Zanussi | ZFD 50/32 R | 29.05.2011 - neue Braunschweiger

29.05.2011 - neue Braunschweiger
Gold- und Silberankauf
zu Tageshöchstpreisen gegen bar
GOLDANKAUF
Bargeld sofort
0531-618 38 33
0173-6320241
Im Hause Karstadt
^åòÉáÖÉåW=P=VM=MT=SM=·=häÉáå~åòÉáÖÉåW=OP=UU=OM=·=qÉäÉÑ~ñW=P=VM=MT=RP=·=oÉÇ~âíáçåW=P=VM=MT=RM
plkkq^dI=OVK=j^f=OMNN
tttKk_JlkifkbKab=
báå=~åÇÉêÉê
_äáÅâ=~ìë=fëê~Éä
a~îáÇ= ^êáÉäóI= _ΩêÖÉêãÉáëíÉê
îçå=hóêá~í=qáîçåI=áëí=òì=_ÉëìÅÜ
áå=_ê~ìåëÅÜïÉáÖK=bê=ëéêáÅÜí=~ìÑ
pÉáíÉ=O= ΩÄÉê= ÉáåÉå= ã∏ÖäáÅÜÉå
cêáÉÇÉå=òïáëÅÜÉå=m~ä®ëíáå~=ìåÇ
fëê~Éä=áå=å~ÜÉê=wìâìåÑíK
Skovo Automobile
Voets Autozentrum GmbH
Wolfenbütteler Straße 51
38124 Braunschweig
Telefon (05 31) 26 06-3 00
www.skovo.de
Für GROSSE Familien
aÉãçJsÉêÄçí
ÄäÉáÄí=~âíìÉää
lÄÉêÄΩêÖÉêãÉáëíÉê= aêK= dÉêí
eçÑÑã~åå= ïáêÇ= ãçêÖÉå= Ç~ë
sÉêÄçí=ÉáåÉê=ÖÉéä~åíÉå=k~òáJ
aÉãç= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉã= lÄÉêJ
îÉêï~äíìåÖëÖÉêáÅÜí= îÉêíÉáÇáJ
ÖÉåK=
jÉÜê=~ìÑ=pÉáíÉ=TK=
ła~ë=iÉÄÉå=ÄìåíÉê=ã~ÅÜÉå
QR=hìåëíÜ~åÇïÉêâÉê=òÉáÖÉå=áÜêÉ=^êÄÉáíÉå=åçÅÜ=ÜÉìíÉ=îçå=NN=Äáë=NU=rÜê=~å=ÇÉê=j~ÖåáâáêÅÜÉ
sçå=^ååÉííÉ=eÉáåòÉJdìëÉ
_ê~ìåëÅÜïÉáÖK=łråâê~ìí=áëí
~ääÉëI=ï~ë=å~ÅÜ=ÇÉã=g®íÉå
ïáÉÇÉê=ï®ÅÜëíW=aÉê=ëáååáJ
ÖÉ=péêìÅÜ=ëíÉÜí=~ìÑ=eçäò
ÖÉëÅÜêáÉÄÉåK=aáÉ=píÉäÉ=áëí
äÉìÅÜíÉåÇ=ÄÉã~äíK=báå
âìåëíîçääÉë=lÄàÉâí=ÑΩê=ÇÉå
d~êíÉåK=aáÉëÉë=ìåÇ=~åÇÉêÉ
ëÅÜ∏åÉ=aáåÖÉ=ÖáÄí=Éë=~ìÅÜ
ÜÉìíÉ=îçå=NN=Äáë=NU=rÜê=~ìÑ
ÇÉã=j~Öåáã~êâíK
Wir vermitteln Ihnen gern Ihren Škoda Neuwagen.
17.990,- €
Octavia Combi 1.4 l
59 KW (80 PS) Family
6x Airbag, ESP, ABS, SUNSET,
Nebelscheinwerfer, beheizbare
Vordersitze, Climatronic,
Tempomat, LM-Felgen,
Radio CD MP3 u.v.m.
Kraftstofverbrauch (l/100 km):
innerorts 8,5, außerorts 5,1, kombiniert 6,4;
CO2-Emissionen (g/km): kombiniert 149
ŠKODA BEI VOETS IN BRAUNSCHWEIG SERVICE UND MEHR
å_Jelqifkb
ilqql
aáÉ= _êÉãÉê= pí~Çíãìëáâ~åíÉå= ìãÖÉÇêÉÜíW= ^åÇêÉ~= wÉäíÉê= EäáåâëF= ìåÇ= ^åÇêÉ~= cê∏ÜäáÅÜI= ÄÉáÇÉ= òì= _ÉJ
ëìÅÜ=áå=_ê~ìåëÅÜïÉáÖI=Ü~ííÉå=ÖÉëíÉêå=pé~≈=~å=ÇÉå=äìëíáÖÉå=hÉê~ãáâÑáÖìêÉå=îçå=dìáÇç=pÅÜÉåâÉ=~ìÑ
ÇÉã=hìåëíÜ~åÇïÉêâÉêã~êâí=~å=ÇÉê=j~ÖåáâáêÅÜÉK
cçíçW=pìë~ååÉ=eΩÄåÉê
lÄÉêÄΩêÖÉêãÉáëíÉê
áëí=êáÅÜíáÖ=ë~ìÉê
oÉÅÜíëêÉÑÉê~í=ΩÄÉêéêΩÑí=_~ìîÉêï~äíìåÖ
sçå=j~êáçå=hçêíÜ
içííçW=QI=NTI=NVI=OVI=PQI=QS
wìë~íòò~ÜäW=PT
pìéÉêò~ÜäW=S
péáÉä=TTW=S=Q=Q=M=P=S=O
pìéÉê=SW=R=T=P=U=T=Q
EçÜåÉ=dÉï®ÜêF
= = = = = = = koK=ON=ˇ=QVK=g^eod^kd
_Éáã=^qmJqÉååáëíìêåáÉê=áã=_ΩêJ
ÖÉêé~êâ= EOQK=gìåá= Äáë= PK=gìäáF
ëéáÉäí= jáÅÜ~Éä= píáÅÜ= ÄÉá= ÇÉå= pÉJ
åáçê= `ä~ëëáÅë= ÖÉÖÉå= pÉêÖá= _êìJ
ÖìÉê~K=h~ãâÉ=ìåÇ=oÉáëíÉê=âçãJ
ãÉåK=jÉÜê=áã=péçêíK= cçíçW=qK^K
Abb. ähnlich
råëÉêÉ= wìëíÉääJeçíäáåÉ= ÑΩê
wìëíÉääÉêÄÉïÉêÄìåÖÉå= ìåÇ
wìëíÉääêÉâä~ã~íáçåÉå=
áëí
ãçåí~Öë= Äáë= ÑêÉáí~Öë= îçå
U= Äáë= NU=rÜê= ìåÇ= ëçååí~Öë
îçå= NM= Äáë= NP=rÜê= ìåíÉê
MNUMNLVV=TT=TT= ÉêêÉáÅÜJ
Ä~ê= Ó= ~ìë= ÇÉã= cÉëíåÉíò= ÇÉê
qJ`çã=
PIV=`ÉåíLjáåìíÉK
jçÄáäÑìåâéêÉáëÉ=
ã~ñáã~ä
QO=`ÉåíLjáåìíÉK
_ê~ìåëÅÜïÉáÖK= aáÅâÉ= iìÑí= áã
o~íÜ~ìëI= ÇÉê= lÄÉêÄΩêÖÉêãÉáëíÉê
ëÅÜ®ìãí= ìåÇ= ã~ÅÜí= ~ìë= ëÉáåÉê
råòìÑêáÉÇÉåÜÉáí= ãáí= ÇÉê= _~ìîÉêJ
ï~äíìåÖ= áå= ÉáåÉê= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå
mêÉëëÉãáííÉáäìåÖ=âÉáå=eÉÜäK
aáÉ= _~ìîÉêï~äíìåÖ= Ü~í=ÇáÉ=dÉJ
åÉÜãáÖìåÖ= ÑΩê= Éáå= ïÉáíÉêÉë= _~ìJ
îçêÜ~ÄÉå=áã=t~ääêáåÖ=ÉêíÉáäíI=ïçJ
îçå= aêK=dÉêí= eçÑÑã~åå= ~ìë= ÇÉê
mêÉëëÉ= ÉêÑ~ÜêÉå= Ü~ÄÉW= ła~ë= áëí
ëÉÜê= ÄÉÇ~ìÉêäáÅÜI= ïÉáä= ÇçÅÜ= ÄÉJ
â~ååí= ëÉáå= ãΩëëíÉI= Ç~ëë= áÅÜ= ãáÅÜ
ÑΩê= ÇÉå= bêÜ~äí= ÇÉë= t~ääêáåÖë= áå
ëÉáåÉê= å~íΩêäáÅÜÉå= dÉëí~äíìåÖ
ìåÇ=ÑΩê=ÇáÉ=ëíêáâíÉ=_É~ÅÜíìåÖ=ÇÉê
Ä~ìéä~åìåÖëêÉÅÜíäáÅÜÉå=
sçêJ
ëÅÜêáÑíÉå=~ìÅÜ=∏ÑÑÉåíäáÅÜ=âä~ê=îÉêJ
ï~åÇí= Ü~ÄÉK= bê= Ü~ÄÉ= àÉíòí= Ç~ë
áÜã= ÇáêÉâí= ìåíÉêëíÉääíÉ= oÉÅÜíëêÉJ
ÑÉê~í=ÉáåÖÉëÅÜ~äíÉí=ìåÇ=ÇáÉëÉë=ãáí
ÉáåÉê= ìãÑ~ëëÉåÇÉå= mêΩÑìåÖ= ÇÉë
sçêÖ~åÖÉë=ÄÉ~ìÑíê~ÖíK=
t~êìã=ÇÉê=łt~ääêáåÖ=Éáå=ëÉåëáJ
ÄäÉë=qÜÉã~=áëíI=ëíÉÜí=~ìÑ=pÉáíÉ=OMK
Braunschweig
píáÅÜ=ëéáÉäí
ÖÉÖÉå=_êìÖìÉê~
Škoda Octavia Combi
SKOVO Preis nur
e=QUQVP
_ΩêÖÉê
ÄêìåÅÜÉå
łfÅÜ= ã∏ÅÜíÉ= Ç~ë= iÉÄÉå= ÄìåíÉê
ã~ÅÜÉåI= ÇÉå= iÉìíÉå= ë~ÖÉåI= ëáÉ
ëçääÉå= ÇáÉ= ^ìÖÉå= çÑÑÉåÜ~äíÉåI
ë~Öí= hìåëíÜ~åÇïÉêâÉêáå= j~êÖáí
píêçÜ= òì= áÜêÉå= péêìÅÜÜ∏äòÉêå
ìåÇ=pâìäéíìêÉåK=aáÉ=ÖÉäÉêåíÉ=j~J
äÉêáå= ìåÇ=i~ÅâáÉêÉêáå=~ìë=ÇÉê=k®J
ÜÉ= îçå= hçÄäÉåò= ëÅÜãΩÅâí= åáÅÜí
åìê= ÇÉå= j~Öåáã~êâí= ãáí= áÜêÉå
ëÅÜ∏åÉå= píΩÅâÉå= Ó= ~ìÅÜ= ÇÉê= ÖêçJ
≈É= d~êíÉå= òì= e~ìëÉ= áëí= âçãéäÉíí
łÄÉÄáäÇÉêíK
QR= hìåëíÜ~åÇïÉêâÉê= ~ìë= Ö~åò
aÉìíëÅÜä~åÇ= Ü~í= sÉê~åëí~äíÉê= mÉJ
íÉê= hä~êÜçêëí= ÇáÉëÉë= g~Üê= òìã
j~êâí= łhìåëíJe~åÇïÉêâ= ~å= ÇÉê
j~ÖåáâáêÅÜÉ=îÉêë~ããÉäíK=łbë=ëáåÇ
ëÉÜê= ~ìëÖÉëìÅÜíÉI= ëÅÜ∏åÉ= p~ÅÜÉå
Ç~ÄÉáI= ë~ÖíÉ= _ÉëìÅÜÉêáå= _~êÄ~ê~
jΩääÉê=ÖÉëíÉêå=~åÉêâÉååÉåÇK tÉáJ
íÉê=~ìÑ=pÉáíÉ=OMK
tÉáíÉêÉ
beb`Jc®ääÉ
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=EãàFK=aáÉ=w~Üä=ÇÉê
jÉåëÅÜÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ãáí= ÇÉã
a~êãÄ~âíÉêáìã= beb`= áåÑáòáÉêí
Ü~ÄÉåI= áëí= ëíÉáÖÉåÇK= få= káÉÇÉêJ
ë~ÅÜëÉå=Ö~Ä=Éë=ä~ìí=jáííÉáäìåÖ=ÇÉë
dÉëìåÇÜÉáíëãáåáëíÉêáìãë=
~ã
pçåå~ÄÉåÇ= OPN= c®ääÉ= ìåÇ= sÉêJ
Ç~ÅÜíëÑ®ääÉI=Ç~êìåíÉê=QO=c®ääÉ=ãáí
ëÅÜïÉêÉå= hçãéäáâ~íáçåÉåK= få
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= Ü~í= ëáÅÜ= ÉáåÉ
TPJg®ÜêáÖÉ= áåÑáòáÉêíK= aáÉ= póãéíçJ
ãÉ= ëÉáÉå= Éêëíã~äë= ÄÉá= ÉáåÉê= rêJ
ä~ìÄëêÉáëÉ= áå= pÅÜäÉëïáÖJeçäëíÉáå
~ìÑÖÉíêÉíÉåK=
tÉáíÉê=~ìÑ=pÉáíÉ=PK
hçåòÉêí
îÉêëÅÜçÄÉå
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EçFK= tÉÖÉå= ÇÉë
_ΩêÖÉêJ_êìåÅÜÉë=ÑáåÇÉí=~ã=ÜÉìíáJ
ÖÉå=pçååí~Ö=łaáÉ=pÅÜ∏éÑìåÖ=îçå
gçëÉéÜ= e~óÇå= áã= açã= ëí~íí
NT=rÜê=ìã=NV=rÜê=ëí~ííK=råíÉê=ÇÉê
iÉáíìåÖ=îçå=mêçÑÉëëçê=g∏êÖ=píê~ìJ
ÄÉ= ïáêâÉå= ãáí= j~êáÉíí~= wìãÄΩäí
Epçéê~åFI=bêáÅ=píçâäçëë~=EqÉåçêFI
eÉåêóâ= _∏Üã= E_~ëëFI= ÇÉê= açãJ
ÅÜçê=ìåÇ=Ç~ë=pí~~íëçêÅÜÉëíÉêK
h~êíÉå=îçå=PIRM=Äáë=OUIRM=bìêç
ÖáÄí= Éë= åçÅÜ= ~å= ÇÉê= ^ÄÉåÇâ~ëëÉK
aáÉ= ÄáëÜÉê= îÉêâ~ìÑíÉå= h~êíÉå= ãáí
ÇÉê= ~åÇÉêÉå= rÜêòÉáí= ÄÉÜ~äíÉå= fÜJ
êÉ= dΩäíáÖâÉáíI= ÇΩêÑÉå= ~ÄÉê= ~ìÅÜ
òìêΩÅâÖÉÖÉÄÉå=ïÉêÇÉåK
cêΩÜëíΩÅâ=áå=ÇÉê=`áíó
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=EÜFK=açãéêÉÇáÖÉê
gç~ÅÜáã= eÉãéÉä= Éê∏ÑÑåÉí= ÇÉå
_ΩêÖÉêJ_êìåÅÜ= ÜÉìíÉ= EOVK=j~áF
Éêëíã~äë= ãáí= ÉáåÉã= qáëÅÜÖÉÄÉí
îçã= a~ÅÜ= ÇÉë= açãJpÉáíÉåëÅÜáÑÑë
~ìëK=cêÉìåÇÉI=c~ãáäáÉå=ìåÇ=sÉêÉáJ
åÉ= íêÉÑÑÉå= ëáÅÜ= îçå= NN= Äáë= NS=rÜê
òìã= QK=_ΩêÖÉêJ_êìåÅÜ= áå= ÇÉê= fåJ
åÉåëí~ÇíK= aáÉ= qáëÅÜÉ= ïìêÇÉå= áã
sçêÑÉäÇ=îÉêãáÉíÉíK=aáÉ=bêä∏ëÉ=ä®ëëí
ÇáÉ= _ΩêÖÉêëíáÑíìåÖ= áå= áÜêÉ= mêçàÉâJ
íÉ=ÑäáÉ≈ÉåK=^ääÉ=cçíçë=îçã=_êìåÅÜ
~Ä= ãçêÖÉå= áå= ÇÉê= å_JcçíçÖ~äÉêáÉ
ìåíÉê=ïïïKåÄJçåäáåÉKÇÉK
aìêÅÜï~ÅÜëÉåÉë=tÉííÉê=ÄÉáã=_êìåÅÜ=OMMVK
^êÅÜáîÑçíçW=eΩÄåÉê
O
ilh^ibp
neue
Braunschweiger
pçååí~ÖI=OVK=j~á=OMNN=√=kêK=ON
wr=d^pq=fk=_o^rkp`etbfd
Plegestützpunkt Braunschweig
Wolfenbütteler Str. 7
38102 Braunschweig
Tel. 05 31 / 123 137 50
Fax 05 31 / 123 137 51
E-Mail: info@medica-hkp.de
Psychiatrische Pflege · Demenzbetreuung · Alltagshilfen
24 Stdunden-Notdienst · Palliativpflege · Beratungsstelle
www.medica-hkp.de
ûowqbJ=rka=^mlqebhbkafbkpq
oÉííìåÖëäÉáíëíÉääÉ
N=VO=OO
fã=kçíÑ~ää
NNO
kçí~êòíI=oÉííìåÖëÇáÉåëíI
hê~åâÉåíê~åëéçêí
ûêòíäáÅÜÉê
_ÉêÉáíëÅÜ~ÑíëÇáÉåëí Q=QM=PP
^å=ÇÉê=mÉíêáâáêÅÜÉ=NI
jçKI=aáKI=açK=NV=Äáë=T=rÜê
EpéêÉÅÜëíìåÇÉ=NV=J=OQ=rÜêFI
jáííïçÅÜ=NP=Äáë=T=rÜê
EpéêÉÅÜëíìåÇÉ=NP=J=OQ=rÜêFI
cêÉáí~Ö=NT=rÜê=ÇìêÅÜÖÉÜÉåÇ
Äáë=jçåí~Ö=T=rÜêI
cÉáÉêí~ÖÉ=T=Äáë=T=rÜê=ÇÉë
cçäÖÉí~ÖÉëK
ûêòíäáÅÜÉê=ìåÇ
ò~Üå®êòíäáÅÜÉê=kçíÇáÉåëí
ÑΩê=pçäÇ~íÉå
M=RNNLST=UP=PR=NO
^ìÖÉå®êòíäáÅÜÉê
kçíÑ~ääÇáÉåëí
T=MM=VV=PP
Eå~ÅÜ=íÉäK=sçê~åãÉäÇìåÖF
w~Üå®êòíÉ
ENM=Äáë=NO=rÜêF
w^=pÅÜï~åÇí
wû=_äìãÉ
`ÜáêìêÖÉå
ENM=Äáë=NU=rÜêF
aêK=táÉÖ~åÇ
`ÉääÉê=píêK=PO
dóå®âçäçÖÉå
ENM=Äáë=NV=rÜêF
OVKRKOMNN
Q=MR=VR
UQ=ST=MV
OVKRKOMNN
O=RM=PO=RM
OVKRKOMNN
c^=ÑKdóåK=pòóëòóã~ê PQ=NP=NO
Eå~ÅÜ=íÉäK=sçê~åãÉäÇìåÖF
eklJûêòíÉ
OVKRKOMNN
ENM=Äáë=NV=rÜêF
aêK=pÅÜï~êíò
TU=VO=TV
háåÇÉê®êòíÉ
háåÇÉê®êòíäK=kçíÑ~ääëéêÉÅÜëíìå
ÇÉ=U=Äáë=NP=rÜê=ìåÇ=NR=Äáë=OM
rÜê=Eå~ÅÜ=íÉäK=sçê~åãÉäÇìåÖF
pçååí~Ö
OVKRKOMNN
h^=dêΩåï~äÇ
RN=NN=RR
eÉáäéê~âíáâÉê
OVKRKOMNN
NM=Äáë=OM=rÜê
^åÇêÉ~ë=_ìêÖÇçêÑ
P=MO=VU=MS
Eå~ÅÜ=íÉäK=sçê~åãÉäÇìåÖF
qáÉê®êòíÉ
OVKRKOMNN
aêK=pÅÜäÉåâÉê
P=MO=VN=VQ
EíÉäK=sÉêÉáåÄ~êìåÖ=ÉêÄÉíÉåF
^éçíÜÉâÉå
aÉê=^éçíÜÉâÉåÇáÉåëí=ÄÉÖáååí
ìåÇ=ÉåÇÉí=àÉïÉáäë=ìã=V=rÜêK
pçååí~ÖI=OVKRKOMNN
e~ÖÉåã~êâíJ^éçíÜÉâÉ
e~ÖÉåã~êâí=OM
qÉäÉÑçå
QM=MN=NQ
bäÄÉJ^éçíÜÉâÉ
bäÄÉëíêK=OR
qÉäÉÑçå
UQ=TO=UQ
^åâÉêJ^éçíÜÉâÉ
`ÉääÉê=eÉÉêëíêK=PRQ
qÉäÉÑçå
RN=OO=PQ
a~îáÇ=^êáÉäóI=_ΩêÖÉêãÉáëíÉê=îçå=háêó~í=qáîçåI=áã=dÉëéê®ÅÜ=ãáí=å_JoÉÇ~âíáçåëäÉáíÉêáå=fåÖÉÄçêÖ=lÄáJmêÉì≈K=^êáÉäó=áëí=òìã=ORJà®ÜêáJ
ÖÉå=_ÉëíÉÜÉå=ÇÉê=pí®ÇíÉé~êíåÉêëÅÜ~Ñí=òïáëÅÜÉå=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=ìåÇ=háêó~í=qáîçå=~åÖÉêÉáëíK=
cçíçW=pìë~ååÉ=eΩÄåÉêK
ł_áÖ=fëê~Éä=áëí=~ìëÖÉíê®ìãí
a~îáÇ=^êáÉäó=ëÉíòí=~ìÑ=ÇáÉ=å®ÅÜëíÉå=t~ÜäÉå=áå=fëê~Éä=ìåÇ=ÜçÑÑí=~ìÑ=ÉáåÉ=wïÉáJpí~~íÉåJi∏ëìåÖ
sçå=fåÖÉÄçêÖ=lÄáJmêÉì≈
_ê~ìåëÅÜïÉáÖK=łfÅÜ=Äáå=å®J
ÜÉê=ÄÉá=lÄ~ã~=~äë=ÄÉá=ãÉáJ
åÉã=ÉáÖÉåÉå=jáåáëíÉêéê®J
ëáÇÉåíÉåK=a~îáÇ=^êáÉäó
éçëáíáçåáÉêí=ëáÅÜ=ÑΩê=Éáå
åÉìÉë=fëê~ÉäK=aÉê=_ΩêÖÉêJ
ãÉáëíÉê=îçå=hóêá~í=qáîçå
áëí=ÖÉê~ÇÉ=òì=_ÉëìÅÜ=áå
_ê~ìåëÅÜïÉáÖK
łeáI=fÛã=a~îáÇ=Ó=ä®ëëáÖ=ìåÇ=Åççä
âçããí=ÇÉê=QQJg®ÜêáÖÉ=ÇìêÅÜ=Ç~ë
cçóÉê= ÇÉë= j∏îÉåéáÅâJeçíÉäë
òìã= dÉëéê®ÅÜK= lÑÑÉå= ìåÇ= ëóãJ
é~íÜáëÅÜ= Éêò®Üäí= ÇÉê= gìêáëí= îçå
ëáÅÜI= ëÉáåÉê= cê~ì= ìåÇ= ÇÉå= ÇêÉá
p∏ÜåÉåI=îçå=ëÉáåÉê=wÉáí=~äë=mêçJ
ÑáJ_~ëâÉíÄ~ääÉê=áå=fëê~ÉäI=îçå=ëÉáJ
åÉã= ÉêëíÉå= _ÉëìÅÜ= áå= _ê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖI=îçå=ëÉáåÉå=báåÇêΩÅâÉåK
łaáÉ= aÉìíëÅÜÉå= ëáåÇ= ÑêÉìåÇäáÅÜI
îáÉääÉáÅÜí= Éáå= ïÉåáÖ= ëíÉáÑI= ë~Öí
Éê= ä®ÅÜÉäåÇK= ł^ÄÉê= ëáÉ= Ü~ÄÉå= ÉáJ
åÉå= ÇáÑÑÉêÉåòáÉêíÉå= _äáÅâ= ~ìÑ= fëJ
ê~ÉäI= ëíÉääí= Éê= ÑÉëíI= łÇ~ë= ëÅÜ®íòÉ
áÅÜK= få= ïÉáíÉå= qÉáäÉå= ÇÉê= tÉäí
ëÉáÉå= ÇáÉ= fëê~Éäáë= ÇáÉ= _∏ëÉå= ìåÇ
ÇáÉ= m~ä®ëíáåÉåëÉê= ÇáÉ= dìíÉåK
ła~ë=áëí=òì=ÉáåÑ~ÅÜI=ÄÉíçåí=^êáÉJ
äóK= råÇ= ÇÉê= ÉÄÉå= åçÅÜ= ëã~êí
ëíê~ÜäÉåÇÉ=j~åå=ïáêÇ=ÉêåëíK
aÉê= _ΩêÖÉêãÉáëíÉê= îçå= hóêá~í
qáîçå= Ó= ÉáåÉê= NQ=MMMJbáåïçÜJ
åÉêJpí~Çí=áå=ÇÉê=k®ÜÉ=îçå=e~áÑ~
Ó= ëíÉÜí= ÑΩê= Éáå= åÉìÉë= fëê~ÉäK
ł_Éåà~ãáå= kÉí~åà~Üì= áëí= Éáå
e~êÇäáåÉêI=ë~Öí=^êáÉäó=ΩÄÉê=ÇÉå
~ãíáÉêÉåÇÉå= jáåáëíÉêéê®ëáÇÉåJ
íÉåI= łÉê= ïáêÇ= åáÉã~äë= ÉáåÉå
pÅÜêáíí= ~ìÑ= ÇáÉ= m~ä®ëíáåÉåëÉê= òì
ÖÉÜÉåI=áëí=Éê=ëáÅÜÉêK
a~îáÇ= ^êáÉäó= ëÉíòí= ~ìÑ= ÇáÉ
å®ÅÜëíÉå= t~ÜäÉå= áå= òïÉá= g~ÜJ
êÉåK= łfÅÜ= Äáå= léíáãáëíI= ë~Öí= ÉêI
łáÅÜ= Öä~ìÄÉI= Ç~ëë= ëáÅÜ= ÇáÉ= ÑçêíJ
ëÅÜêáííäáÅÜÉå= hê®ÑíÉ= ÇìêÅÜëÉíòÉå
ïÉêÇÉåK=råÇ=Ç~åå=ëÉá=~ìÅÜ=ÇáÉ
îçå=rpJmê®ëáÇÉåí=_~ê~Åâ=lÄ~ã~
àÉíòí= ïÉäí∏ÑÑÉåíäáÅÜ= ÖÉÑçêÇÉêíÉ
wïÉáJpí~~íÉåJi∏ëìåÖ= ÇÉåâÄ~êK
łbë= â~åå= Ö~ê= âÉáåÉå= ~åÇÉêÉå
tÉÖ= áå= ÉáåÉ= ÑêáÉÇäáÅÜÉ= wìâìåÑí
ÖÉÄÉåI=ë~Öí=^êáÉäóI=łÉë=ãìëë=ÉáJ
åÉå= áëê~ÉäáëÅÜÉå= ìåÇ= ÉáåÉå= é~J
ä®ëíáåÉåëáëÅÜÉå= pí~~í= ÖÉÄÉåK
råÇ= òï~ê= áå= ÇÉå= dêÉåòÉå= îçå
NVSTK=g~I=áÜã=ëÉá=âä~êI=Ç~ëë=ÇáÉ
áåòïáëÅÜÉå= îçå= fëê~Éä= ÄÉëáÉÇÉäJ
íÉå= dÉÄáÉíÉ= åáÅÜí= NWN= òìêΩÅâÖÉJ
í~ìëÅÜí= ïÉêÇÉå= â∏ååÉåK= ł^ÄÉê
Ç~ë= áëí= ÇçÅÜ= åìê= ÉáåÉ= sÉêÜ~åÇJ
äìåÖëë~ÅÜÉI= áëí= Éê= ëáÅÜÉêK= ^ìëJ
ÖäÉáÅÜëÑä®ÅÜÉåI= dÉäÇò~ÜäìåÖÉåI
Éë= ÖÉÄÉ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= j∏ÖäáÅÜJ
âÉáíÉåK=bê=ëÉá=ëáÅÜ=ëáÅÜÉêI=Ç~ëë=ÉáJ
åÉ= jÉÜêÜÉáí= ÇÉê= fëê~Éäáë= ÇáÉëÉ
i∏ëìåÖ= ~âòÉéíáÉêÉå= ïÉêÇÉI= łÇáÉ
ãÉáëíÉå= Ü~ÄÉå= ÇÉå= qê~ìã= îçå
Ú_áÖ= fëê~ÉäÛ= ÇçÅÜ= ä®åÖëí= ~ìÑÖÉÖÉJ
ÄÉåI=Éêâä®êí=^êáÉäóK=łtáê=ëçääíÉå
ÇáÉ=sÉêÜ~åÇäìåÖëÑΩÜêÉê=ÉáåëéÉêJ
êÉå=Ó=Äáë=ÉáåÉ=báåáÖìåÖ=îçêäáÉÖíI
ë~Öí= ^êáÉäó= ìåÇ= ÑΩÖí= ~åW= ła~ë
ãÉáåÉ=áÅÜ=åáÅÜí=áã=pÅÜÉêòK
bê= áëí= ~ìÅÜ= å~ÅÜ= _ê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖ=ÖÉâçããÉåI=ìã=~ã=_ÉáJ
ëéáÉä= łëÉáåÉê= pí~Çí= òì= òÉáÖÉåI
Ç~ëë= Éë= áëê~ÉäáëÅÜJ~ê~ÄáëÅÜÉë= wìJ
ë~ããÉåäÉÄÉå= ~ìÅÜ= áå= ÑêáÉÇäáJ
ÅÜÉê=ìåÇ=~ääí®ÖäáÅÜÉê=kçêã~äáí®í
ÖáÄíK= łjáí= ìåëÉêÉê= k~ÅÜÄ~êëí~Çí
_~ëã~í=q~Äìå=îÉêÄáåÇÉí=ìåë=Éáå
ÜÉêòäáÅÜÉë= ìåÇ= ÖìíÉë= å~ÅÜÄ~êJ
ëÅÜ~ÑíäáÅÜÉë= sÉêÜ®äíåáëI= Éêò®Üäí
^êáÉäó= ìåÇ= òÉáÖí= ÄÉá= ëÉáåÉã= _ÉJ
ëìÅÜ=áã=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=pÅÜäçëë
ÉáåÉå=cáäã=~ìë=ëÉáåÉê=eÉáã~íK
aáÉ=ÄÉáÇÉå=_ΩêÖÉêãÉáëíÉê=ëáåÇ
ÄÉÑêÉìåÇÉíI= áå= ÉáåÉã= ÇÉê= ò~ÜäJ
êÉáÅÜÉå= háåÇÉêÖ®êíÉå= ìåÇ= ~ìÅÜ
áå=ÉáåÉê=pÅÜìäÉ=äÉêåÉå=~ê~ÄáëÅÜÉ
ìåÇ= àΩÇáëÅÜÉ= háåÇÉê= ÖÉãÉáåJ
ë~ãI=ëáåÖÉå=ÜÉÄê®áëÅÜÉ=ìåÇ=~ê~J
ÄáëÅÜÉ= iáÉÇÉêI= ÇáÉ= bäíÉêå= ÑáåÇÉå
hçåí~âíÉ= ìåíÉêÉáå~åÇÉêK= łfÅÜ
Äáå= åìê= Éáå= âäÉáåÉê= _ΩêÖÉêãÉáëJ
íÉê= áå= ÉáåÉê= âäÉáåÉå= pí~ÇíI= ë~Öí
a~îáÇ= ^êáÉäóI= ł~ÄÉê= ãÉáå= ~ääí®ÖJ
äáÅÜÉë= iÉÄÉå= òÉáÖí= ãáêI= Ç~ëë= gìJ
ÇÉå=ìåÇ=^ê~ÄÉê=ÑêáÉÇäáÅÜ=òìë~ãJ
ãÉåäÉÄÉå=â∏ååÉåK=bê=~ééÉääáÉêí
~å=~ääÉ=jÉåëÅÜÉåI=ÇÉå=cêáÉÇÉåëJ
éêçòÉëë= òì= ÉáåÉê= wïÉáJpí~~íÉåJ
i∏ëìåÖ= òì= ÑçêÇÉêå= ìåÇ= òì= ÄÉJ
ÖäÉáíÉåK= łfÅÜ= ïáää= åáÅÜíI= Ç~ëë
åçÅÜ= ãÉáåÉ= båâÉäâáåÇÉê= ~ìÑ
cêáÉÇÉå=ï~êíÉå=ãΩëëÉåK
j~ä=ïáÉÇÉê
îÉêíê~ìÉå
Liebe Leser und Inserenten
der neuen Braunschweiger!
Aufgrund des Himmelfahrtstages hat sich
folgende Anzeigenschlusszeit geändert:
nB am Sonntag, 05. Juni 2011
Anzeigenschluss:
Mittwoch, 01. Juni 2011, 15.00 Uhr
łpç= ïáÉ= Ç~ë= iÉÄÉå= áëíI= ëç= áëí= Éë
Öìí=Ó=îçå=ÇáÉëÉã=dÉÇ~åâÉå=äÉJ
ÄÉå= kÉìÖÉÄçêÉåÉK= łråÇ= ï~ë
åçÅÜ= åáÅÜí= Öìí= áëíI= â~åå= åçÅÜ
Öìí= ïÉêÇÉåK= j~åÅÜã~ä= ãìëë
ã~å= åìê= ä~ìí= ëÅÜêÉáÉå= ìåÇ
ëÅÜçå= îÉê®åÇÉêí= ëáÅÜ= ï~ë= Ó
~ìÅÜ= îçå= ÇáÉëÉã= sÉêíê~ìÉå= äÉJ
ÄÉå=kÉìÖÉÄçêÉåÉK=
bäíÉêå= Äê~ìÅÜÉå= sÉêíê~ìÉå
ÄÉá=ÇÉê=_ÉÖäÉáíìåÖ=áÜêÉê=háåÇÉê
Ó= ïÉåå= ëáÉ= îÉêíê~ìÉå= ãΩëëÉåI
Ç~ëë= ÇáÉ= ^ìíçë= ~ìÑ= ÇÉã= pÅÜìäJ
ïÉÖ= îçêëáÅÜíáÖ= ìã= áÜêÉ= háåÇÉê
ÜÉêìãÑ~ÜêÉåK= råÇ= ïÉåå= ëáÉ
Öêç≈= ëáåÇ= ìåÇ= Ç~åå= ãáí= ÇÉê
cêÉìåÇáå= çÇÉê= ÇÉã= cêÉìåÇ= ~å
ÇÉê= e~åÇ= ìåÇ= ÇÉã= wÉäí= ~ìÑ
ÇÉã= oΩÅâÉå= ÖÉå= cê~åâêÉáÅÜ
~ìÑÄêÉÅÜÉå= Ó= Ç~åå= ÄäÉáÄí= åìê
Ç~ë=sÉêíê~ìÉåI=Ç~ëë=ëáÉ=ÜÉáä=ìåÇ
Äê~ìåÖÉÄê~ååí= ïáÉÇÉê= òìêΩÅâJ
âçããÉåK
háåÇÉê= ã~ÅÜÉå= ìåë= òì= sÉêJ
íê~ìÉåÇÉåI= çÄ= ïáê= Ç~ë= ïçääÉå
çÇÉê=åáÅÜíK
råÇ= ëáÉ= ã~ÅÜÉå= ìåë= òì= iáÉJ
ÄÉåÇÉåW= h~ìã= Ü~ÄÉå= ëáÉ= Ç~ë
iáÅÜí= ÇÉê= tÉäí= ÉêÄäáÅâíI= ïáëëÉå
ïáêI=ï~ë=ïáê=òì=íìå=Ü~ÄÉåI=çÇÉê
ïáê= îÉêê~íÉå= ~ääÉëI= ï~ë= ìåë
ÜçÅÜ= ìåÇ= ÜÉáäáÖ= áëíK= oìåÇ= ìã
ÇáÉ= rÜê= ÉåíÄáåÇÉå= ëáÉ= iáÉÄÉK
s~íÉê= ìåÇ= jìííÉê= áëí= ã~å
OQ=píìåÇÉå=~ã=q~ÖK
råÇ= ëáÉ= ã~ÅÜÉå= ìåë= òì= iÉêJ
åÉåÇÉåK= tçääÉå= åáÅÜí= åìê= ïáëJ
ëÉåI= ïáÉ= Éíï~ë= ÑìåâíáçåáÉêíI
ëçåÇÉêå= ëáÉ= Ñê~ÖÉå= Ç~ìÉêåÇW
łt~êìã\=
^äë= áå= ÉáåÉê= cêçëíå~ÅÜí= ÇÉê
_~ìã= îçê= ìåëÉêÉã= hΩÅÜÉåJ
ÑÉåëíÉê= ~ìÑ= Éáåã~ä= ~ääÉ= _ä®ííÉê
îÉêäçêÉå= Ü~ííÉI= Ñê~ÖíÉ= ìåëÉêÉ
Ç~ã~äë= aêÉáà®ÜêáÖÉ= ÉåíëÉíòíW
łtç= ëáåÇ= ÇáÉ= _ä®ííÉê= Üáå\K= páÉ
ïçääíÉ= âÉáåÉ= ÄáçäçÖáëÅÜ= âçêêÉâJ
íÉ= ^åíïçêíK= fÜêÉ= cê~ÖÉ= ÜáÉ≈= ÉáJ
ÖÉåíäáÅÜW=fëí=~ìÑ=ÉáåÉ=tÉäí=åçÅÜ
sÉêä~ëëI= áå= ÇÉê= Éáå= _~ìã= áå= ÉáJ
åÉê=k~ÅÜí=~ääÉ=_ä®ííÉê=îÉêäáÉêí\
háåÇÉê= ÖÉÜÉå= ÇÉå= aáåÖÉå
ïáêâäáÅÜ= ~ìÑ= ÇÉå= dêìåÇK= ^ìÅÜ
Ç~êìã=â∏ååÉå=ïáê=áÜåÉå=âÉáåÉ
bêÇÉ= îçääÉê= jΩää= ÜáåíÉêä~ëëÉåK
aÉåå= îçå= ^ãíë= ïÉÖÉå= ÜÉá≈Éå
bäíÉêå=łpçêÖÉÄÉêÉÅÜíáÖíÉK=
fÅÜ=ÑáåÇÉI=Ç~ë=áëí=Éáå=mêáîáäÉÖW
bäíÉêå= ëáåÇ= òìê= pçêÖÉ= ÄÉêÉÅÜJ
íáÖíK= aÉê= pÅÜ∏éÑÉê= ë~Öí= áÜåÉåW
aì= Ü~ëí= ~ääÉëI= ï~ë= ÇÉáå= háåÇ
Äê~ìÅÜí= Ó= Çì= Äáëí= ÇáÉ= êáÅÜíáÖÉ
jìííÉêI=Çì=Äáëí=ÇÉê=êáÅÜíáÖÉ=s~J
íÉê=ÑΩê=ÇáÉëÉë=háåÇK=aáê=îÉêíê~ìÉ
áÅÜ= åÉìÉë= iÉÄÉå= ~åK= a~ë= áëí
ïáêâäáÅÜ=Éáå=ÜçÜÉë=dìí>
kêK=ON=√=pçååí~ÖI=OVK=j~á=OMNN
ilh^ibp
neue
Braunschweiger
P
Kyoto
Japanische Küche
Bäckerklint 5
38100 Braunschweig
Tel: 0531 / 6128794
Öffnungszeiten: Täglich von
11.30 - 15.00
17.30 - 23.00
Sehr geehrte Leser und Leserinnen,
Bitte Ausschneiden
www.sushi-bs.de
Nach dem schrecklichen Ereignis von Fukushima in Japan,
dass die Welt noch immer in Atem hält, haben wir aus
Vorsorge unsere Lieferanten von Fisch und Vorprodukten auf
Produzenten aus Europa und Nordamerika verlagert
pÅÜΩäÉê=ÇÉê=fdp=cê~åòëÅÜÉë=cÉäÇ
ÄÉáã=mÉëíìãòìÖK
lÄ=jΩääë~ÅâI=jáäÅÜíΩíÉå=çÇÉê=^ÄëéÉêêÄ~åÇW=cΩê=ÇáÉ=jçÇÉåëÅÜ~ì
ÇÉê=táäÜÉäãJ_ê~ÅâÉJdÉë~ãíëÅÜìäÉ=ïìêÇÉ=~ääÉë=êÉÅóÅÉäíKKK
KKKëçÖ~ê=îçê=wÉáíìåÖÉå=ã~ÅÜíÉå
ÇáÉ=pÅÜΩäÉê=åáÅÜí=Ü~äíK
mÉíêìë=Ü~ííÉ=âÉáå=eÉêò=ÑΩê=hìäíìê
OK=pÅÜΩäÉêâìäíìêÑÉëíáî~ä=łt~äâÚå=^êí=ãáí=îáÉäÑ®äíáÖÉã=mêçÖê~ãã=Ó=NP=íÉáäåÉÜãÉåÇÉ=pÅÜìäÉå
sçå=^åÇê¨=m~ìëÉ
_ê~ìåëÅÜïÉáÖKbë=Ö~Ä=ëÅÜçå
sÉê~åëí~äíìåÖÉåI=ÇáÉ=Ü~íJ
íÉå=ãÉÜê=tÉííÉêÖäΩÅâ=~äë
Ç~ë=OK=pÅÜΩäÉêâìäíìêÑÉëíáî~ä
łt~äâÛå=^êí=~ã=cêÉáí~ÖJ
~ÄÉåÇ=êìåÇ=ìã=ÇáÉ=j~êíáåáJ
âáêÅÜÉK
aáÉ=Éáå=çÇÉê=~åÇÉêÉ=eìëÅÜÉ=éä~íòJ
íÉ= áåë= mêçÖê~ããI= ÇçÅÜ= ÉêëÅÜΩíJ
íÉêå= âçååíÉ= Ç~ë= ïÉÇÉê= ÇáÉ= êΩÜêáJ
ÖÉå= sÉê~åëí~äíÉê= ÇÉë= _ê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖÉê= iáçåë= `äìÄë= häáåíÉêâä~J
íÉêI= åçÅÜ= ÇáÉ= Éíï~= RMM=pÅÜΩäÉê
~ìë= áåëÖÉë~ãí= NP=pÅÜìäÉå= ÇÉê
pí~ÇíK= råÇ= Éêëí= êÉÅÜí= åáÅÜí= ÇáÉ
ò~ÜäêÉáÅÜÉå=_ÉëìÅÜÉêI=ÇáÉ=ëáÅÜ=ÇáÉ
áåëÖÉë~ãí=òï∏äÑ=^Åíë=áå=ÇÉå=péáÉäJ
ëí®ííÉå= ^äíëí~Çíê~íÜ~ìëI= ^ãíëÖÉJ
êáÅÜíI= fehJcÉëíë~~ä= ìåÇ= j~êíáåáJ
aáÉ=cçäâJ^d=ÇÉê=häÉáåÉå=_ìêÖK
âáêÅÜÉ=ëçïáÉ=ÇáÉ=NP=t~äâáåÖJ^Åíë
òì= dÉãΩíÉ= ÑΩÜêíÉåK= a~ë= mêçJ
Öê~ãã= âçååíÉ= îáÉäÑ®äíáÖÉê= åáÅÜí
ëÉáåW= lÄ= dÉë~åÖI= gçåÖä~ÖÉI= jìJ
ëáâI=jìëáÅ~äI=jçÇÉåëÅÜ~ìI=mçÉíêó
pä~ãI= q~åò= çÇÉê= qÜÉ~íÉê= Ó= Éë
cçíçë=EQFW=pìë~ååÉ=eΩÄåÉê
ÑÉÜäíÉ= åáÅÜíëK= łfå= ÇÉê= pÅÜìäâìäíìê
ïáêÇ=táÅÜíáÖÉë=ÖÉäÉáëíÉíI=òìã=qÉáä
~êÄÉáíÉå= ÇáÉ= pÅÜΩäÉê= ~ìÅÜ= Äáë= òì
ÉáåÉã= aêÉáîáÉêíÉäà~Üê= ~ìÑ= ÇáÉëÉë
bêÉáÖåáë= ÜáåK= táê= ã∏ÅÜíÉå= ÇÉã
d~åòÉå= Éáå= ëÅÜ∏åÉë= ^ãÄáÉåíÉ
ìåÇ= ÇÉå= é~ëëÉåÇÉå= o~ÜãÉå= ÖÉJ
ÄÉåK= aÉê= dÉÇ~åâÉ= áëíI= pé~òáÉêJ
Ö~åÖ=ãáí=hìåëí=ìåÇ=hìäíìê=òì=îÉêJ
ÄáåÇÉåI= ë~ÖíÉ= cÉäáñ= dçäíÉêã~ååI
^ÅíáîáíóJ_É~ìÑíê~ÖíÉê= ÇÉë= iáçåë
`äìÄë= ìåÇ= qê~åëéçêíÉìê= ÇÉê
łt~äâÛå= ^êíJfÇÉÉI= ÇáÉ= áå= läÇÉåJ
ÄìêÖ= ÖÉÄçêÉå= ìåÇ= áã= îÉêÖ~åÖÉJ
åÉå= g~Üê= Éêëíã~äë= áå= _ê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖ= ìãÖÉëÉíòí= ïìêÇÉK= kÉìå
oçìíÉå= ãáí= àÉïÉáäë= ÇêÉá= ^Åíë= Ü~íJ
íÉå=ÇáÉ=sÉê~åëí~äíÉê=Ç~ÑΩê=áã=^åJ
ÖÉÄçíK= wïáëÅÜÉå= ÇÉå= Ü~äÄëíΩåÇáJ
ÖÉå= a~êÄáÉíìåÖÉå= áå= ÇÉå= péáÉäJ
ëí®ííÉå= Ü~ííÉå= ÇáÉ= _ÉëìÅÜÉê= àÉJ
ïÉáäë= ÉáåÉ= aêÉáîáÉêíÉäëíìåÇÉ= wÉáí
ÑΩê=âìäíìêÑä~åâáÉêíÉë=pé~òáÉêÉåK
łfåëÖÉë~ãí= ï~ê= ÇáÉ= sÉê~åëí~äJ
íìåÖ= åçÅÜ= Éáåã~ä= êÉáÅÜÜ~äíáÖÉê
~äë= áã= îÉêÖ~åÖÉåÉå= g~ÜêK= páÉ= Ü~í
áã= ÄÉëíÉå= páååÉ= cÉëíáî~äÅÜ~ê~âJ
íÉêI= òçÖ= j~êíáå= sçääãÉêI= mê®ëáJ
ÇÉåí= ÇÉë= iáçåë= `äìÄ= _ê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖI=Éáå=éçëáíáîÉë=c~òáíK
beb`W=kçÅÜ=âÉáåÉ=båíï~êåìåÖ
Dennoch werden wir auch weiterhin den hohen Standard
unserer originalen, japanischen Küche garantieren und laden
Sie deshalb herzlich dazu ein, in den folgenden Wochen
unsere Küche zu genießen
Falls Sie unser “Running-Sushi” Komplettangebot für
16,90 Euro pro Person probieren wollen, bitten wir Sie dafür
mindestens 1 Tag vorher die Anzahl der Plätze zu
reservieren
Bei Abgabe dieses Coupons bei der Bestellung
erhalten Sie 15% Rabatt auf alle Speisen
(Gültig bis 17.07.2011)
Sonnenbrillen – all inclusive
Einstärken-Sonnenbrillen
bis sph +/- 4,00 dpt, cyl + 2,00 dpt
€ 3 9 ,–!
Gleitsicht-Sonnenbrillen
bis sph +/- 4,00 dpt, cyl + 2,00 dpt, Add + 3,00
€ 9 9 ,–!
• leichte Kunststof-Sonnengläser
• modische Sonnenbrillen aus
unserer aktuellen Kollektion
• 100% UV-Schutz
• braun, grün oder grau getönt
• inklusive Sehstärkenbestimmung
dÉëìåÇÜÉáíë~ãí=ê®í=~ìÅÜ=òìê=sçêëáÅÜí=ÄÉáã=rãÖ~åÖ=ãáí=êçÜÉã=cäÉáëÅÜ=ìåÇ=jáäÅÜ
sçå=j~êíáå~=gìêâ
cçêíëÉíòìåÖ= îçå= pÉáíÉ= NK= aáÉ
TPJg®ÜêáÖÉ= ïáêÇ=áã= _ê~ìåëÅÜïÉáJ
ÖÉê=häáåáâìã=~ìÅÜ=ΩÄÉêë=tçÅÜÉåJ
ÉåÇÉ= ÄÉÜ~åÇÉäíK= aÉê= hê~åâÜÉáíëJ
îÉêä~ìÑ=ëÉá=ãáäÇÉI=Éë=ÖÉÜÉ=áÜê=ÖìíK
få= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= ÖÉÄÉ= Éë= ÇÉêòÉáí
ÇêÉá= ïÉáíÉêÉ= sÉêÇ~ÅÜíëÑ®ääÉI= Éáå
îáÉêíÉê=Ü~ÄÉ=ëáÅÜ=òïáëÅÜÉåòÉáíäáÅÜ
åáÅÜí= ÄÉëí®íáÖíI= ë~ÖíÉ= aêK= p~ÄáåÉ
mÑáåÖëíÉåJtΩêòÄìêÖI= iÉáíÉêáå= ÇÉë
ëí®ÇíáëÅÜÉå=dÉëìåÇÜÉáíë~ãíÉë=~ã
cêÉáí~ÖK
aÉìíëÅÜä~åÇïÉáí= ïìêÇÉå= Äáë
òìã= ÖÉëíêáÖÉå= pçåå~ÄÉåÇ= êìåÇ
NMMM= ÄÉëí®íáÖíÉ= beb`J= ìåÇ
beb`JsÉêÇ~ÅÜíëÑ®ääÉ= êÉÖáëíêáÉêíK
kçêã~äÉêïÉáëÉ= ïÉêÇÉå= áã= ÖÉJ
ë~ãíÉå= g~Üê= Éíï~= VMM=fåÑÉâíáçJ
åÉå= ÖÉãÉäÇÉíK= _áë= ÖÉëíÉêå= ^ÄÉåÇ
Ö~Ä=Éë=òÉÜå=qçÇÉëÑ®ääÉ=ÇìêÅÜ=ÇÉå
bäÉâíêçåÉåãáâêçëâçéáëÅÜÉ=^ìÑJ
å~ÜãÉ=îçå=beb`K
cçíçW=j~åÑêÉÇ=oçÜÇÉI=eÉäãJ
ÜçäíòJwÉåíêìã= ÑΩê= fåÑÉâíáçåëJ
ÑçêëÅÜìåÖLçÜ
ÖÉÑ®ÜêäáÅÜÉå= a~êãâÉáãK= ^ìÅÜ= áå
~åÇÉêÉå= Éìêçé®áëÅÜÉå= i®åÇÉêå
ïìêÇÉå=ÉáåáÖÉ=c®ääÉ=êÉÖáëíêáÉêíK=få
pâ~åÇáå~îáÉå= ëáåÇ= Äáë= òìã= cêÉáJ
í~Ö=
PO=beb`Jhê~åâÜÉáíëÑ®ääÉ
å~ÅÜÖÉïáÉëÉå=ïçêÇÉåK
k~ÅÜ= ÇÉã= cìåÇ= ÇÉë= beb`JbêJ
êÉÖÉêë=~å=ëé~åáëÅÜÉå=p~ä~íÖìêâÉå
ëçïáÉ= ÇÉê= t~êåìåÖ= ÇÉë= oçÄÉêíJ
hçÅÜJfåëíáíìíë= îçê= ÇÉã= sÉêòÉÜê
~ìÅÜ=îçå=qçã~íÉå=ìåÇ=_ä~ííë~ä~í
áå= êçÜÉã= wìëí~åÇ= Ä~åÖÉå= i~åÇJ
ïáêíÉ= ìåÇ= dÉãΩëÉÄ~ìÉêå= ÄÉêÉáíë
ìã= áÜêÉ= bñáëíÉåòK= qçååÉåïÉáëÉ
p~ä~í=áëí=~ã=açååÉêëí~Ö=ìåÇ=cêÉáJ
í~Ö=ÄÉêÉáíë=îÉêåáÅÜíÉí=ïçêÇÉåK=aáÉ
Öê∏≈íÉå= i~ÇÉåÜΩíÉê= áå= iÉÄÉåëJ
ãáííÉäã®êâíÉå= ëáåÇ= ÇÉêòÉáí= dìêJ
âÉåI=qçã~íÉå=ìåÇ=p~ä~íK=kçÅÜ=áëí
~ääÉêÇáåÖë= ìåâä~êI= çÄ= åáÅÜí= ~ìÅÜ
~åÇÉêÉ= iÉÄÉåëãáííÉä= ÄÉíêçÑÑÉå
ëáåÇK=
pé~åáÉå=Ü~í=áåòïáëÅÜÉå=ÄÉá=ÇÉê
bìêçé®áëÅÜÉå=råáçå=ìåÇ=ÇÉê=_ìåJ
ÇÉëêÉÖáÉêìåÖ= ÉáåÉ= _ÉëÅÜïÉêÇÉ
ÖÉÖÉå= ÇÉìíëÅÜÉ= _ÉêáÅÜíÉ= ΩÄÉê= ÉáJ
åÉå=_ÉÑ~ää=ëé~åáëÅÜÉê=dìêâÉå=ãáí
beb`JbêêÉÖÉêå=ÉáåÖÉäÉÖíK
a~ë= _ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê= dÉëìåÇJ
ÜÉáíë~ãí= ê®íI= ÇáÉ= e®åÇÉ= îçê= ÇÉê
wìÄÉêÉáíìåÖ= îçå= péÉáëÉå= ìåÇ
å~ÅÜ= ÇÉã= hçåí~âí= ãáí= êçÜÉã
cäÉáëÅÜ=ÖêΩåÇäáÅÜ=ãáí=t~ëëÉê=ìåÇ
pÉáÑÉ= òì= ï~ëÅÜÉå= ìåÇ= ëçêÖÑ®äíáÖ
~ÄòìíêçÅâåÉåK=oçÜÉë= cäÉáëÅÜ= ëçääJ
íÉ= ÖÉíêÉååí= îçå= ~åÇÉêÉå= iÉÄÉåëJ
ãáííÉäå= ÖÉä~ÖÉêí= ìåÇ= òìÄÉêÉáíÉí
ìåÇ= Öìí= ÇìêÅÜÖÉÖ~êí= ïÉêÇÉåK
jáäÅÜ=ëçääíÉ=åìê=é~ëíÉìêáëáÉêí=ìåÇ
ìäíê~ÜçÅÜÉêÜáíòí= îÉêòÉÜêíI= oçÜJ
ãáäÅÜ= ÖÉÖÉÄÉåÉåÑ~ääë= ~ÄÖÉâçÅÜí
ïÉêÇÉåK
aáÉ= bêÖÉÄåáëëÉ= ÇÉê= råíÉêëìJ
ÅÜìåÖ=ëçïáÉ=ÇÉí~áääáÉêíÉ=eáåïÉáëÉ
òì= sçêëçêÖÉ= ìåÇ= êáÅÜíáÖÉã= sÉêJ
Ü~äíÉå= ÄÉá= ÉáåÉê= ã∏ÖäáÅÜÉå= bêJ
âê~åâìåÖ= â∏ååÉå= ~ìÅÜ= ~ìÑ= ÇÉê
ëí®ÇíáëÅÜÉå= fåíÉêåÉíëÉáíÉ= ìåíÉê
ïïïKÄê~ìåëÅÜïÉáÖKÇÉLÉÜÉÅ= ÉáåJ
ÖÉëÉÜÉå=ïÉêÇÉåK
dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêìåÖW
aáÉíÉê=_ΩÜêã~ååI=gΩêÖÉå=pÅÜïáÉêK
sÉê~åíïçêíäáÅÜ=áã=páååÉ=ÇÉë=
mêÉëëÉÖÉëÉíòÉëW=aáÉíÉê=_ΩÜêã~ååK
oÉÇ~âíáçåëäÉáíìåÖW
fåÖÉÄçêÖ=lÄáJmêÉì≈K
aêìÅâW=aêìÅâòÉåíêìã
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=dãÄe=C=`çK=hdK
oΩÅâëÉåÇìåÖ=ìåîÉêä~åÖíÉê
j~åìëâêáéíÉ=åìê=ÖÉÖÉå=oΩÅâéçêíçK
bë=Öáäí=ÇáÉ=^åòÉáÖÉåJmêÉáëäáëíÉ
kêK=QM=îçã=NK=NMK=OMNMK
aáÉ=łåÉìÉ=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=
ÉêëÅÜÉáåí=ï∏ÅÜÉåíäáÅÜ=ãáííïçÅÜë
ìåÇ=ëçååí~ÖëK
sÉêÄêÉáíÉíÉ=^ìÑä~ÖÉW
åÄ=~ã=jáííïçÅÜW=NTS=RRQ
åÄ=~ã=pçååí~ÖW=NTS=SVP
^ìÑä~ÖÉåâçåíêçääÉ=ÇìêÅÜ=táêíJ
ëÅÜ~ÑíëéêΩÑÉê=å~ÅÜ=ÇÉå=oáÅÜíäáåáÉå
îçå=_aws=ìåÇ=_sa^K
3 X FÜR SIE IN BRAUNSCHWEIG
Schloßpassage · Humboldtstraße · Siegfriedstraße
Telefon 0531/4 55 66 - 0
Neue (T)Raumdecke
in nur 1 Tag!
Besuchen Sie unsere Ausstellung:
Mo., Di., Do. 9.00–12.00 & 15.00–18.00
oder nach Vereinbarung.
Schnell und sauber
montiert
Zimmerdecken
Beleuchtung
Zierleisten
PLAMECO-Fachbetrieb · Thomas Hölschen
Berliner Str. 4/Ecke Lindener Str.
38300 Wolfenbüttel
oder rufen Sie an: 05331/906089
Solange Vorrat reicht. Irrtümer & Preisänderungen vorbehalten. Barzahlungspreise ab Lager abgeholt. Abb. können abweichen. Gültig bis 04.06.11
Der Ba
us
111 Ja toffhande
l fü
hre Ba
uen w r Jederm
ann
ie die
Profi
s
Knallerpreise!
neue
Braunschweiger
sÉêä~Ö=ìåÇ=oÉÇ~âíáçåW
jìäíáãÉÇá~
tÉêÄÉJ=ìåÇ=sÉêä~ÖëJdãÄeI
e~ãÄìêÖÉê=píê~≈É=OTT
EmêÉëëÉÜ~ìëFI
PUNNQ=_ê~ìåëÅÜïÉáÖI
qÉäÉÑçå=EMR=PNF=PV=MMJT=RMI
c~ñ==============EMR=PNF=PV=MMJT=RPK
åÄJêÉÇ~âíáçå]åÄJçåäáåÉKÇÉ
ïïïKåÄJçåäáåÉKÇÉ
Brille macht
B O C K!
Baustoff Brandes GmbH · Petzvalstraße 39 · 38104 Braunschweig · Telefon 0531/214898-0
l=q~ååÉåÄ~ìã=áëí
~ìÅÜ=àÉíòí=ÇÉê=eáí
ab 1.19/Stück
^äíÉ=iáÉÇÉê=çÇÉê=åÉìÉ=qÉñíÉ=ΩÄÉêë=mçéÉäå\
^ÄÉåÇë=ëÅÜΩííÉäå=ïáê=ÇáÉ=hçéÑâáëJ
ëÉå=~ìÑK=a~åå=ã~ÅÜÉå=ïáê=Éë=ìåë
áã=_Éíí=òìã=báåëÅÜä~ÑâçåòÉêí=ÖÉJ
ãΩíäáÅÜK= łoáíì~äÉ= éÑäÉÖÉå= ê~íÉå
ÇáÉ=bêòáÉÜìåÖëê~íÖÉÄÉêK=
a~êìã= ã~ÅÜÉå= ïáê= Ç~ëI= ìåÇ
çÜåÉ= páåÖÉå= ÖÉÜí= Éë= åìå= ~ìÅÜ
åáÅÜí=ãÉÜêK
råÄÉÉáåÇêìÅâí= îçå= ïÉÅÜëÉäåJ
ÇÉå= g~ÜêÉëòÉáíÉå=ÄäÉáÄÉå=ÇáÉ= eáíë
łl= q~ååÉåÄ~ìã= ìåÇ= łi~íÉêåÉK
aÉê= e~äë= ïáêÇ= ÑêÉá= ÖÉÜΩëíÉäí= ìåÇ
äçëÖÉëÅÜãÉííÉêíK=e∏êí=à~=ëçåëí=âÉáJ
åÉêI= Ç~ÅÜíÉ= áÅÜ= ÄáëÜÉê= ìåÇ= ë~åÖ
ãçå~íÉä~åÖ= ìåÄÉâΩããÉêí= òìê
cêÉìÇÉ=îçå=cÉäáñ=EOIRFK=
łjáííäÉêïÉáäÉ= ëáåÖëí= aì= à~= êáÅÜJ
íáÖ= ÖìíI= äçÄíÉ= àÉíòí= ~ääÉêÇáåÖë
ãÉáå= j~ååK= a~ë= Ö~Ä= ãáê= òì= ÇÉåJ
âÉåI=ìåÇ=áÅÜ=ÖÉÜÉ=ãáí=ÇçÅÜ=ãÉÜê
pçêÖÑ~äí=~åë=tÉêâK
bÖ~ä= çÄ= łe®åëÅÜÉå= âäÉáåI= ÖáåÖ
~ääÉáåI= łhçããí= Éáå= sçÖÉä= ÖÉÑäçJ
ÖÉå=çÇÉê=Ö~ê=łeçÅÜ=~ìÑ=ÇÉã=ÖÉäJ
ÄÉå= t~ÖÉåW= a~ë= ~äíÉ= iáÉÇÖìí
ëíÉÜí= ÄÉá= ìåë= ~ìÑ= ÇÉã= mä~åK= bë
ëí~ããí=~ìë=ÉáåÉã=ãçÇÉêåÉå=iáÉJ
ÇÉêÄìÅÜ= ãáí= äìëíáÖÉå= fääìëíê~íáçJ
åÉåK= _Éá= łeçÅÜ= ~ìÑ= ÇÉã= ÖÉäÄÉå
t~ÖÉå= ëáíòí= îçêåÉ= åÉÄÉå= ÇÉã
hìíëÅÜÉê=Éáå=pâÉäÉííK
a~ë=iáÉÇÉêÄìÅÜ=â~ìÑíÉå=ïáê=ÉìJ
éÜçêáëÅÜ=ïáÉ=ïçÜä=îáÉäÉ=bäíÉêåI=ÉáJ
åÉ= tçÅÜÉ= å~ÅÜ= ÇÉê= dÉÄìêíI= ìã
ìåëÉê= háåÇ= ãìëáâ~äáëÅÜ= ïÉêíîçää
òì=ÄÉÖäÉáíÉåK=táê=ëíáããíÉå=ëçÑçêí
~å= ìåÇ= ë~åÖÉå= ÇáÉ= ~äíÉå= qÉñíÉ
Ñ~ëí=äΩÅâÉåäçë=ÇìêÅÜK=t~ë=ã~å=áå
ÇÉå=TMÉêå=áå=ÇÉê=dêìåÇëÅÜìäÉ=ÖÉJ
äÉêåí=Ü~íI=Ç~ë=ëáíòí=ÉÄÉåK
wïáëÅÜÉåòÉáíäáÅÜ= ÇÉåâÉ= áÅÜ
~ÄÉê= ΩÄÉê= ÇáÉ= ~äíÉå= iáÉÇÉêJ
ÖÉëÅÜáÅÜíÉå=å~ÅÜK=táÉ=Éêâä®êÉ=áÅÜ
Ç~ë=Ääç≈=ãáí=ÇÉã=wÉííÉä=ìåÇ=ÇÉã
dêì≈= îçå= ÇÉã= sçÖÉä= ìåÇ= ÇÉã
gìåÖÉåI= ÇÉê= łÜáÉêÄäÉáÄÉå= ãìëë\K
ab 1.39/Stück
Planzstein
35 x 20 x 28 cm
grau
Palettenabnahme
braun
Palettenabnahme
ab 0.
^ååÉííÉ=eÉáåòÉK
lÇÉê=ï~êìã=ÇÉê=qçÇ=~ìÑ=ÇÉã=ÖÉäJ
ÄÉå=t~ÖÉå=ãáíÑ®Üêí\
a~= äçÄ= áÅÜ= ãáê= ÇçÅÜ= ìåÄÉâΩãJ
ãÉêíÉ= háåÇÉêäáÉÇÉê= îçå= ÜÉìíÉK
táÉ= Ç~ë= mçéÉääáÉÇK= eáÉê= áëí= ÇÉê
qÉñíW=łpé~òáÉêëí=Çì=~ìÑ=ÇÉê=píê~≈ÛI
ëíÉÅâ= ÇÉå= cáåÖÉê= áå= ÇáÉ= k~ëÛI= ìåÇ
áêÖÉåÇïç= Ç~= ÜáåíÉå= ïáêÇ= ëáÅÜ= ëáJ
ÅÜÉê=Éíï~ë=ÑáåÇÉåKKK
báåÉå= ëÅÜ∏åÉå= pçååí~Ö= åçÅÜ
ïΩåëÅÜí=fÜåÉå=^ååÉííÉ eÉáåòÉK
29/Stück
Rasenkante
100 x 25 x 5 cm
Palettenabnahme
100 x 20 x 5 cm
Palettenabnahme
€ 1,34/Stk.
€ 1,19/Stk.
€ 1,59/Stk.
€ 1,44/Stk.
Mini-Palisaden
mit Kehle, Ø 11 cm
Höhe 30 cm, grau € 1,39/Stk.
Höhe 40 cm, grau € 1,69/Stk.
Höhe 60 cm, grau € 4,99/Stk.
Rasenmähkante
22 x 12 x 4,5 cm
grau
ab 100 Stück
rotbraun
ab 100 Stück
€ 1,64/Stk.
€ 1,49/Stk.
€ 1,04/Stk.
€ 0,89/Stk.
€ 0,39/Stk.
€ 0,29/Stk.
€ 0,54/Stk.
€ 0,49/Stk.
ab 0.89/Stück
Q
efbo=fpq t^p ilp
neue
Braunschweiger
_ê~ìåëÅÜïÉáÖë=~ìëÑΩÜêäáÅÜÉê=sÉê~åëí~äíìåÖëâ~äÉåÇÉêI
àÉÇÉå=jáííïçÅÜ=ìåÇ=pçååí~Ö=áå=fÜêÉê=å_K
bJj~áäW
åÄJêÉÇ~âíáçå]åÄJçåäáåÉKÇÉ
= ==MR=PN
c~ñJeçíäáåÉ=ÑΩê=fÜêÉ
sÉê~åëí~äíìåÖëÜáåïÉáëÉW
pç
OVK=j^f
SKMM=m~êâéä~íò=oÉ~äI=e~ãÄìêÖÉê
píê~≈ÉW=cäçÜã~êâí
UKMM=qêÉÑÑéìåâí=_rkaJ_ΩêçI
pÅÜìåíÉêëíê~≈É=NTW=gìÄáä®ìãëJ
ê~Çíçìê=òì=ÇÉå=ëÅÜ∏åëíÉå=mÑäÉÖÉJ
ÄáçíçéÉå=ÇÉë=_rka=áå=_ê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖX=^åãÉäÇìåÖ=qÉäK=N=RR=VV
PV=MMJTRP
NNKMM=qÜÉ~íÉê=c~ÇÉåëÅÜÉáåI=_ΩäJ
íÉåïÉÖ=VRW=łd®åëÉÑΩ≈ÅÜÉåI
qÜÉ~íÉê=`çìíìêáÉêI=_ÉêäáåX=ÑΩê
háåÇÉê=~Ä=O=g~ÜêÉå=E~ìëîÉêâ~ìÑíF
NNKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=içìáëJpéçÜêJ
_ìêÖéä~íò=OW=cΩÜêìåÖ=áå=ÇÉê=pçåJ
ÇÉê~ìëëíÉääìåÖ=ł^ìÑÖÉíáëÅÜí
NRKMM=i~åÇÉëãìëÉìãI=^ÄíÉáäìåÖ
rêJ=ìåÇ=cêΩÜÖÉëÅÜáÅÜíÉI=h~åòäÉáJ
ëíê~≈É=P=áå=tçäÑÉåÄΩííÉäW=łpçåJ
ÇÉê~ìëëíÉääìåÖW=iìñìë=áå=pÅÜÉêJ
ÄÉå=Ó=oÉëáÇÉåò~êÅÜ®çäçÖáÉ=áå
tçäÑÉåÄΩííÉä=ìåÇ=_ê~ìåëÅÜïÉáÖI
cΩÜêìåÖ
NSKMM=tÉÖÜ~ìë=t~ÖÖìãW=RMMK
^âíáçåëí~Ö=ÇÉê=_ΩêÖÉêáåáíá~íáîÉå
łnìÉêìãÉê=t~äÇ
NSKMM=qÜÉ~íÉê=c~ÇÉåëÅÜÉáåI=_ΩäJ
íÉåïÉÖ=VRW=łd®åëÉÑΩ≈ÅÜÉåI
qÜÉ~íÉê=`çìíìêáÉêI=_ÉêäáåX=ÑΩê
háåÇÉê=~Ä=O=g~ÜêÉå
p~~ä=áã=dêç≈Éå=e~ìëW=h~ããÉêJ
âçåòÉêí=Ó=jçò~êíë=łaçå=dáçî~åJ
åáI=^êê~åÖÉãÉåí=îçå=gçÜ~åå
tÉåÇí
NSKMM=^ìÖìëíáåìãI=^ã=eçÜÉå
NNKMM=qêÉÑÑéìåâí=pÅÜäçëë=oáÅÜJ
ã~êâíI=d∏êÇÉäáåÖÉêëíê~≈É=TW
łjÉáåÉ=ÇáÅâÉ=cêÉìåÇáåI=hçã∏ÇáÉ
îçå=`Ü~êäÉë=i~ìêÉåÅÉ
ãçåÇI=tçäÑÉåÄΩííÉäÉê=píê~≈É=RRW
łaìêÅÜä~ìÅÜíI=bìêÉ=pÅÜçâçä~ÇÉ
áëí=ÄÉêÉáíI=bêäÉÄåáëÑΩÜêìåÖX=^åJ
ãÉäÇìåÖ=qÉäK=Q=TM=OM=QM
NNKNR=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë
e~ìëI=j~Öåáíçêï~ää=NUW=j~íáåÉÉ
òì=łc~äëí~ÑÑI=léÉê=îçå=sÉêÇá
Ebáåíêáíí=ÑêÉáF
qçêÉ=Q~I=píáÑíëÅ~ѨW=mä~ìÇÉêÉáÉå
~ã=hä~îáÉê=Ebáåíêáíí=ÑêÉáF
NTKMM=hçã∏ÇáÉ=~ã=^äíëí~ÇíJ
NTKMM=e~ÖÉåÄêΩÅâÉ=OI=OK=ldW
ilqJãçÄáä=éê®ëÉåíáÉêí=łháíÅÜÉå
píçêáÉëI=qÜÉ~íÉêéÉêÑçêã~åÅÉ=îçå
råáíÉÇ=lÑÑ=mêçÇìÅíáçåë
NTKMM=häçëíÉêâáêÅÜÉ=oáÇÇ~ÖëÜ~ìJ
ëÉåW=`ÜçêâçåòÉêí=ãáí=jÉëëÉå=ÇÉë
NVK=g~ÜêÜìåÇÉêíëX=háêÅÜÉåÅÜ∏êÉ
eçåÇÉä~ÖÉ=ìåÇ=m~ñ=åçÄáëI=iÉáJ
íìåÖ=e~åëJaáÉíÉê=h~êê~ë=Ebáåíêáíí
ÑêÉáF
Ü~êÇéä~íòW=q~ÖÉëï~åÇÉêìåÖ=òìã
mçäëíÉêí~äÉê=wÉÅÜÉåÜ~ìë=ãáí=ÇÉã
e~êòâäìÄI=NQ=âãI=ãáííÉäëÅÜïÉêX
qÉäK=UT=QR=MO
VKMM=dçäÑâäìÄ=_ê~ìåëÅÜïÉáÖI=^åJ
ä~ÖÉ=pÅÜï~êíòâçéÑÑëíê~≈ÉW=dçäÑJ
bêäÉÄåáëí~Ö=EÄáë=NU=rÜêF
NMKMM=^êòåÉáéÑä~åòÉåÖ~êíÉå=ÇÉê
qrI=jÉåÇÉäëëçÜåëíê~≈É=NW=q~Ö
ÇÉê=çÑÑÉåÉå=qΩê=EÄáë=NU=rÜêF
Wir lassen Sie nicht
Fenster
Türen
im Regen&stehen!
Ü
Überdachungen
Überdachungen
Qualität,
für Terrassen
die
Sie
und
mehr…
ëÅÜÉ=oÉÖáçå~äÖÉëÅÜáÅÜíÉI=c~ääÉêëJ
äÉÄÉêJqçêJt~ää=OPW=łh~áëÉê=háåÇÉê
Ó=aáÉ=c~ãáäáÉ=táäÜÉäãë=ffK=áå=cçíçJ
Öê~ÑáÉåI=sçêíê~Ö=ìåÇ=_ìÅÜîçêJ
ëíÉääìåÖ=Ebáåíêáíí=ÑêÉáF
NNKPM=^ÄÑ~Üêí=^åäÉÖÉê=lâÉêíÉêJ
ê~ëëÉåI=m~êâëíê~≈É=NNW=łsçêïáÉJ
ÖÉåÇ=ÜÉáíÉê=Ó=ÜìãçêáëíáëÅÜÉ
lâÉêÑäç≈Ñ~ÜêíX=^åãÉäÇìåÖ=ÉêÑçêJ
ÇÉêäáÅÜI=qÉäK=T=RV=QM
NPKPM=dÉãÉáåÇÉÜ~ìë=s∏äâÉåêçJ
ÇÉI=háêÅÜÖ~åÖ=SW=háåÇÉêJ=ìåÇ=_~J
ÄóÄ~ë~ê=EÄáë=NS=rÜêF
spüren!
Tel. 31
31 10
10 21-24,
21-24, Fax
Fax 31
31 43
43 49
49
Tel.
38112 BS, Ernst-Böhme-Str. 7 / Ecke Hansestr.
38112 BS, Ernst-Böhme-Str. 7 / Ecke Hansestr.
www.orko.de
www.orko.de
NMKMM=qêÉÑÑéìåâí=k~íìêÜáëíçêáJ
ëÅÜÉë=jìëÉìãI=mçÅâÉäëëíê~≈É=NMW
o~Çíçìê=òìê=ìåíÉêáêÇáëÅÜÉå=^íçãJ
ãΩääâáééÉ=jçêëäÉÄÉåX=RM=âãI=fåÑç
ìåíÉê=ïÉëíéÜ~ä]~ÖJëÅÜ~ÅÜíJâçåJ
ê~ÇKÇÉI=qÉäK=MRPRPLPU=PP
NMKMM=j~ÖåáâáêÅÜéä~íòW=hìåëíJ
NQKMM=k~íìêÜáëíçêáëÅÜÉë=jìJ
ëÉìãI=mçÅâÉäëëíê~≈É=NMW=c~ãáäáJ
ÉåéêçÖê~ãã=Ó=_ÉëìÅÜ=áã=_áÉåÉåJ
ëíçÅâ
NQKMM=qêÉÑÑéìåâí=sÉêÄáåÇìåÖëJ
ëíê~≈ÉW=SRM=g~ÜêÉ=eçÜÉê=`Üçê=Ó
hóêáÉ=ìåÇ=däçêá~=~ìë=ÇÉê=łjáëë~
qÉêò~=îçå=fë~ÄÉää~=iÉçå~êÇ~X
háêÅÜÉåÅÜçê=~å=píK=räêáÅáJ_êΩÇÉêå
ìåÇ=_~êçÅâÉåëÉãÄäÉ=łaÉê=dìÉäJ
ÑÉå=cêÉΩÇÉå=péáÉäX=iÉáíìåÖ=rêëìä~
dçòÇÉâ
Alpina-Bahn
Wolfsburg/Allerpark
www.allerpark.de • www.facebook.com/schuetzenfest.wolfsburg
éä~íò=ÜáåíÉê=ÇÉê=p~åÇÄ~ÅÜèìÉJ
êìåÖW=bñâìêëáçå=òìê=ÄìåíÉëíÉå
lêÅÜáÇÉÉåïáÉëÉ=_ê~ìåëÅÜïÉáÖë
ãáí=ÇÉã=_rkaX=^åãÉäÇìåÖ=åáÅÜí
ÉêÑçêÇÉêäáÅÜI=fåÑçêã~íáçåÉå=ìåíÉê
qÉäK=N=RR=VV
NRKMM=o~~ÄÉÜ~ìëI=iÉçåÜ~êÇëíê~J
≈É=OV=~W=aK=eK=i~ïêÉåÅÉ=łaÉê=ïÉáJ
≈É=píêìãéÑI=ÖÉäÉëÉå=îçå=sÉêÉå~
kçää=Ebáåíêáíí=ÑêÉáF
26. MAI – 1. JUNI 2011
PIRATES OF THE CARIBBEAN – FREMDE GEZEITEN 3D
14:30, 17:30, 19:45 (AUSSER MI.), 20:30, 22:30
(AUSSER SO.+MO.)
AB 12 J.
Tuckermannstraße 14
38118 Braunschweig
Telefon:
0531 – 2 41 32 - 900
NVKMM=e∏êë~~ä=mh=NRKN=ÇÉê=qrI
RELATIVITÄTSTHEORIE DER LIEBE 14:45; 16:45; 20:45
23:00 (AUSSER SO.+MO.) – 1. WO.
AB 12 J.
SONDERVORSTELLUNGEN
LIEBESLEBENRETTER & DICKSTE FREUNDE MO. 20:00 –
LESUNG & FILM MIT DANNY MORGENSTERN
AB 12 J.
SOURCE CODE MI. 20:00 – BZ - FILMPREMIERE AB 12 J.
AB 12 J.
WEITERHIN IM PROGRAMM
KOKOWÄÄH; RIO 2D + 3D; LÖWENZAHN; ALMANYA; SCEAM 4;
WINX CLUB 3D; WASSER FÜR DIE ELEFANTEN; THOR 2D;
FAST & FURIOUS FIVE; PRIEST 3D
FILMKUNST
METROPOLIS 17:00 – 1. WO.
AB 6 J.
DER BIBER 18:45
AB 6 J.
OMKMM=h~ìÑÄ~êI=eÉäãëíÉÇíÉê=píê~J
≈É=NPRW=łs~äÉêáÉ=jçåí~Ö=ä®Çí=ëáÅÜ
d®ëíÉ=Éáå=ìåÇ=ë~Öí=^ìÑ=táÉÇÉêëÉJ
ÜÉå
OMKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=e~ìëÄ~ê=áã
dêç≈Éå=e~ìëI=^ã=qÜÉ~íÉêW=łfåÖ~
ìåÇ=iìíòI=pÅÜ~ìëéáÉä=îçå=káëJ
jçããÉ=píçÅâã~åå
jç
PMK=j^f
Ganz Grosses Kino
C1 CINEMA BRAUNSCHWEIG
Lange Str. 60
KARTENRESERVIERUNG:
01805 - 012660
(MO.-DO. 11.00-19.30;
FR.+SA. 9.30-19.30; SO. 11.00-18.00
0,14 €/ MIN. AUS DEM DT.
FESTNETZ; M A X . 0,42 €/ Min. aus
dem dt. Mobilfunk; zzgl. 0,50 €
Aufschlag pro Kar te)
Oder kostenfrei unter:
www.c1-cinema.de
aá
PNK=j^f
eáåíÉê=ÇÉê=j~ÖåáâáêÅÜÉ=S~W
łpéêáåÖáåëÑÉäÇ>I=q~åòëíΩÅâ=îçå
táäÑêáÉÇ=î~å=mçééÉä
NNKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=mêçÄÉÄΩÜåÉ
dêç≈Éë=e~ìëW=kçíÉåâ~êìëëÉää=Ó
ła~ë=hìëÅÜÉäíáÉêâçåòÉêí=îçå
hä~ìë=tΩëíÜçÑÑ
NRKPM=i^_JdÉãÉáåëÅÜ~ÑíI=^äíÉJ
ïáÉâêáåÖ=OMÅW=łgÉ~ååÉ=hK=oçïäáåÖ
ìåÇ=áÜê=w~ìÄÉêäÉÜêäáåÖ=e~êêó=mçíJ
íÉêI=iáíÉê~íìêâêÉáë
NTKMM=páÉÖÑêáÉÇë=_ΩêÖÉêòÉåíêìãI
îÉåêçÇÉê=píê~≈É=PPW=j®êÅÜÉåJ
ìåÇ=iÉëÉëíìåÇÉ=ãáí=_áäÇÉêÄìÅÜâáJ
åç=łaáÉ=läÅÜáë=~ìë=pÅÜãìÇÇÉäÑáåJ
ÖÉå=Ebáåíêáíí=ÑêÉáF
jáííÉäïÉÖ=ROW=fåÑçêã~íáçåÉå=òìê
kìíòìåÖ=ìåÇ=báåΩÄìåÖ=ÇÉê=ïáÅÜJ
íáÖëíÉå=cìåâíáçåÉå=ÉáåÉë=jçÄáäíÉJ
äÉÑçåë
NTKMM=fehI=páíòìåÖëë~~äI=_ê~J
Ä~åÇíëíê~≈É=NW=łtáÉ=ÇáÉ=páÉãÉåë
^d=ÇÉå=ÉÑÑáòáÉåíÉå=_ÉíêáÉÄ=îçå=báJ
ëÉåÄ~Üå~åä~ÖÉå=ëáÅÜÉêëíÉääíX
mêçÑK=aêK=gÉåë=_ê~Ä~åÇI=páÉãÉåë
^dI=áå=ÇÉê=safJsçêíê~ÖëêÉáÜÉ
łj~íÜÉã~íáâ=~äë=qêÉáÄëíçÑÑ=ÇÉê
táêíëÅÜ~Ñí
NUKMM=jÉÜêÖÉåÉê~íáçåÉåÜ~ìëI
eìÖçJiìíÜÉêJpíê~≈É=SM~W=łdÉJ
ãÉáåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉë=tçÜåÉå=áã=^äJ
íÉêI=sçêíê~Ö=aêK=àìêK=^åÇêÉ~=q∏ääJ
åÉê
NUKMM=dêìåÇJ=ìåÇ=e~ìéíëÅÜìäÉ
mÉëí~äçòòáëíê~≈É=NUW=fåÑçêã~íáJ
çåëîÉê~åëí~äíìåÖ
NUKMM=_áäÇìåÖëòÉåíêìã=ÇÉë=häáåáJ
âìãë=_ê~ìåëÅÜïÉáÖI=k~ìãÄìêÖJ
ëíê~≈É=NRW=m~íáÉåíÉåìåáîÉêëáí®í=Ó
qÜÉã~=łeÉêò=EÇáÉ=sÉê~åëí~äíìåÖ
áëí=~ìëîÉêâ~ìÑíF
NUKPM=e∏êë~~ä=pk=NVKN=ÇÉê=qrI
PLASMA-SPENDER
dr i n ge n d ge s u c h t.
Spenden pro Woche möglich.
ült iger Pers onalaus w eis erforderlich.
Rufen Sie uns an: 05 31/ 4 35 60
C SL P l asm a G m bH
Burgpassage 7, 38100 Braunschweig
www. p l a s ma - s p e nd e n. d e
er spendenden Person kann eine
Aufwandsentschädigung gewährt werden, die
sich an dem unmittelbaren Aufwand je nach
Spendenart orientieren soll (TFG § 10 S.2)
NMKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=e~ìë=aêÉáI
eáåíÉê=ÇÉê=j~ÖåáâáêÅÜÉ=S~W
łpéêáåÖáåëÑÉäÇI=q~åòëíΩÅâ=îçå
táäÑêáÉÇ=îçå=mçééÉä
NMKMM=pÅÜäçëëÅ~êê¨ÉI=dÉëìåÇJ
ÜÉáíëòÉåíêìãI=oáííÉêÄêìååÉå=QW
_äìíëéÉåÇÉíÉêãáå=ÇÉë=aoh=EÄáë
NS=rÜêF
Flohmarkt BS
Schützenplatz
Do./Fr./Sa./ So.
02.06. bis 05.06.
Angebot am Do. + So.
3 m 10 5 / 5 m 15 5
www.pinguin-maerkte.de
NNKMM=píK=j~êíáåáâáêÅÜÉI=^äíëí~ÇíJ
ã~êâíW=^ìëëíÉääìåÖëÉê∏ÑÑåìåÖ
łtÉêI=ïÉåå=åáÅÜí=ïáê\X=ÄìåÇÉëJ
ïÉáíÉ=t~åÇÉê~ìëëíÉääìåÖ=ÇÉë=^êJ
ÄÉáíëâêÉáëÉë=łc~ìëíäçë=ãáí=pÅÜΩJ
äÉêÄáäÇÉêå=ÖÉÖÉå=dÉï~äí=ìåÇ=o~ëJ
ëáëãìë=EÇáÉ=^ìëëíÉääìåÖ=áëí=òì=ëÉJ
ÜÉå=Äáë=NQK=gìåáF
NSKMM=qrI=fåíÉêå~íáçå~ä=lÑÑáÅÉI
tÉäÅçãÉJmçáåíI=_ΩäíÉåïÉÖ=TQW
łtÉÖÉ=áåë=^ìëä~åÇI=bêëíáåÑçêã~J
íáçåÉåX=aêK=ríÉ=hçéâ~
25 Jahre
M AHLDEN
Edelmetalle GmbH
GOLDANKAUF
Bargeld für Ihr Gold
Die Braunschweiger
Baugenossenschaft präsentiert:
Das 4. Braunschweiger
Drachenboot
Rennen
19. Juni 2011
Start 10:00 Uhr
Hafen Braunschweig
Veltenhof
www.bs-drachenboot.de
OMKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=e~ìëÄ~ê=áã
dêç≈Éå=e~ìëW=łjáíëéáÉäÉå=Ó=ÇÉê
^ÄÉåÇ=ÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~ÑíëëéáÉäÉ
Eòìã=äÉíòíÉå=j~ä=áå=ÇáÉëÉê=péáÉäJ
òÉáíI=báåíêáíí=ÑêÉáF
NVKMM=^ìä~=áã=e~ìë=ÇÉê=táëëÉåJ
227,07 €
218,37
224,46
bei Barren bis zu 29,10 e* Bargeld
ëÅÜ~ÑíI=mçÅâÉäëëíê~≈É=NNW=łsçå
Bargeld für Ihr Gold/Zahngold,
ÇÉê=fÇÉÉ=òìã=tÉêâ=Ó=táêíëÅÜ~Ñí
Schmuck, Münzen –
ìåÇ=hêÉ~íáîáí®íI=sçêíê~Ö=ìåÇ=aáëJ
einfach alles aus Gold!
âìëëáçå=ãáí=mêçÑK=aêK=aêK=cê~åòJ
Wir suchen dringend Zahngold
25 Jahre M AHLDEN
gçëÉÑ=o~ÇÉêã~ÅÜÉêI=räã
Edelmetalle Gm
NVKMM=e∏êë~~ä=pk=NVKP=ÇÉê=qrI
mçÅâÉäëëíê~≈É=QW=łc~ëÅÜáëãìë=ìåÇ
k~íáçå~äëçòá~äáëãìëW=t~êìã=ëáåÇ
ÉåíãΩåÇáÖÉåÇÉ=fÇÉçäçÖáÉå=ëç=~íJ
íê~âíáî\X=sÉê~åëí~äíÉê=_ΩåÇåáë
ÖÉÖÉå=oÉÅÜíë
h land
rdd eutsc
0x in No
2
35
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:
10:00 – 18:00 Uhr
Samstag: 10:00 – 13:00 Uhr
NVKMM=wìã=ÑäáÉÖÉåÇÉå=eçää®åÇÉêI Ahlden Edelmatalle GmbH
eÉáÇÄÉêÖI=táííÉåÄÉêÖëíê~≈É=UW
qìÄ~à~òò=ãáí=aáñáÉJcáêÉ
NVKPM=o~~ÄÉÜ~ìëI=iÉçåÜ~êÇëíê~J
≈É=OV~W=pÅÜêáÑíëíÉääÉê=áã=o~~ÄÉJ
Ü~ìë=Ó=p~ÄáåÉ=mÉíÉêë=łcÉìÉêJ
ÑêÉìåÇX=jçÇÉê~íáçå=e~åë=dÉêÇ
e~Üå=Ebáåíêáíí=ÑêÉáF
NMKMM=hçÜäã~êâíW=e∏êãçÄáä=ÇÉë
NVKPM=häÉáåÖ~êíÉåîÉêÉáå=qêá~åJ
íÉêÖ~åÖ=SSW=fåÑçêã~íáçåëîÉê~åJ
ëí~äíìåÖ=ÑΩê=fåíÉêÉëëáÉêíÉ=òìã
åÉìÉå=_ìåÇÉëÑêÉáïáääáÖÉåÇáÉåëí
E_caF=ìåÇ=òìã=cêÉáïáääáÖÉå=pçJ
òá~äÉå=g~Üê=EcpgF
fåÑçêã~íáçå=ÇÉê=éçäáòÉáäáÅÜÉå=_ÉJ
ê~íìåÖëëíÉääÉ=ΩÄÉê=pâáããáåÖ=ëçJ
ïáÉ=e~ìëJ=ìåÇ=tçÜåìåÖëëáÅÜÉJ
êìåÖ=EÄáë=NU=rÜêF
pÅÜäÉáåáíòëíê~≈É=NVW=łråíÉê=iáåJ
âÉåW=sçå=ÉáåÉãI=ÇÉê=~ìë=sÉêëÉÜÉå
âçåëÉêî~íáî=ïìêÇÉX=sÉê~åëí~äJ
íìåÖ=ÇÉê=hçåê~ÇJ^ÇÉå~ìÉêJpíáÑJ
26,10 €* Bargeld
pro Gramm 25,10
25,80
íìåÖ=ãáí=g~å=cäÉáëÅÜÜ~ìÉêI=_ìÅÜJ
Beispiel-Rechnung:
Sie besitzen z. B. 15 Gramm
~ìíçê=ìåÇ=péáÉÖÉäJoÉÇ~âíÉìêX=fåJ
585er Goldschmuck,
Ñçêã~íáçåÉå=ìåíÉê=qÉäÉÑçå
dafür erhalten Sie von uns
MRNNLQM=MU=MV=UM
NVKPM=j∏îÉåéáÅâJeçíÉäI=o~ìã
NQKMM=aá~âçåáëÅÜÉë=tÉêâI=häçëJ
VKMM=sçäâëÄ~åâÑáäá~äÉ=_çÜäïÉÖW
NMKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=e~ìë=aêÉáI
fåÑçêã~íáçå=ÇÉê=éçäáòÉáäáÅÜÉå=_ÉJ
ê~íìåÖëëíÉääÉ=ΩÄÉê=pâáããáåÖ=ëçJ
ïáÉ=ΩÄÉê=páÅÜÉêìåÖ=îçå=e~ìëJ
ìåÇ=tçÜåìåÖ=EÖÉ∏ÑÑåÉí=Äáë
NU=rÜêF
aÉìíëÅÜÉå=pÅÜïÉêÜ∏êáÖÉåÄìåÇÉë
Ó=_Éê~íìåÖ=òì=e∏êÖÉê®íÉåI=âçëJ
íÉåäçëÉ=e∏êíÉëíë=ìK~K=EÖÉ∏ÑÑåÉí=Äáë
NT=rÜêF
TKMM=pÅÜΩíòÉåéä~íòW=cäçÜã~êâí
j~êÅç=mçäçI=g∏ÇÇÉåëíê~≈É=P
EtÉäÑÉåÜçÑFW=ło~ìÅÜÑêÉá=ÇìêÅÜ
eóéåçëÉI=sçêíê~Ö=EÇÉê=báåíêáíí=áëí
ÑêÉáF
ÖÉäI=^ã=iΩåáëÅÜíÉáÅÜ=NW=łqÜÉ=äáçå
ëäÉÉéë=íçåáÖÜí=îçå=ìåÇ=ãáí=ÇÉã
pí~ÇíJqÜÉ~íÉêJbåëÉãÄäÉ
OMKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë
e~ìëI=r=OOI=j~Öåáíçêï~ää=NUW
łaáÉ=mê®ëáÇÉåíáååÉåI=pÅÜ~ìëéáÉä
îçå=tÉêåÉê=pÅÜï~Ä
OMKPM=pÅÜìåíÉêâáåçI=_áÉåêçÇÉê
tÉÖ=RQW=łqêìÉ=dêáí
Ahlden
Edelmetalle
GmbH
Ahlden
Edelmetalle
GmbH
Berliner
Platz 1 D
Lünertorstraße
Berliner
Platz 119
D
38102
Braunschweig
21335 Lüneburg
Tel. 05161
–
985858
•
www.goldxl.de
38102
Braunschweig
www.goldxl.de
Tel. 05161
– 985858
www.goldxl.de
Tel. 0
51 61 •- 9
85 80
pro Gramm Feingold
*pro *Gramm
Feingold
COUPON
+ 0,30 J* p. Gramm Feingold
bitte ausschneiden
und mitbringen!
02.05.–
07.05.2011
30.05.–
04.06.2011
17.01.–22.01.2011
Gültig vom 28.06.-03.07.2010
AB 16 J.
PIRATES OF THE CARIBBEAN – FREMDE GEZEITEN 2D
17:00, 20:00, 23:00 (AUSSER SO.+MO.);
SA.+SO. A. 14:00
AB 12 J.
e~ìëI=j~Öåáíçêï~ää=NUW=ł_~êìÅÜë
pÅÜïÉáÖÉåI=h~ããÉêçéÉê=îçå=bäJ
ä~=jáäÅÜJpÜÉêáÑÑ
NRW=łoìÇçäÑ=píÉáåÉêK=báå=hçãJ
ãÉåÇÉêI=sçêíê~Ö=mêçÑK=aêK=h~êÉå
pï~ëëà~å=E_~ëÉäF
NVKMM=e~ìë=ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~ÑíI
łaáÉ=pÅÜ∏éÑìåÖI=lê~íçêáìã=îçå
gçëÉéÜ=e~óÇåX=j~êáÉíí~=wìãÄΩäíI
pçéê~åX=bêáÅ=píçâäçëë~I=qÉåçêX
eÉåêóâ=_∏ÜãI=_~ëëX=açãÅÜçêI
pí~~íëçêÅÜÉëíÉê=_ê~ìåëÅÜïÉáÖX
iÉáíìåÖ=g∏êÖ=píê~ìÄÉ
NK=grkf
OMKNR=_ìÅÜÜ~åÇäìåÖ=dê~ÑÑI=p~Åâ
NSKPM=lêíëÄΩÅÜÉêÉá=nìÉêìãI=_ÉJ
NVKMM=açã=píK=_ä~ëááI=_ìêÖéä~íòW
łaáÉ=iáÉÄÉ=ìåÇ=~åÇÉêÉ=fääìëáçJ
åÉåI=qÜÉ~íÉê=áå=ëé~åáëÅÜÉê=péê~J
ÅÜÉ=ãáí=ÇÉìíëÅÜÉå=råíÉêíáíÉäå
SMW=łt~ë=páÉ=ëÅÜçå=áããÉê=ΩÄÉê
fÜê=iáÉÄÉëäÉÄÉå=ïáëëÉå=ïçääíÉåI
iÉëìåÖ=ìåÇ=cáäã=ãáí=a~ååó=jçêJ
ÖÉåëíÉêå
mçÅâÉäëëíê~≈É=NRW=łtáÉ=ïáêÇ=o~J
Çáç~âíáîáí®í=ÖÉãÉëëÉå\I=aêK=eÉêJ
ÄÉêí=g~å≈ÉåI=mq_I=áå=ÇÉê=oáåÖîçêJ
äÉëìåÖ=ło~Çáç~âíáîáí®íW=båíëíÉJ
ÜìåÖI=jÉëëìåÖI=pÅÜìíò
Ü~êÇëíê~≈ÉW=ł^å=ÜÉääÉå=q~ÖÉåI
^J`~ééÉää~J`ÜçêâçåòÉêí=ÇÉë=páåÉ
kçãáåÉ=mÜáäÜ~êãçåáëÅÜÉå=`ÜçJ
êÉë=_ê~ìåëÅÜïÉáÖI=iÉáíìåÖ=j~íJ
íÜá~ë=tÉåÖäÉêX=ëçããÉêäáÅÜÉ=iáÉJ
ÇÉê=ìåÇ=j~ÇêáÖ~äÉ
VKMM=sçäâëÄ~åâÑáäá~äÉ=_çÜäïÉÖW
AB 12 J.
HIGHLIGHTS
HANGOVER 2 MI. 20:30, 20:45, 23:00 –
MÄNNERABEND PREMIERE
Einfach anrufen, und
bestellen!
NUKMM=píK=gçÜ~ååáëâáêÅÜÉI=iÉçåJ
NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë
OV PIRATES OF THE CARIBBEAN 4 3D 16:30 – 1.WO. AB 12 J.
WER IST HANNA
17:45; 20:15; 22:45 (AUSSER SO.+MO.) – 1. WO.
• unsere Küche ist nach EU
Norm zertifiziert
• wir beliefern neben privaten
Haushalten auch Schulen,
Kindergärten, Senioreneinrichtungen und Firmen
e~ìëI=^ã=qÜÉ~íÉêW=łcáå~ä=cáÅíáJ
çåI=q~åòëíΩÅâ=îçå=g~å=mìëÅÜI=~åJ
ëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=k~ÅÜÖÉëéê®ÅÜ=áå=ÇÉê
e~ìëÄ~ê
Dieser Rummel ist der Hammer!
HEUTE:
3D – ZUM GREIFEN NAH
THOR 3D 20:00 (AUSSER MI.)
Mo. – Fr.: 5,30 EUR
Sa. – So.: 5,60 EUR
Wochenpreis: 35,00 EUR
NUKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=dêç≈Éë
NVKMM=_êìåëîáÖ~I=h~êäëíê~≈É=PRW
NMKMM=qêÉÑÑéìåâí=j~êáå~=^ÄÄÉëJ
NMKNR=_êΩÇÉêåâáêÅÜÉI=pÅÜΩíòÉåJ
Unsere Preise:
qçêÉ=Q~W=łiáëòíáÖ=îÉêÖêáÑÑÉåW
tçï>I=jìëáââ~Ä~êÉíí=ãáí=^êãáå
cáëÅÜÉê
ëíê~≈É=pÅÜ~éÉåJeçêÇçêÑ=~ã=m~êâJ
Ü~åÇïÉêâÉêã~êâí=EÄáë=NU=rÜêF
ÄΩííÉäW=t~åÇÉêìåÖ=^ÄÄÉëÄΩííÉä
ìåÇ=rãÖÉÄìåÖ=ãáí=sçêíê~Ö=ΩÄÉê
pé~êÖÉä~åÄ~ìX=^åãÉäÇìåÖ=mê~ñáë
`ÜáêçåI=qÉäK=P=UV=MO=UN
• täglich, auch am Wochenende, frisch zubereitete
Speisen
• täglich 3 leckere MittagsMenüs
NVKPM=^ìÖìëíáåìãI=^ã=eçÜÉå
NNKPM=fåëíáíìí=ÑΩê=_ê~ìåëÅÜïÉáÖáJ
NQKMM=qêÉÑÑéìåâí=j~êíáåáâáêÅÜÉ
in 47
47 RAL-Farben
RAL-Farben
in
erhältlich ohne
ohne Aufpreis
Aufpreis ~ã=^äíëí~Çíã~êâíI=e~ìéíÉáåÖ~åÖW
erhältlich
er
łsáääÉå=ìåÇ=pí~Çíé~ä®ëíÉI=o~ÇJ
Orko-Bauelemente GmbH
Orko-Bauelemente
GmbH
íçìê=ãáí=ÇÉã=hìäíìêíÉ~ã
Fenster – Haustüren – Rollläden
Fenster – Haustüren – Rollläden
Wintergärten - Sonnenschutz
Wintergärten - Sonnenschutz
Service und Qualität
wird bei uns Groß geschrieben:
o~ìã=sÉçäá~I=mçÅâÉäëëíê~≈É=NNW
łaáÉ=cçêëÅÜìåÖëÑäìÖòÉìÖÑäçííÉ
ÇÉë=aio=Ó=iìÑíÑ~ÜêòÉìÖÉ=ìåÇ=bñJ
éÉêáãÉåíÉI=sçêíê~Ö=dìáÇç=mäΩíJ
òÉêI=aio=lÄÉêéÑ~ÑÑÉåÜçÑÉå
VKMM=qêÉÑÑéìåâí=pí~ÇíÜ~ääÉI=iÉçåJ
já
OMKMM=`N=`áåÉã~I=i~åÖÉ=píê~≈É
NRKMM=_ìêÖ=a~åâï~êÇÉêçÇÉI
c^uJelqifkb
pçååí~ÖI=OVK=j~á=OMNN=√=kêK=ON
(ein Coupon p. Pers.)
NTKMM=^ìä~=ÇÉê=qrI=e~ìë=ÇÉê=táëJ
ëÉåëÅÜ~ÑíI=mçÅâÉäëëíê~≈É=NNW=łaáÉ
^å~äóëÉ=ëçòáçJ∏âçåçãáëÅÜÉê=råJ
ÖäÉáÅÜÜÉáí=Ó=hçåòÉéíÉI=hçåíêçîÉêJ
ëÉåI=hä~ëëáâÉêI=^åíêáííëîçêäÉëìåÖ
mêçÑK=aêK=aáêâ=hçåáÉíòâ~I=fåëíáíìí
ÑΩê=pçòá~äïáëëÉåëÅÜ~ÑíÉå
cçêíëÉíòìåÖ=å®ÅÜëíÉ=pÉáíÉ
kêKON=√=pçååí~ÖI=OVK=j~á=OMNN
já
efbo=fpq t^p ilp
R
neue
Braunschweiger
NVKMM=`ÜêáëíìëâáêÅÜÉ=tÉÇÇÉäW
łtáê=ã~ÅÜÉå=jìëáâI=cêΩÜäáåÖëJ
âçåòÉêí=ÇÉë=cê~ìÉåÅÜçêÉë=tÉÇÇÉä
Ebáåíêáíí=ÑêÉáF
OMKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=e~ìëÄ~ê=áã
NK=grkf
NTKMM=qrI=fåíÉêå~íáçå~ä=lÑÑáÅÉI
tÉäÅçãÉJmçáåíI=_ΩäíÉåïÉÖ=TQW
łpíìÇáÉêÉå=áå=bìêçé~=Ó=bê~ëãìëI
_à∏êå=jÉÜäÜçêå
dêç≈Éå=e~ìëI=^ã=qÜÉ~íÉêW=łmêáåJ
òÉëëáååÉåÇê~ãÉåI=pÅÜ~ìëéáÉä
îçå=bäÑêáÉÇÉ=gÉäáåÉâ
OMKMM=hçã∏ÇáÉ=~ã=^äíëí~ÇíJ
ã~êâíI=d∏êÇÉäáåÖÉêëíê~≈É=TW
łjÉáåÉ=ÇáÅâÉ=cêÉìåÇáåI=hçã∏ÇáÉ
îçå=`Ü~êäÉë=i~ìêÉåÅÉ
A N G E B O T D E S M O N AT S
obdbijû≈fdb=qbojfkb
JUNI
12,95 €
Rosen
8,99
€
Beetrosen Zwergrosen
Edelrosen Bodendeckerrosen
Angebot gültig vom 01.06.–30.06.2011
q®ÖäáÅÜ=łaáÉ=lâÉêëí~Çí=îçã=t~ëJ
ëÉê=~ìëI=ÖÉÑΩÜêíÉ=_ççíëíçìê=ÉåíJ
ä~åÖ=ÇÉë=rãÑäìíÖê~ÄÉåëX=jçåí~Ö
Äáë=cêÉáí~Ö=NSKPM=rÜêI=p~ãëí~Ö
ìåÇ=pçååí~Ö=NR=rÜêX=^åäÉÖÉê
lâÉêJqçìê=~ã=gK=JcKJhÉååÉÇóJ
mä~íòX=oÉëÉêîáÉêìåÖÉå=ìåíÉê
ïïïKçâÉêíçìêKÇÉ=çÇÉê=qÉäÉÑçå
O=TM=OT=OQ
Am Lehmanger 14 · Braunschweig
Trickbetrüger
NUKMM=däáÉëã~êçÇÉê=qÜìêãI=_ÉêJ
äáåÉê=píê~≈É=NMRW=łaáÉ=^êÄÉáí=ÉáJ
åÉë=_ÉêìÑëÖÉåÉ~äçÖÉå=~ã=_ÉáëéáÉä
ÇÉê=c~ãáäáÉå=eìêäÉÄìëÅÜI=mäΩååJ
ÉÅâÉ=ìåÇ=tÉìäÉI=sçêíê~Ö=gÉåë
qÜáäç=h~ìÑã~åå
NUKPM=e∏êë~~ä=pk=NVKQ=ÇÉê=qrI
pÅÜäÉáåáíòëíê~≈É=NV=E~äíÉë=e~ìéíJ
ÖÉÄ®ìÇÉFW=łwÉêëí∏êìåÖëÑêÉáÉ
tÉêâëíçÑÑéêΩÑìåÖI=aêKJfåÖK=gÉåë
mê~ÖÉêI=_ìåÇÉë~åëí~äí=ÑΩê=j~íÉêáJ
~äÑçêëÅÜìåÖ=ìåÇ=JéêΩÑìåÖI=áå=ÇÉê
oÉáÜÉ=łc~ëòáå~íáçå=^âìëíáâ
NUKPM=_êΩÇÉêåâáêÅÜÉI=häçëíÉêÖ~êJ
íÉåI=pÅÜΩíòÉåëíê~≈ÉW=łaáÉ=cê~åJ
òáëâ~åÉê=áå=_ê~ìåëÅÜïÉáÖI=sçêJ
íê~Ö=îçå=mÑ~êêÉê=cKJdK=dçòÇÉâ
NVKMM=ilqJqÜÉ~íÉêI=h~ÑÑÉÉíïÉíÉ
Q~W=ł`çäçê=çÑ=ãó=pçìä=Ó=jìëáâJ
éêçàÉâí=ÇÉê=e~åëJtΩêíòJpÅÜìäÉ=áå
hççéÉê~íáçå=ãáí=ÇÉê=fdp=cê~åòJ
ëÅÜÉë=cÉäÇ=EmêÉãáÉêÉF
cfq=rka=p`ei^kh=jfq=abj=mevpfl
o~å=~å=ÇáÉ=pçããÉêÑáÖìê
mevpfl=îÉêä®åÖÉêí=ÖΩåëíáÖÉë=i~ëíJjáåìíÉJcáíåÉëë~åÖÉÄçí
t~ë= ã~ÅÜí= fÜêÉ= pçããÉêÑáÖìê\
a~ë= mevpfl= ÄáÉíÉí= âçããÉåÇÉå
jçåí~Ö= ìåÇ= aáÉåëí~Ö= EPMK= ìåÇ
PNK= j~áF= Éáå= ëÉÜê= ÖìíÉë= i~ëíJjáJ
åìíÉJcáíåÉëë~åÖÉÄçí= ÑΩê= ~ääÉ= ~åI
ÇáÉ= Äáë= òìã= pçããÉê= åçÅÜ= Éáå
é~~ê= mÑìåÇÉ= îÉêäáÉêÉå= çÇÉê= áÜêÉ
jìëâÉäå=ëí®ÜäÉå=ïçääÉåK
ła~ë= íçääÉ= ~å= ìåëÉêÉã= cáíåÉëëJ
pçããÉêJ^Äç= áëíI= Ç~ëë= Éë= åáÅÜí
ÖäÉáÅÜ= ãáí= ÉáåÉê= ä~åÖÉå= i~ìÑòÉáí
îÉêÄìåÇÉå=áëí=ïáÉ=áå=îáÉäÉå=~åÇÉJ
êÉå= cáíåÉëëëíìÇáçë= Ó= ìåÇ= Ç~ë= òì
ÉáåÉã=ÜÉêîçêê~ÖÉåÇÉå=mêÉáëI=ÄÉJ
íçåí= g~åÉí= h~íçääI= iÉáíìåÖ= mevJ
pflK
táÅÜíáÖ= áëíW= iÉÖÉå= páÉ= àÉíòí= ãáí
ÇÉã=cáíåÉëëíê~áåáåÖ=äçëI=åáÅÜí=Éêëí
ÉáåÉ= tçÅÜÉ= îçê= ÇÉå= pçããÉêÑÉêáJ
ÉåK= tÉê= àÉíòí= ÄÉÖáååíI= â~åå= ãçJ
å~íäáÅÜ= ~ÅÜí= Äáë= òï∏äÑ= mÑìåÇ= ~ÄJ
åÉÜãÉå=ìåÇ=áã=pçããÉê=ëéáÉäÉåÇ
ÉáåÉ= ÖìíÉ= cáÖìê= ã~ÅÜÉåK= råÇ= ëç
ÑìåâíáçåáÉêíÚë= ãáí= ÇÉê= pçããÉêÑáJ
ÖìêW
NK= pÅÜêáííW= §ÄÉêïáåÇÉå= páÉ= fÜJ
êÉå= áååÉêÉå= pÅÜïÉáåÉÜìåÇ>
tÉåå= páÉ= Ç~ë= ÖÉëÅÜ~ÑÑí= Ü~ÄÉåI
ïáêÇ= ~ääÉë= ~åÇÉêÉ= òìã= háåÇÉêJ
ëéáÉäK
OK= pÅÜêáííW= pÉíòÉå= páÉ= ëáÅÜ= Éáå
âçåâêÉíÉë=wáÉäI=ìåÇ= ëÅÜêÉáÄÉå=páÉ
Éë= ~ìÑ>= kìê= ïÉê= âä~ê= ÑçêãìäáÉêíÉ
wáÉäÉ= Ü~íI= ïáêÇ= ÇáÉëÉ= ÉêêÉáÅÜÉåK
aìêÅÜ= í®ÖäáÅÜÉë= táÉÖÉå= ìåÇ= açJ
âìãÉåíáÉêÉå= fÜêÉê= ^ÄåÉÜãÉêÑçäJ
ÖÉ= îÉêäáÉêÉå= páÉ= áÜê= wáÉä= åáÉ= ~ìë
ÇÉå=^ìÖÉåK
PK=pÅÜêáííW=^ìëÇ~ìÉêíê~áåáåÖ=~å
ãçÇÉêåÉå= `~êÇáçÖÉê®íÉå= ÄêáåÖí
ÇáÉ= cÉííîÉêÄêÉååìåÖ= ~ìÑ= eçÅÜJ
íçìêÉå=ìåÇ=ò®Üäí=òì=ÇÉå=h~äçêáÉåJ
âáääÉêå=kêKN>
cáíåÉëë= Ó= ÖÉê~ÇÉ= ÑΩê= _Éëí= ^ÖÉê
Éáå=ïáÅÜíáÖÉë=qÜÉã~K
cáíåÉëëíê~áåáåÖ=áëí=ÇÉê=ÄÉëíÉ=tÉÖ=òìê=pçããÉêÑáÖìêK= cçíçëW=mevpfl
QK= pÅÜêáííW= _ÉÖáååÉå= páÉ= ãáí
ÇÉã= mevpflJcáíåÉëëÖÉê®íÉíê~áJ
åáåÖK=qê~áåáÉêíÉ=jìëâÉäå=îÉêÄêÉåJ
åÉå= åáÅÜí= åìê= ï®ÜêÉåÇ= ÇÉë= qê~áJ
åáåÖë= h~äçêáÉåI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ
åçÅÜ=ä~åÖÉ=Ç~å~ÅÜ>
RK= pÅÜêáííW= kÉÜãÉå= páÉ= ~ã
mevpflJbêå®ÜêìåÖëÅç~ÅÜáåÖ=íÉáäK
iÉêåÉå=páÉI=fÜêÉå=h∏êéÉê=òì=ΩÄÉêJ
äáëíÉåI= ëçÇ~ëë= páÉ= åáÅÜí= ëí®åÇáÖ
eìåÖÉê=~ìÑ=Éíï~ë=pΩ≈Éë=Ü~ÄÉåK
SK= pÅÜêáííW= aáÉ= mevpflJ^ÄJ
åÉÜãÖêìééÉåK=jÉÜêã~äë=ÇáÉ=tçJ
ÅÜÉ= ÄáÉíÉí= Ç~ë= mevpfl= Éáå= ëéÉJ
òáÉääÉë= ^ÄåÉÜãíê~áåáåÖ= áå= ÇÉê
dêìééÉ= ~åK= aÉåå= píìÇáÉå= ÄÉïÉáJ
ëÉåW=tÉê=áå=ÇÉê=dêìééÉ=~ÄåáããíI
Ü®äí=ä®åÖÉê=ÇìêÅÜ=ìåÇ=ÉêêÉáÅÜí=òì
VM=mêçòÉåí=ëÉáå=wáÉäK
kÉìÖáÉêáÖ= ÖÉïçêÇÉå\= a~åå
âçããÉå= páÉ= ~ã= PMK= ìåÇ= PNK= j~á
îçêÄÉáK= a~ë= mevpfl= ÄáÉíÉí= åáÅÜí
åìê= ÉáåÉ= âçãéÉíÉåíÉ= _Éê~íìåÖI
ëçåÇÉêå= ~äë= ÄÉëçåÇÉêÉå= pÉêîáÅÉ
âçëíÉåÑêÉáÉ=m~êâéä®íòÉ=áã=~åÖêÉåJ
òÉåÇÉå= m~êâÜ~ìëK= tÉáíÉêÉ= fåÑçêJ
é~ì
ã~íáçåÉå ìåíÉê=QM=MQ=MRK=
^åòÉáÖÉ
JETZT WIRD’S HEISS :
Mit dem Fitness-Sommer-Abo !!!
ratis !
g
s
s
*
it ne
F
e
!
t
t
a
t
3 Mon itragsraba ühr !*
e
eb
30% B ufnahmeg
11
.
A
5
e
0
.
n
i
1
Ke
0. + 3
*
3
s!
o
m
b
a
A
r
0
Nu
uf 5
a
t
r
e
Limiti
Noch keine Sommer-Figur ?
Dann wird’s aber Zeit!
Specken Sie jetzt mit
PHYSIO ab und verlieren
Sie 8 - 12 Pfund pro Monat!
*3 Monate Fitness gratis, 30% Rabatt auf den Monatsbeitrag und das Entfallen der Gebühr für das sportmedizinische Betreuungspaket (Aufnahmegebühr) in Höhe von 99,90 € gelten nur bei Abschluss eines
Fitness-Sommer-Abos. Weitere Informationen erhalten Sie im PHYSIO am 30. und 31.05.2011.
Lange Strasse 4
38100 Braunschweig
0531 – 400 405
S
efbo=fpq t^p ilp
neue
Braunschweiger
obdbijû≈fdb=qbojfkb
JETZTGEN
A
USCHL
Z
WIR FEIERN GEBURTSTAG & VERSCHENKEN
3 MONATE GRATIS
*
FITNESS I WELLNESS I KURSE
Aktion gültig bis 3.6.2011
Weitere Geburtstagsangebote
warten auf Sie.
jçåí~Ö=Äáë=cêÉáí~Ö=cΩÜêìåÖÉå
áã=açã=píK=_ä~ëááI=_ìêÖéä~íòI=àÉJ
ïÉáäë=NN=ìåÇ=NR=rÜê=E~ì≈Éê=ÄÉá
âáêÅÜäáÅÜÉå=sÉê~åëí~äíìåÖÉåF
aáÉåëí~Ö=NTKPM=rÜêW=dÉÑΩÜêíÉ
pÉÖï~óJqçìê=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=_ê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖÉê=fååÉåëí~ÇíX=qêÉÑÑéìåâí
qçìêáëíáåÑçI=sçê=ÇÉê=_ìêÖ=NX=fåÑçêJ
ã~íáçå=ìåÇ=^åãÉäÇìåÖ=ìåíÉê
qÉäK=Q=TM=OM=QM
jáííïçÅÜ=NQJNSKPM=rÜêW=sçêÑΩÜJ
êìåÖ=ÜáëíçêáëÅÜÉê=cáäãÉ=~ìë=ÇÉã
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=ÇÉê=PMÉê=ìåÇ=QMÉê
g~ÜêÉ=áã=^äíëí~Çíê~íÜ~ìëI=^äíJ
ëí~Çíã~êâí=EâçëíÉåäçëF
jáííïçÅÜ=NQKPM=rÜêW=dÉÑΩÜêíÉ
lâÉêÑ~Üêí=Éåíä~åÖ=ÇÉë=rãÑäìíÖê~J
ÄÉåë=ãáí=h~ÑÑÉÉ=ìåÇ=hìÅÜÉå=~Ä
^åäÉÖÉê=lâÉêíÉêê~ëëÉåI=m~êâëíê~J
≈É=NNX=^åãÉäÇìåÖ=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜI
qÉäK=T=RV=QM
jáííïçÅÜ=NRKPM=rÜêW=dÉÑΩÜêíÉ
cäç≈Ñ~Üêí=ãáí=h~ÑÑÉÉ=ìåÇ=hìÅÜÉåI
^ÄÑ~Üêí=oÉëí~ìê~åí=cäç≈ëí~íáçå
~å=ÇÉê=lâÉêI=hìêíJpÅÜìã~ÅÜÉêJ
píê~≈É=ORX=oÉëÉêîáÉêìåÖ=ìåíÉê
qÉäK=P=NT=ST=OU=çÇÉê=ïïïKÄê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖÉêJÑäçëëÑ~ÜêíÉåKÇÉ
jáííïçÅÜ=NTJON=rÜêW=açïÉëÉÉJ
^êÅÜáî=áã=d®êíåÉêÜ~ìë=ÇÉë=pÅÜìäJ
ìåÇ=_ΩêÖÉêÖ~êíÉåë=~ã=açïÉëÉÉ
ÖÉ∏ÑÑåÉí=EÄáë=PNKUKF
g unter:
Reservierun
5323
3
8
0
2
1
3
5
0
.
L
E
T
LOFT.EU
WWW.FITNESS
FITNESS NEU ERLEBEN auf 3000 m²
3.
1.
5.
2.
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
19
19
19
19
jáííïçÅÜ=Äáë=pçååí~Ö=àÉïÉáäë
NRJNT=rÜêW=qìêã=ÇÉê=píK=^åÇêÉ~ëJ
âáêÅÜÉ=~ã=tçääã~êâí=ÖÉ∏ÑÑåÉí
açååÉêëí~Ö=NRJNT=rÜê=~ìÑ=ÇÉã
péáÉäéä~íò=^êåÇíëíê~≈ÉW=łaáÉ
hìåëíâçÑÑÉê=âçããÉå=ãáí=c~êÄÉI
j~íÉêá~äáÉå=ìåÇ=tÉêâòÉìÖÉå
òìã=hìåëíã~ÅÜÉå=I=âçëíÉåäçëÉ
sÉê~åëí~äíìåÖ=ÑΩê=háåÇÉêI=fåÑç
ïïïKâìåëíJâçÑÑÉêKçêÖ
açååÉêëí~Ö=NTKPM=rÜêW=łjìJ
ëÉìã=òìã=cÉáÉê~ÄÉåÇ=ãáí=_äáÅâ
ÜáåíÉê=ÇáÉ=hìäáëëÉåI=hìêòÑΩÜêìåJ
ÖÉå=ìåÇ=sçêíê®ÖÉå=áã=i~åÇÉëãìJ
ëÉìãI=_ìêÖéä~íò=N=Ebáåíêáíí=ÑêÉáF
pçååí~ÖI=OVK=j~á=OMNN=√=kêK=ON
açååÉêëí~Ö=NV=rÜêW=dÉÑΩÜêíÉ
m~ÇÇÉäíçìê=łpìåÇçïåÉê=~ìÑ=ÇÉê
lâÉêìãÑäìíX=pí~êí=ìåÇ=wáÉä=_ççíëJ
îÉêäÉáÜ=lâÉêÅ~Ä~å~I=_ΩêÖÉêé~êâX
oÉëÉêîáÉêìåÖ=qÉäK=P=NT=ST=OU=çÇÉê
ïïïKÄê~ìåëÅÜïÉáÖÉêJÑäçëëÑ~ÜêJ
íÉåKÇÉ
cêÉáí~Ö=ON=rÜêW=lâÉêÑäç≈Ñ~Üêí
ãáí=bÇÖ~êJt~ää~ÅÉJe∏êëéáÉä=~Ä
oÉëí~ìê~åí=cäç≈ëí~íáçå=~å=ÇÉê
lâÉêI=hìêíJpÅÜìã~ÅÜÉêJpíê~≈É
ORX=oÉëÉêîáÉêìåÖ=qÉäK=P=NT=ST=OU
çÇÉê=ïïïKÄê~ìåëÅÜïÉáÖÉêJÑäçëëJ
Ñ~ÜêíÉåKÇÉ
açååÉêëí~Ö=NV=rÜêW=ła®ããÉêJ
ëÅÜçééÉå=ãáí=pÅÜã~ÅâÉÑ~íòI=ÖÉJ
ÑΩÜêíÉ=qçìê=~Ä=^åäÉÖÉê=lâÉêíçìê
~ã=gKJcKJhÉååÉÇóJmä~íòX=oÉëÉêîáÉJ
êìåÖ=ìåíÉê=ïïïKçâÉêíçìêKÇÉ
çÇÉê=qÉäK=O=TM=OT=OQ
cêÉáí~Ö=Äáë=pçååí~Ö=àÉïÉáäë=~Ä
NV=rÜêW=hêáãáJiÉëìåÖëÑ~ÜêíÉå
łjçêÇ=~ìÑ=ÇÉê=lâÉêX=^ÄÑ~Üêí
_ççíëîÉêäÉáÜ=lâÉêÅ~Ä~å~I=qÜÉçJ
ÇçêJeÉìëëJpíê~≈ÉI=_ΩêÖÉêé~êâX
fåÑçêã~íáçåÉå=ìåÇ=oÉëÉêîáÉêìåÖ
qçìêáëíáåÑçI=sçê=ÇÉê=_ìêÖ=NI
qÉäKÉÑçå=Q=TM=OM=QM
açååÉêëí~Ö=NV=rÜêW=dÉçÅ~ÅÜáåÖJ
qçìê=łaÉê=cäìÅÜ=ÇÉê=hççêÇáå~J
íÉåX=dmpJpÅÜåáíòÉäà~ÖÇ=ÇìêÅÜ
Ç~ë=ÜáëíçêáëÅÜÉ=_ê~ìåëÅÜïÉáÖI=~Ä
oÉëí~ìê~åí=cäç≈ëí~íáçåI=hìêíJ
pÅÜìã~ÅÜÉêJpíê~≈É=ORX=oÉëÉêîáÉJ
êìåÖ=ïïïKÄê~ìåëÅÜïÉáÖÉêJÑäçëëJ
Ñ~ÜêíÉåKÇÉ=çÇÉê=qÉäK=P=NT=ST=OU
açååÉêëí~Ö=OM=rÜêW=jÉÇáíÉêê~åÉ
^ÄÉåÇÑ~Üêí=~ìÑ=ÇÉê=lâÉê=ãáí=h®ëÉ
ìåÇ=tÉáå=~Ä=oÉëí~ìê~åí=cäç≈ëí~J
íáçå=~å=ÇÉê=lâÉêI=hìêíJpÅÜìã~J
ÅÜÉêJpíê~≈É=ORX=oÉëÉêîáÉêìåÖ=qÉäK
P=NT=ST=OU=çÇÉê=ïïïKÄê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖÉêJÑäçëëÑ~ÜêíÉåKÇÉ
pçåå~ÄÉåÇ=NN=rÜêW=cΩÜêìåÖ
łNMMM=pÅÜêáííÉ=wÉáíêÉáëÉ=Ó=sçå=ÇÉê
kÉìòÉáí=Äáë=áåë=jáííÉä~äíÉêI=qêÉÑÑJ
éìåâí=oÉáíÉêëí~åÇÄáäÇ=`~êäJtáäJ
ÜÉäã=cÉêÇáå~åÇI=pÅÜäçëëéä~íòI=fåJ
Ñçêã~íáçåÉå=ìåíÉê=qÉäÉÑçå
Q=TM=OM=QM
pçåå~ÄÉåÇ=NQ=rÜêW=cΩÜêìåÖ
łUMM=g~ÜêÉ=pí~ÇíÖÉëÅÜáÅÜíÉ=Ó
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=îçå=ÇÉå=rêëéêΩåJ
ÖÉå=Äáë=òìã=sÉêäìëí=ÇÉê=pÉäÄëí®åJ
ÇáÖâÉáíX=áã=^äíëí~Çíê~íÜ~ìëI=^äíJ
ëí~Çíã~êâí=EâçëíÉåäçëF
açååÉêëí~Ö=Äáë=pçååí~Ö=pí~ÇíJ
êìåÇÑ~ÜêíÉå=ãáí=ÇÉã=_ΩëëáåÖJ
läÇíáãÉêÄìëX=ÇçååÉêëí~ÖëLÑêÉáJ
í~Öë=NRKPM=rÜêI=ë~ãëí~Öë=NQ=rÜêI
ëçååí~Öë=NMKPM=rÜêX=pí~êí=~ã
_ìêÖéä~íòX=àÉÇÉå=ÉêëíÉå=açååÉêëJ
í~Ö=áã=jçå~í=Ä~êêáÉêÉÑêÉáÉ=oìåÇJ
Ñ~ÜêíÉå=çÜåÉ=e~äíX=_ìÅÜìåÖ=ìåíÉê
qÉäK=Q=TM=OM=QMI=ïïïKÄê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖKÇÉLçäÇíáãÉêJÄìëêìåÇJ
Ñ~Üêí=EÄáë=PMKNMKF
pçåå~ÄÉåÇ=NQ=rÜêW=eáëíçêáëÅÜÉê
pí~ÇíêìåÇÖ~åÖI=qêÉÑÑéìåâí=qçìJ
êáëíáåÑçI=sçê=ÇÉê=_ìêÖ=NI=fåÑç=qÉäK
Q=TM=OM=QM
cêÉáí~Ö=NT=rÜêW=hçãé~âíÑΩÜêìåÖ
ÇìêÅÜ=häçëíÉêâáêÅÜÉI=JÖ~êíÉå=ìåÇ
Jé~êâ=oáÇÇ~ÖëÜ~ìëÉåX=qêÉÑÑéìåâí
häçëíÉêÖ~êíÉå=ÜáåíÉê=ÇÉê=háêÅÜÉ=~å
ÇÉê=łe~äíÉëíÉääÉ=EÄáë=PMKVKF
pçåå~ÄÉåÇ=NV=rÜêW=łjçêÇëÖÉJ
ëÅÜáÅÜíÉå=~ìÑ=ÇÉê=lâÉêI=iÉëìåÖëJ
Ñ~Üêí=~Ä=^åäÉÖÉê=lâÉêíçìê=~ã
gKJcKJhÉååÉÇóéä~íòI=oÉëÉêîáÉêìåÖ
ìåíÉê=qÉäK=O=TM=OT=OQI=ïïïKçâÉêJ
íçìêKÇÉ
cêÉáí~Ö=NTKPM=rÜêW=dÉÑΩÜêíÉ=pÉÖJ
ï~óJqçìê=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=_ê~ìåëÅÜïÉáJ
ÖÉê=fååÉåëí~ÇíX=qêÉÑÑéìåâí=qçìJ
êáëíáåÑçI=sçê=ÇÉê=_ìêÖ=NX=^åãÉäJ
ÇìåÖ=qÉäK=Q=TM=OM=QM
cêÉáí~Ö=OM=rÜêW=d~åÖ=ãáí=k~ÅÜíJ
ï®ÅÜíÉê=eìÖç=ÇìêÅÜ=Ç~ë=j~ÖåáJ
îáÉêíÉäI=qêÉÑÑéìåâí=pí®ÇíáëÅÜÉë
jìëÉìã=~ã=i∏ïÉåï~ää
pçåå~ÄÉåÇ=NRKPM=rÜêW=pí~ÇíÑΩÜJ
êìåÖ=òìê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=_ê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖÉê=jìããÉI=qêÉÑÑéìåâí
qçìêáëíáåÑçI=sçê=ÇÉê=_ìêÖ=NI=^åJ
ãÉäÇìåÖ=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜ=ìåíÉê=qÉäÉJ
Ñçå=Q=TM=OM=QM
pçååí~Ö=NM=rÜêW=o~Çíçìê=ÉåíJ
ä~åÖ=ÇÉê=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=_~ëíáçJ
å®êÄÉÑÉëíáÖìåÖI=qêÉÑÑéìåâí=qçìJ
êáëíáåÑçI=sçê=ÇÉê=_ìêÖ=NI=fåÑç=qÉäK
Q=TM=OM=QM
åáÅ
tÉáíÉêÉ=qÉêãáåÉ=ìåÇ=hìêëÉ=áã=fåJ
íÉêåÉí=ìåíÉê=ïïïKåÄJçåäáåÉKÇÉ
UHR
UHR
UHR
UHR
EINLASS AB 18.30 BIS 18.50 UHR
3 GÄNGE & APERITIF FÜR 29,90 3
aáÉ=oΩÅââÉÜê
ÇÉë=oìÇÉäë
§ÄÉêê~ëÅÜìåÖëÉêÑçäÖ=łe~åÖçîÉê
Liebe Leser und Inserenten
der neuen Braunschweiger!
Aufgrund des Himmelfahrtstages hat sich
folgende Anzeigenschlusszeit geändert:
nB am Sonntag, 05. Juni 2011
Anzeigenschluss:
Mittwoch, 01. Juni 2011, 15.00 Uhr
bë= ï~ê= ÇÉê= §ÄÉêê~J
ëÅÜìåÖëÉêÑçäÖ=ÇÉë=háåçJ
à~ÜêÉë= OMMVK= jÉÜê
åçÅÜI= oÉÖáëëÉìê= qçÇÇ
mÜáääáéë=Äê~ÅÜ=ãáí=łe~åJ
ÖçîÉê= ÇÉå= oÉâçêÇ= ~äë
ìãë~íòëí®êâëíÉ= åáÅÜíJ
àìÖÉåÇÑêÉáÉ= hçã∏ÇáÉ
~ääÉê= wÉáíÉåK= kìå= âÉÜêí
Ç~ë=
ëÉäÄëíÉêå~ååíÉ
tçäÑëêìÇÉä= òìêΩÅâK= a~ë
`N= `áåÉã~= ìåÇ= ÇáÉ
åÉìÉ= _ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê
éê®ëÉåíáÉêÉå=Ç~ë=å®ÅÜëJ
íÉ= ^ÄÉåíÉìÉê= ÇÉê= ìåJ
ÖäÉáÅÜÉå= cêÉìåÇÉ= ~ã
âçããÉåÇÉå= jáííïçÅÜ
ENK= gìåáF= Éñâäìëáî= ÄÉáã
ł`N=j®ååÉê=^ÄÉåÇK
^ääÉë= ÄÉÖ~åå= áå= i~ë
sÉÖ~ëK= ^å= ÇÉã= lêíI= ~å
ÇÉã= açìÖë= Egìëíáå
_~êíÜ~F= äÉíòíÉ= k~ÅÜí= áå
cêÉáÜÉáí= çêÇÉåíäáÅÜ= áå
ÇáÉ= eçëÉ= ÖÉÖ~åÖÉå= áëíK
aÉê= îçå= ëÉáåÉå= cêÉìåJ
ÇÉå= mÜáä= E_ê~ÇäÉó= `ççJ
éÉêFI= píì= EbÇ= eÉäãëF
ìåÇ=^ä~å=Ew~ÅÜ=d~äáÑá~J
å~âáëF=
çêÖ~åáëáÉêíÉ
gìåÖÖÉëÉääÉå~ÄëÅÜáÉÇ
ÉåÇÉíÉ= áå= ÉáåÉã= ÜçÅÜJ
âçãáëÅÜÉå=`Ü~çë=îçääÉê
pÉñI= ^äâçÜçä= ìåÇ= aêçJ
ÖÉåK
kìå= ëáåÇ= ÇáÉ= îáÉê
t∏äÑÉ= ïáÉÇÉê= ~ìÑ= ÇÉê
oÉáëÉK=píìë=eçÅÜòÉáí=áã
ÉñçíáëÅÜÉå=
qÜ~áä~åÇ
ëíÉÜí=~ìÑ=ÇÉã=mä~åK=råÇ
Ç~=Éê=ëáÅÜ=ëÉáåÉê=cêÉìåJ
ÇÉ= ÄÉïìëëí= áëíI= ã∏ÅÜíÉ
Éê= ~ääÉ= bîÉåíì~äáí®íÉå
~ìëëÅÜäáÉ≈ÉåK= báå= Ö~åò
åçêã~äÉê= _êìåÅÜ= ëçää
ëÉáåÉå= ^ÄëÅÜáÉÇ= ~ìë
ÇÉã= gìåÖÖÉëÉääÉåÇ~J
ëÉáå= ÄÉëáÉÖÉäåI= åìê
mÑ~ååâìÅÜÉå= ìåÇ= h~ÑJ
ÑÉÉ= Ó= ìåÇ= Ö~åò= ëáÅÜÉê
âÉáå=^äâçÜçäK
tÉáí= ÖÉÑÉÜäíK= sÉÖ~ë
ï~ê= sÉÖ~ëI= ÇçÅÜ= _~åÖJ
âçâ= ΩÄÉêíêáÑÑí= ëÉäÄëí= ÇáÉ
ëÅÜäáããëíÉå= _ÉÑΩêÅÜJ
íìåÖÉåK
oÉÖáëëÉìê=mÜáääáéë=Ü~í
ëÉáåÉ=
bêÑçäÖëã~ååJ
ëÅÜ~Ñí= ïáÉÇÉê= òìë~ãJ
ãÉå=ìåÇ=ëÅÜáÅâí=ÇáÉ=ìåJ
ÖäÉáÅÜÉå= `Ü~ê~âíÉêÉ= áå
áÜê=å®ÅÜëíÉë=^ÄÉåíÉìÉêK
łe~åÖçîÉê= Äê~ÅÜ= ò~ÜäJ
êÉáÅÜÉ= oÉâçêÇÉI= ÖÉJ
ï~åå=ëçÖ~ê=ÇÉå=dçäÇÉå
däçÄÉ=~äë=ÄÉëíÉê=cáäã=áå
ÇÉê=h~íÉÖçêáÉ=hçã∏ÇáÉK
_äÉáÄí= ~Äòìï~êíÉåI= çÄ
ÇáÉ= cçêíëÉíòìåÖ= ~å= ÇáÉJ
ëÉå= páÉÖÉëòìÖ= ~åâåΩéJ
ÑÉå= â~ååK= aÉê= cáäã= áëí
çÜåÉ=cê~ÖÉ=Éáå=jìëë=ÑΩê
~ääÉ= cêÉìåÇÉ= ÇÉê= ÖÉJ
éÑäÉÖíÉå=
łråíÉêJÇÉêJ
dΩêíÉääáåáÉJråíÉêÜ~äJ
íìåÖK
ilh^ibp
kêK=ON=√=pçååí~ÖI=OVK=j~á=OMNN
T
neue
Braunschweiger
łbë=ÖáÄí=âÉáåÉå
mä~íò=ÑΩê=k~òáë
báå=^ééÉää=~å=ÇáÉ=bÜêäáÅÜâÉáí
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EçÄáFK= łbë= ÖáÄí
âÉáåÉ=^äíÉêå~íáîêçìíÉå=ÑΩê=ÇáÉ=ÖÉJ
éä~åíÉ=kÉçå~òáÇÉãçåëíê~íáçå=~ã
QK= gìåá= Ó= Ç~ë= ïÉêÇÉå= ïáê= ÇÉã
lÄÉêîÉêï~äíìåÖëÖÉêáÅÜí= iΩåÉJ
ÄìêÖ= ãáííÉáäÉåI= ë~ÖíÉ= lÄÉêÄΩêJ
ÖÉêãÉáëíÉê= aêK= dÉêí= eçÑÑã~ååK
a~ë= lsd= Ü~ííÉ= ÇáÉ= pí~ÇíîÉêï~äJ
íìåÖ= ~ìÑÖÉÑçêÇÉêíI= ã∏ÖäáÅÜÉ= ^äJ
íÉêå~íáîêçìíÉå=çÇÉê=Óëí~åÇçêíÉ=òì
åÉååÉåK= a~ë= sÉêï~äíìåÖëÖÉêáÅÜí
Ü~ííÉ= ~ã= OMK=j~á= ÄÉëÅÜäçëëÉåI
Ç~ëë= Ç~ë= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= pí~ÇíîÉêï~äJ
íìåÖ=Éêä~ëëÉåÉ=sÉêÄçí=ÇÉê=kÉçå~J
òáÇÉãç= êÉÅÜíã®≈áÖ= áëíK= a~ÖÉÖÉå
Ü~ííÉ= ÇÉê= sÉê~åëí~äíÉê= _ÉëÅÜïÉêJ
ÇÉ= ÄÉáã= lsd= iΩåÉÄìêÖ= ÉáåÖÉJ
êÉáÅÜíK
łbë= ÖáÄí= âÉáåÉ= mä®íòÉ= áå= ÇÉê
pí~ÇíI= ~ìÑ= ÇÉåÉå= ÇáÉ= kÉçå~òáJ
ÇÉãç= ~ã= QK=gìåá= âÉáåÉ= dÉÑ®ÜêJ
ÇìåÖ= ÑΩê= ÇáÉ= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ= páÅÜÉêJ
ÜÉáí= ìåÇ= âÉáåÉ= mêçîçâ~íáçå= Ç~êJ
ëíÉääÉå= ïΩêÇÉI= Éêä®ìíÉêíÉ= eçÑÑJ
ã~ååK= aáÉ= dÉÑ~ÜêÉåI= ÇáÉ= ÇáÉ
pí~ÇíîÉêï~äíìåÖ= áå= áÜêÉã= sÉêJ
ë~ããäìåÖëîÉêÄçí= ~ìÑÖÉòÉáÖí= Ü~J
ÄÉI= ëÉáÉå= ~ìÑÖêìåÇ= ÇÉë= ~ã= ÖäÉáJ
ÅÜÉå= q~Ö= ëí~ííÑáåÇÉåÇÉå= cÉëíÉë
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= fåíÉêå~íáçå~ä= áãJ
ãÉê= ÖÉÖÉÄÉåI= ÖäÉáÅÜ= ïç= ÇáÉ= kÉçJ
å~òáÇÉãç=ëí~ííÑáåÇÉK=łaáÉ=dÉÑ®ÜêJ
ÇìåÖ=ÇÉê=dêìåÇêÉÅÜíÉ=råÄÉíÉáäáÖJ
íÉê=ÄäáÉÄÉ=ÄÉëíÉÜÉåK=bë=ïΩêÇÉ=~ìÑ
~ääÉ= c®ääÉ= òì= báåëÅÜê®åâìåÖÉå
ìåÇ= _ÉÜáåÇÉêìåÖÉå=ÇÉë=sÉêâÉÜêë
âçããÉåI= ï~ë= ÇÉå= wìÖ~åÖ= òì
_ê~ìëÅÜïÉáÖ= fåíÉêå~íáçå~ä= ÄÉÉáåJ
íê®ÅÜíáÖÉå= çÇÉê= ëçÖ~ê= îÉêÜáåÇÉêå
â~ååK
_ê~ìåëÅÜïÉáÖK=łfÅÜ=Äáå
ÖäÉáÅÜ=ÄÉá=ÇáêK=q~åòäÉÜêÉê
ìåÇ=qê~áåÉê=a~ååó=jçêJ
ÖÉåëíÉêå=Ü~í=Öìí=òì=íìåK
kÉÄÉå=q~åòëíìåÇÉå=ÉåÖ~J
ÖáÉêí=ëáÅÜ=jçêÖÉåëíÉêå=áå
îáÉäÉå=mêçàÉâíÉåK=lÄ=~äë=fåáJ
íá~íçê=ÇÉë=tçêäÇ=cêÉÉòÉ
a~óI=jçÇÉê~íçê=Ó=çÇÉê=^ìJ
íçêK=kìå=îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜí=ÇÉê
POJg®ÜêáÖÉ=łaÉê=iáÉÄÉëJ
iÉÄÉåoÉííÉêK
a~ååó=jçêÖÉåëíÉêå=îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜí=ëÉáå=_ìÅÜ=łaÉê=iáÉÄÉëiÉÄÉåoÉííÉê=Ó=jçêÖÉå=iÉëìåÖ
_ÉòáÉÜìåÖë~êíI= qêÉååìåÖëÇ~íìã
ìåÇ= k~ãÉå= Éáåíê~ÖÉå= Ó= ìåÇ
ëÅÜçå= áëí= ÇáÉ= m~êíåÉêëÅÜ~Ñí= ÄÉÉåJ
ÇÉíK= łaÉê= iáÉÄÉëiÉÄÉåoÉííÉê= áëí
Éáå=^ééÉää=~å=ÇáÉ=bÜêäáÅÜâÉáíK=łaÉê
^ìÑíê~Ö= áëí= âä~êW= iÉìíÉ= êÉííÉåI
ÑΩÖí= jçêÖÉåëíÉêå= ÜáåòìK= a~ë
_ìÅÜ=ÖÉÄÉ=jÉåëÅÜÉå=ÇáÉ=`Ü~åÅÉI
Éáå= ÄÉëëÉêÉë= ìåÇ= ÉÜêäáÅÜÉêÉë= iÉJ
ÄÉå=òì=ÑΩÜêÉåK
jçêÖÉå= EPMK= j~áF= éê®ëÉåíáÉêí
ÇÉê= ^ìíçê= ëÉáå= _ìÅÜ= ìã= OM=rÜê
ÄÉá= ÉáåÉê= áåíÉê~âíáîÉå= iÉëìåÖ= áã
`N= `áåÉã~K= kÉÄÉå= ïáíòáÖÉå
^åÉâÇçíÉåI= ^ìëòΩÖÉå= ~ìë= ÇÉã
_ìÅÜ=ìåÇ=ÇÉê=j∏ÖäáÅÜâÉáí=éÉêë∏åJ
äáÅÜÉê=páÖåáÉêìåÖ=ïáêÇ=ÉÄÉåëç=ÇáÉ
rpJ~ãÉêáâ~åáëÅÜÉ= cáäãâçã∏ÇáÉ
łaáÅâëíÉ= cêÉìåÇÉ= ÉáåÉ= oçääÉ= áå
ÇÉê=iÉëìåÖ=ëéáÉäÉåK
sçå=c~äâJj~êíáå=aêÉëÅÜÉê
lÄÉêÄΩêÖÉêãÉáëíÉê=îÉêíÉáÇáÖí=aÉãçJsÉêÄçí
aáÉë= ÖÉäíÉ= ÄÉëçåÇÉêë= ~ìÅÜ= ÑΩê
ÇÉå= e~ìéíÄ~ÜåÜçÑ= ~äë= òÉåíê~äÉã
sÉêâÉÜêëâåçíÉåéìåâí= ãáí= píê~J
≈ÉåÄ~ÜåJ= ìåÇ= _ìëÜ~äíÉëíÉääÉåI
ïç= îáÉäÉ= _ÉëìÅÜÉê= ÇÉë= cÉëíÉë= ~åJ
âçããÉåK= _äçÅâ~ÇÉå= ÜáÉê= Ü®ííÉå
^ìëïáêâìåÖÉå= ~ìÑ= ÇáÉ= áåÑê~ëíêìâJ
íìêÉääÉ= ^åÄáåÇìåÖ= ÇÉê= ÖÉë~ãíÉå
fååÉåëí~ÇíK=pÉäÄëí=ïÉåå=ÇáÉ=kÉçJ
å~òáÇÉãç= ÑêáÉÇäáÅÜ= îÉêäáÉÑÉI= ïΩêJ
ÇÉ=ÇÉê=ÑΩê=ëáÉ=åçíïÉåÇáÖÉ=mçäáòÉáJ
ëÅÜìíò=Ç~òì=ÑΩÜêÉåI=Ç~ëë=ÇáÉë=Ö~ê
åáÅÜí= ÉêêÉáÅÜí= ïÉêÇÉ= â∏ååíÉK= wìJ
ÇÉã= ëíÉääí= Ç~ë= ê~ëëáëíáëÅÜÉ= sÉêJ
ë~ããäìåÖëíÜÉã~= ÉáåÉ= mêçîçâ~íáJ
çå= ìåÇ= éçíÉåíáÉääÉ= _ÉÇêçÜìåÖ
Ç~êI= ï~ë= Ç~òì= ÑΩÜêÉå= â∏ååíÉI
Ç~ëë=ëáÅÜ=îáÉäÉ=ã∏ÖäáÅÜÉ=_ÉëìÅÜÉê
ÇÉë=cÉëíÉë=~ÄÖÉëÅÜêÉÅâí=ÑΩÜäíÉåK=
dÉê~ÇÉ= Éêëí= ~ã= îÉêÖ~åÖÉåÉå
pçåå~ÄÉåÇ= Ü®ííÉå= ^ìëëÅÜêÉáíìåJ
ÖÉå= áå= ÇÉê= fååÉåëí~Çí= òïáëÅÜÉå
ÖÉï~äíí®íáÖÉå=jáíÖäáÉÇÉêå=ÇÉê=äáåJ
âÉå= ìåÇ= êÉÅÜíÉå= pòÉåÉ= ÖÉòÉáÖíI
ïáÉ= äÉáÅÜí= Éë= òì= bëâ~ä~íáçåÉå
âçããÉå= â~ååI= ÇáÉ= råÄÉíÉáäáÖíÉ
ÖÉÑ®ÜêÇÉåK=aÉê=ÑêáÉÇäáÅÜÉ=`Ü~ê~âJ
íÉê= îçå= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= fåíÉêå~íáçJ
å~ä= ïΩêÇÉ= îçê= ÇáÉëÉã= eáåíÉêJ
ÖêìåÇ= ëí~êâ= ÄÉÉáåíê®ÅÜíáÖíI= ï~ë
Ç~ë=cÉëí=~ìÅÜ=ÑΩê=ÇáÉ=wìâìåÑí=ÇáëJ
âêÉÇáíáÉêÉ=ìåÇ=Ç~ë=òìâΩåÑíáÖÉ=lêJ
Ö~åáëáÉêÉå= ÉêÜÉÄäáÅÜ= ÉêëÅÜïÉêÉå
â∏ååíÉK= a~ÜÉê= ïÉêÇÉ= ÇáÉ= pí~ÇíJ
îÉêï~äíìåÖ= áå= áÜêÉê= píÉääìåÖå~ÜJ
ãÉ= ~å= Ç~ë= lsd= ~ã= jçåí~Ö= ÇáÉ
båíëÅÜÉáÇìåÖ=ÇÉë=sÉêï~äíìåÖëÖÉJ
êáÅÜíÉë= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= âä~ê= ~äë
êáÅÜíáÖ= îÉêíÉáÇáÖÉåI= âΩåÇáÖíÉ
eçÑÑã~åå=~åK
bë= ï~êÉå= ëáÅÜ= ÄÉíêΩÖÉåÇÉ= m®êJ
ÅÜÉåI=ÇáÉ=áÜå=~ìÑ=ÇáÉ=fÇÉÉ=ÇÉë=~âJ
íìÉääÉå= tÉêâÉë= Äê~ÅÜíÉåK= łfÅÜ
âÉååÉ= m~~êÉI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ÄÉíêΩÖÉåK
råÇ= ÇáÉëÉ= eÉáãäáÅÜíìÉêÉá= ëÉÜÉ
áÅÜ= åáÅÜí= ïÉáíÉê= ÉáåI= Éêâä®êí= ÇÉê
q~åòäÉÜêÉê= ÇáÉ= dêìåÇëíÉáåäÉÖìåÖ
ÑΩê=Ç~ë=_ìÅÜK
_ÉíêΩÖÉêÉá= ä∏ëÉ= píêÉëëI= píêÉáí
ìåÇ=ÉîÉåíìÉää=ëçÖ~ê=ÇáÉ=qêÉååìåÖ
~ìëI= ëç= jçêÖÉåëíÉêåK= a~ãáí= ëçää
åìå= ÉåÇäáÅÜ= pÅÜäìëë= ëÉáå= Ó= ÜçÑJ
ÑÉåíäáÅÜK= a~ë= _ìÅÜ= ëÉá= Éáå= kçíêìÑ
~å=cêÉìåÇÉK=båÇäáÅÜ=â∏ååÉ=ÉáåÉã
cêÉìåÇ= âçãéäÉíí= ~åçåóã= ãáíÖÉJ
íÉáäí= ïÉêÇÉåI= Ç~ëë= ÇÉê= àÉïÉáäáÖÉ
m~êíåÉê=åáÅÜí=Ö~åò=ÉÜêäáÅÜ=áëíK=a~ë
mêáåòáéW=^åâêÉìòÉåK
^ìÑ= VS= pÉáíÉå= â~åå= ãáíÖÉíÉáäí
ïÉêÇÉåI=ï~ë=åáÉã~åÇ=ëç=ÖÉêå=ëÉáJ
åÉå= cêÉìåÇÉå= Éêò®ÜäÉå= ïΩêÇÉK
eáåïÉáëÉ= ïáÉ= łbë= áëí= âìêò= Ç~îçêI
Ç~ëë=ÇÉáå=m~êíåÉê=ÇáÅÜ=ÄÉíêΩÖíI=~äJ
ëç= ëÉá= ï~ÅÜë~ã>I= łgÉã~åÇ= îÉêJ
pbosf`b
a~ë= VSJëÉáíáÖÉ= _ìÅÜ= łaÉê
iáÉÄÉëiÉÄÉåoÉííÉê= Ó= j~ÅÜ
ÇáÉëÉë=_ìÅÜ=ÑÉêíáÖ=ìåÇ=®åÇÉJ
êÉ= ï~ë>= áëí= áã= a~ãçâäÉëJ
sÉêä~Ö= ÉêëÅÜáÉåÉå= ìåÇ= ÑΩê
ÇÉå= mêÉáë= îçå= SIVV= bìêç= áã
e~åÇÉä= ÉêÜ®äíäáÅÜK= fp_kW
VTUPMMMPPUUOPK= h~êíÉå= ÑΩê
ÇáÉ=iÉëìåÖ=ëáåÇ=áã=`N=`áåÉJ
ã~=ÉêÜ®äíäáÅÜK
aÉãå®ÅÜëí= ïáêÇ= Éáå= ïÉáJ
íÉêÉë= tÉêâ= îçå= a~ååó= jçêJ
ÖÉåëíÉêå= ÉêëÅÜÉáåÉåK= k~ÅÜ
łg~ãÉë= _çåÇ= uui= âçåòÉåJ
íêáÉêí= ëáÅÜ= jçêÖÉåëíÉêå= ~ìÑ
Éáå= tÉêâI= Ç~ëë= ëáÅÜ= ãáí
g~ãÉë= _çåÇ= áå= _ÉòìÖ= ~ìÑ
^ääÖÉãÉáåÄáäÇìåÖ=ÄÉÑ~ëëíK
eÉáãäáÅÜíìÉêÉá=åÉêîí=áÜåI=ÇÉëÜ~äÄ=ëÅÜêáÉÄ=a~ååó=jçêÖÉåëíÉêå=ÉáJ
åÉå=oÉííÉê=ÑΩêë=iáÉÄÉëäÉÄÉåK=
cçíçW=c~äâJj~êíáå=aêÉëÅÜÉê
ëìÅÜíI= ÇÉáåÉ= m~êíåÉêáå= òì= îÉêÑΩÜJ
êÉå= çÇÉê= ~ìÅÜ= łpáÉ= ïáêÇ= Éë= ïáÉJ
ÇÉê= íìå= ëçääÉå= ÇáÉ= Öêç≈É= ^ìÑâä®J
êìåÖ= ÄêáåÖÉåK= açÅÜ= Ç~ë= _ìÅÜ= ÄÉJ
êáÅÜíÉí= åáÅÜí= åìê= îçå= ÄÉëíáããíÉå
sçêâçããåáëëÉåI= Éë= ÖáÄí= ëçÖ~ê
ÜáäÑêÉáÅÜÉ= qáééë= ïáÉ= ÄÉáëéáÉäëïÉáJ
ëÉW=łiáÉë=ëÉáåÉ=bJj~áäë=çÇÉê=ł^ÅÜJ
íÉ= Ç~ê~ìÑI= ï~åå= ëáÉ= å~ÅÜ= ÑêÉãJ
ÇÉã=m~êÑΩã=ÇìÑíÉíK=
bÄÉåÑ~ääë=ÉåíÜ~äíÉå=ëáåÇ=åΩíòäáJ
ÅÜÉ= bñíê~ëI= ïáÉ= Éíï~= pÉáíÉå= òìã
eÉê~ìëíêÉååÉåK= báå= łnìáÅâJ
`ÜÉÅâçìí=ÜáäÑí=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=Ç~J
ÄÉáI= ÉáåÉ= _ÉòáÉÜìåÖ= éêçÄäÉãäçë
ìåÇ= ëÅÜåÉää= òì= ÄÉÉåÇÉåK= báåÑ~ÅÜ
^JmirpJ^mlqebhbk
^åòÉáÖÉ
fã=pçããÉê=ÖÉëìåÇÉI=ëÅÜ∏åÉ=ìåÇ=ÖÉéÑäÉÖíÉ=_ÉáåÉ=òÉáÖÉå
råíÉê=ÇÉã=jçííç=łtáê=ã~ÅÜÉå=fÜåÉå=_ÉáåÉ=ÄáÉíÉå=^JéäìëJ^éçíÜÉâÉå=áã=gìåá=sÉåÉåãÉëëìåÖÉå=~åI=ÖÉÄÉå=qáééë=ÄÉá=_ÉëÅÜïÉêÇÉå=ìåÇ=òìê=mÑäÉÖÉ
aê~ì≈Éå= ïáêÇ= Éë= ï~êã= ìåÇ= òìJ
ãáåÇÉëí= áå= ÇÉê= cêÉáòÉáí= òÉáÖÉå
j®ååÉê= ïáÉ= cê~ìÉå= åìå= ïáÉÇÉê
_ÉáåK= råÇ= Ç~åå= ïáêÇ= Éë= çÑÑÉåJ
ëáÅÜíäáÅÜW= _ÉëÉåêÉáëÉê= ëÅÜáããÉêå
~äë= ÑÉáåÉ= Ää~ìÉ= iáåáÉå= ÇìêÅÜ= ÇáÉ
e~ìíI=çÇÉê=ÇáÉ=hå∏ÅÜÉä=ëÅÜïÉääÉå
ìåëÅÜ∏å= ~åK= a~ÜÉê= ÄÉê~íÉå= ÇáÉ
_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê= ^JéäìëJ^éçíÜÉJ
âÉå= áÜêÉ= hìåÇÉå= áã= gìåá= ìåíÉê
ÇÉã= jçííç= łtáê= ã~ÅÜÉå= fÜåÉå
_ÉáåÉ= Ç~êΩÄÉêI= ï~ë= ÑΩê= ÖÉëìåÇÉ
sÉåÉå= ìåÇ= ëÅÜ∏åÉ= _ÉáåÉ= ïáÅÜíáÖ
áëíK= bêëíÉ= ^åòÉáÅÜÉåI= Ç~ëë= ÇáÉ= sÉJ
åÉå= åáÅÜí= êáÅÜíáÖ= ~êÄÉáíÉåI= ëáåÇ
ëÅÜïÉêÉ= ìåÇ= ãΩÇÉ= _ÉáåÉI= ëé®íÉê
~ìÅÜ= ÖÉëÅÜïçääÉåÉ= hå∏ÅÜÉäK= wì
ÇáÉëÉå= póãéíçãÉå= âçããí= ÉëI
ïÉåå= Ç~ë= _äìí= åáÅÜí= ãáíÜáäÑÉ= ÇÉê
jìëâÉäJsÉåÉåJmìãéÉ= ÉåíÖÉÖÉå
ÇÉê=pÅÜïÉêâê~Ñí=òìêΩÅâ=òìã=eÉêJ
òÉå=íê~åëéçêíáÉêí=ïáêÇI=ëçåÇÉêå=áå
a~ë=qÉ~ã=ÇÉê=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=^JéäìëJ^éçíÜÉâÉåK=
ÇÉå= _ÉáåÉå= îÉêë~ÅâíK= káÅÜí= åìê
ïÉê= ÖÉêå= _Éáå= òÉáÖí= ëçääíÉ= ÇáÉëÉ
ÉêëíÉå=t~êåòÉáÅÜÉå=ÉêåëíåÉÜãÉå
ìåÇ= ÇáÉ= sÉåÉå= ÄÉá= áÜêÉê= ^ìÑÖ~ÄÉ
ìåíÉêëíΩíòÉåK= aáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå
Ç~òì= ëáåÇ= îáÉäÑ®äíáÖW= _ÉïÉÖìåÖ
cçíçW=çÜ
ÄêáåÖí= ÇáÉ= jìëâÉäJsÉåÉåJmìãéÉ
áå= pÅÜïìåÖI= â~äíÉ= dΩëëÉ= ìåÇ
tÉÅÜëÉäÇìëÅÜÉå= Ñ∏êÇÉêå= ÇáÉ= ^åJ
é~ëëìåÖëÑ®ÜáÖâÉáí= ÇÉê= dÉÑ®≈ÉI
ìåÇ= êÉòÉéíÑêÉáÉ= ^êòåÉáãáííÉä= ãáí
éÑä~åòäáÅÜÉå= táêâëíçÑÑÉå= ïáÉ
oçëëâ~ëí~åáÉ= çÇÉê= êçíÉã= tÉáåJ
ä~ìÄ= ëçïáÉ= píΩíòëíêΩãéÑÉ= Ü~äíÉå
ÇáÉ= _ÉáåÉ= Ñáí= ìåÇ= ÇáÉ= hå∏ÅÜÉä
ëÅÜä~åâK= a~êΩÄÉêI= ïÉäÅÜÉ= j~≈J
å~ÜãÉ= ÑΩê= ÇáÉ= áåÇáîáÇìÉääÉå= _ÉJ
ëÅÜïÉêÇÉå= ~ã= ÄÉëíÉå= ÖÉÉáÖåÉí
áëíI= ÄÉê~íÉå= páÉ= ÇáÉ= qÉ~ãë= ÇÉê
_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê= ^JéäìëJ^éçíÜÉJ
âÉåK= cΩê= ëÅÜ∏åÉ= _ÉáåÉ= ëéáÉäÉå
~ÄÉê= åáÅÜí= åìê= ÇáÉ= sÉåÉå= ÉáåÉ
oçääÉI= ~ìÅÜ= ÖÉéÑäÉÖíÉ= cΩ≈É= ÖÉÜ∏J
êÉå= Ç~òìK= cΩê=ëáÉ= ä~ìÉêå= áã= pçãJ
ãÉê= îçê= ~ääÉã= áã= pÅÜïáããÄ~Ç
ìåÇ= ÄÉáã= _~êÑì≈ä~ìÑÉå= dÉÑ~ÜêÉå
áå= cçêã= îçå= cì≈éáäòI= eçêåÜ~ìí
çÇÉê= Ó= áå= ìåÖÉïçÜåíÉå= pÅÜìÜÉå
Ó= ~ìÅÜ= _ä~ëÉåK= eáÉê= ÜÉäÑÉå= fÜåÉå
ÇáÉ= qÉ~ãë= ÇÉê= _ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê
^JéäìëJ^éçíÜÉâÉå= ÖÉêå= ãáí= eáäÑëJ
ãáííÉäå= òìê= iáåÇÉêìåÖ= çÇÉê= áã
páååÉ=ÇÉê=mê®îÉåíáçå=ãáí=îçêÄÉìJ
ÖÉåÇÉå=qáééëK
qÉêãáåÉ
^éçíÜÉâÉ=~ã=j~êáÉåëíáÑíW
OMK=Äáë= OPK=gìåáW= sÉåÉåãÉëëìåÖI
pÅÜìíòÖÉÄΩÜê= OIRM==bìêç= EÄáííÉ
qÉêãáå=îÉêÉáåÄ~êÉåF
OQK=gìåáW= q~Ö= ÇÉê= pÉåáçêÉåI= sÉJ
åÉåãÉëëìåÖ=âçëíÉåÑêÉá
eçÑJ^éçíÜÉâÉW= OMK= Äáë= OQK=gìåáW
sÉåÉåãÉëëìåÖ
táäÜÉäãJo~~ÄÉ=^éçíÜÉâÉW
SK=Äáë= NMK=gìåáW= sÉåÉåãÉëëìåÖI
pÅÜìíòÖÉÄΩÜê= OIRM==bìêç= EÄáííÉ
qÉêãáå=îÉêÉáåÄ~êÉåF
pÅÜäçëëJ^éçíÜÉâÉ=pÅÜïΩäéÉêW
OMK=Äáë=OQK=gìåáW=sÉåÉåãÉëëìåÖ
i∏ïÉåJ^éçíÜÉâÉ=sÉÅÜÉäÇÉW
OMK=Äáë=OQK=gìåáW=sÉåÉåãÉëëìåÖ
Unsere im
ote
Angeb 011
Juni 2
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. * = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ** = regulärer Apothekenverkaufspreis. Alle Angebote gültig bis 30.06.2011. Keine Haftung für Druckfehler. Die Angebote gelten solange der Vorrat reicht und werden in haushaltsüblichen Mengen abgegeben. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung der A-plus Service GmbH, inkl. MwSt. Nur in teilnehmenden Apotheken.
Apotheke am Marienstift
Hof-Apotheke
Löwen-Apotheke Vechelde
Tauben-Apotheke
Wilhelm-Raabe-Apotheke
Schloss-Apotheke Schwülper
U
ilh^ibp
neue
Braunschweiger
łbë=ÖáÄí=åçÅÜ=ëÉÜê=îáÉä=òì=íìå
jáí~êÄÉáíÉê=ÇÉê=sÉêâÉÜêëJ^d=~êÄÉáíÉå=ÑΩê=g~é~å=Ó=NM=MMM=bìêçJpéÉåÇÉ=ÑΩê=táÉÇÉê~ìÑÄ~ìéêçàÉâíÉ
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=Eé~ìFK=páÉ
ëÉäÄëí=ïçääíÉ=ÑΩê=ÇáÉ=léÑÉê
ÇÉê=qëìå~ãáJ=ìåÇ=bêÇÄÉJ
ÄÉåâ~í~ëíêçéÜÉ=áå=g~é~å=áã
j®êò=ëéÉåÇÉåI=ÉáåáÖÉ=hçäJ
äÉÖÉå=ÉÄÉåÑ~ääëK=a~=â~ã
qê~ãÑ~ÜêÉêáå=a~åáÉä~=hêÉáëJ
ãÉê=ÉáåÉ=fÇÉÉW=táÉ=ï®êÉ=ÉëI
ïÉåå=~ääÉ=jáí~êÄÉáíÉê=áå=áÜJ
êÉê=cêÉáòÉáí=~êÄÉáíÉå=ìåÇ
Ç~ë=dÉäÇ=ÑΩê=ÇáÉ=ÖÉäÉáëíÉíÉå
píìåÇÉå=ëéÉåÇÉå=ïΩêÇÉå\
dÉë~ÖíI=ÖÉí~åW=łfå=~ääÉå=_ÉêÉáÅÜÉå
ÇÉë= råíÉêåÉÜãÉåë= ïìêÇÉ= ÑΩê= g~J
é~å= ÖÉ~êÄÉáíÉíK= táê= ëáåÇ= ÑΩê= ÇáÉJ
ëÉå= báåë~íò= ìåëÉêÉê= _ÉäÉÖëÅÜ~Ñí
ëÉÜê= Ç~åâÄ~êI= ë~Öí= dÉçêÖ= eçÜJ
ã~ååI=sçêëí~åÇ=ÇÉê=sÉêâÉÜêëJ^dI
ÇáÉ= ÇáÉ= Éê~êÄÉáíÉíÉ= pìããÉ= ~ìÑ
NM=MMM= bìêç= ~ìÑÖÉëíçÅâí= Ü~íK= łbë
áëí= ïáÅÜíáÖI= ÇÉå= jÉåëÅÜÉå= áå= ÉáJ
åÉê= ëçäÅÜÉå= h~í~ëíêçéÜÉ= òì= ÜÉäJ
ÑÉåK
qÉêìâç=_~äçÖÜI=mê®ëáÇÉåíáå=ÇÉê
aÉìíëÅÜJg~é~åáëÅÜÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí
oÉÖáçå=
_ê~ìåëÅÜïÉáÖJmÉáåÉJ
tçäÑëÄìêÖI= áëí= ΩÄÉêï®äíáÖíK= łfÅÜ
Ü~ÄÉ=ãáÅÜ=ëÉÜê=ÖÉÑêÉìíI=ëÅÜçå=~äë
áÅÜ=éÉê= bJj~áä= îçå=ÇÉê=^âíáçå= ÉêJ
Ñ~ÜêÉå= Ü~ÄÉK= ^ÄÉê= áÅÜ= Ü~ÄÉ= åáÅÜí
Ç~ãáí= ÖÉêÉÅÜåÉíI= Ç~ëë= ëçäÅÜ= ÉáåÉ
pìããÉ=Ç~ÄÉá=ÜÉê~ìëâçããíI=ÄÉJ
mmmW=^ã=aáÉåëí~Ö
ïáêÇ=ÉåíëÅÜáÉÇÉå
wìëÅÜä~ÖëÉêíÉáäìåÖ=~å=eçÅÜíáÉÑJqçÅÜíÉê
qê~ãÑ~ÜêÉêáå= a~åáÉä~= hêÉáëãÉê= EäKF= ìåÇ= sÉêâÉÜêëJ^dJsçêëí~åÇ= dÉçêÖ= eçÜã~åå= ΩÄÉêêÉáÅÜíÉå= ÇÉå
péÉåÇÉåëÅÜÉÅâ=~å=qÉêìâç=_~äçÖÜI=sçêëáíòÉåÇÉ=ÇÉê=aÉìíëÅÜJg~é~åáëÅÜÉå=dÉëÉääëÅÜ~ÑíK=
cçíçW=m~ìëÉ
Ç~åâí= ëáÉ= ëáÅÜK= _~äçÖÜ= ÄÉíçåíI
Ç~ëë=àÉÇÉê=_Éáíê~Ö=ò®Üäí=ìåÇ=ÜáäÑíK
łbë= ëí∏êí= ãáÅÜI= ïÉåå= Éë= áå= ÇÉå
jÉÇáÉå= ÜÉá≈íW= g~é~å= áëí= táêíJ
ëÅÜ~Ñíëã~ÅÜí= kìããÉê= ÇêÉá= ìåÇ
ïáêÇ= ëáÅÜ= ëÉäÄÉê= ÜÉäÑÉåK= a~ë= ëâáòJ
òáÉêíÉ=_áäÇI=Ç~ëë=g~é~å=âÉáåÉ=eáäÑÉ
~ååáããíI= áëí= Ñ~äëÅÜK= bë= ãìëë= ëç
îáÉäÉë= ~ìÑÖÉÄ~ìí= ïÉêÇÉåI= pÅÜìJ
äÉåI= _áäÇìåÖëëí®ííÉå= ìåÇ= ëçòá~äÉ
báåêáÅÜíìåÖÉå= ÑÉÜäÉåI= e®ìëÉê
ëáåÇ= òÉêëí∏êíI= Ö~åòÉ= lêíëÅÜ~ÑíÉå
ÉñáëíáÉêÉå=åáÅÜí=ãÉÜêK=
a~ë= dÉäÇ= ïÉêÇÉ= ëáÉ= å~íΩêäáÅÜ
Éáåë= òì= Éáåë= ~å= ÇáÉ= _ÉÇΩêÑíáÖÉå
ïÉáíÉêäÉáíÉåK= qêçíòÇÉã= ÖÉÄÉ= Éë
~ìÅÜ= ïÉáíÉêÜáå= îáÉä= òì= íìåK= rã
ÇáÉëÉ= ^êÄÉáí= òì= ìåíÉêëíΩíòÉåI= Ü~í
mêÉáë=ÑΩê=háåÇÉêëÅÜìíòéêçàÉâíÉ
_ÉïÉêÄìåÖÉå=åçÅÜ=ã∏ÖäáÅÜW=cêáëí=ä®ìÑí=Äáë=òìã=PNK=^ìÖìëí=OMNN
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EãFK= łtáê= Ü~ÄÉå
åçÅÜ=Ö~ê=âÉáåÉ=_ÉïÉêÄìåÖÉå=~ìë
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= ÉêÜ~äíÉåI= ë~Öí= räJ
êáâÉ= `ÜêáëíçÑçêáÇáëI= ÇáÉ= ~äë= hçãJ
ãìåáâ~íáçåëÄÉê~íÉêáå= ~ìÑ= ÇÉå
tÉííÄÉïÉêÄ= ìã= ÇÉå= e~åëÉJjÉêJ
âìêJmêÉáë= ÑΩê= háåÇÉêëÅÜìíò= ~ìÑJ
ãÉêâë~ã= ã~ÅÜÉå= ïáääK= aÉê= ãáí
áåëÖÉë~ãí= RM=MMM=bìêç= ÇçíáÉêíÉ
pçååí~ÖI=OVK=j~á=OMNN=√=kêK=ON
pçòá~äéêÉáë= ïáêÇ= ëÉáí= PM=g~ÜêÉå
îÉêÖÉÄÉåI= ÇáÉ= _ÉïÉêÄìåÖëÑêáëí
ä®ìÑí= åçÅÜ= Äáë= òìã= PNK=^ìÖìëí
OMNNK=^ìëÖÉòÉáÅÜåÉí=ïÉêÇÉå=ÉáåJ
òÉäåÉ= mÉêëçåÉåI= éêáî~íÉ= fåáíá~íáJ
îÉå=ìåÇ=dêìééÉå=áå=aÉìíëÅÜä~åÇI
ÇáÉ=ëáÅÜ=Ü∏ÅÜëí=ÉåÖ~ÖáÉêí=ìåÇ=ÄÉáJ
ëéáÉäÜ~Ñí=ÑΩê=ÇáÉ=_Éä~åÖÉ=îçå=háåJ
ÇÉêå=ìåÇ=gìÖÉåÇäáÅÜÉå=ÉáåëÉíòÉåK
aáÉë=â~åå=áã=_ÉêÉáÅÜ=ÇÉê=éëóÅÜçJ
ëçòá~äÉåI= ÇÉê= ãÉÇáòáåáëÅÜÉå= çÇÉê
ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= eáäÑÉ= ÖÉëÅÜÉJ
ÜÉåK=få=ÇÉê=gìêó=ëáíòí=ìåíÉê=~åÇÉJ
êÉå= ÇÉê= mê®ëáÇÉåí= ÇÉë= aÉìíëÅÜÉå
háåÇÉêëÅÜìíòÄìåÇÉëI= eÉáåò= eáäJ
ÖÉêëK= ^ääÉ= fåÑçêã~íáçåÉå= òìê= _ÉJ
ïÉêÄìåÖ= ìåíÉê= ïïïKÜ~åëÉãÉêJ
âìêKÇÉLâáåÇÉêëÅÜìíòéêÉáëK
ÇáÉ= aÉìíëÅÜJg~é~åáëÅÜÉ= dÉëÉääJ
ëÅÜ~Ñí= Éáå= péÉåÇÉåâçåíç= ÉáåÖÉJ
êáÅÜíÉíW= aÉìíëÅÜÉ= _~åâ= _ê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖI=
_~åâäÉáíò~Üä
OTM=TMM=OQI=hçåíç=PT=RR=UMU=MRI
píáÅÜïçêíW= łagd= Ó= eáäÑÉ= ÑΩê= g~J
é~åK= fåÑçë= ìåÇ= ÇÉãå®ÅÜëí= pí~J
íìëÄÉêáÅÜíÉ=òìê=eáäÑë~âíáçå=ÖáÄí=Éë
áã=fåíÉêåÉí=ìåíÉê=ïïïKÇàÖJÄëKÇÉK
^éÑÉäÇçêåÉ
~äë=bêë~íò
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EãFK= tÉÖÉå= ÇÉë
^ìëÄ~ìë= ÇÉê= píê~≈É= ł^ã= táåâÉä
áå= pí∏ÅâÜÉáã= ïáêÇ= Éáå= ^ÜçêåJ
Ä~ìã= ÖÉÑ®ääíK= tÉåå= ÇáÉ= qáÉÑÄ~ìJ
~êÄÉáíÉå=~ÄÖÉëÅÜäçëëÉå=ëáåÇI=ïÉêJ
ÇÉå=áã=dÉÖÉåòìÖ=ëÉÅÜë=^éÑÉäÇçêJ
åÉ= åÉì= ÖÉéÑä~åòíI= íÉáäí= ÇáÉ= pí~ÇíJ
îÉêï~äíìåÖ=ãáíK
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= Eã~âFK= få= ÇÉê
o~íëëáíòìåÖ= ~ã= âçããÉåÇÉå
aáÉåëí~Ö=E_ÉÖáåå=ìã=NN=rÜêF=ëçää
ÉåíëÅÜáÉÇÉå= ïÉêÇÉåI= çÄ= ÇÉê= ^ìÑJ
íê~ÖI= pÅÜìäÉå= ìåÇ= háåÇÉêÖ®êíÉå
òì= ë~åáÉêÉåI= ~å= ÇáÉ= eçÅÜíáÉÑ= mmm
pçäìíáçåë= dãÄe= îÉêÖÉÄÉå= ïÉêJ
ÇÉå= ëçääK= łkÉáåI= ë~ÖÉå= Ç~òì= iáåJ
âÉI=_áÄë=ìåÇ=dêΩåÉK
pí~êâÉ= sçêïΩêÑÉ= âçããÉå= îçå
pÉáíÉå=ÇÉê=iáåâÉåK=aáÉ=cê~ÖÉI=ï~J
êìã= Éë= îáÉê= g~ÜêÉ= ÖÉÇ~ìÉêí= Ü~íI
Äáë= Ç~ë= sÉêÖ~ÄÉîÉêÑ~ÜêÉå= òìã
^ÄëÅÜäìëë=ÖÉÄê~ÅÜí=ïÉêÇÉå=âçååJ
íÉI= ÄÉ~åíïçêíÉí= ëáÅÜ= ÇáÉ= cê~âíáçå
ëçW=ł=tÉáä=Éë=ëí~êâÉ=fåÇáòáÉå=Ç~ÑΩê
ÖáÄíI=Ç~ëë=ÇáÉ=w~ÜäÉå=ëç=ä~åÖÉ=ÜáåJ
ÖÉã~ìëÅÜÉäí= ïìêÇÉåI= Äáë= Ç~ë= ÖÉJ
ïΩåëÅÜíÉ= bêÖÉÄåáë= ÉêêÉáÅÜí= ïìêJ
ÇÉK= aáÉë= ÄÉíêÉÑÑÉ= áåëÄÉëçåÇÉêÉ
ÇáÉ= hçëíÉå= ÇÉê= báÖÉåÉêäÉÇáÖìåÖI
ÇáÉ= ãÉÜêÑ~ÅÜ= ÉêÜ∏Üí= ïçêÇÉå= ëÉáJ
ÉåI= ï~ë= òìê= cçäÖÉ= Ü~íI= Ç~ëë= ÇáÉ
mêáî~í~åÖÉÄçíÉ= ~ã= båÇÉ= îçêíÉáäJ
Ü~Ñí= ïìêÇÉåI= çÜåÉ= Éë= í~íë®ÅÜäáÅÜ
òì=ëÉáåK=aìêÅÜ=ÇáÉëÉ=sÉê®åÇÉêìåJ
ÖÉå= ëÉá= Éë= òì= ÉáåÉê= ÉêêÉÅÜåÉíÉå
sÉêíÉìÉêìåÖ= ÇÉê= báÖÉåÉêäÉÇáÖìåÖ
ìã= PVIS= jáääáçåÉå= bìêç= ÖÉâçãJ
ãÉåI= ÜÉá≈í= Éë= áå= ÉáåÉê= jáííÉáäìåÖ
ÇÉê=m~êíÉáK
aáÉ=_áÄë=ïáää=áå=ÇÉê=o~íëëáíòìåÖ
ÄÉ~åíê~ÖÉåI= Ç~ëë= ÇáÉ= ëí®ÇíáëÅÜÉ
káÄÉäìåÖÉå= tçÜåÄ~ì= ÇáÉ= p~åáÉJ
êìåÖ= ÇÉê= åÉìå= pÅÜìäÉåI= ÇêÉá= háåJ
ÇÉêÖ®êíÉå= ìåÇ= òïÉá= pÅÜìäëéçêíJ
Ü~ääÉå=ΩÄÉêåáããíK=a~ëë=ÇáÉ=pí~Çí
~ìÅÜ= áã= c~ää= ÉáåÉê= fåëçäîÉåò= ÇÉë
éêáî~íÉå= m~êíåÉêë= ΩÄÉê= ÇáÉ= sÉêJ
íê~Öëä~ìÑòÉáí=îçå=ãÉÜê=~äë=OM=g~ÜJ
êÉå=ÜáåïÉÖ=ÇÉååçÅÜ=áÜêÉ=båíÖÉäíÉ
ïÉáíÉê=~å=ÉáåÉ=_~åâ=ò~ÜäÉå=ãìëëI
ïáêÇ= ~äë= łëâ~åÇ~ä∏ë= ìåÇ= îÉê~åíJ
ïçêíìåÖëäçë=ÄÉòÉáÅÜåÉíK=aáÉ=_áÄë
îÉêïÉáëí= ~ìÑ= ÇáÉ= §ÄÉêå~ÜãÉ= îçå
eçÅÜíáÉÑ= ÇìêÅÜ= ÇÉå= łÜçÅÜîÉêJ
ëÅÜìäÇÉíÉå= ëé~åáëÅÜÉå= hçåòÉêå
^`pK= ^ìÅÜ= ÇáÉ= áã= sÉêíê~Ö= ÖÉJ
å~ååíÉå=oÉáåáÖìåÖëáåíÉêî~ääÉ=ëÉáJ
Éå= î∏ääáÖ= ìåòìêÉáÅÜÉåÇK= łkìê
ëÉÅÜëã~ä= éêç= jçå~í= ëçääÉå= ÇáÉ
råíÉêêáÅÜíëê®ìãÉ= ìåÇ= Ö~åòÉ
NS=j~ä=éêç=jçå~í=ÇáÉ=m~ìëÉåê®ìJ
ãÉ= ÖÉêÉáåáÖí= ïÉêÇÉåK= báåÉ= îÉêJ
íê~ÖäáÅÜ=~ìÑ=OR=g~ÜêÉ=ÑÉëíÖÉëÅÜêáÉJ
ÄÉåÉ=cÉêâÉäÉáI=ëÅÜêÉáÄí=mÉíÉê=oçJ
ëÉåÄ~ìãK
aáÉ= dêΩåÉå= îÉêïÉáëÉå= Ç~ê~ìÑI
Ç~ëë= ÇáÉ= _ÉëÅÜäìëëîçêä~ÖÉ= òìã
mmmJmêçàÉâí= áå= ëÉÅÜë= ÇÉê= áåëÖÉJ
ë~ãí= ~ÅÜí= ÄÉíêçÑÑÉåÉå= pí~ÇíÄÉJ
òáêâëê®íÉå= ÇìêÅÜÖÉÑ~ääÉå= áëíI= ìåÇ
Éë=táÇÉêëí~åÇ=èìÉê=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=m~êJ
íÉáÉå= ÖáÄíK= aÉå= sÉêï~äíìåÖëîçêJ
ëÅÜä~Ö= òìê= ^ìÑíê~ÖëîÉêÖ~ÄÉ= ~å
ÇÉå= _~ìâçåòÉêå= eçÅÜíáÉÑ= ãÉÜêJ
ÜÉáíäáÅÜ= ~ÄÖÉäÉÜåí= Ü~ÄÉå= ÇáÉ
pí~ÇíÄÉòáêâëê®íÉ= NPN=fååÉåëí~ÇíI
ONP=pΩÇëí~ÇíJo~ìíÜÉáãJj~ëÅÜÉJ
êçÇÉI= PNM=tÉëíäáÅÜÉë=oáåÖÖÉÄáÉíI
OON=tÉëíëí~ÇíI=
PON=iÉÜåÇçêÑJ
t~íÉåÄΩííÉä= ìåÇ= PPN=kçêÇëí~ÇíK
jÉÜêÜÉáíäáÅÜ= òìÖÉëíáããí= Ü~ÄÉå
åìê= ÇáÉ= ÄÉáÇÉå= pí~ÇíÄÉòáêâëê®íÉ
ONN=pí∏ÅâÜÉáãJiÉáÑÉêÇÉ=
ìåÇ
ONO=eÉáÇÄÉêÖJjÉäîÉêçÇÉK
aáÉ=
`arJpí~Çíê~íëÑê~âíáçå
ëáÉÜí= áå= ÇÉã= mmmJmêçàÉâí=âÉáå= oáJ
ëáâçK= a~ë= ^åÖÉÄçí= îçå= eçÅÜíáÉÑ
ëÉá= ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜ= éä~ìëáÄÉäI= ÇáÉ
bêÑΩääìåÖëëí~åÇ~êÇë= ïΩêÇÉå= ÇáÉ
ÖäÉáÅÜÉå= ëÉáåI= ïáÉ= ÄÉá= ÇÉê= báÖÉåJ
ÉêäÉÇáÖìåÖ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= pí~ÇíK= łaáÉ
sÉêíê~ÖëÖêìåÇä~ÖÉå= ïìêÇÉå= ~ìJ
≈ÉêÇÉã= ÇÉê~êí= ÇÉí~áääáÉêí= ÉêãáíJ
íÉäíI=ëç=Ç~ëë=âÉáåÉ=Ñáå~åòáÉääÉå=oáJ
ëáâÉå= ÑΩê= ÇáÉ= pí~Çí= òì= Éêï~êíÉå
ëÉáå= ïÉêÇÉåK= aáÉë= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí
ìåë=~ìÅÜ=îçå=~ääÉå=ÄáëÜÉê=ÄÉâ~ååJ
íÉå= mmmJsÉêíê®ÖÉå= áå= ~åÇÉêÉå
ÇÉìíëÅÜÉå= pí®ÇíÉåK= _Éá= ÇÉê= ÄáëJ
ÜÉêáÖÉå= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå= aáëâìëëáçå
ÖÉÜí= î∏ääáÖ= ìåíÉêI= Ç~ëë= ÇáÉ= pí~Çí
ïÉáíÉêÜáå= báÖÉåíΩãÉêáå= ÇÉê= iáÉJ
ÖÉåëÅÜ~ÑíÉå= ÄäÉáÄí= ìåÇ= ~ääÉ= báåJ
Ñäìëëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ÄÉÜ®äíI= íÉáäíÉ
cê~âíáçåëîçêëáíòÉåÇÉê= tçäÑÖ~åÖ
pÉÜêí=ãáíK
Anzeige
Bodybalance Braunschweig Süd
Helmstedter Str. 55a • Abfahrt Rautheim
Tel. 0531/707436-0
www.bodybalance.de
Jetzt Fan werden bei
SIE SPAREN
99,-€
*
*Bei Abschluss einer Mitgliedschaft. Nicht auszahlbar. Laufzeiten von 12/24 Monaten.
Beiträge 54,80 bis 64,80€/4 Wochen Inklusive Wasser+ Mineralgetränke. Einmalige Verwaltungsgebühr 29€. Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten des INJOY Braunschweig.
TRAINERBETREUTE GRUPPENKURSE
Unsere Gruppenkurse stellen eine sinnvolle Ergänzung zu
Ihrem individuellen Trainingsplan dar und runden unsere
ganzheitliche Betreuung ab. Die Kurse sind eine Motivation
für jedermann - Einsteiger wie Fortgeschrittene sind herzlich
willkommen.
PREMIUM WELLNESS
Genießen Sie unseren schönen Wellnessbereich - ein perfekter Ort zum Abschalten und Wohlfühlen. Wellness macht
nicht nur Spaß sondern ist auch Erholung für Körper und
Geist.
ZWEI TOp STUDIOS,
EIn TOp pREIS!
ZIRKELTRAINING
Der Kraft-Ausdauer-Zirkel ist eine nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelte Trainingsform, sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene. 10 Kraft- und Ausdauergeräte werden innerhalb
von 45 Minuten jeweils 2 mal intensiv trainiert. Das
Training ist bis zu 30% effektiver als herkömmliche
Trainingsmethoden.
INJOY Braunschweig Nord
Daimlerstraße 6 • Abfahrt Hansestraße
Tel. 0531/3547950
www.injoy-bs.de
TAGE DER
OFFENEN TÜR
SONNTAG 29.05.2011
MONTAG 30.05.2011
10:00 BIS 19:00 UHR
Fitness für ein besseres Leben
Alle Busreisen, außer Sonderreisen,
ab 4 Tagen inkl. Taxi-Service und
Frühstück im SchmidtTerminal!
Weitere freie Plätze....
Wir haben noch freie Plätze...
Sie reisen im 5* Komfortreisebus!
BUGA Koblenz
Irlandrundreise mit Mario Salge
11 Tage eine Rhapsodie in Grün
Sie reisen im 5* Komfortreisebus!
Musical Welturaufführung
Lernen Sie spektakuläre Landschaften, majestätische Berge,
weite Moor- und Heideflächen und Edinburgh kennen.
inkl.: • Fährpassage Amsterdam-Newcastle-Amsterdam • 2x Übern.
an Bord inkl. HP • 6 x Übern./HP in landestypischen Mittelklassehotels • Ausflüge Insel Skye und Mull inkl. Fährüberfahrt • Ausflug Inverness • Stadtführung in
Ihr Reisepreis
Edinburgh • Reiseleitung
3-Tage-Reise; 22.07.-24.07.
inkl. 2 Übern./Frb. im 4*Maritim
Hotel, Stadtrundgang
ab B 279,-
1299,-
ab
Termine: 05.06.-08.06. / 04.08.-07.08.
Glacier-Express
Ihr Reisepreis
ab B 689,-
5 Tage mit Bahnfahrt der “Superlative”
inkl.: • 1 x Übern./HP im Hotel in Wangs/Sargans • 3 x Übern./HP im
Schloßhotel in Brig • Fahrt im Original Glacier-Express von Chur nach
Brig inkl. Mittagesssen • Ausflug Lago Maggiore • Ausflug Zermatt mit
Bahnfahrt ab Täsch • DER SCHMIDT Reisebegleitung uvm.
Insel Rügen
Ihr Reisepreis
ab B
6 oder 7 Tage Erholung im Seebad Binz
7 Tage ins Land der tausend Seen
inkl.: • 6 x Übern./Frühstück in landestypischen 3* Hotels • 5 x Abendessen • 1 x rustikaler Grillabend • Masurenrundfahrt und Ausflug
Johannisburger Heide inkl. Reiseleitung • Eintritt und Führung Heilige
Linde • Staakenbootsfahrt
• Stadtführung Posen und Thorn
Ihr Reisepreis
ab B
659,-
inkl.: • 5 bzw. 6 x Übern./Halbpension im 3* Hotel IFA Ferienpark
• 1 Tischgetränk zum Abendessen (Bier, Wein, Softdrinks) • 1 x tägl.
Benutzung des hoteleigenen Erlebnisbades für 2 Stunden • Unterhaltungsprogramm im Hotel. 7 Tage ab B 739,-
Genießen Sie die Ruhe und Schönheit dieser ursprünglichen
Landschaft, geprägt von dunklen Wäldern und klaren Seen.
Termine: 05.-11.07./23.-29.08.
B 339,-
inkl.: • 3 x Übernachtung/Frühstücksbuffet im 3* Hotel Ibis Sint
Niklaas • Stadtführung in Antwerpen • Besuch einer Diamantenschleiferei • Brauereibesichtigung inkl. 3 Biere • Stadtführung
in Brügge
Termine: 12.06.-16.06./08.09.-12.09.
Masuren
Termine: 19.06.-25.06./24.09.-29.09.
Brüssel
585,-
Ihr Reisepreis
ab B
4 Tage Europas Hauptstadt und Flandern
349,-
Genießen Sie die internationale Atmosphäre auf dem Grand Place
inkl.: • 3 x Übernachtung im 4* Hotel Hilton City (zentrale Lage, nur 10
Minuten vom Grand Place entfernt) • 3 x Frühstücksbuffet • Stadtrundfahrt • Ausflüge möglich
Kurische Nehrung
Termine: 30.06.-03.07.
7 Tage mit Besuch von Danzig und Königsberg
Das grandiose Naturschutzgebiet - geschaffen von Wind
und Wasser - ist von unvergesslicher Schönheit.
Highlights der Volksmusik
Ihr Reisepreis
inkl.: • 6 x Übern./HP in 3* und 4* Hotels • Stadtführung in
Danzig, Königsberg, Nidden, Klaipeda und Thorn
• Eintritt Thomas Mann Haus • Besichtigung der Kant Grabstätte
mit Dom inkl. Eintritt und Führung
Ihr Reisepreis
• Reiseleitung uvm.
4 Tage Sonderreise nach Kastelruth
ab
inkl.: • 3 Übern. mit Frühstücksbuffet in guten familiengeführten
3*Hotels im Raum Pustertal & Eisacktal • 3 x Abendessen • 1 x
Konzertkarte der Kat. A “Kastelruther Spatzen” • Dolomitenrundfahrt • 1 Begrüßungsgetränk und 1 Willkommenspräsent
ab B
Termin: 28.07 - 03.08.
769,-
Reisebüro Schmidt
EKZ Jenastieg · BS-Heidb.
Tel.: 05 31- 2 88 41 88
Reisebüro Schmidt
BS Str. 58 · Schöppenstedt
Tel.: 0 53 32- 93 68 88
TUI ReiseCenter
Bahnhofstr. 11 · Schladen
Tel.: 0 53 35- 67 75
Reisebüro Schmidt
Stadtmarkt 17 · Wolfenbüttel
Tel.: 0 53 31- 8 84-222
TUI ReiseCenter
Fischmarkt 18 · HBS
Tel.: 0 39 41- 6 15 45
Schmidt-Reisen
Gewerbestraße 15 · SZ - Lebenst.
Tel.: 0 53 41 - 8 47 00
Mord auf der “MS AquaMarin”
Dinnertheater auf dem Okersee
Spargelessen satt
mit Bus, Schiff und Museumseisenbahn
Termin: 12.06. & 09.10.
Im Rahmen eines köstlichen Abendessens werden
Sie Zeuge eines Kriminalstücks... Spannung garantiert! Termine: 27.08./29.10.
ab B 59,inkl. Essen!
Freuen Sie sich auf einen Tag mit
kulinarischen Köstlichkeiten.
Termin: 19.06.
Kieler Woche
Landesgartenschau Norderstedt
Musical Jubiläumsspecial
Begleiten Sie uns auf die zweite
Sister Act, Der König der Löwen oder
Landesgartenschau in Schleswig-Holstein Tarzan in Hamburg
Mühlenausflug
Südhemmer Mühle mit Brotbacktag
B 49,-
Größte Segelveranstaltung der Welt.
Erleben Sie die Kieler Woche hautnah!
Termine: 25.06. (nur Busfahrt)
ab
B 39,-
Termine: 04.06./16.06./06.07./
23.07./09.08./20.08. usw.
ab B 21,50
Termine: 11.09./25.09./06.11./
13.11./20.11. usw.
First Reisebüros
TUI Reisecenter
Hapag Lloyd Reisebüros
Buchung auch in vielen
guten Reisebüros in
Ihrer Nähe!
Fischessen satt in Hoopte
B 59,-
ab B
Maritimes Vergnügen mit freier Zeit in
Winsen (Luhe)
Termine: 23.06./20.10.
B
44,-
89,-
Nabucco & Die Zauberflöte
Highlights des Emslandes
Klassik Open Air in Bad Arolsen & Alfeld
Freuen Sie sich auf die altägyptische
Sonderausstellung im Pelizaeus-Museum
Termine: 22.06./18.08.
Unvergessliches Musikerlebnis für Jung und Alt
vor wunderschöner Kulisse
Termine: 17.07. (Nabucco) &
B 69,09.08. (Die Zauberflöte)
in Papenburg
mit Meyer-Werft, Berentzen Hof &
Mittagessen
Termine: 15.06./01.09. usw.
SchmidtTerminal
Halchtersche Str. 33 · Wolfenbüttel
Tel.: 0 53 31- 8 84-222
Grubes Fischerhütte
Landgasthof Karze
Hildesheim mit Ausstellung GIZA
- am Fuß der großen Pyramiden
B 35,-
B 339,-
Termin: 06.10.-09.10.
www.der-schmidt.de
e-mail: info@der-schmidt.de
Reisebüro Schmidt
Steinweg 37 · Braunschweig
Tel.: 05 31- 2 43 71-11
Ihr Reisepreis
NEU!
4 Tage in einer vielfältigen Kulturlandschaft
Tipp! FULDA “Die Päpstin”
mit Mario Salge
9 Tage im Land der Gegensätze
ab B
Flandern
1549,-
Schottland
Termin: 20.06.-28.06.
B 249,-
Termine: 15.08.-17.08./23.08.-25.08./30.08.-01.09.
inkl.: • Fährpassagen inkl. 2 x Übern./HP • 8 x Übern./HP in 4*
Hotels • geführtes Ausflugsprogramm: Rock of Cashel, Ring of
Kerry, Halbinsel Dingle, Killarney, Cliffs of Moher, Connemara,
Dublin uvm. • diverse Eintritte
Ihr Reisepreis
• örtliche Reiseleitung
ab B
ab
3 Tage mit Besuch der Bundesgartenschau
inkl.: • 2 x Übern./Frb. im Best Western Grand City Hotel Lahnstein
• Stadtf. in Koblenz • Eintrittskarte für die Bundesgartenschau
inkl. Seilbahnfahrt auf dem BUGA-Gelände
• 1 Stunde Panoramaschifffahrt
Lassen Sie sich begeistern von der unglaublichen
Landschaftsvielfalt im Land der Feen und Legenden.
Termin: 02.08.-12.08.
Ihr Reisepreis
e!
Zusatztermin
B 59,-
Weitere Erlebnisse...
02.06.
03.06.
04.06.
04.06.
04.06.
10.06.
Vatertagsfahrt Schloss Corvey & Höxter
Westerland auf Sylt
Emder Matjestage
Cuxhaven
Helgoland
Hamburg
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
59,39,25,25,45,21,-
11.06.
13.06.
14.06.
17.06.
21.06.
22.06.
Berlin
Deutscher Mühlentag
Büsum
Glückstädter Matjeswoche
Ostseeheilbad Heiligenhafen
Bad Zwischenahn
EUR 21,EUR 25,EUR 22,EUR 22,EUR 22,EUR 18,-
• Wolfenbüttel • Braunschweig • Schladen
• Schöppenstedt • Halberstadt
Buchungshotline: 05331-884-222 oder 0531-24371-11
www.der-schmidt.de
NM
roi^r_ C=obfpb
neue
Braunschweiger
Exklusiv für Sie buchbar!
Diese Reise inden Sie nicht im TUI Cruises Katalog!
Exklusivreise mit der Mein Schiff 2
vom 1.9. bis 5.9.2011 Veranda & Suiten inkl.
gratis Stadtrundfahrt
in Kopenhagen od. Oslo#
Anlässlich der vor kurzem in Hamburg getauften, Mein Schiff 2 bieten wir
den Lesern der „neue Braunschweiger“ Zeitung, diese ausgewählte erste
Kurzreise der Mein Schiff 2 an. Diese Reise inden Sie nicht im Katalog von
TUI Cruises - Sie ist exklusiv nur hier buchbar. Die Mein Schiff 2 bietet
Ihnen nicht nur das bereits erfolgreiche Servicekonzept, sondern auch
die einzigartigen Leistungen des neuen Premium Alles inklusive an.
Kommen Sie an Bord und entdecken Sie das zweite Wohlfühlschiff sowie
die Hauptstädte Kopenhagen und Oslo.
Premium Alles Inklusive - Leistungen die begeistern!
Auf dieser Reise sind nicht nur alle Speisen der meisten
Restaurants inklusive. Noch besser ist, dass zusätzlich
ein umfangreiches Getränkesortiment – auch außerhalb
der Essenszeiten – inklusive ist. Auch zahlreiche Sportangebote sowie die Nutzung des Wellnessbereichs und
der Saunalandschaft aber auch die Trinkgelder sind im
Reisepreis inbegriffen.
Ihr Vorteil: Mehr Transparenz für Ihre Reisekosten.
Nordlandkreuzfahrt Mein Schiff 2: 4 Nächte vom 1.9. bis 5.9.2011
mit Premium Alles Inklusive (Mahlzeiten, Getränke, Trinkgelder)
Ihre Route: Kiel • Kopenhagen • Oslo • Seetag • Kiel
An-/Abreisepaket: Busan-/abreise ab Braunschweig nach Kiel und
zurück für 49 € p.P..
Junior-Suite
e
Innenkabine
ab 699 €*
Außenkabine
ab 799 €*
Balkonkabin
ab 879 €*
ab
*Garantiekabinen
#
bei Buchung bis 15.6.
Verandakabine
ab 899 €*
So. 10-16 Uhr • Mo.-Fr. 9-18
1.199 €*
Uhr
Neptun-Kreuzfahrten • Kirchweg 204-208
28199 Bremen • Tel. (04 21) 48 50 25 155
www.neptun-kreuzfahrten.de
Michael Schmidt
Omnibusbetrieb
38226 Salzgitter-Lebenstedt
Gewerbestraße 13 -15
0 53 41/8 47 00
Tagesfahrten
03.06. Spargelessen „satt“ Thiermann mit
Betriebsbesichtigung,
anschl. Steinhuder Meer
04.06. Emden/Matjestage
04.06. Küstrin
04.06. Berlin
05.06. Boltenhagen
07.06. Altmark mit Besicht. einer
Baumkuchenfabrik, Mittagessen
und Schifffahrt
08.06. Erfurt
10.06. Bad Zwischenahn
11.06. Hamburg
Angebot des Monats
11.06. Dresden
11.06. Papenburg mit Besichtigung
der Meyer Werft
11.06. Frankfurt / Oder
Unsere Fahrten zu Pfingsten
12.06. Büsum
12.06. Cuxhaven
12.06. Helgoland
12.06. Vogelpark Walsrode
12.06. Serengetipark Hodenhagen
13.06. Spreewald inkl. Kahnfahrt
und Mittagessen
13.06. Wernigerode
13.06. Brocken
13.06. Boltenhagen
38,50 3
25,00 3
24,00 3
21,50 3
24,00 3
37,00 3
23,00 3
23,00 3
21,00 3
18,50 3
41,00 3
23,00 3
24,50 3
23,00 3
74,50 3
19,50 3
19,50 3
39,90 3
17,50 3
44,90 3
24,00 3
Unsere Musicalangebote
inkl. Busfahrt und Eintrittskarte PK 3
25.06. „Hinterm Horizont“
25.06. Friedrichstadtpalast „Yma“
25.06. „We will Rock you“
10.07./11.09. „Tarzan“
10.07./11.09. „Sister Act“
10.07./11.09. „König der Löwen“
89,00 3
75,90 3
89,00 3
95,00 3
111,00 3
95,00 3
Kurz- und Urlaubsreisen
31.05.-02.06. /15.-17.09.
239,90 3
Plau am See inkl. 4*-Hotelübern., Frühst.buffet,
Abendessen, Stadtf. in Schwerin, Schifffahrt, Musikalischer Abend
13.-15.06. /13.07.-15.07./01.08-03.08./
26.-28.09.
235,00 3
Bundesg.schau Koblenz inkl. 3*-Hotelübern.
in Boppard, Abendessen, Eintritt BUGA und Fahrt
nach Rüdesheim
08.07.-10.07. Kölner Lichter
249,50 3
Die größte Musik- und Feuerwerkveranstaltung
Deutschlands. 4*-Hotelübern. im Kölner Zentrum,
Frühst.buffet, Stadtrundfahrt
21.-28.07./28.07.-04.08./21.07.-04.08.
Badeurlaub an der Ostsee in Zinnowitz ab 610,00 3
3* Hotelübern. in Zinnowitz, Taxigutschein,
Frühstücksbuffet
Alle Abfahrten ab Braunschweig ZOB!
Weitere Kurz- und Urlaubsreisen
finden Sie unter: www.schmidt-busreisen.de
Buchungshotline 05341-84700
Schnupper-Busreisen
Reisebüro Schmidt, Steinweg 37
Reisebüro Schmidt, EKZ Jenastieg
Karstadt Reisebüro, Schuhstr.
Sommer & Herbst 2011
Pommern – Ostseeküste – Polen
4-Tage-Reise
Ausflugsmöglichkeiten: Kolberg, Köslin, Stolp,
Varzin (Bismarck), Pomm. & Kaschub. Seenplatte, Bernsteinschleiferei
Reisetermine: 19.06. – 22.06.11 | 07.07. – 10.07.11 | 17.07. – 20.07.11
24.07. – 27.07.11 | 28.07. – 31.07.11 | 07.08. – 10.08.11
Schlesien – Riesengebirge – Polen
05 31 - 2 43 71 24
Exklusiv im
4-Tage-Reise
Ausflugsmöglichkeiten: Breslau, Riesengebirgsrundfahrt,
Krummhübel, Hirschberg, Schreiberhau, Agnetendorf, Kirche Wang
Reisetermine: 05.10. – 08.10.11 | 12.10. – 15.10.11 | 19.10. – 22.10.11
26.10. – 29.10.11 | 02.11. – 05.11.11
West-/Ostpreußen – Polen
5-Tage-Reise
Ausflugsmöglichkeiten: Danzig, Marienburg,
Masuren/Nikolaiken, Frauenburger Dom (Kopernikus), Wolfsschanze
Reisetermine: 15.10. – 19.10.11 | 22.10. – 26.10.11 | 29.10. – 02.11.11
05.11. – 09.11.11
Unsere Leistungen: • Fahrt im modernen Reisebus
mit Vollausstattung • 3 bzw. 4 Hotelübernachtungen
im DZ mit HP • Alle Zimmer Bad, WC und TV • Tanzabend
• Insolvenzabsicherung • Fachkundige Reiseleitung vor Ort
4/5-Tage-Reise
€
99,–*
Anmeldung & Durchführung:
ab 22.06.2011 Hannover
4* Hotel IFA Buenaventura, DZ, HP
1 Woche Erw. ab e
^äíÉå~ì=Ó=qçêÑÜ~ìëK=aÉê
nìáíëÅÜÉåÄÉêÖI=ΩÄÉê=ÇÉå
ÇÉê=dçÉíÜÉïÉÖ=ìåÇ=Ç~ãáí
~ìÅÜ=ÇÉê=e~êòÉê=eÉñÉåJ
píáÉÖ=~ìÑ=ÇÉå=_êçÅâÉå=îÉêJ
ä®ìÑíI=ï~ê=ëÅÜçå=áããÉê=ÉíJ
ï~ë=_ÉëçåÇÉêÉëK=_ÉêÉáíë
dçÉíÜÉ=ï~åÇÉêíÉ=ÜáÉêK
pÉáåÉêòÉáí= ï~ê= ÇÉê= _ÉêÖ= ï~ÜêJ
ëÅÜÉáåäáÅÜ= åçÅÜ= ãáí= îáÉä= ãÉÜê
łnìáíëÅÜÉåI= Ç~ë= ÜÉá≈í= bÄÉêJ
ÉëÅÜÉå= ÄÉëí~åÇÉå= ~äë= ÜÉìíÉK= fã
cÉÄêì~ê= NVVO= ÑÉÖíÉ= Éáå= píìêã
ΩÄÉê= ÇÉå= e~êòI= ÇÉê= ÇÉå= cáÅÜíÉåJ
Ñçêëí= ÜáÉê= ~ìÑ= âäÉáåÉê= cä®ÅÜÉ= ìãJ
łbáå= pÅÜäçëëI= áå= ÇÉã= h~áëÉê= ìåÇ
h∏åáÖÉ= äÉÄíÉåI= ï~ê= ÇáÉ= h~áëÉêJ
éÑ~äò=~ã=pΩÇê~åÇ=dçëä~êë=ÉáÖÉåíJ
äáÅÜ= åáÅÜíI= ÉÜÉê= Éáå= q~ÖìåÖëÜçíÉä
ÇÉê=j®ÅÜíáÖÉå=ÇÉë=jáííÉä~äíÉêëKKKI
ÄÉëÅÜêÉáÄí= dáëÉä~= _ìǨÉ= áã= jÉêáJ
~å=~âíáî=e~êòK=aÉê=oÉáëÉÑΩÜêÉê=áã
q~ëÅÜÉåÄìÅÜÑçêã~í= áëí= àÉíòí= ÉêJ
ëÅÜáÉåÉåK
c~êÄáÖ=ÄÉëÅÜêÉáÄí=ÇáÉ=^ìíçêáå=áå
łjáåáJoÉéçêí~ÖÉå= TT=pÉÜÉåëJ
ïΩêÇáÖâÉáíÉå= ÇÉë= ÖÉë~ãíÉå= e~êJ
òÉëK= aáÉëÉ= ÑáåÇÉå= ëáÅÜ= ã~êâáÉêí
~ìÑ=ÉáåÉã=c~äíéä~å=ïáÉÇÉêI=ÇÉê=áå
ÇÉê= oΩÅâëÉáíÉ= ÇÉë= _ìÅÜÉë= ëíÉÅâíK
aáÉ=qáééë=êÉáÅÜÉå=îçã=häçëíÉêÖìí
1 Woche Erw. ab e
Inklusive AUSFLÜGE: • Stadtführung in Kufstein mit
Heldenorgelkonzert • Hinterthiersee mit Kaiserschmarrnessen
aus der Riesenpfanne und geführter Wanderung • Reit im Winkl
• Chiemsee mit Schiffahrt zur Fraueninsel und Herreninsel mit
Schloß Herrenchiemsee • Zillertal mit Mayrhofen
TERMINE: 03.07., 31.07., 28.08., 25.09. u. 23.10.11
Kaisergebirge, Königssee & Reit im Winkl
Inklusive AUSFLÜGE:
• Fahrt um das Kaisergebirge • Reit im Winkl
• Berchtesgadener Land, Königssee und Ramsau
TERMINE: 03.07., 31.07., 28.08., 25.09. u. 23.10.11
Großglockner, Saalbach, Zell am See
Inklusive AUSFLÜGE: • Großglockner Hochalpenstraße und
Zell am See mit Möglichkeit einer Schiffsfahrt
• Osttiroler Alpen, Staller Sattel, Lienz
• Saalbach und Saalbach-Hinterglemm
• Weißseegletscher • Krimmler Wasserfälle und ins Zillertal
TERMINE: 17.07., 14.08., 11.09. u. 09.10.11
422,- p.P.
Kreta/Adelianos Kampos
25.06.2011 ab Hannover
3* Hotel Golden Beach, DZ, HP
ab €
439,-
p. P. im DZ
„Hotel Thaler“
in Kufstein
EZ-Zuschlag: € 82,-
ab €
ab €
1 Woche Erw. ab e
1 Woche Erw. ab e
Nibelungenplatz 10 – 0531 – 32 13 69
Schlosspassage 7 – 0531 – 12 54 14
Tagesfahrten
FUhrmann MUndstock
Rhodos/Kolymbia
408,-
BS: das Werner-TOurS reisebüro: Georg-Eckert-Str. 13, Tel.: 05 31-1 46 15
First rB: in den Schloßarkarden, Tel.: 05 31-1 21 25 24
reisebüro Weststadt: Elbestr. 25, Tel.: 05 31-889 28 88
reisebüro Dedolf: Leipziger Str. 211, Tel.: 05 31-26 12 60
GF: Tui reisecenter: Steinweg 31, Tel.: 0 53 71-1 20 58 / 59
Isenbüttel: SKan-TOurS: Gehrenkamp 1, Tel.: 0 53 74-91 91-0
Veranstalter: SKan-TOurS
www.seniorenreisen.de
Touristik international gmbH, gifhorn
409,- p.P.
Buchung & Beratung
in allen guten Reisebüros oder
kostenlos unter 0800 - 073 47 37
01.06. Frankfurt / Oder
/26.06. Einkauf in Polen
08.06. Lipper Land nach
Schieder Schwalenberg
Türkei/Alanya
Kostenloses Kunden-Service-Telefon: 0 800-123 19 19
täglich 8 – 20 Uhr auch Sa + So
Zusatztermine: Je nach Termin wohnen Sie
im **+ Ibis Hotel in Kolbenz oder im ****
Mercure Hotel in Koblenz oder **** Hotel
Vier Jahreszeiten in Bad Breisig (30 km von
Koblenz entfernt).
Im Reisepreis enthalten: ****
Busreise, 2x Ü/FR,ÜN in Koblenz: 1x
Abendessen im Koblenzer Weindorf/ ÜN
in Bad Breisig: 2x 2-Gang-Abendmenü im
Hotel, Altstadtführung Koblenz,Eintritt
BUGA inkl. Seilbahnfahrt, Führung auf dem
BUGA-Gelände,Drei-Flüsse-Schifffahrt,FUMUReisebetr., Taxi-Gutschein zubuchbar.
15.-17.7./24.-26.07./05.-07.8./14.-16.8./21.-23.8.11;
EZZ:ab 30,ab
269,-
28.06.2011 ab Hannover
4* Hotel Attika Beach & Villa,
Fam. Zimmer 1 sep. Schlafraum, HP
433,-
p. P. im DZ
„Hotel Oberwirt“
in Viehhofen
EZ-Zuschlag: € 95,-
329,- p.P.
Korfu/Molos
18.06.2011 ab Hannover
4* Hotel Niriides Beach, DZ, HP
p. P. im DZ
„Hotels Thaler“
in Hinterthiersee
EZ-Zuschlag: € 80,-
aÉê=jÉêá~å=~âíáî=e~êòK
www.fumu-reisen.de
Keine Werbefahrten!
Kufstein, Chiemsee, Zillertal
t∏äíáåÖÉêçÇÉ= áå= ÇÉê= k®ÜÉ= îçå
sáÉåÉåÄìêÖ= Äáë= òìê= eáããÉäëJ
ëÅÜÉáÄÉ=îçå=kÉÄê~K=aáÉ=qÉñíÉ=ëáåÇ
âìêòI=~ÄÉê=áåÜ~äíëêÉáÅÜK
råÇ= ïÉê= ãÉÜê= ΩÄÉê= ÇáÉ= ÉáåòÉäJ
åÉå= qÜÉãÉå= ïáëëÉå= ïáääI= â~åå
Ç~ë= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ãáí= ïÉáíÉêÑΩÜêÉåJ
ÇÉê= iáíÉê~íìê= çÇÉê= ãáí= ÇÉå= fåÑçêJ
ã~íáçåëãÉÇáÉå=îçê=lêí=íìåK
aÉê= jÉêá~å= Éñíê~= áëí= Ñ~êÄáÖ= ÄÉJ
ÄáäÇÉêíI= äáÉÑÉêí= òìë®íòäáÅÜÉ= fåÑçêJ
ã~íáçåÉå= áã= cì≈íÉñí= ïáÉ= ^ÇêÉëJ
ëÉåI=£ÑÑåìåÖëòÉáíÉåI=báåíêáííëéêÉáJ
ëÉ=Ó=ìåÇ=Ö~ëíêçåçãáëÅÜÉ=bãéÑÉÜJ
äìåÖÉåK= aÉê= åÉìÉ= e~êòJcΩÜêÉê
âçëíÉí=VIVV=bìêçK
~åÜ
489,- p.P.
BUGA in Koblenz
Standard-Leistungen: • Fahrt im Nichtraucherfernreisebus mit WC und Getränkeselfservice • 7 Übernachtungen inkl. Halbpension • Willkommenscocktail oder
Willkommensschnaps • Filmvortrag • Bingo • Reiseforum • Betreuung durch das
SKAN-CLUB 60 plus-Team • Kofferservice im Hotel • Insolvenzschutz u. v. m.
áããÉê= åçÅÜ= ò~ÜäêÉáÅÜ= ÖÉëíÉääí
ïÉêÇÉåI= Ü~ííÉ= ëáÅÜ= ÇÉê= k~íáçå~äJ
é~êâ= e~êò= ~ìÑ= ^åêÉÖìåÖ= ÇÉê
aÉìíëÅÜÉå= _ìåÇÉëëíáÑíìåÖ= rãJ
ïÉäí= áå= sÉêÄáåÇìåÖ= ãáí= ÇÉã= k~J
íáçå~äé~êâJ_ÉëìÅÜÉêòÉåíêìã
qçêÑÜ~ìë=ÉåíëÅÜäçëëÉåI=ÜáÉê=ÉáåÉå
åÉìÉå= fåÑçêã~íáçåëéìåâí= ÉáåòìJ
êáÅÜíÉåK=
aÉåå=
ãÉÜê=
~äë
NMM=MMM=jÉåëÅÜÉå= âçããÉå= ~å
ÇáÉëÉã= tÉÖ~ÄëÅÜåáíí= à®ÜêäáÅÜ
îçêÄÉá=ìåÇ=ëÉÜÉå= ÇáÉ=~ÄÖÉëíçêÄÉJ
åÉå= _®ìãÉ= ~ìÑ= ÇÉã= nìáíëÅÜÉåJ
ÄÉêÖI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= Ç~ë= åÉìÉ= iÉÄÉåI
Ç~ë= ~ääÉåíÜ~äÄÉå= ëéêáÉ≈íK= aáÉ= k~J
íáçå~äé~êâJtÉêâëí~íí= lÇÉêÜ~ìë
Ä~ìíÉ= ÉáåÉå= fåÑçêã~íáçåëéìåâíI
ÇÉê=ëáÅÜ=ëÉÜÉå=ä~ëëÉå=â~ååK
oÉáëÉÑΩÜêÉêíáééW=kÉìÉê=jÉêá~å=~âíáî
*EZ-Zuschlag € 15,– p. P./p. N.
Urlaub in Österreich
ï~êÑK=a~=òì=ÇáÉëÉã=wÉáíéìåâí=ÇáÉ
^ìëïÉáëìåÖ= ÇÉë= k~íáçå~äé~êâë
e~êò= ëÅÜçå= ÖÉéä~åí= ï~êI= ÉåíJ
ëÅÜäçëë=ã~å=ëáÅÜI= ~å=ÇáÉëÉê=píÉääÉ
ÇÉå= t~äÇ= åáÅÜí= ãÉÜê= ł~ìÑòìê®ìJ
ãÉåK= aáÉë= ÄÉÖΩåëíáÖíÉ= ÇáÉ= sÉêJ
ãÉÜêìåÖ= ÇÉë= _çêâÉåâ®ÑÉêëI= ÇÉê
ÄÉá=ã~ëëÉåÜ~ÑíÉã=^ìÑíêÉíÉå=~ìÅÜ
~ìÖÉåëÅÜÉáåäáÅÜ=ÖÉëìåÇÉI=ëíÉÜÉåJ
ÇÉ=cáÅÜíÉå=ÄÉÑ~ääÉå=â~ååK
pÅÜçå= å~ÅÜ= ïÉåáÖÉå= g~ÜêÉå
ï~ê= Ç~ë= ëíÉÜÉåÇÉ= cáÅÜíÉå~äíÜçäò
ÇìêÅÜ= _çêâÉåâ®ÑÉêÑê~≈= ~ÄÖÉëíçêJ
ÄÉåK= t~êìã= í~í= ã~å= ÜáÉê= åáÅÜíë
ìåÇ=ïáÉ=ëáÉÜí=ÇÉê=t~äÇ=ÜáÉê=ÜÉìíÉ
~ìë\= jìëë= ã~å= ëáÅÜ= pçêÖÉå= ã~J
ÅÜÉåI= çÇÉê= áëí= Éë= Éáå= eçÑÑåìåÖëJ
ï~äÇ\= tÉÖÉå= ÇáÉëÉê= cê~ÖÉåI= ÇáÉ
pÉÜÉåëïΩêÇáÖâÉáíÉå
ÇÉë=ÖÉë~ãíÉå=e~êòÉë
3 Tage Busreise
8-Tage-Seniorenreisen
cçíçW=k~íáçå~äé~êâ=e~êòI=aêK=cêáÉÇÜ~êí=håçääÉLçÜ
kÉìÉê=k~íáçå~äé~êâJfåÑçéìåâí=~ìÑ=ÇÉã=nìáíëÅÜÉåÄÉêÖ=
19.06.2011 ab Hannover
4* Hotel Occidental Grand Teguise Playa,
DZ, Meers., All inclusive
Bitte Personalausweis
nicht vergessen!
BucHung unD BeraTung Bei:
Gran Canaria/
Playa del Inglés
aÉê=t~äÇ=áã=t~åÇÉä
aÉê=åÉìÉ=fåÑçéìåâí=~ìÑ=ÇÉã=nìáíëÅÜÉåÄÉêÖK=
Lanzarote/Costa Teguise
Veranstalter: www.busche-reisen.de
pçååí~ÖI=OVK=j~á=OMNN=√=kêK=ON
1 Woche Erw. ab e
inkl. Schifffahrt & Kaffeegedeck
399,- p.P.
36,00
11.06. Amsterdam / Holland
11.06. Spargelessen bei Winkelmann
in Klaistow inkl. Hofführung
37,00
+ Schlossbesuch Caputh
12.06. Berlin – NOFRETETE
im Ägyptischen Museum,
inkl. Eintritt & Führung
309,- p.P.
Dominikanische Republik/
Maimon
MEHRTAGESFAHRTEN:
1.085,- p.P.
Buchen Sie jetzt:
»nB«-Hotline bei Reisebüro Schmidt
05 31 - 2 43 71 24
Mo.—Fr. 10.00 —19.00 Uhr, Sa. 10.00—14.00 Uhr
49,00
12.06. Landesgartenschau
Norderstedt
inkl. Eintritt & Führung
39,50
20,00
Erlebnistage am Main
Spreewald erleben
17.06.–19.06., 2 x Ü/HP im Hotel Meister-Bär in
Haßfurt, mit Weinproben & Floßfahrt uvm. 245,–
27.06.–28.06., 27.07.–28.07., 1 x Ü/FR im Sorat Hotel Cottbus, Stadtrundfahrt u. Kahnfahrt
114,–
BUGA in Koblenz
08.07.–10.07., 2 x Ü/FR im Akzent Hotel Hohenstaufen, Stadtf. Koblenz & Tageskarte
BUGA
206,–
Sonderreise PARIS
10.06.–13.06., 04.08.–07.08., 2 x Ü/FR, Ausflugsmöglichkeiten
179,–
13.06. Büsum
13.06. Kaffeefahrt Steinhuder Meer
13.06. Magdeburg Zoo
oder Elbauenpark
SonderKURREISE KOLBERG
11.06.–25.06., 25.06.–09.07., 14 x Ü/VP im
599,–
Hotel Nad Parseta u. Kurpaket
19.06. Kieler Woche –
Windjammerparade mit
Großsegler BRIGG MERCEDES
Wasserstraße von der Elbe bis zur Oder
17.06.–19.06., 2 x Ü/FR im Hotel, Schifffahrt mit
MS Klabautermann, 3 x Mittagessen, 3 x Kaffee
& Kuchen, 2 x Abendessen
370,–
25.06.2011 ab Hannover
4* Hotel RIU Merengue,
DZ, All inclusive
1 Woche Erw. ab e
32,50
PFINGSTWOCHENENDE
28.06.2011 ab Hannover
3*Hotel Eftalia Aytur, DZ, HP
1 Woche Erw. ab e
24,00
Badeaufenthalt auf Fehmarn
18.06.–25.06., 7 x Ü/HP im IFA Fehmarn Hotel***, Taxi-GS uvm.
599,–
Ostseezauber Kühlungsborn
26.06.–03.07., 24.07.–31.07., 7 x Ü/HP im
Morada Resort oder Morada Hotel, Benutzg.
d. hoteleig. Freizeiteinr., Taxi-GS ab 586,–
Fordern Sie kostenlos unseren Katalog Busreisen 2011 an!
15,00
15,50
17.06. Hohen Fläming/Wiesenburg
inkl. Spargel, Parkführung
& Orgelkonzert
19.06. Fischmarkt Hamburg
inkl. 4std. Schiffstörn
+ Mittag
45,00
21,00
99,00
ilh^ibp
kêK=ON=√=pçååí~ÖI=OVK=j~á=OMNN
tΩêÇáÖÉ=^ÄëçäîÉåíÉå
^rpdbwbf`ekbq
mêçéÜÉíÉJpíáÑíìåÖ=ÉÜêí=g~ÜêÖ~åÖëÄÉëíÉ=áã=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå=aáÉåëí
_ê~ìåëÅÜïÉáÖK=cΩåÑ=^ÄëçäJ
îÉåíÉå=áã=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå
aáÉåëí=ïìêÇÉå=îçå=ÇÉê
mêçéÜÉíÉJpíáÑíìåÖ=ÑΩê=áÜêÉ
iÉáëíìåÖÉå=ÖÉïΩêÇáÖíK
sKäKW=EîçêåÉF=má~=`~éìíçI=píáÑíÉê=t~äíÉê=mêçéÜÉíÉI=g~åáåÉ=jÉáäáåÖI
EÜáåíÉåF= mêçÑÉëëçê= aêK= h~êëíÉå= háêëÅÜ= Esçêëí~åÇ= ÇÉê= mêçéÜÉíÉJ
píáÑíìåÖFI= jáÅÜ~Éä~= pÅÜï~êòI= páäâÉ= hêçåÄÉêÖI= bêëíÉê= pí~Çíê~í
`~êëíÉå=iÉÜã~ååI=qçêëíÉå=táääÉêÄ~ÅÜI=mêçÑÉëëçê=aêK=jáÅÜ~Éä=gÉëJ
ëÉê=ìåÇ=o~äéÜ=häáÅÜÉ=Esçêëí~åÇ=ÇÉê=mêçéÜÉíÉ=píáÑíìåÖFK cçíçW=çÜ
aÉê= sçêëí~åÇëîçêëáíòÉåÇÉ= ÇÉê
píáÑíìåÖI= bêëíÉê= pí~Çíê~í= `~êëíÉå
iÉÜã~ååI= ΩÄÉêêÉáÅÜíÉ= pÅÜÉÅâë
ΩÄÉê= àÉïÉáäë= RMM= bìêç= ~å= páäâÉ
hêçåÄÉêÖ= Epí~Çí=tçäÑëÄìêÖFI=má~
`~éìíç= Ei~åÇâêÉáë= tçäÑÉåÄΩíJ
íÉäFI= jáÅÜ~Éä~= pÅÜï~êò= Epí~Çí
tçäÑëÄìêÖFI= qçêëíÉå= táääÉêÄ~ÅÜ
ìåÇ=g~åáåÉ=jÉáäáåÖ=EÄÉáÇÉ=i~åÇJ
âêÉáë=dçëä~êFK=
aáÉ= mêÉáëíê®ÖÉê= ëáåÇ= ÇáÉ= g~ÜêJ
Ö~åÖëÄÉëíÉå= áÜêÉê= iÉÜêÖ®åÖÉ
ÄÉáã= káÉÇÉêë®ÅÜëáëÅÜÉå= píìÇáJ
Éåáåëíáíìí= ÑΩê= âçããìå~äÉ= sÉêJ
ï~äíìåÖ= ìåÇ= Ü~ÄÉå= ÜÉê~ìëê~J
ÖÉåÇÉ= mêΩÑìåÖëÉêÖÉÄåáëëÉ= ÉêJ
òáÉäíK
q~åòëíΩÅâÉ
éê®ãáÉêí
aáÉ= _ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê= q~åòïÉêâJ
ëí~íí=~êíÄä~ì=ÑêÉìí=ëáÅÜ=ΩÄÉê=òïÉá
mêÉáëÉI=ÇáÉ=áÜêÉ=mêçÇìâíáçåÉå=ÖÉJ
ïçååÉå=Ü~ÄÉåK
a~ë= píΩÅâ= łm~åÇçê~= UU= ~ìë
ÇÉã=g~Üê=OMMP=ÉêÜáÉäí=~ìÑ=ÉáåÉã
cÉëíáî~ä=áå=qÉÜÉê~å=å~ÅÜ=ÑΩåÑã~J
äáÖÉê=sçêÑΩÜêìåÖ=îçê=~ìëîÉêâ~ìÑJ
íÉã= e~ìëÉ= ÇÉå= e~ìéíéêÉáë= ÇÉë
cÉëíáî~äëI= ÇÉê= ãáí= RMMM= açää~ê
ÇçíáÉêí=áëíK=
łm~åÇçê~=UU=ïìêÇÉ=ÄÉêÉáíë=áå
NR=i®åÇÉêå= ~ìÑÖÉÑΩÜêí= ìåÇ
ãÉÜêÑ~ÅÜ= éêÉáëÖÉâê∏åíK= mÉêÑçêJ
ãÉê= ëáåÇ= tçäÑÖ~åÖ= eçÑÑã~åå
ìåÇ= pîÉå= qáääI= oÉÖáÉ= ÑΩÜêí= ^åJ
ÇêÉï=a~ïëçåK
aáÉ= îçå= ~êíÄä~ì= ãáíÉåíïáÅâÉäJ
íÉ=mêçÇìâíáçå=łáåíÉêé~ëëáîÉ=é~ê~J
ÇáëÉ= îçå= ^åà~= jΩääÉê= ìåÇ= aÉåJ
åáë=aÉíÉê=Ü~í=ÇÉå=gìêóéêÉáë=ÄÉáã
ÇáÉëà®ÜêáÖÉå= łNMMdê~Ç= cÉëíáî~ä
áå= ÇÉå= pçéÜáÉåë®äÉå= _Éêäáå= ÉêJ
Ü~äíÉåK
káäë=tçÖê~ã=áëí=ÄÉëíÉê=_äÉÅÜÄä®ëÉê
káäë= tçÖê~ãI= ÖÉÄΩêíáÖÉê
_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê= g~òòéçë~ìJ
åáëíI= Ü~í= ÇÉå= mêÉáë= g~òò= bÅÜç
OMNN= ~äë= ÄÉëíÉê= _äÉÅÜÄä~ëáåJ
ëíêìãÉåí~äáëí=
aÉìíëÅÜä~åÇë
ÖÉïçååÉåK= aÉê= áå= pÅÜïΩäéÉê
~ìÑÖÉï~ÅÜëÉåÉ= àìåÖÉ= g~òòJ
ãìëáâÉê=ï~ê=pÅÜΩäÉê=îçå=oÉáåJ
fåÖÉåáÉìêÉ=ÉêÜ~äíÉå=mêÉáëÉ
`ê~óJpíáÑíìåÖ=òÉáÅÜåÉí=òïÉá=k~ÅÜïìÅÜëïáëëÉåëÅÜ~ÑíäÉê=ÇÉê=qr=~ìë
^âíáî=ÖÉÖÉå=aáëâêáãáåáÉêìåÖ
aáÉ= pÅÜìäÉ= dÉçêÖJbÅâÉêíJpíê~J
≈É= Ü~í= ~äë= ÉêëíÉ= _ê~ìåëÅÜïÉáJ
ÖÉê= oÉ~äëÅÜìäÉ= ÇáÉ= ^ìëòÉáÅÜJ
åìåÖ= łpÅÜìäÉ= çÜåÉ= o~ëëáëJ
ãìë= ÉêÜ~äíÉåK= a~ë= káÉÇÉêJ
ë®ÅÜëáëÅÜÉ= hìäíìëãáåáëíÉêáìã
ÉÜêí= Ç~ãáí= pÅÜìäÉåI= áå= ÇÉåÉå
ëáÅÜ= iÉÜêÉê= ìåÇ= pÅÜΩäÉê= ~âíáî
ÖÉÖÉå=aáëâêáãáåáÉêìåÖ=ÉáåëÉíJ
òÉå= ìåÇ= êÉÖÉäã®≈áÖ= mêçàÉâíJ
í~ÖÉ=òìã=qÜÉã~=îÉê~åëí~äíÉåK
aêK=mÉíÉê=h~ìÑã~åå=EêKI=hìäíìëJ
ãáåáëíÉêáìãF= ΩÄÉêÖ~Ä= ÇáÉ= rêJ
âìåÇÉ=~å=pÅÜìääÉáíÉêáå=fåÖÉäçJ
êÉ= jìÜá= EOKîKêKI= ãáí= pÅÜΩäÉêáå
h~í~êáå~= jáëçîáÅF= áã= _ÉáëÉáå
îçå=
lÄÉêÄΩêÖÉêãÉáëíÉê
aêK=dÉêí=eçÑÑã~ååK cçíçW=çÜ
NN
neue
Braunschweiger
wïÉá= k~ÅÜïìÅÜëáåÖÉåáÉìêÉ= îçå
ÇÉê= qÉÅÜåáëÅÜÉå= råáîÉêëáí®í
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=EqrF=ëáåÇ=îçå=ÇÉê
`ê~óJpíáÑíìåÖ= ÑΩê= ÜÉê~ìëê~ÖÉåÇÉ
ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= mìÄäáâ~íáçåÉå
~ìÑ= ÇÉã= péÉòá~äÖÉÄáÉí= ÇÉê= jáJ
âêçÉäÉâíêçåáâ=ìåÇ=jáâêçíÉÅÜåáâJ
~ìëÖÉòÉáÅÜåÉí=ïçêÇÉåK
aÉå=ãáí=NM=MMM=bìêç=ÇçíáÉêíÉå
NK= k~ÅÜïìÅÜëéêÉáë= ÉêÜáÉäí= aáéäKJ
fåÖK= gçå~ë= aáÉãÉê= îçã= fåëíáíìí
ÑΩê=a~íÉåíÉÅÜåáâ=ìåÇ=hçããìåáJ
â~íáçåëåÉíòÉ=ÇÉê=qrK=aÉê=OVJg®ÜJ
êáÖÉ= Ü~í= ÉáåÉ= píìÇáÉ= ΩÄÉê= ÇáÉ
bÅÜíòÉáíÑ®ÜáÖâÉáí= îçå= jÉÜêâÉêåJ
éêçòÉëëçêÉå= îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíI= ÇáÉ
å~ÅÜ=^ìÑÑ~ëëìåÖ=ÇÉê=gìêó=ÑΩê=ÇáÉ
båíïáÅâäìåÖ= äÉáëíìåÖëÑ®ÜáÖÉêÉê
ÉäÉâíêçåáëÅÜÉê= póëíÉãÉ= áå= ÇÉê
c~ÜêòÉìÖJI= iìÑíÑ~ÜêíJ= ìåÇ= dÉJ
Ä®ìÇÉíÉÅÜåáâ=îçå=_ÉÇÉìíìåÖ=áëíK
aÉå= òïÉáíÉå= mêÉáë= áå= e∏ÜÉ= îçå
SMMM= bìêç= íÉáäí= ëáÅÜ= aêKJfåÖK
^åÜJqì~å=mÜ~ã=ãáí=fåÖK=dìáääÉêJ
^åÜJqì~å=mÜ~ãK
gçå~ë=aáÉãÉêK
cçíçë=EOFW=çÜ
ãç= m~ó•= s~ó•= ~ìë= e~ååçîÉêK
aÉê= PS= g~ÜêÉ= ~äíÉ= mÜ~ã= ï~ê= òìê
wÉáí= ëÉáåÉê= kçãáåáÉêìåÖ= ~ã= fåJ
ëíáíìí= ÑΩê= bäÉâíêçåáëÅÜÉ= _~ìÉäÉJ
ãÉåíÉ= ìåÇ= pÅÜ~äíìåÖëíÉÅÜåáâ
ÇÉê= qr= í®íáÖI= ãáííäÉêïÉáäÉ= ~êÄÉáJ
íÉí= Éê= ~å= ÉáåÉã= cçêëÅÜìåÖëòÉåJ
íêìã= áã= ÄÉäÖáëÅÜÉå= i∏ïÉåK= bê
Ü~í= áå= ëÉáåÉê= aáëëÉêí~íáçå= Éáå
åÉì~êíáÖÉë= páãìä~íáçåëîÉêÑ~ÜêÉå
ÑΩê= ÉäÉâíêçåáëÅÜÉ= pÅÜ~äíâêÉáëÉ
ÉåíïáÅâÉäíK
Ü~êÇ= cÉäÇã~åå= ~å= ÇÉê= pí®ÇíáJ
ëÅÜÉå= jìëáâëÅÜìäÉI= ÄÉîçê= Éê
ëÉáåÉ= áåíÉêå~íáçå~äÉ= h~êêáÉêÉ
ÄÉÖ~ååK= páÉ= ÑΩÜêíÉ= áÜå= òì= ÉáJ
åÉã= píìÇáìã= áå= ÇáÉ= rp^= ìåÇ
ëé®íÉê=òì=ÉáåÉê=açòÉåíÉåëíÉääÉ
áå=ëÉáåÉ=åÉìÉ=t~ÜäÜÉáã~í=wΩJ
êáÅÜK=
cçíçW=çÜ
hêÉìò=ÑΩê
ÇÉå=aáÅÜíÉê
aÉã= áå= ìåÇ= ìã= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ
ëÉÜê= ÄÉâ~ååíÉå= aáÅÜíÉê= ìåÇ
pÅÜêáÑíëíÉääÉê=dÉçêÖ= lëï~äÇ= `çíí
ïìêÇÉ= Ç~ë= sÉêÇáÉåëíâêÉìò= ~ã
_~åÇÉ= ÇÉë= káÉÇÉêë®ÅÜëáëÅÜÉå
sÉêÇáÉåëíçêÇÉåë=îÉêäáÉÜÉåK
aÉê=NVPN=áå=p~äòÖáííÉê=ÖÉÄçêÉJ
åÉ= `çíí= ÉåÖ~ÖáÉêíÉ= ëáÅÜ= òï∏äÑ
g~ÜêÉ= ä~åÖ= ~äë= jáíÖäáÉÇ= ÇÉê= káÉJ
ÇÉêë®ÅÜëáëÅÜÉå=
iáíÉê~íìêâçãJ
ãáëëáçåI= ï~ê= ïáÉÇÉêÜçäí= gìêóJ
ãáíÖäáÉÇ=ìåÇ=ëÉíòíÉ=ëáÅÜ=îçê=ÇÉã
c~ää=ÇÉê=j~ìÉê=ÑΩê=ÇÉìíëÅÜJÇÉìíJ
ëÅÜÉ= ìåÇ= ÇÉìíëÅÜJéçäåáëÅÜÉ= mêçJ
àÉâíÉ= ÉáåK= jáí= ÇÉã= päçÖ~å= łbáå
dÉÇáÅÜí= ÑΩê= Éáå= i®ÅÜÉäåI= ï~ê= Éê
~ìÑ=îáÉäÉå=j®êâíÉå=ìåíÉêïÉÖëK
^äë= sÉêÑ~ëëÉê= îçå= dÉÇáÅÜíÉåI
e∏êëéáÉäÉåI= bêò®ÜäìåÖÉå= ìåÇ
oçã~åÉå=ÉêÜáÉäí=`çíí=ò~ÜäêÉáÅÜÉ
mêÉáëÉ= ìåÇ= hΩåëíäÉêëíáéÉåÇáÉå
ìåÇ= ï~ê= bÜêÉåÖ~ëí= ÇÉê= sáää~
j~ëëáãç=áå=oçãK=
KW 22 Gültig ab 30.05.2011
K
Tierischer Sammelspaß GRATIS!
Druckfehler vorbehalten. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Aktionspreise sind zeitlich begrenzt. Verkauf nur solange der
er V
Vorrat
orrat reicht.
reiicht.
Pro 10 Euro Einkaufswert ein Päckchen mit 5 WWF-Sammelstickern gratis!
Ab Montag und bis diesen Samstag bei REWE.
N
ATIO
SENS
PREI
Spanien/
Portugal:
Himbeeren
(100 g = 1.03)
125-g-Schale
1.“)
AKTIONSPREIS
Italien:
Aprikosen
Sorte: siehe Etikett,
Kl. I, (1 kg = 2.39)
750-g-Schale
4
ab
Packungen je*
*Einzelpreis 1.99
(100 g von 0.80 bis 1.11)
S-
S
Lenor
Weichspüler
verschiedene
Sorten,
:
l
rtei
eisvo
(1 Liter von 1.11
r
P
r
Ih
bis 1.48)
750-ml/1-Liter-Flasche
1.11 €
1./)
41%!
AKTIONSPREIS
Bauer
Der Große
Fruchtjoghurt
verschiedene
Sorten,
(100 g = 0.18)
250-g-Becher
NI MM ZA HL
ME HR ! WENIGER!
Duplo, Hanuta,
Kinder Riegel
oder Country
(100 g von 0.50
bis 0.69)
g
g
180-250-g-Packung
Top-Markenqualität
zum günstigen Preis.
:
Ihr Preisvorteil
20%!
1.“%
0.$$
AKTIONSPREIS
10%!
1./)
Tagliatelle
oder Gnocchi
(1 kg = 3.23)
400-g-Beutel
:
Ihr Preisvorteil
30%!
:
Ihr Preisvorteil
AKTIONSPREIS
:
Ihr Preisvorteil
Lasagne
Bolognese
zum Fertigbacken,
(1 kg = 4.48)
400-g-Packung
25%!
0.()
Schinkenspeck
geräuchert
100 g
AKTIONSPREIS
Grillkotelett
vom Schweinenacken,
in einer Paprika- oder
Kräutermarinade
1 kg
3.))
AKTIONSPREIS
:
Ihr Preisvorteil
13%!
1.“)
AKTIONSPREIS
REWE Family kommt
immer näher!
Nur noch ein paar Tage und dann ist es soweit.
Am Samstag, 04.06.2011 feiert REWE
von 10 bis 19 Uhr auf dem Heiligengeistfeld in
Hamburg „REWE Family – Das Sommerfest“.
:
Ihr Preisvorteil
11%!
0./)
AKTIONSPREIS
In vielen Märkten Montag – Samstag bis
22
Pastasauce
verschiedene
Sorten,
(100 g = 0.65)
200-g-Beutel
Beck‘s Pils
(1 Liter = 1.58)
0,5-Liter-Dose
zzgl. 0.25 Pfand
geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt.
Harzer Grauhof
Mineralwasser
verschiedene Sorten,
(1 Liter = 0.37)
12 x 1-LiterPET-FlaschenCycle-Kasten
zzgl. 4.50 Pfand
:
Ihr Preisvorteil
10%!
4.$)
AKTIONSPREIS
Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY.
:
Ihr Preisvorteil
13%!
1.“)
AKTIONSPREIS
www.rewe.de
NO
neue
Braunschweiger
ilh^ibp
jÉÇáòáå=ÑΩê=~ääÉ=áå=ÇÉê=m~íáÉåíÉåJråá
pçååí~ÖI=OVK=j~á=OMNN=√=kêK=ON
få=ÇÉê=m~íáÉåíÉåJråá=ÇÉë=häáåáâìãë=ÖáÄíÚë=ÑΩê=i~áÉå=łjÉÇáòáå=òìã=^åÑ~ëëÉå=Ó=bêëíÉ=łsçêäÉëìåÖ=ÄÉêÉáíë=~ìëÖÉÄìÅÜí
sçå=j~êÅ=táÅÜÉêí
_ê~ìåëÅÜïÉáÖK=hÉáå=c~ÅÜJ
ä~íÉáåI=âÉáåÉ=t~êíÉòÉáíI=Ç~J
ÑΩê=jÉÇáòáå=òìã=^åÑ~ëëÉå
Ó=ãáí=ÉáåÉê=åÉìÉå=sÉê~åJ
ëí~äíìåÖëêÉáÜÉ=òìã
ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=h∏êéÉê=ëí~êJ
íÉí=~ã=âçããÉåÇÉå=aáÉåëJ
í~Ö=ÇáÉ=m~íáÉåíÉåJråáîÉêëáJ
í®í=ÇÉë=häáåáâìãë=ìåÇ=ÇÉê
fåáíá~íáîÉ=łÉeÉ~äíÜK_ê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖK=wáÉä=áëí=ä~ìí=häáJ
åáâëéêÉÅÜÉêáå=jÉáâÉ=báäÉêëJ
pìÄçêÖ=ÇáÉ=dÉëìåÇÜÉáíëÄáäJ
ÇìåÖ=ÑΩê=àÉÇÉêã~ååK
pÉÅÜë=qÉêãáåÉ=ëáåÇ=~åÖÉëÉíòíI=àÉJ
ÇÉê=^ÄÉåÇ=ïáêÇ=òì=ÉáåÉã=ëéÉòáÉäJ
äÉå= qÜÉã~= ïáÉ= iìåÖÉ= çÇÉê= a~êã
ãáí= ÉáåÉã= bñéÉêíÉåîçêíê~Ö= ÄÉJ
ÖçååÉå=ìåÇ= ìã=áåíÉê~âíáîÉ=éê~âJ
íáëÅÜÉ= iÉêåáåÜ~äíÉ= ÉêïÉáíÉêíK= a~ë
hçåòÉéí=ëí~ããí=ìêëéêΩåÖäáÅÜ=~ìë
ÇÉå= rp^I= áå= aÉìíëÅÜä~åÇ= áëí= ÇáÉ
jÉÇáòáåáëÅÜÉ=eçÅÜëÅÜìäÉ= e~ååçJ
îÉê= EjeeF= ÇáÉ= ÉêëíÉ= báåêáÅÜíìåÖ
aáÉ=fåáíá~íçêÉå=ÇÉê=m~íáÉåíÉåJråáW=mêçÑÉëëçê=aêK=j~êáÉJiìáëÉ=aáÉêâëI=räêáÅÜ=eÉääÉêI=mêçÑÉëëçê=aêK=eçêëí
háÉêÇçêÑ=ìåÇ=mêçÑÉëëçê=aêK=oÉáåÜçäÇ=e~ìñK
cçíç=W=g∏êÖ=pÅÜÉáÄÉLçÜ
ãáí=ÉáåÉê=m~íáÉåíÉåJråá=ÖÉïÉëÉåK
a~ë= häáåáâìã= Ü~í= åìå= ãáí= ÇÉê
jee= ÉáåÉ= hççéÉê~íáçå= ÖÉëÅÜäçëJ
ëÉåI= ìã= ÇáÉëÉë= hçåòÉéí= ~ìÅÜ= áå
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= ~åòìÄáÉíÉåK= łaÉê
táëëÉåëÇìêëí= ÇÉê= qÉáäåÉÜãÉê= ÄÉá
ãÉÇáòáåáëÅÜÉå= cê~ÖÉëíÉääìåÖÉå
ïáêÇ=ÖÉëíáääíI=òìÇÉã=ëçää=ÇìêÅÜ=ÇáÉ
táëëÉåë~åÉáÖåìåÖ=àÉÇÉê=ÇÉê=qÉáäJ
åÉÜãÉê= ÑΩê= ëáÅÜ= ÇáÉ= c®ÜáÖâÉáí= ÉêJ
ïÉêÄÉåI= âΩåÑíáÖ= ÄÉëëÉê= ãáí= ûêòJ
íÉåI= ~åÇÉêÉå= ãÉÇáòáåáëÅÜÉå= _ÉJ
êìÑëÖêìééÉå= ìåÇ= hê~åâÉåâ~ëëÉå
òì= âçããìåáòáÉêÉåI= Éêä®ìíÉêí
mêçÑÉëëçê=aêK=eçêëí=háÉêÇçêÑI=ûêòíJ
äáÅÜÉê=aáêÉâíçê=ÇÉë=häáåáâìãëK=aáÉ
^ìÑí~âíîÉê~åëí~äíìåÖI= ÇáÉ= ëáÅÜ
ÇÉã= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= eÉêò= ïáÇãÉíI
ëÉá= ÄÉêÉáíë= ~ìëÖÉÄìÅÜíK= łbíï~
NPM=qÉáäåÉÜãÉê=Ü~ÄÉå=ëáÅÜ=~åÖÉJ
ãÉäÇÉíK=cΩê=ÇáÉ=òïÉáíÉ=sÉê~åëí~äJ
íìåÖ= ÖáÄí= Éë= ~ìÅÜ= ëÅÜçå= ΩÄÉê
NMM=^åãÉäÇìåÖÉåI= ë~Öí= häáåáJ
âìãJpéêÉÅÜÉêáå= báäÉêëJpìÄçêÖK= få
ÇÉê=sÉê~åëí~äíìåÖ=~ã=RK=gìäá=ïáêÇ
mêçÑÉëëçê= aêK= eÉáåêáÅÜ= oÉáäã~åå
áå= ÉáåÉã= sçêíê~Ö= ìåëÉêÉå= _ÉïÉJ
ÖìåÖë~éé~ê~í=Éêâä®êÉåK
^åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=ëíÉÜÉå=Éáå=péçêíJ
ëçïáÉ= Éáå= pÅÜãÉêòíÜÉê~éÉìí= ÑΩê
cê~ÖÉå= òìê= sÉêÑΩÖìåÖI= ìåÇ= ÇáÉ
qÉáäåÉÜãÉê=â∏ååÉå=áå=ÇÉå=^äíÉêëJ
ëáãìä~íáçåë~åòìÖ= łã~ñ= ëÅÜäΩéJ
ÑÉå= ìåÇ= ÉêÑ~ÜêÉå= ëç= ÇáÉ= báåJ
ëÅÜê®åâìåÖÉå= ~äíÉê= jÉåëÅÜÉåK
aáÉ= å®ÅÜëíÉ= sÉê~åëí~äíìåÖ= ~ã
RK=gìäá= ÑáåÇÉí= îçå= NU= Äáë
OMKPM=rÜê= áã= _áäÇìåÖëòÉåíêìã
ÇÉë= häáåáâìãë= áå= ÇÉê= k~ìãÄìêÖJ
ëíê~≈É=NR=ëí~ííK=
aáÉ= sÉê~åëí~äíìåÖ= âçëíÉí= V=bìJ
êçI= ÄÉá= _ìÅÜìåÖ= ~ääÉê= êÉëíäáÅÜÉå
ÑΩåÑ=qÉêãáåÉ=ëáåÇ=Éë=QR=bìêçK=^åJ
ãÉäÇìåÖÉå= ìåÇ= ïÉáíÉêÉ=fåÑçêã~J
íáçåÉå= áã= fåíÉêåÉí= ìåíÉêW
ïïïKâäáåáâìãJÄê~ìåëÅÜïÉáÖKÇÉK
wÉäíä~ÖÉê
ÑΩê=háåÇÉê
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EïFK= §ÄÉê= Ç~ë
mÑáåÖëíïçÅÜÉåÉåÇÉ= îÉê~åëí~äíÉå
ÇÉê= bî~åÖÉäáëÅÜÉ= pí~ÇíàìÖÉåÇJ
ÇáÉåëí= ìåÇ= ÇáÉ= tÉëíëí~ÇíÖÉãÉáåJ
ÇÉ=Éáå=wÉäíä~ÖÉê=ÑΩê=háåÇÉê=áã=^äJ
íÉê= îçå= ~ÅÜí= Äáë= NO=g~ÜêÉåK= sçã
NMK= Äáë= òìã= NPK=gìåá= ïáêÇ= ÇÉå
háåÇÉêå= Éáå= ìãÑ~åÖêÉáÅÜÉë= mêçJ
Öê~ãã= ãáí= dÉä®åÇÉëéáÉäÉåI
k~ÅÜíï~åÇÉêìåÖI=
âêÉ~íáîÉå
tçêâëÜçéë= ìåÇ= ÖÉãΩíäáÅÜÉå
^ÄÉåÇâêÉáëÉå= ãáí= dÉëÅÜáÅÜíÉåI
páåÖÉå= ìåÇ= i~ÖÉêÑÉìÉê= ~åÖÉÄçJ
íÉåK=qÜÉã~=ÇÉê=^âíáçåÉåW=łhçãã
ïáê=ëìÅÜÉå=ÉáåÉå=pÅÜ~íò>
aáÉ= háåÇÉê= ΩÄÉêå~ÅÜíÉå= áå= ëí~J
ÄáäÉå= jÉÜêéÉêëçåÉåòÉäíÉå= ~ìÑ
ÇÉã=gìÖÉåÇòÉäíéä~íò=áå=tçÜäÇÉåJ
ÄÉêÖI= PM= háäçãÉíÉê= ïÉëíäáÅÜ= îçå
_ê~ìåëÅÜïÉáÖK
cΩê= ÇáÉ= ^åJ= ìåÇ= ^ÄêÉáëÉ= áëí
ëÉäÄëí= òì= ëçêÖÉåI= ÉáåÉ= jáíÑ~ÜêÖÉJ
äÉÖÉåÜÉáí= â~åå= ~ÄÉê= çêÖ~åáëáÉêí
ïÉêÇÉåK
aáÉ= c~Üêí= âçëíÉí= QM= bìêçK= tÉáJ
íÉêÉ= fåÑçêã~íáçåÉå= ìåÇ= ^åãÉäJ
ÇìåÖÉå= ÄÉáã= bî~åÖÉäáëÅÜÉå
pí~ÇíàìÖÉåÇÇáÉåëíI=
dçëä~êëÅÜÉ
píê~≈É= PNI= PUNNU= _ê~ìåëÅÜïÉáÖK
qÉäÉÑçåW=Q=VM=NTK=lÇÉê=éÉê=bJj~áä
~å=ÖKä~ÄìÜå]ëí~àìKÇÉK
táäÇÉ=lêÅÜáÇÉÉå
bñâìêëáçå=ÑΩÜêí=òìê=ÄìåíÉëíÉå=táÉëÉ=ÇÉê=pí~Çí
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EïFK= råíÉê= ÇÉã
qáíÉä=łlêÅÜáÇÉÉåãÉÉê=Ó=^êíÉåîáÉäJ
Ñ~äí= ÄäΩÜí= ~ìÑ= ÄáÉíÉí= ÇÉê= _rka
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=~ã=ÜÉìíáÖÉå=pçååJ
í~Ö=ìã=NQ=rÜê=ÉáåÉ=bñâìêëáçå=òìê
ÄìåíÉëíÉå=
lêÅÜáÇÉÉåïáÉëÉ
_ê~ìåëÅÜïÉáÖë= ~åK= qêÉÑÑéìåâí= áëí
ÇáÉ= sÉêÄáåÇìåÖëëíê~≈É= pÅÜ~éÉåJ
eçêÇçêÑ= ~ã= m~êâéä~íò= ÜáåíÉê= ÇÉê
p~åÇÄ~ÅÜèìÉêìåÖK= rã= ÉáåÉ
péÉåÇÉ=îçå=ÑΩåÑ=bìêç=ïáêÇ=ÖÉÄÉJ
íÉåK
hçåòÉêí=~=Å~éÉää~
`Üçê=ëáåÖí=iáÉÇÉê=îçå=_ê~Üãë=Äáë=jÉåÇÉäëëçÜå
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EïFK= råíÉê= ÇÉã
qáíÉä=ł^å=ÜÉääÉå=q~ÖÉå=îÉê~åëí~äJ
íÉ= ÇÉê= páåÉ= kçãáåÉ= mÜáäÜ~êãçåáJ
ëÅÜÉ=`Üçê=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=~ã=ÜÉìJ
íáÖÉå= pçååí~Ö= ìã= NU= rÜê= Éáå
`ÜçêâçåòÉêí= áå= ÇÉê= píK= gçÜ~ååáëJ
háêÅÜÉK= ^ìÑ= ÇÉã= mêçÖê~ãã= ëíÉJ
ÜÉå= ëçããÉêäáÅÜÉ= iáÉÇÉê= ìåÇ= j~J
ÇêáÖ~äÉ=ÑΩê=`Üçê=~=Å~éÉää~=îçå=ÇÉê
oÉå~áëë~åÅÉ= Äáë= òìê= oçã~åíáâI
ìåíÉê=~åÇÉêÉã=îçå=jÉåÇÉäëëçÜåI
_ê~Üãë= ìåÇ= d~ëíçäÇáK= ^ìÑ= ÇÉã
mêçÖê~ãã=ëíÉÜÉå=~ì≈ÉêÇÉã=ÉáåáJ
ÖÉ= ìåîÉêÖÉëëÉåÉ= píΩÅâÉ= ÇÉê= `çJ
ãÉÇá~å= e~êãçåáëíëK= aÉê= báåíêáíí
âçëíÉí=òÉÜå=bìêçK
e∏êãçÄáä=~ìÑ=qçìê
hçëíÉåäçëÉ=e∏êíÉëíë=ìåÇ=áåÇáîáÇìÉääÉ=_Éê~íìåÖ
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EïFK= hçëíÉåäçëÉ
e∏êíÉëíë= â∏ååÉå= fåíÉêÉëëÉåíÉå
~ã= ãçêÖáÖÉå= jçåí~Ö= EPMK=j~áF
áã= e∏êãçÄáä= ~ìÑ= ÇÉã= hçÜäã~êâí
ã~ÅÜÉå= ä~ëëÉåK= a~ë= e∏êãçÄáä= áëí
ÇÉêòÉáí= áã= o~ÜãÉå= ÇÉê= e∏êíçìê
ÇÉë= aÉìíëÅÜÉå= pÅÜïÉêÜ∏êáÖÉåJ
ÄìåÇÉë= ÇÉìíëÅÜä~åÇïÉáí= ìåíÉêJ
ïÉÖëK= pÅÜïÉêéìåâííÜÉã~= áëí= ÇáÉ
_Éê~íìåÖ= òìê= e∏êÖÉê®íÉîÉêëçêJ
ÖìåÖK= kÉÄÉå= ÇÉå= e∏êíÉëíë= ïáêÇ
~ìÅÜ= ÉáåÉ= áåÇáîáÇìÉääÉ= _Éê~íìåÖ
ÇìêÅÜ= jáí~êÄÉáíÉê= îçå= e∏êÖÉê®íÉ
jΩääÉê= ~åÖÉÄçíÉåK= a~ë= e∏êãçÄáä
áëí=ÖÉ∏ÑÑåÉí=áå=ÇÉê=wÉáí=îçå=NM=Äáë
NT=rÜêK
q~Ö=ÇÉê=çÑÑÉåÉå=qΩê
oìåÇÖ~åÖ=áã=^êòåÉáéÑä~åòÉåÖ~êíÉå=ÇÉê=qr
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EïFK= aÉê= ^êòåÉáJ
éÑä~åòÉåÖ~êíÉå= ÇÉë= fåëíáíìíë= ÑΩê
mÜ~êã~òÉìíáëÅÜÉ= _áçäçÖáÉ= ÇÉê
qÉÅÜåáëÅÜÉå= råáîÉêëáí®í= _ê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖ= ä®Çí= ~ã= ÜÉìíáÖÉå= pçååJ
í~Ö=òïáëÅÜÉå=NM=ìåÇ=NU=rÜê=òìã
q~Ö=ÇÉê=çÑÑÉåÉå=qΩê=ÉáåK=aÉê=^êòJ
åÉáéÑä~åòÉåÖ~êíÉå= ÄáÉíÉí= ÇÉå= _ÉJ
ëìÅÜÉêå= ÇáÉ= dÉäÉÖÉåÜÉáíI= ëáÅÜ= ÉáJ
åÉå= §ÄÉêÄäáÅâ= ΩÄÉê= ÇáÉ= ÜÉáãáJ
ëÅÜÉå=ìåÇ=ÇáÉ=ÄÉá=ìåë=âìäíáîáÉêÄ~J
êÉå= ÑêÉãÇä®åÇáëÅÜÉå= ^êòåÉáJI
dáÑíJ=ìåÇ=dÉïΩêòéÑä~åòÉå=òì=îÉêJ
ëÅÜ~ÑÑÉåK=jáí~êÄÉáíÉê=ÇÉë=fåëíáíìíë
ÄáÉíÉå= d~êíÉåÑΩÜêìåÖÉå= ~åK= wìJ
ë®íòäáÅÜ= îÉêãáííÉäå= áåÑçêã~íáîÉ
_êçëÅÜΩêÉå=ÉáåÉå=báåÄäáÅâ=áå=eÉêJ
âìåÑíI= táêâëíçÑÑÉ= ìåÇ= sÉêïÉåJ
ÇìåÖ= ÇÉê= ^êòåÉáéÑä~åòÉåK= aÉë
tÉáíÉêÉå= ïÉêÇÉå= ÉáåÉ= mÑä~åòÉåJ
ìåÇ=p~~íÖìíÄ∏êëÉ=~åÖÉÄçíÉåI=ìåÇ
~å= ÉáåÉã= fåÑçêã~íáçåëëí~åÇ= ÖáÄí
Éë= qáééë= ÑΩê= ÇÉå= ÜÉáãáëÅÜÉå=d~êJ
íÉåK=aÉê=báåíêáíí=áëí=ÑêÉáK
dÉãÉáåë~ã=ïçÜåÉå
sçêíê~Ö=~ã=PNK=j~á=ΩÄÉê=êÉÅÜíäáÅÜÉ=dêìåÇä~ÖÉå
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EãFK= sáÉäÉ= jÉåJ
ëÅÜÉå= áåíÉêÉëëáÉêÉå= ëáÅÜ= ÑΩê= åÉìÉ
tçÜåÑçêãÉåK= táÉ= ÇáÉëÉ= ~ìÅÜ
êÉÅÜíäáÅÜ= ~ìÑ= Éáå= ëçäáÇÉë= cìåÇ~J
ãÉåí=ÖÉëíÉääí=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåI=Ç~J
êΩÄÉê= áåÑçêãáÉêí= Éáå= sçêíê~Ö= ~ã
PNK=j~á= EaáÉåëí~ÖF= ~Ä= NU=rÜê= áã
jÉÜêÖÉåÉê~íáçåÉåÜ~ìëI= eìÖçJ
iìíÜÉêJpíê~≈É=SM~K= aêK= àìêK= ^åJ
ÇêÉ~=q∏ääåÉê=ÖáÄí=áå=áÜêÉã=sçêíê~Ö
łdÉãÉáåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉë= tçÜåÉå= áå
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= ÉáåÉå= ÉêëíÉå
§ÄÉêÄäáÅâ=òì=ÇÉå=êÉÅÜíäáÅÜÉå=cê~J
ÖÉåI= ÇÉåÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ= mêçàÉâíáåíÉJ
êÉëëáÉêíÉåI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= ÇáÉ= jáí~êJ
ÄÉáíÉê=~ìë=ÇÉê=hçããìåÉ=ìåÇ=ÇÉê
tçÜåìåÖëïáêíëÅÜ~Ñí=ÄÉá=ÇÉê=oÉ~J
äáëáÉêìåÖ= ÉáåÉë= ëÉäÄëíÄÉëíáããíÉå
ÖÉãÉáåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= tçÜåéêçàÉâJ
íÉë= ÖÉÖÉåΩÄÉêëÉÜÉåK= sçêÖÉëíÉääí
ïÉêÇÉå= ÇáÉ= ïáÅÜíáÖëíÉå= àìêáëíáJ
ëÅÜÉå= cê~ÖÉå= ÑΩê= jáÉíïçÜåéêçJ
àÉâíÉI= ÑΩê= báÖÉåíìãëéêçàÉâíÉ= ìåÇ
ÑΩê=ÖÉåçëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜ=çêÖ~åáëáÉêJ
íÉ=mêçàÉâíÉK
få= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= ÖáÄí= Éë= ëÉÜê
îáÉäÉ=jÉåëÅÜÉåI=ÇáÉ=òìå®ÅÜëí=ÉáåJ
òÉäå= ãáí= ÇÉã= ^åäáÉÖÉåI= åÉìÉ
tçÜåÑçêãÉå= òì= ÑáåÇÉåI= ìåíÉêJ
ïÉÖë= ëáåÇK= fã= kÉíòïÉêâI= Ç~ë= hçJ
çéÉê~íáçåëé~êíåÉê= ÇÉê= sÉê~åëí~äJ
íìåÖ= áëíI= ïÉêÇÉå= ÇáÉëÉ= fåíÉêÉëëÉå
ÖÉÄΩåÇÉäíK= qêÉÑÑÉå= ÑáåÇÉå= áããÉê
~ã=äÉíòíÉå=aáÉåëí~Ö=áã=jçå~í=~Ä
NU=rÜê= áã= jÉÜêÖÉåÉê~íáçåÉåJ
Ü~ìë=ëí~ííK
Statt
Fruchtfliegen
Nur noch bis zum 02.07.:
»Isabeau«, »Don Giovanni«, »Final Fiction«, »A Midsummer Night’s Dream«,
»Medea«, »Die Wahlverwandtschaften«, »Into the Blue«,
Theaterball »Ein Sommernachtstraum«
Karten: Tel. (0531) 1234-567 | www.staatstheater-braunschweig.de
NQ
ilh^ibp
neue
Braunschweiger
pçååí~ÖI=OVK=j~á=OMNN=√=kêK=ON
j®êâíÉ
îçêîÉêäÉÖí
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EàFK= tÉÖÉå= ÇÉë
cÉáÉêí~ÖÉë= E`Üêáëíá= eáããÉäÑ~ÜêíF
~ã= açååÉêëí~Ö= EOK= gìåáF= ïÉêÇÉå
ÇáÉ= tçÅÜÉåã®êâíÉ= áå= iÉÜåÇçêÑ
ìåÇ= bäÄÉëíê~≈É= Eîçêãáíí~ÖëF= ìåÇ
ÇáÉ= tçÅÜÉåã®êâíÉ= j~ÖåáâáêÅÜJ
éä~íò= ìåÇ= pí~Çíé~êâ= Eå~ÅÜãáíJ
í~ÖëF= ~ìÑ= jáííïçÅÜ= ENK= gìåáF= îçêJ
îÉêäÉÖíK=
i~ìÑÉå=ìã
ÇÉå=pÉÉ
łÁ_ÉÖäÉáíÉ=ëáÉ=ãáí=áÜêÉã=pÅÜïìåÖÉ
ÇÉë=iÉÄÉåë=ïÉÅÜëÉäîçääÉë=péáÉä
j~ëÅÜáåÉåÄ~ìáåÖÉåáÉìê=jáÅÜ~Éä=mäáíòåÉê=ÑΩÜêí=jÉëëìåÖÉå=~å=ÇÉê=ÇêáííÖê∏≈íÉå=däçÅâÉ=ÇÉë=açãÖÉä®ìíëI=gçÜ~ååÉëI=ÇìêÅÜK=
cçíçë=EOFW=qÜçã~ë=^ããÉêéçÜä
fã=dÉÇáÅÜí=łaáÉ=däçÅâÉ=ÄÉëÅÜêÉáÄí=pÅÜáääÉê=ÇÉå=tÉÖ=ÇÉë=jÉåëÅÜÉå=îçå=ÇÉê=dÉÄìêí=Äáë=òìã=qçÇ=Ó=däçÅâÉåJq§s=áã=açã
sçå=j~êíáå~=gìêâ
_ê~ìåëÅÜïÉáÖK=wì=ìåÖÉJ
ïçÜåíÉê=wÉáí=ä®ìíÉå=_ä~ëáJ
ìëI=j~êá~=ìåÇ=gçÜ~ååÉë=ÇÉê
q®ìÑÉê=îçã=açãK=m~ëë~åJ
íÉå=ëÅÜ~ìÉå=~ìÑ=áÜêÉ=rÜêÉå
ìåÇ=ìåÖä®ìÄáÖ=å~ÅÜ=çÄÉåK
bë=áëí=åáÅÜí=ÇÉê=cáåÖÉêòÉáÖ
dçííÉëK=fã=däçÅâÉåÜ~ìë
ïáêÇ=ÖÉãÉëëÉå=ìåÇ=ÖÉJ
éêΩÑíI=çÄ=ãáí=ÇÉå=RMM=g~ÜêÉ
~äíÉå=íçååÉåëÅÜïÉêÉå
_êçåòÉáåëíêìãÉåíÉå=~ääÉë
áå=lêÇåìåÖ=áëíK
wï∏äÑ= däçÅâÉå= Ó= ÉáåÉë= ÇÉê= Öê∏≈J
íÉå= dÉä®ìíÉ= aÉìíëÅÜä~åÇë= Ó= Ü®åJ
ÖÉå= åáÅÜí= áå= ÇÉå= ÄÉáÇÉå= qΩêãÉå
ÇÉë=açãëI=ëçåÇÉêå=áå=ÉáåÉã=däçJ
ÅâÉåÜ~ìëK= aáÉ= ÇáÅâÉå= báÅÜÉåÄ~äJ
âÉå= âå~êêÉåI= ïÉåå= ÇáÉ= råáâ~íÉ
ÇÉê= däçÅâÉåÖáÉ≈Éêâìåëí= òì
ëÅÜïáåÖÉå= ÄÉÖáååÉåK= gÉÇÉå= q~Ö
NR=jáåìíÉå=ä~åÖK=a~ë=Ü~í=^ìëïáêJ
âìåÖÉåK= cΩê= j~ëÅÜáåÉåÄ~ìáåÖÉJ
åáÉìê=jáÅÜ~Éä=mäáíòåÉê=ìåÇ=ëÉáåÉå
hçääÉÖÉå= j~êíáå= pÅÜåÉáÇÉê= îçã
bìêçé®áëÅÜÉå=
hçãéÉíÉåòòÉåJ
íêìã=ÑΩê=däçÅâÉå=áå=hÉãéíÉå=Éáå
áÇÉ~äÉë= cçêëÅÜìåÖëÖÉÄáÉíK= páÉ
ëÅÜäÉééÉå= áÜêÉ= jÉëëíÉÅÜåáâ= ìåÇ
áÜê= e~åÇïÉêâëòÉìÖ= ÇáÉ= ëíÉáäÉå
píìÑÉå=Üáå~ìÑ=Äáë=ìåíÉêë=a~ÅÜ=ÇÉë
açãëK= pÅÜã~äÉ= h~ÄÉä= ìåÇ= jÉëëJ
ëÉåëçêÉå= Ü®åÖÉå= ~å= ÇÉå= _êçåòÉJ
ãçåëíêÉåI= ~å= ÇÉå= fååÉåëÉáíÉå= áëí
c~êÄÉ=~ìÑÖÉÄê~ÅÜí=Ó=eáëíçêáÉ=íêáÑÑí
~ìÑ=jçÇÉêåÉK
łtáê= ïçääÉå= ÜÉê~ìëÑáåÇÉåI= ï~ë
ÇáÉ=däçÅâÉå=â~éìíí=ã~ÅÜíI=çÄ=ÇáÉ
^ÄëíáããìåÖ= òïáëÅÜÉå= däçÅâÉ
ìåÇ= hä∏ééÉä= çéíáã~ä= áëíI= Éêâä®êí
jáÅÜ~Éä=mäáíòåÉêI=ÇÉê=ÇáÉ=råíÉêëìJ
ÅÜìåÖ=áå=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=äÉáíÉíK=h~J
éìíí= ï~êÉå= ÇáÉ= ÇêÉá= Öêç≈Éå= aáJ
ÅâÉå= ëÅÜçå= Éáåã~äK= få= ÉáåÉê= ~ìÑJ
ï®åÇáÖÉå=^âíáçå=ãìëëíÉå=ëáÉ=îçê
ÑΩåÑ= g~ÜêÉå= ÇÉãçåíáÉêí= ìåÇ= ~ÄJ
íê~åëéçêíáÉêí= ïÉêÇÉåI= ìã= ëáÉ= òì
êÉé~êáÉêÉåK=ła~å~ÅÜ=ï~ê=ìåë=âä~êI
Ç~ëë= Ç~ë= åáÅÜí= åçÅÜ= Éáåã~ä= é~ëJ
ëáÉêÉå= Ç~êÑI= ë~Öí= açãéêÉÇáÖÉê
gç~ÅÜáã= eÉãéÉäK= aìêÅÜ= wìÑ~ää
Ü~ÄÉ= Éê= îçã= hÉãéíÉåÉê= hçãéÉJ
íÉåòòÉåíêìã= ÉêÑ~ÜêÉåK= aáÉ= açãJ
ëíáÑíìåÖ= ÄÉ~ìÑíê~ÖíÉ= Ç~å~ÅÜ= Ç~ë
cçêëÅÜìåÖëáåëíáíìíK= łjÉåëÅÜÉå
ã~ÅÜÉå= ÉáåÉå= dÉëìåÇÜÉáíëÅÜÉÅâ
ÄÉáã=^êòí=ìåÇ=ÄêáåÖÉå=áÜêÉ=^ìíçë
òìã=q§sK=^ìÅÜ=ÇáÉ=däçÅâÉå=Äê~ìJ
ÅÜÉå= ÉáåÉ= éÉêã~åÉåíÉ= _ÉíêÉìJ
ìåÖI=ëç=eÉãéÉäK
_Éáã= ^åÄäáÅâ= ÇÉë= aìíòÉåÇë
âçããí= jáÅÜ~Éä= mäáíòåÉê= áåë
pÅÜï®êãÉåK= łt~ë= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ
ÜáÉê= Ü~íI= áëí= Éáåã~äáÖK= _áëä~åÖ
ãìëëíÉå= Ü~åÇïÉêâäáÅÜÉë= dÉJ
ëÅÜáÅâ= ìåÇ= Éáå= ÖìíÉë= dÉÜ∏ê= ~ìëJ
êÉáÅÜÉåI= ìã= ÇáÉ= däçÅâÉå= ìåÇ= áÜJ
êÉå= hä~åÖ= ΩÄÉê= ÇáÉ= g~ÜêÜìåÇÉêíÉ
òì= ÉêÜ~äíÉåK= eÉìíÉ= ÖáÄí= Éë= ÇáÉ
däçÅâÉåÄ~ìãÉáëíÉê= oçäÑ= häáÉíò
áëí=áã=açã=òìê=píÉääÉI=ïÉåå=Éë
å∏íáÖ=áëíK
j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ÇÉê= ãçÇÉêåÉå
qÉÅÜåáâK=fã=j~á=OMMV=ïìêÇÉ=ìåJ
íÉê=ÇÉê=iÉáíìåÖ=îçå=^åÇêÉ~ë=oìéé
Ç~ë= hçãéÉíÉåòòÉåíêìã= ~å= ÇÉê
eçÅÜëÅÜìäÉ= hÉãéíÉå= ÖÉÖêΩåÇÉíK
sçêÖ®åÖÉê= ï~ê= Ç~ë= mêçàÉâí= mêç
_Éää=áå=hççéÉê~íáçå=ãáí=ÇÉã=_Éê~J
íìåÖë~ìëëÅÜìëë= ÑΩê= Ç~ë= aÉìíëÅÜÉ
däçÅâÉåïÉëÉåI= ~ÅÜí= däçÅâÉåÖáÉJ
≈Éêå=ëçïáÉ=ÇÉå=råáîÉêëáí®íÉå=m~J
Çì~= ìåÇ= iàìÄäà~å~K= łtáê= Ü~ÄÉå
ãáí= dáÉ≈ÉêÉáÉå= òìë~ããÉåÖÉ~êJ
ÄÉáíÉíI= ÇáÉ= ëÅÜçå= ëÉáí= ÇÉã
NSK=g~ÜêÜìåÇÉêí= ÉñáëíáÉêÉåK= fÜê
håçïJÜçï=áëí=îçå=ìåëÅÜ®íòÄ~êÉã
tÉêíI= ãÉáåí= mäáíòåÉêK= cΩê= råíÉêJ
ëìÅÜìåÖÉå= ëÉáÉå= ÉáÖÉåë= OM= däçJ
ÅâÉå= ÖÉÖçëëÉå= ìåÇ= ãáí= ìåíÉêJ
ëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=hä∏ééÉäå=Äáë=òìê=wÉêJ
ëí∏êìåÖ=ÄÉä~ëíÉí=ïçêÇÉåK=^ìë=ÇÉå
ÖÉïçååÉåÉå=
bêâÉååíåáëëÉå
âçååíÉå= sÉêÑ~ÜêÉå= ÉåíïáÅâÉäí
ïÉêÇÉåI= îçêÜ~åÇÉåÉ= däçÅâÉå= ~ìÑ
ã∏ÖäáÅÜÉ=oáëáâÉå=òì=ÄÉïÉêíÉå=ÄÉJ
òáÉÜìåÖëïÉáëÉ= åÉìÉ= däçÅâÉå= çéJ
íáã~ä=òì=ä®ìíÉåK=`çãéìíÉêëáãìä~J
íáçåÉå= ïìêÇÉå= ÉåíïáÅâÉäíI= ãáí
ÇÉåÉå= ÇáÉ= ^ìëïáêâìåÖÉå= îçå= m~J
ê~ãÉíÉê®åÇÉêìåÖÉå=ÖÉíÉëíÉí=ïÉêJ
ÇÉå=â∏ååÉåK
aáÉ=j®ååÉê=ãÉëëÉå=ÇáÉ=tìÅÜíI
ãáí= ÇÉê= ÇÉê= hä∏ééÉä= ~ìÑ= ÇáÉ= däçJ
ÅâÉ= ~ìÑíêáÑÑíK= łpáÉ= â~åå= Ç~ë
QMMJÑ~ÅÜÉ=ÇÉê=bêÇÄÉëÅÜäÉìåáÖìåÖ
ÄÉíê~ÖÉåK=_Éá=ÉáåÉã=o~âÉíÉåëí~êí
ïáêÇ= Ç~ë= wÉÜåÑ~ÅÜÉ= ÉêêÉáÅÜíK= aáÉ
píÉääÉI= ~å= ÇÉê= ÇÉê= hä∏ééÉä= ~ìÑJ
ëÅÜä®ÖíI= áëí= ~äëç= ëí~êâ= ÄÉ~åJ
ëéêìÅÜíI=ã~ÅÜí=mäáíòåÉê=ÇÉìíäáÅÜK
jáí= ÉáåÉã= jáâêçÑçå= ïáêÇ= ÇÉê
hä~åÖ=~ìÑÖÉåçããÉåK=ła~ë=áëí=ÇÉê
ãìëáâ~äáëÅÜÉ= cáåÖÉê~ÄÇêìÅâ= ÇÉê
däçÅâÉI= ãáí= ÇÉëëÉå= eáäÑÉ= ÇÉê= ~ìÑ
`çãéìíÉê=ÖÉëéÉáÅÜÉêíÉ=hä~åÖ=áãJ
ãÉê= ïáÉÇÉê= ΩÄÉêéêΩÑí= ïÉêÇÉå
â~ååI= ~ìÅÜ= å~ÅÜ= ÑΩåÑ= çÇÉê= òÉÜå
g~ÜêÉå=åçÅÜI=ë~Öí=ÇÉê=fåÖÉåáÉìêK
^ã= båÇÉ= ÇÉê= råíÉêëìÅÜìåÖ= ïáêÇ
~ìÅÜ=âä~ê=ëÉáåI=ïáÉ=ä~åÖÉ=ÇáÉ=däçJ
ÅâÉå=äÉÄÉåK
jÉÜêã~äë= ëáåÇ= ëáÉ= âå~éé= ÇÉã
qçÇ= ÉåíêçååÉåK= NUNO= ëçääíÉå= ëáÉ
ÑΩê= ÇáÉ= hêáÉÖëòïÉÅâÉ= h~áëÉê= k~J
éçäÉçåë= ÉåíÉáÖåÉí= ïÉêÇÉåK= t®ÜJ
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EÜFK= aáÉëÉë= j~ä
ÖÉÜí= Éë= åáÅÜí= ìã= ÇáÉ= pÅÜåÉääáÖJ
âÉáíI= ëçåÇÉêå= Ç~êìãI= ïÉäÅÜÉ= dÉJ
ãÉáåÇÉ= ÇáÉ= ãÉáëíÉå= háäçãÉíÉê
ä®ìÑíW=wìã=łTK=i£tJi~ìÑ=êìåÇ=ìã
ÇÉå= £äéÉêëÉÉ= ä~ÇÉå= ÇáÉ= ÇêÉá= háêJ
ÅÜÉåÖÉãÉáåÇÉå= píK=j~êáÉå= áå
i~ããÉI= píK= gΩêÖÉå= áå= £äéÉê= ìåÇ
táÅÜÉêå= áå= iÉÜåÇçêÑJh~åòäÉêÑÉäÇ
~å= eáããÉäÑ~Üêí= EOK=gìåáF= ~Ä
NOKPM=rÜê=ÉáåK
dÉä~ìÑÉå=ïáêÇ=áã=gçÖÖáåÖJ=ìåÇ
t~äâáåÖJpíáäK= ^ìÅÜ= káÅÜíJdÉJ
ãÉáåÇÉãáíÖäáÉÇÉê= ëáåÇ= ÉáåÖÉä~J
ÇÉåK= sçêÜÉê= ÖáÄí= Éë= ~Ä= NN=rÜê= ÉáJ
åÉå=dçííÉëÇáÉåëí=áå=£äéÉê=áã=áÇóäJ
äáëÅÜÉå=mÑ~êêÖ~êíÉåK
êÉåÇ=ÇÉë=bêëíÉå=tÉäíâêáÉÖë=ï~êÉå
ëáÉ= òï~ê= êÉÖáëíêáÉêíI= ÉåíÖáåÖÉå
~ÄÉê=ÇÉã=pÅÜáÅâë~ä=ÇÉê=hêáÉÖëÉáåJ
ëÅÜãÉäòÉK= fã= wïÉáíÉå= tÉäíâêáÉÖ
ïìêÇÉå= ÇáÉ= ~ÅÜí= âäÉáåëíÉå= däçJ
ÅâÉå= ~ìÑ= ÇÉå= e~ãÄìêÖÉê= däçJ
ÅâÉåÑêáÉÇÜçÑ= òìê= báåëÅÜãÉäòÉ= ÖÉJ
Äê~ÅÜíI= ìã= Ç~ê~ìë= jìåáíáçå= òì
ÖáÉ≈ÉåK= a~òì= â~ã= Éë= ~ÄÉê= òìã
däΩÅâ= åáÅÜíI= ìåÇ= ÇáÉ= däçÅâÉå
ïìêÇÉå= áå= ÇÉå= açã= òìêΩÅâÖÉJ
ÜçäíK
łaáÉ=däçÅâÉå=ëáåÇ=ÇáÉ=píáããÉå
ÇÉê= pí~ÇíI= ë~Öí= oçäÑ= häáÉíòK= aÉê
däçÅâÉåÄ~ìãÉáëíÉê= ÖÉÜí= ÇÉå= fåJ
ÖÉåáÉìêÉå= òìê= e~åÇK= ^ìÅÜ= Éê= áëí
ÑêçÜI=Ç~ëë=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=råíÉêëìÅÜìåJ
ÖÉå= pÅÜ®ÇáÖìåÖÉå= ~å= ÇÉå= däçJ
ÅâÉå= ÑêΩÜòÉáíáÖ= Éêâ~ååí= ìåÇ= dÉJ
ÖÉåã~≈å~ÜãÉå= ÉáåÖÉäÉáíÉí= ïÉêJ
ÇÉå= â∏ååÉåK= aÉê= ã~íÉêáÉääÉ= tÉêí
ëÉá=Ö~ê=åáÅÜí=òì=ÄÉòáÑÑÉêåK=łhìäíìêJ
ÜáëíçêáëÅÜ= ëáåÇ= ÇáÉ= däçÅâÉå= îçå
ìåëÅÜ®íòÄ~êÉã= tÉêíI= ëç= häáÉíòK
sçê= ÇáÉëÉã= eáåíÉêÖêìåÇ= ëíΩåÇÉå
ÇáÉ= háêÅÜÉå= îçê= ÉáåÉê= Öêç≈Éå= eÉJ
ê~ìëÑçêÇÉêìåÖI= ãÉáåí= eÉãéÉäK
aáÉ=âä~ëëáëÅÜÉå=e~åÇïÉêâëÄÉêìÑÉ
ïáÉ= dÉêΩëíÄ~ìÉê= çÇÉê= a~ÅÜÇÉJ
ÅâÉê= ïΩêÇÉå= ~ìëëíÉêÄÉåI= ëÉáÉå
~ÄÉê= ìåÉêä®ëëäáÅÜ= ÑΩê= ÇáÉ= p~åáÉJ
êìåÖ=îçå=háêÅÜÉåÖÉÄ®ìÇÉåK
jáí=ÇÉå=bêÖÉÄåáëëÉå=ÇÉê=råíÉêJ
ëìÅÜìåÖ=êÉÅÜåÉí=jáÅÜ~Éä=mäáíòåÉê
áå=Éíï~=òïÉá=jçå~íÉåK=pÉáåÉ=ÉêëJ
íÉ=báåëÅÜ®íòìåÖ=å~ÅÜ=ÇêÉá=q~ÖÉåW
łaáÉ=däçÅâÉå=ã~ÅÜÉå=ÉáåÉå=ÖìíÉå
báåÇêìÅâK
der bekannten Fundgrube
Gnadenlos ...fürmitBastler
Notebooks
& Schnäppchenjäger
günstig!
Mischposten
Der Shop in
Kreuzstraße 65
.
Tel.: (0531) 58 11 058
geöffnet: Mo.-Sa. 10-18 Uhr
Ihrer Nähe!
Komplett-PC Betriebssystem
RC-Helicopter
3-Kanal
nur
9.
95
„ESPRIMO P5600"
nur
statt 249,95 €
www.atzert-elektronik.de
jetzt nur
39.
nur
25.
00
. äh
Abb
h
nlic
“
1
,
5 m
1 38c
40GB HDD
,8cm
12
40GB Festplatte
512MB DDR1-RAM
512MB DDR-RAM
DVD/CD-RW Combo
Microsoft Windows XP gebraucht,
CD NEU / COA: gebraucht, Herstellergelabelt
Intel Celeron 1,5GHz
Gebraucht, 1 Jahr Übernahmegarantie.
Gebraucht, 1 Jahr Übernahmegarantie
Werbung ist gültig vom 29.05.2011 bis zum 04.06.2011. Änderungen & Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte nur solange Vorrat reicht. Der Atzert Elektronik-Shop gehört zur Electronic Toys Trading GmbH, Kreuzstraße 65/66, 38118 Braunschweig.
1199171
1699292
AMD Sempron 3000+
1199129
1950005
RC-Helicopter, 3-Kanal,
fliegt in alle Richtungen
€
Sie sparen 90,-
Windows XP
95
95
.
9
12 !
pmloq
kêK=ON=√=pçååí~ÖI=OVK=j~á=OMNN
e∏ïÉÇÉë=îçê=aÉÄΩí
áå=ÇÉê=ac_J^ìëï~Üä
cì≈Ä~ääW=eÉìíÉ=qÉëíëéáÉä=ÖÉÖÉå=rêìÖì~ó
h∏åáÖ=jÉëëá=ëáÅÜÉêí=ÇÉã
c`=_~êÅÉäçå~=bìêçé~ë=hêçåÉ
NR
cì≈Ä~ääW=pé~åáÉê=ëáÉÖÉå=áã=cáå~äÉ=ÇÉê=`Ü~ãéáçåë=iÉ~ÖìÉ=ãáí=PWN=ÖÉÖÉå=j~åÅÜÉëíÉê=råáíÉÇ
içåÇçå=EpfaFK=aáÉ=å~ÜÉòì
éÉêÑÉâíÉ=péáÉäâìåëí=ÇÉë
c`=_~êÅÉäçå~=Ü~í=ÖÉëíÉêå
ÉáåÉå=ê~ìëÅÜÉåÇÉå=páÉÖ
ΩÄÉê=ÇáÉ=cì≈Ä~ääJ^êÄÉáíÉê
îçå=j~åÅÜÉëíÉê=råáíÉÇ=ÖÉJ
ÑÉáÉêíK
gç~ÅÜáã=i∏ïK=
cçíçW=Ç~éÇ
_ÉåÉÇáâí= e∏ïÉÇÉë= ïçÜä= òì= ëÉáJ
åÉã= aÉÄΩí= áå= ÇÉê= ^Jj~ååëÅÜ~Ñí
âçããÉåK= łaÉê= _ìåÇÉëíê~áåÉê= Ü~í
ãáê= Éáå= páÖå~ä= ÖÉÖÉÄÉåI= Ç~ëë= áÅÜ
îáÉääÉáÅÜí= ëÅÜçå= ÖÉÖÉå= rêìÖì~ó
òìã= báåë~íò= âçããÉK= a~ë= ï®êÉ
Éáå= éÉêÑÉâíÉê= p~áëçå~ÄëÅÜäìëëI
ë~ÖíÉ= ÇÉê= aÉÑÉåëáîëéáÉäÉê= îçå=mçJ
â~äëáÉÖÉê= pÅÜ~äâÉ=MQI= ÇÉê= å~ÅÜ
ÇÉå= ^ìëÑ®ääÉå= îçå= _~ëíá~å
pÅÜïÉáåëíÉáÖÉê= ìåÇ= pîÉå= _ÉåÇÉê
å~ÅÜåçãáåáÉêí=ïçêÇÉå=ï~êK
e∏ïÉÇÉë=ìåÇ=oÉìë=ÇΩêÑÉå=ëáÅÜ
ÄÉêÉÅÜíáÖíÉ= eçÑÑåìåÖÉå= ~ìÑ= Éáå
qáÅâÉí= ÑΩê= ÇáÉ= bj= OMNO= ã~ÅÜÉåK
_ÉáÇÉ= vçìåÖëíÉê= ïáëëÉå= ~ÄÉê
~ìÅÜI=Ç~ëë=ëáÉ=Ç~ÑΩê=âçåëí~åí=ÖìíÉ
iÉáëíìåÖÉå= ÄÉá= áÜêÉå= häìÄë= ìåÇ
áã= ac_Jqêáâçí= ÄêáåÖÉå= ãΩëëÉåK
łfÅÜ= Ü®åÖÉ= ÇáÉ= jÉëëä~ííÉ= îáÉä= Ü∏J
ÜÉê= ~äë= ÑêΩÜÉêI= Ç~ë= áëí= ÑΩê= ãÉáåÉ
péáÉäÉê=åáÅÜí=áããÉê=ÉáåÑ~ÅÜI=ë~ÖJ
íÉ= i∏ï= ìåÇ= âΩåÇáÖíÉ= ~åI= Ç~ëë= Éê
ãáí= ëÉáåÉã= qÉ~ã= ΩÄÉê= âìêò= çÇÉê
ä~åÖ= ÇáÉ= kìããÉê= Éáåë= áå= bìêçé~
ëÉáå=ã∏ÅÜíÉK
aÉê= ëé~åáëÅÜÉ= jÉáëíÉê= ìã= ÇáÉ
ΩÄÉêê~ÖÉåÇÉå= _~ää~êíáëíÉå= iáçåÉä
jÉëëáI=u~îá=ìåÇ=^åÇêÉë=fåáÉëí~=ÉêJ
íÉáäíÉ= áã= cáå~äÉ= ÇÉê= `Ü~ãéáçåë
iÉ~ÖìÉ= ÇÉå= båÖä®åÇÉêå= ÉáåÉ
iÉÜêëíìåÇÉ= ìåÇ= ëáÅÜÉêíÉ= ëáÅÜ= áã
içåÇçåÉê= tÉãÄäÉóJpí~Çáçå= ãáí
ÉáåÉã= ÜçÅÜîÉêÇáÉåíÉå= PWN= ENWNF
òìã= îáÉêíÉå= j~ä= ÇáÉ= ÄÉÖÉÜêíÉëíÉ
sÉêÉáåëJqêçéÜ®ÉK= t®ÜêÉåÇ= _~êÅ~
ãáí= ëÉáåÉã= ÉäÑíÉå= bìêçé~éçâ~äJ
qêáìãéÜ=ÇáÉ=_Éëíã~êâÉ=ÇÉë=bêòêáJ
î~äÉå= oÉ~ä= j~ÇêáÇ= ÉÖ~äáëáÉêíÉI
îÉêé~ëëíÉ= båÖä~åÇë= oÉâçêÇãÉáëJ
íÉê=ÇáÉ=oÉî~åÅÜÉ=ÑΩê=ÇáÉ=MWOJmäÉáJ
íÉ=îçê=òïÉá=g~ÜêÉå=áå=oçãK
få= ÉáåÉê= é~ÅâÉåÇÉå= ìåÇ= ÜçÅÜJ
âä~ëëáÖÉå= _ÉÖÉÖåìåÖ= îçê= UT=SVR
wìëÅÜ~ìÉêå= Äê~ÅÜíÉ= mÉÇêç= oçÇêáJ
ÖìÉò= _~êÅ~= ãáí= ëÉáåÉã= ÑΩåÑíÉå
qçê= áã= ä~ìÑÉåÇÉå= tÉííÄÉïÉêÄ= áå
cΩÜêìåÖ= EOTKFK= t~óåÉ= oççåÉó
ÖäΩÅâíÉ= ÇÉê= ^ìëÖäÉáÅÜ= ÑΩê= j~åJ
ÅÜÉëíÉê=EPQKFI=tÉäíÑì≈Ä~ääÉê=jÉëJ
ëá= ëçêÖíÉ= ÑΩê= ÇáÉ= ÉêåÉìíÉ= _~êÅ~J
cΩÜêìåÖ= ERQKFI= ÉÜÉ= a~îáÇ= sáää~
ÇÉå=pÅÜäìëëéìåâí=ëÉíòíÉ=ESVKFK
aáÉ=ÄÉáÇÉå=c~åJi~ÖÉê=Ö~ÄÉå=áÜJ
êÉå=j~ååëÅÜ~ÑíÉå=ÄÉáã=báåä~ìÑÉå
ãáí= `ÜçêÉçÖê~ÑáÉå= ÇáÉ= péáÉäáÇÉÉ
ãáí= ~ìÑ= ÇÉå= tÉÖK= łtÉ= äçîÉ= cççíJ
Ä~ääI= ëí~åÇ= èìÉê= ΩÄÉê= ÇÉã= _äçÅâ
ÇÉê= h~í~ä~åÉåI= j~åÅÜÉëíÉê= ëçääíÉ
ãáí=ÇÉã=łpéáêáí=çÑ=DSUI=ÇÉã=dÉáëí
ÇÉë= áå= tÉãÄäÉó= ÉêêìåÖÉåÉå= ÉêëJ
íÉå= bìêçé~ÅìéJqêáìãéÜÉëI= Ç~ÖÉJ
ÖÉåÜ~äíÉåK= aáÉ= j~ååëÅÜ~Ñí= îçå
_~êÅÉäçå~ë=iáçåÉä=jÉëëá=EêKF=ÖÉÖÉå=oáç=cÉêÇáå~åÇ=EäKF=ìåÇ=t~óåÉ=oççåÉóK=
qÉ~ãã~å~ÖÉê= ^äÉñ= cÉêÖìëçå= ÄÉJ
Ö~åå= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ= ÉåÖ~ÖáÉêíK
tÉê= Éêï~êíÉí= Ü~ííÉI= Ç~ëë= råáíÉÇ
_~êÅ~ë=ÜóéåçíáëÅÜÉë=m~ëëëéáÉä=ãáí
ÉáåÉã= _çääïÉêâ= áå= ÇÉê= aÉÑÉåëáîÉ
ÄÉÖÉÖåÉå= ïΩêÇÉI= ë~Ü= ëáÅÜ= ÖÉJ
í®ìëÅÜíK
táÉ= áã= båÇëéáÉä= OMMV= ÇçãáJ
åáÉêíÉ=j~åÅÜÉëíÉê=ÇáÉ=ÉêëíÉå=òÉÜå
jáåìíÉåK= pÅÜåÉääI= ~ÖÖêÉëëáîI= íóJ
éáëÅÜ= ÄêáíáëÅÜ= Ó= ìåÇ= Ç~ÄÉá= áããÉê
ïáÉÇÉê=ÉáåÉå=pÅÜêáíí=ÉÜÉê=~ã=_~ää
~äë= jÉëëá= ìåÇ= `çK= _ÉòÉáÅÜåÉåÇI
Ç~ëë= ëáÅÜ= _~êÅ~ë= qçêï~êí= sáÅíçê
s~äÇÉë= Éáåã~ä= åáÅÜí= ~åÇÉêë= òì
ÜÉäÑÉå= ïìëëíÉI= ~äë= ÇÉå= _~ää= ã~åJ
ÖÉäë= ^åëéáÉäëí~íáçå= áåë= ^ìë= òì
ëÅÜáÉ≈ÉåK= få= ÇÉê= ~ÅÜíÉå= jáåìíÉ
cçíçW=dÉííó=fã~ÖÉë
îÉêÜáåÇÉêíÉ=Ç~ë=ÄÉÜÉêòíÉ=báåÖêÉáJ
ÑÉå= ÇÉë= hÉÉéÉêë= å~ÅÜ= ÉáåÉã= ïÉáJ
íÉå= m~ëë= ëÉáåÉë= dÉÖÉåΩÄÉêë= bÇJ
ïáå= î~å= ÇÉê= p~ê= ~ìÑ= oççåÉó= ÇÉå
ã∏ÖäáÅÜÉå= oΩÅâëí~åÇK= açÅÜ= ïáÉ
îçê= òïÉá= g~ÜêÉå= áå= ÇÉê= ÉïáÖÉå
pí~Çí=â~ã=~ìÅÜ=áå=ÇÉê=h~íÜÉÇê~äÉ
ÇÉë=ÉåÖäáëÅÜÉå=cì≈Ä~ääë=Ä~äÇ=_~êJ
Å~=ëí®êâÉê=~ìÑK
Hintern Brüdern 2 · 38100 Braunschweig · Tel. 05 31 / 4 94 87
www.radio-ferner.com · Öffnungszeiten: Mo-Fr. 10-19 Uhr · Sa. 10-18 Uhr
Foto, Video & TV:
Einzelstücke bis zu
GmbH
RÄUMUNGSVERKAUF
50%
!
u
a
b
m
U
wegen
reduziert!
unserer TV-Abteilung
Unser Blu-ray Paket:
106cm
116cm Diagonale
TX-P 42 B3
• Bilddiagonale 106cm
116cm
• DVB-T-, DVB-C-Tuner mit HDTV-Empfang
• HD ready
• 600Hz-Technik
• Bildverbesserung V-Real-Technologie
• automatische Lautstärkeanpassung
• integrierter Einschub für SD-Card
• Anschlüsse: 2x HDMI
Plasma-TV
HD-ready
600 Hz
Preishammer!
NEU:
10
+
DVB-T/-C
399.-
Radio-Ferner SEHEN: Hintern Brüdern 2
Radio-Ferner HÖREN: N e u e S t r a ß e 2 3
(an alter Stelle)
TopFilme
PREIS
HAMMER
119.-
25.05.2011 / Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Abbildungen nur symbolisch.
cê~åâÑìêíLj~áå= EpfaFK= qÉëíÉå
ÑΩê= ÇÉå= bêåëíÑ~ääW= _Éáã= _ÉåÉÑáòJ
ëéáÉä= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå= cì≈Ä~ääJk~J
íáçå~äã~ååëÅÜ~Ñí= ÜÉìíÉ= áå= páåëJ
ÜÉáã= ÖÉÖÉå= rêìÖì~ó= EOM=rÜêL
wacF=ÖÉÜí=Éë=åáÅÜí=åìê=ìã=ÇáÉ=bÜJ
êÉI= ëçåÇÉêå= îçê= ~ääÉã= ìã= ÇáÉ
cÉáå~ÄëíáããìåÖ= ÑΩê= ÇáÉ= ÑçäÖÉåJ
ÇÉå= bjJnì~äáÑáâ~íáçåëëéáÉäÉ= ÇÉê
ac_J^ìëï~Üä=ÖÉÖÉå=£ëíÉêêÉáÅÜ=áå
táÉå= ~ã= cêÉáí~Ö= EOMKPM=rÜêL
^oaF=ìåÇ=îáÉê=q~ÖÉ=ëé®íÉê=áå=_~J
âì= ÖÉÖÉå= ^ëÉêÄ~áÇëÅÜ~å= ENV=rÜê
jbpwL^oaFK
łtáê= ãΩëëÉå= åìå= åçÅÜ= Éáåã~ä
ÇáÉ= hçåòÉåíê~íáçå= ÜçÅÜÑ~ÜêÉå
ìåÇ=ìåë=ÑΩê=ÇáÉ=âçããÉåÇÉå=^ìÑJ
Ö~ÄÉå= ÉáåëéáÉäÉåK= tÉåå= ïáê= ÖÉJ
ÖÉå= £ëíÉêêÉáÅÜ= ìåÇ= ^ëÉêÄ~áJ
ÇëÅÜ~å= ÖÉïáååÉåI= Ç~åå= ëáÉÜí= Éë
ãáí=ÇÉê=bjJnì~äáÑáâ~íáçå=ëÉÜê=Öìí
~ìëI=ë~ÖíÉ=h~éáí®å=mÜáäáéé=i~ÜãI
ÇÉê= ëáÅÜ= ÉÄÉåëç= ïáÉ= ëÉáåÉ= hçääÉJ
ÖÉå= áå= ëÉáåÉã= hìêòìêä~ìÄ= å~ÅÜ
ÇÉã= båÇÉ= ÇÉê= _ìåÇÉëäáÖ~Jp~áëçå
ÑáíÖÉÜ~äíÉå=Ü~íK
a~ëë= ÇáÉ= kÉì~ìÑä~ÖÉ= ÇÉë= âäÉáJ
åÉå= tjJcáå~äÉë= ìã= mä~íò= ÇêÉáI
Ç~ë= aÉìíëÅÜä~åÇ= áã= îÉêÖ~åÖÉåÉå
pçããÉê=áå=mçêí=bäáò~ÄÉíÜ=PWO=ÖÉJ
ïçååÉå= Ü~ííÉI= ÑΩê= Ç~ë= ÇÉìíëÅÜÉ
qÉ~ã= ÉáåÉ= ïáÅÜíáÖÉ= pí~åÇçêíÄÉJ
ëíáããìåÖ= îçê= ÇÉå= äÉíòíÉå= ÄÉáÇÉå
p~áëçåJmÑäáÅÜíëéáÉäÉå= áëíI= ÄÉíçåíÉ
~ìÅÜ=iìâ~ë=mçÇçäëâáK=łbë=áëí=ïáÅÜJ
íáÖI= Ç~ëë= ÇÉê= _ìåÇÉëíê~áåÉê= åçÅÜ
Ç~ë=Éáå=çÇÉê=~åÇÉêÉ=~ìëéêçÄáÉêÉå
â~ååI= ë~ÖíÉ= ÇÉê= h∏äåÉêI= ÇÉê= ïÉJ
ÖÉå= ÉáåÉê= hå∏ÅÜÉäîÉêäÉíòìåÖ= áã
qê~áåáåÖ=âΩêòÉêíêÉíÉå=ãìëëíÉK
aáÉë=Ö~äí=~ìÅÜ=ÑΩê=kÉìäáåÖ=j~êJ
Åç= oÉìëI= ÇÉê= ëáÅÜ= ïÉÖÉå= ëÉáåÉê
ãìëâìä®êÉå= mêçÄäÉãÉ= áåíÉåëáî
ÄÉÜ~åÇÉäå= ä®ëëí= ìåÇ= ~ìë= sçêJ
ëáÅÜíëÖêΩåÇÉå=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=pΩÇ~ãÉJ
êáâ~åÉê=åçÅÜ=åáÅÜí=òìê=sÉêÑΩÖìåÖ
ëíÉÜíK=fã=dÉÖÉåë~íò=òì=ÇÉã=j∏åJ
ÅÜÉåÖä~ÇÄ~ÅÜÉê= ïáêÇ= k~ÅÜêΩÅâÉê
neue
Braunschweiger
NS
pmloq
neue
Braunschweiger
łe~ìéíëéçåëçêÉå=ÖÉÄÉå=ìåë=páÅÜÉêÜÉáí
pçååí~ÖI=OVK=j~á=OMNN=√=kêK=ON
mÜ~åíçãëJdÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê=kçêÄÉêí=oΩëÅÜÉê=ëéêáÅÜí=áã=å_JfåíÉêîáÉï=ΩÄÉê=ÇÉå=sÉêÉáåëÉí~í=ìåÇ=Éìêçé®áëÅÜÉ=^ãÄáíáçåÉå
sçå=`ÜêáëíçéÜ=j~ííÜáÉë
_ê~ìåëÅÜïÉáÖK=łpéçêíäáÅÜI
ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜ=ìåÇ=áã~ÖÉJ
ã®≈áÖ=Ü~ÄÉå=ïáê=ÉáåÉ=ÖìíÉI
ïÉåå=åáÅÜí=ëçÖ~ê=ÇáÉ=ÄÉëíÉ
p~áëçå=áå=ÇÉê=stJe~ääÉ=~ÄJ
ÖÉäáÉÑÉêíI=Öä~ìÄí=kçêÄÉêí
oΩëÅÜÉêK=aáÉ=å_=ëéê~ÅÜ=ãáí
ÇÉã=dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê=ÇÉê
mÜ~åíçãë=ΩÄÉê=ÇáÉ=cáå~åòJ
ëáíì~íáçå=ÇÉê=_~ëâÉíÄ~ääÉêK
j~êâíïÉêí= åçÅÜ= Éáåã~ä= ÖÉëíÉáÖÉêí
Ü~ÄÉåK= táÉ= îáÉä= dÉäÇ= ãΩëëíÉå= ÇáÉ
mÜ~åíçãë= Çê~ìÑäÉÖÉåI= ìã= ÇÉå= h~J
ÇÉê=ÇáÉëÉê=p~áëçå=òì=Ü~äíÉå\
ëéáÉäáÖÉå= Éìêçé®áëÅÜÉå= tÉííÄÉJ
ïÉêÄK= fëí= ÇáÉ= qÉáäå~ÜãÉ= ÄÉêÉáíë= ÄÉJ
ëÅÜäçëëÉåÉ=p~ÅÜÉ\
ìã=ÇÉå=áÇÉåíáëÅÜÉå=h~ÇÉê=òì=îÉêJ
éÑäáÅÜíÉåK=a~ë=áëí=ÇÉêòÉáí=ìåêÉ~äáëJ
íáëÅÜK= ^ì≈ÉêÇÉã= Ç~êÑ= ã~å= åáÅÜí
îÉêÖÉëëÉåI= Ç~ëë=~ìÅÜ=~åÇÉêÉ=aáåJ
ÖÉ=íÉìêÉê=ïÉêÇÉåK=bë=ïáêÇ=áããÉê
åìê=ΩÄÉê=ÇáÉ=péáÉäÉê=ÖÉêÉÇÉíI=~ÄÉê
ÇêìãÜÉêìã= é~ëëáÉêí= ÉáåÉ= Ö~åòÉ
jÉåÖÉ= ~åÇÉêÉëI= Ç~ãáí= ΩÄÉêÜ~ìéí
Éáå= péáÉä= ëí~ííÑáåÇÉå= â~ååK= a~ë
ëáåÇ= mÉêëçå~äâçëíÉåI= Ç~ë= ëáåÇ
~ÄÉê= ~ìÅÜ= îáÉäÉ= p~ÅÜâçëíÉåK= táê
êÉÇÉå=ÑΩê=péáÉäÄÉíêáÉÄ=ìåÇ=ëçåëíáJ
ÖÉ=p~ÅÜâçëíÉå= ΩÄÉê=ÉáåÉ= pìããÉI
ÇáÉ= áã= ÜçÜÉå= ëÉÅÜëëíÉääáÖÉå= _ÉJ
êÉáÅÜ=äáÉÖíK=wìã=däΩÅâ=ÖÉÄÉå= ìåë
ìåëÉêÉ= e~ìéíëéçåëçêÉå= mä~J
ÖÉå=åáÅÜí=åìê=Ñáå~åòáÉääÉê=^êí=ãáí
ëáÅÜ= ÄêáåÖíI= áëí= Ç~ë= âÉáå= qÜÉã~I
Ç~ë= ã~å= ÉáåÑ~ÅÜ= ëç= òïáëÅÜÉåJ
ÇìêÅÜ=~ÄÜ~åÇÉäíK=táê=ïΩêÇÉå=bìJ
êçÅÜ~ääÉåÖÉ= ëéáÉäÉåI= òìå®ÅÜëí= áå
ÉáåÉê= sáÉêÉêÖêìééÉ= ãáí= àÉ= ÇêÉá
eÉáãJ= ìåÇ= ^ìëï®êíëëéáÉäÉåI= ïçJ
ÄÉá= ã~å= åáÅÜí= ïÉá≈I= ïç= ÇáÉ= ^ìëJ
ï®êíëëéáÉäÉ= ëí~ííÑáåÇÉåK= a~ë= â~åå
áå= eçää~åÇ= ëÉáåI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= áå= ÇÉê
ÜáåíÉêëíÉå=râê~áåÉK=aáÉ=oÉáëÉâçëJ
íÉå= ëáåÇ= ~äëç= ëÅÜïÉê= ÉáåòìëÅÜ®íJ
òÉåK= ^ìÅÜ= ïΩêÇÉ= ÇáÉ= wìëÅÜ~ìÉêJ
êÉëçå~åò=ÄÉá=ÇÉå=eÉáãëéáÉäÉå=~ã
aáÉåëí~Ö= çÇÉê= jáííïçÅÜ= åáÅÜí= ëç
ëÉáåI=ïáÉ=ã~å=Éë=ÖÉïçÜåí=áëíK
> táê= ëíÉÅâÉå= ãáííÉå= áå= ÇÉå= mä~J
ãΩëëíÉ= ÇÉå= péáÉäÉêÉí~í åìåÖÉåK= a~= ÇÉê= Éìêçé®áëÅÜÉ
>ìã=j~å=
OM= Äáë= PM=mêçòÉåí= ÉêÜ∏ÜÉåI tÉííÄÉïÉêÄ= ÉêÜÉÄäáÅÜÉ= _Éä~ëíìåJ
mçâ~äíÉáäå~ÜãÉ= ïìêÇÉ= ÇÉê= ~åÖÉJ
éÉáäíÉ= wìëÅÜ~ìÉêëÅÜåáíí= åáÅÜí= ÉêJ
êÉáÅÜíK= píÉÜí= ~ã= båÇÉ= ÇÉê= p~áëçå
íêçíòÇÉã=ÉáåÉ=ëÅÜï~êòÉ=kìää\
aÉê= ÉêÜçÑÑíÉ= pÅÜåáíí= ïìêÇÉ
>åáÅÜí=ÉêêÉáÅÜíI=~ÄÉê=ïÉåå=ã~å=ÇáÉ
kçêÄÉêí=oΩëÅÜÉêI=â~ìÑã®ååáëÅÜÉê=dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê=ÇÉë=_~ëâÉíÄ~ääJ
_ìåÇÉëäáÖáëíÉå=kÉï=vçêâÉê=mÜ~åíçãëK
cçíçW=^ããÉêéçÜä
OWNJpáÉÖ
cáå~äÉ=áã
mêáåòÉåé~êâ ÑΩê=ÇáÉ=rOP
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EêâFK= aáÉëÉ= `Ü~åJ
ÅÉ= Äçí= ëáÅÜ= ÄáëÜÉê= åìê= ëÉäíÉåW= jáí
i~åÇÉëäáÖáëí=cêÉáÉ=qìêåÉê=Ü~í=ÜÉìJ
íÉ= ëÉáí= ä~åÖÉã= ÉáåÉ= _ê~ìåëÅÜïÉáJ
ÖÉê= cì≈Ä~ääJj~ååëÅÜ~Ñí= ïáÉÇÉê
ÇáÉ= `Ü~åÅÉI= ÇÉå= tçäíÉêëJ_ÉòáêâëJ
éçâ~ä= áå= ÇáÉ= łi∏ïÉåëí~Çí= òì= ÜçJ
äÉåK=a~ë=cáå~äÉ=ÖÉÖÉå=iìéç=j~êíáJ
åá= tçäÑëÄìêÖ= ïáêÇ= ìã= NR= rÜê= áã
mêáåòÉåé~êâëí~Çáçå=~åÖÉéÑáÑÑÉåK
pÉáí=ÇÉê=p~áëçå=OMMPLMQ=ÖÉä~åÖ
âÉáåÉã=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=sÉêíêÉíÉê
ãÉÜê=ÇáÉ=qÉáäå~ÜãÉ=~å=ÇÉã=cáå~J
äÉI= ëÉáåÉêòÉáí= ëÅÜÉáíÉêíÉ= ÇÉê
_ps=£äéÉê= ãáí= MWO= ÖÉÖÉå= ÇÉå
qps=eÉäãëíÉÇíK=aáÉ=cêÉáÉå=qìêåÉê
Ü~ÄÉå= ÇÉãå~ÅÜ= ÇáÉ= `Ü~åÅÉI= Éáå
âäÉáåÉë= h~éáíÉä= péçêíÖÉëÅÜáÅÜíÉ
òì= ëÅÜêÉáÄÉå= ìåÇ= ëáåÇ= çÄÉåÇêÉáå
ÇçééÉäí= ãçíáîáÉêíW= aÉê= dÉÖåÉê
~ìë=tçäÑëÄìêÖ=áëí=ÇÉê=j~ååëÅÜ~Ñí
îçå=qê~áåÉê=rïÉ=t~äíÜÉê=~ìë=ÇÉê
i~åÇÉëäáÖ~= ÄÉëíÉåë= ÄÉâ~ååíK= báå
mçâ~äëáÉÖ= ïΩêÇÉ= ÑΩê= ÇáÉ= mêáåòÉåJ
é~êâJbäÑ= ÉáåÉ= oÉî~åÅÜÉ= Ç~êëíÉäJ
äÉåW= _ÉáÇÉ= iáÖ~ëéáÉäÉ= ÖÉÖÉå= iìéç
j~êíáåá=ÖáåÖÉå=âå~éé=îÉêäçêÉåK
aáÉ= sÉê~åíïçêíäáÅÜÉå= ÜçÑÑÉå
Ç~ÜÉê= ~ìÑ=ÉáåÉ=Öêç≈É=hìäáëëÉ=ìåÇ
ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ=
råíÉêëíΩíòìåÖI
d®ëíÉíê~áåÉê=cê~åÅáëÅç=`çééá=éêçJ
éÜÉòÉáíÉI=Ç~ëë=Öìí=OMM=c~åë=ëÉáåÉ
j~ååëÅÜ~Ñí=ÄÉÖäÉáíÉå=ïÉêÇÉåK
åìåÖëëáÅÜÉêÜÉáíK= a~åÉÄÉå= Ü~ÄÉå
ïáê= êìåÇ= QR= ïÉáíÉêÉ= péçåëçêÉåI
ãáí= ÇÉåÉå= àÉÇÉê= ÉáåòÉäåÉ= sÉêíê~Ö
åÉì= îÉêÜ~åÇÉäí= çÇÉê= îÉêä®åÖÉêí
ïÉêÇÉå= ãìëëK= k~íΩêäáÅÜ= âΩãJ
ãÉêå= ïáê= ìåë= ~ìÅÜ= Ç~êìãI= åÉìÉ
péçåëçêÉå=òì=ÑáåÇÉåK
péáÉäÉê= ïáÉ= _ê~åÇçå= qÜçã~ë \ k~ÅÜ= ãÉÜê= ~äë= ëÉÅÜë= g~ÜêÉå
\çÇÉê=hÉîáå=e~ãáäíçå=ÇΩêÑíÉå=áÜêÉå
äáÉÄ®ìÖÉäå=páÉ=ïáÉÇÉê=ãáí=ÇÉã=âçëíJ
eÉêê= oΩëÅÜÉêI= íêçíò= ÇÉê= ÉêÑçäÖJ
\êÉáÅÜÉå=
péáÉäòÉáí= ãáí= mä~óçÑÑJ= ìåÇ
wìëÅÜ~ìÉêò~ÜäÉå= ÇÉê= îÉêÖ~åÖÉJ
åÉå=g~ÜêÉ=ÄÉíê~ÅÜíÉí=ìåÇ=ÇáÉ=îçêJ
äÉíòíÉ=p~áëçå=ã~ä=~ì≈Éå=îçê=ä®ëëíI
Ç~åå=áëí=ÇÉê=pÅÜåáíí=ïÉáíÉêÜáå=ëíÉJ
íáÖ=ëíÉáÖÉåÇK=sçêäÉíòíÉ=p~áëçå=ï~ê
ÉáåÉ= _ÉëçåÇÉêÜÉáíI= ïÉáä= å~ÅÜ= îáÉJ
äÉå= g~ÜêÉå= ÉåÇäáÅÜ= ïáÉÇÉê= ÇáÉ
mä~óçÑÑë=ÉêêÉáÅÜí=ïìêÇÉå=ìåÇ=îÉêJ
ëÅÜáÉÇÉåÉ= o~ÜãÉåÄÉÇáåÖìåÖÉå
ÉáåÑ~ÅÜ= ëíáããíÉåK= táê= Ü~ÄÉå
ãÉÜê= Éêï~êíÉíI= ~ÄÉê= Éë= áëí= åáÅÜí
ëçI=Ç~ëë=ïáê=áå=Éáå=íáÉÑÉë=içÅÜ=ÖÉJ
Ñ~ääÉå= ï®êÉåK= råÇ= ÇáÉ= ëÅÜï~êòÉ
kìää=ïáêÇ=ÇÉÑáåáíáî=ëíÉÜÉåK
táäÜÉäãëÜ~îÉå= EêâFK= qçêäçë
ÄäáÉÄ=ÇáÉ=ÉêëíÉ=e~äÄòÉáíI=~ã=båÇÉ
ÖÉï~ååÉå= báåíê~ÅÜíë= rOPJcì≈J
Ä~ääÉê= ÖÉëíÉêå= ãáí= OWN=EMWMF= áå
táäÜÉäãëÜ~îÉåK= mä~íò=NS= áå= ÇÉê
q~ÄÉääÉ= ÄÉÇÉìíÉí= ÇÉååçÅÜ= ÇÉå
^ÄëíáÉÖ=ÇÉê=j~ååëÅÜ~ÑíK
lÑÑÉåëáîÉ= âΩåÇáÖíÉ= qê~áåÉê
`Üêáëíá~å=_ÉåÄÉååÉâ=ÑΩê=Ç~ë=péáÉä
~åI=ìåÇ=Éê= ÜáÉäí= ëÉáå=sÉêëéêÉÅÜÉå
ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉå= RUT= wìëÅÜ~ìÉêåI
îçå= ÇÉåÉå= âå~éé= RM= ~ìë= _ê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖ= ãáíÖÉêÉáëí= ï~êÉåW= qêçíò
ÇÉê= NWMJeÉáãÑΩÜêìåÖ= ÇìêÅÜ= píÉJ
Ñ~å= oìééêÉÅÜí= ERUKF= ÖÉä~åÖ= báåJ
íê~ÅÜíJrêÖÉï®ÅÜë= káäë= d∏ïÉÅâÉ
ESNKF=ÇÉê=^ìëÖäÉáÅÜK=mêçÑáJiÉáÜÖ~J
ÄÉ=aÉååáë=iÉãâÉ=ã~ÅÜíÉ=ãáí=ëÉáJ
åÉã= OWN= áå= ÇÉê= TVK=jáåìíÉ= ÇÉå
p~Åâ= òìK= fã= dÉÖÉåë~íò= òìã
eÉáãëéáÉä=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=rOP=ÇÉë=eps
â~ã= bêë~íòâÉÉéÉê= j~ñ= iÉáÇáåÖ
åáÅÜí=òìã=báåë~íòW=pÉáå=cçâìë=Öáäí
ÇÉã= ïáÅÜíáÖÉå= tçäíÉêëJcäìíäáÅÜíJ
éçâ~äJcáå~äÉ=
~ã=
jáííïçÅÜ
ENUKPM=rÜêI=g~Üåéä~íòFK
báåíê~ÅÜíë= rNVJgìåáçêÉå= ëáåÇ
òìîçê= ãçêÖÉå= ~âíáîI= Ç~åå= Éêï~êJ
íÉí= Ç~ë= qÉ~ã= îçå= qê~áåÉê= pîÉå
d~êíìåÖ= ~Ä= NN=rÜê= sáâíçêá~= dÉJ
çêÖëã~êáÉåÜΩííÉ= áã= h~ãéÑ= ìã
ÇÉå=^ìÑëíáÉÖ=áå=ÇáÉ=gìåáçêÉåJ_ìåJ
ÇÉëäáÖ~K
bêëíÉë=aìÉää=ëíÉÜí=ÑÉëí
_ê~ìåëÅÜïÉáÖK= kçÅÜ= âå~éé= ÉáJ
åÉå= jçå~íI= Ç~åå= ëÅÜä~ÖÉå= ÇáÉ
qÉååáëJ^ëëÉ= ÄÉá= ÇÉå= pé~êâ~ëëÉå
léÉå=áã=_ΩêÖÉêé~êâ=~ìÑK
qìêåáÉêÇáêÉâíçê= jáÅÜ~Éä= píáÅÜ
ÄÉëíêÉáíÉí= ÄÉá= ÇÉå= pÉåáçê= `ä~ëëáÅë
~ã= ORK=gìåá= ÇÉå= ^ìÑí~âí= ìåÇ
ãáëëí= ëáÅÜ= ãáí= pÉêÖá= _êìÖìÉê~K
łfÅÜ=ïÉá≈=áÅÜ=åáÅÜíI=çÄ=áÅÜ=ãáê=Ç~J
ãáí= ÉáåÉå= dÉÑ~ääÉå= ÖÉí~å= Ü~ÄÉI
Éêï~êíÉí= píáÅÜ= ÉáåÉ= ëÅÜïÉêÉ= ^ìÑJ
Ö~ÄÉ=ÖÉÖÉå=ÇÉå=pé~åáÉêK=få=ëÉáåÉê
~âíáîÉå= h~êêáÉêÉ= íê~Ñ= píáÅÜ= ~ÅÜíJ
ã~ä= ~ìÑ= ÇÉå= òïÉáÑ~ÅÜÉå= cêÉåÅÜJ
léÉåJpáÉÖÉê= ìåÇ= âçååíÉ= Ç~ÄÉá
ÑΩåÑ= m~êíáÉå= òì= ëÉáåÉå= dìåëíÉå
ÉåíëÅÜÉáÇÉåK=^ìÅÜ=Éáå=açééÉä=ëçää
ÄÉá= ÇÉå= pÉåáçê= `ä~ëëáÅë= ÖÉëéáÉäí
ïÉêÇÉåK=tÉê=Ç~ë=ÄÉëíêÉáíÉå=ïáêÇI
ä~ëëÉå= ÇáÉ= qìêåáÉêJsÉê~åíïçêíäáJ
ÅÜÉå= ~ääÉêÇáåÖë= òìå®ÅÜëí= ìåÄÉJ
~åíïçêíÉíK
^ìÅÜ= ΩÄÉê= Ç~ë= qÉáäåÉÜãÉêÑÉäÇ
âçååíÉå= ëáÉ= ~ã= cêÉáí~Ö= ÄÉá= ÇÉê
mêÉëëÉâçåÑÉêÉåò= åçÅÜ= åáÅÜí= ~ääòì
îáÉä= ë~ÖÉåK= łtáê= ãΩëëÉå= Éêëíã~ä
ÇáÉ=ÉåÇÖΩäíáÖÉ=jÉäÇÉäáëíÉ=ÇÉê=^qm
~Äï~êíÉåI=ÇáÉ=ïáê=^åÑ~åÖ=gìåá=ÉêJ
Ü~äíÉåI=ÄÉêáÅÜíÉíÉ=píáÅÜK=cÉëí=òìJ
ÖÉë~Öí= Ü~ÄÉå= ÄáëÜÉê= ÇáÉ= ÄÉáÇÉå
qçÄá~ë=h~ãâÉK=
cçíçW=qK^K
aÉìíëÅÜÉå= qçéJNMMJpéáÉäÉê= qçÄáJ
~ë=h~ãâÉ=EkìããÉê=TS=ÇÉê=tÉäíJ
ê~åÖäáëíÉF= ìåÇ= gìäá~å= oÉáëíÉê
EVQKFK= h~ãâÉ= ïìêÇÉ= îÉêÖ~åÖÉåÉ
p~áëçå=~äë=ł^qm=kÉïÅçãÉê=çÑ=íÜÉ
óÉ~ê=~ìëÖÉòÉáÅÜåÉí=ìåÇ=ÉêêÉáÅÜíÉ
ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= ÇáÉ= ÇêáííÉ= oìåÇÉ
áå=táãÄäÉÇçåK
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EÅãFK= káÅÜí= ÉáåJ
ã~ä= òïÉá= tçÅÜÉå= å~ÅÜ= áÜêÉã
sáÉêíÉäÑáå~äJ^ìë= ÖÉÖÉå= nì~âÉåJ
ÄêΩÅâ= âçååíÉå= ÇáÉ= mÜ~åíçãë= ~ã
açååÉêëí~Ö= áÜêÉå= ÉêëíÉå= kÉìòìJ
Ö~åÖ= îÉêãÉäÇÉåK= oçÄÉêí= hìä~J
ïáÅâI= òìäÉíòí= ÇêÉá= g~ÜêÉ= ä~åÖ= áå
aáÉåëíÉå= ÇÉê= _d= d∏ííáåÖÉåI= ïáêÇ
ÇÉå= _ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê= _~ëâÉíÄ~ääJ
_ìåÇÉëäáÖáëíÉå= òìâΩåÑíáÖ= áã
_~ÅâÅçìêí=îÉêëí®êâÉåK
aÉê= ORJg®ÜêáÖÉ= Öáäí= ~äë= ÖìíÉê
aáëí~åòëÅÜΩíòÉ=ìåÇ=ÉêòáÉäíÉ=áå=ÇÉê
îÉêÖ~åÖÉåÉå= p~áëçå= áå= ÇìêÅÜJ
ëÅÜåáííäáÅÜ=OP=jáåìíÉå=RIQ=mìåâíÉ
ÑΩê= ÇáÉ= łsÉáäÅÜÉå= EaêÉáÉêèìçíÉW
PQIS=mêçòÉåíFK=łfã=bìêçÅìé=âçååJ
íÉ= Éê= ÇáÉ= ÖÉÖåÉêáëÅÜÉå= qçéäÉìíÉ
ÇÉê= mçëáíáçåÉå= Éáåë= Äáë= ÇêÉá= ëíçéJ
éÉåK= bê= áëí= ëáÅÜ= ~ìÅÜ= åáÅÜí= òì
ëÅÜ~ÇÉI= ÑΩê= ÇáÉ= jáíëéáÉäÉê= òì= ~êJ
ÄÉáíÉåI= ÄÉíçåí= mÜ~åíçãëJpéçêíJ
ÇáêÉâíçê= läáîÉê= _ê~ìå= îçê= ~ääÉã
ÇáÉ=
aÉÑÉåëáîèì~äáí®íÉå=
ÇÉë
NIVR=jÉíÉê= Öêç≈Éå= pÜççíáåÖ= dìJ
~êÇëK=łpç=îáÉäÉ=ÖìíÉ=ìåÇ=ÉêÑ~ÜêÉåÉ
ÇÉìíëÅÜÉ= péáÉäÉê= ÖáÄí= Éë= åáÅÜí= áå
ÇÉê=__iI=ÑêÉìí=ëáÅÜ=dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜJ
êÉê= kçêÄÉêí= oΩëÅÜÉêI= Ç~ëë= Éë= ÖÉJ
äìåÖÉå=áëíI=hìä~ïáÅâ=ÑΩê=òïÉá=g~ÜJ
êÉ= Eéäìë= léíáçå= ~ìÑ= Éáå= ïÉáíÉêÉëF
å~ÅÜ=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=òì=äçÅâÉåK
dbmrkhqbq
qÉååáëW=aÉìíëÅÜÉ=qçéJNMMJpéáÉäÉê=ÖÉÄÉå=wìë~ÖÉ=ÑΩê=pé~êâ~ëëÉå=léÉå
sçå=a~åáÉä=_ÉìíäÉê
mÜ~åíçãë
îÉêéÑäáÅÜíÉå
hìä~ïáÅâ
^ìÅÜ=lëÅ~ê=eÉêå~åÇÉòI=ÇÉê=Ç~ë
qìêåáÉê= áã= _ΩêÖÉêé~êâ= ÄÉêÉáíë
ÇêÉáã~ä= ÖÉï~ååI= â∏ååíÉ= å~ÅÜ= ÉáJ
åÉê= sÉêäÉíòìåÖëé~ìëÉ= áå= _ê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖ= ~ìÑëÅÜä~ÖÉåK= łbê= ïΩêÇÉ
Ç~åå=ÉáåÉ=táäÇÅ~êÇ=Äê~ìÅÜÉåK=a~
ëáåÇ= ïáê= ~ã= ΩÄÉêäÉÖÉåI= ïáÉ= ïáê
ÇáÉ=îÉêíÉáäÉå=ìåÇ=Ç~ÄÉá=àìåÖÉ=q~J
äÉåíÉ= åáÅÜí= ~ì≈Éå= îçê= ä~ëëÉåI
ë~ÖíÉ=píáÅÜI=ÇÉê=åáÅÜí=Öä~ìÄíI=Ç~ëë
Éë=ïáÉÇÉê=ÉáåÉ=ëç=âìêáçëÉ=§ÄÉêê~J
ëÅÜìåÖ= ïáÉ= îÉêÖ~åÖÉåÉë= g~Üê
ÖáÄíI=~äë=qÜçã~ë=jìëíÉê=ãáí=ÉáåÉê
táäÇÅ~êÇ= ëÉáå= âìêòÉë= `çãÉÄ~Åâ
áã=qÉååáëòáêâìë=Ö~ÄK
pí~ííÇÉëëÉå= ÜçÑÑÉå= ÇáÉ= sÉê~åíJ
ïçêíäáÅÜÉå= ïáÉ= àÉÇÉë= g~ÜêI= Ç~ëë
ÑΩê= Ç~ë= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= qìêåáÉê= áåJ
íÉêÉëë~åíÉ= péáÉäÉê= ÑêΩÜòÉáíáÖ= áå
táãÄäÉÇçå= ~ìëëÅÜÉáÇÉå= ìåÇ= ëáÉ
ëç= åçÅÜ= ÉáåÉå= qçéëéáÉäÉê= áå= ÇáÉ
i∏ïÉåëí~Çí= ÜçäÉå= â∏ååÉåK= få= ÇáÉ
nì~äáÑáâ~íáçåI= ÇáÉ= ~ã= OSK=gìåá
ëí~êíÉíI= ïçääÉå= ÇáÉ= sÉê~åëí~äíÉê
ÇÉêïÉáä= ïáÉÇÉê= içâ~äâçäçêáí= ÜáJ
åÉáåÄêáåÖÉå= ìåÇ= qÉååáëí~äÉåíÉå
~ìë=ÇÉê=oÉÖáçå=ÇáÉ=`Ü~åÅÉ=ÖÉÄÉåI
ëáÅÜ=áå=Ç~ë=POÉêJe~ìéíÑÉäÇ=ÇìêÅÜJ
òìâ®ãéÑÉåK
aÉê= h~êíÉåîçêîÉêâ~ìÑ= áëí= ÄÉJ
êÉáíë=ëÉÜê=Öìí=~åÖÉä~ìÑÉå=ìåÇ=ÇÉê
e~äÄÑáå~äJpçåå~ÄÉåÇ= áëí= ÄÉêÉáíë
Ñ~ëí=~ìëîÉêâ~ìÑíK
gralW= lÄïçÜä= ëáÅÜ= ÇáÉ
wïÉáíäáÖ~Jh®ãéÑÉê=
ÇÉë
_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê= g`= ÖÉëíÉêå
~ã= ÇêáííÉå= h~ãéÑí~Ö= ÉêÜÉÄJ
äáÅÜ=ÖÉëíÉáÖÉêí=Ü~ííÉåI=ãìëëJ
íÉå= ëáÉ= ÇÉååçÅÜ= ÄÉáã
ps=_Éêäáå=OMMM=ÉáåÉ=RWVJkáÉJ
ÇÉêä~ÖÉ= ÜáååÉÜãÉåK= báåÉå
Ö~åò= ëí~êâÉå= báåÇêìÅâ= ÜáåJ
íÉêäáÉ≈Éå=a~îáÇ=aìÄëâó=ìåÇ
ÇÉê= Éêëí= NTJg®ÜêáÖÉ= j~êîáå
mÜáäáééI=ÇáÉ=áã=ÉêëíÉå=aìêÅÜJ
Ö~åÖ= ÑΩê= ÇáÉ= d®ëíÉ= éìåâíÉJ
íÉåK=^ìÅÜ=áã=òïÉáíÉå=aìêÅÜJ
Ö~åÖ=äáÉÑÉêíÉ=ÇÉê=_g`=ïáÉÇÉê
ÉáåáÖÉ=Ö~åò=ÉåÖÉ=h®ãéÑÉ=~ÄI
ÇçÅÜ=páÉÖÉ=Éêê~åÖÉå=åìê=ÇáÉ
ÉêåÉìí= ëí~êâÉå= aìÄëâó= ìåÇ
mÜáäáéé= ëçïáÉ= káâçä~á= pí~ÜäK
báåÉå= ÖìíÉå= báåÇêìÅâ= ÜáåJ
íÉêäáÉ≈= ~ìÅÜ= ÇÉê= Éêëíã~äë
ÉáåÖÉëÉíòíÉ=cäçêá~å=e~ÜåK
el`hbvW= báåÉå= mìåâí= ÉêJ
â®ãéÑíÉå= ëáÅÜ= ÖÉëíÉêå= ÇáÉ
wïÉáíäáÖ~Jcê~ìÉå= îçå= báåJ
íê~ÅÜíI= ÇáÉ= ÄÉáã= q~ÄÉääÉåJ
òïÉáíÉå= bqìc= bëëÉå= Éáå= OWO
ENWOF= ÉêêÉáÅÜíÉåK= eÉìíÉ= íêÉJ
íÉå= ÇáÉ= _ê~ìåëÅÜïÉáÖÉêáåJ
åÉå= ÄÉáã= e`= bëëÉå= ~åI= ÇÉê
áã=péáÉä=~ã=pçåå~ÄÉåÇ=j~J
êáÉåíÜ~ä= ãáí= RWN= ÄÉëáÉÖíÉK= få
ÇÉê=oÉÖáçå~ääáÖ~=ÇÉê=j®ååÉê
ìåíÉêä~Ö= ÇÉê= _qe`= ÖÉëíÉêå
o~ÜäëíÉÇí=ãáí=NWQK
pÅÜäáããÉê=mÉêÉòJråÑ~ää=ΩÄÉêëÅÜ~ííÉí=sÉííÉäë=mçäÉ
cçêãÉäJNJtjW=jÉñáâ~åÉê=áëí=ïáÉÇÉê=~åëéêÉÅÜÄ~ê=Ó=^ìÅÜ=káÅç=oçëÄÉêÖ=îÉêìåÖäΩÅâí=Ó=pÅÜìãá=~ìÑ=mä~íò=ÑΩåÑ=ÄÉáã=dêç≈Éå=mêÉáë=îçå=jçå~Åç
jçåíÉ= `~êäç= EpfaFK= báå= ëÅÜäáãJ
ãÉê= råÑ~ää= îçå= pÉêÖáç= mÉêÉò= Ü~í
ÖÉëíÉêå= ÇáÉ= ÉêëíÉ= jçå~ÅçJmçäÉ
îçå= tÉäíãÉáëíÉê= pÉÄ~ëíá~å= sÉííÉä
ΩÄÉêëÅÜ~ííÉíK= pí~íí= ~ìëÖáÉÄáÖÉê
cêÉìÇÉ= Ö~Ä= Éë= îáÉäÉ= å~ÅÜÇÉåâäáJ
ÅÜÉ=dÉëáÅÜíÉêK=aÉê=jÉñáâ~åÉê=mÉJ
êÉò= ï~ê= êìåÇ= òïÉá= jáåìíÉå= îçê
båÇÉ=ÇÉê=ÇêáííÉå=ìåÇ=äÉíòíÉå=nì~J
äáÑáâ~íáçåëêìåÇÉ= áå= jçåíÉ= `~êäç
ãáí= ãÉÜê= ~äë= ORM= âãLÜ= áå= ÇáÉ
píêÉÅâÉåÄÉÖêÉåòìåÖ=ÖÉâå~ääíK
łfÅÜ= Äáå= ÖäΩÅâäáÅÜ= ΩÄÉê= Ç~ë= bêJ
ÖÉÄåáëI= ë~ÖíÉ= sÉííÉäW= ł^ÄÉê= Ç~ë
táÅÜíáÖëíÉ=áëíI=Ç~ëë=pÉêÖáç=ÄÉá=_ÉJ
ïìëëíëÉáå= áëíK= bë= ïáêÑí= áããÉê= ÉáJ
åÉå= pÅÜ~ííÉåI= ïÉåå= ã~å= ëáÉÜíI
Ç~ëë=Éáå=hçääÉÖÉ=~ìë=ÇÉã=^ìíç=ÖÉJ
òçÖÉå= ïáêÇK= táê= ~ääÉ= ïΩåëÅÜÉå
áÜã=Ç~ë=_ÉëíÉK=lÑí=â~åå=ã~å=òïáJ
ëÅÜÉå=ÇÉå=wÉáäÉå= Ü∏êÉåI=Ç~ë=c~ÜJ
êÉå= ëÉá= ÜÉìíòìí~ÖÉ= òì= ÉáåÑ~ÅÜK
a~ë= ÜÉìíÉ= ï~ê= ~ÄÉê= Éáå= tÉÅâêìÑI
~ìë=ÇÉã=ïáê=äÉêåÉå=ëçääíÉåK
^ìÑ= k~ÅÜÑê~ÖÉ= éÉê= _çñÉåÑìåâI
çÄ= Éê= çâ~ó= ëÉáI= Ü~ííÉ= mÉêÉò= òìJ
å®ÅÜëí= âÉáåÉ= ^åíïçêí= ÖÉÖÉÄÉåK
aáÉ=_ÉêÖìåÖë~êÄÉáíÉå=ïìêÇÉå=ãáí
páÅÜíëÅÜìíòíΩÅÜÉêå= îçê= ÇÉå= _äáJ
ÅâÉå=ÇÉê=c~åë=ìåÇ=ÇÉå=qsJh~ãÉJ
ê~ë= ÖÉëÅÜΩíòíK= bêëí= jáåìíÉå= å~ÅÜ
ÇÉã= råÖäΩÅâ= ï~ê= mÉêÉò= ~åJ
ëéêÉÅÜÄ~ê= ìåÇ= âä~ÖíÉ= çÑÑÉåÄ~ê
ΩÄÉê=pÅÜãÉêòÉå=áã=_Éáå=ìåÇ=ëí~êJ
âÉ= hçéÑëÅÜãÉêòÉåK= bê= ëçää= ~ÄÉê
~ìÑ= cê~ÖÉå= ìåÇ= píáãìä~íáçå= êÉ~J
ÖáÉêí= ìåÇ= áã= hê~åâÉåÜ~ìë= ~åÖÉJ
âΩåÇáÖí= Ü~ÄÉåI= Éê= ïçääÉ= ëí~êíÉåK
aáÉë=ëÅÜÉáåí=àÉÇçÅÜ=áääìëçêáëÅÜK
a~ë= nì~äáÑóáåÖI= áå= ÇÉã= sÉííÉä
ëáÅÜ= ÇáÉ= ÑΩåÑíÉ= mçäÉ= mçëáíáçå= áã
ëÉÅÜëíÉå= oÉååÉå= ëáÅÜÉêíÉI= ïìêÇÉ
ÑΩê= ãÉÜê= ~äë= ÉáåÉ= Ü~äÄÉ= píìåÇÉ
ìåíÉêÄêçÅÜÉåK= aáÉ= c~ÜêÉê= ë~≈Éå
Äáë=òìê=táÉÇÉê~ìÑå~ÜãÉ=ãáí=ëí~êJ
êÉå= _äáÅâÉå= áå= ÇÉê= _çñ= áå= áÜêÉå
^ìíçë=ìåÇ=îÉêÑçäÖíÉå=ÇáÉ=_ÉêÖìåÖ
ΩÄÉê= qsJpÅÜáêãÉK= mÉêÉòD= s~íÉê
^åíçåáç=ëí~åÇ=Ç~=ãáí=îçêë=dÉëáÅÜí
ÖÉëÅÜä~ÖÉåÉå=e®åÇÉåK
fã= jçãÉåí=ÇÉë= råÖäΩÅâë= ïìêJ
ÇÉ=ïáÉÇÉê=Éáåã~ä=âä~êI=ïÉäÅÜ=ÖêçJ
≈Éë= däΩÅâ= ~ã= jçêÖÉå= káÅç= oçëJ
ÄÉêÖ= Ü~ííÉK= aÉê= aÉìíëÅÜÉ= ï~ê= ~å
ÇÉêëÉäÄÉå= píÉääÉ= îÉêìåÖäΩÅâíK
^ìÅÜ= oçëÄÉêÖ= ï~ê= ~ìëÖ~åÖë= ÇÉë
e~ÑÉåíìååÉäë= êÉÅÜíë= ÖÉÖÉå= ÇáÉ
j~ìÉê= ÖÉâå~ääíI= Ç~åå= ìã= wÉåíáJ
ãÉíÉê= ~å= ÇÉê= _ÉÖêÉåòìåÖëã~ìÉê
ÇÉê= pÅÜáâ~åÉ= îçêÄÉáÖÉêìíëÅÜíI= ëáJ
ÅÜÉêíÉ= ëáÅÜ= ~ÄÉê= áã= nì~äáÑóáåÖ
pí~êíéä~íò= ~ÅÜí= ÑΩê= Ç~ë= oÉååÉå
ÜÉìíÉ=Epí~êí=NQ=rÜêFK
sÉííÉä= îÉêïáÉë= ãáí= ëÉáåÉê= ëí~êJ
âÉå=_ÉëíòÉáí=îçå=NWNPIRRS=gÉåëçå
_ìííçå=ìåÇ=ëÉáåÉå=hçääÉÖÉå=j~êâ
tÉÄÄÉê= ~ìÑ= ÇáÉ= mä®íòÉK= jáÅÜ~Éä
pÅÜìã~ÅÜÉê=ëí~êíÉí=îçå=mä~íò=ÑΩåÑ
ÜáåíÉê= cÉêå~åÇç= ^äçåëçK= ^Çêá~å
pìíáä= ìåÇ= káÅâ= eÉáÇÑÉäÇ= ÉåíJ
í®ìëÅÜíÉå= ~äë= NRK= ìåÇ= NSKI= qáãç
däçÅâ=ëíÉÜí=~ìÑ=mä~íò=ONK
Grand Prix von Monaco
Start/Ziel
3,340 Kilometer lang ist der Circuit de Monaco mit seinen engen Kurven, Unebenheiten, Kanaldeckeln und Fahrbahnmarkierungen, die keine andere Strecke
bietet. Besondere Bedeutung kommt auf dem Stadtkurs dem Qualifying zu, weil
Überholmanöver im Rennen aufgrund der geringen Streckenbreite praktisch
ausgeschlossen sind.
Rennstrecke Circuit de Monaco
Rundenlänge (km):
Rennrunden:
Renndistanz (km):
3,340
78
260,520
Startzeit Deutsche Zeit
Ortszeit
14.00 Uhr
14.00 Uhr
Strecken Charakteristik Boxenstopp Asphalt-Qualität
uneben
Grip-Niveau
mittel
Reifenmischung supersoft/medium
Reifenverschleiß
mittel
Bremsenverschleiß
hoch
Vollgasanteil
42 Prozent
Top-Speed Rennen
288 km/h
Längster Vollgasteil 510 m (8 sek.)
1. Stopp
2. Stopp
R. 34-44
R. 28-30; 52-54
Wetter sonnig
Temperatur:
Niederschlagsrisiko:
30°C
0%
WM-Stand nach 5 von 19 Rennen Fahrer
Team
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing
2 Lewis Hamilton
McLaren-Mercedes
3 Mark Webber
Red Bull Racing
4 Jenson Button
McLaren-Mercedes
5 Fernando Alonso Ferrari
6 Nico Rosberg
Mercedes
7 Nick Heidfeld
Renault
8 Felipe Massa
Ferrari
9 Witali Petrow
Renault
10 M. Schumacher
Mercedes
11 Kamui Kobayashi BMW-Sauber
12 Sebastien Buemi Toro Rosso
13 Adrian Sutil
Force India
14 Sergio Perez
BMW-Sauber
15 Paul di Resta
Force India
Pt.
118
77
67
61
51
26
25
24
21
14
9
6
2
2
2
Teamwertung Team
1 Red Bull Racing
2 McLaren Mercedes
3 Ferrari
4 Renault
5 Mercedes
6 Sauber
7 Toro Rosso
8 Force India
Pt.
185
138
75
46
40
11
6
4
Graik: www.beckerkom.de • Alfter 2011
neue
Braunschweiger
^ääÉ=^ìÑãÉêâë~ãâÉáí=~ìÑ=bëëÉå
NT
_ê~ìåëÅÜïÉáÖë=cççíÄ~ääÉê=ëáåÇ=ÜÉìíÉ=~Ä=NR=rÜê=áã=báåë~íò=Ó=pçêÖÉå=áå=ÇÉê=lÑÑÉåëÉ=iáåÉ
sçå=a~åáÉä=_ÉìíäÉê
_ê~ìåëÅÜïÉáÖK=jáí=mêçÄäÉJ
ãÉå=ÖÉÜÉå=ÇáÉ=kÉï=vçêâÉê
iáçåë=áå=ÇáÉ=_ìåÇÉëäáÖ~Jm~êJ
íáÉ=ÖÉÖÉå=bëëÉåK=^Ä=NR=rÜê
ãΩëëÉå=ÇáÉ=_ê~ìåëÅÜïÉáJ
ÖÉê=ÜÉìíÉ=ÄÉá=ÇÉå=^ëëáåÇá~
`~êÇáå~äë=ê~åK
łaáÉ= lÑÑÉåëÉ= iáåÉ= áëí= ìåëÉê= Öê∏≈J
íÉë= mêçÄäÉãI= ÄÉêáÅÜíÉí= `ÜÉÑíê~áJ
åÉê=pÉíÜ=tçã~ÅâK=oÉåÉ=ìåÇ=i~êë
aáííã~åå= Ñ~ääÉå= ~ìëI= ìåÇ= `ÉåíÉê
dÉêêáí=jÉáëíÉê=ÇêçÜí=ÑΩê=Ç~ë=péáÉä
~ìëòìÑ~ääÉåK=`Üêáëíá~å=îçå=báåÉãI
ÉáÖÉåíäáÅÜ= aÉÑÉåëÉ= båÇI= ïáêÇ= áå
ÇáÉ= ÉêëíÉ= ^åÖêáÑÑëäáåáÉ= êìíëÅÜÉåK
qêçíòÇÉã= ÖÉÜÉå= ÇáÉ= iáçåë= å~ÅÜ
ÇÉã= ÇÉìíäáÅÜÉå= PUWMJbêÑçäÖ= áã
eáåëéáÉä= ÖÉÖÉå= bëëÉå= ~äë= c~îçêáí
áå=Ç~ë=péáÉäK
a~ëë= ÇáÉ= `~êÇáå~äë= mêçÑáí= ~ìë
ÇÉê= páíì~íáçå= áå= ÇÉê= ÑΩê= ÇÉå= ^åJ
ÖêáÑÑ= ëç= ïáÅÜíáÖÉå= lÑÑÉåëÉ= iáåÉ
òáÉÜÉå= â∏ååÉåI= Öä~ìÄí= tçã~Åâ
åáÅÜíK= łtáê= ïÉêÇÉå= éìåâíÉå= ìåÇ
ÜçÑÑÉåíäáÅÜ= ~ìÅÜ= áå= ÇÉê= i~ÖÉ= ëÉáå
ÇÉå= _~ää= ëç= òì= ÄÉïÉÖÉåI= ïáÉ= ïáê
Éë=ã∏ÅÜíÉåI=ë~Öí=ÇÉê=eÉ~ÇÅç~ÅÜK
łtáê=Ü~ÄÉå= ìåë=ÇÉê= páíì~íáçå=~åJ
ÖÉé~ëëíK
pçêÖÉå= éä~ÖÉå= ÇáÉ= _ê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖÉê= ~äëç= ëÅÜçå= îçê= ÇÉã
táÉÇÉê=Ü~ìëÜçÅÜ=ΩÄÉêäÉÖÉå\=aáÉ=iáçåë=ãΩëëÉå=ÜÉìíÉ=áå=bëëÉå=áÜJ
êÉ=^ãÄáíáçåÉå=íêçíò=mÉêëçå~äëçêÖÉå=ìåíÉêã~ìÉêåK= cçíçW=eÉêÇÉå
péáÉä= ÖÉÖÉå= ÇáÉ= ëáÉÖäçëÉå=d~ëíÖÉJ
ÄÉêK= káÅÜí= òìäÉíòí= ÇÉëÜ~äÄ= äáÉÖí
ÇÉê=cçâìë=åìê=~ìÑ=ÇÉã=péáÉäI=ìåÇ
dÉÇ~åâÉå= ~å= ÇáÉ= ëÅÜïÉêÉ= m~êíáÉ
ÖÉÖÉå= ÇáÉ= j∏åÅÜÉåÖä~ÇÄ~ÅÜ= j~J
îÉêáÅâë=~ã=å®ÅÜëíÉå=tçÅÜÉåÉåÇÉ
ëáåÇ= åáÅÜí= Éêä~ìÄíK= łtáê= â∏ååÉå
j∏åÅÜÉåÖä~ÇÄ~ÅÜ= ÜÉìíÉ= åáÅÜí
ëÅÜä~ÖÉåI= ~ÄÉê= ïáê= â∏ååÉå= ÖÉÖÉå
bëëÉå= îÉêäáÉêÉåI= ï~êåí= ÇÉê= `ÜÉÑJ
íê~áåÉê= Ç~îçêI= ÇáÉ= `~êÇáå~äë= òì
ìåíÉêëÅÜ®íòÉåK= łtáê= ïÉêÇÉå= ~ääÉë
Ç~ÑΩê=íìåI=ìã=òì=ÖÉïáååÉåI=îÉêJ
ëéêáÅÜí=tçã~ÅâK
kÉÄÉå= ÉáåÉã= páÉÖ= Ü~í= ÇÉê
eÉ~ÇÅç~ÅÜ=~ÄÉê=åçÅÜ=ÉáåÉå=~åÇÉJ
êÉå= tìåëÅÜK= łtáê= ãΩëëÉå= ëÅÜ~ìJ
ÉåI= Ç~ëë= ~ääÉ= péáÉäÉê= ÖÉëìåÇ= áåë
péáÉä= êÉáåÖÉÜÉå= ìåÇ= ~ìÅÜ= ïáÉÇÉê
ê~ìëâçããÉåI= ãÉáåí= ÇÉê= qê~áåÉê
ãáí= _äáÅâ= ~ìÑ= ÇáÉ= ^ìëÑ®ääÉ= áå= ÇÉê
lÑÑÉåëÉ=iáåÉK=^å=ÇáÉ=ïáêÇ=ëáÅÜ=îçå
báåÉã= ÜÉìíÉ= Éêëíã~ä= ÖÉï∏ÜåÉå
ãΩëëÉåK= ł`Üêáëíá~å= Ü~í= Öìí= íê~áJ
åáÉêí=ÑΩê=ÇáÉ=mçëáíáçå=ìåÇ=ïáê=åìíJ
òÉå= Ç~ë= péáÉä= ~ìÅÜ= Ç~ÑΩêI= Ç~ëë= Éê
ëáÅÜ= ÉáåëéáÉäÉå= â~ååI= ïÉáä= Éê= ÖÉJ
ÖÉå=j∏åÅÜÉåÖä~ÇÄ~ÅÜ=ïçÜä=~ìÅÜ
~ìÑ= ÇáÉëÉê= mçëáíáçå= ëéáÉäÉå= ïáêÇI
ÄÉêáÅÜíÉí=tçã~ÅâK
táÉ= ëáÅÜ= îçå= báåÉã= ìåÇ= ëÉáåÉ
hçääÉÖÉå= ëÅÜä~ÖÉåI= ïáêÇ= ~Ä
NQKQR=rÜê= áã= iáçåëJtÉÄê~Çáç
ΩÄÉêíê~ÖÉåI= Ç~ë= ΩÄÉê= ÇáÉ= eçãÉJ
é~ÖÉ=ÇÉê=cççíÄ~ääÉê=ÉêêÉáÅÜÄ~ê=áëíW
ïïïKåÉïóçêâÉêäáçåëKÇÉ
łq~äÉåíÉ=ÑΩê=báåíê~ÅÜí=ÄÉÖÉáëíÉêå
cì≈Ä~ääW=fåíÉêîáÉï=ãáí=báåíê~ÅÜíJqê~áåÉê=qçêëíÉå=iáÉÄÉêâåÉÅÜí=òìã=qÜÉã~=k~ÅÜïìÅÜë~êÄÉáí
_ê~ìåëÅÜïÉáÖK= §ÄÉê= Ç~ë= qÜÉã~
cì≈Ä~ääJk~ÅÜïìÅÜë= ëéê~ÅÜ= å_J
jáí~êÄÉáíÉê= bäã~ê= îçå= `ê~ãçå
ãáí=báåíê~ÅÜíJqê~áåÉê=qçêëíÉå=iáÉJ
ÄÉêâåÉÅÜíK
táÉ= ï~ê= Éë= ìã= ÇÉå= báåíê~ÅÜíJ
\k~ÅÜïìÅÜë=
ÄÉëíÉääíI= ~äë= páÉ= OMMT
~äë= ^JgìÖÉåÇÅç~ÅÜ= ìåÇ= gìÖÉåÇJ
âççêÇáå~íçê=~åÖÉÑ~åÖÉå=Ü~ÄÉå\
gìÖÉåÇã~ååëÅÜ~Ñí= Ü~í
>ÑΩê=gÉÇÉ=
ëáÅÜ= ÖÉ~êÄÉáíÉíI= ëçÇ~ëë= ÇáÉ
Öê∏≈íÉ= eÉê~ìëÑçêÇÉêìåÖ= ï~êI= Éáå
łjáíÉáå~åÇÉê= òì= ëÅÜ~ÑÑÉåK= ^ìJ
≈ÉêÇÉã= ï~ê= ÉáåÉ= Öêç≈É= pâÉéëáë
ÄÉá=~åÇÉêÉå=sÉêÉáåÉå=áå=ÇÉê=oÉÖáJ
çå= çÇÉê= ~ìÅÜ= ÄÉáã= kcs= ÇÉìíäáÅÜ
ëéΩêÄ~êK= få= ÇáÉëÉ= oáÅÜíìåÖ= ãìëëJ
íÉå= ìåÇ= ãΩëëÉå= ïáê= ÉáåÉ= jÉåÖÉ
§ÄÉêòÉìÖìåÖë~êÄÉáí=äÉáëíÉåK
qçêëíÉå=iáÉÄÉêâåÉÅÜíK= cçíçW=pe
jÉáåÉë=bê~ÅÜíÉåë=êÉáÅÜí=ÉëI=ïÉåå
ÇáÉë=~Ä=ÇÉê=aJ=çÇÉê=Éêëí=ÇÉê=`JgìJ
ÖÉåÇ= ÇÉê= c~ää= áëíK= aêáåÖÉåÇ= åçíJ
ïÉåÇáÖ= áëí= òìÇÉã= ÉáåÉ= ÉåÖÉ= wìJ
ë~ããÉå~êÄÉáí= òïáëÅÜÉå= ~ääÉå
báåíê~ÅÜíJgìÖÉåÇíê~áåÉêåK
ê®íI= òì= báåíê~ÅÜí= òì= ïÉÅÜëÉäåI
~ìÅÜ= ïÉåå= ïáê= âÉáå= _ìÇÖÉí= ïáÉ
Éáå=_ìåÇÉëäáÖáëí=Ü~ÄÉåK=fÅÜ=ëÉäÄÉê
Äáå= ãáí= ãÉáåÉå= qê~áåÉêâçääÉÖÉå
~ìÑ= ÇÉå= péçêíéä®íòÉå= ÇÉê= oÉÖáçå
ìåíÉêïÉÖë= ìåÇ= Ü~äíÉ= å~ÅÜ= q~äÉåJ
íÉå= ^ìëëÅÜ~ìK= aÉê= péêìåÖ= òìã
mêçÑá= áëí= ÄÉá= báåíê~ÅÜí= ÉÜÉê= ã∏ÖJ
äáÅÜ= ~äë= ~åÇÉêëïçI= Ç~îçå= ïΩêÇÉ
áÅÜ= áå= wìâìåÑí= ÖÉêåÉ= ã∏ÖäáÅÜëí
îáÉäÉ= í~äÉåíáÉêíÉ= háÅâÉê= ΩÄÉêòÉìJ
ÖÉåK=råëÉê=wáÉä=áëí=ÉëI=péáÉäÉê=~ìë
ÇÉê=ÉáÖÉåÉå=gìÖÉåÇ=Äáë=òìê=ÉêëíÉå
j~ååëÅÜ~Ñí= łÇìêÅÜòìÄêáåÖÉåK
j~åÅÜã~ä= ÉåíïáÅâÉäå= ëáÅÜ= aáåÖÉ
~ÄÉê= êÉä~íáî= ëé®íW= h~êáã= _Éää~ê~Äá
Ü~ÄÉå=ïáê=Éêëí=áå=ÇÉê=^JgìÖÉåÇ=áå
lÄÉêåÉìä~åÇ= ÉåíÇÉÅâíX= háåÖëäÉó
låìÉÖÄì=Ü~í=åáÉ=áã=çêÖ~åáëáÉêíÉå
gìÖÉåÇÑì≈Ä~ää=ÖÉëéáÉäíK
\íêìã=a~ë=ëçää= k~ÅÜïìÅÜëäÉáëíìåÖëòÉåJ
tçê~ìë= êÉëìäíáÉêíÉå= ÇáÉëÉ= sçêJ
êÉ~äáëáÉêí= ïÉêÇÉåI= ï~ë
\ÄÉÜ~äíÉ=ìåÇ=mêçÄäÉãÉ\
ÖÉÜí=Ç~ãáí=ÉáåÜÉê\
bë= ÄêáåÖí= åáÅÜíëI= áå= gìÖÉåÇJ \ jáí= oçÄáå= håçÅÜÉ= çÇÉê= a~åáÉä > báå= k~ÅÜïìÅÜëäÉáëíìåÖëòÉåJ
>íÉ~ãë=
àÉÇÉë=g~Üê=ò~ÜäêÉáÅÜÉ=péáÉJ oÉáÅÜÉ= Ü~ÄÉå= ëáÅÜ= áå= ÇÉê= sÉêÖ~åJ íêìã=ÄÉÇÉìíÉíI=Ç~ëë=ã~å=ÉáåÉ=ÖìJ
äÉê=~ìëòìïÉÅÜëÉäåI=ìã=ÉáåÉ=bJgìJ
ÖÉåÇâêÉáëãÉáëíÉêëÅÜ~Ñí=òì=ÖÉïáåJ
åÉåK=a~ë=áëí=j∏ÅÜíÉÖÉêåJmêçÑáíìã
~ìÑ= ÉñíêÉãëíÉå= ^ã~íÉìêåáîÉ~ìK
táê= ïçääÉå= ÉáåÉ= łbáåíê~ÅÜíJc~ãáJ
äáÉ= ëÉáå= ìåÇ= Ç~ë= áã= gìÖÉåÇÄÉJ
êÉáÅÜ= ìãëÉíòÉåK= táÅÜíáÖ= áëí= ÉëI
âä~ê= òì= ÇÉÑáåáÉêÉåI= ~Ä= ï~åå= ÇÉê
iÉáëíìåÖëÖÉÇ~åâÉ=ã~≈ÖÉÄäáÅÜ=áëíK
ÖÉåÜÉáí= òïÉá= ÖÉÄΩêíáÖÉ= _ê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖÉê= ÑêΩÜòÉáíáÖ= ÑΩê= ÇÉå
sÑi=tçäÑëÄìêÖ= ÉåíëÅÜáÉÇÉåK= táÉ
â~åå=ã~å=®ÜåäáÅÜ=í~äÉåíáÉêíÉ=péáÉJ
äÉê=ÑΩê=Ää~ìJÖÉäÄ=ÄÉÖÉáëíÉêå\
ïΩêÇÉ= ãáê= ïΩåëÅÜÉåI= Ç~ëë
>ã~å=fÅÜ=í~äÉåíáÉêíÉå=
péáÉäÉêå= áå= ÇÉå
ÜáÉëáÖÉå= kcsJpíΩíòéìåâíÉå= ~ìÅÜ
íÉ=fåÑê~ëíêìâíìê=Ü~íK=^ã=ïáÅÜíáÖëJ
íÉå=áëí=~ÄÉêI=åáÅÜí=åìê=Éáå=dÉÄ®ìJ
ÇÉ= òì= Ü~ÄÉå= ëçåÇÉêå= í~äÉåíáÉêíÉ
qê~áåÉêI= ã∏ÖäáÅÜëí= ãáí= _JiáòÉåòK
jáí= pîÉå= d~êíìåÖI= ÇÉå= aìÇ~J
wïáääáåÖÉå=ìåÇ=dçê~å=_~êà~âí~êÉJ
îáÅ= Ü~ÄÉå= ïáê= qçéäÉìíÉ= ÖÉÑìåÇÉå
ìåÇ= ïçääÉå= gìÖÉåÇäáÅÜÉ= ëç= ÑΩê
Ää~ìJÖÉäÄ= ÄÉÖÉáëíÉêåK= råëÉê= sáòÉJ
éê®ëáÇÉåí= cì≈Ä~ääI= ^åÇêÉ~ë= _ÉJ
ÅâÉêI= Ü~í= ëáÅÜ= òìäÉíòí= Éåçêã= ~ìÑJ
ÖÉëÅÜäçëëÉå= ÖÉòÉáÖíI= ÇÉå= ÉáåÖÉJ
ëÅÜä~ÖÉåÉå= tÉÖ= ãáíòìÖÉÜÉåK= bë
ëçää=òìÇÉã=ÉáåÉ=ÖìíÉ=_~ä~åÅÉ=òïáJ
ëÅÜÉå= ÉÜêÉå~ãíäáÅÜÉê= q®íáÖâÉáí
ìåÇ= ÇìêÅÜä®ëëáÖÉåI= éêçÑÉëëáçåÉäJ
äÉå=píêìâíìêÉå=ÖÉÄÉåK
ALLES FÜR DIE
!
R
U
O
T
S
G
A
T
R
E
T
A
V
Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Gültig vom 30.05. – 04.06.2011
kêK=ON=√=pçååí~ÖI=OVK=j~á=OMNN
2 KISTEN!
Mineralquell mit oder mit wenig
Kohlensäure oder Naturelle
12 x 1 Ltr. + 9.00 Pfand
Kiste einzeln 3.99 + 4.50 Pfand
Ltr.: 0.29/0.33
2 KISTEN!
Pilsener
30 x 0.33 Ltr. + 7.80 Pfand
Kiste einzeln 9.49 + 3.90 Pfand
Ltr.: 0.91/0.96
Hasseröder
Pils
24 x 0.33 Ltr./20 x 0.5 Ltr.
+ 3.42/3.10 Pfand
Ltr.: 1.12/0.89
Orange oder Zitrone
Hefeweißbier,
verschiedene Sorten
20 x 0.5 Ltr. + 3.10 Pfand
Ltr.: 1.40
Pils
12 x 1 Ltr. + 4.50 Pfand
Ltr.: 0.42
24 x 0.33 Ltr./20 x 0.5 Ltr.
+ 3.42/3.10 Pfand
Ltr.: 1.51/1.20
Vittel
Veltins
Pilsener, verschiedene Sorten
6 x 1.5 Ltr. + 3.00 Pfand
Ltr.: 0.44
24 x 0.33/20 x 0.5 Ltr.
+ 3.42/3.10 Pfand
Ltr.: 1.39/1.10
Kuemmerling
PerfectDraft
Kräuterlikör
oder
verschiedene Sorten
Grünkehlchen
6 Ltr. Fass + 6.50 Pfand
Ltr.: 1.67
Waldmeister-Vodka-Limette
Würfel
25 x 0.02 Ltr./35 % Vol./16 % Vol.
Ltr.: 15.98
tçê~ìÑ= ëçääíÉå= ~ãÄáíáçåáÉêíÉ
\gìÖÉåÇâáÅâÉê=
~ÅÜíÉåI= ïÉäÅÜÉ= qáééë
â∏ååÉå= páÉ= bäíÉêå= ÖÉÄÉåI= ìã= áÜêÉ
háåÇÉê=ÑΩê=cì≈Ä~ää=òì=ÄÉÖÉáëíÉêå\
cΩê= péáÉäÉê= áëí= Éë= ïáÅÜíáÖI= áã
>iÉÄÉå=
ÉáåÉ= âä~êÉ= píêìâíìê= òì= Ü~J
ÄÉåK= a~òì= ÖÉÜ∏êíI= pÅÜìäÉ= çÇÉê
^ìëÄáäÇìåÖ= ãáí= ÇÉã= Ñì≈Ä~ääÉêáJ
ëÅÜÉå= cçêíâçããÉå= áå= báåâä~åÖ
òì= ÄêáåÖÉåK= bäíÉêå= ëçääíÉå= ÇÉã
qê~áåÉê= sÉêíê~ìÉå= ëÅÜÉåâÉåI= ìåÇ
åáÅÜí= ÇìêÅÜ= łâäìÖÉ= o~íëÅÜä®ÖÉ
ÇÉå= aêìÅâ= ÉêÜ∏ÜÉåK= jÉáå= pçÜå
cáåå= Ü~í= ÖÉê~ÇÉ= ãáí= cì≈Ä~ää= áã
sÉêÉáå= ÄÉÖçååÉåK= fÅÜ= ïΩêÇÉ= ãáê
àÉÇçÅÜ=åáÉ=~åã~≈ÉåI=ëÉáåÉå=qê~áJ
åÉê= òì= âêáíáëáÉêÉåK= jÉáå= oÉëéÉâíI
ïáÉ= Éê= ãáí= ÉáåÉê= łjÉìíÉ= pÉÅÜëJ
à®ÜêáÖÉê= ìãÖÉÜíI= áëí= îáÉä= òì= Öêç≈K
båçêã= ïáÅÜíáÖ= áëíI= háåÇÉêå= ÇáÉ
c~ëòáå~íáçå= cì≈Ä~ää= å®ÜÉêòìÄêáåJ
ÖÉå=ìåÇ=ëáÉ=ÇáÉëÉ=Ç~åå=ëÉäÄëí=ÉåíJ
ÇÉÅâÉå=òì=ä~ëëÉåK=aáÉ=ïçääÉå=ÉáåJ
Ñ~ÅÜ= åìê= âáÅâÉå= ìåÇ= ÑêÉìÉå= ëáÅÜI
ïÉåå= ëáÉ= å~ÅÜ= ÇÉã= péáÉä= ÉáåÉ
ÄìåíÉ=qΩíÉ=ÄÉâçããÉå=Eä~ÅÜíFK
Cremlingen, Im Moorbusche 1c
Groß Schwülper, Schloßstr. 17a
Braunschweig, Münchenstr. 47, Helmstedter Str. 103,
Celler Str. 81, Bevenroder Str. 149
Mascherode, Hinter den Hainen 14e
NU
^rql=C=jlqlo
neue
Braunschweiger
iìÑíáÖÉë=sÉêÖåΩÖÉå=îçå=oÉå~ìäí
Stobwasserstraße 4 · 38122 BS · Telefon 05 31 /5 80 49 40 · Fax 5 80 49 49
Öffnungszeiten: Montag–Freitag 9.00–18.30 Uhr, Samstag 9.00–13.00 Uhr
Sommerreifen ab 27,- ¶
Komplettradwechsel 3,75 ¶/Rad
Einlagerung 25,- ¶ pro Satz, pro Saison
Andere Größen und Marken auf Anfrage, nur solange Vorrat reicht.
Preise auf Anfrage, Preisänderugen vorbehalten.
Anzeige
Viel Freude hatten die Testfahrer der Fahrschulgemeinschaft Braunschweig
bei der Harz-Rallye
Fahrlehrer als Testpiloten
Autohaus Holzberg lud die FGB zur Rallye durch den Harz ein
Bei schönstem Wetter veranstaltete
das Autohaus Holzberg für die
Fahrschulgemeinschaft aus Braunschweig eine VIP- Rallye. Startpunkt bei der traditionellen Rallye
war das Wolters Hofbrauhaus in
Braunschweig. Verkaufsleiter Rolf
Henke begrüßte die „Testpiloten“
der verschiedenen Fahrschulen mit
den Worten, dass eventuelle Fotos
von Blitzern freundlicherweise direkt
an die Fahrschulen weitergeleitet
werden, worauf die gesamten Teilnehmer mit einem herzhaften Lachen
antworteten.
Hinter der Aussage, die scherzhaft
rüber gebracht wurde, steckt aber
auch Wahrheit. Denn vom Polo GTI
über den Audi Roadster TTS bis
Porsche waren zahlreiche PS-Boliden
vertreten.
Die Strecke verlief bei Sonnenschein
über das Harzvorland auf
Landstraßen und durch Dörfer bis in
den Harz hinein. Im Anschluss der
ereignissreichen Ausfahrt durften
sich die Teilnehmer bei Wolters im
Bräustüble stärken. Während des
langen Abends hatten die Testfahrer
genügend Zeit sich über die
Fahrzeuge auszutauschen.
Viel Freude machte auch der VW
Polo GTI
CITROËN C1
Serienmässig mit ESP,Servolenkung und 4 Airbags. Sicher ist
Sicher !
ab
pçååí~ÖI=OVK=j~á=OMNN=√=kêK=ON
7.490,- €
a~ë=åÉìÉ=jçÇÉää=tfka=áëí=Éáå=wïÉáëáíòÉê=ãáí=âä~ééÄ~êÉã=e~êÇíçé=ìåÇ=çêÇÉåíäáÅÜÉã=hçÑÑÉêê~ìã
_Éá=oÉå~ìäí=Ö~Ä=Éë=k~ÅÜJ
ÜçäÄÉÇ~êÑK=e~ííÉå=ÇçÅÜ=~åJ
ÇÉêÉ=j~êâÉå=ÉáåÉ=êÉáòîçääÉ
~ìíçãçÄáäÉ=kÉìëÅÜ∏éÑìåÖI
ÖÉå~ååí=`çìé¨J`~ÄêáçäÉíI
òΩÖáÖ=~å=ÇÉå=pí~êí=ÖÉÄê~ÅÜí
ìåÇ=ã~ÅÜíÉå=ëç=Ç~ë=dÉJ
ëÅÜ®Ñí=ÇÉê=ÉêëíÉå=píìåÇÉK
oÉå~ìäí=å~Üã=Ç~ë=hçåòÉéí
~ìÑ=Ó=Ç~ë=bêÖÉÄåáë=áëí=ÇÉê
tfkaK
mâïI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ÄáååÉå= pÉâìåÇÉå
~ìÑ=håçéÑÇêìÅâ=îçå=ÉáåÉã=`çìé¨
áå= Éáå= `~ÄêáçäÉí= ìåÇ= ìãÖÉâÉÜêí
îÉêï~åÇÉäå= ä~ëëÉåI= ÑáåÇÉå= ÉêJ
ëí~ìåäáÅÜÉå= wìëéêìÅÜI= çÄÖäÉáÅÜ
Ç~ë= îÉêëÉåâÄ~êÉ= a~ÅÜ= òìä~ëíÉå
åìíòÄ~êÉå=dÉé®Åâê~ìãë=ÖÉÜíK
dêìåÇ= ÖÉåìÖ= ÑΩê= oÉå~ìäíI= Ç~ë
a~ÅÜâçåòÉéí= îçå= îçêåÜÉêÉáå= ~åJ
ÇÉêë= ~åòìÖÉÜÉåK= báå= tfka= ÇÉJ
ãçåëíêáÉêíI= ïáÉ= ã~å= Éë= ÜáåâêáÉJ
ÖÉå= â~ååI= Ç~ëë= Ç~ë= sçäìãÉå= ÇÉë
dÉé®Åâê~ìãë= âÉáåÉ= báåëÅÜê®åJ
âìåÖ= ÉêÑ®ÜêíI= ïÉåå= Ç~ë= ^ìíç= çÑJ
ÑÉå= ÖÉÑ~ÜêÉå= ïÉêÇÉå= ëçääK= a~ë= áå
åìê= òï∏äÑ= pÉâìåÇÉå= ÉäÉâíêáëÅÜ
îÉêëÉåâÄ~êÉ=e~êÇíçé=ÉáåÉë=tfka
îÉêëÅÜïáåÇÉí= å®ãäáÅÜ= åáÅÜí= áã
hçÑÑÉêê~ìãI= ëçåÇÉêå= áå= ÇÉê= â~ëJ
ëÉííÉå~êíáÖÉå=eÉÅââä~ééÉK
aÉê=sçêòìÖ=ÇÉë=léÉåJ^áêJ^åÖÉJ
ÄçíëI= ïáÉ= Éë= ÇÉê= oÉå~ìäí= tfka
ã~ÅÜíI=äáÉÖí=Ç~êáåI=Ç~ëë=ëíÉíë=eìåJ
ÇÉêí= mêçòÉåí= ÇÉë= dÉé®Åâê~ìãîçJ
äìãÉåë=EOTM=äF=òìê=sÉêÑΩÖìåÖ=ëíÉJ
ÜÉåK= a~ë= ëáÅÜÉêí= ÇÉå= ^ääí~ÖëåìíJ
òÉå=ÇáÉëÉë=^ìíçëI=Ç~ë=îçå=oÉå~ìäí
ł`çìé¨Joç~ÇëíÉê= ÖÉí~ìÑí= ïìêÇÉK
aÉê=açééÉäå~ãÉ=ëáÖå~äáëáÉêíI=ïÉäJ
ÅÜÉê= c~ÜêïÉêâëÅÜ~ê~âíÉê= òì= ÉêJ
ï~êíÉå= áëíK= aÉê= wïÉáëáíòÉêI= äáåâë
ìåÇ=êÉÅÜíë=ãáí=ÄêÉáíÉê=qΩêI=ÇáÉ=áå
aÉê=oÉå~ìäí=tfka=îÉêÄáåÇÉí=oç~ÇëíÉêJpé~≈=ìåÇ=kìíòïÉêí=ãáí=çêáÖáåÉääÉã=aÉëáÖåK
ÉåÖÉå=nìÉêé~êâäΩÅâÉå=ãáí=ÄÉëçåJ
ÇÉêÉê= sçêëáÅÜí= òì= ∏ÑÑåÉå= áëíI= ÄÉJ
ïÉÖí= ëáÅÜ= ëéçêíäáÅÜ= ãáí= ÑÉëíÉã
c~ÜêÄ~Üåâçåí~âíI= çÜåÉ= ~ìÅÜ= åìê
áã=^åë~íò=òì=ëÅÜïÉÄÉåK=^ìÑ=íáëÅÜJ
ÉÄÉåÉå= píê~≈Éå= îÉêãáííÉäí= ÇÉê
tfka= ãáí= ëÉáåÉã= ëíê~ÑÑ= ~ÄÖÉJ
ëíáããíÉå=c~ÜêïÉêâ=EqÉÅÜåáâJ^åJ
äÉáÜÉ=ÄÉáã=oÉå~ìäí=qïáåÖç=péçêíF
òìë~ããÉå= ãáí= ÇÉå= łéä~ííÉå
NTJwçääJoÉáÑÉå= ÇÉê= aáãÉåëáçå
OMRLQM=ìåÇ=ÇÉê=ÄêÉáíÉå=péìê=Ç~ë
dÉÑΩÜäI= hìêîÉå= âçããÉå= áÜã= ÖÉJ
ê~ÇÉ= êÉÅÜíI= çÜåÉ= Ç~ëë= Éë= ÄÉáã
oáÅÜíìåÖëïÉÅÜëÉäI= ëÉäÄëí= ãáí= Ü∏J
ÜÉêÉã= qÉãéçI= łïáåÇáÖ= òìÖÉÜíK
aáÉ= ÉäÉâíêáëÅÜÉ= pÉêîçäÉåâìåÖ
ëéêáÅÜí= ÇáêÉâí= ~åK= bë= áëí= Éáå= ÄáëëJ
ÅÜÉå= ïáÉ= dçJh~êíJc~ÜêÉåK= tÉê
iìÑíâáëëÉåJhçãÑçêí=îçêòáÉÜíI=ïáêÇ
áã=tfka=åáÅÜí=ÖäΩÅâäáÅÜK
dÉòΩåÇÉí= ïÉêÇÉå= ãìëë= ~ìíçJ
ãçÄáäÉ= iÉáÇÉåëÅÜ~Ñí= îçê= ~ääÉã
îçã= sÉêÄêÉååÉêK= _Éáã= tfka= áëí
Ç~ë= Éáå= sáÉêòóäáåÇÉê= ÇÉê= ãçÇÉêJ
åÉå= lííçJcê~âíáçåK= _Éáã= qÉëíï~J
ÖÉå= ÉêäÉÇáÖíÉ= Ç~ëI= ÇÉã= açïåëáJ
òáåÖJmêáåòáé= ÑçäÖÉåÇI= Éáå= NKOJiáJ
íÉêJqìêÄçÄÉåòáåÉê=q`b=NMM=ÉÅçOI
ÇÉê= ~äë= _~ëáëãçíçêáëáÉêìåÖ= ã~ñáJ
ã~ä= NMM= mpLTQ= ât= Éê~êÄÉáíÉíK
q`b= ëíÉÜí= ÑΩê= qìêÄç= `çåíêçä= bÑÑáJ
ÅáÉåÅóI=ëçää=ÜÉá≈ÉåW=i~ÇÉÇêìÅâ=ÉêJ
ëÉíòí= EÖê∏≈ÉêÉåF= eìÄê~ìã= ìåÇ
êÉÇìòáÉêí= ÇÉå= hê~ÑíëíçÑÑîÉêJ
Äê~ìÅÜK
§ÄÉê= ÇÉå= ÉáåÖÉëÅÜê®åâíÉå
kìíòïÉêí=ÉáåÉë=òïÉáëáíòáÖÉå=mâïë
cçíçW=oÉå~ìäí
ÇΩêÑíÉ=ëáÅÜ=àÉÇÉê=h®ìÑÉê=âä~ê=ëÉáåK
jáí= ÉáåÉã= tfka= ïáêÇ= cêÉìåÇJ
ëÅÜ~Ñí= ëÅÜäáÉ≈ÉåI= ïÉê= Éë= ã~ÖI= ∏ÑJ
íÉê= áå= ÉáåÉã= å~ÅÜ= çÄÉå= çÑÑÉåÉå
^ìíç= òì= ëáíòÉå= ìåÇ= Ç~ãáí= i~åÇJ
ëÅÜ~ÑíÉå=~åÇÉêë=ÖÉåáÉ≈Éå=òì=â∏åJ
åÉå= ~äë= áå= ÉáåÉã= ÖÉëÅÜäçëëÉåÉå
~ìíçãçÄáäÉå=dÉÜ®ìëÉK=a~ë=oç~ÇJ
ëíÉêJbêäÉÄåáë= ëÅÜäáÉ≈í= ÉáåÉ= ÑêáëÅÜÉ
_êáëÉ= ~äë= ÖÉäÉÖÉåíäáÅÜÉå= _ÉÖäÉáíÉê
ÉáåK=^äë=ΩÄÉêòÉìÖÉåÇÉê=sçêòìÖ=ÉáJ
åÉë= oÉå~ìäí= tfka= ÉêïÉáëí= ëáÅÜI
Ç~ëë= ~ìÅÜ= ÄÉá= ~ÄÖÉëÉåâíÉã= a~ÅÜ
ΩÄÉê=Ç~ë=ÖÉë~ãíÉ=dÉé®Åâê~ìãîçJ
äìãÉå= îÉêÑΩÖí= ïÉêÇÉå= â~ååK= wìJ
ÇÉã= ã~ÅÜí= ÇìêÅÜ~ìë= tÉêÄìåÖ
ÑΩê= áÜåI= Ç~ëë= Éê= łãáí= ìåÇ= çÜåÉ
a~ÅÜ=çêáÖáåÉää=Ç~ÜÉêâçããíK ~ìJ
íçJêÉéçêíÉê
dìíÉ=páíòÉ=ÖáÄí=Éë=áå=~ääÉå=hä~ëëÉå=
aáÉ=píáÑíìåÖ=t~êÉåíÉëí=ìåÇ=ÇÉê=^a^`=Ü~ÄÉå=ÖÉãÉáåë~ã=háåÇÉêëáíòÉ=ÖÉíÉëíÉí
fã= ~âíìÉääÉå= qÉëí= îçå= OU= háåÇÉêJ
ëáíòÉå=ÑΩê=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=dÉïáÅÜíëJ
âä~ëëÉå= îçå= ^a^`= ìåÇ= píáÑíìåÖ
t~êÉåíÉëí=ãìëëíÉå=ÑΩåÑ=páíòÉ=ãáí
łã~åÖÉäÜ~Ñí=ÄÉïÉêíÉí=ïÉêÇÉåK
aáÉ= ^ÄïÉêíìåÖÉå= îçå= `~ëì~äJ
éä~ó= cáñ= no= ìåÇ= ÇÉã= dê~Åç= gìJ
åáçê= j~ñá= ëáåÇ= ÇáÉ= cçäÖÉ= ÇÉê
ëÅÜäÉÅÜíÉå= bêÖÉÄåáëëÉ= áã= _ÉêÉáÅÜ
páÅÜÉêÜÉáíK= _Éáã= qçííJuq= îçå
mÜáäCqÉÇë=ìåÇ=ÇÉã=lhf=ÄKÑáñ=îçå
_êÉîá= ëÅÜä~ÖÉå= òìë®íòäáÅÜ= òì= ÇÉå
páÅÜÉêÜÉáíëã®åÖÉäå= åçÅÜ= ÇáÉ= ÉêJ
Ü∏ÜíÉå= pÅÜ~ÇëíçÑÑïÉêíÉ= òì= _ìJ
ÅÜÉK=páÅÜÉê=â∏ååÉå=háåÇÉê=áå=ÇáÉJ
ëÉå= páíòÉå= åáÅÜí= íê~åëéçêíáÉêí
ïÉêÇÉåK= qçé= ÜáåÖÉÖÉå= ÇÉê= qÉëíJ
ëáÉÖÉêW=ÇÉê=_~ÄóJp~ÑÉ=mäìë=ff=peo
ãáí= fëçÑáñ= _~ëÉ= îçå= o∏ãÉê= ÑΩê
háåÇÉê= Äáë= NP= háäçÖê~ãã= ãáí
_ÉëíåçíÉå=áå=~ääÉå=h~íÉÖçêáÉåK
dÉåÉêÉää= òÉáÖí= ÇÉê= ^a^`JqÉëíI
Ç~ëë= áå= àÉÇÉê= dÉïáÅÜíëâä~ëëÉ= ìåÇ
ÑΩê= àÉÇÉë= ^äíÉê= ãÉÜêÉêÉ= ãáí= łÖìí
ÖÉíÉëíÉíÉ=páíòÉ=òì=Ü~ÄÉå=ëáåÇK=fåëJ
ÖÉë~ãí= NR= j~ä= âçååíÉ= ÇáÉ= kçíÉ
łÖìíI= ëÉÅÜëã~ä= łÄÉÑêáÉÇáÖÉåÇ
ìåÇ= Éáåã~ä= ł~ìëêÉáÅÜÉåÇ= îÉêÖÉJ
ÄÉå=ïÉêÇÉåK
fã= _ÉêÉáÅÜ= páÅÜÉêÜÉáí= â∏ååÉå
ÇáÉ= ãÉáëíÉå= páíòÉ= Öä®åòÉåK= _Éáã
cêçåí~ä~ìÑéê~ää= ï~êÉå= NP=páíòÉ
łÖìí= Äáë= łëÉÜê=ÖìíI=ÄÉáã= pÉáíÉåJ
~ìÑéê~ää= âçååíÉå= ëçÖ~ê= NV= mêçJ
ÇìâíÉ= ãáí= łÖìí= çÇÉê= łëÉÜê= Öìí
~ÄëÅÜåÉáÇÉåK
tÉê= ëÉáå= háåÇ= ëáÅÜÉê= íê~åëéçêJ
íáÉêÉå=ã∏ÅÜíÉI=ëçääíÉ=ÄÉáã=háåÇÉêJ
ëáíòâ~ìÑ= Ç~ê~ìÑ= ~ÅÜíÉåI= Ç~ëë= ÇáÉJ
ëÉê= ΩÄÉê= ÉáåÉ= oΩÅâÉåëíΩíòÉ= îÉêJ
ÑΩÖíK=lÜåÉ=ÇáÉëÉ=òìë®íòäáÅÜÉ=píΩíJ
òÉ=â~åå=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=Éáå=pÉáíÉåJ
~ìÑéê~ää= ëÅÜïÉêïáÉÖÉåÇÉ= cçäÖÉå
Ü~ÄÉåK= aÉåå= Éáå= ^áêÄ~Ö= ~ääÉáå
â~åå= Ç~ë= háåÇ= åáÅÜí= ~ìëêÉáÅÜÉåÇ
ëÅÜΩíòÉåK
rã= åçÅÜ= ÄÉëëÉê= ÖìíÉ= îçå
ëÅÜäÉÅÜíÉå=háåÇÉêëáíòÉå=òì=ìåíÉêJ
ëÅÜÉáÇÉåI=Ü~ÄÉå=ÇáÉ=qÉëíÉê=áå=ÇáÉJ
ëÉã= g~Üê= åÉìÉ= hêáíÉêáÉå= áå= Ç~ë
qÉëíîÉêÑ~ÜêÉå= ~ìÑÖÉåçããÉåK= pç
ïìêÇÉå=ÇáÉ=OU=páíòÉ=åáÅÜí=åìê=~ìÑ
páÅÜÉêÜÉáíI= _ÉÇáÉåìåÖ= ìåÇ= oÉáåáJ
ÖìåÖLsÉê~êÄÉáíìåÖ= ÖÉíÉëíÉíI= ëçåJ
ÇÉêå= òìë®íòäáÅÜ= áå= ÇÉå= _ÉêÉáÅÜÉå
bêÖçåçãáÉ= ìåÇ= pÅÜ~ÇëíçÑÑéêΩJ
ÑìåÖ= ÖÉéêΩÑíK= aáÉ= råíÉêëìÅÜìåÖ
~ìÑ= pÅÜ~ÇëíçÑÑÉ= ãáí= ÇÉåÉå= háåJ
ÇÉêå= áå= ÇÉå= páíòÉå= ÇáêÉâí= áå= _ÉJ
êΩÜêìåÖ= âçããÉå= â∏ååÉåI= Ü~í
ëáÅÜ=~ìÅÜ=~ìÑ=Ç~ë=bêÖÉÄåáë=òïÉáÉê
páíòÉ= åáÉÇÉêÖÉëÅÜä~ÖÉåK= aáÉëÉ
ïìêÇÉå=ÇìêÅÜ=ÉêÜ∏ÜíÉå=mÜíÜ~ä~íJ
dÉÜ~äí= ÇÉìíäáÅÜ= çÄÉêÜ~äÄ= ÇÉê
dêÉåòÉ= ÑΩê= háåÇÉêëéáÉäòÉìÖÉ= ãáí
ÉáåÉã=łã~åÖÉäÜ~Ñí=~ÄÖÉïÉêíÉíK
qÉëíëáÉÖÉê= Äáë= NP= háäçÖê~ããW
_~ÄóJp~ÑÉ=mäìë=ff=peoK
^rqlJkbtp
Bestandsaktion für verfügbare Neufahrzeuge
kÉìÉ=m~âÉíÉ
Abbildungen zeigen evtl. Sonderausstattung.
aêÉá=åÉìÉ=^ìëëí~ííìåÖëé~âÉJ
íÉ= ÑΩê= ÇÉå= ^äÑ~= oçãÉç= jáqç
ã~ÅÜÉå= ÇáÉ= fåÇáîáÇì~äáëáÉêìåÖ
ÇÉë= Çóå~ãáëÅÜÉå= hçãé~âíÉå
àÉíòí= åçÅÜ= äÉáÅÜíÉêW= aáÉ= péçêíJ
é~âÉíÉ=N=ìåÇ=O=ëçïáÉ=Éáå=hçãJ
Ñçêíé~âÉíI=Ç~ë=~ìÅÜ=ÑΩê=ÇÉå=^äÑ~
oçãÉç=jáqç=nì~ÇêáÑçÖäáç=sÉêJ
ÇÉ=îÉêÑΩÖÄ~ê=áëíK
Unser Kleinster jetzt zum
kleinsten Preis !
Privatkundenangebot gültig bis 31.05.2011
Kraftstoffverbrauch innerorts 5,4 l/100 km, außerorts 4 l/100
km, kombiniert 4,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 103
g/km (RL 80/1268/EWG).
(H)=Vertragshändler, (A)=Vertragswerkstatt mit Neuwagenagentur, (V)=Verkaufsstelle
åçÅÜ= ãÉÜê= kìíòïÉêí= ÄáÉíÉå
ìåÇ= ïÉáëí= îáÉäÉ= åÉìÉ= léíáçåÉå
~ìÑK= aÉê= açééÉä~ÅÜëÉê= áå= ^äìJ
ãáåáìãÄ~ìïÉáëÉ= áëí= UIOR= jÉJ
íÉê= ä~åÖ= ìåÇ= ïáÉÖí= NVMM= háäçJ
Öê~ããK
~
p~~Ä=éêçÇìòáÉêí
Auto + Sport AS HGmbH (H) • Gifhorner Str. 150 •
38112 Braunschweig • Telefon 0531 / 210510 • Fax
0531 / 2105129 • info@autoundsportas.de • www.
autoundsportas.de
^áêëíêÉ~ã=SUQJOK
Sport 2.2 CRD 4x4
30.800,- 5
0,7 %
0,7 %
0,00 5
15.400,- 5
59
42.300,-
2.173,61 5
17.927,06 5
286,06 5
299,- 5
14.400,- 5
^äÑ~=oçãÉç=jáqçK
tÉê= ëáÅÜ= ~äë= kÉìï~ÖÉåâ®ìJ
ÑÉê= ÑΩê= ÉáåÉë= ÇÉê= m~âÉíÉ= ÉåíJ
ëÅÜÉáÇÉíI=âçããí=áå=ÇÉå=dÉåìëë
ÉáåÉë= mêÉáëîçêíÉáäë= îçå= Äáë= òì
RNM=bìêçK
~
iìñìëÜÉáã
k~ÅÜ= ÑΩåÑ= g~ÜêÉå= ÄêáåÖí= ÇÉê
äÉÖÉåÇ®êÉ= rpJ~ãÉêáâ~åáëÅÜÉ
tçÜåï~ÖÉåÜÉêëíÉääÉê= ^áêëíêÉJ
~ã= Éáå= åÉìÉë= jçÇÉää= ëÉáåÉë
_ÉëíëÉääÉêë= SUQ= å~ÅÜ= aÉìíëÅÜJ
ä~åÇK= aÉê= ^áêëíêÉ~ã= SUQJO= ëçää
p~~Ä= Ü~í= ÇáÉ= mêçÇìâíáçå= áå
ëÉáåÉã= tÉêâ= áå= qêçääÜ®íí~å
ïáÉÇÉê= ~ìÑÖÉåçããÉåK= få= ÇÉå
îÉêÖ~åÖÉåÉå=tçÅÜÉå=Ü~ííÉ=ÇáÉ
mêçÇìâíáçå=ÄÉáã=ëÅÜïÉÇáëÅÜÉå
qê~ÇáíáçåëÜÉêëíÉääÉê=
ÖÉêìÜíI
å~ÅÜÇÉã= iáÉÑÉê~åíÉå= åáÅÜí
ãÉÜê=ÄÉò~Üäí=ïÉêÇÉå=âçååíÉåK
p~~ÄJbáÖåÉê= sáÅíçê= jìääÉê= Ü~íJ
íÉ= Ç~ê~ìÑÜáå= áå= `Üáå~= å~ÅÜ
dÉäÇÖÉÄÉêå= ÖÉëìÅÜí= ìåÇ= Ñ~åÇ
å~ÅÜ= ÉáåÉã= ÉêëíÉå= ÖÉëÅÜÉáíÉêJ
íÉå= sÉêëìÅÜ= jáííÉ= ÇÉë= jçå~íë
Ç~ë= ^ìíçÜ~åÇÉäëìåíÉêåÉÜãÉå
m~åÖ= a~K= bë= ëçää= òìå®ÅÜëí
PM=jáääáçåÉå= bìêç= òìê= sÉêÑΩJ
ÖìåÖ=ÖÉëíÉääí=Ü~ÄÉåK
~
G I U L I E T TA E X P E R I E N C E T E S T W O C H E N + + + A K T I O N V O M 3 0 . 0 5 . 2 0 1 1 B I S 1 8 . 0 6 . 2 0 1 1 + + +
Guilietta & Mito
–
Keine Kompromisse
Alfa Romeo Giulietta
Alfa Romeo MiTo 1.4 16V
88 kw/120 PS*, 17 Zoll Leichtmetallräder,
2-Zonen-Klimaautomatik, Start/Stop System,
Audio CD/MP3, LED Tagfahrlicht, E-Paket, SafePaket, Chrom Paket, Nebelscheinwerfer, Spiegel
im Alu Design, get. umklappbare Rückbank u.v.m.
77 kw/105 PS*, Multiair-Benzin-Moto, Sportpaket 1, Klimaanlage, Radio/CD, 17 Zoll Leichtmetallräder, 7 Airbags, E-Paket, Carbon-Design
Armaturenbrett, Chrom-Paket, ESP, ABS, DNA,
Bluetooth Freisprechanlage, USB Anschluss,
Multifunktionslenkrad, Spracherkennung u.v.m.
Ihr Preis:
Ihr Preis:
17.990,- €
15.595,- €
**
Alfa Romeo 159 SW TI
Lederausstattung schwarz, 19“ Aluräder,
Farb Navigation, USB Anschluss, Sitzheizung,
Bose Sound System, Sportfahrwerk, Tempomat, 6-Gang-Getriebe, Bi-Xenon Scheinwerfer, Bordcomputer, Tempomat u.v.m.
Tageszulassung.
UVP: 40.775,- €
Ihr Preis:
30.990,- €
Wahlweise als 1.8 TBi Benziner 147 kW/200 PS* oder 2.0 Diesel
125 kW /170 PS*. Beide Euro 5 Norm - grüne Umweltplakette.
Dienstwagen
Giulietta Turismo
Alfa Romeo 147
Tageszulassung
1.6 JTS
77 kW / 105 PS, Benzin Motor,
EZ 04/2010, 25.990 KM, Klima,
Alu, Funk.ZV, el. Fenster, ...
Werksgarantie bis 04.2012.
125 kW / 92 PS, Multiair Benzin
Motor, EZ 11/2010, 25.990 KM
Klimaautomatik, Bluetooth Freisprechanlage, USB Anschluss,
Alu-Felgen,R(DC), …
Gebrauchtwagen
Jetzt nur 12.990,- €
Jetzt nur 19.990,- €
Wir
wachsen!
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
122 kW / 166 PS, Benzin Motor,
EZ 11/08, 24.750 KM
Leder, Shz, Bose Sound System,
Klimaautomatik, R/CD, ABS,
ASR, …
Jetzt nur 15.990,- €
Werkstattpersonal
gesucht.
MK MARING GmbH
Alfa Romeo Exclusive Händler
Exclusive-Händler
Servicepartner
Servicepartner
SUDETENSTR. 14 • 38114 BRAUNSCHWEIG
T: 0531/50 90 21 • F: 0531/50 16 63
www.mk-maring.de • info@mk-maring.de
* Verbrauch (l/100) nach Rl 80/1268/EWG: innerorts: 7,7 - 12; außerorts: 4,4 - 6,2; kombiniert: 5,2 - 8,3; CO2-Emission (g/km): 139 - 194 (kombiniert). ** Zuzüglich Überführungskosten von 850,- €
Alle Abbildungen enthalten Sonderausstattung. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.
OM
neue
Braunschweiger
^kwbfdbkLilh^ibp
ł_~ìîÉêï~äíìåÖ=åáÅÜí=áã=dêáÑÑ
t~ääêáåÖW=qêçíò=ÖÉäíÉåÇÉê=sÉê®åÇÉêìåÖëëéÉêêÉ=ïìêÇÉ=sçê~ÄÖÉåÉÜãáÖìåÖ=ÉêíÉáäí
sçå=j~êáçå=hçêíÜ
cçêíëÉíòìåÖ=îçå=pÉáíÉ=NK=bë
ëçää=ÖÉéêΩÑí=ïÉêÇÉåI=çÄ=ÇáÉ
ÇìêÅÜ=ÇáÉ=_~ìîÉêï~äíìåÖ
ÉêíÉáäíÉ=sçê~ÄÖÉåÉÜãáJ
ÖìåÖ=E_~ìîçêÄÉëÅÜÉáÇF
ΩÄÉêÜ~ìéí=êÉÅÜíã®≈áÖ=áëíK
lÄÉêÄΩêÖÉêãÉáëíÉê=aêK=dÉêí=eçÑÑJ
ã~åå= Ü~ÄÉ= ~åÖÉçêÇåÉíI= Ç~ëë= áå
ÇÉê= å®ÅÜëíÉå= páíòìåÖ= ÇÉë= mä~J
åìåÖëJ= ìåÇ= rãïÉäí~ìëëÅÜìëëÉë
ΩÄÉê= ÇÉå= sçêÖ~åÖ= ìãÑ~ëëÉåÇ= ÄÉJ
êáÅÜíÉí=ïáêÇI=ìåÇ=Ç~ëë=~ìÅÜ=áå=wìJ
âìåÑí=ÇáÉ=ëí®ÇíáëÅÜÉå=dêÉãáÉå=ÄÉá
sçêÜ~ÄÉå=áã=t~ääêáåÖÖÉÄáÉí=ëí®êJ
âÉê= ÄÉíÉáäáÖí= ïÉêÇÉåK= bê= îÉêãáëëÉ
áããÉê= åçÅÜ= pÉåëáÄáäáí®í= ÑΩê= Ç~ë
t~ääêáåÖíÜÉã~= ÄÉá= ÇÉê= _~ìîÉêJ
ï~äíìåÖK= łpÉäÄëíâêáíáëÅÜ= ãìëë= áÅÜ
~ääÉêÇáåÖë=~åãÉêâÉåW=jáê=áëí=Éë=áå
ÇÉå= òÉÜå= g~ÜêÉå= åáÅÜí= ÖÉäìåÖÉåI
ÇáÉ= _~ìîÉêï~äíìåÖ= ïáêâäáÅÜ= áå
ÇÉå=dêáÑÑ=òì=ÄÉâçããÉåK=fÅÜ=ãìëë
áå= ãÉáåÉê= dÉë~ãíîÉê~åíïçêíìåÖ
ÑΩê=ÇáÉ=sÉêï~äíìåÖ=àÉíòí=çêÖ~åáë~J
íçêáëÅÜÉ= j~≈å~ÜãÉå= ÑΩê= ÇÉå
_~ìÄÉêÉáÅÜ=áåë=^ìÖÉ=Ñ~ëëÉåI=ë~ÖJ
íÉ=eçÑÑã~ååK
aÉêòÉáíI=Äáë=ÇáÉ=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå
_ÉÄ~ììåÖëéä®åÉ=
ÄÉëÅÜäçëëÉå
ïÉêÇÉåI= Öáäí= áå= ÇÉã= _ÉêÉáÅÜ= ÉáåÉ
sÉê®åÇÉêìåÖëëéÉêêÉK= i~ìí= ÉáåÉê
jáííÉáäìåÖ= îçã= j~á= OMNM= ëÉá= ÇáÉ
_~ìîÉêï~äíìåÖ= ~åÖÉïáÉëÉå= ïçêJ
ÇÉåI= Äáë= òì= ÉáåÉê= dêÉãáÉåÉåíJ
ëÅÜÉáÇìåÖ= ~âíìÉääÉ= _~ìÖÉëìÅÜÉ
òìêΩÅâòìëíÉääÉåK
^åÖÉëíêÉÄí=ïáêÇ=ÉáåÉ=łÄÉÜìíë~J
ãÉ= tÉáíÉêÉåíïáÅâäìåÖI= ìã= ÇÉå
`Ü~ê~âíÉê= ÇÉë= t~ääêáåÖë= ãáí= ëÉáJ
åÉå= dêΩå~åä~ÖÉåI= ÇÉå= Öêç≈Éå
dêìåÇëíΩÅâÉå= ìåÇ= sáääÉå= òì= ÉêJ
Ü~äíÉåK=a~òì=ÄÉëíÉÜÉå=ÉáåÇÉìíáÖÉ
_ÉëÅÜäΩëëÉ= ÇÉë= sÉêï~äíìåÖë~ìëJ
ëÅÜìëëÉë= ìåÇ= ÇÉë= pí~Çíê~íÉëK= báJ
åÉë=ÇÉê=mä~åìåÖëòáÉäÉI=Ç~ë=áã=dÉJ
ë~ãíâçåòÉéí= t~ääêáåÖ= ìåíÉê= ~åJ
ÇÉêÉã= ÑçêãìäáÉêí= áëíI= ä~ìíÉíW= łaáÉ
tçÜååìíòìåÖ= ïáêÇ= ÖÉëí®êâíK= _ΩJ
êçJìåÇ=dÉëÅÜ®ÑíëÜ®ìëÉê=çÜåÉ=àÉÖJ
äáÅÜÉ=tçÜååìíòìåÖ=ëçääÉå=âΩåÑíáÖ
áå= ÇÉå= òì= ÉåíïáÅâÉäåÇÉå= tçÜåJ
ÄÉêÉáÅÜÉå= ìåòìä®ëëáÖ= ëÉáåK= aáÉ
ÖÉéä~åíÉ= q~ÖÉëâäáåáâ= ÑΩê= éëóJ
ÅÜáëÅÜ= Éêâê~åâíÉ= háåÇÉê= ìåÇ= gìJ
ÖÉåÇäáÅÜÉ= ~ã= táäÜÉäãáíçêï~ää
â∏ååíÉ=ÇÉã=òìïáÇÉêä~ìÑÉåK
a~ë= t~ääêáåÖÑçêìãI= Ç~ë= òìJ
å®ÅÜëí= Éáå= äçÅâÉêÉê= wìë~ããÉåJ
ëÅÜäìëë= îçå= _ΩêÖÉêå= áå= ÇÉã= _ÉJ
êÉáÅÜ= ï~êI= ãáííäÉêïÉáäÉ= ~ÄÉê= Éáå
sÉêÉáå=áëíI=ïáêÇ=~å=ÇÉå=mä~åìåÖÉå
ÄÉíÉáäáÖíK=aêÉá=jáíÖäáÉÇÉê=~êÄÉáíÉå
áå= ÉáåÉã= ^êÄÉáíëâêÉáë= ãáí= ÇÉê
pí~Çí= òìë~ããÉåK= łbáåÉ= ÖìíÉ= wìJ
ë~ããÉå~êÄÉáíI= ïáÉ= sÉêÉáåëîçêJ
ëáíòÉåÇÉ= oÉå~íÉ= eáêëÅÜâÉ= ÇÉê= å_
ë~ÖíK= ^âíìÉää= ÖÉÄÉ= Éë= âÉáåÉå= ^åJ
ä~ëë=òìê=hêáíáâK=łbë=Ö~Ä=ïÉÖÉå=ÇÉê
q~ÖÉëâäáåáâ= îçê= ÇÉå= lëíÉêÑÉêáÉå
áã= ^éêáä= ÉáåÉ= ^åÑê~ÖÉI= ãÉÜê
åáÅÜíI=ÄÉíçåíÉ=ëáÉK=d~åò=ÉåíëÅÜáÉJ
ÇÉå=ïÉÜêí=ëáÉ=ëáÅÜ=Ç~ÖÉÖÉåI=ïÉåå
àÉíòí=ÇÉê=báåÇêìÅâ=ÉêïÉÅâí=ïÉêÇÉI
Ç~ëë= ÇáÉ= jáíÖäáÉÇÉê= Éíï~ë= ÖÉÖÉå
éëóÅÜáëÅÜ=hê~åâÉ=Ü®ííÉåK=łbë=ÖÉÜí
~ääÉáå=Ç~êìãI=Ç~ëë=áå=ÇÉå=îÉêÖ~åJ
ÖÉåÉå=g~ÜêÉå=áããÉê=ïÉáíÉêÉ=pçåJ
ÇÉêÖÉåÉÜãáÖìåÖÉå= ÑΩê= ÉáåÉ= ÖÉJ
ïÉêÄäáÅÜÉ= kìíòìåÖ= îçå= dÉÄ®ìJ
ÇÉå=ÉêíÉáäí=ïçêÇÉå=ëáåÇI=ë~Öí=ëáÉK
tÉåå=~ã=t~ääêáåÖ=ÖÉÄ~ìí=ïÉêÇÉI
ï~ë= ÖêìåÇë®íòäáÅÜ= áå= lêÇåìåÖ
ëÉáI= Ç~åå= ëçääÉ= Éë= ~ÄÉê= é~ëëÉåÇ
ëÉáåK=pÅÜçå=àÉíòí=ëÉá=ÇìêÅÜ=Öê∏≈ÉJ
êÉ= dÉÄ®ìÇÉâçãéäÉñÉ= îáÉä= ÇÉë= ìêJ
ëéêΩåÖäáÅÜÉå= `Ü~ê~âíÉêë= ÇÉë= dÉJ
ÄáÉíÉë=òÉêëí∏êí=ïçêÇÉåK
pÅÜ∏åÉ
aáåÖÉ
pçååí~ÖI=OVK=j~á=OMNN=√=kêK=ON
eÉìíÉ=j~Öåáã~êâí
cçêíëÉíòìåÖ= îçå= pÉáíÉ= NK= ^ìÅÜ
ÜÉìíÉ= òÉáÖÉå= QR= hìåëíÜ~åÇïÉêJ
âÉê= ~å= ÇÉê= j~ÖåáâáêÅÜÉ= áÜêÉ= ^êJ
ÄÉáíÉåK= aÉê= j~êâí= áëí= îçå= NN= Äáë
NU=rÜê=ÖÉ∏ÑÑåÉíK
sáÉäÉ= pí®åÇÉ= ï~êÉå= ÖÉëíÉêå
k~ÅÜãáíí~Ö= ÇáÅÜí= ìãä~ÖÉêí= îçå
iáÉÄÜ~ÄÉêå= âìåëíÜ~åÇïÉêâäáÅÜÉê
^êÄÉáíÉåK= pç= ~ìÅÜ= ÇÉê= pí~åÇ= îçå
jçÇáëíáå=j~êÉå=hìÅÜí~K=páÉ=òÉáÖí
ïáÉÇÉê= îÉêäçÅâÉåÇÉ= eìíâêÉ~íáçJ
åÉå= ãáí= ÖÉê~ÑÑíÉå= píçÑÑÉå= ìåÇ
_äΩíÉåÇÉâçê~íáçåÉåK= łbë= áëí= ÉáåÉ
ëÅÜ∏åÉ= ^íãçëéÜ®êÉ= ìåíÉê= ÇÉå
hçääÉÖÉå=ìåÇ=ÇÉå=_ÉëìÅÜÉêåI=ÉêJ
ò®Üäí= ÇáÉ= cäÉåëÄìêÖÉêáåK= aÉê
j~êâí=ëÉá=łâäÉáåI=~ÄÉê=ÑÉáåK
łdÉê~ÇÉ= ÇáÉ= àìåÖÉå= cê~ìÉå= Ü~J
ÄÉå= ïáÉÇÉê= ÉáåÉå= Ñê∏ÜäáÅÜÉêÉå
wìÖ~åÖ= Ç~òìI= ë~ÖíÉ= ÇáÉ= eìíã~J
ÅÜÉêáåI= łÉáåÉ= wÉáí= ä~åÖ= Ö~äí= Éë= ~äë
j~êÖáí=píêçÜ=ÑÉêíáÖí=pâìäéíìêÉå
ìåÇ=péêìÅÜÜ∏äòÉêK
cçíçW=pKeK
î∏ääáÖ= ~ÄïÉÖáÖ= eìí= òì= íê~ÖÉåK
páÉ= ï~ê= åáÅÜí= ÇáÉ= ÉáåòáÖÉ= hìåëíJ
Ü~åÇïÉêâÉêáåI= ÇáÉ= Ç~êìã= Ä~íI
åáÅÜí= òì= ÑçíçÖê~ÑáÉêÉåK= wì= çÑí
~åÜ
ïΩêÇÉå=fÇÉÉå=âçéáÉêíK
^rp=abo=dbp`eûcqptbiq
^kwbfdb
_~äÇ=ãÉÜê=páíòéä®íòÉ
fhb^=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=ÉêïÉáíÉêí=ìåÇ=Ä~ìí=ìã
oÉ~äJcêΩÜëíΩÅâ=áã=dìáååÉëëJ_ìÅÜ
tÉê= Ü®ííÉ= Ç~ë= ÖÉÇ~ÅÜíI= Ç~ëë
ÇáÉ= êìåÇ= PNT=oÉ~äJj®êâíÉ= ÉáJ
åÉå= åÉìÉå= j~≈ëí~Ä= ÄÉáã
łdê∏≈íÉå=cêΩÜëíΩÅâ=ÇÉê=tÉäí
ëÉíòÉå\= aÉåå= ãáåÇÉëíÉåë
VN=RVO=hìåÇÉå= ãìëëíÉå= ~ã
aáÉåëí~ÖI= PK=j~á= îçå= NM= Äáë
NN=rÜê= áÜêÉ= cêΩÜëíΩÅâëé~ìëÉ
áå= ÇÉå= oÉ~äJj~êâí= äÉÖÉåI= ìã
ÇÉå= tÉäíêÉâçêÇ= òì= íçééÉå
ìåÇ=ÇÉå=báåíê~Ö=áåë=dìáååÉëëJ
_ìÅÜ=ÇÉê=oÉâçêÇÉ=òì=ÉêÜ~äíÉåK
łbë=ï~ê=âå~ééI=ïáê=Ü~ÄÉå=ÇÉå
oÉâçêÇ=ìã=SM=qÉáäåÉÜãÉê=ëíÉáJ
ÖÉêå= â∏ååÉåK= táê= ÑêÉìÉå= ìåë
êáÉëáÖI=ëç=píÉÑ~å=oΩííÉåI=oÉ~äJ
_ÉòáêâëäÉáíÉêK= gÉÇÉê= hìåÇÉ
âçååíÉ=ÑêÉáïáääáÖ=ÑΩê=Ç~ë=cêΩÜJ
ëíΩÅâë~åÖÉÄçí= ëéÉåÇÉåK= jáí
ÇÉã= dÉäÇ= ïÉêÇÉå= mêçàÉâíÉ
îçå= plp= háåÇÉêÇçêÑ= aÉìíëÅÜJ
ä~åÇ=ìåíÉêëíΩíòíK= é~ìLcçíçW=çÜ
aáÉ= _ÉêÉáÅÜÉ= oÉëí~ìê~åí= áåâäìëáJ
îÉ=hΩÅÜÉI=pÅÜïÉÇÉåëÜçé=ìåÇ=_áJ
ëíêç=ÇÉë= fhb^= báåêáÅÜíìåÖëÜ~ìëÉë
ïÉêÇÉå= âçãéäÉíí= ìãÖÉÄ~ìí= ìåÇ
ÉêïÉáíÉêíK= aáÉ= _~ìã~≈å~ÜãÉå
Ç~ìÉêå= îçå= j~á= Äáë= îçê~ìëëáÅÜíJ
äáÅÜ=båÇÉ=pÉéíÉãÄÉêK=a~å~ÅÜ=ÉêJ
äÉÄÉå=ÇáÉ=_ÉëìÅÜÉê=áã=fhb^=báåJ
êáÅÜíìåÖëÜ~ìë=
_ê~ìåëÅÜïÉáÖ
Öêç≈òΩÖáÖÉ=VM=páíòéä®íòÉ=òìë®íòJ
äáÅÜI= Éáå= âçãéäÉíí= åÉìÉë= ëÅÜïÉJ
ÇáëÅÜÉë= ^ãÄáÉåíÉ= ëçïáÉ= ÉáåÉ
ïÉáíÉêÉ= bëëÉåë~ìëÖ~ÄÉK= a~ãáí
ÉêÜ~äíÉå=ÇáÉ=fhb^J_ÉëìÅÜÉê=åçÅÜ
ÉáåÑ~ÅÜÉê= ìåÇ= ÄÉèìÉãÉê= áÜêÉ
ëÅÜïÉÇáëÅÜÉå= iÉÅâÉêÉáÉåK= a~ë
îÉêÖê∏≈ÉêíÉ= oÉëí~ìê~åí= îÉêÑΩÖí
Ç~åå=ΩÄÉê=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ=páíòJ
ÄÉêÉáÅÜÉ= ÑΩê= ÇáÉ= áåÇáîáÇìÉääÉå
_ÉÇΩêÑåáëëÉ= ÇÉê= d®ëíÉK= lÄ
ëÅÜåÉääÉê= h~ÑÑÉÉ= òïáëÅÜÉåÇìêÅÜ
çÇÉê= Éáå= Éåíëé~ååíÉë= ^ÄÉåÇÉëJ
ëÉåI= àÉÇÉê= ÑáåÇÉí= ëÉáåÉå= ÄÉîçêJ
òìÖíÉå= iáÉÄäáåÖëéä~íòK= ^ìÅÜ= ÑΩê
ÇáÉ= oÉëí~ìê~åíãáí~êÄÉáíÉê= ÄÉJ
ÇÉìíÉí=ÇÉê=rãÄ~ìI=ãáí=ÇÉê=Ç~åå
ÇÉìíäáÅÜ= ÉêïÉáíÉêíÉå= hΩÅÜÉI= ÉáåJ
Ñ~ÅÜÉêÉ=^êÄÉáíë~Ää®ìÑÉ=ìåÇ=ãÉÜê
mä~íò=òìã=e~åíáÉêÉåK=tÉáíÉê=éêçJ
ÑáíáÉêÉå=~ääÉ=~åÇÉêÉå=fhb^Jjáí~êJ
ÄÉáíÉê= îçã= åÉìÉå= jáí~êÄÉáíÉêJ
êÉëí~ìê~åí= ãáí= ÉáåÉê= åÉìÉåI
Öêç≈òΩÖáÖÉå= cÉåëíÉêÑä®ÅÜÉK= kÉì
ìåÇ= Öêç≈òΩÖáÖÉê= ïÉêÇÉå= ~Ä= båJ
ÇÉ= pÉéíÉãÄÉê= ~ìÅÜ= Ç~ë= _áëíêç
ìåÇ= ÇÉê= pÅÜïÉÇÉåëÜçé= áã= ^ìëJ
Ö~åÖëÄÉêÉáÅÜ= ÇÉë= fhb^= _ê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖë= ëÉáåK= a~åå= â∏ååÉå= ÇáÉ
_ÉëìÅÜÉê= ~ìÑ= RM=mêçòÉåí= ãÉÜê
cä®ÅÜÉ= åçÅÜ= ãÉÜê= ëÅÜïÉÇáëÅÜÉ
iÉÄÉåëãáííÉä= ÉåíÇÉÅâÉåK= k~ÅÜ
ÇÉå= kÉìÄ~ì= NVVP= ìåÇ= ÇÉê= bêJ
ïÉáíÉêìåÖ= áã= g~Üê= OMMO= áëí= Ç~ë
ÇáÉ=ÇêáííÉ=Öêç≈É=fåîÉëíáíáçåK=fhb^
ÄÉÇ~åâí= ëáÅÜ= ÄÉá= ~ääÉå= iáÉÄÜ~J
ÄÉêå= ÇÉê= ëÅÜïÉÇáëÅÜÉå= hΩÅÜÉI
ÇáÉ=ÇáÉëÉå=rãÄ~ì=å∏íáÖ=ÖÉã~ÅÜí
Ü~ÄÉåK=
é~ì
gÉíòí=ÄÉïÉêÄÉå
o~ìíÉ=oÉÅçêÇë=ÑÉáÉêí=aêÉáà®ÜêáÖÉë
pÉâíÅÜÉåI= pÅÜå®ééÅÜÉåI= pçåJ
ÇÉêéêÉáëÉ=Ó=ìåíÉê=ÇáÉëÉã=jçíJ
íç= ÑÉáÉêí= o~ìíÉ= oÉÅçêÇë= ~ã
ÉêëíÉå= gìåáJtçÅÜÉåÉåÇÉ= gìÄáJ
ä®ìãK= pÉáí= OMMU=áëí= ÇÉê= _ê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖÉê= sáåóäJpéÉòá~äáëí= áå
ÇÉê= pçååÉåëíê~≈É= VÇ= ^åä~ìÑJ
ëíÉääÉ= ìåÇ= qêÉÑÑéìåâí= ÑΩê
pÅÜ~ääéä~ííÉåÑ~åë= ÇÉê= oÉÖáçåK
^ã=cêÉáí~Ö=EPKgìåáF=îçå=NN=Äáë
NV= rÜê= ìåÇ= pçåå~ÄÉåÇ= EQK=gìJ
åáF=NN=Äáë=NS=rÜê=ïáêÇ=ÖÉÑÉáÉêíK
`ÜÉÑáå= h~íêáå= eçï~êÇ= ã~ÅÜí
jìëáâÑêÉìåÇÉå= Ç~åå= Éêëíã~äë
qÉáäÉ= ÇÉë= RM=MMM=qáíÉä= ìãÑ~ëJ
ëÉåÇÉå= i~ÖÉêÄÉëí~åÇÉë= òìJ
Ö®åÖäáÅÜK=bêÜ®äíäáÅÜ=ëáåÇ=sáåóäJ
pÅÜ®íòÅÜÉå= îçå= jÉí~ä= Äáë
pÅÜä~ÖÉêI= òìã= qÉáä= òì= mêÉáëÉå
ïáÉ=áå=ÇÉå=TMÉê=g~ÜêÉåK=råíÉê
ïïïKê~ìíÉêÉÅçêÇëKÇÉ= ïÉáíÉêÉ
fåÑçêã~íáçåÉåK= é~ìLcçíçW=é~ì
_caJpíÉääÉå=ÄÉáã=^êÄÉáíÉêJp~ã~êáíÉêJ_ìåÇ
^ä~åó~JfãÄáëë=kÉìÉê∏ÑÑåìåÖ
pÉáí= ^åÑ~åÖ= ^éêáä= ÖáÄí= Éë= áå
^äíJiÉÜåÇçêÑ= ÉåÇäáÅÜ= ïáÉÇÉê
ÉáåÉå=mä~íòI=~å=ÇÉã=ã~å=êáÅÜJ
íáÖ= äÉÅâÉê= ìåÇ= òì= ìåëÅÜä~ÖÄ~J
êÉå= mêÉáëÉå= ÉëëÉå= â~ååK= fã
^ä~åó~JfãÄáëë= áå= ÇÉê= e~ååçJ
îÉêëÅÜÉå= píê~≈É= NVI= áå= îÉêJ
âÉÜêëÖΩåëíáÖÉê= i~ÖÉ= áå= q~åJ
ÖÉåíÉåå®ÜÉI= ÄáÉíÉí= hΩÅÜÉåJ
ÅÜÉÑ= sÉäá= d∏åΩäÅ~å= ëÉáåÉå
d®ëíÉå= ~ääÉêäÉá= d~ìãÉåÑêÉìJ
ÇÉåK= aáÉ= m~äÉííÉ= êÉáÅÜí= îçå
e~ãÄìêÖÉê=ìåÇ=mçããÉë=ΩÄÉê
máòò~= ìåÇ= p~ä~íÉå= Äáë= òìã
i~Üã~ÅìåK= ^ääÉ= péÉáëÉå= ÖáÄí
Éë= ~ìÅÜ= áã= iáÉÑÉêëÉêîáÅÉK= dÉJ
∏ÑÑåÉí=áëí=ÇÉê=^ä~åó~JfãÄáëë=áã
eÉêòÉå= îçå= ^äíJiÉÜåÇçêÑ= í®ÖJ
äáÅÜ= çÜåÉ= oìÜÉí~Ö= îçå
NNKPM=Äáë= OO=rÜêK= qÉäÉÑçåáëÅÜ
â~åå= ìåíÉê= PU=VN=VN=NO= ÄÉJ
ëíÉääí=ïÉêÇÉåK= é~ìLcçíçW=é~ì
e~åÇã~ÇÉ=ëéÉåÇÉí=^âíáçåëÉêä∏ëÉ
^ã= OK= ìåÇ= PK=^éêáä= Ñ~åÇ= òìã
òÉÜåíÉå= j~ä= ÇáÉ= hêÉ~íáî~ìëJ
ëíÉääìåÖ= e~åÇã~ÇÉ= áå= ÇÉê
pí~ÇíÜ~ääÉ= ëí~ííK= qêçíò= ëçååáJ
ÖÉå= tÉííÉêë= ìåÇ= îÉêâ~ìÑëçÑJ
ÑÉåÉå= pçååí~Öë= áå= ÇÉê= fååÉåJ
ëí~Çí= äáÉ≈Éå= ëáÅÜ= ΩÄÉê
NN=MMM=hêÉ~íáîÄÉÖÉáëíÉêíÉ
åáÅÜí= îçã= _ÉëìÅÜ= ÇÉê= e~åÇJ
ã~ÇÉ= ~ÄÜ~äíÉå= ìåÇ= ÉêäÉÄíÉå
ÇáÉ= ä®åÖëí= áã= _ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê
sÉê~åëí~äíìåÖëâ~äÉåÇÉê= Éí~ÄJ
äáÉêíÉ= ^ìëëíÉääìåÖ= ãáí= ΩÄÉê
NTM= ^åÄáÉíÉêå= ~ìë= ÇÉã= fåJ
ìåÇ= ^ìëä~åÇK= aáÉ= ^âíáçå= łq~J
ëÅÜÉåJ_~ë~ê=Ñ~åÇ=ÄÉá=ÇÉå=_ÉJ
ëìÅÜÉêå= Öêç≈Éå= ^åâä~åÖK= sçå
SMM= ÖÉë~ããÉäíÉå= q~ëÅÜÉåI
ïìêÇÉå= ΩÄÉê= PMM= îÉêâ~ìÑíK
kÉÄÉå=
q~ëÅÜÉåJpéÉåÇÉå
âçããí=ÇÉã=a~ÅÜîÉêÄ~åÇ=ÇÉê
bäíÉêåáåáíá~íáîÉå=
_ê~ìåJ
ëÅÜïÉáÖ= ÉáåÉ= péÉåÇÉ= îçå
NMMM=bìêç=òìÖìíÉK
é~ìLçÜ
aÉê=
^êÄÉáíÉêJp~ã~êáíÉêJ_ìåÇ
hêÉáëîÉêÄ~åÇ=
_ê~ìåëÅÜïÉáÖL
tçäÑÉåÄΩííÉä=ëìÅÜí=åçÅÜ=í~íâê®ÑJ
íáÖÉ= råíÉêëíΩíòìåÖ= ÑΩê= ÇÉå= _ìåJ
ÇÉëÑêÉáïáääáÖÉåÇáÉåëí= E_caFK= aÉê
aáÉåëí= êáÅÜíÉí= ëáÅÜ= ~å= gìÖÉåÇäáJ
ÅÜÉ= ìåÇ= bêï~ÅÜëÉåÉ= àÉÇÉå= ^äJ
íÉêëI=Ç~ìÉêí=áå=ÇÉê=oÉÖÉä=Éáå=g~Üê
ìåÇ=ÄÉÖáååí=~Ä=ÇÉã=NK=gìäáK
cΩê= ÑçäÖÉåÇÉ= báåë~íòÄÉêÉáÅÜÉ
ïÉêÇÉå= åçÅÜ= âìêòÑêáëíáÖ= fåíÉêÉëJ
ëÉåíÉå= ÖÉëìÅÜíW= c~ÜêÇáÉåëíI
j~ÜäòÉáíÉåÇáÉåëíI= ^ãÄìä~åíÉ
mÑäÉÖÉI= e~ìëåçíêìÑI= hÑòJtÉêâJ
ëí~íí=ìåÇ=ïÉáíÉêÉK=aÉê=åÉìÉ=_ìåJ
ÇÉëÑêÉáïáääáÖÉåÇáÉåëí= ëçää= ÇÉå
tÉÖÑ~ää= ÇÉë= wáîáäÇáÉåëíÉë= ~ìëJ
ÖäÉáÅÜÉåK= sáÉäÉ= _caJpíÉääÉå= ëáåÇ
ÇÉëÜ~äÄ= ÉÜÉã~äáÖÉ= wáîáäÇáÉåëíJ
ëíÉääÉåK= ła~êΩÄÉê= Üáå~ìë= Ü~ÄÉå
ïáê= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= îáÉäÉ= áåíÉêÉëë~åíÉ
åÉìÉ= píÉääÉå= ÑΩê= ÖÉëÅÜ~ÑÑÉåK= táê
ã∏ÅÜíÉå= ã∏ÖäáÅÜëí= îáÉäÉå= àìåJ
ÖÉå= ìåÇ= ®äíÉêÉå= jÉåëÅÜÉå= ÇáÉ
dÉäÉÖÉåÜÉáí= ÑΩê= ÉáåÉå= _ca= áå
ÇÉå= ÖÉãÉáååΩíòáÖÉå= báåêáÅÜíìåJ
ÖÉå= ÇÉë= ^p_= ÖÉÄÉåI= ë~Öí= `ÜêáëJ
íçéÜ= aÉííãÉêI= iÉáíÉê= pçòá~äÉ
aáÉåëíÉ=ÇÉë=^p_JhêÉáëîÉêÄ~åÇÉëK
aÉê= cêÉáïáääáÖÉåÇáÉåëí= ÇÉë= ^p_
Éêã∏ÖäáÅÜí=gìÖÉåÇäáÅÜÉå=ìåÇ=bêJ
ï~ÅÜëÉåÉåI= åÉìÉ= ÄÉêìÑäáÅÜÉ= bêJ
Ñ~ÜêìåÖÉå=òì=ë~ããÉäå=ëçïáÉ=ÇáÉ
ÉáÖÉåÉå=hçãéÉíÉåòÉå=òì=îÉêÄÉëJ
ëÉêåK= aáÉ= cêÉáïáääáÖÉå= ïÉêÇÉå= áå
ÇÉå= ^p_JbáåêáÅÜíìåÖÉå= Ñ~ÅÜäáÅÜ
~åÖÉäÉáíÉí= K= a~êΩÄÉê= Üáå~ìë= ëáåÇ
ëáÉ= ï®ÜêÉåÇ= ÇÉë= _ca= ÖÉëÉíòäáÅÜ
ëçòá~äîÉêëáÅÜÉêí=ìåÇ=ÉêÜ~äíÉå=Éáå
q~ëÅÜÉåÖÉäÇ= ëçïáÉ= ÉáåÉ= m~ìJ
ëÅÜ~äÉ= ÑΩê= hçëí= ìåÇ= içÖáëK= fåíÉJ
êÉëëÉåíÉå= â∏ååÉå= ëáÅÜ= àÉÇÉêòÉáí
ÄÉïÉêÄÉåK= ^åëéêÉÅÜé~êíåÉê= áëí
`ÜêáëíçéÜ=aÉííãÉê=ìåíÉê=qÉäÉÑçå
N=VO=NO= çÇÉê= éÉê= bJj~áä= ìåíÉê
ÅKÇÉííãÉê]~ëÄJÄëKÇÉK= bê= ÄÉ~åíJ
ïçêíÉí= ~ääÉ= cê~ÖÉå= êìåÇ= ìã= ÇÉå
_ìåÇÉëÑêÉáïáääáÖÉåÇáÉåëíK= é~ì
báåÉ=ãÉÇáòáåáëÅÜÉ=fååçî~íáçå
aáÉ= o~ÇáçäçÖáëÅÜÉ= mê~ñáë= aêK
ãÉÇK=jáÅÜ~Éä=hó~ë=áã=pÅÜäçëëJ
Å~êêÉÉ= ÄáÉíÉí= áÜêÉå= m~íáÉåíÉå
îáÉäW=fã=eÉêòÉå=_ê~ìåëÅÜïÉáÖë
ëçêÖí= Éáå= ëéÉòá~äáëáÉêíÉë= qÉ~ã
áå=ãçÇÉêåÉå=ìåÇ=Éáåä~ÇÉåÇÉå
mê~ñáëê®ìãÉå= ÑΩê= ÉáåÉ= m~íáÉåJ
íÉåÄÉíêÉììåÖ= ÇÉê= ÖÉÜçÄÉåÉå
^êíK= kÉìÉëíÉ= qÉÅÜåáâ= å~ÅÜ= áåJ
íÉêå~íáçå~äÉå= pí~åÇ~êÇë= ëáJ
ÅÜÉêí= ÉáåÉ= éê®òáëÉ= aá~ÖåçëíáâI
ãçÇÉêåëíÉ= qÜÉê~éáÉ= ìåÇ= ÉáåÉ
ëÅÜåÉääÉ=páÅÜÉêÜÉáí=ÑΩê=ÇÉå=m~J
íáÉåíÉåK=^äë=~ÄëçäìíÉ=fååçî~íáJ
çå= ÄáÉíÉí= ÇáÉ= mê~ñáë= ëÉáí= j~á
~äë=ÉáåòáÖÉ=áå=ÇáÉëÉê=oÉÖáçå=ÉáJ
åÉå= qÉáäâ∏êéÉêJjoq= ~åK= cΩê
ÇáÉ= ^ìÑå~ÜãÉå= îçå= e®åÇÉåI
håáÉå=çÇÉê=cì≈ÖÉäÉåâÉå=ãΩëJ
ëÉå= ÇáÉ= m~íáÉåíÉå= åìå= åáÅÜí
ãÉÜê=îçääëí®åÇáÖ=áå=ÇáÉ=o∏ÜêÉI
îáÉäãÉÜê= ïáêÇ= åìê= åçÅÜ= Ç~ë
ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ= h∏êéÉêíÉáä= áå
Ç~ë=dÉê®í=ÉáåÖÉÑΩÜêíK= é~ìLçÜ
mçêí~=ΩÄÉêêÉáÅÜí=péÉåÇÉåëÅÜÉÅâ
łj∏ÄÉäâ~ìÑ=ãáí=eÉêò=ÜáÉ≈=Éë
~ã= TK=j~á= áã= mçêí~JbáåêáÅÜJ
íìåÖëÜ~ìë= áå= _ê~ìåëÅÜïÉáÖI
Ç~ë= àÉíòí= ëÉáåÉ= wìë~ÖÉ= ÉáåÖÉJ
ä∏ëí=Ü~íI=òÉÜå=mêçòÉåí=îçã=q~J
ÖÉëìãë~íò= ÑΩê= ÖÉãÉáååΩíòáÖÉ
báåêáÅÜíìåÖÉå= òì= ëéÉåÇÉåK
dÉëÅÜ®ÑíëäÉáíÉê= _ÉêåÇ= ^äíÉåJ
ÜçÑÑ=ÑêÉìíÉ=ëáÅÜ=ΩÄÉê=ÇÉå=ëíçäJ
òÉå= _Éíê~Ö= îçå= VPQQ=bìêçI
ÇÉå=Éê=àÉíòí=áå=cçêã=ÉáåÉë=ÖêçJ
≈Éå=pÅÜÉÅâë=~å=ÇáÉ=_ΩêÖÉêëíáÑJ
íìåÖ= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= ΩÄÉêêÉáJ
ÅÜÉå= âçååíÉK= bê= Ç~åâíÉ= ÇÉå
hìåÇÉåI= ÇáÉ= ãáí= áÜêÉã= báåJ
â~ìÑ=ÇáÉ=^âíáçå=òì=ÉáåÉã=ÖêçJ
≈Éå= bêÑçäÖ= ÖÉã~ÅÜí= Ü~ÄÉåI
ìåÇ=ÇÉå=jáí~êÄÉáíÉêåI=ÇáÉ=ãáí
ÇÉã= bêä∏ë= ~ìë= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå
^âíáçåÉå= áã= báåêáÅÜíìåÖëÜ~ìë
òì= ÇÉê= péÉåÇÉåëìããÉ= ÄÉáÖÉJ
íê~ÖÉå=Ü~ÄÉåK=
é~ìLcçíçWçÜ
e~ìëÖÉã~ÅÜíÉë=ÄÉá=bêå~=C=h®íÜÉ
bê= ëáÉÜí= ëÅÜáÅâ= ~ìëI= áëí= ï~ÜåJ
ëáååáÖ= äÉÅâÉêI= ÖÉëìåÇ= ìåÇ= òì
NMM= mêçòÉåí= _áçW= aÉê= vç= cêçJ
òÉå=vçÖÜìêí=áëí=gçÖÜìêíJbáëÖÉJ
ëÅÜã~Åâ= é~ê= ÉñÅÉääÉåÅÉK= bêå~
C=h®íÜÉ=e~ìëÖÉã~ÅÜíI=
Ç~ë
âäÉáåÉ= ìåÇ= ÑÉáåÉ= `~Ѩ= áå= ÇÉê
eÉáåêáÅÜëíê~≈É=OU=áã=£ëíäáÅÜÉå
oáåÖÖÉÄáÉíI= Ü~í= ÇÉå= qêÉåÇ
àÉíòí= å~ÅÜ= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= ÖÉJ
Äê~ÅÜíK= cΩê= çÄÉåÇê~ìÑ= ÖáÄí= Éë
~ääÉêÜ~åÇ= ÑêáëÅÜÉ= wìí~íÉå= ïáÉ
bêÇÄÉÉêÉåI= j~åÖçI= ^å~å~ëI
háïáI=h®íÜÉë=háääÉêâêçâ~åíI=bêJ
å~ë= håìëéÉêãΩëäáI= dìããáÄ®êJ
ÅÜÉåI= lêÉçë= ìåÇìåÇìåÇK= ^ìë
Äáë= òì= PM= wìí~íÉå= â∏ååÉå= ÇáÉ
dÉåáÉ≈Éê= ï®ÜäÉåK= a~êΩÄÉê= ÜáJ
å~ìë=ÖáÄí=Éë=ÄÉá=bêå~=C=h®íÜÉ
~ìÅÜ= Ü~ìëÖÉã~ÅÜíÉå= hìÅÜÉåI
q~êíÉëI= ÑêáëÅÜÉ= p®ÑíÉ= ìåÇ
pãççíÜáÉëK= jÉÜê= fåÑçë= ìåíÉê
ïïïKÉêå~ìåÇâ~ÉíÜÉKÇÉ= áã
fåíÉêåÉíK
é~ìLcçíçWçÜ
BUNT STOPPT BRAUN.
4. Juni 2011, Braunschweig
Schon wieder wollen in Braunschweig Rechtsextremisten durch die Stadt marschieren. Sie wollen ihre gewalttätigen, ausländerfeindlichen und antidemokratischen Parolen in die Öffentlichkeit
tragen.
Wir als Braunschweigerinnen und Braunschweiger sagen: Unsere Stadt ist und bleibt
weltoffen, tolerant und bunt. Sie bietet Heimat für Menschen aus vielen Ländern und Kulturen.
Das zeigen wir am 4. Juni mit vielen bunten und friedlichen Aktionen.
Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich aktiv zu beteiligen.
AKTIONSBÜNDNIS BUNT STOPPT BRAUN.
4.Juni 2011, Braunschweig
10.00 Uhr
10.00 Uhr
11.00 Uhr
12.00 Uhr
13.00 Uhr
Kundgebung (Aktionsbündnis)
Kundgebung (Bündnis gegen Rechts)
Fest »Braunschweig International«
Stadtgeläut und Andachten
buntes Familienfest
Bahnhofsvorplatz
Schillstraße
Kohlmarkt
in allen Kirchen
Platz der deutschen Einheit
WIR UNTERSTÜTZEN DEN AUFRUF:
Acinio, Elfriede; Adleft, Ingrid;
Ingrid; Adolph,
Adolph, Birgitt;
Birgitt; Ahrens,
Ahrens, Frank
Frank (ver.di
(ver.di SON);
SON);Ahting,
Ahting, Detlef
Detlef (ver.di);
(ver.di);Ataman,
Ataman,Zenab;
Zenab;Ausbildungswerkstatt
Ausbildungswerkstatt BS
BS e.V.;
e.V.;AWO
AWO Kreisverband
Kreisverband e.V.
e.V.BraunBraunschweig; AWO,
AWO, Bezirksverband
BezirksverbandBraunschweig
Braunschweige.V.;
e.V.;Bachmann,
Bachmann,Klaus-Peter
Klaus-Peter(MdL,
(MdL,
Vors.
AWO-KV
Braunschweig);
Backhoff,
Knut;
Barthels,
Kathrin;
Bauer-Schmidt,
Christa
Vors.
d. d.
AWO-KV
Braunschweig);
Backhoff,
Knut;
Barthels,
Kathrin;
Bauer-Schmidt,
Christa
(ver.
(ver.di
SON);
Bauschke,
Jugend);
Baußmann,
Marion;
Becker,
Marcus;
Behrens,
(Quartier
St. Jürgen);
Christoph
u. Berndt,
Ilona; Berndt,
Elisabeth;
di SON);
Bauschke,
Timo,Timo,
(LÖW(LÖW
Jugend);
Baußmann,
Marion;
Becker,
Marcus;
Behrens,
SabineSabine
(Quartier
St. Jürgen);
Berger,Berger,
Christoph
u. Ilona;
Elisabeth;
Besier, BetriebsChristine;
rat
BMALuise;
Braunschweigische
AG; Betriebsräte Zollern
BHW; Betz, Heinrich
(Betriebsrat
Volkswagen
Braunschweig);
Beutler,
Angela; Blazéjak,
Besier,
Betriebsrat BMAMaschinenbauanstalt
Braunschweigische Maschinenbauanstalt
AG; Betriebsräte
Zollern BHW;
Betz, Heinrich
(Betriebsrat
Volkswagen
Braunschweig);
Beutler,Andrea;
Angela;
Bluhm,
Bogun,
Karsten;
Bernd;
Bokelmann,
Andreas;
Bollmann,
Uwe (VM
VW Braunschweig);
Andreas;
Bosse, Anke;
Both,
Gerda;
Brandes,
Blazéjak,Sabine;
Andrea;
Bluhm,
Sabine;Bohs,
Bogun,
Karsten;
Bohs, Bernd;
Bokelmann,
Andreas;
Bollmann,
Uwe (VM VWBorchert,
Braunschweig);
Borchert,
Andreas;
Bosse,
Anke;
Both, Sonja;
Gerda;
Bratmann,
Christoph;
Braunschweiger
Zeitungsverlag GmbH
& Co. KG;
Bremer,
Carsten
(Gewerkschaftssekretär
IGM Salzgitter-Peine);
Bremer, Nicole Bremer,
(BRE.DONicole
- Die ZukunftsBrandes, Sonja;
Bratmann,
Christoph; Braunschweiger
Zeitungsverlag
GmbH
& Co.
KG; Bremer,
Carsten (Gewerkschaftssekretär
IGM Salzgitter-Peine);
(BRE.DO gestalter);
Brosien, Karin;
Bruns,
Marlene
SON);
Buch,
Heike;
Susanne;Susanne;
BündnisBündnis
90/Die90/Die
GrünenGrünen
Landesverband
Niedersachsen;
Bündnis
90/Die
Die Zukunftsgestalter);
Brosien,
Karin;
Bruns,(ver.di
Marlene
(ver.di
SON);
Buch,Buchwald-Lorenz,
Heike; Buchwald-Lorenz,
Landesverband
Niedersachsen;
Bündnis
90/
Grünen,
Fraktion
im niedersächsischen
Landtag;
Bunschuch,
Uwe;
Burckhardt,
Anke;
Busse,
Michael;
Cakir,
Die Grünen,
Fraktion
im niedersächsischen
Landtag;
Bunschuch,
Uwe;
Burckhardt,
Anke;
Busse,
Michael;
Cakir,Hasan
Hasan(Betriebsratsvorsitzender
(BetriebsratsvorsitzenderSalzgitter
SalzgitterFlachstahl
FlachstahlGmbH);
GmbH);CarlCarlLiebold, Gabriele; Clemen, Renate; Cramer, Michael; Cuba Si Braunschweig;
Heidi; Dill;
Dirwehlis, Sarah;
Kurt; Domke,
Thomas (BRE.
Braunschweig; Cubuk, Haluk; Diemer-Quandt,
Design & Distribution;
Diemer-Quandt,
Heidi;Dockhorn,
Dill; Dirwehlis,
Sarah; Dockhorn,
Kurt;
DO
- DieThomas
Zukunftsgestalter);
Jann (Betriebsrat
Volkswagen
Braunschweig);
Dortmind,
Erhard;Dortmind,
Do-Treff der
Kreuzgemeinde;
Dr. Flake, Elke; Dr.
Eberhard;
Dr.
Dr. Günther,
Flake, Elke;
Dr. Günther,
Domke,
(BRE.DO - DieDöpke,
Zukunftsgestalter);
Döpke,
Jann (Betriebsrat
Volkswagen
Braunschweig);
Erhard;
Do-Treff der Kreuzgemeinde;
Gertrud; Gertrud;
Drosdziok,
WaldeHackel,
Siegfried;
Dr. Siegfried;
Mascher, Dr.
Berthold;
Dr.Berthold;
Oetting, Hermann;
Reimann,
(MdB,
SPD);
Dr. Riefenstahl,
Heide; Dreßler,
Drosdziok,
Eberhard;
Dr. Hackel,
Mascher,
Dr. Oetting,Dr.
Hermann;
Dr.Carola
Reimann,
Carola
(MdB,
SPD); Dr. Riefenstahl,
Heide;Sabine;
Dreßler,Drieschner,
Sabine; Drieschner,
Bernhard;
Esmerling,
Ute;Ute;
Ev.
mar;
Düwel,Düwel,
Maike;Maike;
Dybowski,
Hartmut;
Edion,Edion,
Rosemarie;
Ehlbeck,
Patricia;
Eickemeier,
Carsten;
Emmert,
Jörg;Jörg;
Englisch-Simons,
Ulrike;
Ersfeld,
Waldemar;
Dybowski,
Hartmut;
Rosemarie;
Ehlbeck,
Patricia;
Eickemeier,
Carsten;
Emmert,
Englisch-Simons,
Ulrike;
Ersfeld,
Bernhard;
Esmerling,
Ev.-luth.
Jugend
in den
Kirchengemeinden
Riddagshausen-Gliesmarode;Ev.-luth.
Ev.-Luth.Kirchengemeinde
Kirchengemeinde
Michaelis;
Ev. Jugend
in den
KirchengemeindenLamme,
Lamme,Ölper
Ölperund
undWichern;
Wichern;Ev.-luth.
Ev.-luth. Kirchengemeinde
Kirchengemeinde Riddagshausen-Gliesmarode;
St. St.
Michaelis;
Ev.-luth.
KirKirchengemeinde
Petri;
Ev.-reformierte
Gemeinde Braunscheig;
Fehmer,
Eva; Fritsch,
Uwe (Betriebsratsvorsitzender
VW (Betriebsratsvorsitzender
Braunschweig); Frohse, Cornelia;
Gärtner-Peterhoff,
chengemeinde St. St.
Petri;
Ev.-luth.
Propstei Braunschweig;
Ev.-reformierte
Gemeinde
Braunscheig;
Fehmer, Eva; Fritsch, Uwe
VW Braunschweig);
Frohse,
Dietlind;
Horst;Angelika;
Gerchow,Armin
u. Götz;
Gessing;
GEW
Bezirksverband
Braunschweig;
Gleißner,Alf;
Gmelin, Uschi;
Graffstedt,
Cornelia;Geißler,Angelika;
Gärtner-Peterhoff,Geistlinger,
Dietlind; Geißler,
Geistlinger,
Horst;
Gerchow,
Armin
u. Götz; Gerloff,
Michael; Gerloff,
Sibylle; Glogner,
Gessing;Christine;
GEW Bezirksverband
Braunschweig;
Frank
(SPD-Ratsfraktion);
Graßhoff,
Arnim;
Grigat,
Geert; Frank
Grigat,(SPD-Ratsfraktion);
Kate; Großer, Johannes;
Grund,
Ilona;
Grussu,
Frank;Johannes;
Haase, Helga;
Bettina;Roman;
Hahn,
Grund,Hackel,
Ilona; Grussu,
Gleißner,
Alf; Glogner, Christine;
Gmelin,
Uschi;
Graffstedt,
Graßhoff,
Arnim;
Grigat,
Geert;Roman;
Grigat, Gundel,
Kate; Großer,
Susanne;
Ham,Haase,
FehmiHelga;
(Betriebsrat
Braunschweig);
Havemann,
Jens (Betriebsrat
(ver.di SON);VW
Heil,
Hubertus (SPD-Bezirksvorsitzender);
Heindorf,
Jutta; Heinen(SPD-Bezirksvorsitzender);
Gundel, Frank;
Hackel,VW
Bettina;
Hahn, Susanne;
Ham, Fehmi
Braunschweig);
Havemann, Jens (ver.di SON);
Heil, Rudolf;
HubertusHeinemann,
Kljajic,
Gabriele
BündnisJutta;
90/Die
Grünen); Heißner,
(Domprediger);
Holger;
Herrmann,
Rosmarie;Herlitschke,
Hilbich, Heike;
Himstedt,
Jan Ros(Ev.
Heindorf,
Rudolf;(MdL,
Heinemann,
Heinen-Kljajic,
GabrieleSilvia;
(MdL,Hempel,
BündnisJoachim
90/Die Grünen);
Heißner,Herlitschke,
Silvia; Hempel,
Joachim
(Domprediger);
Holger;
Herrmann,
Hübner,Horaisk,
Lutz; Hüsken,
Jugend
Braunschweig);
Hitzmann,
Hitzmann,
Jörg; Hoffmann,
Andreas;
Hohmann,
Hölzer, Stefan;
Horaisk,
Achim;
Hübner,Hölzer,
Elvira;Stefan;
marie; Hilbich,
Heike; Himstedt,
JanAngelika;
(Ev. Jugend
Braunschweig);
Hitzmann,
Angelika;
Hitzmann,Sieglinde;
Jörg; Hoffmann,
Andreas;
Hohmann,
Sieglinde;
Achim;
Annette;
Johannes,
Burkhard;
IG Metall
Fraktion
Volkswagen
Salzgitter;
IG Metall
Salzgitter-Peine;
Jablonski, Thorsten;
Jeridrmy, Silvia;
Johannes,
Hübner, Elvira;
Hübner,
Lutz; Hüsken,
Burkhard;
IG Metall
FraktionVerwaltungsstelle
Volkswagen Salzgitter;
IG Metall Verwaltungsstelle
Salzgitter-Peine;
Jablonski,
Thorsten;
Jeridrmy,
Silvia;Jürgen;
JohanKamagel,
Jonnek,
Susann;
Juch, Alina;
JugendundSusann;
Auszubildenvertretung
VWAlina;
Braunschweig;
JUNGE
UNION Kreisverband
Kalles, Anneliese;
nes, Annette;
Johannes,
Jürgen;
Jonnek,
Jordan, Uwe; Juch,
Jugend- und
Auszubildenvertretung
VWBraunschweig;
Braunschweig;Kähms,
JUNGEThomas;
UNION Kreisverband
Braunschweig;
Antje;
Karich, Oliver;
Kaula,Antje;
Ilona;Kanschik,
Kaula, Norbert;
(Ev.-luth.
Wicherngemeinde);
Kemper,
Kathrin
(ver.diWicherngemeinde);
SON); Kemper, Manfred;
Kihm,
Kähms,Kanschik,
Thomas; Adrian;
Kalles, Anneliese;
Kamagel,
Adrian; Keebe-Torrey,
Karich, Oliver; Sabine
Kaula, Ilona;
Kaula,
Norbert; Keebe-Torrey,
Sabine
(Ev.-luth.
Kemper,
KaHans-Werner;
Kirchenvorstand
der ev.Kihm,
Kirchengemeinde
Magni; Kirchenvorstand
der Kreuzkirchengemeinde
Alt-Lehndorf; Kirsch,
Dorothee; Kiy, Bernhard
(ev.-luth. KG
St.
Alt-Lehndorf;
Kirsch,
thrin (ver.di SON);
Kemper, Manfred;
Hans-Werner; St.
Kirchenvorstand
der ev. Kirchengemeinde
St. Magni; Kirchenvorstand
der Kreuzkirchengemeinde
Marien);
Ulrich (FDP,
Ratsherr);
Kerstin;
Kleber,
Klein, Susanne;
Klewe, Kerstin;
Klöpper, E.;
Koczot,
Britta;Klement,
Koczot, Joachim;
Julia; Koenig,
Wilfried
SON);
Klewe,
Kerstin;(ver.di
Klöpper,
E.;
Dorothee;Klages,
Kiy, Bernhard
(ev.-luth.
KG St.Kleber,
Marien);
Klages,
UlrichMichael;
(FDP, Ratsherr);
Kleber, Kerstin;
Kleber, Michael;
Klein,
Susanne;
KollegInnen
VPS-Produktionsstrategie
VW Braunschweig;
Werner;
König, Karsten (AWO-Kreisverband
Braunschweig);
König,König,
Sabine;
König,(AWO-Kreisverband
Wolfgang; Kothe, MichaKoczot, Britta;
Koczot, Julia; Koenig, Wilfried
(ver.di SON); Kölsch,
KollegInnen
VPS-Produktionsstrategie
VW Braunschweig;
Kölsch, Werner;
Karsten
Braunel;
Krause,König,
Ingeborg;
Krauß,
Andreas;
Kreßner,
Daniel
(FDP,Krause,
Fraktionsvorsitzender);
Kröger, Gunter
(AWO);
Kube, Silvia; Kubitza,
Karl-Heinz;
Kuhlmann,
Klaus;
schweig);
Sabine;
König,
Wolfgang;
Kothe,
Michael;
Ingeborg; Krauß, Andreas;
Kreßner,
DanielKroll,
(FDP,Hartmut;
Fraktionsvorsitzender);
Kröger, Gunter
(AWO);
Kroll, Hartmut;
Leffler,
Marion;
Kühn,
Detlef;Kubitza,
Kunkel,Karl-Heinz;
Detlef; Kunz,
Gisela;Klaus;
Kupfer,Kühn,
Carola;
Kupfer,
Kerstin;
Rötgesbüttel;
Lages,
Andreas
(Vertrauensmann
VW Braunschweig);
Kube, Silvia;
Kuhlmann,
Detlef;
Kunkel,
Detlef;Kyffhäuser
Kunz, Gisela;
Kupfer, Carola;
Kupfer,
Kerstin;
Kyffhäuser Rötgesbüttel;
Lages, Andreas
(VertrauensLüers, Wiltraud;
Leichtmetallzentrum
VW BS,
KSt.:Marion;
3163/65
3D; Limburg, Helge
Bündnis
90/Die
Grünen);Helge
Ludewig,
(2. Bevollmächtigter
IGM Salzgitter-Peine);
mann VW Braunschweig);
Lefler,
Leichtmetallzentrum
VW(MdL,
BS, KSt.:
3163/65
3D; Limburg,
(MdL,Horst
Bündnis
90/Die Grünen); Ludewig,
Horst (2. Bevollmächtigter
IGM
Luther,
Sophie (LÖW
Jugend);
Lüttge,
Jens;
Mahler,
Simone;
Markus
(Vertrauensmann
VW Braunschweig);
Masalon, Andreas;
Matzke, Anne;Masalon,
Matzke,Andreas;
Manfred;Matthias,
Mauer, Petra;
Salzgitter-Peine);
Lüers,
Wiltraud;
Luther,
Sophie
(LÖW
Jugend);
Lüttge,
Jens; Mahler, Simone;
Markus (Vertrauensmann
VW Braunschweig);
Maik
Mewes,
Volker; Meyer,
Katharina;
Meyer,Mauer,
Klaus; Meyer,
Udo (Caritasverband
e.V.);Klaus;
Meyer,
Werner;
Lena-Marie;
Milen, Patrizia;
MörikeWerner;
Matthias
(stellv.
(D&D); Matzke,
Anne; Matzke,
Manfred;
Petra; Mewes,
Volker; Meyer, Braunschweig
Katharina; Meyer,
Meyer,
UdoMichelky,
(Caritasverband
Braunschweig
e.V.); Meyer,
Michelky,
Betriebsratsvorsitzender
VWMörike
Braunschweig);
Moser,Betriebsratsvorsitzender
Jörg; Müller, Michael; Nette-Jaeck,
Diana; Moser,
Neumann,
Niecke, Silja;
Niekamp,Diana;
Julia Neumann,
(ver.di SON);
Nieschulze,
Lena-Marie; Milen, Patrizia;
Matthias (stellv.
VW Braunschweig);
Jörg;Holger;
Müller, Michael;
Nette-Jaeck,
Holger;
Niecke,Dirk;
Silja;
Nistler,
Wolfgang;
Nowak,
(Betriebsrat
VW Braunschweig);
Obst,
Jörg; Oehl,
Alfred;VW
Oetting,
Elke; Ohlhorst,
Osswald,
Hans-Dieter;
Otte,
Thomas;Helga;
Pahl, Michael;
Ohlhorst,
Osswald,
Niekamp,
Julia (ver.di
SON);Daniela
Nieschulze,
Dirk; Nistler,
Wolfgang; Nowak,
Daniela
(Betriebsrat
Braunschweig);
Obst,Helga;
Jörg; Oehl,
Alfred;
Oetting, Elke;
Angela;
Nguyen
Pham;Peuleke,
Pinkeponk,
Christiane;
Plinke,Pham;
Burkhard;
Pöckler,
Nicola; Porada,
Patermann,
Patta, Sebastian;
Pesditschek,
Manfred;
Peuleke,
Eva; Phnong,
Hans-Dieter;Edith;
Otte, Thomas;
Pahl, Michael;
Patermann,
Edith; Patta,
Sebastian;
Pesditschek,
Manfred;
Eva; Phnong,
Nguyen
Pinkeponk,
Christiane;
Plinke, Burkhard;
Frank (GewerkProduktmanagement
Braunschweig;
Prof. Dr. Glogner,
Peter; Projektmanagement
VWPeter;
Braunschweig;
Puls, Peter;VW
Putzker,
Marianne;Puls,
Raabe-Lindemann,
Pöckler, Nicola; Porada,VW
Angela;
Produktmanagement
VW Braunschweig;
Prof. Dr. Glogner,
Projektmanagement
Braunschweig;
Peter; Putzker, Marianne;
Raabeschaftssekretär
IGM
Salzgitter-Peine); Räschke,
(1. Bevollmächtigter
IGM Salzgitter-Peine);
Raupuch,
Frank; Refugium-Flüchtlingshilfe
Braunschweig; Reinecke,
Lindemann, Frank
(Gewerkschaftssekretär
IGM Wolfgang
Salzgitter-Peine);
Räschke, Wolfgang
(1. Bevollmächtigter
IGM Salzgitter-Peine);
Raupuch, Frank; e.V.
Refugium-Flüchtlingshilfe
e.V.
Claudia
(Ev.-luth.
Wicherngemeinde);
Reinert,
Bärbel; Reinheimer,
Petra;
Reinsch,
Heidemarie;
Susanne
(ev.-luth.Rieke,
Wicherngemeinde);
Riemer,
Henry; Rietz-Heering,
Braunschweig;
Reinecke,
Claudia (Ev.-luth.
Wicherngemeinde);
Reinert,
Bärbel;
Reinheimer,
Petra;Rieke,
Reinsch,
Heidemarie;
Susanne (ev.-luth.
Wicherngemeinde);
Riemer,
SamischNanni
OV(Vorsitzende
Peine); Ritter,
Dagmar;
Rohse-Paul,
Cornelia;
Rösch-Meier,
Hagen;Rösch-Meier,
Rosemann,Hagen;
Jürgen;Rosemann,
Rüscher, Norbert;
Uwe;
Saalmann,
Henry; (Vorsitzende
Rietz-Heering,ver.di
Nanni
ver.di
OV Peine);
Ritter, Dagmar;
Rohse-Paul,
Cornelia;
Jürgen;Rüter,
Rüscher,
Norbert;
Rüter,Isolde;
Uwe; Saalmann,
ka,
Klaus
(Betriebsrat
VW-Braunschweig);
Sargler,
Anette;
Sauer,
Renate;
Schade,Klaus
Ulrich;(Betriebsrat
Schaper, Michael;
Scharringhausen,
Scheibe,
(Pfarrerin
St. Martini);
Renate;
Schade,an
Ulrich;
Schaper,
Isolde;
Sachtleben,
Heiko
(Kreisverband Bündnis
90/Die
Grünen
Peine);
Samischka,
VW-Braunschweig);
Sargler,Dirk;
Anette;
Sauer,Ulrike
Schenck,
Lutz; Schewe, Alexandra;
Schilff,Ulrike
Dietmar;
Schindler,
Schlaugat,
(stv.
SPD-Bezirksvorsitzende);
Schmich,Schindler,
Uwe; Schmidt,
Helga; Schmidt,
Karl-Heinz
(KreisMichael; Scharringhausen,
Dirk; Scheibe,
(Pfarrerin
an St.Sigrid;
Martini);
Schenck,Eva
Lutz;
Schewe,
Alexandra; Schilff, Dietmar;
Sigrid; Schlaugat,
Eva (stv.
SPD-Bezirksvorvorstand
LINKE,Uwe;
Helmstedt);
Karsten;Karl-Heinz
Schmidt, Volker;
Schmidt-Wöffel,
Gabriele;
Schneider,
Thomas;
Schönert,
Schreiber,
Peter; Schulze,
Barbara;
Schulze,
sitzende);DIE
Schmich,
Schmidt,Schmidt,
Helga; Schmidt,
(Kreisvorstand
DIE LINKE,
Helmstedt);
Schmidt,
Karsten;
Schmidt,Cord;
Volker;
Schmidt-Wöffel,
Gabriele;
Schneider,
ThoRenate;
Skiba, Schweigert,
Harry (BeIngrid;
Schütze,Cord;
Annette;
Schwandt,
(KBR Vorsitzender
Salzgitter
AG);Annette;
Schwarz,Schwandt,
Angelika;Christian
Schweigert,
Cornelia;
Singer,
mas; Schönert,
Schreiber,
Peter;Christian
Schulze, Barbara;
Schulze, Ingrid;
Schütze,
(KBRTorstenvSeiffert,
Vorsitzender Salzgitter
AG);
Schwarz,
Angelika;
triebsrat
VW Braunschweig);
Sonnenberg,
Eva;Harry
Sparrer,
Edeltraut;
Burkhard;Sonnenberg,
Spring, Heike;
Braunschweig
e.V.; Spring,
Stalf, Hans-Peter;
Stamer, Susanne;
Torsten; Seiffert,
Cornelia; Singer,
Renate; Skiba,
(Betriebsrat
VWSpießl,
Braunschweig);
Eva;Stadtsportbund
Sparrer, Edeltraut;
Spießl, Burkhard;
Heike; Stadtsportbund
BraunStarmann,
Thomas
(ver.di SON);Stamer,
Stassek,
Eva; Stassek,
Timo;
Staubmann,
Norbert;
Staubmann-Gerhardt,
Steding,Norbert;
Meik; Steinert,
Horst-Dieter; Steinmann,
Sabrina;
schweig e.V.;
Stalf, Hans-Peter;
Susanne;
Starmann,
Thomas
(ver.di SON);
Stassek,
Eva; Stassek, Timo;Lydia;
Staubmann,
Staubmann-Gerhardt,
Lydia; Steding,
Meik;
Stelter,
Steudtner,
Andreas;
Stöcker,
Marina;
Stoltze,
Norbert;
Strakeljahn,
Strümpfler,
Tanke,
Detlef (stv.
SPD-Bezirksvorsitzender);
Temiz,(stv.
Altan;
Teubner,
Steinert,Sabine;
Horst-Dieter;
Steinmann,
Sabrina;
Stelter,
Sabine;
Steudtner,
Andreas;
Stöcker,Ralf;
Marina;
Stoltze,Dirk;
Norbert;
Strakeljahn,
Ralf;
Strümpler, Dirk; Tanke, Detlef
SPD-BezirksMaria;
Thies, Udo;
Thorwarth,
Heinrich;
Tibbe,
Michael;
Tonagel, Rainer;
Trabe,
Moritz;
Traidl,
Martina
u. Michael;
Uhde, Traidl,
Sibylle;Martina
Unternehmensbetriebsrat
AWO UnternehmensBraunschweig;
vorsitzender);
Temiz,
Altan; Teubner,
Maria;
Thies,
Udo; Thorwarth,
Heinrich;
Tibbe,
Michael;
Tonagel,
Rainer;
Trabe, Moritz;
u. Michael; Uhde, Sibylle;
Urbons,
Frauke;
Karamustafa;
Uthoff,
Roswitha;Uthoff,
v. Brandenstein,
Christa;
Valente,
Maria; ver.di Christa;
Bezirk Süd-Ost-Niedersachsen;
Vertrauenskörperleitung
betriebsrat
AWOUtesuce,
Braunschweig;
Urbons,Uthoff,
Frauke;Josef;
Utesuce,
Karamustafa;
Josef; Uthoff,
Roswitha;
v. Brandenstein,
Valente, Maria; ver.di Bezirk
Süd-Ost-NiedersachHäfn,Voges,
Ilka;
VW
Vertrauensleute
VW Braunschweig
Hinterachse
/ Dämpfer / FHW;
Vertrauensleute
Zollern
Voges, Eva;Zollern
Voges, BHW;
Katja;Voges,
Voges,Eva;
Lothar;
vonKatja;
sen; Braunschweig;
Vertrauenskörperleitung
VW Braunschweig;
Vertrauensleute
VW Braunschweig
Hinterachse
/ Dämpfer
/ FHW;BHW;
Vertrauensleute
Voges,
Wagenknecht,
Iris;Weber,Achim
(VKLIris;
VWWeber,
Braunschweig);Wehrmeyer,
MatthiasWehrmeyer,
(Schatzmeister
SPD-Bezirk
Braunschweig);Weichelt,Andreas;Weiß,
Gisela
(ver.di SON);Weiß,
Lothar; von Häfn,
Ilka; Wagenknecht,
Achim (VKL VW Braunschweig);
Matthias
(Schatzmeister
SPD-Bezirk Braunschweig); Weichelt,
Andreas;
Weiß, Gisela
Ina;
Weiße,
Weitzel,
Wendekamm,
Erika;
Wenzel, Ortrun;
Werner, Michael;
Ines; Wertmüller,
Sebastian;
Wilhelm,
Matthias
(Kassierer
IGM Salz(ver.di
SON);Thorsten;
Weiß, Ina;
Weiße,Wolfgang;
Thorsten; Weitzel,
Wolfgang;
Wendekamm,
Erika;Wenzlaff,
Wenzel, Michael;
Ortrun; Wenzlaff,
Werner, Ines;
Wertmüller,
Sebastian;
Wilhelm,
Matthias
(Kassierer IGM Salzgitter-Peine);
Simone;Wolter,
Wolf, Kerstin;
Wolter,
Michael;
Ines Mathilde;
; Wormeslev,
Mathilde;
gitter-Peine);
Wilimzig-Wilke,Wilimzig-Wilke,
Simone; Wolf, Kerstin;
Michael;
Wolters,
Ines;Wolters,
Wormeslev,
Zeitner,
Judith.Zeitner, Judith.
SUPERCHANCE
22
Stellenangebote
- Eine zukunftsorientierte und langfristige Tätigkeit
in unserem Kundencenter
- In Festanstellung und auf 400-b-Basis
- Für Quereinsteiger geeignet
- Freundliche Arbeitsatmosphäre in einem
motivierten Team
Ideal für Schulabgänger!
Überbrücken Sie die Zeit bis zum
Ausbildungs- und Studienbeginn mit
einem gut bezahlten Nebenjob bei uns.
Nr. 21 • Sonntag, 29. Mai 2011
Schulden? Wir helfen Ihnen sofort. BSS Elektriker (m/w)
Nette Mädels für Erotikdienste gesucht.
e. V. Anerkannte Schuldnerberatungss 0170-7757057
unbefristet, VZ. RUN Zeitarbeit.
stelle durch das Land Nds. ZuverlässigeAuslieferungsfahrer/in zu sofort gesucht.
s 0531/24353-0 www.run-bs.de
kompetente Beratung durch ausgebildeVorstellung persönlich oder einfach via
te Schuldnerberater, Juristen, Dipl.Online bewerben. Pizza Express Food
BRANDESIMMOBILIEN
Sozialarbeiter, Kaufleute, Psych.-TheraService Wipshausen, Heidkrugsweg 31,
sucht Bürokraft auf 400€-Basis, Bewerpeuten, Hagenbrücke 8, 38100 Brg.
z. H. Ingo Ruddat, online unter:
Student,
bung an: Info@brandes-immobilien.de
s 0531/2876431
www.pizza-express.de/jobs
Rentner,
Fahrer Kl. CE zu sofort & unbefr. gesucht. Starkes Team sucht neue Mitarbeiter/in,
www.nachhilfe-lehrer-gesucht.de
Nah- und/oder Fernverkehr möglich.
haupt-/nebenberufl.,s 0531/2254201
Hausfrau ...???
Wir suchen Pflegehilfskräfte für die
Großraum BS. KURT, s 0531/5906130
ab 12 Uhr auf Handy s 0171/8348186
stationäre Pflege (m/w)! Finden Sie bei
Su. Mitarbeiter f. Serviceabtlg., in TZ od.
uns einen sicheren Arbeitsplatz. Wir bie400-€-Basis, REWE, Celler Str. 29-32,
ten fairen Lohn. persona service.
38114 BS, z. Hd. Herr Keffel
s 0531/243310
Wir suchen Prospektzusteller für die
Pädagoge/in nachm. stdw. mus. Frühförd.
Bereiche Meine, Walle, Bechtsbüttel,
www.IKM-online.nets 0531/344686
Wedtlenstedt, Wahle, Kl. Gleidingen und
Vechelde! Regelmäßiges Einkommen.
Wir suchen flexible Aushilfe Vollzeit u.
Interesse? Info/Bewerbung: s 0531/
400,-€ - Basis als Spielhallenaufsicht.
Machen Sie Ihr Hobby zum Beruf! Telefonieren
281 88 71 WM Vertriebs- und Werbesers 0177/896197
vice GmbH oder vertrieb@wafrank.de
Outbound - 0531 25662-303
Maler mit VWS Erfahrung zur sofortigen
Betreuerin volljähr. für Kinderreiterferien
Einstellung. s 0531/1208812
ges. Info: www.haflingerhof-kattien.de Schüler, Rentner, Hausfrauen aufgepasst!
s 05874/1533
PLASMA-SPENDER
Wir suchen Prospektzusteller für die Betreuung von Demenzerkrankten +
Basisqualifikation Pflege 14.06.2011.
Bereiche Lehndorf, Melverode, Querum,
dr i n ge n d ge s u c h t.
Dienstleistungsunternehmen in Braunschweig
Bildungsgutscheine möglich. s 0531/
Hondelage,
Schapen
und
Volkmarode!
stellt
ab
sofort
7
Mitarbeiter/innen
in
Vollzeit
und
Spenden pro Woche möglich.
3800830, www.malteser-kurse.de
Rufen Sie uns bei Interesse an unter
Festanstellung
für
folgende
Bereiche
ein:
ült iger Pers onalaus w eis erforderlich.
s 0531/281 88 72, WM Vertriebs- und Gärtner/Gartenhelfer m/w in Vollzeit
Bestandskundenberatung
Werbeservice GmbH oder schreiben Sie
Rufen Sie uns an: 05 31/ 4 35 60
gesucht. Einsatzort: Braunschweig. AufVerkäufer, Teamleiter
an vertrieb@wafrank.de
gabengebiet: Rasenpflege, Beetpflege,
C SL P l asm a G m bH
Auftragsannahme und -bearbeitung
Nebenjob! Büro in BS su. junge dynamiPflanzenpflege. Voraussetzungen: GeBurgpassage 7, 38100 Braunschweig
Wir bieten: sichere Arbeitsplätze – gute Aufstiegsschick im Umgang mit Kleinmaschinen,
sche Menschen, für haupt- od. nebenbemöglichkeiten – Verdienst: 1700–3400 Euro brutto.
FS Klasse BE oder 3. Wir bieten: sichere
w ww . p l a s ma - s p e nd e n. d e
rufl. Tätigkeit. Bei Interesse bitte melArbeitsplätze, moderne Arbeitsmittel,
Einarbeitung auch für Quereinsteiger.
er spendenden Person kann eine
den. Herr Böttger s 0151/24044957
ein dynamisches Team, leistungsgerechFrau Cirik 岼 (0531) 61 833 485
Aufwandsentschädigung gewährt werden, die
Nutzfahrzeugmechaniker/ in für unsere
te Entlohung, Aufstiegsmöglichkeiten.
sich an dem unmittelbaren Aufwand je nach
Helfer/in auf 165/400€ Basis ab sofort
Niederlassung in Braunschweig und GifArbeitsbeginn: kurzfristig Bewerbung
Spendenart orientieren soll (TFG § 10 S.2)
horn für sofort gesucht. Wir freuen uns
gesucht.
Großraum BS.
KURT,
schriftlich an: WISAG Garten & Landauf Ihre schriftliche Bewerbung gern
s
0531/5906130
schaftspflege, NL Nord, Rudolf-DieselMontagepartner (m/w)
auch per E-Mail(k.kollmey@lasttrans.de
Straße3, 28876 Oytens04207/68851-0
Wir sind die Nr. 1 im Direktvertrieb Kaufm./Techn.Mitarbeiter
oder m. weinert@lasttrans.de. Logistik
franciska.tietjen@wisag.de
exklusiver Bauelemente in Deutschland.
(m/w). Zur Unterstützung der Personalin XXL Kraftverkehr Burg GmbH, NiederSeit 40 Jahren überzeugen wir unsere
disposition unbefristet, VZ. RUN Zeitarlassung Braunschweig, Christian-PomKunden durch kompetente FachberaSuchen eine zuverlässige
beit. s 0531/24353-0, www.run-bs.de
mer-Str. 20, 38112 Braunschweig
tung, maßgerechte Produktion, saubere
und fachgerechte Montage. Zur Unter- Deine Karriere als Webcammodell! Deutsche jg. weibl. Küchenhilfe zu sof.
Nebenberuflich oder als StudentenneWohnmöglichk. vorh. 05353/9109527
stützung unseres bestehenden Teams
benjob von Zuhause oder in unserem
suchen wir Sie als erfahrenen, selbstfür Objekt in Frankfurter Str.,
Maler
(m/w)
modernen
Studio.
Möchtest
Du
Spass
ständig arbeitenden und seriösen Monund gute Verdienstmöglichkeiten kombiunbefristet, VZ. RUN Zeitarbeit.
Mo bis Fr ab 16.30 Uhr,
tagepartner (m/w) ? vorzugsweise aus
nieren ? Dann melde Dich telefonisch.
Tischler- oder Zimmerhandwerk? für die
s 0531/24353-0, www.run-bs.de
auf 400,– d-Basis
s
0176/
70608927
Montage von Fenstern, Rollladen und
Markisen. Langfristige Zusammenarbeit Spielstätte in BS sucht ab sofort 1 Reini- Su. selbstst. Kosmetikerin Niedersächsische Baugesellschaft mbH
gungskraft täglich von 6-9 Uhr. Mo. ab
zur Untermiete für bestehendes Institut.
angestrebt.Gute Auslastung und VerTel.: 0531–5808060
10 Uhr. s 05331/9282807
gütung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerin BS-City. s 0172/5917100
bung: s 0203/4064414 od. per Mail:
Wir suchen:
Wir suchen:
Wir
Wir suchen:
hoffmann@heimhaus.de. HEIM & HAUS
Wir suchen
Wirsuchen:
suchen:
Schlosser
Dreher/Fräser
CNC (m/w)
Wir
Dreher/Fräser
CNC (m/w)
(m/w)
Produktion und Vertrieb, Fr. Carola
Schlosser
(m/w)
suchen:
•
Schlosser
(m/w)
• Schlosser (m/w)
Industriemechaniker
Schutzgasschweißer (m/w)
Industriemechaniker
Schutzgasschweißer (m/w)
(m/w)
(m/w)
Hoffmann, Hochstr.7-9,47169 Duisburg.
Schweißer
Elektroinstallateur
(m/w) e
Schweißer
Elektroinstallateure
Schweißer
Elektroinstallateure
(m/w) (m/w)
(m/w) (m/w)
• Industrie•
IndustrieProduktionshelfer für BS langfristig
Staplerfahrer
(m/w
Elektriker
Staplerfahrer
(m/w)
Staplerfahrer
(m/w)
Elektriker
(m/w)
(m/w)
Elektriker
(m/w)
mechaniker (m/w)
mechaniker (m/w)
gesucht. s 0531/1208812
Lange Str. 3 / 38100 BS / Telefon: 0531 612 80 70
3 / 38100
Telefon: 0531
80 70
Lange Lange
Str. 3Str.
/ 38100
BSBS
/ /Telefon:
0531
612
80 70
3 / 38100
Telefon: 0531
612
80 70
Str. 3Str.
/ 38100
BSBS/ /Telefon:
0531 612
612
80 70
Fahrer m. FS bis 3,5t auf 400€ Basis ab sof. Lange Lange
ges. s 0531/25079190 ab Mo. 10 Uhr Glas- und Gebäudereiniger, Hilfs- und Friseur/in f. niveauvollen Salon für ca. Su. Reinigungskräfte für Treppenhäuser
Reinigungkräfte gesucht.
s 0531/
Su. Gärtner zur Gartenpflege für Whg.30 Std. gesucht. s 0179/5373226
mit eig. PKW. Ab Mo. 8.00 Clean Vision
23628315 Büchnerstr. 12 in 38118 BS
s 0531/31070316
Eigentümergem., s 05309/709898
Schulden?: Wir helfen Ihnen sofort. KomMail: info@renator.de
petent-zuverlässig und seriös. Beratung Erfahrene Reinigungskraft für Objekt in
Wir suchen Elektriker - Fachrichtung
durch erfahrene Juristen. TerminverBetriebstechnik (m/w)! Finden Sie bei Psychologie-Student/in f.statistische AusBS-Nord auf 400€-Basis gesucht. AZ:
einb. telelef. unter s 0531/8090696
wertungen-FPSS ges. s0177/3365645
uns einen sicheren Arbeitsplatz.
Mo.-Fr. ab 17 Uhr ca. 1,5 Std. Bewerb.
BSV
e.V.
(gemn.)
Broitzemer
Str.
25-28
Wir bieten fairen Lohn. persona service, Junger Bringdienstfahrer als Aushilfe
ab Montag 9:30 Uhr. s 0531-2317688
Anerkannte Schuldnerberatungsstelle
s (0531) 243310
gesucht. s 0531/2509488 ab 11:00
durch das Land Nds.
Produktions- u.Hilfskräfte
Suche Hilfe für Haushalt 1-2 x /Woche.
Suche Aushilfsfahrer mit FS Klasse 2,
männl./weibl. stellt ab sofort unbefriss 05304/3965
Abrollcontainer-Erfahrung
dringend
tet ein: HPS Personal-Service s 0531/
Verkäufer/in für Bäckereifiliale in BS,
erforderlich. s 0531/5161506 Handy:
7074840 www.hps-hundeshagen.de
s 0511/27070276
0172/4172243
Vom
Realschulabschluss
Mitarbeiter/in für die telefonische NeuFahrer Kl. CE (m/w)
bis zum Studium!
kundenberatung. Zu sofort, auf 400€
unbefristet, VZ. RUN Zeitarbeit.
Basis.sBS/24353-0 o. www.run-bs.de
s 0531/24353-0, www.run-bs.de
Ausbildung zum/zur
Reinigungskraft
ASB sucht
rüstige (Früh-)Rentner für das neue
Team im Bundesfreiwilligendienst für
die Bereiche: Menüdienst, Fahrdienste,
Hausnotruf, Ambulante Pflege. Sie sollten im Besitz des FS der Klasse B sein.
Bewerbungen an: info@asb-bs.de oder
ASB, Sudetenstr. 11-13, 38114 Braunschweig. Rückfragen an: 0531/19212
Elektriker u. Schaltschrankverdrahter. Wir
zahlen über Tarif! tandem BS/1208812
Zuverl. Zeitungszusteller/in für die
Braunschweiger Zeitung zur Festeinstellung gesucht in Raum Papenteich (Grassel, Rethen, Eickhorst, Gr. Schwülper
sowie Rothemühle). s 05371/687268
oder 0160/7005864 Hr. Zühlsdorff
Aushilfen f. Kasse und Warenverräumung
gesucht. s 0531/2502474
Zertifiziert nach dem Standard
für Personaldienstleister SCP (VCU)
Technischen Assistenten/in
für Informatik
PPZ PERSONAL-
Dienstleistungen GmbH
Ligusterweg 50 | 38112 Braunschweig
Wir suchen Mitarbeiter (m/w) zur Festeinstellung
g
- EDV-Fachkraft
- Produktionshelfer
- Elektriker
- Möbeltischler
- Schlosser
- Staplerfahrer
www.ppz-personal.de | Tel: 0531/20982593 | braunschweig@ppz-personal.de
Infotag Mittwoch
15. Juni 2011 um 16:00 Uhr
Weitere Infos unter:
TEUTLOFF
Technische Akademie gGmbH, BS
Frankfurter Straße 254,
Tel. 0531/80905-27
Brinkmann Caravan sucht
STELLE
FREI?
Rest. Il Sorriso in BS zur Verstärkung
unseres Teams suchen wir Koch,
Pizzabäcker und Tekenkraft, Servicekraft, flexibel m. Berufserf. i .d. ital.
Gastronomie. Vollz., m/w, ab sofort.
Persönl.Vorstellg. Jöddenstr. 9, Mo-Sa.
– Staplerfahrer &
Produktionsmitarbeiter
(0531) 24331-0
Technischer Support –
Agenten gesucht
0531 25662-303
Am Telefon sind Sie unschlagbar? Wir
möchten mit Ihnen unser Team
verstärken. Falls Sie noch keine/wenig
Call-Center Erfahrung haben - macht
nichts - wir bilden Sie aus! Rufen Sie an
s 0531/88610
Schwesternhelferin / Pflegediensthelfer,
220 Std., Basis-Qualifikation, Lehrgang
für Pflegehilfe in ambulanten u.
stationären Einrichtungen. Ab 14.06.
2011, Mo.-Fr. 8.30-14.00 Uhr, s 0531/
3800830, www.malteser-kurse.de
Wir suchen Schlosser (m/w)! Finden Sie
bei uns einen sicheren Arbeitsplatz.
Wir bieten fairen Lohn. persona service,
s (0531) 243310
Wir suchen zu sofort
- Maler/in
- Elektriker/in
- Gas-Wasserinstallateur/in
- Bürogehilfe/in
braunschweig@timepartner.com
braunschweig@timepartner.com
Kohlmarkt 12 · 38100 Braunschweig
Tel: 0531/214788-0
Stellengesuche
Suche Putzstelle. s 0173/1986067
Maler, sauber, flexibel u. zuverlässig.
s 0531/2065728oder 0176/55348328
Wir suchen ab sofort m/w
Kraftfahrer CE
Produktionshelfer
zu guten Bedingungen.
Allgemeiner Personal Express
Christian-Pommer-Str. 20, 38112 BS
콯 05 31 / 37 09 08 34
Mtl. 100 bis 400 € dazu
verdienen! Durch Werbung
a. Ihrem Auto. Fa. Pohlmann
0 58 74 / 98 64 28 14 oder
01 74 / 9 42 83 84. Wir suchen
PKWs aus Ihrem PLZ-Gebiet!
Tischlerhelfer/in zu sofort. Bewerbungen an job@brinkmann-caravan.de
Frühaufsteher auf 400,- Basis zur Entla- Helfer (m/w)
dung von Wechselcontainer gesucht.
unbefristet, VZ. RUN Zeitarbeit.
AZ: Mo.-Fr., 5:00-7:30 Uhr. Bewerbung
s 0531/24353-0, www.run-bs.de
unter: s 0531/23 53 20. General Logistics Systems Germany GmbH & Putzfee
Co.OHG, Christian-Pommer-Str. 37,
auf Minijobbasis im Heidberg gesucht.
38112 Braunschweig
s 0163/2513906
Suche weibl. Aushilfe für Eiscafe, Junges, dynamisches Unternehmen sucht
s 0152/28470822
begeisterungsfähige Vertriebsassistenten für den Innendienst auf 400,-€ TeilTischler/Tischlerhelfer. Sofort gesucht.
zeit oder optional auf Festanstellung,
s 0531/1208812
gerne auch Quereinsteiger. Bewerbung
Pflegeassistenten/innen
unter: 0531/480300
m. Berufserf. gesucht. 3-Tg.-W b. Voll- Fahrer/LKW-Fahrer von 7,5 to. bis 40 to
zeit mögl., g. auch männl., übertarifl.
bei Eignung Übernahme tandem
Bezahl. s 0175/5472009
BS/1208812
für die Zustellung unserer Anzeigenzeitung
„neue Braunschweiger“ in
• Schandelah So.
• Cremlingen So.
• Schapen So. & Mi.
• Dibbesdorf Mi.
• Veltenhof Mi. & So.
• Volkmarode So. & Mi.
• Rüningen Mi.
• Meerdorf Mi.
• Mascherode/Jägersruh Mi. & So.
• Wenden So.
• Flechtorf Mi.
• Prinzenpark Mi.
Möchten Sie mehr wissen?
Dann rufen Sie uns einfach an.
Sie erreichen uns Montag bis Freitag
zwischen 9.00 und 13.00 Uhr
unter Telefon: 05 31/39 00-574
friederike.schubert@bzv.de
Hamburger Str. 277, 38114 Braunschweig
Suche Putzstelle BS
für die Zustellung unserer Anzeigenzeitung
„neue Braunschweiger“ in
• Wendhausen So. & Mi.
• Waggum Mi. & So.
• Stöckheim Mi.
• Thune So.
• Weddel Mi. & So.
• Bettmar So.
• Gr. Schwülper Mi.
• Hondelage Mi. & So.
• Abbenrode Mi. & So.
• Neubrück Mi.
• Gliesmarode So.
• Mascherode So. & Mi.
HIER AUCH:
BR
er
Für die Zustellung d
ls
AUNSCHW
EIGER ZEITUN G wird ein Zusteller a
Bereitscha
ftsdienst Raum Papenteich gesucht.
Wenn Sie verlässlich sind, morgens früh aus dem Bett
kommen und buchstäblich gerne zur Arbeit gehen,
dann haben wir den perfekten Job für Sie.
Bewerben Sie sich als Zeitungszusteller bei der RVA,
Regionale Verlagsauslieferung Gifhorn GmbH & Co. KG,
Steinweg 62, 38518 Gifhorn
Peter Zühlsdorff
Tel. 05371-68 72 68 oder
0160-700 58 64
RVA
GIFHORN
Möchten Sie mehr wissen?
Dann rufen Sie uns einfach an.
Sie erreichen uns Montag bis Freitag
zwischen 9.00 und 13.00 Uhr
unter Telefon: 05 31/39 00-574
friederike.schubert@bzv.de
LKW-Fahrer ges. für Stückgutauslieferrung
im Nahverkehr. FS bis 12t in Festanstellung. ADR- Schein von Vorteil.
s 0160/8034476
s
0177/2985151
Su. Job als Ergotherapeutin im Pflegeheim auf 400 €-Basis Y Zuschr. u. NB
VER 522240 Z
Erf. Erzieherin mit Schwerpunkten in den
Bereichen Natur u. Musik su. Beschäftigung bis zu 25 Std./Wo. ab 1.7.11
kiwanu@gmx.de s 0531/28767156
Suche Arbeit als Agent (k. Callcenter) 30
Std/Wo. Y Zuschr. u. NB BSS 522034 A
Biete Haushaltshilfe, s 0157/88116418
Suche Putzstelle s 0175/8051399
Putze Ihr Treppenhaus s 017673930524
Su. Gartenarbeit s 0162/4729650
Seriöse Frau m. Auto bietet f. Senioren
Einkaufen, Reisen, Spaziergänge. Y
Zuschr. u. NB VER 522112 Z
Maler sucht Arbeit. s 0160/98978371
Su.Putzstelle/Haushaltshilfe/Babysitting.
s 0176/96938263
Betriebswirtin
übernimmt Urlaubsvertretung in handwerk/Mittelstand, schnell, gut, flexibel
s 0171/8294677
Su. Putzst. im Haushalt. 015779143739
Krankenschwester su. Job auf 400 €-Basis
Y Zuschr. u. NB VER 522239 Z
Zuverlässige deutschspr. Haushaltshilfe
su. Job. Gern Familie s 0176/94601111
Maler sauber + zuverl. s 0160/90297541
Hamburger Str. 277, 38114 Braunschweig
Suche Gartenarbeit s 0170/1236972
Maler sauber, flexibel s 0152/54064031
SUPERCHANCE
Nr. 21 • Sonntag, 29. Mai 2011
Stellengesuche
VW Touran Diesel, Bj. 04, schwarz, 7 Sitzer, VB 7500,--, s 0176/66655949
KFZ−Zubehör
23
Immobilien / Verkauf 3−Zi.−Eigent.−Wohnungen 3−Zi.−Eigent.−Wohnungen
Polo 6N, TÜV/AU neu! VHB 1200€.
3 ZW, in BS/ Rühme ca 55 m² , ruhige
Suche Putzstelle in Praxis, Büro s 0531/
s 0177/1703815
Reifen+Felgen gebr., An- + Verkauf, BS,
Lage, EBK, gr. Keller, von
privat.
3174428
Schmalbachstr. 12 s 2198857 Fa. Max
Golf III mit TÜV/AU neu, VHB 800€.
VB 49.500 € s 0531/303443
Handwerker sucht Arbeit! Alles rund
s 0171/7030325
Reifen+Felgen, gebr./neu, An/Verk. Mayums Auto, Haus, Garten, Elektrik usw.
bachstr.3 , Fa. Samarin s BS/3104594
Wir suchen VW
s 0160/94960741
Blockhaus am Elm, 1. Wohnsitz mögl.
BS-Nord. Südbalfür
das
Ausland.
Zahlen
bar! Generalüberholtes DQS AustauschgetrieKellner/Thekenkraft sucht Arbeit in Vollkon,
Parkett.
Kaminofen, 38.000€ s 0171/2150726
be - 6 Gang Schaltgetriebe für Audi A4 s
05351/538855
Wohnfl. 85 m²,
/Teilzeit. s 0171/9685874
A6 o. Passat 2,5 TDI, 110 kW, Bj. 972002. 1200€ VB im Austausch. Bungalow, 2 Wohnungen auch f. Groß- KP 83.000,--. Provisionsfrei für Käufer.
Suche Putzstelle s 0163/9360491 oder Passat Variant VR6 Exclusive, Bj. 6/94,
WOLTER
Imb.,
IVD,
Tel.:
familien, beheizte Halle 200 m², Bj. 81, JO.
s 0172/5415702
Preis VB. s 0171/7071359
s 0531/60950503
Areal 1.996 m², v. privat, Energiepass, 0531/244770, www.wolter.bs
VW
Golf
2,
defekt,
TÜV
4/12,
viele
Gebr. VW T4 Ersatzteile
Preis VS s 05302/6588
Gelernter Fliesenleger sucht Arbeit.
Am
Naturschutzgebiet!
Neuteile, 100,-. s 0176/96466217
Verkauf von gebrauchten VW T4 Ersatzs 0160/97739654
Helle, sonnige, 3- Zi.-ETW, ca. 73 m², Balteilen. Auf Wunsch mit Einbau. Westermann Massivhaus
Suche
Putz-und
Bügelstelle. Passat Var., Mod. 08, 2.0L TDi, 105 kw,
kon, Keller, EP, Gartennutzung, zu vers 0162/3989729
1.Hd., TÜV/AU neu, Scheckh., Vollextr.
Der Familienbetrieb. s 0531/877040
s 0151/17792529
kaufen, OT Vechelde, VHB 75.000,--,
10.500,-VB, s s 0163/1530455
Vier SR auf Stf. 185/60 R 14 82 H Fel: Stahl
s 0178/1667225
Su. Putzstelle oder Arbeit als Haushaltshil4 Loch 6J x 14H2, sehr guter Zustand.
Passat
B32,
Bj.
87,
300,-.
s
0163-9633766
fe s 0172/4420566
VB 110,-€. s 05303/990240
SR auf Alu Brock, 225/40 R18 92Y, Et 45;
8,0 JX 18 EH2, 650 VB s 0177/3062560
7 Zi-ETW BS-Stadtgebiet, ca. 159m²
4 Sommerreifen mit Alufelgen 195 für
Wohn-Nutzfl. inkl. Garten; inkl.
Polo 6N 150,-- s 0531/63942
Hausanschlüsse; inkl. Dachterrasse.
Reifen-Felgen gebraucht + neu. An- u.
www.mt-massivhaus.de sBS/2873040
Verkauf - Neu Reifen ab 25,- €. s BS
VW, Audi, Opel, Ford, Seat, DB 9665825 Ibo´s Reifen Büchnerstr. 11
usw. ab Bj. 93. Zahle Höchstpreise. Golf II original Votex DGT f. 3 Fahrräder
Miltz.de s BS/313211
abschließbar. s 05303/990362
Hamburger Str. 257
Grundstücke in BS-Rautheim von 390m²1500m². Info www.mt-massivhaus.de
s 0531/2873040
Grundstück, 670 m², Meine/Wedelheine,
von Privat, voll erschl. s 05303/5548
Heinze - Motorradservice
Bauplatz, Hanglage am Elm, erschlossen,
alle Marken/Roller/TÜV, kostenloser
Kaufe Pkw, Japaner, VW, Opel, Fiat, Mer12.000€ . s 0171/2150726
Hol.-+Bringdienst. s 0531/312003
cedes, BMW + Busse ab 1987, auch
Nähe
Arendsee/Altm. ehem. Molkerei,
Unfall, ohne TÜV, mit Mängeln. Honda CBR 1000 dual, 1950 € s 6803372
3.700 m² Grdst., ca. 400m² Wfl./Nfl.,
s 0171/7526986 und 05351/543953
Wir haben Ihren Traumwagen! Freundmit Weide, für Pferde geeign., ren.Piaggio Roller Mofa, Pegasus Roller R50X
PKW,
Bus,
Transporter,
lichkeit, Kompetenz und Dienstleistun- Kaufe
bedürft., VB 35.000,-- s 0172/ 3258881
Mofa + REX Roller s 0160/91097281
Geländewagen, auch mit kleinen
gen ist für uns selbstverständlich.Wir
Letzte
Baulücke
in
BS-Veltenhof.
freuen uns auf Ihren Besuch! Ihre ChrysMängeln, alles anbieten. Zahle gut, hole Kawasaki KX 80 Vollcross, guter Zustand,
625 m²; € 115.000,00 Info
kaum gefahren. s 0160/91097281
ler & Jeep NDL Braunschweig, Fabrikstr.
selbst ab. s 0178/6523200
www.mt-massivhaus.de sBS/2873040
3, 38100 Braunschweig s 0531/801160
Dainese 2011
Wir suchen Autos
www.chrysler-braunschweig.de
Eine große Auswahl an Dainese, Arlen,
und Busse für das Ausland, zahlen bar.
Ness+Revit Lederkombis, Rückens 05351/538855
protektoren und Stiefeln sind in dieser
Barankauf PKW und Transporter. Firma
Garten am Nußberg frei! s0178/6347526
Woche eingetroffen. Achtung. MwStSenz s 0531/2312896
Aktion bis 11. Juni. Riders Point im Biker
Dacia
Autohaus
Härtel
GmbH,
Schöner Garten festes Haus, Teich, BrunBS / Stöckheim
s 0531/261400 Barankauf v. Pkw, Lkw u. Bussen a. So.
Center Daimlerstr. 5, s BS/40400
nen usw., VS. s 0531/1293835
www.autohaus-haertel.de
s 0531/2371734 Fa. auto-exportas.de Motorradvermietung
Garten in Lehndorf m. Steinhs., WC, WasDacia Kaiser & Liedtke Automobile GmbH
ser, Strom, möbl., 1000€ sBS/2335933
Gebr. KFZ-Teile, Einbau mögl., Firma
Suzuki,
Moto-BS
Bültenweg
41,
s 0531/210780 www.kaiser-liedtke.de
KGV Brodweg e. V. su. neue GartenfreunDamke-Isensee. s 0531/2808080
s 0531/3173030
de für freie Gärten. Der Vorstand
Kaufe PKW und Busse, Geländewagen Suzuki 600 Shopper, Bj. 96, TÜV neu, 9,3
s 0152/22977120
auch mit Mängel. s 0162/5691597
Tkm, VB 3000,--, s 0170/8723899
BS-Süd, ca. 380 m², kl. Küche, Dusche,
Strom, Steinhaus, Preis 4.300,- VB.
Punto Cabriolet Bj. 96, TÜV/AU neu, 128
s 0531/65829
Tkm, el. FH, el. Faltdach, Servo, VB
1350,- €. s 0160/96769922
Garten mit Steinhaus,
Bio-Toilette,
2 Apfelbäume, Weintrauben usw.,
Tempra, TÜV neu, 900€. s 05304/1861
versch. E-Geräte, 326 m², Kassebeek,
e.V., Fremsdorferstr. 15, FP 1500,s 0152/51760080
er!
Kleingarten im Verein nähe MadamenJe älter desto günstig
weg, kinderfreundlich, unter Wert VB
Fiesta
auf Teile
Jetzt 10% Rabatt
2390€. s 0170/3123708
Bj. 06/05, Diesel, 5-trg., grau, 94 Tkm,
g
und Arbeitsleistun
Eigentumsgarten BS, Nähe Emsstr.,
grüne Plak., Servo, Nebelsch., Zentralv.
jahr
650 m² , Häuschen, Strom und Brunnen
FFB, KLima, AHK, VB 4.600€, s 0172/
plus 1% pro Lebens
zuzüglich Materialkosten
zu verpachten. s 05305/1443 AB
er
ält
es
4393791
nn
we
s,
ge
eu
ten
Ihres Fahrz
zuzüglich Materialkos
Schöner Garten 400m² im KGV Linden.
ist
als 3 Jahre
berg 1, Steinhaus, Strom, Wasser, WC,
pons kommen Sie in den
kleiner Teich, VS. s 0177/8771383
Bei Vorlage dieses Cous Sparangebotes.
Genuss unsere
te
ebo
ang
ions
Akt
und
KGV
Kennelblick e.V.
tungen
Wir haben Ihren Traumwagen!FreundBereits reduzierte Leis ebot ausgeschlossen.
Kleing. zu verk., Steinhaus, Kaminofen,
lichkeit, Kompetenz und Dienstsind von diesem Ang
Kü., Bad, WC, Brunnen, ca. 420 m² , VB
leistung ist für uns selbstverständlich.
s 0171/8613048 ab 16 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihre Chrysler & Jeep Niederlassung
Mehrere Kleingärten zu vergeben im
Fabrikstr. 3, 38122 BS s0531/801160
Kleingartenverein Mückenburg, Nähe
S
www.chrysler-braunschweig.de
O
Prinzenpark. s 0531/2086938
F
Die Kleingartenanlage am Elm, gr.
I
Gärten alle mit Wasser &Strom, besonN
ders für Familie mit Kindern. Info
D
E
s 0179/9295240
Hyundai Atos, 750€, s 0176/66655949
Ford-Zentrum Braunschweig
Häuser
Automarkt / Verkauf
Ruhige Lage
Freist. 1− u. 2−Fam.−Häuser 5−Zi.−Eigent.−Wohnungen
Automarkt / Ankauf
Unfall und Totalschaden
Audi
– Gebrauchtwagen –
Grundstücke
Telefon: 0 53 65/88 66
www.holzberg-handicap.de
Motorräder Verkauf
Chrysler
Gärten
Dacia
Fiat
++ alle Fabrikate ++ alle Fabrikate ++ alle Fabrikate ++
!
Aktion!
!
Aktion!
Ford
Geländewagen
Hyundai
N
Opel
S
I
E
Corsa Bj 94, TÜV 1/12, 33 kW, E 4 grüne
Plakete, 550,- s 0176/83129613
Corsa, Bj. 95, 144 Tkm, TÜV/ AU neu,
VB 790,- € s 0160/96769922
Atrsa Kombi Bj 98, 1,6 ccm, 55 kW, E3
Norm, Klima, AHK, s 0152/58727751
Opel Corsa Diesel Bj. 2002, Klima, 2700,VB s 0175/6975617
Corsa B, Bj. 12/94, Fahrer-u. Beif.Airb.,
212Tkm, div. Neut., TÜV/ASU 05/2013,
Schiebedach + 1 Satz Wi-Reif., 950,s 0178/6841024
U
N
S
Kostenlose Entsorgung
von Alt-Kfz. incl. Verwertungsnachweis,
Fa. Hanusa, Vechelde s 05302/1019
Jaber zahlt gut 24h !
Ankauf ständig alle Fahrzeuge in bar.
Auch defekt oder Unfall. Gifhorner Str.
72, Ecke Hansestr. 38112 Braunschweig
s BS 2348333 oder 0171 5201890
Kaufe
gepflegte
Gebrauchtwagen,
Gropp-Automobile, WF, Neuer Weg 67,
s 05331/77887
Twingo Initiale Automatik Altautoentsorgung m. Entsorgungsnachw. Unfall/defekt, Abhol mögl.
1,2, 16V, Quickshift, EZ 2002, 91 TKM.
s BS/2808080 Firma Damke-Isensee
s 0151/11676655 o. 05308/3859
Renault Autohaus Härtel GmbH,
BS / Stöckheim
s 0531/261400
www.autohaus-haertel.de
Renault
Garagen
Seat
Ibiza III 1.9 SDI 2990€
BS, Kreuzstr. 18, Tiefgaragenplatz, 45,/Mon. s 05331/78622
Garage Am Hauptgüterbahnhof zu
vermieten. s 0175/5218912
Bj. 01, 155 Tkm, TÜV/AU 10.11 (bei
Wunsch erneuert), silber, eFH, Pioneer Garage, Alerdsweg in BS zu vermieten.
s 0531/12996878
CD-USB-Tuner + Klima +erneuerte
Zahnriemen, Bremssch. + Beläge, 4 WR, KFZ Stellplatz BS Innenstadt, frei
gepfl., BS/2060463 +0176/22829536
s 0531/610977 od. s 0170/2155943
Seat Arosa Bj. 97, 1,0 L, 130 Tkm, VB
Garagen für Wohnmobile u. Wohnwagen,
1.500,- € s 0157/86762780
280 cm Höhe, zu verm., WendeburgHarvesse, s 05303/2721
Smart
Die smart Spezialisten
BSmart - Daimlerstrasse 2, 38112 BS
s 0531/2503311 www.bsmart24.de
VW
Motorradgarage gesucht
Östliches Ringgebiet
s0170/6321716
od.
Stadtnah.
Autovermietung
PKW ab 9,90,-€ pro Tag
incl. 100 km, AV Harms. sBS/333333
Cross Polo TDI Bj 06, 74 Kw, TÜV/ASU
neu, 1. Hd., NR, 70 Tkm, blau-met., VB
Scheckh., 10.900,- s 0160/8029946
Polo 1.2 l, Mod. 2004, 1.Hd., EURO 4 Kat,
47kw/64PS, RC, Funk-FB, Alarmanl., silber met., Colorvergl., 4x So u. 4x Wi-Rei- 5,7t 1 Achs 3-Seitenkipper, Bj., 77, Blech,
fen, 4x EFH, 4tür., 4x Airb., 87.800 km,
2x4, VB 2300,-. s 01577/4271528
TÜV/AU Mai 2013, s.gepfl., unfallfr.,
Scheckh., 5400,-VB s 0163/1530455
Vento TDI GLX 2. Hand, 142 Tkm, VB
2650,-€. s 0175/6975617
Golf III Diesel, Bj. 97, Kombi, AHK, Servo, www.cardoctors.de professionelle AutoZentr.,k.TÜV,750€VBs0176/ 21853329
pflege & Smart Repair. s BS/6174538
Nutzfahrzeuge
KFZ−Reinigung
MwSt geschenkt
1 Fam.-Haus ab 590,-mtl.
Beamter su. 3-4 Zi. Maisonette/DG/Etagenwhg. m. Blk/Dachterr. oder kl. Haus
in bevorz. Lage ab 80 m² bis 140.000€
Emai an: immobilie-bs@gmx.de
Pachtungen
Suche Weide ab 5000 m², sollte
ganzjährig nutzbar sein. s BS/3891485
Vermietungen
Wohnungen
Umzugskartons, Harms s BS/333333
1−Zimmer−Wohnungen
BS- Böcklerstr., schöne 1 ZW, m. Blk., KM
320€, ab 1.7.11, s 0172/4499365
Gäste, Monteure, o. ä.? 1 Zi.-Whg, möbl.,
Innenstadt, preiswert. 0160/99372066
Amalienstr. 1 Zim. Kü., Du.-Bad, Balkon,
40 m², 2.OG, KM 245,-€. s 05353/7475
BS-Wenden, 1 ZW, Kü., Bad, voll möbliert,
WM 350,-- + KT, s 05307/4218
BS-Hermannstr.,
westliches Ringgebiet
Citynahe 1-Zi.-Komfort-Neubauwohnung,
Personenaufzug, EBK, Niedrigenergiebauweise, 41 m2, Kaltmiete d 339,–
zzgl. NK d 106,–, ohne Provision
Info/Besichtigung
über Vermietungsbüro Hermannstr. 24
dienstags 11–13 Uhr und mittwochs 13–16 Uhr
Tel. 0531/2503501
www.semmelhaack.de
30 m², 1 ZW, teilmöbl., in BS, Watenb., KM
250€, frei ab 1.7. s 05307/6866
Mod. möbl. App., 2. OG, BS-Bevenrode,
off. Küche, Bad m. Fe. u. Wa., Waschkü.,
Gartennutz., ab sof. o. später 286,- +
75,- NK + 2 MM KT. s 05307/6565
2−Zimmer−Wohnungen
Schandelah, 2 ZW, 54m², Küche, Bad,
21 m² gr. Blk. z. Südseite, Gartennutzung, Partyplatz, 333€ kalt + 100€ NK
+ 3 MMK, s 05306/ 839495 ab 16 Uhr
oder 0176/21069552
Juliusstr., 2-3 ZW, 70m², DG, 3 Dachgauben, neues Bad mit Fenster, zu sofort,
375€ KM + KT s 0173/9130940
Cakir-Immobilien.de
2 ZW, Uni/HBK, 64 m², 2.OG, 300 € KM
+110€ NK+KT+Prov. s 0531/2409827
Suche Nachmieter für 2 ZW, Altbau, 3.
OG, 66m², 345,-- KM +65,-- NK,
Uninah, zum 01.07. sBS/12996816
BS-Weststadt - Elbeviertel
Schwarzastr. 1, 2 Zi., ca. 66 m², EG, Aufzug, Loggia, Bad m. Wanne, Energieeffizienz A, KM 344,20€, zzgl. NK.
s kostenfrei 0800/59 03-100,
www.wiederaufbau.de
Braunschweig,
westliches Ringgebiet
Gewerbliche Objekte
2 Zi. Wohnungen
z. B. Teichmüllerstr.: 2 Zi., 55 m2,
Kaltmiete ¶ 307,Kiosk, Bistro, Kneipe, 130m²,mit Inventar
abzug., gt. Lage, VS. s 0157/72457436 zzgl. NK ¶ 179,-, ohne Provision
Info/Besichtigung
Immobilien / Ankauf
über Vermietungsbüro Hermannstr. 24
dienstags 11-13 Uhr und
mittwochs 13–16 Uhr
Wir schenken Euch bis zum 11. Juni die
Fa.Wels s05382/5555+0170/3407788
MwSt auf unser gesamtes Programm.
Tel. 0531/2503501
Dainese Shoei Schuberth, Daytona, Exkl. 220 m² Wohnhaus 1997, ländlich,
www.semmelhaack.de
Held, Stadler, Rukka uvm. Riders Point
Nähe A2, 20km-HE, 40km-MD, Grundst.
im Bike Center Daimlerstr. 5, BS/40400
700 m², 2 Bäder, Kamin, Fußbodenhzg.,
Miete od. Verkauf, s 0172/5446016
Sven Kirsch
Für unsere
repariert fachgerecht und kostengünstig Wüstenrot-Keine Baufinanzierung ohne
Bike/Roller/Trike/Quad aller Fabrikate.
Kunden su- 58 qm für 294 ¢ Kalt!
mein Angebot- Marc Mürbe BS/2149860
s 0531/48283239
www.bs-baufi.de
chen wir ein BS-Weststadt, Emsstr. 12, mit Fahrstuhl, alle Räuwww.kirsch-allinclusiveservice.de
me Raufaser weiß, 2 ZKB, Bad, Kabel, ca. 58 m2,
EFH,
DHH
oder
RH
in
BS und Um- KM 294 1 + NK + Kaution, provisionsfrei!
Roller Yamaha YP 250, Bj. 97, 15 kW, TÜV
SCHAUTAG HEUTE SO., 14–16 Uhr,
neu, VB 1200€. s 05302/804014
BS-Rautheim, Roselies Quartier – Zusestr. gebung, gern auch renovierungs- Gülten Aydin, Tel. 0531/28509022
Weitere Angebote unter: prelios-wohnen.com
Motorroller Top Speed 125ccm, 4,9 kW,
Auf 160 m2 bietet bedürftig, 콯 0531/244 29 26,
neu verpackt, rot/schwarz, 650€.
unser Pultdach- Klaus-Jürgen Christiansen, Provisionsfrei www.prelios-wohnen.de
s 0173/5279517
haus zeitgemäße
2½ Zi.-Whg., 100 m² , 1.OG,
www.nowo-immobilien.de Lagesbüttel
Wohnlichkeit,
sep. Eingang, Kü., Abstellr., Wa.-Bad mit
TÜV geprüft!
Su. Mietshaus ca. 2 - 6 WE auch Altbau in
Du., Vorraum, EP, KM 400 € + NK + KT,
Für Sie und Ihre
BS. Y Zuschr. u. NB VER 522172 A
s 05303/5899
Kinder ideal. Wir
freuen uns auf Wir suchen Ihre Immobilie wegen hoher Rüningen, Westerbergstr., 2½ Zi., 50 m²,
Kaufe gebr. Motorräder
Ihren Besuch.
Nachfrage! PlenarImmo 0160/99667496
s 0531/8789370
KM 243€. s 0531/873911
Ihr Familienbetrieb aus BS
Ehepaar sucht von privat MehrfamilienBS-Süd, 2-Zi.-DG-Whg., 40 m², ruhige
Dipl.-Bauing. 0531/87 70 40, www.westermann-massivhaus.de
haus. s 0531/500202
Lage, Wa.-Bad, 230€ KM +NK +2 MMK,
s 0175/9069845
Häuser
Gute Lage erwünscht
Motorräder Ankauf
Reparaturen/Tankstellen
M. Yalman KFZ-Repar.
Reparaturen aller Fabrikate zum FP.
Unfallinstandsetzungs-, Richtbank- u.
Lackarbeiten, AU u. TÜV-Abnahme im
Haus. BS, Gotenweg 14 s BS/332050
cardoctors.de Klimaservice 59,-, HU/AU
82,-,Auspuff, Bremsen.s 0531/6174538
Exklusive Stadthäuser
in Braunschweig Lamme
Stilvoll Wohnen und Leben
inkl. Grundstück &
Hausanschlüssen,
150 m² WF/NF
157.000,- €
BS-Süd, sonnige 2 ZW, 43m², EBK, Laminat, W.-Bad, Gartennutz., z. 1.8. o. früher, WM 369€ s0151/11628041ab 13 h
BS-Rudolfplatz, 2½ Zi., Küche, Bad mit
Wanne, ca. 65 m², WG geeignet, frei,
s0175/4154774
Schwarzer Berg, Sielkamp, 2,5 Zimmer,
71,78 m², Küche, WC, Balkon, NK: €
368,23 zzgl. BK: € 140,-, HK: € 70,-,
Hausverwaltung, s 05206/917 4115
Wassersport & Camping
Kaufe Wohnmobile s 03944/36160
www.wohnmobilcenter-aw.de
Suche Faltboot Puch, Kolibri, Klepper
s 0151/20127113
Campingfamilie sucht Wohnwagen od.
Wohnmobil, freue mich über jedes Angebot. s 01522/4848633
Barankauf
aller
Wohnmobile:
0800/1860000 (gebührenfrei!)
Su. dringend Wohnwagen od. Wohnmobil v. Bj. 80 bis 2010, auch reparaturbedürftig,DirkSchmidt, s 0171/3743474 Meine... schicke DHH in guter Ortslage, 95
m² offenes helles Wohnen, Bj. 2006, incl.
Bootskurse SEE/BINNEN s 0531/337897
toller Küche, gute Ausstatt/ FußbodenWohnwagen Kip VB 550€. s05304/ 1861
hzg., 450m² Grundst. + 2 sep. PKWSchaumstoffe
und
Polsterbezüge
Einstellpl. + Gartenhs. für 168.000,s 05304/ 9088073
Maßanfertigung. s 0531/311497
Doppelhaushälften
MT Massivhaus GmbH
Braunstraße 18
38122 Braunschweig
Tel.: 05 31/ 2 87 30 40
Lehre-Wendhausen, möbl. 2-ZimmerWohnung, 45 m², 350 € WM, sofort frei,
auch auf Zeit. s 0176/20383625
3−Zimmer−Wohnungen
www.mt-massivhaus.de
?Verkauf od. Vermietung?
Suchen: Häuser / RH / DHH / Whgn. u.
Gewerbeobjekte in BS. Becher-Immobilien, s 0531/50 12 60
BRANDES- IMMOBILIEN
Provisionsfrei!!
Rautheim, Zum Ackerberg 26, DG, 3
ZW, ca. 60,00 m², Wannenbad mit Fenster, teilweise PVC-Boden, Balkon, Kabel,
ca. 270,00€/KM zzgl. NK, provisionsfrei,
3 KM Kaution, I: Herr Gleitz s 0151/
17 10 7300 www.prelios-wohnen.de
sucht für solvente Kundschaft Häuser in BS, Hugo-Luther-Str., 3 ZW, 54 m², Bad
gefl., Laminat, EP, 310,- KM + 100,-NK,
Mascherode, Stöckheim, Melverode und
Kanzlerfeld. s 0531/256820
+ 2 MM KT, zum 1.7. s 0178/6680147
SUPERCHANCE
24
3−Zimmer−Wohnungen
Heute Besichtigung
Unrenov. 2,5 ZKB, Hamburger Str. 224,
I. OG, ca. 54 m² Wohnfläche, Küche,
Wa.-Bad m. Fenster, sofort frei, Miete:
271,-€/mtl. zzgl. NK/KT. Für die Renovierung erhalten Sie einen Baumarktgutschein, Anmietung provisionsfrei. Besichtigung: So., 29.5., 10.30 - 10.45 Uhr,
Fr. Kirstein. s 0151/16033293
Helle Altbau-Whg in Lehre, zentr., ruhige
Lage, Durchgangswohnung, 87 m²,
Küche, Bad, G-WC, WZ, SZ, KiZ, teilw.
Parkett u. Dielen, 1. OG, teilw. Renovierungsbed., Mat zahlt Vermieter, Mietminderung 12 Monate à 100€. Nur mit
Hausmeisterdienst, Gartennutzung- u.
pflege, Dachbodennutzung (ca. 27 m²),
Öl-Zentr.-Heizung, mtl. KM 300€, HK ca.
120€, NK ca. 80€. s 0170/3815957
Antiquitäten / Kunst
Antik-Galerie
Über 1000 restaurierte Möbel. Mo.-Sa.
11.00-18.00 Uhr. s 0531/570371, BSGliesmarode, Kurzekampstrasse 15
Bauen / Handwerk
Kinderfreundlich!
BS-Weststadt, Eiderstraße 22, 3.OG mit
Fahrstuhl, 3 ZKB, Wannen-Bad, 2x Balkon, Kabel, ca. 83,67 m², KM 389,00 € +
NK/Kaution, provisionsfrei! Markus
Gleitz,
s 0531/48012-31. Weitere
Angebote unter www.prelios-wohnen.de
BS-Westst. - Donauviertel
Am Queckenberg 34, 3 Zi., ca. 60 m²,
2. OG, Loggia, Bad m. Wanne, Energieeffizienz A, KM 333,80 €, zzgl. NK.
s kostenfrei 08 00/5903 100,
www.wiederaufbau.de
Nr. 21 • Sonntag, 29. Mai 2011
Steinarbeiten
Mauern, Pflastern, Fliesen, Platten,
Natursteine, s 0531/1228821
4−Zimmer−Wohnungen
Grosse Werbetafel zu vermieten, Stadt- Renovierungsarbeiten,
BS-Süd, 3 ZW, 56 m², EG, ruhige Lage,
Pflasterarbeiten und
nah, s 0157/74705021
Wa.-Bad u. EBK neu, mit Gartennutz.
s 0170/3427870
320€ KM+NK+2MMKs0175/9069845 Nachfolgemieter z. 1.8.2011, Cyriaksring Laden/Büro/Lager, 54 m², in Vordorf zu
40, 2. OG, Kü., Bad, Blk., 96m², KM 495,vermieten. s 0176/51173875
Heute Besichtigung
+NK +KT s BS/610561 o. BS/2088640
Großzüg. 3 ZKB, Nibelungenplatz 15,
I.OG, ca. 85,4 m² Wohnfläche, Küche, Stadtrand Peterskamp
Wa.-Bad m. Fenster, Balkon, sofort frei,
Ruhige 4 Zi. komf. Whg., (Haushälfte),
Miete: 427,-€/mtl. zzgl. NK/KT. Für die
Wohnkü., Hauswirtschaftsraum, Wa.Renovierung erhalten Sie einen BauBad, Dusche, G-WC, 135m², renov.,
marktgutschein, Anmietung provisionsTerr., Garage, gern ält. NR Paar, sofort o.
frei. Besichtigung: So., 29.5., 11.30 später. s 0531/350653
12.00 Uhr, Fr. Kirstein,
s 0151/
"Schöner Wohnen" großz. 3½ ZW/Blk.
16033293
im frisch renov. Altbau, ruh. Lage, top Wohnungen o. Häuser in u. um BS
z. Miete o. Kauf f. unsere Interessenten
Zustd., Vechelde OT. s 0171/4505177
BS-Weststadt - Isarviertel
gesucht. Für Anbieter kostenfrei.
Lechstr. 49, 3 Zi., ca. 64 m², 1.OG, LogGuS-Immobilien.de s 0531/152 52
gia, Bad m. Wanne, Energieeffizienz A, Hallo Familie!
BS-Weststadt, Eiderstraße 1, 3.OG, 3½
KM 341,30 €, zzgl. NK. s kostenfrei
Suche
ruhige, günstige 2-3 Zi.-DG oder
ZKB, Wannenbad und Gäste-WC,
0800/5903-100, www.wiederaufbau.de
OG- Whg. in BS. s 01520/4359920
Südblk., Kabel, ca. 89 m², KM 410,00€ +
NK/Kaution, provisionsfrei! Markus Beamter mit Hund (ruhig) sucht Whg. ab
Gleitz,
s 0531/48012-31. Weitere
70 m², gerne EG. s 0163-9623209
Angebote unter www.prelios-wohnen.de
Gartenpflege,
vieles mehr,
Mietgesuche
94 m2 für 338 5/KM
Dachdeckerei Bohnhorst sämtl. Dacharbeiten. s 05302/930636, Vechelde
Provisionsfrei www.prelios-wohnen.de
Schwarzer Berg, Sielkamp, 3 Zimmer,
75,59 m², Küche, WC, Balkon, NK: €
387,78 zzgl. BK: € 200,-, HK: € 100,-,
Hausverwaltung, s 05206/917 4115
BS-Ederweg 7, sehr schöne ruhige Lage, 3
ZW, 64 m², Bad m. Dusche, Blk.,
KM 365€ + NK + KT ab sofort.
s BS/610561 oder BS/2088640
Östl. Ringgeb. 3 ZW, 4. OG, 60 m², Wa.Bad, Laminat, Küchenzeile, Kabel-TV,
KM 310€+NK+2MMKT. s05307/3582
Einziehen u. wohlfühlen
5−Zimmer−Wohnungen
Terrassenüberdachungen
Historische, graue Betonrauten (25 Stück
pro m²) f. Fassadenverkleidung ca. 50
m², VS. s 05303/5181
Bekleidung / Schuhe
Arzt mit Familie sucht gr. WHG o. Haus
in und um BS, Blk. o. Garten. Für Anbieter kostenfrei. GuS-Immobilien.de
s 0531/1 52 52
Edelstahl Pendelleuchte
ca. 1 m lang mit 5 Leuchten (Milchglas)
inkl. Leuchtmittel, Höhe verstellbar,
neuwertig, 35,- s 05337/1685
Second Hand
Musikinstrumente
Kleines Klavier
zu verk., eine Oktave kürzer, Farbe Nussbaum, gestimmt, 500,- s 0531/845454
Pro Arte GC100II Gitarre
1−Zimmer−Wohnungen
2−Zimmer−Wohnungen
Feuchte Keller?
Bücher / Zeitschriften Wohnungsauflösungen
Häuser
www.fa-arslan.de s 05341/1885594
Alleinstehender Senior sucht in Wenden
2 Zi.-Whg. Bin Mitgleid im MGV WenDachdeckerei
Petersson-Hartmann, Buch Eintracht Braunschweig, Porträt Kurzfristig & günstig
den. s 0176/54788946
Dorfstr. 32 s 0531/15500/505033.
BS-Süd, DHH, möbliert, 95 m², saniert,
einer Bundesliga-Mannschaft 1967,
Haushaltsaufl., Entrümplung, sauber,
Alleinstehend,
weibl
su.,
2-3
ZW,
in
BS
m.
Dachumdeckung,Flachdachabdichtung,
500 m² Grundstück m. Garage, 700,-€
schnell. Tapeten-u. Tepppichent. Fa.
Fotos mit Autogrammen, meistbietend
Gart./Terr.
s
05306/3267
Fassadenbau,
Schornstein-,
Gerüstbau,
KM + NK + 2 MMKT. s 0175/9069845
Schulze s0531/1218894; 0160-5424389
zu verkaufen s 0170/5959437
Sturmschäden und Kleinreparaturen.
Su. 2-3 Zi. Whg. in BS zur gewerbl.
Entrümpeln preiswert, s 0531/9666067
Nutzung. s 0178/4975693
Ruhiges Ehepaar (70) su. 2-3 Zi.-Whg. im
östl. Rggb., Gliesm. od. Riddagsh., gerne
m. Balkon od.Terr., mögl. EG od. Fahrst.,
keine Eile. YZuschr.u. NB VER 518061 Z
2 Zi.-Whg, AlG2-taugl., zu sof. ges., gern
mit Blk. Y Zuschr. u. NB BSS 522309 A
Ruhige, helle, schöne 2 ZW ges., 45-50 m²
in BS, östl. Ringgeb., (Hartz IV entsprechend), von Akademikerin 50+,
alleinst., ruhig, meditativ. BS/6154171
oder 0177/1966592
Dachdeckerei u. Fassadenbau
3−Zimmer−Wohnungen
Tel.: 05 31/50 12 60, Fax: 05 31/2 50 72 60
ROLLLADEN-Point
30%
• Rolladen-Fenster
• Haustüren
• Rolltore
• wir montieren
auf Qualitäts- Fachgerecht
• kostenlose Beratung
Produkte
+ Angebot
Braunschweig · Peiner Str. 30
Gewerbliche Objekte
Häuser
Gewerbe-/Büroräume
in BS im Neubaugebiet
am Ringgleis im Erstbezug
Hier befinden sich diverse Neubauwohnungen,
ein Pflegeheim sowie Wohnungen mit Betreuung
80 oder 170 m2 Wfl., z. B. Café, Physiotherapie ...
Ingenieur mit Familie sucht im Raum BS
5 Zi.-EFH od. Whg. mit Balkon zur Miete,
bis 900,- inkl. NK, s0175/9442446
Riesige Auswahl an
Haus- und Zimmertüren
FENSTER · TÜREN · ROLLLÄDEN
Moderner Sonnenschutz
Abt. Leiter su. Haus in BS oder bis GF
Klose-Makler.de s 0531/120 88 33
Wendeburg · Hoher Hof 11 · 0 53 03/27 21
Mo.–Fr. 8.00–18.00 Uhr · Sa. 10.00–13.00 Uhr
Transporte / Umzüge
3 ZKB, Walkürenring 44, EG, ca. 72 m²
Wohnfläche, Küche, Wa.-Bad m. Fenster, Tel. 05 31/250 35 01 oder www.semmelhaack.de
sofort frei, Miete: 366,-€/mtl. zzgl.
C&K Umzugsservice
NK/KT, Anmietung provisionsfrei. Be- Waggum: Büro/Laden o.ä.
Umzüge, Entrümpelungen, Renovierunsichtigung: So., 29.5., 12.15-12.30 Uhr,
Am Flughafen 13 ca. 75 m² mit WC +
gen, Möbelmontagen s BS/38912355
Fr. Kirstein, s 0151/16033293
Teeküche, sof. frei. s 0174/1812087
Schröder Transporte-Umzüge, TransporBS Hondelage, 3 Zimmer, Balkon, Einstellte, Nachlassauflösungen, Entrümpeplatz, 1. OG, 76 m², KM 425,-€ + NK + BS- Büchnerstr. Halle 6m breit x 10m lang,
4m hoch, Wasser, Stromanschl. u.
lungen s 0531/2704848
Baby- & Kinderbasar in der Eissporthalle
KT, ab 1.7. frei. s 05331/ 68645
Freifläche vorh., 380,--s0175/ 4154774
am Salzgittersee am 4.6.11 von 11-15 h
Umzüge,
Lagerung,
Heute Besichtigung
Anmeldung oder weitere Infos unter s
Schwarzer Berg, EKZ Ligusterweg, LadenTischlerarbeiten, Heuer s BS/56753
3 ZKB, Siegfriedstr. 48, EG, ca. 65,7 m²
05344/999412 oder www.mcbaby24.de
lokal 120 m², auch Gastro geeignet, NK:
Wohnfläche, Küche, Wa.-Bad m. Fenster,
€ 720,- zzgl. BK & HK, Hausverwaltung. Das Team, Umzüge, Entrümpelungen,
sofort frei, Miete: 340,-€/mtl. zzgl.
Fahrradsitz
Römer Jockey, 2 Halterungen,
s 05206/917 4115
Renov., Gartenarbeit. s 0178/1706551
NK/KT, auch WG mögl., Anmietung pro40€, ab 14 Uhr. s 0177/3345201
visionsfrei. Besichtigung: So., 29.5., Cafe/ Restaurant kompl. eingerichtet zu
vermieten in BS, ca. 150 Sitzplätze, mit
11.00-11.15 Uhr, Fr. Kirstein. s 0151/
Kettcar v. Kettler 40 € s 0175/4718083
Blick zum Schloss. s 0172/6804622
16033293
Baby-Umbaubett m. Himmel u. Bettwäsche, neuw., Kinderwagen umbaubar,
Bagger mit Bediener. s 0175/4378060
zus. 150,-€. s 0160/97353144
Verkäufe
Alles für das Kind
Haus und Heim
Neues Zuhause: Kleinanzeigen im Immobilienmarkt
...hilft bei Platzmangel!
ACHTUNG, HAUSBESITZER!!!
Schluss mit feuchten Wänden, Salzen und Schimmelbefall
Salze zerfressen Ihr Mauerwerk
Wir legen Ihr Haus trocken, preiswert und für Jahrzehnte!
• Feuchtigkeitsmessung, Beratung und Angebot kostenlos
• 10 Jahre Garantie
Fassadensanierung &
Kellertrockenlegung
FKT
Der Internetservice Ihres Wochenblatts www.nb-online.de powered by anonza.de
120.000 Kleinanzeigen bundesweit
EDV / Computer
PC/Laptop kaputt oder
Unverbindliche Angebote für: Dach-, Fassaden-,
Sturmschäden- und Dachreparaturarbeiten.
Dipl.-Math. sucht 2ZW in BS, möbl., ab
1.7. oder 1.8. s 0174/9480593
WG-möbl.
Zimmer.
Kauf
d.
Wohng.,
60m²
An den Gärtnerhöfen 10, 3 Zi., ca. 60 m²,
mögl. Y Zuschr. NB BSS 522245 A
2. OG, Loggia, Bad m. Wanne, Energieeffizienz A, KM 298,00 €, zzgl. NK. Möbl. Zi. frei in BS. s 0531/891132
0531
QUALITÄT
s kostenfrei 0800/5903-100,
3569188
muss nicht teuer sein!
Zu 15.7.11: ruhiges möbl. Zi. (Hochbett),
www.wiederaufbau.de
Kü-Bad-Benutz.; Pauli Kirche; geeignet Berufstätige alleinerziehende Mutter
Exkl. 2 ½ ZW.-Whg, Didderse, 75 m² , 1.
sucht 3-4 ZW in Waggum und Umgeb. z.
für weibl. Wochenendheimf., NR, 240,-€
Toll auffällig...
OG, 35 m² Terr., Wa.-Bad m. Fe.+Du.
1.9. oder später. s 0151/23057758
s 0531/330958; BS
mit einer Schlagzeile wirkt Ihre Anzeige
EBK, KM 495,-+ 2MMK, s05373/2284
besser und fällt ins Auge. Fragen Sie, wir
Nähe VW/Stadion, möbl., sep. Zi., K-TV, Ältere Dame su. 3 Zi.-Whg. mit Balkon
beraten Sie gern. Die Kleinanzeigenan(ca.
65m²)
EG
oder
1.OG
!Jetzt frei!
240€, mögl. Wochenendfahrer/in, Monnahme erreichen Sie montags bis dons 0531/45463
BS-Weststadt, Elsterstr. 4, mit Fahrstuhl,
teur/in o.ä. ab 1.6. s0531/35477485
nerstags von 9.00 bis 17.00 Uhr und frei3 ZKB, PVC-Boden, Bad mit Fenster,
Möbl. Zi. o. Whg., Nä. Südsee/gehob. Biologe su. 3-4 ZW in BS o. Randg.
tags von 9.00 bis 15.00 Uhr.
Südbalkon, Kabel, ca. 73 m², KM 361,00
Wohnl., DU/WC, Terr., Fußbd.-Hzg, Kü.Klose-Makler.de s 0531/120 88 33
s 0531/238820
€ + NK/Kaution, provisionsfrei! Gülten
ben., f. WE-Fahr., s BS 602564
Aydin,
s 0531/48012-30. Weitere
Triftweg/Kälberwiese
Dachdeckerei
Spillner.
Hochwertige
Angebote unter www.prelios-wohnen.de Möbl. Zimmer an Monteure, mit EP, für
Flachdach-Abdichtung mit 10 Jahre GaDiplom- Kaufmann mit Kind sucht 3 ZW
kurze o. längere Verm. s 0531/311901
rantie, auf Velux und Roto-Fenster 10 %
nähe Triftweg mit Wa.-Bad und Balkon
Wird saniert!!!
Rabatt inkl. Einbau. s 0171/5476104
o.
Terrasse,
bis
600€
WM.
BS-Rüningen, Kamp 11, EG, 3 ZW, ca.
s 0176/20666909
62,10m², weißes Wannenbad mit FensTreppen-,
Balkone-, Terrassen - Fliesenter, Balkon 329,00€/KM zzgl. NK, provi3 ZW in BS, bevorz. östl. Ringg., zum 15.7.
verlegung. Mobil s 0176/24341080
sionsfrei, 3 KM Kaution, Ihr Ansprecho. 1.8. von VW-Mitarbeiterin ges., gerne
partner: Frau Käding s0172/5497894 Vielseitig nutzbare Gewerbefl. als
DG, Altbau, Balkon. s 0179/7324785
Ladengeschäft, Kiosk, Praxis, Büro 55
www.prelios-wohnen.de
Verkaufsoffener Sonntag
m² /550,- + NK, mit schicker Whg., 55
65m² mit Balk., Sackring 9, 2. OG, 395,-€
29. Mai 2011, 12.00–17.00 Uhr
m², gr. Blk., EBK, 275,- + NK, gute Lage,
Adenbütel. AS Immob. s05373/ 50096
kalt, ab sofort. s 0171/1591027
BS-Westst. - Donauviertel
Heute Besichtigung
Gebrauchtmöbel in Walle hat alles.
Wo? In Walle (38179), Hafenstr. 51
Wann? Mo.-Fr. 13-18 h u. Sa. 10-14 h
Was noch? Entrümpelungen und
Transporte. s 0172/5428942
Gemeinschaftliches Wohnen
Zimmer
BS-Weststadt, Schleistraße 9, 7.OG mit
Fahrstuhl, 2 ½ ZKB, gr. Balkon, Raufaser
weiß, Kabel, ca. 78 m², KM 315,00 € +
NK/Kaution, provisionsfrei! Gülten
Aydin,
s 0531/48012-30. Weitere
Angebote unter www.prelios-wohnen.de
Küchen An- und Verkauf
Gut und preiswert, gut und preiswert,
7/8 Größe, ab 11 Jahre, inkl. Tasche u.
Sommerbekleidung in hochwertiger
Stimmgerät, 120 €. s 0531/2906584
Qualität, für kleine Preise bietet Ihnen:
PVC-Trapezplatten
Klavier, Kawai Bj. 88, KS-2S schwarz,
Öz-Tex
Second
Hand
in
der
SonnenLängen bis 7 Meter, tritt- und hagelfest.
Flügelklaviatur,
Repititionsmechanik
strasse 2, BS von Mo. bis Fr. 10.00 bis
10 Jahre Garantie + Zubehör, Wirth
mit Moderator, sehr gut erhalten. VB
18.00 und Sa. 9.00-15.00sBS/2808632
GmbH,BS s BS/220270, www.wirth.eu
Referendarin su. 1-2 ZW, BS u. Rand
1100€, Abholung/Transport d. Käufer
Rollerjacke, Hein Gericke, ohne Protekt.,
Klose-Makler.de s 0531/120 88 33
(Standort BS). s 05331/6795672
Gr.
38
+
Lederhandschuhe
+
Neopren
BAUANTRÄGE; STATIK
E-Pianos neu, 430€, Sinus s BS/795178
Nierenschutz.
s
0171/4678585
Sie, 58, su. Mitbew., wbl. f. ser. WG ab
s 05303/970547
15.6. o. sp. YZuschr. u. NBBSS522311 A
BS-Schapen, 7 ZW Mais., Bj. 1954, 136 m²,
Garten,
Terrasse,
Garage,
EP,
s 0151/41229521 gew.
3 Zi-Whg., Lahnstr. 22, 3. OG, ca. 83,5
m² Wohnfläche, off. Essdiele, Gäste-WC,
Wannenbad, Balkon, sofort frei, Miete
420,-€ zzgl. NKV/KT, keine Barkaution
erforderl., Anmietung provisionsfrei.
s 0151/16033293
Fr.
Kirstein, 1 Zi., möbl., verschiedene Größen, zu
verm. s BS/8788508; 0172/2164904
www.gagfah.de
Einzel- u. Doppelzimmer an Monteure,
Für Selbermacher!
Wochenendfahrer s 0531/312714
Gut aufgeteilte 3 Zi-Whg., Lahnstr. 12, 2.
OG, ca. 83 m² Wohnfläche, off. Essdiele, BS-Geitelde, 20 m², möbl., eig. Du/ WC,
Gäste-WC, Wannenbad, Balkon, sofort
Souterrain, 230,-€ WM s 05300/5289
frei, Miete 425,-€ zzgl. NKV/KT, keine
Barkaution erforderl., Baumarktgut- Schönes WG-Zimmer im westl. Ringgebiet, Nähe HBK zu vermieten. Dachgeschein für Renovierung, Anmietung provisionsfrei, s 0151/16033293 Fr. Kirschoss mit Dachterrasse, 20m², 198,stein, www.gagfah.de
KM. (Das Zimmer in unserer 4er-WG ist)
frei ab 15.6. s 0177/3005389
315 € KM für 78 m²!!!
Möbel / Teppiche
Matratze 100x220, H2, 8 Mon.
Aus Aluminium, pulverbeschichtet. Indis 0176/54607806
viduell u. preisgünstig 3x4 m ab 1952,Flurgarderobe
Mahagoni 5 Teile s
braunschweig.laenger-draussen.de Kos05303/2468
tenlose Beratung bei Ihnen zu Hause.
www.rollladen-point.de
BS-Weststadt, Emsstr. 16, mit Fahrstuhl, komplett
mit PVC-Boden, alle Räume Raufaser Weiß gestrichen, 3 ZKB, Kabel, ca. 94 m2, 2 x Bad mit
Dusche/Wanne, KM 338 1 + NK + Kaution,
provisionsfrei! Gülten Aydin, Tel. 0531/28509022
Weitere Angebote unter: prelios-wohnen.com
Modellautos/Eisenbahnen, An - und
Verkauf, BS- Wendenring 26, 14:00 18:00 Uhr. s 0531/3495916
Holz in Haus u. Garten, Terrassendecks,
Gartenhs., Zäune, Carp. u. Überdach- Schlafzimmermöbel komplett zu verschenken in grau s 0176/22968755
ungen.s0171/9530981 www.guenthermontagen-und-dienstleistungen.de
Dunkler runder Eichentisch (1 Fuß), 4 passend Hochlehnstühle (Sitzbezüge neu),
Moosgrün, Curry,...
Fernsehelektrosessel beige (günstig),
Waschbecken, WC‘s, Sitze. Rufen Sie
Pfafff Nähmaschine (1951) Sammleruns an. Fa. Schmiedt, Heesfeld 14,
stück, alter Pflug Sammlerstück.
38112 BS-Veltenhof. s 0531/210090
s 0531/372276
Tischler-Hobel/-Sägen. s 05308/6081
Wohnungen
Hobby / Freizeit
Triftweg 72, 38118 Braunschweig
Tel. 0531 / 2 70 23 60 (auch am Wochenende)
kostenlose Service-Nr. 08 00/6 61 01 66
www.fkt-kellertrockenlegung.de
zu langsam? Reparatur vom Fachgeschäft, alle Fabrikate. Seit 15 Jahren
Ihr PC-Spezialist in BS! Media-Concepts,
An der Petrikirche 5 s 0531/ 220060
Onlineshop www.media-concepts.de
Verschiedenes
Fernglas Center neu!
Zeiss, Leica, Swarovski, Steiner, Minox,
stehen zum Testen bereit, gute Beratung,
Verkauf unter Listenpreisen, KNAPPWORST BS Fallersleber Str. 12, Parken
auf dem Hof!
Günstig und Schnell. Ihre PC-HILFE
Schildkröt-Babypuppe, 50,-; gr. Sigikids BS/2191470 o. 0162/9686744
Löwe, 20,-; Kaffeekanne/indisch blau,
40,-; Porzellan- Jugendstillampe m. BluGebraucht, gut, günstig!
menmuster, 80,-. s 0531/2338983
Super günstige Flachbildschirme. 38cm
(15")TFTs 29€, 43cm (17")TFTs 49€, Rollstuhl/200,-;Decken-Lifter/100,-;Bade48cm (19") 55€ - mit Gewährleistung.
wannen-Lifter/50,-; Pflegebett (elektroELPRO Elektronik-Produkt Rec. GmbH,
nisch)/150,-. s 0151/50902841
s BS/59001-0 gebraucht-fuer-mich.de
Garmin-Navi 205T, 10 M. Garantie, 40 €;
Prof. PC Service. Garantiert günstigster
Taschenfederkermmatratze 200/90, NP
Preis! BS-1226287; www.pc-dienst.info
600,-, 2,5 J. alt, 50 € s 0163/3947906
Fahrräder
Treppenfahrstuhl
Hiro
Lift
für
Außenbereich zu verk. 2005 gekauft,
wenig benutzt. NP 10.000,- für 2.500,VB m. Papieren s 05341/265664
Elektro-Klappfahrrad 1 Jahr, VB 200,- Drei-Rad Elektromobil mit automatis 0170/5838064
schem Ladegerät ohne Papiere, 600,- €
VB. s 05341/265664
Verk. Pagasus Faltrad incl. Falttasche,rot,
1 J. Garantie bei Päschke für 300€. Top Kaminholz, Eiche oder Birke, vorges 0531/577938
trocknet, ofenfertig, frei Hof, 5 SRM für
290,- s 0172/1594047 o. s 039245
Kaufe Fahrräder bis 20,- s BS/2508795
/2453 nach 17 Uhr
Mädchenfahrrad Pegasus, 24 Zoll, lilarosa-met., 3-Gang m. Rücktritt, sehr
guter Zust., 90€, s 0171/7859009
Ruddy Dax Mountainbike; Peugeot
Straßenrennrad s 0160/91097281
Film / Foto
27 Jahre 8 - 16 mm
Filmtransfer PVP-Video, s BS/577508
Garten / Pflanzen
ISEKI - Einachstraktor, KC 450F, 6PS, m.
Pflug,
m.
Anh.,
VB
1.000,s 05302/2865
Fäkalientonnen-Einbau
komplett, Fa. Meier, s 0531/2335933
Haushaltsgeräte
E-Küche, Nobilia, Buche, neuw., m. EGeräten, VB 1800€ s 0171/9146029
Kaufgesuche
Toll auffällig...
mit einer Schlagzeile wirkt Ihre Anzeige
besser und fällt ins Auge. Fragen Sie, wir
beraten Sie gern. Die Kleinanzeigenannahme erreichen Sie montags bis donnerstags von 9.00 bis 17.00 Uhr und freitags von 9.00 bis 15.00 Uhr.
s 0531/238820
Zahngold dringend ges.
Goldschmiede Andreas Morgenroth,
Friedr.-Wilhelm-Str. 49, bei der Post
Kaufe Omas Möbel vor 1920 sowie
Gemälde, Pelze, Schmuck, Uhren, Münzen. s0171/4682732 o. 0171/ 9315383
Modellbahnliebhaber sucht von privat
Märklin u. Trix bis 1975. s 0531/43994
Alte Ölgemälde kauft
und Skulpturen, Kunsthandel Koch,
Ägidienmarkt 9, neben Orion, BS
s 0531/4737900
Schallplatten - CDs - DVDs von 1960 bis
heute gesucht, auch ganze Sammlungen, zahle Höchstpreise, incl. Abholung
s 05176/9755930
Waschtrockner Candy, 1400 U, VB 300,- €
Antiquarische Bücher & Stiche, ganze
(7 Mon.) s 0531/361470
Bibliotheken kauft oder versteigert
Sony Kompaktanl. MHC 2900 Endstufe
Klittich-Pfankuch, BS, Kleine Burg 12
defekt 40€. Edelstahlspüle, n. 35,-€.
s 0531/242880
Zanussi Einbauherd + Ceranfeld neu
200€. Zanussi Geschirrspüler, 100€. Koch Nachlass-Bewertung
s 0531/2872399
Kaufe altes Besteck a. Einzelt. 2702486
Miele Wäschetrockner.s 0176/91451137
Su. Briefkasten u. -Türklingel sBS 303102
www.seeger-elektrogeraete.de
Suche Pelzmantel oder Jacke, Silberbesteck, Porzellan, Zinn, Münzen, Orden,
Schmuck und Uhren, Perserteppiche,
auf alle Gebrauchtgeräte vom 25.05.s 0163/2320007
01.06. 25 Jahre Seeger Elektrogeräte,
Damm 6, 38159 Vechelde OT Bettmar
Silberankauf, Phoenix, Langer Hof 8.
25% Jubiläumsrabatt
HiFi / Video / TV
Ankauf von Gold, Silber,
Münzen, Orden, zu fairen Preisen (auch
größere Posten) M. Heinrich, 38100 BS,
Görderlinger Str. 4-5 s 0531/43165
Panasonic 3-D Plasma TX-P GT 30 E / 107
cm wie neu mit Rechnung vom 13.4.11 Omas Möbel und alte Bücher, auch im
schlechten Zustand, kauft sBS/78248
VB 900 € s 0179/6846437
SUPERCHANCE
Nr. 21 • Sonntag, 29. Mai 2011
Kaufgesuche
Goldankauf-BS.de
Geerbter Schmuck, was nun??? Goldschmiedemeister A. Morgenroth, kompetente Beratung, Umarbeitung, Reparatur, Ankauf, BS, Friedrich-Wilhelm 49,
an der Post. s 0531/45994
Wir sind umgezogen!
Fa. Hahne, Friedrich-Wilhelm-Str. 1,
zwischen
Post
und
Kohlmarkt,
s 0531/40313, seit 30 Jahren Edelmetallankauf u. Münzenhandel zu fairen
Preisen. Ankauf v. Gold u. Silber in jeder
Form. Zahngold, Schmuck, Brillianten,
Silberbestecke und Formsilber, Uhren,
alte Ansichtskarten, Briefmarken, Orden
und Militaria, Sammlermünzen, Sammlungen und Nachlässe. Wir machen auch
Hausbesuche! Testen Sie uns, bevor Sie
zu billig verkaufen!
Schüler-Wörterbuch französisch-deutsch Karl, 65J. ein herzl. Witwer, rüstig u.
humorv., fahre m. meinem Auto o.
+ CD-ROM, 12,-, Decouvertes "Das TraiWohnmobil gerne spazieren, mag Konningsbuch" 9,- s05302/70500
zerte/Reisen, Kaffee a. Nachm., HandRillenzieher 10,-; Kartoffel-Hacke 5,-;
werken uvm. Gibt es e. liebe Frau für
Sport-Tasche zu versch., s 05301-456
mich, d. gerne lacht und leider alleine
ist? PV HW s 05304/918284
Mäd.-Fahrradhelm S/M 48-54 cm m.
Fee/Einhorn v. Abus 10€. 95 Bälle f. Su. für unseren guten Freund (32,
Kugelbad 10€. s 05302/902366
zurückhaltend) nette Sie mit Herz u.
Verstand, damit evtl. beide glücklich
24" Ki.- Mountain-Bike voll gefedert, 21
werden. Y Zuschr. bitte an Ihn unter
Gang,
Bel.,
kl.
Mängel,
25,NB VER 521155Z
s 05302/903800
Fußballschuhe, Gr. 31, Adidas, Lotto,
Puma, schw. je 5 €. s 0531/2502450 o.
0151/23546428
Alte Porzellandose, klein, elegant,
Hutschenreuther, ecru/mattgold, 18 €
s 0531/74517
26" Da. Fahrrad, 25,- s 0152/05362655
26" Da. Fahrr. Kalkhoff 3-Gang, 25,-,
s BS/42799
Bekanntschaften für Ihn
Sehnsucht nach Liebe
Claudia 49 J. med. Angestellte, e. aparte,
wunderschöne Frau mit blondem Haar,
aufregender Figur, romant., zärtlich u.
tolerant. Ich bin finanz. unabhängig,
reise gern u. bin umzugsfertig für den
Mann der mit beiden Beinen im Leben
steht. Nur Mut und gleich anrufen.
Herzblatt s 05172/9667016 auch So.
Babybauchtrage m. Klickverschl. "Fansport",
neuw.,
türk./blau,
25,-.
Hübsche Osteuropäerin 32, 1,65,
s 0531/694044
suchen Modellbahnanlagen und Sammschlank, sexy, intelligent, möchte nach
lungen in jeder Größenordnung.
Original Abflex Bauchwegtrainer 10,- €
Enttäuschung wieder lieben, leben und
s 0176/66808162
s 05309/709947
lachen. Wenn Du eine intensive Beziehung für den Rest des Lebens suchst,
Kunsthandel-Koch.de
Elektrogrill neuw., 10,- € Bürodrehstuhl
schreib mir bitte mit Bild. Y Zuschr. u.
12,-€ s 05302/70500
NB
VER 522157 Z
Waschmaschine kauft s 0531/17431
D.-Jeansjacke, 44-46, 3€. D.-Jeanshose,
Lebenspartner gesucht...
Sammler kauft Militäruniformen, Orden,
44-46, 2 €. s 0531/16662
Inge, 71 J. Witwe, sehr hübsch mit
Säbel, Dolche, Urkunden, Helme, Fotos,
schlanker Figur u. natürlichem Wesen,
CD-Radio
tragbar,
kompakt,
12€.
Bücher usw. s 05174/8397
Gartenfreundin mit Niveau, liebe
s 0531/2809031
Theater, Kunst u. Natur. Als gute HausGoldschmuck
frau u. Köchin würde ich Sie gern
Altgold, Zahngold, Brillianten u.s.w. Flohmarkt-Kiste, verschiedene Sachen,
verwöhnen u. warte auf Ihren Anruf
10,- s 0531/320963
Sofort Bargeld. Juwelier im Hof,
Herzblatt s 05172/9667016 auch So.
Stephanstr. 1 ggü. Karstadt Parfümerie Autokühlbox, 12 V, 15,- € / Filmleinwand
Sonja, ehem. Altenpfl. Mitte 60, hübsch,
Arzt kauft Altes aus Praxis u. Apotheke vor
10,-€ s 0531/76186
e. schöne Figur, gute Seele, fröhl.,
1945 u. Militaria, Uniformen, Orden,
tüchig, mag Gartenarb., Tagesausflug.,
Fotos u. Urkunden s 0163/7234229 Schuhe zum Anzug Gr. 35, schwarz, Agaxy
8€. s 05302/903800
liebe d. gute Küche,mag gemütl. Fernsehabende, a. kuscheln, gibt es e. passenMünzen-Ankauf
Laptop v. V-Tech Reader E f. Kids, top
den Mann? PV HW s05304/918284
Gold, Silber, Platin, auch MDM, Göde
Zustand, 20€. s 0531/5160500
und D-Mark, Kunsthandel Koch,
Christel
Hausfrau
Ägidienmarkt 9, neben Orion, BS Garbor Schuhe Ballerinas, schw. mit
60 J. verwitwet, attraktive Erscheinung,
Schleife, Gr. 38, fällt kl. aus, neu, 25,s 0531/4737900
vollbusig u. anschmiegsam, unkomplis BS/74517
häuslich u. liebevoll. Ich habe e.
Kunsthandel Koch kauft: Videorekorder, LG,10€. s 0531/320523 ziert,
PKW u. könnte Sie besuchen. Bei Sympaalte Bücher, Möbel, Gläser, Porzellanthie
würde
ich auch umziehen um
ab
17
Uhr.
Service, Schmuck, Zahngold, Teppiche,
immer für Sie da zu sein. Welcher liebe
Postkarten, Fotoalben, Silber, Orden,
Webcam PC 300A Software 5,-; Telefon
Mann (gern älter) möchte mich treffen?
Säbel, Uhren, Puppen, Blechspielzeug
Philips Basis + Mobil Dect. 215, 5,Herzblatt s 05172/9667016 auch So.
ect. Ankauf kompletter Nachlässe und
s BS/864838
Sammlungen, Ägidienmarkt 9, neben
Orion, BS s 0531/4737900
Eisenbahnfreunde
Suche alte Militärsachen
Bekanntschaften allgemein
Tapferkeitsauszeichnungen, Urkunden,
Uniformen, Ehrengeschenke, Fotoalben.
Gern auch Sammlung. Zahle für kompl.
Nachlaß mit Urkunden bis z.B.: Deutsches Kreuz 1500,-; Fliegerpokal 2000,-;
Ritterkreuz 15.000,-, s 04275/963321
Nur 1x zahlen - all inclusive:
SEX-FLATRATE
inkl.: DRINKS, BUFFET, WELLNESS
NEU! inkl.: Einzelzimmer-Service
Kaufe Modelleisenbahn.s 0531/892467
Ölgemälde und Broncen v. Privat an Privat
gesucht. s 0531/343667 auch sonntags
Suche Bücher aus
s 05174/920084
allen
Bereichen.
Telefonkontakte
Haus & Hotelbesuche s 0160/4200666
Kaufe Geweihe + Jagdliches s 2702486
Schallplatten/ CDs/ DVDs z. Höchstpreisen auch Komplettabnahme m. Abholung kauft Sammler s 0157/72 98 74 84
Alte Besteckteile kauft,
auch Einzelteile, Kunsthandel Koch,
Ägidienmarkt 9, neben Orion, BS
s 0531/4737900
Phoenix-Gold-+Silberank.
Tageshöchstpreise! Langer Hof 8, BS
Kaufe alte Fotos, Bücher +
16" Kinderfahrrad "Centano", blau/rot,
gut erh., 25,-€. s 0163/9643010
• Finanzsanierungen ab 5 2.500,–
• Schuldenzusammenfassung
bis 5 500.000,–
Kois von Privat zu verk. zw. 4 u. 15 cm,
s 0171/9542666
Lucy 22 J. bl. F... gut s 0163/9633973
Bildhübsche Mischlingshündin sehr lieb,
super verträgl. 10 Mon., sBS/2702482
Turteltaube Tina & Co. BS 3107554
www.tierpension-maxi.de 05303/5662
Nicole zärtlich und lieb
Kleinhundekurse: Welpen, Ausbildung,
Spielgruppe, Hundesprache.com
KF 38, OW 85D, v. Mo.-Fr.sBS 1294266
Tanja, 40, ganz privat !!
Außergewöhnliche Erotik Neue Welpengruppe
lebe deine tabul. Fantasie. BS/1217866
Bld., OW 75 D, Erotik, Bizarr, Massage!
SM/Gyn-Stuhl, Po-Massage, Lack, 69,
Fußerot., Rollenspiele, Nylons, Stiefel,
u.v.m. s 0531/1292969 ladies.de
Russische Schönheit
Unterricht / Fortbildung
durch qualifizierte Lehrkräfte
in entspannter Atmosphäre
15 Jahre
g
Erfahrun
Nachhilfekreis
nachhilfekreis.de
BS • Steinweg 30 • Tel. 0531 2369639
Selbstständigkeit?
2. Standbein: Kosmetik. Fußpflege.
Nagelmodellage. Fußreflexzonen-massage. Neue Kurse. Kosmetikfachschule
V. Bodtke. s 05331/969166
PROSPEKT-BEILAGEN
Bitte beachten Sie heute folgende Prospekte in Ihrer nB:
E-neukauf
Medion AG
Dänisches
Bettenlager
Möbel Homann
E-Center
Aldi Nord
Zärtl. Geliebte, hüb. Brünette KF 36, OW
75C! s 0531/1216595 bs-ladies.de
Hausfrau 27J. o.f.l. pv s 0175/5804856
www.ladies-camp-bs.de
s 05177/6093013
Sanft, sexy besucht dich. 0157-88116186
Weiblich, vielseitig s 0176/51347717
Erotikmass.! BS 4811250
5 osteuropäische Girls verwöhnen Dich
v. A-Z, a. Haus/Hotel s01577/6093013
Paar für Ihn/Sie s 0151/12906162
BS: Teeny Jenna, deutsch, 22
s 0163/6624641 bsladies.de
J.,
Super TopGirl 18+,OW85C
"Thai
Lilly"
Fast
alles
s 0531/39067380, bsladies.de
Tiere
Thomas
Philipps
Süße Katzenbabies 8 Wochen in liebevolle
Hände abzugeben. s 0171/4635309
Reddy
Braunschweig
mög. Junge Wellens. u. Nymphens. v. privat
s 0531/875529; 0170/9354200
Die Kunst der Berührung Haustierbetreuung
s 0174/7830050 namaste-bs.de
Larissa 29 J. schlank, Extrem im Service
nur Mo., Di., Mi.& Fr. s 0177/4315232
Neu in Braunschweig "Haustierservice
Cats & Dogs" Gassi-Service und Kleintierbetreuung.
s 05300/9019620
www.haustierservice-cats-and-dogs.de
Möbel
Roller
Bonprix
Moni , deutsch, sexy. s 0160/4391066
Rot/weißer Kater in liebevolle Hände
Sara - ganz neu aus Südamekrika mit viel
abzugeben. s 0531/2194149
Temperament. Haus-/Hotel- u. BüroKl.
Mischlingwelpen s 015787578378
besuch. s 0152-23016176
Kaninchen abzugeb. s 0176/66655949
Total Franz. Pur Sofi
bs-ladies.de s 015205937330
BS! Tantramassage s 0151/23903344
Grundschultisch Casala Einsitzer mit Junggebliebener Schütze, 51 J., 1,84 m,
schlank, möchte schlank. liebenswerte
Stuhl 60x70x50 (HxBxT) m. gelben
Sie für eine feste Beziehung kennenlerPunkt. 15€. s 05302/7647
nen. Freue mich auf Dich! Y Zuschr. u.
NB BSS 522105 A
Bürostuhl, grau, 10€. s 0163/2770792
Görge
Discount
Schaufenster
WF
Angebote
unter www.futterhandel-nolte.de
das aquarium
Teichfische-Futter, -Pflanzen, -Folie und
Zubehör. Filteranlagen m. Klarwassergarantie. Hamb. Str. 283, s 0531/344720
NEU
Getränkepartner
Der
Küchenmacher
Pferde-Taxi! Transportiere Ihr Pferd von A
nach B s 0170/2429689
Ganzkörpermassage s 0531/4811250
Prager Rattler-Welpen schw./bra., entw.,
geimpft, gechipt. s 039082/939642
Elbe
Apotheke
Hornbach
Stop! 3 blonde Engel...
Pferdemist zu verschenken! BS-Stöckheim
Zuckersüsse 18 J. Carina, kindl., Lara,
s 0176/22520571
dominant, aktiv/passiv, Marina elegant
Australien Cattle Dog, 300€. Jack Russel
Celler Str. 117, M+K s 015224392513
Mix 150€. Chihuahua mit Papieren.
375€. s 0170/3466498
Mollig heiss besucht dich 017636403984
Hot girls s 0531/47214443
1Mal BS! Süße Alija
120.000 Kleinanzeigen bundesweit
verm. SpreeFinanzService, PSF, 10063 Berlin,
Ganz neu! Hellen
Kalinka s 0152/28547215
Bekanntschaften für Sie
Der Internetservice Ihres Wochenblatts www.nb-online.de powered by anonza.de
Lustige Zwerg- u. Toipudel sowie Zwergdackelwelpen, geimpft, entwurmt,
sowie gr. 1-2jährige. s 0160/92344469
Zum 1. Mal in Braunschweig! Zwergschnauzer schwarz-silber, 6 Mon.
s 0340/511681
s 0176/59123501 ladies.de
Wiederholte Netzhautablösungen u. die
Folgen: Su. Betroffene zw. Austausch
pers. Erfahrungen/Hilfe/Behandlungsmöglichk. YZuschr. u. NB BSS 522104 A
...Herzklopfen garantiert!
Spielend lernen Platz am Raffteichbad.
Familienhunde BS e.V. s BS/314646 M:
info@familienhunde-braunschweig.de
Hundeführerschein bei Ausbildung &
Verhaltensberat. für Hund & Mensch
Hundesprache.com s 0531/1205853
Trans Diva alles mögl.
Su. Single‘s um die 40 aus den Raum
Braunschweig/Gifhorn/Wolfsburg für
kulturelle Veranstaltungen/Sport/Kino.
Y Zuschr. u. NB VER 522055 Z
Große Liebe: Kleinanzeigen in der Rubrik: “Rendezvous”
030 / 2 83 95 53 21
Katzen ab 6 Jahren und Zwergkaninchen
Mathe - Nachhilfe für Klasse 7-13 und FH
abzugeben. s 05308/3596
durch Dipl.-Math. s 0531/70189885
www.hilfe-in-mathe.de
Neu Trans Lissi 1. Mal in BS a/ p tabul. Models-Helmstedt.de s05351/ 3991482 Ratten Baby´s 5,-FP s 0163/1397626
s 0176/77370370
Große Goldfische
günstig zu verk. Prof. Nachhilfe, in der Freien Akademie
Sexy Rita +1Mal! Loreen Megabusen!
Branschweig Info s BS 6150330
s 0531/612468
Dich bis gleichaltrig, mit Interesse an
51012332 €1,99/Min. Mobil abw.
Natur u. Tieren f. eine dauerhafte BezieKostenlose
Treffs s 0176/52242997
hung. Y Zuschr. u. NB VER 522054 Z
Picknick-Korb Rattan m. Inhalt, neu, OVP, Noch einmal dieses Kribbeln verspüren,
möchte Er, Mitte 50, 1,77m/86 kg,
9,-; Nordic-Walking-Stöcke, neu, OVP,
dkl.bld., Schnäuzer, Raucher , NT mit
8,- s BS/48287045
FS, mit Ihr. Sie sollte - wie ich - humorMinolta X 500 mit Rokkor 17/ 50 analog
voll, unkompl. u. aufgeschl. sein, 45 - 65
J. jung. Gern f. gem. Freizeit u. bei
SLR 25,- € s 0531/76186
Symp. gerne mehr! Mobil wäre super, k.
24er Jungenrad, Velo-Star, 3-Gang, Licht,
Bed. Y Zuschr. u. NB VER 522312 Z
25 €. s 0160/1423452
Wo ist die eine Frau, die mein Herz verAquarium,
60l,
Zubehör,
25€.
dient? Ich, 49/178cm, schlank, NR,
Dickkopf, Seelenstreichler, Hasenfuß,
s 05306/990098
Gefühlschaot, liebenswert, einzigartig,
Warmhalteplatte 47x21, 12€. Kochplatte
Ratgeber, Zuhörer, Handhalter, ehrli25x25, 5€. s 05306/4573
cher Mann. Wenn Du Dich angesprochen fühlst, dann schreibe mir!
5 Bierkrüge m. verzierten Zinndeckeln,
Y Zuschr. u. NB VER 522100 Z
neu zus. 10€. s 0157/87221293
24 ☎h
▪Auskunftsfrei
von € 2.000,bis5€ 7.000,150.000,bis
in bar
▪ Auskunftsfrei
bis € 7.000,- in bar
I 5 3.000,- schon
ab
5 39,- im Monat
▪ € 3.000,- schon
ab € 39,- im Monat
(eff.Zins
Zins
Zinsbindung
auf Anfrage)
(eff.
u. u.
Zinsbindung
auf Anfrage)
I
demnächst auf Vorbestellung. Ausführl.
Beratung, auch wenn Sie Probleme m.
Keyb./Git./Klavierunterricht,
HausbeIhrem Tier haben. s 05365/7601
Brandneu in BS! Eirin!!! Bildhübsche
such s 0177/8012486
Verführerin 28 J. s 0151/22473558 Junge, kuschelige, grau-weiß getigerte,
bsladies.de
kastrierte Katze abzugeben. s 0163/
Professionelle Nachhilfe
2075428, ab 17 Uhr
38 J., dt., Topfigur, BS. s 01577-9568313
Tel.: 05344-803263
Neu in Wolfenbüttel Anna. Blond,
Trans
sexy & charmant. s 05331/8570001
38268 Lengede • Erzring 5 Schoko-Latina
Helena a/p neu s 0176/35302225
ndsladies.de
bsladies.de
Er, 49, sucht Ihn
Dora, KF 34, Klasse + Stil
sportl.,schlank u.nicht unattraktiv,suche Dicke Frauen für Dich!
s 0900
D.Jeansjacke, 44/46, 3,- €; D-Garderobe,
44/46, 1,-. s 0531/16662
Griech. Landschildkröten
24 ☎h Blitzkredite
s 0152/23957954
meine hintere Tür bleibt Dir nicht verschlossen s 0152/28547215
www.baldis.net
Alle netten Damen von 25-75 die Liebe,
Geborgenheit
und
Herzenswärme
suchen finden bei uns einen lieben
Partner Herzblatt s 05172/9667016
Sofortige Bearbeitung: Tel.: 09123 – 961111
Kinderl. kastr. Beagle-Tibet-Terrier (4 J.)
gegen Schutzgeb., s 0151/24149938
Isabell - heisse Russin
EXCLUSIVE SAUNACLUB
Große Partneraktion!!!
www.fair-pay-finanzverwaltung.de
s 0173/2059893 od. s 05303/6419
Kollegin gesucht. s 0170/7757057
Postkarten, Krüge, s BS 2702486
Extra
0531/4803050 ladies.de Nymphensittichpaar m. gr. Käfig gegen
Schutzgeb. abzugeb. s 0178/9389033
SEX für nur 99 Cent/Min.! 0900/55337744
Pferdeboxen zu vermieten mit WeideMobil abw.
gang. Stroh in kl. Hd. Ballen zu verk.
Tina + Mara
Massage u. mehr. s 0531/1216166
Kaufe Waschm., auch def., E- Gasherd,
Kühl-u. Gefrier- Geräte, Geschirrspüler, Neu in BS: Sie su. natur- und kulturinter.
Gesprächspartner/in f. Spazierg., VeranWäschtrockner. s 0531/17431
staltg. Museen pp. (Senioren ab ca. 60
Zahngold (auch mit Zähnen), am Standesbevorz. ) Y Zuschr. u. NB BSS 522103 A
amt. Phoenix, Langer Hof 8.
Sie, 50 Jahre sucht unkomplizierte Reisepartnerin, ev. auch Kreuzfahrt.
Y
Morgenroth Schmuckbewertung
Zuschr. u. NB VER 522106 Z
Kapitalmarkt
Traum-Duo verwöhnt dich
Thai Meena wieder da 22J
BRD-Silber-Gedenkmünzen
kauft:
Kunsthandel Koch, Ägidienmarkt 9,
s 0531/4737900
komplette Militärnachlässe vor 1945
kauft zu Spitzenpreisen s BS/78248
Reif, KF 40, OW 85E. s 0151/12906162 1. Hilfe am Hund. Praxisworkshop m. eig.
Hund 19.06. Hundesprache.com
Braten in der Röhre s 01525/6220234
5 DM = 4 €, 10 DM = 6 €
Orden, Fotoalben
25
2 Katzen 1u. 2 J., kastriert, suchen liebevolles Zuause mit Katzengesellschaft,
Schutzgebühr, s 0170/2334205
OW80E! s 0531/4803234bs-ladies.de Magyar Vizsla Welpen aus intern. Spitzenzucht,m.FCI-Pap. s 0174/9497561
Angelique,hübsch,schlk.,blond, 1a Service
s BS/3902165, Handy 01522/9376891 Griechische und maurische Landschildkröten. s 05303/6575
Echter Telefonsex! s 0043/12530135
Ich beantworte gern Ihre Fragen
zur Prospektverteilung:
BlutspendeT. Böhme 콯 BS 39 00-7 65
dienst
Fax BS 39 00-7 53
E-Mail: thomas.boehme@nb-online.de
Hamburger Straße 277 · 38114 Braunschweig
Unsere Kunden belegen oftmals nur Teilauflagen. Deshalb kann es
vorkommen, dass Sie heute einen oder mehrere der oben genannten
Prospekte in Ihrem Exemplar nicht vorfinden.
SUPERCHANCE
26
Unterricht / Fortbildung
Versetzung sichern!
Jetzt starten mit individueller Nachhilfe
und kostenlosen Probeunterricht vereinbaren. Alle Fächer, alle Klassen. LERNZIRKEL, Museumstr. 2 (Ecke Steintorwall) s 0531/339216
Versetzungsendspurt! Jetzt starten mit
qualifizierter Nachhilfe und Versetzung
sichern! Wir kommen zu Ihnen nach
Hause. Alle Fächer, alle Klassen.
MENTOR s 0531/349 94 98
5 weg
oder
Geld zurück!
*
Individuelle Nachhilfe von der
Grundschule bis zum Abitur
Gratis-Hotline:
0800-19 4 18 39
Mo.- Fr. 8-20 Uhr
www.schuelerhilfe.de
* Sondertarif: nur in teilnehmenden Schülerhilfen, nur gültig
für den Tarif „5 weg oder Geld zurück“; alle Tarifbedingungen unter www.schuelerhilfe.de/fuenfwegodergeldzurueck.
Fliesen, Parkett, Laminat und Renovierungsarbeiten s 0175/2196944
Malerarbeiten in solider Handwerksqualität zu günstigen Pr., Kostenl. AngeAGIRMAN Garten-u.Landschaftsbau,Erd-,
bot Malermeister Dietrich sBS/841689 TSV Watenbüttel sucht für seine zwei
Pflaster-u.Gartenarbeiten,Gehölzschnitt
www.mietwerkzeuge.de
Baumfällung, Zaunbau, Terrassen- u.
Herrenmannschaften Verstärkung für
Bau-, Garten-, Handwerkzeuge, Gerüste, Toll auffällig...
Natursteinarbeit z. günst. Festpreis, kosdie nächste Saison. Training jeden Dontenl.Angebot vor Ort. s 0170/8347011
Bagger, Rüttler, usw. s 05304/3033
mit einer Schlagzeile wirkt Ihre Anzeige
nerstag ab 18.30 Uhr auf dem Platz Bunbesser und fällt ins Auge. Fragen Sie, wir
desallee 70. s 0531/511625
Gartenpflege
von A-Z
Entrümpelungen!
beraten Sie gern. Die Kleinanzeigenanführt aus Fa. Meier s 0531/2335933
nahme erreichen Sie montags bis don- BSC Acosta (Fitness-Aerobic) (östliches
Festpreise, Inzahlungn., kurzfr., besenRinggebiet) sucht ...... neue Mitglieder
nerstags von 9.00 bis 17.00 Uhr und freirein, Kleintransporte. s 05307/4809
und Interessenten, die fit in den Sommer Kernbohrungen in Beton u. Mauerwerk
tags von 9.00 bis 15.00 Uhr.
starten wollen! Kontakt per Telefon:
s 0175/2196944
Gartenarbeiten, Zaunbau, s 0531/238820
0178/6884554
Baumfällung, Terrassen- u. Wegebau,
Malerfachbetrieb Pakca
Frühbucherrabatt!!
SpVgg. Wacker sucht
Regendorp s 0531/2611608
Schimmelsanierung v. Profi s 65500
Sichern Sie sich jetzt Winterpreise &
...auch für unsere drei HerrenmannRabatte für Ihre Renovierung im
Badsanierung
schaften Verstärkung für die nächste Sai- Badewanne matt, rau?
Frühjahr!
Malermeister
Dietrich.
son. Kommt einfach dienstags oder donFliesen & Sanitär s 0531/1228821
Badewannensanierung ohne Fliesens 0531/841689
nerstags auf dem Jahnplatz an der
schaden.
www.sanrecon.de,
www.malermeister-dietrich.de
Bauchrednershow s 01522/8478270
Wolfenbüttler Str. zum unverbindlichen
s 05123/ 3762066
Probetraining
vorbei.
Herzlich
eingelaBäume, Sträucher, Hecken schneiden,
den seid ihr außerdem zum Saison- Pflasterarbeiten aller Arten u. Neuanlaroden, Rasen säen und mähen mit Ent- Bauchtanz
abschluss am 05.06.2011! Alle weiteren
gen s 0151/14922939 o. 0531/512241
Auftritte und Unterricht Sibel Nefa.
sorgung. Firma s 0531/512241 od.
Infos
unter:
www.wackers 0531/505689 www.sibel-nefa.de
0151/14922939
braunschweig.com
Verschiedenes
27 Jahre 8 -16 mm
Filmtransfer, Video Bearbeitung u. vieles
mehr DVD, od. Festp. Jetzt besonders
preiswert. s 0531/577508
Wohnmobil frei. s 0531/81161 Fa.
Verkaufsoffener Sonntag
Farbe macht glücklich!
Erteile Nachhilfe in Mathe, Physik, Chemie u. Bio, bis Abitur. s 0531/330175
Ausbilder (IHK) bietet Nachhilfe im kfm.
Bereich. Info: s 0176/63357564
Nachhilfe in ReWe+Steuern+BWM/VWL.
Email: SteuermannBS@gmx.de
Neue Kurse Keyboard, Klavier u. Gitarre
für jedes Alter s 0531/60483
Malerarbeiten
Wir bringen Farbe in Ihre Wohnung.
Kostenl.
Angebote.
Malereibetrieb
Schröder. s BS 7014879
Entrümpelungen
sofort,
Festpreise,
Inzahlungn., besenrein sBS/2085465
Haben Sie einen Raum
Brennholz
zu
verschenken!
s 0176/66663686
frei u. etwas Zeit? Verdienen Sie Geld
damit! Info s 05321/685849
Kaufe
und
hole
Ihren
Schrott
s 01577/4328389
Gartengestaltung-Pflege
Baumf. m. Entsorgung, Vertikutieren, Hole kostenlos Schrott 01577/4328389
Rollrasen, Terrassen- u. Wegegestaltung,
Stubben fräsen, Zaunbau, Fa. K. Klenner, Ab 8,-/Tag, Mietanhänger BS/81161 Fa
s BS/301285, Fax 0531/ 301221
Schrottabh. kostenlos s 01522/6462800 Lebensberatung: Lösungsorientiert durch
die Karten oder durch informative
Gespräche. s 0531/353517
Umzugskartons, Harms s BS/333333
Bohre Gartenbrunnen &
Brunnen aller Art s BS/320387, Firma
Verkaufsoffener Sonntag
Heute 29.5. Sonderöffnung zum Spargelmarkt bei Rewe in Wendeburg. So.
29.5. 12-17Uhr. Großer Non Food Sonderverkauf.
Hole Schrott u. Metalle s 05307/4809
Alles Mögliche: Kleinanzeigen in der Rubrik “Rendezvous”
...suchen und stöbern!
Grün ist in!
Grünabfälle kostengünstig entsorgen.
CEDERBAUM, Hannoversche Str. 65.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
s 0531/58005-15
Zeugen gesucht!
Dienstag, 24. Mai 2011 gegen 8.10 Uhr
Auto gerammt. Kreuzung Rebenring,
Höhe
Mensa mit Unfallflucht.
s 0176/28524942
Der Internetservice Ihres Wochenblatts www.nb-online.de powered by anonza.de
120.000 Kleinanzeigen bundesweit
Paris erleben
Kurzurlaub in der Hauptstadt
der „Grand Nation“
Die besondere Leserreise
Paris - die Metropole an der Seine
hat seit jeher eine starke Anziehungskraft auf Künstler, Studenten,
Modeinteressierte und Touristen
aus aller Welt ausgeübt. Paris
ist Mittelpunkt einer Nation, die
auf allen Gebieten der Kunst und
Wissenschaft sowie der Mode immer Hervorragendes geleistet hat.
Frankreichs gesamtes öffentliches
und soziales Leben gipfelt in seiner
Hauptstadt: Paris ist Frankreich.
Paris erwartet Sie!
Ihr Hotel:
Sie wohnen im Mittelklassehotel Campanile Pleyel Saint-Denis. Alle Zimmer des
geplegten Hotels verfügen über Bad oder
Dusche/WC und TV. Eine Busstation beindet sich in unmittelbarer Nähe des Hotels,
von wo aus Sie problemlos Anbindung ins
Zentrum von Paris haben. Des Weiteren ist
die Metrostation Carrefour Pleyel binnen 10
Gehminuten zu erreichen.
Reiseverlauf:
1. Tag: Anreise nach Paris
Morgens beginnt die Reise nach Paris, am
Abend werden Sie Ihr Hotel erreichen.
2. Tag: Paris - Stadtrundfahrt und
Montmartre-Bummel
(fakultativ)
Nutzen Sie die Gelegenheit zu einer geführten Stadtrundfahrt durch Paris. Ein
Muss, um einen ersten Eindruck von Paris
zu bekommen. Während dieser Rundfahrt
gibt Ihnen die qualifizierte Reiseleitung
Erklärungen zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Den weiteren Tag haben
Sie für eigene Erkundungen zur freien Verfügung. Besuchen Sie eines der vielen Museen
oder bummeln Sie einfach nur durch die
Pariser Straßen. Am Nachmittag statten wir
dem berühmten Künstlerviertel von Paris,
Montmartre, einen Besuch ab. Gemeinsam
mit einem Reiseleiter bummeln Sie zu Fuß
durch Montmartre. Am Abend haben Sie
die Möglichkeit, an der Lichterfahrt teilzunehmen. Paris hat bei Nacht ein ganz anderes Gesicht als bei Tage. Schauen Sie sich
dieses andere Paris bei einer Busrundfahrt
am Abend an. Eine Bootsfahrt auf der Seine
rundet dieses Programm noch ab.
3. Tag: Gärten von Versailles
(fakultativ)
Heute haben Sie die Möglichkeit, an einem
herrlichen Tagesausflug in die Wohnstadt
des „Sonnenkönigs“ , zum Schloss Versailles,
teilzunehmen. Sie fahren mit dem Bus zum
Park von Versailles, wo Sie ausreichend Zeit
haben, sich die wunderschönen Gartenanlagen anzuschauen. Der heutige Ausflug wird
selbstverständlich von einer Reiseleitung
begleitet. Alternativ bietet sich die Möglichkeit, am heutigen Tag das Disneyland zu besuchen (individuell mit der RER erreichbar).
Die Eintrittskarten erhalten Sie problemlos
im Park.
4. Tag: Abschied von Paris
Nach dem Frühstück heißt es dann leider
wieder Abschied nehmen von Paris und die
Heimreise beginnt, doch bei wem die Liebe
zu Paris entfacht wurde, der wird bestimmt
bald wiederkommen.
Gültiger Personalausweis erforderlich!
Sport & Fitness
Treppenhausreinigung
Heute 29.05. bei Rewe in Wendeburg. Schmerztherapie-Patienten zum AusGeöffnet v. 12-17 Uhr. Tolle Sonderangetausch v. Gesprächen ges. s BS/43386
bote erwarten Sie! z. B. Wolters 30-0,33
Ab 20,-/Tg. LKW u. PKW + km; ab 8,-/Tag,
Ltr.
Kiste
7,99€
Die eigene Existenzgründung erfolgAnhänger. Schröder s 0531/81161
reich planen am 08.06. Für Frauen, die Pflasterarbeiten, s 05371/9376832
grobe, erste Gründungsideen entwickelt
Toni
holt kostenl. Metallschrott, Badew.,
haben oder bereits in der Existenz- Hole Schrott u. Metalle s0531/2085465
Waschm.,Heizk.,Öfen etc. BS 38932573
gründungsphase sind. Anmeldung:
Weißes Hochzeitstauben steigen in den
s 0531/2412-315
Dacharbeiten/ Rinne s BS/2337571
Himmel. s 0175-2155260
Sprachkurse, Deut., Engl., Franz., Span. Hole kostenl. Schrott , Heizk., Waschm. Tapezier-, Maler, Fliesenarbeiten, BodenTürk, Japan. Ital., u.a.s BS 6150330
verlegung. s 0531/2805266
Öfen, Fahrräder uvm. s BS/ 2505816
Kosmetik- u. Fußpflege u. Wellnessausbildung, staatl. anerkannte Lehrkräfte,
zertifizierte Ausbildung. s 05304/2272
www.beautyvital-meine.de
Nr. 21 • Sonntag, 29. Mai 2011
Sp Vgg. Wacker sucht
führt aus Fa. Meier. s 0531/2335933
...motivierte und fußballbegeisterte Bagger mit Bediener s 0175/4378060
Mädels (ab 16 Jahre) für unsere Frauenmannschaften (Bezirksliga und Kreis- Gartengestaltung
klasse). Meldet euch unter
0531/
Terrassen & Wegebau, Bepflanzung, Ra2872710 oder lernt uns bei einem Probesenanl. & vertik. Grundstücks- & Anlatraining persönlich kennen. Herzlich
genpflege. Fa. Vogelsang sBS/3884551
eingeladen seid ihr zum Saisonabschluss
am 05.06.2011! Alle weiteren Infos Gartenpflege
unter: www.wacker-braunschweig.com
Die Gartenwichtel, s 0531/2379344
BSC Acosta (Cheerleading) (östliches
Fliesenleger,
preiswerts 0175/2196944
Ringgebiet) sucht ...... neue Mitglieder
für Kinder-, Jugend- und ErwachsenenPolnische
Firma bietet!!!
teams!
Kontakt
per
Telefon:
Abrissarbeiten, Entrümpelung, Bagger0160/4480862 od. 0151/12474981
arbeiten, Gartenarbeiten u. vieles mehr.
Lehndorfer TSV Fussball A - Jugend sucht
s 0152/01809193 od. BS/2342835
Spieler der Jahrgänge 93 - 94. Info unter
s 0531/502214
Top..und preiswert!
Faber- Parkett- u. Holzböden NeuverleB-Jugend Bezirksliga 11/12. Der Lehngung/Renov. schl. u. versiegeln-oelen.
dorfer TSV sucht TW und Spieler Jhg. 95
Neu! Verlegeservice/Laminat und Tep+ 96. s 0531/502214
pichb. s 05304/908727 Fax 28 Mob.
TSV Timmerlah: Suchen noch A- und B0175/8200202
Spieler. Zus. für 2. Herren, noch 3-4
Haus- u. Gartenpflege s 0531/60483,
neue Spieler. Bitte unter s 0531/ 2 84
L. Eichhardt, gew.
20 58, tsvtimmerlahfussball@arcor.de
Wohnungsentrümpelungen,
MüllabWelfen Tennis
holung, Garten- u. Terrassenarbeiten.
Schöne Anlage im Süden der Stadt
s 0176/66663686
(Rote Wiese 9 ), eigene Tennishalle auf
dem gleichen Gelände. Günstige Tag/Nacht-Notdienst K. Boy s 799090
Beiträge, z.B. für Jugendliche 9€ mtl.,
kostenlose Nutzung unseres Fitnessstu- Hausmeisterservice
dios, der Sauna und weiterer SportanlaHandwerkerservice, Renovierungsarb.,
gen. Näheres unter: www.welfen-sc.de
Fliesen + Laminat s 0170/2790010
s 0170/4635199
Der Laminatleger gut und günstig m² ab
BSC Acosta (Basketball) östliches Ring8,95 € s 0171/3172359
gebiet) sucht ...... dynamische Basketballdamen mit Spaß am Spiel, die unsere Teppichreinigung, Steinfußboden TepTeams
unterstützen
möchten.
pichverlegung + Laminat, RenovieAnfängerinnen und erfahrene Spielerinrungsarbeiten; Hüpfburgenvermietung.
nen von 12 bis 40 Jahre sind willkoms 05324/7160106 o. 0170/1552197
men. Kontakt per Mail:
Dachdeckerarbeiten
aller Art. Fa. M. Netbasketball@bsc-acosta.de,
tig Dachdeckermeister s BS 898148
Kontakt per Telefon: s 0179/6648960
oder 0172/9175681
SG Lagesbüttel sucht zum schnellst
möglichen Termin ein(e) Übungs- Bagger mit Bediener frei!
leiter(in) für Yoga. Kontakt per Telefon
Firma Meier s 0531/2335933
unter s 05303/6527
www.laufen-ohne-probleme.de
Handwerker
Tapezier-Streicharbeiten,
Schimmel-/
Wasserschäden, und einiges mehr führt
aus: Firma Salman, s 0531/3105705
oder 0176/24363764
Gartenbau Kudelka & Holzbau Greve.
Alle Arbeiten rund um Haus, Hof & Garten zu Festpreisen, s 05304/501632
Gartenpflege, Baumfällung, Terrassen
und Wegebau vom Fachmann, preiswert
und kompetent s 0531/70123750
Elektromeister günstig, s BS/361400
P. B. K.
Haushaltsauflösungen
Die günstige Alternative zu
teuren Firmen
Bürozeiten:
Mo.–So. 10–13 Uhr u. 20.30–21.30 Uhr
Telefon 05 31/2 87 31 96
24 h Mobil 01 60/91 37 78 13
Unsere Leistungen
EntrümpeTapetenabriss
Bodenbelagentfern.
lungen von:
Kleintransporte
Wohneinheiten
Umzüge
Kellern
Montagearbeiten
Garagen
Aufstellarbeiten
Kleingärten
Renovierungsarbeiten
Kein Angebot ohne uns!
Gartenarbeiten, Zaunbau,
Baumfällung, Terrassen- u. Wegebau,
Regendorp s 0531/2611608
Transport/ Lieferservice
Firma Meier s 0531/2335933
Edelstahl-Stahl z.B. Zäune, Geländer oder
Sonderanfertigungen jeder Art für innen
und außen, H. Hirsekorn. sBS/841799
Heizungswartung
zum Festpreis Fa. HES, R. Stejskal
Meisterbetrieb s 0531/2601781
Gartenteichreinigung,
Entschlammen
und Reinigen von Gartenteichen, Fa.
Info unter s 05309/2673
Kostenlose Abholung von Altmetall!
s 05331/46840 + 0171/8321875 gew.
Spüle Gartenbrunnen, gew. auch Reparatur. s 05373/4626
Taschengeldaufbesserung
Wir kaufen Ihre Metalle zu
Tageshöchstpreisen ein!
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 7.00 bis 16.00 Uhr
Machen Sie aus Ihrem
Schnell-Dienst "Montagen und RenovieEisenschrott und NEBSC Acosta (Fußball)
rungen aller Art". BS/3107755
(östliches Ringgebiet) sucht........................
Metallen bares Geld!
1.)... Fußballspieler für das A-Junioren- Fliesenlegerarbeiten
Sie können ebenfalls Ihre
Bezirksliga-Team (Jahrgänge 1993 +
Firma Meier s 0531/2335933
Baumfällung, Garten , s 0531/3567090
Abfälle kostengünstig anliefern.
1994).
Kontakt: s 0160/94878409
G&S Garten- u. Landschaftsbau:Garten- u.
Cederbaum
2.)... Fußballspielerinnen (ab 16 Jahre), die
Pflasterarb. aller Art, Rollrasen verleContainer GmbH
den Frauenbereich auf Kreisebene oder
gen, Zaunaufbau, Baumfäll. u. Teicharb.
in der Landesliga unterstützen wollen.
Tel: 0531-58005-43
s 0176/64047446 od. 05171/297435
Kontakt: s 0531/347947
Hannoversche Straße 65
3.)... Trainer und Betreuer, die im Rahmen Künstliche Fingernägel u. Maniküre.
38116 Braunschweig
der G- bis D-Junioren den größten
Komme ins Haus. s 05332/3900
Jugendfußballbereich Braunschweigs
unterstützen wollen. Wir bieten Motivation, Teamwork und gute organisatorische Rahmenbedingungen.
Kontakt: s 0178/3611939
4.)... Fußballspieler für den Herren- und
Alte Herren-Bereich (jeweils auf Kreisebene)! Spaß und gute Organisation
garantiert! Kontakt: s 0177/5839221
Aufgrund des Himmelfahrtstages hat sich
5.)... ausgebildete Schiedsrichter (positives
Umfeld garantiert!) und Interessierte
folgende Anzeigenschlusszeit geändert:
gleich welchen Alters, die an einem Schiri-Lehrgang teilnehmen möchten.
Kontakt: s 0174/1684025
6.)... private oder gewerbliche Gönner, die
als Förderer der Jugend die erfolgreiche
T ermine: Do. 30.06. – So. 03.07.
Arbeit des Vereins unterstützen wollen.
Do. 14.07. – So. 17.07.
Kontakt: s 0531/17170
Liebe Leser und Inserenten
der neuen Braunschweiger!
4 Tage Busreise
Do. 28.07. – So. 31.07.
Do. 11.08. – So. 14.08.
Do. 25.08. – So. 28.08.
Zustiegsort:
Braunschweig/Rühme
Im Reisepreis enthalten:
• Fahrt im ****Fernreisebus mit
WC und Klimaanlage
• 3 x Übernachtung
• 3 x Frühstücksbufet
• 1 x Stadtplan pro Zimmer
• FUMU-Reisebetreuung
Eintrittsgelder sind nicht
im Reisepreis enthalten!
€ 165,–
im DZ
ab
Code: F-QPAR4 Anf.: BPK
DBBBX
EZ-Zuschlag:
EBBBX
75,- €
Auslugsmöglichkeiten (nur im Bus buchbar):
Stadtrundfahrt Paris
35,- €
Montmartrebummel
20,- €
Gärten von Versailles
30,- €
Lichterfahrt mit Bootsfahrt
30,- €
Taxi-Gutschein zubuchbar:
30,- €
Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen
Reiseveranstalter:
Fuhrmann Mundstock
nB am Sonntag, 05. Juni 2011
BSC Acosta (Tischtennis) (östliches Ringgebiet) sucht ....... Jugendliche (10
bis 13 Jahre) und Spielerinnen (ab 18
Jahre)
mit
Lust
zum
Tischtennis. Wir bieten gute Spielbedingungen und 2 sehr gute Trainer!
Kontakt per Telefon: 05309/1357
Geschäftliche Empfehlungen
Einzigartige Trauringe J. Batke Schmuck
und Design Kattreppeln 0531/2405540
Balkone-Terrassenfliesen
Treppen aus Naturstein, Platten Verlegung preiswert. s 0531/1228821
Metallbau YalmanPricken GmbH. Wir bauen für Sie Treppen, Geländer, Zaunanlagen und
Vordächer.
Unverbindl.
Beratung
s 0531/3801913
Baumfällung, Heckenschnitt, Abfuhr.!
Jörg Feuge (Forstwirt) s0171/7033898
Balkonsanierung!
Fliesenarbeiten aller Art. s BS/691292
www.cfs-fliesen.de
Badausstellung für jeden
Fa. Schmiedt, Heesfeld 14, 38112 Bs-Veltenhof. s 0531/210090
Küchen zu Sonderpreisen
Mit Sicherheit guter Urlaub
Buchung und Beratung:
Hausgeräte, Service, M&K Küchen
www.magni-jessen.de 0531/61804127
Dienstleistungen
neue
Braunschweiger
Hamburger Str. 277
38114 Braunschweig
Tel. (05 31) 39 00-444
Teichbau/Reinigung
führt aus Fa. Meier, s 0531/2335933
Fliesenlegermeister, sauber u. zuverlässig
s 05367/982568
Treppenhausreinigung
Fa. Ritter-Cleaning, s 0531/9665848
Anzeigenschluss:
Mittwoch, 01. Juni 2011, 15.00 Uhr
SUPERCHANCE
Nr. 21 • Sonntag, 29. Mai 2011
27
Frankreich - Bretagne
Dienstleistungen
Reparatur-Sofort-Service
Haus+Hof führt aus Fa. Meier 2335933
Malerservice
A
Firma Meier s 0531/2335933
Familienanzeigen
im Süd-Finistere, priv. Ferienh. am Meer,
versch. Termine frei, auch So.-Fe.,
0671/47483,www.kappeler-bretagne.de
Badsha
DirkRustenbach
Cuxhaven - Döse, top Angebot, FeWo,
freie Termine ab sofort, 1-4 Personen ab
36,- €/Appartment. Ruhige Lage, 5 Gehmin. zum Strand. Es freut sich auf Ihren
Anruf Familie Trost, s 04721/43190
Praxis für Implantologie und Wurzelbehandlung
A nwaltskanzlei am Altstadtmarkt
Inhaber: Baljinder Turna
Ölschlägern 31-32 (Magniviertel)
38100 Braunschweig
Tel./Fax: 0531-2615987
Handy: 0157-71434684
www.badsha.de
Professionelle Wurzelbehandlungen –
in enger Kooperation mit Ihrem Zahnarzt.
Schuldner- & Insolvenzberatung
Wir haben wieder freie Termine!
0531 / 618 33 31
••
Wir bieten umfangreiche Beratung von der Ausarbeitung
der außergerichtlichen Schuldenregulierung bis zur
Vorbereitung des gerichtlichen Insolvenzverfahrens
Reise und Erholung
Veranstaltungen
Grömitz, FeWo, Teilseeblicks05304/7477
Jazz im Tandure 19.06.11
Flughafentransfer - z.B. ab BS, 27€
s 05102/916837, airportadler.com
ab 12:00 Uhr , Frankfurter Str. 4 BS
Gerkens FeWo, Cuxhaven Duhnen/Döse,
04721/65052 Britta@abc-cuxferien.de
Grömitz, FeWo, gute Lage, Blk., frei
29.05.-03.07. (42,-€) s 0531/873970
Zingst FeWo, ruh., zentr. Lage, strandnah.,
18.6-2.7. u. 20.8- 3.9. s 05303/6336
St.P.-Ording Reet-FeWo s04862/420
Ostfriesland Bauernhof: kinderliebe Reitponys, Lagerfeuer, Stockbrot backen,
Fewo's von 2-15 Pers. s 04946/1245
Flughafentransfer und Fernfahrten mit
Taxi-Schirrmacher. s 0172/5941880
Haus in Schweden für 4 Pers. in der Zeit
von Aug.-Sept., viel Natur, baden u.
angeln mögl. s 05302/1032 14.30-20h
Scharbeutz, gemütl. 2 Zi.-FeWo., TG, viele
Extras, 50m Strand. s 0172/4547111
Alleinunterhalter www.basova-musik.de
Udo Jürgens- Imitator s05341/2843100
City-Flohmarkt 13.6. WOB
Vorverkauf Flohmarktbüro Schützenplatz BS.Infos:www.pinguin-maerkte.de
B. Bensersiel FeWo ab 23€, sehr ruhig
gelegen, großer Garten, gute Parkmögl.
s 04941/9944980, www.mkfewo.de
Cuxhaven Döse, FeWo
Kurparkresidenz, direkt am Strand,
App. bis 4 Pers. 40€, s 0531/2338892
St.-Peter-Ording: Gemütl. 1 Zi.-FeWo f.
2 Pers., NR, Sauna, zentral und ruhig,
von privat. s 04122/81876
www.abflug-hannover.de
Alle Reiseziele ab Airport Hannover
Harz: FeWo Braunlage, Bad Harzburg u.
Hahnenklee ab 20,-, Schnupperwochenende Fr.-So. 39,90 s 0160/ 99372066
Gran Canaria Playa del Ingles, APP. für 2
Pers., Pool, Garten, ruhige Lage, 5 Min.
zum Strand, s0160/2430551
Gastronomie
Gaststätte "Zur Alten Dorfschmiede"
Braunschweig/Timmerlah, ab sofort
Mitwoch-Schnitzeltag, 7,50 €, FreitagRumpsteaktag 12,50 €. Reservierung
www.zur-alten-dorfschmiede-bs.de
s 0531/87889760
Su. Pizzabäcker u. Reinigungskraft für
neues Restaurant. s 0171/9447414
Olly's...Mittwoch: Jägermeister-Party
Westpoint Das Bierlokal
In der Weststadt s 0531/860069
Gut bürg. Deutsche Küche
Schweiks Gasthaus. s 0531/507175
Mittagstisch 4,90 6
ab
Jetzt auch wieder draußen
Liebe
Vanessa G.
Diskjockey
vor 1 Jahr schlug das
Schicksal zu und
es passierte ein schlimmer
Unfall!! Doch du bist bei uns
und wir haben dich unendlich
lieb und sind immer für dich da!
Künstleragentur,
Second Hand Kramerstr. 28, Öffnungs- Mobile Disco, DJ,
Jukeboxvermietung s 05306/4922
zeiten wochentags ab 10-18 Uhr. Kleidung/Schuhe ab 3€, Handtaschen uvm. Musik-Express mobile Diskothek. Wir
Auf dem Parkplatz von Video Buster.
spielen Ihre Musik. s 0531/55960
all in one - Kiosk, Internetcafe und Anund Verkauf (Verschiedenes). Aktion:
freies Internet bis Ende des Monats!
all in one, Bohlweg 32, 38100 BS
Dienstag bis Freitag
••
Alleinunterhalter, s 0160/95133826
Neueröffnet!
Wir freuen uns auf Sie
p. P.
Akkordeon-Musik, s 05331/31735
Diskjockey s 05331/31735
Mama & Torsten
Top Mobildisco!
Von
Hochzeit
bis
Betriebsfest!
s 05341/3988990 & 0163/2804810
www.djteam2000.de
Das Beste aus Rock, Pop und deutscher
Musik. s 0531/2512754
Gesundheitsdienst
& Gewichtsreduzierung mit
Verkaufsoffener Sonntag Rauchfrei
Hypnose, Heilpraktikerin für PsychotheGrömitz:FeWo 2-5P., strandl. inkl. Strand
Heute 29.05. bei Rewe in Wendeburg.
rapie I. Tscheike s 0531/1293171
korb s 05307/4441 0170/5822857
Geöffnet v. 12-17 Uhr. Tolle Sonderangebote erwarten Sie! z. B. Wolters 30-0,33 Kundalini-Yoga-Kurse
Flughafentransfer Braunschweig, ab
Ltr. Kiste 7,99€
Fr. v. 18-19.30 Uhr. s 0176/52574439
35,00 € pro Strecke bis 3 Personen
BS-HAJ. s 0531-4811116; 0176- Verkaufsoffener Sonntag
Wurzelbehandlung?
10197767. Bei Buchung Ihrer PauschalHeute 29.5. Sonderöffnung zum Sparreise ab 2 Personen in unserem
Kein Problem! Wir haben uns spezialigelmarkt bei Rewe in Wendeburg. So.
Reisebüro ist die Hin- u. Rückfahrt
siert:www.wurzel-kanal.de
29.5. 12-17Uhr. Großer Non Food Sonkostenlos. Reisebüro Happy Tours 24,
derverkauf.
Hinter Liebfrauen 7-8, 38100 BS.
Schwarzwald NäheTitisee/Feldberg Komfortwhg. m. Schwimmbad/Sauna, NR,
bis 4 Pers. ab 38 €. s 0162/2412240
neu
oder gebrauchtt ab
ab 2.200
2.200 bb .de
www.
Elektromobile–
Elektromobile
Braunschweig
Braunschweig
Kostenfrei:
327327
3270 0
Kostenfrei: 0800
0800 ––327
Ê
Tanzmusik-Duo s 05362/4632
E-Center WF, Schweigerstr. TOP!
im Biergarten unter der 100 jähirgen
Eiche geht´s ab... Lockere MusikBierwagen, Grillspezialitäten, sowie leckere
Spargelgerichte im Restaurant. Braunschweiger Schrebergartenverein, Rautheimer Str. 1, s 0531/74535
Buffet 9,90 6
Elektromobile
Treppenlifte
Live Musik
Heute-Flohmarkt.de
Vatertag ab 10 Uhr
Heilpraktikerin
● Dunkelfelddiagnose
● Ozontherapie
● Frischzellentherapie
Ringstraße 7a
38524 Sassenburg/Westerbeck
Telefon 05371 - 61 88 431
Wenn die Kiefergelenke
krank machen ...
In Erinnerung
Heinz Burkhardt
† 28.5.2010
In unseren Herzen lebst du weiter.
Inge
Detti und Familie
Sandra und Familie
Uwe und Familie
kostenloser Infoabend Do. 09.06.11, 19.00 Uhr
Alle Gute
Praxis f. Hypnotherapie
Ch. Widdrat-Gergis
38114 BS, Celler Heerstr. 43
0171/7716890
www.hypnosepraxis-widdrat-gergis.de
liebe Svenja
zu deiner Firmung
Der Teilkörper-MRT:
wünschen
Mama, Papa und dein Bruder Dennis
-Anzeige-
Die medizinische Innovation für unsere Region
Als absolute Innovation bietet die Radiologische Praxis von Herrn Dr. med. Kyas
im Schlosscarree Braunschweig seit Mai 2011 als
einzige in dieser Region einen Teilkörper-MRT an.
Für die Aufnahmen von
Händen, Ellenbogen, Knien, Füßen und Fußgelenken
müssen die Patienten nun nicht mehr vollständig in die Röhre,
sondern können – bequem auf einem Stuhl sitzend – untersucht
werden, da nur noch das entsprechende Körperteil in das Gerät
eingeführt wird.
Für Klaustrophobiker stellt diese Neuerung einen außergewöhnlichen Patientenkomfort dar, der ab sofort allen Selbstzahlern
zur Verfügung steht.
Zum
ä hr i g e n
10 j
- Rautheim Gratuliert Ihnen Ihr Team
Katzenschwester Lucy
vermisst Kater Kostja sehr,
entlaufen Nähe Altewiekring.
Schwarz, mit weißem Gesicht,
Brust und Pfoten, schlank.
Danke für alle Hinweise
unter Tel.: 0531/13850
Kosmetik "Praxis Brockenblick", Do., BSWest. Neue Angebote ab 24,-.BS/862614
Neu! Kosmetik im Mütterzentrum, HugoLuther-Str. 60a, Kpl. Hals- u. Gesichtsbehandlung f. 20,- € s BS/1287729 Nur
Terminabsprache
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
abwechslungsreiche Freizeitund Kulturangebote
Wohngruppe für Menschen
mit Demenz
Wäschepflege und Zimmerreinigung
Bereitstellung von Bettwäsche,
Handtüchern und Waschlappen
kleinere Reparaturen
und Hausmeisterservice
Beratungsleistungen, Führung von
Verwahrkonten und Unterstützung
bei allen Formalitäten
▲
Folgende Leistungen sind im Festpreis enthalten:
Seniorenheim
Peine
Seniorenheim
Adlerstraße
Seniorenheim
Ilsede
Grünberger Straße 6,
Tel. 0 51 71/58 25 30 · Fax 0 51 71/58 25 59
Adlerstraße 20 – 26
Tel. 0 51 71/58 25 35 · Fax 0 51 71/2 98 50
Ilseder Hütte 2
Tel. 0 51 72/41 09 60 · Fax 0 51 72/41 09 89
www.hrseniorenheime.de
Salzgrotte - BS -6018157
Permanent Make-up
ohne Maschine für Aktionsrabatt 50%.
Sonnenstr. 14, BS s 0531/1292599
Seniorenservice
Pflege daheim statt Pflegeheim? Die
Pflegeagenturplus vermittelt osteuropäische Pflege- und Betreuungskräfte für
die Rund-um-die-Uhr-Betreuung im
eigenen Zuhause - mit langjähriger Erfahrung, völlig legal und zu bezahlbaren
Konditionen. Rufen Sie uns einfach an u.
lassen Sie sich kostenlos u. unverbindlich beraten! s 0531/23 92 666, www.
pflegeagenturplus-braunschweig.de
Einkaufen? s 2 88 44 10
Anrufen, bestellen, Lieferung frei Haus.
tele-Einkauf GmbH "dütt & dat"
B e st e h en
Dr. Jürgen Werner
Wellness
Pflegestufe III
E 923,30
919,19
der
Zahnarztpraxis
für ältere Menschen ab sofort 2 Plätze
frei in Lehndorf und im östl. Ringgebiet.
Ambet e.V. s 0531/256570
Die Seniorenheime bieten Pflegeplätze für alle Pflegestufen an.
Bei Übernahme der Pflegekosten durch die Pflegekasse zahlen Sie einen
einennmonatlichen
monatlichenEigenanteil
Eigenanteilvon:
von:
Wir informieren Sie gern – auch bei Ihnen zu Hause!
Jedes Kind
hat einen Opa,
jeder Opa hat ein Kind,
und wir freuen uns von Herzen,
weil wir Opas „Beste“ sind.
Jeder Strahl hat eine Sonne,
jede Sonne einen Strahl,
und wir wünschen unserem Opa
Sonnenstrahlen ohne Zahl.
Jeder Stern hat seinen Himmel,
jeder Himmel seinen Stern,
und wir haben unseren Opa
über alle Sterne gern.
Hab’ morgen einen schönen Tag!
Du bist Gottes Hand beschirmt,
denn du bist heut gefirmt.
Leistungen zum Inklusivpreis
individuelle Pflege durch freundliches
und qualifiziertes Personal
seniorengerechte Vollverpflegung
inkl. Getränken und Sonderkostformen
Einzel- und Doppelzimmer mit
eigener Sanitärzelle
Vollmöblierung der Zimmer,
auch eigene Möbel möglich
Zimmerausstattungen mit Schwesternnotuf
TV- und Telefonanschluss
umfassende soziale Betreuung und Therapieangebote von hauseigener Ergotherapie
Wir sahen uns am Montag, 23.5.11,
gegen 18 Uhr, Nähe Helmstedter Str.
an der Ampelkreuzung bei Penny.
Du mit Fahrrad, blond, ca.175 cm groß,
ich mit Pflegedienstauto.
Darf ich dieses bezaubernde Lächeln
wiedersehen? Bitte melde dich.
Zuschrift bitte an nb unter
BSS 522127 A
Infoabend über Einsatzmöglichkeiten der Hypnosetherapie
ERFOLGREICH
PREISWERT · LEISTUNGSSTARK
Pflegestufe II
799,90
E 755,79
••
Liebe Grüße von
Leonhard, Anna, Joelle
+ Viktoria Brüll
Betreute Wohngruppen
Pflegestufe I
756,88
E 712,77
••
Jeden 1. Sonntag im Monat
Ê
Rechtsanwältin Dorothea Vester
www.anwaltskanzlei-vester.de
Altstadtmarkt 12, 38100 BS
Genießen Sie unsere nordindische Küche!
Dich zu verlieren war unsagbar schwer,
doch dich zu vermissen noch viel mehr.
Torsten
Fischer
* 21.09.1963
† 28.04.2011
Danke
sagen wir allen, die sich in stiller
Trauer mit uns verbunden fühlten,
ihre Anteilnahme in so vielfältiger
Weise zum Ausdruck brachten und
gemeinsam mit uns Abschied nahmen.
Im Namen aller Angehörigen
Ramona Fischer
Cremlingen, im Mai 2011
R
H
U
0
0
.
0
2
0
0
.
VON 10
ACHTUNG
SPARFÜCHSE!
50 € SPDUANRG BEISN
BEI ANMEL
zum 31.05.2011
VIENNAFITNESS DANCE TEAM PRÄSENTIERT // UM 14.00 & 17.00 UHR
AUSZÜGE AUS ZUMBA, DANCE, STEP, TRX®, HOT IRON UND BODY COMBAT
VIENNAFITNESS LÄßT DIE MUSKELN SPIELEN // UM 14.00 & 17.00 UHR
JÜRGEN KÜHNAU (DEUTSCHER MEISTER IM BODY BUILDING 1985)
MARIO KAPSER (WELTMEISTER BODY BUILDING )
PETZVALSTRASSE 52
BRAUNSCHWEIG
WWW.VIENNA-FITNESS.DE
MAIL: VIENNA@HYGIA-FITNESS.DE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising