Rad87

Rad87
Rad-87
™
Pulse CO-Oximeter
ANVÄNDAR HANDBOK
Användarhandboken för Rad-87 ger den information som behövs för att använda alla modeller AV Rad-87instrumentet. Allmänna kunskaper om CO-pulsoximetri och kännedom om Rad-87-enhetens egenskaper och
funktioner krävs för korrekt användning. Använd inte Rad-87 utan att läsa och förstå anvisningarna i denna handbok.
Anmärkning:
Inköp eller innehav av denna enhet ger ingen uttrycklig eller underförstådd licens att använda enheten med
reservdelar som, fristående eller i kombination med enheten, faller inom ramen för något av de relaterade
patenten.
FÖRSIKTIGHET!
•• Enligt federal amerikansk lagstiftning får denna enhet endast säljas av eller på
uppmaning av läkare.
Masimo Corporation
40 Parker
Irvine, CA 92618 USA
Tel.: 949-297-7000
Fax: 949-297-7001
www.masimo.com
Auktoriserad representant inom EU för Masimo Corporation:
EC REP
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Tyskland
3149433
FÖRENLIG MED UL STD 60601-1,
CERTIFIERAD ENLIGT CAN/CSA STD C22.2 NO. 601.1
Omfattas av ett eller flera av följande amerikanska patent: RE38,492, RE38,476, 7,221,971, 7,215,986, 7,215,984,
7,186,966, 6,979,812, 6,861,639, 6,850,787, 6,826,419, 6,816,741, 6,745,060, 6,699,194, 6,684,090, 6,654,624,
6,650,917, 6,643,530, 6,606,511, 6,515,273, 6,501,975, 6,463,311, 6,430,525, 6,388,240, 6,360,114, 6,263,222,
6,236,872, 6,229,856, 6,157,850, 6,067,462, 6,011,986, 6,002,952, 5,919,134, 5,769,785, 5,758,644, 5,685,299,
5,632,272, 5,490,505, 5,482,036, internationella motsvarigheter, eller ett eller fler av de patent som det refereras till
på www.masimo.com/patents. Övriga patentansökningar finns.
© 2010 Masimo Corporation. Masimo, Discrete Saturation Transform, DST, DCI, Signal Extraction Technology,
Signal Extraction Pulse CO-Oximeter, SET, Rad, RadNet, Radical, , Signal I.Q., Pronto, FastSat, PVI, LNOP,
Rainbow, SpCO, SpMet, SpHb, och LNCS är federalt registrerade varumärken som tillhör Masimo Corporation.
Rad-87, Pleth Variability Index, Patient SafetyNet, Rainbow SET, SpOC, APOD, Pulse CO-Oximeter, LNOPv,
M-LNCS, RI och RRa är varumärken som tillhör Masimo Corporation.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
i
Säkerhetsinformation, varningar,
försiktighetsanvisningar och anmärkningar
Rad-87™ Pulse CO-Oximeter™ har utformats för att minimera risken för fel i programvaran genom att följa
ljudteknikprocesser, riskanalys och programvaruvalidering.
■
Explosionsrisk. Använd inte Rad-87 i närheten av lättantändliga anestetika eller andra lättantändliga substanser
i kombination med luft, syrerika miljöer eller lustgas.
■
Extremt högintensitetsljus (till exempel pulserande elektroniskt ljus) som riktas mot sensorn kan medföra att
pulsoximetern inte kan erhålla avläsningar.
■
För mycket störningar från omgivningen kan påverka noggrannheten för resultatet för andningsfrekvens från
den akustiska andningssensorn.
■
SpO2-övervakning behövs vid övervakning av RRa (akustisk andning).
■
Rad-87 är INTE avsedd att användas för övervakning av apné.
■
CO-pulsoximetern ska betraktas som en enhet för tidiga varningar. Om hypoxemi indikeras hos patienten ska
blodprover analyseras med laboratorieutrustning för bedömning av patientens tillstånd.
■
Pulsfrekvensmätningen baseras på optisk detektering av perifer puls och det kan därför hända att vissa arytmier
inte detekteras. Mätning med pulsoximetern kan inte ersätta EKG-baserad arytmianalys.
■
Rad-87 får endast hanteras av behörig personal. Denna handbok, bruksanvisning för tillbehör, all information
om försiktighetsåtgärder samt alla specifikationer ska läsas före användning.
■
Risk för elektriska stötar. Öppna inte Rad-87-instrumentet. Endast behörig personal får utföra de
underhållsarbeten som beskrivs specifikt i den här användarhandboken. Service och reparationer av
utrustningen ska endast utföras av Masimo.
■
Kontrollera att den högfrekventa (HF) neutrala kirurgielektroden är korrekt ansluten. Den hjälper till att
förhindra oavsiktliga strömreturbanor vid användning av HF-kirurgiutrustning.
■
Som med all medicinsk utrustning ska patientkablar dras på ett sådant sätt att det inte finns risk för att patienten
trasslar in sig eller stryps.
■ Använd endast kablar från instrumentets tillverkare för att skydda mot effekterna av urladdning från en
hjärtdefibrillator och brännskador.
■
Placera inte Rad-87 eller tillbehör så att de kan falla på patienten. Lyft inte Rad-87 i nätsladden eller
andra kablar.
■
Interfererande substanser: Färgämnen eller substanser innehållande färgämnen som ändrar normal
blodpigmentering kan orsaka felaktiga avläsningar.
■
SpO2 har kalibrerats mot funktionell artieriell syremättnad hos friska vuxna frivilliga med normala nivåer av
kolmonoxidhemoglobin (COHb) och methemoglobin (MetHb). En pulsoximeter kan inte mäta förhöjda nivåer
av COHb eller MetHb. Förhöjda nivåer av COHb eller MetHb påverkar precisionen i SpO2 -mätningen.
■ Förhöjda COHb-nivåer: COHb-nivåer som överstiger det normala leder ofta till en högre nivå av SpO2.
Höjningsgraden motsvarar ungefär befintlig mängd COHb.
OBS! Höga nivåer av COHb kan sammanfalla med en nivå av SpO2 som verkar normal. Vid misstanke
om förhöjda nivåer av COHb bör laboratorieanalys (CO-oximetri) av ett blodprov utföras.
■ För ökat MetHb: SpO2-nivån kan sänkas med en MetHb-nivå på upp till 10–15 %. Vid högre MetHbnivåer kan SpO2-mätningen visa ett värde mellan 80-85. Vid misstanke om förhöjda nivåer av MetHb bör
laboratorieanalys (CO-oximetri) av ett blodprov utföras.
■
ii
Förhöjda nivåer av methemoglobin (MetHb) leder till felaktiga mätningar av SpO2 och SpCO®.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Säkerhetsinformation, varningar, försiktighetsanvisningar, forts.
■
Förhöjda nivåer av kolmonoxidhemoglobin (COHb) leder till felaktiga mätningar av SpO2.
■
Förhöjda nivåer av totalt bilirubin kan leda till felaktiga mätningar av SpO2, SpMet®, SpCO, SpHb® och
SpOC™.
■
Rörelseartefakt kan leda till felaktiga mätningar av SpMet, SpCO, SpHb och SpOC.
■
Mycket låg arteriell syremättnad (SpO2) kan leda till felaktiga SpCO- och SpMet-mätningar.
■
Allvarlig anemi kan orsaka felaktiga avläsningar av SpO2 och SpOC .
■
Rubbningar i hemoglobinsyntesen kan leda till felaktiga mätningar av SpHb.
■
Använd inte Rad-87 eller sensorer vid MR-undersökning. Induktionsström kan orsaka brännskador. Rad-87
kan påverka MR-bilden och MR-utrustningen kan påverka precisionen hos pulsoximetriparametrar och
mätningar.
■
Om Rad-87 används vid helkroppsstrålning ska sensorn hållas utanför strålningsfältet. Om sensorn
utsätts för strålning kan avläsningen bli felaktig eller så kan instrumentet visa noll under den aktiva
strålningsperioden.
■
Vid hemanvändning, se till att Rad-87-enhetens larm går att höra från andra rum i huset, särskilt när apparater
som låter högt, t.ex. dammsugare, diskmaskiner, torktumlare, TV- och radioapparater är igång.
■
Ta alltid bort sensorn från patienten och koppla bort patienten helt från Rad-87 innan patienten badas.
■
Ytterligare information om Masimo-sensorerna, inklusive information om parameter/mätning vid rörelse och låg
perfusion, finns i bruksanvisningen till sensorn.
■
Placera Rad-87 så att kontrollerna är utom räckhåll för patienten.
■
Placera inte Rad-87-enheten med framsidan mot en yta. Ljudlarmet kommer då att dämpas.
■
Placera inte Rad-87-enheten på elektronisk utrustning som kan påverka CO-pulsoximetern och förhindra att
den fungerar ordentligt.
■
Utsätt inte Rad-87 för hög fuktighet, till exempel regn. Om instrumentet utsätts för fukt kan det leda till att den
upphör att fungera helt eller visar fel resultat.
■
Placera inte vätskebehållare på eller i närheten av Rad-87. Om vätskor spills på instrumentet kan det leda
till att den upphör att fungera helt eller visar fel resultat.
■
Om någon del av startproceduren eller läckagetestet för Rad-8 misslyckas, får instrumentet inte användas
förrän felet har åtgärdats av behörig personal.
■
Patientsäkerhet – om någon sensor skadas på något sätt ska användningen avbrytas omgående.
■
Övervaka inte mer än en patient åt gången med Rad-87.
■
Produktkassering – följ lokala lagar och föreskrifter vid kassering av instrumentet och/eller tillbehör.
■
Rad-87 kan användas vid defibrillering, men avläsningarna kan bli felaktiga i upp till 20 sekunder.
■ Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla kraven för medicinsk utrustning enligt EN 60601-1-2,
direktivet gällande medicinska enheter 93/42/EEG och Del 15 FCC-reglerna/USA.
■ Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC-reglerna. Användningen lyder under följande två
bestämmelser: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste
acceptera mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
■ Denna utrustning alstrar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte
installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadlig störning på annan
utrustning i närheten. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kan inträffa i någon enhet. Om
denna utrustning orsakar skadlig interferens på annan utrustning, vilket kan fastställas genom att stänga
av och starta enheten, uppmanas användaren att försöka åtgärda interferens på något av följande sätt:
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
iii
Säkerhetsinformation, varningar, försiktighetsanvisningar, forts.
■ Rikta om eller placera om mottagarenheten.
■ Öka avståndet mellan olika delar av utrustningen.
■ Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som övriga enheter är
anslutna till.
■ Kontakta tillverkaren för att få hjälp.
■ Vid trådlös anslutning till ett kompatibelt gränssnittssystem som Patient SafetyNet™
ska Rad-87 placeras i en miljö utan RF-skydd, eftersom det kan hindra den trådlösa
mottagningen.
■ Minimera radiostörningarna genom att inte placera annan elektrisk utrustning som med
RF-överföring i närheten av Rad-87.
■
Avsiktliga eller oavsiktliga ändringar eller modifieringar av den trådlösa radiofunktionen är
inte tillåtna utan ett skriftligt tillstånd från Masimo Corporation.
■
Rad-87 (instrument med radiotillval) sänder trådlöst status för sensoranslutningen, ansluten
och/eller icke ansluten, i realtid. Om enheten är i felläge inaktiveras radiofunktionen och ett
felmeddelande visas på enhetens display. När instrumentet är på finns går det inte att ställa den
i ett läge där ingen information sänds.
■
I enlighet med FCC-reglerna måste Rad-87-enheten (instrument med radio) placeras mer
än 20 cm från patientens huvud.
■
I enlighet med FCC-reglerna får inte Rad-87-enhetens radioutrustning (instrument med
radiotillval) fästas direkt på patienten med hjälp av föremål som innehåller metalldelar.
■
I enlighet med internationella krav för telekommunikationsutrustning ska frekvensen
5 150 MHz till 5 250 MHz endast användas inomhus för att minska risken för eventuella
störningar av satellitsystem för mobil telefoni på samma kanal.
■
Batteriet ska vara helt laddat för att säkra reservströmförsörjning om strömavbrott
skulle uppstå.
■
Det går inte att använda en funktionstestare för att utvärdera precisionen för CO-pulsoximetern
eller sensorerna.
■ För att garantera säkerheten ska inte flera enheter staplas på varandra och inget får placeras
på instrumentet under drift.
■ Kontrollera att högtalaren inte är övertäckt och att instrumentet inte är placerat nedåt mot
sängkläderna eller annan ljudabsorberande yta.
iv
■
Följ anvisningarna nedan för att skydda mot skada på grund av elektriska stötar:
■
■ Placera inte instrumentet på ytor med synlig utspilld vätska.
■ Instrumentet får inte sänkas ned i eller blötas ned med någon vätska.
■ Innan enheten rengörs ska du alltid stänga av den och dra ut nätsladden ur eluttaget.
■ Använd rengöringsmedel sparsamt.
Enbart godkänd användning: Enheten med tillbehör är godkända av Food and Drug
Administration (FDA) för icke invasiv patientövervakning och får inte användas för några
processer, procedurer, experiment eller någon annan användning för vilken enheten inte är
avsedd eller godkänd av FDA eller på något sätt som inte är förenligt med bruksanvisningen
eller märkningen. Enheten med tillbehör är inte avsedd för användning i kombination med
andra medicinska enheter eller i högrisktillämpningar.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Innehållsförteckning
TOC
Säkerhetsinformation, varningar, försiktighetsanvisningar och anmärkningar . . . . . . . . . . . ii
Avsnitt 1 – Översikt
Om den här användarhandboken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Varningar, försiktighetsanvisningar och anmärkningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Produktbeskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Tillvalsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Avsedd användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
CO-pulsoximetri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
SpO2 – allmän beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
SpCO – allmän beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
SpMet – allmän beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
SpHb (totalt hemoglobin) – allmän beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5
CaO2 (totalt arteriellt syrgasinnehåll) – allmän beskrivning* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5
SpOC (CO-pulsoximetri) – allmän beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5
Rainbow akustisk övervakning – allmän beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5
Användningsprinciper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
Funktionell mättnad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7
Rad-87-mätningar i jämförelse med mätningar i tappat helblod . . . . . . . . . . . . . . 1-7
Masimo SET (Signal Extraction Technology) för SpO2-mätningar . . . . . . . . . . . . . 1-7
SpMet, SpCO, och SpHb-mätningar vid patientrörelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7
Rainbow akustisk övervakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8
FastSat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9
Masimo Rainbow SET parallellmotorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10
Masimo SET DST® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10
Avsnitt 2 – Systembeskrivning
Introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rad-87 Pulse CO-Oximeter – Horisontell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rad-87 Pulse CO-Oximeter – Vertikal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rad-87 bakpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LCD-visning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1
2-2
2-5
2-6
2-7
2-8
Avsnitt 3 – Inställningar
Inställning av Rad-87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Packa upp och inspektera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Förbereda övervakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strömkrav för Rad-87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Första laddningen av batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Första installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ställa in systemgränssnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställning av Philips VueLink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställning av RadNet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1
3-1
3-1
3-1
3-1
3-2
3-2
3-3
3-3
3-3
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
v
Innehållsförteckning
Inställning av Patient SafetyNet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Avsnitt 4 – Användning
Introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Grundläggande användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Inställning och användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Standardinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
Fabriksstandardinställningar och egna inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
Lyckad övervakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Sensorer på Masimos CO-pulsoximeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
Masimo akustiska andningssensorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
Sensortid som återstår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7
LCD-display (Liquid Crystal Display) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7
Lysdioder (LED-display) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9
Numerisk visning – SpO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10
Numerisk visning – Pulsfrekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10
Numerisk visning – RRa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10
Numerisk visning – SpCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10
Numerisk visning – SpHb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
Numerisk visning – SpOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
Numerisk visning – PI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
Numerisk visning – PVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-12
Låg perfusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-12
Signalidentifiering och kvalitetsangivelse (SIQ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-12
Låg SpCO SIQ och låg SpMet SIQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-12
Låg SpHb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13
Signalidentifiering och kvalitetsangivelse – akustiskt (SIQa) . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13
Placering av akustisk andningssensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13
Placering av Rainbow SET, Masimo SET Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-14
Sensitivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-15
Ljudlarm för låg batterinivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-16
Normal patientövervakning: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-16
Val av parameter/mätning: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-16
Inställningsmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-17
Navigera i menyerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-17
Inställningsmeny – Nivå 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-18
Larmgränser för parametrar/mätningar – skärmbild 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-18
Larmgränser för parametrar/mätningar – skärmbild 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-19
Larmgränser för parametrar/mätningar – skärmbild 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-20
LED-indikatorernas ljusstyrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-21
SpO2 -sensitivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-21
Inställningsmeny – Nivå 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-22
Larmvolym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-22
SpO2 larmfördröjning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-22
RRa larmfördröjning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-23
Radera trend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-23
Knappvolym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-24
FastSat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-24
Trendinställning och -användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-25
Introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-25
vi
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Innehållsförteckning
Installera verktyget TrendCom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Använda verktyget TrendCom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hämta trenddata från Rad-87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rensa trendminnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställningsmeny – Nivå 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SpO2 Medelvärdesberäknad tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SpHb-medelvärdesberäkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PVI-medelvärdesbildning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PI-medelvärdesberäkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RRa-medelvärdesberäkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RRa sensorstatusanmärkningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snabb DeSat-gräns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Larm På/Av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ljudlarm när optisk sensor är av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Standardinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfigurera och använda enhetsprofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SmartTone På/Av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
År . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Månad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Timme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seriell uteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gränssnittslarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sköterskelarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polaritet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Linjefrekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Val av parameter/mätning – skärmbild 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Val av parameter/mätning – skärmbild 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Val av parameter/mätning – skärmbild 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SpHb-noggrannhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SpHb-beräkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LCD-språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SpHb-visning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställningsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Använda hemanvändningsläget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Använda viloläget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aktivera/inaktivera radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Använda LCD-skärmen med konfigurerad och aktiverad radio . . . . . . . . . . . . . .
4-25
4-25
4-25
4-26
4-27
4-27
4-28
4-28
4-29
4-29
4-30
4-30
4-30
4-31
4-31
4-32
4-33
4-33
4-34
4-34
4-34
4-35
4-35
4-35
4-36
4-37
4-37
4-37
4-38
4-38
4-39
4-39
4-39
4-40
4-40
4-40
4-41
4-41
4-41
4-42
Avsnitt 5 – Larm och meddelanden
Identifiering av larm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Larmkategoritabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Larmgränser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Larmgräns: Användarkonfigurerbara inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Larmprioritet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Larm för flera parametrar/mätningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Larmprioritet för skärmbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tysta larm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
5-1
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
5-5
5-6
vii
Innehållsförteckning
Larmklocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Systemets statuslampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Larm tyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-7
5-7
5-8
5-9
Avsnitt 6 – Felsökning
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Avsnitt 7 – Specifikationer
Specifikationer för Rad-87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer för seriellt gränssnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ställa in seriegränssnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ställa in serieskrivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer för sköterskelarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-1
7-4
7-4
7-4
7-5
Avsnitt 8 – Sensorer och patientkablar
Introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-1
Välja en Masimo SET-sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-1
Instruktioner för fastsättning av sensorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-1
Masimo akustisk andningssensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2
Masimo Rainbow-sensorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2
Återanvändningsbara Rainbow-sensorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2
Rainbow Direct Connect-/DC-sensorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2
Rainbow® självhäftande sensorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3
Rainbow ReSposable™ Pulse CO-Oximeter-sensorsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4
Masimo SpO2-sensorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4
Resposable™ Pulse CO-Oximeter-sensorsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4
Red Direct Connect-sensorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4
LNOP® återanvändningsbara sensorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5
LNOPv™ självhäftande sensorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5
LNOP specialsensorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5
M-LNCS™/LNCS® återanvändbara sensorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6
M-LNCS™/LNCS® självhäftande sensorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6
M-LNCS™/LNCS® specialsensorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6
Sensorprecision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7
Rengöring och återanvändning av Masimo återanvändningsbara sensorer och kablar . . 8-7
Återanslutning av en akustisk andningssensor för engångsbruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7
Återanslutning av en Rainbow SET för engångsbruk eller Masimo Set självhäftande sensor
8-7
Avsnitt 9 – Service och underhåll
Introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underhålla batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrollera prestanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service och reparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reparationspolicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procedur för returnering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Licensavtal för försäljning och slutanvändare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
viii
9-1
9-1
9-2
9-2
9-3
9-3
9-4
9-5
9-5
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Innehållsförteckning
Undantag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Licensavtal för slutanvändare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Begränsningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingen underförstådd licens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sensorer som är licensierade för enbart övervakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-5
9-6
9-7
9-7
9-7
Avsnitt 10 – Artikelnummer
Artikelnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
ix
Översikt
1
Om den här användarhandboken
Den här användarhandboken innehåller anvisningar för att ställa in och använda Rad-87 Pulse
CO-Oximeter utrustad med Masimo Rainbow SET-teknik. Viktig säkerhetsinformation för allmän
användning avRad-87 står före den här introduktionen. Annan viktig säkerhetsinformation anges
på relevant ställe i användarhandboken.
Läs hela avsnittet om säkerhetsinformation innan du använder enheten.
Utöver avsnittet om säkerhet består användarhandboken av följande avsnitt:
Avsnitt 1
Översikt innehåller en allmän beskrivning av Rad-87 Pulse CO-Oximeter.
Avsnitt 2
ystembeskrivning beskriver Rad-87 Pulse CO-Oximeter-systemet och
S
dess funktioner och egenskaper.
Avsnitt 3Inställningar beskriver hur Rad-87 Pulse CO-Oximeter ska ställas in för
användning.
Avsnitt 4
Användning beskriver hur Rad-87 Pulse CO-Oximeter används.
Avsnitt 5
Larm och meddelanden beskriver larmsystemets meddelanden.
Avsnitt 6
Felsökning innehåller felsökningsinformation.
Avsnitt 7
Specifikationer innehåller detaljerade specifikationer för Rad-87 Pulse
CO-Oximeter.
Avsnitt 8
Sensorer och patientkablar beskriver användning och underhåll av
kompatibla Masimo-sensorer och -kablar.
Avsnitt 9
Service och underhåll innehåller information om underhåll, service och
reparationer av Rad-57. Licensavtal för försäljning och slutanvändare samt
garantiinformation finns också i detta avsnitt.
Avsnitt 10
Artikelnummer är en lista över artikelnumren för de olika språk som
användarhandböckerna finns tillgängliga på för Rad-87 Pulse CO-Oximeter.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
1-1
1
Översikt
Varningar, försiktighetsanvisningar och
anmärkningar
Läs och följ alla varningar, försiktighetsanvisningar och anmärkningar i denna handbok. Följande
avsnitt förklaras nedan:
En varning anges när en åtgärd kan få allvarliga följder (till exempel personskada, allvarliga
biverkningar, dödsfall) för patienten eller användaren. Titta efter text i en grå ruta.
Exempel på varning:
Varning! DET HÄR ÄR ETT EXEMPEL PÅ EN VARNING.
En försiktighetsanvisning anges när patienten eller användaren ska iaktta särskild
försiktighet för att undvika skada på patienten, instrumentet eller annan enhet.
Exempel på försiktighetsanvisning:
Försiktighet!
•• Detta är ett exempel på en försiktighetsanvisning.
En anmärkning anges vid avsnitt med extra information.
Exempel på anmärkning:
OBS! Det här är ett exempel på en anmärkning.
1-2
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Översikt
1
Produktbeskrivning
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Monitor är en monitor avsedd för icke-invasiv övervakning av arteriell
syremättnad, kolmonoxidhemoglobin- och methemoglobinmättnad, total hemoglobinkoncentration,
totalt arteriellt syre, pulsfrekvens samt andningsfrekvens. Rad-87 har en LED-display som
kontinuerligt visar de numeriska värdena för SpO2, SpCO*, SpMet*, SpHb*, total arteriell
syrgasmättnad (SpOC*), perfusionsindex (PI), pletysmografiskt variabilitetsindex* (PVI),
pulsfrekvens och andningsfrekvens (RRa*). Instrumentet visar också stapeldiagram för snabb
visning av signalidentifieringskvalitet (Signal I.Q.® (SIQ™), perfusionsindex (PI), akustisk
signalidentifieringskvalitet (SIQa*) och andningsindikator (RI*). Rad-87 finns i fyra modeller:
vertikal Rad-87, horisontell Rad-87, vertikal Rad-87 med radio och horisontell Rad-87 med radio.
Funktioner
Följande funktioner är gemensamma för Rad-87-monitorer:
■
Masimo SET har i kliniska tester visats vara den CO-pulsoximeterteknik som har marknadens högsta
känslighet och specificitet.
■
Rainbow-tekniken mäter syremättnad (SpO2) och pulsfrekvens (SPM) på ett kontinuerligt och ickeinvasivt sätt samtidigt som den tillhandahåller en mer pålitlig sensor-av-detektion.
■
Perfusionsindex (PI) med trendmöjlighet visar styrkan för den arteriella pulssignalen vid låg perfusion.
■
Precision på cyanotiska barn när den används tillsammans med en LNOP Blue Sensor.
■
Signal IQ tillhandahåller signalidentifiering och kvalitetsindikering vid kraftiga rörelser och låg signal vid
bullriga situationer.
■
FastSat® spårar snabba ändringar i arteriell O2 -mättnad med hög precision.
■
Variabel tonhöjd ger tonvariationer för varje 1 % ändring av mättnaden.
■
Gränssnitt för fjärrlarm.
■
Upp till 72 dagars trendinformation. (Se Avsnitt 4, Trendinställning och -användning.)
■ Gör det möjligt för användaren att konfigurera standardinställningarna och ställa in instrumentet så att
dessa inställningar bevaras när enheten stängs av och slås på igen.
■
På LCD-skärmen kan användaren få tillgång till (installerade) larmgränser för parametrar/mätningar,
systemmeny eller information om systemkonfiguration samt trådlös radiokommunikation (trådlös
radiomodell enbart).
Tillvalsfunktioner
■
Rainbow-teknik använder 7+ ljusvåglängder för en kontinuerlig och icke-invasiv mätning av
kolmonoxidhemoglobin (SpCO), methemoglobin (SpMet) och totalt hemoglobin (SpHb) samtidigt
som den tillhandahåller en pålitlig sensor-av-detektion.
■
Rainbow akustisk övervakning använder akustisk övervakningsteknik för att mäta och visa
andningsfrekvensen (RRa) tillsammans med andningindikator (RI) och sensorplats.
Pletysmografiskt variabilitetsindex (PVI)† kan visa ändringar som återspeglar fysiologiska faktorer som
kärltonus, cirkulerande blodvolym och intratorakiska trycksvängningar.
■
■
Total arteriell syrgasmättnad (SpOC) ger en beräknad mätning av mängden syrgas i artärblod som kan
ge användbar information om både syrgas som upplösts i plasma och kombinerat med hemoglobin.
■
Radio för 802.11a/b/g som kan användas tillsammans med kompatibla system (endast trådlås radiomodell).
■
Möjlighet att ansluta till Masimo Patient SafetyNet genom ett trådlöst nätverk (endast trådlös radiomodell).
* Tillvalsfunktioner: SpCO, SpMet, SpHb, SpOC, PVI, RRa, RI, SIQa
† Vilka funktioner PVI fyller är för tillfället okänt och ytterligare kliniska studier krävs. De tekniska faktorer som kan påverka
PVI är bland annat felplacerade mätsonder och patientrörelse.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
1-3
1
Översikt
Avsedd användning
Masimo Rainbow SET® Rad-87 Pulse CO-Oximeter med tillbehör indiceras för kontinuerlig,
icke-invasiv övervakning av funktionell syrgasmättnad av arteriellt hemoglobin (SpO 2),
pulsfrekvens (SPM), kolmonoxidhemoglobin (SpCO), methemoglobinmättnad (SpMet), total
hemoglobinkoncentration och/eller andningsfrekvens (RRa). Masimo Rainbow SET Rad-87 Pulse
CO-Oximeter med tillbehör indiceras för användning på vuxna, barn och nyfödda både i rörelse
och stillasittande samt för patienter med bra eller dålig perfusion på sjukhus, vårdinrättningar,
i mobila miljöer och hemmiljöer.
OBS! Läs bruksanvisningen till sensorn för särskilda anvisningar.
CO - p u l s o x i m e t r i
SpO2 – allmän beskrivning
CO-pulsoximetri är en kontinuerlig icke-invasiv metod för att mäta nivån av arteriell syremättnad
i blod. Mätningen utförs genom att en sensor placeras på patienten, vanligtvis på fingertoppen hos
vuxna och på handen eller foten hos nyfödda. Sensorn ansluts till en enhet för CO-pulsoximetri
med en patientkabel. Sensorn samlar in signaldata från patienten och skickar dessa till enheten.
Följande bild visar inställningarna för allmän övervakning.
1. Instrument
2. Patientkabel
3. Sensor
1
APOD
NORM
MAX
SENSITIVITY
MODE
SIQa
97
76
12
RRa
RI
rbc monitor
2
3
SpCO – allmän beskrivning
CO-pulsoximetri är en kontinuerlig icke-invasiv metod för att mäta nivåerna av
kolmonoxidhemoglobinkoncentration (SpCO) i arteriellt blod. Metoden utgår från samma
grundprinciper som pulsoximetri (spektrofotometri) för att utföra SpCO-mätningar. Mätningen
utförs genom att en sensor placeras på patienten, vanligtvis på fingertoppen hos vuxna och på
handen eller foten hos barn. Sensorn ansluts antingen direkt till en enhet för CO-pulsoximetri eller
via en patientkabel. Sensorn samlar in signaldata från patienten och skickar det till instrumentet.
Instrumentet visar beräknade data som ett procentvärde för SpCO, vilket visar blodnivåerna av
kolmonoxid bundet till hemoglobin.
SpMet – allmän beskrivning
CO-pulsoximetri är en kontinuerlig icke-invasiv metod för att mäta nivåerna av
methemoglobinkoncentration (SpMet) i arteriellt blod. Metoden baseras på samma grundprinciper
som pulsoximetri (spektrofotometri) för att utföra SpMet-mätningar. Mätningen utförs genom att en
sensor placeras på patienten, vanligtvis på fingertoppen hos vuxna och på handen eller foten hos
barn. Sensorn ansluts antingen direkt till en enhet för CO-pulsoximetri eller via en patientkabel.
Sensorn samlar in signaldata från patienten och skickar det till instrumentet. Instrumentet visar
beräknade data som ett procentvärde för SpMet.
1-4
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Översikt
1
SpHb (totalt hemoglobin) – allmän beskrivning
CO-pulsoximetri är en kontinuerlig icke-invasiv metod för att mäta nivåerna av totalt
hemoglobin (SpHb) i arteriellt blod. Metoden utgår från samma grundprinciper som pulsoximetri
(spektrofotometri) för att utföra SpHb-mätningar. Mätningen utförs genom att en sensor som kan
mäta SpHb placeras på patienten, vanligtvis på fingertoppen hos vuxna och på handen eller små
barn. Sensorn ansluts direkt eller med en patientkabel till en CO-pulsoximeter. Sensorn samlar
in signaldata från patienten och skickar det till instrumentet. Instrumentet visar beräknade data
som ett mått på total hemoglobinkoncentration. Rad-87 kan konfigureras så att den utgör en
kombinerad SpO2-monitor som har andra tillgängliga parametrar/mätningar.
CaO2 (totalt arteriellt syrgasinnehåll) – allmän beskrivning*
Syre (O2) transporteras i blodet på två sätt, antingen upplöst i plasma eller kombinerat med
hemoglobin. Mängden syre i arteriellt blod kallas syrgasinnehåll (CaO2) och mäts i ml O2/dl blod.
Ett gram hemoglobin (Hb) kan transportera 1,34 ml syre medan 100 ml blodplasma transporterar
cirka 0,3 ml syre. Syrgasinnehållet beräknas enligt följande formel:
CaO2 = 1,34 (ml O2/g Hb) x Hb (g/dL) x HbO2 + PaO2 (mm Hg) x (0,3 ml O2/ 100 mm Hg/dL)
Där HbO2 är den arteriella syrgasmättnaden som ett bråktal och PaO2 är partiellt arteriellt
syrgastryck.
För normala PaO2-värden är den andra delen i formeln ovan [PaO2 (mm Hg) x (0,3 ml O2/ 100 mm
Hg/dl)] cirka 0,3 ml/dl. För normala nivåer av kolmonoxidhemoglobin och methemoglobin erhålls
vidare den funktionella mättnaden (SpO2) uppmätt med pulsoximeter med följande formel:
SpO2 = 1,02 x HbO2
* Martin, Laurence. All You Really Need to Know to Interpret Arterial Blood Gases, Second Edition. New York: Lippincott
Williams & Wilkins, 1999.
SpOC (CO-pulsoximetri) – allmän beskrivning
Ovanstående ungefärliga värden ger följande förenklade formel för syrgasinnehåll via
Pulse CO-Oximeter:
SpOC (ml/dl†) = 1,31 (ml O2/g Hb) x SpHb (g/dl) x SpO2 + 0,3 ml/dl
†När mL O2/g Hb multipliceras med g/dL Hb upphäver g-värdet i nämnaren (ml/g) g-värdet i täljaren (g/dl), vilket ger
enheten mL/dL (mL syrgas i 1 dL blod) för SpOC.
Rainbow akustisk övervakning – allmän beskrivning
Rainbow akustisk övervakning mäter kontinuerligt patientens andningsfrekvens baserat på
luftflödesljuden som genereras i de övre luftvägarna. Den akustiska andningssensorn översätter
luftflödesljuden som genereras i de övre luftvägarna till en elektrisk signal som kan bearbetas så
att den producerar en andningsfrekvens, mätt som andetag per minut.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
1-5
Översikt
1
Användningsprinciper
CO-pulsoximetri styrs av följande principer:
1. Oxihemoglobin (syresatt blod), deoxihemoglobin (icke-syresatt blod), kolmonoxidhemoglobin
(blod med kolmonoxidinnehåll) och methemoglobin (blod med oxiderat hemoglobin) och
blodplasma är olika vad gäller absorption av synligt och infrarött ljus (vid användning av
spektrofotometri, se figur nedan).
Absorptionsspektrum
4.0
Kolmonoxidhemoglobin
3.5
Oxihemoglobin
Methemoglobin
Absorption (1/mm)
Deoxihemoglobin
3.0
Plasma
2.5
2.0
1.5
1.0
GR-13315
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPRO VAL
0.5
0
600
Approvals
Date
Kevin McHale
ocument
umber
R-13315
DRO-10430
Approvals 800
Title
1000
1200
Våglängd (nm)
Marketing Communications
1400
1600
Date
10/5/04
2. Mängden
arteriellt blod i vävnad ändras med pulsen (fotopletysmografi). Därför ändras även
mängden ljus som absorberas av de varierande kvantiteterna av arteriellt blod.
Program
Rad-87 Pulse CO-Oximeter använder en multi-våglängdssensor
för att skilja på syresatt blod,
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
syrefattigt blod, blod med kolmonoxidinnehåll, oxiderat blod och blodplasma. Rad-87 använder
en sensor med flera lysdioder (LED) som sänder ljus genom stället till en fotodiod (detektor). Se
bilden nedan. Signaldata samlas in genom att flera visuella och infraröda ljus passerar (LEDlampor, 500 till 1 400 nm) genom en kapillärbädd (till exempel en fingertopp, en hand eller en
fot) och ändringar i ljusabsorption under den blodpulserande cykeln mäts. Den här informationen
kan vara användbar för kliniker. Maximal strålningseffekt för den starkaste ljusstrålen är ≤ 25 mW.
Detektorn tar emot ljuset, omvandlar det till en elektronisk signal och skickar den till Rad-87 för
beräkning.
Graphic, LED/Photo Detector Placment
1
GR-15619
1. Lysdioder (Light Emitting Diodes - LED)
(7 + våglängder)
2. Detektor
2
När Rad-87 mottar signalen från sensorn, använder den Masimo Rainbow SET-teknik
(Signal Extraction Technology, signalextraktionsteknik) för att beräkna patientens funktionella
arteriella syremättnad, blodnivåerna av kolmonoxidhemoglobin (SpCO), methemoglobin (SpMet)
och pulsfrekvens. SpCO- och SpMet-mätningarna baseras på en kalibreringsberäkning för
multivåglängder för beräkning av procenten kolmonoxid och methemoglobin i arteriellt blod. Vid
en omgivande temperatur på 35 ºC har hudytans maximala temperatur uppmätts till mindre än
41 ºC, vilket har verifierats av Masimo-sensorns hudtemperaturtest.
NFIDENTIAL AND PROPRIETARY
1-6
004 Masimo Corporation
Rights Reserved
Page 1 of 1
Rad-87
Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
Översikt
1
Funktionell mättnad
Rad-87 kalibreras för att mäta och visa funktionell saturering (SpO2): mängden oxyhemoglobin
uttryckt i procent av hemoglobinet som finns tillgängligt vid syretransport.
Rad-87-mätningar i jämförelse med mätningar i tappat helblod
När SpO2-, SpCO-, SpMet- och SpHb-mätningar har erhållits från Rad-87 (icke-invasivt) jämfört
med mätning i tappat helblod (invasivt) med blodgas- och/eller laboratorie- CO-oximetrimetoder
ska utvärdering och tolkning av resultaten göras med försiktighet. Blodgas och/eller laboratorieCO-oximetrimätningarna kan skilja sig från mätningar av SpO2, SpCO, SpMet och SpHb med
Rad-87 Pulse CO-Oximeter. Vad gäller SpO2, får man vanligtvis även olika resultat från arteriellt
blodgasprov om den beräknade mätningen inte är korrekt korrigerat för variabeleffekter som
ändrar förhållandet mellan partiellt syretryck (PO2) och saturering, t.ex. pH, temperatur, partiellt
koloxidtryck PCO2), 2,3-DPG och fetalt hemoglobin. Vad gäller SpCO förväntas även olika resultat
om koncentrationen av methemoglobin i blodgasprovet är förhöjt. Höga nivåer av bilirubin kan ge
felaktiga mätningar av SpO2, SpMet, SpCO och SpHb. Eftersom blodprover vanligen tas under
en period på 20 sekunder (den tid det tar att ta blodprovet) kan en relevant jämförelse endast
uppnås om syremättnaden, kolmonoxidhemoglobin- och methemoglobinkoncentrationen hos
patienten är stabila och inte ändras medan blodgasprovet tas. Till följd av detta kan mätningar
av blodgas och laboratorie-CO-oximetrimätningar av SpO2, SpCO, SpMet och SpHb variera
vid snabb administration av vätska samt i behandlingar som exempelvis dialys. Dessutom kan
testning av tappat helblod påverkas av hanteringsmetoder för proverna och hur lång tid som har
gått sedan blodet tappades.
Masimo SET (Signal Extraction Technology) för SpO2-mätningar
Signalbearbetningen med Masimos Signal Extraction Technology skiljer sig från konventionella
pulsoximetrar. Konventionella pulsoximetrar utgår från att arteriellt blod är det enda blod som
rör sig (pulserar) på mätplatsen. När patienten rör sig, rör sig även det venösa blodet, vilket gör
att vanliga pulsoximetrar anger låga värden eftersom de inte kan skilja på arteriell och venös
blodrörelse (kallas ibland brus). Masimo SET-pulsoximetri använder parallella motorer och adaptiv
digital filtrering. Adaptiva filter är effektiva eftersom de kan anpassas till varierande fysiologiska
signaler och/eller brus och skiljer dem åt genom att dela upp hela signalen i dess grundläggande
komponenter. Signalbearbetningsalgoritmen i Masimo SET, Discrete Saturation Transform®
(DST®) identifierar på ett säkert sätt bruset, isolerar det och bedömer det ogiltigt med hjälp av
adaptiva filter. Den faktiska arteriella syremättnaden anges på monitorns skärm.
SpMet, SpCO, och SpHb-mätningar vid patientrörelse
Rad-87 visar mätningar för SpCO, SpMet och SpHb vid patientrörelse. Precisionen för en sådan
mätning är eventuellt inte pålitlig vid kraftig rörelse på grund av de ändringar i fysiologiska
parametrar som blodvolym, arteriell-venös-koppling osv. som uppstår vid patientrörelse. När
Rad-87 inte har ett pålitligt värde på grund av dålig signalkvalitet som har orsakats av för mycket
rörelse eller andra störningar visas mätningar av parametern omväxlande med ”---”.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
1-7
1
Översikt
Rainbow akustisk övervakning
Rainbow akustisk övervakning är en kontinurelig icke-invasiv metod för mätning av
andningsfrekvensen i realtid baserat på andningsljuden. Andningsljuden innefattar ljud som hör
till andningen, t.ex. andetagsljud (under in- och utandning), biljud, hostljud, snarkljud, väsningljud
och ljud från andningsmuskulaturen [1]. Dessa andningsljud har ofta olika egenskaper beroende
på inspelningsplatsen [2] och de kommer från stora luftrör där lufthastigheten och luftturbulensen
skapar vibration mot luftrörsväggen. Dessa vibrationer överförs till exempel genom lungvävnaden,
bröstkorgsväggen och trakea till ytan där de kan höras med hjälp av ett stetoskop, en mikrofon
eller mer sofistikerad utrustning.
Rainbow akustisk övervakningsarkitektur
Följande figur illustrerar hur andningsljud som producerats av en patient kan bli till en numerisk
mätning som motsvarar en andningsparameter.
Patient
Sensor
Upptagningssystem
Signalbearbetning
Andningsluftflöde
till ljud
Ljud till
elektrisk
signal
Elektrisk
signal till digital
signal
Digital signal till
andningsmätning
Omslutningsdetektering
RRa-uppskattning
Patient
Genereringen av andningsljud är huvudsakligen relaterad till turbulens i andningsluftflödet i de
övre luftvägarna. Ljudtryckvågorna inom luftvägsgasen och luftvägsväggens rörelse bidrar till de
vibrationer som når kroppsytan och registreras som andningsljud. Trots att den spektrala formen
på andningsljuden varierar mycket från person till person är den ofta reproducerbar för en och
samma person och återger sannolikt påverkan på individens luftvägsanatomi [2-6].
Sensor
Sensorn fångar upp och överför andningsljuden (och andra biologiska ljud) ungefär på samma
sätt som en mikrofon. När den utsätts för mekanisk belastning (t.ex. ytvibrationer som genereras
under andningen) blir sensorn elektrisk polariserad. Graden av polarisering är proportionell mot
belastningen. Detta är känt som den ”piezoelektriska effekten” i denna handbok. Sensorn genererar
en elektrisk signal som innehåller en ljudsignal som moduleras av in- och utandningsfaserna
i andningscykeln.
Upptagningssystem
Upptagningssystemet konverterar den elektriska signalen från sensorn till en digital signal. Detta
format gör att signalen kan bearbetas av en beräkningsenhet.
1-8
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Översikt
1
Signalbearbetning
Den digitala signalen som produceras av upptagningssystemet konverteras till en mätning som
motsvarar den andningsparameter som ska undersökas. Som visas i figuren på föregående
sida kan detta t.ex. genomföras genom att den digitala signalomslutningen eller -beskrivningen
fastställs, vilket i sin tur kan användas för att fastställa andningsfrekvensen. På så sätt kan en
kontinuerlig andningsfrekvensparameter i realtid erhållas och visas på en monitor som i många
fall kan vara kontinuerlig och i realtid.
Bearbetningsprincipen för andningscykelns omslutningssignal liknar de metoder som samplar
luftvägsgaser och följaktligen fastställer en andningsfrekvens.
[1]A.R.A. Sovijärvi, F. Dalmasso, J. Vanderschool, L.P. Malmberg, G. Righini, S.A.T. Stoneman. Definition of terms for
applications of respiratory sounds. Eur Respir Rev 2000; 10:77, 597-610.
[2]Z. Moussavi. Fundamentals of respiratory sounds analysis. Synthesis lectures on biomedical engineering #8. Morgan
& Claypool Publishers, 2006.
[3]Olsen, et al. Mechanisms of lung sound generation. Semin Respir Med 1985; 6: 171-179.
[4]Pastercamp H, Kraman SS, Wodicka GR. Respiratory sounds – Advances beyond the stethoscope. Am J Respir Crit
Care Med 1977; 156: 974-987.
[5]Gavriely N, Cugell DW. Airflow effects on amplitude and spectral content of normal breath sounds. J Appl Physiol 1996;
80: 5-13.
[6]Gavrieli N, Palti Y, Alroy G. Spectral characteristics of normal breath sounds. J Appl Physiol 1981; 50: 307-314.
FastSat
Med hjälp av FastSat är det möjligt att spåra snabba förändringar i arteriell syremättnad.
Ett medelvärde för den arteriella syremättnaden räknas ut med hjälp av algoritmer för att
skapa en jämnare trend. Om du ställer in FastSat till ”På” på Rad-87 tas alla mättnadsvärden
med i beräkningen av medelvärdesalgoritmen och du får på så sätt ett medelmättnadsvärde
som bättre speglar patientens aktuella syremättnadsstatus. Med FastSat baseras tiden för
medelvärdesberäkning på ingångssignalen.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
1-9
1
Översikt
Masimo Rainbow SET parallellmotorer
Den här figuren ger endast en övergripande beskrivning.
R/IR (Konventionell
pulsoximetri)
DST
anpassningsfilter
SST™
Förbehandling
och datareducering
Proprietär
algoritm 3
Digitaliserad,
filtrerad och
normaliserad
Proprietär
Mellanberäkningar
Konfidens
Efterbehandlare
Konfidensbaserad
arbitrator
Mellanberäkningar
Konfidens
Mellanberäkningar
Konfidensviktning
för varje
mätning
Konfidens
Mellanberäkningar
Konfidens
Mellanberäkningar
Konfidens AND APPROVAL
GRAPHIC
DOCUMENTATION
algoritm
4
Rainbow
specifika
algoritmer
Approvals
Date
Pulsfrekvens4/14/04
algoritm
Michelle Diaz
GR-12098
DRO-9399
Mellanberäkningar
Konfidens
Approvals
Marketing Communications
Date
Mellanberäkningar
Konfidens
SpOC
Document
Number
Title
Program
GR-12098
DST Plot, black (swedish)
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Masimo SET DST®
IR
GR-15719
Provmättnad
SpO2
95%
1-10
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Anpassningsbart filter
Uteffekt
Referenssignal
Effekt
RD
Referenssignalgenerator
Page 1 of 1
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
Systembeskrivning
2
Int r o d u k t i o n
Rad-87 Pulse CO-Oximeter är fullt utrustade enheter som har utformats för att vara lätta att
använda. Alla mätdata från pulsoximetri och enhetens statusinformation visas på enhetens
frontpanel. All användarinmatning görs med hjälp av kontrollkapparna på frontpanelen.
Sensorkabelanslutningarna finns på vänster sida av den främre panelen för de horisontella Rad87-instrumentet och på den nedre delen av den främre panelen för de vertikala Rad-87-enheten.
■
Rad-87 tillhandahåller fullständig Masimo SET-teknik i en liten kompakt enhet.
■
Rad-87 stödjer hela serien av Masimo-sensorer och patientkablar (se Avsnitt 8, Sensorer
och patientkablar).
■
Rad-87 stödjer standardisering av sensorer och CO-pulsoximetriteknik för hela sjukhuset.
■ LCD-displayen identifierar systeminställningar, övervakningslägen, larmgränser och information
från Patient SafetyNet eller Philips VueLink (när enheten är ansluten). LCD-skärmen är
placerad ovanpå instrumentet (horisontal montering) eller på vänster sida av instrumentet
(vertikal placering).
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
2-1
2
Systembeskrivning
Ra d - 8 7 P u l s e C O - O x i m e t e r – Horisontell
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10 11
DISPLAY
DISPLAY
APOD
APOD
APOD
NORM
NORM
NORM
MAX
MAX
MAX
SENSITIVITY
MODE
SENSITIVITY
SENSITIVITY
SIQa
21
20
19
18
Kontroll/indikator
1
Enhetens
profillampa
2
Knappen/
indikatorn för
sensitivitet
3
LCD-visning
17
16
12
RRa
ENTER
ENTER
Rad-87
Rad-87
rbc monitor
RI
15
14
13
12
Beskrivning
Enhetens profillampa sitter ovanför sensoranslutningen och
tänds när instrumentet är inställd på användarkonfigurerade
”standardinställningar”. Vid start bevaras de
användarkonfigurerade standardinställningarna och enhetens
profillampa fortsätter lysa.
Om ändringar av standardinställningarna görs när
användarkonfigurerade standardinställningar tillämpas
släcks enhetens profillampa tills instrumentet återgår till de
användarkonfigurerade standardinställningarna eller stängs av.
Används för att ställa in instrumentet på maximal sensitivitet,
normal sensitivitet eller APOD.
1234567890123456
0123456789123456
LCD-displayen identifierar systeminställningar,
övervakningslägen, larmgränser och information från Patient
SafetyNet eller Philips VueLink (när enheten är ansluten).
DISPLAY
DISPLAY
4
Signal I.Q.- index
Signal IQ visar signalkvaliteten och pulsfrekvensen. En grön
vertikal LED-stapel stiger och sjunker med pulsen. Stapelns höjd
indikerar signalkvalitet.
5
Perfusionsindex
Perfusionsindex indikerar relationen mellan pulssignalen och
icke-pulssignalen.
GR-15692
2-2
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Systembeskrivning
Kontroll/indikator
2
Beskrivning
Av: Ingen anslutning till Masimo Patient SafetyNet eller andra
kompatibla gränssnittsystem.
6
Blinkar grönt: Rad-87 försöker ansluta till Patient SafetyNet eller
andra kompatibla gränssnittsystem.
Trådlös indikator
Fast grönt ljus: Rad-87 är ansluten till Patient SafetyNet eller ett
annat kompatibelt gränssnittsystem.
7
Används för att gå in i larmmenyn för att justera gränser för hög/
låg SpO2, SpCO, SpMet, SpHb, PI, PVI, RRa och pulsfrekvens.
Knappen
Larmgränser
LED-lampan (ovanför knapparna för larmgränser) tänds när en
eller fler av de fabriksinställda larminställningarna ändras för att
användaren ska kontrollera dessa.
Gör det möjligt att förflytta sig mellan tre olika skärmbilder för att
visa olika parameteruppsättningar och mätningar.
8
Displayknappen
DISPLAY
DISPLAY
Används även för att stänga menyskärmbilderna och gå tillbaka
till skärmbild 1.
Tryck in knappen i 5 sekunder för att bläddra igenom
instrumentinställningarna på LCD-skärmen.
IC: 7362A-RAD87
FCC ID: VKF-RAD87
9
10
GR-14946
Larmklocka
DISPLAY
DISPLAY
Larmklockan blinkar röd för att indikera larm med hög prioritet.
Tryck på knappen Tysta larm för att tillfälligt tysta patientlarm
och larm för låga batterinivåer. Tryck på knappen Tysta larm när
meddelandet ”SEN OFF” (SENSOR AV) blinkar (dvs. sensorn har
tagits bort från patienten) för att bekräfta att övervakningen har
avslutats. I detta läge tystas alla ytterligare larm tills pulsoximetern
åter börjar mäta patientparameterar/mätningar.
Knappen
Tysta larm
OBS! Tiden för larmtystnad kan ställas in på 120, 90, 60 eller
30 sekunder.
DISPLAY
DISPLAY
DISPLAY
DISPLAY
11
DISPLAY
DISPLAY
Systemets
statuslampa
Fast grönt ljus: Samlar in data, inga larm.
Fast gult ljus:
1. Larm med låg prioritet.
2. Ingen övervakning och inga larm.
3. Viloläge.
4. Gränssnittslarm ”Alarm Tones Off” (Larmljud av).
5. RRa-läge enbart, inga larm.
Blinkar gult:
1. Låg pålitlighet för parametrar/mätningar.
2. Larm med medelhög prioritet.
Blinkar rött: Larm med medelhög prioritet.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
GR-14946
IC: 7362A-RA
FCC ID: VKF-RAD87
2-3
Diana Yuan
2
4/1/05
Document
Number
Title
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Program
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Systembeskrivning
Kontroll/indikator
12
Beskrivning
Enter-knapp
Används för att öppna inställningsmenyerna och välja/
aktivera alternativ i menyer och inställningar.
Knappen Ljusstyrka
Med denna knapp ställer du in LED-skärmens ljusstyrka.
Det finns 4 nivåer att DISPLAY
välja mellan. Varje gång du trycker på
knappen ökas ljusstyrkan ett steg. Om du trycker på knappen
när nivå 4 har nåtts återgår ljusstyrkan till nivå 1.
Tryck på
IC: 7362A-RAD87
Enter-knappen för att spara önskat val.
FCC ID: VKF-RAD87
Uppknappen
Nedknappen
Använd knapparna för att ställa in volymen för pulstonen.
På menyer och inställningsskärmar kan knapparna användas
för att välja värden på menyer eller ange numeriska värden för
larmfunktionen.
Håll ned knapparna om du snabbt vill bläddra igenom
larmgränserna.
DISPLAY
13
14
SIQa
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
DISPLAY
DISPLAY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
15
Andningsindikator
GR-14946
RI
16
Signalkvalitet för
Rainbow akustisk
övervakning
SIQa
Signalkvaliteten för Rainbow akustisk övervakning (SIQa)
visar pålitligheten för RRa-värdet som visas på bildskärmen.
En lång lodrät linje indikerar en hög pålitlighet medan en kort
lodrät linje indikerar en låg pålitlighet. Under enbart SpO2
eller kombinerat SpO2 och Rainbow akustisk övervakning blir
stapeln grön. Under enbart Rainbow akustisk övervaknig, blir
stapeln brandgul.
Visar batteriets återstående laddning. Vid inkoppling till ett
nätuttag är endast den första stapeln tänd. När enheten är
frånkopplad visar batteristaplarna batteriets laddning. När
RI
batteriet avger energi
minskar antalet upplysta staplar från
höger till vänster.
GR-14946
17
Andningsindikatorn (RI) visar nivån för ljudet som detekteras
av den akustiska andningssensorn.
En lång lodrät linje
Page 1 of 1
1379 Reven
A kort lodrät linje indikerar
indikerar en hög ljudnivåFRM
medan
DRO 5201
en låg ljudnivå. Under enbart SpO2-mätning eller kombinerad
mätning
av
SpO
2 och Rainbow akustisk övervaknig,
IC: 7362A-RAD87
blir stapeln grön. Under enbart Rainbow akustisk övervaknig,
FCC ID: VKF-RAD87
blir stapeln brandgul.
Batteriladdningsindikator
Om batteristatusen är låg hörs ett lågt pip och den första
batteristapeln till vänster blinkar grönt.
18
Indikator för
nätström
Indikatorn för nätström tänds när Rad-87 ansluts till
nätuttaget och när batteriet laddas.
19
På/av-knappen
Används för att sätta på och stänga av instrumentet.
Tryck på knappen en gång för att slå på enheten.
Tryck på knappen i 2 sekunder för att stänga av enheten.
20
CO-pulsoximeterns
patientkabelanslutning.
Ansluter till en sensor eller patientkabel på Masimo
CO-pulsoximetern med en sensor.
21
Högtalare
Ger hörbara och visuella indikationer på larmtillstånd,
pulston och återkoppling på knapptryckningar.
DISPLAY
DISPLAY
2-4
Rad-87
Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
IC: 7362A-RAD87
FCC ID: VKF-RAD87
Systembeskrivning
2
Rad- 8 7 P u l s e C O - O x i m e t e r – V ertikal
11
9
10
8
4
16
SIQa
NORM
8 8978
8 8768
8 8128
RRa
MAX
5
15
RI
7
13
2
19
12
3
6
18
14
17
11
21
20
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
2-5
2
Systembeskrivning
Rad - 8 7 b a k p a n e l
1
2
3
4
2-6
Använd den runda 1/4-tumskontakten för anslutning till ett system för
sköterskelarm. Det här är en stereoutgång och en stereokabel ska
användas. Alla externa enhetsanslutningar till sköterskeutgången måste
uppfylla IEC-60950.
1
Utgång för
sköterskelarm
2
Seriell utgång
3
Ekvipotentiell
jordanslutning
Använd den ekvipotentiella jordanslutningen för att jorda enheten.
4
Uttag för
nätström
För kontinuerlig användning och/eller batteriladdning kopplas elsladden
in i ett elnätsuttag.
Använd serieutgången för att ansluta en seriell enhet som t.ex. en
serieskrivare, RadNet Interface Module, Patient SafetyNet eller en dator
till Rad-87. Se avsnitt 7, Specifikationer för utdatagränssnitt. Alla externa
enheter som ansluts till den seriella utgången måste uppfylla IEC-60950.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Systembeskrivning
2
Sym b o l e r
Följande symboler kan finnas på Rad-87-enheten eller förpackningen:
SYMBOLER
DEFINITION
RS-232
Ekvipotentiell jordanslutning
Se medföljande dokument
Gränssnitt för sköterskelarm
Uppfyller WEEE-direktivet
Konformitetsmärkning för det europeiska direktivet för medicinteknisk
utrustning 93/42/EEG
Rx Only
+70 C
-40 C
+1060 hPa - +500 hPa
795 mmHg - 375 mmHg
Enligt federal lagstiftning får detta instrument endast säljas av eller
på order av läkare (endast USA).
IC: 7362A-RAD87
Tillverkningsår
FCC ID: VKF-RAD87
Fuktighetsgrad
NON
STERILE
vid förvaring: 10 till 95 %
5%-95% RH
+70 C
LATEX
-40 C
ed, WEEE Symbol
+1060 hPa - +500 hPa
795 mmHg - 375 mmHg
Håll enheten torr
95%
NON
STERILE
%
5%-95% RH
ine is for reference only; do not print.
LATEX
5%
Title: Graphics, Sensor/Cable symbols, 03/06
GR-14231
DRO-13914
Förvaringstemperatur: -40 ˚C till +70 ˚C
Förvaringshöjd: 500 mbar till 1060 mbar tryck
Anger trådlös radiosignal(endast modell med trådlös radio)
95%
%
Title: symbol, art, keep dry
PCX-1044
Revision: A
DRO-4150
5%
Ömtålig/bräcklig, hantera varsamt
EC REP
EU-auktoriserad representant
Title: symbol, art, fragile
Title: Graphics, Sensor/Cable symbols,
03/06
PCX-1045
Revision: A
GR-14231
DRO-4150
DRO-13914
Defibrillationssäker, typ BF
Var försiktig!
Tillverkare
Certifikat från ETL (Electrical Testing Laboratory)
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
2-7
2
Systembeskrivning
LCD - v i s n i n g
LCD-skärmen visar information om radiokommunikation när radiokommunikation är aktiv (endast
modell med trådlös radio). Den visar även systeminformation. Alla Rad-87-modeller har en LCDskärm på den övre panelen för den horisontella modellen eller på vänster sidopanel för den
vertikala modellen.
LCD-skärmen tänds vid start och visar de installerade parametrarnas/mätningarnas låga och
höga larmgränser. När Rad-87 har startat upp systemet släcks skärmens lampor. När knapparna
på den främre panelen trycks in visas varje menyval på LCD-skärmen.
När Rad-87 kommunicerar aktivt med ett annat system med hjälp av radiofunktionen visas
följande på LCD-skärmen:
■
Patient SafetyNet: LCD-skärmen visar information som skickas från Patient SafetyNet till
Rad-87.
■
Philips VueLink: LCD-skärmen visar ”VueLink Conn” (VueLink-anslutning) och ”Alarm Tones
On” (Larmljud på) eller ”Alarm Tones Off” (Larmljud av).
OBS!När Rad-87 är ansluten till Philips VueLink och LCD-skärmen visar ”Alarm Tones On”
(Larmljud på), är ljudlarmen aktiva på instrumentet. När LCD-skärmen visar ”Alarm Tones
Off” (Larmljud av), är ljudlarmen inaktiva på instrumentet.
Vidare, om displayknappen trycks in i 5 sekunder visar LCD-skärmen följande inställningar tre
gånger och går sedan tillbaka till standardskärmen. Du kan avbryta skärmens cykel genom att
trycka på vilken knapp som helst utom knapparna Sensitivitet och Tysta larm.
2-8
■
Systeminställningar
■
Övervakningsläge: Normal, vila eller hem
■
Låga och höga larmgränser för installerade parametrar/mätningar
■
Sensortid (om så är tillämpligt).
■
Ljudlarm
■
Larmvolym
■
Tysta larm
■
Larmfördröjning
■
Snabb DeSat
■
Läget
■
Medelberäkn.tid
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Inställning
3
Instä l l n i n g a v R a d - 8 7
Introduktion
Innan Rad-87 Pulse CO-Oximeter kan användas i en klinisk miljö måste den inspekteras, ställas
in på rätt sätt och batterierna måste laddas upp helt.
Packa upp och inspektera
Ta ut instrumentet ur kartongen och undersök om det finns några tecken på skador på enheten.
Kontrollera att allt finns med enligt leveranslistan. Spara allt förpackningsmaterial, faktura och
leveransbevis. Dessa kan behövas vid eventuella klagomål hos transportföretaget.
Kontakta den tekniska serviceavdelningen om något saknas eller är skadat. Kontaktuppgifter
finns i listan i avsnitt 9, Service och reparation.
Förbereda övervakning
De följande avsnitten i handboken beskriver förberedelser, inställningar och inledande installation
av Rad-87 Pulse CO-Oximeter.
Strömkrav för Rad-87
Använd alltid en nätsladd för sjukhusbruk för att ansluta Rad-87 till ett nätuttag.
Kontrollera nätuttagets spänning och frekvens före användning. Kontrollera att nätuttaget har den
strömstyrka som specificeras på bakpanelen på Rad-87. Rad-87 har utformats för att drivas med
100 till 240 V, 47–83 Hz. Instrumentet är klassat för högst 20 VA.
Anslut en nätsladd för sjukhusbruk till nätaggregatet på Rad-87-enheten (anslutningstyp IEC-320
på enheten). Anslut nätsladden till ett nätuttag. Se till att strömförsörjningen till instrumentet är
rätt kopplad genom att kontrollera att indikatorn för nätström på Rad-87-enheten tänds.
Var försiktig!
•• Anslut bara Rad-87 till honuttag avsedda för sjukhusbruk.
•• Skyddsledaren får under inga omständigheter tas bort från nätkontakten.
•• Förlängningssladdar och adaptrar får inte användas. Nätsladden och kontakten måste
vara hela och fria från skador.
•• Använd nätsladden för att koppla bort instrumentet från elnätsuttaget.
•• Om det finns några tvivel om att skyddsledaren är intakt ska Rad-87 endast drivas
med det interna batteriet tills nätuttagets skyddsledare fungerar korrekt.
•• Se till att patienten är elektriskt isolerad genom att endast ansluta enheten till annan
utrustning med elektriskt isolerade kretsar.
•• Anslut inte enheten till ett eluttag som regleras med en väggströmbrytare eller
en dimmer.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
3-1
3
Inställning
Första laddningen av batteriet
Innan du använder Rad-87 ska batterierna laddas fullständigt.
För att ladda det interna batteriet, anslut nätsladden till ett nätuttag och till nätaggregatet på
baksidan av Rad-87. Indikatorn för nätström tänds. Nätströmsindikatorn fortsätter att lysa så
länge batteriet laddas. Batteriladdningsindikatorn lyser inte om inte instrumentet används med
batterier. Avsnitt 7-2, Specifikationer.
Första installation
Placera Rad-87 på en stabil, hård, plan yta i närheten av patienten. Placera alltid Rad-87 på en
torr yta. Det ska finnas ett fritt utrymme på minst 2,5 cm runt enheten. Se till att högtalarna till
Rad-87 inte täcks över för att undvika att larmet dämpas.
Rad-87 ska inte användas i miljöer med värden som ligger utanför följande:
MILJÖFÖRHÅLLANDEN
Temperatur
+0 °C till +50 °C
Luftfuktighet
10 till 95 %, icke-kondenserande
Driftaltitud
500 till 1 060 mbar
-304 till 5 486 m
Konfigurera Rad-87 efter lokal nätfrekvens om det behövs (50 eller 60 Hz). Standard är 60 Hz
(standard inom USA). Se Avsnitt 4, Drift, inställningsmeny nivå 3, nätfrekvens.
Försiktighet!
•• Instrumentet måste konfigureras efter den lokala nätfrekvensen så att brus från
fluorescerande ljus och andra källor inte påverkar resultatet.
Försiktighet!
•• Batteriet ska vara helt laddat för att säkra reservströmförsörjning om strömavbrott
skulle uppstå.
3-2
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Inställning
3
Stäl l a i n s y s t e m g r ä n s s n i t t
Inställning av Philips VueLink
(Se bruksanvisningen till Masimo SET VueLink Module and Serial Cable för mer information)
1. Välj Philips VueLink (PHL) på menyn Seriell uteffekt på Rad-87. Välj sedan önskade
inställningar genom att bläddra igenom menyalternativen.
2. Anslut den ena änden av VueLink-kabeln till serieutgången på baksidan av Rad-87.
3. Sätt i VueLink-modulen i monitorhållaren.
4. Koppla från VueLink-kabeln från VueLink-modulen, om den redan är ansluten, innan du
fortsätter.
5. Tryck på VueLink-knappen på VueLink-modulen och kontrollera att ”Open Interface” är den
valda enheten på HP/Agilent/Philips-monitorskärmen.
6. Anslut VueLink-kabeln till VueLink-modulen och sätt på strömmen till Rad-87.
7. SpO2- och pulsfrekvensvärdena visas automatiskt på Philips/Agilent/HP-monitorn. Philips/
Agilent/HP-monitorn kan konfigureras så att den visar PI (Perfusionsindex) och valfria
Rainbow-parametrar om de är aktiverade i Rad-87.
8. För att den pletysmografiska vågformen ska visas på Philips/Agilent/HP-monitorn måste
användaren kanske konfigurera monitorn. Läs användarhandboken från Philips/Agilent/HP
för fullständiga instruktioner.
9. Puls CO-Oximetern Rad-87 kan ställas in för att med en ljudsignal indikera alla patientlarm,
samtidigt som den kommunicerar med Philips/VueLink-gränssnittet. Använd inställningen
för gränssnittslarm på utmatningsmenyn för att aktivera och inaktivera larmsignalerna
på Rad-87.
OBS! Under användning av VueLink är ljudlarm INTE aktiva i monitorn med flera
parametrar vid sjukbädden. Philips/Agilent/HP-monitorn är kopplad till ett centralt
övervakningssystem är larmsignalerna emellertid tillgängliga på centralmonitorn.
Philips/Agilent/HP-monitorn måste kanske konfigureras för att överföra larm till
centralmonitorn. Läs användarhandboken från Philips, Agilent eller HP för information.
Inställning av RadNet
1. Anslut den ena änden av seriekabeln till serieutgången på baksidan av Rad-87.
2. Anslut den andra änden av seriekabeln till RadNet-gränssnittsmodulens anslutning.
3. Slå på RadNet-gränssnittsmodulen.
4. Välj ASCII 2 i seriealternativen på Rad-87.
5. Om anslutningen fungerar korrekt lyser RaNet-gränssnittsmodulens online-lampa.
6. Om RadNet-gränssnittsmodulen har konfigurerats korrekt visar Rad-87 automatiskt
parametrar/mätningar för SpO2, PI och pulsfrekvens på skärmbilden vid RadNetcentralstationen.
7. Rad-87 kan konfigureras så att den indikerar alla patientlarm med ljudlarm samtidigt som
den kommunicerar med RadNet-gränssnittsmodulen.
Inställning av Patient SafetyNet
1. Välj ASCII 2 i seriealternativen på Rad-87.
2. Kontakta Masimos installationspersonal för korrekt installationsvägledning.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
3-3
Användning
4
Intro d u k t i o n
För att använda Rad-87-systemet på ett effektivt sätt måste instrumentet ställas in korrekt och
användaren måste:
n
Veta hur Rad-87-enhetens avläsningar beräknas (se avsnitt 1).
n
Känna till kontroller, komponenter och drift.
n
Förstå status- och larmmeddelanden (se avsnitt 5, Larm och meddelanden och avsnitt 6,
Felsökning).
Grun d l ä g g a n d e a n v ä n d n i n g
Inställning och användning
1. Inspektera om Rad-87-höljet är skadat. Om det är skadat, se avsnitt 0, Service och reparation.
2. Anslut en patientkabel, en Dual Rainbow-kabel eller direktansluten sensor till Rad-87enheten. Kontrollera att kabeln sitter fast ordentligt och att den inte har vridits, skadats
eller är sliten.
3. Om du använder en patientkabel eller en Dual Rainbow-kabel, välj en sensor som är
kompatibel med Rad-87 och patienten innan du ansluter den till kabeln. Se avsnitt 8,
Sensorer och patientkablar. Om en sensor för engångsbruk eller självhäftande sensor
används, kontrollera att sändaren (röd lampa) och detektorn har justerats korrekt.
Ta bort eventuella substanser som kan störa ljusöverföringen mellan sensorns ljuskälla
och detektorn. Om du använder en akustisk andningssensor kontrollerar du att patientens
hals är ren och torr.
4. Följ indikationerna, instruktionerna och försiktighetsanvisningarna i sensorns bruksanvisning
då du fäster, återfäster eller kopplar ur sensorn/sensorerna.
5. Tryck på strömknappen för att starta Rad-87.
6. Kontrollera att alla indikatorer på frontpanelen tänds en kort stund, att en signal hörs och
att LED- och LCD-displayerna visar den sensortid som återstår (om så är tillämpligt).
7. Kontrollera att skärmen på frontpanelen inte innehåller några larm eller systemfelmeddelanden
(se avsnitt 5, Larm och meddelanden).
8. Kontrollera att följande visas på LED- och LCD-skärmarna (se Inställningsmeny – Nivå, 1,
Larmgränser för parametrar/mätningar – Skärmbild 1, Larmgränser för parametrar/
mätningar – Skärmbild 2, Larmgränser för parametrar/mätningar – Skärmbild 3 och
Inställningsmeny – Nivå 3, Inställningsläge i det här kapitlet):
LED:
n
Lägesinställning: Standard (Std), vila (SLP) eller hem (Hnn)
LCD:
n
Lägesinställning: Standard, Sleep (Vila) eller Home (Hem)
n
Larmgräns för låg pulsfrekvens och larmgräns för hög pulsfrekvens
n
Andningsfrekvens (RRa) låg och hög larmgräns
n
Låg larmgräns för SpCO och hög larmgräns för SpCO
n
Låg larmgräns för SpMet och hög larmgräns för SpMet
n
Låg larmgräns för SpHb och hög larmgräns för SpHb
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
4-1
4
Användning
Grundläggande användning, forts
n
Låg larmgräns för PI och hög larmgräns för PI
n
Låg larmgräns för PVI och hög larmgräns för PVI
n
Sensortid som återstår (om så är tillämpligt).
9. Kontrollera inställningarna för larmgränser på LED- och LCD-skärmarna (se Inställningsmeny –
Nivå 1, Larmgränser för parametrar/mätningar – Skärmbild 1, Larmgränser för parametrar/
mätningar – Skärmbild 2, Larmgränser för parametrar/mätningar – Skärmbild 3 i det
här kapitlet).
OBS! ”- - -” visas inledningsvis i de numeriska fälten för alla parametrar/mätningar när
Rad-87 är påslagen. När övervakningen inleds uppdateras de numeriska fälten.
De numeriska visningsfälten för parametrarna/mätningarna börjar visa värden under
uppdateringen även om informationen inte har stabiliserats. Medan uppdateringen
pågår kan mätningens etikett börja blinka för att indikera att bearbetning pågår. När
blinkningen slutar har värdet stabiliserats. SpHb-värdet visas när det har stabiliserats
och parameterns etikett fortsätter att blinka ytterligare en bearbetningsperiod medan
värdet stabiliseras ytterligare.
Parameter/Mätning
Ungefärlig tid (i sekunder) tills
sifferstabilisering
SpO2
20
SpCO, SpMet-
45
SpHb, SpOC
120
PVI
90
RRa
60
10. Kontrollera att patientlarmen fungerar genom att ställa in höga och låga larmgränser
högre än patientavläsningarna. (se Inställningsmeny – Nivå 1, Larmgränser för parametrar/
mätningar – Skärmbild 1, Larmgränser för parametrar/mätningar – Skärmbild 2,
Larmgränser för parametrar/mätningar – Skärmbild 3 i det här kapitlet.
■
Ett larm hörs.
■
Larmklockan blinkar rött för larm med hög prioritet.
■
Systemets statuslampa blinkar röd för larm med hög prioritet, gul för larm med
medelhög prioritet och lyser stadigt gul för larm med låg prioritet.
■
När det uppmätta värdet ligger utanför larmgränserna blinkar nummervärdet och
parameter-/mätningsetiketten för det aktuella larmet på LED-skärmen.
11. Kontrollera att sensorlarmen fungerar.
4-2
■
Avlägsna sensorn från sensorplatsen.
■
Larmsignalen avges.
■
Larmklockan blinkar rött.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Användning
Grundläggande användning, forts
■
Systemets statuslampa blinkar röd.
■
Displayen visar meddelandet ”SEN OFF” (Sensor av).
Koppla från sensorn från patientkabeln eller Rad-87.
■ Larmsignalen avges.
■
Larmklockan blinkar röd.
■
Systemets statuslampa blinkar röd.
■
Skärmen visar meddelandet ”NO SEN” (Ingen sensor).
4
OBS!Tillstånden ”NO SEN” eller ”SEN OFF” utlöser bara ett larm med hög prioritet om
Rad-87 aktivt övervakar en patient när sensorn kopplas ur.
12. Kontrollera att ljudlarmet kan tystas när gränsen för ett parameter-/mätningslarm överskrids.
■
Skapa ett larmtillstånd genom att sänka den höga larmgränsen för pulsfrekvensen så
att den blir lägre än patientens värde.
■
Tryck på knappen Tysta larm.
■
Larmet tystnar i 120 sekunder (standard).
■
Larmklockan blinkar rött för att indikera en hög pulsfrekvens (larm med hög prioritet).
■
Systemets statuslampa blinkar röd.
13. Starta patientövervakning:
■
■ Ställ in larmvolym.
Ställ in larmgränserna.
■ Ställ in volymen för pulstonen.
14. Kontrollera att sensorn sitter korrekt och att uppmätta data är lämpliga, se avsnitt 4, Lyckad
övervakning.
15. Övervaka patienten.
16. När övervakningen har slutförts tas sensorn bort från patienten och förvaras eller kasseras
enligt lokala föreskrifter. Se bruksanvisningen till sensorn.
17. Håll På/Av-knappen intryckt i 2 sekunder för att stänga av Rad-87 [3 sekunder i hemläge].
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
4-3
Användning
4
Grundläggande användning, forts
Standardinställningar
Rad-87 spara två typer av standardvärden som instrumentet automatiskt går tillbaka till efter
avstängning/påslagning.
1. Fabriksinställningar av Masimo.
2. Standardinställningar som kan ändras av användaren och som finns kvar efter avstängning
och påslagning av enheten.
Fabriksstandardinställningar och egna inställningar
ALTERNATIV
4-4
Fabriksstandard
SpO2 hög larmgräns
SpO2 låg larmgräns
Pulsfrekvens hög larmgräns
Pulsfrekvens låg larmgräns
”---” Av
90%
140 SPM
50 SPM
RRa hög larmgräns (andetag per minut)
30 andetag per minut
RRa låg larmgräns (andetag per minut)
Hög larmgräns för SpCO
Låg larmgräns för SpCO
Hög larmgräns för SpMet
Låg larmgräns för SpMet
Hög larmgräns för SpHb
Låg larmgräns för SpHb
PI hög larmgräns
PI låg larmgräns
Hög larmgräns för PVI
Låg larmgräns för PVI
6 andetag per minut
10
”---” Av
3
”---” Av
17
7
”---” Av
”---” Av
”---” Av
”---” Av
Sensitivitet
APOD
Ljusstyrka för skärmen
Pulstonvolym
Tid för larmtystnad
Larmvolym
Övervakningsläge
Nivå 2
Nivå 2
120 sekunder
Nivå 3, min 70 db
Standard (Normal)
Ljudlarm av
Aktiva larm (På)
Ljudlarm när optisk sensor är av
SpO2 larmfördröjning
RRa larmfördröjning
Snabb DeSat-larm
Serieutgång
Gränssnittslarm
Av
5 sek
30
5%
ASCII 2
Larmsignaler på
Konfigurerbara
inställningar
2 till 99 %, sedan ”---”
1 till 98 %
35-235 SPM
30 till 230 SPM
5 till 69 andetag per minut,
därefter ”---”
4 till 68 andetag per minut
2 till 98 %, sedan ”---”
”---”, därefter 1 till 97
1 till 99,5 så ”---”
”---”, därefter 0,1 till 99
2 till 24,5, så ”---”
”---”, sedan 1 till 24
0,04 till 19, så ”---”
”---”, så 0,03 till 18
2 till 99, så ”---”
”---”, så 1 till 98
Max/Normal/APOD
OBS! MAX-inställningen återgår
till APOD efter avstängning och
påslagning.
Nivå 1 till 4
Av, nivå 1 till 3
30, 60, 90 eller 120 sekunder
Nivå 1 till 4, 87 db max
Standard, Vila, Hem
”On/Off or muted with reminder”
(På/av eller tyst med påminnelse)
På/Av
0, 5, 10 eller 15 sekunder
0, 10, 15, 30, 60 sekunder
5, 10, Av
Philips/ASCII 1/ASCII 2
Larmsignaler, av/på
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Användning
4
Grundläggande användning, forts
ALTERNATIV
Fabriksstandard
Sköterskelarmtyp
Larm
Polaritet för sköterskelarm
Linjefrekvens
SpO2 medelvärdesberäknad tid
RRa medelvärdesberäknad tid
SmartTone
FastSat
RRa sensorstatusanmärkningar
Enhetens profilinställningar
SpHb-noggrannhet
SpHb-medelvärdesberäkning (Hb AV)
SpHb-beräkning (Hb Cal)
Normal
60 Hz
8 sek
30
Av
Av
Av
Ej tillämpligt
0.1
Medelhög
Arteriellt
SpHb-visning vid Låg SiQ
Nej
PI-medelvärdesbildning
PVI-medelvärdesbildning
Lång
Lång
LCD-språk
Engelska
Konfigurerbara
inställningar
Larm och låg Signal I.Q./
Låg Signal IQ/
Larm
Normal/inverterad
60 Hz, 50 Hz
2, 4, 8, 10, 12, 14, 16
0, 10, 20, 30, 60
På/Av
Inställningen bibehålls efter avstägning
På/Av
Blå, grön, brandgul, rosa eller vit
0.1/ 0.5/1
Lång (Lng)/Medel (nnl)/Kort (Sho)
Arteriellt (SpHb)/Venöst (SpHbv)
Ja (visa SpHb-värde)
Nej (värdet visas som streck)
Kort (Sho), lång (Lng)
Kort (Sho), lång (Lng)
Engelska (standard) franska, tyska,
italienska, spanska, svenska,
holländska, danska, portugisiska
Lyck a d ö v e r v a k n i n g
Följ de allmänna riktlinjerna nedan för att få en korrekt övervakning.
OBS! Se Säkerhetsinformation, Varningar, Försiktighetsanvisningar och Anmärkningar för
ytterligare information.
■
Placera sensorn på en plats med tillräcklig perfusion och där korrekt inriktning för lysdioderna
och detektorn är möjlig.
■
Placera sensorn på en plats med obehindrat blodflöde.
■
Sensorn får inte fästas med tejp.
■
Välj inte ett ställe som kan påverkas av elektriska störningar (till exempel nära elektrokirurgisk
utrustning).
■
Följ indikationerna, instruktionerna och försiktighetsanvisningarna i sensorns bruksanvisning
då du fäster, återfäster eller kopplar ur sensorn/sensorerna.
OBS! När en Masimo Rainbow-sensor ansluts korrekt till patienten genomgår instrumentet
normalt en 20–30 sekunders kalibrerings/pulssökningsrutin för sensorn. Därefter visas
de numeriska värden som är installerade på instrumentet och som stöds av sensorn.
Men om sensorns kalibrering/pulssökningsrutin inte lyckas för Rainbow-parametrar/mätningar går instrumentet automatiskt över till ett ”SpO2 enbart-värde för att få SpO2-,
PR-, PI- och PVI-värden.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
4-5
Användning
4
Sen s o r e r p å M a s i m o s C O - p u l soximeter
Före användning bör du läsa bruksanvisningen till Masimo-sensorn. Använd endast Masimosensorer för pulsoximetri eller CO-pulsoximetrimätningar. Vävnadsskada kan orsakas av felaktig
applicering eller användning av en sensor t.ex. genom att sensorn lindas för hårt. Kontrollera
sensorplatsen enligt bruksanvisningen till sensorn för att säkerställa att huden är hel och att
sensorn fästs på rätt plats och på rätt sätt.
Om en Masimo Rainbow Direct Connect återanvändningsbar sensor används och ”SpO2 Only
Mode” (SpO2 enbart-läge) visas på LCD-skärmen genomför du något av följande steg för att erhålla
Rainbow-värden:
■
Ta loss sensorn från patienten och anslut den korrekt igen (rekommenderas).
■
Avlägsna kabelanslutningen från instrumentet och återanslut.
■
Stäng av och starta instrumentet igen.
Om en Masimo Rainbow självhäftande sensor används och ”SpO2 Only Mode” (SpO2-enbartläge) visas på skärmen, utför du ett av följande steg för att få Rainbow-värden:
■ Koppla från och sensorkabeln från patientkabelns anslutning och återanslut den
(rekommenderas).
■ Kontrollera att sensorn placeras korrekt. Avlägsna sensorn från patienten och anslut den
igen vid behov.
■ Avlägsna patientkabelanslutningen från instrumentet och återanslut.
Om högintensivt extremljus (t.ex. pulserande elektroniskt ljus) riktas mot sensorn eller om det finns
andra källor till störningar, täcker du över sensorn med hjälp av Masimo Optical Light Shield.
Ma s i m o a k u s t i s k a a n d n i n g s s e nsorer
Läs bruksanvisningen till Masimo akustisk andningssensor noga före användning. Vid
övervakning av enbart den akustiska andningsfrekvensen (RRa-läge) och patienten ligger inom
larmgränserna gör Rad-87 ett av följande:
■ RRa-sensorkalibrering: RI och SIQa blir gröna.
■
Efter RRa-sensorkalibrering: RI och SIQa blir brandgula.
■
Systemets statuslampa: gul.
OBS! Lamporna förblir brandgula tills övervakningen är klar eller en SpO2-sensor placeras
på patienten och aktiv övervakning börjar.
OBS! SpO2-övervakning behövs vid övervakning av RRa (akustisk andning).
FÖRSIKTIGHET!
•• Använd inte skadade sensorer. Använd inte en sensor med oskyddade optiska
eller elektriska komponenter. Sensorn får inte nedsänkas i vatten, lösnings- eller
rengöringsmedel (sensorer och anslutningar är inte vattentäta). Om inget annat
anges i sensorns bruksanvisning ska sensorer inte steriliseras med strålning, ånga,
autoklavering eller etylenoxid. Se bruksanvisningen till sensorn.
•• Skadade patientkablar får inte användas. Patientkablarna får inte nedsänkas i vatten,
lösnings- eller rengöringsmedel (patientkablarnas anslutningar är inte vattentäta).
Sterilisera inte med strålning, ånga, autoklavering eller etylenoxid.
4-6
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Användning
4
•• Masimo-sensorer och patientkablar får inte ombearbetas, repareras eller återanvändas
eftersom dessa processer kan skada de elektriska komponenterna, vilket kan leda
till patientskada.
•• För mycket störningar från omgivningen kan påverka noggrannheten för resultatet
för andningsfrekvens från den akustiska andningssensorn.
Sensortid som återstår
Rad-87-instrument som har funktionen total hemoglobin (SpHb) och som används med Masimo
Rainbow återanvändningbara SpHb-sensorer visar kvarvarande tid på LCD-displayen. Dessutom
hörs en ljudsignal vid markeringarna för 4, 2, 1 timma och 0 minuter. Kontrollera kvarvarande
tid manuellt genom att trycka på hålla knappen ”Display” (visa) nedtryckt i fem sekunder.
Kvarvarande tid visas på LCD-skärmen.*
OBS! Sensortiden visas inte för självhäftande SpHb Rainbow-sensorer eftersom dessa
endast är avsedda för användning på en patient.
Rad-87 har två displayer som visar meddelanden om återstående sensortid - LCD- och
LED-displayerna.
LCD
LCD-display (Liquid Crystal Display)
LCD-displayen för Rad-87 visar meddelanden om återstående sensortid som är tillgänglig för
användaren enligt definitionen i följande tabell:
Meddelande
LCDnummer
meddelande
Orsak
Villkor
Meddelandelängd
1*
Sensor
000 Min
SpHb-sensorn
fungerar inte
0 minuter, ingen
återstående
sensortid –
se anmärkning
nedan
2
Byt sensor
SpHb-sensorn
fungerar inte
Övervakar
inte patienten, Tills ny SpHb-sensor
SpHb-sensorn anslutits
fungerar inte
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Obegränsat tills SpHbsensorn byts ut för
övervakning av annan
parameter/mätning med
kompatibel sensor
Ljudsignal
Förslag på åtgärd
Ja
Byt ut SpHbsensorn
Nej
Byt ut SpHbsensorn
4-7
4
Användning
Meddelande
LCDnummer
meddelande
3†
4*†
5
Sensor
### tim
Sensor
### min
Byt ut
sensor
Orsak
4 timmar,
2 timmar,
1 timme kvar
Håll
displayknappen
intryckt
i 5 sekunder
SpHb-sensorn
ansluten efter
att Rad 87 har
startats
SpHb-sensorn
fästs på och/
eller avlägsnas
från patienten
< 1 timma kvar
Håll
displayknappen
intryckt
i 5 sekunder
SpHb-sensorn
ansluten efter
att Rad 87 har
startats
SpHb-sensorn
fästs på och/
eller avlägsnas
från patienten
Sensorn
fungerar inte
Villkor
120 sekunder
Övervakar en
patient
SpHb-sensor
ansluts till
Rad-87
utan SpHb
installerad
Förslag på åtgärd
Ja
Visas 3 gånger i visningen
av systeminställningarna
(se avsnitt 2, LCD-skärm)
Nej
Övervakar en
patient
Ej tillämpligt
Nej
120 sekunder
120 sekunder
Övervakar en
patient
Ja
Visas 3 gånger i visningen
av systeminställningarna
(se avsnitt 2, LCD-skärm)
Nej
Förbered byte av
SpHb-sensorn.
Övervakar inte
120 sekunder
någon patient
Övervakar
en patient
120 sekunder
Övervakar inte
någon patient Tills ny fungerande sensor
Övervakar en anslutits
patient
Nej
Nej
Ja
Tills kompatibel sensor
anslutits.
Övervakar eller
övervakar inte
en patient
Inkompatibel
sensor
Ljudsignal
Övervakar inte
120 sekunder
någon patient
Inkompatibel
sensor
6
Meddelandelängd
Nej
Tills kompatibel
SpHb-sensor anslutits
Anslut en
fungerande sensor
Byt ut mot en
kompatibel
Masimo-sensor
(Se avsnitt 8)
Kontakta din
lokala Masimoåterförsäljare för
mer information
om tillvalet SpHbuppgradering.
Använd en annan
sensor än SpHbsensor
* Om sensortiden för Rainbow återanvändbar SpHb-sensor når 0 minuter kvar vid aktiv övervakning av en patient slutar
inte sensorn att övervaka patienten förrän sensorn tagits bort från patienten och ingen puls känns av.
† ”###” motsvarar det numeriska värdet i antingen timmar eller minuter som återstår för en ansluten Rainbow återanvändbar
SpHb-sensor.
4-8
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
4
Användning
LED
Lysdioder (LED-display)
APOD
APOD
APOD
NORM
NORM
NORM
MAX
MAX
MAX
SENSITIVITY
MODE
SENSITIVITY
SENSITIVITY
SIQa
SeN
Hrs
60
DISPLAY
DISPLAY
ENTER
ENTER
Rad-87
Rad-87
rbc monitor
Lysdioderna för Rad-87 visar meddelanden om återstående sensortid som är tillgänglig för
användaren enligt definitionen i följande tabell:
Meddelande
LEDnummer meddelande
1*
2
3†
4*†
SEN
nin
000
SEN
HrS
###
SEN
nin
###
Rpl SEN
Orsak
SpHb-sensorn
fungerar inte
SpHb-sensorn
ansluts efter att
Rad 87 har startats
SpHb-sensorn
avlägsnas från
patienten
SpHb-sensorn
ansluts efter att
Rad 87 har startats
SpHb-sensorn
avlägsnas från
patienten
Sensorn
fungerar inte
Inkompatibel sensor
5
INC SEN
SpHb-sensor har
anslutits till
Rad-87 utan att
SpHb installerats
Villkor
Meddelandelängd
Övervakar
inte patienten,
SpHb-sensorn
fungerar inte
Tills ny SpHbsensor anslutits
Ljudsignal
Nej
Förslag på åtgärd
Byt ut SpHb-sensorn
Byt ut SpHb-sensorn
Övervakar inte
någon patient
120 sekunder
Nej
Ej tillämpligt
Byt ut SpHb-sensorn
Övervakar inte
någon patient
120 sekunder
Nej
Ej tillämpligt
Övervakar inte
någon patient
Övervakar en
patient
Tills ny
fungerande
sensor anslutits
Nej
Ja
Tills kompatibel
SpHb-sensor
anslutits
Övervakar eller
övervakar inte
Tills kompatibel
en patient
SpHb-sensor
anslutits
Anslut en fungerande
sensor
Byt ut mot en kompatibel
Masimo-sensor
(Se avsnitt 8)
Nej
Kontakta din lokala
Masimo-återförsäljare
för mer information
om tillvalet SpHbuppgradering eller
användning av en
kompatibel sensor som
inte är en SpHb-sensor
* Om sensortiden för Rainbow återanvändbar SpHb-sensor når 0 minuter kvar vid aktiv övervakning av en patient slutar
INTE sensorn att övervaka patienten förrän sensorn tagits bort från patienten och ingen puls känns av.
† ”###” motsvarar det numeriska värdet i antingen timmar eller minuter som återstår för en ansluten Rainbow återanvändbar
SpHb-sensor.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
4-9
Användning
4
Numerisk visning – SpO2
Stabilitet i avläsningar av SpO2 kan vara en god indikator på tillförlitlig signal. Även om
stabilitet är relativ får man baserat på erfarenhet en bra känsla för ändringar som är
artefaktiska eller fysiologiska samt hastighet, tidsmätning och beteende för dessa. Stabiliteten
i avläsningarna över tid påverkas av vilken metod för genomsnittsberäkning som används. Ju
längre genomsnittsberäkningstid, desto mer stabila blir avläsningarna. Detta beror på att en
dämpad respons erhålls när signalen genomsnittsberäknas under längre perioder än under
kortare. Men längre tider för genomsnittsberäkning försenar instrumentets respons och reducerar
de uppmätta variationerna av SpO2. Felaktiga mätningar kan orsakas av:
■
Förhöjd nivå av kolmonoxidhemoglobin
■
Förhöjd nivå av methemoglobin
■
Allvarlig anemi
■
Förhöjda totala bilirubinnivåer
■
Låg arteriell perfusion
■
Rörelseartefakt
Numerisk visning – Pulsfrekvens
Pulsfrekvensen som anges på Rad-87 Pulse CO-Oximeter kan skilja sig lite från hjärtfrekvensen
som visas på EKG-monitorer på grund av skillnader i tider för medelvärdesberäkning. Det kan
även finnas skillnader mellan kardiell elektrisk aktivitet och perifer arteriell pulsering. Stora
skillnader kan vara en indikation på problem med signalkvaliteten beroende på fysiologiska
förändringar hos patienten, eller på problem med en av enheterna eller användningen av sensorn
eller patientkabeln. Pulsering från ballongstöd i aorta kan leda till att pulsfrekvensen som visas
på Rad-87 uppvisar signifikanta skillnader från EKG-hjärtfrekvensen.
Numerisk visning – RRa
Rainbow akustisk övervakning mäter kontinuerligt patientens andningsfrekvens baserat på
luftflödesljuden som genereras i de övre luftvägarna. SpO2-övervakning behövs vid övervakning
av RRa (akustisk andning). När SpO2-övervakning inte är tillgänglig visas RRa-värden som ”- -”.
Felaktiga mätningar kan orsakas av:
■
För mycket störningar från omgivningen.
■
Felaktig placering av sensorn.
Numerisk visning – SpCO
En stabil SpCO-avläsning associeras med rätt sensorplacering, små fysiologiska förändringar vid
mätning och godtagbara nivåer av arteriell perfusion vid patientens mätningsplats. Fysiologiska
förändringar vid mätningsplatsen orsakas huvudsakligen av variationer i arteriell syremättnad,
blodkoncentration och perfusion. Felaktiga mätningar kan orsakas av:
■ Förhöjd nivå av methemoglobin
■ Intravaskulära färgämnen som indocyaningrönt eller metylenblått
■ Avvikande hemoglobinnivåer
■ Låg arteriell perfusion
■ Låga nivåer av arteriell syremättnad
■ Förhöjda totala bilirubinnivåer
■
4-10
Rörelseartefakt
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Användning
4
Numerisk visning – SpMet
En stabil SpMet-avläsning associeras med rätt sensorplacering, små fysiologiska förändringar vid
mätning och godtagbara nivåer av arteriell perfusion vid patientens mätningsplats. Fysiologiska
förändringar vid mätningsplatsen orsakas huvudsakligen av variationer i arteriell syremättnad,
blodkoncentration och perfusion. Felaktiga mätningar kan orsakas av:
■
Intravaskulära färgämnen som indocyaningrönt eller metylenblått
■
Låg arteriell perfusion
■
Låga nivåer av arteriell syremättnad.
■
Förhöjda totala bilirubinnivåer
■
Rörelseartefakt
Numerisk visning – SpHb
En stabil SpHb-avläsning kännetecknas av korrekt sensorplacering, små fysiologiska förändringar
vid mätning och godtagbara nivåer av arteriell perfusion vid mätplatsen på patienten. Fysiologiska
förändringar vid mätningsplatsen orsakas huvudsakligen av variationer i arteriell syremättnad,
blodkoncentration och perfusion. Felaktiga mätningar kan orsakas av:
■
■
■
■
■
Intravaskulära färgämnen som indocyaningrönt eller metylenblått
Låg arteriell perfusion
Låga nivåer av arteriell syremättnad
Förhöjda totala bilirubinnivåer
Rörelseartefakt.
Numerisk visning – SpOC
En stabil SpOC-avläsning kännetecknas av stabila avläsningar av både SpO2 och SpHb som
uppnås vid korrekt sensorplacering, små fysiologiska förändringar vid mätning och godtagbara
nivåer av arteriell perfusion vid mätplatsen på patienten. Fysiologiska förändringar vid mätplatsen
orsakas huvudsakligen av variationer i syremättnad, blodkoncentration och perfusion. Felaktiga
mätningar kan orsakas av:
■ Intravaskulära färgämnen som indocyaningrönt eller metylenblått
■ Låg arteriell perfusion
■ Låga nivåer av arteriell syremättnad
■ Förhöjda totala bilirubinnivåer
■ Rörelseartefakt
■ Förhöjd nivå av kolmonoxidhemoglobin
■ Förhöjd nivå av methemoglobin
■ Allvarlig anemi kan orsaka felaktiga avläsningar av SpOC.
Numerisk visning – PI
Perfusionindexskärmen (PI) och stapeldiagrammet ger en relativ numerisk indikation av pulsstyrkan
på övervakningsplatsen. Detta är en beräknad procentandel mellan den arteriella och icke-arteriella
pulssignalen av arteriellt blod som transporteras genom platsen. PI kan användas för att hitta den
bästa perfusionsplatsen och för att övervaka fysiologiska förändringar hos patienten. Det har ett
avläsningsintervall på 0,02 till 20 procent. Ett värde som är högre än 1,00 är önskvärt. Extrema
förändringar av värdet beror på rörelseartefakt och förändringar i fysiologi och blodflöde.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
4-11
4
Användning
Numerisk visning – PVI
Det pletysmografiska variabilitetsindexet (PVI) är ett mått på dynamiska förändringar hos
perfusionsindex (PI) som uppstår under andningscykeln. Detta beräknas genom att mäta
förändringar i PI över ett tidsintervall som täcker en eller flera hela andningscykler. PVI visas
i procent (0-100 %).
Låg perfusion
Rad-87 indikerar perfusion på en LED-indikator med 10 staplar. De två nedre segmenten av
stapeln blir röda när amplituden för den arteriella pulsen är mycket låg (låg perfusion). Det har
antytts att pulsoximetri vid extremt låga perfusionsnivåer kan mäta perifer mättnad, vilket kan
skilja sig från central arteriell mättnad.* Denna ”lokala hypoxemi” kan orsakas av metaboliska
krav från andra vävnader som extraherar syre i proximalt förhållande till mätplatsen under längre
tillstånd av perifer hypoperfusion. (Detta kan även uppstå med en pulsfrekvens som sammanfaller
med EKG-hjärtfrekvensen.)
FÖRSIKTIGHET!
•• Om meddelandet Low Perfusion (Låg perfusion) visas ofta, välj ett övervakningsställe
med bättre perfusion. Bedöm patientens tillstånd under tiden, och vid indikation,
kontrollera syresättningsstatus på andra sätt.
* Severinghaus JW, Spellman MJ. Pulse Oximeter Failure Thresholds in Hypotension and Vasoconstriction.
Anesthesiology 1990; 73:532-537
Signalidentifiering och kvalitetsangivelse (SIQ)
Höjden på Signal IQ Index anger kvaliteten på den uppmätta signalen. En hög Signal IQ Index
indikerar att SpO2-mätningen baseras på en signal av hög kvalitet. En låg Signal IQ Index
indikerar att SpO2-mätningen baseras på data med låg signalkvalitet. När signalens kvalitet är låg
är SpO2-mätningen inte tillförlitlig. När Signal I.Q. är låg visas stapeln röd och parameterns etikett
blinkar. Fortsätt med försiktighet och gör följande:
■
Utvärdera patienten.
■
Kontrollera att sensorn har applicerats på rätt sätt. Sensorn måste vara ordentligt fäst till
platsen för att Rad-87 ska upprätthålla korrekta avläsningar. Om sensorns sändare och
detektor har justerats fel kan det resultera i lägre signaler.
■
Fastställ om en extrem förändring i patientens fysiologi och blodflöde vid övervakningsplatsen
har inträffat (t.ex. en uppblåst blodtrycksmanschett, en klämrörelse, provtagning av arteriellt
blod från handen med pulsoximetersensorn, allvarlig hypotoni, perifer kärlsammandragning
som resultat av hypotermi, medikament eller ett fall av Raynauds syndrom).
■
Hos nyfödda och barn, kontrollera att det perifera blodflödet till sensorns plats inte har
avbrutits. Det kan till exempel inträffa när barnet lyfts eller benen korsas vid blöjbyte.
Om meddelandet Låg Signal I.Q. visas ofta eller kontinuerligt när ovanstående har utförts, kan
det vara nödvändigt att ta ett arteriellt blodprov för CO-oximetrianalys för att kontrollera arteriellt
syremättnadsvärde.
Låg SpCO SIQ och låg SpMet SIQ
När signalens kvalitet är mycket låg för SpCO och/eller SpMet är noggrannheten vid SpCOoch/eller SpMet-mätningen eventuellt inte tillförlitlig. Vid låg SpCO och/eller SpMet SiQ blinkar
parameterns etiketter.
4-12
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Användning
4
Låg SpHb
När signalens kvalitet är mycket låg för SpHb är mätningen inte tillförlitlig. Vid låg SpHb SiQ
blinkar parameterns etikett och antingen visas SpHb-värdet eller så visas streck, beroende på
inställningen av funktionen. Mer information finns i avsnittet Fabriksstandardinställningar och
egna inställningar.
Signalidentifiering och kvalitetsangivelse – akustiskt (SIQa)
SIQa visar konfidensnivån för den uppmätta signalen. En hög konfidensnivå visas som en hög signal.
När SIQa är hög och parameteretiketten blinkar kan det finnas störningar i form av för mycket brus
i omgivningen. En låg konfidensnivå visas som en liten signal. En mycket liten signal, men röd stapel,
kan ange att noggrannheten för andningsfrekvensmätningen eventuellt inte är tillförlitlig.
När parameterns etikett blinkar ska du fortsätta med försiktighet och göra följande:
■
Bedöm patientens tillstånd.
■
Kontrollera den akustiska andningssensorn och säkerställ korrekt applicering av sensorn.
Den akustiska andningssensorn måste vara ordentligt fäst till platsen för att Rad-87 ska
upprätthålla korrekta avläsningar. Se bruksanvisningen till den akustiska andningssensorn
för korrekt placering av sensorn.
■
Identifiera och eliminera de källor till för mycket brus från omgivningen som påverkar det
akustiska andningsvärdet.
Andningsindikator (RI)
Andningsindikatorn (RI) visar ljudnivån för den uppmätta signalen. En hög ljudnivå visas som en
hög signal. En låg ljudnivå visas som en liten signal. När signalens kvalitet är låg är mätningen av
andningsfrekvens eventuellt inte tillförlitlig. När RI är lågt visas stapeln röd och parameterns etikett
blinkar. Fortsätt med försiktighet och gör följande:
■
Bedöm patientens tillstånd.
■
Kontrollera den akustiska andningssensorn och säkerställ korrekt applicering av sensorn.
Den akustiska andningssensorn måste vara ordentligt fäst till platsen för att Rad-87 ska
upprätthålla korrekta avläsningar. Se bruksanvisningen till den akustiska andningssensorn
för korrekt placering av sensorn.
Placering av akustisk andningssensor
■
Använd endast på vuxna patienter som väger > 30 kg.
■
Den bästa mätplatsen är på ena sidan av larynx, alldeles ovanför sköldbrosket och under
käklinjen. Se bruksanvisningen till den akustiska andningssensorn för korrekt placering
av sensorn.
■
Platsen ska vara fritt från hår, rengöras och torkas innan sensorn sätts fast. Använd en
alkoholindränkt bomullstopp för att rengöra halsområdet vid behov.
■
Kontrollera att den akustiska andningssensorn, den akustiska andninspatientkabel och Dual
Rainbow-kabeln är korrekt anslutna.
Obs! När den akustiska andningssensorn inte sitter på patienten men är ansluten till
systemet kan sensorn ta upp regelbundna ljud från omgivningen och rapportera en
mätning. Sensorn ska endast anslutas till den akustiska andningspatientkabeln när
patientövervakning utförs. Om patienten inte övervakas ska sensorn kopplas bort
från den akustiska andningspatientkabeln.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
4-13
Användning
4
Placering av Rainbow SET, Masimo SET Sensor
Gör följande om SpO2-, SpCo-, SpMet- eller SpHb-avläsningarna är tveksamma eller inte tillgängliga:
■
Kontrollera att sändare och detektor har placerats mitt emot varandra.
■
Välj en mätplats där avståndet mellan sändare och detektor är så litet som möjligt.
■
Torka av sensorplatsen med 70 % isopropylalkohol eller kräm för utvärtes bruk (10–30 %
metylsalicylat och 2–10 % mentol) och låt torka i 20–30 sekunder för att öka perfusionen.
Starka kärlvidgande krämer som nitroglycerinpasta rekommenderas inte.
■
Avlägsna om möjligt källor till elektroniskt brus som elektrokirurgiska enheter eller annan
elektrisk/elektronisk utrustning. Om dessa lösningar inte är möjliga, använd Rad-87 på
batteridrift eller prova att ansluta instrumentet till ett annat eluttag.
■
Om patienten har lösnaglar eller mycket nagellack, välj en annan mätplats eller ta bort
lacket/naglarna.
■
Se om möjligt till att sensorn placeras på en plats med svagt omgivande ljus. Även om Rad-87
med integrerad Masimo Rainbow SET-teknik har signifikant immunitet mot omgivande ljus,
kan för mycket ljus leda till felaktiga avläsningar.
Var försiktig:
•• Om någon mätning verkar misstänkt, kontrollera först patientens vitala tecken på
annat sätt och kontrollera sedan att CO-pulsoximetern fungerar korrekt.
4-14
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Användning
4
Sensitivitet
Rad-87 Pulse CO-Oximeter har tre olika SpO2-sensitivitetslägen. I varje läge kan klinikern ändra
SpO2-sensitivitetsinställningarna för instrumentet så att de stämmer överens med de ökade
kraven för patientens fysiska tillstånd, eller aktivera enheten så att den fungerar under perioder
med låg perfusion och/eller rörelse. Dessa är följande:
■
Normal sensitivitet (NORM) – Det här läget rekommenderas för patienter som upplever
någon typ av problem med blodflöde eller perfusion. Det rekommenderas vid patientvård
där patienter observeras ofta, till exempel intensivvård.
■
Adaptive Probe Off Detection (APOD) – Rekommenderat övervakningsläge vid start för de
flesta patienter med godtagbar perfusion eller där en mer intensiv sensor-av-övervakning
önskas. Rekommenderas vid patientvård där patienter inte kontinuerligt övervakas visuellt.
I detta läge ges ett högre skydd mot felaktig pulsfrekvens och felaktig avläsning av arteriell
syremättnad när en sensor råkar lossna från patienten.
■
Maximal sensitivitet (MAX) – Detta läge rekommenderas för patienter med låg perfusion
eller när meddelandet om låg signalkvalitet visas på skärmen i APOD- eller normalläge.
Rekommenderas inte vid patientvård där patienter inte övervakas visuellt, till exempel
på allmänna salar. Läget tolkar och visar information vid mätplatsen när signalen är svag
på grund av minskad perfusion. När en sensor lossnar från patienten äventyras skyddet
mot felaktiga avläsningar för pulsfrekvens och arteriell mättnad. Efter avstängning och
påslagning ändras sensitiviteten från MAX till fabriksstandard eller användarstandard,
APOD eller NORM.
Var försiktig:
•• När inställningen maximal sensitivitet används kan prestandan för sensor-avdetektion (Sensor off) äventyras. Om denna inställning används för enheten och
sensorn lossnar från patienten, kan felaktiga avläsningar inträffa på grund av brus
i omgivningen, till exempel ljus, vibrationer eller kraftiga luftrörelser.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
4-15
Användning
4
Ljudlarm för låg batterinivå
Om batteriets kapacitet blir låg kan ljudsignalen tystas till avstängning/start genom att du trycker
på knappen Tysta larm. Se Inställningsmeny – Nivå 2 i det här avsnittet för information om hur du
ändrar den inställningen.
Om batteriets kapacitet blir låg när ingen patient övervakas ljuder ett larm med låg prioritet. Detta
kan tystas genom ett tryck på knappen Tysta larm. Ljudlarmet tystas tills dess att strömmen stängs
av och slås på igen eller patientövervakning påbörjas. När ljudlarm tystas blinkar först stapeln för
batteriindikation grön och systemets statuslampa blinkar gul för att ge användaren en visuell varning.
Vid låg batterikapacitet, avbryt omedelbart patientövervakningen och anslut Rad-87 till nätuttaget.
Indikatorn för nätström på Rad-87 tänds och är tänd så länge batteriet laddas, men batteriets
laddningsindikator tänds inte. När batteriet är fulladdat tänds alla indikatorerna för batteriladdningsnivå
och lyser grönt vid frånkoppling.
Under normal patientövervakning lyser batteristaplarna grönt från vänster till höger för att visa
ungefärlig batterikapacitet vid frånkoppling.
var försiktig:
•• Batteriet ska vara fulladdat för att säkra reservströmförsörjning om strömavbrott
skulle uppstå.
No r m a l p a t i e n t ö v e r v a k n i n g :
Om alla tillvalsparametrar-/mätningar har installerats och enheten är i normalläge visar Rad-87enheten skärmbild 1 med arteriell syremättnad (% SpO2), pulsfrekvens i slag per minut (SPM)
och andningsfrekvens (RRa). Genom att trycka en gång på displayknappen ändras displayen
så att skärmbild 2 visas med perfusionsindex (PI), totalt arteriellt syrgasinnehåll (SpOC ml/dl)*
och totalt hemoglobin (SpHb g/dl)*. Om du trycker på displayknappen en gång till växlar den
till att visa skärmbild 3 med methemoglobin (%SpMet)* och karboxihemoglobin (%SpCO)* och
pletysmografiskt variabilitetsindex (PVI).* Ytterligare en tryckning på displayknappen återför
visningen till skärmbild 1, hemskärmbilden.
* Tillvalsparametrar/mätningar: SpCO, SpMet, SpHb, SPOC, PVI, RRa, RI, SIQa, RI
Skärmbilder med alla parametrar/mätningar – Standardplatser
SIQa
76
12
RRa
RI
Skärmbild 1
Hemskärmbild
SIQa
13
10.1
Skärmbild 2
1.6
20
3
%SpCO
SIQa
Skärmbild 3
Val av parameter/mätning:
Det nedre fältet i en skärmbild kan konfigureras för att visa RRa, SpHb eller PVI (se Menyer för att
väja parametrar). När RRa, SpHb eller PVI har konfigurerats för att visas på en annan skärmbild
än den standardinställda kan du få tillgång till larmgränsmenyn för RRa, SpHb eller PVI från den
nya skärmbilden genom att trycka på knappen för larmgränser.
4-16
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Användning
4
Skärmbilder som visar RRa på skärmbild 1, SpHb på skärmbild 2 och PVI på skärmbild 3
SIQa
76
12
RRa
RI
SIQa
13
10.1
1.6
20
3
%SpCO
SIQa
Skärmbilder som visar PVI på skärmbild 1 och SpHb på skärmbild 2
SIQa
76
3
Skärmbild 1
Hemskärmbild
SIQa
13
10.1
Skärmbild 2
1.6
20
SIQa
Skärmbild 3
Instä l l n i n g s m e n y
I det här avsnittet ges en översikt över menyalternativen på Rad-87. För att få åtkomst till de
olika menynivåerna och deras olika alternativ, använd frontpanelknapparna, Enter-knappen och
upp-/nedknapparna i enlighet med instruktionerna i följande avsnitt. I delavsnitten beskrivs de
olika menyalternativen mer ingående. The Rad-87 har alternativ för användarkonfiguration för att
anpassa enheten till specifika behov.
Navigera i menyerna
Alternativen för inställning och konfiguration på Rad-87 är tillgängliga via menysystemet.
Tre olika menynivåer är tillgängliga för användaren. När en meny har öppnats använder du
en frontpanelknapp (endast för nivå 1) eller Enter-knappen (nivå 2 och 3) för att gå från ett
alternativ till nästa. Efter det sista alternativet kommer du till det första alternativet igen. Ändra
värdena för alternativen genom att trycka på upp- och nedknapparna. Parametern/mätningen
ställs in då Enter-knappen trycks ned. Om du trycker på displayknappen stängs menyerna och
skärmbild 1 visas.
När du öppnar Rad-87-menyn visas varje val som görs samtidigt på LED- (på enhetens framsida)
och LCD-skärmarna (enhetens ovansida).
OBS! Inställningsmenyn för Rad-87 stängs automatiskt efter 30 sekunder om ingen knapp
trycks in.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
4-17
4
Användning
Ins t ä l l n i n g s m e n y – N i v å 1
I inställningsmenyns nivå 1 finns de parametrar/mätningar och inställningar som används oftast
vid patientövervakning som t.ex. larmgränser, skärmens ljusstyrka och sensitivitetsinställningar.
Om du trycker på displayknappen när du visar larmgränser stängs inställningsmenyn och
skärmen återgår till skärmbild 1.
Larmgränser för parametrar/mätningar – skärmbild 1
För att få tillgång till larmgränser för parametrar/mätningar på skärmbild 1,
tryck på larmgränsknappen för att öppna larmgränsmenyn för dessa.
Knappar
INSTÄLLNINGAR
Tryck en
gång på
%SpO2 låg
Tryck två gånger på
%SpO2 hög
Använd
larmgränsknappen
för att få tillgång till
larmgränsalternativen
och förflytta dig
mellan dessa.
Tryck tre gånger på
Pulsfrekvens
(SPM) låg
DISPLAY
DISPLAY
Tryck fyra gånger på
Pulsfrekvens
(SPM) låg
DISPLAY
DISPLAY
Tryck fem gånger på
Andningsfrekvens
(RRa) låg
DISPLAY
DISPLAY
Tryck sex gånger på
Använd upp- och nedknapparna
för att ställa in önskat värde
och
tryck sedan på
larmgränsknappen eller
på Enter för att bekräfta
inställningen och gå till nästa
alternativ. Om du trycker på
larmgränsknappen eller Enter
en gång till när du har kommit
till det sista alternativet
återgår instrumentet till
skärmbild 1.
eller
tryck på displayknappen för att
stänga menyn och gå tillbaka till
skärmbild 1.
Andningsfrekvens
(RRa) hög
DISPLAY
DISPLAY
Obs! Konfigurerbara standardinställningar kan ändras för att passa en specifik patientmiljö.
DISPLAY
DISPLAY
DISPLAY
DISPLAY
DISPLAY
DISPLAY
4-18
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Användning
4
Inställningsmeny – nivå 1, forts
Larmgränser för parametrar/mätningar – skärmbild 2
För att få tillgång till larmgränser för parametrar/mätningar på skärmbild 2 trycker du på
displayknappen två gånger för att gå från skärmbild 1 till skärmbild 2. Med skärmbild 2 öppen
trycker du på larmgränsknappen för att öppna larmgränsmenyn för parametrar/mätningar på
skärmbild 2.
Knappar
INSTÄLLNINGAR
Tryck en gång på
PI låg
Använd
larmgränsknappen
för att få tillgång till
larmgränsalternativen
och förflytta dig
mellan dessa.
Tryck två
gånger på
Tryck tre
gånger på
PI hög
SpHb g/dl låg
DISPLAY
DISPLAY
Tryck fyra
gånger på
Använd upp- och nedknapparna
för att ställa in önskat värde
och
tryck sedan på larmgränsknappen
eller på Enter för att bekräfta
inställningen och gå till nästa
alternativ. Om du trycker på
larmgränsknappen en gång till när du
har kommit till det sista alternativet
återgår instrumentet till skärmbild 2.
eller
tryck på displayknappen för att stänga
menyn och gå tillbaka till skärmbild 2.
SpHb g/dl hög
DISPLAY
DISPLAY
Obs! Konfigurerbara standardinställningar kan ändras för att passa en specifik patientmiljö.
DISPLAY
DISPLAY
DISPLAY
DISPLAY
DISPLAY
DISPLAY
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
4-19
4
Användning
Inställningsmeny – nivå 1, forts
Larmgränser för parametrar/mätningar – skärmbild 3
För att få tillgång till larmgränser för parametrar/mätningar på skärmbild 3 trycker du på
displayknappen två gånger för att gå från skärmbild 1 till skärmbild 3. Med skärmbild 3 öppen
trycker du på larmgränsknappen för att öppna larmgränsmenyn för parametrar/mätningar på
skärmbild 3.
Knappar
INSTÄLLNINGAR
Tryck en gång på
%SpMet hög
Tryck två gånger på
%SpMet hög
Använd
larmgränsknappen
för att få tillgång till
larmgränsalternativen
och förflytta dig
mellan dessa.
Tryck tre gånger på
%SpCO låg
Tryck fyra
gånger på
DISPLAY
DISPLAY
%SpCO hög
DISPLAY
DISPLAY
Tryck fem
gånger på
PVI låg
Använd upp- och nedknapparna för att
ställa in önskat värde
och
tryck sedan på larmgränsknappen eller
på Enter för att bekräfta inställningen och
gå till nästa alternativ. Om du trycker på
larmgränsknappen eller Enter en gång
till när du har kommit till larmgränsen för
hög pulsfrekvens återgår instrumentet till
skärmbild 3.
eller
tryck på displayknappen för att stänga
menyn och gå tillbaka till skärmbild 3.
DISPLAY
DISPLAY
Tryck sex
gånger på
PVI hög
DISPLAY
DISPLAY
DISPLAY
DISPLAY
OBS! Konfigurerbara standardinställningar kan ändras för att passa en specifik patientmiljö.
DISPLAY
DISPLAY
DISPLAY
DISPLAY
4-20
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
DRO-11793
A n v ä n d n i n gGR-12052
APPROVAL
GR-12052Date
AL
munications
4
DRO-11793
DRO-11793
LED-indikatorernas ljusstyrka
Displayen och alla aktiva LED-indikatorer påverkas när den här inställningen ändras.
GR-12052
Knappar
APPROVAL
INSTÄLLNINGAR
Tryck en gång på
munications Program
Använd knappen Date
te, 6/05
för ljusstyrka för
att få tillgång till
alternativen för LEDljusstyrka och förflytta
dig mellan dessa.
Nivå 2
Date
(standard)
DRO-11793
Tryck två gånger på
Använd knappen för ljusstyrka för att
3
Adobe Illustrator 10.0Nivå(.eps)
förflytta dig mellan menyalternativen
Tryck tre gånger på
munications
Program
Program
och Enter-knappen för att bekräfta
inställningen och gå tillbaka till
hemskärmbilden.
Date
Nivå 4
Tryck fyra gånger på
DISPLAY
DISPLAY
1
te, 6/05
Adobe Illustrator 10.0Nivå(.eps)
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
IC: 7362A-RAD87
FCC ID: VKF-RAD87
Obs! Konfigurerbara standardinställningar kan ändras för att passa en specifik patientmiljö.
DISPLAY
DISPLAY
Program
IC: 7362A-RAD87
Inställningsmeny – nivå 1, forts
FCC ID: VKF-RAD87
te, 6/05SpO2 -sensitivitet
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
DISPLAY
DISPLAY
DISPLAY
DISPLAY
IC: 7362A-RAD87
Knappar
GR-14946
IC: 7362A-RAD87
Inställning
FCC ID: VKF-RAD87
FCC ID: VKF-RAD87
DISPLAY
DISPLAY
Tryck en gång
IC: 7362A-RAD87
FCC ID: VKF-RAD87
GR-14946
APOD
(standard)
GR-14946
Använd SpO2sensitivitetsknappen för att
visa sensirivitetsalternativen
och flytta mellan alternativ.
Tryck två
gånger på
NORM
GR-14946
Tryck tre
gånger på
Använd SpO2 sensitivitetsknappen för att
flytta mellan menyalternativ
och godkänna inställningen.
MAX
(Indikatorn MAX
blinkar i det här
läget.)
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
4-21
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Approvals
Date
Marketing Communications
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Date
GR-11085
Diana YuanGRAPHIC4/1/05
DOCUMENTATION AND APPROVAL
4
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
Document
Title
Number
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Approvals
Date
Program
Approvals
Marketing Communications
Användning
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Date
GR-11085
Diana YuanGRAPHIC4/1/05
DOCUMENTATION AND APPROVAL
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
Document
Title
Number
DRO-11386
Program
DRO-11386
Ins t äIllustration,
l l n iRainbow,
ngs
m eApprovals
ny – Nivå 2
GR-11085
Buttons, 6/05
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Approvals
Date
Marketing Communications
Date
Yuan
4/1/05 parametrar och inställningar som inte ändras lika ofta som Nivå 1. Detta
Nivå Diana
2-menyn
innehåller
gäller
inställningar
för
parametrarna larmvolym, larmfördröjning,
Radera trend och knappvolym.
Document
Title
Program
Number
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Larmvolym
GR-11085
Knappar
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
INSTÄLLNINGAR
Nivå 3
(standard)
Använd Enterknappen för attGRAPHIC
öppna DOCUMENTATION AND APPROVAL
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
larmvolymmenyn och
Nivå 4
Approvals
förflytta dig mellan de
CONFIDENTIAL AND
PROPRIETARY
Approvals
Date
Marketing Communications
© 2001olika
Masimomenyerna
Corporation
på
All Rights Reserved Diana YuanGRAPHIC4/1/05
DOCUMENTATION AND APPROVAL
2
.
Nivå
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
Document
Title
Number
Nivå 1Program
Approvals
Använd
upp- eller nedknappen för att
GR-11085
förflytta
dig mellan inställningarna och
DRO-11386
Enter-knappen för att bekräfta inställningen
ochDate
gå till
menyskärmbild.
Pagenästa
1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
GR-11085
eller
DRO-11386
tryck på displayknappen för att avsluta
utan att spara den nya inställningen och gå
tillbaka
till hemskärmbilden.
GR-11085
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Approvals
Date
Marketing Communications
Date
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
Page 1 of 1
© 2001 Masimo Corporation
FRM 1379 Rev A
Diana YuanGRAPHIC4/1/05
DOCUMENTATION
AND
APPROVAL
All Rights Reserved
DRO 5201
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
DRO-11386
Document
Title
Program
DISPLAY
DISPLAY
Number
Approvals
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Approvals
Date
Marketing Communications
Date
IC: 7362A-RAD87
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
Page 1 of 1
Diana Yuan
4/1/05
© 2001 Masimo Corporation GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
FRM 1379 Rev A
FCC ID: VKF-RAD87
All Rights Reserved
DRO 5201
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
DRO-11386
Document
Title
Program
Number
Approvals
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Approvals
Date
Marketing Communications
Date
Nivå 2
GR-11085
SpO2 larmfördröjning
Diana
Yuan
CONFIDENTIAL AND
PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Document
Title
Number
4/1/05
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
Larmfördröjningen för SpO2 gör det möjligt för användaren att justera
till det att ett larmtillstånd
DRO tiden
5201
Program
uppstår efter att ett SpO2-larmtillstånd initierats.
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
GR-14946
Knappar
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
INSTÄLLNINGAR
5 sekunder
(standard)
Tryck på Enter-knappen
en gång till för att gå till
nästa
meny.
CONFIDENTIAL
AND PROPRIETARY
0 sekunder
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
15 sekunder
2x
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
DISPLAY
DISPLAY
Använd upp- eller nedknappen för
att förflytta dig mellan inställningarna
och Enter-knappen för att bekräfta
inställningen och gå till nästa
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
menyskärmbild.
DRO 5201
eller
tryck på displayknappen för att avsluta
Page 1 of 1
FRM 1379att
Rev A
utan
spara den nya inställningen och
DRO 5201
gå tillbaka till hemskärmbilden.
IC: 7362A-RAD87
10 sekunder
FCC ID: VKF-RAD87
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
GR-14946
4-22
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Document
Number
Title
DRO-11386
Program
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Approvals
Date
Approvals
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Marketing Communications
Date
GR-11085
Diana YuanGRAPHIC4/1/05
DOCUMENTATION AND APPROVAL
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
Document
Title
Number
Användning
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Approvals
Date
DRO-11386
Program
4
Approvals
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Marketing Communications
Date
GR-11085
Diana YuanGRAPHIC4/1/05
DOCUMENTATION AND APPROVAL
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
Document
Title
Number
DRO-11386
Program
Inställningsmeny – nivå 2,
forts
Approvals
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Approvals
Date
Marketing Communications
Date
RRa larmfördröjning
GR-11085
Diana YuanGRAPHIC4/1/05
DOCUMENTATION AND APPROVAL
Larmfördröjningen
för RRa gör det möjligt för användaren attDRO-11386
justera tiden till det att larmsignalen
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
Document
hörsNumber
efter attTitle
ett RRa-larmtillstånd
har initierats. Program
Approvals
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Approvals
Date
Diana Yuan
Knappar
Marketing Communications
INSTÄLLNINGAR
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Date
4/1/05
Document
Number
Title
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Program
0 Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Tryck
på Enter-knappen
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
en
gång
till för att gå till
All Rights
Reserved
nästa meny.
15 sekunder
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
CONFIDENTIALApprovals
AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights ReservedDiana Yuan
på displayknappen för att avsluta
30 sekunder DRO-11386
utan
att
spara den nya inställningen och
Approvals
(standard)
Page 1 of 1 till hemskärmbilden.
Marketing Communications
Dategå tillbaka
FRM 1379 Rev A
DISPLAY
DISPLAY
Date
4/1/05
Document
Number
Title
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Approvals
Diana Yuan
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo
Corporation
GR-14946
Document
Title
All Rights
Reserved
Number
IC: 7362A-RAD87
DRO 5201
FCC ID: VKF-RAD87
Program
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
GRAPHIC
© 2001 Masimo Corporation
Illustration,
All Rights
ReservedRainbow, Buttons, 4/05
Radera trend
eller
GR-11085
tryck
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
3x
Använd upp- eller nedknappen för
att förflytta dig mellan inställningarna
Page
1 of 1
och
Enter-knappen
för att bekräfta
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
inställningen
och gå till nästa
menyskärmbild.
10 sekunder
60 sekunder
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
GR-11085Page 1 of 1
DOCUMENTATION AND APPROVAL
FRM 1379 Rev A
DRO-11386
DRO 5201
Approvals
Date
Marketing Communications
Date
4/1/05
Page 1 of 1
Rad-87 sparar bara data i trendminnet medan instrumentet FRM
är 1379
påslaget.
Trenddata sparas i minnet
Rev A
Program
DRO 5201
tills det blir fullt eller tills det rensas av användaren.
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
OBS! Du rekommenderas att rensa trendminnet innan information från en ny patient börjar
samlas in.
Knapp
Inställning
Använd upp- eller nedknappen för
att förflytta dig mellan inställningarna
och Enter-knappen för att bekräfta
inställningen och gå till nästa
menyskärmbild.
Nej
Tryck på Enter-knappen
en gång till för att gå till
nästa meny.
(standard)
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
4x
Ja
DISPLAY
DISPLAY
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
(radera trend)
IC: 7362A-RAD87
eller
tryck på displayknappen för att avsluta
utan att spara den nya inställningen och
gå tillbaka till hemskärmbilden.
FCC ID: VKF-RAD87
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
GR-14946
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
4-23
Illustration,
Number Rainbow, Buttons, 4/05
GR-11085
DRO-11386
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05 Approvals
Approvals
Date
Diana Yuan
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Marketing Communications
Date
4/1/05
GR-11085
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
4
DocumentRainbow, Buttons, 4/05
Illustration,
Title
Number
GR-11085
Approvals
Date
Diana Yuan
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Marketing Communications
Date
4/1/05
GR-11085
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
Document
Title
Illustration,
Buttons, 4/05
Number Rainbow,
Program
Inställningsmeny – nivå 2, forts
Knappvolym
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Approvals
Date
Diana Yuan
Document
Knapp
Number
DRO-11386
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Approvals
Marketing Communications
Date
4/1/05
Inställning
Title
GR-11085
Användning
DRO-11386
Program
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05 Approvals
Program
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Nivå 2
(standard)
Tryck på Enter-knappen
en gång
till för att gå till
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
nästa
meny.
All Rights
Reserved
Nivå 1
Använd upp- eller nedknappen för att förflytta
dig mellan inställningarna och Enter-knappen
för att bekräfta inställningen och gå till nästa
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
menyskärmbild.
DRO 5201
eller
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
GRAPHIC
© 2001 Masimo Corporation
5x
Av
tryck på displayknappen för att avsluta
DRO
utan
att5201spara den nya inställningen och gå
DRO-11386
tillbaka till hemskärmbilden.
Page 1 of 1
GR-11085
FRM 1379 Rev A
DOCUMENTATION AND APPROVAL
All Rights Reserved
Illustration,
Rainbow, Buttons, 4/05
DISPLAY
DISPLAY
Approvals
Approvals
Diana Yuan
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All
Rights Reserved
Document
Date
Marketing Communications
Nivå 3
4/1/05
Title
Number
Date
IC: 7362A-RAD87
FCC ID: VKF-RAD87
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
Program
GR-11085
Illustration,
Rainbow,
Buttons, 6/05
Adobe Illustrator
10.0 (.eps)
GRAPHIC
DOCUMENTATION
AND APPROVAL
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
FastSat
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo
Corporation
Approvals
All Rights Reserved
DRO-11386
Approvals
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
Date
Marketing Communications
Med hjälpDianaavYuanFastSat4/1/05
är det möjligt
att spåra snabbaDateförändringar i arteriell syremättnad. Ett
medelvärde
för den arteriella syremättnaden räknas ut med hjälp av algoritmer för att skapa
Document
Title
Program
Number
GR-14946
en jämnare
trend.
Om du ställer in FastSat tillAdobe”På”
på Rad-87 tas alla mättnadsvärden med
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Illustrator 10.0 (.eps)
i beräkningen av medelvärdesalgoritmen och du får på så sätt ett medelmättnadsvärde
som bättre speglar patientens aktuella syremättnadsstatus. Med FastSat baseras tiden för
medelvärdesberäkning på ingångssignalen.
Knapp
Inställning
Av
Tryck på Enter-knappen
en gång till för att gå till
nästa meny.
(standard)
Använd upp- eller nedknappen för att förflytta
dig mellan inställningarna och Enter-knappen
för att bekräfta inställningen och gå till
larmvolymmenyn.
eller
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
6x
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
På
DISPLAY
DISPLAY
5201 displayknappen för att avsluta utan
tryckDROpå
att spara den nya inställningen och gå tillbaka
till hemskärmbilden.
IC: 7362A-RAD87
FCC ID: VKF-RAD87
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
GR-14946
4-24
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Användning
4
Tren d i n s t ä l l n i n g o c h - a n v ä n d n i ng
Introduktion
Rad-87 kan spara upp till 72 timmar trenddata som inhämtas med 2 sekunders intervall.
Trenduppgifterna kan sedan överföras till en dator för bedömning. En seriekabel krävs för att
ansluta Rad-87 till en dator. Det går inte att övervaka patienter samtidigt som trendminnet
överförs till en dator.
Trendinformationen sparas i icke-flyktigt minne och raderas inte när instrumentet stängs av.
Hämtningen av trenddata startas med verktyget TrendCom, som hämtar trenddata och sparar
informationen i en ASCII-textfil (.out) med angiven avgränsare.
Obs! Rad-87-enhetens serieutgång måste vara inställd på ASCII 2 för att korrekt hämtning av
trenddata ska vara möjlig. Se informationen om serieutgångens meny och inställningar
längre fram i det här kapitlet.
Obs! Trendning av Rainbow akustisk övervakning är inte tillgängligt.
Installera verktyget TrendCom
Kopiera verktyget TrendCom från cd-skivan TrendCom till en dator med Microsoft Windows.
Använda verktyget TrendCom
Obs! Patientövervakning måste avbrytas vid nerladdning av trenddata från instrumentet.
Kontrollera att rätt USB-serieprogramvaruenhet har installerats på datorn,
om du använder en USB-seriekabel. Datorn måste vara utrustad med Excel
kalkylbladsprogram, eller ett annat program som kan öppna .csv (kommaseparerat
värde)-filer för att visa trendinformation. Trendinformationsdata har begränsats enligt
instrumentets parametrar.
Hämta trenddata från Rad-87
A) Fäst USB-serie- eller serie-seriekabeln
1. Stäng av instrumentet.
Obs! Om du använder en serie-seriekabel, anslut seriekabeln från RS-232-serieporten
på baksidan av instrumentet till en USB-port på datorn. Om du använder en serieseriekabel, anslut seriekabeln från Rad-232 serieport på baksidan av instrumentet till
en serieport på datorn.
2. Tryck hårt så att kabeln sitter fast i instrumentet ordentligt.
B) Identifiera korrekt COM-port
Obs! Instruktionerna gäller för operativsystemet Windows XP. I bruksanvisningen till
operativsystemet finns instruktioner om hur du hittar COM-porten om du har ett
annat operativsystem.
1. På Windows-skrivbordet klickar du på Start > Inställningar > Kontrollpanelen > System.
2. Klicka på fliken Maskinvara.
3. Klicka på knappen Enhetshanteraren.
4. I listan söker du upp Portar (COM & LPT)
5. Klicka på plustecknet bredvid Portar (COM & LPT)
6. Sök upp USB seriell port (USB-seriell) eller ”Kommunikationsport” (seriell-seriell). Till höger
om kommunikationsporten hittar du COM-portens ID-nr.
7. Anteckna COM-portens nummer.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
4-25
4
Användning
Inställning och användning av trend (fortsättning)
C) Starta verktyget TrendCom och påbörja nerladdning
1. Starta Masimo Rad-87.
2. Kontrollera att Rad-87 är inställd på ASCII 2-utgångsläge.
3. Öppna TrendCom-verktyget på datorn.
4. Under instrumentmenyn i TrendCom väljer du Rad-87.
Obs! TrendCom visar meddelandet ”Invalid Data” (Ogiltiga data) vid val av felaktigt instrument.
5. Under menyn ”COM Port” (COM-port), väljer du lämplig kommunikationsport (ID-nummer
från steg B).
6. Klicka på ”Retrieve Trend” (Hämta trend).
7. Döp filen.
8. Spara filen i lämplig mapp. Rad-87 och trendinformation består av datum tid, SpO2,
pulsfrekvens och perfusionsindex. Trendinformationen inkluderar pletysmografiskt
variabilitetsindex, SpCO, SpMet och/eller SpHb om parametrarna installerats.
D) Koppla ifrån patientkabeln
1. Stäng av instrumentet för att avsluta läget för trendhämtning.
2. Koppla USB-seriekabeln eller serie-seriekabeln från instrumentet och datorn.
3. Återanslut patientkabeln till instrumentet för att påbörja patientövervakningen.
OBS! Se bruksanvisningen för kabeln i fråga för instruktioner om hur du ansluter
patientkabeln till instrumentet.
Rensa trendminnet
Rad-87 analyserar kontinuerligt trender. När en ny studie ska genomföras och data för en ny
patient ska hämtas, rekommenderas du att använda raderingsfunktionen för att skilja resultaten
åt. Trendinformationen raderas inte om Rad-87 stängs av.
1. Tryck på Enter tills meddelandet ”CLr trd NO” visas.
2. Tryck på uppåtpilen för att visa ”CLr trd YES”.
3. Tryck på Enter för att visa ”yES CLr trd” (yes clear trend - ja radera trend).
4. Tryck på Enter för att radera trenden.
5. Tryck på displayknappen för att återgå till huvudskärmbilden.
Parameter
Datum
MM\DD\ÅÅ
Tid
HH:MM:SS
Inställd parameter/mätning
Numeriskt värde (se visningsintervall i tabellen Fabriksstandarder och
inställningsbara standardinställningar i början av avsnittet)
Rad-87
Undantagsmeddelanden
4-26
Specifikation
Undantagen visas med ett hexadecimalt värde.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
GR-11085
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
Användning
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
Date
MarketingAND
Communications
GRAPHIC DOCUMENTATION
APPROVAL
Approvals
Diana Yuan
4
DRO-11386
Approvals
Date
GR-11085
GR-11085DRO-11386
4/1/05
Illustration, Rainbow, Buttons,GRAPHIC
4/05
DOCUMENTATION AND APPROVAL
Instä l l n i n g sApprovals
meny – N
i v åDRO-11386
3
Program
Illustration,
DocumentRainbow, Buttons, 4/05
Title
Number
GR-11085
Approvals
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Date
Approvals
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Marketing Communications
Date
Approvals
Date
Marketing Communications
Date
Enter
+ nedåtpil
Diana Yuan
4/1/05
GR-11085
Diana
Yuan
4/1/05
GRAPHIC
DOCUMENTATION
AND APPROVAL
Nivå
3-menyn
innehåller
avancerade
parameter-/mätningsinställningar.
För att öppna
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
DRO-11386
Document Document
Title
Program
Number
Title
Program
parametrarna/mätningarna
på Nivå 3 håller du
ned Enter-knappen och trycker på nedknappen
Number
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05Approvals
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
GR-11085 i 5Illustration,
Rainbow,
Buttons,
Adobe Illustrator
10.0 (.eps)
sekunder.
När
du6/05har öppnat
Nivå 3-menyn
använder
du Enter-knappen för att spara nya
Approvals
Date
Marketing Communications
Date
inställningar
gå till nästa meny.
Diana
YuanGRAPHICoch
4/1/05
GR-11085
DOCUMENTATION
AND APPROVAL
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
Document
Title
Number
DRO-11386
Du kan bläddra igenom menyalternativen genom
att hålla
Enter-knappen intryckt. Om du trycker
Program
Approvals
påIllustration,
knappen
Display (skärm) stängs menyn och
hemskärmbilden visas igen.
Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
GR-11085
Approvals
Date
Marketing Communications
Date
SpO Medelvärdesberäknad tid
GR-11085
Diana YuanGRAPHIC
4/1/05
2
DOCUMENTATION AND APPROVAL
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
Document
Title
Number
Knappar
INSTÄLLNINGAR
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Approvals
Date
Diana Yuan
DRO-11386
Program
Approvals
Marketing Communications
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Date
8 sekunder
4/1/05
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
(standard)
Illustration,
DocumentRainbow, Buttons, 4/05
Title
Number
GR-11085
Program
DRO-11386
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05 Approvals
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Approvals
Date
Marketing Communications
Date
4 sekunder
Håller Enterknappen
Document
intryckt
och
Title
Number
tryck
in
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
CONFIDENTIAL
AND PROPRIETARY
nedknappen
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
i 5 sekunder.
CONFIDENTIAL
Diana
Yuan AND PROPRIETARY
4/1/05
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
+
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Program
Använd upp- eller nedknappen för att
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
2 sekunder
Page 1 of 1
förflytta dig mellan inställningarna
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
DISPLAY
DISPLAY
och
tryck på Enter-knappen för att
16 sekunder
bekräfta inställningen och gå till nästa
Page 1 of 1
menyalternativ.
FRM 1379 Rev
A
DRO 5201
eller
IC: 7362A-RAD87
14 sekunder
FCC ID: VKF-RAD87
Tryck på Enterknappen en
gång till för att
gå till nästa
CONFIDENTIAL AND
PROPRIETARY
meny.
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
GR-14946
tryck på displayknappen för att avsluta
utan att spara den nya inställningen
och gå tillbaka till hemskärmbilden.
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
12 sekunder
10 sekunder
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
(Det går inte att använda
bläddringscykeln för Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
menyalternativen.)
DRO 5201
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
4-27
Approvals
Date
Diana Yuan
Marketing Communications
Date
4/1/05
Document
Number
Title
Program
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
4
GR-11085
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
Användning
DRO-11386
Approvals
Approvals
Date
Marketing Communications
Inställningsmeny – nivå 3, forts
SpHb-medelvärdesberäkning
Diana Yuan
Date
4/1/05
Document
Number
Title
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Knappar
Program
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
INSTÄLLNINGAR
GR-11085
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
DRO-11386
Kort
Approvals
Approvals
Date
Diana Yuan
Document
Number
Marketing Communications
Date
4/1/05
Title
Program
GR-11085
Rainbow, Buttons, 6/05
CONFIDENTIAL
ANDIllustration,
PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Adobe Illustrator 10.0Page
(.eps)
1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
Tryck på Enterknappen en
gång till för att
gå till nästa
meny.
Medelhög
(standard)
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
GRAPHIC
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
GR-11085
DRO 5201
DOCUMENTATION AND APPROVAL
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
DRO-11386
Approvals
Approvals
Date
Diana Yuan
DISPLAY
DISPLAY
Marketing
Communications
Date
4/1/05
Document
Number
Title
Program
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Använd upp- eller nedknappen för att
förflytta dig mellan inställningarna
och
tryck på Enter-knappen för att
bekräfta inställningen och gå till nästa
menyalternativ.
eller
tryck på displayknappen för att avsluta
utan att spara den nya inställningen och
gå tillbaka till hemskärmbilden.
IC: 7362A-RAD87
Lång
FCC ID: VKF-RAD87
GR-11085
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
DRO-11386
Approvals
Approvals
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo
Corporation
Diana
Yuan
All Rights Reserved
Date
Marketing Communications
Date
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
4/1/05
Document
Number
Title
Program
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
GR-14946
PVI-medelvärdesbildning.
Knappar
INSTÄLLNINGAR
Kort
Tryck på Enterknappen en
gång till för att
gå till nästa
meny.
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
Lång
(standard)
DISPLAY
DISPLAY
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Använd upp- eller nedknappen för att
förflytta dig mellan inställningarna
och
tryck på Enter-knappen för att
bekräfta inställningen och gå till nästa
menyalternativ.
eller
tryck på displayknappen för att avsluta
utan att spara den nya inställningen och
gå tillbaka till hemskärmbilden.
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
IC: 7362A-RAD87
DRO 5201
FCC ID: VKF-RAD87
4-28
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Document
Number
Title
Program
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
GR-11085
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
DRO-11386
Användning
4
Approvals
Approvals
Date
Diana Yuan
Marketing Communications
Date
4/1/05
Document
Number
Title
Program
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Inställningsmeny – nivå 3, forts
PI-medelvärdesberäkning
GR-11085
Knappar
INSTÄLLNINGAR
GRAPHIC DOCUMENTATION
AND APPROVAL
GR-11085DRO-11386
Illustration, Rainbow, Buttons,GRAPHIC
4/05
DOCUMENTATION AND APPROVAL
Använd upp- eller nedknappen för att
DRO-11386
Approvals
förflytta dig mellan inställningarna
Approvals
Kort
Tryck
på
Approvals
Date
Marketing Communications
Date
Approvals
Date
Marketing Communications
Date
EnterDiana Yuan
4/1/05
GR-11085
Diana
Yuan
4/1/05
GRAPHIC
DOCUMENTATION
AND APPROVAL
och
knappen en
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
DRO-11386
tryck på Enter-knappen för att
Document Document
Title
Program
Number
gång
till
för
att
Title
Program
Number
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05Approvals
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
bekräfta inställningen och gå till nästa
gåIllustration,
till nästa
GR-11085
Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Approvals
Date
Marketing Communications
Date
menyalternativ.
meny.
Diana YuanGRAPHIC4/1/05
GR-11085
DOCUMENTATION AND APPROVAL
Lång
eller
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
DRO-11386
(standard)
Document
Title
Program
tryck
på
displayknappen
för att avsluta
Number
Approvals
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)utan att spara den nya inställningen
Approvals
Date
Marketing Communications
Date
Diana YuanGRAPHIC4/1/05
GR-11085
och gå tillbaka till hemskärmbilden.
DOCUMENTATION AND APPROVAL
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
DISPLAY
DISPLAY
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
Illustration, Rainbow,
Buttons,
© 2001 Masimo
Corporation4/05
DocumentAll Rights Reserved
Title
Number
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Approvals
Date
Program
IC: 7362A-RAD87
Approvals
Marketing Communications
RRa-medelvärdesberäkning
Diana Yuan
Document
Number
GR-11085
DRO-11386
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Date
FCC ID: VKF-RAD87
4/1/05
Knappar
Title
INSTÄLLNINGAR
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Program
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
0
Använd upp- eller nedknappen för att
förflytta dig mellan inställningarna
GR-14946
10 sekunder
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
Tryck på Enterknappen en
gång till för att
gå till nästa
meny.
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
20 sekunder
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
30 sekunder
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
DISPLAY
DISPLAY
(standard)
och
tryck sedan på Enter för att bekräfta
inställningen och gå till nästa
menyalternativ.
Page 1 of
1
FRM 1379 Rev A
eller
DRO 5201
tryck på displayknappen för att avsluta
utan att spara den nya inställningen
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev
A
och
gå tillbaka till hemskärmbilden.
DRO 5201
IC: 7362A-RAD87
FCC ID: VKF-RAD87
60 sekunder
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
GR-14946
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
4-29
GR-11085
Title
Program
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
Number
Illustration,
Buttons, 4/05
GR-11085Rainbow,
Illustration,
Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe IllustratorDRO-11386
10.0 (.eps)
Approvals
Approvals
4
Date
Diana Yuan
Marketing Communications
Date
4/1/05
Användning
Document
Number
Title
Program
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Inställningsmeny – nivå 3, forts
RRa sensorstatusanmärkningar
Knappar
INSTÄLLNINGAR
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
GR-11085
Tryck på
Använd upp- eller nedknappen för att förflytta dig
DRO-11386
På
EnterApprovals
mellan inställningarna
Approvals
Date
Marketing Communications
Date
knappen
en
och
Diana Yuan
4/1/05
GR-11085
GRAPHIC
gång till för
att DOCUMENTATION AND APPROVAL
tryck på Enter-knappen för att bekräfta inställningen
Illustration,
DocumentRainbow, Buttons, 4/05
DRO-11386
Title
Program
gå till nästa
Number
och gå till nästa menyalternativ.
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05 Approvals
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Av
meny.
Approvals
Date
Marketing Communications
Date
eller
Diana Yuan
4/1/05
(standard) GR-11085
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
tryck på displayknappen för att avsluta utan att spara
Illustration,
DocumentRainbow, Buttons, 4/05
DRO-11386
Title
Program
den nya inställningen och gå tillbaka till hemskärmbilden.
Number
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05 Approvals
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Approvals
Date
Marketing
Communications
Date
DISPLAY
DISPLAY
Snabb DeSat-gräns
Diana Yuan
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights
Reserved
Document
4/1/05
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
Number
Title
Program
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
FCC ID:
VKF-RAD87
Adobe Illustrator
10.0
(.eps)
Funktionen Snabb DeSat-gräns har utformats för att detektera snabba desaturationer på
5 eller 10 % under den låga larmgränsen och när funktionen aktiveras åsidosätter den
larmfördröjningsfunktionen.
GR-11085
IC: 7362A-RAD87
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
Knappar
Approvals
Diana Yuan
DRO-11386
Inställning
Approvals
Date
Marketing Communications
5%
4/1/05
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
Date
Använd upp- eller nedknappen för att förflytta dig
mellan inställningarna
DRO-11386
GR-11085
Tryck på EnterProgram
(standard)
knappen en
Approvals
och
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Marketing Communications
Date
gång
till för att 4/1/05
Diana Yuan
tryck sedan på Enter-knappen för att bekräfta
gå till nästa
Av
GR-11085
inställningen och gå till nästa meny.
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
Document
Title
Program
Number
meny.
Illustration,
Rainbow, Buttons, 4/05
DRO-11386
eller
Illustration,
DocumentRainbow, Buttons, 4/05
Title
Number
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
GR-14946
Approvals
Date
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
GR-11085
All
Rights Reserved Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Approvals
Diana Yuan
Date
Marketing Communications
10%
4/1/05
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© Document
2001 Masimo Corporation
Title
AllNumber
Rights Reserved
GR-11085
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
Adobe Illustrator 10.0DRO
(.eps)
5201
Approvals
DISPLAY
DISPLAY
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Program
Knappar
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Larm På/Av
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
tryck
på knappen Display (skärm) för att avsluta utan
Date
att spara den nya inställningen och gå tillbaka till
hemskärmbilden.
IC: 7362A-RAD87
FCC ID: VKF-RAD87
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
Inställning
På
(standard)
Tryck på Enterknappen en
gång till för att
gå GR-14946
till nästa
meny.
Använd upp- eller nedknappen för att förflytta dig
mellan inställningarna
och
Av
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
tryck sedan på Enter-knappen för att bekräfta
inställningen och gå till nästa meny.
eller
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
DISPLAY
DISPLAY
Off rE*
(larm
av med
påminnelse.)
tryck på displayknappen för att avsluta utan att
spara den nya inställningen och gå tillbaka till
hemskärmbilden.
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
* När Larm På/Av är inställt på ”Off rE” avges larmet var tredje minut för att påminna användaren om att
Rad-87 är i larmstatus men att larmsignalen är tystad. Alla visuella larm förblir aktiva i det här läget.
Om en larmgräns överskrids blinkar associerade etiketter och värden för parametrarna/mätningarna,
larmklockan blinkar rött för larm med hög prioritet och systemets statuslampa lyser gult för larm med låg
prioritet, blinkar gult för larm med medelhög prioritet och blinkar rött för larm med hög prioritet.
IC: 7362A-RAD87
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
FCC ID: VKF-RAD87
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
4-30
GR-14946
Illustration,
DocumentRainbow, Buttons, 4/05
Title
Number
GR-11085
Program
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05 Approvals
Approvals
Date
Diana Yuan
DRO-11386
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Marketing Communications
Date
4/1/05
Document
GR-11085
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
Title
Program
Number
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe IllustratorDRO-11386
10.0 (.eps)
Användning
4
Approvals
Approvals
Date
Diana Yuan
Marketing Communications
Date
4/1/05
Inställningsmeny – nivå 3, forts
Ljudlarm när optisk sensor är av
Document
Number
Title
Program
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Knappar
Inställning
Använd upp- eller nedknappen för att förflytta
dig mellan inställningarna
SEn
Lch
Tryck på Enterknappen en
gång till förGRAPHIC
att DOCUMENTATION AND APPROVALPå*
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
gå till nästa
Approvals
meny.
Approvals
Date
Marketing Communications
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Diana Yuan
Document
4/1/05
och
GR-11085
tryck sedan på Enter-knappen för att bekräfta
DRO-11386
inställningen och gå till nästa meny.
Date
eller
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
Av GR-11085tryck på displayknappen för att avsluta utan att
Program
DRO-11386
Adobe Illustrator 10.0 (.eps) spara den nya inställningen och gå tillbaka till
(standard)
Approvals
Marketing Communications
Date
hemskärmbilden.
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
Title
Number Rainbow,
CONFIDENTIAL
AND PROPRIETARY
Illustration,
Buttons, 4/05
© 2001 Masimo Corporation
AllGR-11085
Rights Reserved Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Approvals
Date
Diana Yuan
4/1/05
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
DISPLAY
DISPLAY
IC: 7362A-RAD87
GR-11085
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
Document
Title
Number Rainbow,
Illustration,
Buttons, 4/05
Program
* Sätt denna inställning på ”På” när det är
ett krav
att läkaren går till instrumentsidan av sängen och
DRO-11386
Page 1 of 1
FCC ID: VKF-RAD87
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
© 2001
Masimo Corporation
All Rights Reserved
Approvals
Adobe Illustrator
10.0
(.eps)
FRM
1379
Rev A
bekräftar ett Sensor av-larm. Man måste trycka på knappen Tysta larm för att stänga av larmsignalen vid
Approvals
Date
Marketing Communications
Date
korrigering
av larmet
Sensor
av. När man får godkända
värden efter ett Sensor av-larm och instrumentet
Diana Yuan
4/1/05
larmar
måste
man
trycka
på
Tysta
larm-knappen
för att stänga av larmsignalen.
Document
DRO 5201
GR-11085
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
Title
Program
Number
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe IllustratorDRO-11386
10.0 (.eps)
Standardinställningar
Approvals
Approvals
Diana Yuan
Knappar
Date
Marketing Communications
Date
Inställning
4/1/05
GR-14946
Document
Number
Title
Program
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Ingen ändring
(Ändra inte
fabriksinställningar.)
Användarstandard
Tryck på Enterknappen en
gång till för att
gå till nästa
meny.
(Ställ in på
användarinställningar.*)
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
Fabriksinställning
(Återställ till
fabriksinställningar.)
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
DISPLAY
DISPLAY
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Ställ in enhetsprofil
(En eller flera fördefinierade
instrumentprofiler)
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
IC:DRO
7362A-RAD87
5201
FCC ID: VKF-RAD87
Använd upp- eller
nedknappen för att förflytta
dig mellan inställningarna
och
tryck sedan på Enterknappen för att bekräfta
inställningen och gå till
nästa meny.
eller
tryck på displayknappen för
att avsluta utan att spara
den nya inställningen och gå
tillbaka till hemskärmbilden.
* Ställ in standardinställningen på denna inställning när du konfigurerar en enhetsprofil. Se avsnittet
Konfigurera och använda enhetsprofiler i det här kapitlet för mer information och instruktioner.
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
GR-14946
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
4-31
4
Användning
Inställningsmeny – nivå 3, forts
Konfigurera och använda enhetsprofiler
Du kan konfigurera Rad-87 med en enhetsprofil för att spara olika instrumentinställningar.
Du kan använda knappmenyn på Rad-87 eller ett externt konfigurationsprogram för att justera
Rad-87-inställningar och larmgränser för parametrar/mätningar. När du har ändrat
inställningarna kan du spara dem i en enhetsprofil. Den här enhetsprofilen innehåller de
nya standardinställningarna och de sparade inställningarna (för enhetsprofilen) bevaras efter
avstängning och påslagning.
För att spara inställningarna som en profil med hjälp av Rad-87-knappmenyn går du till
inställningsmenyns nivå 3 genom att hålla Enter-knappen och nedknappen intryckta samtidigt
i 5 sekunder. Sedan trycker du på Enter-knappen tre gånger för att skärmbilden med
standardinställningarna ska visas. Tryck på upp- eller nerpilknappen tills ”Användarinställningar –
inställda” visas på LCD-skärmen. Du kan trycka på Enter igen för att spara inställningarna.
Med hjälp av en extern konfigurationsapplikation kan du spara upp till fem profiler. Du kan välja
en färg för enhetens profillampa för att associera den med de sparade profilerna. Enhetens
profillampa (på Rad-87-enhetens frontpanel, ovanför sensorkontakten) lyser med vald färg
och du kan på så sätt enkelt se om en enhetsprofil har ställts in på Rad-87. Om ändringar av
instrumentinställningarna görs efter att enhetsprofilfunktionen har aktiverats släcks enhetens
profillampa tills instrumentet återgår till de användarkonfigurerade standardinställningarna eller
stängs av, vilket anger en ändring av inställningarna för enhetsprofilen.
För att ställa in en instrumentprofil går du till menynivå 3 genom att hålla Enter-knappen och
nedåtpilknappen intryckta samtidigt i 5 sekunder. Sedan trycker du på Enter-knappen tre gånger
för att skärmbilden med standardinställningarna ska visas. Användaren kan använda upp- och
nedpilknappen för att välja önskad profil och trycka på Enter för att spara inställningen.
4-32
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Approvals
Approvals
Date
Diana Yuan
Marketing Communications
Date
4/1/05
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
Program
Document
Title
Number
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Användning
GR-11085
4
DRO-11386
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Approvals
Approvals
Date
Marketing Communications
4/1/05
Inställningsmeny
– nivå 3, forts
Title
SmartTone På/Av
Date
Diana Yuan
Document
Number
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Program
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Smart Tone-funktionen använder en unik algoritm som avger pulstoner vid för kraftiga rörelser
eller låg perfusion. Pulstonen baseras på en mätning av medelpulsfrekvens enligt algoritmen. Det
kan hända att den inte avkänner oregelbundna hjärtrytmer vid för mycket artefakt. Funktionen
GR-11085
GRAPHIC
DOCUMENTATION
AND APPROVAL
Normal
ton använder
en unik algoritm
som avger pulstoner
när det inte förekommer rörelse och
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
DRO-11386
när perfusionen är tillräcklig. I det här läget kan det hända
att pulstonen inte hörs om det finns
för mycket artefakt. Approvals
Approvals
Date
Knappar
Diana Yuan
4/1/05
Marketing Communications
Date
Inställning
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
Document
Title
Illustration,
Buttons, 4/05
Number Rainbow,
GR-11085
Använd
upp- eller nedknappen för att förflytta dig
DRO-11386
Av
mellan10.0inställningarna
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe Illustrator
(.eps)
Approvals
Tryck på Enter(standard)
Approvals
Marketing Communications
Date
och
knappen en Date
(Normal ton)
Diana Yuan
gång till för att4/1/05
tryck sedan på Enter-knappen för att bekräfta
gå till nästa
Document
Title
Programinställningen och gå till nästa meny.
Number
meny.
eller
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
På
tryck påPage
displayknappen
för att avsluta utan att
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
1 of 1
© 2001 Masimo Corporation
FRM 1379 Rev A
(SmartTone) spara
All Rights Reserved
DROnya
5201 inställningen och gå tillbaka till
den
hemskärmbilden.
Program
DISPLAY
DISPLAY
IC: 7362A-RAD87
FCC ID: VKF-RAD87
År
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Knappar
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
Inställning
Tryck på Enterknappen en
GR-14946
gång
till för att
gå till nästa
meny.
Använd upp- eller nedknappen för att förflytta dig
mellan inställningarna
År
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
DISPLAY
DISPLAY
och
Använd
upp- eller
nedknappen
för att justera
inställningen.
tryck sedan på Enter-knappen för att bekräfta
inställningen och gå till nästa meny.
eller
tryck påPage
displayknappen
för att avsluta utan att
1 of 1
FRM 1379 Rev A
spara
den
nya inställningen och gå tillbaka till
DRO 5201
hemskärmbilden.
IC: 7362A-RAD87
FCC ID: VKF-RAD87
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
GR-14946
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
4-33
Approvals
Date
Diana Yuan
Document
Number
4
GR-11085
Marketing Communications
Date
4/1/05
Title
Program
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Användning
GR-11085
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
Inställningsmeny – nivå 3, forts
Approvals
Månad
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
Approvals
Knappar
Diana Yuan
Document
Number
Date
4/1/05
Title
GRAPHIC
DRO-11386
Marketing Communications
Date
Inställning
Program
DOCUMENTATION AND APPROVAL
Illustration,
Buttons, 4/05
GR-11085Rainbow,
Illustration,
Rainbow, Buttons, 6/05
Tryck på Enterknappen en Date
Dianagång
Yuan till för att4/1/05
gå till nästa
Document
Title
meny.
Number
Månad
Approvals
Approvals
Använd
upp- eller nedknappen för att förflytta
GR-11085
dig mellan inställningarna
Adobe IllustratorDRO-11386
10.0 (.eps)
Marketing Communications
Date
och
tryck sedan på Enter-knappen för att bekräfta
inställningen och gå till nästa meny.
eller
AnvändProgram
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
upp- eller
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
Page 1 of 1
tryck
på knappen Display (skärm) för att
© 2001 Masimo Corporation
FRM 1379 Rev A
nedknappen
All Rights Reserved
DRO 5201
avsluta
utan att spara den nya inställningen
för att justera
GR-11085
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
inställningen.
och
gå tillbaka till hemskärmbilden.
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
DISPLAY
DISPLAY
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
DRO-11386
IC: 7362A-RAD87
Dag
CONFIDENTIAL
AND PROPRIETARY
Approvals
© 2001 Masimo Corporation
Diana Yuan
All Rights Reserved
Knappar
Document
Number
Approvals
Date
4/1/05
Title
GRAPHIC
FCC ID: VKF-RAD87
Program
DOCUMENTATION AND APPROVAL
Illustration,
Buttons, 4/05
GR-11085Rainbow,
Illustration,
Rainbow, Buttons, 6/05
Tryck på Enterknappen en Date
gång till för att4/1/05
gå till nästa
Title
meny.
GR-11085
Använd
upp- eller nedknappen för att förflytta
GR-11085
dig mellan inställningarna
Adobe IllustratorDRO-11386
10.0 (.eps)
Dag
Approvals
Approvals
GR-14946
Diana Yuan
Document
Number
DatePage 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
Marketing Communications
Inställning
Marketing Communications
Date
och
tryck sedan på Enter-knappen för att bekräfta
inställningen och gå till nästa meny.
eller
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
DISPLAY
DISPLAY
AnvändProgram
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
upp- eller
Page 1 of 1
tryck
påRev
knappen
Display (skärm) för att
FRM 1379
A
nedknappen
DRO 5201
för att justera
avsluta utan att spara den nya inställningen
inställningen.
och gå tillbaka till hemskärmbilden.
IC: 7362A-RAD87
Timme
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Knappar
FCC ID: VKF-RAD87
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
Inställning
Använd upp- eller nedknappen för att förflytta
dig mellan inställningarna
Tryck på Enterknappen en
GR-14946
gång
till för att
gå till nästa
meny.
Timme
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
DISPLAY
DISPLAY
och
Använd
upp- eller
nedknappen
för att justera
inställningen.
tryck sedan på Enter-knappen för att bekräfta
inställningen och gå till nästa meny.
eller
Page 1 of 1
tryck
påRev
knappen
Display (skärm) för att
FRM 1379
A
DRO 5201
avsluta utan att spara den nya inställningen
och gå tillbaka till hemskärmbilden.
IC: 7362A-RAD87
FCC ID: VKF-RAD87
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
4-34
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Approvals
Date
Diana Yuan
Document
Number
Marketing Communications
Title
Program
Användning
GR-11085
Date
4/1/05
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
4
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Inställningsmeny – nivå 3, forts
Minut
Knappar
Inställning
30 minuter
Tryck på Enterknappen en
gång till för att
gå till nästa
meny.
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
GRAPHIC
All Rights Reserved
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
Använd upp- eller nedknappen för att förflytta
dig mellan inställningarna
och
(standard)
tryck sedan på Enter-knappen för att bekräfta
inställningen och gå till nästa meny.
eller
Använd
upp- eller
nedknappen
DOCUMENTATION AND APPROVAL
för att justera
inställningen.
Page 1 of 1
tryck
påRev
knappen
Display (skärm) för att avsluta
FRM 1379
A
GR-11085
DRO 5201
utan att spara den nya inställningen och gå
DRO-11386
tillbaka till hemskärmbilden.
DISPLAY
DISPLAY
Approvals
Approvals
Date
Diana Yuan
IC: 7362A-RAD87
Marketing Communications
GR-11085
Page 1 of 1
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
Programversion
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
©Illustration,
2001
MasimoRainbow,
Corporation
Document
Buttons, 4/05
Title
Number
All Rights
Reserved
GR-11085
Knappar
Inställning
Date
Diana Yuan
FRM 1379 Rev A
DRO-11386
DRO 5201
Program
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05 Approvals
Approvals
Date
FCC ID: VKF-RAD87
4/1/05
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Marketing Communications
Date
GR-11085
4/1/05
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
Illustration,
DRO-11386
DocumentRainbow, Buttons, 4/05
Title
Program
Number
GR-14946
Approvals
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Approvals
Date
Marketing Communications
Date
Tryck på Enter-knappen
en gång till för att gå till
nästa meny.
Diana Yuan
4/1/05
Document
Number
Title
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Visar programvaruversionen.
Program
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
DISPLAY
DISPLAY
IC: 7362A-RAD87
Seriell uteffekt
Knappar
FCC ID: VKF-RAD87
Inställning
AS2 (ASCII 2)
(standard)
Tryck på EnterknappenGR-14946
en gång
till för att gå till
nästa meny.
och
AS1 (ASCII 1)
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
tryck sedan på Enter-knappen för att bekräfta
inställningen och gå till nästa meny.
Page 1 of 1
eller
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
DISPLAY
DISPLAY
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Använd upp- eller nedknappen för att förflytta
dig mellan inställningarna
PHL
(Philips Vuelink)
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
tryck på knappen Display (skärm) för att avsluta
utan att spara den nya inställningen
och gåPagetillbaka
till hemskärmbilden.
1 of 1
IC: 7362A-RAD87
FCC ID: VKF-RAD87
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
4-35
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
DRO-11386
Approvals
Approvals
4
Date
Diana Yuan
Marketing Communications
Date
4/1/05
Användning
Document
Number
Title
Program
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
GR-11085
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
DRO-11386
Inställningsmeny – nivå 3, forts
Approvals
Gränssnittslarm
Approvals
Date
Marketing Communications
Diana Yuan
Date
4/1/05
När Rad-87 är ansluten till ett annat system och gränssnittslarmen är inställda på ”Alarm Tones
Off” Title
(Larmljud av) så är alla parameterljudlarm
inaktiva på Rad-87 och aktiva på det anslutna
Program
ljudlarm
GR-11085 systemet.
Illustration,Detta
Rainbow,förhindrar
Buttons, 6/05 att båda systemen aktiverar
Adobe Illustrator
10.0 (.eps) samtidigt.
Document
Number
OBS! Rad-87 aktiverar gränssnittslarmen igen om strömmen eller gränssnittsanslutningen
bryts. På så sätt säkras att Rad-87 har aktiva ljudlarm när anslutningen till det
gränssnittanslutna systemet inte fungerar.
Knappar
Inställning
På
Använd upp- eller nedknappen för att
förflytta dig mellan inställningarna
(standard)
Obs! LCD visar
Tryck på Enterknappen en gång
till för att gå till
nästa meny.
och
Larmljud
tryck på Enter-knappen för att
bekräfta inställningen och
på.
Av
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Obs! LCD visar
DISPLAY
DISPLAY
gå till nästa meny.
eller
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
Larmljud
av.
IC: 7362A-RAD87
tryck på displayknappen för att avsluta
utan att spara den nya inställningen
och gå tillbaka till hemskärmbilden.
FCC ID: VKF-RAD87
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
GR-14946
4-36
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
GR-11085
Diana YuanGRAPHIC4/1/05
DOCUMENTATION AND APPROVAL
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
Document
Title
Number
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Approvals
Date
Marketing Communications
Användning
Diana Yuan
DRO-11386
Program
Approvals
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Date
4
4/1/05
Document
Number
Title
Program
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Inställningsmeny – nivå 3, forts
Sköterskelarm
GR-11085
GRAPHIC
DOCUMENTATION
APPROVAL för ytterligare
Se avsnitt
7, Specifikationer
förAND
sköterskelarm
information.
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
DRO-11386
Knappar
Inställning
Approvals
Approvals
Diana Yuan
Date
Marketing Communications
4/1/05
Larm
Date
Använd upp- eller nedknappen för att förflytta
dig mellan inställningarna
(standard)
Title
Program
GR-11085
Tryck
på EnterGRAPHIC
DOCUMENTATION AND APPROVAL
och
knappen en
Adobe IllustratorDRO-11386
10.0 (.eps)
gång till för att
Approvals
tryck på Enter-knappen för att bekräfta
gå till nästa Date
Approvals
Marketing Communications
Date
Signal I.Q.
inställningen
och gå till nästa menyalternativ.
menyalternativ.
Diana Yuan
4/1/05
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
Page 1 of 1
eller
Document
Number
Illustration,
Buttons, 4/05
GR-11085Rainbow,
Illustration,
Rainbow, Buttons, 6/05
© 2001 Masimo Corporation
AllDocument
Rights Reserved
Number
Title
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
tryck på displayknappen för att avsluta utan att
Larm och
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
spara den nya inställningen och gå tillbaka till
Signal IQ
hemskärmbilden.
Page 1 of 1
Program
DISPLAY
DISPLAY
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
IC: 7362A-RAD87
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
Polaritet
GR-11085
FCC ID: VKF-RAD87
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
DRO-11386
Se avsnitt 7, Specifikationer
Approvalsför sköterskelarm för ytterligare information.
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
Page 1 of 1
© 2001 Masimo
Corporation
Approvals
All Rights Reserved
Knappar
Diana Yuan
Document
Number
Date
4/1/05
Title
GRAPHIC
Program
DOCUMENTATION AND APPROVAL
Illustration,
Buttons, 4/05
GR-11085Rainbow,
Illustration,
Rainbow, Buttons, 6/05
GR-14946
Tryck på Enterknappen en
Approvals
gång till för attDate
Diana Yuan
4/1/05
gå till nästa
menyalternativ.
Document
Title
Normal
Använd
upp- eller nedknappen för att förflytta
GR-11085
dig mellan inställningarna
Adobe IllustratorDRO-11386
10.0 (.eps)
Approvals
och
(standard)
Marketing Communications
Date
Program
Number
GR-11085
FRM
1379 Rev A
Date
DRO 5201
Marketing Communications
Inställning
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
tryck på Enter-knappen för att bekräfta
inställningen och gå till nästa menyalternativ.
eller
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Page 1 of 1
tryck
på displayknappen för att avsluta utan att
FRM 1379 Rev A
sparaDRO
den5201nya inställningen och gå tillbaka till
hemskärmbilden.
Invertera
DISPLAY
DISPLAY
IC: 7362A-RAD87
Linjefrekvens
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Knappar
FCC ID: VKF-RAD87
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
Inställning
Använd upp- eller nedknappen för att förflytta
dig mellan inställningarna
60
Tryck på Enterknappen en
GR-14946
gång
till för att
gå till nästa
menyalternativ.
och
(standard)
tryck på Enter-knappen för att bekräfta
inställningen och gå till nästa menyalternativ.
eller
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
50
DISPLAY
DISPLAY
Page 1displayknappen
of 1
tryck på
för att avsluta utan att
FRM 1379 Rev A
sparaDRO
den5201nya inställningen och gå tillbaka till
hemskärmbilden.
IC: 7362A-RAD87
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
FCC ID: VKF-RAD87
4-37
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
GR-11085
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
Document
Title
Illustration,
Buttons, 4/05
Number Rainbow,
GR-11085
Program
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
4 Diana Yuan
Approvals
Date
Marketing Communications
Date
4/1/05
DocumentRainbow, Buttons, 4/05
Illustration,
Title
Number
DRO-11386
Program
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05 Approvals
Användning
GR-11085
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
GR-11085
DRO-11386
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Approvals
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Inställningsmeny
– nivå
3, forts
Date
Marketing Communications
4/1/05
Val av parameter/mätning – skärmbild 1
Approvals
Date
Diana Yuan
Document
Number
GR-11085
Title
Knappar
Program
Inställning
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
RRa
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
Approvals
Approvals
Date
Diana Yuan
GR-11085
(om det är
tillgängligt)
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
DRO-11386
Använd
upp- eller nedknappen för att förflytta
Date
dig
mellan inställningarna
GR-11085
Marketing Communications
4/1/05
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
SpHb
Tryck
på EnterDRO-11386
och
knappen en
(om det Program
är
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
Page 1 of 1
Approvals
gång
till
för
att
©GR-11085
2001 Masimo Corporation
FRM
1379
Rev
A
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe Illustrator
10.0sedan
(.eps)
tillgängligt)
tryck
på Enter för att bekräfta
All Rights Reserved
Approvals
Marketing Communications
DateDRO 5201
gå till nästa Date
inställningen och gå till nästa menyalternativ.
Diana Yuan
4/1/05
menyalternativ.
GR-11085
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
eller
PVI
DocumentRainbow, Buttons, 4/05
Illustration,
DRO-11386
Title
Program
Number
tryck Page
på 1displayknappen
för att avsluta utan att
(om det Adobe
är Illustrator
CONFIDENTIAL
AND
PROPRIETARY
of 1
GR-11085
Illustration,
Rainbow, Buttons, 6/05 Approvals
10.0 (.eps)
© 2001 Masimo Corporation
FRM 1379 Rev A
tillgängligt)
spara
den nya inställningen och gå tillbaka till
All Rights Reserved
Approvals
Date
Marketing Communications
DateDRO 5201
hemskärmbilden.
Diana Yuan
4/1/05
Illustration,
DocumentRainbow, Buttons, 4/05
Title
Number
DISPLAY
DISPLAY
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
GR-11085
(inga
Program
DRO-11386
parametrar/
Adobe Illustrator 10.0Page
(.eps)
1 of 1
mätningar visas)
FRM 1379 Rev A
DocumentRainbow, Buttons, 4/05
Illustration,
Title
Number
IC: 7362A-RAD87
FCC ID: VKF-RAD87
GR-11085
Illustration,
Rainbow, Buttons, 6/05 Approvals
CONFIDENTIAL
AND
PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
Approvals
Date
Marketing Communications
All Rights Reserved
Diana Yuan
Document
Number
DateDRO 5201
4/1/05
Val av parameter/mätning – skärmbild 2
Title
Knappar
Program
Inställning
GR-11085
Illustration,
Rainbow, Buttons, 6/05
CONFIDENTIAL
AND
PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Adobe Illustrator 10.0Page
(.eps)
1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
RRa
GR-14946
(om det är
tillgängligt)
Använd upp- eller nedknappen för att förflytta
dig mellan inställningarna
SpHb
Tryck på Enterknappen en
gång till för att
gå till nästa
menyalternativ.
och
(om det är
tillgängligt)
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
tryck sedan på Enter för att bekräfta
inställningen och gå till nästa menyalternativ.
eller
PVI
(om det är
tillgängligt)
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
DISPLAY
DISPLAY
(inga
parametrar/
mätningar visas)
tryck Page
på 1displayknappen
för att avsluta utan att
of 1
FRM 1379 Rev A
sparaDRO
den5201nya inställningen och gå tillbaka till
hemskärmbilden.
IC: 7362A-RAD87
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
FCC ID: VKF-RAD87
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
GR-14946
4-38
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
GR-11085
Diana YuanGRAPHIC4/1/05
DOCUMENTATION AND APPROVAL
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
Document
Title
Number
DRO-11386
Program
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Approvals
Date
Approvals
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Marketing Communications
Date
Användning
DRO-11386
Program
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Approvals
Date
Approvals
Marketing Communications
4
GR-11085
Diana YuanGRAPHIC4/1/05
DOCUMENTATION AND APPROVAL
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
Document
Title
Number
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Date
Diana Yuan
4/1/05
Inställningsmeny
– nivå 3, forts
Document
Title
Program
Number Val av parameter/mätning – skärmbild
3
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Knappar
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Inställning
GR-11085
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
RRa
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
Approvals
(om det är
Approvals
tillgängligt)
Marketing Communications
Date
DRO-11386
Använd upp- eller nedknappen för att förflytta
Date
dig
mellan inställningarna
Tryck på Enter-4/1/05
SpHb
och
knappen
en
Title
(om detProgram
är
GR-11085
gång
till
för
att
GRAPHIC
DOCUMENTATION
AND
APPROVAL
på Enter för att bekräfta
CONFIDENTIAL
PROPRIETARY
Page
1sedan
of 1
GR-11085 ANDIllustration,
Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe Illustratortryck
10.0
(.eps)
tillgängligt)
©
2001 Masimo
Corporation
FRM 1379 Rev A
Illustration,
Rainbow,
DRO-11386
gå
tillButtons,
nästa4/05
All Rights Reserved
DRO 5201
inställningen
och gå till nästa menyalternativ.
menyalternativ.
Approvals
PVI
eller
Approvals
Date
Marketing Communications
Date
(om det är
Diana Yuan
4/1/05
tryck
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
Page 1på
of 1 displayknappen för att avsluta utan att
tillgängligt)
© 2001 Masimo Corporation
FRM 1379 Rev A
AllDocument
Rights Reserved Title
DRO 5201
spara
den nya inställningen och gå tillbaka till
Program
Number
(ingaAdobe Illustratorhemskärmbilden.
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
10.0 (.eps)
parametrar/
mätningar visas)
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
Page 1 of 1
Diana Yuan
Document
Number
DISPLAY
DISPLAY
IC: 7362A-RAD87
FCC ID: VKF-RAD87
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
GR-11085
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
SpHb-noggrannhet
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Approvals
Date
Diana Yuan
4/1/05
Knappar
Document
Number
DRO-11386
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DateDRO 5201
Approvals
Inställning
Marketing Communications
Hb PcnProgram
0,1
Title
Använd upp- eller nedknappen för att förflytta
dig mellan inställningarna
Tryck
på Enter-DOCUMENTATION AND APPROVAL
GR-14946
GR-11085
GRAPHIC
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
(standard)
och
knappen en
DRO-11386
gång till för att
Approvals
tryck på Enter för att bekräfta inställningen och
gå till nästa Date
Approvals
Marketing Communications
Date
gå till nästa menyalternativ.
Diana
Yuan
4/1/05
menyalternativ.
eller
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
Page 1 of 1
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
© Document
2001 Masimo Corporation
Title
AllNumber
Rights Reserved
GR-11085
Program
0.1, 0.5, 1
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
tryck på knappen Display (skärm) för att avsluta
utan att spara den nya inställningen och gå
tillbaka till hemskärmbilden.
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
DISPLAY
DISPLAY
IC: 7362A-RAD87
SpHb-beräkning
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Knappar
FCC ID: VKF-RAD87
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
Inställning
Hb CAL Art
Tryck på Enterknappen en
GR-14946
gång
till för att
gå till nästa
menyalternativ.
(standard)
(arteriell)
Hb CAL VEn
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
(venöst)
DISPLAY
DISPLAY
Använd upp- eller nedknappen för att förflytta
dig mellan inställningarna
och
tryck på Enter-knappen för att bekräfta
inställningen och gå till nästa menyalternativ.
eller
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
tryck på knappen Display (skärm) för att avsluta
utan att spara den nya inställningen och gå
tillbaka till hemskärmbilden.
IC: 7362A-RAD87
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
FCC ID: VKF-RAD87
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
4-39
Approvals
Approvals
Date
Diana Yuan
Number
4
Document
GR-11085
Marketing Communications
Date
4/1/05
Title
Program
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Inställningsmeny
– nivå AND
3, forts
GRAPHIC DOCUMENTATION
APPROVAL
LCD-språk
Användning
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
DRO-11386
Approvals
Knappar
Approvals
Diana Yuan
Document
Number
Date
4/1/05
Marketing Communications
Inställning
Title
Program
Använd upp- eller nedknappen för att förflytta
dig mellan inställningarna
Engelska
GR-11085
GRAPHIC
DOCUMENTATION
AND APPROVAL
Illustration,
Rainbow,
Buttons, 6/05
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Tryck
på Enter-
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
knappen en
gång till för att
Approvals
gå till nästa Date
Diana Yuan
4/1/05
menyalternativ.
Document
Date
(standard)
Approvals
Title
DISPLAY
DISPLAY
Bläddrar genom
Program
Page 1 of 1
tillgängliga
FRM
1379 Rev
A knappen Display (skärm) för att avsluta
tryck
på
Illustrator 10.0
(.eps)
DRO
5201
språk påAdobe
LCDutan att spara den nya inställningen och gå
skärmen
tillbaka till hemskärmbilden.
SpHb-visning
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
©
2001 Masimo
Corporation
Illustration,
Rainbow,
Buttons, 4/05
All Rights Reserved
Knappar
Approvals
IC: 7362A-RAD87
GR-11085
FCC ID: VKF-RAD87
Page 1 of 1
FRM
1379 Rev A
DRO-11386
DRO 5201
Inställning
Approvals
Date
Diana Yuan
och
tryck på Enter för att bekräfta inställningen och
Date
gå till nästa menyalternativ.
eller
Marketing Communications
Number
CONFIDENTIAL
AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
AllGR-11085
Rights Reserved Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
DRO-11386
Marketing Communications
4/1/05
Hb dPL No
Illustration,
DocumentRainbow, Buttons, 4/05
Title
Number
Använd upp- eller nedknappen för att förflytta
inställningarna
Date
GRAPHIC DOCUMENTATION AND APPROVAL
GR-11085
dig mellan
DRO-11386
Tryck på EnterProgram
och
(standard)
Approvals
knappen en
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Marketing Communications
Date
tryck
på
Enter-knappen
för att bekräfta
gång till för att
Diana GR-14946
Yuan
4/1/05
GR-11085
inställningen och återgå till första
återgåGRAPHIC
till förstaDOCUMENTATION AND APPROVAL
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
DRO-11386
Document
Title
Program
Nej (värdet
visas menyalternativet.
Number menyalternativet.
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
Page 1 of 1
Approvals
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe
Illustrator
10.0
(.eps)
© GR-11085
2001 Masimo Corporation
FRM
1379
Rev A
som streck)
eller
Approvals
Date
Marketing Communications
DateDRO 5201
All Rights Reserved
Diana Yuan
4/1/05
tryck
på displayknappen för att avsluta utan att
Ja (visa SpHbspara den nya inställningen och gå tillbaka till
värde)
Document
Title
Program
Number
hemskärmbilden.
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Approvals
Date
DISPLAY
DISPLAY
GR-11085
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
IC: 7362A-RAD87
Enter + uppåtpil
FCC ID: VKF-RAD87
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
Inställningsläge
Knappar
Inställning
Håll Enterknappen intryckt
och tryck på
GR-14946
uppknappen
i 5 sekunder.
Standard
(standard)
och
Viloläge*
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
+
Använd upp- eller nedknappen för att förflytta
dig mellan inställningarna
tryck på Enter-knappen för att bekräfta
inställningen.
Page 1 of 1
eller
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
DISPLAY
DISPLAY
Hemläge
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
tryck på knappen Display (skärm) för att avsluta
utan att spara den nya inställningen och gå
tillbaka
Page 1 of 1till hemskärmbilden.
IC: 7362A-RAD87
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
FCC ID: VKF-RAD87
*Försiktigt:
•• Larmen är avaktiverade i detta läge.
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
4-40
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Användning
4
Anvä n d a h e m a n v ä n d n i n g s l ä g e t
Rad-87 kan ställas in på hemanvändningsläge för att förhindra att oerfarna användare ändrar
larminställningar och funktioner på Rad-87. Endast följande meny och funktionerna på frontpanelen
finns tillgängliga: skärmens ljusstyrka, volym för pulston och tysta larm. Larmvolymen är på den
högsta inställningen. Alla standardinställningar och användardefinierade standardinställningar
låses på sina aktuella värden när hemanvändningsläge väljs och återgår till dessa värden efter
avstängning och påslagning av enheten. Vid start visas Hmm (hemläge) och parametrarna/
mätningarna i 10 sekunder. För att stänga av instrumentet måste du trycka in På/Av-knappen
i 3 sekunder. Om du trycker in Enter- och uppknapparna samtidigt i 5 sekunder återgår enheten
till den speciella
menyn
där du kan välja
annat läge. GR-11085
GRAPHIC
DOCUMENTATION
ANDett
APPROVAL
Illustration, Rainbow, Buttons, 4/05
Anvä n d a v i l o l ä g e t
DRO-11386
Approvals
Date på viloläge
Marketing
Date hämta in normala och onormala
Du Approvals
kan ställa in Rad-87
för attCommunications
instrumentet ska kunna
Diana Yuan
patientdata
utan att4/1/05
larm utlöses. I det här läget visas inget annat på LED- och LCD-skärmarna
GR-11085
Document
GRAPHIC DOCUMENTATION
ANDoch
APPROVAL
än strömindikatorn,
systemstatuslampa,
batterinivåindikatorn.
Larmen är inaktiverade, även
Title
Program
Number
Illustration,
Buttons, 4/05 och påslagning av enheten. Om du tryckerDRO-11386
efterRainbow,
avstängning
på (.eps)
någon av knapparna tänds dock
GR-11085
Illustration, Rainbow,
Buttons, 6/05
Adobe Illustrator 10.0
Approvals (lyser gul) i 10 sekunder. Vid start visas SLP (sömnläge) och
skärmen och systemets statuslampa
Approvals
Date
Marketing Communications
Date
parameter-/mätningsinställningarna
i 10 sekunder. Om du trycker
in Enter- och uppknapparna
Diana Yuan
4/1/05
samtidigt i 5 sekunder återgår enheten till den speciella menyn där du kan välja ett annat läge.
Document
Number
Program
GR-11085
Adobe Illustrator 10.0 (.eps)
Title
Försiktighet!
Illustration, Rainbow, Buttons, 6/05
•• Larmen är avaktiverade i detta läge.
Knappen för ljusstyrka + nedknappen
Öppna menyn för att aktivera/inaktivera radio genom att trycka in knappen för ljusstyrka och
nedknappen i 5 sekunder.
Aktivera/inaktivera radio
Knappar
Inställning
Håll knappen för
ljusstyrka intryckt och
tryck in ned-knappen
i 5 sekunder.
Av
(standard)
Använd upp- eller nedknappen för att förflytta
dig mellan inställningarna
och
+
På
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
© 2001 Masimo Corporation
All Rights Reserved
tryck på Enter-knappen för att bekräfta
inställningen och stänga hemskärmbilden.
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
Page 1 of 1
FRM 1379 Rev A
DRO 5201
DISPLAY
DISPLAY
IC: 7362A-RAD87
FCC ID: VKF-RAD87
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
4-41
4
Användning
Använda LCD-skärmen med konfigurerad och aktiverad radio
När radiofunktionen är aktiverad (på) och konfigurerad med nödvändig nätverksinformation visar
LCD-skärmen följande information i 20 sekunder:
4-42
■
Nätverksläge
■
Radioläge
■
Kanal
■
SSID
■
IP-adress
■
Subnät
■
Gateway
■
MAC-adress
■
Kryptering
■
Verifiering
■
Destinationens IP
■
Destinationens port
■
Signalstyrka
■
Ansluten åtkomstport
■
Radiodiagnostik
■
Radiofel
■
Fel 1
■
Fel 2
■
Fel 3
■
Fel 4
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Larm och meddelanden
5
Iden t i f i e r i n g a v l a r m
Rad-87 identifierar larm som detekteras i systemet både visuellt och genom ljudsignaler.
Systemet innefattar instrument, kablar och sensorer. Larmtillstånd som inträffar beror på
de övervakade parametrarna och patienten. Larmsignalerna fortsätter tills ett godkänt
parametervärde visas på instrumentet. Rad-87-alarm kategoriseras enligt följande:
Larmgränslarm, systemövervakningslarm, systemfunktionslarm, instrumentfel/-varningar och
RRa-sensorstatusanmärkningar.
■ Parameterns tröskellarm inträffar när en patients mätningar överskrider parameterns
tröskelinställning för instrumentet.
■ Systemövervakningslarm inträffar när sensorn för en kanal är bortkopplad från patienten
eller en sensor och/eller kabel är bortkopplad. Exemplen omfattar Sensorn av eller
Ingen kabel.
■ Systemfunktionslarm inträffar när en komponent i signalbanan misslyckas eller parametern
inte är installerad på instrumentet. Ett exempel är inkompatibel sensor.
■ Instrumentfel/varningslarm inträffar när det är problem med instrumentmaskinvaran. Exempel
på detta är en maskinvarufelkod eller låg batterinivå.
Larmkategoritabellen nedan visar Rad-87-larmen efter larmkategori och kanal.
Larmkategoritabell
LARM KATEGORI
KANAL
LARM
Hög gräns för
SpO2
Låg gräns för
SpO2
Parameterns
tröskellarm
Optiskt
Hög gräns för
SpCO
Låg gräns för
SpCO
Hög pulsfrekvens Hög SpMet
Låg pulsfrekvens Låg gräns för
SpMet
Hög gräns
för PI
Låg gräns
för PI
Hög gräns för
PVI
Låg gräns för
PVI
Hög gräns för
SpHb
Låg gräns för
SpHb
Akustiskt
Systemövervakning
Larm
Hög gräns för RRa
Låg gräns för RRa
Sensor av
Ingen
självhäftande
sensor
Ingen sensor
Ingen kabel
Optiskt
Akustiskt
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Sensor av
Ingen sensor
Ingen kabel
5-1
Larm och meddelanden
5
Larmkategoritabell, fortsw
LARM KATEGORI
KANAL
Optiskt
LARM
Inkompatibel
sensor
Byt sensor
Sen 000
Inkompatibel
självhäftande
sensor
Byt
självhäftande
sensor
Adh 000
Inkompatibel
kabel
Byt kabel
Cbl 000
Störning
detekterad
Systemfunktionslarm
Akustiskt
Instrument
Fel/varning larm
Ej tillämpligt
RRa sensorstatusanmärkningar
Akustiskt
Inkompatibel
sensor
Byt sensor
Sen 000
Inkompatibel
kabel
Byt kabel
Cbl 000
Err ##
Låg
batterinivå
Ingen sensor
Störning
detekterad
OBS! Det finns inte några larm förknippade med SpOC.
Lar m g r ä n s e r
Var försiktig:
•• För att säkra att larmgränserna är lämpliga för patienten som övervakas, kontrollera
dem varje gång du använder Rad-87.
Obs! Följande larmgränser kan ställas in på ”---”: Högt SpO2, högt SpCo, lågt SpCo, högt
SpMet, lågt SpMet, högt SpHb, lågt SpHb, högt PI, lågt PI, högt PVI och lågt PVI.
Om inställningen ”----” görs på instrumentet är larmgränsen inaktiverad.
Obs! Den undre larmgränsen måste alltid ställas lägre än den övre larmgränsen.
Om den övre larmgränsen ställs in lägre än den undre larmgränsen, justeras den
undre larmgränsen automatiskt till nästa inställning under den nyss angivna övre
larmgränsen.
Obs! Om du håller upp- och nedknapparna intryckta kan du bläddra snabbt genom
ändrade larmgränser.
Obs! Om det inträffar ett längre strömavbrott återställs larminställningarna till
användarstandardinställningarna. Om användaren inte har använt det här
alternativet återgår alla parametrar/mätningar till fabriksinställningarna.
5-2
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Larm och meddelanden
5
Larmgräns: Användarkonfigurerbara inställningar
Inställning
inställning
Intervall
”---” av
2% - 99%
1%
90%
1% - 98%
1%
Hög pulsfrekvensgräns
140 SPM
35 sPM - 235 SPM
5 SPM
Låg pulsfrekvensgräns
50 SPM
30 SPM - 230 SPM
5 SPM
10
2% - 98%
1%
”---” av
1% - 97%
Hög SpO2-gräns
Låg gräns för SpO2
Hög SpCO-gräns
Låg gräns för SpCO
Hög gräns för SpMet
3
1% - 99.5%
Låg gräns för SpMet
”---” av
0.1% - 99%
Hög gräns för SpHb
17
2 g/dl - 24,5 g/dl
Låg SpHb Limit
7
1 g/dl - 24 g/dl
Hög gräns för PI
”---” av
0.04% - 19%
Steg
1%
0,1% för värden 0,1% - 2%
0,5% för värden 2% - 99,5%
0,1% för värden 0,1% - 2%
0,5 % för värden 2 % - 99,5 %
0,1 g/dl för värden 2 g/dl - 20 g/dl
0,5 g/dl för värden 20 g/dl - 24,5 g/dl
0,1 g/dl för värden på 0,1 g/dl - 20 g/dl
0,5 g/dl för värden på 20 g/dl - 24 g/dl
0,01% för värden på 0,02% - 0,1%
0,1% för värden på 0,1% - 1%
1% för värden på 1% - 19%
0,01% för värden på 0,03% - 0,1%
Låg gräns för SpHb
”---” av
0.03% - 18%
0,1% för värden på 0,1% - 1%
1% för värden på 1% - 18%
Hög gräns för PVI
”---” av
2% - 99%
1%
Låg gräns för PVI*
”---” av
1% - 98%
1%
Hög gräns för RRa
(andetag per minut)
30
5–69 andetag per
minut
1 andetag per minut
Låg gräns för RRa
(andetag per minut)
6
4–68 andetag per
minut
1 andetag per minut
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
5-3
Larm och meddelanden
5
Lar m p r i o r i t e t
Tre olika nivåer för larmens prioritet används av Rad-87: hög, medel och låg. Larmprioriteterna
återspeglar hur instrumentet beter sig när ett larm inträffar. Följande tabell visar instrumentattributen
inom larmprioriteterna.
INSTRUMENTATTRIBUT
LARMPRIORITET
LARM
SYSTEMETS
PARAME- PARAMESTATUSTERVÄRDE TERNAMN
LAMPA
LARMKLOCKA
LJUDSIGNAL
Lågt SpO2
Hög pulsfrekvens
Låg pulsfrekvens
Hög gräns för SpCO
Högt SpMet
Högt SpHb
Lågt SpHb
(Hög)
Högt RRa
Lågt RRa
Blinkar
rött
Blinkar rött
Sensorn av, ingen sensor,
inkompatibel sensor eller
självhäftande sensor, byt ut
sensorn, självhäftande, eller
återanvändbar, SEN 000,
Adh 000
Blinkar
Ingen kabel, inkompatibel
kabel, byt ut kabel, Cbl 000
Blinkar
Aktiv
Instrumentfel
Högt SpO2
Högt PI
Lågt PI
Medelhög
Hög gräns för PVI
Låg PVI
Blinkar gult
Av
Låg batteriladdning,
övervakar patient
Lågt SpCO
Lågt
Lågt SpMet
Fast gul
Låg batteriladdning,
övervakar inte patient
5-4
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Larm och meddelanden
5
Rad-87 har möjlighet att övervaka flera kanaler för en patient. Rad-87 har en optisk och en
akustisk kanal. Den optiska kanalen ger SpO2, pulsfrekvens, SpCo, SpMet, SpHb, SpOc, PI och
PVI. Den akustiska kanalen ger andningsfrekvens (RRa). När både de optiska och akustiska
kanalerna övervakar patienten tillsammans betraktas den optiska kanalsen som primär och den
akustiska som 'sekundär'.
OBS! SpO2-övervakning behövs vid övervakning av RRa (akustisk andning).
OBS! När både de optiska och akustiska kanalerna är igång och RRasensorstatusanmärkningarna är ställda på 'Av' aktiverar RRasensorstatusanmärkningarna INTE en ljudsignal. Information om RRasensorstatusanmärkningarna finns i larmkategoritabellen ovan i detta avsnitt.
Larm f ö r f l e r a p a r a m e t r a r / m ä t ningar
När larm för flera parametrar/mätningar aktiveras visas skärmbilden för det larm som har högst
prioritet (och med en parameter/mätning i larmtillstånd) på skärmen. Se tabellen Larmprioritet
för skärmbilder nedan.
De andra parametrar/mätningarna som är i larmtillstånd (konkurrerande larm) som inte finns på den
aktiva skärmbilden visas som blinkande etiketter (namn) för parametrar/mätningar. Parametrar/
mätningar med konkurrerande larm kan visas genom att du trycker på displayknappen för att
bläddra genom skärmbilderna. När ett larmtillstånd åtgärdas slutar etiketten för parametern/
mätningen att blinka. När alla parametrar/mätningar i larmtillstånd på en skärmbild åtgärdas
ändras skärmbilden så att nästa aktiva larm i prioritetsordning visas.
Larmprioritet för skärmbilder
Prioritet
Skärmbild
Parametrar/mätningar som visas
1
Skärmbild 1
%SpO2, BPM, RRa
2
Skärmbild 2
PI, SpHb, %SpOC
3
Skärmbild 3
%SpMet, %SpCO, PVI
Skärmbilderna tilldelas larmprioritet i enlighet med tabellen ovan. Skärmbild 1 har den högsta
prioriteten och visas om någon av dess parametrar/mätningar är i larmtillstånd tillsammans
med andra konkurrerande larm för parametrar/mätningar. Om skärmbild 2 innehåller
konkurrerande larm för parametrar/mätningar får denna högre prioritet och visas på skärmen.
Skärmbild 3 har lägst prioritet.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
5-5
5
Larm och meddelanden
Tysta larm
Ljudlarm kan tystas utan att detta påverkar de visuella larmen. Ett larm tystas med hjälp av
knappen Tysta larm. Larmklockan och systemets statuslampa visar fortfarande larmstatus när
Rad-87-enhetens ljudlarm har tystats.
Vid övervakning av en patient med både de optiska och akustiska kanalerna igång
Åtgärd:Larmhändelse inträffar: tryck på larmtystningsknappen en gång (ljudsignalerna tystas
under larmtystnadsperiod som konfigurerats. Standard är 120 sekunder.)
LARMPRIORITET
LARMKLOCKA
SYSTEMETS
STATUSLAMPA
Hög
Blinkar rött
Blinkar rött
Medelhög
Av
Blinkar gult
Låg
Av
Av
Åtgärd: Tryck på larmtystnadsknappen en andra gång under larmtystnadsperioden
Status: Ljudlarmen blir aktiva
Åtgärd: Avlägsnande en optisk patientkabel/-sensor
Status: Aktivt larm
LARMPRIORITET
LARMKLOCKA
SYSTEMETS
STATUSLAMPA
Hög
Blinkar rött
Blinkar rött
Åtgärd: Tryck på knappen Tysta larm.
Status: Larm tystade
LARMPRIORITET
LARMKLOCKA
SYSTEMETS
STATUSLAMPA
Valfri
Av
Fast gul
Åtgärd: Avlägsnande en akustisk patientkabel/-sensor
Status: Aktivt larm
5-6
LARMPRIORITET
LARMKLOCKA
SYSTEMETS
STATUSLAMPA
Hög
Blinkar rött
Blinkar rött
Åtgärd: Tryck på knappen Tysta larm
Status: Larm tystade
LARMPRIORITET
LARMKLOCKA
SYSTEMETS
STATUSLAMPA
Valfri
Av
Fast grönt ljus
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Larm och meddelanden
5
Åtgärd: Avlägsnande av både patientkablar/-sensorer
Status: Aktiva larm
LARMPRIORITET
LARMKLOCKA
SYSTEMETS
STATUSLAMPA
Hög
Blinkar rött
Blinkar rött
Åtgärd: Tryck på knappen Tysta larm
Status: Larm tystade
LARMPRIORITET
LARMKLOCKA
SYSTEMETS
STATUSLAMPA
Valfri
Av
Fast gul
Övervakar inte någon patient
Åtgärd: Tryck på knappen Tysta larm.
Status: Larm tystade
LARMPRIORITET
LARMKLOCKA
SYSTEMETS
STATUSLAMPA
Låg
Av
Fast gul
Detta tillstånd blir kvar tills aktiv patientövervakning startar.
Larmklocka
Larmklockan blinkar röd för larm med hög prioritet. Om du trycker på knappen Tysta larm en gång
stängs ljudlarmet av i 120 sekunder (standard) samtidigt som larmklockan fortsätter blinka för att
indikera ett larmtillstånd. Om ett larmtillstånd med hög prioritet åtgärdas när ljudlarmet är tystat,
slutar larmklockan blinka. Om larmtillståndet med hög prioritet kvarstår (larmklockan blinkar rött)
aktiveras ljudlarmet när du trycker på knappen Tysta larm en gång till och larmklockan fortsätter
att blinka rött. Larmklockan slutar blinka när larmtillståndet med hög prioritet har åtgärdats.
Systemets statuslampa
Om ett larmtillstånd uppstår när en patient övervakas aktiveras ett ljudlarm och systemets
statuslampa lyser gult för larm med låg prioritet, blinkar gult för larm med medelhög prioritet
och blinkar rött för larm med hög prioritet. Om du trycker på den här knappen en gång tystas
ljudsignalen i 120 sekunder (standardinställning). Om du trycker på knappen Tysta larm en gång
till aktiveras ljudlarmen och systemets statuslampa lyser gult för larm med låg prioritet, blinkar gult
för larm med medelhög prioritet eller blinkar rött för larm med hög prioritet. När alla larmtillstånd
har åtgärdats ändras börjar systemets statuslampa lysa grönt.
Om ingen patient övervakas lyser systemets statuslampa gult. Om ett larmtillstånd uppstår lyser
systemets statuslampa gult för larm med låg prioritet eller blinkar rött för larm med hög prioritet.
Om du trycker på knappen Tysta larm stängs ljudlarmet av permanent och systemets statuslampa
lyser fast gult tills enheten stängs av och slås på igen eller patientövervakning påbörjas.
Om larmtillståndet uppstår på grund av låg batterikapacitet anslut omedelbart enheten till ett eluttag.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
5-7
5
Larm och meddelanden
Larm tyst
Om Rad-87 ställs in på gränssnittslarm ”Ljudsignal av” och ett larmtillstånd inträffar blinkar
larmklockan rött och systemets statuslampa lyser gult för larm med låg prioritet, blinkar gult för
larm med medelhög prioritet eller blinkar rött för larm med hög prioritet. Ljudlarmet aktiveras
i det anslutna systemet samtidigt som ljudlarmet stängs av på enheten. När larmtillstånd för
åtgärdas och om inga andra systemlarm eller larm för parametrar/mätningar är aktiva slutar
larmklockan blinka, systemets statuslampa börjar lysa grönt och ljudlarmet på det anslutna
systemet inaktiveras.
OBS! Ett ljudlarm avges tillsammans med de visuella indikatorerna om Rad-87 inte har ställts
in med ”Ljudsignal av” för gränssnittlarm eller viloläge (alla larm är tystade).
OBS! Rad-87 aktiverar gränssnittslarmen igen om strömmen eller gränssnittsanslutningen
bryts. På så sätt säkras att Rad-87 har aktiva ljudlarm när anslutningen till det
gränssnittanslutna systemet inte fungerar.
OBS! Ljudlarm är inte aktiva i patientmonitorn med flera parametrar när den används med
VueLink-gränssnittet. Mer information finns i avsnittet Inställning av Philips VueLink.
5-8
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Larm och meddelanden
5
Medd e l a n d e n
Rad-87 Pulse CO-Oximeter indikerar andra data- eller systemfel. LED-meddelanden för den
optiska kanalen upptar de översta två LED-segmenten på instrumentet. LED-meddelanden för
den akustiska kanalen upptar det tredje LED-segmentet.
Rad-87 har följande meddelandetillstånd:
Meddelande/display
LCD: Byt ut
sensor
LED: SEN
Möjliga orsaker
Förslag till åtgärd
Den återanvändbara SpHbsensorn fungerar inte.
Byt ut sensorn.
Sensorn fungerar inte.
Sändarens temperatur utanför
intervallet.
Sensorns aktuella gräns
överskriden.
Byt ut sensorn.
Oidentifierad sensor.
Inte en kompatibel Masimosensor.
Byt ut mot en kompatibel Masimosensor. Se avsnitt 8.
Hrs
000
LCD: Byt ut
sensor
LED: Rpl
SeN
LCD: Inkompatibel
sensor
LED: INC
SeN
LCD: sensorn kalibreras
LED: Siffran ”0” rör sig över
skärmen medan sensorn
kalibreras när det inte pågår
en övervakning
Statuslampa: Fast gult sken
(endast vid lång kalibrering)
SpHb-sensor har anslutits till
ett instrument utan att SpHb
installerats.
Använd en annan sensor än
SpHb-sensor.
Kontakta din lokala Masimoåterförsäljare för mer information
om tillvalet SpHb-uppgradering.
Instrumentet kontrollerar
att sensorns funktion och
prestanda är korrekta.
Om värdena inte visas inom 30
sekunder måste du koppla ur och
koppla in sensorn. Om värdena
fortfarande inte visas bör sensorn
bytas ut.
Sensorn har kopplats från
patienten.
Återanslut sensorn.
Ljudlarmspärr när optisk sensor
är av inställd på 'På'.
Applicera om sensorn enligt
sensorns bruksanvisning.
Man har inte tryckt på Tysta
larm-knappen för att bekräfta
Sensor av-larmet.
Tryck på Tysta larm-knappen för
att bekräfta Sensor av-larmet.
LCD: Sensor av
LED:
SeN
AV
LCD: Spärrad
Sensor av
LED:
SeN (eller godkända värden)
AV
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
5-9
5
Larm och meddelanden
Meddelande/display
Möjliga orsaker
Förslag till åtgärd
LCD: Ingen sensor
Sensor ej ansluten.
Fäst sensorn på patienten igen.
LCD: Kontrollera
Sensor
LED:
CHc
SEN
Sensorn är inte ordentligt
ansluten till patientkabeln eller
instrumentet.
Återanslut sensorn ordentligt till
patientkabeln eller instrumentet.
LCD: Ingen självhäftande
sensor
Återanslut*
LED:
NEJ
AdH*
Vid användning av Masimo
ReSposable sensorsystem är
den självhäftande delen inte
ansluten.
Anslut den självhäftande
ReSposable till den
återanvändbara ReSposablesensorn.
Vid användning av Masimo
ReSposable sensorsystem
fungerar inte den
självhäftande delen.
Byt ut den självhäftande delen av
ReSposable-sensorsystemet.
Vid användning av Masimo
ReSposable sensorsystem
är den självhäftande delen
inkompatibel eller okänd.
Byt ut den självhäftande delen av
ReSposable-sensorsystemet.
Vid användning av Masimo
ReSposable sensorsystem
fungerar inte den
självhäftande delen.
Byt ut den självhäftande delen av
ReSposable-sensorsystemet.
Vid användning av Masimo
ReSposable sensorsystem
fungerar inte den
återanvändbara sensorn.
Byt ut den återanvändbara
sensorn i ReSposablesensorsystemet.
Patientkabeln fungerar inte.
Byt ut patientkabeln.
LED:
NEJ
SeN
LCD: Byt ut
självhäftande sensor*
LED:
AdH
000*
LCD: Ogiltig
Självhäftande del*
LED:
INC
adH*
LCD: Byt ut
Självhäftande
LED:
Rpl
AdH*
LCD: Byt ut
Återanvändbar*
LED:
Rpl
REu*
LCD: Byt ut
kabeln
LED:
rPL
CbL
* Meddelandena gäller inte för Masimo Rainbow Series självhäftande sensorer
5-10
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Larm och meddelanden
Meddelande/display
Möjliga orsaker
5
Förslag till åtgärd
LCD: Byt ut
kabeln
LED:
Kabeln fungerar inte.
Byt ut kabeln.
Ingen kabel ansluten.
Återanslut kabeln.
Inkompatibel eller okänd kabel.
Anslut lämplig kabel till
instrumentet.
Felaktigt applicerad sensor.
Applicera om sensorn enligt
sensorns bruksanvisning.
Ljus med hög intensitet, t.ex.
pulserande elektroniskt ljus, för
starka ljuskällor i omgivningen,
t.ex. en operationslampa
eller direkt solljus eller andra
bildskärmar.
Placera ett Masimo optiskt
ljusskydd över sensorn.
Felaktig nätfrekvensinställning
för monitorn (Hz).
Justera nätfrekvensen till korrekt
Hz-inställning enligt beskrivningen
i avsnitt 4.
Felaktigt applicerad sensor.
Applicera om sensorn enligt
sensorns bruksanvisning.
För mycket störningar från
omgivningen.
Identifiera och eliminera
störningarna från omgivningen.
Det finns inga giltiga
SpO2-värden.
Applicera en sensor för att få
giltiga SpO2-värden i enlighet med
sensorns bruksanvisning.
Det finns flera felkoder.
Alla felkoder innebär att
instrumentet måste lämnas till
auktoriserat servicecenter för
reparation.
Lämna in enheten för service.
Se Avsnitt 9, Service och
reparation.
CbL
000
LCD: Ingen kabel
LED:
EJ
CbL
LCD: Ogiltig
kabel
LED:
INC
CbL
LCD: Störning detekterad
(Optisk kanal)
LED:
Int
DEt
LCD: Störning detekterad
(Akustisk kanal)
LED:
Int
DEt
LCD: RR ogiltig
SpO2 inte tillg
LED: ”--” (RRa-parameter)
LCD: Systemfel
LED: Err
##
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
5-11
5
Larm och meddelanden
Meddelande/display
Möjliga orsaker
Förslag till åtgärd
LCD: SpO2-läge enbart
Meddelandet ”SpO2-läge
enbart” uppträder under en
misslyckad kalibrerings-/
pulssökningsrutin för sensorn
eller under övervakning.
Se: sensorns Bruksanvisning,
Avsnitt 4, Lyckad övervakning
och avsnitt 8, Välja en Masimo
SET-sensor.
Nollor på skärmen
Pulssökning.
Vänta tills puls hittas. (Sökningen
bör ske när en sensor fästs på en
patient första gången).
Pulsstapeln (SIQ)visas röd
Låg Signal IQ.
Kontrollera att blodflödet inte har
blockerats.
Kontrollera sensorns placering.
De två nedersta segmenten av
perfusionsstapeln (PI) är röda
Kontrollera att blodflödet inte har
blockerats.
Försök att höja patientens
kroppstemperatur.
Flytta sensorn till en plats med
bättre perfusion.
Låg perfusion.
OBS! Masimo rekommenderar att en
självhäftande sensor används när man
förväntar sig eller påträffar låg perfusion.
5-12
Parameter-/mätningsetiketten
och siffran blinkar
Larmgräns har överskridits.
Bedöm/åtgärda patientens
tillstånd.
Återställ larmgränser igen om det
krävs. Se avsnitt 4 för instruktioner.
En batteriindikator blinkar
(med ljudsignal)
Batterinivå för låg.
Anslut instrumentet till ett eluttag
för att ladda batteriet.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Felsökning
6
Fels ö k n i n g
Nedanstående tabell innehåller information om åtgärder när Rad-87-systemet inte fungerar korrekt.
Problem
Möjliga orsaker
Förslag till åtgärd
Instrumentet
startar inte
Låg batterinivå/enheten inte
kopplad till nätuttaget.
Anslut nätsladden till Rad-87-enheten och till ett nätuttag.
Kontrollera att strömindikatorn lyser.
Batteriets drifttid
är betydligt
försämrad
Låg batterinivå.
Kontakta en teknisk serviceavdelning eller en lokal
Masimo-återförsäljare.
Kontinuerligt
högtalarljud
Internt fel.
Instrumentet behöver service. Tryck på knappen för att
tysta larmet. Om larmet fortsätter, stäng av enheten. Håll
strömknappen intryckt i 5 sekunder om instrumentet inte
stängs av när du trycker på strömknappen.
Lämna in instrumentet på service.
Inget högtalarljud
Pulston är inställd på ”tyst”.
Tryck på uppknappen eller knappen Larmvolym.
Ingen larmton
Tyst larm aktiverat.
Systemets statuslampa blinkar gult. Se avsnitt 4, Tysta larm.
Knapparna
fungerar inte när
de trycks in
Internt fel.
Använd reservfunktionen för att stänga av enheten
genom att trycka in och hålla knapparna Sensitivitet och
Display intryckta samtidigt.
Lämna in enheten för service.
Ingen sensor
meddelande
Sensorn har kopplats bort från
patientkabeln.
Sensorn är felvänd i anslutningen
till patientkabeln.
Kontrollera om sensorns LED-indikator blinkar. Koppla
loss sensorn och anslut den igen. Om LED-lampan inte
fungerar, byt ut sensorn.
Låg perfusion
(PI-stapeln
visas röd)
Fel typ av sensor.
Plats med dålig perfusion.
Sensorn sitter för hårt. En
rubbning som hypotermi,
vasokonstriktion, hypovolemi,
perifer vaskulär sjukdom
eller anemi.
Sensorn är skadad.
Se till att korrekt sensor och sensorstorlek används
till patienten.
Kontrollera om blodflödet till platsen är begränsat.
Kontrollera att sensorn inte sitter för hårt.
Ställ in enheten på maximal sensitivitet.
Värm patienten eller sensorplatsen.
Flytta sensorn till en plats med bättre perfusion.
Lågt SIQ
Fel sensortyp eller
fastsättning.
Stark rörelse i förhållande
till perfusion.
Sensorn eller kabeln är
skadad eller fungerar inte.
Kontrollera om blodflödet till platsen är begränsat.
Kontrollera sensorns placering.
Fäst sensorn igen eller flytta den till en annan plats.
Byt ut sensorn eller kabeln.
Låg pålitlighet för RRa-värdet
(senaste konfidensvärdet
visas).
Kan inträffa under
patientaktivitet (t.ex. tal).
Kontrollera sensorns placering.
Lågt SIQa och
blinkande
RRa-parameter*
Lågt RI
Felaktigt applicerad sensor.
Patienten kan ha ytlig andning.
Utvärdera patienten.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Reducera patientens aktivitet. Reducera störningarna
från omgivningen.
6-1
Felsökning
6
Problem
Möjliga orsaker
Förslag till åtgärd
SpO2-värden
överensstämmer
inte med klinisk
bedömning eller
abgs.
Låg perfusion eller rubbning
av sensor.
Kontrollera om det finns felmeddelanden. Se avsnitt
5 Meddelanden för rekommenderade åtgärder.
Kontrollera sensorns placering och att den inte sitter för
hårt. Sätt fast sensorn igen eller välj en ny plats.
Ställ in maximal sensitivitet och kontrollera att sensorn
sitter fast på patienten.
Se sensorns bruksanvisning.
Pulssökning
meddelande
Instrumentet söker efter puls.
Om instrumentet inte visar något efter 30 sekunder
bör du koppla bort sensorn och fästa den på nytt på
patienten. Om pulssökningen fortsätter, flytta sensorn till
en plats med bättre perfusion.
Låga SIQ- eller
perfusionindex-värden (PI).
Flytta sensorn till en plats med starka SIQ- och
PI-värden. Ta ett blodprov för att göra ett jämförande
CO-oximetritest på laboratorium.
Olämplig sensorstorlek eller
sensormätningsplats.
Se till att korrekt sensor används till patienten. Kontrollera
att rätt sensorplats används.
Möjligt förhöjd
methemoglobinnivå.
Ta ett blodprov för att göra ett CO-oximetritest på
laboratorium.
Låg batterinivå/enheten inte
kopplad till nätuttaget.
Anslut nätsladden till Rad-87-enheten och till ett nätuttag.
Kontrollera att strömindikatorn lyser.
Kraftig rörelse.
Minimera eller eliminera rörelse på övervakningsstället.
Störning från induktionsbrus
i strömfrekvensen.
Kontrollera/ställ in menyinställningen 50/60 Hz. Se avsnitt 3,
Strömkrav för Rad-87.
Olämplig sensor eller
sensorstorlek.
Se till att korrekt sensor och sensorstorlek används till
patienten.
För stark omgivande eller
elektronisk belysning.
Skydda sensorn från för stark omgivande eller elektronisk
belysning.
Oväntad
avläsning för
SpO2, SpCO,
SpMet eller SpHb
Oväntat hög
SpCo-avläsning
Problem eller
ingen SpO2/
SpCO/SpMmet/
SpHb-avläsning
Se även Avsnitt 4, Framgångsrik övervakning, för mer information.
Utskriftsfunktionen
fungerar inte
Trådlös radio
ingen anslutning
Fel seriell kabel används.
Kontrollera att en nollmodemkabel används.
Radio av.
Kontrollera att den trådlösa radion är på.
Nätverksinställningar inte
korrekt konfigurerade.
Kontrollera de trådlösa nätverksinställningarna.
Ingen/otillräcklig trådlös
täckning.
Kontrollera den trådlösa täckningen.
* Om ett pålitligt RRa-värde inte har detekterat efter 5 minuter visas RRa-värdet som dubbla minustecken (--)
och en ljudsignal aktiveras. Detta sker om den akustiska kanalen är den primära kanalen och även när
RRa-sensorstatusanmärkningarna är ställda på 'Av'.
6-2
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Specifikationer
7
Spec i f i k a t i o n e r f ö r R a d - 8 7
Prestanda
Mätomfång
SpO2:
SpMet:
SpCO:
SpHb
SpOC
Pulsfrekvens:
RRa (andningsfrekvens):
SIQa
Perfusionsindex
Pletysmografiskt variabilitetsindex:
Noggrannhet:
Noggrannhet för arteriell syremättnad1
Mättnad
Ingen rörelse
Vuxna, barn, spädbarn
Mättnad
Ingen rörelse2
Vuxna, barn, spädbarn
Nyfödda*
Rörelse3
Vuxna, barn, spädbarn, nyfödda
Låg perfusion4
Vuxna, barn, spädbarn, nyfödda
Pulsfrekvensprecision5
Pulsfrekvens:
Ingen rörelse
Vuxna, barn, spädbarn, nyfödda
Rörelse3
Vuxna, barn, spädbarn, nyfödda
Låg perfusion4
Vuxna, barn, spädbarn, nyfödda
Precision för kolmonoxidhemoglobinmättnad (% SpCO)1
Vuxna, barn, spädbarn
Precision för methemoglobinmättnad (% SpMet)1
Vuxna, barn, spädbarn, nyfödda
Precision för total hemoglobinkoncentration (SpHb g/dl)9
Vuxna, barn
Precision för andningsfrekvens (RRa, andetag per minut)10
Vuxna
Lösning
Arteriell syremättnad (%SpO2)
Kolmonoxidhemoglobinmättnad (% SpCO)
Methemoglobinmättnad (% SpMet)
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
0 -100%
0 - 99,9%
0 - 99%
0 - 25 g/dl
0 - 35 ml O2/dl blod
25 - 240 (spm)
0 - 70 andetag per minut
0% - 100%
0,02% - 20%
0 - 100%
60 till 80 %
±3%
70 till 100 %
± 2%
± 3%
± 3%
± 2%
25 - 240 (spm)
± 3 spm
± 5 spm
± 3 spm
1% - 40% ± 3%
1% - 15% ± 1%
8 - 17 g/dl ±1 g/dL
4 till 70 ± 1 andetag per minut
1%
1%
0,1%
7-1
7
Specifikationer
0,1 g/dl
1 andetag per minut
1 spm
Totalt hemoglobin (SpHb g/dl)
Andningsfrekvens (RRa)
Pulsfrekvens (spm)
* Endast Rainbow-sensorer ger ± 2 % för nyfödda
Spänningsförsörjning
Växelströmskrav:
Strömförbrukning:
Batterier
Typ:
Kapacitet (batteritid)6:
Rad-87 (fristående)
Rad-87 med Rainbow akustisk övervakning
Rad-87 med trådlös radio och Rainbow akustiska övervakning
Laddningstid
100 - 240 V växelström 47-63 Hz
20 VA max.
Förseglade blybatterier
upp till 3 timmar
upp till 2 timmar
upp till 1 timme
minst 8 timmar
Miljöförhållanden
Temperatur under drift:
Transport-/förvaringstemperatur:
Luftfuktighet vid drift:
Driftsaltitud:
0 °C till 50 °C (32 °F till 122 °F)
-40°F till 158°F (-40°C till +70°C)7
10 till 95 %, icke-kondenserande
500 mbar till 1060 mbar tryck
–304 m till 5 486 m
Fysiska egenskaper
Mått:
20,8 cm x 15,2cm x 7,6 cm
Vikt:
0,908 kg
Trendspårning
72 timmars trendning vid 2 sekunders upplösning (Trendning av Rainbow akustisk övervakning är inte tillgängligt)
Läge
2, 4, 8,10, 12, 14 eller 16 sekunder8
SpO2 -medelvärdesberäkningsläge:
SpO2 -sensitivitet:
Normal, maximal9, och APOD
RRa-medelvärdesberäkningsläge:
0, 10, 20, 30, 60 sekunder
Larm
Ljud och visuella larm för hög/låg mättnad och pulsfrekvens (SpO2 -omfång 1-99 %, SpCO-omfång 1-98 %,
SpMet-omfång 1-99,5 %, SpHb-omfång 1 g/dl - 24,5 g/dl, RRa-omfång 4-70 andetag per minut, PI-omfång
0,03-19 %, PVI-omfång 1-99 %, pulsfrekvensomfång 30 - 235 SPM)
Larm vid olika sensortillstånd, systemfel och låg batterikapacitet
800 Hz-ton, 5 pulser i skur, pulsmellanrum: 0,250 s,
Ljudlarm med hög prioritet
0,250 s, 0,500 s, 0,250 s, upprepningstid: 10 s
Ljudlarm med medelhög prioritet
500 Hz-ton, 3 pulser i skur, upprepningstid: 5 s
Ljudlarm med låg prioritet:
500 Hz-ton, 3 pulser i skur, upprepningstid: 5 s
Hög: 85 dB (min)
Larmvolym
Låg: 45 dB (min)
Visuella larm med hög prioritet:
Blinkar rött 2 sek. (0-5 Hz)
Visuella larm med medelhög prioritet
Blinkar gult 4 sek (0,25 Hz)
Ljudlarm med låg visuell prioritet:
Lyser stadigt gult
7-2
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Specifikationer
7
Display/indikatorer
Typ:
LED
Skärmspråk
Engelska (standard)
Datavisning:
%SpO2, %SpCO, %SpMet, SpHb g/dl, SpOC ml/dl, pulsfrekvens, pletysmografiskt variabilitetsindex
(PVI), RRa, larmstatus, statusmeddelanden, Signal I.Q. (SIQ), acoustic Signal I.Q. (SIQa),
perfusionsindex (PI), andningsindikator (RI), sensitivitet- , trådlös radioanslutning, systemstatuslampa.
Skärmens uppdateringsfrekvens:
1 sekund
Utdatagränssnitt
Seriell RS-232
Trådlös radio (om den är installerad)
802.11 a/b/g
Sköterskelarm
Philips VueLink, RadNet, Patient SafetyNet
Överensstämmelse
IEC 60601-1 2:a upplagan
Säkerhetsstandard för medicinsk utrustning
IEC 60601-2-49 1:a upplagan
UL 60601-1
CAN/CSA C22.2 nr 601-1
JIS 0601-1
Typ av skydd
Klass 1 (nätström), intern strömförsörjning (batteridrift)
Skyddsnivå för CO-oximeterkabel:
Typ BF, defibsäker patientansluten del
Användningsläge:
Oavbrutet
EMC-standard
EN 60601-1-2
Trådlös radio (om den är installerad)
802.11 a/b/g
Kompatibilitetsstandard
FCC ID VKF-Rad87
USA
FCC del 15.247 och 15.407
IC ID 7362A-Rad87
Kanada
RSS-210
EN 300328, EN 301893, EN 301489-17
Europa
1 SpO2, SpCO och SpMet-precision har validerats hos friska vuxna frivilliga inom omfånget 60 % – 100 % SpOO2, 0% – 40% SpCO och 0% – 15%
SpMet jämfört med en CO-oximeter på laboratorium. SpO2 och SpMet-precision fastställdes på 16 neonatala NICU-patienter i åldrarna 7 till 135
dagar med vikter från 0,5 till 4,25 kg. Man inhämtade 79 dataprov med ett omfång på 70 – 100 % SaO2 och 0,5 – 2,5 % HbMet med en resulterande
noggrannhet på 2,9 % SpO2 och 0,9 % SpMet. Kontakta Masimo för mer information om testningsspecifikationer.
2 Masimo-sensorer har validerats för precision vid vila i studier av humant blod på friska vuxna manliga och kvinnliga frivilliga med ljus till mörk
hudpigmentering i studier av inducerad hypoxi inom intervallet 70 – 100 % SpO2 jämfört med CO-oximeter och EKG-monitor i laboratorium. Denna
variation motsvarar plus eller minus en standardavvikelse. Plus eller minus en standardavvikelse omfattar 68 % av populationen.
3 Masimo-sensorernas precision har bedömts vid rörelse i studier av humant blod hos friska vuxna manliga och kvinnliga frivilliga med ljus till mörk
hudpigmentering i studier av inducerad hypoxi vid utförande av gnid- och klapprörelser, vid 2 till 4 Hz, en amplitud på 1 till 2 cm och en icke-repetitiv
rörelse mellan 1 och 5 Hz vid en amplitud på 2 till 3 cm i studier av inducerad hypoxi inom intervallet 70 – 100 % SpO2 jämfört med CO-oximeter och
EKG-monitor på laboratorium. Denna variation motsvarar plus eller minus en standardavvikelse. Plus eller minus en standardavvikelse omfattar 68 %
av populationen.
4 Rad-87 har validerats för lågperfusionsprecision i tester som jämförts med en FlukeBiotek Index 2-simulator och en Masimo-simulator med
signalstyrkor på mer än 0,02 % och överföring på mer än 5 % för mättnads- och pulsfrekvenser inom de angivna specifikationerna för noggrannhet.
Denna variation motsvarar plus eller minus en standardavvikelse. Plus eller minus en standardavvikelse omfattar 68 % av populationen.
5 Masimo-sensorernas pulsfrekvensprecision har bedömts inom intervallet 25 – 240 SPM i tester som jämförts med Biotek Index 2-simulator. Denna
variation motsvarar plus eller minus en standardavvikelse vilket innefattar 68 % av populationen.
6 Detta representerar ungefärlig drifttid vid lägsta indikatorbelysning och med pulston inaktiv samt ett nytt, fulladdat batteri.
7 Om batterierna ska förvaras under en längre tid rekommenderar vi att de förvaras vid mellan -20 och +30 °C, i en relativ luftfuktighet som understiger
85 %. Vid förvaring under längre tid i förhållanden som inte uppfyller dessa rekommendationer, kan batterikapaciteten försämras och batteriernas
livslängd kortas.
8 Med FastSat baseras tiden för medelvärdesberäkning på ingångssignalen. För inställningarna 2 och 4 sekunder kan tiden för medelvärdesberäkning
vara 2 – 4 respektive 4 – 6 sekunder.
9. SpHb-precisionen har bedömts hos friska vuxna manliga och kvinnliga frivilliga samt på kirurgipatienter med ljus till mörk hudpigmentering inom
intervallet 8 – 17 g/dl SpHb jämfört med CO-oximeter på laboratorium. Denna variation motsvarar plus eller minus en standardavvikelse, vilket
omfattar 68 % av populationen. SpHb-precisionen har inte bedömts för förhållanden med rörelse eller låg perfusion.
10.Precisionen för andningsfrekvens för Masimo akustisk andningssensor och intstrumentet har utvärderats för intervallet 4 till 70 andetag per minut med
tester. Den kliniska utvärderingen för upp till 30 andetag per minut genomfördes också med Masimo akustisk andningssensor och instrument.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
7-3
7
Specifikationer
Sp e c i f i k a t i o n e r f ö r s e r i e l l t g r änssnitt
Det digitala gränssnittet för seriekommunikation är baserat på standardprotokollet RS-232.
Som standard är utdata från serieporten på Rad-87 Pulse CO-Oximeter alltid ASCII 1-textdata
om inte ett annat utmatningsläge har valts i menyn Utmatning. För att ansluta till Rad-87 och
hämta textdata behöver du bara ansluta en seriegränssnittskabel med en serieutgångskontakt
på baksidan av Rad-87.
OBS! Trenddatapaket hämtas in med 2 sekunders mellanrum. Varje datapaket innehåller:
datum, tid, SpO2, perfusionsindex, SpMet, SpCO, SpHb, SpHct, PI, pulsfrekvens
samt larm och undantagsvärden (i ASCII 2-format).
Ställa in seriegränssnitt
För att ansluta till Rad-87-enhetens serieport, ställ in följande kommunikationsparametrar på den
anslutna serieenheten:
Parameter
Inställning
Överföringshastighet
9600 Baud tvåvägs
Antal bitar per tecken
8
Paritet
Ingen
Bitar
1 start, 1 stopp
Handskakning
Ingen
Anslutningstyp
DB-9-hona
Nedanstående tabell visar hur stiften i RS-232-anslutningen är konfigurerade:
STIFT
Signalnamn
1
Ingen anslutning
2
Ta emot data – RS-232 ±9 V (±5 Vmin)
3
Sända data – RS-232 ±9 V (±5 Vmin)
4
Ingen anslutning
5
Signaljordreferens för COM-signaler
6
Ingen anslutning
7
Ingen anslutning
8
Ingen anslutning
9
Ingen anslutning
Ställa in serieskrivare
För att skriva ut SpO2 och pulsfrekvensdata i ASCII 2-format på en serieskrivare, behöver du
bara ansluta den seriella skrivaren till serieportern och ställa in utmatningsläget på ASCII 2.
När seriekommunikation har etablerats börjar Rad-87 automatiskt skriva ut ASCII 2-textdata.
Varning! Alla anslutningar av externa enheter till den seriella
RS-232-porten måste uppfylla IEC-60950-kraven.
7-4
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Specifikationer
7
Spec i f i k a t i o n e r f ö r s k ö t e r s k e l a rm
Funktionerna för sköterskelarm är tillgängliga via en 1/4” rund honkontakt på enhetens baksida.
Sköterskelarm
Funktionen sköterskelarm på Rad-87 Pulse CO-Oximeter baseras på ett relä som öppnas eller
stängs beroende på larm, låg Signal IQ-händelser eller båda delarna. Sköterskelarmets polaritet
kan även inverteras för att uppfylla kraven på olika sköterskelarmstationer.
Sköterskelarmets reläer har följande elektriska specifikationer per strömbrytare:
Parameter
Specifikation
Max spänning
Högst 36 V likström eller 24 V växelström
Varning! Funktionen för sköterskelarm inaktiveras när ljudlarmen
tystas och inställningen för sköterskelarm är ställd på
”larm”.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
7-5
Sensorer och patientkablar
8
Intro d u k t i o n
Det här avsnittet innehåller information om användning och rengöring av Masimo-sensorer och
patientkablar. Läs sensorns bruksanvisning noga före användning. Använd endast sensorer
och kablar som är kompatibla med Masimo till Rad-87 Pulse CO-Oximeter. Andra omvandlare,
sensorer och kablar kan påverka kapaciteten för Rad-87.
Vävnadsskada kan orsakas av felaktig applicering eller användning av en sensor, till exempel om
sensorn appliceras för hårt. Kontrollera sensorplatsen enligt bruksanvisningen till sensorn för
att säkerställa att huden är hel och att sensorn fästs på rätt plats och på rätt sätt.
FÖRSIKTIGHET:
•• Använd inte skadade sensorer eller patientkablar. Använd inte en sensor eller
patientkabel med oskyddade optiska eller elektriska komponenter.
•• Sensorn eller patientkabeln ska inte sänkas ned i vatten, lösnings- eller
rengöringsmedel (sensorer och anslutningar är inte vattentäta).
•• Om inget annat anges ska sensorer och patientkablar inte steriliseras med
strålning, ånga, autoklavering eller etylenoxid. Anvisningar för rengöring finns
i bruksanvisningen och gäller alla återanvändningsbara Masimo-sensorer.
•• Försök inte reparera eller återanvända sensorer eller patientkablar från Masimo.
Dessa processer kan skada de elektriska komponenterna och medföra risk för
skada på patienten.
•• Alla sensorer och kablar är utformade för att användas med specifika monitorer.
Kontrollera monitorns, kabelns och sensorns kompatibilitet före användning för att
undvika risk för patientskada.
•• För att undvika skador på kabeln ska man alltid hålla den i kontakten, i stället för
i själva kabeln, när någon av ändarna ansluts eller kopplas ur.
Välja en Masimo SET-sensor
Ta hänsyn till patientens vikt, lämplighet för perfusion, tillgängliga sensorplatser samt
övervakningens varaktighet vid valet av sensor. För mer information, se nedanstående tabeller
eller kontakta en försäljningsrepresentant. Använd endast Masimo-sensorer och sensorkablar.
Välj lämplig sensor, applicera den enligt instruktionerna och observera alla varningar och
försikighetsanvisningar i bruksanvisningen som medföljer sensorn. Skärmar, kablar och
sensorer måste vara kompatibla för optimala prestanda. Inkompatibla komponenter påverkar
drift och inhämtning av data.
Extremt högintensitetsljus (till exempel pulserande elektroniskt ljus) som riktas mot sensorn
kan innebära att CO-pulsoximetern inte kan erhålla avläsningar. Starka omgivande ljuskällor,
såsom kirurgiska lampor (speciellt de som har Xenon-ljuskällor), bilirubinlampor, lysrör, infraröda
värmelampor och direkt solljus, samt andra bildskärmar kan störa funktionen i sensorn. Kontrollera
att sensorn har applicerats korrekt och täck vid behov sensorplatsen med ett Masimo optiskt
ljusskydd för att förhindra störningar från omgivande belysning. Om denna försiktighetsåtgärd inte
vidtas vid starkt omgivande ljus kan mätningarna bli felaktiga.
Instruktioner för fastsättning av sensorn
Flytta återanvändbara sensorer minst var fjärde (4) timme och självhäftande sensorer minst var
åttonde (8) timme om inget annat anges. Flytta vid behov sensorn till annan övervakningsplats,
beroende på cirkulationstillstånd och eventuell hudskada.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
8-1
8
Sensorer och patientkablar
Ma s i m o a k u s t i s k a n d n i n g s s e n sor
Akustisk andningssensor, akustisk andningspatientkabel och Dual Rainbow-kabel
Akustisk andningssensor och Rainbow akustiska kablar indicieras för kontinuerlig, icke-invasiv
övervakning av andningsfrekvensen (RRa) för vuxna patienter, på sjukhus, anläggningar av
sjukhustyp, mobila miljöer och hemmiljöer.
Sensor
RAS-125
Viktintervall
Andetag per minut, precisionsomfång
Vuxna > 30 kg
4 till 70 ± 1 andetag per minut
Ma s i m o R a i n b o w - s e n s o r e r
Rainbow-sensorer kan endast mäta SpO2 på enheter som utrustats med Masimo Rainbow
SET-teknik.
Återanvändningsbara Rainbow-sensorer
SpO2, SpMet-, SpHb- och pulsfrekvensprecision för Rainbow-sensorer specificeras i följande tabell.
Återanvändningsbara Rainbow-sensorer ska användas tillsamans med Rainbow RC-kablar.
Noggrannhet, mättnad Pulsfrekvensprecision
Sensor Viktintervall
Ingen rörelse Rörelse
DCI
> 30 kg
60 – 80 ± 3%
70 –100 ± 2%
DCIP
10 – 50 kg
60 – 80 ± 3%
70 –100 ± 2%
Ingen
rörelse
Rörelse
Precision vid låg
perfusion
Mättnad Pulsfrekvens
SpMetprecision Noggrannhet,
SpHb
Ingen
rörelse
± 3%
± 3 SPM
± 5 SPM
± 2%
± 3 SPM
± 1%
± 1 g/dL
± 3%
± 3 SPM
± 5 SPM
± 2%
± 3 SPM
± 1%
± 1 g/dL
Rainbow Direct Connect-/DC-sensorer
SpO2-, SpCO-, SpMet- och pulsfrekvensprecision för Rainbow-sensorer specificeras i följande tabell.
Direktanslutna Rainbow-sensorer ansluts direkt till instrumentet.
Noggrannhet, mättnad Pulsfrekvensprecision
Sensor Viktintervall
Ingen rörelse Rörelse
DCI-dc3
DCI-dc8
DCI-dc12
DCIP-dc3
DCI-dc8
DCIP-dc12
8-2
Ingen
rörelse
Rörelse
Precision vid låg
perfusion
Mättnad Pulsfrekvens
Precision Precision
SpCO
SpMet
Ingen
rörelse
Ingen
rörelse
> 30 kg
60 – 80 ± 3%
70 – 100 ± 2%
± 3%
± 3 SPM
± 5 SPM
± 2%
± 3 SPM
± 3%
± 1%
10 – 50 kg
60 – 80 ± 3%
70 – 100 ± 2%
± 3%
± 3 SPM
± 5 SPM
± 2%
± 3 SPM
± 3%
± 1%
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Sensorer och patientkablar
8
SpO2, SpCO-, SpMet-, SpHb- och pulsfrekvensprecision för Rainbow-sensorer specificeras
i följande tabell.
Direktanslutna Rainbow-sensorer ansluts direkt till instrumentet.
Noggrannhet, mättnad Pulsfrekvensprecision
Sensor Viktintervall
Ingen rörelse Rörelse
DC-3
DC-12
DCP-3
DCP-12
Ingen
rörelse
Rörelse
Precision vid låg
perfusion
Mättnad Pulsfrekvens
SpMetprecision Noggrannhet,
SpHb
Ingen
rörelse
> 30 kg
60 – 80 ± 3%
70 –100 ± 2%
± 3%
± 3 SPM
± 5 SPM
± 2%
± 3 SPM
± 1%
± 1 g/dL
10–50 kg
60 – 80 ± 3%
70 –100 ± 2%
± 3%
± 3 SPM
± 5 SPM
± 2%
± 3 SPM
± 1%
± 1 g/dL
Rainbow® självhäftande sensorer
SpO2-, SpCO-, SpMet- och pulsfrekvensprecision för Rainbow-sensorer specificeras i följande tabell.
Återanvändningsbara Rainbow-sensorer ska användas tillsammans med Rainbow RC-kablar.
Noggrannhet, mättnad Pulsfrekvensprecision
Sensor Viktintervall
R25
Precision
SpCO
Precision
SpMet
Mättnad Pulsfrekvens
Ingen
rörelse
Ingen rörelse
Ingen rörelse Rörelse
Ingen
rörelse
Rörelse
> 30 kg
60 – 80% ± 3%
70 – 100% ± 2%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 2%
± 3 spm
± 3%
± 1%
> 30 kg
60 – 80% ± 3%
70 – 100% ± 2%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 2%
± 3 spm
± 3%
± 1%
R25-L
R20
Precision vid låg
perfusion
> 3 kg*
70 – 100% ± 2%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 2%
± 3 spm
Ej tillämpligt
± 1%
10 – 50 kg
60 – 80% ± 3%
70 – 100% ± 2%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 2%
± 3 spm
± 3%
± 1%
3 – 10 kg
60 – 80% ± 3%
70 – 100% ± 2%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 2%
± 3 spm
± 3%
± 1%
10 – 30 kg
60 – 80% ± 3%
70 – 100% ± 2%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 2%
± 3 spm
± 3%
± 1%
R20-L
SpO2, SpCO-, SpMet-, SpHb- och pulsfrekvensprecision för Rainbow-sensorer specificeras
i följande tabell.
Återanvändningsbara Rainbow-sensorer ska användas tillsammans med Rainbow RC-kablar.
Noggrannhet, mättnad
Sensor
R1 25L
R1 20
Precision vid låg
perfusion
SpMetprecision
Noggrannhet,
SpHb
Ingen rörelse
Rörelse
Ingen
rörelse
Rörelse
Mättnad
Pulsfrekvens
Ingen
rörelse
> 30 kg
60 – 80% ± 3%
70 – 100% ± 2%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 2%
± 3 spm
± 1%
± 1 g/dL
10 – 50 kg
60 – 80% ± 3%
70 – 100% ± 2%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 2%
± 3 spm
± 1%
± 1 g/dL
60 – 80% ± 3%
70 – 100% ± 2%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 2%
± 3 spm
± 1%
± 1 g/dL
Ingen rörelse
R1 25
Pulsfrekvensprecision
Viktintervall
3 – 10 kg
R1 20-L
10 – 30 kg
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
8-3
8
Sensorer och patientkablar
Rainbow ReSposable™ Pulse CO-Oximeter-sensorsystem
SpO2, SpCO-, SpMet-, SpHb- och pulsfrekvensprecision för Rainbow-sensorer specificeras
i följande tabell.
R2-25a måste användas med en R2-25c och R2-20a måste användas med en R2-20c.
Noggrannhet, Pulsfrekvens
mättnad
Precision
Sensor Viktintervall
R2-25a
R2-25r
R2-20a
R2-20r
60 – 80% ± 3%
> 30 kg
70 – 100% ± 2%
10 – 50 kg
60 – 80% ± 3%
70 – 100% ± 2%
Precision vid låg
perfusion
Mättnad
Precision
SpMet
Pulsfrekvens
SpHb
Precision
± 3 spm
± 2%
± 3 spm
± 1%
± 1 g/dL
± 3 spm
± 2%
± 3 spm
± 1%
± 1 g/dL
Ma s i m o S p O 2 - s e n s o r e r
Masimo SpO2-sensorer mäter den arteriella mättnaden och pulsfrekvens.
Resposable™ Pulse CO-Oximeter-sensorsystem
S2-25a måste användas med en S2-25c och S2-20a måste användas med en S2-20r.
S2-25a
S2-25r
S2-20a
S2-20r
Noggrannhet,
mättnad
Viktintervall
Sensor
60 – 80% ± 3%
> 30 kg
70 – 100% ± 2%
10 – 50 kg
60 – 80% ± 3%
70 – 100% ± 2%
Pulsfrekvens
Precision
Precision vid låg perfusion
Mättnad
Pulsfrekvens
± 3 spm
± 2%
± 3 spm
± 3 spm
± 2%
± 3 spm
Red Direct Connect-sensorer
Röda sensorer fungerar endast med CO-pulsoximeter-enheter som utrustats med Masimo
Rainbow SET-teknik.
Red Direct Connect-sensorer ansluts direkt till instrumentet.
Sensor
Red DCI-dc3
Red DCI-dc12
Red DCIP-dc3
Red DCIP-dc12
8-4
Viktintervall
Noggrannhet, mättnad
Ingen rörelse Rörelse
Pulsfrekvensprecision
Ingen rörelse Rörelse
Precision vid låg perfusion
Mättnad
Pulsfrekvens
> 30 kg
± 2%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 2%
± 3 spm
10–50 kg
± 2%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 2%
± 3 spm
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
8
Sensorer och patientkablar
LNOP® återanvändningsbara sensorer
Återanvändbara LNOP-sensorer måste användas tillsammans med PC-kablar eller Red PC-kablar
Viktintervall
Sensor
Noggrannhet, mättnad
Ingen rörelse
Rörelse
Pulsfrekvensprecision Precision vid låg perfusion
Ingen
Rörelse
Mättnad Pulsfrekvens
rörelse
LNOP DCI
> 30 kg
± 2%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 2%
± 3 spm
LNOP DCIP
10 – 50 kg
± 2%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 2%
± 3 spm
LNOP YI
> 1 kg
± 2%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
LNOP TC-I
> 30 kg
± 3,5%
Ej tillämpligt
± 3 spm
Ej tillämpligt
± 3,5%
± 3 spm
LNOP DC-195
> 30 kg
± 2%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 2%
± 3 spm
LNOP TF-I
> 30 kg
± 2%
Ej tillämpligt
± 3 spm
Ej tillämpligt
± 2%
± 3 spm
OBS! LNOP TF-I- och TC-I-sensorerna validerades inte under tillstånd med rörelse.
LNOPv™ självhäftande sensorer
Självhäftande LNOPv-sensorer måste användas tillsammans med PC-kablar eller Red PC-kablar.
Viktintervall
Sensor
Noggrannhet, mättnad
Pulsfrekvensprecision
Ingen
Rörelse Ingen rörelse Rörelse
rörelse
Precision vid låg perfusion
Mättnad
Pulsfrekvens
LNOPv In
3 – 20 kg
± 2%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 2%
± 3 spm
LNOPv Ne
< 3 kg
± 3%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 3%
± 3 spm
LNOPv Ad
> 30 kg
± 2%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 2%
± 3 spm
LNOP specialsensorer
LNOP specialsensorer måste användas tillsammans med PC-kablar eller Red PC-kablar.
Viktintervall
Sensor
Noggrannhet, mättnad
Pulsfrekvensprecision
Ingen rörelse
Rörelse
Ingen
rörelse
Rörelse
Precision vid låg
perfusion
Mättnad Pulsfrekvens
LNOP nyfött spädbarn
3 – 30 kg
± 2%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 2%
± 3 spm
Barn
LNOP nyfödd
10 – 30 kg
± 3%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 3%
± 3 spm
< 3 kg
± 3%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 3%
± 3 spm
LNOP trauma
> 30 kg
± 2%
± 3 spm
60 – 80% ± 4%
± 3 SPM
± 5 spm
Ej
tillämpligt
Ej
tillämpligt
Ej
tillämpligt
Neonatal
LNOP blå
2,5 – 30 kg
± 3%
Ej
tillämpligt
Ej
70 – 100% ± 3.3%
tillämpligt
Ej
80 – 100% ± 3%
tillämpligt
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
± 3 SPM
± 3 spm
± 2%
± 3 spm
± 3%
± 3 spm
± 3%
± 3 spm
± 3%
± 3 spm
8-5
8
Sensorer och patientkablar
M-LNCS™/LNCS® återanvändbara sensorer
M-LNCS måste användas i kombination med M-LNC eller Rainbow patientkablar eller M-LNC
adapterkablar.
Återanvändbara LNCS-sensorer måste användas tillsammans med LNC-kablar eller Red LNC-kablar
Viktintervall
Sensor
Noggrannhet, mättnad Pulsfrekvensprecision Precision vid låg perfusion
Ingen
Rörelse
Ingen
Rörelse
Mättnad Pulsfrekvens
rörelse
rörelse
M-LNCS/LNCS DCI
> 30 kg
± 2%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 2%
± 3 spm
M-LNCS/LNCS DCIP
10 – 50 kg
± 2%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 2%
± 3 spm
M-LNCS/LNCS TC-I
> 30 kg
± 3,5%
Ej tillämpligt
± 3 spm
Ej tillämpligt
± 3,5%
± 3 spm
M-LNCS/LNCS TF-I
> 30 kg
± 2%
Ej tillämpligt
± 3 spm
Ej tillämpligt
± 2%
± 3 spm
M-LNCS/LNCS YI
> 1 kg
± 2%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
OBS! Sensorerna M-LNCS/LNCS TF-I och TC-I godkändes inte under tillstånd med rörelse.
M-LNCS™/LNCS® självhäftande sensorer
M-LNCS måste användas i kombination med M-LNC eller Rainbow patientkablar eller M-LNC
adapterkablar.
LNCS-sensorer måste användas tillsammans med LNC-kablar eller Red LNC-kablar
Sensor
M-LNCS/LNCSAdtx
M-LNCS/LNCSAdtx-3
M-LNCS/LNCS Pdtx
M-LNCS/LNCS Pdtx-3
M-LNCS/LNCS Inf-L
M-LNCS/LNCS Inf
M-LNCS/LNCS Inf-3
M-LNCS/LNCS Neo-L
M-LNCS/LNCS Neo
M-LNCS/LNCS Neo-3
M-LNCS/LNCS NeoPt-L
M-LNCS/LNCSNeoPt-L
M-LNCS/LNCS NeoPt-3
M-LNCS/LNCS NeoPt-500
Viktintervall Noggrannhet, mättnad Pulsfrekvensprecision Precision vid låg perfusion
Ingen
Rörelse Ingen rörelse Rörelse
Mättnad Pulsfrekvens
rörelse
> 30 kg
± 2%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 2%
± 3 spm
10 – 50 kg
± 2%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 2%
± 3 spm
3 – 20 kg
± 2%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 2%
± 3 spm
< 3 kg
± 3%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 3%
± 3 spm
> 40 kg
± 2%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 2%
± 3 spm
< 1 kg
± 3%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 3%
± 3 spm
< 1 kg
± 3%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 3%
± 3 spm
M-LNCS™/LNCS® specialsensorer
M-LNCS måste användas i kombination med M-LNC eller Rainbow patientkablar eller M-LNC
adapterkablar.
LNCS-sensorer måste användas tillsammans med LNC-kablar eller Red LNC-kablar
Sensor
8-6
Vikt
intervall
Noggrannhet, mättnad
Pulsfrekvensprecision
Precision vid låg perfusion
Ingen
rörelse
Rörelse
Ingen rörelse
Rörelse
Mättnad
Pulsfrekvens
M-LNCS/LNCS nyfödda
Spädbarn/barn
< 3 kg
± 2%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 2%
± 3 spm
M-LNCS/LNCS nyfödda
Neonatal
< 3 kg
± 3%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 3%
± 3 spm
M-LNCS/LNCS Trauma
> 30 kg
± 2%
± 3%
± 3 spm
± 5 spm
± 2%
± 3 spm
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Sensorer och patientkablar
8
Sens o r p r e c i s i o n
Se Avsnitt 7, Specifikationer för noggrannheten hos SpO2, SpCO, SpMet, SpHb, RRa och
pulsfrekvens, om inget annat anges i tabellerna ovan:
Fullständiga specifikationer för precision finns i bruksanvisningen till sensorn och är specifika för
den aktuella typen av Masimo-sensor.
Reng ö r i n g o ch å t e r a n v ä n d n i n g av Masimo
åter a n v ä n d n i n g s b a r a s e n s o r e r och kablar
Återanvändningsbara sensorer och patientkablar rengörs på följande sätt:
1. Ta bort sensorn från patienten
2. Koppla bort sensorn från patientkabeln
3. Koppla bort patientkabeln från monitorn
4. Torka av hela sensorn och/eller patientkabeln med 70 % isopropylalkohol
5. Låt enheten lufttorka helt innan den används igen
Försiktighet!
•• Dra patientkablarna försiktigt för att minska risken för att patienten trasslar in sig
eller stryps.
Åter a n s l u t n i n g a v e n a k u s t i s k
andn i n g s s e n s o r f ö r e n g å n g s b r uk
■
En akustisk andningssensor får appliceras på nytt på samma patient om huden är torr, ren,
fri partiklar och olja och om självhäftningen fortfärande fäster mot huden.
Åter a n s l u t n i n g a v e n R a i n b o w SET för
engå n g s b r u k e l l e r M a s i m o S e t självhäftande
sens o r
■
Rainbow SET eller Masimo SET sensorer för engångsbruk kan sättas tillbaka på samma
patient om sändaren och detektorfönstren är rena och självhäftningen fortfarande fäster
på huden.
OBS! Om sensorn inte registrerar pulsen konsekvent kan det hända att sensorerna har
placerats fel. Flytta sensorn eller välj en annan övervakningsplats.
Försiktighet!
•• Försök inte reparera eller återanvända masimosensorer eller –patientkablar. Dessa
processer kan skada de elektriska komponenterna och medföra risk för skada
på patienten.
FÖRSIKTIGHET!
•• Sensorn får ej blötläggas eller sänkas ned i någon vätskelösning. Sterilisera inte
med strålning, ånga, autoklavering eller andra metoder än med etylenoxid enligt
instruktionerna.
Varning:använd endast Masimos engångssensorer på samma person
för att undvika korskontaminering.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
8-7
Service och underhåll
9
Intro d u k t i o n
I det här kapitlet beskrivs hur du testar driften, rengör och lämnar in Rad-87 Pulse CO-Oximetern
på service.
Vid normal användning krävs ingen invändig justering eller omkalibrering. Säkerhetstester och
invändiga justeringar får endast utföras av kvalificerad personal. Säkerhetskontroller ska utföras
regelbundet eller i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
Varning!Risk för elektrisk stöt och lättantändlighet. Innan Rad-87
rengörs ska den alltid stängas av och nätsladden ska
dras ur från nätuttaget.
Rad-87 CO-pulsoxiemter är ett återanvändningsbart instrument som levereras och används
icke-sterilt.
Reng ö r i n g
Rengör Rad-87 CO-pulsoximetern utvändigt med en mjuk trasa som fuktats i varmt vatten
med lite milt rengöringsmedel. Tillse att vätska inte kommer in i enheten. Du kan även torka av
enheten utvändigt med något av följande lösningsmedel: Cidex Plus (produkt från Johnson &
Johnson) (3,4 % glutaraldehyd), 10 % blekmedel eller 70 % isopropylalkohol.
Försiktighet:
•• Oximetern får inte steriliseras med autoklavering, tryck eller gas.
•• Monitorn får inte sänkas ned i eller blötas ned med någon vätska.
•• Använd rengöringsmedel sparsamt. Överflödigt rengöringsmedel kan komma in
i monitorn och skada de inre komponenterna.
•• Skärmarna får inte vidröras, tryckas eller gnidas på med rengöringsmedel
innehållande slipmedel. Använd inte instrument, borstar eller material med grov yta,
och de får heller inte komma i kontakt med något som kan repa ytan.
•• Använd inte petroleumbaserade lösningar, acetonlösningar eller andra frätande
lösningsmedel för att rengöra CO-pulsoximeter. Sådana ämnen angriper enhetens
material, vilket kan leda till funktionsfel
Se avsnitt 8, Rengöring och återanvändning av Masimo återanvändningsbara sensorer och
kablar för en beskrivning av rengöring av sensorn.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
9-1
9
Service och underhåll
Underhålla batteriet
Varning: batteriet i Rad-87 får endast monteras/demonteras av
kvalificerad personal.
Kon t r o l l e r a p r e s t a n d a
Testa Rad-87-enhetens prestanda efter reparation eller vid rutinunderhåll genom att följa
proceduren i det här avsnittet. Om Rad-87 misslyckas i något av de test som beskrivs ska
användningen avbrytas och felet åtgärdas innan instrumentet återlämnas till användaren.
Kontrollera att instrumentet är anslutet till ett nätuttag innan du påbörjar följande tester. Koppla
dessutom bort eventuella patientkablar och seriella kablar från enheten.
SJÄLVTEST VID START
1. Starta monitorn genom att trycka på strömknappen. Alla LED-indikatorer tänds i 2 sekunder
och en kort ljudsignal avges.
2. Rad-87 startar normal drift.
TEST AV KNAPPARNA:
Tryck in alla knappar utom strömknappen och kontrollera att instrumentet känner av alla
knapptryckningar och avger en ljudsignal eller indikerar en ändring på displayen.
TEST AV LARMGRÄNSER:
1. När monitorn är påslagen, tryck ned knappen för larmgränser och öppna larmmenyn.
Ändra parametern för hög larmgräns för mättnad till ett värde under det aktuella värdet och
bekräfta ändringen.
2. Kontrollera att den nya parameterinställningen visas på skärmbilden för larmgräns för mättnad.
3. Återställ parametern för larm vid hög mättnad till den ursprungliga inställningen.
4. Upprepa steg 1 till 3 för följande larmparametrar:
■ Låg SpO2
■ Låg och hög gräns för pulsfrekvens
■ Hög gräns för SpMet (valfri funktion)
■ Hög gräns för SpCO (valfri funktion)
■ Låg och hög SpHb
5. Återställ larmgränserna till de ursprungliga inställningarna.
LJUSSTYRKA FÖR LED-INDIKATORER:
1. När monitorn är påslagen, tryck på knappen Ljusstyrka och öppna menyn för LED-ljusstyrka.
Skärmbilden visar standardinställningen för Nivå 2.
2. Fortsätt att trycka på knappen för ljusstyrka för att bläddra genom inställningarna.
3. Tryck på Enter-knappen för att bekräfta önskad inställning och gå tillbaka till hemskärmbilden.
9-2
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Service och underhåll
9
Testa Rad-87 med Masimo SET-tester (valfritt):
1. Stäng av och starta om Rad-8.
2. Anslut Masimo SET Tester till patientkabelkontakten på CO-pulsoximetern.
3. Kontrollera att alla tillgängliga pulsfält visas inom 20 sekunder.
4. Kontrollera att SpO2-mätningen ligger mellan 79 och 84 %.
5. Kontrollera att pulsfrekvensmätningen ligger mellan 55 och 65 spm.
6. Ställ in den låga larmgränsen för SpO2 på 90 (se Avsnitt 4, Inställningsmeny – Nivå 1,
Larmgränser för parametrar/mätningar – Skärmbild 1, och Inställningsmeny – Nivå 2,
Larmvolym).
7. Kontrollera att ett ljudlarm aktiverar SpO2-mätning och att etiketten för SpO2-parametern
blinkar samt att larmklockan och systemets statuslampa blinkar rött.
8. Tryck på knappen Tysta larm en gång och kontrollera att larmet tystas och larmklockan
blinkar rött samt att systemets statuslampa blinkar gult.
9. Vänta i 120 sekunder och kontrollera att larmtystnaden avbryts och att ljudlarmet aktiveras
igen och larmklockan och systemets statuslampa blinkar rött.
10. Tryck på uppknappen flera gånger och kontrollera att ljudstyrkan för pulstonen ökar.
11. Tryck på nedknappen flera gånger och kontrollera att ljudstyrkan för pulstonen minskas tills
den försvinner helt.
12. Återställ instrumentet till de ursprungliga inställningarna och ta bort testaren för att slutföra
proceduren.
Serv i c e o c h r e p a r a t i o n
Reparationspolicy
Masimo eller en behörig serviceavdelning ska utföra reparation och service som omfattas av
garantin. Utrustning som inte fungerar får inte användas. Se till att instrumentet repareras.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
9-3
9
Service och underhåll
Varning! Användaren får endast utföra sådant underhåll som beskrivs
i den här användarhandboken. Service av utrustningen får
endast utföras av behörig personal som utbildats för
reparation av denna utrustning.
Rengör smutsig utrustning innan den returneras genom att följa rengöringsinstruktionerna
i avsnitt 9, Rengöring. Se till att utrustningen är helt torr innan du förpackar den.
Följ proceduren för returnering när Rad-87 Pulse CO-Oximeter ska skickas in för service.
Procedur för returnering
Rengör smutsig utrustning innan den returneras och se till att enheten är helt torr innan den
förpackas. Ring Masimo på telefonnummer 800-326-4890 och tala med teknisk support. Be att
få ett RMA-nummer (Return Merchandise Authorization). Packa utrustningen säkert, om möjligt
i originalförpackningen, och bifoga följande information och artiklar:
■ Ett brev där alla problem med Rad-87 beskrivs i detalj. RMA-numret ska anges i brevet.
■ Garantiinformation – en kopia på fakturan eller annan tillämplig dokumentation ska bifogas.
■ Inköpsordernumret för att täcka reparationen om instrumentet inte täcks av garantin eller för
att kunna spåra det om garantin gäller.
■ Leverans- och faktureringsinformation.
■ Kontaktperson för frågor gällande reparation (namn, telefon-/telex-/faxnummer och land).
■ Ett intyg som bekräftar att Rad-87 har sanerats för blodburna patogener.
Skicka Rad-87 till följande adress:
9-4
I USA och Asien/Stillahavsområdet:
Inom Europa:
Övriga områden:
Masimo Corporation
40 Parker
Irvine, California 92618
Tel: 949-297-7000
FAX: 949-297-7001
Masimo International Sàrl
Puits-Godet 10
2000 Neuchatel SCHWEIZ
Tel: +41 32 720 1111
Fax: +41 32 724 1448
Kontakta en
lokal Masimoåterförsäljare
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Service och underhåll
9
Licen s a v t a l f ö r f ö r s ä l j n i n g o c h slutanvändare
DETTA DOKUMENT ÄR ETT LAGENLIGT AVTAL MELLAN DIG (”KÖPAREN”) OCH MASIMO
CORPORATION (”MASIMO”) SOM GÄLLER KÖPET AV DENNA PRODUKT (”PRODUKTEN”)
SAMT EN LICENS TILL MEDFÖLJANDE PROGRAMVARA (”PROGRAMVARAN”). MED
UNDANTAG FÖR ANDRA UTTRYCKLIGA VILLKOR I ETT SEPARAT KONTRAKT FÖR
DENNA PRODUKT UTGÖR NEDANSTÅENDE VILLKOR HELA AVTALET MELLAN PARTERNA
AVSEENDE KÖPET AV DENNA PRODUKT. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DETTA
AVTAL SKA HELA PRODUKTEN RETURNERAS OMGÅENDE, INKLUSIVE ALLA TILLBEHÖR,
I RESPEKTIVE ORIGINALFÖRPACKNING, MED DITT INKÖPSKVITTO TILL MASIMO FÖR
ÅTERBETALNING.
Garanti
Masimo ger följande garanti till den ursprungliga köparen under ett (1) år från inköpsdatumet:
(i) varje ny produkt och programvara som medföljer är fri från material- och tillverkningsfel
och (ii) produkten och programvaran kommer att prestera i enlighet med beskrivningarna
i bruksanvisningen. Masimos enda skyldighet enligt denna garanti är att reparera eller ersätta
produkter eller programvara som täcks av garantin.
För batterier lämnas en garanti på sex (6) månader.
Kontakta Masimo för intyg för returnerad produkt för att få en ersättningsenhet enligt garantin.
Om Masimo bedömer att produkten ska ersättas enligt garantin kommer produkten att ersättas
och leveranskostnaden att täckas. Alla övriga transportkostnader är köparens ansvar.
Undantag
Garantin sträcker sig inte till och Masimo är inte ansvarigt för reparationer, utbyte eller underhåll
som behövs för att a) modifieringar av produkten eller programvaran utan skriftligt tillstånd från
Masimo, b) användning av delar, enheter eller elektrisk utrustning som inte tillhör produkten
eller är tillverkade av Masimo, c) isärmontering eller montering av produkten som har utförts
av någon som inte är en auktoriserad Masimo-representant, d) användning av produkten med
andra sensorer eller tillbehör än de som tillverkas och distribueras av Masimo, e) användning av
produkten eller programvaran på andra sätt eller i andra miljöer än det de är avsedda för och f)
vanskötsel, felanvändning, felaktig drift, olycka, brand, väta, materiell förstörelse, väder, krig eller
naturkatastrofer. Denna garanti omfattar inte några produkter som har ombearbetats, reparerats
eller återanvänts.
Denna garanti omfattar inte heller några produkter som har getts till köparen som test- eller
demonstrationsprodukt, tillfälliga produktmoduler eller produkter där säljaren inte har mottagit
en avgift för användning eller köp. Alla sådana produkter tillhandahålls i befintligt skick utan
garantier.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
9-5
9
Service och underhåll
DENNA GARANTI, TILLSAMMANS MED ANDRA EVENTUELLA SKRIFTLIGA GARANTIER
SOM KAN HA UTFÄRDATS AV MASIMO, UTGÖR DEN ENDA OCH EXKLUSIVA GARANTI
SOM GÄLLER FÖR PRODUKTEN OCH PROGRAMVARAN. DENNA GARANTI ÅSIDOSÄTTER
ALLA ANDRA MUNTLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN UTAN
BEGRÄNSNING TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. MASIMO HAR INGET ANSVAR FÖR FÖLJDSKADA,
TILLFÄLLIG ELLER SÄRSKILD SKADA, FÖRLUST, SKADA ELLER KOSTNAD DIREKT ELLER
INDIREKT ORSAKAD AV ANVÄNDNING ELLER FÖRLORAD ANVÄNDNING AV PRODUKTER
ELLER PROGRAMVARA. MASIMOS ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET GÄLLANDE NÅGON
PRODUKT ELLER PROGRAMVARA (AVSEENDE AVTAL, SKADESTÅND, FÖRSUMLIGHET
ELLER ANNAN FORM AV ANSVAR) SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DEN
SUMMA SOM BETALATS AV KÖPAREN FÖR DEN AKTUELLA PRODUKTEN. UNDANTAGEN
SOM DEFINIERAS I DET HÄR AVSNITTET FÅR INTE INKLUDERA NÅGOT ANSVAR SOM
INTE ENLIGT LAG KAN BORTSKRIVAS I NÅGOT KONTRAKT.
Licensavtal för slutanvändare
9-6
1.
Licensbeviljande: I betraktande av inbetald licensavgift för programvaran, vilken ingår
i priset som betalades för denna produkt, beviljar Masimo köparen en icke-exklusiv, ickeöverföringsbar (utom enligt vad som beskrivs nedan) licens (”Licensen”), utan rätt att
underlicensiera, att använda kopian av tillhörande programvara i samband med köparens
användning av Produkten enligt beskrivningen i bruksanvisningen. Masimo förbehåller sig
alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas köparen.
2.
Ägande av programvara: Programvaran licensieras, den säljs inte. Alla rättigheter och
intressen som gäller programvaran och alla kopior av programvaran innehas alltid av
Masimo och överförs aldrig till köparen. Alla hänvisningar i det här avtalet som gäller köp
eller försäljning av programvaran gäller köp eller försäljning av licensen för programvaran
enligt villkoren i detta dokument.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
Service och underhåll
9
Begr ä n s n i n g a r
1.
Upphovsrättsbegränsningar: Programvaran och tillhörande skriftligt material är
upphovsrättsskyddade. Obehörig kopiering av programvaran, inklusive programvara som
har modifierats, sammanslagits eller inkluderats med annan programvara, eller annat
skriftligt material är strängt förbjuden. Köparen kan hållas rättsligt ansvarig för brott mot
upphovsrätt som orsakats av eller åsamkats av underlåtelse att följa villkoren i detta avtal.
Inga villkor i denna licens ger några rättigheter utöver vad som beviljas enligt 17 U.S.C. §117.
2.
Användningsbegränsning: Som köpare har du rätt att fysiskt flytta produkten från en plats
till en annan om programvaran inte har kopierats. Köparen får inte överföra programvara
elektroniskt från produkten till någon annan enhet. Köparen får inte vidarebefordra,
publicera, översätta, modifiera, ge ut, distribuera kopior av, ändra, anpassa, avkoda,
dekompilera, montera isär eller skapa härledda arbeten baserade på programvaran eller
skriftligt material.
3.
Överlåtelsebegränsning: Köparen får under inga omständigheter överlåta, tilldela, hyra ut,
leasa, sälja eller på annat sätt avyttra produkten eller programvaran tillfälligt. Köparen får
inte tilldela eller överföra denna licens, i sin helhet eller delvis, enligt lag eller annars, utan
Masimos skriftliga tillstånd, med undantag för om köparen på lagligt sätt säljer produkten
där programvaran ingår, i vilket fall programvaran och köparens rättigheter automatiskt
överförs till den nya ägaren. Alla försök att tilldela rättigheter, ansvar eller skyldigheter
i enlighet med denna paragraf upphör då att gälla.
4.
Rättigheter för den amerikanska regeringen: Om köparen skaffar sig programvara
(t.ex. relaterade dokument) för någons räkning inom USA:s regering gäller följande
förbehåll: programmet och dokumenten anses vara ”kommersiell programvara” respektive
”dokument för kommersiellt datorprogram” i enlighet med DFAR Section 227.7202 FAR
12.212, om tillgängligt. All användning, modifiering, återgivning, publicering, uppförande,
visning eller utlämnande av programvaran (inklusive relaterad dokumentation) av den
amerikanska regeringen eller något av dess ombud omfattas endast av villkoren i detta
avtal och är förbjuden med undantag för den utsträckning som den är tillåten enligt
villkoren i detta avtal.
Ingen u n d e r f ö r s t å d d l i c e n s
Inköp eller innehav av denna enhet medför ingen uttrycklig eller underförstådd licens att använda
enheten med ej godkända sensorer eller kablar som, fristående eller i kombination med enheten,
faller inom ramen för något eller några av de relaterade patenten. GENOM ACCEPTANS ELLER
ANVÄNDNING AV DENNA ENHET GODKÄNNER DU DESSA VILLKOR.
Sensorer som är licensierade för enbart
övervakning
Sensorer som är utformade enbart för övervakning är licensierade till dig enligt patent som ägs av
Masimo. De ska användas till patientövervakning i omodifierad form som de ursprungligen tagits
emot från Masimo. Ingen licens beviljas för att bearbeta eller på annat sätt modifiera Masimos
sensorer om så inte uttryckligen godkänts av Masimo. Det finns ingen licens, underförstådd eller
på annat sätt tillåter användning av licensierade sensorer längre än den avsedda varaktigheten.
Efter användning av sensorerna under den avsedda varaktigheten beviljas inte någon ytterligare
licens av Masima för att använda dessa sensorer och sensorerna måste kasseras ellet returneras
till Masimo för ombearbetning.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
9-7
Artikelnummer
10
Arti k e l n u m m e r
Artikelnummer Beskrivning
34156
Rad-87 Användarhandbok (SpHb), franska
34157
Rad-87 Användarhandbok (SpHb), tyska
34158
Rad-87 Användarhandbok (SpHb), italienska
34159
Rad-87 Användarhandbok (SpHb), spanska
34165
Rad-87 Användarhandbok (SpHb), japanska
34160
Rad-87 Användarhandbok (SpHb), holländska
34162
Rad-87 Användarhandbok (SpHb), portugisiska
34161
Rad-87 Användarhandbok (SpHb), danska
34163
Rad-87 Användarhandbok (SpHb), svenska
34164
Rad-87 Användarhandbok (SpHb), kinesiska
Besök vår webbplats, www.masimo.com, för uppdaterad information om Masimo-produkter.
Rad-87 Pulse CO-Oximeter Användarhandbok
10-1
Instrument och sensorer med Masimo Rainbow SET-teknik kännetecknas
av Masimo Rainbow SET-logotypen.
34163/6429A-0910 E-LAB5727J
www.masimo.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement