4222V100

4222V100
Displays
Programmable displays with a wide selection of inputs and outputs for display of temperature,
volume and weight, etc. Feature linearisation, scaling,
and difference measurement functions for programming
via PReset software.
Ex interfaces Interfaces for analogue and digital
signals as well as HART® signals between sensors / I/P
converters / frequency signals and control systems in Ex
zone 0, 1 & 2 and for some modules in zone 20, 21 & 22.
DK Side 1
Isolation
Galvanic isolators for analogue and digital
signals as well as HART® signals. A wide product range
with both loop-powered and universal isolators featuring
linearisation, inversion, and scaling of output signals.
UK Page 25
FR Page 49
Temperature A wide selection of transmitters for DIN
form B mounting and DIN rail modules with analogue
and digital bus communication ranging from applicationspecific to universal transmitters.
Universal
PC or front programmable modules with
universal options for input, output and supply. This range
offers a number of advanced features such as process
calibration, linearisation and auto-diagnosis.
DE Seite 73
4222
Universal
I/f Converter
No. 4222V100-IN (0845)
F r o m s e r. n o . 0 6 0 8 6 7 0 0 1
SIGNALS THE BEST
UNIVERSEL I/f KONVERTER
PREASY 4222
INDHOLDSFORTEGNELSE
Advarsler ............................................................................
Sikkerhedsregler.................................................................
Overensstemmelseserklæring ............................................
Afmontering af SYSTEM 4000 ...........................................
Avancerede features ..........................................................
Anvendelse .........................................................................
Teknisk karakteristik ...........................................................
PR 4501 display- / programmeringsfront ..........................
Applikationer ......................................................................
Bestillingsnumre .................................................................
Elektriske specifikationer ...................................................
Konfigurering af følerfejlsdetektering .................................
Displayvisning på 4501:
Display uden for område ................................................
Grænser for følerfejlsdetektering ...................................
Grænser for signalbehandling ........................................
Fejlvisninger....................................................................
Tilslutninger ........................................................................
Blokdiagram .......................................................................
Programmering / betjening af trykknapper ........................
Rutediagram .......................................................................
Rutediagram, avancerede indstillinger (ADV.SET)..............
Rullende hjælpetekster i displaylinie 3 ...............................
2
3
5
6
7
7
7
8
9
10
10
13
13
14
14
14
15
16
17
20
23
24
1
ADVARSEL
GENERELT
Dette modul er beregnet for tilslutning til livsfarlige elektriske
spændinger. Hvis denne advarsel ignoreres, kan det føre til alvorlig legemsbeskadigelse eller mekanisk ødelæggelse.
For at undgå faren for elektriske stød og brand skal manualens
sikkerhedsregler overholdes, og vejledningerne skal følges.
Specifikationerne må ikke overskrides, og modulet må kun
benyttes som beskrevet i det følgende. Manualen skal studeres
omhyggeligt, før modulet tages i brug. Kun kvalificeret personale
(teknikere) må installere dette modul. Hvis modulet ikke benyttes
som beskrevet i denne manual, så forringes modulets beskyttelsesforanstaltninger.
ADVARSEL
Der må ikke tilsluttes farlig spænding til modulet, før dette er fastmonteret, og følgende operationer bør kun udføres på modulet i
spændingsløs tilstand og under ESD-sikre forhold:
FARLIG
Installation, ledningsmontage og -demontage.
SPÆNDING
Fejlfinding på modulet.
Reparation af modulet og udskiftning af sikringer må kun
foretages af PR electronics A/S.
ADVARSEL
INSTALLATION
SYSTEM 4000 skal monteres på DIN-skinne efter DIN 46277.
ADVARSEL
Modulets frontplade må ikke åbnes, da dette vil medføre skade
på stikforbindelsen til display- / programmeringsfronten PR 4501.
Modulet indeholder ingen DIP-switche eller jumpere.
2
SIGNATURFORKLARING
Trekant med udråbstegn: Advarsel / krav.
Hændelser der kan føre til livstruende situationer.
CE-mærket er det synlige tegn på modulets overensstemmelse med EUdirektivernes krav.
Dobbelt isolation er symbolet for, at modulet overholder ekstra krav til
isolation.
SIKKERHEDSREGLER
DEFINITIONER:
Farlige spændinger er defineret som områderne: 75...1500 Volt DC og 50...1000
Volt AC.
Teknikere er kvalificerede personer, som er uddannet eller oplært til at kunne
udføre installation, betjening eller evt. fejlfinding både teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Operatører er personer, som under normal drift med produktet skal indstille og
betjene produktets trykknapper eller potentiometre, og som er gjort bekendt med
indholdet af denne manual.
MODTAGELSE OG UDPAKNING:
Udpak modulet uden at beskadige dette, og sørg for, at manualen altid følger
modulet og er tilgængelig. Indpakningen bør følge modulet, indtil dette er monteret på blivende plads.
Kontrollér ved modtagelsen, at modultypen svarer til den bestilte.
MILJØFORHOLD:
Undgå direkte sollys, kraftigt støv eller varme, mekaniske rystelser og stød, og
udsæt ikke modulet for regn eller kraftig fugt. Om nødvendigt skal opvarmning,
ud over de opgivne grænser for omgivelsestemperatur, forhindres ved hjælp af
ventilation.
Alle moduler hører til Installationskategori II, Forureningsgrad 1 og Isolationsklasse II.
INSTALLATION:
Modulet må kun tilsluttes af teknikere, som er bekendte med de tekniske udtryk,
advarsler og instruktioner i manualen, og som vil følge disse.
Hvis der er tvivl om modulets rette håndtering, skal der rettes henvendelse til den
lokale forhandler eller alternativt direkte til:
3
PR electronics A/S, Lerbakken 10, 8410 Rønde,
Danmark, tlf: +45 86 37 26 77.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Som producent erklærer
Installation og tilslutning af modulet skal følge landets gældende regler for installation af elektrisk materiel bl.a. med hensyn til ledningstværsnit, for-sikring og
placering.
Beskrivelse af indgang / udgang og forsyningsforbindelser findes på blokdiagrammet og sideskiltet.
For moduler, som er permanent tilsluttet farlig spænding, gælder:
For-sikringens maksimale størrelse er 10 A, og den skal sammen med en
afbryder placeres let tilgængeligt og tæt ved modulet. Afbryderen skal
mærkes således, at der ikke er tvivl om, at den afbryder spændingen
til modulet.
Produktionsår fremgår af de to første cifre i serienummeret.
UL-INSTALLATIONSKRAV:
Brug kun 60/75°C kobberledninger.
Må kun anvendes i forureningsgrad 2 eller bedre.
Max. omgivelsestemperatur ................... 60°C
Max. ledningskvadrat ............................. AWG 26-14
UL fil-nummer ........................................ E231911
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
hermed at følgende produkt:
Type: 4222
Navn: Universel I/f konverter
er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:
EMC-direktivet 2004/108/EF og senere tilføjelser
EN 61326-1
For specifikation af det acceptable EMC-niveau henvises til modulets
elektriske specifikationer.
Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF og senere tilføjelser
EN 61010-1
KALIBRERING OG JUSTERING:
Under kalibrering og justering skal måling og tilslutning af eksterne spændinger
udføres i henhold til denne manual, og teknikeren skal benytte sikkerhedsmæssigt korrekte værktøjer og instrumenter.
BETJENING UNDER NORMAL DRIFT:
Operatører må kun indstille eller betjene modulerne, når disse er fast installeret
på forsvarlig måde i tavler el. lignende, så betjeningen ikke medfører fare for liv
eller materiel. Dvs., at der ikke er berøringsfare, og at modulet er placeret, så det
er let at betjene.
RENGØRING:
Modulet må, i spændingsløs tilstand, rengøres med en klud let fugtet med destilleret vand.
ANSVAR:
I det omfang instruktionerne i denne manual ikke er nøje overholdt, vil kunden
ikke kunne rette noget krav, som ellers måtte eksistere i henhold til den indgåede
salgsaftale, mod PR electronics A/S.
4
Rønde, 4. november 2008
Peter Rasmussen
Producentens underskrift
5
AFMONTERING AF SYSTEM 4000
UNIVERSEL I/f KONVERTER
PREASY 4222
Husk først at demontere tilslutningsklemmerne med farlig spænding.
Billede 1:
Modulet frigøres fra DIN-skinnen ved
at løfte i den nederste lås.
•
•
•
•
•
Indgang for RTD, TC, Ohm, potentiometer, mA og V
Frekvensudgang NPN, PNP og TTL
Genererer frekvenser fra 0,001...25000 Hz
2-trådsforsyning > 16 V
Universel forsyning med AC eller DC
Avancerede features:
• Programmerbar via aftagelig displayfront (4501), proceskalibrering, signalsimulering, passwordbeskyttelse, fejldiagnosticering og valg af hjælpetekster
på flere sprog.
Anvendelse:
• Lineariseret elektronisk temperaturmåling med modstandsføler eller termoelementføler.
• Omsætning af lineær modstandsændring til frekvenssignal, f.eks. fra ventiler,
spjæld eller lineære bevægelser med påmonteret potentiometer.
• Spændingsforsyning og signalisolator for 2-trådstransmittere.
• Styring af procesforløb med frekvenssignal til f.eks. PLC eller procescomputer.
• Galvanisk adskillelse og konvertering af analoge signaler til frekvenssignaler.
Teknisk karakteristik:
• Med påmonteret display- / programmeringsfront kan alle driftsparametre tilpasses enhver applikation. Elektroniske hardwareswitche betyder, at modulet ikke
skal åbnes for indstilling af DIP-switche.
• Grøn LED i front indikerer normal drift.
• Der er løbende sikkerhedscheck af gemte data.
• 3-port 2,3 kVAC galvanisk isolation.
6
7
PR 4501 DISPLAY- / PROGRAMMERINGSFRONT
Applikationer
Indgangssignaler:
Strøm
Spæn- Potending tiometer
RTD og lin.R
TC
Forbindelse, ledere
Funktionalitet:
Den enkle PReasy menustruktur og de forklarende hjælpetekster leder dig automatisk gennem opsætningen, og
gør produktet meget enkelt at anvende. Se beskrivelse
af funktioner og opsætningsmuligheder under afsnittet
”Progammering / betjening af trykknapper”.
44
+
43
+
-
42
41
Udgangssignaler:
Frekvensudgang
Anvendelse:
24
PNP, +24 V
23
NPN, 24 V
22
Udg. Gnd.
21
TTL, 5 V
• Kommunikationsinterface til ændring af driftsparametre i 4222.
• Kan flyttes fra en 4222 til en anden 4222 og downloade den første konverters
opsætning til efterfølgende konvertere.
• Som fastmonteret display til visualisering af procesdata og status.
Teknisk karakteristik:
• Fire liniers LCD-display; linie 1 (5,57 mm høj) viser indgangssignal, linie 2 (3,33
mm høj) viser enheder - UNIT. Linie 3 kan skifte mellem digital udgangsværdi
og skalering (kHz, Hz, mHz, P/m, P/h, P/d) eller vise TAG-nr. Linie 4 viser tendensvisning for indgangssignal og status for kommunikation.
• Programmeringsadgang kan forhindres ved indkodning af et password.
Passwordet gemmes i konverteren, så sikkerheden mod uønskede ændringer
er så høj som muligt.
Montage / installation:
• Klikkes på fronten af 4222.
8
Forsyning:
33
21,6...253 VAC
eller
19,2...300 VDC
32
31
9
BESTILLINGSNUMRE:
4222 = Universel I/f konverter
4501 = Display- / programmeringsfront
Elektriske specifikationer:
Specifikationsområde ................................ -20 til +60°C
Fælles specifikationer:
Forsyningsspænding, universel................... 21,6...253 VAC, 50...60 Hz eller
19,2...300 VDC
Max. forbrug ................................................ ≤ 2,5 W
Sikring ......................................................... 400 mA T / 250 VAC
Isolationsspænding, test / drift ................... 2,3 kVAC / 250 VAC
Kommunikationsinterface............................ Programmeringsfront 4501
Signal- / støjforhold ..................................... Min. 60 dB (0...100 kHz)
Reaktionstid (0...90%, 100...10%), programmerbar:
Temperaturindgang ................................. 1...60 s
mA- / V-indgang...................................... 0,4...60 s
Kalibreringstemperatur ................................ 20...28°C
Nøjagtighed, størst af generelle og basisværdier:
Generelle værdier
Indgangstype
Absolut
nøjagtighed
Temperaturkoefficient
Alle
≤ ±0,1% af span
≤ ±0,01% af span / °C
Basisværdier
Indgangstype
mA
Volt
Pt100
Lin. R
Potentiometer
TC-type:
E, J, K, L, N, T, U
TC-type: B, R, S,
W3, W5, LR
10
Basisnøjagtighed
Temperaturkoefficient
≤ ±4 µA
≤ ±20 µV
≤ ±0,2°C
≤ ±0,1 Ω
≤ ±0,1 Ω
≤ ±0,4 µA / °C
≤ ±2 µV / °C
≤ ±0,01°C / °C
≤ ±0,01 Ω / °C
≤ ±0,01 Ω / °C
≤ ±1°C
≤ ±0,05°C / °C
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
EMC-immunitetspåvirkning ............................ < ±0,5% af span
Udvidet EMC-immunitet:
NAMUR NE 21, A-kriterium, gniststøj ............ < ±1% af span
Hjælpespændinger:
2-trådsforsyning (klemme 44...43) .............. 25...16 VDC / 0...20 mA
Ledningskvadrat (max.) ............................... 1 x 2,5 mm2 flerkoret ledning
Klemskruetilspændingsmoment .................. 0,5 Nm
Relativ luftfugtighed .................................... < 95% RH (ikke kond.)
Mål, uden displayfront (HxBxD) .................. 109 x 23,5 x 104 mm
Mål, med displayfront (HxBxD) ................... 109 x 23,5 x 116 mm
Kapslingsklasse (kabinet / klemmer) ........... IP50 / IP20
Vægt ............................................................ 155 g / 170 g med 4501
RTD-, lineær modstands- og potentiometerindgang:
Indgangstype
Min.
værdi
Max.
værdi
Standard
Pt100
Ni100
Lin. R
Potentiometer
-200°C
-60°C
0Ω
10 Ω
+850°C
+250°C
10000 Ω
100 kΩ
IEC60751
DIN 43760
-
Indgang for RTD-typer:
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
Kabelmodstand pr. leder, RTD (max.) ......... 50 Ω
Følerstrøm, RTD .......................................... Nom. 0,2 mA
Virkning af følerkabelmodstand
(3- / 4-leder), RTD ....................................... < 0,002 Ω / Ω
Følerfejlsdetektering, RTD ........................... Ja
Kortslutningsdetektering, RTD .................... < 15 Ω
11
TC-indgang:
Type
Min.
værdi
Max.
værdi
Standard
B
E
J
K
L
N
R
S
T
U
W3
W5
LR
+400°C
-100°C
-100°C
-180°C
-200°C
-180°C
-50°C
-50°C
-200°C
-200°C
0°C
0°C
-200°C
+1820°C
+1000°C
+1200°C
+1372°C
+900°C
+1300°C
+1760°C
+1760°C
+400°C
+600°C
+2300°C
+2300°C
+800°C
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
ASTM E988-90
ASTM E988-90
GOST 3044-84
Koldt loddestedskomp. (CJC)
via internt monteret føler.........................
Følerfejlsdetektering, alle TC-typer .............
Følerfejlsstrøm:
under detektering ....................................
ellers ........................................................
Strømindgang:
Måleområde ................................................
Programmerbare måleområder ...................
Indgangsmodstand .....................................
Følerfejlsdetektering:
strømsløjfebrud 4...20 mA .......................
Spændingsindgang:
Måleområde ................................................
Programmerbare måleområder ...................
< ±1,0 °C
Ja
Nom. 2 µA
0 µA
-1...25 mA
0...20 og 4...20 mA
Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
mA
VDC ±10%
nF
Ω
VDC / 135 mA / 20 ms / ≤ 10Hz
150 mA
300 mA
55 VDC
10 nF
10 Ω
15 mA
100 mA
5 V ±5%
10 nF
55 Ω
0...26250 Hz
Standard:
EN 61326-1
EN 61010-1
UL 508
Af span = af det aktuelt valgte område
Konfigurering af følerfejlsdetektering:
Modul:
4222
Konfiguration
OUT.ERR=NO
Ellers:
Følerfejlsdetektering:
OFF
ON
Displayvisning på 4501:
Udgang:
12
30
24
10
20
24
Ja
-20 mV...12 VDC
0...1 / 0,2...1 / 0...2,5 / 0,5...2,5 /
0...5 / 1...5 / 0...10 og 2...10 VDC
Indgangsmodstand ..................................... Nom. 10 MΩ
Frekvensudgang:
Frekvensområde ..........................................
Min. frekvens (span) ....................................
Duty cycle (0...25000 Hz) ............................
Programmerbar impulstid (f ≤ 500 Hz) ........
PNP-udgang:
Iout max. ......................................................
Vout ..............................................................
Cout ..............................................................
Rout typ. .......................................................
Elektromekanisk tæller ................................
NPN-udgang:
Isink max. .....................................................
Isink max. peak ............................................
Ekstern spænding (klemme 23), max. ........
Cout ..............................................................
Rout typ. .......................................................
TTL-udgang:
Isink/source max. ............................................
Isink/source peak ............................................
Vout ..............................................................
Cout ..............................................................
Rout typ. .......................................................
Følerfejlsdetektering
Programmerbar ...........................................
Overholdte myndighedskrav:
EMC 2004/108/EF .......................................
LVD 2006/95/EF ..........................................
UL, Standard for Safety ..............................
Display uden for område:
0...25000 Hz
0,001 Hz
50% eller
1...1000 ms (max. 90% duty cycle)
Display under min.- / over max.-visning (-1999, 9999):
Indgang
Alle
Område
Alle
Blinkende
visning
Grænse
-1999
9999
Displayværdi <-1999
Displayværdi >9999
13
Grænser for følerfejlsdetektering:
TILSLUTNINGER:
Følerfejlsdetektering (SE.BR, SE.SH):
Indgang
CURR
POTM
Område
Strømsløjfebrud (4...20 mA)
Alle, SE.BR på alle 3-ledere
0...800 Ω
0...10 kΩ
TC
LIN.R
TEMP
RTD: 2-, 3- og 4-leder
Ingen SE.SH for Pt10, Pt20 og Pt50
Visning
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.SH
Grænse
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> ca. 126 kΩ
> ca. 875 Ω
> ca. 11 kΩ
> ca. 750 kΩ / (1,25 V)
> ca. 15 kΩ
< ca. 15 Ω
Grænser for signalbehandling:
Indgang
VOLT
CURR
LIN.R
POTM
TEMP
Uden for område visning (IN.LO, IN.HI):
Ved overskridelse af A/D-konverterens eller polynomiets gyldige område.
Område
Visning
Grænse
IN.LO
< -25 mV
0...1 V / 0,2...1 V
IN.HI
> 1,2 V
IN.LO
< -25 mV
0...2,5 / 0,5...2,5 / 0...5 V / 1...5 V /
0...10 V / 2...10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1,05 mA
0...20 mA / 4...20 mA
IN.HI
> 25,05 mA
IN.LO
<0Ω
0...800 Ω
IN.HI
> 1075 Ω
IN.LO
<0Ω
0...10 kΩ
IN.HI
< 110 kΩ
IN.LO
< -0,5 %
Min. visning = 0%, Max. visning = 100%
IN.HI
> 100,5 %
IN.LO
< temperaturområde -2°C
TC / RTD
IN.HI
> temperaturområde +2°C
Forsyning:
31
32
33
Indgange:
RTD, 2-leder
RTD, 3- / 4-leder
TC
Modstand, 2-leder
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
+
-
Modstand,
3- / 4-leder
Potentiometer
2-Trådstransmitter
Strøm
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
- Tx +
-
+
Spænding
41 42 43 44
Fejlvisninger:
Visning ved hardwarefejl
Fejlsøgning
Visning
Test af intern CJC-sensor
CJ.ER
Checksum test af den aktuelle konfiguration i FLASH
Test af 4501 / 4222 kommunikation
Check om indgangssignal passer med indgangskonfiguration
Check om gemt konfiguration i 4501 passer med modul
FL.ER
NO.CO
IN.ER
TY.ER
Årsag
CJC-sensor defekt eller temperatur uden for område
Fejl i FLASH
Fejl i stikforbindelse
1) Fejlniveauer på indgang
Konfiguration er ikke 4222
! Alle fejlvisninger i display blinker 1 gang pr. sekund samt suppleres med tilhørende hjælpetekst.
1) Fejlen resettes ved at slukke og tænde for modulet.
+
-
Udgange:
TTL
NPN
PNP
21 22 23 24
21 22 23 24
21 22 23 24
+5 V Gnd.
14
Gnd.
+
Gnd.
+24 V
15
BLOKDIAGRAM:
+
-
PROGRAMMERING /
BETJENING AF TRYKKNAPPER
2-trådstransmitter
-
+
Strøm
Spænding
Dokumentation til rutediagram.
Generelt:
HIEJ
4 *4#
4
Potentiometer
RTD og lin.R,
leders
forbindelse
3
Når du skal konfigurere 4222, bliver du guidet igennem samtlige parametre og
kan vælge netop de indstillinger, der passer til applikationen. Til hver menu
findes en rullende hjælpetekst, som vises i displaylinie 3.
TC
-
+
2
44
43
42
CJC
41
forøger talværdien eller vælger næste parameter
formindsker talværdien eller vælger forrige parameter
accepterer valget og går til næste menu
PTC
MUX
0.2 mA
10 Ω
Når konfigurationen er gennemført, returneres til normaltilstand 1.0.
Tryk og hold tasten nede for at gå til forrige menu eller normaltilstand (1.0)
uden at gemme de ændrede tal eller parametre.
A/D
Grøn
Hvis ingen taster har været aktiveret i 1 minut, returnerer displayet til normaltilstand (1.0) uden at gemme de ændrede tal eller parametre.
CPU
EEPROM
4222
Uddybende forklaringer:
Passwordbeskyttelse: Programmeringsadgang kan forhindres ved indkodning
af et password. Passwordet gemmes i konverteren, så sikkerheden mod uønskede ændringer er så høj som muligt. Default password 2008 giver adgang til
alle programmeringsmenuer.
Frekvensgenerator
Gul
Forsyning
PNP, 24 V
33
24
NPN
Forsyning
23
Gnd.
21,6...253 VAC eller
19,2...300 VDC
22
TTL, 5 V
31
21
16
Konfigurationen udføres ved hjælp af de 3 taster:
17
Signal- og følerfejlsinformation via displayfront 4501
Følerfejl (se grænser i skema) vises i display med SE.BR (sensor break) eller
SE.SH (sensor short). Signaler uden for det valgte område (ikke følerfejl, se
skema for grænser) vises i display som IN.LO (lavt indgangssignal) eller IN.HI
(højt indgangssignal). Fejlindikeringen vises i 3. linie i tekst, samtidig med at
baggrundsbelysningen blinker. 4. linie i displayet er en statuslinie, der viser
COM (blinkende bullet), som indikerer, om 4501 fungerer korrekt, og pil op/ned
der er tendensvisning på indgangssignalet.
Signal- og følerfejlsindikering uden displayfront
Status på enheden kan også aflæses på den grønne LED i fronten af modulet.
Grøn blinkende LED 13 Hz indikerer normal drift.
Grøn blinkende LED 1 Hz indikerer følerfejl.
Konstant grøn LED indikerer intern fejl.
Avancerede funktioner
Enheden giver adgang til en række avancerede funktioner, der nås ved at svare
”yes” til punktet” adv.set”.
Display setup: Her kan man justere kontrast og baggrundsbelysning. Opsætning
af TAG-nummer med 6 alfanumeriske karakterer. Valg af funktionsvisning i
linie 3 på displayet, der vælges mellem visning af digital udgang og visning af
TAG-nummer.
Password: Her kan vælges et password mellem 0000 og 9999 til beskyttelse mod uautoriserede ændringer. Enheden leveres default uden password.
Såfremt man er kommet til at låse enheden med et password, man derefter har
glemt, kan man altid åbne menuen med password 2008.
Sprog: Der kan i menuen ”lang.setup” vælges mellem 7 forskellige sprogvarianter
af hjælpetekster, der fremkommer i menuen. Der kan vælges mellem UK, DE,
FR, IT, ES, SE og DK.
Autodiagnosticering
Enheden foretager en avanceret autodiagnosticering af det interne kredsløb.
Følgende fejlmuligheder kan vises via displayfronten 4501.
CJ.ER – CJC-føler defekt eller CJC-temperatur uden for område
FL.ER – Fejl i Flash
NO.CO – Fejl i stikforbindelserne
IN.ER – Fejlniveauer på indgang
TY.ER – Konfigurationen i 4501 stemmer ikke overens med denne produkttype
Valg af units
Efter valg af indgangssignaltype kan man vælge, hvilke procesenheder der skal
vises i displayet (se skema). Ved valg af temperaturindgang vises procesværdien altid i Celsius eller Fahrenheit. Vælges i menupunktet ”UNIT” efter valg af
temperaturindgang.
2-punkts proceskalibrering: Enheden kan proceskalibreres til et aktuelt indgangssignal i 2 punkter. Der påtrykkes et lavt indgangssignal (ikke nødvendigvis 0%), og den aktuelle værdi angives. Herefter påtrykkes et højt signal (ikke
nødvendigvis 100%), og den aktuelle værdi angives. Såfremt man siger ja til
at bruge kalibreringen, vil enheden herefter arbejde i henhold til denne nye
justering. Siger man senere nej i dette punkt eller vælger en anden indgangssignaltype, går enheden tilbage til fabrikskalibreringen.
Processimulerings-funktion: Vælger man ja til punktet ”EN.SIM”, er det muligt
med piltasterne at simulere et indgangssignal og dermed styre udgangssignalet op og ned. Når man afslutter punktet med , går enheden tilbage til normal
mode igen.
18
19
Power up
RUTEDIAGRAM
Hvis ingen taster har været aktiveret i 1 minut, returnerer displayet til normaltilstanden 1.0 uden at gemme eventuelle konfigurationsændringer.
Forøgelse af værdi / vælg næste parameter
Formindskelse af værdi / vælg forrige parameter
Accepter valget og gå til næste menu
Holde går til forrige menu / returnerer til 1.0 uden at gemme
4-*2
"300
*',0
.-2+
2#+.
1.0
,7#1
. 115
2SP
,-
!41#2
2SP
j"
I
NLI
]QJEPO
4-*2 3,'2 ',27.#
2SP
1.1
40 ,%#
2SP
2SP
!#".
2SP
!'1.*2SP
!'1.&'
2SP
&U
LI
LD
[email protected]
&U
-33,
2SP
BIEJ
2SP
BI=S
2SP
!"
LNCL
"32-$$
2SP
P.3*1#
2SP
!"
"300 ',27.#
2SP
'0 ,%#
2SP
5
5
5
*',0 ',27.#
2SP
5
"-,,#"
2SP
0
2SP]
. 0
2SP
-33,
2SP
.IEJ
2SP
.I=S
2SP
!"
LNCL
"32-$$
2SP
',27.#
2SP
2#+. ',27.#
2SP
.P
,'
2"
.P
1#,1-0
2SP
,E
1#,1-0
2SP
7#1 -27.#
2SP
P.3*1#
2SP
!"
.-2+ 5
5
5
5
.P27.#
2SP
"-,,#"
2SP
5
5
5
5
,E27.#
2SP]
"-,,#"
2SP
Valgbare3,'2
2"
1#,1-0
2SP
2")
2"27.#
2SP
j"
j$
j"
j$
2"Z2"#2"(2")
2"*2",2"02"1
2"22"32"52"5
2"*N
Fortsættes på siden
Rutediagram ADV.SET
!41#2
2SP
-27.#
2SP
B&U
1.0 = Normaltilstand.
Linie 1 viser indgangssignal.
Linie 2 viser enheder - 3,'2
Ved at holde og
samtidig skifter
visning i linie 3
mellem f-QP og
2 %
Linie 4 viser status
for kommunikation.
1.1 = Kun hvis beskyttet
med password.
1.2 = Gælder ikke for
indgangssignaler:
0...20 mA og
spænding.
1.3 = Kun hvis indgangssignaler er temperatur.
20
Fortsættes næste side
j"
3,'2
2SP
>=N
?I
BP
BPD
BPIEJ
BPO
C
C=HD
C=HIEJ
%5
DL
D.=
&U
EJ
EJD
EJIEJ
EJO
'LO
)
G
GC
G&U
G(
G.=
G4
G5
G5D
*
*D
*IEJ
*O
I
ID
IIEJ
IO
IO;
I
ID
IIEJ
I
I>=N
IEHO
IEJ
II
IIO
IIO;
IKH
+.=
I4
+5
+5D
,
-DI
[email protected]=T
LD
LIEJ
.=
L&
NLI
O
1
P
PD
Q
QI
Q1
4
5
5D
[email protected]
9>H=JG:
21
RUTEDIAGRAM
avancerede indstillinger (ADV.SET)
Fortsat fra forrige side
7#1
,
7#1 -32#00
2SP
1.2
B#00
2SP
0#1.
2SP
]
]
-32*2SP
1.3
-32&'
2SP
B#00
2SP
1 4#
*- !
+#+-07
2SP
!'1. Til normaltilstand 1.0
2.0 I undermenuen simulering (SIM) skal trykkes for at returnere til normaltilstand 1.0
+#+ 1 4# 1#23.
2SP
1.3
7#1 1.2
,-
7#1
,
-32#00
2SP
+#+
!'1.
" *
1'+
. 11
* ,%
1#23.
2SP
"-,20
2SP
*'%&2
2SP
7#1
,
,-
1.2 = Gælder ikke for
indgangssignaler:
0...20 mA og
spænding.
1.3 = Kun hvis indgangssignaler er temperatur.
2 %
B-32
]
" * 7#1 1#23.
2SP
2 %,-
2SP]
B-32 *',#
2SP
7#1
,
]
7#1
,
7#1 7#1 " **2SP
j"
2SP
,7#1
,
" *&'
2SP
j"
2SP
31#" *
2SP
,]
Til normaltilstand 1.0
1'+ 7#1 1#23.
2SP
#,1'+
2SP
2.0
j"
2SP
,-
7#1
,
. 11 7#1 1#23.
2SP
#,. 11
2SP
,#5. 1
2SP
,!#!)
#1$0
'21#
3)
* ,% 1#23.
2SP
22
3)
* ,%3
2SP
23
Rullende hjælpetekster i displaylinie 3
[01] Angiv korrekt password
[02] Gå til avanceret opsætningsmenu?
[03] Vælg temperaturindgang
Vælg potentiometerindgang
Vælg lineær modstandsindgang
Vælg strømindgang
Vælg spændingsindgang
[04] Vælg 0.0-1 V indgangsområde
Vælg 0.2-1 V indgangsområde
Vælg 0-2.5 V indgangsområde
Vælg 0.5-2.5 V indgangsområde
Vælg 0-5 V indgangsområde
Vælg 1-5 V indgangsområde
Vælg 0-10 V indgangsområde
Vælg 2-10 V indgangsområde
[05] Vælg 0-20 mA indgangsområde
Vælg 4-20 mA indgangsområde
[06] Vælg 2-leder følertilslutning
Vælg 3-leder følertilslutning
Vælg 4-leder følertilslutning
[07] Indstil 0% modstandsværdi
[08] Indstil 100% modstandsværdi
[09] Vælg Celsius som temperaturenhed
Vælg Fahrenheit som temperaturenhed
[10] Vælg TC-følertype
Vælg Ni-følertype
Vælg Pt-følertype
[11] Vælg displayenheder
[12] Vælg kommaplacering
[13] Indstil displayvisning lav
[14] Indstil displayvisning høj
[16] Vælg Pt10 som følertype
Vælg Pt20 som følertype
Vælg Pt50 som følertype
Vælg Pt100 som følertype
Vælg Pt200 som følertype
Vælg Pt250 som følertype
Vælg Pt300 som følertype
Vælg Pt400 som følertype
Vælg Pt500 som følertype
Vælg Pt1000 som følertype
[17] Vælg Ni50 som følertype
Vælg Ni100 som følertype
Vælg Ni120 som følertype
Vælg Ni1000 som følertype
[18] Vælg TC-B som følertype
Vælg TC-E som følertype
Vælg TC-J som følertype
Vælg TC-K som følertype
Vælg TC-L som følertype
Vælg TC-N som følertype
Vælg TC-R som følertype
Vælg TC-S som følertype
Vælg TC-T som følertype
Vælg TC-U som følertype
Vælg TC-W3 som følertype
Vælg TC-W5 som følertype
Vælg TC-Lr som følertype
24
[19] Vælg 50% duty cycle udgang
Vælg programmerbar impulstid
[20] Vælg Hz som udgangstype
Vælg impulser/minut som udgangsenhed
Vælg impulser/time som udgangsenhed
Vælg impulser/dag som udgangsenhed
[21] Indstil udgangsfrekvens for 0% indgang
[22] Indstil udgangsfrekvens for 100% indgang
[23] Indstil nedre cut-off frekvens
[24] Indstil impulstid i millisekunder
[25] Ingen følerfejlsaktion - udefineret status ved fejl
Udsend specifik frekvens ved fejl på indgang?
[26] Indstil udgangsfrekvens ved fejl på indgang
[40] Indstil udgangens reaktionstid i sekunder
[41] Indstil temperatur for frekvensudgang lav
[42] Indstil temperatur for frekvensudgang høj
[43] Gå til indstillinger for sprog
Gå til password-indstilling
Gå til simuleringstilstand
Udfør proceskalibrering
Gå til displayopsætning
Udfør memory-operationer
[44] Overfør gemt opsætning til modul
Gem modulopsætning i displayfront
[45] Juster LCD-kontrast
[46] Juster LCD-baggrundsbelysning
[47] Skriv en TAG - max. 6 karakterer
[48] Udgangsfrekvens vises i displaylinie 3
TAG vises i displaylinie 3
[49] Kalibrer indgang lav til procesværdi?
[50] Kalibrer indgang høj til procesværdi?
[51] Aktiver simuleringsmode
[52] Indstil simuler indgangsværdi
[54] Aktiver passwordbeskyttelse?
[55] Angiv nyt password
[59] Vælg sprog
[60] Brug proceskalibreringsværdier?
[61] Indstil værdi for lavt kalibreringspunkt
[62] Indstil værdi for højt kalibreringspunkt
UNIVERSAL I/f CONVERTER
PREASY 4222
CONTENTS
Warnings ............................................................................
Safety instructions..............................................................
Declaration of Conformity ..................................................
How to dismantle SYSTEM 4000.......................................
Advanced features .............................................................
Application .........................................................................
Technical characteristics ....................................................
PR 4501 display / programming front ................................
Applications ........................................................................
Order codes .......................................................................
Electrical specifications ......................................................
Configuration of sensor error detection .............................
Display readout on the 4501:
Display outside range.....................................................
Sensor error detection limits ..........................................
Signal conditioning limits ...............................................
Error indications .............................................................
Connections .......................................................................
Block diagram ....................................................................
Configuration / operating the function keys ......................
Routing diagram .................................................................
Routing diagram, advanced settings (ADV.SET) ................
Scrolling help text in display line 3 ....................................
26
27
29
30
31
31
31
32
33
34
34
37
37
38
38
38
39
40
41
44
47
48
25
WARNING!
GENERAL
This module is designed for connection to hazardous electric
voltages. Ignoring this warning can result in severe personal
injury or mechanical damage. To avoid the risk of electric shock
and fire, the safety instructions of this manual must be observed
and the guidelines followed. The specifications must not be
exceeded, and the module must only be applied as described
in the following. Prior to the commissioning of the module, this
manual must be examined carefully. Only qualified personnel
(technicians) should install this module. If the equipment is used
in a manner not specified by the manufacturer, the protection
provided by the equipment may be impaired.
WARNING!
HAZARDOUS
VOLTAGE
Until the module is fixed, do not connect hazardous voltages to
the module.
The following operations should only be carried out on a
disconnected module and under ESD safe conditions:
General mounting, connection and disconnection of wires.
Troubleshooting the module.
Repair of the module and replacement of circuit breakers
must be done by PR electronics A/S only.
WARNING
INSTALLATION
SYSTEM 4000 must be mounted on a DIN rail according to DIN
46277.
WARNING
Do not open the front plate of the module as this will cause
damage to the connector for the display / programming front PR
4501. This module contains no DIP-switches or jumpers.
26
SYMBOL IDENTIFICATION
Triangle with an exclamation mark: Warning / demand.
Potentially lethal situations.
The CE mark proves the compliance of the module with
the essential requirements of the directives.
The double insulation symbol shows that the module
is protected by double or reinforced insulation.
SAFETY INSTRUCTIONS
DEFINITIONS:
Hazardous voltages have been defined as the ranges: 75 to 1500 Volt DC, and
50 to 1000 Volt AC.
Technicians are qualified persons educated or trained to mount, operate, and
also troubleshoot technically correct and in accordance with safety regulations.
Operators, being familiar with the contents of this manual, adjust
and operate the knobs or potentiometers during normal operation.
RECEIPT AND UNPACKING:
Unpack the module without damaging it and make sure that the manual always
follows the module and is always available. The packing should always follow the
module until this has been permanently mounted.
Check at the receipt of the module whether the type corresponds to the one
ordered.
ENVIRONMENT:
Avoid direct sunlight, dust, high temperatures, mechanical vibrations and shock,
as well as rain and heavy moisture. If necessary, heating in excess of the stated
limits for ambient temperatures should be avoided by way of ventilation.
All modules fall under Installation Category II, Pollution Degree 1, and Insulation
Class II.
MOUNTING:
Only technicians who are familiar with the technical terms, warnings, and
instructions in the manual and who are able to follow these should connect the
module.
Should there be any doubt as to the correct handling of the module, please
contact your local distributor or, alternatively,
27
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde, Denmark,
tel: +45 86 37 26 77.
DECLARATION OF CONFORMITY
As manufacturer
Mounting and connection of the module should comply with national legislation
for mounting of electric materials, i.a. wire cross section, protective fuse, and
location. Descriptions of input / output and supply connections are shown in the
block diagram and side label.
The following apply to fixed hazardous voltages-connected modules:
The max. size of the protective fuse is 10 A and, together with a power
switch, it should be easily accessible and close to the module. The
power switch should be marked with a label indicating that it will switch
off the voltage to the module.
Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number.
UL INSTALLATION REQUIREMENTS:
Use 60/75°C copper conducters only.
For use only in pollution degree 2 or better.
Max. ambient temperature ..................... 60°C
Max. wire size......................................... AWG 26-14
UL file number ........................................ E231911
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
hereby declares that the following product:
Type: 4222
Navn: Universal I/f converter
is in conformity with the following directives and standards:
The EMC Directive 2004/108/EC and later amendments
EN 61326-1
For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the
electrical specifications for the module.
The Low Voltage Directive 2006/95/EC and later amendments
EN 61010-1
CALIBRATION AND ADJUSTMENT:
During calibration and adjustment, the measuring and connection of external
voltages must be carried out according to the specifications of this manual. The
technician must use tools and instruments that are safe to use.
NORMAL OPERATION:
Operators are only allowed to adjust and operate modules that are safely fixed in
panels, etc., thus avoiding the danger of personal injury and damage. This means
there is no electrical shock hazard, and the module is easily accessible.
CLEANING:
When disconnected, the module may be cleaned with a cloth moistened with
distilled water.
LIABILITY:
To the extent that the instructions in this manual are not strictly observed, the
customer cannot advance a demand against PR electronics A/S that would
otherwise exist according to the concluded sales agreement.
28
Rønde, 4 November 2008
Peter Rasmussen
Manufacturer’s signature
29
HOW TO DISMANTLE SYSTEM 4000
UNIVERSAL I/f CONVERTER
PREASY 4222
First, remember to demount the connectors with hazardous voltages.
Picture 1:
Detach the module from the DIN rail
by lifting the bottom lock.
•
•
•
•
•
Input for RTD, TC, Ohm, potentiometer, mA and V
Frequency output NPN, PNP and TTL
Generates frequencies from 0.001...25000 Hz
2-wire supply > 16 V
Universal AC or DC supply
Advanced features:
• Programmable by way of detachable display front (4501), process calibration,
signal simulation, password protection, error diagnostics and help text available
in several languages.
Application:
• Linearised, electronic temperature measurement with RTD or TC sensor.
• Conversion of linear resistance variation to a frequency signal, e.g. from solenoids
and butterfly valves or linear movements with attached potentiometer.
• Power supply and signal isolator for 2-wire transmitters.
• Process control by way of a frequency signal transmitted to e.g. a PLC or a
process computer.
• Galvanic separation and conversion of analogue signals to frequency signals.
Technical characteristics:
• When 4222 is used in combination with the 4501 display / programming front,
all operational parameters can be modified to suit any application. As the 4222
is designed with electronic hardware switches, it is not necessary to open the
module for setting of DIP-switches.
• A green front LED indicates normal operation.
• Continuous check of vital stored data for safety reasons.
• 3-port 2.3 kVAC galvanic isolation.
30
31
PR 4501 DISPLAY / PROGRAMMING FRONT
Applications
Input signals:
Functionality:
Current
Volt- Potenage tiometer RTD and lin. R
TC
Connection, wires
The simple and easily understandable PReasy menu
structure and the explanatory help texts guide you
effortlessly and automatically through the configuration
steps, thus making the product very easy to use. Functions
and configuration options are described in the section
”Configuration / operating the function keys”.
44
+
43
+
-
42
41
Output signals:
Frequency output
Application:
24
PNP, +24 V
23
NPN, 24 V
22
Out. Gnd.
21
TTL, 5 V
• Communications interface for modification of operational parameters in 4222.
• Can be moved from one 4222 module to another and download the configuration
of the first converter to subsequent converters.
• Fixed display for readout of process data and status.
Technical characteristics:
• LCD display with 4 lines; line 1 (H = 5.57 mm) shows input signal, line 2
(H = 3.33 mm) shows units. Line 3 alternates between digital output value and
scaling (kHz, Hz, mHz, P/m, P/h, P/d) or shows TAG no. Line 4 shows tendency
readout for the input signal and communication status.
• Programming access can be blocked by assigning a password. The password
is saved in the converter in order to ensure a high degree of protection against
unauthorised modifications to the configuration.
Mounting / installation:
• Click 4501 onto the front of 4222.
32
Supply:
33
21.6...253 VAC
or
19.2...300 VDC
32
31
33
ORDER CODES:
4222 = Universal I/f converter
4501 = Display / programming front
Electrical specifications:
Specifications range .................................... -20°C to +60°C
Common specifications:
Supply voltage, universal ............................ 21.6...253 VAC, 50...60 Hz or
19.2...300 VDC
Max. consumption ...................................... ≤ 2.5 W
Fuse ............................................................. 400 mA SB / 250 VAC
Isolation voltage, test / operation ............... 2.3 kVAC / 250 VAC
Communications interface .......................... Programming front 4501
Signal / noise ratio ...................................... Min. 60 dB (0...100 kHz)
Response time (0...90%, 100...10%), programmable:
Temperature input ................................... 1...60 s
mA / V input ............................................ 0,4...60 s
Calibration temperature .............................. 20...28°C
Accuracy, the greater of the general and basic values:
General values
Input
type
Absolute
accuracy
Temperature
coefficient
All
≤ ±0.1% of span
≤ ±0.01% of span / °C
Basic values
Input
type
Basic
accuracy
Temperature
coefficient
mA
Volt
Pt100
Linear resistance
Potentiometer
TC type:
E, J, K, L, N, T, U
≤ ±4 µA
≤ ±20 µV
≤ ±0.2°C
≤ ±0.1 Ω
≤ ±0.1 Ω
≤ ±0.4 µA / °C
≤ ±2 µV / °C
≤ ±0.01°C / °C
≤ ±0.01 Ω / °C
≤ ±0.01 Ω / °C
≤ ±1°C
≤ ±0.05°C / °C
≤ ±2°C
≤ ±0.2°C / °C
TC type: B, R, S,
W3, W5, LR
34
EMC immunity influence ................................ < ±0.5% of span
Extended EMC immunity:
NAMUR NE 21, A criterion, burst .................. < ±1% of span
Auxiliary supplies:
2-wire supply (terminal 44...43) ................... 25...16 VDC / 0...20 mA
Max. wire size.............................................. 1 x 2.5 mm2 stranded wire
Screw terminal torque ................................. 0.5 Nm
Relative humidity ......................................... < 95% RH (non-cond.)
Dimensions, without display front (HxBxD) .. 109 x 23.5 x 104 mm
Dimensions, with display front (HxBxD) ...... 109 x 23.5 x 116 mm
Protection degree (enclosure / terminals) ... IP50 / IP20
Weight ......................................................... 155 g / 170 g with 4501
RTD, linear resistance and potentiometer input:
Input
type
Min.
value
Max.
value
Standard
Pt100
Ni100
Lin. resistance
Potentiometer
-200°C
-60°C
0Ω
10 Ω
+850°C
+250°C
10000 Ω
100 kΩ
IEC60751
DIN 43760
-
Input for RTD types:
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
Cable resistance per wire (max.), RTD ........ 50 Ω
Sensor current, RTD .................................... Nom. 0.2 mA
Effect of sensor cable resistance
(3- / 4-wire), RTD ......................................... < 0.002 Ω / Ω
Sensor error detection, RTD ....................... Yes
Short circuit detection, RTD ........................ < 15 Ω
35
TC input:
Type
Min.
value
Max.
value
Standard
B
E
J
K
L
N
R
S
T
U
W3
W5
LR
+400°C
-100°C
-100°C
-180°C
-200°C
-180°C
-50°C
-50°C
-200°C
-200°C
0°C
0°C
-200°C
+1820°C
+1000°C
+1200°C
+1372°C
+900°C
+1300°C
+1760°C
+1760°C
+400°C
+600°C
+2300°C
+2300°C
+800°C
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
ASTM E988-90
ASTM E988-90
GOST 3044-84
Cold junction compensation (CJC)
via internally mounted sensor .................< ±1.0 °C
Sensor error detection, all TC types ........... Yes
Sensor error current:
when detecting ....................................... Nom. 2 µA
else .......................................................... 0 µA
Current input:
Measurement range .................................... -1...25 mA
Programmable measurement ranges .......... 0...20 and 4...20 mA
Input resistance ........................................... Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
Sensor error detection:
loop break 4...20 mA ............................... Yes
Voltage input:
Measurement range .................................... -20 mV...12 VDC
Programmable measurement ranges .......... 0...1 / 0.2...1 / 0...2.5 / 0.5...2.5 /
0...5 / 1...5 / 0...10 and 2...10 VDC
Input resistance ........................................... Nom. 10 MΩ
36
30
24
10
20
24
mA
VDC ± 10%
nF
Ω
V / 135 mA / 20 ms / ≤ 10 Hz
150 mA
300 mA
55 VDC
10 nF
10 Ω
15 mA
100 mA
5 V ±5%
10 nF
55 Ω
0...26250 Hz
Standard:
EN 61326-1
EN 61010-1
UL 508
of span = of the currently selected measurement range
Configuration of sensor error detection:
Module:
4222
Configuration
OUT.ERR=NO
Else:
Sensor error detection:
OFF
ON
Display readout on the 4501:
Output:
Frequency output:
Frequency range .........................................
Min. frequency (span) ..................................
Duty cycle (0...25000 Hz) ............................
Programmable pulse time (f ≤ 500 Hz)........
PNP output:
Iout max. ......................................................
Vout ..............................................................
Cout ..............................................................
Rout typ. .......................................................
Electromechanical counter ..........................
NPN output:
Isink max. .....................................................
Isink max. peak ............................................
External voltage (terminal 23) max. .............
Cout ..............................................................
Rout typ. .......................................................
TTL output:
Isink/source max. ............................................
Isink/source peak ............................................
Vout ..............................................................
Cout ..............................................................
Rout typ. .......................................................
Sensor error detection:
Programmable .............................................
Observed authority requirements:
EMC 2004/108/EC ......................................
LVD 2006/95/EC ..........................................
UL, Standard for Safety ..............................
Display outside range:
0...25000 Hz
0.001 Hz
50% or
1...1000 ms (max. 90% duty cycle)
Display readout below min. / above max. (-1999, 9999):
Input
All
Range
All
Flashing
readout
Limit
-1999
9999
Display readout <-1999
Display readout >9999
37
Sensor error detection limits:
CONNECTIONS:
Sensor error detection (SE.BR, SE.SH):
Input
CURR
POTM
Range
Loop break (4...20 mA)
All, SE.BR on all 3-wire
0...800 Ω
0...10 kΩ
TC
LIN.R
TEMP
RTD: 2-, 3- and 4-wire
No SE.SH for Pt10, Pt20 and Pt50
Readout
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.SH
Limit
<= 3.6 mA; > = 21 mA
> ca. 126 kΩ
> ca. 875 Ω
> ca. 11 kΩ
> ca. 750 kΩ / (1,25 V)
> ca. 15 kΩ
< ca. 15 Ω
Signal conditioning limits:
Input
VOLT
CURR
LIN.R
POTM
TEMP
Outside range readout (IN.LO, IN.HI):
If the valid range of the A/D converter or the polynomial is exceeded.
Range
Readout
Limit
IN.LO
< -25 mV
0...1 V / 0.2...1 V
IN.HI
> 1.2 V
IN.LO
< -25 mV
0...2.5 / 0.5...2.5 / 0...5 V / 1...5 V /
0...10 V / 2...10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1.05 mA
0...20 mA / 4...20 mA
IN.HI
> 25.05 mA
IN.LO
<0Ω
0...800 Ω
IN.HI
> 1075 Ω
IN.LO
<0Ω
0...10 kΩ
IN.HI
< 110 kΩ
IN.LO
< -0.5 %
Min. readout = 0%, Max. readout = 100%
IN.HI
> 100.5 %
IN.LO
< temperature range -2°C
TC / RTD
IN.HI
> temperature range +2°C
Supply:
31
32
33
Inputs:
RTD, 2-wire
RTD, 3- / 4-wire
TC
Resistance, 2-wire
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
+
-
Resistance,
3- / 4-wire
Potentiometer
2-wire transmitter
Current
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
- Tx +
-
+
Voltage
41 42 43 44
Error indications:
Readout at hardware error
Error search
Readout
Test of internal CJC sensor
CJ.ER
Checksum test of the configuration in FLASH
Communications test 4501 / 4222
Check that input signal matches input configuration
Check that saved configuration in 4501 matches module
FL.ER
NO.CO
IN.ER
TY.ER
Cause
CJC sensor defect or
temperature outside range
Error in FLASH
Connection error
1) Error levels on input
Configuration is not 4222
! All error indications flash once per second. The help text explains the error.
1) The error is reset by switching off and then switching on the supply voltage to the module.
+
-
Outputs:
TTL
NPN
PNP
21 22 23 24
21 22 23 24
21 22 23 24
+5 V Gnd.
38
Gnd.
+
Gnd.
+24 V
39
BLOCK DIAGRAM:
+
-
2-wire transmitter
-
+
Current
Voltage
CONFIGURATION /
OPERATING THE FUNCTION KEYS
Documentation for routing diagram.
In general:
HIEJ
4 *4#
3
RTD and lin. R,
connection
wires
4
Potentiometer
When configuring the 4222, you will be guided through all parameters and you
can choose the settings which fit the application. For each menu there is a
scrolling help text which is automatically shown in line 3 on the display.
TC
-
+
2
44
43
42
CJC
41
will increase the numerical value or choose the next parameter
will decrease the numerical value or choose the previous parameter
will save the chosen value and proceed to the next menu
PTC
MUX
0.2 mA
10 Ω
When configuration is completed, the display will return to the default state 1.0.
Pressing and holding will return to the previous menu or return to the default
state (1.0) without saving the changed values or parameters.
A/D
Green
If no key is activated for 1 minute, the display will return to the default state (1.0)
without saving the changed values or parameters.
CPU
EEPROM
4222
Further explanations:
Password protection: Programming access can be blocked by assigning a
password. The password is saved in the converter in order to ensure a high
degree of protection against unauthorised modifications to the configuration.
Default password 2008 allows acces to all configuration menus.
Frequency
generator
Yellow
Supply
PNP, 24 V
33
24
NPN
Supply
23
Gnd.
21.6...253 VAC or
19.2...300 VDC
22
TTL, 5 V
31
21
40
Configuration is carried out by using the 3 function keys:
41
Signal and sensor error info via display front 4501
Sensor error (see limits in the table) is displayed as SE.BR (sensor break) or
SE.SH (sensor short). Signals outside the selected range (not sensor error,
see table for limits) are displayed as IN.LO indicating low input signal or IN.HI
indicating high input signal. The error indication is displayed in line 3 as text
and at the same time the backlight flashes. Line 4 of the display is a status line
which displays COM (flashing bullet) indicating correct functioning of 4501 and
arrow up/down which indicates tendency readout of the input signal.
Signal and sensor error indication without display front
Status of the unit can also be read from the green LED in the front of the module.
Green flashing LED 13 Hz indicates normal operation.
Green flashing LED 1 Hz indicates sensor error.
Steady green LED indicates internal error.
Advanced functions
The unit gives access to a number of advanced functions which can be reached
by answering “Yes” to the point “adv.set”.
Language: In the menu ”lang.setup” you can choose between 7 different
language versions of help texts that will appear in the menu. You can choose
between UK, DE, FR, IT, ES, SE and DK.
Auto diagnosis
The unit performs an advanced auto diagnosis of the internal circuits.
The following possible errors can be displayed in the front unit 4501.
CJ.ER - CJC sensor defect or CJC temperature outside range
FL.ER - Flash error
NO.CO - Connection error
IN.ER - Error levels on input
TY.ER - Configuration in 4501 does not match this product type
Selection of units
After choosing the input signal type you can choose the process units which
will be shown in the display (see table). By selection of temperature input the
process value is always displayed in Celsius or Fahrenheit. This is selected in
the menu point after selection of temperature input.
Display setup: Here you can adjust the brightness contrast and the backlight.
Setup of TAG numbers with 6 alphanumerics. Selection of readout in line 3 of
the display. This line can either show the digital output or the TAG number.
Two-point process calibration: The unit can be process-calibrated in 2 points to
fit a given input signal . A low input signal (not necessarily 0%) is applied and
the actual value is entered. Then a high signal (not necessarily 100%) is applied
and the actual value is entered. If you accept to use the calibration, the unit will
work according to this new adjustment. If you later reject this menu point or
choose another type of input signal the unit will return to factory calibration.
Process simulation function: If you say ”Yes” to the point “EN.SIM” it is possible
to simulate an input signal by means of the arrow keys and thus control the
output signal up and down. When you finalise the point with , the unit returns
to normal mode.
Password: Here you can choose a password between 0000 and 9999 in order to
protect the unit against unauthorised modifications to the configuration. The unit
is delivered default without password. If you have locked the unit with a password
by mistake, you can always open the menu by using the master password 2008.
42
43
ROUTING DIAGRAM
Power up
If no key is activated for 1 minute, the display will return to the default
state 1.0 without saving configuration changes.
Increase value / choose next parameter
Decrease value / choose previous parameter
Save the chosen value and proceed to the next menu
Hold Back to previous menu / return to menu 1.0 without saving
4-*2
"300
*',0
.-2+
2#+.
1.0
,7#1
. 115
2SP
,-
!41#2
2SP
j"
I
NLI
]QJEPO
4-*2 3,'2 ',27.#
2SP
1.1
40 ,%#
2SP
2SP
!#".
2SP
!'1.*2SP
!'1.&'
2SP
&U
LI
LD
[email protected]
&U
-33,
2SP
BIEJ
2SP
BI=S
2SP
!"
LNCL
"32-$$
2SP
-27.#
2SP
B&U
P.3*1#
2SP
!"
"300 1.0 = Default state.
Line 1 shows
input signal.
Line 2 shows
3,'21
By pressing and
simultaneously
line 3 alternates
between f-QP
and 2 %
Line 4 shows
communication
status.
1.1 = Only if passwordprotected.
1.2 = Not valid for these
input signals:
0...20 mA and
voltage.
1.3 = Only if input signal
is temperature.
',27.#
2SP
'0 ,%#
2SP
5
5
5
*',0 ',27.#
2SP
5
"-,,#"
2SP
0
2SP]
. 0
2SP
-33,
2SP
.IEJ
2SP
.I=S
2SP
!"
LNCL
"32-$$
2SP
',27.#
2SP
2#+. ',27.#
2SP
.P
,'
2"
.P
1#,1-0
2SP
,E
1#,1-0
2SP
7#1 !41#2
2SP
-27.#
2SP
P.3*1#
2SP
!"
.-2+ 5
5
5
5
.P27.#
2SP
"-,,#"
2SP
5
5
5
5
,E27.#
2SP]
"-,,#"
2SP
Selectable3,'21
2"
1#,1-0
2SP
2")
2"27.#
2SP
j"
j$
j"
j$
2"Z2"#2"(2")
2"*2",2"02"1
2"22"32"52"5
2"*N
Continued on the page
Routing diagram ADV.SET
44
Continued on the next page
j"
3,'2
2SP
>=N
?I
BP
BPD
BPIEJ
BPO
C
C=HD
C=HIEJ
%5
DL
D.=
&U
EJ
EJD
EJIEJ
EJO
'LO
)
G
GC
G&U
G(
G.=
G4
G5
G5D
*
*D
*IEJ
*O
I
ID
IIEJ
IO
IO;
I
ID
IIEJ
I
I>=N
IEHO
IEJ
II
IIO
IIO;
IKH
+.=
I4
+5
+5D
,
-DI
[email protected]=T
LD
LIEJ
.=
L&
NLI
O
1
P
PD
Q
QI
Q1
4
5
5D
[email protected]
9>H=JG:
45
ROUTING DIAGRAM
Advanced settings (ADV.SET)
Continued from previous page
7#1
,
7#1 -32#00
2SP
1.2
B#00
2SP
0#1.
2SP
]
]
-32*2SP
1.3
-32&'
2SP
B#00
2SP
1 4#
*- !
+#+-07
2SP
!'1. To default state 1.0
2.0 In the submenu simulation (SIM) you must
press to return to the default state 1.0.
+#+ 1 4# 1#23.
2SP
1.3
7#1 1.2
,-
7#1
,
-32#00
2SP
+#+
!'1.
" *
1'+
. 11
* ,%
1#23.
2SP
"-,20
2SP
*'%&2
2SP
7#1
,
,-
1.2 = Not valid for these
input signals:
0...20 mA and
voltage.
1.3 = Only if input signal
is temperature.
2 %
B-32
]
" * 7#1 1#23.
2SP
2 %,-
2SP]
B-32 *',#
2SP
7#1
,
]
7#1
,
7#1 7#1 " **2SP
j"
2SP
,7#1
,
" *&'
2SP
j"
2SP
31#" *
2SP
,]
To default state 1.0
1'+ 7#1 1#23.
2SP
#,1'+
2SP
2.0
j"
2SP
,-
7#1
,
. 11 7#1 1#23.
2SP
#,. 11
2SP
,#5. 1
2SP
,!#!)
#1$0
'21#
3)
* ,% 1#23.
2SP
46
3)
* ,%3
2SP
47
Scrolling help text in display line 3
[01] Set correct password
[02] Enter advanced setup menu?
[03] Select temperature input
Select potentiometer input
Select linear resistance input
Select current input
Select voltage input
[04] Select 0.0-1 V input range
Select 0.2-1 V input range
Select 0-2.5 V input range
Select 0.5-2.5 V input range
Select 0-5 V input range
Select 1-5 V input range
Select 0-10 V input range
Select 2-10 V input range
[05] Select 0-20 mA input range
Select 4-20 mA input range
[06] Select 2-wire sensor connection
Select 3-wire sensor connection
Select 4-wire sensor connection
[07] Set 0% resistance value
[08] Set 100% resistance value
[09] Select Celsius as temperature unit
Select Fahrenheit as temperature unit
[10] Select TC sensor type
Select Ni sensor type
Select Pt sensor type
[11] Select display unit
[12] Select decimal point position
[13] Set display readout low
[14] Set display readout high
[16] Select Pt10 as sensor type
Select Pt20 as sensor type
Select Pt50 as sensor type
Select Pt100 as sensor type
Select Pt200 as sensor type
Select Pt250 as sensor type
Select Pt300 as sensor type
Select Pt400 as sensor type
Select Pt500 as sensor type
Select Pt1000 as sensor type
[17] Select Ni50 as sensor type
Select Ni100 as sensor type
Select Ni120 as sensor type
Select Ni1000 as sensor type
[18] Select TC-B as sensor type
Select TC-E as sensor type
Select TC-J as sensor type
Select TC-K as sensor type
Select TC-L as sensor type
Select TC-N as sensor type
Select TC-R as sensor type
Select TC-S as sensor type
Select TC-T as sensor type
Select TC-U as sensor type
Select TC-W3 as sensor type
Select TC-W5 as sensor type
Select TC-Lr as sensor type
48
[19] Select 50% duty cycle output
Select programmable pulse time
[20] Select Hz as output unit
Select pulses/minute as output unit
Select pulses/hour as output unit
Select pulses/day as output unit
[21] Set output frequency for 0% input
[22] Set output frequency for 100% input
[23] Set low cut-off frequency
[24] Set pulse time in milliseconds
[25] Select no error action - output undefined at error
Set output at specific frequency on input error
[26] Set output frequency on input error
[40] Set response time in seconds
[41] Set temperature for frequency output low
[42] Set temperature for frequency output high
[43] Enter language setup
Enter password setup
Enter simulation mode
Perform process calibration
Enter display setup
Perform memory operations
[44] Load saved configuration into module
Save configuration in display front
[45] Adjust LCD contrast
[46] Adjust LCD backlight
[47] Write a 6-character device TAG
[48] Output frequency is shown in display line 3
Device TAG is shown in display line 3
[49] Calibrate input low to process value?
[50] Calibrate input high to process value?
[51] Enter simulation mode?
[52] Simulate input value
[54] Enable password protection?
[55] Set new password
[59] Select language
[60] Use process calibration values?
[61] Set value for low calibration point
[62] Set value for high calibration point
CONVERTISSEUR I/f UNIVERSEL
PREASY 4222
SOMMAIRE
Avertissements ...................................................................
Consignes de sécurité .......................................................
Déclaration de conformité ..................................................
Démontage du SYSTEME 4000 .........................................
Options avancées ..............................................................
Applications ........................................................................
Caractéristiques techniques ..............................................
PR 4501 Indicateur / façade de programmation ...............
Applications ........................................................................
Références de commande .................................................
Spécifications électriques ..................................................
Configuration de la détection erreur capteur .....................
Indications dans le 4501 :
Indication de dépassement d’échelle ............................
Limites de la détection erreur capteur ...........................
Limites du traitement de signaux ...................................
Indications erreur matériel ..............................................
Connexions ........................................................................
Schéma de principe ...........................................................
Configuration / utilisation des touches de fonction ...........
Diagramme de programmation ..........................................
Diagramme de programmation,
réglage avancé (ADV.SET) ..............................................
Menu déroulant en ligne 3 de l’indicateur .........................
50
51
53
54
55
55
55
56
57
58
58
61
61
62
62
62
63
64
65
68
71
72
49
AVERTISSEMENT !
Ce module est conçu pour supporter une connexion à des
tensions électriques dangereuses. Si vous ne tenez pas compte
de cet avertissement, cela peut causer des dommages corporels
ou des dégâts mécaniques.
INFORMA- Pour éviter les risques d’électrocution et d’incendie, conformezTIONS
vous aux consignes de sécurité et suivez les instructions
GENERALES mentionnées dans ce guide. Vous devez vous limiter aux
spécifications indiquées et respecter les instructions d’utilisation
de ce module, telles qu’elles sont décrites dans ce guide.
Il est nécessaire de lire ce guide attentivement avant de mettre
ce module en marche. L’installation de ce module est réservée à
un personnel qualifié (techniciens). Si la méthode d’utilisation de
l’équipement diffère de celle décrite par le fabricant, la protection
assurée par l’équipement risque d’être altérée.
AVERTISSEMENT !
TENSION
DANGEREUSE
Tant que le module n’est pas fixé, ne le mettez par sous
tensions dangereuses. Les opérations suivantes doivent être
effectuées avec le module débranché et dans un environnement
exempt de décharges électrostatiques (ESD) : montage général,
raccordement et débranchement de fils et recherche de pannes
sur le module.
Seule PR electronics SARL est autorisée à réparer le module
et à remplacer les disjoncteurs.
AVERTISSEMENT !
INSTALLATION
Il convient de monter l’appareil SYSTEM 4000 sur un rail DIN en
se conformant à la norme DIN 46277.
AVERTISSEMENT !
Ne pas ouvrir la plaque avant du module vu que cela peut
endommager le connecteur de l’indicateur / la façade de
programmation PR 4501. Ce module ne contient ni de
commutateurs DIP ni de cavaliers.
50
SIGNIFICATION DES SYMBOLES
Triangle avec point d’exclamation : Attention ! Si vous ne respectez
pas les instructions, la situation pourrait être fatale.
Le signe CE indique que le module est conforme aux exigences des
directives.
Ce symbole indique que le module est protégé par une isolation
double ou renforcée.
CONSIGNES DE SECURITE
DEFINITIONS
Les gammes de tensions dangereuses sont les suivantes : de 75 à 1500 Vcc et de
50 à 1000 Vca. Les techniciens sont des personnes qualifiées qui sont capables
de monter et de faire fonctionner un appareil, et d’y rechercher les pannes, tout
en respectant les règles de sécurité. Les opérateurs, connaissant le contenu de
ce guide, règlent et actionnent les boutons ou les potentiomètres au cours des
manipulations ordinaires.
RECEPTION ET DEBALLAGE
Déballez le module sans l’endommager. Le guide doit toujours être disponible
et se trouver à proximité du module. De même, il est recommandé de conserver
l’emballage du module tant que ce dernier n’est pas définitivement monté. A la
réception du module, vérifiez que le type de module reçu correspond à celui que
vous avez commandé.
ENVIRONNEMENT
N’exposez pas votre module aux rayons directs du soleil et choisissez un endroit
à humidité modérée et à l’abri de la poussière, des températures élevées, des
chocs et des vibrations mécaniques et de la pluie. Le cas échéant, des systèmes
de ventilation permettent d’éviter qu’une pièce soit chauffée au-delà des limites
prescrites pour les températures ambiantes. Tous les modules appartiennent à la
catégorie d’installation Il, au degré de pollution I et à la classe d’isolation Il.
MONTAGE
Il est conseillé de réserver le raccordement du module aux techniciens qui
connaissent les termes techniques, les avertissements et les instructions de ce
guide et qui sont capables d’appliquer ces dernières.
Si vous avez un doute quelconque quant à la manipulation du module, veuillez
contacter votre distributeur local. Vous pouvez également vous adresser à :
51
PR electronics SARL, Zac du Chêne, Activillage, 4, allée des Sorbiers, F-69673
Bron Cedex (tél. : (0) 472 140 607) ou à PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK8410 Rønde, Danemark (tél. : +45 86 37 26 77).
Le montage et le raccordement du module doivent être conformes à la législation
nationale en vigueur pour le montage de matériaux électriques, par exemple,
diamètres des fils, fusibles de protection et implantation des modules. Les
connexions des alimentations et des entrées / sorties sont décrites dans
le schéma de principe et sur l’étiquette de la face latérale du module. Les
instructions suivantes s’appliquent aux modules fixes connectés en tensions
dangereuses :
Le fusible de protection doit être de 10 A au maximum. Ce dernier,
ainsi que l’interrupteur général, doivent être facilement accessibles et à
proximité du module. Il est recommandé de placer sur l’interupteur général
une étiquette indiquant que ce dernier mettra le module hors tension.
DECLARATION DE CONFORMITE
En tant que fabricant
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
déclare que le produit suivant :
Type : 4222
Nom : Convertisseur I/f universel
correspond aux directives et normes suivantes :
La directive CEM (EMC) 2004/108/CE et les modifications subséquentes
EN 61326-1
CONDITIONS D’INSTALLATION UL :
N’utilisez que de conducteurs de cuivre 60/75°C.
Uniquement pour utilisation en degré de pollution 2 ou meilleur.
Température ambiente max. .................................. 60°C
Taille max. des fils .................................................. AWG 26-14
No du fichier UL ..................................................... E231911
Pour une spécification du niveau de rendement acceptable CEM (EMC)
renvoyer aux spécifications électriques du module.
La directive basse tension 2006/95/CE et les modifications subséquentes
EN 61010-1
ETALONNAGE ET REGLAGE
Lors des opérations d’étalonnage et de réglage, il convient d’effectuer les
mesures et les connexions des tensions externes en respectant les spécifications
mentionnées dans ce guide. Les techniciens doivent utiliser des outils et des
instruments pouvant être manipulés en toute sécurité.
MANIPULATIONS ORDINAIRES
Les opérateurs sont uniquement autorisés à régler et faire fonctionner des
modules qui sont solidement fixés sur des platines des tableaux, ect., afin
d’écarter les risques de dommages corporels. Autrement dit, il ne doit exister
aucun danger d’électrocution et le module doit être facilement accessible.
MAINTENANCE ET ENTRETIEN
Une fois le module hors tension, prenez un chiffon humecté d’eau distillée pour
le nettoyer.
LIMITATION DE RESPONSABILITE
Dans la mesure où les instructions de ce guide ne sont pas strictement
respectées par le client, ce dernier n’est pas en droit de faire une réclamation
auprès de PR electronics SARL, même si cette dernière figure dans l’accord de
vente conclu.
52
Rønde, 4 novembre 2008
Peter Rasmussen
Signature du fabricant
53
DEMONTAGE DU SYSTEME 4000
Tout d’abord, n’oubliez pas de démonter les connecteurs où règnent des
tensions dangereuses.
Figure 1 :
Débloquez le verrou inférieur pour
dégager le module du rail DIN.
CONVERTISSEUR I/f UNIVERSEL
PREASY 4222
•
•
•
•
•
Entrées : RTD, TC, Ohm, potentiomètre, mA et V
Sortie fréquence NPN, PNP et TTL
Génération de fréquences de 0,001 à 25000 Hz
Alimentation 2-fils > 16 V
Alimentation multi-tension ca ou cc
Options avancées :
• Programmable à l’aide de la façade de programmation (4501), calibration
de process, simulation de signaux, protection par mot de passe, diagnostic
d’erreurs et textes d’aide disponibles en plusieurs langues.
Applications :
• Mesure électronique linéarisée de la température avec un capteur RTD ou un
thermocouple.
• Conversion d’une variation de la résistance linéaire en un signal de fréquence.
Signal potentiométrique en provenance de vannes, vannes papillons ou
mouvement linéaire.
• Alimentation et isolateur de signaux pour transmetteurs 2-fils.
• Contrôle de procédés avec un signal de fréquence transmis à un PLC ou un
ordinateur industriel.
• Isolation galvanique et conversion de signaux analogiques en signaux de
fréquence.
Caractéristiques techniques :
• Quand l’indicateur / façade de programmation 4501 est monté, tous les
paramètres de fonctionnement peuvent être réglés quelle que soit l’application.
Le module est équipé de commutateurs électroniques et ne nécessite donc
aucun réglage de commutateurs DIP.
• La LED verte en face avant indique un fonctionnement normal du module.
• Vérification continue des données sauvegardées.
• Isolation galvanique 3-port de 2,3 kVca.
54
55
PR 4501 INDICATEUR /
FAÇADE DE PROGRAMMATION
Applications
Signaux d’entrée :
Courant
Ten- Potension tiomètre
RTD et R lin.
TC
Connexion, fils
44
Fonctionnalité :
Le menu simple, structuré à l’aide de questions pour
la configuration du PReasy, guide automatiquement
l’utilisateur par un menu déroulant et rend ainsi aisé
l’utilisation du produit. Voir la description des fonctions et
options de configuration dans la section « Configuration /
utilisation des touches de fonction ».
+
43
+
-
42
41
Signaux de sortie :
Sortie fréquence
24
PNP, +24 V
Application :
23
NPN, 24 V
• Interface de communication pour la modification des paramètres de
fonctionnement du 4222.
22
Sortie, terre
• Peut être transféré d’un 4222 à un autre 4222 et charger la configuration du
premier convertisseur vers les convertisseurs suivants.
21
TTL, 5 V
• Comme indicateur fixe pour visualisation des données de process et de l’état.
Caractéristiques techniques :
• Affichage LCD en quatre lignes; Ligne 1 (5,57 mm de haut) affiche le signal
d’entrée, ligne 2 (3,33 mm de haut) affiche les unités, ligne 3 (3,33 mm de haut)
peut afficher soit la valeur de la sortie digitale et l’échelle (kHz, Hz, mHz, P/m,
P/h, P/d) en alternance, soit le numéro de repère. Ligne 4 affiche la tendance
du signal d’entrée et l’etat de communication.
• L’accès à la programmation peut être bloquée par un mot de passe. Ce mot de
passe est sauvegardé dans le convertisseur afin d’assurer un haut niveau de
protection contre les modifications non autorisées.
Montage / installation:
Alimentation :
33
21,6...253 Vca
ou
19,2...300 Vcc
32
31
• Cliquer le 4501 sur la face avant du 4222.
56
57
REFERENCES DE COMMANDE :
4222 = Convertisseur I/f universel
4501 = Indicateur / façade de programmation
Spécifications électriques :
Plage des spécifications ............................. -20°C à +60°C
Spécifications communes :
Tension d’alimentation universelle .............. 21,6...253 Vca, 50...60 Hz
ou 19,2...300 Vcc
Consommation max. ................................... ≤ 2,5 W
Fusible ......................................................... 400 mA SB / 250 Vca
Tension d’isolation, test / opération ............ 2,3 kVca / 250 Vca
Interface de communication ....................... Façade de programmation 4501
Rapport signal / bruit .................................. Min. 60 dB (0...100 kHz)
Temps de réponse (0...90%, 100...10%), programmable :
Entrée température ................................. 1...60 s
Entrée mA / V .......................................... 0,4...60 s
Température d’étalonnage .......................... 20...28°C
Précision, la plus grande des valeurs générales et de base :
Valeurs générales
Type
d’entrée
Précision
absolue
Coefficient de
température
Toutes
≤ ±0,1% de l’EC
≤ ±0,01% de l’EC / °C
Valeurs de base
Type
d’entrée
Précision
de base
Coefficient de
température
mA
Volt
Pt100
Résist. linéaire
Potentiomètre
Type TC :
E, J, K, L, N, T, U
≤ ±4 µA
≤ ±20 µV
≤ ±0,2°C
≤ ±0,1 Ω
≤ ±0,1 Ω
≤ ±0,4 µA / °C
≤ ±2 µV / °C
≤ ±0,01°C / °C
≤ ±0,01 Ω / °C
≤ ±0,01 Ω / °C
≤ ±1°C
≤ ±0,05°C / °C
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
Type TC : B, R, S,
W3, W5, LR
58
Immunité CEM..................................................... < ±0,5% de l’EC
Immunité CEM améliorée :
NAMUR NE 21, critère A, burst .......................... < ±1% de l’EC
Tensions auxiliaires :
Alimentation 2-fils (borne 44...43) ............... 25...16 Vcc / 0...20 mA
Taille max. des fils ....................................... 1 x 2,5 mm2 fil multibrins
Pression max. avant
déformation de la vis ................................... 0,5 Nm
Humidité relative ......................................... < 95% HR (sans cond.)
Dimensions, sans façade 4501 (HxLxP) ..... 109 x 23,5 x 104 mm
Dimensions, avec façade 4501 (HxLxP) ..... 109 x 23,5 x 116 mm
Degré de protection (boîtier / bornier) ........ IP50 / IP20
Poids ........................................................... 155 g / 170 g avec 4501
Entrée RTD, résistance linéaire et potentiomètre :
Type
d’entrée
Valeur
min.
Valeur
max.
Standard
Pt100
Ni100
Résist. linéaire
Potentiomètre
-200°C
-60°C
0Ω
10 Ω
+850°C
+250°C
10000 Ω
100 kΩ
IEC60751
DIN 43760
-
Entrée pour types RTD :
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
Résistance de ligne max. par fil, RTD ......... 50 Ω
Courant de capteur, RTD ............................ Nom. 0,2 mA
Effet de la résistance de ligne
3- / 4-fils, RTD ............................................. < 0,002 Ω / Ω
Détection de rupture capteur, RTD ............. Oui
Détection de court circuit, RTD................... < 15 Ω
59
Entrée TC :
Type
Valeur
min.
Valeur
max.
Standard
B
E
J
K
L
N
R
S
T
U
W3
W5
LR
+400°C
-100°C
-100°C
-180°C
-200°C
-180°C
-50°C
-50°C
-200°C
-200°C
0°C
0°C
-200°C
+1820°C
+1000°C
+1200°C
+1372°C
+900°C
+1300°C
+1760°C
+1760°C
+400°C
+600°C
+2300°C
+2300°C
+800°C
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
ASTM E988-90
ASTM E988-90
GOST 3044-84
Compensation de soudure froide (CSF)
par capteur interne .................................
Détection de rupture capteur
tous types de TC ....................................
Courant de capteur :
pendant la détection ...............................
si non ......................................................
Entrée courant :
Gamme de mesure ......................................
Gammes de mesure programmables .........
Résistance d’entrée ....................................
Détection d'erreur capteur:
interruption de la boucle 4...20 mA ........
Entrée tension :
Gamme de mesure ......................................
Gammes de mesure programmables .........
< ±1,0 °C
Oui
Nom. 2 µA
0 µA
-1...25 mA
0...20 et 4...20 mA
Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
mA
Vcc ±10%
nF
Ω
Vcc / 135 mA / 20 ms / ≤ 10Hz
150 mA
300 mA
55 Vcc
10 nF
10 Ω
15 mA
100 mA
5 V ±5%
10 nF
55 Ω
0...26250 Hz
Standard :
EN 61326-1
EN 61010-1
UL 508
EC = échelle configurée
Configuration de la détection erreur capteur :
Sortie:
60
30
24
10
20
24
Oui
-20 mV...12 Vcc
0...1 / 0,2...1 / 0...2,5 / 0,5...2,5 /
0...5 / 1...5 / 0...10 et 2...10 Vcc
Résistance d’entrée .................................... Nom. 10 MΩ
Sortie fréquence :
Gamme de fréquence .................................
Fréquence min. (échelle) .............................
Cycle (0...25000 Hz) ....................................
Largeur d’impulsion program. (f ≤ 500 Hz) ...
Sortie PNP :
Isortie max. ...................................................
Vsortie ...........................................................
Csortie ...........................................................
Rsortie typ. ....................................................
Compteur électromécanique .......................
Sortie NPN :
Icharge max. ..................................................
Icharge max. pointe .......................................
Tension externe (borne 23), max. ................
Csortie ...........................................................
Rsortie typ. ....................................................
Sortie TTL :
Icharge/source max. ........................................
Icharge/source pointe ......................................
Vsortie ...........................................................
Csortie ...........................................................
Rsortie typ. ....................................................
Détection erreur capteur :
Programmable .............................................
Agréments et homologations :
CEM (EMC) 2004/108/CE ...........................
DBT 2006/95/CE .........................................
UL, Standard for Safety ..............................
Module :
4222
Configuration
OUT.ERR=NO
Autre :
Détection erreur capteur :
OFF
ON
Indications dans le 4501 :
Indication de dépassement d’échelle :
Affichage en dessous du mini. / au-dessus du maxi. (-1999, 9999) :
0...25000 Hz
0,001 Hz
50% ou
1...1000 ms (max. 90% cycle)
Entrée
Toutes
Plage
Tous
Affichage
clignotant
Limite
-1999
9999
Indication <-1999
Indication >9999
61
Limites de la détection erreur capteur :
CONNEXIONS :
Détection erreur capteur (SE.BR, SE.SH) :
Entrée
CURR
POTM
LIN.R
TEMP
Plage
Rupture de boucle (4...20 mA)
Tous, SE.BR sur toutes connexions 3-fils
0...800 Ω
0...10 kΩ
TC
RTD : 2-, 3- et 4-fils
Pas de SE.SH pour Pt10, Pt20 et Pt50
Affichage
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.SH
Limite
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> env. 126 kΩ
> env. 875 Ω
> env. 11 kΩ
> env. 750 kΩ / (1,25 V)
> env. 15 kΩ
< env. 15 Ω
Limite du traitement de signaux :
Indication de dépassement d’échelle (IN.LO, IN.HI) :
En dépassement de l’échelle définie du convertisseur A/D ou des standards températures
Entrée
Plage
Affichage
Limite
IN.LO
< -25 mV
0...1 V / 0,2...1 V
IN.HI
> 1,2 V
VOLT
IN.LO
< -25 mV
0...2,5 / 0,5...2,5 / 0...5 V / 1...5 V /
0...10 V / 2...10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1,05 mA
CURR
0...20 mA / 4...20 mA
IN.HI
> 25,05 mA
IN.LO
<0Ω
0...800 Ω
IN.HI
> 1075 Ω
LIN.R
IN.LO
<0Ω
0...10 kΩ
IN.HI
< 110 kΩ
IN.LO
< -0,5 %
POTM
Affichage min. = 0%, Affichage max. = 100%
IN.HI
> 100,5 %
IN.LO
< plage de températ. -2°C
TEMP
TC / RTD
IN.HI
> plage de températ. +2°C
Alimentation :
31
32
33
Entrées :
RTD, 2-fils
RTD, 3- / 4-fils
TC
Résistance, 2-fils
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
+
-
Résistance,
3- / 4-fils
Potentiomètre
Transmetteur 2-fils
Courant
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
- Tx +
-
+
Tension
41 42 43 44
Indications erreur matériel :
Indication erreur matériel :
Recherche erreurs
Affichage
Vérification du capteur CSF interne
CJ.ER
Vérification complète de la mémoire FLASH
Vérification de la communication entre 4501 / 4222
Vérif. que le signal d’entrée correspond à la config. d’entrée
Vérif. si la config. gardée en 4501 correspond au module
FL.ER
NO.CO
IN.ER
TY.ER
Cause d’erreur
Défaut capt. CSF ou temp.
en dépassement d’échelle
Erreur dans la mém. FLASH
Erreur de connexion
1) Niv. d’erreur en entrée
Config. n’est pas 4222
! Les indications d’erreur clignotent toutes les secondes. Un texte d’aide explique l’erreur.
1) L’erreur est corrigé en déconnectant et puis reconnectant l’alimentation du module.
+
-
Sorties :
TTL
NPN
PNP
21 22 23 24
21 22 23 24
21 22 23 24
+5 V Terre
62
Terre
+
Terre
+24 V
63
SCHEMA DE PRINCIPE :
+
-
Transmetteur 2-fils
-
+
Courant
Tension
HIEJ
4 *4#
3
RTD et rés. lin.
connexion
fils
4
Potentiomètre
Documentation pour le diagramme de programmation.
Généralités :
2
Lors de la configuration de l’indicateur / la façade de programmation vous êtes
guidés tout au long des paramètres du menu ; ainsi vous pouvez choisir le
réglage qui correspond à votre application. Pour chaque menu il y a un texte
d’aide qui défile en ligne 3 de l’indicateur.
TC
-
+
La configuration se fait à l’aide des 3 touches de fonction :
44
43
42
CJC
41
Incrémenter la valeur numérique ou choisir le paramètre suivant
Décrémenter la valeur numérique ou choisir le paramètre précédent
Valider les valeurs choisies et fin du menu
PTC
Une fois la configuration terminée, l’indicateur retournera sur l’état défaut 1.0.
MUX
0.2 mA
10 Ω
En appuyant et maintenant la touche l’indicateur retourne au menu précédent
ou sur l’état défaut (1.0) sans sauvegarde des modifications éventuelles
apportées à la configuration.
A/D
Verte
Si aucune touche n’est activée pendant 1 minute, l’indicateur retournera sur
l’état défaut sans sauvegarde des modifications éventuelles apportées à la
configuration.
CPU
EEPROM
4222
Information complémentaire :
Protection par mot de passe : L’accès à la programmation peut être bloqué
par un mot de passe. Ce mot de passe est sauvegardé dans le convertisseur
afin d’assurer un haut niveau de protection contre les modifications non
autorisées. Le mot de passe usine 2008 permet l’accès à tous les menus de
configuration.
Générateur
de
fréquence
Jaune
Alimentation
PNP, 24 V
33
24
NPN
Alimentation
23
Terre
21,6...253 Vca ou
19,2...300 Vcc
22
TTL, 5 V
31
21
64
PROGRAMMATION /
OPERATION DES TOUCHES DE FONCTION
65
Informations relatives au signal et erreur capteur sur la façade 4501
Erreur capteur (voir limites dans tableau) est affiché par SE.BR (rupture capteur)
ou SE.SH (court circuit). Signal hors limite (pas d’erreur capteur, voir tableau des
limites) est affiché par IN.LO (limite basse) ou IN.HI (limite haute). L’affichage
de l’erreur se fait sur la ligne 3 en format texte avec le rétro-éclairage lumineux
clignotant. La ligne 4 de l’affichage indique COM (balle clignotante) qui indique
l’état de fonctionnement du 4501, et la flèche montante/descendante indique
la tendance du signal d’entrée.
Indication du signal et erreur capteur sans la façade
L’état du module peut être lu sur la façade à l’aide du voyant vert.
Voyant vert clignotant à 13 Hz indique l’état normal de fonctionnement.
Voyant vert clignotant à 1 Hz indique l’erreur capteur.
Voyant vert fixe indique une erreur interne.
Fonctions avancées
L’unité donne accès à un certain nombre de fonctions avancées qui sont
accessibles en répondant « Oui » à « adv.set ».
Langue : Dans le menu « lang.setup », vous pouvez sélectionner 7 différentes
langues pour le texte d’aide. Choix entre : Anglais, allemand, français, italien,
espagnol, suédois et danois.
Auto-diagnostic
L’unité effectue la fonction auto-diagnostic des circuits internes.
Voici les erreurs possibles affichées sur l’unité 4501 :
CJ.ER FL.ER NO.CO IN.ER TY.ER -
Défaut capteur CSF ou température CSF en dépassement d’échelle
Erreur flash
Erreur de connexion
Niveaux d’erreur à l’entrée
Configuration du 4501 différente du type de produit
Sélection des unités
Après avoir choisi le type de signal d’entrée, vous pouvez choisir l’unité de valeur
du process pour l’affichage sur le 4501 (voir tableau). En sélectionnant une entrée
température, l’unité de mesure sur l’afficheur est en Celsius ou Fahrenheit. Cette
sélection se fait dans le menu ”UNIT” après la sélection d’entrée température.
Configuration de l’affichage : Il est possible de régler la luminosité et le
rétro-éclairage. Enregistrement d’un numéro de repère à 6 caractères
alphanumériques. Sélection de l’affichage de la valeur de la sortie digitale ou
du repère sur ligne 3 de l’indicateur.
Calibration du process en 2 points : L’unité peut procéder à une calibration
en 2 points. Le point mini du signal d’entrée (pas nécessairement 0%) est
appliqué et la valeur actuelle est entrée. Ensuite le point maxi du signal (pas
nécessairement 100%) est appliqué et la valeur actuelle est entrée. Si vous
validez ces points, l’appareil va fonctionner selon cet ajustement. Si plus tard
vous souhaitez modifier ou changer de type d’entrée l’unité reviendra à la
calibration usine.
Fonction simulation : Si vous validez le point « EN.SIM » il est possible de simuler
un signal d’entrée à l’aide des flèches et ainsi contrôler le signal de sortie haut et
bas. Lorsque vous validez le point par , l’unité retourne à son mode normal.
Mot de passe : Ici vous pouvez choisir un mot de passe allant de 0000 à 9999
afin de protéger la programmation. L’unité est livrée sans mot de passe. Si
par erreur vous verrouillez l’unité par un mot de passe, vous pouvez toujours
l’annuler par le mot de passe 2008.
66
67
Power up
DIAGRAMME DE PROGRAMMATION
Si aucune touche n’est actionnée pendant 1 minute, l’indicateur retourne sur
l’état défaut sans sauvegarde des modifications éventuelles apportées à la
configuration.
Incrémenter la valeur / choisir paramètre suivant
Décrémenter la valeur / choisir paramètre précédent
Valider les valeurs choisies et fin du menu
Maintien Retour au menu précédent / retour au menu 1.0 sans sauvegarde
4-*2
"300
*',0
.-2+
2#+.
1.0
. 115
2SP
,7#1
,-
!41#2
2SP
j"
I
NLI
]QJEPO
',27.#
2SP
40 ,%#
2SP
2SP
!#".
2SP
Continué à la page suivante
4-*2 3,'2 1.1
!'1.*2SP
!'1.&'
2SP
&U
LI
LD
[email protected]
&U
-33,
2SP
BIEJ
2SP
BI=S
2SP
!"
LNCL
"32-$$
2SP
P.3*1#
2SP
!"
"300 ',27.#
2SP
'0 ,%#
2SP
5
5
5
*',0 ',27.#
2SP
5
"-,,#"
2SP
0
2SP]
. 0
2SP
-33,
2SP
.IEJ
2SP
.I=S
2SP
!"
LNCL
"32-$$
2SP
',27.#
2SP
2#+. ',27.#
2SP
-27.#
2SP
P.3*1#
2SP
!"
.-2+ .P
,'
2"
.P
1#,1-0
2SP
,E
1#,1-0
2SP
Continué à la page
Diagramme de programmation ADV.SET
7#1 !41#2
2SP
-27.#
2SP
B&U
1.0 = Etat défaut.
Ligne 1 affiche le
signal d’entrée.
Ligne 2 affiche les
unités - 3,'2.
En appuyant simultanément et ,
l’affichage en ligne
3 alterne entre
B-QP et 2 %
Ligne 4 affiche
l’etat de communication.
1.1 = Seulement si l’indicateur est
protégé par un mot
de passe
1.2 = Ne vaut pas pour
les signaux
d’entrée :
0...20 mA et
tension.
1.3 = Seulement si le
signal d’entrée est
température.
68
5
5
5
5
.P27.#
2SP
"-,,#"
2SP
5
5
5
5
,E27.#
2SP]
"-,,#"
2SP
Choix de l’3,'2#
2"Z2"#2"(2")
2"*2",2"02"1
2"22"32"52"5
2"*N
2"
1#,1-0
2SP
2")
2"27.#
2SP
j"
j$
j"
j$
j"
3,'2
2SP
>=N
?I
BP
BPD
BPIEJ
BPO
C
C=HD
C=HIEJ
%5
DL
D.=
&U
EJ
EJD
EJIEJ
EJO
'LO
)
G
GC
G&U
G(
G.=
G4
G5
G5D
*
*D
*IEJ
*O
I
ID
IIEJ
IO
IO;
I
ID
IIEJ
I
I>=N
IEHO
IEJ
II
IIO
IIO;
IKH
+.=
I4
+5
+5D
,
-DI
[email protected]=T
LD
LIEJ
.=
L&
NLI
O
1
P
PD
Q
QI
Q1
4
5
5D
[email protected]
9>H=JG:
69
DIAGRAMME DE PROGRAMMATION
Réglage avancé (ADV.SET)
Continué de la page précédente
7#1
,
7#1 -32#00
2SP
1.2
B#00
2SP
0#1.
2SP
]
]
-32*2SP
1.3
-32&'
2SP
B#00
2SP
1 4#
*- !
+#+-07
2SP
!'1. Retour au menu 1.0
2.0 Dans le sous-menu simulation (SIM) il faut
actionner pour retourner sur l’état defaut 1.0
+#+ 1 4# 1#23.
2SP
1.3
7#1 1.2
,-
7#1
,
-32#00
2SP
+#+
!'1.
" *
1'+
. 11
* ,%
1#23.
2SP
"-,20
2SP
*'%&2
2SP
7#1
,
,-
1.2 = Ne vaut pas pour
les signaux d’entrée :
0...20 mA et tension.
1.3 = Seulement si le
signal d’entrée est
température.
2 %
B-32
]
" * 7#1 1#23.
2SP
2 %,-
2SP]
B-32 *',#
2SP
7#1
,
]
7#1
,
7#1 7#1 " **2SP
j"
2SP
,7#1
,
" *&'
2SP
j"
2SP
31#" *
2SP
,]
Retour au menu 1.0
1'+ 7#1 1#23.
2SP
#,1'+
2SP
2.0
j"
2SP
,-
7#1
,
. 11 7#1 1#23.
2SP
#,. 11
2SP
,#5. 1
2SP
,!#!)
#1$0
'21#
3)
* ,% 1#23.
2SP
70
3)
* ,%3
2SP
71
MENU DÉROULANT EN LIGNE 3 DE L’INDICATEUR
[01] Entrer mot de passe correct
[02] Aller dans le menu de configuration avancée ?
[03] Sélectionner entrée température
Sélectionner entrée potentiomètre
Sélectionner entrée résistance linéaire
Sélectionner entrée courant
Selectionner entrée tension
[04] Sélectionner gamme d’entrée 0.0-1 V
Sélectionner gamme d’entrée 0.2-1 V
Sélectionner gamme d’entrée 0-2.5 V
Sélectionner gamme d’entrée 0.5-2.5 V
Sélectionner gamme d’entrée 0-5 V
Sélectionner gamme d’entrée 1-5 V
Sélectionner gamme d’entrée 0-10 V
Sélectionner gamme d’entrée 2-10 V
[05] Sélectionner gamme d’entrée 0-20 mA
Sélectionner gamme d’entrée 4-20 mA
[06] Sélectionner connexion capteur 2-fils
Sélectionner connexion capteur 3-fils
Sélectionner connexion capteur 4-fils
[07] Régler valeur de résistance 0%
[08] Régler valeur de résistance 100%
[09] Sélectionner Celsius comme unité de température
Sélectionner Fahrenheit comme unité de température
[10] Sélectionner type de capteur TC
Sélectionner type de capteur Ni
Sélectionner type de capteur Pt
[11] Sélectionner unités d’affichage
[12] Sélectionner position du point décimale
[13] Régler gamme d’affichage basse
[14] Régler gamme d’affichage haute
[16] Sélectionner Pt10 comme type de capteur
Sélectionner Pt20 comme type de capteur
Sélectionner Pt50 comme type de capteur
Sélectionner Pt100 comme type de capteur
Sélectionner Pt200 comme type de capteur
Sélectionner Pt250 comme type de capteur
Sélectionner Pt300 comme type de capteur
Sélectionner Pt400 comme type de capteur
Sélectionner Pt500 comme type de capteur
Sélectionner Pt1000 comme type de capteur
[17] Sélectionner NI50 comme type de capteur
Sélectionner NI100 comme type de capteur
Sélectionner NI120 comme type de capteur
Sélectionner NI1000 comme type de capteur
[18] Sélectionner TC-B comme type de capteur
Sélectionner TC-E comme type de capteur
Sélectionner TC-J comme type de capteur
Sélectionner TC-K comme type de capteur
Sélectionner TC-L comme type de capteur
Sélectionner TC-N comme type de capteur
Sélectionner TC-R comme type de capteur
Sélectionner TC-S comme type de capteur
Sélectionner TC-T comme type de capteur
Sélectionner TC-U comme type de capteur
Sélectionner TC-W3 comme type de capteur
Sélectionner TC-W5 comme type de capteur
Sélectionner TC-Lr comme type de capteur
72
[19] Sélectionnner cycle de sortie à 50%
Sélectionner durée d’impulsion programmable
[20] Sélectionner Hz comme unité de sortie
Sélec. impulsions/minute comme unité de sortie
Sélectionner impulsions/heure comme unité de sortie
Sélectionner impulsions/jour comme unité de sortie
[21] Régler la fréquence de sortie pour l’entrée 0%
[22] Régler la fréquence de sortie pour l’entrée 100%
[23] Régler la fréquence de coupure basse
[24] Régler la durée d’impulsion en millisecondes
[25] Pas d’action d’erreur - état non-défini en cas d’erreur
Ajuster la sortie à une fréquence spécifique en cas
d’erreur en entrée
[26] Régler fréquence de sortie en cas d’erreur en entrée
[40] Régler temps de réponse de la sortie en secondes
[41] Régler la température pour sortie de fréquence basse
[42] Régler la température pour sortie de fréquence haute
[43] Aller dans le menu langue
Aller dans la configuration du mot de passe
Aller dans le mode simulation
Exécuter calibration de process
Aller dans la configuration d’affichage
Exécuter opérations de mémoire
[44] Charger la configuration sauvegardée dans le module
Sauvegarder la configuration dans la façade de
programmation
[45] Ajuster le contraste LCD
[46] Ajuster le rétro-éclairage LCD
[47] Entrer numéro repère de 6 caractères
[48] Fréquence de sortie affichée en ligne 3
Numéro repère affiché en ligne 3
[49] Calibrer l’entrée basse à la valeur de process ?
[50] Calibrer l’entrée haute à la valeur de process ?
[51] Activer le mode simulation ?
[52] Simuler la valeur d’entrée
[54] Permettre protection par mot de passe ?
[55] Entrer nouveau mot de passe
[59] Sélectionner langue
[60] Utiliser valeurs de calibration process ?
[61] Régler valeur de la position basse de la calibration
[62] Régler valeur de la position haute de la calibration
UNIVERSELLER I/f-WANDLER
PREASY 4222
INHALTSVERZEICHNIS
Warnungen .........................................................................
Sicherheitsregeln ................................................................
Konformitätserklärung ........................................................
Zerlegung des Systems 4000 ............................................
Erweiterte Merkmale ..........................................................
Verwendung........................................................................
Technische Merkmale.........................................................
PR 4501 Display / Programmierfront .................................
Anwendungen ....................................................................
Bestellangaben ...................................................................
Elektrische Daten ...............................................................
Konfigurierung Sensorfehlererkennung ..............................
Visualisierung im 4501:
Anzeige außerhalb des Bereichs ....................................
Grenzen Sensorfehlererkennung ....................................
Grenzen Signalverarbeitung ...........................................
Fehleranzeige .................................................................
Anschlüsse .........................................................................
Blockdiagramm ..................................................................
Konfiguration / Bedienung der Funktionstasten ................
Flussdiagramm ...................................................................
Flussdiagramm, Erweiterte Einstellungen (ADV.SET) .........
Scrollender Hilfetext im Display Zeile 3 .............................
74
75
77
78
79
79
79
80
81
82
82
85
85
86
86
86
87
88
89
92
95
96
73
WARNUNG!
ALLGEMEINES
Dieses Modul ist für den Anschluss an lebensgefährliche elektrische Spannungen gebaut. Missachtung dieser Warnung kann zu
schweren Verletzungen oder mechanischer Zerstörung führen.
Um eine Gefährdung durch Stromstöße oder Brand zu vermeiden
müssen die Sicherheitsregeln des Handbuches eingehalten, und
die Anweisungen befolgt werden.
Die Spezifikationswerte dürfen nicht überschritten werden, und
das Modul darf nur gemäß folgender Beschreibung benutzt werden. Das Handbuch ist sorgfältig durchzulesen, ehe das Modul in
Gebrauch genommen wird. Nur qualifizierte Personen (Techniker)
dürfen dieses Modul installieren.
Wenn das Modul nicht wie in diesem Handbuch beschrieben benutzt wird, werden die Schutzeinrichtungen des Moduls
beeinträchtigt.
WARNUNG!
Vor dem abgeschlossenen festen Einbau des Moduls darf daran
keine gefährliche Spannung angeschlossen werden, und folgende
GEFÄHR- Maßnahmen sollten nur in spannungslosem Zustand des Moduls
und unter ESD-sicheren Verhältnisse durchgeführt werden:
LICHE
Installation, Montage und Demontage von Leitungen.
SPANNUNG
Fehlersuche im Modul.
Reparaturen des Moduls und Austausch von Sicherungen
dürfen nur von PR electronics A/S vorgenommen werden.
WARNUNG!
INSTALLATION
Das System 4000 muss auf eine DIN-Schiene nach DIN 46277
montiert werden.
WARNUNG
Die Frontplatte des Gerätes darf nicht geöffnet werden, weil hierdurch die Kontakte zur Kontaktierung des Frontdisplays 4501
beschädigt werden können. Das Gerät enthält keine internen
DIP-Schalter oder Programmierbrücken.
74
ZEICHENERKLÄRUNGEN
Dreieck mit Ausrufungszeichen: Warnung / Vorschrift. Vorgänge, die
zu lebensgefährlichen Situationen führen können.
Die CE-Marke ist das sichtbare Zeichen dafür, dass das Modul die
Vorschriften erfüllt.
Doppelte Isolierung ist das Symbol dafür, dass das Modul
besondere Anforderungen an die Isolierung erfüllt.
SICHERHEITSREGELN
DEFINITIONEN:
Gefährliche Spannungen sind definitionsgemäß die Bereiche: 75...1500 Volt
Gleichspannung und 50...1000 Volt Wechselspannung.
Techniker sind qualifizierte Personen, die dazu ausgebildet oder angelernt sind,
eine Installation, Bedienung oder evtl. Fehlersuche auszuführen, die sowohl
technisch als auch sicherheitsmäßig vertretbar ist.
Bedienungspersonal sind Personen, die im Normalbetrieb mit dem Produkt die
Drucktasten oder Potentiometer des Produktes einstellen bzw. bedienen und die
mit dem Inhalt dieses Handbuches vertraut gemacht wurden.
EMPFANG UND AUSPACKEN:
Packen Sie das Modul aus, ohne es zu beschädigen und sorgen Sie dafür, dass
das Handbuch stets in der Nähe des Moduls und zugänglich ist. Die Verpackung
sollte beim Modul bleiben, bis dieses am endgültigen Platz montiert ist.
Kontrollieren Sie beim Empfang, ob der Modultyp Ihrer Bestellung entspricht.
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN:
Direkte Sonneneinstrahlung, starke Staubentwicklung oder Hitze, mechanische
Erschütterungen und Stöße sind zu vermeiden; das Modul darf nicht Regen oder
starker Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Bei Bedarf muss eine Erwärmung, welche die angegebenen Grenzen für die Umgebungstemperatur überschreitet, mit
Hilfe eines Kühlgebläses verhindert werden.
Alle Module gehören der Installationskategorie II, dem Verschmutzungsgrad 1
und der Isolationsklasse II an.
INSTALLATION:
Das Modul darf nur von Technikern angeschlossen werden, die mit den technischen Ausdrücken, Warnungen und Anweisungen im Handbuch vertraut sind
und diese befolgen.
Sollten Zweifel bezüglich der richtigen Handhabung des Moduls bestehen, sollte
man mit dem Händler vor Ort Kontakt aufnehmen. Sie können aber auch direkt
75
mit PR electronics GmbH, Bamlerstraße 92, D-45141 Essen, (Tel.: (0) 201 860
6660) oder mit PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde, Dänemark
(Tel.: +45 86 37 26 77) Kontakt aufnehmen.
Die Installation und der Anschluss des Moduls haben in Übereinstimmung mit
den geltenden Regeln des jeweiligen Landes bez. der Installation elektrischer
Apparaturen zu erfolgen, u.a. bezüglich Leitungsquerschnitt, (elektrischer) VorAbsicherung und Positionierung.
Eine Beschreibung von Eingangs- / Ausgangs- und Versorgungsanschlüssen
befindet sich auf dem Blockschaltbild und auf dem seitlichen Schild.
Für Module, die dauerhaft an eine gefährliche Spannung angeschlossen sind, gilt:
Die maximale Größe der Vorsicherung beträgt 10 A und muss zusammen mit einem Unterbrecherschalter leicht zugänglich und nahe am
Modul angebracht sein. Der Unterbrecherschalter soll derart gekennzeichnet sein, dass kein Zweifel darüber bestehen kann, dass er die
Spannung für das Modul unterbricht.
UL-EINBAUVORSCHRIFTEN:
Nur 60/75°C Kupferleiter anwenden.
Nur für Anwendung in Verschmutzungsgrad 2 oder besser.
Max. Umgebungstemperatur ......................... 60°C
Max. Leitungsquerschnitt ............................... AWG 26-14
UL Dateinummer ............................................ E231911
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Als Hersteller bescheinigt
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
hiermit für das folgende Produkt:
Typ: 4222
Navn: Universeller I/f-Wandler
die Konformität mit folgenden Richtlinien und Normen:
Die EMV Richtlinien 2004/108/EG und nachfolgende Änderungen
EN 61326-1
Zur Spezifikation des zulässigen Erfüllungsgrades, siehe die Elektrische
Daten des Moduls.
Die Niederspannungsrichtlinien 2006/95/EG und nachfolgende Änderungen
EN 61010-1
KALIBRIERUNG UND JUSTIERUNG:
Während der Kalibrierung und Justierung sind die Messung und der Anschluss
externer Spannungen entsprechend diesem Handbuch auszuführen, und
der Techniker muss hierbei sicherheitsmäßig einwandfreie Werkzeuge und
Instrumente benutzen.
BEDIENUNG IM NORMALBETRIEB:
Das Bedienungspersonal darf die Module nur dann einstellen oder bedienen,
wenn diese auf vertretbare Weise in Schalttafeln o. ä. fest installiert sind, sodass
die Bedienung keine Gefahr für Leben oder Material mit sich bringt. D. h., es darf
keine Gefahr durch Berührung bestehen, und das Modul muss so plaziert sein,
dass es leicht zu bedienen ist.
REINIGUNG:
Das Modul darf in spannungslosem Zustand mit einem Lappen gereinigt werden,
der mit destilliertem Wasser leicht angefeuchtet ist.
Rønde, 4. November 2008
Peter Rasmussen
Unterschrift des Herstellers
HAFTUNG:
In dem Umfang, in welchem die Anweisungen dieses Handbuches nicht genau
eingehalten werden, kann der Kunde PR electronics gegenüber keine Ansprüche
geltend machen, welche ansonsten entsprechend der eingegangenen Verkaufsvereinbarungen existieren können.
76
77
ZERLEGUNG DES SYSTEMS 4000
UNIVERSELLER I/f-WANDLER
PREASY 4222
Zunächst ist gefährliche Spannung von den Anschlussklemmen zu trennen.
Abbildung 1:
Das Modul wird von der DINSchiene gelöst, indem man den
unteren Verschluss löst.
•
•
•
•
•
Eingang für WTH, TE, Ohm, Potentiometer, mA und V
Frequenzausgang NPN, PNP und TTL
Generiert Frequenzen zwischen 0,001 und 25000 Hz
2-Draht-Versorgung > 16 V
Universelle Versorgung mit AC oder DC
Erweiterte Merkmale:
• Programmierbar mittels abnehmbare Frontdisplay (4501), Prozesskalibrierung,
Signalsimulierung, Passwortschutz, Fehlerdiagnose und Wahl von Hilfetext auf
mehreren Sprachen.
Verwendung:
• Elektronische, lineare Temperaturmessung mit Widerstandssensor oder
Thermoelementsensor.
• Umwandlung von linearer Widerstandsänderung in ein Frequenzsignal, z. B.
von Magnetventilen, Schmetterlingsventilen oder lineare Bewegungen mit
angeschlossene Potentiometer.
• Spannungsversorgung und Signaltrenner für 2-Draht-Messumformer.
• Prozesssteuerung mit einem Frequenzsignal, das an das Prozessleitsystem
oder der Prozesscomputer gesendet wird.
• Galvanische Trennung und Umwandlung von Analogsignalen in Frequenzsignalen.
Technische Merkmale:
• Wenn das 4222 in Kombination mit der Programmierfront eingesetzt wird,
können alle operativen Parameter der entsprechenden Applikation angepasst
werden. Das 4222 ist mit elektronischen Hardware-Schaltern ausgestattet und
es ist nicht notwendig das Gerät zur Einstellung von DIP-Schaltern zu öffnen.
• Eine grüne Leuchtdiode in der Front des Gerätes zeigt den normalen Betrieb an.
• Ständige Prüfung wichtiger Speicherdaten aus Sicherheitsgründen.
• 2,3 kVAC galvanische Trennung der 3 Ports.
78
79
PR 4501 DISPLAY / PROGRAMMIERFRONT
Anwendungen
Eingangssignale:
Strom
Span- Potennung tiometer WTH und lin. R
TE
Verbindung, Leiter
Funktionalität:
Die einfache PReasy Menüstruktur leitet automatisch durch
die relevanten Einstellungen. Der scrollende Hilfetext macht
es sehr einfach diese Geräte einzusetzen. Sie finden weitere
Beschreibungen der Funktionen und Programmierungsmöglichkeiten im Abschnitt ”Konfiguration / Bedienung der
Funktionstasten”.
44
+
43
+
-
42
41
Ausgangssignale:
Frequenzausgang
24
PNP, +24 V
23
NPN, 24 V
• Kann von einem 4222 auf das nächste gesteckt werden um die Daten des
ersten Wandlers auf den nächsten zu übertragen.
22
Ausg. Erde
• Stationäres Display zur Visualisierung der Prozessdaten und des Status.
21
TTL, 5 V
Anwendungen:
• Kommunikationsschnittstelle zur Änderung der operativen Parameter im 4222.
Technische Merkmale:
• LCD Display mit 4 Zeilen; Zeile 1 (5,57 mm hoch) zeigt das Eingangssignal,
Zeile 2 (3,33 mm hoch) die Einheiten, Zeile 3 (3,33 mm hoch) zeigt der
digitale Asugangswert und Skalierung (kHz, Hz, mHz, P/m, P/h, P/d) oder
der Geräte-TAG, und Zeile 4 zeigt tendenziell das Eingangssignal und den
Kommunikationsstatus an.
• Der Zugriff auf die Programmierung kann mit der Eingabe eines Passwortes
blockiert werden. Das Passwort wird im Wandler gespeichert, um den höchsten Grad an Schutz gegen nicht autorisierte Änderungen der Konfiguration
sicherzustellen.
Montage / Installation:
• Stecke das 4501 auf die Front des 4222.
80
Versorgung:
33
21,6...253 VAC
oder
19,2...300 VDC
32
31
81
BESTELLANGABEN:
4222 = Universeller I/f-Wandler
4501 = Display / Programmierfront
Elektrische Daten:
Umgebungstemperatur ............................... -20°C bis +60°C
Allgemeine Daten:
Universelle Versorgungsspannung .............. 21,6...253 VAC, 50...60 Hz
oder 19,2...300 VDC
Stromverbrauch max. .................................. ≤ 2,5 W
Sicherung .................................................... 400 mA SB / 250 VAC
Isolationsspannung, Test / Betrieb .............. 2,3 kVAC / 250 VAC
Kommunikationsschnittstelle ...................... Programmierfront 4501
Signal- / Rauschverhältnis .......................... Min. 60 dB (0...100 kHz)
Ansprechzeit (0...90%, 100...10%), programmierbar:
Temperatureingang ................................. 1...60 s
mA- / V-Eingang ..................................... 0,4...60 s
Kalibrierungstemperatur .............................. 20...28°C
Genauigkeit: Der höhere Wert der allgemeinen Werte oder Grundwerte:
EMV Störspannungseinfluss ............................... < ±0,5% d. Messsp.
Erweitere EMV Störfestigkeit:
NAMUR NE 21, Kriterium A, Burst ...................... < ±1% d. Messsp.
Hilfsspannungen:
2-Draht-Versorgung (Klemme 44...43) ........ 25...16 VDC / 0...20 mA
Leitungsquerschnitt (max.) .......................... 1 x 2,5 mm2 Litzendraht
Klemmschraubenanzugsmoment................ 0,5 Nm
Relative Luftfeuchtigkeit .............................. < 95% RF (nicht kond.)
Abmessungen, ohne Frontdisplay (HxBxT) .. 109 x 23,5 x 104 mm
Abmessungen, mit Frontdisplay (HxBxT)..... 109 x 23,5 x 116 mm
Schutzart (Gehäuse / Klemme) ................... IP50 / IP20
Gewicht ....................................................... 155 g / 170 g mit 4501
WTH-, linearer Widerstands- und Potentiometereingang:
Eingangsart
Min.
Wert
Max.
Wert
Norm
Pt100
Ni100
Lin. R
Potentiometer
-200°C
-60°C
0Ω
10 Ω
+850°C
+250°C
10000 Ω
100 kΩ
IEC60751
DIN 43760
-
Allgemeine Werte
Absolute
Genauigkeit
Eingangsart
Alle
Temperaturkoeffizient
≤ ±0,1% d. Messssp. ≤ ±0,01% d. Messsp. / °C
Grundwerte
Eingangsart
mA
Volt
Pt100
Lin. R
Potentiometer
TE-Typ:
E, J, K, L, N, T, U
TE-Typ: B, R, S,
W3, W5, LR
82
Grundgenauigkeit
Temperaturkoeffizient
≤ ±4 µA
≤ ±20 µV
≤ ±0,2°C
≤ ±0,1 Ω
≤ ±0,1 Ω
≤ ±0,4 µA / °C
≤ ±2 µV / °C
≤ ±0,01°C / °C
≤ ±0,01 Ω / °C
≤ ±0,01 Ω / °C
≤ ±1°C
≤ ±0,05°C / °C
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
Eingang für TE-Typen:
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, PT250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
Kabelwiderstand pro Leiter (max.), WTH .... 50 Ω
Sensorstrom, WTH ...................................... Nom. 0,2 mA
Wirkung des Leitungswiderstandes
(3- / 4-Leiter), WTH ..................................... < 0,002 Ω / Ω
Sensorfehlererkennung, WTH ..................... Ja
Kurzschlusserkennung, WTH ...................... < 15 Ω
83
TE-Eingang:
Typ
Min.
Wert
Max.
Wert
Norm
B
E
J
K
L
N
R
S
T
U
W3
W5
LR
+400°C
-100°C
-100°C
-180°C
-200°C
-180°C
-50°C
-50°C
-200°C
-200°C
0°C
0°C
-200°C
+1820°C
+1000°C
+1200°C
+1372°C
+900°C
+1300°C
+1760°C
+1760°C
+400°C
+600°C
+2300°C
+2300°C
+800°C
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
ASTM E988-90
ASTM E988-90
GOST 3044-84
Kompensationsgenauigkeit (CJC)
via interner Sensor ..................................
Sensorfehlererkennung, alle TE-Typen .......
Sensorfehlerstrom:
Bei Erkennung.........................................
Sonst .......................................................
Stromeingang:
Messbereich ................................................
Programmierbare Messbereiche .................
Eingangswiderstand ....................................
Sensorfehlererkennung:
Schleifenunterbrechung 4...20 mA ........
Spannungseingang:
Messbereich ................................................
Programmierbare Messbereiche .................
< ±1°C
Ja
Nom. 2 µA
0 µA
-1...25 mA
0...20 und 4...20 mA
Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
mA
VDC ±10%
nF
Ω
VDC / 135 mA / 20 ms / ≤ 10Hz
150 mA
300 mA
55 VDC
10 nF
10 Ω
15 mA
100 mA
5 V ±5%
10 nF
55 Ω
0...26250 Hz
Norm:
EN 61326-1
EN 61010-1
UL 508
d. Messspanne = der momentan gewählten Messspanne
Konfigurierung Sensorfehlererkennung:
Modul:
4222
Konfiguration
OUT.ERR=NO
Sonst:
Sensorfehlererkennung
OFF
ON
Visualisierung im 4501:
Ausgang:
84
30
24
10
20
24
Ja
-20 mV...12 VDC
0...1 / 0,2...1 / 0...2,5 / 0,5...2,5 /
0...5 / 1...5 / 0...10 und 2...10 VDC
Eingangswiderstand .................................... Nom. 10 MΩ
Frequenzausgang:
Frequenzbereich ..........................................
Min. Frequenz (Spanne) ..............................
Duty cycle (0...25000 Hz) ............................
Programmierbare Pulszeit (f ≤ 500 Hz) .......
PNP-Ausgang:
IAus. max. .....................................................
VAus..............................................................
CAus. ............................................................
RAus. typ. .....................................................
Elektromechanischer Zähler ........................
NPN-Ausgang:
Isink max. .....................................................
Isink max. Scheitel .......................................
Externe Spannung (Klemme 23), max. .......
CAus. ............................................................
RAus. typ. .....................................................
TTL-Ausgang:
Isink/Quelle max. ............................................
Isink/Quelle Scheitel .......................................
VAus..............................................................
CAus. ............................................................
RAus. typ. .....................................................
Sensorfehlererkennung:
Programmierbar ..........................................
Eingehaltene Richtlinien:
EMC 2004/108/EG ......................................
LVD 2006/95/EG ..........................................
UL, Standard for Safety ..............................
Anzeige außerhalb des Bereichs:
0...25000 Hz
0,001 Hz
50% oder
1...1000 ms (max. 90% duty cycle)
Display Anzeige unter Min.- / über Max. (-1999, 9999):
Eingang
Alle
Bereich
Alle
Blinkende
Anzeige
Grenze
-1999
9999
Anzeigewert <-1999
Anzeigewert >9999
85
Grenzen Sensorfehlererkennung:
ANSCHLÜSSE:
Sensorfehlererkennung (SE.BR, SE.SH):
Eingang
CURR
POTM
LIN.R
TEMP
Bereich
Schleife unterbrochen (4...20 mA)
Alle, SE.BR auf alle 3-Leiter
0...800 Ω
0...10 kΩ
TE
WTH: 2-, 3- und 4-Leiter
Kein SE.SH für Pt10, Pt20 und Pt50
Anzeige
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.SH
Grenze
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> ca. 126 kΩ
> ca. 875 Ω
> ca. 11 kΩ
> ca. 750 kΩ / (1,25 V)
> ca. 15 kΩ
< ca. 15 Ω
Grenzen Signalverarbeitung:
Eingang
VOLT
CURR
LIN.R
POTM
TEMP
Außerhalb des Bereichs Anzeige (IN.LO, IN.HI):
Bei Verlassen des Gewählten Bereichs des A/D-Wandlers oder des Polynoms.
Bereich
Anzeige
Grenze
IN.LO
< -25 mV
0...1 V / 0,2...1 V
IN.HI
> 1,2 V
IN.LO
< -25 mV
0...2,5 / 0,5...2,5 / 0...5 V / 1...5 V /
0...10 V / 2...10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1,05 mA
0...20 mA / 4...20 mA
IN.HI
> 25,05 mA
IN.LO
<0Ω
0...800 Ω
IN.HI
> 1075 Ω
IN.LO
<0Ω
0...10 kΩ
IN.HI
< 110 kΩ
IN.LO
< -0,5 %
Min. Anzeige = 0%, Max. Anzeige = 100%
IN.HI
> 100,5 %
IN.LO
< Temperaturbereich -2°C
TE / WTH
IN.HI
> Temperaturbereich +2°C
Versorgung:
31
32
33
Eingänge:
WTH, 2-Leiter
WTH, 3- / 4-Leiter
TE
Widerstand,
2-Leiter
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
+
-
Widerstand,
3- / 4-Leiter
Potentiometer
2-Draht-Umformer
Strom
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
- Tx +
-
+
Spannung
41 42 43 44
Fehleranzeige:
Anzeige bei Hardwarefehler:
Fehlersuche
Anzeige
Test des internen CJC-Sensors
CJ.ER
Checksum Test der Konfiguration im FLASH
Überprüfe Kommunikation zwischen 4501 / 4222
Überprüfe ob Eingangssignal an Eingangskonfiguration passt
Überprüfe ob Konfiguration im 4501 Speicher an 4222 passt
FL.ER
NO.CO
IN.ER
TY.ER
Fehlergrund
CJC-Sensor defekt oder
Temp. außerh. des Bereichs
Fehler im FLASH
Verbindungsfehler
1) Fehlerniv. im Eingang
Konfiguration ist nicht 4222
! Fehleranzeige im Display blinkt einmal pro Sekunde. Der Hilfetext erklärt den Fehler.
1) Um das Gerät zurückzusetzen, muss die Versorgungsspannung kurz unterbrochen werden.
+
-
Ausgänge:
TTL
NPN
PNP
21 22 23 24
21 22 23 24
21 22 23 24
+5 V Erde
86
Erde
+
Erde
+24 V
87
BLOKDIAGRAMM:
+
-
2-Draht-Umformer
+
-
Strom
Dokumentation für das Flussdiagramm.
Spannung
Grundsätzliches:
Potentiometer
Bei der Konfiguration des 4222 werden Sie durch alle Parameter geleitet und
Sie können die Einstellungen wählen, welche zur Applikation passt. Für jedes
Menü existiert ein scrollender Hilfetext welcher automatisch in der 3. Zeile im
Display gezeigt wird.
3
WTH und lin. R,
Verbindung,
Leiter
4
HIEJ
4 *4#
TE
-
+
2
Die Konfiguration wird mittels der 3 Funktionstasten durchgeführt:
44
43
42
CJC
41
erhöht den numerischen Wert oder wählt nächsten Parameter
setzt den numerischen Wert herab oder wählt nächsten Parameter
übernimmt den gewählten Wert und beendet das Menü
PTC
Wenn eine Konfiguration eingegeben worden ist, kehrt das Display auf den
Menüpunkt 1.0 zurück .
MUX
0.2 mA
10 Ω
Bei drücken und halten von springt man zurück zum vorherigen Menü oder
in den Normal-Zustand (1.0) ohne die geänderten Werte oder Parameter zu
speichern.
A/D
Grün
Wenn für 1 Minute keine Taste betätigt wird, geht das Display in den NormalZustand zurück, ohne die geänderten Werte oder Parameter zu speichern.
CPU
EEPROM
4222
Weitere Erklärungen:
Passwortschutz: Der Zugriff auf die Programmierung kann mit der Eingabe eines
Passwortes blockiert werden. Das Passwort wird im Wandler gespeichert,
um den höchsten Grad an Schutz gegen nicht autorisierte Änderungen der
Konfiguration sicherzustellen. Bei Eingabe des Master-Passwortes 2008 sind
alle Konfigurationsmenüs erreichbar.
Frequenzgenerator
Gelb
Versorgung
PNP, 24 V
33
24
NPN
Versorgung
23
Erde
21,6...253 VAC oder
19,2...300 VDC
22
TTL, 5 V
31
21
88
KONFIGURATION /
BEDIENUNG DER FUNKTIONSTASTEN
89
Signal- und Sensorfehlerinformation per Programmierfront 4501
Sensorfehler (s. Grenzen im Diagramm), wird als SE.BR (Sensorfehler) oder
SE.SH (Sensorkurzschluss) angezeigt. Signale, außerhalb des gewählten
Bereichs (kein Sensorfehler, s. Tabelle für Grenzen), werden als IN.LO (niedriges
Eingangssignal) oder IN.HI (hohes Eingangssignal) angezeigt. Die Fehlermeldung
wird in der 3. Zeile als Text mit blinkender Hintergrundbeleuchtung angezeigt.
Zeile 4 der Anzeige ist eine Statuszeile wo COM (blinkendes Kugelsymbol)
zeigt an, ob das 4501 korrekt funktioniert und hoch/runter Pfeile zeigen tendenziell das Eingangssignal an.
Signal und Sensorfehleranzeige ohne Programmierfront
Der Status des Moduls kann auch durch die grüne LED an der Gerätefront
abgelesen werden.
Grün blinkende LED 13 Hz zeigt normalen Betrieb an.
Grün blinkende LED 1 Hz zeigt Sensorfehler an.
Dauernd grün leuchtende LED zeigt internen Fehler an.
Hauptfunktionen
Das Modul bietet Zugang zu verschiedenen Funktionen, welche mit “yes“ bei der
Abfrage „adv.set“ bestätigt werden muss.
Anzeigeeinstellungen: Sie können Werte einstellen, wie Displaykontrast und
Hintergrundhelligkeit. Einstellung der TAG-Nummer mit 6 alphanumerischen Werten. Auswahl der Anzeigefunktion in der dritten Zeile zwischen
Digitalausgang oder TAG Nummer.
Passwort: Sie können ein Passwort zwischen 0000 und 9999 einstellen, um
ein unbefugtes Verändern der Parameter zu vermeiden. Das Modul wird
werksseitig ohne Passworteingabe ausgeliefert. Falls Sie versehentlich das
Modul blockiert haben, können Sie es mit dem Masterpasswort „2008“ jederzeit
freigeben.
Sprache: Im Menü können Sie zwischen 7 verschiedenen Sprachen auswählen,
die Sie mit Hilfetexten unterstützen. Sie können auswählen zwischen: UK, DE,
FR, IT, ES, SE und DK.
Selbstdiagnose
Das Modul führt eine Selbstdiagnose des internen Kreises durch. Die folgenden
Fehlermeldungen können im Frontdisplay 4501 angezeigt werden.
CJ.ER - CJC-Sensor defekt oder Temperatur außerhalb des Bereichs
FL.ER - Fehler im FLASH
NO.CO - Verbindungsfehler
IN.ER - Fehlerniveaus im Eingang
TY.ER - Konfiguration im 4501 weicht von diesem Produkttyp ab
Auswahl der Einheiten
Nach Auswahl des Eingangssignals, können Sie auswählen, welchen Prozesswert
sie anzeigen möchten. Wenn man Temperatursignal als Eingangsparameter
auswählt, wird der Wert in °C oder °F angezeigt. Dieses wird nach Auswahl des
Temperatureingangs im Menüpunkt ausgewählt.
Zweipunkt Prozesskalibrierung: Mit dem Modul kann mit zwei Punkten des
Eingangssignals eine Prozesskalibrierung durchgeführt werden. Ein niedriges
Eingangssignal (0% nicht unbedingt nötig) muss anliegen und der aktuelle Wert
wird übernommen. Dann wird ein höherer Wert (nicht unbedingt 100%) eingelesen. Wenn Sie die Kalibrierung akzeptieren, wird das Modul mit den neuen
Werten übernommen. Wenn Sie später diese Werte verwerfen oder andere
Parameter eingeben, wird die Werkskalibrierung übernommen.
Prozesssimulationsfunktion: Wenn Sie die Abfrage “EN.SIM” bestätigen, ist es
möglich ein Eingangssignal zu simulieren, d.h. die hoch/runter Tasten kontrollieren das Ausgangssignal. Wenn Sie mit bestätigen, springt das Modul
wieder in den Normalmodus.
90
91
Power up
FLUSSDIAGRAMM
Wenn für eine Dauer von 1 Minute keine Taste betätigt wird, kehrt das
Display auf den Menüpunkt 1.0 zurück und eventuelle Änderungen in der
Konfiguration werden nicht gespeichert.
Wert erhöhen / nächsten Parameter wählen
Wert herabsetzen / vorheringen Parameter Wählen
Parameter speichern und nächsten Parameter wählen
Halten Zurück zum vorheringen Parameter / zurück zum Menüpunkt 1.0
ohne Speicherung von Änderungen
4-*2
"300
*',0
.-2+
2#+.
1.0
,7#1
. 115
2SP
,-
!41#2
2SP
j"
I
NLI
]QJEPO
4-*2 3,'2 ',27.#
2SP
1.1
40 ,%#
2SP
2SP
!#".
2SP
!'1.*2SP
!'1.&'
2SP
&U
LI
LD
[email protected]
&U
-33,
2SP
BIEJ
2SP
BI=S
2SP
!"
LNCL
"32-$$
2SP
P.3*1#
2SP
!"
"300 ',27.#
2SP
'0 ,%#
2SP
5
5
5
*',0 ',27.#
2SP
5
"-,,#"
2SP
0
2SP]
. 0
2SP
-33,
2SP
.IEJ
2SP
.I=S
2SP
!"
LNCL
"32-$$
2SP
',27.#
2SP
2#+. ',27.#
2SP
.P
,'
2"
.P
1#,1-0
2SP
,E
1#,1-0
2SP
7#1 -27.#
2SP
P.3*1#
2SP
!"
.-2+ 5
5
5
5
.P27.#
2SP
"-,,#"
2SP
5
5
5
5
,E27.#
2SP]
"-,,#"
2SP
Wählbare#',&#'2#,
2"
1#,1-0
2SP
2")
2"27.#
2SP
j"
j$
j"
j$
2"Z2"#2"(2")
2"*2",2"02"1
2"22"32"52"5
2"*N
Fortsetzung auf Seite 95
Flussdiagramm ADV.SET
!41#2
2SP
-27.#
2SP
B&U
1.0 = Normal-Zustand.
Zeile 1 zeigt das
Eingangssignal an.
Zeile 2 zeigt die
Einheiten an.
und gleichzeitig drücken:
Zeile 3 schaltet
zwischen B-QP
oder 2 %.
Zeile 4 zeigt den
Kommunikationsstatus an.
1.1 = Nur wenn durch
Passwort gesichert.
1.2 = Nicht gültig für
folgende Eingangssignale:
0...20 mA und
Spannung.
1.3 = Nur wenn
Eingangssignal
Temperatur.
92
Fortsetzung auf der nächsten Seite
j"
3,'2
2SP
>=N
?I
BP
BPD
BPIEJ
BPO
C
C=HD
C=HIEJ
%5
DL
D.=
&U
EJ
EJD
EJIEJ
EJO
'LO
)
G
GC
G&U
G(
G.=
G4
G5
G5D
*
*D
*IEJ
*O
I
ID
IIEJ
IO
IO;
I
ID
IIEJ
I
I>=N
IEHO
IEJ
II
IIO
IIO;
IKH
+.=
I4
+5
+5D
,
-DI
[email protected]=T
LD
LIEJ
.=
L&
NLI
O
1
P
PD
Q
QI
Q1
4
5
5D
[email protected]
9>H=JG:
93
FLUSSDIAGRAMM
Erweiterte Einstellungen (ADV.SET)
Fortgesetzt von Seite 93
7#1
,
7#1 -32#00
2SP
1.2
B#00
2SP
0#1.
2SP
]
]
-32*2SP
1.3
-32&'
2SP
B#00
2SP
1 4#
*- !
+#+-07
2SP
!'1. Zum Normal-Zustand 1.0
2.0 Im Untermenü Simulation (SIM) muss betätigt
werden um auf den Menüpunkt 1.0 zurückzukehren.
+#+ 1 4# 1#23.
2SP
1.3
7#1 1.2
,-
7#1
,
-32#00
2SP
+#+
!'1.
" *
1'+
. 11
* ,%
1#23.
2SP
"-,20
2SP
*'%&2
2SP
7#1
,
,-
1.2 = Nicht gültig für
folgende Eingangssignale:
0...20 mA und
Spannung.
1.3 = Nur wenn
Eingangssignal
Temperatur.
2 %
B-32
]
" * 7#1 1#23.
2SP
2 %,-
2SP]
B-32 *',#
2SP
7#1
,
]
7#1
,
7#1 7#1 " **2SP
j"
2SP
,7#1
,
" *&'
2SP
j"
2SP
31#" *
2SP
,]
Zum Normal-Zustand 1.0
1'+ 7#1 1#23.
2SP
#,1'+
2SP
2.0
j"
2SP
,-
7#1
,
. 11 7#1 1#23.
2SP
#,. 11
2SP
,#5. 1
2SP
,!#!)
#1$0
'21#
3)
* ,% 1#23.
2SP
94
3)
* ,%3
2SP
95
SCROLLENDER HILFETEXT IM DISPLAY ZEILE 3
[01] Einstellung des korrekten Passwortes
[02] Eingabe erweitertes Setup Menü?
[03] Auswahl Temperatur-Eingang
Auswahl Potentiometer-Eingang
Auswahl linearer Widerstandseingang
Auswahl Stromeingang
Auswahl Spannungseingang
[04] Wähle 0.0-1 V Eingangsbereich
Wähle 0.2-1 V Eingangsbereich
Wähle 0-2.5 V Eingangsbereich
Wähle 0.5-2.5 V Eingangsbereich
Wähle 0-5 V Eingangsbereich
Wähle 1-5 V Eingangsbereich
Wähle 0-10 V Eingangsbereich
Wähle 2-10 V Eingangsbereich
[05] Wähle 0-20 mA Eingangsbereich
Wähle 4-20 mA Eingangsbereich
[06] Wähle 2-Leiter Sensoranschluss
Wähle 3-Leiter Sensoranschluss
Wähle 4-Leiter Sensoranschluss
[07] Einstellung 0% Widerstandswert
[08] Einstellung 100% Widerstandswert
[09] Wähle Celsius als Temperatureinheit
Wähle Fahrenheit als Temperatureinheit
[10] Wähle TC Sensor Typ
Wähle Ni Sensor Typ
Wähle Pt Sensor Typ
[11] Wähle Display Einheit
[12] Wähle Dezimalpunkt Position
[13] Einstellung unterer Anzeigeauslesen
[14] Einstellung oberer Anzeigeauslesen
[16] Wähle Pt10 als Sensor Typ
Wähle Pt20 als Sensor Typ
Wähle Pt50 als Sensor Typ
Wähle Pt100 als Sensor Typ
Wähle Pt200 als Sensor Typ
Wähle Pt250 als Sensor Typ
Wähle Pt300 als Sensor Typ
Wähle Pt400 als Sensor Typ
Wähle Pt500 als Sensor Typ
Wähle Pt1000 als Sensor Typ
[17] Wähle Ni50 als Sensor Typ
Wähle Ni100 als Sensor Typ
Wähle Ni120 als Sensor Typ
Wähle Ni1000 als Sensor Typ
[18] Wähle TC-B als Sensor Typ
Wähle TC-E als Sensor Typ
Wähle TC-J als Sensor Typ
Wähle TC-K als Sensor Typ
Wähle TC-L als Sensor Typ
Wähle TC-N als Sensor Typ
Wähle TC-R als Sensor Typ
Wähle TC-S als Sensor Typ
Wähle TC-T als Sensor Typ
Wähle TC-U als Sensor Typ
Wähle TC-W3 als Sensor Typ
Wähle TC-W5 als Sensor Typ
Wähle TC-Lr als Sensor Typ
96
[19] Wähle 50% Arbeitszyklus Ausgang
Wähle programmierbare Impulszeit
[20] Wähle Hz als Ausgangs Einheit
Wähle Impulse/Minute als Ausgangseinheit
Wähle Impulse/Stunde als Ausgangseinheit
Wähle Impulse/Tag als Ausgangseinheit
[21] Einstellung Ausgansfrequenz für 0% Eingang
[22] Einstellung Ausgansfrequenz für 100% Eingang
[23] Einstellung untere Grenzfrequenz
[24] Einstellung Impulszeit in Millisekunden
[25] Keine Fehlerwirkung - undefinierter Status bei Fehler
Ausgang nimmt eine spezifische Frequenz bei
Eingangsfehler an?
[26] Einstellung Ausgangsfrequenz bei Eingangsfehler
[40] Einstellung Ansprechzeit in Sekunden
[41] Einstellung Temperatur für untere Ausgangsfrequenz
[42] Einstellung Temperatur für obere Ausgangsfrequenz
[43] Eingabe Setup Sprache
Eingabe Passwort Einstellung
Eingabe Simulationsmodus
Prozesskalibrierung ausführen
Eingabe Display Setup
Memory Operationen Ausführen
[44] Lade gespeicherte Konfiguration in das Modul
Speicher Konfiguration in der Displayfront
[45] Einstellung LCD Kontrast
[46] Einstellung LCD Hintergrundbeleuchtung
[47] Schreibe eine 6 Zeichen Geräte TAG Nummer
[48] Ausgangsfrequenz wird in Zeile 3 des Displays
angezeigt
Geräte TAG wird im Zeile 3 des Displays angezeigt
[49] Kalibriere Input Low zum Prozesswert
[50] Kalibriere Input High zum Prozesswert
[51] Aktiviere Simulationsmodus?
[52] Simuliere Eingangswert
[54] Ermögliche Passwortschutz
[55] Eingabe eines neuen Passworts
[59] Wähle Sprache
[60] Verwende Prozesskalibrierungswerte
[61] Eingabe des Wertes für den unteren Kalibrierungspunkt
[62] Eingabe des Wertes für den oberen Kalibrierungspunkt
Subsidiaries
DK
UK
FR
DE
PR electronics A/S tilbyder et bredt program af analoge og digitale signalbehandlingsmoduler til industriel automation. Vores
kompetenceområder omfatter: Isolation, Displays, Ex-interfaces,
Temperatur samt Universal-moduler. Alle produkter opfylder de
strengeste internationale standarder, og størstedelen integrerer
den patenterede STREAM-SHIELD teknologi, der sikrer driftsikkerhed i selv de værste omgivelser. Vores motto »Signals the Best«
er indbegrebet af denne filosofi – og din garanti for kvalitet.
France
PR electronics Sarl
Zac du Chêne, Activillage
4, allée des Sorbiers
F-69673 Bron Cedex
[email protected]
tel. +33 (0) 4 72 14 06 07
fax +33 (0) 4 72 37 88 20
Germany
PR electronics GmbH
Bamlerstraße 92
D-45141 Essen
[email protected]
tel. +49 (0) 201 860 6660
fax +49 (0) 201 860 6666
PR electronics A/S offers a wide range of analogue and digital
signal conditioning modules for industrial automation. Our
areas of competence include: Isolation, Displays, Ex interfaces,
Temperature, and Universal Modules. All products comply with
the most exacting international standards and the majority
feature our patented STREAM-SHIELD technology ensuring
reliability in even the worst of conditions. »Signals the Best« is
the epitome of our philosophy – and your guarantee for quality.
Italy
PR electronics S.r.l.
Via Giulietti, 8
IT-20132 Milano
[email protected]
tel. +39 02 2630 6259
fax +39 02 2630 6283
Spain
PR electronics S.L.
Avda. Meridiana 354, 9° B
E-08027 Barcelona
[email protected]
tel. +34 93 311 01 67
fax +34 93 311 08 17
Sweden
PR electronics AB
August Barks gata 6A
S-421 32 Västra Frölunda
[email protected]
tel. +46 (0) 3149 9990
fax +46 (0) 3149 1590
UK
PR electronics UK Ltd
Middle Barn, Apuldram
Chichester
West Sussex, PO20 7FD
[email protected].uk
tel. +44 (0) 1243 776 450
fax +44 (0) 1243 774 065
PR electronics A/S offre une large gamme de produits pour le
traitement des signaux analogiques et numériques dans tous les
domaines industriels. Nos compétences s’étendent des
transmetteurs de température aux afficheurs, des isolateurs aux
interfaces SI, jusqu’aux modules universels. Tous nos produits
sont conformes aux normes internationales les plus strictes et la
majorité d’entre eux répondent même à la technologie brevetée
STREAM-SHEILD qui garantie un fonctionnement fiable sous
les conditions les plus défavorables. Notre devise »SIGNALS the
BEST« c’est notre ligne de conduite - et pour vous l’assurance
de la meilleure qualité.
PR electronics A/S verfügt über ein breites Produktprogramm an
analogen und digitalen Signalverarbeitungsmodule für die industrielle Automatisierung. Unsere Kompetenzbereiche umfassen:
Displays, Temperaturtransmitter, Ex- und galvanische Signaltrenner, und Universalgeräte. Alle Produkte von PR electronics
werden in Übereinstimmung mit den strengsten internationalen
Normen produziert. Für die Mehrzahl aller Produkte garantiert
die patentierte STREAM-SHIELD Technologie höchste Zuverlässigkeit auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. »Signals
the Best« ist Ihre Garantie für Qualität!
USA
PR electronics Inc
11225 West Bernardo Court [email protected]
Suite A
tel. +1 858 521 0167
San Diego, California 92127 fax +1 858 521 0945
Head office
Denmark
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
www.prelectronics.com
[email protected]
tel. +45 86 37 26 77
fax +45 86 37 30 85
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement