Bang & Olufsen | BeoSound Century | BeoSound Century

BeoSound Century
B E O S O U N D
1
C E N T U R Y
BeoSound Century är en fascinerande
liten och ändå förvånansvärt kraftfull
musikanläggning med inbyggda högtalare och tre integrerade ljudkällor:
CD-spelare, radio och kassettbandspelare.
BeoSound Century förenar allt detta i
en mycket elegant och individualistisk
design, som gör systemet mycket
enkelt att passa in överallt där du vill
ha musik – antingen stående på sin
bas, eller hängande på väggen på det
special-designade väggfästet.
Den magiska glasdörren, som glider
upp när din hand närmar sig, kombinerat med enkel och bekväm
manövrering av programkällorna, gör
BeoSound Century till ett rent nöje.
Bruksanvisning
2
Denna bruksanvisning förklarar de funktioner
som erbjuds av BeoSound Century och hur de
manövreras.
Du kan även fjärrstyra systemet med
fjärrkontrollen Beo4. Se hur du gör på sidorna 2627.
En komplett monterings- och underhållsanvisning
hittar du i den separata installationsanvisningen
som också bifogas systemet.
Obs! Fjärrkontrollen Beo4, ett väggfäste för att
hänga BeoSound Century på väggen och ett
bärhandtag som också fungerar som en aktiv FMantenn till systemet finns som tillbehör hos din
Bang & Olufsen handlare.
3
I N N E H Å L L
4 Kom och spela
6 Manövreringsprinciper
8 Tangenter och display
10 Att använda radion
11 Söka upp radiostationer
12 Lagra dina förinställda
radioprogram
Låt systemet söka upp dem
14 Att använda CD-spelaren
15 Byta display
Spela i slumpvis utvald ordning
16 Att använda
kassettbandspelaren
17 Att hitta inspelade spår eller
räkneverkspositioner
Brusreducering
18 Direkt inspelning på ett band
19 Inspelning av ett speciellt spår
från en CD
Radera en inspelning
20 Automatisk bandvändningsfunktion (Auto reverse)
21 Att använda extra
programkällor
22 Ljudinställningar
24 Stopptimer
25 BeoSound Century’s displayer
26 Fjärrmanövrering
4
K O M
O C H
S P E L A
Obs! Nästa sida visar de fyra manövreringsstadier
du kan hitta i BeoSound Century.
När din hand närmar sig BeoSound
Century, glider glasdörren upp och alla
tangenter du behöver lyses upp i rött.
Välkommen att spela!
Genom att trycka på en röd knapp
svarar systemet – antingen genom att
utföra din instruktion, eller genom att
göra en annan grupp tangenter
beredda – eller båda delarna.
På så sätt engageras du i en lekfull
konversation med BeoSound Century
om spelmöjligheter: CD, radio eller
bandspelare.
LOAD
RADIO
CD
TAPE
APE
AUX
Start
Bang & Olufsen
BANG & OLUFSEN
5
BeoSound Century är i standby-läge, men kommer att
svara på en kort vinkning från din hand.
Start
Bang & Olufsen
BANG & OLUFSEN
När din hand närmar sig BeoSound Century, öppnas
dörren och de fyra programkälletangenterna lyses
upp – och välkomnar dig att spela!
LOAD
RADIO
CD
TAPE
APE
AUX
Start
Bang & Olufsen
BANG & OLUFSEN
Nu kan du prova att trycka på en av
programkälletangenterna. Den programkällan börjar
spela och systemet visar dig alla knappar du behöver
för just den programkällan (här är det CD-spelaren).
RADIO
SOUND
MODE
REC
CD
TAPE
APE
AUX
< STEP
STOP
STEP >
1
2
3
4
5
6
Start
Bang & Olufsen
BANG & OLUFSEN
Om du lämnar BeoSound Century för att njuta av
musiken, stängs glasdörren och ljuset släcks. Det är
enbart tangenterna för den programkälla du lyssnar
på och displayen som är upplysta – så att du vet vad
som händer.
CD
Start
Bang & Olufsen
BANG & OLUFSEN
7
LOAD
8
9
6
M A N Ö V R E R I N G S P R I N C I P E R
De tre programkällorna
När din hand närmar sig BeoSound
Century, öppnas glasdörren och alla
tangenter du behöver lyses upp och ger
en inbjudan till att spela en av
musikkällorna: CD-spelaren, radio, eller
kassettbandspelaren…
I den övre delen av BeoSound Century finns
hållaren för CD-skivor. CD-skivan hålls på plats av
en arm, som kan höjas och sänkas genom ett tryck
på LOAD (överst till höger).
Radiodelen i BeoSound Century blir synlig endast
när den används. Du kommer att se alla tangenter
för radiomanövrering som lyses upp och – med ett
P – visar displayen att ett radioprogram spelar.
LOAD
RADIO
CD
TAPE
AUX
Mittensektionen i BeoSound Century innehåller
displayen och alla de tangenter du behöver för att
manövrera systemet. För ytterligare information
se sidorna 8-9.
Den nedre delen är för kassettband.
Kassettbandspelaren ställer automatiskt in sig för
den typ av band du använder: järn eller krom.
Start
Bang & Olufsen
BANG & OLUFSEN
7
Att lägga i en CD-skiva
Med ett tryck på LOAD höjs armen som håller CDskivan på plats. Du kan ta bort en CD som
eventuellt finns i hållaren och lägga i den du vill
lyssna på.
CD-skivan ska alltid ha textsidan mot dig!
1. Lorem ipsum golan est
2. Tse nalog muspi merol ipsum
3. Muspi lamor logan
4. Manol skalo
5. Ikko tidal fylge sin repos
6. Fydsal indo skydelse
Tryck på LOAD igen för att sänka armen. Du kan
även trycka CD direkt för att sänka armen och
börja spela direkt.
7. Lorem ipsum golan
8. Tse nalog muspi
9. Muspi lamor logan
10. Manol skalo
Att lägga i ett kassettband
Kassettbandet ska läggas i med bandöppningen
nedåt. Stoppa in den övre delen av kassetten
först; sedan trycker du in den nedre delen av
kassetten tills den sitter ordentligt i kassettfacket.
För att ta ur kassetten, tar du tag i sidorna på
kassetten – litet nedanför mitten – och dra den
försiktigt utåt med ett fast grepp.
Hörtelefoner
Uttag till hörtelefoner
Uttaget till hörtelefoner sitter baktill på
BeoSound Century, som visat på bilden till
vänster.
Når du ansluter dina hörtelefoner till BeoSound
Century tystas ljudet från de inbyggda högtalarna
i BeoSound Century. Du får tillbaka ljudet från
högtalarna, när du tar ur hörtelefonerna.
PHONES
Höjer och sänker armen som håller
CD-skivan på plats
8
> Manövreringsprinciper
Tangenter och display
Genom ett tryck på en röd knapp får
du BeoSound Century att svara –
antingen genom att utföra din
instruktion, eller genom att visa en
annan grupp av tangenter – eller båda
delarna.
SOUND gör att du kan ställa in ljudnivåerna:
volym, balans, bas, diskant och loudness (sidorna
22-23).
●
Displayen och de röda tangenterna
visar dig genom den manövrering du
vill genomföra, genom att involvera
dig i en konversation om BeoSound
Century’s programkällor.
De här sidorna visar vad displayen och
var och en av de 26 tangenterna
används till…
STORE för att du kan lagra:
radiostationer på programnummer (sidan 12);
● dina önskade ljudnivåer (sidan 23).
REC gör att du kan spela in den programkälla du
lyssnar på (sidorna 18-20).
●
MODE används för:
koppla in eller bort slumpvis spelordning på CD
(sidan 15);
● koppla in eller bort brusreducering (sidan 17);
● koppla in eller bort auto reverse funktionen
(sidan 20).
MODE
REC
STORE
SOUND
Displayen håller dig informerad om vad systemet
gör och eventuella pågående manövreringar. De
olika displayerna visas genom bruksanvisningen
och på sidan 25.
MODE
RADIO
CD
TAPE
AUX
Programkälletangenterna startar den källa du vill lyssna
på:
● RADIO startar radion (sidorna 10-13);
● CD startar CD-spelaren (sidorna 14-15);
● TAPE startar kassettspelaren (sidorna 16-20);
● AUX spelar en extra yttre programkälla (sidan 21).
RADIO
CD
TAPE
AUX
<STEP
0
1
2
3
4
9
De två step-tangenterna <STEP och STEP> används:
● för att stega igenom:
– radioprogram (sidan 10),
– spår på en CD eller ett kassettband
(sidorna 14 och 17);
● för att söka upp radiostationer (sidan 11);
● för att snabbspola bakåt eller framåt på ett band
(sidan 17);
● för att radera en inspelning (sidan 19).
● för at ställa in de olika ljudnivåerna (sidorna 22-23).
Obs! För en komplett beskrivning av de olika
funktionerna som utförs av systemet, finns
hänvisning till motsvarande sidor.
STOP används:
● för att göra en paus när du spelar CD eller kassettband
(sidorna 14 och 16);
● för att göra en paus och stoppa en inspelning (sidan 18).
● för inställning och aktivering av en stopptimer (sidan 24)
TUNE tangenten gör att du kan söka upp nya
radiostationer (sidorna 11-12).
<STEP
STOP
STEP>
TUNE
Volymtangenterna gör att du kan ändra
volymen uppåt eller nedåt.
LOAD
LOAD tangenten höjer och sänker
armen som håller CDn på plats
(sidan 7).
Standby-tangenten kopplar systemet
i standby-läge.
REC
STORE
SOUND
STOP
STEP>
TUNE
5
6
7
LOAD
8
9
Siffertangenterna används för:
● välja radioprogramnummer eller
frekvenser (sidorna 10-11);
●
●
välja låtnummer på CD (sidan 14);
spela ett kassettband från början (sidan 16).
10
A T T
A N V Ä N D A
R A D I O N
Att lyssna på ett radioprogram
RADIO
STEP>
Startar radion
Tryck för att titta igenom dina
radioprogram, framåt…
MODE
REC
STORE
SOUND
RADIO
CD
TAPE
AUX
<STEP
STOP
STEP>
TUNE
0
1
2
3
4
5
6
7
LOAD
eller
<STEP
1
…eller bakåt
Alternativt trycker du in det
programnummer du vill ha,
t ex 12
2
∧
Tryck för att höja volymen
∨
Tryck för att sänka volymen
●
Tryck för att ställa systemet i
standby-läge
Om du väljer en annan programkälla,
så stängs radion också av
Om du trycker på RADIO lyser
displayen och alla tangenter som finns
för att manövrera radion upp.
Samtidigt startar radion på det
program du senast lyssnade till.
Programnumret visas i displayen, t ex:
P 3.
För att byta till ett annant program så
kan du antingen slå in det programnumret direkt med siffertangenterna
0-9; eller så kan du trycka på steptangenterna, <STEP eller STEP> för att
titta igenom alla dina program.
8
9
Om du väljer en annan programkälla,
stängs radion av automatiskt. Om du
vill stänga av systemet trycker du
standby-tangenten ●.
Obs! Om du trycker RADIO igen medan radion är
på, kan du se frekvensen för den station du
lyssnar på i displayen. Tryck RADIO igen för att
återgå till programnummerindikation.
Obs! REC tangenten gör det enkelt att spela in
det radioprogram du lyssnar på. Se hur du gör på
sidan 18.
Systemet visar bara de nödvändiga
tangenterna. Dvs om du bara har
lagrat radioprogram på numren 1 till 5,
kommer enbart tangenterna 1 till 5 att
vara upplysta.
> Att välja radioprogram på det sätt som beskrivs
på denna sida kräver att du har sökt upp alla
dina favoritradioprogram och lagrat dem på
egna programnummer. Du kan se hur du gör
detta på nästa sida.
11
Att söka upp radiostationer
Varje gång du startar radion lyses
TUNE tangenten upp. TUNE är nyckeln
till BeoSound Century’s sökfunktion.
När du trycker TUNE ändras
tangenterna på BeoSound Century så
att enbart de tangenter som krävs för
att söka upp stationer är aktiva.
Det finns tre sätt att söka upp
radiostationer på systemets radio:
Displayen visar stationens frekvens allt
eftersom du går vidare.
När du har hittat den station du vill ha
och du hör den klart och tydligt i
högtalarna, kan du lagra den på ett
eget programnummer (se hur du gör
på sidan 12).
Obs! Om du har slagit in en felaktig frekvens,
återgår systemet automatiskt till det
radioprogram du senast lyssnade på.
● Du kan låta systemet göra allt arbete
RADIO
Starta radion
Tryck för att få systemet att söka
upp en station
TUNE
sedan
STEP>
Söker uppåt på frekvensbandet
eller
<STEP
Söker nedåt på frekvensbandet
Radion stannar automatiskt på den
första station som producerar en
acceptabel signal
(se hur det går till på sidan 12).
● Du kan låta systemet söka upp
stationer genom att trycka TUNE
sedan STEP>eller <STEP.
● Eller om du vet en stations exakta
frekvens, kan du slå in den direkt
genom att trycka TUNE sedan
siffrorna med hjälp av
siffertangenterna.
Om du inte vill ha den stationen
trycker du på step-tangenten igen
för att söka upp en annan
Alternativt slår du in frekvensen för
den station du vill ha,
t ex 87.5 MHz
TUNE
sedan
8
Obs! En ordentligt FM antenn måste anslutas till
BeoSound Century för att du ska kunna få in de
stationer som finns i ditt område. Se i
installationsanvisningen för information om
antennanslutning.
Ett speciellt bärhandtag med en aktiv FM-antenn
finns som tillbehör till BeoSound Century. Din
Bang & Olufsen handlare har alla detaljer!
7
5
12
> Att använda radion
Hur du lagrar dina radioprogram
Sök upp den FM station du vill ha,
sedan…
STORE
Tryck för att göra systemet klart för
att lagra stationen
sedan
1
Slå in det programnummer du vill ha
för den stationen,
exempelvis 12
2
sedan
STORE
Tryck STORE igen för att lagra
stationen på programnumret
Nu kan du börja söka upp nästa
radiostation (se sidan 11)
Du kan lagra 30 olika radiostationer på
egna programnummer i BeoSound
Century. Det gör att du kan få fram
dina favoritprogram direkt, bara
genom att slå en siffra.
När du har sökt upp den station du vill
ha och du kan höra den klart i högtalarna kan du lagra den på ett eget
programnummer: Tryck STORE, sedan
siffran du vill ha (1-30) och så trycker
du STORE igen.
Obs! När du trycker STORE första gången visar
displayen automatiskt ett ledigt programnummer
för den nya stationen. Om det numret passar dig
behöver du inte trycka in någon siffra – tryck bara
STORE en gång till.
Siffran kan också indikera att den station du har
hittat redan har lagrats in – på det
programnummer som visas.
När siffran slutar blinka har programmet lagrats.
Obs! Om du vill radera ett program trycker du
TUNE, sedan STORE, 0, STORE medan det
programmet är på.
När du har lagrat stationen trycker du
TUNE för att fortsätta att söka upp
nästa station du vill ha…
Låt systemet söka upp stationerna åt dig
RADIO
TUNE
Starta radion
Tryck för att söka upp och lagra alla
stationer i ditt område
sedan
STORE
(Håll intryckt i 2 sekunder)
Du kan även låta systemet hitta alla
radiostationer som finns i ditt område
och lagra dem på egna programnummer helt automatiskt.
För att göra det, startar du radion och
trycker TUNE, sedan trycker du STORE
och håller den intryckt i 2 sekunder.
Systemet hittar alla stationer som finns
på FM-bandet i ditt område och lagrar
dem på programnummer från 1 tilll 30.
13
Lista över lagrade radiostationer:
1
16
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
Obs! Använd blyertspenna – du kanske vill ändra
listan längre fram!
14
A T T
A N V Ä N D A
C D - S P E L A R E N
Att spela en CD-skiva
CD
STOP
Startar avspelning av den CD-skiva
som ligger i CD-spelaren
Tryck för att göra en paus i
avspelningen
CD
Tryck för att återuppta avspelningen
STEP>
Tryck för att stega igenom spåren på
CD-skivan, framåt…
eller
<STEP
5
…eller bakåt
Alternativt slår du in siffran för den
låt du vill höra
t ex nummer 5
∧
Tryck för att höja volymen
∨
Tryck för att sänka volymen
●
Tryck för att koppla systemet i
standby-läge
Om du väljer en annan programkälla
så stängs CD-spelaren av
MODE
REC
STORE
SOUND
RADIO
CD
TAPE
AUX
<STEP
STOP
STEP>
TUNE
0
1
2
3
4
5
6
7
Ett tryck på CD startar CD-spelaren:
displayen och alla andra tangenter som
hör ihop med CD-spelaren lyser upp
och det första spåret på CDn du har
lagt i börjar spela.
Spårnumret indikeras i displayen: 1.
Du kan göra en paus i avspelningen av
CDn när som helst genom att trycka
STOP. För att återuppta avspelningen
trycker du bara CD igen.
För att välja ett annat spår på CDn, kan
du antingen slå in den siffran direkt
genom att använda siffertangenterna
0-9; eller så kan du stega igenom alla
spåren på CD-skivan med hjälp av
<STEP eller STEP>.
När CD-skivan är färdigspelad stoppar
CD-spelaren och väntar på en ny
instruktion att spela.
LOAD
8
9
Om du väljer en annan programkälla,
stoppas CD-spelaren automatiskt. För
att stänga av systemet trycker du
standby ●.
Obs! Om CD-spelaren lämnas i paus- eller
stoppläge i mer än 30 minuter stängs systemet av.
Övriga funktioner som finns hos CD-spelaren är:
Byta mellan olika indikationer hos displayen:
spårnummer, spårtid och återstående tid (se
sidan 15).
● Spela låtar i slumpvis ordning (se sidan 15).
● Spela in den CD-skiva du lyssnar på och spela in
speciella spår (se sidorna 18-19).
●
15
Att byta mellan olika displayer
När du börjar spela en CD visar
displayen alltid vilket spårnummer som
spelas.
Tryck medan CD-skivan spelas, för att
ändra display-indikation från
spårnummer till spårtid
CD
sedan
CDn spelar spår nummer 12
Det spår du lyssnar på har spelats i 1 minut och 47
sekunder(spårtid)
När som helst, medan skivan spelas,
kan du ändra indikeringen i displayen
genom att trycka på CD-tangenten. Då
ändras displayen – först att visa spårtid,
sedan återstående speltid (minuter och
sekunder).
Ett nytt tryck ändrar displayindikationen från spårtid till
återstående speltid
Tryck en tredje gång för att komma
tillbaka till den ursprungliga
spårnummerindikeringen
CD
sedan
CD
Om du trycker CD en tredje gång
återgår displayen till att visa
spårnummer.
12 minuter och 38 sekunder återstår av CDskivans speltid
Att spela med slumpvis vald ordning
CDns slumpvisa spelordning (Random) är
avstängd – indikeringen i displayen blinkar
CDns slumpvisa spelordning (Random) är
aktiverad – indikeringen i displayen roterar
Obs! Displayen återgår till att visa spårnummer
eller spårtid. Medan du spelar i slumpvis vald
ordning, kan den inte visa återstående speltid.
Om du trycker MODE två gånger,
medan CDn spelar, kommer CDspelaren att spela alla spår på skivan i
slumpvis vald ordning.
Om du vill ta bort din instruktion om
slumpvis urval, trycker du bara MODE
igen – två gånger. Om du stänger av
CD- spelaren så försvinner också
instruktionen om slumpvis urval.
Obs! Du kan alltid hoppa över det spår du lyssnar
på genom att trycka STEP >. CD-spelaren
fortsätter då till nästa slumpvis valda spår.
Tryck medan CDn spelas för att få
fram statusläge i displayen
MODE
sedan
Tryck för att koppla in eller bort den
slumpvis valda spelordningen
MODE
16
A T T
A N V Ä N D A
K A S S E T T B A N D S P E L A R E N
Att spela ett band
TAPE
Startar avspelning av det band som
ligger i bandspelaren
MODE
REC
STORE
SOUND
LOAD
Tryck 1 för att starta avspelningen
från början av bandet
TAPE
STOP
TAPE
Tryck och håll nedtryckt i 2 sekunder
för att “vända” på bandet och börja
avspelning från andra sidan
Tryck för att göra en paus i
avspelningen
Ett nytt tryck för att återuppta
spelningen igen
∧
Tryck för att höja volymen
∨
Tryck för att sänka volymen
●
Tryck för att stänga av systemet
Om du väljer en annan programkälla
så stängs kassettbandspelaren av
RADIO
CD
TAPE
AUX
<STEP
STOP
STEP>
TUNE
0
1
2
3
4
5
6
7
Ett tryck på TAPE startar bandspelaren.
Displayen och alla knappar som hör
ihop med manövrering av kassettspelaren lyser upp och det band som
ligger i börjar spela.
Om du trycker 1 efter det att du startar
bandspelaren snabbspolas bandet
tillbaka och börjar spela första inspelningen.
Du kan naturligtvis “vända” på bandet
när som helst. Då trycker du bara TAPE
knappen och håller den nedtryckt i 2
sekunder så spelas den andra sidan på
bandet upp.
Du kan göra en paus i avspelningen
när du vill genom att trycka på STOP.
För att börja spela igen trycker du helt
enkelt på TAPE igen.
9
När hela bandet har spelats (A och B
sidan), stannar kassettspelaren och
väntar på en ny instruktion att spela.
Om du väljer en annan programkälla
stannar bandspelaren automatiskt. För
att stänga av systemet trycker du
standby-tangenen ●.
Obs! Om kassettbandspelaren lämnas i pausläge,
eller har stannat när bandet är slut, i mer än 30
minuter, stängs systemet av.
Obs! När bandet “vänds” för att spela B-sidan,
visas det i displayen med ett streck före
räkneverket: -000.
Övriga funktioner som finns i kassettspelaren är:
Att hitta ett speciellt spår eller
räkneverksposition på bandet (se sidan 17).
● Brusreducering (se sidan 17).
● Inspelning på band (se sidorna 18-19).
● Automatisk vändning av bandet (se sidan 20).
●
Räkneverkspositionen indikeras i
displayen med början från 000 när
byter band eller om du “vänder” på
bandet.
8
17
Att hitta spår eller räkneverksposition på bandet
Medan bandspelaren är i gång, kan du
hitta nästa spår genom att helt enkelt
trycka på STEP>.
Du kan även snabbspola bakåt eller
framåt på bandet till en viss räkneverksposition.
Eller så kan du spela samma låt en
gång till genom att trycka <STEP. Tryck
<STEP igen om du vill höra föregående
spår.
För att kunna göra det ska bandspelaren först befinna sig i pausläge, det
gör du genom att trycka STOP. Sedan
trycker du <STEP eller STEP> för att
snabbspola bakåt eller framåt.
Om du trycker flera gånger på steptangenten så söker bandspelaren
framåt eller bakåt så många spår som
du önskar.
När du hittat den position du vill ha
trycker du antingen STOP för att ställa
bandspelaren i pausläge eller TAPE för
att börja spela bandet direkt.
Tryck för att komma till nästa spår på
bandet
STEP>
Tryck för att spela pågående spår en
gång till
<STEP
Tryck <STEP två gånger för att spela
föregående spår
Tryck för att ställa bandspelaren i
pausläge
STOP
sedan
Snabbspolar bandet bakåt
<STEP
eller
Snabbspolar bandet framåt
Tryck för att avbryta
snabbspolningen och börja spela
bandet igen
STEP>
TAPE
Brusreducering
Symbolen lyser hela tiden när brusreduceringen är
aktiverad och blinkar när den inte är på
Brusreduceringssystemet är ställt i läge
ON från fabriken. Om du vill ändra
detta ska du använda MODE
tangenten.
Displayen visar sedan vilket läge som är
aktuellt: lyser med fast sken i läge ON
och blinkar för läge OFF.
Tryck MODE igen för att ändra från ON
till OFF eller vise versa.
Obs! Brusreduceringssystemet ställs automatiskt i
läge ON under inspelning.
Tryck för att se status när det gäller
brusreducering
MODE
sedan
Tryck en gång till för att ändra från
ON till OFF, eller vise versa
MODE
18
> Att använda bandspelaren
Direkt inspelning
REC
Du kan göra en paus i din inspelning
när som helst genom att trycka STOP.
Då gör bandspelaren automatiskt en
paus på fyra sekunder på bandet.
Tryck för att göra bandspelaren klar
för inspelning
sedan
REC
STOP
Tryck en gång till för att starta
inspelningen
Tryck för att göra en paus i
inspelningen
En paus på 4 sekunder läggs in på
bandet
sedan
REC
Ett nytt tryck för att återuppta
inspelningen
eller
STOP
Tryck för att gå ur inspelningsläge
helt och hållet
De två displayerna alternerar för att visa att
inspelning av t ex spårnummer på CD
Medan BeoSound Century spelar, kan
du när som helst starta en inspelning
direkt på det band som ligger i
bandspelaren. Du trycker helt enkelt
REC tangenten två gånger.
När du trycker REC första gången gör
sig bandspelaren klar för inspelning.
De tangenter du behöver använda för
inspelning lyses upp och displayen visar
att systemet är redo genom att alternativt visa REC och sedan numret på
det radioprogram eller spår på CD du
lyssnar till.
Sedan trycker du REC igen för att
fortsätta inspelningen; eller trycker
STOP en gång till för gå ur inspelningsläget.
Obs! För att spela in en CD från början – startar
du CD-spelaren, lyfter hållaren genom att trycka
LOAD och lägger i den CD-skiva du vill spela in.
Medan CD-hållaren fortfarande är öppen trycker
du REC, REC: Hållaren fälls ned, inspelningen
startar och CD-skivan börjar spela det första
spåret.
Obs! REC-tangenten kan endast användas om det
ligger ett kassettband i bandspelaren – och
förutsatt att bandet inte är spärrat mot
inspelningar.
Om du trycker REC en gång till så
börjar inspelningen omedelbart.
> Se nästkommande sidor för ytterligare
information om inspelning och den
automatiska bandvändningen.
19
Att spela in ett visst spår från CD
Med BeoSound Century kan du också
börja en inspelning från ett visst spår
på en CD-skiva.
När du trycker REC igen börjar
bandspelaren spela in från det spår du
valt att börja från på CD-skivan.
Tryck STOP för att ställa CD-spelaren i
pausläge. Tryck sedan REC det
spårnummer du vill spela in, antingen
med siffertangenterna 0-9, <STEP eller
STEP>. Spårnumret visas i displayen.
För att göra en paus eller stoppa
inspelningen, trycker du bara STOPtangenten en eller två gånger.
Börjar spela CDn
CD
sedan
Ställer CD-spelaren i pausläge
Tryck för att göra bandspelaren klar
för inspelning
STOP
REC
sedan
Tryck in det spårnummer du vill ha,
t ex 4
4
sedan
Tryck igen för att starta inspelningen
från det spår du valt
REC
Vid det spårets slut, kopplar du till
pausläge eller stoppar på vanligt sätt
Ångra en inspelning
Om du ångrar dig och inte vill genomföra en inspelning trycker du bara på
step- tangenten, <STEP medan inspelningen pågår.
Inspelningen stoppas och bandet spolas
tillbaka ungefär till den punkt där
inspelningen startade.
När du har hittat den exakta punkten
kan du antingen stoppa bandspelaren
helt och hållet genom att trycka STOP
eller fortsätta inspelningen genom att
trycka på REC.
Obs! Vi rekommenderar dig att lyssna på bandet
för att hitta exakt rätt ställe innan du återupptar
inspelningen.
Obs! Om du vill radera en inspelning, kan du göra
det genom att trycka TAPE, STOP sedan REC, REC.
Eftersom ingen annan programkälla än
bandspelaren är aktiv kommer ingenting att
spelas in på bandet.
Tryck medan inspelningen pågår för
att ångra din inspelning och gå
tillbaka till ungefär det ställe där
inspelningen startade
<STEP
20
> Att använda bandspelaren
Automatisk bandvändningsfunktion
REC
MODE
Gör bandspelaren klar för inspelning
Tryck för att se vilket läge som gäller
för den automatiska
bandvändningen
Displayen visar nuvarande inställning för den
automatiska bandvändningen – om den lyser med
fast sken är brusreduceringen i läge ON;
blinkande är lika med OFF
sedan
MODE
Ett nytt tryck för att ändra från ON
till OFF, eller vise versa
Kassettbandspelaren i BeoSound
Century spelar alltid upp hela bandet
(sidan A och B) innan den stoppar.
Denna automatiska bandvändning
kan naturligtvis tas bort under
inspelning så att du bara spelar in på
ena sidan av bandet i taget.
Efter du har tryckt på REC tangenten
för att starta inspelningen, trycker du
på MODE tangenten. En symbol för
bandvändningen visas i displayen för
att indikera nuvarande inställning –
displayen lyser med fast sken för läge
ON; och blinkar för läge OFF.
Tryck MODE igen för att ändra från ON
till OFF och vise versa.
Obs! Du kan naturligtvis ta bort den automatiska
bandvändningen, så att inspelningen görs på
båda sidor av bandet – om det behövs.
A T T
A N V Ä N D A
Y T T R E
21
P R O G R A M K Ä L L O R
Att spela en yttre programkälla
MODE
REC
STORE
SOUND
LOAD
Aktiverar BeoSound Century’s
auxiliary funktion
AUX
Nu kan du börja manövrera din yttre
programkälla på vanligt sätt
RADIO
0
CD
1
TAPE
2
AUX
3
<STEP
4
AUX tangenten gör att du kan starta
en yttre programkälla som du har
anslutit till BeoSound Century.
Om du trycker AUX tangenten gör att
displayen och aktuella tangenter lyser
upp. AU syns i displayen för att indikera att du nu kan börja manövrera
din yttre programkälla på vanligt sätt.
Du kommer att höra ljudet från den
programkällan i BeoSound Century’s
högtalare.
Om du väljer en av källorna i BeoSound
Century istället avbryts AUX funktionen automatiskt. För att stänga av
systemet trycker du standby ●.
STOP
5
STEP>
6
TUNE
7
8
Tryck för att höja volymen
∧
Tryck för att sänka volymen
∨
Tryck för att stänga av systemet
●
9
Obs! REC tangenten gör att du kan spela in från
den yttre programkällan på bandet i BeoSound
Century (se sidan 18).
Obs! Den yttre källan ska anslutas i AUX-uttaget
på baksidan av BeoSound Century. För ytterligare
information, hänvisar vi till den lilla
installationsanvisningen som också följer med
BeoSound Century.
Om du väljer en annan programkälla
så stänger du också av din yttre
programkälla
22
L J U D I N S T Ä L L N I N G A R
Att ändra ljudinställningar
SOUND
sedan
STEP>
eller
<STEP
Tryck upprepade gånger till den
ljudinställning du vill ändra visas i
displayen
Sedan ändrar du nivån som du vill ha
den
Höjer nivån; ökar ljudet i höger
högtalare; eller kopplar in loudnes
funktionen
Sänker nivån; ökar ljudet i vänster
högtalare eller kopplar bort
loudness funktionen
SOUND tangenten gör att du kan
ändra ljudet i BeoSound Century.
Du kan ändra bas- och diskantnivåer
som du själv vill ha dem; du kan ändra
balansen mellan vänster och höger
högtalare för att rikta ljudet mot din
favoritlyssningsplats; och du kan
koppla till eller från loudnessfunktionen.
Displayen visar nuvarande ljudstyrka. Volymen
kan justeras stegvis, två steg i taget, inom ett
område från 00 till 72 med volymknapparna ∧
och ∨.
Varje gång du trycker SOUND visas en
symbol i displayen som ett tecken på
vilken inställning som kan ändras och
visar nuvarande inställning.
Displayen visar nuvarande balansinställning – här
neutral. Balansen kan ändras inom ett område av
6 steg åt vardera sidan.
Se nästa sida hur du lagrar dina nya
ljudinställningar. Om du inte gör det
kommer inställningarna att återgå till
sina orginalvärden när systemet stängs
av.
Displayen visar nuvarande basinställning – här
neutral. Basen kan ändras inom ett område från
-5 till +5.
Obs! Om du vill ändra volymen behöver du inte
trycka på SOUND först. Du trycker bara
volymtangenterna, ∧ och∨.
Displayen visar nuvarande diskantnivå – här
neutral. Diskanten kan ändras inom ett område
från -5 till +5.
Displayen visar nuvarande loudness inställning –
om den lyser med fast sken är loudnessfunktionen
inkopplad och om den blinkar är funktionen
bortkopplad.
23
Obs! Loudnessfunktionen används för att
kompensera för det mänskliga örats oförmåga att
uppfatta höga och låga frekvenser när man
lyssnar med låg volym. Den “blåser upp” de höga
och låga frekvenserna så att musiken blir mer
omfångsrik.
Obs! Beo4 fjärrkontroll gör det också möjligt för
dig att tysta ljudet i högtalarna tillfälligt; och den
gör också att du kan gå tillbaka till dina
grundinställningar utan att stänga av systemet
först. Se detaljer på sidorna 26-28.
Lagra in nya ljudinställningar
Du kan lagra dina nya ljudinställningar
så att systemet t ex startar på en lägre
volym; eller så att den exempelvis alltid
spelar med mer eller mindre bas eller
diskant än vad som lagrats i fabriken.
Allt du behöver göra för att lagra dina
nya inställningar är att trycka STORE
när du gjort samtliga inställningar
klara.
När du trycker STORE börjar displayen
blinka – och frågar om du vill lagra
inställningen. Tryck STORE en gång till
för att bekräfta.
Obs! Om STORE tangenten inte lyser röd, trycker
du SOUND igen innan du trycker STORE två
gånger.
Obs! Alla ljudinställningar lagras samtidigt.
Ändra ljudinställningarna som du vill
ha dem, sedan…
..tryck för att lagra inställningarna
Displayen börjar blinka
Tryck igen för att lagra
STORE
sedan
STORE
24
S T O P P T I M E R
Inställning och aktivering av en stopptimer
RADIO
STOP
Tryck för att sätta på radion
Tryck flera gånger för att få fram
önskat antal minuter för timern
Displayen visar hur många minuter
som finns tillgängliga
Du kan få BeoSound Centurys radio
att spela ett visst antal minuter och
sedan automatiskt slå över på
standby. Via STOP-knappen på
BeoSound Century kan du ställa in
och samtidigt aktivera en stopptimer
för radion.
Du ställer in det antal minuter – 00,
15, 30, 45, 60, 90, 120 – som du vill att
systemet skall fortsätta spela, innan
det slår över på standby.
Om du trycker på någon annan knapp
eller sätter på CD-spelaren innan
timern ställts in på BeoSound Century,
annulleras timern. Stopptimern ställs
in när displayen återgår till radions
statusdisplay. Trycker du STOP medan
timern utförs, kan du ställa in en ny
stopptimer.
Obs! Stopptimern lagras inte i din BeoSound
Century. Du måste ställa in en ny stopptimer
varje gång du vill använda funktionen.
B E O S O U N D
C E N T U R Y ’ S
D I S P L A Y E R
Radioprogram nummer 3 spelar
Radioprogrammet som du lyssnar på har inte
lagrats på något eget programnummer
CD spår nummer 12 spelar (se sidan 15)
Bandsida A spelar (räkneverksposition 234)
Bandsida B spelar (räkneverksposition 234)
Den programkälla som anslutits i BeoSound
Century’s AUX-uttag spelar
Du har tryckt på STOP och CD-spelaren eller
kassettbandspelaren är i pausläge
Systemet väntar på en instruktion att spela
Små streck i displayen indikerar hur många siffror
som kan slås in – här tre till för en radiofrekvens
Ett litet streck visas också när du slår in ett nytt
programnummer för ett radioprogram eller, som
här, ett nytt spår på CDn
Efter du har tryckt 1, kan du slå in en siffra till,
t ex 2 för att lyssna på spår nummer 12
Obs! Displayerna som visas i bild i den här
bruksanvisningen, beskriver den huvudprincip
som används för att illustrera de olika
funktionerna hos BeoSound Century.
25
26
F J Ä R R S T Y R N I N G
Använda Beo4
RADIO
CD
A TAPE
LIST
GO
eller
Tryck för att sätta på radion
Tryck för att starta CD-spelaren
Tryck för att starta
kassettbandspelaren
Tryck för att få fram TURN för att
spela andra sidan på bandet
Tryck för att vända bandet
Tryck för att stega igenom dina
radioprogram, spår på ett band eller
en CD
Knappa eventuellt in exakt nummer
med hjälp av sifferknapparna
LIST
sedan
GO
Starta slumpvis (random)
avspelning…
Tryck för att få fram RANDOM
Även om BeoSound Century musiksystem först och främst är avsett att
användas med direkt manövrering, kan
det också fjärrstyras.
Beo4 fjärrkontrollen manövrerar alla
de huvudsakliga funktioner som finns i
systemet som att sätta på, välja radioprogram, välja spår på en CD eller ett
kassettband, söka på ett band, göra
uppehåll i avspelningen av CD eller
band, inspelning på band, ljudjustering
och stänga av.
Bra att veta…
När som helst när BeoSound Century är på kan du
trycka på MENU-knappen på Beo4 för att kort lysa
upp knapparna på BeoSound Century. Trycker du
MENU två gånger, förblir knappen upplyst till du
slår över systemet på standby – eller tills du
trycker MENU igen.
Tryck för att sätta på slumpvis
avspelning
TV
LIGHT
RADIO
SAT
DVD
CD
V TAPE
RECORD
A TAPE
7
8
9
4
5
6
1
2
3
TEXT
0
MENU
eller
Tryck för att sätta på slumpvis
avspelning
eller
Tryck för att stänga av slumpvis
avspelning
tt
eller
ss
GO
Tryck för att snabbspola fram ett
band
Tryck för att spola tillbaka ett band
LIST
STOP
Tryck för att göra ett uppehåll i avspelningen av en CD eller ett band
STOP
sedan
GO
•
Tryck för att fortsätta spela
Tryck för att stänga av
Beo4 fjärrkontrollen kan fås som extra tillbehör
till BeoSound Century systemet hos din Bang &
Olufsen återförsäljare.
EXIT
27
Börja spela in…
Tryck för att göra systemet klart för
inspelning
RECORD
Tryck för att starta inspelningen
RECORD
Tryck för att göra ett uppehåll i inspelningen
A TAPE
sedan
sedan
STOP
För att stoppa inspelningen helt skall
du trycka på STOP-knappen på
BeoSound Century två gånger eller
slå över på standby…
Tryck för att höja volymen
eller
Tryck för att sänka volymen
Trycker du ∧ och ∨ samtidigt,
tystas högtalarna helt – tryck igen
för att få tillbaka ljudet
> För ytterligare information om ljudjustering
med Beo4 hänvisas till nästa sida.
28
> Fjärrstyrning
Justera ljudet med Beo4
LIST
sedan
Tryck LIST flera gånger för att få
fram A.SETUP*
Du kan justera ljudet i BeoSound
Century med Beo4 fjärrkontrollen.
När du trycker GO, visas SOUND…
För att utföra justeringarna väljer du
den ljudtyp (bas, diskant, loudness) på
Beo4 som du vill justera.* Den justering
som görs, visas på BeoSound Centurys
display.
GO
sedan
LIST
Tryck LIST flera gånger för att få
fram Bass, Treble eller Loudness
sedan
eller
Tryck för att justera de olika ljudtyperna
Upprepa proceduren för varje ljudtyp som du vill justera…
LIST
sedan
Obs! För att kunna justera ljud och display
A.SETUP och SPEAKER på Beo4, måste du lägga till
funktionen i Beo4. Hur du gör beskrivs på nästa
sida…
TV
LIGHT
RADIO
SAT
DVD
CD
V TAPE
RECORD
A TAPE
7
8
9
4
5
6
1
2
3
TEXT
0
MENU
För att justera balansen…
Tryck LIST flera gånger för att få
fram SPEAKER*
GO
sedan
ss
Tryck för att justera balansen
eller
tt
LIST
Lagra sedan dina justeringar…
Tryck LIST för att få fram A.SETUP*
sedan
GO
sedan
LIST
sedan
GO
Tryck LIST flera gånger för att få
fram S.STORE
Tryck för att lagra justeringarna
GO
LIST
STOP
Beo4 fjärrkontrollen kan fås som extra tillbehör
till BeoSound Century systemet hos din Bang &
Olufsen återförsäljare.
EXIT
29
Lägga till funktioner till Beo4:s funktionslista…
• Tryck och håll nere standby-knappen på Beo4
medan du trycker LIST för att komma in i Beo4:s
särskilda inställningsmeny. Släpp båda
knapparna samtidigt. Du är nu i
inställningsläge.
• Tryck sedan LIST för att få fram ADD? och
därefter GO för att se listan med nyckelord för
funktioner som kan läggas till. Det första
nyckelordet visas på displayen.
• Fortsätt att trycka LIST tills nyckelordet för den
funktion du vill lägga till visas. Tryck GO för att
lägga till. När nyckelordet slutar blinka på
Beo4:s display, har funktionen lagts till.
• När du är färdig med att lägga till funktioner,
trycker du EXIT för att gå ut ur Beo4:s
inställningsmeny.
Obs! För att kunna spela någon extra källa som
anslutits till BeoSound Centurys AUX-uttag, skall
du första lägga till A.AUX i Beo4. Tryck sedan LIST
på Beo4 för att få fram A.AUX på Beo4 displayen
och därefter GO.
30
31
32
Inköpsdatum
Kontaktperson
Återförsäljare
Telefon
Adress
Anteckna dina serienummer här:
BeoSound Century
Beo4 Fjärrkontroll
Dear Customer,
Your needs as the user of our products are always given careful
consideration during the design and development process, and we strive to
make our products easy and comfortable to operate.
We therefore hope that you will take time to drop us a line, telling us about
your experiences with your Bang & Olufsen system. Anything which you
consider important – positive or negative – may help us in our constant
efforts to refine our products.
Thank you!
Please write to:
Customer information dept. 7240
Bang & Olufsen a/s
DK-7600 Struer
Denmark
3501947 1992
Printed in Denmark by
Bogtrykkergården a-s, Struer
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising