Bieganie w klubie
s10_16:innovations
2/3/11
INNOVATIONS
6:45 PM
Page 10
PRZEGLĄD RYNKU
Przegląd rynku: bieżnie
Bieganie w klubie
Maszyny cardio, a w szczególności bieżnie, cieszą się największą
popularnością wśród klubowiczów. Nierzadko w mniejszych klubach
w godzinach największego obłożenia trzeba odczekać swoje, żeby się na nie
dostać. Podpowiadamy, czym się kierować przy ich wyborze i kupnie
w obliczu faktu, że będzie to najbardziej eksploatowany sprzęt w naszym klubie.
jaznych dla stawów, nale˝y silnik – jego moc
i rodzaj (AC) umo˝liwià d∏ugà eksploatacj´
maszyny. Kolejnym istotnym elementem
bie˝ni jest jej noÊnoÊç – maksymalna waga
u˝ytkownika i jego uderzenie w czasie
biegu. W profesjonalnych maszynach to
kryterium wynosi co najmniej 200 kg.
Chodzi mianowicie o to, by maszyna
posiada∏a odpowiedni zapas mocy. Poza
tym powierzchnia biegowa nie powinna
mieç wymiarów mniejszych ni˝ 45 cm
szerokoÊci i 130 cm d∏ugoÊci.
International Medical Group
ul. Kowalska 8-9/7, 82-300 Elbląg
tel. (55) 232 93-72
www.imgfitness.pl
Zakup bieżni – decydujące
czynniki
Na rynku dost´pny jest bardzo szeroki
wachlarz bie˝ni, od prostych modeli
poprzez te wykorzystujàce najnowsze
rozwiàzania technologiczne, z wirtualnym
trenerem oraz wieloma innymi rozwiàzaniami typu Entertainment (pod∏àczenie
do sieci, oglàdanie telewizji), które
skutecznie umilajà çwiczàcemu wysi∏ek. Tak
naprawd´ wybór najbardziej odpowiedniego modelu bie˝ni dla naszego klubu
jest warunkowany powierzchnià i bud˝etem, którym dysponujemy. Z drugiej strony
ze wzgl´du na jego du˝e ob∏o˝enie nie
warto nigdy oszcz´dzaç na sprz´cie cardio.
JakoÊç, czyli solidnoÊç wykonania, ∏atwoÊç
obs∏ugi, bezpieczeƒstwo u˝ytkowania oraz
warunki serwisowe, czas obs∏ugi w razie
awarii, a tak˝e warunki us∏ug pogwarancyjnych powinny byç decydujàcymi
czynnikami. Podsumowujàc: przed podj´ciem powa˝nej decyzji o zakupie w gruncie
rzeczy najwa˝niejszych maszyn w klubie,
musimy wziàç przede wszystkim pod uwag´
stosunek ceny do jakoÊci. Do
standardowego wyposa˝enia bie˝ni oprócz
komputera i g∏ównego systemu sterowania
oraz systemów amortyzujàcych, przy-
10
body LIFE 1I 2011
Fot.Nike
M
arsz i bieg to najbardziej
naturalne formy ruchu. W trakcie treningu na bie˝ni anga˝ujemy 70–75% wszystkich mi´Êni, a dobroczynne oddzia∏ywanie na samopoczucie çwiczàcego jest bezsprzeczne.
OczywiÊcie trening na bie˝ni trzeba
dostosowaç do indywidualnych potrzeb
u˝ytkownika. Osoby z du˝à nadwagà
zaczynajà od marszu. Bie˝nie w klubie
u˝ytkowane sà najcz´Êciej na dwa sposoby:
jako rozgrzewka (wtedy oko∏o 20 minut) lub
odr´bny trening cardio (40–60 minut).
Producent
SportsArt
Typ urządzenia
Profesjonalna Bieżnia Treningowa
Seria
Seria T652
Wymiary w cm (dł. x szer. x wys.), waga
211 x 99 x 140, 155 kg
Wymiary powierzchni biegowej (dł. x szer.)
min. 157 cm, szerokość min. 51 cm,
Maksymalna, dopuszczalna waga ćwiczącego (kg)
150 kg
Napęd/maksymalna moc silnika
5 KM, prądu zmiennego AC (bezszczotkowy)
Zakres prędkości (km/h)
od 0,2 do 20 km/h
Kąt nachylenia (zakres) (%)
0 – 15%
Programy treningowe
Co najmniej 10 w tym interwały, program na pośladki, programy dystansowe na 5 i 10 kilometrów, spalania kalorii,
trening interwałowy itd.
System automat. sterowania tętnem TAK/NIE
Tak
Pomiar tętna za pomocą
Sensory w uchwytach oraz pasek napiersiowy z transmiterem
Systemy AudioVideo Rozrywka – rozwiązania
Możliwość podłączenia iPoda
Cechy szczególne bieżni
Niezwykle ekonomiczny silnik ECO-POWR o mocy 5 KM
z bardzo niskim zużyciem prądu i 20-letnią gwarancją
Gwarancja
24 m-ce oraz gwarancja na silnik 20 lat
Cena katalogowa netto
16 900 zł
Informacje dodatkowe
-
www.bodylife.com.pl
s10_16:innovations
2/3/11
6:45 PM
Page 11
PRZEGLĄD RYNKU
INNOVATIONS
Producent
Precor
Precor
Towarzystwo Handlowe
„MATMARCO” Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 168 , 04-987 Warszawa
tel. 0-22 872-09-89
www.matmarco.pl
Technogym
Technogym
Typ urządzenia
Bieżnia Precor Experience Line
Bieżnia Precor Light Commercial
Bieżnia J0G NOW EXCITE+
Bieżnia RUN NOW EXCITE+
Seria
Seria 956i
Seria 946i
500/700
500/700/900
Wymiary w cm (dł. x szer. x wys.),
waga
224 x 89 x 163, 231 kg
204 x 86 x 150, 150 kg
210 x 84 x 142
219 x 96 x 155,2
Wymiary powierzchni biegowej
(dł. x szer.)
153 x 51
142 x 56
152 x 52
152 x 52
Maksymalna, dopuszczalna waga
ćwiczącego (kg)
226, 80 kg (500lb)
226, 80 kg (500lb)
200 kg
220 kg
Napęd/maksymalna moc silnika
4.0 KM
4.0 KM
Silnik prądu zmiennego AC 4,0 KM Silnik prądu zmiennego AC/6,0 KM
Zakres prędkości (km/h)
1 – 25,5 KM/H
1 – 20 KM/H
0,4 – 18 km/h
0,8 – do 27 km/h
Kąt nachylenia (zakres) (%)
0 – 15, przeskok co 05,%
0 – 15, przeskok co 05,%
0 – 15%
0 – do 18%
Programy treningowe
26: 1 x 5k, 2 x CROSS COUNTRY,2
x CUSTOM, 6 x FITNESS TEST, 2 x
GLUTES, 3 x HEART RATE,3 x INTERVAL, 1 x MANUAL, 1 x
RANDOM, 1 x TRACK,4 x
RANDOM
1 x 5k, 1 x AEROBIC, 1 x CROSS
COUNTRY, 1 x CUSTOM WEIGHT
LOSS, 1 x GERKIN FITNESS TEST,
1 x HEART RATE, 1 x INTERVAL, 1
x MANUAL, 1 x RANDOM, 1 x
TRACK, 1 x WEIGHT LOSS
do 11 programów i podprogramów,
CPR - trening przy stałym tętnie,
predefiniowane, z wyborem celu,
testy.
do 15 programów głównych + podprogramy. M.in. profile predefiniowane, użytkownika, CPR – program treningu przy stałym tętnie,
testy wydolnościowe
System automat. sterowania
tętnem TAK/NIE
Tak
Tak
Tak
Tak
Pomiar tętna za pomocą
Pasek telemetryczny lub sensor
dotykowy
Pasek telemetryczny lub sensor
dotykowy
Sensory dotykowe,
bezprzewodowo - pas telemetryczny w zestawie
Sensory dotykowe,
bezprzewodowo - pas telemetryczny w zestawie
Systemy AudioVideo Rozrywka –
rozwiązania
Możliwość instalacji jednego
z systemów Cardio Theater.
W zależności od potrzeb może to
być Monitor PVS lub system
bezprzewodowego wysyłania
dźwięku. Możliwość podłączenia:
iPod lub iPhone.
Możliwość instalacji jednego
z systemów Cardio Theater.
W zależności od potrzeb może to
być Monitor PVS lub system
bezprzewodowego wysyłania
dźwięku. Możliwość podłączenia:
iPod lub iPhone.
Wersja z wbudowaną platformą
Visio WEB – ćwiczący za
pośrednictwem dotykowego
ekranu LCD może kontrolować parametry treningu, korzystać z Internetu, licznych gier, a także
oglądać TV, odbierać pocztę lub
wskazówki od trenera. System
Communicator – stały kontakt
zarządzającego z klientem
podczas treningu – promocja programów i zajęć, produktów, usług
oraz przeprowadzanie badań
ankietowych.
Wersja z wbudowaną platformą
Visio WEB – ćwiczący za
pośrednictwem dotykowego
ekranu LCD może kontrolować parametry treningu, korzystać z Internetu, licznych gier, a także
oglądać TV, odbierać pocztę lub
wskazówki od trenera. System
Communicator – stały kontakt
zarządzającego z klientem
podczas treningu – promocja programów i zajęć, produktów, usług
oraz przeprowadzanie badań
ankietowych.
Cechy szczególne bieżni
Bieżnia cechuje się znakomitą
amortyzacją oraz systemem IFT,
który zapewnia najbardziej spójny
ruch z naturalnym ruchem
człowieka. Zapamiętuje dane przy
zmianie opcji treningowych
podczas treningu. Precyzyjne
pomiary treningowe.
Rozbudowana konsola, duża liczba
programów jak na ten typ maszyn.
Taki sam kąt nachylenia jak
w przypadku bieżni komercyjnych
oraz spójność pasa bieżni z naturalnym ruchem człowieka
powoduje, że bieżnia ta znajduje
zastosowanie w klubach o dużym
obłożeniu.
2 wersje kolorystyczne. PLUG
& PLAY (opcja) tworzenie i rejestracja dowolnych, programów
treningowych i ich odtwarzania.
2 wersje kolorystyczne, system
PLUG & PLAY (opcja), superenergooszczędny silnik (certyfikat).
Gwarancja
24 m-ce
24 m-ce
24 m-ce na części zamienne i 24 m- 24 m-ce na części zamienne i 24 m-ce
ce na robociznę.
na robociznę.
Cena katalogowa netto
8290 USD
6000 USD
6390 euro
Informacje dodatkowe
-
-
Dostawa, instalacja, szkolenie per- Dostawa, instalacja, szkolenie personelu. Projektowanie, doradztwo, sonelu. Projektowanie, doradztwo,
szkolenie, wsparcie marketingowe. szkolenie, wsparcie marketingowe.
Medicast Sp. z o.o.
ul. Polska 114, 60-401 Poznań
tel. (61) 848 34 76 (wew. 106)
www.precor.pl
www.bodylife.com.pl
8390 euro
body LIFE 1I 2011
11
s10_16:innovations
2/3/11
INNOVATIONS
6:45 PM
Page 12
PRZEGLĄD RYNKU
Top-Gym
ul. Strzelińska 2, 52-151 Wrocław
tel. (71) 662 184 747
www.top-gym.pl
Perfect Fitness Service
ul. 1 go Maja 58/O, 82-300 Elbląg
tel. (55) 235 02 66
www.perfectfitness.pl
Producent
Life Fitness
Life Fitness
Matrix
Matrix
Typ urządzenia
Bieżnia
Bieżnia
Profes. bieżnia klubowa Matrix
Profes. bieżnia klubowa Matrix
Seria
Elevation, model 95 T Engage
Integrity, model 95 T Integrity
T3x
T5x
Wymiary w cm (dł. x szer. x wys.),
waga
203 x 94 x 158, 210 kg
211 x 94 x 158 cm, 193 kg
213 x 85 x 132, 157 kg
213 x 85 x 147, 167kg
Wymiary powierzchni biegowej
(dł. x szer.)
55 x 152 cm
51 x 152 cm
152 x 51cm
152 x 56 cm
Maksymalna, dopuszczalna waga
ćwiczącego (kg)
181 kg
181 kg
182 kg
182 kg
Napęd/maksymalna moc silnika
4 HP
4 HP
4.2 KM AC
5.0 KM AC Dynamic Response
Drive System
Zakres prędkości (km/h)
0,8 – 23 km/h
0,8 – 23 km/h
0,8 – 20 km\h
0,8 – 20 km\h
Kąt nachylenia (zakres) (%)
0-15%
0 – 15 %
0 – 15%
0 – 15%
Programy treningowe
Quick Start, Manual, Random, Hill,
Cardio, Fat Burn, Heart Rate Hill,
Heart Rate Interval, Extreme Heart
Rate, Around the World, Cascades,
Foothills, Kilimanjaro, Army PFT,
Navy PRT, Air Force PRT,Marine
PFT, Fit Test, Gerkin Protocol,
Physical Efficiency Battery (PEB),
Custom Workouts (8), Create Your
Own™ Workouts (2), 5K Sport
Training, 10K Sport Training, Speed
Training, Speed Interval Training,
Time Goal, Calorie Goal, Distance
Goal, Distance Climbed Goal, Time
in Zone Goal, Pace Goal,
Customized Cool Down
Quick Start,Manual,Random, Hill,
Cardio, Fat Burn, Heart Rate Hill,
Heart Rate Interval, Extreme Heart
Rate, Army PFT, Navy PRT, Air
Force PRT, Marine PFT, Fit Test,
WFI Submax Protocol, Physical
Efficiency Battery (PEB), Custom
Workouts (6), 5K Sport Training,
10K Sport Training, Speed Interval
Training, Calories Goal, Distance
Goal, Time in Zone Goal,
Customized Cool Down
Manual, Rolling hills, Fat Burn,
5KM, Target HR, Gerkin Protocol,
Army PFT, Navy PRT, Marine PFT,
Air Force PRT, Physical Efficiency
Battery (PEB)
Manual, Rolling hills, Fat Burn,
5KM, Target HR, Gerkin Protocol,
Army PFT, Navy PRT, Marine PFT,
Air Force PRT, Physical Efficiency
Battery (PEB)
System automat. sterowania
tętnem TAK/NIE
Tak
Tak
Tak
Tak
Pomiar tętna za pomocą
Sensory w uchwytach lub radiowy
(kompatybilny z POLAR)
Sensory w uchwytach lub radiowy
(kompatybilny z POLAR)
Sensory dotykowe – pasek teleme- Sensory dotykowe – pasek telemetryczny
tryczny
Systemy AudioVideo Rozrywka –
rozwiązania
Kompatybilna z iPod, iPhone,
Kompatybilna z iPod iPhone,
Wyjście TV, Radio, Zintegrowane
Wyjście TV, Radio, Wirtualny
sterowanie TV,
Trener, LCD dotykowy,
Zintegrowane sterowanie TV,
możliwość podłączenia TV
przemysłowej z obiektu, możliwość
przesyłania informacji z klubu dla
klientów przez konsolę. Ciekawy
design, wejście USB, możliwość
wyboru różnych scenerii sprawia,
że trening jest dużo ciekawszy,
wirtualny trening ułatwia kontrolowanie naszych postępów na
przestrzeni długiego okresu oraz
przesyłanie programów treningowych drogą elektroniczną.
Cechy szczególne bieżni
System Flex Deck absorbuje
wstrząsy i chroni stawy osób
ćwiczących, mocna konstrukcja
zapewnia bezawaryjne funkcjonowanie przez długi czas.
System Flex Deck absorbuje
wstrząsy i chroni stawy osób
ćwiczących, mocna konstrukcja
zapewnia bezawaryjne funkcjonowanie przez długi czas. Linia
Integrity to zmodernizowana linia
Classic – wprowadzono nowy
design, zintegrowane sterowanie
TV, możliwość podłączenia iPod-a
lub iPhone’a, konstrukcja
identyczna w linii Classic.
Gwarancja
2 lata
Matryca 7'' LCD, kompatybilny
z iPod, w wersji T3xe matryca 7’’
LCD, kompatybilny z iPod
W wersji T7x – matryca 7'' LCD,
kompatybilny z iPod,
w modeluT7xe – matryca dotykowa
Fit Touch – 15'' LCD, kompatybilny
z iPod
Wyświetlacz typu LED,
Amortyzacja Ultimate Deck
System
Wyświetlacz typu LED,
Trzystopniowy wentylator,
amortyzacja Ultimate Deck System
Gwarancja 2 lata
24 m-ce
24 m-ce
Cena katalogowa netto
-
-
17 900 zł
22 900 zł
Informacje dodatkowe
-
-
Nowy dystrybutor marki Matrix.
Nowy dystrybutor marki Matrix.
Profesjonalny serwis 48h, transport Profesjonalny serwis 48h, transport
i montaż, przeszkolenie gratis.
i montaż, przeszkolenie gratis.
12
body LIFE 1I 2011
www.bodylife.com.pl
s10_16:innovations
2/3/11
6:45 PM
Page 13
PRZEGLĄD RYNKU
Fitness pro s.r.o.
Trávník 322/29, Přerov 750 02, Czech republic
Tel.+48503075933
www.panatta.pl
INNOVATIONS
Accuro-Sumer Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 15/17 01-217 Warszawa
Tel. (22) 423 28 12
www.accuro-sumer.pl
Producent
Panatta Sport
Panatta Sport
Cybex
Cybex
Typ urządzenia
Bieżnia
Bieżnia
Bieżnia treningowa 751T
Bieżnia treningowa 770T
Seria
Pininfarina Platinum
Pininfarina Gold
Seria: 750
770
Wymiary w cm (dł. x szer. x wys.),
waga
231 x 98 x 152
231 x 98 x 132
208 x 86 (dł. x szer.), 209 kg
208 x 86 (dł x szer), 218 kg
Wymiary powierzchni biegowej
(dł. x szer.)
155 x 52 cm
155 x 52 cm
157 x 56 cm
152 x 56 cm
Maksymalna, dopuszczalna waga
ćwiczącego (kg)
180 kg
180 kg
182 kg
182 kg
Napęd/maksymalna moc silnika
230 VAC 50/60Hz, 7HP/3HP
230 VAC 50/60Hz, 5HP/3HP
6 KM
5 KM
Zakres prędkości (km/h)
0,6 - 25 km/h
0,6 - 20 km/h
0.8 – 25 km/h
0.8 – 20 km/h
Kąt nachylenia (zakres) (%)
0-15%
0-15%
-3-15 %
0-15 %
Programy treningowe
Manual, Quick Start, Time&go;
cele: czas, dystans, spalanie
kalorii, Fit test C.H.R, User Editor
– nastawienie własnego profilu,
możliwość zapisania treningu na
USB
Manual, Quick Start, Time&go;
cele: czas, dystans, spalanie
kalorii, Fit test C.H.R, User Editor
– nastawienie własnego profilu,
możliwość zapisania treningu na
USB
Szybki start, ręczny, 9 programów
sterowanych czasem, spalonymi
kaloriami oraz przebytym dystansem (odchudzanie, falujące
wzgórza, szczyt góry, wzgórza
z interwałem 1:1, wzgórza z
interwałem 1:2, wzgórza
z interwałem 1:3 oraz cardio –
każdy z dziesięcioma poziomami),
5 programów typu fit-test, 9 programów do zapisania.
Szybki start, ręczny, 9 programów
sterowanych czasem, spalonymi
kaloriami oraz przebytym dystansem (odchudzanie, falujące
wzgórza, szczyt góry, wzgórza
z interwałem 1:1, wzgórza
z interwałem 1:2, wzgórza
z interwałem 1:3 oraz cardio –
każdy z dziesięcioma poziomami),
5 programów typu fit-test
System automat. sterowania
tętnem TAK/NIE
Tak
Tak
Tak
Tak
Pomiar tętna za pomocą
Sensory ręczne lub pas piersiowy
Sensory ręczne lub pas piersiowy
Kontaktowe i Polar®. Wyświetlacz
wskazuje zakres tętna za pomocą
kolorów
Kontaktowy i Polar®. Wyświetlacz
wskazuje zakres tętna za pomocą
kolorów
Systemy AudioVideo Rozrywka –
rozwiązania
Najwyższy model urządzeń cardio Najwyższy model urządzeń cardio Opcjonalny multimedialny ekran
Opcjonalny multimedialny ekran
z możliwością odtwarzania
wyposażony w monitor LCD
LCD (system PAL lub NTSC),
LCD (system PAL lub NTSC),
własnych multimediów z USB lub współpraca z odtwarzaczami iPOD współpraca z odtwarzaczami iPOD
z cyfrowym tunerem TV. MożliiPoda czy iPhone’a.
wość odtwarzania własnych
multimediów z USB lub iPoda czy
iPhone’a. Urządzenie wyposażone
w wentylator
Cechy szczególne bieżni
Lekka, nowatorska konstrukcja
i mocny silnik z ekonomicznym
sterowaniem poboru prądu.
Bezobsługowe smarowanie pasu.
Lekka, nowatorska konstrukcja
i mocny silnik z ekonomicznym
sterowaniem poboru prądu.
Bezobsługowe smarowanie pasu.
Czytelny ekran LED, system
amortyzacji Intelligent Suspension
3 (IS3), pas o zwiększonej
żywotności zmniejszający koszty
eksploatacji.
Dotykowy ekran LCD do
sterowania bieżnią, system
amortyzacji IS3, technologia
ARMZ™ – Nowość na rynku
światowym, w ofercie od
24.01.2011.
Gwarancja
5 lat
5 lat
36 m-cy
60 m-cy
Cena katalogowa netto
od 8000 euro
od 7000 euro
10 957 USD
10 270 USD
Informacje dodatkowe
Pininfarina sygnuje swym nazwiskiem zaprojektowaną przez
siebie linię urządzeń cardio.
Pininfarina sygnuje swym nazwiskiem zaprojektowaną przez
siebie linię urządzeń cardio.
-
www.bodylife.com.pl
-
body LIFE 1I 2011
13
s10_16:innovations
2/3/11
INNOVATIONS
6:45 PM
Page 14
PRZEGLĄD RYNKU
Producent
Del Sport Sp. z o.o.
ul. Warszawska 33
Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice
tel. (22) 3989020-23
www.delsport.pl
BH Fitness
Vision Fitness (Johnson Health Tech.)
True USA
MASTER-SPORT
ul. Cmentarna 21
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (41) 252 37 60
www.mastersport.com.pl
MASTER-SPORT
Typ urządzenia
Bieżnia SK 6900
Bieżnia T9800
Bieżnia
Bieżnia klubowa
Seria
SK Line
-
Seria SC800
Cardio Line
Wymiary w cm (dł. x szer. x wys.),
waga
233 x 87 x 140, 215 kg
213 x 78 x 147cm, 146 kg
215 x 94 x 160, 234 kg
211 x 97 x 162, 250 kg
Wymiary powierzchni biegowej
(dł. x szer.)
160 x 55 cm
152 x 56 cm
160 x 58 cm
151 x 55 cm
Maksymalna, dopuszczalna waga
ćwiczącego (kg)
190
200
227
150
Napęd/maksymalna moc silnika
4 KM AC
3 KM AC
True 5 KM AC Max Drive
Silnik elektryczny Siemens AC,
4 KM
Zakres prędkości (km/h)
0,8-25
0,8-20
0-24
1 - 20
Kąt nachylenia (zakres) (%)
0-15
0-15
-3 do 18
1-15
Programy treningowe
Manual, 12 programów treningo21 Preset, 4 Custom*, 5 Saved
Manual, Sprint 8, Fat Burner,
wych, Fitness Test, Programy HRC, Speed Interval, Muscle Toner, 5KM, Workouts, Gerkin Protocol and 4Program Użytkownika
Military
Pacer, 4 Programy HRT (Cardio,
Weight Loss, Interval, Endurance),
5 Programów Użytkownika
Szybki start, Czas, Dystans,
Kalorie, Stały Puls, Interwał,
Odchudzanie, Rozgrzewka, Bieg
terenowy, Test
System automat. sterowania
tętnem TAK/NIE
Tak
Tak
Tak
Pomiar tętna za pomocą
Czujniki pomiaru pulsu w uchwyCzujniki pomiaru pulsu w uchwytach oraz telemetrycznie za
tach i telemetrycznie za pomocą
pomocą opaski na klatkę piersiową opaski na klatkę piersiową
Telemetryczny za pomocą paska
Polar oraz za pomocą czujników
dotykowych
Sensory ręczne, pas telemetryczny
Systemy AudioVideo Rozrywka –
rozwiązania
W wersji SK6900TV urządzenie
wyposażone jest w wyświetlacz
dotykowy i TV. Istnieje możliwość
podłączenia cardio theater, mp3.
Dostępny system TV
15” dotykowy ekran z
wbudowanym systemem TV, kompatybilny z iPod muzyka, filmy z
łatwą nawigacją, możliwość
wyboru biegu w terenie z kolorową
animacją krajobrazu, spójność
USB, cyfrowy tuner
NTSC/ATSC/QAM lub
PAL/SECAM
Cechy szczególne bieżni
Wyjątkowo długa powierzchnia
biegowa, wyświetlacz dotykowy
(Soft Touch Screen), tłumienie
drgań Pro Tronic.
Gwarancja
3 lata
3 lata
Silnik 5 lat, części mech. 3 lata,
2 lata
części elektroniczne 3 lata , serwis
3 lata
Cena katalogowa netto
SK6900 – 18 000 zł,
SK6900TV – 21 000 zł
14 700 zł
Wersja z 15” TV dotykowym
ekranem cena netto 9499 USD+
VAT, wersja z 11” LCD cena netto
8099 USD + VAT
14 000 zł
Informacje dodatkowe
-
Projektowanie i doradztwo w zakresie otwierania klubów fitness.
Doradztwo, szkolenie, projektowanie.
14
body LIFE 1I 2011
Tak
Istnieje możliwość podłączenia
cardio theater, mp3.
-
-
Eurosport-fitness
Piecnik 36, 78-650 Mirosławiec
tel.+48692698386
www.eurosport-fitness.pl
Bieżnie z serii CS przeznaczone do
masowego użytku w dużych centrach fitness dzięki masywnej
budowie i mocnym 5KM napędzie
oraz długoletnią gwarancją na
podzespoły gwarantuje lata
użytkowania bez dodatkowych
kosztów dla inwestora.
Całkowicie polski interfejs
użytkownika. Silnik i podzespoły
elektroniczne firmy Siemens.
System kontroli pulsu firmy
POLAR, System TV 2500 zł netto.
www.bodylife.com.pl
s10_16:innovations
2/3/11
INNOVATIONS
6:45 PM
Page 16
PRZEGLĄD RYNKU
PHU Technomex Sp. z o.o.
ul. Knurowska 45A, 44-100 Gliwice
tel.(32) 40 10 350,
www.technomex.pl
Star Fitness Sp .z o.o.
ul. Małe Garbary 2, 61-756 Poznań
tel.+48 61 853 30 04
www.startrac.com.pl
Producent
Woodway Inc
Woodway Inc
Star Trac®
Star Trac®
Typ urządzenia
Bieżnia Desmo HP
Curve
Bieżnia
Bieżnia
-
S / model S-TRc
E / model E-TRxe
Seria
-
Wymiary w cm (dł. x szer. x wys.),
waga
195 x 96 x 160; 200 kg
170 x 86 x 142; 120 kg
206 x 81,3 x 147,3 , 204 kg
215 x 91 x 160, 200 kg
Wymiary powierzchni biegowej
(dł. x szer.)
157 x 55 cm
157 x 43 cm
152 x 51cm
152 x 55 cm
Maksymalna, dopuszczalna waga
ćwiczącego (kg)
225
225
227
227
Napęd/maksymalna moc silnika
5 KM
Bieżnia mechaniczna napędzana
pracą mięśni ćwiczącego
5 hp
5 hp silnik AC
Zakres prędkości (km/h)
0-24
Nieograniczony
0,8 – 20
0,8 – 24
Kąt nachylenia (zakres) (%)
0-25 (opcjonalnie: -3 ÷ 22)
Stały, profilowany pas ergonomicznie dopasowany do techniki
naturalnego biegu.
0-15
0 - 20
Programy treningowe
10 programów stałych, pamięć na
99 programów indywidualnych
użytkownika, programy fittnes, dla
populacji aktywnych, programy
medyczne, wytrzymałość, moc,
inne.
Ustalane przez użytkownika, ukierunkowane na wytrzymałość, moc,
programy fittnes, dla populacji
aktywnych.
13 programów: interwałowy,
wytrzymałościowy, szybki start,
spalanie kalorii, manualny,
wydolnościowy rosnący, fitness
test itp.
18 programów: dynamiczna kontrola pracy serca, interwał,
wytrzymałość, spalanie kalorii,
fitness test, test dla wojska, test
NAVY, program personalnego
trenera z prawdziwymi filmami
(5000 minut filmu)
System automat. sterowania
tętnem TAK/NIE
Tak
NIe
Tak
Tak
Pomiar tętna za pomocą
system POLAR (pasek, uchwyty na system POLAR
ramie)
Sensory dotykowe oraz telemetryczny
Sensory dotykowe, pomiar telemetryczny
Systemy AudioVideo Rozrywka –
rozwiązania
Monitorowanie parametrów
treningowych (tętno, dystans,
kalorie), możliwość wyposażenia
w wyświetlacz LCD.
i ekran TV 17”, oprogramowanie
do sterowania bieżnią
z archiwizacją danych na PC
(podłączenie RS232)
-
Możliwość zainstalowania 15-calowego wyświetlacza LCD.
Wyjście zewnętrzne audio na
słuchawki. Możliwość regulacji
natężenia dźwięków za pomocą
dedykowanej grupy przycisków
w panelu górnym.
Wbudowany 15-calowy komputer
dotykowy, Program NIKE+, TV,
integracja z iPhone® i iPod®
Cechy szczególne bieżni
-
Ekologiczna bieżnia napędzana
siłą mięśni ćwiczącego, doskonale
profilowany pas do naturalnej
formy biegu, technologia SLAT Belt
absorbująca obciążenie na stawy
ćwiczącego.
Aluminiowa rama urządzenia.
Silnik 5 KM, dwustronny pas
samosmarujący, dwustronny
podkład biegowy, system Soft
Trac® amortyzujący wstrząsy
podczas biegu
Star Trac® Coach personalny
trener - rzeczywiste filmy poszczególnych sesji treningowych (5000
minut filmu), 20% wznos maksymalny. Najwyższy model bieżni
firmy Star Trac®.
Gwarancja
rama 7 lat, silnik i napęd – 5 lat,
3 lata części nie podlegające
tarciu, 1 rok robocizna
24 m-ce
Rama – 10 lat, pas – 5 lat, 3 lata
części niepodlegające tarciu,
2 lata wyświetlacz, 1 rok robocizna
Cena katalogowa netto
44 500 zł
21 500 zł
Informacje dodatkowe
-
16
body LIFE 1I 2011
-
24 m-ce
7500 USD
ok. 14000 USD
Bieżnia S-TRc łączy w sobie
najwyższą jakość i parametry techniczne z niską ceną. Możliwość
rozliczenia i odbioru starego
sprzętu Star Trac® przy zakupie
nowych urządzeń. Specjalne ceny
dla inwestorów w pierwszy showroom Star Fitness w danym
mieście.
Opieka serwisowa w programie
3M. Specjalne ceny dla inwestorów
w pierwszy showroom Star Fitness
w danym mieście.
www.bodylife.com.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising