Pumpe Controller Type ABS PC 111/211 DA Installations- og Brugervejledning

Pumpe Controller Type ABS PC 111/211 DA Installations- og Brugervejledning
81300103C (10/2014)
Pumpe Controller Type ABS
PC 111/211
DA
Installations- og Brugervejledning
www.sulzer.com
Pumpe controller type ABS PC 111/211, Installations- og brugervejledning
Copyright © 2014 Sulzer. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne manual og den software, der er beskrevet i den, medfølger under licens og må
kun bruges og kopieres i overensstemmelse med betingelserne i den pågældende licens.
Indholdet i manualen er kun beregnet til at fungere som information. Oplysningerne kan
blive ændret uden yderligere varsel og bør ikke opfattes som forpligtende for Sulzer. Sulzer påtager sig ikke noget ansvar og stiller ikke nogen garanti i forbindelse med fejl eller
unøjagtigheder, der måtte forekomme i denne bog.
Bortset fra, hvad der er tilladt i en sådan licens, må ingen del af denne publikation reproduceres, gemmes i et system, hvorfra den kan hentes igen, eller overføres under nogen form
og med nogen som helst midler, hverken elektroniske, mekaniske, optagelsesmæssige
eller andet uden forudgående skriftligt tilsagn fra Sulzer.
81300103C
Sulzer forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne i takt med den tekniske udvikling.
DA
2
Pumpe controller type ABS PC 111/211, Installations- og brugervejledning
Indhold
Om denne vejledning, brugere o g begreber ........................................ 4
1Installation ................................................................................................ 5
1.1 Montering af controlleren .................................................................... 5
1.2 Tilslutning af controlleren..................................................................... 5
2
Oversigt over funktion og anvendelse ................................................... 7
3
Menuer: status og indstillinger ............................................................... 9
3.1 Valg af sprog ....................................................................................... 9
3.2 Menuer: statusinformation og alle indstillinger.................................... 9
4
Tekniske data og EMC-kompatibilitet .................................................. 12
4.1 Tekniske data .................................................................................... 12
4.2 Elektromagnetisk kompatibilitet ........................................................ 12
Overensstemmelseserklæring...............................................................13
81300103C
DA
3
Om denne vejledning, brugere og begreber
OM DENNE VEJLEDNING, BRUGERE OG BEGREBER
I denne vejledning beskrives pumpekontrolenhederne PC 111 ⁄ 211. Den eneste
forskel mellem de to pumpecontrollere er, at PC 111 er beregnet til én pumpe,
hvorimod PC 211 kan kontrollere to pumper.
ForudsætningerI vejledningen formodes det, at du allerede er bekendt med de pumper, du skal
kontrollere, og de sensorer, der er forbundet med PC 111 ⁄ 211.
Pumpecontrolleren kan enten anvende en analog niveausensor, der måler
vandniveauet i fordybningen, så der kan opnås præcis kontrol med start- og
stopniveauer, eller den kan anvende simple svømmerkontakter, der er placeret
på start- og stopniveauerne. Det er også muligt blot at anvende en startsvømmer
og lade pumpen/pumperne standse efter et bestemt stykke tid, eller når den
målte fasevinkel på motorstrømmen har ændret sig med en vis mængde (hvilket
angiver, at pumpen er ved at køre tør).
En analog niveausensor har en fordel i forhold til svømmerafbrydere, da den er
mere robust (kan ikke sætte sig fast eller blokere mekanisk), mere nøjagtig og
mere fleksibel (du kan nemt ændre start- og stopniveauerne). Du kan ligeledes
aflæse vandniveauet i fordybningen.
Svømmerafbrydere kan anvendes som et supplement til en analog niveausensor,
som backup og som en yderligere alarmindgang.
Du skal vide, om pumpen/pumperne skal optrænes, hvis de har stået stille i lang
tid. Hvis systemet har to pumper, skal du vide, om pumperne skal veksle.
LæsevejledningHvis du skal installere enheden, skal du læse Kapitel 1 Installation. Før du foretager nogle indstillinger eller anvender pumpecontrolleren, skal du læse Kapitel
2 Oversigt over funktion og anvendelse. I dette kapitel beskrives de generelle
funktioner og betydningen og anvendelsen af knapperne på panelet. Endelig
skal du sørge for, at alle indstillinger i Kapitel 3 Menuer: status og indstillinger er
egnede til din applikation.
Ordliste og konventionerTekst i blåt angiver et hyperlink. Hvis du læser dette dokument på en computer,
kan du klikke på punktet, som fører dig direkte hen til linket.
Pumpeøvelse: Lange stilstandsperioder i et korroderende og forurenet miljø er
dårligt for pumperne. Som en modforanstaltning kan de “opøves” med jævnlige
intervaller, hvilket reducerer korrosion og andre skadelige virkninger.
81300103C
Cos ȹ: Cosinus af fasevinklen ȹ mellem motorstrømmen og spændingen.
DA
4
Pumpe controller type ABS PC 111/211, Installations- og brugervejledning
1
INSTALLATION
1.1 Montering af controlleren
Monter controlleren på en 35 mm DIN-skinne. Controllerens fysiske mål er:
118x128x72 mm (H x B x D); dybden fra panelets overflade er 55 mm. Controlleren er nem at sætte på skinnen, men når du skal afmontere den, er du muligvis
nødt til at trække/bøje fligen i siden med en skruetrækker.
1.2 Tilslutning af controlleren
Tilslut controlleren i overensstemmelse med Tabel 1-1 og Tabel 1-2. Til lækagemonitorerne anbefaler vi en separat referenceledning fra hver pumperamme til
leak. ref.-terminalen; det giver den bedste beskyttelse mod magnetisk induceret
jordstrøm. Et simpelt system kan fungere i installationer med små magnetiske
forstyrrelser, og i så fald kan du anvende en almindelig referenceledning til begge lækagemonitorer, forudsat at den også forbindes til jordklemmen på pumpecontrolleren.
Tabel 1-1. Terminaler på bunden
Anvendelse/beskrivelse
+ 12 V til svømmerafbrydere
Højniveausvømmer (til alarm). Normalt åben
Lavniveausvømmer (stop) i
+ 12 V til svømmerafbrydere og pumpens fejlkontakt
Startsvømmer til pumpe 1. Normalt åben
Fra kontakt/monitor til motorfejl ii
Lækagemonitor til pumpe 1
Slut LEAK. REF til pumperamme
+ 12 V til svømmerafbrydere og pumpens fejlkontakt
Startsvømmer til pumpe 2. Normalt åben
Fra kontakt/monitor til motorfejl ii
Kun PC 211
{
Temperaturmonitor iii til pumpe 1
er almindelig med 0 V
TEMP. COM.
Lækagemonitor til pumpe 2
Slut LEAK. REF til pumperammen
Temperaturmonitor iii til pumpe 2
TEMP. COM. er almindelig med 0 V
L1 (strømførende, skal være L1 i Figur 1-1) 230 V vekselstrøm
N (neutral) 230 V vekselstrøm
Jord
i. Kan konfigureres til normalt at være åben/lukket.
ii.For eksempel en ekstern motorbeskyttelse eller en manuel kontakt.
Slut kontakten til + 12 V.
Aktivt signal (on) blokerer pumpen og aktiverer en alarm.
81300103C
iii.For eksempel en PTC-termistor som f.eks. Klixon eller en termisk
afbryder.
DA
5
Installation
Tabel 1-2. Terminaler på oversiden
Anvendelse/beskrivelse
Til strømforsyning til en analog niveausensor
Analog niveausensorindgang, 4–20 mA i
0 V reference til en analog niveausensor
Blysyrebatteri til backup. Oplader er inkluderet i PC 111 ⁄ 211.
Relæ til alarm. (Maks. 250 V vekselstrøm, 4 A, 100 VA ohmsk belastning)
Normalt åben
Normalt lukket
Relæ til start/stop af pumpe 1
(Maks. 250 V vekselstrøm, 4 A, 100 VA ohmsk belastning)
Relæ til start/stop af pumpe 2 eller startkondensator i PC 111 ii
i. Registrerer strøm i området mellem 4 og 20 mA.
ii.I PC 111 er relæets funktion at slutte en startkondensator midlertidigt til en
en-faset motor (P1) under opstart.
PC 111/211 har en strømomformer til hver pumpe, hvor pumpen er tilsluttet, så
én kondensator føres gennem omformeren. Det betyder, at man udover at kunne
måle det aktuelle forbrug også kan måle fasevinklen (cos ȹ) på strømmen. Controlleren kan anvende disse værdier og fungerer også som en motorbeskyttelse.
Hvis du har til hensigt at anvende denne funktion (enten målingen af det aktuelle
forbrug eller motorbeskyttelsesfunktionen), skal du derfor slutte hver pumpe i
overensstemmelse med den følgende figur:
Solenoidestrøm
L1
Motorstrøm
Bemærk, at L1 skal være
den samme fase som den,
der er sluttet til PC 111⁄211
i Tabel1-1.
Jord
Til P1
Til P2
L1
P1
P2
81300103C
Figur 1-1 For at udnytte PC111⁄ 211’s funktion til at måle strømmen og fasevinklen, skal
du tilslutte hver pumpe ved hjælp af et eksternt relæ som vist på figuren. Korrekt måling
af fasevink-len til en 3-faset pumpe kræver, at L1-ledningen er den samme fase som den
L1-ledning, der er sluttet til PC111⁄ 211 i overensstemmelse med Tabel 1-1.
DA
6
Pumpe controller type ABS PC 111/211, Installations- og brugervejledning
2
OVERSIGT OVER FUNKTION OG ANVENDELSE
PC 111 og PC 211 er kontrolenheder for henholdsvis én og to pumper. Disse
enheder har den samme funktion med hensyn til deres evne til at kontrollere
pumper og håndtere alarmer — den eneste forskel er, at PC 211 er beregnet til to
pumper, mens PC 111 er beregnet til én pumpe.
I Figur 2-1 vises panelet på pumpecontrolleren. Hovedvisningen af displayet med
to rækker viser fordybningsstatussen dynamisk (niveauet i fordybningen eller
statussen på startsvømmere), og om der er nogen alarmer. Enheden vender altid
tilbage til denne visning efter 10 minutters inaktivitet i alle andre visninger.
Niveau
Ingen alarm
2,88 m
PC 111
Strømindikator
Alarmindikator
Menuvælger
Manuel start/Auto/Fra
Pumpe 1, Pumpe 2
Escape/Annuller
Indikatorlampe til pumpe (grøn/rød)
Figur 2-1 På hver pumpe (P1 og P2) er der en indikatorlampe, der viser, om pumpen
kører eller ej, og under denne er der en kontakt, der kontrollerer, om pumpen er i Autotilstand (A), er slukket (0), eller du forsøger at starte den manuelt (H).
En grøn lampe helt til venstre angiver, at enhden er tændt. Den røde alarmindikator blinker, når der er en ikke-anerkendt alarm. Når alarmen anerkendes, lyser indikatoren rødt
konstant og fortsætter med dette, indtil årsagen er blevet afhjulet.
Knappen ESC annullerer eller nulstiller den aktuelle menu eller åbner hovedvisningen.
Menuvælgeren har to funktioner: hvis du roterer den, ruller du hen til de forskellige menupunkter, som du kan vælge; hvis du trykker på den, kan du åbne en menu, bekræfte et
valg/en handling eller anerkende en alarm.
81300103C
Strøm- og alarmindikator
De to indikatorlamper helt til venstre viser:
○○
Et grønt lys viser, at enheden er tændt.
○○
Den røde alarmindikator blinker, når der er en ikke-anerkendt alarm, og
displayet angiver alarmtypen. Når alarmen anerkendes, lyser indikatoren rødt konstant og fortsætter med dette, indtil årsagen er blevet
afhjulet.
Pumpekontakter
PC 211 har to kontakter. PC 111 har én kontakt, som du kan starte eller stoppe
pumpen/pumperne med manuelt. Det er en 3-vejs kontakt med følgende funktioner:
○○
Placeringen helt til venstre (H) er en midlertidig tilstand, der forsøger at
starte pumpen og tilsidesætte pumpecontrolleren.
○○
Den midterste tilstand (A) indstiller pumpen til Auto, hvilket betyder, at
pumpecontrolleren kontrollerer pumpen.
○○
Tilstanden helt til højre (0) standser pumpen (deaktiverer den).
Pumpens indikatorlamperOvenover hver kontakt vises en indikatorlampe:
○○
Et grønt lys angiver, at pumpen kører.
○○
Et blinkende grønt lys angiver, at pumpen forsøges startet.
○○
Et rødt lys angiver en pumpefejl.
DA
7
Oversigt over funktion og anvendelse
Escape/AnnullerKnappen ESC annullerer eller nulstiller den aktuelle menu eller åbner hovedvisningen.
MenuvælgerMenuvælgerknappen har to funktioner:
•
Hvis du roterer knappen i en af retningerne, kan du foretage en af følgende
handlinger:
○○ Rulle gennem menupunkter.
○○
•
Ændre værdien på et menupunkt (værdien er enten et tal eller et punkt
på en liste med valgmuligheder; du kan bekræfte/gemme ændringen
ved at trykke på knappen).
Hvis du trykker på en af knapperne, kan du foretage en af følgende handlinger:
○○ Åbne en menu.
(du ser da en blinkende markør der, hvor du kan ændre en værdi.)
○○
Bekræfte/gemme/udføre et valg eller en handling.
○○
Anerkende en alarm.
Når displayet viser, at der er en ikke-anerkendt alarm, skal du trykke på knappen
for at få vist en prompt, hvor du kan anerkende alarmen, og hvis du trykker på
knappen én gang mere, anerkender den alarmen.
Når displayet viser, at der er en aktiv alarm, skal du trykke på knappen for at få
vist en liste over detaljer om alarmerne; roter knappen for at rulle gennem listen.
Tryk på ESC for at vende tilbage til hovedvisningen.
Sådan justerer du kontrastenHvis du vil justere kontrasten på displayet, skal du trykke på ESC og rotere knappen.
Sådan indtaster du værdier Roter knappen til den ønskede værdi. (En værdi er enten et tal eller et punkt på
en liste med valgmuligheder.)
81300103C
BatterireservePC 111 ⁄ 211 omfatter en oplader til en blysyrebatterireserve. Under batteridrift
(ingen 230 V strøm) er pumperelæene altid deaktiveret. Strømindikatoren forbliver tændt, og alarmindikatoren er aktiveret. Alarmrelæet fungerer i overensstemmelse med indstillingen i Tabel 3-2 (Funkt-alarmrelæ).
DA
8
Pumpe controller type ABS PC 111/211, Installations- og brugervejledning
3
MENUER: STATUS OG INDSTILLINGER
I dette kapitel beskrives alle de indstillinger, der skal foretages, før pumpecontrolleren anvendes. I Kapitel 2 Oversigt over funktion og anvendelse beskrives,
hvordan du anvender menuvælgeren til at indtaste og gemme værdier.
3.1 Valg af sprog
1. Drej menuvælgeren ét trin mod uret (eller indtil du ser menupunktet Select
Language).
2. Tryk på vælgeren.
3. Rul ned til det ønskede sprog ved at dreje vælgeren.
4. Tryk på vælgeren for at gemme dit valg.
3.2 Menuer: statusinformation og alle indstillinger
De første 7 enheder med uret har kun til formål at vise den aktuelle status. Tabel
3-1 viser disse punkter. De andre menupunkter er indstillinger, du kan foretage.
Tabel 3-2 viser alle de punkter.
Menusystemet tilpasses dynamisk, så det kun viser de enheder, der aktuelt er
”anvendelige”; hvis Sensortype er undstukket tuk Startsvømmer/Stopsvømmer i
stedet for Analog, kan du ikke se menupunkterne for indstilling af start- og stopniveauerne. På samme måde viser menuen på PC 111 ikke punkter, der vedrører
pumpe 2.
Tabel 3-1.
Menupunkter, der viser den aktuelle status, i urets rækkefølge
Menupunkt
Værdi
Fordyb.-status
Hovedvisningen, der viser status for fordybningen (niveauet i fordybningen eller status på startsvømmere) og alarmstatus.
Strøm P1
Cos ȹ P1
Strøm P2
Den elektriske strøm og dennes fasevinkel.
Cos ȹ P2
Driftstid P1
Driftstid P2
Antal start P1
Det akkumulerede antal gange, som pumpen er startet
(denne værdi kan redigeres).
81300103C
Antal start P2
Pumpens akkumulerede driftstid
(denne værdi kan redigeres).
DA
9
Menuer: Status og indstillinger
Menupunkt
Værdi
Sensortype
{Analog,
Startsvømmer/
stopsvømmer
Graduering 100 %=
Værdi i m/ft/bar
Graduering 0 %=
Værdi i m/ft/bar
Enhed
{m, ft, bar}
Filter
Sekunder
Højniveaualarm
Valgt enhed
Lavniveaualarm
Valgt enhed
Startniveau P1
Valgt enhed
Stopniveau P1
Valgt enhed
Startniveau P2
Valgt enhed
P1
P2
{{
{{
Kommentar
Vælg metode til niveaukontrol: en analog niveausensor eller start/stop-svømmere.
Dette afsnit vedrører en analog niveausensor.
Ved enhed skal du vælge den enhed, du vil bruge
til graduering. (Ved ft får du foot med decimaler,
ikke foot/inch.)
Stopniveau P2
Valgt enhed
Startkriterier
{1 svømmer + tid,
2 startsvømmere}
Startkriterier under anvendelse af svømmere med
PC 211.
Tid til start
Sekunder
Medmindre Startkriterier er 2 startsvømmere,
starter den anden pumpe Tid til start sekunder, når
(den enkelte) svømmer er udløst.
Stopkriterier
{Stopsvømmer,
Tid,
Delta cos ȹ}
Stopsvømmer NO/NC
{Normalt åben,
Normalt lukket}
Tid til stop
Sekunder
Delta cos ȹ
Værdi 0 –1
Halv periode
Kun PC 111
Indstillinger, i urets rækkefølge (Side 1 af 2)
Stopkriterier under anvendelse af svømmere.
Hvis Stopkriterier er Tid, stopper en enkelt pumpe
Tid til stop sekunder, når startsvømmeren frigives,
mens to kørende pumper stopper, når halvdelen af
den tid er gået.
Hvis Stopkriterier er Delta cos ȹ, stopper pumpen/
pumperne, når cosinus på fasevinklen ȹ har
ændret Delta cos ȹ. Se notei for at få yderligere
oplysninger.
Medmindre den er slået fra, skifter den til den
{Fra, Begge standset,
anden pumpe, enten efter hvert pumpestop, eller
Hver pumpe stopper}
efter begge pumper er stoppet.
Start kond. tid
Sekunder
Startforsinkelse
Sekunder
Stopforsinkelse
Sekunder
Strømsensor P1
{Til, fra}
Motor-besk. P1
{Til, fra}
Nominel strøm P1
Ampere
Reg. prøvekør P1
{Fra, Lav strøm,
Delta cos ȹ}
Lav strøm P1
Ampere
Delta cos ȹ P1
Værdi 0 –1
Strømsensor P2
{Til, fra}
Motor-besk. P2
{Til, fra}
Nominel strøm P2
Ampere
Reg. prøvekør. P2
{Fra, Lav strøm,
Delta cos ȹ}
Lav strøm P2
Ampere
Delta cos ȹ P2
Værdi 0 –1
Nulst. prøvekør.
Minutter
Strømalarmfors.
Sekunder
DA
10
Den tid, hvor relæet P2 aktiveres efter start af
pumpe P1. Anvendes til at slutte en startkondensator midlertidigt til en enfasemotor under opstart.
1,2 sekunder er standard.
For at undertrykke spændingsspidser og støj,
kan det være nødvendigt at udløste tærskler fra
sensorer varer ved i et bestemt stykke tid, før en
tilstandsændring accepteres.
PC 111 ⁄ 211 har en strømomformer til hver pumpe,
se fodnote ii. Hvis der ikke føres nogen kondensator
gennem omformeren, skal du indstille strømsensoren på Fra!
Bemærk: Det er vigtigt at indstille Nominel strøm til
den visning, du får under normale forhold! Hvis den
efterlades på nul, deaktiverer den alle pumpeblokeringer og alarmer, der er forbundet med strømeller fasetab.
I gruppen Reg. prøvekørsel vises menupunketet
Lav strøm eller Delta cos ȹ kun, hvis det er valgt
som metode for Reg. prøvekørsel. Indstil en værdi,
der angiver, at pumpen er ved at køre tør.
Hvis du vælger Lav strøm, blokeres pumpen, når
strømmen er < Lav strøm. Hvis du vælger Delta
cos ȹ, blokeres pumpen, når cos ȹ ændres mere
end Delta cos ȹ.
Hvis Nulst. prøvekør. er > 0, nulstilles alarmen (og
pumpen deblokeres) efter det tidspunkt.
81300103C
Tabel 3-2.
Pumpe controller type ABS PC 111/211, Installations- og brugervejledning
Tabel 3-2.
Indstillinger, i urets rækkefølge (Side 2 af 2)
Menupunkt
Værdi
P1 Backupstart
{Til, fra}
P2 Backupstart
{Til, fra}
Backupkørselstid
Sekunder
Øvelse P1
{Til, fra}
Øvelse P2
{Til, fra}
Kommentar
Hvis den er indstillet til Til, og højniveausvømmeren tændes, kører pumpen/pumperne i en periode
med Backupkørselstid, når svømmeren er slukket.
Kan ”optræne” pumperne, hvis de har stået stille i
Maks. stilstand. Hvis strømniveauet er under stopniveau/stopsvømmer, kører pumpen/pumperne i
Øvelsestid. I modsat fald kører pumpen/pumperne,
indtil stopniveau/stopsvømmer er nået.
Øvelsestid
Sekunder
Maks. stilstand
Timer
Lækagemonitor P1
{Fra, Alarm til,
Bloker pumpe}
Lækagemonitor P2
{Fra, Alarm til,
Bloker pumpe}
Temp.-monitor P1
{Fra, Man. nulstil.,
Auto nulstil.}
Temp.-monitor P2
{Fra, Man. nulstil.,
Auto nulstil.}
Summer
{Til, fra}
Maks. summertid
Minutter
Baggrundslystid
Minutter
En værdi på nul betyder, at baggrundslyset altid er
tændt.
Funkt-alarmrelæ
{Summer, Aktiv alar}
Hvis den er indstillet til Summer, følger relæet
Summertid, eller indtil den anerkendes. Hvis den
indstilles til Aktiv alarm, er den aktiv, så længe der
er en aktiv alarm.
Adgangskode
{Til, fra}
Hvis indstillingen ændres, skal du indtaste den aktuelle adgangskode. Standardadgangskoden er 2.
Skift adgangskode
Heltal
Hvis du har glemt adgangskoden, skal du kontakte
forhandleren for at låse controlleren op.
PC 111 ⁄ 211 Ver
Version
Select Language
Vælg et sprog
Lækagemonitor. Når alarmen er slået fra, udløses
en alarm, når lækagemonitoren leder, men pumpen
blokeres ikke.
Temperaturmonitor, sædvanligvis et ptc-element.
Når temperaturen overstiger elementets tærskel,
blokeres pumpen. With Auto nulstil. nulstilles alarmen (og den blokerede tilstand), når temperaturen
går nedad igen. Med Man. nulstil skal den indstilles
manuelt.
Hvis den er indstillet til Til, og der er en ikke-anerkendt alarm, lyder en summer i Maks. summertid,
eller indtil den anerkendes. Hvis Maks. summertid
er nul, er der ingen maksimumtid.
i.Cos ȹ måles ca. 5 sekunder, efter pumpen er startet. Hvis enten Stopkriterier eller Reg. prøvekørsel er indstillet til Delta cos ȹ, er den målte værdi fratrukket den valgte Delta cos ȹ den tærskel,
der standser pumpen. Hvis begge funktioner er aktive, skal du indstille Delta cos ȹ for Stopkriterier til en lavere værdi end Delta cos ȹ for Reg. prøvekørsel — pumpen standser derefter, uden at
Reg. prøvekørsel udløser en alarm.
81300103C
ii.Pumpen skal tilsluttes, sådan at den ene ledning føres gennem strømomformeren. På denne måde
har controleren mulighed for at overvåge strømmen og udløse en alarm, hvis en måling angiver,
at pumpen er ved at køre tør. Derudover kan controlleren fungere som en motorbeskyttelse, der
overholder standarden for Klasse 10-beskyttelse — den tid, det tager at blokere motoren afhænger
af, hvor meget strømmen overstiger Nominel strøm. Den kan også måle fasevinklen (cos ȹ).
DA
11
Tekniske data og EMC-kompatibilitet
4
TEKNISKE DATA OG EMC-KOMPATIBILITET
4.1 Tekniske data
–20 til +70 °C
–30 til +80 °C
DIN-skinne 35 mm
0–95 % RF ikke-kondenserende
H xB x D 118 x 128 x 72 mm
Dybde er 55 fra panelets overflade
230 V vekselstrøm (210-250 V)
Omgivende driftstemperatur:
Omgivende opbevaringstemperatur:
Montering:
Luftfugtighed:
Mål:
Strømforsyning:
Strømforbrug:
< 30 mA 230 V vekselstrøm, < 120 mA 12
V jævnstrøm
Maks. belastning på relæer:
250 V vekselstrøm, 4 A, 100 VA ohmsk
belastning
Ikke-analog indgangsstrøm:
Ikke-analog indgangsmodstand:
Analog sensor:
Analog indgangsmodstand:
Temperatursensor:
Lækagesensor:
Analog indgangsopløsning:
Maks.længde på I/O-kabler:
Ladestrøm til batteri:
Vægt:
5–34 V jævnstrøm
5 kohm
4–20 mA
110 ohm
PTC, grænse > 3 kohm
Grænse < 50 kohm
12 bits
30 meter
Maks. 80 mA, 13,7 V jævnstrøm
0,45 kg
4.2 Elektromagnetisk kompatibilitet
Beskrivelse
Standard
Klasse
Niveau
Bemærkninger
Luftafladning
Kontaktafladning
Kriterier i
Elektrostatisk afladning
(ESD)
EN 61000-4-2
4
4
15 kV
8 kV
A
A
Hurtig transient/eksplosionsimmunitet
EN 61000-4-4
4
4 kV
A
Spændingsimmunitet 1,2
⁄ 50 µs. Se note ii
EN 61000-4-5
4
4 kV CMV
A
4
2 kV NMV
A
Immunitet over for ledningsbårne forstyrrelser
fremkaldt af RF-felter
EN 61000-4-6
3
10 V
Immunitet over for radiære RF-felter
EN 61000-4-3
3
10 V/m
Immunitet over for korte
forstyrrelser og spændingsvariationer
EN 61000-4-11
150 kHz – 80 MHz
A
80 MHz – 1 GHz
A
A
i.Ydelseskriterium A = Normal ydelse inden for de specificerede grænser.
Ydelseskriterium B = Midlertidig forringelse eller tab af funktion eller ydelse, som retter sig selv.
81300103C
ii. Maks. længde på I/O-kablerne er 30 meter.
DA
12
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
As defined by:
EMC-Directives 2004/108/EC and 92/31/EEC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, Directive for CE-Marking 93/68/EEC
EN
EC Declaration of Conformity
SV
EG-försäkran om överensstämmelse
DE
EG-Konformitätserklärung
NO
EUs Samsvarserklæring
FR
Déclaration de Conformité CE
DA
EC-Overensstemmelseserklæring
NL
EC-Overeenkomstigheidsverklaring
FI
EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus
ES
Declaración de confirmidad CE
ET
EÜ Vastavuse deklaratsioon
PT
Declaracão de conformidade CE
PL
Deklaracja zgodnosci WE
IT
Dichiarazione di conformità CE
CS
Prohlášení o shodšĕ ES
EL
Δήλωση εναρμόνισης EK
SK
EC Vyhlásenie o zhode
TR
AT Uygunluk Beyanı
HU
EK Megfelelőségi nyilatkozat
Sulzer Pump Solutions AB, Rökerigatan 20, SE-121 62 Johanneshov, Sweden
EN:
DE:
FR:
NL:
Name and address of the person authorised to compile the technical file to the authorities on request:
Name und Adresse der Person, die berechtigt ist, das technische Datenblatt den Behörden auf Anfrage zusammenzustellen:
Nom et adresse de la personne autorisée pour générer le fichier technique auprès des autorités sur demande :
Naam en adres van de persoon die geautoriseerd is voor het op verzoek samenstellen van het technisch bestand:
ES:
PT:
IT:
EL:
Nombre y dirección de la persona autorizada para compilar a pedido el archivo técnico destinado a las autoridades:
Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico para as autoridades, caso solicitado:
Il nome e l’indirizzo della persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica per le autorità dietro richiesta::
Όνομα και διεύθυνση του ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου προς τις αρχές επί τη απαιτήσει:
TR:
SV:
NO:
DA:
FI:
ET:
PL:
CS:
SK:
HU:
Yetkili makamlara istek üzerine teknik dosyayı hazırlamaya yetkili olan kişinin adı ve adresi:
Namn och adress på den person som är auktoriserad att utarbeta den tekniska dokumentsamlingen till myndigheterna:
Navn og adresse på den personen som har tillatelse til å sette sammen den tekniske filen til myndighetene ved forespørsel:
Navn og adresse på den person, der har tilladelse til at samle den tekniske dokumentation til myndighederne ved anmodning om dette:
Viranomaisten vaatiessa teknisten tietojen lomaketta lomakkeen valtuutetun laatijan nimi ja osoite:
Isiku nimi ja aadress, kelle pädevuses on koostada nõudmise korral ametiasutustele tehnilist dokumentatsiooni:
Nazwisko i adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej w przypadku, gdy jest ona wymagana przez władze:
Jméno a adresa osoby oprávnĕné na vyžádání ze strany úřadů vytvořit soubor technické dokumentace:
Meno a adresa osoby oprávnenej na zostavenie technického súboru pre úrady na požiadanie:
Asmens, įgalioto valdžios institucijoms pareikalavus sudaryti techninę bylą, vardas, pavardė ir adresas:
Frank Ennenbach, Director Product Safety and Regulations, Sulzer Management AG , Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur, Switzerland
EN:
DE:
FR:
NL:
ES:
PT:
IT:
EL:
TR:
Declare under our sole responsibility that the products:
Erklärt eigenverantwortlich dass die Produkte:
Déclarons sous notre seule responsabilité que les produits:
Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de produkten:
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos:
Declaramos sob nossa unicia responsabilidade que los produtos:
Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti:
Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα:
Sorumluluk tamamen bize ait olarak beyan ederiz ki aşağıdaki ürünler:
SV:
NO:
DA:
FI:
ET:
PL:
CS:
SK:
HU:
Försäkrar under eget ansvar att produkterna:
Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter
Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter:
Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että seuraavat tuotteet
Deklareerime ainuvastutajana, et tooted:
Deklaruje z pelna odpowiedzialnoscia, ze urzadzenia typu:
Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobky:
Vyhlasujeme na našu zodpovednost’, že výrobky:
Felelösségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a termékek:
Pump controller type ABS PC 111 / 211
EN:
DE:
FR:
NL:
ES:
PT:
IT:
EL:
TR:
SV:
NO:
DA:
FI:
ET:
PL:
CS:
SK:
HU:
to which this declaration relates are in conformity with the following standards or other normative documents:
auf die sich diese Erklärung bezieht, den folgenden und/oder anderen normativen Dokumenten entsprechen:
auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux normes ou à d’autres documents normatifs:
waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen of andere normatieve documenten:
objeto de esta declaración, están conformes con las siguientes normas u otros documentos normativos:
aque se refere esta declaracáo está em conformidade com as Normas our outros documentos normativos:
ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi alla seguente norma o ad altri documenti normativi:
τα οποία αφορά η παρούσα δήλωση είναι σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα ή άλλα κανονιστικά έγγραφα:
bu beyanın konusunu oluşturmakta olup aşağıdaki standart ve diğer norm belgelerine uygundur:
som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande standarder eller andra regelgivande dokument:
som dekkes av denne erklæringen, er i samsvar med følgende standarder eller andre normative dokumenter:
som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder eller andre normative dokumenter:
joihin tämä vakuutus liitty, ovat seuraavien standardien sekä muiden sääntöämääräävien asiakirjojen mukaisia:
mida käespöev deklaratsioon puudutab, on vastavuses järgmiste standardite ja muude normatiivdokumentidega:
do których odnosi sie niniejsza deklaracja sa zgodne z nastepujacymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi:
na které se toto prohlášeni vztahuje, jsou v souladu s následujícími normami nebo jinými normativními dokumenty:
na ktoré sa vz ahuje toto vyhlásenie, zodpovedajú nasledujúcim štandardom a iným záväzným dokumentom:
amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek a következőszabványokban és egyéb szabályozó dokumentumokban leírtaknak:
Safety:
EMC:
EN 61010-1:2010
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000-6-4:2007+A1:2011
Stockholm 2014-09-01
Per Askenström
Sulzer Pump Solutions AB
Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd., Clonard Road, Wexford, Ireland
Tel. +353 53 91 63 200, Fax +353 53 91 42 335, www.sulzer.com
2014 Copyright © Sulzer
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising