ice-cream and water
ices direct from the freezer. The low
temperature may cause 'freezer
burns' on lips.
Don’t- Freeze fizzy drinks.
Don’t- Try to keep frozen food which has
thawed; it should be eaten within 24
hours or cooked and refrozen.
Don’t- Remove items from the freezer with
wet hands.
Do’s and don’ts
Do- Clean and defrost your appliance
regularly (See "Defrosting")
Do- Keep raw meat and poultry below
cooked food and dairy products.
Do- Take off any unusable leaves on
vegetables and wipe off any soil.
Do- Leave lettuce, cabbage, parsley and
cauliflower on the stem.
Do- Wrap cheese firstly in greaseproof paper
and then in a polythene bag, excluding
as much air as possible. For best results,
take out of the fridge compartment an
hour before eating.
Do- Wrap raw meat and poultry loosely in
polythene or aluminium foil. This
prevents drying.
Do- Wrap fish and offal in polythene bags.
Do- Wrap food with a strong odour or which
may dry out, in polythene bags, or
aluminium foil or place in airtight
container.
Do- Wrap bread well to keep it fresh.
Do- Chill white wines, beer, lager and mineral
water before serving.
Do- Check contents of the freezer every so
often.
Do- Keep food for as short a time as possible
and adhere to "Best Before" and "Use
by" etc. dates.
Do- Store commercially frozen food in
accordance with the instructions given on
the packets.
Do- Always choose high quality fresh food
and be sure it is thoroughly clean before
you freeze it.
Do- Prepare fresh food for freezing in small
portions to ensure rapid freezing.
Do- Wrap all food in aluminium foil or freezer
quality polythene bags and make sure
any air is excluded.
Do- Wrap frozen food immediately after
purchasing and put it in to the freezer as
soon as possible.
Do- Defrost food in the fridge compartment.
7
GB
Instruction for use
• That the new plug is wired correctly, if you
have changed the fitted, moulded plug.
If the appliance is still not operating at all after
above checks, contact the dealer from whom
you purchased the unit.
Please ensure that above checks have been
done, as a charge will be made if no fault is
found.
Troubleshooting
If the appliance does not operate when
switched on, check;
• That the plug is inserted properly in the
socket and that the power supply is on. (To
check the power supply to the socket, plug
in another appliance).
• Whether the fuse has blown/circuit breaker
has tripped/main distribution switch has
been turned off.
• That the temperature control has been set
correctly.
Technical data
Brand
Appliance type
REFRIGERATOR-FREEZER type I
DSA 28020
Total gross volume (l.)
263
Total usable volume (l.)
259
Freezer usable volume (l.)
49
Refrigerator useful volume
210
Freezing capacity (kg/24 h)
3.5
Energy class (1)
A+
Power consumption (kWh/year) (2)
251
Autonomy (h)
16
Noise [dB(A) re 1 pW]
40
Ecological refrigerating agent R600a
(1) Energy class: A+++ . . . D (A+++ = economical . . . D = less economical)
(2) The real power consumption depends on using conditions and appliance location.
The symbol
on the product or on packaging indicates that this product may not be
treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point
for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed
of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and
human health, which could otherwise be otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please
contact your local city office, you household waste disposal service or the shop where you
purchased the product.
8
ES
Instrucciones de uso
Enhorabuena por haber elegido un electrodoméstico de
alta calidad de
, diseñado para prestar servicio
durante muchos años.
La seguridad es lo primero
No conectar el frigorífico a la toma de corriente hasta
que no se hayan retirado todos los protectores de
embalaje y transporte.
• Si se transportó horizontalmente, dejar el frigorífico en
posición normal al menos 12 horas antes de
conectarlo, para que el aceite del compresor se
asiente.
• Al deshacerse de un frigorífico antiguo con cerradura
o pestillo en la puerta, comprobar que queda en una
posición segura que impida que los niños puedan
quedar atrapados.
• Este frigorífico sólo se debe utilizar para las funciones
para las que se ha diseñado.
• No arrojar el frigorífico al fuego. Su aislamiento
contiene sustancias inflamables sin CFC. Es
recomendable ponerse en contacto con las autoridades
locales para obtener información sobre residuos y
centros de reciclaje.
• No se recomienda utilizar este frigorífico en lugares
fríos sin calefacción.
(Por ejemplo, garajes,
invernaderos, cobertizos, cabañas, etc.)
Para conseguir un funcionamiento sin averías y el
mejor rendimiento posible del frigorífico, es muy
importante leer cuidadosamente estas instrucciones. El
incumplimiento de estas instrucciones puede invalidar
el derecho a obtener asistencia gratuita durante el
periodo de garantía.
Conservar estas instrucciones en lugar seguro y donde
puedan consultarse fácilmente.
Este aparato no ha sido diseñado para ser usado por personas con discapacidades físicas,
sensoriales o mentales; tampoco para personas sin experiencia o conocimiento del aparato, a
no ser que estén supervisadas o instruidas por alguien responsable de su seguridad.
Los niños deben de estar controlados para que no jueguen con el aparato.
9
ES
Instrucciones de uso
2. Si el frigorífico ha estado colocado
horizontalmente durante el transporte, no
ponerlo en funcionamiento hasta después de
pasadas al menos 12 horas, para permitir que
el sistema se asiente.
3. El incumplimiento de estas instrucciones
puede provocar daños en el frigorífico y el
fabricante no se considerará responsable de
los mismos.
4. El frigorífico debe estar protegido de la
lluvia, la humedad y demás agentes
atmosféricos.
Requisitos eléctricos
Antes de conectar el enchufe a la toma de
corriente, se debe comprobar que el voltaje y
la frecuencia mostradas en la placa de
características del interior del frigorífico se
corresponden con los de la alimentación
eléctrica.
Se recomienda conectar este frigorífico a la
red de suministro eléctrico mediante una toma
de corriente adecuada, con fusible e
interruptor y en una posición de fácil acceso.
Advertencia. Este frigorífico debe disponer
de toma de tierra.
Las reparaciones del equipo eléctrico sólo
deben ser realizadas por técnicos
cualificados. Las reparaciones incorrectas
realizadas por personal no cualificado
comportan riesgos que pueden acarrear
graves consecuencias al usuario del
frigorífico.
¡ATENCIÓN!
Este electrodoméstico funciona con R600a,
un gas respetuoso con el medio ambiente
pero inflamable. Durante el transporte y la
fijación del electrodoméstico, es necesario
tener cuidado para no dañar el sistema de
refrigeración. Si el sistema de refrigeración
sufre algún daño y se produce una fuga de
gases del sistema, mantenga el producto
alejado de fuentes de ignición y ventile el
recinto durante el tiempo adecuado.
ADVERTENCIA: Utilizar sólo los dispositivos
mecánicos o los medios recomendados por el
fabricante para acelerar el proceso de
desescarchado.
ADVERTENCIA: Evitar daños en el circuito
de refrigeración.
ADVERTENCIA: No utilizar aparatos
eléctricos dentro de los compartimentos para
alimentos del frigorífico, a menos que sean
del tipo recomendado por el fabricante.
ADVERTENCIA: Si el cable de alimentación
estuviera dañado, el fabricante, el servicio de
atención al cliente o una persona cualificada
deberán sustituirlo para evitar peligros.
¡Importante!
• Se debe poner especial cuidado al limpiar o
desplazar el frigorífico, para no tocar el
extremo inferior de las láminas metálicas del
condensador, que se encuentran en la parte
trasera del aparato, ya que pueden provocar
heridas en dedos y manos.
• No ponerse de pie ni sentarse en la parte
superior del frigorífico, ya que no está
diseñado para tal fin. Podría sufrir lesiones o
causar daños al electrodoméstico.
• Comprobar que el frigorífico no queda
apoyado sobre el cable principal durante ni
después del desplazamiento, ya que puede
dañar el cable.
• No permitir a los niños jugar con el frigorífico
ni jugar con sus mandos.
Instrucciones de instalación
1. No instalar el frigorífico en habitaciones
donde la temperatura pueda descender por
debajo de los 10 grados centígrados por la
noche o especialmente en invierno, ya que se
ha diseñado para funcionar en ambientes con
temperaturas entre 10 y 38 grados
centígrados. A temperaturas inferiores, es
posible que el frigorífico no funcione,
reduciéndose el periodo de almacenamiento
de los alimentos.
2. No colocar el frigorífico cerca de cocinas o
radiadores ni bajo la luz solar directa, ya que
el hacerlo puede provocar una mayor carga
para las funciones del frigorífico. Si se instala
cerca de una fuente de calor o de un
congelador, mantener las distancias laterales
mínimas siguientes:
Con respecto a cocinas, 30 mm.
Con respecto a radiadores, 300 mm.
Con respecto a congeladores, 25 mm.
Instrucciones de transporte
1. El frigorífico sólo se debe transportar en
posición vertical. El embalaje debe quedar
intacto tras el transporte.
10
ES
Instrucciones de uso
3. Comprobar que hay espacio suficiente en
torno al frigorífico para garantizar la
circulación de aire (figura 2).
• Poner la tapa de ventilación posterior en la
parte trasera del frigorífico para comprobar la
distancia entre el frigorífico y la pared (figura 3).
4. El frigorífico sólo se debe colocar sobre
superficies lisas. Los dos pies delanteros se
pueden ajustar si es necesario. Para
garantizar la verticalidad del frigorífico, ajustar
los dos pies delanteros girándolos a derecha
o izquierda hasta que el contacto con el suelo
sea firme y seguro. El ajuste correcto de los
pies evita vibraciones o ruidos excesivos
(figura 4).
5. Consultar la sección "Conservación y
limpieza" para preparar el frigorífico para su
utilización.
3. Los platos cocinados deben almacenarse
en recipientes herméticos.
Para congelar alimentos frescos, se
recomienda envolverlos en papel de aluminio
o en plástico, dejarlos enfriar en el
compartimento de alimentos frescos y
finalmente depositarlos en la bandeja del
compartimento congelador.
Es preferible colocar el estante en la parte
superior del compartimento congelador.
4. Los productos frescos envueltos deben
conservarse en el estante. Las frutas y
verduras frescas deben estar limpias y
almacenarse en los cajones correspondientes.
5. Las botellas se pueden conservar en la
sección de la puerta.
6. Para almacenar carne cruda, envolverla
en bolsas de polietileno y colocarla en el
estante inferior. No permitir que la carne
cruda entre en contacto con los alimentos
cocinados, para evitar contaminaciones. Por
seguridad, almacenar carne cruda sólo
durante dos o tres días.
7. Para conseguir la máxima eficiencia, no
cubrir los estantes desmontables con papel ni
otros materiales que impedirían la circulación
libre del aire.
8. No conservar aceite vegetal en los
estantes de la puerta. Conservar los
alimentos empaquetados, envueltos y
cubiertos. Dejar que los alimentos y las
bebidas calientes se enfríen antes de
congelarlos. Los restos de alimentos
enlatados no se deben almacenar dentro de
sus latas.
9. No congelar bebidas gaseosas. No
consumir demasiado fríos productos como los
helados de agua con sabores.
10. Algunas frutas y verduras se deterioran si
se almacenan a temperaturas cercanas a 0
°C. Por lo tanto, las piñas, los melones, los
pepinos, los tomates y productos similares
deben envolverse en bolsas de polietileno.
11. Las bebidas alcohólicas de alta
graduación se deben almacenar en posición
vertical en recipientes bien cerrados. No
almacenar nunca productos que contengan
gases inflamables (por ejemplo, botes de nata
a presión, aerosoles, etc.) ni sustancias
explosivas. Puede haber peligro de explosión.
Detalles del frigorífico
(figura 1)
1 - Reja congelador
2 - Alojamiento de termostato y bombilla
3 - Estantes interiores ajustables
4 - Ayuda de las botellas del vino
5 - Canal de recogida - tubo de desagüe
6 - Tapa del cajón de frutas y verduras
7 - Cajón de frutas y verduras
8 - Pie ajustable
9 - Compartimento de lácteos
10 - Estante para botes
11 - Estante para botellas
Disposición recomendada de los
alimentos en el frigorífico
Normas para conseguir el almacenamiento e
higiene óptimos:
1. El compartimento del frigorífico es para
almacenamiento breve de alimentos frescos y
bebidas.
2. El compartimento del congelador está
clasificado como
y es apto para
congelar y almacenar alimentos
precongelados.
Se deben seguir las recomendaciones para el
almacenamiento
que figuran en el
envase de alimentos en todo momento.
11
ES
Instrucciones de uso
6. También es normal una ligera ondulación en
la parte superior del armario debido al proceso
de fabricación utilizado. No es un defecto.
7. Se recomienda ajustar el mando del
termostato en la posición intermedia y
supervisar la temperatura para asegurarse de
que el frigorífico mantenga las temperaturas
de almacenamiento deseadas (consultar la
sección "Control y ajuste de la temperatura").
8. No cargar el frigorífico inmediatamente
después de encenderlo. Esperar hasta que
alcance la temperatura de conservación
correcta. Se recomienda comprobar la
temperatura con un termómetro de precisión
(consultar la sección Control y ajuste de la
temperatura).
Control y ajuste de la temperatura
El mando del termostato controla la
temperatura de funcionamiento y se puede
situar en cualquier posición entre 1 y 5 (la
posición más fría).
Si la mano del termostato esta en position
„O” el aparado esta apagado. En este
caso ni la bombillia para el ilumination
interior no se va encender.
La temperatura media del interior del
frigorífico debe estar alrededor de 5 °C.
Por lo tanto, ajustar el termostato para
conseguir la temperatura deseada. Algunas
zonas del frigorífico pueden estar más frías o
más calientes (como el cajón de ensaladas y
la parte superior del armario), lo que es
perfectamente normal. Se recomienda
comprobar periódicamente la temperatura con
un termómetro para comprobar que el armario
se encuentre a esta temperatura. La apertura
frecuente de la puerta provoca un aumento de
la temperatura, por lo que se recomienda
cerrar la puerta lo antes posible tras su uso.
Almacenamiento de alimentos
congelados
El congelador es adecuado para almacenar
alimentos precongelados durante periodos
prolongados, así como para congelar y
almacenar carne fresca.
Los alimentos congelados no se verán
afectados si el corte de corriente dura menos
de 16 horas. Si dura más tiempo, se debe
comprobar los alimentos para consumirlos
inmediatamente o cocinarlos y congelarlos de
nuevo.
Antes del funcionamiento
Comprobación final
Antes de empezar a utilizar el frigorífico,
comprobar que:
1. Los pies se han ajustado hasta conseguir
una nivelación perfecta.
2. El interior está seco y el aire circula
libremente por la parte trasera.
3. El interior está limpio conforme a las
recomendaciones de la sección
“Conservación y limpieza”.
4. Se ha introducido el enchufe en la toma de
corriente y se ha activado la electricidad.
Cuando se abre la puerta, la luz interior se
enciende.
Y observar que:
5. Se oye un sonido cuando arranca el
compresor. Los líquidos y gases del sistema
de refrigeración también pueden hacer ruidos,
esté o no el compresor en funcionamiento.
Esto es perfectamente normal.
Congelación de alimentos frescos
Para obtener los mejores resultados, se
deben tener en cuenta las instrucciones
siguientes.
No congelar grandes cantidades de una vez.
La calidad de los alimentos se mantiene
mejor si la congelación alcanza su interior lo
antes posible.
No superar la cantidad de alimentos que es
capaz de congelar el frigorífico en 24 h.
Si se introducen alimentos calientes en el
compartimento del congelador, se obliga a la
máquina de refrigeración a funcionar de forma
continua hasta congelarlos totalmente. Esto
puede provocar temporalmente un
enfriamiento excesivo del compartimento de
refrigeración.
12
ES
Instrucciones de uso
Al congelar alimentos frescos, mantenga el
mando del termostato en la posición
intermedia. Las cantidades pequeñas de
hasta 1/2 kg. se pueden congelar sin
necesidad de ajustar el mando de control de
temperatura.
Poner especial cuidado en no mezclar
alimentos ya congelados con alimentos
frescos.
B) Compartimento del congelador
El desescarchado es muy sencillo y no
presenta complicaciones gracias al especial
recipiente de recogida.
Desescarchar dos veces al año o cuando se
forme una capa de hielo de unos 7 mm. Para
iniciar el proceso de desescarchado,
desenchufar el frigorífico retirando el enchufe
de la toma de corriente.
Los alimentos deben ser envueltos en varias
capas de papel de periódico y situados en un
lugar frío (por ejemplo, un frigorífico o
despensa).
Para acelerar el desescarchado, se pueden
colocar cuidadosamente recipientes con agua
caliente en el congelador.
No utilizar nunca objetos con punta o bordes
afilados, como cuchillos o tenedores, para
retirar el hielo.
No utilizar nunca secadores de pelo,
calentadores eléctricos u otros aparatos
eléctricos para forzar el desescarchado.
Recoger con una esponja el agua de
desescarchado almacenada en la parte
inferior del compartimento del congelador.
Después de desescarchar, secar
completamente el interior. Introducir el
enchufe en la toma de corriente y encender el
interruptor.
Cubitos de hielo
Rellenar la cubitera hasta el 3/4 de su
capacidad y colocarla en el congelador.
Desprender las bandejas congeladas con una
cuchara o instrumento similar. No utilizar
nunca objetos con punta ni bordes afilados,
como cuchillos o tenedores.
Desescarchado
A) Compartimento del frigorífico
El compartimento del frigorífico se
desescarcha automáticamente. El agua del
desescarchado circula hasta el tubo de
desagüe a través del recipiente de recogida
situado en la parte trasera del frigorífico
(figura 5).
Durante el desescarchado, se pueden formar
gotas de agua en la parte trasera del
compartimento del frigorífico donde se
encuentra empotrado el evaporador. Algunas
gotas pueden permanecer en el revestimiento
interior y volver a congelarse después de
finalizado el desescarchado. No utilizar nunca
objetos con punta o bordes afilados, como
cuchillos o tenedores, para retirar las gotas
que se hayan vuelto a congelar.
Si en cualquier momento el agua del
desescarchado no se desagua por el canal de
recogida, comprobar que no haya restos de
alimentos que obstruyan el tubo de desagüe.
El tubo de desagüe se puede limpiar con
limpiadores de tuberías o productos similares.
Compruebe que el tubo está
permanentemente situado con su extremo en
la bandeja de recogida para prevenir que el
agua se vierta sobre la instalación eléctrica o
en el suelo (figura 6).
Sustitución de la bombilla interior
Si la luz se avería, desenchufar el frigorífico
retirando el enchufe de la toma de corriente.
A continuación, comprobar que la bombilla
esté bien enroscada en el casquillo. Volver a
colocar el enchufe y encender el frigorífico.
Si la luz sigue fallando, adquirir una bombilla
de 15 vatios (máx.) de casquillo de rosca E14
y colocarla.
Deshacerse con cuidado de la bombilla
defectuosa.
13
ES
Instrucciones de uso
• Levantarlo.
• Limpiarlo y secarlo.
• Volver a colocarlo, invirtiendo la secuencia
de operaciones.
13. Las grandes acumulaciones de hielo
afectan al funcionamiento del congelador.
Conservación y limpieza
1. Se recomienda desenchufar el frigorífico
retirando el enchufe de la toma de corriente
antes de realizar la limpieza.
2. No utilizar nunca en la limpieza
instrumentos afilados o sustancias abrasivas,
jabones, limpiadores domésticos, detergentes
ni ceras abrillantadoras.
3. Utilizar agua tibia para limpiar el armario
del frigorífico y secarlo con un paño.
4. Utilizar un paño humedecido con la
solución de una cucharilla de café de
bicarbonato sódico en un vaso grande de
agua, para limpiar el interior. Secarlo con un
trapo.
5. Asegurarse de que no entra agua en la
caja de control de la temperatura.
6. Si no se va a utilizar el frigorífico durante
un largo periodo, desenchufarlo, retirar toda la
comida, limpiarlo y dejar la puerta
entreabierta.
7. Se recomienda pulir las piezas de metal
del producto (por ejemplo, la puerta exterior,
los laterales del armario) con una cera de
silicona (cera para coches) para proteger los
acabados de alta calidad.
8. El polvo acumulado en el condensador,
situado en la parte trasera del frigorífico, debe
retirarse una vez al año con un aspirador.
9. Comprobar regularmente los cierres
herméticos de la puerta para asegurarse de
que estén limpios y sin restos de alimentos.
10. Nunca:
• Limpiar el frigorífico con material
inadecuado; por ejemplo, productos derivados
del petróleo.
• Exponerlo a altas temperaturas.
• Restregarlo, frotarlo, etc., con materiales
abrasivos.
11. Retirada de la bandeja de la puerta:
• Para retirar la bandeja de la puerta, retirar
todo su contenido y, a continuación, empujar
simplemente la bandeja hacia arriba desde su
base.
12. Comprobar que el recipiente especial de
plástico de la parte posterior del frigorífico,
que recoge el agua del desescarchado, esté
limpio en todo momento. Si se desea retirar la
bandeja para limpiarla, seguir las
instrucciones siguientes:
• Desenchufar el frigorífico retirando el
enchufe de la toma de corriente.
• Con unos alicates, ondular ligeramente el aro
del compresor para poder retirar la bandeja.
Reposicionamiento de la puerta
Continúe en orden de número (figura 7).
Prácticas correctas e incorrectas
Correcto- Limpiar y desescarchar
periódicamente el frigorífico (consultar la
sección "Desescarchado")
Correcto- Conservar la carne cruda y de ave
bajo los productos cocinados y los
productos lácteos.
Correcto- Retirar las hojas inservibles de las
verduras y limpiar toda suciedad.
Correcto- Dejar la lechuga, el repollo, el
perejil y la coliflor con el tallo.
Correcto- Envolver el queso primero en papel
resistente a la grasa y, a continuación,
en una bolsa de polietileno, sacando
todo el aire posible. Para obtener los
mejores resultados, sacar los alimentos
del compartimento del frigorífico una
hora antes de comerlos.
Correcto- Envolver la carne cruda y de ave
en polietileno o papel de aluminio sin
apretar. Esto evita que se sequen.
Correcto- Envolver el pescado y los despojos
en bolsas de polietileno.
Correcto- Envolver en bolsas de polietileno o
en papel de aluminio los alimentos que
desprendan olores fuertes o que se
puedan secar, o bien introducirlos en
recipientes herméticos.
Correcto- Envolver bien el pan para
mantenerlo fresco.
Correcto- Enfriar los vinos blancos, las
cervezas y el agua mineral antes de
servirlas.
Correcto- Comprobar el contenido del
congelador de vez en cuando.
Correcto- Conservar los alimentos el menor
tiempo posible y cumpla sus fechas de
caducidad.
Correcto- Almacenar los alimentos
precongelados conforme a las
instrucciones proporcionadas en los
envases.
14
ES
Instrucciones de uso
Correcto- Elegir siempre alimentos frescos
de alta calidad y comprobar que estén
totalmente limpios antes de congelarlos.
Correcto- Preparar los alimentos frescos
para su congelación en pequeñas
raciones para garantizar su rápida
congelación.
Correcto- Envolver todos los alimentos en
papel de aluminio o bolsas de polietileno
para congelador, haciendo salir todo el
aire.
Correcto- Envolver los alimentos congelados
inmediatamente después de adquirirlos e
introducirlos en el congelador lo antes
posible.
Correcto- Descongelar los alimentos en el
compartimento del frigorífico.
Incorrecto- Introducir alimentos calientes en
el frigorífico. Dejar primero que se
enfríen.
Incorrecto- Colocar en el congelador botellas
o botes herméticos completamente
rellenos de líquidos gaseosos, ya que
pueden reventar.
Incorrecto- Superar la carga máxima de
congelación al congelar alimentos
frescos.
Incorrecto- Entregar a los niños helados o
cubitos de hielo directamente del
congelador. La baja temperatura
puede provocar quemaduras en los
labios.
Incorrecto- Congelar bebidas gaseosas.
Incorrecto- Intentar congelar de nuevo
alimentos que se han descongelado.
Deben consumirse antes de 24 horas
o cocinarse y volverse a congelar.
Incorrecto- Retirar alimentos del congelador
con las manos húmedas.
Incorrecto- Almacenar los plátanos en el
compartimento del frigorífico.
Incorrecto- Almacenar melones en el
frigorífico. Se deben enfriar por cortos
periodos y envolver para evitar que
den olor a otros alimentos.
Incorrecto- Cubrir los estantes con cualquier
material protector que pueda obstruir
la circulación de aire.
Incorrecto- Almacenar sustancias venenosas
o peligrosas en el frigorífico. Ha sido
diseñado sólo para el
almacenamiento de alimentos
comestibles.
Incorrecto- Consumir alimentos
almacenados durante periodos
excesivamente largos.
Incorrecto- Almacenar alimentos frescos y
cocinados en un mismo recipiente.
Deben envolverse y almacenarse de
forma separada.
Incorrecto- Permitir que alimentos
descongelados o los jugos de los
alimentos goteen sobre otros
alimentos.
Incorrecto- Dejar la puerta abierta durante
largos periodos, lo que encarece el
coste de funcionamiento del
frigorífico y provoca excesiva
formación de hielo.
Incorrecto- Utilizar objetos con punta o
bordes afilados, como cuchillos o
tenedores, para retirar el hielo.
Resolución de problemas
Si el frigorífico no funciona al conectarlo,
comprobar:
• Si se ha introducido correctamente el
enchufe en la toma de corriente y si la
alimentación eléctrica está activada. (Para
comprobar la alimentación eléctrica de la
toma de corriente, enchufe otro
electrodoméstico.)
• Si el fusible está fundido, si el automático ha
saltado o si el interruptor principal está
apagado.
• Si el control de temperatura está ajustado
correctamente.
• Si el nuevo enchufe está correctamente
cableado, en caso de que se haya
cambiado el enchufe.
Si el frigorífico sigue sin funcionar después de
las comprobaciones anteriores, ponerse en
contacto con el proveedor que lo suministró.
Asegurarse de que se realicen las
comprobaciones anteriores, ya que en caso
de que realmente no haya ninguna avería, el
proveedor puede exigirle sus gastos.
15
ES
Instrucciones de uso
Unos ruidos en forma de chasquido
pueden surgir ...
- durante el cicio de desescarchado del
aparato
- al enfriarse o calentarse el aparato
(dilatación del material)
En caso de alcanzarse un nivel sonora
excesivamente elevado durante el
funcionamiento del frigorifico, ello tal vez
tenga una fácil solución.
Advertencias sobre los ruidos de
funcionamiento del aparato
Con objeto de mantener constante la
temperatura en el interior de su frigorffico, el
compresor se conecta de tiempo en tiempo.
Esto origina unos ruidos que son
perfectamente naturales y se deben a
razones técnicas. Tan pronto como el aparato
ha alcanzado la temperatura de servicio, la
intensidad de estos ruidos disminuye
sensiblemente.
Unos ruidos como de murmullos sordos son
inevitables durante el funcionamiento del
compresor. Pueden aumentar brevemente de
intensidad al conectarse el motor (compresor)
del aparato.
Los ruidos en forma de gorgoteo se
producen al penetrar elliquido refrigerante en
los tubas delgados una vez que ha entrada en
funcionamiento el compresor.
EI aparato se encuentra en posición
desnivelada
Nivelarlo con los soportes roscados que
incorpora o calzándolo.
En caso de estar el aparato en contacto
con muebles u otros aparatos
Separario de los muebles o aparatos con los
que estuviera en contacto.
Los cajones, estantes y soportes oscilan o
están agarrotados
Revisar log elementos afectados. En caso
necesario, volverlos a colocar en su posición
correcta.
Las botellas o Ios recipientes en el aparato
entran en contacto mutuo
Separar algo las botellas y los recipientes.
Unos breves ruidos en forma de clic sólo se
escuchan cuando el termostato conecta y
desconecta el compresor.
16
ES
Instrucciones de uso
Datos técnicos
Marca
REFRIGERADOR-CONGELADOR de tipo I
Tipo de frigorífico
DSA 28020
Capacidad bruta total (litros)
263
Capacidad útil total (litros)
259
Capacidad útil del congelador (litros)
49
Capacidad útil del frigorífico
210
Capacidad de congelación (kg/24 h)
3,5
Clasificación de energía (1)
A+
Consumo de potencia (kWh/año) (2)
251
Autonomía (h)
16
Nivel de ruido [dB(A) a 1 pW]
40
Agente refrigerador ecológico R600a
(1) Clasificación de energía: A+++ . . . D (A+++ = económico . . . D = menos económico)
(2) El consumo de potencia real depende de las condiciones de uso y la ubicación del
frigorífico.
Este producto incorpora el símbolo de recogida selectiva de residuos de equipos
eléctricos y electrónicos.
Ello significa que este producto debe ser manipulado teniendo en cuenta la Directiva
Europea 2002/96/EC, en orden de ser reciclado o recuperado para minimizar su impacto
en el medio ambiente. Para mas información rogamos contacte con las autoridades
locales o regionales más próximas a su domicilio.
Los productos electrónicos no incluidos en el proceso de recogida selectiva son
potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la
presencia de ciertas sustancias.
17
IT
Istruzioni per l'uso
Complimenti per la scelta di un
elettrodomestico di qualità, progettato per una lunga
durata.
Innanzitutto la sicurezza!
Non collegare l'elettrodomestico all'alimentazione
elettrica finché non sono stati rimossi l'imballaggio e le
protezioni per il trasporto.
• Lasciare l'elettrodomestico diritto per almeno 12 ore
prima di accenderlo, per consentire all'olio del
compressore di risistemarsi se è stato trasportato in
modo orizzontale.
• Se si dismette un elettrodomestico vecchio con
lucchetto o chiusura sullo sportello, assicurarsi che sia
in condizione di sicurezza per evitare che un bambino
vi resti intrappolato.
• Questo elettrodomestico deve essere utilizzato
esclusivamente per l'uso per cui è stato progettato.
•
Non
gettare
l'elettrodomestico
nel
fuoco.
L'elettrodomestico contiene sostanze non CFC nel
materiale isolante che sono infiammabili. Si consiglia di
contattare l'autorità locale per informazioni sullo
smaltimento e sugli impianti disponibili.
• È sconsigliato l'utilizzo dell'elettrodomestico in
ambienti freddi e non riscaldati (ad esempio garage,
serra, dipendenza, rimessa, giardino, etc.).
Per ottenere le migliori prestazioni possibili e un
funzionamento senza problemi è molto importante
leggere con attenzione le seguenti informazioni. La
mancata osservanza di queste istruzioni può invalidare
il diritto alla manutenzione gratuita in periodo di
garanzia.
Conservare queste istruzioni al sicuro per una rapida
consultazione.
Questo apparecchio elettrico non e' inteso per essere utilizzato da persona con handicap
fisico, e/o mentale o con mancanza di esperienza e competenza anche se ad esse siano state
date istruzioni concernenti l'uso da un supervisore o da persona con esperienza.
I bambini devono essere supervisionati da un un adulto affinche' non utilizzino l'apperecchio
per il gioco.
18
IT
Istruzioni per l'uso
Requisiti elettrici
riportare può causare danni all'elettrodomestico
dei quali il produttore non è responsabile.
4. L'elettrodomestico deve essere protetto da
pioggia, umidità e altri fenomeni atmosferici.
Importante!
• È necessario fare attenzione quando si
pulisce/trasporta l'elettrodomestico affinché
quest'ultimo non tocchi la parte inferiore dei cavi
metallici del condensatore sulla parte posteriore
dell'elettrodomestico in quanto potrebbero
verificarsi lesioni alle dita e alle mani.
• Non tentare di sedersi o di stare in piedi
sull'elettrodomestico poiché non è progettato
per tale uso. Potrebbero risultarne lesioni
personali o danni all'elettrodomestico.
• Assicurarsi che i cavi principali non siano
impigliati sotto l'elettrodomestico durante e dopo
lo spostamento poiché potrebbero derivarne
danni ai cavi.
• Non permettere ai bambini di giocare con
l'elettrodomestico o di manomettere i comandi.
Prima di inserire la spina nella presa a muro
assicurarsi che la tensione e la frequenza
riportate sull'etichetta informativa all'interno
dell'elettrodomestico corrispondano
all'alimentazione in uso.
Si consiglia di collegare questo elettrodomestico
alla rete di alimentazione tramite una presa
dotata di interruttore e fusibile in una posizione
facilmente accessibile.
Avvertenza! Questo elettrodomestico deve
essere dotato di messa a terra.
Le riparazioni all'apparecchiatura elettrica devono
essere eseguite elusivamente da tecnici
qualificati. Riparazioni errate eseguite da persone
non qualificate possono provocare conseguenze
cruciali per l'utilizzatore dell'elettrodomestico.
ATTENZIONE!
Questo elettrodomestico utilizza il gas R600a che
rispetta l'ambiente ma è infiammabile. Durante il
trasporto e l'installazione del prodotto è
necessario fare attenzione a non danneggiare il
sistema di raffreddamento. Se il sistema di
raffreddamento è danneggiato e vi è perdita di
gas dal sistema, tenere il prodotto lontano da
fiamme e ventilare la stanza per il tempo
necessario.
AVVERTENZA - Non utilizzare apparecchiature
meccaniche o altri mezzi diversi da quelli
consigliati dal produttore per accelerare il
processo di sbrinamento.
AVVERTENZA - Non danneggiare il circuito del
regriferante.
AVVERTENZA - Non utilizzare componenti
elettrici all'interno degli scomparti per la
conservazione del cibo, a meno che non siano
del tipo consigliato dal produttore.
AVVERTENZA - Se il cavo di alimentazione è
danneggiato, deve essere sostituito dal
produttore, dal suo agente per l'assistenza o da
persone similmente qualificate per evitare
rischi.
Istruzioni di installazione
1. Non tenere l'elettrodomestico in un ambiente
in cui la temperatura scenderà con ogni
probabilità sotto i 10 °C (50 °F) di notte e/o in
inverno, poiché è progettato per il
funzionamento a temperature comprese tra i
+10 e +38 °C (50 e 107 °F). A temperature più
basse, l'elettrodomestico potrebbe non
funzionare, provocando una riduzione nella
durata di conservazione del cibo.
2. Non posizionare l'elettrodomestico vicino a
fornelli o radiatori o alla luce diretta del sole,
poiché ciò causerebbe ulteriore sollecitazione
sulle funzioni dell'elettrodomestico. Se viene
installato accanto a una fonte di calore o a un
freezer, mantenere le seguenti distanze laterali
minime:
Da fornelli 30 mm
Da radiatori 300 mm
Da freezer 25 mm
3. Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente
intorno all'elettrodomestico per garantire la
libera circolazione dell'aria (elemento 2).
• Collocare il coperchio di aerazione posteriore
sul retro del frigorifero per impostare la distanza
tra il frigorifero e il muro (elemento 3).
4. L'elettrodomestico deve essere collocato su
una superficie piana. È possibile regolare i due
piedi anteriori come necessario. Per assicurare
che l'elettrodomestico sia in posizione
Istruzioni per il trasporto
1. L'elettrodomestico deve essere trasportato solo
in posizione verticale. L'imballaggio fornito deve
essere intatto durante il trasporto.
2. Se l'elettrodomestico è stato trasportato in
posizione orizzontale, non deve essere messo in
funzione per almeno 12 ore per consentire al
sistema di risistemarsi.
3. La mancata osservanza delle istruzioni sopra
19
IT
Istruzioni per l'uso
verticale regolare i due piedi anteriori ruotandoli
in senso orario o antiorario finché non si ottiene
contatto stabile con il pavimento. La corretta
regolazione dei piedi previene vibrazione e
rumore eccessivi (elemento 4).
5. Consultare il capitolo "Pulizia e manutenzione"
per preparare l'elettrodomestico per l'uso.
6. Per conservare carne cruda avvolgerla in
buste di polietilene e collocarla sulla mensola
più bassa. Non mettere la carne cruda in
contatto con cibi cotti, per evitare
contaminazioni. Per sicurezza conservare la
carne cruda solo per due o tre giorni.
7. Per la massima efficienza le mensole
amovibili non devono essere coperte di carta
o altri materiali affinché sia possibile la libera
circolazione dell'aria fredda.
8. Non conservare oli vegetali sulle mensole
dello sportello. Conservare i cibi confezionati,
incartati o coperti. Permettere ai cibi e alle
bevande calde di raffreddarsi prima di inserirle
nel frigorifero. I cibi in scatole di latta
parzialmente consumati non devono essere
conservati nella latta.
9. Non congelare bevande gasate e non
consumare prodotti come cubetti di ghiaccio
aromatizzati troppo freddi.
10. Alcuni tipi di frutta e verdura si rovinano se
conservati a temperature intorno a 0°C.
Pertanto avvolgere ananas, meloni, cetrioli e
prodotti simili in buste di polietilene
11. I super alcolici devono essere conservati
in posizione verticale in contenitori ben chiusi.
Non conservare mai prodotti che contengono
gas propellenti infiammabili (ad esempio
erogatori di crema, bombolette spray, ecc.) o
sostanze esplosive. Sono a rischio di
esplosione.
Conoscere l'elettrodomestico
(elemento 1)
1 - Mensola del freezer
2 - Alloggiamento del termostato e della spia
3 - Mensole regolabili dell'armadietto
4 - Supporto bottiglia vino
5 - Canale di raccolta dell'acqua di
sbrinamento - Tubo di scarico
6 - Coperchio scomparto frutta e verdura
7 - Scomparto frutta e verdura
8 - Piedi anteriori regolabili
9 - Scomparto latticini
10 - Mensola barattoli
11 - Mensola bottiglie
Suggerimenti sulla disposizione del
cibo nell'elettrodomestico
Linee guida per ottenere la conservazione e
l'igiene ottimale:
1. Lo scomparto frigo serve per la
conservazione a breve termine di cibi freschi
e bevande.
2. Lo scomparto del freezer
è
adatto al congelamento e alla conservazione
di cibo precongelato.
È necessario osservare sempre i consigli per
la conservazione
riportati sulla
confezione dei cibi.
3. I piatti cotti devono essere conservati in
contenitori a tenuta d'aria.
Per congelare gli alimenti freschi si consiglia
di confezionare i prodotti in fogli di alluminio o
di plastica, raffreddarli nello scomparto
alimenti freschi e poi conservarli sul ripiano
dello scomparto freezer.
Si consiglia di fissare il ripiano al lato
superiore dello scomparto freezer.
4. I prodotti freschi incartati possono essere
conservati sulla mensola. La frutta fresca e le
verdure devono essere puliti e conservati
nello scomparto apposito.
5. È possibile conservare le bottiglie
nell'apposito spazio nello sportello.
Controllo e regolazione della
temperatura
Le temperature di funzionamento vengono
regolate con la manopola del termostato e
possono essere impostate tra i valori 1 e 5 (la
posizione più fredda).
Se la manopola del termostato è nella posizione
"0" l'elettrodomestico è spento. In tal caso la
luce interna non si illuminerà.
La temperatura media all'interno del frigo
dovrebbe essere intorno a +5°C (+41°F).
Pertanto regolare il termostato per ottenere la
temperatura desiderata. Alcune sezioni del
frigorifero possono essere più calde o più
fredde (come lo scomparto per l'insalata e la
parte superiore dell'armadietto) il che è
normale.
20
IT
Istruzioni per l'uso
Si consiglia di controllare periodicamente la
temperatura con un termometro per garantire
che l'armadietto mantenga questa temperatura.
Aperture frequenti dello sportello causano
l'innalzamento della temperatura interna,
pertanto si consiglia di chiudere lo sportello
appena possibile dopo l'utilizzo.
In caso di interruzione di alimentazioni, non
aprire lo sportello. Il cibo congelato non verrà
danneggiato se la mancanza di alimentazione
dura meno di 16 ore.
Se dura di più, è necessario controllare il cibo e
mangiarlo immediatamente o cuocerlo e quindi
congelarlo di nuovo.
Prima della messa in funzione
Congelamento di cibi freschi
Controllo finale
Prima di cominciare a utilizzare
l'elettrodomestico controllare che:
1. I piedi siano stati regolati per un livellamento
perfetto.
2. L'interno sia asciutto e l'aria circoli
liberamente nella parte posteriore.
3. L'interno sia pulito come consigliato nel
capitolo "Pulizia e manutenzione”.
4. La spina sia stata inserita nella presa a muro
e l'elettricità sia accesa. Quando lo sportello è
aperto la luce interna è accesa.
Attenersi alle seguenti istruzioni per ottenere i
risultati migliori.
Non congelare quantità troppo grandi in una
volta sola. La qualità del cibo viene preservata
in modo ottimale quando il cibo viene congelato
il più velocemente possibile.
Non superare la capacità di congelamento
dell'elettrodomestico in 24 ore.
Il posizionamento di cibi caldi nello scomparto
freezer provoca il funzionamento continuo del
refrigeratore finché il cibo non si solidifica. Ciò
può causare un raffreddamento temporaneo
eccessivo dello scomparto di refrigerazione.
Quando si congela cibo fresco, tenere la
manopola del termostato in una posizione
intermedia. È possibile congelare piccole
quantità di cibo fino a 1/2 kg. (1 la) senza
regolare la manopola della temperatura.
Fare attenzione a non mescolare cibi già
congelati e cibi freschi.
Si noti che:
5. Si udrà un rumore quando il compressore si
avvia. I liquidi e i gas sigillati nel sistema
refrigerante possono produrre dei rumori, che il
compressore sia in funzione o meno. Ciò è
abbastanza normale.
6. La leggera ondulazione della parte superiore
dell'armadietto è abbastanza normale a causa
del processo di fabbricazione utilizzato: non si
tratta di un difetto.
7. Si consiglia di impostare la manopola del
termostato a metà strada e di monitorare la
temperatura per assicurare che
l'elettrodomestico mantenga la temperatura di
conservazione desiderata (vedere il capitolo
Controllo e regolazione della temperatura).
8. Non caricare l'elettrodomestico appena lo si
accende. Attendere finché non viene raggiunta
la temperatura di conservazioni corretta. Si
consiglia di controllare la temperatura con un
termometro di precisione (vedere il capitolo
Controllo e regolazione della temperatura).
Preparazione dei cubetti di ghiaccio
Riempire la vaschetta per cubetti di ghiaccio
per 3/4 con acqua e metterla nel freezer.
Allentare la vaschetta congelata con un
cucchiaio o un attrezzo simile; non utilizzare
mai oggetti appuntiti come coltelli o forchette.
Sbrinamento
A) Scomparto frigo
Lo scomparto frigo si sbrina automaticamente.
L'acqua di sbrinamento scorre nel tubo di
scarico tramite un contenitore di raccolta
posizionato nella parte posteriore
dell'elettrodomestico (elemento 5).
Durante lo sbrinamento, possono formarsi
goccioline d'acqua nella parte posteriore dello
Conservazione di cibo congelato
Il freezer è adatto alla conservazione a lungo
termine di cibi congelati disponibili in
commercio e può essere inoltre utilizzato per
congelare e conservare cibi freschi.
21
IT
Istruzioni per l'uso
scomparto frigo in cui è posto un evaporatore
nascosto. Alcune goccioline possono rimanere
sul bordo e congelarsi di nuovo al termine dello
sbrinamento. Non utilizzare oggetti appuntiti
come coltelli o forchette per rimuovere le
goccioline ricongelate.
Se in qualsiasi momento l'acqua di
sbrinamento non viene scaricata dal canale di
raccolta, controllare che il tubo di scarico non
sia stato ostruito da particelle di cibo. È
possibile pulire il tubo di scarico con un pulitore
per tubi o un attrezzo analogo.
Controllare che il tubo sia collocato in modo
stabile con l'estremità nel vassoio di raccolta
sul compressore per evitare che l'acqua
spruzzi sull'istallazione elettrica o sul
pavimento (elemento 6).
Se la luce non funziona comunque, richiedere
una lampadina sostitutiva da 15 Watt (Max)
del tipo coperchio a vita E14 al proprio
negoziante di materiale elettrico e inserirla.
Smaltire immediatamente e con attenzione le
lampadine bruciate.
Pulizia e manutenzione
1. Si consiglia di spegnere l'elettrodomestico
dalla presa e di scollegare il cavo di
alimentazione prima di pulire.
2. Non utilizzare mai attrezzi appuntiti o
sostanze abrasive, saponi, detergenti per la
casa o cere per la pulizia.
3. Utilizzare acqua tiepida per pulire
l'armadietto del dispositivo e asciugarlo.
4. Utilizzare un panno umido intriso di una
soluzione composta da un cucchiaino di
bicarbonato di soda e da circa mezzo litro di
acqua e pulire l'interno, quindi asciugare.
5. Assicurarsi che l'acqua non penetri nel
quadro di comando della temperatura.
6. Se l'elettrodomestico non viene usato per
un lungo periodo di tempo, spegnerlo, togliere
tutti gli alimenti dal suo interno, pulirlo e
lasciare lo sportello aperto.
7. Si consiglia di pulire le parti metalliche del
prodotto (ad esempio l'esterno dello sportello
e i lati dell'armadietto) con una cera al silicone
(lucidante per auto) per proteggere la finitura
della vernice di alta qualità.
8. La polvere che si raccoglie sul
condensatore, che si trova sul retro
dell'elettrodomestico, deve essere rimossa
una volta all'anno con un aspirapolvere.
9. Controllare le guarnizioni dello sportello
periodicamente per garantire che siano pulite
e che non siano presenti particelle di cibo.
10. Non:
• Pulire l'elettrodomestico con sostanze non
adatte ad esempio prodotti a base di petrolio.
• Esporre mai ad alte temperature in alcun
modo.
• Strofinare, sfregare o simili con sostanze
abrasive.
11. Rimozione del vassoio dello sportello:
• Per rimuovere il vassoio dello sportello,
rimuovere tutto il contenuto e spingere
semplicemente il vassoio verso l'alto.
B) Scomparto freezer
Lo sbrinamento è diretto e senza problemi,
grazie a un bacino speciale di raccolta per lo
sbrinamento.
Sbrinare due volte all'anno o quando si crea
uno spessore di ghiaccio di circa 7 mm (1/4").
Per avviare la procedura di sbrinamento,
spegnere l'elettrodomestico sulla presa e
scollegare il cavo di alimentazione.
Tutto il cibo deve essere incartato in diversi
strati di carta di giornale e conservato il un
luogo fresco (ad esempio un frigorifero o una
dispensa).
È possibile porre con attenzione contenitori di
acqua calda nel freezer per accelerare lo
sbrinamento.
Non utilizzare oggetti appuntiti come coltelli o
forchette per rimuovere il ghiaccio.
Non utilizzare mai asciugacapelli, stufe o altri
elettrodomestici simili per lo sbrinamento.
Pulire via l'acqua di sbrinamento raccolta nella
parte inferiore dello scomparto freezer. Dopo lo
sbrinamento, asciugare completamente
l'interno. Inserire la spina nella presa a muro e
accendere l'alimentazione elettrica.
Sostituzione della lampadina interna
Se la luce si guasta, spegnere la presa di
corrente ed estrarre la spina di rete.
Quindi verificare che la lampadina sia ben
avvitata nell'alloggiamento apposito.
Reinserire la spina e accendere.
22
IT
Istruzioni per l'uso
Sì - Raffreddare vini bianchi, birra, birra chiara e
acqua minerale prima di servirli.
Sì - Controllare il contenuto del freezer
frequentemente.
Sì - Conservare il cibo per brevi periodi come
possibile e attenersi alle date di scadenza.
Sì - Conservare i cibi congelati in commercio
seguendo le istruzioni presenti sulla
confezione.
Sì - Scegliere sempre cibo fresco di alta qualità
e assicurarsi che sia completamente pulito
prima di congelarlo.
Sì - Preparare il cibo fresco per il congelamento
in piccole porzioni per assicurare un
congelamento rapido.
Sì - Incartare tutti i cibi in foglie di alluminio o in
sacchetti in polietilene per freezer e
assicurarsi di avere eliminato l'aria.
Sì - Avvolgere i cibi congelati subito dopo
l'acquisto e metterli nel freezer appena
possibile.
Sì - Scongelare i cibi nello scomparto frigo.
12. Verificare che il contenitore speciale in
plastica sul retro dell'elettrodomestico che
raccoglie l'acqua di sbrinamento sia sempre
pulito. Per rimuovere il vassoio per pulirlo,
attenersi alle istruzioni seguenti:
• Spegnere la presa di corrente ed estrarre la
spina di rete.
• Aprire delicatamente la borchia sul
compressore utilizzando un paio di pinze in
modo che sia possibile rimuovere il vassoio
• Sollevarlo.
• Pulire e asciugare
• Rimontare invertendo la sequenza delle
operazioni
13. Un grande accumulo di ghiaccio
influenzerà negativamente le prestazioni del
freezer.
Riposizionamento dello sportello
Procedere seguendo l'ordine numerico
(Elemento 7).
Cosa fare e cosa non fare
No - Non conservare banane nello scomparto
frigo.
No - Non conservare melone nel frigo. Può
essere raffreddato per brevi periodi purché
incartato per evitare che l'aroma contamini
gli altri cibi.
No - Non coprire le mensole con sostanze
protettive che possono ostruire la
circolazione dell'aria.
No - Non conservare sostanze velenose o
pericolose nell'elettrodomestico. È stato
progettato solo per la conservazione di cibi
commestibili.
No - Non consumare cibo che è stato
raffreddato per troppo tempo.
No - Non conservare cibi freschi e cotti insieme,
nello stesso contenitore. Devono essere
confezionati e conservati separatamente.
No - Non consentire a cibi scongelati o succhi
di sgocciolare nei cibi.
No - Non lasciare lo sportello aperto per lunghi
periodi poiché il funzionamento
dell'elettrodomestico diventa più costoso e
causa un'eccessiva formazione di
ghiaccio.
No - Non usare mai oggetti con bordi taglienti
come coltelli o forchette per rimuovere il
ghiaccio.
Sì - Pulire e sbrinare periodicamente
l'elettrodomestico (vedere "Sbrinamento")
Sì - Conservare la carne e il pollame crudi sotto
il cibo cotto e i prodotti caseari.
Sì - Togliere le foglie delle verdure non
utilizzabili ed eliminare eventuale terra.
Sì - Lavare lattuga, cavolo, prezzemolo e
cavolfiore su gambo.
Sì - Avvolgere i formaggi prima in carta a prova
di grasso e quindi in una bustina in
polietilene, escludendo l'aria quanto più
possibile. Per migliori risultati estrarre il cibo
dal frigorifero un'ora prima di mangiarlo.
Sì - Incartare la carne e il pollame crudi in fogli
di polietilene o alluminio. In tal modo si evita
la secchezza.
Sì - Avvolgere il pesce e le interiora in bustine in
polietilene.
Sì - Avvolgere i cibi con odore forte o che
possono seccarsi in bustine di polietilene o
in fogli di alluminio oppure riporli in
contenitori a tenuta d'aria.
Sì - Incartare bene il pane per conservarne la
freschezza.
23
IT
Istruzioni per l'uso
No - Non introdurre cibi caldi
nell'elettrodomestico. Attendere prima che
si raffreddino.
No - Non inserire bottiglie riempite di liquidi o
barattoli di latta contenenti liquidi carbonati
nel freezer in quanto possono scoppiare.
No - Non superare i carico massimo di
congelamento durante il congelamento di
cibi freschi.
No - Non dare ai bambini gelati e ghiaccio presi
direttamente dal freezer. La bassa
temperatura può provocare bruciature da
freddo alle labbra.
No - Non congelare bevande gasate.
No - Non tentare di conservare cibi congelati
che si sono scongelati; devono essere
mangiati entro 24 ore o cucinati e
ricongelati.
No - Non rimuovere il cibo dal freezer con le
mani bagnate.
Risoluzione dei problemi
Se l'elettrodomestico non funziona quando è
acceso, controllare:
• che la spina sia inserita correttamente nella
presa e che l'alimentazione sia accesa (per
controllare l'alimentazione della presa,
collegare ad essa un altro elettrodomestico).
• se il fusibile è bruciato/l'interruttore di
distribuzione è spento.
• che il comando della temperatura sia
impostato correttamente.
• che la nuova spina sia cablata correttamente
se è stata cambiata la spina.
Se l'elettrodomestico ancora non funziona
dopo i controlli elencati in precedenza,
contattare il distributore presso il quale è stata
acquistata l'unità.
Assicurarsi di aver effettuato questi controlli
poiché verrà richiesto un sovrapprezzo se non
viene trovato alcun guasto.
Dati tecnici
Marchio
Tipo di elettrodomestico
FRIGO-CONGELATORE di tipo I
DSA 28020
Volume lordo totale (l)
263
Volume utilizzabile totale (l)
259
Volume utilizzabile freezer (l)
49
Volume utilizzabile frigorifero
210
Capacità di congelamento (kg/24 ore)
3,5
Classe energia (1)
A+
Consumo elettrico (kWh/anno) (2)
251
Autonomia (ore)
16
Rumore [dB (A) re 1 pW]
40
Agente refrigerante ecologico R600a
(1) Classe di energia: A+++ . . . D (A+++ = economica . . . D = meno economica)
(2) Il consumo elettrico reale dipende dalle condizioni di utilizzo e dalla posizione
dell'elettrodomestico.
Il simbolo
sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non può essere
trattato come normale rifiuto domestico. Invece deve essere portato al punto di raccolta
adatto per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurando il
corretto smaltimento di questo prodotto, si evitano potenziali conseguenze negative per
l’ambiente e la salute, che potrebbero derivare da una gestione inappropriata del prodotto.
Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio cittadino
locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio dove è stato acquistato il
prodotto.
24
Instrukcja obsługi
PL
Gratulujemy dokonania mądrego wyboru!
BEKO to jedna z wiodących marek sprzętu AGD w
Europie. Produkty naszej marki to dla konsumentów w
ponad 100 krajach synonim funkcjonalności,
niezawodności i przystępnej ceny. Obecnie już ponad 250
milionów użytkowników urządzeń BEKO potwierdza, że był
to mądry wybór.
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Opisana tu chłodziarko-zamrażarka jest najnowszym
modelem urządzeń chłodniczych wchodzących
w skład serii produktów
.
Została ona zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z
międzynarodowymi normami. Przed przystąpieniem do
użytkowania prosimy zapoznać się uważnie z instrukcją
obsługi. Zastosowanie się do poniższych zaleceń
zagwarantuje uzyskanie optymalnego zużycia energii
elektrycznej i zapewnieni bezpieczeństwo eksploatacji oraz
uchroni przed powstaniem przypadkowych uszkodzeń.
Ostrzeżenie!
Urządzenie to może być użytkowane wyłącznie zgodnie z
przeznaczeniem, dla którego zostało wyprodukowane.
Urządzenie należy instalować w miejscu o odpowiednich
wymiarach oraz nie narażonym na działanie deszczu,
wilgoci itd.
Ważne!
Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody
wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w
instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w
bezpiecznym miejscu tak, aby można było z niej korzystać w
razie konieczności. Może być ona przydatna również dla
innego użytkownika.
Używanie urządzenia przez osoby z fizycznymi sensorycznymi lub mentalnymi ograniczeniami
powinno odbywać się tylko pod kontrolą osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
Należy dopilnować, aby dzieci nie używały urządzenia do zabawy.
25
Instrukcja obsługi
PL
Podłączenie do zasilania
Niezastosowanie się do powyższej instrukcji
może spowodować uszkodzenie sprężarki i
nie uznanie naprawy gwarancyjnej.
Przesuwając, ustawiając lub podnosząc
urządzenie nie należy tego robić chwytając za
rączki lub skraplacz (umieszczony z tyłu
lodówki).
Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy
zasilaniu ~220-240V, 50 Hz. Przed
podłączeniem urządzenia do sieci należy
upewnić się, czy napięcie, rodzaj prądu i
częstotliwość w sieci są zgodne z wartościami
podanymi na tabliczce znamionowej
urządzenia.
Nie należy podłączać urządzenia za
pośrednictwem przedłużaczy elektrycznych.
Zanim podłączysz kabel do gniazda
elektrycznego sprawdź czy nie jest
uszkodzony. Jeżeli kabel ulegnie
uszkodzeniu, to powinien być on zastąpiony
specjalnym kablem dostępnym w
autoryzowanym serwisie.
Montaż
Urządzenie będzie pracować prawidłowo w
zakresie temperatur otoczenia od +10°C do
+38°C. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu
przekroczy +38°C, to wtedy temperatura
wewnątrz urządzenia może wzrosnąć.
Urządzenie należy umieścić w odpowiedniej
odległości od ściany, z dala od grzejników,
kuchenek lub innych źródeł ciepła. Będą one
powodować niepotrzebne uruchamianie się
całego urządzenia, co prowadzi do większego
zużycia energii i skrócenia jego czasu
eksploatacji.
Jeżeli jest to niemożliwe należy zachować
następujące minimalne odległości:
Ostrzeżenie!
Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia jest
gwarantowane tylko wtedy, gdy jego gniazdo
zasilające jest uziemione zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Podłączenie uziemiające jest
obowiązkowe!
Nie należy dotykać urządzenia gołymi rękoma
będąc boso.
Ostrzeżenie!
Nie wolno nigdy próbować samemu
naprawiać urządzeń elektrycznych. Wszelkie
naprawy wykonywane (oprócz czynności
opisanych w tabeli poniżej) przez osoby
nieuprawnione są niebezpieczne dla
użytkownika i powodują utratę uprawnień
gwarancyjnych.
Ostrzeżenie!
W razie uszkodzenia przewodu zasilającego,
aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi go
wymienić producent, jego agent serwisowy
lub podobnie wykwalifikowany personel.
- od kuchni 30 mm
- od grzejników 300 mm
- od zamrażarek 25 mm
Należy zapewnić wolną przestrzeń wokół
całego urządzenia w celu uzyskania
prawidłowej cyrkulacji powietrza (patrz rys. 2).
Po ustawieniu urządzenia na równej
powierzchni, należy je wypoziomować przez
pokręcanie jego nóżek w prawo lub w lewo
dotąd, aż wszystkie będą się stykać z podłogą
(patrz rys. 4). Prawidłowe wyregulowanie
nóżek pozwoli uniknąć wibracji i nadmiernego
hałasu.
Instrukcje transportu i ustawiania
Dwie poprzeczki dystansowe skraplacza
umożliwiające właściwą cyrkulację powietrza
należy zamontować w sposób pokazany na
rysunku 3 (patrz rys 3).
Urządzenie musi być transportowane
wyłącznie w pozycji pionowej. W trakcie
transportu nie wolno naruszać opakowania.
Gdyby jednak zdarzyło się, iż urządzenie było
transportowane w pozycji poziomej, to przed
uruchomieniem należy pozostawić je w
pozycji pionowej - nie uruchamiając, przez co
najmniej 12 godzin.
26
Instrukcja obsługi
PL
 Aby zapewnić optymalną wydajność
chłodzenia, nie należy przykrywać półek
papierem lub innym materiałem; umożliwi to
swobodną cyrkulację zimnego powietrza.
 Całą żywność należy przechowywać
zapakowaną lub przykrytą. Żywność w
puszkach konserwowych należy po ich
otwarciu przenieść do szczelnego pojemnika
przeznaczonego do przechowywania
produktów spożywczych.
 Gorącą żywność należy ostudzić przed
włożeniem do chłodziarki.
 Aby uniknąć ryzyka eksplozji, napoje z
dużą zwartością alkoholu należy
przechowywać w pozycji pionowej, w dobrze
uszczelnionych pojemnikach.
 Aby zamrozić świeżą żywność zaleca się
zapakować ja w folię aluminiową lub
plastykową, ochłodzić w komorze chłodzenia
świeżej żywności i przechowywać na półce w
komorze zamrażalnika.
Najlepiej umieścić tę półkę w górnej części
komory zamrażalnika.
Zapoznaj się z Twoim urządzeniem
(Patrz rys. 1)
1 - Półka zamrażarki
2 - Obudowa termostatu i lampy
3 - Półka wyjmowana
4 - Półka na butelki
5 - Rynienka odprowadzająca wodę z
odszraniania
6 - Pokrywa pojemnika na warzywa
7 - Pojemnik na owoce i warzywa
8 - Regulowane nóżki
9 - Balkonik na nabiał
10 - Balkonik na słoiki
11 - Balkonik na butelki
Porady dotyczące przechowywania
żywności
Aby efekty i higiena przechowywania były
najlepsze:
 Chłodziarka jest przeznaczona do
krótkotrwałego przechowywania świeżej
żywności i napoi.
 Zamrażarka jest przeznaczona do
przechowywania żywności zamrożonej oraz
do zamrażania żywności świeżej.
 Produkty gotowane należy przechowywać
w szczelnych pojemnikach, przez okres nie
dłuższy niż 2-3 dni.
 Produkty świeże w opakowaniach można
kłaść na półkach. Świeże warzywa i owoce
należy przechowywać w pojemniku na owoce
i warzywa (rys. 1/6).
 Butelki należy przechowywać w balkoniku
na butelki (rys 1/10) znajdującym się po
wewnętrznej stronie drzwi.
 Aby zachować świeżość chłodzonego
mięsa, należy zapakować je do woreczków
przeznaczonych do przechowywania
żywności. Nie może ono stykać się z
żywnością gotową do spożycia. Świeżego
mięsa nie należy przechowywać dłużej niż 2
lub 3 dni.
27
Instrukcja obsługi
PL
Regulacja temperatury
Uruchamianie
Chłodziarka
Temperaturę wnętrza należy regulować
pokrętłem termostatu. Temperatura wewnątrz
urządzenia może się wahać w zależności od
takich warunków jego użytkowania, jak:
miejsce ustawienia, temperatura w
pomieszczeniu, częstość otwierania drzwi
oraz ilość przechowywanej żywności; zależnie
od tych warunków należy odpowiednio
ustawiać pokrętło termostatu. Przy
temperaturze pomieszczenia równej 25°C
zaleca się ustawienie pokrętła regulacji
termostatu w pozycji środkowej.
Termostat zapewnia również automatyczne
odszranianie chłodziarki. Podczas
odszraniania temperatura wewnątrz
chłodziarki może się podnieść do +8°C, lecz w
trakcie chłodzenia spada ona do 2-3°C dając
średnią temperaturę całego cyklu roboczego
około +5°C.
Należy unikać ustawiania pokrętła termostatu
na zbyt niską temperaturę, która powoduje
ciągłą pracę urządzenia. Efektem tego będzie
spadek temperatury poniżej 0°C, co powoduje
zamarznięcie napoi i świeżej żywności oraz
nadmierne gromadzenie się lodu na
wewnętrznych ścianach; wszystko to
prowadzi do zwiększenia zużycia energii i
spadku wydajności urządzenia.
Podczas pracy chłodziarki na tylnej ściance
gromadzi się skroplona woda lub cząsteczki
lodu. Nie jest konieczne usuwanie tego
osadu, gdyż ścianka ta jest automatycznie
odszraniana.
Woda z odszraniania jest odprowadzana
przez specjalny odpływ i zbiera się w
wanience ściekowej umieszczonej na
sprężarce, gdzie ulega odparowaniu. Co jakiś
czas należy oczyścić odpływ, aby woda mogła
swobodnie spłynąć do wanienki ściekowej.
Przed uruchomieniem urządzenia należy
wyczyścić jego wnętrze (jak podano w
rozdziale "Czyszczenie urządzenia”). Do
czyszczenia nie należy używać produktów
ściernych i silnych detergentów.
Po zakończeniu czyszczenia, urządzenie
należy podłączyć do sieci zasilającej,
następnie otworzyć drzwi (powinna zaświecić
się lampka) i ustawić pokrętło termostatu w
pozycji środkowej. Pozostawić urządzenie
uruchomione, lecz puste, przez około 2
godziny. Świeżą żywność można włożyć i
zacząć zamrażać po upływie minimum 16
godzin od włączenia.
Porady odnośnie przechowywania
zamrożonej żywności
Zamrażarka jest przeznaczona do zamrażania
świeżej żywności oraz do przechowywania
mrożonek przez dłuższy okres czasu.
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty zamrażania,
żywność należy szczelnie opakować.
Materiał opakowania powinien: nie
przepuszczać powietrza, być obojętny
chemicznie w stosunku do opakowanej
żywności, być odporny na niskie temperatury,
nie nasiąkać płynami, tłuszczem, parą wodną
i zapachami oraz powinien być zmywalny. Na
opakowania odpowiednie są takie materiały
jak folie plastikowe i aluminiowe oraz
pojemniki plastikowe, aluminiowe
przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z
żywnością. Nie należy przechowywać
zamrożonej żywności w szklanych
opakowaniach. W przypadku przerwy w
dopływie prądu nie należy otwierać drzwi
urządzenia. Jeżeli przerwa w dopływie prądu
trwa krócej niż kilka godzin, to nie będzie to
mieć szkodliwego wpływu na zamrożoną
żywność.
Zamrażarka
Ustawienie termostatu może mieć również
wpływ na temperaturę w zamrażarce.
Ogólnie, temperatura ta waha się w granicach
od -18°C do -28°C w trakcie całego cyklu
roboczego.
28
Instrukcja obsługi
PL
Mrożenie świeżej żywności
Odmrażanie
Do zamrażania świeżej żywności należy
używać komory oznaczonej 4 gwiazdkami
(czyli komory szybkiego zamrażania).
 Nie należy zamrażać jednocześnie dużych
ilości żywności. Najlepsze rezultaty w
przechowywaniu żywności są osiągane
wtedy, gdy jest ona głęboko zamrażana w
możliwie jak najkrótszym czasie. Dlatego nie
powinno się przekraczać wydajności
zamrażania, podanej w charakterystyce
technicznej. Ustawienie termostatu należy
wtedy tak wyregulować, aby w zamrażarce
osiągnąć jak najniższą temperaturę, lecz
jednocześnie żeby temperatura w chłodziarce
nie spadła poniżej 0°C.
 Produkty spożywcze już zamrożone (gotowe
mrożonki) można wkładać od razu do
zamrażarki, bez potrzeby regulowania
termostatu.
 Jeżeli na opakowaniu nie podano daty
zamrożenia, to jako maksymalny okres
przechowywania należy ogólnie przyjąć 3
miesiące.
 Nie wolno ponownie zamrażać żadnej
rozmrożonej żywności, nawet, gdy jest ona
tylko częściowo rozmrożona. Żywność taką
należy skonsumować niezwłocznie lub
ugotować i dopiero wtedy - ponownie
zamrozić.
Chłodziarka
Odmrażanie chłodziarki następuje całkowicie
samoczynnie za każdym razem, gdy
termostat wyłączy sprężarkę. Nie jest przy
tym konieczna żadna ingerencja użytkownika.
Powstała w wyniku rozmrażania woda zbiera
się w wanience ściekowej umieszczonej na
sprężarce (rys 5) i jest odparowywana przez
ciepło wytwarzane przez sprężarkę.

WAŻNE!
Kolektor wodny i wąż odprowadzający należy
utrzymywać w czystości, aby umożliwić
swobodny odpływ wody powstałej podczas
odszraniania. Należy sprawdzać, czy koniec
węża odpływowego znajduje się zawsze
wewnątrz wanienki ściekowej na sprężarce, aby
zapobiec wylewaniu się wody na okablowanie
elektryczne lub na podłogę (rys. 6). Należy
regularnie sprawdzać grubość osadzonego
lodu wewnątrz zamrażarki. Odszranianie
należy wykonywać 2 razy w roku lub gdy
grubość warstwy lodu osiągnie 6-8mm (co się
zdarza raz lub dwa razy w roku); jest to
konieczne, gdyż lód jest izolatorem ciepła i
powoduje zmniejszenie wydajności
zamrażania, a co za tym idzie zwiększenie
zużycia energii elektrycznej.
Przed rozpoczęciem odszraniania należy
ustawić pokrętło termostatu na maksimum, w
celu głębokiego zamrożenia żywności.
Następnie należy wyjąć zamrożoną żywność,
owinąć ją w papier i położyć w zimnym
miejscu. Później wyjąć wtyczkę z gniazda
sieci zasilającej. Drzwiczki zamrażarki należy
pozostawić otwarte, a do jej wnętrza można
wstawić pojemnik z gorącą wodą (o
temperaturze maks. 80°C); przyśpieszy to
proces odszraniania.
Nie należy usuwać lodu przy użyciu ostrych
przedmiotów metalowych aby nie uszkodzić
ścianek zamrażarki.
Nie należy przyspieszać odszraniania przy
użyciu suszarek do włosów lub innych
urządzeń elektrycznych.
Wodę ze stopionego lodu należy usunąć
suchą gąbką lub szmatką.
Jak robić kostki lodu
Napełnić wodą pojemnik na lód do 3/4
wysokości i włożyć go do zamrażarki. Kostki
lodu można łatwo wyjąć wstawiając pojemnik
z lodem na kilka sekund pod strumień zimnej
bieżącej wody.
29
Instrukcja obsługi
PL
Czyszczenie zespołu sprężarka-skraplacz
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy
wyjąć wtyczkę z gniazda sieci zasilającej.
Zespół sprężarki ze skraplaczem
(zamontowany z tyłu urządzenia) należy
czyścić z kurzu przy użyciu miękkiej szczotki
lub odkurzacza.
W trakcie czyszczenia należy uważać, aby nie
zgiąć rurek lub nie uszkodzić przewodów
elektrycznych. Po zakończeniu czyszczenia
wstawić akcesoria na swoje miejsce i
ponownie podłączyć urządzenie do sieci
elektrycznej.
Wymiana żarówki
Aby wymienić żarówkę należy:
- wyjąć wtyczkę z gniazdka, aby odłączyć
urządzenie od zasilania z sieci elektrycznej;
- usunąć śrubę osłony oświetleniowej
- poluzować osłonę żarówki;
- wymienić żarówkę na nową o mocy maks.
15W, 220-240V prądu przemiennego, gwint
żarówki E14.
Czyszczenie urządzenia
Czyszczenie wnętrza
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy
odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
Czyszczenie urządzenia zaleca się
wykonywać po każdym jego odmrożeniu.
Wnętrze urządzenia należy czyścić letnią
wodą z dodatkiem sody amoniakalnej (w
stężeniu 1 łyżeczka sody na 4 litry wody); nie
wolno nigdy używać mydła, detergentów,
benzyny lub acetonu, gdyż mają one
nieprzyjemny zapach. Do czyszczenia należy
używać wilgotnej gąbki, a do suszenia miękkiej szmatki.
W trakcie czyszczenia nie należy stosować
nadmiaru wody, aby nie przedostała się ona
do wnętrza izolacji termicznej, gdyż może to
spowodować wydzielanie nieprzyjemnego
zapachu.
Nie wolno dopuszczać do tego, aby do
wnętrza termostatu przedostała się woda.
Po zakończeniu czyszczenia należy ponownie
podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej. W
trakcie czyszczenia prosimy pamiętać o
dokładnym wytarciu suchą szmatką uszczelek
drzwi.
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Należy wykonać kolejno czynności pokazane
na rysunku 7.
Środki ostrożności w trakcie
użytkowania
Wszelkie naprawy mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
 Urządzenie należy odłączyć od źródła
zasilania podczas odmrażania i czyszczenia.
Urządzenie należy odłączać przez wyjęcie
wtyczki z gniazdka. Nigdy nie wolno tego
robić przez pociąganie za kabel.
 Nie należy nigdy wspinać się na urządzenie
lub stawać na jego poprzeczce, drzwiach,
komorach czy półkach.
 W urządzeniu nie wolno przechowywać
produktów lub pojemników zawierających
palne lub wybuchowe gazy.
 Nie wolno zostawiać otwartych drzwi
urządzenia na dłużej, niż to jest konieczne do
wyjęcia lub włożenia żywności.
 Gdy urządzenie nie jest używane, nie należy
pozostawiać żywności w zamrażarce.
 Napoje gazowane (np. napoje
bezalkoholowe, woda mineralna oraz
szampan) nie powinny być przechowywane w
zamrażarce; ich butelki mogą tam
eksplodować. Nie należy zamrażać
plastikowych butelek.

Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
Części zewnętrzne należy czyścić gąbką
nasączoną ciepłą wodą z mydłem, a
następnie miękką suchą szmatką.
Nie wolno nigdy używać proszków do
czyszczenia, silnych detergentów lub narzędzi
ściernych.
30
Instrukcja obsługi
PL
Nie wolno nigdy dawać dzieciom lodów
prosto z zamrażarki; niska temperatura może
spowodować urazy.
 Nie należy dotykać zimnych części
metalowych lub wewnętrznych ścianek
urządzenia, gdyż mogą one spowodować
odmrożenia.
 Jeżeli urządzenie ma pozostać nie używane
przez kilka dni, to nie ma potrzeby, żeby
odłączyć je od zasilania. Jednak gdy przerwa
ta ma trwać dłużej niż kilka dni, należy
postępować w sposób następujący:
- odłączyć urządzenie od sieci zasilającej;
- opróżnić chłodziarkę i zamrażarkę;
- odszronić i wyczyścić wnętrze urządzenia;
- Pozostawić drzwi otwarte, aby zapobiec
powstaniu nieprzyjemnych zapachów.
W przypadku zauważenia...

Wibracji kratek lub półek: należy sprawdzić,
czy są one wstawione całkowicie do oporu, na
swoje miejsce.
 Hałasy powodowane przez stykające się
butelki lub pojemniki; należy pozostawić
między nimi niewielki odstęp.

Dźwięki wydawane podczas pracy
Normalne dźwięki
 „Mruczenie” sprężarki podczas pracy.
Głośniejszy dźwięk może być słyszany
podczas zatrzymywania i uruchamiania się
sprężarki.
 Bulgotanie, pomruk lub trzaski powodowane przez czynnik chłodzący
przepływający przez system chłodzenia.
 "Kliknięcie" - może być słyszane podczas
włączania lub wyłączania silnika
elektrycznego przez termostat.
Usuwanie usterek
Problem
1. Lampka nie świeci
podczas pracy
urządzenia.
Możliwe przyczyny
Żarówka jest spalona.
2. Woda gromadzi
się w dolnej części
chłodziarki.
3. Urządzenie
chłodnicze
uruchamia się zbyt
często i pracuje
przez dłuższe niż
normalnie okresy
czasu.
4. Urządzenie nie
chłodzi.
Zatkany kanał
odpływowy wody.
Środki zaradcze
Wymienić żarówkę:
- wyjąć wtyczkę z gniazdka, aby odłączyć
urządzenie od zasilania z sieci elektrycznej;
- usunąć śrubę osłony oświetleniowej
- poluzować osłonę żarówki;
- wymienić żarówkę na nową o mocy
maks.15W, 220-240V prądu przemiennego,
gwint żarówki E14.
Wyczyścić kanał i rurę odprowadzania wody.
- Drzwiczki urządzenia
są zbyt często
otwierane.
- Wokół urządzenia nie
ma swobodnego
przepływu powietrza.
- Należy unikać niepotrzebnego otwierania
drzwiczek.
- Umożliwić swobodny przepływ powietrza
wokół urządzenia.
- Urządzenie zostało
unieruchomione lub
odłączone od zasilania
elektrycznego.
- Termostat ustawiony
w pozycji "0" .
- Sprawdzić, czy jest prąd w sieci
elektrycznej, czy nie są spalone bezpieczniki
oraz czy kable wtyczki są podłączone
prawidłowo.
- Zmienić pozycję pokrętła termostatu z "0"
na inną.
31
Instrukcja obsługi
PL
UWAGA!
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z
Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz
polską Ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym symbolem
przekreślonego kontenera na odpady.
Odzysk opakowania
Ostrzeżenie!
Nie należy trzymać opakowań w zasięgu
dzieci. Zabawa ze złożonymi kartonami lub
arkuszami plastykowymi niesie ze sobą
niebezpieczeństwo uduszenia się dziecka.
Urządzenie to zostało zapakowane w sposób
wystarczający na czas transportu.
Wszystkie materiały pakunkowe zostały
wyprodukowane zgodnie z przepisami
ochrony środowiska i dlatego mogą być
poddane odzyskowi. Prosimy o pomoc w
ochronie środowiska naturalnego przez
umożliwienie ponownego uzdatniania
odpadów wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po
okresie jego użytkowania nie może być
umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni
system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Odzysk starego urządzenia
chłodniczego
Jeżeli to urządzenie chłodnicze ma zastąpić
urządzenie starsze, to prosimy przeczytać
uważnie poniżej podane uwagi.
Stare urządzenia chłodnicze nie są
bezużytecznymi odpadkami; usunięcie ich
zgodnie z przepisami o ochronie środowiska
naturalnego pozwoli na odzyskanie wielu
cenny surowców wtórnych.
Z urządzeniem, którego chcemy się pozbyć
należy postąpić w następujący sposób:
- odłączyć je od źródła zasilania;
- odciąć kabel zasilania;
- wymontować wszelkie zamki drzwiowe,
aby ochronić dzieci przed zatrzaśnięciem
się wewnątrz.
Chłodziarko-zamrażarki zawierają materiały
izolacyjne i czynniki chłodnicze, które należy
poddać odpowiedniej utylizacji(uzdatnieniu do
ponownego użycia).
Urządzenie to zawiera czynnik chłodzący
R600a, który spełnia wymogi norm ochrony
środowiska. Prosimy dopilnować tego, aby nie
uszkodzić obiegu chłodniczego i opróżnić z
niego czynnik chłodniczy w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się
do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i
środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników
niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
32
Instrukcja obsługi
PL
Charakterystyka techniczna
Nazwa producenta lub znak firmowy
Typ urządzenia
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA
typu I
Oznaczenie modelu
DSA 28020
Klasa efektywności energetycznej (1)
A+
Roczne zużycie energii (kWh/rok) (2)
251
Pojemność brutto/użytkowa całkowita (l)
263/259
Pojemność użytkowa chłodziarki (l)
210
Pojemność użytkowa zamrażalki (l)
49
Czas przechowywania „Z” godzin bez zasilania
16
Zdolność zamrażania w (kg/24h)
3,5
Poziom hałasu w [dB(A) re 1pW] (3)
40
Wysokość/ Szerokość/ Głębokość [cm]
159,8/54/60
Waga (kg)
46,5
Czynnik chłodniczy
R600a
(1) Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ (bardziej efektywna) do D (mniej efektywna)
(2) Rzeczywiste zużycie zależy od miejsca ustawienia urządzenia i warunków jego użytkowania
(3) Pomiary zostały wykonane w warunkach laboratoryjnych
Tabliczki znamionowe
NUMER PRODUKTU
MODEL
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I
POJEMNOŚĆ BRUTTO/NETTO
OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA CHŁODZIARKI
OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA ZAMRAŻARKI
ZDOLNOŚĆ MROŻENIA
CZYNNIK CHŁODZĄCY R600a CH(CH3)3
CZYNNIK SPIENIAJĄCY C5 H10
KOMPRESOR 230 V ~ ; 50 HZ
WYPRODUKOWANO W RUMUNII
7508620043
DSA 28020
Klasa SN-ST
263/259 l.
210 l
49 l
3.5 kg/24 godz.
0,050 kg
90 W/0,70 A
33
Pokyny pro používání
CZ
Blahopřejeme k výběru kvalitního spotřebiče
který je určen pro mnoho let služby.
,
Bezpečnost především!
Nezapojujte spotřebič do napájecí sítě, dokud
neodstraníte všechny obalové a přepravní materiály.
• Před zapnutím nechte nejméně 12 hodin stát, aby se
usadil olej v kompresoru po přepravě v horizontální
poloze.
• Pokud likvidujete starý spotřebič s zámkem nebo
západkou na dveřích, ujistěte se, že je v bezpečném
stavu a dětem nehrozí uvíznutí uvnitř.
• Tento spotřebič musí být používán pro stanovený
účel.
• Neodkládejte spotřebič do ohně. Váš spotřebič
obsahuje v izolační vrstvě látky bez CFC, které jsou
hořlavé. Doporučujeme kontaktovat místní úřady pro
informace o likvidaci a dostupných zařízeních.
• Nedoporučujeme používat tento spotřebič v
nevytápěné chladné místnosti. (např. garáž, sklad,
přístavba, kůlna, hospodářské stavení atd.)
Pro co nejlepší výkonnost a bezporuchovou službu
vašeho spotřebiče je velmi důležité pozorně si přečíst
tyto pokyny. Nedodržením těchto pokynů se vystavujete
riziku zrušení možnosti servisu zdarma po dobu záruční
lhůty.
Uschovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro
snadné vyhledání.
Tento spotřebič by neměly používat osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální
způsobilostí a nebo s nedostatečnými zkušenostmi a poznatky. Tyto osoby mohou spotřebič
používat jen pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, a nebo pokud je
zodpovědná osoba poučila o správném používaní spotřebiče.
Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály se spotřebičem.
34
Pokyny pro používání
CZ
Elektrické požadavky
3. Nedodržení výše uvedených pokynů by
mohlo vést k poškození spotřebiče, za které
výrobce nezodpovídá.
4. Spotřebič je třeba chránit proti dešti, vlhku
a jiným atmosférickým vlivům.
Před zasunutím zásuvky do sítě se ujistěte,
že napětí a kmitočet na štítku uvnitř
spotřebiče odpovídají vašemu zdroji.
Doporučujeme připojit tento spotřebič do sítě
přes vhodně vypínanou a zajištěnou zásuvku
na snadno dostupném místě.
Důležité upozornění!
• Při čištění/přenášení spotřebiče se
nedotýkejte spodní části kovových kabelů
kondenzátoru na zadní straně spotřebiče,
mohlo by dojít k poranění prstů a rukou.
• Nepokoušejte se stoupat nebo sedat na
horní okraj spotřebiče, jelikož na toto není
určen. Mohli byste se zranit nebo poškodit
spotřebič.
• Ujistěte se, že napájecí kabel není zachycen
pod spotřebičem během a po přesouvání,
mohlo by to poškodit kabel.
• Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem
nebo manipulovat s ovladači.
Upozornění! Tento spotřebič musí být
uzemněn.
Opravy elektrického vybavení by měl provádět
jen kvalifikovaný technik. Nesprávné opravy
provedené nekvalifikovanou osobou
představují riziko, které by mohlo mít kritické
dopady pro uživatele spotřebiče.
POZOR!
Tento spotřebič používá R600a, což je plyn,
který je šetrný k životnímu prostředí, ale je
hořlavý. Během přepravy a upevňování
výrobku je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby
nedošlo k poškození chladicí soustavy. Pokud
je chladicí soustava poškozená a ze systému
uniká plyn, udržte výrobek mimo otevřený
oheň a nějakou dobu v místnosti větrejte.
Pokyny pro instalaci
1. Nepřechovávejte spotřebič v místnosti, kde
může teplota klesnout pod 10°C v noci a/nebo
zejména v noci, jelikož je určen na provoz v
teplotách mezi +10 a +38 stupni Celsia. Při
nižších teplotách nemusí spotřebič fungovat,
čímž poklesne doba skladovatelnosti potravin.
2. Neumisťujte spotřebič do blízkosti sporáků
nebo radiátorů nebo na přímé sluneční světlo,
dojde tím ke zvýšenému napětí funkcí
spotřebiče. Při instalaci v blízkosti zdroje tepla
nebo mrazničky udržujte minimální odstupy
po stranách:
Od sporáků 30 mm
Od radiátorů 300 mm
Od mrazniček 25 mm
3. Ujistěte se, že kolem spotřebiče je
dostatečný odstup tak, aby se zaručil volný
oběh vzduchu (Položka 2).
• Umístěte zadní odvětrávací víko na zadní
stranu vaší chladničky, abyste viděli
vzdálenost mezi chladničkou a stěnou
(Položka 3).
UPOZORNĚNÍ – Nepoužívejte mechanické
nástroje nebo jiné prostředky k urychlení
procesu odmrazení s výjimkou těch, které
doporučuje výrobce.
UPOZORNĚNÍ – Nepoškozujte chladicí
obvod.
UPOZORNĚNÍ – Nepoužívejte elektrické
spotřebiče uvnitř prostor na skladování
potravin spotřebiče, pokud se nejedná o typy
doporučené výrobcem.
UPOZORNĚNÍ – V případě poškození
napájecího kabelu je nutno jej nechat vyměnit
u výrobce, jeho servisního zástupce či
podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo
nebezpečí.
Pokyny pro přepravu
1. Spotřebič se smí přenášet jen ve svislé
pozici. Obaly musí zůstat během přepravy
neporušené.
2. Pokud byl spotřebič během přepravy
umístěn vodorovně, nesmí být používán po
vybalení nejméně 12 hodin, aby se systém
mohl ustálit.
35
Pokyny pro používání
CZ
4. Spotřebič by měl být umístěn na hladkém
povrchu. Obě přední nožky lze nastavit dle
potřeby. Abyste měli jistotu, že váš spotřebič
stojí vzpřímeně, nastavte obě přední nožky
tak, že jimi otočíte doprava nebo doleva,
dokud není zajištěn pevný kontakt s podlahou.
Správným nastavením nožek předejdete
přílišným vibracím a hluku (Položka 4).
5. Informace pro přípravu spotřebiče na
použití naleznete v oddíle „Čištění a údržba“.
4. Vařené potraviny by se měly skladovat ve
vzduchotěsných nádobách.
5. Čerstvé balené výrobky lze skladovat na
polici. Čerstvé ovoce a zeleninu je třeba očistit
a skladovat v přihrádkách na čerstvou
zeleninu.
6. Láhve lze uchovat ve dveřní části.
7. Chcete-li skladovat syrové maso, zabalte
je do polyetylénových sáčků a umístěte na
nejnižší polici. Nenechte je přijít do kontaktu s
vařenými potravinami, aby nedošlo ke
kontaminaci. Z bezpečnostních důvodů
skladujte syrové maso jen dva až tři dny.
8. Pro maximální účinnost by se neměly
výsuvné police překrývat papírem nebo jinými
mateirály, aby studený vzduch mohl volně
proudit.
9. Neskladujte rostlinný olej na policích ve
dveřích. Potraviny uchovávejte zabalené,
chráněné nebo překryté. Teplé potraviny a
nápoje nechte před zchlazením vychladnout.
Zbývající potraviny z konzerv by se neměly
skladovat v konzervách.
10. Šumivé nápoje by se neměly zmrazovat a
výrobky jako ochucený led do vody by se
neměly konzumovat příliš studené.
11. Některé ovoce a zelenina se může
poškodit, pokud se skladuje v teplotách kolem
0°C. Ananasy, melouny, okurky, rajčata a
podobné produkty balte do polyetylénových
sáčků.
12. Silný alkohol se musí skladovat ve
vzpřímené pozici a pevně uzavřených
nádobách. Nikdy neskladujte výrobky
s obsahem vznětlivého pohonného plynu
(např. šlehačku ve spreji, plechovky spreje
atd.) nebo výbušné látky. Představují riziko
výbuchu.
Seznámení s vaším spotřebičem
(Položka 1)
1 - Police mrazničky
2 - Umístění termostatu a světla
3 - Nastavitelné poličky
4 - Podpěra na láhve vína
5 - Kanál sběru odmražené vody Odvodňovací trubice
6 - Kryt přihrádek na čerstvé potraviny
7 - Přihrádka na uchovávání čerstvých
potravin
8 - Nastavitelné přední nožky
9 - Prostor pro mléčné výrobky
10 - Polička na sklenice
11 - Police na lahve
Doporučené rozložení potravin ve
spotřebiči
Návody pro optimální uskladnění a hygienu:
1. Prostor chladničky je pro krátkodobé
ukládání čerstvých potravin a nápojů.
2. Prostor mrazničky je
vhodný a
určený pro mražení a skladování předmražených potravin.
Doporučení pro
skladování dle
informací na obalu potraviny by měly být vždy
dodržovány.
3. Mléčné výrobky by měly být skladovány ve
zvláštním prostoru ve dveřích.
Pro uskladnění čerstvých potravin
doporučujeme balit potraviny do alobalu nebo
plastu, ochladit je v prostoru pro čerstvé
potraviny a uskladnit je na polici mrazničky.
Doporučujeme upevnit polici na horní straně
mrazničky.
36
Pokyny pro používání
CZ
8. Nezaplňujte spotřebič ihned po jeho
zapnutí. Počkejte na dosažení správné
skladovací teploty. Doporučujeme kontrolovat
teplotu přesným teploměrem (viz: Kontrola a
nastavení teploty).
Kontrola a nastavení teploty
Provozní teploty kontroluje tlačítko termostatu
a lze jej nastavit na jakoukoli pozici mezi 1 a 5
(nejchladnější pozice).
Pokud je tlačítko termostatu v pozci “0”,
spotřebič je vypnutý. V tomto případě se
nerozsvítí ani světlo pro vnitřní osvětlení.
Průměrná teplota uvnitř chladničky by měla
být kolem +5°C.
Nastavte tedy termostat tak, abyste dosáhli
požadované teploty. Některé části chladničky
mohou být chladnější či teplejší (např.
přihrádka na uchovávání čerstvého salátu a
horní část chladničky), což je naprosto
normální. Doporučujeme vám kontrolovat
teplotu pravidelně teploměrem, abyste měli
jistotu, že chladnička stále zachovává tuto
teplotu. Častým otevíráním dveří stoupnou
vnitřní teploty, takže doporučujeme zavírat
dvířka co nejdříve po použití.
Skladování zmražených potravin
Vaše mraznička je vhodná na dlouhodobé
uchovávání běžně dostupných zmražených
potravin a lze ji též použít na zmražení a
uskladnění čerstvých potravin.
Dojde-li k výpadku elektrické energie,
neotvírejte dveře. Zmrzlé potraviny by měly
zůstat nepoškozeny, pokud závada trvá
necelých 16 hodin. Pokud je výpadek delší,
pak by měly být potraviny zkontrolovány a
buď ihned upraveny, nebo uvařeny a pak
znovu zmraženy.
Mražení čerstvých potravin
Pro dosažení nejlepších výsledků prosím
dodržujte následující pokyny.
Nezmrazujte příliš velké množství najednou.
Množství potravin se nejlépe uchovává, pokud
se zmrazí hloubkově a co nejrychleji.
Nepřekračujte mrazicí kapacitu vašeho
spotřebiče na 24 hodin.
Umístěním teplých potravin do mrazničky
uvedete chladicí zařízení do nepřetržitého
chodu, dokud nejsou potraviny zcela zmrzlé.
Může tím dojít k dočasnému přílišnému
zchlazení chladicího prostoru.
Při zmrazování čerstvých potravin nastavte
tlačítko termostatu na střední pozici. Malé
množství potravin až do ½ kg lze zmrazit bez
nastavování ovládacího tlačítka termostatu.
Dávejte zvýšený pozor, abyste nesmísili již
zmrzlé a čerstvé potraviny.
Před zahájením provozu
Poslední kontrola
Než začnete používat spotřebič, zkontrolujte, zda:
1. Nožky byly seřízeny pro ideální rovnováhu.
2. Vnitřek je suchý a vzduch může vzadu volně
cirkulovat.
3. Vnitřek je čistý dle doporučení v oddíle
„Čištění a údržba“.
4. Zásuvka byla zasunuta do sítě a elektřina je
zapnutá. Po otevření dvířek se rozsvítí vnitřní
osvětlení.
A nezapomeňte, že:
5. Uslyšíte hluk při startování kompresoru.
Kapalina a plyny uzavřené v chladicí soustavě
mohou dělat další hluk, ať je kompresor
v chodu, nebo není. Je to zcela normální.
6. Nepatrné zvlnění horní části chladničky je
zcela normální a je způsobeno použitým
výrobním procesem; nejedná se o závadu.
7. Doporučujeme nastavovat tlačítko
termostatu na střed a sledovat teplotu, abyste
zajistili, že spotřebič udržuje požadovanou
teplotu skladování (viz oddíl Kontrola a
nastavení teploty).
Tvorba ledových kostek
Zaplňte podnos na kostky ledu ze ¾ vodou a
umístěte jej do mrazničky. Zmrzlé podnosy
uvolněte koncem lžičky nebo podobným
nástrojem; nepoužívejte ostré předměty, jako
jsou nože nebo vidličky.
37
Pokyny pro používání
CZ
Odmrazování
Výměna vnitřní žárovky
A) Prostor chladničky
Prostor chladničky se odmrazuje automaticky.
Odmražená voda stéká do odčerpávací
trubice přes sběrnou nádobu na zadní straně
spotřebiče (Položka 5).
Během odmrazování se mohou na zadní
stěně prostoru chladničky utvořit kapky vody
v místech, kde je umístěn odpařovač. Několik
kapek může zůstat na obvodu, ty zmrznou po
skončení odmrazování. Znovu zmrzlé kapky
neodstraňujte špičatými nebo ostrými
předměty, jako jsou nože nebo vidličky.
Pokud se kdykoli odmražená voda
neodčerpává ze sběrného kanálu,
zkontrolujte, zda odčerpávací trubici neblokují
části potravin. Odčerpávací trubici lze vyčistit
čističem potrubí nebo podobným nástrojem.
Zkontrolujte, zda je hadice neustále umístěná
koncem v sběrném tácu na kompresoru, aby
nedošlo k rozlití vody na elektrickou instalaci
nebo zem (Položka 6).
Pokud přestane svítit světlo, vypněte přístroj a
odpojte napájecí kabel.
Pak se ujistěte, zda je žárovka pevně
našroubována v objímce. Zasuňte zásuvku do
sítě a zapněte spotřebič.
Pokud světlo stále nesvítí, zakupte v obchodě
s elektrickými spotřebiči náhradní žárovku
E14 šroubovací 15 Watt (maximálně) a
založte ji na místo.
Nefunkční žárovku okamžitě opatrně
zlikvidujte.
Čištění a péče
1. Doporučujeme vypnout přístroj ze sítě a
vyjmout hlavní zásuvku, než přistoupíte
k čištění.
2. Nikdy nepoužívejte ostré předměty či
brusné látky, mýdlo, domovní čistič,
odmašťovač či voskové čistidlo.
3. Používejte vlažnou vodu pro vyčištění
skříně a otřete ji pak dosucha.
4. Používejte vlhký hadřík namočený do
roztoku jedné čajové lžičky sody bikarbony na
půl litru vody na vyčištění vnitřku, pak jej
dosucha otřete.
5. Ujistěte se, že do skříňky pro kontrolu
teploty nepronikne žádná voda.
6. Pokud spotřebič delší dobu nebudete
používat, vypněte jej, vyjměte všechny
potraviny, vyčistěte jej a nechte dveře
otevřené.
7. Doporučujeme vyčistit kovové součásti
výrobku (např. vnější část dvířek, posuvné
části) silikonovým voskem (autoleštidlem) pro
ochranu vysoce kvalitního povrchového
nátěru.
8. Prach, který se usadí na kondenzátoru,
který je umístěný na zadní straně spotřebiče,
by měl být jednou ročně odstraněn
vysavačem.
9. Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek,
abyste zajistili jejich čistotu a nezanesení
částečkami potravin.
B) Prostor mrazničky
Odmrazování je velmi jednoduché a bez
nečistot díky zvláštní nádržce pro sběr
odmražené vody.
Odmrazujte dvakrát ročně nebo tehdy, když
se utvoří vrstva námrazy asi 7 mm. Pro
spuštění procesu odmrazování vypněte
přístroj ze sítě.
Všechny potraviny zabalte do několika vrstev
novinového papíru a uskladněte na chladném
místě (např. chladnička nebo spíž).
Nádoby s teplou vodou lze umístit opatrně do
mrazničky, urychlí se tím odmrazování.
Námrazu neodstraňujte špičatými nebo
ostrými předměty, jako jsou nože nebo
vidličky.
Nepoužívejte sušiče na vlasy, elektrické
radiátory nebo jiné elektrické spotřebiče na
odmražení.
Odmraženou vodu setřete houbičkou ze dna
prostoru mrazničky. Po odmražení vnitřek
pečlivě vysušte. Zasuňte zásuvku do sítě a
zapněte přívod elektrické energie.
38
Pokyny pro používání
CZ
Co dělat a co nedělat
10. Nikdy:
• Nečistěte spotřebič nevhodnými materiály;
tzn. výrobky na bázi petroleje.
• Jej nevystavujte vysokým teplotám.
• Nedrhněte, nebruste atd. brusnými
materiály.
11. Odstranění krytu mléčných výrobků a
dveřního podnosu:
• Pro odstranění krytu mléčných výrobků
nejprve zvedněte kryt asi o 2,5 cm nahoru a
vytáhněte jej ze strany, kde je v krytu otvor.
• Pro odstranění dveřního podnosu odstraňte
všechen obsah a pak jen zvedněte dveřní
podnos vzhůru ze základny.
12. Ujistěte se, že zvláštní plastová nádoba
na zadní straně spotřebiče, která
shromažďuje odmraženou vodu, je neustále
čistá. Pokud chcete odstranit podnos a vyčistit
jej, postupujte podle níže uvedených pokynů:
• Vypněte přístroj a odpojte napájecí kabel.
• Jemně odpojte čep na kompresoru pomocí
kleští, aby bylo možné tác vyjmout
• Zvedněte jej.
• Očistěte jej a otřete.
• Při montáži postupujte v opačném pořadí.
13. Velké nahromadění ledu sníží výkonnost
mrazničky.
Ano- Pravidelně čistěte a odmrazujte
spotřebič (viz „Odmrazování“)
Ano- Syrové maso a drůbež skladujte pod
vařenými potravinami a mléčnými
výrobky.
Ano- Otrhávejte ze zeleniny nepoužitelné
lístky a otírejte přebytečnou zeminu.
Ano- Nechte salát, zelí, petržel a květák na
stonku.
Ano- Sýr balte do nepropustného papíru a
pak do polyetylénového sáčku tak, aby
uvnitř zůstalo co nejméně vzduchu.
Nejlepší je jej vyjmout z chladničky asi
hodinu před podáváním.
Ano- Obalte syrové maso těsně do
polyetylénu nebo alobalu. Zabráníte tím
vysušení.
Ano- Balte ryby a vnitřnosti do
polyetylénových sáčků.
Ano- Balte potraviny se silným aroma nebo
ty, které by mohly vyschnout, do
polyetylénových sáčků, alobalu nebo je
ukládejte do vzduchotěsných nádob.
Ano- Chléb dobře zabalte, aby zůstal čerstvý.
Ano- Bílé víno, pivo, ležák a minerální vodu
před podáváním vychlaďte.
Ano- Průběžně kontrolujte obsah mrazničky.
Ano- Uchovávejte potraviny co nejkratší dobu
a dodržujte jejich lhůtu spotřeby atd.
Ano- Již zmrazené potraviny skladujte
v souladu s instrukcemi uvedenými na
jejich obalech.
Ano- Vždy si vybírejte kvalitní čerstvé
potraviny a před jejich zmrazením se
ujistěte, zda jsou zcela čisté.
Ano- Připravte čerstvé potraviny na zmrazení
v malých částech, abyste zajistili rychlé
zmražení.
Ano- Zabalte všechny potraviny do alobalu
nebo polyetylénových sáčků vhodných
pro mražení potravin a ujistěte se, že
uvnitř není žádný vzduch.
Ano- Zmrazené potraviny obalte ihned po
zakoupení a co nejrychleji je vložte do
mrazničky.
Ano- Potraviny rozmrazujte v chladničce.
Výměna dvířek
Postupujte v číselném pořadí (Položka 7).
39
Pokyny pro používání
CZ
Ne- skladujte banány v chladničce.
Ne- skladujte melouny v chladničce. Lze je
zchladit na krátkou dobu, dokud jsou
zabaleny, aby nemohly ovlivnit svým
aroma jiné potraviny.
Ne- zakrývejte police ochrannými materiály,
které by mohly bránit v cirkulaci vzduchu.
Ne- skladujte ve spotřebiči jedovaté nebo
nebezpečné látky. Byl určen na
skladování jen jedlých potravin.
Ne- konzumujte potraviny, které byly
zmraženy po příliš dlouhou dobu.
Ne- skladujte vařené a čerstvé potraviny
společně ve stejné nádobě. Měly by být
zabaleny a uskladněny zvlášť.
Ne- nechte rozmrazované potraviny nebo
šťávy potravin kapat na potraviny.
Ne- nechte dveře otevřené delší dobu,
provoz spotřebiče se tím prodraží a
dojde k nadbytečné tvorbě ledu.
Ne- používejte ostré předměty jako nože
nebo vidličky na odstranění ledu.
Ne- vkládejte do spotřebiče teplé potraviny.
Nechte je nejprve vychladnout.
Ne- vkládejte lahve s kapalinou nebo zavřené
plechovky s perlivými kapalinami do
mrazničky, mohly by explodovat.
Ne- překračujte maximální náplň mrazničky
při zmrazování čerstvých potravin.
Ne- dávejte dětem zmrzlinu a led do vody
přímo z mrazničky. Nízká teplota může
způsobit na rtech „popáleniny od mrazu“.
Ne- zmrazujte šumivé nápoje.
Ne- snažte se uchovat zmrzlé potraviny,
které rozmrzly; měli byste je sníst do 24
hodin, nebo uvařit a znovu zmrazit.
Ne- odstraňujte předměty z mrazničky
mokrýma rukama.
Odstraňování potíží
Pokud spotřebič po zapnutí nefunguje,
zkontrolujte;
• Zda je zásuvka správně zasunutá do sítě a
je zapnutý přívod elektrické energie. (Pro
kontrolu napětí v zásuvce do ní zapojte další
spotřebič).
• Zda není vyhozená pojistka/se neaktivoval
přerušovač obvodu/hlavní jistič není
vypnutý.
• Zda byla správně nastavena funkce ovládání
teploty.
• Zda je nová zásuvka správně propojená,
pokud jste změnili osazenou tvarovanou
zásuvku.
Pokud spotřebič po provedení těchto kontrol
stále nefunguje, kontaktujte prodejce, u něhož
jste přístroj zakoupili.
Proveďte prosím všechny výše uvedené
kontroly, v případě nezjištění závady bude
kontrola zpoplatněna.
40
Pokyny pro používání
CZ
Technické parametry
Značka
Typ spotřebiče
CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I
DSA 28020
Model
Celkový hrubý objem (l)
263
Celkový užitný objem (l)
259
Užitný objem mrazničky (l)
49
Užitečný objem chladničky
210
Kapacita mražení (kg/24 h)
3,5
Energetická třída (1)
A+
Spotřeba energie (kWh/rok) (2)
251
Uchování bez napájení (h)
16
Rozměry (cm)
159,8/54/60
Hmotnost (kg)
46,5
Hlučnost (dB(A) re 1 pW)
40
Ekologické chladicí činidlo R600a
(1) Energetická třída: A+++ . . . D (A+++ = economická . . . D = méně ekonomická)
(2) skutečná spotřeba energie závisí na podmínkách používání a umístění spotřebiče.
PRODUKTOVÉ ČÍSLO
MODEL
CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I
CELKOVÝ OBJEM/ČISTÝ OBJEM
ČISTÝ OBJEM CHLADNIČKY
ČISTÝ OBJEM MRAZNIČKY
MRAZÍCÍ KAPACITA
CHLADIVO R600a
IZOLACE C5 H10
KOMPRESOR
220-230 V ~ 50 Hz
7508620043
DSA 28020
Class SN -ST
263/259 l.
210 l
49 l
3.5 Kg/24 hr
0,050 kg
90 W/0,70 A
Symbol
na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že spotřebič nepatří do
běžného domácího odpadu. Místo toho je třeba jej odevzdat do speciální sběrny odpadu na
recyklování elektrických a elektronických zařízení. Vaší podporou správné likvidace
pomáháte zabránit potenciálně negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které
by jinak nesprávná likvidace výrobku mohla způsobit. Další informace a recyklování tohoto
spotřebiče získáte na místním úřadě, ve sběrně odpadu nebo u prodejce, kde jste spotřebič
zakoupili.
41
Návod na použitie
SK
Blahoželáme k Vášmu výberu
kvalitného
spotrebiča, navrhnutého tak, aby Vám slúžil veľa rokov.
Bezpečnosť nadovšetko!
Nezapájajte spotrebič do elektrickej siete, kým nie sú
odstránené baliace a ochranné prostriedky.
• Nechajte spotrebič stáť minimálne 12 hodiny pred
tým, ako ho zapnete, aby sa olej v kompresore usadil,
ak bol prepravovaný horizontálne.
• Ak znehodnocujete starý spotrebič, jeho zámok alebo
závoru uspôsobenú k dverám, uistite sa, že sú
odstránené bezpečným spôsobom, aby ste predišli
tomu, že sa dnu zamknú deti.
• Tento spotrebič musí byť výlučne použitý pre
navrhnutý účel.
• Nevystavujte spotrebič ohňu. Spotrebič neobsahuje
CFC substancie v izolácií, ktoré sú horľavé.
Navrhujeme vám kontaktovať miestne úrady pre
informácie na disponovanie a využitie zariadenia.
• Neodporúčame využívať toto zariadenie v
nevykurovanej, studenej miestnosti.
(napr.: garáž,
sklad, prístavba, prístrešok, na vonku, atď...)
Aby ste dosiahli najlepší možný výkon a bezproblémový
chod spotrebiča, je veľmi dôležité podrobne si prečítať
tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže zrušiť
vaše právo na bezplatný servis počas záručnej doby.
Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste pre
ľahšie použitie.
Tento spotrebič by nemali používať osoby so zníženou fyzickou, senzorickou alebo mentálnou
spôsobilosťou alebo s nedostatočnými skúsenosťami a poznatkami. Tieto osoby môžu
spotrebič používať len pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo ak ich
zodpovedná osoba poučila o správnom používaní spotrebiča.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom.
42
Návod na použitie
SK
Elektrické požiadavky
3. Nedodržanie vyššie uvedených pokynov by
mohlo mať za následok poškodenie
spotrebiča, za ktoré výrobca nebude niesť
zodpovednosť.
4. Spotrebič musí byť chránený proti dažďu,
vlhkosti a iným poveternostným vplyvom.
Pred zasunutím zástrčky do zásuvky v stene
sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené na
výkonovom štítku zodpovedajú zásobovaniu
elektrickou energiou.
Odporúčame aby toto zariadenie bolo
zapojené do elektrickej sústavy cez vhodnú
zásuvku so spínačom v ľahko dostupnej
pozícií.
Dôležité!
• Klaďte dôraz na opatrnosť počas
čistenia/údržby spotrebiča, nedotýkajte sa
spodku chladiacich kovových vedení na
zadnej strane spotrebiča, mohlo by vám to
spôsobiť úraz prstov a rúk.
• Nepokúšajte sa sadať alebo stáť na vrch
zariadenia, pretože nieje navrhnuté pre takúto
záťaž. Mohli by ste sa poraniť alebo poškodiť
zariadenie.
• Uistite sa, že elektrický kábel nie je
pricviknutý pod zariadením počas presúvania
a po presunutí, mohlo by to poškodiť kábel.
• Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením
alebo s ovládačmi.
Varovanie! Tento spotrebič musí byť
uzemnený.
Opravy tohto zariadenia by mal vykonávať
kvalifikovaný technik. Nesprávne opravy
vykonané nekvalifikovanou osobou prinášajú
riziko nepriaznivých následkov pre užívateľa
zariadenia.
POZOR!
Tento spotrebič pracuje s plynom R600a,
ktorý je ekologicky nezávadný, ale horľavý.
Počas prepravy a zostavovania produktu
dbajte na to, aby ste nepoškodili chladiaci
systém. Ak je poškodený chladiaci systém a
unikol zo systému plyn, držte zariadenie mimo
otvoreného ohňa a na chvíľu vyvetrajte
miestnosť.
Inštalačné pokyny
1. Nedržte spotrebič v miestnosti, kde teplota
v noci pravdepodobne klesne pod 10 stupňov
C (50 stupňov F) a/alebo hlavne v zime,
pretože je navrhnutý na prevádzku pri
vonkajších teplotách medzi +10 až +38
stupňov C (50 až 100 stupňov F). Pri nižších
teplotách spotrebič nemusí fungovať, čoho
dôsledkom je zníženie doby skladovania
potravín.
2. Neumiestnite spotrebič blízko pri sporákoch
alebo radiátoroch alebo pri priamom
slnečnom svetle, pretože to spôsobí
mimoriadne poškodenie funkcií spotrebiča. Ak
je nainštalovaný pri zdroji tepla alebo
mrazničke, zachovajte nasledujúce minimálne
bočné vôle:
Od sporákov 30 mm
Od radiátorov 300 mm
Od mrazničiek 25 mm
3. Uistite sa, že okolo spotrebiča je
dostatočný priestor na zabezpečenie voľnej
cirkulácie vzduchu (Položka 2).
• K zadnej časti chladničky položte zadný
vetrací kryt na nastavenie vzdialenosti medzi
chladničkou a stenou (Položka 3).
VAROVANIE – Nepoužívajte mechanické
prístroje alebo iné prostriedky na urýchľovanie
rozmrazovacieho procesu, inak ako odporúča
výrobca.
VAROVANIE – Nepoškoďte chladiaci okruh.
VAROVANIE – Nepoužívajte elektrické
zariadenia vo vnútri priestoru na potraviny, iba
ak ide o typy odporúčané výrobcom.
VAROVANIE – Ak je sieťový kábel
poškodený, je potrebné, aby ho vymenil
výrobca, servisný agent alebo podobne
kvalifikovaná osoba, vyhnete sa tak možnému
nebezpečenstvu.
Prepravné pokyny
1. Spotrebič musí byť prepravovaný výlučne
vo vertikálnej polohe. Obal musí počas
prepravy ostať neporušený.
2. Ak bol spotrebič počas prepravy v
horizontálnej polohe, nesmiete ho uvádzať do
prevádzky najbližšie 12 hodiny, aby sa systém
ustálil.
43
Návod na použitie
SK
4. Spotrebič by sa mal umiestniť na hladký
povrch. Dve predné nohy sa dajú nastaviť
podľa požiadaviek. Aby ste zabezpečili, že
váš spotrebič stojí rovno, nastavte dve predné
nohy otočením v smere alebo proti smeru
hodinových ručičiek, kým sa nezabezpečí
pevný kontakt s podlahou. Správne
nastavenie nôh bráni nadmernej vibrácii a
hluku (Položka 4).
5. Odkazujeme na časť „Čistenie a údržba“,
kde nájdete popis, ako pripraviť spotrebič na
používanie.
4. Varené jedlá by sa mali skladovať vo
vzduchotesných nádobách.
5. Čerstvé zabalené výrobky sa môžu
uchovávať na poličke. Čerstvé ovocie a
zelenina by sa mali umyť a uskladniť v
špeciálnych priehradkách.
6. Fľaše sa môžu držať v časti dvier.
7. Surové mäso zabaľte do polyetylénových
vreciek a položte na najspodnejšiu poličku.
Zabráňte kontaktu s varenými potravinami,
aby ste sa vyhli kontaminácii. Z
bezpečnostných dôvodov skladujte surové
mäso len dva až tri dni.
8. Pre maximálnu účinnosť by odnímateľné
poličky nemali byť pokryté papierom, či iným
materiálom, aby sa umožnila voľná cirkulácia
chladného vzduchu.
9. Na dverových poličkách neskladujte
rastlinný olej. Potraviny skladujte zabalené
alebo zakryté. Horúce potraviny a nápoje pred
vložením do chladničky ochlaďte. Zvyšné
konzervované potraviny by sa nemali
skladovať v konzerve.
10. Šumivé nápoje by sa nemali zmrazovať a
výrobky ako ochutené vodové zmrzliny by sa
nemali konzumovať príliš studené.
11. Niektoré druhy ovocia a zeleniny sa
poškodia, ak sa uchovávajú pri teplotách
blížiacich sa 0°C. Preto baľte ananásy,
melóny, uhorky, paradajky a podobné
produkty do polyetylénových sáčkov.
12. Vysokostupňový alkohol sa musí
uskladňovať vo vertikálnej polohe v tesno
uzavretých nádobách. Nikdy neskladujte
produkty, ktoré obsahujú horľavý stlačený
plyn (napr. dávkovače šľahačky,
postrekovacie konzervy, atď.) alebo výbušné
látky. Predstavujú nebezpečenstvo výbuchu.
Poznávanie spotrebiča
(Položka 1)
1 - Polička mrazničky
2 - Termostat a kryt svietidla
3 - Nastaviteľné poličky
4 - Držiak vínových fliaš
5 - Zberný kanálik odmrazenej vody Výtokové potrubie
6 - Kryt priehradky
7 - Priehradka
8 - Nastavitelné predné nožky
9 - Priehradka pre mliečne výrobky
10 - Polička na nádoby
11 - Polička na fľaše
Navrhnuté rozmiestnenie potravín v
spotrebiči
Pokyny na dosiahnutie optimálneho
skladovania a hygieny:
1. Priestor chladničky je pre krátkodobé
skladovanie čerstvých potravín a nápojov.
2. Priestor mrazničky je
predpísaný
a vhodný na mrazenie a skladovanie
predmrazených potravín.
Odporúčanie pre
skladovanie
uvedené na obale potravín, by sa malo vždy
dodržať.
3. Mliekarenské výrobky by sa mali skladovať
v špeciálnej priehradke vo vložke dvier.
Aby ste zmrazili čerstvé potraviny, odporúča
sa, aby ste produkty zabalili do hliníkových
alebo plastových obalov, schladili ich
v priečinku pre čerstvé potraviny a uskladnili
ich na poličke priečinku mrazničky.
Uprednostňuje sa, aby sa polička upevnila na
hornej strane priečinka mrazničky.
44
Návod na použitie
SK
7. Odporúčame nastavenie gombíka
termostatu do stredu a monitorovať teplotu,
aby sa zaistilo, že spotrebič udržiava
požadovanú teplotu skladovania (Pozri časť
Riadenie a nastavenie teploty).
8. Nenaplňte spotrebič hneď po zapnutí.
Počkajte, kým sa nedosiahne správna teplota
skladovania. Odporúčame skontrolovať
teplotu presným teplomerom (Pozri časť
Riadenie a nastavenie teploty)
Riadenie a nastavenie teploty
Prevádzkové teploty sa riadia gombíkom
termostatu a môžu sa nastaviť do akejkoľvek
polohy medzi 1 a 5 (najchladnejšia poloha).
Ak je gombík termostata v pozícii “0”,
spotrebič je vypnutý. V tomto prípade žiadná z
lamp pre vnútorné osvetlenie sa nerozsvieti.
Priemerná teplota vo vnútri chladničky by
mala byť okolo +5°C (+41°F).
Nastavte preto termostat tak, aby ste dosiahli
požadovanú teplotu. Niektoré časti chladničky
môžu byť chladnejšie alebo teplejšie (ako
napríklad priehradka na šalát a vrchná časť
vitríny), čo je celkom normálne. Odporúčame
vám, aby ste pravidelne kontrolovali teplotu
teplomerom. Tak zabezpečíte, že vitrína sa
udržiava pri tejto teplote. Časté otváranie
dvier spôsobuje zvýšenie vnútornej teploty,
preto sa odporúča zatvoriť dvere čo možno
najskôr po použití.
Skladovanie mrazených potravín
Vaša mraznička je vhodná na dlhodobé
skladovanie komerčne zmrazených potravín a
môže sa použiť aj na mrazenie a skladovanie
čerstvých potravín.
Ak došlo k výpadku prúdu, neotvárajte dvere.
Mrazené potraviny by sa nemali poškodiť, ak
výpadok trvá menej ako 16 hodín. Ak je
výpadok dlhší, potraviny by sa mali
skontrolovať a buď okamžite zjesť alebo
uvariť, a potom znova zmraziť.
Pred prevádzkou
Záverečná kontrola
Pred začatím používania spotrebiča
skontrolujte, či:
1. Sú nohy nastavené do úplného vyrovnania.
2. Vnútro je suché a vzduch môže voľne
cirkulovať vzadu.
3. Vnútro je čisté podľa odporúčania v časti
„Čistenie a údržba“.
4. Zástrčka je vsunutá do zásuvky v stene
a elektrina je zapnutá. Keď sa otvoria dvere,
vnútorné svetlo sa zapne.
Mrazenie čerstvých potravín
Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste
dosiahli najlepšie výsledky.
Nemrazte príliš veľké množstvo naraz. Kvalita
potravín sa najlepšie zachová, keď sa mrazia
správne až do vnútra čo možno najrýchlejšie.
Neprekračujte zmrazovací výkon vášho
spotrebiča v 24 h.
Vloženie teplých potravín do priestoru
mrazničky spôsobuje, že chladiaci stroj
funguje neustále, až kým potraviny nie sú
pevne zmrazené. To môže dočasne viesť
k nadmernému chladeniu priestoru
chladničky.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín udržujte
gombík termostatu v strednej polohe. Malé
množstvá potravín do ˝ kg sa môžu mraziť bez
nastavenia gombíka riadenia teploty.
Buďte zvlášť opatrní a nemiešajte mrazené
a čerstvé potraviny.
A všimnite si, že:
5. Budete počuť zvuk pri zapnutí kompresora.
Aj kvapalina a plyny utesnené v chladiacom
systéme môžu vydávať nejaký zvuk, či
kompresor je alebo nie je v prevádzke. To je
dosť normálne.
6. Mierne zvlnenie na vrchu vitríny je dosť
normálne a spôsobené použitým výrobným
procesom, nie je to chyba.
45
Návod na použitie
SK
Naplòte podnos na kocky ¾adu vodou do ľ
a poloţte ho do mrazničky. Zamrznuté podnosy
uvoľnite rúčkou lyžice alebo podobným
nástrojom; nikdy nepoužívajte predmety
s ostrými hranami, ako nože alebo vidličky.
Na rozmrazovanie nikdy nepoužívajte sušiče
vlasov, elektrické ohrievače alebo iné
elektrické spotrebiče.
Odsajte rozmrazenú vodu zhromaždenú na
dne priestoru mrazničky. Po rozmrazení
starostlivo osušte interiér. Vložte zástrčku do
zásuvky v stene a zapnite dodávku elektriny.
Rozmrazovanie
Výmena žiarovky vnútorného svetla
A) Priestor mrazničky
Priestor mrazničky rozmrazuje automaticky.
Odmrazená voda steká do výtokového
potrubia cez zbernú nádrž na zadnej strane
spotrebiča (Položka 5).
Počas rozmrazovania sa môžu vytvárať kvapky
vody na zadnej strane priestoru chladničky, kde
sa nachádza skrytý výparník. Niektoré kvapky
môžu zostať na vložke a znovu zamrznúť, keď
sa rozmrazovanie dokončí. Na odstraňovanie
kvapiek, ktoré znovu zamrzli, nepoužívajte
špicaté predmety ani predmety s ostrou hranou,
ako nože alebo vidličky.
Ak sa, kedykoľvek, odmrazená voda
nevypustí zo zberného kanála, skontrolujte, či
čiastočky potravín neupchali výtokové
potrubie. Výtokové potrubie môžete vyčistiť
čističom trubiek alebo podobným nástrojom.
Skontrolujte, či je trubka permanentne
umiestnená koncom v zbernom podnose na
kompresore, aby sa zabránilo rozliatiu vody na
elektroinštaláciu alebo na podlahu (Položka 6).
Ak by došlo k výpadku svetla, vypnite
spotrebič zo zásuvky a odtiahnite elektrický
kábel.
Potom sa uistite, či je žiarovka pevne
priskrutkovaná v držiaku žiarovky. Vymeňte
poistku a zapnite.
Ak svetlo stále nesvieti, zadovážte si
náhradnú žiarovku so skrutkovacím uzáverom
typ 15 Watt (Max), a potom ju namontujte.
Okamžite opatrne zneškodnite vypálenú
žiarovku.
Tvorba kociek ľadu
Čistenie a údržba
1. Pred čistením odporúčame vypnúť
spotrebič zo zástrčky a odtiahnuť elektrickú
šnúru.
2. Nikdy na čistenie nepoužívajte žiadne
ostré predmety alebo brúsne látky, mydlo,
domáce čistidlá, detergenty alebo voskové
politúry.
3. Použite teplú vodu na čistenie spotrebiča
a vytrite ho do sucha.
4. Použite sacie plátno a rozmiešajte roztok
jednej čajovej lyžičky sódy bikarbóny a pol
litra vody. Umyte interiér a vytrite do sucha.
5. Uistite sa, či sa do krytu termostatu
nedostala voda.
6. Ak sa spotrebič nechystáte používať
dlhšie obdobie, vypnite ho, odstráňte všetky
potraviny, vyčistite ho a nechajte dvere
pootvorené.
7. Odporúčame vyleštiť kovové časti interiéru
(napr.: dvere, mriežky...) so silikónovým
voskom (leštidlo na karosériu) na ochranu
farbených častí.
8. Všetok prach, ktorý sa nazbieral na
chladiči, ktorý je umiestnený na zadnej strane
spotrebiča, by sa mal odstrániť vysávačom
raz ročne.
B) Priestor mrazničky
Rozmrazovanie je veľmi priamočiare a bez
zmätkov vďaka špeciálnej rozmrazovacej
zbernej miske.
Rozmrazovanie dvakrát do roka alebo keď sa
vytvorila namrznutá vrstva asi 7 (1/4") mm. Pri
začatí rozmrazovacieho postupu vypnite
spotrebič zo zásuvky a vytiahnite zástrčku.
Všetky potraviny by mali byť zabalené do
niekoľkých vrstiev novín a skladované na
chladnom mieste (napr. v chladničke alebo
v komore).
Nádrže teplej vody sa môžu opatrne položiť
do mrazničky na urýchlenie rozmrazovania.
Na odstránenie námrazy nepoužívajte špicaté
predmety ani predmety s ostrou hranou, ako
nože alebo vidličky.
46
Návod na použitie
SK
9. Skontrolujte tesnenie dverí či je čisté a
zbavené čiastočiek potravín.
10. Nikdy :
• Nečistite spotrebič s nevhodnými materiálmi;
ako sú petrolejové produkty.
• Nepodrobujte ho vysokým teplotám,
• Neleštite, neutierajte atď. s brúsnymi
materiálmi.
11. Odstránenie mliečneho krytu a zásobníka
dvier:
• Ak chcete odstrániť mliečny kryt, najprv
zdvihnite kryt do výšky asi jedného palca a
stiahnite ho zo strany, kde je otvor na kryte.
• Ak chcete odstrániť zásobník dvier, vyberte
celý obsah, a potom jednoducho posuňte
zásobník dvier hore z podkladu.
12. Uistite sa, či je špeciálna plastická nádoba
na zadnej strane spotrebiča, ktorá zbiera vodu
po rozmrazovaní, stále čistá Ak chcete vybrať
nádobu a vyčistiť ju, postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
• Vypnite spotrebič zo zásuvky a odtiahnite
elektrický kábel.
• Jemne vytiahnite spojovací prvok na
kompresore, použitím klieští tak, že sa
nádoba bude dať vybrať
• Dvihnite ju hore.
• Vyčistite a utrite do sucha
• Podobne postupujte pri spätnej operácií
13. Veľké nahromadenie ľadu zhorší
výkonnosť mrazničky.
Čo sa má a čo sa nesmie robiť
Urobte- Pravidelne čistite a odmrazujte váš
spotrebič (Pozri „Rozmrazovanie").
Urobte- Skladujte surové mäso a hydinu pod
varenými potravinami a mliekarenskými
výrobkami.
Urobte- Odstráňte nepoužiteľné listy na
zelenine a odstráňte zem.
Urobte- Nechajte šalát, kapustu, petržlen
a karfiol na stonke.
Urobte- Syr najprv zabaľte do papiera
odolného voči tukom, a potom do
polyetylénového sáčku, pričom odstráňte čo
možno najviac vzduchu. Pre najlepšie
výsledky vyberte z priestoru chladničky
hodinu pred jedením.
Urobte- Zabaľte surové mäso a hydinu voľne
do polyetylénovej alebo hliníkovej fólie.
Zabraňuje to vysušeniu.
Urobte- Ryby a omrvinky zabaľte do
polyetylénových sáčkov.
Urobte- Potraviny so silnou vôňou alebo tie,
ktoré môžu vyschnúť, zabaľte do
polyetylénových sáčkov alebo hliníkovej fólie
alebo ich uložte do vzduchotesnej nádoby.
Urobte- Chlieb dobre zabaľte, aby sa udržal
čerstvý.
Urobte- Biele vína, pivo, svetlé pivo a
minerálku pred podávaním vychlaďte.
Urobte- Často kontrolujte obsah chladničky.
Urobte- Uchovávajte potraviny čo najkratší
čas a dodržujte dátumy "Spotrebovať pred"
a „Použiť do“, atď.
Urobte- Skladujte komerčne zmrazené
potraviny v súlade s pokynmi uvedenými na
obale.
Urobte- Vždy si vyberajte vysokokvalitné
čerstvé potraviny a uistite sa, že sú pred
mrazením starostlivo čisté.
Urobte- Pripravujte čerstvé potraviny na
mrazenie v malých porciách, aby sa
zabezpečilo rýchlo mrazenie.
Urobte- Baľte všetky potraviny do hliníkovej
fólie alebo kvalitných mraziarenských
polyetylénových sáčkov a uistite sa, že je
vylúčený akýkoľvek vzduch.
Urobte- Zabaľte mrazené potraviny okamžite po
nákupe a vložte ich čo najskôr do mrazničky.
Urobte- Potraviny rozmrazujte v priestore
chladničky.
Premiestnenie dvier
Vysvetlené v poradí (Položka 7).
47
Návod na použitie
SK
Riešenie problémov
Nerobte- Neskladujte banány v priestore
chladničky.
Nerobte- V chladničke neskladujte melón.
Môže sa schladiť na krátky čas, pokiaľ je
zabalený, aby sa zabránilo páchnutiu iných
potravín.
Nerobte- Neprikrývajte poličky žiadnymi
ochrannými materiálmi, ktoré môžu zabrániť
cirkulácii vzduchu.
Nerobte- V spotrebiči neskladujte jedovaté
alebo iné nebezpečné látky Spotrebič bol
navrhnutý len na skladovanie jedlých
potravín.
Nerobte- Nekonzumujte potraviny, ktoré boli
v chladničke nadmerne dlhý čas.
Nerobte- Neskladujte varené a čerstvé
potraviny spolu v tej istej nádobe. Mali by
byť oddelene zabalené a uskladnené.
Nerobte- Nenechajte rozmrazené potraviny
alebo šťavy odkvapkávať na ostatné
potraviny.
Nerobte- Nenechávajte dvere otvorené dlhý
čas, pretože to spôsobí drahšiu prevádzku
spotrebiča a nadmernú tvorbu ľadu.
Nerobte- Na odstránenie ľadu nepoužívajte
predmety s ostrými hranami, ako nože alebo
vidličky.
Nerobte- Nevkladajte do spotrebiča horúce
potraviny. Najprv ich nechajte vychladnúť.
Nerobte- Do mrazničky nevkladajte fľaše
s kvapalinami alebo uzavreté konzervy
obsahujúce sódové kvapaliny, pretože môžu
vybuchnúť.
Nerobte- Neprekračujte maximálne mraziace
nosnosti pri mrazení čerstvých potravín.
Nerobte- Nedávajte deťom zmrzlinu a vodové
zmrzliny priamo z mrazničky. Nízka teplota
môže spôsobiť omrzliny na perách.
Nerobte- Nezmrazujte šumivé nápoje.
Nerobte- Nepokúšajte sa skladovať mrazené
potraviny, ktoré sa rozpustili, mali by sa
zjesť do 24 hodín alebo uvariť a znovu
zmraziť.
Nerobte- Nevyberajte tovar z mrazničky
mokrými rukami.
Ak spotrebič nefunguje, keď je zapnutý,
skontrolujte,
• či je zástrčka správne vložená do zásuvky
a či je zapnutý napájací zdroj. (Ak chcete
skontrolovať napájací zdroj k zásuvke,
pripojte iný spotrebič).
• Či poistka vyhorela/sa prerušovač rozpojil/sa
hlavný rozvodový spínač vypol.
• Či bolo riadenie teploty nastavené správne.
• Či je nová zástrčka správne zapojená, ak ste
vymenili namontovanú, lisovanú zástrčku.
Ak spotrebič po tom všetkom stále nepracuje,
kontaktujte obchodného zástupcu, od ktorého
ste si ho kúpili.
Zabezpečte vykonanie vyššie uvedených
kontrol, pretože, ak sa nezistí žiadna chyba,
môže sa to spoplatniť.
48
Návod na použitie
SK
Technické údaje
Značka
Typ spotrebiča
CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I
DSA 28020
Model
Celkový hrubý objem (l.)
263
Celkový užitočný objem (l.)
259
Užitočný objem mrazničky (l.)
49
Užitočný objem chladničky
210
Zmrazovací výkon (kg/24 h)
3,5
Energetická trieda (1)
A+
Spotreba energie (kWh/rok) (2)
251
Samostatnosť (h)
16
Rozmery (cm)
159,8/54/60
Hmotnosť (kg)
46,5
Hlučnosť [dB(A) re 1 pW]
40
Ekologický chladiaci činiteľ R600a
(1) Energetická trieda: A+++ . . . D (A+++ = ekonomická . . . D = menej ekonomická)
(2) Skutočná spotreba energie závisí od podmienok používania a umiestnenie spotrebiča.
PRODUKTOVÉ ČÍSLO
MODEL
CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I
CELKOVÝ OBJEM/ČISTÝ OBJEM
ČISTÝ OBJEM CHLADNIČKY
ČISTÝ OBJEM MRAZNIČKY
MRAZIACA KAPACITA
CHLADIVO R 600a
IZOLÁCIA C5 H10
KOMPRESOR
220-240 V ~ 50 Hz
7508620043
DSA 28020
Class SN-ST
263/259 l
210 l
49 l
3.5 kg/24 hr
0,050 kg
90 W/0,70 A
Symbol
na výrobku alebo na balení označuje, že s týmto výrobkom sa nesmie
manipulovať ako s odpadom z domácnosti. Namiesto toho by ste ho mali odovzdať na
príslušnom zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických
zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť potenciálne
nebezpečným negatívnym následkom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak
mohla spôsobiť nevhodná likvidácia tohto výrobku. Ak chcete získať podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto výrobku, obráťte sa na miestny mestský úrad, na spoločnosť, ktorá sa
zaoberá likvidáciou odpadu z domácností, alebo na predajňu, v ktorej ste výrobok kúpili.
49
4577313400
EN,ES,IT, PL,CZ,SK
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement