CD-BA1300H Operation
SHARP
MINI KOMPONENT SYSTEM
MODEL
CD-BA 1300H
NÁVOD K POUŽITÍ
ČEŠTINA
Mini komponent systém CD-BA 1300H složený z
CD-BA 1300H (hlavní přístroj) a CP-BA 1300H (reproduktory).
Zvláštní upozornění
• Toto zařízení vyhovuje požadavkům Směrnice 89/336/EEC a
• Audiovisuální materiály, které jsou chráněné autorskými právy je
73/23/EEC pozměněnou směrnicí 93/68/EEC.
možné kopírovat pouze se svolením majitele autorských práv viz příslušný zákon daného státu.
I
I když je tlačítko ON/STAND-BY v poloze STAND-BY, přístroj je
nadále pod napětím. Pokud je tlačítko v poloze STAND-BY, je
možné přístroj opět spustit režimem časovače nebo dálkovým
ovládáním.
PŘED SEJMUTÍM KRYTU JE NUTNO
VYJMOUT VIDLICI ZE SÍŤOVÉ ZÁSUVKY.
Varování:
Tento přístroj neobsahuje žádné části, které by mohl opravit
uživatel. Neodstraňujte kryt, pokud k tomu nemáte potřebnou
kvalifikaci. Přístroj je pod nebezpečným napětím a proto před
jakoukoliv servisní operací vyjměte zástrčku ze zásuvky. Totéž
proveďte v případě, že nehodláte přístroj delší dobu používat.
II
Výstraha:
Výrobek je vybaven laserem. Při manipulaci s přístrojem, která je
v rozporu s tímto návodem, může dojít k nebezpečnému ozáření.
Neotvírejte ani nesnímejte proto žádné kryty a přístroj neopravujte.
Opravu a servis svěřte odbornému servisu.
III
Parametry laserové diody
• Materiál: GaAIAs
• Vlnová délka: 780 nm
• Vyzařování: spojité
•
Laserový výkon:max. 0,6 mW
VÝSTRAHA - NEBEZPEČÍ
NEVIDITELNÉHO LASEROVÉHO ZÁŘENÍ
PŘI OTEVŘENÍ KRYTU. NEDÍVEJTE SE
DO PAPRSKU PŘÍMO, ANI POMOCÍ
OPTICKÝCH NÁSTROJÚ.
IV
Čeština
Úvod Introduction
Děkujeme, že jste si koupil tento výrobek firmy SHARP.
Chcete-li maximálně využít tento výrobek, přečtěte prosím pozorně tento manuál. Bude vás provázet při obsluze vašeho
přístroje SHARP.
Obsah Contents
Strana
Provoz RDS………………………………………….14-22
Provoz magnetofonu….…………..…………………..22
Nahrávání……………………………….………….……23
Jak používat vestavěný časovač….……………
24
Sluchátka…………………………….………………… 25
Nové nastavení mikropočítače…………………… 25
Přeprava jednotky………………………………….
25
Údržba……………………………………………….. 26
Technické údaje………………………………………. 26
Strana
Příslušenství………………………………………….…. 1
Bezpečnostní opatření………………………………... 2
Názvy tlačítek a indikátorů…………………………. 3-4
Příprava pro použití ………………………………... 5-6
Ovládání zvuku………………………………………….. 7
Nastavení času………………………………………….. 8
Provoz jednotky kompaktního disku……………..9 -11
Provoz rádia……………………………………….. 12-13
Příslušenství Accessories
Veškeré další součásti a příslušenství zmíněné v tomto manuálu kromě těch, které jsou zde nakresleny, nejsou součástí zařízení.
1
Bezpečnostní opatření Precautions
„ Všeobecně (General)
• Zajistěte prosím, aby bylo zařízení umístěno na dobře větraném
místě a aby nad a za zařízením bylo minimálně 10 cm volného
prostoru.
• Nepoužívejte olej, rozpouštědla, benzín, ředidla nebo prostředky
na hubení hmyzu na tomto přístroji.
• Nevystavujte přístroj vlhkosti, teplotám vyšším jak 60
či extrémně nízkým teplotám.
o
C (140oF)
• Zamezte
„ Péče o kompaktní disk (Care of CD)
Kompaktní disk je do značné míry odolný vůči poškození,
nahromadění prachu na povrchu disku však může způsobit
poškození záznamu.
Chcete-li maximální využití vašeho přehrávače a vaší kolekce
CD, držte se následujících pokynů.
• Nepište na žádnou ze stran disku,
především pak ne na
stranu, která není opatřena nálepkou. Signál je čten
z neoznačené strany disku. Nezapisujte nic na tento povrch.
tomu, aby bylo zařízení vystaveno přímému
slunečnímu záření, silnému magnetickému poli, nadměrnému
množství prachu, vlhkosti, elektronickým/elektrickým zařízením
(osobní počítač, fax atd.), vydávajícím elektrické rušení.
• Nevystavujte váš disk přímému slunečnímu záření, teplu a
její konec neboť při vytáhnutí jiným způsobem by mohlo dojít
k poškození vnitřních drátů.
poškození záznamu. Pokud je CD disk špinavý nebo řádně
nehraje, očistěte jej jemným suchým hadříkem tak, že jej
otřete kolem dokola směrem pryč od středu.
extrémní vlhkosti.
CD disk držte vždy jen za jeho okraj. Otisky prstů, nečistota
• Při vytahování síťové vidlice ze zásuvky AC držte zástrčku za • nebo
voda na CD disku můžou způsobit šum nebo
• Při čištění hlavy, unášecího válečku atd. vyjměte síťovou vidlici
ze zásuvky, protože v přístroji jsou vysoká napětí. Neodstraňujte
vnější kryt přístroje, jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým
proudem. Opravu vnitřních částí svěřte místní značkové servisní
pobočce společnosti SHARP.
• Používejte
přístroj na pevném, rovném, vodorovném a
nevibrujícím povrchu. Neumisťujte nic na vrchní část přístroje.
• Pokud zařízení během jeho používání řádně nefunguje, vypněte
AC síťový přívod ze síťové zásuvky. Síťový přívod AC znovu
zapněte a zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY, abyste přístroj
zapnuli.
• Pokud
je ve vaší blízkosti bouřka, doporučuje se
z bezpečnostních důvodů odpojit síťový přívod AC ze síťové
zásuvky AC.
„ Kazetový magnetofon (Cassette tape)
• Pro
nejlepší kvalitu zvuku volte při přehrávání kazety
normální nebo s nižším šumem. (Kovové nebo CrO2 nejsou
doporučeny.)
Při nahrávání používejte pouze normální magnetofonové
pásky.
Varování (Warning):
Používané napětí musí být totožné s napětím uvedeným na
zařízení. Provozování přístroje s napětím vyšším než na jaké je
přístroj dimenzován je nebezpečné a může vést ke vznícení
nebo k jinému druhu nehody s následky jeho poškození. SHARP
neponese žádnou odpovědnost za jakékoli poškození
způsobené používáním tohoto přístroje při jiném napětím než je
specifikováno.
„ Řízení hlasitosti (Volume control)
Úroveň zvuku při daném nastavení hlasitosti závisí na účinnosti
reproduktoru, jeho poloze a řadě dalších faktorů.
Doporučuje se nevystavovat přístroj vysokému stupni hlasitosti,
k čemuž může dojít, když je přístroj zapnut při vysokém stupni
hlasitosti nebo při trvalém příliš hlasitému poslechu.
„ Kondenzace (Condensation)
Náhlé teplotní výkyvy, skladování nebo provozování zařízení
v extrémně vlhkém prostředí může způsobit kondenzaci uvnitř
zařízení (CD snímač, magnetofonová hlava) nebo na diodě LED
na dálkovém ovládání.
Kondenzace může způsobit špatnou funkci přístroje. Pokud
k tomu dojde, nechte přístroj běžet naprázdno (bez CD disku či
kazety) dokud není normální provoz možný (asi 1 hodinu).
Veškerou vlhkost na diodě LED dálkového ovládání setřeme
před zprovozněním přístroje jemnou textilií.
2
• Nepoužívejte magnetofonové pásky C-120, magnetofonové
pásky s velkým průměrem cívky nebo špatné kvality, které
by mohly způsobit selhání funkčnosti přístroje.
• Před
vložením kazety do kazetového prostoru utáhněte
uvolněnou pásku perem nebo tužkou.
• Kazety mají vyjímatelný zámek, který brání neúmyslnému
nahrávání nebo smazání dané strany magnetofonového
pásku. Vyjmutím zámku zabráníme možnému smazání
příslušné strany magnetofonového pásku. K opětovnému
smazání nebo přehrání pásky je třeba otvor po odstraněném
zámku zakrýt lepící páskou.
• KAZETA 1: Pouze pro přehrávání.
• KAZETA 2: Pro přehrávání i nahrávání.
Názvy tlačítek a indikátorů Names of controls and indicators
„ Přední strana (Front panel)
1
Zásuvka na CD (Disc Tray)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Indikátory čísla disku (Disc number Indicators)
Indikátor časovače (Timer Indicator)
Indikátor nahrávání (Record Indicator)
Indikátor nastavení doby vypnutí přístroje (Sleep Indicator)
Indikátor Extra Bass
Indikátor nastavení CD/TUNER v paměti (Memory Indicator)
Indikátor režimu FM Stereo (FM Stereo Mode Indicator)
Indikátor FM Stereo (FM Stereo Indicator)
Indikátor opakovaného přehrávání CD disku (Repeat Indicator)
Indikátor přehrávání (CD/TAPE) (Play Indicator)
Indikátor přerušení přehrávání (CD) (Pause Indicator)
Tlačítko přeskoku (CD) (Disc Skip Button)
Tlačítko vyhledávání a zvolení záznamu na CD disku
(Track Down/Review Button)
Tlačítko předvolby frekvence směrem dolů (TUNER)
(Preset Down Button)
Tlačítko rychlého převíjení kazety (TAPE 2)
(Rewind Button)
Tlačítko přehledu záznamu na CD disku
(Track Up/Cue Button)
Tlačítko předvolby frekvence směrem nahoru (TUNER)
(Preset up Button)
Tlačítko zpětného převíjení kazety (TAPE 2)
(Fast Forward Button)
Tlačítko Otevření/Zavření (CD) (Open/Close)
Indikátor nastavení časovače (Timer Set Indicator)
Tlačítko zapnuto/vypnuto (On/Stand-by Button)
Tlačítko Timer/sleep
Tlačítko hodin (Clock Button)
Tlačítko volby funkce (Function Selector Button)
Tlačítko volby režimu Equalizer/Extra Bass/Demo
Ovladače nastavení hlasitosti (Volume Up/Down Buttons)
Zásuvka konektoru pro sluchátka (Headphone Socket)
Tlačítko nastavení paměti (Memory/Set Button)
Tlačítko zastavení (CD/TAPE) (Stop Button)
Tlačítko přehrávání/opakované přehrávání CD disku
(Play/Repeat Button)
Tlačítko přehrávání (TAPE) (Play Button)
Tlačítko přerušení nahrávání (TAPE 2) (Record Pause Button)
Tlačítka pro snižování a zvyšování nastavené frekvence nebo
času (Tuning/Time Up/Down Buttons)
Tlačítko volby stanice (TUNER) (Station Selector Button)
Tlačítko volby režimu displeje (TUNER)
(Display Mode Selector Button)
Tlačítko Aspm (TUNER) (Aspm Button)
Tlačítko EON (TUNER) (EON Button)
Tlačítko druhu programu/prohledávání dopravních informací
(TUNER) (Programme Type/Traffic Information Search Button)
Kazetový prostor (TAPE 1) (Cassette Compartment)
Kazetový prostor (TAPE 2)(Cassette Compartment))
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
3
Pokračování
„ Zadní panel (Rear panel)
1.Svorka pro reproduktory
2.Přívodka pro síťové napájení
3.Zásuvka konektoru pro anténu FM 75 Ohmů
4.Zdířka pro rámovou anténu AM
„ Přední reproduktor (Front Speaker)
1.Široko-pásmový reproduktor
2.Otvor Bass reflexu
3.Reproduktorový přívod
„ Dálkové ovládání (Remote control)
1.Dioda LED dálkového ovládání
• Část ovládání CD mechaniky
2.Tlačítko volby čísla CD disku
3.Tlačítko paměti
4.Tlačítko pozastavení přehrávání CD disku
5.Tlačítko mazání
6.Tlačítko vyhledání a zvolení záznamu na CD disku
7.Tlačítko přehledu záznamu na CD
8.Tlačítko přeskoku CD disku
9.Tlačítko přehrávání a opakovaného přehrávání
10.Tlačítko zastavení nahrávání
11.Tlačítko namátkového přehrávání CD
• Část voliče kanálů
12.Tlačítka dolní a horní předvolby
• Část ovladače kazetové mechaniky
13.Tlačítko přehrávání (TAPE 1)
14.Tlačítko pozastavení nahrávání (TAPE 2)
15.Tlačítko zastavení (TAPE 1/2)
16.Tlačítko přehrávání (TAPE 2)
17.Tlačítko zpětného převíjení (TAPE 2)
18.Tlačítko rychlého převíjení (TAPE 2)
• Společná část
19.Tlačítko volby režimu Equalizer (korektor)
20.Tlačítko volby funkce
21.Tlačítko zapnuto/vypnuto
22.Tlačítko Extra Bass
23.Tlačítko zesílení/zeslabení hlasitosti
4
Příprava pro použití Preparation for use
Před zapojením nebo odpojením jakékoliv součásti
vyjměte přívod síťového napájení ze zdířky AC.
„ Zapojení antény (Aerial connection)
Připojitelná anténa FM
Napojte vodiče antény FM na zdířku FM 75 OHMS a postavte
anténu FM na místo, kde je možný nejlepší příjem signálu.
Rámová anténa AM
Napojte vodiče rámové antény AM na zdířku AM LOOP.
Umístěte anténu tam, kde je možný nejlepší příjem signálu.
Rámovou anténu AM umístěte buď na polici nebo ji pomocí
šroubů připevněte na stojan nebo na zeď. (Šrouby nejsou
součástí vybavení antény.)
Poznámky:
• Neumísťujte
anténu na hlavní přístroj, neboť by vlivem
vnitřní digitální elektroniky mohlo dojít k šumu.
Pro lepší příjem proto umístěte anténu mimo samotnou
jednotku.
• Pokud jsou vodiče rámové antény AM a antény FM umístěny
v blízkosti přívodů síťového napájení, mohlo by dojít k rušení
příjmu.
Venkovní anténa FM
Pokud chcete dosáhnout lepšího příjmu, používejte venkovní
anténu FM. Kontaktujte svého prodejce.
„ Připojení reproduktoru (Speaker connection)
Připojte
všechny
vodiče
reproduktoru
na
vývod
REPRODUKTORU dle obrázku. Používejte reproduktory
s impedancí 6 ohmů a více, neboť nižší impedance
reproduktorů by mohla způsobit poškození přístroje.
• Napojte černý vodič na vývod (-) a červený na vývod (+).
Upozornění:
• Při zapojení reproduktorů do přístroje nezaměňujte zapojení
pravého reproduktoru za levý.
Pravý reproduktor je ten z reproduktorů, který je v případě,
že sedíte naproti přístroji, po vaší pravé ruce.
• Vyvarujte
se vzájemnému dotyku neizolovaných vodičů
reproduktoru, který by mohl způsobit poškození reproduktorů
nebo zesilovače.
• Nedovolte, aby nějaké předměty spadly dovnitř reproduktoru
nebo, aby byly umístěny v kanále bass reflex.
• Nestůjte nebo neseďte na reproduktorech. Pokud by došlo
k pádu nebo zřícení reproduktoru, mohlo by dojít k vašemu
zranění.
Poznámka:
• Mřížka reproduktoru není odnímatelná.
5
Pokračování
„ Zapojení síťového přívodu (Connecting the AC
power cord)
Zapojte kabel pro síťové napájení do vstupní zdířky AC. Poté
zapojte přívod sítového napájení do síťové zásuvky.AC.
Poznámka:
• V případě,
že nehodláte přístroj po delší dobu používat,
vyjměte kabel pro síťové napájení ze síťové zásuvky AC.
• Nepoužívejte
nikdy jiný kabel síťového napájení než ten,
který je součástí vybavení přístroje. Použití jiného kabelu
síťového napájení, než jaký je součástí vybavení jednotky,
by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
„ Režim demo (Demo mode)
Při prvním zapojení síťového napájení AC spustí přístroj
demonstrační režim.
Zrušení demonstračního režimu:
Když je přístroj v režimu vypnuto (demonstrační režim),
zmačkněte tlačítko EQUALIZER/X-BASS/DEMO.
• Demonstrační režim se zruší a displej zmizí.
Návrat k demonstračnímu režimu:
Když je přístroj v režimu vypnuto, zmačkněte znovu tlačítko
EQUALIZER/X-BASS/DEMO.
Upozornění:
• Když
je přístroj v režimu zapnuto, je možné tlačítko
EQUALIZER/X-BASS/DEMO.využít k volbě extra bass
režimu nebo jakéhokoliv režimu předprogramovaného
equalizeru.
„ Dálkové ovládání (Remote control)
• Při vkládání nebo výměně baterií je natlačte na svorku -.
• Instalace baterií nesprávným způsobem by mohla způsobit
špatné fungování jednotky.
Poznámky k používání baterie:
• Vložte baterie ve směru určeném bateriovým prostorem.
• Vyměňte staré baterie za nové současně.
• Nepoužívejte v dálkovém ovládání současně staré a nové
baterie.
• Vyměňte
baterie, pokud jsou slabé, nebo pokud nebyl
přístroj delší dobu používán. Tím můžete zabránit možnému
poškození přístroje způsobenému únikem elektrolytu.
Upozornění:
Nepoužívejte akumulátorové baterie (nikl-kadmiová baterie
atd.).
Poznámky týkající se používání:
• Vyměňte
baterie v případě, že se snižuje vzdálenost pro
spolehlivou funkci dálkového ovládání a nebo pokud je jeho
funkce nepravidelná.
• Pravidelně čistěte diodu LED ovládacího zařízení a senzor
na hlavním přístroji jemným hadříkem.
• Působení silného světla na senzor na hlavním přístroji může
způsobit poruchu zařízení. Změňte osvětlení nebo umístění
přístroje.
• Nevystavujte dálkové ovládání vlhkosti, extrémnímu teplu,
otřesům a chvění.
6
Ovládání zvuku Sound control
„ Hlasitost (Volume)
Zmáčkněte tlačítko VOLUME k zesílení hlasitosti a tlačítko
VOLUME k zeslabení hlasitosti.
„ Extra bass (X-BASS)/ předprogramovaný
equalizer (Pre-programmed equalizer)
(Provoz hlavního přístroje)
Zmáčknutím stejného tlačítka můžete volit mezi režimem extra
bass a předprogramovaným equalizerem.
Změna režimu:
Při zmáčknutí tlačítka EQUALIZER/X-BASS/DEMO se nastaví
běžný režim. Pokud chcete nastavit režim jiný, zmáčkněte opět
tlačítko EQUALIZER/X-BASS/DEMO.
FLAT (X-BASS zapnut) VOCAL (X-BASS vypnut)
ROCK (X-BASS zapnut) CLASSIC (X-BASS vypnut)
POPS (X-BASS zapnut)
JAZZ (X-BASS vypnut)
JAZZ (X-BASS zapnut)
POPS (X-BASS vypnut)
CLASSIC (X-BASS zapnut)
ROCK (X-BASS vypnut)
VOCAL (X-BASS zapnut)
FLAT (X-BASS vypnut)
(Provoz dálkovým ovládáním)
Spuštění a zrušení režimu extra bass:
Když je přístroj poprvé zapnut, spustí se režim extra bass,
který zdůrazňuje basové frekvence. Na displeji se objeví „XBASS“.
Pokud chcete tento režim zrušit, zmáčkněte tlačítko X-BASS.
„X-BASS“ na displeji zmizí.
Volba režimu předprogramovaného equalizéru:
Při zmáčknutí tlačítka EQUALIZER MODE se nastaví běžný
režim. Pokud chcete nastavit jiný režim, zmáčkněte opakovaně
tlačítko EQUALIZER MODE.
→ FLAT → ROCK → POPS 
VOCAL ← CLASSIC
← JAZZ ←
FLAT: Zvuk není upravován.
ROCK: Basy a výšky jsou zdůrazněny.
POPS: Basy a výšky jsou nepatrně zdůrazněny.
JAZZ: Výšky jsou mírně omezeny.
CLASSIC: Výšky jsou značně omezeny.
VOCAL: Vokály (střední tóny ) jsou zdůrazněny.
7
Nastavení času Setting the clock
V tomto příkladu jsou hodiny nastaveny na 12–hodinový (AM
12:00) systém.
1 Zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY, kterým nastavíte režim
vypnuto.
2 Zmáčkněte tlačítko CLOCK.
3 Do 5 sekund zmáčkněte tlačítko MEMORY/SET.
4 Zmáčkněte tlačítko TUNING/TIME ( ∨ nebo ∧ ) pro volbu
režimu časového displeje.
„AM 12:00“
Nastaví se 12-hodinový displej.
(AM 12:00 – PM 11:59)
„AM 0:00“
Nastaví se 12-hodinový displej.
(AM 0:00 – PM 11:59)
„0:00“
Nastaví se 24-hodinový displej.
(0:00-23:59)
• Uvědomte si, že je možné takto postupovat pouze při první
instalaci přístroje nebo je možné provést nové nastavení (viz
str. 25).
5 Zmáčkněte tlačítko MEMORY/SET.
6 Abyste provedli nastavení hodin zmáčkněte tlačítko
TUNING/TIME ( ∨ nebo ∧ ).
• Zmáčkněte
opět tlačítko TUNING/TIME ( ∨ nebo ∧ )
k posunutí času o jednu hodinu. Držte tlačítko k plynulému
posunu času.
• Když
je zvolen 12-hodinový režim displeje, „AM“ se
automaticky změní na „PM“.
7 Zmáčkněte tlačítko MEMORY/SET.
8 K nastavení minut zmáčkněte tlačítko TUNING/TIME
( ∨ nebo ∧ ).
• Zmáčkněte opět TUNING/TIME ( ∨ nebo ∧ ) k posunutí času
o jednu minutu. Při držení tlačítka je časový posuv 5minut.
• I když dojte k posunu údaje o minutách z „59“ na „00“, údaj o
hodinách se nezmění.
9 Zmáčkněte tlačítko MEMORY/SET.
• Hodiny se rozběhnou od „0“ sekund. (Sekundy na displeji
nejsou.) Hodinový displej poté po několika sekundách zmizí.
Zjištění aktuálního času:
Zmáčkněte tlačítko CLOCK.
• Časový displej se objeví asi na 5 sekund.
Poznámka:
Pokud dojde k dočasnému výpadku elektrického proudu nebo
k odpojení síťového přívodu, bude časový displej po obnovení
napájení blikat. Pokud k tomu dojde, proveďte změnu
nastavení času podle uvedeného postupu.
Změna nastavení času:
1)Zmáčkněte tlačítko CLOCK.
2)Během pěti sekund zmáčkněte tlačítko MEMORY/SET.
3)Proveďte kroky 6 – 9.
Změna režimu časového displeje:
1)Proveďte kroky 1 - 2 podle oddílu „NOVÉ NASTAVENÍ
MIKROPOČÍTAČE„ na straně 25.
2)Proveďte kroky 1 – 9.
8
Provoz jednotky kompaktního disku Compact disc operation
„ Přehrávání CD disku (CD playback)
1 Aby se přístroj zapnul zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY.
2 Zmáčkněte tlačítko CD.
3 Aby se zásuvka CD otevřela, zmáčkněte tlačítko
OPEN/CLOSE.
4 Vložte CD disk(y) do zásuvky tak, aby strana s nálepkou byla
nahoře.
• CD disk může být vložen do zásuvky CD při jakékoliv její
otevřené poloze.
• Přesvědčete se, zda byl 8cm (3“) CD disk vložen na střed
zásuvky CD.
Upozornění:
Nehromaďte CD disky v zásuvce.
To může způsobit poškození přehrávače a CD disků.
5 Pokud chcete vložit třetí disk zmáčkněte tlačítko DISK SKIP,
které pootočí zásuvku. Při otevřené poloze zásuvky pak
vložte daný disk.
6 Zmáčkněte tlačítko OPEN/CLOSE, aby se zásuvka CD
zavřela.
• Celkový počet záznamů a celková doba přehrávání každého
CD je uvedena na displeji. V této chvíli se objeví indikátor
čísla disku.
7 Zmáčkněte tlačítko s číslem požadované disku (1-3).
8 Zmáčkněte tlačítko /⊂ (⊂).
• Přehrávání začne od záznamu 1 vámi vybraného disku.
• Když skončí přehrávání jednoho disku bude automaticky
přehrán disk další.
• Pokud v jakékoliv pozici disku 1 – 3 není CD, dojde k jeho
přeskočení a přehrávání následující CD.
• Když skončí přehrávání posledního záznamu CD ze třetího
disku, přístroj se automaticky zastaví.
Upozornění:
• Nenechávejte přístroj s disky v zásuvce. Disky se mohou
uvolnit a může dojít k jejich poškození nebo k poškození
přístroje. Může dojít též k špatnému fungování přístroje.
Přerušení přehrávání:
1)Zmáčkněte tlačítko II na dálkovém ovládání.
• Nevkládejte dvě CD do jedné polohy disku.
• Neotvírejte zásuvku CD disku jestliže se disk pohybuje.
• Nesnažte se otvírat zásuvku CD disku rukou, neboť by to
• Objeví se „II“.
2)Zmáčkněte tlačítko ⊂ k pokračování přehrávání v místě,
kde došlo k jeho přerušení.
mohlo zapříčinit špatné fungování přístroje.
Zastavení přehrávání:
• Pokud
Zmáčkněte tlačítko .(CD ).
dojde k výpadku elektrického proudu ve chvíli,
když je zásuvka CD disku otevřená, počkejte dokud
nebude dodávka elektrického proudu obnovena.
Vyjmutí CD:
Když dojde k zastavení CD, zmáčkněte tlačítko OPEN/CLOSE.
• Pokud dojde k násilnému zastavení disku, objeví se na
• Zásuvka CD se otevře. Vyjměte dva disky. Poté zmáčkněte
displeji „ERR„ a přístroj přestane fungovat. Pokud se tak
stane, zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY, abyste spustili
režim stand-by. Poté přístroj znovu zapněte.
tlačítko DISK SKIP k pootočení zásuvky a vyjměte zbývající
disk.
• Jestliže televize nebo rádio ruší provoz CD přehrávače,
Po použití:
Zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY k přepnutí na režim standby (vypnuto).
přemístěte přístroj mimo dosah televize nebo rádia.
• Jestliže je disk poškozen znečištěn nebo vložen obráceně
bude přeskočen a automaticky spuštěn disk následující.
9
Pokračování
„ Výběr čísla disku (Disc number selection)
1 Po zastavení zmáčkněte tlačítko DISC SKIP.
2 Zmáčkněte tlačítko /⊂ (⊂).
• Další disk bude spuštěn poté, co každý předcházející disk
bude postupně přehrán.
Poznámky:
• Když se tlačítko DISK
SKIP zmáčkne během přehrávání,
dojde k automatickému spuštění přehrávání vybraného
disku. ( Není třeba zmáčknout tlačítko /⊂ (⊂).)
• Když se jedno z tlačítek čísla disku (1 – 3) zmáčkne během
přehrávání, dojde k automatickému spuštění přehrávání
vybraného disku. ( Není třeba zmáčknout tlačítko /⊂ (⊂
).)
„ APSS
(Automatický
systém
vyhledávání
programů ) (Auto Program Search System)
APSS automaticky vyhledá začátek jakéhokoliv záznamu.
K opakování poslechu předešlého záznamu:
Během přehrávání zmáčkněte tlačítko "po dobu kratší než
0,5 sekund.
K posunutí na začátek příštího záznamu:
Během přehrávání zmáčkněte tlačítko po dobu kratší než
0,5 sekund.
• Chcete-li přeskočit
několik záznamů najednou, zmáčkněte
tlačítko "nebo opakovaně, dokud se neobjeví
požadovaný záznam.
• Chcete-li
zvolit začátek přehrávání zvoleného záznamu,
zmáčkněte tlačítko "nebo v režimu STOP. Zvolte
číslo záznamu a pak zmáčkněte tlačítko /⊂ (⊂).
Poznámka:
• APSS
může vyhledat hudební záznam pouze na jednom
disku.
„ Namátkové přehrávání (Random play)
(Operace dálkovým ovládáním)
Záznamy na discích mohou být automaticky přehrávány
v namátkovém pořadí.
1 Vložte CD disk a zavřete zásuvku disku.
2 Ke spuštění namátkového přehrávání zmáčkněte tlačítko
RANDOM.
•
Na displeji se objeví se „R“.
Poznámky:
„ Ceu a review
1 Vložte CD disk a začněte přehrávat.
2 Zmáčkněte tlačítko pro provedení rychlého slyšitelného
posunu dopředu a tlačítko "" pro provedení rychlého
slyšitelné posunu zpět.
3 Normální přehrávání se znovu ustaví po uvolnění tlačítek
"nebo .
Poznámky:
dosaženo konce disku při rychlém slyšitelném posunu
• Při použití namátkového přehrávání se přesvědčete zda jste • Je-li
vpřed, objeví se na displeji „END“ a provoz CD přehrávače
po ukončení poslechu zmáčknul tlačítko (CD ).
Jinak bude disk hrát nepřetržitě.
• Při
namátkovém přehrávání přístroj automaticky provede
výběr záznamů a jejich přehrávání. (Pořadí záznamů
nemůžete určit.)
se zastaví. (Disk se znovu nezapne ani v případě, že by byl
vložen další disk.)
Zmáčkněte tlačítko "pro provedení rychlého slyšitelného
posunu zpět nebo zmáčkněte tlačítko (CD) pro
zastavení provozu CD přehrávače.
• Když
je dosaženo začátku disku při rychlém slyšitelném
posunu zpět, automaticky se začne od tohoto místa
přehrávat.
Zrušení namátkového přehrávání:
Zmáčkněte tlačítko /⊂ (⊂).)
• Na displeji zmizí „R“.
10
Pokračování
„ APMS (Automatický programovatelný výběr
hudby)
(Automatic Programmable Music Selector)
Záznamy na CD disku (v poloze disku 1 – 3) můžete přehrávat
v jakémkoliv vámi zvoleném pořadí. Zadáním čísel disku od 1
do 3 a čísel záznamu od 1 do 99 můžete navolit výběr 32
záznamů pro přehrávání ve vámi zvoleném pořadí.
1 Pokud jste v režimu STOP, použijte tlačítka čísla disku (1 –
3) pro výběr vámi požadovaného čísla disku.
2 Zmáčkněte tlačítko"nebo.pro výběr vámi požadovaného záznamu.
3 Zmáčkněte tlačítko MEMORY/SET (MEMORY).
• K potvrzení toho, že naprogramované pořadí bylo uloženo do
paměti se objeví „MEMORY“.
4 Opakujte kroky 1 – 3 pro jakýkoliv další záznam.
Naprogramováno může být až 32 záznamů.
• Pokud se během programovacího režimu dopustíte chyby
(objeví se „MEMORY“) nebo pokud si budete přát váš výběr
změnit, naprogramované záznamy je možné zmačknutím
tlačítka CLEAR smazat. Záznamy budou smazány postupně
počínaje tím, který byl uložený jako poslední.
5 Abyste spustili vámi naprogramovaný výběr zmáčkněte
tlačítko /⊂ (⊂).
Smazání naprogramovaného výběru:
Když je disk zastaven zmáčkněte tlačítko CLEAR na dálkovém
ovládání.
• Při
každém zmáčknutí tohoto tlačítka se smaže jeden
záznam počínaje posledním uloženým záznamem.
Poznámky:
• Otevřením
zásuvky disku dojde automaticky k zrušení
naprogramovaného výběru.
• Naprogramovaný výběr se nesmaže ani když bude funkce
CD změněna na nějakou jinou funkci ani v případě, kdy
zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY pro režim stand-by
(vypnuto).
• Při operaci APMS není možné namátkové přehrávání.
„ Opakované přehrávání (Repeat play)
Všechny záznamy až do disku 3, nebo naprogramovaný výběr
se mohou nepřetržitě opakovat.
Opakovat všechny záznamy až do disku 3:
Zmáčkněte dvakrát tlačítko /⊂ (⊂).
•
Objeví se „⊂“.
Opakovat naprogramovaný výběr:
1 Naprogramujte výběr až 32 záznamů.
2 Zmáčkněte dvakrát tlačítko /⊂ (⊂).
• Objeví se „⊂“.
Zrušení opakovaného přehrávání:
Zmáčkněte opět tlačítko /⊂ (⊂).
• „⊂“ zmizí.
Poznámka:
• Při použití opakovaného přehrávání se přesvědčte,zda jste
po ukončení poslechu zmáčknul tlačítko (CD).
Jinak bude disk hrát nepřetržitě.
11
Provoz rádia Radio operation
„ Ladění (Tuning)
1 Tlačítkem ON/STAND-BY zapněte přístroj.
2 Zmáčkněte tlačítko TUNER (BAND).
3 Pro výběr vámi požadovaného frekvenčního pásma (FM ST,
FM nebo AM) zmáčkněte tlačítko TUNER(BAND).
4 K nastavení vámi požadované stanice zmáčkněte tlačítko
TUNING/TIME ( ∨ nebo ∧ ).
Ruční ladění:
Mačkejte tlačítko TUNING/TIME ( ∨ nebo ∧ ) tak dlouho, dokud
frekvence na displeji nebude totožná s frekvencí vámi
požadované stanice.
Automatické ladění:
Když je TUNING/TIME ( ∨ nebo ∧ ) držen po dobu více jak 0,5
sekundy, zapne se automatické prohledávání a volič kanálů se
zastaví na první zachytitelné rozhlasové stanici.
Poznámky:
• Pokud dojde během automatického ladění k neúmyslnému
rušení rozhlasového vysílání, musí se
prohledávací ladění v daný okamžik zastavit.
automatické
• Pokud
je během automatického prohledávacího ladění
nalezena stanice se slabým signálem, je přeskočena.
• K zastavení automatického ladění zmáčkněte znovu tlačítko
TUNING/TIME ( ∨ nebo ∧ ).
5 K nastavení vysílání FM stereo zmáčkněte tlačítko TUNER
(BAND) tak, aby se rozsvítil indikátor „ST“ na displeji.
• Když je FM vysílání stereo objeví se
„ „
6 Pokud je příjem FM slabý, zmáčkněte tlačítko TUNER
(BAND) tak, aby indikátor „ST“ na displeji zmizel.
• Přestože se příjem změní na monofonní, zvuk bude čistší.
Po použití:
Zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY k přepnutí na režim standby (vypnuto).
Poznámka:
• Poslední
naladěná stanice zůstane nastavená i v případě
změny ladícího pásma, funkce nebo po přepnutí jednotky na
režim stand-by (vypnuto).
„ Předvolba ladění (Preset Tuning)
Do paměti můžete uložit až 40 stanic (40 stanic sestávajících
se z jakékoliv kombinace FM a AM stanic podle vašeho přání).
Zmáčknutím tlačítka je pak možné je vyvolat.
Uložení stanic do paměti:
1 Proveďte kroky 1 – 6 v části „Ladění“.
2 Zmáčkněte tlačítko MEMORY/SET.
• Objeví se „MEMORY“ a číslo předvoleného kanálu.
3 Během 30 sekund zmáčkněte tlačítko PRESET (∨ nebo ∧),
aby se na displeji objevilo číslo předvoleného kanálu.
• Stanice
uložte do paměti tak, že začnete s předvolbou
kanálu 1.
4 Během 30 sekund zmáčkněte tlačítko MEMORY/SET
k uložení stanice do paměti volby čísla předvolené stanice.
• Jestliže
vám před uložením stanice zmizí „MEMORY“ a
indikátory čísla předvolby, opakujte celou operaci od kroku 2.
5 Při nastavování dalších předvolených stanic nebo při jejich
změně opakujte kroky 1 - 4.
• Jestliže
dojde k uložení vybrané stanice do paměti na
zvoleném čísle předvolby stanice, bude předchozí
předvolená
stanice
na
tomto
čísle
smazána.
12
Pokračování
Přivolání uložených stanic:
Pro volbu vámi požadované stanice zmáčkněte po dobu kratší
jak 0,5 sekundy tlačítko PRESET ( ∨ nebo ∧ ).
• Stanice
(číslo předvolené stanice, frekvence a frekvenční
pásmo) uložené v paměti se bez ohledu na jejich frekvenční
pásmo objeví na displeji v numerickém pořadí.
Poznámka:
Při hledání uložených stanic nedržte tlačítko PRESET více jak
0,5 sekundy.
Pokud budete tlačítko PRESET držet více jak 0,5 sekundy,
přístroj spustí režim prohledání předvolených stanic.
Podporná funkce (Back Up):
Funkce Back up chrání všechny předvolené stanice v případě
několikahodinového výpadku elektrického proudu nebo pokud je
přívod sítového napájení vyjmut ze zdířky AC.
„ Prohledávání předvolených
memory scan)
stanic
(Preset
Stanice uložené v paměti je možné automaticky prohlížet.
1 K prohlížení
předvolených stanic zmáčkněte tlačítko
PRESET ( ∨ nebo ∧ ) a držte je více jak 0,5 sekundy.
• Číslo předvolené stanice blikne a naprogramované stanice
se budou - každá na 5 sekund - postupně pouštět.
2 Zmáčkněte znovu tlačítko PRESET (
∨ nebo ∧ ), abyste
zastavili přehrávání na vámi požadované stanici.
Poznámka:
Jestliže nejsou v paměti žádné stanice uloženy, funkce
prohledávání uložených stanic nebude fungovat.
Smazání obsahu uloženého v paměti předvolby stanic:
1 Zmáčkněte tlačítko ON/STAND/BY pro spuštění režimu
Stand by (vypnuto).
2 Při zmáčknutí tlačítka ON/STAND-BY držte zároveň tlačítka
TUNER (BAND) a EQUALIZER/XBASS/DEMO.
• Objeví se „TUNER CL“.
• Po provedení této operace
budou všechny informace
uložené v paměti předvolby stanic smazány.
13
Provoz RDS (Rádiový datový systém) (Radio Date System)
RDS je rozhlasová služba, kterou dnes poskytuje stále
větší počet FM stanic. To umožňuje těmto FM stanicím
zasílat
doplňující
signály
spolu
s normálními
programovými signály. Stanice například zasílají název
stanice a informace o typu vysílaného programu jako
např. sport, hudba apod.
Pokud si naladíte FM stanici, která poskytuje službu RDS,
objeví se nápis RDS a na displeji se zobrazí frekvence
stranice( a pokud je vysílán též název stanice).
Pokud přijímaná stanice obsahuje dopravní informace,
objeví se na displeji TP (program s informacemi o
dopravní situaci). Pokud jsou dopravní informace právě
vysílány, objeví se TA (informace o dopravní situaci).
Pokud jsou vysílány informace EON (rozšířené informace
z jiné sítě, Enhanced Other Networks), objeví se nápis
EON.
Pokud je naladěna dynamická stanice PTY, objeví se
nápis PTYI (dynamický indikátor PTY).
„ Informace poskytované RDS (Information Provided
by RDS)
S CD-BA1300H můžete zobrazit tři typy služby systému RDS. Pokud
je chcete zobrazit na displeji, zmáčkněte tlačítko DISPLAY MODE.
Při každém vašem zmáčknutí tlačítka se displej změní a ukáže
následující informace.
PS (Služba programu ):
PTY(Typ programu):
RT (Rádio Text)
Poznámka:
Pokud se současně objeví TP a TA, jsou právě vysílány
informace o dopravní situaci.
Pokud se objeví pouze TA, informace o dopravní situaci
nejsou právě vysílány (více informací na straně 18).
Station Frequency:
14
Zobrazí se vše-obecně
známé názvy stanic.
Pokud není přijímán žádný
signál, objeví se „NO PS“.
Zobrazí se druh programu.
Pokud není přijímán žádný
signál objeví se „NO PTY“.
Zobrazí
se
radiotext.
Pokud není přijímán žádný
signál, objeví se „NO RT“.
Frekvence stanice.
Pokračování
Popis kódů PTY (druh programu),TP (program s informacemi o dopravní situaci) a TA (Informace o dopravní situaci ).
S CD-BA1300H můžete vyhledat a přijímat následující signály PTY, TP a TA.
Zprávy z burzy, obchodu.
FINANCE:
NEWS: Krátké zprávy o faktech událostech a
CHILDREN: Programy určené mladým posluchačům
veřejných názorech, reportáže a aktuality.
především pro zábavu a zájmové programy,
AFFAIRS: Aktuální program rozšiřující a doplňující
nikoliv vzdělávací.
zprávy, obvykle v jiném stylu nebo pojetí,
Programy o lidech a věcech, které je různě
SOCIAL:
včetně rozhovorů a analýz.
ovlivňují jednotlivě nebo ve skupinách.
Programy, jejichž cílem je poskytovat
INFO:
Zahrnuje
sociologii,
historii,
geografii
psychologii a společnost .
informace v nejširším smyslu.
SPORT: Program týkající se sportu.
RELIGION: Veškeré aspekty náboženství zahrnující víru
v Boha nebo bohy, způsoby existence a
EDUCATE: Program, jehož primárním cílem je
etiku.
vzdělávání. Základem je formální prvek.
PHONE IN: Veřejnost vyjadřuje své názory po telefonu
DRAMA: Všechny rozhlasové hry a seriály.
nebo při veřejných besedách.
CULTURE: Programy týkající se národní nebo
Programy týkající se cestování do blízkých a
TRAVEL:
regionální kultury včetně jazyka, divadla
vzdálených míst, komplexní služby a tipy na
apod.
cestování. Nepoužívá se k hlášení o
Pořady o přírodní vědě a technice.
SCIENCE:
problémech, zpožděních, uzavírkám silnic
VARIED: Používá se zejména pro mluvené programy,
nebo pracích, které mají bezprostřední vliv
lehce zábavné povahy, které nejsou
na cestování. Tyto informace jsou k dispozici
zařazeny v jiné kategorii. Patří sem například
na TP/TA.
kvízi, společenské hry, osobní interview.
Pořady týkající se rekreačních aktivit,
LEISURE:
POP M: Komerční hudba, obecně by měla být
kterými se může posluchač zabývat. Jedná
považovaná za současnou populární hudbu,
se např.
o zahrádkářství,
rybaření,
často s odkazem na stávající nebo minulé
sběratelství starožitností, vaření, jídlo & pití
umístění v prodejních žebříčcích.
atd.
ROCK M: Současná moderní hudba, kterou obvykle
Polyfonní
synkopovaná
hudba
JAZZ:
složili mladí hudebníci a kteří ji sami hrají.
charakteristická improvizací.
EASY M: Současná moderní hudba, která je snadno
COUNTRY: Písně pocházejí z amerického Jihu nebo
poslouchatelná oproti popu, rocku, vážné
navazující
na
jejich
tradici.
Jsou
hudbě nebo jiným speciálním hudebním
charakteristické jednoduchou melodií a
stylům jako např. jazz, folk nebo country.
dějovou linií textu.
Hudba tohoto druhu je často (i když ne vždy)
NATION M: Aktuální moderní hudba dané země nebo
vokální a obvykle se jedná o krátké skladby.
oblasti zpívaná oproti tzv. mezinárodnímu
LIGHT M: Vážná hudba určená spíše pro laiky než
„popu„, který je většinou v angličtině a
odbornou veřejnost. Příkladem hudby této
pochází z USA či Velké Británie, v místním
kategorie je instrumentální hudba a vokální
jazyce.
nebo sborová díla.
Hudba tzv. zlatého věku populární hudby.
OLDIES:
CLASSICS: Produkce velkých orchestrálních děl,
Hudba s kořeny v hudební kultuře určitého
FOLK M:
symfonií, komorní hudba atd., včetně
národa, obvykle hraná na akustické nástroje.
velkých oper.
Děj textu může být založen na historických
OTHER M: Hudební styly, které není možné zařadit
událostech.
do žádné z uvedených kategorií. Jedná se
DOCUMENT: Pořady přinášející faktové informace
zejména o speciální hudbu jako např.
prezentované ve výzkumném stylu.
Rhythm & Blues či Reggae.
Vysílá se, když se testuje nouzové zařízení
TEST:
WHEATHER: Zprávy o počasí, předpovědi počasí a
pro vysílání nebo přijímače.
meteorologické informace.
Nouzové hlášení vysílané za mimořádných
ALARM !:
okolností. Cílem je varovat před událostmi
představujícími obecní nebezpečí.
Žádný druh pořadu (pouze příjem).
NONE:
Vysílání, které obsahuje informace o
TP:
dopravní situaci.
Informace o dopravní situaci se právě
TA:
vysílají.
Poznámka:
• Když je přístroj v pohotovostním režimu EON a je zvolen
tento program, objeví se na displeji místo „TA„ „TI„.
15
Pokračování
„ ASPM (Auto Station Program Memory)
Doporučuje se, abyste ukládali stanice v paměti pomocí
ASPM.
(Paměť může být použita pro vyhledávání PTY, volbu stanice
a přepínání EON.)
Když zmáčknete tlačítko ASPM zatímco je naladěné pásmo
FM, vyhledá funkce RDS (Radio Data System) automaticky
nové RDS stanice. Do paměti je možné uložit až 40 stanic.
(Pokud jsou již nějaké stanice v paměti uloženy, bude počet
nových stanic, které je možné do paměti uložit, o to menší.)
1 Abyste přístroj zapnuly, zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY.
2 Zmáčkněte tlačítko TUNER (BAND).
3 Pro volbu FM ST nebo FM pásma zmáčkněte tlačítko
TUNER (BAND).
4 Zmáčkněte a nejméně 3 sekundy držte tlačítko ASPM.
1)Poté, co „ASPM„ asi 4 sekundy blikalo, začne prohlížení
(87,50-108,00 MHz).
2)Když je RDS stanice nalezena, objeví se na krátkou dobu
RDS a stanice bude uložena do paměti.
3)Po prohlížení se na displeji na 4 sekundy zobrazí počet
automaticky uložených stanic a poté se na 4 sekundy
objeví „END„.
Poznámka:
• V numerickém pořadí se uloží pouze stanice s RDS.
• Jestliže stejná stanice vysílá na více frekvencích, bude do
paměti uložena na frekvenci s nejsilnějším příjmem.
• Žádná stanice, která má stejnou frekvenci, jako stanice, jež
byla již dříve uložena, nemůže být znovu uložena do
paměti.
• Operaci
ASPM je možné poté, co se objeví „END„
opakovat.
• Pokud je během prohlížení dosaženo počtu 40 uložených
stanic tato operace skončí u této stanice. Na 4 sekundy se
na displeji objeví počet stanic a „END„.
• Jestliže nedošlo k uložení žádné stanice do paměti objeví
se asi na 4 sekundy „END„.
• Jestliže
již došlo k uložení 40 stanic, objeví se po
zmáčknutí tlačítka ASPM „END„ a prohlížení bude
ukončeno.
• Jestliže chcete provést operaci ASPM od začátku, smažte
dosavadní údaje v paměti a proveďte kroky 1 - 4.
• Pokud
jsou vysílací signály stanice RDS slabé, nebude
jméno stanice do paměti uloženo.
Zastavení operace ASPM před jejím dokončením:
Během prohlížení stanic zmáčkněte tlačítko ASPM.
• Stanice, které již byly do
paměti uloženy, v ní zůstanou.
Smazání obsahu v předvolené paměti:
Zařízení je v režimu stand-by.
Zatímco držíte tlačítka TUNER (BAND) a PRESET ∧,
zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY.
• Objeví se „TUNER CL„.
• Po provedení této operace
budou všechny informace v
předvolené paměti smazány.
16
Pokračování
„ Určení názvu stanice a manuální výběr stanice
(volba stanice) (To specify station names and
select stations manually (station select)
Vámi požadovanou stanici můžete vybrat zadáním jejího
názvu (BBC R1, BBC R2 atd.) v rozsahu stanic, které jsou
uložené v paměti.
(Pro uložení stanic do paměti je vhodné použít ASPM).
Před zahájením této činnosti musíte do paměti uložit název
jedné nebo více stanic.
1 Zapněte přístroj nastavením přepínače ON/STAND-BY do
polohy ON.
2 Zmáčkněte tlačítko TUNER (BAND).
3 Pro volbu FM ST nebo FM pásma zmáčkněte tlačítko
TUNER (BAND).
4 Zmáčkněte tlačítko STATION.
• Po
dobu asi 6 sekund se na displeji střídají nápisy
„STATION„ a „SELECT„.
5 K výběru vámi požadované stanice, zmáčkněte během 6
sekund tlačítko PRESET ( ∨ nebo ∧ ).
• Při každém zmáčknutí tlačítka se objeví název stanice.
Pokud budete držet tlačítko více než 0,5 sekundy, bude
se název stanice plynule měnit.
6 Během toho, co zvolený název stanice bliká (6 sekund)
zmáčkněte znovu tlačítko STATION.
• Poté, co se název zvolené stanice na 1 sekundu rozsvítí,
bude vyvolána předvolená
zvolenému názvu stanice.
stanice
odpovídající
Zrušení volby stanice:
Během toho, co se střídavě zobrazují „STATION„ a „SELECT„
zmáčkněte tlačítko STATION.
Opakované uložení názvu stanice, pokud byl omylem
uložen nesprávný název:
Poznámky:
• Když
nejsou v paměti žádné stanice uloženy, není možné tuto
funkci použít. Když je v takovémto případě zmáčknuto tlačítko
STATION, bude 5 sekund blikat „NOTHING„ a přístroj se poté vrátí
ke svému původnímu displeji.
• Této funkce je možné využít pouze jestliže je nastaveno pásmo
FM.
• Stejný
název stanice může být uložen na několika různých
předvolených kanálech. Proto je možné, že při výběru
z předvolených stanic podle jména stanice narazíte vícekrát na
stanici se stejným jménem.
• V určité
oblasti nebo v určitou dobu může být název aktuálně
přijímané stanice dočasně odlišný od názvu stanice, který jste
použitím funkce volby stanice vybrali.
•
17
Při ukládání názvu stanice do paměti pomocí funkce ASPM
nemusí být uloženy správné názvy stanic, pokud je mnoho
šumu, nebo pokud je signál RDS stanice příliš slabý.
V takovém případě zkuste uložit názvy stanic podle
následujícího postupu.
1 Zmáčkněte tlačítko STATION.
2 Během šesti sekund zmáčkněte tlačítko PRESET ( ∨ nebo
∧ ) ke kontrole správnosti názvů uložených stanic.
3 Jestliže narazíte na název stanice, který je chybný,
zmáčkněte během 6 sekund znovu tlačítko STATION,
abyste vyvolali stanici odpovídající tomuto názvu stanice.
4 Když je předvolená stanice přijímána a na displeji se
zobrazil správný název stanice, zmáčkněte tlačítko
MEMORY/SET.
5 Při blikajícím čísle předvoleného kanálu, zmáčkněte během
30 sekund tlačítko MEMORY/SET.
• Nový název bude uložen správně do paměti.
Pokračování
„ Vyvolání stanic, které byly uloženy do paměti
(vyhledání PTY)
(To recall stations that have been stored in
memory (PTY search)
Ze stanic, které byly uloženy do paměti můžete vámi
požadované stanice vyhledat určením typu programu (news,
sports, traffic programme atd. viz str. 15).
(Pro uložení do paměti je vhodné použít ASPM.)
1 Zapněte přístroj nastavením přepínače ON/STAND-BY do
polohy ON.
2 Zmáčkněte tlačítko TUNER (BAND).
3 Pro volbu FM ST nebo FM pásma zmáčkněte tlačítko
TUNER (BAND).
4 Zmáčkněte tlačítko PTY.TI SEARCH.
• Po dobu asi 6 sekund se na displeji střídají nápisy „PTY
TI„ a „SELECT„.
5 K výběru vámi požadované typu programu, zmáčkněte
během 6 sekund tlačítko PRESET ( ∨ nebo ∧ ).
• Při každém zmáčknutí tlačítka se objeví druh programu.
Pokud budete držet tlačítko více než 0,5 sekundy, bude
se druh programu plynule měnit.
6 Během toho, co zvolený typ programu bliká (4 sekundy)
zmáčkněte znovu tlačítko PTY.TI SEARCH.
• Poté,
co se název zvoleného typu programu na 2
sekundy rozsvítí, se na displeji objeví „SEARCH„ a
vyhledávání bude zahájeno.
Poznámka:
Jestliže začne typ programu místo blikání permanentně svítit,
nic se při zmáčknutí tlačítka PTY.TI SEARCH nestane.
V takovémto případě začněte znovu od kroku 4.
Pokaždé, co byl vámi požadovaný typ programu nalezen,
budete moci toto vysílání poslouchat.
Číslo kanálu bude 3 sekundy blikat. Název stanice bude blikat
7 sekund a poté zůstane svítit.
• Jestliže
chcete poslouchat jinou stanici daného
programového typu, zmáčkněte během toho, co bliká číslo
kanálu nebo název stanice, tlačítko PTY.TI SEARCH.
Přístroj najde další stanici daného typu.
Poznámka:
• Jestliže nebyla nalezena žádná stanice odpovídající vámi
požadovanému typu programu, objeví se na 4 sekundy
„NOT FOUND“.
★
Jestliže jste vybral dopravní program:
Jestliže jste jako typ programu v kroku 5 vybral dopravní
program (TP), pro poslech pouze stanic, které vysílají
dopravní programy, objeví se „TP„. (To však nezbytně
neznamená, že v daném okamžiku uslyšíte dopravní
informace.) Ve chvíli, když jsou dopravní informace vysílány,
se objeví „TA„.
(Dopravní oznámení jsou vysílány, když se současně objeví
„TA„ a „TP„.)
18
Pokračování
„ Ruční vyvolávání stanic uložených v paměti
(To manually recall the stations stored in
memory)
Zmáčkněte tlačítko PRESET ( ∨ nebo ∧ ).
• Při každém zmáčknutí tohoto tlačítka se změní číslo kanálu.
• Poté, co se na 2 sekundy zobrazí číslo kanálu, se nejprve
na 2 sekundy objeví frekvence tohoto kanálu a poté název
stanice.
„ Přepínání displeje (To switch the display)
Pokud je naladěna stanice FM, mění se zobrazení na displeji
při každém zmáčknutí tlačítka DISPLAY MODE následovně:
Název
Druh
Radio
stanice (PS)→programu (PTY)→text (RT)→Frekvence stanice
Pokud vámi naladěná stanice není stanice RDS nebo pokud
je signál RDS stanice slabý, bude se displej měnit v
následujícím pořadí:
„NO PS„ → „NO PTY„ →„NO RT„ → Frekvence
Poznámky:
• „Po dobu 5 sekund bude blikat nápis „NO PS“, „NO PTY“,
„NO RT“ a pak se zobrazí frekvence.
• Zobrazení na displeji se může změnit jen v pásmu FM.
„ Poznámky k Rádiotextu (Notes for Radio text)
• Na displeji se po dobu 4 sekund zobrazí 8 znaků radiotextu
a pak se začne po displeji posunovat.
• Jestliže naladíte stanici, která poté, co jste displej přepnuly
do polohy radiotext, nevysílá žádný radiový text, i když je to
RDS stanice, zobrazí se na displeji nápis „NO RT„.
• Při přijmutí údajů radiotextu nebo při změně obsahu textu,
se na displeji zobrazí „RT“.
„ Poznámky k práci se systémem RDS (Notes for
RDS operation )
Jestliže se stane jakákoliv z následujících situací, neznamená
to, že by přístroj špatně fungoval.
• Střídavě se zobrazují „PS„ a „NO PS„ a název stanice a
přístroj nefunguje správně.
• Jestliže
určitá stanice nevysílá správně nebo pokud se
provádí zkouška stanice, nemusí být příjem funkce RDS
správný.
• Jestliže přijímáte RDS stanici, jejíž signál je příliš slabý,
některé informace jako např. jméno stanice se nemusí
zobrazit, i když svítí „RDS“.
19
Pokračování
„ Režim EON-PTY (stanice jiné sítě
– druh
programu)
1 Nalaďte vámi požadovanou stanici systému RDS (když je
zobrazen na displeji název stanice).
2 Zmáčkněte tlačítko EON až se objeví „EON„.
• Po dobu 6 sekund se na displeji střídají nápisy „PTY TI„ a
„SELECT“.
3 Když jsou tyto nápisy zobrazeny, zvolte pomocí tlačítka
PRESET ( ∨ nebo ∧ ) vámi požadovaný druh programu.
• Zvolený druh programu bude blikat.
4 Během 4 sekund zmáčkněte tlačítko PTY TI SEARCH.
• Na 2 sekundy se objeví každý zvolený typ programu a
„WAITING„.
• Objeví se „PTY„ a poté přístroj přejde do pohotovostního
režimu EON-PTY.
5 Pokud určený druh programu začíná na stanici jiné sítě
(„ON“), přístroj se automaticky přepne na vysílání stanice,
která vysílá vámi požadovaný druh programu a „PTY„
začne blikat.
6 Když určený program ON stanice skončí, přístroj se
automaticky vrátí na původní stanici, kterou jste měli
naladěnou.
Poznámka:
• Jestliže
zmáčknete tlačítko EON v době, kdy není na
displeji zobrazen nápis „EON“, objeví se po dobu 5 sekund
nápis „NO EON„, který indikuje, že přístroj nemůže přejít do
pohotovostního režimu pro EON.
Kontrola nastavení pohotovostního režimu pro EON:
Pokud jste v pohotovostním režimu EON, zmáčkněte tlačítko
EON.
(„Druh programu “ → „WAITING„)
Zrušení pohotovostního režimu pro EON:
Pokud jste v pohotovostním režimu pro EON, zmáčkněte
tlačítko EON. Během 4 sekund jej zmáčkněte znovu.
Pohotovostní režim pro EON bude zrušen.
• Nápis „PTY“ zmizí.
O indikátoru PTYI (Dynamický indikátor pro druh
programu PTY):
PTYI (dynamický indikátor PTY) se objeví tehdy, jestliže se
přijímá stanice s dynamickým PTY.
Dynamický druh programu PTY znamená, že druh programu
pro naladěnou stanici nebo druh programu PTY obsažený
v údajích ze stanice jiné (EON) je aktualizován při každé
změně programu a může se podle toho měnit.
PTYI
svítí
Nesvítí
Význam
Naladěno na stanici s dynamickým PTY.
Naladěno na statický PTY.
Poznámka:
• Jestliže se po zmáčknutí tlačítka DISPLAY MODE objeví
nápis „PTYI„, můžete zkontrolovat typ programu, který
právě přijímáte.
20
Pokračování
„ EON-TI
(stanice
dopravní situaci)
jiné
sítě
-
informace
o
1 Nalaďte vámi požadovanou RDS stanici (když je zobrazen
název stanice).
2 Když se objeví „EON“ zmáčkněte tlačítko EON.
• Po dobu 6 sekund se na displeji střídají nápisy „PTY TI„ a
„SELECT„.
3 Když se tyto nápisy zobrazí, zvolte pomocí tlačítka PRESET
( ∨ nebo ∧ ) TI (Dopravní informace).
• „TI“ začne blikat.
4 Během 4 sekund zmáčkněte tlačítko PTY TI SEARCH.
• Nápisy „TI“ a „WAITING„se objeví každý na 2 sekundy.
• Objeví se „TI“ a přístroj přejde do pohotovostního režimu
pro EON-TI.
5 Pokud informace o dopravní situaci („TA“) začínají na
stanici jiné sítě („ON“) přistroj automaticky přepne na tuto
stanici a „TI“ začne blikat.
6 Když skončí vysílání dopravních informací, přístroj se
automaticky vrátí na původní stanici, kterou jste měli
naladěnou.
Poznámka:
• Pokud stisknete tlačítko EON v době, kdy není na displeji
nápis EON, objeví se po dobu 5 sekund nápis „NO EON“,
který indikuje, že přístroj nemůže přejít do pohotovostního
režimu pro EON.
Kontrola nastavení režimu EON:
Pokud jste v pohotovostním režimu pro EON zmáčkněte
tlačítko EON:
(„TI“ → „WAITING„)
Zrušení pohotovostního režimu pro EON:
Pokud jste v pohotovostním režimu pro EON zmáčkněte
tlačítko EON. Během 4 sekund jej zmáčkněte znovu.
Pohotovostní režim pro EON bude zrušen.
• Nápis „TI“ zmizí.
Poznámka:
Pokud se neobjeví nápis „TP“ ani „TA“, tak ani při zobrazení
„EON“ se přístroj nemůže přepnout do pohotovostního režimu
pro EON-TI. V takovémto případě pokud zmáčknete tlačítko
TI, bude na displeji po dobu 4 sekund blikat nápis „NO TI“.
O indikátorech režimu TP (program s informacemi o dopravní situaci) a TA (informace o dopravní situaci)
Indikátor TP
Nesvítí
Indikátor TA
Nesvítí
Nesvítí
Svítí
Svítí
Nesvítí
Svítí
Svítí
Význam
Tento
program
neobsahuje
žádné
informace o dopravní situaci a ani
neobsahuje žádné odkazy prostřednictvím
EON (jiná síť na programy, které je
obsahují).
Tento program obsahuje informace EON
(jiná síť) o jiném programu, který přináší
informace o dopravní situaci.
Tento program obsahuje informace o
dopravní situaci, ty se však nyní nevysílají.
Program může obsahovat též informace
EON (jiná síť) o jiném programu, který tyto
informace přináší.
Dopravní informace se na tomto programu
právě vysílají.
21
Pokračování
V následujících případech bude pohotovostní režim pro EON
zrušen:
• Pokud chcete zrušit příjem stanice jiné sítě ("ON"), která
• Pokud je přístroj v režimu stand-by.
• Pokud je přístroj v pohotovostním režimu pro EON přepnut
byla naladěna systémem EON, a chcete se vrátit na stanici,
kterou jste přijímali původně, zmáčkněte tlačítko EON.
• Když se přístroj vrátí na původní stanici, bude pohotovostní
do jiného pásma.
režim stále ještě v činnosti (zůstanou osvětleny nápisy "TI"
a "PTY").
• Pokud v pohotovostním režimu pro EON změníte stanici
FM.
• Přístroj
se nepřepíná z jedné stanice jiné sítě na další
stanici jiné sítě. Vždy se vrací na původní stanici.
• Pokud se spustí předvolená činnost.
• Když se přístroj automaticky přepíná na stanici "jiné sítě" a
Poznámky:
vyskytnou se nějaké obtíže při příjmu této stanice, objeví se
nápis "WEAK SIG" a přístroj se vrátí k původní stanici.
• Pokud
je vysílán daný druh programu (PTY) nebo
informace o dopravní situaci (TA) na stanici, kterou máte
naladěnou na příjmu, přístroj se nepřepne na stanici jiné
sítě ("ON").
•Pokud jsou na jiné síti více než dvě stanice, které chcete
poslouchat, porovnejte sílu signálu každé stanice a nalaďte
stanici s nejsilnějším signálem (EON-AF). Pokud však byla
frekvence stanice jiné sítě již uložena do paměti s
předvolenými kanály, přepne se přístroj na tento předvolený
kanál.
• Když se přístroj přepne ze stanice, kterou posloucháte, na
stanici "jiné sítě", která je nastavena v předvolené paměti, a
signál je příliš slabý, bude přístroj vyhledávat jinou stanici
jiné sítě, nalezne stanici s nejsilnějším signálem a na ni se
přepne. Pokud ovšem budou signály ze všech stanic jiné
sítě velmi slabé nebo pokud jsou podmínky pro ladění velmi
špatné (například vzhledem k elektrickému rušení), objeví
se na displeji nápis "WEAK SIG" a přístroj se vrátí k
původní stanici, kterou jste poslouchali.
Provoz magnetofonu Cassette operation
„ Přehrávání TAPE 1, TAPE 2 (Playback)
1 K zapnutí zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY.
2 Zmáčkněte tlačítko TAPE (1 - 2).
3 Dvířka od magnetofonu otevřete tlakem na místo označené
„PUSH EJECT„.
4 Vložte kazetu do kazetového prostoru TAPE 1 nebo TAPE
2.
5 Pokud máte kazety uložené do obou kazetových prostorů
zmáčkněte pro přepnutí provozu mezi jednotlivými
kazetovými prostory tlačítko TAPE(1 – 2).
6 K zapnutí přehrávání zmáčkněte tlačítko /⊂.
• Pokud k přehrávání používáte dálkové ovládání, zmáčkněte
tlačítko TAPE 1 nebo TAPE 2 .
Zastavení přehrávání:
Zmáčkněte tlačítko (TAPE).
Rychlé/zpětné převíjení: (Jen TAPE 2)
1)Zmáčkněte tlačítko (TAPE), poté zmáčkněte tlačítko
TAPE (1 – 2) pro volbu TAPE 2.
2)K převíjení pásky směrem dopředu zmáčkněte tlačítko .
Ke zpětnému převíjení zmačkněte tlačítko .
Upozornění:
• Pokud chcete kazetu vyjmout
z magnetofonu, zmáčkněte
tlačítko (TAPE) a kazetový prostor poté otevřete.
• Před
provedením změny z jedné operace na druhou
zmáčkněte tlačítko (TAPE).
• Pokud dojde k výpadku elektrického proudu během provozu
magnetofonu, zůstane páska v hlavě a kazetová dvířka pak
nejdou otevřít. V takovémto případě počkejte dokud
nedojde k obnovení dodávky elektrického proudu.
22
Nahrávání Recording
• Jestliže
nahráváte důležité záležitosti přesvědčte se
provedením předběžné zkoušky, že vámi požadovaný materiál
bude kvalitně nahrán.
• Nastavení ovladačů hlasitosti, X-BASS a EQUALIZER nemá
žádný vliv na nahrávaný signál (Variabilní sledování zvuku ).
• Kovové a CrO
2
kazety se k nahrávání nepoužívají.
„ Nahrávání z vestavěného CD přehrávače
CD synchronizovaný nahrávací systém
(Recording from the built-in CD player)
1 K zapnutí zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY.
2 Zmáčkněte tlačítko CD a vložte vámi požadovaný disk.
• Funkci
APMS použijte k uložení záznamů, které chcete
nahrát, do paměti.
3 Vložte kazetu do kazetového prostoru TAPE 2.
4 Zmáčkněte tlačítko REC PAUSE.(II).
• Blikne „SYNC“ a „REC“.
5 Zmáčněte tlačítko /⊂ (TAPE 2).
• „SYNC“ zmizí a „REC“ se rozsvítí.
• Přehrávání CD začne přibližně 5
sekund po spuštění
kazety.
Zastavení nahrávání:
Zmáčkněte tlačítko (CD).
CD i kazeta se zastaví.
Poznámka:
• Pokud je dosaženo konce kazety v průběhu nahrávání, CD
přehrávač se automaticky zastaví a jeho displej bude
ukazovat číslo záznamu, který byl v té chvíli přehráván.
Pokud chcete začít s dalším nahrávání od začátku
přerušeného záznamu, otočte kazetu zmáčkněte tlačítko
REC PAUSE (II) a poté tlačítko /⊂ (TAPE 2).
(Jestliže záznamy byli uloženy za použití funkce APMS
v paměti, nahrávání bude pokračovat od prvního záznamu
uloženého v paměti.)
„ Nahrávání z kazety na kazetu (Dubbing from
tape to tape)
1 K zapnutí zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY.
2 Kazetu z které chcete nahrávat vložte do kazetového
prostoru TAPE 1. Vložte čistou kazetu do kazetového
prostoru TAPE 2.
• Doporučuje se, aby nahrávací kazeta měla stejnou stopáž
„ Nahrávání z vestavěného rádia (Recording from
jako zdrojová kazeta.
the built-in radio)
3 Zmáčkněte tlačítko TAPE (1 – 2) a držte jej dokud se na
1 Nalaďte Vámi požadovanou stanici (Viz strany 12-13).
displeji neobjeví „TAPE1“.
4 Zmáčkněte tlačítko REC PAUSE (II).
2 Vložte kazetu do kazetového prostoru TAPE 2.
5 Zmáčkněte tlačítko /⊂ (TAPE 2).
3 Zmáčkněte tlačítko REC PAUSE (II).
• Blikne „REC“.
Zastavení nahrávání:
Zmáčkněte tlačítko (TAPE).
4 Zmáčkněte tlačítko /⊂ (TAPE2).
• TAPE 1 a TAPE 2 se současně zastaví.
• Objeví se „REC“.
Poznámka:
Pokud je při nahrávání z AM stanice slyšet pískání, hýbejte
s rámovou anténou AM tak dlouho, dokud pískání z jednotky
neustane.
„ Mazání
tapes)
Zastavení nahrávání:
1 Vložte kazetu, která má být smazána do kazetového
nahrané
kazety
(Erasing
recorded
• Přesvědčete se, že TAPE 1 není v provozu.
prostoru TAPE 2.
Zmáčkněte tlačítko (TAPE).
2 Zmáčkněte tlačítko TAPE (1 – 2)a držte jej dokud se na
displeji neobjeví „TAPE 2“.
3 Zmáčknete tlačítko REC PAUSE (II).
4 Zmáčknete tlačítko /⊂ (TAPE 2).
23
Jak používat vestavěný časovač How to use the built-in timer
• Před
nastavením časovače se přesvědčete o správnosti
nastaveného času. (Strana 8)
„ Časovač nahrávání (Timer recording)
1 K zapnutí zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY.
• Kazetu určenou k nahrávání vložte do kazetového prostoru
TAPE 2.
2 K volbě vámi požadovaného frekvenčního pásma zmáčkněte
TUNER(BAND) tlačítko.
3 Zmáčkněte opakovaně tlačítko TIMER/SLEEP dokud …….a
„REC“ nezmizí.
• Indikátor časovače blikne.
4 Zmáčkněte tlačítko TUNING/TIME (
∨ nebo ∧ ) k nastavení
hodiny spouštěcího času, poté zmáčkněte tlačítko
MEMORY/SET.
5 Zmáčkněte tlačítko TUNING/TIME ( ∨ nebo ∧ ) k nastavení
minut spouštěcího času, poté zmáčkněte tlačítko
MEMORY/SET.
• Přístroj se poté automaticky vypne a indikátor časovače se
rozsvítí.
6 Když je předvoleného času dosaženo časovač nahrávání se
spustí.
• Hlasitost
se bude postupně zvyšovat, dokud nebude
dosaženo hlasitosti před vypnutím jednotky.
7 Ve chvíli když je nahrávací kazeta u konce časovač
nahrávání skončí a přístroj se vypne.
Zrušení časovače:
Zmáčknutím tlačítko ON/STAND-BY zapněte jednotku.
Změna naprogramovaného obsahu:
Začněte znovu od kroku 1.
Poznámka:
• Jednou
nastavený čas zůstane v paměti dokud nebude
nastaven čas nový.
„ Funkce „Sleep“
Rádio, kompakt a magnetofonová páska mohou být
automaticky vypnuty.
1 Spusťte znovu vámi požadovaný zvukový zdroj.
2 Zmáčkněte opakovaně tlačítko TIMER/SLEEP dokud SLEEP
nezmizí.
„ Časovač přehrávání (Timer playback)
1 K zapnutí zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY.
2 Zmáčkněte tlačítko CD, TUNER (BAND) nebo TAPE (1 –2) pro Změna sleep času:
výběr vámi požadované funkce.
Zatímco
je
na
displeji
sleep
čas
zmáčkněte
V té chvíli se přesvědčte že nesvítí „REC“.
(Maximum: 3 hodiny, minimum: 1 minuta.)
Sleep čas může být změněn i v průběhu funkce sleep.
tlačítko
3 Zmáčkněte opakovaně tlačítko TIMER/SLEEP dokud ……nezmizí. TUNING/TIME ( ∨ nebo ∧ ), abyste nastavili čas.
• Rozsvítí se indikátor časovače.
4 Zmáčkněte tlačítko TUNING/TIME ( ∨ nebo ∧ ) k nastavení hodiny
spouštěcího času, poté zmáčkněte tlačítko MEMORY/SET.
∨ nebo ∧ ) k nastavení minut
spouštěcího času, poté zmáčkněte tlačítko MEMORY/SET.
5 Zmáčkněte tlačítko TUNING/TIME (
• Přístroj
se poté automaticky vypne a indikátor časovače se
rozsvítí.
6 Když je předvoleného času dosaženo, hlasitost se bude postupně
zvyšovat, dokud nebude dosaženo hlasitosti před vypnutím
jednotky.
7 Pokud při přehrávání s použitím časovače vyberete CD nebo
kazetu, přístroj se poté co skončí přehrávání této kazety nebo CD
vypne.
Jestliže zvolíte TUNER (BAND) přístroj se vypne za jednu hodinu.
„
„
24
• 3 hodiny - 5 minut 5 minutový interval
• 5 minut - 1 minuta1 minutový interval
3 Zmáčkněte tlačítko MEMORY/SET.
4 Ve chvíli, když předvolený sleep čas uplyne se přístroj
automaticky vypne.
Poznámka:
• Jednou
nastavený sleep čas zůstane dokud nebude
nastavení změněno.
Potvrzení stávající ho sleep času:
Zmáčkněte tlačítko TIMER/SLEEP.
Zrušení funkce sleep:
Zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY, abyste spustili režim
STAND-BY (vypnuto).
Sluchátka Headphones
• Před
zastrčením a vystrčením sluchátek se ujistěte, že
úroveň hlasitosti je snížena.
• Vaše sluchátka musí mít zástrčku o průměru 3,5 mm (1/8“) a
jejich impedance musí být mezi 16 a 50 ohmy. Doporučená
impedance je 32 ohmů.
• Při
vložení sluchátek do zástrčky budou reproduktory
automaticky odpojeny. Upravte si hlasitost pomocí ovladače
hlasitosti VOLUME.
Nové nastavení mikropočítače Resetting the microcomputer
Nové
nastavení
mikropočítače
následujících okolností :
je
možné
za
• Jestliže
chcete smazat celý obsah uložený v paměti
(nastavení času, časovače, a předvolby voliče kanálů a CD).
• Jestliže displej nefunguje.
• Jestliže je provoz přístroje špatný .
1 Zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY, aby se spustil režim
stand-by (vypnuto).
2 Při stlačení tlačítek /⊂ a EQUALIZER/X-BASS/DEMO držte
tlačítko ON/STAND-BY po dobu minimálně 1 sekundy.
• Objeví se „CLEAR AL“.
Upozornění:
Výše popsaná funkce smaže všechna data uložená v paměti
včetně nastavení času, časovače, předvolby kanálů a CD.
Přeprava jednotky Transporting the unit
Než provedete přesun jednotky na nové místo
postupujte následovně:
1 K zapnutí přístroje zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY.
2 Zmáčkněte tlačítko CD.
3 Abyste mohli otevřít zásuvku disku, zmáčkněte tlačítko
OPEN/CLOSE.
• Vyjměte všechny CD disky uložené v přístroji.
4 Abyste mohli zásuvku disku zavřít, zmáčkněte tlačítko
OPEN/CLOSE.
• Ujistěte se, že na displeji svítí „NO DISC“.
5 Zmáčkněte tlačítko ON/STAND-BY k spuštění režimu
stand-by (vypnuto) a poté vyjměte síťový přívod ze zásuvky
AC.
25
Údržba Maintenance
„ Vnitřní péče (Internal care)
• Špinavé
hlavy, hnací kladky (capstants) nebo unášecí
válečky mohou způsobit špatný zvuk nebo rušení. Tyto části
čistěte bavlněným hadříkem navlhčeným v komerčním čističi
na hlavy a unášecí válečky nebo v isopropylovém lihu.
• Po delším použití mohou být plochy (deck) hlavy a hnací
kladky (capstants) zmagnetizované, což může způsobit
špatný zvuk. Pomocí komerčního demagnetizéru tyto části
vždy po 30 hodinách přehrávání/nahrávání odmagnetizujte.
Před jeho použitím si pozorně přečtěte demagnetizérové
instrukce .
• Abyste zajistili řádný chod vašeho CD přehrávače provádějte
jeho pravidelnou údržbu (čištění čočky snímacího laseru),
čímž udržíte čočku v bezprašném stavu. Čističe čočky jsou
běžně dostupné. Poraďte se s vaším prodejcem.
„ Vnější péče (External care)
• Skříňku
přístroje pravidelně očistěte vlhkým hadříkem
namočeným do zředěného mýdlového roztoku a poté ji
suchým hadříkem otřete.
• Nepoužívejte chemicky zhotovené látky a jiné chemikálie.
Technické údaje Specifications
Firma SHARP si vyhrazuje právo na změnu designu a technických parametrů bez předcházejícího upozornění. Tyto technické
údaje udávají nominální hodnoty vyrobených přístrojů. Určitá odchylka od těchto hodnot u vašeho přístroje je možná.
• Obecné údaje
Napájení:
Příkon:
Rozměry:
Hmotnost:
• Zesilovač
Výkon:
Výstupy:
• Magnetofon
230V stř. 50Hz
4-7W
Šířka: 270 mm (10-5/8“)
Výška: 300 mm (11-13/16“)
Hloubka: 373 mm (14-11/16“)
5,2kg (11,4 Ibs)
Frekvenční rozsah:
Odstup signál/šum:
Kolísání a odchylka:
• Reproduktory
minimálně 20 W RMS pro kanál o 6
ohmech při frekvenci od 100 Hz do
20kHz, 10% harmonické zkreslení
Reproduktory: 6 ohmů
Sluchátka 16-50 ohmů
(Doporučuje se 32 ohmů)
Typ:
Maximální příkon:
Jmenovitý příkon:
Impedance:
Rozměry:
• CD přehrávač
Typ:
Čtení signálu:
3 diskový kompaktní přehrávač
bezkontaktní, trojpaprskový (beam?)
polovodičový laserový snímač
1-bit D/A měnič(convertor?)
Hmotnost:
D/A měnič:
Frekvenční
20 - 20 000Hz
rozsah:
Dynamický rozsah: 90 dB (1 kHz)
• Rádio
Frekvenční
rozsah:
FM:87,5 - 108 MHz
AM:522-1 620 kHz
26
50 - 14 000 Hz (kazeta typu
Normal)
55 dB (TAPE 1 přehrávání)
50 dB (TAPE 2 nahrávání/
přehrávání)
0,3% (WRMS)
Širokopásmový reproduktor
průměru 10cm (4“)
40 W
20 W
6 ohmů
Šířka: 220 mm (8-11/16“)
Výška: 300 mm (11-13/16“)
Hloubka: 217 mm (8-9/16“)
2,6kg (5,7 Ibs) / jeden
o
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising