Manual Käyttöohje
doro 313C
18
17
16
15
14
1
2
3
4
13
12
11
5
6
10
9
8
7
Svenska (se sidan 4-13)
1
Ring-upp
11 Reglage för högtalare
2
Bekräfta/radera
3
Hängtapp för luren
12 Reglage för lurens ljudbild/
frekvensomfång
4
Nummerpresentation
5
Volymkontroll för luren
6
Lagra minne
7
Kortnummerknapp
8
R-knapp
9
Återuppringning
10 Knapp för högtalare med indikator
2
13 Snabbvalsknappar M1/M2
14 Reglage för ringsignalsvolym
15 Bläddringsknappar
16 Indikator för nytt nummer och
ringsignal
17 Telefonbok
18 Reglage för varningsalarm
www.doro.com
Norsk (se siden 14-23)
1
Ring til
11 Kontroller for høyttaler
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bekreft/slett
Opphengstapp for håndsettet
Nummervisning
Volumkontroll for håndsettet
Lagre minne
Kortnummerknapp
R-knapp
Repetisjon
Knapp for høyttaler med indikator
12 Justering av lydbilde/frekvensgang
13 Hurtigtaster M1/M2
14 Kontroller for ringesignal
15 Blaknapper
16 Indikator for nytt nummer og
ringesignal
17 Telefonbok
18 Justering av varselalarm
Dansk (siden 24-33)
1
Ring op
11 Indstillingstast til højttaler
2
Bekræft/slet
12 Indstilling af lydtypen i røret
3
Hængetap til røret
13 Hurtigvalgstaster M1/M2
4
Nummerviser
14 Indstillingstast til ringesignal
5
Lydstyrke for røret
15 Bladringstaster
6
Lagring af hukommelse
7
Kortnummertast
16 Indikator for nyt nummer og
ringesignal
8
R-tast
9
Genopkald
17 Telefonbog
18 Indstilling af advarselsalarm
10 Tast til højttaler med indikator
Suomi (sivut 34-43)
1
2
Soittaminen
Vahvista/poista
3
4
5
6
Luurin ripustintappi
Numeronäyttö
Luurin äänenvoimakkuuden
säädin
Muistiintallennuspainike
7
8
9
10
Lyhytvalintapainike
R-painike
Uudelleensoittopainike
Kaiutinpainike ja merkkivalo
www.doro.com
11 Kaiuttimen äänenvoimakkuuden
säädin
12 Säädä luurin äänensävyä/
taajuusaluetta.
13 Pikavalintapainikkeet M1/M2
14 Soiton voimakkuus
15 Selauspainikkeet
16 Uuden numeron ja soittoäänen
merkkivalo
17 Puhelinmuistio
18 Varoitus merkkiäänen
asettaminen.
3
Svenska
Installation
Inkoppling/Grundinställning
1.
2.
3.
4.
Anslut spiralsladden till uttaget på luren och till uttaget q på telefonen.
Lägg på luren.
Anslut nätadaptern till eluttaget samt till uttaget DC 9V på telefonen.
Displayen blinkar ENGLISH. Om inte detta syns håll v nedtryck i cirka 4
sekunder.
5. Bläddra fram önskat språk med v/V. Tryck 0.
6. Bläddra fram önskad kontrastinställning (3=normal) med v/V. Tryck 0.
7. Bläddra fram önskad timme(00-24) med v/V. Tryck 0.
8. Bläddra fram önskad minut med v/V. Tryck 0.
9. Bläddra fram önskad dag med v/V. Tryck 0.
10. Bläddra fram önskad månad med v/V. Tryck 0.
11. Se till att displayen visar korrekt uppringningsmetod (=TON). Tryck 0.
12. Bläddra fram önskad ringsignalstyp med v/V. Tryck 0.
13. Se till att displayen visar korrekt R-knappstid (=100). Tryck 0.
14. Anslut telesladden till ett telejack och till uttaget T på telefonen.
15. Lyft luren och kontrollera att kopplingston hörs.
Om du senare vill ändra någon av ovanstående inställningar, håll v nedtryckt i
cirka 4 sekunder och repetera 4. - 13. ovan.
Batterier
För att nummerpresentation, minne etc skall fungera under strömavbrott
behöver apparaten fyra stycken 1,5V batterier typ AA.
När batterierna är på väg att ta slut tänds symbolen
.
Använd endast batterier av hög kvalitet.
1. Drag ut telesladden och ta av luckan.
2. Sätt i batterierna enligt markeringarna för plus- respektive minuspol.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.
4
www.doro.com
Installation
Svenska
Väggmontage
1. Montera väggfästet på telefonens undersida samt två skruvar lodrätt på 83
mm avstånd.
2. Placera telefonen över skruvarna och tryck ned den på plats.
3. Ta av hängtappen som sitter vid klykan genom att föra den uppåt.
4. Vrid hängtappen ett halvt varv och sätt tillbaka den.
Displayen
I viloläge visas datum och klockslag, samt hur många nya respektive totala
antalet telefonnummer som finns lagrade i nummerpresentatörens minne.
www.doro.com
5
Svenska
Handhavande
Att ringa
Vanlig uppringning
1. Lyft luren.
2. Slå önskat telefonnummer.
Uppringning med korrigeringsfunktion
Innan slaget telefonnummer rings upp kan det ändras vid behov.
1. Tryck önskat telefonnummer. Slår du fel kan du radera med 0.
2. Lyft luren ELLER tryck
ELLER tryck s, numret rings upp.
Om så önskas kan du under samtalets gång skifta mellan lur och högtalarläge.
Återuppringning
Om det var upptaget på ett telefonnummer eller om det senast slagna telefonnumret önskas ringas upp igen , lyft luren (eller tryck s) och tryck på
återuppringningsknappen r.
Volymkontroll
Ljudstyrkan i luren kan under samtal justeras med
Ljudbilden i luren justeras med ♫
(på sidan).
Högtalarvolymen justeras med
(på sidan).
/Q.
Varning!
Lurvolymen kan skruvas upp väldigt högt. De högsta lägena skall
endast användas av personer med redan nedsatt hörsel.
6
www.doro.com
Handhavande
Svenska
Timer
Strax efter att samtalet påbörjats visas en samtalstimer i displayen. Timern
hjälper dig att på ett enkelt sätt hålla reda på hur länge samtalet varat.
Högtalarfunktion
1. Tryck s. Högtalarfunktionen kopplas in och indikatorn vid knappen
tänds.
2. Slå telefonnumret. Justera eventuellt ljudstyrkan med volymkontrollen på
sidan.
3. Tala genom mikrofonen i telefonens framkant.
4. Tryck s för att avsluta samtalet.
Om så önskas kan du under samtalets gång skifta mellan lur och högtalarläge.
Observera!
Tänk på att det i högtalarläge inte går att ”prata i mun” på varandra utan endast en åt
gången kan tala. Skiftningen mellan vem som talar respektive lyssnar sker automatiskt
och styrs av ljudet från rummet telefonen befinner sig (ditt tal), samt ljudet från telelinjen
(din samtalspartner). Det är därför viktigt att inte ha något i telefonens omgivning som stör
högtalarfunktionen, t ex hög musik.
Varningslarm
Med omkopplaren på baksidan kan du aktivera ett larm som låter om någon
glömmer lägga på luren. Efter cirka 20 minuter ljuder alarmet om inte ett samtal
är etablerat.
www.doro.com
7
Svenska
Telefonbok
Användning av telefonboken
I telefonboken kan du lagra namn och telefonnummer. När ett telefonnummer
är lagrat kan uppringning ske med färre knapptryckningar än om numret slås
manuellt. Om du abonnerar på tjänsten nummerpresentation kommer namnet på
uppringaren att visas vid inkommande samtal (på de nummer som finns lagrade i
telefonboken eller i minnena).
Telefonboken har plats för 32 namn och telefonnummer. Telefonboken sorteras i
bokstavsordning. Varje namn kan vara upp till 16 tecken långt och telefonnummer
upp till 22 siffror.
Bokstäver
På varje sifferknapp finns det ett flertal bokstäver.
Knapp
Bokstäver/tecken
1.......................................... [Mellanslag] + & - / X 1
2.......................................... A B C Å Ä Æ æ å ä ß 2
3.......................................... D E F ë 3
4.......................................... G H I ï 4
5.......................................... J K L 5
6.......................................... M N O Ñ ñ ö @ ö 6
7.......................................... P Q R S 7
8.......................................... T U V Ü ü 8
9.......................................... W X Y Z 9
* .......................................... ` @ ( ) * < >
0.......................................... , . : ? = 0
#.......................................... $ _ % ! #
Lagra namn/nummer
1. Tryck b .
2. Tryck P.
3. Tryck P igen.
4. Slå telefonnumret (max 22 siffror) med siffertangenterna. Tryck P.
5. Ange namn. Tryck på motsvarande siffertangent en eller flera gånger för den
första bokstaven, se tabellen ovan. Tryck P.
Om en paus önskas i telefonnumret tryck r.
Om ett telefonnummer behöver ändras, lagra det nya numret ovanpå det gamla.
8
www.doro.com
Telefonbok
Svenska
Uppringning från telefonboken
1. Tryck b .
2. Bläddra bland positionerna med v/V. Det går också att snabbsöka genom
att trycka på motsvarande siffertangent en eller flera gånger för den första
bokstaven, se tabellen på föregående sida.
3. Tryck
, numret rings upp eller vänta för att återgå till viloläge.
Om så önskas kan du under samtalets gång skifta mellan lur och högtalarläge.
Ändra telefonnummer/namn
1. Tryck b .
2. Bläddra fram önskad position enligt ovan.
3. Håll P nedtryckt tills displayen visar ÄNDRA? Tryck P.
4. Korrigera/ändra numret med hjälp av 0 och v/V. Tryck P.
5. Korrigera/ändra namnet. Tryck P.
Radera en position i telefonboken
1. Tryck b .
2. Bläddra fram önskad position enligt ovan.
3. Tryck 0, RADERA ? visas.
4. Håll ner 0 tills numret försvinner.
Radera alla positioner i telefonboken
1. Tryck b .
2. Bläddra fram valfri position enligt ovan.
3. Håll 0 nedtryckt tills displayen visar RADERA ALLA?
4. Håll ner 0 tills numret försvinner.
www.doro.com
9
Svenska
Telefonbok
Minnen
Telefonen har 2 snabbvalsminnen och 10 kortnummer.
När ett telefonnummer är lagrat i något av dessa kan uppringning ske med
endast en respektive två knapptryckningar. Snabbvalen numreras M1-M2 och
kortnumren numreras 0-9.
Lagra snabbval
1. Tryck P.
2. Slå telefonnumret (max 22 siffror) med siffertangenterna. Tryck P.
3. Ange namn. Tryck på motsvarande siffertangent en eller flera gånger för den
första bokstaven, se tabellen för telefonboken. Tryck P.
4. Välj snabbval (M1-M2) genom att trycka på motsvarande knapp.
Uppringning med snabbval
1. Lyft luren (eller tryck s) och invänta kopplingston.
2. Välj önskat snabbval (M1-M2) genom att trycka på motsvarande knapp.
Lagra kortnummer
1. Tryck P.
2. Slå telefonnumret (max 22 siffror) med siffertangenterna. Tryck P.
3. Ange namn. Tryck på motsvarande siffertangent en eller flera gånger för den
första bokstaven, se tabellen för telefonboken. Tryck P.
4. Välj minnesplats genom att trycka 0 - 9 .
Uppringning med kortnummer
1. Lyft luren (eller tryck s) och invänta kopplingston.
2. Tryck m.
3. Välj kortnummer genom att trycka 0 - 9 .
Om en paus önskas i telefonnumret tryck r.
Om ett telefonnummer behöver ändras, lagra det nya numret ovanpå det gamla.
10
www.doro.com
Nummerpresentation
Svenska
Förklaring av nummerpresentation
I displayen kan du se vem som ringer innan du besvarar samtalet eller se vilka
som ringt när du inte var hemma. Om numret är lagrat i telefonboken så visas
namnet istället.
Mottagna nummer lagras i tidsordning, ordningsnumret visas uppe till höger.
Om minnet blir fullt kommer varje ny påringning att ersätta det äldsta
mottagna telefonnumret. Nya nummer indikeras i klartext samt att den röda
indikatorn blinkar i viloläge.
Observera!
Du måste abonnera på tjänsten hos din operatör för att det skall fungera.
Avläsning och uppringning
1. Tryck v och V för att bläddra bland mottagna telefonnummer.
2. Tryck
, numret rings upp eller vänta för att återgå till viloläge.
Om så önskas kan du under samtalets gång skifta mellan lur och högtalarläge.
Meddelanden
Förutom telefonnummer kan displayen visa:
OKÄNT NUMMER Ingen information togs emot, t ex vid utlandssamtal.
HEMLIGT NUMMER Hemligt, spärrat mot visning eller från företagsväxel.
q
Numret ej tidigare avläst.
Z (dubbelt kuvert)
Samma person har ringt mer en än gång.
Radera telefonnummer
1. Bläddra fram önskad position med v eller V.
2. Tryck 0, RADERA ? visas eller håll 0 nedtryckt tills RADERA ALLA?
visas.
3. Håll ner 0 tills numret försvinner.
Överför nummer till telefonboken
1. Bläddra fram önskad position enligt beskrivningen ovan.
2. Tryck P.
3. Tryck P igen. Inmatning av namn sker på samma sätt som att ändra i
telefonboken, se sidan 9.
www.doro.com
11
Svenska
Övrigt
Om utrustningen inte fungerar
Kontrollera att telesladden är hel och ordentligt isatt. Koppla bort alla
eventuella tillsatsutrustningar, förlängningskablar och andra telefoner. Om
apparaten fungerar nu finns felet i någon annan utrustning.
Prova gärna på en annan telelinje (t ex hos en granne). Fungerar apparaten där
är det troligen fel på din telelinje. Ring felanmälan till din teleoperatör.
Inget nummer visas när det ringer
- För att funktionen ska fungera måste du abonnera på tjänsten
Nummerpresentation.
- Om ett textmeddelande visas i displayen betyder det antingen att det
inte skickades någon information om det påringande numret eller att
uppringaren har hemligt telefonnummer.
- Nummermottagning kan normalt ej ske om telefonen är inkopplad under en
telefonväxel.
Om telefonen trots ovanstående åtgärder inte fungerar, tag kontakt med det
inköpsställe där apparaten köpts för service. Glöm ej inköpskvitto/fakturakopia.
12
www.doro.com
Övrigt
Svenska
Garanti
Denna apparat har ett års normal varugaranti. Vid eventuell reklamation, tag
kontakt med inköpsstället. Garantiservice utförs endast mot uppvisande av
giltigt inköpskvitto/fakturakopia.
Garantiåtagandet gäller inte om felet beror på olyckshändelse eller liknande,
alternativt åverkan, inträngande vätska, vanvård, onormalt brukande eller något
annat missförhållande på användarens sida. Garantin gäller inte heller för fel
som uppstått på grund av åska eller andra elektriska spänningsvariationer.
För säkerhets skull rekommenderar vi att du drar ur apparatens anslutning
under åskväder.
Declaration of conformity
Doro deklarerar härmed att produkten Doro 313C överensstämmer med de
väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC.
Kopia av tillverkardeklarationen finns på www.doro.com/dofc
www.doro.com
13
Norsk
Installasjon
Tilkobling/basisinnstilling
1. Koble spiralledningen til uttaket på håndsettet og til uttaket merket Q på
telefonen.
2. Legg på håndsettet.
3. Koble omformeren til et strømuttak samt til uttaket DC 9V på telefonen.
4. Displayet blinker ENGLISH. Hvis dette ikke vises, holder du v trykket ned
i ca 4 sekunder.
5. Bla frem ønsket språk med v/V. Trykk 0.
6. Bla frem ønsket kontrastinnstilling (3=normal) med v /V. Trykk 0.
7. Bla frem ønsket time (00-24) med v /V. Trykk 0.
8. Bla frem ønsket minutt med v /V. Trykk 0.
9. Bla frem ønsket dato med v /V. Trykk 0.
10. Bla frem ønsket måned med v /V. Trykk 0.
11. Kontroller at displayet viser korrekt signaleringsmetode (=TONE). Trykk 0
12. Bla frem ønsket ringesignal type med v /V. Trykk 0.
13. Kontroller at displayet viser korrekt R-tast tid (=100). Trykk 0.
14. Koble telefonledningen til et vegguttak for telefon og til uttaket merket T
på telefonen.
15. Løft av håndsettet og sjekk at du hører summetonen.
Om du senere vil endre noen av ovenstående innstillinger, holder du v trykket
ned i ca 4 sekunder og gjentar trinn 4. - 13. ovenfor.
Batterier
For at nummerpresentasjon, minne etc skal fungere ved et eventuelt strømbrudd,
trenger apparatet fire 1,5 V batterier type AA.
Når batteriene er i ferd med å lades ut, tennes symbolet
.
Bruk bare batterier av høy kvalitet.
1. Trekk ut telefonledningen og ta av dekselet.
2. Sett inn batteriene i henhold til markeringene for pluss- og minuspolene.
3. Sett batteridekselet tilbake på plass.
14
www.doro.com
Installasjon
Norsk
Veggmontering
1.
2.
3.
4.
Monter to skruer loddrett med 83 mm avstand.
Monter veggbraketten på telefonens underside.
Plasser telefonen over skruene og trykk den ned på plass.
Ta av opphengstappen som sitter ved nedkoblingstasten ved å skyve den
oppover.
5. Vri opphengstappen et halvt tørn og sett den tilbake.
Displayet
I hvilestilling vises dato og klokkeslett, samt hvor mange nye og det totale
antallet telefonnummer som er lagret i minnet for nummervisning.
www.doro.com
15
Norsk
Bruksanvisning
Å ringe
Vanlig oppringing
1. Løft av håndsettet.
2. Slå ønsket telefonnummer.
Oppringing med korrigeringsfunksjon
Før det tastede telefonnummeret ringes opp, kan det endres ved behov.
1. Trykk ønsket telefonnummer. Slår du feil, kan du slette med 0.
2. Løft av håndsettet, eller trykk
, eller trykk s, og nummeret ringes opp.
Om ønskelig kan du skifte mellom håndsett og høyttaler under samtalens
forløp.
Repetisjon
Hvis det var opptatt på et telefonnummer, eller du vil foreta nytt anrop til det
nummeret du sist ringte til, løfter du av håndsettet (eller trykker s) og trykker
på repetisjonsknappen r.
Volumkontroll
Lydstyrken i håndsettet kan justeres under samtale med
Lydbildet justeres med ♫
(på siden).
Høyttalervolumet justeres med
(på siden).
/Q.
Advarsel!
Hørestyrken kan justeres opp veldig høyt. De høyeste nivåene
skal kun benyttes av personer som allerede har nedsatt hørsel.
16
www.doro.com
Bruksanvisning
Norsk
Tidtaker
Like etter at en samtale er påbegynt, vises en samtaletidtaker i displayet.
Tidtakeren hjelper deg med å holde rede på hvor lenge samtalen har vart på en
enkel måte.
Høyttalerfunksjon
1. Trykk s. Høyttalerfunksjonen kobles inn og indikatoren ved knappen
tennes.
2. Slå telefonnummeret. Juster eventuelt lydstyrken med volumkontrollen på
siden.
3. Tal gjennom mikrofonen i forkant av telefonen.
4. Trykk s for å avslutte samtalen.
Om ønskelig kan du skifte mellom håndsett og høyttaler under samtalens
forløp.
Merk!
Vær oppmerksom på at med høyttalerfunksjonen går det ikke an å «snakke i munnen» på
hverandre, men bare en om gangen kan snakke. Vekslingen mellom hvem som taler og hvem
som lytter skjer automatisk, og styres av lyden fra rommet der telefonen befinner seg (din tale)
samt lyden fra telefonlinjen (samtalepartnerens tale). Derfor er det viktig at det ikke finnes en
lydkilde i nærheten av telefonen som kan forstyrre høyttalerfunksjonen, som en radio eller et
musikkanlegg.
Varselalarm
Med bryteren på baksiden kan du aktivere en alarm som varsler om noen
glemmer å legge på røret. Etter ca. 20 minutter varsler alarmen dersom ikke
samtale er oppkoblet.
www.doro.com
17
Norsk
Telefonbok
Bruk av telefonboken
I telefonboken kan du lagre navn og telefonnummer. Når et telefonnummer
er lagret, kan oppringing foretas med færre tastetrykk enn om nummeret slås
manuelt. Hvis du abonnerer på tjenesten nummervisning, vil navnet til den
som ringer vises ved innkommende anrop (for de numrene som er lagret i
telefonboken eller i minnene).
Telefonboken har plass til 32 navn og telefonnummer. Telefonboken sorteres
alfabetisk. Hvert navn kan være opp til 16 tegn langt, og telefonnummer opp til
22 siffer.
Bokstaver
På hver siffertast finnes det et antall bokstaver.
Tast
Bokstaver/tegn
1.......................................... [Mellomrom] + & - / X 1
2.......................................... A B C Å Ä Æ æ å ä ß 2
3.......................................... D E F ë 3
4.......................................... G H I ï 4
5.......................................... J K L 5
6.......................................... M N O Ñ ñ ö @ ö 6
7.......................................... P Q R S 7
8.......................................... T U V Ü ü 8
9.......................................... W X Y Z 9
* .......................................... ` @ ( ) * < >
0.......................................... , . : ? = 0
#.......................................... $ _ % ! #
Lagre navn/nummer
1. Trykk b .
2. Trykk P.
3. Trykk P igjen.
4. Slå telefonnummeret (maks 22 sifre) med siffertastene. Trykk P.
5. Oppgi navn. Trykk på tilsvarende siffertast en eller flere ganger for den
første bokstaven, se tabellen ovenfor. Trykk P.
Hvis du vil legge inn en pause i telefonnummeret, trykker du r.
Hvis du må endre et telefonnummer, lagrer du bare det nye nummeret over det gamle.
18
www.doro.com
Telefonbok
Norsk
Oppringning fra telefonboken
1. Trykk b .
2. Bla mellom minneposisjonene med v /V. Du kan også hurtigsøke ved å
trykke på tilsvarende siffertast en eller flere ganger for den første bokstaven;
se tabellen på foregående side.
3. Trykk
, og nummeret ringes opp, eller vent for å gå tilbake til
hvilestilling.
Om ønskelig kan du skifte mellom håndsett og høyttaler under samtalens
forløp.
Endre telefonnummer/navn
1. Trykk b .
2. Bla fram ønsket posisjon i henhold til ovenstående.
3. Hold P trykket ned inntil displayet viser ENDRE? Trykk P.
4. Korriger/endre nummeret ved hjelp av 0 og v /V. Trykk P.
5. Korriger eller endre navnet. Trykk P.
Slette en oppføring i telefonboken
1. Trykk b .
2. Bla fram ønsket posisjon i henhold til ovenstående.
3. Trykk 0, og SLETTE ? vises.
4. Hold 0 trykket ned inntil nummeret forsvinner.
Slette alle minneplasser i telefonboken
1. Trykk b .
2. Bla fram ønsket posisjon i henhold til ovenstående.
3. Hold 0 trykket ned inntil displayet viser SLETT ALLE?
4. Hold 0 trykket ned inntil nummeret forsvinner.
www.doro.com
19
Norsk
Telefonbok
Minner
Telefonen har 2 hurtigvalgminner og 10 kortnummer.
Når et telefonnummer er lagret i ett av disse kan oppringing foretas med bare
ett eller to tastetrykk. Hurtigvalgene nummereres M1-M2 og kortnummerne
nummereres 0-9.
Lagre hurtigvalg
1. Trykk P.
2. Slå telefonnummeret (maks 22 sifre) med siffertastene. Trykk P.
3. Oppgi navn. Trykk på tilsvarende siffertast en eller flere ganger for den
første bokstaven, se tabellen for telefonboken. Trykk P.
4. Velg hurtigvalg (M1-M2) ved å trykke på tilsvarende knapp.
Oppringing med hurtigvalg
1. Løft håndsettet (eller trykk s) og vent på summetone.
2. Velg ønsket hurtigvalg (M1-M2) ved å trykke på tilsvarende tast.
Lagre kortnummer
1. Trykk P.
2. Slå telefonnummeret (maks 22 sifre) med siffertastene. Trykk P.
3. Oppgi navn. Trykk på tilsvarende siffertast en eller flere ganger for den
første bokstaven, se tabellen for telefonboken. Trykk P.
4. Velg minneplass ved å trykke 0-9.
Oppringing med kortnummer
1. Løft håndsettet (eller trykk s) og vent på summetone.
2. Trykk m.
3. Velg kortnummer ved å trykke 0 - 9 .
Hvis du vil legge inn en pause i telefonnummeret, trykker du r.
Hvis du må endre et telefonnummer, lagrer du bare det nye nummeret over det gamle.
20
www.doro.com
Nummervisning
Norsk
Forklaring av nummervisning
På displayet kan du se hvem som ringer før du besvarer samtalen, eller se hvem som har
ringt når du ikke var tilstede. Hvis nummeret er lagret i telefonboken, så vises navnet
isteden.
Mottatte nummer lagres i kronologisk rekkefølge, med rekkefølgenummeret oppe til
høyre.
Dersom minnet blir fullt, vil hvert nytt anrop erstatte det eldste av de mottatte
telefonnumrene. Nye nummer indikeres i klartekst, i tillegg til at den røde inikatoren
blinker i beredskapsstilling.
Merk!
For at funksjonen skal fungere, må du abonnere på tjenesten nummervisning.
Avlesing og oppringning
1. Trykk v og V for å bla blant de mottatte telefonnumrene.
2. Trykk
, og nummeret ringes opp, eller vent for å gå tilbake til hvilestilling.
Om ønskelig kan du skifte mellom håndsett og høyttaler under samtalens forløp.
Meldinger
I tillegg til telefonnummer kan displayet vise:
Ingen informasjon ble mottatt, for eksempel ved
UKJENT NUMMER
utenlandske anrop.
HEMMELIG NUMMER Hemmelig, undertrykket nummer eller anrop fra
hussentral.
q
Nummeret ikke tidligere avlest.
Z (dobbelt konvolutt)
Samme person har ringt mer enn en gang.
Slette telefonnummer
1. Bla frem ønsket posisjon med v eller V.
2. Trykk 0, og SLETTE? vises, eller hold 0 trykket ned inntil SLETTE ALLE?
vises.
3. Hold 0 trykket ned inntil nummeret forsvinner.
Overføre nummer til telefonboken
1. Bla fram ønsket posisjon i henhold til beskrivelsen ovenfor.
2. Trykk P.
3. Trykk P igjen. Inntasting av navn foretas på samme måte som endringer i
telefonboken, som beskrevet på side 19.
www.doro.com
21
Norsk
Annet
Hvis utstyret ikke fungerer
Kontroller at telefonkabelen er uskadd og ordentlig plugget inn. Koble bort alt
eventuelt tilleggsutstyr, forlengelsesledninger og andre telefoner. Hvis apparatet
da fungerer, ligger feilen i det andre utstyret.
Prøv gjerne telefonen på en annen telefonlinje (for eksempel hos en nabo). Hvis
apparatet fungerer der, kan det være feil på din telefonlinje. Ring feilmeldingen
hos din teleoperatør.
Nummer vises ikke når telefonen ringer
- For at funksjonen skal fungere, må du abonnere på tjenesten
nummervisning.
- Hvis en tekstbeskjed vises på displayet, betyr det enten at det ikke ble sendt
noen informasjon om det oppkallende nummeret, eller at den som ringer har
hemmelig telefonnummer
- Nummermottaking vil normalt ikke fungere dersom telefonen er tilkoblet
gjennom en hussentral.
Hvis telefonen fortsatt ikke fungerer etter ovennevnte tiltak, kontakter du
forhandleren der du kjøpte apparatet for service. Husk å ta med kjøpskvittering
eller fakturakopi.
22
www.doro.com
Annet
Norsk
Reklamasjonsrett
Det ytes reklamasjonsrett på dette produkt i henhold til gjeldende lovgivning.
Ved eventuell reklamasjon, kontakter du forhandleren. Service innenfor
reklamasjonstiden utføres bare mot fremvisning av kvittering/fakturakopi.
Reklamasjonsretten gjelder ikke dersom feilen skyldes et ulykkestilfelle eller
lignende, alternativt ytre påvirkning, væskeinntrenging, skjødesløshet, annen
bruk enn tiltenkt, feilbehandling eller annet forhold på brukerens side.
Reklamasjonsretten gjelder ikke ved feil som har oppstått ved lyn/torden,
elektriske overspenninger eller feilkoblinger.
For sikkerhets skyld anbefaler vi at du kobler fra tilkoblingsledninger ved
tordenvær.
Dersom du skulle få behov for teknisk assistanse, kan du kontakte forhandleren.
Du kan også ringe DORO brukerstøtte på telefon 820 71787 (kr. 12,- pr. minutt,
hverdager 08-16).
Du kan også kontakte DORO support på support@doro.no
Declaration of conformity
Doro bekrefter herved at produktet Doro 313C overensstemmer med de
vesentlige krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 199/5/EC.
Kopi av samsvarserklæringen finnes på www.doro.com/dofc
www.doro.com
23
Dansk
Installation
Tilslutning/grundlæggende indstillinger
1.
2.
3.
4.
Slut spiralledningen til udgangen på røret og til udgangen Q på telefonen.
Læg røret på.
Slut netadapteren til en stikkontakt og til udtaget DC 9V på telefonen.
Displayet blinker ENGLISH. Hvis du ikke kan se denne tekst, skal du trykke
på tasten v og holde den nede i cirka 4 sekunder.
5. Blad frem til det ønskede sprog med v /V. Tryk 0.
6. Blad frem til den ønskede kontrastindstilling (3 = normal) med v /V. Tryk 0.
7. Blad frem til det ønskede timetal (00-24) med v /V. Tryk 0.
8. Blad frem til det ønskede minuttal med v /V. Tryk 0.
9. Blad frem til den ønskede dag med v /V. Tryk 0.
10. Blad frem til den ønskede måned med v /V. Tryk 0.
11. Vær sikker på at displayet viser korrekt opringningsmetode (=TONE). Tryk 0.
12. Vælg den ønskede ringemelodi ved v /V. Tryk 0.
13. Vær sikker på at displayet viser den korrekte R-tast tid (=100). Tryk 0.
14. Slut telefonledningen til et telefonstik og til udtaget T på telefonen.
15. Løft røret, og kontrollér, at der er klartone.
Hvis du vil ændre disse indstillinger senere, skal du trykke på v i cirka 4
sekunder og gentage trin 4. - 13. som beskrevet foroven.
Batterier
Apparatet kræver fire 1,5 V batterier type AA, for at nummerviser, hukommelse etc.
kan fungere i tilfælde af et strømsvigt.
Når batterierne er ved at være opbrugt, lyser symbolet
.
Brug kun batterier af høj kvalitet.
1. Træk telefonledningen ud, og tag låget af.
2. Isæt batterierne i henhold til plus- og minusmarkeringerne.
3. Sæt batterilåget på plads.
24
www.doro.com
Installation
Dansk
Vægmontering
1.
2.
3.
4.
Monter to skruer lodret, så der er en afstand på 83 mm mellem dem.
Placer telefonen over skruerne, og tryk den ned på plads.
Tag hængetappen, som sidder ved afbrydertasten, af ved at føre den opad.
Drej hængetappen en halv omgang, og sæt den tilbage.
Display
I standby vises dato og klokkeslæt samt hvor mange nye eller totale antal
telefonnumre, der er gemt i nummerviserens hukommelse.
www.doro.com
25
Dansk
Anvendelse
Opkald
Almindeligt opkald
1. Løft røret.
2. Indtast det ønskede telefonnummer.
Opringning med korrigeringsfunktion
Inden det indtastede telefonnummer ringes op, kan det om nødvendigt ændres.
1. Indtast det ønskede telefonnummer. Hvis du taster forkert, kan du slette
med 0.
2. Løft røret, eller tryk på
ELLER s, så ringes nummeret op.
Under en samtale kan du efter behov skifte mellem telefonrørs- og
højttalerfunktion.
Genopkald
Hvis et telefonnummer var optaget, eller hvis det senest indtastede
telefonnummer skal ringes op igen, skal du løfte røret (eller trykke på s) og
trykke på genopkaldstasten r.
Justering af lydstyrke
Lydstyrken i røret kan justeres under samtalen ved hjælp af
Lydtypen i røret justeres med ♫
(på siden).
Lydstyrken for højttaleren justeres med
(på siden).
/Q.
Advarsel!
Rørets lydstyrke kan justeres således at lyden er meget høj. De
højeste niveauer må kun benyttes af folk med i forvejen nedsat
hørelse.
26
www.doro.com
Anvendelse
Dansk
Timer
Så snart samtalen er påbegyndt, vises en samtaletimer i displayet. Timeren
sikrer, at du nemt kan holde styr på, hvor lang tid samtalen har varet.
Højttalerfunktion
1. Tryk på s. Højttalerfunktionen aktiveres, og indikatoren ved tasten lyser.
2. Indtast telefonnummeret. Juster eventuelt lydstyrken ved hjælp af
lydstyrkekontrollen på siden.
3. Tal gennem mikrofonen forrest på telefonen.
4. Tryk på s for at afslutte samtalen.
Under en samtale kan du efter behov skifte mellem telefonrørs- eller
højttalerfunktion.
Bemærk!
Husk, at man ved brug af højttalerfunktionen ikke kan tale ”i munden på hinanden”.
Man kan kun tale én ad gangen. Skiftet mellem den, der taler, og den, der lytter, foretages
automatisk og styres af lyden i det rum, telefonen befinder sig i (din tale), og lyden fra
telefonlinjen (din samtalepartner). Det er derfor vigtigt, at der ikke er noget i telefonens
omgivelser, der forstyrrer højttalerfunktionen, f.eks. høj musik.
Advarselsalarm
I tilfælde af, at nogen glemmer at lægge røret på kan der på telefonens bagside
aktiveres en advarselsalarm. Efter ca 20 minutter vil alarmen lyde såfremt der
ikke er etableret en ny samtale.
www.doro.com
27
Dansk
Telefonbog
Anvendelse af telefonbogen
I telefonbogen kan du gemme navne og telefonnumre. Når et telefonnummer
er gemt, kan du ringe op med færre tastetryk, end hvis nummeret indtastes
manuelt. Hvis du abonnerer på tjenesten nummervisning, vises navnet på den
opkaldende person ved indkommende samtaler (kun de numre, som er gemt i
telefonbogen eller som hurtigvalgsnumre eller kortnumre).
Telefonbogen kan indeholde 32 navne og telefonnumre. Telefonbogen sorteres
alfabetisk. Hvert navn kan være op til 16 tegn langt, og telefonnumre op til 22
cifre.
Bogstaver
Der er en række bogstaver på hver ciffertast.
Tast
Bogstaver/tegn
1.......................................... [Mellemrum] + & - / X 1
2.......................................... A B C Å Ä Æ æ å ä ß 2
3.......................................... D E F ë 3
4.......................................... G H I ï 4
5.......................................... J K L 5
6.......................................... M N O Ñ ñ ö @ ö 6
7.......................................... P Q R S 7
8.......................................... T U V Ü ü 8
9.......................................... W X Y Z 9
* .......................................... ` @ ( ) * < >
0.......................................... , . : ? = 0
#.......................................... $ _ % ! #
Lagring af navn/nummer
1. Tryk på b .
2. Tryk på P.
3. Tryk på P igen.
4. Indtast telefonnummeret (maks. 22 cifre) med ciffertasterne. Tryk på P.
5. Indtast et navn. For at få det første bogstav i navnet frem skal du trykke en
eller flere gange på den ciffertast, der anvendes til det ønskede bogstav; se
tabellen ovenfor. Tryk på P.
Tryk på r., hvis der skal indlægges en pause i telefonnummeret.
Hvis du vil ændre et telefonnummer, skal du gemme det nye nummer på det gamle nummers
plads.
28
www.doro.com
Telefonbog
Dansk
Opkald fra telefonbogen
1. Tryk på b .
2. Blad mellem posterne med v /V. Du kan også foretage en hurtigsøgning
ved at trykke på den tilsvarende ciffertast en eller flere gange for at få det
første bogstav frem; se tabellen på forrige side.
3. Tryk på
. Nummeret ringes op, eller du kan vente for at vende tilbage til
standby.
Under en samtale kan du efter behov skifte mellem telefonrørs- og
højttalerfunktion.
Redigering af telefonnummer/navn
1. Tryk på b .
2. Gå til den ønskede post som beskrevet ovenfor.
3. Hold P nede, indtil displayet viser REDIGER? Tryk på P.
4. Rediger nummeret ved hjælp af 0 og v /V. Tryk på P.
5. Rediger navnet. Tryk på P.
Sletning af en post i telefonbogen
1. Tryk på b .
2. Gå til den ønskede post som beskrevet ovenfor.
3. Tryk på 0, og SLET? vises.
4. Hold 0 nede, indtil nummeret forsvinder.
Sletning af alle poster i telefonbogen
1. Tryk på b .
2. Gå til den ønskede post som beskrevet ovenfor.
3. Hold 0 nede, indtil displayet viser SLET ALLE?
4. Hold 0 nede, indtil nummeret forsvinder.
www.doro.com
29
Dansk
Telefonbog
Hukommelse
Telefonen har 2 hurtigvalgsnumre og 10 kortnumre.
Når et telefonnummer er gemt som et kortnummer eller et hurtigvalgsnummer,
kan opringningen foretages ved hjælp af blot ét eller to tastetryk.
Hurtigvalgsnumrene har numrene M1-M2, og kortnumrene har numrene 0-9.
Lagring af hurtigvalg
1. Tryk på P.
2. Indtast telefonnummeret (maks. 22 cifre) med ciffertasterne. Tryk på P.
3. Indtast et navn. For at få det første bogstav i navnet frem skal du trykke en
eller flere gange på den ciffertast, der anvendes til det ønskede bogstav; se
tabellen ovenfor. Tryk på P.
4. Vælg et hurtigvalgsnummer (M1-M2) ved at trykke på den tasten for det
ønskede nummer.
Opringning ved hjælp af hurtigvalg
1. Løft røret (eller tryk på s), og afvent klartonen.
2. Vælg det ønskede hurtigvalgsnummer (M1-M2) ved at trykke på tasten for
det ønskede nummer.
Lagring af et kortnummer
1. Tryk på P.
2. Indtast telefonnummeret (maks. 22 cifre) med ciffertasterne. Tryk på P.
3. Indtast et navn. For at få det første bogstav i navnet frem, skal du trykke en
eller flere gange på den ciffertast, der anvendes til det ønskede bogstav; se
tabellen ovenfor. Tryk på P.
4. Vælg en hukommelsesplads ved at trykke på 0 - 9 .
Opkald via kortnummer
1. Løft røret (eller tryk på s), og afvent klartonen.
2. Tryk på m.
3. Vælg et kortnummer ved at trykke 0 - 9 .
Tryk på r., hvis der skal indlægges en pause i telefonnummeret.
Hvis du vil ændre et telefonnummer, skal du gemme det nye nummer på det gamle nummers
plads.
30
www.doro.com
Nummerviser
Dansk
Beskrivelse af nummerviser
I displayet kan du se, hvem der ringer, inden du besvarer samtalen, eller hvem der har
ringet, mens du ikke var hjemme. Hvis nummeret er gemt i telefonbogen, vises navnet
på personen i stedet.
Det modtagne nummer lagres i kronologisk rækkefølge. Rækkefølgenummeret vises
øverst til højre.
Når hukommelsen er fuld, vil hvert nyt opkald erstatte det ældste modtagne
telefonnummer. Nye numre angives med klartekst og ved, at den røde indikator blinker
i standby.
Bemærk!
Du skal abonnere på tjenesten nummervisning hos din teleoperatør, for at det fungerer.
Aflæsning og opkald
1. Tryk på v og V for at bladre mellem modtagne telefonnumre.
2. Tryk på
. Nummeret ringes nu op, eller du kan vente for at vende tilbage til
standby.
Under en samtale kan du efter behov skifte mellem telefonrørs- og højttalerfunktion.
Beskeder
Ud over visning af telefonnumre kan displayet vise:
Der blev ikke modtaget nogen oplysninger, f.eks. ved
UDE AF OMRÅDE
FJERNSAMTALE
udlandssamtaler.
HEMMELIGT NUMMER
q
Z (dobbelt kuvert)
Hemmeligt, spærret for visning eller fra et
omstillingsanlæg i en virksomhed.
Nummeret ikke tidligere aflæst.
Den samme person har ringet mere end én gang.
Sletning af telefonnummer
1. Gå til den ønskede position med v eller V.
2. Tryk på 0, og SLET? vises, eller tryk på tasten 0, og hold den nede, indtil SLET
ALLE? vises.
3. Hold 0 nede, indtil nummeret forsvinder.
Overførsel af nummer til telefonbogen
1. Gå til den ønskede post som beskrevet ovenfor.
2. Tryk på P.
3. Tryk på P igen. Indtastning af navn foretages på samme måde, som man redigerer
i telefonbogen, se side 29.
www.doro.com
31
Dansk
Andet
Hvis udstyret ikke fungerer
Kontrollér, at telefonledningen er intakt, og at den sidder rigtigt i stikket.
Frakobl eventuelt ekstraudstyr, forlængerledninger og andre telefoner. Hvis
telefonen derefter virker, ligger fejlen i det andet udstyr.
Afprøv eventuelt telefonen på en anden telefonlinje (f.eks. hos en nabo). Hvis
telefonen virker der, er der sikkert en fejl på din telefonlinje. Fejlmeld nummeret
til din teleoperatør.
Der vises intet nummer, når telefonen ringer
- Hvis denne funktion skal fungere, skal du abonnere på tjenesten
Nummervisning.
- Hvis en tekstmeddelelse vises i displayet, betyder det enten, at der ikke blev
sendt nogen oplysninger om det nummer, der blev ringet op fra, eller at
vedkommende, der ringer op, har hemmeligt telefonnummer.
- Nummervisning fungerer i reglen ikke, hvis telefonen er tilsluttet
telefonnettet via en omstilling.
Hvis telefonen trods ovenstående foranstaltninger stadig ikke fungerer, skal du
kontakte forhandleren. Husk købskvittering eller en kopi af fakturaen.
32
www.doro.com
Andet
Dansk
Reklamationsret
Der ydes reklamationsret på dette produkt i henhold til gældende lovgivning.
Ved eventuelle reklamationer bør du kontakte det sted, hvor du har købt
apparatet. Service indenfor reklamationsfristen udføres kun mod forevisning af
gyldig kvittering eller fakturabevis.
Reklamationsretten omfatter ikke fejl, der beror på ulykkestilfælde eller
dermed lignende hændelser eller skader, indtrængende væsker, forsømmelse,
unormal brug, dårlig vedligeholdelse eller lignende forhold fra køberens
side. Reklamationsretten omfatter heller ikke fjernelse af apparatets
serienummer eller fejl der er opstået på grund af torden eller andre elektriske
spændingsvariationer. Reklamationsretten omfatter heller ikke forhold, hvor
der er anvendt andre batterier end originalbatterier, såfremt apparatet anvender
sådanne.
Af sikkerhedsmæssige hensyn, anbefaler vi, at du fjerner apparatets tilslutning/
ledninger under tordenvejr.
Declaration of conformity
Doro erklærer at produktet Doro 313C overholder krav og bestemmelser i direktiv
1999/5/EC.
Kopi af producent deklarationen findes på www.doro.com/dofc
www.doro.com
33
Suomi
Asentaminen
Kytkeminen ja perusasetukset
1. Kytke spiraalimainen luurijohto luurin liitäntään ja puhelimen Q liitäntään.
2. Sulje luuri.
3. Kytke virtalaite sähköpistorasiaan sekä puhelimen liitäntään DC 9V.
4. Näytössä vilkkuu ENGLISH. Jos se ei näy, pidä v painettuna noin 4
sekuntia.
5. Valitse kieli selauspainikkeella v /V. Paina 0.
6. Selaa haluamasi kontrastiasetus (3=normaali) painamalla v /V. Paina 0.
7. Valitse haluamasi tunti (00-24) painamalla v /V. Paina 0.
8. Valitse haluamasi minuuttimäärä painamalla v /V. Paina 0.
9. Valitse haluamasi päivä painamalla v /V. Paina 0.
10. Valitse haluamasi kuukausi painamalla v /V. Paina 0.
11. Tarkista että näytöllä näkyvä valintatapa on oikea (=ÄÄNITAAJ.VALINTA).
Paina 0.
12. Valitse haluamasi soittoääni asetus painamalla v /V. Paina 0.
13. Tarkista että näytöllä näkyy oikea R-näppäimen katkosaika (=100). Paina 0.
14. Kytke pistoke puhelinpistorasiaan ja johdon toinen pää puhelimen T liitäntään.
15. Nosta luuri ja tarkista, että siitä kuuluu valintaääni.
Jos haluat myöhemmin vaihtaa jotakin yllä mainituista asetukista, pitämällä v
painettuna noin 4 sekuntia ja toistamalla vaiheiden 4. - 13. toimet.
Paristot
Paristoja (neljä 1,5 voltin AA-paristoa) tarvitaan vain sähkökatkon varalta, jotta
muistit säilyisivät ja että numeronäyttö sekä muut toiminnot toimisivat.
-merkki kertoo paristojen olevan loppumaisillaan.
Käytä vain korkealuokkaisia paristoja.
1. Irrota puhelinjohto ja avaa luukku.
2. Aseta paristot paikoilleen. Varmista, että niiden plus- ja miinusnavat tulevat
oikein päin.
3. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.
34
www.doro.com
Asentaminen
Suomi
Kiinnittäminen seinään
1. Kiinnitä seinään kaksi ruuvia toisiinsa nähden pystysuoraan 83 mm:n
etäisyydelle.
2. Kiinnitä mukana tullut seinäpidike puhelimen pohjaan.
3. Aseta puhelin ruuvien päälle ja paina se paikoilleen.
4. Nosta luurin ripustustappia ylöspäin.
5. Käännä ripustustappia puoli kierrosta ja aseta se takaisin paikoilleen.
Näyttö
Valmiustilassa näytössä on päivämäärä ja kellonaika, sekä
numeronäyttötoiminnon muistiin tallennettujen numeroiden lukumäärä.
www.doro.com
35
Suomi
Käyttäminen
Soittaminen
Soittaminen käyttämällä normaalitapaa
1. Nosta luuri.
2. Näppäile puhelinnumero.
Puhelun soittaminen korjaustoiminnon avulla
Näppäiltyä puhelinnumeroa voi tarvittaessa muuttaa ennen siihen soittamista.
1. Näppäile puhelinnumero. Virheellisesti näppäillyt numerot voi poistaa
painamalla 0.
2. Nosta luuri TAI paina
TAI paina s. Numeroon soitetaan.
Voit halutessasi vaihtaa puhelun aikana luurin ja kaiuttimen käyttämisen välillä.
Uudelleensoittopainike
Jos numero, johon yritit soittaa, oli varattu, tai jos haluat soittaa uudelleen
viimeksi soittamaasi numeroon, nosta luuri, (tai paina s) ja
paina uudelleensoittopainiketta r.
Äänenvoimakkuuden säätö
Luurin äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla
Luurin äänensävyä/ taajuusaluetta voidaan säätää käyttämällä ♫
(puhelimen kyljessä).
Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta puhelimen kyljessä olevan
-säätimen avulla.
/Q.
Varoitus!
Luurin äänenvoimakkuus voidaan asettaa erittäin korkeaksi.
Korkeinta äänenvoimakkuutta tulee käyttää vain henkilöiden,
jotka kärsivät kuulo-ongelmista.
36
www.doro.com
Käyttäminen
Suomi
Ajastin
Puhelun alettua näyttöön tulee ajastin. Se näyttää puhelun keston.
Kaiutintoiminto
1. Paina s. Ääni kuuluu kaiuttimesta. Painikkeen vieressä oleva merkkivalo
syttyy.
2. Valitse puhelinnumero. Voit tarvittaessa säätää äänenvoimakkuutta
puhelimen kyljessä olevan äänenvoimakkuuden säätimen avulla.
3. Puhu puhelimen etureunassa olevaan mikrofoniin.
4. Voit lopettaa puhelun painamalla s.
Voit halutessasi vaihtaa puhelun aikana luurin ja kaiuttimen käyttämisen välillä.
Ota huomioon!
Käytettäessä kaiutinta on puhuttava vuorotellen. Puheenvuoro vaihtuu automaattisesti
puhelimen sijaintihuoneesta ja puhelinlinjalta kuuluvien äänien mukaan. Siksi onkin
tärkeää, että puhelimen läheisyydessä ei ole äänilähdettä, kuten kovaäänistä musiikkia, joka
haittaisi kaiutintoimintoa.
Varoitus merkkiääni
Varoitusääni voidaan asettaa päälle kytkimestä puhelimen pohjassa. Tämä
toiminto on tilannetta varten, jos joku unohtaa laitaa luurin paikoilleen puhelun
päätyttyä. Kun toiminto on päällä 20 minuutin kuluttua puhelun alkamisesta
kuuluu varoitusääni, VAIKKA puhutaan normaalia puhelua.
www.doro.com
37
Suomi
Puhelinmuistio
Puhelinmuistion käyttäminen
Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelinmuistioon. Muistioon
tallennettuun puhelinnumeroon soittaminen edellyttää vähemmän
näppäilemistä kuin numeron valitseminen manuaalisesti. Jos
numeronäyttötoiminto on tilattu, puhelimen näyttöön tulee soittajan nimi, jos
numero on tallennettu muistioon tai muisteihin.
Puhelinmuistioon mahtuu 32 nimeä ja puhelinnumeroa. Puhelinmuistio
järjestetään aakkosjärjestykseen. Nimi voi olla 16 ja puhelinnumero 22 merkin
mittainen.
Kirjaimet
Jokaisessa numeronäppäimessä on useita kirjaimia.
Näppäin
Kirjaimet ja merkit
1.......................................... [Välilyönti] + & - / X 1
2.......................................... A B C Å Ä Æ æ å ä ß 2
3.......................................... D E F ë 3
4.......................................... G H I ï 4
5.......................................... J K L 5
6.......................................... M N O Ñ ñ ö @ ö 6
7.......................................... P Q R S 7
8.......................................... T U V Ü ü 8
9.......................................... W X Y Z 9
* .......................................... ` @ ( ) * < >
0.......................................... , . : ? = 0
#.......................................... $ _ % ! #
Nimen ja numeron tallentaminen
1. Paina b .
2. Paina P.
3. Paina P uudelleen.
4. Valitse enintään 22 numeroa pitkä puhelinnumero suuntanumeroineen
käyttämällä numeronäppäimiä. Paina P.
5. Syötä nimi. Tallenna nimen ensimmäinen kirjain painamalla vastaavaa
numeronäppäintä kerran tai useita kertoja. Lisätietoja on edellisessä
taulukossa. Paina P.
Paina r, jos haluat lisätä puhelinnumeroon tauon.
Jos tallennettua numeroa on muutettava, tallenna uusi numero vanhan numeron päälle samaan
muistipaikkaan.
38
www.doro.com
Puhelinmuistio
Suomi
Puhelinmuistiossa olevaan numeroon soittaminen
1. Paina b .
2. Selaa muistipaikkoja painamalla v /V. Voit etsiä nopeasti syöttämällä
ensimmäisen kirjaimen painamalla vastaavaa numeronäppäintä kerran tai
useita kertoja. Lisätietoja on edellisen sivun taulukossa.
3. Voit soittaa numeroon painamalla
. Voit palata valmiustilaan
odottamalla hetken.
Voit halutessasi vaihtaa puhelun aikana luurin ja kaiuttimen käyttämisen välillä.
Puhelinnumeroiden ja nimien muokkaaminen
1. Paina b .
2. Selaa haluamaasi muistipaikkaan edellä kuvatulla tavalla.
3. Pidä P painettuna, kunnes näyttöön tulee MUOKKAA? Paina P.
4. Voit korjata tai muuttaa numeroa painamalla 0 ja v /V. Paina P.
5. Muuta tai korjaa nimeä. Paina P.
Muistipaikan tyhjentäminen puhelinmuistiosta
1. Paina b .
2. Selaa haluamaasi muistipaikkaan edellä kuvatulla tavalla.
3. Paina 0. Näyttöön tulee POISTA?
4. Pidä 0 painettuna, kunnes numero poistuu.
Puhelinmuistion kaikkien muistipaikkojen tyhjentäminen
1. Paina b .
2. Selaa johonkin muistipaikkaan edellä kuvatulla tavalla.
3. Pidä 0 painettuna, kunnes näyttöön tulee teksti POISTA KAIKKI?
4. Pidä 0 painettuna, kunnes numero poistuu.
www.doro.com
39
Suomi
Puhelinmuistio
Muistipaikat
Puhelimessa on kaksi pikavalintamuistipaikkaa ja kymmenen
lyhytvalintamuistipaikkaa.
Näihin muistipaikkoihin tallennettuihin numeroihin soittaminen edellyttää
vain yhden tai kahden painikkeen painamista. Pikavalintamuistipaikoilla on
tunnukset M1-M2. Lyhytvalintamuistipaikat on numeroitu 0-9.
Numeron tallentaminen pikavalintamuistipaikkaan
1. Paina P.
2. Valitse enintään 22 numeroa pitkä puhelinnumero suuntanumeroineen
käyttämällä numeronäppäimiä. Paina P.
3. Syötä nimi. Tallenna nimen ensimmäinen kirjain painamalla vastaavaa
numeronäppäintä kerran tai useita kertoja. Lisätietoja on puhelinmuistiotaul
ukossa. Paina P.
4. Valitse pikavalintamuistipaikka (M1-M2) painamalla vastaavaa painiketta.
Pikavalintamuistipaikassa olevaan numeroon soittaminen
1. Nosta luuri tai paina s ja odota valintaääntä.
2. Valitse pikavalintamuistipaikkaan tallennettu numero (M1-M2) painamalla
vastaavaa painiketta.
Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen
1. Paina P.
2. Valitse enintään 22 numeroa pitkä puhelinnumero suuntanumeroineen
käyttämällä numeronäppäimiä. Paina P.
3. Syötä nimi. Tallenna nimen ensimmäinen kirjain painamalla vastaavaa
numeronäppäintä kerran tai useita kertoja. Lisätietoja on puhelinmuistiotaul
ukossa. Paina P.
4. Valitse käytettävä muistipaikka painamalla numeronäppäintä 0 - 9 .
Lyhytvalintanumeroon soittaminen
1. Nosta luuri tai paina s ja odota valintaääntä.
2. Paina m.
3. Valitse lyhytvalintanumero painamalla numeronäppäintä 0 - 9 .
Paina r, jos haluat lisätä puhelinnumeroon tauon.
Jos tallennettua numeroa on muutettava, tallenna uusi numero vanhan numeron päälle samaan
muistipaikkaan.
40
www.doro.com
Numeronäyttö
Suomi
Tietoja numeronäytöstä
Soittajan numero näkyy näytössä ennen puheluun vastaamista. Näet myös,
mistä numeroista tulleisiin puheluihin ei ole vastattu. Jos numero on tallennettu
puhelinmuistioon, näkyviin tulee nimi.
Vastaanotettujen puheluiden numerot tallennetaan aikajärjestyksessä. Järjestysnumero
näkyy numeron yllä oikealla puolella.
Muistin täyttyessä uudet numerot korvaavat vanhat alkaen vanhimmasta numerosta.
Uudesta numerosta ilmoitetaan tekstillä sekä vilkuttamalla punaista merkkivaloa
valmiustilassa.
Ota huomioon!
Palvelun toimiminen edellyttää sen tilaamista teleoperaattorilta.
Numeroiden katseleminen ja soittaminen niihin
1. Voit selata vastaanotettujen puheluiden puhelinnumeroita painikkeilla v ja V.
2. Voit soittaa numeroon painamalla . Voit palata valmiustilaan odottamalla hetken.
Voit halutessasi vaihtaa puhelun aikana luurin ja kaiuttimen käyttämisen välillä.
Viestit
Näyttöön tulee puhelinnumeroiden lisäksi muuta tietoa:
TUNTEMATON NRO Puhelutietoja ei vastaanotettu. Kyse voi olla esimerkiksi
ulkomailta soitetusta puhelusta.
SALAINEN NUMERO Numero on salainen, sen näkyminen on estetty tai puhelu
tulee yritysvaihteesta.
q
Numeroa ei ole vastaanotettu aikaisemmin.
Z (kaksinkertainen kirjekuori)Puhelinnumerosta on soitettu useammin kuin kerran.
Puhelinnumeron poistaminen
1. Siirry haluamaasi muistipaikkaan painamalla v tai V.
2. Paina 0. Näkyviin tulee POISTA? . Jos pidät 0 painettuna, näyttöön tulee
POISTA KAIKKI?.
3. Pidä 0 painettuna, kunnes numero poistuu.
Numeron siirtäminen puhelinmuistioon
1. Selaa haluamaasi paikkaan edellä kuvatulla tavalla.
2. Paina P.
3. Paina P uudelleen. Nimi syötetään sivulla 39 kuvatulla tavalla, jolla tehdään
muutoksia puhelinmuistioon.
www.doro.com
41
Suomi
Muuta
Jos laite ei toimi
Tarkista, että puhelinjohto ei ole vaurioitunut, ja että sen liittimet on asetettu
kunnolla paikoilleen. Irrota kaikki lisävarusteet, jatkojohdot ja muut puhelimet.
Jos laite toimii nyt, vika on jossakin lisävarusteessa.
Kokeile, toimiiko laite jossakin toisessa puhelinliittymässä, esimerkiksi naapurin
luona. Jos laite toimii siinä, vika on puhelinlinjassa .
Puhelin soi, mutta numero ei näy
- Numeronäyttö on lisäpalvelu. Se on tilattava teleoperaattorilta.
- Näyttöön tuleva viesti merkitsee, että soittajan numerotietoa ei välitetty, tai
että puhelu tulee salaisesta numerosta.
- Numeronäyttö ei välttämättä toimi, jos puhelin on kytketty
puhelinvaihteeseen.
- Jotta soittajan nimi näkyy puhelun tullessa, täytyy soittajan numero olla
tallennettunana muistiin suuntanumeroineen.
Jos laite edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta ei toimi, ota yhteys laitteen
ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota
vastaan.
42
www.doro.com
Muuta
Suomi
Takuu
Puhelimella on yhden vuoden DORO-takuu. Mahdollisen käyttöhäiriön
yhteydessä ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuuhuolto suoritetaan
alkuperäistä ostokuittia/laskukopiota vastaan.
Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu onnettomuudesta tai siihen verrattavasta
tapahtumasta, tehdyistä muutoksista, kosteuden tai nesteen pääsystä
puhelimeen, hoidon laiminlyömisestä, ohjeiden vastaisesta käytöstä tai muusta
ostajan toimenpiteestä. Takuu ei kata myöskään ukkosen aiheuttamia eikä muita
sähköjännitteen vaihteluja.
On suositeltavaa irrottaa laitteen liitännät ukkosen ajaksi.
Declaration of conformity
Doro vakuuttaa että laite Doro 313C vastaa vaatimuksiltaan Direktiiviä
1999/5/EC. Kopio tästä lausunnosta (Declaration of Conformity) löytyy
www.doro.com/dofc
www.doro.com
43
Swedish
Norwegian
Danish
Finnish
Version 1.0
Download PDF
Similar pages
Trådlös telefon