LOGO!Soft Comfort

LOGO!Soft Comfort
LOGO!Soft Comfort – pomoc online
Instrukcja obsługi
04/2011
LOGO!Soft Comfort V7.0
1
Interfejs użytkownika
2
Samouczek
3
Przykładowe aplikacje
4
Materiały referencyjne
5
Porady i podpowiedzi
6
Dane techniczne
A
Wyznaczanie czasu trwania cyklu programu
B
LOGO! bez wyświetlacza („LOGO! Pure”)
C
Struktura menu LOGO!
D
Numery katalogowe
E
Skróty
F
Informacje prawne
System ostrzeżeń
Uwagi pojawiające się w tym podręczniku służyć mają zachowaniu bezpieczeństwa ludzi i uniknięcia szkód wynikłych z niewłaściwego użytkowania urządzenia. Wskazówki te podzielono i oznaczono zależnie od stopnia zagrożenia w następujący sposób:
ZAGROŻENIE
Oznacza, że w przypadku nie zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa występuje zagrożenie śmiercią lub ciężkimi obrażeniami ciała.
OSTRZEŻENIE
Oznacza, że w przypadku nie zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa
może wystąpić zagrożenie śmiercią lub ciężkimi obrażeniami ciała.
OSTROŻNIE
Znak ostrzegawczy oznacza, że w przypadku nie zachowania odpowiednich środków
bezpieczeństwa mogą wystąpić lekkie obrażenia ciała.
OSTROŻNIE
Brak dodatkowego znaku ostrzegawczego oznacza, że w przypadku nie zachowania
odpowiednich środków bezpieczeństwa mogą wystąpić szkody materialne.
UWAGA
Oznacza, że w przypadku nie wzięcia pod uwagę odpowiednich informacji może wystąpić niezamierzony stan lub sytuacja.
W przypadku gdy występuje kilka niebezpieczeństw o różnym stopniu narażenia, to wszystkie są sygnalizowane
jednym ostrzeżeniem odpowiadającym najwyższemu zagrożeniu. Ostrzeżenie o możliwości wystąpienia obrażeń
ciała z odpowiednim symbolem, obejmuje również możliwość uszkodzenia mienia.
Kwalifikacje personelu
Urządzenia/system mogą być konfigurowane i używane wyłącznie na podstawie niniejszej dokumentacji. Do uruchamiania i obsługi urządzeń/systemu upoważniony jest tylko wykwalifikowany personel. Jako personel wykwalifikowany, w rozumieniu uwag zawartych w niniejszym opisie, rozumie się osoby, które mają uprawnienia do uruchamiania, dozoru, uziemiania i oznaczania urządzeń, systemów i obwodów zgodnie ze standardami i praktyką
bezpieczeństwa.
Właściwe użycie wyrobów firmy Siemens
Prosimy o przestrzeganie następujących uwag:
OSTRZEŻENIE
Wyroby firmy Siemens mogą być używane wyłącznie w aplikacjach opisanych w katalogu i dokumentacji
technicznej. Jeżeli wykorzystuje się produkty i podzespoły pochodzące od innych producentów, to muszą być
one rekomendowane lub zatwierdzone przez firmę Siemens. Dla zapewnienia bezpiecznej pracy i uniknięcia
problemów niezbędne są odpowiednie: transport, przechowywanie, instalacja, montaż, uruchamianie, obsługa
i konserwacja. Należy zapewnić dozwolone warunki zewnętrzne. Należy stosować się do informacji podanych
w dokumentacji technicznej.
Znaki zastrzeżone
Wszystkie nazwy identyfikowane znakiem ® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Siemens AG. Inne oznaczenia występujące w niniejszym podręczniku mogą by znakami towarowymi, których wykorzystanie dla własnych
celów przez osoby trzecie może naruszy prawa właścicieli.
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Treść niniejszej publikacji sprawdzona została pod kątem zgodności opisanego sprzętu i oprogramowania ze stanem faktycznym. Niemniej jednak nie można założyć braku jakichkolwiek nieprawidłowości. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność i gwarancję całkowitej prawdziwości zawartych informacji. Treść podręcznika poddana jest
okresowo uzupełnieniom i poprawkom. Wszelkie konieczne korekty wprowadza się w kolejnych wydaniach.
1.
LOGO!Soft Comfort V7.0............................................................................. 13
1.1..
Witamy użytkowników LOGO!Soft Comfort V7.0!....................................................... 13
1.2..
Zawartość płyty DVD........................................................................................................ 13
1.3..
Co nowego w LOGO!Soft Comfort?.............................................................................. 14
1.3.1..
Co nowego w LOGO!Soft Comfort V7.0?.................................................................... 14
1.3.2..
Zmiany w LOGO!Soft Comfort V6.1 względem wersji V5.x..................................... 16
1.4..
Schemat drabinkowy (LAD), schemat bloków funkcjonalnych (FBD) i funkcje
definiowane przez użytkownika (UDF).......................................................................... 18
1.5..
LOGO! i LOGO!Soft Comfort w Internecie................................................................... 19
1.6..
Kompatybilność.................................................................................................................. 20
1.7..
LOGO! z interfejsem ASi.................................................................................................. 21
1.7.1..
Interfejs komunikacyjny ASi............................................................................................. 21
1.7.2..
Wejście interfejsu ASi....................................................................................................... 22
1.7.3..
Wyjście interfejsu ASi....................................................................................................... 22
2.
Interfejs użytkownika...................................................................................... 23
2.1..
Interfejs użytkownika – omówienie................................................................................ 23
2.2..
Opis okna informacyjnego............................................................................................... 25
2.3..
Opis listwy statusowej...................................................................................................... 26
2.4..
Przyciski funkcyjne i skróty.............................................................................................. 26
2.5..
Listwa narzędziowa........................................................................................................... 28
2.5.1..
Omówienie standardowej listwy narzędziowej............................................................. 28
2.5.2..
Listwa narzędziowa symulacji i okno stanu................................................................. 29
2.5.3..
Zestaw narzędzi programowania.................................................................................... 31
2.5.3.1.. Listwa narzędziowa programowania – omówienie..................................................... 31
2.5.3.2.. Katalog elementów schematu programu...................................................................... 31
2.5.3.3.. Narzędzie Wybór............................................................................................................... 31
2.5.3.4.. Narzędzie Wstaw komentarz........................................................................................... 32
2.5.3.5.. Narzędzie Rozłącz/Połącz............................................................................................... 32
2.5.3.6.. Narzędzie Podłącz............................................................................................................. 32
2.6..
Pasek menu........................................................................................................................ 33
2.6.1..
Pasek menu – omówienie............................................................................................... 33
2.6.1.1.. Omówienie.......................................................................................................................... 33
2.6.2..
Menu Plik............................................................................................................................ 33
2.6.2.1.. Menu Plik – omówienie.................................................................................................... 33
2.6.2.2.. Plik → Nowy....................................................................................................................... 34
2.6.2.3.. Plik → Otwórz.................................................................................................................... 34
Spis treści
2.6.2.4.. Plik → Zamknij................................................................................................................... 35
2.6.2.5.. Plik → Zamknij wszystko................................................................................................. 35
2.6.2.6.. Plik → Zapisz..................................................................................................................... 35
2.6.2.7.. Plik → Zapisz jako............................................................................................................. 36
2.6.2.8.. Plik → Obszar roboczy..................................................................................................... 37
2.6.2.9.. Plik → Podgląd wydruku.................................................................................................. 37
2.6.2.10.. Plik → Drukuj...................................................................................................................... 37
2.6.2.11.. Plik → Właściwości........................................................................................................... 38
2.6.2.12.. Plik → Właściwości – Ogólne......................................................................................... 38
2.6.2.13.. Plik → Właściwości – Komentarz................................................................................... 39
2.6.2.14.. Plik → Właściwości – Statystyka.................................................................................... 39
2.6.2.15.. Plik → Właściwości – Obszar roboczy.......................................................................... 39
2.6.2.16.. Plik → Właściwości – Parametr...................................................................................... 39
2.6.2.17.. Plik → Porównaj................................................................................................................ 41
2.6.2.18.. Plik → Konwertuj (LAD → FBD)..................................................................................... 45
2.6.2.19.. Plik → Konwertuj (FBD → LAD)..................................................................................... 45
2.6.2.20.. Plik → Ustawienia komunikatów.................................................................................... 46
2.6.2.21.. Plik → Wyjście................................................................................................................... 47
2.6.3..
Menu edycji......................................................................................................................... 47
2.6.3.1.. Menu edycji – omówienie................................................................................................ 47
2.6.3.2.. Edycja → Cofnij................................................................................................................. 48
2.6.3.3.. Edycja → Dalej.................................................................................................................. 48
2.6.3.4.. Edycja → Usuń.................................................................................................................. 48
2.6.3.5.. Edycja → Wytnij................................................................................................................. 48
2.6.3.6.. Edycja → Kopiuj................................................................................................................ 49
2.6.3.7.. Edycja → Wklej.................................................................................................................. 49
2.6.3.8.. Edycja → Zaznacz wszystko........................................................................................... 49
2.6.3.9.. Edycja → Idź do bloku..................................................................................................... 49
2.6.3.10.. Edycja → Przesuń na warstwę górną........................................................................... 50
2.6.3.11.. Edycja → Przesuń na warstwę dolną........................................................................... 50
2.6.3.12.. Edycja → Nazwy wejść/wyjść......................................................................................... 50
2.6.3.13.. Edycja → Właściwości bloku........................................................................................... 51
2.6.3.14.. Edycja → Właściwości bloków (wszystkie bloki)......................................................... 51
2.6.3.15.. Edycja → Usuń połączenie............................................................................................. 52
2.6.3.16.. Edycja → Edycja właściwości UDF............................................................................... 52
2.6.4..
Menu Format...................................................................................................................... 53
2.6.4.1.. Menu Format – omówienie.............................................................................................. 53
4
Spis treści
2.6.4.2.. Format → Czcionka.......................................................................................................... 53
2.6.4.3.. Format → Zwijanie tekstu................................................................................................ 53
2.6.4.4.. Format → Wyrównanie..................................................................................................... 54
2.6.4.5.. Format → Wyrównanie → Wyrównaj w pionie............................................................ 54
2.6.4.6.. Format → Wyrównanie → Wyrównaj w poziomie...................................................... 54
2.6.4.7.. Format → Wyrównanie → Rozłóż w przestrzeni – poziomo.................................... 54
2.6.4.8.. Format → Wyrównanie → Rozłóż w przestrzeni – pionowo.................................... 55
2.6.4.9.. Format → Wyrównanie → Automatyczne wyrównanie.............................................. 55
2.6.4.10.. Format → Ustawianie odstępów.................................................................................... 56
2.6.4.11.. Format → Wyrównanie odstępów.................................................................................. 56
2.6.5..
Menu Widok........................................................................................................................ 56
2.6.5.1.. Menu Widok – omówienie................................................................................................ 56
2.6.5.2.. Widok → Powiększenie.................................................................................................... 57
2.6.5.3.. Widok → Powiększ........................................................................................................... 57
2.6.5.4.. Widok → Pomniejsz.......................................................................................................... 57
2.6.5.5.. Widok → Listwa narzędziowa......................................................................................... 58
2.6.5.6.. Widok → Zaznacz linie..................................................................................................... 58
2.6.5.7.. Widok → Okno informacyjne........................................................................................... 58
2.6.5.8.. Widok → Listwa statusowa.............................................................................................. 58
2.6.5.9.. Widok → Podpowiedzi...................................................................................................... 58
2.6.6..
Menu narzędzi.................................................................................................................... 59
2.6.6.1.. Menu narzędzi – omówienie........................................................................................... 59
2.6.6.2.. Narzędzia → Transfer....................................................................................................... 59
2.6.6.3.. Narzędzia → Transfer → PC → LOGO!...................................................................... 60
2.6.6.4.. Narzędzia → Transfer → LOGO! → PC....................................................................... 61
2.6.6.5.. Narzędzia → Transfer → Konfiguracja adresu sieciowego (tylko 0BA7)............... 62
2.6.6.6.. Narzędzia → Transfer → Konfiguracja trybu Normal/Slave (tylko 0BA7).............. 62
2.6.6.7.. Narzędzia → Transfer → Zmiana trybu pracy urządzenia LOGO!.......................... 63
2.6.6.8.. Narzędzia → Transfer → Ustaw zegar......................................................................... 64
2.6.6.9.. Narzędzia → Transfer → Czas letni/Czas zimowy..................................................... 65
2.6.6.10.. Narzędzia → Transfer → Licznik godzin...................................................................... 65
2.6.6.11.. Narzędzia → Transfer → Wyczyść program i hasło użytkownika........................... 65
2.6.6.12.. Narzędzia → Transfer → Ustaw ekran powitalny LOGO! TD.................................. 66
2.6.6.13.. Narzędzia → Transfer → Pokaż wersję FW (tylko 0BA7)......................................... 67
2.6.6.14.. Narzędzia → Transfer → Stan I/O (tylko 0BA7)......................................................... 67
2.6.6.15.. Narzędzia → Transfer → Pobierz Data Log (tylko 0BA7)......................................... 68
2.6.6.16.. Narzędzia → Transfer → Diagnostyka (tylko 0BA7).................................................. 68
5
Spis treści
2.6.6.17.. Narzędzia → Określ wersje LOGO!............................................................................... 69
2.6.6.18.. Narzędzia → Wybór narzędzia....................................................................................... 69
2.6.6.19.. Narzędzia → Symulacja................................................................................................... 70
2.6.6.20.. Narzędzia → Parametry symulacji................................................................................. 70
2.6.6.21.. Narzędzia → Test Online................................................................................................. 72
2.6.6.22.. Narzędzia → Podłącz modem........................................................................................ 73
2.6.6.23.. Narzędzia → Podłącz modem – Wybierz modem...................................................... 74
2.6.6.24.. Narzędzia → Podłącz modem – Wybierz konfigurację dla
urządzenia zdalnego......................................................................................................... 74
2.6.6.25.. Narzędzia → Podłącz modem – Konfiguracja komendy
zdalnego modemu............................................................................................................. 74
2.6.6.26.. Narzędzia → Podłącz modem – Skonfiguruj polecenie dla
modemu zdalnego............................................................................................................. 75
2.6.6.27.. Narzędzia → Podłącz modem – Wybór lokalnej konfiguracji................................... 75
2.6.6.28.. Narzędzia → Podłącz modem – Konfiguracja komendy
lokalnego modemu............................................................................................................ 75
2.6.6.29.. Narzędzia → Podłącz modem – Wybór numeru telefonu......................................... 75
2.6.6.30.. Narzędzia → Odłącz modem.......................................................................................... 76
2.6.6.31.. Narzędzia → Połączenia ethernetowe (tylko 0BA7)................................................... 76
2.6.6.32.. Narzędzia → Tablica wymiany danych VM (tylko 0BA7).......................................... 81
2.6.6.33.. Narzędzia → Opcje........................................................................................................... 94
2.6.6.34.. Narzędzia → Opcje – Standardowy edytor.................................................................. 94
2.6.6.35.. Narzędzia → Opcje: Język.............................................................................................. 95
2.6.6.36.. Narzędzia → Opcje: Widok dokumentu........................................................................ 95
2.6.6.37.. Narzędzia → Opcje: Ekran.............................................................................................. 95
2.6.6.38.. Narzędzia → Opcje: Drukuj............................................................................................. 96
2.6.6.39.. Edycja → Przerwij połączenie......................................................................................... 96
2.6.6.40.. Narzędzia → Opcje: Interfejs komunikacyjny.............................................................. 97
2.6.6.41.. Narzędzia → Opcje: Symulacja...................................................................................... 99
2.6.6.42.. Narzędzia → Opcje: Kolory........................................................................................... 100
2.6.6.43.. Narzędzia → Opcje: Personalizacja wyglądu............................................................ 100
2.6.6.44.. Narzędzia → Opcje: UDF (tylko 0BA7)....................................................................... 100
2.6.7..
Menu okna........................................................................................................................ 101
2.6.7.1.. Menu okna – omówienie................................................................................................ 101
2.6.7.2.. Okno → Rozmieść pionowo.......................................................................................... 101
2.6.7.3.. Okno → Rozmieść poziomo.......................................................................................... 101
2.6.7.4.. Okno → Kaskada............................................................................................................ 101
2.6.7.5.. Okno → Rozdziel w pionie............................................................................................ 101
2.6.7.6.. Okno → Rozdziel w poziomie....................................................................................... 102
6
Spis treści
2.6.7.7.. Okno → Cofnij rozdzielenie........................................................................................... 102
2.6.7.8.. Okno → Lista wyboru..................................................................................................... 102
2.6.8..
Menu pomocy................................................................................................................... 102
2.6.8.1.. Menu pomocy – omówienie........................................................................................... 102
2.6.8.2.. Pomoc → Zawartość....................................................................................................... 103
2.6.8.3.. Pomoc → Pomoc kontekstowa..................................................................................... 103
2.6.8.4.. Pomoc → Aktualizacja oprogramowania.................................................................... 104
2.6.8.5.. Pomoc → Informacja o programie............................................................................... 105
3.
Samouczek............................................................................................................ 106
3.1..
Wymagania do pracy z samouczkiem......................................................................... 106
3.2..
Rozpoczęcie tworzenia programu................................................................................ 106
3.2.1..
Wprowadzenie do tworzenia schematów programów.............................................. 106
3.2.2..
Tworzenie schematu programu.................................................................................... 106
3.2.2.1.. Tworzenie schematu programu.................................................................................... 106
3.2.2.2.. Utworzenie nowego schematu programu................................................................... 107
3.2.2.3.. Zaznaczanie bloków........................................................................................................ 107
3.2.2.4.. Rozmieszczanie bloków................................................................................................. 107
3.2.2.5.. Edytowanie bloków.......................................................................................................... 108
3.2.2.6.. Łączenie bloków.............................................................................................................. 109
3.2.2.7.. Dostępność bloków..........................................................................................................111
3.2.3..
Edytowanie wyglądu........................................................................................................111
3.2.3.1.. Edytowanie i optymalizacja wyglądu............................................................................111
3.2.3.2.. Zaznaczanie obiektów.....................................................................................................111
3.2.3.3.. Edytowanie zaznaczonych obiektów........................................................................... 112
3.2.3.4.. Zamiana bloków............................................................................................................... 113
3.2.3.5.. Przerywanie połączeń..................................................................................................... 113
3.2.4..
Dokumentacja i zapis projektu...................................................................................... 115
3.2.4.1.. Dokumentacja schematu programu............................................................................. 115
3.2.4.2.. Otwieranie i zapis schematu programu....................................................................... 116
3.3..
Symulacja programu roboczego................................................................................... 116
3.3.1..
Rozpoczęcie symulacji................................................................................................... 116
3.3.2..
Wygląd wejść.................................................................................................................... 117
3.3.3..
Wygląd wyjść.................................................................................................................... 118
3.3.4..
Ustawienia wyjść............................................................................................................. 118
3.3.5..
Awaria zasilania............................................................................................................... 118
3.3.6..
Wygląd komunikatów...................................................................................................... 118
3.3.7..
Przyporządkowanie parametrów w trybie symulacji................................................. 120
3.3.8..
Operacje alternatywne.................................................................................................... 121
7
Spis treści
3.3.9..
Kontrola czasu symulacji............................................................................................... 122
3.3.10..
Symulacja komunikacji sieciowej (tylko 0BA7).......................................................... 122
3.3.11..
Tablica danych (tylko 0BA7).......................................................................................... 123
3.4..
Przykład praktyczny........................................................................................................ 124
3.4.1..
Przykład praktyczny: wstęp........................................................................................... 124
3.4.2..
Zadanie.............................................................................................................................. 124
3.4.3..
Wygląd projektu............................................................................................................... 125
3.4.4..
Projekt z LOGO!.............................................................................................................. 126
3.4.5..
Wprowadzanie danych projektu.................................................................................... 127
3.4.6..
Rozmieszczanie bloków................................................................................................. 128
3.4.7..
Łączenie bloków.............................................................................................................. 129
3.4.8..
Oczyszczenie interfejsu programowania.................................................................... 130
3.4.9..
Optymalizacja wyglądu................................................................................................... 132
3.4.10..
Testowanie schematu programu................................................................................... 133
3.4.11..
Dokumentacja schematu programu............................................................................. 134
3.4.12..
Przenoszenie schematu programu.............................................................................. 135
3.4.13..
Wykonanie testu online programu................................................................................ 135
4.
Przykładowe aplikacje................................................................................. 137
4.1..
Przykładowe aplikacje – omówienie............................................................................ 137
4.2..
System wentylacji............................................................................................................ 137
4.3..
Brama w fabryce.............................................................................................................. 139
4.4..
Sterowanie ogrzewaniem............................................................................................... 140
4.5..
Maszyna pakująca........................................................................................................... 142
5.
Materiały referencyjne................................................................................. 145
5.1..
Stałe i konektory.............................................................................................................. 145
5.1.1..
Stałe i konektory – omówienie...................................................................................... 145
5.1.2..
Edytory FBD i UDF......................................................................................................... 146
5.1.2.1.. Wejście.............................................................................................................................. 146
5.1.2.2.. Przycisk kursora............................................................................................................... 146
5.1.2.3.. Przyciski funkcyjne LOGO! TD..................................................................................... 146
5.1.2.4.. Wyjście............................................................................................................................... 147
5.1.2.5.. Stan niski/stan wysoki.................................................................................................... 147
5.1.2.6.. Bit rejestru przesuwnego............................................................................................... 147
5.1.2.7.. Wyjście wirtualne............................................................................................................. 148
5.1.2.8.. Flaga.................................................................................................................................. 148
5.1.2.9.. Wejście analogowe......................................................................................................... 149
8
Spis treści
5.1.2.10.. Wyjście analogowe.......................................................................................................... 150
5.1.2.11.. Wejście sieciowe (tylko 0BA7)...................................................................................... 151
5.1.2.12.. Analogowe wejście sieciowe (tylko 0BA7)................................................................. 151
5.1.2.13.. Wyjście sieciowe (tylko 0BA7)...................................................................................... 152
5.1.2.14.. Analogowe wyjście sieciowe (tylko 0BA7).................................................................. 153
5.1.3..
Edytor LAD........................................................................................................................ 153
5.1.3.1.. Styk rozwierny.................................................................................................................. 153
5.1.3.2.. Styk zwierny...................................................................................................................... 154
5.1.3.3.. Styk analogowy................................................................................................................ 154
5.1.3.4.. Wyjście............................................................................................................................... 154
5.1.3.5.. Negacja wyjścia............................................................................................................... 155
5.1.3.6.. Wyjście analogowe.......................................................................................................... 155
5.1.3.7.. Flaga wewnętrzna........................................................................................................... 155
5.1.3.8.. Wejście sieciowe (tylko 0BA7)...................................................................................... 155
5.1.3.9.. Analogowe wejście sieciowe (tylko 0BA7)................................................................. 155
5.1.3.10.. Wyjście sieciowe (tylko 0BA7)...................................................................................... 155
5.1.3.11.. Analogowe wyjście sieciowe (tylko 0BA7).................................................................. 156
5.2..
Funkcje podstawowe (edytory FBD i UDF)................................................................ 156
5.2.1..
Funkcje podstawowe (edytory FBD i UDF) – omówienie....................................... 156
5.2.2..
AND.................................................................................................................................... 156
5.2.3..
AND z analizą zboczy.................................................................................................... 157
5.2.4..
NAND................................................................................................................................. 158
5.2.5..
NAND z analizą zboczy.................................................................................................. 158
5.2.6..
OR...................................................................................................................................... 159
5.2.7..
NOR.................................................................................................................................... 160
5.2.8..
XOR.................................................................................................................................... 160
5.2.9..
NOT.................................................................................................................................... 161
5.3..
Funkcje specjalne............................................................................................................ 161
5.3.1..
Funkcje specjalne – omówienie.................................................................................... 161
5.3.2..
Timery................................................................................................................................ 164
5.3.2.1.. Opóźnienie – wł............................................................................................................... 164
5.3.2.2.. Opóźnienie – wył............................................................................................................. 166
5.3.2.3.. Opóźnienie – wł./wył....................................................................................................... 168
5.3.2.4.. Opóźnienie – wł. z pamięcią......................................................................................... 169
5.3.2.5.. Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym........................................................... 171
5.3.2.6.. Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem................................................................. 173
5.3.2.7.. Generator impulsów symetrycznych............................................................................ 174
9
Spis treści
5.3.2.8.. Asynchroniczny generator impulsowy......................................................................... 175
5.3.2.9.. Generator losowy............................................................................................................. 176
5.3.2.10.. Schodowy wyłącznik światła......................................................................................... 178
5.3.2.11.. Przełącznik dwufunkcyjny.............................................................................................. 180
5.3.2.12.. Timer tygodniowy............................................................................................................. 183
5.3.2.13.. Timer roczny..................................................................................................................... 185
5.3.2.14.. Zegar astronomiczny (tylko 0BA7)............................................................................... 188
5.3.2.15.. Stoper (tylko 0BA7)......................................................................................................... 190
5.3.3..
Liczniki............................................................................................................................... 191
5.3.3.1.. Licznik góra/dół................................................................................................................ 191
5.3.3.2.. Licznik godzin................................................................................................................... 194
5.3.3.3.. Progowy przełącznik częstotliwości............................................................................. 198
5.3.4..
Funkcje analogowe......................................................................................................... 200
5.3.4.1.. Progowy przełącznik analogowy.................................................................................. 200
5.3.4.2.. Analogowy przerzutnik różnicowy................................................................................ 203
5.3.4.3.. Komparator analogowy................................................................................................... 205
5.3.4.4.. Watchdog analogowy...................................................................................................... 208
5.3.4.5.. Wzmacniacz analogowy................................................................................................. 211
5.3.4.6.. Multiplekser analogowy.................................................................................................. 212
5.3.4.7.. PWM................................................................................................................................... 215
5.3.4.8.. Instrukcje matematyczne............................................................................................... 218
5.3.4.9.. Filtr analogowy (tylko 0BA7)......................................................................................... 220
5.3.4.10.. Maks./Min. (tylko 0BA7)................................................................................................. 222
5.3.4.11.. Wartość średnia (tylko 0BA7)........................................................................................ 225
5.3.5..
Przetwarzanie wartości analogowych.......................................................................... 226
5.3.5.1.. Podstawy........................................................................................................................... 226
5.3.5.2.. Możliwe ustawienia w LOGO!Soft Comfort................................................................ 228
5.3.5.3.. Możliwe ustawienia w LOGO!....................................................................................... 230
5.3.5.4.. Przykład............................................................................................................................. 230
5.3.5.5.. Wersje od 0BA0 do 0BA4.............................................................................................. 231
5.3.6..
Sterowanie i regulacja.................................................................................................... 232
5.3.6.1.. Podstawy sterowania i regulacji................................................................................... 232
5.3.6.2.. Podstawy sterowania...................................................................................................... 235
5.3.6.3.. Opis poszczególnych parametrów............................................................................... 238
5.3.6.4.. Regulator PI...................................................................................................................... 239
5.3.6.5.. Generator rampy.............................................................................................................. 244
5.3.7..
Pozostałe........................................................................................................................... 247
5.3.7.1.. Przekaźnik zatrzaskowy................................................................................................. 247
10
Spis treści
5.3.7.2.. Przekaźnik impulsowy.................................................................................................... 247
5.3.7.3.. Komunikaty (LOGO! 0BA6 i LOGO! 0BA7)................................................................ 249
5.3.7.4.. Komunikaty (LOGO! 0BA5)........................................................................................... 262
5.3.7.5.. Przełącznik programowalny........................................................................................... 266
5.3.7.6.. Rejestr przesuwny (od 0BA4 do 0BA6)...................................................................... 267
5.3.7.7.. Rejestr przesuwny (tylko 0BA7)................................................................................... 268
5.3.7.8.. Detekcja błędów instrukcji arytmetycznych................................................................ 270
5.3.7.9.. Dodatkowe funkcje edytora LAD.................................................................................. 271
5.4..
Profil rejestru danych (tylko 0BA7).............................................................................. 271
5.4.1..
Co to jest rejestr danych?.............................................................................................. 271
5.4.2..
Konfigurowanie rejestru danych................................................................................... 272
5.4.3..
Przenoszenie rejestru danych....................................................................................... 273
5.4.4..
Otwieranie i ładowanie rejestru danych...................................................................... 273
5.5..
Funkcje definiowane przez użytkownika – UDF (tylko 0BA7)................................ 274
5.5.1..
Co to jest UDF?............................................................................................................... 274
5.5.2..
Tworzenie UDF................................................................................................................ 274
5.5.3..
Edytowanie UDF.............................................................................................................. 277
5.5.4..
Zapisywanie UDF............................................................................................................ 285
5.5.5..
Używanie UDF w schemacie programu FBD lub w innej UDF.............................. 286
5.5.6..
Synchronizowanie wersji UDF...................................................................................... 287
5.6..
Schematy programów roboczych................................................................................. 288
5.6.1..
Schematy programów – wstęp..................................................................................... 288
5.6.2..
Zasoby sprzętowe LOGO!............................................................................................. 289
5.6.3..
Pamięć............................................................................................................................... 292
5.6.3.1.. Zapotrzebowanie pamięci.............................................................................................. 292
5.6.3.2.. Obszar pamięci................................................................................................................ 295
5.6.4..
Bloki i numery bloków..................................................................................................... 297
5.6.4.1.. Bloki.................................................................................................................................... 297
5.6.4.2.. Numery bloków................................................................................................................ 297
6.
Porady i podpowiedzi.................................................................................. 299
6.1..
Porady i podpowiedzi...................................................................................................... 299
6.2..
Jak utrzymać podgląd programu podczas symulacji?............................................. 299
6.3..
Szybki i łatwy sposób wyboru bloków i umieszczania ich w programie.............. 300
6.4..
Szybki i łatwy sposób łączenia bloków w dużych programach.............................. 301
6.5..
Jak używać komunikatów okna informacyjnego do potrzeb
dokumentowania?............................................................................................................ 301
6.6..
Szybki i łatwy sposób zwiększania/redukcji rozmiaru okna informacyjnego....... 301
6.7..
Jak wyświetlić tekst podpowiedzi dla klawisza funkcyjnego?........................................ 301
11
Spis treści
6.8..
Jak zidentyfikować wersję mojego schematu programu?....................................... 302
6.9..
Jak uruchamiać funkcje przy pomocy menu skrótów?............................................ 302
6.10..
Szybki i łatwy sposób zmiany rozmiaru okna programu......................................... 302
6.11..
Szybka metoda zmiany parametrów bloku................................................................ 302
6.12..
Szybka metoda zamknięcia aplikacji LOGO!Soft Comfort bez
zapamiętywania danych................................................................................................. 302
6.13..
Jak ustalić czas cyklu?................................................................................................... 302
A.
Dane techniczne............................................................................................... 304
1.A..
Ogólne dane techniczne................................................................................................ 304
2.A..
Dane techniczne: LOGO! 230...................................................................................... 306
3.A..
Dane techniczne: LOGO! DM8 230R i LOGO! DM16 230R.................................. 309
4.A..
Dane techniczne: LOGO! 24......................................................................................... 311
5.A..
Dane techniczne: LOGO! DM8 24 and LOGO! DM16 24....................................... 313
6.A..
Dane techniczne: LOGO! 24RC................................................................................... 315
7.A..
Dane techniczne: LOGO! DM8 24R i LOGO! DM16 24R....................................... 317
8.A..
Dane techniczne: LOGO! 12/24... LOGO! DM8 12/24R......................................... 319
9.A..
Trwałość łączeniowa i żywotność styków przekaźników......................................... 321
10.A..
Dane techniczne: LOGO! AM2..................................................................................... 322
11.A..
Dane techniczne: LOGO! AM2 PT100........................................................................ 322
12.A..
Dane techniczne: LOGO! AM2 RTD............................................................................ 323
13.A..
Dane techniczne: LOGO! AM2 AQ.............................................................................. 325
14.A..
Dane techniczne: CM EIB/KNX.................................................................................... 325
15.A..
Dane techniczne: CM AS Interface.............................................................................. 326
16.A..
Dane techniczne: LOGO!Power 12 V......................................................................... 327
17.A..
Dane techniczne: LOGO!Power 24 V......................................................................... 329
18.A..
Dane techniczne: LOGO! Contact 24/230.................................................................. 330
19.A..
Dane techniczne: LOGO! TD (Text Display).............................................................. 330
20.A..
Dane techniczne: Bateria dla karty LOGO! Battery Card....................................... 331
B.
Wyznaczanie czasu trwania cyklu programu........................ 332
C.
D.
LOGO! bez wyświetlacza („LOGO! Pure”)................................ 334
Struktura menu LOGO!.............................................................................. 336
D.1..
LOGO! Basic.................................................................................................................... 336
D.2..
LOGO! TD......................................................................................................................... 341
E.
F.
Numery katalogowe....................................................................................... 345
Skróty......................................................................................................................... 347
12
LOGO!Soft Comfort V7.0
1.1.
1
Witamy użytkowników LOGO!Soft Comfort V7.0!
Co nowego w LOGO!Soft Comfort (strona 14)
Elementy interfejsu programowania (strona 23)
Samouczek (strona 106)
Przykładowe aplikacje (strona 137)
Porady i podpowiedzi (strona 299)
Do przejrzenia:
● stałe i bloki połączeń (strona 145),
● funkcje podstawowe (edytory FBD i UDF) – omówienie (strona 156),
● funkcje specjalne (SFB) (strona 161),
● schematy programów (strona 288).
Pomoc → Zawartość (strona 103)
Pomoc → Pomoc kontekstowa (strona 103)
1.2.
Zawartość płyty DVD
Płyta DVD ROM
DVD-ROM zawiera pliki instalacyjne programu LOGO!Soft Comfort oraz dodatkowe materiały informacyjne.
Plik Start.html
Ten plik stanowi przewodnik po zawartości płyty DVD. Umożliwia wykonanie następujących zadań:
● Instalacja LOGO!Soft Comfort;
● Uruchomienie programu LOGO!Soft Comfort.
1. LOGO!Soft Comfort V7.0
Plik umożliwia też dostęp do następujących materiałów:
● Rysunki CAD;
● Instrukcje;
● Sterowniki.
Foldery na DVD-ROM
Poniższa lista prezentuje zawartość folderów znajdujących się na płycie DVD:
● Folder ..CAD zawiera rysunki elementów LOGO! w formacie CAD.
● Folder ..Manual zawiera instrukcję obsługi LOGO! w plikach PDF, które można
otworzyć programem AcrobatReader.
● Folder ..Onlinehelp zawiera plik pomocy online dla LOGO!Soft Comfort, który
można otworzyć programem AcrobatReader.
● Folder ..Readme zawiera plik readme w formacie HTML, w którym znajdują się
informacje przydatne przed zainstalowaniem programu.
● Folder ..Sample zawiera kilka przykładowych aplikacji, prezentujących propozycje rozwiązań projektowych dla wybranych obszarów zastosowań sterownika LOGO!.
● Foldery ..LinuxApplication, ..MacApplication (10.4 lub starsze) i ..MacApplication (10.5 lub nowsze), i ..Windows Application_win32 i ..Windows Application_win64, na pełnej wersji DVD-ROM, zawierają pliki instalacyjne programu
LOGO!Soft Comfort dla wymienionych systemów operacyjnych. Jako alternatywny sposób instalacji LOGO!Soft Comfort, po prostu skopiuj odpowiedni folder ..Application na twardy dysk, a następnie uruchom program LOGO!Soft
Comfort poprzez wywołanie ..ApplicationLOGOComfort. Folder ..Windows Application_win32 jest używany dla systemu Windows 32 bit, a folder ..Windows
Application_win64 jest używany dla Windows 64 bit. Folder ..MacApplication
(10.4 lub starsze) instaluje aplikację na systemach Mac w wersji V10.4 lub
starszej, folder ..MacApplication (10.5 lub nowsze) instaluje aplikację na systemach Mac w wersji V10.5 lub nowszej.
1.3.
Co nowego w LOGO!Soft Comfort?
1.3.1.
Co nowego w LOGO!Soft Comfort V7.0?
Poniżej opisane funkcjonalności wprowadzono w LOGO!Soft Comfort V7.0.
Nowe konektory
● LOGO!Soft Comfort V7.0 wprowadza nowe konektory sieciowe:
● Wejścia sieciowe (strona 151);
● Analogowe wejścia sieciowe (strona 151);
● Wyjścia sieciowe (strona 152);
● Analogowe wyjścia sieciowe (strona 153).
14
1. LOGO!Soft Comfort V7.0
Nowe funkcje specjalne SFB
Wprowadzono następujące nowe funkcje specjalne SFB:
● Zegar astronomiczny (strona 188);
● Filtr analogowy (strona 220);
● Maks/Min (strona 222);
● Wartość średnia (strona 225);
● Stoper (strona 190).
Zaktualizowane funkcje specjalne SFB
Następujące funkcje specjalne SFB zostały zmodyfikowane:
● Komunikaty (strona 249);
● Rejestr przesuwny (strona 268).
Funkcje SFB obliczeń analogowych mają obecnie nazwę „Instrukcje matematyczne”.
Funkcje SFB detekcji błędów obliczeń analogowych mają obecnie nazwę „Detekcja błędów instrukcji arytmetycznych”.
Dodatkowo, LOGO!Soft Comfort V7.0 obsługuje nowe parametry referencyjne dla
niektórych bloków, na przykład timer i blok filtra analogowego.
Nowe moduły bazowe LOGO!
Dostępne są w sprzedaży dwa nowe Moduły Bazowe LOGO!:
● LOGO! 12/24RCE,
● LOGO!CE.
Zasadniczą zmianą w nowych modułach bazowych jest możliwość obsługi sieci
Ethernet. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w materiałach informacyjnych i w instrukcji obsługi modułu LOGO!.
Nowe właściwości
Program LOGO!Soft Comfort V7.0 łącznie ze sprzętem LOGO! 0BA7, ma następujące nowe właściwości:
● Komunikacja S7. Moduły bazowe mogą komunikować się poprzez sieć Ethernet, zarówno między sobą, jak i z sterownikami SIMATIC lub panelami SIMATIC HMI, obsługującymi Ethernet;
● Edytor UDF (funkcje definiowane przez użytkownika);
● Obsługa kart SD;
● Rejestrator danych (Data log);
● Test on-line dla sieciowej transmisji danych i komunikatów;
● Diagnostyka błędów sieciowych i błędów odczytu/zapisu kart SD;
● Symulacja komunikacji w sieci;
● Możliwość identyfikacji wersji programu LOGO! 0BA7;
● Import/eksport nazw I/O;
15
1. LOGO!Soft Comfort V7.0
● Stan I/O;
● Konfiguracja trybu pracy LOGO! master/slave;
● Możliwość wyświetlania informacji referencyjnych w programie roboczym;
● Zamiana bloków;
● Zdalna modyfikacja parametrów.
Zmiany funkcjonalności
W programie LOGO!Soft Comfort V7.0 wprowadzono następujące zmiany:
● Maksymalna liczba bloków zwiększona z 200 do 400;
● Wielkość pamięci programu (RAM) zwiększona z 3800 do 8400 bajtów;
● Liczba flag analogowych zwiększona z 6 do 16;
● Liczba rejestrów przesuwnych zwiększona z 1 do 4, a ilość bitów rejestru
z 8 bitów do 32 bitów;
● Liczba wyjść wirtualnych zwiększona z 16 do 64;
● Czas buforowania RTC zwiększony z 80 godzin do 20 dni;
● Zmienny współczynnik powiększenia w podglądzie wydruku;
● Dostępne dwie nowe opcje porządkowania obiektów;
● Dostępne dwie nowe metody sortowania bloków – według typu lub nazwy bloku;
● Dostępne zawijanie tekstu w polach tekstowych programu;
● Nowe ustawienia kolorów ramki bloków UDF;
● Dodatkowy komunikat potwierdzenia zerowania Licznika godzin podczas ładowania programu;
● Jedna dodatkowa opcja dla wyświetlania ekranu Start;
● Możliwość dołączenia komentarzy do bloków funkcyjnych i przerywania połączeń;
● Dodanie synchronizacji z czasem LAN do funkcji Ustaw zegar.
Informacja
LOGO!Soft Comfort V7.0 już nie obsługuje karty baterii RTC.
Zobacz też
LOGO! i LOGO!Soft Comfort w Internecie (strona 19)
1.3.2.
Zmiany w LOGO!Soft Comfort V6.1 względem wersji V5.x
Nowe funkcje specjalne SFB
W LOGO!Soft Comfort V6.1 wprowadzono następujące funkcje specjalne SFB:
● PWM;
● Instrukcje matematyczne (strona 218);
● Detekcja błędów instrukcji arytmetycznych (strona 270).
16
1. LOGO!Soft Comfort V7.0
Zaktualizowane funkcje specjalne SFB
Następujące funkcje specjalne SFB mają nowe właściwości:
● Komunikaty (strona 249);
● Licznik godzin pracy (strona 194);
● Timer tygodniowy (strona 183);
● Timer roczny (strona 185);
● Watchdog analogowy (strona 208);
● Licznik góra/dół (strona 191).
Dodatkowo, LOGO!Soft Comfort obsługuje nowe parametry referencyjne bloków
(strona 5.3.1).
Nowy moduł TD w LOGO!
LOGO! obsługuje nowy moduł wyświetlacza tekstowego (TD). Moduł LOGO! TD
rozszerza możliwości wyświetlania danych i interfejsu użytkownika modułu bazowego LOGO!. Program LOGO!Soft Comfort umożliwia konfigurację następujących właściwości LOGO! TD:
● Ekran powitalny;
● Przyciski funkcyjne;
● Komunikaty;
● Podświetlenie.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w materiałach informacyjnych
i w instrukcji obsługi modułu LOGO!.
Nowe moduły bazowe LOGO!
Dostępne są dwa nowe moduły bazowe LOGO! (z wbudowanym zegarem czasu
rzeczywistego):
● LOGO! 24C,
● LOGO! 24Co.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w materiałach informacyjnych
i w instrukcji obsługi modułu LOGO!.
Nowy moduł rozszerzenia LOGO!
Dostępny jest nowy moduł rozszerzenia LOGO!:
● LOGO! AM2 RTD.
Moduł rozszerzenia jest wyposażony w dwa wejścia analogowe dla czujników
PT100 i/lub PT1000 z typowymi współczynnikami temperaturowymi α = 0,003850
dla obu typów czujników. Typ czujnika jest rozpoznawany automatycznie, nie ma
potrzeby wykonywania regulacji lub konfiguracji.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w materiałach informacyjnych
i w instrukcji obsługi modułu LOGO!.
17
1. LOGO!Soft Comfort V7.0
Nowe właściwości
Program LOGO!Soft Comfort V7.0 łącznie ze sprzętem LOGO! 0BA7, ma następujące nowe właściwości:
● Metoda usuwania programu użytkownika i hasła z LOGO! 0BA6;
● Dodatkowe języki, wyższa rozdzielczość i funkcja podświetlenia na wyświetlaczu LOGO! 0BA6;
● Możliwość wykonywania testów on-line dla programów roboczych LAD;
● Wyświetlanie wartości analogowej trendu dla regulatora PI podczas symulacji
lub testów on-line;
● Komunikacja modemowa pomiędzy PC i LOGO! 0BA6;
● Komunikacja USB pomiędzy PC i modułem bazowym LOGO!;
● Nowa karta pamięci, karta baterii i łączona karta pamięć/bateria dla urządzeń
LOGO! 0BA6.
Zmiany funkcjonalności
W programie LOGO!Soft Comfort wprowadzono następujące zmiany:
● Liczba bloków programu użytkownika zwiększono do 200 bloków;
● Dodatkowa pamięć nieulotna o pojemności 250 bajtów;
● Wsparcie konfiguracji wszystkich zmian I/O w modułach bazowych LOGO!
i w modułach rozszerzenia.
Poprzednie wersje
Informacje o właściwościach wprowadzanych jako nowe w wersjach wcześniejszych niż LOGO!Soft Comfort V6.1, znajdują się w dokumentacji dla starszych
wersji programu. Aktualne i poprzednie wersje dokumentacji można pobrać ze
strony internetowej LOGO! (strona 19).
Zobacz też
PWM (strona 215)
1.4.
Schemat drabinkowy (LAD), schemat bloków funkcjonalnych (FBD) i funkcje definiowane przez użytkownika
(UDF)
LOGO!Soft Comfort daje trzy opcjonalne możliwości tworzenia programów roboczych:
● Schemat drabinkowy (LAD);
● Schemat bloków funkcjonalnych (FBD);
● Funkcje definiowane przez użytkownika (UDF).
Kto powinien używać opcji schemat drabinkowy (LAD)?
Użytkownicy przyzwyczajeni do pracy ze schematami drabinkowymi programów.
18
1. LOGO!Soft Comfort V7.0
Kto powinien używać opcji schemat bloków funkcjonalnych (FBD)?
Użytkownicy z doświadczeniem w korzystaniu z bloków logicznych i algebry Boole’a.
Czym są funkcje definiowane przez użytkownika (UDF)?
UDF jest zdefiniowanym schematem logicznym grupy bloków funkcyjnych, może
być używana jako blok funkcjonalny w opcji FBD.
W następnych rozdziałach UDF jest nazywany typem UDF, jego kopia jest nazywana egzemplarzem obiektu UDF. Szczegółowe informacje: „Używanie UDF
w schemacie programu FBD lub w innej UDF” (strona 286).
Różnice pomiędzy LAD, FBD i UDF w pomocy online
W pomocy online przede wszystkim opisywany jest Edytor FBD, ponieważ jego
funkcjonalność jest bardzo zbliżona do Edytora LAD. UDF są omówione osobno. W przypadku różnic pomiędzy edytorami LAD, FBD i UDF, instrukcja omawia
te różnice. Poniższy symbol w tekście pomocy oznacza różnice funkcjonalności
między LAD, FBD i UDF:
Konwertowanie schematów programów
Informacje na temat konwertowania schematów programów – patrz: konwertowanie 4 LAD do FBD (strona 45) i z FBD do LAD (strona 45).
Przełączanie pomiędzy LAD, FBD i UDF
Można przełączać tryb pracy edytora poprzez wybór opcji z menu narzędzi (strona 34).
1.5.
LOGO! i LOGO!Soft Comfort w Internecie
W zakładce Support na stronie http://www.siemens.com/logo/ znajduje się komplet informacji na temat LOGO! i LOGO!Soft Comfort:
● Aktualizacje i nowe wersje oprogramowania LOGO!Soft Comfort (strona 104);
● Dodatkowe pakiety językowe, których nie ma na płycie LOGO!Soft Comfort
DVD;
● Wiele przykładowych programów i aplikacji;
● Często zadawane pytania (FAQ);
● Instrukcje i materiały szkoleniowe do pobrania;
● Nowości i inne informacje.
19
1. LOGO!Soft Comfort V7.0
1.6.
Kompatybilność
Kompatybilność z zasobami sprzętowymi poprzednich wersji LOGO!
Program LOGO!Soft Comfort V7.0 jest optymalizowany dla urządzeń LOGO! serii
0BA6 i 0BA7 (numer serii urządzenia jest podany w dokumentach dostawy).
Można używać tej wersji LOGO!Soft Comfort dla tworzenia programów roboczych
dla poprzednich wersji urządzeń LOGO!. Jednakże, nie można ładować programów zawierających nowe funkcje specjalne SFB lub nowe parametry SFB do
urządzeń LOGO! starszych niż seria 0BA7. Program LOGO!Soft Comfort udostępnia listę urządzeń kompatybilnych z programem roboczym w pozycji menu
Narzędzia → Wybór narzędzia (strona 69). Program roboczy może zostać załadowany do każdego urządzenia znajdującego się na liście.
LOGO!Soft Comfort V7.0 dodaje dodatkowe funkcjonalności do wielu istniejących
funkcji specjalnych SFB. Nie można ładować programów zawierających nowe parametry SFB do urządzeń LOGO! starszych niż seria 0BA7.
Można nadal używać konektorów wejść wybranych urządzeń LOGO! 0BA7 tak, jak
w wersjach starszych niż 0BA7, to jest jako wejść. Jednakże w serii 0BA7, wejścia
te mogą być używane także jako wejścia analogowe lub szybkie liczniki. Istniejące
programy LOGO!Soft Comfort, używające tych konektorów jako wejść, będą działały
tak, jak w 0BA6 i wcześniejszych seriach. Nowe programy mogą używać wejść analogowych i szybkich liczników. W materiałach informacyjnych i instrukcjach obsługi
modułów LOGO! Znajdują się szczegółowe informacje o poszczególnych modułach: LOGO! 12/24RCE, LOGO!CE, LOGO!C, LOGO!Co, LOGO! 12/24RC, LOGO!
12/24RCo, LOGO! 24, LOGO! 24o, LOGO! 24C i LOGO! 24Co.
Wszystkie różnice dotyczące funkcjonowania LOGO!Soft Comfort, bazujące na
różnicach pomiędzy poprzednimi seriami, a obecnymi modułami LOGO! serii
0BA6 i 0BA7, są opisane oddzielnie. Jeżeli występują różnice w programowaniu dla poszczególnych serii LOGO!, w niniejszej pomocy używany jest poniższy
symbol graficzny, sygnalizujący te różnice:
Kompatybilność z poprzednimi wersjami LOGO!Soft Comfort
Możesz edytować i rozwijać programy robocze utworzone w starszych wersjach LOGO!Soft Comfort, przy pomocy najnowszej wersji programu LOGO!Soft Comfort.
Kompatybilność ze starszymi kartami pamięci LOGO!
Informacje o kompatybilności kart pamięci LOGO! znajdują się w instrukcji obsługi
modułu LOGO! Program LOGO!Soft Comfort nie ma dostępu do programów zapisanych na kartach pamięci.
Urządzenia LOGO! z interfejsem ASi
Można podłączyć moduły LOGO! do szyny interfejsu ASi (strona 21) za pomocą
modułu komunikacyjnego.
W tym przypadku, wejścia i wyjścia ASi zachowują się tak, jak standardowe wejścia/wyjścia.
20
1. LOGO!Soft Comfort V7.0
Zobacz też
Zasoby sprzętowe LOGO! (strona 289).
Znajdują się tam informacje o poszczególnych seriach urządzeń, a także tabela
prezentująca funkcje podstawowe i specjalne, dostępne w poszczególnych wersjach sprzętowych.
1.7.
LOGO! z interfejsem ASi
1.7.1.
Interfejs komunikacyjny ASi
Zawartość
Poniżej podano informacje istotne dla użytkowania LOGO! z zintegrowanym interfejsem ASi.
Konwertowanie programów roboczych
Schematy programów zawierające wejście interfejsu ASi (strona 22) lub wyjście
interfejsu ASi (strona 22), które były utworzone dla poprzednich wersji modułów
LOGO!, są konwertowane w następujących operacjach:
● Gdy program roboczy zostaje przyporządkowany do modułu LOGO! poprzez
Narzędzia → Wybór narzędzia (strona 69);
● Gdy program roboczy zostaje załadowany bez modyfikacji do modułu LOGO!.
Jeżeli wejścia/wyjścia interfejsu ASi są wycinane ze starszej wersji programu
i wklejane do nowego programu dla modułu LOGO!, to wklejone I/O są też konwertowane w nowym programie roboczym.
Zasady konwersji
Wejścia Ia1 do Ia4 są konwertowane na I13 do I16.
Wyjścia Qa1 do Qa4 są konwertowane na Q9 do Q12.
Po wykonaniu konwersji okno informacyjne pokazuje wejścia/wyjścia interfejsu
ASi, które były konwertowane na wejścia/wyjścia modułu LOGO!. Jeżeli konwersja nie jest zgodna z Twoją aktualną konfiguracją sprzętu, musisz adaptować
numery bloków odpowiednich wejść/wyjść za pomocą okna dialogowego Właściwości bloku.
Dodatkowe stałe i przyłącza
Moduły LOGO! serii od 0BA0 do 0BA2 nie rozróżniają wejść standardowych
i wejść interfejsu ASi. Ze względu na modułową strukturę urządzeń od serii 0BA3,
numer bloku cyfrowego, analogowego lub interfejsu ASi jest określony poprzez
pozycję modułu rozszerzenia w określonym gnieździe.
Wejście interfejsu ASi (strona 22).
Pozostałe wersje LOGO! także są wyposażone w wejścia Ia używane w szynie
ASi (strona 22).
Modułowe urządzenia LOGO! od serii 0BA3 nie rozróżniają wejść standardowych
i wejść interfejsu ASi. Użytkownik określa typ wejścia na podstawie rodzaju używanych modułów i kolejności ich instalacji. Dlatego też wejścia interfejsu ASi są
tu wyświetlane wyłącznie jako wejścia I.
21
1. LOGO!Soft Comfort V7.0
Wyjście interfejsu ASi (strona 22).
Wyjścia szyny interfejsu ASi (strona 22) mogą być identyfikowane poprzez literę Qa
(dostępne tylko w wybranych wersjach LOGO!). Modułowe urządzenia LOGO! od
serii 0BA3 nie rozróżniają wyjść standardowych i wyjść interfejsu ASi. Użytkownik
określa typ wyjścia na podstawie rodzaju używanych modułów i kolejności ich instalacji. Dlatego też wyjścia interfejsu ASi są oznaczane wyłącznie literą Q.
1.7.2.
Wejście interfejsu ASi
Wersje LOGO! typu LB11 mogą być dołączane bezpośrednio do szyny interfejsu
ASi.
Wejścia interfejsu ASi są oznaczane Ia. Numer bloku wejścia interfejsu ASi jest
określany przez konfigurację sprzętu.
Schematy programów z wejściami/wyjściami interfejsu ASi są konwertowane do
stosowania w modułowych urządzeniach LOGO!. Więcej informacji w rozdziale
„Konwertowanie programów roboczych” (strona 21).
Omówienie (strona 145).
1.7.3.
Wyjście interfejsu ASi
Wersje LOGO! typu LB11 mogą być dołączane bezpośrednio do szyny interfejsu
ASi.
Wyjścia interfejsu ASi są oznaczane Qa. Numer bloku wyjścia interfejsu ASi jest
określany przez konfigurację sprzętu.
Wyjścia zawsze zachowują stan z poprzedniego cyklu programu. Ich stan nie
zmienia się w trakcie bieżącego cyklu programu.
Schematy programów z wejściami/wyjściami interfejsu ASi są konwertowane do
stosowania w wersjach modułowych LOGO!. Więcej informacji w rozdziale „Konwertowanie programów roboczych” (strona 21).
Omówienie (strona 145).
22
2. Interfejs użytkownika
Interfejs użytkownika
2.1.
2
Interfejs użytkownika – omówienie
Interfejs użytkownika i interfejs programowania
Program LOGO!Soft Comfort uruchamia się z pustym interfejsem użytkownika.
Kliknij na następującą ikonę:
.
Wynik: LOGO!Soft Comfort tworzy nowy, pusty program roboczy.
Teraz możesz zobaczyć kompletny interfejs użytkownika programu LOGO!Soft
Comfort. Większą część ekranu zajmuje interfejs programowania, służący do
tworzenia programów roboczych. W interfejsie programowania są rozmieszczone
ikony i linki logiczne tworzonego programu roboczego.
Dla ułatwienia przeglądania dużych programów, na prawej i dolnej krawędzi interfejsu programowania umieszczono paski przewijania zawartości okna w pionie
i w poziomie.
①
②
③
④
⑤
Pasek menu
Standardowa listwa narzędziowa
Interfejs programowania
Okno informacyjne
Listwa statusowa
23
2. Interfejs użytkownika
⑥
⑦
●
●
●
●
●
Stałe i konektory
Funkcje podstawowe (tylko Edytory FBD i UDF)
Funkcje specjalne
Profil rejestru danych (tylko FBD i Edytor LAD)
UDF (tylko Edytory FBD i UDF)
Listwa narzędziowa programowania
Pasek menu
Pasek menu (strona 33) znajduje się na górze okna programu LOGO!Soft Comfort. Znajdują się tu polecenia edycji i zarządzania tworzonym programem, a także funkcje definiowania domyślnych ustawień użytkownika i polecenia transferu
programu do i z modułu LOGO!.
Listwa narzędziowa
Program LOGO!Soft Comfort ma trzy następującą listwę narzędziową:
● Standardowa listwa narzędziowa (strona 28);
● Listwa narzędziowa programowania (strona 31);
● Listwa narzędziowa symulacji (strona 29).
Standardowa listwa narzędziowa
Standardowa listwa narzędziowa (strona 28) znajduje się nad interfejsem programowania. Po uruchomieniu programu LOGO!Soft Comfort wyświetlany jest
zredukowany standardowa listwa narzędziowa, zawierająca tylko podstawowe
funkcje.
Standardowa listwa narzędziowa umożliwia bezpośredni dostęp do podstawowych funkcji programu LOGO!Soft Comfort.
Po otwarciu programu roboczego do edycji w interfejsie programowania, wyświetli
się kompletny standardowa listwa narzędziowa.
Przy pomocy tych narzędzi można utworzyć nowy program roboczy, zapisać lub
wydrukować aktualny program, wycinać/kopiować i wklejać obiekty, lub uruchomić transfer danych do lub z urządzenia LOGO!.
Standardowa listwa narzędziowa może być przeciągnięty w inne miejsce przy
pomocy myszy. Po jego zamknięciu, listwa narzędziowa jest zawsze blokowana
w górnej części paska menu.
Listwa narzędziowa programowania
Listwa narzędziowa programowania (strona 31) znajduje się w lewej części ekranu. Jej ikony służą do zmiany trybów edycji, lub do szybkiego i łatwego tworzenia
lub edytowania schematu programu.
lub
Listwa narzędziowa programowania może być przeciągnięta w inne miejsce przy
pomocy myszy. Po zamknięciu listwy narzędziowej jest ona zawsze blokowana
w górnej części paska menu.
24
2. Interfejs użytkownika
Edytor LAD obecnie nie zawiera ikony funkcji podstawowych (SF), ponieważ można tworzyć funkcje logiczne „AND” i „OR” poprzez łączenie
poszczególnych bloków.
Listwa narzędziowa symulacji
Ta listwa narzędziowa (strona 29) służy wyłącznie do symulacji programów roboczych.
Okno informacyjne
Okno informacyjne (strona 25) znajdujące się poniżej interfejsu programowania,
po prawej stronie drzewa bloków, wyświetla informacje i komunikaty, a także
urządzenia LOGO! do stosowania w Twoim programie roboczym, rekomendowane w menu Narzędzia → Określ wersje LOGO! (strona 69).
Listwa statusowa
Listwa statusowa (strona 26) znajduje się w dolnej części okna programu. Wyświetla aktywne narzędzie, stan programu, współczynnik powiększenia, numer
strony programu roboczego oraz wybrane urządzenie LOGO!.
2.2.
Opis okna informacyjnego
Zawartość
Okno informacyjne wyświetla:
● Komunikaty błędu generowane na początku symulacji,
● Urządzenia LOGO! określone przez funkcję menu Narzędzia → Określ wersje
LOGO! (strona 69) lub klawisz funkcyjny [F2] (strona 26),
● Datę i czas komunikatu,
● Nazwę programu roboczego, dla którego wygenerowano komunikat.
Jeśli otwarto więcej niż jeden program roboczy, łatwo ustalić który program wygenerował komunikat.
Na początku trybu symulacji, program roboczy jest analizowany pod kątem wykorzystywanych zasobów i wersji zastosowanego urządzenia LOGO!. Wykorzystywane zasoby i zarejestrowane błędy są wyświetlane w oknie informacyjnym.
Okno informacyjne wyświetla informacje w kolejności wystąpienia. Pasek przewijania umożliwia przeglądanie kolejnych stron. Wszystkie komunikaty są usuwane
z okna informacyjnego przy zamykaniu programu LOGO!Soft Comfort.
Działanie
Otwieranie i zamykanie okna informacyjnego jest możliwe przy pomocy komendy menu Widok → Okno informacyjne (strona 58) lub przyciskiem funkcyjnym
[F4] (strona 26). Okno informacyjne zwykle znajduje się poniżej interfejsu programowania, po prawej stronie drzewa bloków. Można je przeciągnąć myszą i zablokować na górze interfejsu programowania, w taki sam sposób, jak przeciąga
się listwę narzędziową. Możliwe jest dowolne przeciąganie okna informacyjnego,
a także przemieszczenie go poza obszar programu LOGO!Soft Comfort do otwierania jako samodzielne okno.
25
2. Interfejs użytkownika
Szybka metoda powiększania/zmniejszania rozmiaru okna informacyjnego (strona 301)
Edytowanie tekstów w oknie informacyjnym
Możliwe jest usuwanie zaznaczonych wiadomości z okna informacyjnego lub kopiowanie ich do innych aplikacji. Można też dodawać własne komentarze w oknie
informacyjnym.
Zaznacz myszą tekst w oknie informacyjnym, a następnie użyj tej ikony do
skopiowania tekstu do schowka Windows.
Ta ikona służy do usuwania zawartości okna informacyjnego.
Jak używać komunikatów okna informacyjnego do potrzeb dokumentowania (strona 301).
2.3.
Opis listwy statusowej
Listwa statusowa jest podzielona na pięć sekcji, zawiera użyteczne informacje
o Twoim programie roboczym.
①
2.4.
②
③
④ ⑤
①
②
③
Pole informacji. Wyświetla aktualnie używane narzędzie (strona 31).
④
⑤
Wyświetla bieżący współczynnik powiększenia (strona 57).
Stan połączenia modemowego.
Wyświetla wybrany moduł LOGO! jako podpowiedź programu LOGO!Soft Comfort.
Jeśli jeszcze nie wybrałeś wersji LOGO!, lub chcesz zmienić wybór, kliknij dwukrotnie
na ikonę LOGO! w celu wyświetlenia dialogu Narzędzia → Wybór narzędzia (strona
69).
Wyświetla numer bieżącej strony programu roboczego.
Przyciski funkcyjne i skróty
Dla ułatwienia pracy z LOGO!Soft Comfort, program ma zaimplementowane przyciski funkcyjne i skróty klawiszowe dla często używanych funkcji.
Przyciski funkcyjne w LOGO!Soft Comfort:
26
[F1]
→ Przywołuje kontekstową pomoc online (strona 103);
[F2]
→ Narzędzia → Określ wersje LOGO! (strona 69);
[F3]
→ Symulacja start/stop (strona 70);
[F4]
→ Widok → Okno informacyjne otwórz/zamknij (strona 58);
[F5]
→ Podłącz (strona 32);
[F6]
→ Narzędzie: Stałe i konektory (strona 145);
[F7]
→ Narzędzie: Funkcje podstawowe (strona 156);
[F8]
→ Narzędzie: Funkcje specjalne (strona 161);
2. Interfejs użytkownika
[F9]
→ Narzędzie komentarzy: Wstaw komentarz (strona 32);
[F10] → Otwieranie paska menu (strona 33);
[F11] → Narzędzie Rozłącz/Połącz (strona 32).
Skróty klawiszowe w LOGO!Soft Comfort:
W Menu Plik (strona 33):
[Ctrl+N] → Plik → Nowy (strona 34) (otwieranie domyślnego edytora, ustawionego w menu Narzędzia/Opcje/Edytor);
[Ctrl+O] → Plik → Otwórz (strona 34);
[Ctrl+S] → Plik → Zapisz (strona 35);
[Ctrl+F1] → Plik → Podgląd wydruku (strona 37);
[Ctrl+P] → Plik → Drukuj (strona 37);
[Ctrl+–] → Plik → Porównaj (strona 41);
[Alt+F4] → Plik→ Wyjście (strona 47).
W menu edycji (strona 47):
[Ctrl+Z] → Edycja → Cofnij (strona 48);
[Ctrl+Y] → Edycja → Dalej (strona 48);
[Ctrl+X] → Edycja → Wytnij (strona 48);
[Ctrl+C] → Edycja → Kopiuj (strona 49);
[Ctrl+V] → Edycja → Wklej (strona 49);
[Ctrl+A] → Edycja → Zaznacz wszystko (strona 49);
[Ctrl+G] → Edycja → Idź do bloku (strona 49).
W menu Widok (strona 56):
[Ctrl+M]
→ Wybierz połączenia (strona 58);
[Ctrl+kółko myszy]
→ Widok → Powiększenie + (strona 57);
→ Widok → Powiększenie – (strona 57).
W menu narzędzi (strona 59):
[Ctrl+D] → Narzędzia → Transfer : PC → LOGO! (strona 60);
[Ctrl+U] → Narzędzia → Transfer : LOGO! → PC (strona 61);
[Ctrl+H] → Narzędzia → Wybór narzędzia (strona 69).
Jak uruchamiać funkcje przy pomocy menu skrótów (strona 302).
Zobacz też
Listwa narzędziowa symulacji i okno stanu (strona 29).
27
2. Interfejs użytkownika
2.5.
Listwa narzędziowa
2.5.1.
Omówienie standardowej listwy narzędziowej
Ikony standardowej listwy narzędziowej zapewniają szybki dostęp do poleceń dostępnych także poprzez menu.
Ikony komend dostępne w standardowej listwie narzędziowej:
Plik:
Nowy (strona 34)
Otwórz (strona 34)
Zamknij (strona 35)
Zapisz (strona 35)
Drukuj (strona 37)
Edycja:
Wytnij (strona 48)
Kopiuj (strona 49)
Wklej (strona 49)
Usuń (strona 48)
Cofnij (strona 48)
Dalej (strona 48)
Format:
Automatyczne wyrównanie (strona 55)
Wyrównaj w pionie (strona 54)
Wyrównaj w poziomie (strona 54)
Rozłóż w przestrzeni – pionowo (strona 55)
Rozłóż w przestrzeni – poziomo (strona 54)
Narzędzia:
Zmiana trybu pracy urządzenia LOGO! (strona 63)
PC → LOGO! (Download) (strona 60)
LOGO! → PC (Upload) (strona 61)
Widok:
Zaznacz linie (strona 58)
Powiększenie + (strona 57)
Powiększenie – (strona 57)
Plik:
Właściwości: Obszar roboczy (strona 37)
Konwertuj (LAD → FBD) (strona 45)
Konwertuj (FBD → LAD) (strona 45)
Pomoc:
28
Pomoc kontekstowa (strona 103)
2. Interfejs użytkownika
2.5.2.
Listwa narzędziowa symulacji i okno stanu
Listwa narzędziowa symulacji
Listwa narzędziowa otwiera się w momencie uruchomienia trybu symulacji. Zawiera następujące ikony:
● Ikony (na przykład przełączniki) do ustawiania stanu wejść przez operatora
(strona 117);
● Ikona symulacji awarii zasilania (strona 118), do testowania odpowiedzi układu
na zanik zasilania i powrotu do pracy po przywróceniu zasilania;
● Ikony (na przykład lampki) do monitorowania stanu wyjść (strona 118);
● Ikony sterowania symulacją;
● Ikony kontroli czasu;
● Ikona tabeli danych.
Kliknij << w celu częściowego ukrycia listwy narzędziowej. Dla przywrócenia obszaru, kliknij >>.
Organizowanie listwy narzędziowej
Ta listwa narzędziowa I/O może być przeciągana myszą w dowolny obszar interfejsu programowania, tak jak inna listwa narzędziowa. Jeśli Twój program jest
wyjątkowo duży i zawiera wiele wejść/wyjść, możesz też przeciągnąć ikony I/O
poza program LOGO!Soft Comfort i otwierać je niezależnie w oddzielnym oknie.
Zapewnia to klarowny wygląd obrazu symulacji.
Ikony sterowania symulacją
Start symulacji
Stop symulacji
Zatrzymanie symulacji (pauza)
Symulacja sieci. Jeżeli dla programu roboczego w LOGO!Soft Comfort
nie zdefiniowano adresu IP, to ikona symulacji sieci jest nieaktywna (ma
szary kolor).
Ikony kontroli czasu
Jeżeli programowana jest aplikacja czasu rzeczywistego, można monitorować
przebieg zależności czasowych reakcji programu roboczego.
Start symulacji w ustalonym czasie lub ustalonej liczbie cykli.
Ustaw czas i liczbę cykli przy pomocy poniższych ikon.
Ustaw okres i podstawę czasu dla symulacji uzależnionej czasowo lub
wybierz określoną liczbę cykli.
Wyświetlanie aktualnego czasu w LOGO!Soft Comfort.
Modyfikacja aktualnego czasu w LOGO!Soft Comfort.
29
2. Interfejs użytkownika
Ikona Tabeli danych
Podgląd wartości zmiennych VM w tabeli danych. Podczas symulacji, wartości są
aktualizowane w każdym cyklu. Podczas testu Online, wartości są aktualizowane
po każdej sesji łączności.
Wyświetlanie stanu
Zasady: Wyświetlanie stanu sygnałów i zmiennych procesu jest aktywowane
w menu Narzędzia → Opcje: Symulacja (strona 99).
Stan „1” lub „0” linii połączenia jest sygnalizowany kolorem. Domyślnie linie połączeń przenoszące sygnał „1” są czerwone. Linie połączeń przenoszące sygnał
„0” są niebieskie.
Przykład dla edytora FBD:
Widok trendu regulatora PI
Jeśli Twój program roboczy zawiera jeden lub więcej bloków funkcyjnych regulatora PI, symulacja wyświetli okno widoku trendu na wyjściu analogowym, prezentujące zmiany wartości zmiennych AQ i PV względem parametru SP, w funkcji
czasu. W czasie trwania symulacji, widok trendu jest stale aktualizowany, z konfigurowalną częstotliwością próbkowania. Można dowolnie włączać lub wyłączać
wyświetlanie poszczególnych wykresów zmiennych trendu AQ, PV i SP.
30
2. Interfejs użytkownika
Jeśli Twój program roboczy zawiera więcej niż jeden regulator PI, okno widoku
trendu będzie miało osobne zakładki dla każdego bloku funkcyjnego regulatora
PI.
2.5.3.
Zestaw narzędzi programowania
2.5.3.1. Listwa narzędziowa programowania – omówienie
Listwa narzędziowa programowania zawiera ikony poleceń dla tworzenia, edycji
i testowania programów. Każde z tych narzędzi reprezentuje określony tryb programowania, w którym operacje myszą mają odmienne działania.
Narzędzia edycji nie są dostępne jako polecenia menu.
lub
Katalog elementów schematu programu (strona 31): Otwórz/Zamknij
Wybór (strona 31)
Narzędzie komentarzy: Wstaw komentarz (strona 32)
Rozłącz/Połącz (strona 32)
Podłącz (strona 32)
Stałe i przyłącza (strona 145)
Funkcje podstawowe (tylko edytory FBD i UDF) (strona 156)
Funkcje specjalne (strona 161)
Funkcja rejestru danych (strona 271)
Symulacja (strona 70)
Test Online (strona 72)
2.5.3.2. Katalog elementów schematu programu
Katalog zawiera hierarchiczną listę wszystkich elementów, które mogą być użyte
do tworzenia programu roboczego.
Możesz otwierać i zamykać ten katalog poprzez ikony
wej programowania.
lub
listwy narzędzio-
Korzystanie z katalogu jest intuicyjne.
Szybki i łatwy sposób wyboru bloków i umieszczania ich w programie
(strona 300).
2.5.3.3. Narzędzie Wybór
Narzędzie Wybór służy do wyboru i przemieszczania bloków, tekstu i linii połączeń. Zaznaczanie obiektów pojedyncze – poprzez kliknięcie lewym klawiszem
myszy, lub grupowo – poprzez kliknięcie + klawisz [Ctrl]. Można też użyć myszy
jako „lasso”, do otoczenia obiektów prostokątem i zaznaczenia ich.
31
2. Interfejs użytkownika
Narzędzie Wybór można przywołać w stanie aktywności każdego innego narzędzia, wciskając klawisz [ESC], lub poprzez kliknięcie ikony na pasku narzędzi
programowania.
Zaznaczanie obiektów (strona 111).
2.5.3.4. Narzędzie Wstaw komentarz
Narzędzie służy do wstawiania lub edycji definiowanych przez użytkownika obiektów tekstowych w interfejsie programowania. Zamiast własnych lub nie powiązanych z blokami obiektów tekstowych, możesz też tworzyć etykiety, bezpośrednio
przypisane do poszczególnych bloków, które są przemieszczane lub usuwane razem z odpowiednim blokiem. W celu utworzenia przypisanej etykiety, kliknij bezpośrednio wybrany blok, gdy aktywne jest narzędzie Wstaw komentarz.
Do każdego bloku może być przypisana tylko jedna etykieta. Możesz określić
rodzaj, rozmiar i kolor czcionki, indywidualnie dla każdej etykiety.
Pola tekstowe mogą być definiowane w opcji formatowania Zwijanie tekstu. Zmiana rozmiaru pola tekstowego odbywa się poprzez przeciągniecie i upuszczenie
znaczników w narożniku prostokąta. Nie można zmieniać rozmiaru pól tekstowych, które nie są zdefiniowane w formacie Zwijanie tekstu.
Dokumentacja schematu programu (strona 115).
2.5.3.5. Narzędzie Rozłącz/Połącz
Narzędzie służy do rozłączania i łączenia połączeń pomiędzy blokami. Do przecięcia połączenia, kliknij lewym klawiszem myszy w celu zaznaczenia wybranej
linii, gdy aktywne jest narzędzie Rozłącz/Połącz. Połączenie bloków jest zastępowane przez odnośnik do wspólnego bloku. Odnośnik jest sygnowany numerem
strony, numerem bloku i danymi we/wy wspólnego bloku.
Przerwij połączenie (strona 113).
2.5.3.6. Narzędzie Podłącz
Narzędzie służy do łączenia bloków. Aby dokonać połączenia, ustaw kursor myszy na wejściu lub wyjściu bloku i wciśnij lewy klawisz myszy. Trzymając wciśnięty klawisz, przemieść kursor myszy od wybranego punktu początkowego do
punktu docelowego. Zwolnij klawisz myszy – zostanie zakotwiczone połączenie
obu zacisków we/wy. Podczas tworzenia połączenia, jest ono przedstawiane
w formie linii prostej pomiędzy punktem startowym i kursorem myszy. Zakotwiczone połączenie jest prezentowane w formie linii łamanej, złożonej z poziomych
i pionowych odcinków, które mogą być przemieszczane przy pomocy narzędzia
Wybór (strona 31).
Łączenie bloków (strona 109).
32
2. Interfejs użytkownika
2.6.
Pasek menu
2.6.1.
Pasek menu – omówienie
2.6.1.1.Omówienie
Pasek menu zawiera funkcje i polecenia, służące do administrowania i edycji
programu roboczego dla Twojego modułu LOGO! oraz funkcje pomocy kontekstowej.
● Menu plików (strona 33);
● Menu edycji (strona 47);
● Menu formatu (strona 53);
● Menu widoku (strona 56);
● Menu narzędzi (strona 59);
● Menu okna (strona 101);
● Menu pomocy (strona 102).
2.6.2.
Menu Plik
2.6.2.1. Menu Plik – omówienie
Menu Plik zawiera polecenia związane z zarządzaniem plikami. Znajdują się tu
też polecenia otwierania, zapisywania i tworzenia programów roboczych, definiowania ogólnych właściwości pliku oraz drukowania.
● Nowy (strona 34);
● Otwórz (strona 34);
● Zamknij (strona 35);
● Zamknij wszystko (strona 35);
● Zapisz (strona 35);
● Zapisz jako (strona 36);
● Obszar roboczy (strona 37);
● Podgląd wydruku (strona 37);
● Drukuj (strona 37);
● Właściwości (strona 38);
● Porównaj (strona 41);
● Ustawienia komunikatów (strona 46);
● Wyjście (strona 47).
Dostępne tylko w edytorze LAD:
Konwertuj (LAD → FBD) (strona 45).
Dostępne tylko w edytorze FBD:
Konwertuj (FBD → LAD) (strona 45).
33
2. Interfejs użytkownika
2.6.2.2. Plik → Nowy
→ polecenie menu Nowy
Polecenie otwarcia nowego okna z pustym interfejsem programowania, w edytorze LAD, FBD lub UDF, zależnie Twoich od ustawień programu. W zależności
od domyślnych ustawień użytkownika, otworzy się okno z odpowiednią liczbą zakładek, w których możesz określić właściwości tworzonego programu roboczego.
Okno to może zostać przywołane później, w celu wprowadzenia lub modyfikacji
właściwości w menu Plik → Właściwości (strona 38).
Sekcje programu uprzednio umieszczone w schowku przy pomocy funkcji Wytnij
lub Kopiuj, pozostają w schowku i mogą być wklejone do nowego programu roboczego.
Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi
(strona 28).
Przełączanie pomiędzy LAD, FBD i UDF
Domyślny edytor do tworzenia nowego programu roboczego może zostać wybrany w menu Narzędzia → Opcje: Standardowy edytor (strona 94).
Wybierz FBD Diagram Edytor, Edytor LAD lub Edytor UDF z rozwijanej listy Standardowy Edytor. Nowy program roboczy będzie tworzony przy pomocy edytora
LAD, FBD lub UDF, zależnie od dokonanego wyboru.
2.6.2.3. Plik → Otwórz
→ Plik → Otwórz
Polecenie otwiera okno dialogowe, w którym można wybrać i otworzyć wcześniej
utworzony program roboczy, do dalszej edycji w interfejsie programowania. Schematy programów utworzone przez LOGO!Soft Comfort mają rozszerzenia nazwy
pliku *.lsc, *.lld, *.bin i *.lma. Załadowany program roboczy otwiera się w oknie
Nowy.
Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi
(strona 28).
Programy robocze z LOGO!Soft Standard
Użytkownik może też importować pliki utworzone w programie LOGO!Soft Standard (rozszerzenie nazwy pliku = *.lgo). Wybierz rodzaj wyświetlanych plików
w oknie Typ Pliku. Program LOGO!Soft Comfort wygeneruje graficzny układ programu roboczego.
Alternatywy
Możesz też otworzyć program roboczy w jeden z poniższych sposobów:
● W oknie LOGO!Soft Comfort można przeciągnąć plik programu roboczego do
interfejsu programowania. Po zwolnieniu klawisza myszy w interfejsie programowania, program LOGO!Soft Comfort otworzy ten plik w oknie Nowy.
34
2. Interfejs użytkownika
● Podwójne kliknięcie pliku z rozszerzeniem *.lsc, *.lld, *.bin lub *.lma w eksploratorze Windows, automatycznie otworzy ten plik w LOGO!Soft Comfort.
Co się dzieje z zawartością schowka?
Obiekty programu umieszczone w schowku Windows przy pomocy funkcji Wytnij
lub Kopiuj, są przechowywane w schowku i mogą być wklejone do nowego programu roboczego.
Ostatnio używane pliki
Na końcu menu Plik znajduje się lista plików, które były ostatnio otwierane przez
LOGO!Soft Comfort.
2.6.2.4. Plik → Zamknij
→ Plik → Zamknij
Kliknij na polecenie menu Zamknij w celu zamknięcia aktywnego okna. Jeżeli
program roboczy nie został zapisany, wyświetli się okno dialogowe zapisu pliku.
Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi
(strona 28).
Jako alternatywne działanie, możesz kliknąć prawym klawiszem myszy na zakładkę schematu programu i wybrać polecenie Zamknij z menu skrótów.
2.6.2.5. Plik → Zamknij wszystko
Kliknij na polecenie menu Zamknij wszystko w celu zamknięcia wszystkich
otwartych okien. Jeżeli przynajmniej jeden program roboczy nie został zapisany,
wyświetli się okno dialogowe wyboru pliku do zapisania. Wszystkie zaznaczone
programy zostaną zapisane.
2.6.2.6. Plik → Zapisz
→ Plik → Zapisz
Przy pierwszym zapisie nowo utworzonego programu, otworzy się okno dialogowe, w którym możesz określić ścieżkę i nazwę pliku, pod którą będzie zapisany
Twój program roboczy. Szczegółowe informacje w rozdziale Plik → Zapisz jako
(strona 36).
Jeżeli zapisywana jest zmodyfikowana wersja istniejącego programu, wykonywany jest szybki zapis. Poprzednia wersja programu jest zastępowana przez aktu-
35
2. Interfejs użytkownika
alną. Zmodyfikowany plik jest zapisywany w tej samej lokalizacji i pod tą samą
nazwą co plik źródłowy.
Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi
(strona 28).
Jako alternatywne działanie, możesz kliknąć prawym klawiszem myszy na zakładkę schematu programu i wybrać polecenie Zapisz z menu skrótów.
2.6.2.7. Plik → Zapisz jako
Otworzy się okno dialogowe, w którym możesz określić ścieżkę i nazwę pliku,
pod którą będzie zapisany Twój program roboczy. Umożliwia to zapisanie zmodyfikowanego programu pod zmienioną nazwą lub w innej lokalizacji, zachowując
jednocześnie niezmienioną poprzednią wersję.
Typy plików, które mogą zostać zapisane wymieniono poniżej:
● LOGO!Soft Comfort – plik FBD (*.lsc);
● LOGO!Soft Comfort – plik LAD (*.lld);
● LOGO! – plik UDF (*.Ima);
● LOGO!Soft Standard – plik (*.lgo);
● Dokument w formacie Acrobat (*.pdf);
● Plik graficzny JPG (*.jpg);
● Plik graficzny bitmapy (*.bmp);
● Plik binarny (*.bin).
Na karcie pamięci SD mogą być zapisywane tylko programy FBD: format (*.bin).
Domyślne rozszerzenia nazwy pliku LOGO!Soft Comfort to: *.lsc dla programów
FBD, *.lld dla programów LAD, lub *.lma dla programów UDF. Możesz też eksportować programy do starszych wersji LOGO!Soft, wybranie typu pliku *.lgo spowoduje zapis w formacie LOGO!Soft Standard. W tym przypadku nie są brane pod
uwagę dodatkowe informacje, takie jak układ graficzny położenia bloków. Jeśli
Twój program roboczy zawiera funkcje nieobsługiwane przez LOGO!Soft Standard, to LOGO!Soft Comfort wygeneruje komunikat błędu eksportu.
W celach prezentacyjnych możesz też zapisać program roboczy w formacie graficznym: *.jpg, *.bmp lub jako dokument AcrobatReader w formacie *.pdf. Jednakże te pliki nie zawierają informacji o logicznej budowie programu i nie mogą być
ponownie otwarte w LOGO!Soft Comfort.
Format Acrobat Reader oferuje dodatkową właściwość. Zapisanie programu roboczego w pliku *.pdf generuje dokument całkowicie identyczny z wydrukiem
programu. Przykładowo: dokument ten może być rozpowszechniony wśród użytkowników nie dysponujących oprogramowaniem LOGO!Soft Comfort, dając im
możliwość zapoznania się z projektem.
Jako alternatywne działanie, możesz kliknąć prawym klawiszem myszy na zakładkę schematu programu i wybrać polecenie Zapisz jako z menu skrótów.
36
2. Interfejs użytkownika
2.6.2.8. Plik → Obszar roboczy
Polecenie otwiera okno dialogowe, w którym możesz określić obszar roboczy dla
tworzenia wydruków programów roboczych. Można zdefiniować format papieru,
marginesy strony, ustawienie poziomej lub pionowej orientacji wydruku.
LOGO!Soft Comfort oferuje możliwość wydruku wielostronicowego, z ustawianym
na ekranie pozycjonowaniem zmiany strony. Obszar wydruku jest definiowany
przez użytkownika.
Podział programu roboczego na strony: poprzez menu Plik → Właściwości (strona 38).
Wprowadzone tutaj parametry nie mają wpływu na ustawienia drukarki. Wybierz
ustawienia drukarki w menu Plik → Drukuj (strona 37). Na koniec możesz określić
zakres wydruku w menu Narzędzia → Opcje: Drukuj (strona 96).
2.6.2.9. Plik → Podgląd wydruku
Opcja Podgląd wydruku pozwala podejrzeć wygląd wydruku programu roboczego. Odpowiednie ikony umożliwiają przewijanie stron. Można też używać klawiszy
Powiększ lub Pomniejsz, zmieniających skalę obrazu w krokach 25%. Drukowanie jest możliwe bezpośrednio z okna podglądu.
2.6.2.10.Plik → Drukuj
→ Polecenie menu Drukuj
Polecenie otwiera okno dialogowe, w którym możesz wybrać informacje do wydrukowania. Dialog wydruku można otworzyć też z menu Narzędzia → Opcje:
Drukuj (strona 96).
37
2. Interfejs użytkownika
Notatka
Opcja Komentarz odpowiada informacjom wprowadzonym przez użytkownika
w zakładce Komentarz okna dialogowego Właściwości. Więcej informacji w rozdziale „Plik → Właściwości ” (strona 38).
Opcja Pomijaj puste strony umożliwia pominięcie stron nie zawierających żadnych obiektów graficznych.
Puste strony są uwzględnione w numeracji stron, co spowoduje nieciągłość numeracji po ich pominięciu. W oknie dialogowym drukarki możesz określić domyślną drukarkę i właściwości wydruku. Zaawansowane właściwości drukarki można
ustawić w systemowym panelu sterowania drukarek.
Format AcrobatReader oferuje dodatkową właściwość. Zapisanie programu roboczego w pliku *.pdf generuje dokument całkowicie identyczny z wydrukiem
programu. Dokument ten może być rozpowszechniony wśród użytkowników nie
dysponujących oprogramowaniem LOGO!Soft Comfort, dając im możliwość zapoznania się z projektem.
Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi
(strona 28).
Ustawienia formatu wydruku – patrz Plik → Obszar roboczy (strona 37).
2.6.2.11.Plik → Właściwości
Okno dialogowe Właściwości zawiera następujące zakładki:
● Ogólne;
● Komentarz;
● Statystyka;
● Obszar roboczy;
● Parametr.
Zobacz też
Plik → Właściwości – Ogólne (strona 38);
Plik → Właściwości – Komentarz (strona 39);
Plik → Właściwości – Statystyka (strona 39);
Plik → Właściwości – Obszar roboczy (strona 39);
Plik → Właściwości – Parametr (strona 39).
2.6.2.12.Plik → Właściwości – Ogólne
W zakładce Ogólne okna dialogowego Właściwości wprowadza się szczegóły
dotyczące bieżącego programu roboczego. Odpowiednie pola przeznaczone są
do wprowadzenia informacji związanych z projektem i danymi firmy. W tym oknie
można szybko określić wersję Twoich programów roboczych.
38
2. Interfejs użytkownika
Jako alternatywę dla tekstu z nazwą firmy, możesz określić plik graficzny *.bmp
lub *.jpg z logo firmy. Właściwość ta umożliwia personalizowanie wyglądu plików
Twojego programu.
Po zaznaczeniu pola wyboru Pokaż w nowym pliku, każdorazowo przy tworzeniu nowego programu roboczego będzie się pojawiało okno wprowadzania tych
informacji.
Jak zidentyfikować wersję mojego programu roboczego (strona 302).
2.6.2.13.Plik → Właściwości – Komentarz
W zakładce Komentarz możesz wprowadzić opis programu roboczego i powiązane z nim notatki. Podczas drukowania programu roboczego poprzez polecenie
Plik → Drukuj (strona 37), możesz wybrać drukowanie tych komentarzy na oddzielnej stronie.
2.6.2.14.Plik → Właściwości – Statystyka
Zakładka Statystyka pokazuje datę utworzenia programu roboczego i ostatniego
autora.
2.6.2.15.Plik → Właściwości – Obszar roboczy
→ Polecenie menu Obszar roboczy
W zakładce Obszar roboczy możesz określić sposób i liczbę stron, na których
będzie drukowany Twój program roboczy. Zakładka umożliwia podgląd stronicowania wydruku. Po wybraniu więcej niż jednej strony, podział stron będzie zaznaczony w formie białych linii w interfejsie programowania. Twój program roboczy
będzie drukowany zgodnie z tymi ustawieniami. Należy pamiętać, że połączenia
przechodzące na inne strony są wycinane na papierowym wydruku. Zaleca się
utworzenie odsyłaczy poprzez podział pliku w tych pozycjach przy pomocy narzędzia Rozłącz/Połącz (strona 32). W menu Plik → Obszar roboczy (strona 37)
możesz określić rozmiar papieru, wyrównanie strony i marginesy.
Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi
(strona 28).
2.6.2.16.Plik → Właściwości – Parametr
Gdy program roboczy jest przesyłany do modułu LOGO!, wszystkie parametry
zakładki Parametr są też przesyłane i zapisywane.
W polu Nazwa programu wpisuje się nazwę programu roboczego (maksimum
16 znaków). Przesłana nazwa programu roboczego będzie prezentowana na wyświetlaczu modułu LOGO!.
Możliwe jest przyporządkowanie hasła do Twojego programu roboczego, zmiana
lub usunięcie istniejącego hasła. Dla przyporządkowania nowego hasła, należy
dwukrotnie wpisać hasło w dwa pola tekstowe Nowe hasło, a następnie potwier-
39
2. Interfejs użytkownika
dzić OK. Hasło może mieć długość maksimum 10 znaków. W celu zmiany hasła,
należy najpierw wpisać dotychczasowe hasło w polu Aktualne hasło, a następnie dwukrotnie wpisać nowe hasło w dwa pola tekstowe Nowe hasło i potwierdzić OK. Można też zawsze usunąć zabezpieczenie programu hasłem. W tym
celu należy najpierw wpisać dotychczasowe hasło w polu Aktualne hasło, a pola
tekstowe Nowe hasło pozostawić puste i potwierdzić operację OK.
Hasło chroni Twój program roboczy w LOGO!. Możesz zawsze otwierać lub edytować programy robocze poprzez LOGO!Soft Comfort, niezależnie czy są one
zabezpieczone hasłem, czy nie. Dla chronionych hasłem programów roboczych,
zabezpieczenie dotyczy przeglądania i edycji programów załadowanych do modułu LOGO!, oraz pobrania programu roboczego z LOGO! do komputera.
W opcji Wyświetl w LOGO! po włączeniu możesz ustalić, co będzie wyświetlane po włączeniu zasilania modułu LOGO!. Opcje wyboru są następujące:
● Wyświetl datę i czas;
● Wyświetl wejścia i wyjścia;
● Wyświetl menu.
W opcji Zachowanie wyjść analogowych w trybie STOP możesz ustalić stan
wyjść analogowych LOGO! w trybie zatrzymania STOP. Opcje wyboru są następujące:
● AQ1 i AQ2 zachowują ostatnie wartości;
● AQ1 i AQ2 przyjmują zdefiniowane wartości.
W opcji Ustaw zakres wartości wyjść analogowych możesz ustalić zakres napięć/prądów dla wyjść analogowych. Opcje wyboru są następujące:
● 0–20 mA/0–10 V,
● 4–20 mA.
W opcji Ustaw pozycje AI3 i AI4 możesz aktywować opcjonalne wejścia AI3 i AI4
w urządzeniach LOGO! 0BA6 i 0BA7, które mają opcję czterech wejść analogowych. Dla urządzeń LOGO! 0BA6 i 0BA7 obsługujących cztery wejścia analogowe, możesz wybrać, ile z nich używać. Opcje wyboru są następujące:
● 2 AI: tylko wejścia AI1 i AI2, odpowiadające zaciskom wejściowym I7 i I8 są
dostępne dla Twojego programu roboczego;
● 4 AI: wejścia AI1 i AI2, odpowiadające zaciskom wejściowym I7 i I8 oraz AI3
i AI4 (zaciski I1 i I2) są dostępne dla Twojego programu roboczego.
Urządzenia LOGO! 0BA7 obsługują 8 wejść analogowych i 24 wejścia cyfrowe.
Konfiguracja zakładek i pól wprowadzania danych w oknie Właściwości
zależy od wersji modułu LOGO! wybranej w menu Narzędzia → Wybór
narzędzia (strona 69).
Właściwość dostępna tylko w Edytorach FBD i LAD.
40
2. Interfejs użytkownika
2.6.2.17.Plik → Porównaj
Funkcja ta służy do porównywania dwóch programów roboczych.
LOGO!Soft Comfort nie rozpoznaje różnic w wyglądzie graficznym bloków ani
w komentarzach.
Zasady stosowania
● Oba programy robocze musza być otwarte w LOGO!Soft Comfort. Alternatywnie możesz też porównać program otwarty w LOGO!Soft Comfort z programem w urządzeniu LOGO!.
● Możesz porównywać tylko programy robocze tego samego typu, to jest: *.lsc
z *.lsc, *.lld z *.lld, lub *.lma z *.lma.
➀
➁
➂
Wybierz dwa programy robocze do porównania.
➃
Tutaj LOGO!Soft Comfort wyświetli różnice pomiędzy programami:
Kliknij przycisk Start.
Możesz użyć dwóch klawiszy strzałek do maksymalizacji obszaru wyświetlania jednego
programu roboczego, jednakże drugi program roboczy zostanie wtedy ukryty.
● Liczba bloków;
● Parametry bloków;
● Dodatkowe/brakujące bloki;
● Różnice sprzętowe;
● Różnice tekstu komunikatów FB (tekst i wykresy słupkowe);
● Różnice połączeń;
● Różnice parametrów w wierszach mapowania VM;
● Różnice parametrów połączeń sieci Ethernet.
41
2. Interfejs użytkownika
Porównywanie dwóch programów roboczych z ustawieniami tablicy wymiany danych VM
Przy porównywaniu dwóch programów roboczych z ustawieniami tablicy wymiany
danych VM, LOGO!Soft Comfort porównuje dwa wiersze i wyświetla wynik porównania. Wyświetlane są tylko różnice pomiędzy dwiema pierwszymi różniącymi
się wierszami. Po znalezieniu dwóch różniących się wierszy, LOGO!Soft Comfort
zatrzymuje porównywanie kolejnych wierszy. Poniższe rysunki prezentują przykładowe okna mapowania VM dla dwóch programów roboczych.
Jak pokazano dalej na prezentacji wyników porównania, nazwy parametrów
w wierszu 1 tablicy wymiany danych VM są różne dla dwóch programów roboczych.
42
2. Interfejs użytkownika
Porównanie dwóch programów roboczych z połączeniem do sieci Ethernet
Przy porównywaniu dwóch programów roboczych z połączeniem do sieci Ethernet, LOGO!Soft Comfort porównuje ich konfiguracje połączeń do sieci Ethernet,
a następnie wyświetla wynik porównania.
Jeżeli pojawi się różnica w konfiguracji ustawień połączenia, LOGO!Soft Comfort
zatrzyma porównywanie dalszych ustawień.
Poniższe rysunki prezentują różne adresy modułów i różnice w połączeniach do
sieci Ethernet:
43
2. Interfejs użytkownika
Poniżej pokazano wyniki porównania dwóch programów roboczych, w których
inne są ustawienia adresów modułów, oraz odmienne adresy IP dla dwóch modułów bazowych, używanych jako klient.
Edytowanie
Wszystkie opcje są dostępne dla niezależnego edytowania dwóch programów
roboczych.
Różnice sprzętowe
Jeżeli w dwóch programach zostały skonfigurowane różne urządzenia LOGO!,
zostanie wygenerowana znaczna liczba komunikatów niezgodności. Dla uniknięcia tych komunikatów należy ustawić identyczne urządzenia w obu programach.
Notatka
Przy porównywaniu programów roboczych z wewnętrznymi znacznikami, w niektórych przypadkach LOGO!Soft Comfort raportuje więcej różnic, niż jest w rzeczywistości.
LOGO!Soft Comfort zapewnia szybki i łatwy sposób zmiany rozmiaru
okna programu.
Zobacz też temat: „Jak uruchamiać funkcje przy pomocy menu skrótów”.
44
2. Interfejs użytkownika
2.6.2.18.Plik → Konwertuj (LAD → FBD)
Użyj tej funkcji do konwertowania Twojego programu roboczego z postaci LAD
do FBD.
Podczas konwersji z LAD do FBD stosowane są następujące reguły:
● Szeregowe połączenie przełączników jest konwertowane na blok AND.
● Równoległe połączenie przełączników jest konwertowane na blok OR.
● Komentarze użytkownika nie są dołączane, ponieważ ich położenie w programie roboczym nie może być określone na podstawie bloków.
● Rozgałęzienia (połączenia, w których wyjście bloku jest podłączone do wielu
wejść bloków i przynajmniej jedno wejście jest podłączone do wielu wyjść bloków) są konwertowane na blok OR.
Wejściami bloku OR są wszystkie wyjścia bloków rozgałęzienia.
Wyjście bloku OR jest podłączone do wszystkich wejść bloków z rozgałęzienia.
● Flagi wewnętrzne są rozdzielane, a bieżące ścieżki są łączone.
Omówienie konwersji odwrotnej: Plik → Konwertuj (FBD → LAD) (strona 45).
Ta funkcja jest nieaktywna w edytorze UDF.
2.6.2.19.Plik → Konwertuj (FBD → LAD)
Użyj tej funkcji do konwertowania Twojego programu roboczego z postaci FBD
do LAD.
Podczas konwersji z FBD do LAD stosowane są następujące reguły:
● Bloki AND są konwertowane na szeregowe połączenie przełączników.
● Bloki OR są konwertowane na równoległe połączenie przełączników.
● Komentarze dla funkcji elementarnych nie są przenoszone do LAD, ponieważ
funkcje te są konwertowane na sieci przełączników. Dlatego komentarz nie
może być przypisany jednoznacznie.
● W edytorze LAD, komentarze są przypisane do wszystkich przełączników danego wejścia.
● Komentarze użytkownika nie są dołączane, ponieważ ich pozycja w programie
roboczym nie może być zdefiniowana na podstawie bloków.
● Funkcje XOR bloków muszą być konwertowane na odpowiednią logikę LAD,
zawierającą przełączniki zwierne i rozwierne.
Notatka
W pewnych sytuacjach, całkowita liczba bloków w Twoim programie roboczym
może wzrosnąć podczas konwertowania. Może wtedy nastąpić przekroczenie dozwolonej liczby bloków w twoim urządzeniu LOGO!. Dlatego też nie zawsze jest
możliwa konwersja z edytora FBD do LAD.
45
2. Interfejs użytkownika
Rozwiązanie: w menu Narzędzia → Wybór narzędzia, wybierz aktualnie stosowaną wersję LOGO!. Rozpocznij konwertowanie programu do LAD. Następnie,
w menu Narzędzia → Określ wersje LOGO! sprawdź, które serie urządzeń są
kompatybilne z programem roboczym.
Jeśli Twój schemat programu zawiera blok UDF, nie możesz użyć tej funkcji do
konwersji z edytora FBD do LAD.
Omówienie konwersji odwrotnej: Plik → Konwertuj (LAD → FBD) (strona 45).
Ta funkcja jest nieaktywna w edytorze UDF.
2.6.2.20.Plik → Ustawienia komunikatów
Użyj tego polecenia do konfiguracji ustawień komunikatów, mających zastosowanie do wszystkich komunikatów. Globalne ustawienia właściwości komunikatów
są następujące:
● Korzystaj z nowych możliwości: LOGO!Soft Comfort V6.0 i V7.0 zapewnia
nowe możliwości konfigurowania komunikatów (strona 249). Jeśli chcesz korzystać z tych funkcji, zaznacz pole wyboru Nowe właściwości. Nie zaznaczaj
tego pola, jeśli chcesz używać właściwości komunikatów zgodnych z wersjami
starszymi niż V6.0 (strona 262). Pamiętaj, że po zaznaczeniu nowych właściwości, powrót do poprzedniej funkcjonalności może spowodować utratę danych komunikatów.
● Zestaw znaków 1: określa pierwszy zestaw znaków dla komunikatów. Komunikaty mogą zawierać znaki zarówno z zestawu znaków 1 jak i zestawu znaków
2. Każdy zestaw znaków może być wybrany jako domyślny dla danego komunikatu.
● Zestaw znaków 2: określa drugi zestaw znaków dla komunikatów. Komunikaty
mogą zawierać znaki zarówno z zestawu znaków 1 jak i zestawu znaków 2.
Każdy zestaw znaków może być wybrany jako domyślny dla danego komunikatu.
● Timer filtrowania wejść analogowych: czas ten określa częstotliwość odświeżania wartości analogowych, wyświetlanych w komunikatach. Czas podawany
jest milisekundach.
● Ustawienia timera przewijania: dla wiadomości animowanych, timer ten określa szybkość migania lub przewijania wiadomości na wewnętrznym wyświetlaczu LOGO! lub LOGO! TD. Czas podawany jest milisekundach, możesz użyć
sąsiedniego przycisku do wywołania graficznego regulatora tego czasu.
46
2. Interfejs użytkownika
Obsługiwane zestawy znaków
Program LOGO!Soft Comfort, wewnętrzny wyświetlacz LOGO!, oraz LOGO! TD,
obsługują następujące zestawy znaków:
Zestaw znaków
Nazwa
w LOGO!
standardu
ISO-8859-1
Latin-1
ISO-8859-5
ISO-8859-9
ISO-8859-16
GB-2312/GBK
Shift-JIS
Cyrylica
Latin-5
Latin-10
Chiński
Japoński
Obsługuje języki
Angielski
Niemiecki
Włoski
Hiszpański (częściowo)
Holenderski (częściowo)
Rosyjski
Turecki
Francuski
Chiński
Japoński
Link internetowy
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-1
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-5
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-9
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-16
http://en.wikipedia.org/wiki/GB2312
http://en.wikipedia.org/wiki/Shift-jis
Szczegółowy opis funkcjonowania tych ustawień – patrz funkcja Komunikaty
(strona 249).
Ta funkcja jest nieaktywna w edytorze UDF.
2.6.2.21.Plik → Wyjście
Program LOGO!Soft Comfort zostanie zamknięty.
Jeśli jesteś w trakcie edycji programu roboczego lub wprowadzone zmiany nie zostały zapisane, otworzy się okno dialogowe zapisu danych przed zamknięciem.
W tym oknie możesz wybrać otwarte programy robocze, które mają być zapisane.
Alternatywnie, możesz zamknąć program LOGO!Soft Comfort bez zapisywania
programów roboczych. W tym celu kliknij Zamknij bez zapisu.
Szybka metoda zamknięcia aplikacji LOGO!Soft Comfort bez zapamiętywania danych (strona 302).
2.6.3.
Menu edycji
2.6.3.1. Menu edycji – omówienie
W menu edycji znajdują się polecenia służące do edycji Twojego programu roboczego. Podstawowe polecenia do tworzenia i edycji schematu programu znajdują
się też w ikonach listwy narzędziowej programowania.
● Cofnij (strona 48);
● Dalej (strona 48);
● Usuń (strona 48);
● Wytnij (strona 48);
● Kopiuj (strona 49);
47
2. Interfejs użytkownika
● Wklej (strona 49);
● Zaznacz wszystko (strona 49);
● Idź do bloku (strona 49);
● Przesuń na warstwę górną (strona 50);
● Przesuń na warstwę dolną (strona 50);
● Nazwy wejść/wyjść (strona 50);
● Właściwości bloku (strona 51);
● Właściwości bloków (wszystkie bloki) (strona 51);
● Usuń połączenie (strona 52).
2.6.3.2. Edycja → Cofnij
→ Edycja → Cofnij
Polecenie to pozwala cofnąć działania wykonane w interfejsie programowania.
Ustaw wskaźnik myszy na poleceniu menu Cofnij i zatrzymaj go tam na chwilę.
Otworzy się podpowiedź (strona 58) prezentująca działania, które możesz cofnąć
poprzez kliknięcie pozycji menu. Możesz cofnąć do 30 wykonanych czynności.
Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi
(strona 28).
2.6.3.3. Edycja → Dalej
→ Edycja → Dalej
Funkcja Dalej odwraca działanie ostatnio wykonanego polecenia Cofnij. Kliknij
na polecenie menu w celu otwarcia podpowiedzi (strona 58) dla czynności, które
mogą być powtórzone.
Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi
(strona 28).
2.6.3.4. Edycja → Usuń
→ Edycja → Usuń
Polecenie usunięcia zaznaczonych obiektów, bez kopiowania ich do schowka.
Możesz przywrócić usunięte obiekty przy pomocy funkcji Cofnij.
2.6.3.5. Edycja → Wytnij
→ Edycja → Wytnij
Polecenie usunięcia z interfejsu programowania jednego lub wielu zaznaczonych obiektów, na przykład bloków i/lub linii łączących, oraz skopiowania ich do
schowka.
Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi
(strona 28).
48
2. Interfejs użytkownika
2.6.3.6. Edycja → Kopiuj
→ Edycja → Kopiuj
Polecenie służy do kopiowania do schowka jednego lub wielu zaznaczonych
obiektów, na przykład bloków, tekstu.
Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi
(strona 28).
2.6.3.7. Edycja → Wklej
Polecenie kopiuje zawartość schowka do interfejsu programowania. Pozycja
wklejania znajduje się pod uprzednio zaznaczonym obiektem lub w miejscu oznaczonym kliknięciem myszy.
Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi
(strona 28).
→ Edycja → Wklej
Możesz wklejać zawartość schowka tylko wtedy, gdy dostępne są wystarczające
dane. Blok wymaga określonych zasobów danych (strona 292), zależnie od typu
bloku. Jeżeli system nie dysponuje wystarczającą liczbą zasobów, zostanie wygenerowany komunikat błędu.
Linie połączeń z otwartymi końcami nie mogą być wklejane. Mogą one zostać
wklejone tylko wtedy, gdy łączą dwa bloki i zostały skopiowane do schowka razem z tymi blokami.
2.6.3.8. Edycja → Zaznacz wszystko
Polecenie służy do zaznaczenia wszystkich obiektów (bloków, linii połączeń i etykiet) w interfejsie programowania.
2.6.3.9. Edycja → Idź do bloku
Możesz użyć tego polecenia do przejrzenia listy wszystkich użytych bloków,
włącznie z informacjami o numerach, nazwach i typach bloków. Domyślnie, lista
bloków jest sortowana według typu. Możesz też sortować bloki według nazw lub
numerów. Program LOGO!Soft Comfort obsługuje rozszerzone wyszukiwanie bloków. Możesz wprowadzić w polu Nazwa bloku fragment nazwy, na przykład *p?.
Wyświetlone zostaną wszystkie bloki, których nazwy zawierają literę p. Symbol
„*” zastępuje ciąg znaków, a symbol „?” zastępuje pojedynczy znak.
49
2. Interfejs użytkownika
Możesz zaznaczyć blok bezpośrednio na liście w celu podświetlenia go w interfejsie programowania.
2.6.3.10.Edycja → Przesuń na warstwę górną
Możesz użyć tego polecenia do przeniesienia na wierzch jednego z pokrywających się obiektów.
2.6.3.11.Edycja → Przesuń na warstwę dolną
Możesz użyć tego polecenia do przeniesienia na spód jednego z pokrywających
się obiektów.
2.6.3.12.Edycja → Nazwy wejść/wyjść
Polecenie umożliwia wprowadzenie nazw zacisków wejściowych i wyjściowych
(nazw przyłączy). Poprzez menu Narzędzia → Opcje → Ekran (strona 95) określ,
czy nazwy te mają być wyświetlane w interfejsie programowania. W oknie dialogowym Narzędzia → Opcje → Drukuj (strona 96) określ, czy nazwy i listy połączeń mają być włączone do wydruku programu roboczego.
Po wprowadzeniu nazw zacisków wejściowych i wyjściowych w oknie dialogowym
nazwy przyłączy, możesz kliknąć przycisk Eksport, w celu zapisania nazw w pliku .CSV. Możesz też importować do programu LOGO!Soft Comfort plik .CSV, zawierający informacje o nazwach przyłączy, poprzez kliknięcie przycisku Import.
To polecenie menu jest nieaktywne w funkcji Edytor UDF.
50
2. Interfejs użytkownika
2.6.3.13.Edycja → Właściwości bloku
Polecenie to wyświetla właściwości bloku dla bloków zaznaczonych w interfejsie
programowania.
Okno dialogowe Właściwości bloku zawiera kilka zakładek. Każdy blok ma zakładkę Komentarz, w której możesz wprowadzić odpowiednie komentarze dotyczące bloku. Dla niektórych bloków dostępna jest zakładka Parametr, w której
możesz zdefiniować specyficzne parametry bloku. Początkowe parametry symulacji są konfigurowane w zakładce Symulacja.
Możesz też przywołać właściwości bloku przez kliknięcie prawym klawiszem myszy na wybrany blok i wybranie polecenia Właściwości bloku z menu skrótów.
2.6.3.14.Edycja → Właściwości bloków (wszystkie bloki)
Polecenie to otwiera okno z dwiema sekcjami. W lewej sekcji możesz zobaczyć
listę wszystkich bloków używanych w Twoim programie. Kliknij nazwę bloku, aby
wyświetlić jego parametry w prawej kolumnie. Możesz teraz edytować te parametry i zatwierdzić zmiany klawiszem Zastosuj.
Jeśli nie zaakceptujesz zmiany parametrów i wybierzesz inny blok, to nazwa
zmodyfikowanego bloku będzie podświetlona na niebiesko. Wszystkie zmiany
są ignorowane po kliknięciu przycisku Anuluj. Potwierdzenie zmian i zamknięcie
okna klawiszem OK.
Możesz sortować bloki według nazwy lub numeru poprzez kliknięcie przycisku
w prawym górnym rogu listy.
Możliwe jest wyszukiwanie bloków według części nazwy. Szczegółowe informacje: Edycja → Idź do bloku (strona 49).
Po zaznaczeniu pola wyboru Zaznacz blok na rysunku, zaznaczanie kolejnych
bloków na liście spowoduje ich podświetlenie w programie roboczym.
Funkcje specjalne (strona 161);
Funkcje podstawowe (strona 156);
Stałe i konektory (strona 145);
Rejestr danych (strona 271);
UDF (strona 274).
51
2. Interfejs użytkownika
2.6.3.15.Edycja → Usuń połączenie
Możesz usunąć połączenie przy pomocy narzędzia Rozłącz/Połącz, ręcznie lub
automatycznie.
W tym oknie dialogowym możesz wybrać jeden lub oba poniższe typy przerywanych połączeń:
● Połączenia prowadzone poprzez blok;
● Połączenia przekraczające ustaloną długość.
Potwierdź te ustawienia klawiszem OK, a program LOGO!Soft Comfort przetnie
odpowiednie połączenia.
Jeśli zaznaczysz pole wyboru Usuń połączenie przy Imporcie/Ładowaniu, powyższe ustawienia będą też stosowane w następujących przypadkach:
● Podczas ładowania (transferu) programu roboczego z LOGO! do programu
LOGO!Soft Comfort;
● Podczas importu (otwierania) programu roboczego utworzonego w programie
LOGO!Soft Standard lub LOGO!Soft Comfort.
Zobacz też
Rozłącz/Połącz (strona 32).
2.6.3.16.Edycja → Edycja właściwości UDF
Polecenie menu służy do konfigurowania właściwości UDF (funkcje definiowane
przez użytkownika). Więcej informacji na temat właściwości UDF – patrz „Konfiguruj właściwości UDF” w rozdziale „Edycja UDF” (strona 277).
To polecenie menu jest dostępne tylko w edytorze UDF.
52
2. Interfejs użytkownika
2.6.4.
Menu Format
2.6.4.1. Menu Format – omówienie
Menu zawiera opcje formatowania dla etykiet i grup funkcji. Możesz definiować
rozmiar i styl czcionki, oraz sposób wyrównania tekstu dla wybranych obiektów.
● Czcionka (strona 53);
● Zwijanie tekstu (strona 53);
● Wyrównanie (strona 54);
● Ustawianie odstępów (strona 56);
● Wyrównanie odstępów (strona 56).
2.6.4.2. Format → Czcionka
Możesz określić rodzaj i rozmiar czcionki, oraz kolor tekstu. W celu zmiany formatu dla istniejących obiektów tekstowych, musisz najpierw je zaznaczyć. Następnie
określ żądane atrybuty czcionki i kliknij przycisk OK w celu zastosowania zmian.
Możesz ustalić domyślny format tekstu. Nowe obiekty tekstowe będą wyświetlane
przy użyciu tego domyślnego formatu.
2.6.4.3. Format → Zwijanie tekstu
Narzędzie Wstaw komentarz (strona 32) umożliwia wprowadzanie lub edycję
komentarzy i definiowanych przez użytkownika obiektów tekstowych, w interfejsie programowania. Możesz zwiększać lub zmniejszać rozmiar pola tekstowego
(zwykle szerokość pola), poprzez przeciągnięcie uchwytów prostokąta. Przykład:
Podczas przeciągania uchwytu w celu zmniejszenia rozmiaru pola, zawartość jest
automatycznie zmniejszana do nowego rozmiaru.
53
2. Interfejs użytkownika
2.6.4.4. Format → Wyrównanie
Polecenie udostępnia różne opcje wyrównywania/adjustowania etykiet i bloków
funkcyjnych:
● Wyrównaj w pionie (strona 54);
● Wyrównaj w poziomie (strona 54);
● Rozłóż w przestrzeni – poziomo (strona 54);
● Rozłóż w przestrzeni – pionowo (strona 55);
● Automatyczne wyrównanie (strona 55).
2.6.4.5. Format → Wyrównanie → Wyrównaj w pionie
→ Format → Wyrównaj w pionie
Zaznaczone obiekty są wyrównywane pionowo do obiektów z wyższym numerem
bloku lub do obiektów uprzednio zaznaczonych w programie roboczym.
Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi
(strona 28).
2.6.4.6. Format → Wyrównanie → Wyrównaj w poziomie
→ Format → Wyrównaj w poziomie
Zaznaczone obiekty są wyrównywane poziomo do obiektów z wyższym numerem
bloku lub do obiektów uprzednio zaznaczonych w programie roboczym.
Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi
(strona 28).
2.6.4.7. Format → Wyrównanie → Rozłóż w przestrzeni – poziomo
→ Format → Rozłóż w przestrzeni – poziomo
To polecenie menu służy do wstawiania w poziomie spacji pomiędzy zaznaczonymi obiektami. Po wybraniu tego polecenia menu, wyświetli się następujący dialog:
Możesz ustalić odległość od 10 do 3000, z krokiem co 5. Możesz też zaznaczyć
pole wyboru Użyj domyślnej dla ustalenia domyślnej odległości.
Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi
(strona 28).
54
2. Interfejs użytkownika
2.6.4.8. Format → Wyrównanie → Rozłóż w przestrzeni – pionowo
→ Format → Rozłóż w przestrzeni – pionowo
To polecenie menu służy do wstawiania w pionie spacji pomiędzy zaznaczonymi
obiektami. Po wybraniu tego polecenia menu, wyświetli się dialog identyczny jak
w: Format → Wyrównanie → Rozłóż w przestrzeni – pionowo (strona 55).
Możesz ustalić odległość od 10 do 3000, z krokiem co 5. Możesz też zaznaczyć
pole wyboru Użyj domyślnej dla ustalenia domyślnej odległości.
Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi
(strona 28).
2.6.4.9. Format → Wyrównanie → Automatyczne wyrównanie
→ Menu Format → Automatyczne wyrównanie
Zaznaczone obiekty są automatycznie wyrównywane w kierunku poziomym i pionowym. Niewielkie przemieszczenia bloków są wyrównywane do wspólnej linii.
Odniesieniem dla pionowego wyrównania jest najwyżej położony blok w kolumnie. Odniesieniem dla poziomego wyrównania jest blok najbardziej wysunięty
w lewo.
:LHUV]
:LHUV]
.ROXPQD
.ROXPQD
:LHUV]
.ROXPQD
%ORNLNWµU\FKSR]\FMHVÇUHIHUHQFMDPL
GODZ\UµZQDQLDSLRQRZHJR
=DNUHVWROHUDQFML
SRĄRľHQLDGODSR]\FML[
%ORNLNWµU\FKSR]\FMHVÇ
UHIHUHQFMDPLGODZ\UµZQDQLD
SR]LRPHJR
55
2. Interfejs użytkownika
Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi
(strona 28).
2.6.4.10.Format → Ustawianie odstępów
Narzędzie to pomaga uporządkować różne obiekty programu roboczego w interfejsie programowania. Siatka jest domyślnie włączona.
Możesz zmieniać gęstość siatki z krokiem 5 punktów.
Jeżeli jest aktywna opcja Przyciągnij blok do siatki, program LOGO!Soft Comfort
wyrównuje położenie obiektów do najbliższej linii siatki. Pozwala to uniknąć pionowych i poziomych przesunięć obiektów. W celu indywidualnego, precyzyjnego
pozycjonowania obiektów w interfejsie programowania, zablokuj funkcję Przyciągnij blok do siatki.
Jeżeli jest aktywna opcja Przyciągnij połączenia do siatki, program LOGO!Soft
Comfort wyrównuje linie połączeń między obiektami do najbliższej linii siatki.
W celu dowolnego prowadzenia połączeń w interfejsie programowania, zablokuj
funkcję Przyciągnij połączenia do siatki.
Możesz ukryć lub wyświetlić siatkę przy pomocy pola wyboru Widoczna siatka.
Zaznaczenie pola wyboru Użyj domyślnie zapamięta Twoje ustawienia jako domyślne dla programów roboczych LOGO!Soft Comfort.
2.6.4.11.Format → Wyrównanie odstępów
Jeżeli przy zablokowanej siatce zostały zmienione ustawienia siatki lub wstawionych obiektów, to pozycjonowanie obiektów może nie być zgodne z liniami siatki. Polecenie to ponownie wyrównuje położenie zaznaczonych obiektów do linii
siatki.
2.6.5.
Menu Widok
2.6.5.1. Menu Widok – omówienie
W menu Widok, możesz ustalić współczynnik powiększenia dla wyświetlania
Twojego schematu, oraz zdecydować o wyświetleniu lub ukryciu poszczególnych
okien programu.
● Powiększenie (strona 57);
● Powiększ (strona 57);
● Pomniejsz (strona 57);
● Listwa narzędziowa (strona 58);
● Zaznacz linie (strona 58);
● Okno informacyjne (strona 58);
● Listwa statusowa (strona 58);
● Podpowiedzi (strona 58).
56
2. Interfejs użytkownika
2.6.5.2. Widok → Powiększenie
LOGO!Soft Comfort oferuje możliwości powiększania i zmniejszania obrazu wyświetlanego programu roboczego. Po wybraniu opcji Powiększenie otwiera się
okno dialogowe, w którym możesz ustawić współczynnik powiększenia, poprzez
wybór z listy lub wpisanie w odpowiednim oknie.
Jeśli wybierzesz niewłaściwy współczynnik powiększenia, obiekty na ekranie
mogą być nieostre, dlatego w miarę możliwości należy wybierać jeden z domyślnych współczynników powiększenia. Efekt ten nie ma wpływu na wygląd wydruku
programu roboczego.
LOGO!Soft Comfort umożliwia szybki i łatwy sposób zmiany rozmiaru
okna programu. (strona 302).
2.6.5.3. Widok → Powiększ
→ Widok → Powiększ
Współczynnik powiększenia obrazu jest zwiększany o ustalone wartości:
25 (min.) → 50 → 75 → 100 (domyślny) → 150 → 200 → 250 → 300 → 400
(maks.)
Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi
(strona 28).
LOGO!Soft Comfort umożliwia szybki i łatwy sposób zmiany rozmiaru
okna programu.
Zobacz też
Szybki i łatwy sposób zmiany rozmiaru okna programu (strona 302).
2.6.5.4. Widok → Pomniejsz
→ Widok → Pomniejsz
Współczynnik powiększenia obrazu jest zmniejszany o ustalone wartości:
400 (maks.) → 300 → 250 → 200 → 150 → 100 (domyślny) → 75 → 50 → 25
(min.)
Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi
(strona 28).
LOGO!Soft Comfort umożliwia szybki i łatwy sposób zmiany rozmiaru
okna programu.
Zobacz też
Szybki i łatwy sposób zmiany rozmiaru okna programu (strona 302).
57
2. Interfejs użytkownika
2.6.5.5. Widok → Listwa narzędziowa
Polecenie pozwala pokazać lub ukryć zaznaczoną listwę narzędziową.
● Standard: Pokaż/Ukryj standardową listwę narzędziową (strona 28);
● Narzędzia: Pokaż/Ukryj listwę narzędziową programowania (strona 31).
2.6.5.6. Widok → Zaznacz linie
→ Widok → Zaznacz linie
Przy tym ustawieniu, wszystkie połączenia (linie), prowadzące do lub z zaznaczonych bloków, są pokazywane w kolorze.
Jeżeli zostanie wybrane pojedyncze połączenie, skonfigurowane przy pomocy tej
funkcji, to zaznaczone połączenie jest podświetlone kolorem.
Także po wybraniu bloku skonfigurowanego przy pomocy tej funkcji, blok referencyjny dla zaznaczonych bloków zostanie wyświetlony z czerwoną ramką.
W menu Narzędzia → Opcje: Ekran (strona 95) możesz też wybrać, czy połączenia mają być etykietowane. W menu Narzędzia → Opcje: Kolory (strona 100)
możesz ustalić kolory używane do wyświetlania połączeń.
2.6.5.7. Widok → Okno informacyjne
To polecenie menu może być używane do wyświetlenia/ukrycia okna informacyjnego (strona 25). Możesz też użyć klawisza funkcyjnego [F4] (strona 26). Okno
informacyjne znajduje się poniżej interfejsu programowania, po prawej stronie
drzewa bloków.
2.6.5.8. Widok → Listwa statusowa
To polecenie menu służy do pokazania lub ukrycia listwy statusowej (strona 26).
2.6.5.9. Widok → Podpowiedzi
W LOGO!Soft Comfort, możesz używać funkcji mouse-over-button (zmiany wyglądu klawisza ekranowego) do wyświetlania nazwy ikony, reprezentującej podpowiedź.
Jest to pomocne do szybkiego wywołania funkcji reprezentowanej przez ikonę,
bez potrzeby wywoływania menu lub funkcji pomocy.
58
2. Interfejs użytkownika
2.6.6.
Menu narzędzi
2.6.6.1. Menu narzędzi – omówienie
Menu narzędzi zawiera następujące polecenia:
● Transfer (strona 59);
● Określ wersje LOGO! (strona 69);
● Wybór narzędzia (strona 69);
● Symulacja (strona 70);
● Parametry symulacji (strona 70);
● Online test (strona 72);
● Podłącz modem (strona 73);
● Odłącz modem (strona 76);
● Połączenia ethernetowe (strona 76);
● Tablica wymiany danych VM (strona 81);
● Opcje (strona 94).
2.6.6.2. Narzędzia → Transfer
Przy pomocy poleceń z tego menu możesz dokonać transferu danych pomiędzy
modułem bazowym LOGO! a programem LOGO!Soft Comfort.
Zasady stosowania
Przed rozpoczęciem transferu danych pomiędzy modułem bazowym LOGO!
a programem LOGO!Soft Comfort, należy skonfigurować interfejs komunikacyjny
poprzez polecenie menu Narzędzia → Opcje: Interfejs komunikacyjny (strona 97)
w programie LOGO!Soft Comfort, oraz przygotować moduł bazowy LOGO! do
transferu danych w ustawieniach menu PC/Card → PC ↔ LOGO!.
Notatka
Podczas transferu danych moduł bazowy LOGO! nie może być w trybie pracy
RUN, ani w trybie edycji.
Więcej informacji na temat ustawień menu PC/Card → PC – LOGO! – patrz Instrukcja obsługi LOGO!.
Przegląd poleceń menu Transfer
Menu Narzędzia → Transfer zawiera następujące polecenia:
Narzędzia
Narzędzia
Narzędzia
Narzędzia
Narzędzia
Narzędzia
→
→
→
→
→
→
Transfer:
Transfer:
Transfer:
Transfer:
Transfer:
Transfer:
PC → LOGO! (strona 60);
LOGO! → PC (strona 61);
Konfiguracja adresu sieciowego (strona 62);
Konfiguracja trybu Normal/Slave (strona 62);
Ustaw zegar (strona 64);
Zmiana trybu pracy urządzenia LOGO! (strona 63);
59
2. Interfejs użytkownika
Narzędzia
Narzędzia
Narzędzia
Narzędzia
Narzędzia
Narzędzia
Narzędzia
Narzędzia
→
→
→
→
→
→
→
→
Transfer:
Transfer:
Transfer:
Transfer:
Transfer:
Transfer:
Transfer:
Transfer:
Czas letni/Czas zimowy (strona 65);
Wyczyść program i hasło użytkownika (strona 65);
Ustaw ekran powitalny LOGO! TD (strona 66);
Licznik godzin (strona 65);
Pokaż wersję FW (strona 67);
Status wejść/wyjść (strona 67);
Pobierz Data Log (strona 68);
Diagnostyka (strona 68).
2.6.6.3. Narzędzia → Transfer → PC → LOGO!
→ Narzędzia → Transfer: PC → LOGO!
Polecenie służy do załadowania programu roboczego utworzonego w aplikacji
LOGO!Soft Comfort do modułu bazowego LOGO!. Możesz też w tym celu użyć
klawisza wyświetlonego w standardowym pasku narzędzi (strona 28).
Przygotowania
Przed załadowaniem programu, system określa minimalną wersję sprzętową
LOGO!, wymaganą dla Twojego programu roboczego. Modułowy system LOGO!
zawsze zapewnia wszystkie dostępne zasoby I/O (strona 295) dla Twojego programu roboczego. Tylko od użytkownika zależy decyzja o zainstalowaniu odpowiedniej ilości modułów rozszerzeń w układzie bazowym.
Ładowanie przez sieć Ethernet (tylko 0BA7)
Przed nawiązaniem łączności przez sieć Ethernet otworzy się dialog Konfiguruj
adres IP, w którym należy potwierdzić lub skonfigurować adres IP:
LOGO!Soft Comfort pamięta ostatnio używany adres IP. Możesz kliknąć klawisz
Wybierz w celu wyświetlenia dialogu Wybierz adres IP i wybrania innego adresu.
60
2. Interfejs użytkownika
W tym oknie dialogowym, możesz wykryć, dodać, usunąć lub edytować adres IP.
Więcej informacji – patrz „Narzędzia → Opcje: Interfejs komunikacyjny” (strona
97).
Jeśli chcesz skopiować program roboczy na kartę SD, możesz zaznaczyć pole
wyboru Kopiuj na kartę SD w oknie dialogowym Konfiguruj adres IP.
Komunikaty błędu
Jeżeli Twój program roboczy nie mógł być załadowany do modułu bazowego
LOGO!, lub wystąpił błąd podczas ładowania, transfer jest przerywany i wyświetla się odpowiedni komunikat błędu. Użytkownik jest informowany, np. o nierozpoznanej wersji LOGO!, a następnie może wybrać kontynuację lub przerwanie
ładowania. Poprawne załadowanie programu jest potwierdzane komunikatem na
listwie statusowej.
Komunikaty dotyczące transferu danych są wyświetlane na listwie statusowej
i w oknie informacyjnym.
Szczegóły komunikatów błędu są wyświetlane w oknie informacyjnym.
Hasło
Jeżeli przyporządkowałeś hasło do Twojego programu roboczego, zostaniesz
poproszony o wprowadzenie tego hasła przed transferem danych do LOGO!.
Program roboczy zostanie przesłany do LOGO! tylko pod warunkiem wpisania
właściwego hasła.
To polecenie menu jest nieaktywne w edytorze UDF.
Zobacz też
Plik → Właściwości (strona 38)
Narzędzia → Transfer → Konfiguracja adresu sieciowego (tylko 0BA7) (strona 62).
2.6.6.4. Narzędzia → Transfer → LOGO! → PC
→ Narzędzia → Transfer: LOGO! → PC
Możesz użyć tego polecenia menu do załadowania programu roboczego z modułu bazowego LOGO! do programu LOGO!Soft Comfort. Możesz też użyć klawisza
wyświetlonego w standardowym pasku narzędzi (strona 28).
Pobieranie przez sieć Ethernet (tylko 0BA7)
Patrz Ładowanie przez sieć Ethernet w „Narzędzia → Transfer → PC → LOGO!”
(strona 60).
Utracone informacje graficzne
Program importowany z LOGO! do LOGO!Soft Comfort nie zawiera żadnych informacji graficznych o wyglądzie bloków w interfejsie programowania. Odpowiedni
układ graficzny dla programu roboczego jest wtedy generowany automatycznie.
Wygenerowany program roboczy ma wygląd typowego schematu blokowego LO-
61
2. Interfejs użytkownika
GO!Soft Comfort, poza przypadkami wielokrotnego wystąpieniem tego samego
bloku, zamiast którego są wyświetlane przyłącza bloku.
Rozmieszczenie bloków jest zawsze aranżowane od górnego lewego narożnika
interfejsu programowania. W razie potrzeby możesz używać paska przewijania
do podglądu programu roboczego.
Przerywanie połączeń
Jeśli zostało zaznaczone pole wyboru Usuń połączenie podczas importu/pobierania w oknie dialogowym Narzędzia → Opcje: Przerwij połączenie (strona 96),
odpowiednie połączenia są przerywane podczas pobierania programu z LOGO!
do komputera PC, zgodnie z zasadami zdefiniowanymi w tym oknie dialogowym.
Hasło
Na początku pobierania z LOGO! programu roboczego zabezpieczonego hasłem,
użytkownik jest proszony o wpisanie hasła dostępu. Brak lub błędne hasło spowoduje przerwanie transferu i wyświetlenie komunikat błędu.
Zobacz też
Narzędzia → Opcje: Interfejs komunikacyjny (strona 97).
2.6.6.5. Narzędzia → Transfer → Konfiguracja adresu sieciowego (tylko
0BA7)
Polecenie menu umożliwia zmianę adresu IP modułu bazowego LOGO!. Wyświetlany jest następujący dialog:
Możesz ręcznie wpisać oryginalny adres IP docelowego modułu bazowego
i nowy adres IP. Możesz też użyć przycisku Wybierz w celu wyświetlenia dialogu
Wybierz adres IP, a następnie wybrać adres IP docelowego modułu bazowego
i nowy adres IP. Więcej informacji na temat okna dialogowego Wybierz adres IP
– patrz: „Narzędzia → Opcje: Interfejs komunikacyjny” (strona 97).
2.6.6.6. Narzędzia → Transfer → Konfiguracja trybu Normal/Slave (tylko
0BA7)
Możesz użyć tego polecenia menu do przełączenia modułu bazowego LOGO!
pomiędzy trybami pracy Normal i Slave, oraz przeprowadzić odpowiednią konfigurację.
62
2. Interfejs użytkownika
Wyświetlany jest poniższy dialog Konfiguracja trybu Normal/Slave:
Możesz ręcznie wpisać docelowy adres IP modułu bazowego, albo użyć przycisku Wybierz w celu wybrania jednego z zapamiętanych adresów.
Po wybraniu trybu Slave, musisz wprowadzić swój adres Master IP:
Notatka
Moduł bazowy LOGO! automatycznie wykona restart, w celu zastosowania zmian
konfiguracji wprowadzonych w programie LOGO!Soft Comfort, w następujących
przypadkach:
● Przełączenie trybu pracy (z trybu Normal do Slave lub odwrotnie)
● Zmiana adresu Master IP w trybie Slave
Zobacz też
Narzędzia → Transfer → PC → LOGO! (strona 60).
2.6.6.7. Narzędzia → Transfer → Zmiana trybu pracy urządzenia LOGO!
→ Narzędzia → Transfer → Zmiana trybu pracy urządzenia LOGO!
Ta funkcja specjalna jest dostępna tylko w urządzeniach serii 0BA4 lub
nowszych.
Kliknięcie na ten symbol zmienia tryb pracy podłączonego modułu LOGO! z trybu
STOP na tryb RUN lub odwrotnie.
63
2. Interfejs użytkownika
2.6.6.8. Narzędzia → Transfer → Ustaw zegar
Ta opcja menu służy do podglądu i ustawiania daty i czasu w podłączonym module LOGO!.
Kliknij na Aktualny czas w celu wpisania aktualnego czasu systemowego PC do
LOGO!Soft Comfort.
Ustawianie zegara dla pojedynczego modułu bazowego
Kliknij na przycisk Pojedynczy moduł bazowy, a następnie kliknij Zapisz. Pojawi
się dialogowe Konfiguruj adres IP, umożliwiający wybór modułu bazowego, w którym ma być ustawiony czas, (poprzez wybranie jego adresu IP).
Ręczne wpisywanie danych
Możesz wpisać dane ręcznie z klawiatury, poprzez kliknięcie na pole numeryczne
zamiast na strzałkę ikony ustawiania daty i czasu. LOGO!Soft Comfort automatycznie skoryguje nieprawidłowo wpisane wartości.
Synchronizacja czasu
Kliknij na przycisk LAN, a następnie kliknij Zapisz. Zostanie wykonana synchronizacja czasu we wszystkich modułach bazowych, pracujących w tym samym
segmencie sieci, co lokalny komputer PC, na którym uruchomiono program LOGO!Soft Comfort. W wyniku tej operacji, czas wszystkich modułów bazowych jest
automatycznie ustawiany według skonfigurowanych wartości daty/czasu.
Zobacz też
Narzędzia → Opcje: Interfejs komunikacyjny (strona 97).
64
2. Interfejs użytkownika
2.6.6.9. Narzędzia → Transfer → Czas letni/Czas zimowy
To polecenie menu umożliwia automatyczną zmianę ustawień zegara LOGO! na
czas letni/zimowy. Po aktywacji zmiany czasu na letni/zimowy, możesz określić
metodę zmiany czasu właściwą dla danego kraju:
EU: Unia Europejska,
UK: Wielka Brytania i Irlandia Płn.,
US1/US2: USA,
Australia,
Tasmania,
Nowa Zelandia.
Dowolnie: metoda zmiany czasu konfigurowana przez użytkownika
Dla opcji Dowolnie, należy wpisać miesiąc i dzień zmiany czasu. Początkiem czasu letniego jest godzina 02:00 + wprowadzona poprawka czasu; końcem czasu
letniego jest 03:00 – wprowadzona poprawka czasu.
W USA zmieniono zasady stosowania czasu letniego w 2007 roku. Opcja US1
odpowiada konwencji stosowanej przed 2007 rokiem, natomiast US2 odpowiada
konwencji z 2007roku, w której czas letni obowiązuje od godziny 2:00 w drugą
niedzielę marca, do godziny 2:00 w pierwszą niedzielę listopada (według lokalnej
strefy czasowej).
Funkcja ta jest obsługiwana tylko przez Urządzenia LOGO! od serii
0BA3.
Opcja US2 jest obsługiwana tylko przez Urządzenia LOGO! od serii
0BA6.
Zobacz też
Narzędzia → Opcje: Interfejs komunikacyjny (strona 97).
2.6.6.10.Narzędzia → Transfer → Licznik godzin
Polecenie służy do odczytu licznika godzin podłączonego modułu LOGO!.
Możesz też pobrać stan licznika godzin z urządzenia LOGO! z programem zabezpieczonym hasłem, bez potrzeby wprowadzania hasła.
Tylko urządzenia LOGO! ≥ wersji 0BA3 obsługują tą funkcję. Możesz
też tylko przenieść licznik godzin z LOGO! nie wyposażonego w czerwony moduł, ponieważ usunięcie tego modułu spowoduje skasowanie
programu LOGO!.
Zobacz też
Narzędzia → Opcje: Interfejs komunikacyjny (strona 97).
2.6.6.11.Narzędzia → Transfer → Wyczyść program i hasło użytkownika
Użyj tego polecenia do usunięcia programu roboczego z podłączonego urządzenia LOGO!. Ewentualnie hasło dostępu też zostanie usunięte.
65
2. Interfejs użytkownika
Otworzy się okno dialogowe, w którym należy potwierdzić zamiar usunięcia z urządzenia LOGO! zarówno programu roboczego, jak i hasła (jeżeli jest). Po potwierdzeniu polecenia, LOGO!Soft Comfort wykona operację kasowania. Jeśli nie potwierdzisz polecenia, program LOGO!Soft Comfort nie wykona żadnego działania,
a program roboczy i hasło (jeżeli jest) pozostanie w urządzeniu LOGO!.
Urządzenia LOGO! starsze niż wersja 0BA6 nie obsługują tej funkcji.
Próba użycia tej funkcji w starszych urządzeniach spowoduje wyświetlenie przez program LOGO!Soft Comfort odpowiedniego komunikatu
informacyjnego.
Zobacz też
Narzędzia → Opcje: Interfejs komunikacyjny (strona 97).
2.6.6.12.Narzędzia → Transfer → Ustaw ekran powitalny LOGO! TD
Użyj tego polecenia do skonfigurowania ekranu powitalnego na wyświetlaczu
LOGO! TD przy pomocy wybranego zestawu znaków. W oknie dialogowym
możesz też użyć przycisku Czytaj do wyświetlenia uprzednio skonfigurowanego ekranu powitalnego, który jest przechowywany w pamięci modułu bazowego LOGO!, lub zapisać aktualnie skonfigurowany ekran powitalny przy pomocy
klawisza Zapisz. Moduł bazowy LOGO! aktualizuje ekran powitalny LOGO! TD,
zgodnie z aktualną zawartością pamięci.
Wybierz zestaw znaków do zastosowania na ekranie powitalnym i wprowadź
z klawiatury tekst w wyświetlonym oknie edycji. Ekran powitalny LOGO! może
zawierać wyłącznie tekst.
Urządzenia LOGO! starsze niż wersja 0BA6 nie obsługują tej funkcji.
Próba użycia tej funkcji w starszych urządzeniach spowoduje wyświetlenie przez program LOGO!Soft Comfort odpowiedniego komunikatu
informacyjnego.
Kopiowanie i wklejanie tekstu
Podczas wpisywania tekstu w wyświetlonym oknie edycji, możesz używać skrótów klawiaturowych funkcji Kopiuj (Ctrl-c) i Wklej (Ctrl-v). Możliwe jest kopiowanie i wklejanie ciągów znakowych pomiędzy dowolnymi dokumentami w Twoim
komputerze, tekstów komunikatów, nazw stanów we/wy, oraz tekstów w obszarze
edycji ekranu powitalnego LOGO! TD. Program LOGO!Soft Comfort weryfikuje,
czy wklejane ciągi tekstowe są zgodne z wybranym zestawem znaków.
Nie możesz używać Ctrl-x do wycinania fragmentów tekstu, z wyjątkiem wycinania z innych dokumentów w Twoim komputerze. Program LOGO!Soft Comfort nie
obsługuje operacji Wytnij w tekstach komunikatów, nazwach stanów we/wy, oraz
tekstach w obszarze edycji ekranu powitalnego LOGO! TD.
Zobacz też
Narzędzia → Opcje: Interfejs komunikacyjny (strona 97).
66
2. Interfejs użytkownika
2.6.6.13.Narzędzia → Transfer → Pokaż wersję FW (tylko 0BA7)
Użyj tego polecenia do identyfikacji wersji modułu bazowego LOGO!. Do identyfikacji wersji program LOGO!Soft Comfort wykorzystuje interfejs komunikacyjny
wybrany w menu Narzędzia → Opcje: Interfejs komunikacyjny (strona 97).
2.6.6.14.Narzędzia → Transfer → Stan I/O (tylko 0BA7)
Polecenie menu wyświetla i rejestruje informację o stanie wszystkich we/wy. Do
prezentacji stanu we/wy program LOGO!Soft Comfort wykorzystuje interfejs komunikacyjny wybrany w menu Narzędzia → Opcje: Interfejs komunikacyjny (strona 97). Wszystkie informacje o stanie we/wy mogą być później eksportowane do
pliku CSV.
Wyświetl konfigurację
W opcji Pokaż, możesz wybrać linie we/wy do wyświetlenia. Stany zaznaczonych
we/wy są wyświetlane w oknie stanu.
Właściwości
Liczba rekordów, to maksymalna liczba zapisów stanu. Możesz wybrać wartość
od 20 do 100.
Czas odświeżania, to interwał pomiędzy kolejnymi cyklami odświeżania stanu
we/wy. Możesz wybrać wartość od 500 ms do 3000 ms.
67
2. Interfejs użytkownika
Plik Log
Wszystkie informacje o stanie we/wy mogą być eksportowane do pliku ,CSV. Możesz zmienić lub usunąć ścieżkę dostępu do zapisu pliku Log.
W celu zapisania informacji o stanie we/wy do pliku .CSV, wykonaj następujące
czynności:
1. Kliknij przycisk Zmień i określ ścieżkę dostępu do zapisu pliku Log.
2. Kliknij przycisk OK.
Program LOGO!Soft Comfort zapisze informacje o stanie we/wy do wskazanego
pliku Log.
Możesz też usunąć ścieżkę dostępu do zapisu pliku Log, poprzez kliknięcie przycisku Usuń. Jeżeli nie został określony plik Log, kliknięcie OK spowoduje zamknięcie okna podglądu staniu we/wy bez zapisu do pliku.
2.6.6.15.Narzędzia → Transfer → Pobierz Data Log (tylko 0BA7)
To polecenie menu służy do załadowania rejestru danych z pamięci EEPROM do
komputera PC, gdy moduł bazowy jest w trybie roboczym Run. Plik jest zapisywany w formacie .CSV, który może być otwierany w programie Microsoft Excel
lub w edytorze tekstowym. Do załadowania rejestru danych program LOGO!Soft
Comfort wykorzystuje interfejs komunikacyjny wybrany w menu Narzędzia →
Opcje: Interfejs komunikacyjny (strona 97).
2.6.6.16.Narzędzia → Transfer → Diagnostyka (tylko 0BA7)
Funkcja diagnostyki dostarcza informacji o podstawowych błędach, takich jak
błędy dostępu do sieci, błędy szyny modułów rozszerzeń, błędy zapisu/odczytu
lub zabezpieczenia przed zapisem dla karty SD. Możesz używać tego polecenia
w LOGO!Soft Comfort do przeglądania informacji o błędach oraz do kasowania
wybranych rekordów błędów. Przy pomocy przycisku Odśwież możesz pobrać
aktualną informacje o błędach z podłączonego modułu bazowego. Program LOGO!Soft Comfort korzysta w tym celu z interfejsu komunikacyjnego wybranego
w menu Narzędzia → Opcje: Interfejs komunikacyjny (strona 97).
68
2. Interfejs użytkownika
Funkcja Diagnostyka jest dostępna tylko dla LOGO! 0BA7.
2.6.6.17.Narzędzia → Określ wersje LOGO!
Po kliknięciu na to polecenie menu, LOGO!Soft Comfort określi minimalne wymagania sprzętowe wersji modułu LOGO! dla danego programu roboczego. Wynik
jest wyświetlany na listwie statusowej. Okno informacyjne prezentuje wszystkie
wersje, do których możesz załadować program. Zamiennie można użyć klawisza
funkcyjnego [F2] (strona 26) do wykonania tego polecenia menu.
2.6.6.18.Narzędzia → Wybór narzędzia
Dostępne są dwie opcje wyboru urządzenia podczas tworzenia programu w LOGO!Soft Comfort:
● Możesz najpierw utworzyć program, a następnie określić wymaganą wersję
LOGO! poprzez dialog Narzędzia → Określ wersje LOGO! (strona 69).
● Możesz najpierw wybrać wersję LOGO!, dla której powstanie Twój program
roboczy, poprzez dialog Narzędzia → Wybór narzędzia. Możesz też przywołać
dialog wyboru sprzętu poprzez podwójne kliknięcie ikony LOGO! na listwie statusowej.
Dialog wyboru sprzętu prezentuje dostępne zasoby bloków i pamięci.
Jeżeli utworzony program roboczy używa określonych bloków, to dialog wyboru
sprzętu wyświetli tylko takie urządzenia LOGO!, w których dostępne są te bloki.
69
2. Interfejs użytkownika
2.6.6.19.Narzędzia → Symulacja
Wstęp
Funkcja Symulacja umożliwia przetestowanie programu i modyfikację jego parametrów przed załadowaniem do modułu LOGO!. Umożliwia to kontrolę poprawności i optymalizację programu.
Tryb symulacji
Dla uruchomienia tej funkcji i przejścia do trybu symulacji, kliknij ikonę Symulacja
na pasku narzędzi programowania.
→ Symulacja (strona 29)
Aktywna ikona jest podświetlona w trybie symulacji. Jeśli został skonfigurowany
adres IP programu roboczego, możesz kliknąć ikonę
w celu symulacji programu roboczego w sieci. Możesz podglądać wartości zmiennych VM w oknie Tabela
danych. W celu wyjścia z trybu symulacji, kliknij ikonę Symulacja lub dowolną
inną ikonę listwy narzędziowej programowania. Kliknięcie w inną ikonę spowoduje wyjście z trybu symulacji i otwarcie narzędzia odpowiadającego tej ikonie, na
przykład wyboru lub wstawiania bloków.
Na początku trybu symulacji, LOGO!Soft Comfort weryfikuje program roboczy
i wyświetla wyniki w oknie informacyjnym (strona 58).
2.6.6.20.Narzędzia → Parametry symulacji
Wybierz polecenie Narzędzia → Parametry symulacji w celu skonfigurowania
sterowania wejść. Okno dialogowe pokazuje tylko wejścia aktualnie używane
w Twoim programie roboczym.
Dla wejść cyfrowych są dostępne cztery opcje konfiguracji:
● Przełącznik;
● Przycisk chwilowy (normalnie otwarty);
● Przycisk chwilowy (normalnie zamknięty);
● Częstotliwość.
Dla wejść analogowych jest jedna opcja:
● Analogowe.
70
2. Interfejs użytkownika
Przełącznik
Przełącznik zamyka się w momencie aktywacji i otwiera się przy kolejnej aktywacji.
Przycisk chwilowy
Przycisk chwilowy jest aktywny tylko podczas aktywacji. Po zwolnieniu klawisza
powraca do stanu początkowego.
Możesz wybrać zwierne lub rozwierne działanie przycisku.
Częstotliwość
Częstotliwość wejściowa może być ustalana lub zmieniana w czasie trwania symulacji. Wartość liczbowa jest wyrażana w Hz. Wejście częstotliwościowe jest
szczególnym przypadkiem, ponieważ jest przydatne tylko w połączeniu z blokiem
SFB przerzutnika progowego.
Wej. analogowe
Możesz zadać wartość na wejściu analogowym (strona 149) oraz modyfikować
ją na bieżąco w trybie symulacji. Ustalone jednostki dla wartości analogowych
odpowiadają domyślnej zmiennej procesu. Dopuszczalny zakres zmian odpowiada ustalonemu zakresowi pomiaru, pod warunkiem zaznaczenia opcji Automat.
zakres. W tym przypadku dopuszczalne wartości są określone przez zakres pomiarowy funkcji zdefiniowanej dla tego wejścia. Wejście analogowe jest szczególnym przypadkiem, może być używane tylko dla bloków SFB analogowych funkcji
specjalnych.
Więcej informacji o parametrach bloków analogowych w rozdziale „Przetwarzanie
wartości analogowych” (strona 226).
Kolumna nazw
Wejścia cyfrowe (strona 146) mają przydzielone symbole I.
Wejścia analogowe (strona 149) mają przydzielone symbole AI.
Ustawienia
Podczas zapisu programu roboczego, dołączane są też ustawienia dla symulacji.
Nie ma potrzeby ponownego programowania parametrów symulacji po zamknięciu i ponownym otwarciu programu roboczego.
Gdy tryb symulacji jest aktywny, możesz kliknąć nazwę wejścia cyfrowego na liście przełączników cyfrowych, w celu zmiany jego ustawień. Wybierz z listy rozwijanej Przełącznik, Przycisk chwilowy (normalnie otwarty), Przycisk chwilowy (normalnie zamknięty) lub Częstotliwość. Zatwierdź zmiany ustawień klawiszem OK.
Podczas trybu symulacji, możesz też kliknąć prawym klawiszem myszy na wejście cyfrowe w programie roboczym i edytować właściwości bloku. W zakładce
Symulacja, możesz wybrać rodzaj wejścia w opisany powyżej sposób, w oknie
dialogowym Właściwości bloku. Zatwierdź zmiany ustawień klawiszem OK lub
Zastosuj.
71
2. Interfejs użytkownika
2.6.6.21.Narzędzia → Test Online
Tryby pracy Test Online i Symulacja (strona 29) umożliwiają monitorowanie wykonywania programu roboczego i jego reakcję na różne stany wejściowe.
Różnice względem trybu symulacji
W trybie symulacji Twój program roboczy jest wykonywany na komputerze PC. Do
tego nie jest potrzebny moduł LOGO!. Stan wejść może być zadawany w komputerze.
W trybie Test Online, program roboczy jest wykonywany w module LOGO!. Użytkownik monitoruje pracę modułu LOGO!. Stan wejść programu odpowiada aktualnym, rzeczywistym stanom na wejściach LOGO!.
Zasady stosowania Testu Online
Twój PC musi być połączony z LOGO!. Do komunikacji program LOGO!Soft
Comfort używa interfejsu określonego w menu Narzędzia → Opcje: Interfejs komunikacyjny (strona 97).
Testowany program roboczy może być w formacie edytora FBD lub LAD, musi
zostać załadowany do LOGO!.
Programy robocze w LOGO!Soft Comfort i w module LOGO! muszą być identyczne. W razie potrzeby pobierz program z LOGO! do PC, lub załaduj program
z PC do LOGO!.
Możesz monitorować parametry do 30 bloków. Liczba bloków możliwych do jednoczesnego monitorowania spada, gdy monitorowane bloki zawierają dużą liczbę
parametrów (na przykład analogowe funkcje specjalne SFB).
Uruchomienie Testu Online
1. Wybierz polecenie menu Narzędzia → Test Online.
Jeżeli LOGO! jest w trybie STOP, uruchom moduł przyciskiem Start
Wynik: moduł LOGO! wykonuje Twój program roboczy.
Uruchomienie trybu monitorowania
.
.
2. Wybierz bloki, których parametry chcesz monitorować.
Wynik: zmiany parametrów dla zaznaczonych bloków są prezentowane „na
żywo”.
Przełączanie LOGO! do trybu STOP
Jeśli chcesz zatrzymać LOGO! poprzez program LOGO!Soft Comfort, kliknij ikonę Stop
.
Test Online jest obsługiwany przez urządzenia serii 0BA4 i nowsze.
72
2. Interfejs użytkownika
Możliwe błędy
Mogą wystąpić następujące rodzaje błędów:
● Twój moduł LOGO! nie obsługuje testu online.
Rozwiązanie: Zainstaluj urządzenie LOGO! serii 0BA4 lub nowsze.
● Programy w PC i w LOGO! różnią się.
Rozwiązanie: Pobierz program roboczy z LOGO!! do PC, lub załaduj program
z PC do LOGO!.
● Próbujesz jednocześnie monitorować zbyt dużo parametrów/bloków.
Rozwiązanie: Zredukuj liczbę jednocześnie monitorowanych parametrów/bloków.
● Brak komunikacji pomiędzy PC i LOGO!.
Rozwiązanie: Ponownie skonfiguruj połączenie.
To polecenie menu jest nieaktywne w edytorze UDF.
2.6.6.22.Narzędzia → Podłącz modem
Możesz używać modemów do ładowania i pobierania programów roboczych do/z
programu LOGO!Soft Comfort i urządzenia LOGO!. LOGO!Soft Comfort obsługuje modemy 11-bitowe, używające standardowych komend AT.
Wybierz polecenie menu Narzędzia → Podłącz modem w celu skonfigurowania właściwości modemu, używanego do komunikacji pomiędzy PC z programem
LOGO!Soft Comfort a modułem bazowym LOGO!. Program LOGO!Soft Comfort
wyświetli dialog Właściwości Modemu, zawierający podsumowanie procesu konfiguracji.
Konfiguracja modemu wymaga ustawienia opcji w kilku oknach dialogowych. Po
skonfigurowaniu modemu i zestawieniu połączenia, możesz przesyłać programy
robocze pomiędzy LOGO!Soft Comfort i LOGO! za pośrednictwem modemowego
łącza telefonicznego.
Etapy konfigurowania modemu i połączenia są przedstawione poniżej:
● Wybierz modem (strona 74);
● Wybierz konfigurację dla urządzenia zdalnego (strona 74);
● Konfiguracja komendy zdalnego modemu (strona 74);
● Skonfiguruj polecenie dla modemu zdalnego (strona 75);
● Wybór lokalnej konfiguracji (strona 75);
● Konfiguracja komendy lokalnego modemu (strona 75);
● Wybór numeru telefonu (strona 75).
73
2. Interfejs użytkownika
W oknach dialogowych konfiguracji modemu możesz używać klawisza Dalej
w celu przejścia do kolejnego okna konfiguracji, oraz klawisza Wstecz w celu
powrotu do poprzedniego okna.
To polecenie menu jest aktywne tylko dla urządzeń LOGO! serii 0BA6
lub starszych.
2.6.6.23.Narzędzia → Podłącz modem – Wybierz modem
W oknie dialogowym Wybierz modem, możesz zaznaczyć pole wyboru konfiguracji modemu zdalnego lub modemu lokalnego. Modem zdalny to ten, który jest
podłączony do modułu bazowego LOGO! natomiast modem lokalny jest podłączony do komputera z uruchomionym programem LOGO!Soft Comfort.
Jeżeli był już wcześniej skonfigurowany modem zdalny lub modem lokalny,
w oknie dialogowym wyświetlą się nazwy modemów skonfigurowane w LOGO!Soft Comfort. Możesz kliknąć klawisz Szczegóły w celu wyświetlenia szczegółowych informacji o skonfigurowanych modemach.
Jeżeli modem zdalny został skonfigurowany przy pomocy aplikacji innych niż
LOGO!Soft Comfort, możesz zignorować wyświetlone ustawienia. Program LOGO!Soft Comfort będzie używał aktualnych ustawień modemu. Jeżeli jeszcze nie
skonfigurowałeś modemu zdalnego lub zamierzasz zmienić bieżące ustawienia,
zaznacz pole wyboru Modem zdalny.
Dla modemu lokalnego program LOGO!Soft Comfort będzie używał takich ustawień, jakie są wyświetlane za pośrednictwem klawisza Szczegóły. Możesz zaznaczyć pole wyboru Modem lokalny w celu edycji ustawień.
Jeżeli chcesz skonfigurować lub zmienić ustawienia dla obydwu modemów, to
zaznacz oba pola wyboru.
Jeżeli oba modemy są już skonfigurowane, ale należy wpisać numer telefonu,
to nie zaznaczaj pola wyboru. Po kliknięciu przycisku Dalej wyświetli się okno
dialogowe konfiguracji numeru telefonu (strona 75). W przeciwnym razie kliknięcie przycisku Dalej spowoduje rozpoczęcie procedury konfiguracji zaznaczonych
modemów.
2.6.6.24.Narzędzia → Podłącz modem – Wybierz konfigurację dla urządzenia
zdalnego
W oknie dialogowym Wybierz konfigurację dla urządzenia zdalnego wybierz opcję
Edycja lub Usuń dla istniejącej konfiguracji, albo Nowa dla utworzenia nowej.
Kliknij przycisk Dalej w celu kontynuacji procedury konfiguracji modemu.
2.6.6.25.Narzędzia → Podłącz modem – Konfiguracja komendy zdalnego
modemu
W oknie dialogowym Konfiguracja komendy zdalnego modemu określana jest nazwa modemu zdalnego. Możesz zaznaczyć pole wyboru akceptowania ustawień
domyślnych komend modemu, lub nie używać ustawień domyślnych i edytować
poszczególne komendy. Pole Dodatkowe umożliwia wprowadzenie innych komend modemu. Dodając nowe komendy, rozdzielaj je spacją.
74
2. Interfejs użytkownika
Wszystkie polecenia są standardowe. Sprawdź składnię poleceń w dokumentacji
Twojego modemu.
Kliknij przycisk Zapisz konfigurację w celu zapamiętania tej konfiguracji modemu
zdalnego.
2.6.6.26.Narzędzia → Podłącz modem – Skonfiguruj polecenie dla modemu
zdalnego
Okno dialogowe Skonfiguruj polecenie dla modemu zdalnego jest ostatnim etapem procedury. Po upewnieniu się, że modem zdalny jest podłączony do modułu
bazowego LOGO!, wykonaj poniższe czynności:
1. Zaznacz pole wyboru Wykonaj.
2. Wybierz port komunikacyjny.
3. Kliknij przycisk Skonfiguruj polecenie dla modemu zdalnego.
LOGO!Soft Comfort wykona procedurę konfiguracji i wyświetli komunikat stanu
modemu.
2.6.6.27.Narzędzia → Podłącz modem – Wybór lokalnej konfiguracji
Dialog Wybór lokalnej konfiguracji umożliwia edycję lub usunięcie istniejącej konfiguracji, albo utworzenie nowej.
Kliknij przycisk Dalej w celu kontynuacji procedury konfiguracji modemu.
2.6.6.28.Narzędzia → Podłącz modem – Konfiguracja komendy lokalnego
modemu
W oknie dialogowym Konfiguracja komendy lokalnego modemu określana jest
nazwa modemu lokalnego. Możesz zaznaczyć pole wyboru akceptowania ustawień domyślnych komend modemu, lub nie używać ustawień domyślnych i edytować poszczególne komendy. Pole Dodatkowe umożliwia wprowadzenie innych
komend modemu. Dodając nowe komendy, rozdzielaj je spacją.
Wszystkie polecenia są standardowe. Sprawdź składnię poleceń w dokumentacji
Twojego modemu.
Kliknij przycisk Zapisz konfigurację w celu zapamiętania tej konfiguracji modemu
lokalnego.
2.6.6.29.Narzędzia → Podłącz modem – Wybór numeru telefonu
W tym oknie dialogowym możesz dodawać i usuwać numery telefonów dla połączeń modemowych.
Kliknij przycisk Dodaj nowy w celu wpisania nazwy, numeru telefonu i opisu połączenia telefonicznego. Kolejne numery telefonów można dodawać w identyczny
sposób, używając klawisza Dodaj nowy i wprowadzając niezbędne informacje.
W celu usunięcia numeru z listy, zaznacz go i kliknij Usuń.
W tym oknie dialogowym, możesz połączyć się z wybranym numerem. W celu
zestawienia połączenia modemowego, wykonaj poniższe czynności:
1. Sprawdź, czy modem lokalny jest podłączony do twojego komputera, oraz czy
modem zdalny jest podłączony do LOGO!. Kliknij pole wyboru Gotowe.
75
2. Interfejs użytkownika
2. Wybierz numer telefonu z listy.
3. Kliknij przycisk Zadzwoń.
Program LOGO!Soft Comfort zestawi połączenie modemowe i wyświetli komunikat stanu połączenia. W przypadku wystąpienia błędów, LOGO!Soft Comfort
wyświetli odpowiedni komunikat błędu. W tym przypadku należy sprawdzić połączenie i konfigurację. Dodatkowe informacje możesz znaleźć w dokumentacji
Twojego modemu.
2.6.6.30.Narzędzia → Odłącz modem
Użyj tego polecenia do zakończenia aktywnego połączenia modemowego.
W celu skonfigurowania lub zestawienia połączenia wybierz polecenie menu Narzędzia → Podłącz modem (strona 73).
2.6.6.31.Narzędzia → Połączenia ethernetowe (tylko 0BA7)
Użyj tego polecenia menu do skonfigurowania adresu modułu i aktywacji połączenia sieciowego Ethernet dla modułu bazowego LOGO!.
①
76
Adres modułu
Przed wykonaniem połączenia do sieci Ethernet, należy skonfigurować adres IP,
maskę podsieci i bramę dla modułu bazowego LOGO! 0BA7. Domyślne wartości dla
modułu bazowego są następujące:
adres IP: 169.254.45.2,
maska podsieci: 255.255.0.0,
brama: 169.254.45.1.
2. Interfejs użytkownika
②
Połączenie do sieci Ethernet
W celu dodania połączenia, kliknij prawym klawiszem myszy Połączenia ethernetowe.
Moduł bazowy LOGO! 0BA7 obsługuje maksimum osiem połączeń z protokołem
TCP/IP S7, do następujących urządzeń:
● Inne urządzenia LOGO! 0BA7;
● Sterowniki PLC SIMATIC S7 z funkcją sieci Ethernet;
● Maksymalnie jeden Panel Operatorski SIMATIC HMI, obsługujący komunikację
w sieci Ethernet ze sterownikami S7 PLC.
NOTATKA:
Przy konfiguracji połączenia S7 w panelu SIMATIC HMI, należy wybrać S7-200 jako
urządzenie współpracujące.
Notatka
Przy pomocy LOGO!Soft Comfort V7.0 możesz tworzyć tylko topologię sieci
LOGO! 0BA7.
Szczegółowe informacje na temat konfiguracji łączności S7 pomiędzy LOGO!
0BA7, sterownikami SIMATIC PLC i HMI – patrz sekcja FAQ na stronie internetowej „Support LOGO!” (http://www.siemens.com/logo oraz www.siemens.pl/logo).
Każde połączenie S7 może być skonfigurowane jako typ klient lub serwer, w którym są odpowiednio skonfigurowane ustawienia lokalne IP/lokalne TSAP (Transmission Layer Service Access Point) oraz zdalne IP/zdalne TSAP. Serwer jest
źródłem danych dla skojarzonego w sieci klienta.
W celu skonfigurowania ustawień klient/serwer dla każdego modułu LOGO! 0BA7,
kliknij dwukrotnie na nazwę połączenia.
Moduł bazowy LOGO! 0BA7 jako klient
Jeżeli moduł bazowy LOGO! 0BA7 jest skonfigurowany jako klient, może on zażądać transferu danych od zdalnych PLC.
77
2. Interfejs użytkownika
①
Lokalne właściwości (klient)
②
Zdalne właściwości (serwer)
③
Transfer danych (Odczyt: Lokalny ← Zdalny, Zapis: Lokalny → Zdalny)
TSAP to punkt dostępu do usługi transportu w komunikacji TCP/IP.
Lokalny TSAP klienta jest automatycznie generowany przez LOGO!Soft Comfort.
Zdalny TSAP to punkt dostępu serwera, z którym chcesz się połączyć.
Zdalny adres IP to adres IP serwera, z którym chcesz się połączyć.
W jednej sesji połączeniowej klienta mogą być utworzone maksimum 32 transfery
danych. W celu wstawienia nowego wiersza transferu danych, kliknij prawym
klawiszem myszy istniejący wiersz lub wciśnij klawisz Enter na ostatniej komórce
istniejącego wiersza. W procesie odczytu, dane są przesyłane ze zdalnego serwera
i zapisywane w lokalnym module bazowym; w procesie zapisu dane z lokalnego
modułu bazowego są zapisywane w zdalnym serwerze. Możesz zapisywać dane
w wybranych obszarach pamięci lokalnego modułu bazowego lub zdalnego serwera,
poprzez ustalenie wartości w kolumnach Adres (Lokalny) i Adres (Zdalny).
Maksymalna długość bloku danych wynosi 212 bajtów dla każdego transferu danych.
④
78
Utrzymuj aktywne
Jeżeli zaznaczysz to pole wyboru, to moduł bazowy LOGO! 0BA7 będzie sprawdzać
stan połączenia co pięć sekund.
2. Interfejs użytkownika
Transfer danych
Poniższa tabela prezentuje ograniczenia i dopuszczalne zakresy adresu lokalnego dla połączeń typu klient.
Żądania odczytu:
Lokalny adres
Typ adresu
Zakres
VB
od 0 do 850
Typ adresu
VB
DB.DBB
MB
IB
QB
Zdalny adres
Zakres
od 0 do 0xFFFF
DB[od 0 do 0xFFFF].DBB[od 0 do 0xFFFFFF]
od 0 do 0xFFFF
od 0 do 0xFFFF
od 0 do 0xFFFF
Notatka
Typ adresu:
● VB: variable byte memory (pamięć zmiennych);
● DB.DBB: data block byte memory (pamięć bloków danych);
● MB: flag byte memory (pamięć flag);
● IB: input byte memory (pamięć wejść);
● QB: output byte memory (pamięć wyjść);
Lokalny adres + długość bloku – 1 ≤ 850.
Poniższa tabela prezentuje ograniczenia i dopuszczalne zakresy adresu lokalnego dla połączeń typu klient.
Żądania zapisu:
Lokalny adres
Typ adresu
Zakres
VB
odd 0 do 850
MB
od 0 do 3
IB
od 0 do 2
QB
od 0 do 1
Typ adresu
VB
DB.DBB
MB
IB
QB
Zdalny adres
Zakres
od 0 do 0xFFFF
DB[0,0xFFFF].DBB[0,0xFFFFFF]
od 0 do 0xFFFF
od 0 do 0xFFFF
od 0 do 0xFFFF
Notatka
Lokalny adres + długość bloku – 1 ≤ maks. wartości lokalnego typu adresu.
W module bazowym LOGO!, wartości MB, IB i QB są tylko do odczytu.
79
2. Interfejs użytkownika
Moduł bazowy LOGO! 0BA7 jako serwer
Jeżeli serwerem w tym połączeniu jest SIMATIC S7 lub SIMATIC HMI, musisz
skonfigurować połączenie serwera.
Jeżeli serwerem dla tego modułu bazowego LOGO! 0BA7 jest także moduł bazowy LOGO!, skonfiguruj połączenie serwera w dialogu Połączenie, poprzez podwójne kliknięcie na Połączenie1 w oknie dialogowym Konfiguracja adresu i połączeń, tak jak pokazano poniżej.
①
80
Lokalne właściwości (serwer)
TSAP: Dopuszczalnym zakresem w LOGO! 0BA7 jest 20.00 do FF.FF.
Lokalny TSAP serwera jest automatycznie generowany przez LOGO!Soft Comfort.
Jeżeli klientem w tym połączeniu jest panel operatora (SIMATIC HMI), zaznacz pole
wyboru Połącz z Panelem Operatora (OP). Wtedy program LOGO!Soft Comfort
automatycznie ustali TSAP na 02.00.
Jeżeli zaznaczysz pole wyboru Akceptuj wszystkie żądania połączeń, to serwer będzie
odpowiadał na żądania wszystkich klientów w tej sieci.
Serwer może akceptować żądania tylko z jednego adresu IP. Jest to adres IP klienta,
z którym chcesz się połączyć.
2. Interfejs użytkownika
②
Zdalne właściwości (klient)
③
Utrzymuj aktywne
Zdalny TSAP to punkt dostępu klienta, z którym chcesz się połączyć.
Jeżeli zaznaczysz to pole wyboru, to moduł bazowy LOGO! 0BA7 będzie sprawdzać
stan połączenia co pięć sekund.
2.6.6.32.Narzędzia → Tablica wymiany danych VM (tylko 0BA7)
Informacje podstawowe o VM
W standardzie komunikacyjnym interfejsu S7, pamięć VM (Variable Memory)
służy jako lokalny bufor komunikacyjny dla wymiany danych za pośrednictwem
skonfigurowanego łącza transmisyjnego.
Topologia sieci może zostać utworzona tylko w LOGO!Soft Comfort, poprzez
menu Narzędzia → Połączenia ethernetowe (strona 76).
Proces wymiany danych jest opisany poniżej:
● Serwer zapisuje żądane dane w obszarze pamięci VM, określonym przez połączenie S7 i specyfikację transferu danych. W dalszej części tekstu jest to
nazywane działaniem „udostępniania”.
● Klient odczytuje obszar pamięci VM serwera w procedurze komunikacji sieciowej i aktualizuje odpowiedni obszar swojej pamięci lokalnej VM.
● Po aktualizacji pamięci lokalnej, program roboczy w urządzeniu klient może
korzystać ze skopiowanych z serwera informacji w lokalnej pamięci VM.
Typy danych i adres VM
Poniżej przedstawiono adresowanie VM i stosowane typy danych.
9 % $GUHVEDMWX
'DQHW\SXEDMW
2EV]DUSDPLÛFL
9%
06%
9 ' 1DMEDUG]LHM]QDF]ÇF\EDMW
9:
$GUHVEDMWX
'DQHW\SXEDMW
2EV]DUSDPLÛFL
$GUHVEDMWX
'DQHW\SXEDMW
2EV]DUSDPLÛFL
/6%
06%
9%
9 : 9%
06% 1DMEDUG]LHM]QDF]ÇF\ELW
/6% 1DMPQLHM]QDF]ÇF\ELW
1DMPQLHM]QDF]ÇF\EDMW
/6%
9%
1DMEDUG]LHM]QDF]ÇF\EDMW
1DMPQLHM]QDF]ÇF\EDMW
06%
9'
/6%
9%
9%
9%
9%
Utworzenie tablicy wymiany danych VM
Możesz automatycznie aktualizować stany wejść, wyjść i znaczników w lokalnej pamięci VM. Możesz też zmieniać wartości parametrów w lokalnej VM, a ich
wartości w programie LOGO!Soft Comfort będą odpowiednio zmieniane. W ten
sposób informacje dostępne w LOGO!Soft Comfort oraz informacje w lokalnej pamięci VM są wzajemnie synchronizowane w czasie rzeczywistym. Poprzez funkcję Tablica wymiany danych VM, możesz utworzyć mapowanie pomiędzy blokiem
i pamięcią VM. Wartości parametrów bloku są synchronizowane z wybraną VM
w każdym cyklu. Po zsynchronizowaniu, zawartość VM może być używana do ko-
81
2. Interfejs użytkownika
munikacji z innymi urządzeniami SIMATIC. Możesz mapować do 64 parametrów
dla każdego modułu bazowego LOGO! 0BA7. Dialog konfiguracji tablicy wymiany
danych VM jest pokazany poniżej:
Funkcje specjalne SFB, które mają parametry w bieżącym programie, znajdują
się na liście w kolumnie Blok. Kolumna Parametr zawiera listę wyboru parametrów dla odpowiedniego bloku. Kolumna Typ wyświetla typ danych dla zaznaczonych parametrów. Kolumna Adres jest także edytowalna. Służy ona do ustalenia
adresu VM, pod którym jest zapisywana wartość parametru.
Znacznik za parametrem informuje o jego właściwościach:
Wartość parametru jest ustalana i możliwa do wpisania.
Bieżąca wartość parametru, tylko do odczytu.
Jest to bieżąca wartość parametru, ale może być modyfikowana.
NOTATKA:
Taki znacznik ma tylko parametr: Wartość licznika dla licznika góra/
dół.
Wartość parametru jest pochodną bieżącej wartości parametru z innego, wcześniej zaprogramowanego bloku funkcyjnego.
Uwaga: jeżeli nie ma żadnego znacznika, to wartość parametru jest systemowa
i nie może być modyfikowana.
W oknie tablicy wymiany danych VM możesz:
● Zaznaczać jednocześnie kilka wierszy rekordu, poprzez kliknięcie ID wybranych wierszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl lub Shift.
● Wstawiać nowe wiersze poniżej, wciskając Enter na końcu poprzedniego wiersza.
● Wstawiać nowe wiersze powyżej, poprzez kliknięcie ID wybranego wiersza,
a następnie wciśnięcie klawisza Wstaw, lub poprzez kliknięcie prawym klawi-
82
2. Interfejs użytkownika
szem myszy na wybrany wiersz i wybranie Wstaw wiersz z menu kontekstowego.
● Usuwać wiersze poprzez kliknięcie ID wybranego wiersza, a następnie wciśnięcie klawisza Usuń, lub poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na
wybrany wiersz i wybranie Usuń z menu kontekstowego.
Nie możesz zmienić typu parametru, oraz musisz skonfigurować unikalny adres
dla każdego parametru. Zakres adresu dla parametru: od 0 do 850. Jeżeli wpisana wartość przekracza dopuszczalny zakres, wejścia i wyjścia będą adresowane
według ustalonych adresów VM. Poniższa tabela przedstawia sposób mapowania
adresów pomiędzy we/wy i pamięcią VM.
DI
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
I14
I15
I16
I17
I18
I19
I20
I21
I22
I23
I24
AI
AI1
AI2
AI3
AI4
AI5
AI6
AI7
AI8
Adres VM
V923.0
V923.1
V923.2
V923.3
V923.4
V923.5
V923.6
V923.7
V924.0
V924.1
V924.2
V924.3
V924.4
V924.5
V924.6
V924.7
V925.0
V925.1
V925.2
V925.3
V925.4
V925.5
V925.6
V925.7
Adres VM
VW926
VW928
VW930
VW932
VW934
VW936
VW938
VW940
DQ
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Adres VM
V942.0
V942.1
V942.2
V942.3
V942.4
V942.5
V942.6
V942.7
V943.0
V943.1
V943.2
V943.3
V943.4
V943.5
V943.6
V943.7
AQ
AQ1
AQ2
Adres VM
VW944
VW946
83
2. Interfejs użytkownika
AM
AM1
AM2
AM3
AM4
AM5
AM6
AM7
AM8
AM9
AM10
AM11
AM12
AM13
AM14
AM15
AM16
Adres VM
VW952
VW954
VW956
VW958
VW960
VW962
VW964
VW966
VW968
VW970
VW972
VW974
VW976
VW978
VW980
VW982
M
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27
Adres VM
V948.0
V948.1
V948.2
V948.3
V948.4
V948.5
V948.6
V948.7
V949.0
V949.1
V949.2
V949.3
V949.4
V949.5
V949.6
V949.7
V950.0
V950.1
V950.2
V950.3
V950.4
V950.5
V950.6
V950.7
V951.0
V951.1
V951.2
Moduł bazowy LOGO! 0BA7 może udostępniać następujące dane poprzez interfejs komunikacyjny S7:
Typ danych
Wejście cyfrowe
Wyjście cyfrowe
Znacznik cyfrowy
Wejście analogowe
Wyjście analogowe
Znacznik analogowy
Wartość parametru
Aktualna wartość
Liczba
24
16
27
8
2
16
**
**
Długość danych
Byte
Byte
Byte
Word
Word
Word
**
**
Długość danych (Byte, Word, lub DWord) wskazuje liczbę bajtów w pamięci VM,
wymaganych do zapisu parametru.
Parametry bloków określone w oknie dialogowym Konfiguracji pamięci VM są linkowane do Adresu VM.
Należy pamiętać, że nie cały obszar pamięci VM jest dostępny do konfiguracji.
Część bajtów VM jest zarezerwowanych. Nie możesz określić więcej niż 64 parametry. Przy próbie zdefiniowania więcej niż 64 parametrów, program LOGO!Soft
Comfort wyświetli komunikat błędu.
84
2. Interfejs użytkownika
Ustawienia parametrów
Typ
danych
Odczyt (R)/
/zapis (W)
Opóźnienie włączenia
Czas bieżący
VW
R
Opóźnienie – wł.
VW
R/W
Pozostały czas
VW
R
Opóźnienie – wł.
VB
R/W
Opóźnienie wyłączenia
Czas bieżący
VW
R
Opóźnienie – wył.
VW
R/W
Pozostały czas
VW
R
Podstawa czasu
Opóźnienia – wył.
VB
R/W
Blok Funkcyjny
Opóźnienie włączenia/wyłączenia
Czas bieżący
VW
VW
R/W
Czas wył. (TL)
VW
R/W
VW
R
VW
R
Czas wł. (TH)
– podstawa czasu
VB
R/W
Czas wył. (TL)
– podstawa czasu
VB
R/W
Bieżąca podstawa
czasu
VB
R/W
Opóźnienie włączenia z pamięcią
Czas bieżący
VW
Opóźnienie – wł.
VW
Ustawienia parametrów
we współpracującym
urządzeniu
Jednostka: sekundy Zakres wartości: od 0 do 9999
Jednostka: minuty
Zakres wartości: od 0 do 5999
lub godziny
10 milisekund
Sekundy
Minuty
1
2
3
Jednostka: sekundy Zakres wartości: od 0 do 9999
Jednostka: minuty
Zakres wartości: od 0 do 5999
lub godziny
10 milisekund
Sekundy
Minuty
1
2
3
R
Czas wł. (TH)
Czas wł. (TH)
– pozostały czas
Czas wył (TL)
– pozostały czas
Ustawienia
parametrów
w LOGO!Soft
Comfort
Jednostka: sekundy
Jednostka: minuty
lub godziny
Jednostka: sekundy
Jednostka: minuty
lub godziny
10 milisekund
Sekundy
Minuty
10 milisekund
Sekundy
Minuty
10 milisekund
Sekundy
Minuty
Zakres wartości: od 0 do 9999
Zakres wartości: od 0 do 5999
Zakres wartości: od 0 do 9999
Zakres wartości: od 0 do 5999
1
2
3
1
2
3
1
2
3
R
R/W
Jednostka: sekundy Zakres wartości: od 0 do 9999
Jednostka: minuty
Zakres wartości: od 0 do 5999
lub godziny
85
2. Interfejs użytkownika
Blok Funkcyjny
Typ
danych
Opóźnienie włączenia z pamięcią
Pozostały czas
VW
Podst. czasu
VB
opóźnienia – wł.
Odczyt (R)/
/zapis (W)
Ustawienia
parametrów
w LOGO!Soft
Comfort
Ustawienia parametrów
we współpracującym
urządzeniu
R
R/W
10 milisekund
1
Sekundy
Minuty
2
3
Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym
Czas bieżący
VW
R
Czas wył. (TL)
VW
R/W
Czas wył. (TL)
– pozostały czas
VW
R
Czas wył. (TL)
– podstawa czasu
VB
R/W
Jednostka: sekundy Zakres wartości: od 0 do 9999
Jednostka: minuty
Zakres wartości: od 0 do 5999
lub godziny
10 milisekund
Sekundy
Minuty
1
2
3
Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem
Czas bieżący
VW
R
Szerokość impulsu
(TH)
VW
R/W
Odległość impulsów
(TL)
VW
R/W
VW
R
VW
R
Szerokość impulsu
(TH) – podstawa czasu
VB
R/W
Odległość impulsów
(TL) – podstawa czasu
VB
R/W
Bieżąca podstawa
czasu
VB
R
Szerokość impulsu
(TH) – pozostały czas
Odległość impulsów
(TL) – pozostały czas
Jednostka: sekundy
Jednostka: minuty
lub godziny
Jednostka: sekundy
Jednostka: minuty
lub godziny
10 milisekund
Sekundy
Minuty
10 milisekund
Sekundy
Minuty
10 milisekund
Sekundy
Minuty
Zakres wartości: od 0 do 9999
Zakres wartości: od 0 do 5999
Zakres wartości: od 0 do 9999
Zakres wartości: od 0 do 5999
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Asynchroniczny generator impulsów
Czas bieżący
VW
R
Szerokość impulsu
VW
R/W
Odległość impulsów
VW
R/W
86
Jednostka: sekundy
Jednostka: minuty
lub godziny
Jednostka: sekundy
Jednostka: minuty
lub godziny
Zakres wartości: od 0 do 9999
Zakres wartości: od 0 do 5999
Zakres wartości: od 0 do 9999
Zakres wartości: od 0 do 5999
2. Interfejs użytkownika
Blok Funkcyjny
Typ
danych
Odczyt (R)/
/zapis (W)
Ustawienia
parametrów
w LOGO!Soft
Comfort
Ustawienia parametrów
we współpracującym
urządzeniu
Asynchroniczny generator impulsów
Impuls – pozostały
VW
R
czas
Przerwa – pozostały
VW
R
czas
Szerokość impulsu
(TH) – Podstawa czasu
VB
R/W
Odległość impulsów
(TL) – podstawa czasu
VB
R/W
Bieżąca podstawa
czasu
VB
R
VW
R
Maks. opóźnienie wł.
(TH)
VW
R/W
Maks. opóźnienie wył.
(TL)
VW
R/W
VW
R
VW
R
Maks. opóźnienie wł.
(TH) – podstawa czasu
VB
R/W
Maks. opóźnienie wył.
(TL) – podstawa czasu
VB
R/W
Bieżąca podstawa
czasu
VB
R
Generator losowy
Czas bieżący
Maks. opóźnienie wł.
(TH) – pozostały czas
Maks. opóźnienie wył.
(TL) – pozostały czas
Schodowy przełącznik oświetlenia
Czas bieżący
VW
Opóźnienie wył.
Czas do ostrzeżenia
(T!)
Okres ostrzeżenia (T!L)
Opóźnienie wył.
– pozostało
10 milisekund
Sekundy
Minuty
10 milisekund
Sekundy
Minuty
10 milisekund
Sekundy
Minuty
Jednostka: sekundy
Jednostka: minuty
lub godziny
Jednostka: sekundy
Jednostka: minuty
lub godziny
10 milisekund
Sekundy
Minuty
10 milisekund
Sekundy
Minuty
10 milisekund
Sekundy
Minuty
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Zakres wartości: od 0 do 9999
Zakres wartości: od 0 do 5999
Zakres wartości: od 0 do 9999
Zakres wartości: od 0 do 5999
1
2
3
1
2
3
1
2
3
R
VW
R/W
VW
R
VW
R
VW
R
Jednostka: sekundy Zakres wartości: od 0 do 9999
Jednostka: minuty
Zakres wartości: od 0 do 5999
lub godziny
87
2. Interfejs użytkownika
Blok Funkcyjny
Typ
danych
Odczyt (R)/
/zapis (W)
Schodowy przełącznik oświetlenia
Czas do ostrzeżenia
VW
(T!) – pozostały czas
Okres ostrzeżenia (T!L)
VW
– pozostały czas
Opóźnienie wył.
– podstawa czasu
VB
Przełącznik dwufunkcyjny
Czas bieżący
VW
Czas opóźnienia wył
VW
(T)
Ciągłe świecenie (TL)
Czas do ostrzeżenia
(T!)
Okres ostrzeżenia (T!L)
Czas Opóźnienia wył
(T) – pozostało
Ciągłe świecenie (TL)
– pozostało
Czas do ostrzeżenia
(T!) – pozostało
Okres ostrzeżenia (T!L)
– pozostało
Ustawienia
parametrów
w LOGO!Soft
Comfort
Ustawienia parametrów
we współpracującym
urządzeniu
R
R
R/W
10 milisekund
Sekundy
Minuty
1
2
3
R
R/W
VW
R/W
VW
R
VW
R
VW
R
VW
R
VW
R
VW
R
Jednostka: sekundy Zakres wartości: od 0 do 9999
Jednostka: sekundy Zakres wartości: od 0 do 9999
Jednostka: minuty
Zakres wartości: od 0 do 5999
lub godziny
10 milisekund
1
Sekundy
2
Minuty
3
10 milisekund
1
Ciągłe świecenie (TL)
VB
R/W
Sekundy
2
– podstawa czasu
Minuty
3
10 milisekund
1
Bieżąca podstawa
VB
R
Sekundy
2
czasu
Minuty
3
Timer tygodniowy (gdy pole wpisywania jest niedostępne lub funkcja jest zablokowana,
wyświetlane jest „0xFF” na panelu HMI lub S7 PLC, oraz „–” na wyświetlaczu modułu
bazowego)
Niedziela
Bit 0
Poniedziałek
Bit 1
Wtorek
Bit 2
Środa
Bit 3
Dzień tygodnia 1
VB
R/W
Czwartek
Bit 4
Piątek
Bit 5
Sobota
Bit 6
NOTATKA: jeżeli odpowiedni
bit = 1, to dzień jest wybrany.
Czas wł 1
VW
R/W
h:m
h:m
Czas wył 1
VW
R/W
h:m
h:m
Opóźnienie wył (T)
– podstawa czasu
88
VB
R/W
2. Interfejs użytkownika
Ustawienia
Ustawienia parametrów
parametrów
we współpracującym
w LOGO!Soft
urządzeniu
Comfort
Timer tygodniowy (gdy pole wpisywania jest niedostępne lub funkcja jest zablokowana,
wyświetlane jest „0xFF” na panelu HMI lub S7 PLC, oraz „–” na wyświetlaczu modułu
bazowego)
Niedziela
Bit 0
Poniedziałek
Bit 1
Wtorek
Bit 2
Środa
Bit 3
Dzień tygodnia 2
VB
R/W
Czwartek
Bit 4
Piątek
Bit 5
Sobota
Bit 6
NOTATKA: jeżeli odpowiedni
bit = 1, to dzień jest wybrany.
Czas wł. 2
VW
R/W
h:m
h:m
Czas wył. 2
VW
R/W
h:m
h:m
Niedziela
Bit 0
Poniedziałek
Bit 1
Wtorek
Bit 2
Środa
Bit 3
Dzień tygodnia 3
VB
R/W
Czwartek
Bit 4
Piątek
Bit 5
Sobota
Bit 6
NOTATKA: jeżeli odpowiedni
bit = 1, to dzień jest wybrany.
Czas wł. 3
VW
R/W
h:m
h:m
Czas wył. 3
VW
R/W
h:m
h:m
Wył
0
Impulsowo
VB
R/W
Wł
1
Timer roczny (gdy pole wpisywania jest niedostępne lub funkcja jest zablokowana,
wyświetlane jest „0xFF” na panelu HMI lub S7 PLC, oraz „–” na wyświetlaczu modułu
bazowego)
Czas wł.
VW
R/W
Miesiąc:Dzień
Miesiąc:Dzień
Czas wył.
VW
R/W
Miesiąc:Dzień
Miesiąc:Dzień
Rok wł.
VB
R/W
Rok
Rok
Rok wył.
VB
R/W
Rok
Rok
Nie
0
Miesięcznie
VB
R/W
Tak
1
Nie
0
Rocznie
VB
R/W
Tak
1
Wył
0
Impulsowo
VB
R/W
Wł
1
Zegar astronomiczny
VBx+0
W
1
E
0
Długość geograficzna
VD
R/W
°
VBx+1
‚
VBx+2
„
VBx+3
Blok Funkcyjny
Typ
danych
Odczyt (R)/
/zapis (W)
89
2. Interfejs użytkownika
Blok Funkcyjny
Typ
danych
Ustawienia
parametrów
w LOGO!Soft
Comfort
Odczyt (R)/
/zapis (W)
Ustawienia parametrów
we współpracującym
urządzeniu
Zegar astronomiczny
VBx+0
S
Szerokość
geograficzna
VD
R/W
0
°
VBx+1
‚
VBx+2
„
Czas zero (E+; W–)
VW
1
N
VBx+3
od –11 do 12
Bit 7 młodszego bajtu to znak,
np : 00000001 10000000
oznacza –1.
R/W
Czas wschodu słońca
VW
R
h:m
Czas zachodu słońca
VW
R
h:m
Stoper
Podstawa czasu
Czas bieżący
VB
R/W
10 milisekund
0
Sekundy
1
Minuty
2
Godziny
3
VD
R
Międzyczas
VD
R
Czas wyjściowy
VW
R
Licznik
VD
R/W
od 0 do 999 999
Próg wł.
VD
R/W
od 0 do 999 999
Próg wył.
VD
R/W
od 0 do 999 999
Wartość startowa
VD
R/W
od 0 do 999 999
Interwał przeglądów
(MI)
VD
R/W
od 0 do 599 999 (9999H 59M)
Czas pracy (MN)
VD
R
Czas całkowity (OT)
VD
R
Licznik góra/dół
Licznik godzin
Progowy przełącznik częstotliwości
Częstotliwość
VW
R
Próg wł.
VW
R/W
od 0 do 9999
Próg wył.
VW
R/W
od 0 do 9999
Czas próbkowania
VW
R
Progowy przełącznik analogowy
Wł.
VW
R/W
od –20 000 do 20 000
Wył.
VW
R/W
od –20 000 do 20 000
Wzmocnienie
VW
R
Offset
VW
R
Ax, wzmocnione
VW
R
90
2. Interfejs użytkownika
Blok Funkcyjny
Typ
danych
Odczyt (R)/
/zapis (W)
Ustawienia
parametrów
w LOGO!Soft
Comfort
Ustawienia parametrów
we współpracującym
urządzeniu
Analogowy różnicowy przerzutnik progowy
Wł.
VW
R/W
od –20 000 do 20 000
Różnica
VW
R/W
od –20 000 do 20 000
Wzmocnienie
VW
R
Offset
VW
R
Ax, Wzmocnione
VW
R
Wył.
VW
R
Wł.
VW
R/W
od –20 000 do 20 000
Wył.
VW
R/W
od –20 000 do 20 000
Wzmocnienie
VW
R
Offset
VW
R
Ax, wzmocnione
VW
R
Ay, wzmocnione
VW
R
Ax (wzmocnione) – Ay
(wzmocnione)
VW
R
Wzmocnienie
VW
R
Offset
VW
R
Aen (wartość
porównawcza)
VW
R
Ax, wzmocnione
VW
R
Różnicowe (+)
VW
R/W
od 0 do 20 000
Różnicowe (–)
VW
R/W
od 0 do 20 000
Wzmacniacz
analogowy:
wzmocnienie
VW
R/W
od –1000 do 1000
Wzm. analogowy:
offset
VW
R/W
od –10 000 do 10 000
Wzmacniacz
analogowy: Ax,
wzmocnione
VW
R
Komparator analogowy
Watchdog analogowy
Wzmacniacz analogowy
Multiplekser analogowy
AQ wzmocnione
VW
R
V1 (S1=0; S2=0)
VW
R/W
od –32 768 do 32 767
V2 (S1=0; S2=1)
VW
R/W
od –32 768 do 32 767
V3 (S1=1; S2=0)
VW
R/W
od –32 768 do 32 767
V4 (S1=1; S2=1)
VW
R/W
od –32 768 do 32 767
Min.
VW
R/W
od –10 000 do 20 000
Maks.
VW
R/W
od –10 000 do 20 000
Wzmocnienie
VW
R/W
od –1000 do 1000
Offset
VW
R/W
od –10 000 do 10 000
PWM
91
2. Interfejs użytkownika
Typ
danych
Odczyt (R)/
/zapis (W)
VW
R
T
VW
R/W
Podstawa czasu
powtarzania
VB
R/W
Blok Funkcyjny
PWM
Ax, wzmocnione (bież.
okres)
Ustawienia
parametrów
w LOGO!Soft
Comfort
Ustawienia parametrów
we współpracującym
urządzeniu
Jednostka: sekundy Zakres wartości: od 0 do 9999
Jednostka: minuty
lub godziny
Zakres wartości: od 0 do 5999
10 milisekund
1
Sekundy
2
Minuty
3
Instrukcje matematyczne
AQ wzmocnione
VW
R
V1
VW
R/W
od –32 768 do 32 767
V2
VW
R/W
od –32 768 do 32 767
V3
VW
R/W
od –32 768 do 32 767
V4
VW
R/W
od –32 768 do 32 767
VBx+0
Operator 1
VB
R/W
+
0
-
1
*
2
/
3
VBx+0
Operator 2
VB
R/W
+
0
+
1
*
2
/
3
VBx+0
Operator 3
Priorytet 1
Priorytet 2
Priorytet 3
Tryb zerowania
92
VB
VB
VB
VB
VB
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
+
0
-
1
*
2
/
3
L
0
M
1
H
2
L
0
M
1
H
2
L
0
M
1
H
2
Reset do zera
0
Zachowaj ostatnią
wartość
1
2. Interfejs użytkownika
Ustawienia
parametrów
w LOGO!Soft
Comfort
Ustawienia parametrów
we współpracującym
urządzeniu
Typ
danych
Odczyt (R)/
/zapis (W)
Wzmocnienie
VW
R
Offset
Bieżący poziom
Poziom 1 (L1)
Poziom 2 (L2)
Najwyższa wartość
wyjściowa
Offset start/stop
Szybkość zmian
Regulator PI
Wartość nominalna
(SP)
PV, wzmocnione
Aq
Kc
Czas całkowania (TI)
VW
VW
VW
VW
R
R
R/W
R/W
VW
R
VW
VW
R/W
R/W
od 0 do 20000
od 1 do 10000
VW
R/W
od –10 000 do 20 000
VW
VW
VW
VW
R
R
R/W
R/W
Kierunek zmian
VB
R/W
VW
R/W
od 0 do 1000
VW
VW
VW
VW
R/W
R/W
R
R
od –10 000 do 20 000
od –10 000 do 20 000
od –1000 do 1000
od –10 000 do 10 000
Blok Funkcyjny
Generator rampy
Wyj. reg. manualnej
(Mq)
Min.
Maks.
Wzmocnienie
Offset
od –10 000 do 20 000
od –10 000 do 20 000
Jednostka: Minuty
+
-
od 0 do 9999
od 0 do 5999
0
1
Filtr analogowy
Dialog parametru liczby
próbek do uśredniania
Ax
Aq
Maks./min.
Tryb
Ax
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
Aq
Gdy reset=0, reset
min./maks.
8
16
32
64
128
256
3 do 8
3
4
5
6
7
8
VB
R/W
VW
VW
R
R
VB
VW
VW
VW
VW
R/W
R
R
R
R
0, 1, 2 i inne wartości
VB
R/W
0 lub 1
93
2. Interfejs użytkownika
Blok Funkcyjny
Typ
danych
Ustawienia
parametrów
w LOGO!Soft
Comfort
Odczyt (R)/
/zapis (W)
Ustawienia parametrów
we współpracującym
urządzeniu
Wartość średnia
Czas próbkowania
VW
R/W
Liczba próbek
VW
R/W
Ax
Aq
VW
VW
R
R
Podstawa czasu
próbkowania
VB
R/W
Jednostka: sek. lub
Zakres wartości: od 0 do 59
Minuty
Jednostka: Godziny Zakres wartości: od 0 do 23
Jednostka: Dni
Zakres wartości: od 0 do 365
Zakres wartości: od 1 do
Jednostka: sekundy
St*100
Zakres wartości: od 1 do
Jednostka: Dni
32 767
Zakres wartości: od 1 do
Jednostka: Godziny
32 767
Jednostka: sekundy Zakres wartości: od 1 do
i ≤ 5 Minut
St*6000
Jednostka: sekundy Zakres wartości: od 1 do
i ≥ 6 Minut
32 767
Sekundy
Minuty
Godziny
Dni
1
2
3
4
2.6.6.33.Narzędzia → Opcje
Tutaj możesz wybrać poszczególne opcje dla LOGO!Soft Comfort:
● Standardowy edytor (strona 94);
● Język (strona 95);
● Widok dokumentu (strona 95);
● Ekran (strona 95);
● Drukuj (strona 96);
● Przerwij połączenie (strona 96);
● Interfejs komunikacyjny (strona 97);
● Symulacja (strona 99);
● Kolory (strona 100);
● Personalizacja wyglądu (strona 100);
● UDF (strona 100).
2.6.6.34.Narzędzia → Opcje – Standardowy edytor
Definiowanie domyślnego edytora; do wyboru FBD, LAD lub edytor UDF.
94
2. Interfejs użytkownika
2.6.6.35.Narzędzia → Opcje: Język
Wybór języka dla LOGO!Soft Comfort.
W celu wybrania i zastosowania nowego języka, musisz zamknąć i uruchomić
LOGO!Soft Comfort.
Dla programu LOGO! Soft Comfort dostępne jest sześć języków roboczych.
2.6.6.36.Narzędzia → Opcje: Widok dokumentu
Tutaj można określić sposób wyświetlania programów roboczych w LOGO!Soft
Comfort: w zakładkach dialogowych lub w oknach.
Zaletą wyświetlania w oknie jest możliwość wyświetlenia jednocześnie okien kilku
programów roboczych w celu porównania.
W trybie wyświetlania w zakładkach, możesz kliknąć prawym klawiszem myszy
na zakładkę w celu otwarcia menu skrótów z następującymi funkcjami:
● Zamknij;
● Zamknij wszystko;
● Zapisz;
● Zapisz jako.
2.6.6.37.Narzędzia → Opcje: Ekran
Tutaj można dokonać ustawień związanych z ekranem i wyświetlaniem.
Możesz określić, jakie informacje będą wyświetlane w Twoim programie roboczym:
● Komentarze;
● Nazwy konektorów;
● Parametry bloków.
Inne ustawienia:
● Antyaliasing. Włączenie antyaliasingu spowoduje wygładzenie narożników
i krawędzi.
● Jeśli jest włączona opcja Widok → Wybierz linie (strona 58), to dla linii etykietowanych sposób wyświetlania etykiet będzie taki, jak pokazano poniżej:
B007 > B006/2 oznacza: połączenie biegnie z bloku 7 do bloku 6, na wyprowadzenie 2. Połączenia nie będą etykietowane, jeżeli blok do którego biegnie połączenie jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie.
● Możesz określić, czy program LOGO!Soft Comfort ma pamiętać rozmiar i pozycję okien dialogowych, które były już raz otwarte.
● Możesz określić, czy LOGO!Soft Comfort ma pamiętać całe środowisko robocze (pozycję okien, otwarte programy robocze itp.).
95
2. Interfejs użytkownika
2.6.6.38.Narzędzia → Opcje: Drukuj
Ustalenie wyboru drukowanych informacji, według poniższych opcji:
● Komentarz dołączony do pliku: Plik → Właściwości: Komentarz (strona 39);
● Nazwy i parametry konektorów;
● Lista parametrów dla wszystkich bloków, dla zaznaczonych bloków, lub tylko
dla funkcji specjalnych timera;
● Lista nazw konektorów.
Możesz też zdecydować, czy puste strony mają być pomijane, oraz czy program
roboczy powinien być drukowany w powiększonej lub pomniejszonej skali.
Dialog ten jest zawsze wyświetlany przed rozpoczęciem drukowania.
2.6.6.39.Edycja → Przerwij połączenie
Możesz wybrać ręczne lub automatyczne przerywanie połączeń przy pomocy narzędzia Rozłącz/Połącz (strona 32).
W tym oknie dialogowym możesz określić jeden lub obydwa typy przerywanych
połączeń:
● Połączenia prowadzone poprzez blok;
● Połączenia przekraczające ustaloną długość.
Potwierdź te ustawienia klawiszem OK, a LOGO!Soft Comfort przetnie odpowiednie połączenia.
Jeżeli zaznaczysz pole wyboru Przerwij połączenie podczas importu/pobierania, powyższe ustawienia będą też stosowane w następujących przypadkach:
● Podczas pobierania (transferu) programu roboczego z LOGO! do programu
LOGO!Soft Comfort;
● Podczas importu (otwierania) programu roboczego, utworzonego w programie
LOGO!Soft Standard lub LOGO!Soft Comfort.
96
2. Interfejs użytkownika
2.6.6.40.Narzędzia → Opcje: Interfejs komunikacyjny
Dostępne są dwie opcje interfejsu komunikacyjnego pomiędzy modułem bazowym LOGO! a programem LOGO!Soft Comfort: kabel LOGO! i sieć Ethernet.
Dla urządzeń LOGO! 0BA6 lub starszych, możesz używać wyłącznie kabla
LOGO! do połączenia; dla urządzeń LOGO! 0BA7, możesz używać wyłącznie
sieci Ethernet jako interfejsu komunikacji.
Komunikacja poprzez kabel PC
Przy komunikacji poprzez kabel PC, możesz ręcznie wybrać interfejs komunikacyjny do połączenia z modułem bazowym LOGO!, lub możesz kliknąć przycisk
Automatyczna detekcja, aby program LOGO!Soft Comfort automatycznie wykrył
właściwy interfejs komunikacyjny:
97
2. Interfejs użytkownika
Komunikacja poprzez Ethernet
Jeżeli zaznaczysz Ethernet jako interfejs komunikacji, musisz w pierwszej kolejności użyć przycisku Dodaj w celu dodania do tabeli konfiguracji adresu IP
modułu bazowego LOGO!:
Domyślną nazwą adresu IP jest Nowy adres. Kliknij dwukrotnie nazwę i zmień ją
w razie potrzeby:
Możesz kliknąć dwukrotnie dowolną kolumnę konfiguracji (adres IP, maska podsieci, brama) lub użyć przycisku Edycja do edycji konfiguracji adresu IP. Domyślnym adresem IP urządzenia LOGO! 0BA7 jest 169.254.45.2.
98
2. Interfejs użytkownika
Jeżeli nie jesteś pewien, czy adres IP jest prawidłowy, możesz użyć przycisku
Detekcja do automatycznego sprawdzenia adresu przez LOGO!Soft Comfort.
Możesz obejrzeć wyniki sprawdzenia w kolumnie Status.
Jeżeli zaznaczysz pole wyboru Potwierdź przed połączeniem?, program LOGO!Soft Comfort potwierdzi adres IP przed nawiązaniem połączenia. Więcej informacji – patrz Ładowanie przez sieć Ethernet w menu Narzędzia → Transfer →
PC → LOGO! (strona 60).
2.6.6.41.Narzędzia → Opcje: Symulacja
1. Automatyczny start symulacji: W dialogu Opcje symulacji możesz wybrać,
czy uruchamiać symulację automatycznie po przełączeniu w tryb symulacji.
W przeciwnym wypadku, musisz kliknąć ikonę z zieloną strzałką
dla uruchomienia symulacji.
2. Automatyczna symulacja połączenia sieciowego, jeśli jest dostępny adres IP:
Możesz wybrać czy uruchamiać symulację sieci automatycznie po przełączeniu w tryb symulacji, gdy jest dostępny adres IP. W przeciwnym przypadku,
musisz kliknąć ikonę
w celu uruchomienia symulacji sieci.
3. Pokaż aktualne wartości/Pokaż stan sygnałów: możesz też włączyć lub wyłączyć wyświetlanie stanu sygnałów i zmiennych procesu w trybie symulacji. Wyłączenie ich wyświetlania poprawia wydajność symulacji, ponieważ program
LOGO!Soft Comfort nie musi na bieżąco wyliczać wartości stanu sygnałów
i zmiennych procesu.
4. Pokaż tekst komunikatów LOGO! TD w oddzielnym oknie: możesz określić,
czy wyświetlać dodatkowe okno symulacji dla wiadomości tekstowych LOGO!
TD. Po zaznaczeniu opcji, w trybie symulacji będą wyświetlane w oddzielnych
oknach aktywne komunikaty dla wyświetlacza modułu bazowego LOGO! oraz
dla wyświetlacza LOGO! TD.
5. Zerowanie stanu wejść i wyjść na początku symulacji: możesz określić, czy
wejścia i wyjścia mają być zerowane na początku symulacji.
99
2. Interfejs użytkownika
2.6.6.42.Narzędzia → Opcje: Kolory
Tutaj możesz zdefiniować ustawienia kolorów:
● Kolor pulpitu;
● Kolory linii sygnałowych, przenoszących stany logiczne „1” lub „0” w trybie symulacji;
● Ustawienia kolorów dla ramek bloków UDF w programie roboczym;
● Kolor zaznaczonych linii: możesz ustalić oddzielne kolory dla każdego z czterech maksymalnie dostępnych wejść i wyjść bloków;
● Kolor tła dla bloków funkcyjnych.
W celu przywrócenia ustawień fabrycznych, kliknij przycisk Domyślne.
2.6.6.43.Narzędzia → Opcje: Personalizacja wyglądu
Tutaj możesz spersonalizować wygląd interfejsu komunikacyjnego użytkownika
programu LOGO!Soft Comfort. Wypróbuj!
Jak wyświetlić tekst podpowiedzi dla klawisza funkcyjnego (strona 301).
2.6.6.44.Narzędzia → Opcje: UDF (tylko 0BA7)
Użyj tego polecenia do skonfigurowania biblioteki funkcji użytkownika UDF.
Biblioteka UDF może zawierać dwa rodzaje elementów: pojedyncze pliki UDF
(.lma) oraz foldery z wieloma plikami UDF.
Przy pomocy przycisków Dodaj UDF, Dodaj folder, lub Usuń, możesz usuwać
i dodawać pliki lub foldery UDF. Pozycje dodane do biblioteki UDF natychmiast
pojawiają się w drzewie bloków i są dostępne do stosowania w programie roboczym.
100
2. Interfejs użytkownika
2.6.7.
Menu okna
2.6.7.1. Menu okna – omówienie
W menu okna, możesz aranżować wyświetlane na pulpicie okna Twojego programu roboczego. Możesz kopiować istniejące programy robocze i rozdzielać okna,
dla uzyskania bardziej czytelnego obrazu dużych programów. Dostępne są następujące opcje rozmieszczania okien:
● Rozmieść pionowo (strona 101);
● Rozmieść poziomo (strona 101);
● Kaskada (strona 101);
● Rozdziel w pionie (strona 101);
● Rozdziel w poziomie (strona 102);
● Cofnij rozdzielenie (strona 102);
● Lista wyboru (strona 102).
2.6.7.2. Okno → Rozmieść pionowo
Możesz ustawić pionowo w interfejsie komunikacyjnym programowania kilka
okien zawierających program roboczy.
To polecenie menu jest dostępne tylko wtedy, gdy został wybrany widok w oknach,
a nie wyświetlanie w zakładkach. Wybór w menu Narzędzia → Opcje: Widok dokumentu (strona 95).
2.6.7.3. Okno → Rozmieść poziomo
Możesz ustawić poziomo w interfejsie komunikacyjnym programowania kilka
okien zawierających program roboczy.
To polecenie menu jest dostępne tylko wtedy, gdy został wybrany widok w oknach,
a nie wyświetlanie w zakładkach. Wybór w menu Narzędzia → Opcje: Widok dokumentu (strona 95).
2.6.7.4. Okno → Kaskada
Możesz ustawić kaskadowo w interfejsie komunikacyjnym programowania kilka
okien zawierających program roboczy.
To polecenie menu jest dostępne tylko wtedy, gdy został wybrany widok w oknach,
a nie wyświetlanie w zakładkach. Wybór w menu Narzędzia → Opcje: Widok dokumentu (strona 95).
2.6.7.5. Okno → Rozdziel w pionie
Jeżeli pracując nad dużym programem roboczym, chcesz przeglądać i porównywać oddalone od siebie obiekty, możesz podzielić okno pionowo. Podział dotyczy
oczywiście tylko okna wyświetlania, a nie Twojego programu roboczego. Możesz
używać pasków przewijania w podzielonych oknach, w celu przeglądania lub modyfikacji poszczególnych elementów programu.
101
2. Interfejs użytkownika
W razie potrzeby możesz też podzielić okno na kilka części, jeśli uznasz to za
konieczne. Okna mogą być dzielone wielokrotnie, zarówno w pionie jak i w poziomie. Podział dotyczy tej części okna, w której była wykonywana ostatnia operacja
przy pomocy myszki.
Możesz modyfikować Twój program roboczy w każdym obszarze podzielonego
okna. Wszystkie zmiany dotyczą oczywiście całego programu roboczego, ponieważ tylko okno zostało podzielone, a nie program.
2.6.7.6. Okno → Rozdziel w poziomie
Jeżeli pracując nad dużym programem roboczym, chcesz przeglądać i porównywać oddalone od siebie obiekty, możesz podzielić okno poziomo. Podział dotyczy
oczywiście tylko okna wyświetlania, a nie Twojego programu roboczego. Możesz
używać pasków przewijania w podzielonych oknach, w celu przeglądania lub modyfikacji poszczególnych elementów programu.
W razie potrzeby możesz też podzielić okno na kilka części, jeśli uznasz to za
konieczne. Okna mogą być dzielone wielokrotnie, zarówno w pionie jak i w poziomie. Podział dotyczy tej części okna, w której była wykonywana ostatnia operacja
przy pomocy myszki.
Możesz modyfikować Twój program roboczy w każdym obszarze podzielonego
okna. Wszystkie zmiany dotyczą oczywiście całego programu roboczego, ponieważ tylko okno zostało podzielone, a nie program.
2.6.7.7. Okno → Cofnij rozdzielenie
Możesz użyć tego polecenia menu do cofnięcia podziału wszystkich okien schematu programu.
2.6.7.8. Okno → Lista wyboru
Lista wyboru na końcu menu okna zawiera wszystkie okna, które zostały otwarte w interfejsie komunikacyjnym programowania. Możesz korzystać z tej listy do
szybkiego przełączania okien.
2.6.8.
Menu pomocy
2.6.8.1. Menu pomocy – omówienie
To menu zapewnia pomoc w obsłudze programu LOGO!Soft Comfort.
● Zawartość (strona 103);
● Pomoc kontekstowa (strona 103);
● Aktualizacja oprogramowania (strona 104);
● Informacja o programie (strona 105).
102
2. Interfejs użytkownika
2.6.8.2. Pomoc → Zawartość
Pomoc online
Pomoc online szybko i niezawodnie dostarcza informacji o konfigurowaniu programu, narzędziach i metodach tworzenia programów roboczych przy pomocy
LOGO!Soft Comfort.
Tematy pomocy online
Rozdział „Interfejs użytkownika” (strona 23) zawiera opis interfejsu komunikacyjnego użytkownika i jego pasków narzędzi oraz szczegóły dotyczące menu programu LOGO!Soft Comfort.
Samouczek (strona 106) stanowi szybką i przystępną prezentację działania podstawowych funkcji LOGO!Soft Comfort oraz metod tworzenia programów roboczych.
Ostatnim punktem samouczka jest szczegółowo opisany przykład praktyczny
(strona 124), ilustrujący kolejne etapy tworzenia programu roboczego.
Rozdział „Przykładowe aplikacje” (strona 137) prezentuje kilka przykładowych
aplikacji dla LOGO!.
Rozdział „Materiały referencyjne” (strona 145) zawiera następujące podrozdziały:
● Podrozdziały: „Stałe i konektory” (strona 145), „Funkcje podstawowe (tylko
edytor FBD)” (strona 156) i „Funkcje specjalne” (strona 161) zawierają opisy
poszczególnych składników schematu programu.
● Podrozdział „Schematy programów” (strona 288) zawiera informacje o wymaganej pamięci, ograniczeniach programu roboczego dla LOGO!, oraz dodatkowe informacje na temat bloków.
W rozdziale „Porady i podpowiedzi” (strona 299) znajdują się porady i rozwiązania, dotyczące wykonywania operacji w programie LOGO!Soft Comfort.
Pomoc online zawiera też indeks, a także rozbudowaną wyszukiwarkę tekstową, co umożliwia przeszukiwanie pliku pomocy według zagadnień lub według
słów kluczowych.
Pomoc dla bloków
Dwukrotne kliknięcie na blok w programie roboczym spowoduje otwarcie okna
parametrów i ustawień dla tego bloku. Kliknięcie przycisku Pomoc w tym oknie
uruchomi oddzielne okno pomocy kontekstowej dla bloku. Okno pomocy pomija
następujące symbole
:
Rozwiązanie: kliknij prawym klawiszem myszy na blok w programie roboczym
i wybierz polecenie menu pomocy.
2.6.8.3. Pomoc → Pomoc kontekstowa
→ Pomoc → Pomoc kontekstowa
W celu przywołania pomocy dla obiektu, kliknij ikonę pomocy kontekstowej (patrz
powyżej), a następnie kliknij wybrany obiekt.
103
2. Interfejs użytkownika
Wynik: otworzy się okno pomocy dla tego obiektu.
Możesz też kliknąć prawym klawiszem myszy na obiekt w interfejsie komunikacyjnym programowania, dla przywołania odpowiedniego tematu pomocy. Pozycja
Pomoc w wyświetlonym menu skrótów spowoduje wyświetlenie odpowiednich informacji.
Standardowa listwa narzędziowa (strona 28) także zawiera ikonę dla tego polecenia menu.
2.6.8.4. Pomoc → Aktualizacja oprogramowania
Aktualizacja oprogramowania
Aktualizacja oprogramowania umożliwia zainstalowanie dodatkowych języków,
dodatków do programu, pakietów serwisowych i nowych wersji programu LOGO!Soft Comfort.
Aktualizacja i zmiana wersji
Instalacja poprawek i rozszerzeń programu bez zmiany podstawowego numeru wersji jest nazywana aktualizacją (update). Na przykład program LOGO!Soft
Comfort w wersji 4.0 może być zaktualizowany do wersji 4.1. Aktualizacja jest
możliwa wyłącznie poprzez Internet.
Jeżeli zmienia się główny numer, to jest to zmiana wersji programu (upgrade).
Na przykład LOGO!Soft Comfort Wersja 6.1 może zostać zmieniona Wersję 7.0.
Możesz zmienić wersję poprzez aktualizację oprogramowania lub przy pomocy
płyty DVD-ROM.
Korzystanie z aktualizacji oprogramowania
W celu wykonania aktualizacji lub zmiany wersji programu, wykonaj poniższe
czynności:
1. Wybierz, czy chcesz wykonać aktualizację LOGO!Soft Comfort przez Internet
lub przy pomocy lokalnego systemu plików (DVD-ROM, dyskietki, dysk twardy).
2. Jeśli wybierzesz aktualizację LOGO!Soft Comfort przy pomocy lokalnego systemu plików, program poprosi o podanie ścieżki dostępu do folderu lokalnego,
w którym zostaną zapisane pliki aktualizacyjne.
W przypadku aktualizacji LOGO!Soft Comfort przez Internet, właściwy adres
strony internetowej jest już wprowadzony w ustawieniach internetowych aktualizacji. Jeżeli nie masz bezpośredniego łącza internetowego, musisz określić
serwer Proxy. W razie potrzeby skonsultuj się z Twoim dostawcą usług internetowych.
3. Po nawiązaniu połączenia wyświetli się lista dostępnych aktualizacji/nowych
wersji programu. Wybierz żądaną aktualizację/wersję. Jeżeli wykonujesz aktualizację LOGO!Soft Comfort przez Internet, to zaznaczone aktualizacje zostaną automatycznie pobrane i zainstalowane.
4. W przypadku aktualizacji LOGO!Soft Comfort przez Internet, program poprosi
o ręczne zakończenie połączenia internetowego po zakończeniu pobierania.
104
2. Interfejs użytkownika
Program LOGO!Soft Comfort jest automatycznie zamykany po zakończeniu aktualizacji/zmiany wersji. Wszystkie nowe funkcjonalności programu będą aktywne
po ponownym uruchomieniu LOGO!Soft Comfort.
Możliwe błędy
Jeżeli podczas aktualizacji/zmiany wersji pojawi się komunikat błędu Does not
agree z zakodowanym numerem, to oznacza, że plik aktualizacji Setup.exe nie
uruchomił się prawidłowo.
W takim przypadku rozpocznij ponownie procedurę aktualizacji i upewnij się, że
program instalacyjny został poprawnie pobrany i uruchomiony.
2.6.8.5. Pomoc → Informacja o programie
W zakładce Ogólne znajdują się informacje o numerze wersji aktualnie używanego programu LOGO!Soft Comfort.
W zakładce System znajdują się następujące informacje: używana przez program wersja środowiska Java Runtime, ścieżki dostępu do programu, zainstalowany system operacyjny, użycie pamięci.
105
Samouczek
3.1.
3
Wymagania do pracy z samouczkiem
Do korzystania z samouczka wymagana jest znajomość komputera PC oraz
umiejętność tworzenia schematów bloków funkcjonalnych. W celu zapewnienia
łączności i załadowania Twoich programów roboczych do urządzenia LOGO!,
niezbędny jest kabel PC, karta pamięci SD lub łącze sieci Ethernet, zależnie od
wybranego interfejsu komunikacyjnego.
3.2.
Rozpoczęcie tworzenia programu
3.2.1.
Wprowadzenie do tworzenia schematów programów
Nauka korzystania z programu LOGO!Soft Comfort będzie polegała na utworzeniu prostego programu roboczego i zasymulowania jego działania na komputerze
PC. Na końcu niniejszego rozdziału zamieszczono kilka przykładowych aplikacji
(strona 124) dla LOGO!Soft Comfort, wraz z informacjami o przygotowaniu, transmisji i archiwizacji Twojej aplikacji.
W razie potrzeby, przed rozpoczęciem pracy z samouczkiem przejrzyj rozdział
omawiający składniki interfejsu komunikacyjnego użytkownika (strona 23).
Brama w fabryce (strona 139);
System wentylacji (strona 137);
Sterowanie ogrzewaniem (strona 140);
Maszyna pakująca (strona 142).
3.2.2.
Tworzenie schematu programu
3.2.2.1. Tworzenie schematu programu
Tworzenie programów przy pomocy Pasków narzędzi
Na początkowym etapie tworzenia programu potrzebujesz tylko standardowej listwy narzędziowej i listwy narzędziowej programowania.
W celu wybrania narzędzia, ustaw wskaźnik myszy na ikonę i kliknij lewym klawiszem myszy. Wybór będzie sygnalizowany graficznie.
→
Opracowywanie programu roboczego
W celu opracowania programu roboczego, wykonaj poniższe czynności:
1. Utwórz nowy program roboczy (strona 107);
2. Wybierz bloki (strona 107);
3. Samouczek
3. Rozmieść bloki (strona 107);
4. Skonfiguruj właściwości i komentarze dla bloków (strona 108);
5. Wykonaj połączenia bloków (strona 109);
6. Zoptymalizuj program roboczy (strona 111);
7. Zapisz program roboczy (strona 116).
Zauważ, że nie wszystkie bloki są dostępne (strona 111) w poszczególnych sytuacjach.
3.2.2.2. Utworzenie nowego schematu programu
Po uruchomieniu programu LOGO!Soft Comfort, możesz natychmiast zacząć
tworzenie nowego programu roboczego.
W tym celu kliknij ikonę Plik → Nowy w standardowym pasku narzędzi.
→Plik → Nowy (strona 34).
LOGO!Soft Comfort otworzy edytor FBD (lub domyślny edytor, określony w menu
Narzędzia/Opcje/Standardowy edytor). Teraz możesz utworzyć program roboczy
w nowym oknie Interfejsu komunikacyjnego programowania.
Kliknij małą strzałkę po prawej stronie ikony Plik → Nowy, w celu otwarcia edytora LAD, FBD lub UDF.
3.2.2.3. Zaznaczanie bloków
Pierwszym etapem budowania programu roboczego jest wybór bloków dla Twojej
aplikacji. Ustal kolejność, w jakiej chcesz wstawiać we/wy oraz bloki standardowe/SFB.
Pod symbolem Co na pasku narzędzi programowania znajdują się stałe i przyłącza, czyli zestaw we/wy i stałych sygnałów. Symbol BF, to podstawowe funkcje
logiczne algebry Boole’a: standardowe bloki logiki cyfrowej. Symbol SF oznacza
funkcje specjalne. Możesz też przywołać wybrane grupy funkcji poprzez przyciski
funkcyjne.
rys lub [F6] → Stałe/konektory (strona 145);
rys lub [F8] → Funkcje specjalne SFB (strona 161).
Tylko w edytorach FBD i UDF:
rys lub [F7] → Funkcje podstawowe (strona 156).
Szybki i łatwy sposób wybierania bloków i umieszczania ich w Twoim
programie roboczym (strona 300).
3.2.2.4. Rozmieszczanie bloków
Kliknij na ikonę grupy, zawierającej potrzebny blok, lub wciśnij odpowiedni klawisz
funkcyjny (strona 26). Wszystkie bloki należące wybranej grupy funkcji podstawowych zostaną wyświetlone pod Interfejsem komunikacyjnym programowania.
107
3. Samouczek
Przykład dla Edytora FBD:
Możesz wstawiać wybrane funkcje do Interfejsu komunikacyjnego programowania
poprzez zwykłe kliknięcie myszą. Pierwsza funkcja grupy jest wybrana domyślnie,
możesz zaznaczyć myszką inne funkcje przed ich umieszczeniem w programie.
Przykład dla Edytora FBD:
Nie jest konieczne wyrównywanie bloków. Precyzyjne porządkowanie bloków
w tym momencie nie ma sensu, dopóki nie wykonasz połączeń między nimi i nie
wprowadzisz komentarzy w Twoim programie roboczym.
Informacje o numerowaniu bloków można znaleźć tutaj (strona 297).
Szybki i łatwy sposób wybierania bloków i umieszczania ich w Twoim
programie roboczym (strona 300).
3.2.2.5. Edytowanie bloków
Menu skrótów
Kliknięcie prawym klawiszem myszy na obiekt otwiera menu skrótów, oferujące
różne opcje edycji obiektu. Dostępne opcje edycji zależą od wybranego obiektu.
Obiektami mogą być nie tylko bloki i linie połączeń, ale także Interfejs programowania i listwa narzędziowa.
W menu skrótów możesz też wywołać pomoc kontekstową (strona 103) na temat
wybranego obiektu.
108
3. Samouczek
Konfigurowanie bloków
Kliknij dwukrotnie lewym klawiszem myszy w celu skonfigurowania właściwości
bloku. Okno dialogowe Właściwości zawiera zakładkę Komentarz i kilka zakładek
parametrów dlafunkcji specjalnych SFB (strona 161), dla wybranych funkcji podstawowych (strona 156) oraz dla stałych i konektorów (strona 145). Możesz tutaj
określić wartości i ustawienia parametrów dla wybranych bloków. Funkcja Pomoc
na temat parametrów wskazanego bloku może być przywołana poprzez kliknięcie
przycisku Pomoc.
Funkcje specjalne można rozpoznać za pośrednictwem zielonych liter po lewej
stronie bloku w Interfejsie komunikacyjnym programowania.
3.2.2.6. Łączenie bloków
Dla uzyskania kompletnego programu roboczego, musisz połączyć bloki. W pasku narzędzi programowania (strona 31), wybierz ikonę łączenia bloków.
Przykład dla edytora FBD:
→ Konektor (strona 32)
Umieść kursor myszy na przyłączu bloku. Wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz myszy. Przemieść kursor od przyłącza początkowego do docelowego, zwolnij klawisz myszy. Program LOGO!Soft Comfort połączy dwa wyprowadzenia.
Przykład dla edytora LAD:
LOGO!Soft Comfort oferuje też inną opcję łączenia bloków: kliknij prawym klawiszem myszy na wejście lub wyjście bloku, a następnie w menu skrótów, kliknij
polecenie Połącz z blokiem. Otworzy się lista wyboru, zawierająca wszystkie
bloki programu, dla których możliwe jest połączenie. Kliknij na wybrany blok docelowy, a program LOGO!Soft Comfort narysuje linie połączenia. Metoda ta jest
bardzo użyteczna w przypadku, gdy łączone bloki znajdują się w dużej odległości
od siebie.
109
3. Samouczek
Notatka dla Edytora LAD:
Nie zapomnij połączyć we/wy do paska szyny na lewej krawędzi okna
edytora.
Wskazówki łączenia bloków
Po przeprowadzeniu linii od wejścia do wyjścia lub odwrotnie otworzy się okienko
podpowiedzi, prezentujące połączenie. Zwolnij przycisk myszy w celu dołączenia
linii do wskazanego wejścia.
Możesz korzystać ze skróconej informacji (podpowiedzi) w LOGO!Soft Comfort
dla ułatwienia pracy z programem roboczym. Umieść kursor myszy na bloku i zatrzymaj na chwilę w tej pozycji. Zostanie wyświetlona nazwa bloku. Po wskazaniu
kursorem myszy na wejście bloku, wyświetli się nazwa tego wejścia.
Dla ułatwienia operacji łączenia bloków, wokół kursora myszy pojawia się niebieska ramka, w momencie „przechwycenia” przez wyprowadzenie we/wy bloku.
Zasady łączenia bloków
Przy wykonywaniu połączeń bloków obowiązują następujące zasady:
● Możesz łączyć jedno wejście z wieloma wyjściami.
● Nie możesz łączyć wielu wejść z jednym wyjściem.
● Nie możesz łączyć między sobą we/wy w tej samej ścieżce schematu programu. Rekursja nie jest dozwolona. W razie potrzeby możesz dołączyć flagi
(strona 148) lub wyjścia (strona 147).
● Funkcje specjalne SFB (strona 161) mają też zielone „konektory”. Nie reprezentują one wyprowadzeń łączeniowych, lecz służą do przyporządkowania
ustawień parametrów.
● Analogowe we/wy nie mogą być łączone z cyfrowymi we/wy.
Rozgałęzienia połączeń
Możesz dołączać we/wy do istniejących połączeń.
Szybki i łatwy sposób łączenia bloków w rozbudowanych programach
(strona 301).
110
3. Samouczek
3.2.2.7. Dostępność bloków
Wymagania sprzętowe
Dostępny obszar pamięci (strona 295) oraz seria (strona 289) urządzenia LOGO!
determinuje:
● Liczba bloków, które możesz użyć w programie roboczym;
● Jakie rodzaje bloków są dostępne przy tworzeniu Twojego programu roboczego.
Domyślnie jest wybrane urządzenie LOGO! najnowszej dostępnej generacji.
Po stworzeniu programu roboczego, możesz użyć polecenia menu Narzędzia →
Określ wersje LOGO! (strona 69) lub wcisnąć klawisz funkcyjny [F2] (strona 26),
w celu wyświetlenia okna informacyjnego, wyświetlającego urządzenia LOGO!
odpowiednie do wykonania Twojego programu roboczego.
Bloki niedostępne dla wybranej wersji sprzętowej LOGO! są podświetlone na szaro.
Optymalizacja programu roboczego
Jeżeli podczas opracowywania programu roboczego okaże się, że urządzenie
LOGO! nie jest w stanie wykonać Twojego programu, powinieneś przeanalizować
program pod kątem zasobów funkcjonalnych zawartych w urządzeniu LOGO!.
Można przykładowo zastąpić pojedyncze bloki intensywnie korzystające z pamięci (strona 292) przez strukturę złożoną z kilku bloków, które łącznie mają mniejsze wymagania obszaru pamięci.
Jeżeli czynności optymalizacyjne nie dały pożądanego efektu, możesz użyć innego modułu LOGO!, lub zoptymalizować/uprościć funkcjonalność Twojej aplikacji.
3.2.3.
Edytowanie wyglądu
3.2.3.1. Edytowanie i optymalizacja wyglądu
Program roboczy jest gotowy do użycia po rozmieszczeniu i połączeniu bloków.
Jednak zalecane jest uporządkowanie i optymalizacja układu graficznego i wyglądu schematu programu. Możesz odpowiednio zmieniać układ graficzny rozmieszczonych bloków i połączeń.
3.2.3.2. Zaznaczanie obiektów
Przed rozpoczęciem porządkowania i przemieszczania obiektów, musisz je najpierw zaznaczyć. Kliknij Wybór na pasku narzędzi programowania. Możesz też
wcisnąć klawisz [ESC] w celu aktywacji narzędzia Wybór.
lub [ESC] → Zaznaczanie (strona 31).
Pojedyncze bloki lub linie połączeń zaznacza się poprzez kliknięcie myszą. Grupy bloków lub linii połączeń zaznacza się poprzez „przechwycenie” ich kursorem
111
3. Samouczek
myszy. W celu „przechwycenia” obiektów, narysuj ramkę wokół nich, trzymając
wciśnięty lewy klawisz myszy, a następnie zwolnij klawisz myszy. „Przechwycone” obiekty zostaną podświetlone małymi czerwonymi kwadratami w narożnikach
zaznaczonych pól.
Przykład dla edytora FBD:
Poza zaznaczaniem pojedynczych obiektów poprzez kliknięcie myszą i grup
obiektów poprzez „przechwycenie” ich kursorem myszy, istnieje inna możliwość
zaznaczenia: opcjonalne zaznaczanie obiektów pojedynczo, poprzez przytrzymanie klawisza [Ctrl] podczas wyboru obiektów myszką. W celu usunięcia zaznaczenia, ponownie kliknij zaznaczony obiekt, trzymając wciśnięty klawisz [Ctrl].
3.2.3.3. Edytowanie zaznaczonych obiektów
Możesz usuwać pojedyncze obiekty lub ich grupy klawiszem [Del], przemieszczać
je metodą „przeciągnij i upuść” lub przy pomocy klawiatury. Klawisze strzałek kursora umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie, bardzo małymi krokami. Jednakże do wykonania takiej operacji należy wyłączyć funkcję wyrównania odstępów
w menu Format → Wyrównanie odstępów. Możesz też używać funkcji Wytnij,
Kopiuj i Wklej dla zaznaczonych obiektów, poprzez odpowiednie ikony listwy narzędziowej.
→ Wytnij zaznaczony obiekt (strona 48);
→ Kopiuj zaznaczony obiekt (strona 49);
→ Wklej zaznaczony obiekt (strona 49).
Edytowanie zaznaczonych linii połączeń
Dostępne są specjalne opcje do edycji linii połączeń. Zaznaczone linie połączeń są
oznakowane poprzez okrągłe i kwadratowe, niebieskie uchwyty. Okrągłe uchwyty
mogą być używane do przemieszczania linii w pionie i poziomie, w wybranym
kierunku. Kwadratowe uchwyty służą do zmiany miejsca przyłączenia początku
i końca linii. Linie są przesuwane poprzez przeciąganie okrągłych uchwytów.
Przykład dla edytora FBD:
112
3. Samouczek
Jeżeli koniec przemieszczonej linii łączącej nie jest przyporządkowany do wyprowadzenia docelowego, to po zwolnieniu klawisza myszy zostanie on automatycznie dołączony do początkowej pozycji.
3.2.3.4. Zamiana bloków
Jak zamienić blok w Twoim programie roboczym na inny blok funkcyjny:
1. Wstaw nowy blok powyżej lub poniżej bloku przewidzianego do usunięcia.
2. Przemieść linie połączeń ze starego bloku do nowego, w sposób zgodny z opisem metod edycji zaznaczonych linii połączeń i obiektów.
3. Po przełączeniu wszystkich linii połączeń, możesz usunąć stary blok i umieścić
nowy na jego pozycji.
Przykład dla edytora FBD:
Zachowując opisaną kolejność czynności przy zamianie bloków, możesz zachować układ linii połączeń. Jeżeli najpierw usuniesz stary blok, to usuniesz też jego
połączenia, co oznacza konieczność ponownego wykonania wszystkich połączeń
bloku.
W module bazowym LOGO! 0BA7, możesz bezpośrednio zamienić stary blok,
poprzez przeciągnięcie nowego z drzewa bloków na pozycję starego, przy wciśniętym lewym klawiszu myszy.
3.2.3.5. Przerywanie połączeń
W dużych programach interpretacja schematu połączeń może być trudna, szczególnie w przypadku dużej liczby krzyżujących się linii. Możesz uporządkować wygląd połączeń programu przy pomocy narzędzia Rozłącz/Połącz z listwy narzędziowej programowania.
→ Rozłącz/Połącz (strona 32)
Kliknij na połączenie po aktywacji tego narzędzia. Zaznaczona linia połączenia
zostanie graficznie rozdzielona, jednak połączenie między blokami będzie nadal
aktywne.
Wolne końce przeciętego połączenia będą teraz pokazane z ikonami strzałek,
wskazujących kierunek przesyłania sygnału. Ponad ikonami będą wyświetlone
odnośniki, zawierające numer strony programu roboczego, nazwę bloku i numer
wyprowadzenia bloku, do którego prowadzi to połączenie.
Kliknij prawym klawiszem myszy na linię łączącą dwa bloki, którą chcesz przeciąć, a następnie wybierz polecenie Rozdziel.
Możesz też przeciąć grupę połączeń przy pomocy polecenia menu Edycja →
Przrwij połączenie (strona 52). Przed przecięciem połączeń, możesz też określić
113
3. Samouczek
kryteria przerywania, na przykład przecięcie wszystkich połączeń poprowadzonych poprzez bloki.
Przykład dla edytora FBD:
Wyświetlanie połączenia jest przywracane poprzez kliknięcie na jego otwarty
koniec przy aktywowanym narzędziu Rozłącz/Połącz. Opcjonalnie, możesz przywrócić połączenie poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na otwarty koniec
i wywołanie polecenia menu Połącz.
Przykład dla edytora FBD:
Nie zaleca się używania tego narzędzia do edycji niewielkich programów roboczych. W większości przypadków można zoptymalizować wygląd schematu poprzez zmianę położenia bloków.
Zastosowania i zalety
Duże i skomplikowane schematy programów mogą zawierać wiele krzyżujących
się linii, co zmniejsza czytelność schematu. W tych przypadkach narzędzie Rozłącz/Połącz umożliwia skuteczne oczyszczenie i poprawę klarowności schematu. Możesz szybko skoczyć do przeciwnego końca połączenia poprzez kliknięcie
prawym klawiszem myszy na otwarty koniec przeciętego połączenia. Otworzy się
menu skrótów, w którym możesz wybrać polecenie menu Idź do przeciwnego
końca, aby skoczyć do przeciwnego końca przeciętego połączenia.
Inną zaletą narzędzia Rozłącz/Połącz jest ułatwienie czytania schematów wydrukowanych na wielu stronach. Linie połączeń dwóch bloków, znajdujących się na
różnych stronach wydruku są podczas drukowania przerywane, bez żadnych odnośników. Jednakże, po użyciu narzędzia Rozłącz/Połącz, zostają wygenerowane
odnośniki, kierujące do punktu źródłowego lub docelowego tego połączenia.
Przykład dla edytora FBD:
114
3. Samouczek
3.2.4.
Dokumentacja i zapis projektu
3.2.4.1. Dokumentacja schematu programu
Etykiety
Przy pomocy narzędzia Wstaw komentarz z listwy narzędziowej programowania,
możesz tworzyć etykiety przyporządkowane do bloku lub niezależne. W tym celu
kliknij na narzędzie Wstaw komentarz.
→ Wstaw komentarz (strona 32)
Gdy ikona ta jest aktywna, otwórz okno wprowadzania tekstu poprzez kliknięcie na wolny obszar Interfejsu komunikacyjnego programowania lub na blok. Po
wpisaniu tekstu etykiety, kliknij na dowolny punkt poza oknem wprowadzania tekstu lub wciśnij klawisz [ESC]. Okno wprowadzania zostanie zamknięte, a tekst
etykiety będzie wyświetlony na schemacie. Wstawiona etykieta może teraz być
zaznaczana, przemieszczana lub wyrównywana.
Przykład dla edytora FBD:
Etykiety przyporządkowane do bloku lub niezależne
W celu utworzenia niezależnej etykiety, kliknij na wybrany, pusty obszar interfejsu komunikacyjnego programowania. Etykiety mogą być edytowane przy pomocy
narzędzia Wstaw komentarz, poprzez kliknięcie na wybraną etykietę.
Poprzez kliknięcie na blok przy aktywnym narzędziu Wstaw komentarz, utworzysz
etykietę powiązaną, nazywaną komentarzem bloku. Możesz też wprowadzać
i edytować ten komentarz w zakładce Komentarze okna dialogowego Właściwości bloku. Komentarz bloku może być używany na przykład do przyporządkowania nazwy bloku lub wprowadzenia informacji o funkcji tego bloku w programie.
Jeżeli zaznaczysz blok z przyporządkowaną etykietą, tekst nie jest zaznaczany. Jednakże, przemieszczanie bloku powoduje także przemieszczenie etykiety.
Podczas używania dla bloku funkcji Kopiuj lub Wytnij, tylko blok jest kopiowany
do schowka. Operacja Wytnij usuwa przyporządkowaną etykietę. Jednakże, przyporządkowana etykieta może być indywidualnie zaznaczana, a następnie prze-
115
3. Samouczek
mieszczana, kopiowana, wycinana lub wklejana. Etykieta wklejana ze schowka
nie jest już przyporządkowana do bloku.
W menu Edycja → Nazwy wejść/wyjść (strona 50) możesz przyporządkować do
we/wy numery bloków i nazwy przyłączy.
Powiązanie komentarzy i komentarze do połączeń
Komentarze tekstowe mogą być przyporządkowane do bloków funkcyjnych lub do
przeciętych połączeń.
Jeżeli komentarz jest przyporządkowany do bloku funkcyjnego lub do przeciętego
połączenia, to jego ramka ma kolor zielony.
Przyporządkowany komentarz przemieszcza się razem z obiektem, do którego
należy. Możesz w pewnym zakresie zmienić względne położenie komentarza
w stosunku do symbolu obiektu.
3.2.4.2. Otwieranie i zapis schematu programu
Zapisywanie programu roboczego
W celu zapisania programu roboczego, kliknij ikonę Zapisz w standardowym pasku narzędzi.
→ Plik → Zapisz (strona 35)
Program roboczy zostanie zapisany pod taką nazwą, pod jaką był otwarty, a poprzednia wersja zostanie usunięta. Jeżeli jest to pierwsza operacja zapisu tego
programu, zostaniesz poproszony o podanie nazwy programu i ścieżki dostępu.
Otwieranie programu roboczego
Możesz zawsze kliknąć na ikonę Plik → Otwórz w celu otwarcia programu roboczego dla dalszej edycji. Kliknięcie na ikonę strzałki po prawej stronie przycisku
spowoduje wyświetlenie listy ostatnio otwieranych programów.
→ Plik → Otwórz (strona 34)
3.3.
Symulacja programu roboczego
3.3.1.
Rozpoczęcie symulacji
Do uruchomienia trybu symulacji Twojego programu roboczego służy polecenie
menu Narzędzia → Symulacja (strona 70) lub ikona symulacji na pasku narzędzi
programowania
.
Na początku symulacji, LOGO!Soft Comfort weryfikuje program roboczy i wyświetla w oknie informacyjnym wszystkie znalezione błędy, które możesz podejrzeć
poprzez polecenie menu Widok → okno informacyjne (strona 58) lub wciskając
116
3. Samouczek
klawisz funkcyjny [F4] (strona 26). Możesz też użyć klawisza funkcyjnego [F2]
w oknie informacyjnym do wyświetlenia listy modułów LOGO!, odpowiednich do
wykonania programu.
W trybie symulacji, listwa narzędziowa symulacji i okno stanu (strona 29) umożliwiają wykonywanie i nadzorowanie symulacji oraz obserwację zachowań programu roboczego.
Notatka
Możesz jednocześnie symulować działanie maksymalnie dwóch programów roboczych. W przypadku próby uruchomienia symulacji trzeciego programu, pojawi
się komunikat ostrzeżenia.
3.3.2.
Wygląd wejść
Wejścia są wyświetlane w postaci klawiszy lub ikon przełączników. Nazwa wejścia jest wyświetlona pod ikoną. Otwarty przełącznik sygnalizuje stan nieaktywny.
Po kliknięciu na ikonę, przełącznik jest aktywowany i wyświetlany w stanie zamkniętym.
→ Ikona dla przycisku I1, nie aktywowany → otwarte wejście;
→ Ikona dla przycisku I1, aktywowany → zamknięte wejście;
→ Ikona dla przycisku I2, nie aktywowany → otwarte wejście;
→ Ikona dla przycisku I2, aktywowany → zamknięte wejście.
Wygląd wejść analogowych i impulsowych
Możesz ustalić wartość napięć lub częstotliwości wejściowych dla wejść analogowych lub impulsowych, przy pomocy regulatora suwakowego. Kliknij na odpowiedni blok w celu wyświetlenia i uruchomienia regulatora, bezpośrednio na schemacie. Jeśli chcesz ustalić wartość bardziej precyzyjnie, wprowadź bezpośrednio
wartość liczbową lub zmodyfikuj ją przy pomocy klawiszy strzałek góra/dół, wyświetlonych obok okna wartości.
→ Wygląd dla bloku wejścia analogowego
→ Wejście impulsowe
117
3. Samouczek
Funkcje wejściowe
Na potrzeby symulacji możesz określić sposób reakcji wejścia, poprzez polecenie
menu Narzędzia → Parametry symulacji (strona 70).
3.3.3.
Wygląd wyjść
W trybie symulacji, wyjścia Q (strona 147) i flaga M (strona 148) są wyświetlane
jako wyjścia.
Stan wyjścia lub flagi jest sygnalizowany przez ikonę świecącej lub zgaszonej
żarówki. Pod tą ikoną jest wyświetlana nazwa wyjścia w Twoim programie roboczym.
→ Wyświetlanie stanu wyjścia Q1 → Wyjście wyłączone;
→ Wyświetlanie stanu wyjścia Q1 → Wyjście włączone.
Stan wyjścia może być tylko wyświetlany. Nie możesz zmienić go poprzez kliknięcie na ikonę. Gdy Twój program roboczy włącza wyjście, lampka wskaźnikowa
jest włączana, po wyłączeniu wyjścia lampka gaśnie.
3.3.4.
Ustawienia wyjść
W trybie symulacji, możesz wybrać komendę Ustawienia wyjść, poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na wyjście cyfrowe bloku.
Polecenie to pozwala wymusić stan wyjścia, niezależnie od aktualnego stanu bloku. Wyjście pozostanie ustawione, dopóki nie zmienisz jego stanu lub do zakończenia symulacji.
W ten sposób możesz korzystać z symulacji do sprawdzenia reakcji programu
roboczego na wymuszone stany.
3.3.5.
Awaria zasilania
Użytkownik może symulować awarię zasilania poprzez kliknięcie na ikonę Zasilanie, w celu przerwania zasilania wszystkich wyjść.
→ Ikona zasilania, nie aktywowana;
→ Ikona zasilania, aktywowana → Symulacja awarii zasilania.
Funkcja ta służy do testowania reakcji układu na awarię zasilania i restart, a także
jego retencji. Inaczej niż przy starcie symulacji, funkcja Awaria zasilania jest odpowiednia do testowania zdolności zachowania danych przez układ. Rozpoczęcie
symulacji jest odpowiednikiem funkcji Załaduj program do modułu LOGO!, tzn.
wszystkie wartości zmiennych są zerowane, łącznie z zapamiętywanymi parametrami.
3.3.6.
Wygląd komunikatów
Jeśli klikniesz prawym klawiszem myszy na wyświetlony tekst komunikatu, możesz podejrzeć, z którego bloku pochodzi ten komunikat. Możesz też zaznaczyć
ten blok w programie roboczym (Idź do bloku) i wyświetlić jego właściwości
(Właściwości bloku).
118
3. Samouczek
Jeżeli skonfigurowałeś tekst komunikatów modułu LOGO! 0BA6 lub 0BA7 (strona
249), możesz zdecydować, czy tekst komunikatu ma być wyświetlany w jednym
miejscu (wewnętrzny wyświetlacz LOGO! lub LOGO! TD), albo na obu wyświetlaczach. Jeżeli zdecydujesz, że tekst komunikatu ma być wyświetlany w jednym
miejscu, tryb symulacji wyświetla aktywne komunikaty dla tego miejsca docelowego, w pojedynczym oknie. Jeżeli wybierzesz wyświetlanie na obu wyświetlaczach,
tryb symulacji pokaże w oddzielnych oknach aktywne komunikaty dla wbudowanego wyświetlacza LOGO! oraz dla LOGO! TD. Jeśli w Twoim programie roboczym używasz komunikatów tekstowych LOGO! 0BA5 (strona 262), docelowym
miejscem wyświetlania może być wyłącznie wbudowany wyświetlacz LOGO!.
Widok standardowy
Poniżej przedstawiono standardowy widok komunikatu na wbudowanym wyświetlaczu LOGO!:
①
②
Zakładka wyświetlanego komunikatu o określonym priorytecie.
③
Nazwa miejsca docelowego dla komunikatu. Może to być „Wbudowany wyświetlacz
LOGO!” lub „LOGO! TD”, zależnie od Twoich ustawień.
④
⑤
⑥
⑦
Zakładka dodatkowego komunikatu.
Tutaj możesz podejrzeć komunikat o priorytecie 2, jeśli istnieje.
Przycisk Szczegóły
Po kliknięciu tego przycisku, zostanie wyświetlony widok szczegółowy z większą ilością
informacji (patrz niżej).
Symbol Wpisz wartość ręcznie
Przed użyciem tej funkcji musisz najpierw kliknąć na miejsce planowanej zmiany
w tekście wiadomości.
Po kliknięciu tego przycisku, możesz ręcznie zmienić aktualną zawartość okna.
Alternatywnie możesz kliknąć dwukrotnie na pole tekstu w celu ręcznej zmiany
zawartości.
Symbol Idź do bloku
Kliknięcie tego przycisku spowoduje zaznaczenie w programie roboczym bloku funkcji
specjalnej, powiązanej z wyświetlonym komunikatem.
Opcje dla różnych zestawów znaków, gdy program roboczy nie używa M27 (strona
148) do ustalenia wybranego zestawu znaków.
119
3. Samouczek
Widok szczegółowy
Poniżej przedstawiono szczegółowy widok komunikatu na wbudowanym wyświetlaczu LOGO!:
①
Przycisk Szczegóły
Kliknięcie tego przycisku spowoduje powrót do widoku standardowego (patrz powyżej).
②
Symbol Wpisz wartość ręcznie
Przed użyciem tej funkcji musisz najpierw kliknąć na miejsce zmiany w tekście
wiadomości.
Po kliknięciu tego przycisku, możesz ręcznie zmienić aktualną zawartość okna.
Alternatywnie możesz kliknąć dwukrotnie na pole tekstu w celu ręcznej zmiany
zawartości.
③
Symbol Idź do bloku
Kliknięcie tego przycisku spowoduje zaznaczenie w programie roboczym bloku funkcji
specjalnej, powiązanej z tym komunikatem.
④
Pole w tekście komunikatu, zawierające informacje dotyczące bloku źródłowego
komunikatu.
Widok komunikatów dla zewnętrznego wyświetlacza LOGO! i dla LOGO! TD
Jeżeli w oknie dialogowym Narzędzia → Opcje: Symulacja (strona 99) zaznaczysz opcję Pokaż komunikaty LOGO! TD w oddzielnym oknie, oraz ustalisz
miejsce docelowe komunikatów jako wewnętrzny wyświetlacz LOGO! i LOGO!
TD, to w trybie symulacji teksty aktywnych komunikatów będą wyświetlane w oddzielnych oknach.
3.3.7.
Przyporządkowanie parametrów w trybie symulacji
Możesz kliknąć dwukrotnie na blok podczas symulacji, w celu otwarcia okna dialogowego Właściwości bloku. Tutaj, tak jak w trybie programowania, możesz modyfikować komentarze lub parametry bloku.
120
3. Samouczek
W trybie symulacji wyświetlone są bieżące wartości parametrów. Ta opcja analizy
umożliwia śledzenie reakcji programu roboczego. W trybie symulacji możesz jednocześnie otwierać różne okna przyporządkowania parametrów.
3.3.8.
Operacje alternatywne
Możesz kliknąć bezpośrednio na wejścia w celu zmiany ich stanu.
Możesz zaznaczyć okno stanu myszką lub przeciągnąć je poza obszar roboczy programu LOGO!Soft Comfort, w celu utworzenia osobnego okna. Jest to
szczególnie użyteczne do zarządzania dużą liczbą we/wy w Twoim programie
roboczym, a także do aranżacji wyglądu okna we/wy zgodnie z Twoimi upodobaniami.
121
3. Samouczek
Przykład dla edytora FBD:
3.3.9.
Kontrola czasu symulacji
Tryb symulacji programu LOGO!Soft Comfort umożliwia testowanie Twojego programu roboczego przy ustalonej podstawie czasu lub przez ustaloną liczbę wykonanych cykli. Możesz też modyfikować datę i czas bieżący w celu przetestowania
działania uzależnień czasowych w Twoim programie roboczym. Więcej informacji
na temat kontroli czasu w trybie symulacji – patrz punkt „Kontrola czasu” (strona
29) w temacie „Listwa narzędziowa symulacji”.
3.3.10. Symulacja komunikacji sieciowej (tylko 0BA7)
W trybie symulacji, możliwe jest symulowanie wirtualnej grupy urządzeń, utworzonej w tle do symulowania komunikacji sieciowej. Możesz umieścić w tej grupie jeden lub więcej programów roboczych. Możliwe jest utworzenie tylko jednej
aktywnej grupy do symulacji, a adres IP każdego programu roboczego w grupie
musi być unikalny. Poniższy rysunek przedstawia trzy programy robocze w grupie
symulacji sieciowej.
Po uruchomieniu symulacji, listwa narzędziowa symulacji będzie zawierała przycisk przełączający, dostępny jedynie po skonfigurowaniu sieci Ethernet.
122
3. Samouczek
Jeśli klikniesz przycisk symulacji sieci, program LOGO!Soft Comfort wyświetli
programy robocze w grupie symulacji. Poniższy rysunek przedstawia program
roboczy w trybie symulacji sieci.
Możesz usunąć diagram z grupy symulacji, poprzez kliknięcie przycisku Symulacja poza siecią. Po jego usunięciu, program LOGO!Soft Comfort kontynuuje symulację programu roboczego, ale bez łączności z innymi programami.
Dla programów roboczych bez funkcji komunikacji sieciowej, symulacja
przebiega tak samo, jak w LOGO! 0BA6.
3.3.11. Tablica danych (tylko 0BA7)
Możesz podglądać wartości zmiennych VM w tabeli danych. Listwa narzędziowa
symulacji zawiera przycisk włączający/wyłączający wyświetlanie tabeli danych.
W oknie tabeli danych, możesz wprowadzić adresy VM i wybrać odpowiednie
typy danych. Program LOGO!Soft Comfort wyświetli aktualne wartości dla wprowadzonych adresów VM. Możesz dodać nowy wiersz poprzez kliknięcie prawym
klawiszem myszy na istniejący wiersz lub wciśnięcie klawisza Enter na ostatniej
pozycji istniejącego wiersza. Możesz też wpisać wartości w kolumnie Nowe wartości dla istniejącego adresu VM. Pamiętaj, że wartości w IB, QB, i MB są tylko
do odczytu.
Tabela poniżej przedstawia prawidłowe typy adresów i zakresy pamięci:
Typ adresu
Bit
VB
VW
VD
IB
QB
MB
Zakres
od x.0 do x.7
od 0 do 850
od 0 do 849
od 0 do 847
od 0 do 2
od 0 do 1
od 0 do 3
123
3. Samouczek
Podczas symulacji wartości w tabeli danych będą aktualizowane w każdym cyklu.
Podczas testu online wartości są aktualizowane po każdej sesji łączności.
3.4.
Przykład praktyczny
3.4.1.
Przykład praktyczny: wstęp
Ten praktyczny przykład aplikacji (strona 124) obsługi pompy wodnej zapewnia
początkującym wprowadzenie krok po kroku do metodyki programowania. Inaczej
niż w poprzednim rozdziale samouczka, tutaj nauczymy się praktycznego zastosowania opisanych wcześniej funkcji.
Dalsze przykłady programów roboczych znajdują się w rozdziale „Przykładowe
Aplikacje” (strona 137).
3.4.2.Zadanie
Aplikacja
Poza zwykłym przyłączem wody pitnej, także woda deszczowa może być stosowana w gospodarstwie domowym, umożliwiając ograniczenie wydatków i poprawę ochrony środowiska. Przykładowo, woda deszczowa może być używana do
następujących celów:
● Pranie ubrań;
● Podlewanie ogrodu;
● Podlewanie roślin domowych;
● Mycie samochodu;
● Spłukiwanie toalety.
Woda deszczowa może być zbierana przez odpowiedni system i używana zamiast wody pitnej.
Opis systemu
Woda deszczowa trafia do zbiornika. Ze zbiornika jest pompowana do odpowiedniego systemu zasilania wodą. Z tego systemu woda może być normalnie pobierana do zużycia, tak samo jak woda pitna. Funkcjonowanie systemu może być
podtrzymywane poprzez dostarczanie wody pitnej, gdy zbiornik deszczówki jest
pusty.
Należy zaprojektować system sterowania taką instalacją wodną.
124
3. Samouczek
Poniższy rysunek ilustruje sposób funkcjonowania systemu dostarczania wody:
:ORWGHV]F]µZNL
.
*ĄµZQ\]DZµUZRG\ZRGRFLÇJRZHM
3U]HĄÇF]QLNFLĝQLHQLRZ\
6
6]DIDVWHURZQLF]D
=ELRUQLN
JURPDG]ÇF\
ZRGÛ
6
6
6
3RPSD
0
=ELRUQLNFLĝQLHQLRZ\
5XUD
Z\ORWRZD
&]XMQLNUHIHUHQF\MQ\SR]LRPX]DPNQLÛFLD]DZRUXJĄµZQHJR
&]XMQLNUHIHUHQF\MQ\SR]LRPXRWZDUFLD]DZRUXJĄµZQHJR
&]XMQLNUHIHUHQF\MQ\SR]LRPXZ\ĄÇF]QLNDRFKURQ\SRPS\
SU]HGSUDFÇQDVXFKR
&]XMQLNUHIHUHQF\MQ\SR]LRPXZĄÇF]QLNDRFKURQ\SRPS\
SU]HGSUDFÇQDVXFKR
Wymagania dla systemu sterowania
● Zasilanie wodą musi być dostępne przez cały czas. System sterowania musi
awaryjnie przełączyć się na zasilanie wodą pitną, jeżeli jest niski stan wody
w zbiorniku deszczówki.
● Układ zasilania wodą musi być zabezpieczony przed dodaniem wody deszczowej do obwodu wody pitnej podczas przełączania.
● Pompa musi zostać zatrzymana, jeżeli zbiornik deszczówki jest pusty (zabezpieczenie przed pracą pompy na sucho).
3.4.3.
Wygląd projektu
Pompa i elektrozawór są sterowane na podstawie sygnałów z wyłącznika ciśnieniowego i trzech pływakowych czujników poziomu, zainstalowanych w zbiorniku
wody deszczowej. Pompa musi zostać włączona, gdy ciśnienie w zbiorniku spadnie poniżej minimum. Po osiągnięciu ciśnienia nominalnego, pompa jest wyłączana z opóźnieniem kilku sekund. Czas opóźnienia zabezpiecza przed oscylacyjnym załączaniem pompy w przypadku ciągłego poboru wody przez użytkownika.
125
3. Samouczek
2EZµGSRPRFQLF]\
/
6
.
.
6 3
.
6
.
6
.
6
.
.
.
<
1
3RPSD
3.4.4.
=DGDMQLNF]DVX 2FKURQDSU]HG
SUDF\
SUDFÇQDVXFKR
6WHURZDQLHJĄµZQHJR
]DZRUXZORWRZHJRZRG\
Projekt z LOGO!
Podłączenie urządzeń zewnętrznych
Poza sterownikiem LOGO!, do sterowania pompą potrzebny jest wyłącznik ciśnieniowy i pływakowe czujniki poziomu wody. Jeżeli używasz silnika trójfazowego
AC, dodatkowo wymagany jest stycznik do załączania pompy. W przypadku 1-fazowego silnika AC może być wymagany dodatkowy przekaźnik, gdy prąd silnika
przekracza zdolność łączeniową przekaźnika wyjściowego Q1. Elektrozawór zwykle może być sterowany bezpośrednio z wyjścia sterownika LOGO!, ze względu
na niewielki pobór prądu.
Schemat połączeń
/
6
6 S
N
.
<
1
①
②
126
Pompa
Główne przyłącze wody
2
6
6
3. Samouczek
Schemat blokowy
Schemat blokowy przedstawia sposób połączenia obwodów sterujących pompy
i elektrozaworu. Jego układ graficzny odpowiada strukturze programu roboczego.
3U]HĄÇF]QLNFLĝQLHQLRZ\ ,
[
7 V
3Ą\ZDMÇF\F]XMQLN
FKURQLÇF\SRPSÛSU]HG ,
SUDFÇQDVXFKRZ\ĄÇF]QLN
3Ą\ZDMÇF\F]XMQLN
,
FKURQLÇF\SRPSÛSU]HG
SUDFÇQDVXFKRZĄÇF]QLN
[
3RPSD
4
56
3Ą\ZDMÇF\F]XMQLNEORNXMÇF\ ,
GRSĄ\ZZRG\]ZRGRFLÇJX
3Ą\ZDMÇF\F]XMQLNEORNXMÇF\GRSĄ\Z ,
ZRG\]ZRGRFLÇJX
56
*ĄµZQ\]DZµUZRG\
4
Opcje
Dla specyficznych zastosowań, możesz wbudować w system dodatkowe funkcje,
które bez zastosowania LOGO! wymagałyby dodatkowych urządzeń sterujących:
● Uruchamianie systemu w wybranych okresach czasu, na przykład tylko w miesiącach letnich lub o wybranych porach dnia.
● Sygnalizacja niskiego stanu wody lub braku wody w zbiorniku.
● Komunikaty błędów systemu.
3.4.5.
Wprowadzanie danych projektu
Po wykonaniu wstępnego projektu, możesz rozpocząć tworzenie aplikacji w LOGO!Soft Comfort. Jeżeli nie chcesz od razu zaczynać programowania, możesz
najpierw otworzyć okno z danymi Twojego projektu w menu Właściwości (strona
38).
127
3. Samouczek
Podczas kolejnych etapów tworzenia aplikacji powinieneś pamiętać o regularnym
zapisywaniu poszczególnych wersji Twojego programu roboczego. Możesz później otwierać wcześniejsze wersje w celu przetestowania różnych opcji projektu.
3.4.6.
Rozmieszczanie bloków
Kolejnym krokiem jest rozmieszczenie potrzebnych bloków w Interfejsie komunikacyjnym programowania. Zauważ, że poza blokami funkcji standardowych
i specjalnych, będziesz potrzebował także bloków we/wy. Na tym etapie projektu
wskazane jest rozmieszczenie bloków w taki sposób, jaki wydaje się właściwy
dla wykonania połączeń między nimi. Ostateczne rozmieszczenie bloków można
skorygować po wykonaniu wszystkich połączeń.
Edytor FBD:
Edytor LAD:
128
3. Samouczek
Edytor UDF:
3.4.7.
Łączenie bloków
Połącz bloki w zaplanowany uprzednio sposób. Łączenie polega na narysowaniu
linii połączeń, zaczynając od wyjścia bloku źródłowego, a kończąc na wejściu
bloku docelowego. Proponowana kolejność ma taką zaletę, że przy podłączaniu
wejścia wyświetli się nazwa konektora, co jest przydatne w przypadku kilku różnych konektorów w blokach funkcji specjalnych SFB.
Edytor FBD:
129
3. Samouczek
Edytora LAD:
Edytor UDF:
3.4.8.
Oczyszczenie interfejsu programowania
Część linii połączeń może być poprowadzona poprzez bloki. W tej sytuacji wygląd
programu roboczego nie jest czytelny. W celu uporządkowania interfejsu komunikacyjnego programowania, zaznacz odpowiednie linie połączeń i bloki, a następnie przesuń lub wyrównaj ich położenie, aby poprawić układ graficzny i wygląd
programu roboczego.
130
3. Samouczek
Edytor FBD:
Edytor LAD:
Edytor UDF:
131
3. Samouczek
3.4.9.
Optymalizacja wyglądu
Niepożądane, ale jednak nieuniknione krzyżujące się linie mogą zostać przecięte
za pomocą narzędzia Rozłącz/Połącz (strona 32), co poprawi czytelność schematu.
Edytor FBD:
Edytor LAD:
132
3. Samouczek
Edytor UDF:
Zauważ, że w edytorze UDF nie jest dopuszczalne stosowanie bloków funkcyjnych: wejść, wyjść, wejść i wyjść analogowych, M8, M25, M26, M27, rejestrów
przesuwnych, rejestru danych i komunikatów.
W tym momencie ukończyłeś Twój pierwszy program roboczy. Na wszelki wypadek ponownie zweryfikuj poprawność połączeń i konfiguracji parametrów bloków.
3.4.10. Testowanie schematu programu
Wprowadź Twój program roboczy wtryb symulacji (strona 70) i przetestuj, czy nie
zawiera błędów.
Chociaż mógłbyś już uruchomić Twój program roboczy w sterowniku LOGO!, należy upewnić się, że wszystkie funkcje programu działają zgodnie z oczekiwaniami. Może też okazać się konieczna modyfikacja niektórych parametrów. W trybie
symulacji możesz wypróbować reakcję programu na różne kombinacje parametrów wejściowych i na awarię zasilania, oraz porównać symulowaną reakcję wyjść
z założeniami projektu. Listwa narzędziowa symulacji i okno stanu (strona 29)
dostarczają odpowiednich do tego celu narzędzi.
Rzeczywiste czujniki poziomu i przełączniki ciśnieniowe działają według zasady
przełącznika chwilowego, jednak do celów testowania i symulacji możesz zmienić
działanie funkcji wejściowych na przełączniki bistabilne.
133
3. Samouczek
Przykład dla edytora FBD:
Po przetestowaniu programu i wprowadzeniu odpowiednich poprawek, możesz
rozpocząć tworzenie dokumentacji Twojego programu.
3.4.11. Dokumentacja schematu programu
Programowanie komentarzy
Możesz zacząć od dodawania komentarzy do Twojego programu, przy pomocynarzędzia Wstaw komentarz (strona 32). Opisz we/wy tak, aby budowa programu
była łatwa do zrozumienia. Nie musisz wyświetlać nazw konektorów na ekranie,
jednak powinieneś przyporządkować nazwy do nich, aby w późniejszym terminie
była możliwość wydrukowania listy połączeń. W zakładce Komentarz okna dialogowego Plik → Właściwości (strona 38), możesz dodać komentarz do Twojego
programu roboczego, który może być uwzględniony przy drukowaniu dokumentacji programu.
Przykład dla edytora FBD:
134
3. Samouczek
Zapisywanie pliku na nośnikach pamięci
Przed transferem programu roboczego do LOGO!, powinieneś ponownie zapisać
ostateczną wersję programu. Wybierz odpowiednie polecenie z menu, wprowadź
nazwę programu i ścieżkę zapisu.
Drukowanie programu roboczego
Polecenie Plik → Drukuj (strona 37) służy do wydrukowania kopii papierowej
programu roboczego. W tym oknie dialogowym określa się format wydruku oraz
szczegóły, które mają być drukowane lub pominięte.
3.4.12. Przenoszenie schematu programu
Zabezpieczenie hasłem
Możesz ochronić swoje autorskie rozwiązania i uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do Twojego programu roboczego poprzez zabezpieczenie hasłem.
W celu wprowadzenia hasła, skorzystaj z okna dialogowego Plik → Właściwości
(strona 38) w zakładce Parametr. Wprowadź hasło i potwierdź klawiszem OK.
Zabezpieczenie hasłem dotyczy transferu programu roboczego do LOGO! i jest
aktywowane w momencie zakończenia trybu transferu programu.
Hasło zabezpiecza Twój program roboczy w sterowniku LOGO!. Edytowanie wartości i parametrów, przeglądanie programu roboczego w LOGO!, oraz pobieranie
programu z LOGO! do komputera PC jest teraz możliwe wyłącznie po wpisaniu
właściwego hasła.
Transfer programu
Końcowa czynnością jest załadowanie Twojego programu roboczego do wybranej
wersji sterownika LOGO! i podłączenie modułu. Podłącz sterownik LOGO! do odpowiednich urządzeń peryferyjnych projektowanego systemu.
Stworzyłeś pierwszą własną aplikację przy pomocy programu LOGO!Soft Comfort
w bardzo krótkim czasie. W porównaniu z tradycyjnymi metodami, zaoszczędziłeś
znaczącą ilość czasu pracy i wysiłku.
3.4.13. Wykonanie testu online programu
Jeżeli efekty symulacji programu były satysfakcjonujące i został on załadowany
do modułu bazowego LOGO!, możesz jeszcze wykonać test online programu roboczego. Działanie testu online jest zbliżone do symulacji, tzn. możesz podglądać
stan wejść i wyjść oraz parametry bloków. Różnice polegają na tym, że podczas
testowania programu wykonywanego w module bazowym LOGO! funkcjonują
„żywe” wejścia zamiast symulowanych stanów w komputerze PC.
Dalej przedstawiono ekran testu online przykładowego programu roboczego.
W tym przykładzie, wejście I1 zostało włączone i następnie wyłączone. Timer
z opóźnieniem wyłączania rozpoczął zliczanie w momencie wyłączenia I1:
135
3. Samouczek
Synchronizacja komunikatów tekstowych
Tabela danych
Warunki początkowe do wykonania testu online – patrz Narzędzia → Test Online
(strona 72).
Podczas testu online, możesz modyfikować parametry bloków funkcyjnych za pośrednictwem programu LOGO!Soft Comfort. Po wprowadzeniu modyfikacji w programie, moduł bazowy LOGO! synchronizuje zmodyfikowany parametr. Możesz
też modyfikować parametry w module bazowym LOGO!, a program LOGO!Soft
Comfort zsynchronizuje zmodyfikowany parametr.
Notatka
Jeżeli moduł bazowy LOGO! jest nadal w trybie Ustawianie parametrów, to nie
będzie mógł zsynchronizować się ze zmianami wprowadzonymi w programie LOGO!Soft Comfort.
136
4. Przykładowe aplikacje
Przykładowe aplikacje
4.1.
4
Przykładowe aplikacje – omówienie
Wstęp
Poza opisanym wcześniej sterownikiem pompy wodnej, program LOGO!Soft
Comfort został rozszerzony o zestaw przykładowych aplikacji praktycznych, ilustrujących wszechstronność zastosowań sterownika LOGO!.
W niniejszym pliku pomocy omówiono założenia projektowe i sposób ich realizacji przy pomocy LOGO!Soft Comfort. Te przykładowe aplikacje, a także wiele
innych można znaleźć na płycie DVD z programem LOGO!Soft Comfort, w folderze ..Samples. Zamieszczone tam przykładowe aplikacje mają szczegółową
dokumentację.
Więcej praktycznych realizacji i przykładów programów można znaleźć w Internecie, na stronie http://www.siemens.com/logo-application-examples.
Notatka
Przykładowe aplikacje dla sterownika LOGO! są dostępne bezpłatnie dla naszych
klientów. Są one udostępniane bez gwarancji, zostały pomyślane jako prezentacje możliwych obszarów zastosowań dla modułów LOGO! i oprogramowania
LOGO!Soft Comfort. Szczegółowe rozwiązania użytkowników mogą być całkiem
odmienne.
Użytkownik pracuje z systemem na własną odpowiedzialność. Należy stosować
się do lokalnych norm instalacyjnych, obowiązujących przepisów bezpieczeństwa,
związanych z użytkowaniem systemu.
Rozdział ten prezentuje następujące przykłady aplikacji:
● System wentylacji (strona 137);
● Brama w fabryce (strona 139);
● Sterowanie ogrzewaniem (strona 140);
● Maszyna pakująca (strona 142).
Wcześniej opisany przykład sterowania pompy wodnej (strona 124).
4.2.
System wentylacji
Wymagania dla systemu wentylacji
System wentylacji dostarcza świeże powietrze do pomieszczenia i usuwa zanieczyszczone powietrze. Spójrzmy na przykładowy system:
● W pomieszczeniu zainstalowano wentylator nawiewowy i wentylator wyciągowy.
● Każdy wentylator jest monitorowany przez czujnik przepływu.
137
4. Przykładowe aplikacje
● Ciśnienie w pomieszczeniu nie może wzrosnąć powyżej atmosferycznego.
● Wentylator nawiewowy może być włączony tylko wtedy, gdy czujnik przepływu
sygnalizuje poprawną pracę wentylatora wyciągowego.
● Kontrolka ostrzegawcza sygnalizuje awarię jednego z wentylatorów.
Rozwiązanie standardowe
Wentylatory są monitorowane przez czujniki przepływu. Jeżeli czujnik nie zarejestruje przepływu powietrza, to po ustalonym czasie opóźnienia system wyłącza
się i generowany jest komunikat błędu, który może być potwierdzony (wyłączony)
przez wciśnięcie przycisku.
Monitorowanie wentylatorów wymaga systemu decyzyjnego z dużą liczbą elementów przełączających. Sterownik LOGO! może zastąpić ten układ decyzyjny.
Rozwiązanie z użyciem LOGO!
Zastosowanie LOGO! redukuje liczbę elementów systemu sterowania. Dzięki
temu zmniejsza się czas montażu i ilość potrzebnej przestrzeni w szafce sterowniczej. Może się nawet okazać, że rozmiar szafki sterowniczej będzie mniejszy.
W przypadku sterownika LOGO! możesz też zastosować sekwencyjne wyłączanie wentylatorów przy wyłączaniu systemu.
Schemat w LOGO! Soft Comfort
System jest włączany i wyłączany przy pomocy wejść I1 i I2. Wentylatory są podłączone do wyjść Q1 i Q2, a czujniki przepływu do wejść I3 i I4. Bloki B007 i B008
służą do ustalenia czasów opóźnień, po których sygnał z czujników przepływu
będzie wysłany do wyjścia alarmu Q3.
138
4. Przykładowe aplikacje
Możesz odwrócić stan wyjścia Q3 w celu użycia wyjścia Q4 do wysłania komunikatu. Przekaźnik Q4 zwalnia tylko wtedy, gdy wystąpi zanik napięcia zasilania
lub awaria systemu. Stan wyjścia może być wykorzystany do wygenerowania komunikatu.
4.3.
Brama w fabryce
Wymagania dla układu sterowania bramy
Często bramy w fabrykach są zamykane zwijanymi kurtynami. Kurtyny te otwierają się, gdy pojazdy mają wjechać lub wyjechać z hali. Otwieranie bramy jest
nadzorowane przez portiera.
● Kurtyna bramy jest otwierana i zamykana przyciskami w portierni. Portier może
kontrolować działanie bramy.
● Zwijana kurtyna jest zwykle całkowicie otwierana i zamykana, jednak jej ruch
może być przerwany w każdej chwili.
● Na pięć sekund przed rozpoczęciem pracy bramy uruchamiane jest błyskające
światło ostrzegawcze, które działa podczas całego cyklu roboczego bramy.
● Listwa reagująca na nacisk stanowi zabezpieczenie przed urazami ludzi i przygnieceniem obiektów podczas zamykania bramy.
Rozwiązanie standardowe
Istnieje wiele rozwiązań sterowania automatyczną bramą. Przyciski OTWÓRZ
i ZAMKNIJ uruchamiają cykl pracy bramy, jeżeli nie przemieszcza się ona w przeciwnym kierunku. Ruch bramy może zostać zatrzymany przyciskiem STOP albo
odpowiednim wyłącznikiem krańcowym.
Rozwiązanie z użyciem LOGO!
Sterownik LOGO! zapewnia dodatkową funkcjonalność w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami: aktywacja listwy naciskowej powoduje natychmiastowe
zatrzymanie ruchu przy zamykaniu bramy. Na pięć sekund przed rozpoczęciem
pracy bramy uruchamiane jest błyskające światło ostrzegawcze, które działa podczas całego cyklu roboczego bramy.
W przeciwieństwie do rozwiązań standardowych, LOGO! oferuje łatwy i tani sposób modyfikacji systemu sterowania.
139
4. Przykładowe aplikacje
4.4.
Sterowanie ogrzewaniem
Wymagania dla układu sterowania ogrzewaniem
Przykład ilustruje sterowanie ogrzewaniem, w którym temperatura czynnika
grzewczego jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury zewnętrznej. Inaczej
mówiąc – czym niższa temperatura zewnętrzna, tym wyższa temperatura wody
w układzie grzewczym.
Czujniki PT100 mierzą temperaturę zewnętrzną i temperaturę wody w układzie
grzewczym.
Przy temperaturze zewnętrznej 0°C, woda powinna mieć temperaturę 50°C (x).
Grzejnik wody powinien włączyć się, gdy temperatura zewnętrzna opadnie o więcej niż 4°C.
140
4. Przykładowe aplikacje
Rozwiązanie z użyciem LOGO!
①
②
③
④
⑤
Czujnik PT100 podłączony do wejścia AI1 mierzy temperaturę wody w instalacji
grzewczej.
Parametry wzmacniacza analogowego są następujące:
● Czujnik: PT100;
● Wybór czujnika PT100 określa parametry i zakres pomiarowy;
● Jednostka: stopień Celsjusza;
● Rozdzielczość: x 1.
Sygnał na wyjściu wzmacniacza odpowiada aktualnej temperaturze mierzonej przez
czujnik.
Czujnik PT100 podłączony do wejścia AI2 mierzy temperaturę zewnętrzną.
Parametry wzmacniacza analogowego są następujące:
● Czujnik: PT100;
● Wybór czujnika PT100 określa parametry i zakres pomiarowy;
● Jednostka: stopień Celsjusza;
● Rozdzielczość: x 1.
Sygnał na wyjściu wzmacniacza odpowiada aktualnej temperaturze mierzonej przez
czujnik.
Parametry wzmacniacza analogowego są następujące:
● Czujnik: bez czujnika;
● Wzmocnienie: –1 (zmienia znak wartości z wyjścia wzmacniacza analogowego
B001);
● Offset: 50.
Parametry wzmacniacza B004 powodują, że różnica temperatur porównywana przez
komparator B005 będzie wynosiła 0, gdy suma obu temperatur wynosi 50.
141
4. Przykładowe aplikacje
⑥
⑦
Parametry komparatora analogowego są następujące:
● Czujnik: bez czujnika;
● Wzmocnienie: 1;
● Offset: 0;
● Wartość progowa włączenia: 4;
● Wartość progowa wyłączenia: 0.
Komparator analogowy włącza wyjście Q2, gdy różnica pomiędzy temperaturą wody
i standaryzowaną temperaturą zewnętrzną przekracza 4°C.
Jeżeli różnica spada poniżej 0°C, komparator wyłącza wyjście Q2.
Wyjście Q2 włącza i wyłącza grzejnik wody.
Zasada działania
Gdy temperatura zewnętrzna spada, wartość na wyjściu wzmacniacza analogowego B004 rośnie w tym samym stosunku. Odpowiednio rośnie różnica wartości
na wejściu komparatora analogowego, pomiędzy temperaturą zewnętrzną i temperaturą wody.
Jeżeli różnica przekroczy 4°C, grzejnik wody włącza się.
Po uruchomieniu grzejnika, temperatura wody rośnie. W konsekwencji maleje
różnica pomiędzy temperaturą wody i temperaturą zewnętrzną (zakładając, że
temperatura zewnętrzna spada wolniej niż rośnie temperatura wody).
Jeżeli różnica temperatur spadnie poniżej 0°C, grzejnik jest wyłączany.
Zmiana parametrów
Parametr offset dla wzmacniacza analogowego B004 zależy od wymaganej temperatury wody przy temperaturze zewnętrznej 0°C. Poza tym, wartości progowe
włączenia i wyłączenia grzejnika mogą zostać zmienione poprzez zmianę odpowiednich progów przełączania komparatora analogowego B005.
Wypróbuj!
Ten przykład (w formie gotowego programu aplikacyjnego) znajduje się na płycie
DVD z programem LOGO!Soft Comfort. Załaduj program roboczy do LOGO!Soft
Comfort i wypróbuj jego działanie w trybie symulacji.
4.5.
Maszyna pakująca
Wymagania dla maszyny pakującej
Do pudełka należy zapakować dwa różne rodzaje produktów, do ustalonej liczby dla każdego produktu. Po wypełnieniu pudełka produktami, jest ono transportowane do maszyny zamykającej opakowanie. Produkty obydwu rodzajów
są dostarczane do maszyny pakującej przy pomocy przenośników taśmowych
(w przykładzie nie pokazano przenośników dostarczających produkty). Program
roboczy zastosowany w tym przykładzie wykorzystuje dwa liczniki góra/dół do
zliczania produktów każdego rodzaju, funkcję matematyczną do zliczania łącznej
liczby produktów, oraz komunikaty do wyświetlenia liczby obu rodzajów produktów i łącznej liczby produktów na wbudowanym wyświetlaczu LOGO! i LOGO! TD
(Text Display).
142
4. Przykładowe aplikacje
Założenia procedury sterującej są opisane poniżej:
● Produkty do zapakowania są transportowane przez przenośniki taśmowe (nie
pokazane w tym przykładzie).
● Kolejność umieszczania produktów w pudełku jest przypadkowa.
● Każdy produkt wpadający do pudełka jest zliczany przez czujnik.
● Podłączony wyświetlacz LOGO! TD, a także wbudowany wyświetlacz LOGO!
musi pokazywać liczbę zliczonych produktów każdego rodzaju, oraz łączną
liczbę produktów w pudełku.
Program roboczy w LOGO!Soft Comfort
Fotokomórki wykrywające wpadające do pudełka produkty są podłączone do
dwóch wejść cyfrowych I1 i I2. Dwa liczniki (B001i B002) zliczają produkty obydwu rodzajów. Wartość progowa dla każdego licznika określa maksymalną liczbę
dla każdego rodzaju produktu. Gdy pudełko jest pełne, przenośnik taśmowy jest
aktywowany na 10 sekund, w celu przeniesienia pudełka do maszyny zamykającej opakowanie, oraz dostarczenia kolejnego pustego pudełka do maszyny pakującej. Aplikacja używa bloku komunikatów (strona 249) do prezentacji na wyświetlaczu LOGO! TD i wbudowanym wyświetlaczu LOGO! zliczonej liczby obu
rodzajów produktów oraz łącznej liczby. Blok tekstowy używa właściwości przewijania do wyświetlania zamiennie liczby produktów w postaci liczbowej lub słupków
graficznych. Tekst komunikatu może być wyświetlany w języku angielskim lub niemieckim, zależnie od wybranego zestawu znaków dla komunikatów tekstowych.
143
4. Przykładowe aplikacje
Parametry bloków funkcyjnych
Zastosowanie poszczególnych parametrów jest następujące:
● Wartości progowe dla liczników B001 i B002 określają maksymalną liczbę
sztuk wsypywaną do pudełka dla każdego rodzaju produktu.
● Szerokość impulsu (TH) dla wyzwalanego zboczem przekaźnika czasowego
ustala czas trwania ruchu przenośnika taśmowego.
● Blok funkcji matematycznych B007 wykonuje następujące obliczenia:
– wartość 1 to liczba zliczona przez licznik B001,
– wartość 2 to liczba zliczona przez licznik B002,
– operator 1 to „+”, czyli suma wartości z obu liczników,
– priorytet 1 jest wysoki (jest to jedyna operacja w bloku funkcyjnym, czyli
priorytet w tym przypadku jest nieistotny),
– pozostałe argumenty i operatory są ustawione jako „+ 0” i nie wpływają na
wynik działań.
Komunikaty
Blok komunikatów B010 wyświetla tekst, którego cztery wiersze są „przewijane”
w taki sposób, że naprzemiennie wyświetlane są dwa formaty ekranu. Pierwszy
ekran prezentuje liczbę zliczonych produktów (aktualne wartości B001 i B002)
i łączną liczbę produktów (obliczoną przez B007) w postaci słupków graficznych.
Drugi ekran prezentuje te same wartości w postaci liczbowej, wraz z opisem tekstowym.
Funkcja komunikatów jest skonfigurowana do stosowania dwóch zestawów znaków. Komunikaty dla zestawu znaków 1 jest w języku angielskim, a komunikat
dla zestawu znaków 2 jest w języku niemieckim. Do wyboru dwóch zestawów
znaków służy menu Plik → Ustawienia komunikatów (strona 46). Możesz też wybrać ten sam zestaw znaków graficznych dla komunikatów w języku angielskim
i niemieckim. Gdy LOGO! jest w trybie roboczym Run, wybrany zestaw znaków
określa język, w którym są wyświetlane komunikaty.
144
5. Materiały referencyjne
Materiały referencyjne
5.1.
Stałe i konektory
5.1.1.
Stałe i konektory – omówienie
5
Narzędzie Stałe i konektory służy do umieszczania w projekcie wejść bloków,
wyjść bloków, flag lub stałych (stan wysoki, niski). Odpowiedni typ bloku do wstawienia jest wybierany z dodatkowej listwy narzędziowej, który rozwija się po wybraniu narzędzia Stałe i konektory.
Wyświetlane w edytorze FBD Wyświetlane w edytorze
Wyświetlane w edytorze
LAD
UDF
Wejście (strona 146)
Styk zwierny (strona
Stan niski/stan
154)
wysoki (strona
Przycisk kursora (strona
147)
146)
Styk analogowy (strona
154)
Wyjście wirtualne
Przyciski funkcyjne
(strona 148)
LOGO! TD (strona 146)
Styk rozwierny (strona
153)
Flaga (strona 148)
Bit rejestru przesuwnego
(strona 147)
Wyjście (strona
Flaga analogowa
154)
(strona 148)
Stan niski/stan
wysoki (strona 147)
Negacja wyjścia (strona
155)
Wyjście (strona 147)
Wyjście wirtualne (strona
148)
Wejścia sieciowe
(strona 155)
Flaga (strona 148)
Analogowe wejścia
sieciowe (strona 155)
Wejście analogowe
(strona 149)
Wyjście analogowe
(strona 150)
Wyjścia sieciowe
(strona 156)
Analogowe wyjścia
sieciowe (strona 156)
Flaga analogowa (strona
148)
Wejścia sieciowe (strona
151)
Analogowe wejścia
sieciowe (strona 151)
Wyjścia sieciowe (strona
152)
Analogowe wyjścia
sieciowe (strona 153)
145
5. Materiały referencyjne
Liczba dostępnych ikon zależy od wybranej uprzednio wersji sterownika
LOGO!.
5.1.2.
Edytory FBD i UDF
5.1.2.1. Wejście
Bloki wejściowe reprezentują zaciski wejściowe sterownika LOGO!. Dostępnych
jest do 24 wejść cyfrowych.
Podczas konfigurowania bloków możesz przyporządkować do bloku wejść każdy
zacisk wejściowy, jeżeli nie jest on jeszcze używany w programie roboczym.
Omówienie (strona 145).
Ten blok nie jest dostępny w edytorze UDF.
5.1.2.2. Przycisk kursora
Dostępne są cztery klawisze kierunkowe kursora. Przycisk kursora są definiowane w programie roboczym tak, jak inne wejścia. Przycisk kursora mogą sterować
przełącznikami i stanami wejściowymi, umożliwiając operatorowi kontrolę działania programu roboczego.
Cztery klawisze kierunkowe kursora w module LOGO! TD mają takie samo działanie jak w module bazowym LOGO!. Na przykład wciśnięcie ESC i dowolnego przycisku kursora w module LOGO! TD lub w module LOGO! generuje takie
samo zdarzenie wciśnięcia klawisza.
Omówienie (strona 145).
Ten blok nie jest dostępny w edytorze UDF.
5.1.2.3. Przyciski funkcyjne LOGO! TD
Moduł LOGO! TD ma cztery przyciski funkcyjne, które możesz stosować jako wejścia cyfrowe w Twoim programie roboczym. Przyciski funkcyjne są definiowane
w programie roboczym tak, jak inne wejścia. Mogą one sterować przełącznikami
i stanami wejściowymi, umożliwiając operatorowi kontrolę działania programu roboczego.
Omówienie (strona 145).
146
5. Materiały referencyjne
Ten blok nie jest dostępny w edytorze UDF.
5.1.2.4. Wyjście
Bloki wyjściowe reprezentują zaciski wyjściowe sterownika LOGO!. Dostępnych
jest do 16 wyjść.
Podczas konfigurowania bloków możesz przyporządkować do bloku wyjść każdy
zacisk wyjściowy, jeżeli nie jest on jeszcze używany w programie roboczym.
Stan wyjścia zawsze zachowuje poziom z poprzedniego cyklu programu. Stan ten
nie zmienia się podczas trwania bieżącego cyklu.
Omówienie (strona 145).
Ten blok nie jest dostępny w edytorze UDF.
5.1.2.5. Stan niski/stan wysoki
Ustawienie wejścia bloku w stan logiczny hi (wysoki) powoduje stałe utrzymywanie stanu „H”.
Ustawienie wejścia bloku w stan logiczny lo (niski) powoduje stałe utrzymywanie
stanu „L”.
Omówienie (strona 145).
Blok jest dostępny w obu edytorach FBD i UDF.
5.1.2.6. Bit rejestru przesuwnego
Sterowniki LOGO! serii 0BA6 są wyposażone w 8-bitowy rejestr przesuwny: bity
od S1 do S8, które mają przypisany atrybut tylko-do-odczytu. Stany bitów rejestru
przesuwnego mogą być zmieniane wyłącznie przy pomocy funkcji specjalnej rejestru przesuwnego.
Sterownik LOGO! serii 0BA7 ma 32-bitowy rejestr przesuwny: bity od S1.1 do
S4.8.
Omówienie (strona 145).
147
5. Materiały referencyjne
Ten blok nie jest dostępny w edytorze UDF.
Zobacz też
Rejestr przesuwny (0 od BA4 do 0BA6) (strona 267).
5.1.2.7. Wyjście wirtualne
Dołącz wyjście nieużywanego bloku (na przykład komunikatów) do bloku typu
„Wyjście wirtualne”. Maksymalna liczba wyjść wirtualnych: 16 (dla LOGO! 0BA6)
lub 64 (dla LOGO! 0BA7).
Omówienie (strona 145).
Ten blok jest dostępny w obu edytorach FBD i UDF.
5.1.2.8. Flaga
Bloki Flag mają stany wyjść stany niosące dodatkową informację (znaczniki).
LOGO! 0BA7 dopuszcza 27 flag cyfrowych od M1 do M27 i 16 flag analogowych
od AM1 do AM16.
0BA6: 27 flag cyfrowych od M1 do M27; 6 flag analogowych od AM1 do
AM6.
0BA4, 0BA5: 24 flagi cyfrowe od M1 do M24; 6 flag analogowych do
AM1 do AM6.
0BA3, 0BA2: 8 flag cyfrowych od M1 do M8.
0BA1: 4 flagi cyfrowe od M1 do M4.
0BA0: 0 flag.
Podczas konfigurowania bloków możesz przyporządkować nowy numer do flagi,
jeżeli nie jest on jeszcze używany w programie roboczym.
Wyjście zawsze zachowuje poziom z poprzedniego cyklu programu. Stan ten nie
zmienia się podczas trwania bieżącego cyklu.
Flaga startu programu: M8
Flaga M8 jest ustawiana w pierwszym cyklu programu roboczego użytkownika
i może służyć w Twoim programie roboczym jako znacznik startu programu.
Jest zerowana po zakończeniu wykonywania pierwszego cyklu programu.
148
5. Materiały referencyjne
W kolejnych cyklach programu flaga M8 działa tak samo jak flagi od M1 do M7.
Flagi podświetlenia: M25 i M26
Flaga M25 kontroluje podświetlenie wbudowanego wyświetlacza LOGO!. Flaga
M26 kontroluje podświetlenie wyświetlacza modułu LOGO! TD (Text Display).
Do ustawiania flag podświetlenia możesz używać wyjść timerów, komunikatów
lub innych bloków funkcyjnych. Dla uzyskania rozbudowanego sterowania podświetleniem wyświetlaczy, możesz łączyć wyjścia bloków funkcyjnych równolegle
lub szeregowo.
Flaga zestawu znaków komunikatu: M27
Flaga M27, jeśli jest używana, określa użycie do wyświetlania komunikatów zestawu znaków 1 lub zestawu znaków 2. Dwa zestawy znaków można wybrać
w menu Msg Config modułu LOGO! lub poprzez polecenie Plik → Ustawienia
komunikatów (strona 46) w menu programu LOGO!Soft Comfort. Następnie, po
ustaleniu tekstu komunikatu (strona 249), możesz wybrać, czy do wyświetlenia
komunikatu ma być zastosowany zestaw znaków 1, czy też zestaw znaków 2.
W programie roboczym flaga M27 może być używana do aktywowania lub zablokowania tekstu komunikatu z określonym zestawem znaków. Gdy M27 = 0,
to LOGO! wyświetla tylko komunikaty z zestawem znaków 1. Gdy M27 = 1, to
LOGO! wyświetla tylko komunikaty z zestawem znaków 2.
Flagi analogowe: od AM1 do AM16
Flagi analogowe mogą być używane jako znaczniki dla wejść analogowych lub
bloków funkcji analogowych. Znacznik analogowy jedynie przyjmuje wartość analogową na wejściu i przenosi ją na wyjście.
Omówienie (strona 145).
Flagi M8, M25, M26 i M27 nie są dostępne w edytorze UDF.
5.1.2.9. Wejście analogowe
Sterowniki LOGO! 12/24RC, LOGO! 12/24RCo, LOGO! 24, LOGO! 24o, LOGO!
24C, LOGO! 24Co i LOGO! 12/24RCE, a także moduły rozszerzeń LOGO! AM2
12/24, przetwarzają sygnały analogowe. Możesz używać do ośmiu wejść analogowych. Podczas konfigurowania bloków, możesz przypisać nowy zacisk wejściowy do wejścia bloku, jeżeli ten zacisk nie jest jeszcze wykorzystany w Twoim
programie roboczym.
Wybrane zaciski wejściowe sterowników LOGO! 0BA6 wersji 12/24RC, 12/24RCo, 24/24o, 24C i 24Co mają możliwość alternatywnego definiowania wejść:
mogą być używane jako wejścia cyfrowe lub wejścia analogowe. Szczegółowe
informacje, specyficzne dla każdej wersji modułu znajdują się w jego instrukcji
149
5. Materiały referencyjne
obsługi lub karcie katalogowej. Programy aplikacyjne utworzone dla sterowników
w wersji 0BA5 lub wcześniejszej, mogą być uruchamiane w modułach 0BA6 bez
żadnych modyfikacji. Nowe programy robocze mogą korzystać z rozszerzonych
właściwości wejść, na przykład dodatkowych, szybkich liczników oraz funkcji analogowych.
Więcej informacji o parametrach bloków analogowych – patrz „Przetwarzanie
wartości analogowych” (strona 226).
Numer wejścia bloku nie jest zdeterminowany konstrukcją sprzętu w systemach wykorzystujących sterowniki serii od 0BA0 do 0BA2.
Omówienie (strona 145).
Ten blok nie jest dostępny w edytorze UDF.
5.1.2.10.Wyjście analogowe
Dostępne są dwa wyjścia analogowe, oznakowane AQ1 i AQ2. Możesz ustalić
wartość analogową tych wyjść, przy pomocy funkcji z analogowym parametrem
wyjściowym lub znacznika analogowego AM.
Jeżeli połączysz funkcję specjalną (z analogową wartością wyjściową) do rzeczywistego wyjścia analogowego, to pamiętaj, że wyjście analogowe może przetwarzać wartości z zakresu od 0 do 1000.
Poczynając od urządzeń serii 0BA5, możesz zdefiniować zachowanie wyjść analogowych w trybie STOP. Wyjścia analogowe mogą zachować swoją wartość po
przejściu LOGO! w tryb STOP. Alternatywnie, możesz określić inne wartości wyjść
AQ1 i AQ2, które będą zastosowane po przejściu sterownika w tryb STOP.
Możesz też ustalić zakres zmian wyjściowych dla wartości analogowych. Są do
wyboru dwie opcje:
● Normalny (od 0 do 10 V lub 0–20 mA);
● 4–20 mA.
Serie od 0BA0 do 0BA5: W urządzeniach z serii wcześniejszych niż
0BA5, nie możesz skonfigurować stanów wyjść AQ1 i AQ2 dla trybu
STOP.
Omówienie (strona 145).
Ten blok nie jest dostępny w edytorze UDF.
150
5. Materiały referencyjne
5.1.2.11.Wejście sieciowe (tylko 0BA7)
Możesz połączyć wejście sieciowe z wejściem bloku. Możliwe jest zdefiniowanie
do 64 wejść sieciowych.
Cyfrowe wejścia sieciowe mogą czytać wartości następujących typów:
● VM;
● Moduł Slave;
● Diagnostyka.
Przy odczycie wartości z VM, zakres adresów VB jest: od 0 do 850.
Przy odczytywaniu wartości parametrów z modułu bazowego typu Slave, musisz
wprowadzić adres IP modułu Slave. Typ bloku, to wejście lub wyjście modułu
Slave. Wejścia sieciowe mogą czytać wartości z wejść od I1 do I24 lub wyjść od
Q1 do Q16 modułu bazowego Slave.
Przy odczytywaniu wartości parametrów diagnostycznych, należy uprzednio wybrać typ Diagnostyka, jak pokazano na poniższym rysunku. Cztery typy parametrów diagnostyki odpowiadają czterem bitom w obszarze VM. Każdy z czterech
bitów może przyjmować wartości 1 lub 0, co odpowiada wystąpieniu lub braku
wystąpienia błędu wybranego typu.
Omówienie (strona 145).
Wejścia sieciowe są nieaktywne w edytorze UDF.
5.1.2.12.Analogowe wejście sieciowe (tylko 0BA7)
Możesz połączyć analogowe wejście sieciowe z wejściem bloku. Możliwe jest
zdefiniowanie do 32 analogowych wejść sieciowych.
151
5. Materiały referencyjne
Analogowe wejścia sieciowe mogą czytać wartości następujących typów:
● VM;
● Moduł Slave.
Przy odczycie wartości z VM, zakres adresów VW jest: od 0 do 849.
Przy odczytywaniu wartości parametrów z modułu bazowego typu Slave, musisz
wprowadzić adres IP modułu Slave. Typ bloku, to wejście lub wyjście analogowe
modułu Slave. Analogowe wejścia sieciowe mogą czytać wartości z wejść od AI1
do AI8 lub wyjść od AQ1 do AQ2 modułu bazowego Slave.
Omówienie (strona 145).
Wejścia sieciowe są nieaktywne w edytorze UDF.
5.1.2.13.Wyjście sieciowe (tylko 0BA7)
Gdy moduł bazowy LOGO! 0BA7 jest w trybie Slave, możesz skonfigurować wyjście sieciowe w module Master, które kontroluje stan wyjścia cyfrowego modułu
Slave. Możesz skonfigurować do 64 wyjść sieciowych.
W pierwszej kolejności należy wprowadzić adres IP modułu Slave, do którego
będą wysyłane polecenia. Wyjścia sieciowe mają numery od Q1 do Q16.
Omówienie (strona 145).
152
5. Materiały referencyjne
Wyjścia sieciowe są nieaktywne w edytorze UDF.
5.1.2.14.Analogowe wyjście sieciowe (tylko 0BA7)
Gdy moduł bazowy LOGO! 0BA7 jest w trybie Slave, możesz skonfigurować analogowe wyjście sieciowe w module Master, które kontroluje stan wyjścia analogowego modułu Slave. Możesz skonfigurować do 16 analogowych wyjść sieciowych.
W pierwszej kolejności należy wprowadzić adres IP modułu Slave, do którego
będą wysyłane polecenia. Analogowe wyjścia sieciowe mają numery od AQ1 do
AQ2.
Omówienie (strona 145).
Analogowe wyjścia sieciowe są nieaktywne w edytorze UDF.
5.1.3.
Edytor LAD
5.1.3.1. Styk rozwierny
Styki rozwierne reprezentują stany zacisków wejściowych modułu LOGO!.
Po umieszczeniu styku w Twoim programie roboczym, otworzy się rozwijane okno.
W tym oknie dialogowym możesz określić typ wejścia, odpowiednio do używanego sterownika LOGO!. Jako stan wejściowy, dostępny jest też przycisk kursora,
a także przyciski funkcyjne LOGO! TD (jeżeli używany jest moduł wyświetlacza
LOGO! TD). Możesz też wybrać stały poziom logiczny wejścia.
Dla zmiany wejścia w programie roboczym LAD, kliknij dwukrotnie na odpowiedni
blok, w celu otwarcia rozwijanego okna, w którym możesz wprowadzić odpowiednie zmiany.
Omówienie (strona 145).
153
5. Materiały referencyjne
5.1.3.2. Styk zwierny
Styki zwierne reprezentują zaciski wejściowe modułu LOGO!.
Po umieszczeniu styku w Twoim programie roboczym, otworzy się rozwijane okno.
W tym oknie dialogowym możesz określić typ wejścia, odpowiednio do używanego sterownika LOGO!. Jako stan wejściowy, dostępny jest też przycisk kursora,
a także przyciski funkcyjne LOGO! TD (jeżeli używany jest moduł wyświetlacza
LOGO! TD). Możesz też wybrać stały poziom logiczny wejścia.
Dla zmiany wejścia w programie roboczym LAD, kliknij dwukrotnie na odpowiedni
blok, w celu otwarcia rozwijanego okna, w którym możesz wprowadzić odpowiednie zmiany.
Omówienie (strona 145).
5.1.3.3. Styk analogowy
Styki analogowe reprezentują zaciski wejściowe modułu LOGO!.
Po umieszczeniu styku w Twoim programie roboczym, otworzy się rozwijane
okno. W tym oknie dialogowym możesz określić typ wejścia, odpowiednio do używanego sterownika LOGO!.
Dla zmiany wejścia w programie roboczym LAD, kliknij dwukrotnie na odpowiedni
blok, w celu otwarcia rozwijanego okna, w którym możesz wprowadzić odpowiednie zmiany.
Omówienie (strona 145).
5.1.3.4. Wyjście
Wyjście reprezentują zaciski wyjściowe modułu LOGO!.
Dla zmiany wyjścia w programie roboczym LAD, kliknij dwukrotnie na odpowiedni
blok, w celu otwarcia rozwijanego okna, w którym możesz przypisać do wyjścia
odpowiednie funkcje.
Omówienie (strona 145).
154
5. Materiały referencyjne
5.1.3.5. Negacja wyjścia
Negacja wyjścia reprezentują zaciski wyjściowe modułu LOGO!.
Dla zmiany wyjścia w programie roboczym LAD, kliknij dwukrotnie na odpowiedni
blok, w celu otwarcia rozwijanego okna, w którym możesz przypisać do wyjścia
odpowiednie funkcje.
Omówienie (strona 145).
5.1.3.6. Wyjście analogowe
Wyjście analogowe reprezentują zaciski wyjściowe modułu LOGO!.
Dla zmiany wyjścia w programie roboczym LAD, kliknij dwukrotnie na odpowiedni
blok, w celu otwarcia rozwijanego okna, w którym możesz przypisać do wyjścia
odpowiednie funkcje.
Jeżeli połączysz funkcję specjalną (z analogową wartością wyjściową) do rzeczywistego wyjścia analogowego, to pamiętaj, że wyjście analogowe może przetwarzać wartości z zakresu od 0 do 1000.
Omówienie (strona 145).
5.1.3.7. Flaga wewnętrzna
Możesz używać flag wewnętrznych do zatrzymania bieżącej ścieżki i przełączenia na nową ścieżkę programu.
W przeciwieństwie do bloku flag (strona 148) nie są tu wykorzystywane zasoby
flag Twojego urządzenia LOGO!.
Omówienie (strona 145).
5.1.3.8. Wejście sieciowe (tylko 0BA7)
Zobacz: wejście sieciowe (tylko 0BA7) (strona 151) w edytorze FBD.
5.1.3.9. Analogowe wejście sieciowe (tylko 0BA7)
Zobacz: analogowe wejście sieciowe (tylko 0BA7) (strona 151) w edytorze FBD.
5.1.3.10.Wyjście sieciowe (tylko 0BA7)
Zobacz: wyjścia sieciowe (tylko 0BA7) (strona 152) w edytorze FBD.
155
5. Materiały referencyjne
5.1.3.11.Analogowe wyjście sieciowe (tylko 0BA7)
Zobacz: analogowe wyjścia sieciowe (tylko 0BA7) (strona 153) w edytorze FBD.
5.2.
Funkcje podstawowe (edytory FBD i UDF)
5.2.1.
Funkcje podstawowe (edytory FBD i UDF) – omówienie
Narzędzie to służy do umieszczania w Interfejsie komunikacyjnym programowania standardowych bloków logicznych algebry Boole’a. Poszczególne typy funkcji
z tej grupy wybiera się z dodatkowej listwy narzędziowej, która otwiera się po
wybraniu narzędzia Funkcje podstawowe.
AND (strona 157)
OR (strona 159)
AND z analizą zboczy (strona 157)
NOR (strona 160)
NAND (strona 158)
XOR (strona 160)
NAND z analizą zboczy (strona 158)
NOT (strona 161)
Odwracanie stanów wejść
Możesz odwracać (negować) stan poszczególnych wejść:
● Stan logiczny „1” na wybranym wejściu jest zamieniany na stan „0” w programie roboczym.
● Stan logiczny „0” jest zamieniany na stan „1”.
W celu wprowadzenia tej funkcji, kliknij prawym klawiszem myszy na wejście
i wybierz polecenie inwersja z menu skrótów.
Nie możesz odwracać stanu wejść dla bloków wyjściowych.
0BA0–0BA3:
Do odwrócenia stanu wejścia służy funkcja podstawowa NOT (strona
161).
Wykresy czasowe
Każdy wykres czasowy funkcji podstawowych wyświetla stany trzech wejść dla
ułatwienia analizy i interpretacji.
0BA0–0BA3:
Funkcje podstawowe mają trzy wejścia.
5.2.2.
156
AND
5. Materiały referencyjne
Wyjście funkcji AND ma stan 1, gdy wszystkie wejścia mają stan 1, to znaczy
gdy przełączniki są zamknięte.
Nieużywane wejście bloku (x) ma przypisany stan: x = 1.
Tablica stanów logicznych AND
Wejście 1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
Wejście 2
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
Wejście 3
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
Wejście 4
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
Wyjście
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Omówienie (strona 156).
5.2.3.
AND z analizą zboczy
Wyjście funkcji AND z analizą zboczy ma stan 1, gdy wszystkie wejścia mają
stan 1 i przynajmniej jedno wejście miało stan 0 podczas poprzedniego cyklu.
Wyjście jest ustawiane w stan 1 podczas trwania cyklu i musi zostać wyzerowane
w następnym cyklu, zanim ponownie będzie mogło przyjąć stan 1.
Nieużywane wejście bloku (x) ma stan: x = 1.
157
5. Materiały referencyjne
Wykres czasowy dla funkcji AND z analizą zboczy:
4
&\FOH
Omówienie (strona 156).
5.2.4.
NAND
Wyjście funkcji NAND przyjmuje stan 0, gdy wszystkie wejścia mają stan 1, t.j.
gdy przełączniki są zamknięte.
Nieużywane wejście bloku (x) ma stan: x = 1.
Tablica stanów logicznych NAND
Wejście 1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
Wejście 2
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
Wejście 3
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
Wejście 4
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
Wyjście
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
Omówienie (strona 156).
5.2.5.
NAND z analizą zboczy
Wyjście przyjmuje stan 1 podczas trwania cyklu i musi zostać wyzerowane w następnym cyklu, zanim ponownie będzie mogło przyjąć stan 1.
158
5. Materiały referencyjne
Nieużywane wejście bloku (x) ma stan: x = 1.
Wykres czasowy funkcji NAND z analizą zboczy
4
&\FOH
Omówienie (strona 156).
5.2.6.OR
Wyjście funkcji OR ma stan 1, gdy przynajmniej jedno wejście ma stan 1 (zamknięte).
Nieużywane wejście bloku (x) ma stan: x = 0.
OR tablica stanów logicznych
Wejście 1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
Wejście 2
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
Wejście 3
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
Wejście 4
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
Wyjście
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Omówienie (strona 156).
159
5. Materiały referencyjne
5.2.7.
NOR
Wyjście funkcji NOR (NOT OR) ma stan 1, gdy wszystkie wejścia mają stan 0
(otwarte). Gdy jedno z wejść jest włączone (stan logiczny 1), to wyjście jest wyłączone (0).
Nieużywane wejście bloku (x) ma stan: x = 0.
Tablica stanów logicznych NOR
Wejście 1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
Wejście 2
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
Wejście 3
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
Wejście 4
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
Wyjście
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Omówienie (strona 156).
5.2.8.XOR
Wyjście funkcji XOR (exclusive OR) ma stan 1, gdy stany wejść są różne.
Nieużywane wejście bloku (x) ma stan: x = 0.
Tablica stanów logicznych XOR
Wejście 1
0
0
1
1
Wejście 2
0
1
0
1
Omówienie (strona 156).
160
Wyjście
0
1
1
0
5. Materiały referencyjne
5.2.9.
NOT
Wyjście ma stan 1 gdy wejście ma stan 0. Funkcja NOT odwraca stan wejścia.
Przykładowa zaleta funkcji NOT: w LOGO! nie jest już potrzebny styk rozwierny.
Można użyć styku zwiernego i odwrócić efekt jego działania przy pomocy funkcji
NOT.
Tablica stanów logicznych NOT
Wejście 1
0
1
Wyjście
1
0
Omówienie (strona 156).
5.3.
Funkcje specjalne
5.3.1.
Funkcje specjalne – omówienie
Narzędzie to służy do umieszczania w Interfejsie komunikacyjnym programowania dodatkowych bloków funkcyjnych pamięci stanów i zależności czasowych.
Poszczególne typy funkcji z tej grupy wybiera się z dodatkowej listwy narzędziowej, która otwiera się po wybraniu narzędzia funkcji specjalnych SFB.
W tym rozdziale omówiono też następujące zadania i charakterystyki funkcji specjalnych:
● Wejścia odwracające;
● Konfiguracja bloków;
● Parametry referencyjne;
● Zabezpieczenia;
● Pamięć stan.
161
5. Materiały referencyjne
Funkcje specjalne uporządkowane według grup są wymienione poniżej:
Timery
Analogowe
Opóźnienie – wł. (strona 164)
Progowy przełącznik analogowy
(strona 200)
Opóźnienie – wył. (strona 166)
Analogowy przerzutnik różnicowy
(strona 203)
Opóźnienie – wł./wył. (strona 168)
Komparator analogowy (strona
205)
Opóźnienie – wł. z pamięcią
(strona 169)
Watchdog analogowy (strona 208)
Przekaźnik czasowy z wyjściem
impulsowym (strona 171)
Wzmacniacz analogowy (strona
211)
Przekaźnik czasowy wyzwalany
zboczem (strona 173)
Multiplekser analogowy (strona
212)
Generator impulsów
symetrycznych (strona 174)
PWM (strona 215)
Asynchroniczny generator
impulsowy (strona 175)
Instrukcje matematyczne (strona
218)
Generator losowy (strona 176)
Regulator PI (strona 239)
Schodowy wyłącznik światła
(strona 178)
Generator rampy (strona 244)
Przełącznik dwufunkcyjny (strona
180)
Filtr analogowy (tylko 0BA7)
(strona 220)
Timer tygodniowy (strona 183)
Maks./Min. (tylko 0BA7) (strona
222)
Timer roczny (strona 185)
Wartość średnia (tylko 0BA7)
(strona 225)
Zegar astronomiczny (tylko 0BA7)
(strona 188)
Stoper (tylko 0BA7) (strona 190)
Liczniki
Inne
Przekaźnik zatrzaskowy (strona
247)
Przekaźnik impulsowy (strona
247)
Licznik góra/dół (strona 191)
Komunikaty (LOGO! 0BA6
i LOGO! 0BA7) (strona 249)
Licznik godzin (strona 194)
Przełącznik programowalny
(strona 266)
Progowy przełącznik
częstotliwości (strona 198)
Rejestr przesuwny (od 0BA4 do
0BA6) (strona 267)
Detekcja błędów instrukcji
arytmetycznych (strona 270)
162
5. Materiały referencyjne
Edytor LAD oferuje następujące funkcje dodatkowe:
AND z analizą zboczy (strona 157);
NAND z analizą zboczy (strona 158).
Edytory FBD i UDF: opis bloków funkcji specjalnych
Opis bloków funkcji specjalnych w programie roboczym zaczyna się od („T”)
dla bloków timerów, („C”) dla liczników i („SF”) dla pozostałych funkcji.
Wybrana wersja LOGO! określa charakterystykę programu roboczego:
● Dostępne bloki;
● Parametry dostępne do ustawiania.
Wejście odwracające
Możesz odwracać stan poszczególnych wejść:
● Stan logiczny „1” na wejściu jest zmieniany na „0” w programie roboczym.
● Stan logiczny „0” jest zmieniany na „1” w programie roboczym.
W tym celu kliknij prawym klawiszem myszy na wejście i wybierz polecenie inwersja z menu skrótów.
Nie możesz odwracać stanu wejść dla bloków wyjściowych.
Notatka
● Nieużywane wejścia mają domyślny stan „0”.
● Nie możesz odwracać stanu wejść bloków UDF.
Do odwrócenia stanu wejścia użyj funkcji podstawowej NOT (strona
161).
Konfiguracja bloków
Okno dialogowe Właściwości bloku umożliwia łatwe programowanie parametrów
bloku.
Parametry referencyjne
Możesz też przypisać parametry do bloku za pomocą innych bloków. Są to tzw.
parametry referencyjne.
Jeśli klikniesz na przycisk Referencyjny obok parametru w oknie właściwości bloku, możesz wybrać, do których bloków ma zostać przypisana aktualna wartość
tego parametru. Na przykład, jeżeli klikniesz przycisk Referencyjny dla parametru
opóźnienie – wył. timera, możesz następnie wybrać bloki, w których będzie zastosowany ten sam czas timera. Program LOGO!Soft Comfort wyświetli listę dostępnych bloków w Twoim programie roboczym, dla których możesz zastosować
ten parametr referencyjny.
W taki sposób można przypisać czas timera opóźnienie – wył. z wyjścia analogowego do innego bloku.
163
5. Materiały referencyjne
Szybka metoda zmiany parametrów bloku (strona 302).
W sterowniku LOGO! 0BA7 jest funkcja czasu referencyjnego timera. Przy jej
pomocy możesz przypisać aktualny czas (Ta) timera jako wartość referencyjną
(C) dla innych bloków funkcyjnych. Sposób obliczania wartości referencyjnej (C)
przedstawia poniższa formuła:
Czas bieżący (Ta)
A:B
A:B
A:B
Podstawa czasu
Godziny (h : m)
Minuty (m : s)
Sekundy (s: 1/100 s)
Wartość referencyjna (C)
C = A * 60 + B
C = A * 60 + B
C = A * 100 + B
Zabezpieczenie
Jeżeli w parametrach bloku istnieje pole wyboru Zabezpieczenie aktywne, możesz odblokować lub zablokować wyświetlanie i edycję tego parametru w trybie
konfiguracji modułu LOGO!.
Zachowanie stanu
Stany przerzutników i liczników dla funkcje specjalnych SFB mogą być pamiętane.
Oznacza to, że stany te zostaną przywrócone, na przykład po awarii i przywróceniu zasilania funkcja podejmie działanie z niezmienionymi wartościami. W ten
sposób, timer nie zostanie wyzerowany, lecz przedłuży się jego czas działania
o okres przerwy w zasilaniu.
Aktywacja tej właściwości dla wybranej funkcji wymaga ustawienia opcji Zachowanie stanu. Możliwe są dwa ustawienia do wyboru:
● Wł.: aktualne stany są pamiętane;
● Wył.: aktualne stany nie są pamiętane (domyślnie).
Licznik godzin (strona 194) jest wyjątkiem, ponieważ jego stan jest domyślnie
pamiętany.
5.3.2.Timery
5.3.2.1. Opóźnienie – wł.
Omówienie
Stan wyjścia nie zmieni się, dopóki nie upłynie ustalony czas opóźnienia.
164
5. Materiały referencyjne
Przyłącze
Wejście Trg
Parametry
Wyjście Q
Opis
Upływ czasu opóźnienie – wł. jest uruchamiany przez wejście Trg
(Trigger).
T: reprezentuje czas opóźnienia, po którym wyjście zostanie włączone
(zmiana stanu wyjścia z 0 na 1).
Zachowanie stanu wł. = stan jest przechowywany w pamięci.
Q włącza się po upływie ustalonego czasu T, pod warunkiem ciągłego
włączenia Trg.
Parametr T
Parametr czasu T może być uzależniony od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji:
● Komparator analogowy: Ax – Ay;
● Progowy przełącznik analogowy: Ax;
● Wzmacniacz analogowy: Ax;
● Multiplekser analogowy: AQ;
● Generator rampy: AQ;
● Instrukcje matematyczne: AQ;
● Regulator PI: AQ;
● Licznik góra/dół: Cnt.
Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji:
● Opóźnienie – wł.: Ta;
● Opóźnienie – wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł./wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł. z pamięcią: Ta;
● Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: Ta;
● Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: Ta;
● Asynchroniczny generator impulsowy: Ta;
● Schodowy przełącznik światła: Ta;
● Przełącznik dwufunkcyjny: Ta;
● Stoper: AQ;
● Filtr analogowy: AQ;
● Wartość średnia: AQ;
● Maks./Min.: AQ;
● Progowy przełącznik częstotliwości: Fre.
Możesz wybrać wymaganą funkcję poprzez numer bloku.
Informacje na temat wiarygodności i dokładności podstawy czasu – patrz „Instrukcja obsługi LOGO!”.
165
5. Materiały referencyjne
Wykres czasowy
7UJ
3RJUXELRQDF]ÛĝÉ
Z\NUHVµZMHVWSRND]DQD
QDLNRQLHV\PEROL]XMÇFHM
EORN
4
8SĄ\Z7D
7
7
Opis funkcji
Czas Ta (aktualny czas systemowy LOGO!) jest pobierany w momencie zmiany
stanu z 0 na 1 na wejściu Trg i służy jako podstawa czasu.
Jeżeli stan wejścia Trg pozostaje = 1 przez ustalony czas opóźnienia T, to wyjście przyjmuje stan 1 po upływie tego czasu (stan wyjścia nadąża za stanem na
wejściu po opóźnieniu T).
Licznik czasu jest zerowany, gdy stan wejścia Trg zmieni się na 0 przed upływem
czasu T.
Wyjście przyjmuje stan 0, gdy wejście Trg ma stan 0.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
5.3.2.2. Opóźnienie – wył.
Omówienie
Wyjście z opóźnieniem wyłączania nie jest wyłączane, dopóki nie upłynie zdefiniowany czas opóźnienia.
Przyłącze
Wejście Trg
Wejście R
Parametry
Wyjście Q
Opis
Start odliczania opóźnienia po ujemnym zboczu (przejście z 1 na 0) na
wejściu Trg (Trigger).
Zerowanie czasu opóźnienia wyłączania i ustawienie wyjścia w stan 0
poprzez wejście R (Reset).
Reset ma wyższy priorytet niż Trg.
T: Wyjście jest wyłączane po upływie czasu opóźnienia T (zmiana stanu
wyjścia z 1 na 0).
Zachowanie stanu wł = stan jest przechowywany w pamięci.
Q jest włączane na czas T po zmianie stanu na wejściu Trg.
Parametr T
Parametr czasu T może być uzależniony od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji:
● Komparator analogowy: Ax – Ay;
● Progowy przełącznik analogowy: Ax;
● Wzmacniacz analogowy: Ax;
● Multiplekser analogowy: AQ;
166
5. Materiały referencyjne
● Generator rampy: AQ;
● Instrukcje matematyczne: AQ;
● Regulator PI: AQ;
● Licznik góra/dół: Cnt.
Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji:
● Opóźnienie – wł.: Ta;
● Opóźnienie – wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł./wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł. z pamięcią: Ta;
● Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: Ta;
● Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: Ta;
● Asynchroniczny generator impulsowy: Ta;
● Schodowy przełącznik światła: Ta;
● Przełącznik dwufunkcyjny: Ta;
● Stoper: AQ,
● Filtr analogowy: AQ,
● Wartość średnia: AQ,
● Maks./Min.: AQ,
● Progowy przełącznik częstotliwości: Fre.
Możesz wybrać wymaganą funkcję poprzez numer bloku.
Informacje na temat wiarygodności i dokładności podstawy czasu – patrz „Instrukcja obsługi LOGO!”
Wykres czasowy
7UJ
3RJUXELRQDF]ÛĝÉ
Z\NUHVµZMHVW
SRND]DQDQDLNRQLH
V\PEROL]XMÇFHMEORN
5
4
8SĄ\Z7D
7
7
Opis funkcji
Wyjście Q przyjmuje stan 1 natychmiast po zmianie z 0 na 1 na wejściu Trg.
Po zmianie z 1 na 0 na wejściu Trg, LOGO! odlicza aktualny czas T, a wyjście pozostaje ustawione. Wyjście Q jest ustawiane na 0, gdy licznik Ta osiągnie wartość
zaprogramowaną jako T (Ta = T) (Opóźnienie wyłączenia).
Pojedynczy impuls na wejściu Trg ponownie wyzwala czas Ta.
Możesz wyzerować czas Ta oraz stan wyjścia przy pomocy wejścia R (Reset)
przed upływem zaprogramowanego czasu opóźnienia.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
167
5. Materiały referencyjne
5.3.2.3. Opóźnienie – wł./wył.
Omówienie
Blok funkcyjny opóźnienie – wł./wył. służy do włączania wyjścia po upływie czasu
opóźnienia włączenia, a następnie wyłączenia po upływie drugiego ustalonego
czasu opóźnienia.
Przyłącze
Opis
Wyzwalanie opóźnienia włączania narastającym zboczem (zmiana z 0 na 1)
Wejście Trg na wejściu Trg (Trigger).
Wyzwalanie opóźnienia wyłączania opadającym zboczem (zmiana z 1 na 0).
Parametr
TH to czas opóźnienia włączania dla wyjścia (zmiana stanu wyjścia 0 na 1).
TL to czas opóźnienia wyłączania dla wyjścia (zmiana stanu wyjścia 1 na 0).
Zachowanie stanu wł. = stan jest przechowywany w pamięci.
Wyjście Q
Q jest włączane po upływie ustalonego czasu TH, gdy Trg jest nadal
ustawione. Wyłączanie wyjścia po upływie czasu TL, gdy wejście Trg nie
zostało ponownie ustawione.
Parametry TH i TL
Czasy opóźnienia ustalone w parametrach TH i TL mogą być uzależnione od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji:
● Komparator analogowy: Ax – Ay;
● Progowy przełącznik analogowy: Ax;
● Wzmacniacz analogowy: Ax;
● Multiplekser analogowy: AQ;
● Generator rampy: AQ;
● Instrukcje matematyczne: AQ;
● Regulator PI: AQ;
● Licznik góra/dół: Cnt/
Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji:
● Opóźnienie – wł.: Ta;
● Opóźnienie – wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł./wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł. z pamięcią: Ta;
● Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: Ta;
● Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: Ta;
● Asynchroniczny generator impulsowy: Ta;
● Schodowy przełącznik światła: Ta;
168
5. Materiały referencyjne
● Przełącznik dwufunkcyjny: Ta;
● Stoper: AQ;
● Filtr analogowy: AQ;
● Wartość średnia: AQ;
● Maks./Min.: AQ;
● Progowy przełącznik częstotliwości: Fre.
Możesz wybrać wymaganą funkcję poprzez numer bloku.
Informacje na temat wiarygodności i dokładności podstawy czasu – patrz „Instrukcja obsługi LOGO!”.
Wykres czasowy
7UJ
4
7+
8SĄ\Z7D
8SĄ\Z7D
7/
7+
7+
7/
3RJUXELRQDF]ÛĝÉ
Z\NUHVµZMHVW
SRND]DQDQDLNRQLH
V\PEROL]XMÇFHMEORN
7/
Opis funkcji
Odliczanie czasu TH jest wyzwalane przez zmianę z 0 na 1 na wejściu Trg.
Jeżeli stan wejścia Trg jest 1 przez czas ustalonego opóźnienia TH, wyjście przyjmuje stan logiczny 1 po upływie tego czasu (wyjście jest włączane z opóźnieniem
względem sygnału na wejściu).
Czas TH jest zerowany, gdy stan wejścia Trg zmieni się na 0 przed upływem tego
czasu.
Odliczanie czasu TL jest wyzwalane przez zmianę z 1 na 0 na wyjściu.
Jeżeli stan wejścia Trg jest 0 przez czas ustalonego opóźnienia TL, wyjście przyjmuje stan logiczny 0 po upływie tego czasu (wyjście jest wyłączane z opóźnieniem względem sygnału na wejściu).
Czas TL jest zerowany, gdy stan wejścia Trg zmieni się na 1 przed upływem tego
czasu.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
5.3.2.4. Opóźnienie – wł. z pamięcią
Omówienie
Pojedynczy impuls na wejściu wyzwala odliczanie ustalonego czasu. Wyjście jest
włączane po upływie tego czasu.
169
5. Materiały referencyjne
Przyłącze
Wejście Trg
Wejście R
Parametr
Wyjście Q
Opis
Wyzwala czas opóźnienia włączenia poprzez wejście Trg (Trigger).
Zerowanie czasu opóźnienia wyłączania i ustawienie wyjścia w stan 0
poprzez wejście R (Reset).
Reset ma wyższy priorytet niż Trg.
T to czas opóźnienia włączania dla wyjścia (zmiana stanu wyjścia z 0 na 1).
Q jest włączane po upływie czasu opóźnienia T.
Parametr T
Parametr czasu T może być uzależniony od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji:
● Komparator analogowy: Ax – Ay;
● Progowy przełącznik analogowy: Ax;
● Wzmacniacz analogowy: Ax;
● Multiplekser analogowy: AQ;
● Generator rampy: AQ;
● Instrukcje matematyczne: AQ;
● Regulator PI: AQ;
● Licznik góra/dół: Cnt.
Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji:
● Opóźnienie – wł.: Ta;
● Opóźnienie – wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł./wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł. z pamięcią: Ta;
● Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: Ta;
● Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: Ta;
● Asynchroniczny generator impulsowy: Ta;
● Schodowy przełącznik światła: Ta;
● Przełącznik dwufunkcyjny: Ta;
● Stoper: AQ;
● Filtr analogowy: AQ;
● Wartość średnia: AQ;
● Maks./Min.: AQ;
● Progowy przełącznik częstotliwości: Fre.
Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku.
170
5. Materiały referencyjne
Wykres czasowy
7UJ
5
4
8SĄ\Z7D
7
7
3RJUXELRQDF]ÛĝÉZ\NUHVµZMHVWSRND]DQDQDLNRQLHV\PEROL]XMÇFHMEORN
Opis funkcji
Odliczanie licznika czasu Ta jest wyzwalane zmianą stanu z 0 na 1 na wejściu
Trg. Wyjście Q przyjmuje stan 1, gdy Ta osiągnie wartość T. Kolejny impuls na
wejściu Trg nie zmienia Ta.
Wyjście i odliczany czas Ta mogą zostać wyzerowane tylko przez stan 1 na wejściu R.
Gdy nie jest ustawiona opcja Zachowanie stanu, Wyjście Q i odliczony czas zostaną wyzerowane po wyłączeniu zasilania.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
5.3.2.5. Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym
Omówienie
Sygnał na wejściu generuje impuls wyjściowy o zaprogramowanym czasie trwania.
Przyłącze
Przyłącze
Wejście Trg
Parametr
Wyjście Q
Opis
Sygnał na wejściu Trg (Trigger) wyzwala przekaźnik czasowy.
T reprezentuje czas, po którym wyjście jest zerowane (zmiana stanu
wyjścia z 1 na 0).
Zachowanie stanu (wł.) = stan jest przechowywany w pamięci.
Impuls na wejściu Trg ustawia Q. Wyjście pozostaje ustawione, dopóki nie
upłynie czas T , pod warunkiem że Trg = 1 przez cały czas. Zmiana z 1 na
0 na wejściu Trg przed upływem czasu T także zeruje wyjście.
Parametr T
Parametr czasu T może być uzależniony od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji:
● Komparator analogowy: Ax – Ay;
● Progowy przełącznik analogowy: Ax;
● Wzmacniacz analogowy: Ax;
171
5. Materiały referencyjne
● Multiplekser analogowy: AQ;
● Generator rampy: AQ;
● Instrukcje matematyczne: AQ;
● Regulator PI: AQ;
● Licznik góra/dół: Cnt.
Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji:
● Opóźnienie – wł.: Ta;
● Opóźnienie – wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł./wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł. z pamięcią: Ta;
● Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: Ta;
● Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: Ta;
● Asynchroniczny generator impulsowy: Ta;
● Schodowy przełącznik światła: Ta;
● Przełącznik dwufunkcyjny: Ta;
● Stoper: AQ;
● Filtr analogowy: AQ;
● Wartość średnia: AQ;
● Maks./Min.: AQ;
● Progowy przełącznik częstotliwości: Fre.
Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku.
Wykres czasowy
7UJ
3RJUXELRQDF]ÛĝÉZ\NUHVµZMHVW
SRND]DQDQDLNRQLHV\PEROL]XMÇFHM
EORN
4
8SĄ\Z7D
7
&]DV7QLHPLQÇĄ
Opis funkcji
Dla stanu wejścia Trg = 1, wyjście Q przyjmuje stan 1. Sygnał wejściowy wyzwala
odliczanie czasu Ta, gdy wyjście pozostaje ustawione.
Gdy Ta osiągnie zdefiniowaną wartość T (Ta = T), wyjście Q jest zerowane (wyjście impulsowe).
Jeżeli stan wejścia Trg zmieni się z 1 na 0 przed upływem zaprogramowanego
czasu, wyjście jest natychmiast zerowane.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
172
5. Materiały referencyjne
5.3.2.6. Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem
Omówienie
Impuls wejściowy generuje po upływie określonego czasu ustaloną liczbę impulsów na wyjściu, o zaprogramowanym czasie trwania impulsu/przerwy.
Przyłącze
Opis
Stan wejścia Trg (Trigger) wyzwala sekwencję impulsów przekaźnika
Wejście Trg
czasowego.
Wejście R
Wyjście i aktualny czas T są zerowane sygnałem na wejściu R.
a
Parametry
TH, TL: Szerokość impulsu TH i odległość impulsów TL są programowane.
N określa liczbę cykli przerwa/impuls TL/TH:
Zakres wartości: 1...9.
Zachowanie stanu (wł.) = stan jest przechowywany w pamięci.
Wyjście Q
Wyjście Q jest ustawiane po upływie czasu TL i zerowane po upływie czasu
TH.
0BA2, 0BA3:
Występuje tylko parametr TH, który reprezentuje czas opóźnienia wyłączania dla wyjścia.
Wejście R nie jest dostępne.
Parametry TH i TL
Szerokość impulsu TH i odległość między impulsami TL mogą być uzależnione od
aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji:
● Komparator analogowy: Ax – Ay;
● Progowy przełącznik analogowy: Ax;
● Wzmacniacz analogowy: Ax;
● Multiplekser analogowy: AQ;
● Generator rampy: AQ;
● Instrukcje matematyczne: AQ;
● Regulator PI: AQ;
● Licznik góra/dół: Cnt.
Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji:
● Opóźnienie – wł.: Ta;
● Opóźnienie – wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł./wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł. z pamięcią: Ta;
173
5. Materiały referencyjne
● Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: Ta;
● Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: Ta;
● Asynchroniczny generator impulsowy: Ta;
● Schodowy przełącznik światła: Ta;
● Przełącznik dwufunkcyjny: Ta;
● Stoper: AQ;
● Filtr analogowy: AQ;
● Wartość średnia: AQ;
● Maks./Min.: AQ;
● Progowy przełącznik częstotliwości: Fre.
Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku.
Wykres czasowy
7UJ
3RJUXELRQDF]ÛĝÉZ\NUHVµZ
MHVWSRND]DQDQDLNRQLH
V\PEROL]XMÇFHMEORN
4
7DMHVWRGOLF]DQ\
7+
7+
1 7/ Opis funkcji
Po zmianie stanu wejścia Trg na 1, odmierzany jest czas przerwy TL (Time
Low). Po upływie czasu TL wyjście Q przyjmuje stan 1 na czas impulsu TH (Time
High).
Jeżeli wejście Trg jest ponownie aktywowane przed upływem czasu łącznego
(TL + TH), czas Ta jest zerowany i cykl impuls/przerwa jest rozpoczynany ponownie.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
5.3.2.7. Generator impulsów symetrycznych
Generator impulsów symetrycznych jest dostępny tylko dla urządzeń
serii 0BA3.
Urządzenia LOGO! nowszych serii korzystają z funkcji asynchronicznego generatora impulsowego (strona 175) zamiast generatora synchronicznego.
Omówienie
Funkcja generuje przebieg impulsowy o ustalonym okresie i współczynniku wypełnienia 1/2.
174
5. Materiały referencyjne
Przyłącze
Wejście En
Parametr
Wyjście Q
Opis
Odblokowanie (En = 1) lub zablokowanie (En = 0) generatora sygnałem na
wejściu En (Enable).
T to czas trwania impulsu lub przerwy na wyjściu generatora.
Q zmienia stan okresowo, według ustalonego czasu impulsu/przerwy T.
Wykres czasowy
Opis funkcji
Można zdefiniować długość przerwy i czasu trwania impulsu poprzez parametr T.
Wejście En uruchamia generator impulsowy. Wyjście generatora jest ustawiane
w stan 1 na czas T, a następnie w stan 0 na czas T, i tak dalej, dopóki nie nastąpi
zablokowanie generatora, tzn. wejście En = 0.
Czas T musi być wielokrotnością 0,1 s. Czas T nie jest określony dla T = 0,05 s
i T = 0,00 s.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
5.3.2.8. Asynchroniczny generator impulsowy
Opis funkcji
Przebieg impulsowy na wyjściu może być modyfikowany poprzez współczynnik
impuls/przerwa.
Przyłącze
Wejście En
Wejście Inv
Opis
Odblokowanie lub zablokowanie generatora sygnałem na wejściu En.
Wejście Inv może być używane do zanegowania sygnału wyjściowego
w aktywnym generatorze asynchronicznym.
Parametr
TH, TL: Możesz ustalić szerokość impulsu (TH) oraz odległość impulsów
(TL).
Wyjście Q
Q cyklicznie zmienia stan, odpowiednio do ustalonych czasów
impulsu/przerwy TH i TL.
Parametry TH i TL
Szerokość impulsu TH i odległość impulsów TL mogą być uzależnione od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji:
● Komparator analogowy: Ax – Ay;
● Progowy przełącznik analogowy: Ax;
● Wzmacniacz analogowy: Ax;
● Multiplekser analogowy: AQ;
175
5. Materiały referencyjne
● Generator rampy: AQ;
● Instrukcje matematyczne: AQ;
● Regulator PI: AQ;
● Licznik góra/dół: Cnt.
Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji:
● Opóźnienie – wł.: Ta;
● Opóźnienie – wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł./wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł. z pamięcią: Ta;
● Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: Ta;
● Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: Ta;
● Asynchroniczny generator impulsowy: Ta;
● Schodowy przełącznik światła: Ta;
● Przełącznik dwufunkcyjny: Ta;
● Stoper: AQ;
● Filtr analogowy: AQ;
● Wartość średnia: AQ;
● Maks./Min.: AQ;
● Progowy przełącznik częstotliwości: Fre.
Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku.
Wykres czasowy
Opis funkcji
Możesz określić współczynnik wypełnienia poprzez parametry TH (Time High) i TL
(Time Low).
Wejście INV może być używane do zanegowania sygnału wyjściowego. Wejście
INV odwraca stan wyjścia tylko wtedy, gdy blok generatora jest aktywowany sygnałem EN.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
5.3.2.9. Generator losowy
176
5. Materiały referencyjne
Omówienie
Wyjście generatora losowego jest przełączane w ustalonych okresach czasu.
Przyłącze
Wejście En
Opis
Narastające zbocze (zmiana z 0 na 1) na wejściu aktywującym En
(Enable) uruchamia odliczanie czasu opóźnienia włączenia generatora
losowego.
Opadające zbocze (zmiana z 1 na 0) wyzwala czas opóźnienia wyłączenia
generatora.
Parametr
TH: opóźnienie – wł. jest wartością przypadkową, z zakresu od 0 do TH.
TL: opóźnienie – wył. jest wartością przypadkową, z zakresu od 0 do TL.
Wyjście Q
Wyjście Q jest ustawiane po upływie czasu opóźnienie – wł., jeżeli En
jest nadal ustawione. Wyjście jest zerowane po upływie czasu opóźnienie
– wył., jeżeli wejście En nie zostało ponownie ustawione.
Parametry TH i TL
Czasy opóźnienie – wł. (TH) i opóźnienie – wył. (TL) mogą być uzależnione od
aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji:
● Komparator analogowy: Ax – Ay;
● Progowy przełącznik analogowy: Ax;
● Wzmacniacz analogowy: Ax;
● Multiplekser analogowy: AQ;
● Generator rampy: AQ;
● Instrukcje matematyczne: AQ;
● Regulator PI: AQ;
● Licznik góra/dół: Cnt.
Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji:
● Opóźnienie – wł.: Ta;
● Opóźnienie – wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł./wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł. z pamięcią: Ta;
● Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: Ta;
● Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: Ta;
● Asynchroniczny generator impulsowy: Ta;
● Schodowy przełącznik światła: Ta;
● Przełącznik dwufunkcyjny: Ta;
● Stoper: AQ;
● Filtr analogowy: AQ;
● Wartość średnia: AQ;
● Maks./Min.: AQ;
● Progowy przełącznik częstotliwości: Fre.
177
5. Materiały referencyjne
Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku.
Wykres czasowy
(Q
3RJUXELRQDF]ÛĝÉ
Z\NUHVµZMHVW
SRND]DQDQDLNRQLH
V\PEROL]XMÇFHMEORN
4
7MHVW
RGOLF]DQ\
7+
7/
Opis funkcji
Po zmianie z 0 na 1 na wejściu En, zostanie obliczona i aktywowana przypadkowa wartość czasu (opóźnienie – wł.) z zakresu od 0 do TH. Jeżeli stan wejścia En
jest = 1 przynajmniej przez czas opóźnienie – wł., to wyjście przyjmuje stan 1 po
upływie czasu opóźnienia.
Odliczanie czasu jest przerywane, gdy stan wejścia En zmieni się na zero przed
upływem czasu opóźnienie – wł.
Gdy wejście En zmieni stan z 1 na 0, zostanie obliczona i aktywowana przypadkowa wartość czasu (opóźnienie – wył.) z zakresu od 0 do TL. Jeżeli stan wejścia
En jest = 0 przynajmniej przez czas opóźnienie – wył., to wyjście Q jest zerowane
po upływie czasu opóźnienia.
Odliczanie czasu jest przerywane, gdy stan wejścia En zmieni się na 1 przed
upływem czasu opóźnienie – wył.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
5.3.2.10.Schodowy wyłącznik światła
Omówienie
Zbocze impulsu wejściowego uruchamia odliczanie ustalonego czasu. Wyjście
jest zerowane po upływie tego czasu. Przed upływem czasu może zostać wygenerowany impuls ostrzegawczy.
Przyłącze
Wejście Trg
Parametr
Wyjście Q
178
Opis
Wyzwalanie czasu (opóźnienie – wył.) wyłącznika schodowego sygnałem
na wejściu Trg (Trigger).
T : Wyjście jest zerowane (zmiana z 1 na 0) po upływie czasu opóźnienia
wyłączenia T.
T! : ustala czas uruchomienia impulsu ostrzegawczego.
T!L : ustala czas trwania impulsu ostrzegawczego.
Zachowanie stanu (wł.) = stan jest przechowywany w pamięci.
Wyjście Q jest zerowane po upływie czasu T. Przed upływem tego czasu
może zostać wygenerowany impuls ostrzegawczy.
5. Materiały referencyjne
Parametry T, T! i T!L
Czas opóźnienia wyłączenia T, czas wygenerowania ostrzeżenia T! czas trwania
impulsu ostrzegawczego T!L mogą być uzależnione od aktualnej wartości innej,
już zaprogramowanej funkcji:
● Komparator analogowy: Ax – Ay;
● Progowy przełącznik analogowy: Ax;
● Wzmacniacz analogowy: Ax;
● Multiplekser analogowy: AQ;
● Generator rampy: AQ;
● Instrukcje matematyczne: AQ;
● Regulator PI: AQ;
● Licznik góra/dół: Cnt.
Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji:
● Opóźnienie – wł.: Ta;
● Opóźnienie – wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł./wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł. z pamięcią: Ta;
● Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: Ta;
● Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: Ta;
● Asynchroniczny generator impulsowy: Ta;
● Schodowy przełącznik światła: Ta;
● Przełącznik dwufunkcyjny: Ta;
● Stoper: AQ;
● Filtr analogowy: AQ;
● Wartość średnia: AQ;
● Maks./Min.: AQ;
● Progowy przełącznik częstotliwości: Fre.
Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku.
Wykres czasowy
7UJ
4
7/
7
7DMHVW]DĄ
7
179
5. Materiały referencyjne
Czas ostrzeżenia ustalono na 15 s. Parametry T! i T!L są wtedy nieaktualne.
Zmiana podstawy czasu
Możesz zmienić podstawę czasu dla okresu i ostrzeżenia.
Podstawa czasu T
Sekundy *
Minuty
Godziny
Czas ostrzeżenia
750 ms
15 s
15 min
Czas trwania ostrzeżenia
50 ms
1s
1 min
* Zastosowanie tylko w programach z czasem cyklu < 25 ms
Opis funkcji
Wyjście Q przyjmuje stan 1 po zmianie stanu z 0 na 1 na wejściu Trg. Zmiana
z 1 na 0 na wejściu Trg przeładowuje aktualny czas i wyjście Q pozostaje ustawione.
Wyjście Q jest zerowane, gdy licznik czasu Ta osiąga czas T. Po upływie czasu
(T – T!), może być wygenerowany impuls ostrzeżenia, zerujący wyjście Q na czas
zaprogramowanego impulsu ostrzegawczego T!L.
Licznik czasu Ta jest przeładowywany (opcjonalnie) poprzez następne opadające
zbocze na wejściu Trg, gdy czas Ta upłynął.
Cykl czasowy skanowania
Informacje na temat ustalania cyklu czasowego skanowania LOGO!, patrz dodatek B.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
5.3.2.11.Przełącznik dwufunkcyjny
Omówienie
Przełącznik ma dwie różne funkcje:
● Przełącznik chwilowy z opóźnieniem wyłączania;
● Przełącznik (działanie ciągłe).
180
5. Materiały referencyjne
Przyłącze
Wejście Trg
Wejście R
Parametr
Wyjście Q
Opis
Stan wejścia Trg (Trigger) ustawia wyjście Q (działanie ciągłe) lub zeruje Q
po czasie opóźnienie – wył. Aktywne wyjście Q może zostać wyzerowane
przez sygnał na wejściu Trg.
Sygnał na wejściu R zeruje licznik czasu Ta i zeruje wyjście.
T : określa czas opóźnienie – wył. Wyjście jest zerowane (zmiana z 1 na 0)
po upływie czasu T.
TL : określa czas, w którym wejście musi zostać ustawione dla
uruchomienia funkcji działania ciągłego.
T! : określa czas opóźnienia dla impulsu ostrzegawczego.
T!L : określa długość trwania impulsu ostrzegawczego.
Zachowanie stanu (wł.) = stan jest przechowywany w pamięci.
Wyjście Q jest ustawiane przez sygnał na wejściu Trg, a następnie jest
zerowane po upływie ustalonego czasu, albo, zależnie od czasu trwania
impulsu na wejściu Trg, jest zerowane przez kolejny sygnał na wejściu Trg.
Parametry T, TL, T! i T!L
Czas opóźnienia wyłączania T, czas dla działania ciągłego TL, czas do aktywacji
impulsu ostrzegawczego T!, oraz czas trwania impulsu ostrzegawczego T!L mogą
być uzależnione od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji:
● Komparator analogowy: Ax – Ay;
● Progowy przełącznik analogowy: Ax;
● Wzmacniacz analogowy: Ax;
● Multiplekser analogowy: AQ;
● Generator rampy: AQ;
● Instrukcje matematyczne: AQ;
● Regulator PI: AQ;
● Licznik góra/dół: Cnt.
Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji:
● Opóźnienie – wł.: Ta;
● Opóźnienie – wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł./wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł. z pamięcią: Ta;
● Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: Ta;
● Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: Ta;
● Asynchroniczny generator impulsowy: Ta;
● Schodowy przełącznik światła: Ta;
● Przełącznik dwufunkcyjny: Ta;
● Stoper: AQ;
● Filtr analogowy: AQ;
● Wartość średnia: AQ;
181
5. Materiały referencyjne
● Maks./Min.: AQ;
● Progowy przełącznik częstotliwości: Fre.
Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku.
Wykres czasowy
7UJ
7/
7/
4
7/
7
7DMHVW]DĄ
7
0BA2, 0BA3:
Występują tylko parametry TL i T.
Wyjście jest zerowane po upływie czasu T.
TL określa czas, przez który wejście musi być ustawione dla aktywacji
funkcji działania ciągłego.
Wejście R nie jest dostępne dla użytkownika.
Opis funkcji
Wyjście Q przyjmuje stan 1 po zmianie stanu z 0 na 1 na wejściu Trg.
Jeżeli wyjście Q = 0, a wejście Trg jest ustawione przez czas nie krótszy niż TL,
zostanie aktywowana funkcja działania ciągłego i wyjście Q będzie ustawione na
stałe.
Czas opóźnienia wyłączenia T zostanie aktywowany, gdy stan wejścia Trg zmieni
się na 0 przed upływem czasu TL.
Wyjście Q jest zerowane, gdy Ta = T.
Możesz wygenerować impuls ostrzegawczy przed upływem czasu opóźnienia
wyłączenia (T – T!), który zeruje Q na czas T!L. Kolejny sygnał na wejściu Trg
zawsze zeruje czas T i wyjście Q.
Uwaga
Podstawa czasu dla T, T! i T!L musi być jednakowa.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
182
5. Materiały referencyjne
5.3.2.12.Timer tygodniowy
Uwaga
Używanie tej funkcji SFB jest możliwe, gdy Twój sterownik LOGO! jest wyposażony w zegar RTC.
Omówienie
Wyjście jest sterowane za pośrednictwem programowanego czasu włączenia
i wyłączenia. Funkcja obsługuje dowolne kombinacje dni tygodnia.
Przyłącze
Opis
W parametrach No1, No2, No3 (Cam) programuje się czasy włączenia
Parametry No1, i wyłączenia, dla każdej komórki Cam timera tygodniowego. W każdej
No2, No3
komórce Cam określa się dzień tygodnia i godzinę dla włączenia
i wyłączenia.
Ustala, czy timer daje impuls włączenia dla każdego cyklu, a potem jest
Par
zerowany. Parametr impuls dotyczy wszystkich trzech komórek Cam.
Q jest ustawiane, gdy zostanie aktywowana zaprogramowana komórka
Wyjście Q
Cam
Wykres czasowy (trzy praktyczne przykłady)
&DP
4
3RQLHG]LDĄHN
:WRUHN
&DP
&DP
&DP
ĜURGD
&]ZDUWHN
3LÇWHN
6RERWD
1LHG]LHOD
FRG]LHQQLHZJRG]LQDFKRGGR
ZWRUNLZJRG]LQDFKRGGR
VRERW\LQLHG]LHOHZJRG]LQDFKRGGR
Opis funkcji
Każdy timer tygodniowy jest wyposażony w trzy komórki Cam. Możesz skonfigurować histerezę czasową niezależnie dla każdej komórki Cam. Dla poszczególnych komórek można zaprogramować czasy włączenia i wyłączenia. Timer tygodniowy ustawia wyjście o ustalonym czasie włączenia, jeżeli nie było dotychczas
ustawione.
Timer tygodniowy zeruje wyjście o ustalonym czasie wyłączenia, lub po zakończeniu odmierzonego czasu, jeżeli wyjście było skonfigurowane jako impulsowe.
W timerze tygodniowym pojawia się konflikt, jeżeli czas włączenia jest taki sam,
jak czas wyłączenia dla różnych komórek Cam. W tym przypadku Cam 3 ma
wyższy priorytet niż Cam2, a Cam2 ma wyższy priorytet niż Cam1.
Stan przełączania timera tygodniowego jest określony przez stany komórek Cam
No1, No2 i No3.
183
5. Materiały referencyjne
Czasy włączenia
Czas włączenia może być dowolny, z zakresu od 00:00 do 23:59. Możesz też
skonfigurować czas włączenia jako sygnał impulsowy. Blok timera zostanie aktywowany o ustalonej porze na jeden cykl, a następnie wyjście zostanie wyzerowane. W tym przypadku czas wyłączenia nie ma znaczenia i jest zablokowany.
Szczególne właściwości istotne przy programowaniu
Okno właściwości bloku ma oddzielne zakładki dla każdej z trzech komórek Cam.
Tutaj możesz ustalić dzień tygodnia dla każdej komórki Cam. W każdej zakładce jest opcja definiowania czasów włączenia i wyłączenia, w jednostkach godzin
i minut. Najkrótszym czasem włączenia jest 1 minuta. W każdej zakładce jest też
opcja ustawienia wyjścia impulsowego dla komórki.
Możesz indywidualnie blokować czasy włączenia i wyłączenia. Można rozciągnąć
czasy przełączania poza jeden dzień, na przykład czas włączenia dla Cam 1 na
poniedziałek 7:00, a czas wyłączenia dla Cam 2 na środę 13:07, jednocześnie
blokując włączanie dla Cam 2.
Ustawienie trybu Impuls jest dostępne tylko dla urządzeń serii 0BA6.
Podtrzymanie zegara czasu rzeczywistego
Wewnętrzny zegar RTC sterownika LOGO! ma podtrzymanie w przypadku zaniku
zasilania. Czas podtrzymania zależy od temperatury otoczenia i wynosi około 20
dni (dla serii LOGO! 0BA7) lub 80 godzin (dla serii LOGO! 0BA6) w temperaturze
otoczenia 25°C.
Sterowniki LOGO! serii 0BA6 i wyższych obsługują opcję karty baterii lub złożonego modułu pamięciowego (pamięci programu) i baterii podtrzymującej. Każda
z tych kart zapewnia podtrzymanie zasilania zegara przez kilka lat.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
184
5. Materiały referencyjne
5.3.2.13.Timer roczny
Omówienie
Wyjście jest sterowane za pośrednictwem programowanego czasu włączenia
i wyłączenia. Możesz skonfigurować timer do działania w cyklach czasowych
rocznych, miesięcznych lub definiowanych przez użytkownika. W każdym cyklu
możesz też skonfigurować timer z wyjściem impulsowym dla ustalonego czasu.
Czas jest programowany w zakresie dat od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2099.
Notatka: Używanie tej funkcji SFB jest możliwe, gdy Twój sterownik LOGO! jest
wyposażony w zegar RTC.
Przyłącze
Parametr
Wyjście Q
Opis
W parametrze No (Cam) ustala się tryb pracy timera, czasy włączenia
i wyłączenia oraz czy wyjście pracuje jako wyjście impulsowe.
Q jest ustawiane, gdy zaprogramowana komórka Cam jest włączana.
Wykresy czasowe
Przykład 1: wybrany tryb roczny, czas wł. = 2000.06.01, czas wył. = 2099.08.31.
Każdego roku, dnia 01.06 wyjście timera jest włączane i pozostaje włączone do
dnia 31.08.
<<<<00''
2Q 2II -XQ $XJ
-XQ $XJ
-XQ $XJ
4
-XQ $XJ
Przykład 2: wybrany tryb roczny, impulsowy, czas wł. = 2000.03.15, czas wył. =
= 2099.··.··. Każdego roku, dnia 15.03, timer włącza się na jeden cykl programu.
<<<<00''
2Q 2II 4
0DU
0DU
0DU
0DU
Przykład 3: wybrany tryb roczny, czas wł. = 2008.06.01, czas wył. = 2010.08.31.
Dnia 1.07 w roku 2008, 2009, 2010, wyjście timera jest włączane i pozostaje włączone do dnia 31.08.
<<<<00''
2Q 2II 4
-XQ $XJ
-XQ $XJ
-XQ $XJ
Przykład 4: wybrany tryb roczny, impulsowy, czas wł. = 2008.03.15, czas wył. =
= 2010.··.··. Dnia 15.03 w roku 2008, 2009, 2010, timer włącza się na jeden cykl
programu.
185
5. Materiały referencyjne
<<<<00''
2Q 2II 4
0DU
0DU
0DU
Przykład 5: tryb miesięczny nie wybrany, roczny nie wybrany, czas wł. =
= 2008.06.01, czas wył. = 2010.08.31. Dnia 1.06.2008 wyjście timera jest włączane i pozostaje włączone do 31.08.2010.
<<<<00''
2Q 2II 4
-XQ
$XJ
Przykład 6: tryb miesięczny nie wybrany, roczny nie wybrany, impulsowy, czas
wł. = 2008.03.15, czas wył. = ····.··.··. Dnia 15.03.2008 timer włącza się na jeden
cykl programu. Ponieważ nie zaznaczono trybu miesięcznego ani rocznego, na
wyjściu timera pojawi się tylko jeden impuls, według ustalonego czasu wł.
<<<<00''
2Q 2II 4
0DU
Przykład 7: wybrany tryb roczny, czas wł. = 2008.12.15, czas wył. = 2010.
01.07. Dnia 15.12 w roku 2008 i 2009, wyjście timera jest włączane i pozostaje
włączone do 7.01 następnego roku. Gdy wyjście timera wyłączy się dn. 7.01.2010,
to NIE włączy się kolejnego 15 grudnia.
<<<<00''
2Q 2II 4
'HF -DQ
'HF -DQ
Przykład 8: tryb miesięczny zaznaczony, czas wł. = 2008.··.01, czas wył. =
= 2010.··.05. Poczynając od 2008 r., wyjście timera włączy się pierwszego dnia
każdego miesiąca i wyłączy się piątego dnia tego miesiąca. Timer kontynuuje
sekwencję do ostatniego miesiąca 2010 roku.
<<<<00''
2Q 2II -DQ
)HE
0DU
$SU
4
Opis funkcji
Timer roczny ustawia i zeruje wyjście dla określonych dat włączenia/wyłączenia.
Przełączanie stanu wyjścia następuje o godz. 00:00. Jeśli Twoja aplikacja wy-
186
5. Materiały referencyjne
maga innego czasu zmiany stanu, zastosuj w Twoim programie roboczym timer
tygodniowy łącznie z rocznym timerem.
Czas wł. określa miesiąc i dzień włączenia timera. Czas wył. określa miesiąc
i dzień ponownego wyzerowania wyjścia. Przyporządkowanie pól wprowadzania
danych dla tych czasów jest następujące: rok, miesiąc, dzień.
Jeżeli zaznaczysz pole wyboru Miesięczny, wyjście timera włączy się ustalonego
dnia każdego miesiąca i pozostanie włączone do dnia ustalonego przez czas wył.
Rok włączenia ustala początkowy rok aktywacji timera. Rok wyłączenia definiuje
ostatni rok, w którym timer się wyłączy. Graniczny rok to 2099.
Jeżeli zaznaczysz pole wyboru Roczny, wyjście timera włączy się każdego roku
o ustalonej dacie i pozostanie włączone do dnia ustalonego przez czas wył. Rok
włączenia ustala początkowy rok aktywacji timera. Rok wyłączenia definiuje ostatni rok, w którym timer się wyłączy. Graniczny rok to 2099.
Jeżeli zaznaczysz pole wyboru Impulsowy, wyjście timera włączy się na jeden
cykl programu w momencie ustalonym przez czas wł., następnie wyjście timera
jest zerowane. Możesz wybrać pracę impulsową timera na bazie miesięcznej lub
rocznej, albo jednorazowo.
Jeżeli nie zaznaczysz żadnego pola wyboru Miesięczny, Roczny, lub Impulsowy,
możesz zdefiniować określony przedział czasowy poprzez parametry czas wł.
i czas wył. Może to być dowolny okres czasu z obsługiwanego zakresu.
Dla nieregularnych cykli wielokrotnego włączania i wyłączania w ciągu roku, możesz zdefiniować wiele timerów rocznych z wyjściami podłączonymi do bloku
funkcyjnego OR.
Ustawienia selekcji Roczny i Impulsowy są dostępne tylko w urządzeniach serii 0BA6.
Ustawienie Miesięczny jest dostępne tylko w urządzeniach serii 0BA4.
Podtrzymanie zegara czasu rzeczywistego
Wewnętrzny zegar RTC sterownika LOGO! ma podtrzymanie w przypadku zaniku
zasilania. Czas podtrzymania zależy od temperatury otoczenia i wynosi około 20
dni (dla serii LOGO! 0BA7) lub 80 godzin (dla serii LOGO! 0BA6) w temperaturze
otoczenia 25°C. Sterowniki LOGO! serii 0BA6 i wyższych obsługują opcję karty
baterii lub złożonego modułu pamięciowego (pamięci programu) i baterii podtrzymującej. Każda z tych kart zapewnia podtrzymanie zasilania zegara do dwóch
lat.
Szczególne właściwości istotne przy programowaniu
Możesz wprowadzać wartości numeryczne w polach miesięcy i dni. Wprowadzenie niewłaściwych wartości dla dni i miesięcy spowoduje wygenerowanie komunikatu błędu przez program LOGO!Soft Comfort.
Ikona Kalendarz umożliwia prosty sposób wprowadzenia daty. Powoduje otwarcie okna kalendarza, w którym możesz wybrać datę poprzez kliknięcie na wybrany dzień.
187
5. Materiały referencyjne
Przykładowa konfiguracja
Wyjście LOGO! ma być włączane raz do roku, w okresie od 1 marca do 4 kwietnia i od 7 lipca do 19 listopada. Konfiguracja tych czasów włączenia wymaga
dwóch bloków timerów, podłączonych do bloku OR.
%
%
%RU%
0DU
$SU
-XO
4
1RY
Umieść w interfejsie komunikacyjnym programowania dwie funkcje specjalne SFB
timera rocznego. Skonfiguruj czas włączenia pierwszego timera na 03.01, a czas
wyłączenia na 04.04. Dla drugiego timera skonfiguruj czas włączenia na 07.07
a czas wyłączenia na 11.19.
Utwórz logiczne połączenie bloków przez standardowy blok OR. Wyjście OR ma
stan 1, gdy przynajmniej jeden timer roczny jest aktywny.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
5.3.2.14.Zegar astronomiczny (tylko 0BA7)
Omówienie
Funkcja SFB zegara astronomicznego ustawia wyjście w stan wysoki od wschodu do zachodu słońca, na podstawie czasu lokalnego i lokalizacji geograficznej
modułu LOGO! 0BA7. Stan wyjścia tego bloku zależy też od konfiguracji zmiany
czasu na letni/zimowy.
Przyłącze
Parametr
Wyjście Q
188
Opis
Informacja o lokalizacji, zawierająca długość i szerokość geograficzną oraz
strefę czasową
Q przyjmuje stan wysoki o porze wschodu słońca. Utrzymuje ten stan do
godziny zachodu słońca.
5. Materiały referencyjne
Parametry
W oknie dialogowym zegara astronomicznego, możesz wybrać lokalizację urządzenia LOOG! 0BA7. Można wybrać jedną z predefiniowanych stref czasowych:
● Pekin;
● Berlin;
● Londyn;
● Rzym;
● Moskwa;
● Tokio;
● Waszyngton;
● Ankara;
● Madryt;
● Amsterdam.
Jeżeli zaznaczysz ją z tych lokalizacji, program LOGO!Soft Comfort zastosuje
odpowiednie do tego wyboru współrzędne geograficzne i strefę czasową.
Alternatywnie, możesz podać długość i szerokość geograficzną oraz strefę czasową dla Twojej lokalizacji i wybrać własną nazwę tej lokalizacji.
Na podstawie położenia geograficznego i strefy czasowej, sterownik LOGO! oblicza dla dnia bieżącego czasy wschodu i zachodu słońca w tej lokalizacji. Blok
uwzględnia też czas letni/czas zimowy, jeżeli jest on skonfigurowany na komputerze PC z uruchomionym programem LOGO!Soft Comfort. Dla aktywowania tej
opcji należy zaznaczyć pole wyboru Automatycznie koryguj zegar na czas letni/
/zimowy w oknie dialogowym Właściwości daty i czasu.
189
5. Materiały referencyjne
Wykres czasowy
0RQGD\
7D
75 76
7XHVGD\
7D
75
:HGQHVGD\
7D
76
4
75 76
Opis funkcji
Funkcja oblicza parametry wejściowe i ustawia lub zeruje wyjście Q, zależnie od
czasu wschodu i zachodu słońca w wybranej lokalizacji geograficznej i strefie
czasowej.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
5.3.2.15.Stoper (tylko 0BA7)
Omówienie
Stoper mierzy czas, jaki upłynął od jego włączenia.
Przyłącze
Wejście En
Wejście Lap
Wejście R
Parametr
Wyjście AQ
Opis
En (Enable) jest wejściem sterującym. LOGO! zeruje licznik czasu
i rozpoczyna zliczanie po zmianie stanu En z 0 na 1. Zmiana z 1 na 0 na
wejściu En zatrzymuje zliczanie czasu.
Narastające zbocze (zmiana z 0 na 1) na wejściu Lap pauzuje stoper
i ustawia na wyjściu międzyczas. Opadające zbocze (zmiana z 1 na 0)
na wejściu Lap przywraca działanie stopera i ustawia na wyjściu bieżący
upływ czasu.
Sygnał na wejściu R (Reset) zeruje zliczony czas i międzyczas.
Podstawa czasu dla pomiaru może być ustawiona jako godziny, minuty,
sekundy, lub 1/100 sekundy.
Wyjście AQ prezentuje bieżący upływ czasu po opadającym zboczu
(zmiana z 1 na 0) na wejściu Lap, albo międzyczas po narastającym
zboczu (zmiana z 0 na 1) na wejściu Lap.
Kolejne Narastające zbocze (zmiana z 0 na 1) zeruje wartość na wyjściu
AQ.
Parametry podstawy czasu
Możesz skonfigurować podstawę czasu dla wyjścia analogowego:
190
5. Materiały referencyjne
Podstawa czasu dla pomiaru może być ustawiona jako: godziny, minuty, sekundy,
lub 1/100 sekundy (jednostką jest 10 milisekund). Najmniejsza podstawa czasu
i wynikająca z niej rozdzielczość wynosi 10 milisekund (1/100 sekundy).
Wykres czasowy
(Q
/DS
5
&XU7
/DS7
$4
Opis funkcji
Gdy En = 1, aktualny czas rośnie.
Gdy En = 0, zliczanie czasu jest zatrzymane.
Gdy En = 1 i Lap = 0, Wyjście AQ prezentuje bieżący upływ czasu.
Gdy En = 1 i Lap = 1, aktualny czas jest nadal zliczany, ale na wyjściu AQ jest
wartość międzyczasu.
Gdy En = 0 i Lap =1, Wyjście AQ prezentuje wartość międzyczasu.
Gdy En = 0 i Lap = 0, Wyjście AQ prezentuje ostatnio zmierzoną wartość czasu.
Gdy R = 1, zarówno czas stopera, jak i międzyczas jest zerowany.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
5.3.3.
Liczniki
5.3.3.1. Licznik góra/dół
Omówienie
Impuls wejściowy zwiększa lub zmniejsza stan licznika, zależnie od ustawień parametrów. Wyjście jest ustawiane lub zerowane po uzyskaniu zaprogramowanego
progu zliczania. Kierunek zliczania jest ustalany sygnałem na wejściu Dir.
191
5. Materiały referencyjne
Przyłącze
Opis
Wejście R (Reset) zeruje wyjście i przywraca stan licznika do wartości
Wejście R
początkowej (StartVal).
Zmiana z 0 na 1na wejściu Cnt powoduje zliczanie. Nie są liczone zmiany
z 1 na 0.
● Do zliczania impulsów wysokiej częstotliwości służą wejścia I3, I4, I5 i I6
(sterowniki LOGO! 12/24RC/RCo, LOGO! 12/24RCE, LOGO! 24/24o
Wejście Cnt
i LOGO! 24C/24Co): maks. 5 kHz, gdy wejście szybkie jest bezpośrednio
dołączone do bloku funkcyjnego Licznik góra/dół.
● Pozostałe wejścia mogą zliczać impulsy małej częstotliwości (zwykle do
4 Hz).
Wejście Dir (Direction) określa kierunek zliczania:
Wejście Dir Dir = 0: w górę;
Dir = 1 = w dół.
On: wartość progowa wł./zakres wartości: 0...999999.
Off: wartość progowa wył./zakres wartości 0...999999.
Parametr
StartVal: Wartość początkowa licznika.
Zachowanie stanu (wł.) = stan jest przechowywany w pamięci.
Q jest ustawiane i zerowane zależnie od aktualnej wartości Cnt
Wyjście Q
i zaprogramowanych wartości progowych.
Parametry On i Off
Próg włączenia On i próg wyłączenia Off mogą być uzależnione od aktualnej
wartości innej, już zaprogramowanej funkcji:
● Komparator analogowy: Ax – Ay;
● Progowy przełącznik analogowy: Ax;
● Wzmacniacz analogowy: Ax;
● Multiplekser analogowy: AQ;
● Generator rampy: AQ;
● Instrukcje matematyczne: AQ;
● Regulator PI: AQ;
● Licznik góra/dół: Cnt.
Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji:
● Opóźnienie – wł.: Ta;
● Opóźnienie – wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł./wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł. z pamięcią: Ta;
● Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: Ta;
● Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: Ta;
● Asynchroniczny generator impulsowy: Ta;
● Schodowy przełącznik światła: Ta;
● Przełącznik dwufunkcyjny: Ta;
192
5. Materiały referencyjne
● Stoper: AQ;
● Filtr analogowy: AQ;
● Wartość średnia: AQ;
● Maks./Min.: AQ;
● Progowy przełącznik częstotliwości: Fre.
Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku.
Informacje o wiarygodności i dokładności podstawy czasu – patrz LOGO! manual.
Wykres czasowy
5
&QW
'LU
2Q 2II 6WDUW9DO
:DUWRĝF]OLF]RQD
SU]H]ZHZQÛWU]Q\
OLF]QLN&QW
4
Opis funkcji
Funkcja zwiększa (Dir = 0) lub zmniejsza (Dir = 1) stan wewnętrznego licznika
o 1 po każdym narastającym zboczu na wejściu Cnt.
Możesz przywrócić początkową wartość licznika sygnałem na wejściu zerującym
R. Dopóki R = 1, wyjście Q ma stan 0, a impulsy na wejściu Cnt nie są zliczane.
Wyjście Q jest ustawiane i zerowane zależnie od aktualnej wartości Cnt i zaprogramowanych wartości progowych. Mają tu zastosowanie niżej opisane reguły.
Reguły obliczeniowe
● Jeżeli próg włączenia On >= próg wyłączenia Off, to:
Q = 1, gdy Cnt >= On;
Q = 0, gdy Cnt < Off.
● Jeżeli próg włączenia On < próg wyłączenia Off, to:
Q = 1, gdy On <= Cnt < Off.
0BA0–0BA5:
Początkowa wartość parametru nie występuje. Licznik zawsze rozpoczyna zliczanie od 0.
0BA0–0BA3:
Parametr Off nie istnieje. Reguły obliczeniowe nie mają zastosowania.
Uwaga
Funkcja porównuje wartości progowe ze stanem licznika raz na każdy cykl programu.
193
5. Materiały referencyjne
Dlatego, jeżeli częstotliwość na szybkich wejściach I3, I4, I5, lub I6 jest większa
od częstotliwości cyklu czasowego skanowania, ta funkcja SFB może nie zadziałać po przekroczeniu ustalonego limitu.
Przykład: W jednym cyklu może być zliczone do 100 impulsów; dotychczas zliczono 900 impulsów. Progi On = 950; Off = 10000. Wyjście zostanie ustawione
dopiero w następnym cyklu, po zliczeniu 1000 impulsów.
Wyjście nigdy nie zostanie ustawione, gdy próg Off = 980.
Cykl czasowy skanowania
Informacje na temat ustalania cyklu czasowego skanowania LOGO!, patrz dodatek B.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
5.3.3.2. Licznik godzin
Omówienie
Zliczanie czasu jest sterowane przez wejście monitorujące. Wyjście jest ustawiane po upływie zaprogramowanego czasu.
Przyłącze
Wejście R
Wejście En
Wejście Ral
Parametr
194
Opis
Narastające zbocze (zmiana z 0 na 1) na wejściu R zeruje wyjście Q
i wpisuje zaprogramowaną wartość początkową MI do licznika czasu pracy
do przeglądu (MN).
En jest wejściem monitorującym. LOGO! mierzy czas stanu aktywnego na
tym wejściu.
Narastające zbocze na wejściu Ral (Reset all) zeruje Licznik godzin (OT)
i wyjście Q, oraz wpisuje do rejestru czasu (MN) zaprogramowany czas
pracy (MI):
● Wyjście Q = 0;
● Zmierzony czas godzin pracy OT = 0;
● Zaprogramowany czas pracy (np. między przeglądami okresowymi)
MN = MI.
MI: czas pracy podaje się w godzinach i minutach
Zakres wartości: 0000...9999 h, 0…59 m.
OT: Skumulowany czas. Można zaprogramować wartość początkową
w jednostkach godzin i minut.
Zakres wartości: 00000...99999 h, 0...59 m.
Q → 0:
● Gdy wybrano „R”:
Q = 1, gdy MN = 0;
Q = 0, gdy R = 1 lub Ral = 1
● Gdy wybrano „R+En”:
Q = 1, gdy MN = 0;
Q = 0, gdy R = 1 lub Ral = 1 lub En = 0.
5. Materiały referencyjne
Przyłącze
Wyjście Q
Opis
Wyjście jest ustawiane, gdy MN = 0. Wyjście jest zerowane:
● Jeżeli „Q → 0:R+En”,
gdy R = 1 lub Ral = 1 lub En = 0
● Jeżeli „Q → 0:R”,
gdy R = 1 lub Ral = 1.
Parametr MI
Czas między przeglądami MI może być uzależniony od aktualnej wartości innej,
już zaprogramowanej funkcji:
● Komparator analogowy: Ax – Ay;
● Progowy przełącznik analogowy: Ax;
● Wzmacniacz analogowy: Ax;
● Multiplekser analogowy: AQ;
● Generator rampy: AQ;
● Instrukcje matematyczne: AQ;
● Regulator PI: AQ;
● Licznik góra/dół: Cnt.
Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji:
● Opóźnienie – wł.: Ta;
● Opóźnienie – wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł./wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł. z pamięcią: Ta;
● Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: Ta;
● Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: Ta;
● Asynchroniczny generator impulsowy: Ta;
● Schodowy przełącznik światła: Ta;
● Przełącznik dwufunkcyjny: Ta;
● Stoper: AQ;
● Filtr analogowy: AQ;
● Wartość średnia: AQ;
● Maks./Min.: AQ;
● Progowy przełącznik częstotliwości: Fre.
Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku.
195
5. Materiały referencyjne
Wykres czasowy
5
(Q
5DO
4
01 0,
3DU
0, K
01 27
0, ]DSURJUDPRZDQ\F]DVRGVWÛSX
01 F]DVSR]RVWDĄ\GRRGPLHU]HQLD
27 F]DVĄÇF]Q\RGPLHU]RQ\RGRVWDWQLHJRZ\VWÇSLHQLDVWDQX+LQDZHMĝFLX5DO
Te wartości są zawsze pamiętane przy wyłączeniu zasilania.
Opis funkcji
Licznik godzin monitoruje wejście En. Jak długo to wejście ma stan 1, sterownik
LOGO! mierzy upływ czasu pracy i czas między przeglądami. Po przejściu w tryb
konfiguracji, LOGO! wyświetla te czasy. Wyjście przyjmuje stan,1 gdy rejestr czasu między przeglądami MN osiągnie wartość zero.
Sygnał na wejściu R zeruje wyjście Q i wpisuje do rejestru MN zaprogramowaną
wartość początkową MI. Główny licznik czasu pracy OT nie zmienia stanu.
Sygnał na wejściu Ral zeruje wyjście Q i wpisuje do rejestru MN zaprogramowaną wartość początkową MI. Główny licznik czasu pracy OT jest też zerowany.
Zależnie od ustawień parametru sterującego wyjściem Q, wyjście jest zerowane
sygnałami na wejściu R lub Ral („Q → R”), albo gdy sygnał zerujący (R, Ral) jest
1 lub stan wejścia En jest 0 („Q → R+En”).
Podgląd wartości MI, MN i OT
W programie LOGO!Soft Comfort możesz pobrać stan Licznika godzin poprzez
polecenie menu Narzędzia → Transfer → Licznik godzin (strona 65).
Wartość graniczna OT
Zawartość skumulowanego licznika godzin OT jest zachowywana podczas zerowania Licznika godzin sygnałem na wejściu R. Licznik OT zostanie wyzerowany
tylko poprzez zmianę stanu z 0 na 1 na wejściu Ral. Skumulowany licznik godzin
OT kontynuuje zliczanie tak długo, jak długo występuje stan En = 1, niezależnie
196
5. Materiały referencyjne
od stanu na wejściu zerującym R. Limit zliczania OT wynosi 99999 h. Po osiągnięciu tej wartości licznik OT zatrzymuje się.
W trybie programowania możesz ustalić wartość początkową licznika OT. Jeżeli
wejście R nigdy nie jest aktywowane, to wartość MN jest obliczana według następującego wzoru: MN = MI – (OT % MI). Operator % oznacza resztę z dzielenia
liczb całkowitych.
Przykład:
MI = 30 h, OT =
MN = 30 – (100 % 30)
MN = 30 – 10
MN = 20 h
0
MN
20
30h
OT
40
60
30h
100h
80
30h
100
120
30h
20h
MI
W trybie roboczym sterownika wartość OT nie może być ustawiana. Jeżeli wartość MI zostanie zmieniona, nie będzie obliczana wartość MN. Rejestr MN przyjmie wartość równą MI.
Programowanie parametrów
W programie LOGO!Soft Comfort, możesz zdefiniować wartości początkowe MI
i OT.
Zaznaczając odpowiednie pole wyboru można ustalić, czy stan wyjścia Q ma zależeć od wejścia En.
Zachowanie stanu przez licznik godzin
Licznik godzin w sterowniku LOGO! jest standardowo zachowany przy zaniku zasilania.
Jeżeli wartość licznika godzin została utracona po wyłączeniu zasilania, wybierz
odpowiedni blok w Twoim programie roboczym. Kliknij prawym klawiszem myszy
na Licznik godzin i wybierz Właściwości Bloku → Parametr. Opcja Zachowanie
stanu musi być aktywna i zablokowana (w kolorze szarym).
Jeżeli opcja Zachowanie stanu jest niedostępna, usuń blok i umieść nowy blok
funkcyjny Licznik godzin na tej samej pozycji.
0BA0–0BA5:
Okres między czynnościami obsługowymi (MI) i wartość początkowa
skumulowanego licznika godzina (OT) miały tylko jednostkę godzin.
Wartości te nie powinny być wykorzystywane przez inne funkcje w urządzeniach starszych niż seria 0BA6.
197
5. Materiały referencyjne
Zerowanie stanów licznika
Jeżeli program roboczy zawierający funkcję Licznik godzin zostanie załadowany
z programu LOGO!Soft Comfort do modułu bazowego LOGO! 0BA7, to program
LOGO!Soft Comfort zapyta o potwierdzenie kontynuacji. Kontynuacja ładowania
programu spowoduje wyzerowanie licznika godzin.
UWAGA
Podczas kopiowania programu roboczego zawierającego funkcję licznika godzin
z karty pamięci SD do modułu bazowego LOGO!, licznik godzin zostanie wyzerowany bez ostrzeżenia.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
5.3.3.3. Progowy przełącznik częstotliwości
Omówienie
Wyjście jest włączane i wyłączane na podstawie porównania częstotliwości zliczonych impulsów z dwiema wartościami progowymi. Częstotliwość jest mierzona
poprzez zliczanie impulsów w ustalonym czasie.
Przyłącze
Opis
Funkcja zlicza zmiany stanu z 0 na 1 na wejściu Fre. Zmiany z 1 na 0 nie
są zliczane.
● Do zliczania impulsów wysokiej częstotliwości służą wejścia I3, I4, I5 i I6
(sterowniki LOGO! 12/24RC/RCo, LOGO! 12/24RCE, LOGO! 24/24o
Wejście Fre
i LOGO! 24C/24Co): maks. 5 kHz, gdy wejście szybkie jest bezpośrednio
dołączone do bloku funkcyjnego przerzutnika progowego.
● Pozostałe wejścia mogą zliczać impulsy małej częstotliwości (zwykle do
4 Hz).
On: Próg włączenia
Zakres wartości: 0000...9999.
Parametr
Off: Próg wyłączenia
Zakres wartości: 0000...9999.
G_T: Interwał czasowy lub czas bramkowania, podczas którego są zliczane
impulsy wejściowe.
Wyjście Q
198
Zakres wartości: 00:00 s...99:99 s.
Q jest ustawiane lub zerowane zależnie od wartości progowych On/Off.
5. Materiały referencyjne
Parametr G_T
Czas bramkowania G_T może być uzależniony od aktualnej wartości innej, już
zaprogramowanej funkcji:
● Komparator analogowy: Ax – Ay;
● Progowy przełącznik analogowy: Ax;
● Wzmacniacz analogowy: Ax;
● Multiplekser analogowy: AQ;
● Generator rampy: AQ;
● Instrukcje matematyczne: AQ;
● Regulator PI: AQ;
● Licznik góra/dół: Cnt.
Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji:
● Opóźnienie – wł.: Ta;
● Opóźnienie – wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł./wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł. z pamięcią: Ta;
● Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: Ta;
● Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: Ta;
● Asynchroniczny generator impulsowy: Ta;
● Schodowy przełącznik światła: Ta;
● Przełącznik dwufunkcyjny: Ta;
● Stoper: AQ;
● Filtr analogowy: AQ;
● Wartość średnia: AQ;
● Maks./Min.: AQ;
● Progowy przełącznik częstotliwości: Fre.
Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku.
Wykres czasowy
4
*B7
2Q )UH
ID ID ID ID 2II ID F]ÛVWRWOLZRĝÉV\JQDĄXZHMĝFLRZHJR
Opis funkcji
Komparator zlicza impulsy na wejściu Fre przez zaprogramowany czas bramkowania G_T.
199
5. Materiały referencyjne
Wyjście Q jest ustawiane lub zerowane na podstawie porównania wyniku zliczania Fa z zaprogramowanymi wartościami progowymi, według niżej opisanych reguł obliczeniowych.
Reguły obliczeniowe
● Jeżeli wartość progowa (On) >= wartość progowa (Off), to:
Q = 1, gdy Fa > On;
Q = 0, gdy Fa <= Off.
● Jeżeli wartość progowa (On) < wartość progowa (Off), to:
Q = 1, gdy On <= Fa < Off.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
5.3.4.
Funkcje analogowe
5.3.4.1. Progowy przełącznik analogowy
Omówienie
Wyjście jest ustawiane lub zerowane na podstawie porównania napięcia na wejściu z dwiema programowanymi wartościami progowymi (histereza).
Przyłącze
Wejście Ax
Parametr
Wyjście Q
Opis
Wejście Ax przyjmuje jeden z poniższych sygnałów analogowych:
● AI1 do AI8 (*);
● AM1 do AM6 (dla 0BA6) lub AM1 do AM16 (dla 0BA7);
● AN1 do AN32 (dla 0BA7);
● AQ1 i AQ2;
● SAQ1 do SAQ16 (dla 0BA7);
● Numer bloku funkcyjnego z wyjściem analogowym.
A: wzmocnienie
Zakres wartości: +– 10,00.
B: zero offset
Zakres wartości: +– 10,000.
On: próg włączenia
Zakres wartości: +– 20,000.
Off: próg wyłączenia
Zakres wartości: +– 20,000.
p: liczba miejsc dziesiętnych
Zakres wartości: 0, 1, 2, 3.
Q jest ustawiane lub zerowane odpowiednio do ustawionych progów.
* AI1 do AI8: od 0 do 10 V odpowiada liczbie od 0 do 1000 (wartość wewnętrzna).
Parametry On i Off
Parametry On i Off mogą być uzależnione od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji:
● Komparator analogowy: Ax – Ay;
● Wzmacniacz analogowy: Ax;
200
5. Materiały referencyjne
● Multiplekser analogowy: AQ;
● Generator rampy: AQ;
● Instrukcje matematyczne: AQ;
● Regulator PI: AQ;
● Licznik góra/dół: Cnt.
Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji:
● Opóźnienie – wł.: Ta;
● Opóźnienie – wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł./wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł. z pamięcią: Ta;
● Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: Ta;
● Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: Ta;
● Asynchroniczny generator impulsowy: Ta;
● Schodowy przełącznik światła: Ta;
● Przełącznik dwufunkcyjny: Ta;
● Stoper: AQ;
● Filtr analogowy: AQ;
● Wartość średnia: AQ;
● Maks./Min.: AQ;
● Progowy przełącznik częstotliwości: Fre.
Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku.
0BA4:
A: wzmocnienie
Zakres wartości 0.00... 10.00.
0BA2, 0BA3:
Dostępne parametry:
G: wzmocnienie w [%]
Zakres wartości 0..1,000%.
O: offset
Zakres wartości ±999.
On: próg włączenia
Zakres wartości 0..9,999.
Off: próg wyłączenia
Zakres wartości 0..9,999.
201
5. Materiały referencyjne
Parametr p (liczba miejsc dziesiętnych)
Parametr p ma zastosowanie tylko przy wyświetlaniu wartości On, Off i Ax w komunikatach.
Parametr p nie dotyczy porównywania wejścia z wartościami On i Off. (Funkcja
porównywania ignoruje punkt dziesiętny).
Wykres czasowy
2Q
2II
$[ 4
Opis funkcji
Funkcja odczytuje wartość sygnału na wejściu analogowym Ax.
Wartość ta jest mnożona przez parametr A (wzmocnienie). Parametr B (offset)
jest dodawany do wyniku w następujący sposób:
(Ax · wzmocnienie) + offset = aktualna wartość Ax.
Wyjście Q jest ustawiane lub zerowane zależnie od ustalonych wartości progowych. Zobacz poniższe reguły obliczeniowe.
0BA2, 0BA3:
Funkcja działa następująco:
Parametr offset jest dodawany do odczytanej wartości analogowej.
Suma jest mnożona przez wzmocnienie.
Wynik = (AI + offset) · wzmocnienie
Wyjście Q przyjmuje stan 1, gdy obliczona wartość jest wyższa niż próg
włączenia (TH high).
Q jest zerowane, gdy obliczona wartość jest niższa niż próg wyłączenia
(TH low).
Reguły obliczeniowe
● Gdy wartość progowa (On) >= wartość progowa (Off), to:
Q = 1, gdy aktualna wartość Ax > On;
Q = 0, gdy aktualna wartość Ax <= Off.
● Gdy wartość progowa (On) < wartość progowa (Off), to Q = 1, jeżeli:
On <= Aktualna wartość Ax < Off.
Szczególne właściwości, istotne przy konfigurowaniu
Patrz opis parametrów analogowych w rozdziale „Przetwarzanie wartości analogowych”.
202
5. Materiały referencyjne
Notatka
Ustawienia miejsc dziesiętnych muszą być identyczne dla minimum i maksimum
zakresu.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161)
5.3.4.2. Analogowy przerzutnik różnicowy
Omówienie
Wyjście jest ustawiane i zerowane na podstawie porównania wartości wejściowej
z zaprogramowaną różnicową wartością progową.
Przyłącze
Wejście Ax
Opis
Wejście Ax przyjmuje jeden z poniższych sygnałów analogowych:
● AI1 do AI8 (*);
● AM1 do AM6 (dla 0BA6) lub AM1 do AM16 (dla 0BA7);
● AN1...AN32 (dla 0BA7);
● AQ1 i AQ2;
● SAQ1...SAQ16 (dla 0BA7);
● Numer bloku funkcyjnego z wyjściem analogowym.
203
5. Materiały referencyjne
Przyłącze
Opis
A: wzmocnienie
Zakres wartości: ±10,00.
B: przesunięcie zera
Zakres wartości: ±10,000.
On: próg włączenia
Zakres wartości: ±20,000.
Δ: wartość różnicowa do obliczania parametru progu wyłączenia Off
Zakres wartości: ±20,000.
p: liczba miejsc dziesiętnych
Zakres wartości: 0, 1, 2, 3.
Q jest ustawiane lub zerowane, zależnie od wartości progowej i różnicowej.
Parametr
Wyjście Q
* AI1 do AI8: 0 do 10 V odpowiada liczbie 0 do 1000 (wartość wewnętrzna).
A: wzmocnienie
Zakres wartości: od 0,00 do 10,00.
Parametr p (liczba miejsc dziesiętnych)
Parametr p ma zastosowanie tylko przy wyświetlaniu wartości On, Off i Ax w komunikatach. Parametr p nie dotyczy porównywania wejścia z wartościami On i Off
(funkcja porównywania ignoruje punkt dziesiętny).
Wykres czasowy A: funkcja z ujemną różnicą Delta
2Q
2II 2Q˂
$[
4
Wykres czasowy B: funkcja z dodatnią różnicą Delta
2II 2Q˂
2Q
$[
4
Opis funkcji
Funkcja pobiera sygnał analogowy z wejścia Ax. Ax jest mnożone przez wartość
parametru A (wzmocnienie), do wyniku jest dodawany parametr B (offset), tj.
(Ax · wzmocnienie) + offset = aktualna wartość Ax.
Wyjście Q jest ustawiane lub zerowane, zależnie od zaprogramowanej wartości
progowej (On) i wartości różnicowej (delta). Funkcja automatycznie oblicza pa-
204
5. Materiały referencyjne
rametr progu Off: Off = On + delta, gdzie wartość delta może być dodatnia lub
ujemna. Zobacz reguły obliczeniowe poniżej.
Reguły obliczeniowe
● Gdy ustawiono ujemną wartość delta, próg włączenia >= próg wyłączenia, to:
Q = 1, gdy aktualna wartość Ax > On;
Q = 0, gdy aktualna wartość Ax <= Off.
Zobacz wykres czasowy A.
● Gdy ustawiono dodatnią wartość delta, próg włączenia < próg wyłączenia, to:
Q = 1, gdy On <= aktualna wartość Ax < Off.
Zobacz wykres czasowy B.
Szczególne właściwości, istotne przy konfigurowaniu
Patrz opis parametrów analogowych w rozdziale „Przetwarzanie wartości analogowych” (strona 226).
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
5.3.4.3. Komparator analogowy
Omówienie
Wyjście jest ustawiane i zerowane na podstawie porównania wejściowego analogowego sygnału różnicowego Ax – Ay z dwoma programowanymi wartościami
progowymi.
Przyłącze
Wejścia Ax, Ay
Parametr
Wyjście Q
Opis
Wejścia Ax, Ay przyjmują dwa sygnały analogowe z następujących:
● AI1 do AI8 (*)
● AM1 do AM6 (dla 0BA6) lub AM1 do AM16 (dla 0BA7);
● AN1 do AN32 (dla 0BA7);
● AQ1 i AQ2;
● SAQ1 do SAQ16 (dla 0BA7);
● Numer bloku funkcyjnego z wyjściem analogowym.
A: wzmocnienie
Zakres wartości: +– 10,00.
B: przesunięcie zera
Zakres wartości: +– 10,000.
On: próg włączenia
Zakres wartości: +– 20,000.
Off: próg wyłączenia
Zakres wartości: +– 20,000.
p: liczba miejsc dziesiętnych
Zakres wartości: 0, 1, 2, 3.
Q jest ustawiane lub zerowane, zależnie od zaprogramowanych
wartości progowych.
* AI1 do AI8: 0 do 10 V odpowiada liczbie 0 do 1000 (wartość wewnętrzna).
205
5. Materiały referencyjne
0BA4:
A: wzmocnienie
Zakres wartości: od 0,00 do 10,00
0BA0–0BA3:
Stosowane są następujące parametry:
G: wzmocnienie w [%]
Zakres wartości: od 0 do 1000%.
O: Offset
Zakres wartości: ±999.
Delta: wartość progowa
Q przyjmuje stan 1, gdy różnica Ax – Ay przekracza wartość progową.
Parametry On i Off
Próg włączenia On i próg wyłączenia Off mogą być uzależnione od aktualnej
wartości innej, już zaprogramowanej funkcji:
● Progowy przełącznik analogowy: Ax;
● Wzmacniacz analogowy: Ax;
● Multiplekser analogowy: AQ;
● Generator rampy: AQ;
● Instrukcje matematyczne: AQ;
● Regulator PI: AQ;
● Licznik góra/dół: Cnt.
Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji:
● Opóźnienie – wł.: Ta;
● Opóźnienie – wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł./wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł. z pamięcią: Ta;
● Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: Ta;
● Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: Ta;
● Asynchroniczny generator impulsowy: Ta;
● Schodowy przełącznik światła: Ta;
● Przełącznik dwufunkcyjny: Ta;
● Stoper: AQ;
● Filtr analogowy: AQ;
● Wartość średnia: AQ;
● Maks./Min.: AQ;
● Progowy przełącznik częstotliwości: Fre.
Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku.
206
5. Materiały referencyjne
Parametr p (liczba miejsc dziesiętnych)
Parametr p dotyczy tylko wartości Ax, Ay, delta, On i Off, wyświetlanych w komunikatach.
Parametr p nie dotyczy porównywania wejścia z wartościami On i Off (funkcja
porównywania ignoruje punkt dziesiętny).
Wykres czasowy
$[
$\
$[$\
4
IRU$[$\!
LI2Q 2II Opis funkcji
Funkcja odczytuje wartość sygnału na wejściu analogowym Ax. Wartość ta jest
mnożona przez parametr A (wzmocnienie). Parametr B (offset) jest dodawany do
wyniku w następujący sposób:
(Ax · wzmocnienie) + offset = aktualna wartość Ax.
(Ay · wzmocnienie) + offset = aktualna wartość Ay.
Wyjście Q jest ustawiane lub zerowane, zależnie od wartości różnicy Ax – Ay i zaprogramowanych wartości progowych. Zobacz poniższe reguły obliczeniowe.
Reguły obliczeniowe
● Jeżeli wartość progowa On >= wartość progowa Off, to:
Q = 1, gdy (aktualna wartość Ax – aktualna wartość Ay) > On
Q = 0, gdy (aktualna wartość Ax – aktualna wartość Ay) <= Off.
● Jeżeli wartość progowa On < wartość progowa Off, to Q = 1, to:
On <= (aktualna wartość Ax – aktualna wartość Ay) < Off.
207
5. Materiały referencyjne
0BA2, 0BA3:
Mają zastosowanie następujące funkcje/reguły obliczeniowe:
Funkcja dodaje do wartości analogowych Ax i Ay odpowiednio ustalony offset. Suma jest mnożona przez wartość parametru wzmocnienie,
a następnie obliczana jest różnica tych wartości.
Wyjście Q jest ustawiane, gdy obliczona różnica przekracza zaprogramowaną wartość progową delta.
Reguły obliczeniowe:
Q = 1, gdy:
((Ax + offset) · wzmocnienie) – ((Ay + offset) · wzmocnienie) > wartość
progowa delta.
Q jest zerowane, gdy różnica jest mniejsza lub równa delta.
Zmniejszanie czułości wejściowej komparatora analogowego
Możesz selektywnie opóźniać zmiany stanu wyjścia komparatora analogowego
poprzez zastosowanie funkcji specjalnych SFB: opóźnienie wł. i opóźnienie wył.
W ten sposób, opóźnione wyjście Q będzie ustawiane tylko wtedy, gdy czas trwania impulsu Trg (= wyjście komparatora analogowego) będzie dłuższy niż zdefiniowany czas opóźnienie wł.
W ten sposób możesz wprowadzić wirtualną histerezę, zmniejszającą czułość
wejścia na krótkotrwałe zakłócenia.
Szczególne właściwości, istotne przy konfigurowaniu
Patrz opis parametrów analogowych w rozdziale „Przetwarzanie wartości analogowych” (strona 226). Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
5.3.4.4. Watchdog analogowy
Omówienie
Ta funkcja specjalna zapisuje stan zmiennej procesowej Wejście analogowe do
pamięci, a następnie ustawia wyjście, gdy bieżąca wartość zmiennej wejściowej
będzie większa lub mniejsza od zapamiętanej o zaprogramowana wartość.
Przyłącze
Wejście En
Wejście Ax
208
Opis
Narastające zbocze (zmiana z 0 na 1) na wejściu En zapisuje
wartość analogową na wejściu Ax („Aen”) do pamięci, rozpoczyna się
monitorowanie zmian wejścia analogowego w zakresie Aen +– delta.
Wejście Ax przyjmuje jeden z poniższych sygnałów analogowych:
● AI1 do AI8 (*);
● AM1 do AM6 (dla 0BA6) lub AM1 do AM16 (dla 0BA7);
● AN1 do AN32 (dla 0BA7);
● AQ1 i AQ2;
● SAQ1 do SAQ16 (dla 0BA7);
● Numer bloku funkcyjnego z wyjściem analogowym.
5. Materiały referencyjne
Przyłącze
Parametr
Wyjście Q
Opis
A: wzmocnienie
Zakres wartości: –10,00 do +10,00.
B: przesunięcie zera
Zakres wartości: –10,000 do +10,000.
Threshold 1: wartość progowa powyżej Aen: próg włączenia/wyłączenia.
Zakres wartości: 0 do 20,000.
Threshold 2: wartość progowa poniżej Aen: próg włączenia/wyłączenia.
Zakres wartości: 0 do 20,000.
p: liczba miejsc dziesiętnych
Możliwe ustawienia: 0, 1, 2, 3.
Zachowanie stanu (wł.) = stan jest przechowywany w pamięci.
Q jest ustawiane/zerowane, zależnie porównania stanu wejścia
z zapamiętanymi wartościami nominału i progów.
* AI1 do AI8: 0 do 10 V odpowiada liczbie 0 do 1000 (wartość wewnętrzna).
Parametry Threshold 1 i Threshold 2
Oba parametry progowe Threshold 1 i Threshold 2 mogą być uzależnione od
aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji:
● Komparator analogowy: Ax – Ay;
● Progowy przełącznik analogowy: Ax;
● Wzmacniacz analogowy: Ax;
● Multiplekser analogowy: AQ;
● Generator rampy: AQ;
● Instrukcje matematyczne: AQ;
● Regulator PI: AQ;
● Licznik góra/dół: Cnt.
Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji:
● Opóźnienie – wł.: Ta;
● Opóźnienie – wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł./wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł. z pamięcią: Ta;
● Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: Ta;
● Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: Ta;
● Asynchroniczny generator impulsowy: Ta;
● Schodowy przełącznik światła: Ta;
● Przełącznik dwufunkcyjny: Ta;
● Stoper: AQ;
● Filtr analogowy: AQ;
● Wartość średnia: AQ;
209
5. Materiały referencyjne
● Maks./Min.: AQ;
● Progowy przełącznik częstotliwości: Fre.
Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku.
Wartości progowe (Threshold) są reprezentowane przez symbol ∆ w module bazowym LOGO! i na poniższym wykresie czasowym.
0BA4:
A: wzmocnienie
Zakres wartości: 0,00 do 10,00.
Parametr p (liczba miejsc dziesiętnych)
Parametr p dotyczy wyłącznie wyświetlania wartości Aen, Ax, Threshold 1 i Threshold 2 w komunikatach.
Wykres czasowy
(Q
$HQ˂
$HQ
$HQ࿽˂ ࿽
$[
4
Opis funkcji
Zmiana z 0 na 1 na wejściu En zapisuje wartość sygnału na wejściu analogowym
Ax. Zapisana zmienna procesowa jest identyfikowana jako „Aen”.
Obydwie wartości analogowe Ax i Aen są mnożone przez wartość parametru
A (wzmocnienie), a następnie do wyniku jest dodawany parametr B (offset):
(Ax · wzmocnienie) + offset = aktualna wartość Aen, gdy wejście En zmienia się
z 0 na 1, lub
(Ax · wzmocnienie) + offset = aktualna wartość Ax.
Wyjście Q jest ustawiane, gdy stan wejścia En = 1, oraz gdy aktualna wartość na
wejściu Ax jest poza zakresem: Aen + Threshold 1/Aen – Threshold 2.
Wyjście Q jest zerowane, gdy aktualna wartość na wejściu Ax znajduje się w zakresie Aen + Threshold 1/Aen – Threshold 2, lub gdy stan wejścia En zmienia się
na niski.
Szczególne właściwości, istotne przy konfigurowaniu
Patrz opis parametrów analogowych w rozdziale „Przetwarzanie wartości analogowych” (strona 226).
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
210
5. Materiały referencyjne
5.3.4.5. Wzmacniacz analogowy
Omówienie
Funkcja SFB przekazująca na wyjście analogowe wzmocnioną wartość wejścia
analogowego.
Przyłącze
Wejście Ax
Parametr
Wyjście AQ
Opis
Wejście Ax przyjmuje jeden z poniższych sygnałów analogowych:
● AI1 do AI8 (*);
● AM1 do AM6 (dla 0BA6) lub AM1 do AM16 (dla 0BA7);
● AN1 do AN32 (dla 0BA7);
● AQ1 i AQ2;
● SAQ1 do SAQ16 (dla 0BA7);
● Numer bloku funkcyjnego z wyjściem analogowym.
A: wzmocnienie
Zakres wartości: –10,00 do +10,00.
B: przesunięcie zera
Zakres wartości: –10,000 do +10,000.
p: liczba miejsc dziesiętnych
Możliwe ustawienia: 0, 1, 2, 3.
Zakres wartości dla AQ: od –32 768 do +32 767.
* AI1 do AI8: od 0 do 10 V odpowiada liczbie od 0 do 1000 (wartość wewnętrzna).
0BA4:
A: wzmocnienie
Zakres wartości: od 0,00 do 10,00.
Parametr p (liczba miejsc dziesiętnych)
Parametr p dotyczy wyłącznie wyświetlania wartości Ax i Ay w komunikatach.
Parametr p nie dotyczy porównywania wejścia z wartościami On i Off. (Funkcja
porównywania ignoruje punkt dziesiętny.)
Opis funkcji
Funkcja odczytuje wartość sygnału na wejściu analogowym Ax. Wartość ta jest
mnożona przez parametr wzmocnienia A. Do wyniku dodawany jest parametr B
(offset), w następujący sposób:
(Ax · wzmocnienie) + offset = aktualna wartość Ax. Wartość Ax pojawia się na
wyjściu AQ.
Szczególne właściwości, istotne przy konfigurowaniu
Patrz opis parametrów analogowych w rozdziale „Przetwarzanie wartości analogowych” (strona 226).
211
5. Materiały referencyjne
Wyjście analogowe
W przypadku podłączania wyjścia funkcji analogowej do rzeczywistego wyjścia
analogowego sterownika, należy pamiętać, że rzeczywiste wyjście przetwarza tylko wartości z zakresu od 0 do 1000. Dlatego też należy podłączyć wzmacniacz
analogowy pomiędzy wyjściem funkcji specjalnej, a rzeczywistym wyjściem analogowym. Wzmacniacz standaryzuje zakres zmian wyjściowych funkcji specjalnej
do standardowego zakresu wartości od 0 do 1000.
Przykład: dodatkowy wzmacniacz na wyjściu multipleksera analogowego.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
5.3.4.6. Multiplekser analogowy
Omówienie
Gdy jest aktywny, multiplekser analogowy prezentuje na wyjściu jedną z czterech
predefiniowanych wartości analogowych, zależnie od stanu wejść.
Przyłącze
Wejście En
Wejścia S1 i S2
Parametr
Wyjście AQ
Opis
Stan 1 na wejściu aktywującym En (Enable), powoduje wystawienie
na wyjściu AQ jednej z wartości analogowych, zależnie od stanu
wejść S1 i S2.
Stan 0 na wejściu EN wymusza 0 na wyjściu AQ.
S1 i S2 (wejścia selekcji) służą do wyboru wyjściowej wartości
analogowej.
S1 = 0 i S2 = 0: Na wyjściu jest wartość V1;
S1 = 0 i S2 = 1: Na wyjściu jest wartość V2;
S1 = 1 i S2 = 0: Na wyjściu jest wartość V3;
S1 = 1 i S2 = 1: Na wyjściu jest wartość V4.
V1...V4: predefiniowane wartości analogowe, które mogą pojawić się
na wyjściu. Zakres wartości: od –32 768 do +32 767.
p: liczba miejsc dziesiętnych
Możliwe ustawienia: 0, 1, 2, 3.
Wyjście analogowe
Zakres wartości dla AQ: od –32 768 do +32 767.
Parametry V1...V4
Wartości V1...V4 mogą być uzależnione od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji:
● Komparator analogowy: Ax – Ay;
● Progowy przełącznik analogowy: Ax;
● Multiplekser analogowy: AQ;
212
5. Materiały referencyjne
● Regulator PI: AQ;
● Generator rampy: AQ;
● Instrukcje matematyczne: AQ;
● Licznik góra/dół: Cnt.
Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji:
● Opóźnienie – wł.: Ta;
● Opóźnienie – wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł./wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł. z pamięcią: Ta;
● Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: Ta;
● Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: Ta;
● Asynchroniczny generator impulsowy: Ta;
● Schodowy przełącznik światła: Ta;
● Przełącznik dwufunkcyjny: Ta;
● Stoper: AQ;
● Filtr analogowy: AQ;
● Wartość średnia: AQ;
● Maks./Min.: AQ;
● Progowy przełącznik częstotliwości: Fre.
Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku.
Parametr p (liczba miejsc dziesiętnych)
Parametr p dotyczy wyłącznie wyświetlania wartości AQ, V1, V2, V3 i V4 w komunikatach.
Wykres czasowy
(Q
6
6
9
9
9
9
$4
213
5. Materiały referencyjne
Opis funkcji
Gdy wejście En jest ustawione, to na wyjściu AQ jest jedna z czterech możliwych
wartości analogowych od V1 do V4, zależnie od stanu wejść S1 i S2. Jeżeli wejście En nie jest ustawione, to na wyjściu AQ jest analogowa wartość 0.
Szczególne właściwości, istotne przy konfigurowaniu
Patrz opis parametrów analogowych w rozdziale „Przetwarzanie wartości analogowych” (strona 226).
Wyjście analogowe
W przypadku podłączania wyjścia funkcji analogowej do rzeczywistego wyjścia
analogowego sterownika, należy pamiętać, że rzeczywiste wyjście przetwarza tylko wartości z zakresu od 0 do 1000. Dlatego też należy podłączyć wzmacniacz
analogowy pomiędzy wyjściem funkcji specjalnej, a rzeczywistym wyjściem analogowym. Wzmacniacz standaryzuje zakres zmian wyjściowych funkcji specjalnej
do standardowego zakresu wartości od 0 do 1000.
Przykład: dodatkowy wzmacniacz na wyjściu multipleksera analogowego.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
Zobacz też
Komparator analogowy (strona 205);
Progowy przełącznik analogowy (strona 200);
Generator rampy (strona 244);
Instrukcje matematyczne (strona 218);
Regulator PI (strona 239);
Licznik góra/dół (strona 191);
Opóźnienie – wł. (strona 164);
Opóźnienie – wył. (strona 166);
Opóźnienie – wł./wył. (strona 168);
Opóźnienie – wł. z pamięcią (strona 169);
Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym (strona 171);
Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem (strona 173);
Asynchroniczny generator impulsowy (strona 175);
Schodowy wyłącznik światła (strona 178);
Przełącznik dwufunkcyjny (strona 180);
Stoper (tylko 0BA7) (strona 190);
Filtr analogowy (tylko 0BA7) (strona 220);
Wartość średnia (tylko 0BA7) (strona 225);
Maks./Min. (tylko 0BA7) (strona 222).
214
5. Materiały referencyjne
5.3.4.7.PWM
En
Ax
Par
Q
Omówienie
Funkcja PWM przetwarza analogową wartość wejściową Ax na ciąg impulsów na
wyjściu cyfrowym. Szerokość impulsu jest proporcjonalna do wartości wejściowej
Ax.
Przyłącze
Wejście En
Wejście Ax
Parametr
Wyjście Q
Opis
Narastające zbocze (zmiana z 0 na 1) na wejściu En aktywuje blok
funkcyjny PWM.
Sygnał analogowy, modulujący impulsowe wyjście cyfrowe.
A: wzmocnienie
Zakres wartości: od –10,00 do +10,00.
B: przesunięcie zera
Zakres wartości: od –10,000 do +10,000.
PT: czas powtarzania – częstotliwość wyjściowa
p: liczba miejsc dziesiętnych
Możliwe ustawienia: 0, 1, 2, 3.
Q jest cyklicznie ustawiane lub zerowane, odpowiednio do parametrów fali
prostokątnej ustalonych przez analogową wartość Ax.
0BA1–0BA5:
Blok funkcyjny PWM nie występuje w modułach wcześniejszych serii
niż 0BA6.
Parametr PT
Czas powtarzania impulsów PT może być uzależniony od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji:
● Komparator analogowy: Ax – Ay;
● Progowy przełącznik analogowy: Ax;
● Wzmacniacz analogowy: Ax;
● Multiplekser analogowy: AQ;
● Generator rampy: AQ;
● Instrukcje matematyczne: AQ;
● Regulator PI: AQ;
● Licznik góra/dół: Cnt.
Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji:
● Opóźnienie – wł.: Ta;
● Opóźnienie – wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł./wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł. z pamięcią: Ta;
215
5. Materiały referencyjne
● Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: Ta;
● Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: Ta;
● Asynchroniczny generator impulsowy: Ta;
● Schodowy przełącznik światła: Ta;
● Przełącznik dwufunkcyjny: Ta;
● Stoper: AQ;
● Filtr analogowy: AQ;
● Wartość średnia: AQ;
● Maks./Min.: AQ;
● Progowy przełącznik częstotliwości: Fre.
Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku.
Parametr p (liczba miejsc dziesiętnych)
Parametr p dotyczy wyłącznie wyświetlania wartości Ax w komunikatach.
Opis funkcji
Funkcja odczytuje wartość sygnału na wejściu analogowym Ax.
Wartość ta jest mnożona przez parametr A (wzmocnienie). Do wyniku jest dodawany parametr B (offset), w następujący sposób:
(Ax · wzmocnienie) + offset = aktualna wartość Ax.
Blok funkcyjny oblicza proporcję wartości Ax w stosunku do jej zakresu. Czas
trwania impulsu na wyjściu cyfrowym Q jest w tym samym stosunku proporcjonalny do parametru czasu powtarzania PT (periodic time).
Przykłady z wykresami czasowymi
Poniższe przykłady prezentują sposób realizacji modulacji PWM na wyjściu cyfrowym, w zależności od wartości wejścia analogowego:
Przykład 1
Wartość wejścia analogowego: 500 (zakres 0...1000)
Czas powtarzania T: 4 sekundy
Wyjście cyfrowe funkcji PWM ma przez 2 sekundy stan wysoki, 2 sekundy niski, 2
sekundy wysoki, 2 sekundy niski. Sekwencja jest kontynuowana, dopóki wejście
„En” ma stan wysoki.
216
5. Materiały referencyjne
(Q
0D[ $[ 0LQ VHF
4
VHF
VHF
VHF
VHF
VHF
VHF
Przykład 2
Wartość wejścia analogowego: 300 (zakres 0...1000)
Czas powtarzania T: 10 sekund
Wyjście cyfrowe funkcji PWM ma przez 3 sekundy stan wysoki, 7 sekund niski,
3 sekundy wysoki, 7 sekund niski. Sekwencja jest kontynuowana, dopóki wejście
„En” ma stan wysoki.
(Q
0D[ $[ 0LQ 4
VHF
VHF
VHF
VHF
Reguły obliczeniowe
Q = 1, dla (Ax – min.)/(Maks. – Min.) czasu powtarzania PT;
Q = 0, dla PT – [(Ax – Min.)/(Maks. – Min.)] czasu powtarzania PT.
Notatka: Ax w tych obliczeniach odpowiada aktualnej wartości wejścia Ax, przeliczonej zgodnie z parametrami wzmocnienie i offset. Wartości Min. i Maks. odpowiadają ustalonej minimalnej i maksymalnej wartości zakresowej.
Szczególne właściwości, istotne przy konfigurowaniu
Patrz opis parametrów analogowych w rozdziale „Przetwarzanie wartości analogowych” (strona 226).
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
217
5. Materiały referencyjne
5.3.4.8. Instrukcje matematyczne
En
Par
$ഄ
AQ
Omówienie
Blok instrukcji matematycznych oblicza wartość AQ zgodnie z definiowanym
przez użytkownika równaniem, zbudowanym z podstawowych operandów i operatorów.
Przyłącze
Wejście En
Opis
Narastające zbocze na wejściu En aktywuje blok instrukcji matematycznych.
V1: Wartość 1: pierwszy operand
V2: Wartość 2: drugi operand
V3: Wartość 3: trzeci operand
V4: Wartość 4: czwarty operand
Zakres wartości: od –32 768 do +32 767.
Operator1: pierwszy operator
Operator2: drugi operator
Parametr
Operator3: trzeci operator
Priorytet1: priorytet pierwszej operacji
Priorytet2: priorytet drugiej operacji
Priorytet3: priorytet trzeciej operacji
p: liczba miejsc dziesiętnych
Możliwe ustawienia: 0, 1, 2, 3.
Wyjście AQ jest obliczonym wynikiem równania utworzonego z operatorów
i bieżących wartości operandów. Wyjście AQ przyjmie wartość 32 767
Wyjście AQ
w przypadku dzielenia przez 0 lub przepełnienia, lub –32 768 w przypadku
ujemnego przepełnienia.
0BA1–0BA5:
Blok instrukcji matematycznych nie występuje w wersjach starszych niż
0BA6.
Parametry V1, V2, V3 i V4
Parametry V1, V2, V3 i V4 mogą być uzależnione od aktualnej wartości innej, już
zaprogramowanej funkcji:
● Komparator analogowy: Ax – Ay;
● Progowy przełącznik analogowy: Ax;
● Wzmacniacz analogowy: Ax;
● Multiplekser analogowy: AQ;
● Generator rampy: AQ;
● Instrukcje matematyczne: AQ;
● Regulator PI: AQ;
● Licznik góra/dół: Cnt.
218
5. Materiały referencyjne
Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji:
● Opóźnienie – wł.: Ta;
● Opóźnienie – wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł./wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł. z pamięcią: Ta;
● Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: Ta;
● Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: Ta;
● Asynchroniczny generator impulsowy: Ta;
● Schodowy przełącznik światła: Ta;
● Przełącznik dwufunkcyjny: Ta;
● Stoper: AQ;
● Filtr analogowy: AQ;
● Wartość średnia: AQ;
● Maks./Min.: AQ;
● Progowy przełącznik częstotliwości: Fre.
Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku.
Parametr p (liczba miejsc dziesiętnych)
Parametr p dotyczy wyświetlania wartości V1, V2, V3, V4 i AQ w komunikatach.
Opis funkcji
Funkcja instrukcji matematycznych umożliwia tworzenie równań z czterech operandów i trzech operatorów. Operatorami mogą być symbole czterech podstawowych działań matematycznych: +, -, ·, lub /. Dla każdego operatora musisz ustalić
własny priorytet wysoki (H), średni (M), lub niski (L). Operacja o najwyższym priorytecie zostanie wykonana jako pierwsza, potem operacja o średnim priorytecie,
a na końcu operacja o niskim priorytecie. Musi wystąpić dokładnie jedna operacja
o każdym priorytecie. Wartość operandu może odnosić się do wyniku innej, wcześniej zdefiniowanej funkcji. Funkcja instrukcji matematycznych zaokrągla wynik
do najbliższej wartości całkowitej.
Liczba operandów jest ustalona na cztery, a liczba operatorów jest ustalona na 3.
Jeżeli potrzebujesz mniej operandów, to do wypełnienia równania zastosuj konstrukcje takie, jak „ + 0” lub „ · 1”.
Możesz też skonfigurować zachowanie się funkcji w sytuacji, gdy parametr Enable En = 0. Blok funkcyjny może utrzymywać na wyjściu ostatnią wartość, lub
przyjąć wartość 0.
Możliwe błędy: dzielenie przez zero lub przepełnienie
Jeżeli podczas wykonywanie działań matematycznych wystąpi dzielenie przez
zero lub przepełnienie, to ustawiane są wewnętrzne bity, sygnalizujące rodzaj błę-
219
5. Materiały referencyjne
du. Możesz umieścić w Twoim programie roboczym blok funkcyjny wykrywania
błędów instrukcji matematycznych, który będzie wykrywał te błędy i odpowiednio
sterował reakcją programu. Każdy blok wykrywania błędów (strona 270) może
kontrolować jeden blok instrukcji matematycznych.
Przykłady
Poniższe tabele prezentują kilka prostych przykładów parametrów instrukcji matematycznych, odpowiadające im równania i stan wyjść:
V1
12
Operator 1
(priorytet 1)
+ (M)
V2
6
Operator 2
(priorytet 2)
/ (H)
V3
3
Operator 3
(priorytet 3)
– (L)
V4
1
Równanie: (12 + (6/3)) – 1
Wynik: 13
Operator 1
(priorytet 1)
+ (L)
V1
2
V2
3
Operator 2
(priorytet 2)
* (M)
V3
1
Operator 3
(priorytet 3)
+ (H)
V4
4
Równanie: 2 + (3 · (1 + 4))
Wynik: 17
V1
100
Operator 1
(priorytet 1)
– (H)
V2
25
Operator 2
(priorytet 2)
/ (L)
V3
2
Operator 3
(priorytet 3)
+ (M)
V4
1
Równanie: (100 – 25)/(2 + 1)
Wynik: 25
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
5.3.4.9. Filtr analogowy (tylko 0BA7)
Omówienie
Tabela 5.1. Blok funkcyjny Filtr analogowy służy do wygładzania sygnału z wejścia analogowego.
Przyłącze
Wejście Ax
220
Opis
Wejście Ax przyjmuje jeden z poniższych sygnałów analogowych:
● AI1 do AI8 (*);
● AM1 do AM16;
● AN1 do AN32;
● AQ1 i AQ2;
● SAQ1 do SAQ16;
● Numer bloku funkcyjnego z wyjściem analogowym.
5. Materiały referencyjne
Przyłącze
Opis
Sn (liczba próbek): określa liczbę wartości analogowych, próbkowanych
w kolejnych cyklach programu. Sterownik LOGO! próbkuje wartość
analogowa w każdym kolejnym cyklu programu. Liczba wymaganych cykli
programu jest równa zaprogramowanej liczbie próbek.
Możliwe ustawienia:
8, 16, 32, 64, 128, 256.
AQ prezentuje wartość średnią stanów wejścia analogowego Ax dla
zaprogramowanej liczby próbek. Stan wyjścia zależy od wartości na
wejściu analogowym, oraz od liczby próbek.
Parametr
Wyjście AQ
* AI1 do AI8: od 0 do 10 V odpowiada liczbie od 0 do 1000 (wartość wewnętrzna).
Parametr
Możesz zaprogramować liczbę próbek w podany niżej sposób:
Po zaprogramowaniu parametru, filtr analogowy oblicza wartość średnią próbek
i przypisuje ją do wartości wyjścia AQ.
Wykres czasowy
$4
$[
6Q 6Q
6Q 6Q Opis funkcji
Wartość średnia na wyjściu pojawi się po wykonaniu zaprogramowanej liczby cykli próbkowania stanu wejścia analogowego. Ten blok funkcji SFB filtruje zakłócenia i zmniejsza błąd sygnału analogowego.
Notatka
LOGO!Soft Comfort V7.0. dopuszcza zastosowanie w programie roboczym maksymalnie ośmiu bloków funkcyjnych filtra analogowego.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
221
5. Materiały referencyjne
5.3.4.10.Maks./Min. (tylko 0BA7)
Omówienie
Blok funkcyjny Maks./Min. rejestruje wartość maksymalną i minimalną.
Przyłącze
Wejście En
Wejście S1
Wejście Ax
Parametr
Wyjście AQ
Opis
Funkcja wejścia En (Enable) zależy od ustawienia parametru Mode i od
zaznaczenia pola wyboru Gdy En = 0, zeruj Maks./Min.”.
To wejście jest aktywne, gdy wybierzesz Mode = 2:
Zmiana stanu (0 na 1) na wejściu S1 ustawia na wyjściu AQ wartość
maksimum.
Zmiana stanu (z 1 na 0) na wejściu S1 ustawia na wyjściu AQ wartość
minimum.
Wejście Ax przyjmuje jeden z poniższych sygnałów analogowych:
● AI1 do AI8 (*);
● AM1 do AM16;
● AN1 do AN32;
● AQ1 do AQ2;
● SAQ1 do SAQ16;
● Numer bloku funkcyjnego z wyjściem analogowym.
Mode
Możliwe ustawienia: 0, 1, 2, 3.
Mode = 0: AQ = Min.;
Mode = 1: AQ = Maks.;
Mode = 2 i S1= 0 (niski): AQ = Min.;
Mode = 2 i S1= 1 (wysoki): AQ = Maks.;
Mode = 3 przyjmowana jest wartość z wejścia bloku: AQ = Ax.
Na wyjściu AQ pojawia się minimum, maksimum, lub aktualna wartość
zmiennej wejściowej, zależnie od wybranych ustawień, lub wartość zero po
zablokowaniu funkcji (jeżeli taka opcja została wybrana).
* AI1 do AI8: od 0 do 10 V odpowiada liczbie od 0 do 1000 (wartość wewnętrzna).
Parametr Mode
Wartości parametru Mode mogą być uzależnione od aktualnej wartości innej, już
zaprogramowanej funkcji:
● Komparator analogowy: Ax – Ay;
● Progowy przełącznik analogowy: Ax;
● Wzmacniacz analogowy: Ax;
● Multiplekser analogowy: AQ;
● Generator rampy: AQ;
● Instrukcje matematyczne: AQ;
● Licznik góra/dół: Cnt;
● Progowy przełącznik częstotliwości: Fre;
222
5. Materiały referencyjne
● Maks./Min.: Ax;
● Regulator PI: AQ;
● Filtr analogowy (tylko 0BA7): AQ;
● Wartość średnia (tylko 0BA7): AQ;
● Opóźnienie – wł.: Ta;
● Opóźnienie – wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł./wył.: Ta;
● Opóźnienie-Wł z pamięcią: Ta;
● Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: Ta;
● Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: Ta;
● Asynchroniczny generator impulsowy: Ta;
● Schodowy wyłącznik światła: Ta;
● Przełącznik dwufunkcyjny: Ta;
● Stoper (tylko 0BA7): AQ.
Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku.
Wykres czasowy
$[
(Q
6
$4
7U\E
* Jeżeli zaznaczysz pole wyboru Gdy En = 0, zeruj Maks./Min.
223
5. Materiały referencyjne
Opis funkcji
Jeżeli zaznaczysz pole wyboru Gdy En = 0, zeruj Maks./Min.:
● En = 0: wyjście AQ przyjmie wartość 0.
● En = 1: wartość na wyjściu AQ zależy od ustawień Mode i S1.
Jeżeli nie zaznaczysz pola wyboru Gdy En = 0, zeruj Maks./Min.:
● En = 0: na wyjściu AQ jest utrzymywana poprzednia wartość.
● En = 1: wartość na wyjściu AQ zależy od ustawień Mode i S1.
Mode = 0: wyjście AQ przyjmuje wartość minimum.
Mode = 1: wyjście AQ przyjmuje wartość maksimum.
Mode = 2 i S1 = 0: wyjście AQ przyjmuje wartość minimum.
Mode = 2 i S1 = 1: wyjście AQ przyjmuje wartość maksimum.
Mode = 3: przyjmowana jest aktualna wartość z wejścia analogowego bloku:
AQ = Ax.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
Zobacz też
Komparator analogowy (strona 205);
Progowy przełącznik analogowy (strona 200);
Generator rampy (strona 244);
Wzmacniacz analogowy (strona 211);
Multiplekser analogowy (strona 212);
Instrukcje matematyczne (strona 218);
Regulator PI (strona 239);
Licznik góra/dół (strona 191);
Opóźnienie – wł. (strona 164);
Opóźnienie – wył. (strona 166);
Opóźnienie – wł./wył. (strona 168);
Opóźnienie – wł. z pamięcią (strona 169);
224
5. Materiały referencyjne
Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym (strona 171);
Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem (strona 173);
Asynchroniczny generator impulsowy (strona 174);
Filtr analogowy (tylko 0BA7) (strona 220);
Wartość średnia (tylko 0BA7) (strona 225);
Schodowy wyłącznik światła (strona 178);
Przełącznik dwufunkcyjny (strona 180);
Stoper (tylko 0BA7) (strona 190).
5.3.4.11.Wartość średnia (tylko 0BA7)
Omówienie
Funkcja Wartość średnia próbkuje sygnał na wejściu analogowym przez zaprogramowany okres czasu i prezentuje wartość średnią na wyjściu AQ.
Przyłącze
Wejście En
Wejście R
Wejście Ax
Parametr
Wyjście AQ
Opis
Narastające zbocze (zmiana z 0 na 1) na wejściu En (Enable) ustawia
na wyjściu AQ wartość średnią wejścia Ax dla ustalonego czasu
próbkowania. Opadające zbocze (zmiana z 1 na 0) utrzymuje na wyjściu
ostatnio obliczoną wartość.
Narastające zbocze (zmiana z 0 na 1) na wejściu R (Reset) zeruje wyjście
AQ.
Wejście Ax przyjmuje jeden z poniższych sygnałów analogowych:
● AI1 do AI8 (*);
● AM1 do AM16;
● AN1 do AN32;
● AQ1 i AQ2;
● SAQ1 do SAQ16;
● Numer bloku funkcyjnego z wyjściem analogowym.
St (czas próbkowania): możesz ustawić jednostkę jako sekundy, dni,
godziny lub minuty.
Zakres wartości:
Gdy St = Sekundy: od 1 do 59;
Gdy St = Dni: od 1 do 365;
Gdy St = Godziny: od 1 do 23;
Gdy St = Minuty: od 1 do 59.
Sn (liczba próbek):
Zakres wartości:
Gdy St = Sekundy: od 1 do St*100;
Gdy St = Dni: od 1 do 32 767;
Gdy St = Godziny: od 1 do 32 767;
Gdy St = Minuty i St ≤ 5 Minut: od 1 do St*6000;
Gdy St = Minuty i St ≥ 6 Minut: od 1 do 32 767.
Na wyjściu AQ pojawia się wartość średnia dla ustalonego czasu
próbkowania.
* AI1 do AI8: 0 do 10 V odpowiada liczbie 0 do 1000 (wartość wewnętrzna).
225
5. Materiały referencyjne
Parametry St i Sn
Parametr St reprezentuje czas próbkowania, a parametr Sn reprezentuje liczbę
próbek.
Wykres czasowy
$4
$[
(Q
5
6Q
6Q 6W V
6Q 6W V
Opis funkcji
Gdy En = 1, funkcja oblicza wartość średnią próbek dla zaprogramowanego przedziału czasowego. Po upływie czasu próbkowania na wyjściu AQ pojawia się obliczona wartość średnia.
Gdy En = 0, obliczenia są przerywane, a wyjście AQ utrzymuje ostatnio obliczoną
wartość. Gdy R = 0, to wyjście AQ jest zerowane.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
5.3.5.
Przetwarzanie wartości analogowych
5.3.5.1.Podstawy
Wartości analogowe i cyfrowe
Sygnał analogowy, to fizyczny parametr ilościowy, który może w podanym zakresie przyjąć dowolną wartość ze zbioru ciągłego. Przeciwieństwem sygnału analogowego jest cyfrowy. Sygnał cyfrowy może przyjmować tylko dwa stany: 0 i 1 lub
„wyłączony” i „włączony”.
Od sygnału elektrycznego do wartości analogowej
Podstawowa kolejność operacji
Przetwarzanie parametrów fizycznych w module LOGO! jest sekwencją kilku operacji:
1. LOGO! może odczytywać na wejściu analogowym napięcia elektryczne z zakresu od 0 V do 10 V lub prądy z zakresu od 0 mA do 20 mA.
226
Parametry fizyczne (na przykład temperatura, ciśnienie, prędkość itp.) muszą być konwertowane na wielkości elektryczne. Konwersja jest wykonywana
przez zewnętrzny czujnik.
5. Materiały referencyjne
2. LOGO! odczytuje sygnały elektryczne, a następnie przetwarza je na wartości
standardowe z zakresu od 0 do 1000. Standardowe wartości są następnie używane w programie roboczym jako dane wejściowe analogowych funkcji specjalnych.
3. Dla adaptowania standardowych wartości do potrzeb aplikacji, LOGO! używa
analogowych funkcji specjalnych, w których do obróbki sygnału wykorzystywane są parametry wzmocnienia i przesunięcia (offset). Następnie wartość
analogowa jest przetwarzana przez funkcję specjalną (na przykład komparator
analogowy). Jeżeli ta funkcja specjalna ma wyjście analogowe, to przetworzona wartość pojawi się na wyjściu bloku funkcji.
4. W sterowniku LOGO! możesz też konwertować analogową wartość liczbową
ponownie na napięcie elektryczne. W tym przypadku napięcie wyjściowe mieści się w zakresie od 0 do 10 V.
5. Przy pomocy tego napięcia LOGO! może sterować zewnętrznym urządzeniem
wykonawczym, które przetwarza napięcie ponownie na wielkość fizyczną.
Poniższy rysunek ilustruje kolejność operacji.
:LHONRĝÉIL]\F]QD
&]XMQLN
:DUWRĝÉ
HOHNWU\F]QD9
OXEP$
:DUWRĝÉ]HVWDQGDU\]RZDQD
]]DNUHVX
$[
3DU
:]PRFQLHQLH
LRIIVHW
$4
:DUWRĝÉHOHNWU\F]QD
9
(OHPHQWZ\NRQDZF]\
:LHONRĝÉIL]\F]QD
Wzmocnienie
Wystandaryzowana wartość analogowa jest mnożona przez parametr wzmocnienie, który zwiększa lub zmniejsza poziom sygnału.
227
5. Materiały referencyjne
Przesunięcie punktu zerowego (offset)
Do wzmocnionej wartości możesz dodać lub odjąć parametr przesunięcia (offset).
Przy pomocy tego parametru możesz przesunąć w górę lub w dół punkt zerowy
sygnału elektrycznego.
Wzmocnienie i offset
Łączne zastosowanie obu parametrów przetwarza sygnał analogowy według poniższego wzoru:
Wartość analogowa = (wartość standardowa · wzmocnienie) + offset
Poniższy rysunek ilustruje zastosowanie i interpretację parametrów wzmocnienie
i offset:
:DUWRĝÉDQDORJRZD
:]PRFQLHQLH
2IIVHW
:DUWRĝÉ]HVWDQGDU\]RZDQD
Linia prosta na rysunku ilustruje funkcję przetwarzania wartości analogowej.
Wzmocnienie odpowiada nachyleniu prostej, a offset odpowiada przesunięciu
pionowemu prostej względem początku układu współrzędnych.
Wyjście analogowe
W przypadku podłączenia funkcji specjalnej (z wyjściem analogowym) do rzeczywistego wyjścia analogowego, należy pamiętać, że wyjście może przetwarzać
wartości z zakresu od 0 do 1000.
Możliwe ustawienia w LOGO!Soft Comfort (strona 228);
Możliwe ustawienia w LOGO! (strona 230);
Przykład: sterowanie ogrzewaniem (strona 230).
Wersje od 0BA0 do 0BA4 (strona 231).
5.3.5.2. Możliwe ustawienia w LOGO!Soft Comfort
Czujnik
Wybierz rodzaj wyjścia czujnika. (Od 0 do 10 V; od 0 do 20 mA; od 4 do 20 mA;
PT100; bez czujnika)
Dla czujnika z wyjściem od 4 do 20 mA, zakres wartości dla wartości standardowej wynosi od 200 do 1000.
228
5. Materiały referencyjne
Zakres pomiarowy
Określ zakres pomiarowy, czyli zakres wartości przyjmowanych przez wartość
analogową.
LOGO!Soft Comfort automatycznie obliczy wzmocnienie i offset dla tych warunków.
Wzmocnienie i offset
Jeśli chcesz samodzielnie określić wzmocnienie, możesz wpisać wartość z zakresu od –10.00 do 10.00. Wartość wzmocnienia 0 nie ma sensu, ponieważ niezależnie od wejściowej wartości analogowej, wynik zawsze będzie równy 0.
Jeśli chcesz samodzielnie określić offset, możesz wpisać wartość z zakresu od
–10,000 do +10,000.
Błąd zaokrąglania
Program LOGO!Soft Comfort oblicza wzmocnienie i offset punktu zerowego z najwyższą dokładnością. Jednakże, obliczenia wewnątrz modułu LOGO! są wykonywane z ograniczoną dokładnością. Dlatego nie wszystkie kombinacje parametrów
są dopuszczalne w module LOGO!. W tym przypadku możesz skonfigurować
w programie LOGO!Soft Comfort ostrzeżenie dla błędu zaokrąglania przed załadowaniem programu do LOGO! i opcję skorygowania zakresu wartości.
Symulacja w LOGO!Soft Comfort
Podczas symulacja w LOGO!Soft Comfort możesz odczytać następujące wartości:
①
②
③
④
⑤
Wartość fizyczna; limity są ustalone przez zakres pomiarowy (3)
Wartość wystandaryzowana
Zakres pomiarowy
Wartość analogowa (po przetworzeniu za pomocą wzmocnienia i offsetu)
Wartość analogowa na wyjściu analogowym
229
5. Materiały referencyjne
5.3.5.3. Możliwe ustawienia w LOGO!
Jeżeli programujesz Twoją aplikację bezpośrednio w module LOGO!, możesz
tylko samodzielnie wpisać parametry wzmocnienia i offsetu. Możesz obliczyć
wzmocnienie i offset następująco:
Zewnętrzny zakres wartości minSensor – maksSensor.
Zakres zmian wielkości fizycznej, którą może mierzyć czujnik.
Standardowy zakres wartości minnorm – maksnorm:
Zakres wartości po wystandaryzowaniu.
Dla czujników z wyjściem od 0 do 10 V lub od 0 do 20 mA, standardowy zakres
wartości wynosi 0–1000.
Dla czujników z wyjściem od 4 do 20 mA, standardowy zakres wynosi 200–1000.
Metoda obliczania wzmocnienia i offsetu jest następująca:
Wzmocnienie = (maksSensor – minSensor)/(maksnorm – minnorm).
Offset = [(minSensor · maksnorm) – (maksSensor · minnorm)]/(maksnorm – minnorm).
Jeżeli jeden z parametrów (wzmocnienie lub offset) został obliczony według powyższych wzorów, to drugi parametr można obliczyć w poniższy sposób:
Wzmocnienie = (minSensor – offset)/minnorm,
Offset = (minSensor – (wzmocnienie · minnorm).
5.3.5.4. Przykład
Zakres zastosowania
Czujnik: czujnik temperatury, zakres pomiarowy od –50 do 100°C.
Temperatura mierzona: 25°C.
Kolejność zdarzeń w LOGO!Soft Comfort
1. Czujnik przetwarza temperaturę 25°C na napięcie o wartości 5,0 V.
2. LOGO! konwertuje 5,0 V na standaryzowaną wartość 500.
3. Na podstawie parametrów czujnika i zakresu pomiarowego, program oblicza
wartości parametrów: 0,15 dla wzmocnienia i –50 dla offsetu, tak, aby spełnione było równanie:
Wartość analogowa = (wartość standaryzowana · wzmocnienie) + offset.
Program przelicza wartość analogową:
Wartość analogowa = (500 · 0,15) – 50 = 25.
Kolejność zdarzeń w LOGO!
1. Czujnik przetwarza temperaturę 25°C na napięcie o wartości 5,0 V.
2. LOGO! konwertuje 5,0 V na standaryzowaną wartość 500.
3. Musisz samodzielnie określić parametry wzmocnienia i offsetu dla czujnika
i zakresu pomiarowego, według wzorów:
230
5. Materiały referencyjne
Wzmocnienie = (maksSensor – minSensor)/(maksnorm – minnorm).
Offset = [(minSensor · maksnorm) – (maksSensor · minnorm)]/(maksnorm – minnorm).
W tym przypadku:
Wzmocnienie = (100 – (–50))/(1000 – 0) = 0,15
Offset = –50 – (0,15 · 0) = –50
4. Według wzoru:
Wartość analogowa = (wartość standaryzowana · wzmocnienie) + offset
Moduł LOGO! przelicza wartość analogową:
Wartość analogowa = (500 · 0,15) – 50 = 25
Dodatkowe przykłady
Wielkość
fizyczna
1000 mbar
3700 mbar
5000 mbar
–30°C
0°C
70°C
Wyjście
czujnika
0V
5V
10 V
4 mA
12 mA
20 mA
0 mA
10 mA
20 mA
0V
6,75 V
10 V
0 mA
6 mA
20 mA
Wartość
Wzmocnienie
standardowa
0
500
0,01
1000
0
500
10
10 00
0
500
1
10 00
0
675
4
10 00
0
300
0,1
10 00
Offset
0
0
50
1000
–30
Wartość
analogowa
0
5
10
0
5000
10 000
50
550
1050
1000
3700
5000
–30
0
70
5.3.5.5. Wersje od 0BA0 do 0BA4
Ograniczenia dla urządzeń rodziny 0BA4
Wzmocnienie nie może być wartością ujemną.
231
5. Materiały referencyjne
Obliczenia dla urządzeń wersji 0BA0 do 0BA3
Dla urządzeń LOGO! z tych wersji, parametr offset jest dodawany lub odejmowany od wartości standaryzowanej przed jej pomnożeniem przez parametr wzmocnienie.
Do obliczeń stosuje się następujące wzory:
Wartość analogowa = (wartość standaryzowana + offset) · (wzmocnienie ·100)
Wzmocnienie (w procentach) = (maksSensor – minSensor)/[(maksnorm – minnorm) · 100]
Offset = [(minSensor · maksnorm) – (maksSensor · minnorm)]/(maksSensor – minSensor)
Wzmocnienie (w procentach) = minSensor /[(minnorm + offset) · 100]
Offset = [maksSensor /(wzmocnienie · 100)] – maksnorm
Wzmocnienie
Ten parametr jest podawany w %.
Wzmocnienie nie może mieć wartości ujemnej.
Przesunięcie zera (offset)
Możesz wprowadzać wartości z zakresu od –999 do + 999.
5.3.6.
Sterowanie i regulacja
5.3.6.1. Podstawy sterowania i regulacji
Sterowanie i regulacja
Wielkości fizyczne w systemach automatyki mogą być sterowane lub regulowane
(stabilizowane).
W przypadku sterowania, wartość jest tylko zmieniana, bez możliwości kompensacji odchyleń wywołanych czynnikami zewnętrznymi. W przypadku regulacji,
ustalona wartość jest korygowana tak, aby zapewnić najmniejsze odchylenie od
wartości zadanej.
Przykładowo: sterowanie oznacza, że operator może ustawić określoną, stałą
moc ogrzewania pomieszczenia. Grzejnik nie może skorygować spadku temperatury w pomieszczeniu po otwarciu okna.
W poniższym przykładzie, regulacja oznacza, że operator może zwiększyć moc
ogrzewania, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 20°C. Jeżeli temperatura wzrośnie powyżej 20°C, moc ogrzewania jest zmniejszana.
232
5. Materiały referencyjne
Podstawowe pojęcia dotyczące regulacji
W tym przykładzie, natężenie prądu w grzejniku elektrycznym jest zmienną regulowaną. Rezystor o zmiennej wartości to sygnał wymuszający. Ręka ustawiająca rezystor jest układem wykonawczym. Aktualna temperatura w pomieszczeniu jest nazywana wartością sygnału zwrotnego lub zmienną procesową. Żądana temperatura w pomieszczeniu to wartość sygnału zadanego lub wartość
nastawy. System ogrzewania elektrycznego jest układem regulacji, a termometr
jest czujnikiem pomiarowym. Zmiana temperatury po otwarciu okna, to sygnał
zakłócający.
Oznacza to, że operator mierzy wartość zmiennej procesowej (temperatury) przy
pomocy czujnika (termometru), porównuje wartość zmiennej procesowej z wartością zadaną (wymaganą temperaturą w pomieszczeniu), a następnie ręcznie
reguluje zmienną procesową (natężenie prądu w grzejniku) za pośrednictwem
sygnału wymuszającego (zmiana rezystancji), w celu skompensowania sygnału
zakłócającego (spadek temperatury po otwarciu okna). Operator jest w tym przypadku sterownikiem układu regulacji.
233
5. Materiały referencyjne
Układ sterowania składa się z sygnału wymuszającego i układu wykonawczego.
Układ sterowania i kontroler tworzą razem układ regulacji.
Poniższy rysunek przedstawia schematyczny obraz opisanej powyżej sytuacji.
Układ porównujący wykorzystuje sygnał z czujnika do porównania zmiennej procesowej z wartością zadaną. Jeżeli zmienna procesowa różni się od wartości
zadanej, wynikiem jest dodatni lub ujemny sygnał błędu, wpływający zwrotnie na
wartość zmiennej procesowej.
=MDZLVND]DEXU]DMÇFH
ZDUWRĝÉ]DGDQÇ
5HJXODWRU
=PLHQQD
ZHMĝFLRZD63
.RPSDUDWRU
.RQWUROHU
(OHPHQW
NRQWUROXMÇF\
8U]ÇG]HQLHVWHUXMÇFH
5HJXODFMD
3ÛWODUHJXODF\MQDH
H 6339
(OHPHQW
Z\NRQDZF]\
.RQWURORZD
Q\SURFHV
:DUWRĝÉ
SURFHVRZD
39
=PLHQQDPRG\ILNRZDQD0
&]XMQLN
Pętla sterowania
Zmienna procesowa x wpływa na wartość zmiennej wyjściowej M za pośrednictwem układu regulacji. W ten sposób tworzy się sprzężenie zwrotne, nazywane
pętlą sterowania.
W powyższym przykładzie, otwarcie okna powoduje spadek temperatury w pomieszczeniu, a operator musi zwiększyć moc ogrzewania. Jeżeli moc ogrzewania
234
5. Materiały referencyjne
zostanie za bardzo zwiększona, to temperatura w pomieszczeniu wzrośnie. Wtedy operator musi zmniejszyć moc ogrzewania.
Jeżeli moc ogrzewania jest zwiększana lub zmniejszana zbyt szybko, to sygnał
w pętli sterowania zacznie oscylować. Temperatura w pomieszczeniu będzie się
wahać – będzie za zimno lub za gorąco. Dla uniknięcia tego zjawiska, operator
musi ostrożnie i powoli zwiększać lub zmniejszać moc grzejnika.
Sygnał błędu
Sygnał błędu stanowi różnicę pomiędzy wartością zadaną a zmienną procesową.
Inaczej mówiąc: jest to odchylenie zmiennej procesowej od wartości nominalnej.
e = SP – PV
Sygnał błędu powoduje zmianę zmiennej wyjściowej M.
Powyższy przykład dobrze to ilustruje: jeżeli dla wymaganej temperatury 20°C
(= wartości zadanej w), temperatura w pomieszczeniu wynosi 22°C (= zmiennej
procesowej PV), to sygnał błędu pętli będzie równy:
e = SP – PV = 20°C – 22°C = –2°C
W tym przypadku wartość ujemna oznacza odwrócone działanie: moc grzania
zostanie zmniejszona.
W stanie równowagi pętli sterowania, sygnał błędu pętli wynosi zero lub jest bardzo mały. Jeżeli wartość zmiennej procesowej zmieni się lub wystąpi zakłócenie
równowagi, to sygnał błędu wzrośnie. Zakłócenie zwiększające sygnał błędu jest
korygowane za pośrednictwem zmiennej wyjściowej M.
Podstawy sterowania (strona (strona 228));
Opis poszczególnych parametrów (strona 238);
Regulator PI (strona 239);
Sterowanie ogrzewaniem (strona 140);
Generator rampy (strona 244).
5.3.6.2. Podstawy sterowania
Układ sterowania może być w uproszczeniu przedstawiony w następujący sposób:
Działanie sterownika może być opisane poprzez element porównujący i funkcję
sterującą.
235
5. Materiały referencyjne
Poniżej przedstawiono najważniejsze typy układów sterowania i regulacji. Cechą
charakterystyczną jest odpowiedź skokowa regulatora. Odpowiedź skokowa określa reakcję regulatora na skokową zmianę zmiennej procesowej.
Podstawowe trzy typy regulatorów są następujące:
● Regulator proporcjonalny (regulator P);
● Regulator całkujący (regulator I);
● Regulator różniczkujący (regulator D – nie będzie dalej omawiany).
Rzeczywiste regulatory są tworzone z tych podstawowych bloków, na przykład
Regulator proporcjonalny z całkowaniem PI.
Regulator P
Regulator proporcjonalny (regulator P) zmienia wartość zmiennej wyjściowej M
proporcjonalnie do sygnału błędu. Działanie regulatora P jest natychmiastowe.
Regulator proporcjonalny z zasady nie jest w stanie sprowadzić do zera wartości
sygnału błędu.
MPn = kP · en
MPn: zmienna wyjściowa regulatora P w czasie n;
kP: wzmocnienie regulatora P;
en: sygnał błędu pętli w czasie n.
Poniższy rysunek przedstawia skokowe zmiany zmiennej procesowej i odpowiedź
skokową regulatora:
Podsumowanie
Regulator P ma następujące cechy charakterystyczne:
● Nie może skorygować ciągłych zmian w procesie regulacji < minimalnego sygnału błędu.
● Natychmiast reaguje na zmiany parametrów wejściowych.
● Jest stabilny.
Regulator I
Regulator całkujący (regulator I) zmienia wartość zmiennej wyjściowej M proporcjonalnie do sygnału błędu i do upływu czasu. Działanie regulatora I jest opóźnione w czasie. Może on zredukować sygnał błędu do zera.
Dla obliczenia wartości zmiennej procesowej w chwili czasu n, upływ czasu do tej
chwili musi być podzielony na małe odcinki. Sygnały błędu dla każdego odcinka
czasu są dodawane (całkowane), a następnie wykorzystane do obliczeń.
236
5. Materiały referencyjne
MIn = kI · (TS/TI) · (en + en–1 + en–2 + en–3 + ... + e0) = kI · (TS/TI) · en + MIn–1
MIn:
zmienna wyjściowa regulatora I w czasie n;
kI:
wzmocnienie regulatora I;
MIn–1: zmienna wyjściowa regulatora I w czasie n – 1; nazywana też sumą całkową;
TS:
czas próbkowania, wielkość przedziału czasowego;
TI:
czas całkowania: w tym przedziale czasu definiuje się wpływ wyniku całkowania na zmienną wyjściową, nazywany też stałą czasową całkowania;
en:
sygnał błędu w czasie n;
e0:
sygnał błędu na początku obliczeń.
en–1: sygnał błędu w czasie n – 1; itd;
Poniższy rysunek przedstawia odpowiedź regulatora na skokową zmianę zmiennej wejściowej:
Podsumowanie
Regulator I ma następujące cechy charakterystyczne:
● Ustala zmienną procesową dokładnie, z zerowym sygnałem błędu.
● Z tego powodu ma tendencje do oscylacji i utraty stabilności.
● Reaguje na zmiany sygnału wolniej niż Regulator P.
Regulator proporcjonalny z całkowaniem PI
Regulator proporcjonalny z całkowaniem PI (nazywany też potocznie regulatorem proporcjonalnym PI) zmniejsza natychmiast sygnał błędu i ewentualnie może
sprowadzić sygnał błędu do zera.
Mn = MPn + MIn = kP · en + kI · (TS/TI) · en + MIn–1
Mn:
zmienna wyjściowa w czasie n;
MIn:
składnik całkowy zmiennej wyjściowej;
kP:
wzmocnienie regulatora P;
MPn: składnik proporcjonalny zmiennej wyjściowej;
MIn–1: zmienna wyjściowa regulatora I w czasie n – 1; nazywana też sumą całkową;
kI:
TS:
wzmocnienie regulatora I;
czas próbkowania, wielkość przedziału czasowego;
237
5. Materiały referencyjne
TI:
czas całkowania: w tym przedziale czasu definiuje się wpływ wyniku całkowania na zmienną wyjściową, nazywany też stałą czasową całkowania;
en:
sygnał błędu w czasie n.
Poniższy rysunek przedstawia odpowiedź regulatora PI na skokową zmianę
zmiennej wejściowej:
Podsumowanie
Regulator PI ma następujące cechy charakterystyczne:
● Składnik „regulator P” szybko reaguje na pojawiający się sygnał błędu.
● Składnik „regulator I” może sprowadzić sygnał błędu do zera.
● Obydwa składniki uzupełniają swoje działanie, dlatego Regulator proporcjonalny z całkowaniem PI pracuje szybko i dokładnie.
5.3.6.3. Opis poszczególnych parametrów
Parametr
regulatora
Odpowiednik w LOGO!
Dopuszczalny
zakres wartości
w LOGO!
Mn
od 0 do 1,000
Zmienna wyjściowa Wyjście bloku „regulator PI”
w czasie n
W sterowniku LOGO!, parametr KC stanowi wzmocnienie
kP
składnika I oraz składnika P, po równo.
Wzmocnienie
Po wprowadzeniu KC = 0, składnik P regulatora zostanie
składnika P
wyłączony. W tym szczególnym przypadku wzmocnienie kI od 0,00 do 99,99
kI
dla składnika I jest automatycznie ustawiane na 1.
Wzmocnienie
Gdy KC = 0: kP = 0 i kI = 1;
składnika I
Gdy KC <> 0: kP = kI = KC.
TS
Czas próbkowania, Stały
wielkość przedziału
czasowego
500 ms
TI
Czas całkowania
00:01 min do 99:59
min
238
Parametr TI : Ustawienie tego parametru na 99,59 min
powoduje wyłączenie składnika I regulatora.
5. Materiały referencyjne
Parametr
regulatora
en
Sygnał błędu
w czasie n; ogólny
wzór:
E = SP – PV
SP
PV
Dopuszczalny
zakres wartości
w LOGO!
Odpowiednik w LOGO!
Patrz opis SP i PV
Parametr SP jest wartością zadaną w. Wartością
wejściową dla tego parametru może być wyjście
analogowe innej funkcji specjalnej.
PV jest zmienna procesową x, obliczaną następująco:
PV = wartość analogowa na wejściu * wzmocnienie) +
+ offset.
Możesz podłączyć do tego wejścia na przykład blok
Wejście analogowe z czujnikiem PT100.
Parametr wzmocnienie ma wpływ na wartość PV
Parametr offset ma wpływ na wartość PV
Zakres zmian PV jest ograniczony przez parametry Min.
i Maks.
Parametr Dir decyduje o kierunku zmian wyjścia
regulatora.
Dodatni oznacza: gdy wartość zadana > wartości zmiennej
procesu, to wartość zmiennej procesu rośnie; gdy wartość
zadana < wartości zmiennej procesu, to wartość zmiennej
procesu maleje.
Ujemny oznacza: gdy wartość zadana > wartości zmiennej
procesu, to wartość zmiennej procesu maleje; gdy wartość
zadana < wartości zmiennej procesu, to wartości zmiennej
procesu rośnie.
Przykład, sterowanie ogrzewaniem: gdy wartość zadana
jest większa od wartości zmiennej procesu (za zimno), to
zmienna wyjściowa zwiększa wartość zmiennej procesu.
"
od –10 000 do
+20 000
"
0,0 do 10,0
–10 000 do +20 000
Dla każdego:
10 000 do +20 000
– lub +
Więcej informacji – patrz opis funkcji specjalnej regulator PI (na przykład przełączanie z trybu ręcznego na automatyczny, ustawianie parametrów itp.).
5.3.6.4. Regulator PI
Omówienie
Blok „Regulator PI” składa się z regulatora i regulatora całkującego. Możesz używać obu składników (P i I) oddzielnie lub łącznie.
239
5. Materiały referencyjne
Przyłącze
Wejście A/M
Wejście R
Wejście PV
Parametr
Wyjście AQ
Opis
Ustala tryb pracy regulatora:
1: tryb automatyczny;
0: tryb ręczny.
Wejście R zeruje Wyjście AQ. Dopóki R = 1, wejście A/M jest nieaktywne,
a wyjście AQ przyjmuje stan 0.
Wartość analogowa: zmienna procesu, pośrednio sterująca wyjściem
Sensor: typ stosowanego czujnika
Min.: wartość minimalna dla PV
Zakres wartości: od –10 000 do +20 000.
Maks.: wartość maksymalna dla PV
Zakres wartości: od –10 000 do +20 000.
A: wzmocnienie
Zakres wartości: od –10,00 do +10,00.
B: offset
Zakres wartości: od –10 000 do +10 000.
SP: wartość zadana
Zakres wartości: od –10 000 do +20 000.
Mq: wartość z AQ dla trybu ręcznego.
Zakres wartości: od 0 do 1,000.
Ustawienia parametrów: wstępne ustawienia, zależne od aplikacji dla
parametrów KC, TI i Dir (patrz niżej)
KC: wzmocnienie
Zakres wartości: 00,00 do 99,99.
TI: czas całkowania
Zakres wartości 00:01 min do 99:59 min
Dir: kierunek zmian wyjścia regulatora
Możliwe ustawienia: + lub –
p: liczba miejsc dziesiętnych
Możliwe ustawienia: 0, 1, 2, 3.
Wyjście analogowe (zmienna wyjściowa)
Zakres wartości dla AQ: od 0 do 1,000.
Parametry SP i Mq
Wartość zadana SP i wartość Mq mogą być uzależnione od aktualnej wartości
innej, już zaprogramowanej funkcji:
● Komparator analogowy: Ax – Ay;
● Progowy przełącznik analogowy: Ax;
● Wzmacniacz analogowy: Ax;
● Multiplekser analogowy: AQ;
● Generator rampy: AQ;
● Instrukcje matematyczne: AQ;
● Licznik góra/dół: Cnt.
240
5. Materiały referencyjne
Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji:
● Opóźnienie – wł.: Ta;
● Opóźnienie – wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł./wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł. z pamięcią: Ta;
● Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: Ta;
● Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: Ta;
● Asynchroniczny generator impulsowy: Ta;
● Schodowy przełącznik światła: Ta;
● Przełącznik dwufunkcyjny: Ta;
● Stoper: AQ;
● Filtr analogowy: AQ;
● Wartość średnia: AQ;
● Maks./Min.: AQ;
● Progowy przełącznik częstotliwości: Fre.
Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku.
Parametr P (liczba miejsc dziesiętnych)
Parametr p ma zastosowanie tylko do wyświetlania wartości PV, SP, Min. i Maks.
w komunikatach.
Wykres czasowy
Zasada, sposób i szybkość zmian na wyjściu AQ zależy od parametrów KC i TI.
Dlatego też, przedstawiony na rysunku przebieg czasowy AQ jest przykładowy.
Cykl regulacji jest ciągły, a rysunek ilustruje tylko jego fragment.
241
5. Materiały referencyjne
$0
5
ൻ
൹
'LU
0D[
63
཰
ཱ
ི
39
0LQ
0T
4
PV
$4
①
Zakłócenie powoduje spadek PV. Parametr Dir jest dodatni, więc AQ rośnie dopóki PV
nie zrówna się z SP.
②
Zakłócenie powoduje spadek PV. Parametr Dir jest dodatni, więc AQ maleje dopóki PV
nie zrówna się z SP.
Dir jest podstawowym parametrem pętli regulacji. Kierunek zmian (Dir) nie może być
zmieniany podczas pracy regulatora. Zmiana Dir na rysunku służy wyłącznie celom
poglądowym.
③
Gdy AQ przyjmuje stan 0 wymuszony przez wejście R, to PV zmienia się. jest to
spowodowane faktem, że PV rośnie, co dla dodatniego Dir wymusza zmniejszenie
wartości AQ.
Podgląd trendu regulatora PI podczas symulacji lub testu on-line
Podczas podglądu programu roboczego wteście on-line (strona 72) lub w trybie
symulacji (strona 29), program LOGO!Soft Comfort wyświetla podgląd trendu dla
regulatora PI, prezentując wejście PV, wyjście AQ i parametr SP. Widok trendu
przedstawia zmiany wartości AQ i PV w funkcji czasu, w odniesieniu do SP. Odstęp czasowy próbkowania jest programowany, pozwala na przeglądanie dużej
gęstości próbek w krótkim przedziale czasowym, albo mniejszej gęstości próbek
w długim przedziale czasu.
Opis funkcji
Jeżeli wejście A/M przyjmuje stan 0, to funkcja specjalna ustawia na wyjściu AQ
wartość zaprogramowaną dla parametru Mq.
Jeżeli wejście A/M przyjmuje stan 1, to uruchamia się tryb automatyczny. Jako
początkowa suma całkowa przyjmowana jest wartość Mq, a kontroler zaczyna
wykonywać obliczenia zgodnie z wzorami podanymi w rozdziale „Podstawy sterowania i regulacji” (strona 232). Do wzorów podstawiana jest przetworzona wartość PV.
242
5. Materiały referencyjne
Przetworzona wartość PV = (PV · wzmocnienie) + offset
Jeżeli przetworzona wartość PV = SP, to funkcja regulacji nie zmienia wartości
na wyjściu AQ.
Dir = dodatni/+ (wykresy czasowe numer 1 i 3)
● Jeżeli przetworzona wartość PV > SP, to funkcja regulacji zmniejsza wartość
na wyjściu AQ.
● Jeżeli przetworzona wartość PV < SP, to funkcja regulacji zwiększa wartość na
wyjściu AQ.
Dir = ujemny/– (wykres czasowy numer 2)
● Jeżeli przetworzona wartość PV > SP, to funkcja regulacji zwiększa wartość na
wyjściu AQ.
● Jeżeli przetworzona wartość PV < SP, to funkcja regulacji zmniejsza wartość
na wyjściu AQ.
Po zakłóceniu, AQ rośnie lub maleje, dopóki przetworzona wartość PV nie zrówna się z SP. Szybkość zmian na wyjściu AQ zależy od parametrów KC i TI.
Jeżeli wartość na wejściu PV przekracza parametr Maks., to przetworzona wartość PV przyjmuje wartość Maks. Jeżeli przetworzona wartość PV spada poniżej
parametru Min., to przyjmuje wartość Min.
Jeżeli wejście R przyjmuje stan 1, to wyjście AQ jest zerowane. Dopóki R jest
ustawione, wejście A/M jest nieaktywne.
Czas próbkowania
Czas próbkowania jest ustalony na 500 ms.
Zestawy ustawień parametrów
Dla ułatwienia korzystania z funkcji regulatora PI, zostały przygotowane ustawienia parametrów KC, TI, Dir, w formie gotowych zestawów dla wybranych aplikacji:
Zestaw
parametrów
Przykład zastosowania
Regulacja temperatury i chłodzenie dla
Temperatura
niewielkich objętości (o małej bezwładności
szybka
cieplnej)
Temperatura Systemy ogrzewania, wentylacji i chłodzenia
wolna
w obiektach o dużej bezwładności cieplnej
Szybkie zmiany ciśnienia, sterowanie
Ciśnienie 1
kompresorów
Powolne zmiany ciśnienia, regulacja ciśnienia
Ciśnienie 2
różnicowego (regulatory przepływu)
Poziom
Napełnianie zbiorników i pojemników, bez
płynu 1
poboru płynu
Poziom
Napełnianie zbiorników i pojemników,
płynu 2
z poborem płynu
Parametr
KC
Parametr
TI (s)
Parametr
Dir
0,5
30
+
1,0
120
+
3,0
5
+
1,2
12
+
1,0
99:59
+
0,7
20
+
243
5. Materiały referencyjne
Szczególne właściwości, istotne przy konfigurowaniu
Patrz „Podstawy sterowania i regulacji” (strona 232).
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
5.3.6.5. Generator rampy
Omówienie
Funkcja Generator rampy realizuje płynną zmianę analogowej wartości na wyjściu z ustaloną szybkością, od wybranego poziomu początkowego do wybranego
poziomu końcowego.
Przyłącze
Wejście En
Wejście Sel
Wejście St
Parametr
Wyjście AQ
244
Opis
Zmiana stanu z 0 na 1 na wejściu En (Enable) podaje na wyjście sygnał
poziomu start/stop (offset „B” + StSp) na 100 ms, a następnie rozpoczyna
się cykl płynnej zmiany do zaprogramowanego poziomu końcowego.
Zmiana stanu z 1 na 0 natychmiast ustawia poziom offset „B”, co wymusza
na skalowanym wyjściu AQ poziom 0.
Sel = 0: Wybrany jest poziom 1 (Level 1).
Sel = 1: Wybrany jest poziom 2 (Level 2) .
Zmiana stanu wejścia Sel wymusza rozpoczęcie zmiany stanu do
wybranej wartości, z zaprogramowaną wcześniej szybkością.
Zmiana stanu z 0 na 1 na wejściu St (Decelerated Stop) powoduje
opadanie wartości wyjściowej z ustaloną szybkością, aż do osiągnięcia
poziomu start/stop (offset „B” + StSp). Poziom start/stop jest utrzymywany
przez 100 ms, a następnie poziom jest ustalany na offset „B”, który
wymusza na skalowanym wyjściu AQ poziom 0.
Level 1 i Level 2: poziomy docelowe wartości wyjściowej funkcji. Zakres
wartości dla każdego poziomu: –10 000 do +20 000.
MaxL: maksymalna wartość, która nie może być przekraczana.
Zakres wartości: –10 000 do +20 000.
StSp: Start/Stop offset: wartość, która jest dodawana do offset „B”,
tworząc poziom początkowy start/stop. Jeżeli Start/Stop offset wynosi 0, to
poziom początkowy start/stop jest równy Offset „B”.
Zakres wartości: 0 do +20 000.
Rate: szybkość zmiany wartości wyjściowej, pomiędzy poziomami Level 1,
Level 2 lub offset. Jednostką są kroki/sekundę.
Zakres wartości: od 1 do 10 000.
A: wzmocnienie
Zakres wartości: od 0 do 10,00.
B: offset
Zakres wartości: od –10 000 do +10 000.
p: liczba miejsc dziesiętnych
Możliwe ustawienia: 0, 1, 2, 3.
Wartość na wyjściu AQ jest skalowana według wzoru:
(aktualny poziom – offset „B”)/wzmocnienie „A”.
Notatka: jeżeli wartość AQ jest wyświetlana w trybie Parametr lub
Komunikat, to podawana jest wartość nieskalowana funkcji (w jednostkach
technicznych: aktualny poziom).
Zakres wartości dla AQ: od 0 do +32 767
5. Materiały referencyjne
Parametry Level1 i Level2
Parametry poziomów Level1 i Level2 mogą być uzależnione od aktualnej wartości
innej, już zaprogramowanej funkcji:
● Komparator analogowy: Ax – Ay;
● Progowy przełącznik analogowy: Ax;
● Wzmacniacz analogowy: Ax;
● Multiplekser analogowy: AQ;
● Instrukcje matematyczne: AQ;
● Regulator PI: AQ;
● Licznik góra/dół: Cnt.
Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji:
● Opóźnienie – wł.: Ta;
● Opóźnienie – wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł./wył.: Ta;
● Opóźnienie – wł. z pamięcią: Ta;
● Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: Ta;
● Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: Ta;
● Asynchroniczny generator impulsowy: Ta;
● Schodowy przełącznik światła: Ta;
● Przełącznik dwufunkcyjny: Ta;
● Stoper: AQ;
● Filtr analogowy: AQ;
● Wartość średnia: AQ;
● Maks./Min.: AQ;
● Progowy przełącznik częstotliwości: Fre.
Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku.
Parametr p (liczba miejsc dziesiętnych)
Parametr p ma zastosowanie tylko do wyświetlania wartości AQ, Level 1, Level 2,
MaxL, StSp i Rate w komunikatach.
245
5. Materiały referencyjne
Wykres czasowy dla wyjścia AQ
(Q
6HO
6W
H
DW
5
H
5
DW
%
H
6W6S%
DW
/HYHO
5
5
DW
H
0D[/
/HYHO
$4
PV
PV
PV
Opis funkcji
Jeżeli wejście En jest ustawione, to funkcja przyjmuje wartość StSp + offset „B”
na czas 100 ms.
Następnie funkcja zmienia wartość z prędkością ustaloną przez parametr Rate,
od poziomu StSp + offset „B”, do poziomu Level 1 lub Level 2 (zależnie od stanu
wejścia Sel).
Jeżeli wejście St zostanie ustawione, to funkcja zmienia wartość z prędkością
ustaloną przez parametr Rate, w kierunku poziomu początkowego StSp + B. Po
jego osiągnięciu, utrzymywana jest wartość StSp + offset „B” przez 100 ms. Po
upływie 100 ms, poziom jest ustawiany na offset „B”. Wyjście AQ: skalowana
wartość na wyjściu AQ wynosi 0.
Jeżeli wejście St jest ustawione, to ponowne uruchomienie funkcji jest możliwe
dopiero po wyzerowaniu wejść St i En.
Jeżeli stan wejścia Sel zmieni się, to funkcja dąży do nowego poziomu docelowego (według aktualnego stanu Sel), z zaprogramowaną szybkością.
Jeżeli wejście En zostanie wyzerowane, funkcja natychmiast przyjmuje wartość
równą offset „B”.
Poziom wyjściowy funkcji jest aktualizowany co 100 ms. Należy pamiętać o zależności pomiędzy wartością wyjściową funkcji, a wartością na wyjściu analogowym
AQ:
Wyjście AQ = (Wartość funkcji – offset „B” )/wzmocnienie „A”
Szczególne właściwości, istotne przy konfigurowaniu
Patrz opis parametrów analogowych w rozdziale „Przetwarzanie wartości analogowych” (strona 226).
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
246
5. Materiały referencyjne
5.3.7.
Pozostałe
5.3.7.1. Przekaźnik zatrzaskowy
Omówienie
Sygnał na wejściu S ustawia wyjście Q. Sygnał na wejściu R zeruje wyjście Q
(przerzutnik RS).
Przyłącze
Wejście S
Wejście R
Parametr
Wyjście Q
Opis
Sygnał na wejściu S (Set) ustawia wyjście Q.
Sygnał na wejściu R (Reset) zeruje wyjście Q. Gdy S = R = 1, to wyjście Q
jest zerowane (wejście zerowania ma wyższy priorytet).
Zachowanie stanu (wł.) = stan jest przechowywany w pamięci.
Q jest ustawiane sygnałem na wejściu S i pozostaje w tym stanie, dopóki
nie zostanie wyzerowane sygnałem na wejściu R.
Wykres czasowy
Opis funkcji
Przekaźnik zatrzaskowy reprezentuje najprostszą binarną komórkę pamięci (przerzutnik RS). Stan wyjścia zależy od stanu wejść i poprzedniego stanu przekaźnika.
Tablica stanów logicznych dla przekaźnika zatrzaskowego:
S
0
0
1
1
R
0
1
0
1
Q
x
0
1
0
Komentarz
Stan niezmieniony
Zerowanie
Ustawianie
Zerowanie
Gdy opcja Zachowanie stanu jest aktywna, stan wyjścia jest przywracany po awarii zasilania.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
5.3.7.2. Przekaźnik impulsowy
Omówienie
Wyjście jest ustawiane i zerowane krótkim, pojedynczym impulsem na wejściu
(przerzutnik T).
247
5. Materiały referencyjne
Przyłącze
Wejście Trg
Wejście S
Wejście R
Parametry
Wyjście Q
Opis
Pojedynczy impuls na wejściu Trg (Trigger) ustawia lub zeruje Wyjście Q.
Pojedynczy impuls na wejściu S (Set) ustawia wyjście (stan logiczny 1).
Pojedynczy impuls na wejściu R (Reset) zeruje wyjście (stan logiczny 0).
Selection:
RS (priorytet dla wejścia R), lub
SR (priorytet dla wejścia S)
Zachowanie stanu (wł.) = stan jest przechowywany w pamięci.
Q jest ustawiane impulsem Trg i ponownie zerowane kolejnym impulsem
Trg, gdy obydwa wejścia S i R = 0.
Urządzenia serii 0BA0–0BA3:
Funkcja specjalna nie ma wejścia S i wyboru priorytetu.
Do wyjścia Q stosuje się następujące reguły:
Q jest ustawiane impulsem Trg i ponownie zerowane kolejnym impulsem Trg lub przy pomocy wejścia R.
Wykres czasowy
Opis funkcji
Stan wyjścia Q zmienia się po każdej zmianie z 0 na 1 na wejściu Trg, gdy obydwa wejścia S i R = 0, to znaczy wyjście jest naprzemiennie ustawiane i zerowane.
Wejście Trg nie zmienia stanu funkcji SFB, gdy S = 1 lub R = 1.
Pojedynczy impuls na wejściu S ustawia przekaźnik impulsowy, to znaczy wyjście
przyjmuje stan logiczny 1.
Pojedynczy impuls na wejściu R zeruje przekaźnik impulsowy, to znaczy wyjście
przyjmuje stan logiczny 0.
Zależnie od skonfigurowania parametrów, wejście R ma wyższy priorytet niż wejście S (stan wejścia S jest nieistotny, dopóki R = 1), lub wejście S ma wyższy
priorytet niż wejście R (stan wejścia R jest nieistotny, dopóki S = 1).
248
5. Materiały referencyjne
Urządzenia serii 0BA0–0BA3:
Funkcja działa następująco:
Stan na wyjściu Q zmienia się po każdej zmianie z 0 na 1 na wejściu
Trg, to znaczy wyjście jest ustawiane lub zerowane.
Przekaźnik impulsowy powraca do stanu spoczynkowego po pojedynczym impulsie na wejściu, to znaczy wyjście jest zerowane.
Przekaźnik impulsowy jest zerowany (wyjście Q = 0) po włączeniu zasilania lub poprzez impuls zerujący.
Uwaga
Gdy Trg = 0 i Par = RS, to funkcja SFB „Przekaźnik impulsowy” odpowiada funkcji
SFB „Przekaźnik zatrzaskowy”. Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
5.3.7.3. Komunikaty (LOGO! 0BA6 i LOGO! 0BA7)
Omówienie
Funkcja wyświetla komunikaty lub parametry bloków na wbudowanym wyświetlaczu LOGO! lub LOGO! TD, gdy LOGO! jest w trybie roboczym RUN.
Sterowniki LOGO! 0BA7 i 0BA6 obsługują wiele nowych właściwości wiadomości
tekstowych, które nie występowały w urządzeniach LOGO! serii 0BA5 i starszych.
Niektóre nowe właściwości występują tylko w urządzeniach LOGO! 0BA7. Możesz jednak wybrać, czy w Twoim programie roboczym będziesz używał nowych
funkcjonalności komunikatów, czy tylko bloków funkcyjnych komunikatów, zgodnych z serią LOGO! 0BA5 i starszymi. Wyboru można dokonać w oknie dialogowym Plik → Ustawienia komunikatów (strona 46), razem z innymi ustawieniami
globalnymi. Możesz też użyć klawisza Użyj nowych stylów i ustawień komunikatów na dole okna dialogowego komunikatu, w celu uaktywnienia nowych funkcjonalności komunikatów. Nie można mieszać w jednym programie roboczym
bloków funkcyjnych komunikatów z nowymi właściwościami i bloków zgodnych
z LOGO! 0BA5.
Przyłącze
Wejście En
Wejście P
Opis
Zmiana z 0 na 1 na wejściu En (Enable) aktywuje na wyjściu komunikaty.
P jest priorytetem komunikatu.
0 to najniższy, a 127 to najwyższy priorytet.
Ack: potwierdzenie przeczytania komunikatu.
249
5. Materiały referencyjne
Przyłącze
Opis
Text: wejście komunikatu.
Par: parametr lub aktualna wartość innej, już skonfigurowanej funkcji,
który może być wyświetlony w postaci numerycznej lub jako wskaźnik
słupkowy (zobacz „Widoczne parametry lub aktualne wartości”).
Time: wyświetla aktualny czas.
Date: wyświetla bieżącą datę.
EnTime: wyświetla czas zmiany stanu wejścia En z 0 na 1.
EnDate: wyświetla datę zmiany stanu wejścia En z 0 na 1.
I/O Status Names: wyświetla stan wejścia lub wyjścia cyfrowego,
w postaci tekstu „On” lub „Off”. Urządzenia LOGO! 0BA7 mogą
wyświetlać stan następujących elementów:
Parametry
●
●
●
●
●
●
●
Wejścia cyfrowe;
Wyjścia cyfrowe;
Flaga;
Przycisk kursora;
Przyciski funkcyjne LOGO! TD;
Bit rejestru przesuwnego;
Wyjścia bloków funkcyjnych.
Analog Input: wyświetla wartość wejścia analogowego w komunikacie
i aktualizuje ją w czasie rzeczywistym.
Scale time (tylko 0BA7): wyświetla aktualną wartość bloku funkcyjnego
pomiaru czasu, skalowaną według formatu skonfigurowanego dla
komunikatu. Dostępne formaty wyświetlania są przedstawione poniżej:
●
●
●
●
godziny : minuty : sekundy . milisekundy;
godziny : minuty : sekundy;
godziny : minuty;
godziny
(na przykład, „01: 20 : 15 .15”).
Wyjście Q
Symbol (tylko 0BA7): wyświetla znaki zestawu wybranego z dostępnych
zestawów znaków
Q pozostaje ustawione, dopóki komunikaty są kolejkowane.
Ustawienia
Poza wejściami bloku funkcyjnego i parametrami komunikatu, poniższe ustawienia umożliwiają sterowanie dodatkowymi funkcjami wyświetlania komunikatów:
● Wybór zestawu znaków: możesz wybrać utworzenie komunikatu z podstawowego lub dodatkowego zestawu znaków. Możesz skonfigurować dwa zestawy
znaków zarówno poprzez menu Msg Config w module bazowym LOGO!, jak
i przy pomocy LOGO!Soft Comfort, poprzez polecenie menu Plik → Ustawienia komunikatów (strona 46).
● Miejsce docelowe wiadomości: możesz wybrać, czy komunikat ma pojawić się
na wbudowanym wyświetlaczu LOGO!, na LOGO! TD, lub na obu wyświetlaczach.
● Ustawienia przewijania: komunikat może być statyczny lub ruchomy, to znaczy
może być przewijany na wyświetlaczu. Możliwości przewijania i opcje wyboru
są opisane poniżej.
250
5. Materiały referencyjne
Opis funkcji
Gdy LOGO! jest w trybie roboczym RUN, to po zmianie stanu wejścia En z 0 na
1, skonfigurowany komunikat wyświetli się na wbudowanym wyświetlaczu LOGO!
i/lub na wyświetlaczu LOGO! TD.
Jeżeli pole wyboru Potwierdzenie przeczytania nie jest zaznaczone, komunikat
zniknie po zmianie stanu z 1 na 0 na wejściu En.
Jeżeli pole wyboru Potwierdzenie przeczytania jest zaznaczone, to po wyzerowaniu wejścia En komunikat jest wyświetlany, dopóki nie zostanie potwierdzony
wciśnięciem klawisza OK. Wyświetlony komunikat nie może zostać potwierdzony,
dopóki wejście En ma stan wysoki.
Jeżeli kilka komunikatów zostanie aktywowane przez En = 1, to wyświetlony będzie komunikat z najwyższym priorytetem (0 = najniższy, 127 = najwyższy). Wynika z tego, że nowy komunikat zostanie wyświetlony tylko wtedy, gdy jego priorytet
jest wyższy od wcześniej aktywowanego komunikatu.
Jeżeli program roboczy używa flagi M27 (strona 148), to zawsze gdy M27 = 0,
LOGO! wyświetli tylko komunikaty skonfigurowane w podstawowym zestawie
znaków (zestaw znaków 1). Gdy M27 = 1, to LOGO! ! wyświetli tylko komunikaty
skonfigurowane w dodatkowym zestawie znaków (zestaw znaków 2).
Jeżeli komunikat został zablokowany (En) lub potwierdzony, to wyświetlacz automatycznie pokaże kolejny aktywny komunikat o najwyższym priorytecie.
Możesz przełączać wyświetlanie komunikatów w trybie RUN, przy pomocy klawiszy i .
251
5. Materiały referencyjne
Szczególne właściwości, istotne przy konfigurowaniu
252
①
Obszar nazwy bloku
Tutaj możesz przyporządkować nazwę do bloku
②
Obszar ustawień
Tutaj możesz skonfigurować następujące ustawienia:
● Priorytet komunikatu;
● Potwierdzenie komunikatu: jeżeli jest zaznaczone, to komunikat będzie wymagał
potwierdzenia przeczytania klawiszem OK;
● Wybór zestawu znaków dla komunikatu.
③
Obszar właściwości przewijania
Tutaj możesz zdefiniować parametry przewijania dla komunikatu:
● Format przewijania znak po znaku;
● Format przewijania wiersz po wierszu;
● Pole wyboru aktywacji przewijania dla każdego wyświetlanego wiersza.
④
Obszar miejsca docelowego
Tutaj możesz wybrać, czy komunikat ma pojawić się na wbudowanym wyświetlaczu
LOGO!, na LOGO! TD, lub na obu wyświetlaczach.
5. Materiały referencyjne
⑤
Obszar komunikatu
Tutaj komponujesz treść komunikatu. Informacje wpisane w tym obszarze będą
wyświetlane na wbudowanym wyświetlaczu LOGO! lub LOGO! TD.
Ponad obszarem komunikatu znajdują się dodatkowe przyciski:
Przycisk Usuń: usuwa tekst z obszaru komunikatu
Przycisk Znaki Specjalne: do wstawiania znaków specjalnych w obszarze
komunikatu
Przycisk Wskaźnik Słupkowy: do umieszczania w obszarze komunikatu
poziomego lub pionowego wskaźnika słupkowego
Przycisk: AI do umieszczania w obszarze komunikatu wartości wejścia
analogowego
Przycisk ON/OFF: dla określenia wyświetlania stanów logicznych 0 i 1
w postaci tekstu, np. „OFF” i „ON”.
Przycisk Edycja manualna: używanie statycznego edytora do dodawania
przemieszczania lub usuwania elementów komunikatu, bez zmiany pozycji pozostałych
elementów.
Tylko dla LOGO! serii 0BA7:
Przycisk Symbol: otwieranie panelu wirtualnej klawiatury. Z tej klawiatury
możesz wpisywać znaki z aktualnie wybranego zestawu.
Przycisk Skala czasu: przywołanie bieżącej wartości czasu i wyświetlenie jej
w wybranym formacie.
⑥
Obszar Blok
Tutaj możesz wybrać bloki ze wszystkich dostępnych w programie roboczym. Możesz
następnie zaznaczyć parametry tych bloków do wyświetlenia w komunikacie.
⑦
Obszar parametrów bloków
Tutaj możesz zaznaczyć potrzebne parametry do wyświetlenia w komunikacie dla
bloku wybranego w obszarze bloków.
⑧
Przycisk Wstaw parametr
Przycisk do wstawienia zaznaczonych parametrów bloków do komunikatu.
Tworzenie komunikatu
Obszar treści komunikatu ma postać siatki z czterema wierszami i pozycjami znaków. Obszar konfiguracji komunikatów ma szerokość 24 znaków dla zachodnioeuropejskiego zestawu znaków lub 16 znaków dla azjatyckiego zestawu znaków.
To znaczy, że szerokość każdego wiersza jest dwukrotnie większa niż szerokość
wiersza dla wbudowanego wyświetlacza LOGO! lub LOGO! TD. Wiersze dłuższe
niż szerokość pola wyświetlacza mogą być ustawione jako „Przewijane”. Program
LOGO!Soft Comfort podświetla w polu treści komunikatu odpowiednim kolorem
część widoczną na wbudowanym wyświetlaczu LOGO! lub LOGO! TD, a innym
kolorem podświetla obszar, który może zostać wyświetlony tylko przy pomocy
funkcji przewijania.
Wykonaj poniższe czynności w celu skonfigurowania zawartości komunikatu:
1. Z obszaru Bloki wybierz blok, którego parametry chcesz wyświetlić.
2. Przenieś i upuść wybrane parametry z obszaru Parametry bloków do obszaru
Komunikaty. Możesz też użyć w tym celu przycisku Wstaw parametr.
253
5. Materiały referencyjne
3. W obszarze Komunikat możesz dodawać dowolne parametry bloku (dane,
czas, datę) oraz wpisywać własne teksty. Przed rozpoczęciem wpisywania
należy wybrać zestaw znaków dla komunikatu. Możesz też użyć klawiszy
umieszczonych powyżej pola zawartości, w celu dodania znaków specjalnych,
wskaźników słupkowych, wartości wejść analogowych i nazw stanów logicznych.
Zestaw znaków komunikatu
Moduły LOGO! wersji 0BA6 i wyższych obsługują pięć zestawów znaków dla komunikatów. Do wyświetlania komunikatów możesz wybrać dwa z nich, poprzez
polecenie menu Plik → Ustawienia komunikatów (strona 46) lub z menu Msg
Config modułu LOGO!. Z łącznej liczby maksimum 50 możliwych komunikatów,
możesz skonfigurować dowolną ich ilość jako Język 1 lub Język 2. Na przykład,
możesz skonfigurować pięćdziesiąt bloków funkcyjnych komunikatów z pojedynczymi komunikatami, korzystającymi z zestawu znaków 1. Alternatywnie, możesz
skonfigurować 25 bloków funkcyjnych komunikatów, każdy z dwoma komunikatami: jeden dla zestawu znaków 1 i jeden dla zestawu znaków 2. Dostępne są
dowolne kombinacje, pod warunkiem ograniczenia łącznej liczby komunikatów do
50.
Okno dialogowe Komunikat wyświetla aktualnie wybrane zestawy znaków, które
zostały skonfigurowane w ustawieniach komunikatów. W celu skorzystania z zestawu znaków, zaznacz pole wyboru Aktywne i naciśnij przycisk zestawu znaków.
Od tej chwili wpisywany tekst będzie składał się ze znaków wybranego zestawu.
Jeżeli odznaczysz pole wyboru Aktywne dla zestawu znaków, program LOGO!Soft Comfort poprosi o potwierdzenie i następnie usunie komunikat, używający
tego zestawu znaków (jeżeli istnieje).
Zestaw znaków komunikatu jest niezależny od ustawień językowych w menu
wbudowanego wyświetlacza LOGO!. Ustawienia mogą się różnić.
Chiński zestaw znaków
Moduł bazowy LOGO! i LOGO! TD obsługuje chiński zestaw znaków (GB-2312)
dla Chińskiej Republiki Ludowej. Urządzenia używają dla tego zestawu kodowania Microsoft Windows. Kodowanie Windows umożliwia wyświetlanie takich samych znaków w edytorze komunikatów LOGO!Soft Comfort, zarówno pod kontrolą emulatora języka chińskiego, jak i w chińskiej wersji Microsoft Windows.
Chiński zestaw znaków wymaga chińskiej wersji Windows lub emulatora języka
chińskiego dla poprawnego wyświetlania znaków w edytorze komunikatów LOGO!Soft Comfort. Emulator języka chińskiego musi być uruchomiony przed otwarciem bloku funkcyjnego Komunikat w programie LOGO!Soft Comfort.
Przewijanie komunikatów
Możesz skonfigurować komunikat jako statyczny lub przewijany. Istnieją dwie
możliwości przewijania komunikatów:
● Znak po znaku;
● Wiersz po wierszu.
254
5. Materiały referencyjne
W trybie znak po znaku, komunikaty są przewijane od prawej do lewej. Pojedyncze znaki są usuwane z lewej strony, a przesunięty tekst jest uzupełniany kolejnym znakiem po prawej stronie. Interwał czasowy pomiędzy kolejnymi przesunięciami jest konfigurowany jako TickTime w ustawieniach właściwości komunikatu.
W komunikatach przewijanych wiersz po wierszu, wyświetlana jest naprzemiennie lewa i prawa połowa tekstu komunikatu. Interwał czasowy pomiędzy kolejnymi zmianami jest dziesięciokrotnie większy od ustawionego parametru TickTime.
Obydwie połówki tekstu pojawiają się na zmianę na wbudowanym wyświetlaczu
LOGO! lub LOGO! TD.
Parametr TickTime to interwał czasu, po którym znak lub wiersz tekstu znika
z ekranu. Jest to parametr globalny, dotyczący wszystkich komunikatów w programie.
Przykład: przewijanie komunikatu znak po znaku
Poniższa ilustracja przedstawia konfigurację jednowierszowego, 24-znakowego
komunikatu w programie LOGO!Soft Comfort:
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Jeżeli zaprogramujesz przewijanie komunikatu „znak po znaku” z interwałem
0,1 sekundy, to początkowy wygląd komunikatu na wbudowanym wyświetlaczu
LOGO! lub LOGO! TD będzie taki, jak na poniższej ilustracji:
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Po upływie 0,1 sekundy nastąpi przewinięcie o jeden znak. Komunikat będzie
wyglądał następująco:
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Po kolejnej 0,1 sekundy znowu nastąpi przewinięcie o jeden znak. Komunikat na
wbudowanym wyświetlaczu LOGO! lub LOGO! TD będzie wyglądał następująco:
X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X1 X2
Przykład: przewijanie komunikatu wiersz po wierszu
W poniższym przykładzie konfiguracja komunikatu jest taka jak poprzednio:
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 255
5. Materiały referencyjne
Jeżeli zaprogramujesz przewijanie komunikatu „wiersz po wierszu” z interwałem
0,1 sekundy, to początkowo na wbudowanym wyświetlaczu LOGO! lub LOGO!
TD zostanie wyświetlona lewa połówka komunikatu, jak na poniższej ilustracji:
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Po upływie 1 sekundy (10 × 0,1 sekundy), zostanie wyświetlona prawa połówka
komunikatu, jak na poniższej ilustracji:
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Ekran naprzemiennie wyświetla połówki komunikatu co 1 sekundę.
Możesz skonfigurować indywidualnie każdy wiersz komunikatu jako statyczny lub
przewijany. Ustawienia „znak po znaku” lub „wiersz po wierszu” mają zastosowanie do wszystkich wierszy, które zostały skonfigurowane jako przewijane. Dla
aktywowania przewijania wiersza, zaznacz pole wyboru obok numeru wiersza.
Wskaźniki słupkowe
Możesz wybrać prezentację bieżącej wartości parametru dowolnego bloku
funkcyjnego w Twoim programie, w formie graficznego wskaźnika słupkowego.
Wskaźnik słupkowy może być umieszczony poziomo lub pionowo na wbudowanym wyświetlaczu LOGO! lub LOGO! TD. Możesz skonfigurować do czterech
wskaźników słupkowych w komunikacie.
Do umieszczenia wskaźnika słupkowego w obszarze komunikatu służy przycisk
Wskaźnik słupkowy
. W oknie dialogowym Ustawienia wskaźnika należy
wprowadzić następujące informacje:
● Blok w Twoim programie roboczym, który jest reprezentowany przez wskaźnik
słupkowy.
● Minimum i maksimum wartości prezentowanej przez wskaźnik słupkowy:
LOGO! obliczy długość lub wysokość wskaźnika poprzez przeskalowanie aktualnej wartości do wyświetlenia, w stosunku do ustalonych wartości minimum
i maksimum.
● Orientacja wskaźnika słupkowego: pozioma lub pionowa.
● Szerokość lub wysokość wskaźnika słupkowego, mierzona liczbą pól znakowych.
Przykład:
W komunikacie umieszczono wskaźnik słupkowy o następujących właściwościach:
●
●
●
●
Długość wskaźnika słupkowego: 4 pola znakowe;
Orientacja: poziomo;
Skonfigurowana wartość minimum: 1000;
Skonfigurowana wartość maksimum: 2000;
● Aktualna wartość: 1750.
Wyświetlony wskaźnik słupkowy będzie miał długość 3 pól znakowych.
256
5. Materiały referencyjne
Tekstowa prezentacja stanów we/wy cyfrowych
Możesz przyporządkować nazwy, takie jak „On” lub „Off” do dwóch stanów logicznych wejść lub wyjść cyfrowych. W urządzeniach LOGO! serii 0BA6 i 0BA7,
możesz wyświetlać te nazwy stanów cyfrowych we/wy w komunikacie. Maksymalna liczba znaków w nazwach stanów wynosi osiem dla zachodnioeuropejskich
zestawów znaków; dla azjatyckich zestawów znaków, długość nazw jest ograniczona do czterech znaków. Do definiowania nazw stanów logicznych wejść lub
wyjść cyfrowych w obszarze komunikatu służy przycisk ON/OFF.
W pojedynczym komunikacie możesz skonfigurować wyświetlanie maksymalnie
czterech stanów we/wy cyfrowych.
W jednym programie roboczym, w komunikatach może być używane maksimum
20 nazw stanów we/wy bloków funkcyjnych.
Wyświetlanie pozostałego czasu timera
W urządzeniach LOGO! serii 0BA6 można wyświetlić w komunikacie pozostały do
końca odliczania czas timera. W starszych wersjach możliwe było wyświetlenie
upływu czasu timera i parametrów timera.
Po umieszczeniu w komunikacie, pole Pozostały czas będzie wyświetlać czas,
jaki pozostał do końca odliczania timera. Dla funkcji z kilkoma aktywnymi timerami (na przykład opóźnienie – włączania/wyłączania), można wyświetlić w komunikacie pozostały czas dla każdego timera.
Wyświetlanie wartości wejść analogowych
Możesz wybrać wejścia analogowe, których wartość będzie wyświetlana w komunikacie. Do wybrania wejścia analogowego, które ma być wyświetlane służy
przycisk AI.
Jeżeli stany wejść analogowych są wyświetlane w komunikacie, to w globalnych
ustawieniach komunikatów (strona 46) należy zaprogramować przedział czasowy
aktualizacji wyświetlania bieżących wartości dla wejść analogowych. Dostępne
opcje dla czasu odświeżania to: 100 ms, 200 ms, 400 ms, 800 ms i 1000 ms.
Jeżeli wyświetlany jest stan wielu wejść analogowych, to wybrana częstotliwość
odświeżania dotyczy wszystkich.
Statyczny edytor (edycja manualna)
Program LOGO!Soft Comfort jest wyposażony w statyczny edytor dla komunikatów, służący do redagowania elementów tekstu. Na przykład, ma on obszar binarnej pamięci notatnikowej, w którym możesz czasowo przechowywać elementy
komunikatu, w celu przeniesienia ich w inne miejsca pola wyświetlacza. Możesz
przemieszczać poszczególne elementy tekstu w górę, w dół, w lewo i w prawo,
bez zmiany położenia pozostałych elementów.
W celu uruchomienia statycznego edytora, kliknij przycisk Edycja manualna,
znajdujący się powyżej obszaru komunikatu. Edytor wyświetli ostrzeżenie w przypadku próby umieszczania lub przeniesienia elementów w sposób powodujący
konflikt pozycji.
257
5. Materiały referencyjne
Wersje 0BA0–0BA3:
Maksymalna liczba komunikatów: 5
Nie są obsługiwane funkcje: przewijanie tekstu, wskaźniki słupkowe,
wejścia analogowe, nazwy stanu we/wy cyfrowych, oraz pozostały czas
timera.
Wersje 0BA4–0BA5:
Maksymalna liczba komunikatów: 10
Nie są obsługiwane funkcje: przewijanie tekstu, wskaźniki słupkowe,
wejścia analogowe, nazwy stanu we/wy cyfrowych, oraz pozostały czas
timera.
Wirtualna klawiatura
Dostęp do wirtualnej klawiatury: poprzez kliknięcie przycisku
, znajdującego
się powyżej menu komunikatów. Okno dialogowe wirtualnej klawiatury wygląda
następująco:
Wirtualna klawiatura wyświetla część znaków z bieżącego zestawu. Po wybraniu
znaku, można podejrzeć jego kod w polu Kod znaku (hex). W celu wstawienia
wybranego znaku, kliknij przycisk Wstaw.
Sterownik LOGO! nie obsługuje wszystkich znaków z wybranych zestawów znaków. Dla zestawu znaków SJIS, obsługiwany jest zakres kodów [0x21, 0x7E] &&
[0xA1, 0xDF], a dla innych zestawów znaków, obsługiwany jest zakres kodów
[0x21, 0x7E] && [0xA1, 0xFF]. Szczegółowy opis obsługiwanych znaków i kodów
znaku znajduje się na płycie DVD z programem LOGO!Soft Comfort V7.0.
258
5. Materiały referencyjne
Jednostki czasu
W celu skonfigurowania jednostki czasu dla bloku funkcyjnego, kliknij przycisk
, który spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Ustawienia jednostek czasu:
W oknie dialogowym możesz wybrać jednostki podstawy czasu dla zmiennych
bloku funkcyjnego. Po wybraniu bloku funkcyjnego, zmiennej lub wartości oraz
jednostki czasu, kliknij OK w celu potwierdzenia ustawień.
Sposób obliczania czasu wyświetlanego w komunikacie dla wybranych jednostek
jest przedstawiony poniżej, gdzie C reprezentuje aktualną wartość:
Jednostka czasu
dla komunikatu
Godziny
Minuty
Sekundy
10 milisekund
Format czasu
Obliczanie wartości czasu
xx
xx : xx
xx : xx : xx
C
C/60 : C % 60
(C/60)/60 : (C/60) % 60 : C % 60
C/100/60/60 : ((C/100/60) % 60 : (C/100) % 60 : C
xx : xx : xx : xx
% 100
/: Dzielenie liczb całkowitych
%: Reszta z dzielenia liczb całkowitych
Kopiowanie i wklejanie znaków tekstowych
Podczas wpisywania tekstu w polu komunikatu lub w obszarze edycji nazw stanu
we/wy, możesz używać skrótów klawiaturowych dla funkcji Kopiuj (Ctrl-c) i Wklej
(Ctrl-v). Możesz kopiować i wklejać znaki pomiędzy dowolnymi dokumentami
w Twoim komputerze, tekstem w komunikacie, w polu nazw stanów we/wy, lub
w polu edycji tekstu ekranu startowego LOGO! TD (strona 66). Program LOGO!Soft Comfort weryfikuje, czy wklejane znaki są poprawne dla wybranego zestawu
znaków. Tylko obszary wpisywania znaków dla komunikatów, nazw stanu we/wy,
oraz ekranu startowegoLOGO! TD obsługują funkcje Kopiuj i Wklej. Nie możesz
na przykład, kopiować i wklejać wskaźników słupkowych, parametrów bloków
funkcyjnych, lub wyrażeń innych niż znaki z wybranego zestawu znaków.
Nie możesz używać Ctrl-x do wycinania i wklejania znaków, z wyjątkiem dokumentów w Twoim komputerze. Program LOGO!Soft Comfort nie obsługuje operacji Wytnij dla pól edycji komunikatów, nazw stanu we/wy, oraz ekranu startowego
LOGO! TD.
259
5. Materiały referencyjne
Program LOGO!Soft Comfort V7.0 przechowuje informacje tekstowe
podczas operacji Kopiuj i Wklej w bloku funkcyjnym Komunikat .
Jeżeli wkleisz blok funkcyjny Komunikaty do innego programu roboczego, z innym zestawem znaków, to LOGO!Soft Comfort zachowa tylko
znaki zgodne z wybranym zestawem znaków programu roboczego, do
którego tekst jest wklejany. W miejscu nieobsługiwanych znaków zostanie umieszczony znak „?”.
Komunikaty po zmianie zestawu znaków
LOGO!Soft Comfort V7.0 zachowuje informację tekstową po zmianie zestawu
znaków.
Program LOGO!Soft Comfort zachowa tylko znaki zgodne z wybranym zestawem
znaków programu roboczego, a w miejscu nieobsługiwanych znaków zostanie
umieszczony znak „?”.
Ograniczenia
Przy tworzeniu bloków funkcyjnych komunikatów obowiązują następujące ograniczenia:
● Można utworzyć do 50 funkcji komunikatów.
● Można utworzyć do 32 wskaźników słupkowych w komunikatach.
● Program LOGO!Soft Comfort obsługuje wszystkie opisane właściwości komunikatów. W przypadku programowania bezpośrednio w urządzeniu LOGO!,
możesz korzystać tylko z ograniczonej liczby właściwości komunikatu. Opis
programowania komunikatów bezpośrednio w urządzeniu LOGO! – patrz Instrukcja Obsługi LOGO!.
● Każdy wiersz komunikatu może zawierać 24 znaki (zachodnioeuropejski zestaw znaków) lub 16 znaków (azjatycki zestaw znaków). W ramach komunikatu obowiązują następujące ograniczenia:
– Maksymalna liczba parametrów: 4;
– Maksymalna liczba wskaźników słupkowych: 4;
– Maksymalna ilość nazw stanów we/wy: 4 dla LOGO! serii 0BA6; moduły
LOGO! serii 0BA7 dopuszczają maksimum 8 nazw stanów we/wy w jednym
bloku funkcyjnym komunikatu, oraz maksimum 40 nazw stanów we/wy we
wszystkich blokach funkcyjnych komunikatów;
– Maksymalna liczba wartości daty/czasu: 4;
– Maksymalna liczba wyświetlanych wejść analogowych: 2.
Szczególne właściwości, istotne przy konfigurowaniu
Komunikat może zostać skonfigurowany w oknie dialogowym Właściwości bloku.
Dla każdego komunikatu możesz wpisać do czterech wierszy (wbudowany wyświetlacz LOGO! i LOGO! TD jest czterowierszowy), oraz ustawić priorytet. Do
przemieszczania się pomiędzy wierszami można używać klawiszy kierunkowych
260
5. Materiały referencyjne
lub myszki. Wciśnięcie klawisza [ENTER] zatwierdza wszystkie zmiany wprowadzone w oknie dialogowym Właściwości bloku i zamyka okno.
Możesz też umieścić w tekście aktualne wartości z innych bloków. W tym celu,
zaznacz odpowiedni blok w oknie bloków. Otworzy się okno Parametry, zawierające listę wszystkich dostępnych parametrów wybranego bloku. Wybrany parametr jest wpisywany do zaznaczonego wiersza tekstu. Przy każdym przywołaniu
komunikatu zostanie wyświetlona aktualna wartość parametru.
Jeżeli komunikat ma być potwierdzany przed jego zamknięciem, zaznacz atrybut
Potwierdzanie komunikatu.
Tryb symulacji
Wygląd komunikatów (strona 118).
Test komunikatu on-line (tylko 0BA7)
Przy pomocy funkcji test on-line, możesz podejrzeć komunikat w takiej postaci,
w jakiej będzie wyświetlany w module bazowym LOGO!.
Możesz uruchomić lub zatrzymać wyświetlanie komunikatów on-line poprzez kliknięcie przycisku
. Komunikaty są wyświetlane następująco:
Podczas testu komunikatów on-line, nie możesz używać programu LOGO!Soft
Comfort do edycji parametrów komunikatu, zmiany zestawu znaków, potwierdzania komunikatu, przesuwania komunikatu. Możesz jednak używać przycisku Idź
do bloku. Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
Zobacz też
Komunikat (LOGO! 0BA5) (strona 262).
261
5. Materiały referencyjne
5.3.7.4. Komunikaty (LOGO! 0BA5)
Opis komunikatów w sterownikach serii 0BA3 i starszych znajduje się
poniżej.
Omówienie
Funkcja wyświetla komunikaty i parametry innych bloków na wbudowanym wyświetlaczu LOGO!, gdy moduł LOGO! jest w trybie roboczym RUN.
Notatka: sterowniki LOGO! serii 0BA6 i nowsze obsługują wiele nowych właściwości komunikatów, nieobsługiwanych przez LOGO! serii 0BA5 i starszych.
Możesz wybrać, czy w Twoim programie będą używane bloki 0 Komunikaty
(LOGO! 0BA6 i LOGO! 0BA7) (strona 249) z nowymi właściwościami, albo blok
komunikatów LOGO! 0BA5. Wyboru dokonuje się w menu Plik → Ustawienia komunikatów (strona 46), razem z innymi ustawieniami globalnymi. Do aktywowania nowych funkcjonalności możesz też użyć klawisza Aktywuj nowe ustawienia
komunikatów, znajdującego się na dole okna dialogowego komunikatu LOGO!
0BA5. Nie możesz mieszać w jednym programie roboczym bloków komunikatów
LOGO! 0BA5 i komunikatów z nowymi właściwościami.
Przyłącze
Wejście En
Wejście P
Parametr
Wyjście Q
Opis
Zmiana z 0 na 1 na wejściu En (Enable) aktywuje komunikaty.
P jest priorytetem komunikatu.
0 jest najniższym, a 30 jest najwyższym priorytetem.
Ack: Potwierdzenie przeczytania komunikatu.
Text: wejście komunikatu.
Par: parametr lub aktualna wartość innej, wcześniej skonfigurowanej funkcji
(zobacz „Widoczne parametry lub Aktualne wartości”).
Time: wyświetla aktualny czas.
Date: wyświetla aktualną datę.
EnTime: wyświetla czas zmiany z 0 na 1 na wejściu En.
EnDate: wyświetla datę zmiany z 0 na 1 na wejściu En.
Q pozostaje aktywne, dopóki komunikat jest kolejkowany.
Opis funkcji
Zmiana stan wejścia En z 0 na 1, wyświetla skonfigurowany komunikat (aktualne
wartości, tekst, TOD, data) w trybie RUN.
Potwierdzenie przeczytania zablokowane (Ack = Off):
Komunikat jest wygaszany po zmianie stanu z 0 na 1 na wejściu En.
Potwierdzenie przeczytania odblokowane (Ack = On):
Po wyzerowaniu wejścia En, komunikat jest wyświetlany tak długo, aż nie zostanie naciśnięty klawisz OK. Komunikat nie może zostać potwierdzony, dopóki
wejście En ma stan wysoki.
262
5. Materiały referencyjne
Jeżeli kilka komunikatów zostanie aktywowane przez En = 1, to wyświetlony będzie komunikat z najwyższym priorytetem (0 = najniższy, 127 = najwyższy). Wynika z tego, że nowy komunikat zostanie wyświetlony tylko wtedy, gdy jego priorytet
jest wyższy od wcześniej aktywowanego komunikatu.
Jeżeli komunikat został zablokowany (En) lub potwierdzony, to wyświetlacz automatycznie pokaże kolejny aktywny komunikat o najwyższym priorytecie.
Możesz przełączać wyświetlanie komunikatów w trybie RUN, przy pomocy klawiszy i .
Ograniczenia
Można skonfigurować do 10 funkcji komunikatów.
Szczególne właściwości, istotne przy konfigurowaniu
①
Obszar Ogólne
Znajdują się tu następujące ustawienia:
● Priorytet komunikatu;
● Pole wyboru potwierdzenia przeczytania.
②
Obszar Bloki
Lista wszystkich bloków programu roboczego i ich parametry.
③
Obszar Ogólne parametry
Pokazuje ogólne parametry, takie jak bieżąca data.
④
Obszar Parametry bloków
Pokazuje parametry bloku zaznaczonego w obszarze Bloki, które możesz wyświetlić
w komunikacie.
263
5. Materiały referencyjne
⑤
Przycisk Wstaw
Przycisk wstawiania do komunikatu parametrów zaznaczonych w obszarach
Parametry bloków lub Ogólne parametry.
⑥
Obszar Wiadomości
W tym obszarze tworzy się komunikat. Wpisane tutaj informacje są wyświetlane na
wbudowanym wyświetlaczu LOGO!.
⑦
Przycisk Usuń
Przycisk kasowania wpisów w obszarze Wiadomości
Przycisk Znaki specjalne
Przycisk wstawiania znaków specjalnych w obszarze Wiadomości
⑧
Przycisk Aktywuj nowe ustawienia komunikatów
Przycisk aktywacji nowych właściwości komunikatów. Po użyciu tego przycisku należy
skonfigurować ustawienia nowych właściwości komunikatu w oknie dialogowym
Plik → Ustawienia komunikatów (strona 46). Po tej czynności wszystkie komunikaty
w programie zostaną przełączone na nowe ustawienia.
Tworzenie komunikatu
Wykonaj poniższe czynności w celu skonfigurowania zawartości komunikatu:
1. Z obszaru Bloki wybierz blok, którego parametry chcesz wyświetlić.
2. Przenieś i upuść wybrane parametry z obszaru Parametry bloków do obszaru
Komunikaty. Możesz też użyć w tym celu przycisku Wstaw Parametr.
3. W obszarze Komunikaty możesz dodawać dowolne parametry bloku (dane,
czas, datę) oraz wpisywać własne teksty. Przed rozpoczęciem wpisywania
należy wybrać zestaw znaków dla komunikatu. Możesz też użyć klawiszy
umieszczonych powyżej pola zawartości, w celu dodania znaków specjalnych,
wskaźników słupkowych, wartości wejść analogowych i nazw stanów logicznych.
Tryb symulacji
Wygląd komunikatów (strona 118).
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
Moduły serii 0BA0–0BA3:
Mają zastosowanie poniższe specyfikacje:
Omówienie
Funkcja wyświetla skonfigurowany komunikat w trybie roboczym RUN.
Przyłącze
Wejście En
Parametr P
Parametr
Wyjście Q
264
Opis
Komunikat jest aktywowany zmianą z 0 na 1 na wejściu En (Enable).
P jest priorytetem komunikatu.
0 to najniższy, a 9 to najwyższy priorytet.
Par: Parametr lub aktualna wartość innej, wcześniej skonfigurowanej
funkcji (zobacz „Widoczne parametry lub Aktualne wartości”).
Q pozostaje aktywne, dopóki komunikat jest kolejkowany.
5. Materiały referencyjne
Opis funkcji
W trybie roboczym RUN, zmiana stanu wejścia En z 0 na 1, wyświetla skonfigurowany komunikat. Komunikat jest wygaszany po zmianie stanu z 0 na 1 na wejściu En, jeżeli potwierdzenie przeczytania jest zablokowane. Gdy potwierdzenie
przeczytania jest odblokowane, to po wyzerowaniu wejścia En, komunikat jest
wyświetlany tak długo, aż nie zostanie naciśnięty klawisz OK w module LOGO!.
Komunikat nie może zostać potwierdzony, dopóki wejście En ma stan wysoki.
Stan na wyjściu Q pozostaje = 1 przez cały okres wyświetlania komunikatu.
Jeżeli kilka komunikatów zostanie aktywowane przez En = 1, to wyświetlony będzie komunikat z najwyższym priorytetem. Komunikat o niższym priorytecie może
zostać wyświetlony przy pomocy przycisku w module LOGO!.
Możesz przełączać pomiędzy wyświetlaniem standardowym i wyświetlaniem komunikatów w trybie RUN, przy pomocy klawiszy i .
Ograniczenia
Można utworzyć do pięciu funkcji komunikatów.
Szczególne właściwości, istotne przy konfigurowaniu
Komunikat może być skonfigurowany w oknie dialogowym Właściwości bloku.
Możesz wstawić do czterech wierszy dla każdego komunikatu (wyświetlacz modułu LOGO! jest czterowierszowy) i ustawić priorytet. Do przemieszczania się pomiędzy wierszami można używać klawiszy kierunkowych lub myszki. Wciśnięcie
klawisza [ENTER] zatwierdza wszystkie zmiany wprowadzone w oknie dialogowym Właściwości bloku i zamyka okno.
Możesz też umieścić w tekście aktualne wartości z innych bloków. W tym celu,
zaznacz odpowiedni blok w oknie bloków. Otworzy się okno Parametr, zawierające listę wszystkich dostępnych parametrów wybranego bloku. Wybrany parametr
jest wpisywany do zaznaczonego wiersza tekstu. Przy każdym przywołaniu komunikatu zostanie wyświetlona aktualna wartość parametru.
Jeżeli komunikat ma być potwierdzany przed jego zamknięciem, zaznacz atrybut
Potwierdzanie komunikatu.
Tryb symulacji
Wygląd komunikatów (strona 118).
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
265
5. Materiały referencyjne
5.3.7.5. Przełącznik programowalny
Omówienie
Ta funkcja SFB zapewnia obsługę mechanicznego przycisku lub przełącznika.
Przyłącze
Wejście En
Parametr
Wyjście Q
Opis
Wyjście Q jest ustawiane po zmianie stanu z 0 na 1 na wejściu En
(Enable), gdy w trybie konfiguracji został wybrany tryb Status = On.
Przełącznik: wybór trybu pracy jako przycisk chwilowy (On) lub
przełącznik stabilny (Off).
Status: stan (On lub Off), który jest ustawiany jako początkowy po
uruchomieniu programu, jeżeli opcja zachowania stanu jest wyłączona.
Zachowanie stanu (wł.) = stan jest przechowywany w pamięci.
Wyjście Q pozostaje w stanie 1, dopóki En = 1, gdy są ustawione
parametry: przełącznik = Off i Status = On.
Wyjście Q jest ustawiane na czas trwania jednego cyklu, gdy EN = 1.
Przełącznik = On (przycisk chwilowy) i Status = On.
Ustawienia fabryczne
Domyślnym ustawieniem jest przełącznik stabilny (parametr Przełącznik = Off).
Wykres czasowy
(Q
6ZLWFK
4
Opis funkcji
Wyjście jest ustawiane, gdy wejście En = 1 i parametr Status jest ustawiony jako
On i potwierdzony przez OK. To działanie jest wykonywane niezależnie od skonfigurowanego działania chwilowego lub stabilnego.
Wyjście jest zerowane w trzech następujących przypadkach:
● Zmiana stanu z 1 na 0 na wejściu En.
● Gdy jest skonfigurowane działanie chwilowe i minął jeden cykl od aktywacji
wejścia.
● Gdy parametr Status został ustawiony jako Off w trybie konfiguracji i ustawienie potwierdzone przez OK.
Szczególne właściwości, istotne przy konfigurowaniu
Klawisz może być używany zarówno przy działaniu chwilowym, jak i stabilnym.
W parametrze Status możesz zdefiniować stan on (aktywny) lub off (nieaktywny)
dla przycisku/przełącznika.
266
5. Materiały referencyjne
Jeżeli klawisz ma przyporządkowane działanie chwilowe, to wyjście jest zawsze
ustawiane na czas jednego cyklu po zmianie z 0 na 1 na wejściu En, gdy przycisk
jest wciśnięty, lub gdy jego stan zmienia się z Off na On, podczas gdy En = 1.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
5.3.7.6. Rejestr przesuwny (od 0BA4 do 0BA6)
Omówienie
Funkcja Rejestr przesuwny odczytuje stan na wejściu i przesuwa bity. Stan wyjścia odpowiada stanowi bitu rejestru, skonfigurowanego jako wyjściowy. Kierunek
przesuwania może zostać zmieniony za pośrednictwem specjalnego wejścia sterującego. W sterownikach serii od 0BA4 do 0BA6, możesz używać w programie
roboczym tylko jednego rejestru przesuwnego.
Przyłącze
Wejście In
Opis
Wejście danych rejestru przesuwnego.
Funkcja SFB jest uruchamiana narastającym zboczem (zmiana z 0 na 1)
na wejściu Trg (Trigger). Zmiana z 1 na 0 jest ignorowana.
Wejście Dir określa kierunek przesuwania bitów rejestru przesuwnego
S1...S8:
Dir = 0: w górę (S1 >> S8);
Dir = 1: w dół (S8 >> S1).
Shift register Bit: bit rejestru przesuwnego ustalający stan wyjścia Q.
Możliwe ustawienia: S1 do S8.
Zachowanie stanu (wł.) = stan jest przechowywany w pamięci.
Stan wyjścia odpowiada stanowi wybranego bitu rejestru przesuwnego.
Wejście Trg
Wejście Dir
Parametr
Wyjście Q
Wykres czasowy
,Q
7UJ
4
'LU
6
6
6
6
6
6
6
6
3U]HVXQLÛFLHZJµUÛ
6 4SU]\NĄDG
3U]HVXQLÛFLHZGµĄ
Opis funkcji
Funkcja odczytuje stan wejścia In przy narastającym zboczu (zmiana z 0 na 1)
na wejściu Trg (Trigger).
267
5. Materiały referencyjne
Wartość ta jest wpisywana do odpowiednich 70 bitów rejestru przesuwnego (strona 147) S1 lub S8, zależnie od kierunku przesuwania danych:
● Przesuwanie w górę: S1 przyjmuje wartość wejścia In; poprzednia wartość S1
jest przesuwana do S2, S2 jest przesuwane do S3, itd.
● Przesuwanie w dół: S8 przyjmuje wartość wejścia In; poprzednia wartość S8
jest przesuwana do S7, S7 jest przesuwane do S6, itd.
Stan na wyjściu Q odpowiada wartości tego bitu rejestru, który został skonfigurowany jako wyjściowy.
Jeżeli funkcja Zachowanie stanu nie jest aktywna, to w stanie początkowym po
włączeniu zasilania, przesuwanie rozpoczyna się od bitu S1 lub S8.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
5.3.7.7. Rejestr przesuwny (tylko 0BA7)
Omówienie
Funkcja Rejestr przesuwny odczytuje stan na wejściu i przesuwa bity. Stan wyjścia odpowiada stanowi bitu rejestru, skonfigurowanego jako wyjściowy. Kierunek
przesuwania może zostać zmieniony za pośrednictwem specjalnego wejścia sterującego.
W sterownikach serii 0BA6, możesz używać w programie roboczym tylko jednego rejestru przesuwnego, ale dla serii LOGO! 0BA7 dostępne są cztery rejestry
przesuwne, po 8 bitów w każdym.
Przyłącze
Wejście In
Wejście Trg
Wejście Dir
Parametr
Wyjście Q
Opis
Wejście danych rejestru przesuwnego.
Funkcja SFB jest uruchamiana narastającym zboczem (zmiana z 0 na 1) na
wejściu Trg (Trigger). Zmiana z 1 na 0 jest ignorowana.
Wejście Dir określa kierunek przesuwania bitów rejestru przesuwnego S1...
S8:
Dir = 0: w górę (Sx.1 >> Sx.8);
Dir = 1: w dół (Sx.8 >> Sx.1).
UWAGA:
„x” oznacza indeks rejestru przesuwnego.
Shift register index: indeks rejestru przesuwnego w programie roboczym.
Możliwe ustawienia: od 1 do 4.
Shift register Bit: bit rejestru przesuwnego ustalający stan wyjścia Q.
Możliwe ustawienia: od S1 do S8.
Zachowanie stanu (wł.) = stan jest przechowywany w pamięci.
Stan wyjścia odpowiada stanowi wybranego bitu rejestru przesuwnego.
Parametr
Urządzenia LOGO! serii 0BA7 dysponują czterema rejestrami przesuwnymi, po 8
bitów na każdy rejestr. Indeks rejestru przesuwnego wskazuje jeden z czterech
268
5. Materiały referencyjne
dostępnych rejestrów w programie roboczym. Bity rejestru przesuwnego są numerowane w formacie Sx.y, gdzie x jest indeksem, a y jest numerem bitu.
Wykres czasowy
Jeżeli indeks rejestru przesuwnego jest 1, to bity tego rejestru przesuwnego będą
oznaczone jako od S1.1 do S1.8.
,Q
7UJ
4
'LU
6
6
6
6
6
6
6
6
3U]HVXQLÛFLHZJµUÛ
6 4 SU]\NĄDG
3U]HVXQLÛFLHZGµĄ
Opis funkcji
Funkcja odczytuje stan wejścia In przy narastającym zboczu (zmiana z 0 na 1)
na wejściu Trg (Trigger). Wartość ta jest wpisywana do odpowiednich 70 bitów
rejestru przesuwnego (strona 147) Sx.1 lub Sx.8, zależnie od kierunku przesuwania danych:
● Dir = 0 (przesuwanie w górę): Sx.1 przyjmuje wartość wejścia In; poprzednia
wartość Sx.1 jest przesuwana do Sx.2, Sx.2 do Sx.3, ...,Sx.7 do Sx.8;
● Dir = 1 (przesuwanie w dół): Sx.8 przyjmuje wartość wejścia In; poprzednia
wartość Sx.8 jest przesuwana do Sx.7, Sx.7 do Sx.6, ...Sx.2 do Sx.1.
Stan na wyjściu Q odpowiada wartości tego bitu rejestru, który został skonfigurowany jako wyjściowy.
Jeżeli funkcja Zachowanie stanu nie jest aktywna, to w stanie początkowym po
włączeniu zasilania, przesuwanie rozpoczyna się od bitu Sx.1 lub Sx.8.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
269
5. Materiały referencyjne
5.3.7.8. Detekcja błędów instrukcji arytmetycznych
En
R
Par
(ഄ
Q
Omówienie
Blok detekcji błędów instrukcji matematycznych ustawia wyjście, gdy pojawi się
błąd w nadzorowanym bloku funkcyjnym instrukcji matematycznych.
Przyłącze
Wejście En
Wejście R
Parametr
Wyjście Q
Opis
Aktywacja bloku detekcji błędów instrukcji matematycznych.
Zeruje wyjście.
Referenced FB: numer nadzorowanego bloku instrukcji matematycznych
Error to detect: dzielenie przez zero, przepełnienie, lub dzielenie przez
zero OR przepełnienie.
Auto Reset: zeruje wyjście po ustąpieniu błędu.
Q jest ustawiane w stan wysoki, gdy zostanie wykryty błąd w ostatnio
wykonywanym działaniu, w nadzorowanym bloku funkcyjnym instrukcji
matematycznych.
Parametr Referenced FB
Wartość parametru Referenced FB odpowiada numerowi wcześniej zaprogramowanego bloku funkcyjnego instrukcji matematycznych.
Opis funkcji
Blok detekcji błędów instrukcji matematycznych ustawia wyjście, gdy pojawi się
błąd w nadzorowanym bloku funkcyjnym instrukcji matematycznych. Możesz zaprogramować funkcję na wykrywanie błędu dzielenia przez zero, błędu przepełnienia, lub obu rodzajów błędu.
Jeżeli zaznaczysz pole wyboru Automatyczny reset, to wyjście jest zerowane
przed wykonaniem następnej instrukcji przez blok funkcyjny. Jeżeli nie, to wyjście
jest ustawione w stan 1, dopóki blok detekcji błędów instrukcji matematycznych
nie zostanie wyzerowany sygnałem na wejściu R.
W każdym cyklu skanowania, jeżeli nadzorowany blok funkcyjny instrukcji matematycznych wykonuje działania przed blokiem detekcji błędów instrukcji matematycznych, to błąd jest wykrywany w tym samym cyklu. Jeżeli nadzorowany blok
funkcyjny instrukcji matematycznych wykonuje działania po bloku detekcji błędów,
to błąd jest wykrywany w następnym cyklu skanowania.
Tabela stanów logicznych detekcji błędów instrukcji matematycznych
W poniższej tabeli, wykrywany błąd reprezentuje parametr bloku detekcji błędów
instrukcji matematycznych, który decyduje o rodzaju wykrywanych błędów. Kolumna „Zero” reprezentuje ustawienie bitu dzielenia przez zero przez instrukcję
matematyczną pod koniec jej wykonywania: bit = 1 gdy wystąpił błąd, bit = 0
jeśli nie wystąpił. Kolumna „OF” reprezentuje ustawienie bitu przepełnienia przez
instrukcję matematyczną: gdy wystąpił błąd, 0 jeśli nie wystąpił. Sformułowanie
Dzielenie przez zero OR przepełnienie oznacza funkcję logiczną OR dla bitu dzie-
270
5. Materiały referencyjne
lenia przez zero i bitu przepełnienia w odnośnej instrukcji matematycznej. Kolumna „Wyjście (Q)” reprezentuje stan wyjścia bloku funkcyjnego detekcji błędów
instrukcji matematycznych. Znak „x” oznacza, że odpowiedni bit może mieć stan
0 lub 1, bez wpływu na stan wyjścia.
Wykrywany błąd
Dzielenie przez zero
Dzielenie przez zero
Przepełnienie
Przepełnienie
Dzielenie przez zero
OR przepełnienie
Dzielenie przez zero
OR przepełnienie
Dzielenie przez zero
OR przepełnienie
Dzielenie przez zero
OR przepełnienie
Zero
1
0
x
x
OF
x
x
1
0
Wyjście (Q)
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
Jeżeli stan nadzorowanego bloku funkcyjnego instrukcji matematycznych jest zerowy, to wyjście ma zawsze stan 0.
Funkcje specjalne – omówienie (strona 161).
Zobacz też
Instrukcje matematyczne (strona 218).
5.3.7.9. Dodatkowe funkcje edytora LAD
W programach roboczych tworzonych przy pomocy edytora LAD, dostępne są
instrukcje AND z analizą zboczy (strona 157) oraz NAND z analizą zboczy (strona
158), znajdujące się w grupie różnych funkcji.
5.4.
Profil rejestru danych (tylko 0BA7)
5.4.1.
Co to jest rejestr danych?
En
Par
L
Możesz skonfigurować rejestru danych w celu zapisywania aktualnych wartości
zmiennych dla bloków funkcyjnych i obszarów pamięci w programie roboczym.
Przyłącze
En
Opis
Rejestr danych rozpoczyna rejestrację po narastającym zboczu (zmiana
z 0 na 1) na wejściu En (Enable).
271
5. Materiały referencyjne
Omówienie
W drzewie nawigacji programu LOGO!Soft Comfort znajduje się grupa Profil rejestru danych:
Możesz skonfigurować tylko jeden rejestr w każdym programie roboczym. Po
skonfigurowaniu rejestru, ikona Rejestr danych jest zablokowana i nie można już
jej używać:
5.4.2.
Konfigurowanie rejestru danych
W programie roboczym, możesz skonfigurować tylko jeden rejestr danych, zapisujący aktualne wartości parametrów i zmiennych bloków funkcyjnych, oraz następujące obszary pamięci:
● I;
● Q;
● M;
● AI;
● AQ;
● AM.
Dla cyfrowych we/wy i pamięci, musisz rejestrować dane w grupach po osiem
bitów, na przykład: I1 do I8, Q9 do Q16, M17 do M24. Dla wartości analogowych
należy wybrać rejestrowaną wartość, na przykład: AI1, AQ2, lub AM1. Możesz
skonfigurować wartości bloków funkcyjnych w grupach po 8 bitów lub pojedyncze
wartości, zależnie od typu zmiennej (cyfrowa lub analogowa).
Możesz zapisywać do rejestru danych maksymalnie 32 wyrażenia (wartości analogowe lub 8-bitowe grupy wartości cyfrowych).
272
5. Materiały referencyjne
Możesz skonfigurować rejestr danych wyłącznie z poziomu programu LOGO!Soft
Comfort. Nie możesz tworzyć, konfigurować ani usuwać rejestru danych bezpośrednio w urządzeniu LOGO! 0BA7.
5.4.3.
Przenoszenie rejestru danych
Po skonfigurowaniu rejestru danych, możesz załadować program roboczy do sterownika LOGO! 0BA7, gdzie restr danych będzie przechowywany w wewnętrznej
pamięci EEPROM.
Możesz przenosić rejestr danych do komputera PC lub na kartę pamięci SD, w formacie .CSV. W celu pobrania rejestru danych z wewnętrznej pamięci EEPROM do
komputera PC, użyj polecenia menu Narzędzia → Transfer → Pobierz Data Log.
Do wykonania tej operacji sterownik LOGO! 0BA7 musi być w trybie STOP.
5.4.4.
Otwieranie i ładowanie rejestru danych
Po prawidłowym załadowaniu rejestru danych do komputera PC, kliknij dwukrotnie nazwę pliku .CSV w celu otwarcia pliku w programie Microsoft Excel. Możesz
też otwierać plik w edytorze tekstowym, jeżeli Microsoft Excel nie jest zainstalowany na twoim komputerze.
273
5. Materiały referencyjne
5.5.
Funkcje definiowane przez użytkownika – UDF (tylko
0BA7)
5.5.1.
Co to jest UDF?
Blok funkcji definiowany przez użytkownika UDF (User-Defined Function) jest
wygodnym narzędziem do tworzenia własnych bloków logicznych, złożonych
z dostępnych standardowych bloków funkcyjnych. Mogą być one używane wielokrotnie, w różnych częściach schematu programu lub w innych programach
roboczych. UDF pozwala uniknąć wielokrotnego kopiowania i wklejania często
używanych układów połączeń bloków, oraz zapewnia większą czytelność programu i mniejszą liczbę linii połączeń. Dzięki UDF, możesz jednorazowo wprowadzić
modyfikacje, dotyczące wszystkich wystąpień bloku UDF w całym programie.
W celu utworzenia i wykorzystania UDF, wykonaj poniższe czynności:
1. Tryb edycji: tworzenie i edycja UDF.
– Możesz utworzyć nowy blok UDF przy pomocy poleceń menu lub pasków
narzędzi, oraz edytować ten blok UDF.
– Możesz użyć grupy zaznaczonych bloków w istniejącym programie roboczym, jako początkowej zawartości nowego bloku funkcyjnego UDF.
– Możesz zapisać funkcję UDF do biblioteki UDF, z której można później importować tą funkcję.
– Możesz utworzyć własną bibliotekę UDF lub skopiować bibliotekę z zewnętrznego źródła.
2. Tryb stosowania: korzystanie z UDF w edytorze FBD lub innego UDF (zagnieżdżony UDF).
Po zaimportowaniu UDF, jest on dostępny w drzewie bloków, na ogólnych zasadach dotyczących bloków funkcyjnych. Możesz używać go w ten sam sposób, jak
standardowych bloków funkcyjnych.
5.5.2.
Tworzenie UDF
Możesz utworzyć pusty UDF poprzez polecenie menu Plik → Nowy (strona 34)
lub poprzez ikonę
z listwy narzędziowej.
274
5. Materiały referencyjne
Wyświetlany jest prostokątny obszar edycji UDF, można zmieniać jego rozmiar
i położenie.
Ograniczenia dla UDF:
● Wejście (analogowe + cyfrowe): 8;
● Wyjście (analogowe + cyfrowe): 4;
● Parametry: 8.
Notatka
Nie wszystkie bloki mogą być dodawane do UDF. Poniższe bloki nie mogą występować w UDF:
● Wejście;
● Wyjście;
● Wejście analogowe;
● Wyjście analogowe;
● M8;
● M25;
● M26;
● M27;
● Rejestry przesuwne;
● Regulatory proporcjonalne PI;
● Rejestr danych;
● Komunikaty.
275
5. Materiały referencyjne
Możesz też utworzyć funkcję UDF z zaznaczonych obiektów. Dla utworzenia nowego UDF, zaznacz bloki, kliknij prawym klawiszem myszy, następnie wybierz
z menu kontekstowego polecenie Utwórz UDF.
Jeżeli zaznaczenie zawiera typy bloków nieobsługiwane przez UDF, program LOGO!Soft Comfort wyłączy je z tworzonego UDF. Gdy dozwolony blok funkcyjny
jest połączony z niedozwolonym, to program LOGO!Soft Comfort utworzy wejście
lub wyjście w miejscu niedozwolonego bloku. Jeżeli ilość wejść i wyjść przekroczy
dopuszczalny limit,, to LOGO!Soft Comfort utworzy tylko dozwoloną ilość wejść
lub wyjść.
LOGO! Soft Comfort tworzy funkcję UDF i otwiera ją w edytorze UDF:
276
5. Materiały referencyjne
5.5.3.
Edytowanie UDF
Dodaj/Usuń konektory
Możesz utworzyć wejście/wyjście poprzez przeciągnięcie linii od bloku do lewej
lub prawej krawędzi prostokątnego obszaru edycji UDF.
W celu usunięcia wejścia/wyjścia, zaznacz żółty symbol konektora i wybierz Usuń
z menu kontekstowego. Odpowiednia linia połączenia także zostanie usunięta.
Konfigurowanie właściwości UDF
Właściwości UDF zawierają informacje, takie jak identyfikator, hasło, nazwy konektorów, parametry, komentarze itd. W celu otwarcia okna edycji właściwości
UDF, kliknij dwukrotnie na tekst identyfikatora powyżej okna edycji UDF lub użyj
polecenia menu Edycja → Edycja właściwości UDF. Program LOGO!Soft Comfort
wyświetli okno dialogowe Edycja właściwości UDF (funkcja Demo w tym przykładzie).
277
5. Materiały referencyjne
Okno dialogowe Edycja właściwości UDF zawiera trzy zakładki:
● We/Wy;
● Parametry;
● Komentarz.
278
5. Materiały referencyjne
Zakładka We/Wy
W zakładce We/Wy możesz skonfigurować identyfikator, hasło UDF, nazwy konektorów wejść i wyjść.
W polu Identyfikator możesz wprowadzić identyfikator Twojego UDF. Domyślnym identyfikatorem jest UDF.
Hasło UDF oferuje możliwość ukrycia szczegółów UDF i udostępniania biblioteki
UDF bez szczegółowych informacji. W trybie korzystania z funkcji, możesz kliknąć prawym klawiszem myszy na funkcję UDF i wybrać z menu kontekstowego
polecenie Rozwiń UDF, co spowoduje wyświetlenie szczegółów UDF.
279
5. Materiały referencyjne
Jeżeli UDF nie jest zabezpieczony hasłem, to jego szczegółowa zawartość zostanie wyświetlona poleceniem Rozwiń UDF:
Jeżeli UDF jest zabezpieczony hasłem, to po wybraniu polecenia Rozwiń UDF,
program zażąda wpisania hasła dostępu. Po wprowadzeniu poprawnego hasła,
program LOGO!Soft Comfort rozwinie funkcję UDF i wyświetli szczegółową zawartość:
280
5. Materiały referencyjne
Zakładka Parametry
W zakładce Parametry możesz skonfigurować parametry UDF.
Możesz przywołać dostępne parametry bloków funkcyjnych użytych w UDF, jako
parametry UDF. Lista Bloki wyświetla użyte bloki funkcyjne, natomiast lista Parametry prezentuje parametry zaznaczonych bloków. Kliknij dwukrotnie na parametr lub użyj przycisku Dodaj w celu dodania parametru z listy Parametry do
tabeli Parametry referencyjne:
281
5. Materiały referencyjne
W celu usunięcia parametru z tabeli Parametry referencyjne, zaznacz parametr
i kliknij przycisk Usuń. Parametr ponownie pojawi się na liście Parametry:
Do identyfikowania parametrów UDF służy kolumna Identyfikator w tabeli Parametry referencyjne. Użyj unikalnego identyfikatora dla każdego parametru.
282
5. Materiały referencyjne
Zakładka Komentarz
Możesz użyć zakładki Komentarz w celu dodania opisu Twojemu UDF.
Komentarz może zawierać instrukcje korzystania z UDF, opis wejść i wyjść, oraz
wszelkie inne niezbędne informacje. Domyślnie komentarz jest wyświetlany po
prawej stronie okna edycji UDF, ale możesz przemieścić go w wybrane miejsce.
Identyfikator UDF
Identyfikator UDF występuje w oknie edycji UDF jako krótka nazwa identyfikująca
funkcję UDF, jest wyświetlana także w drzewie bloków.
Jak pokazano poniżej, identyfikator UDF można konfigurować w zakładce We/Wy
okna dialogowego Edycja właściwości UDF. Długość identyfikatora jest ograniczona do ośmiu znaków, a domyślnym identyfikatorem jest „UDF”.
283
5. Materiały referencyjne
Nazwa własna dla UDF
Możesz też skonfigurować własną nazwę dla UDF. Jest to nazwa bloku UDF, używana tak samo jak inne nazwy bloków funkcyjnych w programie roboczym.
W celu nadania nazwy UDF, kliknij dwukrotnie na blok UDF:
284
5. Materiały referencyjne
Wprowadź nazwę dla UDF i kliknij OK:
Zobacz też
Edycja → Edycja właściwości UDF (strona 52).
5.5.4.
Zapisywanie UDF
Możesz zapisać pojedynczy UDF w pliku z rozszerzeniem .Ima.
Możesz skonfigurować strukturę biblioteki UDF jako pojedyncze funkcje lub folder
z wieloma funkcjami UDF. Konfiguracja ścieżki dostępu do UDF – patrz: Narzędzia → Opcje: UDF (strona 100).
Kontrola wersji w trybie edycji
Możesz tworzyć kolejne wersje UDF, zawierające nowe funkcjonalności lub korygujące błędy. Program LOGO!Soft Comfort używa parametru Version do identyfikacji kolejnych wersji rozwojowych UDF. Dopuszczalny zakres numerowania wersji: od 0.0.1 do 255.255.255. Każda modyfikacja UDF powoduje wygenerowanie
zapytania o wersję:
Nowy numer wersji musi być większy od poprzedniego. W powyższym przykładzie: numery wersji np.1.0.3 lub 0.254.3 będą nieprawidłowe.
285
5. Materiały referencyjne
5.5.5.
Używanie UDF w schemacie programu FBD lub w innej UDF
Po skonfigurowaniu biblioteki UDF dla bieżącego projektu w menu Narzędzia →
Opcje: UDF (strona 100), UDF pojawią się w drzewie bloków. Możesz używać
UDF w programie roboczym tak samo jak wszystkich innych bloków funkcyjnych.
Notatka
Nie wszystkie UDF mogą być używane w programie roboczym. Niedostępne UDF
pojawią się w drzewie bloków, lecz będą podświetlone na szaro. UDF jest niedostępny, jeżeli spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
● UDF nie zawiera bloków ani konektorów;
● UDF ma konektory wejść lub wyjść, ale nie ma połączeń bloków;
● UDF zawiera bloki, ale nie ma konektorów we/wy.
Program roboczy może zawierać do 16 różnych UDF, oraz łącznie nie więcej niż
64 egzemplarze obiektów UDF.
W ramach programu roboczego, działania na UDF są takie sam, jak na standardowych blokach funkcyjnych. Na przykład podwójne kliknięcie otwiera okno dialogowe parametrów. W tym oknie możesz ustalać definiowane przez użytkownika
nazwy i komentarze, tak jak w innych blokach funkcyjnych.
Podobnie parametry UDF mogą być pobrane przez referencje z innych bloków,
na przykład:
286
5. Materiały referencyjne
Edytowalne parametry UDF mogą być włączone do komunikatów, jak pokazano
poniżej:
Notatka
Nie możesz odwracać konektorów wejść UDF.
Jeżeli UDF wewnętrznie odwołuje się do parametru pobieranego z innego, już zaprogramowanego bloku funkcyjnego, to ten parametr pojawi się jako „U” podczas
używania UDF w programie roboczym, przykładowo:
5.5.6.
Synchronizowanie wersji UDF
Ten sam UDF może być używany w wielu programach roboczych. Po zaktualizowaniu UDF do nowej wersji, należy zsynchronizować do tej wersji egzemplarze
obiektu UDF, włącznie z obiektami zagnieżdżonymi. Zależnie od sposobu zastosowania UDF, program LOGO!Soft Comfort sygnalizuje różne warunki, odnoszące się do aktualizacji UDF.
287
5. Materiały referencyjne
Symbol ostrzegawczy (!) wyświetlony w prawym, górnym narożniku sygnalizuje,
że wersja UDF jest zdezaktualizowany. W celu zaktualizowania funkcji do nowej
wersji, kliknij prawym klawiszem myszy na blok, a następnie wybierz z menu kontekstowego polecenie Aktualizuj UDF.
Znak zapytania (?) jest wyświetlany, gdy UDF nie jest dostępny w bieżącej bibliotece. Aby rozwiązać ten problem, należy ponownie zaimportować UDF do bieżącej biblioteki UDF.
Kropka (●) oznacza, że UDF jest skonfigurowany i w aktualnej wersji.
Możesz też jednocześnie aktualizować wiele UDF. Zaznacz grupę UDF, kliknij
prawym klawiszem myszy, a następnie wybierz Aktualizuj UDF z menu kontekstowego. Jeżeli wystąpią konflikty, to program LOGO!Soft Comfort zaktualizuje
tylko te UDF, które nie powodują konfliktu. LOGO!Soft Comfort pozostawia niezmienione funkcje powodujące konflikt, a następnie generuje raport błędu w oknie
informacyjnym.
5.6.
Schematy programów roboczych
5.6.1.
Schematy programów – wstęp
Dzięki LOGO!Soft Comfort możesz natychmiast rozpocząć tworzenie własnych
programów roboczych. Samouczek (strona 106) zawiera szczegółowe informacje
na temat tworzenia i symulacji programów roboczych.
Jeżeli pierwszy raz używasz programu LOGO!Soft Comfort do tworzenia własnych aplikacji, skorzystaj z funkcji określenia przez LOGO!Soft Comfort (strona 68) minimalnej wersji sprzętowej sterownika LOGO!, która spełni wymagania
Twojej aplikacji.
288
5. Materiały referencyjne
Nie są konieczne żadne szczególne ustawienia programu.
Typ urządzenia LOGO!, które możesz zastosować do realizacji swojego projektu
zależy od kilku czynników:
● Wymagana liczba we/wy;
● Wymagania programu roboczego dotyczące pamięci (strona 292);
● Zastosowanie odpowiednich funkcji specjalnych SFB.
5.6.2.
Zasoby sprzętowe LOGO!
Serie sprzętowe sterowników LOGO!
Program LOGO!Soft Comfort umożliwia tworzenie aplikacji dla różnych serii sterowników LOGO!. Różnice pomiędzy seriami dotyczą wydajności, wielkości pamięci, liczby dopuszczalnych bloków w programie (na przykład bloków flag) oraz
struktury urządzeń.
Ze względu na różnice funkcjonalne w ramach poszczególnych serii,
konieczne jest nie tylko rozróżnienie poszczególnych wersji konstrukcyjnych LOGO!, ale też wzięcie pod uwagę statusu funkcjonalnego
danej wersji. Status wersji można zidentyfikować za pomocą sufiksu
w numerze katalogowym modułu.
Najnowsze wersje LOGO! należą do ósmej generacji. Mogą zostać zidentyfikowane poprzez ostatnie cyfry numeru katalogowego produktu:
0BA7.
Trzy pierwsze generacje sterowników LOGO! można zidentyfikować za
pośrednictwem sufiksu 0, 1 i 2. Podstawową cechą odróżniającą trzy
pierwsze generacje LOGO! jest inna struktura modułowa. Wersje długie
i wyposażone w interfejs komunikacyjny AS nie są dostępne, poczynając od wersji 0BA3. Moduły standardowe są obecnie wyposażone w interfejs komunikacyjny rozszerzeń, do którego można podłączać moduły
rozszerzeń (moduły cyfrowe/analogowe i magistralowe), umożliwiające
dostosowanie właściwości sterownika LOGO! do indywidualnych wymagań użytkownika. Zmieniona struktura modułowa ma niewielki lub
żaden wpływ na programowanie. Możesz nadal programować twój sterownik LOGO! w zwykły sposób. Należy jedynie brać pod uwagę, że
programowanie interfejsu komunikacyjnego AS i analogowych we/wy
jest określone przez pozycję, w której został zainstalowany dodatkowy
moduł rozszerzenia.
Aktualnie dostępne wersje urządzeń
Wersja
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Nazwa
LOGO! 12/24RC
LOGO! 24
LOGO! 24C
LOGO! 24RC
LOGO! 230RC
LOGO! 12/24RCo
Numer katalogowy
6ED1 052-1MD00-0BA6
6ED1 052-1CC00-0BA6
6ED1 052-1CC01-0BA6
6ED1 052- B00-0BA6
6ED1 052-1FB00-0BA6
6ED1 052-2MD00-0BA6
289
5. Materiały referencyjne
Wersja
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Nazwa
LOGO! 24RCo
LOGO! 230RCo
LOGO! 24o
LOGO! 24Co
LOGO! 12/24 RCE *
LOGO! 230RCE (AC/DC)
Numer katalogowy
6ED1 052-2HB00-0BA6
6ED1 052-2FB00-0BA6
6ED1 052-2CC00-0BA6
6ED1 052-2CC01-0BA6
6ED1052-1MD00-0BA7
6ED1052-1FB00-0BA7
* Opcja dostępna tylko dla LOGO! 0BA7.
Obszar pamięci jest identyczny dla wszystkich urządzeń.
Dla standardowych sterowników dostępne są następujące moduły rozszerzeń:
Wersja
Cyfrowa
Cyfrowa
Cyfrowa
Cyfrowa
Cyfrowa
Cyfrowa
Cyfrowa
Cyfrowa
Analogowa
Analogowa
Analogowa
Wyświetlacz tekstowy
Nazwa
LOGO! DM8 230R
LOGO! DM16 230R
LOGO! DM8 24
LOGO! DM16 24
LOGO! DM8 12/24R
LOGO! DM8 24R
LOGO! DM16 24R
LOGO! AM2
LOGO! AM2 PT100
LOGO! AM2 AQ
LOGO! AM2 RTD
LOGO! TD
Numer katalogowy
6ED1 055-1FB00-0BA1
6ED1 055-1FB10-0BA0
6ED1 055-1CB00-0BA0
6ED1 055-1CB10-0BA0
6ED1 055-1MB00-0BA1
6ED1 055- B00-0BA0
6ED1 055-1NB10-0BA0
6ED1 055-1MA00-0BA0
6ED1 055-1MD00-0BA0
6ED1 055-1MM00-0BA1
6ED1 055-1MD00-0BA1
6ED1 055-4MH00-0BA0
Możesz skorzystać z opisu nazwy, reprezentującej podstawowe właściwości modułu LOGO!:
● 12 oznacza zasilanie 12 V;
● 24 oznacza zasilanie 24 V;
● 230 oznacza zasilanie 115/230 V;
● R oznacza wyjścia przekaźnikowe (moduły bez R mają wyjścia tranzystorowe);
● C oznacza zintegrowany wyłącznik czasowy;
● o oznacza brak wyświetlacza;
● E oznacza wersję LOGO! ... E.
Wyposażenie dodatkowe
Dla urządzeń LOGO! 0BA6 dostępne są następujące karty pamięci i karty zasilania bateryjnego:
Opis
Karta pamięci
Karta zasilania bateryjnego
Dwufunkcyjna karta pamięci i zasilania
290
Numer katalogowy
6ED1 056-1DA00-0BA0
6ED1 056-6XA00-0BA0
6ED1 056-7DA00-0BA0
5. Materiały referencyjne
LOGO! 0BA7 obsługuje standardowe karty pamięci SD (Secure Digital), wyposażone w system plików FAT12, FAT16, lub FAT32. Możesz przepisać z modułu
LOGO! 0BA7 na kartę SD i zabezpieczyć przed kopiowaniem program roboczy,
także razem rejestrem zdarzeń i danymi procesu, a także załadować program
z karty SD do sterownika LOGO! 0BA7. System wykorzystuje standardowe, dostępne w handlu karty SD.
Notatka
Tylko LOGO! serii 0BA7 obsługuje karty SD o maksymalnej pojemności 8 GB
i maksymalnym transferze danych 48 Mbitów/s lub 6 MB/s (Class 6).
Możesz też używać do przechowywania danych następujących kart pamięci SIMATIC Memory Card:
Opis
SIMATIC Memory Card 2 MB
SIMATIC Memory Card 24 MB
Numer katalogowy
6ES7 954-8LB00-0AA0
6ES7 954-8LF00-0AA0
Funkcje specjalne, dostępne w poszczególnych wersjach LOGO!
Funkcja specjalna
0BA0
Standard
0BA0
...L
0BA0
...LB11
0BA1
wsz.
0BA2
wsz.
0BA3
wsz.
0BA4
wsz.
0BA5
wsz.
0BA6
wsz.
0BA7
wsz.
Opóźnienie – wł.
X
X
X
X
X
X
Xr
Xr
Xr
Xr
Opóźnienie – wył.
X
X
X
X
X
X
Xr
Xr
Xr
Xr
Opóźnienie – wł
z pamięcią
X
X
X
X
X
X
Xr
Xr
Xr
Xr
Opóźnienie-wł/wył
–
–
–
–
X
X
Xr
Xr
Xr
Xr
Przekaźnik
zatrzaskowy
X
Xr
Xr
Xr
Xr
Xr
Xr
Xr
Xr
Xr
Przekaźnik
impulsowy
X
Xr
Xr
Xr
Xr
Xr
Xr
Xr
Xr
Xr
Przekaźnik
czasowy z wyjściem
impulsowym
–
X
X
X
X
X
Xr
Xr
Xr
Xr
Przekaźnik czasowy
wyzwalany zboczem
–
–
–
–
X
X
Xr
Xr
Xr
Xr
Timer tygodniowy*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Timer roczny*
–
–
–
X
X
X
X
X
X
X
Licznik góra/dół
X
Xr
Xr
Xr
Xr
Xr
Xr
Xr
Xr
Xr
Licznik godzin
–
Xr
Xr
Xr
Xr
Xr
Xr
Xr
Xr
Xr
Generator impulsów
symetrycznych
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Asynchroniczny
generator
impulsowy
–
–
–
X
X
X
Xr
Xr
Xr
Xr
Generator losowy
–
–
–
–
X
X
X
X
X
X
Progowy
przełącznik
częstotliwości
–
X
X
X
X
X
X
X
X
X
291
5. Materiały referencyjne
0BA0
Standard
0BA0
...L
0BA0
...LB11
0BA1
wsz.
0BA2
wsz.
0BA3
wsz.
0BA4
wsz.
0BA5
wsz.
0BA6
wsz.
0BA7
wsz.
Progowy
przełącznik
analogowy
–
–
–
–
X
X
X
X
X
X
Komparator
analogowy
–
–
–
–
X
X
X
X
X
X
Schodowy
wyłącznik światła
–
–
–
–
X
X
Xr
Xr
Xr
Xr
Przełącznik
dwufunkcyjny
–
–
–
–
X
X
Xr
Xr
Xr
Xr
Funkcja specjalna
Komunikaty
–
–
–
–
X
X
X
X
X
X
Przełącznik
programowalny
–
–
–
–
–
Xr
Xr
Xr
Xr
Xr
Rejestr przesuwny
–
–
–
–
–
–
Xr
Xr
Xr
Xr
Watchdog
analogowy
–
–
–
–
–
–
Xr
Xr
Xr
Xr
Wzmacniacz
Analogowy
–
–
–
–
–
–
X
X
X
X
Analogowy
przerzutnik
różnicowy
–
–
–
–
–
–
X
X
X
X
Multiplekser
analogowy
–
–
–
–
–
–
–
X
X
X
Regulator PI
–
–
–
–
–
–
–
Xr
Xr
Xr
Generator rampy
–
–
–
–
–
–
–
–
X
X
PWM
–
–
–
–
–
–
–
–
X
X
Instrukcje
matematyczne
–
–
–
–
–
–
–
–
X
X
Wykrywanie
błędów instrukcji
matematycznych
–
–
–
–
–
–
–
–
X
X
Zegar
astronomiczny
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
Xr
Stoper
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Filtr analogowy
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
Maks./Min.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Xr
Wartość średnia
–
–
–
–
–
–
–
–
Xr
X
= Tak;
–
= Nie
*
= używanie tej funkcji jest możliwe tylko w sterownikach LOGO! z wbudowanym zegarem czasu rzeczywistego.
r
= stan pamiętany po zaniku zasilania (retentive)
5.6.3.
Pamięć
5.6.3.1. Zapotrzebowanie pamięci
Każdy blok w Twoim programie roboczym wykorzystuje określoną liczbę pamięci.
Poniższa tabela prezentuje zapotrzebowanie pamięci dla poszczególnych rodzajów bloków. Obszar pamięci potrzebny dla zachowania stanu funkcji po wyłączeniu zasilania jest podany w kolumnie „Rem” (aktywna opcja Zachowanie stanu).
292
5. Materiały referencyjne
Tabela 5.2. Dla urządzeń LOGO! serii 0BA6
RAM
(bajtów)
Rem
(bajtów)
AND (wyzw. zboczem)
12
–
NAND
12
–
OR (wyzw. zboczem)
12
–
NOR
12
–
XOR
8
–
NOT
4
–
Opóźnienie wł.
8
3
Opóźnienie wył.
12
3
Opóźnienie wł./wył.
12
3
Opóźnienie wł. z pamięcią
12
3
Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym
8
3
Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem
16
4
Asynchroniczny generator impulsowy
12
3
Generator losowy
12
–
Schodowy wyłącznik światła
12
3
Przełącznik dwufunkcyjny
16
3
Timer tygodniowy
20
–
Timer roczny
12
–
Licznik góra/dół
28
5
Licznik godzin
28
9
Progowy przełącznik częstotliwości
16
–
Progowy przełącznik analogowy
16
–
Analogowy przerzutnik różnicowy
16
–
Komparator analogowy
24
–
Watchdog analogowy
20
–
Wzmacniacz analogowy
12
–
PWM
24
–
Instrukcje matematyczne
20
–
Detekcja błędów instrukcji arytmetycznych
12
1
Przekaźnik zatrzaskowy
8
1
Przekaźnik impulsowy
12
1
Komunikaty
8
–
Przełącznik programowalny
8
2
Multiplekser analogowy
20
–
Regulator PI
40
2
Generator rampy
36
–
Rejestr przesuwny
12
1
Blok
293
5. Materiały referencyjne
Tabela 5.3. Dla urządzeń LOGO! serii 0BA7
Blok
AND (zbocze)
NAND
OR (zbocze)
NOR
XOR
NOT
Opóźnienie wł.
Opóźnienie wył.
Opóźnienie wł./wył.
Opóźnienie wł. z pamięcią
Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym
Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem
Asynchroniczny generator impulsowy
Generator losowy
Schodowy wyłącznik światła
Przełącznik dwufunkcyjny
Timer tygodniowy
Timer roczny
Zegar astronomiczny
Stoper
Licznik góra/dół
Licznik godzin
Progowy przełącznik częstotliwości
Progowy przełącznik analogowy
Analogowy przerzutnik różnicowy
Komparator analogowy
Watchdog analogowy
Wzmacniacz analogowy
PWM
Instrukcje matematyczne
Detekcja błędów instrukcji arytmetycznych
Przekaźnik zatrzaskowy
Przekaźnik impulsowy
Komunikaty
Przełącznik programowalny
Multiplekser analogowy
Regulator PI
Filtr analogowy
Maks./Min.
Wartość średnia
Generator rampy
Rejestr przesuwny
294
RAM
(Bajtów)
12
12
12
12
8
8
12
16
16
16
12
20
16
16
16
20
22
12
20
28
32
36
16
20
20
24
24
12
30
24
16
12
12
12
12
20
44
16
20
32
40
16
Rem
(Bajtów)
–
–
–
–
–
–
3
3
3
3
3
4
3
–
3
3
–
–
–
17
5
9
–
–
–
–
–
–
–
–
1
1
1
–
2
–
2
–
6
16
–
1
5. Materiały referencyjne
Serie 0BA0–0BA3: obowiązują następujące specyfikacje:
Każdy blok w Twoim programie roboczym wykorzystuje określoną ilość
pamięci. Poniższa tabela prezentuje zapotrzebowanie bloków w poszczególnych obszarach pamięci:
Blok
Funkcje podstawowe
Opóźnienie wł.
Opóźnienie wył.
Opóźnienie wł./wył.
Opóźnienie wł. z pamięcią
Przekaźnik czasowy z wyjściem
impulsowym
Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem
Generator impulsów symetrycznych
Asynchroniczny generator impulsowy
Generator losowy
Schodowy wyłącznik światła
Przełącznik dwufunkcyjny
Timer tygodniowy
Timer roczny
Licznik góra/dół*
Licznik godzin
Progowy przełącznik częstotliwości
Progowy przełącznik analogowy
Komparator analogowy
Przekaźnik zatrzaskowy*
Przekaźnik impulsowy*
Komunikaty
Przełącznik programowalny*
Par
0
1
2
2
2
RAM
0
1
1
1
1
Timer
0
1
1
1
1
REM
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
3
2
1
2
6
2
2
2
3
4
3
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0
(2)
0
3
2
4
(1)
(1)
0
(1)
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(2)
4
0
0
0
(1)
(1)
0
(1)
* Zależnie od tego, czy funkcja jest skonfigurowana z aktywną opcją zachowania stanu,
wykorzystanie obszarów pamięci jest następujące:
● Zachowanie stanu wył: funkcja korzysta z obszaru pamięci RAM;
● Zachowanie stanu wł: funkcja korzysta z obszaru pamięci REM.
Informacje o wielkości pamięci dostępnej w modułach LOGO! (strona 295).
5.6.3.2. Obszar pamięci
W sterownikach LOGO! serii 0BA6 możesz używać w programie roboczym do
200 bloków.
Maksymalna wielkość pamięci dostępna w LOGO! dla programu roboczego:
● RAM: 3800 bajtów;
● Zachowanie stanu danych: 250 bajtów.
W LOGO! serii 0BA7, możesz używać w programie roboczym do 400 bloków.
Maksymalna wielkość pamięci dostępna w LOGO! dla programu roboczego wynosi:
● RAM: 8400 bajtów;
● Zachowanie stanu danych: 250 bajtów.
295
5. Materiały referencyjne
Po przywołaniu menu Narzędzia → Określ wersje LOGO! (strona 69), lub po
wciśnięciuklawisza funkcyjnego [F2] (strona 26), w oknie informacyjnym zostanie
wyświetlona informacja o wykorzystaniu pamięci:
Seria LOGO!
LOGO!
0BA4...0BA5
LOGO!
0BA2...0BA3
LOGO! 0BA1
LOGO! 0BA0
Mają zastosowanie poniższe specyfikacje
Bloki
Par
RAM
Timer
Bez
Bez
Bez
130
ograniczeń ograniczeń ograniczeń
REM
Flaga
60
24
56
48
27
16
15
8
56
30
48
27
27
24
16
10
15
0/7
4
0
Ścieżka programu
Ścieżka programu składa się z pewnej liczby bloków, poczynając od wejścia,
a kończąc na wyjściu.
Głębokość zagnieżdżenia (LOGO! serii 0BA0, 0BA1).
Liczba bloków w ścieżce programu określa głębokość zagnieżdżenia.
Z punktu widzenia głębokości zagnieżdżenia, za we/wy uważa się:
● Wejścia (I (strona 146), AI (strona 149));
● Stan wysoki, niski (Hi, Lo (strona 147));
● Znaczniki pamięci (M (strona 148));
● Wyjście (Q (strona 147)).
Z punktu widzenia głębokości zagnieżdżenia, za bloki uważa się:
● Funkcje podstawowe (strona 156);
● Funkcje specjalne (strona 161).
Dodatkowo, za wejścia/wyjścia uważa się:
● Wejście interfejsu komunikacyjnego AS (Ia (strona 22));
● Wyjście interfejsu komunikacyjnego AS (Qa (strona 22)).
W LOGO! istnieje ograniczenie głębokości zagnieżdżenia dla Twojego programu
roboczego. Program roboczy może mieć maksymalną głębokość zagnieżdżenia
58 obiektów.
Limit określany jest następująco:
1 wejście
+ 56 bloków
+1 Wyjście
Maksymalna głębokość ścieżki programu:
= 58 obiektów
Podczas symulacji lub ładowania programu, system wyświetli komunikat błędu,
jeżeli ścieżka programu w LOGO!Soft Comfort przekroczy maksymalną dozwoloną głębokość zagnieżdżenia.
296
5. Materiały referencyjne
Implementacja dłuższych ścieżek programu:
Dłuższe ścieżki programu mogą zostać zaimplementowane poprzez rekursję sygnału. Można to zrobić poprzez dodanie bloku flag (strona 148) na końcu ścieżki.
Pozostałe bloki są dołączone do wyjścia bloku flag. Sterownik LOGO! interpretuje
flagę jako wyjście pierwszej ścieżki programu, oraz jako przyłącze kolejnych bloków. LOGO! interpretuje długą ścieżkę z blokiem flag jako dwie oddzielne ścieżki
programu. Jeżeli nie są dostępne wolne bloki flag, to zastępczo możesz użyć
bloku Wyjście.
5.6.4.
Bloki i numery bloków
5.6.4.1. Bloki
Blok reprezentuje przyłącza i funkcje. Program LOGO!Soft Comfort rozróżnia poszczególne typy bloków i identyfikuje je przy pomocy krótkiego symbolu.
Typ bloku
Wejście
Wyjście
Bit rejestru przesuwnego
Stan 1 (wysoki)
Stan 0 (niski)
Wyjście wirtualne
Klawisz kursora
Funkcja
Klawisz funkcyjny LOGO! TD
Flaga
Wejście analogowe
Wyjście analogowe
Znacznik analogowy
Wejście sieciowe
Analogowe wejście sieciowe
Wyjście sieciowe
Sieciowe wyjście analogowe
Profil rejestru danych
UDF
Identyfikator
I
Q
S
Hi
Lo
X
C
B
F
M
AI
AQ
AM
NI
NAI
NQ
NAQ
L
UDF
5.6.4.2. Numery bloków
Przypisanie numeru bloku
Program LOGO!Soft Comfort przypisuje numer bloku do każdego bloku umieszczanego w programie roboczym. Moduł LOGO! wyświetla numer bloku w prawym
górnym narożniku wyświetlacza. Program LOGO!Soft Comfort wyświetla numer
bloku bezpośrednio nad wstawionym blokiem.
Numery bloków wyświetlane na wbudowanym wyświetlaczu LOGO! mają cel informacyjny – do przypisania połączeń logicznych. W programie LOGO!Soft Comfort możesz przeciąć połączenia bloków i korzystać z adresowania według numerów bloków.
297
5. Materiały referencyjne
Dla identyfikacji stałych i konektorów, numery bloków są zastępowane przez odpowiednie nazwy (strona 145). Każde wejście (strona 146), wyjście (strona 147)
i flaga (strona 148) może mieć przypisane inne identyfikatory bloków poprzez komentarze. Bloki stanu niskiego/stanu wysokiego (strona 147) nie mają numerów
bloków.
Określanie numerów bloków w LOGO!
Sterownik LOGO! nie ma domyślnych pozycji dla wejść analogowych lub wyjść
cyfrowych. Odpowiednie numery bloków są określone przez strukturę sprzętową
sterownika.
Przykładowo: w sterowniku LOGO! bez struktury modułowej, pozycje
wejść analogowych i wyjść cyfrowych są przyporządkowane na stałe.
298
Porady i podpowiedzi
6.1.
6
Porady i podpowiedzi
Jak utrzymać podgląd programu podczas symulacji (strona 299)?
Szybki i łatwy sposób wybierania bloków i umieszczania ich w programie roboczym (strona 300);
Szybki i łatwy sposób łączenia bloków w dużych programach (strona 301);
Jak używać komunikatów okna informacyjnego do potrzeb dokumentowania
(strona 301);
Szybki i łatwy sposób zwiększania/redukcji rozmiaru okna informacyjnego (strona
301);
Jak wyświetlić tekst podpowiedzi dla klawisza funkcyjnego (strona 301)?;
Jak zidentyfikować wersję mojego schematu programu (strona 302)?;
Jak uruchamiać funkcje przy pomocy menu skrótów (strona 302)?;
Szybki i łatwy sposób zmiany rozmiaru okna programu (strona 302);
Szybka metoda zmiany parametrów bloku (strona 302);
Szybka metoda zamknięcia aplikacji LOGO!Soft Comfort bez zapamiętywania danych (strona 302);
Jak ustalić czas cyklu (strona 302)?
6.2.
Jak utrzymać podgląd programu podczas symulacji?
W trybie symulacji może być trudno utrzymać klarowny obraz działania dużych
programów roboczych w przypadku ekranu o małej rozdzielczości. Podpowiadamy następujące rozwiązanie:
1. Zmaksymalizuj okno aplikacji LOGO!Soft Comfort do rozmiaru pełnego ekranu.
2. Zamknij okno informacyjne i katalog.
3. Umieść wskaźnik myszy na małym pasku, bezpośrednio po lewej stronie ikon
wejść programu roboczego. Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągnij i upuść listwę narzędziową wejść poza okno aplikacji LOGO!Soft Comfort,
do górnej krawędzi ekranu.
4. Wykonaj tą samą czynność dla listwy narzędziowej wyjść programu roboczego, zgodnie z opisem w pkt. 2.
Zaleta: obszar edycji programu roboczego został zwiększony. Możesz nadal bez
ograniczeń korzystać z pasków narzędzi we/wy, ponieważ zawsze są one dostępne w tle.
Notatka: możesz przywrócić listwę narzędziową we/wy do ich początkowych pozycji poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy na ikonę małego krzyżyka w prawym górnym narożniku listwy narzędziowej.
6. Porady i podpowiedzi
6.3.
Szybki i łatwy sposób wyboru bloków i umieszczania ich
w programie
Istnieją dwie alternatywy dla standardowego wybierania bloków z ikon listwy narzędziowej programowania:
Alternatywa 1
1. Otwórz katalog z listwy narzędziowej programowania.
2. Kliknij na żądany blok w katalogu, w celu zaznaczenia go.
3. Kliknij lewym klawiszem myszy na pozycję wstawienia bloku w Twoim programie roboczym. Blok pojawi się na wybranej pozycji.
4. W celu kilkukrotnego wstawienia tego samego typu bloku, kliknij lewym klawiszem myszy na wybrane pozycje docelowe.
5. W celu wstawienia innego typu bloku, zaznacz go w katalogu, a następnie
wykonaj czynności z pkt. 3 i 4.
Zaleta: przy zmianach pomiędzy stałymi/przyłączami, funkcjami podstawowymi
i funkcjami specjalnymi SFB, oszczędzasz sobie konieczności klikania w odpowiednie ikony na pasku narzędzi programowania.
Alternatywa 2
1. Otwórz katalog listwy narzędziowej programowania.
2. Kliknij na dowolny blok w katalogu, w celu zaznaczenia go.
3. Jeżeli tworzysz duży program, możesz zamknąć katalog, a także ukryć listwę
narzędziową programowania.
4. Przytrzymując klawisz [Ctrl], kliknij lewym klawiszem myszy na pozycję docelową do wstawienia bloku w Twoim programie roboczym. Zostanie wyświetlone
okno z listą dostępnych bloków, z których możesz wybrać żądany typ bloku
poprzez dwukrotne kliknięcie.
5. Podpowiedź: w nagłówku listy znajduje się też pole wpisywania tekstu. Możesz na przykład wpisać pierwszą literę nazwy funkcji SFB dla ograniczenia
wyświetlanej listy bloków do nazw rozpoczynających się wybraną literą. Po tej
czynności, przeglądanie listy i wyszukanie żądanego bloku będzie znacznie
łatwiejsze.
Wybrany blok jest umieszczany na wskazanej pozycji w Twoim programie roboczym.
6. W celu kilkukrotnego wstawienia tego samego typu bloku, kliknij lewym klawiszem myszy na wybrane pozycje docelowe.
7. W celu wstawienia innego typu bloku, wybierz go z listy, a następnie wykonaj
powyżej opisane czynności.
Zaleta: przy tworzeniu dużych programów nie musisz korzystać z katalogu ani
z listwy narzędziowej programowania. Możesz więc ukryć te obiekty, uzyskując
na ekranie więcej miejsca dla Twojego programu roboczego.
300
6. Porady i podpowiedzi
6.4.
Szybki i łatwy sposób łączenia bloków w dużych programach
Poza konwencjonalną metodą tworzenia połączeń przy pomocy ikon listwy narzędziowej programowania, istnieje alternatywne rozwiązanie:
1. Po rozmieszczeniu bloków w programie roboczym, kliknij dwukrotnie na wejście lub wyjście bloku.
2. Otworzy się okno z listą rozmieszczonych bloków. Kliknij dwukrotnie nazwę
w celu wybrania bloku docelowego dla połączenia.
Podpowiedź: w nagłówku listy znajduje się też pole wpisywania tekstu. Możesz
na przykład wpisać pierwszą literę nazwy funkcji SFB dla ograniczenia wyświetlanej listy bloków do nazw rozpoczynających się wybraną literą. Po tej czynności,
przeglądanie listy i wyszukanie żądanego bloku będzie znacznie łatwiejsze.
Dodatkowo możesz używać znaków zastępczych, takich jak * lub ?.
3. Zostanie wykonane połączenie między blokami.
Zaleta: szczególnie w przypadku dużych programów roboczych, ta metoda pozwala na szybkie i łatwe tworzenie połączeń.
6.5.
Jak używać komunikatów okna informacyjnego do potrzeb dokumentowania?
1. Zaznacz przy pomocy myszy tekst, który chcesz skopiować do dokumentacji
programu.
2. Kliknij na ikonę
. Zaznaczony tekst zostanie skopiowany do schowka systemu operacyjnego.
3. Otwórz edytor Twojej dokumentacji technicznej programu.
4. Otwórz menu edycji i wstaw tekst ze schowka do Twojej dokumentacji przy
pomocy polecenia Wklej.
6.6.
Szybki i łatwy sposób zwiększania/redukcji rozmiaru
okna informacyjnego
Kliknij dwukrotnie na pasek tytułowy okna informacyjnego, w celu przełączenia
okna w tryb pełnoekranowy, w ramach okna aplikacji LOGO!Soft Comfort. Ponownie kliknij dwukrotnie na pasek tytułowy w celu przywrócenia poprzedniego
rozmiaru.
6.7.
Jak wyświetlić tekst podpowiedzi dla klawisza funkcyjnego?
Wymagania wstępne: wyświetlanie podpowiedzi (strona 58) musi być aktywowane.
W menu Narzędzia → Opcje: Personalizacja wyglądu (strona 100), wybierz Metal
lub Rozszerzone opcje wyglądu okien.
301
6. Porady i podpowiedzi
Za pośrednictwem funkcji „przejście myszy nad ikoną”, program LOGO!Soft Comfort pokazuje nie tylko podpowiedź dla tej ikony, ale także odpowiadający jej klawisz funkcyjny (jeżeli jest dostępny).
Patrz opis skrótów klawiszowych (strona 26).
6.8.
Jak zidentyfikować wersję mojego schematu programu?
Początkowe 16 znaków wprowadzonych w polu tekstowym Nazwa projektu okna
dialogowego Plik → Właściwości: Ogólne (strona 38) jest ładowane do sterownika LOGO!. Identyfikator złożony z tych 16 znaków jest zachowywany podczas
ładowania/pobierania programu roboczego pomiędzy komputerem PC – LOGO!.
Funkcja ta jest dostępna w urządzeniach serii niższej niż 0BA2.
6.9.
Jak uruchamiać funkcje przy pomocy menu skrótów?
Kliknij prawym klawiszem myszy na obiekt, w celu otwarcia zależnego od kontekstu okna, obsługującego wybraną funkcję.
6.10.
Szybki i łatwy sposób zmiany rozmiaru okna programu
Obracaj kółkiem myszy, trzymając wciśnięty klawisz [CTRL].
Wynik: zmienia się rozmiar okna programu roboczego.
6.11.
Szybka metoda zmiany parametrów bloku
Kliknij na to pole parametrów, które chcesz zmienić. Wciśnij klawisz [CTRL] i obracaj kółko myszy.
Wynik: wartość parametru zmieni się.
6.12.
Szybka metoda zamknięcia aplikacji LOGO!Soft Comfort
bez zapamiętywania danych
Otwórz Menu → Plik, wciśnij [CTRL], a następnie kliknij polecenie menu Zamknij.
Wynik: program LOGO!Soft Comfort zostanie zamknięty bez ostrzeżenia.
Uwaga: zmiany wprowadzone w programach roboczych nie zostaną zapisane.
6.13.
Jak ustalić czas cyklu?
Czas cyklu to czas przetwarzania przez program pojedynczej sekwencji roboczej
(odczyt wejść, wykonanie zadań programu, zapis stanów wyjść).
Podstawowy czas cyklu dla każdej funkcji jest poniżej 0,1 ms. Czas wykonania
jednego cyklu programu roboczego można określić przy pomocy odpowiedniego
programu testowego. Więcej informacji – patrz dodatek B.
302
6. Porady i podpowiedzi
W urządzeniach LOGO! serii 0BA3 lub starszych, nie można ustalić czasu wykonania dla pojedynczych funkcji. Dla każdej funkcji czas wykonania jest inny. Można jedynie ustalić czas wykonania cyklu programu
roboczego, przy pomocy odpowiedniego programu testowego. Więcej
informacji – patrz dodatek B. Program testowy można pobrać przez Internet, ze strony domowej LOGO!.
303
A
Dane techniczne
1.A.
Ogólne dane techniczne
Parametr
LOGO! Base Moduły (0BA6)
(LOGO! Basic lub LOGO! Pure)
Wymiary (WxHxD)
Masa
Montaż
LOGO! Base Moduły (0BA7)
(LOGO! Basic)
Wymiary (WxHxD)
Masa
Montaż
Zgodność
72 × 90 × 55 mm
ok. 190 g
na szynie 35 mm, szerokość 4
moduły lub montaż na tablicy
107 × 90 × 55 mm
ok. 265 g
na szynie 35 mm, szerokość 6
modułów lub montaż na tablicy
LOGO! Moduły rozszerzeń
DM8..., AM...
Wymiary (WxHxD)
Masa
Montaż
36 × 90 × 53 mm
ok. 90 g
na szynie 35 mm, szerokość 2
moduły lub montaż na tablicy
128,2 × 86 × 38,7 mm
ok. 220g
Montaż panelowy
LOGO! TD (wyświetlacz
tekstowy)
LOGO! Moduły rozszerzeń
DM16...
Wymiary (WxHxD)
Masa
Montaż
Temperatura otoczenia
Instalacja pozioma
Instalacja pionowa
Przechowywanie/transport
Wilgotność względna
Ciśnienie atmosferyczne
Zanieczyszczenia
Stopień ochrony
Wartość
72 × 90 × 53 mm
ok. 190 g
na szynie 35 mm, szerokość 4
modułów lub montaż na tablicy
Warunki klimatyczne
Niska temperatura wg IEC
60068-2-1
Wysoka temperatura wg IEC
60068-2-2
IEC 60068-2-30
IEC 60068-2-42
IEC 60068-2-43
Warunki mechaniczne
0...55°C
0...55°C
–40°C...+70°C
Od 10 do 95% bez kondensacji
795...1080 hPa
SO2 10 cm3/m3, 10 dni
H2S 1 cm3/m3, 10 dni
IP 20 dla modułów LOGO! Base,
modułów rozszerzeń i LOGO!
TD z wyłączeniem przedniego
panelu TD
IP 65 dla przedniego panelu
LOGO! TD
A. Dane techniczne
Parametr
Wartość
5...8,4 Hz
(stała amplituda 3,5 mm)
8,4...150 Hz
(stałe przyspieszenie 1 g)
Udary
IEC 60068-2-27
18 udarów
(połówki sinusoidy 15 g/11 ms)
Upadki (w opakowaniu)
IEC 60068-2-32
0,3 m
Kompatybilność elektromagnetyczna(EMC)
Emisja zakłóceń
EN 55011/A
Limit class B group 1
EN 55022/B
EN 50081-1
(domestic area)
Wyładowania elektrostatyczne
IEC 61000-4-2
8 kV wyładowanie w powietrzu
Severity 3
6 kV wyładowanie bezpośrednie
Pola electromagnetiyczne
IEC 61000-4-3
Natężenie pola 1 V/m i 10 V/m
Prądy HF w kablach i ich
IEC 61000-4-6
10 V
ekranach
Grupy impulsów
IEC 61000-4-4 Severity 3
2 kV (linie zasilania i sygnałowe)
Impulsy o wielkiej energii
IEC 61000-4-5 Severity 3
1 kV (linie zasilania)
(dotyczy tylko LOGO! 230...)
symetryczne
2 kV (linie zasilania)
asymetryczne
Normy IEC – bezpieczeństwo
Wymagania dotyczące wymiarów IEC 60664, IEC 61131-2, EN
Spełnione
50178
cULus do UL 508, CSA C22.2
No. 142
With LOGO! 230 R/RC, also
IEC60730-1
Odporność izolacji
IEC 61131-2
Spełnione
Czas cyklu
Czas cyklu pojedynczej funkcji
< 0,1 ms
Uruchamianie
Czas uruchomienia po włączeniu
typ. 9 s
zasilania
Wibracje:
Zgodność
IEC 60068-2-6
305
A. Dane techniczne
2.A.
Dane techniczne: LOGO! 230...
Napięcie wejściowe
Dopuszczalny zakres napięcia
Częstotliwość sieciowa
Pobór prądu
● 115 V AC
● 240 V AC
● 115 V DC
● 240 V DC
Zabezpieczenie przed zanikiem
napięcia
● 115 V AC/DC
● 240 V AC/DC
Straty mocy
● 115 V AC
● 240 V AC
● 115 V DC
● 240 V DC Podtrzymanie zegara czasu
rzeczywistego przy 25°C
Dokładność zegara czasu
rzeczywistego
LOGO! 230RC
LOGO! 230RCo
Zasilanie
115...240 V AC/DC
85...265 V AC
100...253 V DC
47...63 Hz
115...240 V AC/DC
85...265 V AC
100...253 V DC
47...63 Hz
●
●
●
●
●
●
●
●
15...40 mA
15...25 mA
10...25 mA
6...15 mA
LOGO! 230RCE
15...40 mA
15...25 mA
10...25 mA
6...15 mA
● typ. 10 ms
● typ. 20 ms
● typ. 10 ms
● typ. 20 ms
● 1,7...4,6 W
● 3,6...6,0 W
● 1,1...2,9 W
● 1,4...3,6 W
Typ. 80 godz. bez karty
bateryjnej
Typ. 2 lata z kartą bateryjną
Typ. ± 2 s/day
● 1,7...4,6 W
● 3,6...6,0 W
● 1,1...2,9 W
● 1,4...3,6 W
Typ. 20 dni
Typ. ± 2 s/dzień
Wejścia cyfrowe
Liczba
Izolacja galwaniczna
Liczba szybkich wejść
Częstotliwość wejściowa
● Zwykłe wejście
● Szybkie wejście
Maks. dopuszczalne napięcie
Napięcie wejściowe L1
● Sygnał 0
● Sygnał 1
● Sygnał 0
● Sygnał 1
Prąd wejściowy
● Sygnał 0
● Sygnał 1
● Sygnał 0
● Sygnał 1
306
8
Nie
0
8
Nie
0
● maks. 4 Hz
● - 265 V AC
253 V DC
● maks. 4 Hz
● - 265 V AC
253 V DC
● < 40 V AC
● > 79 V AC
● < 30 V DC
● > 79 V DC
●
●
●
●
< 40 V AC
> 79 V AC
< 30 V DC
> 79 V DC
●
●
●
●
●
●
●
●
< 0,03 mA AC
> 0,08 mA AC
< 0,03 mA DC
> 0,12 mA DC
< 0,03 mA AC
> 0,08 mA AC
< 0,03 mA DC
> 0,12 mA DC
A. Dane techniczne
LOGO! 230RC
LOGO! 230RCo
Czas opóźnienia przy zmianie
0 na 1:
● 120V AC
● 240 V AC
● 120 V DC
● 240V DC
Czas opóźnienia przy zmianie
1 na 0:
● 120V AC
● 240 V AC
● 120 V DC
● 240V DC
Długość linii (nieekranowanej)
Liczba
Rodzaj wyjścia
Izolacja galwaniczna
W grupach po
Sterowanie wejściem cyfrowym
Prąd ciągły Ith
Prąd udarowy
Obciążenie lampą żarową
(25000 włączeń) przy
● 230/240 V AC
● 115/120 V AC
Świetlówka ze starterem (25000
włączeń)
Świetlówka z konwencjonalną
kompensacją (25 000 włączeń)
Świetlówki bez kompensacji
(25 000 włączeń)
Ochrona przeciwzwarciowa dla
cos φ = 1
Ochrona przeciwzwarciowa dla
cos φ = 0,5...0,7
Współczynnik zmniejszenia
obciążenia
Równoległe łączenie
wyjść w celu zwiększenia
obciążalności
Ochrona przekaźnika
wyjściowego (w razie potrzeby)
Elementów mechanicznych
Obciążenie rezystancyjne/
lampowe
Obciążenie indukcyjne
●
●
●
●
typ. 50 ms
typ. 30 ms
typ. 25 ms
typ. 15 ms
LOGO! 230RCE
● typ. 50 ms
● typ. 30 ms
● typ. 25 ms
● typ. 15 ms
● typ. 65 ms
● typ. 105 ms
● typ. 95 ms
● typ. 125 ms
maks. 100 m
● typ. 65 ms
● typ. 105 ms
● typ. 95 ms
● typ. 125 ms
maks. 100 m
Wyjścia cyfrowe
4
Wyjścia przekaźnikowe
Tak
1
Tak
maks. 10 A na przekaźnik
4
Wyjścia przekaźnikowe
Tak
1
Tak
maks. 10 A na przekaźnik
maks. 30 A
maks. 30 A
● 1000 W
● 500 W
10 × 58 W (dla 230/240 V AC)
● 1000 W
● 500 W
10 × 58 W (dla 230/240 V AC)
1 × 58 W (dla 230/240 V AC)
1 × 58 W (dla 230/240 V AC)
10 × 58 W (dla 230/240 V AC)
10 × 58 W (dla 230/240 V AC)
Ochrona przeciążeniowa B16,
600A
Ochrona przeciążeniowa B16,
900A
Brak w całym zakresie
temperatury
Nie dozwolone
Ochrona przeciążeniowa B16,
600A
Ochrona przeciążeniowa B16,
900A
Brak w całym zakresie
temperatury
Nie dozwolone
maks. 16 A, charakterystyka
B16
Częstotliwość przełączania
10 Hz
2 Hz
maks. 16 A, charakterystyka B16
10 Hz
2 Hz
0,5 Hz
0,5 Hz
307
A. Dane techniczne
Uwaga: W przypadku świetlówek z kondensatorami w układzie startowym należy
uwzględnić także parametry stateczników. W razie przekroczenia wartości prądu
udarowego, należy zasilać lampy przez odpowiedni przekaźnik.
Dane dotyczą następujących lamp:
Siemens świetlówka 58W VVG 5LZ 583 3-1 bez kompensacji.
Siemens świetlówka 58W VVG 5LZ 583 3-1 z kompensacją równoległą 7 μF.
Siemens świetlówka 58W VVG 5LZ 501 1-1N ze starterem elektronicznym.
308
A. Dane techniczne
3.A.
Dane techniczne: LOGO! DM8 230R i LOGO! DM16 230R
Napięcie wejściowe
Dopuszczalny zakres napięcia
Częstotliwość sieciowa
Pobór prądu
● 115 V AC
● 240 V AC
● 115 V DC
● 240 V DC Zabezpieczenie przed zanikiem
napięcia
● 115 V AC/DC
● 240 V AC/DC
Straty mocy
● 115 V AC
● 240 V AC
● 115 V DC
● 240 V DC Liczba
Izolacja galwaniczna
Liczba szybkich wejść
Częstotliwość wejściowa
● Zwykłe wejście
● Szybkie wejście
Maks. dopuszczalne napięcie
Napięcie wejściowe L1
● Sygnał 0
● Sygnał 1
● Sygnał 0
● Sygnał 1
Prąd wejściowy dla
● Sygnał 0
● Sygnał 1
● Sygnał 0
● Sygnał 1
LOGO! DM8 230R
Zasilanie
115...240 V AC/DC
85...265 V AC
100...253 V DC
47...63 Hz
●
●
●
●
10...30 mA
10...20 mA
5...15 mA
5...10 mA
LOGO! DM16 230R
115...240 V AC/DC
85...265 V AC
100...253 V DC
● 10...60 mA
● 10...40 mA
● 5...25 mA
● 5...20 mA
● typ. 10 ms
● typ. 20 ms
● typ. 10 ms
● typ. 20 ms
●
●
●
●
● 1,1...4,5 W
● 2,4...5,5 W
● 0,6...2,9 W
● 1,2...4,8 W
1,1...3,5 W
2,4...4,8 W
0,5...1,8 W
1,2...2,4 W
Wejścia cyfrowe
4
Nie
0
8
Nie
0
● maks. 4 Hz
● - 265 V AC
253 V DC
● maks. 4 Hz
● - 265 V AC
253 V DC
●
●
●
●
< 40 V AC
> 79 V AC
< 30 V DC
> 79 V DC
●
●
●
●
< 40 V AC
> 79 V AC
< 30 V DC
> 79 V DC
●
●
●
●
< 0,03 mA AC
> 0,08 mA AC
< 0,03 mA DC
> 0,12 mA DC
●
●
●
●
< 0,05 mA AC
> 0,08 mA AC
< 0,05 mA DC
> 0,12 mA DC
309
A. Dane techniczne
LOGO! DM8 230R
Czas opóźnienia przy zmianie
0 na 1:
● 120V AC
● 240 V AC
● 120 V DC
● 240V DC
Czas opóźnienia przy zmianie
1 na 0:
● 120V AC
● 240 V AC
● 120 V DC
● 240V DC
Długość linii (nieekranowanej)
Liczba
Rodzaj wyjścia
Izolacja galwaniczna
W grupach po
Sterowanie wejściem cyfrowym
Prąd ciągły Ith
Prąd udarowy
Obciążenie lampą żarową
(25000 włączeń) przy:
230/240 V AC
115/120 V AC
●
●
●
●
typ. 50 ms
typ. 30 ms
typ. 25 ms
typ. 15 ms
●
●
●
●
typ. 50 ms
typ. 30 ms
typ. 25 ms
typ. 15 ms
●
●
●
●
typ. 65 ms
typ. 105 ms
typ. 95 ms
typ. 125 ms
●
●
●
●
typ. 65 ms
typ. 105 ms
typ. 95 ms
typ. 125 ms
maks. 100 m
Wyjścia cyfrowe
4
Wyjścia przekaźnikowe
Tak
1
Tak
Maks. 5 A na przekaźnik
8
Wyjścia przekaźnikowe
Tak
1
Tak
Maks. 5 A na przekaźnik
Maks. 30 A
Maks. 30 A
1000 W
500 W
Świetlówka ze starterem (25 000 10 × 58 W (dla 230/240 V AC)
właczeń)
Świetlówka z konwencjonalną
1 × 58 W (dla 230/240 V AC)
kompensacją (25 000 włączeń)
Świetlówki bez kompensacji
10 × 58 W (dla 230/240 V AC)
(25 000 włączeń)
Ochrona przeciwzwarciowa dla Ochrona przeciążeniowa B16,
cos φ = 1
600A
Ochrona przeciwzwarciowa dla Ochrona przeciążeniowa B16,
cos φ = 0,5...0,7
900A
Współczynnik zmniejszenia
Brak w całym zakresie
obciążenia
temperatury
Równoległe łączenie
Nie dozwolone
wyjść w celu zwiększenia
obciążalności
Ochrona przekaźnika
Maks. 16 A,
wyjściowego (w razie potrzeby) charakterystyka B16
Częstotliwość przełączania
Elementów mechanicznych
10 Hz
Obciążenie rezystancyjne/
2 Hz
lampowe
Obciążenie indukcyjne
0,5 Hz
310
LOGO! DM16 230R
maks. 100 m
1000 W
500 W
10 × 58 W (dla 230/240 V AC)
1 × 58 W (dla 230/240 V AC)
10 × 58 W (dla 230/240 V AC)
Ochrona przeciążeniowa B16,
600A
Ochrona przeciążeniowa B16,
900A
Brak w całym zakresie
temperatury
Nie dozwolone
Maks. 16 A,
charakterystyka B16
10 Hz
2 Hz
0,5 Hz
A. Dane techniczne
Uwaga: W przypadku świetlówek z kondensatorami w układzie startowym należy
uwzględnić także parametry stateczników. W razie przekroczenia wartości prądu
udarowego, należy zasilać lampy przez odpowiedni przekaźnik.
Dane dotyczą następujących lamp:
Siemens świetlówka 58W VVG 5LZ 583 3-1 bez kompensacji.
Siemens świetlówka 58W VVG 5LZ 583 3-1 z kompensacją równoległą 7 μF.
Siemens świetlówka 58W VVG 5LZ 501 1-1N ze starterem elektronicznym.
4.A.
Dane techniczne: LOGO! 24...
LOGO! 24
LOGO! 24o
Zasilanie
Napięcie wejściowe
Dopuszczalny zakres napięcia
Ochrona przed odwrotną
polaryzacją
Częstotliwość sieciowa
Pobór prądu przy 24 V DC
Zabezpieczenie przed zanikiem
napięcia
Straty mocy przy 24 V
Podtrzymanie zegara czasu
rzeczywistego przy 25°C
Dokładność zegara czasu
rzeczywistego
Liczba
Izolacja galwaniczna
Liczba szybkich wejść
Częstotliwość wejściowa
● Zwykłe wejście
● Szybkie wejście
Maks. dopuszczalne napięcie
Napięcie wejściowe
Sygnał 0
Sygnał 1
Prąd wejściowy dla
Sygnał 0
Sygnał 1
LOGO! 24C
LOGO! 24Co
24 V DC
20,4...28,8 V DC
Tak
24 V DC
20,4...28,8 V DC
Tak
-40...75 mA
0,3 A na wyjście
-40...75 mA
0,3 A na wyjście
1,0...1,8 W
Brak zegara
Brak zegara
1,0...1,8 W
typ. 80 godz. bez karty bateryjnej
typ. 2 lata z kartą bateryjną
typ. ± 2 s/dzień
Wejścia cyfrowe
8
Nie
4 (I3, I4, I5, I6)
8
Nie
4 (I3, I4, I5, I6)
● maks. 4 Hz
● maks. 5 kHz
28,8 V DC
L+
< 5 V DC
> 12 V DC
● maks. 4 Hz
● maks. 5 kHz
28,8 V DC
L+
< 5 V DC
> 12 V DC
< 0,85 mA (I3...I6)
< 0,05 mA (I1, I2, I7, I8)
> 2 mA (I3...I6)
> 0,15 mA (I1, I2, I7, I8)
< 0,85 mA (I3...I6)
< 0,05 mA (I1, I2, I7, I8)
> 2 mA (I3...I6)
> 0,15 mA (I1, I2, I7, I8)
311
A. Dane techniczne
LOGO! 24
LOGO! 24o
Czas opóźnienia dla zbocza
0 na 1
1 na 0
Długość linii (nieekranowanej)
Liczba
Zakres
Czas cyklu dla wartości
analogowych
Długość linii (skrętka
ekranowana)
Maksymalny błąd pomiaru
Liczba
Rodzaj wyjścia
Izolacja galwaniczna
W grupach po
Sterowanie wejściem cyfrowym
Napięcie wyjściowe
Prąd wyjściowy
Ochrona przeciwzwarciowa
i przeciążeniowa
Oraniczenie prądu zwarciowego
Współczynnik zmniejszenia
obciążenia
Ochrona przeciwzwarciowa dla
cos φ = 1
Ochrona przeciwzwarciowa dla
cos φ = 0,5...0,7
Równoległe łączenie wyjść dla
zwiększenia obciążenia
Ochrona przekaźnika
wyjściowego (w razie potrzeby)
Elementów mechanicznych
Obciążenie elektryczne
Obciążenie rezystancyjne/
lampowe
Obciążenie indukcyjne
LOGO! 24C
LOGO! 24Co
typ. 1,5 ms
<1,0 ms (I3...I6)
typ. 1,5 ms
<1,0 ms (I3...I6)
maks. 100 m
Wejścia analogowe
4 (I1=AI3, I2=AI4, I7=AI1,
I8=AI2)
0...10 V DC
impedancja wejściowa 72 kΩ
300 ms
typ. 1,5 ms
<1,0 ms (I3...I6)
typ. 1,5 ms
<1,0 ms (I3...I6)
maks. 100 m
Maks. 10 m
Maks. 10 m
± 1,5% dla FS
Wyjścia cyfrowe
4
Tranzystorowe typu P 1)
Nie
-Tak
≤ Napięcie zasilania
Maks. 0,3 A
Tak
± 1,5% dla FS
4
Tranzystorowe typu P 1)
Nie
-Tak
≤ Napięcie zasilania
Maks. 0,3 A
Tak
ok. 1 A
Brak w całym zakresie
temperatury
--
ok. 1 A
Brak w całym zakresie
temperatury
--
--
--
Nie dozwolone
Nie dozwolone
--
--
4 (I1=AI3, I2=AI4, I7=AI1, I8=AI2)
0...10 V DC
impedancja wejściowa 72 kΩ
300 ms
Częstotliwość przełączania 2)
--10 Hz
10 Hz
10 Hz
10 Hz
0,5 Hz
0,5 Hz
Po włączeniu LOGO! 24/24o, LOGO! 24C/24Co, LOGO! DM8 24 lub LOGO! DM16 24 na
wyjściach cyfrowych pojawia się stan 1 przez ok. 50 μs. Należy to uwzględnić przy współpracy
z urządzeniami wrażliwymi na krótkie impulsy.
2)
Maksymalna częstotliwość przełączania jest ograniczona jedynie czasem trwania cyklu programu.
1)
312
A. Dane techniczne
5.A.
Dane techniczne: LOGO! DM8 24 and LOGO! DM16 24
Napięcie wejściowe
Dopuszczalny zakres napięcia
Ochrona przed odwrotną
polaryzacją
Częstotliwość sieciowa
Pobór prądu przy 24 V DC
Straty mocy przy 24 V
Liczba
Izolacja galwaniczna
Liczba szybkich wejść
Częstotliwość wejściowa
● Zwykłe wejście
● Szybkie wejście
Maks. dopuszczalne napięcie
Napięcie wejściowe
● Sygnał 0
● Sygnał 1
Prąd wejściowy dla
● Sygnał 0
● Sygnał 1
Czas opóźnienia dla
● 0 na 1
● 1 na 0
Długość linii (nieekranowanej)
Liczba
Rodzaj wyjścia
Izolacja galwaniczna
W grupach po
Sterowanie wejściem cyfrowym
Napięcie wyjściowe
Prąd wyjściowy
Ochrona przeciwzwarciowa
i przeciążeniowa
Ograniczenie prądu zwarciowego
Współczynnik zmniejszenia
obciążenia
Ochrona przeciwzwarciowa dla
cos φ = 1
Ochrona przeciwzwarciowa dla
cos φ = 0,5...0,7
Równoległe łączenie wyjść dla
zwiększenia obciążenia
LOGO! DM8 24
Zasilanie
24 V DC
20,4...28,8 V DC
Tak
LOGO! DM16 24
24 V DC
20,4...28,8 V DC
Tak
-30...45 mA
0,3 A na wyjście
0,8...1,1 W
Wejścia cyfrowe
4
Nie
0
-30...45 mA
0,3 A na wyjście
0,8...1,7 W
● maks. 4 Hz
● - 28.8 V DC
L+
● < 5 V DC
● > 12 V DC
● maks. 4 Hz
● - 28.8 V DC
L+
● < 5 V DC
● > 12 V DC
● < 0,85 mA
● > 2 mA
● < 0,85 mA
● > 2 mA
● typ. 1,5 ms
● typ. 1,5 ms
maks. 100 m
Wyjścia cyfrowe
4
Tranzystorowe typu P 1)
Nie
-Tak
≤ Napięcie zasilania
maks. 0,3 A
Tak
● typ. 1,5 ms
● typ. 1,5 ms
maks. 100 m
8
Tranzystorowe typu P 1)
Nie
-Tak
≤ Napięcie zasilania
maks. 0,3 A
Tak
Ok. 1 A
Brak w całym zakresie
temperatury
--
Ok. 1 A
Brak w całym zakresie
temperatury
--
--
--
Nie dozwolone
Nie dozwolone
8
Nie
0
313
A. Dane techniczne
LOGO! DM8 24
Ochrona przekaźnika
wyjściowego (w razie potrzeby)
Elementów mechanicznych
Obciążenie elektryczne
Obciążenie rezystancyjne/
lampowe
Obciążenie indukcyjne
1)
LOGO! DM16 24
--
--
Częstotliwość przełączania
-10 Hz
10 Hz
-10 Hz
10 Hz
0,5 Hz
0,5 Hz
Po włączeniu LOGO! 24/24o, LOGO! 24C/24Co, LOGO! DM8 24 lub LOGO! DM16 24 na
wyjściach cyfrowych pojawia się stan 1 przez ok. 50 μs. Należy to uwzględnić przy wsółpracy
z urządzeniami wrażliwymi na krótkie impulsy.
314
A. Dane techniczne
6.A.
Dane techniczne: LOGO! 24RC...
LOGO! 24RC
LOGO! 24RCo
Napięcie wejściowe
Dopuszczalny zakres napięcia
Zasilanie
24 V AC/DC
20,4...26,4 V AC
20,4...28,8 V DC
-47...63 Hz
Ochrona przed odwrotną polaryzacją
Częstotliwość sieciowa
Pobór prądu
● 24 V AC
● 24 V DC
Zabezpieczenie przed zanikiem napięcia
Moc strat
● 24 V AC
● 24 V DC
Podtrzymanie zegara czasu rzeczywistego przy
25°C
● 45...130 mA
● 40...100 mA
typ. 5 ms
● 1,1...3,1 W
● 1,0...2,4 W
typ. 80 godz. bez karty bateryjnej
typ. 2 lata z kartą bateryjną
Dokładność zegara czasu rzeczywistego
typ. ± 2 s/dzień
Wejścia cyfrowe
Liczba
8,
opcjonalnie typu P lub N
Izolacja galwaniczna
Nie
Liczba szybkich wejść
0
Częstotliwość wejściowa
● Zwykłe wejście
● maks. 4 Hz
● Szybkie wejście
● - Maks. dopuszczalne napięcie
26,4 V AC
28,8 V DC
Napięcie wejściowe
L
● Sygnał 0
● < 5 V AC/DC
● Sygnał 1
● > 12 V AC/DC
Prąd wejściowy dla
● Sygnał 0
● < 1,0 mA
● Sygnał 1
● > 2,5 mA
Czas opóźnienia dla zbocza
● 0 na 1
● typ. 1,5 ms
● 1 na 0
● typ. 15 ms
Długość linii (nieekranowanej)
Maks. 100 m
Wejścia analogowe
Liczba
-Zakres
-maks. Napięcie wejściowe
-Wyjścia cyfrowe
Liczba
4
Rodzaj wyjścia
Wyjścia przekaźnikowe
Izolacja galwaniczna
Tak
315
A. Dane techniczne
LOGO! 24RC
LOGO! 24RCo
W grupach po
Sterowanie wejściem cyfrowym
Prąd ciągły Ith
Prąd udarowy
Obciążenie lampą żarową (25 000 włączeń) przy
Świetlówka ze starterem (25 000 właczeń)
Świetlówka z konwencjonalną kompensacją
(25 000 włączeń)
Świetlówki bez kompensacji (25 000 włączeń)
Współczynnik zmniejszenia obciążenia
Ochrona przeciwzwarciowa dla cos φ = 1
Ochrona przeciwzwarciowa dla cos φ = 0,5...0,7
Równoległe łączenie wyjść w celu zwiększenia
obciążalności
Ochrona przekaźnika wyjściowego (w razie
potrzeby)
1
Tak
maks. 10 A na przekaźnik
maks. 30 A
1000 W
10 × 58 W
1 × 58 W
10 × 58 W
brak w całym zakresie temperatury
Ochrona przeciążeniowa B16, 600A
Ochrona przeciążeniowa B16, 900A
Nie dozwolone
maks. 16 A,
charakterystyka B16
Częstotliwość przełączania
Elementów mechanicznych
10 Hz
Obciążenie rezystancyjne/lampowe
2 Hz
Obciążenie indukcyjne
0,5 Hz
Uwaga: W przypadku świetlówek z kondensatorami w układzie startowym należy
uwzględnić także parametry stateczników. W razie przekroczenia wartości prądu
udarowego, należy zasilać lampy przez odpowiedni przekaźnik.
Dane dotyczą następujących lamp:
Siemens świetlówka 58W VVG 5LZ 583 3-1 bez kompensacji.
Siemens świetlówka 58W VVG 5LZ 583 3-1 z kompensacją równoległą 7 μF.
Siemens świetlówka 58W VVG 5LZ 501 1-1N ze starterem elektronicznym.
316
A. Dane techniczne
7.A.
Dane techniczne: LOGO! DM8 24R i LOGO! DM16 24R
Napięcie wejściowe
Dopuszczalny zakres napięcia
Ochrona przed odwrotną
polaryzacją
Częstotliwość sieciowa
Pobór prądu
● 24 V AC
● 24 V DC
Zabezpieczenie przed zanikiem
napięcia
Power loss
● 24 V AC
● 24 V DC
Liczba
Izolacja galwaniczna
Liczba szybkich wejść
Częstotliwość wejściowa
● Zwykłe wejście
● Szybkie wejście
Maks. dopuszczalne napięcie
Napięcie wejściowe
● Sygnał 0
● Sygnał 1
Prąd wejściowy dla
● Sygnał 0
● Sygnał 1
Czas opóźnienia dla
● 0 na 1
● 1 na 0
Długość linii (nieekranowanej)
Liczba
Rodzaj wyjścia
Izolacja galwaniczna
W grupach po
Sterowanie wejściem cyfrowym
Prąd ciągły Ith
Prąd udarowy
Obciążenie lampą żarową
(25 000 włączeń) przy
LOGO! DM8 24R
Zasilanie
24 V AC/DC
20,4...26,4 V AC
20,4...28,8 V DC
--
LOGO! DM16 24R
24 V DC
20,4...28,8 V DC
--
47...63 Hz
●40...110 mA
●20...75 mA
typ. 5 ms
● 0,9...2,7 W
● 0,4...1,8 W
Wejścia cyfrowe
4, opcjonalnie typ P lub N
Nie
0
● 30...90 mA
typ. 5 ms
● 0,7...2,5 W
8
Nie
0
● maks. 4 Hz
● - 26,4 V AC
28,8 V DC
L
● < 5 V AC/DC
● > 12 V AC/DC
● maks. 4 Hz
● - -
● < 1,0 mA
● > 2,5 mA
● < 1,0 mA
● > 2,0 mA
● typ. 1,5 ms
● typ. 15 ms
maks. 100 m
Wyjścia cyfrowe
4
Wyjścia przekaźnikowe
Tak
1
Tak
maks. 5 A na przekaźnik
● typ. 1,5 ms
● typ. 1,5 ms
maks. 100 m
8
Wyjścia przekaźnikowe
Tak
1
Tak
maks. 5 A na przekaźnik
maks. 30 A
1000 W
maks. 30 A
1000 W
28,8 V DC
● < 5 V DC
● > 12 V DC
317
A. Dane techniczne
Świetlówka ze starterem (25 000
właczeń)
Świetlówka z konwencjonalną
kompensacją (25 000 włączeń)
Świetlówki bez kompensacji
(25 000 włączeń)
Współczynnik zmniejszenia
obciążenia
Ochrona przeciwzwarciowa dla
cos φ = 1
Ochrona przeciwzwarciowa dla
cos φ = 0,5...0,7
Równoległe łączenie wyjść
w celu zwiększenia obciążalności
Ochrona przekaźnika
wyjściowego (w razie potrzeby)
Elementów mechanicznych
Obciążenie rezystancyjne/
lampowe
Obciążenie indukcyjne
LOGO! DM8 24R
10 × 58 W
LOGO! DM16 24R
10 × 58 W
1 × 58 W
1 × 58 W
10 × 58 W
10 × 58 W
brak w całym zakresie
temperatury
Ochrona przeciążeniowa B16,
600A
Ochrona przeciążeniowa B16,
900A
Nie dozwolone
brak w całym zakresie
temperatury
Ochrona przeciążeniowa B16,
600A
Ochrona przeciążeniowa B16,
900A
Nie dozwolone
maks. 16 A,
charakterystyka B16
Częstotliwość przełączania
10 Hz
2 Hz
maks. 16 A,
charakterystyka B16
10 Hz
2 Hz
0,5 Hz
0,5 Hz
Uwaga: W przypadku świetlówek z kondensatorami w układzie startowym należy
uwzględnić także parametry stateczników. W razie przekroczenia wartości prądu
udarowego, należy zasilać lampy przez odpowiedni przekaźnik.
Dane dotyczą następujących lamp:
Siemens świetlówka 58W VVG 5LZ 583 3-1 bez kompensacji.
Siemens świetlówka 58W VVG 5LZ 583 3-1 z kompensacją równoległą 7 μF.
Siemens świetlówka 58W VVG 5LZ 501 1-1N ze starterem elektronicznym.
318
A. Dane techniczne
8.A.
Dane techniczne: LOGO! 12/24... LOGO! DM8 12/24R
Napięcie wejściowe
Dopuszczalny zakres napięcia
Ochrona przed odwrotną
polaryzacją
Pobór prądu
● 12 V DC
● 24 V DC
Zabezpieczenie przed zanikiem
napięcia
● 12 V DC
● 24 V DC
Moc strat
● 12 V DC
● 24 V DC
Podtrzymanie zegara czasu
rzeczywistego przy 25°C
Dokładność zegara czasu
rzeczywistego
Izolacja galwaniczna
LOGO! 12/24RC
LOGO! 12/24RCo
LOGO! 12/24RCE
Zasilanie
12/24 V DC
10,8...28,8 V DC
Tak
LOGO! DM8 12/24R
12/24 V DC
10,8...28,8 V DC
Tak
● 60...175 mA
● 40...100 mA
● 30...140 mA
● 20...75 mA
● typ. 2 ms
● typ. 5 ms
● typ. 2 ms
● typ. 5 ms
● 0,7...2,1 W
● 1,0...2,4 W
● LOGO! 12/24RC/RCo:
typ. 80 godz. bez karty
bateryjnej
typ. 2 lata z kartą bateryjną
● LOGO! 12/24RCE:
typ. 20 dni
typ. ± 2 s/dzień
● 0,3...1,7 W
● 0,4...1,8 W
--
Nie
Nie
--
Wejścia cyfrowe
Liczba
Izolacja galwaniczna
Liczba szybkich wejść
Częstotliwość wejściowa
● Zwykłe wejście
● Szybkie wejście
Maks. dopuszczalne napięcie
Napięcie wejściowe L+
● Sygnał 0
● Sygnał 1
Prąd wejściowy dla
●
Sygnał 0
●
Sygnał 1
Czas opóźnienia dla zbocza
●
0 na 1
●
1 na 0
8
Nie
4 (I3, I4, I5, I6)
4
Nie
0
● Maks. 4 Hz
● Maks. 5 kHz
28,8 V DC
● Maks. 4 Hz
● - 28,8 V DC
● < 5 V DC
● > 8,5 V DC
● < 5 V DC
● > 8,5 V DC
< 0,85 mA (I3...I6)
< 0,05 mA (I1, I2, I7, I8)
> 1,5 mA (I3... I6)
> 0,1 mA (I1, I2, I7, I8)
< 0,85 mA
typ. 1,5 ms
<1,0 ms (I3...I6)
typ. 1,5 ms
<1,0 ms (I3...I6)
typ. 1,5 ms
> 1,5 mA
typ. 1,5 ms
319
A. Dane techniczne
Długość linii (nieekranowanej)
Liczba
Zakres
Czas cyklu dla wartości
analogowych
Długość linii (skrętka
ekranowana)
Maksymalny błąd pomiaru
Liczba
Rodzaj wyjścia
Izolacja galwaniczna
W grupach po
Sterowanie wejściem cyfrowym
Prąd ciągły Ith
Prąd udarowy
Obciążenie lampą żarową
(25 000 włączeń) przy
Świetlówka ze starterem (25 000
właczeń)
Świetlówka z konwencjonalną
kompensacją (25000 włączeń)
Świetlówki bez kompensacji
(25 000 włączeń)
Współczynnik zmniejszenia
obciążenia
Ochrona przeciwzwarciowa dla
cos φ = 1
Ochrona przeciwzwarciowa dla
cos φ = 0,5...0,7
Równoległe łączenie
wyjść w celu zwiększenia
obciążalności
Ochrona przekaźnika
wyjściowego (w razie potrzeby)
Elementów mechanicznych
Obciążenie rezystancyjne/
lampowe
Obciążenie indukcyjne
LOGO! 12/24RC
LOGO! 12/24RCo
LOGO! 12/24RCE
maks. 100 m
Wejścia analogowe
4 (I1=AI3, I2=AI4, I7=AI1,
I8=AI2)
0...10 V DC
impedancja wejściowa 72 kΩ
300 ms
LOGO! DM8 12/24R
maks. 100 m
----
maks. 10 m
--
± 1,5% dla FS
Wyjścia cyfrowe
4
Wyjścia przekaźnikowe
Tak
1
Tak
maks. 10 A na przekaźnik
maks. 30 A
1000 W
-4
Wyjścia przekaźnikowe
Tak
1
Tak
maks. 5 A na przekaźnik
maks. 30 A
1000 W
10 × 58 W
10 × 58 W
1 × 58 W
1 × 58 W
10 × 58 W
10 × 58 W
brak w całym zakresie
temperatury
Ochrona przeciążeniowa B16,
600A
Ochrona przeciążeniowa B16,
900A
Nie dozwolone
brak w całym zakresie
temperatury
Ochrona przeciążeniowa B16,
600A
Ochrona przeciążeniowa B16,
900A
Nie dozwolone
maks. 16 A, charakterystyka
B16
Częstotliwość przełączania
10 Hz
2 Hz
maks. 16 A, charakterystyka B16
10 Hz
2 Hz
0,5 Hz
0,5 Hz
Uwaga: W przypadku świetlówek z kondensatorami w układzie startowym należy
uwzględnić także parametry stateczników. W razie przekroczenia wartości prądu
udarowego, należy zasilać lampy przez odpowiedni przekaźnik.
320
A. Dane techniczne
Dane dotyczą następujących lamp:
Siemens świetlówka 58W VVG 5LZ 583 3-1 bez kompensacji.
Siemens świetlówka 58W VVG 5LZ 583 3-1 z kompensacją równoległą 7 μF.
Siemens świetlówka 58W VVG 5LZ 501 1-1N ze starterem elektronicznym.
9.A.
Trwałość łączeniowa i żywotność styków przekaźników
Trwałość łączeniowa i żywotność styków dla obciążeń rezystancyjnych (ogrzewanie):
&\NOHPHFKDQLF]QH>[email protected]
9$&'&
9$&
9$&
9'&
9'&
0D[LPXP$
0D[LPXP$
0D[LPXP$
0D[LPXP$
0D[LPXP$
3UÇGSU]HĄÇF]DQ\>[email protected]
Trwałość łączeniowa i żywotność styków dla obciążeń silnie indukcyjnych wg IEC 947-5-1 DC 13/AC 15 (styczniki, elektromagnesy,
silniki):
&\NOHPHFKDQLF]QH>[email protected]
9$&'&
9$&
9$&
9'&
9'&
0D[LPXP$
0D[LPXP$
0D[LPXP$
0D[LPXP$
0D[LPXP$
3UÇGSU]HĄÇF]DQ\>[email protected]
321
A. Dane techniczne
10.A. Dane techniczne: LOGO! AM2
LOGO! AM2
Napięcie wejściowe
Dopuszczalny zakres napięcia
Pobór prądu
Zabezpieczenie przed zanikiem napięcia
Straty mocy przy
● 12 V
● 24 V
Izolacja galwaniczna
Ochrona przed odwrotną polaryzacją
Zacisk uziemienia
Zasilanie
12/24 V DC
10,8...28,8 V DC
25...50 mA
typ. 5 ms
● 0,3...0,6 W
● 0,6...1,2 W
Nie
Tak
Do podłączenia uziemienia i ekranu analogowej
linii pomiarowej
Wejścia analogowe
Liczba
2
Typ
Unipolarne
Zakres sygnału
0...10 V DC (impedancja wejściowa 76 kΩ) lub
0/4...20 mA (impedancja wejściowa <250 Ω)
Rozdzielczość
10 bit, skalowane do 0...1000
Czas cyklu dla wartości analogowych
50 ms
Izolacja galwaniczna
Nie
Długość linii (skrętka ekranowana)
Maks. 10 m
Napięcie zasilania enkodera
Brak
Maksymalny błąd pomiaru
± 1,5%
Częstotliwość filtru przeciwzakłóceniowego
55 Hz
11.A. Dane techniczne: LOGO! AM2 PT100
Napięcie wejściowe
Dopuszczalny zakres napięcia
Pobór prądu
Zabezpieczenie przed zanikiem napięcia
Straty mocy przy
● 12 V
● 24 V
Izolacja galwaniczna
Ochrona przed odwrotną polaryzacją
Zacisk uziemienia
Liczba
Typ
Podłączenie czujników
● dwuprzewodowe
● trójprzewodowe
322
LOGO! AM2 PT100
Zasilanie
12/24 V DC
10,8...28,8 V DC
25...50 mA
typ. 5 ms
● 0,3...0,6 W
● 0,6...1,2 W
Nie
Tak
Do podłączenia uziemienia i ekranu analogowej
linii pomiarowej
Wejścia czujników
2
RTD PT100
● Tak
● Tak
A. Dane techniczne
LOGO! AM2 PT100
–50°C...+200°C
–58°F...+392°F
Zakres pomiarowy
Ustawienia dla wyświetlania pomiarów w LOGO!
Basic:
● krok 1°C
● krok 0,25°C (zaokrąglenie do jednej cyfry po
przecinku)
● krok 1°F
● krok 0,25°F (zaokrąglenie do jednej cyfry po
przecinku)
Linearyzacja
Prąd pomiarowy Ic
Częstotliwość pomiarów
Rozdzielczość
Błąd pomiaru
● 0°C ... +200°C
● –50°C...+200°C
Izolacja galwaniczna
Długość kabla (ekranowanego)
Częstotliwość filtru przeciwzakłóceniowego
● Offset: –50, Gain: 0,25
● Offset: –500, Gain: 2,50
● Offset: –58, Gain: 0,45
● Offset: –580, Gain: 4,50
Brak
1.1 mA
zależnie od instalacji
typowo: 50 ms
0,25°C
wzgledem wartości zakresowej:
● ±1,0%
● ± 1,5%
Nie
Maks. 10 m
55 Hz
12.A. Dane techniczne: LOGO! AM2 RTD
Napięcie wejściowe
Dopuszczalny zakres napięcia
Pobór prądu
Zabezpieczenie przed zanikiem napięcia
Straty mocy przy
● 12 V
● 24 V
Izolacja galwaniczna
Ochrona przed odwrotną polaryzacją
Zacisk uziemienia
Liczba
Typ
Podłączenie czujników
● dwuprzewodowe
● trójprzewodowe
Zakres pomiarowy
LOGO! AM2 RTD
Zasilanie
12/24 V DC
10,8...28,8 V DC
30...40 mA
typ. 5 ms
● 0,36...0,48 W
● 0,72...0,96 W
Nie
Tak
Do podłączenia uziemienia i ekranu analogowej
linii pomiarowej
Wejścia czujników
2
PT100 lub PT1000 ze standardowym
współczynnikiem temperaturowym α = 0,003850
dla obydwu typów, lub czujniki kompatybilne
● Tak
● Tak
–50°C...+200°C
–58°F...+392°F
323
A. Dane techniczne
LOGO! AM2 RTD
Ustawienia dla wyświetlania pomiarów w LOGO!
Basic:
● krok 1°C
● krok 0,25°C
(zaokrąglenie do jednej cyfry po przecinku))
● krok 1°F
● krok 0,25°F
(zaokrąglenie do jednej cyfry po przecinku)
Linearyzacja
Prąd pomiarowy Ic
Częstotliwość pomiarów
Rozdzielczość
Błąd pomiaru
● 0°C...+200°C
● –50°C...0°C
Izolacja galwaniczna
Długość kabla (ekranowanego)
Częstotliwość filtru przeciwzakłóceniowego
324
● Offset: –50, Gain: 0,25
● Offset: –500, Gain: 2,50
● Offset: –58, Gain: 0,45
● Offset: –580, Gain: 4,50
Brak
Pomiarowy impuls prądowy:
PT100: 1,141 mA (czas cyklu = 2,3 ms)
PT1000: 0,5 mA (czas cyklu = 2,3 ms)
zależnie od instalacji
typowo: 50 ms
0,25°C
wzgledem wartości zakresowej:
● ± 2°C
● ± 3°C
Nie
maks. 10 m
55 Hz
A. Dane techniczne
13.A. Dane techniczne: LOGO! AM2 AQ
LOGO! AM2 AQ
Zasilanie
Napięcie wejściowe
24 V DC
Dopuszczalny zakres napięcia
20,4...28,8 V DC
Pobór prądu
35...90 mA
Zabezpieczenie przed zanikiem napięcia
typ. 5 ms
Straty mocy przy 24 V
0,9...2,2 W
Izolacja galwaniczna
Nie
Ochrona przed odwrotną polaryzacją
Tak
Zacisk uziemienia
Do podłączenia uziemienia i ekranu analogowej
linii pomiarowej
Wejścia analogowe
Liczba
2
Zakres napięciowy
0...10 V DC
Obciążenie
≥5 kΩ
Prąd wyjściowy
0/4...20 mA
Opór obciążenia
≤250 Ω
Rozdzielczość
10 bit, skalowane do 0...1000
Czas cyklu dla wyjścia analogowego
Zależnie od insatlacji (50 ms)
Izolacja galwaniczna
Nie
Długość linii (skrętka ekranowana)
Maks. 10 m
Maksymalny błąd pomiaru
Wyjście napięciowe: ± 2,5% FS
Zabezpieczenie przed zwarciem
Wyjście napięciowe: Tak (wpływa na sąsiednie
wyjście napięciowe)
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wyjście napięciowe: Tak (wpływa na sąsiednie
wyjście napięciowe)
14.A. Dane techniczne: CM EIB/KNX
Wymiary (WxHxD)
Masa
Montaż
Napięcie wejściowe
Dopuszczalny zakres napięcia
Pobór prądu z zasilacza
Pobór prądu z magistrali
Szybkość transmisji EIB
Wejścia cyfrowe (I)
Wyjścia cyfrowe (Q)
CM EIB/KNX
Dane mechaniczne
36 × 90 × 55 mm
ok. 107 g
Na szynie 35 mm , szerokość 2 moduły lub
montaż an tablicy, musi być zamontowany jako
ostatni po prawej stronie LOGO!
Zasilanie
24 V AC/DC
–15%...+10% AC
–15%...+20% DC
maks. 25 mA
5 mA
9600 baud
Połączenia
virtual maks. 16
virtual maks. 12
325
A. Dane techniczne
CM EIB/KNX
virtual maks. 8
virtual maks. 2
maks. 56
maks. 56
Warunki klimatyczne
Odporność klimatyczna
EN 50090-2-2
Temperatura otoczenia
0...55°C naturalne chłodzenie
Temperatura przechowywania i transportu
–40°C...+70°C
Wilgotność względna
95% dla +25°C (bez kondensacji)
Bezpieczeństwo
Stopień ochrony
IP 20 (zgodnie z EN 60529)
Odporność na zakłócenia
EN 55011 (limit class B)
Certyfikaty
IEC 60730-1
IEC 61131-2
Zabezpieczenie przed przepięciami
Bezpiecznik zwłoczny 80 mA (zalecane)
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Wymagania EMC
Zgodnie z EN 61000-6-1 i EN 61000-6-2
Zatwierdzenia
KNX/EIB certified
UL 508
FM
Znak CE
Zgodnie z zaleceniami EMC dla urządzeń
zasilanych niskimi napięciami
Wejścia analogowe (AI)
Wyjścia analogowe (AQ)
Adresy grupowe
Zakres mapowania
15.A. Dane techniczne: CM AS Interface
Wymiary (WxHxD)
Masa
Montaż
Napięcie wejściowe
Dopuszczalny zakres napięcia
Ochrona przed odwrotną polaryzacją
Całkowity pobór prądu
Wejścia cyfrowe (I)
Wyjścia cyfrowe (Q)
konfiguracja I/O (hex)
326
CM AS Interface
Dane mechaniczne
36 × 90 × 58 mm
ok. 90 g
Na szynie 35 mm, szerokość 2 moduły lub
montaż na tablicy, musi być zamontowany jako
ostatni po prawej stronie LOGO!
Zasilanie
30 V DC
26,5...31,5 V DC
Tak
Itot maks. 70 mA
Konektory
Kolejne 4 wejścia po dostępnych fizycznie
wejściach LOGO!
(In...In+3)
Kolejne 4 wyjścia po dostępnych fizycznie
wyjściach LOGO!
(Qn... Qn+3)
7
A. Dane techniczne
ID code (hex)
ID1 code (hex)
ID2 code (hex)
Podłączenie magistrali
Wejścia analogowe (AI)
Wyjścia analogowe (AQ)
Temperatura otoczenia
Temperatura przechowywania
Parametry elektryczne
Stopień ochrony
Odporność na zakłócenia
CM AS Interface
F
F (domyślnie, możliwość zmiany od 0 ... F)
F
Interfejs AS wg specyfikacji
Brak
Brak
Warunki klimatyczne
0°C...+55°C
–40°C...+70°C
Bezpieczeństwo
Zgodnie ze specyfikacją interfejsu AS
IP 20
Limit class A
Zatwierdzenia
IEC 61131-2
EN 50178
cULus do UL 508
CSA C22.2 No. 142
16.A. Dane techniczne: LOGO!Power 12 V
LOGO! Power 12 V jest zasilaczem impulsowym dla urządzeń LOGO!. Dostępne
są dwie wersje różniące się zakresem prądu wyjściowego.
327
A. Dane techniczne
Napięcie wejściowe
Dopuszczalny zakres napięcia
Częstotliwość sieciowa
Zabezpieczenie przed zanikiem
napięcia
Prąd wejściowy
Prąd przy włączaniu (25°C)
Zabezpieczenie
Zalecany wyłącznik nadprądowy
(IEC 898) w obwodzie sieciowym
LOGO! Power
12 V/1,9 A
Wejście
100...240 V AC 85...264 V AC
47...63 Hz
> 40 ms (dla 187 V AC)
0,53...0,3 A
≤15 A
wewnętrzne
≥ 16 A charakterystyka B
≥ 10 A charakterystyka C
Wyjście
12 V DC
±3%
10,5...16,1 V DC
< 200/300 mVpp
1,9 A
typ. 2,5 A
LOGO! Power
12 V/4,5 A
1,13...0,61 A
≤ 30 A
Napięcie wyjściowe
Tolerancja
Zakres regulacji
Tętnienia
Prąd wyjściowy
4,5 A
Zabezpieczenie przed
typ. 5,9 A
przeciążeniem
Sprawność
typ. 80%
typ. 85%
Równoległe łączenie wyjść w
Tak
celu zwiększenia mocy
Kompatybilność elektromagnetyczna
Poziom zakłóceń
EN 50081-1, Class B do EN 55022
Odporność na zakłócenia
EN 61000-6-2, EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11
Bezpieczeństwo
Izolacja galwaniczna, pierwotna/ Tak, SELV (EN 60950 oraz EN 50178)
wtórna
Klasa bezpieczeństwa
II
Poziom ochrony
IP 20 (EN 60529)
Tak
Oznakowanie CE
Tak; UL 508 / UL 60950
Certyfikat UL/cUL
Dopuszczenia FM
Tak; Class I, Div. 2, T4
Dopuszczenia GL
Tak
Dane ogólne
Zakres temperatury otoczenia
–20...+55°C, konwekcja naturalna
Temperatura skladowania i
–40...+70°C
transportu
Połączenia na wejściu
Jeden zacisk (1 × 2,5 mm2 lub 2 × 1,5 mm2) dla L1 i N
Połączenia na wyjściu
Dwa zaciski (1 × 2,5 mm2 lub 2 × 1,5 mm2) dla + i –
Montaż
Na szynie 35 mm DIN, zatrzaski
Wymiary in mm (WxHxD)
54 × 80 × 55
72 × 90 × 55
Masa ok.
0,2 kg
0,3 kg
328
A. Dane techniczne
17.A. Dane techniczne: LOGO!Power 24 V
LOGO! Power 24 V jest zasilaczem impulsowym dla urządzeń LOGO!. Dostępne
są dwie wersje różniące się zakresem prądu wyjściowego.
Napięcie wejściowe
Dopuszczalny zakres napięcia
Częstotliwość sieciowa
Zabezpieczenie przed zanikiem
napięcia
Prąd wejściowy
Prąd przy włączaniu (25°C)
Zabezpieczenie
Zalecany wyłącznik nadprądowy
(IEC 898) w obwodzie sieciowym
Napięcie wyjściowe
Tolerancja
Zakres regulacji
Tętnienia
Prąd wyjściowy
Zabezpieczenie przed
przeciążeniem
Sprawność
Równoległe łączenie wyjść w
celu zwiększenia mocy
LOGO! Power
24 V/1,3 A
Wejście
100...240 V AC 85...264 V AC
47...63 Hz
40 ms (dla 187 V AC)
LOGO! Power
24 V/2,5 A
0,70...0,35 A
< 15 A
wewnętrzne
≥ 16 A charakterystyka B
≥ 10 A charakterystyka C
Wyjście
24 V DC
± 3%
22,2...26,4 V DC
< 200/300 mVpp
1,22...0,66 A
< 30 A
1,3 A
typ. 2,0 A
2,5 A
typ. 3,4 A
> 82%
Tak
> 87%
Kompatybilność elektromagnetyczna
EN 50081-1, Class B do EN 55022
EN 61000-6-2,
EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11
Bezpieczeństwo
Izolacja galwaniczna, pierwotna/ Tak, SELV (EN 60950 oraz EN 50178)
wtórna
Klasa bezpieczeństwa
II
Poziom ochrony
IP 20 (EN 60529)
Oznakowanie CE
Tak
Certyfikat UL/cUL
Tak; UL 508/UL 60950
Tak; Class I, Div. 2, T4
Dopuszczenia FM
Dopuszczenia GL
Tak
Dane ogólne
Zakres temperatury otoczenia
–20...+55°C, konwekcja naturalna
Temperatura skladowania
–40...+70°C
i transportu
Połączenia na wejściu
Jeden zacisk (1 × 2,5 mm2 lub 2 × 1,5 mm2) dla L1 i N
Połączenia na wyjściu
Dwa zaciski (1 × 2,5 mm2 lub 2 × 1,5 mm2) dla + i –
Montaż
Na szynie 35 mm DIN, zatrzaski
Wymiary in mm (WxHxD)
54 × 80 × 55
72 × 90 × 55
Masa ok.
0,2 kg
0,3 kg
Poziom zakłóceń
Odporność na zakłócenia
329
A. Dane techniczne
18.A. Dane techniczne: LOGO! Contact 24/230
LOGO! Contact 24/230 i LOGO! Contact 230 są modułami stycznikowymi, służącymi do bezpośredniego przełączania obciążeń rezystancyjnych do 20 A i napędów elektrycznych o mocy do 4 kW (bez zakłóceń i szumów). Obydwa moduły
mają wewnętrzne obwody zabezpieczajace przed przepięciami.
LOGO!
Contact 24
Napięcie zasilania
24 V DC Zdolność przełączania
Kategoria użytkowania AC-1: przełączanie obciążenia
rezystancyjnego w temperaturze 55°C
Prąd przełączany przy 400 V
20 A
Moc przełączana w układzie trójfazowym przy 400 V
13 kW
Kategoria użytkowania AC-2, AC-3: elektryczny silnik
indukcyjny
Prąd przełączany przy 400 V
Moc przełączana w układzie trójfazowym przy 400 V
Ochrona przeciwzwarciowa:
Przyporządkowanie typu 1
Przyporządkowanie typu 2
Wyprowadzenia
Wymiary (WxHxD)
Temperatura otoczenia
Temperatura przechowywania
LOGO!
Contact 230
230 V AC; 50/60 Hz
8.4 A
4 kW
25 A
10 A
Wieloprzewodowe zakończone tulejkami
Pojedynczy przewód
2 × (od 0,75 do 2,5) mm2
2 × (od 1 do 2,5) mm2
1 × 4 mm2
36 × 72 × 55
–25...+55°C
–50...+80°C
19.A. Dane techniczne: LOGO! TD (Text Display)
Wymiary (WxHxD)
Masa
Montaż
Klawiatura
Wyświetlacz
Napięcie wejściowe
Dopuszczalny zakres napięcia
Częstotliwość sieciowa
330
LOGO! TD
Dane mechaniczne
128,2 × 86 × 38,7 mm
ok. 220 g
Uchwyty montażowe
Klawiatura membranowa z 10 klawiszami
Wyświetlacz graficzny FSTN 128 × 64 (kolumny
× wiersze) z podświetleniem LED
Zasilanie
24 V AC/DC
12 V DC
20,4...26,4 V AC
10,2...28,8 V DC
47...63 Hz
A. Dane techniczne
LOGO! TD
Pobór prądu
● 12 V DC
● 24 V DC
● 24 V AC
Szybkość transmisji danych
Trwałość podświetlenia 1)
Trwałość wyświetlacza 2)
Szerokość x wysokość
1)
2)
● typ. 65 mA
● typ. 40 mA
● typ. 90 mA
19,200 baud
Stopień ochrony
IP20 dla LOGO! TD bezpłyty czołowej
IP65 dla LOGO! TD płyta czołowa
Długość połączenia
≤ 2,5 m (tylko kabel LOGO! TD), maks. 10 m
(kabel LOGO! TD cable + standardowy kabel
Sub-D)
Wyświetlacz LCD i podświetlenie
20,000 godzin
50,000 godzin
Wymiary otworów montażowych
(119,5 + 0,5 mm) × (78,5 + 0,5 mm)
Trwałość podświetlenia jest określona dla spadku jaskrawości do 50% wartości początkowej.
Trwałość wyświetlacza w standardowych warunkach pracy i otoczenia: temperatura pokojowa
(20 ±8°C), wilgotność względna poniżej 65%, bez bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne.
20.A. Dane techniczne: Bateria dla karty LOGO! Battery Card
Producent
Typ
Napięcie
Pojemność
Dane mechaniczne
Wymiary
Masa
Dane baterii dla karty LOGO! Battery Card
Panasonic
BR1220/1VCE
3V
35 mAh
12,5 mm × 1,6 mm
0,9 g
331
Wyznaczanie czasu trwania cyklu
programu
B
Cykl programu to czas wykonywania całego programu, czyli następujących czynności: odczytanie stanów sygnałów na wejściach, przetworzenie zebranych danych na podstawie zadanego programu i wreszcie uaktualnienie stanów wyjść.
Czas trwania cyklu to czas niezbędny do jednokrotnego wykonania całego programu.
Czas konieczny do wykonania jednego cyklu programu można obliczyć za pomocą krótkiego programu testującego. Program ten jest tworzony w LOGO! i zwraca podczas pracy w trybie modyfikacji parametrów wartość, na podstawie której
można wyznaczyć czas cyklu programu.
Program testowy
1. Utwórz program testowy: połącz wyjście z blokiem detektora częstotliwości,
na którego wejściu wyzwalania jest dołączony, poprzez blok negatora, znacznik.
%
0
:\MĝFLH4[OXE
LQQ\]QDF]QLN0[
4[
3DU
%
0
0
2. Skonfiguruj progowy detektor częstotliwości w sposób podany niżej. Negacja
znacznika powoduje generowanie w każdym cyklu impulsu. Parametr wyznaczający okres bloku detektora wynosi 2 sekundy.
%
2Q 2II Ⴇ
:FLĝQLM
%
*B7 V
B. Wyznaczanie czasu trwania cyklu programu
3. Następnie uruchom program i przełącz LOGO! do trybu modyfikacji parametrów. W tym trybie są wyświetlane wartości parametrów bloku.
%
2Q 2II ID ID OLF]EDLPSXOVµZ]OLF]RQ\FK
ZF]DVLH*B7
4. Odwrotność parametru fa jest równa czasowi trwania cyklu bieżącego programu LOGO! umieszczonego w pamięci.
1/fa = czas cyklu w sekundach
Objaśnienie
Blok negatora w każdym kolejnym cyklu programu zmienia sygnał na przeciwny.
Dlatego też czas trwania poziomu logicznego (wysokiego lub niskiego) odpowiada dokładnie czasowi trwania jednego cyklu. Z tego wynika, że okres trwa 2 takie
cykle.
=ERF]DZ\]QDF]DMÇFHFKZLOHQHJDFMLVWDQX
]QDF]QLNµZZNDľG\PF\NOXZ\NRQ\ZDQLDSURJUDPX
&]DVWUZDQLD
F\NOX
RNUHV LPSXOV F\NOH
2NUHV
333
LOGO! bez wyświetlacza
(„LOGO! Pure”)
C
Ponieważ w pewnych szczególnych zastosowaniach nie jest konieczna interwencja operatora ani monitorowanie procesu, w ofercie znajdują się modele nie posiadające wyświetlacza: LOGO! 12/24RCo, LOGO! 24o, LOGO! 24Co, LOGO!
24RCo i LOGO! 230RCo.
Przykład modułu bez wyświetlacza – model LOGO! 230RCo:
/ 1
,
,
,
,
,
,
,
,
5816723
4
4
4
4
Mniej znaczy więcej!
Korzyści wynikające z zastosowania modeli nie wyposażonych w wyświetlacz:
●
Niższe koszty instalacji urządzeń pozbawionych elementów sterowniczych.
●
Mniejsza przestrzeń zajmowana w szafce rozdzielczej w porównaniu ze zwykłą aparaturą.
●
Znacznie większa elastyczność i opłacalność instalacji w zestawieniu ze stacjonarnymi urządzeniami sterującymi.
●
O zaletach LOGO! można się przekonać nawet w zastosowaniach wymagających użycia zaledwie dwóch lub trzech standardowych urządzeń przełączających.
●
Prostota obsługi.
●
Zabezpieczenie przed dostępem dla osób nieuprawnionych.
●
Kompatybilność z modelami LOGO! z wyświetlaczem.
●
Możliwość odczytu danych dzięki współpracy z oprogramowaniem
LOGO!Soft Comfort.
Programowanie modeli bez panelu operatorskiego
Istnieją dwa sposoby programowania LOGO! nie wyposażonego w wyświetlacz:
●
Program tworzy się w środowisku LOGO!Soft Comfort, a następnie przesyła
do modułu LOGO!.
●
Program wprowadza się do modułu LOGO! z wykorzystaniem karty pamięci
lub karty pamięciowo-bateryjnej.
C. LOGO! bez wyświetlacza („LOGO! Pure”)
Sposób działania
Moduł LOGO! jest gotowy do pracy natychmiast po włączeniu zasilania. Odłączenie źródła zasilania jest równoznaczne z wyłączeniem LOGO! (jak wyciągnięcie
wtyczki z gniazda sieciowego).
Programu użytkowego w wersjch LOGO!...o nie można uruchomić ani zatrzymać
wciskając odpowiednie klawisze. Z tego względu wersje LOGO!...o mają inne warunki rozpoczęcia wykonywania programu:
Warunki rozpoczęcia wykonywania programu
Jeśli do pamięci programu LOGO! nie wpisano żadnego programu ani nie podłączono karty pamięciowej lub pamięciowo-bateryjnej, urządzenie pozostaje w trybie STOP.
Jeśli jednak w pamięci zapisany jest poprawny program, to po włączeniu zasilania LOGO! automatycznie przełącza się z trybu STOP do RUN.
W chwili włączenia zasilania program przechowywany w podłączonej do LOGO!
karcie pamięciowej lub pamięciowo-bateryjnej zostaje przekopiowany do pamięci
modułu. Znajdujący się wcześniej w pamięci LOGO! program ulega skasowaniu.
Następnie LOGO! automatycznie przechodzi do trybu RUN.
Jeżeli kabel PC jest dołączony do LOGO!, można wpisać program użytkowy do
pamięci modułu i następnie go uruchomić za pośrednictwem programu LOGO!Soft Comfort.
Sygnalizacja stanu pracy
Stany pracy urządzenia, np. Power On, RUN i STOP są sygnalizowane za pomocą diody LED na płycie czołowej.
● światło czerwone: Power On/STOP,
● światło zielone: Power On/RUN.
Dioda świeci na czerwono po włączeniu zasilania w każdym trybie poza trybem
RUN. Dioda zielona zapala się gdy LOGO! przejdzie do trybu RUN.
Odczytywanie parametrów roboczych
Program LOGO!Soft Comfort pozwala na bezpośrednie odczytywanie w trybie
RUN wartości roboczych wszystkich funkcji.
Jeśli wykonywany program pochodzi z chronionej karty pamięci lub pamięciowo-bateryjnej, odczyt parametrów roboczych jest możliwy pod warunkiem podania
poprawnego hasła dla programu użytkowego. W przeciwnym razie program zostanie usunięty z pamięci LOGO! w momencie odłączenia karty pamięci lub pamięciowo-bateryjnej.
Kasowanie programu
Program LOGO! Soft Comfort umożliwia skasowanie programu lub programu zabezpieczonego hasłem.
335
D
Struktura menu LOGO!
D.1.
LOGO! Basic
Schemat menu
0BA6
%UDNSURJUDPX
1R3URJUDP
3UHVV(6&
3URJUDPMHVW
Z\NRQ\ZDQ\
WU\E581
0R
(6&
=REDF]ಱ6WDUWPHQXರ
!6WRS
6HW3DUDP
6HW
3UJ1DPH
(6&
!3URJUDP
&DUG
6HWXS
6WDUW
=REDF]ಱ0DLQPHQXರ
!<HV
0RG\ILNDFMDZDUWRĝFLSDUDPHWUµZ
8VWDZLHQLHZDUWRĝFLGRP\ĝOQ\FK
:\ĝZLHWOHQLHQD]Z\SURJUDPX
0HQXPRG\ILNDFMLSDUDPHWUµZ
0BA7
=REDF]ಱ0DLQPHQXರ
%UDNSURJUDPX
1R3URJUDP
3UHVV(6&
3URJUDPMHVW
Z\NRQ\ZDQ\WU\E
581
0R
(6&
=REDF]ಱ6WDUWPHQXರ
(6&
!3URJUDP
&DUG
6HWXS
6WDUW
ႣႭ
!1HWZRUN
'LDJQRVWLF
!6WRS
6HW3DUDP
6HW
3UJ1DPH
!<HV
0RG\IZDUWSDUDPHWUµZ
8VWDZZDUWGRP\ĝOQ\FK
:\ĝZLHWOHQLHQD]Z\SURJUDPX
!1HWZRUN
'LDJQRVWLF
8VWDZLHQLDVLHFLRZH
8VWDZLHQLDGLDJQRVW\F]QH
ႣႭ
0HQXPRG\ILNDFMLSDUDPHWUµZ
D. Struktura menu LOGO!
Menu główne (ESC/> Stop)
0BA6
(6&
!6WRS!<HV
!3URJUDP
&DUG
6HWXS
6WDUW
!(GLW
!ൺ&DUG
!&ORFN
0R
=REDF]ಱ3URJUDPPLQJPHQXರ
=REDF]ಱ7UDQVIHUPHQXರ
=REDF]ಱ6HWXSPHQXರ
=REDF]ಱ6WDUWPHQXರ
0BA7
(6&
!6WRS!<HV
!3URJUDP
&DUG
6HWXS
6WDUW
!(GLW
!ൺ&DUG
!&ORFN
0R
ႣႭ
!1HWZRUN
'LDJQRVWLF
=REDF]ಱ3URJUDPPLQJPHQXರ
=REDF]ಱ7UDQVIHUPHQXರ
=REDF]ಱ6HWXSPHQXರ
=REDF]ಱ6WDUWPHQXರ
!,3DGGUHVV
!0RGXOHLQIR
(UURULQIR
&OHDULQIR
7RJJOH
=REDF]ಱ1HWZRUNPHQXರ
=REDF]ಱ'LDJQRVWLFPHQXರ
Menu programowania (ESC/> Stop → > Program)
!(GLW
3DVVZRUG"
!(GLW3UJ
Ⴍ
!(GLW1DPH
!$4
Ⴍ
Ⴍ
!0HPRU\"
(G\FMDSURJUDPX
(G\FMDQD]Z\SURJUDPX
:\EµUZDUWRĝFLQDZ\MĝFLXDQDORJRZ\P
LMHJRW\SX
,QIRUPDFMDRGRVWÛSQHMSDPLÛFL
Ⴍ
.DVRZDQLHSURJUDPX
Ⴍ
:SURZDG]HQLH]PLDQDKDVĄD
Ⴍ
.RQILJXUDFMDSDUDPHWUµZJOREDOQ\FKNRPXQLNDWµZWHNVWRZ\FK
!&OHDU3UJ
!3DVVZRUG
!0VJ&RQILJ
337
D. Struktura menu LOGO!
Menu transferu (ESC/> Stop → > Card)
!ൺ&DUG
.RSLRZDQLHSURJUDPX]/2*2QDNDUWÛ
!&DUGൺ
.RSLRZDQLHSURJUDPX]NDUW\QD/2*2
!&RS\3URWHFW
8VWDZLHQLDRFKURQ\SURJUDPRZDQLDNRSLRZDQLD
Dotyczy kart pamięci lub pamięciowo-bateryjnej dla LOGO! 0BA6 lub karty SD
dla LOGO! 0BA7.
Menu ustawień (ESC/> Stop → > Setup)
!&ORFN
!6HW&ORFN
Ⴍ
!6:7LPH
!6\QF
Ⴍ
!/&'
8VWDZLHQLDF]DVX]LPRZHJROHWQLHJR
6\QFKURQL]DFMDF]DVµZZ/2*2%DVLF
L&0(,%.1;
!&RQWUDVW
5HJXODFMDNRQWUDVWXZ\ĝZLHWODF]D
!%DFN/LJKW
5HJXODFMDMDVQRĝFLSRGĝZLHWOHQLD
Ⴍ
:\EµUMH]\NDPHQX
Ⴍ
XVWDZLHQLHOLF]E\ZHMĝÉ$,ZPRGXOD/2*2%DVLF
!0HQX/DQJ
!%0$,180
338
Ⴍ
8VWDZLHQLDF]DVXGDW\
D. Struktura menu LOGO!
Menu startowe (RUN)
0HQXPRG\ILNDFMLSDUDPHWUµZ
!6WRS
6HW3DUDP
6HW
3UJ1DPH
ႣႭ
!1HWZRUN
'LDJQRVWLF
(YHU\WKLQJ
FOHDU"
(6&
PDNVZLDGRPRĝFL
WHNVWRZ\FK
/2*2
ႣႭ
Ⴇ
Ⴑ
0R
,
'DWDF]DV
$,
:HMĝFLDDQDORJRZH
Ⴇ
Ⴑ
Ⴇ
Ⴑ
:HMĝFLD
$,
:HMĝFLDDQDORJRZH
Ⴇ
Ⴑ
4
:\MĝFLD
$4
:\MĝFLDDQDORJRZH
Ⴇ
Ⴑ
Ⴇ
Ⴑ
$,
Ⴇ
Ⴑ
:HMĝFLDDQDORJRZH
0
=QDF]QLNL
(6&&
Ⴇ Ⴃ
Ⴑ ႱႧ
Ⴍ
3U]\FLVNLNXUVRUµZ
(6&
① Ekran startowy LOGO! 0BA7, skonfigurowany do wyświetlania domyślnie
menu konfiguracji parametrów
② Dwie instrukcje menu dostępne tylko w wersji LOGO! 0BA7
Menu sieciowe (ESC/> Stop → > Network) (0BA7 only)
!,3DGGUHVV
,3DGGUHVV
8VWDZLHQLHDGUHVX,3
6XEQHWPDVN
8VWDZLHQLHPDVNLSRGVLHFL
Ⴍ
Ⴍ
*DWHZD\
Ⴍ
!6HWPRGH
!1RUPDO
Ⴍ
8VWDZLHQLHDGUHVXEUDPNLVLHFLRZHM
3U]HĄÇF]HQLH/2*2%$]WU\EXVODYHGRWU\EXQRUPDOQHJR
!6ODYH
3U]HĄÇF]HQLH/2*2%$]WU\EXQRUPDOQHJRGRWU\EXVODYH
!3DVVZRUG
:SURZDG]HQLH]PLDQDKDVĄD
Ⴍ
339
D. Struktura menu LOGO!
Menu diagnostyczne (ESC/> Stop → > Diagnostic) (0BA7 only)
340
!0RGXOHLQIR
:\ĝZLHWOHQLHZHUVMLILUPZDUH/2*2%$
!(UURULQIR
.RPXQLNDW\EĄÛGµZZ\NU\W\FKSU]H]/2*2%$
!&OHDULQIR
.DVRZDQLHNRPXQLNDWµZREĄÛGDFK
!7RJJOH
:ĄÇF]HQLHZ\ĄÇF]HQLHDODUPµZREĄÛGDFKZ\NU\W\FKSU]H]/2*2%$
GLVSOD\
D. Struktura menu LOGO!
D.2.
LOGO! TD
Schemat menu
LOGO! TD (wersja ES6 lub poprzednie)
!6HWXS
0VJ&RQILJ
6WDUW
%UDNSURJUDPX
1R3URJUDP
3UHVV(6&
3URJUDPMHVW
Z\NRQ\ZDQ\
WU\E581
0R
(6&
=REDF]ಱ6WDUWPHQXರ
!6WRS
6HW3DUDP
0VJ&RQILJ
6HW
(6&
=REDF]ಱ0DLQPHQXರ
!<HV
0RG\ILNDFMDZDUWRĝFLSDUDPHWUµZ
8VWDZLHQLHZDUWRĝFLGRP\ĝOQ\FK
:\ĝZLHWOHQLHQD]Z\SURJUDPX
0HQXPRG\INDFMLSDUDPHWUµZ
LOGO! TD (wersja ES7)
W porównaniu z poprzednimi wersjami LOGO! TD, moduł ES7 LOGO! TD ma trzy
dodatkowe polecenia menu głównego ①, ② i ③, pokazane niżej:
=REDF]ಱ0DLQPHQXರ
%UDNSURJUDPX
1R3URJUDP
3UHVV(6&
3URJUDPMHVW
Z\NRQ\ZDQ\
WU\E581
0R
(6&
=REDF]ಱ6WDUWPHQXರ
(6&
!&DUG
6HWXS
0VJ&RQILJ
6WDUW
!1HWZRUN
'LDJQRVWLF
ႣႭ
!6WRS
6HW3DUDP
0VJ&RQILJ
6HW
!<HV
0RG\IZDUWSDUDPHWUµZ
8VWDZZDUWGRP\ĝOQ\FK
:\ĝZLHWOHQLHQD]Z\SURJUDPX
!1HWZRUN
'LDJQRVWLF
8VWDZLHQLDVLHFLRZH
8VWDZLHQLDGLDJQRVW\F]QH
ႣႭ
0HQXPRG\INDFMLSDUDPHWUµZ
341
D. Struktura menu LOGO!
Menu główne (ESC/> Stop)
LOGO! TD (wersja ES6 lub poprzednie)
!6HWXS
0VJ&RQILJ
6WDUW
=REDF]ಱ6HWXSPHQXರ
!&ORFN
/&'
0HQX/DQJ
!$QDORJ7LPH
7LFN7LPH
&KDU6HWV
&XUU&KDU6HW
.RQILJXUDFMDSDUDPHWUµZJOREDOQ\FK
GODNRPXQLNDWµZWHNVWRZ\FK
=REDF]ಱ6WDUWPHQXರ
0R
LOGO! TD (wersja ES7)
!&DUG
6HWXS
0VJ&RQILJ
6WDUW
ႣႭ
!1HWZRUN
'LDJQRVWLF
!ൺ&DUG
.RSLRZDQLHSURJUDPX]/2*2QDNDUWÛ
Ⴍ
!&DUGൺ
.RSLRZDQLHSURJUDPX]NDUW\QD/2*2
Ⴍ
!&RS\3URWHFW
8VWDZLHQLDRFKURQ\SURJUDPRZDQLDNRSLRZDQLD
Menu ustawień (ESC/> Stop → >Setup)
!&ORFN
!6HW&ORFN
Ⴍ
!6:7LPH
!6\QF
Ⴍ
!/&'
Ⴍ
!0HQX/DQJ
342
Ⴍ
8VWDZLHQLDF]DVXGDW\
8VWDZLHQLHF]DVXOHWQLHJR]LPRZHJR
6\QFKURQL]DFMF]DVµZZ/2*2%DVLF
L&0(,%.1;
!&RQWUDVW
5HJXODFMDNRQWUDVWXZ\ĝZLHWODF]D
!%DFN/LJKW
5HJXODFMDMDVQRĝFLSRGĝZLHWOHQLD
:\EµUMÛ]\NDPHQX
D. Struktura menu LOGO!
Menu startowe (LOGO! Basic w trybie RUN)
0HQXPRG\ILNDFMLSDUDPHWUµZ
!6WRS
6HW3DUDP
0VJ&RQILJ
6HW
ႣႭ
!1HWZRUN
'LDJQRVWLF
(YHU\WKLQJ
FOHDU"
(6&
PDNVZLDGRPRĝFL
WHNVWRZ\FK
/2*2
ႣႭ
Ⴇ
Ⴑ
0R
,
'DWDF]DV
$,
:HMĝFLDDQDORJRZH
Ⴇ
Ⴑ
Ⴇ
Ⴑ
:HMĝFLD
$,
:HMĝFLDDQDORJRZH
Ⴇ
Ⴑ
$4
4
:\MĝFLD
Ⴇ
Ⴑ
$,
Ⴇ
Ⴑ
:HMĝFLDDQDORJRZH
0
:\MĝFLDDQDORJRZH
Ⴇ
Ⴑ
=QDF]QLNL
(6&&
Ⴇ Ⴃ
Ⴑ ႱႧ
Ⴍ
3U]\FLVNLNXUVRUµZ
(6&
① Ekran startowy ES7 LOGO! TD, skonfigurowany w LOGO! 0BA7 do
wyświetlania domyślnie menu konfiguracji parametrów
② Dwie instrukcje menu dostępne tylko w wersji ES7 LOGO! TD
Menu sieciowe w LOGO! TD (wersja ES7), tylko dla LOGO! 0BA7
!,3DGGUHVV
,3DGGUHVV
8VWDZLHQLHDGUHVX,3
6XEQHWPDVN
8VWDZLHQLHPDVNLSRGVLHFL
Ⴍ
Ⴍ
*DWHZD\
Ⴍ
!6HWPRGH
!1RUPDO
Ⴍ
8VWDZLHQLHDGUHVXEUDPNLVLHFLRZHM
3U]HĄÇF]HQLH/2*2%$]WU\EXVODYHGRWU\EXQRUPDOQHJR
!6ODYH
3U]HĄÇF]HQLH/2*2%$]WU\EXQRUPDOQHJRGRWU\EXVODYH
!3DVVZRUG
:SURZDG]HQLH]PLDQDKDVĄD
Ⴍ
343
D. Struktura menu LOGO!
Menu diagnostyczne w LOGO! TD (wersja ES7), tylko dla LOGO!
0BA7
344
!0RGXOHLQIR
:\ĝZLHWOHQLHZHUVMLILUPZDUH/2*2%$
!(UURULQIR
.RPXQLNDW\EĄÛGµZZ\NU\W\FKSU]H]/2*2%$
!&OHDULQIR
.DVRZDQLHNRPXQLNDWµZREĄÛGDFK
!7RJJOH
:ĄÇF]HQLHZ\ĄÇF]HQLHDODUPµZREĄÛGDFKZ\NU\W\FKSU]H]/2*2%$
GLVSOD\
Numery katalogowe
E
Moduły
Wersja
Moduły LOGO!
z wyświetlaczem
Moduły LOGO! bez
wyświetlacza (pure)
Moduły wej/wyj
Moduły wej/wyj
analogowych
Moduły
komunikacyjne
Panel tekstowy
Oznaczenie
LOGO! 12/24 RC *
LOGO! 12/24 RCE *
LOGO! 24 *
LOGO! 24C *
LOGO! 24RC (AC/DC)
LOGO! 230RC (AC/DC)
LOGO! 230RCE (AC/DC)
LOGO! 12/24RCo *
LOGO! 24o *
LOGO! 24Co *
LOGO! 24RCo (AC/DC)
LOGO! 230RCo (AC/DC)
LOGO! DM8 12/24R
LOGO! DM8 24
LOGO! DM8 24R
LOGO! DM8 230R
LOGO! DM16 24
LOGO! DM16 24R
LOGO! DM16 230R
LOGO! AM2
LOGO! AM2 PT100
LOGO! AM2 RTD
LOGO! AM2 AQ (0...10 V, 0/4...20 mA)
CM EIB/KNX
CM AS Interface
LOGO! TD
* Także z wejściami analogowymi
Numer katalogowy
6ED1052-1MD00-0BA6
6ED1052-1MD00-0BA7
6ED1052-1CC00-0BA6
6ED1052-1CC01-0BA6
6ED1052-1HB00-0BA6
6ED1052-1FB00-0BA6
6ED1052-1FB00-0BA7
6ED1052-2MD00-0BA6
6ED1052-2CC00-0BA6
6ED1052-2CC01-0BA6
6ED1052-2HB00-0BA6
6ED1052-2FB00-0BA6
6ED1055-1MB00-0BA1
6ED1055-1CB00-0BA0
6ED1055-1HB00-0BA0
6ED1055-1FB00-0BA1
6ED1055-1CB10-0BA0
6ED1055-1NB10-0BA0
6ED1055-1FB10-0BA0
6ED1055-1MA00-0BA0
6ED1055-1MD00-0BA0
6ED1055-1MD00-0BA1
6ED1055-1MM00-0BA1
6BK1700-0BA00-0AA1
3RK1400-0CE10-0AA2
6ED1055-4MH00-0BA0
E. Numery katalogowe
Akcesoria
Akcesoria
Oprogramowanie
Karty pamięci
Karty baterii
Karty pamięci/baterii
Stycznik LOGO!
Zasilacze
Inne
1)
346
Oznaczenie
LOGO!Soft Comfort V7.0
LOGO!Soft Comfort V7.0 Upgrade
LOGO! Memory Card
SIMATIC Memory Card (2M) 1)
SIMATIC Memory Card (24M) 1)
LOGO! Battery card
LOGO! Combined Memory/Battery
Card
LOGO!Contact 24 V
LOGO!Contact 230 V
LOGO!Power 12V/1,9A
LOGO!Power 12V/4,5A
LOGO!Power 24V/1,3A
LOGO!Power 24V/2,5A
LOGO!Power 24V/4A
LOGO!Power 5V/3A
LOGO!Power 5V/6,3A
LOGO!Power 15V/1,9A
LOGO!Power 15V/4A
PC cable
USB PC cable
Modem cable
Manual
Numer katalogowy
6ED1058-0BA02-0YA1
6ED1058-0CA02-0YE1
6ED1056-1DA00-0BA0
6ES7954-8LB00-0AA0
6ES7954-8LF00-0AA0
6ED1 056-6XA00-0BA0
6ED1 056-7DA00-0BA0
6ED1057-4CA00-0AA0
6ED1057-4EA00-0AA0
6EP1321-1SH02
6EP1322-1SH02
6EP1331-1SH02
6EP1332-1SH42
6EP1332-1SH51
6EP1311-1SH02
6EP1311-1SH12
6EP1351-1SH02
6EP1352-1SH02
6ED1057-1AA00-0BA0
6ED1057-1AA01-0BA0
6ED1057-1CA00-0BA0
6ED1050-1AA00-0BE8
LOGO! 0BA7 obsługuje tylko karty SD; można także używać kart pamięci SIMATIC
Skróty
AM
B1
BN
C
F
Analog module (Moduł analogowy)
Block number B1 (Blok nr 1)
Block Number (Numer bloku)
LOGO! device designation: integrated clock (Oznaczenie urządzenia
LOGO!: zegar wbudowany)
CM
Communication Module (Moduł komunikacyjny)
Cnt
Count = Counter input (Wejście zliczania)
Co
Connector (Złącze)
Dir
Direction (of count, for example) (Kierunek, np. zliczanai)
DM
Digital Module (Moduł cyfrowy)
E
LOGO! device designation: integrated Ethernet interface (Oznaczenie
urządzenia LOGO!: wbudowany interfejs Ethernet)
EIB
European Installation Bus
EIS
EIB Interoperability Standard
En
Enable = switching on (e.g., clock generators) (Zezwolenie = włączenie)
ETS
EIB Tool Software
Fre
Input for frequency signals to be analyzed (Wejście analizowanych
sygnałów częstotliwościowych)
GF
Basic Functions (Funkcje bazowe)
Inv
Input for inverting the output signal (Wejście odwracające)
KNX
Konnex Association Standard for home and building electronic systems
L
Data Log
NAI
Network analog input (Sieciowe wejście analogowe)
NAQ
Network analog output (Sieciowe wyjście analogowe)
NI
Network input (Wejście sieciowe)
No
Cam (parameter of the timer) (Parametr timera)
NQ
Network output (Wyjście sieciowe)
o
In LOGO! designations: without display (Oznaczenie LOGO!: bez
wyświetlacza)
Par
Parameter (Parametr)
R
Reset input (Wejście zerowania)
R
In LOGO! designations: relay outputs (W oznaczeniu LOGO!: wyjścia
przekaźnikowe)
Ral
Reset all = Input for resetting all internal values (Zerowanie wszystkich
wartości wewnętrznych)
S
Set (latching relay, for example) (Ustawianie, np. przerzutnika)
SF
Special functions (Funkcje specjalne)
SU
Subunit (Segment)
T
Time = parameter (Czas = parametr)
TD
Text Display (Wyświetlacz tekstowy)
Trg
Trigger (parameter) (Wyzwalanie (parametr))
UDF
User-Defined Function (Funkcja użytkownika)
0BA7 device The latest LOGO! Basic version, described in this manual (Najnowsza
wersja LOGO! Basic, opisana w tym podręczniku)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement