Mitsubishi Heavy Industries | SRK20HC-S2 | 1 - Coolmark

USER’S MANUAL
AIR CONDITIONER
ENGLISH
MANUEL DE L’UTILISATEUR
FRANÇAIS
CLIMATISEUR
ANWENDERHANDBUCH
DEUTSCH
¨T
KLIMAGERA
DXK09Z1-S
DXK12Z1-S
DXK18Z1-S
ISTRUZIONI PER L’USO
ITALIANO
CONDIZIONATORE D’ARIA
MANUAL DEL PROPIETARIO
SRK20HC-S2
SRK28HC-S2
SRK40HC-S2
ESPAN˜OL
ACONDICIONADOR DE AIRE
GEBRUIKERSHANDLEIDING
SRK20CC-S1
SRK28CC-S1
SRK40CC-S1
NEDERLANDS
AIRCONDITIONING
MANUAL DO UTILIZADOR
PORTUGUÊS
APARELHO DE AR CONDICIONADO
√¢∏°π∂™ Ã∏™∏™
∂§§∏¡π∫∞
∫§πª∞∆π™∆π∫√
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РУССКИЙ
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
KULLANIM KILAVUZU
TÜRKÇE
SPL‹T KL‹MA
AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS HEADQUARTERS
16-5, 2-Chome, Kounan, Minato-ku, Tokyo, 108-8215, Japan
Fax: (03) 6716-5926
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES EUROPE, LTD.
AIR-CONDITIONER DIVISION
3rd Floor Thavies Inn House 3-4 Holborn Circus London EC1N 2HA, ENGLAND
Phone: 44(0)20 7842 8171
Fax: 44(0)20 7842 8104
RWA012A243_Cover.pm
1
This air conditioner complies with EMC Directive 89/336/EEC, LV
Directive 73/23/EEC.
Este acondicionador de aire cumple con la directiva EMC: 89/
336/EEC, LV Directiva 73/23/EEC.
Ce climatiseur est conforme à la Directive EMC: 89/336/EEC, LV
Directive 73/23/EEC.
Deze airconditioner voldoet aan EMC Directive 89/336/EEC, LV
Directive 73/23/EEC.
Dieses Kimagerät erfüllt die EMC Direktiven 89/336/EEC, LV
Direktiven 73/23/EEC.
Este aparelho de ar condicionado está em conformidade com a
Directiva EMC 88/336/CEE e a Directiva LV 72/23/CEE.
Questo condizionatore d’aria è conforme alla Direttiva EMC: 89/
336/EEC, LV Direttiva 73/23/EEC.
∞˘Ùfi ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È Û‡ÌʈÓÔ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ù˘
√‰ËÁ›·˜ EMC 88/396 Î·È Ù˘ √‰ËÁ›·˜ LV 73/23 Ù˘ ∂√∫.
RWA012A243
05.9.29, 11:11 AM
Fijn dat uw keuze is gevallen op de MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. airconditioner. Om
jarenlang plezier te kunnen hebben van deze airconditioner is het belangrijk om eerst de handleiding goed door te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Berg deze handleiding vervolgens op
een veilige plek op en raadpleeg hem bij vragen met betrekking tot bediening en problemen.
Deze airconditioner is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
In deze handleiding leest u hoe u de warmtepomp-airconditioner gebruikt. Voor de
airconditioner die alleen koelt, gebruikt u dezelfde uitleg, maar slaat u de informatie
over de verwarmingsmodus over.
In deze airconditioning wordt een nieuwe koelstof (R410A) gebruikt. Als u uw dealer om service
of inspectie en onderhoud vraagt, vergeet dan niet uw dealer hiervan op de hoogte te brengen.
Inhoudsopgave
Veiligheidsvoorschriften .......................................................................................................... 102
Keuze van bediening en functies .............................................................................................. 104
Naam en functie van de onderdelen ......................................................................................... 105
Bedienings- en indicatiegedeelte van de afstandsbediening..................................................... 107
Gebruik werkingsmodus AUTO ............................................................................................... 108
Temperatuur aanpassen in de werkingsmodus AUTO ............................................................. 108
Gebruik werkingsmodus COOL/HEAT/DRY/FAN ................................................................ 109
Gebruik met extra vermogen .................................................................................................... 109
Economisch gebruik ................................................................................................................. 109
Procedure voor bijstellen luchtstroom ...................................................................................... 110
FAN SPEED ............................................................................................................................. 110
Werking van de OFF TIMER ................................................................................................... 111
Werking van de ON TIMER .................................................................................................... 111
Gebruik van de PROGRAM TIMER (tijdklok) ....................................................................... 112
Bediening van de tijdklok (TIMER) ......................................................................................... 112
Instelprocedure voor de actuele tijd.......................................................................................... 112
Noodbediening ......................................................................................................................... 113
Omgaan met de afstandsbediening ........................................................................................... 113
Wanneer de afstandsbediening niet functioneert ...................................................................... 114
Gebruiksgemak ......................................................................................................................... 114
Onderhoud ................................................................................................................................ 115
Is het apparaat goed geïnstalleerd? ........................................................................................... 116
Problemen oplossen .................................................................................................................. 117
Goed onthouden! ...................................................................................................................... 117
Wanneer moet u onmiddellijk contact opnemen met uw leverancier ...................................... 118
Werkingsomstandigheden airconditioner ................................................................................. 119
Automatische herstelfunctie bij stroomstoring ......................................................................... 119
Kenmerken van werkingsmodus HEAT ................................................................................... 119
Zelfdiagnosefunctie .................................................................................................................. 120
– 101 –
RWA012A243_Du
101
05.9.29, 10:00 AM
NEDERLANDS
Veiligheidsvoorschriften
• Lees voor gebruik zorgvuldig de “Veiligheidsvoorschriften”, zodat u op de juiste manier met de apparatuur kunt omgaan.
• De veiligheidsvoorschriften worden aangegeven met “ GEVAARLIJK” en “ ATTENTIE”. De voorschriften onder “ GEVAARLIJK” geven
aan dat onjuist gebruik levensgevaarlijk kan zijn. Afhankelijk van de situatie kan het niet opvolgen van de voorschriften onder “ ATTENTIE” ook
ernstige gevolgen hebben. Volg deze voorschriften voor uw eigen veiligheid dus zorgvuldig op.
• De symbolen die in de tekst voorkomen, betekenen het volgende:
Strikt verboden
Volg de instructies
nauwlettend op
Zorg voor positieve aarding
• Houd de handleiding bij de hand nadat u deze hebt doorgelezen. Zorg ervoor dat u de handleiding doorgeeft als iemand anders het beheer over het
apparaat overneemt.
❚ VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR INSTALLATIE
GEVAARLIJK
Dit systeem is voor huishoudelijk gebruik.
Het systeem moet worden geïnstalleerd door de leverancier of
door een professionele installateur.
In sommige ruimtes, zoals garages, kan de apparatuur slecht functioneren.
Installeer het systeem niet zelf, vanwege de kans op waterlekkage, elektrische
schokken of brand.
ATTENTIE
Installeer de airconditioner niet op plaatsen waar brandbare
gassen kunnen weglekken.
Afhankelijk van de plaats van de installatie kan een stroomonderbreker noodzakelijk zijn.
LPG
Gaslekken kunnen brand veroorzaken.
Als u geen stroomonderbreker gebruikt, kan dit elektrische schokken veroorzaken.
Laat de slang helemaal leeglopen, zodat er geen water in de
slang achterblijft.
Zorg ervoor dat het systeem goed is geaard.
Nalatigheid kan wateroverlast in de kamer veroorzaken, waardoor het meubilair
nat kan worden.
De aarding mag niet worden verbonden met gasleidingen, gemeentelijke waterleidingen, bliksemafleiders of telefoonkabels. Onjuiste installatie van de aarding kan
elektrische schokken veroorzaken.
❚ VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR EEN VEILIGE WERKING
GEVAARLIJK
Stel uzelf niet te lang aan koude lucht
bloot.
Plaats geen voorwerpen in de luchtinvoeropening.
Berg de afstandsbediening op buiten
bereik van kinderen.
Dit kan nadelig zijn voor uw lichamelijke gesteldheid
en kan gezondheidsproblemen veroorzaken.
Dit kan letsel tot gevolg hebben omdat de interne
ventilator snel ronddraait.
Wanneer dit niet in acht wordt genomen, kan dit resulteren in het inslikken van batterijen of andere ongevallen.
ATTENTIE
Gebruik goedgekeurde zekeringen.
Raak de schakelaars niet met natte
handen aan.
Ga niet aan het apparaat hangen.
Het gebruik van ijzeren of koperen draden als
zekering is streng verboden en kan schade aan het apparaat of brand veroorzaken.
U kunt hierdoor een elektrische schok krijgen.
Als het apparaat naar
beneden valt, kan dit
letsel tot gevolg hebben.
– 102 –
RWA012A243_Du
102
05.9.29, 10:00 AM
Veiligheidsvoorschriften
ATTENTIE
Plaats geen spuitbussen met brandbare
insecticide of verf bij de airconditioner
en richt deze niet direct op het apparaat.
Plaats apparatuur die op verbranding
werkt nooit in de luchtstroom van de
airconditioner.
Maak de airconditioner niet met water
schoon.
Dit kan brand veroorzaken.
De werking van deze apparatuur kan hierdoor worden verstoord.
Dit kan elektrische schokken veroorzaken.
Gebruik het systeem alleen waar voor het bedoeld is en niet
voor andere toepassingen, zoals voor opslag van voedsel,
precisieapparatuur of kunstvoorwerpen of voor het houden
van planten of dieren.
Plaats geen voorwerpen met water,
zoals een vaas, op het apparaat.
Installeer het systeem niet op een plaats
waar de luchtstroom direct op planten of
dieren is gericht.
Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in gewone huiskamers. Het gebruik van het
apparaat op andere plaatsen kan schadelijk zijn voor de kwaliteit van voedsel, enzovoort.
Wanneer er water in het apparaat terechtkomt, kan dit de installatie beschadigen en een elektrische schok veroorzaken.
Dit is schadelijk voor hun gezondheid.
Ga niet op de airconditioner zitten en
plaats er niets op.
Controleer na langdurig gebruik de draagconstructie van de airconditioner en herhaal
dit van tijd tot tijd.
Raak de aluminium ribben op luchtwarmtewisselaar niet aan.
Als de airconditioner omvalt of als er spullen vanaf
vallen, kan dit letsel tot gevolg hebben.
Als u schade niet direct repareert, kan de
airconditioner vallen en mogelijk letsel veroorzaken.
Veronachtzaming van deze waarschuwing kan resulteren in letsel.
Als u het systeem samen met een apparaat
gebruikt waarin verbranding plaatsvindt,
moet u de binnenlucht regelmatig ventileren.
Ga stevig op een huishoudtrapje
staan of een ander stabiel voorwerp
wanneer u de inlaatroosters en filters
verwijdert.
Voor het schoonmaken van het systeem
stopt u dit en schakelt u de stroom uit.
Onvoldoende ventilatie kan ongelukken door zuurstofgebrek veroorzaken.
Wanneer deze instructie niet in acht wordt genomen, kan dit resulteren in letsel doordat onveilige
voorwerpen omvallen.
Maak het apparaat nooit schoon terwijl de interne ventilator nog op hoge snelheid draait.
Plaats geen voorwerpen vlakbij het buitenapparaat en zorg dat er zich geen bladeren
rond het buitenapparaat ophopen.
Als er zich voorwerpen, afval of bladeren rond het
buitenapparaat bevinden, zou er ongedierte in het apparaat kunnen kruipen en kortsluiting in de elektrische
onderdelen kunnen veroorzaken, met gevaar voor
brand, rookontwikkeling of defecten in het apparaat.
❚ VOORZORGSMAATREGELEN VERPLAATSING EN REPARATIE
GEVAARLIJK
Raadpleeg de leverancier voor reparatie
van het systeem.
Neem voor het verplaatsen van de
airconditioner contact op met de leverancier of met een professionele
installateur.
Als u iets ongebruikelijks waarneemt (zoals een brandgeur), stopt u het apparaat
en schakelt u de spanning onmiddellijk uit
en raadpleegt u de leverancier.
Ondeskundige reparatie kan elektrische schokken,
brand enzovoort, tot gevolg hebben.
Verkeerde installatie kan waterlekkage, elektrische
schokken, brand enzovoort, tot gevolg hebben.
Als u het systeem onder dergelijke omstandigheden
blijft gebruiken, kan dit schade aan het apparaat, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
– 103 –
RWA012A243_Du
103
05.9.29, 10:00 AM
Keuze van bediening en functies
Keuze van bediening
HEAT
Pagina 109
Pagina 109
COOL
Het apparaat onttrekt warmte aan de
buitenlucht, voert deze naar binnen en verwarmt de kamer.
Het apparaat koelt de kamer door er
warmte aan te onttrekken.
DRY
Pagina 109
Het apparaat droogt de kamer door er vocht
aan te onttrekken.
Het functioneren van de microcomputer
hangt af van de instelling en de kamertemperatuur. Het apparaat onttrekt vocht aan het
vertrek terwijl de kamertemperatuur vrijwel
constant blijft.
FAN
Pagina 109
Pagina 108
AUTO
Het apparaat ventileert door de lucht in de
kamer te circuleren.
Het apparaat selecteert de werkingsmodus automatisch.
De modus AUTO selecteert automatisch de
werkingsmodus (HEAT, COOL of DRY),
afhankelijk van de kamertemperatuur op
het moment dat deze wordt ingeschakeld.
Kenmerken
Gerieflijkheidsvoorziening
Pagina 112
Bij gebruik van de tijdklok voor inschakelen, treedt het apparaat vlak voor de ingestelde tijd in werking, afhankelijk van de
kamertemperatuur, zodat de gewenste temperatuur op de ingestelde tijd wordt bereikt.
Bijstellen van de
luchtstroom
TIMER
programmeren
Pagina 111, 112
Er zijn twee tijdklokken, voor ON (inschakelen) en voor OFF (uitschakelen). Zij kunnen
naar wens worden ingesteld.
Pagina 110
HI POWERmodus
Pagina 109
Als u het apparaat gebruikt met extra vermogen (HI POWER), komt de airconditioning in
de stand voor extra krachtig koelen of verwarmen.
ECONOMYmodus
Pagina 109
• AIR SCROLL (Luchtwerveling)
Deze functie stelt het apparaat in op de meest gunstige hoek voor de luchtstroom, zodat een natuurlijke
bries wordt geïmiteerd.
• MEMORY FLAP
Nadat de positie van de swingflap is ingesteld, zal het
apparaat deze onthouden en de volgende keer met
dezelfde positie verdergaan.
Hier functioneert de airconditioning op een
economisch en gezond niveau.
– 104 –
RWA012A243_Du
104
05.9.29, 10:00 AM
Naam en functie van de onderdelen
BINNENAPPARAAT
DXK09Z1-S
DXK12Z1-S
DXK18Z1-S
SRK20HC-S2
SRK28HC-S2
SRK40HC-S2
SRK20CC-S1
SRK28CC-S1
SRK40CC-S1
Natuurlijk enzymfilter
Luchtinvoerrooster
Aanzuiging van de binnenlucht.
Detector kamertemperatuur
Apparaatbediening
Apparaatindicatie en ontvanger signaal afstandsbediening
Luchtfilter
Verwijdert stof en vuil uit de ingevoerde lucht.
Pagina 115
Luchtuitvoer
Uitvoer van lucht.
Vin voor bijstelling luchtstroom naar links/rechts
Pagina 110
Aftapslang
Voert water af dat aan de lucht is onttrokken.
Draadloze afstandsbediening
Pagina 107
Flap voor bijstelling luchtstroom naar boven/beneden
Pagina 110
Aansluiting van koelstofleidingen elektriciteitskabel
BUITENAPPARAAT
DXC09Z1-S
DXC12Z1-S
SRC20HC-S2
SRC28HC-S2
SRC20CC-S1
SRC28CC-S1
Accessoires
DXC18Z1-S
SRC40HC-S2
SRC40CC-S1
Batterij (R03×2)
Natuurlijk enzymfilter (groen)
(aantal: 2)
Luchtinvoer
Draadloze afstandsbediening
(op zij- & achterkant)
Houtschroef
(voor bevestiging van afstandsbediening)
Filterhouder (aantal: 2)
Installatievel
Gebruiksaanwijzing
Luchtuitvoer
– 105 –
RWA012A243_Du
105
05.9.29, 10:00 AM
Apparaatindicatie
Indicatielampje RUN (HOT KEEP) (groen)
• Verlicht: airconditioner actief.
• Knippert: luchtstroom stopt vanwege ‘HOT
KEEP’.
Pagina 117
RUN
Indicatielampje TIMER (geel)
Verlicht: TIMER ingeschakeld.
TIMER
HIPOWER
Indicator HI POWER (groen)
Is verlicht als HI POWER actief is.
ECONO
Indicator ECONOMY (oranje)
Is verlicht als ECONOMY actief is.
Het luchtinvoerrooster openen
Plaats uw vingers in de uitsparingen aan beide kanten van het rooster en til het op naar de aangegeven kant zodat het over 60 graden wordt geopend.
Het luchtinvoerrooster sluiten
Druk gelijkmatig aan beide kanten en licht op het midden.
ON/OFF-knop
In noodgevallen kan deze knop worden gebruikt om het apparaat in of uit te schakelen, wanneer de afstandsbediening niet beschikbaar is.
Pagina 113
ON/OFF-knop
Verwijdering, plaatsing van luchtinvoerrooster
Wanneer u het luchtinvoerrooster wilt verwijderen voor bijvoorbeeld het
schoonmaken van de binnenkant, opent u het rooster 65 graden en trekt u het
naar de aangegeven kant.
Zet de bovenkant of onderkant van het rooster vast door dit lichtjes in het apparaat te drukken en sluit vervolgens het luchtinvoerrooster.
– 106 –
RWA012A243_Du
106
05.9.29, 10:00 AM
Bedienings- en indicatiegedeelte van de afstandsbediening
Bedieningsgedeelte
Knop FAN SPEED
Selectieknop OPERATION MODE
Elke keer dat u op deze knop drukt, schakelt
u de indicator om.
Elke keer dat u op deze knop drukt, schakelt
u de indicator om.
Knop ON/OFF
Knop HI POWER
Druk op deze knop om het apparaat in te
schakelen en nogmaals om het weer uit te
schakelen.
Met deze knop schakelt u de actieve modus in.
Pagina 109
Knop ECONOMY
Met deze knop wijzigt u de werking van
ECONOMY.
Knop AIRFLOW
Deze knop wijzigt de modus van de swingflap. Wanneer u deze knop indrukt, schakelt
de modus op de volgende manier om:
(Air scroll)
Pagina 109
Knop TEMPERATURE
(SWING)
Met deze knop stelt u de kamertemperatuur
in.
Pagina 110
Knop CANCEL
Knop ON TIMER
Met deze knop annuleert u de ON- en OFFinstelling van de tijdklok.
Met deze knop schakelt u de tijdklok in.
Pagina 111
Knop RESERVE
Met deze knop stelt u de actuele tijd en de
tijd van de tijdklok in.
TIME-schakelaar
Met de ‘TIME’-knop stelt u de tijd in.
Pagina 112
Knop RESET
Hiermee reset u de microcomputer.
Knop OFF TIMER
Met deze knop schakelt u de tijdklok uit.
• De bovenstaande afbeelding toont alle bedieningselementen, maar in de praktijk worden alleen de relevante onderdelen getoond.
Pagina 113
Pagina 111
Indicatiegedeelte
Indicator ECONOMY
Indicator HI POWER
Deze wordt weergegeven als de spaarstand actief is.
Deze wordt weergegeven als HI POWER (…)
actief is.
Indicator TEMPERATURE
Hier ziet u de ingestelde temperatuur.
(Geeft geen temperatuur aan als de werkingsmodus AUTO is)
HI POWER
AUTO
HI
MED
LO
ECONO
AM
ON
PM
OFF
Indicator OPERATION MODE
Hier ziet u via de indicator
werkingsmodus.
Z1, HC-type:
de geselecteerde
[
(Auto) •
CC-type:
(Cool) •
(Heat) •
(Dry)]
(Cool) •
(Fan) •
(Dry)]
[
Indicator FAN SPEED
(Auto) •
TIME-weergave
Hier ziet u de ingestelde snelheid voor de luchtstroom met de indicator .
Geeft de huidige tijd of de tijd van de schakelklokinstelling weer.
Indicator AIR FLOW
Hier ziet u de geselecteerde modus voor de
swingflap.
Indicator OFF TIMER
Deze wordt weergegeven wanneer de schakelklok is uitgeschakeld.
Indicator ON TIMER
Deze wordt weergegeven wanneer de schakelklok is ingeschakeld.
Transmissieprocedure
Wanneer u op een knop op de afstandsbediening drukt (waarbij de afstandsbediening op de airconditioner is gericht), wordt er een signaal overgezonden.
Wanneer het signaal op de juiste wijze wordt ontvangen, laat het apparaat een piep horen.
– 107 –
RWA012A243_Du
107
05.9.29, 10:00 AM
Gebruik werkingsmodus AUTO
■ De werkingsmodus AUTO selecteert automatisch de werkingsmodus (HEAT, COOL of DRY), afhankelijk van de kamertemperatuur op het moment dat deze wordt ingeschakeld.
Richt de afstandsbediening naar de airconditioner.
1
2
Druk op de knop ON/OFF.
Wanneer het apparaat niet in de werkmodus AUTO is:
Druk op de knop MODE.
Verplaats het [
merkteken] naar de positie
Om te stoppen:
OPMERKING
• Er komt geen lucht uit het apparaat
wanneer ingeschakeld.
Pagina 117
Druk op de knop ON/OFF.
De werkingsmodus
AUTO kan worden
ingeschakeld door te
drukken op de knop
ON/OFF.
• Indien u geen gebruikt wilt maken van de werkingsmodus
AUTO, schakelt u over naar HEAT, DRY of COOL in
plaats van AUTO.
De richting van de luchtstroom
bijstellen
(Auto).
Pagina 110
Pagina 109
Temperatuur aanpassen in de werkingsmodus AUTO
Zelfs tijdens de werkingsmodus AUTO kan de luchttemperatuur worden aangepast. Met de knoppen
zijn 6 aanpassingsniveaus mogelijk.
COOL
WARM
Druk op de knop
en
Druk op de knop
.
.
Wanneer een aanpassing van de temperatuur is gewenst.
1
Druk op de knop
of
.
drukt, wordt er in de volgende volgorde omgeschakeld –6 → –5 → ............ –1 → ±0 → +1 ............ +6.
■ Elke keer dat u op de knop
drukt.
Zodra +6 wordt weergegeven, zal de indicator niet veranderen, zelfs wanneer u op de knop
drukt, wordt er in de volgende volgorde omgeschakeld +6 → +5 → ............ +1 → ±0 → –1 ............ –6.
■ Elke keer dat u op de knop
drukt.
Zodra -6 wordt weergegeven, zal de indicator niet veranderen, zelfs wanneer u op de knop
– 108 –
RWA012A243_Du
108
05.9.29, 10:01 AM
Gebruik werkingsmodus COOL/HEAT/DRY/FAN
Richt de afstandsbediening naar de airconditioner.
Druk op de knop ON/OFF.
Druk op de selectieknop MODE.
Verplaats het [merkteken
4
Procedure voor aanpassing richting luchtstroom.
(Heat), (Dry)
(Fan), (Dry)
Druk op de knop TEMP.
voor de gewenste temperatuur.
22°C~24°C
21°C~24°C
FAN
26°C~28°C
of
HEAT
Druk op de knop
Standaard
COOL
3
] naar de gewenste werkingsmodus.
(Cool),
(Cool),
Z1, HC-type:
CC-type:
DRY
1
2
Druk op de knop FAN SPEED.
Stel de luchtstroom in op de gewenste snelheid.
Pagina 110
Om te stoppen:
Druk op de knop ON/OFF.
Procedure voor wijziging programma
Stel het nieuwe programma in.
• Het programma voor de werking kan tevens worden ingesteld of gewijzigd wanneer de airconditioner niet is ingeschakeld.
OPMERKING
• Er komt geen lucht uit het apparaat wanneer ingeschakeld.
Pagina 117
Gebruik met extra vermogen
Als u de HIGH POWER-toets indrukt, wordt het vermogen van het apparaat vergroot en wordt er 15 minuten lang onafgebroken met extra vermogen
verwarmd of gekoeld.
De aanduiding “HI POWER” op de afstandsbediening licht op maar de aanduiding voor de luchtstroom verdwijnt.
▲
OPMERKING
• Tijdens gebruik van het apparaat met extra vermogen, wordt de
kamertemperatuur niet automatisch geregeld. Als de ruimte te heet
of te koud wordt, druk de HIGH POWER-toets dan nogmaals in
om deze functie uit te schakelen.
• In de werkingsstand DROGEN, is deze functie voor gebruik met
extra vermogen niet beschikbaar.
• Als u de timer gebruikt voor het starten van het apparaat, wordt de
HI POWER op het inschakeltijdstip automatisch ingeschakeld.
• Bij de volgende handelingen wordt de HI POWER-modus uitgeschakeld.
1 Als de knop HI POWER wordt ingedrukt.
2 Als er een andere werkingsstand wordt ingesteld.
3 Als het apparaat is ingesteld op ECONOMY.
Economisch gebruik
Als u de ECONOMY-toets indrukt, wordt het apparaat omgeschakeld naar een stand met een lager vermogen waardoor heel sterk koelen of verwarmen
niet meer mogelijk is. Het apparaat gaat nu, tijdens koelen, uit van een temperatuur die 1,5°C hoger ligt dan de ingestelde temperatuur en bij verwarmen
van een temperatuur die 2,5°C lager ligt, om te compenseren voor de zwakke luchtstroom. Op de afstandsbediening verschijnt de melding “ECONO” .
▲
De aanduiding voor de luchtstroom verdwijnt.
OPMERKING
• Als u instelt op de werkingsstand ECONOMY en er is ingesteld op
een sterke of middelmatige luchtstroom, duurt het circa 1 minuut
voordat de luchtstroom wordt teruggebracht naar de zwakste stand.
• Bij de volgende handelingen wordt de ECONOMY-modus uitgeschakeld.
1 Als de knop ECONOMY nogmaals wordt ingedrukt.
2 Als het apparaat is ingesteld op HI POWER.
– 109 –
RWA012A243_Du
109
05.9.29, 10:01 AM
Procedure voor bijstellen luchtstroom
De richting van de luchtstroom naar boven/beneden aanpassen
■ Met de knop AIRFLOW op de afstandsbediening kan de richting naar boven/beneden worden aangepast. Elke keer dat u op deze knop drukt
verandert de modus als volgt:
Wijziging naar modus AIRFLOW.
(Air scroll)
Swing (schommelen) (flap is gestopt)
Air scroll
SWING FLAP
In werkingsmodus COOL, DRY en FAN
In de werkingsmodus HEAT
Stopt 5 seconden in
deze positie.
Stopt 5 seconden in
deze positie.
Dikke lijn
Dunne lijn
Dikke lijn
Dunne lijn
: beweegt snel
: beweegt langzaam
De flap beweegt voordurend op en neer.
: beweegt snel
: beweegt langzaam
OPMERKING
• Indien de regeling van de kamertemperatuur (thermostaat) naar de verwarmingsstand omschakelt of wanneer de ontdooiingsmodus actief is, gaat de flap automatisch in de horizontale stand staan.
• Indien de verwarmingsstand juist is ingeschakeld en de kamertemperatuur nog steeds laag is, kan het even duren voordat de flap naar de bovenstaande hoek voor
het schommelen beweegt.
• In de verwarmingsstand kan tijdens het schommelen de flap stoppen op de schuine stand voor de benedenwaartse luchtstroom.
De luchtstroom naar links/rechts bijstellen
MEMORY FLAP (FLAP STOPPED)
Wanneer u eenmaal op de knop AIRFLOW drukt terwijl de flap in werking is, stopt deze onder een
bepaalde hoek. Aangezien deze hoek wordt opgeslagen in de microcomputer, wordt de flap weer automatisch op deze hoek ingesteld wanneer het apparaat weer wordt ingeschakeld.
• Aanbevolen hoek voor de flap bij het stoppen
HEAT
(Luchtstroom
schuin naar voren)
Stel de richting bij door met de hand de schuif
voor de luchtstroom naar links/rechts te bewegen.
(Horizontale
luchtstroom)
COOL, DRY
GEVAAR
• Stel uw lichaam niet urenlang bloot aan een constante luchtstroom.
VOORZICHTIG
• Laat het apparaat in de werkstanden COOL en DRY geen uren achtereen aan
staan met de luchtstroom direct naar beneden gericht. Hierdoor kan er vocht
condenseren op het buitenste rooster en er kan water gaan druppelen.
• Probeer de flappen niet handmatig bij te stellen aangezien hierdoor de controlehoek kan veranderen of de flap niet goed meer zou kunnen sluiten.
VOORZICHTIG
U dient de airconditioner uit te schakelen wanneer u de richting van de luchtstroom wijzigt.
FAN SPEED
■ Bij het verwarmen of koelen kunt u de capaciteit van de airconditioner kiezen.
Capaciteit volgens uw keuze
Automatisch ingesteld door computer
Krachtig met grote capaciteit
Standaardinstelling
Energiespaarstand
FAN SPEED
AUTO
HI
MED
LO
– 110 –
RWA012A243_Du
110
05.9.29, 10:01 AM
Werking van de OFF TIMER
■ Het apparaat stop automatisch aan het einde van het ingestelde tijdvak.
Voorbeeld: u wilt dat het apparaat stopt om PM 10:30.
Als de airconditioner niet in bedrijf is, richt dan de afstandsbediening op de airconditioner.
1
2
Druk op de knop ON/OFF.
Druk op de knop OFF TIMER.
De indicator OFF TIMER
3
Druk op de knop
Elke keer als de knop
AM
0:00
of
.
wordt ingedrukt, wordt de weergave gewijzigd in de volgorde:
AM
0:10
AM
0:20
Elke keer als de knop
AM
0:00
knippert.
OFF
...
AM
1:00
AM
1:10
...
wordt ingedrukt, wordt de weergave gewijzigd in de volgorde:
PM
11:50
PM
11:40
...
PM
11:00
PM
10:50
...
Instellen op PM 10:30.
De ingestelde tijd wijzigen
Stel een nieuwe tijd in met behulp van de knop OFF TIMER.
4
Druk op de knop RESERVE.
De tijdweergave schakelt van knipperen over op continu branden en de instelling is
voltooid. De schakelkloklamp (geel) brandt.
⇓
Uitschakelprocedure
• Het apparaat stopt aan het einde van het ingestelde tijdvak.
Druk op de knop CANCEL om de schakelklokindicator uit
te zetten.
Werking van de ON TIMER
■ Als de ruimtetemperatuur op de ingestelde tijd de optimale temperatuur bijna heeft bereikt, start de werking 5 tot 60 minuten voor de ingestelde
Pagina 112
tijd.
Voorbeeld: als u de temperatuur om AM 8:00 bijna op de ingestelde temperatuur wilt brengen.
1
Druk op de knop ON TIMER.
De indicator ON TIMER
2
Druk op de knop
Elke keer als de knop
AM
0:00
knippert.
of
.
wordt ingedrukt, wordt de weergave gewijzigd in de volgorde:
AM
0:10
AM
0:20
Elke keer als de knop
AM
0:00
ON
...
AM
1:00
AM
1:10
...
wordt ingedrukt, wordt de weergave gewijzigd in de volgorde:
PM
11:50
PM
11:40
...
PM
11:00
PM
10:50
...
Instellen op AM 8:00.
3
Druk op de knop RESERVE.
De tijdweergave schakelt van knipperen over op continu branden en de instelling is
voltooid. De schakelkloklamp (geel) brandt.
⇓
• De werking begint 5 tot 60 minuten voor de ingestelde tijd.
• De schakelkloklamp gaat uit op het ingestelde tijdstip.
De ingestelde tijd wijzigen
Uitschakelprocedure
Stel een nieuwe tijd in met behulp van de knop ON TIMER.
Druk op de knop CANCEL om de schakelklokindicator uit te zetten.
– 111 –
RWA012A243_Du
111
05.9.29, 10:01 AM
Gebruik van de PROGRAM TIMER (tijdklok)
■ De werking van de schakelklok berust op een combinatie van in- en uitschakeltijd van de klok. Zodra dit is ingesteld en de werking is gestart, zal het
apparaat elke dag op dezelfde tijdstippen starten en stoppen zolang de knop ON/OFF niet wordt ingedrukt.
Voorbeeld: wanneer het apparaat om PM 10:30 uur moet stoppen en vervolgens om AM
8:00 uur vlakbij de ingestelde temperatuur moet starten.
1
Druk op de knop ON/OFF.
■ Instellen van de OFF TIMER-werking
Volg voor het instellen de procedures op Pagina 111.
PM
.
Instellen op
OFF
■ Instelling van de ON TIMER-werking
Volg voor het instellen de procedures op Pagina 111.
AM
.
Instellen op
ON
Het instellen van de inschakeling van de tijdschakellamp (geel) van dit apparaat is voltooid.
De tijd wordt weergegeven op de afstandsbediening. De weergave verandert
afhankelijk van de werkingsstatus.
ON
OFF
ON
(Gestopt)
OFF
(In werking)
Wijzigen van de ingestelde tijd
Uitschakelprocedure
Stel een nieuwe tijd in met behulp van de knoppen OFF TIMER
en ON TIMER.
Druk op de knop CANCEL om de schakelklokindicator uit te zetten.
Bediening van de tijdklok (TIMER)
De functies voor gerieflijkheid zorgen ervoor dat het apparaat enigszins vroeger kan worden ingeschakeld, zodat de kamer
ongeveer de optimale temperatuur heeft op het moment van inschakelen (ON), wanneer de airconditioner door de ONTIMER wordt ingeschakeld.
• Mechanisme
De kamertemperatuur wordt gecontroleerd 60 minuten voordat de tijdklok op de ON-tijd staat. Afhankelijk van de temperatuur op dat
moment, wordt de airconditioner ingeschakeld 5 tot 60 minuten voordat de tijdklok op de ON-tijd staat.
• De functie voor gerieflijkheid werkt alleen voor de werkingsmodi COOL en HEAT (met inbegrip van AUTO). Hij werkt niet voor de
werkingsmodi DRY.
▼
▼
Functies voor gerieflijkheid
In de werkingsmodus COOL
(Stop) Apparaat ingeschakeld
(Ingeschakeld)
Ingestelde temperatuur
Controleert kamertemp. 60
min. van tevoren.
Ingestelde
tijd
Instelprocedure voor de actuele tijd
■ Wanneer de batterijen worden geplaatst, wordt de actuele tijd ingesteld op PM 1:00.
Voorbeeld: instellen op AM 10:30.
1
2
3
Druk op de knop TIME.
Druk deze knop in met de punt van een balpen of iets dergelijks.
De tijdaanduiding knippert en kan op de huidige tijd worden ingesteld.
Druk op de knop
of
.
(Instellen op AM 10:30)
Druk op de knop RESERVE.
Binnen 15 sec.
indrukken!
De weergave verandert van knipperend in continu brandend en de instelling is voltooid.
OPMERKING
De schakelklok wordt ingesteld op basis van de huidige tijd, dus stel de huidige tijd
correct in.
– 112 –
RWA012A243_Du
112
05.9.29, 10:01 AM
Noodbediening
• De knop ON/OFF op het apparaat bedient tijdelijk het in- en uitschakelen (ON/OFF) wanneer de afstandsbediening niet wordt gebruikt.
Werkingsprogramma
• OPERATION MODE :
AUTO
• FAN SPEED
:
AUTO
• AIR FLOW
:
AUTO
• Het apparaat wordt ingeschakeld door te drukken op de knop ON/OFF;
het wordt weer uitgeschakeld door nogmaals op de knop te drukken.
Knop ON/OFF
Omgaan met de afstandsbediening
Batterijen vervangen
De volgende gevallen duiden op lege batterijen. Vervang oude batterijen door nieuwe.
• U hoort geen piep na het versturen van een signaal.
• Het indicatielampje wordt zwakker.
1
■ Als de weergave niet goed is drukt u op de resetknop
met de punt van een balpen.
Verwijder het afdekplaatje aan de achterkant en
verwijder de oude batterijen.
OPMERKING
2
Plaats de nieuwe batterijen. (SUM-4 of R03x2)
• Gebruik geen oude en nieuwe batterijen samen.
• Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening gedurende
lange tijd niet gebruikt.
• De levensduur van batterijen die aan JIS of IEC voldoen is bij
normaal gebruik 6 tot 12 maanden. Als de batterijen langer worden gebruikt, of als u ongespecificeerde batterijen gebruikt, kan
er vloeistof uit de batterijen lekken, waardoor er een storing in
de afstandsbediening kan optreden.
Let op de ,
en . pool
• Op de batterij staat de verwachte levensduur. Dit kan, afhankelijk van de productiedatum, korter zijn dan die van de
airconditioner.
• De batterij kan echter nog steeds werkzaam zijn na het verstrijken van zijn nominale levensduur.
3
4
Sluit het afdekplaatje aan de achterkant.
De ‘RESET’-knop kunt u indrukken met behulp van
de punt een balpen.
– 113 –
RWA012A243_Du
113
05.9.29, 10:01 AM
Waarschuwing bij het gebruik van de afstandsbediening
• Kom niet in de buurt van warmtebronnen, zoals een elektrisch tapijt of oven.
• Laat de afstandsbediening niet liggen in direct zonlicht of ander
sterk licht.
• Laat de afstandsbediening niet vallen. Ga er voorzichtig mee om.
• Plaats geen obstakels tussen de
airconditioner en de afstandsbediening.
• Mors geen water enz. op de afstandsbediening.
• Plaats geen zware voorwerpen op
de afstandsbediening en ga er niet
op staan.
Wanneer de afstandsbediening niet functioneert
• Zijn de batterijen bijna leeg?
Pagina 113
Vervang de batterijen door nieuwe en herhaal de handeling.
• Als de afstandsbediening nog steeds niet functioneert,
handelt u als bij noodbediening.
Neem contact op met uw leverancier.
Pagina 113
Gebruiksgemak
■ Gebruik de onderstaande tips voor het meest zuinige en aangename gebruik van de airconditioner.
Maak de filters regelmatig schoon.
Voorkom direct zonlicht en tocht.
Te hoge of te lage temperaturen zijn ongezond en energieverspillend.
Verstopte filters blokkeren de luchtstroom
en veroorzaken een minder effectieve werking.
Sluit tijdens het koelen direct zonlicht buiten
met gordijnen of blindering. Houd de ramen
en deuren dicht, tenzij u ventileert.
Stel de richting van de luchtstroom
goed in.
Gebruik het apparaat alleen wanneer
het nodig is.
Genereer bij het afkoelen zo weinig
mogelijk warmte.
Pas de luchtstroom naar boven/beneden en
links/rechts aan zodat een regelmatige kamertemperatuur is gewaarborgd.
Gebruik de tijdklok op de juiste manier zodat het apparaat alleen wordt ingeschakeld
wanneer het nodig is.
Houd warmtebronnen zoveel mogelijk buiten
de kamer.
Stel een normale kamertemperatuur in.
normale
kamertemperatuur
– 114 –
RWA012A243_Du
114
05.9.29, 10:01 AM
Onderhoud
Voor onderhoud
Tijdens het gebruiksseizoen
Het luchtfilter schoonmaken
Schakel de netstroom uit.
1
De standaardperiode is eenmaal per twee weken
Verwijder het luchtfilter.
1 Trek het luchtinvoerrooster aan deze kant naar
boven.
2 Houd het rooster vast aan de inkepingen aan beide
zijden en til het een beetje op om het rooster te
verwijderen.
Mors geen water.
Er bestaat het gevaar
van elektrische
schokken.
2
Als het luchtfilter erg vies is, maakt u het met warm
water schoon (circa 30°C) en droogt u het goed.
VOORZICHTIG
• Maak de filters niet schoon met kokend water.
• Droog ze niet boven een open vuur.
• Trek ze voorzichtig naar buiten.
Maak het apparaat schoon
met een zachte, droge doek.
Maak geen gebruik van de volgende zaken:
Schoonmaken
3
• Heet water (40°C of meer)
Dit kan het apparaat vervormen of verkleuren.
• Benzine, thinner of poetsmiddelen, enz.
Deze kunnen het apparaat vervormen of krassen.
Het luchtfilter terugplaatsen
• Houd het filter stevig aan beide zijden vast zoals rechts
afgebeeld, en plaats het stevig.
• Het gebruiken van de airconditioner zonder de luchtfilters terug te plaatsen maakt het apparaat stoffig en kan schade veroorzaken.
Schoonmaken van het apparaat
• Maak het apparaat schoon met een zachte, droge doek of gebruik een stofzuiger.
• Als het apparaat erg vies is, maakt u het schoon met een doek die gedrenkt is in
warm water.
Schoonmaken van luchtinvoerrooster
• Verwijdering, plaatsing van luchtinvoerrooster
Pagina 106
• Het rooster kan met water worden afgewassen. Nadat
het rooster met water is afgewassen, veegt u eventueel
resterend water van het rooster en laat het dan in de zon
drogen.
OPMERKING
Een luchtfilter dat verstopt is door stof enz., kan het afkoelen/verwarmen beïnvloeden en resulteren in een hogere
geluidsproductie van de airconditioner. Verder kan het apparaat meer elektriciteit gebruiken. Reinig het luchtfilter op de
aangegeven tussenperiodes.
Aan het begin van het seizoen
Aan het einde van het seizoen
1
Stel de temperatuur gedurende ongeveer een halve
dag in op 30°C en activeer de koelfunctie.
(Model voor alleen koelen: VENTILATIE-functie)
Droog de binnenkant van het apparaat.
2
3
4
5
Schakel het apparaat uit en schakel de netstroom uit.
Het apparaat verbruikt ongeveer 5 W, zelfs wanneer het is uitgeschakeld, buiten het seizoen of om energie te sparen.
Maak de luchtfilters schoon en plaats ze terug.
Maak zowel het binnen- als het buitenapparaat
schoon.
Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening.
1
2
3
4
5
6
Verwijder alles wat de luchtinvoer of -uitvoer bij het
binnen- of buitenapparaat kan hinderen.
Controleer het installatievoetstuk op corrosie of
roest.
Controleer of er niets is gebroken en of de aardedraad nog is aangesloten.
Controleer of de luchtfilters schoon zijn.
Schakel de netstroom in.
Plaats de batterijen in de afstandsbediening.
– 115 –
RWA012A243_Du
115
05.9.29, 10:01 AM
De natuurlijke enzymfilters installeren, controleren en vervangen
● De natuurlijke enzymfilters installeren
1. Open het luchtinvoerrooster en verwijder de luchtfilters.
2. Installeer de filterhouders, inclusief de natuurlijke enzymfilters, in de
airconditioner.
3. Installeer de luchtfilters en sluit het luchtinvoerrooster.
● De natuurlijke enzymfilters controleren
1. Open het luchtinvoerrooster en verwijder de luchtfilters.
2. Verwijder de filterhouders, inclusief de natuurlijke enzymfilters, uit de
airconditioner.
3. Verwijder de natuurlijke enzymfilters uit elke filterhouder en controleer de
filters. Verwijder eventueel stof of vuil met een stofzuiger uit de natuurlijke
enzymfilters. Vervang de natuurlijke enzymfilters als deze niet schoon
worden of als ze ongeveer een jaar zijn gebruikt.
(Gooi de filterhouders niet weg. Deze worden hergebruikt.)
(De natuurlijke enzymfilters moeten na ca. een jaar gebruik worden
vervangen. De eigenlijke vervangingsduur kan echter variëren en is afhankelijk van de omstandigheden waarin de filters worden gebruikt.)
4. Plaats de natuurlijke enzymfilters in de filterhouders en installeer deze
vervolgens in de airconditioner.
5. Installeer de luchtfilters en sluit het luchtinvoerrooster.
Filterhouder
Natuurlijk enzymfilter
Natuurlijk enzymfilter
Luchtinvoerrooster
Installeren
Installeren
Voor de vervanging van de natuurlijke enzymfilters moet u contact opnemen met de leverancier.
LET OP
Stel de natuurlijke enzymfilters niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht. Het bacteriolytische effect gaat dan verloren.
Onderdeel
Natuurlijk enzymfilter
Kenmerk
Door gebruik van zuurstof worden schimmel en bacteriën op het
filter vernietigd en wordt de lucht in de kamer schoon gehouden.
kleur
Groen
Is het apparaat goed geïnstalleerd?
Goede installatieplaats
• Staat er een hindernis voor het binnenapparaat, zodat deze niet goed kan ventileren en functioneren?
• Installeer de airconditioner niet op een van de volgende plaatsen:
• Plaatsen waar ontvlambare gassen kunnen lekken.
• Plaatsen waar veel olie wordt gespetterd.
• Er kunnen storingen optreden vanwege corrosie wanneer de airconditioner in een kuuroord wordt geïnstalleerd waar zwavelgassen ontstaan, of
in een ontspanningsoord aan de kust waar deze blootgesteld wordt aan zeewinden. Neem contact op met uw leverancier.
• De airconditioner en de afstandsbediening dienen tenminste 1 meter van TV of radio te zijn verwijderd.
• Voer het door het binnenapparaat aan de lucht onttrokken water af naar een plaats met goede afvoer.
Let goed op geluiden tijdens gebruik!
•
•
•
•
Wanneer u het apparaat installeert dient u een plaats te kiezen die het gewicht van de airconditioner makkelijk kan dragen en geluiden en
vibratie tijdens gebruik niet doet toenemen. Indien er een kans bestaat dat vibraties door het huis worden getransporteerd, dient u het apparaat
te bevestigen met vibratie-absorberende kussens tussen het apparaat en de bevestigingspunten.
Selecteer een plaats waar koude en warme lucht en geluiden tijdens het gebruik van het binnen- en buitenapparaat geen overlast veroorzaken
bij uw buren.
Laat geen hindernissen staan bij de luchtinlaat en -uitlaat van het buitenapparaat. Dit kan storingen veroorzaken en een toename van geluid
tijdens gebruik.
Indien u tijdens het gebruik een vreemd geluid hoort, dient u contact op te nemen met uw leverancier.
Inspectie en onderhoud
Afhankelijk van gebruiksomstandigheden en -omgeving, kan de binnenkant van de airconditioner, na enkele seizoenen te zijn gebruikt, vuil
worden (3 tot 5 jaren). Hierdoor zullen de prestaties verminderen. Naast het normale reinigen, raden wij inspectie en onderhoud aan.
(De airconditioner heeft dan een langere probleemloze levensduur.)
• Neem contact op met uw leverancier, of een distributeur, voor inspectie en onderhoud. (Voor deze dienstverlening dient te worden betaald).
• U wordt aangeraden inspectie en onderhoud buiten het seizoen te laten plaatsvinden.
• Indien het netsnoer van dit apparaat beschadigd is, dient het alleen te worden vervangen door een reparateur die is aangewezen door de
fabrikant, aangezien speciaal gereedschap gebruikt moet worden.
– 116 –
RWA012A243_Du
116
05.9.29, 10:01 AM
Problemen oplossen
Controleer het volgende voordat u contact opneemt met de servicedienst.
Het apparaat werkt helemaal niet.
Is de netstroom ingeschakeld?
Staat de tijdklok in de positie
“ON”?
Is er een stroomstoring of is er
een zekering gesprongen?
Als de airconditioner nog steeds
niet goed functioneert nadat u de
punten, links van deze tekst, heeft
gecorrigeerd of wanneer u, na het
raadplegen van pagina 117 nog
steeds twijfels heeft, of als de omstandigheden zoals getoond op pagina 118 plaatsvinden, schakelt u de
netstroom uit en neemt u contact op
met uw leverancier.
Slechte koeling of verwarming
Heeft u de thermostaat op een
goede temperatuur ingesteld?
Is het luchtfilter schoon? (Niet
verstopt?)
Staan er deuren of ramen open?
Goede
temperatuur
Slechte koeling
Staat er direct zonlicht in de kamer?
Is er een warmtebron in de kamer?
Zijn er teveel mensen in de kamer?
In deze airconditioning wordt een nieuwe koelstof (R410A) gebruikt. Als u uw dealer
om service of inspectie en onderhoud vraagt, vergeet dan niet uw dealer hiervan op
de hoogte te brengen.
Goed onthouden!
U kunt de airconditioner niet direct weer inschakelen nadat
u deze heeft uitgeschakeld.
Het opnieuw inschakelen wordt gedurende 3 minuten geblokkeerd nadat u het apparaat heeft uitgeschakeld of nadat u het apparaat heeft
uitgeschakeld tijdens gebruik; dit ter bescherming van het apparaat.
(Indicator RUN brandt)
Niet in
werking?
Wacht
gedurende 3
minuten.
De tijdklok in de microcomputer, die zorgt voor de bescherming van
drie minuten, start weer automatisch op.
Er is geen luchtstroom tijdens het begin van de werkingsmodus HEATING.
De indicator RUN knippert langzaam
(1,5 sec. ON, 0,5 sec. OFF)
De luchtstroom is gestopt totdat de warmtewisselaar is opgewarmd (2
tot 5 min.) om te voorkomen dat koude lucht wordt uitgeblazen (HOT
KEEP).
Er is gedurende 5 tot 10 min. geen luchtstroom tijdens de
werkingsmodus HEATING.
De indicator RUN knippert langzaam
(1,5 sec. ON, 0,5 sec. OFF)
Wanneer de buitentemperatuur laag is en de vochtigheid hoog, schakelt de airconditioner soms automatisch over op ontdooien. U moet
dan even geduld hebben. Tijdens het ontdooien kan er water of stoom
uit het buitenapparaat komen.
Er is geen luchtstroom tijdens het begin van de werkingsmodus DRY.
(De indicator RUN brandt)
De ventilator kan stoppen om te voorkomen dat uit de lucht onttrokken
vocht opnieuw verdampt en om energie te sparen.
Tijdens de werkingsmodus COOL kan er stoom ontsnappen.
Dit kan gebeuren wanneer de kamertemperatuur en -vochtigheid erg hoog
zijn. Zodra de temperatuur en vochtigheid afnemen, zal dit verdwijnen.
– 117 –
RWA012A243_Du
117
05.9.29, 10:01 AM
U ruikt iets.
De lucht die tijdens de werking wordt uitgestoten, geurt soms. Dit wordt veroorzaakt door sigarettenrook of parfum dat in het apparaat zijn achtergebleven.
U hoort een zacht gorgelend geluid.
Dit wordt veroorzaakt door het stromen van de koelvloeistof in het
apparaat.
U hoort een zacht krakend geluid.
Dit wordt veroorzaakt door warmte-expansie of door contractie.
U hoort een sissend of klikkend geluid.
Dit wordt veroorzaakt door de werking van de koelmiddelregelkleppen of de elektrische onderdelen.
Na een stroomonderbreking kunt u niet herstarten, zelfs als
de stroomtoevoer weer is hersteld, tenzij u de automatische
herstelfunctie bij stroomstoring heeft.
Het geheugen van de microcomputer is gewist. Gebruik de afstandsbediening om het apparaat opnieuw in te schakelen.
Er worden geen signalen van de afstandsbediening ontvangen.
Signalen van de afstandsbediening worden mogelijk niet ontvangen
indien de ontvanger van de airconditioner is blootgesteld aan direct
zonlicht of ander helder licht.
Indien dit het geval is, schermt u het zonlicht af of vermindert u het
andere licht.
Er kan zich vocht ophopen op de luchtuitlaatroosters.
Indien de airconditioner gedurende een lange periode in een ruimte
met een hoge vochtigheidsgraad wordt gebruikt, kan vochtafzetting
voorkomen op de luchtuitlaatroosters en hier vanaf druppelen.
Het buitenapparaat maakt een fluitend geluid.
(Alleen voor DXK-Z model)
Dit geluid duidt erop dat het toerental van de compressor wordt verhoogd.
Wanneer moet u onmiddellijk contact opnemen met uw leverancier
In elk van de onderstaande situaties dient u de netstroom onmiddellijk uit te schakelen en uw leverancier te informeren:
De zekering brandt vaak door of de
aardlekschakelaar komt voortdurend
in werking.
De kabel wordt extreem warm.
Er zijn barsten in de bekleding van de kabel.
VOORZICHTIG
Zekering brandt
vaak door.
De TV, radio of andere apparatuur beginnen storingen te ondervinden.
Als het netsnoer beschadigd raakt, vraag dan uw dealer of een erkend elektromonteur om
een nieuw snoer aan te sluiten om ongelukken te voorkomen.
Een schakelaar werkt niet goed.
Wanneer u een onjuiste beweging ziet wanneer u op de
knop ON/OFF drukt en dit niet verdwijnt, zelfs niet nadat u
de netstroom heeft uitgeschakeld en na 3 minuten het apparaat weer heeft ingeschakeld.
U hoort een vreemd geluid tijdens de
werking.
De indicatoren RUN en TIMER op het indicatiegedeelte van
het apparaat knipperen vlug (0,5 sec. ON; 0,5 sec. OFF) en
werken niet.
3 minuten zijn
verstreken,
maar waarom...
– 118 –
RWA012A243_Du
118
05.9.29, 10:01 AM
Werkingsomstandigheden airconditioner
■ Gebruik het apparaat binnen het onderstaande werkingsbereik. Gebruik buiten dit bereik kan resulteren in inschakeling van beveiligingselementen waardoor het apparaat niet kan worden gebruikt.
Koelfunctie
Verwarmingsfunctie
Buitentemperatuur
Ca. 21 tot 43 ºC
Lager dan ca. -5 tot 21 ºC
Binnentemperatuur
Ca. 21 tot 32 ºC
Ca. 15 tot 30 ºC
Minder dan ca. 80 %
Het langdurig gebruik van het apparaat bij een
Vochtigheid binnen vochtigheidsniveau van meer dan 80% kan resulteren in
condensvorming op het oppervlak van binnenapparaat,
wat waterdruppels tot gevolg heeft.
Automatische herstelfunctie bij stroomstoring
■ Wat is een automatische herstelfunctie bij stroomstoring?
• De automatische herstelfunctdie bij stroomstoring is een functie die de werkingsstatus van de airconditioner direct voorafgaand aan een
uitschakeling als gevolg van een stroomstoring vastlegt en vervolgens automatisch deze werking hervat op dat punt nadat de stroomtoevoer weer
hersteld is.
• De volgende instellingen worden geannuleerd:
1 Instellingen van de schakelklok
2 High power-functies
OPMERKING
• De automatische herstelfunctie bij stroomstoring staat ingeschakeld wanneer de airconditioners vanaf de fabriek worden verzonden. Neem
contact op met uw dealer als deze functie moet worden uitgeschakeld.
• Wanneer een stroomstoring optreedt, wordt de schakelklokinstelling geannuleerd. Zodra de stroomtoevoer is hersteld, moet u de schakelklok
opnieuw instellen.
Kenmerken van werkingsmodus HEAT
Mechanisme en capaciteit van werkingsmodus HEAT
■ Mechanisme
• Het apparaat onttrekt warmte aan de buitenlucht, voert deze naar binnen en verwarmt de kamer. De verwarmingscapaciteit van de warmtepomp
neemt af wanneer de buitentemperatuur afneemt.
• Het circulatiesysteem voor warmte lucht heeft enige tijd nodig voordat dit de kamertemperatuur verhoogt.
• Indien de buitentemperatuur erg laag wordt, is het verstandig een aanvullende warmtebron te gebruiken.
Ontdooien
Indien de buitentemperatuur laag wordt en de vochtigheid hoog is, kan de warmtewisselaar in het buitenapparaat bevriezen, hetgeen efficiënte verwarming verhindert. Indien dit gebeurt, wordt de automatische ontdooifunctie geactiveerd en stopt de verwarming gedurende 5 tot 10
minuten.
• De ventilator in zowel het binnen- als het buitenapparaat stopt en de indicator RUN (groen) knippert langzaam (1,5 sec. ON, 0,5 sec. OFF) tijdens
het ontdooien.
• Het buitenapparaat kan stoom afgeven tijdens het ontdooien. Dit is om het ontdooien te helpen en is geen storing.
• De werkingsmodus HEAT wordt hervat, zodra het ontdooien is voltooid.
– 119 –
RWA012A243_Du
119
05.9.29, 10:01 AM
Zelfdiagnosefunctie
■ Wij proberen onze klanten steeds een nog betere service te bieden, door de installatie van hulpmiddelen die afwijkingen in de werking van
het apparaat onmiddellijk zichtbaar maken.
◆ DXK-Z
RUN-indicator
Beschrijving van het probleem
Oorzaak
Storing in sensor van warmtewisselaar
• Draad van sensor van warmtewisselaar gebroken. Slechte aansluiting
2 x knipperen
Storing in kamertemperatuursensor
• Draad van kamertemperatuursensor gebroken. Slechte aansluiting
6 x knipperen
Storing in motor binnenventilator
• Ventilatormotor defect. Slechte aansluiting
Storing in buitentemperatuursensor
• Draad van buitensensor gebroken. Slechte aansluiting
2 x knipperen
Storing in sensor van vloeistofleiding
van warmtewisselaar buiten
• Draad van sensor van vloeistofleiding van warmtewisselaar buiten gebroken. Slechte aansluiting
4 x knipperen
Fout in afvoerpijpsensor
• Draad van afvoerpijpsensor stuk, slechte aansluiting
1 x knipperen
Stroomonderbreking
• Compressor vastgelopen, open fase in uitgangsstroom
compressor, kortsluiting in voedingstransistor, gesloten
onderhoudsklep
2 x knipperen
Probleem met buitenapparaat
• Defecte voedingstransistor, gebroken compressordraad
• Draad van sensor van afvoerleiding gebroken, losse aansluitstekker
• Compressor geblokkeerd
3 x knipperen
Te hoge stroomsterkte
• Apparaat overbelast, te hoge stroomsterkte
5 x knipperen
Compressor oververhit
• Te weinig gas, sensor afvoerleiding defect, gesloten regelklep
6 x knipperen
Fout in signaaltransmissie
• Storing in stroomtoevoer. Gebroken signaalleiding, printplaat
binnen-/buitenapparaat defect
7 x knipperen
Fout in buitenventilatormotor
• Defecte ventilatormotor, slechte verbindingen
Rotorvergrendeling
• Defecte compressor
• Open fase van compressor
• Defecte kaarten op buitenapparaat
1 x knipperen
TIMER-indicator AAN
TIMER-indicator
1 x knipperen
RUN-indicator blijft
knipperen
RUN-indicator AAN
(Alleen 09.12 type)
De RUN-indicator knippert
tweemaal
2 x knipperen
◆ SRK-HC, SRK-CC
RUN-indicator
Beschrijving van het probleem
Oorzaak
Storing in sensor van warmtewisselaar
• Draad van sensor van warmtewisselaar gebroken. Slechte aansluiting
2 x knipperen
Storing in kamertemperatuursensor
• Draad van kamertemperatuursensor gebroken. Slechte aansluiting
6 x knipperen
Storing in motor binnenventilator
• Ventilatormotor defect. Slechte aansluiting
Storing in buitentemperatuursensor
• Draad van buitensensor gebroken. Slechte aansluiting
2 x knipperen
Storing in sensor van vloeistofleiding
van warmtewisselaar buiten
• Draad van sensor van vloeistofleiding van warmtewisselaar buiten gebroken. Slechte aansluiting
4 x knipperen
Storing in sensor van
compressorkoepel.
• Draad sensor compressorkoepel stuk, slechte aansluiting.
1 x knipperen
Stroomonderbreking
• Compressor geblokkeerd, gesloten regelklep
2 x knipperen
Probleem met buitenapparaat
• Compressorstoring, overbelasting
5 x knipperen
Compressor oververhit
• Te weinig gas, sensor afvoerleiding defect, gesloten regelklep
6 x knipperen
Fout in signaaltransmissie
• Storing in stroomtoevoer. Gebroken signaalleiding, printplaat
binnen-/buitenapparaat defect
1 x knipperen
TIMER-indicator AAN
TIMER-indicator
1 x knipperen
RUN-indicator blijft
knipperen
RUN-indicator AAN
– 120 –
RWA012A243_Du
120
05.9.29, 10:01 AM
USER’S MANUAL
AIR CONDITIONER
ENGLISH
MANUEL DE L’UTILISATEUR
FRANÇAIS
CLIMATISEUR
ANWENDERHANDBUCH
DEUTSCH
¨T
KLIMAGERA
DXK09Z1-S
DXK12Z1-S
DXK18Z1-S
ISTRUZIONI PER L’USO
ITALIANO
CONDIZIONATORE D’ARIA
MANUAL DEL PROPIETARIO
SRK20HC-S2
SRK28HC-S2
SRK40HC-S2
ESPAN˜OL
ACONDICIONADOR DE AIRE
GEBRUIKERSHANDLEIDING
SRK20CC-S1
SRK28CC-S1
SRK40CC-S1
NEDERLANDS
AIRCONDITIONING
MANUAL DO UTILIZADOR
PORTUGUÊS
APARELHO DE AR CONDICIONADO
√¢∏°π∂™ Ã∏™∏™
∂§§∏¡π∫∞
∫§πª∞∆π™∆π∫√
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РУССКИЙ
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
KULLANIM KILAVUZU
TÜRKÇE
SPL‹T KL‹MA
AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS HEADQUARTERS
16-5, 2-Chome, Kounan, Minato-ku, Tokyo, 108-8215, Japan
Fax: (03) 6716-5926
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES EUROPE, LTD.
AIR-CONDITIONER DIVISION
3rd Floor Thavies Inn House 3-4 Holborn Circus London EC1N 2HA, ENGLAND
Phone: 44(0)20 7842 8171
Fax: 44(0)20 7842 8104
RWA012A243_Cover.pm
1
This air conditioner complies with EMC Directive 89/336/EEC, LV
Directive 73/23/EEC.
Este acondicionador de aire cumple con la directiva EMC: 89/
336/EEC, LV Directiva 73/23/EEC.
Ce climatiseur est conforme à la Directive EMC: 89/336/EEC, LV
Directive 73/23/EEC.
Deze airconditioner voldoet aan EMC Directive 89/336/EEC, LV
Directive 73/23/EEC.
Dieses Kimagerät erfüllt die EMC Direktiven 89/336/EEC, LV
Direktiven 73/23/EEC.
Este aparelho de ar condicionado está em conformidade com a
Directiva EMC 88/336/CEE e a Directiva LV 72/23/CEE.
Questo condizionatore d’aria è conforme alla Direttiva EMC: 89/
336/EEC, LV Direttiva 73/23/EEC.
∞˘Ùfi ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È Û‡ÌʈÓÔ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ù˘
√‰ËÁ›·˜ EMC 88/396 Î·È Ù˘ √‰ËÁ›·˜ LV 73/23 Ù˘ ∂√∫.
RWA012A243
05.9.29, 11:11 AM
Download PDF