Samsung | BN68-01983A-00 | 三星SAMSUNG 205BW液晶彩显维修手册

三星SAMSUNG 205BW液晶彩显维修手册
://
tp
ht
t
ne
el.
ww
w.
wj
ne
el.
w.
wj
ww
://
tp
ht
t
!"#$%&'&()*'+,
-./'0123$45 67"#
8 9: ;<=
>?
>?
@
$A#>? B @
$>? @ CD0
$>? EF>?GHIJ AK
AK
L%AK
67AK
MNO1PAK
! LQAK
RSTU
RSTU
TU
t
VWXY
ne
"#$ XY
! TUZ[
% \QPTU
el.
!
]^B]_ w.
wj
`$ab
Icde]^
$$&$'$ fghi
! 67jkTU
ww
% lmnop
q rstu &$'$ LQ
!
( v,wxy$zuK{
!
! €
!
!
! ‚ƒ fˆ†‡
!%
tp
! ‚ƒ „…†‡
ht
://
|}~
|}~
(‰‚BŠP‹Œ %
(‰‚
%
%
ŠP‹Œ
%
ŠP‹Œ
ŠP‹Œ
ŠP‹Œ
Ž‚ ‚
‚
‘’‚
‘’‚
) ‘’‚
)
) ‘’‚
)
“”•–BLQ y&
˜q™š
!
ne
t
—&
›œBžŸQ el.
›œ
žŸQ
w.
wj
= x‚
= x‚
•–
•–
¡•–
ww
¡¢u
! ¦§§¨
! ¬‚
tp
! ©ª(«
://
£¤†¥
£¤†¥
!!
!%
!! ­a¬„5
!
!% x•–
!(
ht
!
ne
el.
w.
wj
t
ht
tp
://
ww
*+ "+,-
.# /**0 123 4*
!67"#G
®¯°I˜q!"# ±²³´q$<µB
*'<)¶·$¸¹ 1 Precautions
1 Precautions
Follow these safety, servicing and ESD precautions to prevent damage and to protect against potential hazards such as electrical shock.
1-1 Safety Precautions
1-1-1 Warnings
1.
For continued safety, do not attempt to modify the circuit
board.
2.
Disconnect the AC power and DC power jack before
servicing.
2.
It is essential that service technicians have an accurate
voltage meter available at all times. Check the
calibration of this meter periodically.
ne
When servicing the LCD Monitor, Disconnect the AC
line cord from the AC outlet.
1-1-3 Fire and Shock Hazard
Before returning the monitor to the user, perform the
following safety checks:
Figure 1-1. Leakage Current Test Circuit
Inspect each lead dress to make certain that the leads are
not pinched or that hardware is not lodged between the
chassis and other metal parts in the monitor.
2.
Inspect all protective devices such as nonmetallic control
knobs, insulating materials, cabinet backs, adjustment
and compartment covers or shields, isolation resistorcapacitor networks, mechanical insulators, etc.
3.
Leakage Current Hot Check (Figure 1-1):
ww
://
WARNING : Do not use an isolation
transformer during this test.
Use a leakage current tester or a metering system that
complies with American National Standards Institute
(ANSI C101.1, Leakage Current for Appliances), and
Underwriters Laboratories (UL Publication UL1410,
59.7).
tp
4.
With the unit completely reassembled, plug the AC line
cord directly into a 120V AC outlet. With the unit’s AC
switch first in the ON position and then OFF, measure
the current between a known earth ground (metal water
pipe, conduit, etc.) and all exposed metal parts,
including: metal cabinets, screwheads and control shafts.
The current measured should not exceed 0.5 milliamp.
Reverse the power-plug prongs in the AC outlet and
repeat the test.
w.
wj
1.
ht
el.
1.
t
1-1-2 Servicing the LCD Monitor
1-1-4 Product Safety Notices
Some electrical and mechanical parts have special safetyrelated characteristics which are often not evident from visual
inspection. The protection they give may not be obtained by
replacing them with components rated for higher voltage,
wattage, etc. Parts that have special safety characteristics are
identified by
on schematics and parts lists. A substitute
replacement that does not have the same safety characteristics
as the recommended replacement part might create shock, fire
and/or other hazards. Product safety is under review
continuously and new instructions are issued whenever
appropriate.
1-1
1 Precautions
1-2 Servicing Precautions
WARNING:
An electrolytic capacitor installed with the wrong polarity might explode.
Caution:
Before servicing units covered by this service manual, read and follow the Safety Precautions section
of this manual.
Note:
If unforeseen circumstances create conflict between the following servicing precautions and any of the safety
precautions, always follow the safety precautions.
Insulation Checking Procedure: Disconnect the power
cord from the AC source and turn the power switch ON.
Connect an insulation resistance meter (500 V) to the
blades of the AC plug.
The insulation resistance between each blade of the AC
plug and accessible conductive parts (see above) should
be greater than 1 megohm.
6.
After servicing, always check that the screws,
components and wiring have been correctly reinstalled.
Make sure that the area around the serviced part has not
been damaged.
Always connect a test instrument’s ground lead to the
instrument chassis ground before connecting the positive
lead; always remove the instrument’s ground lead last.
w.
wj
3.
Some components are raised above the printed circuit
board for safety. An insulation tube or tape is sometimes
used. The internal wiring is sometimes clamped to
prevent contact with thermally hot components. Reinstall
all such elements to their original position.
5.
t
2.
Always unplug the unit’s AC power cord from the AC
power source and disconnect the DC Power Jack before
attempting to:
(a) remove or reinstall any component or assembly, (b)
disconnect PCB plugs or connectors, (c) connect a test
component in parallel with an electrolytic capacitor.
Check the insulation between the blades of the AC plug
and accessible conductive parts (examples: metal panels,
input terminals and earphone jacks).
el.
1.
4.
ne
1-2-1 General Servicing
Precautions
1-3 Electrostatically Sensitive Devices (ESD) Precautions
ww
Some semiconductor (solid state) devices can be easily damaged by static electricity. Such components are commonly called
Electrostatically Sensitive Devices (ESD). Examples of typical ESD are integrated circuits and some field-effect transistors. The
following techniques will reduce the incidence of component damage caused by static electricity.
Immediately before handling any semiconductor
components or assemblies, drain the electrostatic charge
from your body by touching a known earth ground.
Alternatively, wear a discharging wrist-strap device. To
avoid a shock hazard, be sure to remove the wrist strap
before applying power to the monitor.
2.
After removing an ESD-equipped assembly, place it on a
conductive surface such as aluminum foil to prevent
accumulation of an electrostatic charge.
3.
Do not use freon-propelled chemicals. These can
generate electrical charges sufficient to damage ESDs.
4.
Use only a grounded-tip soldering iron to solder or
desolder ESDs.
5.
Use only an anti-static solder removal device. Some
solder removal devices not classified as “anti-static” can
generate electrical charges sufficient to damage ESDs.
1-2
6.
Do not remove a replacement ESD from its protective
package until you are ready to install it. Most
replacement ESDs are packaged with leads that are
electrically shorted together by conductive foam,
aluminum foil or other conductive materials.
7.
Immediately before removing the protective material
from the leads of a replacement ESD, touch the
protective material to the chassis or circuit assembly into
which the device will be installed.
ht
tp
://
1.
Caution: Be sure no power is applied to the
chassis or circuit and observe all
other safety precautions.
8.
Minimize body motions when handling unpackaged
replacement ESDs. Motions such as brushing clothes
together, or lifting your foot from a carpeted floor can
generate enough static electricity to damage an ESD.
1 Precautions
1-4 Installation Precautions
1. For safety reasons, more than two people are
required for carrying the product.
6. Keep the antenna far away from any high-voltage
cables and install it firmly. Contact with the highvoltage
cable or the antenna falling over may
2. Keep the power cord away from any heat emitting
cause fire or electric shock.
devices, as a melted covering may cause fire or
electric shock.
7. When installing the product, leave enough space
(10cm) between the product and the wall for
3. Do not place the product in areas with poor
ventilation purposes.
ventilation such as a bookshelf or closet. The
A rise in temperature within the product may
increased internal temperature may cause fire.
cause fire.
4. Bend the external antenna cable when connecting
it to the product. This is a measure to protect it
t
from being exposed to moisture. Otherwise, it
ne
may cause a fire or electric shock.
5. Make sure to turn the power off and unplug the
el.
power cord from the outlet before repositioning
the product. Also check the antenna cable or the
external connectors if they are fully unplugged.
w.
wj
Damage to the cord may cause fire or electric
ht
tp
://
ww
shock.
1-3
1 Precautions
ht
tp
://
ww
w.
wj
el.
ne
t
Memo
1-4
el.
ne
t
|}
|}
|}
|} gh89:;GH„ghu…† ‚ƒ
‚ƒ
‚ƒ
:;8() $ $g‡ gh ()ˆ‰ .v'67Y=()Š‹Œ-@F
Žˆ .ˆ‰S5Z‘!"
’“-ˆ‰ B”„\• L–—C˜r u89™ —Cm
+ ()ˆ‰ .v'67Y=()Š‹Œ-@F
Žˆ .ˆ‰S5Z‘!"
’“-ˆ‰ nš;›„\• L–—C˜r u89™()œ—Cm
Š: .v‘=!"’“:˜r 5Z‘’“ulžl8 Ÿ ¡¢Š u:;' :
£¤¡¢/¥Š /
¥¦§ 3 z¨4©© ht
tp
://
ww
w.
wj
!"# $%& '(
) $%& *+,-!" .!"/01
2
34 2
34 .!56789:;<=>&?
@ABCD- EFGH I+JKLMNOPE67 QRK +STUM E VW XS.67CDOP E 'CD
EY= OPZ
OPZ
OPZ
[%CD\]^_`\]^ ab
67 cdef
cdef cdgh ijLklgmnopqZr +J +J stu8.vwxGH+J OPy
OPy
OPy
.vz{K |}gh ~
€ |}  ‚ƒ
ª«
ª«
ª«
KOP¬­® ¯®°®ª±²
ª³´ \]^³@ %µ®¶ª’“
«·¸M ª«
¹º »¼)^
»¼)^
»¼)^
!"CD
!"CD
!"CD
!"CD{™P‘ L‘ P
‘©(’()!"CD()  ª ™ÛQ@\]^ìí #
8tuÄÆÇm÷äåOPL–67 UM½¾¿+JÀÁÂà ÄÅ/08tÆÇOP UMÀÈ)^¸§»¼)
^ÉÊF^ ¹º ab bË%ÌUMÀÈ Ã .v¸
( ÍÎÏЎˆ+JÑÒÓÔÒL “¸
§ÍÎÕÖ ÍÎÕÖ׸§ÍÎ)
^ ¹º w.
wj
ØÏЁÙØÏИr
ØÏЁÙØÏИr
ØÏЁÙØÏИr
el.
ÍÎ)^
ÍÎ)^
ÍÎ)^
ne
t
ww
™KÓjÚÃ+JÍθ§ÙØÏ
Иr ÛÚÃÜÝÞ߸
§ØÏИr ÙØÏИr89àá
ÄâãOPäå ØÏИr'
(æç8% lžl8
lžl8
lžl8
\]^
\]^
\]^
tp
://
.~:;èé5Z‘cdê¤
ë*8t-noìí+JÁî ï
ðñlžl8~òRóô ht
89õ²+JOPÍ΁»¼ª¸§
\]^ .ö|† V+JKu
÷áOP¤ øÄ@\]^ù89ú
ávûü a bË\]^ z{+J
¬ ýÍΪ ÍÎ\]^  ý»
£ »¼\]^ õ² þÿ() !"#$ èéá ÍÎ\]^ uÄìOP Þ
5Z‘Þ
Ê3 %&'!()$*+
3 %&'!()$*+
ne
el.
w.
wj
t
ht
tp
://
ww
ùeˆmî4‰K 4£žDҞ‰K
#8()œK *,- Žˆ ˆmî *,- ŽˆK #8()œK . Žˆ . ˆmî . ‰K / Žˆm %&'!()$*+ K #8 0 Žˆˆm %&'!()$*+ 5Z‘K bË3 %&'!()$*+ XS#8 %&' ùeŽˆ
/ <5Z‘ bËOP ² bË% ,-  . ŽˆmL5Z‘K u !+J "#9$#8(
)œ‹Œ bË#8 . Žˆ$%Žˆ &' !+J ()*pq+!
ij
4i, -})*CD4 ¹0 \<
\<
È1 ¯®%&
¯®%&
­®
­®
­®
¯®
¯®
¯®1Íλ¼%&
/
°®
°®
°®
2
2
2
2
2 ­®
2 ­®
2 ­®
2 ¯®
2 ¯®
2 °®
2 °®
3
4CD 1 4CD
cdÌ3
cdÌ3
2
2
!4 Š
/
ÍÎ%&
»¼%&
$
% &
‹Œ
‹Œ
/
ht
2
2
ne
2 °®
1
4CD
1
cdÌ3
2
!4 Š
!4 Š
Íλ¼%&
48
48
48
2
2 ¯®
el.
2
$
$
56
/
4Žˆ
561
17%
2
cdÌ3
4Žˆ
17%
4Žˆ
56
tp
://
./
./ 2
ww
Žˆ
Žˆ
t
%&
%&
‹Œ
‹Œ
./
./ w.
wj
$
561
Š
3
4Žˆ
3
56
4Žˆ
561
/
561
4Žˆ
56
5678æï9:;5Z‘<=>5Z‘0²()óô%&?@
ö %&O
ne
el.
w.
wj
ww
://
t
tp
ht
8 A
8 ÞC
8 EC
8 ÍÎ%&B†
98 AE
8 €D
:8 ÞC
“
8 »¼%&B†
58 €D
“
8 EC
b˙5Z‘—C'j¨F!%&
3% cdgh+J & bˀø[% G4
+Ju ! IJ()œ78 Kbjø;gh+J {,H
ö F!%&
ne
el.
w.
wj
ww
://
tp
t
ht
ÍÎ)^
ÍÎ)^
ÍÎÏЎˆ+JÑÒÓÔÒL “¸§ÍÎÕÖ ÍÎÕÖ׸§ÍÎ)^ ¹º »¼)^
»¼)^
'LÌ,LM *8tOP +J½¾UMáÃÀÈ%OP ÀÈ)^¸§»¼)^N
ÉÊF^ ¹º % $ % & " ww
://
tp
!"# % % % " '()*+',(-.//-0/12-0/.+'33 *+',452% *+',452%6-0/,78-+*+9'4529:;<&=<'*8
*+',452% 3'>< *+',<)25?@452/-0/12-0/.+'3354A ',,)25@@8'9/*+-9*,58)*.-1,' A+*225(1'B', % *+',452A-:'% ,-8:'3-0+C 1-.3$@@@452> *+',452A% *225(=3,-8:'3-0+A%85:' ")*+', ")*+', ")*+', ")*+', ")*+', ")*+', ")*+', ")*+', 5,529552:-+*.'39/*+0'452% >AC6 5,52552:-+*.'39/*+0'95:'8*+*0'8'+. 5,52552:-+*.'3/*+0'*+',5:' 54A% 5,529552:-+*.'39/*+0'@6@CD="*+', 5,529552:-+*.'39/*+0'@6@CD="*+', 5,529552:-+*.'39/*+0'@6@CD="*+', 5,529552:-+*.'39/*+0'@6@CD="*+', "*+',452A% "*+',95:' "*+',95:' %*+',452> @A$$< % A*+',,'E',)*+',95:'452AA%*+',A A*+',452AA%A $$<"A A>AA<!*+',5+,F452<#A ")*+', A*225(=,-8)*+', AAA*+',45273'G%%A A'(*+',4258,C)'9-4-9*.-5+G1-.2-E'2>A A'E',5)8'+.+'(*+',4258A A'E',5)8'+.+'(*+',4258A A")*+',452!*+',5+,F452<#A A2'*.,'E',*+',95:'452AA%A A'E',5)8'+.+'(AA*+',4528!*+',5+,F452
<#A AAA)*+',:'E',5)8'+.A A'(*+',4258C)'9-4-9*.-5+G1-.2-E'2>!"#A AAA+'()*+',:'E',5)8'+.A A"95:':'2-E*.-5+A A"95:':'2-E*.-5+A A2'*.+'()*+',95:'452AA!*+',5+,F452<#A t
ne
$ % & " el.
w.
wj
!"#
ht
://
tp
ht
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ A92'*.)*+',95:'452AA%A A92'*.+'()*+',95:'452AA!*+',5+,F452<#A AAA)*+',"95:':'2-E*.-5+A AAA"*+',95:':'2-E*.-5+A AAA)*+',"95:':'2-E*.-5+A AAA
<+'()*+',:'E',5)8'+.A AAA
<"95:':'2-E*.-5+A AAA)*+',95:':'2-E*.-5+A A)*+', @A*225("*+',:'2-E*.-5+ 142'')*+',95:':'2-E*.-5+ 142'')*+',"95:':'2-E*.-5+ A+'()*+',:'E',5)8'+. A)*+',"95:':'2-E*.-5+ A+'(*+', A+'(*+',":'2-E*.-5+ AG+'(*+', AG+'(*+', A)*+',(-.//-0/12-0/.+'33:'E'-5)8'+. AG+'(*+', A
<142'')*+',95:' A
<142'')*+',"95:' "+'(95:':'2-E*.-5+ <%A"+'()*+', A-0/12-0/.+'33)*+',"95:':'2-E*.-5+ "+'(95:':'2-E*.-5+ A)*+', %/-0/12-0/.+'33"+'(95:':'2-E*.-5+ %"+'(95:':'2-E*.-5+ >& @A528*,)*+',"95:':'2-E*.-5+ &A"95:':'2-E*.-5+ A+'()*+',:'E',5)8'+. A
<83)*+',95:' AG-+'+'(*+', AG%H+'(*+', @A%+'(*+',5:' AG%H+'(*+', AG%H+'(*+', AAA5+-.52+'()*+',:'E',5)8'+.A AAA:'E',5)8'+.)*+',A AAA")*+',95:':'2-E*.-5+A AAA)*+',"95:':'2-E*.-5+!<&#A A95:':'2-E*.-5+ A)*+',"95:' AAA)*+',95:':'2-E*.-5+ AAAA.F)'+'(*+',95:'AAA A.F)'+'(*+',95:' A$683'995:':'2-E*.-5+ A$683'995:':'2-E*.-5+ A)*+',"='*:42''95:':'2-E*.-5+ AAA/-0/12-0/.+'33*+',A 53/-1*")*+', !"# A.F)'A A.F)'A *++3.*2A+'()*+',:'E',5)8'+. *++3.*2A+'()*+',:'E',5)8'+."95:':'2-E*.-5+ *++3.*2A+'()*+',:'E',5)8'+. *++3.*2A3,-8)*+',"95:':'2-E*.-5+ A
<!"# A$!<$>AA#A A$!<$>AA#A A*+',452AA%A A!9/*+0''I9').6>#"A <$ 52-3*+A*+', "*+',95:' "*+',95:' t
< < < < < !# !# !# !#
ne
<> <> <> <> <> <> <> <> $
$
$
$
$
$
<$> <$> <$> <$> <$> <$> <$> <$> <$> <$> <$> <$> el.
w.
wj
ww
t
A5,52552:-+*.'39/*+0')*+',452<$>AA%A A5,52552:-+*.'39/*+0')*+',452<$>AA%A A'E',5)8'+.<$>AA%!"#A A'E',5)8'+.<$>AA%!#A %-+E'2.'2I9,73-E')*+', 52-3*+1-.)*+',95:''2-E*.-5+ 52-3*+1-.)*+',95:''2-E*.-5+ 52-3*+A*225(=,-8)*+',:'E',5)8'+. 52-3*+A=)*+',"95:''2-E*.-5+ $A% $58' A
%< "*+', @A$$< @A$$< A'E',5)8'+.+'()*+',452-.*9/-AA%!"#A -.*9/-@A")*+', 5*:':1F9-3:1* < ")*+', +528*,)*+', ")*+',95:' !*25(=3,-8'3-0+# "*+',95:' A'E',5)8'+.4522'3AAF:-3%A A'2-E*.-5+)*+',4522'3AAF:-3%A A>$!>#AA&>'2-E*.-5+A A>$!>#F:-3AA"95:''2-E*.-5+A !# A*+',!*225(=3,-8:'3-0+# "*+',95:' A5+-.52AA+'()*+',:'E',5)8'+.!#A AAA"95:':'2-E*.-5+!"#A A5+-.52AA'()*+',:'E',5)8'+.A AAA+'()*+',:'E',5)8'+.!<#A A%)*+',@AA%+'()*+',:'E',5)8'+.A 5+-.52A"95:':'2-E*.-5+ A+'( .F)'+'(*+',95:' .F)')*+',95:':'2-E*.-5+ 5+-.52A"+'(*+',95:' <A")*+', .F)'+'(*+',!83'9#"95:':'2-E*.-5+ <A*+',+'(!538'.-93)'9:5(+02*:'# <A2*:'+'(!538'.-93)'9:5(+02*:'# 5+-.52A%+'(95:':'2-E*.-5+ %%)25?'9.+'( %%)25?'9.+'( <> % >A>% /-8'-")*+', "*+',95:' "*+',95:' % >A< C>> A*225(=,-8)*+', AE'+:529/*+0'A ":'2-E*.-5+)*+', >>@A)*+',:'E',5)8'+. A>AA<":'2-E*.-5+)*+',A A<AA+'()*+',:'E',5)8'+.95:'A A<AA")*+',95:':'2-E*.-5+A /-8'-A*225(=,-8)*+',":'2-E*.-5+ <A+'()*+',:'E',5)8'+.95:'!<&# <A")*+',!<&# <A:'E',5)8'+. <A:'E',5)8'+. >>A)*+',:'E',5)8'+. %A)*+',"95:' ne
el.
$ $C $$ $ $ $ $" $ $" " >" >" > " " " " " " " " " " " " " " " $ " " " " " w.
wj
://
<
<
!# " %!# %< % % % % % >
% % < % %% % % % %
ht
<$> <$> <$> <$> <$> <$> <$> <$> <$> $ $ $ >> >> >> >> >> >> >> > > &> &> &> &> &> &> &> &> &> &> &> $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> ww
tp
ht
tp
://
ww
w.
wj
el.
ne
t
! "#$ %&'()* +,-. /
0 "1 2345
6789
/0 "1 :(
;:(
<=>?9
/0 23
"1 23
el.
CDEF
w.
wj
*@AB
*@GHAB
ne
t
IJ>KLGH MN
0 0
<=23XY9
Z[
/0"1
CD
PQRSTUGHVW GH
\
ww
/0
O(GH
a bc
d,
e \ f gh \ f ijklm
n
o
n
pqn
CDEF ! !+, ! ! +, grstu&vwx
! i
i
i
yz e{|
}~3
"#"#
€‚i $$ €ƒi %%
„…‚i $$ „…ƒi %!%
ht
tp
://
]^_`89
†‡`ˆ‰-ŠZ‹
ŒŽu ‘B
’4
jk
K¡ -˜¢£¤¥¦§‹ ¨©¤§ªZ[*@ «¬­®
­¯«¬­® °i±E`(‚
­¯´°i±E`(‚œ Hjk
²³jk
­¯ ¶GLµiC·
µi
¸e¹º»¼½ ¾¿ÀÁ ÃÄi
t
“”•
jkÃÄi
ne
’4
–—˜™š>?9›K -˜œjk ˜žŸ
z
ht
tp
://
ww
w.
wj
el.
WB
WB
Åd,
µi
´Æi
ÇÈÉXÊ
&#'()*+,
Ë Ì
ÃÄi
Ë Ì
ww
el.
w.
wj
H
¸e ¹º»
¾¿ À ¼
½ ÁÂ
¸e ¹º»
H
¾¿ À ¼½
ÁÂ
tp
ht
://
µi
ne
t
†‡
ÍÎ
ÍÎ
ÍÎÏÐ
ÍÎÏÐ
ÑB
ÑB
ÒÓ
ÒÓ
ÇÈÔ|ÕÖ
Þß àᑠ&#'(*+,-âã
w.
wj
.*/ ä
å
æ
://
IJçè
ht
tp
.0 å
ww
el.
ne
t
×ØÙ
tÚZÛ4ÜÝ
10 操作说明和安装
10 操作说明和安装
ww
w.
wj
el.
ne
t
10-1 正面
://
1. 菜单按钮
打开 OSD 菜单。还用于退出 OSD 菜单或返回以
前的菜单。
ht
tp
2. MagicBright 按钮
MagicBright 是依据正在观看的图片内容提供最
佳观看环境的新功能。当前有六个不同的模式:
定制、文本、互联网、游戏、体育运动和电影。
各模式有自己的预先录制的亮度值。只需按下
MagicBright 控制按钮,即可轻松选择六个设置
之一。
1) 定制
尽管本公司的工程师仔细选择数值,但是预设值
可能让您的眼睛不舒适,取决于您的偏好。如果
出现这种情况,使用 OSD 菜单调节亮度和对比
度。
3) 互联网:中等亮度
适用于文字和图形等组合图像。
4) 游戏
适用于观看游戏等动画。
5) 体育运动
适用于观看体育运动等动画。
6) 电影:高亮度
适用于观看 DVD 或 VCD 等动画。
3.
.亮度按钮
当屏幕上没有 OSD 时,按下该按钮调节亮度。
2,3.调节按钮
调节按钮
调节菜单中的项目。
2) 文本:普通亮度
适用于涉及大量文字的文档或作品
10-1
10 操作说明和安装
4.
.确定按钮/来源按钮
确定按钮 来源按钮
启用反白显示的菜单项。
按下“来源”,然后在 OSD 关闭时选择视频信号。
(当按下来源按钮改变输入模式时,显示当前模
式的屏幕的中部显示信息-模拟或数字输入信
号。
)
注意:如果选择数字模式,必须使用 DVI 电缆将
显示器接到图形卡端口上。
5.自动按钮
自动按钮
当按下“自动”按钮时,如图所示,在中央动画
屏中显示自动调节屏幕。通过自动调节功能,显
示器可以自动调节输入的视频信号。自动调节微
调、粗调和位置值。(仅限于在模拟模式下)
6.电源按钮
电源按钮
使用该按钮打开和关闭显示器。
ht
tp
://
ww
w.
wj
el.
ne
t
10-2 后部
(显示器背面的配置可能随产品而异。
)
1.电源开关:
电源开关:打开和关闭显示器。
2. 电源输入:
电源输入:电源线、插入显示器和墙上的插座。
10-2
10 操作说明和安装
DVI 输入端口:
输入端口:将 DVI 线接到显示器背面上的 DVI
输入端口上。
(来源:数字)
w.
wj
el.
ne
t
RGB 输入端口:
输入端口:将信号线接到显示器背面上的 RGB
输入端口上。
(来源:模拟)
ht
tp
://
ww
Kensington 锁:Kensington 锁是当在公共场所中
使用时用于固定系统的装置。
(必
须单独购买锁定位置。
)
底座止动销:
底座止动销:拆除底座上的固定销,可以向上和向
下提显示器。
10-3
10 操作说明和安装
10-3 使用底座
ww
w.
wj
el.
ne
t
10-3-1 拆除底座
ht
tp
://
1. 关闭显示器并拔下电源线。
2. 将液晶显示器面向下置于平坦的表面上,在显示器下铺上垫子,以保证显示屏。
3. 拆除四个螺钉,然后从液晶显示器拆除底座。
10-4
10 操作说明和安装
10-3-2 安装底座
ww
w.
wj
el.
ne
t
-本显示器可安装 100mm x 100mm 符合 VESA 标准的安装接口板。
tp
B.安装接口板
安装接口板
://
A.显示器
显示器
ht
1. 关闭显示器,并拔下电源线。
2. 将液晶显示器面向下置于平坦的表面上,在液晶显示器下面铺上垫子,以保护屏幕。
3. 拆除四个螺钉,然后从液晶显示器拆除底座。
4. 将安装接口板与后盖安装板中的孔对准,并用随臂型底座、墙上安装的挂钩或其他底座提供的四个螺钉
紧固。
10-5
ww
://
tp
ht
ne
el.
w.
wj
t
10 操作说明和安装
备忘录
10-6
11 拆卸和重新组装
11 拆卸和重新组装
维修手册的这一章叙述 205BW 液晶显示器的拆卸和重新组装步骤。
警告:
警告:本显示器包含静电敏感器件。
本显示器包含静电敏感器件。处理这些部件时应小心。
处理这些部件时应小心。
11-1 拆卸
小心:
小心:1.拆卸显示器前
拆卸显示器前,
请断开电源。
拆卸显示器前,请断开电源。
2.在拆卸时请勿使用除提供的开启工具以外的其他开启工具
在拆卸时请勿使用除提供的开启工具以外的其他开启工具。
在拆卸时请勿使用除提供的开启工具以外的其他开启工具。
图片说明
ht
tp
://
ww
w.
wj
1. 将显示器置于垫子上,并拆除 VESA 盖上的两个
螺钉。
el.
说明
ne
t
3.请按下述步骤拆卸
请按下述步骤拆卸。
请按下述步骤拆卸。
4.后盖开启工具
后盖开启工具:
后盖开启工具:BH81-00001A
2. 向上拉并拆除 VESA 盖。
11-1
11 拆卸和重新组装
说明
图片说明
ne
t
3. 从灯护板拆除 1 个螺钉。
ww
ht
tp
://
5. 断开 4 根灯电线和电线。
w.
wj
el.
4. 从印刷电路板组件断开功能电线。
6. 从显示屏断开 LVDS 电线。
11-2
11 拆卸和重新组装
简明
图片说明
ht
tp
://
9. 完全拆卸印刷电路板。
ww
w.
wj
el.
8. 如图所示,从印刷电路板拆除 4 个螺钉,并从支
架向上拉印刷电路板组件。
ne
t
7. 从与印刷电路板支架相连的印刷电路板拆除 4 个
六角螺钉。
11-2 重新组装
-重新组装步骤与拆卸步骤相反。
11-3
ww
://
tp
ht
ne
el.
w.
wj
t
11 拆卸和重新组装
备忘录
11-4
3.调整和调节
3 调整和调节
维修手册本章说明如何使用 RS232 JIG。
该功能为更换 AD 板所需。
3-1 所需的设备
以下设备为调整显示器所需。
装有Windows 95、Windows 98、Windows NT、 Windows 2000或Windows XP的计算机。
MTI-2031 DDC 管理工具
ne
t
3-2 自动颜色调节
3-3 DDC EDID数据输入
数据输入
w.
wj
el.
对于模拟图像,在 16 级灰度图或使用黑色和白色的任何图案以及任何模式中。
(推荐 16 级灰度图和 XGA
模式)
1. 推 OSD 菜单按钮,打开 OSD。
2. 选择语言“英语”
。
3. 在 5 秒内按下确定按钮。
4. 看到屏幕闪烁。
1. 在更换 AD 印刷电路板时,输入 DDC EDID 数据。
ht
tp
://
ww
2. 由 HQ 质量控制部门接收/下载适于该机型的 DDC 文件。
安装以下装置(图 1)并输入数据。
MTI-2031
DDC 管理器
并行连接器
(25 针电缆)
连接显示器
(信号电缆)
图1
3-1
3.调整和调节
3-4 维修功能规格
3-4-1 如何显示维修功能OSD
如何显示维修功能
w.
wj
el.
ne
t
1. 在将亮度和对比度都设为“0”后,按下“确定”按钮 5 秒以上。
2. 维修功能显示如下。
ww
图2
3-4-2 如何控制维修功能OSD
如何控制维修功能
1.显示器开机时间:开机时间
://
2.显示屏周期:显示屏开/关时间(关机、模式变化、DPMS 开/关…)
tp
3.显示屏:显示屏开启时间
(每次更换显示屏时,按下菜单键 5 秒,以便添加到 Ch 数中,Ch 数表示更换显示屏的次数。
)
ht
4.上灯:上灯开启时间
(当更换上灯时,按下菜单,以便添加到 Ch 数中,Ch 数表示更换灯的次数。)
5.下灯:下灯开启时间
(当更换上灯时,按下菜单,以便添加到 Ch 数中,Ch 数表示更换灯的次数。
)
6.自动调节:如果将自动调节菜单设置为开,当首次改变模式时,执行自动调节功能。默认状态为开启。
7.像素移动:未用
8.国家:用本菜单可以将 OSD 语言改为世界各地、韩语、汉语或日语。
可以用“+”键操纵菜单,并按下“菜单键”5 秒进行调节(显示屏、上灯和下灯菜单)。按下“-”键,还
可以控制自动调节、像素移动和国家菜单。
3-2
3.调整和调节
3-5 隐藏键列表
序号
功能
措施方法
1
隐藏维修功能
2
工厂预设
-.当打开菜单(任何菜单)时,按下“确定”键 5 秒以上。
-.屏幕闪烁,然后所有菜单返回工厂默认值。
3
自动校准
对于模拟图像,在 16 级灰度图或使用黑色和白色的任何图案以及任何模式
中。(推荐 16 级灰度图和 XGA 模式)
1. 推 OSD 菜单按钮,打开 OSD。
2. 选择语言“英语”。
3. 在 5 秒内按下确定按钮。
4. 屏幕闪烁,自动校准完成。
4
OSD 锁
-.按下菜单键 5 秒以上,然后锁定 OSD。
-.如欲给 OSD 解锁,按下菜单键 5 秒以上。
ht
tp
://
ww
w.
wj
el.
ne
t
-.在将亮度和对比度设为“0”后,按下“确定”按钮 5 秒以上。
-.显示维修功能。
3-3
3.调整和调节
3-6 DDC输入方法
输入方法(
程序)
输入方法(Windows程序
程序)
ht
tp
://
ww
w.
wj
el.
ne
t
在更换主板后,应通过 DDC 控制装置输入 DDC。
连接方法参照下图。
1.
2.
3.
4.
3-4
在计算机中安装 Winddc.exe 程序。
点击 Winddc 图标。
打开文件。
选择端口#1。
装载 DDC 文件名
-. “SM205BWA.ddc”
-.“SM205BWD.ddc”
点击下一步(确定)按钮。
w.
wj
el.
ne
t
3.调整和调节
5:输入显示器系列号,并按下确定键。
在模拟输入后,在进行数字输入时请进行#2~5。
ht
tp
://
更换主板后
1. 自动校准
2. EDID 安装(模拟和数字)
3. 工厂复位
ww
3-7更换主板后执行的项目
更换主板后执行的项目
3-5
ww
://
tp
ht
ne
el.
w.
wj
t
3.调整和调节
备忘录
3-6
13 电路说明
13 电路说明
ht
tp
://
ww
w.
wj
el.
ne
t
13-1 块说明
13-1
13 电路说明
13-2 块操作
序号
功能
说明
1
换算器
换算器集成了 ADC、TMDS、换算部分。
2
DDR 存储器
DDR 存储器存储换算器所需的帧信息。
3
MICOM
微控制器。
Micom 控制显示器的所有功能。
MICOM 控制显示器和 OSD 的所有功能。
w.
wj
如果是 DVI 信号,集成 TMDS 块运行并处理。
el.
ne
t
使用换算器(MST6281)内置的 A/D 变换器将来自 PC 的模拟信号变为数字信号。
换算器将该数字信号换算为最适于显示屏的信号,并对 LVDS 信号编码。
该 LVDS 信号通过 LVDS 连接器进入显示屏,以显示图像。
DC/DC 块从 I/P 板的输出 14V 形成合适的电压,该电压将用于换算器、micom、存储器、显示屏等所有设
备的功能。
ht
tp
://
ww
IP 板同时向主板和显示屏供电,控制显示屏背景灯。
13-2
4 故障排除
4 故障排除
4-1 未通电
CN600 管脚 1、2、5 出现
否
是
IC302 的输出端出现正常
的 DC5V 吗?
是
IC600 的管脚 3 出现正常
的 DC3.3V 吗?
是
IC602 的管脚 2 出现正常
检查 IC302。
否
的 DC1.8V 吗?
检查 IC600。
检查 IC602。
://
4
否
ww
3
否
w.
wj
2
检查 IP 板。
ne
正常的 DC14V 吗?
el.
1
t
电源指示灯不发光。
tp
是
ht
检查 IC200 和 IC301。
4-1
ww
://
tp
ht
ne
el.
w.
wj
t
4 故障排除
波 形
4-2
4 故障排除
4-2 没有图像(
没有图像(PC 模拟信号)
模拟信号)
5
CN500(BKLT_EN)的
否
检查 TFT_LCD 显示屏或变换器以
及二者之间的连接情况
管脚 9 为高电平(3.3V)吗?
是
R134、136、138 上是否
6
出现模拟视频信号
否
检查 PC 信号。
否
检查 X300。
(红色、绿色、蓝色)?
是
CN400 管脚 6、7 上是否
出现正常的时钟脉冲?
是
检查 CN400。
ht
tp
://
ww
更换液晶显示屏。
否
w.
wj
8
ne
X300 振荡正常吗?
el.
7
t
是
4-3
ww
://
tp
ht
ne
el.
w.
wj
t
4 故障排除
波 形
4-4
4 故障排除
4-3 没有图像(
没有图像(PC 数字信号)
数字信号)
1
CN500(BKLT_EN)的
否
检查 TFT_LCD 显示屏或变换器以
及二者之间的连接情况
管脚 9 为高电平(3.3V)吗?
是
9
R100~R107 上是否出现
否
检查 PC 信号。
否
检查 IC300。
数字视频信号?
否出现正常的时钟脉
el.
冲
ne
CN400 管脚 6、7 上是
w.
wj
是
tp
://
ww
更换液晶显示屏。
ht
8
t
是
4-5
ww
://
tp
ht
ne
el.
w.
wj
t
4 故障排除
波 形
4-6
5 Exploded View & Parts List
5 Exploded View and Parts List
-You can search for updated part codes through ITSELF web site.
URL : http://itself. sec. samsung.co.kr
ne
t
5-1 LS20HAWCBZ/XSF Exploded View
el.
M0215
M0006
M0174
ww
.w
j
T0003
M0014
M0006
M0003
tp
M0145
M0126
ht
T0022
://
w
M0112
M0013
5-1
5 Exploded View & Parts List
5-1-2 LS20HAWCBZ/XSF Parts List
Q'TY
SA/SNA
T0003
BN96-03328E
ASSY COVER P-FRONT;LS20HAW,ABS HB,BK24,4
1
S.A
M0112
T0022
BN63-02513A
COVER-FRONT;S/M 205BW,ABS,HB,BK24
1
S.N.A
BN64-00377A
KNOB CONTROL;HA17TS,PC CLEAR+SMOG,T2.1,9
1
S.N.A
M0145
BN96-02474C
ASSY BOARD P-FUNCTION;HAYDN,YWP-VD-05-05
1
S.A
M0215
BN07-00402A
LCD-PANEL;M201EW02 V8,Doppler,6bit Hi-FR
M0006
BN96-04800A
ASSY SHIELD P-COVER;LS20HAW,SECC T1.0,4L
M0014
BN94-01300K
ASSY PCB MAIN-SEDA,FUCHION PCB;HAYDN*
M0174
BN44-00127N
IP BOARD;IP-43130A(BW),205BW,3.0 ~5.0mA,
M0013
BN96-04799A
ASSY COVER P-REAR;LS20HAW,HIPS HB,BK24,4
M0006
BN63-03158A
COVER-REAR;LS20HAW,HIPS HB,BK24,4LAMP
M0126
BN73-00049E
RUBBER-FOOT;LS20MEW,RUBBER,CR,LIGHT GRAY
M0003
BN96-05837C
ASSY STAND P;LS19HAW (WIDE),HIPS HB,BK24
ne
t
SPECIFICATION & DESCRIPTION
ww
://
w
tp
ht
5-2
1
S.A
1
S.N.A
1
S.N.A
1
S.A
1
S.A
1
S.N.A
4
S.N.A
1
S.A
el.
CODE-NO
.w
j
Location.No
REMARK
6 Electrical Parts List
6 Electrical Parts List
-You can search for updated part codes through ITSELF web site.
URL : http://itself.sec.samsung.co.kr/
6-1 LS20HAWCBZ/XSF Parts List
Level
Loc. No.
Code No.
Description & Specification
LS20HAWCBZ/XSF
205BW,WPA1/S20B2-LHA,20,LCD-MO,CHINA
Q'ty
SA/SNA
M0001
BN90-00900H
ASSY COVER FRONT;LS20HAWCBZ/XSH,4lmp,205
1
..2
T0003
BN96-03328E
ASSY COVER P-FRONT;LS20HAW,ABS HB,BK24,4
1
S.A
...3
M0112
BN63-02513A
COVER-FRONT;S/M 205BW,ABS,HB,BK24
1
S.N.A
...3
T0022
BN64-00377A
KNOB CONTROL;HA17TS,PC CLEAR+SMOG,T2.1,9
1
S.N.A
...3
M0145
BN96-02474C
ASSY BOARD P-FUNCTION;HAYDN,YWP-VD-05-05
1
S.A
....4
M0014
BN94-01300K
ASSY PCB MAIN-SEDA,FUCHION PCB;HAYDN*
1
S.N.A
.....5
CIS
0203-001809
TAPE-DOUBLE FACE;467MP,-,-,W7.80,L106.67
1
S.N.A
.....5
SW1
BN34-00001A
SWITCH-DOME SHEET;HYADN_FUNCTION F/K,DOM
.....5
SW2
BN34-00001A
SWITCH-DOME SHEET;HYADN_FUNCTION F/K,DOM
.....5
SW3
BN34-00001A
SWITCH-DOME SHEET;HYADN_FUNCTION F/K,DOM
.....5
SW4
BN34-00001A
SWITCH-DOME SHEET;HYADN_FUNCTION F/K,DOM
.....5
SW5
BN34-00001A
.....5
SW6
.....5
M2893
.....5
CIS
.....5
T0174
......6
L0405
......6
ne
t
0.1
S.N.A
S.A
1
S.A
1
S.A
1
S.A
SWITCH-DOME SHEET;HYADN_FUNCTION F/K,DOM
1
S.A
BN34-00001A
SWITCH-DOME SHEET;HYADN_FUNCTION F/K,DOM
1
S.A
BN39-00688A
LEAD CONNECTOR;HAYDN,UL1571#30,4P,450mm,
1
S.A
BN61-01846A
GUIDE-CONTROL;HA17T,ABS HB,T1.1,9,112,IV
1
S.N.A
BN97-01589K
ASSY SMD;HAYDN*
1
S.N.A
0601-001896
LED;SMD,BLUE,1.6x0.8x0.4mm,470,1.6x0.8x0
1
S.A
R3
2007-000081
R-CHIP;2.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
......6
R4
2007-000081
R-CHIP;2.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
......6
R1
2007-000123
R-CHIP;1.5Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
......6
R2
2007-000123
R-CHIP;1.5Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
......6
CN330
3711-005935
HEADER-BOARD TO CABLE;BOX,4P,1R,1mm,SMD-
1
S.A
......6
T0077
BN41-00633A
PCB MAIN;HAYDN,FR4,2L,MP1.0,0.6T,105*8,1
1
S.N.A
0.1
M0216
BN90-00907E
ASSY STAND;LS20HAWCBZ/XSH,4LMP
1
S.N.A
..2
M0003
BN96-05837C
ASSY STAND P;LS19HAW (WIDE),HIPS HB,BK24
1
S.A
...3
T0081
6001-001547
SCREW-MACHINE;BH,+,M4,L10(5),ZPC(BLK),SW
2
S.A
...3
M0081
6003-000275
SCREW-TAPTITE;BH,+,-,B,M3,L10,ZPC(BLK),S
5
S.N.A
...3
M0081
6003-000337
SCREW-TAPTITE;BH,+,S,M4,L10,ZPC(BLK),SWR
4
S.A
...3
M0081
6003-001001
SCREW-TAPTITE;FH,+,B,M3,L8,ZPC(BLK),SWRC
7
S.N.A
...3
HC+CW
6009-001370
SCREW-SPECIAL;PWH,+,-,M4,L8,ZPC(WHT),SWR
BN61-00875A
w.
wj
GUIDE-WASHER;HS15PO,SK-5,T0.5,NTR
1
S.N.A
4
S.N.A
BN61-01396A
HOLDER-SWIVEL RING;MJ17MS,ACETAL,NTR
1
S.N.A
BN61-01397A
HOLDER-WIRE;MJ17MS,ABS HB,BK07
1
S.N.A
...3
M0114
...3
ht
...3
ww
://
tp
...3
el.
1
BN61-01404A
BRACKET-STAND BOTTOM;MJ17MS,SECC,T2.0
1
S.N.A
BN61-01438A
HOLDER-STAND;MATISSE HAS-STAND,SWRCH18A
1
S.N.A
BN61-02073A
BRACKET-STAND LIFT;HA17TS,SECC,T2.0,52.5
1
S.N.A
BN61-02074A
GUIDE-STAND BODY;HA17TS,ACETAL,T1.5,19.8
2
S.N.A
...3
BN61-02075A
GUIDE-STAND LIFT;HA17TS,ACETAL,T2.0,57.6
1
S.N.A
...3
BN61-02433A
BRACKET-STAND BODY;S/M 205BW,SECC,T2.0
1
S.N.A
...3
...3
...3
CIS4
...3
M0412
BN63-01515D
COVER-SWIVEL BASE;MATISSE,HIPS,T2.5,200,
1
S.N.A
...3
M0174
BN63-01983A
COVER-STAND TOP;HA17TS,HIPS,T2.5,200,200
1
S.N.A
...3
T0003
BN63-01984A
COVER-STAND BOTTOM;HA17TS,HIPS,T2.5,200,
1
S.N.A
...3
BN63-02206A
COVER-STAND SUB;HA17TS,HIPS,T2.0,80,100,
1
S.N.A
...3
BN63-02524A
COVER-STAND REAR;S/M 205BW,HIPS,HB,BK24
1
S.N.A
...3
BN63-02525A
COVER-STAND TILT;S/M 205BW,HIPS,HB,BK24
1
S.N.A
...3
BN63-02526A
COVER-STAND FRONT;S/M 205BW,HIPS,HB,BK24
1
S.N.A
S.N.A
...3
T0132
BN73-00077A
RUBBER FOOT;MATISSE,BUMPON,¨ª13.5,T2.0,6
4
...3
T0081
BN73-00085A
RUBBER CUSHION;MATISSE,¨ª4.5(IN SIDE),CL
1
S.N.A
...3
M0007
BN96-01524A
ASSY STAND P-STOPPER;MJ17BS,SUS T1.0,L26
1
S.N.A
...3
M0126
BN96-02310A
ASSY STAND P-SPRING;HA19TS,SUS301
2
S.N.A
6-1
6 Electrical Parts List
Level
...3
Loc. No.
T0054
....4
....4
Code No.
Description & Specification
Q'ty
SA/SNA
BN96-05355A
ASSY HINGE P;940B,HGI,SGCC,T2.0
1
S.A
BN60-00040A
SPACER-WASHER;940B,SK-5,8.0,14.0,0.4
4
S.N.A
BN61-03141A
BRACKET-HINGE TILT;940B,HGI, SGCC,T2.0
1
S.N.A
....4
T0530
BN61-03184A
SPRING ETC-COIL;940B,SWPB,3.0,15.0,19.0,
1
S.N.A
....4
T0530
BN61-03185A
SPRING ETC-COIL;940B,SWPB,3.0,15.0,19.0,
1
S.N.A
....4
BN61-03208A
SPRING ETC-DISK;940B,SK-5,8.0,14.5,0.85
4
S.N.A
....4
BN61-03263A
BRACKET-STAND VESA;940B,HGI, SGCC,T2.0
1
S.N.A
....4
BN66-00009A
SHAFT-HINGE;940B,SUM24L,16.5,14
2
S.N.A
S.N.A
M0002
BN90-01220A
ASSY COVER REAR;ATZ-LS20HAWCSZ/EDC,205BW
1
..2
M0013
BN96-04799A
ASSY COVER P-REAR;LS20HAW,HIPS HB,BK24,4
1
S.A
...3
M0006
BN63-03158A
COVER-REAR;LS20HAW,HIPS HB,BK24,4LAMP
1
S.N.A
...3
M0126
BN73-00049E
RUBBER-FOOT;LS20MEW,RUBBER,CR,LIGHT GRAY
4
S.N.A
0.1
M0112
BN91-01028B
ASSY SHIELD;ATZ-LS20HAWCSZ/EDC,205BW,4LM
1
S.N.A
BN63-03157A
SHIELD-LAMP;LS20HAW,SPTE,T0.3,4LAMP
1
S.N.A
0.1
M0017
BN91-01408H
ASSY CHASSIS-ATZ;XSF;LS20HAWCBZ/XSF,WIDE
..2
M0081
6003-000115
SCREW-TAPTITE;BH,+,B,M3,L6,ZPC(BLK),SWRC
..2
M0081
6003-001439
SCREW-TAPTITE;BH,+,-,S,M4,L8,ZPC(WHT),SW
..2
T0562
6046-001013
STAND OFF;M3,L5,Ni PLT,SUM24L,#4-40
..2
M2893
BN39-00664F
..2
M0174
BN44-00127N
BN61-02426A
BRACKET-SHIELD;S/M 203B,SPTE,T0.3
..2
1
S.A
4
S.A
S.N.A
S.N.A
LEAD CONNECTOR-LVDS;HAYDN,UL1571#30,UL/C
1
S.A
IP BOARD;IP-43130A(BW),205BW,3.0 ~5.0mA,
1
S.A
1
S.N.A
el.
1
4
w.
wj
..2
ne
..2
t
0.1
BN94-01204K
ASSY PCB MAIN-ATZ,XSF;LS20HAWCBZ/XSF*,WI
1
S.N.A
...3
T0245
0202-001492
SOLDER-WIRE FLUX;HSE-02 LFM48 SR-34 S,-,
0.003
S.N.A
...3
CN102
3701-001173
CONNECTOR-DVI;24P,3R,FEMALE,ANGLE,AUF
1
S.A
...3
CN101
3701-001219
CONNECTOR-DSUB;15P,3R,FEMALE,ANGLE,AUF
1
S.A
...3
CN400
3711-005884
HEADER-BOARD TO BOARD;BOX,30P,2R,2mm,ANG
1
S.A
...3
HDCP
BN97-00688A
ASSY HDCP;BN46-00018A,PS-42V6S,D73A,GENE
1
S.N.A
...3
T0174
BN97-01414L
....4
D100
0401-001056
....4
D101
0401-001056
....4
D102
0401-001056
....4
D103
0401-001056
....4
D104
0401-001056
....4
D105
....4
1
S.N.A
1
S.N.A
DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE,100V,200mA,SO
1
S.A
DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE,100V,200mA,SO
1
S.A
DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE,100V,200mA,SO
1
S.A
DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE,100V,200mA,SO
1
S.A
DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE,100V,200mA,SO
1
S.A
0401-001056
DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE,100V,200mA,SO
1
S.A
D106
0401-001056
DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE,100V,200mA,SO
1
S.A
....4
D107
0401-001056
DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE,100V,200mA,SO
1
S.A
....4
D108
0401-001056
DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE,100V,200mA,SO
1
S.A
....4
D110
0401-001056
DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE,100V,200mA,SO
1
S.A
....4
D125
0401-001056
DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE,100V,200mA,SO
1
S.A
....4
D126
0401-001056
DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE,100V,200mA,SO
1
S.A
....4
D127
0401-001056
DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE,100V,200mA,SO
1
S.A
....4
D301
0402-001098
DIODE-RECTIFIER;SK34,40V,3A,SMC,TP
1
S.A
....4
D109
0403-001411
DIODE-ZENER;-,5.49-5.73V,200mW,SOD-323,T
1
S.A
....4
D123
0403-001411
DIODE-ZENER;-,5.49-5.73V,200mW,SOD-323,T
1
S.A
....4
D124
0403-001411
DIODE-ZENER;-,5.49-5.73V,200mW,SOD-323,T
1
S.A
....4
D220
0403-001411
DIODE-ZENER;-,5.49-5.73V,200mW,SOD-323,T
1
S.A
....4
D230
0403-001411
DIODE-ZENER;-,5.49-5.73V,200mW,SOD-323,T
1
S.A
....4
D231
0403-001411
DIODE-ZENER;-,5.49-5.73V,200mW,SOD-323,T
1
S.A
....4
D221
0406-001061
DIODE-TVS;MMQA5V6T3,5.32/5.6/5.88V,24W,S
1
S.A
....4
D232
0406-001061
DIODE-TVS;MMQA5V6T3,5.32/5.6/5.88V,24W,S
1
S.A
....4
ZD200
0406-001061
DIODE-TVS;MMQA5V6T3,5.32/5.6/5.88V,24W,S
1
S.A
....4
Q201
0501-000342
TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-Y,NPN,200mW,SOT-
1
S.A
....4
Q302
0501-002080
TR-SMALL SIGNAL;2SC2412K,NPN,200mW,SC-59
1
S.A
....4
Q409
0505-001957
FET-SILICON;NTR2101P,P,-8V,-3.7A,0.052oh
1
S.A
....4
IC112
1103-000129
IC-EEPROM;24C02,2Kbit,256x8Bit,SOP,8P,5x
1
S.A
....4
IC112
1103-000129
IC-EEPROM;24C02,2Kbit,256x8Bit,SOP,8P,5x
1
S.A
tp
://
ww
KEY CODE-CERTIFICATE;(HDCP KEY)PPM42M5S,
ASSY SMD;LS20HAW*
6-2
BN46-00018A
ht
....4
6 Electrical Parts List
Level
Loc. No.
Code No.
Description & Specification
Q'ty
SA/SNA
IC112
1103-001023
IC-EEPROM;24C08,8Kbit,1Kx8Bit,SOP,8P,5x4
1
S.A
....4
IC303
1203-001212
IC-VOL. DETECTOR;7029,SOT-89,3P,-,PLASTI
1
S.A
....4
T0170
1203-003059
IC-SWITCH VOL. REG.;MP1583,SOIC,8P,4.9x3
1
S.A
....4
T0087
1203-003060
IC-POSI.FIXED REG.;AP1084,TO-263,3P,9.97
1
S.A
....4
T0087
1203-003696
IC-POSI.FIXED REG.;NCP1117DT18T5G,DPAK,3
1
S.A
....4
IC109
1205-003036
IC-LCD CONTROLLER;GM5766H-LF-AB,PQFP,128
1
S.A
....4
R316
2007-000070
R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R333
2007-000070
R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R100
2007-000071
R-CHIP;22ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R101
2007-000071
R-CHIP;22ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R102
2007-000071
R-CHIP;22ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R103
2007-000071
R-CHIP;22ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R104
2007-000071
R-CHIP;22ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R105
2007-000071
R-CHIP;22ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R106
2007-000071
R-CHIP;22ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R107
2007-000071
R-CHIP;22ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R129
2007-000071
R-CHIP;22ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R130
2007-000071
R-CHIP;22ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R224
2007-000071
R-CHIP;22ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R225
2007-000071
R-CHIP;22ohm,5%,1/10W,TP,1608
....4
R125
2007-000074
R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608
....4
R126
2007-000074
R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608
....4
R134
2007-000074
R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608
....4
R136
2007-000074
R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608
....4
R138
2007-000074
....4
R142
....4
ne
t
....4
S.A
1
S.A
1
S.A
1
S.A
1
S.A
R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
2007-000074
R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
R143
2007-000074
R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R144
2007-000074
R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R212
2007-000074
R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R213
2007-000074
R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R222
2007-000074
R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R223
2007-000074
R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R233
2007-000074
R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R234
2007-000074
R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R309
2007-000074
R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R313
2007-000074
R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R328
2007-000074
R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R329
2007-000074
R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R332
2007-000074
R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R604
2007-000074
R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R306
2007-000078
R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R610
2007-000078
R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R109
2007-000080
R-CHIP;2Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R128
2007-000080
R-CHIP;2Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R201
2007-000082
R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R202
2007-000082
R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R311
2007-000083
R-CHIP;3Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R330
2007-000083
R-CHIP;3Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R331
2007-000083
R-CHIP;3Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R300
2007-000084
R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R307
2007-000084
R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R310
2007-000084
R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R318
2007-000084
R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R319
2007-000084
R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R320
2007-000084
R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R321
2007-000084
R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R322
2007-000084
R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R325
2007-000084
R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R326
2007-000084
R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R327
2007-000084
R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
w.
wj
ww
://
tp
ht
el.
1
6-3
6 Electrical Parts List
Level
Loc. No.
Code No.
Description & Specification
Q'ty
SA/SNA
R108
2007-000090
R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R127
2007-000090
R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R220
2007-000090
R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R221
2007-000090
R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R230
2007-000090
R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R231
2007-000090
R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R232
2007-000090
R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R301
2007-000090
R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R304
2007-000090
R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R305
2007-000090
R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R308
2007-000090
R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R315
2007-000090
R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R323
2007-000090
R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R324
2007-000090
R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R210
2007-000092
R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R211
2007-000092
R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R214
2007-000092
R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608
....4
R302
2007-000102
R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608
....4
R303
2007-000124
R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608
....4
R131
2007-000491
R-CHIP;2.2Kohm,1%,1/10W,TP,1608
....4
R132
2007-000491
R-CHIP;2.2Kohm,1%,1/10W,TP,1608
....4
R314
2007-000608
R-CHIP;240ohm,5%,1/10W,TP,1608
....4
R336
2007-000708
R-CHIP;3.9Kohm,1%,1/10W,TP,1608
....4
R337
2007-000965
R-CHIP;5.1Kohm,5%,1/10W,TP,1608
....4
R110
2007-001002
....4
R145
....4
R146
....4
el.
ne
t
....4
1
S.A
1
S.A
1
S.A
1
S.A
1
S.A
1
S.A
1
S.A
S.A
R-CHIP;510ohm,5%,1/10W,TP,1608
1
S.A
2007-001164
R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608
1
S.A
2007-001164
R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608
1
S.A
R147
2007-001164
R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
R335
2007-007004
R-CHIP;12Kohm,1%,1/10W,TP,1608
1
S.A
....4
C302
2203-000041
C-CER,CHIP;0.01nF,0.25pF,50V,C0G,1608
1
S.A
....4
C303
2203-000041
C-CER,CHIP;0.01nF,0.25pF,50V,C0G,1608
1
S.A
....4
C203
2203-000189
C-CER,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,1608
1
S.A
....4
C315
2203-000189
C-CER,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,1608
1
S.A
....4
C321
2203-000189
C-CER,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,1608
1
S.A
....4
C318
2203-000236
C-CER,CHIP;0.1nF,5%,50V,C0G,1608
1
S.A
....4
C126
2203-000257
C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,1608
1
S.A
....4
C127
2203-000257
C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,1608
1
S.A
....4
C128
2203-000257
C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,1608
1
S.A
....4
C129
2203-000257
C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,1608
1
S.A
....4
C130
2203-000257
C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,1608
1
S.A
....4
C131
2203-000257
C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,1608
1
S.A
....4
C201
2203-000257
C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,1608
1
S.A
....4
C202
2203-000257
C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,1608
1
S.A
....4
C300
2203-000257
C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,1608
1
S.A
....4
C313
2203-000257
C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,1608
1
S.A
....4
C316
2203-000257
C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,1608
1
S.A
....4
C319
2203-000257
C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,1608
1
S.A
....4
C121
2203-000384
C-CER,CHIP;0.015nF,5%,50V,C0G,1608
1
S.A
....4
C103
2203-000440
C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,1608
1
S.A
....4
C122
2203-000626
C-CER,CHIP;0.022nF,5%,50V,C0G,1608
1
S.A
....4
C317
2203-000975
C-CER,CHIP;47nF,10%,25V,X7R,TP,1608,-
1
S.A
....4
C607
2203-001652
C-CER,CHIP;470nF,+80-20%,16V,Y5V,1608
1
S.A
....4
C105
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C106
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C110
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C111
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C112
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C113
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C114
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C115
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
6-4
ht
tp
://
ww
w.
wj
1
6 Electrical Parts List
Level
Loc. No.
Code No.
Description & Specification
Q'ty
SA/SNA
C116
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C117
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C118
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C119
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C123
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C210
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C220
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C230
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C307
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C308
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C310
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C322
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C610
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C611
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C615
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C616
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C617
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C618
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C619
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C620
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C622
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C623
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C624
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C625
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C635
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C636
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C638
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C639
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C641
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C642
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C643
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C648
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C649
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C650
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C651
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C652
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C653
2203-005005
C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
1
S.A
....4
C304
2203-005065
C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,1608
1
S.A
....4
C305
2203-005065
C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,1608
1
S.A
....4
C309
2203-005065
C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,1608
1
S.A
....4
C311
2203-005065
C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,1608
1
S.A
....4
C312
2203-005065
C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,1608
1
S.A
....4
C614
2203-005437
C-CER,CHIP;10000nF,+80-20%,10V,Y5V,3216
1
S.A
....4
C621
2203-005437
C-CER,CHIP;10000nF,+80-20%,10V,Y5V,3216
1
S.A
....4
C634
2203-005437
C-CER,CHIP;10000nF,+80-20%,10V,Y5V,3216
1
S.A
....4
C637
2203-005437
C-CER,CHIP;10000nF,+80-20%,10V,Y5V,3216
1
S.A
....4
C306
2402-001128
C-AL,SMD;100¥ìF,20%,16V,-,TP,6.3X5.7mm
1
S.A
....4
C320
2402-001128
C-AL,SMD;100¥ìF,20%,16V,-,TP,6.3X5.7mm
1
S.A
....4
C608
2402-001128
C-AL,SMD;100¥ìF,20%,16V,-,TP,6.3X5.7mm
1
S.A
....4
C609
2402-001128
C-AL,SMD;100¥ìF,20%,16V,-,TP,6.3X5.7mm
1
S.A
....4
C644
2402-001128
C-AL,SMD;100¥ìF,20%,16V,-,TP,6.3X5.7mm
1
S.A
....4
X300
2801-003667
CRYSTAL-SMD;14.31818MHz,30ppm,28-AAN,16p
1
S.A
....4
T0568
3301-001145
BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm
1
S.N.A
....4
T0568
3301-001145
BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm
1
S.N.A
....4
T0568
3301-001145
BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm
1
S.N.A
....4
T0568
3301-001145
BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm
1
S.N.A
....4
T0568
3301-001145
BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm
1
S.N.A
....4
T0568
3301-001145
BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm
1
S.N.A
....4
T0568
3301-001145
BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm
1
S.N.A
....4
CN330
3711-005503
HEADER-BOARD TO CABLE;BOX,9P,1R,2mm,SMD-
1
S.A
ht
tp
://
ww
w.
wj
el.
ne
t
....4
6-5
6 Electrical Parts List
Level
Loc. No.
Code No.
Description & Specification
Q'ty
SA/SNA
....4
CN330
3711-005509
HEADER-BOARD TO CABLE;BOX,4P,1R,1.25mm,S
1
....4
T0010
BN27-00009A
COIL CHOKE;SMD 12X12X6,EOS,33UH,15%,-,0.
1
S.A
S.A
....4
T0077
BN41-00772C
PCB MAIN;DOPPLER,CEM-3,2L,1.2,1.6,118*78
1
S.N.A
....4
MICOM
BN97-01361Z
ASSY MICOM-ATZ,XSF;M-HA20W2BGa-1002,(C56
1
S.N.A
.....5
IC115
1107-001561
IC-FLASH MEMORY;25VF010,128Kx8Bit,SOP,8P
1
S.N.A
....4
C314
2402-001310
C-AL,SMD;100¥ìF,20%,35V,WT,TP,8X10mm
1
....4
SUB05
0202-001477
SOLDER-CREAM;LST309-M,-,D20~45§-,96.5Sn/
0.15
S.N.A
..2
M0006
S.N.A
S.A
BN96-04800A
ASSY SHIELD P-COVER;LS20HAW,SECC T1.0,4L
1
...3
BN61-02428D
STUD-PEM;PNA,M4,D8,L8,ZPC(SIL),SUM24L
4
S.N.A
...3
BN61-02429D
STUD-PEM;PNB,M2.8,D7,L20,ZPC(SIL),SUM24L
1
S.N.A
M0001
BN63-01774A
SHIELD-INSULATOR;BI17/19BS,PET,T0.35
1
S.N.A
...3
M0107
BN63-03156A
SHIELD-COVER;LS20HAW,SECC,T1.0,4LAMP
1
S.N.A
..2
M2893
BN39-00785A
LEAD CONNECTOR;LS19PLMTSQ,UL1007#26,UL/C
1
S.A
0.1
M0113
BN92-01619X
ASSY P/MATERIAL;LS20HAWCBQ/XAA
1
S.N.A
..2
T0376
6902-000061
BAG AIR;LDPE,T0.2,L1000,W500,TRP,,,
0.014
S.N.A
..2
T0376
6902-000379
BAG AIR;LDPE,T0.2,W1000,L1800,TRP,-,--
0.002
S.N.A
..2
T0524
6902-000520
BAG PE;HDPE/NITRON(DOUBLE),T0.015/T0.5(D
..2
T0003
6902-000604
BAG WRAPPING;LDPE,T0.02,W500,L10000,TRP,
..2
M0081
6902-000609
BAG ROLL;LDPE,T0.05,W2400,L1000,TRP,-,-
0.1
M0003
BN92-01764R
ASSY BOX;LS20HAWCBQ/XSF
1
S.N.A
..2
BOX
BN69-01356C
BOX-04,SET;S/M205BW(LS20HAW),SY-01,A,YEL
1.01
S.N.A
..2
T0081
BN96-02895A
ASSY MISC P-HANDLE PACKING;ALL MODEL,BN6
1
S.N.A
...3
M0103
BN66-00007A
LEVER-TOP;ALL MODEL,LDPE,WHITE
1
S.N.A
...3
M0102
BN66-00008A
LEVER-BOTTOM;ALL MODEL,LDPE,WHITE
1
S.N.A
0.1
M0045
BN92-01792G
ASSY ACCESSORY;LS20HAWCBQ/XSF
1
S.N.A
..2
M0114
BN39-00244B
CBF SIGNAL;MO15PS,15P/15P,20276-N,1830mm
1
S.A
..2
M0125
BN39-00246F
CBF SIGNAL-DVI(D);1703FP,24P/24P,20276-D
1
S.A
..2
M0045
BN96-03465A
ASSY ACCESSORY;LS20HAWCBQ/XSF
1
S.A
...3
T0268
3903-000082
CBF-POWER CORD;DT,CN,IP3/YES(A),I(IEC C1
1
S.A
...3
T0524
6902-000110
BAG PE;LDPE,T0.05,W250,L400,TRP,28,2
1
S.N.A
...3
M0113
BH68-70455A
CARD-TESTED GOODS;ALL (CHINA),SAMAUNG,CH
1
S.N.A
...3
ACCESSORY
BH75-00146B
UNIT-10,WARRANTY;CHINA,-,ASS'Y-W/CARD,BH
1
S.N.A
MANUAL FLYER-10,WARRANTY CARD;SAMSUNG BA
1
S.N.A
ne
el.
w.
wj
ww
BH68-00297E
://
....4
t
...3
1
S.N.A
1.83
S.N.A
0.026
S.N.A
CIS
BH68-00297F
MANUAL FLYER-10,WARRANTY CARD;ENVELOPE,S
1
S.N.A
...3
M0215
BN96-03059C
ASSY MANUAL P-IB+QSG;203BW,SyncMaster,W/
1
S.N.A
....4
QSG
BH68-00376L
MANUAL FLYER-06,QSG;LCDQUICK SETUP GUIDE
1
S.N.A
....4
T0081
BN59-00509C
S/W DRIVER-06,IB;203BW,W/W,SyncMaster,Ha
1
S.N.A
...3
ACCESSORY
BN68-01237A
MANUAL FLYER-QSG;COMM,W/W(L12),Mojo 100g
1
S.N.A
...3
ACCESSORY
BN68-01118B
MANUAL-01,TCO03 CARD;COMM,W/W,Mojo 100g,
1
S.N.A
BN91-01303M
ASSY LCD-ATZ;LS20HAWCSZ*,4LAMP
1
S.N.A
..2
ht
tp
....4
M0215
BN07-00402A
LCD-PANEL;M201EW02 V8,Doppler,6bit Hi-FR
1
S.A
0.1
M0019
BN92-02921N
ASSY LABEL;LS20HAWCBQ/XSF
1
S.N.A
..2
LABEL
BN68-00761F
MANUAL-02,QSG;Protection Sheet,SyncMaste
1
S.N.A
0.1
6-6
7 Block Diagrams
ht
tp
://
ww
w.
wj
el.
ne
t
7 Block Diagram
7-1
ht
tp
://
ww
w.
wj
el.
ne
t
7 Block Diagrams
7-2
12 PCB Daigram
ht
tp
://
w
ww
.w
j
el.
ne
t
12 PCB Diagram
12-1
12 PCB Diagram
ht
tp
://
w
ww
.w
j
el.
ne
t
Memo
12-2
8 Wiring Diagram
ne
t
8 Wiring Diagram
Connected to the Panel through the LVDS cable
For test(not used)
tp
ht
For DVI signal
://
w
ww
.w
j
el.
Connected to the I/P board
For function key
For Analog signal
8-1
8 Wiring Diagram
ht
tp
://
w
ww
.w
j
el.
ne
t
Memo
8-2
9 Schematic Diagrams
9 Schematic Diagrams
- This Document can not be used without Samsung s authorization.
ht
tp
://
w
ww
.w
j
el.
ne
t
9-1 Schematic Diagrams(1)
9-1
9 Schematic Diagrams
ht
tp
://
w
ww
.w
j
el.
ne
t
9-2 Schematic Diagrams(2)
9-2
2
3
4
5
6
7
8
9
ht
tp
://
w
ww
.w
j
el.
1
ne
t
9 Schematic Diagrams
9-3
9 Schematic Diagrams
ht
tp
://
w
ww
.w
j
el.
ne
t
Memo
9-4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising