PKG-2100P Owners Manual
UA
R
Портативний автомоб льний
DVD-програвач
PKG-2100P
ПОС БНИК КОРИСТУВАЧА
Уважно прочитайте перед використанням.
УКРА НСЬКА
Зм ст
Пос бник з
використання
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.....................................3
УВАГА. .......................................................3
ЗАПОБ ЖН ЗАХОДИ................................4
Диски, в дтворюван даним...................5
Початок роботи
Використання пульта ДК. ...........................7
Зам на елемент в живлення пульта ДК ..........7
В дкидний екран ..............................................8
Дистанц йне керуванн ....................................8
Функц ональна таблиця кнопок пульта ДК ..9
Основ р бот
системо
Вмикання та вимикання живлення.............10
Встановлення та вилучення диск в.............10
Функц я в дключення звуку. ......................10
Налаштування р вня гучност . ...................11
Перемикання джерела. ..............................11
Налаштування яскравост п дсв чування....11
Швидка зм на передвстановлень в зуального
еквалайзера . ..............................................11
Керування пристро м
ик
пам’ят при
.................................................11
В б р назви
а пульта
..............11
DVD
В дтворення . .............................................12
Припинення в дтворення (PRE-STOP) . ...12
Припинення в дтворення . ..........................12
Перемотування вперед/назад . ...................13
Пошук початку глав або дор жок (файл в)..13
В дображення списка меню папок (файл в).13
В б р папок. ..............................................13
Пауза . .......................................................13
Покадрове в дтворення . .............................14
Спов льнене в дтворення ............................14
Пошук по номеру еп зода (папки)...............14
Прямий пошук по номеру глави, дор жки або
файла . ........................................................14
Повторне в дтворення глави, дор жки або
еп зода . ..................................................... 15
Переключення звукових дор жок ................15
Переключення кута перегляду....................15
Переключення субтитр в (мова субтитр в) . 15
В дображення стану диску . ........................16
Керування в режим DVB-T . ............16
Встан влення экрану
Налаштування зображення .........................17
В зуальний еквалайзер. ..........................17
Налаштування яскравост .......................17
Налаштування кольоровост . ..................17
Налаштування в дт нку . .........................18
Налаштування контрастност . ................18
Налаштування ч ткост ...........................18
Скид налаштувань зображення . .............18
Встановлення режиму Audio & Screen........18
Встановлення назви джерела . .................19
Встановлення автоматичного контролю
р вня.......................................................19
Встановлення режим в экрану.................19
Встановлення телесистеми......................19
Встановлення в деосигналу.....................19
Встановлення керування системою.
20
Встановлення нфрачервоного трансм тера.
.............................................................20
Встановлення модулятора FM ..................20
Встановлення частоти FM ........................20
Встановлення регулятора осв тлення ........20
Встановлення низького р вня регулятора
осв тлення . ..............................................20
Налаштування звукового супроводження .20
Встановлення автоматичного в дтворення
DVD . ......................................................20
Скид налаштувань та повернення до
заводських передвстановлень . .................20
1
Налаштування програвача DVD
Використання функц встановлення
(SETUP) .................................................... 21
Налаштування..............................................21
Встановлення мови ......................................21
Встановлення коду кра ни . .........................22
Встановлення р вня рейтингу
(захист в д перегляду д тьми)..................22
Зм на пароля.................................................22
Пряме в дтворення основного
вм сту. ........................................................22
Налаштування р вня рейтингу
(захист в д перегляду д тьми)..................22
Переключення кольору фону .....................22
Встановлення формату екранного
зображення ................................................23
Встановлення телесистеми . ........................23
Повернення до початкових встановлень . .23
В дтворення файл в MP3/DivX® ................23
Встановлення в дтворення
стиснутих файл в . ....................................23
Встановлення одночасного
в дтворення . ..............................................23
Встановлення часу для в дтворення
нерухомих зображень . .............................23
Встановлення в дображення. ......................24
Встановлення в деосервису по запиту
DivX®. ........................................................24
Бе др т в навушники
Приймач навушник в .
Використання навушник в .
Встановлення елемент в живлення .
24
24
24
Встановлення та з’ днання
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ...................................25
УВАГА . ....................................................25
ЗАПОБ ЖН ЗАХОДИ .............................25
Роз’еми ............................................................26
Монтажна панель. ..........................................27
Пров дник п дсв чування корпусу . ..............27
Системн з’ днання ........................................28
нформац я
Список код в мов.
Список код в кра н.
При виникненн труднощ в.
ндикац я системи.
Приладдя.
2
29
30
32
33
34
Пос бник по використанню
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
НЕ ПОМ ЩАЙТЕ РУКИ, ПАЛЬЦ АБО СТОРОНН
ОБ’ КТИ У ВХ ДН РОЗ’ЕМИ.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Цей символ познача важлив нструкц .
Недотримання нструкц й може призвести до
серйозно травми або летальних насл дк в.
НЕ ПЕРЕГЛЯДАЙТЕ В ДЕО ПРИ
КЕРУВАНН АВТОМОБ ЛЕМ.
Перегл в део може в вол ти вод я в
ерува
автомоб лем при вести о нещас ого ви а у.
я
НЕ РОБ ТЬ Н ЯКИХ Д Й, ЩО МОЖУТЬ В ДВОЛ КТИ
ВАС В Д БЕЗПЕЧНОГО ВОЖД ННЯ АВТОМОБ ЛЕМ.
е може призвести до отримання травм або пошкодження
продукта.
ВСТАНОВЛЮЙТЕ ЦЕЙ ПРИСТР Й ТАКИМ ЧИНОМ,
ЩОБ ВОД Й НЕ М Г БАЧИТИ ЕКРАН, ЯКЩО
АВТОМОБ ЛЬ НЕ ЗУПИНЕНИЙ ТА НЕ ЗАД ЯНЕ
Г
М
.
Перегляд вод м телев з йних програм або в део в процес
вожд ння небезпечний. Вод й може в двол ктись в д керування
автомоб лем, в результат чого може в дбутися авар я. Якщо
пристр й встановлений неправильно, вод й отрима можлив сть
переглядати телев з йн програми або в део в процес вожд ння,
що буде в двол кати його в д керування автомоб лем
може стати причиною нещасного випадку. Вод й або
пасажири можуть отримати серйозн травми.
Бу ь, що в вол ають увагу на тривалий час, мають
ви о уватися т льки п сле пов о у и и. Перед ви о а
м
таких д й ав и зу и йте автомоб ль в безпеч ому м сц .
Не отрима
цих вимог може при вести о авар .
П ДТРИМУЙТЕ ГУЧН СТЬ НА Р ВН , ЩО
ДОЗВОЛЯ ЧУТИ ЗОВН ШН ЗВУКИ П Д ЧАС
РУХУ.
Не отрима
цих вимог може при вести о авар .
В ДВОЛ КАЙТЕСЬ НА ПЕРЕГЛЯД ДИСПЛЕЮ П Д
ЧАС ВОЖД ННЯ ЯКОМОГА МЕНШЕ.
Перегл екрану може в вол ти вод я в
ерува
автомоб лем при вести о нещас ого ви а у.
НЕ РОЗБИРАЙТЕ ТА НЕ ЗМ НЮЙТЕ ПРИСТР Й.
Это може викликати авар йну ситуац ю, спалах або враження
електричним током.
ВИКОРИСТОВУВАТИ Т ЛЬКИ В
АВТОМОБ ЛЯХ З ЗАЗЕМЛЕННЯМ
НЕГАТИВНОГО ПОЛЮСУ НА 12 ВОЛЬТ.
(У випадку сумн в в проконсультуйтесь в своего дилера.)
Недотримання цих вимог може призвести до спалаху т.п.
ЗБЕР ГАЙТЕ ДР БН ПРЕДМЕТИ В М СЦЯХ, ЩО
НЕДОСТУПН ДЛЯ Д ТЕЙ.
Ковтання таких об’ кт в може нанести серйозну травму. Якщо
дитина прок
ла под бний об’ кт, негайно зверн ться до
.
УВАГА
Цей символ по нача важлив нструкц .
Недотримання нструкц й може при вести до
травми або пошкодження матер ально
власност .
ПРИ ВИНИКНЕНН ПРОБЛЕМ НЕГАЙНО
ПРИПИН ТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТА.
В ш
може при вести
травм
по
ю продукта.
ерн т продукт авторизованому
дилеру Alpine
в
ий серв сн й центр Alpine для
ремонт .
ОДНОЧАСНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ СТАРИХ ТА НОВИХ
ЕЛЕМЕНТ В ЖИВЛЕННЯ ЗАБОРОНЕНЕ. ПРИ
ВСТАНОВЛЕНН ЕЛЕМЕНТ В ЖИВЛЕННЯ
ДОТРИМУЙТЕСЬ ПОЛЯРНОСТ .
При в
лемент в ж
полярност (+ –) з
корпус лемента ж
в
може при вести
пож
т
д
.П
лектрол т
.
ПРИ ЗАМ Н ЗАПОБ ЖНИК В ВИКОРИСТОВУЙТЕ
Т ЛЬКО АНАЛОГ ЧН ПО НОМ НАЛУ
ЗАПОБ ЖНИКИ.
УВАГА
Недотримання цих вимог може призвести до
спалаху або враженню електричним
с
ом.
УВАГА! Випром нення лазера при в дкрит й кришц !
НЕ ДИВ ТЬСЯ НА ЛАЗЕРНИЙ ПРОМ НЬ!
НЕ ЗАКРИВАЙТЕ ВЕНТИЛЯЦ ЙН ОТВОРИ АБО
ПАНЕЛ РАД АТОРА.
(Нижня сторона програвача)
В ншому випадку можливий нагр в внутр шн х деталей,
який може призвести до спалаху.
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦЕЙ ПРОДУКТ Т ЛЬКИ ДЛЯ
АВТОМОБ ЛЕЙ З БОРТОВОЮ МЕРЕЖЕЮ НАПРУГОЮ
12 В.
Неправильне використання може призвести до спалаху,
враженню електричним током або ншим травмам.
3
ЗАПОБ ЖН
ЗАХОДИ
Завантаження диск в
Чищення пристроя
В
з
уйте м’яку суху
ку для пер одич о чи
. Для в
я б л сер зн х
моч т
ку,
т льк воду. При в
х
в можн р
краску
пластик.
в
с
в
яп
е +70 °C
,я
температура
ниж е -20 °C.
Конденсац я в л ги
При в
диск в можн п
звук зза конденсац . В
в
диск з прогр ва
п е
б
, щ дат в л в
.
Зам на з
При зам н з
( )п
тесь, щ нов й
з
р
на силу с
,в
на
у
з
.Я
з
(и) перегорают
б л одного раз , у
но п р в рте с лектрич ’
на ная
зам кан . Так ж п ре рте регулятор напр
автомоб л .
Нов диски
Для з
я заклин ван я диска на
кнопку
для
в
диска, я
в м нер вну поверхн
в
неправильно. Я
нов й диск в т
т ся з
прогр ва
разу п сле за
, провед т пальц ми
по кром центрального отв р
о кра диска.
Б - в
нев
в
нер вност могли
п
правильн
зав
диска.
усу
нер вност , потр т внутр
з
ю кромки диска
ручко
им под бн м инструментом, а п
вставте диск нов .
Температура
З
н
За один раз прогр а може при нят для в
я т льк
один диск. Не н
зав
д
диск в.
Вставляйте диск лиц во стороно в
. Для в
неправильно в
ного диска нат
кнопку .
Прог
диска на сильно ро
доро може при вести
пропуск в
я,
не в
пан диска
п
прогр ва .
Центральний
в
диски. При в
зно п
Disc
Центральний
Center
Center He
Hole
отв р
в
Зовн шня
Outside
кромка
Outside
(Bumps)
(нер
вност )
(Bumps)
Нер вност
Пошкоджений диск
Не н
по
можн сер
Центральний
New
отв р
Center
C
Hol
отв р
Bumps
тр сну , деформован
дефектного диска
механ зм в
.
Диски неправильно форми
Техн чне обслуговування
При ви
проблем не н
в
п
самост но. П
продукт сво му дилеру Alpine
н
серв сн й центр Alpine для ремонт .
в
Вц
н
В
по
п
не
в
диски т льк кругло форм
уйте диски нез
форм .
диск в нез
форм може при вести
ехан зм .
Характеристики ЖК панел
• После ви
систем на кран т
оз
ореол зображен я.
эфект при
технолог LCD
не несправн стю.
• П
ксплуатац при низ к й температур може
оз
ся контрастн сть кран . П сл короткого
раз гр в контрастн сть кран в
ся.
• Панель LCD в
н
й технолог .
К
эфективн х п ксел п рев
99,99%.
знач т , о 0,01% п ксел в в
в
.
Використання бездротових навушник в
При ви
в
перед ви
д
аж
я мон тора в на ушниках може
сильн
.З
бе
на ушники
м мон тора.
П
в том ,
PKG-2100P не буде п
•
•
•
•
овмс
станов
ся т
ч
:
прям сон чн
тепло
высока в ло сть вода
н м рна зап лен сть
м рна в брац я
Належне поводження
м
. Держ т
клейк
CORRECT
НЕПРАВИЛЬНО
INCORRECT
4
п
При р
диском н
диск так,
не з
на р боч й поверхн
пальц в. Не наклеюйте на диск с
,
тикетки. Не
на диск .
Н коли не намагайтеся виконувати наступн д
Не
ут
в
диск, ко
затяг т ся в прогр ва механ змом автоматич о
за
.
Не н
вставит диск в
при в
.
М сце встановлення
ПРАВИЛЬНО
Чищення диска
В дбитки пальц в, пил або бруд на поверхн диска можуть
викликати пропуски в дтворення. При регулярному чищенн
протирайте робочу поверхню м’якою чистою
кою в
напрямку в д центру диска до зовн шнього краю. Якщо поверхня
диска сильно забруднена, перед очищенням моч ть чисту
м’яку г
ку в слабому розчин нейтрального миючого засобу.
Диски, щ
мп
В
м
диски
п
може в
казан ниж е диски.
З
М тка
(логотип)
диска
Р зм р
диска
Формат DVD
Video
Звук
+
В део
12 см*
Музыкальн
CD-диски
Звук
12 см
DivX®
Звук
+
В део
12 см
Прилади для диск в
На р нку доступн р зн прилади для захисту поверхн диск в й
покращення якост звучання.
Однак б льш сть з них вплива на товщину та (або) д аметр
диску. Використання таких прилад в може призвести до
проблем з експлуатац ю. Не рекомендуеться використання
таких прилад в на дисках, що в дтворюються на програвачах
DVD-диск в Alpine.
* П три
Прозорий шар
T
Transpar
ent Sheet
двош
DVD-диски
п
може в
форматован диски.
казан ниж е
Диски
CD-R/
CD-RW
DVD-R/
DVD-RW
DVD+R/
DVD+RW
Формат компакт-диска
{
Формат MP3
(mp3)
{
{
{
Формат JPEG
(jpg, jpeg, jpe)
{
{
{
{
{
Формат DVD Video
Формат DivX
(avi, divx)
{
{
{
Формат ASF
(asf)
{
{
{
• В
п
диск в в
сеансом запис не
ся.
5
Про поводження з компакт-дисками (CD/CD-R/CD-RW)
Диски, в дтворювання яких не п дтриму ться
• Не т айтесь поверхн .
• Не п
айте диск вп
прям х сон чн х п
.
• Не накле йте на ки а ярл ки.
• П
те диск в р
го зап лен я.
• П
тесь
, що диск р вн й пл ский.
• Не в
н
на р нк при ади для диск в.
Не залишайте диск надовго в машин а о програвач .
Н коли не п ддавайте диск впливу прямих сонячних
промен в.
Жара в л сть мо ут пош
компакт-диск
наст льк , о го не
буде в
.
DVD-ROM, DVD-RAM, CD-ROM, CD-диски з фотограф ями т.п.
Номер рег ону DVD (номер рег ону в дтворюваних
диск в)
На вс х дисках вказаний номер рег ону. ей програвач DVDдиск в п дтриму в дтворювання диск в п дтримкою вс х рег он в.
Перев рте номер вашого рег ону по списку (нижче).
Рег он
Кра ни
Вс рег они
Використання диск в DVD-R/DVD-RW
•
Сполучен Штати
Америки й Канада
вропа (в т.ч. Франц я,
Грец я, Турц я, гипет,
Арав йський п- в, Япон я та
ПАР)
•
•
Корея, Та ланд, В’етнам,
Борнео та ндонез я
Австрал я та Нова
Зеланд я, Мех ко, кра ни
Карибського басейну та
П вденна Америка
нд я, Африка, Рос я та
кра ни колишнього СРСР
Використання компакт-диск в (CD/CD-R/CD-RW)
•
•
•
п
пд р
в
т льк т х диск в, щ
б ли записан в формат DVD-Video. В
диск в,
записан х в режим DVD-VR, не п
ся.
З
, о диски
кр т м о
м сеансом запис
(ст
для в
я на прогр ва DVD-дискв т льк
функц ч т я) не даст ся в
на ц м прогр вач
DVD-дискв.
В зал ост
п
запис д
диски мо ут не
в
ся. (
стр й м функц за и т
в коп ван я. Диски, коп юван я х б ло з
но
рушен ями законода ства, в
ся не будут . Д
файл ,
записан програмн м бе печен м неправильно системою
запис , мо ут р п знават ся я нелегальн .)
Вз
х ниж е в
х диски мо ут не в
ся на
ц
п
:
Диски, записан на д
х запис вал их п
х
DVD, д
нестандартн диски, диски пош
ями,
заб
диски, при заб
л нз ц ого пр гр вач
при
конденсац в л ги в
п
.
Д
вс з
, п редб
для дискв
DVD-R/DVD-RW.
Не в
на
а с
на лиц в й сторон
дискв DVD- R/DVD-RW.
В
з
ми дисками диски DVD-R/DVD-RW
бл с
вп
тепла, в л и прям х сон чн х
п
.Я
з
диски на т
в автомоб л ,
може при вести х пош
, п сл ч го х не
буде
в
ти на ц
п
.
При використанн компакт-диск в, що не в дпов дають техн чним
умовам, не може бути гарантована коректна п
здатн сть.
Можна в дтворювати диски CD-R (CD-Recordable)/ CD-RW (CDReWritable), що були записан т льки на пристро звукозапису.
Кр м того, можна програвати диски CD-R/ CDRW з
ауд офайлами в форматах ®MP3/JPEG/ASF/DivX.
•
• Деяк з описаних нижче диск в не можна в дтворювати на
цьому пристро :
Дефектн диски; диски з в дбитками пальц в; диски, що
п ддан екстремальним температурам або впливу прямих
сонячних промен в (наприклад, залишен в автомоб л або в
цьому пристро ); диски, що записан в нестаб льних умовах;
диски з збо м запису, або т , що намагалися перезаписати;
диски с захистом в д коп ювання, не в дпов дно галузевому
стандарту звукових компакт-диск в.
• В
уйте диски файлами MP3/JPEG/ASF/DivX®,
записан ми формат , з
м ц мп
м. Д
нформац по MP3:
. на стр. 17 и 18, DivX®/ JPEG/ASF
. на стр. 28.
Назва
Якщо для DVD-диска запрограмован назви, вони стають
найкрупн шими одиницями д лення записано на диску
нформац .
Фрагмент
Кожна назва може п дрозд лятися на др бн ш частини, що
називаються фрагментами. Фрагменти можуть м стити окрем
сцени або музичн композиц .
• В цьому пристро застосову ться система захисту авторських
прав, захищена патентами в США та ншими правами на нтелектуальну
власн сть. Використання ц технолог ма бути дозволено компан ю
Rovi Corporation; ця технолог я призначена для домашнього та нших
вид в обмеженого перегляду, якщо нше використання не дозволено
компан ю Rovi Corporation. Модиф кування або розбирання заборонене.
• Виготовлено по л ценз компан Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic та
подв йний символ D товарними знаками Dolby Laboratories.
• DTS заре строваною торговельною маркою корпорац DTS, Inc.,
DTS 2.0 торговельною маркою корпорац DTS, Inc.
• «Л ценз я на технолог ю кодування звука MPEG Layer-3 отримана в д
Fraunhofer IIS и Thomson».
• «При поставц цього продукту нада ться л ценз я на приватне
некомерц йне використання, однак не нада ться л ценз я
та не маються на уваз будь-як права на використання цього продукта в
ц лях комерц його (тобто для отримання прибутку) рад омовлення в
реальному час (наземного, супутникового, кабельного та (або) ншого),
широкого мовлення або потоково передач даних через нтернет,
нтранет та (або) нш
розпод лення електронного зм сту, так як
додатки звуков дтворення за плату або а вимог . Для такого
використання потр бна окрема л ценз я. Б льш детальну нформац ю
можна знайти на сайт : http://www.mp3licensing.com».
Для кл нт в, щ
диски CD-R/CD-RW
• Я
не в
ся в
ти диск CD-R/CD-RW,
п
тесь в том ,
о
й сеанс запис закр т
(завершен ).
• При необх д ост заверш т о
й сеанс запис на диск
CD-R/CD-RW повтор т с
ув
я.
6
Терм нолог я, що використову ться при опис диск в
Початок роботи
3
Закрийте кришку
Вставте кришку в корпус пульта до клацання (див. мал.)
Використання пульта ДК
• Направляйте пульт ДК на датчик з в дстан не
б льш 2 метр в.
• У випадку попадання прямого сонячного св тла на
датчик керування пристро м за допомогою пульта
ДК може порушуватися.
• Пульт ДК малогабаритним, легким та
високоточним пристро м. Для запоб гання його
ушкодження, скорочення служби елемент в
живлення, помилок в робот пристроя та
слабкого прийома сигналу виконуйте наступн
вимоги:
- Не п ддавайте пульт ДК надм рн й в брац .
- Не клад ть його в карман
.
- Збер гайте його подал в д вологи, забруднення
та харчових продукт в.
- Не п ддавайте пульт ДК д прямого сонячного
св тла.
Попередження
НЕ РОБ ТЬ Н ЯКИХ Д Й, ЯК МОЖУТЬ
В ДВОЛ КТИ ВАС В Д БЕЗПЕЧНОГО ВОД ННЯ
АВТОМОБ ЛЯ. Будь-як д , що в двол кають увагу на
тривалий час, мають виконуватися т льки п сля повно
зупинки. Перед виконанням таких д й завжди
зупиняйте автомоб ль в безпечному м сц .
Недотримання цих вимог може призвести до авар .
Перед першим застосуваннямм пульта ДК видал ть з його
поверхн захисну
у.
Зам на елемент в живлення пульта ДК
Тип елемент в живле
я: батарея типу AAA а о екв валент.
1
В дкрийте кришку в дс ку живлення
2
Зам на елемент в живлення
Натисн ть на кришку в напрямку стр лки та зн м ть
кришку.
Вставте батарею у в дс к живлення таким чином, щоб
позитивний (+) полюс був спрямований уверх (див. мал.)
• Недотримання полярност при встановленн батаре
робить роботу пульта неправильною.
7
Вд
кран
Передатчик а при м
Кнопка в
диск
Кнопка Power
(«Ж
»)
Св т од одн й ндикатор
ная
диск
Св т од одн й ндикатор
ная
диск
-переда
при м
Г
Для в л
ключ зап
в
н
Я щ п
вм
вм
ся ндикатор ная
п дсв
1
6
I
B
A
0
K
панель крана
кран я
собо р
панель активно матрице ,
д агонал ю 10,2 дюйма (25,9 см) ро
Wide VGA
(800x480 п ксел в). Кр м того, в верхн й части
К-панел
находит ся передатчик для бед
х на ушник в.
N
Кнопка для в д
V
я мон тора
Для в д
мон тора нат
в
кнопку. Панель т
в
ся, п сл ч го сл д вручну перевести
вертикальне
положен , в клонив
н
90 градус в а б л
.
закр т панель, перевед т
в горизонтальне положен
нат
на н до к
.
п дсв ч
Кнопки к р
При вм ка
д
прогр вач
д
я
в положенн
я п дсв
я на передн й панел
мон тора зап
их кнопок з
ми п
Кнопки к р
Q
корпуса
й перем
пр
для вм
я ви
п дсв
корпуса. При в
перем
Door («Дверц ») при в
дверц вм
корпуса.
ся син кнопки п дсв
.
ся к
мон тором DVDми.
я для передн
го пасажирс кого м с
:
Перем к «ВКЛ./В КЛ.» FM-модулятора
При вм
ц ого перем
звук в деопрограм DVD
переда т ся на рад опри м , п
ий в д апазон FM.
Необх д о по
о нал
рад опри ма на п
частоту. Для в
я FM-модулятора в системном меню
п
необх д о вм
функц ю FM-передатчика.
: Кнопка «Пауза/в
ж
я
»
ви
Пасажир,
находи ся на передн м сид н , м м
вм
функц ю в
я пауз DVD-диска.
кнопка так ж
д
в
п
. Для того, щ в
п
,
сл д нат
ут
кнопку.
8
J
R
корпуса
Б л й св т од одн й ндикатор п дсв ч
корпуса м п
полярн сть. При в
мон тора будьте у
.З
р зд л «З’
п дсв ч
корпуса» (стр. 27).
Перем к
»). Я
ON, диск можн
.
диска
диск находит ся в прогр ва ,
диска.
Дистанц не к
7
Кнопки к
я на
передн й панели
Б л й св т од одн й ндикатор п дсв ч
диска
я диска нат
кнопку Eject («В
я становлен в положенн ACC
в том р , я
п
в
Св т од одн й ндикатор ная
й порт
Б л й св т од одн й
ндикатор п дсв ч
корпуса
Перем
для
в
я панел
Р
Кнопка в л
доступ для
го пассажира
Датчик
осв т ност
Перем
корпуса
х сигнал в
RUE-4159 я л собо ун версальн й пульт Д , я й може к
в
м прогр ва ем DVD-диск в, мон тором
ими 5
п
ми. Дан по в
ю функц ональн х кнопок для
к ж ого п
н
в таблиц (стр. 9).
Р дкокристал ч а
панель кран
Перем
передн
нфрач
Передатчик нфрач
х сигнал в переда сигнал на
без
на шники. Прий
нфрач
х сигнал в
прий
сигнал пульта Д .
W
X
E
F
3
2
8
5
4
C
D
9
M
L
O
U
P
S
T
Y
G
H
Функц ональна таблиця кнопок пульта ДК
П из
кнопок пульта Д RUE-4159
ФУНКЦ Я КНОПКИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
МОН ТОР
Ж
МОН ТОРА
П
ВКЛ./В КЛ. ЗВУКА
DIMMER («РЕГУЛЯТОР
ОСВ
НОСТ »)
В ЗУАЛЬН Й КВАЛАЙЗЕР
DVD
AUX1
AUX2
РЕЖИМ Р БОТ : EXT-DVD
РЕЖИМ Р БОТ : DVD-HU
РЕЖИМ Р БОТ : Т -ТЮНЕР
РЕЖИМ Р БОТ : DVB-T
РЕЖИМ Р БОТ : ISDB-T
27
Пропустит а
17
18
19
20
21
22
23
24
25
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
+10
+10
(т
DVB-T
для
вроп )
Т -тюнер
3
3
26
16
DVD-HU
3
КНОПКИ ПАМ’ЯТ РЕЖИМ В
Р БОТ : MEM
НУМЕРАЦ
КНОПКА: 1
НУМЕРАЦ
КНОПКА: 2
НУМЕРАЦ
КНОПКА: 3
НУМЕРАЦ
КНОПКА: 4
НУМЕРАЦ
КНОПКА: 5
НУМЕРАЦ
КНОПКА: 6
НУМЕРАЦ
КНОПКА: 7
НУМЕРАЦ
КНОПКА: 8
НУМЕРАЦ
КНОПКА: 9
НУМЕРАЦ
КНОПКА: 0/10
DVD / DVD-HU / DVB-T / TV= 0,
ISDBT=10
НУМЕРАЦ
КНОПКА: 11 (+10)
DVD / DVD-HU = +10
НУМЕРАЦ
КНОПКА: 12 (CLR)
DVD= CLR
SETUP («НАЛ
»)
DISP (INFO)
DVB-T= INFO
TOP.M (EPG)
ISDB / DVB-T= EPG
ENTER («ВВ Д
»)
МЕНЮ НА
DVD
В
:s
ВНИЗ: t
Л ВО
:
ПРАВО
:
ВОЗВРАТ (В Х Д)
ISDB-T=ВОЗВРАТ DVB-T= В Х Д
Пропустит
перемотат вперед:
15
DVD/
EXE-DVD
перемотат назад:
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
CLR
3
3
3
3
3
3
МЕНЮ (Н+У) *
МЕНЮ (Н+У) *
3
3
INFO
3
3
EPG
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
EXIT
(«В Х Д»)
В
В
В
ВНИЗ
28
КАНАЛ В
: CH s
CHANNEL DOWN (КАНАЛ ВНИЗ): CH t
29 PLAY/PAUSE (В
/
ПАУЗА):
30 STOP (СТОП): n (НАЗАД)
DVB-T= НАЗАД
31 SCAN («СКАНУВАНН »)
32 REPEAT («ПОВТОР»)
33 AUDIO («ЗВУК»)
34 SUB.T (ДАН ) (ТЕКСТ) ISDB-T=
ДАН DVB-T= ТЕКСТ
35 ANGLE (
) (1SEG)
ISDB-T= 1/13 Seg
ПРИМ
*: (Н+У) - нат
ут
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
BACK
(«НАЗАД»)
3
3
3
TXT
(«ТЕКСТ»)
9
Основ р бот
Кнопка EJECT
(«Вилучення диска»)
системо
Кнопка POWER
(«ЖИВЛЕННЯ»)
Встановлення та вилучення диск в
Перед т м к зав
ж
п
а
в
диск, в
.
Вставлення диска
Вставте диск лицьовою стороною
Як т льк диск буде вставлен
зав
ся п
.П
Кнопка SELECT («В Б Р»)
,
.
н автоматичн
ся вв
.
Верх (передня частина)
Кнопки керування на передн й панел
POWER («ЖИВЛЕННЯ»)
MUTE («ВКЛ./ВИКЛ. ЗВУКА»)
DVD, AUX1,
AUX2
DIMMER
(«РЕГУЛЯТОР
ОСВ ТЛЕНОСТ »)
MONITOR SETUP
(«НАЛАШТУВАННЯ
МОН ТОРА»)
• Якщо замок запалення знаходиться в положенн ACC або ON, диск
можна вставити нав ть в тому раз , якщо пристр й вимкнений.
• При робот з двосторонн ми DVD-дисками дочекайтесь
завершення в дтворення запису на одн й сторон , пот м
переверн ть диск та запуст ть в дтворення на нш й сторон .
• Категорично забороню ться встановлення диск в з
навигац ойними картами, оск льки це може призвести до
пошкодження пристроя.
• Якщо був вставлений диск нев рного формату, диск був вставлений
неправильною стороною або диск забруднений, на мон тор
в добразиться пов домлення DISC ERROR («Помилка ДИСКУ»).
Натисн ть кнопку та вилуч ть диск.
В зуальн й квалайзер
Пульт дистанц йного керування
Вмикання та вимикання живлення
Ст ж
я мон тора заносит ся в пам’ять п сл в м
замка зап
я. П сл
замка зап
я в
положен мон тор так ж п
т ся в то ст , я
бу
занесени в пам’ять (в
а ви
е); позиц я
в
я так ж в
ся.
В
у
Нат
диск в
.
Переконайтесь, що диск вилучений.
я
е
Кнопки керування на передн й панел
1
Для в
кнення живлення натисн ть
кнопку
POWER («ЖИВЛЕННЯ»).
2
Для вимкнення живлення натисн ть та утримуйте
кнопку POWER («ЖИВЛЕННЯ») ще раз.
• Короткочасне натиснення кнопки POWER (« ИВ ЕНН »)
при вмикненому живленн активу функц ю вимикання звука.
Дистанц йне керування
1
2
Для в
кнення живлення натисн ть кнопку
POWER («ЖИВЛЕННЯ»).
Для вимкнення живлення натисн ть кнопку
POWER («ЖИВЛЕННЯ») ще раз.
Кнопки керування для переднього пасажирського м сця
1
2
• Якщо диск не буде вилучений впродовж дек лькох секунд, в н
автоматично будет завантажений знову.
• Якщо замок запалювання знаходиться в положенн ACC або ON,
диск можна вилучити нав ть в тому раз , якщо пристр й
вимкнений. П сля вилучення диску живлення пристрою
в дключиться автоматично.
• Якщо замок запалювання знаходиться в положенн ACC, OFF
або в процес зав
диска (при в дображенн пов домлення
LOADING («ЗАВАНТАЖЕННЯ»), диск не будет вилучений нав ть
п сля натискання кнопки .
Натисн ть кнопку PLAY/PAUSE («В ДТВОРЕННЯ/
ПАУЗА») для в кнення живлення.
Для в
в нат
(«В
О
яж
ст
я нат
ут
кнопку PLAY/PAUSE
/ПАУЗА»).
Кнопка PLAY/PAUSE («В ДТВОРЕННЯ/ПАУЗА»)
йте
Функц я в
Кнопки к
1
2
Для в
н
я на передн й панел
я звука при включенном ж
кнопку POWER («Ж ВЛ
»).
Для в
звука повторно нат
POWER («Ж В
»).
Дистанц е
Для вм
/ви
MUTE («ВКЛ./
10
я звука
я звука нат
КЛ. ЗВУКА»).
кнопку
кнопку
Керування пристро м
Налашт ванн р вня гучност
Для регулю
регулятором гу
автомагн тол .
1
2
р вня гу
можн с
ся
на шник в
регулятором гу
Режим р бот п
(TV, DVB-T, ISDB-T, DVD-HU EXT-DVD)
будут доступн при нат
в
кнопки пульта
.
Вв кн ть живленн навушник в за допомого
кнопки POWER («ЖИВЛЕННЯ»).
В дрег л йте р вень гучност обертанн м ручки на
навушниках по годинн й стр лц (для зб льшення)
або проти годинно стр лки (для зменшення).
AUX1
Зверн ться до розд лу «Бездро ов навушники» (стр. 24).
AUX2
Переключенн джерела
Кнопки кер вання на передн й панел
КНОПКА ПРИСТРОЮ
(TV, DVB-T, ISDB-T,
DVD-HU
EXT-DVD)
1
Натисн ть кнопку SELECT («В Б Р») для
в бор джерела.
MEMORY
(«ПАМ’ЯТЬ»)
2
Натискайте кнопку SELECT («В Б Р») для
переключення джерел.
Використанн пам’ят при
кер ванн пристро м
Вы можете присво кнопкам AUX1 AUX2 в
П сл того к п
занесе д
в пам’ять (AUX1
при нат
кнопки AUX1
AUX2 пульта Д п
автоматичн переключит ся на ц д
.
Дистанц йне кер ванн
Для в бор джерел напряму натискайте кнопку
DVD, AUX1 або AUX2 .
•
кранна ндикац я ключит ся автоматичн , я
при
р бот буде з
п
б
на 6 секунд.
• Для о
я дод
нформац по п дключен ю
з
д
AUX1
AUX2
. стр. 28.
• П сл з
д
п
з
’
позиц ю, на я
п
в
.
• При нат
кнопки пульта Д AUX1
AUX2 п
автоматич переключит ся на в
.
б ло
1
2
Натисн ть кнопку AUX1 або AUX2.
3
Натисн ть кнопку MEMORY («ПАМ’ЯТЬ»)
для збер гання пристро як джерела.
.
AUX2),
В бер ть один з пристро в для призначенн : TV/
DVB-T/ISDB-T/DVD-HU/EXT-DVD.
• Вс операц необх д о завершит в
6 секунд. В
кранна ндикац я автоматичн
в
ся.
Налашт ванн р вн п дсв ч ванн
Яс
сть п
внутр
го осв
кран б л з
К-панел можн регулю
я в салон автомоб ля.
р
для пе
.
в зал
зображен
1
Натисн ть кнопку DIMMER («РЕГУЛЯТОР
ОСВ ТЛЕНОСТ »).
2
Натискайте кнопку DIMMER («РЕГУЛЯТОР
ОСВ ТЛЕНОСТ ») для посл довного
переключення режим в екранного зображення
AUTO («АВТОМАТИЧНИЙ»), LOW («НИЗЬКА
ЯСКРАВ СТЬ») и HIGH («ВИСОКА ЯСКРАВ СТЬ»).
(Налашт ванн за замовч ванн м: HIGH)
на
Виб р назви джерела з пульта ДК
Я
необх д о ви
ви
д з
пульта Д ,
направлен на кран, можн автоматичн зм нит назв д
а
на кран без необх д ост вход в меню н л
.
SOURCE NAME (« М’Я ДЖЕРЕЛА»)
Для отримання додатково нформац по налаштуванню
р вня осв тленост див. стр. 20.
Швидка зм на передвстановлень
в зуального еквалайзер
1
2
Натисн ть кнопку VEQ. на пульт ДК.
Для переключення режим натисн ть кнопку VEQ.
11
Вставте диск лиц
DVD
я нструкц я розповсюджу ться на вбудований DVDпрогравач (Built-In DVD), зовн шн й DVD-програвач (EXT-DVD)
та DVD-програвач високояк сного сигналу (DVD-HD). DVDпрогравач також може використовуватися для роботи з
дисками CD/CD-R/CD-RW.
ENT
SELECT MENU n
Для зав
в
П
во
стороно
вг
.
диска
. р зд л «В
диск в» на стр. 10.
в
.
• Вц
п
не п
ся автоматичне в
з
сторон дво
го DVD-диска. В
диск,
переверн т
го
вставте п
.
• П сл в
диска до п
в
я може пройти
д
.
Автоматич е в
DVD-диска
Я
в меню System («Система») для опц DVD Auto Play
(«Автоматич е в
DVD-диска») в
н значен
AUTO («АВТОМАТИЧ ИЙ РЕЖИМ»)
SKIP («ПРОПУСК»),
то п сл в
DVD-диска в
основно
програм диска чнет ся автоматич без нати
я кнопок
Play («В
»)
Enter («Вв д
»). Б л д
нформац я ведена на стр. 20.
Кнопки к
DVD
р
FOLDER
UP
EXT-DVD
DVD-HU
MENU
ENTER
FOLDER
DOWN
TOP.M
st
DISPLAY
REPEAT
RETURN
n
• Для б льш ст диск в меню диска можн
нати
я кнопки MENU («МЕНЮ»).
образит ш
м
Меню DVD-диска
Для в бор п
ного об’екта нат
кнопку s,
t, а
, а п м нат
кнопку ENTER («В
»).
CLEAR
+10*1
П
е
в
(PRE-STOP)
Пульт ДК
*2
крана меню
• При р бот дисками д
х тип в в б р об’ект в меню можн
з
напряму ш
м нат
нумерац йних кнопок (0 – 9).
нумерац
кнопки
(от 0 до 9)
*1
в
Я
для опц DVD Auto Play («Автоматич е в
DVDдиска») в
значен NORMAL («НОРМАЛЬН Й
РЕЖИМ»), то для DVD-диск в кран меню мо ут
ткр ват ся
автоматичн . Для п
в
я ви
те н
д .
+10 доступно для вб
х DVD-прогр ва , з
DVD-прогр ва в сокоя ного сигнал .
Функц я CLEAR доступна т льк для вб
х
з
х DVD-прогр ва .
х DVD-прогр вач
В
Тип диск в, я можн в
заголовка, в м ч
ся н
для кож ого
п ими логотипами. .
Можн в
комерц
DVD-в деодиски
(в
для ро
я ф льм в т.д.)
диски DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW, записан в
режим в део.
(Включа
диски,
в деодан DVD, так
ауд одан DVD, в
при в
значен я
DVD-V в р
«Нал
режим в
я
DVD-Audio» (стр. 20).
Для п
в процес в
я нат
кнопку n.
Позиц я, в я й в
б ло при
, заносит ся в пам’ять
п
.
1
При в т
2
В режим PRE-STOP нат
нат
В
кнопку n.
ся п
PRE STOP.
В
продо жит ся
п рервано.
• Для д
П
х диск
положен
е
кнопку
того м с
може в
в
.
, де оно б ло
ся неточно.
я
Можн в
диски CD-R/CD-RW/ DVD-R/
DVDRW/DVD+R/DVD+RW, записан в режим DivX®.
Обережно
• Для д
диск в DVD п
ся не вс функц .
Б
нформац ю о п
функц
. в нструкц х, д
диск DVD.
• В
тки пальц в на поверхн диска мо ут
негативно в
на в
.Вр
ви
я проблем в
диск
п р в рте
го поверхн на на
в
пальц в. При
необх д ост п
диск.
• При в
пульта Д необх д о о
нат
т лько одну кнопку. Одноч е нат
д
кнопок може в зват п
ки при р бот
п
.
• Я
п
в
я ви
ж
п
, ви
зап
перем
д
,в
продов
ся
того м с , де оно б ло п рервано.
• При с
ви
недопустиму операц ю (
у
в
ого тип диска) на
кран в
н
значок:
12
При в
н
В
n2р
п
•
п
п сл п
, то н
.
STOP,
в
ев
в
.
з
я б ла нат
а кнопка
буде п чато самого
.
перемот
1
В процес в
кнопку
(ш
(ш
перемот
вперед/назад
я нат
ут
перемотка назад)
вперед).
йте
к о вибраний файл у списку меню папок:
Якщо кнопка була утримана в натиснутому стан б льш 1
секунди, перемотування вперед або назад буде в дбуватися з
подв йною швидк стю.
Якщо кнопка була утримана в натиснутому стан б льш
5 секунд перемотування вперед або назад в дбува ться з
швидк стю, у 8 раз в б льшою н ж звичайна швидк сть. Якщо
кнопка була утримана в натиснутому стан б льш 10 секунд
перемотування вперед або назад в дбува ться з швидк стю, в
32 рази б льшою н ж звичайна швидк сть.
2
Для того щ в
в
кнопку
•
ч
перемоту
Пош к п
(файл в)
П
а
ч
в
.
з
вперед а
ев
.
я нат
1
В процес в
MENU («ВЕРХН
Будет в
2
Для в бор п
t,
нат
В
3
,
назад звук не в
розд л в а
В до
я списк меню
папок/ файл в
ся.
дор ж к
кнопку
Кожен раз при натисненн кнопки в дбува ться перех д до
наступного розд лу/дор жки/файлу та починаеться х
в дтворення.
: Натисн ть цю кнопку для початку в дтворення з
початку наступного разд лу або дор жки.
: Натисн ть цю кнопку для початку в дтворення з
початку поточного разд лу або дор жки. Натискайте
кнопку
дек лька раз в для початку
в дтворення з початку попереднього розд лу або
дор жки.
• Д
DVD-диски не м
р зд л в.
• нформац я п в д
MP3 (номер папки, номер файл ,
нформац я тег в т.п.) в
ся на мон тор в процес
в
я.
• Для диск в файлами MP3 до п
в
я може пройти
д
.
• В зал
того, я програм е з
для
пе
яв
для запис диска, д
диски
мо ут не в
ся. ц ом р необх д о
в
програм .
• П
може в
диски, щ
звуков дан
дан MP3.
• При в
файла, записаного з
ш
ю передач
бит в (VBR), може в
ся неправильн
а в
я.
• JPEG, к MP3, може к
ся п
.
кнопку TOP
список папок на диск .
папки нат
кнопку s а
кнопку ENTER («ВВ Д
»).
ся список файл в в брано папки.
Для в бор п
а t
нат
П
я нат
МЕНЮ»).
ся в
ного файл нат
кнопку s
кнопку ENTER («ВВ Д
).
в браного файл .
к о вибраний файл у списку меню файл в:
1
В процес в
(«МЕНЮ»).
В
2
я нат
кнопку MENU
ся список файл в папки диска.
Для в бор п
а t
нат
ного файл нат
кнопку s
кнопку ENTER («ВВ Д
).
П
ся в
в браного файл .
• Як о довжина мени файлу або папки переви у в дведене
для в дображення м сце, то останн й в дображений символ
прийме вид «~» (знак «т льда»).
• В дкри ться екран списку файл в.
В б р папок
Для в бор папки нат
DN («ПАПКА ВНИЗ»)
кнопку FOLDER
UP (« Г
»).
Пауза
1
2
В процес в
Для в
кнопку
я нат
яв
кнопку
.
я нат
.
• П д час в дображення неру омого кадру звук не
в дтвор ться.
• При запуску в дтворення з режиму паузы можлива
короткочасна в дсутн сть звуку або зображення. е не
ознако неполадки.
• При натисненн кнопки
на панел керування переднього
пасажирського м сця короткочасно в добразиться син й екран.
13
Прям й пош к по номеру разд л ,
дор жки аб файл
Покадрове в дтв ренн
1
В режим пауз нат сн ть кнопку
аб
При кожному натисненн ц кнопки в дбува ться
в дображення наступного або попереднього кадру.
2
Для п вернення д зв чайного в дтв рення
нат сн ть кнопку
.
В
р зд л на диск .
1
• П д час покадрового в дтворення звук не в дтворю ться.
2
Уп в льнене в дтв ренн
1
Нат сн ть та утр м йте кнопку
аб
в режим пауз для встан вленн шв дк ст
уп в льненого в дтв рення, р вн й 1/8 в д
зв чайн , аб уп в льненого в дтв рення
зв р тнь м напрямк . Для встан вленн
шв дк ст , р вн й половин в д зв чайн ,
додатк во утр м йте кнопку впр д вж 5 секунд.
2
В дп ст ть кнопку
аб
для переход в
режим пауз аб нат сн ть кнопку
для
того, щ б п чат в дтв ренн .
• П д час упов льненого в дтворення або в дтворення у
зворотньому напрямку звук не виводиться.
• Пряме/зворотн упов льнене в дтворення не буде
працювати при в дтворенн слайд-шоу.
• Значення швидкостей 1/2, 1/8 вказан приблизно. Фактична
швидк сть залежить в д диску.
Пош к а номер м еп зода (папки)
В
DVD-диск
1
2
•
•
•
•
•
д
ц функц ю для ш
ю п зод в.
ого пош
положень
П сл пр п ненн в дтв рення введ ть номер
еп зод (папки) для в дтв рення за д п м г ю
нумерац н х кнопок (0 – 9).
Нат сн ть кнопку ENTER («ВВ Д
»).
Почнеться в дтворення з вибраного номеру еп зоду.
ю функц ю не вдасться використати для диск в, на яких
в дсутн записан номери еп зод в.
Для видалення останньо введено цифри в номер еп зода
натисн ть кнопку CLR («ОЧИ ЕНН »). Натисн ть та
утримуйте кнопку CLR («ОЧИ ЕНН ») впродовж як м н мум
2 секунд для видалення вс х номер в еп зоду.
Для виходуу з режиму пошуку еп зод в та в дновлення
звичайного в дтворення натисн ть кнопку RETURN
(«ПОВЕРНЕНН »).
В дтворення почнеться автоматично для двозначних номер в
еп зод в нав ть якщо не натиснути кнопку ENTER
(«ВВ Д
») у в дпов дност з описом процедури 2.
В дтворення почнеться з початку розд ла/дор жки в режим
PRE-STOP.
14
•
функц ю для ш
переход
п
у
В процес в дтв рення аб в режим PRE-STOP
введ ть номер п тр бного р зд л аб дор жки за
д п м г
нумерац н х кнопок (0 — 9).
Нат сн ть кнопку ENTER («ВВ Д
»).
В дтворення по неться з вибраного розд лу або дор жки.
ю функц ю не можна використовувати для диск в, на яких
в дсутн записан номери розд л в.
• В залежност в д к лькост введених цифр в дтворення може
початися автоматично нав ть якщо при виконанн кроку 2 ц
процедури не буде нажатою кнопка ENTER («ВВ Д
»).
• Для видалення останньо введенно цифри в номер розд лу/ дор жки
натисн ть кнопку CLR («ОЧИ ЕНН »). Натисн ть та
утримуйте кнопку CLR («ОЧИ ЕНН ») впродовж як м н мум 2
секунд для видалення вс х номер в розд л в та дор жок.
• Для виходу з режима пошуку розд л в/дор жок та в дновлення
нормального в дтворення натисн ть кнопку RETURN
(«ПОВЕРНЕНН »).
Переключен
Повторне в
В кор
р зд л в а
те
функц ю для повторного в
дор ж к диска.
В процес в
я нат
PEAT («ПОВТОР»).
я п зод в,
кнопку RE-
Режим повтору зм ню ться при кожному натисненн кнопки.
звуков х дор ж к
На DVD-диск може находит ся не б
дор ж к. В процес в
я
м
цих дор ж к.
В процес в
(«ЗВУК»).
8р
х звуков х
сть переключен я
кнопку AUDIO
я нат
Записан на диск звуков дор жки м няються при кожному
натисненн кнопки.
DVD
Повторне в дтворення розд лу.
REPEAT CHAPTER
Повторне в дтворення еп зоду.
REPEAT TITLE
Повернення до звичайного
режиму в дтворення. (Заводське
встановлення за умовчанням)
REPEAT OFF
DivX®/MP3
Прик а : параметру «В
в
»н
значен
компрес дан х при
«ALL» (« СЕ») (стр. 23).
• В брана звукова дор жка в
ся з
при
ко
включенн ж
зам н диска. Я
на
диск в
дор жка, в бира т ся м
диск з
.
• Переключенн звукових дор жок п
в
я
п
ся не вс м дисками. В ц
р звукову
дор жку можн в брат в меню диска DVD.
• В
в бран звуково дор жки може п
ся
зат
.
REPEAT FILE
Повторне в дтворення файлу.
Переключенн к а пе
REPEAT FOLDER
Повторне в дтворення папки.
Я щ диск DVD м
можн в брат п
REPEAT DISC
Повторне в дтвоерння диску.
REPEAT OFF
Повернення до звичайного
режиму в дтворення. (Заводське
встановлення за умовчанням)
Формат
REPEAT TRACK
Повторнее в дтворення
поточно дор жки.
REPEAT DISC
Повторне в дтворення диску.
REPEAT OFF
Повернення до звичайного
режиму в дтворення. (Заводське
встановлення за умовчуванням)
• Для д
в
х диск в не в
я.
M.I.X. (В
Нат
пауз .
ся з
режим повторного
в
)
кнопку M.I.X. в режим в
Режим в п
кнопки.
ого в
яз
ся при ко
нат
(Заводске встановлення за умовчуванням)
MP3/DivX®
M.I.X. FOLDER
р нат
в
в, п
йк
я нат
кнопку ANGLE
Записан на диск кути пергляду зм нюються при кожному
натисненн кнопки.
• Для з
к а пе
може з
ся д
• В зал
в диска к пе
може з
одним з дв х способ в.
- Плавн й: к пе
з
ся плавно.
- Р зкий: при з
а пе
сп
в
нер
й кадр, а п
п
ся в
к ап
.
.
ся
з
ного
Переключенн субтитр в
(м
субтитр в)
в
субтитр на д
х м ах, х можн
я; кр м того, субтитр можн
яа
Дор жки диска будуть в дтворюватися у
випадков й посл довност , п сля цього
чейнджер перейде до вв дтворення
наступного диску.
OFF
щ
р зн х к
я.
В процес в
я нат
SUBTITLE («СУБТИТР »).
кнопку
При кожному натисненн ц кнопки зм ню ться мова
субтитр в, записаних на диск, або субтитри в дключаються.
M.I.X.
OFF
В процес в
(«К Т»).
Я щ диск DVD м
перем
п
п
.
Формат
M.I.X.
сцен , з
в
У випадков й посл довност
в дтворюються т лько файли одн
папки.
Дор жки диску будуть в дтворюватися у
випадков й посл довност , п сля цього
чейнджер перейде до в дтворення
наступного диску.
Повернення до звичайного режиму
в дтворення. (Заводське встановлення
за умовчуванням)
кнопку M.I.X.
в
в
• В
субтитр в на в бран м може п чинат ся
зат
.
• Переключен субтитр в
в
я
п
ся не вс м дисками. В ц
р субтитр
можн в брат в меню DVD-диска.
• В бран субтитр в
ся з
при ко
включен
и
я а зам н диска. Я
на диск в
ц
субтитр , в бирают ся субтитр на м диска з
• Для д
х диск в субтитр в
ся н
при х
ключен .
в бер т значенн OFF для того
.
15
.
В
ж
ст
К р
диска
З д
ю описано ниж е процедур на кран можн
в
ст : номер п зод , р зд л т. д. для в
дан й момент DVD-диска.
В процес в
я нат
PLAY («В ДОБРАЖЕННЯ»).
ого
кнопку DIS-
В образит ся статус в
я. При повторном
нат
кнопки DISPLAY («В
») в в д
статус в д
яз
.
В
Телесистема
(NTSC или PAL)
диска
Ч
в
( момент п
я
)
Статус
в
П
нал
повторного
в
я
М
п
MENU
EXIT
з
TUE-T200DVB, DVB-T.
tsENT
EPG FAVORITE t FAVORITE s
Номер
п
го диска/
композиц /
р зд л
Кнопки к
я на передн й панел
/номер
субтитр в
DVB-T
DivX®
диска
(
)
Статус
Статус п
звуково
дор жки
Статус п
MENU
EPG
Телесистема
(NTSC или PAL)
ENTER
st
INFO
EXIT
CHt
SCAN
Номер
п
го
диска/папки/
файла
FAVORITE t
AUDIO
TXT
CH s
П
нал
повторного
в
я
Нумерац
кнопки
(от 0 до 9)
* нформац я
тег в
FAVORITE s
BACK
их субтитр в
* Я
файл DivX® м
теги,
композиц /альбома/ м’я в
16
м
к
в ображен я ст
В т
Ч
• Для о
П
Статус п
звуково дор жки
Номер
п
Прик
функц я доступна т льк для вроп . Для к
я DVB-T з
кнопок переднь панел необх
в системн х
нал
хв
DVB-T
. Для в
DVB-T пульта ДК з
«К
»
(стр. 11).
Номер/м
п
звуково
дор жки
я
DVB-T
в
.
ся назва
Пульт Д
Н л
Нал ш
Нал
я
кран
зображен я
ют ся так параметр к в зуальн й квалайзер,
сть, к
сть, в нок, контрастн сть ч тк сть.
• К
• Вс нал
к жн м д
ом в
.
необх о завершит в
6 секунд. В
р
кранна ндикац я автоматич
ключит ся.
• П сл ви
я нал
параметр в зуального квалайзер
з
сво значен
OFF («В ключен ») на CUSTOM
(«К
»). П сл ск
нал
п
параметр в зуального квалайзер з
з
сво
значен
CUSTOM («К
») на OFF
(«Виключен »).
1
SOFT («М’ЯКИЙ»): П дходит для
в
я комп’ютерно
граф ки
мультфильм в.
SHARP («В
»): П дходит для
стар х ф льм в р зм т м
зображен м.
HIGH CONT. («В СОКИЙ КОНТРАСТ»):
П дходит для нов х ф льм в.
Натисн ть кнопку SETUP («НАЛА ТУВАННЯ»)
на пульт ДК. Аналог чний результат можна
отримати, кщо нажати та утрим вати впродовж
як м н мум 2 секунд кнопку SELECT («В Б Р»)
на передн й панел . З’ виться екранна ндикац я
SETUP («НАЛА ТУВАННЯ»). Буде п дсв чене
меню налашт вань PICTURE («ЗОБРАЖЕННЯ»).
• В р
к
хоч б один з параметр в зображен я (я р
к
сть, в
нок, контрастн сть
ч тк сть) б з
значен параметра з
ся OFF на CUSTOM.
сть,
,
• Нал
NIGHT MOVIE, SOFT, SHARP
HIGH CONT.
м
ф ксован значен я. х не
н
вручну.
Я
режим в
я зображен я з
, они
автоматичн будут зам нен режимом CUSTOM
(«К
КИЙ»).
• Для п
в режим OFF («В КЛ.») нат
кнопку
RESET («СК ») в режим нал
зображен я а
з
так параметр
я р сть, к
сть, в
нок,
контрастн сть
ч тк сть, встановив
для них вручну
значен 0.
3
Кнопка SELECT («ВИБ Р»)
Почекайте 6 секунд до тих п р поки екранна
ндикац я не ще не. П сл цього налашт ванн
будуть з ережен автоматично.
Налашт ванн яскравост
Кнопки кер вання на передн й панел
2
3
Натисн ть кнопку s а о t та вибер ть
параметр BRIGHT («ЯСКРАВ СТЬ»).
Для того що в дрег л вати значенн яскравост ,
натискайте кнопки
а о . Для параметр
яскравост зображення можна встановити значенн
в д -15 (М Н МАЛЬНА) до +15 (МАКСИМАЛЬНА).
SETUP
Пульт ДК
В зуальний еквалайзер
Можн в брат режим,
2
п
для п ного зображен я.
Для зм ни наналашт вань в зуального еквалайзера
натисн ть кнопку
а о . Налашт ванн будуть
зм н ватися посл довно таким чином:
OFF («ВИКЛ.»), NIGHT MOVIE («Н ЧНЕ К НО»), SOFT
(«М’ЯКИЙ»), SHARP («ВИРАЗНИЙ») И HIGH CONT
(«ВИСОКИЙ КОНТРАСТ»). (Значенн за мовч ванн м
- OFF («ВИКЛ.»)
4
Налашт ванн кольоровост
2
3
Режим в зуального квалайзер (заводс
н
)т
Почекайте 6 секунд до тих п р поки екранна
ндикац я не ще не. П сл цього налашт ванн
будуть з ережен автоматично.
4
Натисн ть кнопку s а о t та вибер ть параметр
COLOR («КОЛЬОРОВ СТЬ»).
Для того що в дрег л вати значенн кольоровост ,
натискайте кнопки
а о . Для параметр
кольоровост зображення можна встановити значенн
в д -15 (М Н МАЛЬНА) до +15 (МАКСИМАЛЬНА).
Почекайте 6 секунд до тих п р покиа екранна ндикац я
не ще не. П сл цього налашт ванн будуть з ережен
автоматично.
OFF (В КЛ.):
З
н
(в зуальн й квалайзер
в ключен ).
NIGHT MOVIE («Н ЧНЕ К НО»):
П дходит для ф льм в
в
к
темн х
сцен.
17
Нал ш
2
3
4
4
2
Для того щ б в
г
значен в
нка,
нат
айте кнопки
а
.В
нок можн
в
г
в д апазон в G15 (макс м
значен зеленого) до R15 (максимальне значен
ч
ного).
3
3
4
t
Поч
те 6 секунд до т х п р пок кранна
ндикац я не щ
. П сл ц ого нал ш
будут з
ж
автоматичн .
контрастност
нал шт
Для с
нал шт
кнопку
б
.
Вст
Поч
те 6 секунд до т х п р по
кранна
ндикац я не щ
. П сл ц ого нал ш
будут з
ж
автоматичн .
1
• К
незал
• Вс нал
В
в
ч ткост
Нат с ть кнопку s аб t т виб р ть параметр
SHARPNESS («Ч ТК СТЬ»).
ь зображен я нат с ть
• Я
не нат
кнопку
а
кранна ндикац я Щ
,
вс п
не будут в
.
Для к ж ого д
д
а нал
шт
ь зображен я
Нат с ть кнопку s аб t т в бер ть RESET
(«СКИД»).
Нат
кнопку s
t
в бер т
параметр CONTRAST («КОНТРАСТН СТЬ»).
Для того щоб в
г
значен
контрастност , на и айте кнопки
а
. Для
параметр контрастност зображен я можн
становит значен в м жах
-15 (НИЗЬКА) до
+15 (ВИСОКА).
На
2
Ск
в бер т параметр
Нал ш
2
3
в
Нат
кнопку s а
TINT («В Т НОК»).
л
в
6 секунд,
режима Audio & Screen
а спец альне меню. В зал
меню мо ут в
ся.
ко
о.
мд
в бор
ом може в
необх д о завершит п
кранна ндикац я автоматичн
р
в
6 секунд.
.
Нат с ть т утр м йте кнопку SELECT
(«В Б Р») переднь панел впр
ж не менш 2
секунд для того щоб в вести меню SETUP
(«НАЛА ТУВАННЯ»). Ц так ж можн р б т ,
нат с
ч кнопку SETUP («НАЛА Т ВАННЯ»)
пульта ДК.
Кнопка SELECT («В Б Р»)
Для того щ б в р г л
т значен ч ткост ,
нат с айте кнопки аб
. Для параметра ч ткост
зображен я можн вст
т значен
-15
(НИЗЬКА) до +15 (ВИСОКА).
Поч
йте 6 секунд до т х п р пок кранна
ндикац я не щ
. П сл цього нал шт
будуть зб р ж
автоматичн .
Кнопки к р
на передн й панел
SETUP
Пульт ДК
2
18
Нат с ть кнопку SELECT («В Б Р»)/SETUP
(«НАЛА Т ВАННЯ») для того щоб в вести меню
нал шт
ь AUDIO&SCREEN («ЗВУК ТА
ЗОБРАЖЕННЯ») в меню нал шт
ь PICTURE
(«ЗОБРАЖЕННЯ»). Для зм ни значен я б ь- ого
параметр в
р ст уйте кнопки s б t.
назви д
3
а
Нат
кнопку s а t
SOURCE NAME (« М’Я Д
В
в бер т
А»).
м’я д
а,
в браного в дан й
момент.
м’я д
а,
в браного в дан й
момент, в
ся
в меню мен д
.
Меню в бор
в деосигнал
доступн т льк для
д
а AUX1.
DVD:
м’я д
а DVD не
зам нит
шим менем.
AUX 1:
Нат
кнопку
а
в бер т AUX1/EXDVD/ DVD-HU/DVB-T/ISDB-T/TV/GAME/USER*
(Значен
: AUX1)
AUX 2:
Нат
кнопку
в бер т AUX2/EX-DVD/
DVD-HU/DVB-T/ISDB-T/TV/GAME/USER* (Значен з
: AUX2)
Ввод к
г
мен д
а
Допуска т ся ввод користувальницького мен джерела (не б льш
6 символ в).
4
Нат
кнопку
USER («К
5
в бер т
КИЙ»).
Нат
кнопку ENTER («ВВ Д
В ведет ся меню ввод символ в.
6
CLR:
OK:
М
н
п режим кран : Wide
(«Широко кранн й»), Cinema («К но) и Normal
(«Нормальн й»). ( л
по умо чан ю:
WIDE («Широко кран й»))
3 Нат
кнопку
а
вибер т один з
режим в экран WIDE/CINEMA/NORMAL
WIDE («Широко кранн й»)
Вс нормальн зображен я будут р вном рно
ро г
в горизонтальном напря
будут
в
в по но кранном виг д .
CINEMA («К НО»)
Нормальн зображен я будут р тягнут в горизонтальном
вертикальном напря
х. Верхня
нижня части
зображен я будут обр зан . Ц режим п дходит для
пе г
зображен я сп
ш
стор н 16:9
(к нематограф ч ий формат).
»).
Нат
айте кнопки s, t,
а
, а п м ENTER
(«ВВ Д
») для в бор символ в A-Z, 0-9,
«-», проб л
к
ки «.».
DEL:
•
а
режим в кран
О
ев
одного символа.
В
вс х символ в.
П дтверд ен вв д
мен д
а
в хд з
меню вв д
символ в.
Якщо впродовж 6 секунд не буде натиснена жодна кнопка,
екранна ндикац я щезне, та м’я джерела не буде зм нене.
NORMAL («НОРМАЛЬН Й»)
Нормальне зображен
4
Н
3
В
автоматичного контрол р вня
Автоматичний контроль р вня в
ся
для автоматич ого к
я р внем звука. Ц
функц я в р вн
гу сть звука для вс х д
.
3
Нат
кнопку
а
для включен я а
в ключен я автоматичного контрол р вня.
(
по умо чан ю: ON («ВКЛЮЧЕНО»))
стор н 4:3)
телесистем
м
я.
сть ручного в бор систем
Нат
кнопку
NTSC/PAL. (
(«АВТОМАТИЧ ИЙ»))
Н
ш
Поч
6 секунд до т х п р пок кранна
ндикац я не щ
. П сл ц ого нал
будут з
автоматичн .
М
телем
3
(сп
а
в бер т AUTO/
по умо чан ю: AUTO
в деосигнал
Нат
кнопку
в бер т Composite
(«Композитне») / S-Video («В део формат SVHS»). (В
по умо чан ю: Compos
ite («Композитне»)
Меню в бор в деосигнал доступн т льк для
д
AUX1. Д
AUX1 необх дн
п дключит
прогр вач з
помог
композитного кабел а кабел S-Video.
Одноч
еп
кабелей обох тип в
нем
. Ц може ви
появ шум в на
кран . З
р зд лу «Системн
п дключен » (стр. 28).
19
Н
к
я системо
Для вс х н
д
може в к
ся нал
нфрач
ого передатчика, передатчика FM, частот рад осигнал
FM, регулятора осв
ност
звукового сигнал .
• П сл ви
д
.
я нал
SELECT («В Б Р»)
она буде п
ENT («ВВ Д
Н
4
регулятора осв
Нат
кнопку
а
в бер т AUTO
(«АВТОМАТИЧ ИЙ»)/LOW («НИЗ КИЙ»)/HIGH
(«В СОКИЙ»). (Н
з
з
: AUTO («АВТОМАТИЧ ИЙ»)
В режим AUTO в
п
К- кран
у
осв т
,я в
осв
.
ся на вс
»)
Н
осв
Кнопки к
я на передн й панел
4
SETUP
Пульт Д
1
2
Нат
у
йте кнопку SELECT
(«В Б Р»)
передн й панел вп
не мен
2 секунд для того об в вести меню SETUP
(«НАЛ
»). Ц
можн з
,
нат
кнопку SETUP («НАЛ
Т
»)
пульта К.
яс
з
ми
датчиком
н з кого р вня регулятора
звукового супровод ен я
Нат
кнопку
для включен я а
в ключен я звукового сигнал . (Н
умо чан ю: ON («ВКЛЮЧЕНО»))
Н
DVD
4
на
Нат
кнопку
в бер т низ кий
р вень осв
в м ах в 0 (м н мальн й)
до 15 (максимальн й). Значенн 15
(максимальн й) в
максимальному р вню
осв
ост (HIGH).
Нал
4
ност
автоматич ого в
по
я
Нат
кнопку
в бер т NORMAL
(«НОРМАЛЬН Й») / AUTO («АВТОМАТИЧ ИЙ») /
SKIP («ПРОПУСК»).
NORMAL («НОРМАЛЬН Й»): В
диск
з
ся п сл того, к буде выведен меню диска,
система буде ч
команд к
. AUTO:
В
ф льма п
ся а
через 6
секунд п сл в вод меню.
SKIP («ПРОПУСК»): В
ф льм п
ся
азу, без в вод меню. П
й пе
меню
будут пропущен .
Нат
кнопку SELECT («В Б Р»)/SETUP
(«НАЛ
») для выход з меню
AUDIO&SCREEN («ЗВУК
ЗОБРАЖЕН »)
вход в меню SYSTEM («СИСТЕМА»).
•
на
можн ви
т льк перед т м к
диск буде вставлен в прогр ва а в режим
п
.
• Для актива режим SKIP («ПРОПУСК») необх д о
в
диск, ви
в
ц ого режим , а
п м вставит диск нов . (Прим
: режим SKIP
(«ПРОПУСК») не може б ть включен в
р
диск буде вставлен а перезав
в то
момент, пок на мон тор в водит ся логотип Alpine).
•
функц я може б т доступн не для вс х диск в.
3
Нат
к ж
кноп у s а
параметр.
Н
4
нфрач
ного трансм тера
кнопку
Нат
рад ом
(Н
кнопку
в бер т рег он
я в д апазон FM (OFF/USA/EUR/JPN).
по умо чан ю: OFF («В КЛ.»))
а
в бер т A/B/
по умо чан ю: A)
модулятора FM
Н
4
об зм нит
Нат
OFF. (
Н
4
t для того
частот FM
Нат
кнопку
для в бор п
частот сигнал в д апазоне FM: 88,1 МГц – 92,1
МГц для США
вроп
88,1 МГц – 90,0 МГц для
пон . (Н
по умо чан ю: 89,1 МГц)
• К
20
з
вроп
частот для США с
Япон - 0,1 МГц.
0,2 МГц, для
Ск нал
п ред становл
4
Нат
п
кнопку ENTER («ВВ Д
д заводс ки
»),
будут п
.Т
б
ск таких нал
, як нал
зображен я, в зуального квалайзер
режим
ображен я. Нал
DVD
зм нен не будут .
На
прогр ва DVD
CD CONTENTS SETUP («НАЛ Ш
CD-ДИСКА»): CD
PLAY MODE («РЕЖИМ В
Я CD-ДИСКА») /
COMPRESS PLAY MODE («РЕЖИМ В
Я
КОМПРЕС
») (PRIORITY MODE («РЕЖИМ
ПР ОРИТЕТА») / COMBINATION MODE («КОМБ НОВАН Й
РЕЖИМ») / JPEG STILL MODE («РЕЖИМ ПОКАЗ
НЕР
Х JPEG-ЗОБРАЖЕН ») / AUTO DISPLAY
(«АВТОМАТИЧ Е В ОБРАЖЕ
») / REGISTRATION
CODE («РЕ СТРАЦ Н Й КОД») / DIVX ® SETUP
(«НАЛ
DIVX») (REGISTRATION
(«РЕ СТРАЦ Я») / DEREGISTRATION («В
НА
РЕ СТРАЦ »)
DVD SETUP
ENTER
st
AUDIO SETUP («НАЛ
ЗВУКА»): DIGITAL OUT
(«ЦИФРОВ Й ВХ Д») (DOLBY D/DTS) / DOWNMIX
MODE («РЕЖИМ М КШ ВАН Я»)
RETURN
4
n
Нумерац
кнопки
(в 0 до 9)
DVD CONTENTS SETUP («НАЛ Ш
В
DVD-ДИСКА»)
Функц MENU («МЕНЮ»)
DVD») ви
ся з
DVD SETUP («НАЛ
ю одн
ж кнопки.
В к
д 1-4, об в брат один з режим в в
меню SETUP («НАЛ
»)
з
го.
Б
д
о
в бран
лемент меню SETUP («НАЛ
»)
.
в
р зд л .
В
в
функц
(SETUP)
• При з
нал
стар значен я перезапис ют ся.
Зап м’
п
нал
перед внесен м зм н.
Нал
не в даляют ся н
при в ’
акумулятора автомоб ля.
Н л
Нат
(«НАЛА
В
Налаштування: LANGUAGE («МОВА») → AUDIO
(«ЗВУКОВА ДОР ЖКА»)/ SUBTITLE («СУБТИТРИ») / MENU
(«МЕНЮ»)
2
AUDIO («ЗВУКОВА ДОР ЖКА»):
В
м
звуково дор жки.
SUBTITLE («СУБТИТР »):
В
ся для в бор м
субтитр в,
в
на кран .
MENU («МЕНЮ»):
В
ся для в бор м
в
(меню п зод в т. д.).
ут
йте кнопку SETUP
ТУВАННЯ») вп
к м н мум 2 секунд.
меню SETUP («НАЛ
»).
Для в бор п
ного параметр нал
нат
кнопку s а
t, а п м нат
ENT («ВВ Д
»).
Для в бор параметр в нал
а
елемент в нал
нат
кнопку s, t,
,
, а п м нат
кнопку ENT
(«ВВ Д
»).
*1 AUTO:
Диск в
ся н
м
звуково
дор жки а м
субтитр в, щ
в
для
ц ого диск к пр ор тетн .
*2 OFF («В КЛЮЧЕНО»):
Субтитр не в
ся. («Тльк для СУБТИТР В»)
*3 OTHERS (« Ш »):
Обер т ц н
для в
я диска
в
мм
,
не з
в приведеном
списк . Нат
кнопку ENT. («ВВ Д
»)
введ т
4-значн й код м
з
помог
нумерац н х кнопок
(0 — 9). П сл ц ого нат
кнопку ENT.
(«ВВ Д
») ще раз. Список код в мов д . в р зд л
«Список код в мов» (д . стр. 29).
•
Нал
SYSTEM SETUP («НАЛ Ш
СИСТЕМ »):
BACK PICTURE («ФОНОВЕ ЗОБРАЖЕН ») / TV
SCREEN («ТВ КРАН») (ASPECT («В
СТОР Н») / TV SYSTEM («ТЕЛЕСИСТЕМА») / SETUP
INITIALIZE (« Н Ц АЛ ЗАЦ Я НАЛ
»)
DVD CONTENTS SETUP («НАЛ
В
DVD-ДИСКА»):
LANGUAGES («М И») (ЗВУКОВО ДОР ЖКИ / СУБТИТР В /
МЕНЮ) / PARENTAL («ЗАХ
В Д ТЕЙ») (PASSWORD
(«ВВ Д
ПАРОЛЯ») → COUNTRY CODE («КОД
К
») / PARENTAL LEVEL («Р ВЕНЬ ЗАХ
В
Д ТЕЙ») / CHANGE PASSWORD («ЗМ Н ПАРОЛЯ»)) /MAIN
STORY («ОСНОВНИ
») / AUTO DVD MENU
(«АВТОМАТИЧНИЙ В В Д МЕНЮ DVD-ДИСКА»)
я меню
Налаштування: AUTO («АВТОМАТИЧНИЙ») *1
(Першопочаткове налаштування / OFF *2 (т льки для
субтитр в) / ENGLISH (АНГЛ ЙСЬКА) / FRENCH
(ФРАНЦУЗЬКА) / JAPANESE (ЯПОНСЬКА) / ITALIAN( ТАЛ ЙСЬКА) / GERMAN (Н МЕЦЬКА) / SWEDISH
(ШВЕДСЬКА) / SPANISH ( СПАНСЬКА) / CHINESE
(КИТАЙСЬКА) / OTHERS ( НШ ) *3
Налаштування параметр в: SYSTEM SETUP
(«НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ»)/ DVD CONTENTS SETUP
(«НАЛАШТУВАННЯ ВМ СТУ DVD-ДИСКА») / CD CONTENTS
SETUP («НАЛАШТУВАННЯ ВМ СТУ CD-ДИСКА»)/ AUDIO
SETUP («НАЛАШТУВАННЯ ЗВУКА»)
3
м
М
звукового с провод ен я, м
субтитр в м
меню можно
в
з
. П сл н
значен они
станов ят ся значен ями з
.
функц я з на для
в
р с
м
я
. (Переключен м
з
п
ся не вс м дисками. В ц
з
в
ся м , в
на завод .)
Операц нал
можн проводит п сл того,
кв
диска буде п
(нат
а
кнопка STOP («СТОП»)), а
я
диск не
вставлен
в проигр ва .
1
П сл в к
яв
нат
ут
йте кнопку SETUP («НАЛА ТУВАННЯ»)
вп
к м н мум 2 секунд. Для в ход з режим
з
н
.
•
•
•
•
Я
з
м
в то момент, кол диск находит ся в
прогр ва , з
вступл
в силу п сл того, к буде ви
хо б одн з н
их д й.
-В
диск ;
-В
ж
я г л вного п
;
-Переключ н д
на г л вном п
.
Для т
о зм ни м
п
го диск можн брат
го в
меню DVD бо в
з
операц , описано в р зд л
«Переключенн звуков х дор ж к» (стр. 15).
Я
на диск в
я м , в бира т ся м
диск
.
М и, в
на завод -в
:М
звуково
дор жки: AUTO («АВТОМАТИЧН ») М
субтитр в:
AUTO («АВТОМАТИЧН ») М
меню: AUTO
(«АВТОМАТИЧН »)
Для переход д по
кранно ндикац нат
кнопку RETURN.
21
код к
Н
(Зах
код к
в
пе
Нал шт
при нал
р вня рейтинг
д тьми).
: PARENTAL («ЗАХ
В Д ТЕЙ») →
PASSWORD («ПАРОЛЬ») → COUNTRY CODE
(«КОД К
»)
: AUTO («АВТОМАТИЧН »)/ OTHERS
Нал
(«
Е»)
AUTO: В
ся код к
,
запрограмован на
диск .
OTHERS: В бер т , я
необх д о ввести код к
.
З
код к
:З
ю нумерац
х кнопок (0 — 9) введ т
4-значн й код к
нат
кнопку ENT («ВВ Д
»).
Прик
: Ввод код «6869» для Н
и.
КОД КР
• Запиш ть пароль на окремому листку паперу та збер гайте
його в над йному м сц на випадок, якщо ви забудете його.
• Для диск в DVD без рейтингу перегляд не вдасться обмежити
нав ть п сля встановлення р вня рейтингу.
• П сля втановлення цей р вень рейтингу залиша ться в пам’ят до
наступно зм ни. Щоб мати можлив сть в дтворювати диски з
б льш високим р внем рейтингу або зняти захист в д перегляду
д тьми, Ви ма те зм нити ц налаштування.
• Захист в д перегляду д тьми п дтриму ться не вс ма дисками
DVD. Щоб д знатися, чи п дтриму диск DVD цю функц ю,
в дтвор ть його. Не залишайте диски нев дпов дного зм сту в
доступних для д тей м сцях.
П
• Т м
з
р вня рейтинг
П д час в дтворення деякихх диск в може знадобитися
зм на р вня рейтингу, встановленого за умовчуванням. В
цьому раз на екран в добразиться пов домлення PARENTAL LEVEL CHANGE OK («ЗМ НИТИ Р ВЕНЬ ЗА ИСТУ
В Д ПЕРЕГЛЯДУ Д ТЬМИ?»)
• Для з н р вня зах
в п ре
д тьми
нат
кнопку ENT.
•
продо жит в
без зм ни р вня зах
в
п ре
д тьми, нат
кнопку n .
(П сля натиснення кнопки n в дтворення буде продовжено з
р внем захисту в д перегляду д тьми, що був встановлений в
розд л «Налаштування р вня рейтингу (захист в д перегляду
д тьми)».
6869
• Я
введен неправильн й код к
,
на кран буде в веден
п
CODE ERROR («П
КА КОД »),
п
з
перейде меню нал
.
• Список код в мов
. в р зд л «Список код в мов» ( . стр. 30-31).
• З
ю кнопки CLR можн в
о
й введен й символ. Для
в
я вс х символ в нат
ут
йте кнопку CLR вп
2 секунд.
• Для переход д
кранно ндикац нат
кнопку RETURN
(«ПОВЕРНЕНН »).
Нал
р вня рейтинг (зах
функц
В
дося и п ного в .
об
пе
в
п
д тьми)
Пряме в
ф льм в д т м, щ
: PARENTAL («ЗАХ
В Д ТЕЙ») →
PASSWORD («ПАРОЛЬ») → PARENTAL LEVEL
(«Р ВЕНЬ ЗАХ
У В Д ТЕЙ») Нал
Викл. (пер опоч ко е нал
) / 8~1
в
б
Нал
1 З
пароль
Нал
Я
З
вве
х цифр в
ся символ «∗» На завод в
в
пароль 1111. На кран з’
в кно
ввод р вня зах
.
Выбер т значен OFF,
д тьми а не в
обране значен , т м в
кнопку
,
Нал ш
Нал
: PARENTAL («ЗАХ
В Д ТЕЙ») → PASSWORD
(«ПАРОЛЬ»)→ CHANGE PASSWORD («ЗМ НИТ ПАРОЛЬ»)
Нал
: Ввод ПАРОЛЮ
К
сь нумерац
ми кнопками (0 – 9) для ввод нового
4-значного парол , а п м нат
кнопку ENT.
основни в
р вня рейтинг (зах
Нал
п ре
д тьми)
SET TIME («
»): В
н
ч
(в 1 до 15 секунд) з
нумерац
х
кнопок. П сл того к в
ч м
, кнопки
будут бран автоматичн . (Для станов
ч
,
р вного 8 секунд , нат
кнопку 8, а п м кнопку
ENT («ВВ Д
»)).
SYSTEM SETUP («НАЛ
•
Т
СИСТЕМ »)
При зм н налаштувань стар значення перезаписуються. Запам’ятайте
поточн налаштування перед внесенням зм н. Налаштування не видаляються
нав ть при в д’ днанн акумулятора автомоб ля.
Переключен
М
ся м
фон а в
к
сть в
4 тип к
фон
2 п ред становлен х тип в к
.
Нал
: BACK PICTURE («ФОНОВЕ ЗОБРАЖЕН Я»)
Нал
: TYPE-1 (ТИП 1) (пер опоч ко е
вс
о ле
) / TYPE-2 (ТИП 2) / COLOR (КОЛ ) ∗
∗ COLOR (КОЛ ) → BLACK (ЧОРН Й) / GRAY (С Р Й) / BLUE
(СИН Й) / GREEN (ЗЕЛЕН Й)
В
В
ур
л
формат
кранного зображен я
уйте описану ниж е процедуру для нал
в
ого Т -мон тора.
Нал
: TV SCREEN («ТЕЛЕВ З
ASPECT («СП ВВ
О Е Я СТОР Н»)
22
в
: AUTO DVD MENU («АВТОМАТИЧ ИЙ В В Д
МЕНЮ DVD-ДИСКУ»)
: Викл. («пер опоч ко е нал
»)
/ SET TIME («Н Л
УВ
Я Ч У» (1~15 с))
Нал
об в
зах
в пе
р вень рейтинг . Ч м менше
е р вень рейтинг .
Я
необх д о зм нит пароль, обер т опц ю CHANGE PASSWORD
(«ЗМ НИТ ПАРОЛЬ»), а п м введ т нов й пароль (4 знак ).
»)
) /Вкл.
В можете автоматичн обрат кнопки, щ в ображают ся верхн й
части меню (меню зображен я) ш
м тановл
ч
(в
секундах) без необх д ост ручно н
.
а
пароля
в
ВМ
• Однак ця функц я може бути недоступною для р зних диск в.
• Для переходу до попередньо екранно ндикац натисн ть кнопку RETURN.
З
: MAIN STORY («ОСНОВН
: Викл. (пер опоч ко е нал
необх д о, щ в
ON («Вкл.»)
в
• За допомогою кнопки CLR можн видалити останн й введений символ.
• Для видаленняя вс х символ в натисн ть та утримуйте кнопку CLR
впродовж 2 секунд.
• Для переходу до попередньо екранно ндикац натисн ть кнопку RETURN.
• Якщо введений неправильний пароль, пристр й перейде до в кна SETUP.
(в 8 до 1) нат
кнопку ENT.
функц я пропуска вс по
я, зау
я т.п., щ з
ся н
в
я DVD-диск , переходит
од
основного в
.
Нал
:
ю нумерац
х кнопок (0 – 9) введ т 4-значн й
нат
кнопку ENT.
2 Для в бор р вня зах
ENT, а п м нат
основного в
кран з
Й ЕКРАН») →
Нал
CD CONTENT SETUP («НАЛ ШТ
ВМ СТ CD-ДИСК »):
: 16:9 (ШИРОКОЕКРАНН Й)
(пер опоч ко е вс
о ле
) / 4:3
(широкий екран з чорними полосами) / 4:3
(центральна части зображен я)
• При
нал
стар значен я перезаписуют ся.
Зап м’
п
нал
перед внесен м зм н.
Нал
не в даляют ся н
при ’
акумулятор автомоб ля.
• Для д
х диск в не в
ся в
п
р зм р кран .
(Б
нформац ю д . на коробц диск )
Для переход
по
кранно ндикац нат
кнопку
RETURN.
•
В
16 : 9
[ШИРОКО КРАНН Й]
Налаштування: CD PLAY MODE («РЕЖИМ В ДТВОРЕННЯ
CD-ДИСКУ»)
Настройки: CD-DA / COMPRESS (КОМПРЕС Я)
(першопочаткове налаштування)
В бер т ц значенн при
п дключен
широко кранного мон тор
Т . Ц параметр
в
на завод в
.
йп
може в
компакт-диски з записан ми
дани в формат CD MP3/DivX® (дан ст
в ро
формат CD (CD Extra)).
4 : 3 LB( Ч РН МИ ГОРИЗ. ПОЛОСАМИ ВЕРХУ
Н
ЗОБРАЖЕН Я)
я ст
файл в
в деофайл ,
я т льк
Налаштування: COMPRESS PLAY MODE («РЕЖИМ
В ДТВОРЕННЯ З КОМПРЕС Ю») →
PRIORITY MODE («РЕЖИМ ПР ОРИТЕТА»)
Налаштування: ALL (ВС ) (першопочаткове
налаштування) / AUDIO ONLY (Т ЛЬКИ
ЗВУКОВ ) / VIDEO ONLY (Т ЛЬКИ В ДЕО)
В
ся звуков
в деофайл в т й
посл дов ост , в я й они записан на диск .
AUDIO ONLY («Т ЛЬК ЗВУКОВ »): Автоматичесне
в
в
файл в
формат MP3.
VIDEO ONLY («Т ЛЬК В ДЕО»): Автоматичне
в
в
файл в
формат DivX®/JPEG/ASF.
телесистем
Н
одно
ного в
я функц я д
в
в формат JPEG при
Нал
: TV SCREEN («ТЕЛЕВ З Й Й ЕКРАН») → TV
SYSTEM («ТЕЛЕСИСТЕМА»)
Нал
: MANUAL («РУЧНЕ Н Л
УВ
Я»)
/ AUTO CHANGE («АВТОМАТИЧНЕ Н Л
УВ
Я»)
(пер опоч ко е нал
) / AUTO SELECT
(«АВТОМАТИЧ ИЙ В Б Р»)
AUTO CHANGE («АВТОМАТИЧНЕ Н
»):
ображенн в водит ся
м
пе
м програм диск в систему
сигнал , в
мон тором.
AUTO SELECT («АВТОМАТИЧН
»): В водит
зображенн у
типом сигнал
на диск . (Тльк в р п
мон тор ,
су
системами NTSC/PAL.)
• При в бор AUTO CHANGE зображенн може м т
незначн с
яв
ориг нальн м
сигналом.
сть п
заводс ких
цих параметр в.
: SETUP INITIALIZE (« Н Ц АЛ ЗАЦ Я
НАЛ
»)
Нал
: YES (Т ) / NO (Н )
YES (Т ): П
пер оп
хв
NO (Н ): П
перш
хв
не
в
ся.
ся т льк
ALL («ВС »):
Ма ться можлив сть вибору методу в дтворення диск в з
програмами, записаними в систем NTSC або PAL.
М
ся м
п ред становл
в
Я
на диск записан а ст
звуков а
м
ся м
сть н
для в
в деофайл в а т льк звуков х файл в.
Выбер те ц значенн при п дключенн мон тор
стор н
4: 3. ображенн буде
зай
всю площи
кран Т . Однак
з-за нев
сп
я стор н,
л ва
права части
зображен я будут п
(при в
ф льм
сп
м
стор н 16:9).
В
CD-DA: В д
ся т льк дан CD.
COMPRESS («КОМПРЕС Я»): В
дан MP3/DivX®.
НИЗУ)
Выбер т ц значенн при п дключенн
мон тора
стор н 4: 3
(нормальне с
стор н
для Т ). При в
ф льм
стор н 16:9 м
появлен ч рн х полос верху
низу
кран . Ширина цих полос зал
в
п
ого с
стор н
ф льм .
4 : 3 PS (ПОКАЗ ЦЕНТРАЛЬНО ЧАСТИ
файл в MP3/DivX®
Нал
.
я
нер
зображен я
м звуком.
Налаштування: COMPRESS PLAY MODE («РЕЖИМ
В ДТВОРЕННЯ З КОМПРЕС Ю») →
COMBINATION MODE («КОМБ НОВАНИЙ
РЕЖИМ»)
Налаштування: ВИКЛ. (першопочаткове налаштування)
/ AUDIO WITH JPEG (ЗВУК З JPEG) * / JPEG
WITH AUDIO (JPEG З ЗВУКОМ)*
OFF (В КЛ.): Функц я в ключена.
AUDIO WITH JPEG (ЗВУК JPEG) (ДИСК)
Ця функц я д
в
звуков й файл р
при
м зображенн м (стоп-кадр), я у
файл
з
ся на диск .
AUDIO WITH JPEG (ЗВУК JPEG) (ПАПКА)
Ця функц я д
в
звуков й файл р
при
м зображенн м (стоп-кадр), я у
файл
з
ся в т й же пап .
Налаштування: * AUDIO WITH JPEG (ЗВУК З JPEG) →
NORMAL (НОРМАЛЬНИЙ РЕЖИМ) / RANDOM
(ВИПАДКОВИЙ РЕЖИМ)
* JPEG WITH AUDIO («JPEG З ЗВУКОМ»)→
NORMAL («НОРМАЛЬНИЙ РЕЖИМ») / RANDOM
(«ВИПАДКОВИЙ РЕЖИМ»)
NORMAL («НОРМАЛЬН Й»): В
дор ж к диск
в порядк х запис .
RANDOM («В
Й РЕЖИМ»): В
дор ж к диск у
режим .
23
Н лаш
зображен
ч
для в
Я
в
ч в
JPEG), то зображен я будут в
шоу).
Нал
я нер
х
я для нер
х зображен (файл в
ся неп рервно (у
слайд-
: COMPRESS PLAY MODE («РЕЖИМ
В
Я КОМПРЕС
») → JPEG STILL
MODE («РЕЖИМ ПОКАЗ
НЕР
Х JPEGЗОБРАЖЕН »)
: MANUAL («РУЧН Й») / SET TIME («
В
Ч
») (1~120 с)
(Пер оп
нал
- 5 секунд)
Нал
Без
на ушники
Прий
на ушник в
MANUAL («РУЧН Й»): В
нер
ого зображен я.
Нат
кнопки
а
д
перейти д
н
а
по
го JPEG-файл в
.
SET TIME («Н
Ч
»): К
сь
нумерац
ми кнопками, н
те ч
в
я в м ах в 1 до 120 секунд (в
режим слайд-шоу).
Н л
в ображен я
Ум
в
я диска, описан в р зд л «В ображен ст
диска» (стр. 16), будут в ображен на фоновом ображен а в
верхн й части зображен я в процес в
я. (За в
в део в
формат DVD).
Нал
Нал
нал
: AUTO DISPLAY («АВТОМАТИЧНЕ В ОБРАЖЕН »)
: OFF (В КЛ.) / ON (ВКЛ.) (пер оп
)
OFF (В КЛ.): У
я не в ображают ся. ON
(ВКЛ.): В процес в
я диск ум
в
я
диск будут в ображен на фоновом зображен а в
верхн й части зображен я. (При в
диск в DivX®,
JPEG а ASF ст диск в ображает ся вп
3
секунд.)
Н л
В
в деосерв с з
ся код ре страц а
Нал
• Нат
нал
верс я п
DivX
®
кнопки RETURN («П
ре страц при веде д п
Й КОД»)
»)
вп
кно.
собо формат цифрового в део, ст
компан
п
м оф ц й й сертиф кат DivX може
в деопрограм , записан в формат DivX.
я дод
нформац
доступ д програмног
для пе
я в деопрограм в формат DivX
вебсайту: www. divx.com.
П
п
в
диск в CD-R/CD-RW/DVD-R/ DVD-RW/DVD
+R/DVD+RW, записан х в режим DivX® з р
ями avi а divx.
»
Для того, об в
програм DivX з
(VOD),
це сертиф кован DivX-п
необх д о заре струват .
Для того щоб генеруват ре страц н й код, сл д йти в
р зд л DivX VOD меню CD CONTENTS SETUP
(«НАЛ
CD-ДИСК »). (Б
нформац ю д . в по
р зд л .) П сл
о
я ц ого код сл д з
вебсайт: vod. divx.com
завершит процес ре страц , а так ж о
дод
у
нформац ю о серв с DivX VOD.
24
я
Для з
я пош
на ушник в д
Ж
н
орган в слух а
в
:
: Перед включен м ж
р вень гу
до м н мум .
яз
на ушники
1) П
тесь, що лемент ж
я
в
в на ушники належ им ч ом.
2) Перед т м як надя
на ушники а в
хж
,з
гу сть до по ного
м н мум .
3) В
ж
н
шник т станов т
комфортн й р вень гу
(при необх
, можн
з
р вень гу
на самом д
звук ).
лемент в ж
В
два лемент ж
я тип AAA у
к для
лемент в ж
я на ушник в, д
полярност .
DivX®, DivX Certified® т в
логотип заре строван ми
торгове
ми марками компан DivX, Inc. в
ся
в
л
.
нформац я о серв с
«В деопрограм DivX® з
м сигнал в
на ушник в
з
нформац я о в деопрограм
формат DivX®
DivX® я
DivX, Inc.
в
Дляо
бе печен
з
д
В
ПО
ки DivX®.
: REGISTRATION CODE («РЕ
1) нфрач
датчики для при
передатчика.
2) Кр шка акумуляторного
ск
3) Регулятор гу
4) Ви
ж
я
5) Св т од одний ндикатор ж
я
В
з’
Щоб правильно в
го в
нформац
, по
я
п
, перед
п дключен м озна омтесь
ниж е, а так ж на стр. 3-4.
ЙТЕ ПРАВИЛЬН П ДКЛЮЧЕН Я.
Неправильне п дключен може при вести
пош
ю продукта.
В
ЗАЗЕМЛЕН
ВОЛЬТ.
с
Ю
Н Г
МД
В ’
ЙТЕ
НОГО ПОЛЮС БАТАРЕ .
ц в
може при вести д
лектричним
травм вн
короткого зам кан я.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗПЛЕТЕН Я КАБЕЛ З
РОЗ
МИ П
ПРЕДМЕТАМИ.
Д
кабел необх о ро
в
вп
, щоб у
м
п реш
вожд н я. Прово а кабел ,
зав
на к
, перем
передач, педалях г
.
Н
нав
с
р
а
т.д., д
п
казан ями
не р зайте кабельну золяц ю для п дключен я ж
яд
обл
.В
буде п рев ена допустим
по с
у для ц ого д
, в результат м
в
лектричним с
ом.
НЕ В
УЙТЕ Г И Т АБ ГАЙКИ
Г
СИСТЕМ
АБ
СИСТЕМ
РУЛЬ ВОГО К
Я ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕН Я.
Г т а гайки з г
систем а систем рул вого
к
я (а б п ’
безп ю систем ) а
бак в Н КОЛ не сл д в
при становл
а
заземлен . В
таких деталей може блокуват к
автомоб лем стат причино с
.
ЗБ Г Й Д Б ПРЕДМЕТ , НАПРИК
,
АКУМУЛЯТОР , В М С Х, НЕДОСТУПН Х ДЛЯ
Д ТЕЙ.
НЕ В
ЮЙ П
Й В М СЦ Х, ДЕ
ОНО МОЖЕ З
Р БОТ АВТОМОБ ЛЯ,
НАПРИК
,П
С РУЛЬ В М КОЛЕСОМ Б
В
М ПЕРЕКЛЮЧЕН Я Ш
ОСТЕЙ.
В
ог
а
р
п
може с
п
трудн т р , о може при вести
НЕ П
СЯ Г
Н
МИ
ВМ
А
Х
в м с х в соким р внем
зап леност . Проникаюч в п
в л га п л
го несправн сть.
З
При сверлен в
х отв р в корпус при м т
з
, об у
контакт , пош
яа
закупор ван я трубок п ливопровод в а
лектрод
.
Нед
и в
може при вести с
.
таких об’кт в мож нанести серй зную травму. Я
под бн й об’ кт, нег но з
д
НО
Прокладайте кабел
д
далеко
р
част (наприк ,
направляю их сид я)
остр х а заг
х кра в.
д
п
зат
д
в. Я
д
проходит через
метал ч
отв р, в
уйте г
е ущ
е к льц , щоб
по
пош
золяц метал ими краями отв .
айте в
во
а
мо ут ви
Щ ЙТЕ З ЛЕКТРИЧ ИМИ КАБЕЛЯМИ.
прок
ПРАВИЛЬНО ПРОЛОЖЕН Д
В
СЯ А
ЗАТ
МЕТАЛ Ч ИМИ КРАЯМИ.
НЕ СТАН ВЛ ЙТЕ П
В СОКИМ Р ВНЕМ ВО
ЗАП ЛЕНОСТ .
нависают
НЕ ПОШ
ТРУБОПРОВОД АБ
Р
ПРИ СВЕРЛЕН ОТВ Р .
П
д
В
СПЕЦ АЛ СТАМИ.
В
уйте т лько специф ован д
компонент .
В
х компонент в може при вести
внутр
пош
п
або п
буде
в
ненад но. В результат може п рушит ся кр плен
таких компонент в, приводя д в
н
иа
бою
продукт .
Т ЛЬК В АВТОМОБ ЛЯХ З
МН Г
НОГО ПОЛЮС НА 12
ПЕРЕД П
КАБЕЛЬ В
НЕ З
В
В
УЙТЕ Т ЛЬК СПЕЦ АЛ ЗОВАН
СТАНОВЛ
КОМПОНЕНТ
С
Х ЗАКР ПЛ ЙТЕ.
а
(В р с мн
проконсультуйтесь свого дилера.) Нед
ци в
може при вести с
т.п.
Нед
с
ом а
ПРОКЛАД
Д
М
Б Т ВИ
Для проклада
д
в
ц ого п
п
ся спец альн техн ч нав ки д
. В ц лях
бе печен я безп и для ви
я ро
з
з
айтесь
дилер , я ого бу прид
ц продукт.
По
ВИ
У
.
для передн го
сер зно авар .
• Перед становл
п
необх д о п
ся, о
кабель в ’
н
го (–) полюс батаре .
з
в рог сть пош
яп
в р короткого
зам кан я.
• Д
ск
коду
м
п ’
ся
в
ц
д аграмо . Неправильн з’
я мо ут
стат причиной несправност п
а пош
я
лектрообл
я автомоб ля.
• При п
д лектрообл
автомобил необх д о
мт у
ов
на завод компонент (наприк ,
бортов комп’ютер). Не п дключайтесь ц д
для подач
ж
я на ц п
. При п
п
д блоку
плавких з
необх д о п
ся в том , о
и, пр значен для контур в п
, ро
на
в
силу тока. Нед
ци в
може при вести д
пош
п
/ а автомоб ля. При з’
су
з
айтесь д сво дилер Alpine.
• Для п дключен я д
п
(наприк , д
п
) RCA-р з’ мами п
в
ся
р ’
тип RCA. Для п дключен я
п
може
з
ся перех дник. В ц
р з
айтесь за д
ю
д свог авторизовано дилер Alpine.
ВАЖ
О
Запиш т сер йн й номер свого п
в
для
ого пол з
го для п
в
. Табличка сер йн м номером находит ся
на нижн й сторон п
.
СЕР ЙН Й НОМЕР:
ДАТА ВСТ ОВЛЕ Я:
ВСТАНОВЩИК:
М СЦЕ ПРИДБ
Я:
25
Р з’ м
Для нормально р бот мон тор необх д о ви
’
я д
ж
я.
н
Р з’ м д
ж
я
1) BATT
Жо
• Д т акумулятора
йд
П д’
2) ACC
Ч
те ц
д
п
(+) полюсу акумулятора автомоб ля.
• ACC
йд
П ’
те ц д
л н замк зап
(при зап
пода т ся напру 12 В)
3) GND
• Заземлен
Ч рн й д
П ’
4) DOOR
я.
те ц
д
ц
д
л н заземлен я автомоб ля.
• Дверц
Зелен й д
П д’
д датчик дверц автомоб ля.
Разъем AV 1 (AUX1)
AUX IN 1 (В ДЕО)
Жо
• Р з’ м вход в деосигнал
йд
Ц ро ’ м в
ся п
вх дн ми р з’ мами для
в деосигнал
ого обл
я для р бот в деосигналом
(г л вного ауд о-в део блок а Т -тюнер )
AUX IN 1 (ЗВУК)
AUX IN 1 (ЗВУК)
Ж В
(Л) • Вх дн р з’
Бл й д
Ч
+12 В
йд
Ч
(П)
• К р
йд
П д’
в
нк
р бот
в
ж
м
те ц д
б д
в деосигнал
тва ALPINE, л н замка зап
я (ч
й д ).
включен м в ключен м ж
яп
для
в деосигналом в
ва компан ALPINE
з
м ц ого п
.
Б ло-коричнев й • Remote Out
REMOTE OUT
1 (AUX 1)
REMOTE IN
для звукового сигнал
Ц роз’
в
ся в п
г
м
блоком а Т -тюнером в х дн ми звуков ми р з’ мами.
В
д
у AUX 1. Призначен для к
я
DVD-прогр ва ем ALPINE, Т -тюнером а DVD-HU.
П д’
те д к ж ог р з’ му REMOTE IN.
Б ло-коричнев й • Remote In
Призначен для к
я ALPINE PKG-2000P,
DVD-прогр ва ем а Т -тюнером
DVD-HU а
К-мон тора
в передн й части автомоб ля, п д’
йте ц л н ю ро ’ му
REMOTE OUT п
ALPINE DVD-HU а
К-мон тора.
S-VIDEO
Син
-коричнев й • Вх д S-Video
Не
одно но в
вх д композитного в део
вх д S-Video. Ц може в зват появлен шум в на кран .
З
р зд лу «В
в деосигнал » (стр. 19).
Р з’ м AV 2 (AUX2)
AUX OUT (В ДЕО)
Ж
• В х дн й р з’ м для в деосигнал
йд
Ц р ’ в
ся у
з
р з’ мами для
в деосигнал
ого обл
я для роботи с в деосигналом
(г л вного ауд о-в део блок а
К-мон тор )
AUX OUT (ЗВУК)
Бл й д
AUX OUT (ЗВУК)
Ч
AUX IN 2 (В ДЕО)
Жо
(Л)
йд
• В х дн р з’ м для звукового сигнал
(П)
р з’ м в
К-мон тором
ся у
с го
вх дн ми звуков ми р з’ мами.
м блоком а
• Р з’ м вход в деосигнал
йд
Ц р з’ м в
ся у
з
ми р з’ мами для
в деосигнал
ого обл
я для р бот с в деосигналом
(г л вного ауд о-в део блок а Т -тюнера)
AUX IN 2 (ЗВУК)
Бл й д
AUX IN 2 (ЗВУК)
Ч
• Вх дн р з’ м для звукового сигнал
(Л)
д
(П)
REMOTE OUT (AUX 2) Б ло-коричнев й д
Ц р з’ м в
ся у
з
м
блоком а Т -тюнером в х дн ми звуков ми ро ’ мами.
• Remote Out 2
В
д
у AUX 2. Призначен для к
я
DVD-прогр ва ем ALPINE, Т -тюнером а DVD-HU.
П ’
д ко
р з’ му REMOTE IN.
26
Монтажна панель
Ро ’ м д
ж
я
Ро ’ м AV 2
Ро
з’
х
порт в звукового
в деосигнал
Ро ’ м
FM-комутатора
Полярн сть
п дсв
корпус
Ро ’ м AV 1
Пров дник п дсв
а
Ро
перем
полярност пров дника дверц
корпус
’
.
,
.
SW polarity («
(
.
+:
-:
:
)
Door
»).
12 .
,
.
П
27
Системн з’ днання
ТВ-тюнер ALPINE
Мультимед йна приставка ALPINE
DVD-прогр ва PKG-2100P
з вб
м мон тором
Я щ одноч но
п дключен г
порт AUX2, г
м приор тет.
28
й
порт
Информац я
Список код в мов
(Д
нформац ю д
Ск
AA
AB
AF
AM
AR
AS
AY
AZ
BA
BE
BG
BH
BI
BN
BO
BR
CA
CO
CS
CY
DA
DE
DZ
EL
EN
EO
ES
ET
EU
FA
FI
FJ
FO
FR
FY
GA
GD
GL
GN
GU
HA
HI
HR
HU
HY
IA
Код
6565
6566
6570
6577
6582
6583
6589
6590
6665
6669
6671
6672
6673
6678
6679
6682
6765
6779
6783
6789
6865
6869
6890
6976
6978
6979
6983
6984
6985
7065
7073
7074
7079
7082
7089
7165
7168
7176
7178
7185
7265
7273
7282
7285
7289
7365
. на стр. 21)
М
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali, Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Ск
IE
IK
IN
IS
IT
IW
JA
JI
JW
KA
KK
KL
KM
KN
KO
KS
KU
KY
LA
LN
LO
LT
LV
MG
MI
MK
ML
MN
MO
MR
MS
MT
MY
NA
NE
NL
NO
OC
OM
OR
PA
PL
PS
PT
QU
RM
Код
7369
7375
7378
7383
7384
7387
7465
7473
7487
7565
7575
7576
7577
7578
7579
7583
7585
7589
7665
7678
7679
7684
7686
7771
7773
7775
7776
7778
7779
7782
7783
7784
7789
7865
7869
7876
7879
7967
7977
7982
8065
8076
8083
8084
8185
8277
М
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
98145.451
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian, Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto, Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Ск
RN
RO
RU
RW
SA
SD
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SQ
SR
SS
ST
SU
SV
SW
TA
TE
TG
TH
TI
TK
TL
TN
TO
TR
TS
TT
TW
UK
UR
UZ
VI
VO
WO
XH
YO
ZH
ZU
Код
8278
8279
8285
8287
8365
8368
8371
8372
8373
8375
8376
8377
8378
8379
8381
8382
8383
8384
8385
8386
8387
8465
8469
8471
8472
8473
8475
8476
8478
8479
8482
8483
8484
8487
8575
8582
8590
8673
8679
8779
8872
8979
9072
9085
М
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
29
Список код в к
н
(Д
. на стр. 22)
нформац ю д
Ск
30
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AQ
AR
AS
AT
AU
AW
AZ
BA
Код
6568
6569
6570
6571
6573
6576
6577
6578
6579
6581
6582
6583
6584
6585
6587
6590
6665
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BY
BZ
CA
CC
CD
6666
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6677
6678
6679
6682
6683
6684
6686
6687
6689
6690
6765
6767
6768
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CX
CY
CZ
DE
DJ
DK
6770
6771
6772
6773
6775
6776
6777
6778
6779
6782
6785
6786
6788
6789
6790
6869
6874
6875
К на
Ск
Andorra
DM
United Arab Emirates
DO
Afghanistan
DZ
Antigua and Barbuda
EC
Anguilla
EE
Albania
EG
Armenia
EH
Netherlands Antilles
ER
Angola
ES
Antarctica
ET
Argentina
FI
American Samoa
FJ
Austria
FK
Australia
FM
Aruba
Azerbaijan
FO
Bosnia and HerzeFR
govina
GA
Barbados
GB
Bangladesh
GD
Belgium
GE
Burkina Faso
GF
Bulgaria
GH
Bahrain
GI
Burundi
GL
Benin
GM
Bermuda
GN
Brunei Darussalam
GP
Bolivia
GQ
Brazil
GR
Bahamas
GS
Bhutan
Bouvet Island
GT
Botswana
GU
Belarus
GW
Belize
GY
Canada
HK
Cocos (Keeling) Islands
HM
Congo, the Democratic Republic of the
HN
Central African Republic
HR
Congo
HT
Switzerland
HU
Cote dílvoire
ID
Cook Islands
IE
Chile
IL
Cameroon
IN
China
IO
Colombia
IQ
Costa Rica
IR
Cuba
IS
Cape Verde
IT
Christmas Island
JM
Cyprus
JO
Czech Republic
JP
Germany
KE
Djibouti
KG
Denmark
KH
Код
6877
6879
6890
6967
6969
6971
6972
6982
6983
6984
7073
7074
7075
7077
7079
7082
7165
7166
7168
7169
7170
7172
7173
7176
7177
7178
7180
7181
7182
7183
7184
7185
7187
7189
7275
7277
7278
7282
7284
7285
7368
7369
7376
7378
7379
7381
7382
7383
7384
7477
7479
7480
7569
7571
7572
К на
Ск
Dominica
KI
Dominican Republic
KM
Algeria
KN
Ecuador
KP
Estonia
Egypt
KR
Western Sahara
KW
Eritrea
KY
Spain
KZ
Ethiopia
LA
Finland
Fiji
LB
Falkland Islands
LC
Micronesia, Federated
LI
States of
LK
Faroe Islands
LR
France
LS
Gabon
LT
United Kingdom
LU
Grenada
LV
Georgia
LY
French Guiana
MA
Ghana
MC
Gibraltar
MD
Greenland
MG
Gambia
MH
Guinea
MK
Guadeloupe
Equatorial Guinea
ML
Greece
MM
South Georgia and the
MN
South Sandwich Islands
MO
Guatemala
MP
Guam
Guinea-Bissau
MQ
Guyana
MR
Hong Kong
MS
Heard Island and
MT
McDonald Islands
MU
Honduras
MV
Croatia
MW
Haiti
MX
Hungary
MY
Indonesia
MZ
Ireland
NA
Israel
NC
India
NE
British Indian Ocean Territory
NF
Iraq
NG
Iran, Islamic Republic of
NI
Iceland
NL
Italy
NO
Jamaica
NP
Jordan
NR
Japan
NU
Kenya
NZ
Kyrgyzstan
OM
Cambodia
Код
7573
7577
7578
7580
7582
7587
7589
7590
7665
7666
7667
7673
7675
7682
7683
7684
7685
7686
7689
7765
7767
7768
7771
7772
7775
7776
7777
7778
7779
7780
7781
7782
7783
7784
7785
7786
7787
7788
7789
7790
7865
7867
7869
7870
7871
7873
7876
7879
7880
7882
7885
7890
7977
К на
Kiribati
Comoros
Saint Kitts and Nevis
Korea, Democratic
People’s Republic of
Korea, Republic of
Kuwait
Cayman Islands
Kazakstan
Lao Peopleís Democratic Republic
Lebanon
Saint Lucia
Liechtenstein
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Lithuania
Luxembourg
Latvia
Libyan Arab Jamahiriya
Morocco
Monaco
Moldova, Republic of
Madagascar
Marshall Islands
Macedonia, The former
Yugoslav Republic of
Mali
Myanmar
Mongolia
Macau
Northern Mariana
Islands
Martinique
Mauritania
Montserrat
Malta
Mauritius
Maldives
Malawi
Mexico
Malaysia
Mozambique
Namibia
New Caledonia
Niger
Norfolk Island
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
Nepal
Nauru
Niue
New Zealand
Oman
Ск
PA
PE
PF
PG
PH
PK
PL
PM
Код
8065
8069
8070
8071
8072
8075
8076
8077
PN
PR
PT
PW
PY
QA
RE
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
8078
8082
8084
8087
8089
8165
8269
8279
8285
8287
8365
8366
8367
8368
8369
8371
8372
8373
К на
Panama
Peru
French Polynesia
Papua New Guinea
Philippines
Pakistan
Poland
Saint Pierre and
Miquelon
Pitcairn
Puerto Rico
Portugal
Palau
Paraguay
Qatar
Reunion
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saudi Arabia
Solomon Islands
Seychelles
Sudan
Sweden
Singapore
Saint Helena
Slovenia
Ск
SJ
Код
8374
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TF
8375
8376
8377
8378
8379
8382
8384
8386
8389
8390
8467
8468
8470
TG
TH
TJ
TK
TM
TN
TO
TP
TR
TT
TV
8471
8472
8474
8475
8477
8478
8479
8480
8482
8484
8486
Ск
Svalbard and Jan
Mayen
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Senegal
Somalia
Suriname
Sao Tome and Principe
El Salvador
Syrian Arab Republic
Swaziland
Turks and Caicos Islands
Chad
French Southern Territories
Togo
Thailand
Tajikistan
Tokelau
Turkmenistan
Tunisia
Tonga
East Timor
Turkey
Trinidad and Tobago
Tuvalu
TW
Код
8487
TZ
UA
UG
UM
8490
8565
8571
8577
US
UY
UZ
VA
VC
8583
8589
8590
8665
8667
VE
VG
VI
VN
VU
WF
WS
YE
YT
YU
ZA
ZM
ZW
8669
8671
8673
8678
8685
8770
8783
8969
8984
8985
9065
9077
9087
К на
Taiwan, Province of
China
Tanzania, United Republic of
Ukraine
Uganda
United States Minor
Outlying Islands
United States
Uruguay
Uzbekistan
Holy See (Vatican City State)
Saint Vincent and the
Grenadines
Venezuela
Virgin Island, British
Virgin Islands, U.S
Viet Nam
Vanuatu
Wallis and Futuna
Samoa
Yemen
Mayotte
Yugoslavia
South Africa
Zambia
Zimbabwe
31
При виникненн труднощ в
ображен
В р ви
ят
ви
повторно включ т
п
.Я
п
все о но не функц он н
ч ом,
с
н
контрольн м списком. е п
поможе в
в р несправност п
.В
р п
тесь, о
систем п дключена н
м
ч ом, а з
авторизовано диле Alpine.
Не працю пристр й або дисплей.
• Зап
автомоб ля ви
.
-Я
п дключен ви
з нструкц , п
м п
при в м
зап
.
• Неп
еп
д
ж
я.
- П р в рте п дключен д
ж
я.
• З
в
а ви
з стро .
- П р в рте з
на в вод ж
яп
необх д ост зам н
го з
м в
р бочим ном налом.
• Низ кий заряд акумулятора автомоб ля.
- П р в рте нап жен
акумулятора автомоб ля.
не
, при
При в дтворенн диска пом тне тремт ння звуку.
• Конденсац я в л ги в модул в
- Поч
достатн о до го (
конденсату ипарит ся.
я диск в.
1 час ), щоб дат
Не вда ться вставити диск.
• Диск же вставлен в DVD-прогр ва .
- В
те диск
дал т
го.
• Диск вставля тся неправильно.
- Вставте диск повторно, д
нструкц
«В
в
диск в».
в р зд л
Неможливоо виконати перемотування
компактдиска вперед або назад.
• Диск пош
- В
ви
диск в може н
.
те диск. В
механ зм
.
При в дтворенн диску в дбуваються перескоки зза в брац .
• Монтаж в
п
з
неправильно.
- Над но в
п
заново.
• Диск сильно заб
.
- Очист т диск.
• На диск п
.
- В зьм т
й диск.
• Заб
линз з
го п
.
- Не в
доступн в продаж диски для чищ
линз.
Проконсультуйтесь
ближ го дилера Alpine.
При в дтворенн диску в дбуваються перескоки
без в брац .
• Диск заб
а под
- Почист т диск; пош
ан .
й диск сл д зам нит .
Неможливе в дтворення диск в CD-R/CD-RW.
• Завершен сеанс запис диск не в
- Ви
те завершен
повтор т с
в
я.
.
у
В добража ться пов домлення про помилку
• П
механ зм .
- Нат
. П сл щ
з
вставте диск. Я
проблему, п
дилер Alpine.
.
В
не п чина т ся.
• Диск вставлен лиц во стороно вниз.
- Зав
те диск стороно
марк
в
.
• Диск заб
.
- Очист т диск.
• Вставлен диск, в
я ого не п
ся дан м
п
м.
- П р в рте,
п дт
ся в
диск .
• В
зах
п
д тьми.
зах
а з
р вень рейтинг
• В
ся меню SETUP («НАЛ
»).
- Для в ход з меню нат
кнопку SETUP
(«НА А Т АНН »).
бражен
ч тке а
я ндикатора п п
не помогло в
з сво м
ближ
нод замира .
• На диск п
- Зам н т диск.
ображен
.
в
.
• В
м н мальне значен яс
.
- В
йте яс
сть.
• Режим р бот в
неправильно.
- В
належ ий режим р бот .
- П р в рте п дключен я п
-д
а сигнал .
- П р в рте ная
ж
я на д
.
• Неправильне п дключен
р з’ му мон тора а з
го
ауд о-в део п
а монитор (п
) не п дключен .
- П р в рте правильн ть над
сть п дключен
в
те п
.
Нез
к
сть.
• В
неправильн значен я яс
в
, контрастност
ч ткост .
- П р в рте в
их параметр в.
Пл
а
,к
ост ,
полос на кран .
• Пе
в
з
осв тл
ми прил ами
люм н сцентн ми д
ами св т , в соковольтн ми
л н ями, рад опередав
ими станц ями, системами
зап
я
их автомоб л
т.п.
- м н т положен ваш го автомоб л .
П
м
зашумлене.
• Ви
ш
перемот
диск вперед а назад.
- ображен може б т с
, а ц не
несправн стю.
• Низ кий заряд акумулятора автомоб ля.
- П р в рте р вень заряд
п дключенн акумулятора.
(П
може п
неп
но, я
напру
акумулятора п д нав
пада ниж е 11 В.)
• Люм н сцентна лампа мон тора в шла з стро .
- Зам н т люм н сцентну лампу.
З
пош
п
в
• Нев
режим р бот мон тора.
- Переключ т с у
ий режим пе
.
• Д мон тору не п дключен в в д сигнал г
а
.
- П д’
те в в д сигнал г
а
зад йте г
. (Д
нформац ю
.вп
по
мон тору.)
• Д мон тору не п дключен в в д сигнал стояночного г
а.
- П дключ т в в д сигнал стояночного
а за йте
стояночн г
. (Д
нформац ю д . в п
по
мон тору.)
не п
.
• Ж
мон тора не включен .
- Включ т ж
мон тора.
Пристр й не працю .
• Ж
мон тора не включен .
- Включ т ж
мон тора.
• Конденсац я в л ги
- П
те
1
,щ
ипарит ся.
32
дат конденсату
-за неп рервного в
техн чн характеристики
без по
ого п
продукт
го
дизайн мо ут зм
я.
ся
ндикац я систем
HI-TEMP
DISC ERROR
• П
ка механ зм .
1) Нат
кнопку
в
диск.
Я
диск не да т ся в
, нат
ут
йте кнопку не мен 3 секунд.
Я
диск все ще не в
ся в
,з
дилер Alpine.
2) Я
п
п п
не щ
п сл
в
я диск , нат
кнопку
ще раз.
Я
п
п п
не щ
н
б
о го н
я кнопки , з
дилер Alpine.
• Д
низ ка температура в салон автомоб ля.
- Прогр йте салон до п
температур .
• З-за в соко температур активована система зах
.
- ндикатор езне п сл п
я температур д
з
р боч
д апазон .
-В м т п
не вм айте го до т х п р,
пок температура не еншит ся; п сл ц ого
вв
т п
з
.
LOADING ERROR
EJECT ERROR
NO DISC
• П
• Диск не б
вставлен .
- Вставте диск.
• Диск вставлен , а
на кран в обража т ся
п
NO DISC («НЕМ ДИСК »), а п
не п
в
а в
диск .
- Для того щ
далит диск, нат
кнопку т
ут
йте н
не мен 3 секунд.
.
- Для д
х диск в в режим в
недоступн д
функц .
ка механ зм .
1) Нат
кнопку
в
диск.
Я
диск не да т ся в
, нат
ут
кнопку не мен 3 секунд.
Я
диск все ще не да т ся в
,з
дилер Alpine.
2) Я
п
п п
не еза п сл
в
я диск , нат
кнопку
ще раз.
Я
п
оп
не щеза н
б
ого нат
я кнопки , з
Alpine.
• Пульт Д не п
я
несправн стю.
REGIONAL CODE
VIOLATION
• Диск не в
- Вставте диск з
коду рег она.
им кодом рег она.
33
йте
дилер
Техн чн характеристики
Пр лади
П р в рте на
д
Р з’ м AV 1
1 шт.
Ун версальн й пульт Д
RUE-4159
Телесистема:
х компонент в.
Р з’ м AV 2
Роз’ м д
ж
я
а
1 шт.
Без
на ушники SHSN100 для р бот з
одним д
ом
су
РАН
Р зм р:
Ширина
В сота
В
Тип
1 шт.
Монтажн й
кронштейн*1
10,2”
221 мм
132 мм
стор н
16:9
Прозо й TN
Р дкокристал ч ий
дисплей
Система
Активна матриц
TFT-ЖКИ
К
лемент в зображен я
800 (ширина) x 480
(в сота) x 3
1,152 млн. п ксел в (VGA)
К
эфективн х лемент в зображен я
99,9%
П дсв тка
1 шт.
К льц ва
накладка*2
1 шт.
Г инт (для
монтажного
кронштейн )
1 шт.
инт (для
к льцево
накладки)
Люм н сцентна лампа
холодн м катодом
ОС О
Р боч напру
С
Вх д в деосигнал
Вх д звуков й
-передатчик
1 шт.
Д
AAA
ж
я
4 шт.
Комутатор FM
NTSC/PAL
6 шт.
нструкц я
FM-модулятор
Р боча температура
10 – 16 В (пост. с
)
(Стандартне: 12 В)
2,35 A (макс.)
1,60 A (стандарт)
140 мА (режим оч
я)
1,0 В (п к), 75 Ом
2,0 В (с редн квадр., макс.)
Канал A: 2,3 МГц / 2,8 МГц
Канал B: 3,2 МГц / 3,8 МГц
8,1 МГц – 92,1 МГц
Генератор частот
ФПЧ
-20 ˚C – +70 ˚C
МОН ТОР
4 шт.
1 шт.
1 шт.
DVD-прогр ва
вб
м мон тором
PKG-2100P
Ширина
Гл бина
В сота
Маса
221 мм
221 мм
132 мм
2,27 кг
ПРИЛ ДИ
Маса
У А
1,22 кг
!В
НЕ Д
лазер при в
НА ЛАЗЕРН Й П
й кр ш !
!
(Нижняя сторона проигрывателя)
1 шт.
Монтаж кронштейн
к льцево накладки
4 шт.
*1 Монтажн й кронштейн в
ся для
з
яс
мон тор при в
. За
д
информац
з
дилер Alpine.
34
6 шт.
*2 К льцева накладка в
для адапт ван я мон тора
д форм с
ого покр т я автомоб ля при в
. За
д
нформац
з
дилер Alpine.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising