MSI | NX7300GS-TD128E | ASUS P5GZ MX csg.cizgi.com.tr E2800 İlk Sürüm Ağustos 2006

ASUS P5GZ MX csg.cizgi.com.tr E2800 İlk Sürüm Ağustos 2006
E2800
İlk Sürüm
Ağustos 2006
Copyright © 2005 ASU STeK CO M PU TER IN C.AllRights Reserved.
ASU STeK CO M PU TER IN C.(“ASU S”)in yazılıizniolm adan,yardım cıolm asıam acıyla m üşteri
tarafından alınm ış olan doküm an haricinde,ürün ve yazılım tanım lam alarınıiçeren bu
kitapçığın hiçbir parçasıgönderilem ez,yayınlanam az,kopya edilem ez,içeriğideğiştirilem ez
veya hiçbir anlam da ya da hiçbir form da herhangibir dile çevrilem ez.
Ü rün servisiya da garantisiuzatılm ayacaktır eğer :(1)ASU S a yazıldıktan sonra Tamir ya da
m odifikasyonun değişim ine onay verilene kadar ürün tam ir edilir,m odifiye edilir ya da
değiştirilirse;yada (2)Ü rünün serinum arasıtahrif edilir yada kaybedilirse.
ASU S BU KİTAPÇIĞ IBELİRLİAM AÇLAR İÇİN ,SIN IRSIZ AN LAŞILM A G ARAN TİSİV EYA
PAZARLAN ABİLİRLİK YA D A U YG U N LU Ğ U N U N KO ŞU LLARIN IİÇERECEK ŞEKİLD E BEYAN ETM E
YA D A AN LAŞILM A G İBİH ERH AN G İBİR G ARAN TİVERM ED EN “O LD U Ğ U G İBİ” TEM İN ED ER.
ASU S,YÖ N ETİCİLERİ,M EM U RLARI,ÇALIŞAN LARIYA D A ACEN TALARID O LAYLI,Ö ZEL,
TESAD Ü FİYA D A H ASARA BAĞ LI(KAZAN Ç KAYBIN A,İŞ KAYBIN A,KU LLAN IM YA D A VERİ
KAYBIN A,İŞİN KESİN TİYE U Ğ RAM ASIN A VE BU N U N G İBİH ASARLARIİÇEREN )H ATTA ASU S BU
Ü RÜ N D E YA D A KİTAPÇIKTAKİH ERH AN G İBİR H ATA YA D A KU SU RD AN BU TÜ R BİR H ASARIN
KAYN AKLAN D IĞ IİH TİM ALİN İVERM İŞ O LSA D AH İSORUMLU TUTULAMAZ.
BU KİTAPÇIKTAKİTAN IM LAM ALAR VE BİLG İSAD ECE BİLG İKU LLAN IM IİÇİN VERİLM İŞTİR VE
BİLG İVERİLM ED EN D EĞ İŞTİRİLEBİLİR VE ASU S TARAFIN D AN SO RU M LU LU K G İBİ
ALG ILAN M AZ.BU KİTAPÇIKTA G Ö RÜ LEBİLEN H ERH AN G İBİR H ATA YA D A YAN LIŞLIK İÇİN
ASUS SORUMLU LU K YA D A M ESU LİYET KABU L ETM EZ.
Bu kitapçıkta görülen ürün ya da şirket adlarının tescillim arkasıya da kişiselşirketlerinin telifhakları
olm ayabilir ve sadece tanım lam a ya da açıklam alarıihlalam acıgütm eden sahiplerinin yararına
kullanılm ıştır.
-0-|A S U S P 5G Z MX
csg.ciz gi.com. tr
İçindekiler
U yarılar
G üvenlik bilgisi
Kılavuz hakkında
P5GZ - M X teknik özellik özeti
4
5
6
7
Bölüm 1:Ü rün tanıtım ı
1.1 Merhaba!
1.2 Paket içeriği
1.3 Ekstra özellikler
1.3.1 Ü rün detayları
1.3.2 YenilikçiASU S özellikleri
1.4
Başlam adan önce
1.5
Anakart tanıtım ı
1.5.1 Yerleştirm e yönü
1.5.2 Vida delikleri
1.5.3 Anakart planı
1.6
M erkeziişlem ciÜ nitesi(CPU )
1.6.1 İşlem ciM ontajı
1.6.2 Soğutucu ve fan m ontajı
1.6.3 Soğutucu ve fanıyerinden çıkarm ak
1.7
Sistem belleği
1.7.1 Tanıtım
1.7.2 H afıza konfigürasyonu
1.7.3 D D R2 Kalifiye Ü reticiListesi
1.7.4 D IM M m ontajı
1.7.5 D IM M ’iyerinden çıkarm ak
1.8 G enişlem e yuvaları
1.8.1 G enişlem e kartınıtakm ak
1.8.2 G enişlem e kartınıayarlam ak
1.8.3 Standart kesm e atam aları
1.8.4 PCIyuvaları
1.8.5 PCIExpress x16 yuvası
1.8.6 PCIExpress x1 yuvası
1.9 Jum per’lar
1.10 Bağlantıuçları
1.10.1 Arka panelbağlantıuçları
1.10.2 İç bağlantıuçları
10
10
10
11
12
13
14
14
14
15
16
16
18
20
21
21
21
22
23
23
24
24
24
25
26
26
26
29
32
32
33
Bölüm 2: BIO S ayarları
2.1 BIO S’u yönetm e ve yükseltm e
2.1.1 Başlangıç disketioluşturm ak
2.1.2 ASU S EZ Flash aracı
2.1.3 AFU D O S aracı
-1-|A S U S P 5G Z MX
41
41
42
42
csg.ciz gi.com. tr
2.1.4 ASU S CrashFree BIO S 2 aracı
2.1.5 ASU S U pdate aracı
2.2 BIO S kurulum program ı
2.2.1 BIO S m enü ekranı
2.2.2 M enü çubuğu
2.2.3 N avigasyon tuşları
2.2.4 M enü maddeleri
2.2.5 Alt-M enü maddeleri
2.2.6 Konfigürasyon alanları
2.2.7 Pop-up penceresi
2.2.8 Kaydırm a çubuğu
2.2.9 Genel Yardım
2.3 Main menu
2.3.1 Sistem zam anı
2.3.2 Sistem tarihi
2.3.3 D isket sürücüsü
2.3.4 Birinci,üçüncü ve dördüncü ID E M aster/Slave
2.3.5 ID E konfigürasyonu
2.3.6 Sistem bilgisi
2.4 Advanced menu
2.4.1 Jum perFree konfigürasyonu
2.4.2 LAN Kablo durumu
2.4.3 U SB konfigürasyonu
2.4.4 İşlem cikonfigürasyonu
2.4.5 Yongaseti
2.4.6 Yerleşik aygıtların ayarları
2.4.7 PCI PnP
2.5 Power menu
2.5.1 Askıya alm a m odu
2.5.2 ACPI2.0 desteği
2.5.3 ACPIAPIC desteği
2.5.4 APM Konfigürasyonu
2.5.5 D onanım m onitörü
2.6 Boot menu
2.6.1 Açılışta aygıt üstünlüğü
2.6.2 Açılış seçeneklerinin ayarlanm ası
2.6.3 G üvenlik
4.7 Exit menu
-2-|A S U S P 5G Z MX
44
46
48
49
49
49
49
50
50
50
50
50
51
51
51
51
52
53
53
55
55
56
57
58
59
60
61
62
62
62
62
62
64
65
65
66
67
69
csg.ciz gi.com. tr
Bölüm 3:Yazılım desteği
3.1 Bir işletim sistem i kurma
3.2 D estek CD ’sibilgisi
5.2.1 D estek CD ’siile çalışm ak
5.2.2 Sürücüler m enüsü
5.2.3 Utilities m enüsü
5.2.4 Kılavuzlar m enüsü
5.2.5 ASU S iletişim bilgisi
71
72
72
73
74
75
75
Ek:İşlem ciözellikleri
A.1 Intel® EM 64T
A.1.1 Intel® EM 64T özelliğinikullanm ak
A.2 Enhanced IntelSpeedStep® Teknolojisi(EIST)
A.2.1 Sistem gereksinimleri
A.2.2 EIST özelliğinikullanm ak
A.3 Intel® H yper-Threading Teknolojisi
A.3.1 Hyper-Threading Teknolojisini kullanmak
-3-|A S U S P 5G Z MX
77
77
77
77
78
79
79
csg.ciz gi.com. tr
U yarılar
Birleşik İletişim Kom isyon Raporu
Bu aygıt FCC kurallarının 15.bölüm üne uyum sağlar.Çalışm a aşağıdakiikikoşula bağlıdır :
• Bu aygıt zararlıgirişim lere neden olm am alıdır ve
• Bu aygıt arzu edilm eyen çalışm aya neden olan kabul edilebilir düzeyde bir girişim içeren
herhangibir girişim ikabuletm elidir.
Bu cihaz, FCC kurallarının 15. m addesine uygun B sınıfı dijital aygıtların lim itleri ile uyum lu
olduğu test edildi ve bulundu. Bu lim itler kurulum esnasında zararlı girişim lere karşı uygun
korum a sağlam ak am acıyla tasarlandı.Bu cihaz radyo frekans enerjisiüretir,kullanır ve yayar
eğer üretici firm anın yönergelerine göre kurulup kullanılm am ışsa radyo haberleşm elerinde
zararlı girişim lere neden olabilir. Fakat titiz kurulum da da girişim in m eydana gelm eyeceği
garantisiyoktur.Eğer bu cihaz kapatılıp açılm a sırasında fark edilebilen radyo yada televizyon
netliğinde zararlı bir girişim e neden oluyorsa kullanıcı girişim i doğrulam ak için aşağıdaki
ölçüm lerden bir yada birkaçınıdenem eye teşvik edilir :
• Alıcıanteniniyeniden yönlendirin yada yerleştirin
• Cihaz ve alıcıarasındakim esafeyiartırın
• Cihazıalıcının bağlandığıprizden farklıbir prize bağlayın
• Satıcıya yada tecrübelibir radyo/tv teknisyenine danışın
M u h afazalı kab lolar aracılığ ı ile m on itörü n üzü g rafik kartın ıza b ağ lam ad a ku llanm ak için
FC C yönetm eliğ in in g örüşlerine u ym ak gerekm ekted ir. B u ü n iteye d eğ işiklikler yad a
m od ifikasyon lar yap ılm ası d u rum u nd a açıkça soru m lulu k kab u l ed ilm em ek te ve
ku llan ıcılar b u cihaza m üd ah ale etm ekten m en ed ilm ekted ir.
Kanada İletişim D epartm an’ıRaporu
Bu dijital cihaz Kanada İletişim D epartm anının Radyo girişim yönetm eliğindeki dijital cihaz
düzenlem esindekiB sınıfıradyo gürültü yaym a sınırlarınıaşm am aktadır.
Bu B sınıfıdijitalcihaz Kanada ICES-003 ile uyum sağlam aktadır.
-4-|A S U S P 5G Z MX
csg.ciz gi.com. tr
G üvenlik Bilgisi
ElektrikselG üvenlik
• Elektrik çarpılm alarından korunm ak için sistem i yerleştirm eden önce elektrik
kablosunu prizden çıkarınız.
• Sistem e aygıt ekler ya da çıkarırken aygıtların sinyal kabloları bağlam adan önce güç
kablolarının bağlıolm adığından em in olun.
• Anakarta sinyal kablolarını bağlar ya da sökerken tüm güç kablolarının sökülm üş
olduğundan em in olun.
• U zatm a kablosu yada adaptör kullanırken profesyonel yardım isteyiniz. Bu cihazlar
topraklam a devresiakışınıdurdurabilir.
• Bulunduğunuz yerde G üç kaynağınızın doğru voltaja ayarlandığından em in olunuz.
Eğer kullandığınız elektrik prizinizin voltaj değerinden em in değilseniz bulunduğunuz
yerin elektrik şirketiile iletişim e geçiniz.
• Eğer güç kaynağınız bozulursa kendi başınıza tam ir etm eye çalışm ayınız. Kalifiye
servis teknisyenine ya da satıcınıza başvurunuz.
O perasyon G üvenliği
• Anakartıkurm adan ve anakarta aygıtlar eklem eden önce paketinizle birlikte gelen el
kitabınıdikkatlice okuyunuz.
• Ü rününüzü kullanm adan önce tüm kabloların doğru takıldığından ve güç
kablolarının zarar görm ediğinden em in olunuz. Eğer herhangi bir zarar tesbit
ederseniz derhalsatıcınızla iletişim e geçiniz.
• Kısa devrelerden korunm ak için kağıt tutucular, vidalar ve elyafları bağlantılardan,
slotlardan, soketlerden ve devrelerden uzak tutunuz.
• Toz,nem ve fazla sıcaktan sakınınız.Ü rünü ıslanabilecek bölgelere koym ayınız.
• Ü rünü düzgün bir yüzeye yerleştiriniz.
• Eğer ürünle ilgiliteknik bir sorun yaşarsanız kalifiye servis teknisyeniya da satıcınızla
iletişim e geçiniz.
Ü zerin e çarp ı atılm ış tekerlekli çöp tenekesi sem bolü b eled iye çöp lü ğü ne ü rü n ün
(elektriksel ya da elektronik cihaz) atılm am ası gerektiğ in i g österir. Lü tfen yerel
elektron ik eşya yok etm e yönetm eliğ in izi kon trol ed in iz.
-5-|A S U S P 5G Z MX
csg.ciz gi.com. tr
Kılavuz hakkında
Bu kılavuz anakartıkuracağınız ve ayarlayacağınız zam an ihtiyacınız olan bilgileriiçerir.
Kılavuz nasılhazırlandı
Bu kılavuz belirtilen bölüm leriiçerir:
• Bölüm 1:Ü rün tanıtım ı
Bu bölüm anakartın özelliklerinive yeniteknolojidesteğinianlatır,sistem bileşenleri
kurulduğunda,istenilenin yapılm asıiçin,donanım ayar prosedürlerinilisteler.
Anakarttaki anahtarlar, jumperlar ve konnektörler hakkında bilgiverir.,.
• Bölüm 2:BIO S ayarları
Bu bölüm BIO S ayar m enülerinikullanarak sistem ayarlarının değiştirilm esinianlatır.BIO S
param etrelerihakkında yeterliaçıklam a vardır.
• Bölüm 3:Yazılım desteği
Bu bölüm anakart ile birlikte verilen destek CD ’sinin içeriğihakkında bilgiverir.
• Ek:İşlem ciözellikleri
Bu ek anakartın desteklediğiişlem ciözelliklerihakkında bilgiverir.
D aha çok bilgiyinereden bulabilirim
Ü rün/yazılım yükseltm elerive ek bilgiiçin başvurunuz.
1. ASUS websitesi
ASU S w ebsitesiASU S donanım larıve yazılım larıhakkında en güncelbilgiyisağlar.ASU S
ile iletişim e geçm ek için başvurunuz.
2.İsteğe bağlıbelgelem e
Satıcınız ürün paketinize garantifişigibibelgeler koyabilir.Bu belgeler standart
paketlem enin bir parçasıdeğildir.
-6-|A S U S P 5G Z MX
csg.ciz gi.com. tr
P5GZ-M X teknik özellik özeti
CPU
Soket 775 Intel® Core 2 D uo / Pentium ® D / Pentium ® 4 /
Celeron® D
Intel® 06/05B/05A işlem cilerle uyum ludur
Intel® EM 64T / EIST / H yper-Threading Technology
Intelişlem cidestek listesiiçin www.asus.com ‘u ziyaret ediniz
Yonga seti
Kuzey köprüsü:Intel® 945GZ
G üney köprüsü:Intel® ICH7
Front Side Bus
Bellek
1066 (Sadece O.C. modunda eklem e kartıile Intel® Core™ 2
işlem ciler) /800/533 MHz
Çift kanal bellek mimarisi
2 GB a kadar tampon belleksiz ECC / non-ECC 533/400 MHz
2x240-pin D IM M soket desteğiD D R2 hafıza m odülleri
VGA
Yerleşik Intel® G raphics M edia Accelerator 950
G enişlem e yuvaları
1 x PCI Express x16 slot grafik kartıiçin
(x4 m odda en çok 2Gb/s)
1 x PCI Express x1
2 x PCI 2.2 slotları
Intel® ICH 7 G üney Köprüsü desteği:
1 x U ltra ATA 133/100/66 sabit disk sürücü
4 x SerialATA sabit disk sürücüler (3G b/s)
Depolama
Yüksek nitelikte ses
LAN
USB
ADI1986A 6-kanal CODEC
Jack-Sensing, Jack-Retasking, Multi-Streaming ve Enumeration
Teknolojisidesteği
S/PD IF çıkışıdesteği
M arvell™ 88E8001 PCIG igabit LAN controller
8 U SB 2.0 kapısıdesteği
Arka Panel
1 x Paralelkapı
1 x Serikapı
1 x LAN (RJ45)kapısı
4 x USB 2.0 kapıları
1 x VG A kapısı
1 x PS/2 Klavye
1 x PS/2 Fare
6-kanalses bağlantıkapıları
Ö zelASU S özellikleri
ASUS EZ Flash
ASUS CrashFree BIOS 2
ASU S M yLogo™
ASUS CPR (CPU Parameter Recall)
ASUS Q-Fan
WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE,
Chassis Intrussion
Yönetilebilirlik
-7-|A S U S P 5G Z MX
csg.ciz gi.com. tr
P5GZ-M X teknik özellik özeti
G üç gereksinim i
2 x USB 2.0 bağlantıucu;4 USB 2.0 port için
1 x CPU fan bağlantıucu
1 x Kasa fan bağlantıucu
1 x 24-pin EATX güç bağlantıucu
1 x 4-pin ATX 12 V güç bağlantıucu
1 x CD in güç bağlantıucu
1 x Chassis intrusion güç bağlantıucu
1 x Ö n panel yüksek-tanım lıses bağlantıucu
1 x S/PD IF çıkış bağlantıucu
1 x System Panel bağlantıucu
ATX G üç kaynağı(24-pin ve 4-pin 12 V bağlantılar)
Şekilfaktörü
Micro-ATX şekilfaktörü: 9.6 in x 8 in
İç bağlantıuçları
D estek CD içeriği
Aygıt sürücüleri
ASUS PC Probe II
ASUS Live Update aracı
Anti-virus yazılım ı(OEM versiyon)
(Ö nceden belirtilm eden özellikler değiştirilebilir)
-8-|A S U S P 5G Z MX
csg.ciz gi.com. tr
Bu bölüm anakartın özelliklerinive
yeniteknolojidesteğinianlatır.
-9-|A S U S P 5G Z MX
csg.ciz gi.com. tr
1.1 Merhaba!
ASU S® P5GZ-M X anakartıaldığınız için teşekkürler !
Anakart, diğer kaliteli ASU S anakartları çizgisini koruyarak yeni özellikler ve son teknolojiler
sunar!
Anakartı ve diğer donanım aygılarını kurm adan önce kutunuzdaki içeriği aşağıdaki liste ile
karşılaştırarak kontrolediniz.
1.2 Paket içeriği
Anakart kutunuzu aşağıdakiiçerik yönünden kontrolediniz.
Anakart
ASUS P5GZ-MX anakart
Kablolar
1x Serial ATA sinyal kablosu
1 x Serial ATA güç kablosu
1 x Ultra ATA 100/66 kablosu
1 x Floppy disket sürücü kablosu
Aksesuarlar
I/O Plakası
U ygulam a CD ’si
ASUS anakart destek CD’si
D öküm an
Kullanm a kılavuzu
E ğer yu karıdaki içerikten b iri h asar görm üş yad a yok ise satıcın ız ile iletişim e geçin iz.
1.3
Ekstra Ö zellikler
1.3.1
Ü rün detayları
LG A775 Intel® Core™ 2 İşlem cidesteği
Bu anakart en son Intel® Core 2 işlem cidestekler.YeniIntel® Core m ikrom im ari
teknolojisive 1066*/800/533 M H z FSB,Intel® Core 2 işlem cisiyle CPU dünyasının
en güçlüsüdür.
* FSB 1066 M hz’de IntelCore™ 2 işlem cikullanabilm ek için ek grafik kartıtakm anız gerekir.
64 Bit İşlem cidesteği
Bu anakart Intel® Extended M em ory 64 Technolojili(EM 64T)Intel® işlem cilere
destek verir. Intel® EM 64T özelliğiile bilgisayarınızın 64 bit işletim sistem lerinde
daha geniş bellek bağlantılarısağlayarak,daha hızlıve verim liçalışm asına olanak
tanır.
- 10 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
Intel® 945G Z yongaseti
Intel® 945G Z graphics m em ory controller hub (G M CH ) ve ICH7 I/O controller hub
anakartın en önem libileşenleridir.GMCH Intel® G raphics M edia Accelerator 950
yongasetinitaşır;yerleşik gelişm iş grafik m otoru 3D, 2D, ve video yeterliliğini
sunar. Bununla birlikte GMCH LGA 775 işlem cileri533/800 MHz front side bus
(FSB)ile destekler, çift kanalDDR2 533 MHz bellekleriçalıştırır. Intel® ICH 7 G üney
Köprüsü ise yedincinesilI/O kontrolcü hub ile PCI Express ve yüksek tanım lısese
destek verir.
D D R2 bellek desteği
Bu anakart yüksek veriyolu gereksinim iolan 3 boyutlu grafikler,m ultim edya ve
internet uygulam alarınıkarşılam ak için data transfer oranı533/400 M hz olan
D D R2 bellekleridestekler.Çift kanalbellek m im arisisistem veriyolunu ikiye
katlayarak sistem perform ansınıartırır.Böylece sistem veriyolu 8.5 G B/s üstüne
çıkar.
PCIExpress™ arabirim i
Anakart, PCIbus ın hızınıartıran en son I/O birbirine bağlam a teknolojisini
barındıran PCIExpress itam am en destekler.PCIExpress aygıtlar arasında
noktadan noktaya seribirbirine bağlam a ve paketler halinde veritaşıyan yüksek
saat hızlarına izin veren özelliklerisunar.Bu yüksek hızlıarayüz varolan PCI
özellikleriile yazılım uyum ludur.
Serial ATA 3.0 Gb/s teknolojisi
Bu anakart Intel® ICH 7 G üneyköprüsü’nde bulunan SerialATA arabirim iile Serial
ATA teknolojisine destek verir.SATA,daha az bağlantıbirimi bulunan ince, esnek
kablolar ile daha az voltajgereksinim ive 300M B/s veritransfer oranıgibi
özellikler sunar.
Yüksek Tanım lıSes
Bilgisayarınızda en iyises kalitesine sahip olun! Yerleşik 8-kanal HD ses (High
D efinition Audio,öncekikodadıile Azalia)kodeğiile yüksek kaliteli192KH z/24bit ses çıkışı,jack-tanım lam a gibiözelliklere sahipsiniz. Çok kullanıcılıağ
oyunlarınıoynarken diğer kişilerle konuşabilirsiniz.
*M ikrofon bağlantısının re- tasking özelliğisadece ön panelçıkışına m ahsusutur.
- 11 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
1.3.2 YenilikçiASU S özellikleri
CrashFree BIOS 2
ASU S CrashFree BIO S2 özelliğişim dibir destek CD 'siiçinde otom atik BIO S
kurtarm a işlevi(BIO S auto-recovery) içerm ektedir.Kullanıcılar açılış disketi
olm adığıdurum larda sistem lerinidestek CD 'siile başlatabilirler ve BIO S
otom atik kurtarm a işlem inibaşlatabilirler.ASU S anakartlar kullanıcılarının
m em nuniyetiiçin bu korum a özelliğinden seçim selbir RO M için ödem e
gerekm eksizin faydalanılabilinir.
ASUS EZ Flash BIOS
EZ Flash kullanıcıdostu BIO S yenilem e program ıdır.Program ıçalıştırm ak
için basitçe önceden tanım lıtuşa basınız ve işletim sistem ine girm eden
BIOS’u yenileyiniz.
C.P.R. (CPU Parameter Recall)
Anakart BIO S unun C.P.R.özelliği,overclocking esnasında sistemde bir
kilitlenm e olm asıdurum unda otom atik olarak BIO S varsayılan ayarlarını
tekrar ayarlamaya izin veren bir özelliktir.O verclock esnasında sistem
kilitlenirse C.P.R.sistem kasasınıaçm ayıgerektirm ez ve RTC verisini
tem izler.Sadece sistem ikapatın ve açın,BIO S otom atik olarak CPU
varsayılan ayarlarınıher bir param etre için tekrar ayarlar.
ASUS Q-Fan teknolojisi
Q-Fan teknolojisiile sessiz,serin ve etkin sistem çalışm asıiçin fan hızlarını
sistem yüküne göre ayarlar.
- 12 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
1.4
Başlam adan önce
Anakartıkurm adan ya da anakart ayarlarınıdeğiştirm eden aşağıdakiuyarılarıdikkate alınız.





H erh an g i b ir b ileşene d okun m adan önce d u var p rizinden gü ç kab losu n u
çıkartın ız.
Parçaların ızı ku llan m adan ön ce statik elektriklenm eden d olayı zarar g örm e lerini
eng ellem ek için top raklı b ilek kayışı ku llan ın ız yad a gü ven ilir b ir şekilde
top raklan m ış b ir objeye yada gü ç kaynağ ı g ib i m etal b ir cism e doku n un u z.
Ü zerlerind eki IC ‟lere d okun m ayı eng ellem ek için p arçaların köşelerind en
tutunuz.
H erh an g i b ir parçayı çıkarır çıkarm az top raklan m ış antistatik b ir altlık ya da
p arçan ızla b irlikte gelen ku tu nu za yerleştirin iz.
H erh an g i b ir parça takm ad an veya çıkarm adan önce A TX g üç kayn ağ ın ın kap alı
old uğ u nd an ya d a g üç kayn ağ ınd an g üç kab losu nu n sökü ld üğ ü nd en em in
olunuz.
Onboard LED
Anakart sistem in açık,uyku m odunda yada kapalım odda olduğunu belirten beklem e güç
led’i(ışık)ile birlikte gelir.Bu anakarta yenibir parça eklem eden veya çıkarm adan önce
sistem ikapatm anız için bir hatırlatıcıdır.Aşağıdakiörnek onboard led in yerini
gösterm ektedir.
- 13 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
1.5 A nakart tanıtım ı
Anakartıkurm adan önce,anakartınızın uygunluğu açısından kasa özellikleriniöğrenin.
A n akartı ku rm ad an ya da sökm eden önce g ü ç kab losun u n bağ lı olm ad ığ ın dan em in
olun. Aksi takdirde size ve anakarta fiziksel zararlar verebilir.
1.5.1 Yerleştirm e yönü
Anakartı kurarken kasanın içerisine doğru yönde yerleştirdiğinizden em in olun. Aşağıdaki
şekilde belirtildiğigibidış portların olduğu köşe kasanın arkasına gelm elidir.
1.5.2 Vida delikleri
Anakartıkasaya güvenlibir şekilde bağlam ak için dairelerle belirtilen deliklere yedi adet vida
takınız.
V id aları aşırı sıkıştırm ayın ız! B u şekild e yap m ak anakarta zarar vereb ilir.
- 14 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
1.5.3 Anakart planı
- 15 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
1.6 M erkeziİşlem ciÜ nitesi(CPU)
Anakart Intel Core™ 2 D uo/Pentium ® D /Pentium ® 4 ve Celeron® D işlem cileriiçin dizayn
edilm iş olup LG A775 soket yapısındadır.
• A n akartı ald ığ ın ızda işlem ci soketi ü zerind e Pn P kapağ ın ın old u ğu nd an ve soketin
b aşka b ir yü zey ile tem ası olm ad ığ ınd an em in olu n . Pn P kapağ ı kayıp sa ya da Pn P
kap ağ ı/soket ve an akartın ız zarar g örm ü şse satıcın ızla g örüşü n. A S U S sad ece
taşım a/nakliye sırasınd a oluşab ilecek hasarlardan soru m lu du r.
• A n akartı ku rdu ktan son ra kapağ ı saklayın ız. A S U S sad ece kapağ ı ile birlikte gelen
LG A 7 7 5 soket an akartlard a, R etu rn M erchand ise A u thorization (R M A ) isteğ ind e işlem
yapar.
• Yan lış işlem ci takm a/çıkarm a ya da h atalı yerleştirilen /kayb ed ilen /yan lış çıkartılan Pn P
kap ak g ib i d u ru m larda olu şab ilecek soket b ağ lan tı h asarla rınd a ü rü n garan tisin i
kapsamaz.
1.6.1 İşlem ci(CPU )kurulum u
İşlem ciyikurm ak için:
1. Anakart üzerinde işlem cisoketinin yerinibulunuz.
İşlem ciyi ku rm ad an ön ce, soket m an dalın ın solu nu zd a old u ğu nd an em in olun .
2.Soket m andalına bastırın (A),önce yana (B),sonra yukarıdoğru yönlendirin.
- 16 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
S oket p in lerine zarar gelm em esi için işlem ciyi takm adan PnP kapağ ın ı çıkarm ayın ız.
3. Soket m andalınıok yönünde
135º açıyapana kadar çekiniz.
4. Başparm ağınızla üst kapağı
kaldırın ve işaret parm ağınızla
100º açıolm asınısağlayın (A),
sonra üst kapak penceresinden
ok yönünde bastırarak PnP
kapağıçıkartınız(B).
5. İşlem ciyisokete yerleştirirken,
soketin sol-alt köşesinde
bulunan altın üçgenin doğru
yönde olduğundan em in olun.
İşlem ciüzerindeki oyuklar,
soket üzerindekiçıkıntılara tam
uym alıdır.
6. Ü st plakayıkapatınız (A),
ardından soket m andalını
tutm a çıkıntısına takılana kadar
itiniz (B).
- 17 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
CPU sadece bir yönlenim de tam olarak oturur.Sokete CPU ’yu takarken bağlantı
uçlarınıbükm em ek ve CPU ya zarar verm em ek için CPU ’ya kuvvet uygulam ayınız.
Bu anakart Intel® Enhanced Memory 64 Teknolojisi (EM64T), Enhanced Intel
SpeedStep® Teknolojisi (EIST) ve Hyper-Threading Teknolojisi olan Intel®
Pentium® 4 LG A775 işlem cilere destek verir.D aha fazla bilgiiçin ek bölüm de CPU
özelliklerine bakınız.
1.6.2 Soğutucu ve fan m ontajı
Intel® Core™ 2 D uo/Pentium ® D /Pentium ® 4 ve Celeron® D işlem cileri optimum performans
ve term alkoşullarıkesin olarak sağlam ak için özelbir tasarım a sahip soğutucu ve fan
gerektirir.
• Yen i b ir Intel® Pen tiu m ® 4 işlem ci ald ığ ın ızd a, p aket içerisin de işlem ci fan ı ve
soğu tucu b irarad a b u lu n u r.
• In tel® Pen tium ® 4 LG A 7 7 5 fan ın ız ve soğ u tu cun u z m on taj için alet gerektirm ez.
• E ğer işlem ci fan ve soğ u tu cusu nu ayrı alırsan ız, ku rm ad an ön ce soğ utu cu n u n term al
arayü z m ateryalin in işlem ciye u yg un lu ğu n dan em in olu n u z.
• E ğer işlem ciyi ayrı alırsan ız, ku llan acağ ın ız soğ utu cu ve fan ın In tel® sertifikalı
old uğ u nd an em in olu n .
• İşlem ci fan ın ı ve soğ u tucusu n u takm adan ön ce, an akartın kasaya m on te ed ild iğ ind en
emin olunuz.
İşlem cisoğutucusu ve fanınım onte etm ek için:
1. Soğutucu ve fanıişlem ciüzerine yerleştirirken
soğutucu ayaklarının ve tutturucularının deliklere
tam oturduğundan em in olun.
Fan ve soğ u tucu yu, fan kab losun u işlem ci fan ı
b ağ lan tısın a takılacak şekilde yön lend irin iz.
A n akart d eliği
Tutturucu
- 18 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
Tu ttu rucu ü zerind eki olu kların dar son land ırılm ış b ölüm lerin in d ışa baktığ ınd an em in
olunuz.
1. Fan ve soğutucunun tam yerine
oturabilm esiiçin,tutturucularıresim deki
sırada olacak şekilde aşağıdoğru bastırınız.
2. CPU fan kablosunu anakart üzerindekiCPU _FAN etiketlikonnektöre bağlayınız.
C PU fan kab losu n u b ağ lam ayı u n u tm ayın ız! D on an ım m on itörü kon nektörü
b ağ lam ad ığ ın ız takd irde hata verecektir.
- 19 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
1.6.3 Soğutucu ve fanısökm ek
Soğutucu ve fanısökm ek için:
1.Anakarta bağlıolan CPU fan kablosunu
çıkartınız.
2.H erbir tutturucuyu saat yönünün tersine
çeviriniz.
3.Fan ve soğutucuyu kaldırm ak için karşılıklı
köşelerdekitutturucularısırasıyla yukarı
çekiniz.
4.Soğutucu ve fanıdikkatlice yerinden
çıkarınız.
- 20 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
1.7 Sistem belleği
1.7.1 Tanıtım
Anakart 4 adet çift data oranı2 (D D R2) ikilisıralıhafıza m odül(D IM M )soketleriile
gelmektedir.
D D R2 m odülü D D R D IM M ile aynıfizikselboyutlara sahip olm asına rağm en D D R2 deki240pin ayağınedeniile 184-pin ayaklıD D R D IM M uyuşm am aktadır.D D R2 DIMM DDR DIMM
yuvasına m onte edilm esiniengellem ek için farklıçentik yapısına sahiptir.
ŞekilD D R2 D IM M soketlerinin yerinigösterm ektedir.
Kanal
Kanal A
Kanal B
Soketler
DIMM_A1 ve DIMM_A2
DIMM_B1 ve DIMM_B2
1.7.2 Bellek konfigürasyonu
256 MB, 512 MB 1 GB ve 2 GB unbuffered non-ECC D D R2 D IM M m odülleriniD IM M
soketlerine monte edebilirsiniz.
Ç ift kan al kon figü rasyon u için, h erb ir kanala m on te ed ilm iş h afıza m od ü lü nü n
(m odü llerin in ) top lam b oyu tu n u n ayn ı olm ası gerekm ekted ir. (D IM M _A 1 + D IM M _ A2 =
DIMM_B1 + DIMM_B2)
D aim a ayn ı C A S laten cy e sah ip D IM M ler m on te ed in iz. E n iyi verim i elde ed ib ilm ek için
h afıza m odü llerin i ayn ı ü reticiden alm aya özen g österm en izi ön eririz. D etaylar için
aşağ ıdaki D D R 2 kalifiye ü reticiler listesine g öz atın ız.
Yonga seti olan akları yü zü nd en , 4 ad et 1 G B h afıza m od ü lü m on te ettiğ in izd e en fazla 4
G B sistem hafızasın ı sistem alg ılayab ilm ekted ir.
B u anakart 1 2 8 M b lık çip lerden yad a çift katm an lı x1 6 h afıza m odü llerin den yap ılm ış
h afıza m odü llerin i d esteklem em ekted ir.
- 21 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
1.7.3 DDR2 Kalifiye üreticiler listesi(Q VL)
DDR2 533
D IM M d esteğ i
A
B
Boyut
Ü retici
Model
S/D
B ileşen
512 MB
KINGSTON
HYB18T512800AF37
SS
KVR533D2N4/512
1024 MB
256 MB
512 MB
512 MB
512 MB
1024 MB
1024 MB
512 MB
1024 MB
512 MB
512 MB
256 MB
512 MB
1024 MB
512 MB
1024 MB
KINGSTON
Qimonda
Qimonda
Qimonda
Hynix
Hynix
Hynix
Hynix
Hynix
ELPIDA
ELPIDA
Apacer
KINGMAX
KINGMAX
KINGMAX
KINGMAX
5YDIID9GCT
HYB18T512160AF-3.7
HYB18T512800AF37
HYB18T512800BF37
HY5PS12821F-C4
HY5PS12821F-C4
HY5PS12821FP-C4
HY5PS12821AFP-C3
HY5PS12821AFP-C3
E5108AB-5C-E
E5108AB-5C-E
E5116AB-5C-E
E5108AE-5C-E
E5108AE-5C-E
KKEA88E4AAK-37
5MB22D9DCN
DS
SS
SS
SS
SS
DS
DS
SS
DS
SS
SS
SS
SS
DS
SS
DS
KVR533D2N4/1G
HYS64T32000HU-3.7-A
HYS64T64000HU-3.7-A
HYS64T64000HU-3.7-B
HYMP564U648-C4
HYMP512U648-C4
HYMP512U648-C4
HYMP564U64AP8-C3
HYMP512U64AP8-C3
EBE51UD8ABFA-5C
EBE51UD8ABFA-5C-E
78.81077.420
KLBC28F-A8EB4
KLBD48F-A8EB4
KLBC28F-A8KE4
KLBD48F-A8ME4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SS - Tek katm anlıDS - Çift Katm anlı
D IM M desteği:
A - Tek kanalhafıza konfigürasyonunda olduğu gibiherhangibir slota tek bir m odül
yerleştirilm eyidestekler.
B - Bir çift,çift kanalhafıza konfigürasyonunda olduğu gibisarıyada siyah slotlardan herhangi
birine bir m odülçiftiyerleştirm eyidestekler.
En son DDR2 – 533 Q V L için ASUS Web sitesini ziyaret ediniz.
- 22 - | A S U S P 5 G Z M X
•
csg.ciz gi.com. tr
•
•
1.7.4 D IM M m ontajı
D IM M ‟leri veya başka sistem b ileşen lerin i eklem e yada çıkartm a işlem ind en ön ce gü ç
kayn ağ ın ı kap attığ ın ızd an em in olu n uz. K ap atılm am ası h alin d e an akarta veya b ileşen lere
ciddi zarar verebilir.
D IM M m onte etm ek için:1.Klipsleridışarı
doğru iterek
D IM M soketiniaçınız.
2.D IM M soketindekiçıkıntının
D IM M üzerindekiçentiğe girecek
şekilde hizalayınız.
3.D IM M iklipsler yuvasına oturana kadar
ve D IM M in oturduğundan
em in olana kadar sağlam bir şekilde
bastırınız.

B ir D D R 2 D IM M ‟i sadece tek b ir yön de otu rsun d iye çen tik ile d on atılm ıştır. D IM M ‟e
zarar verm em ek için soke t içerisin deki D IM M ‟e ku vvet u yg u lam ayın ız.

DDR2 DIMM soketleri DDR DIMM leri desteklemez. DDR DIMM leri DDR2 DIMM
soketine monte etmeyiniz.
1.7.5 D IM M ’iyerinden çıkarm ak
D IM M isökm ek için :
1- D IM M kilidin açm ak için beyaz
m andallarıdışa doğru itiniz.
Tu tu cu klipsleri bastırırken
p arm akların ızla hafifçe D IM M i
destekleyiniz. DIMM ekstra bir
ku vvetle d ışarı doğ ru
atıld ığ ınd a zarar g öreb ilir.
2- Soketten D IM M ’isökünüz.
- 23 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
1.8 G enişlem e yuvaları
G elecekte genişlem e kartları kullanm aya ihtiyacınız olabilir. Takip eden alt konular
desteklenen slotlarıve genişlem e kartlarınıtanım lam aktadır.
G en işlem e kartların ı eklem eden yada çıkartm ad an önce g ü ç kab losu n u söktüğ ü nü zd en
em in olu nu z. E ğer bu yap ılm azsa an akart b ileşen lerin ize fiziksel zarar ve hasa r
vermenize neden olabilir.
1.8.1 G enişlem e kartıtakm ak
G enişlem e kartınıtakm ak için:
1. G enişlem e kartını takm adan önce onunla birlikte gelen döküm anı okuyunuz ve kart için
gereklidonanım ayarlarınıyapınız.
2.Sistem ünitesinin kasasınısökünüz (eğer anakartınız çoktan kasaya kurulm uş ise).
3. Kullanm ayı düşündüğünüz yuvanın karşısındaki desteği çıkartınız. Vidayı tekrar kullanım
için saklayınız.
4.Kartınızıslota hizalayınız ve kart slota tam am en oturacak şekilde sıkıca bastırınız.
5.D aha önce söktüğünüz vidayıkartıkasaya tutturm ak için kullanınız.
6.Sistem kasasınıtekrar takınız.
1.8.2 G enişlem e kartınıayarlam ak
G enişlem e kartınıtaktıktan sonra yazılım ayarlarınıdüzenleyerek kartınızıayarlayınız.
1. Sistem iaçınız ve eğer gerekliise BIO S ayarlarınıdeğiştiriniz. BIO S kurulum u hakkında bilgi
için bölüm 2 ye bakınız.
2.Karta bir IRQ atayınız.Sonrakisayfadakitablolarıkullanınız.
3.G enişlem e kartıiçin yazılım sürücülerinikurunuz.
- 24 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
1.8.3 Standart kesm e atam aları
IRQ
Standart fonksiyon
0
Sistem saati
1
Klavye kontrolcüsü
2
IRQ 9’a dönüş
4
Bağlanm a kapısı(CO M 1)*
5
PCIyönetim iiçin IRQ sahibi*
6
Floppy kontrolcüsü
7
Yazıcıkapısı(LPT1)*
8
Sistem CM O S / G erçek zam an saati
9
PCIyönetim iiçin IRQ sahibi*
10
PCIyönetim iiçin IRQ sahibi*
11
PCIyönetim iiçin IRQ sahibi*
12
PS/2 uyum lu M ouse kapısı*
13
Sayısalveriişlem cisi
14
BirincilID E kanalı
*Bu IRQ ’lar genellikle ISA ve PCIaygıtlarıiçin m evcuttur.
Bu anakart için IRQ atam aları
A
PCI slot 1
PCI slot 2
PCI Express x16
PCI Express x1
U S B kon trolcü 1
U S B kon trolcü 2
USB kontrolcü 3
U S B kon trolcü 4
U S B 2.0 kon trolcü
Y erleşik ID E p ort
Y erleşik ses
Y erleşik L A N
—
—
paylaşım lı
—
—
—
—
—
—
—
—
—
B
C
D
E
F
G
H
paylaşım lı
—
—
—
—
paylaşım lı
—
—
—
—
—
paylaşım lı
—
—
—
—
—
—
paylaşım lı
—
—
—
—
—
—
—
—
paylaşım lı
—
—
—
paylaşım lı
—
—
paylaşım lı
—
—
—
—
—
paylaşım lı
—
—
—
paylaşım lı
—
—
—
—
paylaşılm ayan
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
paylaşılm ayan
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
- 25 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
1.8.4 PCIslotları
PCIyuvaları,PCIniteliğine sahip LAN kartı,
SCSIkartı,U SB kartıve diğer kartlar gibi
kartlarıdestekler.
1.8.5 PCI Express x1
Bu anakart PCIExpress x1 ağ kartları,
SCSIkartlar ve diğer PCIExpress özelliğiile
uyum lu kartlarıdestekler.Yandakişekil
PCIExpress x1 yuvasına kurulm uş
bir ağ kartınıgösterm ektedir.
1.8.6 PCI Express x16
Bu anakart PCIExpress özelliğiile uyum lu
PCIExpress x16 grafik kartlarını
desteklem ektedir.ŞekilPCIExpress x16
yuvasına takılm ış bir grafik kartını
gösterm ektedir.
PCI Express x 16 slotu en çok x 4 h ızın d a çalışır.
- 26 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
VG A Kalifiye Ü reticiListesi(PCIe x4 m od)
PCIe X 16 Ekran kartı
PCB versiyonu
ASUS EAX550 128M
ASUS EAX700
ASUS EAX700LE 128M
ASUS EAX800PRO
ASUS EAX800XT
ASUS EAX850PRO
ASUS EAX850XT 256MB
ASUS EAX1300
ASUS EAX1600XT Silent 256MB
ASUS EAX1900XTX
ASUS EAX1900CrossFire
ASUS EN5900
ASUS EN6200GE
ASUS EN6200TC128/T/16M
ASUS EN6500 128M
ASUS EN6600 128M
ASUS EN6600 256M
ASUS EN6600GT
ASUS EN6800LE
ASUS EN6800GT
ASUS EN6800ULTRA
ASUS EN7600GS Silent 256MB
ASUS EN7600GT Silent/256M
ASUS EN7800GT 256MB
ASUS EN7800GTX 256MB
ASUS EN7900GTX 512MX16
ATI FireMV2200
ATI Radeon X850 CrossFire
Elsa Gladiac PCX 935
Elsa Gladiac 620TC 128T DVT
Elsa Gladiac 660 128T
Elsa Gladiac 660LE 256MB
Elsa Gladiac 780GTX 256B3
Elsa ATI Fire GL V3100
Gecube RADEON X1300PRO
Gigabyte GV-NX62TC256D8
Gigabyte GV-NX66T128D
Gigabyte GV-NX73G128D
Gigabyte GV-NX76T256DBRH
Gigabyte GV-NX79T256DBRH-256MX16
Gigabyte GV-RX70P128D
Gigabyte GV-RX13P256DRH
Gigabyte GV-RX16T256VRH
Gigabyte GV-RX19X512VBRH
Leadtek WinFast PX6200 TD
Leadtek WinFast PX6200TC 64M
Leadtek WinFast PX6500 TDH
Leadtek WinFast PX6600GT TDH
Leadtek WinFast PX7800GTX TDH 256MB
Leadtek Quadro FX540 128M
Leadtek Quadro FX1400 128M
Matrox Parhelia APVe 128M
MSI NX6800GS-TD256E
- 27 - | A S U S P 5 G Z M X
V1.00
V1.00
PN: 109-A47401-10
V.1.00
1.01
V1.00A
V1.01
V1.02
V1.00A
V1.00A
V1.00
V1.00
V1.02
V1.00
W01-46W53
1A
1.B
3C
Rev:1.1
A1
A
A1
A
A
BIOS versiyonu
V5B60.8.15.139. AS05
V5E4D.9.7.1.3. A901
V5E4D.9.8.1.4. AS13
V5549.9.4.1.10.AS
V5D57.9.4.1.8.AS
V5D4F.9.7.1.4.AS02
V009.007.001.004
V113.AA77100.102
71C0.9.12.4.2
V009.012.005.002
7249.9.12.5.2AS05
V04.35.20.45
V5.43.02.27.AS07
V5.44.02.11
V5.44.02.45.0
V5.43.02.61
V5.43.02.16.AS11
V5.43.02.16.AS27
V5.41.02.34.AS01
V5.40.02.26.AS05
V5.40.02.32.AS07
V5.73.22.19.AS07
V5.73.22.15.01
V5.70.02.13.AS01
V5.70.02.11.01
V5.71.22.12.01
V113.A25915.100
V009.010.001.015
V4.35.20.45.E0
V5.44.02.11.E1
V5.43.02.16.E1
V5.43.02.69.E2
V5.70.02.11.E1
V113.A33429.100
V133.A671B1.102
V5.44.02.32
V5.43.02.16
5.72.22.34.00
5.73.22.15.01
5.71.22.12.02
V009.004.001.032
113-AA76900-100-GB
113-AA77001-100
113A52021-104
V5.43.02.36.68
V5.44.02.18
V5.44.02.45.68
V5.43.02.1
V5.70.02.11.68
V5.43.02.64.35
V5.41.02.43.03
V1.3-11
V5.41.02.49.04
csg.ciz gi.com. tr
PCIe X 16 Ekran kartı
MSI NX7300GS-TD256E
MSI RX700PRO-TD128E
Powercolor Radeon X800GT 256M
Powercolor Radeon X1800XT
PCB versiyonu
V200
V2.00
-
BIOS versiyonu
V5.72.22.34.00
V009.004.001.032
V009.010.001.015
V133.A52001.102
• G rafik kartın ız X 4 m odu n d a çalışm azsa XJ1-5 jumperın ı X 1 m odu n a
ayarlayın ız (pin 1-2)
• E n son V G A kalifiye ü retici listesi için ASUS websitesin e b akın ız.
- 28 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
1.9 Jumperlar
1.RTC RAM ’i temizlemek (CLRTC)
Bu jum per CM O S içindeki gerçek zam anlı(RTC) RAM saatini tem izlem enize izin verir. CM O S
RTC RAM verisini silerek CM O S hafızasındaki tarih, saat ve sistem kurulum param etlerini
temizleyebilirsiniz. Anakart üzerindeki pil, sistem şifreleri gibi sistem kurulum bilgilerini
içeren CM O S dakiRAM verisine güç sağlar.
RTC RAM item izlem ek için :
1.Bilgisayarıkapatınız ve güç kablosunu çıkartınız.
2.Anakart üzerindekipiliçıkartınız.
3. Jum per başlığını 1-2 (varsayılan) pinlerinden 2-3 pinlerine taşıyınız. Yaklaşık olarak 5- 10
saniye kadar başlığı2-3 pinleriüzerinde tutunuz ardından başlığı1-2 pinlerine geritakınız.
4.Pilitekrar yerine takınız.
5.G üç kablosunu takınız ve bilgisayarınızıaçınız.
6. Açılış işlem i sırasında <D el> tuşuna basılı tutunuz ve verileri tekrar girm ek için BIO S
kurulumuna giriniz.
R TC R A M tem izlem e haricin de C LR TC ju m p er ı ü zerind eki başlığ ı asla çıkartm ayın ız.
B aşlığ ın çıkartılm ası sistem açılış h atasına neden olacaktır.
O verclock esn asın da sistem in iz kilitlen d iğ i zam an R TC yi tem izlem en ize g erek yoktu r.
O verclock esn asın da sistem h ata verd iğ inde C .P.R . (C PU param etresin i geri çağ ırm a)
özelliğ in i ku llan ın ız. S istem i kapatıp yen iden b aşlattığ ın ızd a B IO S otom atik olara k
p aram etre ayarların ı tekrar varsayılan d eğerlerine ayarlayacaktır.
- 29 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
2. PCI-E m od seçim i(3-pin XJ1, XJ2, XJ3, XJ4, XJ5)
Bu jumperlar PCIE x1 ve PCIE x16 slotlarının işletim hızının ayarlanm asınısağlar.D etaylıbilgi
için tablodakijum per tercihlerine bakınız.
XJ1-5 jumper tercih ayarlam aları
G rafik kartı Jum per ayarı
PCIE x 16 slot
modu
(XJ1~XJ5)
Kart tipi
H ız
Ekran kartı
eklenm iş
2-3 pin
Yerleşik
kontrolcü
1-2 pin
PCIE grafik
kartıya da
diğer PCIE
x8/x4 aygıt
diğer PCIE
aygıtlar
X4
X1
PCIE x 1 slot
Kart tipi
H ız
N/A
N/A
diğer PCIE
aygıtlar
X1
XJ1-5 (pin 2-3) olarak ayarlan dığ ın d a PCIEx1 slotu ku llan ılam az.
- 30 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
3.U SB aygıt uyanm ası(3-pin USBPW12, USBPW34, USBPW56, USBPW78)
Bağlı U SB aygıtları kullanarak S1 uyku m odundan (CPU durdurulm uş, D RAM tazelenm iş ve
sistem az güç m odunda çalışırken) uyandırm ak için bu Jum perları+5V a ayarlayınız. S3 ve S4
uyku m odlarından uyanm ak için +5VSB ye ayarlayınız.
U SBPW 12 ve U SBPW 34 jum perları arka panel U SB portları içindir. U SBPW 56 ve U SBPW78
jum perlarıda ek olarak U SB portlarıbağlayabileceğiniz iç U SB bağlantıuçlarıiçindir.
U S B ayg ıt u yan m ası özelliğ i h erb ir U S B p ortu için + 5 V S B ü zerin e 50 0 m A sağ layan b ir
g ü ç kayn ağ ı gerektirir. A ksi taktirde sistem açılm ayacaktır.
Top lam akım tü ketim i n orm al koşu llar altın da yada u yku m odu nd a gü ç kaynağ ı
kap asitesin i aşm am alıd ır.
- 31 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
1.10 Bağlantıuçları
1.10.1 Arka panelbağlantıuçları
1. PS/2 fare portu (yeşil). Bu bağlantıPS/2 m ouse içindir.
2. Paralel port. Bu 25-pinli port bir paralelyazıcı,bir tarayıcıyada diğer aygıtlarıbağlar.
3. LAN (RJ-45) port. Bu port ağ m erkezi üzerinden yerel ağa
(LAN )G igabit bağlantısına izin verir.
LAN portu LED tanım lam aları
Aktivite/BağlantıLED ’i
H ız LED ’i
Durum
Tanım lam a
Durum
Tanım lama
Kapalı
Bağlantıyok
Kapalı 10 M bps bağlantı
Yeşil
Bağlı
Turuncu 100 M bps bağlantı
Yanıp sönen Veri aktivitesi
Yeşil
1 G bps bağlantı
4.Line In portu (açık m avi).Bu port kaset,CD ,D VD yada diğer ses kaynaklarınıbağlar.
5. Line Out portu (lime). Bu port bir kulaklık ya da hoparlör bağlar.
6. Mikrofon portu (pembe). Bu porta m ikrofon bağlanır.
Ses portların ın 2 ,4 ve 6 -kanal ses kon fig ü rasyon ları için ses kon fig ü rasyon tab losu na
b akın ız.
2, 4, ya da 6-kanalses konfigürasyonu
Port
2-kanalkulaklık
4-kanal
6-kanal
Açık m avi Line in
Front Speaker out Front Speaker out
Lime
Line out
Rear Speaker out Rear Speaker out
Pembe
Mic in
Mic in
Center/Subwoofer
7. U SB 2.0 portları 3 ve 4. Bu 4-pinli U niversal Serial Bus (U SB) portları U SB 2.0 aygıtlarını
bağlam ak için m evcuttur.
- 32 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
8.U SB 2.0 portları1 ve 2.Bu 4-pinli Universal Serial Bus (U SB)portlarıU SB 2.0 aygıtlarını
bağlam ak için m evcuttur.
9. VGA port. Bu port VG A m onitörler ve diğer VG A uyum lu cihazlar içindir.
10. Seri port. Bu porta fare,m odem veya diğer seriözelliktekicihazlar bağlanabilir.
11. PS/2 klavye portu (mor). Bu port PS/2 klavye içindir.
1.10.2 İç bağlantıuçları
1.Floppy disket sürücü bağlantıucu (34-1 pin FLOPPY)
Bu bağlantı ucu sadece floppy disket sürücü (FD D ) sinyal kablosu içindir. Bu bağlantı ucuna
kablonun bir ucunu bağlayın, diğer ucunu da floppy disket sürücüsünün arkasındaki sinyal
bağlantıucuna bağlayınız.
Pin 5 ‟i kap alı b ir kab lo ku llan d ığ ın ızda yan lış kab lo bağ lan tısın ı ön lem ek için bağ lan tı
ucu ü zerind eki p in 5 kald ırılm ıştır.
2. IDE bağlantıucu (40-1 pin PRI_IDE)
Bu bağlantıucu Ultra DMA 133/100/66 Sinyalkablosu içindir.H er bir Ultra DMA 133/100/66
sinyalkablosu üç konnektörden oluşur:M avibağlantıucunu anakarttakibirincilID E bağlantı
ucuna takınız,siyah bağlantıucuna Ultra DMA 133/100/66 IDE slave cihazları,gribağlantı
ucunu ise Ultra D M A 133/100/66 ID E m aster aygıtına bağlayınız.
Sürücü jum per ayarı
Tek aygıt
Cable-Select ya da Master
İkiaygıt
Cable-Select
Aygıt m odu
-
Siyah
Master
Siyah
Slave
Master
Slave
- 33 - | A S U S P 5 G Z M X
Kablo bağlantısı
Master
Gri
Siyah ya da Gri
Slave
csg.ciz gi.com. tr
• ID E bağ lan tı ucu nd aki p in 2 0 U ltra D M A kab lo b ağ lan tı u cu nd aki kap alı delikle
b ü tün leşm esi için kald ırılm ıştır. B u ID E kab losu bağ larken yan lış bağ lam a yı ön ler.
• U ltra D M A 1 3 3 /10 0 /6 6 ID E ayg ıtlar için 80 iletken li ID E kab losu ku llan ın ız.
E ğer h erh ang i b ir ayg ıt ju m per‟ı “C ab le -Select” ise, tüm ayg ıt jum p erların ın ayn ı
old uğ u nd an em in olu n .
3. Serial ATA bağlantıuçları(7-pin SATA1, SATA2, SATA3, SATA4)
Bu bağlantıuçlarıSerial ATA sinyalkablolarıve Serial ATA hard disk sürücüler içindir.
• Standard IDE modunda , B irin cil(boot) hard d isk sü rü cü sü n ü S A TA 1 /2 b ağ lantı
u çların a b ağ layın ız. D aha gen iş b ilg i için aşağ ıd aki tabloya b akın ız.
Bağlantıucu
SATA1/2
SATA3/4
Renk
Kırm ızı
Siyah
Ayar
Master
Slave
Kullanım
Boot disk
Data disk
4.CPU ,Kasa ve Pow er Fan bağlantıuçları(4-pin CPU_FAN, 3-pin CHA_FAN1, PWR_FAN)
Fan bağlantıuçlarıtoplamda 1 -2.2 mA (maksimum 26.4W@12V) soğutucu fanlarını
destekler.H er bir kablodakisiyah telin bağlantıucundakiground pinine denk geldiğinden
em in olarak fan kablolarınıanakart üzerindekifan bağlantıuçlarına bağlayınız.
Fan b ağ lan tı uçların a fan kab loların ı b ağ lam ayı u n utm ayın ız. S istem içerisindeki verimsiz
h ava akışı an akart b ileşen lerine zarar vereb ilir. B u n lar ju m per değ ild irler! Fan b ağ lan tı
u çların a ju m p er b aşlıkların ı yerleştirm eyin iz.
- 34 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
5.SayısalSes bağlantıucu (4-1 pin SPDIF_OUT)
Bu bağlantıucu Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF) port(ları) içindir. S/PDIF Çıkış m odülü
kablosunu bu bağlantıucuna bağlayınız ve m odülü kasa arkasındakislotlardan birine
bağlayınız.
S/PDIF m od ü lü ayrı olarak satılır.
- 35 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
6.ATX güç bağlantıuçları(24-pin EATXPW, 4-pin ATX12V)
Bu bağlantıuçlarıATX güç kaynağıiçindir.G üç kaynağındakifişler bu bağlantıuçlarıile
aynıyönelim de tam oturacak şekilde dizayn edilm iştir.U ygun yönü bulunuz ve bağlantı
uçlarıtam oturana kadar sağlam bir şekilde bastırınız.





M in im u m 35 0 W g üç oran ına sah ip b ir A TX 1 2 V 2.0 tan ım lam ası ile u yu m lu gü ç
kayn ağ ı b irim i (PS U ) ku llanm an ızı öneririz.
4-p in A TX + 12 V fişin i takm ayı u n u tm ayın ız; aksi taktird e sistem açılm ayacaktır.
S istem in izi çok gü ç g erektiren ayg ıtlar ile kon fig ü re ed erken yü ksek g üç çıkışlı
PSU ku llanm an ızı ön eririz. E ğer gü ç yetersiz ise sistem kararsız h ale gelir yad a
açılm ayab ilir.
A şağ ıdaki sistem ATX 12 V şartnam esine göre 2.0-uyumlu PSU, an akart gü ç
g ereksin im i testin i g eçm iştir.
İşlem ci : In tel® Pen tium ® 4 3.6 G H z
Bellek : 512 MB DDR (x 4)
E kran kartı : PCI Express x16 Nvidia EN5900
Parallel A TA ayg ıt : IDE hard disk drive (x 2)
Serial ATA ayg ıt : SATA hard disk drive
O p tik sü rü cü : CD-ROM (x2)
SCSI ayg ıtları : SCSI kartı ve S C S I h ard d isk sü rücü
E ğer ek ayg ıtlar ku rm ayı p lan lıyorsan ız yü kse k g üç oran ın a sah ip PS U
ku rm alısın ız.
- 36 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
7. O ptik sürücü ses bağlantıucu (4-pin CD)
Bu bağlantıucu 4 pin ses kablosu ile optik sürücünün arka tarafında bulunan ses bağlantı
ucuna bağlanır.
B u bağ lan tı u cun u ku llan acağ ın ız zam an ses yazılım ın d an CD-IN özelliğ in i aktifleştirin iz.
8. USB port bağlantıuçları(10-1 pin USB56, USB78)
Bu bağlantıuçlarıU SB 2.0 portlarıiçindir.Bu bağlantıuçlarından herhangibirine U SB
m odülkablosunu bağlayınız ardından sistem kasasıarkasındakibir slotu açarak m odülü
m onte ediniz.Bu U SB bağlantıuçları480 M bps bağlantıhızlarına kadar destekleyen U SB
2.0 özellikleriile uyum içerisindedir.
1 3 9 4 bağ lan tı kab losu nu asla U S B bağ lan tı u çlarına bağ lam ayın ız. B u işlem
an akartın ıza zarar verir.
USB modü l ayrıca satın alın ır.
- 37 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
9. Ö n panel ses bağlantıucu (10-1 pin AAFP)
Bu bağlantıucu kasanın ön tarafındakiI/O m odülündekises çıkışına,yüksek tanım lıya da
AC`97 ses standardında bağlantısağlar.I/O m odülkablosunun bir ucunu anakarttaki
bağlantıucuna bağlayınız.
• A n akartın ızın yü ksek tan ım lı ses desteğ i old uğ u nd an, Yü ksek tan ım lı ses ayarı
yap m an ızı öneririz.
• B u bağ lan tı u cu ön tan ım lı olarak Y ü k sek T an ım lı S es ayarın dad ır. Eğ er AC'97
standartın da m od ü l b ağ layacaksan ız B IO S ‟tan Front Panel Support Type maddesini
[AC97] olarak ayarlayın ız. D etaylı b ilg i için 2 .4.6 Yerleşik A yg ıt A yarlam aları b ölü m ü ne
b akın ız.
10. Chassis intrusion bağlantıucu (4-1 pin CHASSIS)
Bu bağlantıucu kasaya takılızorlam a tesbit sensörü yada devre anahtarıdır.Kasa zorlama
sensörü yada devre anahtarıkablosunun bir ucunu bu bağlantıucuna bağlayınız.Kasa
zorlam a sensörü yada devre anahtarıkasa bileşeniçıkartıldığında yada değiştirildiğinde
bu bağlantıucuna yüksek seviyelisinyalgönderir.Sinyalkasa korum asıiçin üretilm iştir.
Varsayılan olarak “Chassis Signal” ve “G round” etiketlipinler bir jum per başlığıile kısadevre
yapılm ıştır.Sadece kasa korum a tesbit özelliğinikullanm ak istediğinizde jum per başlıklarını
çıkartınız.
- 38 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
11. System panel connector (20-8 pin PANEL)
Bu bağlantıucu birçok kasaya m onte edilm iş özellikleridestekler.
• Sistem güç LED’i(2-pin PLED)
Bu 3-pinlibağlantıucu sistem güç LED ’iiçindir.Kasa pow er LED kablosunu bu bağlantı
ucuna takınız.Sistem güç LED ’isistem iniziaçtığınızda aydınlanır ve sistem iniz uyku
m odunda iken yanıp söner.
• H ard disk sürücü aktivite LED’i(2-pin IDE_LED)
Bu 2 pin’li bağlantı ucu H D D aktivite LED ’i içindir. Bu bağlantı ucuna H D D Activity LED
kablosunu bağlayınız. ID E LED aydınlanır yada H D D ’ye veri okunm ası veya yazılm ası
esnasında yanıp söner.
• Sistem ikaz hoperlörü (4-pin SPEAKER)
Bu 4-pinli bağlantı ucu kasaya m onte sistem uyarı hoparlörü içindir. H oparlör sistem
biplerinive uyarılarınıduym anıza izin verir.
• ATX güç düğm esi/soft-off düğm esi(2-pin PWR)
Bu bağlantıucu sistem güç tuşu içindir.BIO S ayarlarına bağlıolarak güç tuşuna
basm ak sistem iaçar,sistem iuyku m oduna alır yada soft-offm oduna alır.G üç devre
anahtarına sistem açık iken dört saniyeden fazla basm ak sistem ikapatır.
• Reset düğm esi(2-pin RESET)
Bu 2-pinlibağlantıucu sistem güçünü kapatm adan sistem iyeniden başlatm ak için
kasaya m onte reset tuşu içindir.
- 39 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
- 40 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
2.1 BIO S’u yönetm ek ve güncelleştirm ek
The following utilities allow you to manage and update the motherboard Basic Input/Output
System (BIOS) setup.
1. ASUS EZ Flash (Floppy disk/USB bellek yada anakart destek CD sini kullanarak BIOS u
yeniler.)
2. ASUS AFUDOS (Açılış disketikullanarak D O S m odunda BIO S’u yeniler.)
3. ASUS CrashFree BIOS 2 (BIOS dosyasıhata verdiğinde yada bozulduğunda açılış
disketi/U SB bellek yada anakart destek CD sinikullanarak BIO S’u yeniler.)
4. ASUS Update (Windows® ortam ında BIO S’u yeniler.)
Bu program lar hakkında detaylar için benzer başlıklara m üracaat ediniz.
Gelecekte B IO S u nu zu yen iden eski d u ru m un a g etirm e ih tiyacı du ym an ız gerekçesi ile
orijin al an akart B IO S dosyasın ın b ir kop yasın ı açılış d isketine kayded in iz. A S U S U p date
yad a A FU D O S p rog ram ların ı ku llan arak orijin al anakart B IO S ‟u n u kop yalayın ız.
2.1.1 Açılış disketihazırlam ak
1. Açılış disketihazırlam ak için bunlardan biriniyapın
DOS ortam ı
a. Sürücüye 1.44MB floppy disket yerleştirin.
b. Dos komutuyla format a:/s yazıp <Enter>’a basın.
Windows® XP ortam ı
a. Sürücüye 1.44MB floppy disket yerleştirin.
b. W indow s® m asaüstünde Başlat’a tıklayın ,ardından Bilgisayarım ’ıseçin.
c. 3 1/2 Floppy sürücüyü seçin.
d. M enü’den Dosya’yıtıklatın, ardından Biçim lendir’iseçin.Biçim lendirm e ekranı
gelecektir.
e.W indow s® XP kullanıcıları: Biçim lendir ekranından MS-DOS başlangıç disketioluştur
seçeneğinitıkladıktan sonra Başla’yıtıklayın.
Windows® 2000 ortam ı
a. Biçim lendirilm iş bir Floppy disketisürücüye yerleştirin.
b.W indow s® 2000 CD ’sinioptik sürücüye yerleştirin.
c. Başlat,ardından Çalıştır’a tıklayın.
d. Açılan penceredekiilgilibölüm e D sürücüsündekiCD üzerinden
D:\bootdisk\makeboot a: yazın ve Tam am ’a tıklatın.
e.Tarife uyarak gelen ekrandakiyönergelere uygun olacak şekilde devam edin.
2. Floppy disket sürücüsüne orjinalya da en yeniBIO S dosyasınıkopyalayın.
- 41 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
2.1.2 ASU S EZ Flash aracı
ASUS EZ Flash aracıfloppy diskten açılış yaparak uzun bir yolla ve D O S tabanlıyazılım
kullanmadan BIOS’unuzu yenilem enize olanak sağlayan bir özelliktir.EZ Flash yazılım ıBIO S
yongasıile bütünleşiktir ve (açılış testi)Power-O n SelfTests (PO ST)esnasında <ALT> + <F2>
ye basılarak erişilebilir.
EZ Flash aracınıkullanarak BIO S‘u yenilem ek için :
1. ASUS web sitesini (www.asus.com)ziyaret ederek anakart için en son BIO S dosyasını
indiriniz ve dosya ismini P5GZMX.ROM olarak d eğ iştirin iz.
2. BIO S dosyasınıfloppy diske kaydediniz ve sistem iyeniden başlatınız.
3. PO ST ekranında <Alt> + <F2> tuş kom binasyonunu kullanarak uygulam aya geçebilirsiniz.
3. BIO S dosyasıiçeren açılış disketinisürücüye takın.D oğru BIO S dosyasıbulunduğunda,EZ
Flash aracıotom atik olarak BIO S’u güncelleyip sistem iyeniden başlatacaktır.

B IO S yen ilen irken sistem i kapatm ayın ız yada yen id en b aşlatm ayın ız! B öyle yapm ak
sistem açılış h atasına n eden olab ilir!

E ğer d isket bu lu n am ad ı m esajı verirse sü rücüde d isket yoktu r ya d a u yg un d isket
d eğ ild ir. P5 GZMX.R O M b u lun am ad ı m esajı çıkarsa u yg u n B IO S d osyası değ ild ir.
İn d ird iğ in iz B IO S dosyasın ın ad ın ı P5GZMX.ROM olarak d eğ iştird iğ in izden em in olun .
2.1.3 AFU D O S aracı
AFU D O S aracıile açılış disketiyardım ıyla BIO S’unuzu yenileyebilirsiniz.Bu uygulam a ile ayrıca
halihazırda kullanm ış olduğunuz BIO S’u kopyalayabilir,herhangibir BIO S arızasıçıktığında
yeniden kullanabilirsiniz.
Kullanılan BIO S dosyasının kopyalanm ası
AFU D O S kullanarak m evcut BIO S dosyasının kopyalanm ası:
• K u llan d ığ ın ız flopp y d isket sü rü cün ü n yazm aya karşı koru m alı olm ad ığ ınd an ve
d osya kop yalam ak için kapasitesin in en az 1 024 KB boş yer ih tiva ettiğ inden em in
olun.
• S u nu lan B IO S g örü ntü leri referan s am açlıd ır. K u lland ığ ın ız B IO S ekran ı bu rad a
g östeilen den farklı olab ilir.
1. H azırlam ış olduğunuz aşılış disketine anakart destek CD ’sinden AFU D O S aracını
(afudos.exe) kopyalayın.
- 42 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
2. Sistem iD O S m odunda açın ve kom ut olarak şunlarıyazın:
afudos /o[filename]
4. <Enter> tuşuna bastığınızda m evcut BIO S Floppy diskete kaydedilir.
M evcut BIO S dosyasıdiskete kaydedildikten sonra araç D O S ekranına geridöner.
BIO S dosyasınıyenilem ek
AFU D O S kullanarak m evcut BIO S dosyasının yenilenm esi:
1. ASUS websitesini (www.asus.com)girin ve anakartınıza ait en son BIO S dosyasınıindirin.
İndirdiğiniz dosyayıhazırlam ış olduğunuz açılış disketine kopyalayın.
B IO S d osya ad ın ı b ir kağ ıd a yazın . D os ortam ın a g ird iğ in izde kom u ta b u d osya ad ın ı
yazacaksın ız.
2. H azırlam ış olduğunuz aşılış disketine anakart destek CD ’sinden AFU D O S aracını
(afudos.exe)kopyalayın.
3. Sistem iD O S m odunda açın ve kom ut olarak şunlarıyazın:
afudos /i[filename]
4. Araç BIO S dosyasınıdoğruladıktan sonra yenilem e işlem ine başlar.
- 43 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
B IO S yen ilen irken sistem i kapatm ayın ız yada yen id en b aşlatm ayın ız! B öyle yapm ak
sistem açılış h atasına n eden olab ilir!
5. Bu araç BIO S yenilem esitam am landıktan sonra D O S kom utuna geridöner.Sistem i
yeniden H arddiskten açabilirsiniz.
2.1.4 ASU S CrashFree BIO S 2 aracı
ASU S CrashFree BIO S 2 BIO S dosyanız hata verdiğinde yada yazm a işlem isırasında
bozulduğunda yeniden kurm anıza sağlayan otom atik kurtarm a aracıdır.Bozulm uş BIO S
dosyasınıanakart destek CD siyada güncelBIO S dosyasınıiçeren floppy disk kullanarak
yenileyebilirsiniz.

Yazılım ı ku llan m ad an ön ce g ü ncel anakart B IO S u n u içeren an akart destek
C D si yad a flopp y d iski hazırlayın ız.

Floppy disk deki orijin al yada gü n cellenm iş B IO S d osyasın ın ad ın ı
P5GZMX.ROM olarak değ iştird iğ in izden em in olun u z.
Floppy disket ile BIO S’u kurtarm ak
Floppy disket ile BIO S’u kurtarm ak için :
1.Sistem iniziaçınız.
2.O rjinalya da yükseltilm iş BIO S dosyasıiçeren disketisürücüye yerleştiriniz.
3.Yazılım aşağıdakim esajıgösterir ve otom atik olarak orjinalya da yükseltilm iş BIO S dosyası
için disketikontroleder.
Bulunduğunda, yazılım BIO S dosyasınıokur ve bozulm uş olan BIO S dosyasının yerine
yenilenm iş dosyayıyazm aya başlar.
- 44 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
B IO S yen ilen irken sistem i kapatm ayın ız yada yen id en b aşlatm ayın ız! B öyle yapm ak
sistem açılış h atasına n eden olab ilir!
4.Yazılım yenilem e işlem inibitirdikten sonra sistem iyeniden başlatınız.
D estek CD ’sinden BIO S’u kurtarmak
D estek CD ’sinden BIO S’u kurtarm ak için:
1. Floppy disket sürücüsünde disket varsa çıkarın ve sistem iaçın.
2. D estek CD ’sinioptik sürücüye yerleştirin.
3. Yazılım aşağıdakim esajıgösterir ve otom atik olarak orjinalya da yükseltilm iş BIO S dosyası
için disketikontroleder.
Sistem floppy disket bulam azsa CD ’den aram aya başlar. Bulunduğunda, yazılım BIO S
dosyasını okur ve bozulm uş olan BIO S dosyasınının yerine yenilenm iş dosyayı yazm aya
başlar.
B IO S yen ilen irken sistem i kapatm ayın ız yada yen id en b aşlatm ayın ız! B öyle yapm ak
sistem açılış h atasına n eden olab ilir!
4.Yazılım yenilem e işlem inibitirdikten sonra sistem iyeniden başlatınız.
K u rtarılm ış B IO S d osyası en yen i B IO S d osyası değ ild ir. E n yen i B IO S d osyasına
u laşm ak için A S U S w eb site sini (www.asus.com) ziyaret ediniz.
- 45 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
2.1.5 ASUS Update aracı
ASU S U pdate size W indow s® üzerinden anakart BIO S unu yönetm enize, kaydetm enize ve
yenilem enize izin veren bir program dır.ASU S U pdate program ışunu yapm anıza izin verir :
• M evcut BIO S dosyasınıkaydetm ek
• Internet üzerinden en son BIO S dosyasınıindirm ek
• Yenilenm iş BIO S dosyasından BIO S u yenilem ek
• D irek olarak Internet den BIO S u yenilem ek ve
• BIO S versiyonu bilgisinigörm ek
Bu program paket içerisinde anakart paketinde gelen destek CD siiçerisinde m evcuttur.
A S U S U p date ya ağ ü zerin den yada in tern et servis sağ layıcı (IS P) üzerinden in ternet
b ağ lan tısı g erektirir.
ASUS Update’in kurulm ası
ASUS Update’ikurm ak için :
1.O ptik sürücüye destek CD’siniyerleştiriniz.Drivers m enüsü görünür.
2. Utilities kısm ına tıklayınız ardından Install ASUS Update’e tıklayınız.
3.ASU S U pdate program ısistem inize kopyalanm ıştır.
B u p rog ram ı ku llan arak B IO S u n uzu yen ilem eden ön ce tüm W ind ow s®
uygulamalarınd an çıkın ız.
BIOS’u internet üzerinden yenilem ek
BIO S’u internet üzerinden yenilem ek için:
1. W indow s® m asaüstünden Başlat > Program lar > ASU S > ASU S Update > ASUS Update’e
tıklayarak ASU S U pdate program ınıçalıştırınız.ASU S U pdate ana m enüsü ekrana gelir.
- 46 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
2. Kayan m enüden Update BIOS from
Internet m addesiniseçiniz.Ardından
Next’e tıklayınız.
3.Ağ trafiğinden uzak durm ak için size en yakın
FTP sitesini ya da Auto’yu seçin ve Next’e
tıklayın.
4.İndirm eyidüşündüğünüz BIO S
versiyonunu FTP sitesinden seçiniz.
İleriye tıklayınız.
5.Yenilem e işlem initam am lam ak için
ekran yönergelerinitakip ediniz.
A S U S U p date p rog ram ı
ken d isin i in ternet üzerind en
yen ilem eye eğ ilim lid ir.
Prog ram ın tü m yen i
özelliklerin den yararlanm ak için
daima yenileyiniz.
BIO S dosyasıüzerinden BIO S yenilem ek
BIO S dosyasıüzerinden BIO S yenilem ek için:
1.W indow s® m asaüstü üzerinden
Başlat>Program lar>ASU S>ASU SU pdate>ASU SU pdate’e
tıklayarak ASU S U pdate aracınıçalıştırınız.ASU S U pdate
ana m enüsü ekrana gelir.
2.Aşağıdoğru açılan m enüden
Update BIOS from a file
m addesiniseçiniz
ardından İleri’yitıklayınız.
3. Open penceresinden BIO S dosyasını
belirleyiniz ardından O pen’a tıklayınız.
4.Yenilem e işlem initam am lam ak için
ekran yönergelerinitakip ediniz.
- 47 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
BIOS kurulum program ı
Bu anakart “2.1 BIO S’unuzu yönetm ek ve yenilem ek” kısm ında tanım lanm ış yazılım desteği
kullanılarak program lanabilir Low -Pin Count (LPC) yongasınıdestekler.
Anakart kurarken,sistem iniziyeniden konfigüre ederken yada “Run Setup” ekranı
göründüğünde BIO S kurulum program ınıkullanınız.Bu bölüm yazılım ıkullanarak sistem inizi
nasılkonfigüre edebileceğiniziaçıklar.
Kurulum program ınıkullanm aya yönlendirilm em işseniz bile gelecekte bilgisayarınızın
konfigürasyonunu değiştirebilirsiniz.Ö rneğin,güvenlik şifresiözelliğiniaktive edebilirsiniz
yada güç yönetim iayarlarınızıdeğiştirebilirsiniz.BIO S kurulum program ınıkullanarak
sistem iniziyeniden konfigüre etm e gerekliliğibilgisayar bu değişikliklerive LCP yongasındaki
CM O S RAM ’e kaydedilenlerialgılayabilsin diyedir.
Anakart üzerindekiLCP yongasıkurulum yazılım ınıdepolar.Bilgisayarıçalıştırdığınızda sistem
size bu program ıçalıştırm a fırsatınısağlar.Kurulum program ına girm ek için Pow er-On Self
Test (POST) esnasında <D el> e basınız;aksitaktirde,PO ST rutin testleriniyapm aya devam
eder.
Eğer kurulum a PO ST dan sonra girm eyidüşünürseniz <CTRL+ALT+D EL> tuşlarına yada sistem
kasasıüzerindekireset tuşuna basarak sistem iyeniden başlatınız.Aynızam anda sistemi
kapatıp yeniden açarak da yapabilirsiniz.Bu son seçeneğisadece ilk ikiseçenek olm azsa
yapınız.
Kurulum program ım üm kün olduğunca kolay kullanım için dizayn edilm iştir.M enülerle
çalıştırılan program birçok alt m enü arasında geçiş yapm anızıve m evcut seçeneklerden yön
tuşlarıile seçm enizisağlar.

B u anakart için varsayılan B IO S ayarları çoğ u koşu lda en iyi p erform ansı
sağ lam ak için u yg u lan m ıştır. Eğ er B IO S ayarların ı değiştird ikten son ra sistem
kararsız d u rum a g elirse sistem u yum lu lu ğ un u ve kararlılığ ın ı sağ lam ak için
varsayılan ayarları yü kleyin iz. E xit M en u içerisind eki Load Default Settings
seçen eğ in i seçin iz. B ölü m “2 .8 E xit M enu ”ye bakın ız.

B u b ölüm de g österilen B IO S ku ru lu m ekran ları sad ece referans am açlıd ır ve
ekran ın ızd a g örd üğ ü n üzle tam o larak ayn ı olm ayab ilir.

B u anakartın en son B IO S dosyasın ı in d irm ek için A S U S w eb sitesin i
(www.asus.com) ziyaret ediniz.

- 48 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
2.2.1 BIO S m enü ekranı
2.2.2 M enü çubuğu
Ekranın üstündekim enü çubuğu aşağıdakiseçeneklere sahiptir:
Main
Advanced
Power
Boot
Tools
Exit
Tem elsistem konfigürasyonunu değiştirm ek içindir.
Ü st düzey sistem ayarlarınıdeğiştirm ek içindir.
Ü st düzey güç yönetim i(APM )konfigürasyonunu değiştirm ek içindir.
Sistem açılış konfigürasyonunu değiştirm ek içindir.
Sistem araçlarıkonfigürasyonunu değiştirm ek içindir.
Çıkış seçeneklerinive varsayılan ayarlarıyüklem eyiseçm ek içindir.
M enü çubuğundan seçenek seçm ek için düşündüğünüz seçenek aydınlanana kadar
klavyedekisağ yada solok tuşlarına basınız.
2.2.3 N avigasyon tuşları
N avigasyon tuşlarım enü ekranının sağ alt köşesinde bulunur.M enü ayrıntılarınıseçm ek ve
ayarlarıdeğiştirm ek için navigasyon tuşlarınıkullanınız.
B azı n avig asyon tuşları ekran dan ekran a farklılık g östereb ilir.
- 49 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
2.2.4 M enü maddeleri
M enü çubuğundakiaydınlatılm ış
seçenek m enüye özgü seçeneği
görüntüler.Ö rneğin,M ain’iseçm ek
ana m enü m addelerinigösterir.
M enü çubuğundakidiğer seçenekler
(Advanced, Power, Boot ve Exit)
kendim enü m addelerine sahiptirler.
2.2.5 A lt m enü maddeleri
H erhangibir m enü ekranındakiherbir seçenekten öncekikatıüçgen seçeneğin bir alt
m enüye sahip olduğu anlam ına gelir.Alt m enüyü görüntülem ek için seçeneğiseçiniz ve
<Enter>’a basınız.
2.2.6 Konfigürasyon alanları
Bu alanlar m enü m addeleriiçin değerlerigösterir.Eğer seçenek kullanıcıdeğişim ine olanaklı
ise seçeneğin karşısına gelen alandakideğerideğiştirebilirsiniz.Eğer kullanıcıdeğişim ine
olanaklıdeğilise seçeneğiseçem ezsiniz.
Konfigüre edilebilen alan köşeliparantez ile kapatılm ıştır ve seçildiğinde aydınlanır.Alanın
değerinideğiştirm ek için seçiniz ve seçenek listesinigörüntülem ek için <Enter>’a basınız.
“2.2.7 Pop-up penceresi” ne başvurunuz.
2.2.7 Pop-up penceresi
M enü seçeneğiniseçiniz ve bu seçeneğe ait konfigürasyon tercihleriniiçeren pop-up
penceresinigörüntülem ek için <Enter>’a basınız.
2.2.8 Kaydırm a çubuğu
Kaydırm a çubuğu m enü ekranının
sağ tarafında bulunur m enü
seçenekleriekrana sığm adığında
otaya çıkar.Yukarı/aşağıok tuşlarına
ya da <Page Up> /<Page Down>
tuşalrına basarak seçenekleri
görüntüleyin
2.2.9 G enelyardım
M enü ekranının üst sağ köşesiişaretliseçeneğin kabaca bir tanım lam asıdır.
- 50 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
2.3 A na m enü
BIO S kurulum program ına girdiğinizde tem elsistem bilgisitanım ınıveren M ain m enü ekranı
görüntülenir.
M enü ekran ı ve seçenekler arasınd a nasıl geçiş yapacağ ın ız ha kkın d a b ilg i alm ak için
b ölü m “2 .2 .1 B IO S m en ü ekran ı” n a b aşvu ru n uz.
2.3.1 Sistem zam anı*xx:xx:xx+ Sistem zam anınıayarlam anıza olanak sağlar.
2.3.2 Sistem Tarihi [Day xx/xx/xxxx] Sistem tarihiniayarlam anıza olanak sağlar.
2.3.3 D isket sürücüsü *1.44M ,3.5 in.+ Kurulm uş floppy sürücüsünün biçim iniayarlar.
Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [360K,5.24 in.] [1.2M, 5.25 in.] [720K, 3.5 in.] [1.44M, 3.5
in.]
- 51 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
2.3.4 Birinci,üçüncü ve dördüncü ID E M aster/Slave
Kurulum a girdiğinizde BIO S var olan ID E aygıtlarınıotom atik olarak bulur.H er bir ID E aygıtı
için ayrıalt m enü vardır.ID E aygıt bilgisinigörüntülem ek için bir aygıt seçeneğiniseçiniz
ardından <Enter> a basınız.
BIO S otom atik olarak karartılm ış m addelerin(Capacity,Cylinder,H ead,Sector ve Transfer
M ode)karşısındakideğerleribulur.Bu değerler kullanıcıkonfigürasyonuna elverişlideğildir.
Eğer sistem de ID E aygıtıkurulu değilise bu seçenekler N /A gösterir.
Type [Auto]
ID E sürücü tipiniseçer.[Auto] konum undayken ID E tipinin otom atik olarak seçilm esine izin
verir. Ayarlam a seçenekleri: [Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]
LBA/Large Mode [Auto]
LBA m odunu açm aya/kapatm aya yarar.*Auto+konum undayken aygıt bu m oda destek
veriyorsa LBA m odunu açar ya da aygıt daha önce bu m od için form atlanm adıysa LBA
m odunu kapatır.Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Auto]
Block (Multi-sector Transfer) [Auto]
Veriçoklu-sektör transferiniaçm aya/kapatm aya yarar.[Auto] konum unda ise ve aygıt çoklusektör transferine destek veriyorsa,bu özelliğiaçar.[Disabled] konumunda, bu özelliği
kapatır.Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Auto]
PIO Mode [4]
PIO modunu seçer. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [0] [1] [2] [3] [4]
DMA Mode [Auto]
DMA modunu seçer. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [SWDMA0] [SWDMA1] [SWDMA2]
[MWDMA0] [MWDMA1] [MWDMA2] [UDMA0] [UDMA1] [UDMA2] [UDMA3] [UDMA4]
[UDMA5]
SMART Monitoring [Auto]
Analiz ve raporlam a teknolojisi(SM ART) özelliğiniaçm a yada kapam anıza izin verir.Ayarlama
seçenekleri: [Auto] [Disabled] [Enabled]
- 52 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
32Bit Data Transfer [Disabled]
32-bit veri transfer özelliğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled]
[Enabled]
2.3.5 IDE Configuration
M enüdekibu m adde sistem inize kurduğunuz ID E aygıtlarınıayarlam anıza izin verir.
Ayarlam ak için bir m addeyiseçip <Enter>’a basınız.
Onboard IDE Operate Mode [Enhanced Mode]
Kurulan işletim sistem inde,ID E kullanım m odunun belirlenmesine izin verir. W indow s®
2000/XP gibiişletim sistem lerikullanıyorsanız [Enhanced Mode] konumuna getiriniz.
Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Compatible Mode] [Enhanced Mode]
IDE Detect Time Out (Sec) [35]
ATA/ATAPI cihazların belirlenm e zam anıdeğerinibelirtir.Ayarlam a seçenekleri: [0] [5] [10] [15] [20]
[25] [30] [35]
2.3.6 System Information
Bu m enü sistem özeliğihakkında genelbir bilgiverir.BIO S bu m enüyü otom atik olarak
belirler.
- 53 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
AMI BIOS
O tom atik seçilm iş BIO S bilgisinigrüntüler.
Processor
Kullanılan işlem ciyibelirler.
System Memory
Toplam ,kullanılan ve kullanılabilir bellek m iktarınıtespit eder ve görüntüler.
- 54 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
2.4 Advanced menu
Advanced menu m addeleriişlem cive diğer donanım ların ayarlarınıdeğiştirm eye izin verir.
A d van ced m en u m addelerin i değ iştirirken d ikkatli olu n . Yan lış ayarlam alar sistem in ize
zarar verebilir.
2.4.1 JumperFree Configuration
AI Overclocking [Auto]
U ygun işlem cifrekansınıayarlam ak için istenen hızaşırtm a seçeneklerinin ayarlanm asına izin
verir.H ızaşırtm a ayarlam a seçeneklerinden biriniseçiniz.
Manual – H ızaşırtm a param etrelerinikendinizin belirlem esine izin verir.
Auto – Sistem için uygun ayarlam ayıotom atik olarak yapar.
B elirtilen seçenek sadece A I O verclock ing maddesi [Manual] konumundayken
g örü ntü len ir.
- 55 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
CPU Frequency [200]
Saat üretecitarafından system bus ve PCIbus’a gönderilen frekansıbelirtir.Bus frekansı(dış
frekans)bus çarpanıile çarpıldığında CPU hızına eşit olur.Bu seçeneğin değeriniBIO S
otom atik olarak algılar.D eğerlerin aralığı100-450’dir.
FSB/CPU D ış Frekans eşzam anlayıcısı
Front Side Bus D ış İşlem ciFrekansı
FSB 1066
266 Mhz
FSB 800
200 Mhz
FSB 533
133 Mhz
FSB 1066MHz‟d e Intel C ore™ 2 işlem ci ku llanm ak için sistem e g rafik kartı takın ız.
DRAM Frequency [Auto]
D D R işlem frekansınıayarlam anıza izin verir.Ayarlam a seçenekleri:*Auto+ *D D R2-400]
[DDR2-533]
Yü ksek D R A M frekansı seçild iğ inde sistem kararsızlaşab ilir. B u g ib i d u ru m lard a norm al
ayarların ıza geri d önü n .
Memory Voltage [Auto]
D D R2 voltajınıreferans değerlere göre değiştirm enizisağlar.Ayarlam a seçenekleri:
[Auto] [1.80V] [1.85V] [1.90V] [1.95V]
B ellek voltajın ı ayarlam adan önce D D R 2 belgelerine göz atın . B elleklere yü ksek voltaj
verilmesi durumunda bellekler zarar göreb ilir.
2.4.2 LAN Cable Status
- 56 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
POST Check LAN Cable [Disabled]
Power-On Self-Test (POST) sırasında LAN kablo durum u denetim iniaçm aya/kapatm aya izin verir.
Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled]
2.4.3 USB Configuration
M enüdekibu m adde ile U SB ayarlam alarınıyapabilirsiniz.Ayarlam a seçeneklerinigörm ek
için bir m addeyiseçip <Enter>’a basınız.
Module Version ve USB Devices Enabled m add eleri otom atik tesp it ed ilir. E ğer
U S B ayg ıt belirlenem ezse None olarak g örü n ü r.
USB Function [Enabled]
BIOS’un U SB port sayısınıbelirlem esine izin verir.[Disable] konumuna getirilirse USB
aygıtların belirlenm esiözelliğinikapatır.Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled]
Legacy USB Support [Auto]
USB aygıtlarına destek verilm esiniaçm aya/kapatmaya izin verir. [Auto] konumundayken
açılışta sistem e bağlıU SB aygıtlarınıotom atik olarak tespit eder.Ayarlam a seçenekleri:
[Disabled] [Enabled] [Auto]
USB 2.0 Controller [Enabled]
USB 2.0 kontrolcüsünü açm aya/kapatm aya izin verir.Ayarlam a seçenekleri: [Enabled]
[Disabled]
USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]
USB 2.0 kontrolcüsünün m odunu HiSpeed (480 Mbps) ya da FullSpeed (12 Mbps) olarak
belirlenmesine izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [FullSpeed] [HiSpeed]
BIOS EHCI Hand-Off [Disabled]
EHCI hand-off özelliğiolm ayan işletim sistem leriiçin bu özelliğiaçm aya/kapatm aya izin verir.
Ayarlam a seçenekleri: [Enabled] [Disabled]
- 57 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
2.4.4 CPU Configuration
M enüdekibu m addeler ile işlem cihakkındakibilgiler BIO S tarafından otom atik olarak tespit
edilir.
Ratio CMOS Setting [6]
İşlem ciçekirdek saative Front Side Bus frekansının oranınıayarlam anıza izin verir.Bu
m addedekinorm aldeğerleriBIO S belirler.<+> ya da <-> tuşlarınıkullanarak değerleri
ayarlayabilirsiniz.
VID CMOS Setting [ 62]
İşlem cinin çalıştığıVID CMOS ayarlarının belirlenm esine izin verir.N orm aldeğerleriBIO S
kendi belirler. <+> ya da <-> tuşlarınıkullanarak değerleriayarlayabilirsiniz.
Microcode Updation [Enabled]
M icrocode updation özelliğiniaçm aya/kapatm aya izin verir.Ayarlam a seçenekleri:*D isabled+
[Enabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
[Enabled] konum unda ayarlandığında,gelişm iş CPU ID özellikliişlem cilerin desteğiolm adan,
bazıişletim sistem lerinin açılm asınısağlar.Ayarlam a seçenekleri:[Disabled] [Enabled]
Execute Disable Function [Disabled]
Sayfa korum a teknolojisinin yürütülm em esiniaçm aya/kapatm aya izin verir.[Enabled]
konum una getirilirse sistem XD özelliğinde,süreklisıfırlanır. Ayarlam a seçenekleri:
[Enabled] [Disabled]
CPU Internal Thermal Control [Auto]
İşlem ciiç sıcaklık kontrolünün otom atik yapılm asına ya da bu özelliğin kapatılm asına izin
verir.Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Disabled]
Hyper-Threading Technology [Enabled]
Hyper-Threading Teknolojisiniaçm aya/kapatm aya izin verir.D aha geniş bilgiiçin Ek
Bölüm ’dekiilgilibaşlıklara bakınız.Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled]
- 58 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
Bu madde, sadece Hyper-Threading teknolojisini destekleyen Intel® Pentium® 4
işlem ci ku llan ıld ığ ın da görü leb ilir.
Intel(R) SpeedStep Technology [Automatic]
Enhanced IntelSpeedStep® Teknolojisi’nikullanm anıza izin verir. [Automatic] olarak
ayarlandığında, işletim sistem inizdekigüç seçeneklerinden EIST özelliğiniayarlayabilirsiniz.
Bu özelliğikullanm am ak için [Disabled] konum una getiriniz.Ayarlam a seçenekleri:
[Automatic] [Maximum] [Minimum] [Disabled]
2.4.5 Chipset
Bu m enü gelişm iş yongasetiözelliklerinideğiştirm enize izin verir. Alt m enülerigörüntülem ek
için bir m addeyiseçerek <Enter>’a basınız.
Configure DRAM Timing by SPD [Enabled]
Bu madde [Enabled] olarak belirlendiğinde,DRAM zamanlama parametreleri SPD (Serial
Presence Detect)’ye göre ayarlanır.*D isabled+konum unda olduğunda, DRAM zamanlama
parametrelerini alt maddeleri kullanarak elle ayarlayabilirsiniz. Alt maddeler sadece bu
madde [Disabled] konumundayken görüntülenebilir.Ayarlam a seçenekleri: [Disabled]
[Enabled]
DRAM CAS# Latency [5 Clocks]
Ayarlam a seçenekleri: [6 Clock] [5 Clocks] [4 Clocks] [3 Clocks]
DRAM RAS# Precharge [4 Clocks]
Ayarlam a seçenekleri: [2 Clocks] [3 Clocks] [4 Clocks] [5 Clocks] [6 Clocks]
DRAM RAS# to CAS# Delay [4 Clocks]
Ayarlam a seçenekleri: [2 Clocks] [3 Clocks] [4 Clocks] [5 Clocks] [6 Clocks]
DRAM RAS# Activate to Precharge Delay [15 Clocks]
Ayarlam a seçenekleri: [4 Clocks] [5 Clocks] ~ [18 Clocks]
DRAM Write Recovery Time [4 Clocks]
Ayarlam a seçenekleri: [2 Clocks] [3 Clocks] [4 Clocks] [5 Clocks][6 Clocks]
Booting Graphic Adapter Priority [Internal VGA]
Birincilaçılış grafik kontrolcüsünü ayarlam anıza izin verir.Ayarlam a seçenekleri:[Internal
VGA] [PCI/Int-VGA]
- 59 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
Internal Graphics Mode Select [Enabled, 8MB]
D ahiligrafik m odunu ayarlar.Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled, 1MB] [Enabled,
8MB]
Graphics memory type [Auto]
G rafik bellek tipinibelirler.Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [DVMT] [FIX] [DVMT+FIX]
2.4.6 OnBoard Devices Configuration
HD Audio Controller [Enabled]
Yüksek tanım lıses kodeğiniaçm aya/kapatm aya izin verir.Ayarlam a seçenekleri: [Enabled]
[Disabled]
Front Panel Support Type [HD Audio]
Ö n panelses m odülünün standardına bağlıolarak ön panelses konnektörünün (AAFP)
AC’97 ya da yüksek tanım lıses m odunu belirlem enizisağlar.Ayarlam a seçenekleri:
[AC97] [HD Audio]
OnBoard PCIEX GbE LAN [Enabled]
PCI Express Gigabit LAN kontrolcüsünü açm aya/kapatm aya izin verir.Ayarlam a seçenekleri:
[Disabled] [Enabled]
LAN Option ROM [Disabled]
Yerleşik LAN kontrolcüsünün RO M seçeneğiniaçm aya/kapatm aya izin verir.Bu madde
sadece yerleşik PCIEX GbE LAN [Enabled] konum undayken görüntülenebilir.Ayarlam a
seçenekleri: [Disabled] [Enabled]
Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]
Serial Port1 zem in adreslerinin seçilm esine izin verir.Ayarlam a seçenekleri: [Disabled]
[3F8/IRQ4] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3]
Parallel Port Address [378]
Parallel Port zem in adreslerinin seçilm esine izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [378]
[278] [3BC]
Parallel Port Mode [ECP]
Parallel Port m odunun seçilm esine izin verir.Ayarlam a seçenekleri: [Normal] [Bi-directional]
[EPP] [ECP]
- 60 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
ECP Mode DMA Channel [DMA3]
Parallel Port Modu [ECP]konum undayken görüntülenebilir.Parallel Port ECP DMA
ayarlam asında kullanılır. Ayarlam a seçenekleri: [DMA0] [DMA1] [DMA3]
Parallel Port IRQ [IRQ7]
Ayarlam a seçenekleri: [IRQ5] [IRQ7]
2.4.7 PCI PnP
PCIPnP m enü m addeleriile PCI/PnP aygıtlarının gelişm iş ayarlam alarıyapılabilir.
B u ayarları d eğ iştirirke n d ikkatli olu n aksi takd irde sistem arızalan ab ilir.
Plug And Play O/S [No]
*N o+ seçildiğinde,BIO S sistem dekitüm aygıtlarıayarlar.*Yes+seçildiğinde ve tak ve çalıştır
işletim sistem ikurulduğunda,işletim sistem iyeniden başlatm ak gerekm eksizin aygıtları
ayarlar.Ayarlam a seçenekleri:*N o+*Yes+
PCI Latency Timer [64]
PCIsaatiniverilen değerlerden seçip,PCIaygıtının gecikm e zam anınıbelirlem eye izin verir.
Ayarlam a seçenekleri:*32+ *64+*96+ *128+ *160+ *192+ *224+ *248+
Allocate IRQ to PCI VGA [Yes]
*Yes+seçildiğinde,BIO S istendiğinde PCIgörüntü kartının IRQ değerinibelirler.*N o+
seçildiğinde,BIO S PCIgörüntü kartının IRQ değeriniistendiğinde belirlem ez.Ayarlam a
seçenekleri:*N o+*Yes+
Palette Snooping [Disabled]
*Enabled+seçildiğinde,palette snooping özelliği,ISA grafik aygıtıbağlandıktan sonra sistem in
doğru bir şekilde çalışm asıiçin PCIaygıtlarıhaberdar eder.Ayarlam a seçenekleri:*D isabled+
[Enabled]
IRQ-xx assigned to [PCI Device]
- 61 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
*PCID evice+konum undayken,PCI/PnP aygıtlar boş olan IRQ ’larıkullanırlar.*Reserved+
konum unda ise,IRQ ISA aygıtlarıiçin rezerve edilir.Ayarlam a seçenekleri:*PCID evice+
[Reserved]
2.5 Power menu
Pow er m enü m addeleriACPI(Advanced Configuration and Pow er Interface)ve APM
(Advanced Power Managem ent)özellikleriniayarlam aya izin verir.
2.5.1 Suspend Mode [Auto]
Sistem askıdayken ACPI(Advanced Configuration and Power Interface)durum unu seçm eye
izin verir.Ayarlam a seçenekleri: [S1 (POS) Only] [S3 Only] [Auto]
2.5.2 ACPI 2.0 Support [No]
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 2.0 seçeneklerine yenitablolar eklem eye
izin verir.Ayarlam a seçenekleri: [No] [Yes]
2.5.3 ACPI APIC Support [Enabled]
APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) modunun ACPI (Advanced
Configuration and Power Interface) altında açm aya/kapatm aya izin verir.Ayarlam a
seçenekleri:[Disabled] [Enabled]
2.5.4 APM Configuration
Power Button Mode [On/Off]
Sistem iaçm ak/kapatm ak/askıya alm ak için güç düğm esinikullanm aya izin verir.Ayarlam a
seçenekleri: [On/Off] [Suspend]
Restore on AC Power Loss [Power Off]
- 62 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
Power Off işaretlendiğinde, AC güç kesildiğianda sistem kendinikapatır.Ayarlam a
seçenekleri: [Power Off] [Power On] [Last State]
Power On By RTC Alarm [Disabled]
Belirlibir zam anda açılış yapm ak için RTC’yiaçm aya/kapatm aya izin verir.Ayarlam a
seçenekleri: [Disabled] [Enabled]
Bu maddeler sadece Power On By RTC Alarm maddesi [Enabled] konumundayken
g örü ntü len eb ilir.
Power On By External Modems [Disabled]
Sistem bekleme konumundayken harici modem e herhangibir aram a gelirse bu özellik
sayesinde bilgisayar açılır.Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled]
Power On By PCI Devices [Disabled]
[Enabled] konum unda ayarlandığında, Sistem PCI LAN ya da modem kartıile açılabilir.Bu
özellik,1A (+5VSB)özelliğinde ATX güç kaynağıgerektirir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled]
[Enabled]
Power On By PCIE Devices [Disabled]
[Enabled] konum unda ayarlandığında, sistem açılışıPCI Express kartlarla yapılabilir.Bu
özellik,1A (+5VSB)özelliğinde ATX güç kaynağıgerektirir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled]
[Enabled]
Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]
Belirlenen klavye tuşlarıile sistem açılışına izin verir.Bu özellik,1A (+5VSB) özelliğinde ATX
güç kaynağıgerektirir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Space Bar] [Ctrl-Esc] [Power Key]
Power On By PS/2 Mouse [Disabled]
[Enabled] olarak ayarlandığında, PS/2 fare ile sistem açılışına izin verir. Bu özellik,1A
(+5VSB) özelliğinde ATX güç kaynağıgerektirir.Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled]
- 63 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
2.5.5 Hardware Monitor
CPU Tem perature *xx.xºC/xx.xºF+
M B Tem perature *xx.xºC/xx.xºF+
Yerleşik donanım m onitörünün anakart ve işlem cisıcaklıklarınıbelirlem esinigörüntülem esini
sağlar.[Ignored] konum una alınırsa bu özellik kapatılır.
CPU Fan Speed (RPM) [xxxxRPM] or [N/A]
Yerleşik donanım m onitörü işlem cifanının hızının dakikadakidönüş sayısını(RPM )tespit eder
ve görüntüler.Eğer fan takılm am ışsa bu sekm e N /A olarak görüntülenir.
CPU Q-Fan Control [Disabled]
ASUS Q-Fan özelliğiniaçm aya/kapatm aya izin verir.Ayarlam a seçenekleri: [Disabled]
[Enabled]
Chassis Fan Speed (RPM) [xxxxRPM] ya da [N/A]
Yerleşik donanım m onitörü kasa fanlarının hızının dakikadakidönüş sayısını(RPM )tespit
eder ve görüntüler.Eğer fan takılm am ışsa bu sekm e N /A olarak görüntülenir.
VCORE Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage
Bütünleşik donanım denetlem e otom atik olarak bütünleşik voltajdüzenleyicileriüzerinden voltaj
çıkışınıalgılar.
- 64 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
2.6 Boot menu
Boot m enüsü sistem açılış m addelerinideğiştirm enize izin verir.Alt m enüyü görüntülem ek
için m addeyiseçiniz ardından <Enter> a basınız.
2.6.1 Boot Device Priority
1st ~ xxth Boot Device [1st Floppy Drive]
Bu seçenekler m evcut aygıtlar için açılış aygıtı öncelik sırasını belirtir. Ekranda görünen
aygıtların sayısısistem inize kurulu aygıtların sayısına bağlıdır.
Ayarlam a seçenekleri: [xxxxx Drive] [Disabled]
- 65 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
2.6.2 Boot Settings Configuration
Quick Boot [Enabled]
Sistem açılış zam anınıazaltm ak için PO ST işlem inde bazıseçeneklerin geçilm esiiçin BIO S’a
izin verir. [Disabled]konumunda BIOS tüm POST işlem leriniçalıştırır. Ayarlam a seçenekleri:
[Disabled] [Enabled]
Full Screen Logo [Enabled]
Tam ekran logo görüntüsü özelliğiniaçm aya/kapatm aya yarar.Ayarlam a seçenekleri:
[Disabled] [Enabled]
[E n ab led ] m add esin i seçersen iz A S U S M yLog o2 ™ özelliğ in i ku llan ab ilirsin iz.
Add On ROM Display Mode [Force BIOS]
ROM seçeneğinigörüntülem eyiayarlar. Ayarlam a seçenekleri: [Force BIOS] [Keep Current]
Bootup Num-Lock [On]
Açılışta N um Lock özelliğiniotomatik olarak devreye sokar. Ayarlam a seçenekleri: [Off] [On]
PS/2 Mouse Support [Auto]
PS/2 fare desteğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled]
[Auto]
Wait for <F1> If Error [Enabled]
Enabled seçiliyken, hata oluşum unda sistem F1 tuşuna basılm asınıbekler. Ayarlama
seçenekleri: [Disabled] [Enabled]
Hit <DEL> Message Display [Enabled]
Enabled seçiliyken,PO ST ekranında “Press D EL to run Setup” m esajının görüntülenm esine
olanak sağlar.Ayarlam a seçenekleri:*D isabled+*Enabled]
Interrupt 19 Capture [Disabled]
*Enabled+konum undayken,bu özellik RO M seçeneğinin 19.Kesm e işaretiniyakalam asına izin
verir.Ayarlam a seçenekleri:*D isabled+*Enabled+
- 66 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
2.6.3 Security
G üvenlik m enüsü sistem güvenlik ayarlarınıdeğiştirm eye izin verir.Ayarlam a seçeneklerini
görüntülem ek için bir m addenin üzerine gelerek <Enter>’a basınız.
Change Supervisor Password
Bu m addeyiyetkilişifresioluşturm ak ve değiştirm ek için seçiniz.Ekranın üst kısm ında
görülen yetkilişifresim addesiöntanım lıolarak Not Installed olarak seçilm iştir. Bir şifre
oluşturduktan sonra bu m adde Installed olarak görünür.
Yetkilişifresioluşturm ak için:
1. Change Supervisor Password m addesiniseçin ve <Enter>’a basın.
2. Şifre kutusuna gelin,en az altıharf/rakam olacak şekilde şifreniziyazın ve <Enter>’a basın.
3. Teyid için şifrenizibir alt kutuya tekrar yazın.
“Passw ord Installed” m esajıekranda belirirse şifrenizibaşarıyla oluşturdunuz dem ektir.
Kullanıcışifresinideğiştirm ek için aynıişlem leritekrar yapınız.
E ğer şifren izi u nu ttu ysan ız C M O S R eal Tim e C lock (R TC ) R A M i silerek şifren izi
tem izleyeb ilirsin iz. Ş ifre b ilg isin i içeren R A M verisin in g ü cü b ütü n leşik p il tarafınd an
sağ lanm aktad ır. C M O S R A M i silm eye ih tiyacın ız olu rsa yön ergeler için bölü m “2 .6
Jum perlar”a b aşvu run u z.
Yetkilişifresioluşturduktan sonra,diğer güvenlik ayarlam alarım enüde ortaya çıkar.
- 67 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
User Access Level [Full Access]
Bu seçenek Setup uygulam asına giriş için yetkiseçeneklerine bağlıizin verir.Ayarlama
seçenekleri: [No Access] [View Only] [Limited] [Full Access]
No Access kullanıcıSetup uygulam asına girem ez.
View Only herhangibir m adde değiştirilem ez.
Limited Tarih ve saat gibisadece yetkilikullanıcıtarafından seçilen m addeler
değiştirilebilir.
Full Access bütün Setup uygulam alarına giriş için yetkiverir.
Change User Password
Kullanıcışifresinisilm ek için bu m addeyiseçiniz.Ekranın üst kısm ında görülen kullanıcışifresi
m addesiöntanım lıolarak Not Installed olarak seçilm iştir. Bir şifre oluşturduktan sonra bu
madde Installed olarak görünür.
Kullanıcışifresioluşturm ak:
1. Change User Password m addesiniseçin ve <Enter>’a basın.
2. Şifre kutusuna gelin,en az altıharf/rakam olacak şekilde şifreniziyazın ve <Enter>’a basın.
3. Teyid için şifrenizibir alt kutuya tekrar yazın.
“Passw ord Installed” m esajıekranda belirirse şifrenizibaşarıyla oluşturdunuz dem ektir.
Kullanıcışifresinideğiştirm ek için aynıişlem leritekrar yapınız.
Clear User Password
Kullanıcışifresinisilm ek için bu m addeyiseçiniz.
Password Check [Setup]
[Setup] seçildiğinde,BIO S,Setup uygulam asına giriş için şifreyikontroleder.[Always]
seçilirse,BIO S,sistem açılışıve setup uygulam asına girişte şifre kontrolü yapar.Ayarlam a
seçenekleri: [Setup] [Always]
- 68 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
2.8 Exit menu
Exit m enüsü m addeleriBIO S m addeleriiçin en iyiyada güvenlivarsayılan değerleriBIO S
m addelerine yüklem enize,kaydetm enize yada çıkarm anıza izin verir.
< E sc> ‟e b asm ak b u m en üd en h em en çıkm an ızı sağ lam az. Ç ıkm ak için b u m en üd eki
seçen eklerden b irin i yad a legen d çub uğ u nd aki < F1 0 > ‟u seçin iz.
Exit & Save Changes
Seçim leriniziyaptıktan sonra CM O S RAM ’e seçtiğiniz değerlerikaydetm eyisağlam ak için Exit
m enüsünden bu seçeneğiseçiniz.Bütünleşik yedek pilPC kapandığında dahiCM O S RAM de
kalm asınısağlar.D eğişikliklerikaydetm ek için O K’iseçiniz ve çıkınız.
D eğ işiklikleri kayd etm ed en ku ru lu m p rog ram ın dan çıkm ak istiyorsan ız p rog ram size
d eğ işiklikleri kayd etm eyi isteyip istem ed iğ in izi soran b ir m esaj g österir. Ç ıkarken
d eğ işiklikleri kayd etm ek için < E n ter> ‟a basın ız.
Exit & Discard Changes
Kurulum program ında yaptığınız değişikliklerikaydetm ek istem ediğinizde bu seçeneği
seçiniz.Eğer sistem tarihi,sistem zam anıve şifre alanlarının dışında değişiklikler yapm ışsanız
çıkm adan önce BIO S doğrulam ak için sorar.
Discard Changes
Bu seçenek yaptığınız değişiklikleriiptaledip öncekikaydedilm iş değerlerigerigetirm enizi
sağlar.Bu seçeneğiseçtikten sonra doğrulam a görünür.D eğişiklikleriiptaletm ek ve önceki
kaydedilm iş değerleriyüklem ek için O K’iseçiniz.
- 69 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
Load Setup Defaults
Bu seçenek kurulum m enülerindekiherbir param etre için varsayılan değerleriyüklem enize
izin verir.Bu seçeneğiseçtiğinizde yada <F5> e bastığınızda doğrulam a ekranıgörünür.
Varsayılan ayarlarıyüklem ek için O K’iseçiniz.D eğişm eyen RAM ’e değerlerikaydetm eden
önce Exit & Save Changes’iseçiniz yada başka değişiklikler yapınız.
- 70 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
- 71 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
3.1 Bir işletim sistem ikurm ak
Bu anakart W indow s® 2000/Server 2003/XP işletim sistem lerini(O S) destekler.
D onanım ınızdakiözelliklerim aksim ize etm ek için daim a en son O S versiyonunu ve karşılık
gelen yenilem eleriyükleyiniz.


A n akart ayarları ve d onan ım seçen ekleri d eğ işeb ilir. B u b ölü m deki ku ru lu m
p rosed ü rlerin i sadece re feran s içind ir. D etaylı b ilg i için O S dokü m an ın a
b aşvu ru n uz.
S ü rü cü leri yü klem ed en ön ce en iyi u yu m ve sistem kararlılığ ı için W in d ow s®
2 0 0 0 servis paketi 4 , W ind ow s® X P servis paketi 1 yada son raki versiyon ların
ku ru lu old uğ u nd an em in olu n u z.
3.2 Destek CD bilgisi
Anakart paketiile gelen bu destek CD sianakartın tüm özelliklerinden faydalanm anız için
kurabileceğiniz sürücüler,yazılım uygulam alarıve program larıiçerir.
D estek C D ‟si içeriğ i belirtilm ed en değ iştirileb ilir. G ü n cellem eler için A S U S W eb sitesini
(www.asus.com) ziyaret ediniz.
3.2.1 D estek CD ’siile çalışm ak
O ptik sürücüye destek CD ’siniyerleştiriniz.BilgisayarınızdakiAutorun eğer açık durum da ise
CD otomatik olarak Drivers m enüsünü görüntüler.
E ğer b ilg isayarın ızd a Autorun açık değ il ise B IN klasörü n den ASSETUP.EXE
d osyasın ı bu lm ak için d estek C D ‟si içeriğ in i araştırın ız. C D ‟yi çalıştırm ak için
ASSETUP.EXE ü zerin e çift tıklayın ız.
- 72 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
3.2.2 Drivers menüsü
Eğer sistem kurulu aygıtları algılar ise sürücüler m enüsü varolan aygıt sürücülerini gösterir.
Aygıtlarıaktive etm ek için gereklisürücülerikurunuz.
ASUS InstAll-Drivers Installation Wizard
Kurulum sihirbazınıkullanarak tüm sürücülerikurar.
Intel Chipset Inf Update Program
YongasetiIN F güncellemelerini kurar.
Intel(R) Graphics Accelerator Driver
Intel® G raphics Accelerator sürücüsünü kurar.
Realtek Audio Driver
Realtek® ALC883 yüksek tanım lıses sürücüsünü ve yazılım ınıkurar.
Marvell Yukon Gigabit Ethernet Driver
Marvell Yukon Gigabit Ethernet sürücüsünü kurar.
- 73 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
3.2.3 U tilities m enüsü
U tilities m enüsü anakartın desteklediğiuygulam alarıyada diğer yazılım larıgösterir.
ASUS InstAll-Installation Wizard for Utilities
Kurulum sihirbazıkullanarak tüm yazılım larıkurar.
Marvell Yukon VCT Application
Marvell® Yukon VirtualCable Tester™ (VCT)aracıLAN kablo hatalarınıve kısa devrelerini
tanım lam a ve raporlam a yapar.
ASUS PC Probe II
Bu zeki yazılım fan hızını, CPU sıcaklığını ve sistem voltajlarını görüntüler ve algılanan
herhangi bir problem için sizi uyarır. Bu yazılım sistem inizi sağlıklı çalışm a koşulunda
tutm anıza yardım cıolur.
ASUS Update
ASU S U pdate aracıile W indow s® ortam ındayken anakart BIO S’unu güncelleştirebilirsiniz.Bu
araç ağ ya da Internet servis sağlayıcıtarafından sağlanan Internet bağlantısıgerektirir.
ADOBE Acrobat Reader V7.0
Adobe® Acrobat® Reader V7.0 Portable D ocum ent Form at(PD F)döküm anlarınıaçm ak,
görüntülem ek ve yazdırm ak içindir.
Microsoft DirectX 9.0c
M icrosoft® D irectX® 9.0c bilgisayar grafiklerinive seslerinigeliştiren bir m ultim edya
teknolojisidir.D irectX® bilgisayarınızın m ultim edya özellikleriniTV ve film izlerken,video
keydederken yada bilgisayar oyunu oynarken eylenm eniz için geliştirir.
Anti-Virus Utility
Antivirüs yazılım ıbilgisayar virüslerinitarar,tanır ve siler.D etaylıbilgiiçin online yardım a
bakınız.
- 74 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
3.2.4 M anuals m enüsü
M anuals m enü ek kullanıcıkılavuzlarıiçerir.
Ç oğ u ku llan ıcı kitap çıkları Portab le D ocu m en t Form at (PD F) form atınd ad ır. K u llan ıcı
kitap çık dosyasın ı açm ad an ön ce U tilities m en ü sü ’nd eki A d ob e® A crobat® R eader‟ı
kurunuz.
3.2.5 ASUS İletişim Bilgileri
ASU S iletişim bilgisinigörüntülem ek için Contact kısm ına tıklayınız.Bu kullanıcırehberinin ön
kapağının içerisinde de bu bilgiyibulabilirsiniz.
- 75 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
Bu ek anakartın desteklediği
işlem ciözelliklerihakkında bilgi
verir.
- 76 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
A.1 Intel® EM64T
• B u an akart 3 2 -bit işletim sistem lerin d e In tel® Pentium® 4 LGA775
işlem cilerle tam u yu m lu olarak çalışır.
• B u an akart E M 6 4 T destekli B IO S d osyası ile b irlikte g elir. A S U S
w eb sitesi‟n d en en g ü n cel B IO S d osyasın ı gü n cellem en iz g erektiğ in d e
in direbilirsin iz. (w w w .asu s.com /su p p ort/d ow n load /) D etaylı bilg i için b ölü m
4 ‟ü in celeyebilirsin iz.
• E M 6 4 T özelliğ i h akkın d a d ah a gen iş b ilg iyi www.intel.com„d an
öğ ren ebilirsin iz.
• W in d ow s® 64-bit işletim sistem i h akkın d a g en iş b ilg i için
w w w .m icrosoft.com „u ziyaret ediniz.
Intel® EM 64T özelliğinikullanm ak
Intel® EM 64T özelliğinikullanm ak için:
1. Intel® EM 64T özelliğiolan Intel® Pentium® 4 işlem ciyikurunuz.
2. 64-bit işletim sistem ikurunuz (W indow s® XP Professional x64 Edition ya da Windows®
Server 2003 x64 Edition).
3.Anakart kom ponentlerinin ve aygıtlarının 64-bit sürücülerinidestek CD ’sinden kurunuz.
4.Eklentikartlarının ve yerleşik aygıtların 64-bit sürücülerinikurunuz.
E klen ti kartın ızın ya d a yerleşik aygıtların ızın 6 4 -b it d esteğ i olu p olm ad ığ ın ı
öğ ren m ek için ilg ili d okü m an ların a ya d a w eb site‟lerin e b aşvu ru n u z.
A.2 Enhanced Intel SpeedStep® Teknolojisi (EIST)
• B u an akart E IS T d esteğ i olan B IO S d osyası ile b irlikte gelir. B IO S
g ü n cellem esi g erektiğin de gü n cel B IO S d osyasın ı A S U S w ebsitesin d en
(www.asus.com/support/download/) in direbilirsin iz. D etaylar için b ölü m 4 ‟ü
inceleyiniz.
• E IS T özelliğ i h akkın d a d ah a g en iş b ilg iyi www.intel.com adresinden
öğ ren ebilirsin iz.
A.2.1 Sistem gereksinimleri
EIST özelliğinikullanm adan önce sistem inizin ilgiligereksinim lerinikontrolediniz:
• EIST destekli Intel® Pentium® 4 işlem ci
• EIST destekli BIOS dosyası
• EIST destekliişletim sistem i(Windows® XP SP2/Windows® Server 2003 SP1/Linux 2.6 kernel
ya da daha güncelsürüm ler)
- 77 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
A.2.2 EIST kullanım ı
EIST özelliğinikullanm ak için:
1.Bilgisayarıaçın ve BIO S’a girin.
2.Advanced M enu’ye gidiniz ve CPU Configuration üzerine gelerek <Enter>’a basınız.
3.Intel® SpeedStep Technology m addesiniAutom atic konum una getirin ve <Enter>’a basın.
D aha çok bilgiiçin Bölüm 4-24’e bakınız.
4.<F10>’a basarak değişikliklerikaydederek BIO S’tan çıkın.
5.Bilgisayar yeniden başladıktan sonra,m asaüstünde herhangibir boş yerde sağ tuşla
tıklayın ve açılan m enüden Ö zellikler’iseçin.
6.G örüntü özellikleriekrana geldiğinde
Ekran koruyucu sekm esiniseçin.
7.G üç seçenekleriözellikleriniaçm ak için
G üç tuşuna basın.
8.G üç düzenlerisekm esinden H er zam an
açık ya da Ev/O fis m asası
seçeneklerinden biriniişaretleyin.
9.U ygula ve ardından Tam am düğm elerine
basın.
10.G örüntü özellikleripenceresinikapatın.
G üç düzeniniayarladıktan sonra
işlem cinin az kullanıldığıdurum larda
işlem ciiç frekansıdüşer.
E kran g örü n tü leri ve işlem ler işletim sistem lerin d e d eğ işiklik g östereb ilir.
- 78 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
A.3 Intel® Hyper-Threading Teknolojisi
• B u an akart H yp er-Th readin g T ekn olojisi özellikli In tel® Pen tiu m ® 4 LG A 7 7 5
işlem cilere d estek verir.
• H yp er-T h read in g T ekn olojisi W in d ow s® X P/2 0 0 3 S erver, Lin u x 2 .4 .x (kern el)
ve d ah a gü n cel sü rü m ler. E ğ er farklı b ir işletim sistem i ku llan ıyorsan ız, sistem
kararlılığı ve p erform an sı için H yper-Th readin g Tekn olojisi özelliğin i B IO S ‟tan
kap atın ız.
• W in d ow s® X P S ervice Pack 1 ve d ah a gü n cel sü rü m ler ön erilir.
• B u özelliğ i d estekleyen işletim sistem in i ku rm ad an ön ce B IO S ‟tan H yperT h readin g Tekn olojisi özelliğ in i açtığın ızd an em in olu n .
• H yp er-T h read in g T ekn olojisi h akkın d a d ah a g en iş b ilgi için
www.intel.com/info/hyperthreading b ağ lan tısın ı ziyaret ed in iz.
Hyper-Threading Teknolojisini kullanmak
Hyper-Threading Teknolojisinikullanm ak için:
1. Hyper-T h read in g T ekn olojisi d esteğ i olan Intel® Pentium ® 4 işlem ciyisistem inize takınız.
2. Sistem iaçıp BIO S ayarlarına giriniz.Advanced Menu içerisinde bulunan Hyper-Threading
Technology maddesinin Enabled konum unda olduğundan em in olun.D etaylar için Bölüm
4-24’e bakınız.
Bu BIOS maddesi sadece Hyper-Th readin g Tekn olojisi d esteği olan işlem ciler sistem e
takıldığ ın d a g örü n eb ilir.
3. Bilgisayarıyeniden başlatın.
- 79 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
- 80 - | A S U S P 5 G Z M X
csg.ciz gi.com. tr
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising