Sharp | XG-55X-L | XG-MB65X-L XG-MB55X-L XR-10X-L/XR-10S-L

XG-MB65X-L XG-MB55X-L XR-10X-L/XR-10S-L
Inleiding
MODEL
GEBRUIKSAANWIJZING
Installatie
XG-MB65X-L
XG-MB55X-L
XR-10X-L/XR-10S-L
Snelstartgids
MULTIMEDIA-PROJECTOR
Aansluitingen Basisbediening
Handige
voorzieningen
Aanhangsel
BELANGRIJK
• Vul het model- en serienummer in, dat staat
aangegeven op het achterpaneel van de
projector. Deze informatie heeft u nodig in
geval van verlies of diefstal.
• Controleer of alle meegeleverde
accessoires, zoals beschreven onder
“Bijgeleverde accessoires” op blz. 10 van
deze gebruiksaanwijzing, inderdaad in de
doos aanwezig zijn voor u de verpakking
recyclet.
ii
Modelnummer:
Serienummer:
SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K.
The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 10A fuse. Should the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362
and of the same rating as above, which is also indicated on the pin
fuse marked or
face of the plug, must be used.
Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse
cover fitted.
In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug
supplied, cut off the mains plug and fit an appropriate type.
DANGER:
The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a safe manner.
Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket
outlet, as a serious electric shock may occur.
To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below:
WARNING:
THIS APPARATUS MUST BE EARTHED.
IMPORTANT:
The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:
Green-and-yellow : Earth
Blue
: Neutral
Brown
: Live
As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the
coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows:
• The wire which is coloured green-and-yellow must be connected to the terminal in the
plug which is marked by the letter E or by the safety earth symbol or coloured green or
green-and-yellow.
• The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with
the letter N or coloured black.
• The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with
the letter L or coloured red.
IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.
iii
The supplied CD-ROM contains operation instructions in English, German, French,
Swedish, Spanish, Italian, Dutch, Portuguese, Chinese and Korean. Carefully read
through the operation instructions before operating the projector.
Die mitgelieferte CD-ROM enthält Bedienungsanleitungen in Englisch, Deutsch, Französisch,
Schwedisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Chinesisch und Koreanisch.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Projektors sorgfältig durch.
Le CD-ROM fourni contient les instructions de fonctionnement en anglais, allemand,
français, suédois, espagnol, italien, néerlandais, portugais, chinois et coréen. Veuillez lire
attentivement ces instructions avant de faire fonctionner le projecteur.
Den medföljande CD-ROM-skivan innehåller bruksanvisningar på engelska, tyska,
franska, svenska, spanska, italienska, holländska, portugisiska, kinesiska och koreanska.
Läs noga igenom bruksanvisningen innan projektorn tas i bruk.
El CD-ROM suministrado contiene instrucciones de operación en inglés, alemán,
francés, sueco, español, italiano, holandés, portugués, chino y coreano. Lea
cuidadosamente las instrucciones de operación antes de utilizar el proyector.
Il CD-ROM in dotazione contiene istruzioni per l’uso in inglese, tedesco, francese,
svedese, spagnolo, italiano, olandese, portoghese, cinese e coreano. Leggere
attentamente le istruzioni per l’uso prima di usare il proiettore.
De meegeleverde CD-ROM bevat handleidingen in het Engels, Duits, Frans, Zweeds,
Spaans, Italiaans, Nederlands, Portugees, Chinees en Koreaans. Lees de handleiding
zorgvuldig door voor u de projector in gebruik neemt.
O CD-ROM fornecido contém instruções de operação em Inglês, Alemão, Francês,
Sueco, Espanhol, Italiano, Holandês, Português, Chinês e Coreano. Leia
cuidadosamente todas as instruções de operação antes de operar o projetor.
iv
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de projector in gebruik neemt.
Inleiding
Inleiding
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: Zeer sterke lichtbron. Kijk niet rechtstreeks in de lichtbundel.
Let er vooral op dat kinderen niet rechtstreeks in de lichtbundel
kijken.
WAARSCHUWING: Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om brand
of een gevaarlijke elektrische schok te voorkomen.
LET OP
GEVAARLIJKE SPANNINGEN.
GEEN SCHROEVEN VERWIJDEREN,
BEHALVE DE VOORGESCHREVEN
GEBRUIKERONDERHOUDSSCHROEVEN.
LET OP: OM DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, MAG DE
BEHUIZING NIET WORDEN GEOPEND.
ER ZIJN GEEN DOOR DE GEBRUIKER REPAREERBARE ONDERDELEN IN HET
APPARAAT, BEHALVE DE LAMPEENHEID.
LAAT ONDERHOUD EN REPARATIE OVER AAN BEVOEGD
ONDERHOUDSPERSONEEL.
Een bliksemsymbool in een gelijkzijdige
driehoek maakt de gebruiker attent op de
aanwezigheid van niet-geïsoleerde
“gevaarlijke spanningen” in het inwendige
van het apparaat, die zo groot kunnen zijn
dat zij een ernstige elektrische schok kunnen
veroorzaken.
Een uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek
maakt de gebruiker attent op belangrijke
bedienings- en onderhoudsinformatie in de
documentatie die bij het apparaat wordt
geleverd.
1
WAARSCHUWING
De koelventilator in deze projector blijft ongeveer 90 seconden lopen nadat de projector
in standby is gezet. Zet daarom bij normaal gebruik de projector altijd in standby met de
STANDBY/ON toets op de projector of de STANDBY toets op de afstandsbediening.
Controleer eerst of de koelventilator al uit is voor u de stekker uit het stopcontact haalt.
SCHAKEL BIJ NORMAAL GEBRUIK NOOIT DE STROOM VAN DE PROJECTOR UIT DOOR DE
STEKKER UIT HET STOPCONTACT TE TREKKEN. DOET U DIT TOCH, DAN ZAL DE LAMP
VOORTIJDIG ONBRUIKBAAR RAKEN.
INDIEN U HET PRODUCT WILT WEGDOEN
In deze projector worden soldeertin en een lamp onder druk die een kleine hoeveelheid
kwik bevat, gebruikt. Het verwijderen van deze materialen kan aan diverse voorschriften
zijn onderworpen op basis van milieu-overwegingen. Voor informatie betreffende verwijderen
of recycling kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten of, als u zich in de
Verenigde Staten bevindt, met de Electronics Industries Alliance: www.eiae.org .
Belangrijke informatie betreffende het vervangen van de lamp
Zie “Vervangen van de lamp” op blz. 52.
Deze SHARP projector is uitgerust met een DMD paneel. Dit bijzonder ingenieuze paneel bevat
786.432 (XG-MB65X-L/XG-MB55X-L/XR-10X-L) / 480.000 (XR-10S-L) pixels (microspiegels). Evenals
bij andere hoogwaardige elektronische apparatuur zoals TV’s met grote beeldschermen,
videosystemen en videocamera’s, gelden er bepaalde tolerantiegrenzen waarbinnen de prestaties
van de apparatuur moeten vallen.
Dit apparaat kan enkele niet actieve pixels hebben binnen de aanvaardbare tolerantiegrenzen,
wat kan resulteren in niet actieve puntjes op het beeldscherm. Dit heeft echter geen invloed op de
beeldkwaliteit of de levensduur van het apparaat.
Officiële vertegenwoordiging verantwoordelijk voor de EU-markt
SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg
2
ALLEEN E.U.-LANDEN
Hoe u deze gebruiksaanwijzing moet lezen
Inleiding
■ De technische gegevens verschillen een weinig, afhankelijk van het model. U kunt echter alle
modellen op dezelfde wijze aansluiten en bedienen.
• De afbeeldingen en schermaanduidingen in deze gebruiksaanwijzing zijn vereenvoudigd om de
uitleg te vergemakkelijken en kunnen enigszins afwijken van de feitelijke aanduidingen die u ziet.
Gebruik van het menuscherm
ENTER toets
Insteltoetsen (P/R/O/Q)
MENU/HELP toets
Insteltoetsen (P/R/O/Q)
MENU/HELP
toets
ENTER toets
Toetsen die bij deze
bediening gebruikt
worden
RETURN toets
• Druk op l RETURN
om terug te keren naar
het vorige scher m
wanneer het menu
wordt weergegeven.
Menu-selecties (Afstellingen)
Toetsen die in deze
bedieningsstap
gebruikt worden
Voorbeeld: Instellen van “Helder”.
• U kunt de bedieningshandelingen ook uitvoeren met de toetsen op de projector.
Druk op BMENU.
2
Druk op Q of O en selecteer
“Beeld” om afstellingen te maken.
• Het “Beeld” menuscherm voor de
gekozen ingangsfunctie verschijnt.
Voorbeeld: “Beeld” menuscherm voor de
INGANG 1 (RGB) functie
Menu-onderdeel
Beeld
SCH-INS
Beeldmodus
Contrast
Helder
Rood
Blauw
Kleurtmp
Wit benadr.
Lampinstelling
Reset
SEL/INS
PRJ-INS
Handige
voorzieningen
1
Help
Standaard
0
0
0
0
7500K
1
Beeldschermdisplay
Helder
ENTER
END
37
Info
.....Hier worden veiligheidsmaatregelen gegeven voor het gebruik van de
projector.
Opmerking .....Hier wordt extra informatie verschaft voor de instelling en
bediening van de projector.
Belangrijke bladzijden
Onderhoud
Blz. 47
Problemen oplossen
Blz. 61 en 62
Index
Blz. 66
3
Inhoudsopgave
Voorbereiding
Inleiding
Installatie
Hoe u deze gebruiksaanwijzing moet
lezen ................................................... 3
Inhoudsopgave ..................................... 4
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ..... 6
Toegang krijgen tot de PDFgebruiksaanwijzingen ......................... 9
Accessoires ........................................ 10
Benaming en functie van de
onderdelen ....................................... 11
Instellen van de projector ................... 18
Plaatsen van de batterijen ................... 14
Bedieningsbereik ................................. 15
Snelstartgids
Snelstartgids ........................................ 16
Instellen van de projector .................... 18
Standaard opstelling (projectie van voren) .... 18
Bevestigen aan het plafond ................. 18
Projectie-instellingen ............................ 19
Schermformaat en projectie-afstand ... 20
Aansluitingen
Aansluitingen ...................................... 21
Voorbeelden van aansluitkabels ......... 22
Aansluiten op een computer .............. 23
Aansluiten op videoapparatuur .......... 24
Aansluiten op een monitor met een
RGB ingangsaansluiting .................. 25
Bedienen van de projector via een
computer .......................................... 26
Aansluiten van het netsnoer ............... 26
Gebruik
Basisbediening
In/uitschakelen van de projector ........ 27
De projector inschakelen ..................... 27
De projector uitschakelen (de projector
in de ruststand zetten) ...................... 27
Beeldprojectie ..................................... 28
Betreffende de Installatiegids .............. 28
Instellen van het geprojecteerde beeld ... 28
Kiezen van de ingangsfunctie ............. 30
Instellen van het volume ...................... 30
Weergeven van een zwart scherm en
tijdelijk uitschakelen van het geluid ... 30
Corrigeren van de trapeziumvervorming ... 31
Grootte Aanpassen functie .................. 32
Handige voorzieningen
Gebruik van de afstandsbediening .... 34
Weergeven en instellen van de pauzetimer... 34
Automat. sync. (Automatische
synchronisatie) .................................. 34
Een bewegend beeld stilzetten ........... 34
Kiezen van de beeldmodus ................. 34
Menu-onderdelen ............................... 35
Gebruik van het menuscherm ............ 37
Menu-selecties (Afstellingen) .............. 37
Beeldinstellingen (“Beeld” menu) ....... 39
Kiezen van de beeldmodus ................. 39
Instellen van het beeld ......................... 40
Instellen van de kleurtemperatuur ....... 40
4
Progressief ........................................... 40
Lampinstelling ...................................... 40
Instellen van het geprojecteerde beeld
(“SCH - INS” menu) .......................... 41
Instellen van de Grootte Aanpassen functie ... 41
Instellen van de beeldpositie ............... 41
Trapeziumvorm-correctie ..................... 41
In/uitschakelen van het beeldschermdisplay ..... 42
Kiezen van het achtergrondbeeld ....... 42
Selecteren van de Installatiegids ........ 42
De geprojecteerde beelden draaien/in
spiegelbeeld weergeven ................... 42
Kiezen van de taal voor de
beeldscherm-aanduidingen (OSD) ... 42
Instellen van de projectorfunctie
(“PRJ - INS” menu) ........................... 43
Automatisch zoeken functie ................. 43
Automat. sync. (Automatische
synchronisatie-instelling) ................... 43
Auto Power Off functie (Automatische
uitschakelfunctie) .............................. 43
In/uitschakelen van de bedieningspieptoon
(Systeemgeluid) ........................................... 43
Luidspreker-instelling ........................... 43
Selecteren van de transmissiesnelheid (RS-232C) ... 44
Ventilatormodus-instelling .................... 44
Controleren van de levensduur van de lamp ... 44
Systeemvergrendeling-functie ............. 44
Vergrendelen van de bedieningstoetsen
op de projector (Toetsvergrendeling) ... 45
Problemen oplossen met behulp van het “Help” menu .... 46
Gebruik van de functies van het “Help” menu ... 46
Inleiding
Referentie
Aanhangsel
Onderhoud .......................................... 47
Schoonmaken en vervangen van de
stoffilters ........................................... 48
Onderhoudsindicators ........................ 50
Betreffende de lamp ........................... 52
Lamp ..................................................... 52
Belangrijke opmerkingen
betreffende de lamp .......................... 52
Vervangen van de lamp ....................... 52
Verwijderen en aanbrengen van de
lampeenheid ...................................... 53
Terugstellen van de lamptimer ............ 54
Toewijzing van de aansluitpinnen ....... 55
RS-232C technische gegevens en
commando-instellingen .................... 56
Tabel met geschikte computers .......... 60
Problemen oplossen ........................... 61
Voor assistentie van SHARP .............. 63
Technische gegevens ......................... 64
Afmetingen .......................................... 65
Index ................................................... 66
5
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
LET OP: Lees al deze instructies door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen
en bewaar ze voor later gebruik.
Met elektrische energie kunt u heel wat nuttige functies uitvoeren. Dit apparaat is zodanig
ontworpen en vervaardigd dat uw persoonlijke veiligheid wordt gevrijwaard. ONJUIST
GEBRUIK KAN EVENWEL LEIDEN TOT EEN EVENTUELE ELEKTRISCHE SCHOK OF
BRANDGEVAAR. Om de ingebouwde veiligheidsvoorzieningen van dit apparaat niet teniet
te doen, dient u de volgende basisregels goed in acht te nemen bij de installatie, het
gebruik en het onderhoud van de projector.
1. Lees de gebruiksaanwijzing
Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies in
de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat
gebruikt.
2. Bewaar de gebruiksaanwijzing
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het geval u
deze in de toekomst nogmaals nodig heeft.
3. Neem alle waarschuwingen in acht
Neem alle waarschuwingen op het product en in
de gebruiksaanwijzing in acht.
4. Volg alle instructies op
Alle bedieningsinstructies e.d. moeten nauwgezet
worden opgevolgd.
5. Reinigen
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u
begint met schoonmaken. Gebruik geen vloeibare
reinigingsmiddelen of sprays. Reinig het apparaat
uitsluitend met een vochtige doek.
6. Hulpstukken
Voorkom problemen en gebruik geen hulpstukken
die niet door de fabrikant van het apparaat worden
aanbevolen.
7. Water en vocht
Gebruik het apparaat niet in de buurt van water;
bijvoorbeeld in de buurt van een bad, wastafel,
aanrecht, wasmachine, zwembad of in een
vochtige kelder enz.
8. Accessoires
Plaats het apparaat niet op een wankel rek,
karretje, statief, steunbeugel of tafel. Het apparaat
zou kunnen vallen en een kind of volwassene
ernstig kunnen verwonden, en tevens kan het
apparaat zelf zwaar worden beschadigd. Gebruik
uitsluitend een rek, karretje, statief, steunbeugel
of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of
die bij het apparaat wordt verkocht. Volg voor
eventuele montagewerkzaamheden altijd de
instructies van de fabrikant op en gebruik ook
uitsluitend montage-accessoires die door de
fabrikant worden aanbevolen.
9. Transport
Als het apparaat op een
verplaatsbaar rek is gezet,
dient dit voorzichtig te
worden verplaatst. Het rek
kan namelijk omvallen bij
plotseling stoppen, te hard
duwen of rijden over een
ongelijke ondergrond.
6
10. Ventilatie
In de behuizing van het apparaat zijn gleuven en
openingen die dienen voor de ventilatie. Voor een
veilige werking en bescherming tegen
oververhitting mogen de ventilatie-openingen
nooit worden geblokkeerd of afgedekt door het
apparaat op een bed, divan, dik vloerkleed e.d.
te zetten. Het apparaat mag ook niet in een
afgesloten ruimte, zoals een boekenkast, worden
geplaatst, tenzij voor een goede ventilatie wordt
gezorgd of alle instructies van de fabrikant zijn
opgevolgd.
11. Voeding
Het apparaat mag uitsluitend op de
stroomvoorzieningsbron worden gebruikt die op
het typelabel is vermeld. Raadpleeg uw dealer
of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf indien u niet
zeker bent van het type stroomvoorziening in uw
huis. Voor apparaten die gebruikt worden op
batterijen of op andere stroombronnen wordt
verwezen naar de gebruiksaanwijzing die bij het
apparaat wordt geleverd.
12. Uitvoering van de netstekker
Dit apparaat is uitgerust met één van de volgende
soorten stekkers. Als de stekker niet in het
stopcontact past, neemt u contact op met uw
elektricien.
Negeer de veiligheidsvoorziening van de stekker
niet.
a. Tweedraads (net)stekker.
b. Driedraads geaarde (net)stekker met
aardingspen.
Deze stekker past alleen in een geaard
stopcontact.
13. Bescherming van het netsnoer
Leg het netsnoer zodanig dat er niet
gemakkelijk iemand op gaat staan of dat het
snoer door een voorwerp wordt platgedrukt.
Let hier vooral goed op in de buurt van de
stekkers, bij het stopcontact en op de plaats
waar het snoer uit het apparaat komt.
14. Bliksem
Om veiligheidsredenen dient u bij bliksem
of wanneer u het apparaat langere tijd niet
denkt te gebruiken, de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact te trekken. Dit
om beschadiging van het apparaat te
voorkomen als gevolg van blikseminslag of
plotselinge
stroompieken
in
de
stroomleiding.
Zorg dat de stopcontacten, verlengsnoeren
en stekkerdozen niet overbelast worden,
want dit kan resulteren in brand of een
elektrische schok.
16. Binnendringen van voorwerpen en
vloeistoffen
Duw nooit voorwerpen via de openingen in
de behuizing van het apparaat naar binnen,
omdat deze dan onderdelen die onder
hoogspanning staan kunnen raken of
kortsluiting kunnen veroorzaken, met brand
of een elektrische schok tot gevolg. Let
tevens op dat er nooit vloeistof op het
apparaat wordt gemorst.
17. Reparaties
Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.
Bij het openen of verwijderen van de
afdekplaten stelt u zich bloot aan een
ernstige elektrische schok en andere
gevaren. Laat reparatie over aan erkend
onderhoudspersoneel.
18. Beschadigingen
vereisen
die
reparatie
Bij de volgende omstandigheden moet u de
stekker uit het stopcontact trekken en het
apparaat door erkend onderhoudspersoneel
laten repareren:
a. Als het netsnoer of de netstekker is
beschadigd.
b. Als er vloeistof of een voorwerp in het apparaat
terecht is gekomen.
c. Als het apparaat blootgesteld is geweest aan
regen of water.
d. Als de normale aanwijzingen worden
opgevolgd, maar het apparaat niet juist
functioneert.
Gebruik
alleen
de
bedieningsorganen
die
in
de
Inleiding
15. Overbelasting
gebruiksaanwijzing worden aangegeven. Bij
een onjuiste instelling van andere
bedieningsorganen kan het apparaat mogelijk
beschadigd worden, met tot gevolg dat
reparatiewerkzaamheden voor een juiste
werking van het apparaat door erkend
onderhoudspersoneel moeilijker en duurder
kunnen worden.
e. Als het apparaat is gevallen of de behuizing is
beschadigd.
f. Als het apparaat duidelijk minder goed
functioneert. Dit duidt erop dat het tijd is voor
onderhoud.
19. Vervangingsonderdelen
Wanneer onderdelen vervangen moeten
worden, zorg er dan voor dat het
onderhoudspersoneel uitsluitend onderdelen
gebruikt die door de fabrikant worden
aanbevolen of die dezelfde eigenschappen
hebben als de originele onderdelen. Het
gebruik van andere onderdelen kan brand,
een elektrische schok of andere problemen
veroorzaken.
20. Veiligheidscontrole
Vraag het onderhoudspersoneel om na de
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden
een veiligheidscontrole uit te voeren, zodat
u zeker weet dat het apparaat juist en veilig
functioneert.
21. Wand- of plafondmontage
Dit apparaat mag uitsluitend volgens de
aanbevelingen van de fabrikant aan een
wand of het plafond worden bevestigd.
22. Hitte
Houd het apparaat uit de buurt van
warmtebronnen zoals verwarmingsradiators,
haarden, kachels en andere voorwerpen (inclusief
versterkers) die warmte afgeven.
• DLP® en het DLP-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Texas Instruments.
• Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten en/of in andere landen.
• PC/AT is een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation in de Verenigde Staten.
• Adobe® Reader® is een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.
• Macintosh® is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. in de Verenigde
Staten en/of in andere landen.
• Alle andere namen van firma’s of producten zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.
• Sommige IC-chips in dit apparaat bevatten vertrouwelijke informatie en/of handelsgeheimen
die toebehoren aan Texas Instruments. U mag de inhoud ervan dan ook niet kopiëren,
wijzigen, aanpassen, vertalen, verspreiden, omgekeerd ontwikkelen of assembleren of
decompileren.
7
Neem de volgende veiligheidsinformatie in acht
wanneer u de projector gaat installeren.
Belangrijke informatie betreffende de
lamp
■ Als de lamp gesprongen is,
kunnen de glassplinters een
bijzonder gevaarlijke situatie
veroorzaken. Wanneer de lamp
springt, moet u contact opnemen
met uw dichtstbijzijnde officiële
Sharp projectordealer of
servicecentrum voor een nieuwe
lamp.
Zie “Vervangen van de lamp” op
blz. 52.
Belangrijke informatie voor het opstellen
van de projector
■ Wanneer u de projector op grote hoogte gebruikt
waar de lucht ijl is, dient u de “Ventilatormodus”
op “Hoog” te zetten. Indien dit wordt verzuimd,
kan dit de levensduur van het optische systeem
nadelig beïnvloeden.
Waarschuwing betreffende het opstellen
van de projector op een hoge plaats
■ Als u de projector op een hoge plaats opstelt,
moet u er goed op letten dat de projector stevig
staat, om te voorkomen dat de projector letsel
veroorzaakt wanneer deze zou vallen.
■ Voor minimaal onderhoud en het behouden van
een optimale beeldkwaliteit beveelt SHARP aan
deze projector in een ruimte te installeren die niet
vochtig, stoffig en rokerig is. Bij gebruik van de
projector in dit soort ruimten moeten de
ventilatieopeningen en de lens vaker dan normaal
worden gereinigd. Gebruik van de projector in dit
soort ruimten zal de levensduur van de projector
niet verkorten mits u de projector regelmatig reinigt.
Het reinigen van het inwendige gedeelte van de
projector mag uitsluitend door een officiële Sharp
projectordealer of servicecentrum worden gedaan.
Stel de projector niet aan harde stoten
en/of hevige trillingen bloot.
Zet de projector niet op een plaats die
blootgesteld staat aan direct zonlicht of
een andere sterke lichtbron.
■ Het bereik voor de beschijfstemperatuur van de
projector loopt van 41°F tot 95°F (+5°C tot +35°C).
■ Het bereik voor de opslagtemperatuur van de projector loopt van –4°F tot 140°F (–20°C tot +60°C).
■ Plaats het scherm zodanig dat dit niet in direct
zonlicht staat of aan andere sterke verlichting is
blootgesteld. Licht dat rechtstreeks op het scherm
valt, zal de kleuren flets maken waardoor het
kijken moeilijker wordt. Sluit de gordijnen en dim
de verlichting wanneer het scherm in een erg
zonnige of heldere kamer wordt opgesteld.
Belangrijke informatie voor het opstellen
van de projector
■ Plaats de projector op een horizontale
ondergrond binnen het afstelbereik (8 graden)
van het stelvoetje.
8
Gebruik van de projector op grote
hoogte, zoals in de bergen (hoogten van
meer dan 1.500 meter (4.900 voet))
■ Wanneer de projector de eerste maal wordt
ingeschakeld, kan er een vreemde geur via de
ventilator naar buiten komen. Dit is normaal en
duidt niet op een storing. De geur zal verdwijnen
nadat de projector een poosje is gebruikt.
■ Wees voorzichtig met de lens zodat u deze niet
beschadigt of er hard tegen stoot.
Laat uw ogen af en toe rusten.
■ Langdurig ononderbroken naar het scherm kijken
kan resulteren in vermoeidheid van de ogen. U
moet uw ogen regelmatig laten rusten.
Vermijd plaatsen die blootgesteld staan
aan extreme temperaturen.
Blokkeer de uitlaat- en inlaatopeningen niet.
■ Houd minimaal 11 13/16 inch (30 cm) ruimte vrij
tussen de uitlaatopening en de dichtstbijzijnde
muur of ander obstakel.
■ Zorg dat de inlaat- en uitlaatopeningen niet zijn
afgedekt.
■ Als de koelventilator geblokkeerd wordt, zal een
veiligheidsvoorziening ervoor zorgen dat de projector automatisch in de ruststand (standby) wordt
gezet, om beschadiging als gevolg van
oververhitting te voorkomen. Dit duidt niet op een
storing. (Zie blz. 50 en 51.) Trek de stekker van
het netsnoer uit het stopcontact en wacht
tenminste 10 minuten. Zet de projector vervolgens
op een plaats waar de inlaat- en uitlaatopeningen
niet geblokkeerd worden, steek de stekker weer
in het stopcontact en schakel de projector in. De
projector zal vervolgens weer normaal werken.
■ Wanneer u de projector uitschakelt, blijft de
koelventilator nog een tijdje draaien om de interne
temperatuur te laten dalen. Haal de stekker uit
het stopcontact nadat de koelventilator is gestopt.
De tijdsduur dat de koelventilator draait verschilt
afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en
de interne temperatuur.
■ Wanneer u de projector vervoert, moet u erop
letten dat u deze niet aan harde stoten en/of
trillingen blootstelt, want dit kan resulteren in
beschadigingen. Wees bijzonder voorzichtig met
de lens. Voordat u projector verplaatst, trekt u de
stekker uit het stopcontact en maakt u tevens alle
andere aansluitkabels los.
■ Draag de projector niet aan de lens.
■ Breng de lensdop aan wanneer u de projector
opbergt. (Zie blz. 11.)
■ Stel de projector niet bloot aan direct zonlicht en
plaats deze ook niet in de buurt van een hittebron.
Dit kan namelijk resulteren in verkleuring van de
behuizing of vervorming van de plastic afdekking.
Aansluiten van andere apparatuur
■ Wanneer u een computer of andere audiovisuele
apparatuur op de projector aansluit, mag u de
aansluitingen pas maken NADAT u het netsnoer
van de projector uit het stopcontact hebt gehaald
en de apparatuur die wordt aangesloten hebt
uitgeschakeld.
■ Lees de gebruiksaanwijzing van de projector en
van de apparatuur die wordt aangesloten voor
nadere bijzonderheden betreffende de
aansluitingen.
Gebruik van de projector in andere
landen
■ De netspanning en de uitvoering van de
netstekker kunnen variëren, afhankelijk van het
gebied of het land waar de projector wordt
gebruikt. Als u de projector in het buitenland
Inleiding
gebruikt, zorg dan dat deze op de juiste
netspanning en met het voorgeschreven netsnoer
wordt aangesloten.
Belangrijke informatie betreffende het
gebruik van de projector
Temperatuur-verklikkerfunctie
■ Als de projector oververhit raakt als gevolg van een
foutieve opstelling, of afdekking van de
ventilatieopeningen, zullen in de linker benedenhoek
van het beeld de aanduidingen “
” en
“
” oplichten. Als de temperatuur
nog verder oploopt, zal de lamp automatisch uitgaan
en zal de temperatuur-waarschuwingsindicator op
de projector gaan knipperen. Vervolgens komt de
projector na een afkoelingsperiode van 90 seconden
automatisch in de ruststand (standby) te staan. Zie
“Onderhoudsindicators” op blz. 50 voor verdere
informatie.
Info
•
•
De koelventilator regelt de inwendige
temperatuur automatisch. Daarom kan het geluid
van de ventilator veranderen tijdens het gebruik
van de projector. Dit duidt niet op een storing.
Trek de stekker niet uit het stopcontact tijdens
het projecteren van een beeld of terwijl de
koelventilator draait. De koelventilator zal dan
stoppen waardoor er beschadigingen kunnen
ontstaan als gevolg van het oplopen van de
inwendige temperatuur.
Toegang krijgen tot de PDF-gebruiksaanwijzingen
Op de bijgeleverde CD-ROM staan PDF-gebruiksaanwijzingen in diverse talen. Om
die gebruiksaanwijzingen te kunnen lezen, moet het Adobe® Reader® programma
op uw computer (Windows® of Macintosh®) zijn geïnstalleerd.
U kunt het Adobe® Reader® programma downloaden vanaf internet (http://www.adobe.com).
Openen van de PDF-gebruiksaanwijzingen voor Windows® (voor Macintosh® kunt u stap 2 overslaan).
1 Steek de CD-ROM in het CD-ROM-station.
2 Dubbelklik op het “Deze computer” pictogram.
3 Dubbelklik op het “CD-ROM” station.
4 Dubbelklik op de taal (naam van de map)
waarin u de gebruiksaanwijzing wilt lezen.
5 Dubbelklik op het “65SR_” pdf-bestand voor
toegang tot de gebruiksaanwijzingen van de
projector.
Opmerking
• Als u het gewenste pdf-bestand niet kunt openen door dubbelklikken met de muis, dient u eerst het
Adobe® Reader® programma op te starten en daarna het gewenste bestand op te geven via het
“File” (Bestand), “Open” (Openen) menu.
9
Accessoires
Bijgeleverde accessoires
Afstandsbediening
RRMCGA398WJSA
Twee R-6 batterijen
(“AA” formaat, UM/SUM3, HP-7 of gelijkwaardig)
DIN-D-sub RS-232C adapter
(5 57/64" (15 cm))
(Wordt alleen bij de
XG-MB65X-L/XG-MB55X-L geleverd)
QCNWGA015WJPZ
Netsnoer*
(1)
(2)
RGB kabel
(10n (3,0 m))
QCNWGA045WJPZ
(3)
Lensdop
(aangebracht)
CCAPHA024WJSA
(4)
Voor de Verenigde
Staten, Canada enz.
(6' (1,8 m))
QACCDA007WJPZ
Voor Europa,
Voor Groot-Brittannië
Voor Australië,
behalve Grooten Singapore
Nieuw-Zeeland en
Brittannië
(6' (1,8 m))
Oceanië
(6' (1,8 m))
QACCBA036WJPZ
(6' (1,8 m))
QACCVA011WJPZ
QACCLA018WJPZ
* Gebruik het netsnoer dat bedoeld is voor het stopcontact in uw land.
• Gebruiksaanwijzing (dit boekje (TINS-C689WJZZ) en CD-ROM (UDSKAA083WJZZ))
Los verkrijgbare accessoires
■
■
■
■
3 RCA naar 15-pins D-sub kabel (10n (3,0 m))
DIN-D-sub RS-232C adapter (5 57/64o (15 cm))
Afstandsbediening-ontvanger
Lampeenheid
AN-C3CP2
AN-A1RS
AN-MR2
AN-XR20L2 (voor XG-MB65X-L/XG-MB55X-L)
AN-XR10L2 (voor XR-10X-L/XR-10S-L)
Opmerking
• Het is mogelijk dat sommige van deze los verkrijgbare accessoires niet in uw land worden verkocht.
Neem contact op met uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum voor
verdere informatie.
10
Benaming en functie van de onderdelen
Projector
Bovenkant
Spanningsindicator
27, 50
STANDBY/ON 27
toets
Voor het in- en
uitschakelen
(standby) van de
projector.
ENTER toets
37
Voor het
invoeren van de
selecties of
instellingen die in het
menu zijn gemaakt.
KEYSTONE
toets
Voor het
inschakelen
van de
trapeziumvormcorrectiefunctie.
Scherpstelring 28
Voor het
scherpstellen
van het beeld.
Lampindicator
50
Temperatuurwaarschuwingsindicator
30
Volumetoetsen
(–O/Q+)
Voor het instellen van de
geluidssterkte van de
luidspreker.
INPUT toets (P/R)
Voor het kiezen van de
ingangsfunctie 1, 2, 3 of
4.
30
37, 46
31
Voorkant
HEIGHT
ADJUST
hendel
27, 50
37
MENU/HELP toets
Voor het weergeven
van de
instelschermen en
het helpscherm.
Insteltoetsen
(P/R/O/Q)
Voor het selecteren van
de menu-onderdelen.
47
Inlaatopening
28
Zoomring
Voor het vergroten/
verkleinen van het beeld.
15
Afstandsbedieningssensor
29
Druk beide zijden van de lensdop
naar binnen om de dop aan te
brengen of te verwijderen.
11
Inleiding
De nummers aangegeven in Z verwijzen naar de bladzijde in deze
gebruiksaanwijzing waar het betreffende onderwerp hoofdzakelijk wordt
behandeld.
Benaming en functie van de onderdelen (vervolg)
De nummers aangegeven in Z verwijzen naar de bladzijde in deze
gebruiksaanwijzing waar het betreffende onderwerp hoofdzakelijk wordt
behandeld.
Achterkant
Aansluitingen
Zie “INPUT aansluitingen en geschikte apparatuur” op blz. 21.
AUDIO (INPUT 1, 2)
aansluiting
(gemeenschappelijk voor
INPUT 1 en 2)
INPUT 1 en INPUT 23
2 aansluitingen
24
Aansluitbussen
25
voor RGB en
componentsignalen
van een computer.
AUDIO OUTPUT 21
aansluiting
Audiouitgangsaansluiting
van apparatuur die
op de AUDIO
INPUT aansluiting
is aangesloten.
23
24
25
OUTPUT (INPUT 1, 2)
aansluiting
(gemeenschappelijke RGB en
componentsignaaluitgangsaansluiting voor
INPUT 1 en 2)
Aansluitbus voor een monitor.
24
INPUT 3 aansluiting
Aansluitbus voor
videoapparatuur die
is uitgerust met een
S-video-aansluiting.
26
RS-232C
aansluiting
Aansluitbus voor
de bediening
van de projector
met behulp van
een computer.
24
25
AUDIO (INPUT
3, 4) aansluiting
(gemeenschappelijk
voor INPUT 3 en
4)
25
INPUT 4
aansluiting
Aansluitbus voor
videoapparatuur.
47 Uitlaatopening
Inlaatopening
47
43 Luidspreker
Kensington standaard
Achterste
stelvoetje
26 Netstroomaansluiting veiligheidsaansluiting
29
Sluit hierop het
bijgeleverde netsnoer aan.
Gebruik van het Kensington slot
• Deze projector is uitgerust met een Kensington standaard veiligheidsaansluiting voor
gebruik met een Kensington MicroSaver beveiligingssysteem. Raadpleeg de
documentatie die bij het beveiligingssysteem wordt geleverd voor instructies betreffende
het beveiligen van de projector.
12
STANDBY toets
27
Om de projector in de
ruststand (standby) te
zetten.
KEYSTONE toets
31
Voor het inschakelen
van de trapeziumvormcorrectiefunctie.
RETURN toets
37
Voor terugkeren naar
het vorige menuscherm
tijdens menubediening.
FORWARD/BACK
toetsen
Dezelfde functie als de [Page
Down] en [Page Up] toetsen op
een computer-toetsenbord
wanneer de los verkrijgbare
afstandsbediening-ontvanger
(AN-MR2) wordt gebruikt.
BREAK TIMER toets
Voor het weergeven
van de pauzetijd.
34
AV MUTE toets
Voor het tijdelijk
weergeven van een
zwart scherm en het
uitschakelen van het
geluid.
30
PICTURE MODE
toets
Voor het kiezen van
het juiste beeld.
27
ON toets
Voor het inschakelen van
de stroom.
37 MENU/HELP toets
Voor het weergeven van
46 de instelschermen en het
helpscherm.
37
Insteltoetsen (P/R/O/Q)
• Voor het selecteren van de
menu-onderdelen.
• Voor het instellen van de
trapeziumvorm-correctie
wanneer de trapeziumvormcorrectiefunctie is ingeschakeld.
ENTER toets
37 Voor het invoeren van de
34
selecties of instellingen die in
het menu zijn gemaakt.
FREEZE toets
Voor het stilzetten van
het beeld.
30 Volumetoetsen
34
Voor het instellen van de
geluidssterkte van de
luidspreker.
AUTO SYNC toets
Voor het automatisch instellen
van het beeld wanneer de
projector op een computer is
aangesloten.
32 RESIZE toets
34
Voor het omschakelen van
het schermformaat
(NORMAAL, KADER enz.).
30 INPUT 1, 2, 3 en 4 toetsen
Voor het kiezen van de
gewenste ingang.
13
Inleiding
De nummers aangegeven in Z verwijzen naar de bladzijde in deze
gebruiksaanwijzing waar het betreffende onderwerp hoofdzakelijk wordt
behandeld.
Benaming en functie van de onderdelen (vervolg)
Plaatsen van de batterijen
1
Druk op het P teken terwijl u het dekseltje in de
richting van de pijl schuift.
2
Plaats de batterijen.
3
Breng het dekseltje aan en schuif het op zijn plaats
totdat het vastklikt.
• Plaats de batterijen met de m en n pool overeenkomstig de
aanduidingen in de batterijhouder.
Bij dit produkt zijn
batterijen geleverd.
Wanneer deze leeg
zijn, moet u ze niet
weggooien maar
inleveren als KCA.
Bij verkeerd gebruik kunnen de batterijen lekken of ontploffen. Neem de
volgende voorzorgsmaatregelen in acht.
LET OP
•
•
•
•
•
•
•
•
14
De batterij kan ontploffen als deze verkeerd wordt geplaatst.
Gebruik alleen dezelfde of een gelijkwaardig type batterij.
Plaats de batterijen met de m en n pool overeenkomstig de aanduidingen in de batterijhouder.
Batterijen van een verschillend type hebben verschillende eigenschappen. Gebruik daarom niet gelijktijdig
batterijen van een verschillend type.
Meng geen nieuwe en oude batterijen door elkaar.
Dit kan resulteren in een kortere levensduur van de nieuwe batterijen of de oude batterijen kunnen gaan
lekken.
Neem de batterijen uit de afstandsbediening wanneer deze leeg zijn, want anders kunnen ze gaan lekken.
De vloeistof uit lekkende batterijen is schadelijk voor de huid, dus veeg bij lekkage de batterijen met een
doek af en verwijder de batterijen daarna ook met de doek.
De batterijen die bij deze projector zijn geleverd kunnen een kortere levensduur hebben dan normaal,
afhankelijk van hoe lang ze opgeslagen zijn geweest. Vervang de batterijen zo spoedig mogelijk door
nieuwe batterijen.
Neem de batterijen uit de afstandsbediening als u de afstandsbediening geruime tijd niet denkt te gebruiken.
Neem de plaatselijke wetgeving (voorschriften) in acht wanneer u de batterijen weggooit.
Bedieningsbereik
Opmerking
• U kunt het signaal van de afstandsbediening
via het scherm laten weerkaatsen om de
bediening te vereenvoudigen. Het effectieve
bedieningsbereik zal verschillen afhankelijk
van het materiaal van het scherm.
30°
Bij gebruik van de afstandsbediening
• Laat de afstandsbediening niet vallen en stel
deze ook niet aan vocht en hoge temperaturen
bloot.
• De afstandsbediening kan foutief functioneren
als deze onder het licht van een tl-lamp wordt
gebruikt. In dit geval moet u de projector
verder van de tl-lamp vandaan plaatsen.
Zender van de
afstandsbediening
30°
23n(7 m)
Afstandsbediening
15
Inleiding
Afstandsbedieningssensor
Met de afstandsbediening kan de projector
binnen het aangegeven bereik worden bediend.
Snelstartgids
In dit hoofdstuk wordt de basisbediening beschreven (projector aansluiten op een computer). Zie
het bladzijdenummer dat bij elke bedieningsstap vermeld staat voor verdere informatie.
Installatie en projectie
In dit hoofdstuk wordt de aansluiting van de projector op een computer aan de hand van een voorbeeld
beschreven.
3
8
STANDBY/ON
toets
8 STANDBY toets
6
INPUT toets
4
ENTER toets
3 ON toets
7
Insteltoetsen
(P/R/O/Q)
7 KEYSTONE toets
7
KEYSTONE
toets
4 ENTER toets
7
4
Scherpstelring
4
HEIGHT
ADJUST
hendel
Insteltoetsen
(P/R/O/Q)
6 INPUT 1 toets
1. Plaats de projector zodanig dat deze naar een wand of scherm
is gericht
_Blz. 18
2. Sluit de projector op de computer aan en steek de stekker van
het netsnoer in de netstroomaansluiting
Zie blz. 24 en 25 wanneer u andere apparatuur dan een computer
aansluit.
_Blz. 21–26
3. Verwijder de lensdop en schakel de projector in
Op de projector
Op de afstandsbediening
_Blz. 27
16
4. Stel het geprojecteerde beeld in met de Installatiegids
1 De Installatiegids wordt weergegeven wanneer de projector wordt ingeschakeld.
(Wanneer “Installatiegids” is ingesteld op “Aan”. Zie blz. 42.)
2 Volg de stappen in de Installatiegids en stel de beeldscherpte, het beeldformaat en de hoogte
(hoek) in.
TENTER om de Installatiegids te verlaten.
Snelstartgids
3 Nadat de scherpstelling, de hoogte (hoek) en het schermformaat zijn ingesteld, drukt u op
_Blz. 28
5. Schakel de computer in
6. Kies de INGANG functie
Kies “INGANG 1” met de INPUT toets op de projector of met C INPUT 1 op de
afstandsbediening.
Op de
Op de
Beeldschermdisplay (RGB)
projector afstandsbediening
• Bij enkele malen indrukken van de INPUT toets op de projector verandert de
ingangsfunctie als volgt: INGANG 1 INGANG 2 INGANG 3 INGANG 4
• Bij gebruik van de afstandsbediening drukt u op de CINPUT 1/CINPUT 2/DINPUT 3/
EINPUT 4 toets om de INGANG functie te kiezen.
_Blz. 30
7. Corrigeer de trapeziumvervorming
Voer de trapeziumvorm-correctie uit met behulp van de trapeziumvorm-correctiefunctie. (De
trapeziumvorm-correctiefunctie werkt automatisch bij de XG-MB65X-L/XG-MB55X-L.)
Op de projector
Samendrukken
van bovenkant.
Samendrukken
van onderkant.
Op de
afstandsbediening
_Blz. 31
8. Uitschakelen van de projector
Druk op de STANDBY/ON toets van de projector of op de STANDBY toets van de
afstandsbediening en druk dan nog een keer op die toets terwijl de bevestigingsmelding wordt
aangegeven om de projector in de ruststand (standby) te zetten.
Beeldschermdisplay
Op de
Op de
projector afstandsbediening
• Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact nadat de
koelventilator tot stilstand is gekomen.
_Blz. 27
17
Instellen van de projector
Instellen van de projector
Voor een optimaal beeld moet de projector loodrecht ten opzichte van het scherm worden geplaatst
met de voetjes van de projector vlak en horizontaal. Er hoeft dan geen trapeziumvorm-correctie te
worden uitgevoerd en u kunt genieten van het beste beeld. (Zie blz. 31.)
Standaard opstelling (projectie van voren)
■ Zet de projector op de juiste afstand van het scherm voor de door u
gewenste beeldgrootte. (Zie blz. 20.)
Voorbeeld van standaard opstelling
Zijaanzicht
Scherm
H
Midden van de lens
L
Opmerking
• Zie blz. 20 voor verdere informatie over “Schermformaat en projectie-afstand”.
Bevestigen aan het plafond
■ Het verdient aanbeveling de los verkrijgbare
Sharp plafondbevestigingsbeugel te gebruiken
voor de montage aan het plafond. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde officiële Sharp
projectordealer of servicecentrum voor de
aanschaf
van
de
aanbevolen
plafondbevestigingsbeugel (los verkrijgbaar).
• AN-XRCM30 plafondbevestigingsbeugel
(voor de Verenigde Staten).
• AN-60KT plafondbevestigingsbeugel, ANTK201 en AN-TK202 verlengbuizen (voor
andere landen dan de Verenigde Staten).
■ Keer het beeld om door “Plafond+voor” in te
stellen in “Projectie”. Zie blz. 42 voor het
gebruik van deze functie.
18
Projectie-instellingen
Er zijn vier projectie-instellingen, zoals aangegeven in de onderstaande afbeeldingen. Kies de
instelling die het meest geschikt is voor de manier waarop de projector wordt gebruikt. (Het onderdeel
Projectie is in het “SCH-INS” menu. Zie blz. 42.)
■ Op de tafel, naar voren projecteren
■ Aan het plafond, naar voren projecteren
Menu-onderdeel ➞ “Plafond+voor”
■ Aan het plafond, naar achteren projecteren
(met een doorzichtig scherm)
Menu-onderdeel ➞ “Achter”
Menu-onderdeel ➞ “Plafond+achter”
Relatie tussen de projectiebeeldgrootte en de projectie-afstand
Voorbeeld: NORMAAL modus (4:3)
Beeldgrootte
300"
240"
200"
"
"´12
80"´
67"´ 60"
50"
48"´
36"
0"
6'
(2 10
,1 "–
m 7'
– 11
2, "
9'
4
7
m
(2 "–
)
,9 1
m 1'
– 1"
3,
4
11
m
)
(3 '5
,5 "–
m 13
– '3
4, "
0
m
22
)
(7 '1
,0 0
m "–2
– 6
8, '5
1 "
34
m
)
(1 '3
0, "–
4 3
m 9
– '8"
12
,1
m
)
100"
84"
60"
160
´180
Projectieafstand
19
Installatie
Menu-onderdeel ➞ “Voor”
■ Op de tafel, naar achteren projecteren
(met een doorzichtig scherm)
Instellen van de projector (vervolg)
Schermformaat en projectie-afstand
NORMAAL modus (4:3)
Beeldgrootte (schermgrootte)
Diag. [χ ]
Breedte
Hoogte
Projectie-afstand [L]
Minimaal [L1]
Maximaal [L2]
Afstand vanaf het midden van de lens
tot de onderrand van het beeld [H]
48 cm (19 5/64)
300 (762 cm) 610 cm (240)
457 cm (180) 10,4 m (34 3)
270 (686 cm) 549 cm (216)
411 cm (162)
9,4 m (30 10) 10,9 m (35 8)
44 cm (17 11/64)
250 (635 cm) 508 cm (200)
381 cm (150)
8,7 m (28 7)
10,1 m (33 1)
40 cm (15 57/64)
200 (508 cm) 406 cm (160)
305 cm (120)
7,0 m (22 10)
8,1 m (26 5)
32 cm (12 23/32)
150 (381 cm) 305 cm (120)
229 cm (90)
5,2 m (17 2)
6,0 m (19 10)
24 cm (9 17/32)
100 (254 cm) 203 cm (80)
152 cm (60)
3,5 m (11 5)
4,0 m (13 3)
16 cm (6 23/64)
84 (213 cm) 171 cm (67)
128 cm (50)
2,9 m (9 7)
3,4 m (11 1)
14 cm (5 11/32)
72 (183 cm) 146 cm (58)
110 cm (43)
2,5 m (8 3)
2,9 m (9 6)
12 cm (4 37/64)
60 (152 cm) 122 cm (48)
91 cm (36)
2,1 m (6 10)
2,4 m (7 11)
10 cm (3 13/16)
40 (102 cm)
61 cm (24)
1,4 m (4 7)
1,6 m (5 3)
6 cm (2 35/64)
81 cm (32)
12,1 m (39 8)
χ : Beeldgrootte (diagonaal) (in/cm)
L: Projectie-afstand (m/voet)
L1: Minimale projectie-afstand (m/voet)
L2: Maximale projectie-afstand (m/voet)
H: Afstand vanaf het midden van de lens tot de onderrand van het
beeld (cm/in)
De formule voor beeldgrootte en projectie-afstand
[m/cm]
[Voet/inch]
L1 (m) = 0,03482χ
L1 (voet) = 0,03482χ / 0,3048
χ
L2 (m) = 0,04029
L2 (voet) = 0,04029χ / 0,3048
H (cm) = 0,16151χ
H (in) = 0,16151χ / 2,54
REK modus (16:9)
Beeldgrootte (schermgrootte)
Diag. [χ ]
Breedte
Hoogte
Projectie-afstand [L]
Minimaal [L1]
Maximaal [L2]
Afstand vanaf het midden van de lens
tot de onderrand van het beeld [H]
Instelbereik van de
beeldpositie [S]
250 (635 cm) 553 cm (218)
311 cm (123)
9,5 m (31 1) 11,0 m (36 0)
96 cm (37 3/4)
52 cm (20 27/64)
225 (572 cm) 498 cm (196)
280 cm (110)
8,5 m (28 0)
86 cm (33 31/32)
47 cm (18 25/64)
200 (508 cm) 443 cm (174)
249 cm (98)
7,6 m (24 11) 8,8 m (28 10)
77 cm (30 13/64)
42 cm (16 11/32)
150 (381 cm) 332 cm (131)
187 cm (74)
5,7 m (18 8)
6,6 m (21 7)
58 cm (22 41/64)
31 cm (12 1/4)
133 (338 cm) 294 cm (116)
166 cm (65)
5,0 m (16 7)
5,8 m (19 2)
51 cm (20 5/64)
28 cm (10 7/8)
106 (269 cm) 235 cm (92)
132 cm (52)
4,0 m (13 2)
4,7 m (15 3)
41 cm (16)
22 cm (8 21/32)
100 (254 cm) 221 cm (87)
125 cm (49)
3,8 m (12 5)
4,4 m (14 5)
38 cm (15 3/32)
21 cm (8 11/64)
92 (234 cm) 204 cm (80)
115 cm (45)
3,5 m (11 5)
4,0 m (13 3)
35 cm (13 57/64)
19 cm (7 33/64)
84 (213 cm) 186 cm (73)
105 cm (41)
3,2 m (10 5)
3,7 m (12 1)
32 cm (12 11/16)
17 cm (6 55/64)
72 (183 cm) 159 cm (63)
90 cm (35)
2,7 m (9 0)
3,2 m (10 4)
28 cm (10 7/8)
15 cm (5 57/64)
60 (152 cm) 133 cm (52)
75 cm (29)
2,3 m (7 6)
2,6 m (8 8)
23 cm (9 1/16)
12 cm (4 29/32)
40 (102 cm)
50 cm (20)
1,5 m (5 0)
1,8 m (5 9)
15 cm (6 3/64)
8 cm (3 17/64)
89 cm (35)
χ : Beeldgrootte (diagonaal) (in/cm)
L: Projectie-afstand (m/voet)
L1: Minimale projectie-afstand (m/voet)
L2: Maximale projectie-afstand (m/voet)
H: Afstand vanaf het midden van de lens tot de onderrand van het
beeld (cm/in)
S: Instelbereik van de beeldpositie (cm/in) Zie blz. 41.
9,9 m (32 5)
De formule voor beeldgrootte en projectie-afstand
[Voet/inch]
[m/cm]
L1 (m) = 0,03794χ
L1 (voet) = 0,03794χ / 0,3048
L2 (voet) = 0,04389χ / 0,3048
L2 (m) = 0,04389χ
H (in) = 0,3835χ / 2,54
H (cm) = 0,3835χ
χ
S (cm) = ±0,20754
S (in) = ±0,20754χ / 2,54
Opmerking
• Zie blz. 18 voor “Projectie-afstand [L]” en “Afstand vanaf het midden van de lens tot de onderrand
van het beeld [H]”.
• In de waarden in de bovenstaande diagrammen moet u rekening houden met een kleine foutenmarge.
20
Aansluitingen
INPUT aansluitingen en geschikte apparatuur
INPUT 1, 2 aansluiting
■ Voor aansluiten van een computer. (Zie blz. 23.)
■ Voor aansluiten van videoapparatuur met
een component-uitgangsaansluiting (DVDspeler, DTV-decorder, DVD-recorder met
vaste schijf enz.). (Zie blz. 24.)
COMPUTER-RGB/COMPONENT
OUTPUT aansluiting
Voor aansluiten van een monitor
wanneer u gelijktijdig het
projectiebeeld op een monitor wilt zien.
(Zie blz. 25.)
AUDIO (INPUT 3, 4) aansluiting
Voor aansluiten van een
audiokabel (gemeenschappelijke
audio-ingang voor INPUT 3 en 4).
(Zie blz. 24 en 25.)
AUDIO (INPUT 1, 2) aansluiting
Voor aansluiten van een
audiokabel (gemeenschappelijke
audio-ingang voor INPUT 1 en 2).
(Zie blz. 23 en 24.)
Achterkant
Aansluitingen
INPUT 3 aansluiting
Voor aansluiten van videoapparatuur
met een S-video-uitgangsaansluiting
(videorecorder, DVD-speler enz.).
(Zie blz. 24.)
AUDIO OUTPUT aansluiting
Voor aansluiten van een versterker of
andere audioapparatuur met een
audiokabel (los verkrijgbaar)
(gemeenschappelijke audio-uitgang
voor INPUT 1, 2, 3 en 4)
Gebruik een audiokabel met een ø3,5
mm minibusstekker voor de verbinding
met deze aansluiting.
RS-232C aansluiting
Voor aansluiten van een
computer voor bediening van
de projector. (Zie blz. 26.)
INPUT 4 aansluiting
Voor aansluiten van videoapparatuur
zonder een S-video-uitgangsaansluiting.
(Zie blz. 25.)
21
Voorbeelden van aansluitkabels
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de apparatuur die u aansluit voor verdere informatie betreffende de aansluitingen en de geschikte kabels.
• Het is mogelijk dat u nog andere kabels e.d. nodig hebt, die hieronder niet staan vermeld.
IngangsAansluiting op de
Apparatuur
Kabel
signaal
projector
RGB kabel (bijgeleverd)
INPUT1, 2
Computer
RGB
video
ø3,5 mm stereo-audiokabel
AUDIO INPUT
Computer- (algemeen verkrijgbaar of verkrijgbaar bij Sharp
met onderdeelnummer QCNWGA038WJPZ)
audio
Audiovisuele
apparatuur
Componentvideo
3 RCA (Component) naar 15-pins D-sub
kabel (optioneel, AN-C3CP2)
INPUT1, 2
S-videokabel (los verkrijgbaar)
INPUT3
Videokabel (los verkrijgbaar)
INPUT4
ø3,5 mm ministekker naar RCA (tulpstekker)
audiokabel (los verkrijgbaar)
AUDIO INPUT
S-video
Video
Audio
of
of
Fotocamera/
videospel
Componentvideo
Kabels voor een camera of videospel/3 RCA
INPUT1, 2
(Component) naar 15-pins D-sub kabel (optioneel,
AN-C3CP2)
RCA adapterstekker
(los verkrijgbaar)
S-video
Video
Audio
Kabels voor een
camera of videospel
INPUT3
Kabels voor een
camera of videospel
INPUT4
Kabels voor een camera of videospel/ø3,5
mm ministekker naar RCA audiokabel (los
verkrijgbaar)
RCA adapterstekker
(los verkrijgbaar)
AUDIO INPUT
Of verbind rechtstreeks
met AUDIO (INPUT 3, 4).
22
of
Aansluiten op een computer
Voordat u begint met de aansluitingen moet u het netsnoer van de projector uit het
stopcontact halen en de apparatuur die wordt aangesloten uitschakelen. Nadat alle
aansluitingen zijn gemaakt, kunt u de projector en daarna de andere apparatuur inschakelen.
Bij het aansluiten van een computer moet u deze als laatste aansluiten nadat alle
aansluitingen zijn voltooid.
Lees de handleiding van de apparatuur die wordt aangesloten voordat u begint met de aansluitingen.
Bijgeleverd
accessoire
RGB kabel
Naar de audio-uitgangsaansluiting
Computer
Naar de RGB uitgangsaansluiting
Aansluitingen
* ø3,5 mm stereo
of monoaudiokabel
(algemeen
verkrijgbaar of
verkrijgbaar bij
Sharp met
onderdeelnummer
QCNWGA038WJPZ)
Naar de INPUT1 aansluiting Naar de AUDIO
(INPUT1, 2)
aansluiting
RGB kabel
* Bij gebruik van een ø3,5 mm mono-audiokabel zal het volumeniveau de helft
zijn vergeleken met het gebruik van een ø3,5 mm stereo-audiokabel.
Opmerking
• Zie “Tabel met geschikte computers” op blz. 60 voor een lijst met computersignalen waarvoor de
projector geschikt is. Bij gebruik van andere computersignalen is het mogelijk dat sommige functies
van de projector niet werken.
• Het is mogelijk dat u voor sommige Macintosh computers een Macintosh adapter nodig hebt. Neem
contact op met uw dichtstbijzijnde Macintosh handelaar.
• Afhankelijk van de computer die u gebruikt, kan het gebeuren dat er geen beeld wordt
weergegeven, tenzij de externe uitgangspoort van de computer is ingeschakeld (druk
bijvoorbeeld de “Fn” en “F5” toetsen gelijktijdig in bij gebruik van een SHARP notebookcomputer). Raadpleeg de handleiding van de computer voor het activeren van de externe
uitgangspoort van de computer.
23
Aansluiten op videoapparatuur
De projector is uitgerust met ingangsaansluitingen die geschikt zijn voor component-, S-video en
videosignalen. Zie de onderstaande afbeelding voor het aansluiten van audiovisuele apparatuur.
De beeldkwaliteit is het beste bij een componentsignaal, vervolgens bij een S-videosignaal en dan
bij een videosignaal. Als uw audiovisuele apparatuur een component-uitgangsaansluiting heeft,
moet u de COMPUTER/COMPONENT aansluiting (INPUT1 of INPUT2) op de projector voor de
videoverbinding gebruiken.
Bij gebruik van een 3 RCA (Component) naar 15-pins D-sub kabel (INPUT1 of INPUT2)
Naar de audio-uitgangsaansluiting
Naar de component-uitgangsaansluiting (Y, CB/PB, CR/PR)
DVD enz.
Naar de
INPUT1
aansluiting
Naar de AUDIO
(INPUT1, 2)
aansluiting
3 RCA (Component) naar
15-pins D-sub kabel
(optioneel, AN-C3CP2)
ø3,5 mm ministekker naar
RCA (tulpstekker)
audiokabel (los verkrijgbaar)
Bij gebruik van een S-videokabel (INPUT3)
Naar de audio-uitgangsaansluiting
Naar de S-video-uitgangsaansluiting DVD enz.
Naar de
INPUT3 aansluiting
Naar de AUDIO
(INPUT3, 4)
aansluiting
L
R
RCA (tulpstekker) audiokabel
(los verkrijgbaar)
24
S-videokabel (los
verkrijgbaar)
Bij gebruik van een composietvideokabel (INPUT4)
Naar de audio-uitgangsaansluiting
Naar de video-uitgangsaansluiting
DVD enz.
Naar de
Naar de AUDIO
INPUT4 aansluiting (INPUT 3, 4) aansluiting
L
R
RCA (tulpstekker) audiokabel
(los verkrijgbaar)
Composietvideokabel (los
verkrijgbaar)
Met behulp van twee RGB-kabels kunt u computerbeelden via de projector weergeven en op een
afzonderlijke monitor.
Computer
Monitor
Naar de
INPUT1
aansluiting
Naar de
RGB
uitgangsaansluiting
RGB kabel
Naar de
OUTPUT
(INPUT 1, 2)
aansluiting
Naar de
RGB
ingangsaansluiting
RGB kabel (los verkrijgbaar)
Opmerking
• RGB-signalen en componentsignalen kunnen naar de monitor worden uitgevoerd.
• Voor deze verbinding is nog een tweede RGB-kabel (los verkrijgbaar) vereist.
25
Aansluitingen
Aansluiten op een monitor met een RGB ingangsaansluiting
Bedienen van de projector via een computer
Wanneer de RS-232C aansluiting van de projector met behulp van een DIN-D-sub RS-232C adapter*
(los verkrijgbaar: AN-A1RS) en een RS-232C seriële bedieningskabel (cross-type, los verkrijgbaar)
op een computer wordt aangesloten, kan de computer gebruikt worden om de projector te bedienen
en de status van de projector te controleren. Zie blz. 56 voor verdere informatie.
Aansluiten op een computer met een RS-232C seriële bedieningskabel en een
DIN-D-sub RS-232C adapter
Naar de RS-232C aansluiting
Computer
Naar de RS-232C aansluiting
DIN-D-sub RS-232C adapter*
(los verkrijgbaar: AN-A1RS)
* Deze adapter wordt alleen bij
de XG-MB65X-L/XG-MB55X-L
geleverd.
RS-232C seriële bedieningskabel (cross-type, los verkrijgbaar)
Opmerking
• De RS-232C functie werkt niet als uw computer-aansluiting niet juist is ingesteld. Zie de handleiding
van de computer voor verdere informatie.
• Zie blz. 55 voor het aansluiten van een RS-232C seriële bedieningskabel.
Info
• Sluit de RS-232C kabel niet op een andere poort dan de RS-232C poort van de computer aan. Dit
om beschadiging van de computer of projector te voorkomen.
• De RS-232C seriële bedieningskabel mag niet op de computer worden aangesloten of ervan worden
losgemaakt wanneer de computer ingeschakeld is. Dit om beschadiging van de computer te voorkomen.
Bijgeleverd
accessoire
Aansluiten van het
netsnoer
Netsnoer
Sluit het bijgeleverde netsnoer op de
netstroomaansluiting aan de achterkant
van de projector aan. Sluit het netsnoer
vervolgens op een stopcontact aan.
Netstroomaansluiting
26
Naar een stopcontact
In/uitschakelen van de projector
Info
De projector inschakelen
Voordat u de onderstaande aanwijzingen
uitvoer t, moet u eerst alle exter ne
apparatuur aansluiten en de stekker in het
stopcontact steken. (Zie blz. 23 tot 26.)
Verwijder de lensdop en druk op
S STANDBY/ON van de projector of
fON van de afstandsbediening.
• Bij het verlaten van de fabriek is de taal op
Engels ingesteld. Als u een andere taal voor het
beeldschermdisplay wilt instellen, moet u de
taal wijzigen zoals beschreven op blz. 42.
Lampindicator
Spanningsindicator
• Wanneer de systeemvergrendeling is ingesteld, verschijnt
een invoervakje voor de toegangscode. Om de
toegangscode-instelling te annuleren, voert u de
toegangscode in die u reeds hebt ingesteld. Zie blz. 44
voor nadere bijzonderheden.
STANDBY/ON toets
Opmerking
• Betreffende de lampindicator
De lampindicator geeft de status van de lamp aan.
Groen: De lamp is aan.
Knippert groen: De lamp is aan het opwarmen of aan
het uitschakelen.
Rood: De lamp wordt op een abnormale wijze
uitgeschakeld of de lamp moet vervangen
worden.
• Wanneer de projector wordt ingeschakeld, kan het beeld
enigszins flikkeren gedurende de eerste minuut dat de lamp is
ingeschakeld. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door de
regelcircuits van de lamp die de uitgangskarakteristieken van
de lamp stabiliseren. Dit verschijnsel duidt niet op een defect.
• Als de projector in de ruststand (standby) wordt gezet en dan
meteen weer wordt ingeschakeld, kan het even duren voordat
de lamp gereed is om te beginnen met projecteren.
1
2
ON toets
Beeldschermdisplay (bevestigingsmelding)
Druk op SSTANDBY/ON van de
projector of op eSTANDBY van
de afstandsbediening en druk dan
nog een keer op die toets terwijl de
bevestigingsmelding
wordt
aangegeven om de projector in de
ruststand (standby) te schakelen.
Haal de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact nadat de
koelventilator tot stilstand is
gekomen.
• De spanningsindicator op de projector
knippert groen tijdens het afkoelen.
• De spanningsindicator verandert naar rood
wanneer het afkoelen van de projector is voltooid.
Basisbediening
De projector uitschakelen (de
projector in de ruststand zetten)
STANDBY
toets
R
Info
• Haal de stekker niet uit het stopcontact tijdens het
projecteren van een beeld of terwijl de koelventilator
draait. Als u de stroomvoorziening plotseling
verbreekt, kan de temperatuur in het inwendige te
hoog oplopen omdat de koelventilator niet meer
kan koelen, wat kan resulteren in beschadigingen.
27
Beeldprojectie
Installatiegids-scherm
Betreffende de Installatiegids
Wanneer u de projector inschakelt,
verschijnt het Installatiegids-scherm dat
u helpt bij het maken van de instellingen
voor de projector.
Gidsfunctie onderdelen
1 FOCUS
2 HEIGHT ADJUST
3 ZOOM
Druk
op
T ENTER
om
Installatiegids-scherm te sluiten.
het
Opmerking
• Het Installatiegids-scher m selecteert
automatisch de onderdelen in de onderstaande
volgorde:
1 FOCUS
4 ENTER
STANDBY/ON
toets
2 HEIGHT ADJUST
3 ZOOM
U kunt de scherpstelling, hoogte (hoek) en
zoom echter wijzigen, ongeacht het onderdeel
dat automatisch geselecteerd is.
• Als u de Installatiegids de volgende keer niet
wilt laten verschijnen, zet u “Menu” - “SCH INS” - “Installatiegids” op “Uit” . (Zie blz. 42.)
ENTER toets
Zoomring
Instellen van het
geprojecteerde beeld
1 Scherpstellen
U kunt scher pstellen met
scherpstelring op de projector.
de
Draai aan de scherpstelring om scherp
te stellen terwijl u naar het
geprojecteerde beeld kijkt.
2 Instellen van de
schermgrootte
U kunt de schermgrootte instellen met
de zoomring op de projector.
Draai aan de zoomring om het scherm
groter of kleiner te maken.
28
Scherpstelring
3 Instellen van de hoogte
De hoogte van de projector kan gewijzigd
worden met het stelvoetje aan de voorkant
en de achterkant van de projector.
Wanneer het scherm hoger is dan de
projector, kunt u de stand van de projector wijzigen om het beeld hoger te
projecteren.
1
Til de projector omhoog om de
hoogte in te stellen terwijl u de
HEIGHT
ADJUST
hendel
omhooghaalt.
2
Neem uw hand van de HEIGHT
ADJUST hendel van de projector
nadat de hoogte nauwkeurig is
ingesteld.
HEIGHT
ADJUST hendel
• De projectiehoek kan worden ingesteld
tot 8 graden ten opzichte van het
oppervlak waarop de projector is
geplaatst.
3
Basisbediening
Maak kleine
afstellingen.
Gebruik het achterste stelvoetje
om de projector meer horizontaal
te zetten.
• De projector kan tot ±1 graad ten
opzichte van de standaardpositie worden
versteld.
Opmerking
• Bij het afstellen van de hoogte van de projector
zal er trapeziumvervorming optreden. Volg de
aanwijzingen in Trapeziumvorm-correctie om de
vervorming te corrigeren. (Zie blz. 31 en 41.)
Achterste stelvoetje
Info
• Oefen niet te veel druk op de projector uit
wanneer het voorste stelvoetje naar buiten staat.
• Wanneer u de projector laat zakken, moet u
voorzichtig zijn dat uw vingers niet klem komen
te zitten tussen het stelvoetje en de projector.
• Houd de projector stevig vast wanneer u deze
omhoogtilt of draagt.
• Pak de projector niet bij het lensgedeelte vast.
29
Beeldprojectie (vervolg)
Kiezen van de ingangsfunctie
Kies de juiste ingangsfunctie voor de
aangesloten apparatuur.
Druk op CINPUT 1, CINPUT 2, DINPUT
3 of EINPUT 4 van de afstandsbediening om
de ingangs functie te kiezen.
AV MUTE toets
• Bij indrukken van INPUT (P/R) op de projector
verandert de ingangsfunctie als volgt:
INGANG 1 INGANG 2 INGANG 3 INGANG 4 .
Volumetoetsen
• Wanneer “Automatisch zoeken” is ingesteld op
“Aan” , functioneren INPUT (P/R) op de projector als de automatische zoektoetsen. (Zie blz. 43.)
INPUT
toetsen
Instellen van het volume
Druk
op
K /L
van
de
afstandsbediening of op –O/Q+ van de
projector om het volume in te stellen.
Opmerking
• Druk op K/–O om het volume te verlagen.
• Druk op L/Q+ om het volume te verhogen.
• Als de projector op externe apparatuur is aangesloten,
zal het volume van de externe apparatuur veranderen
overeenkomstig het volumeniveau van de projector.
Zet het volume van de projector op het laagste niveau
wanneer u de projector in/uitschakelt of een ander
ingangssignaal kiest.
• Als u geen geluid via de luidspreker van de
projector wilt weergeven wanneer de projector op externe apparatuur is aangesloten,
moet u het onderdeel “Luidspreker” in het
“PRJ-INS” menu op “Uit” zetten. (Zie blz. 43.)
Beeldschermdisplay
Weergeven van een zwart
scher m
en
tijdelijk
uitschakelen van het geluid
Druk op MAV MUTE van de afstandsbediening
om tijdelijk een zwart scherm weer te geven en
het geluid uit te schakelen.
30
Opmerking
• Wanneer u nog een keer op MAV MUTE drukt,
zal het geprojecteerde beeld weer verschijnen.
Beeldschermdisplay
KEYSTONE toets
Corrigeren
van
trapeziumvervorming
de
Wanneer het beeld van beneden of van boven
onder een hoek op het scherm wordt
geprojecteerd, kan het beeld vervormd worden
als gevolg van trapeziumvorm-vertekening.
Gebruik deze functie om dit soort vervorming,
Keystone genaamd, te corrigeren.
Opmerking
• De trapeziumvorm-correctie kan worden
ingesteld tot een hoek van ongeveer ±13
graden en het scherm kan ook worden
opgesteld tot een hoek van ongeveer ±13
graden (wanneer de Grootte Aanpassen
functie is ingesteld op “NORMAAL” (zie blz.
32)).
1
Druk op g KEYSTONE om de
trapeziumvorm-correctiefunctie in
te schakelen.
• U kunt het beeldschermdisplay van de
trapeziumvorm-correctiefunctie ook
weergeven met d KEYSTONE op de
projector.
RETURN toets
RBeeldschermdisplay
(Trapeziumvorm-correctiefunctie)
Trapezium
INS
0
END
Samendrukken van bovenkant.
(Verplaats de schuifbalk in de + richting.)
Druk op P /Q of O /R om de
trapeziumvorm-correctie in te
stellen.
• U kunt de trapeziumvorm-correctie ook
instellen met de insteltoetsen op de projector.
Basisbediening
2
Insteltoetsen (P/R/O/Q)
Samendrukken van onderkant.
(Verplaats de schuifbalk in de - richting.)
Opmerking
• Druk op l RETURN terwijl het display van
de trapeziumvorm-correctiefunctie op het
scherm wordt getoond om terug te keren naar
de standaardinstelling.
Info
3
Druk op g KEYSTONE.
• Het beeldschermdisplay van de
trapeziumvorm-correctie verdwijnt.
• U kunt ook d KEYSTONE op de projector gebruiken.
Bij gebruik van de XG-MB65X-L/XG-MB55X-L
• De projector detecteert automatisch een
afwijking van de nor male stand en de
automatische trapeziumvorm-correctiefunctie
zal dan automatisch de trapeziumvervorming
corrigeren.
• Tijdens het instellen van het beeld met de trapeziumvormcorrectiefunctie kunnen de rechte lijnen en de randen van
het beeld gekarteld worden weergegeven.
Opmerking
• De automatische trapeziumvorm-correctiefunctie werkt niet
goed in sommige gevallen, zoals wanneer het scherm
schuin staat, bij erg hoge of lage temperaturen of als de
zoom in de maximum- of minimumstand staat. U kunt dan
fijnafstelling van de trapeziumvorm-correctie uitvoeren
door de stappen 1 t/m 3 uit te voeren.
• U kunt “Aan” of “Uit” selecteren voor de automatische
trapeziumvorm-correctiefunctie. (Zie blz. 41.)
31
Beeldprojectie (vervolg)
Grootte Aanpassen functie
Gebruik deze voorziening om de weergavefunctie aan te passen of te wijzigen om het ontvangen
beeld te verbeteren. Afhankelijk van het ingangssignaal kunt u kiezen uit een “NORMAAL”, “KADER”
of “REK” beeld.
Druk op HRESIZE.
RESIZE toets
• Zie blz. 41 voor het maken van de instellingen
op het menuscherm.
Computer
NORMAAL
SVGA (800 K 600)
XGA (1024 K 768)
4:3 beeldverhouding
SXGA (1280 K 960)
KADER
REK
XG-MB65X-L/55X-L/
XR-10X-L
XR-10S-L
XG-MB65X-L/55X-L/
XR-10X-L
XR-10S-L
XG-MB65X-L/55X-L/
XR-10X-L
XR-10S-L
1024 K 768
800 K 600
768 K 576
600 K 450
1024 K 576
800 K 450
1024 K 768
800 K 600
768 K 576
600 K 450
1024 K 576
800 K 450
J
J
J
J
1024 K 576
800 K 450
SXGA L (1400 K 1050)
Andere beeldverhoudingen
SXGA (1280 K 1024)
1280 K 720
Weergavebeeld
Ingangssignaal
Computer
XG-MB65X-L/55X-L/
XR-10X-L
XR-10S-L
Resolutie
lager dan
XGA
Resolutie
lager dan
SVGA
XGA
SVGA
Beeldtype
NORMAAL
KADER
REK
4:3 beeldverhouding
Resolutie
hoger dan
XGA
Resolutie
hoger dan
SVGA
SXGA
(1280K1024)
5:4 beeldverhouding
1280K720
16:9
beeldverhouding
* Bij deze functie wordt het beeld met de
originele beeldverhouding geprojecteerd
zonder dat er gedeelten worden afgesneden.
32
: Uitgesneden gebied waarop geen beelden
geprojecteerd kunnen worden.
VIDEO
• “REK” is vast ingesteld wanneer 540P, 720P of 1080I signalen worden ontvangen.
Ingangssignaal
DVD / Video
Weergavebeeld
Beeldtype
NORMAAL
KADER
REK
4:3 beeldverhouding
480I, 480P, 576I,
576P, NTSC, PAL,
SECAM
Letterbox
Samengedrukt 16:9 beeld
Samengedrukt 4:3 beeld
Basisbediening
16:9 beeldverhouding
540P, 720P, 1080I
16:9 beeldverhouding
(4:3 beeldverhouding
in 16:9)
* Bij deze functie wordt het beeld met de originele beeldverhouding geprojecteerd zonder dat er gedeelten worden afgesneden.
: Uitgesneden gebied waarop geen beelden geprojecteerd kunnen worden.
: Gebied dat geen beeld bevat in de originele signalen.
33
Gebruik van de afstandsbediening
Insteltoetsen (P/R/O/Q)
Automat. sync. (Automatische
synchronisatie)
BREAK TIMER
toets
FREEZE toets
PICTURE MODE
toets
De automatische synchronisatiefunctie
werkt
alleen
wanneer
een
ingangssignaal gedetecteerd wordt
nadat de projector is ingeschakeld.
Druk op F AUTO SYNC voor
handmatige afstelling met de
automatische synchronisatiefunctie.
Opmerking
AUTO SYNC
toets
• Wanneer met de automatische synchronisatieinstelling geen optimaal beeld wordt
verkregen, kunt u het helpmenu gebruiken om
de instelling handmatig te maken. (Zie blz. 46.)
Weergeven en instellen van Een bewegend beeld stilzetten
de pauzetimer
1
• De timer begint af te tellen vanaf 5
minuten.
R Beeldschermdisplay
2
1
Druk op NFREEZE.
2
Druk nog een keer op NFREEZE
om weer een bewegend beeld van
het aangesloten apparaat te tonen.
Druk op k BREAK TIMER.
Druk op P/R/O/Q om de lengte
van de pauzetijd in te stellen.
• Verlengen met P of Q
5 minuten s 6 minuten s 60 minuten
• Verkorten met O of R
4 minuten s 3 minuten s1 minuut
• De pauzetijd kan in eenheden van 1
minuut worden ingesteld (tot maximaal
60 minuten).
Uitschakelen van de weergave van de pauzetijd
Druk op k BREAK TIMER.
• Het geprojecteerde beeld wordt stilgezet.
Kiezen van de beeldmodus
U kunt een geschikte beeldmodus
kiezen voor het geprojecteerde beeld,
zoals een speelfilm of videospel.
Druk op GPICTURE MODE.
• Bij indrukken van GPICTURE MODE verandert
de beeldmodus als volgt:
Standaard
Opmerking
• De pauzetimer werkt niet wanneer de
“Automat. sync.”, “VASTLEGGEN” of “AV
DEMPING” functies worden gebruikt.
Presentatie
Cinema
Spel
sRGB
*
Opmerking
• Zie blz. 39 voor verdere informatie betreffende
de beeldmodus.
* “sRGB” wordt alleen getoond wanneer een
RGB-signaal wordt ontvangen.
34
Menu-onderdelen
Hieronder ziet u de menu-onderdelen die op de projector kunnen worden ingesteld.
Hoofdmenu
“Beeld” menu
Beeld
INGANG 1 (RGB)/INGANG 2 (RGB)
Beeld
SCH-INS
Beeldmodus
Contrast
Helder
Rood
Blauw
Kleurtmp
Wit benadr.
Lampinstelling
Reset
PRJ-INS
Bladzijde 39
Bladzijde 39
Help
Standaard
0
0
0
0
7500K
1
Contrast
-30
+30
Helder
-30
+30
Rood
-30
+30 *1
Blauw
-30
+30 *1
Kleur
-30
+30 *2
Tint
-30
+30 *2*6
Scherpte
-30
+30 *2
Helder
SEL/INS
ENTER
END
Bladzijde 40
INGANG 1 (Component)/INGANG 2
(Component)/INGANG 3/INGANG4
Beeld
Submenu
Standaard
Presentatie
Cinema
Spel
sRGB *1
Beeldmodus
SCH-INS
Beeldmodus
Contrast
Helder
Kleur
Tint
Scherpte
Kleurtmp
Wit benadr.
Progressief
Lampinstelling
Reset
SEL/INS
PRJ-INS
5500K
6500K
7500K
8500K
9300K
10500K
Kleurtmp
Bladzijde 40
Help
Standaard
0
0
0
0
0
7500K
1
Wit benadr. [0/1/2]
Bladzijde 40
Progressief
*2
Bladzijde 40
Lampinstelling
3D Progressief
Helder
ENTER
Bladzijde 40
END
Hoofdmenu
SCH-INS
“Scherm-instelling (SCH-INS)” menu
Bladzijde 41
2D Progressief
3D Progressief
Filmfunctie
Helder
Eco + Stil
Reset
Submenu
Grootte Aanpassen
Bladzijde 41
Normaal
Kader
Rek
Bldverschuiv.
Beeld
SCH-INS
Grootte Aanpassen
Bldverschuiv.
Trapezium
Autom. keystone
OSD Display
Achtergrond
Installatiegids
Projectie
Taal(Language)
Help
Normaal
+96
+75
*3
*4
Trapezium
Uit
Aan
Logo
Aan
Voor
Nederlands
ENTER
-96
-75
Bladzijde 41
0
0
-127
-100
+127 *3
+100 *4
Bladzijde 41
Autom. keystone [Aan/Uit] *5
Bladzijde 41
END
• U kunt de menu-onderdelen met pictogrammen
( ,
en
) rechtstreeks instellen met behulp
van de respectievelijke toetsen op de
afstandsbediening.
*1 Onderdelen bij invoer van een RGB-signaal naar INPUT 1 of
INPUT 2.
*2 Onderdelen bij invoer van een componentsignaal naar INPUT 1
of INPUT 2, of wanneer INPUT 3 of INPUT 4 geselecteerd is.
*3 Instelbereik voor de XG-MB65X-L/XG-MB55X-L/XR-10X-L.
*4 Instelbereik voor de XR-10S-L.
*5 Dit onderdeel verschijnt in het menu bij gebruik van de
XG-MB65X-L of XG-MB55X-L.
*6 “Nuance” verschijnt alleen in het menuscherm wanneer PAL- of
SECAM-signalen worden ontvangen (of wanneer op deze
ingangssignalen is ingesteld). Gewoonlijk hoeft “Nuance” niet
te worden gewijzigd, maar indien gewenst kunt u met dit
onderdeel de kleurtoon aanpassen wanneer PAL- of SECAMsignalen worden ontvangen.
OSD Display [Aan/Uit]
Bladzijde 42
Achtergrond
Bladzijde 42
Logo
Blauw
Geen
Installatiegids [Aan/Uit]
Bladzijde 42
Projectie
Bladzijde 42
Taal(Language)
Bladzijde 42
Voor
Plafond + voor
Achter
Plafond + achter
Handige
voorzieningen
SEL/INS
PRJ-INS
English
Deutsch
Español
Nederlands
Français
Italiano
Svenska
Português
35
Menu-onderdelen (vervolg)
“Projector-instelling (PRJ-INS)” menu
Hoofdmenu
Beeld
SCH-INS
PRJ-INS
Auto zoeken
Automat.sync.
Auto Power Off
Systeemgeluid
Luidspreker
RS-232C
Ventilatormodus
Syst.vergrend.
Help
PRJ-INS
Bladzijde 43
Aan
Aan
Aan
Aan
Aan
9600 bps
Normaal
Submenu
Auto zoeken [Aan/Uit]
Bladzijde 43
Automat.sync. [Aan/Uit]
Bladzijde 43
Auto Power Off [Aan/Uit]
Bladzijde 43
Systeemgeluid [Aan/Uit]
Lamptimer (duur)
0 u
Bladzijde 43
100%
Luidspreker [Aan/Uit]
SEL/INS
ENTER
END
Bladzijde 43
RS-232C
Bladzijde 44
Ventilatormodus
Bladzijde 44
Syst.vergrend.
Bladzijde 44
9600 bps
115200 bps
Normaal
Hoog
Oude code
Nieuwe code
Herbevestigen
Lamptimer (duur)
Bladzijde 44
“Help” menu
Beeld
SCH-INS
De onderdelen die u met het “Help”
menu kunt instellen
PRJ-INS
Help
Er is geen beeld of geluid
Verticale strepen of flikkering in het beeld
Databeeld is niet gecentreerd
Vage of flauwe kleuren
Het beeld is donker
Het beeld is vervormd
Alle instellingen terugstellen op standaardinst.
SEL
36
ENTER
END
“Help” menu n Blz. 46
• Verticale strepen of flikkering in het beeld
Automat. Sync.
Verticale ruis regelen
Horizontale ruis regelen
• Databeeld is niet gecentreerd
Automat. Sync.
H-Pos
V-Pos
• Vage of flauwe kleuren
INPUT 1 of INPUT 2
Signaaltype: Auto/RGB/Component
INPUT 3 of INPUT 4
Videosysteem: A u t o / P A L / S E C A M /
NTSC3.58/NTSC4.43/PALM/PAL-N/PAL-60
* De onderdelen die geselecteerd kunnen
worden, verschillen afhankelijk van het
ingangssignaal en de geselecteerde
ingangsfunctie.
Gebruik van het menuscherm
ENTER toets
Insteltoetsen (P/R/O/Q)
MENU/HELP toets
Insteltoetsen (P/R/O/Q)
MENU/HELP
toets
ENTER toets
RETURN toets
• Druk op l RETURN
om terug te keren naar
het vorige scher m
wanneer het menu
wordt weergegeven.
Menu-selecties (Afstellingen)
Voorbeeld: Instellen van “Helder”.
• U kunt de bedieningshandelingen ook uitvoeren met de toetsen op de projector.
Druk op BMENU.
2
Druk op Q of O en selecteer
“Beeld” om afstellingen te maken.
• Het “Beeld” menuscherm voor de
gekozen ingangsfunctie verschijnt.
Voorbeeld: “Beeld” menuscherm voor de
INGANG 1 (RGB) functie
Menu-onderdeel
Beeld
Beeldmodus
Contrast
Helder
Rood
Blauw
Kleurtmp
Wit benadr.
Lampinstelling
Reset
SEL/INS
SCH-INS
PRJ-INS
Help
Standaard
0
0
0
0
7500K
1
Handige
voorzieningen
1
Helder
ENTER
END
37
Gebruik van het menuscherm (vervolg)
3
Druk op P of R en selecteer
“Helder” om afstellingen te maken.
• Het geselecteerde onderdeel wordt met
omgekeerd contrast aangegeven.
Beeld
SCH-INS
Beeldmodus
Contrast
Helder
Rood
Blauw
Kleurtmp
Wit benadr.
Lampinstelling
Reset
PRJ-INS
Help
Standaard
0
0
0
0
7500K
1
Helder
SEL/INS
Enkele INS
END
Onderdelen voor afstelling
Beeld
Instellen
van
het
geprojecteerde beeld
terwijl u ernaar kijkt
SCH-INS
Grootte Aanpassen
Bldverschuiv.
Trapezium
Autom. keystone
PRJ-INS
Help
Normaal
0
0
Uit
Druk op hENTER.
• Het gekozen onderdeel (bijv. “Helder”)
wordt afzonderlijk onderaan op het
scherm aangegeven.
• Als u op P of R drukt, zal het volgende
onderdeel (“Rood” na “Helder”)
aangegeven worden.
Het onderdeel wordt afzonderlijk aangegeven
Beeld
Helder
SEL/INS
0
Rtn.-menu
END
Opmerking
• Druk nog een keer op hENTER om
naar het vorige scherm terug te keren.
4
Druk op O of Q om het
geselecteerde onderdeel af te
stellen.
• De afstelling wordt opgeslagen.
Beeld
Beeldmodus
Contrast
Helder
Rood
Blauw
Kleurtmp
Wit benadr.
Lampinstelling
Reset
SEL/INS
5
SCH-INS
PRJ-INS
Help
Standaard
0
15
0
0
7500K
1
Helder
Enkele INS
END
Druk op BMENU/HELP.
• Het menuscherm verdwijnt.
Opmerking
• De menutoetsen werken niet wanneer de “Automat. sync.”, “Pauzetijd”, “VASTLEGGEN” of “AV
DEMPING” functies worden gebruikt.
38
Beeldinstellingen (“Beeld” menu)
Menubediening n Blz. 37
Q Voorbeeld: “Beeld” menuscherm voor de
INGANG 1 (RGB) functie
Beeld
SCH-INS
Beeldmodus
Contrast
Helder
Rood
Blauw
Kleurtmp
Wit benadr.
Lampinstelling
Reset
SEL/INS
PRJ-INS
Q Voorbeeld: “Beeld” menuscherm voor de
INGANG 3 functie
Beeld
Help
0
0
0
0
7500K
1
Helder
ENTER
SCH-INS
Beeldmodus
Contrast
Helder
Kleur
Tint
Scherpte
Kleurtmp
Wit benadr.
Progressief
Lampinstelling
Reset
SEL/INS
Standaard
END
PRJ-INS
Help
Standaard
0
0
0
0
0
7500K
1
3D Progressief
Helder
ENTER
END
1 Kiezen van de beeldmodus
Beschikbare
instellingen
Beschrijving
De standaardinstellingen van elk onderdeel wanneer Beeldmodus wordt geselecteerd
Kleurtmp
Wit benadr.
Lampinstelling
Standaard
Voor een standaard beeld
7500K
1
Helder
Presentatie
Maakt donkere partijen van het
beeld helderder voor een meer
levendige presentatie.
7500K
2
Helder
Cinema
Geeft een natuurlijke tint aan
het geprojecteerde beeld.
6500K
0
Eco + Stil
Spel
Geeft scherpte aan het
geprojecteerde beeld.
7500K
2
Helder
*sRGB
Voor een waarheidsgetrouwe
weergave van de beelden van
een computer.
–
–
Helder
• “sRGB” wordt alleen getoond wanneer een RGB-signaal wordt ontvangen.
• U kunt elk onderdeel in het “Beeld” menu naar eigen voorkeur instellen of afstellen. Eventuele
aangebrachte wijzigingen worden in het geheugen opgeslagen.
Handige
voorzieningen
Opmerking
• U kunt ook op GPICTURE MODE van de afstandsbediening drukken om de beeldmodus te kiezen.
(Zie blz. 34.)
• *sRGB is een internationale norm voor kleurweergave opgesteld door de IEC (International
Electrotechnical Commission). Aangezien het vaste kleurengebied bepaald is door de IEC, zullen
de beelden worden weergegeven in een natuurlijke tint die gebaseerd is op een origineel beeld,
wanneer “sRGB” geselecteerd is.
Voor verdere informatie betreffende de sRGB functie kunt u de website “http://www.srgb.com/”
bezoeken.
U kunt de onderdelen “Rood”, “Blauw”, “Kleurtmp” en “Wit benadr.” niet instellen wanneer “sRGB”
geselecteerd is.
Info
• Wanneer “sRGB” geselecteerd is, kan het geprojecteerde beeld donker worden, maar dit duidt niet
op een defect.
39
Beeldinstellingen (“Beeld” menu) (vervolg)
Menubediening n Blz. 37
2 Instellen van het beeld
Beschikbare
onderdelen
O toets
Q toets
Beschikbare
instellingen
Beschrijving
Contrast
Voor minder
contrast.
Voor meer
contrast.
Voor weergave van snel bewegende
2D
Progressief beelden, zoals sportscènes.
Helder
Voor minder
helderheid.
Voor een
helderder beeld.
Voor weergave van relatief langzame beelden
3D
Progressief zoals beelden van toneeluitvoeringen en
documentaires, om deze duidelijk weer te geven.
Rood*1
Voor minder rood. Voor meer rood.
Blauw*1
Voor minder
blauw.
Voor meer blauw.
Kleur*2
Voor minder
intense kleuren.
Voor meer intense
kleuren.
Tint*2 *3
Om de huidtinten wat
paarser te maken.
Om de huidtinten wat
groener te maken.
Scherpte*2
Voor minder
scherpte.
Voor een scherper
beeld.
Wit
benadr.*1
Voor een
Voor een
waarheidsgetrouwe levendiger beeld.
kleurweergave.
*1 Niet instelbaar/selecteerbaar wanneer “sRGB”
geselecteerd is.
*2 Wordt niet aangegeven bij de RGB ingangsfunctie.
*3 “Nuance” verschijnt alleen in het menuscherm
wanneer PAL- of SECAM-signalen worden ontvangen
(of wanneer op deze ingangssignalen is ingesteld).
Gewoonlijk hoeft “Nuance” niet te worden gewijzigd,
maar indien gewenst kunt u met dit onderdeel de
kleurtoon aanpassen wanneer PAL- of SECAMsignalen worden ontvangen.
Opmerking
• “Wit benadr.” en “Kleurtmp” kunnen niet worden
ingesteld wanneer “sRGB” geselecteerd is.
• Om alle onderdelen terug te stellen, selecteert u “Reset” en drukt dan op hENTER.
3 Instellen van de
kleurtemperatuur
Beschikbare
instellingen
5500K
6500K
7500K
8500K
9300K
10500K
Filmfunctie
Een lagere kleurtemperatuur voor
warme, roodachtige en gedempte
beelden.
P
Geeft de beelden van filmbronmateriaal*
duidelijk weer. U kunt genieten van het
geoptimaliseerde beeld van film die omgezet is
met “drie-twee afrollen” (NTSC en PAL60Hz) of
“twee-twee afrollen” (PAL50Hz en SECAM)
verbetering naar progressief-modus beelden.
* Onder filmbronmateriaal wordt een digitale videoopname verstaan waarbij het origineel gecodeerd is
met 24 frames/seconde. De projector kan
filmbronmateriaal omzetten naar progressieve video
met 60 frames/seconde bij NTSC en PAL60Hz of 50
frames/seconde bij PAL50Hz en SECAM, voor
weergave van een beeld met zeer hoge definitie.
Opmerking
• Bij NTSC of PAL60Hz zal zelfs als de 3D Progressieffunctie is ingesteld, automatisch de “drie-twee
afrollen” verbetering geactiveerd worden wanneer
filmbronmateriaal wordt ingevoerd.
• Wanneer het beeld wazig is of veel storingen heeft,
moet u overschakelen naar de instelling waarbij een
optimaal resultaat wordt verkregen.
• Bij gebruik van progressieve ingangssignalen zullen
de ingangssignalen rechtstreeks worden
weergegeven zodat 2D Progressief, 3D Progressief
en Filmfunctie niet geselecteerd kunnen worden.
5 Lampinstelling
Beschikbare
instellingen
Beschrijving
Eco +
Stil
Helder
Helderheid
Stroomverbruik (bij gebruik
op 100 V netspanning)
XG-MB65X-L XR-10X-L XG-MB65X-L XR-10X-L
XG-MB55X-L XR-10S-L XG-MB55X-L XR-10S-L
Ca.
80%
Ca.
76%
100%
280 W
229 W
350 W
298 W
R
Een hogere kleurtemperatuur voor koele,
blauwachtige en heldere beelden
Opmerking
• De waarden bij “Kleurtmp” zijn alleen voor algemene
toepassingen.
40
4 Progressief
Opmerking
• In de Eco + Stil modus zijn het ventilatorgeluid en
het stroomverbruik minder dan in de Helder modus.
(De projectiehelderheid is lager zoals aangegeven
in de tabel.) De levensduur van de lamp zal ongeveer
3000 uur bedragen (ongeveer 2000 uur in de Helder
modus).
Instellen van het geprojecteerde beeld (“SCH - INS” menu)
Menubediening n Blz. 37
Beeld
1
2
3
4
5
6
7
8
SCH-INS
Grootte Aanpassen
Bldverschuiv.
Trapezium
Autom. keystone
OSD Display
Achtergrond
Installatiegids
Projectie
Taal(Language)
SEL/INS
*
PRJ-INS
Help
Normaal
0
0
Uit
Aan
Logo
Aan
Voor
Nederlands
ENTER
END
“Autom. keystone” is alleen beschikbaar bij gebruik van de XG-MB65X-L of XG-MB55X-L.
1 Instellen van de Grootte
Aanpassen functie
Opmerking
• Zie blz. 32 en 33 voor nadere bijzonderheden
betreffende de Grootte Aanpassen functie.
• U kunt ook op H RESIZE van de
afstandsbediening drukken om de gewenste
instelling voor de Grootte Aanpassen functie
te maken. (Zie blz 32.)
2 Instellen van de
beeldpositie
U kunt het geprojecteerde beeld in verticale
richting verschuiven.
3 Trapeziumvorm-correctie
Wanneer het beeld van beneden of van boven onder
een hoek op het scherm wordt geprojecteerd, kan het
beeld vervormd worden als gevolg van trapeziumvormvertekening. Gebruik deze functie om dit soort
vervorming, Keystone genaamd, te corrigeren.
a Bij gebruik van de XG-MB65X-L of XG-MB55X-L
Voor automatische trapeziumvorm-correctie
Zet “Autom.keystone” in het “SCH - INS”
menu op “Aan”.
Voor handmatige trapeziumvorm-correctie
Zet “Autom. keystone” in het “SCH INS” menu op “Uit”, selecteer “Trapezium” en maak de gewenste instelling
met de schuifbalk.
Handmatige correctie
Q toets
Q toets
a Bij gebruik van de XR-10X-L of XR-10S-L
Selecteer “Trapezium” in het “SCH-INS”
menu en kies de gewenste instelling
met de schuifbalk.
Zie blz. 31 voor verdere informatie over de
trapeziumvorm-correctie.
Opmerking
• U kunt dit onderdeel niet instellen wanneer
“Grootte Aanpassen” is ingesteld op
“Normaal”.
Handige
voorzieningen
O toets
O toets
Opmerking
• De trapeziumvor m-correctie kan worden
ingesteld tot een hoek van ongeveer ±13 graden
(wanneer de “Grootte Aanpassen” functie is
ingesteld op “Normaal”).
41
Instellen van het geprojecteerde beeld (“SCH - INS” menu)
(vervolg)
Menubediening n Blz. 37
4 In/uitschakelen van het
beeldschermdisplay
Beschikbare
instellingen
7 De geprojecteerde
beelden draaien/in
spiegelbeeld weergeven
Beschrijving
Aan
Alle beeldschermdisplays worden
weergegeven.
Uit
INGANG/VOLUME/AV DEMPING/
VASTLEGGEN/AUTOMAT. SYNC./
GROOTTE AANPASSEN/
BEELDMODUS/ “U hebt een ongeldige
toets ingedrukt.” worden niet
aangegeven.
Beschikbare instellingen
Beschrijving
Voor
Normaal beeld (geprojecteerd vanaf
de voorkant van het scherm)
Plafond + voor
Omgekeerd beeld (geprojecteerd
vanaf de voorkant van het scherm
met een omgekeerde projector)
Achter
Spiegelbeeld (geprojecteerd
vanaf de achterkant van het
scherm of met een spiegel)
Plafond + achter
Omgekeerd spiegelbeeld
(geprojecteerd met een spiegel)
Zie blz. 19 voor verdere informatie over de projectieinstellingen (onderdeel Projectie).
5 Kiezen van het
achtergrondbeeld
Beschikbare instellingen
Beschrijving
Logo
Sharp logoscherm
Blauw
Blauw scherm
Geen
—
6 Selecteren van de
Installatiegids
Beschikbare instellingen
42
8 Kiezen van de taal voor
de beeldschermaanduidingen (OSD)
Beschrijving
Aan
De Installatiegids wordt
weergegeven wanneer de
projector wordt ingeschakeld.
Uit
De Installatiegids wordt niet
weergegeven.
Er zijn 11 talen beschikbaar voor de
beeldschermdisplay-aanduidingen.
English
Deutsch
Español
Nederlands
Français
Italiano
Svenska
Português
Instellen van de projectorfunctie (“PRJ - INS” menu)
Menubediening n Blz. 37
Beeld
SCH-INS
PRJ-INS
Auto zoeken
Automat.sync.
Auto Power Off
Systeemgeluid
Luidspreker
RS-232C
Ventilatormodus
Syst.vergrend.
Aan
Aan
Aan
Aan
Aan
9600 bps
Normaal
Lamptimer (duur)
SEL/INS
1 Automatisch zoeken functie
Deze functie zorgt ervoor dat wanneer de projector wordt ingeschakeld of wanneer op de INPUT
toets wordt gedrukt automatisch de ingangsfunctie
wordt gekozen waar een signaal wordt ontvangen.
Opmerking
Wanneer “Auto zoeken” is ingesteld op “Aan”
• Wanneer er twee of meer ingangssignalen zijn,
kiest de projector de ingangsbron in de
volgorde INGANG 1 n INGANG 2 n INGANG
3 n INGANG 4 wanneer u op INPUT (P/R)
van de projector drukt.
• Wanneer “Auto zoeken” op “Aan” staat, drukt
u op CINPUT 1, CINPUT2, DINPUT 3 of
EINPUT 4 van de afstandsbediening om een
andere ingangsfunctie te kiezen dan de
ingangsfunctie die op de projector is gekozen.
2 Automat. sync. (Automatische
synchronisatie-instelling)
Beschikbare instellingen Beschrijving
De automatische synchronisatie wordt
niet uitgevoerd.
Uit
Opmerking
• Automatische synchronisatie kan ook worden
uitgevoerd door op F AUTO SYNC van de
afstandsbediening te drukken.
• Het uitvoeren van de automatische
synchronisatie kan even duren, afhankelijk van
het beeld van de computer die op de projector is aangesloten.
• Wanneer met automatische synchronisatie geen
optimaal beeld wordt verkregen, moet u de
instellingen handmatig maken. (Zie blz. 46.)
0 u
ENTER
100%
END
3 Auto Power Off functie
(Automatische uitschakelfunctie)
Beschikbare
instellingen
Beschrijving
Aan
De projector komt automatisch in de
ruststand (standby) te staan wanneer
er langer dan 15 minuten geen
ingangssignaal wordt ontvangen.
Uit
De Auto Power Off functie is geïnactiveerd.
Opmerking
• Wanneer de Auto Power Off functie
(automatische uitschakelfunctie) is ingesteld
op “Aan”, verschijnt 5 minuten voordat de projector in de ruststand (standby) komt te staan
het bericht “Inschakeling STANDBY-modus
over X min.” op het scherm om het resterende
aantal minuten aan te geven.
4 In/uitschakelen van de
bedieningspieptoon
(Systeemgeluid)
Beschikbare
instellingen
Beschrijving
Aan
Er klinkt een bevestigingstoon wanneer
de projector wordt in/uitgeschakeld.
Uit
Er klinkt geen bevestigingstoon.
Handige
voorzieningen
De automatische synchronisatie wordt
uitgevoerd wanneer de projector wordt
ingeschakeld of als een ander
ingangssignaal wordt gekozen, indien het
apparaat op een computer is aangesloten.
Aan
Help
5 Luidspreker-instelling
Beschikbare
instellingen
Beschrijving
Aan
Het geluid wordt via de interne
luidspreker weergegeven.
Uit
Het geluid wordt niet via de interne
luidspreker weergegeven.
43
Instellen van de projectorfunctie (“PRJ - INS” menu) (vervolg)
Menubediening n Blz. 37
6 Selecteren van de
transmissiesnelheid (RS-232C)
Zorg dat dezelfde baudrate op de projector en
de computer is ingesteld.
Beschikbare
instellingen
9600bps
Beschrijving
De transmissiesnelheid is laag.
P
R
7 Ventilatormodus-instelling
Gebruik deze functie om de draaisnelheid van
de ventilator te veranderen.
Beschrijving
Normaal
Geschikt voor een normale omgeving.
Hoog
Selecteer deze instelling wanneer u de
projector op een hoogte van meer dan
1500 meter (4900 voet) gebruikt.
Wanneer “Ventilatormodus” is ingesteld op “Hoog”,
zal de draaisnelheid van de ventilator hoger zijn en
is er ook meer lawaai van de ventilator.
9 Controleren van de
levensduur van de lamp
U kunt de totale gebruikstijd van de lamp en de
resterende levensduur van de lamp (percentage)
controleren.
Gebruiksomstandigheid
van lamp
“Duur” (Levensduur)
Resterende levensduur
van de lamp
100%
5%
Gebruik met
Lampinstelling altijd
ingesteld op “Eco+Stil”
Ca. 3000
uur
Ca. 150 uur
Gebruik met
Lampinstelling altijd
ingesteld op “Helder”
Ca. 2000
uur
Ca. 100 uur
Opmerking
• Wij raden u aan de lamp te vervangen
wanneer de resterende levensduur van de
lamp 5% is geworden.
• De levensduur van de lamp kan variëren
afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
44
Deze functie voorkomt ongeoorloofd gebruik van
de projector. Wanneer deze functie geactiveerd
is, moet de gebruiker de juiste toegangscode
invoeren telkens wanneer de projector wordt
ingeschakeld. Wij raden u aan de toegangscode
op een veilige plaats te noteren.
Info
115200bps De transmissiesnelheid is hoog.
Beschikbare
instellingen
8 Systeemvergrendelingfunctie
• Als u uw toegangscode verliest of vergeet,
neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde
officiële
Sharp
projectordealer
of
servicecentrum (zie blz. 63). Zelfs wanneer het
apparaat nog onder de garantie is, zal het
terugstellen van de toegangscode in rekening
worden gebracht.
a Instellen/wijzigen van de
toegangscode
1
Selecteer “Syst. vergrend.” en druk
dan op hENTER of Q.
• Het scherm voor het invoeren van de
toegangscode verschijnt.
2
Druk op de juiste vier toetsen van
de afstandsbediening of de projector
om
de
bestaande
toegangscode in “Oude code” in
te voeren.
• Wanneer de toegangscode de eerste
maal wordt ingesteld, moet u viermaal
op R van de projector drukken.
PRJ-INS
Syst.vergrendeling instellen
Oude code
Nieuwe code
Herbevestigen
– – – –
– – – –
– – – –
Opmerking
• Als u een verkeerde toegangscode
invoert, zal de cursor terugkeren naar de
eerste positie van de “Oude code”.
• De vooringestelde toegangscode is 4 R
toetsen op de projector. Als u viermaal
op de R toets drukt, zal het
toegangscode-invoerscherm verdwijnen.
Menubediening n Blz. 37
3
Druk op vier toetsen van de
afstandsbediening of de projector
om de nieuwe toegangscode in
“Nieuwe code” in te voeren.
Opmerking
• U kunt niet de volgende toetsen voor
de toegangscode gebruiken:
• S STANDBY/ON
• f ON
• e STANDBY
• h ENTER
• l RETURN
• B MENU/HELP
• De systeemvergrendeling-functie
herkent elke toets op de
afstandsbediening of op de projector als een afzonderlijke toets, ook
als deze dezelfde toetsnaam
hebben. Als u de toetsen op de projector hebt gebruikt voor het
instellen van de toegangscode, kan
de toegangscode niet met de
afstandsbediening geannuleerd
worden.
Vergrendelen van de
bedieningstoetsen op de
projector (Toetsvergrendeling)
Gebruik deze functie om de
bedieningstoetsen op de projector te
vergrendelen.
a Vergrendelen van de bedieningstoetsen
Houd T ENTER op de projector ongeveer 5
seconden ingedrukt terwijl de projector
ingeschakeld is.
RBeeldschermdisplay
Toetsvergrendeling AAN
• De toetsvergrendelingsfunctie heeft geen
invloed op de toetsen van de
afstandsbediening.
• U kunt de toetsvergrendelingsfunctie niet
gebruiken wanneer de projector aan het
opwarmen is.
a Uitschakelen van de Toetsvergrendeling
Houd T ENTER op de projector ongeveer 5
seconden ingedrukt.
PRJ-INS
RBeeldschermdisplay
Syst.vergrendeling instellen
Oude code
Nieuwe code
Herbevestigen
4
* * * *
– – – –
– – – –
Voer dezelfde toegangscode in
“Herbevestigen” in.
Toetsvergrendeling UIT
• Wanneer de projector in de ruststand
(standby)
staat,
kunt
u
de
toetsvergrendelingsfunctie annuleren door
T ENTER en S STANDBY/ON op de projector gelijktijdig gedurende ongeveer 5
seconden ingedrukt te houden.
Opmerking
• Druk viermaal op R van de projector in de
bovenstaande stappen 2 en 3.
Wanneer de systeemvergrendeling is
ingesteld
• Wanneer
de
systeemvergrendeling
geactiveerd is, verschijnt er een invoervakje
voor de toegangscode nadat het apparaat is
ingeschakeld. U moet in dit vakje de juiste
toegangscode invoeren om de projector te
kunnen gebruiken.
Info
• De toetsvergrendelingsfunctie werkt niet in de
volgende gevallen: tijdens weergave van de
“Installatiegids” of “Menu” schermen, in de
ruststand (standby), tijdens opwarmen, bij
veranderen van het ingangssignaal, bij
gebruik van de “Automat. sync.” functie, in de
“VASTLEGGEN” modus of bij het
“Syst.vergrend.” scherm tijdens opwarmen.
Handige
voorzieningen
Annuleren van de toegangscode die u reeds
hebt ingesteld
Invoerscherm voor toegangscode
Syst.vergrend.
– – – –
45
Problemen oplossen met behulp van het “Help” menu
Met deze functie kunt u problemen oplossen die tijdens het gebruik van het apparaat kunnen optreden.
Insteltoetsen
(P/R/O/Q)
Gebruik van de functies van het
“Help” menu
MENU/HELP
toets
ENTER toets
Voorbeeld: Wanneer er beeldflikkering optreedt
Bedieningsaanwijzingen voor het verhelpen van
beeldflikkering
wanneer
een
RGB
computersignaal wordt geprojecteerd.
1
Druk op BMENU/HELP.
2
3
4
Druk op O of Q om “Help” te
selecteren en druk dan op
hENTER.
Selecteer
“Start
de
“Automat.sync.”-instellingen” en
druk dan op hENTER.
5
Druk op P of R om “Verticale
strepen of flikkering in het beeld”
in het Help menu te selecteren en
druk dan op hENTER.
Als het beeld niet beter wordt,
selecteer dan “Horizontale ruis
regelen.” en druk dan op
hENTER.
6
Druk op O of Q om af te stellen.
Beeld
SCH-INS
PRJ-INS
Help
Verticale strepen of flikkering in het beeld
Er is geen beeld of geluid
Verticale strepen of flikkering in het beeld
Databeeld is niet gecentreerd
Vage of flauwe kleuren
Het beeld is donker
Het beeld is vervormd
ENTER
END
Help
Verticale strepen of flikkering in het beeld
Start de "Automat.sync."-instellingen.
Indien geen verandering na uitvoeren "Automat.
sync."-inst., regel volgende items bij.
Verticale ruis regelen
Horizontale ruis regelen
Stel de 2 items hierboven terug
Terug
Huidige sign.freq. : H 43 kHz / V 60 Hz
SEL
46
ENTER
0
Rtn.-menu
END
Opmerking
Alle instellingen terugstellen op standaardinst.
SEL
Help
Fase
SEL/INS
END
• U kunt de onderdelen met een vinkje (✔)
instellen.
• De onderdelen in het “Help” menu verschillen
afhankelijk van het ingangssignaal of de
instelling die u gekozen hebt.
• Raadpleeg het hoofdstuk “Problemen
oplossen” als u het probleem niet kunt
verhelpen. (Zie blz. 61 en 62.)
• Wanneer “sRGB” geselecteerd wordt in
“Beeldmodus”, zal het onderdeel “Vage of
flauwe kleuren” niet verschijnen. Dit betekent
dat u de ingangssignaaltypen niet kunt
wijzigen.
Onderhoud
Reinigen van de projector
■ Haal de stekker uit het stopcontact voordat u
begint met het reinigen van de projector.
■ De behuizing en ook het bedieningspaneel zijn
gemaakt van plastic. Gebruik geen benzeen of
witte spiritus want deze middelen kunnen de
afwerking van het apparaat aantasten.
■ Gebruik geen sterke chemische middelen zoals
insectenverdelgingsmiddelen in de buurt van de
projector.
Bevestig niet voor langere tijd rubber of plastic
voorwerpen aan de projector.
De middelen die in het plastic e.d. worden
gebruikt, kunnen namelijk de afwerking van de
projector aantasten.
■ Veeg het vuil voorzichtig met een zachte flanellen
doek van de projector.
■ Voor het verwijderen van hardnekkig vuil kunt u de
doek met een zacht reinigingsmiddel, verdund met
water, bevochtigen. Wring de doek goed uit en
veeg de projector schoon.
Sterke chemische reinigingsmiddelen kunnen
verkleuring, kromtrekken of andere beschadiging
van de afwerking van de projector veroorzaken.
Test het reinigingsmiddel dat u gaat gebruiken op
een verborgen gedeelte van de projector om te
controleren of er geen beschadigingen worden
veroorzaakt.
Reinigen van de lens
■ Maak de lens met een los verkrijgbaar
blaasborsteltje of met lensreinigingspapier (voor
een bril en cameralens) schoon. Gebruik geen
vloeibare reinigingsmiddelen want deze kunnen de
afwerkingslaag op het oppervlak van de lens
aantasten.
■ Het oppervlak van de lens kan gemakkelijk
beschadigd raken, dus let erop dat u niet tegen de
lens stoot of er krassen op maakt.
Reinigen van de uitlaat- en inlaatopeningen
■ Gebruik een stofzuiger om stof te verwijderen van
de uitlaat- en inlaatopeningen.
el
idd
t
sm
ch ng
Za inigi
re
Zacht reinigingsmiddel
verdund met water
Boenwas
Witte
spiritus
Info
Aanhangsel
• Als u de ventilatieopeningen van de projector wilt
reinigen, moet u altijd eerst op SSTANDBY/ON
van de projector of op eSTANDBY van de
afstandsbediening drukken om de projector in
de ruststand (standby) te zetten. Nadat de
koelventilator is gestopt, kunt u beginnen met het
reinigen van de ventilatieopeningen.
47
Schoonmaken en vervangen van de stoffilters
Schoonmaken van de stoffilters
Info
• De stoffilters moeten na elke 100 gebruiksuren
worden schoongemaakt. Maak de stoffilters
vaker schoon wanneer de projector in een
stoffige of rokerige omgeving wordt gebruikt.
1
Druk op SSTANDBY/ON van de
projector om de projector in de
ruststand (standby) te zetten.
STANDBY/ON toets
• Wacht totdat de koelventilator stopt.
• Haal de stekker uit het stopcontact en
maak daarna het netsnoer los van de
netstroomingang.
Netstroomaansluiting
48
2
Verwijder de filterhouders.
3
Verwijder met een handborsteltje
het stof van de stoffilters en de
houders.
• Draai de projector om. Druk de lipjes in
en trek de filterhouders omhoog om deze
te verwijderen.
4
Breng de filterhouders weer aan.
• Lijn de lipjes op de filterhouders uit
wanneer u de houders aanbrengt en druk
dan op de lipjes om ze te vergrendelen.
Opmerking
• Controleer of de filterhouders stevig
gemonteerd zijn. De stroom kan niet
ingeschakeld worden als de montage niet juist
is uitgevoerd.
Vervangen van de stoffilters
Info
Verstevigingsafdichting
• Als de stoffilters niet meer goed
schoongemaakt kunnen worden, moet u
nieuwe stoffilters (PFILDA025WJZZ) bij uw
dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer
of servicecentrum aanschaffen.
Na het verwijderen van de filterhouders
(zie stap 2 van “Schoonmaken van de
stoffilters”) kunt u de stoffilters
verwijderen en deze door nieuwe
vervangen.
• Haal de stoffilters met uw vingers omhoog en
neem ze uit de filterhouders.
• Met de verstevigingsafdichting naar beneden
gekeerd, plaatst u de stoffilters onder de lipjes
op de filterhouders.
Aanhangsel
49
Onderhoudsindicators
■ De waarschuwingslampjes (spanningsindicator, lampindicator en temperatuurwaarschuwingsindicator) op de projector kunnen een probleem in de projector aangeven.
■ Als er een probleem optreedt, zal de temperatuur-waarschuwingsindicator of de lampindicator
rood oplichten en komt de projector in de ruststand (standby) te staan. Nadat de projector in de
ruststand (standby) is komen te staan, volgt u de hierna gegeven aanwijzingen.
Bovenkant
Temperatuurwaarschuwingsindicator
Lampindicator
Spanningsindicator
Betreffende de temperatuur-waarschuwingsindicator
Als de temperatuur in de projector erg hoog oploopt als gevolg van afdekking van de ventilatieopeningen
of een verkeerde opstelling van de projector, verschijnt “
” in de linker benedenhoek van
het beeld. Als de temperatuur blijft oplopen, zal de lamp automatisch uitgaan en zal de temperatuurwaarschuwingsindicator gaan knipperen. De koelventilator blijft draaien en de projector komt in de
ruststand (standby) te staan. Wanneer “
” verschijnt, moet u de maatregelen nemen
beschreven op blz. 51.
Betreffende de lampindicator
■ Wanneer de resterende levensduur van de lamp 5% of minder wordt, verschijnen de aanduidingen
(geel) en “Vervang de lamp” op het scherm. Als het aangegeven percentage 0% wordt,
verandert de aanduiding in (rood), waarna de lamp wordt uitgeschakeld en de projector
automatisch in de ruststand (standby) komt te staan. De lampindicator zal dan rood oplichten.
■ Als u de vierde maal probeert om de projector in te schakelen zonder dat de lamp vervangen
is, kan de projector niet meer ingeschakeld worden.
Indicators op de projector
Spanningsindicator
Brandt rood
Normaal (ruststand)
Brandt groen
Normaal (ingeschakeld)
Knippert rood Abnormaal (Zie blz. 51.)
Knippert groen Normaal (afkoelen)
Lampindicator
Brandt groen
Normaal
Knippert groen De lamp is aan het opwarmen of aan het uitschakelen.
Temperatuurwaarschuwingsindicator
50
Brandt rood
De lamp wordt op een abnormale wijze uitgeschakeld
of moet vervangen worden. (Zie blz. 51.)
Uit
Normaal
Brandt rood
De temperatuur in het inwendige is erg hoog.
(Zie blz. 51.)
Onderhoudsindicator
Temperatuurwaarschuwingsindicator
Lampindicator
Spanningsindicator
Normaal
Abnormaal
Uit
Brandt
rood
(standby)
Brandt
groen
(Knippert
groen
wanneer
de lamp
aan het
opwarmen
is of
uitgeschakeld
wordt.)
Brandt
groen/
brandt
rood
Knippert
groen
(afkoelen)
Probleem
De temperatuur
in het
inwendige is
erg hoog.
Oorzaak
Mogelijke oplossing
• Ventilatieopening
geblokkeerd
• Zet de projector op een
plaats waar een goede
doorstroming van lucht
mogelijk is. (Zie blz. 8.)
• Koelventilator defect
• Interne circuit
defect
• Ventilatieopening
verstopt
• Breng de projector naar uw
dichtstbijzijnde officiële Sharp
projectordealer of
servicecentrum (zie blz. 63) om
het apparaat te laten repareren.
De lamp brandt
niet.
• Haal de stekker van het
• De lamp wordt op
een abnormale
netsnoer uit het
stopcontact en steek deze
wijze uitgeschakeld.
daarna weer in het
stopcontact.
De lamp moet
vervangen
worden.
• Resterende
levensduur van de
lamp is 5% of
minder.
Brandt
rood
(standby)
De lamp brandt
niet.
• Lamp is
doorgebrand
• Lampcircuit defect
Knippert
rood
De
• De stoffilterhouder
spanningsindicator
of het deksel van
knippert rood
het lamphuis is
terwijl de
open.
projector
ingeschakeld is.
Brandt
rood
• Vervang de lamp
voorzichtig. (Zie blz. 53.)
• Breng de projector naar uw
dichtstbijzijnde officiële
Sharp projectordealer of
servicecentrum (zie blz.
63) om het apparaat te
laten repareren.
• Ga uiterst voorzichtig te
werk wanneer u de lamp
vervangt.
• Breng het deksel stevig
aan.
• Als de spanningsindicator
rood knippert terwijl de
stoffilterhouders en het
deksel van het lamphuis
stevig gemonteerd zijn,
moet u contact opnemen
met uw dichtstbijzijnde
officiële Sharp
projectordealer of
servicecentrum (zie blz.
63) voor advies.
Info
Aanhangsel
• Als de temperatuur-waarschuwingsindicator oplicht en de projector in de ruststand (standby) komt
te staan, neemt u de hierboven beschreven maatregelen en wacht dan totdat de projector volledig
is afgekoeld voordat u het netsnoer weer aansluit en het apparaat opnieuw inschakelt. (Ten minste
10 minuten.)
• Als tijdens het gebruik van de projector de stroomvoorziening even onderbroken wordt als gevolg
van het uitvallen van de stroom of een andere oorzaak en de stroomvoorziening dan weer meteen
hersteld wordt, zal de lampindicator rood oplichten en is het mogelijk dat de projectorlamp niet
brandt. In dit geval moet u de stekker uit het stopcontact halen en dan weer in het stopcontact
steken, waarna u het apparaat opnieuw inschakelt.
• De koelventilator regelt de inwendige temperatuur automatisch en zorgt ervoor dat deze op een
constante waarde blijft. Het geluid van de koelventilator kan veranderen tijdens het gebruik van de
projector omdat de snelheid van de ventilator verandert, maar dit is geen defect.
• Haal de stekker niet uit het stopcontact meteen nadat u de projector in de ruststand (standby) hebt
gezet en de koelventilator nog draait. De koelventilator blijft nog ongeveer 90 seconden draaien.
51
Betreffende de lamp
Lamp
■ Wij raden u aan de lamp (los verkrijgbaar) te vervangen wanneer de resterende levensduur van de
lamp 5% of minder wordt of wanneer u een aanzienlijke vermindering van de beeld- en kleurkwaliteit
vaststelt. De levensduur van de lamp (percentage) kan gecontroleerd worden op het
beeldschermdisplay. (Zie blz. 44.)
■ Koop een vervangingslamp van het type AN-XR20L2/AN-XR10L2 in de winkel waar u het apparaat
hebt gekocht of bij uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE KLANTEN IN DE VERENIGDE STATEN:
De lamp die in deze projector wordt gebruikt, heeft een 90-dagen durende garantie
op onderdelen en arbeidskosten. Alle onderhoud aan deze projector die onder de
garantie valt, inclusief het vervangen van de lamp, moet door een officiële Sharp
projectordealer of servicecentrum worden uitgevoerd. Voor de naam van uw
dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum kunt u het volgende
nummer bellen (gratis): 1-888-GO-SHARP (1-888-467-4277).
ALLEEN VOOR DE VS
Belangrijke opmerkingen betreffende de lamp
■ In deze projector wordt een hogedruk-kwiklamp gebruikt. Wanneer de lamp doorbrandt, hoort u
mogelijk een luid geluid. De lamp kan defect raken als gevolg van diverse oorzaken zoals: harde
schokken, onvoldoende afkoelen, krassen op de lamp of overschrijding van de levensduur.
De periode tot het defect raken van de lamp varieert afhankelijk van de lamp en/of de toestand en
frequentie van gebruik. Houd er rekening mee dat de lamp bij het defect raken vaak zal barsten.
■ Wanneer de lampvervangingsindicator en het beeldscherm-pictogram branden, raden wij u aan de
lamp meteen door een nieuwe te vervangen, ook wanneer de lamp normaal lijkt te werken.
■ Mocht de lamp barsten, dan bestaat de kans dat er glassplinters in het inwendige van de projector
verspreid worden. In dat geval verdient het aanbeveling contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde
officiële Sharp projectordealer of servicecentrum om de beschadigde lamp te laten verwijderen zodat
een veilige werking gewaarborgd is.
■ Mocht de lamp barsten, dan kunnen de glassplinters in het lamphuis verspreid worden of het gas dat
in de lamp is kan via de uitlaatopening in de kamer terechtkomen. Aangezien het gas dat in deze
lamp is kwik bevat, moet u de ruimte goed ventileren wanneer de lamp barst en tevens blootstelling
aan het ontsnapte gas voorkomen. Indien u toch aan het gas wordt blootgesteld, dient u meteen de
hulp van een arts in te roepen.
Vervangen van de lamp
Voorzichtig
• Verwijder de lamp niet meteen nadat u de projector hebt gebruikt. De lamp zal zeer heet zijn en kan
brandwonden of ander letsel veroorzaken.
■ Vervang de lamp door de volgende aanwijzingen nauwkeurig op te volgen. * U kunt de lamp ook
bij uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum laten vervangen.
* Als de nieuwe lamp niet brandt nadat u deze aangebracht hebt, dient u de projector voor reparatie
naar uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum te brengen.
52
Verwijderen en aanbrengen van
de lampeenheid
Waarschuwing!
• Verwijder de lamp niet meteen nadat u de projector hebt gebruikt. De lamp en de
omringende onderdelen zullen zeer heet zijn
en kunnen brandwonden of ander letsel
veroorzaken.
Lampeenheid
AN-XR20L2
(voor XG-MB65X-L/
XG-MB55X-L)
AN-XR10L2
(voor XR-10X-L/
XR-10S-L)
Los
verkrijgbaar
accessoire
Info
• Pak de handgreep vast om het lamphuis te
verwijderen. Raak niet het glas van het
lamphuis of onderdelen in het inwendige van
de projector aan.
• Volg de onderstaande aanwijzingen
nauwkeurig op om letsel en beschadiging van
de lamp te voorkomen.
• Draai geen andere schroeven los dan die van
het lamphuisdeksel en het lamphuis.
1
Druk op SSTANDBY/ON van de
projector of op eSTANDBY van
de afstandsbediening om de projector in de ruststand (standby) te
zetten.
STANDBY/ON toets
Netstroomaansluiting
• Wacht totdat de koelventilator stopt.
2
Maak het netsnoer los.
• Haal de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact.
• Laat de lamp volledig afkoelen (ongeveer
1 uur).
1
3
2
Verwijder het deksel van het
lamphuis.
Aanhangsel
• Draai de projector om. Draai de
onderhoudsschroef (1) los waarmee het
deksel van het lamphuis is bevestigd.
Verwijder het deksel van het lamphuis
(2).
Onderhoudsschroef
(voor deksel van
lamphuis)
53
Betreffende de lamp (vervolg)
4
Verwijder het lamphuis.
5
Steek het nieuwe lamphuis naar
binnen.
• Druk het lamphuis stevig in de
lamphuishouder.
Draai
de
bevestigingsschroeven vast.
6
Handgreep
• Draai de bevestigingsschroeven van het
lamphuis los. Pak het lamphuis bij de
handgreep vast en trek dit in de richting
van de pijl naar buiten. Houd het
lamphuis bij het verwijderen horizontaal
en kantel dit niet schuin.
Bevestigingsschroeven
Breng het deksel van het lamphuis
weer aan.
• Lijn het lipje op het deksel (1) van het
lamphuis uit en breng het deksel aan
terwijl u op het lipje (2) drukt om het
deksel te sluiten. Draai vervolgens de
onderhoudsschroef (3) vast om het
deksel van het lamphuis stevig te
bevestigen.
2
3
Info
• Als het lamphuis en het deksel niet juist
zijn aangebracht, kan de projector niet
worden ingeschakeld, ook al is het
netsnoer op de projector aangesloten.
1
Terugstellen van de lamptimer
Stel de lamptimer terug wanneer u de lamp
vervangt.
Info
• De lamptimer mag alleen na het vervangen
van de lamp worden teruggesteld. Als u de
lamptimer terugstelt en dan dezelfde lamp
blijft gebruiken, kan de lamp beschadigd
worden of exploderen.
54
1
Sluit het netsnoer aan.
2
Stel de lamptimer terug.
• Sluit
het
netsnoer
op
de
netstroomaansluiting van de projector aan.
• Houd UMENU/HELP, TENTER en R van
de projector tegelijk ingedrukt en druk dan
op SSTANDBY/ON van de projector.
• De “LAMP 0000H” aanduiding verschijnt
om aan te geven dat de lamptimer is
teruggesteld.
Netstroomaansluiting
STANDBY/ON
toets
ENTER toets
MENU/HELP
toets
R toets
Toewijzing van de aansluitpinnen
COMPUTER-RGB/COMPONENT INPUT1, 2 en COMPUTER-RGB/COMPONENT OUTPUT aansluitingen:
15-pins Mini D-sub contrastekker
COMPUTER-RGB ingang/uitgang
Component ingang/uitgang
1. Video-ingang (rood)
1. PR (CR)
2. Video-ingang (groen/synchronisatie op groen)
2. Y
3. Video-ingang (blauw)
3. PB (CB)
15
11
4. Niet aangesloten
4. Niet aangesloten
5. Niet aangesloten
5. Niet aangesloten
6. Aarde (rood)
6. Aarde (PR)
7. Aarde (groen/synchronisatie op groen)
7. Aarde (Y)
8. Aarde (blauw)
8. Aarde (PB)
9. Niet aangesloten
9. Niet aangesloten
10. GND
10. Niet aangesloten
1
5
11. Niet aangesloten
11. Niet aangesloten
10
6
12. Bi-directionele data
12. Niet aangesloten
13. Horizontaal synchronisatiesignaal: TTL niveau 13. Niet aangesloten
14. Verticaal synchronisatiesignaal: TTL niveau
14. Niet aangesloten
15. Dataklok
15. Niet aangesloten
RS-232C aansluiting: 9-pins Mini DIN contrastekker
8
Pin nr.
I/U
Referentie
Signaal
Naam
1.
Niet aangesloten
9
7
Data ontvangen
Ingang
2.
RD
Aangesloten op interne circuit
Data zenden
Uitgang Aangesloten op interne circuit
3.
SD
4.
Niet aangesloten
6
3 5.
Signaalaarde
SG
Aangesloten op interne circuit
6.
Niet aangesloten
Aangesloten op CS in interne circuit
Verzoek voor zenden
7.
RS
4
5
Toestemming om te zenden
Aangesloten op RS in interne circuit
8.
CS
Niet aangesloten
9.
2
1
RS-232C aansluiting: 9-pins D-sub mannetjesstekker van de DIN-D-sub RS-232C adapter*
(los verkrijgbaar accessoire: AN-A1RS) *Deze adapter wordt alleen bij de XG-MB65X-L/XG-MB55X-L geleverd.
Pin nr.
Signaal
Naam
I/U
Referentie
1.
Niet aangesloten
1
5
Ingang Aangesloten op interne circuit
RD
Data ontvangen
2.
Uitgang Aangesloten op interne circuit
SD
Data zenden
3.
4.
Niet aangesloten
SG
Signaalaarde
5.
Aangesloten op interne circuit
6.
Niet aangesloten
Aangesloten op CS in interne circuit
RS
Verzoek voor zenden
7.
Toestemming om te zenden
Aangesloten op RS in interne circuit
CS
8.
6
9
Niet aangesloten
9.
Aanbevolen aansluiting RS-232C kabel: 9-pins D-sub contrastekker
5
9
1
6
Pin nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Signaal
CD
RD
SD
ER
SG
DR
RS
CS
CI
Pin nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Signaal
CD
RD
SD
ER
SG
DR
RS
CS
CI
Aanhangsel
Opmerking
• Afhankelijk van het gebruikte bedieningsapparaat, kan het nodig zijn om pin 4 en pin 6 op het
bedieningsapparaat (bijv. een computer) aan te sluiten.
Projector
Pin nr.
4
5
6
Computer
Pin nr.
4
5
6
55
RS-232C technische gegevens en commando-instellingen
Bediening vanaf een computer
U kunt de projector met een computer bedienen door een RS-232C seriële bedieningskabel (crosstype, los verkrijgbaar) op de projector aan te sluiten. (Zie blz. 26 voor de aansluitingen.)
Voorwaarden voor communicatie
Wijzig de instelling van de seriële poort van de computer zodat deze overeenkomt met de waarden
in de tabel.
Signaalformaat: Overeenkomend met de RS-232C norm. Pariteitsbit: Geen
Baudrate: * 9600 bps/115.200 bps
Stopbit: 1 bit
Gegevenslengte: 8 bits
Flow control: Geen
* Stel de baudrate van de projector op dezelfde waarde in als de baudrate die door de computer wordt gebruikt.
Basisformaat
De commando’s worden vanuit de computer in de volgende volgorde verzonden: commando,
parameter, retourcode. Nadat de projector het commando van de computer heeft verwerkt, stuurt
deze een antwoordcode naar de computer.
Commandoformaat
C1
C2
C3 C4
P1
P2
P3
Commando (4 posities)
Antwoordcode-formaat
Normaal antwoord
O
K
P4
Retourcode (0DH)
Parameter (4 posities)
Problematisch antwoord (communicatiefout of onjuist commando)
Retourcode (0DH)
E
R
R
Retourcode (0DH)
Info
• Bij bediening van de projector met behulp van de RS-232C commando’s van een computer, moet u
minimaal 30 seconden wachten nadat de stroom is ingeschakeld voordat u begint met het zenden
van de commando’s.
• Als meer dan 1 code wordt verzonden, moet u elk commando pas versturen nadat de antwoordcode
voor het voorgaande commando is geverifieerd.
• “POWR????” “TABN _ _ _ 1” “TLPS _ _ _ 1” “TPOW _ _ _ 1” “TLPN _ _ _ 1” “TLTT _ _ _ 1”
“TLTL _ _ _ 1” “TNAM _ _ _ 1” “MNRD _ _ _ 1” “PJN0 _ _ _ 1”
Wanneer de projector een van de hierboven aangegeven commando’s ontvangt:
* Het beeldschermdisplay zal niet verdwijnen.
* De “Auto Power Off” timer zal niet worden teruggesteld.
Opmerking
• Als er in de parameterkolom een onderstrepingsteken (_) staat, moet u een spatie invoeren.
• Als er in de parameterkolom een sterretje (*) staat, vult u een waarde in binnen het bereik dat tussen
haakjes aangegeven staat onder GEKOZEN FUNCTIE.
*1 Voor het instellen van de projectornaam stuurt u de commando’s in de volgorde PJN1, PJN2 en
PJN3.
*2 De parameters van de Kleurtmp instellingen zijn als volgt.
Kleurtmp
Parameter
Kleurtmp
5500K
_0 5 5
8500K
Parameter
_0 8 5
6500K
_0 6 5
9300K
_0 9 3
7500K
_0 7 5
10500K
_1 0 5
*3 De opdracht voor terugstelling van de lamptimer is alleen beschikbaar in de standby-modus.
56
Commando’s
Voorbeeld: Wanneer u de projector inschakelt, maakt u de volgende instelling.
Computer
Projector
P
O
W
R
_
_
_
1
→
←
O
K
TERUGKEREN
UIT TE VOEREN BEDIENING
OPDRACHT PARAMETER
Uitschakelen
Inschakelen
Spanningsstatus
Toestand van de projector
P
P
P
T
O
O
O
A
W
W
W
B
R
R
R
N
_
_
?
_
_
_
?
_
_
_
?
_
0
1
?
1
Status lamp
Lampstatus
Aantal lampen
Gebruiksduur lamp (uur)
Levensduur lamp (percentage)
Controle modelnaam
Controle modelnaam
Instelling projectornaam 1
(eerste vier letters) *1
Instelling projectornaam 2
(middelste vier letters) *1
Instelling projectornaam 3
(laatste vier letters) *1
Controle projectornaam
INGANG 1 (RGB1)
INGANG 2 (RGB2)
Controle RGB-INGANG
INGANG 3 (Video1)
INGANG 4 (Video2)
Controle video-INGANG
Controle ingangsfunctie
Controle INGANG
INGANG 1 Afregeling terugstellen
INGANG 2 Afregeling terugstellen
INGANG 3 Afregeling terugstellen
INGANG 4 Afregeling terugstellen
Alles terugstellen
Volume (0 – 60)
Volume verhogen / verlagen (ⴑ10 – ⴐ10)
Trapeziumvorm Corr
(ⴑ127 – ⴐ127 (XGA) / ⴑ100 – ⴐ100 (SVGA))
AV Demping : Uit
AV Demping : Aan
Vastleggen : Uit
Vastleggen : Aan
Auto Sync Start
INGANG 1 Grootte Aanpassen : Normaal
INGANG 1 Grootte Aanpassen : Rek
INGANG 1 Grootte Aanpassen : Kader
INGANG 2 Grootte Aanpassen : Normaal
INGANG 2 Grootte Aanpassen : Rek
INGANG 2 Grootte Aanpassen : Kader
INGANG 3 Grootte Aanpassen : Normaal
INGANG 3 Grootte Aanpassen : Rek
INGANG 3 Grootte Aanpassen : Kader
INGANG 4 Grootte Aanpassen : Normaal
INGANG 4 Grootte Aanpassen : Rek
INGANG 4 Grootte Aanpassen : Kader
INGANG 1 Beeldmodus : Standaard
T
T
T
T
T
T
M
P
L
P
L
L
L
N
N
J
P
O
P
T
T
A
R
N
S
W
N
T
L
M
D
1
_
_
_
_
_
_
_
*
_
_
_
_
_
_
_
*
_
_
_
_
_
_
_
*
1
1
1
1
1
1
1
*
Ruststand
(of 40-seconden opstarttijd)
OK
OK of ERR
0
0 : Normaal,
1 : Temperatuur hoog,
2 : Ventilatorfout,
4 : Stoffilterhouder of lampdeksel open,
8 : Levensduur van lamp 5% of minder,
16 : Lamp doorgebrand,
32 : Lamp brandt niet,
64 : Temperatuur abnormaal hoog
0 : Uit, 1 : Aan, 2 : Nogmaals, 3 : Wachten, 4 : Lampfout 0 : Uit, 4 : Lampfout
1 : Aan, 2 : Aan het afkoelen, 3 : Uitschakelen 0 : Standby
1
0 – 9999 (Integer)
0% – 100% (Integer)
XGMB65XL / XGMB55XL / XR10XL / XR10SL
XG-MB65X-L / XG-MB55X-L / XR-10X-L / XR-10S-L
OK of ERR
Inschakelen
OK of ERR
OK
1
0 : Normaal,
1 : Temperatuur hoog,
8 : Levensduur van lamp 5% of minder,
16 : Lamp doorgebrand,
32 : Lamp brandt niet
P J N 2 * * * * OK of ERR
P J N 3 * * * * OK of ERR
J
R
R
R
V
V
V
M
C
A
B
A
B
L
O
O
E
N
G
G
G
E
E
E
O
H
R
R
R
R
R
L
U
Y
0
B
B
B
D
D
D
D
K
E
E
E
E
E
A
D
S
_
_
_
?
_
_
?
?
?
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
?
_
_
?
?
?
_
_
_
_
_
_
*
*
_
_
_
?
_
_
?
?
?
_
_
_
_
_
*
*
*
1
1
2
?
1
2
?
?
?
1
1
1
1
1
*
*
*
Projectornaam
OK of ERR
OK of ERR
1 : RGB1 (INGANG1), 2 : RGB2 (INGANG2), ERR
OK of ERR
OK of ERR
1 : Video1 (INGANG3), 2 : Video2 (INGANG4), ERR
1 : RGB, 2 : Video
1 : INGANG1, 2 : INGANG2, 3 : INGANG3, 4 : INGANG4
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
I
I
F
F
A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
M
M
R
R
D
A
A
A
B
B
B
A
A
A
B
B
B
A
B
B
E
E
J
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
P
K
K
Z
Z
S
R
R
R
R
R
R
V
V
V
V
V
V
S
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1
0
1
0
1
1
1
2
6
1
2
6
1
2
3
1
2
3
0
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
Aanhangsel
P
I
I
I
I
I
I
I
I
R
R
V
V
A
V
V
K
57
RS-232C technische gegevens en commando-instellingen (vervolg)
TERUGKEREN
UIT TE VOEREN BEDIENING
INGANG 1 Beeldmodus : Presentatie
INGANG 1 Beeldmodus : Cinema
INGANG 1 Beeldmodus : Spel
INGANG 1 Beeldmodus : sRGB
INGANG 1 Contrast (ⴑ30 – ⴐ30)
INGANG 1 Helder (ⴑ30 – ⴐ30)
INGANG 1 Kleur (ⴑ30 – ⴐ30)
INGANG 1 Tint (ⴑ30 – ⴐ30)
INGANG 1 Rood (ⴑ30 – ⴐ30)
INGANG 1 Blauw (ⴑ30 – ⴐ30)
INGANG 1 Scherpte (ⴑ30 – ⴐ30)
INGANG 1 Kleurtmp *2
INGANG 1 Wit benadrukken (0 – 2)
INGANG 1 Progressief : 2D
INGANG 1 Progressief : 3D
INGANG 1 Progressief : Filmfunctie
INGANG 1 Signaaltype : Auto
INGANG 1 Signaaltype : RGB
INGANG 1 Signaaltype : Component
INGANG 2 Beeldmodus : Standaard
INGANG 2 Beeldmodus : Presentatie
INGANG 2 Beeldmodus : Cinema
INGANG 2 Beeldmodus : Spel
INGANG 2 Beeldmodus : sRGB
INGANG 2 Contrast (ⴑ30 – ⴐ30)
INGANG 2 Helder (ⴑ30 – ⴐ30)
INGANG 2 Kleur (ⴑ30 – ⴐ30)
INGANG 2 Tint (ⴑ30 – ⴐ30)
INGANG 2 Rood (ⴑ30 – ⴐ30)
INGANG 2 Blauw (ⴑ30 – ⴐ30)
INGANG 2 Scherpte (ⴑ30 – ⴐ30)
INGANG 2 Kleurtmp *2
INGANG 2 Wit benadrukken (0 – 2)
INGANG 2 Progressief : 2D
INGANG 2 Progressief : 3D
INGANG 2 Progressief : Filmfunctie
INGANG 2 Signaaltype : Auto
INGANG 2 Signaaltype : RGB
INGANG 2 Signaaltype : Component
INGANG 3 Beeldmodus : Standaard
INGANG 3 Beeldmodus : Presentatie
INGANG 3 Beeldmodus : Cinema
INGANG 3 Beeldmodus : Spel
INGANG 3 Contrast (ⴑ30 – ⴐ30)
INGANG 3 Helder (ⴑ30 – ⴐ30)
INGANG 3 Kleur (ⴑ30 – ⴐ30)
INGANG 3 Tint (ⴑ30 – ⴐ30)
INGANG 3 Scherpte (ⴑ30 – ⴐ30)
INGANG 3 Kleurtmp *2
INGANG 3 Wit benadrukken (0 – 2)
INGANG 3 Progressief : 2D
INGANG 3 Progressief : 3D
INGANG 3 Progressief : Filmfunctie
INGANG 4 Beeldmodus : Standaard
INGANG 4 Beeldmodus : Presentatie
INGANG 4 Beeldmodus : Cinema
INGANG 4 Beeldmodus : Spel
INGANG 4 Contrast (ⴑ30 – ⴐ30)
INGANG 4 Helder (ⴑ30 – ⴐ30)
INGANG 4 Kleur (ⴑ30 – ⴐ30)
INGANG 4 Tint (ⴑ30 – ⴐ30)
58
OPDRACHT PARAMETER
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
I
I
I
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
I
I
I
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
P
P
P
P
P
B
C
T
R
B
S
C
W
I
I
I
S
S
S
P
P
P
P
P
P
B
C
T
R
B
S
C
W
I
I
I
S
S
S
P
P
P
P
P
B
C
T
S
C
W
I
I
I
P
P
P
P
P
B
C
T
S
S
S
S
I
R
O
I
D
E
H
T
E
P
P
P
I
I
I
S
S
S
S
S
I
R
O
I
D
E
H
T
E
P
P
P
I
I
I
S
S
S
S
I
R
O
I
H
T
E
P
P
P
S
S
S
S
I
R
O
I
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
*
*
*
*
*
*
*
*
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
*
*
*
*
*
*
*
*
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
*
*
*
*
*
*
_
_
_
_
_
_
_
_
*
*
*
*
1
1
1
1
*
*
*
*
*
*
*
*
_
_
_
_
_
_
_
1
1
1
1
1
*
*
*
*
*
*
*
*
_
_
_
_
_
_
_
1
1
1
1
*
*
*
*
*
*
_
_
_
_
1
1
1
1
*
*
*
*
1
2
3
4
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0
1
2
0
1
2
0
1
2
3
4
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0
1
2
0
1
2
0
1
2
3
*
*
*
*
*
*
*
0
1
2
0
1
2
3
*
*
*
*
Inschakelen
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
Ruststand
(of 40-seconden opstarttijd)
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
TERUGKEREN
UIT TE VOEREN BEDIENING
V
V
V
V
V
V
I
I
I
I
I
A
A
A
A
L
B
B
B
B
B
B
N
N
A
A
A
A
A
S
S
N
S
C
W
I
I
I
C
P
H
V
R
D
D
P
P
D
H
T
E
P
P
P
L
H
P
P
E
J
J
K
K
S
_
_
_
_
_
_
*
_
*
_
_
_
_
_
_
_
*
*
_
_
_
_
*
*
*
*
_
_
_
_
_
*
*
*
_
_
_
_
*
*
*
*
_
_
_
_
_
*
*
*
*
0
1
2
*
*
*
*
1
0
1
0
1
*
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
Ruststand
(of 40-seconden opstarttijd)
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
I
I
M
M
M
M
M
M
M
M
I
I
I
T
T
I
I
A
A
A
A
I
I
I
I
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
S
S
S
S
T
T
H
H
L
M
M
E
E
E
E
E
E
E
E
M
M
M
H
H
N
N
P
P
T
T
M
M
M
M
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
S
S
F
F
L
L
P
D
D
S
S
S
S
S
S
S
S
B
B
B
M
M
S
S
O
O
K
K
R
R
I
I
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
G
G
N
N
R
R
M
M
R
I
I
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
G
G
G
D
D
E
E
W
W
S
S
E
E
N
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
U
U
D
D
Q
Q
D
D
E
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
0
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
0
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1
1
_
_
_
_
_
_
_
_
0
0
1
1
2
3
4
5
6
7
8
1
3
4
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
0
1
0
1
1
2
0
1
1
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
OK of ERR
x10-1 kHz (***.* of ERR)
Hz (***.* of ERR)
OK of ERR
OK of ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
ERR
OK of ERR
Inschakelen
Aanhangsel
INGANG 4 Scherpte (ⴑ30 – ⴐ30)
INGANG 4 Kleurtmp *2
INGANG 4 Wit benadrukken (0 – 2)
INGANG 4 Progressief : 2D
INGANG 4 Progressief : 3D
INGANG 4 Progressief : Filmfunctie
Klok (ⴑ150 – ⴐ150)
Fase (ⴑ30 – ⴐ30)
H-Pos (ⴑ150 – ⴐ150)
V-Pos (ⴑ60 – ⴐ60)
Fijn Sync. Instelling resetten
Automat. sync. : Uit
Automat. sync. : Aan
Interne luidspreker : Uit
Interne luidspreker : Aan
Bldverschuiv.
(ⴑ96 – ⴐ96 (XGA) / ⴑ75 – ⴐ75 (SVGA))
OSD Display : Uit
OSD Display : Aan
Selectie videosysteem : AUTO
Selectie videosysteem : PAL
Selectie videosysteem : SECAM
Selectie videosysteem : NTSC4.43
Selectie videosysteem : NTSC3.58
Selectie videosysteem : PAL_M
Selectie videosysteem : PAL_N
Selectie videosysteem : PAL-60
Selectie achtergrond : Logo
Selectie achtergrond : Blauw
Selectie achtergrond : Geen
Lampinstelling : Helder
Lampinstelling : Eco + Stil
Auto zoeken : Uit
Auto zoeken : Aan
Auto Power Off : Uit
Auto Power Off : Aan
Autom. keystone : Uit (alleen XG-MB65X-L/55X-L)
Autom. keystone : Aan (alleen XG-MB65X-L/55X-L)
Projectie : Terug Uit
Projectie : Terug Aan
Projectie : Spiegelen Uit
Projectie : Spiegelen Aan
Taalkeuze : ENGLISH
Taalkeuze : DEUTSCH
Taalkeuze : ESPAÑOL
Taalkeuze : NEDERLANDS
Taalkeuze : FRANÇAIS
Taalkeuze : ITALIANO
Taalkeuze : SVENSKA
Taalkeuze :
Taalkeuze : PORTUGUÊS
Taalkeuze :
Taalkeuze :
Installatiegids : Uit
Installatiegids : Aan
Systeemgeluid : Uit
Systeemgeluid : Aan
RGB Horizontale frequentiecontrole
RGB Verticale frequentiecontrole
Ventilatormodus : Normaal
Ventilatormodus : Hoog
Terugstelling van lamptimer *3
OPDRACHT PARAMETER
59
Tabel met geschikte computers
Computer
• Meervoudige signaalondersteuning
Horizontale frequentie: 15-70 kHz,
Verticale frequentie: 45-85 Hz,
Beeldpuntklok: 12-108 MHz
Synchronisatiesignaal: Compatibel met TTL niveau
• Compatibel met synchronisatie op groen signaal
• Compatibel met de onderstaande signalen in
intelligente compressie.
XG-MB65X-L/XG-MB55X-L/XR-10X-L:
SXGA, SXGA+
XR-10S-L: XGA, SXGA, SXGA+
• Intelligente compressie- en expansiesysteem
voor aanpassing van het formaat
Hieronder is een lijst met functies die voldoen aan VESA. Deze projector ondersteunt echter ook
andere signalen die niet VESA standaard zijn.
PC/MAC
Resolutie
640 × 350
640 × 400
720 × 350
VGA
720 × 400
640 × 480
PC
MAC
MAC
MAC
MAC
13"
16"
19"
21"
SVGA
800 × 600
XGA
1024 × 768
SXGA
1152 × 864
1280 × 1024
SXGA+ 1400 × 1050
640 × 480
VGA
832 × 624
SVGA
1024 × 768
XGA
SXGA 1152 × 870
Horizontale frequentie
(kHz)
Verticale
frequentie (Hz)
27,0
31,5
37,5
27,0
31,5
37,9
27,0
31,5
27,0
31,5
37,9
26,2
31,5
34,7
37,9
37,5
43,3
31,4
35,1
37,9
46,6
48,1
46,9
53,7
40,3
48,4
56,5
60,0
68,7
55,0
66,2
67,5
64,0
64,0
34,9
49,7
60,2
68,7
60
70
85
60
70
85
60
70
60
70
85
50
60
70
72
75
85
50
56
60
70
72
75
85
50
60
70
75
85
60
70
75
60
60
67
75
75
75
VESA
standaard
Display
XG-MB65X-L/55X-L/
XR-10S-L
XR-10X-L
✔
✔
Upscale
✔
✔
Upscale
✔
✔
✔
✔
✔
True
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
True
Intelligente
compressie
Intelligente
compressie
Upscale
True
Intelligente compressie
Upscale
Intelligente
compressie
Opmerking
• Wanneer deze projector 640K350 VESA-formaat VGA signalen ontvangt, verschijnt “640K400” op het scherm.
• U verkrijgt een optimale beeldkwaliteit door de uitgangsresolutie van de computer aan te passen aan de
resolutie van de projector (1024K768 voor XG-MB65X-L, XG-MB55X-L en XR-10X-L, of 800K600 voor XR10S-L).
DTV
60
Signaal
Horizontale frequentie (kHz) Verticale frequentie (Hz)
480I
15,7
60
480P
31,5
60
540P
33,8
60
576I
15,6
50
576P
31,3
50
720P
45,0
60
1035I
28,1
50
1035I
33,8
60
1080I
28,1
50
1080I
33,8
60
Problemen oplossen
Probleem
Geen beeld en geen
geluid of de projector
start niet.
Wel beeld maar geen
geluid (of het beeld is erg
donker).
Controle
Blz.
• Het netsnoer van de projector is niet in het stopcontact gestoken.
26
• De aangesloten apparatuur is niet ingeschakeld.
–
• De verkeerde ingangsfunctie is gekozen.
30
• De kabels zijn verkeerd op de projector aangesloten.
23–26
• De batterij van de afstandsbediening is leeg.
14
• De externe uitgang is niet ingesteld bij aansluiting op een notebookcomputer.
23
• Het deksel van het lamphuis is niet juist aangebracht.
53, 54
• De kabels zijn verkeerd op de projector aangesloten.
23–26
• Het onderdeel “Helder” staat in de minimumstand.
40
• Afhankelijk van de computer die u gebruikt, kan het gebeuren dat er –
geen beeld wordt weergegeven als de uitgangssignaal-instelling van
de computer niet op de externe uitgang is ingesteld. Raadpleeg de
handleiding van de computer voor het omschakelen van de
uitgangssignaal-instelling.
• De beeldinstellingen zijn niet juist gemaakt.
• Stel “Kleur” en “Tint” in “Beeldmodus” in en verlaag de “Wit benadr.”
waarde.
(Alleen voor video-ingang)
• Het video-ingangssysteem is verkeerd ingesteld.
40
46
Kleuren zijn flets of niet
goed.
Beeld is wazig;
met storingen.
• Stel het beeld scherp.
28
• De projectie-afstand is groter dan het scherpstelbereik.
20
–
• Er is condens op de lens. Als de projector van een koude naar een warme
ruimte wordt gebracht, of als de ruimte plotseling sterk wordt verwarmd, kan
er condens op het oppervlak van de lens ontstaan en zal het beeld wazig
zijn. Laat de projector in dit geval minimaal een uur acclimatiseren voordat u
het apparaat gebruikt. Mocht er toch condens ontstaan, haal dan de stekker
uit het stopcontact en wacht totdat alle condens verdwenen is.
(Alleen voor computeringang)
46
• Voer de “Fijn Sync.” instellingen uit (“Fase” instelling).
46
• Afhankelijk van de computer kunnen er soms storingen zijn.
–
• De kabels zijn verkeerd op de projector aangesloten.
23–26
• Het volume staat in de minimumstand.
• Als de projector op een extern apparaat is aangesloten en het
volume in de minimumstand staat, zal er geen geluid worden
uitgevoerd, ook wanneer u het volume op het externe apparaat
verhoogt.
30
• “Luidspreker” is ingesteld op “Uit”.
43
Aanhangsel
Wel beeld maar geen
geluid.
• Voer de “Fijn Sync.” instellingen uit (“Klok” instelling)
–
Er komen soms vreemde • Als het beeld normaal is, kunnen deze geluiden veroorzaakt worden door
geluiden vanuit de
inkrimping van de behuizing als gevolg van veranderingen in de kamertemperatuur.
behuizing.
Dit heeft geen invloed op de werking of prestatie van het apparaat.
61
Problemen oplossen (vervolg)
Probleem
Controle
Blz.
De onderhoudsindicator op
de projector brandt of
knippert rood.
• Zie “Onderhoudsindicators”.
50
De projector kan niet
worden ingeschakeld of in
de ruststand (standby)
worden gezet met de
STANDBY/ON toets op de
projector.
• De toetsvergrendelingsfunctie is ingeschakeld.
Als de toetsvergrendelingsfunctie op “AAN” staat, zijn alle toetsen
vergrendeld.
45
Het beeld is groen bij
INGANG 1 (COMPONENT)/INGANG 2
(COMPONENT).
• Wijzig de instelling voor het ingangssignaaltype.
• Wanneer u geen ingangssignaaltype kunt selecteren, selecteert u
“Vage of flauwe kleuren” in het “Help” menu, nadat u een ander
onderdeel dan “sRGB” in “Beeldmodus” hebt geselecteerd, en dan
selecteert u het ingangssignaaltype.
46
39, 46
Het beeld is te helder en
erg wit.
• De beeldinstellingen zijn niet juist gemaakt.
40
De koelventilator maakt
veel geluid.
• Wanneer de temperatuur in het inwendige van de projector oploopt,
gaat de koelventilator sneller draaien.
8, 9
47–51
Het beeld is roze (niet
groen) bij INGANG 1
(RGB)/INGANG 2 (RGB).
De lamp brandt niet
nadat de projector is
ingeschakeld.
• De lampindicator licht rood op.
Vervang de lamp.
50, 53
De lamp gaat tijdens het
projecteren plotseling uit
Het beeld flikkert soms.
Het aangaan van de
lamp duurt erg lang.
Het beeld is donker.
De afstandsbediening
werkt niet.
• De kabels zijn verkeerd op de projector aangesloten of de
aangesloten apparatuur werkt niet juist.
• Selecteer “Verticale strepen of flikkering in het beeld” in het “Help”
menu en maak de vereiste afstellingen.
• Als dit vaak gebeurt, moet u de lamp vervangen.
23–26
• De lamp zal uiteindelijk vervangen moeten worden.
Vervang de lamp voordat deze het einde van de levensduur heeft
bereikt.
53
46
53
• Gebruik de afstandsbediening terwijl u deze naar de
afstandsbedieningssensor op de projector richt.
• De afstand tussen de afstandsbediening en de projector is te groot.
• Als er rechtstreeks zonlicht of het licht van een sterke fluorescerende 15
lamp op de afstandsbedieningssensor van de projector valt, moet u
de projector verplaatsen zodat er geen sterk licht meer op valt.
• De batterijen zijn uitgeput of verkeerd geplaatst. Controleer of de
batterijen juist geplaatst zijn of gebruik nieuwe batterijen.
14
Dit apparaat is uitgerust met een microprocessor. De prestatie van de microprocessor kan nadelig beïnvloed
worden door een verkeerde bediening of interferentie. Als dit gebeurt, moet u de stekker minimaal 5 minuten uit
het stopcontact trekken en dan kunt u de stekker weer insteken.
62
Voor assistentie van SHARP
Als u problemen ondervindt tijdens de installatie of bediening van deze projector,
raadpleegt u eerst het deel “Problemen oplossen” op blz. 61 en 62. Als deze
gebruiksaanwijzing geen oplossing biedt voor uw probleem, neemt u contact op
met de hieronder vermelde SHARP serviceafdelingen.
Verenigde Staten Sharp Electronics Corporation
1-888-GO-SHARP (1-888-467-4277)
lcdsupport@sharpsec.com
http://www.sharp-usa.com
Canada
Sharp Electronics of Canada Ltd.
(905) 568-7140
http://www.sharp.ca
Mexico
Sharp Electronics Corporation
Mexico Branch
(525) 716-9000
http://www.sharp.com.mx
Latijns-Amerika Sharp Electronics Corp. Latin
American Group
(305) 264-2277
www.servicio@sharpsec.com
http://www.siempresharp.com
Duitsland
Sharp Electronics (Europe) GMBH
01805-234675
http://www.sharp.de
Benelux
SHARP Electronics Benelux BV
0900-SHARPCE (0900-7427723)
Nederland
9900-0159 Belgium
http://www.sharp.nl
http://www.sharp.be
http://www.sharp.lu
Australië
Sharp Corporation of Australia Pty.
Ltd.
1300-135-022
http://www.sharp.net.au
Nieuw-Zeeland Sharp Corporation of New Zealand
(09) 634-2059, (09) 636-6972
http://www.sharp.net.nz
Sharp-Roxy Sales (S) Pte. Ltd.
65-226-6556
ckng@srs.global.sharp.co.jp
http://www.sharp.com.sg
Hongkong
Sharp-Roxy (HK) Ltd.
(852) 2410-2623
dcmktg@srh.global.sharp.co.jp
http://www.sharp.com.hk
Taiwan
Sharp Corporation (Taiwan)
0800-025111
http://www.sharp-scot.com.tw
Maleisië
Sharp-Roxy Sales & Service Co.
(60) 3-5125678
V.A.E.
Sharp Middle East Fze
971-4-81-5311
helpdesk@smef.global.sharp.co.jp
Thailand
Sharp Thebnakorn Co. Ltd.
02-236-0170
svc@stcl.global.sharp.co.jp
http://www.sharp-th.com
Korea
Sharp Electronics Incorporated of
Korea
(82) 2-3660-2002
lcd@sharp-korea.co.kr
http://www.sharpkorea.co.kr
India
Sharp Business Systems (India)
Limited
(91) 11- 6431313
service@sharp-oa.com
Ver. Koninkrijk Sharp Electronics (U.K.) Ltd.
08705 274277
http://www.sharp.co.uk/customersupport
Italië
Sharp Electronics (Italy) S.P.A.
(39) 02-89595-1
http://www.sharp.it
Frankrijk
Sharp Electronics France
01 49 90 35 40
hotlineced@sef.sharp-eu.com
http://www.sharp.fr
Spanje
Zwitserland
Zweden
Oostenrijk
Sharp Electronica Espana, S.A.
93 5819700
sharplcd@sees.sharp-eu.com
http://www.sharp.es
Sharp Electronics (Schweiz) AG
0041 1 846 63 11
cattaneo@sez.sharp-eu.com
http://www.sharp.ch
Sharp Electronics ( Nordic ) AB
(46) 8 6343600
vision.support@sen.sharp-eu.com
http://www.sharp.se
Sharp Electronics (Europe) GMBH
Branch Office Austria
0043 1 727 19 123
pogats@sea.sharp-eu.com
http://www.sharp.at
Aanhangsel
Singapore
63
Technische gegevens
Producttype Projector
Model XG-MB65X-L/XG-MB55X-L/XR-10X-L/XR-10S-L
Videosysteem NTSC3.58/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL-60/SECAM/DTV480I/DTV480P/
DTV540P/DTV576I/DTV576P/DTV720P/DTV1035I/DTV1080I/DTV1080I-50
Weergavemethode Digital Micromirror DeviceTM (DMDTM) met enkelvoudige chip vervaardigd door Texas Instruments
DMD paneel Paneelformaat:
[XG-MB65X-L/XG-MB55X-L/XR-10X-L] 0,55" (14 mm), 1chip XGA DMD
[XR-10S-L] 0,55" (14 mm), 1chip SVGA DMD
Aantal beeldpunten: [XG-MB65X-L/XG-MB55X-L/XR-10X-L] 786.432 dots (1024 [H] × 768 [V])
[XR-10S-L] 480.000 dots (800 [H] × 600 [V])
Lens [XG-MB65X-L] 1–1,15 × zoomlens, F2.4–2,6, f = 18,7–21,5 mm
[XG-MB55X-L/XR-10X-L/XR-10S-L] 1–1,15 × zoomlens, F2,4–2,6, f = 19,0–21,9 mm
Projectielamp [XG-MB65X-L/XG-MB55X-L] 275 W gelijkstroomlamp (AN-XR20L2)
[XR-10X-L/XR-10S-L] 220 W gelijkstroomlamp (AN-XR10L2)
Component-ingangssignaal 15-pins mini D-sub aansluiting
(INPUT1/2) Y: 1,0 Vp-p, synchronisatie negatief, 75 Ω afgesloten
PB: 0,7 Vp-p, 75 Ω afgesloten
PR: 0,7 Vp-p, 75 Ω afgesloten
Horizontale resolutie [XG-MB65X-L/XG-MB55X-L/XR-10X-L] 600 TV-lijnen (DTV720P)
[XR-10S-L] 520 TV-lijnen (DTV720P)
Computer RGB 15-pins mini D-sub aansluiting
ingangssignaal RGB gescheiden/synchronisatie op groen type analoog ingangssignaal: 0–0,7 Vp-p,
(INPUT 1/2)/uitgangssignal positief, 75 Ω afgesloten
(OUTPUT) HORIZONTAAL SYNCHRONISATIESIGNAAL: TTL niveau (positief/negatief)
VERTICAAL SYNCHRONISATIESIGNAAL: Hetzelfde als hierboven
S-video ingangssignaal 4-pins mini-DIN aansluiting
(INPUT 3) Y (luminantiesignaal): 1,0 Vp-p, synchronisatie negatief, 75 Ω afgesloten
C (chrominantiesignaal): Salvosignaal 0,286 Vp-p, 75 Ω afgesloten
Video-ingangssignaal RCA aansluiting: VIDEO, composietvideo, 1,0 Vp-p, synchronisatie negatief, 75 Ω
(INPUT 4) afgesloten
Verticale frequentie 45–85 Hz
Horizontale frequentie 15–70 kHz
Beeldpuntklok 12–108 MHz
RS-232C aansluiting 9-pins mini-DIN aansluiting
Audio-ingangssignaal ø3,5 mm ministekkerbus of RCA aansluiting: 0,5 Vrms, meer dan 22 kΩ (stereo)
Audio-uitgangssignaal ø3,5 mm ministekkerbus: 0,5 Vrms, minder dan 2,2 kΩ
(AUDIO OUTPUT 1-4)
Luidsprekersysteem 4 cm × 2,85 cm ovaal × 1
Stroomvoorziening 100–240 V wisselstroom
Ingangsstroom [XG-MB65X-L/XG-MB55X-L] 3,6 A
[XR-10X-L/XR-10S-L] 3,0 A
Nominale frequentie 50/60 Hz
Stroomverbruik XG-MB65X-L 350 W (“Helder” modus)/280 W (“Eco + Stil” modus) bij 100 V wisselstroom
XG-MB55X-L 330 W (“Helder” modus)/270 W (“Eco + Stil” modus) bij 240 V wisselstroom
XR-10X-L
298 W (“Helder” modus)/229 W (“Eco + Stil” modus) bij 100 V wisselstroom
XR-10S-L
288 W (“Helder” modus)/223 W (“Eco + Stil” modus) bij 240 V wisselstroom
Stroomverbruik (standby) 4,7 W (100 V wisselstroom) – 6,1 W (240 V wisselstroom)
Warmte-afgifte XG-MB65X-L 1315 BTU/uur (“Helder” modus)/1050 BTU/uur (“Eco + Stil” modus) bij 100 V wisselstroom
XG-MB55X-L 1240 BTU/uur (“Helder” modus)/1010 BTU/uur (“Eco + Stil” modus) bij 240 V wisselstroom
XR-10X-L
1120 BTU/uur (“Helder” modus)/860 BTU/uur (“Eco + Stil” modus) bij 100 V wisselstroom
XR-10S-L
1080 BTU/uur (“Helder” modus)/840 BTU/uur (“Eco + Stil” modus) bij 240 V wisselstroom
Bedrijfstemperatuur 41°F tot 95°F (+5°C tot +35°C)
Opslagtemperatuur –4°F tot 140°F (–20°C tot +60°C)
Behuizing Plastic
Infrarood-draaggolffrequentie 38 kHz
Afmetingen (bij benadering) 12 13/32" × 4 19/64" × 11 1/32" (315 (B) × 109 (H) × 280 (D) mm) (alleen de hoofdbehuizing)
12 13/32" × 4 47/64" × 11 37/64" (315 (B) × 120 (H) × 294 (D) mm) (inclusief stelvoetjes en
andere uitstekende delen)
Gewicht (bij benadering) 8,6 lbs. (3,9 kg)
Vervangingsonderdelen Afstandsbediening, Netsnoer voor VS, Canada enz., Netsnoer voor Europa, behalve GrootBrittannië, Netsnoer voor Groot-Brittannië en Singapore, Netsnoer voor Australië, Nieuw-Zeeland
en Oceanië, RGB-kabel, DIN-D-sub RS-232C adapter, Gebruiksaanwijzing (gedrukt en CD-ROM),
Stoffilter
64
Als onderdeel van een beleid van doorlopende verbetering houdt SHARP zich het recht voor om veranderingen aan te
brengen in ontwerp en technische gegevens ten behoeve van verbetering van het product zonder voorafgaande
berichtgeving. De aangegegeven cijfers voor de technische gegevens aangaande prestaties zijn nominale waarden voor
productie-eenheden. Er kunnen zich enkele afwijkingen van deze waarden voordoen bij afzonderlijke eenheden.
Afmetingen
23 64
/ (9)
11 1/32 (280)
13 64
/ (5)
Eenheid: duim (mm)
7 16
/ (11) 4 19/64 (109)
2 7/8 (73) 1 55/64 (47)
ø9 7/64 (69,2)
3 5/32 (80)
3 1/16 (77,5)
12 / (315)
4 7/64 (104)
13 32
7 16
/ (11)
1 7/8 (47,5)
Aanhangsel
1 11/32 (33,8)
2 61/64
(75)
1 53/64
(46,2)
2 19/32
(65,5)
65
Index
Accessoires ................................................... 10
Achtergrond ................................................... 42
Achterste stelvoetje ....................................... 29
Afstandsbediening ......................................... 13
Afstandsbedieningssensor ............................ 15
AUDIO INPUT aansluiting ................ 23, 24, 25
AUDIO OUTPUT aansluiting ......................... 21
Auto Power Off
(Automatische uitschakelfunctie) .............. 43
AUTO SYNC toets ......................................... 34
Automat. sync.
(Automatische synchronisatie) .... 34, 36, 43, 46
Automatisch zoeken ...................................... 43
Automatische trapeziumvorm-correctie ........ 41
AV MUTE toets .............................................. 30
BACK toets .................................................... 13
Beeldinstellingen ........................................... 39
Beeldmodus ............................................ 34, 39
Beeldscherm-aanduidingen .......................... 42
Beeldverhouding ............................................ 32
Beeldverschuiving ......................................... 41
Bijgeleverde accessoires ............................... 10
Blauw ............................................................. 40
BREAK TIMER toets ..................................... 34
Contrast ......................................................... 40
DIN-D-sub RS-232C adapter ........................ 26
ENTER toets .................................................. 37
Fase ............................................................... 46
Fijn Sync. (Fijne synchronisatie-instelling) .... 46
FORWARD toets ............................................ 13
FREEZE toets ................................................ 34
Grootte Aanpassen ................................ 32, 41
HEIGHT ADJUST hendel .............................. 29
Helder ............................................................ 40
Help................................................................ 46
Horizontale ruis regelen ......................... 36, 46
H-Pos ...................................................... 36, 46
Inlaatopening .................................... 11, 12, 47
INPUT 1 aansluiting ......................... 23, 24, 25
INPUT 1 – 4 functies ..................................... 30
INPUT 2 aansluiting ......................... 23, 24, 25
INPUT 3 aansluiting ...................................... 24
INPUT 4 aansluiting ...................................... 25
INPUT toetsen ............................................... 30
Installatiegids .......................................... 28, 42
Insteltoetsen .................................................. 37
KADER ................................................... 32, 33
Kensington standaard
veiligingsaansluiting .................................... 12
KEYSTONE toets .......................................... 31
Kleur............................................................... 40
Kleurtmp (Kleurtemperatuur) ........................ 40
Klok ................................................................ 46
66
Lamp ....................................................... 10, 52
Lampeenheid ................................................. 53
Lampindicator ................................................ 50
Lampinstelling ................................................ 40
Lamptimer (Levensduur) ............................... 44
Lensdop ......................................................... 11
Los verkrijgbaar accessoires ........................ 10
Luidspreker .................................................... 43
MENU/HELP toets .................................. 37, 46
Netsnoer ........................................................ 26
Netstroomaansluiting ..................................... 26
NORMAAL .............................................. 32, 33
ON toets ......................................................... 27
OUTPUT (INPUT1, 2) aansluiting ................. 25
PDF.................................................................. 9
PICTURE MODE toets .................................. 34
PRJ-INS ......................................................... 43
Progressief ..................................................... 40
Projectie .................................................. 19, 42
R-6 batterijen ................................................. 14
REK......................................................... 32, 33
RESIZE toets ................................................. 32
RETURN toets ............................................... 37
RGB kabel ..................................................... 23
Rood .............................................................. 40
RS-232C aansluiting ..................................... 26
SCH - INS ...................................................... 41
Schermformaat en projectie-afstand ............. 20
Scherpstelring ............................................... 28
Scherpte ........................................................ 40
STANDBY toets ............................................. 27
STANDBY/ON toets ....................................... 27
Stoffilters ........................................................ 48
Systeemgeluid ............................................... 43
Systeemvergrendeling ................................... 44
Taal
(taal voor de beeldscherm-aanduidingen) ... 42
Temperatuur-waarschuwingsindicator .......... 50
Tint ................................................................. 40
Toegangscode ............................................... 44
Toetsvergrendeling ........................................ 45
Trapeziumvorm-correctie ...........................31, 41
Uitlaatopening ......................................... 12, 47
Ventilatormodus ............................................. 44
Verticale ruis regelen .............................. 36, 46
Vervangen van de lamp .......................... 52, 53
Videosysteem ................................................ 36
Volumetoetsen ............................................... 30
Voorste stelvoetje .......................................... 29
V-Pos ....................................................... 36, 46
Wit benadr. .................................................... 40
Zoomring ....................................................... 28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising