Samsung | ST500 / ST510 | Samsung SAMSUNG ST500 Instrukcja obsługi

Samsung SAMSUNG ST500 Instrukcja obsługi
Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera
szczegółowe instrukcje obsługi aparatu.
Prosimy o uważne zapoznanie się z
podręcznikiem.
Ä Kliknij temat
Najczęściej zadawane pytania
Skrócony podręcznik
User Manual
ST500/ST510
Spis treści
Podstawowe funkcje
Funkcje rozszerzone
Opcje fotografowania
Odtwarzanie/edycja
Załączniki
Indeks
Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa
Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zapewnić optymalne działanie aparatu, należy zawsze postępować zgodnie z poniższymi
ostrzeżeniami i wskazówkami.
Należy dołożyć starań, aby nie uszkodzić wzroku
fotografowanych osób lub zwierząt
Ostrzeżenie – sytuacje, które mogą spowodować zranienie
użytkownika lub innych osób
Nie należy używać lampy błyskowej w bezpośredniej bliskości
(bliżej niż 1 m) ludzi lub zwierząt. Użycie lampy błyskowej
znajdującej się zbyt blisko oczu fotografowanej osoby lub
zwierzęcia może spowodować czasowe lub trwałe uszkodzenie
narządu wzroku.
Przestroga – sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie
aparatu lub innego sprzętu
Uwaga – wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje
Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii
● Należy używać wyłącznie baterii i ładowarek zatwierdzonych
przez firmę Samsung. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek
może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie
aparatu.
● Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Podczas pozbywania
się zużytych baterii należy przestrzegać wszystkich lokalnych
przepisów prawnych.
● Nigdy nie należy umieszczać baterii lub aparatów w
urządzeniach wydzielających ciepło ani na takich urządzeniach
(np. kuchenkach mikrofalowych, piecach
i grzejnikach). Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt
mocno rozgrzane.
Informacje na temat bezpieczeństwa
Nie należy używać aparatu w pobliżu łatwopalnych lub
wybuchowych płynów albo gazów
Nie należy używać aparatu w pobliżu paliw lub palnych materiałów
albo substancji chemicznych. Nie należy przechowywać palnych
płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym
schowku, w którym jest przechowywany aparat, jego części i
akcesoria.
Aparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla
małych dzieci i zwierząt
Aparat i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza
zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich części
może spowodować zadławienie lub poważne obrażenia. Ruchome
części i akcesoria mogą stanowić również zagrożenie fizyczne.
1
Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa
● Nie należy wkładać ciał obcych do komór, gniazd ani punktów
dostępu aparatu. Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego
użytkowania aparatu mogą nie być objęte gwarancją.
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Z aparatem należy się obchodzić ostrożnie i rozważnie
Należy chronić baterie, ładowarki i karty pamięci przed
uszkodzeniem
● Nie wolno dopuścić do kontaktu aparatu z wilgocią – płyny mogą
być przyczyną poważnych uszkodzeń. Nie należy obsługiwać
aparatu mokrymi rękami. Uszkodzenie aparatu wodą może
doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
● Nie należy narażać aparatu na bezpośrednie działanie przez
dłuższy czas promieni słonecznych ani wysokich temperatur.
Wydłużone działanie promieni słonecznych lub wysokich
temperatur może trwale uszkodzić wewnętrzne elementy
aparatu.
● Aby uniknąć uszkodzenia ruchomych części i wewnętrznych
elementów aparatu, nie należy go używać w zakurzonych,
brudnych, wilgotnych lub niewłaściwie wietrzonych
pomieszczeniach.
● Przed dłuższym okresem nieużywania aparatu należy wyjąć
z niego baterie. Baterie znajdujące się w aparacie mogą
z czasem wyciec lub skorodować, co może spowodować
poważne uszkodzenie aparatu.
● Używając aparatu na plaży lub w podobnych miejscach, należy
chronić go przed piaskiem i brudem.
● Aby uniknąć poważnych uszkodzeń, aparat należy chronić
przed uderzeniami, nieostrożnym traktowaniem lub nadmiernymi
wibracjami.
● Podczas podłączania przewodów lub zasilaczy oraz
instalowania baterii lub kart pamięci należy zachować
ostrożność. Wkładanie wtyczek na siłę, podłączanie kabli lub
wkładanie baterii albo kart pamięci w niewłaściwy sposób może
spowodować uszkodzenie portów, wtyczek lub akcesoriów.
● Należy unikać narażania baterii lub kart pamięci na działanie
bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0ºC
lub powyżej 40ºC). Ekstremalne temperatury mogą zmniejszyć
pojemność baterii oraz spowodować niewłaściwe działanie kart
pamięci.
● Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi
przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia
między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub
trwałe uszkodzenie.
● Karty pamięci należy chronić przed płynami, brudem lub obcymi
substancjami. Jeśli karta pamięci ulegnie zabrudzeniu, przed
włożeniem do aparatu należy ją wyczyścić miękką szmatką.
● Gniazdo karty pamięci należy chronić przed zetknięciem
się z cieczami, zanieczyszczeniami i obcymi substancjami.
Nieprzestrzeganie może doprowadzić do uszkodzenia aparatu.
● Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci należy wyłączyć
aparat.
● Kart pamięci nie należy zginać, upuszczać ani poddawać dużym
naciskom.
● Nie należy używać kart pamięci, które zostały sformatowane
w innych aparatach lub za pomocą komputera. Należy ponownie
sformatować kartę pamięci w aparacie.
● Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki, baterii ani karty
pamięci.
2
Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa
Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki
Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez
firmę Samsung
● Nadmierne ładowanie baterii może przyczynić się do skrócenia
czasu ich eksploatacji. Po zakończeniu ładowania odłącz
przewód od aparatu.
● Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem
będzie musiała być ponownie naładowana.
● Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
● Baterii należy używać tylko w celach, do których zostały
przeznaczone.
Używanie niezgodnych akcesoriów może spowodować
uszkodzenie aparatu, obrażenia ciała lub unieważnienie
gwarancji.
Należy chronić obiektyw aparatu
● Nie należy kierować obiektywu bezpośrednio w stronę światła
słonecznego, ponieważ może to spowodować odbarwienie
matrycy lub jej uszkodzenie.
● Obiektyw aparatu należy chronić przed zabrudzeniem odciskami
palców lub zarysowaniem. Obiektyw należy czyścić miękką,
czystą szmatką do obiektywów, niepozostawiającą włókien.
Należy zachować ostrożność, używając aparatu
w warunkach dużej wilgotności
Po przeniesieniu aparatu z zimnego otoczenia do ciepłego i
wilgotnego otoczenia na delikatnych obwodach elektronicznych
aparatu i karcie pamięci może skroplić się para wodna. W takiej
sytuacji przed użyciem aparatu należy odczekać przynajmniej
jedną godzinę, aż wilgoć wyparuje.
Ważne informacje o sposobie obsługi
Naprawy aparatu mogą być dokonywane tylko przez
wykwalifikowanych pracowników serwisu
Przed użyciem należy sprawdzić, czy aparat działa
prawidłowo
Serwis aparatu powinien być wykonywany jedynie przez
wykwalifikowany personel; nie należy próbować wykonywać prac
serwisowych samodzielnie. Żadne uszkodzenia wynikłe z prac
serwisowych wykonywanych przez niewykwalifikowany personel
nie są objęte gwarancją.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za utracone pliki ani
za straty mogące powstać na skutek awarii lub nieprawidłowej
eksploatacji aparatu.
3
Struktura podręcznika użytkownika
Podstawowe funkcje
©2009 SAMSUNG DIGITAL IMAGING CO., LTD.
11
Ten rozdział zawiera informacje dotyczące
układu aparatu, ikon oraz podstawowych funkcji
fotografowania.
W związku z wprowadzanymi udoskonaleniami funkcji
aparatu specyfikacja aparatu lub treść niniejszego
podręcznika mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Funkcje rozszerzone
30
Poniżej przedstawiono informacje dotyczące
fotografowania z wyborem trybu oraz nagrywania filmów
wideo i notatek głosowych.
Informacje o prawach autorskich
● Microsoft Windows i logo Windows są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
● Mac to zastrzeżony znak towarowy firmy Apple
Corporation.
Opcje fotografowania
40
Poniżej przedstawiono informacje dotyczące opcji, które
można wybierać w trybie fotografowania.
Odtwarzanie/edycja
62
Poniżej przedstawiono informacje dotyczące
odtwarzania zdjęć, filmów wideo lub notatek głosowych
oraz edycji zdjęć lub filmów wideo. Można tu również
znaleźć informacje na temat podłączania aparatu do
drukarki fotograficznej, telewizora lub telewizora HDTV.
Załączniki
Informacje dotyczące ustawień, komunikatów o błędach
i specyfikacji oraz porady związane z konserwacją.
4
88
Oznaczenia użyte w podręczniku
Ikony użyte w podręczniku
Tryb fotografowania
Oznaczenie
Intelig. autom.
S
Ikona
Dodatkowe informacje
Automat.
a
Ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem
Program
p
Scena
s
DUAL IS
d
Film
v
[ ]
Przyciski aparatu, na przykład: [Migawka]
(odpowiada spustowi migawki)
( )
Numer strony, na której można znaleźć powiązane
informacje
“
Kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu
wykonania kroku, na przykład: Wybierz opcje > “
)
(oznacza Wybierz opcję >, a następnie opcję
*
Uwaga
Ikony trybu fotografowania
Te ikony oznaczają, że opisywana funkcja jest dostępna we
wskazanym trybie. Tryb s może nie obsługiwać funkcji dla
wszystkich scenerii.
np.)
Funkcja
Skróty użyte w podręczniku
Dostępne w trybach
Program, DUAL IS
i Film
5
Skrót
Definicja
ACB
Automatyczny balans kontrastu
AEB
Automatyczna skala ekspozycji
AF
Autofokus (funkcja automatycznego ustawiania ostrości)
DIS
Funkcja cyfrowej stabilizacji obrazu
DPOF
Cyfrowy format wydruku
EV
Wartość naświetlenia
OIS
Optyczna stabilizacja obrazu
WB
Balans bieli
Określenia użyte w podręczniku
Naciskanie spustu migawki
Ekspozycja (jasność)
● Naciśnięcie przycisku [Migawka] do połowy: naciśnięcie
przycisku migawki do połowy
● Naciśnięcie przycisku [Migawka]: naciśnij spust migawki do
oporu
Ekspozycja jest zależna od ilości światła docierającego do
wnętrza aparatu. Ekspozycję można zmieniać przy użyciu czasu
migawki, wartości przysłony lub czułości ISO. Zmiana ekspozycji
spowoduje, że zdjęcia będą ciemniejsze lub jaśniejsze.
Normalna ekspozycja
Naciśnięcie przycisku
[Migawka] do połowy
Naciśnięcie przycisku
[Migawka]
Temat, tło, kompozycja
● Temat: główny obiekt fotografowanej sceny; może nim być
osoba, zwierzę lub martwa natura
● Tło: obiekty znajdujące się wokół tematu
● Kompozycja: połączenie tematu i tła
Temat
Kompozycja
Tło
6
Prześwietlenie
(zdjęcie jest zbyt jasne)
Najczęściej zadawane pytania
Można uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Konfiguracja opcji fotografowania ułatwia rozwiązywanie problemów.
Oczy obiektu wyglądają Jest to powodowane odbiciem od lampy błyskowej aparatu.
na czerwone.
Czer.ocz lub
Red czer oczu (s. 45).
● Wybierz ustawienie lampy błyskowej
Red czer oczu w menu edycji
● Jeśli zdjęcie zostało już zrobione, w menu edycji wybierz opcję
(s. 77).
Na zdjęciach są
widoczne drobinki
kurzu.
Unoszące się w powietrzu cząsteczki kurzu mogły zostać uchwycone na zdjęciu robionym przy użyciu
lampy błyskowej.
● Wyłącz lampę błyskową lub unikaj robienia zdjęć w zakurzonym miejscu.
● Ustaw opcje czułości ISO (s. 46).
Zdjęcia są nieostre.
Może to być spowodowane robieniem zdjęć w miejscu o słabym oświetleniu lub niepoprawnym
trzymaniem aparatu.
● Użyj trybu d (s. 36).
● Naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby się upewnić, że obiekt jest zogniskowany (s. 28).
Zdjęcia wykonywane
nocą są nieostre.
W miarę jak aparat próbuje wpuścić więcej światła, zmniejsza się szybkość migawki.
Może to utrudniać utrzymanie aparatu w bezruchu i powodować jego poruszenie.
● Włącz lampę błyskową (s. 45).
Noc w trybie s (s. 35).
● Wybierz opcję
● Ustaw opcje czułości ISO (s. 46).
● Użyj statywu w celu uniknięcia poruszenia aparatu.
Przedmioty wychodzą
za ciemne z powodu
podświetlenia.
Jeśli źródło światła znajduje się za obiektem lub jeśli między jasnymi i ciemnymi obszarami występuje
duży kontrast, obiekt może wyjść zacieniony.
● Unikaj robienia zdjęć pod słońce.
Podśw. w trybie s (s. 32).
● Wybierz opcję
● Wybierz opcję lampy błyskowej Wypełnij (s. 45).
● Ustaw opcję automatycznej równowagi kontrastu (ACB) (s. 55).
● Wyreguluj naświetlenie (s. 54).
Punktowy, jeśli w środku kadru znajduje się jasny obiekt (s. 56).
● Ustaw opcję pomiaru na
7
Skrócony podręcznik
Fotografowanie ludzi
● Tryb s > Upiększ, Portret, Dzieci f 32
● Czer.ocz, Red czer oczu (aby zapobiec lub poprawić
efekt czerwonych oczu) f 45
● Wykryj twarze f 50
Fotografowanie w nocy lub w
ciemności
● Tryb s > Noc, Świt, Fajerw. f 32
● Opcje lampy błyskowej f 45
● Szybkość ISO (służy do regulacji czułości na światło)
f 46
Dynamiczne zdjęcia
Regulacja ekspozycji (jasności)
● Szybkość ISO (służy do regulacji czułości na światło)
f 46
● EV (regulacja ekspozycji) f 54
● ACB (służy do wyrównania oświetlenia głównego obiektu
fotografowanego na jasnym tle) f 55
● Pomiar f 56
● AEB (umożliwia wykonanie trzech zdjęć tej samej sceny
z różnymi wartościami ekspozycji) f 59
Stosowanie innego efektu
● Style fotografii (zastosowanie tonów) f 60
● Regulacja obrazu (służy do regulacji nasycenia, ostrości
lub kontrastu) f 61
● Ciągłe, U. wys. szyb. f 59
Redukcja drgań aparatu
Fotografowanie tekstu, owadów lub
kwiatów
● Tryb s > Zbliżenie, Tekst f 32
● Makro, Auto makro, Super makro (do zbliżeń) f 47
● Balans bieli (do zmiany tonacji barwnej) f 57
● Funkcja optycznej stabilizacji obrazu (OIS) f 27
● Tryb d f 36
8
● Wyświetlanie plików według
kategorii w inteligentnym
albumie f 66
● Usuwanie wszystkich plików z
karty pamięci f 68
● Wyświetlanie plików w postaci
pokazu slajdów f 70
● Wyświetlanie plików w
telewizorze f 79
● Podłączanie aparatu do
komputera f 80
● Regulacja dźwięków i
głośności f 90
● Zmiana języka wyświetlacza
f 90
● Regulacja jasności
wyświetlacza f 91
● Ustawianie daty i czasu f 91
● Formatowanie karty pamięci
f 91
● Rozwiązywanie problemów
f 99
Spis treści
Korzystanie z trybu DUAL IS .................................................... 36
Korzystanie z trybu Program .................................................... 36
Autoportrety .............................................................................. 37
Nagrywanie filmu ...................................................................... 37
Nagrywanie notatek głosowych ............................................... 39
Nagrywanie notatki głosowej .................................................... 39
Dodawanie notatki głosowej do zdjęcia .................................... 39
Podstawowe funkcje .................................................................... 11
Wyjmowanie aparatu z opakowania ........................................ 12
Układ aparatu ........................................................................... 13
Ikony ......................................................................................... 15
Wkładanie akumulatora i karty pamięci ................................... 16
Ładowanie akumulatora i włączanie aparatu .......................... 17
Ładowanie akumulatora ........................................................... 17
Włączanie aparatu .................................................................... 17
Konfiguracja wstępna ............................................................... 18
Korzystanie z ekranu dotykowego ........................................... 19
Wybór trybu fotografowania ..................................................... 21
Wybór trybu fotografowania z wykrywaniem ruchu .................. 22
Konfigurowanie dwóch zestawów komunikatów i dźwięków ... 23
Konfigurowanie wyświetlacza przedniego ................................ 23
Konfigurowanie typu wyświetlania dla ekranu dotykowego ...... 24
Konfigurowanie wibracji lub dźwięku dotknięcia ....................... 24
Fotografowanie ........................................................................ 25
Przybliżanie/oddalanie .............................................................. 26
Redukcja drgań aparatu (OIS) .................................................. 27
Wskazówki dotyczące uzyskiwania wyraźniejszych zdjęć ...... 28
Opcje fotografowania ................................................................... 40
Wybór rozdzielczości i jakości ................................................. 41
Wybór rozdzielczości ................................................................ 41
Wybór jakości obrazu ............................................................... 42
Korzystanie z samowyzwalacza .............................................. 43
Zdjęcia w ciemności ................................................................. 45
Zapobieganie efektowi czerwonych oczu ................................. 45
Korzystanie z lampy błyskowej ................................................. 45
Dostosowanie czułości ISO ...................................................... 46
Zmienianie ustawienia ostrości aparatu .................................. 47
Korzystanie z makro ................................................................. 47
Korzystanie z autofokusu ......................................................... 47
Korzystanie z funkcji inteligentnego dotykowego ustawiania
ostrości ..................................................................................... 48
Szybkie fotografowanie ............................................................ 49
Regulacja obszaru ustawiania ostrości .................................... 49
Używanie funkcji wykrywania twarzy ....................................... 50
Wykrywanie twarzy ................................................................... 50
Fotografowanie uśmiechu ........................................................ 51
Wykrywanie mrugnięć .............................................................. 51
Używanie funkcji inteligentnego rozpoznawania twarzy ........... 52
Rejestrowanie ulubionych twarzy (Moje ulubione) ................... 53
Funkcje rozszerzone .................................................................... 30
Tryby fotografowania ................................................................ 31
Korzystanie z trybu Intelig. autom. ........................................... 31
Korzystanie z trybu Scena ........................................................ 32
Korzystanie z trybu Upiększ ..................................................... 33
Korzystanie ze wskaźnika ramki ............................................... 34
Korzystanie z trybu Dzieci ........................................................ 34
Regulacja ekspozycji w trybie Noc ........................................... 35
9
Spis treści
Przesyłanie plików do komputera (w systemie Windows) ....... 80
Przesyłanie plików przy użyciu programu Intelli–studio ............ 81
Przesyłanie plików po podłączeniu aparatu jako dysku
wymiennego ............................................................................. 83
Odłączanie aparatu (system Windows XP) .............................. 84
Przesyłanie plików do komputera (system Mac) ..................... 85
Drukowanie zdjęć przy użyciu drukarki (PictBridge) ............... 86
Regulacja jasności i koloru ...................................................... 54
Ręczne ustawienie ekspozycji (EV) .......................................... 54
Kompensacja podświetlenia (ACB) .......................................... 55
Zmiana opcji pomiaru ............................................................... 56
Wybór źródła światła (balans bieli) ........................................... 57
Korzystanie z trybów zdjęć seryjnych ...................................... 59
Poprawianie jakości zdjęć ........................................................ 60
Stosowanie stylów zdjęć ........................................................... 60
Definiowanie własnego tonu RGB ............................................ 60
Dostosowywanie zdjęć ............................................................. 61
Załączniki ........................................................................................ 88
Menu ustawień ......................................................................... 89
Dostęp do menu ustawień ........................................................ 89
Ustawienia dźwięku .................................................................. 90
Ustawienie wyświetlacza .......................................................... 90
Ustawienia aparatu ................................................................... 91
Komunikaty o błędach .............................................................. 94
Konserwacja aparatu ............................................................... 95
Czyszczenie aparatu ................................................................ 95
Informacje dotyczące kart pamięci ........................................... 96
Informacje dotyczące akumulatora ........................................... 97
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym ............... 99
Specyfikacje aparatu .............................................................. 102
Indeks ..................................................................................... 106
Odtwarzanie/edycja ...................................................................... 62
Odtwarzanie ............................................................................. 63
Uruchamianie trybu odtwarzania .............................................. 63
Przeglądanie zdjęć ................................................................. 69
Odtwarzanie filmu ..................................................................... 71
Odtwarzanie notatki głosowej ................................................... 72
Edycja zdjęcia .......................................................................... 74
Obracanie zdjęcia ..................................................................... 74
Zmiana rozmiaru zdjęć ............................................................. 74
Edycja kolorów ......................................................................... 75
Definiowanie własnego tonu RGB ............................................ 75
Stosowanie efektu specjalnego ................................................ 76
Korygowanie błędów ekspozycji ............................................... 76
Edycja zdjęć portretowych ........................................................ 77
Tworzenie polecenia wydruku (DPOF) ..................................... 78
Wyświetlanie plików w telewizorze .......................................... 79
10
Podstawowe funkcje
Ten rozdział zawiera informacje dotyczące układu aparatu, ikon oraz podstawowych funkcji fotografowania.
Wyjmowanie aparatu z opakowania …………… 12
Układ aparatu ……………………………………… 13
Konfigurowanie dwóch zestawów
komunikatów i dźwięków ………………………… 23
Ikony ………………………………………………… 15
Konfigurowanie wyświetlacza przedniego …… 23
Wkładanie akumulatora i karty pamięci ……… 16
Ładowanie akumulatora i włączanie aparatu … 17
Ładowanie akumulatora ………………………… 17
Włączanie aparatu ……………………………… 17
Konfiguracja wstępna …………………………… 18
Korzystanie z ekranu dotykowego ……………… 19
Wybór trybu fotografowania …………………… 21
Wybór trybu fotografowania z wykrywaniem
ruchu ……………………………………………… 22
Konfigurowanie typu wyświetlania dla ekranu
dotykowego ……………………………………… 24
Konfigurowanie wibracji lub dźwięku dotknięcia
24
Fotografowanie …………………………………… 25
Przybliżanie/oddalanie
………………………… 26
Redukcja drgań aparatu (OIS) ………………… 27
Wskazówki dotyczące uzyskiwania
wyraźniejszych zdjęć …………………………… 28
Wyjmowanie aparatu z opakowania
Należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy.
Akcesoria opcjonalne
Aparat
Zasilacz/
kabel USB
Akumulator
Pokrowiec na aparat
Piórko dotykowe
Skrócony podręcznik
Pasek
Instrukcja użytkownika
(dysk CD-ROM)
Rzeczywisty wygląd elementów może różnić się od
przedstawionego na ilustracjach.
Podstawowe funkcje
12
Kabel A/V
Karta pamięci
(microSDTM)
Układ aparatu
Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu należy zapoznać się z jego elementami i ich funkcjami.
Spust migawki
Przycisk zasilania
Lampa błyskowa
Lampa AF / Lampa
samowyzwalacza
Wyświetlacz przedni
Obiektyw
Głośnik
Pokrywa komory akumulatora
Służy do wkładania karty pamięci i
akumulatora.
Otwór do montażu statywu
Port USB i A/V
Obsługuje kable USB i A/V
Podstawowe funkcje
13
Układ aparatu
Lampka stanu
● Miga: Podczas zapisywania zdjęcia, filmu wideo,
odczytywania plików przez komputer lub drukarkę
albo wtedy, gdy ostrość nie jest ustawiona.
● Świeci stałym światłem: Podczas podłączania się
do komputera lub gdy jest ustawiona ostrość.
Mikrofon
Przycisk Zbliżenie
● Zbliżenie lub oddalenie
● Powiększenie fragmentu zdjęcia
lub przeglądanie plików w postaci
miniatur
1
2
Wyświetlacz główny*
* Określany jako „Ekran
dotykowy” w tym podręczniku.
Przycisk odtwarzania
Podstawowe funkcje
14
Ikony
Wyświetlane ikony będą się zmieniać w zależności od wybranego trybu lub opcji.
Ikona
Opis
Ikona
Style zdjęć
A
Liczba pozostałych zdjęć
Wykrywanie ruchu
Pozostały czas nagrywania
M Opcje fotografowania i menu ustawień
Pamięć wewnętrzna
Opcje ustawiania obrazu
● : Wartość ekspozycji
Włożono kartę pamięci
●
●
B
Ikona
p
: Akumulator naładowany
: Akumulator częściowo
naładowany
●
A. Ikony stanu
: Wymagane ładowanie
Współczynnik przybliżenia/oddalenia
Opis
Tryb fotografowania
Notatki głosowe
Przysłona i szybkość migawki
Rozdzielczość zdjęcia
Obszar objęty funkcją
automatycznego ustawiania ostrości
Rozdzielczość filmu
Drgania aparatu
Pomiar
Zestaw opcji 1 (z 3)
Funkcja optycznej stabilizacji obrazu
(OIS)
Bieżąca data i godzina
Wartość ekspozycji
Prędkość ISO
Balans bieli
f
Siatka
Liczba klatek na sekundę
B. Ikony opcji (dotykowe)
Ikona
Wykrywanie twarzy
Tryb seryjny
Opcja autofokusu
Regulacja obrazu (ostrość, kontrast,
nasycenie)
Opcja samowyzwalacza
Podstawowe funkcje
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Opis
Opcja lampy błyskowej
Opis
Typ wyświetlania
: Balans bieli
: Prędkość ISO
: Odcień twarzy
: Retusz twarzy
: Obszar ustawiania ostrości
: Opcja wykrywania twarzy
: Rozdzielczość zdjęcia
: Rozdzielczość filmu
: Jakość zdjęcia
: Szybkość klatek
: Ekspozycja z ACB
: Opcja pomiaru
: Typ serii
: Style zdjęć
: Regulacja obrazu
(ostrość, kontrast, nasycenie)
: Długa migawka
: Funkcja optycznej stabilizacji
obrazu (OIS)
●
: Nagrywanie dźwięku
● <>: Następny rząd opcji
15
Wkładanie akumulatora i karty pamięci
Informacje na temat wkładania akumulatora i opcjonalnej karty pamięci microSDTM do aparatu.
Wyjmowanie akumulatora i karty pamięci
Delikatnie wciśnij do chwili
odłączenia karty od aparatu,
a następnie wyciągnij ją z
gniazda.
Karta pamięci
Kartę pamięci należy wkładać
stykami w kolorze złota
skierowanymi w górę.
Blokada
akumulatora
Naciśnij blokadę do
góry w celu zwolnienia
akumulatora.
Akumulator
Akumulator należy wkładać
z logo firmy Samsung
skierowanym w górę.
Pamięć wewnętrzna może służyć jako tymczasowa pamięć masowa
wówczas, gdy nie jest włożona karta pamięci.
Podstawowe funkcje
16
Ładowanie akumulatora i włączanie aparatu
Ładowanie akumulatora
Włączanie aparatu
Naładować akumulator przed rozpoczęciem korzystania z aparatu.
Podłącz kabel USB do zasilacza, a następnie podłącz do aparatu
koniec kabla z wskaźnikiem.
Aby włączyć lub wyłączyć aparat, naciśnij przycisk [POWER].
● Ekran konfiguracji wstępnej pojawia się po włączeniu aparatu po
raz pierwszy (s. 18).
Włączanie aparatu w trybie odtwarzania
Naciśnij przycisk [P]. Aparat zostanie włączony i natychmiast
przejdzie w tryb odtwarzania.
Lampka wskaźnika
● Czerwona: Ładowanie
● Zielona: Całkowicie naładowany
Naciśnij i przytrzymaj przycisk [P], aby wyciszyć dźwięki aparatu.
Podstawowe funkcje
17
Konfiguracja wstępna
Ekran konfiguracji wstępnej umożliwia konfigurowanie podstawowych ustawień aparatu.
1
Wybierz opcję Language.
6
Ustaw datę i godzinę, wybierz format daty i opcję
2
3
4
Wybierz język.
7
8
Dotknij piórkiem odpowiedniego obiektu na ekranie.
Wybierz opcję Time Zone (Strefa czasowa).
Wybierz opcję Kalibracja.
.
Wybierz strefę czasową i opcję
● Aby ustawić czas letni, wybierz
.
.
Kalibracja
Zaleca się dotknięcie środka obiektu, co pozwala na uzyskanie
najwyższej wydajności.
5
Wybierz opcję Date & Time (Data/czas).
9
Podstawowe funkcje
Wybierz opcję
18
, aby przejść do trybu fotografowania.
Korzystanie z ekranu dotykowego
Poniżej przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego. Najlepszym sposobem korzystania z ekranu dotykowego
jest wybieranie pozycji na ekranie opuszkiem palca. Do dotykania i przeciągania elementów na ekranie należy używać dołączonego piórka
dotykowego.
Nie należy dotykać ekranu przy użyciu innych ostrych obiektów, takich
jak pióra lub ołówki. Może to spowodować jego uszkodzenie.
● Podczas dotykania ekranu lub przesuwania palca na ekranie
następuje zmiana barw. Nie oznacza to usterki i jest właściwością
ekranu dotykowego. Należy delikatnie dotykać i przesuwać palec,
aby ograniczyć te uciążliwe efekty.
● Przyczyny problemów z właściwym rozpoznaniem dotknięcia ekranu
mogą być następujące:
- dotknięcie wielu elementów jednocześnie
- korzystanie z aparatu przy wysokiej wilgotności powietrza
- stosowanie folii ochronnej na ekran LCD lub innego akcesorium
na ekran LCD
● W przypadku dotknięcia ekranu palcem może wystąpić problem z
właściwym rozpoznaniem dotknięcia.
● Jeżeli żadna operacja nie zostanie przeprowadzona przez kilka
sekund, wyświetlacz się przyciemni, w celu oszczędzenia baterii.
Dotykanie
Aby otworzyć menu lub wybrać opcję, dotknij ikony.
Przeciąganie
Przeciągnij w lewo lub w prawo, aby przewinąć w poziomie.
EV
-2
Podstawowe funkcje
19
-1
0
+1
+2
Korzystanie z ekranu dotykowego
Korzystanie z gestów
Niektóre funkcje można wykonać przez narysowanie
odpowiedniego kształtu na ekranie dotykowym.
Gest
Opis
Narysuj poziomą linię w prawo lub lewo, aby
wyświetlić następne lub poprzednie zdjęcie.
Narysuj znak X, aby usunąć zdjęcie.
Narysuj okrąg, aby obrócić zdjęcie.
Narysuj przekątną, aby przenieść powiększone
zdjęcie.
Podstawowe funkcje
20
Wybór trybu fotografowania
Informacje na temat wybierania trybu fotografowania. Aparat oferuje różne tryby fotografowania.
1
2
Wybierz ikonę trybu.
Tryb
S
a
Automat.: Szybkie i łatwe fotografowanie z
minimalnymi ustawieniami (s. 25).
p
Program: Fotografowanie z wyborem opcji (s. 36).
s
Scena: Fotografowanie z wyborem opcji
skonfigurowanych wstępnie dla scenerii (s. 32).
Wybierz tryb.
Podstawowe funkcje
Opis
Intelig. autom.: Fotografowanie przez pozwolenie
aparatowi na wybór trybu scenerii zgodnego z
wykrytymi warunkami (s. 31).
21
d
DUAL IS: Fotografowanie z opcjami redukcji drgań
aparatu (s. 36).
v
Film: Nagrywanie filmu (s. 37).
Wybór trybu fotografowania
Wybór trybu fotografowania z wykrywaniem
ruchu
Aparat jest wyposażony we wbudowany czujnik ruchu
umożliwiający szybkie przełączanie trybu fotografowania przez
nachylanie aparatu.
W trybie fotografowania nachyl aparat, równocześnie
.
dotykając i przytrzymując opcję
Uzyskać dostęp do trybu Film (s. 37)
Uzyskać dostęp do trybu Intelig. autom. (s. 31)
Funkcja wykrywania ruchu może działać nieprawidłowo, jeśli aparat jest
ułożony równolegle do podłoża, w sposób przedstawiony poniżej.
Uzyskać dostęp do trybu Program (s. 36)
Podstawowe funkcje
22
Konfigurowanie dwóch zestawów komunikatów i dźwięków
Informacje na temat zmiany podstawowych ustawień wyświetlacza przedniego i ekranu dotykowego zgodnie z preferencjami użytkownika.
Konfigurowanie wyświetlacza przedniego
Wyświetlacz przedni można skonfigurować do wyświetlania opcji
fotografowania, takich jak opcje trybu makro lub lampy błyskowej.
Można również powiadamiać fotografowaną osobę o konieczności
ustawienia się przed wykonaniem zdjęcia.
1
W trybie fotografowania wybierz opcje
przedni.
2
Wybierz opcję.
“ Wyświetlacz
Wyświetlacz Wyświetlacz
przedni
główny
Opcja
Opis
Wył.: Dezaktywacja wyświetlania informacji
dotyczących migawki lub funkcji.
Wł.: Aktywacja przedniego wyświetlacza.
Informacje o funkcji: Wyświetlanie opcji lampy
błyskowej i trybu makro.
Informacje o migawce: Wyświetlanie grafiki
informującej fotografowaną osobę o konieczności
ustawienia się w celu wykonania zdjęcia po naciśnięciu
do połowy przycisku [Migawka].
Podstawowe funkcje
● Aparat nie pamięta ustawienia opcji po wyłączeniu. Opcje dla
wyświetlacza przedniego należy skonfigurować po włączeniu
aparatu.
● Po silnym uderzeniu w aparat może nastąpić włączenie lub
wyłączenie wyświetlacza przedniego.
● Wyświetlacz przedni nie jest dostępny w trybach v i
oraz po
podłączeniu aparatu do odbiornika TV.
● Kiedy nastawiony jest przedni wyświetlacz lub opcje
samowyzwalacza, przedni wyświetlacz zostaje włączony.
● Po dotknięciu przedniego wyświetlacza bądź nastawieniu przedniego
wyświetlacza lub opcji samowyzwalacza, data i godzina nie wyświetlą
się.
● Wyświetlacz przedni ułatwia wykonywanie zdjęć w następujących
okolicznościach:
- wykonywane jest zdjęcie przy użyciu funkcji autoportretu (s. 37)
- używane są opcje samowyzwalacza (s. 43)
- wykonywane są zdjęcia dzieci (s. 34)
● Korzystając z przycisków bądź dotykowych ikon aparatu, przedni
wyświetlacz nie będzie aktywny.
● Jeżeli aparat jest używany w jasno naświetlonych bądź
nasłonecznionych miejscach, przedni wyświetlacz może być słabo
widoczny.
● W przypadku fotografowania przy użyciu wyświetlacza przedniego
wykonane zdjęcie może się nieco różnić od zamierzonej kompozycji.
23
Konfigurowanie dwóch zestawów komunikatów i dźwięków
Konfigurowanie typu wyświetlania dla ekranu
dotykowego
1
W trybie fotografowania wybierz opcje
“ Wyświetlacz
główny. (W trybie odtwarzania wybierz opcje .)
2
Wybierz opcję.
Konfigurowanie wibracji lub dźwięku dotknięcia
Istnieje możliwość określenia, czy po dotknięciu ekranu aparat
powinien wibrować lub emitować określony dźwięk.
1
W trybie fotografowania lub odtwarzania wybierz opcję
M.
2
Wybierz opcje
Wyświetlacz Wyświetlacz
przedni
główny
“ Wibracje i dźwięk.
Głośność
: Średni
Inten. wibracji
Wył.
Wibracje i dźwięk
Wibracje
Sh.dźwięk
Dźwięk
S.dźwięk
Wsz.
1/2
Opcja
Opis
3
Pełny: Wyświetlanie nazwy opcji po dotknięciu ikony.
Podstawowa: Wyświetlanie ikon bez nazwy opcji. Ta opcja
jest dostępna jedynie w trybie odtwarzania.
Ukryty: ukrywanie ikon na ekranie, jeśli przez 3 sekundy
nie zostaną wykonane żadne czynności (aby ponownie
wyświetlić ikony, dotknij ekranu).
Linia prowadząca: Wyświetlanie linii siatki. Linie siatki
ułatwiają wyrównanie zdjęcia zgodnie z elementami
krajobrazu, takimi jak horyzont lub krawędzie budynków.
Ta opcja jest dostępna jedynie w trybie fotografowania.
4
Podstawowe funkcje
Wybierz opcję.
Opcja
Opis
Wył.
Aparat nie wibruje i nie wydaje dźwięku.
Wibracje
Aparat wibruje.
Dźwięk
Aparat wydaje dźwięk.
Wsz.
Aparat równocześnie wydaje dźwięk i wibruje.
Wybierz opcję
24
, aby powrócić do poprzedniego trybu.
Fotografowanie
Informacje na temat podstawowych działań umożliwiających szybkie i łatwe fotografowanie w trybie Automat.
1
Upewnij się, że aparat znajduje się w trybie a (Automat.),
który jest domyślnym trybem fotografowania aparatu.
3
Naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby ustawić
ostrość.
● Zielona ramka oznacza, że ustawiono ostrość na wybranym
obiekcie.
● Jeżeli nie, wybierz ikonę trybu “a.
F3.5
1/30s
2
Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce.
4
Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
Porady umożliwiające robienie wyraźniejszych zdjęć można znaleźć
na stronie 28.
Podstawowe funkcje
25
Fotografowanie
Przybliżanie/oddalanie
Zoom cyfrowy
Możesz fotografować zbliżenia, używając funkcji zoomu
(przybliżania lub oddalania). Aparat jest wyposażony w 4,6 –
krotny zoom optyczny i 5 – krotny zoom cyfrowy. Używając obu
funkcji możesz 23 – krotnie przybliżyć lub oddalić obraz.
Jeśli wskaźnik zoomu znajduje się w zakresie cyfrowym, aparat
używa funkcji zoomu cyfrowego. Korzystanie z funkcji zoomu
cyfrowego może obniżyć jakość zdjęcia.
Wskaźnik przybliżenia/oddalenia
Przesuń przycisk [Zbliżenie] w prawo, aby powiększyć obraz.
Przesuń przycisk [Zbliżenie] w lewo, aby zmniejszyć obraz.
Zakres cyfrowy
Współczynnik przybliżenia/oddalenia
Zakres optyczny
Oddalanie
Przybliżanie
● Funkcja zoomu cyfrowego jest niedostępna w trybach S, d, s
(w niektórych sceneriach) i v oraz podczas korzystania z funkcji
Wykryj twarze.
● Zapisywanie zdjęcia zrobionego przy użyciu funkcji zoomu cyfrowego
może potrwać dłużej.
Zoom do filmów różni się.
Podstawowe funkcje
26
Fotografowanie
Redukcja drgań aparatu (OIS)
apsv
● Funkcja redukcji drgań może nie działać poprawnie, gdy:
- poruszasz aparatem, śledząc poruszający się przedmiot,
- korzystasz z funkcji zoomu cyfrowego,
- drgania aparatu są zbyt mocne,
- czas otwarcia migawki jest długi (np. w przypadku wybrania opcji
Noc w trybie s),
- akumulator jest prawie rozładowany,
- robisz zdjęcie ze zbliżeniem.
● Używanie funkcji OIS w aparacie zamontowanym na statywie może
skutkować nieostrymi zdjęciami z uwagi na wibracje czujnika funkcji
OIS. Podczas korzystania ze statywu należy wyłączyć funkcję OIS.
● W przypadku uderzenia aparatu obraz na wyświetlaczu będzie
nieostry. W takim przypadku wyłącz i włącz aparat ponownie, aby
prawidłowo zastosować funkcję OIS.
W trybie fotografowania drgania aparatu można redukować
optycznie.
Przed korektą
Po korekcie
1
W trybie fotografowania wybierz opcje f “ >
.
(raz lub dwa razy) “
2
Wybierz opcję.
Opcja
Opis
Wył.: Dezaktywacja funkcji OIS.
Wł.: Aktywacja funkcji OIS.
Podstawowe funkcje
27
Wskazówki dotyczące uzyskiwania wyraźniejszych zdjęć
Redukcja drgań aparatu
Prawidłowe trzymanie aparatu
Sprawdź, czy obiektyw
nie jest w żaden sposób
zasłonięty.
● Wybierz opcję optycznej stabilizacji obrazu,
aby zredukować optycznie drgania aparatu
(s. 27).
● Wybierz tryb d, aby zredukować drgania
aparatu optycznie i cyfrowo (s. 36).
W przypadku wyświetlenia ikony h
Wciśnięcie spustu migawki do połowy
F3.5
1/30s
Naciśnij do połowy przycisk [Migawka]
i ustaw ostrość. Ostrość i ekspozycja
zostaną ustawione automatycznie.
Drgania aparatu
F3.5
1/30s
Wartość przysłony i czas migawki
zostaną ustawione automatycznie.
Ramka ustawiania ostrości
● Naciśnij przycisk [Migawka],
aby zrobić zdjęcie, jeśli ramka
jest wyświetlana na zielono.
● Jeśli ramka zostanie
wyświetlona na czerwono,
zmień ją i ponownie naciśnij do
połowy przycisk [Migawka].
Robiąc zdjęcia w ciemności, unikaj wybierania opcji lampy błyskowej
Wol. sync. lub Wył.. Przysłona dłużej pozostanie otwarta i
utrzymanie aparatu nieruchomo może być utrudnione.
● Użyj statywu lub włącz opcję lampy błyskowej Wypełnij (s. 45).
● Ustaw opcje czułości ISO (s. 46).
Podstawowe funkcje
28
Zapobieganie nieostrym zdjęciom
● Robienie zdjęć w słabym oświetleniu
Ustawienie ostrości może być problematyczne, gdy:
- kontrast między obiektem a tłem jest niewielki
-
(na przykład gdy fotografowana osoba ma na sobie ubranie w kolorze
zbliżonym do koloru tła),
źródło światła znajdujące się za fotografowanym obiektem jest zbyt mocne,
fotografowany obiekt błyszczy,
na fotografowanym obiekcie występują poziome wzory, np. żaluzje,
fotografowany obiekt nie znajduje się w środku ramki.
Włącz lampę
błyskową (s. 45).
● Gdy obiekt szybko się porusza
Użyj funkcji zdjęć
ciągłych lub wysokiej
szybkości (s. 59).
Używanie blokady ustawienia ostrości
Naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby ustawić ostrość.
Gdy ostrość fotografowanego obiektu zostanie ustawiona,
możesz przesunąć ramkę, aby zmienić kompozycję kadru.
Po ukończeniu kadrowania całkowicie naciśnij przycisk
[Migawka], aby zrobić zdjęcie.
Podstawowe funkcje
29
Funkcje rozszerzone
Poniżej przedstawiono informacje dotyczące fotografowania z
wyborem trybu oraz nagrywania filmów wideo i notatek głosowych.
Tryby fotografowania
………………………………………… 31
Korzystanie z trybu Intelig. autom.
…………………………… 31
Korzystanie z trybu Scena ……………………………………… 32
Korzystanie z trybu Upiększ …………………………………… 33
Korzystanie ze wskaźnika ramki ……………………………… 34
Korzystanie z trybu Dzieci ……………………………………… 34
Regulacja ekspozycji w trybie Noc …………………………… 35
Korzystanie z trybu DUAL IS …………………………………… 36
Korzystanie z trybu Program …………………………………… 36
Autoportrety ……………………………………………………… 37
Nagrywanie filmu ………………………………………………… 37
Nagrywanie notatek głosowych ……………………………… 39
Nagrywanie notatki głosowej …………………………………… 39
Dodawanie notatki głosowej do zdjęcia ……………………… 39
Tryby fotografowania
Fotografowanie lub nagrywanie filmów wideo z wyborem trybu najlepiej dostosowanego do warunków fotografowania.
Korzystanie z trybu Intelig. autom.
Ikona
Opis
W tym trybie aparat automatycznie wybiera odpowiednie
ustawienia aparatu w zależności od wykrytego typu scenerii. Tryb
ten jest przydatny, jeśli nie znasz ustawień aparatu odpowiednich
do różnych scenerii.
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć portretowych
nocą.
1
2
W trybie fotografowania wybierz opcje a “ S.
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć portretowych z
podświetleniem.
Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce.
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć portretowych.
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć pejzaży z
podświetleniem.
● Aparat automatycznie wybierze scenerię. W górnej lewej
części ekranu zostanie wyświetlona ikona odpowiedniego
trybu.
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć obiektów z bliska.
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć tekstu z bliska.
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć zachodów słońca.
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć bezchmurnego
nieba.
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć terenów leśnych.
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć kolorowych
obiektów z bliska.
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć portretowych z
bliska.
Ikona
Opis
Pojawia się, gdy aparat i obiekt są unieruchomione.
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć pejzaży.
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć obiektów
będących w ruchu.
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć jasnego tła.
Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć pejzaży nocą.
Funkcja ta jest dostępna jedynie w przypadku
wyłączenia lampy błyskowej.
Funkcje rozszerzone
31
Tryby fotografowania
3
Naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby ustawić
ostrość.
4
Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
2
Wybierz tryb odpowiedni do danych warunków.
Scena
● Jeśli aparat nie rozpozna odpowiedniego trybu scenerii, ustawienie
S nie zmieni się i zostaną zastosowane ustawienia domyślne.
● Nawet w przypadku wykrycia twarzy aparat może nie wybrać trybu
Portret, w zależności od umiejscowienia i oświetlenia obiektu.
● Aparat może nie wybrać poprawnej scenerii, w zależności od
okoliczności, takich jak drgania aparatu, oświetlenie i odległość od
obiektu.
● Nawet w przypadku używania statywu tryb może nie zostać
wykryty, w zależności od szybkości poruszania się obiektu.
● Informacje dotyczące trybu Upiększ zamieszczono w rozdziale
„Korzystanie z trybu Upiększ” na stronie 33.
● Informacje dotyczące trybu Wskaźnik ramki zamieszczono w
rozdziale „Korzystanie ze wskaźnika ramki” na stronie 34.
● Informacje dotyczące trybu Noc zamieszczono w rozdziale
„Regulacja ekspozycji w trybie Noc” na stronie 35.
● Informacje dotyczące trybu Dzieci zamieszczono w rozdziale
„Korzystanie z trybu Dzieci” na stronie 34.
Korzystanie z trybu Scena
Fotografowanie z wyborem opcji wstępnie skonfigurowanych dla
scenerii.
1
W trybie fotografowania wybierz opcje a “s.
Wybierz scenerię.
3
Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie
naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby ustawić
ostrość.
4
Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
Funkcje rozszerzone
32
Tryby fotografowania
Korzystanie z trybu Upiększ
Fotografowanie osób z opcją niwelowania niedoskonałości twarzy.
1
2
W trybie fotografowania wybierz opcje a “ s “
3
Aby ukryć niedoskonałości twarzy, wybierz opcje f “
“opcja.
● Wybierz wyższe ustawienie, aby ukryć większą liczbę
niedoskonałości.
.
Aby rozjaśnić ton skóry fotografowanej osoby (tylko w
przypadku twarzy), wybierz opcje f “
“opcja.
● Wybierz wyższe ustawienie, aby rozjaśnić ton skóry.
Poziom 2
Poziom 2
4
Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie
naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby ustawić
ostrość.
5
Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
Odległość ustawiania ostrości zostanie ustawiona na Auto makro.
Funkcje rozszerzone
33
Tryby fotografowania
Korzystanie ze wskaźnika ramki
Korzystanie z trybu Dzieci
Jeśli chcesz poprosić inną osobę o wykonanie zdjęcia, scenę
można skomponować przy użyciu funkcji wskaźnika ramki.
Wskaźnik ramki pomoże innej osobie wykonać zdjęcie, gdyż
wskazuje część przygotowanej uprzednio sceny.
W tym trybie można skierować uwagę dzieci na aparat,
wyświetlając krótką animację na wyświetlaczu przednim.
1
2
W trybie fotografowania wybierz opcje a ¡ s ¡
1
.
Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, i naciśnij
przycisk [Migawka].
W trybie fotografowania wybierz opcje a ¡ s ¡
.
● Zostanie odtworzona animacja.
● Jeżeli wyświetlacz przedni jest wyłączony, dotknij
wyświetlacza, aby go włączyć.
● Po prawej i lewej stronie ramki zostaną wyświetlone
przezroczyste wskaźniki.
Anuluj ramkę: Back
3
4
Poproś inną osobę o zrobienie zdjęcia.
2
Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie
naciśnij do połowy przycisk [Migawka].
3
Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
● Osoba ta musi wyrównać obiekt w ramce przy użyciu
wskaźników, a następnie nacisnąć przycisk [Migawka], aby
zrobić zdjęcie.
Aby wyłączyć prowadnice, wybierz opcję
Animacje można pobrać z witryny internetowej.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę www.samsung.com lub
www.samsungcamera.com .
.
Funkcje rozszerzone
34
Tryby fotografowania
4
Regulacja ekspozycji w trybie Noc
Wybierz opcje f “
W trybie Noc istnieje możliwość sfotografowania błysków światła
jako smug poprzez wydłużenie ekspozycji. Zmniejsz szybkość
migawki, aby przedłużyć czas otwarcia przysłony. Aby zapobiec
prześwietleniu, zwiększ wartość apertury.
1
2
W trybie fotografowania wybierz opcje a “ s “
Wybierz opcje f “
Przysłona
3
Wybierz opcję.
Przysłona
Szybkość
migawki
.
1.0
“Przysłona.
Szybkość
migawki
“Szybkość migawki.
2.0
4.0
8.0
16.0
5
Wybierz wartość, by dostosować szybkość migawki, i
wybierz opcje
.
6
Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie
naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby ustawić
ostrość.
7
Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
Aby zapobiec rozmazaniom zdjęć, użyj statywu.
Funkcje rozszerzone
35
Tryby fotografowania
Korzystanie z trybu DUAL IS
Korzystanie z trybu Program
Funkcje optycznej i cyfrowej stabilizacji obrazu pozwalają
zredukować drgania aparatu i zapobiec nieostrym zdjęciom.
W trybie Program można wybierać różne opcje (z wyjątkiem opcji
szybkości migawki i wartości przysłony).
1
2
Przed korektą
1
2
3
W trybie fotografowania wybierz opcje a “ p.
Ustaw opcje. (Listę opcji zamieszczono w rozdziale „Opcje
fotografowania.”)
Po korekcie
W trybie fotografowania wybierz opcje a “d.
Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie
naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby ustawić
ostrość.
Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
● W tym trybie funkcja zoomu cyfrowego jest niedostępna.
● Aparat skoryguje zdjęcia optycznie tylko wówczas, gdy zostały
zrobione w oświetleniu jaśniejszym od światła jarzeniowego.
● Jeśli fotografowany obiekt szybko się porusza, zdjęcie może być
nieostre.
● Aby zredukować drgania aparatu w różnych trybach fotografowania,
należy wybrać opcję optycznej stabilizacji obrazu (s. 27).
3
Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie
naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby ustawić
ostrość.
4
Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
Funkcje rozszerzone
36
Tryby fotografowania
4
Autoportrety
Wyświetlacz przedni ułatwia wykonanie zdjęcia własnej twarzy.
1
W trybie fotografowania dotknij palcem wyświetlacza
przedniego, aby go włączyć.
Naciśnij do połowy [Migawka] lub wybierz
na
wyświetlaczu dotykowym w celu zrobienia kolejnego
zdjęcia
● Można użyć tej funkcji kiedy opcja przedniego wyświetlacza jest
nastawiona na
(s. 23).
● Jeżeli korzystasz z tej funkcji, opcje wykrywania twarzy są
niedostępne.
● Ramka ustawiania ostrości do wykrywania twarzy nie pojawi się w
trybie robienia zdjęć, który nie zawiera opcji wykrywania twarzy.
● Można dotknąć wyświetlacza przedniego, aby go włączyć lub
wyłączyć.
● Aparat automatycznie wykryje twarz i wyświetli ramkę wokół
obszaru twarzy.
● Aparat automatycznie zwalnia migawkę po wykryciu
uśmiechniętej twarzy.
Nagrywanie filmu
Istnieje możliwość nagrywania trwających do 20 minut filmów
wideo z wysoką rozdzielczością. Nagrany film wideo jest
zapisywany jako plik H.264 (MPEG-4.AVC).
2
Naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby ustawić
ostrość.
3
Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
● Format H.264 (MPEG-4 part10/AVC) to format wideo o wysokim
stopniu kompresji, wprowadzony przez międzynarodowe organizacje
ds. standardów ISO/IEC i ITU-T.
● Jeśli funkcja optycznej stabilizacji obrazu (
) jest włączona, na
filmie mogą zostać nagrane dźwięki związane z obsługą systemu
OIS.
1
Funkcje rozszerzone
W trybie fotografowania wybierz opcje a “ v.
37
Tryby fotografowania
2
Wybierz opcje f “
na sekundę).
“szybkość klatek (liczbę klatek
● Im więcej klatek, tym naturalniejszy będzie się wydawał ruch.
Pociąga to jednak za sobą zwiększenie rozmiaru pliku.
4
W razie potrzeby ustaw inne opcje. (Listę opcji
zamieszczono w rozdziale „Opcje fotografowania.”)
5
6
Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk [Migawka].
Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk
[Migawka].
30 kl/sek.
Aby wstrzymać nagrywanie
Aparat umożliwia czasowe wstrzymanie nagrywania filmu wideo.
Dzięki tej funkcji można nagrywać ulubione sceny jako jeden film
wideo.
jest dostępne tylko przy rozdzielczości wideo ustawionej na
320 x 240.
3
Wybierz opcje f “ > “
Opcja
Wybierz opcję
wznowić.
, aby wstrzymać nagrywanie. Wybierz
“opcja dźwięku.
Opis
Zatrz.: migawka
Wył.: Nagrywanie filmu wideo bez dźwięku.
Wł.: Nagrywanie filmu wideo z dźwiękiem. (Podczas
przybliżania/oddalania nagrywanie dźwięku zostanie
przerwane.)
Funkcje rozszerzone
38
aby
Nagrywanie notatek głosowych
apsd
Informacje na temat nagrywania notatek głosowych, które można odtworzyć w dowolnym momencie. Istnieje możliwość dodania do zdjęcia
notatki głosowej, zawierającej informacje o warunkach fotografowania.
Najlepszą jakość dźwięku można uzyskać, trzymając aparat podczas nagrywania w odległości 40 cm.
Nagrywanie notatki głosowej
1
W trybie fotografowania wybierz opcje f “ > “
.
Dodawanie notatki głosowej do zdjęcia
“
1
W trybie fotografowania wybierz opcje f “ > “
“
Memo
Nagrywaj
2
3
4
Naciśnij przycisk [Migawka], aby rozpocząć nagrywanie.
● Wybierz opcję w celu wstrzymania i opcję , aby wznowić.
● Dostępny czas nagrania będzie wyświetlany w górnej części
ekranu.
● Możliwe jest nagrywanie notatek głosowych o czasie trwania
do 10 godzin.
2
3
Wykadruj obraz w ramce i zrób zdjęcie.
● Notatkę głosową można nagrać bezpośrednio po zrobieniu
zdjęcia.
Nagraj krótką notatkę głosową (maksymalnie 10 sekund).
● Naciśnij przycisk [Migawka], aby zakończyć nagrywanie
notatki głosowej.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk [Migawka].
Wybierz opcję
, aby przejść do trybu fotografowania.
Funkcje rozszerzone
39
.
Opcje fotografowania
Poniżej przedstawiono informacje dotyczące opcji, które można wybierać w trybie fotografowania.
Wybór rozdzielczości i jakości ………………… 41
Używanie funkcji inteligentnego rozpoznawania
Wybór rozdzielczości …………………………… 41
twarzy
Wybór jakości obrazu …………………………… 42
Rejestrowanie ulubionych twarzy
Korzystanie z samowyzwalacza ……………… 43
(Moje ulubione)
Zdjęcia w ciemności ……………………………… 45
Regulacja jasności i koloru ……………………… 54
Zapobieganie efektowi czerwonych oczu
…………………………………………… 52
………………………………… 53
…… 45
Ręczne ustawienie ekspozycji (EV) …………… 54
Korzystanie z lampy błyskowej ………………… 45
Kompensacja podświetlenia (ACB) …………… 55
Dostosowanie czułości ISO …………………… 46
Zmiana opcji pomiaru …………………………… 56
Zmienianie ustawienia ostrości aparatu ……… 47
Wybór źródła światła (balans bieli) …………… 57
Korzystanie z makro …………………………… 47
Korzystanie z trybów zdjęć seryjnych ………… 59
Korzystanie z autofokusu ……………………… 47
Poprawianie jakości zdjęć ……………………… 60
Korzystanie z funkcji inteligentnego dotykowego
Stosowanie stylów zdjęć ………………………… 60
ustawiania ostrości ……………………………… 48
Definiowanie własnego tonu RGB
Szybkie fotografowanie ………………………… 49
Dostosowywanie zdjęć ………………………… 61
Regulacja obszaru ustawiania ostrości
……… 49
Używanie funkcji wykrywania twarzy ………… 50
Wykrywanie twarzy ……………………………… 50
Fotografowanie uśmiechu ……………………… 51
Wykrywanie mrugnięć …………………………… 51
…………… 60
Wybór rozdzielczości i jakości
Informacje na temat metody zmiany rozdzielczości obrazu i ustawień jakości.
Wybór rozdzielczości
Sapsdv
Opcja
Zwiększenie rozdzielczości powoduje zwiększenie liczby pikseli
na zdjęciu lub klatce filmu, dzięki czemu można je wydrukować
na papierze w większym formacie lub wyświetlić na większym
ekranie. Wraz ze wzrostem rozdzielczości rośnie również rozmiar
pliku.
3984 X 2656: Drukowanie na papierze A2 w formacie
poziomym (3:2).
3840 X 2160: Drukowanie na papierze A2 w formacie
panoramicznym (16:9) lub odtwarzanie na telewizorze
HDTV.
Podczas fotografowania:
1
W trybie fotografowania wybierz opcje f “> “
(W niektórych trybach wybierz opcje f “ .)
2
Wybierz opcję.
Opis
4000 X 3000: Drukowanie na papierze w formacie A1.
3264 X 2448: Drukowanie na papierze A3.
.
2560 X 1920: Drukowanie na papierze A4.
2048 X 1536: Drukowanie na papierze A5.
1920 X 1080: Drukowanie na papierze A5 w formacie
panoramicznym (16:9) lub odtwarzanie na telewizorze
HDTV.
1024 X 768: Dołączanie do wiadomości e-mail.
3840 X 2160
Opcje fotografowania
41
Wybór rozdzielczości i jakości
Podczas nagrywania filmu wideo:
Wybór jakości obrazu
1
2
Zrobione zdjęcia są kompresowane i zapisywane w formacie
JPEG. Wyższa jakość obrazu oznacza większy rozmiar pliku.
W trybie v wybierz opcję f “
.
Wybierz opcję.
1280 X 720 HQ
1
W trybie fotografowania wybierz opcje f “ > “
(W niektórych trybach wybierz opcje f “ .)
2
Wybierz opcję.
Dobra
Opcja
apsd
Opis
1280 X 720 HQ: odtwarzanie plików wysokiej jakości
przy użyciu telewizora HDTV.
1280 X 720: odtwarzanie przy użyciu telewizora HDTV.
Opcja
640 X 480: odtwarzanie przy użyciu standardowego
telewizora.
Opis
B.dobra
Dobra
320 X 240: publikowanie na stronie sieci Web.
Normalna
Opcje fotografowania
42
.
Korzystanie z samowyzwalacza
Sapsdv
Informacje na temat ustawiania samowyzwalacza opóźniającego fotografowanie.
1
2
W trybie fotografowania wybierz opcję
3
.
Wybierz opcję.
● Miga lampa AF/lampa samowyzwalacza. Aparat
automatycznie zrobi zdjęcie po upływie wyznaczonego czasu.
● Na wyświetlaczu przednim rozpocznie się odliczanie na kilka
sekund przed wykonaniem zdjęcia. Dotknij wyświetlacza
przedniego, aby go włączyć lub wyłączyć.
Wył.
Opcja
Naciśnij przycisk [Migawka], aby włączyć funkcję
samowyzwalacza.
Opis
Wył.: Funkcja samowyzwalacza jest wyłączona.
10 sek.: Zdjęcie zostanie zrobione po upływie
10 sekund.
2 sek.: Zdjęcie zostanie zrobione po upływie 2 sekund.
Podwójne: Zdjęcie zostanie zrobione po upływie
10 sekund, a następnie po upływie 2 sekund.
Wyzw. ster. ruchem: Zdjęcie zostanie zrobione, gdy
aparat wykryje ruch (s. 44).
4
Naciśnij do połowy [Migawka] lub wybierz
na
wyświetlaczu dotykowym aby zrobić kolejne zdjęcie
● Dotknij ikony samowyzwalacza lub naciśnij przycisk [Migawka], aby
wyłączyć samowyzwalacz.
● W zależności od tego, czy wybrano opcję Wykryj twarze,
samowyzwalacz lub niektóre z jego funkcji nie są dostępne.
Opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.
Opcje fotografowania
43
Korzystanie z samowyzwalacza
Korzystanie z funkcji wyzwalacza sterowanego ruchem
1
2
3
4
W trybie fotografowania wybierz opcje
“
5
.
Gdy lampa AF/lampa samowyzwalacza zacznie migać,
przyjmij pozę, w której chcesz zostać sfotografowany.
● Lampa AF/lampa samowyzwalacza przestanie migać
bezpośrednio przed automatycznym zrobieniem zdjęcia przez
aparat.
Naciśnij przycisk [Migawka].
Stań w odległości 3 m od aparatu przed upływem
6 sekund od naciśnięcia przycisku [Migawka].
Wykonaj ruch, na przykład pomachaj ręką, aby włączyć
samowyzwalacz.
● Po wykryciu ruchu przez aparat lampa AF/lampa
samowyzwalacza zacznie szybko migać.
Funkcja wykrywania ruchu może nie działać:
● gdy fotografowana osoba znajduje się dalej niż 3 metry od aparatu;
● gdy ruchy osoby są zbyt słabe;
● przy zbyt silnym oświetleniu lub podświetleniu tła.
Zakres wykrywania ruchu
Opcje fotografowania
44
Zdjęcia w ciemności
Informacje na temat fotografowania w nocy lub przy słabym świetle.
Zapobieganie efektowi czerwonych oczu
Korzystanie z lampy błyskowej
aps
Z lampy błyskowej należy korzystać w przypadku fotografowania
w ciemności lub konieczności doświetlenia zdjęć.
Błysk lampy błyskowej wyzwalany podczas fotografowania w
ciemności może spowodować czerwony odblask w oczach
fotografowanych osób. Aby temu zapobiec, wybierz opcję
Czer.ocz lub Red czer oczu.
1
2
W trybie fotografowania wybierz opcję
Saps
.
Wybierz opcję.
Auto
Opcja
Opcje fotografowania
45
Opis
Wył.:
● Lampa błyskowa nie zostanie wyzwolona.
● W przypadku fotografowania przy słabym świetle
wyświetlane jest ostrzeżenie przed drganiami
aparatu ( ).
Auto: Aparat wybierze prawidłowe ustawienie lampy
błyskowej dla ujęcia wykrytego w trybie S.
Auto: Lampa błyskowa zostanie automatycznie
wyzwolona, jeśli fotografowany obiekt lub jego tło są
ciemne.
Zdjęcia w ciemności
Opcja
Opis
Czer.ocz*:
● Lampa błyskowa zostanie wyzwolona, jeśli
fotografowany obiekt lub jego tło są ciemne.
● Aparat koryguje efekt czerwonych oczu.
Wypełnij:
● Lampa błyskowa jest wyzwalana za każdym razem.
● Intensywność światła jest regulowana
automatycznie.
Wol. sync.:
● Lampa błyskowa jest wyzwalana, a migawka
pozostaje dłużej otwarta.
● Wybierz tę opcję, jeśli chcesz uchwycić światło
otoczenia i dodatkowe szczegóły tła.
● Aby zapobiec rozmazaniom zdjęć, użyj statywu.
Red czer oczu*:
● Lampa błyskowa zostanie wyzwolona, jeśli
fotografowany obiekt lub jego tło są ciemne.
● Aparat koryguje efekt czerwonych oczu za pomocą
analizy przeprowadzanej przez zaawansowane
oprogramowanie.
Dostosowanie czułości ISO
p
Czułość ISO wyraża czułość filmu na światło zgodnie z definicją
organizacji International Organisation for Standardisation (ISO).
Im wyższa czułość ISO, tym większa wrażliwość matrycy aparatu
na światło. Wybranie wyższej czułości ISO umożliwia zrobienie
lepszego zdjęcia bez konieczności użycia lampy błyskowej.
1
2
Opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.
* Między dwoma błyskami lampy błyskowej następuje przerwa.
Nie należy poruszać aparatu przed drugim rozbłyskiem lampy.
W trybie fotografowania wybierz opcje f “
● Wybierz ikonę
, aby użyć właściwej czułości ISO
dostosowanej do jasności fotografowanego obiektu i
oświetlenia.
Auto
Wyższa czułość ISO powoduje również większe szumy na zdjęciu.
● Opcje lampy błyskowej nie są dostępne w razie wybrania opcji zdjęć
seryjnych lub opcji Mrugnięcie.
● Należy się upewnić, czy fotografowane obiekty znajdują się w
zalecanej odległości od lampy błyskowej (s. 102).
● Odbite światło lub duża ilość pyłu w powietrzu może skutkować
pojawieniem się na zdjęciu małych plamek.
Opcje fotografowania
.
Wybierz opcję.
46
Zmienianie ustawienia ostrości aparatu
Informacje na temat dostosowania ustawień ostrości aparatu w zależności od fotografowanych obiektów.
Korzystanie z makro
Korzystanie z autofokusu
apdv
Tryb makro umożliwia wykonywanie zbliżeń obiektów, takich jak
kwiaty i owady. Informacje na temat opcji makro można znaleźć w
rozdziale „Korzystanie z autofokusu”.
apdv
Aby robić ostre zdjęcia, należy wybrać właściwą opcję ustawiania
ostrości w zależności od odległości od fotografowanego obiektu.
1
2
W trybie fotografowania wybierz opcję
.
Wybierz opcję.
Norm. (af)
Opcja
Opis
Norm. (af): Ustawianie ostrości obiektu znajdującego
się w odległości przekraczającej 80 cm.
Auto makro: Ustawianie ostrości obiektu znajdującego
z odległości większej niż 5 cm (większej niż 50 cm w
przypadku korzystania z funkcji zoomu).
● Trzymaj aparat nieruchomo, aby zapobiec nieostrym zdjęciom.
● Wyłącz lampę błyskową, jeśli odległość od obiektu jest mniejsza niż
40 cm.
Makro: Ustawianie ostrości obiektu znajdującego
się w odległości 5–80 cm (50–80 cm w przypadku
korzystania z funkcji zoomu).
Super makro: Ustawianie ostrości obiektu
znajdującego się w odległości od 3 do 8 cm
(niedostępne podczas korzystania z funkcji zoomu).
Opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.
Opcje fotografowania
47
Zmienianie ustawienia ostrości aparatu
Korzystanie z funkcji inteligentnego dotykowego
ustawiania ostrości a p s d
AF - inteligentne dotknięcie umożliwia śledzenie obiektu i
ustawienie na nim ostrości, nawet podczas poruszania się.
1
2
W trybie fo
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising