INSTRUCTION MANUAL NOTICE D’UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG

INSTRUCTION MANUAL NOTICE D’UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG

INSTRUCTION MANUAL

NOTICE D’UTILISATION

GEBRAUCHSANWEISUNG

GEBRUIKSAANWIJZING

GUIDE FOR USING THE DISHWASHER AND THE WASHING PROGRAMS

GUIDE À L’UTILISATION DU LAVE-VAISSELLE

ET AUX PROGRAMMES DE LAVAGE

LEITFADEN ZUM GEBRAUCH DES GESCHIRRSPÜLERS

UND ZU DEN SPÜLPROGRAMMEN

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER

EN DE WASPROGRAMMA'S

Inhoudsopgave

1.

Beschrijving van het bedieningspaneel_______________________ 2

2.

Gebruiksinstructies _____________________________________ 10

3.

Schoonmak en onderhoud _______________________________ 22

4.

Oplossingen voor storingen in de werking ___________________ 26

Wij wensen u van harte te bedanken voor uw keuze voor dit product van ons.

Wij bevelen aan om alle instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen om op de hoogte te zijn van de meest geschikte voorwaarden voor een correct en veilig gebruik van uw vaatwasser.

De volgorde van de afzonderlijke paragrafen is erop gebaseerd dat u stap voor stap alle functies van het apparaat leert kennen, de teksten zijn gemakkelijk te begrijpen en worden geïllustreerd met gedetailleerde afbeeldingen.

U zult hier tevens praktische aanbevelingen vinden voor het gebruik van korven, sproeiarmen, bakjes, filters, wasprogramma's en de juiste instelling van de bedieningsorganen.

De hier verstrekte reinigingsadviezen stellen u in staat om de prestaties van uw vaatwasser altijd optimaal te houden.

In deze eenvoudig te raadplegen gebruiksaanwijzing zult u de antwoorden kunnen vinden op al uw vragen met betrekking tot het gebruik van de vaatwasser.

INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: deze instructies omvatten de gebruiksinstructies, de beschrijving van de bedieningsorganen en de juiste schoonmaak- en onderhoudshandelingen van het apparaat.

1

2

Instructies Voor de Gebruiker

1. Beschrijving van het bedieningspaneel

1.1 Het bedieningspaneel

Alle bedieningsorganen en controle-instrumenten van de vaatwasser zijn aanwezig op het bedieningspaneel aan de bovenzijde. De handelingen voor het inschakelen, programmeren, uitschakelen enz. kunnen uitsluitend bij een geopende deur plaatsvinden.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AAN/UIT TOETS

Door deze toets in te drukken wordt de machine onder spanning gezet.

CONTROLELAMPJE GESELECTEERD PROGRAMMA

Het verlichte controlelampje verwijst naar het geselecteerde programma en eventuele storingen (oplossingen voor de storingen).

DRUKKNOP PROGRAMMAKEUZE

Druk deze knop meerdere malen in om het gewenste programma te selecteren.

INDICATOR REGELING HARDHEID WATER GEACTIVEERD

Het knipperende controlelampje wijst erop dat de machine in de “regeling hardheid water” modus staat.

CONTROLELAMPJE ZOUT BIJVULLEN

Bij aanwezigheid van het symbool zal het brandende controlelampje wijzen op het onbreken van regeneratiezout.

CONTROLELAMPJE GLANSPOELMIDDEL BIJVULLEN

Het verlichte controlelampje geeft aan dat het glansspoelmiddel in de machine op is.

DRUKKNOP OPTIE "3in1"

Wanneer u deze drukknop indrukt wordt de optie voor het gebruik van de producten 3/1 ingeschakeld.

CONTROLELAMPJE OPTIE "3in1”

Het brandende controlelampje geeft aan dat de functie is ingeschakeld.

DRUKKNOP GEPROGRAMMEERDE START

Door deze drukknop meerdere malen achter elkaar in te drukken kunt u het begin van het programma met 3, 6 of 9 uur uitstellen.

CONTROLELAMPJE GEPROGRAMMEERDE START

Wanneer dit controlelampje brandt is de geprogrammeerde start van 3, 6 of

9 uur ingesteld.

Instructies Voor de Gebruiker

INSTELLING VAN HET WASPROGRAMMA EN INSCHAKELEN VAN

DE MACHINE

Om het voor de te wassen vaat meest geschikte programma te selecteren verwijzen wij naar de onderstaande tabel, waar u het meest geschikte wasprogramma kunt vinden afhankelijk van de aard en de mate van bevuiling van de vaat.

Druk, als via de voorgestelde tabel, het meest geschikte programma bepaald is:

• de toets

AAN/UIT

(1) in en wacht tot het

PROGRAMMACONTROLELAMPJE (2) gaat branden;

• toets de PROGRAMMAKEUZE (3) drukknop meerdere malen in tot het controlelampje van het gewenste programma gaat branden;

• de deur sluiten; na ongeveer 2" zal het programma starten, tijdens het verloop ervan zal het betreffende CONTROLELAMPJE knipperen (signalering programma in uitvoering).

3

Instructies Voor de Gebruiker

PROGRAMMA

NUMMER EN

SYMBOOL

LADEN VAN VAAT EN

BESTEK

PROGRAMMA’S

DUUR

MINUTEN

(1)

WATER

LITER

VERBRUIK

ENERGIE

KWh (1)

1

WEKEN

Pannen en vaatwerk in afwatching van de voltooiing van de belading

Koud voorwassen

15 3,5 0,02

2 DELICAAT

Delicate, normaal vieze vaat.

Wassen op 45°C

Koud spoelen

Spoelen op 65°C

Drogen

65 9,5 1,10

3 ECO (*)

EN 50242

Normaal vieze vaat, die onmiddellijk na het gebruik gewassen.

Wassen op 50°C

Koud spoelen

Spoelen op 65°C

Drogen

** ** **

4 NORMAAL

*** IEC/DIN

Beperkte belading van normaal vieze vaat, ook met opgedroogde resten.

Koud voorwassen

Wassen op 65°C

Koud spoelen

Spoelen op 70°C

Drogen

115 13,5 1,35

5 SUPER

****

Zeer vieze pannen en vaat, ook met opgedroogde resten.

Heet voorwassen

Wassen op 70°C

Koud spoelen (2)

Spoelen op 70°C

Drogen

135 15,5 1,60

BELANGRIJK: lees de tabel “OPMERKINGEN EN VERWIJZINGEN” op de volgende pagina’s.

De wascyclus zal niet worden gestart als de deur van de vaatwasser niet of niet op de juiste manier gesloten is.

4

Instructies Voor de Gebruiker

OPMERKINGEN EN VERWIJZINGENI

Gebruik het weken uitsluitend bij een gedeeltelijke belading.

De opties kunnen niet met het weken programma worden gebruikt.

* Standaard wasprogramma volgens de EN 50242 norm.

** Zie bijgevoegd blad

*** Referentieprogramma IEC/DIN.

**** Referentieprogramma voor de laboratoria. Wasmiddel: 20g in het doseerbakje +

10g op de deur of als tablet. Indeling: zie de foto in de paragraaf “gebruik van de manden”.

(1) De duur van de cyclus en het energieverbruik kunnen varëren afhankelijk van de temperatuur van het water en de omgeving en van het type en de hoeveelheid vaat.

(2) 1 of 2 koude spoelbeurten, afhankelijk van het model.

VERWIJZINGEN naar de ENERGY LABEL die met de vaatwasser wordt

geleverd:

- Het jaarlijkse energieverbruik is gebaseerd op 280 cycli van het standaard

wasprogramma met koud water en verbruik van de laag-energieverbruik modi. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

- Het waterverbruik is gebaseerd op 280 cycli van het standaard

wasprogramma. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de wijzen waarop het apparaat wordt gebruikt.

- De informatie verwijst naar het EN 50242 STANDAARDPROGRAMMA

(aangegeven in de programmatabel); het meest doeltreffende programma voor wat betreft het gecombineerde energie- en waterverbruik. Het programma is geschikt voor normaal vieze vaat.

- Energieverbruik in de “uit” modus = 0,02 W.

- Energieverbruik in de “aan” modus = 1,5 W.Efficiëntieklasse van het drogen uitgedrukt op een schaal vanaf “G” (minimale efficiëntie) tot “A” (maximale efficiëntie)

5

Instructies Voor de Gebruiker

1.2 Wasprogramma's

Alvorens een wasprogramma te starten moet u controleren of:

de waterkraan geopend is;

er regeneratiezout in het reservoir aanwezig is;

er voldoende afwasmiddel in het bakje is gedaan;

de korven op de juiste wijze zijn beladen;

de sproeiarmen vrij, onbelemmerd kunnen draaien;

de deur van de vaatwasser goed is gesloten.

3 in 1

GECOMBINEERDE AFWASMIDDELEN PRODUCTEN

Deze optie is ideaal voor gecombineerde afwasmiddelen; hij garandeert een optimale wasbeurt en een maximale benutting van de eigenschappen van de multifunctionele tabletten. Bij activering van deze optie zullen de eventueel reeds in hun bakjes aanwezige zouten en glansmiddelen niet worden gebruikt.

Opmerking:

Wanneer de zout- en glansmiddelbakjes leeg zijn zullen ook bij een geselecteerde optie, de bijbehorende controlelampjes blijven branden.

BELANGRIJK: wanneer de optie niet meer is vereist moet u hem desactiveren door het bijbehorende drukknopje in te drukken (het controlelampje gaat uit).

Wanneer de hardheid van het water is ingesteld op een waarde van

meer dan H3 en de optie wordt geactiveerd, zal het bijbehorende controlelampje gaan knipperen, en op een onjuiste instelling wijzen.

Gecombineerde afwasmiddelen producten zijn niet geschikt voor gebruik met al te “hard“ water; dit zal het gebruik van de optie niet verhinderen,

maar de wasresultaten zouden niet optimaal kunnen zijn.

6

Instructies Voor de Gebruiker

GEPROGRAMMEERDE START

(afhankelijk van de modellen)

(beschikbaar in alle programma's met uitzondering van het weken programma)

U kunt het begin van het programma met 3, 6 of 9 uur uitstellen.

Op deze wijze kunt u de vaatwasser op het voor u meest geschikte tijdstip laten werken.

Na het gewenste programma te hebben ingesteld moet u de

GEPROGRAMMEERDE START drukknop indrukken om het geschikte uitstel te selecteren. Het bijbehorende GEPROGRAMMEERDE START controlelampje zal gaan branden.

Wanneer u de procedure wenst te verlaten zonder de geprogrammeerde start in te stellen moet u de drukknop meerdere malen indrukken tot alle drie de controlelampjes uit zijn.

Op het eind van de cyclus wordt de procedure automatisch afgesloten en, indien u dit wenst, zult u hem voor het volgende programma weer opnieuw moeten instellen.

ANNULERING VAN HET LOPENDE PROGRAMMA

Om het lopende programma te annuleren moet u, na de deur te hebben geopend, de drukknop PROGRAMMAKEUZE (3) een paar seconden lang ingedrukt houden tot de controlelampjes van de programma's 4 en 5 gelijktijdig gaan branden (gekenmerkt met "end").

De deur vervolgens weer sluiten.

Na ongeveer 1 minuut zal de vaatwasser naar de einde cyclus stand gaan.

WIJZIGING VAN HET PROGRAMMA

Om een programma waar de machine mee bezig is, te wijzigen, hoeft u alleen maar de deur te openen en het nieuwe programma te selecteren.

Als u de deur weer sluit zal de vaatwasser automatisch het nieuwe programma uitvoeren.

7

8

Instructies Voor de Gebruiker

OM ENERGIE TE BESPAREN! … EN VOOR HET BEHOUD VAN HET

MILIEU

Probeer om de vaatwasser altijd volledig gevuld te gebruiken.

Was de vaat niet onder stromend water.

Gebruik het voor de aard van de vaat meest geschikte programma.

Spoel niet vooraf eerst af.

Sluit, indien mogelijk, de vaatwasser aan op een warmwaterleiding tot 60°C.

OM HET AFWASMIDDELVERBRUIK TE BEPERKEN! … EN VOOR

HET BEHOUD VAN HET MILIEU

De in de afwasmiddelen voor vaatwassers aanwezige fosfaten vormen een probleem voor het milieu. Om een overmatig afwasmiddel- en stroomverbruik te voorkomen, raden wij aan om:

de delicate vaat te scheiden van vaat die beter bestand is tegen agressieve afwasmiddelen en hoge temperaturen;

het afwasmiddel niet rechtstreeks op de vaat te gieten.

Wanneer het nodig mocht blijken om tijdens het wassen de deur te openen, zal het programma worden onderbroken, zal het betreffende controlelampje blijven knipperen en zal een geluidssignaal erop wijzen dat de cyclus nog niet is voltooid. U zult circa 1 minuut moeten wachten voordat u de deur kunt sluiten om het programma weer te hervatten. Bij het sluiten van de deur zal het programma weer worden hervat vanaf het punt waarop het werd onderbroken. Het verdient aanbeveling om deze handeling uitsluitend indien noodzakelijk uit te voeren, omdat het onregelmatigheden in de afwerking van het programma zou kunnen veroorzaken.

BEËINDIGING

Op het eind van het programma zendt de vaatwasser een kort geluidssignaal uit en zullen de programmacontrolelampjes nr.

4 en 5 (gekenmerkt met "end") knipperen.

Om de machine uit te schakelen moet de deur worden geopend en de drukknop AAN/UIT (1) worden ingedrukt.

Instructies Voor de Gebruiker

ENERGIEBEHEER

Na 5 minuten van inactiviteit (wassen cyclus beëindigd, onderbroken, of ingesteld maar niet gestart), komt de vaatwasser in de stand-by modus te staan om het energieverbruik te verminderen.

In deze status zal de weergave van de vaatwasser (controlelampjes of displays, afhankelijk van de modellen) vertraagd plaatsvinden (1

ontsteking om de 5 seconden).

VERWIJDEREN VAN DE VAAT

Na beëindiging van het wasprogramma moet u tenminste 20 minuten wachten alvorens de vaat er uit te halen, om hem te laten afkoelen. Om te voorkomen dat eventuele in de bovenste korf achtergebleven waterdruppels op de nog in de onderste korf achtergebleven vaat vallen, wordt het aangeraden om eerst de onderste korf en daarna pas de bovenste korf leeg te halen.

9

Instructies Voor de Gebruiker

2. Gebruiksinstructies

Na de vaatwasser op correcte wijze te hebben geïnstalleerd zijn de volgende handelingen noodzakelijk om hem te kunnen gebruiken:

Regeling van de ontharder;

Vullen met het regeneratiezout;

Vullen met glansspoelmiddel en afwasmiddel.

10

2.1 Gebruik van de waterontharder

De hoeveelheid kalk in het water

(hardheidsgraad van het water) is verantwoordelijk voor de witte vlekken op de opgedroogde vaat, die, na verloop van tijd mat zullen worden. De vaatwasser is uitgerust met een automatische ontharder die met gebruikmaking van hiervoor specifiek bestemd regeneratiezout, de hardheids-elementen uit het water onttrekt.

De vaatwasser is in de fabriek afgesteld op een hardheidsgraad van 3 (gemiddelde hardheid 41-60°dF 24-31°dH ).

ZOUT

Bij gebruik van gemiddeld hard water zal het zout na ongeveer 20

wasbeurten moeten worden bijgevuld. Het reservoir van de ontharder heeft een capaciteit van ongeveer 1,7 Kg grof zout. Het reservoir bevindt zich onderin de vaatwasser. Na de onderste korf te hebben verwijderd moet u de dop van het reservoir linksom losdraaien en het zout met behulp van de met de vaatwasser geleverde trechter toevoegen. Alvorens de dop weer vast te draaien moet u eventuele zoutresten bij de opening verwijderen.

Bij de eerste inwerkingstelling van de vaatwasser dient u, afgezien van het zout, tevens een liter water in het reservoir te gieten.

Controleer altijd na het vullen van het reservoir of de dop goed is

afgesloten. Het mengsel van water en afwasmiddel mag het reservoir niet binnendringen daar dit werking van het regeneratiesysteem zal beïnvloeden. In dat geval is de garantie niet meer geldig.

Gebruik uitsluitend regeneratiezout voor vaatwassers voor huishoudelijk gebruik. Vul, bij gebruik van zouttabletten, het

reservoir niet volledig af.

Instructies Voor de Gebruiker

Gebruik geen keukenzout, omdat dit niet-oplosbare substanties bevat die na verloop van tijd het onthardingssysteem kunnen beschadigen.

Vul, indien noodzakelijk, het zout bij vóór u het wasprogramma

start; op deze wijze zal de overtollige zoutoplossing onmiddellijk door het water worden verwijderd; een langdurige aanwezigheid van zout water in de waskuip kan tot corrosievorming leiden.

Let ervoor op dat u het zout niet met het afwasmiddel verwisselt: de aanwezigheid van afwasmiddel in het zoutreservoir zal de ontharder

beschadigen.

REGELING VAN DE ONTHARDER

De vaatwasser is uitgerust met een inrichting waarmee de waterontharder ingesteld kan worden afhankelijk van de hardheid van het water. De hardheid van het water wordt geselecteerd met de

DRUKKNOP PROGRAMMAKEUZE (3).

Voor de regeling moet u de drukknop langer dan 15 seconden ingedrukt houden; de INDICATOR REGELING HARDHEID WATER (4) zal knipperen terwijl de CONTROLELAMPJES GESELECTEERD

PROGRAMMA (2) aangeven dat de regeling is ingesteld. Afzonderlijke drukken op de knop zal de keuze wijzigen volgens de opeenvolging van de onderstaande tabel:

>

11

Instructies Voor de Gebruiker

TABEL HARDHEID VAN HET WATER

HARDHEID VAN HET WATER

Duitse graden

(°dH)

Franse graden

(°dH)

0 - 4 0 - 7

REGELING

Alle controlelampjes uit

5 - 15

16 - 23

24 - 31

32 - 47

8 - 25

26 - 40

41 - 60

61 - 80 aan

Twee controlelampjes aan

Drie controlelampjes aan

Vier controlelampjes aan

48 - 58 81 - 100

Vijf controlelampjes aan

Vraag het waterleidingbedrijf om de informatie betreffende de hardheidsgraad van het water.

Na de regeling of weergave van de ingestelde waarde volstaat het de knop slechts een paar seconden onberoerd te laten waarna de vaatwasser automatisch de regelmodus zal verlaten om terug te keren in de standaardstand.

2.2 Gebruik van de doseerbakjes voor het glansspoelmiddel en het afwasmiddel

De doseerbakjes voor het afwasmiddel en het glansspoelmiddel bevinden zich aan de binnenkant van de deur: links dat van het

afwasmiddel en rechts dat van het

glansspoelmiddel.

Uitgezonderd het WEEK programma, moet het afwasmiddelbakje vóór iedere wasbeurt met een geschikte dosis afwasmiddel worden gevuld.

Het glansspoelmiddel hoeft alleen maar worden bijgevuld indien nodig.

12

Instructies Voor de Gebruiker

TOEVOEGING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL

Het glansspoelmiddel zal het opdrogen van de vaat versnellen en de vorming van vlekken en kalkafzettingen voorkomen; het wordt automatisch tijdens de laatste spoelbeurt aan het water toegevoegd vanuit het doseerbakje aan de binnenkant van de deur.

Om het glansspoelmiddel toe te voegen:

Open de deur.

Draai de dop van het reservoir ¼ slag linksom en verwijder hem.

Vul het glansspoelmiddel bij tot het bakje vol is (circa 140 c.c.). Het venstertje naast de dop moet helemaal donker worden. Vul weer glansspoelmiddel bij als het venster lichter wordt of het controlelampje voor het ontbreken van het glansspoelmiddel gaat branden.

Plaats de dop weer terug en draai hem rechtsom.

Veeg het gemorste glansspoelmiddel met een doek af omdat dit tot schuimvorming kan leiden.

REGELING VAN DE DOSERING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL

De vaatwasser wordt in de fabriek op een gemiddelde waarde afgesteld.

De dosering kan echter worden geregeld met behulp van de regelknop op de doseerder, de dosis zal proportioneel zijn aan de stand van de regelknop.

Voor de regeling van de dosering moet de dop van het reservoir ¼ slag linksom worden gedraaid en verwijderd.

Draai vervolgens met een schroevendraaier de regelaar van de dosering in de gewenste stand.

Plaats de dop weer terug en draai hem rechtsom vast.

De hoeveelheid glansspoelmiddel moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont.

Als de vaat daarentegen plakkerig aanvoelt of witte strepen vertoont moet de hoeveelheid glansspoelmiddel worden verminderd.

13

Instructies Voor de Gebruiker

VULLEN MET AFWASMIDDEL

Om het deksel van het bakje te openen moet u drukknop P een weinig indrukken. Voeg het afwasmiddel toe en sluit het deksel zorgvuldig af. Tijdens het wassen zal het bakje automatisch worden geopend.

14

Wanneer u een programma met warme voorwas kiest (zie de programmatabel), moet u een extra hoeveelheid afwasmiddel in de holte G/H (afhankelijk van de modellen) doen.

Gebruik uitsluitend specifieke afwasmiddelen voor vaatwassers.

Het gebruik van afwasmiddelen van goede kwaliteit is van groot belang voor optimale wasresultaten.

Bewaar het afwasmiddel in een gesloten verpakking op een droge plek om de vorming van klonten die de wasresultaten nadelig zullen beïnvloeden, te voorkomen. Eenmaal geopend zullen de afwasmiddelen niet al te lang bewaard kunnen blijven omdat het afwasmiddel aan efficiëntie zal inboeten.

Gebruik geen afwasmiddel voor de handafwas omdat de hoge schuimproductie ervan de werking van de vaatwasser nadelig kan beïnvloeden.

Zorg voor een goede dosering van het afwasmiddel. Te weinig afwasmiddel zal leiden tot een onvolledige verwijdering van het vuil, terwijl een teveel ervan de efficiëntie niet zal verhogen, maar slechts verspilling is.

Er zijn vloeibare en afwasmiddelen in poedervorm in de handel, die onderling verschillen voor wat betreft hun chemische samenstelling en die fosfaten kunnen bevatten of niet, die in dat geval zijn vervangen door natuurlijke enzymen.

-

Fosfaathoudende afwasmiddelen zijn voornamelijk actief tegen

vetten en amide bij temperaturen van meer dan 60°C .

-

De enzymen bevattende afwasmiddelen zijn ook al bij lagere

temperaturen actief (vanaf 40 tot 55°C ) en zijn biologisch beter afbreekbaar. Met dit type afwasmiddel kunnen bij lagere temperaturen dezelfde wasresultaten worden bereikt die anders pas bij programma's van 65°C mogelijk zouden zijn.

Voor het behoud van het milieu bevelen wij het gebruik aan van afwasmiddelen zonder fosfaten of chloor.

Instructies Voor de Gebruiker

De aanwezigheid van, ook vloeibaar afwasmiddel, in het glansspoelmiddelreservoir zal de vaatwasser beschadigen.

2.3 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen

Vóór de eerste ingebruikneming van de vaatwasser verdient het aanbeveling om eerst de onderstaande aanbevelingen met betrekking tot de aard van de te wassen vaat en de plaatsing ervan te lezen.

Over het algemeen bestaan er geen beperkingen voor het wassen van de huishoudelijke vaat, maar in sommige gevallen moet met hun eigenschappen rekening worden gehouden.

Alvorens de vaat in de korven te plaatsen moet u:

de grootste etensresten, zoals bijvoorbeeld botjes, graten enz. die de filter zouden kunnen verstoppen en de waspomp beschadigen, verwijderen;

de pannen of koekenpannen met op de bodem verbrande etensresten laten weken om het vuil beter te laten loskomen; om ze vervolgens in de ONDERSTE KORF te zetten.

Om niet onnodig water te verspillen moet u de vaat vooraf niet onder stromend water wassen voordat u hem in de korven laadt.

Een correcte plaatsing van de vaat is een garantie voor goede wasresultaten.

15

16

Instructies Voor de Gebruiker

LET OP!

Controleer of de couverts goed stevig staan en niet kunnen omvallen en de draaiing van de sproeiarmen tijdens de werking niet belemmeren;

plaats geen hele kleine voorwerpen in de korven die bij het vallen de sproeiarmen of de waspomp zouden kunnen blokkeren;

vaat zoals bijv. kopjes, schotels, glazen, bekers en pannen moeten altijd met de opening naar beneden en met eventuele holle kanten schuin worden gezet om het weglopen van het water te bevorderen;

de verschillende delen van de vaat niet in elkaar zetten omdat ze elkaar anders zouden afdekken;

plaats glazen niet te dicht op elkaar omdat ze met elkaar in aanraking zouden kunnen komen en breken. Ook kunnen zich vlekken vormen.

CONTROLEER of de vaat met de vaatwasser kan worden gewassen.

Ongeschikte vaat voor het wassen in een vaatwasser:

Houten pannen en couverts: kunnen beschadigd raken als gevolg van de hoge wastemperaturen;

handwerkproducten: zijn slechts zelden geschikt om te worden gewassen in een vaatwasser. De relatief hoge watertemperaturen en het afwasmiddel kunnen ze beschadigen;

plastic couverts: eventueel hittebestendige plastic couverts moeten in de bovenste korf worden gewassen;

couverts en voorwerpen van koper, tin, zink en messing:

hebben de neiging om vlekken te vormen;

aluminium vaat: vaat van geanodiseerd aluminium kan verkleuren;

glas en kristal: over het algemeen kunnen glazen en kristallen voorwerpen in de vaatwasser worden gewassen. Er bestaan echter glas- en kristalsoorten die na vele wasbeurten mat kunnen worden en hun transparantie verliezen; voor dit soort materiaal raden wij altijd aan om het minst agressieve programma van de programmatabel te kiezen;

vaat met decoraties: de in de handel verkrijgbare gedecoreerde voorwerpen zijn over het algemeen goed tegen het wassen in de vaatwasser bestand ook al is het mogelijk dat de kleuren na frequente wasbeurten vervagen, Bij twijfel over de bestendigheid van de kleuren verdient het aanbeveling om ongeveer een maand lang een paar elementen per keer te wassen.

Instructies Voor de Gebruiker

2.4 Gebruik van de korven

De vaatwasser heeft een capaciteit van 12 couverts inclusief het opdienservies.

DE ONDERSTE KORF

De onderste korf ontvangt de maximale intensiteit van de werking van de onderste sproeiarm en is daarom bestemd voor de "moeilijkste" en vuilste vaat.

Alle mogelijke beladingscombinaties zijn toegestaan, op voorwaarde dat er bij de plaatsing van het servies, de pannen en de koekenpannen voor wordt gezorgd dat alle vuile oppervlakken worden blootgesteld aan de van onderen afkomstige waterstralen.

Met vaste supports

Om bij het laden van vaat van grote afmetingen de ruimte in de korf zo goed mogelijk te benutten zijn sommige modellen in 2 of 4 sectoren uitgerust met wegklapbare bordensupports.

Met wegklapbare supports

ACCESSOIRES ONDERSTE KORF

Sommige modellen hebben praktische accessoires voor de onderste korf die een betere droging van de borden verzekeren. U vindt deze accessoires in het daarvoor bestemde zakje; om ze te gebruiken hoeft u ze alleen maar in de speciale openingen te steken zoals afgebeeld in de tekening.

17

Instructies Voor de Gebruiker

BELADING VAN DE ONDERSTE KORF

Plaats de platte, diepe, dessert- en dienborden zorgvuldig rechtop. De pannen, koekenpannen en bijbehorende deksels moet ondersteboven worden geplaatst. Zorg er bij het plaatsen van de diepe en dessertborden altijd voor dat er vrije ruimte tussen blijft.

Laadvoorbeelden:

BESTEKCONTAINER

De korf is uitgerust met verwijderbare roosters aan de bovenkant, waarin u het bestek kunt plaatsen omdat ze onderling op voldoende afstand blijven en een optimale passage van het water garanderen. U vindt de losse bestekcontainers en het centrale dekseltje in het zakje met accessoires. Het centrale dekseltje dient uitsluitend ter afderkking, u moet er geen bestek instoppen. De vormen van de roosters zijn

afhankelijk van de modellen. Het bestek moet gelijkmatig over de container worden verdeeld, met het handvat naar beneden gericht waarbij u goed moet opletten dat u zich niet bezeert aan de lemmetten van de messen. De containers is bestemd voor alle soorten bestek, uitgezonderd bestek waarvan de lengte de bovenste sproeiarm hindert.

Spanen, houten lepels en keukenmessen kunnen in de bovenste korf worden gelegd, waarbij u ervoor moet opletten dat de punt van de

messen niet buiten de korf uitsteekt.

18

Instructies Voor de Gebruiker

BOVENSTE KORF

Het wordt aangeraden om de bovenste korf te vullen met klein of middelgroot serviesgoed, zoals bijvoorbeeld glazen, kleine borden, koffie- en theekopjes, platte schotels en lichte, hittebestendige plastic voorwerpen. Bij gebruik van de bovenste korf in de laagste stand kunnen er ook dienborden in worden geplaatst, mits slechts licht bevuild.

BELADING VAN DE BOVENSTE KORF

Laad de borden met de holle zijde naar voren; kopjes en holle recipiënten moeten altijd met de opening naar beneden worden gezet.

Aan de linkerkant van de mand kunt u op twee niveaus kopjes en glazen laden. In het midden kunt u borden en bordjes rechtop in de speciale supporten zetten.

Laadvoorbeelden:

Voorbeelden van intensieve belasting vuil:

19

Instructies Voor de Gebruiker

Afhankelijk van de modellen kan de mand met sommige of met alle accessoires zijn uitgerust:

-

Supporten voor kopjes of lange voorwerpen (soeplepels, lepels…), links, kunnen rechtop worden gezet indien niet gebruikt.

Support voor glazen met lange steel (glass holder), links; om hem te gebruiken hoeft u hem slechts rechtop te zetten en in de speciale bevestigingen vast te haken.

-

Bestekrekken, rechts, zijn bestemd voor messen en lepeltjes; voor die laatste moet u de verschuifbare support uittrekken. De rekken kunnen ook rechtop worden gezet indien niet gebruikt.

Vaste of losse centrale supporten. De losse supporten kunnen rechtop geblokkeerd worden en, indien niet gebruikt, tegen de achterkant van de mand worden gezet, of in een tussenliggende stand, afhankelijk van de behoefte.

20

Instructies Voor de Gebruiker

REGELING VAN DE BOVENSTE KORF

De hoogte van de bovenste korf kan worden geregeld om in de onderste korf ruimte te creëren voor borden of vaat van grote afmetingen.

De regeling kan van het type A of B zijn, afhankelijk van het aangeschafte model vaatwasser.

Versie A: met extractie, regelbaar in twee standen.

Trek beide korfgeleiders eruit.

Maak de blokkeringen los zoals afgebeeld in de tekening en verwijder ze.

Verwijder de korf.

Inserire nella guida la coppia di ruote superiore o inferiore, secondo la regolazione desiderata.

Plaats de blokkeringen weer in de oorspronkelijke stand terug.

De linker- en rechterzijden van de korf moeten altijd op dezelfde

hoogte worden gezet.

Versie B: regelbaar in drie standen aan beide zijden.

De zijkanten van de korf moeten altijd op dezelfde hoogte worden

gezet.

Til de korf op bij de bovenste rand (1) tot aan de eerste of tweede klik, afhankelijk van de gewenste hoogte.

Maak de korf vrij met de vrijgavehendel (2) en laat hem zakken.

De regeling is ook met een volle korf mogelijk, in dit geval moet u de korf bij het zakken met de hand tegenhouden om de vaat te beschermen.

21

Instructies Voor de Gebruiker

3. Schoonmak en onderhoud

Voordat u onderhoud gaat uitvoeren op het apparaat moet u de stekker uit het stopcontact verwijderen of de spanning onderbreken met de meerpolige scheidingsinrichting.

3.1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen

Vermijd het gebruik van schurende of bijtende schoonmaakmiddelen.

De buitenoppervlakken en de contradeur van de vaatwasser moeten met regelmatige tussenpozen met een zachte met een normaal schoonmaakmiddel voor geverfde oppervlakken bevochtigde doek worden schoongemaakt. De pakkingen van de deur moeten met een vochtige spons worden schoongemaakt.

Periodiek (één of twee keer per jaar) verdient het aanbeveling om al het vuil dat zich op de kuip en de afdichtingen heeft gevormd met een zachte doek en wat water te verwijderen.

SCHOONMAKEN VAN HET WATERTOEVOERFILTER

Het na de kraan geplaatste toevoerfilter voor het water A moet regelmatig worden schoongemaakt. Sluit de waterkraan, draai het uiteinde van de toevoerslang los, verwijder het filter A en maak hem voorzichtig onder een straal water schoon. Plaats het filter A weer in diens houder terug en draai de watertoevoerslang zorgvuldig vast.

SCHOONMAKEN VAN DE SPROEIARMEN

De sproeiarmen kunnen gemakkelijk worden verwijderd om de mondstukken periodiek te reinigen en mogelijke verstoppingen te voorkomen. Was ze onder een straal water en plaats ze weer zorgvuldig in hun houders terug en controleer of

hun draaibeweging op geen enkele wijze wijze wordt belemmerd.

Om de bovenste sproeiarm te verwijderen moet de stelring R worden

• losgedraaid.

U kunt de onderste sproeiarm gemakkelijk verwijderen door hem in het midden vast te pakken en naar boven te trekken.

22

Instructies Voor de Gebruiker

SCHOONMAKEN VAN DE FILTERGROEP

Het verdient aanbeveling om regelmatig de centrale filter C te controleren en, indien noodzakelijk schoon te maken. Om de filter te verwijderen moet u de lipjes vastpakken, ze linksom draaien en naar boven trekken;

• druk van onderen tegen de centrale filter D om hem uit de microfilter te verwijderen;

• haal de twee delen waaruit het plastic filter bestaat, uit elkaar door op de door de pijl aangegeven plek op het filterlichaam te drukken;

• verwijder het centrale filter door hem naar boven te trekken.

WAARSCHUWINGEN EN AANBEVELINGEN VOOR EEN GOED

ONDERHOUD:

De filters moeten met een harde borstel onder een waterstraal worden schoongemaakt.

Controleer bij het verwijderen van het filter of er geen

etensresten op zijn achtergebleven. Eventuele in het putje gevallen resten zouden bepaalde hydraulische onderdelen kunnen blokkeren of de mondstukken van de sproeiers kunnen verstoppen.

Het is absoluut noodzakelijk dat de filters zorgvuldig worden

schoongemaakt overeenkomstig de bovenstaande aanwijzingen: de vaatwasser kan niet functioneren als de filters verstopt zijn.

Plaats de filters weer zorgvuldig terug in hun houders, om schade aan de waspomp te voorkomen.

ALS DE VAATWASSER LANGDURIG BUITEN GEBRUIK BLIJFT:

Voer twee keer achter elkaar het weekprogramma uit.

Trek de steker uit het stopcontact.

Laat de deur op een kier om te voorkomen dat er zich vieze luchtjes in de waskuip vormen.

Vul de doseerder met glansspoelmiddel.

Sluit de waterkraan.

23

Instructies Voor de Gebruiker

24

ALVORENS DE VAATWASSER NA EEN LANGDURIGE PERIODE

VAN STILSTAND IN GEBRUIK TE NEMEN:

controleer of er zich geen bezinksel of roest in de slangen heeft gevormd, laat in dat geval het water een paar minuten lang uit de kraan stromen.

Steek de steker weer in het stopcontact.

Breng de aanvoerslang weer aan en open de kraan.

KLEINE STORINGEN OPLOSSEN

In sommige gevallen is het mogelijk om zelf eventuele kleine storingen met behulp van de onderstaande instructies te verhelpen.

Controleer, als het programma niet start, of:

de vaatwasser op het elekriciteitsnet is aangesloten;

de levering van de elektrische stroom niet is onderbroken;

de waterkraan is geopend;

de deur van de vaatwasser op correcte wijze is gesloten;

Controleer, als er water in de vaatwasser achterblijft, of:

er geen knik in de afvoerslang zit;

de sifon van de afvoer niet verstopt is;

de filters van de vaatwasser niet verstopt zijn.

Indien de vaat niet schoon mocht blijken, moet u controleren of:

er (voldoende) afwasmiddel is ingevoerd;

er regeneratiezout in het speciale reservoir zit;

de vaat op de juiste wijze is geplaatst;

het geselecteerde programma geschikt was voor het type en de aard van vervuiling van de vaat;

alle filters schoon zijn en op de juiste wijze in hun houders zijn geplaatst;

de wateropeningen van de sproeiarmen niet verstopt zijn;

de draaiing van de sproeiarmen niet ergens door werd belemmerd.

Instructies Voor de Gebruiker

Controleer, als de vaat niet droog wordt of mat blijft, of:

er glansspoelmiddel in het daarvoor bestemde reservoir zit;

de dosering ervan goed is ingesteld;

de kwaliteit van het gebruikte afwasmiddel goed is en de eigenschappen er niet van verloren zijn gegaan (bijv. als gevolg van een onjuiste opslag, met geopende verpakking).

Controleer, als de vaat strepen, vlekken … vertoont, of:

de regeling van het glansspoelmiddel niet overmatig is.

Als er roestsporen zichtbaar zijn in de kuip:

de kuip is van roestvrij staal en eventuele roestsporen moeten daarom van buitenaf afkomstig zijn (stukjes roest afkomstig van de waterleiding, pannen, bestek enz.). In de handel kunt u speciale producten vinden om deze vlekken te verwijderen;

controleer of u de juiste hoeveelheid afwasmiddel gebruikt.

Sommige afwasmiddelen kunnen agressiever zijn dan andere;

controleer of u de dop van het zoutreservoir goed heeft afgesloten en de waterontharder goed is ingesteld.

Als, nadat u de bovenstaande aanwijzingen heeft opgevolgd, de storingen zich mochten blijven voordoen, zult u de dichtstbijzijnde technische dienst moeten raadplegen.

LET OP: de door niet bevoegd personeel op het apparaat uitgevoerde werkzaamheden vallen niet onder de garantie en zijn

voor rekening van de gebruiker.

25

26

E1

E2

E3

E4

E5

E6

Instructies Voor de Gebruiker

4. Oplossingen voor storingen in de werking

De vaatwasser kan een reeks van storingen signaleren door het gelijktijdige oplichten van meerdere controlelampjes met de onderstaand vermelde betekenis.

STORING BESCHRIJVING

Storing acquastop

De overstromingsbeveiliging is in werking getreden

(uitsluitend voor de hiermee uitgeruste modellen). Hij treedt in werking bij waterlekkages. U moet zich wenden tot de technische dienst van de klantenservice.

Veiligheidsniveau

Het systeem dat het waterpeil in de vaatwasser beperkt is in werking getreden. Onderbreek het lopende programma en schakel de vaatwasser uit. Schakel de vaatwasser weer in, programmeer hem weer en start de wascyclus.

Wanneer het probleem aanhoudt moet u zich wenden tot de technische dienst van de klantenservice.

Afwijking tijdens het opwarmen van het water

Het water wordt niet of op abnormale wijze opgewarmd.

Herhaal de wascyclus; wanneer het probleem aanhoudt moet u zich wenden tot de technische dienst van de klantenservice.

Afwijking tijdens het meten van de watertemperatuur

Onderbreek het lopende programma en schakel de vaatwasser uit. Schakel de vaatwasser weer in, programmeer hem opnieuw en start de wascyclus.

Wanneer het probleem aanhoudt moet u zich wenden tot de technische dienst van de klantenservice.

Afwijking tijdens het vullen met water

De vaatwasser wordt niet of op abnormale wijze gevuld met water. Controleer of de hydraulische aansluitingen op correcte wijze zijn uitgevoerd, of de waterkraan geopend is en of het filter niet verstopt is. Wanneer het probleem aanhoudt moet u zich wenden tot de technische dienst van de klantenservice.

Afwijking tijdens het wegpompen van het water

Het water wordt niet of op abnormale wijze weggepompt.

Controleer of de afvoerslang niet geknikt of afgeklemd is en of de sifon of de filters niet verstopt zijn. Wanneer het probleem aanhoudt moet u zich wenden tot de technische dienst van de klantenservice.

E7

E8

E9

Instructies Voor de Gebruiker

STORING BESCHRIJVING

Afwijking aan het schoepenwieltje (uitsluitend voor de hiermee uitgeruste modellen)

De binnengestroomde hoeveelheid water wordt niet precies gemeten. Onderbreek het lopende programma en schakel de vaatwasser uit. Schakel de vaatwasser weer in, programmeer hem opnieuw en start de wascyclus. Wanneer het probleem aanhoudt moet u zich wenden tot de technische dienst van de klantenservice.

Afwijking aan het alternerende wassysteem

Onderbreek het lopende programma en schakel de vaatwasser uit. Schakel de vaatwasser weer in, programmeer hem opnieuw en start de wascyclus.

Wanneer het probleem aanhoudt moet u zich wenden tot de technische dienst van de klantenservice.

Afwijking aan het watervulsysteem

U moet zich wenden tot de technische dienst van de klantenservice.

Controlelampje uit

Controlelampje brandt

Controlelampje knippert

Als zich de alarmsituatie voordoet zal de machine het actieve programma onderbreken en de afwijking signaleren.

Bij de alarmen E1, E2, E3, E4, E8, E9 zullen de lopende programma's onmiddellijk worden onderbroken.

Den alarmen E5, E6 zullen het lopende programma onderbreken en, wanneer de oorzaak eenmaal is verholpen, de uitvoering van het programma hervatten.

Het alarm E7 wordt afgebeeld op het eind van de cyclus die in ieder geval wordt afgewerkt, omdat de werking van de vaatwasser er niet door wordt geschaad.

Om een alarm te "annuleren" moet u:

• de deur openen en sluiten of de machine uit- en weer inschakelen. Nu kunt u de vaatwasser weer opnieuw programmeren.

Wanneer het probleem niet mocht zijn opgelost moet u zich tot de erkende Technische Servicedienst wenden.

27

Instructies Voor de Gebruiker

TECHNISCHE GEGEVENS

Breedte

597

÷

599 mm

Diepte, gemeten vanaf de buitenzijde van het bedieningspaneel

550 mm

Hoogte

(afhankelijk van de modellen)

Capaciteit

Druk van het toevoerwater

Elektrische gegevens

van 820 mm tot 890 mm van 860 mm tot 930 mm

12 Standaardcouverts min. 0,05 - max. 0,9 MPa (min. 0.5 – max. 9 bar)

Zie het typeplaatje

28

Index

1.

Description des commandes ______________________________ 2

2.

Utilisation ____________________________________________ 10

3.

Nettoyage et entretien __________________________________ 22

4.

Guide de dépannage ___________________________________ 26

Nous vous remercions d’avoir choisi notre produit.

Nous vous conseillons de lire attentivement toutes les instructions de ce manuel afin de connaître les conditions les plus appropriées pour une utilisation correcte et sûre de votre lave-vaisselle.

Les paragraphes sont proposés de façon à arriver pas à pas à la connaissance de toutes les fonctionnalités de l’appareil, les textes sont facilement compréhensibles et reportent à des images détaillées.

On y donne des conseils utiles pour l’utilisation de paniers, bras de lavage, distributeurs, filtres, programmes de lavage et pour la configuration correcte des commandes.

Les conseils de nettoyage donnés vous permettront de maintenir inaltérées dans le temps les performances de votre lave-vaisselle.

Ce manuel, d’une consultation facile, vous permettra de satisfaire toutes les demandes qui pourront surgir sur l’utilisation du lave-vaisselle.

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATEUR : elles indiquent les conseils d’utilisation, la description des commandes et les correctes opérations de nettoyage et d’entretien de l’appareil.

1

2

Instructions pour l'utilisateur

1. Description des commandes

1.1 Le bandeau de commandes supérieur

Toutes les commandes et les contrôles du lave-vaisselle sont réunis sur le bandeau de commandes supérieur. Les opérations d’allumage, de programmation, d’extinction, etc., ne peuvent être exécutées qu’avec la porte ouverte.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TOUCHE D’ALLUMAGE/EXTINCTION

En pressant cette touche on met la machine sous tension.

VOYANTS PROGRAMME SÉLECTIONNÉ

Le voyant allumé indique le programme sélectionné et la présence d’éventuelles anomalies (consulter le guide de dépannage).

BOUTON SÉLECTION PROGRAMMES

En pressant ce bouton en séquence, on peut sélectionner le programme désiré.

VOYANT RÉGLAGE DE LA DURETÉ DE L’EAU ACTIVÉ

Le voyant clignotant indique que l’appareil est en mode « réglage de la dureté de l’eau ».

VOYANT MANQUE DE SEL

Si le symbole est présent, le voyant allumé indique le manque de sel régénérant.

VOYANT MANQUE PRODUIT DE RINÇAGE

Le voyant allumé indique que la machine n’a plus de produit de rinçage.

TOUCHE OPTION "3in1"

En pressant cette touche, on active l'option d’utilisation des produits 3/1.

VOYANT OPTION "3in1"

Le voyant allumé indique que la fonction est active.

TOUCHE DÉPART DIFFÉRÉE

En appuyant plusieurs fois sur cette touche, il est possible de retarder le départ du programme de 3, 6 ou 9 heures.

VOYANTS DÉPART DIFFÉRÉ

L’allumage indique que le départ différé de 3, 6, 9 heures a été sélectionné.

Instructions pour l'utilisateur

CONFIGURATION DU PROGRAMME DE LAVAGE ET ALLUMAGE

Pour sélectionner le programme le plus approprié au type de vaisselle à laver, consulter le tableau ci-après qui mentionne le type de lavage optimal en fonction également de la nature de la vaisselle et du degré de saleté.

Après avoir trouvé le programme de lavage le plus approprié à l’aide du tableau proposé:

• presser la touche ALLUMAGE/EXTINCTION (1) et attendre l’allumage du VOYANT PROGRAMMES (2);

• appuyer plusieurs fois sur le bouton de SÉLECTION PROGRAMMES

(3) jusqu’à l’allumage du voyant correspondant au programme désiré;

• fermer la porte; après 2 sec. environ le programme commence, pendant son déroulement le VOYANT correspondant clignotera

(signalisation de programme en cours).

3

Instructions pour l'utilisateur

PROGRAMME

NUMERO ET

SYMBOLE

CHARGE VASSELLE ET

COUVERTS

DÉROULEMENT

PROGRAMMES

DURÉE

MINUTES

(1)

CONSOMMATION

EAU

LITRES

ÉNERGIE

KWh (1)

1

TREMPAGE

Casseroles et vaisselle en attente de completér la charge.

Prélavage à froid

15 3,5 0,02

2 DÉLICAT

Vaisselle délicate normalement sale.

Lavage à 45°C

Rinçage à froid

Rinçage à 65°C

Séchage

65 9,5 1,10

3 ECO (*)

EN 50242

Vaisselle normalement sale, lavée tout de suite après son utilisation.

Lavage à 50°C

Rinçage à froid

Rinçage à 65°C

Séchage

** ** **

4 NORMAL

*** IEC/DIN

Vaisselle normalement sale, même avec des résidus secs.

Prélavage à froid

Lavage à 65°C

Rinçage à froid

Rinçage à 70°C

Séchage

115 13,5 1,35

5 SUPER

****

Casseroles et vaisselle très sales, même avec des résidus secs

Prélavage chaud

Lavage à 70°C

Rinçage à froid (2)

Rinçage à 70°C

Séchage

135 15,5 1,60

IMPORTANT : lire le tableau « REMARQUES ET RÉFÉRENCES » aux pages suivantes.

Si la porte du lave-vaisselle n’a pas été fermée ou n’est pas bien fermée, la machine ne se met pas en marche.

4

Instructions pour l'utilisateur

REMARQUES ET RÉFÉRENCES

Effectuer le trempage uniquement en demi-charge.

Les options ne peuvent pas être utilisées avec le programme trempage.

* Programme standard conforme à la norme EN 50242.

** Voir feuille jointe

*** Programme de référence IEC/DIN.

**** Programme de référence pour les laboratoires. Détergent : 20g dans le

distributeur + 10g sur la porte ou pastille. Disposition : voir photo au paragraphe

(1)

« utilisation des paniers ».

La durée du cycle et la consommation d’énergie peuvent changer en fonction de la température de l’eau et ambiante, du type et de la quantité de vaisselle.

(2) 1 ou 2 rinçages froids selon le modèle.

RÉFÉRENCES à l’ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE jointes au lave-vaisselle :

- La consommation d’énergie annuelle est basée sur 280 cycles de lavage

standard avec alimentation en eau froide et sur la consommation des modes

à faible puissance. La consommation réelle d’énergie dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.

- La consommation d’eau est basée sur 280 cycles de lavage standard. La consommation réelle d’eau dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.

- Les informations se rapportent au programme STANDARD EN 50242

(figurant dans le tableau des programmes), le plus efficace en termes de consommation combinée d’énergie et d’eau. Le programme convient au lavage d’une vaisselle normalement sale.

- Consommation d’électricité en mode « arrêt » = 0,02 W.

- Consommation d’électricité en mode « laissé sur marche » = 1,5 W.

- Classe d’efficacité de séchage exprimée sur une échelle allant de « G »

(efficacité minimale) à « A » (efficacité maximale).

5

Instructions pour l'utilisateur

1.2 Programmes de lavage

Avant de faire démarrer un programme de lavage, vérifier que:

Le robinet de l’eau soit ouvert.

Dans le réservoir de l’adoucisseur il y ait du sel régénérant.

Dans le réservoir il y a la dose adéquate de détergent.

Les paniers aient été chargés correctement.

Les bras de lavage tournent librement et sans obstacles.

La porte du lave-vaisselle soit bien fermée.

6

3 in 1

OPTION PRODUITS MULTIFONCTIONS

Cette option, parfaite pour les détergents multifonctions, permet d’exploiter au mieux les propriétés des pastilles afin d’optimiser le lavage. Avec cette option activée, le sel et les produits de rinçage qui figurent déjà éventuellement dans les réservoirs prévus à cet effet ne seront pas utilisés.

Remarque :

avec les réservoirs de sel et de produits de rinçage vides, les voyants respectifs restent allumés, même avec l’option sélectionnée.

IMPORTANT : lorsqu’elle n’est plus nécessaire, l’option doit être désactivée en appuyant sur le bouton correspondant (le voyant s’allume)

Si la dureté de l’eau est réglée sur une valeur supérieure à H3 et si vous activez l’option, le voyant correspondant clignote pour signaler un mauvais réglage. Les produits multifonctions ne sont pas adaptés à l’utilisation avec une eau trop « dure », cela n’empêche pas l’utilisation

de l’option, mais le résultat du lavage pourrait ne pas être optimal.

Instructions pour l'utilisateur

DÉPART DIFFÉRÉ

Il est possible de retarder le départ du programme de 3, 6 ou 9 heures.

On peut ainsi faire fonctionner le lave-vaisselle dans la tranche horaire qui convient le mieux.

Après avoir sélectionné le programme désiré, appuyer sur la touche

DÉPART DIFFÉRÉ pour sélectionner le retard. Le voyant correspondant

DÉPART DIFFÉRÉ s’allume.

Si l’on veut sortir de la procédure sans sélectionner le départ différé, appuyer plusieurs fois sur la touche jusqu’à l’extinction des 3 voyants.

À la fin du cycle, la procédure s’exclut automatiquement, par conséquent si l’on désire un départ différé pour le programme suivant il faudra le sélectionner de nouveau.

ANNULATION DU PROGRAMME EN COURS

Pour annuler le programme en cours, il est nécessaire après avoir ouvert la porte, presser et tenir pressé pendant quelques secondes le bouton de SELECTION PROGRAMMES (3) jusqu’à l’allumage simultané des voyants des programmes 4 et 5 (marqués «end»).

Refermer la porte.

Après 1 minute environ, la machine finit son cycle.

MODIFICATION DU PROGRAMME

Pour modifier un programme en cours, ouvrir la porte et sélectionner le nouveau programme. Lorsque la porte est refermée, le lave-vaisselle exécute automatiquement le nouveau programme.

7

8

Instructions pour l'utilisateur

POUR ÉCONOMISER DE L’ÉNERGIE ! … ET RESPECTER

L’ENVIRONNEMENT

Essayer de toujours utiliser le lave-vaisselle en pleine charge.

Ne pas rincer au préalable la vaisselle à l’eau courante.

Utiliser le programme de lavage le plus approprié à chaque type de charge.

Ne pas effectuer de rinçages préliminaires.

Raccorder le lave-vaisselle à une installation d’eau chaude jusqu’à

60°C (si disponible).

POUR RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS DE DÉTERGENT ! … ET

RESPECTER L’ENVIRONNEMENT

Les phosphates présents dans le détergent pour lave-vaisselle constituent un problème du point de vue écologique. Pour éviter une consommation excessive de détergent, mais aussi d’énergie électrique, il est conseillé:

de séparer la vaisselle plus délicate de la vaisselle plus résistante aux détergents agressifs et aux températures élevées;

de ne pas verser le détergent directement sur la vaisselle.

Si l’on doit ouvrir la porte pendant le lavage, le programme sera interrompu, le voyant correspondant continuera à clignoter et un signal sonore avisera que le cycle n’est pas terminé. Il faudra attendre environ

1 minute avant de fermer la porte pour faire repartir le programme. À la fermeture de la porte le programme reprendra du point où il a été interrompu. Il est opportun d’effectuer cette opération uniquement si

elle est nécessaire, car elle pourrait provoquer des irrégularités dans le déroulement du programme.

Instructions pour l'utilisateur

ARRET

À la fin du programme, le lave-vaisselle

émet un bref signal sonore et les voyants des programmes 4 et 5 (marqués «end») clignotent.

On obtient l’extinction de la machine en ouvrant la porte et en appuyant sur le bouton d’ALLUMAGE/EXTINCTION (1).

GESTION DE L’ÉNERGIE

Après 5 minutes d’inactivité (cycle de lavage terminé, interrompu ou programmé sans avoir été lancé), le lave-vaisselle passe en stand-by afin de réduire la consommation d’énergie.

Dans cet état, le système de visualisation du lave-vaisselle (voyants ou afficheur en fonction des modèles) est reprogrammé plus lentement (1

allumage toutes les 5 secondes).

EXTRACTION DE LA VAISSELLE

À la fin du programme de lavage, attendre au moins 20 minutes avant d’extraire la vaisselle, de sorte à ce qu’elle refroidisse. Pour éviter que d’éventuelles gouttes d’eau restées dans le panier supérieur puissent tomber sur la vaisselle qui se trouve encore dans le panier inférieur, il est conseillé de vider tout d’abord le panier inférieur et ensuite le panier supérieur.

9

Instructions pour l'utilisateur

2. Utilisation

Après avoir correctement installé le lave-vaisselle, le préparer afin qu’il puisse entrer en fonction en effectuant les opérations suivantes:

Régler l’adoucisseur d’eau;

Introduire du sel régénérant;

Introduire du produit de rinçage et du détergent.

2.1 Utilisation de l’adoucisseur d’eau

La quantité de calcaire contenu dans l’eau

(indice de dureté de l’eau) est responsable des taches blanchâtres sur la vaisselle sèche, laquelle, avec le temps, a tendance

à devenir opaque. Le lave-vaisselle est

équipée d’un adoucisseur automatique qui, en utilisant du sel régénérant spécifique, soustrait à l’eau les substances durcissantes.

Le lave-vaisselle est prédisposé en usine pour une dureté de niveau 3 (dureté moyenne 41-60°dF 24-31°dH ).

SEL

10

En utilisant de l’eau d’une dureté moyenne, le nouveau chargement de sel devra être effectué environ tous les 20 lavages. Le réservoir de l’adoucisseur a une capacité d’environ 1,7 kg de sel en grains et est situé sur le fond du lave-vaisselle. Après avoir sorti le panier inférieur, dévisser le bouchon du réservoir dans le sens contraire des aiguilles d'un montre et verser le sel en utilisant l’entonnoir fourni. Avant de revisser le bouchon, éliminer les éventuels résidus de sel près de l’ouverture du goulot.

À la première utilisation du lave-vaisselle, il faut également introduire, en plus du sel, un litre d’eau.

Après chaque remplissage du réservoir, s’assurer que le bouchon

soit soigneusement refermé. Le mélange d’eau et d'éventuel détergent ne doit pas pénétrer dans le réservoir du sel car cela compromettrait le fonctionnement de l’installation de régénération.

Dans ce cas la garantie ne serait plus valable.

N’utiliser que du sel régénérant pour lave-vaisselle domestiques. Si on utilise du sel en pastilles ne pas remplir complètement le réservoir.

Instructions pour l'utilisateur

Ne pas utiliser de sel alimentaire car il contient des substances non solubles qui peuvent, avec le temps, compromettre le fonctionnement de l'adoucisseur.

Lorsque cela est nécessaire, effectuer l’opération de chargement du sel avant de faire démarrer le programme de lavage ; la solution saline excessive sera ainsi éliminée par l’eau ; un séjour prolongé d’eau salée à l’intérieur de la cuve de lavage peut provoquer des phénomènes de corrosion et ne peut en aucun cas engager

notre responsabilité. Veillez donc à ce que la cuve inox de votre lave-vaisselle soit toujours vidée de l'eau de lavage lorsque le lavevaisselle n'est pas utilisé.

Faire attention à ne pas confondre l’emballage du sel avec celui du

détergent : l’introduction de détergent dans le réservoir du sel

endommagera l’adoucisseur.

RÉGLAGE DE L’ADOUCISSEUR

Le lave-vaisselle est équipé d’un dispositif qui permet de personnaliser le réglage de l’adoucisseur en fonction de la dureté de l’eau de réseau.

La sélection de la dureté se fait par l’intermédiaire du BOUTON

SÉLECTION PROGRAMMES (3).

Pour accéder au réglage, tenir pressée la touche pendant plus de 15 secondes, le VOYANT RÉGLAGE DE LA DURETÉ DE L’EAU (4) clignote alors que les VOYANTS PROGRAMME SÉLECTIONNÉ (2) indiquent le réglage sélectionné. Chaque pression sur la touche modifie la sélection selon la séquence du tableau suivant :

>

11

Instructions pour l'utilisateur

TABLEAU DE LA DURETÉ DE L’EAU

DURETÉ DE L’EAU

Duretés

Allemandes

(°dH)

Duretés

Françaises

(°dF)

0 - 4

5 - 15

0 - 7

8 - 25

REGLAGE

Tous les voyants

éteints

Un voyant allumé

16 - 23

24 - 31

32 - 47

48 - 58

26 - 40

41 - 60

61 - 80

81 - 100

Deux voyants allumés

Trois voyants allumés

Quatre voyants allumés

Cinq voyants allumés

Demander les informations relatives au degré de dureté de l’eau à l’entreprise hydrique de distribution.

Suite au réglage ou à la visualisation de celle sélectionnée, il suffit de laisser la touche inactive pendant quelques secondes, le lave-vaisselle retourne automatiquement à la condition standard en sortant du mode de réglage.

2.2 Utilisation du distributeur du produit de lavage et

de rinçage

Le distributeur de détergent et le doseur du produit de rinçage se trouvent dans la partie interne de la porte : le distributeur à gauche et le

doseur à droite.

12

À l’exception du programme TREMPAGE, avant chaque lavage il faudra introduire dans le distributeur la dose adéquate de détergent. Le produit pour le rinçage sera par contre ajouté seulement en fonction des besoins.

Instructions pour l'utilisateur

ADDITION DU PRODUIT POUR LE RINÇAGE

Le produit de rinçage accélère le séchage de la vaisselle et empêche la formation de taches et de dépôts de calcaire ; il est automatiquement ajouté

à l’eau au cours du dernier rinçage à partir du réservoir qui se trouve sur le côté intérieur de la porte.

Pour ajouter le produit de rinçage:

Ouvrir la porte.

Tourner le couvercle du réservoir d’¼ de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et l’enlever.

Introduire le produit de rinçage jusqu’à remplir le distributeur (140 cl environ). L’indicateur optique situé près du bouchon doit s’obscurcir complètement. Ajouter à nouveau du produit de rinçage lorsque l’indicateur optique devient clair ou lorsque le voyant du niveau de produit de rinçage s’allume sur le bandeau frontal.

Remettre le couvercle et le tourner en sens horaire.

Nettoyer à l'aide d'un chiffon le produit de rinçage éventuellement sorti car il pourrait produire de la mousse.

RÉGLAGE DU DOSAGE DU PRODUIT DE RINÇAGE

Le lave-vaisselle sort de l’usine avec le réglage moyen. Il est de toute façon possible de régler le dosage en tournant le sélecteur se trouvant à l’intérieur du doseur sur la position nécessaire: la dose sera proportionnelle à la position du sélecteur.

Pour accéder au réglage du doseur il est nécessaire de tourner le bouchon d’¼ de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et l’enlever.

Tourner ensuite à l’aide d’un tournevis le sélecteur du dosage jusqu’à la position désirée.

Remettre le bouchon en le tournant en sens horaire.

La dose de produit de rinçage devra être augmentée si la vaisselle est opaque ou si elle présente des taches circulaires.

Si la vaisselle est par contre collante ou si elle présente des rayures blanchâtres, il faudra réduire la dose de produit de rinçage.

13

Instructions pour l'utilisateur

CHARGEMENT DU DÉTERGENT

Pour ouvrir le couvercle du distributeur de détergent appuyer légèrement sur la touche P. Introduire le détergent et refermer soigneusement le couvercle.

Durant le lavage le couvercle du distributeur sera ouvert automatiquement.

14

Quand on sélectionne un programme avec prélavage chaud (lire le tableau des programmes), introduire une quantité supplémentaire de détergent dans le compartiment G/H (selon les modèles).

N’utiliser que des détergents spécifiques pour lave-vaisselle. L’emploi de détergents de bonne qualité est important pour obtenir d’excellents résultats de lavage.

Garder les les emballages de détergent bien fermés en lieu sec, pour empêcher la formation de grumeaux qui compromettraient les résultats de lavage. Après leur ouverture, les produits ne doivent pas

être gardés trop longtemps car le détergent perd de son efficacité.

Ne pas utiliser de produits détergents de vaisselle que l’on utilise pour laver la vaisselle à la main car ils produisent beaucoup de mousse et peuvent compromettre le fonctionnement du lave-vaisselle.

Doser correctement la quantité de détergent car une quantité insuffisante provoque une élimination incomplète de la saleté, tandis qu’une quantité excessive n’augmente pas l’efficacité du lavage, mais ne représente par contre qu’un gaspillage.

Dans le commerce il existe des détergents liquides et en poudre qui se différencient par leur composition chimique et peuvent contenir des

phosphates, ou bien en être dépourvus mais contenir des enzymes

naturels.

-

Les détergents avec phosphates agissent plus sur les graisses et

sur les amides au-delà de 60°C .

-

Les détergents enzymatiques exercent par contre leur force

nettoyante même à de basses températures (de 40 à 55°C ) et sont plus facilement biodégradables. Ces détergents permettent d’atteindre, à de basses températures, les mêmes résultats de lavage que l’on ne pourrait obtenir qu’avec des programmes à 65°C .

Pour la protection de l’environnement nous conseillons l’emploi de détergents sans phosphates ni chlore.

Instructions pour l'utilisateur

L’introduction de détergent, même liquide, dans le réservoir du produit de rinçage endommagera le lave-vaisselle.

2.3 Avertissements et conseils généraux

Avant de procéder au premier lavage avec votre lave-vaisselle, il est opportun de lire les conseils suivants concernant la nature de la vaisselle

à laver et de son placement dans les paniers.

Il n’existe généralement pas de limites quant au lavage de la vaisselle d’usage domestique, mais dans certains cas il faudra tenir compte de ses caractéristiques.

Avant de disposer la vaisselle dans les paniers, il est nécessaire :

d’éliminer les restes de nourriture les plus gros, comme par exemple les os ou les arêtes qui pourraient non seulement engorger le filtre, mais endommager également la pompe de lavage ;

faire tremper les casseroles ou les poêles qui présentent sur leur fond des résidus de nourriture brûlée afin que ces derniers se détachent plus facilement ; les placer ensuite dans le PANIER

INFÉRIEUR.

Effectuer un prélavage de la vaisselle sous l’eau courante avant de la charger dans les paniers représente un gaspillage inutile d’eau.

Une disposition correcte de la vaisselle assure de bons résultats de lavage.

15

Instructions pour l'utilisateur

ATTENTION !

S’assurer que la vaisselle soit bien bloquée, qu’elle ne puisse pas se renverser et qu’elle n’entrave pas la rotation des bras de lavage durant le fonctionnement;

Ne pas introduire de petits objets dans les paniers ; en tombant, ils pourraient bloquer les bras de lavage ou la pompe de lavage;

Les récipients tels que les tasses, les bols, les verres et les casseroles doivent toujours être disposés avec leur ouverture vers le bas et leur cavité oblique pour permettre l’écoulement de l’eau;

Ne pas disposer les articles de vaisselle les uns sur les autres ou de sorte à ce qu’ils se couvrent réciproquement;

Ne pas disposer les verres trop près les uns des autres car, en se touchant, ils pourraient se casser ou il pourrait y rester des taches.

S’ASSURER que la vaisselle utilisée soit indiquée pour lavage en

lave-vaisselle.

Vaisselle ne pouvant être lavée dans un lave-vaisselle :

Casseroles et vaisselle en bois : elles peuvent s’abîmer à cause des températures de lavage élevées;

Objets d’artisanat : ils peuvent rarement être lavés dans un lavevaisselle. Les températures relativement élevées de l’eau et les détergents utilisés peuvent les endommager;

Vaisselle en plastique : la vaisselle en plastique résistant à la chaleur doit être lavée dans le panier supérieur;

Vaisselle et objets en cuivre, étain, zinc et laiton : elle tend à se tacher;

Argenterie : la vaisselle en argent peut se tacher;

Verre et cristal : les objets en verre et en cristal peuvent généralement être lavés dans un lave-vaisselle. Cependant, il existe certains types de verre et de cristal qui deviennent opaques et qui perdent leur transparence après de nombreux lavages ; pour ce type de matériaux, nous conseillons de toujours utiliser le programme le moins agressif du tableau des programmes;

Vaisselle avec des décorations : les objets décorés se trouvant dans le commerce ont généralement une bonne résistance aux lavages dans les lave-vaisselle, même s’il peut arriver que leurs couleurs pâlissent après des lavages fréquents. En cas de doute sur la résistance des couleurs, il est opportun de laver peu de pièces à la fois pendant environ un mois.

16

Instructions pour l'utilisateur

2.4 Utilisation des paniers

Le lave-vaisselle a une capacité de 12 couverts, y compris la vaisselle de service.

PANIER INFÉRIEUR

Le panier inférieur reçoit l’action du bras de lavage inférieur à l’intensité maximale et devra donc contenir la vaisselle la plus "difficile"et la plus sale.

Toutes les combinaisons et variétés de charge sont permises à condition que l’on prenne soin de disposer la vaisselle, les casseroles et les poêles de façon à ce que toutes les surfaces soient exposées aux jets d’eau provenant du bas.

Avec supports fixes

Pour exploiter au maximum l’espace dans le panier lorsque l’on charge de la vaisselle de grandes dimensions, certains modèles sont dotés de supports basculants pour assiettes en 2 ou 4 secteurs.

Avec supports basculants

SUPPORTS PANIER INFÉRIEUR

Certains modèles sont équipés de supports du panier inférieur utiles pour améliorer le séchage des assiettes. Les supports se trouvent dans le sachet des accessoires, pour les utiliser, les enfiler dans les logements prévus (voir figure).

17

Instructions pour l'utilisateur

CHARGEMENT DU PANIER INFÉRIEUR

Disposer soigneusement et verticalement les assiettes plates, creuses, à dessert et les plats. Les casseroles, les poêles et leurs couvercles correspondants doivent être retournés vers le bas. Disposer les assiettes creuses et celles à dessert en ayant toujours soin de laisser un espace entre elles.

Exemples de chargement :

PANIER A COUVERTS

Le panier est muni de grilles supérieures extractibles, dans lesquelles il est possible d’enfiler les couverts pour qu’ils restent siffisamment espacés afin de permettre un passage optimal de l’eau. Le portecouverts et le couvercle central se trouvent dans le sachet des accessoires. Le couvercle central sert uniquement à couvrir, il ne faut pas y enfiler les couverts. Selon les modèles la forme des grilles peut

être différente. On devrait disposer les couverts dans le panier de façon homogène, avec leur manche dirigés vers le bas et en faisant particulièrement attention à ne pas se blesser avec les lames des couteaux. Il est destiné à contenir toute sorte de couverts, à l’exception des couverts ayant une longueur telle qu’elle interfère avec les bras de lavage supérieur. On peut disposer les louches, les cuillères en bois et les couteaux de cuisine dans le panier supérieur, en faisant attention

que la pointe des couteaux ne dépasse pas le panier.

18

Instructions pour l'utilisateur

PANIER SUPÉRIEUR

Il est conseillé de charger le panier supérieur avec de la petite vaisselle ou de la vaisselle d’une grandeur moyenne, comme par exemple des verres, des assiettes, des tasses à café ou à thé, des assiettes sans rebord et des objets légers en plastique, mais résistant à la chaleur. Si le panier supérieur est utilisé dans la position la plus basse, on pourra également y charger des plats à condition que ces derniers soient peu sales.

CHARGEMENT DU PANIER SUPÉRIEUR

Mettre les assiettes tournées vers l’avant ; les tasses et les récipients creux seront placés avec l’ouverture tournée ves le bas. Le côté gauche du panier pourra être chargé avec les tasses et les verres disposés sur deux plans. Au centre on peut enfiler les assiettes et les assiettes à dessert verticalement dans les supports prévus.

Exemples de chargement :

Exemples de chargement pour sale intensif:

19

Instructions pour l'utilisateur

Selon les modèles, le panier peut être muni de certains accessoires ou de tous les accessoires suivants :

-

Supports pour tasses ou objets longs (louches, cuillères…), à gauche, ils peuvent être relevés s’ils ne sont pas utilisés.

-

Support pour verres à long pied (glass holder), à gauche ; pour l’utiliser, le lever et le bloquer dans les crochets prévus.

Grilles à couverts, à droite, pour les couteaux et les petites cuillères ; pour la mise en place de ces dernières, extraire le support coulissant. Les grilles peuvent être relevées si elles ne sont pas utilisées.

Supports centraux fixes ou mobiles. Les supports mobiles peuvent être bloqués en position verticale, posés sur le fond du panier s’ils ne sont pas utilisés, ou placés en position intermédiaire, selon les exigences.

20

Instructions pour l'utilisateur

RÉGLAGE DU PANIER SUPÉRIEUR

Le panier supérieur est réglable en hauteur pour permettre le positionnement, dans le panier inférieur, d’assiettes ou de vaisselle de grandes dimensions.

Le réglage peut être de type A ou B, selon le modèle de lave-vaisselle.

Version A : à extraction réglable sur deux positions.

Extraire les deux rails à glissière du panier ;

Enlever les butées en les décrochant comme indiqué sur la figure ;

Extraire le panier;

Introduire les deux roues supérieures ou inférieures dans le rail selon le réglage désiré;

Repositionner les butées dans la position d’origine ;

Le côté gauche et le côté droit du panier doivent toujours être

positionnés à la même hauteur.

Version B : réglable sur trois positions des deux côtés.

Les côtés du panier doivent toujours être positionnés à la même

hauteur.

Lever le panier en le tirant par le bord supérieur (1), jusqu’au premier ou second déclic selon la hauteur désirée.

Baisser le panier après l’avoir débloqué, en tirant le levier de déblocage (2).

Le réglage est également possible avec le panier chargé ; dans ce cas, quand on le baisse il est préférable de le retenir avec une main pour

éviter des coups à la vaisselle.

21

Instructions pour l'utilisateur

3. Nettoyage et entretien

Avant d’effectuer l’entretien de l’appareil, enlever la fiche ou interrompre l’alimentation par le dispositif d’interruption omnipolaire.

3.1 Avertissements et conseils généraux

Éviter l’emploi de détergents abrasifs ou acides.

Les surfaces extérieures et la contre-porte du lave-vaisselle devront être nettoyées à intervalles réguliers à l’aide d’un chiffon moelleux et humide ou bien avec un détergent normal pour surfaces peintes. Les joints d’étanchéité de la porte devront être nettoyés avec une éponge humide. Il est périodiquement conseillé (une ou deux fois par an) de nettoyer la cuve et les joints pour éliminer la saleté ayant pu se déposer en utilisant un chiffon moelleux et de l’eau.

NETTOYAGE DU FILTRE D’ARRIVÉE D’EAU

Le filtre d’arrivée d’eau A situé à la sortie du robinet a besoin d’être périodiquement nettoyé. Après avoir fermé le robinet d’eau, dévisser l’extrémité du tuyau d’arrivée d’eau, retirer le filtre A et le nettoyer délicatement sous un jet d’eau courante. Réinsérer le filtre A dans son logement et revisser soigneusement la bague du tuyau d’arrivée d’eau.

NETTOYAGE DES BRAS DE LAVAGE

Les bras de lavage sont facilement démontables pour permettre le nettoyage périodique des buses et prévenir des engorgements possibles. Les laver sous un jet d’eau et les réintroduire soigneusement dans leurs logements, en

vérifiant que leur mouvement circulaire ne soit en aucun cas entravé.

Pour enlever le bras de lavage supérieur il faut dévisser la bague de fixation R.

Pour enlever le bras de lavage inférieur il faut tout simplement le soulever vers le haut, en tirant au milieu.

22

Instructions pour l'utilisateur

NETTOYAGE DU GROUPE FILTRANT

Il est opportun de contrôler périodiquement le microfiltre central C et, s’il le faut, le nettoyer. Pour l’enlever, il faut saisir les languettes, tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et soulever vers le haut;

• pousser par en bas le filtre central D pour l’extraire du microfiltre;

• séparer les deux parties qui composent le filtre en plastique en appuyant sur le corps du filtre dans la zone indiquée par le fléches;

• retirer le filtre central en le soulevant.

INSTRUCTIONS ET CONSEILS POUR UN BON ENTRETIEN :

Les filtres doivent être nettoyés à l’eau courante avec une brosse dure.

Vérifier qu’il n’y ait pas de résidus alimentaires sur le filtre lorsque

vous enlevez celui-ci. Ces résidus, en tombant dans la vidange, pourraient bloquer certains composants hydrauliques ou obstruer les trous des bras d’aspersion.

Il est indispensable de nettoyer les filtres attentivement et selon les indications susmentionnées : le lave-vaisselle ne peut pas fonctionner si les filtres sont engorgés.

Remettre soigneusement les filtres dans leur logement afin d’éviter d’endommager la pompe de lavage.

SI LE LAVE-VAISSELLE RESTE INUTILISÉ PENDANT LONGTEMPS :

Effectuer le programme de trempage deux fois de suite.

Débrancher la fiche de la prise de courant.

Laisser la porte légèrement ouverte de sorte à empêcher la formation de mauvaises odeurs à l’intérieur de la cuve de lavage.

Remplir le doseur de produit pour le rinçage.

Fermer le robinet de l’eau.

23

24

Instructions pour l'utilisateur

AVANT DE RÉUTILISER LE LAVE-VAISSELLE APRÈS UN ARRÊT

PROLONGÉ:

Contrôler qu’il n’y ait pas de dépôts de boue ou de rouille à l’intérieur de la tuyauterie ; si tel est le cas, laisser couler l’eau du robinet d’alimentation pendant quelques minutes.

Rebrancher la fiche dans la prise de courant.

Raccorder le tuyau flexible d’alimentation d’eau et rouvrir le

robinet.

ÉLIMINATION DE PETITS INCONVÉNIENTS

Dans certains cas, il est possible d’éliminer personnellement d’éventuels inconvénients avec l’aide des instructions suivantes :

Si le programme ne démarre pas, vérifier que :

Le lave-vaisselle soit branché au réseau électrique;

La distribution d’énergie électrique n’ait pas été interrompue;

Le robinet de l’eau soit ouvert;

La porte du lave-vaisselle ait été correctement fermée.

Si de l’eau stagne dans le lave-vaisselle, vérifier que :

le tuyau d’évacuation ne soit pas plié ;

le siphon de vidange ne soit pas bouché ;

les filtres du lave-vaisselle ne soient pas engorgés.

Si la vaisselle n’est pas propre, vérifier que :

le détergent ait été introduit en quantité suffisante ;

il y ait du sel régénérant dans le réservoir spécifique ;

la vaisselle ait été disposée correctement ;

le programme sélectionné soit approprié au type et au degré de saleté de la vaisselle ;

tous les filtres soient propres et correctement insérés dans leurs logements ;

les orifices de sortie de l’eau des bras de lavage ne soient pas bouchés ;

aucun objet n’ait bloqué la rotation des bras de lavage.

Instructions pour l'utilisateur

Si la vaisselle ne sèche pas ou reste opaque, vérifier que :

il y ait du produit de rinçage dans le distributeur spécifique ;

le réglage de la distribution de ce produit soit correct ;

le détergent utilisé soit d’une bonne qualité et qu’il n’ait pas perdu ses caractéristiques (par exemple à cause d’une conservation avec l’emballage ouvert).

Si la vaisselle présente des rayures, des taches…vérifier que :

le réglage du dosage du produit de rinçage ne soit pas excessif.

Si des traces de rouille sont visibles dans la cuve :

la cuve est en acier inox résistant à la corrosion et donc d’éventuelles taches de rouille sont dues à des éléments externes

(traces de rouille provenant de conduites de l’eau, de casseroles, de couverts, etc.). Pour éliminer ces taches il existe dans le commerce des produits spécifiques.

Vérifier que les justes doses de détergent soient utilisées. Certains détergents peuvent être plus corrosifs que d’autres.

Vérifier que le bouchon du réservoir du sel soit bien fermé et que le réglage de l’installation de l’adoucisseur d’eau soit correct.

Si, après l’application des instructions sus mentionnées, les anomalies de fonctionnement devaient persister, il faudra contacter le centre d’assistance technique autorisé le plus proche.

ATTENTION : les interventions effectuées sur l’appareil par un personnel non autorisé ne sont pas couvertes par la garantie et

sont donc à la charge de l’usager.

25

26

E1

E2

E3

E4

E5

E6

Instructions pour l'utilisateur

4. Guide de dépannage

Le lave-vaisselle est en mesure de signaler une série de

dysfonctionnements par l’allumage simultané de plusieurs voyants dont vous trouverez le sens ci-après.

ANOMALIE DESCRIPTION

Problème acquastop

Intervention du système anti-débordement

(seulement pour les modèles qui en sont équipés).

Interviention en cas de fuites d’eau. S’adresser au service après-vente.

Niveau de sécurité

Intervention du système qui limite le niveau d’eau dans le lave-vaisselle. Interrompre le programme en cours, éteindre le lave-vaisselle. Allumer, programmer de nouveau le lave-vaisselle et faire partir le cycle de lavage. Si le problème persiste, s’adresser au service après-vente.

Anomalie chauffage de l’eau

Le chauffage de l’eau n’est pas effectué ou est effectué d’une façon anomale. Effectuer de nouveau le programme de lavage ; si le problème persiste, s’adresser au service après-vente.

Anomalie relevé de la température de l’eau.

Interrompre le programme en cours, éteindre le lavevaisselle. Allumer, programmer de nouveau le lavevaisselle et faire partir le cycle de lavage. Si le problème persiste, s’adresser au service aprèsvente.

Anomalie arrivée de l’eau

L’arrivée de l’eau dans le lave-vaisselle ne se fait pas ou se fait d’une façon anomale. Vérifier si les raccordements hydrauliques sont corrects, si le robinet d’entrée de l’eau est ouvert et si le filtre n’est pas obstrué. Si le problème persiste, s’adresser au service après-vente.

Anomalie évacuation de l’eau

L’évacuation de l’eau ne se fait pas ou se fait d’une façon anomale. Vérifier que le tuyau d’évacuation ne soit pas plié ou écrasé et que le siphon ou les filtres ne soient pas obstrués. Si le problème persiste, s’adresser au service après-vente.

E7

E8

E9

Instructions pour l'utilisateur

ANOMALIE DESCRIPTION

Anomalie petite turbine (seulement pour les modèles qui en sont équipés)

La quantité d’eau chargée n’est pas mesurée de façon précise. Interrompre le programme en cours,

éteindre le lave-vaisselle. Allumer, programmer de nouveau le lave-vaisselle et faire partir le cycle de lavage. Si le problème persiste, s’adresser au service après-vente.

Anomalie système de lavage alterné.

Interrompre le programme en cours, éteindre le lavevaisselle. Allumer, programmer de nouveau le lavevaisselle et faire partir le cycle de lavage. Si le problème persiste, s’adresser au service aprèsvente.

Anomalie système d’arrivée de l’eau.

S’adresser au service après-vente.

Voyant éteint Voyant allumé Voyant clignotant

Si une situation d'alarme se produit, la machine interrompt le programme de lavage.

Les alarmes E1, E2, E3, E4, E8, E9 provoquent la conclusion immédiate du programme en cours.

Les alarmes E5, E6 interrompent le programme en cours et lorsque la cause est résolue le programme reprend.

L’alarme E7 est visualisé à la fin du cycle qui termine étant donné que le fonctionnement du lave-vaisselle n’est pas compromis.

Pour mettre à “zéro” une alarme, il faut:

• ouvrir et fermer la porte; ou bien, éteindre et rallumer la machine. Il est maintenant possible de reprogrammer le lave-vaisselle.

Si l’anomalie persiste, se mettre en contact avec le service assistance agréé.

27

Instructions pour l'utilisateur

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur

597

÷

599 mm

Profondeur mesurée au profil externe du bandeau de commandes

550 mm

Hauteur (selon les modèles)

Capacité

Pression eau d’alimentation

Données électriques

de 820 mm à 890 mm de 860 mm à 930 mm

12 Couverts standards min. 0,05 - max. 0,9 MPa (min. 0.5 – max. 9 bars)

Voir plaque des caractéristiques

28

Inhaltsverzeichnis

1.

Beschreibung der Bedieneinrichtungen ______________________ 2

2.

Gebrauchsanleitung _____________________________________ 9

3.

Reinigung und Pflege ___________________________________ 21

4.

Abhilfe bei Fehlfunktionen _______________________________ 25

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eines unserer Geräte entschieden haben.

Wir empfehlen Ihnen, alle im vorliegenden Handbuch enthaltenen

Anweisungen aufmerksam durchzulesen, um sich über die geeignetsten

Bedingungen für den richtigen und sicheren Gebrauch Ihres

Geschirrspülers zu informieren.

Die einzelnen Abschnitte sind so aufgebaut, dass Sie Schritt für Schritt alle Funktionen des Geräts kennen lernen können. Die Erläuterungen sind leicht verständlich und mit detaillierten Illustrationen versehen.

Sie enthalten nützliche Ratschläge zum Gebrauch der Geschirrkörbe,

Sprüharme, Behälter, Filter und Spülprogramme sowie zur richtigen

Einstellung der Bedieneinrichtungen.

Die Hinweise zur Reinigung sollen Ihnen helfen, Ihren Geschirrspüler auf

Dauer in einem optimalen Betriebszustand zu erhalten.

Dieses übersichtlich aufgebaute Handbuch beantwortet alle Fragen, die im Zusammenhang mit dem Gebrauch des Geschirrspülers auftreten können.

ANLEITUNG FÜR DEN BENUTZER: sie umfasst die Hinweise zum

Gebrauch sowie die Beschreibung der Bedieneinrichtungen und der richtigen Verfahrensweisen zur Reinigung und Pflege des Geräts.

1

Anleitung für den Benutzer

1. Beschreibung der Bedieneinrichtungen

1.1 Die Bedienblende

Alle Bedien- und Anzeigeeinrichtungen des Geschirrspülers befinden sich auf der oberen Bedienblende. Das Einschalten, Programmieren,

Ausschalten usw. ist nur bei geöffneter Tür möglich.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

WAHLSCHALTER EIN/AUS

Bei Druck auf diese Taste wird das Gerät mit Spannung versorgt.

KONTROLLLAMPEN GEWÄHLTES PROGRAMM

Die Lampe zeigt durch Aufleuchten das eingestellte Programm sowie eventuelle Störungen an (Behebung der Funktionsstörungen).

TASTE PROGRAMMWAHL

Durch mehrmaligen Druck auf diese Taste wird das gewünschte Programm eingestellt.

AKTIVIERUNGSANZEIGE DER WASSERHÄRTEEINSTELLUNG

Die blinkende Kontrolllampe zeigt an, dass sich das Gerät im Modus

„Wasserhärteeinstellung“ befindet.

KONTROLLLAMPE SALZ FEHLT

Wenn das Symbol , angezeigt wird, signalisiert die leuchtende

Kontrolllampe, dass kein Regeneriersalz vorhanden ist.

KONTROLLLAMPE KLARSPÜLER FEHLT

Wenn diese Lampe aufleuchtet, fehlt Klarspüler im Gerät.

TASTE OPTION "3in1"

Durch Drücken dieser Taste aktiviert man die Option für die Verwendung von 3/1 Produkten.

KONTROLLLAMPE OPTION "3in1"

Die leuchtende Kontrolllampe signalisiert, dass die Funktion aktiviert wurde.

TASTE STARTVERZÖGERUNG

Durch ein- bzw. mehrmaliges Drücken dieser Taste kann man den Beginn des Programms um 3, 6 bzw. 9 Stunden verzögern.

KONTROLLLAMPEN STARTVERZÖGERUNG

Ihr Aufleuchten signalisiert, dass eine Startverzögerung um 3, 6 bzw. 9

Stunden eingestellt wurde.

2

Anleitung für den Benutzer

EINSTELLEN DES SPÜLPROGRAMMS UND EINSCHALTUNG

Zur Wahl des am besten für das zu spülende Geschirr geeigneten

Spülprogramms die nachstehende Tabelle zu Rate ziehen, in der die Art von Geschirr und der Verschmutzungsgrad berücksichtigt werden.

Nach Wahl des geeigneten Spülprogramms anhand der Tabelle:

• die Taste EIN/AUS (1) drücken und abwarten, bis die

KONTROLLLAMPE PROGRAMME (2) aufleuchtet;

Taste PROGRAMMWAHL (3) so oft drücken, bis die Anzeigelampe dem gewünschten Programm entsprechend aufleuchtet;

Die Tür schließen: Nach rund 2 Sekunden startet das Programm.

Während der Programmausführung blinkt die zugehörige

KONTROLLLAMPE (Anzeige "Programm läuft").

3

Anleitung für den Benutzer

PROGRAMM

NUMMER

UND SYMBOL

ART UND GRAD DER

VERSCHMUTZUNG

PROGRAMMABLAUF

DAUER

MINUTEN

(1)

VERBRAUCH

WASSER

LITER

ENERGIE

KWh (1)

1

EINWEICHEN

Töpfe und Geschirr, die später gespült werden sollen.

Kaltvorspülen

15 3,5 0,02

2 SCHONEND

Normal verschmutztes empfindliches Geschirr.

Reinigen bei 45°C

Kaltklarspülen

Klarspülen bei 65°C

Drogen

65 9,5 1,10

3 ÖKO (*)

EN 50242

Normal verschmutztes

Geschirr, das unmittelbar nach dem Gebrauch gespült wird.

Reinigen bei 50°C

Kaltklarspülen

Klarspülen bei 65°C

Drogen

** ** **

4 NORMAL

*** IEC/DIN

Normal verschmutztes

Geschirr, auch mit angetrocknete

Speisereste.

Kaltvorspülen

Reinigen bei 65°C

Kaltklarspülen

Klarspülen bei 70°C

Drogen

115 13,5 1,35

5 SUPER

****

Stark verschmutzte Töpfe und Geschirr, auch mit angetrocknete

Speisereste.

Warm vorspülen

Reinigen bei 70°C

Kaltklarspülen (2)

Klarspülen bei 70°C

Drogen

135 15,5 1,60

WICHTIG: Lesen Sie bitte die Tabelle “ANMERKUNGEN UND GRUNDLAGEN” auf den folgenden Seiten.

Wurde die Tür des Geschirrspülers nicht oder nicht korrekt geschlossen, so kann der Spülgang nicht gestartet werden.

4

Anleitung für den Benutzer

ANMERKUNGEN UND GRUNDLAGEN

Das Einweichen nur bei Teilbeladung ausführen.

Die Optionen können nicht in Verbindung mit dem Programm EINWEICHEN verwendet werden.

* Standardprogramm nach der Norm EN 50242.

** Siehe das Beiblatt

*** Bezugsprogramm IEC/DIN.

**** Vergleichsprogramm für die Labors: Reiniger 20g in der Verteilerkammer +

10g auf der Tür oder Tablette. Anordnung: Siehe das Foto im Abschnitt

„Gebrauch der Körbe“.

(1) Die Dauer des Programms und der Energieverbrauch können in Abhängigkeit von der Wasser- und Raumtemperatur sowie von der Art und der Menge von Geschirr variieren.

(2) 1 oder 2 Kaltklarspülgänge je nach Modell.

GRUNDLAGEN für das ENERGIELABEL des Geschirrspülers:

- Der jährliche Energieverbrauch basiert auf 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer

Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der

Nutzung des Geräts ab.

- Der Wasserverbrauch basiert auf 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

- Die Angaben beziehen sich auf das Standardprogramm nach EN 50242 (in der Programmtabelle angegeben), das in Bezug auf den kombinierten

Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten ist. Das Programm ist für normal verschmutztes Geschirr geeignet.

- Leistungsaufnahme im AUS-Zustand = 0,02 W.

- Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand = 1,5 W.

- Trocknungseffizienzklasse auf einer Skala von “G” (geringste Effizienz) bis

“A” (höchste Effizienz).

5

Anleitung für den Benutzer

1.2 Spülprogramme

Vor dem Starten eines Spülprogramms muss man sicherstellen, dass:

der Wasserhahn geöffnet ist;

der Behälter des Enthärters mit Regeneriersalz gefüllt ist;

die Verteilerkammer mit der richtigen Dosiermenge

Reiniger gefüllt ist;

die Geschirrkörbe richtig beladen wurden;

sich die Sprüharme frei und ohne Behinderungen drehen können;

die Tür des Geschirrspülers richtig geschlossen ist.

6

3 in 1

MULTIFUNKTIONSSPÜLMITTEL –PRODUKTE

Diese Option ist ideal für Multifunktionsspülmittel und gestattet die

Optimierung des Spülvorgangs, da sie die Eigenschaften der

Multifunktionstabs maximal nutzt. Wenn die Option aktiviert ist, werden das Salz und der Klarspüler nicht verwendet, die sich möglicherweise schon in den zugehörigen Kammern befinden.

Anmerkung:

Wenn die Salz- und Klarspülerkammern leer sind, leuchten die zugehörigen Kontrolllampen auch dann, wenn die Option aktiviert wurde.

WICHTIG:

Wenn die Option nicht mehr gebraucht wird, muss man sie mit der zugehörigen Taste deaktivieren (die Kontrolllampe erlischt dann).

Wenn die Wasserhärte auf einen Wert über H3 eingestellt ist und die

Option aktiviert wird, blinkt die zugehörige Kontrolllampe, um zu signalisieren, dass eine falsche Einstellung vorgenommen wurde. Die

Multifunktionsspülmittel -Produkte eignen sich nicht für sehr „hartes“

Wasser; die Option kann zwar trotzdem verwendet werden, doch

kann das Spülergebnis ggf. nicht optimal sein.

Anleitung für den Benutzer

STARTVERZÖGERUNG

Der Beginn des Programms kann um 3, 6 bzw. 9 Stunden verzögert werden. Auf diese Weise können Sie den Geschirrspüler zu der Zeit arbeiten lassen, die Ihnen am liebsten ist. Das gewünschte Programm einstellen und dann die Taste STARTVERZÖGERUNG drücken, um die gewünschte Verzögerung einzustellen. Die entsprechende Kontrolllampe

STARTVERZÖGERUNG leuchtet dann auf. Sollten Sie die Prozedur abbrechen wollen, ohne eine Verzögerung einzustellen, müssen Sie lediglich die Taste mehrmals drücken, bis alle drei Kontrolllampen ausgeschaltet sind.

Am Ende des Programms wird die Funktion automatisch wieder ausgeschaltet. Wenn Sie daher für das nächste Programm eine

Startverzögerung wünschen, müssen Sie sie erneut einstellen.

LÖSCHEN DES LAUFENDEN PROGRAMMS

Zum Annullieren des laufenden Programms nach dem Öffnen der

Tür einige Sekunden lang die Taste PROGRAMMWAHL (3) gedrückt halten, bis die Kontrolllampen der Programme Nr. 4 und

5 gleichzeitig aufleuchten (mit "end" gekennzeichnet).

Tür wieder schließen.

Nach etwa 1 Minute schaltet das Gerät auf Zyklusende.

ÄNDERN DES PROGRAMMS

Zum Ändern eines laufenden Programms die Tür öffnen und das neue

Programm wählen. Bei erneuter Schließung der Tür führt der

Geschirrspüler automatisch das neue Programm aus.

SO KÖNNEN SIE ENERGIE SPAREN! … UND UMWELTBEWUSST

HANDELN

Verwenden Sie nach Möglichkeit den Geschirrspüler erst, wenn er voll beladen ist.

Spülen Sie das Geschirr nicht unter fließendem Wasser.

Verwenden Sie das für die jeweilige Beladung am besten geeignete

Spülprogramm.

Keinen Vorspülgang durchführen.

Falls vorhanden, sollte das Gerät an eine Warmwasseranlage bis zu

60°C angeschlossen werden.

7

Anleitung für den Benutzer

SO KÖNNEN SIE REINIGUNGSMITTEL SPAREN! … UND

UMWELTBEWUSST HANDELN

Die Phosphate in Reinigungsmitteln für Geschirrspüler belasten die

Umwelt. Zur Vermeidung eines zu großen Reinigerverbrauchs - und auch Stromverbrauchs - sollten Sie folgende Empfehlungen beachten:

trennen Sie das empfindlichere Geschirr von dem Geschirr, das aggressiven Reinigern und hohen Temperaturen besser standhält;

den Reiniger nicht direkt auf das Geschirr geben.

Wenn die Tür des Geschirrspülers während dem Spülen geöffnet wird, wird das Programm unterbrochen. Die zugehörige Kontrolllampe blinkt weiterhin und ein Warnton signalisiert, dass das Programm nicht zu

Ende geführt wurde. Man muss dann rund 1 Minute abwarten, bevor man die Gerätetür schließt, um das Programm wieder zu starten. Wenn die Gerätetür geschlossen wird, wird das Programm an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen worden war. Es empfiehlt, sich diesen Vorgang nur wenn unbedingt erforderlich auszuführen, da hierdurch der Programmablauf gestört werden könnte.

PROGRAMMENDE

Am Ende des Programms ertönt ein kurzer

Signalton und außerdem blinken die

Kontrolllampen der Programme Nr. 4 und 5

(mit "end" gekennzeichnet).

Zum Ausschalten des Geräts die Tür öffnen und die Taste EIN/AUS (1) drücken.

ENERGIEMANAGEMENT

Nach 5 Minuten Inaktivität (Spülprogramm beendet, unterbrochen bzw. eingestellt, aber nicht gestartet) wird der Geschirrspüler in den Standby-

Zustand geschaltet, um den Energieverbrauch zu senken.

In diesem Zustand erfolgen die Anzeigen des Geschirrspülers (je nach

Modell Kontrolllampen oder Display) langsamer (1 Einschaltung alle 5

Sekunden).

HERAUSNEHMEN DES GESCHIRRS

Am Ende des Programms muss man das Geschirr mindestens 20 Minuten im Gerät lassen, damit es abkühlen kann. Es ist ratsam, zuerst den

Unterkorb zu entleeren, damit etwaige noch im Oberkorb zurückgebliebene

Wassertropfen nicht auf das Geschirr im Unterkorb tropfen können.

8

Anleitung für den Benutzer

2. Gebrauchsanleitung

Nach der ordnungsgemäßen Installation des Geschirrspülers für die

Inbetriebnahme wie folgt vorgehen:

Den Wasserenthärter einstellen;

Regeneriersalz einfüllen;

Klarspüler und Reiniger einfüllen.

2.1 Gebrauch des Wasserenthärters

Der im Wasser enthaltene Kalk

(Wasserhärte) ist verantwortlich für weißliche Flecken auf dem trockenen

Geschirr, das mit der Zeit matt zu werden neigt. Der Geschirrspüler ist mit einem automatischen Wasserenthärter ausgestattet, der mit Hilfe eines speziellen

Regeneriersalzes dem Wasser die härtenden Substanzen entzieht.

Beim Verlassen des Werks ist beim

Geschirrspüler die Wasserhärte 3 (mittlere

Härte 41-60°dF 24-31°dH ) eingestellt.

SALZ

Bei Verwendung von Wasser mittlerer Härte muss ungefähr alle 20

Spülgänge neues Salz nachgefüllt werden. Der Vorratsbehälter des

Enthärters hat ein Fassungsvermögen von ungefähr 1,7 kg grobkörnigen

Salzes. Der Behälter befindet sich im Boden des Spülraums. Den unteren

Geschirrkorb herausnehmen, den Deckel des Behälters entgegen dem

Uhrzeigersinn aufschrauben und das Salz mit dem zur Ausstattung des

Geschirrspülers gehörenden Trichter einfüllen. Vor dem Wiederanbringen des Deckels Salzreste im Bereich der Einfüllöffnung entfernen.

Beim ersten Gebrauch des Geschirrspülers muss man abgesehen vom Salz auch einen Liter Wasser in den Salzbehälter einfüllen.

Nach dem Befüllen des Salzbehälters stets den Deckel sorgfältig

schließen. Die Spüllauge darf nämlich nicht in den Salzbehälter gelangen, da hierdurch der Betrieb der Wasseraufbereitungsanlage beeinträchtigt würde. In diesem Fall verliert die Garantie ihre

Gültigkeit.

Ausschließlich Regeneriersalz für Haushaltsgeschirrspüler verwenden. Bei Verwendung von Salz in Tablettenform den

Salzbehälter nicht vollständig füllen.

9

10

Anleitung für den Benutzer

Kein Speisesalz verwenden, da es nichtlösliche Substanzen enthält, die im Laufe der Zeit die Enthärtungsanlage beschädigen können.

Nötigenfalls das Salz vor dem Start des Spülprogramms einfüllen; auf diese Weise wird eventuell übergelaufene Salzlösung sofort mit dem Wasser weggespült; bleibt die Salzlösung längere Zeit im

Spülraum, kann es zu Korrosion kommen.

Darauf achten, nicht die Salzverpackung mit der des Reinigers zu

verwechseln: füllt man Reiniger in den Salzbehälter, wird der Enthärter

beschädigt.

EINSTELLUNG DES ENTHÄRTERS

Der Geschirrspüler verfügt über eine Vorrichtung für die Anpassung des

Wasserenthärters an die Wasserhärte. Die Wahl der Wasserhärte erfolgt mit der PROGRAMMWAHLTASTE (3).

Zum Einstellen der Wasserhärte die Taste mehr als 15 Sekunden gedrückt halten. Dann beginnt die ANZEIGE DER

WASSERHÄRTEEINSTELLUNG (4) zu blinken und die blinkenden

PROGRAMMWAHL-KONTROLLLAMPEN (2) zeigen die aktuelle

Einstellung an. Durch wiederholtes Drücken der Taste kann man die

Einstellung nach der in der nachstehenden Tabelle angegebenen

Sequenz ändern:

>

Anleitung für den Benutzer

WASSERHÄRTE-TABELLE

WASSERHÄRTE

Grad

Deutsche

Härte (°dH)

Grad

Französische

Härte (°dF)

EINSTELLUNG

0 - 4 0 - 7

Alle

Kontrolllampen

Eine

5 - 15 8 - 25

Kontrolllampe

Zwei

16 - 23 26 - 40

Kontrolllampen

Drei

24 - 31 41 - 60

Kontrolllampen

Vier

32 - 47 61 - 80

Kontrolllampen

Fünf

48 - 58 81 - 100

Kontrolllampen

Die örtliche Wasserhärte beim Wasserversorgungsunternehmen erfragen.

Am Ende der Einstellung bzw. der Anzeige der aktuellen Einstellung braucht man lediglich die Taste einige Sekunden nicht betätigen, damit der Geschirrspüler den Modus für die Einstellung verlässt und zu seinem ursprünglichen Zustand zurückkehrt.

2.2 Gebrauch der Reiniger-

Verteilerkammer

Die Reiniger- und Klarspülerkammer befindet sich im unteren Bereich der

Gerätetür: links die Verteilerkammer und rechts die Dosiervorrichtung.

und Klarspüler-

Mit Ausnahme des EINWEICH-Programms muss vor jedem Spülgang die geeignete Menge Reiniger in die Verteilerkammer gefüllt werden.

Der Klarspüler zum Nachspülen muss hingegen nur nach Bedarf eingefüllt werden.

11

Anleitung für den Benutzer

EINFÜLLEN DES KLARSPÜLERS FÜR DAS NACHSPÜLEN

Der Klarspüler beschleunigt das Trocknen des

Geschirrs und verhindert die Bildung von Flecken und Kalkablagerungen. Er wird während des letzten Nachspülens automatisch aus dem

Behälter, der sich in der Innentür befindet, dem

Wasser zugegeben.

Zum Hinzufügen des Klarspülers:

Die Gerätetür öffnen.

Den Deckel des Behälters um ¼ Umdrehung entgegen

Uhrzeigersinn drehen und herausnehmen.

Den Behälter vollständig mit Klarspüler füllen (rund 140 ml). Die optische Anzeige neben dem Deckel muss sich vollständig verdunkeln. Wenn die optische Anzeige wieder heller wird oder wenn die Kontrolllampe "Klarspüler fehlt" aufleuchtet, muss man wieder Klarspüler nachfüllen.

Den Deckel wieder aufsetzen und im Uhrzeigersinn drehen.

Mit einem Tuch den übergelaufenen Klarspüler aufwischen, da sich andernfalls zu viel Schaum bilden könnte.

EINSTELLUNG DER DOSIERMENGE DES KLARSPÜLERS

Der Geschirrspüler wird werkseitig auf einen Mittelwert eingestellt. Man kann die Dosiermenge jedoch regulieren, indem man den Wahlschalter auf der Dosiervorrichtung in die gewünschte Stellung dreht: die

Dosiermenge ist proportional zur Stellung des Wahlschalters.

Für die Einstellung der Dosiermenge den Deckel des Behälters um

¼ Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und herausnehmen.

Dann mit einem Schraubendreher den Dosiermengen-Wahlschalter in die gewünschte Stellung drehen.

Den Deckel wieder aufsetzen und im Uhrzeigersinn drehen.

Die Klarspüler-Dosiermenge muss erhöht werden, wenn das gespülte Geschirr matt ist oder kreisrunde Flecken aufweist.

Wenn das Geschirr hingegen klebrig ist oder weiße Streifen aufweist, muss die Dosiermenge reduziert werden.

12

Anleitung für den Benutzer

EINFÜLLEN DES REINIGERS

Zum Öffnen der Reiniger-Verteilerkammer leicht auf die Taste P drücken. Den Reiniger einfüllen und den

Deckel sorgfältig wieder schließen.

Die Verteilerkammer öffnet sich während des

Reinigens automatisch.

Wenn Sie ein Programm mit Vorspülen mit Warmwasser wählen (siehe die Programmtabelle), müssen Sie zusätzlich Spülmittel in das Fach G/H

(je nach Modell) geben.

Ausschließlich Spezialreinigungsmittel für Geschirrspüler verwenden.

Der Gebrauch eines Reinigers guter Qualität ist wichtig, um eine optimale Reinigungswirkung zu erzielen.

Die Reinigungsmittelpackung gut verschlossen an einem trockenen Ort aufbewahren, um Klumpenbildung zu vermeiden, da hierdurch das

Reinigungsergebnis beeinträchtigt würde. Die Verpackungen sollten, nachdem sie geöffnet wurden, relativ bald aufgebraucht werden, da der

Reiniger an Wirksamkeit verliert.

Keinesfalls Handspülmittel verwenden, da sie eine starke

Schaumbildung bewirken und ggf. auch das Gerät beschädigen können.

Auf eine richtige Dosierung des Reinigers achten. Wenn zuwenig

Reinigungsmittel eingefüllt wird, wird der Schmutz auf dem Geschirr nicht vollständig entfernt. Eine Überdosierung bringt hingegen kein besseres Reinigungsergebnis und ist also nur Verschwendung.

Im Handel sind flüssige und pulverförmige Reinigungsmittel erhältlich, die Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung und ggf.

Phosphate aufweisen; sind sie dagegen phosphatfrei, enthalten sie in der Regel natürliche Enzyme.

-

Die Reiniger mit Phosphaten entfalten vornehmlich bei Temperaturen

über 60°C ihre Wirkung gegen Fette und Stärke.

-

Die Reiniger mit Enzymen entfalten ihre Reinigungswirkung hingegen

auch bei niedrigen Temperaturen (von 40 bis 55°C ) und sind außerdem leichter biologisch abbaubar. Mit diesem Typ von

Reinigungsmitteln kann man schon bei niedrigen Temperaturen die gleichen Reinigungsergebnisse erzielen, die man andernfalls nur mit

Programmen von 65°C erreicht.

Aus Gründen des Umweltschutzes empfehlen wird daher die

Verwendung von Reinigungsmitteln ohne Phosphate und Chlor.

13

Anleitung für den Benutzer

Füllt man Reiniger - auch Flüssigreiniger - in den Klarspülerbehälter, nimmt der Geschirrspüler Schaden.

2.3 Sicherheitshinweise und allgemeine Ratschläge

Bevor man den Geschirrspüler zum ersten Mal benutzt, sollte man die nachstehenden Empfehlungen in Hinblick auf die Art des zu spülenden

Geschirrs und dessen Anordnung lesen.

Im Allgemeinen gibt es keine Einschränkungen bezüglich des Spülens von Haushaltsgeschirrs, doch in einigen Fällen sollten seine

Eigenschaften berücksichtigt werden.

Bevor man das Geschirr in den Körben anordnet, muss man:

grobe Speisereste (z.B. Knochen, Gräten) entfernen, die nicht nur den Filter verstopfen, sondern auch die Umwälzpumpe beschädigen können;

Töpfe und Pfannen mit eingebrannten Speiseresten einweichen, damit sich die Speisereste leichter lösen; sie dann im UNTERKORB anordnen.

Das Vorspülen des Geschirrs unter fließendem Wasser vor dem

Einordnen in die Geschirrkörbe ist eine unnötige Wasserverschwendung.

Die richtige Anordnung des Geschirrs gewährleistet gute

Reinigungsergebnisse.

14

Anleitung für den Benutzer

ACHTUNG !

Sicherstellen, dass das Geschirr stabil eingeordnet ist, nicht kippen kann und nicht die Bewegung der Sprüharme während des Betriebs behindert.

Keine zu kleinen Gegenstände in die Geschirrkörbe geben; sie könnten herabfallen und die Sprüharme oder die Umwälzpumpe blockieren.

Gefäße wie Tassen, Schüsseln, Gläser und Töpfe müssen stets mit der Öffnung nach unten eingeordnet werden, damit das Wasser ablaufen kann. Darauf achten, dass Mulden schräg angeordnet sind.

Geschirr nicht ineinander legen oder so anordnen, dass es sich gegenseitig abdeckt.

Gläser nicht zu nah nebeneinander anordnen, um Glasschäden und

Berührungsflecken zu vermeiden.

VERGEWISSERN Sie sich, dass das Geschirr spülmaschinenfest ist.

Zum Spülen in Geschirrspülern nicht geeignetes Geschirr:

Holzbesteck und -geschirr: es kann durch die hohen Temperaturen

Schaden nehmen.

Handwerklich hergestellte Gegenstände: sie sind nur in seltenen

Fällen spülmaschinenfest. Sie können durch die relativ hohen

Temperaturen und die verwendeten Reinigungsmittel Schaden nehmen.

Kunststoffgeschirr: Wärmebeständiges Kunststoffgeschirr muss im

Oberkorb gespült werden.

Geschirr und Gegenstände aus Kupfer, Zinn, Zink und Messing: es besteht die Gefahr von Fleckenbildung.

Aluminiumgeschirr: Geschirr aus eloxiertem Aluminium kann sich verfärben.

Silbergeschirr und -besteck: es besteht die Gefahr von

Fleckenbildung.

Glas und Kristallglas: im Allgemeinen kann Glas problemlos im

Geschirrspüler gereinigt werden. Es gibt jedoch einige Glas- und

Kristallarten, die nach wiederholtem Spülen matt werden und ihre

Transparenz verlieren. Es empfiehlt sich, für diese Materialien stets das schonendste Programm aus der Programmtabelle auszuwählen.

Geschirr mit Dekor: handelsübliches Geschirr mit Dekor verträgt das

Spülen im Geschirrspüler im Allgemeinen sehr gut, auch wenn es vorkommen kann, dass die Farben nach häufigem Spülen verblassen.

Bei Zweifeln hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit der Farben empfiehlt es sich, rund einen Monat lang nur wenige Stücke zu spülen.

15

Anleitung für den Benutzer

2.4 Gebrauch der Geschirrkörbe

Der Geschirrspüler hat ein Fassungsvermögen von 12 Maßgedecken einschließlich des Serviergeschirrs.

UNTERKORB

Der Unterkorb ist aufgrund der besonders intensiven Reinigungswirkung des unteren Sprüharms für das "schwierigste" und am stärksten verschmutzte Geschirr geeignet.

Alle Ladekombinationen und -varianten sind möglich, sofern man darauf achtet, das

Geschirr, die Töpfe und Pfannen so anzuordnen, dass die verschmutzten

Oberflächen zu den von unten kommenden

Wasserstrahlen gerichtet sind.

Mit festen Halterungen

Einige Modelle verfügen Teller-Halterungen aus 2 oder 4 klappbaren Segmenten, die die optimale Ausnutzung des verfügbaren

Platzes beim Laden von sperrigem Geschirr gestatten.

Mit klappbaren Halterungen

EINSÄTZE FÜR DEN UNTERKORB

Einige Modelle verfügen über Einsätze für den Unterkorb, die das

Trocknen der Teller begünstigen. Die Einsätze, die sich im

Zubehörbeutel befinden, müssen für den Gebrauch einfach in die hierfür vorgesehenen Aufnahmen gesteckt werden, wie in der Abbildung zu sehen ist.

16

Anleitung für den Benutzer

BELADEN DES UNTERKORBS

Flache Teller, tiefe Teller, Dessertteller und Servierteller senkrecht einordnen. Töpfe, Pfannen und deren Deckel müssen mit der Öffnung nach unten eingeordnet werden. Ordnen Sie Suppen- und Dessertteller so ein, dass zwischen zwei Tellern stets ein Freiraum bleibt.

Beladebeispiel:

BESTECKKORB

Der Korb ist an der Oberseite mit abnehmbaren Gittereinsätzen versehen, in die die Bestecke eingefügt werden können, sodass diese einen ausreichenden Abstand untereinander aufweisen, der die optimale

Umspülung mit Wasser gewährleistet. Die Besteckhalter und der mittlere

Deckel befinden sich im Zubehörbeutel. Der mittlere Deckel dient nur zur

Abdeckung. Man darf kein Besteck in ihn hineinstecken. Die Gitter können bei den verschiedenen Modellen eine unterschiedliche Form haben. Das Besteck muss gleichmäßig verteilt mit dem Griff nach unten im Besteckkorb angeordnet werden. Hierbei darauf achten, sich nicht an den Schneiden der Messer zu verletzen. Im Besteckkorb können alle

Arten von besteck angeordnet werden, mit Ausnahme von sehr langem

Besteck, das den oberen Sprüharm blockieren könnte. Schöpfkellen,

Holzkochlöffel oder Küchenmesser können in den Oberkorb geladen werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Spitzen der Messer

nicht aud dem Korb herausragen.

17

Anleitung für den Benutzer

OBERKORB

In den Oberkorb sollte lediglich kleines und mittelgroßes Geschirr wie beispielsweise Gläser, Unterteller, Kaffee- und Teetassen, flache

Schüsseln und leichte, hitzebeständige Kunststoffgegenstände geladen werden. Wird der Oberkorb in der niedrigsten Position verwendet, kann er auch mit gering verschmutzten größeren Tellern beladen werden.

BELADEN DES OBERKORBS

Die Teller mit der Oberseite nach vorn einordnen; Tassen und Behälter stets mit der Öffnung nach unten einordnen. Auf der linken Seite des

Korbs können Tassen und Gläser in zwei Ebenen eingeladen werden.

Die Mitte eignet sich für Teller und Unterteller, die senkrecht in die

Halterungen zu stellen sind.

Beladebeispiel:

Beispiele für intensive Belastung Schmutz

:

18

Anleitung für den Benutzer

Der Korb kann je nach Modell über einige oder alle nachstehenden

Zubehörelemente verfügen:

-

Ablagen für Tassen oder lange Gegenstände (Schöpfkellen,

Kochlöffel usw.) auf der linken Seite, die hochgeklappt werden können, wenn sie nicht gebraucht werden.

Halter für langstielige Gläser (Glass Holder) auf der linken

Seite. Zum Gebrauch muss man ihn lediglich anheben und mit den hierfür vorgesehenen Haken blockieren.

-

Besteckgitter auf der rechten Seite für Messer und Teelöffel.

Um sie zu positionieren, muss man den verschiebbaren Halter herausziehen. Die Gitter können hochgeklappt werden, wenn sie nicht gebraucht werden.

-

Feste oder klappbare mittlere Halter. Die klappbaren Halter können nach Bedarf in der senkrechten Stellung blockiert, in einer Zwischenstellung angeordnet oder, wenn sie nicht gebraucht werden, auf den Boden des Korbs geklappt werden.

19

Anleitung für den Benutzer

EINSTELLEN DES OBERKORBS

Die Höhe des Oberkorbs kann verstellt werden, damit man im Unterkorb große Teller und großes Geschirr unterbringen kann. Der

Verstellmechanismus entspricht je nach Geschirrspülermodell dem A oder B.

Version A: In zwei Positionen ausziehbar.

Ziehen Sie beide Korbführungen heraus.

Lösen Sie die Feststellvorrichtungen, wie in der Abbildung gezeigt, und nehmen Sie sie heraus.

Ziehen Sie den Korb heraus.

Setzen Sie in die Führung je nach der gewünschten Einstellung das obere oder untere Rollenpaar ein;

Setzen Sie die Feststellvorrichtung wieder in ihre ursprüngliche

Position ein.

Die linke und die rechte Seite des Korbs müssen sich stets auf

derselben Höhe befinden.

20

Version B: einstellbar auf drei Positionen auf beiden Seiten.

Die Seiten des Korbs müssen stets auf die selbe Höhe eingestellt

werden.

Den Korb am oberen Rand greifen und je nach gewünschter Höhe in die erste oder zweite Raststellung nach oben ziehen (1).

Am Entriegelungshebel ziehen und den Korb absenken (2).

Die Einstellung ist auch bei vollem Korb möglich. In diesem Fall sollte man ihn beim Absenken mit der Hand abstützen, um das Geschirr keinen Stößen auszusetzen.

Anleitung für den Benutzer

3. Reinigung und Pflege

Vor der Ausführung von Wartungsarbeiten am Gerät, den

Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder seine Stromversorgung mit der allpoligen Trennvorrichtung unterbrechen.

3.1 Sicherheitshinweise und allgemeine Ratschläge

Keinesfalls Reinigungsmittel verwenden, die Scheuermittel oder Säure

enthalten. Die Außenflächen und die Tür des Geschirrspülers müssen in regelmäßigen Zeitabständen mit einem weichen Tuch, das etwas mit

Wasser oder einem handelsüblichen Reiniger für lackierte Oberflächen befeuchtet ist, gereinigt werden. Die Dichtungen der Gerätetür müssen mit einem feuchten Schwamm gereinigt werden. Regelmäßig (ein- oder zweimal jährlich) sollte man mit einem weichen Tuch und Wasser den Spülraum und die Dichtungen von dem Schmutz säubern, der sich abgelagert hat.

REINIGUNG DES FILTERSIEBS DES WASSERZULAUFS

Das Wasserzulaufsieb A am Hahnausgang muss regelmäßig gereinigt werden. Zunächst den Hahn schließen. Dann das Ende des

Wasserzulaufschlauchs abschrauben, das Sieb A entnehmen und vorsichtig unter fließendem Wasser spülen. Dann das Sieb A wieder einsetzen und den Schlauch wieder sorgfältig verschrauben.

REINIGUNG DER SPRÜHARME

Die Sprüharme können mühelos herausgenommen werden, damit die

Düsen regelmäßig gereinigt und somit Verstopfungen verhindert werden können. Die Sprüharme unter fließendem Wasser waschen und sorgfältig wieder einsetzen. Sicherstellen, dass ihre Drehung in

keiner Weise behindert wird.

Zum Herausnehmen des oberen Sprüharms muss man den

Feststellring R ausschrauben.

Den unteren Sprüharm in der Mitte greifen und anheben, um ihn herausnehmen zu können.

21

Anleitung für den Benutzer

REINIGUNG DER FILTERGRUPPE

Der mittlere Filter C sollte regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls gereinigt werden. Zum Herausnehmen muss man die Zungen greifen, entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und anheben.

Von unten gegen den mittleren Filter D drücken, um ihn aus dem

Mikrofilter zu lösen.

Die beiden Teile, aus denen der Kunststofffilter besteht, voneinander trennen; hierzu an der von den Pfeilen angegebenen Stelle auf den

Filterkõrper drücken.

Den mittleren Filter zum Herausnehmen anheben.

22

HINWEISE UND RATSCHLÄGE FÜR DIE RICHTIGE PFLEGE:

Die Filter müssen unter fließendem Wasser mit einer Bürste mit harten Borsten gereinigt werden.

Achten Sie beim Herausnehmen des Filters auf Speisereste, die sich möglicherweise auf dem Filter befinden. Wenn Speisereste in den Spülsumpf fallen, können sie einige Komponenten blockieren oder die Düsen der Sprüharme verstopfen.

Die Filter müssen unbedingt sorgfältig nach den oben stehenden

Anweisungen gereinigt werden: der Geschirrspüler funktioniert nicht, wenn die Filter verstopft sind.

Die Filter wieder einsetzen, um Schäden an der Spülpumpe zu vermeiden.

WENN DER GESCHIRRSPÜLER LÄNGERE ZEIT NICHT VERWENDET

WIRD:

Zweimal hintereinander das Einweich-Programm ausführen lassen.

Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Die Gerätetür etwas geöffnet lassen, damit sich keine unangenehmen Gerüche im Spülraum bilden können.

Die Klarspüler-Dosiervorrichtung zum Nachspülen füllen.

Den Wasserhahn schließen.

Anleitung für den Benutzer

VOR DER ERNEUTEN VERWENDUNG DES GESCHIRRSPÜLERS

NACH EINER LÄNGEREN NICHTVERWENDUNG:

Sicherstellen, dass sich in der Wasserleitung weder Schlamm

noch Rost abgelagert haben; hierzu das Wasser aus dem

Zufuhrhahn einige Minuten lang fließen lassen.

Den Netzstecker wieder in die Steckdose stecken.

Den Wasserzulaufschlauch wieder anschließen und der

Wasserhahn wieder zu öffnen.

SO BEHEBEN SIE KLEINE STÖRUNGEN

In einigen Fällen kann man anhand der nachstehenden Hinweise bei geringfügigen Störungen selbst Abhilfe schaffen:

Wenn das Programm nicht startet, sicherstellen, dass:

der Geschirrspüler ans Stromnetz angeschlossen ist;

kein Stromausfall vorliegt;

der Wasserhahn geöffnet ist;

die Gerätetür richtig geschlossen ist.

Wenn im Spülraum Wasser steht, sicherstellen, dass:

der Ablaufschlauch nicht geknickt ist;

der Siphon des Ablaufs nicht verstopft ist;

die Filter des Geschirrspülers nicht verstopft sind.

Wenn das Geschirr nicht richtig gereinigt wird, sicherstellen, dass:

die richtige Menge Reiniger eingefüllt wurde;

sich Regeneriersalz im Salzbehälter befindet;

das Geschirr richtig eingeordnet wurde;

das gewählte Programm für die Art und den Verschmutzungsgrad des Geschirrs geeignet ist;

alle Filter sauber und richtig eingesetzt sind;

die Wasseraustrittsöffnungen der Sprüharme nicht verstopft sind;

die Drehung der Sprüharme nicht durch irgendeinen Gegenstand behindert wird.

23

Anleitung für den Benutzer

Wenn das Geschirr nicht richtig getrocknet wird oder matt bleibt, sicherstellen, dass:

sich Klarspüler im zugehörigen Behälter befindet;

die Dosierung richtig eingestellt wurde;

der verwendete Reiniger guter Qualität ist und nicht seine

Wirksamkeit verloren hat (z.B. weil er nicht richtig aufbewahrt oder die Verpackung schon vor langer Zeit geöffnet wurde).

Wenn das Geschirr Streifen oder Flecken aufweist, sicherstellen, dass:

nicht eine zu große Dosiermenge beim Klarspüler eingestellt wurde.

Wenn der Spülraum Rostflecken aufweist:

Der Behälter ist aus korrosionsfestem Edelstahl, weshalb die

Rostflecken auf Fremdrost zurückzuführen sind (Rostteilchen aus den Wasserrohren, von Töpfen, Besteck usw.). Zum Entfernen der

Rostflecken ein handelsübliches Spezialprodukt verwenden.

Sicherstellen, dass der Reiniger richtig dosiert wird. Einige

Reinigungsmittel können aggressiver sein als andere.

Sicherstellen, dass der Deckel des Salzbehälters richtig geschlossen und dass der Enthärter richtig eingestellt ist.

Wenn auch nach Befolgung der oben stehenden Anweisungen die

Störung nicht behoben werden konnte, wenden Sie sich bitte an das nächste autorisierte Kundendienstzentrum.

ACHTUNG: Eingriffe am Gerät durch nicht autorisiertes Personal sind von der Garantie ausgeschlossen und gehen zu Lasten des

Kunden.

24

E1

E2

E3

E4

E5

E6

Anleitung für den Benutzer

4. Abhilfe bei Fehlfunktionen

Der Geschirrspüler signalisiert einige Fehlfunktionen durch das gleichzeitige Aufleuchten mehrerer Kontrolllampen nach dem unten angegebenen Schema.

FEHLFUNKTION BESCHREIBUNG

Acquastop ausgelöst

Das Überlaufschutzsystem hat angesprochen (nur bei den Modellen, die hierüber verfügen). Es spricht an, wenn Wasser austritt. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Sicherheitswasserstand

Das Pegelkontrollsystem des Geschirrspülers hat angesprochen. Das laufende Programm abbrechen und den Geschirrspüler ausschalten. Den

Geschirrspüler einschalten, neu programmieren und dann das Programm starten. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich bitte an den

Kundendienst.

Störung beim Erhitzen des Wassers

Das Wasser wird nicht oder nicht richtig erhitzt. Das

Programm erneut ausführen. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich bitte an den

Kundendienst.

Störung beim Messen der Wassertemperatur

Das laufende Programm abbrechen und den

Geschirrspüler ausschalten. Den Geschirrspüler einschalten, neu programmieren und dann das

Programm starten. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Störung beim Wasserzulauf

Das Wasser läuft nicht oder nicht richtig zu. Den

Wasseranschluss kontrollieren; außerdem sicherstellen, dass der Wasserhahn geöffnet und der

Filter nicht verschmutzt ist. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Störung beim Wasserablauf

Das Wasser wird nicht oder nicht richtig abgepumpt.

Sicherstellen, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt oder gequetscht ist und dass die Filter nicht verstopft sind. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

25

26

E7

E8

E9

Anleitung für den Benutzer

FEHLFUNKTION BESCHREIBUNG

Störung beim Wasserzähler (nur bei den Modellen, die hierüber verfügen)

Die zulaufende Wassermenge wird nicht präzise gemessen. Das laufende Programm abbrechen und den Geschirrspüler ausschalten. Den Geschirrspüler einschalten, neu programmieren und dann das

Programm starten. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Störung beim Wechselspülsystem

Das laufende Programm abbrechen und den

Geschirrspüler ausschalten. Den Geschirrspüler einschalten, neu programmieren und dann das

Programm starten. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Störung beim Wasserzulaufsystem

Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Ausgeschaltete

Kontrolllampe

Eingeschaltete

Kontrolllampe

Blinkende

Kontrolllampe

Wenn eine Fehlfunktion auftritt, unterbricht das Gerät das laufende

Programm und signalisiert die Störung.

Die Alarme E1, E2, E3, E4, E8, E9 bewirken den unverzüglichen

Abbruch des laufenden Programms.

Die Alarme E5, E6 unterbrechen das laufende Programm und nehmen nach Lösung der Ursache die Programmdurchführung wieder auf.

Die Alarm E7 wird am Ende des Zyklus angezeigt, der in jedem Falle zu

Ende gebracht wird, da der Betrieb des Geschirrspülers nicht beeinträchtig wird.

Um einen Alarm “auszuschalten”, muss:

Die Gerätetür geöffnet und geschlossen werden, oder die Maschine aus- und wieder eingeschaltet werden. An diesem Punkt kann der

Geschirrspüler erenut programmiert werden.

Wenn sich die Störung nicht beheben lässt, muss man sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum wenden.

Anleitung für den Benutzer

TECHNISCHE DATEN

Breite

597

÷

599 mm

Tiefe, gemessen ab der

Außenkante des Bedienfelds

550 mm

Höhe (je nach Modell)

Fassungsvermögen

Zulaufwasserdruck

Elektrische Daten

von 820 mm bis 890 mm von 860 mm bis 930 mm

12 Maßgedecke min. 0,05 - max. 0,9 MPa (min. 0.5 – max. 9 bar)

Siehe Typenschild

27

Contents

1.

Description of the controls ________________________________ 2

2.

Operating instructions ___________________________________ 10

3.

Cleaning and maintenance _______________________________ 22

4.

Troubleshooting _______________________________________ 26

Thank you for choosing one of our products.

You are advised to read this manual carefully; it contains all the information you need about the right conditions for the proper, safe use of your dishwasher.

The individual sections are laid out to provide you with a step-by-step guide to all your appliance's functions; the texts are easy to understand and are complete with detailed illustrations.

Recommendations are given for the correct use of the baskets, spray arms, containers, filters, washing programs, and for operating the controls.

Following the cleaning instructions provided here will keep your dishwasher's performance at peak levels in the long term.

This user-friendly manual will provide answers to all your questions about use of the dishwasher.

USER INSTRUCTIONS: these consist of recommendations for using the appliance, a description of its controls and of the correct cleaning and maintenance procedures.

1

User instructions

1. Description of the controls

1.1 Upper panel

All the dishwasher controls are grouped on the upper panel. Switch-on, programming, switch-off etc. procedures are only possible when the door is open.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ON/OFF BUTTON

Pressing this button energises the appliance.

SELECTED PROGRAM INDICATOR LIGHTS

Illumination of this light denotes the program selected and the occurrence of a fault (troubleshooting).

PROGRAM SELECTION BUTTON

By pressing this button in sequence it is possible to select the desired program.

WATER HARDNESS ADJUSTMENT ON INDICATOR LIGHT

The light flashes to indicate that the appliance is in “water hardness adjustment” mode.

SALT WARNIN LIGHT

If the symbol is present, illumination of this light denotes a regenerating salt warning level.

RINSE AID WARNING LIGHT

Illumination of this light signals that rinse aid dispenser is empty.

"3in1" OPTION BUTTON

Press this button to activate the option for use of 3/1 products.

"3in1" OPTION LIGHT

Illuminates to indicate that the function is activated.

DELAYED START BUTTON

Pressing this button in sequence delays the start of the program by

3, 6 or 9 hours.

DELAYED START LIGHTS

Illuminate to show that start delayed by 3, 6 or 9 hours has been set.

2

User instructions

SETTING THE WASHING PROGRAM AND SWITCHING ON

To select the most suitable program for the dishes to be washed refer to the table below, which indicates the most appropriate program according to dish type and degree of soiling.

After using the table to identify the most appropriate washing program:

• press the ON/OFF button (1) and wait for the PROGRAM

INDICATOR LIGHT (2) to illuminate;

• keep pressing the PROGRAM SELECTION button (3) until the indicator light corresponding to the desired program illuminates;

• close the door; after about 2" the program will start. While it is in progress, the relative LIGHT will flash (indicating that the program is being executed).

3

User instructions

PROGRAMME

NUMBER

& SYMBOL

LOAD CROCKERY AND

CUTLERY

PROGRAM

PROGRESS

DURATION

MINUTES

(1)

CONSUMPTION

WATER

LITRES

POWER

KWh (1)

1

SOAK

Pans and dishes awaiting completion of the load

Cold prewash

15 3,5 0,02

2 DELICATE

Delicate dishes with normal dirt

Wash at 45°C

Cold rinse

Rinse at 65°C

Dry

65 9,5 1,10

3 ECO (*)

EN 50242

4 NORMAL

*** IEC/DIN

Dishes with normal dirt, washed immediately after use.

Dishes with normal dirt, even with dried-on residues.

Wash at 50°C

Cold rinse

Rinse at 65°C

Dry

Cold prewash

Wash at 65°C

Cold rinse

Rinse at 70°C

Dry

**

115

**

13,5

**

1,35

5 SUPER

****

Very dirty pans and dishes, even with dried-on residues.

Hot prewash

Wash at 70°C

Cold rinse (2)

Rinse at 70°C

Dry

135 15,5 1,60

IMPORTANT: see “NOTES AND REFERENCES” table on the following pages.

The washing cycle will not take place if the dishwasher door is left open or not properly closed.

4

User instructions

NOTES AND REFERENCES

Only run the soak program with half loads.

Options cannot be used with the soak program.

*

Standard programme under EN 50242.

** See information sheet provided

***

IEC/DIN reference programme.

****

Reference program for laboratories: Detergent: 20g in the dispenser + 10g in the door or tablet. Configuration: see photo in “Using the baskets”.

(1) The cycle duration and power consumption may vary according to the water and room temperatures, and the type and amount of dishes.

(2) 1 or 2 cold rinses depending on the model.

REFERENCES for the ENERGY LABEL supplied with the dishwasher:

- Annual energy consumption is based on 280 standard wash cycles with cold water and consumption of low-energy operating modes. Actual consumption depends on the way in which the appliance is used.

- Water consumption is based on 280 standard wash cycles. Actual consumption depends on the way in which the appliance is used.

- Information refers to the EN 50242 STANDARD programme (identified in the programmes table), which is the most effective in terms of combined energy and water consumption. The programme is recommended for dishes with a normal level of dirt.

- Energy consumption in “sleep” mode = 0.02 W.

- Energy consumption in “on” mode = 1.5 W.

- Drying efficiency class on a scale from “G” (minimum efficiency) to “A”

(maximum efficiency).

5

User instructions

1.2 Washing programs

Before starting a washing program make sure that:

The water supply tap is open.

The correct amount of detergent has been added to the

dispenser.

The baskets have been correctly loaded.

The spray arms are able to rotate freely and without obstruction.

The dishwasher door is securely closed.

6

3 in 1

MULTIFUNCTIONS DETERGENTS OPTION

Ideal for multi-function detergents, this option allows washing to be optimised, with full benefits from the combined-action tablets. When this option is activated, any salt and rinse aid in the relative containers will not be used.

N.B.:

When the salt and rinse aid containers are empty, the relative lights will remain on even if the option is selected.

IMPORTANT: when no longer required, the option must be deactivated by pressing the relative button (the light goes out).

If the water hardness has been set on a value above H3, and the option is activated, the relative light flashes, warning of a setting error. Multifunction products are not suitable for use with very "hard" water; this

does not prevent the use of the option, but the washing results might

not be of the best.

User instructions

DELAYED START

(available in all programs except the soak program)

The start of the program can be delayed by 3, 6 or 9 hours.

This allows you to set the dishwasher to work at the times of day most convenient to you.

After setting the program of your choice, press the DELAYED START button to select the delay you require. The corresponding DELAYED

START light lights up.

If you wish to exit the procedure without setting delayed start, press the button in sequence until all three lights are out.

At the end of the cycle, the procedure is automatically deleted, so if you also require it for the next program you will have to set it again.

CANCELLING THE CURRENT PROGRAM

To cancel the currently selected program, open the door and hold down the PROGRAM SELECTION (3) button for a few seconds until the indicator lights for programs 4 and 5 illuminate simultaneously (the word "end" is displayed on the window).

Close the door.

After approximately 1 minute the dishwasher will advance to the end of cycle.

CHANGING THE PROGRAM

To change the program in progress, simply open the door and select a new program. When the door is closed the dishwasher will automatically select the new program.

7

8

User instructions

TO SAVE ON ENERGY! … AND PROTECT THE ENVIRONMENT

Always try to run the dishwasher fully loaded.

Do not wash the dishes in running water.

Use the washing program that is most appropriate for each type of load.

Do not carry out any preliminary rinsing.

If available, connect the dishwasher to a hot water supply up to 60°C.

TO CUT DOWN ON DETERGENT CONSUMPTION! … AND PROTECT

THE ENVIRONMENT

The phosphates contained in dishwasher detergents are harmful to the environment. To avoid using excessive amounts of detergent and to save on electricity, observe the following:

separate the more delicate items from dishes that are more resistant to aggressive detergents and high temperatures;

do not pour the detergent directly on the dishes.

If the door has to be opened while washing is in progress, the program will be interrupted. The relative light will keep flashing and a beeper will signal that the cycle has not been completed. You must wait about

1 minute before closing the door to restart the program. When the door is closed the program will continue from where it was interrupted. This operation should only be carried out if strictly necessary, because it might cause problems in execution of the program.

User instructions

END OF CYCLE

At the end of the washing cycle the dishwasher gives a short acustic signal and the program indicators nr 4 and 5 start blinking (the word "end" is displayed on the window).

To switch off the dishwasher, open the door and press the ON/OFF button (1).

ENERGY MANAGEMENT

After 5 minutes of waiting (washing cycle completed, stopped or set but not started) the dishwasher switches to a standby state to reduce energy consumption.

In this state, the dishwasher indicator panel (lights or display depending on model) functions more slowly (switch-on once every 5 seconds).

REMOVING THE DISHES

At the end of the washing program, wait at least 20 minutes before removing the dishes, to allow them to cool down. To prevent any water droplets on the upper basket from falling on the dishes in the lower basket, it is advisable to unload the lower basket first, and then the upper basket.

9

User instructions

2. Operating instructions

Once the dishwasher has been correctly installed, prepare for use as follows:

Adjust the water softening system;

Add the regenerating salt;

Add the rinse aid and detergent.

2.1 Using the water softening system

The amount of scale contained in the water (water hardness index) can cause whitish staining on the dry dishes, which tend to become dull over time. The dishwasher is equipped with an automatic softening system which uses a special regenerating salt to reduce the hardness of the water.

The dishwasher is factory set for water hardness level 3 (average hardness

41-60°dF 24-31°dH ).

SALT

10

When using water of medium hardness, the regenerating salt container should be refilled after approximately 20 washing cycles. The salt container can hold approximately 1.7 Kg of salt in grains. The container is situated at the bottom of the dishwasher. After removing the lower basket, unscrew the salt container cap by turning it anticlockwise and pour in the salt using the funnel supplied with the dishwasher. Before replacing the cap, remove any salt residues from around the opening.

When using the dishwasher for the first time, in addition to the salt it is also necessary to add one litre of water to the container.

Each time the salt container is refilled, make sure that the cap is

securely closed. The mixture of water and detergent must never penetrate the salt container, as this would compromise the operation of the regeneration system. In the event of this occurring, the warranty will be invalidated.

Only use regenerating salt specially formulated for domestic dishwashers. If using salt tablets, do not fill the container

completely.

User instructions

Do not use table salt as it contains insoluble substances which, over time, may damage the water softening system.

When necessary, refill the regenerating salt container before

starting the washing program. In this way, the excess saline solution will be immediately removed by the water; the prolonged presence of salt water inside the tank may lead to corrosion.

Be careful not to confuse the salt and detergent packages; adding detergent to the salt container will damage the water softening system.

ADJUSTING THE WATER SOFTENING SYSTEM

The dishwasher is equipped with a device which allows the softener setting to be varied to suit the hardness of the mains water. The hardness is set using the PROGRAM SELECTION BUTTON (3).

To access the setting function, hold the button down for more than 15 seconds. The WATER HARDNESS ADJUSTMENT INDICATOR LIGHT

(4) flashes, while the SELECTED PROGRAM INDICATOR LIGHTS (2) show the current setting. Each pressure on the button changes the setting following the sequence in the table below:

>

11

User instructions

WATER HARDNESS TABLE

WATER HARDNESS

German degrees (°dH)

French

Degrees (°dF)

SETTING

0 - 4 0 - 7

All lights off

(no salt)

One light on

5 - 15 8 - 25

16 - 23 26 - 40

Two lights on

Three lights on

24 - 31 41 - 60

Four lights on

32 - 47 61 - 80

48 - 58 81 - 100

Five lights on

Contact your local water board for information on the hardness of your water supply.

After adjustment or display of the current setting, simply do not touch the button for a few seconds; the dishwasher will automatically return to standard mode, quitting the adjustment mode.

2.2 Using the rinse aid and detergent dispensers

The detergent and rinse aid dispensers are situated on the inner part of the door: the detergent

dispenser is on the left, and the

rinse aid dispenser is on the right.

12

With the exception of the SOAK program, before every washing cycle it is necessary to add the required amount of detergent to the detergent

dispenser. The rinse aid, on the other hand, should only be added as required.

User instructions

ADDING THE RINSE AID

The rinse aid helps the dishes dry faster and prevents the formation of scale deposits and staining; it is automatically added to the water during the final rinse cycle, from the container situated on the inner side of the door.

To add rinse aid:

Open the door.

Rotate the container cap anticlockwise by ¼ of a turn and remove it.

Add the rinse aid until the container is full (approximately 140 cc).

The optical level indicator on the side of the cap should be completely obscured. Refill the rinse aid when the optical level indicator becomes clear again, or when the rinse aid warning light illuminates.

Replace the cover and turn it in a clockwise direction.

Use a cloth to remove any spillage of rinse aid which might lead to the formation of excess foam.

ADJUSTING THE RINSE AID DISPENSER SETTING

The dishwasher is factory set for medium water hardness. However it possible to change the setting by turning the dispenser’s selector to the desired position: the amount of rinse aid dispensed is proportional to the selector position.

To adjust the rinse aid setting, rotate the dispenser cap through a quarter turn in an anticlockwise direction and remove it.

Then use a screwdriver to rotate the rinse aid selector to the desired position.

Replace the cap, turning it clockwise.

The amount of rinse aid must be increased if the washed dishes appear dull or feature circular stains.

If, on the other hand, the dishes are sticky or have white streaks, it is necessary to reduce the rinse aid setting.

13

User instructions

ADDING THE DETERGENT

To open the detergent dispenser cap, lightly press the button P. Add the detergent and close the cap carefully.

During the washing cycle, the dispenser will be opened automatically.

14

When a program with hot prewash is selected (see program table), extra detergent must be placed in the cavity G/H (depending on models).

Use only detergents specially formulated for dishwashers. For optimal washing results it is important to use a good quality detergent.

The detergent packs must be sealed and stored in a dry place to prevent the formation of lumps which may negatively affect washing results. Once opened the detergent packs should not be kept for too long, otherwise the detergent loses its effectiveness.

Do not use detergents formulated for washing dishes by hand, because they produce a great deal of foam and may negatively affect the operation of the dishwasher.

Add the correct amount of detergent. An insufficient amount of detergent will result in a partial removal of dirt from the dishes, whereas an excessive amount is wasteful and does not improve the washing results.

The market offers liquid and powder detergents with differing chemical compositions, which may contain phosphates, or be phosphate-free but contain natural enzymes.

- Detergents containing phosphates are more effective against grease and starch at temperatures above 60°C .

- Enzyme detergents, on the other hand, are also effective at lower temperatures (from 40 to 55°C ) and are more easily biodegradable. With enzyme detergents it is possible to obtain at low temperatures comparable results to those which can only be achieved at 65°C using traditional detergents.

For the safeguarding of the environment we recommend the use of

phosphate- and chlorine free detergents.

User instructions

The introduction of detergent into the rinse aid dispenser, even in liquid form, will damage the dishwasher.

2.3 General warnings and recommendations

Before using the dishwasher for the first time, it is advisable to read the following recommendations concerning dish types to be washed and their loading.

There are generally no constraints on the washing of domestic dishes, but in certain cases it is necessary to take their characteristics into account.

Before loading the dishes into the baskets it is necessary to:

remove coarse food remains: e.g. bones, fish-bones, etc. which may clog the filter or damage the wash pump.

soak any pots or pans with burnt-on food remains on the bottom to facilitate removal, then load them into the LOWER BASKET.

There is no need to pre-wash the dishes under running water before loading them into the baskets since this only wastes water.

Correct loading of the dishes helps ensure optimal washing results.

15

User instructions

WARNING!

Make sure that the dishes are securely in place so that they cannot tip over or obstruct the rotation of the spray arms during the washing cycle.

Do not place very small objects in the baskets as these could fall and obstruct the spray arms or the wash pump.

Containers such as cups, bowls, glasses and pots should always be loaded with the opening facing downwards and with any cavities at an angle, to allow the water to drain out.

Do not stack dishes or place them in such a way that they cover one other.

Do not place glasses too close together because they may knock against each other and break, or there might be staining at the point where they touch.

MAKE SURE that the items being washed are dishwasher-safe.

Items which are not dishwasher-safe:

Wooden dishes, pots or pans: these may be damaged by the high washing temperatures.

Handcrafted items: these are rarely suitable for washing in a dishwasher. The relatively high water temperatures and the detergents used may damage them.

Plastic dishes: heat resistant plastic dishes must be washed in the upper basket.

Dishes and objects in copper, tin, zinc or brass: these tend to stain.

Aluminium dishes: items made from anodised aluminium may lose their colour.

Silverware: silver items may stain.

Glass and crystal: in general, glass and crystal objects can be washed in the dishwasher. However, certain types of glass and crystal may become dull and lose their clearness after many washings. Therefore, for these items we recommend using the least aggressive program available.

Decorated items: the decorated objects available on the market are generally able to withstand washing in the dishwasher, although the colours may fade after a great many washes. If in doubt as to the fastness of the colours, it is advisable to wash just a few items at a time for approximately one month.

16

User instructions

2.4 Using the baskets

The dishwasher has a capacity of 12 place-settings, including serving dishes.

LOWER BASKET

The lower basket receives the full force of the lower spray arm, and should therefore be used for the “toughest” items with a heavier degree of soiling.

All types and combinations of loads are permitted, provided that the dishes, pots and pans are arranged with all the soiled surfaces exposed to the water jets coming from the bottom.

With fixed supports

To make the most of the space inside the basket when loading large items, certain models are equipped with tip-up supports for plates in 2 or 4 sections.

With tip-up supports

BOTTOM BASKET INSERTS

Some models are equipped with bottom basket inserts which improve the drying of dishes. The inserts are supplied in the accessories bag; to use them, simply fit them into place as shown.

17

User instructions

LOADING THE LOWER BASKET

Carefully load flat plates, soup plates, dessert and serving dishes, positioning them vertically. Pots, pans and their covers must be loaded upside down. When loading soup plates and dessert bowls, be sure to leave a gap between them.

Loading examples:

CUTLERY BASKET

The basket has removable top grids into which items of cutlery can be inserted to keep them properly spaced and allow water to pass between them effectively.

The cutlery supports and central lid are in the bag of accessories. The central lid is intended to act only as a cover: do not place the cutlery in it.

Depending on model the grids may vary in shape.

The cutlery should be arranged in an orderly manner inside the basket, with the handles pointing downwards. Take care during loading to avoid injury from the knife blades. The basket is suitable for all types of cutlery, except those long enough to interfere with the upper spray arm. Ladles, wooden spoons and cooking knives can be placed in the upper basket,

making sure that the knife blades do not protrude from the basket.

18

User instructions

UPPER BASKET

It is recommended to load the upper basket with small- or medium-sized items such as glasses, small plates, tea or coffee cups, shallow bowls and light objects made from heat resistant plastic. If the upper basket is used in the lowermost position, it can also be loaded with serving dishes, provided they are only slightly soiled.

LOADING THE UPPER BASKET

Load plates facing forward; cups, bowls etc. must always be facing downwards. The left side of the basket can be loaded with cups and glasses on two levels. In the centre section, plates and saucers can be loaded vertically into the supports provided.

Loading examples:

Examples of loading for intensive dirt

:

19

User instructions

Depending on the models, the basket may be equipped with some or all of the following accessories:

-

Supports for cups or long objects (ladles, spoons…), on the left; can be tipped to the vertical position when not in use.

-

Long-stemmed glass holder, on the left; to use, simply lift and fix onto the hooks provided.

-

Cutlery racks, on the right, designed for knives and teaspoons; for teaspoons, pull out the sliding support. The racks can be tipped to the vertical position when not in use.

Fixed or movable racks in the middle. The movable supports can be fixed vertical, resting on the bottom of the basket when not in use, or set in the intermediate position, as required.

20

User instructions

ADJUSTING THE UPPER BASKET

The height of the top basket can be adjusted to allow large dishes or pans to be placed in the bottom basket.

The adjustment procedure may be type A or B, depending on the dishwasher model purchased.

Version A: pull-out with adjustment in two positions.

Pull out both the basket guides.

Remove the stops, first releasing them as shown in the diagram.

Pull out the basket.

Fit the upper or lower pair of wheels into the guide, depending on the setting required

;

Return the stops to their original position.

The left hand and right hand sides of the basket must always be set at

the same height.

Version B: with adjustment in three positions on both sides.

The sides of the basket must always be set at the same height.

Raise the basket by pulling on the top edge (1), to the first or second catch depending on the height required.

To lower the basket, first release it by pulling the release lever (2).

Adjustment is also possible with the basket loaded, but in this case when lowering the basket it should be held steady with one hand to avoid knocking the dishes.

21

User instructions

3. Cleaning and maintenance

Before carrying out any work, always unplug the appliance from the electrical supply or switch off the all-pole disconnection device.

3.1 General warnings and recommendations

Avoid the use of acidic or abrasive detergents.

Clean the outer surfaces and door-lining of the dishwasher regularly using a soft cloth moistened with water or with a normal detergent suitable for painted surfaces. Clean the door gaskets with a damp sponge. Periodically (once or twice a year) it is advisable to clean the tank and gaskets, using a soft cloth and water to remove any deposits.

CLEANING THE WATER INTAKE FILTER

The water intake filter A located at the outlet of the water supply tap needs to be cleaned periodically.

After having closed the water supply tap, unscrew the end of the water intake hose, remove the filter A and clean it delicately under running water. Reassemble filter A in its seat and carefully screw the water intake hose back into position.

CLEANING THE SPRAY ARMS

The spray arms can be easily removed for periodic cleaning of the nozzles, to prevent possible clogging. Wash them under running water and carefully replace them in their seats, checking that their rotary

movement is in no way impeded.

To remove the upper spray arm, unscrew locking ring R.

To remove the lower spray arm, simply lift it up, pulling by the central part.

22

User instructions

CLEANING THE FILTER UNIT

It is advisable to periodically inspect the centre filter C and, if necessary, to clean it. To remove the filter, grip the tabs, turn them anticlockwise and lift upwards;

• push the centre filter D from the underside to remove it from the micro-filter:

• separate the two parts which make up the plastic filter by pressing the body of the filter in the zone shown by the arrows;

• remove the centre filter by lifting it upwards.

GENERAL WARNINGS AND RECOMMENDATIONS FOR CORRECT

MAINTENANCE:

The filters should be cleaned under running water using a stiff brush.

When removing the filter, take care that there are no food residues on it. If any residues fall into the washing pit they might block hydraulic components, or foul the spray arm nozzles.

It is essential to thoroughly clean the filters according to the above instructions: the dishwasher cannot function if the filters are clogged.

Carefully replace the filters in their seats, to avoid damaging the wash pump.

PROLONGED DISUSE:

Run the soak program twice in succession.

Unplug the power cord from the socket.

Leave the door slightly open, in order to prevent the formation of unpleasant odours inside the washing tank.

Fill the rinse aid dispenser.

Shut off the water supply tap.

23

User instructions

BEFORE STARTING THE DISHWASHER AFTER PROLONGED

DISUSE:

Check that there are no deposits of sludge or rust inside the water pipe: if there are, allow the water to run from the water supply tap for a few minutes.

Plug the power cord back into the socket.

Reconnect the water intake hose and open the tap again.

TROUBLESHOOTING MINOR PROBLEMS

In some cases it is possible to remedy minor problems by referring to the following instructions:

If the program fails to start, check that:

the dishwasher is connected to the electrical power supply;

there is no power failure;

the water tap is open;

the dishwasher door is properly closed.

If water remains inside the dishwasher, check that:

the drain hose is not kinked;

the drain siphon is not obstructed;

the dishwasher filters are not clogged.

If the dishes are not being cleaned properly, check that:

the correct amount of detergent has been added;

there is regenerating salt inside the special container;

the dishes are being loaded correctly;

the selected program is suitable for the dish types and their degree of soiling;

all the filters are clean and positioned correctly;

the spray arm nozzles are not obstructed;

there is no object obstructing the rotation of the spray arms.

24

User instructions

If the dishes fail to dry or remain dull, check that:

there is rinse aid inside the special container;

the rinse aid dispenser setting is correct;

the detergent used is of good quality and has not lost its effectiveness (for example, through incorrect storage, with the box left open).

If the dishes show signs of streaking, staining, etc., check that:

the rinse aid dispenser setting is not too high.

If there are visible traces of rust inside the tank:

the tank is made of steel, and therefore any rust marks are due to external elements (fragments of rust from the water pipes, pots, cutlery, etc.). Special products are commercially available to remove such marks;

check that the amount of detergent being used is correct. Certain detergents can be more corrosive than others.

check that the cap of the salt container is securely closed, and that the water softening setting is correct.

If after following the above troubleshooting instructions the problem persists, call the nearest After-Sales Centre.

WARNING: any operations performed on the appliance by unauthorised persons are not covered by the warranty and shall be

paid for by the user.

25

E1

E2

E3

E4

E5

E6

User instructions

4. Troubleshooting

The dishwasher is able to indicate a series of malfunctions by illuminating a number of lights simultaneously (see key below).

FAULT

DESCRIPTION

Acquastop failure

The anti-flooding system has been activated (for the relevant models only). The system is tripped in case of water leaks. Contact the after-sales service.

Safety level

The system which limits the water level inside the dishwasher has been tripped. Interrupt the program and switch off the dishwasher. Switch the dishwasher back on, program it again and start the washing cycle. If the problem persists, contact the after-sales service.

Water heating malfunction

The water is not heated or the heating parameters are not correct. Repeat the washing program; if the problem persists, contact the after-sales service.

Water temperature monitoring malfunction

Interrupt the program and switch off the dishwasher.

Switch the dishwasher back on, program it again and start the washing cycle. If the problem persists, contact the after-sales service.

Water intake malfunction

The appliance does not take in water or does not do so correctly. Check that the water connections are correct, the water intake tap is turned on and the filter is not fouled. If the problem persists, contact the after-sales service.

Water pump-out malfunction

The appliance does not pump out the water or does not do so correctly. Check that the drain hose is not kinked or crushed and that the siphon and filter are not fouled. If the problem persists, contact the aftersales service.

26

User instructions

E7

E8

E9

FAULT

Light off

DESCRIPTION

Turbine flow-regulator malfunction

(for the relevant models only)

The appliance is not able to "measure" the amount of water loaded accurately. Interrupt the program and switch off the dishwasher. Switch the dishwasher back on, program it again and start the washing cycle. If the problem persists, contact the after-sales service.

Alternate washing system malfunction

Interrupt the program and switch off the dishwasher.

Switch the dishwasher back on, program it again and start the washing cycle. If the problem persists, contact the after-sales service.

Water intake system malfunction

Contact the after-sales service.

Light on Light flashing

If an alarm occurs the appliance interrupts the program in progress and signals a fault.

Alarms E1, E2, E3, E4, E8 and E9 interrupt the current program immediately.

The E5, E6 alarms interrupts the running program once the cause is resolved, it will bring bach the execution of the program.

The alarm E7 is visualized at the end of the cycle that comes, however, brought to the end since the operation of the dishwasher is not harmed.

To “reset” an alarm is necessary:

Open and close the door, or turn off and on the machine. At this point is possible to program the dishwasher again.

If the malfunction persists, contact your authorised Service Centre.

27

User instructions

TECHNICAL DATA

Width

Depth measured flush with the outer edge of the control panel

597

÷

599 mm

550 mm

Height (depending on models)

Capacity

Water supply pressure

Electrical characteristics

from 820 mm to 890 mm from 860 mm to 930 mm

12 Standard place settings min. 0,05 - max. 0,9 MPa (min. 0.5 – max. 9 bar)

See rating plate

28

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement