DeWalt | DW007 | Technical data | DeWalt DW007 Technical data

DeWalt DW007 Technical data
®
DW007
1
Dansk
6
Deutsch
14
English
23
Español
31
Français
39
Italiano
47
Nederlands
56
Norsk
64
Português
72
Suomi
80
Svenska
88
Türkçe
96
EÏÏËÓÈη
104
Copyright DEWALT
2
1
2
5
3
11
4
8
12
10
6
9
14
15
13
15
7
16
17
A
3
18
15
18
15
B
6
11
C
4
12
23
max
5mm
5mm
4
11
22
21
20
D
9
5
DANSK
BATTERIDREVET RUNDSAV DW007K/DW007KH
Tillykke!
EU-Overensstemmelseserklæring
Du har valgt et DEWALT Elværktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere.
Tekniske data
Spænding
Udgangseffekt (max)
Omdrejningstal/min ubelastet
Klingediameter
Savdybde
Klingehul
Smigvinkelindstilling
Vægt (uden batteri)
Batteri
Batteritype
Spænding
Kapacitet
Vægt
V
W
mm
mm
mm
kg
DE0240/DE0243
NiCd
V 24
Ah 2,0
kg 1,4
Lader
Batteritype
Spænding (lysnet)
Ladetid (ca.)
Vægt
DW007
24
480
4.000
165
55
10
0 - 45°
2,9
DE0241
NiMH
24
3,0
1,4
DW007
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret
i henhold til EU-direktiverne: 98/37/EØF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne 86/188/EØF & 98/37/EØF,
målt i henhold til EN 50144:
DW007
LpA
(lydniveau)
dB(A)*
99
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
112
* ved operatørens øre
Træf passende forholdsregler for at
beskytte hørelsen.
DE0246
NiCd/NiMH
VAC 230
min 60/70
kg 0,6
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
DW007
Sikringer:
230 V maskiner
< 2,5 m/s2
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Angiver risiko for elektrisk stød.
Brandfare.
6
DANSK
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen. Foruden
nedenstående instruktioner, bør Arbejdstilsynets
regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj eller lader for regn.
Anvend ikke elværktøj på fugtige eller våde
pladser. Sørg for en god belysning over
arbejdsområdet. Anvend ikke elværktøj i
nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
4 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
5 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
6 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
7 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke værktøj
til formål, det ikke er beregnet til.
8 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker.
De kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt hår.
9 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får støv
i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis der opstår
meget støv, bruges også ansigtsmaske.
10 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
11 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
12 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent.
Følg instruktionerne med hensyn til pasning og
udskiftning af tilbehør. Hold håndtagene tørre,
rene og fri for olie og fedt.
13 Fjern batteriet
Afmonter batteriet fra værktøjet, når det ikke er i
brug, inden service og ved udskiftning af tilbehør
såsom savklinge, bor eller fræsere.
14 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
15 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
16 Kontroller elværktøjet for skader
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre defekte
dele kontrolleres nøje for at finde ud af, om de fortsat
kan fungere rigtigt og udføre den planlagte funktion.
Kontroller at de bevægelige dele fungerer
upåklageligt og ikke klemmer, at ingen dele er gået i
stykker, at alle dele er rigtigt monterede, og at andre
forhold, der kan påvirke driften, er i orden.
En sikkerhedsanordning eller en anden del, som er
beskadiget, skal repareres eller udskiftes af et
anerkendt serviceværksted, hvis intet andet er anført
i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted. Brug ikke elværktøjet,
hvis afbryderen ikke kan kobles til eller fra.
17 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet
i brugsanvisningen og katalogerne. Anvendelsen
af andet værktøj eller tilbehør end det,
der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
7
DANSK
18 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede serviceværksteder.
Yderligere sikkerhedsanvisninger for batterier og
ladere
Brandrisiko! Undgå metalkortslutning af
elektroderne på en fritliggende
batteripakke. Man må ikke opbevare eller
transportere batteripakken, uden at den
medfølgende beskyttelseshætte er sat
på elektroderne.
• Batterivæsken, en 25-30% opløsning af
kaliumhydroksid, kan være skadelig. Ved
hudkontakt skal der omgående skylles med
vand. Neutraliser med en mild syre såsom
citronsaft eller eddike. Ved øjenkontakt skylles
med rigeligt med vand i mindst 10 minutter.
Opsøg læge.
• Forsøg aldrig at åbne et batteri.
• Til opladning af DEWALT NiMH-batterier må kun
anvendes ladere med påskrift «NiMH» eller
«NiMH + NiCd».
• Udsæt ikke laderen for fugt eller våde forhold.
• Forsøg ikke at oplade våde batterier.
Etiketter på laderen og batteriet
Etiketterne på laderen og batteriet viser følgende
piktogrammer:
Batteriet oplader
Batteriet er opladet
Opladningsproblem
+
Oplader NiMH- og NiCd-batterier
Rør dem ikke med strømledende
materialer
8
Oplad ikke et beskadiget batteri
Læs brugsanvisningen før laderen tages
i brug
Må ikke udsættes for væske
En beskadiget ledning bør omgående
udskiftes
Temperatur for opladning +4 °C til +40 °C
For opladningstid, se tekniske data
Brug altid sikkerhedsbriller når laderen
tilsluttes
Yderligere sikkerhedsanvisninger for rundsave
Savning
• Fjern alle søm og metalgenstande fra emnet,
før arbejdet påbegyndes.
• Forsøg ikke at save i meget små emner.
• Forsøg aldrig efter frakobling at stoppe klingen
ved at trykke mod siden af klingen.
• Sæt aldrig rundsaven på et bord eller en
arbejdsbænk uden at den først frakobles.
Beskyttelsesanordninger
• Rundsaven må kun bruges til savning af træ og
plast.
• Sørg for at alle anordninger, der afskærmer
savklingen, er i perfekt funktionstilstand.
• Bloker aldrig savklingens afskærmning.
• Frigør omgående afskærmningen, hvis den sidder
fast og brug ikke saven, mens afskærmningen er
blokeret.
• Spaltekniven må ikke fjernes.
DANSK
• Spaltekniven skal indstilles korrekt. Afstanden
mellem den tandede kant og spaltekniven må
højst være 5 mm og højdeforskellen mellem
spaltekniven og den tandede kant må højst være
5 mm.
Kontrol og udskiftning af savklingen
• Der må kun anvendes savklinger, der opfylder de
i denne brugsanvisning angivne specifikationer.
• Der bør ikke anvendes savklinger, hvis hoveddel
er tykkere eller hvis deling er mindre end
spalteknivens tykkelse.
• Brug kun skarpe savklinger i perfekt tilstand.
Revnede eller bøjede savklinger skal omgående
kasseres og udskiftes.
• Sørg for at savklingen sidder godt fast og drejer
i den rigtige retning.
Specielle anvendelser
• Ved savning på langs af smalle emner (bredde
under 80 mm), anvendes en støtteliste langs den
langsgående kant.
• Ved savning med emnet fastspændt skal man
anvende anordninger, der sikrer mod at emnet
slår tilbage.
• Ved savning af træ med runde tværsnit skal man
anvende en anordning til at holde emnet fast på
begge sider af savklingen for at forhindre at det
glider.
• Sørg for at afsavede træemner ikke kan blive
fanget af savklingens tænder og derved blive
slynget væk.
Sikring mod tilbageslag
• Tilbageslag opstår, når saven hurtigt begynder at
blokere og saven derved presses tilbage mod
brugeren. Udløs omgående kontakten,
hvis bladet sætter sig fast eller saven blokerer.
• Hold savklingen skarp.
• Sørg for at understøtte store plader i savområdet.
• Brug støtteliste eller kantstøtte ved kløvning.
• Pres ikke med saven.
• Fjern ikke saven fra emnet, mens savklingen roterer.
Kontroller emballagens indhold
1
1
1
1
1
Batteri (med beskyttelseshætte)
Lader
Kuffert (kun K-Modeller)
Brugervejledning
Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Den batteridrevne DEWALT rundsav er udviklet med
henblik på professionel anvendelse.
1 Afbryder
2 Startspærre for afbryder
3 Forreste håndtag
4 Spindellås
5 Støvudsugningsadapter
6 Smigindstilling
7 Indikator for savspor
8 Spaltekniv
9 Klingeflange
10 Underste beskyttelseskærm
11 Håndtag til underste beskyttelsesskærm
12 Savbord
13 Dybdejusteringshåndtag
14 Batteri-udløserknap
15 Batteri
Lader
Din DE0246 lader bruger batterier DEWALT 24 V
NiCd og NiMH.
15 Batteri
16 Lader
17 Ladeindikator (rød)
El-sikkerhed
Laderen er kun beregnet til én spænding. Kontroller,
at strømforsyningen svarer til spændingen på
typeskiltet.
Laderen er dobbelt isoleret i henhold til
EN 50144; jordledning er derfor ikke
påkrævet.
Emballagen indeholder:
1 Batteridrevet rundsav
1 Savklinge
1 Umbrachonøgle
9
DANSK
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Samling og justering
• Før samlingen og justeringen skal
batteriet altid afmonteres.
• Afbryd altid værktøjet før indsættelse
eller udtagning af batteriet.
• Sørg for at batteriet er korrekt placeret
før brug af værktøjet.
Kun brug DEWALT batterier og lader.
Batteri (fig. A & B)
Opladning af batteriet (fig. A)
Kontroller altid lysnettets strøm, før batteriet
oplades. Hvis lysnettet er i orden, men batteriet ikke
oplades, skal laderen indleveres hos en autoriseret
DEWALT forhandler. Under opladningen kan laderen
og batteriet blive varme. Dette er normalt og
indebærer ikke noget problem.
Oplad ikke batteriet ved en
omgivelsestemperatur på under 4 °C
eller over 40 °C.
Anbefalet ladetemperatur: ca. 24 °C.
• Batteriet (9) oplades ved at man sætter det i
opladeren (10) som vist på tegningen og tilslutter
opladeren. Sørg for at batteriet sidder korrekt
iopladeren. Den røde opladeindikator (11) blinker.
Efter ca. 1 time holder den op med at blinke og
begynder at lyse konstant. Batteriet er nu helt
opladet.
• Den røde opladeindikator blinker hurtigt for at
angive, at der er et problem med opladningen.
Sæt batteriet i igen eller prøv et nyt. Hvis det nye
batteri heller ikke kan lades op, bør opladeren
testes på et autoriseret DEWALT værksted.
Automatisk tuning
Den automatiske optuning
neutraliserer eller afbalancerer de
enkelte celler i batteriet på dets
topkapacitet. Batterier bør tunes op
natten over efter hver 10. opladnings-/
afladningscyklus, eller når som helst
batteriet ikke længere leverer den
samme mængde arbejde.
• For at tune batteriet op skal batteriet anbringes i
opladeren som sædvanlig. Det røde lys blinker
vedvarende og angiver, at en opladningscyklus er
påbegyndt.
• Når den 1-time lange opladningscyklus er fuldført
vil lyset være tændt konstant og holde op med at
blinke. Batteriet er ladet helt op og kan nu bruges.
• Hvis man lader batteriet ligge i opladeren efter
den indledende 1-times opladning, starter
opladeren automatisk en optuning. Denne vil
fortsætte i op til 8 timer, men batteriet kan til
enhver tid tages ud, mens optuningen står på.
Indsætning og udtagning af batteriet
• Indsæt batteriet i den tilsvarende holder i
værktøjet til det klikkes på plads. Det er
nødvendigt at bruge lidt kraft for fuldstændigt at
tilkoble den fjederbelastede mekanisme.
• Tryk på udløserknappen (14) for at udtage batteriet.
Vi anbefaler at man sætter batteriet i opladeren, så
snart det er taget ud af maskinen.
Batterihætte (fig. B)
Der medfølger en beskyttelseshætte, som kan
dække elektroderne på en fritliggende batteripakke.
Hvis beskyttelseshætten ikke er på plads, kan løse
metalobjekter kortslutte elektroderne med brandrisiko
og beskadigelse af batteripakken til følge.
• Tag beskyttelseshætten (12) af, før batteripakken
(9) placeres i opladeren eller i værktøjet.
• Sæt beskyttelseshætten på elektroderne
umiddelbart efter, at batteripakken er taget ud af
opladeren eller værktøjet.
Sørg for, at beskyttelseshætten er på
plads, før den fritliggende batteripakke
lægges til opbevaring eller transporteres.
10
DANSK
AIR COOLED
Denne oplader er udstyret med en indvendig
ventilator, så batterierne hurtigt kan afkøles.
Ventilatoren tændes automatisk, når det er
nødvendigt. Ventilatoren bliver også sat til med
mellemrum, når der ikke er batteri i opladeren, for at
blæse støv af ventilatorvingerne.
Brug altid sikkerhedsbriller når laderen
tilsluttes.
• Træk den nedre klingeafskærmning tilbage ved
hjælp af håndtaget (11) og udskift klingen (21).
Monter skiverne (20 & 22) på de korrekte steder.
• Kontroller klingens rotationsretning.
• Drej klingens klemmeskrue (9) i med hånden,
så den holder skiven på plads. Drej mod uret.
• Tryk på klingens låseknap (4) mens spindelen
drejes, indtil klingen holder op med at rotere.
• Spænd klingens klemme skrue godt med
umbrachonøglen.
Opladningsdødtid
Når opladeren finder et opvarmet eller koldt batteri,
starter det automatisk en dødtidsfunktion, hvorved
opladningen udsættes, indtil batteriet har en egnet
temperatur. Dernæst slår opladeren automatisk over
på opladningsfunktionen. Denne funktion sikrer
maksimalt brugsliv på batteriet. I dødtidsstatus
blinker den røde indikator langt efterfulgt af kort.
Justering af spalteklingen (fig. D)
Se den indsatte tegning på figur C vedrørende
korrekt justering af spalteklingen (8). Indstil
spalteklingens mellemrum efter udskiftning af
savklingen eller ved behov.
• Løsn skruen (23) og træk spaltekniven ud til
maksimal længde.
• Indstil spillerummet og spænd skruen.
Justering af savdybde (fig. A)
• Drej dybdejusteringshåndtaget (13) op.
• Flyt fodpladen (12) for at opnå den korrekte
savdybde.
• Drej dybdejusteringshåndtaget (13) ned.
Brugervejledning
For at opnå optimalt resultat bør
savdybden være ca. 3 mm større end
materialets tykkelse.
Smigjustering (fig. A & C)
Smigvinklen kan indstilles mellem 0° og 45°.
• Løsn smigindstillingsknappen (6).
• Indstil smigvinklen ved at dreje fodpladen (12).
• Spænd smigindstillingsknappen (6).
Fodpladeindstilling for 90° snit (fig. C)
• Indstil saven på 0° smigvinkel.
• Træk klingeafskærmningen tilbage ved hjælp af
håndtaget (11) og læg saven på klingesiden.
• Løsn smigindstillingsknappen (6).
• Stil en vinkel mod klingen og fodpladen.
Udskiftning af savklingen (fig. D)
• Aktiver spindellåsen (4) og skru klingens
klemmeskrue (9) ud ved at dreje den med uret
med den medfølgende umbrachonøgle.
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Sørg for at materialet, der skal saves,
er godt fastspændt.
• Pres kun ganske lidt med værktøjet og
undgå at presse sidelæns.
• Undgå overbelastning.
Før værktøjet tages i brug:
• Sørg for at batteriet er (helt) opladet.
• Sørg for at afskærmningerne er korrekt monteret.
Savklingens afskærmning skal være i lukket
position.
• Se til at klingen roterer i den retning, der angives
med pile på klingen.
• Brug ikke for slidte savklinger.
Starte og stoppe (fig. A)
Af sikkerhedsårsager er afbryderen (1) på værktøjet
udstyret med en startspærre (2).
• Tryk på startspærren for at låse værktøjet op.
• Tryk på afbryderknappen for at starte værktøjet.
Når afbryderen slippes, aktiveres startspærren
automatisk for at forhindre, at maskinen startes
ved en fejltagelse.
11
DANSK
Start eller stop ikke maskinen, når
savklingen rører ved arbejdsemnet eller
ved andre materialer.
Hvordan man holder og styrer værktøjet (fig. A)
• Hold på værktøjet ved at gribe godt fat om
hovedhåndtaget og det forreste håndtag (3)
for at kunne styre saven ordentligt.
• Da snittet bliver glattere på den side, hvor
savklingen efterlader arbejdsemnet, bør dette
spændes fast så bagsiden vender mod klingen.
• Brug indikatoren for savspor (7) til at følge den
tegnede linie på arbejdsemnet. Indikatoren for
savspor følger savklingens venstre (ydre) side ved
45° smigvinkel. Indikatoren for savspor følger
savklingens højre (indre) side ved 0° smigvinkel.
Støvudsugning (fig. A)
Din værktøjet er udstyret med en
støvudsugningsadapter (5).
• Brug altid en udsuger, der opfylder de gældende
bestemmelser vedrørende støvudsugning ved
savning af træ. Støvsugerslangen på de fleste
støvsugere passer direkte på adapteren.
Brug aldrig en støvsuger uden at bruge
beskyttelse mod gnister ved savning i metal.
Rengøring
• Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
• Tag ladeaggregatet ud af stikket før rengøring af
kabinettet med en blød klud.
• Fjern batteriet før rengøring af el-værktøjet.
Miljø
Genopladeligt batteri
Dette langtidsholdbare batteri skal genoplades,
når det ikke længere afgiver tilstrækkelig strøm til
opgaver, som det klarede tidligere. Når batteriet ikke
længere kan anvendes, skal det affaldshåndteres
under hensyntagen til miljøet.
• Tøm batterierne for energi ved at opbruge
ladningen helt. Fjern dem derefter fra værktøjet.
• NiMH- og NiCd-batterier kan genanvendes.
Af miljøhensyn bør batterierne afleveres til et af
de opsamlingssteder, der findes i din kommune,
eller til et DEWALT serviceværksted.
De indsamlede batterier vil blive genanvendt eller
korrekt affaldshåndteret.
OBS! Som forbruger har man ansvaret for at
batteriet afhændes på bedste vis.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Opslidt værktøj
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
12
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få dine
penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet, og købsnotaen
skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund
af materiale-eller produktionsfejl inden for de
første 12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT. Alternativt kan
De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgsservice på Internettet på følgende adresse:
www.2helpu.com.
13
DEUTSCH
AKKU-HANDKREISSÄGE DW007K/DW007KH
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht
zu einem verläßlichen Partner aller professionellen
Anwender.
Technische Daten
Spannung
Max. Ausgangsleistung
Leerlaufdrehzahl
Sägeblattdurchmesser
Max. Schnittiefe
Sägeblattbohrung
Gehrungswinkelbereich
Gewicht (ohne Akku)
(Volt)
(Watt)
(min-1)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
Akku
Akkutyp
Spannung
Kapazität
Gewicht
DE0240/DE0243
NiCd
(Volt) 24
(Ah) 2,0
(kg) 1,4
Ladegerät
Akkutyp
Netzspannung
Ladezeit (ca.)
Gewicht
DE0246
NiCd/NiMH
(VAC) 230
min 60/70
(kg) 0,6
DW007
24
480
4.000
165
55
10
0 - 45°
2,9
DE0241
NiMH
24
3,0
1,4
elektrische Spannung
Feuergefahr
EG-Konformitätserklärung
DW007
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144,
EN 50260, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
und EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die
Adresse weiter unten oder an eine der auf der Rückseite
dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien
der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG und
98/37/EWG gemessen nach EN 50144:
DW007
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
dB(A)*
99
dB(A)
112
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie einen geeigneten
Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
10 A
DW007
< 2,5 m/s2
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
14
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in der
Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen
(z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub
usw.) kann die elektrische Sicherheit durch
Vorschalten eines Trenntransformators oder eines
Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren. Jugendliche unter 16 Jahren
dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher Anleitung benutzen.
5 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
6 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie
können von sich bewegenden Teilen erfaßt werden.
Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe
und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
7 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
8 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie stets einen Gehörschutz.
9 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
10 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
11 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
12 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
13 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen
Werkzeug erzielen Sie eine optimale Qualität und
gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahr führen.
14 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können.
Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die
Hinweise für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren
Sie regelmäßig den Stecker und das Kabel und
lassen Sie diese bei Beschädigung von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt erneuern.
Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig
und ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung.
Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
15 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind.
Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein und
alle Bedingungen erfüllen, um den einwandfreien
Betrieb des Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
15
DEUTSCH
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen
müssen vorschriftsgemäß repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist.
Beschädigte Schalter müssen durch eine
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ersetzt
werden.
16 Entnehmen Sie den Akku
Entnehmen Sie den Akku bei Nichtgebrauch,
vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel.
17 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Akkus und
Ladegeräte
Feuergefahr! Vermeiden Sie ein
Kurzschließen der Kontakte eines
abgenommenen Akkus. Lagern bzw.
transportieren Sie den Akku nie ohne die
mitgelieferte Schutzkappe über den
Kontakten.
• Die Akkuflüssigkeit, eine 25 bis 30% starke
Kaliumhydroxidlösung, kann schädlich sein. Falls
die Lösung mit der Haut in Berührung kommt,
spülen Sie sofort mit reichlich Wasser.
Neutralisieren Sie die Lösung mit einer milden
Säure wie Zitronensaft oder Essig. Falls die Lösung
mit den Augen in Berührung kommt, spülen Sie
mindestens 10 Minuten lang mit reichlich klarem
Wasser. Wenden Sie sich an einen Arzt.
• Versuchen Sie niemals, einen Akku zu öffnen.
• Verwenden Sie zum Laden von DEWALT NiMHAkkus nur Ladegeräte mit der Aufschrift «NiMH»
oder «NiMH + NiCd».
• Setzen Sie das Ladegerät keiner feuchten oder
nassen Umgebung aus.
• Versuchen Sie nicht, nasse Akkus aufzuladen.
Schilder am Ladegerät und am Akku
Die Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen folgende Symbole:
16
Akku wird geladen
Akku ist geladen
Ladeproblem
+
Für NiMH- und NiCd-Akkus geeignet
Fassen Sie nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen in das Gerät
Laden Sie nie einen beschädigten Akku,
sondern ersetzen Sie diesen sofort
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die
Bedienungsanleitung
Setzen Sie das Gerät keiner Nässe aus
Lassen Sie beschädigte Kabel sofort
ersetzen
Laden Sie nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen +4 °C und +40 °C
Die Ladezeit entnehmen Sie bitte den
technischen Daten
Tragen Sie immer eine Schutzbrille,
wenn Sie den Netzstecker des Ladegerätes in die Steckdose stecken
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Kreissägen
Beim Sägen
• Vor dem Arbeitsbeginn müssen alle Nägel und Metallgegenstände aus dem Werkstück entfernt werden.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke
zu sägen.
DEUTSCH
• Nach dem Ausschalten der Handkreissäge darf
das Sägeblatt niemals durch seitliches
Gegendrücken abgebremst werden.
• Legen Sie die Handkreissäge grundsätzlich nur in
ausgeschaltetem Zustand auf den Arbeitstisch
oder die Werkbank ab.
Vorrichtungen für einen sicheren Betrieb
• Stellen Sie sicher, daß die Handkreissäge
ausschließlich zur Holz- und
Kunststoffbearbeitung verwendet wird.
• Vergewissern Sie sich, daß alle Vorrichtungen,
die das Sägeblatt abdecken, einwandfrei
funktionieren.
• Blockieren Sie niemals den Blattschutz.
• Lösen Sie einen verklemmten Blattschutz sofort.
Verwenden Sie die Säge nie mit verklemmten oder
blockiertem Blattschutz.
• Der Spaltkeil darf nicht entfernt werden.
• Der Spaltkeil ist richtig einzustellen; der Abstand
zwischen Spaltkeil und Zahnkranz sollte max.
5 mm und die Höhendifferenz zwischen Spaltkeil
und Zahnkranz max. 5 mm betragen.
Prüfen und Auswechseln des Sägeblattes
• Es dürfen grundsätzlich nur Sägeblätter verwendet werden, die den in dieser Anleitung enthaltenen Kenndaten entsprechen.
• HSS-Sägeblätter (aus HSS-Stahl) sollten nicht
verwendet werden.
• Es sollten ausschließlich scharfe und einwandfrei
arbeitende Sägeblätter verwendet werden;
rissige oder verbogene Sägeblätter sind sofort
auszuwechseln.
• Es ist darauf zu achten, daß das Sägeblatt fest
montiert ist und in die richtige Richtung dreht.
Schutz vor Rückschlag
• Ein Rückschlag kann auftreten, wenn die Säge
sich plötzlich verklemmt. Dadurch entsteht ein
Gegendrehmoment, das zum Rückschlag der
Säge führt.
Lassen Sie deshalb sofort den Schalter los,
wenn das Sägeblatt sich verklemmt oder die
Säge sich festfährt.
• Halten Sie die Sägeblätter scharf.
• Große Werkstücke müssen um den Sägebereich
ausreichend abgestützt werden.
• Verwenden Sie beim Längssägen den Parallelanschlag oder ein Führungslineal.
• Während des Sägens darf die Säge nicht mit
drehendem Sägeblatt aus dem Material genommen werden. Lassen Sie erst den Ein-/AusSchalter los und warten Sie, bis das Sägeblatt
stillsteht.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Akku-Handkreissäge
1 Sägeblatt
1 Innensechskantschlüssel
1 Akku (Mit Schutzkappe)
1 Ladegerät
1 Koffer (nur für K-Modelle)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Spezialanwendungen
• Beim Längssägen schmaler Werkstücke
(Breite kleiner als 80 mm) ist am Parallelanschlag
ein Schiebestock zu verwenden.
• Wenn mit einem fest eingeklemmten Werkstück
gearbeitet wird, sollten Vorrichtungen zum
Verhindern von Rückschlag verwendet werden.
• Beim Sägen von Rundholz ist das Werkstück beiderseits des Sägeblattes gegen Verdrehen zu sichern.
• Es muß darauf geachtet werden, daß abgeschnittene Stücke nicht vom Zahnkranz des Sägeblattes
erfaßt und weggeschleudert werden.
Ihre DEWALT Akku-Handkreissäge ist ein vielseitiges
Elektrowerkzeug, das für professionelle Sägearbeiten entwickelt wurde.
1 Ein-/Aus-Schalter
2 Einschaltsperre
3 Zweithandgriff
4 Spindelarretierung
5 Spanauswurf
6 Gehrungseinstellung
7 Schlitzmarkierung
8 Spaltkeil
9 Sägeblattklemschraube
17
DEUTSCH
10
11
12
13
14
15
Unterer Blattschutz
Rückzughebel unterer Blattschutz
Schuh
Tiefeneinstellung
Akku-Löseknopf
Akku
Ladegerät
Ihr Ladegerät DE0246 lädt 24 V NiCd- und
NiMH-Akkus von DEWALT.
15 Akku
16 Ladegerät
17 Ladekontrolleuchte (rot)
Zusammenbauen und Einstellen
• Entnehmen Sie vor dem Zusammenbauen und Einstellen immer den Akku.
• Schalten Sie das Elektrowerkzeug immer
aus, bevor Sie den Akku einsetzen oder
entfernen.
• Vergewissern Sie sich vor der Arbeit, daß
der Akku ordnungsgemäß befestigt ist.
Verwenden Sie nur DEWALT-Akkus und
-Ladegeräte.
Akku (Abb. A & B)
Elektrische Sicherheit
Das Ladegerät wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Ladegerätes angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Ladegerät ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; eine Erdleitung
ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme des Ladegerätes ausreichend ist (vgl. technische Daten). Der Mindestquerschnitt beträgt 0,5 mm2. Rollen Sie das Kabel bei
Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus.
18
Laden des Akkus (Abb. A)
Prüfen Sie vor dem Laden des Akkus die Stromversorgung des Ladegerätes. Falls die Stromversorgung
funktioniert, der Akku aber nicht geladen wird, sollten Sie
Ihr Ladegerät von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt
nachsehen lassen. Während des Ladens können sich
Ladegerät und Akku erwärmen. Dies gehört zum
normalen Betrieb und deutet nicht auf irgendein
Problem hin.
Laden Sie den Akku nicht bei einer
Umgebungstemperatur unter 4 °C oder
über 40 °C.
Empfohlene Ladetemperatur: zirka 24 °C.
• Um den Akku (9) zu laden, stecken Sie ihn gemäß
der Abbildung in das Ladegerät (10) und schließen
dieses an die Stromversorgung an. Vergewissern
Sie sich, daß der Akku vollständig in das Ladegerät
eingeführt wurde. Die rote Ladekontrolleuchte (11)
muß blinken. Nach ungefähr einer Stunde schaltet
die Leuchte von Blink- auf Dauerbetrieb. Der Akku
ist nun vollständig geladen.
• Wenn die rote Ladekontrolleuchte schnell blinkt,
liegt ein Ladeproblem vor. Setzen Sie den Akku
nochmals ein oder verwenden Sie zu
Testzwecken einen anderen Akku. Falls auch der
neue Akku nicht geladen werden kann, lassen
Sie das Ladegerät bitte von einer DEWALTKundendienstwerkstatt nachsehen.
DEUTSCH
Automatischer Feinausgleich
Beim automatischen Feinausgleich
werden die einzelnen Zellen im
Batteriepaket sowie deren
Spitzenkapazität ausgeglichen.
Akkus sollten nach jedem zehnten Lade-/
Entladezyklus bzw. immer, wenn der
Akku nicht mehr die gewohnte Leistung
liefert, über Nacht ausgeglichen werden.
• Um den Akku auszugleichen, legen Sie den Akku
wie gewohnt in das Ladegerät. Die rote
Kontrolleuchte blinkt ununterbrochen und zeigt
damit an, daß der Ladezyklus begonnen hat.
• Nachdem der einstündige Ladezyklus
abgeschlossen ist, bleibt die Kontrolleuchte
ununterbrochen an. Der Akku ist nun vollständig
aufgeladen und kann jederzeit verwendet werden.
• Wird der Akku nach dem anfänglichen 1-StundenLadevorgang im Ladegerät gelassen, so leitet das
Ladegerät automatisch den Feinausgleichsmodus
ein. Dieser Modus wird bis zu 8 Stunden lang
fortgesetzt. Der Akku kann während dieser
Betriebsart aber jederzeit herausgenommen werden.
Einsetzen und Entfernen des Akkus
• Setzen Sie den Akku in die entsprechende
Öffnung im Elektrowerkzeug ein und lassen Sie ihn
einrasten. Wenden Sie bei Bedarf ein wenig Kraft
an, um den Federmechanismus einzufahren.
• Zum Entfernen des Akkus betätigen Sie den
Löseknopf (14).
Wir empfehlen, das Batteriepaket unmittelbar nach
dem Entfernen aus dem Werkzeug in das Ladegerät
einzusetzen.
Akkukappe (Abb. B)
Zur Abdeckung der Kontakte eines abgenommenen
Akkus ist eine Schutzkappe mitgeliefert. Ohne
angebrachte Schutzkappe können lose Metallteile
die Kontakte kurzschließen, was zu einem Brand
sowie einer Beschädigung des Akkus führen kann.
• Nehmen Sie die Schutzkappe (12) ab, bevor Sie
den Akku (9) in das Ladegerät bzw. Werkzeug
einsetzen.
• Setzen Sie die Schutzkappe unmittelbar nach
Entfernen des Akkus vom Ladegerät bzw.
Werkzeug über die Kontakte.
Vergewissern Sie sich, daß sich die
Schutzkappe in ihrer Lage befindet,
bevor Sie einen abgenommenen Akku
lagern oder transportieren.
AIR COOLED
Dieses Ladegerät ist mit einem eingebauten Lüfter
versehen, der für eine schnelle Kühlung von Akkus
sorgt. Der Lüfter wird bei Bedraf automatisch
eingeschaltet. Auch wenn kein Akku im Ladegerät
vorhanden ist, wird der Lüfter gelegentlich
eingeschaltet, um Staub aus den Lüftungsöffnungen
zu entfernen.
Tragen Sie immer eine Schutzbrille,
wenn Sie den Netzstecker des
Ladegerätes in die Steckdose
stecken.welcome datacomp
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, daß der Akku zu heiß
oder zu kalt ist, wird automatisch die Temperaturverzögerung ausgelöst, bis der Akku eine normale
Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät schaltet dann
automatisch auf Ladebetrieb. Diese Schaltung
gewährt maximale Lebensdauer des Akkus. Die rote
Ladekontrolleuchte blinkt während der Temperaturverzögerung erst lang, dann kurz.
Schnittiefeneinstellung (Abb. A)
• Lockern Sie die Tiefeneinstellung (13).
• Bewegen Sie den Schuh (12), um die richtige
Schnittiefe einzustellen.
• Ziehen Sie die Tiefeneinstellung (13) wieder fest.
Für beste Ergebnisse lassen Sie das
Sägeblatt ungefähr 3 mm aus dem
Werkstück herausragen.
Gehrungseinstellung (Abb. A & C)
Der Gehrungswinkel kann zwischen 0° und 45° eingestellt werden.
• Lockern Sie den Gehrungseinstellungsknopf (6).
• Stellen Sie den Gehrungswinkel ein, indem Sie
den Sägeschuh (12) kippen.
• Drehen Sie den Gehrungseinstellungsknopf (6) fest.
19
DEUTSCH
Schuhjustierung für 90°-Schnitte (Abb. C)
• Stellen Sie einen Gehrungswinkel von 0° ein.
• Ziehen Sie den Blattschutz mit Hilfe des Hebels
(11) zurück und legen Sie die Säge auf die
Sägeblattseite.
• Lockern Sie den Gehrungseinstellknopf (6).
• Stellen Sie ein Winkelmaß gegen das Sägeblatt
und den Schuh, um die 90°-Einstellung zu
überprüfen.
Sägeblattwechsel (Abb. D)
• Drücken Sie den Knopf der Spindelarretierung (4)
und lösen Sie die Sägeblattklemschraube (9),
indem Sie sie mit dem im Lieferumfang enthaltenen Innensechskantschlüssel im Uhrzeigersinn
drehen.
• Ziehen Sie den unteren Blattschutz mit Hilfe des
Hebels (11) zurück und wechseln Sie das
Sägeblatt (21). Bringen Sie die Klemmscheiben
(20 & 22) wieder richtig an.
• Prüfen Sie die Drehrichtung des Sägeblatts.
• Drehen Sie die Sägeblattklemmschraube (9) von
Hand ein, um die Klemmscheiben in der richtigen
Position zu halten. Drehen Sie entgegen dem
Uhrzeigersinn.
• Drücken Sie den Knopf der Spindelarretierung (4)
und drehen Sie die Spindel, bis die Spindelarretierung einrastet.
• Drehen Sie die Sägeblattklemmschraube mit Hilfe
des Innensechskantschlüssels fest an.
Spaltkeileinstellung (Abb. D)
Der Einsatz in Abb. C zeigt die richtige Einstellung
des Spaltkeiles (8). Stellen Sie den Abstand zum Sägeblatt neu ein, nachdem das Sägeblatt gewechselt
wurde oder wenn dies aus einem anderen Grunde
erforderlich ist.
• Lösen Sie die Schraube (23) und ziehen Sie den
Spaltkeil auf die maximale Länge heraus.
• Stellen Sie den Abstand zum Sägeblatt ein und
ziehen Sie die Schraube wieder fest.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Vergewissern Sie sich, daß das zu
sägende Material gesichert wurde.
20
• Drücken Sie die Säge beim Arbeiten nur
leicht an und üben Sie nie seitlichen
Druck auf das Sägeblatt aus.
• Vermeiden Sie die Überlastung der Säge.
Vor der Inbetriebnahme:
• Vergewissern Sie sich, daß Ihr Akku (vollständig)
geladen ist.
• Vergewissern Sie sich, daß alle Sicherungsvorrichtungen ordnungsgemäß montiert sind.
Der Sägeblattschutz muß geschlossen sein.
• Vergewissern Sie sich, daß das Sägeblatt sich in
Richtung des auf dem Blatt angebrachten Pfeiles
dreht.
• Verwenden Sie keine abgenutzten Sägeblätter.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Aus Sicherheitsgründen ist der Ein-/Aus-Schalter (1)
Ihres Werkzeuges mit einer Einschaltsperre (2) versehen.
• Drücken Sie zuerst die Einschaltsperre, um den
Schalter zu entriegeln.
• Betätigen Sie dann zum Einschalten des Werkzeuges den Ein-/Aus-Schalter. Beim Loslassen des
Ein-/Aus-Schalters wird die Einschaltsperre automatisch wieder aktiviert, um ein unbeabsichtigtes
Einschalten des Werkzeuges zu verhindern.
Schalten Sie das Werkzeug nicht ein oder
aus, während das Sägeblatt das Werkstück
oder andere Materialien berührt.
Handhabung des Werkzeuges (Abb. A)
• Halten Sie Ihr Werkzeug beim Haupthandgriff
und beim Zweithandgriff (3). Dies ermöglicht eine
gute Führung.
• Wenn Sie Material sägen, wird die der Säge
gegenüberliegende Schnittkante besonders
sauber. Spannen Sie deshalb das Werkstück mit
der Rückseite zum Sägeschuh ein (saubere
Schnittkante liegt unten).
• Verwenden Sie die Schlitzmarkierung (7) zum
Sägen entlang einer auf dem Werkstück
gezogenen Linie. Bei einem Gehrungswinkel von
45° befindet die Markierung sich in Linie mit der
linken (äußeren) Seite des Sägeblatts.
Bei einem Gehrungswinkel von 0° befindet die
Markierung sich in Linie mit der rechten (inneren)
Seite des Sägeblatts.
DEUTSCH
Ausgediente Werkzeuge
Spanabsaugung (Abb. A)
Ihr Werkzeug ist mit einem Spanauswurf (5) versehen.
• Verwenden Sie nur eine Spanabsaugung, die
den gültigen Richtlinien für das Sägen von Holz
entspricht. Der Absaugschlauch der meisten
handelsüblichen Staubsauger kann direkt an den
Spanauswurf angeschlossen werden.
Verwenden Sie beim Sägen von
Leichtmetall keinen Staubsauger ohne
entsprechende Funkenschutzstrecke.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren DEWALT-Händler.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
• Reinigen Sie das Gehäuse des Ladegerätes mit
einem weichen Tuch. Ziehen Sie vorher den
Netzstecker des Ladegerätes.
• Entnehmen Sie vor dem Reinigen Ihres
Werkzeuges den Akku.
• Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen
bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch.
Akku
Der Akku hält sehr lange. Er muß aufgeladen werden, wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen Lebens ist
der Akku mit Rücksicht auf die Umwelt und fachgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und entnehmen Sie ihn aus dem Werkzeug.
• NiMH- und NiCd-Akkus sind wiederverwertbar.
Zur Wiederverwertung oder umweltverträglichen
Entsorgung sind sie bei einer kommunalen
Sammelstelle abzugeben oder direkt an DEWALT
einzuschicken. Auf keinen Fall dürfen Akkus über
den Hausmüll entsorgt werden.
Recycling
(nicht zutreffend für Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können
beim Handel abgegeben oder direkt an DEWALT
eingeschickt werden. Beim Recycling werden
sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und
Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung
für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern,
Handel und Markenherstellern.
21
DEUTSCH
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des OriginalKaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30
Tagen bei Ihrem DEWALT-Händler im OriginalLieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld
zurück. Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf
Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT- Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von
DEWALT als zum Betrieb mit DEWALTElektrowerkzeugen geeignet bezeichnet
worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
unter der entsprechenden Telefonnummer auf
der Rückseite. Eine Übersicht über die
DEWALT-Kundendienstwerkstätte und weitere
Informationen finden Sie auch im Internet:
www.2helpu.com.
22
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätz-liche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie
können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung
des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des
Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend
machen.
ENGLISH
CORDLESS CIRCULAR SAW DW007K/DW007KH
Congratulations!
EC-Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
Technical data
Voltage
Max. power output
No load speed
Blade diameter
Depth of cut
Blade bore
Bevel angle adjustment
Weight (without battery pack)
V
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DW007
24
480
4,000
165
55
10
0 - 45°
2.9
DW007
DEWALT declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
98/37/EEC, measured according to EN 50144:
DW007
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
DE0240/DE0243
NiCd
V 24
Ah 2.0
kg 1.4
Charger
Mains voltage
VAC
Approx. charging time min
Weight
kg
DE0241
NiMH
24
3.0
1.4
DE0246
230
60/70
0.6
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
dB(A)*
99
dB(A)
112
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
DW007
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
< 2.5 m/s2
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Denotes risk of electric shock.
Fire hazard!
23
ENGLISH
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product. Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity. Keep
work area well lit. Do not use Power Tools in the
presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
6 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts.
Preferably wear rubber gloves and non-slip
footwear when working outdoors. Wear protective
hair covering to keep long hair out of the way.
7 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
8 Beware of maximum sound pressure
Wear ear protection at all times.
9 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
10 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
24
11 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
12 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are
removed from the tool before operating the tool.
13 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool, other
than those recommended in this instruction manual
may present a risk of personal injury.
14 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance.
Follow the instructions for maintenance and
changing accessories. Inspect the tool cords at
regular intervals and, if damaged, have them
repaired by an authorized DEWALT repair agent.
Keep all controls dry, clean and free from oil and
grease.
15 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function.
Check for misalignment and seizure of moving
parts, breakage of parts and any other conditions
that may affect its operation.
Have damaged guards or other defective parts
repaired or replaced as instructed.
Do not use the tool if the switch is defective.
Have the switch replaced by an authorized
DEWALT repair agent.
16 Remove the battery pack
Remove the battery pack when not in use, before
servicing and when changing accessories.
17 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
ENGLISH
Additional safety instructions for battery packs
and chargers
Fire hazard! Avoid metal short circuiting
the contacts of a detached battery pack.
Do not store or carry the battery pack
without the battery cap placed over the
contacts.
• The battery fluid, a 25-30% solution of potassium
hydroxide, can be harmful. In case of skin contact,
flush immediately with water. Neutralize with a
mild acid such as lemon juice or vinegar. In case
of eye contact, rinse abundantly with clean water
for at least 10 minutes. Consult a physician.
• Never attempt to open a battery pack for any
reason.
• Use only chargers labelled «NiMH» or «NiMH +
NiCd» to charge DEWALT NiMH battery packs.
• Do not expose the charger to damp or wet
conditions.
• Do not attempt to charge wet battery packs.
Labels on charger and battery pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Battery charging
Battery charged
Problem charging
+
Charges NiMH and NiCd battery packs
Do not probe with conductive objects
Do not charge damaged battery packs
Read instruction manual before use
Do not expose to water
Have defective cords replaced
immediately
Charge only between 4 °C and 40 °C
See technical data for charging time
Always wear safety glasses when
plugging in the charger
Additional safety rules for circular saws
When sawing
• Remove all nails and metal objects from the
workpiece before starting work.
• Do not attempt to saw extremely small workpieces.
• After switching off, never attempt to stop the saw
blade by pressing against the side of the blade.
• Never put the saw down on a table or work
bench unless switched off.
Operational protection devices
• The circular saw must only be used for cutting
wood or plastic.
• Ensure that all devices screening the saw blade
are in perfect working order.
• Never jam the saw blade guards.
• Free a jammed saw blade guard immediately and
do not use the saw if the guard is jammed.
• Do not remove the riving knife.
• The riving knife should be correctly set; the
distance between the toothed rim and the riving
knife should be max. 5 mm and the height
difference between the riving knife and the
toothed rim should be max. 5 mm.
Checking and changing the saw blade
• Only saw blades conforming to the specifications
contained in these operating instructions may be
used.
25
ENGLISH
• Saw blades made of high alloy, high speed steel
(HSS steel) should not be used.
• Only sharp saw blades in perfect working
condition should be used; cracked or bent saw
blades should be discarded and replaced at once.
• Ensure that the saw blade is securely fixed and
rotates in the correct direction.
Special applications
• When cutting narrow workpieces (width less than
80 mm) longitudinally, use a rip fence guide along
the longitudinal edge.
• When sawing with the workpiece clamped tight,
devices should be used to prevent the workpiece
kicking back.
• When sawing circular sections of wood use a
device to hold the workpiece steady on both
sides of the saw blade to prevent slipping.
• Ensure that pieces of wood sawn off the
workpiece cannot be caught up by the teeth of
the saw blade and thrown in the air.
Guard against kickback
• Kickback occurs when the saw begins to stall
rapidly and is driven back towards the operator.
Release the switch immediately if the blade sticks
or the saw stalls.
• Keep the saw blades sharp.
• Supports large panels near the cutting area.
• Use a fence or straight edge guide when ripping;
do not force the tool.
• Do not remove the saw from the work during a
cut while the saw blade is rotating.
Package contents
The package contains:
1 Cordless circular saw
1 Saw blade
1 Allen key
1 Battery pack with battery cap
1 Charger
1 Case (K models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
26
Description (fig. A)
Your DEWALT cordless trim saw has been designed
for professional sawing applications.
1 On/off-switch
2 Lock-off button
3 Front handle
4 Blade lock button
5 Dust spout
6 Bevel adjustment knob
7 Kerf indicator
8 Riving knife
9 Blade clamping screw
10 Lower guard
11 Lower guard retracting lever
12 Shoe
13 Depth adjustment lever
14 Battery release button
15 Battery pack
Charger
Your DE0246 charger accepts DEWALT 24 V NiCd
and NiMH battery packs.
15 Battery pack
16 Charger
17 Charging indicator (red)
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
power corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double
insulated in accordance with EN 50144.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
ENGLISH
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
Using an extension cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size is
0.5 mm2; the maximum length is 30 m.
Assembly and adjustment
• Prior to assembly and adjustment,
always remove the battery pack.
• Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
• Before using the tool, make sure the
battery pack is properly seated.
Use only DEWALT battery packs and
chargers.
Battery pack (fig. A & B)
Charging the battery pack (fig. A)
Always check the mains prior to charging the battery
pack. If the mains is functioning but the battery pack
does not charge, take your charger to an authorized
DEWALT repair agent. Whilst charging, the charger
and the battery pack may become warm to touch.
This is a normal condition and does not indicate a
problem.
Do not charge the battery pack at
ambient temperatures < 4 °C or > 40 °C.
Recommended charging temperature:
approx. 24 °C.
• To charge the battery pack (15), insert it into the
charger (16) as shown and plug in the charger.
Be sure that the battery pack is fully seated in the
charger. The red charging indicator (17) will blink.
After approx. 1 hour, it will stop blinking and
remain on. The battery pack is now fully charged.
• The red charging indicator flashes rapidly to
indicate a charging problem. Reinsert the battery
pack or try a new one. If the new pack also
refuses to charge, have your charger tested by
an authorised DEWALT repair agent.
Automatic refresh
The automatic refresh mode will
equalize or balance the individual
cells in the battery pack at its peak
capacity. Battery packs should be
refreshed overnight after every 10th
charge/discharge cycle or whenever
the pack no longer delivers the same
amount of work.
• To refresh your battery pack, place the battery in the
charger as usual. The red light will blink continuously
indicating that the charge cycle has started.
• When the 1-hour charge cycle has completed,
the light will stay on continuously and will no
longer blink. The pack is fully charged and can
be used at this time.
• If the pack is left in the charger after the initial
1-hour charge, the charger will automatically
initiate the refresh mode. This mode will continue
up to 8 hours, but the battery pack can be
removed at any time during the refresh mode.
Inserting and removing the battery pack
• Insert the battery pack into the corresponding
slot in the tool until it clicks in place. You may
need to use some force to fully engage the
spring-loaded mechanism.
27
ENGLISH
• To remove the battery pack, press the release
button (14).
We recommend to insert the battery pack into the
charger directly after removing it from the tool.
Battery cap (fig. B)
A protective cap is supplied to cover the contacts of
a detached battery pack. Without the protective cap
in place, loose metal objects could short circuit the
contacts, causing a fire hazard and damaging the
battery pack.
• Take off the protective cap (18) before placing
the battery pack (15) in the charger or tool.
• Place the protective cap over the contacts
immediately after removing the battery pack from
the charger or tool.
Make sure the protective cap is in place
before storing or carrying a detached
battery pack.
The charger is equipped with an internal fan for rapid
cooling of battery packs. The fan will be automatically
switched on when required. The fan will also be
switched on periodically when there is no battery in
the charger in order to blow dust from the fan vents.
Always wear safety glasses when
plugging in the charger.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot or
too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
The red indicator blinks long, then short while in the
Hot/Cold Pack Delay mode.
Depth of cut adjustment (fig. A)
• Move the depth adjustment lever (13) up.
• Move the shoe (12) to obtain the correct depth
of cut.
• Move the depth adjustment lever (13) down.
28
For optimal results, allow the saw blade
to protrude from the workpiece by about
3 mm.
Bevel adjustment (fig. A & C)
The bevel angle can be adjusted between 0° and 45°.
• Loosen the bevel adjustment knob (6).
• Set the bevel angle by tilting the saw shoe (12).
• Tighten the bevel adjustment knob (6).
Shoe adjustment for 90° cuts (fig. C)
• Adjust the saw to 0° bevel.
• Retract the blade guard using the lever (11) and
place the saw on the blade side.
• Loosen the bevel adjustment knob (6).
• Place a square against the blade and shoe to
check the 90° setting.
Replacing the saw blade (fig. D)
• Engage the blade lock button (4) and unscrew
the blade camping screw (9) by turning clockwise
using the Allen key supplied with the tool.
• Retract the lower blade guard using the lever (11)
and replace the blade (21). Reinstall the washers
(20 & 22) in the correct position.
• Check the direction of rotation of the blade.
• Thread on the blade clamping screw (9) by hand to
hold the washer in position. Turn counterclockwise.
• Press the blade lock button (4) while turning the
spindle until the blade stops rotating.
• Tighten the blade clamping screw firmly using the
Allen key.
Adjusting the riving knife (fig. D)
For the correct adjustment of the riving knife (8),
refer to the inset in figure C. Adjust the clearance of
the riving knife after changing the saw blade or
whenever necessary.
• Loosen the screw (23) and pull out the riving
knife to its maximum length.
• Adjust the clearance and tighten the screw.
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Ensure the material to be sawn is firmly
secured in place.
ENGLISH
• Apply only a gentle pressure to the tool
and do not exert side pressure on the
saw blade.
• Avoid overloading.
Prior to operation:
• Make sure your battery pack is (fully) charged.
• Make sure the guards have been mounted
correctly.
The saw blade guard must be in closed position.
• Make sure the saw blade rotates in the direction
of the arrow on the blade.
• Do not use excessively worn saw blades.
Switching on and off (fig. A)
For safety reasons the on/off-switch (1) of your trim
saw is equipped with a lock-off button (2).
• Press the lock-off button to unlock the tool.
• To run the tool, press the on/off-switch. As soon
as the on/off-switch is released the lock-off
switch is automatically activated to prevent
unintended starting of the machine.
Do not switch the tool on or off when the
saw blade touches the workpiece or
other materials.
Holding and guiding the trim saw (fig. A)
• Hold the tool by the main grip and the front
handle (3) to guide the saw properly.
• For optimum results, clamp the workpiece
bottom up.
• Use the kerf indicator (7) to follow the line drawn
on the workpiece. The kerf indicator lines up with
the left (outer) side of the saw blade when set to
45° bevel. The kerf indicator lines up with the
right (inner) side of the saw blade when set to 0°
bevel.
Dust extraction (fig. A)
Your tool is fitted with a dust extraction spout (5).
• Always use a vacuum extractor designed in
compliance with the applicable Directives
regarding dust emission when sawing wood.
Vacuum hoses of most common vacuum cleaners
will fit directly into the dust extraction spout.
Do not use a vacuum extractor without
proper spark protection when sawing
metal.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubrication
Your Power Tool requires no additional lubrication.
Cleaning
• Unplug the charger before cleaning the housing
with a soft cloth.
• Remove the battery pack before cleaning your
Power Tool.
• Keep the ventilation slots clear and regularly
clean the housing with a soft cloth.
Environment
Rechargeable battery pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• NiCd and NiMH cells are recyclable. Take them
to your dealer or a local recycling station. The
collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
29
ENGLISH
GUARANTEE
Unwanted tools
Take your tool to an authorised DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour
and spare parts for Power Tools. Excludes
accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized DEWALT
repair agent, please use the appropriate telephone
number on the back of this manual. Alternatively, a
list of authorized DEWALT repair agents and full
details on our after-sales service are available on
the Internet at www.2helpu.com.
30
ESPAÑOL
SIERRA CIRCULAR SIN CABLE
DW007K/DW007KH
¡Enhorabuena!
Declaración CE de conformidad
Usted ha optado por una herramienta eléctrica
DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
Características técnicas
Voltaje
Potencia de salida (max)
Velocidad en vacío
Diámetro del disco
Profundidad de corte
Agujero del disco
Regulación del ángulo de chaflán
Peso (sin batería)
V
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DW007
24
480
4.000
165
55
10
0 - 45°
2,9
DW007
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 50260, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a DEWALT,
véase abajo o consulte el dorso de este manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 98/37/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
DW007
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
DE0240/DE0243
NiCd
V 24
Ah 2,0
kg 1,4
Cargador
Tipo de batería
Tensión de la red
VAC
Tiempo de carga (próx.) min
Peso
kg
DE0241
NiMH
24
3,0
1,4
DE0246
NiCd/NiMH
230
60/70
0,6
LpA
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
dB(A)*
99
dB(A)
112
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para la
protección de los oídos.
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
DW007
< 2,5 m/s2
Fusibles
Herramientas 230 V:
10 A
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
En el presente manual figuran los pictogramas siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
Indica tensión eléctrica.
Peligro de incendio.
31
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de lesiones
y de incendio. Lea las instrucciones de seguridad
siguientes antes de utilizar este producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las herramientas eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice herramientas eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica
a través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación.
En caso de uso por menores de 16 años, se
requiere supervisión.
5 Guarde las herramientas que no utiliza
Las herramientas eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
6 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento. Para
trabajos al exterior, se recomienda llevar guantes
de goma y calzado de suela antideslizante.
Si tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
7 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas volantes.
8 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Lleve puesta siempre la protección auditiva.
32
9 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
10 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo
y conserve el equilibrio en todo momento.
11 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando está cansado.
12 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
13 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCIÓN! El uso de accesorios o acoplamientos,
o el uso de la herramienta misma distintos de los
recomendados en este manual de instrucciones,
puede dar lugar a lesiones de personas.
14 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios.
Verifique los cables de las herramientas con
regularidad y, en caso de avería, llévelos a un
Centro de Servicio DEWALT para que sean
reparados.
Inspeccione los cables de prolongación
periódicamente y sustitúyalos cuando presenten
defectos. Mantenga todos los mandos secos,
limpios y libres de aceite y grasa.
15 Compruebe que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, comprueba que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas,
ni accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta.
ESPAÑOL
Haga reparar o sustituir los dispositivos de
seguridad u otros componentes defectuosos
según las instrucciones. No utilice la herramienta
cuando el interruptor esté defectuoso. Haga
sustituir el interruptor en un Centro de Servicio
DEWALT.
16 Extraiga la batería
Extraiga la batería cuando no la esté utilizando,
antes de las operaciones de mantenimiento
y cuando cambie algún accesorio.
17 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio DEWALT
Esta herramienta eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de herramientas
eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Cargado
Problema de carga
+
Carga baterías NiMH y NiCd
No unirlos con objetos conductores
No cargar baterías en mal estado,
cambiarlas inmediatamente
Antes de usar, leer el manual de
instrucciones
Normas de seguridad adicionales para baterías y
cargadores
¡Peligro de incendio¡ Evite que el metal
cortocircuite los contactos del paquete
de baterías desmontable. No guarde o
transporte el paquete de baterías sin su
tapa protectora colocada sobre los
contactos.
• El líquido una solución de un 25-30% de
hidróxido de potasio, puede resultar nocivo.
En caso de que entre en contacto con la piel,
lávese inmediatamente con agua. Neutralícelo
con un ácido suave como zumo de limón o
vinagre. En caso de que entre en contacto con
los ojos, láveselos con agua limpia abundante
durante al menos 10 minutos. Consulte a un
médico.
• No intente nunca abrir una batería.
• Usar sólo cargadores con placa «NiMH» o «NiMH
+ NiCd» para baterías DEWALT NiMH.
• No exponga el cargador a ambientes húmedos o
mojados.
• No intente cargar baterías húmedas.
Placas en el cargador y en la batería
Las placas en el cargador y en la batería enseñan
los pictogramas siguientes:
No exponer a la lluvia
Si el cordón estuviera en mal estado,
cambiarlo inmediatamente
Cargar sólo entre 4 °C y 40 °C
Para el tiempo de carga véanse las
características técnicas
Llevar siempre gafas de seguridad al
enchufar el cargador
Normas de seguridad adicionales para sierras
circulares
Al serrar
• Antes de comenzar, quite todos los clavos y
objetos metálicos de la pieza con la que va a
trabajar.
• No intente serrar piezas demasiado pequeñas.
• Una vez desconectada la sierra, no intente
detener la hoja presionándola de forma lateral.
Cargando
33
ESPAÑOL
• No coloque nunca la sierra circular sobre una
mesa o un banco de trabajo a menos que esté
desconectada.
Dispositivos de protección operativa
• Esta sierra circular debe ser utilizada
exclusivamente para cortar madera y plástico.
• Compruebe que todos los dispositivos que
protegen la hoja de la sierra funcionan
correctamente.
• No presione nunca los protectores de la hoja.
• Libere inmediatamente un protector de la hoja
que haya sido presionado; no utilice la sierra si el
protector está presionado.
• No quite nunca el abridor.
• El abridor ha de estar colocado correctamente;
la distancia entre el borde dentado y el abridor
debe ser de 5 mm como máximo y la diferencia
de altura entre éste y el borde dentado no debe
superar los 5 mm.
Comprobación y cambio de la hoja de la sierra
• Únicamente pueden utilizarse hojas que cumplan
las especificaciones que aparecen en estas
instrucciones de funcionamiento.
• No deben emplearse hojas fabricadas en acero
de corte rápido de hiperaleación (acero HSS).
• Sólo se pueden utilizar hojas afiladas en perfecto
estado de funcionamiento; las hojas agrietadas
o dobladas deben eliminarse y han de ser
reemplazadas de inmediato.
• Compruebe que la hoja de la sierra está bien
sujeta y que gira en el sentido correcto.
Aplicaciones especiales
• Al cortar piezas estrechas (con una anchura
inferior a 80 mm) de forma longitudinal, utilice
una escuadra de guía de corte a lo largo del
borde longitudinal.
• Al serrar con la pieza bien sujeta, es preciso
utilizar dispositivos para evitar que ésta retroceda.
• Cuando se sierren secciones circulares de
madera, debe utilizarse un dispositivo para
mantener la pieza fija a ambos lados de la hoja
y evitar que se deslice.
• Asegúrese de que los trozos de madera que se
desprenden de la pieza al serrarla no quedan
atrapados por los dientes de la hoja y saltan al aire.
34
Protección contra el retroceso
• El retroceso se produce cuando la sierra
comienza a detenerse de repente y es impulsada
hacia atrás, hacia el usuario.
Suelte el interruptor inmediatamente si la hoja se
atasca o la sierra se detiene.
• Mantenga bien afiladas las hojas de la sierra.
• Coloque paneles grandes cerca de la zona de
corte.
• Al cortar, utilice una escuadra de guía o una guía
de borde recto; no fuerce la herramienta.
• No separe la sierra de la pieza cuando esté
cortando mientras la hoja esté girando.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Sierra circular sin cable
1 Disco de sierra
1 Llave Allen
1 Batería (con tapa protectora)
1 Caja (solo modelos K)
1 Cargador
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún daño durante el
transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A)
La sierra circular sin cable DEWALT ha sido
diseñada para aplicaciones profesionales de
aserrado.
1 Interruptor de marcha/parada
2 Botón de bloqueo del interruptor
3 Empuñadura delantera
4 Botón de inmovilización del disco
5 Boca para el aspirador de polvo
6 Mando de regulación del chaflán
7 Indicador de entalla
8 Abridor
9 Tornillo de fijación del disco
10 Protección inferior
11 Palanca de retirada de la protección inferior
12 Zapata
13 Mando de regulación de la profundidad de corte
ESPAÑOL
14 Pulsador de arranque para batería
15 Batería
Cargador
Su cargador DE0246 admite baterías DEWALT 24 V
NiCd y NiMH.
15 Batería
16 Cargador
17 Indicador de carga (rojo)
Batería (fig. A & B)
Carga de la batería (fig. A)
Compruebe siempre la corriente eléctrica antes de
cargar la batería. Si ésta está en funcionamiento,
pero la batería no se carga, lleve el cargador a un
concesionario autorizado de reparaciones DEWALT.
Es posible que el cargador y la batería se calienten
durante la carga; esto es normal y no significa que
exista ningún problema.
Seguridad eléctrica
El cargador ha sido diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 0,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
• Antes de realizar el montaje y los ajustes,
extraiga siempre la batería.
• Apague siempre la herramienta antes de
insertar o retirar la batería.
• Antes de utilizar la herramienta,
cerciórese de que la batería está bien
colocada.
Usar sólo baterías y cargadores de
DEWALT.
No cargue la batería a temperaturas
ambiente inferiores a 4 °C o superiores a
40 °C. Temperatura de carga
recomendada: aprox. 24 °C.
• Para cargar la batería (9), introdúzcala en el
cargador (10) según se indica y enchufe este
último. Asegúrese de que la batería esté bien
colocada en el cargador. El indicador de carga rojo
(11) parpadeará. Después de una hora
aproximadamente, dejará de parpadear y
permanecerá encendido. En ese momento la
batería está totalmente cargada.
• Si existen problemas de carga, el indicador de
carga rojo parpadea rápidamente. Vuelva a insertar
la batería o pruebe con una nueva. Si tampoco es
posible cargar ésta última, haga revisar el cargador
por un Centro de Servicio DEWALT.
Puesta a punto automática
El modo de puesta a punto automática
ecualizará o equilibrará las pilas
individuales de la batería a su
capacidad óptima. Las baterías deben
ponerse a punto durante la noche
después de cada 10 ciclos de carga/
descarga o siempre que se observe
una disminución del rendimiento.
• Para poner a punto la batería, colóquela en el
cargador del modo habitual. El piloto rojo
parpadeará continuamente indicando que el ciclo
de carga ha comenzado.
• Una vez completado el ciclo de carga de 1 hora,
el piloto dejará de parpadear y permanecerá
encendido. La batería ya estará completamente
cargada y podrá comenzar a utilizarla.
35
ESPAÑOL
• Si se deja la batería en el cargador después de la
carga inicial de 1 hora, el cargador iniciará
automáticamente el modo de puesta a punto.
Este modo continuará hasta 8 horas, pero la
batería puede retirarse en cualquier momento
durante el modo de puesta a punto.
Inserción y extracción de la batería
• Inserte la batería en la ranura correspondiente de
la herramienta hasta que encaje en su lugar.
Deberá presionarla con fuerza para que ajuste en
el mecanismo de resorte.
• Para extraer la batería, apriete el pulsador (14).
Recomendamos insertar la batería directamente en
el cargador después de sacarla de la herramienta.
Tapa de batería (fig. B)
Se suministra una tapa protectora que cubre los
contactos del paquete de baterías desmontable. Si
la tapa protectora no está en su sitio, los objetos
metálicos sueltos pueden poner en corto los
contactos, produciendo riesgo de incendio y
estropeando el paquete de baterías.
• Retire la tapa protectora (12) antes de colocar el
paquete de baterías (9) en el cargador de la
herramienta.
• Coloque la tapa protectora sobre los contactos
inmediatamente después de haber retirado el
paquete de baterías del cargador de la
herramienta.
Asegúrese de que la tapa protectora
está en su sitio antes de guardar o
transportar un paquete de baterías
desmontable.
AIR COOLED
Este cargador está equipado con un ventilador
interno para la rápida refrigeración de baterías. El
ventilador se conecta automáticamente cuando es
necesario. También se conecta periódicamente
cuando no hay batería en el cargador con el fin de
soplar el polvo de las rendijas de ventilación del
ventilador.
Llevar siempre gafas de seguridad al
enchufar el cargador.
36
Retardo de carga
Cuando el cargador detecta una batería que está
caliente/fría, se pone en funcionamiento de forma
inmediata un retardo de carga que suspende la
carga hasta que la batería ha una temperatura
adecuada. Después el cargador pasa de forma
automática al modo de carga. Esta característica
asegura una vida útil de la batería máxima.
El indicador parpadea durante un intervalo de
tiempo largo y después durante un intervalo corto
mientras se halla en el modo de retardo de carga.
Regulación de la profundidad de corte (fig. A)
• Afloje el mando de regulación de la profundidad
de corte (13).
• Desplace la zapata (12) hasta obtener la
profundidad de corte deseada.
• Apriete el mando (13).
Para obtener los mejores resultados,
deje que el disco de sierra sobresalga
unos 3 mm de la pieza.
Regulación del chaflán (fig. A & C)
El ángulo del chaflán puede regularse entre 0° y 45°.
• Afloje el mando de regulación del chaflán (6).
• Ajuste el ángulo del chaflán inclinando la zapata (12).
• Apriete el mando de regulación del chaflán (6).
Regulación de la zapata para cortes a 90° (fig. C)
• Regule la zapata para chaflán 0°.
• Retire la protección del disco de sierra utilizando la
palanca (11) y apoye la sierra por el lado del disco.
• Afloje el mando de regulación del chaflán (6).
• Coloque una escuadra contra el disco y la zapata
para comprobar la regulación a 90°.
Sustitución del disco de sierra (fig. D)
• Acople el botón de inmovilización del disco (4) y
suelte el tornillo de fijación (9) girándolo hacia la
derecha con la llave Allen que se suministra con la
herramienta.
• Retire la protección inferior del disco con ayuda de la
palanca (11) y sustituya el disco (21). Vuelva a colocar
las arandelas (20 & 22) en la posición correcta.
• Compruebe el sentido de giro del disco.
• Enrosque a mano el tornillo de fijación del disco (9)
para sujetar la arandela en su posición. Gire en
sentido contrario al de las agujas del reloj.
ESPAÑOL
• Mientras gira el husillo, mantenga pulsado el
botón de inmovilización del disco (4) hasta que el
disco deje de girar.
• Apriete firmemente el tornillo de fijación del disco
de sierra utilizando la llave Allen.
Ajuste del abridor (fig. D)
Para realizar un ajuste correcto del abridor (8),
consulte el recuadro de la figura C. Ajuste la
distancia del abridor cuando cambie la hoja de la
sierra o siempre que sea necesario.
• Afloje el tornillo (23) y saque el abridor al máximo.
• Ajuste la distancia y apriete el tornillo.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Asegúrese de que el material que va
a serrar esté bien sujeto.
• Aplique únicamente una presión suave
en la herramienta y no ejerza presión
lateral en la hoja de la sierra.
• Evite la sobrecarga.
Antes del uso:
• Asegúrese de que la batería está (totalmente)
cargada.
• Compruebe que los protectores se han montado
correctamente. El protector de la hoja debe estar
cerrado.
• Compruebe que la hoja de la sierra gira en la
dirección que indica la flecha.
• No deben emplearse hojas demasiados usados.
Encendido y apagado (fig. A)
Por razones de seguridad, el interruptor de marcha/
parada (1) de la herramienta lleva un botón de
desbloqueo (2).
• Pulse este botón para desbloquear la herramienta.
• Para poner en marcha la herramienta, pulse el
interruptor de marcha/parada. En el momento en
que se suelta el interruptor de marcha/parada se
activa automáticamente el botón de bloqueo;
lo que impide que la herramienta pueda ponerse
en marcha inadvertidamente.
No ponga la herramienta en marcha ni
parada mientras el disco de sierra esté en
contacto con la pieza o con otro material.
Cómo sujetar y guiar la herramienta (fig. A)
• Sujete la herramienta por la empuñadura
principal y por la empuñadura delantera (3)
para guiar la sierra adecuadamente.
• Como el corte queda más liso por el lado en el
que el disco de sierra sale del material, sujete la
pieza con la cara posterior mirando hacia el
disco de sierra.
• Utilice el indicador de entalla (7) para seguir la
línea trazada sobre la pieza. Para chaflán 45°,
el indicador de entalla está alineado con la cara
izquierda (exterior) del disco de sierra. Para
chaflán 0°, el indicador de entalla está alineado
con la cara derecha (interior) del disco de sierra.
Extracción de polvo (fig. A)
La herramienta dispone de un orificio de salida para
la extracción de polvo (5).
• Utilice siempre un extractor de aspiración
diseñado de acuerdo con las Directrices
aplicables en relación con la emisión de polvo al
serrar madera. Los tubos flexibles de aspiración
de los aspiradores más comunes se ajustan
directamente a la boca de extracción de polvo.
Al serrar metal, no utilice un extractor de
aspiración sin una protección adecuada
contra las chispas.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
37
ESPAÑOL
GARANTÍA
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
• Evite que se obturen las ranuras de ventilación
y limpie el exterior con regularidad utilizando un
paño suave.
• Desconecte el cargador antes de limpiar el cárter
con un paño.
• Quite la batería antes de limpiar su herramienta.
Medio ambiente
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Batería recargable
Esta batería de larga duración se debe recargar
cuando no tenga la potencia suficiente en trabajos
que realizaba fácilmente con anterioridad. Una vez
terminada su vida técnica, elimínela sin dañar el
medio ambiente:
• Agote la batería por completo y, a continuación,
sáquela de la herramienta.
• Las células NiCd y NiMH son reciclables. Llévelas
a su distribuidor o a un centro de reciclaje local.
Las baterías recogidas se reciclarán o se
desecharán adecuadamente.
Herramientas desechadas
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
38
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT
e información completa sobre nuestro servicio
postventa en www.2helpu.com.
FRANÇAIS
SCIE CIRCULAIRE SANS FIL DW007K/DW007KH
Déclaration CE de conformité
Félicitations!
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT. Depuis
de nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance utile (maxi)
Vitesses à vide
Diamètre de lame
Profondeur de coupe maxi
Alésage
Réglage de l’inclinaison
Poids (sans pack-batteries)
V
W
tr/min
mm
mm
mm
kg
Pack-batteries
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
DE0240/DE0243
NiCd
V 24
Ah 2,0
kg 1,4
Chargeur
Type de batterie
Tension secteur
Temps de charge
(environ)
Poids
DE0246
NiCd/NiMH
230
VAC
DW007
24
480
4.000
165
55
10
0 - 45°
2,9
DE0241
NiMH
24
3,0
1,4
DW007
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE &
98/37/CEE, mesuré suivant EN 50144:
DW007
LpA
(pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
dB(A)*
99
dB(A)
112
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe.
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144:
min 60/70
kg 0,6
DW007
< 2,5 m/s2
Fusible:
Outils 230 V
10 A
Directeur de développement produits
Horst Großmann
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
Dénote la présence de tension
électrique.
Risque d’incendie.
39
FRANÇAIS
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments reliés
à la terre, comme par exemple tuyaux, radiateurs,
cuisinières électriques et réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes (par
exemple: humidité élevée, dépôt de poussières
métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur
d’isolation ou un disjoncteur différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes touchent
l’outil ou le câble de rallonge. La supervision est
obligatoire pour les moins de 16 ans.
5 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
6 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement.
Lors de travaux à l’extérieur, il est recommandé de
porter des gants en caoutchouc et des chaussures
à semelle anti-dérapante. Le cas échéant, porter une
garniture convenable retenant les cheveux longs.
7 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
8 Attention au niveau de pression acoustique
Toujours porter une protection auditive.
9 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau.
40
Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour
manier l’outil.
10 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
11 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
12 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
13 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel.
Ne pas utiliser d’outils ou d’accessoires de trop
faible puissance pour exécuter des travaux lourds.
Ne pas utiliser des outils à des fins et pour des
travaux pour lesquels ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
14 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien de changement
d’accessoires.
Vérifier régulièrement l’état du câble
d’alimentation et, s’il est endommagé, le faire
changer par votre Service agréé DEWALT. Vérifier
périodiquement le câble de rallonge et le remplacer
s’il est endommagé. Maintenir les poignées sèches
et exemptes d’huile et de graisse.
15 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement des
pièces en mouvement et leur grippage éventuel.
Tous les composants doivent être montés
correctement et remplir les conditions pour garantir
le fonctionnement impeccable de l’outil. Faire réparer
ou échanger tout dispositif de sécurité et toute pièce
endommagée conformément aux instructions. Ne
pas utiliser l’outil quand l’interrupteur est défectueux.
Faire remplacer l’interrupteur par un Service agréé
DEWALT.
16 Enlever le pack-batteries
Enlever le pack-batteries lors de la non-utilisation,
avant l’entretien et avant le changement
d’accessoires.
FRANÇAIS
17 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques est
strictement réservée aux personnes qualifiées.
Directives de sécurité additionnelles pour
batteries et chargeurs
Danger d’incendie ! Éviter de courtcircuiter les contacts d’un pack de
batterie non fixé avec du métal. Ne
rangez pas et ne transportez pas le pack
de batterie si le couvercle de protection
n’est pas en place sur les contacts.
• Le liquide du pack-batteries, une solution
d’hydroxyde de potassium à 25-30%, est
toxique. En cas de contact avec la peau, rincer
abondamment à l’eau. Neutraliser avec un acide
doux tel que du citron ou du vinaigre. En cas de
contact avec les yeux, rincer abondamment à
l’eau durant au moins 10 minutes. Consulter un
médecin.
• Ne jamais tenter d’ouvrir un pack-batteries pour
quelque raison que ce soit.
• Utiliser seulement des chargeurs munis d’un
symbole «NiMH» ou «NiMH + NiCd» pour charger
un pack-batteries NiMH.
• Ne pas exposer le chargeur à l’humidité.
• Ne pas essayer de charger des packs de batterie
mouillés.
Etiquettes figurant sur le chargeur et le packbatteries
Outre les symboles utilisés dans le présent manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le pack-batteries
comportent les symboles suivants:
Pack-batteries en charge
Ne pas introduire d’objet conducteur
Ne pas charger un pack-batteries
endommagé
Lire le manuel d’abord
Ne pas exposer à l’eau
Remplacer immédiatement
Utiliser uniquement entre 4 °C et 40 °C
Voir les caractéristiques techniques pour
le temps de charge
Portez des lunettes de protection quand
vous branchez le chargeur
Directives de sécurité additionnelles pour scies
circulaires
Au cours du sciage
• Avant de scier, éloigner tous les clous et outils
métalliques de l’aire de travail.
• Ne pas tenter de scier de très petites pièces.
• Après la mise à l’arrêt, ne jamais essayer de
freiner la lame en exerçant une pression latérale.
• Toujours vérifier que la scie soit arrêtée avant de
la poser sur une table.
Pack-batteries chargé
Problème de chargement
+
Charge des pack-batteries NiMH et NiCd
Dispositifs de protection
• La scie circulaire doit être utilisée uniquement
pour le sciage de bois et de matières plastiques.
• Les dispositifs protégeant la lame de la scie
doivent être en parfait état.
• Ne jamais bloquer le protecteur de lame.
41
FRANÇAIS
• Au cas où le protecteur de lame serait bloqué,
le dégager immédiatement. Ne pas utiliser la scie
tant que le protecteur de lame est bloqué.
• Ne pas enlever le couteau diviseur.
• Le couteau diviseur doit être installé correctement.
La distance entre les dents de la lame et le
couteau diviseur ne doit pas dépasser 5 mm.
Changement de la lame de scie
• Utiliser uniquement des lames de scie dont les
caractéristiques sont conformes à ces instructions.
• Ne pas utiliser des lames de scie en acier spécial
ou en acier rapide (HSS).
• Utiliser uniquement des lames de scie solides et
en parfait état. Les lames de scie fendues ou
voilées doivent être remplacées immédiatement.
• Vérifier le montage de la lame de scie et son sens
de rotation.
Applications spéciales
• Pour scier des pièces étroites (largeur inférieure
à 80 mm) dans le sens de la longueur, utiliser un
guide parallèle.
• Lorsque la pièce à scier est fermement serrée,
prendre des précautions pour éviter les rebonds.
• Lors du sciage de pièces de bois circulaires,
vérifier que la pièce est maintenue de part et
d’autre pour éviter qu’elle ne glisse.
• S’assurer que les morceaux de bois sciés ne
peuvent être pris par les dents de la lame en
action et projetés en l’air.
Eviter les rebonds
• Quand la scie se bloque, il y a risque de rebond.
Relâcher immédiatement l’interrupteur marche/
arrêt quand la lame de scie se bloque ou que le
moteur cale.
• Maintenir les lames de scie bien tranchantes.
• Supporter les grandes pièces près de l’endroit
de coupe.
• Utiliser un guide parallèle lors du sciage dans le
sens de la longueur; ne pas forcer l’outil.
• Ne pas enlever la scie de la coupe tant que la
lame tourne.
42
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Scie circulaire sans fil
1 Lame de scie
1 Clé Allen
1 Pack-batteries (avec couvercle de protection)
1 Chargeur
1 Coffret (seulement pour modèles K)
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond le
présent manuel avant de mettre votre outil en marche.
Description (fig. A)
Votre scie circulaire sans fil DEWALT a été mise au
point pour le sciage professionnel du bois.
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Bouton de blocage/déblocage
3 Poignée avant
4 Bouton de blocage de l’arbre
5 Capot pour aspiration de poussière
6 Bouton de réglage de l’inclinaison
7 Repère
8 Couteau diviseur
9 Vis de serrage de la lame
10 Protecteur inférieur
11 Levier de retrait du protecteur inférieur
12 Semelle
13 Levier de réglage de la profondeur
14 Bouton de dégagement pour pack-batteries
15 Pack-batteries
Chargeur
Votre chargeur DE0246 accepte les packs-batteries
DEWALT NiCd et NiMH 24 V.
15 Pack-batteries
16 Chargeur
17 Voyant rouge
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la puissance du pack-batteries
correspond à la tension indiquée sur la plaque
d’identification. Contrôler que la tension du votre
chargeur correspond à la tension secteur.
FRANÇAIS
Ce chargeur à double isolation est
conforme à la norme EN 50144;
un branchement à la terre n’est donc
pas nécessaire.
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Ne pas utiliser de câble de rallonge sauf en cas de
nécessité absolue. Utiliser un câble de rallonge
homologué adapté pour la puissance absorbée de
votre chargeur (voir les caractéristiques techniques).
La section minimum du conducteur est de 0,5 mm2
et la longueur maximum est de 30 m.
Assemblage et réglage
• Toujours enlever le pack-batteries avant
de procéder à l’assemblage ou au
réglage.
• Toujours mettre l’outil à l’arrêt avant
d’introduire ou d’enlever le packbatteries.
• Avant d’utiliser l’outil, assurez-vous que
le pack-batteries est correctement mis
en place.
Utiliser uniquement les pack-batteries et
chargeurs DEWALT.
Pack-batteries (fig. A & B)
Chargement du pack-batteries (fig. A)
Toujours vérifier la tension secteur avant de
procéder au chargement.
Si la tension secteur est présente et que le chargeur
ne fonctionne pas, envoyer votre chargeur à un
Service agréé DEWALT. En cours de charge, le
chargeur et le pack-batteries ont tendance à
s’échauffer. Ceci est tout à fait normal et ne
constitue pas un signe de défectuosité.
Ne pas charger le pack-batteries à des
températures ambiantes < 4 °C ou > 40 °C.
Température de charge recommandée:
environ 24 °C.
• Pour charger le pack-batteries (9), l’introduire
dans le chargeur (10) comme l’indique le dessin.
Le pack-batteries doit être engagé à fond. Le
voyant rouge (11) se met à clignoter. Au bout
d’environ 1 heure, le clignotement s’arrête et le
voyant s’allume en continu pour indiquer que le
pack-batteries est entièrement chargé.
• Le voyant rouge clignote rapidement pour
indiquer un problème de chargement.
Réintroduisez le pack-batteries ou en essayer un
autre. Si le problème persiste, faites tester votre
pack-batteries par un service agréé DEWALT.
Mise au point automatique
Le mode de mise au point automatique
vous permettra de compenser ou
d’équilibrer les cellules individuelles
du pack-batteries à sa puissance-crête.
Les packs-batteries doivent être mis au
point tous les 10ème cycles de charge/
décharge ou lorsque le pack ne fournit
plus la même quantité de travail.
• Pour mettre votre pack-batterie au point, placez
la batterie sur le chargeur comme d’habitude.
Le voyant rouge clignote en continu pour
indiquer que le cycle de charge a démarré.
• Lorsque le cycle de charge d’1 heure est terminé, le
voyant reste allumé et ne clignote plus. Le pack est
totalement chargé et peut être utilisé à tout moment.
• Si le pack reste sur le chargeur au bout de la
charge initiale d’1 heure, le chargeur démarre
automatiquement le mode de mise au point.
Ce mode continue pendant 8 heures, mais le
pack-batterie peut être extrait à tout moment
pendant le mode de mise au point.
43
FRANÇAIS
Insertion et retrait du pack-batteries
• Insérez le pack-batteries dans l’emplacement
correspondant de l’outil jusqu’à ce qu’il se mette
en place en émettant un déclic. Il vous faudra
employer un peu de force pour enclencher
complètement le mécanisme à ressort.
• Pour retirer le pack-batteries, appuyez sur le
bouton de dégagement (14).
Il est recommandé d’insérer directement le pack
batterie dans le chargeur après l’avoir retiré de l’outil.
Couvercle des batteries (fig. B)
Un couvercle permet de couvrir les contacts d’un
pack de batteries non fixé. Si le couvercle n’est pas
en place, un objet métallique pourrait provoquer un
court-circuit dans les contacts, entraîner un risque
d’incendie et endommager le pack de batteries.
• Enlevez le couvercle de protection (12) avant de
mettre le pack de batteries en place (9) dans le
chargeur ou l’outil.
• Placez le couvercle de protection sur les
contacts immédiatement après avoir enlevé le
pack de batterie du chargeur ou de l’outil.
Vérifiez que le couvercle de protection
est bien en place avant de ranger ou de
porter un pack de batterie non fixé.
AIR COOLED
Ce chargeur est équipé d’un ventilateur interne pour
le refroidissement rapide de la batterie.
Ce ventilateur s’allume automatiquement au besoin.
Il s’allume aussi périodiquement lorsqu’il n’y a pas
de batterie dans le chargeur ou pour nettoyer la
poussière coincée dans les orifices du ventilateur.
Portez des lunettes de protection quand
vous branchez le chargeur.
Chargement retardé
Lorsque le chargeur détecte un pack-batteries trop
chaud ou trop froid, le chargement de la batterie est
automatiquement retardé. Le chargeur retourne
automatiquement au mode normal lorsque le packbatteries a une température appropriée. Ceci garantit
une durée de vie prolongée du pack-batteries.
44
Le voyant rouge clignote à intervalles longs; en
mode de chargement retardé, le voyant clignote
rapidement.
Réglage de la profondeur de coupe (fig. A)
• Desserrer le levier de réglage de la profondeur (13).
• Régler la profondeur de coupe en manipulant la
semelle (12).
• Serrer le levier de réglage de la profondeur (13).
Pour une coupe plus nette, laisser la scie
dépasser de 3 mm du bas de la pièce à
scier.
Réglage d’inclinaison (fig. A & C)
L’angle est réglable de 0° à 45°.
• Desserrer le bouton de réglage de l’inclinaison (6).
• Régler l’inclinaison en décalant la semelle (12).
• Serrer le bouton de réglage de l’inclinaison (6).
Réglage de la semelle pour coupes à 90° (fig. C)
• Régler l’inclinaison à 0°.
• Ouvrir le protecteur de lame au moyen du levier (11)
et placer la scie sur son côté.
• Desserrer le bouton de réglage de l’inclinaison (6).
• Placer une équerre contre la lame et la semelle
pour vérifier l’angle de 90°.
Remplacement de la lame de scie (fig. D)
• Enfoncer le bouton de blocage de l’arbre (4)
et desserrer la vis de serrage de la lame (9)
en tournant dans le sens des aiguilles d’une
montre à l’aide de la clé Allen fournie avec la scie.
• Ouvrir le protecteur de lame au moyen du levier (11)
et remplacer la lame (21). Remettre en place les
rondelles (20 & 22) dans l’ordre.
• Vérifier le sens de rotation de la lame.
• Visser provisoirement la vis de serrage de la lame
(9) pour bloquer la rondelle en tournant dans le
sens contraire des aiguilles d’une montre.
• Enfoncer le bouton de blocage de l’arbre (4) tout
en faisant tourner l’arbre jusqu’à ce que la lame
se bloque.
• Serrer la vis de serrage de la lame au moyen de
la clé Allen.
FRANÇAIS
Réglage du couteau diviseur (fig. D)
Pour un réglage correct du couteau diviseur (8),
se reporter à l’encart dans la figure C. Régler le jeu
du couteau diviseur après remplacement de la lame
ou en cas de déréglage.
• Desserrer la vis (23) et tirer le couteau diviseur
à sa longueur maximale.
• Régler le jeu et serrer la vis.
• La coupe étant plus nette du côté où la lame sort
de la pièce, il convient de fixer cette dernière le
dos dirigé vers la lame de scie.
• Suivre la ligne tracée sur la pièce à scier au moyen
du repère (7). En cas d’une inclinaison de 45°,
le repère s’aligne avec la gauche de la lame de
scie. En cas d’une inclinaison de 0°, le repère
s’aligne avec la droite de la lame de scie.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Bien fixer la pièce à scier.
• Appliquer une force modérée sur l’outil.
Une pression excessive n’accélère pas le
sciage mais altère la performance de
l’outil et risque de réduire sa durée de vie.
• Eviter de solliciter l’outil au-delà de son
régime normal d’utilisation.
Avant la mise en marche:
• Vérifier si votre pack-batteries est (complètement)
chargé.
• Vérifier le montage des protecteurs.
Le protecteur de lame doit être fermé.
• Vérifier le sens de rotation de la lame de scie.
• Ne pas utiliser de lames de scie trop usées.
Aspiration de poussière (fig. A)
Votre outil est équipé d’un capot pour aspiration de
poussière (5).
• Le sciage du bois produisant inévitablement de la
poussière, toujours raccorder un aspirateur mis
au point en conformité avec les directives
relatives à l’émission de poussière. La plupart
des embouts d’aspirateurs s’adaptent
directement sur votre machine.
Ne pas utiliser un aspirateur lors du
sciage de métaux à moins qu’un
extincteur d’étincelles ne soit présent.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre travail.
Entretien
Mise en marche et arrêt (fig. A)
Pour plus de sécurité, l’interrupteur marche/arrêt (1)
de votre scie circulaire de pose a été équipé d’un
bouton de blocage/déblocage (2).
• Appuyer sur le bouton de blocage/déblocage de
l’interrupteur pour débloquer l’interrupteur.
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur marche/arrêt.
Dès que l’interrupteur marche/arrêt est relâché,
il sera automatiquement bloqué pour éviter une
mise en marche par inadvertance.
Ne pas manipuler l’interrupteur marche/
arrêt quand la lame de scie est en contact
avec la pièce à scier ou d’autres matériaux.
Maniement de l’outil (fig. A)
• Tenir votre outil par la poignée principale et la
poignée avant (3) pour garantir un guidage optimal.
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien.
Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d’un entretien soigneux et régulier.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
• Débrancher le chargeur et nettoyer son boîtier
avec un chiffon doux.
• Enlever le pack-batteries et nettoyer votre outil.
• Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec
un chiffon doux.
45
FRANÇAIS
Environnement
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Packs-batteries rechargeables
Les packs-batteries doivent être rechargés dès
qu’ils ne fournissent plus suffisamment d’énergie
pour des travaux réalisés aisément auparavant.
Lorsque le pack-batteries ne se recharge plus
correctement, il est à remplacer. Au moment de le
jeter, penser à notre environnement:
• Décharger votre pack-batteries complètement en
utilisant votre outil jusqu’à arrêt complet.
Ensuite, enlever le pack-batteries.
• Les cellules NiCd/NiMH sont recyclables.
Apporter vos packs-batteries à un Service agréé
DEWALT ou à un centre de recyclage publique
où ils seront soit recyclés, soit détruits en
respectant l’environnement.
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve
d’achat. Ce service comprend pièces et maind’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des
accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel. Comme alternative, une liste
de centres de service après-vente DEWALT
agréés et des renseignements plus détaillés sur
le service après-vente sont disponibles sur
l’Internet (www.2helpu.com).
46
ITALIANO
SEGA CIRCOLARE A BATTERIA
DW007K/DW007KH
Dichiarazione CE di conformità
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile
DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti
ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l’utilizzatore professionale.
Dati tecnici
Tensione
Potenza ergota (max)
Velocità a vuoto
Diametro lama
Profondità di taglio
Foro di calettamento lama
Regolazione angolo d’inclinazione
Peso (senza batterie)
Gruppo batterie
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
DW007
24
480
4.000
165
55
10
0 - 45°
kg 2,9
V
W
min-1
mm
mm
mm
DE0240/DE0243
NiCd
V 24
Ah 2,0
kg 1,4
Caricabatterie
Tipo batterie
Tensione di rete
VAC
Tempo di carica (circa) min
Peso
kg
DE0241
NiMH
24
3,0
1,4
DE0246
NiCd/NiMH
230
60/70
0,6
DW007
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 98/37/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
DW007
LpA
(rumorosità)
dB(A)*
99
LWA (potenza sonora)
dB(A)
112
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito.
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
DW007
Fusibili:
Modelli da 230 V
< 2,5 m/s2
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente manuale:
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
Indica la tensione elettrica.
Pericolo d’incendio.
47
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte
a ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche
e ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera
gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga. Per i ragazzi di età
inferiore ai 16 anni è richiesta la supervisione di
un adulto.
5 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
6 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere presi nelle parti mobili
dell’utensile.
Lavorando all’aperto indossare guanti di gomma e
scarpe con suole antisdrucciolo. Raccogliere i
capelli se si portano lunghi.
7 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
8 Rumorosità eccessiva
Fare sempre uso di sistemi di otoprotezione.
48
9 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
10 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
11 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non far funzionare
l’utensile in caso di stanchezza.
12 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
13 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale.
Non forzare utensili e accessori di potenza
limitata impiegandoli per lavori destinati ad
utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
uso possono comportare il rischio di infortuni.
14 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo.
Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori.
Controllare periodicamente lo stato del cavo di
alimentazione, e se danneggiato farlo riparare
presso un Centro di Assistenza tecnica
autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
15 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente che
non vi siano parti danneggiate e che l’utensile sia in
grado di effettuare il suo lavoro in modo corretto.
Controllare l’allineamento delle parti mobili
assicurandosi che non vi siano grippaggi, danni ai
componenti o ai supporti, e altre condizioni che
possono compromettere il buon funzionamento
dell’utensile. Dispositivi di sicurezza e altre parti
difettose devono essere riparate o sostituite
secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso
e provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad
un Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
ITALIANO
16 Rimuovere il gruppo batterie
Rimuovere il gruppo batterie quando
l’elettroutensile rimane inutilizzato, prima di
effettuare gli interventi e durante la sostituzione
degli accessori.
17 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate esclusivamente
da personale qualificato.
Norme di sicurezza specifiche per e
caricabatterie
|Pericolo d’incendio Evitare che il metallo
faccia cortocircuito con i contatti di un
gruppo batteria non installato. Non
riporre né trasportare il gruppo batteria
senza il cappuccio di protezione sopra i
contatti.
• Il liquido delle batterie, una soluzione al 25-30%
di idrossido di potassio, può essere pericoloso.
In caso di contaminazione della pelle, lavare
immediatamente con abbondante acqua, quindi
neutralizzare l’azione con una soluzione
leggermente acida come succo di limone o
aceto. In caso di contatto con gli occhi,
risciacquare abbondantemente con acqua pulita
per 10 minuti almeno. Rivolgersi a un medico.
• Non cercare mai, per alcun motivo, di aprire il
gruppo batterie.
• Usate solamente un caricabatterie con etichetta
«NiMH» o «NiMH + NiCd» per caricare batterie
NiMH DEWALT.
• Non esporre l’utensile a umidità.
• Non tentare di caricare i gruppi di batterie umidi.
Etichette sul caricabatterie e sul gruppo batterie
I seguenti simboli sono indicati nelle etichette sul
caricabatterie e sul gruppo batterie:
Batteria sotto carica
Batteria carica
Problema durante la carica
+
Carica batterie NiMH e NiCd
Non toccate con oggetti conduttori
Non caricate batterie danneggiate;
sostituitele immediatamente
Leggete il manuale di istruzioni prima di
mettere in funzione
Non usare in ambiente umido
Sostituite immediatamente il cavo
danneggiato
Temperatura di utilizzo tra 4 °C e 40 °C
Il tempo di carica è indicato nei dati tecnici
Indossare sempre un paio di occhiali di
sicurezza prima di collegare il
caricabatterie alla rete
Norme di sicurezza specifiche per le seghe
circolari
Durante il taglio
• Prima di iniziare il taglio, rimuovere tutti i chiodi e
le parti in metallo dal pezzo di legno.
• Non tentare di tagliare pezzi estremamente piccoli.
• Non tentare mai di fermare la lama, dopo aver
spento la sega, facendo pressione sul lato della
stessa.
• Non riponete mai la sega circolare sotto un
tavolo o un banco da lavoro, senza averla
precedentemente spenta.
49
ITALIANO
Dispositivi di sicurezza operativi
• La sega circolare deve essere utilizzata
esclusivamente per il taglio di legno o plastica.
• Assicurarsi che tutti i dispositivi di protezione della
lama siano in perfette condizioni di funzionamento.
• Evitare assolutamente il bloccaggio dei ripari
lama della sega.
• Liberare immediatamente la difesa della lama
rimasta eventualmente bloccata.
• Non rimuovere il coltello apritaglio.
• Posizionare correttamente il coltello apritaglio:
la distanza, tra il bordo del coltello e la lama,
deve essere al massimo di 5 mm e la differenza
di altezza, tra il coltello apritaglio ed il dente
superiore, deve essere al massimo di 5 mm.
Manutenzione e sostituzione della lama
• Utilizare solo lame conformi alle specifiche
contenute in questo libretto istruzioni.
• Non utilizzare lame circolari in leghe ad alto
contenuto od in acciaio super rapido (acciaio HSS).
• Utilizzare solo lame affilate, in perfette condizioni
di funzionamento: lame rotte o piegate devono
essere sostituite e scartate ogni volta.
• Assicurarsi che la lama sia montata ben stretta e
ruoti nella corretta direzione.
Applicazioni speciali
• Durante il taglio longitudinale di pezzi in
lavorazione di piccole dimensioni (larghezza
inferiore a 80 mm), utilizzare un guida pezzo
lungo il margine longitudinale.
• Quando si effettua il taglio di un pezzo bloccato
con un morsetto, si consiglia di utillizare un
dispositivo di sicurezza per prevenire che il pezzo
possa essere scagliato indietro.
• Quando si effettua il taglio di pezzi di legno di
sezione circolare, si consiglia di ricorrere ad un
dispositivo per tenere fermo il pezzo su entrambi
i lati della lama ed evitarne lo scivolamento.
• Assicurarsi che lo scarto del legno, tagliato del
pezzo, non possa rimanere agganciato dal dente
della lama e scagliato in aria.
Riparo contro il rinculo
• Il rinculo ha luogo quando la sega si pianta
improvvisamente ed è spinta all’indietro verso
l’operatore. Se la lama si blocca o la sega si
pianta rilasciare immediatamente l’interruttore.
50
• Tenere le lame della sega ben affilate.
• Installare pannelli di grandi dimensioni intorno
all’area di taglio.
• Durante gli interventi di segatura lungo la fibra
utilizzare una guida o un regolo; non forzare
l’utensile.
• Non allontanare la sega dal pezzo in lavorazione
mentre la lama è in rotazione.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Sega circolare a batteria
1 Lama
1 Chiave per brugole
1 Gruppo batterie (con cappuccio protettivo)
1 Caricabatterie
1 Cassetta (solo i modelli K)
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
Questa sega circolare DEWALT è stata studiata per
uso professionale.
1 Interruttore on/off
2 Pulsante blocco interruttore
3 Impugnatura anteriore
4 Pulsante bloccaggio lama
5 Attacco aspirazione
6 Manopola regolazione inclinazione
7 Indicatore di taglio
8 Cuneo
9 Vite fissaggio lama
10 Protezione inferiore
11 Azionamento protezione inferiore
12 Piastra d’appoggio
13 Manopola regolazione profondità
14 Pulsante di rilascio gruppo batterie
15 Gruppo batterie
Caricabatterie
Il vostro caricatore DE0246 può alloggiare gruppi
batterie DEWALT 24 V NiCd e NiMH.
ITALIANO
15 Gruppo batterie
16 Caricabatterie
17 Indicatore di carica (rosso)
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio.
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione
corrisponda a quello indicato sulla targhetta.
Il caricabatterie DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 50144, per le quali non è
richiesta la messa a terra.
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 0,5 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
• Prima di qualsiasi intervento di
montaggio e di regolazione, rimuovere
sempre il gruppo batterie.
• Prima di inserire o rimuovere il gruppo
batterie, disattivare sempre l’utensile.
• Prima di utilizzare l’utensile, assicurarsi
che il gruppo batterie sia alloggiato
correttamente.
Usate solamente batterie e caricabatterie
DEWALT.
Gruppo batterie (fig. A & B)
Carica gruppo batterie (fig. A)
Controllare sempre la rete prima di caricare il gruppo
batterie. Se c’e’ tensione, ma il gruppo batterie non
si carica, affidare il caricabatterie a un Riparatore
Autorizzato DEWALT. Durante la carica, il
caricabatterie e il gruppo batterie possono risultare
caldi al tatto. Si tratta di una condizione normale,
che non indica alcun inconveniente.
Non caricare il gruppo batterie a
temperature ambiente < 4 °C o > 40 °C.
Temperatura di carica consigliata: circa
24 °C.
• Per caricare il gruppo batterie (9), inserirlo nel
caricabatterie (10) come illustrato e collegare
quest’ultimo alla rete. Accertarsi che il gruppo
batterie sia inserito a fondo nel caricabatterie. A
questo punto l’indicatore rosso di carica (11)
inizia a lampeggiare. Dopo circa un’ora cessa di
lampeggiare e rimane acceso. Ciò significa che il
gruppo batterie è completamente carico.
• L’indicatore di carica di colore rosso lampeggia
rapidamente per segnalare un problema di
carica. Reinserire il gruppo batterie o provare con
un gruppo sostitutivo. Nel caso in cui si rilevino
problemi nel caricare anche il gruppo batterie
sostitutivo, far controllare il caricabatterie presso
un Centro di Assistenza DEWALT.
Messa a punto automatica
La messa a punto automatica equilibrerà
o bilancerà le singole pile del gruppo
batteria alla capacità massima. I gruppi
batterie devono essere messi a punto
durante la notte dopo ogni decimo ciclo
di carica/ricarica oppure ogniqualvolta il
gruppo non ha più lo stesso rendimento.
51
ITALIANO
• Per mettere a punto il gruppo batteria, collocare
la batteria nel caricabatteria, come di consueto.
La luce rossa lampeggerà ininterrottamente
indicando che il ciclo di carica è cominciato.
• Quando il ciclo di carica di 1 ora è completo, la
luce rimane accesa ininterrottamente senza
lampeggiare. Il gruppo è completamente carico e
può adesso essere usato.
• Se il gruppo batteria viene lasciato nel
caricabatteria dopo l’ora di carica iniziale, il
caricabatteria avvierà automaticamente il modo
di messa a punto. Questo modo continuerà per 8
ore, ma il gruppo batteria può essere rimosso in
qualsiasi momento durante il modo di messa a
punto.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
• Inserire il gruppo batterie nella scanalatura
corrispondente nell’utensile fino a udire uno
scatto quando il gruppo raggiunge la posizione
corretta. Per impegnare il meccanismo caricato
a molla potreste dover esercitare una certa forza.
• Per rimuovere il gruppo batterie, premere la
pulsante (14).
Si suggerisce di inserire nel caricabatterie il gruppo
batterie immediatamente dopo averlo estratto.
Copribatteria (fig. B)
Per coprire i contatti del gruppo batteria
indipendente è fornito un cappuccio di protezione.
Se il cappuccio di protezione non è in posizione,
piccoli oggetti metallici potrebbero provocare il
cortocircuito dei contatti, creando potenziali pericoli
d’incendio e danneggiando il gruppo batteria.
• Levare il cappuccio di protezione (12) prima di
collocare il gruppo batteria (9) nel caricabatteria o
nell’utensile.
• Il cappuccio protettivo deve essere ricollocato in
posizione immediatamente dopo avere asportato
il gruppo batteria dal caricabatteria o
dall’utensile.
Prima di riporre o trasportare un gruppo
batteria staccato, accertare che il
cappuccio protettivo sia in
posizione.welcome datacomp
52
AIR COOLED
Questo caricabatterie è dotato di un ventilatore
interno per il raffreddamento veloce delle batterie. Il
ventilatore si accende automaticamente
all’occorrenza. Si deve accendere periodicamente
anche quando non c’è nessuna batteria in carica,
per eliminare la polvere dai fori.
Indossare sempre un paio di occhiali di
sicurezza prima di collegare il
caricabatterie alla rete.
Raffreddamento/riscaldamento batteria
Se il caricabatterie rileva che la batteria è calda o
fredda, esso commuta automaticamente nel modo
di raffreddamento/riscaldamento batteria,
sospendendo l’operazione di carica per il tempo
necessario al raffreddamento/riscaldamento. Quindi
il caricabatterie riprende l’operazione di carica. Ciò
consente di sfruttare al massimo la durata della
batteria. L’indicatore rosso di carica lampeggia
lungamente, quindi brevemente nel modo di
raffreddamento/riscaldamento batteria.
Regolazione della profondità di taglio (fig. A)
• Allentare la manopola di regolazione della
profondità (13).
• Spostare la piastra d’appoggio (12) per poter
ottenere la corretta profondità di taglio.
• Stringere la manopola (13).
Per ottenere risultati ottimali, far sporgere
la lama dal pezzo di circa 3 mm.
Regolazione dell’inclinazione (fig. A & C)
L’angolo d’inclinazione è regolabile tra 0° e 45°.
• Allentare la manopola di regolazione
dell’inclinazione (6).
• Fissare l’angolo d’inclinazione inclinando la
piastra d’appoggio (12).
• Stringere la manopola (6).
Regolazione della piastra d’appoggio per tagli
a 90° (fig. C)
• Regolare la sega circolare con angolo
d’inclinazione 0°.
• Portare indietro la protezione della lama con la
leva (11) e posizionare la sega sul fianco della
lama.
ITALIANO
• Allentare la manopola di regolazione
dell’inclinazione (6).
• Posizionare una squadra contro la lama e la
piastra d’appoggio per controlare l’angolo a 90°.
Sostituzione della lama (fig. D)
• Innestare il pulsante di bloccaggio della lama (4)
e svitare la vite di fissaggio della lama (9)
ruotandola in senso orario con la chiave per
brugole fornita insieme all’utensile.
• Portare indietro la protezione inferiore della lama
con l’azionamento (11) e sostituire la lama (21).
Rimontare le rondelle (20 & 22) nella posizione
corretta.
• Verificare il senso di rotazione della lama.
• Avvitare a mano la vite di fissaggio della lama (9)
per tenere la rondella in posizione. Ruotare in
senso antiorario.
• Premere il pulsante di bloccaggio della lama (4)
ruotando il mandrino finché la lama non gira più.
• Con la chiave per brugole serrare a fondo la vite
di fissaggio della lama.
Regolazione cuneo (fig. D)
Per la corretta regolazione del cuneo (8), fare
riferimento all’ingrandimento parziale della figura C.
Regolare il gioco del cuneo in occasione della
sostituzione della lama della sega o quando richiesto.
• Allentare entrambe la vite (23) ed estrarre il cuneo
fino alla lunghezza max.
• Regolare il gioco, quindi serrare la vite.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Fissare il pezzo in lavorazione.
• Applicare all’utensile esclusivamente
pressioni di leggera entità, e non esercitare
pressione laterale sulla lama della sega.
• Evitare sovraccarichi.
Prima di mettere in funzione l’utensile:
• Accertarsi che il gruppo batterie sia
(completamente) caricato.
• Accertarsi che i ripari siano installati
correttamente. Il riparo lama della sega deve
essere in posizione chiusa.
• Assicurarsi che il disco ruoti nella direzione delle
frecce presenti sul disco.
• Non utilizzare lame tropo usurate.
Accensione e spegnimento (on e off) (fig. A)
Per motivi di sicurezza, l’interruttore on/off (1)
dell’utensile è dotato di un pulsante blocco
interruttore (2).
• Premere il pulsante blocco interruttore per
sbloccare l’utensile.
• Per far funzionare l’utensile, premere l’interruttore
di on/off. Non appena l’interruttore di on/off viene
rilasciato, il pulsante blocco interruttore entra
automaticamente in funzione per evitare la
partenza accidentale dell’utensile.
Non accendere o spegnere l’utensile
quando la lama tocca il pezzo o altri
oggetti.
Come tenere e guidare l’utensile (fig. A)
• Tenere l’elettroutensile mediante l’impugnatura
principale e quella anteriore (3) per poterlo
guidare in maniera corretta.
• Dato che il taglio è più regolare sul lato in cui la
lama lascia il pezzo, fissarlo con la parte
posteriore rivolta verso la lama.
• Utilizzare l’indicatore di taglio (7) per seguire la
linea tracciata sul pezzo. l’indicatore di taglio è
allineato con il lato sinistro (esterno) della lama.
Per un angolo d’inclinazione di 0°, l’indicatore di
taglio è allineato con il lato destro (interno) della
lama.
Aspirazione polveri (fig. A)
L’utensile è dotato di un’uscita per l’aspirazione
delle polveri (5).
• Durante le operazioni di segatura del legno,
impiegare esclusivamente aspiratori polveri
conformi alle direttive pertinenti relative alle
emissioni di polveri. Le tubazioni flessibili a
depressione della maggior parte degli aspiratori
più diffusi si innestano direttamente nel tubo di
uscita per estrazione polveri.
53
ITALIANO
Durante le operazioni di segatura dei
metalli, non utilizzare l’aspiratore in
assenza di un’adeguata protezione
parascintille.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo
a manutenzione periodica.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Pulitura
• Scollegare il caricabatterie prima di pulire
l’esterno con un panno morbido.
• Rimuovere il gruppo batterie prima di effettuare la
pulitura del vostro utensile.
• Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un
panno morbido.
54
Ambiente
Gruppo batterie ricaricabile
Ricaricare il gruppo batterie di lunga durata quando
la potenza erogata risulta insufficiente all’esecuzione
di lavori effettuati senza alcuna difficoltà in
precedenza. Al termine della durata utile, scartarlo
con le dovute precauzioni per l’ambiente:
• Esaurire completamente la potenza del gruppo
batterie, quindi estrarlo dall’utensile.
• Le batterie NiCd/NiMH sono ricaricabili. Per la
ricarica rivolgersi al proprio concessionario o a un
centro di ricarica locale. A seguito della raccolta,
i gruppi batterie saranno riciclati o eliminati nel
rispetto delle direttive vigenti.
Utensili inutilizzabili
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
ITALIANO
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per ottenere
l’indirizzo del Centro di Assistenza Tecnica più
vicino (si prega di consultare il retro del presente
manuale). In alternativa, sul nostro sito Internet
www.2helpu.com, è disponibile un elenco dei
Centri di Assistenza Tecnica DEWALT, completo di
dettagli sul servizio assistenza post-vendita.
55
NEDERLANDS
SNOERLOZE CIRKELZAAG DW007K/DW007KH
Gefeliciteerd!
EG-Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Technische gegevens
Spanning
Nuttig vermogen (max.)
Toerental, onbelast
Zaagbladdiameter
Maximum zaagdiepte
Asgat
Instelling afschuinhoek
Gewicht (zonder accu)
V
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DW007
24
480
4.000
165
55
10
0 - 45°
2,9
DW007
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG, 89/336/EEG,
73/23/EEG, EN 50144, EN 50260, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 98/37/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
DW007
Accu
Type accu
Spanning
Capaciteit
Gewicht
DE0240/DE0243
NiCd
V 24
Ah 2,0
kg 1,4
Oplader
Type accu
Netspanning
Oplaadduur (ca.)
Gewicht
DE0241
NiMH
24
3,0
1,4
DE0246
NiCd/NiMH
VAC 230
min 60/70
kg 0,6
LpA
(geluidsdruk)
dB(A)*
99
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
112
* op de werkplek
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW007
< 2,5 m/s2
Zekeringen:
230 V machines
10 A
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
Brandgevaar.
56
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met brandgevaar,
gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk
letsel. Lees ook onderstaande instructies
aandachtig door voordat u met de machine gaat
werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
6 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Draag bij het werken buitenshuis bij
voorkeur rubberen werkhandschoenen en
schoenen met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
7 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
8 Let op de maximum geluidsdruk
Draag altijd gehoorbescherming.
9 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren.
Dit is veiliger, bovendien kan de machine dan
met beide handen worden bediend.
10 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
11 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met beleid te
werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
12 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
13 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
14 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires.
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend DEWALT
Service-center repareren. Controleer het
verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval
van beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
15 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is.
Laat de schakelaar vervangen door een erkend
DEWALT Service-center.
57
NEDERLANDS
16 Verwijder de accu
Verwijder de accu wanneer u de machine niet
gebruikt, alvorens onderhoud te verrichten of
hulpstukken te verwisselen.
17 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor accu’s en
opladers
Brandgevaar! Voorkom kortsluiting
tussen de contactpunten van een losse
accu. Bewaar of verplaats de accu niet
zonder dat de meegeleverde afdekdop
over de contactpunten is geplaatst.
+
Geschikt voor NiMH- en NiCd-accu’s
Niet met geleidende voorwerpen aan de
contactpunten komen
Geen beschadigde accu’s laden
Lees voor het gebruik de handleiding
Niet aan water blootstellen
Beschadigd snoer direct laten vervangen
• De accuvloeistof bestaat uit een 25-30 % oplossing
van kalium hydroxide en kan gevaarlijk zijn. Indien
accuvloeistof met de huid in aanraking is gekomen,
spoel dan de huid onmiddellijk met water af.
Neutraliseer de vloeistof met een zwak zuur zoals
citroensap of azijn. Indien de accuvloeistof in de
ogen is gekomen, spoel de ogen dan gedurende
minimaal 10 minuten met schoon stromend water.
Raadpleeg vervolgens een arts.
• Probeer nooit een accu open te maken.
• Gebruik voor het laden van NiMH-accu’s
uitsluitend opladers met het opschrift «NiMH» of
«NiMH + NiCd».
• Stel de oplader niet bloot aan vochtige of natte
omstandigheden.
• Probeer geen natte accu’s op te laden.
Labels op de oplader en op de accu
De labels op de oplader en op de accu laten de
volgende pictogrammen zien:
Laadproces op gang
Laadproces beëindigd
Laadprobleem
58
Alleen laden bij temperaturen tussen
4 °C en 40 °C
Zie technische gegevens voor de
oplaadduur
Draag een veiligheidsbril als u de netstekker
in het stopcontact steekt
Extra veiligheidsrichtlijnen voor cirkelzagen
Het zagen
• Verwijder alle spijkers en metalen voorwerpen uit
het werkstuk voordat u het apparaat inschakelt.
• Het zagen van zeer kleine werkstukken wordt
afgeraden.
• Na het uitschakelen niet proberen het zaagblad
af te remmen door tegen de zijkant van het blad
te drukken.
• Schakel het apparaat steeds uit alvorens het op
een tafel of werkbank te leggen.
NEDERLANDS
Beveiligingen
• De cirkelzaag mag uitsluitend gebruikt worden
voor het zagen van hout en plastic.
• Controleer of alle beschermkappen perfect
functioneren.
• Nooit de beschermkappen blokkeren.
• Gebruik de zaag niet wanneer de beschermkap
geblokkeerd is.
• Verwijder nooit het spouwmes.
• Zorg voor een juiste montage van het
spouwmes; de afstand tussen de zaagtanden en
het zaagblad dient maximaal 5 mm te bedragen,
terwijl het hoogteverschil tussen het spouwmes
en de getande rand maximaal 5 mm dient te zijn.
Controleren en verwisselen van het zaagblad
• Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de
specificaties in deze handleiding.
• Zaagbladen van hooggelegeerd HSS-staal zijn
niet geschikt.
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen die in
goede conditie zijn; gebarsten of verbogen
zaagbladen dienen onmiddellijk te worden
vervangen.
• Controleer of het zaagblad goed is bevestigd en
controleer de draairichting.
Speciale toepassingen
• Gebruik voor het schulpzagen van smalle
werkstukken (smaller dan 80 mm) een
langsgeleider. Leg deze tegen het werkstuk aan.
• Bij het zagen van vastgeklemde werkstukken
moet een beveiliging tegen het terugslaan van
werkstukken worden gebruikt.
• Bij het zagen van ronde stukken hout moet het
werkstuk goed vastgeklemd worden om
wegglijden te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de afgezaagde stukken hout niet
door de tanden van het zaagblad worden
gegrepen en in de lucht gegooid.
Beveiliging tegen terugslag
• Terugslag treedt op wanneer de zaag plotseling
vastloopt of in de richting van de gebruiker wordt
gedreven. Laat de aan/uit-schakelaar onmiddellijk
los wanneer het zaagblad of de motor vastlopen.
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen.
• Ondersteun grote panelen vlakbij het zaagblad.
• Gebruik bij schulpzagen een langsgeleider.
• Laat het zaagblad tot stilstand komen alvorens
de zaag uit het werkstuk te halen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat
1 Snoerloze cirkelzaag
1 Zaagblad
1 Inbussleutel
1 Accu (met afdekdop)
1 Oplader
1 Koffer (alleen voor K-modellen)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw snoerloze DEWALT cirkelzaag is ontworpen voor
professionele toepassingen.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Ontgrendelknop
3 Voorhandgreep
4 Spindelvergrendeling
5 Stofafzuigadapter
6 Afschuininstelling
7 Markering
8 Spouwmes
9 Spanschroef voor zaagblad
10 Onderste beschermkap
11 Hefboom van onderste beschermkap
12 Bodemplaat
13 Zaagdiepte-instelling
14 Accu-vergrendelingsknop
15 Accu
Oplader
Uw DE0246 oplader is geschikt voor DEWALT
NiCd- en NiMH-accu’s van 24 V.
15 Accu
16 Oplader
17 Oplaadindicatie (rood)
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
spanning. Controleer altijd of de accuspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
59
NEDERLANDS
Controleer tevens of de ingangsspanning van de
oplader overeenkomt met uw netspanning.
Uw DEWALT-oplader is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Gebruik verlengsnoeren alleen in uiterste noodzaak.
Gebruik een goedgekeurd snoer dat beantwoordt
aan het vermogen van de oplader (zie technische
gegevens). De minimum geleiderdikte is 0,5 mm2;
de maximum snoerlengte is 30 m.
Monteren en instellen
• Verwijder vóór het monteren en instellen
altijd de accu uit de machine.
• Schakel de machine altijd uit alvorens de
accu aan te brengen of te verwijderen.
• Vergewis u er voor gebruik van de
machine van dat de accu naar behoren
is aangebracht.
Gebruik uitsluitend DEWALT-accu’s en opladers.
Accu (fig. A & B)
Oplader (fig. A)
Controleer altijd de netspanning, voordat u de accu
oplaadt. Als de netspanning normaal aanwezig is,
maar de accu niet wordt opgeladen, breng dan uw
oplader naar een erkend DEWALT Service-center.
Tijdens het opladen kunnen oplader en accu warm
aanvoelen. Dit is normaal en duidt niet op een defect.
Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen < 4 °C of > 40 °C.
Aanbevolen oplaadtemperatuur: ca. 24 °C.
• Plaats de accu (9) in de oplader (10) zoals
weergegeven en steek de stekker van de oplader
in het stopcontact.
60
Let erop dat de accu goed in de oplader zit.
De rode oplaad-indicatie (11) begint te
knipperen. Na ca. 1 uur stopt het knipperen en
brandt de indicatie continu. De accu is nu
volledig opgeladen.
• De rode oplaad-indicatie begint snel te knipperen
als het laden problemen oplevert. Steek de accu
opnieuw in de oplader of probeer een andere
accu. Breng, indien nodig, uw oplader naar een
erkend DEWALT Service-center. Sommige
energiebronnen (zoals generatoren of
spanningsomvormers) kunnen tijdelijke
laadproblemen veroorzaken.
Automatische regeneratie
In de automatische regeneratiestand
worden de individuele cellen in de
accu gecompenseerd of gebalanceerd
op de maximale capaciteit van de
accu. Accu’s worden iedere nacht
geregenereerd of na iedere 10de laad/
ontlaad-cyclus of wanneer de accu
niet meer dezelfde prestatie levert.
• Voor het regenereren van uw accu plaatst u de
accu in de oplader. Het rode lampje zal continu
gaan knipperen om aan te geven dat de
laadcyclus is begonnen.
• Na de 1 uur durende laadcyclus, zal het lampje
continu branden en niet langer knipperen. De
accu is volledig opgeladen en is klaar voor
gebruik.
• Als de accu langer dan 1 uur in de oplader blijft
zitten, start de oplader automatisch de
regeneratiefunctie op. Deze functie duurt
maximaal 8 uur, maar de accu kan op ieder
willekeurig moment tijdens de regeneratiefunctie
worden verwijderd.
Aanbrengen en verwijderen van de accu
• Steek de accu in de daarvoor bestemde opening
in de machine en druk hem aan totdat hij vastklikt.
Het kan in verband met het veermechanisme
nodig zijn om enige kracht te gebruiken.
• Om de accu te verwijderen, drukt u de
vergrendelingsknop (14) in.
NEDERLANDS
Wij bevelen aan om de accu direct in de oplader te
plaatsen nadat hij uit de machine is verwijderd.
Accu-afdekdop (fig. B)
De meegeleverde afdekdop wordt gebruikt om de
contactpunten van de losse accu te beschermen.
Zonder de afdekdop kunnen de contactpunten
worden kortgesloten door rondslingerende metalen
voorwerpen, waardoor brandgevaar ontstaat en de
accu beschadigd raakt.
• Neem de afdekdop (12) af voordat u de accu (9)
in de lader of de machine plaatst.
• Plaats de afdekdop over de contactpunten
meteen nadat de accu uit de lader of machine is
genomen.
Zorg dat de afdekdop op zijn plaats zit
voodat u een losse accu opbergt of
transporteert.
AIR COOLED
De oplader is voorzien van een ingebouwde
ventilator om accu’s snel te koelen. De ventilator
wordt indien nodig automatisch ingeschakeld. Ook
als er geen accu in de oplader aanwezig is, wordt de
ventilator af en toe ingeschakeld om stof uit de
ventilatieopeningen te blazen.
Draag een veiligheidsbril als u de
netstekker in het stopcontact steekt.
Vertraagd opladen van hete/koude accu’s
Wanneer een te hete of te koude accu in de oplader
wordt geplaatst, wordt het oplaadproces
automatisch uitgesteld. Als de accu een geschikte
temperatuur heeft bereikt, schakelt de oplader
automatisch over naar de laadstand. Hierdoor wordt
een lange levensduur van de accu gegarandeerd.
De rode oplaad-indicatie knippert langzaam;
gedurende de vertragingstijd knippert de indicatie
snel.
Zaagdiepte-instelling (fig. A)
• Draai de zaagdiepte-instelling (13) los.
• Beweeg de bodemplaat (12) totdat de gewenste
zaagdiepte is bereikt.
• Draai de zaagdiepte-instelling (13) weer vast.
Voor optimale resultaten het zaagblad
ongeveer 3 mm door het werkstuk heen
laten zagen.
Afschuinvergrendeling (fig. A & C)
De afschuinhoek is van 0° tot 45° instelbaar.
• Draai de knop (6) los.
• Stel de hoek in door de bodemplaat (12)
te kantelen.
• Draai de knop (6) vast.
Instelling van de bodemplaat voor zaagsneden
met een hoek van 90° (fig. C)
• Zet de afschuinhoek op 0°.
• Open de beschermkap door de hefboom (11)
omhoog te trekken.
• Draai de knop (6) los.
• Plaats een winkelhaak tegen het zaagblad en de
bodemplaat.
Verwijderen en aanbrengen van het zaagblad
(fig. D)
• Druk de spindelvergrendeling (4) in en draai de
spanschroef voor het zaagblad (9) los. Gebruik
de meegeleverde inbussleutel en draai rechtsom.
• Open de beschermkap van het zaagblad m.b.v.
de hefboom (11) en vervang het zaagblad (21).
Zet de ringen (20 & 22) weer op dezelfde manier
terug.
• Controleer de draairichting van het zaagblad.
• Druk de spindelvergrendeling (4) in en verdraai
het zaagblad totdat het blokkeert.
• Draai de spanschroef voor het zaagblad met de
inbussleutel aan.
Instellen van het spouwmes (fig. D)
De juiste instelling van het spouwmes (8)
is afgebeeld in de inzet in fig. C. Stel de speling van
het spouwmes in bij het vervangen van het zaagblad
of indien nodig.
• Draai de schroef (23) los en trek het spouwmes
geheel uit.
• Stel de juiste speling in en draai de schroef vast.
61
NEDERLANDS
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht
en houdt u aan de geldende voorschriften.
• Zet het werkstuk stevig vast.
• Oefen geen overmatige druk uit op de
machine. Geef geen zijdelingse druk op
het zaagblad.
• Voorkom overbelasting.
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Zorg dat de accu (helemaal) is opgeladen.
• Controleer of alle beschermkappen juist
gemonteerd zijn. De beschermkap van het
zaagblad moet gesloten zijn.
• Controleer de draairichting van het zaagblad.
• Gebruik geen overmatig versleten zaagbladen.
In- en uitschakelen (fig. A)
De aan/uit-schakelaar (1) van deze machine is
voorzien van een ontgrendelknop (2).
• Druk op de ontgrendelknop.
• Druk de aan/uit-schakelaar in om de machine te
starten. Zodra de aan/uit-schakelaar wordt
losgelaten, treedt de vergrendeling in werking
zodat de machine niet per ongeluk gestart kan
worden.
Schakel de machine nooit aan of uit
terwijl het zaagblad in contact is met het
werkstuk of andere materialen.
Hanteren van de machine (fig. A)
• Houd de machine vast bij de hoofdgreep en bij
de voorhandgreep (3) zodat u de zaag optimaal
kunt leiden.
• Klem het werkstuk met de verkeerde kant naar
boven vast. De zaagsnede is namelijk het zuiverst
aan de zijde waar het zaagblad weer uit het
werkstuk komt.
• Volg de op het werkstuk getekende lijn m.b.v. de
markering (7). Bij een afschuinhoek van 45° ligt
de markering in een lijn met de linkerkant van het
zaagblad. Bij een afschuinhoek van 0° ligt de
markering in een lijn met de rechterkant van het
zaagblad.
62
Stofafzuiging (fig. A)
Deze machine is voorzien van een stofafzuigadapter (5).
• Sluit een stofafzuiger aan die voldoet aan de
geldende richtlijnen voor stofemissie.
De stofzuigerslangen van de meest gangbare
stofafzuigsystemen passen direct op de
stofafzuigopening.
Gebruik bij het zagen van metaal een
stofafzuiger met vonkendover.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
• Trek de stekker van de oplader uit het
stopcontact voordat u de behuizing met een
zachte doek reinigt.
• Verwijder de accu voordat u de machine reinigt.
• Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
NEDERLANDS
Het milieu
GARANTIE
• 30 DAGEN «NIET GOED, GELD TERUG»
GARANTIE •
Oplaadbare accu
De duurzame accu moet worden opgeladen,
zodra deze niet meer genoeg energie levert voor
werkzaamheden die daarvóór nog moeiteloos
konden worden verricht. Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwijderd:
• Gebruik de energie van de accu helemaal op en
verwijder dan de accu uit de boormachine.
• NiCd- en NiMH-accu’s zijn recycleerbaar.
Breng ze naar uw handelaar of naar een plaatselijk
verwerkingscentrum voor klein chemisch afval.
De ingezamelde accu’s worden dan op
milieuvriendelijke wijze gerecycleerd of verwijderd.
Gebruikte machines
Wanneer uw machine aan vervanging toe is, breng
deze dan naar een DEWALT Service-center waar de
machine op milieuvriendelijke wijze zal worden
verwerkt.
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze Servicecenters op vertoon van het aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer
naar een erkend DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding). Een overzicht van erkende
DEWALT Service-centers en nadere informatie
over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpu.com.
63
NORSK
OPPLADBAR SIRKELSAG DW007K/DW007KH
Gratulerer!
CE-Sikkerhetserklæring
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang
erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Tekniske data
Spenning
Utgangseffekt (max)
Turtall, ubelastet/min
Bladdiameter
Snittdybde
Bladhulldiameter
Skråsnitt
Vekt
V
W
mm
mm
mm
kg
DW007
24
480
4.000
165
55
10
0 - 45°
2,9
DW007
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 50260, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144:
DW007
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Lader
Batteritype
Nettspenning
Ladetid (ca.)
Vekt
DE0240/DE0243
NiCd
V 24
Ah 2,0
kg 1,4
DE0241
NiMH
24
3,0
1,4
DE0246
NiCd/NiMH
VAC 230
min 60/70
kg 0,6
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
dB(A)*
99
dB(A)
112
* ved brukerens øre
Ta alltid forholdsregler for å beskytte
hørselen.
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
DW007
< 2,5 m/s2
Sikring:
230 V
10 A
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Brannfare.
64
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
NORSK
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen
før du begynner å bruke maskinen.
Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig
sted slik at alle som skal bruke maskinen, lett kan
finne denne. I tillegg til forskriftene under må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende
sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen
for elektrisk støt, personskade og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy eller lader for regn.
Ikke bruk det på fuktige eller våte steder. Sørg for
god belysning over arbeidsplassen.
Bruk ikke elektroverktøy i nærheten av
brannfarlige væsker eller gasser.
4 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
5 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
6 Overbelast ikke maskinen
Du arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte
effektområdet.
7 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke maskinen til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til
formål det ikke er ment for.
8 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løsthengende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
9 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene dine og skader deg. Hvis det støver
mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
10 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å spenne fast
arbeidsemnet. Dette er sikrere enn å forsøke
å bruke hånden, og du får begge hendene fri til
å arbeide med.
11 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
12 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent.
Følg forskriftene når det gjelder vedlikehold og
skifte av tilbehør.
13 Fjern skrunøkler
Gjør det til vane å sjekke om skrunøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
14 Fjern batteriet
Ta batteriet ut av verktøyet når det ikke er i bruk,
før service og ved skifte av tilbehør som sagblad,
bor og fres.
15 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
16 Kontroller skadde deler
Før maskinen brukes på nytt, skal eventuelle
skadde deler eller deksler kontrolleres nøye for
å bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal.
Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket, og sjekk at
alt er riktig montert og er slik det skal være.
En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den
ikke kan slås av og på med bryteren.
17 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales
i bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av
annet verktøy eller tilbehør enn det som
anbefales i bruksanvisningen eller i katalogene
kan medføre en mulig risiko for personskade.
18 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT-serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med de
gjeldende sikkerhetsforskrifter.
65
NORSK
Unngå risiko: Overlat alltid reparasjon av
elektriske apparater til kvalifisert servicepersonale.
Les bruksanvisningen før laderen tas
i bruk
Ekstra sikkerhetsregler for batteripakker og
ladere
Må ikke utsettes for fukt
Brannfare! Pass på at metall ikke
kortslutter kontaktene på en frakoplet
batteripakke. Ikke oppbevar eller bær
batteripakken uten at beskyttelseshetten
er satt over kontaktene.
• Batterivæsken, en 25-30 % løsning av
kaliumhydroksid, kan være skadelig. Hvis det
oppstår berøring med hud, må du straks skylle
med vann. Nøytraliser med en svak syre, f.eks.
sitronsaft eller eddik. Hvis du får væsken i
øynene, må du rense dem med rikelig rent vann i
minst 10 minutter. Kontakt lege.
• Forsøk ikke under noen omstendigheter å åpne
en batteripakke.
• For lading av DEWALT NiMH-batterier må bare
anvendes ladere med påskrift «NiMH» eller
«NiMH + NiCd».
• Ikke utsett laderen for fuktige eller våte
omgivelser.
• Ikke forsøk å lade våte batteripakker.
Etikettene på laderen og batteripakken viser
følgende symboler:
Batteriet lader
Batteri ladet
Problem med lading
+
Lader NiMH- og NiCd-batterier
Ikke berør dem med ledende
gjenstander
Sett ikke skadde batteripakker inn
i laderen
66
Skift skadet ledning
Temperaturområde for lading 4 °C til 40 °C
For ladetid, se tekniske data
Bruk vernebriller når du setter i støpslet
Ekstra sikkerhetsregler for sirkelsager
Når du sager
• Ta vekk alle spikre og metallgjenstander fra
arbeidsemnet før du begynner å arbeide.
• Ikke forsøk å sage veldig små emner.
• Når du har slått av, må du aldri forsøke å stoppe
sagbladet ved å trykke det mot siden av bladet.
• Sett aldri sirkelsagen ned på et bord eller en
arbeidsbenk hvis den ikke er slått av.
Sikkerhetsutstyr
• Sirkelsagen må kun brukes til saging av tre og plast.
• Pass på at alt utstyr som skjermer sagbladet,
er i god stand.
• Blokker aldri sagbladbeskytterne.
• Frigjør en blokkert sagbladbeskytter straks,
og bruk ikke sagen hvis beskytteren er blokkert.
• Spaltekniven må ikke fjernes.
• Spaltekniven må stilles riktig inn; avstanden
mellom den fortannede kanten og spaltekniven
skal være maks. 5 mm, og høydeforskjellen
mellom spaltekniven og den fortannede kanten
skal være maks. 5 mm.
NORSK
Kontroll og bytte av sagbladet
• Bruk bare sagblad som samsvarer med
spesifikasjonene i denne bruksanvisningen.
• Bruk bare skarpe sagblad i perfekt stand;
sprukne eller bøyde blad må avhendes og
erstattes øyeblikkelig.
• Pass på at sagbladet er sikkert fastspent og
roterer i riktig retning.
Spesielle anvendelser
• Når du sager smale arbeidsemner (bredden er
mindre enn 80 mm) på langs, bruker du en
føringslinjal i lengderetningen.
• Når du sager med arbeidsemnet fastspent,
må du bruke utstyr for å hindre at arbeidsemnet
slår tilbake.
• Når du sager et sirkelmønster på tre, må du
bruke utstyr som holder arbeidsemnet støtt på
begge sider av sagbladet for å hindre at det.
• Pass på at trestykkene som sages av
arbeidsemnet, ikke kan fanges opp av tennene
på sagbladet og bli kastet opp i luften.
Beskytter mot tilbakeslag
• Tilbakeslag forekommer når sagen begynner å gå
hurtig i stå og blir slått tilbake mot brukeren.
Slipp bryteren straks hvis bladet sitter fast,
eller sagen går i stå.
• Hold sagbladene skarpe.
• Støtt store paneler nær sageområdet.
• Bruk et anlegg eller rettkantet føringslinjal når du
sager på langs av årene; ikke bruk makt på
verktøyet.
• Ikke fjern sagen fra arbeidsemnet mens du lager
et snitt, og sagbladet roterer.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Oppladbar sirkelsag
1 Sagblad
1 Umbrakonøkkel
1 Batteripakke (med beskyttelsehette)
1 Lader
1 Koffert (kun K-modeller)
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT oppladbare sirkelsag er konstruert for
profesjonell bruk.
1 Strømbryter
2 Sperre for strømbryter
3 Fronthåndtak
4 Låseknapp for sagblad
5 Støvutkast
6 Justeringsratt for skråsnitt
7 Snittindikator
8 Spaltekniv
9 Festeskrue for sagblad
10 Nedre skjerm
11 Hendel for betjening av skjerm
12 Sko
13 Dybdejusteringshendel
14 Batteripakke-utløserknapp
15 Batteripakke
Lader
DE0246 lader kan ta batteripakker av type DEWALT
24 V NiCd og NiMH.
15 Batteripakke
16 Lader
17 Ladelampe (rød)
Elektrisk sikkerhet
Laderen er kun konstruert for én spenning.
Kontroller alltid at nettspenningen er i samsvar med
spenningen på typeskiltet.
Laderen er dobbeltisolert i samsvar med
EN 50144. Jordet ledning er derfor ikke
nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Montering og justering
• Før du monterer og justerer, må du alltid
ta ut batteripakken.
67
NORSK
• Slå alltid av verktøyet før du setter inn
eller tar ut batteripakken.
• Før du bruker verktøyet må du sjekke at
batteripakken er satt riktig på plass.
Bare bruk DEWALT batterier og lader.
Batteripakke (fig. A & B)
Lading av batteripakken (fig. A)
Kontroller alltid nettet før du lader batteripakken.
Hvis det er strøm på nettet, men batteripakken ikke
blir oppladet, må du bringe laderen til et DEWALTautorisert serviceverksted. Under oppladningen kan
batteripakken kjennes varm ved berøring. Dette er
normalt og er ikke tegn på at noe er galt.
Ikke lad batteripakken hvis
omgivelsestemperaturen er < 4 °C
eller > 40 °C.
Anbefalt oppladningstemperatur: ca. 24 °C.
• Når du skal lade batteripakken (9), setter du den
inn i laderen (10) slik det vist på tegningen, og
kobler laderen til strøm. Kontroller at
batteripakken er satt helt inn i laderen. Den røde
ladelampen (11) vill blinke. Etter ca. 1 time slutter
lampen å blinke og lyser den jevnt. Batteripakken
er nå fulladet.
• Den røde ladelampen blinker raskt for å angi at
det er problemer med ladingen. Sett i
batteripakken på nytt eller prøv med en ny
batteripakke. Hvis den nye batteripakken heller
ikke kan lades, må laderen testes av et godkjent
DEWALT reparasjonsverksted.
Automatisk justering
Automatisk justeringsmodus utligner
eller balanserer de individuelle cellene
i batteripakken ved toppkapasitet.
Batteripakkene bør justeres over
natten etter hver 10. lading/
utladingssyklus, eller når pakken ikke
lenger gir samme ytelse som tidligere.
68
• Sett batteriet i laderen som vanlig for å justere
batteripakken. Den røde lampen blinker
kontinuerlig, noe som angir at ladesyklusen har
startet.
• Når ladesyklusen på 1 time er over, lyser lampen
kontinuerlig og slutter å blinke. Pakken er fullt
oppladet og kan brukes nå.
• Hvis pakken står i laderen etter ladeperioden på
1 time, starter laderen automatisk
justeringsmodus. Denne modusen fortsetter i
opptil 8 timer, men batteripakken kan fjernes når
som helst i løpet av justeringsmodus.
Sette inn og ta ut batteripakken
• Sett inn batteripakken i tilhørende åpninger
i verktøyet til den klikker på plass. Det kan være
nødvendig å bruke litt krefter for å få festet den
fjærbelastede mekanismen helt.
• Når du skal ta ut batteripakken, trykker du på
utløsningsknappen (14).
Vi anbefaler at du setter batteripakken i laderen
umiddelbart etter at den er tatt ut fra verktøyet.
Batterihette (fig. B)
Det følger med en hette som beskytter kontaktene
på batteripakken når den er koplet fra. Uten hetten
kan løse metallgjenstander kortslutte kontaktene og
forårsake brann eller skade batteripakken.
• Ta av beskyttelseshetten (12) før du setter
batteripakken (9) i laderen eller verktøyet.
• Sett beskyttelseshetten over kontaktene
umiddelbart etter at batteripakken tas ut av
laderen eller verktøyet.
Pass på at beskyttelseshetten sitter på
plass før du oppbevarer eller bærer med
deg en frakoplet batteripakke.
AIR COOLED
Denne laderen er utstyrt med en innvendig vifte for
hurtig nedkjøling av batteripakkene. Viften slås på
automatisk ved behov. Viften slås også på med
jevne mellomrom når det ikke er noe batteri i
laderen, slik at det ikke setter seg støv på
viftebladene.
NORSK
Bruk vernebriller når du setter i støpslet.
Varmt/kaldt batteri ventetid
Når laderen oppdager et batteri som er varmt/kaldt,
starter den automatisk en varmt/kaldt batteri
ventetid, som utsetter ladningen til batteriet har en
skikket temperatur. Laderen kopler da automatisk
tilbake til normal ladning av batteriet.
Denne egenskapen garanterer maksimal levetid for
batteriet. Den røde indikatoren blinker lenge, og
deretter kort mens den er i ventetid modus.
Justerering av snittdybden (fig. A)
• Løsne dybdejusteringshendelen (13).
• Flytt skoen (12) for å stille inn riktig snittdybde.
• Trekk til dybdejusteringshendelen (13).
Du får best resultat hvis sagbladet får stikke
fram omkring 3 mm fra arbeidsstykket.
Instilling for skråsnitt (fig. A & C)
Sagen kan innstilles inn for skråsnitt mellom 0° og 45°.
• Løsne rattet for innstilling av skråsnittsvinkel (6).
• Still inn vinkelen ved å vippe sagskoen (12).
• Trekk til rattet (6) igjen.
Stille inn skoen for saging i 90° vinkel (fig. C)
• Still inn sagen for 0° skråsnitt.
• Trekk bladskjermen tilbake med hendelen (11),
og sett sagen med bladsiden ned.
• Løsne rattet for innstilling av skråsnittsvinkel (6).
• Sett en vinkelhake mot bladet og skoen.
Bytte sagblad (fig. D)
• Aktiver låseknappen (4) for sagbladet, og skru ut
festeskruen (9) med sekskantnøkkelen som følger
med verktøyet. Skru med klokken.
• Trekk den nedre bladskjermen tilbake med
hendelen (11) og bytt sagbladet (21).
Sett på igjen skivene (20 & 22) i riktig stilling.
• Kontroller at bladet er satt på riktig i forhold til
rotasjonsretningen.
• Skru inn festeskruen (9) for hånd for å holde
skiven i stilling. Skru mot klokken.
• Trykk på spindellåset (4) for sagbladet og drei
spindelen til bladet slutter å rotere.
• Trekk festeskruen for sagbladet godt til med
sekskantnøkkelen.
Justere spaltekniven (fig. D)
Når du skal justere spaltekniven (8), ser du på
tegningen som er innfelt i figur C. Juster klaringen på
spaltekniven når sagbladet blir byttet ut, eller når det
er nødvendig.
• Løsne skruen (23) og dra spaltekniven ut til den
største lengde.
• Juster klaringen og stram skruen.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Sørg for at materialet som skal sages,
er spent fast.
• Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet
og trykk ikke sidelengs på bladet.
• Unngå overbelastning.
Før maskinen tas i bruk:
• Pass på at batteripakken er (helt) oppladet.
• Pass på at beskytterne er montert riktig.
Sagbladbeskytteren må være i lukket stilling.
• Forviss deg om at bladet dreier i samme retning
som pilene på bladet.
• Ikke bruk sagblad som er slitt.
Skru på og av (fig. A)
Av sikkerhetsgrunner er strømbryteren (1)
på verktøyet utstyret med en låseknapp (2).
• Trykk på låseknappen for å låse opp verktøyet.
• Trykk på strømbryteren for starte verktøyet.
Så snart du slipper strømbryteren, blir
låsebryteren automatisk aktivert, for å hindre at
maskinen startes ved en feil.
Slå ikke verktøyet på eller av når
sagbladet berører arbeidsemnet eller
andre materialer.
Holde og føre verktøyet (fig. A)
• Hold verktøyet i hovedhåndtaket og fronthåndtaket
(2) slik at sagen blir ført på riktig måte.
• Siden snittet er jevnere på den siden der
sagbladet går ut av arbeidsemnet, må du spenne
det fast med baksiden mot sagbladet.
• Bruk snittindikatoren (7) for å følge den opptrukne
streken på arbeidsemnet.
69
NORSK
Ved skråsnitt 45°, snittindikatoren står i flukt med
den venstre (ytre) siden av sagbladet.
Ved skråsnitt 0°, snittindikatoren står i flukt med
den høyre (indre) siden av sagbladet.
Sponutkast (fig. A)
Verktøyet er utstyrt med et sponuttak (5).
• Bruk alltid en støvsuger som er utformet i samsvar
med anvendbare direktiver om sponutslipp når det
sages i tre. Vakuumslanger til de fleste
støvsugere passer rett inn i avsugsmunnstykket.
Bruk ikke støvsuger ved saging av metall
uten å ha gnistbeskyttelse.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Miljø
Oppladbar batteripakke
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
på nytt når den slutter å gi nok strøm til jobber som
det før var enkelt å utføre. Ved slutten av dens
tekniske levetid må du avhende batteripakken,
med riktig omtanke for miljøet.
• Tøm batteriene ved å kjøre dem helt tomme,
fjern dem så fra verktøyet.
• NiCd- og NiMH-cellene kan resirkuleres.
Av hensyn til miljø, lever det til kildesortering,
eller til et DEWALT serviceverksted.
De innsamlede batteripakkene vil bli gjenvunnet
eller avhendet på en riktig måte.
OBS! Som bruker er du ansvarlig for at batteriet
resirkuleres på forsvarlig måte.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig
behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
• Trekk støpselet til laderen ut av stikkontakten før
huset rengjøres med en myk klut.
• Fjern batteripakken før rengjøring av
elektroverktøyet.
• Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
70
Utslitt verktøy
Vern om naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
NORSK
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpu.com.
71
PORTUGUÊS
SERRA CIRCULAR A BATERIAS
DW007K/DW007KH
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica DEWALT.
Muitos anos de experiência, um desenvolvimento
contínuo de produtos e o espírito de inovação
fizeram da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis
para os utilizadores profissionais.
Dados técnicos
DW007
24
480
4.000
165
55
10
0 - 45°
kg 2,9
Voltagem
Potência de saída (max)
Velocidade em vazio
Diâmetro da folha
Profund. do corte
Orifício da folha
Ajuste do âng. de corte
Peso (sem a bateria)
V
W
rpm
mm
mm
mm
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
DE0240/DE0243
NiCd
V 24
Ah 2,0
kg 1,4
Carregador
Tipo de bateria
Voltagem
Tempo de carga (ca.)
Peso
DE0246
NiCd/NiMH
VAC 230
min 60/70
kg 0,6
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
DE0241
NiMH
24
3,0
1,4
DW007
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com
98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 50260, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
98/37/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
DW007
LpA
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
dB(A)*
99
dB(A)
112
* junto ao ouvido do operador
Tome as devidas precauções para
proteger os seus ouvidos.
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
DW007
< 2,5 m/s2
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Indica risco de ferimentos, perda de vida ou
danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste manual.
Indica tensão eléctrica.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
Perigo de incêndio.
72
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia as seguintes instruções de segurança antes
de tentar utilizar este produto.
Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos). Nos casos de serviço sob condições
extremas (tais como humidade elevada,
execução de soldadura, etc.) a segurança
eléctrica pode ser aumentada intercalando-se
um transformador de separação ou um disjuntor
de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. As crianças com
menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem guardadas num sítio seco,
fechado à chave e fora do alcance das crianças.
6 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
7 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó ou partículas volantes.
8 Tenha cuidado com o ruído
Use sempre protectores auriculares.
9 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar
a trabalhar. É mais seguro e permite manter as
duas mãos livres para trabalhar.
10 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
11 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
12 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
13 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem
a risco de ferimento.
14 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afiadas e limpas. Cumpra as
instruções relativas à manutenção e substituição
dos acessórios. Verifique regularmente os cabos
da ferramenta e, no caso de estes estarem
danificados, mande-os consertar a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT.
Verifique periodicamente os cabos de extensão
e substitua-os se estiverem danificados.
Mantenha os comandos secos, limpos e sem
óleo ou gordura.
15 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado. Verifique o bom alinhamento e fixação
das peças móveis e confirme a ausência de
ruptura das peças. Verifique ainda se a
montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
73
PORTUGUÊS
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
16 Retire o jogo de baterias
Retire o jogo de baterias quando não estiverem
em uso, antes de manutenção e ao substituir
accessórios.
17 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo, a
reparação de ferramentas eléctricas deverá estar
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
Instruções adicionais de segurança para
baterias e carregadores
Perigo de incêndio! Evite o curto-circuito
dos contactos da bateria solta. Não
armazene ou transporte a bateria sem a
tampa de protecção fornecida estar
colocada nos contactos.
• O líquido da bateria, uma solução de hidróxido
de potássio, pode ser nocivo. Em caso de
contacto com a pele, lave imediatamente com
água. Neutralize com um ácido suave, como
sumo de limão ou vinagre. Em caso de contacto
com os olhos, enxague abundantemente com
água limpa durante 10 minutos. Consulte um
médico.
• Nunca tente abrir um jogo de baterias, por
qualquer razão que seja.
• Use só um carregador com a placa «NiMH» ou
«NiMH + NiCd» para baterias NiMH DEWALT.
• Não exponha o carregador a condições de
humidade ou água.
• Não tente carregar baterias molhadas.
Placas em carregador e jogo de baterias
Os seguintes símbolos são indicados as placas em
carregador e jogo de baterias:
Em carga
Carregada
74
Problema de carga
+
Aceita baterias NiMH e NiCd
Não toque nos terminais com objectos
condutores
Não carregue baterias danificadas,
substitua imediatamente
Leia o manual de instruções antes de usar
Não usar em ambientes húmidos
Substituir imediatamente cabos
defeituosos
Carregar só entre 4 °C e 40 °C
Para o tempo de carga veja os dados
técnicos
Utilize sempre óculos de protecção
quando conectá o carregador
Regras adicionais de segurança para serras
circulares
Quando se serra
• Retire todos os pregos e objectos de metal, da
peça a trabalhar, antes de começar o trabalho.
• Não tente serrar peças demasiado estreitas.
• Depois de desligar, nunca tente parar a serra
carregando contra a lâmina.
• Nunca ponha a Serra Circular em cima duma
mesa ou bancada antes de a desligar.
PORTUGUÊS
Dispositivos de protecção em operação
• A serra circular só pode ser utilizado para cortar
madeira ou plástico.
• Certifique-se de que todos os dispositivos foram
examinados para que a serra funcione
perfeitamente.
• Nunca obstrua a guarda da lâmina.
• Liberte directamente o resguardo e não use a
serra se o resguardo estiver obstruido.
• Não se deve retirar a guia de corte.
• A guia de corte deve estar montada corectamente;
a distância entre o rebordo dentado e a guia de
corte deve ser ao max. 5 mm e a diferença de
altura entre a guia de corte e o rebordo dentado
deve ser ao max. 5 mm.
Controlo e substituição da lâmina
• Só se devem usar lâmina conforme as
especificações destas instrucções para o uso.
• Só se devem usar lâmina de serra de alta
qualidade, aço rápido não deve ser usado.
• Use apenas lâmina bem afiadas em perfeitas
condições de trabalho; lâminas rachadas ou
empenadas devem ser retiradas e substituidas
directamente.
• Certifique-se de que a lâmina está bem fixa e
que roda no sentido correcto.
Aplicações especiais
• Quando se trabalhar uma peça estreita (largura
menor que 80 mm) use a paralele para guia ao
longo do eixo longitudinal.
• Quando se serrar uma peça apertada, devem
usar-se dispositivos para evitar que a peça salte.
• Quando se serrarem secções circulares de
madeira use um dispositivo para fixar a peça a
trabalhar, nas extremidades, em ambos os lados
da serra para evitar que role.
• Certifique-se de pedaços de madeira serrados
não se possam meter num dente da serra e que
saltem pelo ar.
Protecção contra recuo
• O contra-golpe dá-se quando a serra começa
a perder velocidade e bate na direcção do
operador. Alivie immediatamente a mudança se
a lâmina se encravar ou a serra diminue de
velocidade.
• Mantenha as folhas da serra afiadas.
• Apoie paineis grandes próximo da área de corte.
• Use um esquadro ou uma guia lisa quando
necessário; não sebrecarregue a ferramenta.
• Nunca retire a serra do trabalho durante o corte,
se a folha da serra estive em rotação.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra circular a baterias
1 Lâmina
1 Chave Allen
1 Bateria (com tampa de protecção)
1 Carregador
1 Caixa (apenas modelos K)
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
A sua serra circular a baterias DEWALT foi
desenhada para aplicações de serragem
profissionais.
1 Interruptor on/off
2 Fecho automático
3 Manípulo da frente
4 Botão de fixação da lâmina
5 Bocal da serradura
6 Parafuso de ajuste da inclinação
7 Indicador da ranhura
8 Cutelo de separação
9 Parafuso de fixação da lâmina
10 Resguardo inferior
11 Alavanca para remoção do resguardo
12 Pé
13 Alavanca de ajuste da profundidade
14 Manipulo de fixação da bateria
15 Bateria
Carregador
O carregador DE0246 aceita conjuntos de baterias
DEWALT 24 V NiCd e NiMH.
75
PORTUGUÊS
15 Bateria
16 Carregador
17 Indicator da carga (vermelho)
Segurança eléctrica
O carregador foi concebido para uma única tensão.
Verifique sempre se a tensão corresponde à
voltagem indicada na placa de identificação.
O seu carregador DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144, não sendo,
por isso, necessária uma ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Não carregue o bateria a temperaturas
ambientes menores que 4 °C ou maiores
que 40 °C.
Recomendamos uma temperatura de
carga de: aprox. 24 °C.
• Para carregar a bateria (9), insira-a no carregador
(10) como indicado e ligue-o. Certifique-se de
que a bateria está completamente colocada no
carregador. O indicator de carga vermelho (11)
começa a piscar. Depois de aprox. 1 hora, o
indicador fica permanentemente aceso. A bateria
está então completamente carregada.
• O indicador de carga encarnado pisca
rapidamente para indicar um problema de carga.
Introduza novamente a bateria ou experimente
uma nova. Se não se conseguir carregar
também a nova bateria, faça um controlo do seu
carregador de baterias num Centro de
Assistência Técnica DEWALT.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 0,5 mm2. No caso de se usar
uma bobina, desenrole o cabo todo.
Montagem e afinação
• Antes da assemblagem e do ajuste,
retire sempre a bateria.
• Desligue sempre a ferramenta antes de
inserir ou retirar o conjunto de baterias.
• Antes de utilizar a ferramenta, certifiquese de que o conjunto de baterias está
bem fixo.
Use só baterias e carregadores
DEWALT.
Bateria (fig. A & B)
Carregador (fig. A)
Controle sempre a corrente antes de carregar a bateria.
Se a corrente funciona bem e a bateria não é
carregada, leve o seu carregador a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Durante a carga, o
carregador e a bateria poderão ficar um pouco quentes.
Isto é normal e não indica qualquer problema.
76
Regulação automática
O modo de regulação automática irá
equalizar ou balançar as células
individuais na bateria de acordo com a
sua capacidade máxima. As baterias
deverão ser reguladas durante a noite
após cada 10º ciclo de carga/descarga
ou sempre que a bateria não tiver o
mesmo rendimento.
• Para regular a sua bateria, coloque-a no
carregador como normalmente. A luz vermelha
piscará continuamente indicando que o ciclo de
carregamento se iniciou.
• Quando terminar o ciclo de carregamento de 1
hora, aluz acende-se de forma permamente
deixando de piscar. A bateria está carregada e já
pode ser utilizada.
• Se a bateria for deixada no carregador após o
carregamento inicial de 1 hora, o carregador
inicia automaticamente o modo de regulação.
Este modo continua até 8 horas, mas a bateria
pode ser removida em qualquer altura durante
este modo.
PORTUGUÊS
Inserir ou retirar o conjunto de baterias
• Insira o conjunto de baterias na ranhura
correspondente da ferramenta até ouvir um
estalido. Poderá ter de forçar um pouco para
encaixar devidamente o mecanismo com molas.
• Para retirar o conjunto de baterias, prima
o manipulo (14).
Recomendamos que insira o conjunto da bateria
directamente no carregador depois de a remover da
ferramenta.
Tampa da bateria (fig. B)
É fornecida uma tampa de protecção para tapar os
contactos de uma bateria solta. Se a tampa de
protecção não estiver colocada, os objectos
metálicos soltos podem causar curto-circuito nos
contactos, provocando incêndio e danificando a
bateria.
• Retire a tampa de protecção (12) antes de
colocar a bateria (9) no carregador ou
ferramenta.
• Coloque a tampa de protecção nos contactos
imediatamente após remover a bateria do
carregador ou ferramenta.
Certifique-se de que a tampa de
protecção está correctamente colocada
antes de armazenar ou transportar a
bateria solta.
AIR COOLED
Este carregador está equipado com um ventilador
interno para a refrigeração rápida de baterias. O
ventilador liga-se automaticamente sempre que
necessário e periodicamente quando não houver
nenhuma bateria no carregador para retirar o pó das
aberturas de ventilação.
Utilize sempre óculos de protecção
quando conectá o carregador.
Retardador de carregar em quente/frio
O retardador de carregar em quente/frio é
automaticamente activado quando o carregador
detectar uma bateria que está quente ou fria,
suspendendo o carregamento da bateria até que a
temperatura esta adequada.
Depois o carregador muda automaticamente para o
modo de carregamento da bateria. Este dispositivo
assegura o tempo máximo de funcionamento da
bateria. Enquanto estiver no modo de retardador de
carregar, o indicador vermelho acende durante um
longo período e depois num curto período.
Ajuste da profundidade do corte (fig. A)
• Solte a alavanca de ajuste da profundidade (13).
• Mova o pé (12) para obter uma profundidade de
corte correcta.
• Aperte a alavanca de ajuste da profundidade (13).
Para um óptimo resultado, deixe a folha
da serra ultrapassar a peça a trabalhar
à volta de 3 mm.
Ajuste da inclinação (fig. A & C)
O ângulo de inclinação pode ser ajustado entre
0° e 45°.
• Solte o botão de ajuste da inclinação (6).
• Ajuste o ângulo de inclinação, inclinando o pé da
serra (12).
• Aperte o botão de ajuste da inclinação (6).
Ajuste do pé para cortes de 90° (fig. C)
• Ajuste a serra numa inclinação de 0°.
• Puxe o resguardo da folha por meio da alavanca
(11) e ponha a serra sobre o lado da folha.
• Solte o botão de ajuste da inclinação (6).
• Ponha um esquadro contra a folha e o pé.
Mudar a lâmina (fig. D)
• Agarre botão de fixação da lâmina (4)
e desenrosque o parafuso de fixação da lâmina
(9) rodando para a direita com uma chave Allen,
fornecida com a serra.
• Puxe o resguardo inferior por meio da alavanca (11)
e torne a montar a lâmina (21). Monte as anilhas
(20 & 22) na posição correcta.
• Controle o sentido de rotação da lâmina.
• Enrosque o parafuso de fixação da lâmina (9)
com a mão para manter a anilha na sua posição.
Rode para a esquerda.
• Carregue o botão de fixação da lâmina (4),
enquanto o eixo rodar, até que a serra pare.
• Aperte firmemente o parafuso de fixação da
lâmina, com a chave Allen.
77
PORTUGUÊS
Ajuste da guia de corte (fig. D)
Para um ajuste correcto da guia de corte (8),
verifique o que está na figura C. Regule limpeza da
faca de corte quando a folha da serra fôr substituida
ou quando necessário.
• Desenrosque o parafuso (23) e retire a faca de
corte no seu comprimento máximo.
• Regule a limpeza e aperte o parafuso.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Certifique-se de que o material a serrar
está bem fixo no devido lugar.
• Aplique apenas uma pressão suave
sobre a ferramenta e não exerça pressão
lateral sobre a lâmina da serra.
• Evite sobrecarga.
Antes de colocar em funcionamento:
• Certifique-se de que a bateria está
(completamente) carregada.
• Certifique-se de que os resguardos estão
montados correctamente. O resguardo deve
estar em posição inferior.
• Certifique-se que a lâmina roda na direcção das
setas indicadas no disco.
• Não use lâmina excessivamente desgastas.
Ligar (on) e desligar (off) (fig. A)
Por razões de segurança o interruptor (1)
da ferramenta está equipada com um botão de
segurança (2).
• Carregue o botão de segurança para destrancar
a ferramenta.
• Para pôr a ferramenta em movimento, carregue
o interruptor ligado/desligado. Logo que o
interruptor tenha sido carregado, é o botão de
segurança activado automaticamente para evitar
um funcionamento inesperado da máquina.
Não ligue ou desligue a ferramenta,
quando a folha da serra esteja em
contacto com o material a trabalhar.
78
Maneira de pegar e de guiar a ferramenta (fig. A)
• Agarre a ferramenta na asa e no manípulo da
frente (3) para poder guiar a serra devidamente.
• O corte é mais facil no lado, onde a serra
abandona a peça; segure-a com a parte de trás
da folha da serra.
• Use o indicador da ranhura (7) para seguir a linha
desenhada na peça a trabalhar. Em caso de um
ângulo de inclinação de 45°, o indicador da ranhura
está em linha com o lado esquerdo (exterior)
da folha da serra.
Em caso de um ângulo de inclinação de 0°, o
indicador da ranhura está em linha com o lado
direito (interior) da folha da serra.
Extração da serradura (fig. A)
A ferramenta está equipada com uma extração de
serradura (5).
• Use sempre um extractor de vácuo designado
de acordo com as directivas aplicáveis tendo em
vista a emissão da serradura se serra madeira.
As mangueiras de vácuo da maioria dos
aspiradores de vácuo devem estar directamente
ligadas ao bocal do extractor.
Não utilize o extractor sem devida
protecção contra faíscas, quando se
serra metal.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
PORTUGUÊS
GARANTIA
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
• Retire a ficha do carregador da tomada antes de
limpar o corpo do carregador utilizando um pano
macio.
• Remova a bateria antes de limpar a sua
Ferramenta Eléctrica.
• Conserve livres as aberturas de ventilação
e limpe regularmente o corpo da máquina
utilizando um pano macio.
Ambiente
Bateria de substitução
Este bateria de longa duração deve ser substiuída,
quando deixar de ter a potência necessária ão
trabalho, que dava anteriormente. Ao fim da sua
actividade, desfaça-se dele da maneira menos
nociva para o nosso ambiente:
• Consuma as baterias completamente e depois
retire o jogo de baterias da ferramenta.
• As baterias NiCd/NiMH são recicláveis. Leve-as
ao seu concessionário ou a uma estação de
reciclagem. As bateria podem ser recidadas ou
serão destruidas de maneira conveniente.
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com
a sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro
de Assistência Técnica DEWALT. Apresente a
sua reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os
12 meses a partir da data da compra,
garantimos a substituição de todas as peças
defeituosas sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual.
Em alternativa, encontrará uma lista de Centros
de Assistência Técnica DEWALT e todas as
informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpu.com.
Ferramentas já usadas
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
79
SUOMI
AKKUKÄSIPYÖRÖSAHA DW007K/DW007KH
Onneksi olkoon!
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Jännite
Luovutusteha (max)
Kuormittamaton kierrosnopeus/min
Sahanterän halkaisija
Sahaussyvyys
Teräkeskiön halkaisija
Vinosahauskulman säätö
Paino (ilman akkua)
Akkupaketti
Akkutyyppi
Jännite
Teho
Paino
V
W
mm
mm
mm
kg
DE0240/DE0243
NiCd
V 24
Ah 2,0
kg 1,4
DW007
24
480
4.000
165
55
10
0 - 45°
2,9
DE0241
NiMH
24
3,0
1,4
DW007
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 ja
EN 61000-3-3 mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 98/37/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
DW007
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
dB(A)*
99
dB(A)
112
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti.
Latauslaite
Akkutyyppi
Jännite
Latausaika (noin)
Paino
DE0246
NiCd/NiMH
VAC 230
min 60/70
kg 0,6
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
DW007
< 2,5 m/s2
Sulakkeet:
230 V
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Palovaara.
80
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla.
Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä saattaa melutaso
vaihdella ja kohoaa toisinaan yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua tai laturia ulos sateeseen.
Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa.
Järjestä työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä
sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen
läheisyydessä.
4 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa.
5 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
6 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
7 Valitse oikea sähkötyökalu
Käytä työkalua ainoastaan työhön, johon se on
tarkoitettu.
8 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
9 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut pääse
vahingoittamaan silmiä. Mikäli työstettäessä
syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
10 Kiinnitä työkappale oikein
Käytä ruuvipuristinta tai ruuvipenkkiä, jotta
työstökappale pysyy kunnolla paikoillaan.
Näin vapautat molemmat kädet työhön.
11 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
12 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata
työkalun huolto-ohjeita sekä terän/työkalun
vaihto-ohjeita. Tarkista liitäntäjohdon kunto
säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen vaihtaa
se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös jatkojohto
säännöllisesti ja uusi se tarvittaessa.
Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina
öljystä ja rasvasta.
13 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
14 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
15 Tarkista, että laturi on kunnossa
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkasta
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee vaihtaa tai korjata valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua,
mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
16 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun
laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
17 Akun poistaminen
Poista akku koneesta aina ennen koneen huoltoa
sekä silloin, kun kone ei ole käytössä tai kun
koneeseen vaihdetaan lisävarusteita.
18 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
81
SUOMI
Akkujen ja latauslaitteiden turvaohjeet
Palovaara! Vältä irrotetun akuston
metallikontaktien asettamista oikosulkuun
metallilla. Älä säilytä tai kanna akustoa
ilman, että mukana tuleva suojakorkki on
asetettu kontaktien päälle.
• Akkuneste, 25 - 30 % hydroksidiliuos, saattaa
olla haitallista. Jos akkunestettä pääsee iholle,
huuhdo se runsaalla vedellä. Neutraloi akkuneste
etikalla tai sitruunamehulla. Jos akkunestettä
joutuu silmiin, huuhdo silmiä runsaalla vedellä
ainakin 10 minuuttia, ja ota heti yhteys lääkäriin.
• Älä koskaan yritä avata akkupakettia.
• Lataa NiMH-akkuja ainoastaan latauslaitteella,
jossa on merkintä «NiMH» tai «NiMH + NiCd».
• Älä altista latauslaitetta kosteille tai märille
olosuhteille.
• Älä yritä ladata märkiä akkuja.
Akun ja laturin etiketit
Akun ja laturin etiketeistä näet seuraavat merkit:
Lataus käynnissä
Akku latautunut
Ongelmia latauksessa
+
Lataa NiMH- ja NiCd-akut
Älä kosketa akun napoja sähköä
johtavilla esineillä
Älä yritä ladata viallisia akkuja
Lue käyttöohje
Laturi ei saa kastua
82
Vaihda viallinen johto välittömästi
Latauslämpötila +4 °C ja +40 °C välillä
Latausajan tietämiseksi katso teknisiä
tietoja
Käytä aina suojalaseja ennen latauslaite
kytket sen virtalähteeseen
Pyörösahan käyttöä koskevia turvallisuusohjeita
Sahaaminen
• Tarkista ettei sahattavassa kappaleessa ole esim.
nauloja.
• Älä sahaa hyvin pieniä työkappaleita.
• Kun olet vapauttanut virtakytkimen (OFF), älä
koeta jarruttaa sahanterää painamalla sitä sivulta.
• Älä laita pyörösahaa pöydälle tai työpöydälle ellei
virtaa ole katkaistu.
Suojavarusteet
• Pyörösahaa saa käyttää ainoastaan puun ja
muovin sahaamiseen.
• Varmista että sahanterän suojukset ovat kunnossa.
• Älä nosta teränsuojuksia paikoiltaan.
• Vapauta juuttunut teränsuojus heti. Älä käytä
sahaa jos suojus ei ole asianmukaisella paikallaan.
• Halkaisuveistä ei saa poistaa.
• Säädä sahanterän hampaiden kärkien ja
halkaisuveitsen välinen etäisyys ja korkeusero
(5 mm) ja kiristä ruuvit.
Sahanterän asennus ja vaihto
• Käytä vain näissä ohjeissa suositeltuja sahanteriä.
• Käytä vain hyväkuntoisia ja teräviä sahanteriä.
Vaihda murtuneet tai vääntyneet sahanterät heti
uusiin.
• Varmista että sahanterä on kiinnitetty oikein ja
pyörii oikeaan suuntaan.
SUOMI
Erityissovellukset
• Kun sahaat kapeita työkappaleita (leveys alle
80 mm) pitkittäissuuntaan, käytä apuna
leikkuuohjainta ja työntökappaletta.
• Kun sahaat pyöreitä puuosia, pidä
työstökappaletta tukevasti sahanterän molemmin
puolin, ettei työstökappale lipsu.
• Varmista etteivät sahatut puunkappaleet tartu
sahanterän hampaisiin ja sinkoa ilmaan.
Suojaus takaisiniskulta
• Kun sahanterä takertuu työstökappaleeseen,
saha saattaa sinkoutua kohti käyttäjää. Jos terä
tarttuu työstökappaleeseen tai terä jumittuu,
vapauta virtakytkin heti.
• Pidä sahanterät terävinä.
• Kun sahaat kiinnitettyä työstökappaletta,
työstökappaleen siirtyminen sahattaessa on
apuvälinein estettävä.
• Kun sahaat suuria levyjä, tue ne mahdollisimman
läheltä leikkuukohtaa.
• Käytä ohjaimia ja tukikappaleita, kun sahaat pitkiä
leikkauksia. Älä pakota sahaa.
• Älä irrota sahaa työstettävästä kappaleesta
sahanterän pyöriessä.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Akkukäsipyörösaha
1 Sahanterä
1 Kuusiokoloavain
1 Akkupaketti (akkukansi)
1 Latauslaite
1 Laukku (vain K-mallit)
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
DEWALTin akkukäsipyörösaha on suunniteltu
ammattimaisiin sahaustöihin.
1 Virtakytkin
2 Käynnistyksen vapautinkytkin
3 Etukahva
4 Sahanterän lukitusnuppi
5 Purunpoistoaukko
6 Vinosahauksen säätönuppi
7 Sahausuran osoitin
8 Halkaisuveitsi
9 Sahanterän lukitusruuvi
10 Alasuojus
11 Alasuojuksen palautusvipu
12 Pohjalevy
13 Syvyydensäätönuppi
14 Akkunuppi
15 Akkupaketti
Latauslaite
DE0246 laturisi varaa DEWALT 24 V NiCd ja NiMH
akkupaketteja.
15 Akkupaketti
16 Latauslaite
17 Latausvalo (punainen)
Sähköturvallisuus
Laturi on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä
jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Laituris on kaksoiseristetty EN 50144:n
mukaisesti; siksi ei tarvita erillistä
maadoitusta.
Asennus ja säädöt
• Poista akku koneesta aina ennen
asennuksia ja säätöjä.
• Kytke aina kone päältä ennen kuin
asennat tai poistat akkupaketin.
• Tarkista ennen koneen käyttöä, että
akkupaketti on oikein asennettu.
Käytä ainoastaan DEWALT-akku ja latauslaite.
Akkupaketti (kuva A & B)
Akkujen lataaminen (kuva A)
Tarkista verkkokytkentä aina ennen kuin alat ladata
akkuja. Jos sähköverkko antaa virtaa, mutta akut
eivät lataudu, vie latauslaite valtuutettuun DEWALTin
huoltopisteeseen. Latauksen aikana latauslaite ja
akut voivat lämmetä, mikä on aivan normaalia.
83
SUOMI
Älä lataa akkuja, mikäli ympäristön
lämpötila on alle 4 °C tai yli 40 °C.
Suositeltava latauslämpötila on noin 24 °C.
• Laita akkupaketti (9) latausta varten
latauslaitteeseen (10) kuten kuvassa on esitetty ja
kytke latauslaite sähköverkkoon. Varmista, että
akku on tukevasti paikallaan latauslaitteessa.
Punainen latausvalo (11) vilkkuu. Noin yhden
tunnin varausajan jälkeen se lakkaa vilkkumasta
ja alkaa palaa yhtäjaksoisesti. Tällöin akkupaketti
on täysin latautunut.
• Punainen latausvalo vilkkuu nopeasti osoittaen
häiriötä lataamisessa. Laita akkupaketti uudelleen
latauslaitteeseen tai yritä uudella akkupaketilla.
Jos uusikaan akku ei lataudu, vie latauslaitteesi
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Automaattinen säätö
Automaattinen säätö tasoittaa
akkupaketin erilliset solut
huippukapasiteetilla. Akkupaketit on
säädettävä yön yli 10 tunnin lataus-/
purkujaksottain tai aina, kun akkupaketti
ei enää toimita yhtä paljon virtaa kuin
aikaisemmin.
• Akkupaketti viritetään asettamalla se laturiin
normaalilla tavalla. Punainen valo vilkkuu
yhtäjaksoisesti, mikä osoittaa latausjakson
käynnistyneen.
• Kun 1 tunnin latausjakso on valmis, valo palaa
yhtäjaksoisesti eikä enää vilku. Akkupaketti on
nyt ladattu täyteen ja on käyttövalmis.
• Jos paketti jätetään laturiin tunnin latauksen
jälkeen, laturi siirtyy automaattisesti säätötilaan.
Tämä tila on käytössä enintään 8 tunnin ajan.
Akkupaketti voidaan irrottaa milloin tahansa
säädön yhteydessä.
Akkupaketin asentaminen ja poistaminen
• Laita akkupaketti koneessa olevaan siihen
tarkoitettuun aukkoon jolloin se lukkiutuu
paikoilleen. Joudut ehkä käyttämään hieman
voimaa jousilukon mekanismin kytkemiseksi.
• Akkupaketin poistamiseksi paina akkunuppi (14).
84
On suositeltavaa panna akku latauslaitteeseen heti,
kun se on irrotettu koneesta.
Akkukansi (kuva B)
Suojakorkki piettää irrotetun akuston kontaktit.
Jos suojakorkki ei ole paikallaan, irtonaiset
metalliobjektit voivat aiheuttaa oikosulun
kontakteihin. Tästä on seurauksena tulipalon vaara ja
akuston vaurioituminen.
• Irrota suojakorkki (12) ennen kuin asetat akuston
(9) laturiin.
• Aseta suojakorkki kontaktien päälle heti, kun olet
irrottanut akuston laturista tai koneesta.
Varmista, että suojakorkki on paikallaan
ennen kuin säilytät tai kannat irrotetun
akuston.
AIR COOLED
Tässä laturissa on sisäinen tuuletin akkuyksiköiden
nopeaa jäähdyttämistä varten. Tuuletin käynnistyy
automaattisesti tarvittaessa. Tuuletin käynnistyy aika
ajoin myös silloin, kun laturissa ei ole akkua
puhaltaakseen pölyn ilmanpoistokanavista.
Käytä aina suojalaseja ennen latauslaite
kytket sen virtalähteeseen.
Ylikuumentunut akku
Kun laturi tunnistaa ylikuumentuneen akun,
lataaminen siirtyy ajankohtaan, jolloin akku on
jäähtynyt. Kun akku on jäähtynyt, laturi siirtyy
automaattisesti latausvirtaan. Tämä ominaisuus
takaa akun maksimikestoiän. Punainen valo vilkkuu
pitkään, sitten lyhyeen ylikuumentuneessa tilassa.
Sahaussyvyyden säätö (kuva A)
• Löysää syvyydensäätönuppi (13).
• Siirrä pohjalevyä (12) niin, että saat oikean
sahaussyvyyden.
• Kiristä syvyydensäätönuppi (13).
Parhaan sahaustuloksen saavuttamiseksi
anna sahanterän ulottua n. 3 mm
työstökappaleen takareunan yli.
SUOMI
Vinosahauskulman säätö (kuvat A & C)
Vinosahauskulma voidaan säätää välille 0° - 45°.
• Löysää vinosahauksen säätönuppi (6).
• Säädä vinosahauskulma kallistamalla pohjalevyä (12).
• Kiristä vinosahauksen säätönuppi (6).
Pohjalevyn säätö 90°:n sahauksia varten (kuva C)
• Säädä sahaan 0°:n vinosahauskulma.
• Vedä sahanterän suojusta taaksepäin vivusta (11) ja
aseta saha kyljelleen sahanterä vaaka-asennossa.
• Löysää vinosahauksen säätönuppi (6).
• Aseta suorakulma sahanterää ja pohjalevyä vasten.
Sahanterän vaihto (kuva D)
• Lukitse sahanterä lukitusnupista (4) ja irrota
sahanterän lukitusruuvi (9) kiertämällä ruuvia
myötäpäivään kuusiokoloavaimella.
• Vedä terän alasuojusta taaksepäin vivusta (11)
ja vaihda sahanterä (21). Laita aluslevyt (20 & 22)
paikoilleen oikeassa järjestyksessä.
• Tarkista sahanterän pyörimissuunta.
• Kierrä sahanterän lukitusruuvia (9) käsin jotta
aluslevyt pysyvät paikoillaan. Kierrä vastapäivään.
• Paina sahanterän lukitusnuppia (4) ja kierrä samalla
karaa kunnes sahanterän pyörimisliike pysähtyy.
• Kiristä sahanterän lukitusruuvi kuusiokoloavaimella.
Halkaisuveitsen asentaminen (kuva D)
Katso kuvan C liitekuvaa, jossa esitetään
halkaisuveitsen (8) oikea säätö. Säädä
halkaisuveitsen etäisyys, kun olet vaihtanut
sahanterän tai aina tarvittaessa.
• Löysää ruuvi (23) ja vedä halkaisuveistä ulos
mahdollisimman pitkälle.
• Säädä etäisyys ja kiristä ruuvi.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Älä käytä liikaa voimaa koneen käytössä,
älä taivuta sahanterää.
• Vältä ylikuormitusta.
Ennen koneen käyttöä:
• Varmista, että akut ovat (täyteen) ladatut.
• Varmista että suojukset ovat asianmukaisesti
paikoillaan. Sahanteränsuojuksen on oltava
suljettu-asennossa.
• Varmista että sahanterä pyörii terässä olevan
nuolen suuntaisesti.
• Älä käytä tylsyneitä sahanteriä.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
Turvallisuussyistä käsipyörösahasi on varustettu
käynnistyksen varmistinnupilla (2).
• Paina käynnistyksen varmistinnuppia.
• Käynnistä saha painamalla virtakytkintä. Heti kun
vapautat virtakytkimen, käynnistyksen varmistin
aktivoituu ja estää sahan tahattoman uudelleen
käynnistyksen.
Älä käynnistä tai sammuta sahaa, jos
sahanterä koskettaa työkappaletta tai
jotain muuta materiaalia.
Sahausote ja sahan ohjaus (kuva A)
• Pidä sahaa kiinni kädensijasta ja etukahvasta (3)
jotta voit ohjata sahaa oikein.
• Koska sahausjälki on tasaisempi sahanterän
ulostulopuolella, kiinnitä työstökappale paikalleen
selkäpuoli sahanterää vasten.
• Seuraa sahausuran osoittimesta (7)
työstökappaleeseen kynällä vedettyä
sahauslinjaa.
Jos vinosahauskulma 45°, sahausuran osoitin on
kohdistettu sahanterän vasemman (ulomman)
reunan kanssa. Jos vinosahauskulma 0°,
sahausuran osoitin on kohdistettu sahanterän
oikean (sisemmän) reunan kanssa.
Purun poisto (kuva A)
Käsipyörösahassa on purunpoistoaukko (5).
• Käytä aina purunpoistoimuria, joka on puun
sahaamiseen liittyvien lastunpoiston direktiivien
mukainen. Yleisempien pölynimurien imuputki
sopii purunpoistoistukkaan.
Älä käytä imuria ilman asianmukaista
kipinänsuojusta, kun sahaat metallia.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
85
SUOMI
Huolto-ohjeita
Ympäristö
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
• Vedä laturin pistotulppa pistorasiasta, ennenkuin
puhdistat vaipan pehmeällä rievulla.
• Irrota akkukotelo, ennenkuin puhdistat
sähkötyökalusi.
• Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Ladattavat akut
Tämä pitkäikäinen akkupaketti täytyy ladata, kun se
ei enää anna riittävästi virtaa töiden tekemiseen.
Kun akkuja ei voi enää ladata, hävitä ne
ympäristöystävällisesti.
• Tyhjennä akku käyttämällä lataus loppuun ja
poista se koneesta.
• NiCd- ja NiMH-akkuja voidaan kierrättää.
Jätä akku johonkin paikkakuntasi
kierrätyskeskuksista tai valtuutettuun DEWALThuoltoliikkeeseen.
HUOM! Kuluttajana olet vastuussa että
loppuunkäytetty akku kierrätetään
asianmukaisesti.
Koneet, joita ei enää tarvita
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
86
SUOMI
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden
sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat
uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALThuoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpu.com.
87
SVENSKA
UPPLADDNINGSBAR CIRKELSÅG
DW007K/DW007KH
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Tekniska data
Spänning
Uteffekt (max)
Varvtal obelastad/min
Skivdiameter
Sågdjup
Spindelhål
Inställning fasvinkel
Vikt (utan batteripaket)
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
V
W
mm
mm
mm
kg
DE0240/DE0243
NiCd
V 24
Ah 2,0
kg 1,4
Laddare
Batterityp
Nätspänning
Laddningstid (ca.)
Vikt
DW007
24
480
4.000
165
55
10
0 - 45°
2,9
DE0241
NiMH
24
3,0
1,4
DW007
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50144, EN 50260, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på
nedanstående adress eller se baksidan av manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
98/37/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
DW007
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
dB(A)*
99
dB(A)
112
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för att skydda
hörseln.
DE0246
NiCd/NiMH
VAC 230
min 60/70
kg 0,6
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
DW007
< 2,5 m/s2
Säkring:
230 V
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
Brandfara.
88
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg eller laddare för regn. Använd
inte elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn. Personer under 16 år får inte
arbeta med verktyget på egen hand.
5 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på ett
torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll för barn.
6 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
7 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för.
8 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
9 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att damm
blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka skada.
Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
10 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
11 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
12 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena. Följ instruktionerna
beträffande skötsel och byte av tillbehör.
13 Avlägsna batteriet
Tag ut batteriet från verktyget när det inte är
i bruk, innan service och vid byte av tillbehör
såsom sågklinga, borr och fräs.
14 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
15 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte elverktyget när Du är trött.
16 Kontrollera laddare för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att fastställa
om det kommer att fungera riktigt och utföra den
avsedda funktionen. Kontrollera att de rörliga delarna
fungerar oklanderligt och inte klämmer, att inga delar
är brutna, att alla delar är riktigt monterade och att
andra förhållanden som kan påverka driften
stämmer. En skyddsanordning eller annan del, som
är skadad, skall repareras eller bytas ut av en erkänd
fackverkstad, om ej annat anges i bruksanvisningen.
Felaktiga strömbrytare måste bytas hos en
fackverkstad. Använd inte elverktyget om
strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
17 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
18 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser.
89
SVENSKA
För att undvika olycksfall ska reparationer och
elanordningar endast utföras av behörig
elektromontör.
Läs bruksanvisningen
Tillkommande säkerhetsanvisningar för batterier
och laddare
Får ej utsättas för väta
Brandfara! Undvik att metallstycken skulle
kunna kortsluta kontakterna på ett uttaget
batteripaket. Varken bär eller förvara
batteripaketet utan att den medföljande
skyddshättan sitter över kontakterna.
• Batterivätskan, en 25-30% lösning av
kaliumhydroxid, kan vara skadlig. Vid kontakt
med huden, spola omedelbart med vatten.
Neutralisera med en svag syra, t ex citronjuice
eller ättika. Vid kontakt med ögonen, skölj rikligt
med vatten i minst 10 minuter. Tillkalla läkarhjälp.
• Försök aldrig någonsin öppna ett batteripaket.
• Använd endast en laddare med påskrift «NiMH»
eller «NiMH + NiCd» för laddning av DEWALT
NiMH-batterier.
• Utsätt inte verktyget för fuktiga eller våta
omständigheter.
• Försök inte ladda fuktiga batteripaket.
Etiketterna på laddaren och batteriepaketet
Etiketterna på laddaren och på batteriepaketet visar
följande symboler:
Byt ut defekt sladd omedelbart
Temperaturområde för uppladdning +4
°C till +40 °C
Se tekniska data för laddningstiden
Bär alltid skyddsglasögon när du
ansluter laddaren till nätet
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för cirkelsågar
Medan du sågar
• Avlägsna alla spikar och metallföremål från
arbetsstycket innan du börjar.
• Försök aldrig såga mycket små arbetsstycken.
• När du har stängt av sågen, försök aldrig bromsa
sågbladet genom att trycka mot sidan.
• Sätt aldrig sågen på ett bord eller en arbetsbänk
innan den är avstängd.
Batteriet laddar
Vidrör aldrig med ledande föremål
Skyddsanordningar
• Cirkelsågen får endast användas för sågning av
trä och plast.
• Se till att alla anordningar som klingskydd
fungerar perfekt.
• Kläm aldrig fast klingkåporna.
• En kåpa som kommer i kläm måste omedelbart
lösgöras innan sågen får användas igen.
• Avlägsna aldrig klyvkniven.
• Klyvkniven måste vara riktigt inställd; avståndet
mellan tandkanten och klyvkniven får vara högst
5 mm och höjdskillnaden mellan klyvkniv och
tandkanten högst 5 mm.
Använd aldrig ett sprucket eller skadat
batteripaket
Kontroll och byte av sågbladet
• Använd endast sågblad som fyller
specifikationerna i denna bruksanvisning.
Batteri laddat
Laddningsproblem
+
90
Laddar NiMH- och NiCd-batterier
SVENSKA
• Använd endast skarpa sågklingor i perfekt skick;
spruckna eller böjda blad måste genast kastas
och ersättas.
• Se till att sågklingan är ordentligt fastsatt och
roterar i rätt riktning.
Speciella tillämpningar
• När du klyver smala arbetsstycken (smalare än
80 mm) måste parallelanslaget användas.
• Använd vid sågning med arbetsstycket inklämt
en anordning som hindrar det från att slå tillbaka.
• Använd vid sågning av runda trästycken en
anordning som stöder arbetsstycket på båda
sidor av bladet så att det inte kan glida undan.
• Se till att avsågade träbitar inte kan fångas av
sågklingans tänder och kastas upp i luften.
Undvik bakslag
• Bakslag uppträder när sågen bromsas hårt och
drivs tillbaka mot användaren. Släpp brytaren
omedelbart om klingan fastnar eller sågen
bromsas.
• Håll sågbladen skarpa.
• Stöd stora paneler nära stället som ska sågas.
• Använd parallelanslaget eller en anslagsribba när
du klyver.
• Tvinga aldrig apparaten.
• Lyft medan du sågar ett spår aldrig sågen från
spåret medan bladet roterar.
Beskrivning (fig. A)
Din DEWALT uppladdningsbara cirkelsåg är avsedd
för professionella sågningsarbeten.
1 Strömbrytare
2 Startspärr för strömbrytare
3 Främre handtag
4 Spindellås
5 Dammutsug
6 Lutning
7 Spårindikator
8 Klyvkniv
9 Klingmutter
10 Undre skydd
11 Handtag undre skydd
12 Sågbord
13 Djupinställning
14 Frikoppling batteripaket
15 Batteripaket
Laddare
Din DE0246 batteriladdare är lämpad för DEWALT
24 V NiCd och NiMH batteripaket.
15 Batteripaket
16 Laddare
17 Laddningsindikator (röd)
Elektrisk säkerhet
Laddaren är endast avsedd för en spänning.
Kontrollera alltid att spänningen på nätet motsvarar
den spänning som finns angiven på märkplåten.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Uppladdningsbar cirkelsåg
1 Sågblad
1 Sexkantnyckel
1 Batteripaket (med skyddshätta)
1 Laddare
1 Väska (endast K-modeller)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Laddaren är dubbelisolerad motsvarande
EN 50144; jordledare är således
överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Montering och inställning
• Avlägsna alltid batteripaketet innan du
påbörjar montering eller inställning.
• Stäng alltid av verktyget innan
batteripaketet sätts in eller avlägsnas.
• Se till att batteripaketet sitter ordentligt
på plats innan du startar apparaten.
91
SVENSKA
Använd endast DEWALT batterier och
laddare.
Batteripaket (fig. A & B)
Laddning av batteripaketet (fig. A)
Kontrollera alltid nätanslutningen innan
batteripaketet laddas. Om nätanslutningen fungerar
men batteripaketet inte laddas, tag laddaren till en
godkänd DEWALT serviceverkstad. Under
laddningen kan laddaren och batteripaketet kännas
varma. Detta är normalt och betyder inte att något
problem föreligger.
Ladda inte batteripaketet vid
omgivningstemperaturer på < 4 °C eller
> 40 °C.
Rekommenderad laddningstemperatur:
ca. 24 °C.
• För att ladda batteripaketet (9), placera det i
laddaren (10) enligt bilden och anslut laddaren till
nätet. Se till att batteripaketet sitter ordentligt i
laddaren. Den röda laddningsindikatorn (11)
blinkar. Efter ca. 1 timme slutar den blinka och
börjar lysa stadigt. Batteripaketet är nu helt
laddat.
• Den röda laddningsindikatorn blinkar snabbare
för att ange att ett laddningsproblem föreligger.
Sätt i batteripaketet igen eller försök med ett nytt.
Om det nya batteripaketet inte heller laddas, låt
då testa laddaren hos en auktoriserad DEWALTverkstad.
Automatisk finladdning
Den automatiska finladdningsfunktionen
utjämnar eller balanserar de enskilda
cellerna i batteripaketet vid full
kapacitet. Batteripaket bör finladdas
över natten efter var 10th laddnings-/
urladdningscykel eller när paketet inte
längre presterar fullt.
• För att finladda batteriet ansluter du det som
vanligt till laddaren. Den röda lampan kommer att
blinka oavbrutet för att visa att laddningscykeln
har startat.
92
• När laddningscykeln på 1 timme är avslutad,
kommer lampan att lysa kontinuerligt och
blinkandet upphör. Nu är paketet fulladdat och
färdigt för användning.
• Om paketet förblir i laddaren efter den första
timmens laddning, kommer laddaren att
automatiskt gå över till finladdningsläge. Den
kommer att förbli i det läget i 8 timmar men
batteripaketet kan avlägsnas när som helst.
Placering och avlägsnande av batteripaketet
• Skjut in batteripaketet i den korresponderande
springan i apparaten tills det klickar fast. Du kan
behöva utöva något tryck innan fjäderspärren griper.
• Avlägsna batteripaketet genom att trycka på
frikopplingen (14).
Vi rekommenderar att batteriet sätts i laddaren
genast sedan det tagits av från verktyget.
Batterihätta (fig. B)
En skyddshätta medföljer för att täcka över
kontakterna till ett uttaget batteripaket. Utan
skyddshättan på plats kunde man riskera att lösa
metallföremål skulle kunna kortsluta kontakterna och
orsaka brand och skada på batteripaketet.
• Ta av skyddshättan (12) innan batteripaketet (9)
sätts i laddaren eller i verktyget.
• Sätt skyddshättan över kontakterna omedelbart
efter att batteripaketet tagits bort från laddaren
eller verktyget.
Se till att skyddshättan är på plats innan
batteripaketet flyttas eller läggs i förvar.
AIR COOLED
Laddaren är utrustad med en inbyggd fläkt för
snabb nerkylning av batteripaket. Fläkten slås
automatiskt på när det behövs. Fläkten sätts också
på med jämna mellanrum, också när det inte finns
batterier i laddaren, för att befria fläktanordningen
från damm.
Bär alltid skyddsglasögon när du
ansluter laddaren till nätet.
SVENSKA
Fördröjning hett/kallt batteri
När laddaren registrerar att batteriet är hett eller kallt,
kopplas automatiskt en fördröjning in så att
laddningen inte sker förrän batteriet har en lämplig
temperatur. Laddaren kopplar sedan automatiskt
om till normal laddning.
Denna funktion garanterar en maximal livslängd för
batteriet. Den röda indikatorn blinkar långt och
sedan kort när laddaren befinner sig i
fördröjningsläge.
Djupinställning (fig. A)
• Lossa djupinställningen (13).
• Förflytta sågbordet (12) tills du uppnår önskat
sågdjup.
• Drag åt djupinställningen (13).
För bästa resultat, låt sågklingan sticka
ut ur arbetsstycket ca 3 mm.
Lutning (fig. A & C)
Lutningen kan ställas in mellan 0° och 45°.
• Lossa lutningsknappen (6).
• Ställ in lutningsvinkeln genom att luta sågbordet (12).
• Drag åt vinkelinställningsknappen (6).
Bordsinställning för 90° sågning (fig. C)
• Ställ in sågen på 0° lutningsvinkel.
• Drag undan skyddet med handtaget (11)
och lägg sågen på klingsidan.
• Lossa lutningsknappen (6).
• Placera en vinkelhake mot bladet och bordet.
Byte av sågblad (fig. D)
• Aktivera spindellåset (4) och lossa klingmuttern (9)
genom att vrida medsols med den medföljande
sexkantnyckeln.
• Drag undan det undre skyddet med handtaget
(11) och byt blad (21). Sätt tillbaka brickorna
(20 & 22) i rätt läge.
• Kontrollera att bladet roterar i rätt riktning.
• Gänga på klingmuttern (9) för hand tills brickan
hålls på plats. Vrid motsols.
• Tryck in spindellåset (4) medan du vrider spindeln
tills bladet stannar.
• Drag åt klingmuttern stadigt med sexkantnyckeln.
Inställning av klyvkniven (fig. D)
Se den inlagda bilden i figur C för rätt inställning av
klyvkniven (8). Justera klyvknivens inställning efter
byte av sågklinga eller när det vidare behövs.
• Lossa fästskruven (23) och drag ut klyvkniven till
sin största längd.
• Ställ in avståndet och drag åt fästskruven.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att allt material som ska sågas är
ordentligt fastspänt.
• Utöva endast lätt tryck mot maskinen
och tryck aldrig i klingans sidriktning.
• Undvik överbelastning.
Innan du börjar:
• Se till att batteripaketet är (helt) laddat.
• Se till att alla skyddsanordningar är ordentligt
monterade. Den undre, rörliga kåpan måste vara
stängd.
• Se till att klingan roterar i samma riktning som
pilen på den övre kåpan.
• Använd inga svårt slitna sågblad.
Strömbrytare (fig. A)
Av säkerhetsskäl är strömbrytaren (1) på ditt verktyg
utrustad med en startspärr (2).
• Tryck in spärren för att frigöra strömbrytaren.
• Starta maskinen med strömbrytaren. Så snart du
släpper brytaren aktiveras spärren automatiskt så
att maskinen inte kan startas av misstag.
Starta eller stanna aldrig maskinen
medan sågklingan vidrör arbetsstycket
eller något annat föremål.
Att hålla och styra verktyget (fig. A)
• Håll ditt verktyg i huvudhandtaget och det främre
handtaget (3) så att du kan styra ordentligt.
• Eftersom snittet är jämnare på sidan där
sågklingan lämnar arbetsstycket bör detta
klämmas med baksidan mot sågen.
• Använd spårindikatorn (7) till att följa linjen på
arbetsstycket. Vid fasvinkel 45°, indikatorn ligger
på linje med sågklingans vänstra (yttre) sida.
93
SVENSKA
Vid fasvinkel 0°, indikatorn ligger på linje med
sågklingans högra (inre) sida.
Dammutsugning (fig. A)
Din cirkelsåg är försedd med en
dammutsugningsöppning (5).
• Använd alltid en dammsugare som fyller gällande
föreskrifter gällande dammutsläpp vid sågning av
trä. Slangen hos de flesta vanliga dammsugare
passar direkt i utsugningsmunstycket.
Använd inte dammsugare utan att ha ett
riktigt gnistskydd vid sågning av metall.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
• Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
• Koppla ur laddningsapparaten innan ni gör rent
huset med en mjuk trasa.
• Ta bort batteripaketet innan du gör ren ditt
elverktyg.
94
Miljö
Uppladdningsbart batteripaket
Detta långlivade batteripaket måste laddas på nytt
när det inte längre ger tillräcklig kraft för arbeten som
brukar gå lätt. När det har nått sin tekniska livslängd,
tänk på miljön när du kastar batteripaketet.
• Töm batteripaketet på energi genom att köra slut
på laddningen. Tag sedan bort det från verktyget.
• NiCd- och NiMH-celler kan återanvändas.
Av miljöhänsyn, lämna batteripaketet till något av
de uppsamlingsställen som finns i Din kommun
eller till en DEWALT serviceverkstad.
De insamlade batteripaketen kommer att
återanvändas eller kastas enligt gällande
bestämmelser.
OBS! Som konsument är Du ansvarig för att
batteriet avyttras på lämpligt sätt.
Förbrukade maskiner
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service,
utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister
i material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT
auktoriserade serviceverkstad, se aktuell katalog
för vidare information eller kontakta DEWALT.
Som alternativ finns en lista på auktoriserade
DEWALT serviceverkstad och kompletta detaljer
om vår after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpu.com.
95
TÜRKÇE
KABLOSUZ DAİRE TESTERESİ
DW007K/DW007KH
Tebrikler!
Bir D E WALT elektrikli aletini seçmiş
bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve
yenilemede y llar n deneyimi D E WALT’
profesyonel kullan c lar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
Teknik veriler
Voltaj
Azami güç ç k ş
Yüksüz h z
B çak çap
Kesme derinliği
B çak deliği
Meyil aç s ayar
Ağ rl k (aküsüz)
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasitesi
Ağ rl k
kg
DE0240/DE0243
NiCd
V 24
Ah 2,0
kg 1,4
Şarj adaptör
Akü tipi
Şebeke voltaj
Şarj süresi (aşağ )
Ağ rl k
Sigortalar:
230 V aletler
V
W
min -1
mm
mm
mm
DW007
24
480
4.000
165
55
10
0 - 45°
2,9
V AC
min
kg
DE0241
NiMH
24
3,0
1,4
DE0246
NiCd/NiMH
230
60/70
0,6
10 A
Bu k lavuzun tümünde, aşağ daki semboller
kullan lm şt r:
Bu k lavuzdaki talimatlara
uyulmamas halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmas tehlikesi
olduğunu gösterir.
96
Yang n tehlikesi.
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan*
DW007
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 50260, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3’e uygun olarak
tasarland ğ n beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağ daki
adresden D E WALT ile temas kurun veya
k lavuzun arkas na bak n.
EN 50144’e uygun ölçümlendiğinde, ses şiddeti
seviyesi 86/188/EEC & 98/37/EEC’ye uygundur:
DW007
L pA (ses şiddeti)
dB(A)*
99
L WA (akustik gücü)
dB(A)
112
* kullan c n n kulağ nda
İşitme duyunuzu korumak için
gerekli önlemleri al n.welcome
datacomp
Bu aletin ivme karesinin ortalama ağ rl kl
kökü EN 50144’e uygundur:
DW007
< 2,5 m/s 2
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar*
Elektrikli aletleri kullan rken daima, yangin,
elektrik çarpmas ve yaralanma riskini
azaltmak için, ülkenizde uygulanabilecek
güvenlik kurallar na uyun. Bu ürünü kullanma
girişiminde bulunmadan önce, aşağ daki
güvenlik talimatlar n dikkatle okuyun.
Bu talimatlar güvenli bir yerde saklay n.
10
11
12
Genel Bilgiler
1 Çal*şma alan*n*z* temiz tutun
Dağ n k yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 Çal*şma alan*n*z*n çevre koşullar*na
dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz
b rakmay n. Çal şma alan n z iyi
ayd nlat n. Elektrikli aletleri, yan c s v
ve gazlar n bulunduğu ortamlarda
kullanmay n.
3 Elektrik çarpmas*na karş* önlem al*n
Topraklanm ş yüzeylere temastan
kaç n n (Örn: borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolaplar ).
4 Çocuklar* aletlerden uzak tutun
Çocuklar n aletle veya uzatma kablosu
ile temas na izin vermeyin. Herkesi
çal şma alan ndan uzak tutun.
5 Kullan*lmayan aletleri saklay*n
Kullan lmayan elektrikli aletleri kuru,
güvenli ve çocuklar n ulaşamayacağ bir
yerde saklay n.
6 Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, tak takmay n.
Hareketli motor parçalar bunlar
kapabilir. Aç k havada çal şken,
tercihen lastik eldiven kullan n ve
kaymaz tabanl ayakkab giyin. Saç n z
uzunsa koruyucu başl k giyin.
7 Koruyucu gözlük tak*n
İşlemin toz veya f rlayan parçac k yaratmas
halinde, yüz veya toz maskesi kullan n.
8 Maksimum ses şiddetine dikkat edin
Her zaman kulak korumalar n tak n.
9 İşlediğiniz parçay* iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için,
işkence veya mengene kullan n.
13
14
15
16
Bu hem daha güvenli olur, hem de iki
elinizde serbest kalm ş olur.
Aş*r* uzanarak çal*şmay*n
Daima yere s k ve dengeli basmaya
dikkat edin.
Daima dikkatli olun
Yapt ğ n z işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullan n. Yorgunken aleti kullanmay n.
Ayar anahtarlar*n* ve aparatlar*n*
ç*kart*n
Aleti çal şt rmadan önce, üzerinde
hiçbir ayar anahtar ve aparat n n
bulunmamas na dikkat edin.
İşe uygun alet kullan*n
Küçük alet veya aksesuarlar , ağ r
hizmet tipi aletin görevini yapmaya
zorlamay n. Alet, imalat amac na uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacakt r.
Dikkat! Bu kullan m k lavuzunda tavsiye
edilenlerin d ş nda aksesuar ve parçalar n
kullan m yaralanma riski doğurabilir.
Aletlerinize iyi bak*n
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bak m ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Aletin kablosunu
düzenli olarak kontrol edin ve hasarl
ise yetkili D E WALT servisine onart n.
Tüm komuta mekanizmas n kuru, temiz
ve yağlardan uzak tutun.
Hasarl* parça kontrolü yap*n
Aleti kullanmadan önce, düzgün
çal şacağ ndan ve amaca uygun
işleyeceğinden emin olmak için, özenle
hasar kontrolü yap n.
Hareketli parçalar n ayars z olup olmad ğ
veya tutukluk yap p yapmad ğ n , k r k
parça olup olmad ğ n ve çal şmas n
etkileyebilecek diğer durumlar kontrol
edin. Hasarl siperleri veya diğer ar zal
parçalar talimatlar uyar nca onart n veya
yeniletin. Tetiği ar zal ise, aleti
kullanmay n. Tetiği yetkili bir D E WALT
onar m merkezinde değiştirin.
Aletin akü grubunu ç*kar*n
Kullan lmad ğ nda, bak mdan önce ve
aksesuarlar değiştiriyorken akü
grubunu ç kar n.
97
TÜRKÇE
17 Aletinizi, yetkili bir D E WALT onar*m
merkezinde onart*n
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
kurallar na uygundur. Tehlikeyi önlemek
için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
teknisyenler taraf ndan onar lmal d r.
Aküler ve şarjlar için ek güvenlik
talimatlar
Yang n tehlikesi! Yerinden
ç kar lm ş bataryan n uçlar n n
k sa devre yapmas n önleyin!
Bataryalar uçlar nda size verilen
koruyucu kapaklar olmadan
saklamay n veya taş may n.
• % 25-30’ luk bir potasyum hidroksit eriyigi
olan akü s v s zararl olabilir. Deriye temas
etmesi durumunda derhal bol su ile y kay n.
Limon suyu veya sirke gibi yumuşak bir asit
ile nötrleştirin. Göze temas etmesi halinde
en az 10 dakika temiz bol su ile y kay n. Bir
doktora dan ş n.
• Ne sebeple olursa olsun bir aküyü açmay
asla denemeyin.
• NiMH aküler için, sadece şarj adaptör
“NiMH” veya “NiMH + NiCd” etiketli
kullan n z.
• Şarj nemli ve slak ortamlarda
b rakmay n z.
• Islak aküleri şarj etmeye çal şmay n z.
Şarj cihaz ve akü paketi üzerindeki
etiketler
Bu el kitab nda kullan lan el yaz lar na ek
olarak şarj cihaz n n ve akü paketinin
üzerindeki etiketler şu ibareleri gösterir:
İletken nesnelerle denemeyiniz
Hasarl akü paketlerini şarj
etmeyiniz
Kullanmadan önce kullan m
k lavuzunu okuyunuz
Suya maruz b rakmay n z
Hasarl kablolar hemen
değişitiriniz
4 °C ve 40 °C aras nda şarj ediniz
Şarj süresi için bknz. teknik
veriler
Elektriğe bağlamada daima emniyet
gözlükleri takiniz
Daire testereler için ek emniyet kurallar
Cihaz* elektriğe bağlama, açma-kapama
• Cihaz elektriğe bağlamadan önce kapal
olup olmad ğ n kontrol edin.
• Testereyi çal şt rmadan önce b çak
değiştirme somununu testere b çağ kilit
vidas ndan ç kart n.
• Cihaz , testere b çağ serbestçe hareket
etmeden kapatmay n.
Akü şarj ediliyor
Akü şarj edilmiştir
Şarjda sorun var
+
98
NiMH ve NiCd akü paketlerini
kabul eder
Keserken
• Çal şmaya başlamadan önce kesilecek
parçadan tüm çivi ve diğer metal
parçalar ç kart n.
• Çok küçük parçalar kesmeye çal şmay n.
• Cihaz kapatt ktan sonra, kesinlikle
testere b çağ n yandan bast rarak
durdurmaya çal şmay n.
TÜRKÇE
• Testereyi kapatmadan önce kesinlikle bir
masaya ya da çal şma tezgah na koymay n.
• İç kesmeler d ş nda daima keski demiri
kullan n.
Çal*şma için koruyucu donan*mlar
• Daire testereyi yalnìzca ahşap ya da
plastik kesmek için kullan n.
• Testere b çağ n örten tüm parçalar n iyi
durumda olup olmad ğ n kontrol edin.
• Asla testere koruyucular n s k şt rmay n.
• S k şm ş testere b çağ n derhal aç n ve
koruyucu s k şm ş durumdayken testereyi
kullanmay n.
• Keski demirini yerinden ç kartmay n.
• Keski demiri doğru ayarlanm ş olmal d r;
dişli kenar ile keski demiri aras ndaki
mesafe 5 mm olmal ; yükseklik fark ise
5 mm ya da daha az olmal d r.
Testere b*çağ*n*n kontrol edilmesi ve
değiştirilmesi
• Yaln zca bu kullan m k lavuzunda
belirtilen özelliklere sahip testere
b çaklar n kullan n.
• Yüksek alaş ml , yüksek h zl çelikten
(HSS çeliği) imal edilmiş testere
b çaklar kullan lmamal d r. Karpit
kaplamal ya da CrV testere b çaklar yla
iyi sonuçlar al nabilmektedir.
• Yaln zca iyi durumdaki keskin b çak
testereleri kullan lmal d r; çatlak ya da
eğilmiş testere b çaklar ç kart l p
yenileri ile değiştirilmelidir.
• Testere b çağ n n güvenli bir şekilde
tak ld ğ n ve doğru yönde donüp
dönmediğini kontrol edin.
Sabit testere kullan*m*
• Testere tezgah kullan rken, kesme
genişliğinin kullan lan testere b çağğ
için yeterli olup olmad ğ n kontrol edin.
• Dar parçalar (80 mm ya da daha dar)
uzunlamas na keserken, uzunlamas na
kenar boyunca bir yan ayna kullan n.
• Kesilen parça sabitlenmişse, parçan n
geri tepmesini önleyecek donan mlar
kullan lmal d r.
• Ahşap parçalar n yuvarlak k s mlar n
keserken, kaymay engellemek için
parçay testere b çağ n n her iki taraf nda
sabit tutmak için bir cihaz kullan n.
• Ahşap parças ndan kesilen parçalar n
b çak dişlerine kap l p havaya
f rlat lmas n önleyin.
Geri tepmeye karş* koruyucu
• Geri tepme, testerenin aniden boğulup
kullan c ya doğru itilmesiyle oluşmaktad r.
Testere b çağ n n s k şmas ya da
testerenin boğulmas halinde çal şt rma
düğmesini derhal serbest b rak n.
• Testere b çaklar n daima keskin halde
tutun.
• Kesme bölgesi yak n ndaki geniş
levhalar destekleyin.
• Ay r rken bir düz kenar k lavuzu ya da
ayna kullan n; testereyi zorlamay n.
• Testereyi, b çak dönerken kesilen
parçadan kald rmay n. ON/OFF düğmesini
serbest b rak n ve testere b çağ n n
durmas n bekleyin.
Ambalaj*n içindekiler
Ambalaj n içinde aşağ dakiler vard r:
1 Kablosuz daire testeresi
1 Testere b çağ
1 Allen anahtar
1 Akü (koruyucu kapağ yla)
1 Şarj adaptör
1 Kutu (sadece K modelleri)
1 Kullan m k lavuzu
1 Aç l ml çizim
• Nakliye s ras nda alette, parçalar nda
veya aksesuarlar nda hasar oluşup
oluşmad ğ n kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu k lavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ay r n.
Tan*m (şekil A)
D E WALT kablosuz daire testereleri
profesyonel kesim işleri için tasarlanm şt r.
1 Açma/kapama anahtar
2 Güvenlik kilidi
3 Ön kol
4 B çak kilit düğmesi
99
TÜRKÇE
5 Toz ağz
6 Meyil ayar düğmesi
7 Kesik göstergesi
8 Keski demiri
9 B çak s k şt rma vidas
10 Alt siper
11 Alt siper geri çekme manivelas
12 Taban
13 Derinlik ayar düğmesi
14 Akü salma düğmesi
15 Akü
Şarj adaptör
DE0246 şarj cihaz n zla D E WALT 24 V NiCd
ve NiMH batarya kutular na uyumludur.
15 Akü
16 Şarj adaptör
17 Şarj lamba (k rm z )
Sadece D E WALT aküleri ve şarj
adaptör ile kullan n.
Akü (şekil A & B)
Akü paketinin şarj edilmesi (şekil A)
Akü paketini şarj etmeden önce ana
elektrik şebekesini kontrol ediniz. Ana
şebekede elektrik bulunmas na rağmen
akünün şarj olmamas halinde aküyü yetkili
bir D E WALT onar m sevisine götürmelisiniz.
Şarj esnas nda şarj cihaz ve akü paketi
dokunulmayacak kadar s nabilir. Bu normal
bir durum olup, ar za anlam na gelmez.
Akü paketini < 4 °C or > 40 °C
seviyelerindeki s cakl klar alt nda
şarj etmeyiniz. Tavsiye edilen şarj
s cakl ğ : yaklaş k 24 °C.
Elektrik güvenliği
Şarj adaptörü, sadece tek voltaj için
tasarlanm şt r. Daima şebeke voltaj n n,
adaptörünüzün üstünde yaz l olan voltajla
ayn olmas na dikkat edin.
D E WALT adaptörünüz, EN 50144
uyar nca çift yal t ml d r,
bu nedele topraklanmas gerekmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, ç plak bak r
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
ve ç plak iletken, kötü bağlant , hasarl
yal t m kontrolü yap n. Gerekli onar mlar
yap n veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Montaj ve ayarlar
• Montaja ve ayarlama işlemine
başlamadan önce aküyü cihazdan
ç kart n.
• Aküyü takmadan ya da ç kartmadan
önce aleti daima kapat n.
• Aleti kullanmadan önce akünün
yerine tam oturup oturmad ğ n
kontrol ediniz.
100
• Akü tak m n (9) şarj etmek için, bunu
gösterildiği şekilde şarj cihaz na (10)
yerleştirin ve şarj cihaz n fişe tak n.
Akü tak m n n şarj cihaz na tam
oturmas na özen gösteriniz. K rm z şarj
göstergesi (11) yan p sönecektir.
Yaklaş k 1 saat sonra, yan p sönmeyi
durduracak ve sürekli yanacakt r.
• K rm z gösterge ş ğ h zl bir şekilde
yan p sönerse bu şarj işleminde bir sorun
olduğunu gösterir. Akü tak m n ç kart p
yeniden tak n veya yenisini deneyin.
Yeni paket de şarj olmuyorsa şarj
cihaz n z yetkili bir D E WALT onar m
servisine test ettirin.
Otomatik ayar
Otomatik ayar modu, tam
kapasitede çal*şan akü
tak*m*ndaki hücreleri eşitler
veya dengeler. Akü tak*mlar*,
her 10. şarj/deşarj döngüsünden
sonra veya tak*m ayn*
miktardaki işi
gerçekleştiremeyecek duruma
geldiğinde gece boyunca
ayarlanmal*d*r.
TÜRKÇE
• Akü tak m n z ayarlamak için, aküyü
şarja her zaman olduğu gibi yerleştirin.
Şarj döngüsünün başlad ğ n belirtmek
üzere k rm z ş k sürekli yan p
sönecektir.
• 1 saatlik şarj döngüsü tamamland ğ nda,
ş k yan p sönmeyi durduracak ve sürekli
yanacakt r. Akü art k tam dolmuştur ve
her an kullan ma haz rd r.
• Başlang çtaki 1 saatlik şarjdan sonra
tak m şarjda b rak l rsa, şarj cihaz
otomatik olarak ayar modunu başlat r.
Bu mod 8 saate kadar devam edecektir,
ancak ayar modu s ras nda akü tak m
herhangi bir zamanda ç kart labilir.
Batarya kutusunun tak*lmas* ve ç*kart*lmas*
• Batarya kutusunu, aletteki yuvas na
oturana kadar itiniz. Yayl mekanizmay
tam olarak kavramak için biraz güç
kullanman z gerekebilir.
• Batarya kutusunu ç kartmak için, her iki
salma düğmesine (14) eşzamanl olarak
bas n z.
Akünün söktükten sonra pilin şarja
doğrudan tak lmas tavsiye edilir.
Batarya kapağ* (şekil B)
Sökülen bataryalar n uçlar n korumak için
koruyucu bir kapak bulunur. Koruyucu
kapak tak l olmaks z n, ortal kta bulunan
metal cisimler uçlar k sa devre yapt rabilir
ve yang n tehlikesi ortaya ç kabilir. Bu
s rada batarya da zarar görebilir.
• Bataryay (9) şarja veya aletin içine
yerleştirmeden önce koruyucu kapağ
(12) ç kart n.
• Bataryay şarjdan veya aletten ç kart r
ç karmaz uçlar n üzerine koruyucu
kapağ hemen tak n.
Sökülen bataryay saklarken veya
taş rken koruyucu kapağ n
yerinde olduğundan emin olun.
AIR COOLED
Bu şarj cihaz n n içinde, pillerin daha h zl
soğutulmas için bir fan sistemi vard r.
Bu fan gerektiği zamanlarda devreye girer.
Bununla beraber fan sistemi, kanatç klarda
oluşmas muhtemel pas engellemek için,
içinde pil olmad ğ zamanlarda da düzenli
aral klarla devreye girer.
Elektriğe bağlamada daima
emniyet gözlükleri takiniz.
S›cak/so¤uk akü kesintesi
Adaptör akünün aş r s cak/soğuk tesbit
ederse, şarj işlemini otomatik olarak. İyi
akü s cakl ktan sonra adaptör otomatik
olarak şarj kipine geçer. Bu özellik,
maksimum akü ömrü sağlar. S cak/soğuk
akü nedeniyle çal şmaya ara verme kipinde
iken adaptörün k rm z lambas önce uzun,
sonra k sa yan p söner.
Kesme derinliği ayarlanmas (şekil A)
• Derinlik ayar düğmesini (13) gevşetin.
• Doğru kesme derinliğini ayarlamak için
taban (12) hareket ettirin.
• Derinlik ayar düğmesini (13) s k şt r n.
Kesimde en iyi sonucu alabilmek
için, testere b çağ n n kesilen
parçadan 3 mm kadar ç kmas n
sağlay n.
Meyil ayar (şekil A & C)
Meyil aç s 0° - 45° derece aras nda
ayarlanabilmektedir.
• Meyil ayar düğmesini (6) gevşetin.
• Testere taban n (12) döndürün.
• Meyil ayar düğmesini (6) s k şt r n.
90°lik kesimler için taban ayar (şekil C)
• Testereyi 0° meyile ayarlay n.
• Manivelay (11) kullanarak b çak siperini
çekin ve testereyi b çak taraf na yerleştirin.
• Meyil ayar düğmesini (6) gevşetin.
• B çağa ve tabana bir blok yerleştirin.
Testere bçağnn değiştirilmesi (şekil D)
• B çak tespit düğmesine (4) bas n ve
tak mdaki Allen anahtar yla b çak
s k şt rma vidas n (9) saat yönünün
aksine çevirerek sökün.
101
TÜRKÇE
• Manivelay (11) kullanarak b çak siperini
çekin ve b çağ (21) yerleştirin.
Rondeleri (20 & 22) tekrar doğru
konumlar na yerleştirin.
• B çağ n dönüş yönünü kontrol edin.
• Rondeleleri tespit etmek için b çak
s k şt rma vidas n (9) elle çevirin
(saatin aksi yönünde).
• Mili, b çak durana kadar çevirirken b çak
tespit düğmesine (4) bas n.
• Allen anahtar yla b çak s k şt rma
vidas n s k n.
Keski demirinin ayarlanmas (şekil D)
Doğru keski demiri (8) ayar için bknz. şekil C.
Keski demiri aral ğ n , b çak değiştirdiğinizde
ya da mümkün olan her f rsatta ayarlay n.
• Vidalar gevşetin ve kesme demirinin
tümünü d şar çekin.
• Aral ğ ayarlay n ve vidalar s k şt r n.
• Sonra aç/kapa düğmesine bas n. Aç/kapa
düğmesi b rak ld ğ nda güvenlik kilidi
otomatik olarak devreye girer ve makinenin
yanl şl kla çal şt r lmas n önler.
Testereyi, b çak kesilecek parçaya
da başka bir cisimle temas ederken
çal şt rmay n ya da kapatmay n.
Aletin tutulmas ve kullanlmas (şekil A)
• Aletin ana tutma kolundan kavray n ve
ön kolundan (3) da tutarak yönlendirin.
• En iyi sonuçlar almak için, kesilen parçay
tersyüz edip bir mengeneyle s k şt r n.
• Kesilecek parça üzerinde çizilen çizgiyi
takip etmek için kesik göstergesini (7)
kullan n. 45° meyil kesim için, kesik
göstergesi testere b çağ n n sol (d ş)
kenar ile ayn hizadad r. 0° meyil kesim
için, kesik göstergesi testere b çağ n n
sağ (iç) kenar ile ayn hizadad r.
Kullan*m talimatlar*
• Daima güvenlik talimatlar na ve
uygulanan kurallara uyun.
• Kesilecek parçan n, s k ca tespit
edilmiş olmas na dikkat edin.
• Alete hafifçe bast r n ve testere
b çağ n n üzerine yan bas nç
binmemesine dikkat edin.
• Aş r yüklemeden kaç n n.
Çal*şt*rmadan önce:
• Akünüzün (tam) şarjl olmas na dikkat
edin.
• Siperler doğru monte edilmiş olmal d r.
Testere b çağ siperi kapal konumda
olmal d r.
• B çağ n, b çak üzerindeki okun yönünde
dönmesine dikkat edin.
• Çok aş nm ş b çaklar kullanmay n.
Çalştrma ve kapatma (şekil A)
Aletin aç/kapa düğmesi (1) bir güvenlik
kilidiyle (2) donat lm şt r.
• Cihaz yeniden açmak için önce güvenlik
kilidine bas n.
102
Toz çekme (şekil A)
Alet bir toz çekme adaptörüyle (5)
donat lm şt r.
• Daima, ahşap kesimindeki toz emisyonu ile
ilgili yönetmeliklere uygun bir elektrikli
vakuum emicisi kullan n. Birçok normal
elektrik süpürgesinin emme hortumu toz
çekme ağz na tak labilmektedir.
• Metal keserken, uygun bir k v lc m
korumas olmadan süpürge kullanmay n.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
Bak*m
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
bak mla uzun süre çal şacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çal şmas ,
alete gerekli bak m n yap lmas na ve
düzenli temizliğe bağl d r.
TÜRKÇE
GARANTİ
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Temizlik
• Temizlemeden önce, şarj adaptörünü AC
prizinden ç kart n.
• Elektrikli aletinizi temizlemeden önce
aküyü sökün.
• Havaland rma kanallar n n temiz ve aç k
olmas na dikkat edin ve aletin gövdesini
düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
Çevre
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri götürebilirsiniz.
Sat n alma belgesinin ibraz şartt r.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir y ll k tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir y l süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Sat n alma
tarihinden itibaren bir y l içinde yap lan
hiçbir onar m ve koruyucu bak m
işleminden işçilik ücreti almamaktay z.
Sat n alma tarihinin belgelenmesi şartt r.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
Şarj edilebilir akü grubu
Bu uzun ömürlü akü daha önceden kolayca
yap lan işlerde yeterli güç üretemediğinde
yeniden şarj edilmelidir. Teknik ömrünün
sonunda çevremize gereken özeni
göstererek at n:
• Aküyü tamamen boşalt n, sonra aletten
ç kar n.
• NiCd ve NiMH hücreler geri kazan labilir.
Onlar bayinize veya yerel bir geri
kazanma istasyonuna götürün. Toplanan
aküler geri kazan lacak veya uygun
şekilde imha edilecektir.
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağ n z eski aletinizi, çevreyi
etkilemeyecek biçimde ortadan kald ran
D E WALT onar m merkezlerine götürün.
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletleri, sat ş tarihinden itibaren bir y l
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm ar zalar
ücretsiz onar l r. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağ dakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar taraf ndan yap lan veya
girişimde bulunulan onar mlardan
kaynaklanan hasar
• Yanl ş kullan m, ihmal, eskime ve
aş nmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç d ş kullan mdan kaynaklanan
hasar.
Size en yak n yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu k lavuzun
arkas nda bulunan uygun telefon
numaras n kullan n. Buna ek olarak,
D E WALT yetkili tamir servislerinin bir
listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile
ilgili tüm detayli bilgileri Internet’de
www.2helpu.com adresinden
edinebilirsiniz.
103
∂§§∏¡π∫∞
E¶∞¡∞º√ƒ∆π∑√ªE¡√ ¢π™∫√¶ƒπ√¡√
DW007K/DW007KH
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
V
∞ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË
W
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
min-1
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÏÂ›‰·˜
mm
µ¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜
mm
√‹ ÏÂ›‰·˜
mm
ƒ‡ıÌÈÛË ÏÔÍ‹˜ ÁˆÓ›·˜
µ¿ÚÔ˜ (¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ) kg
DW007
24
480
4.000
165
55
10
0 - 50Æ
2,9
£‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∆‡Ô˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∆¿ÛË
ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·
µ¿ÚÔ˜
DE0241
NiMH
24
3,0
1,4
DE0240/DE0243
NiCd
V 24
Ah 2,0
kg 1,4
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
DW007
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
98/37/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 50144,
EN 50260, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 98/37/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿
EN 50144:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
∆‡Ô˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∆¿ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘
VAC
ÃÚfiÓÔ˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ (ÂÚ›Ô˘) min
µ¿ÚÔ˜
kg
DE0246
NiCd/NiMH
230
60/70
0,6
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
10 A
dB(A)*
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ
ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜.
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
DW007
< 2,5 m/s2
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
104
112
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
DW007
99
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›· ÎÏ.).
™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜
(.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜
ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋
·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜
·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ‹
ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ‰È·Ê˘Á‹˜ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
6 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙÂ
Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
7 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
8 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
ºÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ˆÙ·Û›‰Â˜.
9 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÎÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
10 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
11 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
12 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
13 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· ηÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
14 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·.
∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ
˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ.
EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙ ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ ÛÂ
Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘ ›ӷÈ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ DEWALT.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
105
∂§§∏¡π∫∞
15 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù· ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
16 ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ fiÙ·Ó
‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
Î·È fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙ÂÙ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
17 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ
·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
¶ÚfiÛıÂÙ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
Ì·Ù·Ú›Â˜ Î·È ÊÔÚÙÈÛÙ¤˜
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ʈÙÈ¿˜! ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ
Ó· ÌËÓ ‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒÛÂÈ ÙȘ Â·Ê¤˜ Ù˘
·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤Ó˘ Ì·Ù·Ú›·˜. ªËÓ
Ê˘Ï¿Ù ‹ ÌÂٷʤÚÂÙ ÙËÓ Ì·Ù·Ú›·
¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÒÌ·
ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ¿Óˆ ÛÙȘ Â·Ê¤˜.
• ∆Ô ˘ÁÚfi Ì·Ù·ÚÈÒÓ, ¤Ó· ‰È¿Ï˘Ì· 25-30%
˘‰ÚÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ Î·Ï›Ô˘, ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ
‚Ï·‚ÂÚfi. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÚÌ·ÙÈ΋˜ Â·Ê‹˜,
ÍÂχÓÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÓÂÚfi. EÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÙÂ
Ì ‹ÈÔ Ô͇ fiˆ˜ ¯˘Ìfi˜ ÏÂÌÔÓÈÔ‡ ‹ Í›‰È. ™Â
ÂÚ›ÙˆÛË Â·Ê‹˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ·, ÍÂχÓÂÙÂ
Ì˙p∏ÊıÔÓÔ Î·ı·Úfi ÓÂÚfi Áȉҗ0 ÏÂÙ¿
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÁÈ·ÙÚfi.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
ÏfiÁÔ.
106
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈËÙ ÌÔÓÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ̤ Ùfi ۇ̂ÔÏÔ
“NiMH” ‹ “NiMH + NiCd” ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ NiMH DEWALT.
• ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û ˘ÁÚ¤˜ Û˘Óı‹Î˜
‹ Û ̤ÚË Ì ˘ÁÚ·Û›·.
• ªËÓ ÚÔÛ·ı›Ù ӷ ÊÔÚÙ›ÛÂÙ ˘ÁÚ¤˜ ı‹Î˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
¶ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ
√È ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
ºÔÚÙÈ˙ÂÈ
ºÔÚÙÈÛÂ
¶Úfi‚ÏËÌ· ÊfiÚÙÈÛ˘
+
ºÔÚÙÈ˙ÂÈ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
NiMH Î·È NiCd
ªËÓ ÙÔÔıÂÙÂÈÙ ÌÂÙ·ÏÏÈη ‹ ·ÏÏ·
·ÁÔÁÈÌ· ˘ÏÈη
ªËÓ ÊÔÚÙÈ˙ÂÙ ηÙÂÛÙÚ·ÌÌÂÓ˜
Ì·Ù·ÚȘ
°È· ·ÛÊ·ÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ· ‰È·‚·ÛÙ ÙÔ
‚È‚ÏÈÔ Ô‰ËÁȈÓ
ªËÓ ÂÎıÂÙÂÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙË ÛÙË ‚ÚÔ¯Ë
¡· ·ÏÏ·˙ÂÙÂ Ù˘¯ˆÓ Êı·ÚÌÂÓÔ
ηψ‰ÈÔ ·ÌÂÛˆ˜
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÈÙÂ ÌÔÓÔ ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·ÛȘ ·Ô 4 ˆ˜ 40 ÆC
°È· ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÊfiÚÙÈÛ˘ ‰Â›Ù ٷ
Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∂§§∏¡π∫∞
ºÔÚ¤ÛÙ ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿ fiÙ·Ó
‚¿ÏÂÙÂ ÙËÓ Ú›˙· (DE0246)
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓ·
∫·Ù¿ ÙÔ ÚÈfiÓÈÛÌ·
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· Ù· ηÚÊÈ¿ Î·È ÌÂÙ·ÏÏÈο
·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi ÙÔ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›·
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ.
• ªËÓ ÂȯÂÈÚ›Ù ӷ ÚÈÔÓ›ÛÂÙ Ôχ ÌÈÎÚ¿
·ÓÙÈΛÌÂÓ·.
• ∞ÊÔ‡ Û‚‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÌË ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙÂ
ÔÙ¤ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
Ȥ˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘.
• ªË ‚¿˙ÂÙ ÔÙ¤ ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ‹
ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û‚‹ÛÂÈ.
¢È·Ù¿ÍÂȘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
• ∆Ô ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ Îfi„ÈÌÔ Í‡ÏÔ˘ Î·È Ï·ÛÙÈÎÔ‡.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiϘ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘
ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Â›Ó·È ÛÂ
ηϋ ηٿÛÙ·ÛË.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ÌÏÔοÚÂÙ ÙÔ˘˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜
ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ¤Ó· ÌÏÔηÚÈṲ̂ÓÔ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Î·È ÌË
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÚÈfiÓÈ Â¿Ó Ô
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È ÌÏÔηÚÈṲ̂ÓÔ˜.
• ∆Ô Ì·¯·›ÚÈ ÙÂÌ·¯ÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚ›ٷÈ.
• ∆Ô Ì·¯·›ÚÈ ÙÂÌ·¯ÈÛÌÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙ›ٷÈ
ÛˆÛÙ¿. ∏ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Ô‰ÔÓÙˆÙÔ‡
‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Ú¤ÂÈ
Ó· Â›Ó·È ÙÔ Ôχ 5 mm Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ‡„Ô˘˜
ÌÂٷ͇ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ô‰ÔÓوً˜
ÛÙÂÊ¿Ó˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ Ôχ 5 mm.
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· Ù· ηÚÊÈ¿ Î·È ÌÂÙ·ÏÏÈο
·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi ÙÔ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›·
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ.
• ªÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÏÂ›‰Â˜
ÚÈÔÓÈÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È Û‡ÌʈÓ˜ Ì ÙȘ
ÚԉȷÁڷʤ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û’·˘Ù¤˜
ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘.
• §Â›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ ·fi ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜
ÎÚ¿Ì·, ¯¿Ï˘‚· ˘„ËÏ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (HSS) ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È.
• ªfiÓÔ ÎÔÊÙÂÚ¤˜ ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ Û ¿ÚÈÛÙË
ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. √È Ú·ÁÈṲ̂Ó˜ ‹
Ï˘ÁÈṲ̂Ó˜ ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó·
·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È Î·È Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ ›ӷÈ
·ÛÊ·ÏÒ˜ ÙÔÔıÂÙË̤ÓË Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È
ηٿ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÊÔÚ¿.
EȉÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ
• √Ù·Ó Îfi‚ÂÙ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÛÙÂÓ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·
(Ï¿ÙÔ˘˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 80 mm),
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Ô‰ËÁfi ÙÔÌ‹˜
ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ‰È·Ì‹ÎÔ˘˜ ÏÂ˘Ú¿˜.
• √Ù·Ó ÚÈÔÓ›˙ÂÙ Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÊÈÁ̤ÓÔ
ÁÂÚ¿ Ì ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜, Ú¤ÂÈ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó
ÙÔ Ù›Ó·ÁÌ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘.
• √Ù·Ó ÚÈÔÓ›˙ÂÙ ΢ÎÏÈΤ˜ ‰È·ÙÔ̤˜ ͇ÏÔ˘
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰È¿Ù·ÍË ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù¿ ÙÔ
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ù˘
ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë
ÔÏ›ÛıËÛË.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ù· ÚÈÔÓ›‰È· ͇ÏÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ÛÙ· ‰fiÓÙÈ· Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ Î·È Ó· ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú·.
¶ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔ Ù›Ó·ÁÌ·
• ∆›Ó·ÁÌ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·Ú¯›˙ÂÈ
ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘
(ÛÙÔÏ¿ÚÈÛÌ·) Î·È Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ›Ûˆ ÚÔ˜ ÙÔÓ
¯ÂÈÚÈÛÙ‹. ∞Ê‹ÛÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË Â¿Ó Ë
ÏÂ›‰· ÎfiÏÏËÛ ‹ Â¿Ó ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÛÙÔÏ¿ÚÂÈ.
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ ÏÂ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÎÔÊÙÂÚ¤˜.
• ™ÙËÚ›ÍÙ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ
ÛËÌÂ›Ô ÎÔ‹˜
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ‹ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ
Ô‰ËÁfi fiÙ·Ó Îfi‚ÂÙÂ. ªË ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÙ ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ªËÓ ·Ê·ÈÚ›Ù ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·fi ÙÔ ˘Ô
ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ¿¯ÈÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ¿˜
ÎÔ‹˜ ÂÓÒ Ë ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È.
107
∂§§∏¡π∫∞
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 E·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓfi
1 §Â›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡
1 ∞ÏÏÂÓfiÎÏÂȉÔ
1 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ (Ì ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÒÌ·)
1 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
1 £‹ÎË (Ù‡· K ÌfiÓ·)
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô Â·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓfi Ù˘ DEWALT
Ô˘ ¤¯ÂÙ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜
¯Ú‹ÛÂȘ ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ON/OFF
2 ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì›
3 EÌÚfiÛıÈ· Ï·‚‹
4 ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì› ÏÂ›‰·˜
5 ∞ÁˆÁfi˜ ÛÎfiÓ˘
6 §·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÏÔÍ‹˜ ÁˆÓ›·˜
7 ¢Â›ÎÙ˘ ÙÔÌ‹˜
8 ª·¯·›ÚÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡
9 µ›‰· Û‡ÛÊÈ͢ ÏÂ›‰·˜
10 ∫¿Ùˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜
11 ªÔ¯Ïfi˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ οو ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
12 ÀÔÛÙ‹ÚÈÁÌ·
13 §·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜
14 ∫Ô˘Ì› ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘
15 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ DE0246 Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰¤¯ÂÙ·È
Ì·Ù·Ú›Â˜ NiCd Î·È NiMH DEWALT 24 V.
15 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
16 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
17 EÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (ÎfiÎÎÈÓÔ)
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË.
108
EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ
ÈӷΛ‰· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ ›ӷÈ
ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙·
Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
0,5 mm2. √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘,
¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
• ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È
Ú‡ıÌÈÛË, ·Ê·ÈÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
• ¶¿ÓÙ· ı¤ÙÂÙ ÂÎÙfi˜ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÈÓ
‚¿ÏÂÙ ‹ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
• ¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ¤¯Ô˘Ó
ÙÔÔıÂÙËı› ÛˆÛÙ¿.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈËÙ ÌÔÓÔ Ì·Ù·ÚȘ ηÈ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ DEWALT.
£‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. A & B)
ºfiÚÙÈÛË Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. A)
EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÚÈÓ ·fi ÙË
ÊfiÚÙÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ. E¿Ó ÙÔ
‰›ÎÙ˘Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÏÏ¿ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
‰ÂÓ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È, ËÁ·›ÓÂÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜ ÛÂ
EÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ™˘ÓÂÚÁÂ›Ô DEWALT. ∫·Ù¿ ÙË
ÊfiÚÙÈÛË, Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ıÂÚÌ¿ fiÙ·Ó Ù· ·ÁÁ›˙ÂÙÂ.
∂§§∏¡π∫∞
∞˘Ùfi Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ›
Úfi‚ÏËÌ·.
ªË ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ < 4 ÆC ‹ > 40 ÆC.
™˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÊfiÚÙÈÛ˘:
ÂÚ›Ô˘ 24 ÆC.
• °È· Ó· ÊÔÚÙ›ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
(9), ‚¿ÏÙ ÙÔ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ (10) fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ‚¿ÏÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÛÙË Ú›˙·.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
¤¯ÂÈ Î·ı›ÛÂÈ Î·Ï¿ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹. ∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ
ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (11) ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ.
ªÂÙ¿ ·fi Ì›· ÒÚ· ÂÚ›Ô˘, Ë ¤Ó‰ÂÈÍË
ÊfiÚÙÈÛ˘ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Î·È
ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·Ó·Ì̤ÓË. ∆Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Â›Ó·È ÙÒÚ· Ï‹Úˆ˜ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ.
• ∏ ÎfiÎÎÈÓË ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ
ÁÚ‹ÁÔÚ· ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Úfi‚ÏËÌ· ÊfiÚÙÈÛ˘.
E·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‹
ÂȯÂÈÚ‹ÛÙ Ì ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Î¤ÙÔ
Ì·Ù·ÚÈÒÓ. ∞Ó Ô‡Ù ÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È, ËÁ·›ÓÂÙÂ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜ ÛÂ ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ DEWALT ÁÈ·
‰ÔÎÈÌ‹.
∞˘ÙfiÌ·ÙË ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË
∏ ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˘
ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛ˘ ı· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ ‹ ı·
ÂÍÈÛÒÛÂÈ Î¿ı ̛· ·fi ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜
ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. √È
Ì·Ù·Ú›Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÔÓÙ·È
fiÏË ÙË Ó‡¯Ù· ·Ó¿ 10 ·ÎÏÔ˘˜
ÊfiÚÙÈÛ˘/ÂÎÊfiÚÙÈÛ˘ ‹ οı ÊÔÚ¿
Ô˘ ‰ÂÓ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ϤÔÓ ÙÔ ›‰ÈÔ.
• °È· Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓ›ÛÂÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ Û·˜,
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ ηÓÔÓÈο ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹.
∏ ÎfiÎÎÈÓË ¤Ó‰ÂÈÍË ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·
‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÍÂΛÓËÛÂ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÊfiÚÙÈÛ˘.
• √Ù·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ Ù˘
1 ÒÚ·˜, Ë ÊˆÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË ı· Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹
Î·È ‰ÂÓ ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ϤÔÓ. √È Ì·Ù·Ú›Â˜
¤¯Ô˘Ó ÊÔÚÙÈÛÙ› Ï‹Úˆ˜ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó.
• ∞Ó ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹
ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ÊfiÚÙÈÛË Ù˘ 1 ÒÚ·˜, Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜
ı· ÙÂı› ·˘ÙfiÌ·Ù· Û ηٿÛÙ·ÛË
ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛ˘. ∞˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
‰È·ÚΛ 8 ÒÚ˜ ·ÏÏ¿ ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜.
°È· Ó· ‚¿ÏÂÙÂ Î·È Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜
• µ¿ÏÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ˘Ô‰Ô¯‹
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÎÔ˘ÌÒÛÔ˘Ó
ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ªÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ȤÛÂÙÂ
Ì ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÙ ̤۷ ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ.
• °È· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜, ȤÛÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ (14).
™˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ÙÔÔıÂÙ›Ù ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ÙÔ
·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÒÌ· Ì·Ù·Ú›·˜ (ÂÈÎ. B)
¢È·Ù›ıÂÙ·È ¤Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÒÌ· ÁÈ· ÙËÓ
Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ Â·ÊÒÓ ÌÈ·˜ ·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤Ó˘
Ì·Ù·Ú›·˜. ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
ÒÌ·, Ù· ÂχıÂÚ· ÌÂÙ·ÏÏÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÌÔÚ›
Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ‚Ú·¯˘Î‡Îψ̷ ÛÙȘ Â·Ê¤˜,
ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ˘ÚηÁÈ¿ Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ
Ì·Ù·Ú›·.
• µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÒÌ· (12) ÚÈÓ
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· (9) ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹
‹ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÒÌ· ¿Óˆ
·fi ÙȘ Â·Ê¤˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ‚Á¿ÏÂÙ ÙËÓ
Ì·Ù·Ú›· ·fi ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ‹ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
ÒÌ· Â›Ó·È ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÈÓ
Ê˘Ï¿ÍÙ ‹ ÌÂٷʤÚÂÙ ÙËÓ
·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì·Ù·Ú›·.
AIR COOLED
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ˜ ÌÂ
ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯Â›· „‡ÍË ÙˆÓ
Ì·Ù·ÚÈÒÓ. √ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ Ù›ıÂÙ·È ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
·˘ÙfiÌ·Ù·, fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. √ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜
Ù›ıÂÙ·È Â›Û˘ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·
fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì·Ù·Ú›· ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹,
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È Ë ÛÎfiÓË ·fi ÙȘ
ÁÚ›ÏȘ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·.
109
∂§§∏¡π∫∞
ºÔÚ¤ÛÙ ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿ fiÙ·Ó
‚¿ÏÂÙÂ ÙËÓ Ú›˙·.
∫·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ıÂÚÌÔ‡/ÎÚ˘Ô‡ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹
√Ù·Ó Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ·ÓȯÓ‡ÛÂÈ Î¿ÔÈ· Ì·Ù·Ú›·
Ô˘ Â›Ó·È ıÂÚÌ‹ ‹ ÎÚ‡·, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ıÂÚÌÔ‡/ÎÚ˘Ô‡
Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹, ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÊfiÚÙÈÛË ¤ˆ˜ Ë
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ Â›Ó·È ·ÙË. EÂÈÙ· Ô
ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÊfiÚÙÈÛ˘ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi
‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ˙ˆ‹ Ù˘
Ì·Ù·Ú›·˜. ∏ ÎfiÎÎÈÓË ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ (2)
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÁÈ· Ôχ, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· Ï›ÁÔ
ÂÓfiÛˆ Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ıÂÚÌÔ‡/ÎÚ˘Ô‡ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹.
ƒ‡ıÌÈÛË ‚¿ıÔ˘˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. ∞)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ (13).
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· (12) ÁÈ· Ó·
ÂÈÙ‡¯ÂÙ ÙÔ ÛˆÛÙfi ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜.
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ (13).
°È· ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·Ê‹ÛÙÂ
ÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ
·fi ÙÔ ÚÔ˜ ηÙÂÚÁ·Û›· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÂÚ›Ô˘ 3 mm.
ƒ‡ıÌÈÛË ÏÔÍ‹˜ ÁˆÓ›·˜ (ÂÈÎ. ∞ & C)
∏ ÏÔÍ‹ ÁˆÓ›· ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ÌÂٷ͇ 0Æ
Î·È 50Æ.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÏÔÍ‹˜ ÁˆÓ›·˜ (6).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ÏÔÍ‹ ÁˆÓ›· Á¤ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ
˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (12).
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÏÔÍ‹˜ ÁˆÓ›·˜ (6).
ƒ‡ıÌÈÛË ˘ÔÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ̤˜ 90Æ (ÂÈÎ. C)
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û ÏÔÍ‹ ÁˆÓ›· 0Æ.
• ª·˙¤„Ù ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÏÂ›‰·˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi (11) ηÈ
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÛÙË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÏÂ›‰·˜.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÏÔÍ‹˜ ÁˆÓ›·˜ (6).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ Â¿Óˆ ÛÙË
ÏÂ›‰· Î·È ÙÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ·.
110
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. D)
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÏÂ›‰·˜ (4) ηÈ
Í‚ȉÒÛÙ ÙË ‚›‰· Û‡ÛÊÈ͢ ÏÂ›‰·˜ (9)
ÛÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ ηٿ ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘
ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏÂȉ› ∞ÏÏÂÓ
Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ª·˙¤„Ù ÙÔÓ Î¿Ùˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÏÂ›‰·˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi (11) ηÈ
·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· (21). ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ
¿ÏÈ ÙȘ ÚÔ‰¤Ï˜ (20 & 22) ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË.
• EϤÁÍÙ ÙË ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ ÏÂ›‰·˜.
• µÈ‰ÒÛÙ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙË ‚›‰· Û‡ÛÊÈ͢ ÏÂ›‰·˜
(9) ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ÙË ÚÔ‰¤Ï· ÛÙË ı¤ÛË
Ù˘. ™ÙÚ›„Ù ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ
‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ (4)
ÂÓÒ ÛÙÚ›‚ÂÙ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ̤¯ÚÈ Ë ÏÂ›‰· Ó·
¿„ÂÈ Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È.
• ™ÙÚ›„Ù ÁÂÚ¿ ÙË ‚›‰· Û‡ÛÊÈ͢ Ù˘ ÏÂ›‰·˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏÂȉ› ∞ÏÏÂÓ.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ (ÂÈÎ. D)
°È· ÙË ÛˆÛÙ‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ (8),
Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔ ¤ÓıÂÙÔ ÛÙÔ Û¯‹Ì· C. ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ
‰È¿ÎÂÓÔ ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ fiÙ·Ó Ë ÏÂ›‰·
ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ·ÏÏ¿˙ÂÙ·È ‹ fiÙ·Ó Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· (23) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ¤Íˆ ÙÔ
Ì·¯·›ÚÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰È¿ÎÂÓÔ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙË ‚›‰·.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• EÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘
ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÈÔÓÈÛÙ› ›ӷÈ
·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ∞Û΋ÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÌfiÓÔ ›ÂÛË ÛÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÌËÓ ·ÛΛ٠Ï¢ÚÈ΋
›ÂÛË ÛÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ˘ÂÚÊfiÚÙÈÛË.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
Û·˜ Â›Ó·È (Ï‹Úˆ˜) ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÈ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ ¤¯Ô˘Ó
ÙÔÔıÂÙËı› ÛˆÛÙ¿. √ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘
ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙË ÎÏÂÈÛÙ‹
ı¤ÛË.
∂§§∏¡π∫∞
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‚¤ÏÔ˘˜ ÛÙËÓ
ÏÂ›‰·.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠˘ÂÚ‚ÔÏÈο Êı·Ṳ́Ó˜
ÏÂ›‰Â˜.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
°È· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
on/off (1) ÙÔ˘ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ‡ Û·˜ ›ӷÈ
ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì› (2).
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó·
··ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• °È· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ȤÛÙ ÙÔÓ
‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off. ªfiÏȘ
ÂÏ¢ıÂÚˆı› Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off Ô
·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ‰È·ÎfiÙ˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈ›ٷÈ
·˘ÙfiÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ·ı¤ÏËÙË ÂÎΛÓËÛË
ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
ªËÓ ı¤ÙÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÌË
Ûٷ̷ٿ٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Ë ÏÂ›‰·
ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ ˘fi
ηÙÂÚÁ·Û›· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‹ ¿ÏÏ· ˘ÏÈο.
ÃÂÈÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (ÂÈÎ. A)
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙË Î‡ÚÈ· Ï·‚‹ ηÈ
ÙËÓ ÂÌÚfiÛıÈ· Ï·‚‹ (3) ÁÈ· Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÙ ÙÔ
ÚÈfiÓÈ ÛˆÛÙ¿.
• EÂȉ‹ Ë ÙÔÌ‹ Â›Ó·È ÔÌ·ÏfiÙÂÚË ÛÙË ÏÂ˘Ú¿
fiÔ˘ Ë ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ÚÔ˜
ηÙÂÚÁ·Û›· ›‰Ô˜, ÛÊ›ÍÙ ÙÔ Ì ÙËÓ ›Ûˆ
ÏÂ˘Ú¿ Ó· ‚ϤÂÈ ÚÔ˜ ÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ÂÁÎÔ‹˜ (7) ÁÈ· Ó·
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ¯·Ú¿¯ıËΠÛÙÔ
˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ›‰Ô˜. °È· ÙË ÏÔÍ‹ ÁˆÓ›· 45Æ,
Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÂÁÎÔ‹˜ ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ
·ÚÈÛÙÂÚ‹ (Â͈ÙÂÚÈ΋) ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡. °È· ÙË ÏÔÍ‹ ÁˆÓ›· 0Æ, Ô ‰Â›ÎÙ˘
ÂÁÎÔ‹˜ ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ‰ÂÍÈ¿
(ÂÛˆÙÂÚÈ΋) ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· Û˘Û΢‹ ÎÂÓÔ‡
ۯ‰ȷṲ̂ÓË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜
√‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÂÎÔÌ¤˜ ÛÎfiÓ˘ fiÙ·Ó
ÚÈÔÓ›˙ÂÙ ͇ÏÔ.
√È Ì¿ÓÈΘ ÎÂÓÔ‡ ÙˆÓ ÈÔ Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓˆÓ Ù‡ˆÓ
Û˘Û΢ÒÓ Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÎÂÓÔ‡ ı· Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó
¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÛÙfiÌÈÔ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Û˘Û΢‹ ÎÂÓÔ‡
¯ˆÚ›˜ ηٿÏÏËÏË ÚÔÛÙ·Û›· ·fi
ÛÈÓı‹Ú˜ fiÙ·Ó ÚÈÔÓ›˙ÂÙ ̤ٷÏÏ·.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
• µÁ¿ÏÙ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ì ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó›.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi EÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜.
EÍ·ÁˆÁ‹ ÛÎfiÓ˘ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÙÂ Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ ÌÂ
ÛÙfiÌÈÔ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÛÎfiÓ˘ (5).
111
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E·Ó·ÊÔÚÙË˙fiÌÂÓÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∞˘Ùfi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ì·ÎÚ¿˜
‰È·ÚΛ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›
Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó
‡ÎÔÏ· ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘
Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜, ·ÔÚÚ›„Ù ÙÔ Ì ÙËÓ ‰¤Ô˘Û·
ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ:
• EÍ·ÓÙÏ‹ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ,
Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∆· ÛÙÔȯ›· NiCd/NiMH Â›Ó·È ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ·.
ªÂٷʤÚÙ ٷ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆfi Û·˜ ‹ ÛÂ
ÙÔÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ·Ó·Î‡ÎψÛ˘.
√È Û˘ÏÏÂÁfiÌÂÓ˜ ı‹Î˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ı·
·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó ‹ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ·.
∞ÓÂÈı‡ÌËÙ· ÂÚÁ·Ï›·
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ
Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpu.com.
112
113
114
115
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Tel:
02 719 07 11
Fax:
02 721 40 45
www.dewaltbenelux.com
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf:
70 20 15 30
Fax:
48 14 13 99
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
EÏÏ¿˜
BLACK & DECKER (E§§∞™) ∞.E.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & §ÂˆÊ. µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
166 74 °Ï˘Ê¿‰· - ∞ı‹Ó·
∆ËÏ.
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
Fax:
472 20 39 72
472 20 39 02
Helvetia
Schweiz
DEWALT ROFO Kundendienst
Gewerbezone Seeblick
3213 Kleinbösingen
Tel:
026 - 674 93 93
Fax:
026 - 674 93 94
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
Fax:
00353-2781800
00353-2781811
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
Fax:
0800-014353
039-2387592
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel:
076 50 02 000
Fax:
076 50 38 184
www.dewalt.benelux.com
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1011 Oslo
Tel:
22 99 99 00
Fax:
22 99 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Palotie 3
01610 Vantaa
Puh:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Brandvägen 3
01610 Vanda
Tel:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
Tel:
Faks:
021 26 39 06 26
021 26 39 06 35
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
116
º·Í
010 8981616
010 8982630
010 8983285
214 66 75 00
214 66 75 75
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising