Asus | R201E | ASUS F201-R200-S200-X201-X202

ASUS F201-R200-S200-X201-X202
Notebook
E-příručka
CZ7620
Září 2012
Informace o autorských právech
Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být
reprodukována, přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do
žádného jazyka v žádné podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro
účel zálohování, bez písemného souhlasu firmy. ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU “TAK, JAK JE”, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ
NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK
PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS,
JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ
NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU
PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ
A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD
ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU.
Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo
copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch
jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.
TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO
INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT
POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI,
KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE
POPSANÝCH.
Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.
Omezení odpovědnosti
Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany firmy ASUS nebo z jiné
odpovědnosti budete mít právo na náhradu škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez
ohledu na důvod, pro který máte právo požadovat náhradu od firmy ASUS, nebude ASUS odpovídat
za víc než za škody kvůli zranění (včetně smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního
majetku; nebo jakékoliv skutečné a přímé škody v důsledků opomenutí nebo neplnění zákonných
povinností dle této záruky, až do výše ceníkové smluvní ceny každého výrobku.
Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě
této smlouvy, přečinu nebo porušení cizích práv dle této záruky.
Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To je maximum, za které jsou
firma ASUS, její dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.
ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY
TŘETÍCH STRAN NA VÁS KVŮLI ZTRÁTÁM; (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ NEBO
DAT (3) ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ
ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA
MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.
Servis a podpora
Navštivte náš web podporující více jazyků http://support.asus.com
Uživatelská příručka notebooku
Obsah
O této příručce..................................................................................................... 6
Konvence použité v této příručce................................................................ 7
Ikony ............................................................................................................... 7
Typografie............................................................................................................ 7
Bezpečnostní opatření...................................................................................... 8
Použití notebooku............................................................................................. 8
Péče o notebook................................................................................................ 9
Správná likvidace.............................................................................................10
Kapitola 1:
Nastavení hardwaru
Seznámení s notebookem
12
Pohled shora.....................................................................................................12
Dolní strana.......................................................................................................17
Pravá strana.......................................................................................................18
Levá strana.........................................................................................................19
Kapitola 2: Použití notebooku
Začínáme..............................................................................................................22
Nabíjení notebooku........................................................................................22
Zvednutím otevřete monitor.......................................................................23
Stiskněte tlačítko Start...................................................................................23
Gesta pro dotykovou obrazovku (u vybraných modelů) a dotykovou
plochu...................................................................................................................24
Používání dotykové obrazovky (u vybraných modelů).....................24
Pomocí klávesnice............................................................................................31
Funkční klávesy................................................................................................31
Funkční klávesy aplikací ASUS....................................................................32
Klávesy Windows® 8 (u vybraných modelů)...........................................32
Kapitola 3: Práce s Windows® 8
První spuštění...........................................................................................................34
Obrazovka zámku Windows® 8....................................................................34
Uživ. rozhraní Windows® . ..............................................................................35
Spouštěcí obrazovka......................................................................................35
Aplikace Windows® . ......................................................................................35
Uživatelská příručka notebooku
Aktivní body......................................................................................................36
Práce s aplikacemi Metro Windows®. .........................................................38
Spuštění aplikace.............................................................................................38
Přizpůsobení aplikací.....................................................................................38
Zavření aplikace...............................................................................................40
Otevření obrazovky aplikací........................................................................41
Pruh symbolů....................................................................................................43
Funkce Snap......................................................................................................45
Další klávesové zkratky...................................................................................47
Připojení k bezdrátovým sítím ....................................................................49
Wi-Fi .............................................................................................................49
Bluetooth . .........................................................................................................51
Režim letadlo....................................................................................................53
Připojení ke kabelovým sítím.......................................................................54
Konfigurace dynamického připojení IP/PPPoE.....................................54
Konfigurace statické IP adresy připojení.................................................58
Vypnutí notebooku..........................................................................................59
Přepnutí notebooku do režimu spánku..................................................59
Kapitola 4: Aplikace ASUS
Vybrané aplikace ASUS...................................................................................62
Life Frame...........................................................................................................62
Power4Gear Hybrid........................................................................................64
Okamžité zapnutí............................................................................................65
Kapitola 5: Power-on Self-test (POST)
Power-on Self-test (POST)..............................................................................68
Použití POST ke vstupu do BIOSu a řešení potíží.................................68
BIOS ...................................................................................................................68
Vstup do BIOSu.................................................................................................68
Nastavení BIOSu...............................................................................................69
Troubleshoot (Řešení potíží).........................................................................76
Refresh your PC (Opravit PC).......................................................................76
Reset your PC (Obnovit PC)..........................................................................77
Advanced options (Pokročilé možnosti).................................................78
Uživatelská příručka notebooku
Přílohy
Informace o mechanice DVD-ROM (u vybraných modelů)..............82
Informace řadiče Blu-ray ROM (u vybraných modelů).......................84
Slučitelnost interního modemu.................................................................85
Přehled .............................................................................................................85
Prohlášení o síťové kompatibilitě..............................................................85
Prohlášení o síťové kompatibilitě .............................................................86
Nehlasové zařízení .........................................................................................86
Prohlášení Federální komise pro komunikaci.......................................88
Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým
frekvencím (RF).................................................................................................90
Prohlášení o shodě(Směrnice R&TTE 1995/5/EC)................................90
Symbol CE..........................................................................................................91
Prohlášení IC o vystavení radiaci pro Kanadu.......................................91
Bezdrátový provozní kanál pro různé domény.....................................92
Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými frekvencemi......92
Poznámky k bezpečnosti UL........................................................................94
Požadavek na elektrickou bezpečnost....................................................95
Poznámky k TV tuneru (u vybraných modelů)......................................95
REACH .............................................................................................................95
Severská opatření pro lithium (pro baterie lithium-ion)...................95
Bezpečnostní informace o optické mechanice.....................................97
Poznámka k výrobkům Macrovision Corporation...............................97
Schválení CTR 21(pro notebook s integrovaným modemem)........98
Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR........................................99
Ekologický štítek Evropské Unie.............................................................. 100
Prevence ztráty sluchu................................................................................ 100
Splnění globálních ekologických předpisů a prohlášení .............. 101
Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru........................................ 101
Coating Notice............................................................................................... 101
Uživatelská příručka notebooku
O této příručce
POZNÁMKA: Následující informace jsou určeny pouze pro vybrané
modely notebooků s předinstalovaným operačním systémem Windows®
8.
Tato příručka poskytuje informace o hardwaru a softwaru notebooku,
rozdělené do následujících kapitol:
Kapitola 1: Nastavení hardwaru
Popisuje hardwarové komponenty notebooku.
Kapitola 2: Použití notebooku
Tato kapitola představuje použití jednotlivých částí notebooku.
Kapitola 3: Práce s Windows® 8
Uvádí přehled, jak používat Windows® 8 na notebooku.
Kapitola 4: Aplikace ASUS
Tato kapitola představuje aplikace ASUS dodávané s operačním
systémem Windows® 8 ve vašem notebooku.
Kapitola 5: Power-on Self-test (POST)
Tato kapitola představuje použití nástroje POST ke změně
nastavení notebooku.
Přílohy
Obsahuje upozornění a bezpečnostní prohlášení k notebooku.
Uživatelská příručka notebooku
Konvence použité v této příručce
Zdůrazněné věty v této příručce uvádějí klíčové informace tímto
způsobem:
DŮLEŽITÉ! Tato zpráva uvádí zásadně důležité informace, které je nutno
při provádění úkolu respektovat.
POZNÁMKA: Tato zpráva uvádí doplňující informace a tipy, které mohou
pomoci při provádění úkolů.
VAROVÁNÍ! Tato zpráva uvádí důležité informace pro bezpečnost při
provádění úkolů a předcházení poškození součástek notebooku a dat.
Ikony
Následující ikony signalizují, které zařízení lze využít k realizaci řady
úkolů nebo postupů na vašem notebooku.
= Použijte dotykovou obrazovku.
= Použijte touchpad.
= Použijte klávesnici
Typografie
Tučné = Označuje nabídku nebo položku, kterou je nutno vybrat.
Ležaté = Označuje klávesy na klávesnici, které máte stisknout.
Uživatelská příručka notebooku
Bezpečnostní opatření
Použití notebooku
BEZPEČNÁ TEPLOTA: Tento notebook je dovoleno používat
pouze v prostředí o teplotách v rozmezí 5 °C (41°F) a 35
°C (95 °F).
Prohlédněte si výkonový štítek umístěný na spodní straně
notebooku a ověřte si, zda používaný napájecí adaptér
odpovídá uvedeným hodnotám.
Nenechávejte notebook na klíně ani jiné části těla, abyste
se necítili nepohodlně a neporanili se horkem.
Nepoužívejte s notebookem poškozené napájecí kabely,
doplňky ani jiné periférie.
Zapnutý notebook nepřenášejte ani nezakrývejte
materiály, které by snížily oběh vzduchu.
Nepokládejte notebook na nerovné ani nestabilní pracovní
povrchy.
Notebook můžete poslat přes letecké rentgenové stroje
(používané ke kontrole předmětů na dopravníkovém pásu),
ale chraňte jej před magnetickými a ručními detektory.
Ohledně možností používání notebooku v letadle a možnosti
využití služeb kontaktujte leteckého dopravce.
Uživatelská příručka notebooku
Péče o notebook
Před čištěním notebooku odpojte napájení a vyjměte
baterii. Otřete notebook čistou houbou z celulózy nebo
jelenicovým hadrem namočeným v roztoku neobrušujícího
detergentu a trochy teplé vody. Přebytečnou vlhkost otřete
suchým hadrem.
Nepoužívejte silná rozpouštědla, např. ředidla, benzen
ani jiné chemikálie na povrchu ani blízko povrchu
notebooku.
Na notebook nic nestavte.
NEVYSTAVUJTE notebook silným magnetickým ani
elektrickým polím.
Nevystavujte ani nepoužívejte notebook blízko tekutin,
deště nebo vlhkosti.
Notebook chraňte před prachem.
Nepoužívejte notebook v případě úniku plynu.
Uživatelská příručka notebooku
Správná likvidace
Notebook NEODSTRAŇUJTE s běžným domovním
odpadem. Tento produkt byl vyvinut tak, aby bylo možné
řádné opakované použití jeho dílů a recyklace. Symbol
přeškrtnutého kontejneru ukazuje, že tento produkt
(elektrické nebo elektronické zařízení a knoflíková baterie s
obsahem rtuti) nesmí být likvidován společně s komunálním
odpadem. V souvislosti s odstraňováním elektronických
výrobků si prostudujte místní předpisy.
NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Symbol
přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie
nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem.
10
Uživatelská příručka notebooku
Kapitola 1:
Nastavení hardwaru
Uživatelská příručka notebooku
11
Seznámení s notebookem
Pohled shora
POZNÁMKA: Vzhled klávesnice se může lišit podle oblasti nebo země.
Také pohled shora se může lišit podle modelu notebooku
12
Uživatelská příručka notebooku
Mikrofon
Zabudovaný mikrofon lze použít pro videokonference, zvukové
poznámky nebo jednoduché zvukové záznamy.
Kamera
Zabudovanou kameru lze použít k fotografování nebo záznamu
videa.
Kontrolka kamery
Indikátor kamery signalizuje, že je používána zabudovaná
kamera.
Panel s displejem
Panel obrazovky s vysokým rozlišením nabízí skvělé zobrazení
fotografií, videí a dalších multimediálních souborů na
notebooku.
POZNÁMKA: Některé modely jsou vybaveny dotykovým panelem,
který umožňuje ovládat notebook dotykovými gesty.
Tlačítko napájení
Stiskem tlačítka napájení zapněte nebo vypněte notebook.
Tlačítkem napájení také notebook přepnete do režimu spánku
nebo hibernace nebo probudíte z režimu spánku nebo
hibernace.
Větrací otvory
Vzduchové výdechy umožňují vstup studeného a výstup horkého
vzduchu.
DŮLEŽITÉ! Neblokujte výdechy papíry, knihami, kabely a jinými
předměty, aby se notebook nepřehřál.
Uživatelská příručka notebooku
13
Keyboard
The keyboard provides full-sized QWERTY keys with a comfortable travel
depth for typing. It also enables you to use the function keys, allows
quick access to Windows®, and controls other multimedia functions.
NOTE: The keyboard layout differs by model or territory.
Touchpad
The touchpad allows the use of multi-gestures to navigate onscreen,
providing an intuitive user experience. It also simulates the functions
of a regular mouse.
NOTE: For more details, refer to the Gestures for the touchpad
section in this manual.
14
Uživatelská příručka notebooku
Indikátory stavu
Indikátory stavu pomáhají zjistit aktuální stav hardwaru
notebooku.
Indikátor napájení
Kontrolka napájení svítí, když je notebook zapnut, a
pomalu bliká, když je v režimu spánku.
Dvoubarevný indikátor nabití baterie
Dvoubarevná LED signalizuje stav nabití baterie.
Podrobnosti najdete v následující tabulce.
Barva
Stav
Svítí zeleně
Stav nabití baterie se pohybuje mezi
95 a 100 %.
Svítí oranžově
Stav nabití baterie je nižší než 95 %.
Nesvítí
Nabití baterie > 10 % a < 100 %.
Uživatelská příručka notebooku
15
Indikátor aktivity mechaniky
Tato kontrolka svítí, když notebook využívá vnitřní úložná
zařízení.
Bluetooth / Indikátor bezdrátového připojení (u
vybraných modelů)
Tento indikátor svítí, pokud má notebook povolen
Bluetooth nebo bezdrátovou LAN.
Indikátor zámku velkých písmen
Tento indikátor svítí, pokud je aktivována funkce Caps
Lock. Funkce Caps Lock umožňuje psaní velkými písmeny
(např. A, B, C).
16
Uživatelská příručka notebooku
Dolní strana
POZNÁMKA: Vzhled spodní strany se může lišit v závislosti na
modelu.
VAROVÁNÍ! Dolní strana notebooku může být teplá až horká, pokud
jej používáte nebo nabíjíte baterii. Při používání notebook nestavte na
povrch, který by mohl zakrýt výdechy vzduchu.
DŮLEŽITÉ! Doba provozu na baterie je různá podle použití a specifikace
tohoto notebooku. Baterii nelze rozebrat.
Audio speakers
Zabudované reproduktory vám umožní slyšet zvuk přímo z
notebooku. Zvukové vlastnoosti tohoto notebooku jsou softwarově
řízené.
Klávesnice
Klávesnice QWERTY plné velikosti s pohodlným zdvihem kláves
pro psaní. Současně nabízí funkční klávesy k rychlému vyvolání
funkcí Windows® a ovládání multimediálních funkcí.
POZNÁMKA: Rozložení klávesnice se liší podle modelu nebo
regionu.
Uživatelská příručka notebooku
17
Pravá strana
Čtečka paměťových karet typu flash
Tento notebook obsahuje jednoslotovou čtečku karet MMC, SD
a SDHC.
Sluchátkový výstup/mikrofonní vstup
Tento port umožňuje připojení sluchátek nebo reproduktorů se
zesilovačem k notebooku. Tento port také umožňuje připojení
vnějšího mikrofonu k notebooku.
Port USB 2.0
Port USB (Universal Serial Bus) je slučitelný se zařízeními USB 2.0
nebo USB 1.1, například klávesnicemi, ukazovacími zařízeními,
flash disky, vnějšími pevnými disky, reproduktory, fotoaparáty a
tiskárnami.
Port VGA
Tento port umožňuje připojení vnějšího displeje k notebooku.
18
Uživatelská příručka notebooku
Levá strana
Vstup napájení (DC)
K tomuto portu připojte dodaný napájecí adaptér, abyste mohli
nabíjet baterii a napájet notebook.
VAROVÁNÍ! Adaptér se při použití zahřívá. Adaptér nezakrývejte a
v době, kdy je připojen k elektrické zásuvce, se vyhněte tělesnému
kontaktu s ním.
DŮLEŽITÉ! Používejte pouze dodaný napájecí adaptér, abyste
mohli nabíjet baterii a napájet notebook.
Port LAN
Do tohoto portu zasuňte kabel připojení k místní síti (LAN).
Uživatelská příručka notebooku
19
Port HDMI
Tento port umožňuje připojení High-Definition Multimedia
Interface (HDMI) a výstup podporuje HDCP, takže lze přehrávat
HD DVD, Blu-ray a další chráněný obsah.
Port USB 2.0
Port USB (Universal Serial Bus) je slučitelný se zařízeními USB 2.0
nebo USB 1.1, například klávesnicemi, ukazovacími zařízeními,
flash disky, vnějšími pevnými disky, reproduktory, fotoaparáty
a tiskárnami.
Port USB 3.0 (u vybraných modelů)
Tyto porty rozhraní USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0) jsou zpětně
kompatibilní se zařízeními s rozhraním USB 2.0 a USB 1.1. Skutečná
přenosová rychlost se může lišit v závislosti na použitém portu
USB a zařízení.
Port Kensington® Lock
Port pro zámek Kensington® dovoluje zabezpečení notebooku
pomocí bezpečnostních výrobků kompatibilních s Kensington® .
20
Uživatelská příručka notebooku
Kapitola 2:
Použití notebooku
Uživatelská příručka notebooku
21
Začínáme
Nabíjení notebooku
A. Připojte napájecí adaptér do zásuvky 100 - 240 V.
B. Připojte výstup adaptéru k napájecímu vstupu notebooku.
DŮLEŽITÉ!
• Před prvním zapnutím notebooku zkontrolujte, zda je
připojen k adaptéru a ten k elektrické zásuvce.
• Použijte napájecí adaptér dodaný s notebookem.
• Při používání notebooku v režimu napájecího adaptéru se
musí elektrická zásuvka nacházet v blízkosti zařízení a musí
být snadno dostupná.
• Informace o napájecím adaptéru:
22
-
Napájecí napětí: 100 – 240 Vstř
-
Vstupní kmitočet: 50 – 60 Hz
-
Jmenovitý výstupní proud: 1.75A(33W)
-
Jmenovité výstupní napětí: 19 Vdc
Uživatelská příručka notebooku
Zvednutím otevřete monitor.
Stiskněte tlačítko Start.
Uživatelská příručka notebooku
23
Gesta pro dotykovou obrazovku (u vybraných
modelů) a dotykovou plochu
Gesta umožňují spouštění programů a vyvolání nastavení notebooku.
Při používání gest na touchpadu se řiďte následujícími obrázky. ����
Při
používání na dotykové obrazovce (u vybraných modelů) a dotykové
ploše postupujte podle následujících obrázků.
Používání dotykové obrazovky (u vybraných
modelů)
24
Vytažení z levého okraje
Vytažení z pravého okraje
Vytažení z levého okraje obrazovky
přepíná běžící aplikace.
Vytažení z pravého okraje
obrazovky spustí Pruh tlačítek.
Zmenšit
Zvětšit
Dva prsty umístěné kousek od sebe
přibližte k sobě.
Dva prsty umístěné k sobě
roztáhněte kousek od sebe.
Uživatelská příručka notebooku
Vytažení z horního okraje
Posuv prstem
•����������������������������
Na úvodní obrazovce tažením Posunem prstu rolujte nahoru a
z horního okraje vyvolejte dolů a posunem prstu posouvejte
obsah obrazovky vlevo a vpravo.
pruh Všechny aplikace.
•���������������������������
Vytažením z horního okraje
běžící aplikace zobrazte její
nabídku.
Klepnutí a držení
Klepnutí/dvojí klepnutí
•���������������������������
Aplikaci přesunete tak, že •�������������������������
Klepnutím na aplikaci ji
klepnete a držíte její dlaždici
spustíte.
a táhnete ji na nové místo.
•������������������
V režimu pracovní
•��������������������������
Aplikaci ukončíte tak, že
plochy aplikaci spustíte
klepnete a držíte horní okraj
poklepáním.
běžící aplikace a přetažením
na dolní okraj obrazovky
aplikaci ukončíte.
Uživatelská příručka notebooku
25
Používání dotykové plochy
Můžete klepnout nebo kliknout kamkoli na touchpad, tím aktivujete
jeho kurzor, poté posunem prstu po touchpadu posouvejte kurzor
na obrazovce.
Vodorovný posun
Svislý posun
Úhlopříčný posun
26
Uživatelská příručka notebooku
Gesta jedním prstem
Klepnutí/dvojité klepnutí
•
Na úvodní obrazovce Metro spustíte aplikaci klepnutím na ni.
•
V režimu Pracovní plocha položku spustíte dvojím klepnutím.
Levé kliknutí
Pravé kliknutí
•
Kliknutím na aplikaci na
•
úvodní obrazovce ji spusťte.
•
V režimu pracovní plochy
aplikaci spustíte dvojitým
kliknutím.
•
Na úvodní obrazovce
kliknutím aplikaci vyberete
a otevřete pruh nastavení.
Stiskem tohoto tlačítka
můžete také spustit pruh All
Apps (Všechny aplikace).
V režimu pracovní plochy
tímto tlačítkem otevřete
místní nabídku.
POZNÁMKA: oblasti na touchpadu označené tečkovanou čarou
představují levé a pravé tlačítko myši.
Uživatelská příručka notebooku
27
Přetažení
Poklepejte na položku a poté táhněte stejným prstem, aniž byste jej zvedli
z touchpadu. Položku upustíte na nové místo tím, že zvednete prst z
touchpadu.
Vytažení z horního okraje
•
Na úvodní obrazovce Metro vytažením z horního okraje zobrazte
pruh All apps (Všechny aplikace).
•
V běžící aplikaci vytažením z horního okraje zobrazte její
nabídku.
Vytažení z levého okraje
Vytažení z pravého okraje
Vytažením z levého okraje přepínejte Vytažením z pravého okraje zobrazte
běžící aplikace.
Charm bar..
28
Uživatelská příručka notebooku
Gesta dvěma prsty
Klepnutí
Otočení
Klepnutím dvěma prsty na touchpad Chcete-li otočit obrázek v programu
simulujete kliknutí pravým tlačítkem. Windows® Photo Viewer, položte dva
prsty na touchpad a potom otočte
jeden prst po nebo proti směru
hodin; druhý přitom musí zůstat na
místě.
Procházení stránek dvěma prsty Procházení stránek dvěma prsty
(nahoru/dolů)
(vlevo/vpravo)
Tahem dvou prstů rolujte nahoru nebo Tahem dvou prstů rolujte vlevo nebo
dolů.
vpravo.
Zmenšení
Otočení
Vyberte položku, poté stiskněte
a držte tlačítko levého kliknutí
Tahem druhého prstu na touchpadu
posuvejte položku na nové místo.
Obraz otočíte umístěním dvou
prstů na touchpad, poté otočením
jednoho prstu po nebo proti směru
hodin; druhý přitom musí zůstat na
místě.
Uživatelská příručka notebooku
29
Přetažení
Vyberte položku, poté stiskněte a držte tlačítko levého kliknutí Tahem druhého
prstu na touchpadu posuvejte položku na nové místo.
30
Uživatelská příručka notebooku
Pomocí klávesnice
Funkční klávesy
Funkční klávesy notebooku mohou spouštět následující příkazy:
Přepne notebook do Sleep mode (režimu spánku)
Aktivuje a deaktivuje Airplane mode (Režimu letadlo)
POZNÁMKA: Aktivace Airplane mode (Režimu
letadlo) deaktivuje bezdrátové připojení.
Snižuje jas displeje
Zvyšuje jas displeje
Vypne displej
Aktivuje nastavení druhé obrazovky
POZNÁMKA: Ujistěte se, že je k vašemu notebooku
připojena druhá obrazovka.
Aktivace a deaktivace touchpadu.
Zapnutí a vypnutí reproduktoru.
Snížení hlasitosti reproduktoru.
Zvýšení hlasitosti reproduktoru.
Uživatelská příručka notebooku
31
Funkční klávesy aplikací ASUS
Notebook je také vybaven zvláštními funkčními klávesami, kterými
lze spouštět aplikace ASUS.
Aktivuje/deaktivuje aplikaci ASUS Splendid Video
Enhancement Technology umožňující přepnutí režimů
vylepšení barev: Gamma
���������������������������������
Correction (Gama korekce),
Vivid Mode (Živý režim), Theater Mode (Režim kino), Soft
Mode (Měkký režim), My Profile (Můj profil) a Normal
(Normální).
Spustí aplikaci ASUS Life Frame
Spustí aplikaci ASUS Power4Gear Hybrid
Klávesy Windows® 8 (u vybraných modelů)
Klávesnice notebooku obsahuje dvě zvláštní klávesy Windows®
popsané níže:
Stiskem tohoto tlačítka se vrátíte na úvodní obrazovku. Pokud
již jste na úvodní obrazovce, vrátíte se naposledy otevřenou
aplikaci.
Stiskem této klávesy simulujete pravé kliknutí.
32
Uživatelská příručka notebooku
Kapitola 3:
Práce s Windows® 8
Uživatelská příručka notebooku
33
První spuštění
Při prvním spuštění počítače se objeví řada obrazovek, které vás
provedou základním nastavením operačního systému Windows® 8.
Postup prvního spuštění notebooku:
1. Stiskněte tlačítko napájení na notebooku.. Vyčkejte několik
minut, až se zobrazí obrazovka nastavení.
2. Na obrazovce nastavení vyberte jazyk, v němž chcete notebook
používat.
3. Pečlivě si přečtěte licenční podmínky. Zaškrtněte I accept
the license terms for using Windows (Přijímám licenční
podmínky používání Windows) a klepněte na Accept
(Přijímám).
4. Podle dalších zobrazených pokynů nakonfigurujete následující
základní nastavení:
•
Zabezpečte své PC
•
Přizpůsobení
•
Bezdrátová síť
•
Nastavení
•
Přihlášení k PC.
5. Po konfiguraci základních položek se zobrazí výukový program
Windows®8. Sledováním se dozvíte víc u funkcích Windows®8.
Obrazovka zámku Windows® 8
Po spuštění operačního systému Windows®8 se může objevit
obrazovka zámku Windows®8. Pokračujte klepnutím na obrazovku
zámku nebo stiskem libovolné klávesy notebooku.
34
Uživatelská příručka notebooku
Uživ. rozhraní Windows®
Windows® 8 je dodáváno s uživatelským rozhraním (UI) založeným
na dlaždicích pro snadný přístup k aplikacím Windows® z obrazovky
Start. Obsahuje také následujcí funkce, které můžete využít při práci
s notebookem.
Spouštěcí obrazovka
Obrazovka Start se zobrazí po úspěšném přihlášení k vašemu účtu.
Pomáhá na jednom místě organizovat všechny programy a aplikace.
Uživatelský účet
Tlačítko Přiblížení/
Aplikace Windows®
Tuto skupinu aplikací lze přizpůsobit a vytvořit tak jedno centrum pro
práci a hru na vašem notebooku. Každá z nich představuje konkrétní
funkci, kterou můžete používat a sdílet přes síťová připojení.
POZNÁMKA: Některé aplikace se plně spustí až po přihlášení k vašemu
účtu Microsoft.
Uživatelská příručka notebooku
35
Aktivní body
Aktivní body na obrazovce umožňují spouštění programů a vyvolání
nastavení notebooku. Tyto aktivní body lze aktivovat touchpadem.
Aktivní body spuštěné aplikace
Aktivní odkazy na obrazovce Start
36
Uživatelská příručka notebooku
Aktivní bod
Řešení
levý horní roh
Podržte kurzor myši v levém horním rohu a poté
se klepnutím na náhled nedávno použité aplikace
vraťte do běžící aplikace.
Pokud jste spustili více aplikací, rolováním dolů
zobrazte všechny.
levý dolní roh
Z obrazovky běžící aplikace:
Podržte kurzor myši v levém dolním rohu a poté se
klepnutím na náhled na úvodní obrazovce vraťte na
úvodní obrazovku.
POZNÁMKA: na úvodní obrazovku se také lze
vrátit stiskem klávesy Windows
.
Z úvodní obrazovky:
Podržte kurzor myši v levém horním rohu a poté se
klepnutím na náhled běžící aplikace vraťte do této
aplikace.
horní strana
Přidržte kurzor myši na horní straně, až se změní na
ruku. Uchopte aplikaci a poté ji přetáhněte na nové
místo.
POZNÁMKA: tato funkce aktivního bodu
funguje u běžící aplikace nebo pokud chcete
použít funkci Snap. Podrobnosti viz Funkce
Snap pod Práce s aplikacemi Windows®.
Pravý horní a dolní
roh
Přidržením kurzoru myši na horním nebo levém
dolním rohu aplikace spusťte Charm bar (Pruhu
tlačítek).
Uživatelská příručka notebooku
37
Práce s aplikacemi Metro��������
Windows®
Pomocí dotykové obrazovky, dotykové plochy nebo klávesnice
notebooku můžete spouštět, přizpůsobovat a ukončovat aplikace.
Spuštění aplikace
(u vybraných modelů) Klepnutím na aplikaci ji spustíte.
Umístěte kurzor myši na aplikaci a pak klepnutím levým tlačítkem
nebo dotykem aplikaci spusťte.
Dvakrát stiskněte
aplikace. Stiskem
a poté tlačítky šipek procházejte
spusťte aplikaci.
Přizpůsobení aplikací
Aplikace přesunete, změníte jejich velikost nebo odepnete z úvodní
obrazovky takto.
Přesun aplikací
(u vybraných modelů) Klepněte a přidržte dlaždici aplikace a
potom ji přetáhněte na nové místo.
Poklepejte na aplikaci a potom ji přetáhněte na nové místo.
38
Uživatelská příručka notebooku
Přesun aplikací
(u vybraných modelů)
1. Vytažením z dlaždice aplikace dolů otevřete pruh
nastavení.
2.�������������
Klepnutím na�
zmenšíte nebo klepnutím na�
zvětšíte dlaždici aplikace.
Kliknutím pravým tlačítkem na aplikaci aktivujte pruh
nastavení, poté klepněte na
nebo
.
Odepnutí aplikací
(u vybraných modelů)
1. Vytažením z dlaždice aplikace dolů otevřete pruh
nastavení.
2.�������������
Klepnutím na�
aplikaci
������������������
odepněte.
Klepnutím pravým tlačítkem na aplikaci aktivujte panel
nastavení a poté klepněte na�� �
Uživatelská příručka notebooku
.
39
Zavření aplikace
(u vybraných modelů) Aplikaci ukončíte tak, že klepnete a
držíte horní okraj běžící aplikace a přetažením na dolní okraj
obrazovky aplikaci ukončíte.
1. Umístěte kurzor myši na horní okraj spuštěné
aplikace a počkejte, až se změní v ruku.
2. Přetáhněte a pusťte aplikaci na dolní okraj
obrazovky a tím ji zavřete.
Na obrazovce spuštěné aplikace stiskněte
40
.
Uživatelská příručka notebooku
Otevření obrazovky aplikací
Kromě aplikací již připnutých na úvodní obrazovku můžete také otevřít
další aplikace přes obrazovku aplikací.
Vodorovná posouvací lišta
Otevření obrazovky aplikací
Obrazovku aplikací aktivujte dotykovou obrazovkou, dotykovou
plochou nebo klávesnicí notebooku.
(u vybraných modelů)
1. Posunutím prstu z horního nebo dolního okraje
obrazovky spusťte panel All Apps (Všechny
aplikace).
2.�������������
Klepnutím na�
zobrazíte
���������������������������
všechny aplikace
instalované ve vašem notebooku.
Vytažením z horního okraje spusťte pruh All Apps (Všechny
aplikace).
Z úvodní obrazovky stiskem
All Apps (Všechny aplikace)
vyberte ikonu
a pak stiskněte
.
Uživatelská příručka notebooku
41
Připnutí dalších aplikací na úvodní obrazovku
Pomocí dotykové obrazovky lze na úvodní obrazovku připnout další
aplikace.
1. Na obrazovce Aplikace tažením dolů otevřete pruh
nastavení.
2.�������������
Klepnutím na�
přidáte
�����������������������������
vybranou aplikaci na
úvodní obrazovku.
1. Umístěte kurzor myši na aplikaci, kterou chcete přidat
na obrazovku Start.
2. Klepnutím pravým tlačítkem na aplikaci aktivujte její
nastavení.
3. klepněte na ikonu
42
.
Uživatelská příručka notebooku
Pruh symbolů
Pruh symbolů je pruh nástrojů, který může být zobrazen na pravé
straně obrazovky. Obsahuje několik nástrojů umožňujících sdílení
aplikací a poskytujících rychlý přístup k přizpůsobení nastavení
notebooku.
Pruh symbolů
Spuštění pruhu symbolů
POZNÁMKA: Pruh symbolů při prvním vyvolání obsahuje sadu bílých
ikon. Výše uvedený obrázek zachycuje již aktivovaný pruh symbolů.
Pomocí dotykové obrazovky, dotykové plochy nebo klávesnice
notebooku spusťte panel Charm (Symbol).
(u vybraných modelů) Posunutím prstu z pravého okraje
obrazovky spustíte panel Charm (Symbol).
Přidržte kurzor myši v pravém nebo levém horním rohu
obrazovky.
Stiskněte
Uživatelská příručka notebooku
43
Obsah pruhu symbolů
Search (Hledat)
Tento nástroj umožňuje hledání souborů, aplikací nebo
programů na notebooku.
Share (Sdílet)
Tento nástroj umožňuje sdílení aplikací prostřednictvím
sociálních sítí nebo e-mailu.
Start
Tento nástroj vás vrátí na obrazovku Start. Z obrazovky
Start se tímto nástrojem také můžete vrátit na nedávno
otevřenou aplikaci.
Devices (Zařízení)
Tento nástroj umožňuje přístup k souborům a sdílení
souborů pomocí zařízení připojených k notebooku, jako
je vnější displej nebo tiskárna.
Settings (Nastavení)
Tento nástroj umožňuje přístup k nastavení vašeho
notebooku.
44
Uživatelská příručka notebooku
Funkce Snap
Funkce Snap zobrazí dvě aplikace vedle sebe, takže s nimi lze
pracovat nebo je přepínat.
DŮLEŽITÉ! Před použitím funkce Snap ověřte, že má notebook
nastaveno rozlišení 1366 x 768 nebo vyšší.
Pruh Snap
Použití funkce Snap
Pomocí dotykové obrazovky, dotykové plochy nebo klávesnice
notebooku aktivujte a používejte funkci Snap (Přichytit).
(u vybraných modelů)
1. Spusťte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.
2. Klepněte a přidržte horní okraj aplikace, poté táhněte
vlevo nebo vpravo, dokud se nezobrazí panel funkce
Snap (Přichytit).
3. Spusťte další aplikaci.
Uživatelská příručka notebooku
45
1. Spusťte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.
2. Přidržte kurzor myši na horním okraji obrazovky.
3. Jakmile se kurzor změní v ruku, táhněte a pusťte aplikaci
vlevo nebo vpravo.
4. Spusťte další aplikaci.
1. Spusťte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.
2. Stiskněte
.
3.�����������������������
Spusťte další aplikaci.
4. Mezi aplikacemi přepínáte stiskem
46
.
Uživatelská příručka notebooku
Další klávesové zkratky
Pomocí klávesnice můžete také využít následující zkratky, které
usnadní spuštění aplikací a procházení Windows®8.
\
Přepnutí mezi úvodní obrazovkou a naposledy
spuštěnou aplikací
Spuštění režimu pracovní plochy
Spuštění okna Počítač v režimu pracovní plochy
Otevření okna Hledání souborů
Otevření okna Sdílet
Otevření okna Nastavení
Otevření okna Zařízení
Aktivace obrazovky zámku
Minimalizace okna Internet Explorer
Uživatelská příručka notebooku
47
Otevření druhého okna na obrazovce
Otevření okna Hledání aplikací
Otevření okna Spustit
Otevření Centra snadného přístupu
Otevření okna Hledání nastavení
Otevření pole nástrojů Windows
Spuštění lupy umožňující zvětšení části obrazovky
Zmenšení zobrazení
Otevření Nastavení vypravěče
Aktivace funkce snímku obrazovky
48
Uživatelská příručka notebooku
Připojení k bezdrátovým sítím
Wi-Fi
Pomocí připojení Wi-Fi lze na notebooku pracovat s e-maily, prohlížet
Internet a sdílet aplikace prostřednictvím sociálních sítí.
DŮLEŽITÉ! Vypněte Airplane mode (režim Letadlo), abyste mohli
využívat Wi-Fi. Více podrobností viz sekce Režim Letadlo v této
příručce.
Aktivace Wi-Fi
Wi-Fi na notebooku aktivujte následujícími kroky:
1.����������
Aktivujte Charm bar(Pruh symbolů).
2. Klepněte na
a pak na
.
3.����������������������������������������������������
Ze seznamu dostupných připojení Wi-Fi vyberte jeden
přístupový bod.
Uživatelská příručka notebooku
49
4. Klepnutím na Connect (Připojit) spusťte síťové
připojení.
POZNÁMKA: K aktivaci připojení Wi-Fi může být nutno zadat
heslo zabezpečení.
5. Pokud chcete povolit sdílení mezi notebookem a
ostatními zařízeními podporujícími bezdrátovou
síť, klepněte na Yes, turn on sharing and connect
to devices (Ano, zapnout sdílení a připojení
k zařízením). Pokud sdílení nechcete povolit,
klepněte na No, don’t turn on sharing or connect to
devices (Ne, nezapínat sdílení a nepřipojovat se k
zařízením).
50
Uživatelská příručka notebooku
Bluetooth
Pomocí Bluetooth si můžete snadno vyměňovat data s jinými zařízeními
podporujícími Bluetooth.
DŮLEŽITÉ! Vypněte Airplane mode (režim Letadlo), abyste mohli
využívat Bluetooth. Více podrobností viz sekce Režim Letadlo v této
příručce.
Párování s dalšími zařízeními podporujícími Bluetooth
Přenos dat funguje až po spárování notebooku s dalším zařízením
podporujícím Bluetooth. Chcete-li tak učinit, použijte dotykovou
obrazovku nebo dotykovou plochu podle následujících pokynů:
1.����������
Aktivujte Charm bar(Pruh symbolů).
2. Klepněte na
a pak na Change PC Settings
(Změnit nastavení PC).
3. Pod PC Settings (Nastavení PC) vyberte Devices
(Zařízení) a pak klepnutím na Add a Device (Přidat
zařízení) vyhledejte zařízení Bluetooth.
Uživatelská příručka notebooku
51
4. Vyberte ze seznamu zařízení. Porovnejte heslo na notebooku
s heslem odeslaným vybranému zařízení. Pokud se shodují,
klepnutím na Yes (Ano) spárujte notebook se zařízením.
POZNÁMKA: u některých zařízení podporujících Bluetooth
může být nutno zadat na notebooku heslo.
52
Uživatelská příručka notebooku
Režim letadlo
Airplane mode (Režim Letadlo) deaktivuje bezdrátová připojení,
takže můžete notebook bezpečně používat během letu.
Zapnutí režimu Letadlo
1.����������
Aktivujte Charm bar(Pruh symbolů).
nebo 2. Klepněte na
a pak na
.
3. Přetažením posuvníku vpravo zapnete režim Letadlo.
Stiskněte
.
Vypnutí režimu Letadlo
1.����������
Aktivujte Charm bar(Pruh symbolů).
nebo 2. Klepněte na
3.
a pak na
.
Přetažením posuvníku vlevo vypnete režim Letadlo.
Stiskněte
.
POZNÁMKA: Ohledně možností používání notebooku v letadle a
možnosti využití služeb kontaktujte leteckého dopravce.
Uživatelská příručka notebooku
53
Připojení ke kabelovým sítím
Přes port LAN lze notebook také připojit ke kabelovým sítím, například
místním, nebo využít širokopásmové připojení k Internetu.
POZNÁMKA: podrobnosti k nastavení připojení k internetu vám sdělí
poskytovatel připojení k internetu (ISP) nebo váš správce sítě, který vám
s ním také může pomoci.
Nastavení proveďte podle následujících pokynů.
DŮLEŽITÉ! Před následujícími kroky zkontrolujte, zda je port LAN
notebooku propojen s místní síti.
Konfigurace dynamického připojení IP/PPPoE
1. Spusťte Desktop (Pracovní plochu).
2. V hlavním panelu Windows® klikněte pravým tlačítkem
nebo
na ikonu sítě�
a�������������������
poté klepněte na Open Network
and Sharing Center (Otevřít centrum sítí a sdílení).
3. V okně Network and Sharing Center (Otevřít centrum
sítí a sdílení) klepněte na Change adapter settings
(Změnit nastavení adaptéru).
4. Klikněte pravým tlačítkem na vaši LAN a poté vyberte
Properties (Vlastnosti).
54
Uživatelská příručka notebooku
5. Klepněte na Internet Procokol Version 4(TCP/IPv4)
(Internetový protokol verze 4 (TCP/IPv4)) a poté
klepněte na Properties (Vlastnosti).
6. Klepněte na Obtain an IP address automatically
(Získat adresu IP automaticky) a poté klepněte na
OK.
POZNÁMKA: Pokud využíváte připojení PPPoE, pokračujte dalšími
kroky.
Uživatelská příručka notebooku
55
7. Vraťte se zpět do Network and Sharing Center (Centrum
síťových připojení a sdílení) a potom klepněte na Set up
a new connection or network (Vytvořit nové připojení
nebo síť).
8. Vyberte Connect to the Internet (Připojit k Internetu)
a klepněte na Next (Další).
56
Uživatelská příručka notebooku
9. Klepněte na Broadband (PPPoE) (Širokopásmové
připojení (PPPoE)).
10. Vyplňte User name (Jméno), Password (Heslo) a
Connection name (Název připojení) a klepněte na
Connect (Připojit).
11. Dokončete konfiguraci klepnutím na Close (Zavřít).
12. Klepněte na
na hlavním panelu systému a poté
klepněte na právě vytvořené připojení.
13. Vyplňte uživatelské jméno a heslo a klepnutím na Connect
(Připojit) zahajte připojování k Internetu.
Uživatelská příručka notebooku
57
Konfigurace statické IP adresy připojení
1. Opakujte kroky 1 až 5 postupu Připojení k síti IP / PPPoE
s dynamickou adresou.
nebo
2
Vyberte možnost Use the following IP address (Použít
následující adresu IP).
3. Zadejte IP adresu, masku podsítě a bránu podle údajů
od vašeho poskytovatele služeb.
4. Dle potřeby také můžete vyplnit preferovaný server DNS
a alternativní server DNS a poté klepnout na OK.
58
Uživatelská příručka notebooku
Vypnutí notebooku
Existuje více možností vypnutí notebooku:
•
nebo
Klepněte na
poté na
na Charm bar (Pruhu tlačítek) a
> Shut down (Vypnout).
> Shut
•
Na přihlašovací obrazovce klepněte na
down.
•
Prijenosno računalo možete isključiti i u načinu rada s
radnom površinom. To možete učiniti ako pokrenete
radnu površinu i zatim pritisnete alt + f4 radi otvaranja
prozora Isključivanje. Na padajućem popisu odaberite
Shut Down (Isključivanje) i zatim odaberite OK (U
redu).
•
Pokud notebook nereaguje, stiskněte a přidržte tlačítko
napájení nejméně na čtyři (4) sekundy a notebook se
vypne.
Přepnutí notebooku do režimu spánku
Notebook přepnete do režimu spánku jedním stiskem tlačítka
napájení.
•
Prijenosno računalo možete dovesti u stanje mirovanja
i u načinu rada s radnom površinom. To možete učiniti
ako pokrenete radnu površinu i zatim pritisnete alt +
f4 radi otvaranja prozora Isključivanje. Na padajućem
popisu odaberite Sleep (Mirovanje) i zatim odaberite
OK (U redu).
Uživatelská příručka notebooku
59
60
Uživatelská příručka notebooku
Kapitola 4:
Aplikace ASUS
Uživatelská příručka notebooku
61
Vybrané aplikace ASUS
Life Frame
Aplikace Life Frame vylepšuje funkce webkamery. Tato aplikace
umožňuje pořizování momentek, úpravu fotografií, záznam videa,
audia, použití webkamery k zabezpečení a hraní her.
Spuštění aplikace Life Frame
stiskněte
.
Pruh nástrojů archivace
zobrazuje uložené soubory
formou náhledů.
Akční tlačítko
Režimy
Tlačítko sledování
tváře
Režimy
Webcam settings
(Nastavení webkamery)
62
Přiblížení/oddálení
Uživatelská příručka notebooku
Funkce Life Frame
Camera (Fotoaparát)
Tato funkce umožňuje fotografování webkamerou.
Camcorder (Kamera)
Tato funkce umožňuje natáčení webkamerou.
Monitor
Tato funkce umožňuje použít webkameru k zabezpečení,
automaticky detekuje pohyb v obrazu a pořídí fotografii.
Voice Recorder (Hlasový záznamník)
Tato funkce umožňuje záznam audia na notebooku.
Game (Hra)
Tato funkce umožňuje hraní her pomocí webkamery.
Uživatelská příručka notebooku
63
Power4Gear Hybrid
Power4Gear optimalizuje výkonnost notebooku pomocí režimu úspory
energie.
POZNÁMKA:Odpojením notebooku od napájecího adaptéru se
automaticky přepne režim Power4Gear Hybrid na režim Battery Saving
(Úspora energie).
Spuštění Power4Gear Hybrid
stiskněte
.
Vyberte z těchto režimů spotřeby energie.
Těmito volbami přizpůsobte
režim úspory energie.
Umožňuje skrytí ikon pracovní plochy a
zapnutí nebo vypnutí režimu prezentace.
Režim výkonu
Tento režim využijte při provádění činností vyžadujících vysoký
výkon notebooku, jako je hraní her nebo předvádění obchodních
prezentací.
Režim úspory energie
Tento režim prodlužuje výdrž notebooku na jedno nabití baterie i
životnost baterie při zapojení napájecího adaptéru do elektrické sítě.
64
Uživatelská příručka notebooku
Okamžité zapnutí
Funkce Instant On (Okamžité zapnutí) šetří energii v baterii, když je
notebook v režimu hlubokého spánku (Deep S3).
POZNÁMKA: Deep
����������������������������������������������������������
S3 je technologie, která umožní vyšší úsporu energie
z baterií, když je notebook ASUS v režimu spánku.
DŮLEŽITÉ!� Doba pohotovosti závisí na zbývající kapacitě baterie
notebooku, modelu a konfiguraci počítače a provozních podmínkách.
Režim výkonu
Režim výkonu je je ve výchozím
nastavení notebooku zapnut. Umožňuje
obnovení stavu při vypnutí počítače do
dvou sekund i poté, co byl notebook v
režimu hlubokého spánku.
Režim úspory
Tento režim prodlužuje dobu v
pohotovostním režimu až na třicet
(30) dnů. Při aktivaci se notebook
vrátí do stavu při posledním vypnutí
během sedmi sekund a to ještě čtyři
hodiny po přechodu do režimu
hlubokého spánku.
nebo
Uživatelská příručka notebooku
Klepnutím aktivujte režim
úspory baterie.
65
66
Uživatelská příručka notebooku
Kapitola 5:
Power-on Self-test (POST)
Uživatelská příručka notebooku
67
Power-on Self-test (POST)
Power-on Self-test (POST) je řada diagnostických testů řízených
softwarem, které běží při spuštění nebo restartu notebooku. Software
řídící POST je trvalou součástí architektury notebooku.
Použití POST ke vstupu do BIOSu a řešení potíží
Během POST můžete pomocí funkčních kláves notebooku pracovat
s nastaveními BIOSu nebo řešit potíže. Více podrobností je uvedeno
níže.
BIOS
BIOS (Basic Input and Output System) ukládá nastavení hardwaru
potřebná ke spuštění notebooku.
Výchozí nastavení BIOSu jsou vhodná pro většinu případů použití
notebooku. Výchozí nastavení BIOSu neměňte, kromě níže uvedených
případů:
•
Zobrazení chybového hlášení při spuštění systému, vyžadujícího
vstup do Nastavení BIOSu.
•
Instalace nové komponenty systému, vyžadující nastavení nebo
aktualizaci BIOSu.
VAROVÁNÍ: Nesprávná nastavení BIOSu mohou vést k nestabilitě nebo
selhání startu systému. Silně doporučujeme zasahovat do nastavení
BIOSu jen s pomocí kvalifikovaného servisního technika.
Vstup do BIOSu
Restartujte notebook a poté ve fázi POST stiskněte
68
.
Uživatelská příručka notebooku
Nastavení BIOSu
POZNÁMKA: ���������������������������������������������������
Obrazovky BIOS v této sekci jsou jen informativní.
Skutečné obrazovky se mohou lišit podle modelu a oblasti.
Boot (Spuštění)
Tato nabídka umožňuje nastavení preferencí spuštění. Při nastavení
priority spuštění můžete postupovat podle následujících pokynů.
1. Na obrazovce Boot (Start) vyberte Boot Option #1 (Možnost startu
č. 1).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Launch PXE OpROM
[Enabled]
Sets the system boot
order
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Boot Option #2
[Windows Boot Manager]
[Atheros Boot Agent]
Network Device BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option
→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t
Version 2.14.1219.
2.15.1226. Copyright
Copyright (C)
(C) 2011
2012 American
American Megatrends,
Megatrends, Inc.
Inc.
Version
2. Stiskněte
a vyberte zařízení pro volbu Boot Option #1
(Možnost startu č. 1).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
UEFI Boot
PXE ROM
Launch CSM
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Add New Boot Option
Delete Boot Option
[Disabled]
[Enabled]
[Disabled]
[Disabled]
Boot Option #1
[Windows
Atheros Boot
AgentBoot Manager]
Windows Boot Manager
Disabled
Sets the system boot
order
→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t
Version 2.14.1219.
2.15.1226. Copyright
Copyright (C)
(C) 2011
2012 American
American Megatrends,
Megatrends, Inc.
Inc.
Version
Uživatelská příručka notebooku
69
Security (Zabezpečení)
Tato nabídka umožňuje nastavit heslo správce a heslo uživatele
notebooku. Také umožňuje ovládání přístupu k pevnému disku,
vstupně/výstupním rozhraním a USB rozhraní notebooku.
POZNÁMKA:
• Pokud zadáte User Password (Heslo uživatele), budete jej
muset zadat před každým spuštěním operačního systému
notebooku.
• Pokud zadáte Administrator Password (Heslo správce),
musíte jej zadat před vstupem do BIOSu.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this only
limits access to Setup and is only asked for when entering
Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is
a power on password and must be entered to boot or enter
Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status
User Password Status
Administrator Password
User Password
HDD User Pwd Status :
Set Master Password
Set User Password
Set Administrator
Password. The password
length must be in the
following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
I/O Interface Security
→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Pokyny pro nastavení hesla:
1. Na obrazovce Security (Zabezpečení) vyberte Setup
Administrator Password (Heslo správce) nebo User
Password (Heslo uživatele) .
2. Zadejte heslo a stiskněte klávesu
.
3. Znovu zadejte heslo a stiskněte klávesu
70
.
Uživatelská příručka notebooku
Pokyny pro vymazání hesla:
1. Na obrazovce Security (Zabezpečení) vyberte Setup
Administrator Password (Heslo správce) nebo User
Password (Heslo uživatele) .
2. Zadejte aktuální heslo a stiskněte
.
3. Pole Create New Password (Vytvořit nové heslo) nechte
prázdné a stiskněte
.
4.�������
Volbou Yes (Ano) potvrďte a poté stiskněte�
.
I/O Interface Security (Zabezpečení rozhraní I/O)
V nabídce Security (Zabezpečení) lze položkou I/O Interface
Security (Zabezpečení rozhraní I/O) zamknout a odemknout
některé funkce rozhraní notebooku.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
If Locked, LAN controller
will be disabled.
I/O Interface Security
LAN Network Interface
Wireless Network Interface
HD AUDIO Interface
SATA 2nd HDD Interface
USB Interface Security
LAN
Lock
UnLock
[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
Network Interface
→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Pro uzamčení I/O rozhraní:
1. Na obrazovce Zabezpečení zvolte Zabezpečení I/O
rozhraní.
2. Zvolte si rozhraní, které si přejete uzamknout a stiskněte
.
3. Vyberte Lock (Zámek).
Uživatelská příručka notebooku
71
Zabezpečení USB rozhraní
V nabídce I/O Interface Security (Zabezpečení rozhraní I/O) lze
také volbou USB Interface Security (Zabezpečení rozhraní USB)
zamknout a odemknout porty a zařízení.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
USB Interface Security
USB Interface
[UnLock]
External Ports
CMOS Camera
Card Reader
[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
USB Interface
Lock
UnLock
If
LOCKED,
USB devices
be disabled
all
will
→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
To lock the USB interface:
1. Na obrazovce Zabezpečení zvolte Zabezpečení I/O
rozhraní > Zabezpečení USB rozhraní.
2. Zvolte si rozhraní, které si přejete uzamknout a klepněte na
Zamknout.
POZNÁMKA: Nastavením USB Interface (Rozhraní USB) na Lock
(Zámek) současně zamknete a skryjete volbu External Ports
(Externí porty) a další zařízení zahrnutá pod USB Interface Security
(Zabezpečení rozhraní USB).
72
Uživatelská příručka notebooku
Set Master Password (Nastavit hlavní heslo)
V nabídce Security (Zabezpečení) lze volbou Set Master Password
(Nastavit hlavní heslo) nastavit heslo přístupu k pevnému
disku.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this only
limits access to Setup and is only asked for when entering
Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is
a power on password and must be entered to boot or enter
Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status
User Password Status
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
Set HDD Master Password.
***Advisable to Power
Cycle System after Setting
Hard Disk Passwords***
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Pro nastavení hesla HDD:
1. Na obrazovce Zabezpečení klepněte na Nastavit hlavní
heslo
2. Zadejte heslo a stiskněte
.
3. Zadejte opětovně pro potvrzení heslo a stiskněte
.
4. Klepněte na Nastavit uživatelské heslo a opakujte dříve
uvedený postup pro nastavení uživatelského hesla.
Uživatelská příručka notebooku
73
Save & Exit (Uložit a ukončit)
Provedená nastavení konfigurace před opuštěním BIOSu uložte volbou
Save Changes and Exit (Uložit a ukončit).
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main
Advance
Boot
Security
Save & Exit
Save Changes and Exit
Exit system setup after
saving the changes.
Discard Changes and Exit
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Atheros Boot Agent
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aktualizování systému BIOS:
1. Zjistěte si přesné modelové označení notebooku a poté z webu
ASUS stáhněte nejnovější BIOS pro svůj systém.
2. Kopii staženého souboru BIOS uložte na flash disk.
3. Připojte flash disk k notebooku.
4. Restartujte notebook a poté ve fázi POST stiskněte
.
5.����������������������������������
V programu BIOS Setup klepněte na Advanced (Pokročilé) > Start
Easy Flash (Spustit Easy Flash)a stiskněte �
74
.
Uživatelská příručka notebooku
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit
POST Logo Type
Start Easy Flash
Play POST Sound
Speaker Volume
Internal Pointing Device
Wake on Lid Open
ASUS USB Charger+ in battery mode
[Static]
[No]
[4]
[Enabled]
[Enabled]
[Disabled]
SATA Configuration
Graphics Configuration
DPTF Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack
Press Enter to run the
utility to select and
update BIOS.
→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
6. Vyhledejte na flash disku soubor BIOS a stiskněte
.
ASUSTek Easy Flash Utility
FLASH TYPE: Winbond 25X/Q Series
Current BIOS
Platform: X202E
Version: 100
Build Date: Jul 26 2012
Build Time: 11:09:58
FSO
FS1
FS2
FS3
New BIOS
Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown
0 EFI
<DIR>
[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute
7.���������������������������������
Po aktualizaci BIOSu klepněte na Exit (Konec) > Restore Defaults
(Obnovit výchozí) a tím obnovte výchozí nastavení systému. ��
Uživatelská příručka notebooku
75
Troubleshoot (Řešení potíží)
Stiskem
ve fázi POST zobrazíte možnosti řešení potíží
Windows® 8, včetně níže uvedených:
•
Opravit PC
•
•
Obnovit PC
Pokročilé možnosti
Refresh your PC (Opravit PC)
Volbu Refresh your PC (Opravit PC) využijte, pokud chcete opravit
systém a nepřijít přitom o data a aplikace.
Vyvolání této volby ve fázi POST:
1. Restartujte notebook a poté ve fázi POST stiskněte
.
2. Vyčkejte, až se spustí Windows®, vyberte jednu z
možností a pak klepněte na Troubleshoot (Řešit
potíže).
nebo 3. Klepněte na Refresh your PC (Opravit PC).
4. Na obrazovce Refresh your PC (Opravit PC) si přečtěte
odrážky, abyste lépe porozuměli této volbě, a poté
klepněte na Next (Další).
5. Klepněte na účet, který chcete opravit.
6. Vepište heslo účtu a klepněte na Continue
(Pokračovat).
7. Klepněte na Refresh (Obnovit).
DŮLEŽITÉ! Před opravou systému se ujistěte, že je
notebook připojen k napájecímu zdroji.
76
Uživatelská příručka notebooku
Reset your PC (Obnovit PC)
DŮLEŽITÉ! Před povolením této volby zazálohujte všechna svá data.
Volbou Reset your PC (Obnovit PC) obnovte výchozí nastavení
notebooku.
Vyvolání této volby ve fázi POST:
1. Restartujte notebook a poté ve fázi POST stiskněte
.
2. Vyčkejte, až se spustí Windows®, vyberte jednu z
možností a pak klepněte na Troubleshoot (Řešit
potíže).
nebo 3. Klepněte na Reset your PC (Obnovit PC).
4. Na obrazovce Reset your PC (Obnovit PC) si přečtěte
odrážky, abyste lépe porozuměli této volbě, a poté
klepněte na Next (Další).
5. Klepněte na požadovanou volbu obnovení. Just
remove my files (Pouze odebrat moje soubory) nebo
Fully clean the drive (Úplně vyčistit disk).
6. Klepněte na Reset (Obnovit).
DŮLEŽITÉ! Před opravou systému se ujistěte, že je notebook
připojen k napájecímu zdroji.
Uživatelská příručka notebooku
77
Advanced options (Pokročilé možnosti)
Volbu Advanced options (Pokročilé možnosti) využijte, pokud
potřebujete další možnosti řešení potíží notebooku.
Vyvolání této volby ve fázi POST:
1. Restartujte notebook a poté ve fázi POST stiskněte
.
2. Vyčkejte, až se spustí Windows®, vyberte jednu z
možností a pak klepněte na Troubleshoot (Řešit
potíže).
nebo 3. Klepněte na Advanced options (Pokročilé
možnosti).
4. Na obrazovce Advanced options (Pokročilé možnosti)
vyberte volbu řešení potíží, kterou chcete využít.
5. Dokončete proces podle pokynů na obrazovce.
Použití obnovy obrazu systému
Pod Advanced options (Pokročilé možnosti) je volba System
Image Recovery (Obnova obrazu systému) umožňující obnovu z
konkrétního souboru.
Vyvolání této volby ve fázi POST:
1. Restartujte notebook a poté ve fázi POST stiskněte
.
2. Vyčkejte, až se spustí Windows®, vyberte jednu z
možností a pak klepněte na Troubleshoot (Řešit
potíže).
nebo 3. Klepněte na Advanced options (Pokročilé
možnosti).
78
Uživatelská příručka notebooku
4. Na obrazovce Advanced options (Pokročilé možnosti)
vyberte System Image Recovery (Obnova obrazu
systému).
5. Vyberte účet, který chcete obnovit ze souboru obrazu
systému.
6. Vepište heslo účtu a k lepněte na Continue
(Pokračovat).
7. Vyberte Use the latest available system image
(recommended) (Použít nejnovější dostupný obraz
systému (doporučeno)) a klepněte na Next (Další).
Lze také vybrat Select a system image (Vybrat obraz
systému), pokud máte obraz systému na externím
úložišti nebo DVD.
8. Dokončete obnovu obrazu systému podle pokynů na
obrazovce.
POZNÁMKA: silně doporučujeme zálohovat systém
pravidelně, abyste v případě, že notebook přestane fungovat,
neztratili data.
Uživatelská příručka notebooku
79
80
Uživatelská příručka notebooku
Přílohy
Uživatelská příručka notebooku
81
Informace o mechanice DVDROM (u vybraných modelů)
Jednotka DVD-ROM umožňuje přehrávání a vypalování CD a DVD. Filmy
na DVD můžete přehrávat po zakoupení volitelného softwaru.
Informace o místním přehrávání
Přehrávání filmů na DVD vyžaduje dekódování videa ve formátu
MPEG2, zvuku ve formátu AC3 a obsahu chráněného CSS. CSS (občas
označovaný jako hlídač kopírování) je pojmenování schématu pro
ochranu obsahu přijatého ve filmovém průmyslu, aby se vyšlo vstříc
ochraně proti nelegální duplikaci obsahu.
Přestože existuje mnoho pravidel pro licencování CSS,
nejdůležitějším z nich je omezení přehrávání regionálně
přizpůsobeného obsahu. Aby bylo možné sjednotit vydávání filmů
podle zeměpisných oblastí, filmové tituly se na DVD vydávají vždy
podle oblastí definovaných níže v úseku „Definování regionů".
Zákony na ochranu autorských práv vyžadují omezení všech filmů
na DVD vždy pro určitý region (obvykle jsou kódovány podle
prodejního regionu). Zatímco obsah na DVD může být vydán pro
více regionů současně, pravidla tvorby CSS vyžadují, aby byl každý
systém pro přehrávání obsahu s kódováním CSS schopný pracovat s
kódováním pouze pro jeden region.
DŮLEŽITÉ! V softwarovém prohlížeči DVD je možné pětkrát změnit
nastavení regionu, poté bude přehrávat pouze takové filmy na DVD,
jež se shodují s nastavením posledního regionu. U další změny kódu
regionu bude třeba provést nové tovární nastavení, na něž se nevztahuje
záruka. V případě nového továrního nastavení, hradí dodání a náklady
na práci uživatel.
82
Uživatelská příručka notebooku
Definování regionů
Region 1
Kanada, USA a teritoria USA
Region 2
Česká republika, Egypt, Finsko, Francie, Irák, Irán, Irsko, Island, Itálie,
Japonsko, Jihoafrická republika, Maďarsko, Německo, Nizozemí,
Norsko, Polsko, Portugalsko, Řecko, Saudská Arábie, Skotsko,
Slovensko, Spojené království, státy bývalé Jugoslávie, státy v Zálivu,
Sýrie, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko
Region 3
Barma, Indonésie, Jižní Korea, Malajsie, Filipíny, Singapur, Tchaj-wan,
Thajsko, Vietnam
Region 4
Austrálie, Jižní Amerika, Karibská oblast (kromě teritorií USA), Nový
Zéland, ostrovy Pacifiku, Střední Amerika
Region 5
CIS, Indie, Pákistán, zbytek Afriky, Rusko, Severní Korea
Region 6
Čína
Uživatelská příručka notebooku
83
Informace řadiče Blu-ray ROM
(u vybraných modelů)
Jednotka Blu-ray ROM umožňuje přehrávání videa ve vysokém
rozlišení (HD) a také dalších formátů disků, například DVD a CD.
Vymezení regionu
Region A
země Severní, Střední a Jižní Ameriky a jejich teritoria; Tchajwan,
Hong Kong, Macao, Japonsko, Korea (Jižní a Severní), jihovýchodní
asijské země a jejich teritoria.
Region B
Evropské, africké a jihozápadní asijské země vč. jejich teritorií;
Austrálie a Nový Zéland.
Region C
Země střední, jižní, západní Evropy vč. jejich teritorií; Čína a
Mongolsko.
POZNÁMKA: Více informací naleznete na webových stránkách www.
blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.html
84
Uživatelská příručka notebooku
Slučitelnost interního modemu
Tento notebook s interním modemem vyhovuje JATE (Japonsko), FCC
(USA, Kanada, Korea, Tchaj-wan) a CTR21. Interní modem byl schválen
podle rozhodnutí Rady 98/482/EC pro celoevropské jednoterminálové
připojení k veřejné telefonní síti. Ale vzhledem k rozdílům mezi
jednotlivými veřejnými telefonními sítěmi v různých zemích
neposkytuje toto schválení bezpodmínečné ujištění úspěšné funkce
na každém koncovém bodě veřejné telefonní sítě. V případě problémů
byste měli nejprve kontaktovat vašeho dodavatele vybavení.
Přehled
4. srpna 1998 bylo v Oficiálním zpravodaji EC zveřejněno rozhodnutí
Rady Evropy o CTR 21. CTR 21 platí pro veškerá terminálová nehlasová
zařízení s tónovým vytáčením, která se mají připojit k analogové
veřejné telefonní síti.
CTR 21 (Společné technické předpisy) pro připojovací požadavky na
připojení k analogové veřejné telefonní síti terminálových zařízení
(kromě terminálových zařízení podporujících hlasovou telefonii),
u kterých je síťové adresování, pokud je poskytováno, realizováno
dvoutónovou vícefrekvenční signalizací.
Prohlášení o síťové kompatibilitě
Prohlášení, které výrobce učiní k upozorněnému orgánu a dodavateli:
„Toto prohlášení bude označovat sítě, pro které je toto zařízení navrženo
ke spolupráci, a všechny upozorněné sítě, se kterými může mít toto
zařízení problémy spolupracovat.“
Uživatelská příručka notebooku
85
Prohlášení o síťové kompatibilitě
Prohlášení, které výrobce učiní k uživateli: „Toto prohlášení bude
označovat sítě, pro které je toto zařízení navrženo ke spolupráci, a
všechny upozorněné sítě, se kterými může mít toto zařízení problémy
spolupracovat. Výrobce rovněž připojí prohlášení, aby vyjasnil, kde
síťová kompatibilita závisí na nastavení fyzické a softwarové vrstvy.
Také poradí uživateli, aby kontaktoval dodavatele, pokud je žádoucí
používat zařízení na jiné síti.“
Prozatím Upozorněný orgán CETECOM vydal několik celoevropských
schválení pomocí CTR 21. Výsledkem jsou první evropské modemy,
které nevyžadují zákonná schválení pro každý jednotlivý evropský
stát.
Nehlasové zařízení
Záznamníky a hlasité telefony mohou být takto schváleny, a také
modemy, faxy, zařízení pro automatické vytáčení a poplašné systémy.
Zařízení, u kterého je kvalita řeči po celé trase upravena nařízeními
(např. ruční telefony a v některých státech i bezdrátové telefony) jsou
vyloučena.
86
Uživatelská příručka notebooku
Tato tabulka ukazuje státy, které už používají normu CTR
21.
Země
Aplikováno
Testuje se
Rakousko1
Ano Ne
Belgie Ano Ne
Česká republika Ne Nevztahuje se
Dánsko1 Ano Ano
Finsko Ano Ne
Franci Ano Ne
Německo Ano Ne
Řecko Ano Ne
Maďarsko Ne Nevztahuje se
Island Ano Ne
Irsko Ano Ne
Itálie Nerozhodnuto Nerozhodnuto
Izrael Ne Ne
Lichtenštejnsko Ano Ne
Lucembursko Ano Ne
Nizozemsko Ano Ano
Norsko Ano Ne
Polsko Ne Nevztahuje se
Portugalsko Ne Nevztahuje se
Španělsko Ne Nevztahuje se
Švédsko Ano
Ne
Švýcarsko Ano
Ne
Velká Británie Ano
Ne���
1
Uživatelská příručka notebooku
87
Tyto informace byly zkopírovány z CETECOM a dodáváme je bez záruky.
Aktualizace této tabulky najdete na adrese http://www.cetecom.de/
technologies/ctr_21.html
1 Národní požadavky se uplatní jen pokud může zařízení používat
pulsní vytáčení (výrobci mohou v uživatelském návodu uvést, že
zařízení má podporovat jen tónové vytáčení DTMF, a další testy by
pak byly zbytečné).
V Nizozemí jsou nutné další testy pro sériové připojení a identifikaci
volajícího.
Prohlášení Federální komise pro komunikaci
Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 15. Pro provoz musí
splňovat tyto dvě podmínky:
•
Zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení.
•
Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně
takového, které může způsobit nežádoucí činnost.
Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá
omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů
Federální komise pro komunikaci (FCC). Tato omezení jsou
stanovena tak, aby poskytovala odpovídající ochranu před
škodlivým rušením v případě, že je zařízení používáno v obydlené
oblasti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii
rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a používáno
v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat rušivou
interferenci rádiových komunikací. Přesto však není zaručeno,
že k rušení na určitých místech nedojde. Pokud je při vypnutí a
zapnutí evidentní, že zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu
rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli,
aby se pokusil toto rušení odstranit některým z následujících
opatření:
88
Uživatelská příručka notebooku
•
Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
•
Zvětšit vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
•
Připojit dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do
kterého je zapojen přijímač.
•
Obrátit se s žádostí o pomoc na prodejce nebo radio/TV
technika.
VAROVÁNÍ! V souladu s požadavky FCC ohledně emisních limitů a
rovněž jako prevence proti nežádoucímu rušení příjmu rádiového
nebo televizního signálu je užití stíněného napájecího kabelu
povinné. Je povoleno používat pouze dodaný napájecí kabel. Při
připojení vstupních a výstupních zařízení se používají pouze stíněné
kabely. Upozorňujeme na skutečnost, že změny a modifikace, jež
nebyly výslovně schváleny stranou zodpovídající za shodu, mohou
vést ke ztrátě vašeho oprávnění k používání tohoto zařízení.
(Přetištěno ze Sbírky federálních směrnic #47, část 15.193, 1993.
Washington DC: Kancelář Federálního registru, Administrace
národních archivů a záznamů, Tisková kancelář vlády USA.)
Uživatelská příručka notebooku
89
Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým
frekvencím (RF)
VAROVÁNÍ! Změny a modifikace, jež nebyly výslovně schváleny
stranou zodpovídající za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění
uživatele k používání tohoto zařízení. „ASUS prohlašuje, že toto
zařízení je uvedeným firmware, které prošlo zkouškami v USA,
limitováno pro použití na kanálech 1 až 11 na frekvenci 2,4 GHz.”
Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení vyzařování
stanoveným pro neřízené prostředí. Abyste vyhověli požadavkům
FCC pro vystavení radiovým frekvencím, vyhněte se přímému
kontaktu s vysílací anténou během přenosu dat. Koncoví uživatelé
musejí dodržovat specifické provozní pokyny, aby vyhověli
požadavkům pro vystavení radiovým frekvencím.
Prohlášení o shodě
(Směrnice R&TTE 1995/5/EC)
Následující položky byly dokončeny a jsou považovány za relevantní
a dostatečné:
90
•
Základní požadavky uvedené v [článek 3]
•
Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v [článek
3.1a]
•
Testy elektrické bezpečnosti podle [EN 60950]
•
Požadavky na ochranu v souvislosti s elektromagnetickou
kompatibilitou podle [článek 3.1b]
•
Testy elektromagnetické kompatibility v [EN 301 489-1] a [EN
301 489-17]
•
Efektivní využívání rádiového spektra uvedené v [článek 3.2]
•
Řady rádiových testů v souladu s [EN 300 328-2]
Uživatelská příručka notebooku
Symbol CE
Symbol CE pro zařízení bez bezdrátové místní sítě LAN/
Bluetooth
Dodaná verze tohoto zařízení vyhovuje směrnicím EEC 2004/108/
EC „Elektromagnetická kompatibilita“ a 2006/95/EC „Směrnice pro
slaboproudá zařízení“.
Symbol CE pro zařízení s bezdrátovou místní sítí LAN/
Bluetooth
Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC Evropského
parlamentu a komise ze dne 9. března 1999 o rádiových a
telekomunikačních zařízeních a o vzájemném uznávání jejich shody.
Prohlášení IC o vystavení radiaci pro Kanadu
Toto zařízení je v souladu s limity IC pro vystavení radiaci stanovenými
pro nekontrolované prostředí. Aby byl zachován soulad s požadavky
IC v souvislosti s nebezpečím RF, vyhněte se přímému kontaktu s
vysílací anténou během přenosu. Koncoví uživatelé jsou povinni dbát
zvláštních provozních pokynů tak, aby nedocházelo k nadměrnému
vystavování RF.
Provoz musí splňovat tyto dvě podmínky:
• Zařízení nesmí být zdrojem rušení a
• Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně
takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.
Aby se předešlo rádiovému rušení frekvencí licencovaných poskytovatelů
služeb (např. sdružené kanály mobilních satelitních systémů), je toto
zařízení určeno k použití ve vnitřních prostorách a mimo oblast oken,
aby se maximalizovalo stínění. Zařízení (nebo jeho vysílací anténa)
instalované ve venkovním prostředí podléhá udělení licence.
Uživatelská příručka notebooku
91
Bezdrátový provozní kanál pro různé domény
S. Amerika2,412-2.462 GHz
Kanál 01 až 11
Japonsko2,412-2.484 GHz
Kanál 01 až 14
Evropa ETSI2,412-2,472 GHz
Kanál 01 až 13
Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými
frekvencemi
Některé oblasti ve Francii mají omezené frekvenční pásmo. Největší
povolený interiérový výkon:
•
10mW pro celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
•
100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz
POZNÁMKA: Kanály 10 až 13 včetně fungují v pásmu 2446,6 MHz až 2483,5
MHz.
Existuje několik možností pro použití venku: Na soukromém pozemku
nebo na soukromém pozemku veřejných organizací je k použití nutný
předchozí souhlas ministerstva obrany, s maximálním povoleným
výkonem 100mW v pásmu 2446,5–2483,5 MHz. Venkovní použití na
veřejném pozemku není povoleno.
V níže uvedených krajích pro celé pásmo 2,4 GHz:
92
•
Maximální povolený výkon v interiéru je 100 mW
•
Maximální povolený výkon v exteriéru je 10 mW
Uživatelská příručka notebooku
Kraje, ve kterých je povoleno použití pásma 2400 – 2483,5 MHz s EIRP
méně než 100 mW v interiéru a méně než 10 mW v exteriéru:
01 Ain 02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne25 Doubs26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
67 Bas Rhin�������������������������������
������������������������������
68 Haut Rhin 70 Haute Saône
71 Saône et Loire 75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
88 Vosges
66 Pyrénées Orientales
94 Val de Marne
Tento požadavek se pravděpodobně postupně změní, takže budete
moci svoji kartu pro bezdrátovou lokální síť používat na více místech
ve Francii. Zkontrolujte tyto informace u ART (www.arcep.fr)
POZNÁMKA: Vaše WLAN karta vysílá méně než 100 mW, ale více než
10 mW.
Uživatelská příručka notebooku
93
Poznámky k bezpečnosti UL
U telekomunikačních zařízení (telefony) UL 1459 požaduje, aby
bylo zařízení elektricky propojeno s telekomunikační sítí s
uzemněným provozním napětím, jež ve špičce nepřesahuje
200 V a v kombinaci špička - špička 300 V a 1 V rms a aby bylo
instalováno nebo používáno v souladu s Národním přepisem o
elektrickém proudu (NFPA 70).
Při používání modemu spolu s notebookem je vždy nutné dbát
na základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo nebezpečí
požáru, elektrického šoku a zranění osob; k opatřením patří:
•
Nepoužívejte notebook v blízkosti vody, např. blízko vany,
umyvadla, dřezu nebo nádoby na prádlo, ve vlhkém suterénu
nebo poblíž bazénu.
•
Nepoužívejte notebook během bouřky s elektrickými výboji.
Existuje nebezpečí elektrického šoku z osvětlení.
•
Nepoužívejte notebook poblíž oblasti s unikajícím plynem.
Jako zdroje napájení výrobku požaduje UL 1642 používat krycí
primární (jednorázové) a sekundární (nabíjecí) lithiové baterie.
Tyto baterie obsahují kovové lithium nebo lithiovou příměs
nebo lithiové ionty a mohou být tvořeny buď jednou, dvěma
nebo více elektrochemickými buňkami, které jsou propojeny
sériově, paralelně, nebo oběma způsoby a převádějí chemickou
energii na energii elektrickou pomocí nevratné nebo vratné
chemické reakce.
94
•
Neodhazujte bateriovou sadu notebooku do ohně, může dojít k
explozi. S žádostí o informace o zvláštním odstranění baterií se
obraťte na místní správní orgány, sníží se tím riziko úrazu osob
způsobené požárem nebo explozí.
•
Nepoužívejte napájecí adaptéry nebo baterie jiných zařízení,
sníží se tím riziko úrazu osob způsobené požárem nebo explozí.
Používejte pouze napájecí adaptéry schválené UL nebo baterie
dodané výrobcem, resp. autorizovaným prodejcem.
Uživatelská příručka notebooku
Požadavek na elektrickou bezpečnost
U výrobků s hodnotou elektrického proudu od 6 A a hmotností vyšší
než 3 kg je nutné používat schválené napájecí kabely větší nebo
rovné: H05VV-F, 3 G, 0,75 mm2 nebo H05VV-F, 2 G, 0,75mm2.
Poznámky k TV tuneru (u vybraných modelů)
Poznámka pro technika provádějícího instalaci systému CATV Kabelová přípojka musí být uzemněná (ukostřená) v souladu s částí
ANSI/NFPA 70 směrnice NEC (National Electrical Code), konkrétně s
Oddílem 820.93, Uzemnění vnějšího vodivého stínění koaxiálního
kabelu – instalace musí obsahovat připojení stínění koaxiálního kabelu
k uzemnění na vstupu do budovy.
REACH
V rámci shody s regulatorní platformou REACH (Registration,
Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (registrace,
hodnocení, povolování a omezování chemických látek)) byl
zveřejněn seznam chemických látek přítomných v našich produktech
na webu ASUS REACH na adrese HYPERLINK http://csr.asus.com/
english/REACH.htm.
Severská opatření pro lithium (pro baterie
lithium-ion)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in
modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o
equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie
nell’ambiente. (Italian)
Uživatelská příručka notebooku
95
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller
empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien
nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.
Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér
det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda
paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä
käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect
de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre
type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions
du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного
типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в
соответствии с инструкциями производителя. (Russian)
96
Uživatelská příručka notebooku
Bezpečnostní informace o optické mechanice
Bezpečnostní informace o laseru
Interní nebo externí optické mechaniky prodávané s tímto notebookem
obsahují LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1.
VAROVÁNÍ! Provádění úprav nebo činností, které nejsou specifikovány
v uživatelské příručce, může vést k nebezpečnému vystavení působení
laseru. Nepokoušejte se rozebírat optickou mechaniku. V zájmu vlastní
bezpečnosti se s opravou optické mechaniky obraťte na odborný
servis.
Varovný servisní štítek
VAROVÁNÍ! PŘI OTEVŘENÍ DOCHÁZÍ K NEVIDITELNÉMU LASEROVÉMU
VYZAŘOVÁNÍ. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU ANI SI JEJ PŘÍMO
NEPROHLÍŽEJTE OPTICKÝMI NÁSTROJI.
Směrnice CDRH
2. srpna 1976 zavedlo Centrum pro zařízení a radiologické zdraví
(CDRH) spadající pod Správu potravin a léčiv USA směrnice v souvislosti
s laserovými výrobky. Tyto platí pro laserové výrobky vyrobené od 1.
srpna 1976. U výrobků prodávaných ve Spojených státech je shoda
povinností.
VAROVÁNÍ! Používání ovládacích prvků nebo úpravy resp. vykonávání
činností nespecifikovaných zde nebo v instalačním průvodci laserového
zařízení mohou vést k nebezpečnému vystavení radiaci.
Poznámka k výrobkům Macrovision Corporation
Tento výrobek je vybaven technologií chráněnou autorským právem,
která je zabezpečená právním nárokem na určité patenty zapsané v
USA a další práva spojená s duševním vlastnictvím vlastněná korporací
Macrovision a dalšími. K používání této technologie chráněné
autorským právem je nutný souhlas korporace Macrovision a ten je
určen pouze pro domácí použití a jiná použití s limitovaným počtem
opakování, pakliže korporace Macrovision nevydala jiné povolení. Zpětné
inženýrství nebo demontování je zakázáno.
Uživatelská příručka notebooku
97
Schválení CTR 21
(pro notebook s integrovaným modemem)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Greek
Italian
Portuguese
98
Uživatelská příručka notebooku
Spanish
Swedish
Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR
ENERGY STAR je společný program americké Agentury pro ochranu
životního prostředí a amerického ministerstva energetiky, který
nám všem pomáhá ušetřit a zároveň chránit životní prostředí díky
energeticky úsporným výrobkům a postupům.
Všechny produkty společnosti ASUS označené logem ENERGY STAR
vyhovují standardu ENERGY STAR a funkce řízení
spotřeby je u nich povolena ve výchozím nastavení.
Tento monitor a pocítac jsou automaticky nastaveny
na prechod do režimu spánku po 15 a 30 minutách
necinnosti uživatele. Počítač probudíte klepnutím
myši nebo stiskem libovolné klávesy na klávesnici.
Podrobné informace o řízení spotřeby a jeho přínosu
pro životní prostředí najdete na stránkách http://www.energy.gov/
powermanagement. Na stránkách http://www.energystar.gov dále
najdete podrobnosti o společném programu ENERGY STAR.
POZNÁMKA: Program Energy Star NENÍ podporován v produktech s
operacními systémy Freedos a Linux.
Uživatelská příručka notebooku
99
Ekologický štítek Evropské Unie
Tento notebook byl oceněn štítkem s květem EU, což znamená, že
tento produkt má následující vlastnosti:
1. Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním
režimu.
2. Omezené použití jedovatých těžkých kovů.
3. Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví.
4. Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory
recyklace.
5. Navržený pro jednoduché aktualizace a dlouhou životnost, pokud
budou požívány kompatibilní náhradní díly, jako jsou baterie,
zdroje, klávesnice, paměť, a jestli je dostupná CD mechanika nebo
DVD mechanika.
6. Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím odběru
použitých produktů.
Další informace o štítku s květem EU najdete na domovské stránce
ekologického štítku Evropské Unie: http://www.ecolabel.eu.
Prevence ztráty sluchu
V zájmu předcházení ztrátě sluchu neposlouchejte dlouhodobě při
vysoké hlasitosti.
100
Uživatelská příručka notebooku
Splnění globálních ekologických předpisů a
prohlášení
Společnost ASUS se řídí principy ekologického návrhu a výroby
produktů a zajišťuje splnění globálních ekologických předpisů ve
všech fázích životního cyklu produktů ASUS. Společnost ASUS kromě
toho také zveřejňuje relevantní informace v souladu s požadavky
předpisů.
Více se o povinně zveřejňovaných informacích dozvíte na http://csr.
asus.com/english/Compliance.htm ASUS plní tyto požadavky:
Prohlášení o materiálech dle japonské normy JIS-C-0950
Evropské předpisy REACH SVHC
Korejské předpisy RoHS
Švýcarské energetické předpisy
Recyklace ASUS / Služby
����������������������
zpětného odběru
ASUS provozuje program recyklace a zpětného odběru založené na
naší snaze maximálně chránit životní prostředí. Věříme, že má smysl
nabízet řešení umožňující zodpovědnou recyklaci našich produktů,
baterií, dalších součástí a obalových materiálů. Podrobné informace o
recyklaci v různých regionech najdete na http://csr.asus.com/english/
Takeback.htm.
Coating Notice
DŮLEŽITÉ! K zajištění elektrického oddělení a udržení elektrické
bezpečnosti je na povrch nanesen podvlak, který izoluje tělo
notebooku, kromě stran, kde se nacházejí vstupně výstupní porty.
Uživatelská příručka notebooku
101
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:
4F,No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,TAIWAN R.O.C.
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook PC
Model name :
X202E, F202E, R200E, X201E, F201E, R201E, Q200
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006 + A2: 2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V4.2.1(2010-03)
EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)
EN 301 893 V1.4.1(2005-03)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 50371:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A11:2009
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
EN 62301:2005
EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009
EN 62301:2005
Ver. 120601
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Declaration Date: Sep. 30, 2012
Year to begin affixing CE marking:2012
102
Jerry Shen
Signature : __________
Uživatelská příručka notebooku
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising