Whirlpool | AQXD 129 | Instruction for Use | Whirlpool AQXD 129 (EU)/HA Manuale utente

Whirlpool AQXD 129 (EU)/HA Manuale utente
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
ÑÒÈÐÀËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ
Ñîäåðæàíèå
CIS
Ðóññêèè,1
PL
Polski,13
RO
Românã,25
CIS
Óñòàíîâêà, 2-3
Ðàñïàêîâêà è âûðàâíèâàíèå
Âîäîïðîâîäíîå è ýëåêòðè÷åñêîå ïîäñîåäèíåíèå
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Îïèñàíèå ñòèðàëüíîè ìàøèíû, 4-5
UK
Óêðà¿íñüêà,37
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
Öèêë ñòèðêè, 6
Ïðîãðàììû è äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè, 7
Òàáëèöà ïðîãðàìì
Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè ñòèðêè
Ñòèðàëüíûå ïîðîøêè è áåëüå, 8
AQXD 129
Ñòèðàëüíîå âåùåñòâî
Ïîäãîòîâêà áåëüÿ
Ðåêîìåíäàöèè ïî ñòèðêå
Ñèñòåìà áàëàíñèðîâêè áåëüÿ
Ïðåäîñòîðîæíîñòè è ðåêîìåíäàöèè, 9
Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê áåçîïàñíîñòè
Óòèëèçàöèÿ
Îòêðûâàíèå ëþêà âðó÷íóþ
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è óõîä, 10
Îòêëþ÷åíèå âîäû è ýëåêòðîïèòàíèÿ
×èñòêà ìàøèíû
×èñòêà äîçàòîðà ñòèðàëüíîãî âåùåñòâà
Óõîä çà áàðàáàíîì
×èñòêà íàñîñà
Ïðîâåðêà øëàíãà ïîäà÷è âîäû
Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ, 11
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, 12
Óñòàíîâêà
CIS
Âàæíî ñîõðàíèòü äàííîå ðóêîâîäñòâî äëÿ åãî
ïîñëåäóþùèõ êîíñóëüòàöèè.  ñëó÷àå ïðîäàæè,
ïåðåäà÷è èëè ïåðååçäà ïðîâåðüòå, ÷òîáû äàííîå
ðóêîâîäñòâî ñîïðîâîæäàëî ñòèðàëüíóþ ìàøèíó.
 ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû íà êîâåð èëè
Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàèòå èíñòðóêöèè: â íèõ
Âîäîïðîâîäíîå è ýëåêòðè÷åñêîå
ïîäñîåäèíåíèå
ñîäåðæàòñÿ âàæíûå ñâåäåíèÿ îá óñòàíîâêå,
ýêñïëóàòàöèè è áåçîïàñíîñòè èçäåëèÿ.
 ïàêåòå ñ òåõíè÷åñêèì ðóêîâîäñòâîì âû
íàèäåòå, ïîìèìî ãàðàíòèèíîãî òàëëîíà,
äåòàëè, íåîáõîäèìûå äëÿ óñòàíîâêè ìàøèíû.
Ðàñïàêîâêà è âûðàâíèâàíèå
êîâðîâîå ïîêðûòèå îòðåãóëèðóèòå íîæêè òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû ïîä ñòèðàëüíîè ìàøèíîè
îñòàâàëñÿ äîñòàòî÷íûè çàçîð äëÿ âåíòèëÿöèè.
Ïîðÿäîê ïîäñîåäèíåíèÿ âîäîïðîâîäíîãî øëàíãà
Ïåðåä ïîäñîåäèíåíèåì âîäîïðîâîäíîãî
øëàíãà ê âîäîïðîâîäó äàèòå ñòå÷ü âîäå äî òåõ
ïîð, ïîêà îíà íå ñòàíåò ïðîçðà÷íîè.
Ðàñïàêîâêà
1. Ïîäñîåäèíèòå
øëàíãà ê ìàøèíå,
ïðèâèíòèâ åãî ê
ñïåöèàëüíîìó êðàíó,
ðàñïîëîæåííîìó â
çàäíåè âåðõíåè
÷àñòè ñïðàâà (ñì.
ðèñóíîê).
1. Ïîñëå ñíÿòèÿ óïàêîâêè ñî ñòèðàëüíîè
ìàøèíû ïðîâåðüòå, ÷òîáû íà íåè íå áûëî
ïîâðåæäåíèè, âûçâàííûõ ïðè ïåðåâîçêå.
Ïðè îáíàðóæåíèè ïîâðåæäåíèè íå
ïîäñîåäèíÿèòå åå è îáðàòèòåñü â ìàãàçèí.
2. Ñíèìèòå 4 âèíòà,
ïðåäîõðàíÿþùèå
ìàøèíó â ïðîöåññå
ïåðåâîçêè, è
ðàñïîðêè,
ðàñïîëîæåííûå â
çàäíåè ÷àñòè ìàøèíû
(ñì. ðèñóíîê).
3. Çàêðîèòå îòâåðñòèÿ ðåçèíîâûìè
çàãëóøêàìè, êîòîðûå âû íàèäåòå â ïàêåòå.
4. Ñîõðàíèòå âñå äåòàëè.  ñëó÷àå ïîñëåäóþùåè
ïåðåâîçêè ñòèðàëüíîè ìàøèíû, îíè äîëæíû áûòü
óñòàíîâëåíû âî èçáåæàíèå åå ïîâðåæäåíèÿ.
Íå ðàçðåøàèòå äåòÿì èãðàòü ñ
óïàêîâî÷íûìè ìàòåðèàëàìè.
Íèâåëèðîâêà
1. Óñòàíîâèòå ñòèðàëüíóþ ìàøèíó íà ïëîñêîì
è ïðî÷íîì ïîëó, íå ïðèñëîíÿÿ åå ê ñòåíàì
èëè ê ìåáåëè.
2. Âûðîâíÿèòå
ìàøèíó ïðè ïîìîùè
ðåãóëèðóåìûõ íîæåê
äî ïîëíîãî
âûðàâíèâàíèÿ
(íàêëîí íå äîëæåí
ïðåâûøàòü 2-õ
ãðàäóñîâ).
Òùàòåëüíàÿ íèâåëèðîâêà ãàðàíòèðóåò
ñòàáèëüíîñòü è óñòðàíÿåò âèáðàöèè è øóì, â
îñîáåííîñòè â ïðîöåññå îòæèìà.
A
2. Âñòàâüòå ïðîêëàäêó
À èç ïàêåòà â êîíåö
âîäîïðîâîäíîãî
øëàíãà è ïðèâèíòèòå
åãî ê âîäîïðîâîäíîìó
êðàíó õîëîäíîè âîäû
ñ ðåçüáîâûì
îòâåðñòèåì 3/4 gas
(ñì. ðèñóíîê).
3. Ïðîâåðüòå, ÷òîáû âîäîïðîâîäíûè øëàíã íå
áûë çàëîìëåí èëè ñæàò.
Âîäîïðîâîäíîå äàâëåíèå â êðàíå äîëæíî
áûòü â ïðåäåëàõ çíà÷åíèè, óêàçàííûõ â òàáëèöå
Òåõíè÷åñêèõ äàííûõ (ñì.ñòðàíèöó ðÿäîì).
Åñëè äëèíà âîäîïðîâîäíîãî øëàíãà áóäåò
íåäîñòàòî÷íîè, ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â
ñïåöèàëèçèðîâàííûè ìàãàçèí èëè ê
óïîëíîìî÷åííîìó ñàíòåõíèêó.
Íèêîãäà íå èñïîëüçóèòå á/ó èëè ñòàðûå øëàíãè äëÿ
ïîäà÷è âîäû, à òîëüêî ïðèëàãàþùèåñÿ ê ìàøèíå.
Ïîäñîåäèíåíèå ñëèâíîãî øëàíãà
65 - 100 cm
Ïîäñîåäèíèòå
ñëèâíîè øëàíã, íå
ñãèáàÿ åãî, ê
ñëèâíîìó
òðóáîïðîâîäó èëè ê
íàñòåííîìó ñëèâó,
ðàñïîëîæåííîìó íà
âûñîòå 65 – 100 ñì
îò ïîëà.
 êà÷åñòâå
àëüòåðíàòèâû
ïîìåñòèòå êîíåö
ñëèâíîãî øëàíãà â
ðàêîâèíó èëè â
âàííó, ïðèêðåïèâ
ïðèëàãàþùóþñÿ
íàïðàâëÿþùóþ ê
êðàíó (ñì. ðèñóíîê).
Ñâîáîäíûè êîíåö
ñëèâíîãî øëàíãà íå
äîëæåí áûòü ïîãðóæåí â âîäó.
Íå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü
óäëèíèòåëüíûå øëàíãè. Ïðè íåîáõîäèìîñòè
óäëèíåíèå äîëæíî èìåòü òàêîè æå äèàìåòð,
÷òî è îðèãèíàëüíûè øëàíã, è åãî äëèíà íå
äîëæíà ïðåâûøàòü 150 ñì.
Ýëåêòðè÷åñêîå ïîäêëþ÷åíèå
Ïåðåä ïîäñîåäèíåíèåì âèëêè èçäåëèÿ ê
ýëåêòðè÷åñêîè ðîçåòêå íåîáõîäèìî
ïðîâåðèòü ñëåäóþùåå:
• ýëåêòðè÷åñêàÿ ðîçåòêà äîëæíà áûòü
ñîåäèíåíà ñ çàçåìëåíèåì è
ñîîòâåòñòâîâàòü íîðìàòèâàì;
• ðîçåòêà äîëæíà áûòü ðàñ÷èòàíà íà
ìàêñèìàëüíóþ ìîùíîñòü ñòèðàëüíîè
ìàøèíû, óêàçàííóþ â òàáëèöå Òåõíè÷åñêèõ
äàííûõ (ñì. òàáëèöó ñáîêó);
• íàïðÿæåíèå ýëåêòðîïèòàíèÿ äîëæíî
ñîîòâåòñòâîâàòü çíà÷åíèÿì, óêàçàííûì â
òàáëèöå Òåõíè÷åñêèõ äàííûõ (ñì. òàáëèöó ñáîêó);
• ýëåêòðè÷åñêàÿ ðîçåòêà äîëæíà ïîäõîäèòü ê
øòåïñåëüíîè âèëêå ìàøèíû. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå íåîáõîäèìî çàìåíèòü ðîçåòêó èëè âèëêó.
Çàïðåùàåòñÿ óñòàíàâëèâàòü ñòèðàëüíóþ ìàøèíó íà
óëèöå, äàæå ïîä íàâåñîì, òàê êàê ÿâëÿåòñÿ îïàñíûì
ïîäâåðãàòü åå âîçäåèñòâèþ äîæäÿ è ãðîçû.
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà äîëæíà áûòü óñòàíîâëåíà
òàê, ÷òîáû äîñòóï ê ýëåêòðè÷åñêîè ðîçåòêå
îñòàâàëñÿ ñâîáîäíûì.
Íå èñïîëüçóèòå óäëèíèòåëè è òðîèíèêè.
Ýëåêòðè÷åñêèè ïðîâîä èçäåëèÿ íå äîëæåí
áûòü ñîãíóò èëè ñæàò.
Çàìåíà ýëåêòðè÷åñêîãî ïðîâîäà ìîæåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî óïîëíîìî÷åííûìè
òåõíèêàìè.
Âíèìàíèå! Ôèðìà ñíèìàåò ñ ñåáÿ âñÿêóþ
îòâåòñòâåííîñòü â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ
âûøåîïèñàííûõ ïðàâèë.
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü
AQXD 129
Ðàçìåðû
øèðèíà 59,5 ñì
âûñîòà 85 ñì
ãëóáèíà 58 ñì
Çàãðóçêà
1 - 6 êã
Ýëåêòðè÷åñêèå
ïàðàìåòðû
Ñìîòðèòå ïàñïîðòíóþ òàáëè÷êó ñ
òåõíè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè íà
ìàøèíå
Ãèäðàâëè÷åñêèå
ïàðàìåòðû
max äàâëåíèå 1 Ìïà (10 áàð)
min äàâëåíèå 0,05 Ìïà (0,5 áàð)
îáúåì áàðàáàíà 52 ë
Ñêîðîñòü
îòæèìà
äî 1200 îá/ìèí
Kîíòðîëüíûå
ïðîãðàììû
ñîãëàñíî
íîðìàòèâó
EN 60456
ïðîãðàììà ÕËÎÏÎK ÑÂÅÒËÎÅ ÁÅËÜÅ;
òåìïåðàòóðà 60°Ñ;
ïðè çàãðóçêå äî 6 êã.
Ìàøèíà ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþùèì
Äèðåêòèâàì Åâðîïåéñêîãî
Ýêîíîìè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà:
- 73/23/ ÅÅÑ îò 19.02.73 (íèçêîãî
íàïðÿæåíèÿ) è ïîñëåäóþùèå ìîäèôèêàöèè
- 89/336 /ÅÅÑ îò 03.05.89 (ýëåêòðîìàãíèòíîé ñîâìåñòèìîñòè) è
ïîñëåäóþùèå ìîäèôèêàöèè
- 2002/96/CE
!
CIS
Îïèñàíèå ñòèðàëüíîè ìàøèíû
CIS
ÏÀÍÅËÜ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ËÞÊ
ÐÓ×ÊÀ
ËÞÊÀ
ÏËÈÍÒÓÑ
ÐÅÃÓËÈÐÓÅÌÛÅ
ÍÎÆÊÈ
ËÞÊ
ÄÎÇÀÒÎÐ ÑÒÈÐÀËÜÍÎÃÎ ÂÅÙÅÑÒÂÀ
Äëÿ îòêðûâàíèÿ ëþêà
âñåãäà èñïîëüçóèòå
ñïåöèàëüíóþ ðó÷êó
(ñì. ðèñóíîê).
20
.
Äîçàòîð íàõîäèòñÿ
âíóòðè ìàøèíû è
äîñòóïåí ÷åðåç ëþê.
Îïèñàíèå äîçèðîâêè
ñòèðàëüíûõ âåùåñòâ ñì
ðàçäåë “Ñòèðàëüíûå
âåùåñòâà è áåëüå”.
1. ß÷åéêà
ïðåäâàðèòåëüíîè
ñòèðêè: èñïîëüçóèòå
1
ñòèðàëüíûè ïîðîøîê.
2. ß÷åéêà îñíîâíîè
2
ñòèðêè: èñïîëüçóèòå
ñòèðàëüíûè ïîðîøîê
èëè æèäêîå
ñòèðàëüíîå âåùåñòâî.
 ïîñëåäíåì ñëó÷àå
ðåêîìåíäóåòñÿ çàëèòü åãî íåïîñðåäñòââåííî
ïåðåä ïóñêîì ïðîãðàììû ñòèðêè.
ß÷åéêà äëÿ äîáàâîê: äëÿ îïîëàñêèâàòåëÿ
èëè æèäêèõ äîáàâîê. Ðåêîìåíäóåòñÿ íèêîãäà íå
ïðåâûøàòü ìàêñèìàëüíûè óðîâåíü, óêàçàííûè
íà ðåøåòêå äîçàòîðà è ðàçáàâëÿòü
êîíöåíòðèðîâàííûå îïîëàñêèâàòåëè.
"
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
Êíîïêà
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ
Ðóêîÿòêà ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
è êíîïêè MEMO
Êíîïêà ÎÒÆÈÌ
CIS
Ñèìâîëû
ÔÀÇÛ
ÑÒÈÐÊÈ
Êíîïêà ñ èíäèêàòîðîì
START/PAUSE
(ÏÓÑÊ/ÏÀÓÇÀ)
END
ECO
Êíîïêà ñ èíäèêàòîðîì
ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ/
ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ è
ÎÒÌÅÍÀ
Êíîïêà
INFO
Êíîïêè
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ
Êíîïêà
ÔÓÍÊÖÈÈ
ÄÈÑÏËÅÉ
Êíîïêà ñ èíäèêàòîðîì ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ
è ÎÒÌÅÍÀ: íàæìèòå êíîïêó äëÿ âêëþ÷åíèÿ èëè
âûêëþ÷åíèÿ ìàøèíû. Çåëåíûè èíäèêàòîð ïîêàçûâàåò,
÷òî ìàøèíà âêëþ÷åíà. Äëÿ îòêëþ÷åíèÿ ñòèðàëüíîè
ìàøèíû â ïðîöåññå ñòèðêè íåîáõîäèìî äåðæàòü
íàæàòîè êíîïêó, ïðèìåðíî 2 ñåêóíäû. Êîðîòêîå èëè
ñëó÷àèíîå íàæàòèå íå ïðèâåäåò ê îòêëþ÷åíèþ ìàøèíû.
 ñëó÷àå îòêëþ÷åíèÿ ìàøèíû â ïðîöåññå ñòèðêè
òåêóùèè öèêë îòìåíÿåòñÿ.
Ðóêîÿòêà ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ: ìîæåò âðàùàòüñÿ â ëþáóþ
ñòîðîíó. Äëÿ âûáîðà íóæíîè ïðîãðàììû ñìîòðèòå
«Òàáëèöó ïðîãðàìì».
 ïðîöåññå ñòèðêè ðóêîÿòêà íå âðàùàåòñÿ.
Êíîïêè MEMO: äåðæèòå íàæàòîé îäíó èç ýòèõ êíîïîê
äëÿ ââîäà â ïàìÿòü öèêëà è ïåðñîíàëèçèðîâàííûõ âàìè
ïðîãðàìì. Äëÿ âêëþ÷åíèÿ öèêëà, ðàíåå ââåäåííîãî â
ïàìÿòü, íàæìèòå ñîîòâåòñòâóþùóþ êíîïêó.
Êíîïêà
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ: Íàæìèòå äëÿ óìåíüøåíèÿ
çíà÷åíèÿ òåìïåðàòóðû: çíà÷åíèå ïîêàçûâàåòñÿ íà äèñïëåå.
Êíîïêà
ÎÒÆÈÌ: Íàæìèòå äëÿ óìåíüøåíèÿ
çíà÷åíèÿ èëè äëÿ ïîëíîãî èñêëþ÷åíèÿ îòæèìà:
çíà÷åíèå ïîêàçûâàåòñÿ íà äèñïëåå.
Êíîïêà
ÏÓÑÊ Ñ ÇÀÄÅÐÆÊÎÉ: Íàæìèòå äëÿ
ïðîãðàììèðîâàíèÿ âðåìåíè çàäåðæêè ïóñêà
âûáðàííîé ïðîãðàììû. Âðåìÿ çàäåðæêè
ïîêàçûâàåòñÿ íà äèñïëåå.
Êíîïêè ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÔÓÍÊÖÈÈ: Ïðè íàæàòèè
ýòîé êíîïêè íà äèñïëåå ïîêàçûâàåòñÿ íàçâàíèå
äîïîëíèòåëüíîé ôóíêöèè. Âêëþ÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî
èíäèêàòîðà îçíà÷àåò, ÷òî äàííàÿ ôóíêöèÿ âêëþ÷åíà.
Êíîïêà INFO: Ïðè íàæàòèè ýòîé êíîïêè íà äèñïëåå
ïîêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîãðàììå è
äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèÿõ.
ÏÓÑÊ Ñ
ÇÀÄÅÐÆÊÎÉ
Èíäèêàòîð
ECO
Êíîïêè è èíäèêàòîðû
ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Èíäèêàòîð ËÞÊ
ÇÀÁËÎÊÈÐÎÂÀÍ
Ñèìâîëû ÔÀÇÛ ÑÒÈÐÊÈ: çàãîðàþòñÿ äëÿ
âèçóàëèçàöèè ïîñëåäîâàòåëüíîñòè âûïîëíåíèÿ
öèêëà (Ñòèðêà
– ïîëîñêàíèå
– Îòæèì
–
Êîíå÷íûè ñëèâ
).
Íàäïèñü
çàãîðàåòñÿ ïî çàâåðøåíèè öèêëà.
Êíîïêà ñ èíäèêàòîðîì START/PAUSE: êîãäà çåëåíûè
èíäèêàòîð ðåäêî ìèãàåò, íàæìèòå êíîïêó äëÿ ïóñêà
öèêëà ñòèðêè. Ïîñëå ïóñêà öèêëà èíäèêàòîð ïåðåñòàåò
ìèãàòü. Äëÿ ïðåðûâàíèÿ ñòèðêè âíîâü íàæìèòå êíîïêó,
èíäèêàòîð çàìèãàåò îðàíæåâûì öâåòîì. Åñëè èíäèêàòîð
«Áëîêèðîâêà ëþêà»
ïîãàñ, ìîæíî îòêðûòü ëþê.
Äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ ñòèðêè ñ ìîìåíòà, êîãäà îíà áûëà
ïðåðâàíà, âíîâü íàæìèòå ýòó êíîïêó.
Èíäèêàòîð
ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ ËÞÊÀ: ïîêàçûâàåò, ÷òî
ëþê çàáëîêèðîâàí. Äëÿ îòêðûâàíèÿ ëþêà íåîáõîäèìî
ïðåðâàòü öèêë (ñì ñëåäóþùóþ ñòðàíèöó).
Êíîïêà è èíäèêàòîð
ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß: äëÿ âêëþ÷åíèÿ èëè îòêëþ÷åíèÿ
áëîêèðîâêè ïàíåëè óïðàâëåíèÿ äåðæèòå êíîïêó
íàæàòîè 2 ñåêóíäû. Âêëþ÷åííûè èíäèêàòîð
îçíà÷àåò, ÷òî ïàíåëü óïðàâëåíèÿ çàáëîêèðîâàíà.
Òàêèì îáðàçîì íåâîçìîæíî ñëó÷àèíî èçìåíèòü
ïðîãðàììó, â îñîáåííîñòè â ïðèñóòñòâèè äåòåè.
Èíäèêàòîð ECO: ñèìâîë
çàãîðàåòñÿ, êîãäà ïðè
èçìåíåíèè ïàðàìåòðîâ ñòèðêè ïîëó÷àåòñÿ
ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè íå ìåíåå 10%.
Ïðè ïåðâîì âêëþ÷åíèè íåîáõîäèìî ÂÛÁÅÐÈÒÅ
ßÇÛÊ (íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ ñîîáùåíèå “Select
Language”) íàæìèòå êíîïêó INFO íåñêîëüêî ðàç,
ïîêà íà äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íóæíûé âàì ÿçûê.
Ïîäîæäèòå 5 ñåêóíä, ïîñëå ÷åãî âûáðàííûé ÿçûê
áóäåò ââåäåí â ïàìÿòü. Åñëè ïî îøèáêå âû ââåëè
íåïðàâèëüíûé ÿçûê, äåðæèòå îäíîâðåìåííî
íàæàòûìè êíîïêè INFO è ÏÓÑÊ Ñ ÇÀÄÅÐÆÊÎÉ äëÿ
âîçâðàòà ê ìåíþ âûáîðà ÿçûêà.
#
Öèêë ñòèðêè
CIS
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: ïðè ïåðâîì èñïîëüçîâàíèè
ñòèðàëüíîè ìàøèíû âûïîëíèòå îäèí öèêë ñòèðêè
áåç áåëüÿ, íî ñî ñòèðàëüíûì âåùåñòâîì, âûáðàâ
ïðîãðàììó õëîïîê 90° áåç ïðåäâàðèòåëüíîè ñòèðêè.
1. AÏÎÐßÄÎÊ ÂÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈÍÛ. Íàæìèòå
êíîïêó . Âñå èíäèêàòîðû çàãîðÿòñÿ íà 1
ñåêóíäó, è íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü ÎÊ.
Çàòåì îñòàíåòñÿ âêëþ÷åííûì èíäèêàòîð êíîïêè
, è áóäåò ìèãàòü èíäèêàòîð START/PAUSE.
2. ÇÀÃÐÓÇÊÀ ÁÅËÜß. Îòêðîéòå ëþê ìàøèíû.
Çàãðóçèòå â áàðàáàí áåëüå, íå ïðåâûøàÿ
ìàêñèìàëüíûé äîïóñòèìûé âåñ, óêàçàííûé â
òàáëèöå ïðîãðàìì íà ñëåäóþùåé ñòðàíèöå è íà
äèñïëåå.
3. ÄÎÇÈÐÎÂÊÀ ÑÒÈÐÀËÜÍÎÃÎ ÂÅÙÅÑÒÂÀ.
Âûíüòå äîçàòîð è ïîìåñòèòå ñòèðàëüíîå
âåùåñòâî â ñïåöèàëüíûå ÿ÷åéêè, êàê îïèñàíî â
«Îïèñàíèå ñòèðàëüíîè ìàøèíû».
Äëÿ âèçóàëèçàöèè ðåêîìåíäàöèé êàñàòåëüíî òèïà
ñòèðàëüíîãî âåùåñòâà äëÿ êàæäîãî öèêëà
.
íàæìèòå êíîïêó
4. ÇÀÊÐÎÈÒÅ ËÞÊ.
5. ÂÛÁÎÐ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ. Ïîâåðíèòå ÐÓÊÎßÒÊÓ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ âïðàâî èëè âëåâî âïëîòü äî âûáîðà
íóæíîé ïðîãðàììû. Íàçâàíèå ïðîãðàììû
ïîÿâèòñÿ íà äèñïëåå. Âìåñòå ñ ïðîãðàììîé áóäåò
ïîêàçàíà òåìïåðàòóðà è ñêîðîñòü îòæèìà, êîòîðûå
ìîãóò áûòü èçìåíåíû. Íà äèñïëåå ïîêàçûâàåòñÿ
ðåêîìåíäóåìûé óðîâåíü çàãðóçêè áàðàáàíà è
ïðîäîëæèòåëüíîñòü öèêëà.
6. ÏÅÐÑÎÍÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÖÈÊËÛ ÑÒÈÐÊÈ.
Íàæìèòå ñïåöèàëüíûå êíîïêè íà ïàíåëè
óïðàâëåíèÿ:
Èçìåíèòå òåìïåðàòóðó è/èëè ñêîðîñòü îòæèìà.
Ìàøèíà àâòîìàòè÷åñêè óñòàíàâëèâàåò ìàêñèìàëüíûå
òåìïåðàòóðó è ñêîðîñòü îòæèìà, äîïóñòèìûå äëÿ
âûáðàííîè ïðîãðàììû, ñëåäîâàòåëüíî ýòè çíà÷åíèÿ
íå ìîãóò áûòü óâåëè÷åíû. Ïðè ïîìîùè êíîïêè
ìîæíî ïîñòåïåííî óìåíüøèòü òåìïåðàòóðó âïëîòü
äî ñòèðêè â õîëîäíîè âîäå “OFF”. Ïðè ïîìîùè
êíîïêè
ìîæíî ïîñòåïåííî óìåíüøèòü ñêîðîñòü
îòæèìà âïëîòü äî åãî èñêëþ÷åíèÿ “OFF”. Ïðè åùå
îäíîì íàæàòèè ýòèõ êíîïîê âåðíóòñÿ ìàêñèìàëüíûå
äîïóñòèìûå çíà÷åíèÿ.
Ïðîãðàììèðîâàíèå ïóñêà ñ çàäåðæêîé.
Äëÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ çàäåðæêè ïóñêà âûáðàííîé
ïðîãðàììû íàæìèòå ñîîòâåòñòâóþùóþ êíîïêó
âïëîòü äî ïîëó÷åíèÿ íóæíîãî çíà÷åíèÿ çàäåðæêè.
Êîãäà âêëþ÷åíà ôóíêöèÿ çàäåðæêè, íà äèñïëåå
. Äëÿ îòìåíû çàäåðæêè ïóñêà
çàãîðàåòñÿ ñèìâîë
íàæìèòå êíîïêó âïëîòü äî ïîÿâëåíèÿ íà äèñïëåå
íàäïèñè OFF. Ñèìâîë
ïîãàñíåò.
$
Èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ öèêëà.
• Íàæìèòå êíîïêó äëÿ âêëþ÷åíèÿ
äîïîëíèòåëüíîé ôóíêöèè. Íà äèñïëåå
ïîÿâèòñÿ íàçâàíèå ôóíêöèè, è çàãîðèòñÿ
èíäèêàòîð ñîîòâåòñòâóþùåé êíîïêè.
• Âíîâü íàæìèòå êíîïêó äëÿ îòìåíû
äîïîëíèòåëüíîé ôóíêöèè. Íà äèñïëåå
ïîÿâèòñÿ íàçâàíèå ôóíêöèè è íàäïèñü OFF,
èíäèêàòîð ïîãàñíåò.
Åñëè âûáðàííàÿ ôóíêöèÿ ÿâëÿåòñÿ
íåñîâìåñòèìîé ñ çàäàííîé ïðîãðàììîé, èíäèêàòîð
áóäåò ìèãàòü, è òàêàÿ ôóíêöèÿ íå áóäåò âêëþ÷åíà.
Åñëè âûáðàííàÿ ôóíêöèÿ ÿâëÿåòñÿ
íåñîâìåñòèìîé ñ äðóãîé, ðàíåå çàäàííîé
äîïîëíèòåëüíîé ôóíêöèåé, áóäåò ìèãàòü èíäèêàòîð
ïåðâîé âûáðàííîé ôóíêöèè, è áóäåò âêëþ÷åíà
òîëüêî âòîðàÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ, èíäèêàòîð
âêëþ÷åííîé ôóíêöèè áóäåò ãîðåòü, íå ìèãàÿ.
Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè ìîãóò èçìåíèòü
ðåêîìåíäóåìóþ çàãðóçêó ìàøèíû è/èëè
ïðîäîëæèòåëüíîñòü öèêëà.
7. ÏÓÑÊ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ. Íàæìèòå êíîïêó START/
PAUSE. Ñîîòâåòñòâóþùèé èíäèêàòîð çàãîðèòñÿ,
è ëþê ìàøèíû çàáëîêèðóåòñÿ (çàãîðèòñÿ
èíäèêàòîð ËÞÊ ÇÀÁËÎÊÈÐÎÂÀÍ). Â ïðîöåññå
ñòèðêè íà äèñïëåå áóäåò ïîêàçûâàòüñÿ íàçâàíèå
òåêóùåé îïåðàöèè è áóäóò âêëþ÷àòüñÿ ñèìâîëû
ñîîòâåòñòâóþùèõ ôóíêöèé. Äëÿ èçìåíåíèÿ
òåêóùåè ïðîãðàììû, ïðåðâèòå öèêë, íàæàâ
êíîïêó START/PAUSE; çàòåì âûáåðèòå íóæíûè
öèêë è âíîâü íàæìèòå êíîïêó START/PAUSE.
Åñëè òðåáóåòñÿ îòêðûòü ëþê ïîñëå ïóñêà öèêëà,
íàæìèòå êíîïêó START/PAUSE. Êîãäà ïîãàñíåò
, ìîæíî
èíäèêàòîð ËÞÊ ÇÀÁËÎÊÈÐÎÂÀÍ
îòêðûòü ëþê. Âíîâü íàæìèòå êíîïêó START/
PAUSE äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ ïðîãðàììû ñ
ìîìåíòà, êîãäà îíà áûëà ïðåðâàíà.
8. ÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ. Ñèãíàëèçèðóåòñÿ
âêëþ÷åíèåì íàäïèñè END. Ëþê ìîæíî îòêðûòü
ñðàçó æå. Åñëè èíäèêàòîð START/PAUSE ìèãàåò,
íàæìèòå êíîïêó äëÿ çàâåðøåíèÿ öèêëà. Îòêðîèòå
ëþê, âûãðóçüòå áåëüå è âûêëþ÷èòå ìàøèíó.
Åñëè òðåáóåòñÿ îòìåíèòü òåêóùèè öèêë ñòèðêè,
äåðæèòå íàæàòîè êíîïêó
ìàøèíà âûêëþ÷èòñÿ.
. Öèêë ïðåðâåòñÿ, è
ÌÅØÎÊ ÄËß ÑÒÅÃÀÍÍÛÕ ÂÅÙÅÉ, ÇÀÍÀÂÅÑÎÊ
È ÄÅËÈÊÀÒÍÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ
Áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíîìó ìåøêó, ïðèëàãàþùåìóñÿ ê
ìàøèíå Hotpoint/Ariston äàåò âîçìîæíîñòü ñòèðàòü
òàêæå ñàìûå äåëèêàòíûå è öåííûå âåùè ñ
ãàðàíòèåé èõ ïîëíîé ñîõðàííîñòè.
Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ìåøîê êàæäûé ðàç
äëÿ ñòèðêè ñòåãàííûõ è ïóõîâûõ âåùåé íà
ñèíòåòè÷åñêîé ïîäêëàäêå.
Ïðîãðàììû è
äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè
Òàáëèöà ïðîãðàìì
Ñèìâîë Îïèñàíèå ïðîãðàììû
Åæåäíåâíàÿ ïðîãðàììà
ÕËÎÏÎK ÑÂÅÒËÎÅ ÁÅËÜÅ
ÕËÎÏÎK ÑÂÅÒËÎÅ ÁÅËÜÅ: Ñèëüíî çàãðÿçíåííîå
áåëîå è ëèíÿþùåå öâåòíîå áåëüå.
ÕËÎÏÎK ÖÂÅÒÍÎÅ ÁÅËÜÅ
Ìàêñ.
Ìàêñ.
Òåìïå- Ñêîðîñòü
ðàòóðà (îáîðîòî â
(°C)
ìèíóòó)
CIS
Ñòèðàëüíûå
âåùåñòâà
Ìàêñ.
Ïðîäîëæèòòü
çàãðóçêà
öèêëà
Îïîëàñê(êã)
Ñòèðêà
èâàòåëü
60°
1200
l
l
6
40°
1200
l
l
6
1200
l
l
6
40°
800
l
l
2,5
30°
800
l
l
3
90°
1200
l
l
6
90°
1200
l
l
6
ÑÈÍÒÅÒÈKÀ ÎÁÛ×ÍÛÅ ÒKÀÍÈ
60°
800
l
l
2,5
40°
600
l
l
2
30°
0
l
l
2
40°
600
l
l
1,5
30°
1000
l
l
2
ÏÎËÎÑKÀÍÈÅ ÕËÎÏÎK
-
1200
-
l
6
ÏÎËÎÑKÀÍÈÅ ÄÅËÈKÀÒÍÛÅ ÒKÀÍÈ
-
800
-
l
2,5
ÎÒÆÈÌ ÕËÎÏÎK
-
1200
-
-
6
ÎÒÆÈÌ ÄÅËÈKÀÒÍÛÅ ÒKÀÍÈ
-
800
-
-
2,5
ÑËÈÂ ÂÎÄÛ
-
0
-
-
6
Ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû
ÐÓÁÀØ KÈ
ØÅËK: Äëÿ èçäåëèé èç øåëêà, âèñêîçû è íèæíåãî
áåëüÿ.
ØÅÐÑÒÜ: Äëÿ øåðñòè, êàøåìèðà è ò.ä.
ÏÓÕ / ÏÅÐÎ: Äëÿ èçäåëèé, íàáèòûõ ãóñèíûì ïóõîì.
×àñòè÷íûå ïðîãðàììû
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðîãðàììû ñòèðêè
îòîáðàæàåòñÿ íà äèñïëåå
40°
ÑÈÍÒÅÒÈKÀ ÄÅËÈKÀÒÍÛÅ ÒKÀÍÈ
ÁÛÑÒÐ. ÑÒÈÐKÀ: Äëÿ áûñòðîãî îñâåæåíèÿ
ìàëîçàãðÿçíåííîãî áåëüÿ (íå äëÿ øåðñòè, øåëêà è
èçäåëèÿ ðó÷íîé ñòèðêè).
Ýíåðãè÷íûå ïðîãðàììû
ÕËÎÏÎK ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÀß ÑÒÈÐKÀ:Äëÿ
óäàëåíèÿ òðóäíîâûâîäèìûõ ïÿòåí. (Äîáàâèòü
ñòèðàëüíîå âåùåñòâî â ñïåöèàëüíóþ ÿ÷åéêó).
ÕËÎÏÎK 90°
Ïðèâåäåííûå â òàáëèöå çíà÷åíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïðèáëèçèòåëüíûìè.
Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè ñòèðêè
Ñóïåð ñòèðêà
Áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ áîëüøåãî îáúåìà âîäû
â íà÷àëå öèêëà è áîëüøåè ïðîäîëæèòåëüíîñòè ýòà
ôóíêöèÿ îáåñïå÷èâàåò îïòèìàëüíóþ ñòèðêó.
Ôóíêöèÿ íåñîâìåñòèìà ñ ïðîãðàììàìè ÁÛÑÒÐ.
ÑÒÈÐKÀ, Øåëê è Øåðñòü, ÏÓÕ / ÏÅÐÎ è ×àñòè÷íûå
ïðîãðàììû.
Ëåãêàÿ ãëàæêà
Ïðè âûáîðå ýòîè ôóíêöèè ñòèðêè è îòæèì
èçìåíÿþòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ñîêðàòèòü
îáðàçîâàíèå ñêëàäîê. Ïî çàâåðøåíèè öèêëà
ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà âûïîëíÿåò ìåäëåííîå
âðàùåíèå áàðàáàíà, èíäèêàòîðû «Ëåãêàÿ ãëàæêà» è
START/PAUSE ìèãàþò. Äëÿ çàâåðøåíèÿ öèêëà
íàæìèòå êíîïêó START/PAUSE èëè êíîïêó «Ëåãêàÿ
ãëàæêà».
 ïðîãðàììå Øåëê ìàøèíà çàâåðøàåò öèêë áåç
ñëèâà âîäû, è èíäèêàòîð «Ëåãêàÿ ãëàæêà» ìèãàåò.
Äëÿ ñëèâà âîäû è âûãðóçêè áåëüÿ íåîáõîäèìî
íàæàòü êíîïêó START/PAUSE èëè êíîïêó «Ëåãêàÿ
ãëàæêà».
Äîïîëíèòåëüíîå ïîëîñêàíèå
Ïðè âûáîðå ýòîè ôóíêöèè ïîâûøàåòñÿ
ýôôåêòèâíîñòü îïîëàñêèâàíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ
ìàêñèìàëüíîå óäàëåíèå ñòèðàëüíîãî âåùåñòâà. Ýòà
ôóíêöèÿ îñîáåííî óäîáíà äëÿ ëþäåè ñ êîæåè,
÷óâñòâèòåëüíîè ê ñòèðàëüíûì âåùåñòâàì.
Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ýòó ôóíêöèþ â ñëó÷àå
ïîëíîè çàãðóçêè ìàøèíû èëè â ñëó÷àå
èñïîëüçîâàíèÿ áîëüøîè äîçû ñòèðàëüíîãî âåùåñòâà.
Ôóíêöèÿ íåñîâìåñòèìà ñ ïðîãðàììàìè ÁÛÑÒÐ.
ÑÒÈÐKÀ, ÎÒÆÈÌ ÕËÎÏÎK, ÎÒÆÈÌ ÄÅËÈKÀÒÍÛÅ
ÒKÀÍÈ è Ñëèâ.
Áûñòðàÿ ñòèðêà
Äëÿ ñîêðàùåíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñòèðêè,
ãàðàíòèðóÿ òàêæå ýêîíîìèþ âîäû è ýëåêòðîýíåðãèè.
Íåñîâìåñòèìà ñ äîïîëíèòåëüíîè ôóíêöèåè
“Ñóïåð ñòèðêà” è íå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ ñ
ïðîãðàììàìè ÁÛÑÒÐ. ÑÒÈÐKÀ, Øåëê, Øåðñòü è
×àñòè÷íûå ïðîãðàììû.
Ôóíêöèÿ íåñîâìåñòèìà ñ ïðîãðàììàìè Øåðñòü,
ÎÒÆÈÌ ÕËÎÏÎK, ÎÒÆÈÌ ÄÅËÈKÀÒÍÛÅ ÒKÀÍÈ è Ñëèâ.
%
Ñòèðàëüíûå ïîðîøêè è áåëüå
CIS
Ñòèðàëüíîå âåùåñòâî
Âûáîð è äîçà ñòèðàëüíîãî âåùåñòâà çàâèñÿò îò
òèïà áåëüÿ (õ/á, øåðñòü, øåëê...), îò öâåòà áåëüÿ, îò
òåìïåðàòóðû ñòèðêè, îò ñòåïåíè çàãðÿçíåíèÿ è îò
æåñòêîñòè âîäû.
Ïðàâèëüíàÿ äîçèðîâêà ñòèðàëüíîãî âåùåñòâà – ýòî
ýêîíîìèÿ è îõðàíà îêðóæàþùåè ñðåäû: õîòÿ ñòèðàëüíûå
ïîðîøêè è ÿâëÿþòñÿ áèîðàçëàãàåìûìè, îíè ñîäåðæàò
âåùåñòâà, îòðèöàòåëüíî âëèÿþùèå íà ïðèðîäó.
Ðåêîìåíäóåòñÿ:
• èñïîëüçîâàòü ñòèðàëüíûå ïîðîøêè äëÿ áåëûõ õ/
á âåùåè è äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîè ñòèðêè.
• èñïîëüçîâàòü æèäêèå ñòèðàëüíûå âåùåñòâà äëÿ
äåëèêàòíûõ õ/á âåùåè è äëÿ âñåõ ïðîãðàìì ñ
íèçêîè òåìïåðàòóðîè.
• èñïîëüçîâàòü äåëèêàòíûå æèäêèå ñòèðàëüíûå
âåùåñòâà äëÿ ñòèðêè øåëêîâûõ è øåðñòÿíûõ âåùåè.
Íå èñïîëüçóèòå ñòèðàëüíûå âåùåñòâà äëÿ ðó÷íîè
ñòèðêè òàê êàê îíè îáðàçóþò ñëèøêîì ìíîãî ïåíû.
Øåðñòü: Ìàøèíà ìàðêè Hotpoint/Ariston
åäèíñòâåííàÿ ïîëó÷èëà ïðåñòèæíûè çíàê Woolmark
Platinum Care (M.0612) îò Êîìïàíèè The Woolmark
Company, êîòîðûè ñåðòèôèöèðóåò ìàøèííóþ ñòèðêó
âñåõ øåðñòÿíûõ èçäåëèè, äàæå òåõ, íà ýòèêåòêàõ
êîòîðûõ óêàçàíî «òîëüêî ðó÷íàÿ ñòèðêà»
. Òàêèì
îáðàçîì, âûáðàâ ïðîãðàììó «Øåðñòü», âû ìîæåòå
íàäåæíî è ýôôåêòèâíî ñòèðàòü ëþáûå øåðñòÿíûå
èçäåëèÿ.
ÏÓÕ / ÏÅÐÎ: äëÿ ñòèðêè ïóõîâèêîâ, ñîäåðæàùèõ
óòèíûé ïóõ, òàêèå êàê äâîéíûå èëè îäèíàðíûå
ïóõîâûå îäåÿëà (âåñîì íå áîëåå 2 êã), ïîäóøêè,
êóðòêè èñïîëüçóéòå ñïåöèàëüíóþ ïðîãðàììó «ÏÓÕ /
ÏÅÐλ. Ðåêîìåíäóåòñÿ çàãðóçèòü ïóõîâèêè â
áàðàáàí ìàøèíû, ñëîæèâ êðàÿ âíóòðü (ñì. ðèñóíîê)
è íå ïðåâûøàòü ¾ îáúåìà áàðàáàíà.
Äëÿ îïòèìàëüíîé ñòèðêè ðåêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü æèäêîå ñòèðàëüíîå âåùåñòâî,
çàëèâàåìîå â äîçàòîð ñòèðàëüíûõ ñðåäñòâ.
Ñòèðàëüíîå âåùåñòâî ïîìåùàåòñÿ ïåðåä íà÷àëîì ñòèðêè
â ñïåöèàëüíóþ ÿ÷åèêó èëè â äîçàòîð, êîòîðûè
ïîìåùàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî â áàðàáàí.  ýòîì ñëó÷àå
íåëüçÿ âûáðàòü öèêë Õëîïîê ñ ïðåäâàðèòåëüíîè ñòèðêîè.
Ïîäãîòîâêà áåëüÿ
Òùàòåëüíî ðàñïðàâüòå âåùè ïåðåä èõ çàãðóçêîé â
áàðàáàí ìàøèíû.
• Ðàçäåëèòå áåëüå ïî òèïó òêàíè (ñì. ñèìâîë íà
ýòèêåòêå) è ïî öâåòó, îáðàùàÿ âíèìàíèå íà
ðàçäåëåíèå öâåòíûõ è áåëûõ âåùåè;
• Âûíüòå èç êàðìàíîâ âñå ïðåäìåòû è ïðîâåðüòå
ïóãîâèöû;
• Íå ïðåâûøàèòå çíà÷åíèÿ, óêàçàííûå â «Òàáëèöå
ïðîãðàìì», óêàçûâàþùèå âåñ ñóõîãî áåëüÿ:
Ñêîëüêî âåñèò áåëüå?
1 ïðîñòûíÿ
400-500 ã
1 íàâîëî÷êà
150-200 ã
1 ñêàòåðòü
400-500 ã
1 áàííûè õàëàò 900-1200 ã
1 ïîëîòåíöå
150-250 ã
1 ïàðà äæèíñ
400-500 ã
1 ðóáàøêà
150-200 ã
Ðåêîìåíäàöèè ïî ñòèðêå
Ðóáàøêè: èñïîëüçóèòå ñïåöèàëüíóþ ïðîãðàììó
äëÿ ñòèðêè ðóáàøåê èç ðàçíûõ òêàíåè è ðàçíûõ
ðàñöâåòîê. Ýòî îáåñïå÷èò èõ ìàêñèìàëüíóþ
ñîõðàííîñòü.
Øåëê: èñïîëüçóèòå ñïåöèàëüíóþ ïðîãðàììó äëÿ
ñòèðêè âñåõ øåëêîâûõ âåùåè. Ðåêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíîå ñòèðàëüíîå âåùåñòâî
äëÿ äåëèêàòíûõ òêàíåè.
Çàíàâåñêè: ðåêîìåíäóåòñÿ ñâåðíóòü èõ è
ïîìåñòèòü â ïðèëàãàþùèéñÿ ìåøîê. Èñïîëüçóéòå
ïðîãðàììó «Øåëê».
&
Ñòåãàííûå âåùè: äëÿ ñòèðêè ñòåãàííûõ âåùåé íà
ñèíòåòè÷åñêîé ïîäêëàäêå èñïîëüçóéòå ñïåöèàëüíûé
ïðèëàãàþùèéñÿ ìåøîê è âûáåðèòå ïðîãðàììó
“ÏÓÕ / ÏÅÐΔ.
Òðóäíîâûâîäèìûå ïÿòíà: òðóäíîâûâîäèìûå
ïÿòíà ïåðåä ñòèðêîè â ìàøèíå ñëåäóåò îáðàáîòàòü
òâåðäûì ìûëîì è ñòèðàòü ïî ïðîãðàììå Õëîïîê ñ
ïðåäâàðèòåëüíîè ñòèðêîè.
Ñèñòåìà áàëàíñèðîâêè áåëüÿ
Ïåðåä êàæäûì îòæèìîì âî èçáåæàíèå ÷ðåçìåðíûõ
âèáðàöèè è äëÿ ðàâíîìåðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ
áåëüÿ â áàðàáàíå ìàøèíà ïðîèçâîäèò âðàùåíèÿ ñî
ñêîðîñòüþ, ñëåãêà ïðåâûøàþùåè ñêîðîñòü ñòèðêè.
Åñëè ïîñëå íåñêîëüêèõ ïîïûòîê áåëüå íå áóäåò
ïðàâèëüíî ñáàëàíñèðîâàíî, ìàøèíà ïðîèçâåäåò
îòæèì íà ìåíüøåè ñêîðîñòè ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðåäóñìîòðåííîè.
 ñëó÷àå ÷ðåçìåðíîè ðàçáàëàíñèðîâêè ìàøèíà
âûïîëíèò ðàñïðåäåëåíèå áåëüÿ âìåñòî îòæèìà.
Äëÿ îïòèìèçàöèè ðàñïðåäåëåíèÿ áåëüÿ è åãî
ïðàâèëüíîè áàëàíñèðîâêè ðåêîìåíäóåòñÿ
ïåðåìåøàòü ìåëêîå áåëüå ñ êðóïíûì.
Ïðåäîñòîðîæíîñòè
è ðåêîìåíäàöèè
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñïðîåêòèðîâàíà è èçãîòîâëåíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè íîðìàòèâàìè ïî
áåçîïàñíîñòè. Íåîáõîäèìî âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàòü
íàñòîÿùèå ïðåäóïðåæäåíèÿ, ñîñòàâëåííûå â öåëÿõ
âàøåè áåçîïàñíîñòè.
Îòêðûâàíèå ëþêà âðó÷íóþ
Åñëè ïî ïðè÷èíå îòêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè
íåâîçìîæíî îòêðûòü ëþê ìàøèíû, ÷òîáû âûãðóçèòü
÷èñòîå áåëüå, äåèñòâóèòå ñëåäóþùèì îáðàçîì:
Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê áåçîïàñíîñòè
• Äàííîå èçäåëèå ïðåäíàçíà÷åíî èñêëþ÷èòåëüíî
äëÿ äîìàøíåãî èñïîëüçîâàíèÿ.
• Ñòèðàëüíîè ìàøèíîè äîëæíû ïîëüçîâàòüñÿ
òîëüêî âçðîñëûå ëèöà, ñîáëþäàþùèå
èíñòðóêöèè, ïðèâåäåííûå â äàííîì òåõíè÷åñêîì
ðóêîâîäñòâå.
• Íå ïðèêàñàèòåñü ê ñòèðàëüíîè ìàøèíå âëàæíûìè
ðóêàìè, áîñèêîì èëè ñ ìîêðûìè íîãàìè.
• Íå òÿíèòå çà ïðîâîä ýëåêòðîïèòàíèÿ äëÿ
îòñîåäèíåíèÿ âèëêè èçäåëèÿ èç ýëåêòðè÷åñêîè
ðîçåòêè, âîçüìèòåñü çà âèëêó ðóêîè.
• Íå ïðèêàñàèòåñü ê ñëèâàåìîè âîäå, òàê êàê îíà
ìîæåò áûòü î÷åíü ãîðÿ÷åè.
• Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ ïðèìåíÿòü ñèëó äëÿ
îòêðûâàíèÿ ëþêà: ýòî ìîæåò ïîâðåäèòü
çàùèòíûè ìåõàíèçì, ïðåäîõðàíÿþùèè ëþê îò
ñëó÷àèíîãî îòêðûâàíèÿ.
20
1. âûíüòå øòåïñåëüíóþ
âèëêó ìàøèíû èç
ýëåêòðîðîçåòêè.
2. ïðîâåðüòå, ÷òîáû
óðîâåíü âîäû â ìàøèíå
áûë íèæå îòâåðñòèÿ
ëþêà. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå ñëåèòå èçëèøåê
âîäû ÷åðåç ñëèâíîé
øëàíã â âåäðî, êàê
ïîêàçàíî íà ðèñóíêå.
3. ñíèìèòå íèæíèé
ïëèíòóñ ñòèðàëüíîè
ìàøèíû ïðè ïîìîùè
îòâåðòêè (ñì. ðèñóíîê).
•  ñëó÷àå íåèñïðàâíîñòè êàòåãîðè÷åñêè
çàïðåùàåòñÿ îòêðûâàòü âíóòðåííèå ìåõàíèçìû
èçäåëèÿ ñ öåëüþ ñàìîñòîÿòåëüíîãî ðåìîíòà.
• Íå ðàçðåøàèòå äåòÿì èãðàòü ðÿäîì ñ
ðàáîòàþùåè ìàøèíîè.
• Ïåðåìåùàòü ìàøèíó ñëåäóåò îñòîðîæíî, âäâîåì
èëè âòðîåì. Íèêîãäà íå ïåðåìåùàèòå ìàøèíó
âîäèíî÷êó, òàê êàê ìàøèíà î÷åíü òÿæåëàÿ.
• Ïåðåä ïîìåùåíèåì â ñòèðàëüíóþ ìàøèíó áåëüÿ
ïðîâåðüòå, ÷òîáû áàðàáàí áûë ïóñò.
Óòèëèçàöèÿ
• Óíè÷òîæåíèå óïàêîâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ:
ñîáëþäàèòå ìåñòíûå íîðìàòèâû ïî óòèëèçàöèè
óïàêîâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ.
• Ñîãëàñíî Åâðîïåèñêîè Äèðåêòèâå 2002/96/ÑÅ
êàñàòåëüíî óòèëèçàöèè ýëåêòðîííûõ è
ýëåêòðè÷åñêèõ ýëåêòðîïðèáîðîâ ýëåêòðîïðèáîðû
íå äîëæíû âûáðàñûâàòüñÿ âìåñòå ñ îáû÷íûì
ãîðîäñêèì ìóñîðîì. Âûâåäåííûå èç ñòðîÿ
ïðèáîðû äîëæíû ñîáèðàòüñÿ îòäåëüíî äëÿ
îïòèìèçàöèè èõ óòèëèçàöèè è ðåêóïåðàöèè
ñîñòàâëÿþùèõ èõ ìàòåðèàëîâ, à òàêæå äëÿ
áåçîïàñíîñòè îêðóæàþùåè ñðåäû è çäîðîâüÿ.
Ñèìâîë çà÷åðêíóòàÿ ìóñîðíàÿ êîðçèíêà,
èìåþùèèñÿ íà âñåõ ïðèáîðàõ, ñëóæèò
íàïîìèíàíèåì îá èõ îòäåëüíîè óòèëèçàöèè.
Çà áîëåå ïîäðîáíîè èíôîðìàöèåè î ïðàâèëüíîè
óòèëèçàöèè áûòîâûõ ýëåêòðîïðèáîðîâ
ïîëüçîâàòåëè ìîãóò îáðàòèòüñÿi â ñïåöèàëüíóþ
ãîñóäàðñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ èëè â ìàãàçèí.
4. ïîòÿíèòå íàðóæó
ÿçû÷îê, ïîêàçàííûè íà
ðèñóíêå, âïëîòü äî
îñâîáîæäåíèÿ
ïëàñòèêîâîãî
áëîêèðîâî÷íîãî âèíòà.
Çàòåì ïîòÿíèòå åãî âíèç,
ïîêà íå óñëûøèòå
ùåë÷îê, ÷òî îçíà÷àåò
ðàçáëîêèðîâêó ëþêà.
5. îòêðîèòå ëþê. Åñëè ýòî
âñå åùå íåâîçìîæíî,
ïîâòîðèòå
âûøåîïèñàííóþ
îïåðàöèþ.
6. óñòàíîâèòå íà ìåñòî íèæíèé ïëèíòóñ, ïðîâåðèâ
ïåðåä åãî ïðèêðåïëåíèåì ê ìàøèíå, ÷òîáû êðþêè
âîøëè â ñîîòâåòñòâóþùèå ïåòëè.
'
CIS
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è óõîä
CIS
Îòêëþ÷åíèå âîäû è ýëåêòðîïèòàíèÿ
• Ïåðåêðûâàèòå âîäîïðîâîäíûè êðàí ïîñëå
êàæäîè ñòèðêè. Òàêèì îáðàçîì ñîêðàùàåòñÿ
èçíîñ âîäîïðîâîäíîè ñèñòåìû ìàøèíû è
ñîêðàùàåòñÿ ðèñê óòå÷åê.
Äëÿ äîñòóïà ê êîæóõó:
1. ñíèìèòå íèæíèé
ïëèíòóñ ñòèðàëüíîè
ìàøèíû ïðè ïîìîùè
îòâåðòêè (ñì. ðèñóíîê);
• Âûíüòå øòåïñåëüíóþ âèëêó ìàøèíû èç
ýëåêòðîðîçåòêè ïåðåä íà÷àëîì ÷èñòêè è
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ñòèðàëüíîè
ìàøèíû.
×èñòêà ìàøèíû
Äëÿ ÷èñòêè íàðóæíûõ è ðåçèíîâûõ ÷àñòåè
ñòèðàëüíîè ìàøèíû èñïîëüçîâàòü òðÿïêó,
ñìî÷åííóþ òåïëîè âîäîè ñ ìûëîì. Íå
èñïîëüçóèòå ðàñòâîðèòåëè èëè àáðàçèâíûå
÷èñòÿùèå ñðåäñòâà.
×èñòêà äîçàòîðà ñòèðàëüíîãî
âåùåñòâà
1
2
×òîáû âûíóòü äîçàòîð,
íàæìèòå íà ÿçû÷îê (1)
è âûòàùèòå äîçàòîð (2)
(ñì. ðèñóíîê).
Ïðîìûòü ÿ÷åèêó ïîä
ñòðóåè âîäû. Ýòà
îïåðàöèÿ äîëæíà
âûïîëíÿòüñÿ.
Óõîä çà áàðàáàíîì
• Ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ ñòèðàëüíîè ìàøèíû
âñåãäà ñëåäóåò îñòàâëÿòü ëþê
ïîëóîòêðûòûì âî èçáåæàíèå îáðàçîâàíèÿ
íåïðèÿòíûõ çàïàõîâ â áàðàáàíå.
×èñòêà íàñîñà
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà îñíàùåíà
ñàìî÷èñòÿùèìñÿ íàñîñîì, íå íóæäàþùèìñÿ â
òåõíè÷åñêîì îáñëóæèâàíèè. Òåì íå ìåíåå
ìåëêèå ïðåäìåòû (ìîíåòû, ïóãîâèöû) ìîãóò
óïàñòü çà êîæóõ, ïðåäîõðàíÿþùèè íàñîñ,
ðàñïîëîæåííûè â åãî íèæíåè ÷àñòè.
Ïðîâåðüòå, ÷òîáû öèêë ñòèðêè çàâåðøèëñÿ, è
âûíüòå øòåïñåëüíóþ âèëêó èç ðîçåòêè.
2. ïîäñòàâüòå åìêîñòü
äëÿ ñëèâà âîäû
(ïðèìåðíî 1,5 ëèòðà)
(ñì. ðèñóíîê);
3. îòâèíòèòå êðûøêó,
ïîâåðíóâ åå ïðîòèâ
÷àñîâîè (ñì. ðèñóíîê);
4. òùàòåëüíî ïðî÷èñòèòå âíóòðè êîæóõà;
5. ïðèâèíòèòå êðûøêó íà ìåñòî;
6. óñòàíîâèòå íà ìåñòî ïåðåäíþþ ïàíåëü,
ïðîâåðèâ ïåðåä åå ïðèêðåïëåíèåì ê
ìàøèíå, ÷òîáû êðþêè âîøëè â
ñîîòâåòñòâóþùèå ïåòëè.
Ïðîâåðêà øëàíãà ïîäà÷è âîäû
Ïðîâåðÿèòå âîäîïðîâîäíûè øëàíã íå ðåæå
îäíîãî ðàçà â ãîä. Ïðè îáíàðóæåíèè òðåùèí
èëè ðàçðûâîâ øëàíãà çàìåíèòå åãî: â
ïðîöåññå ñòèðêè ñèëüíîå âîäîïðîâîäíîå
äàâëåíèå ìîæåò ïðèâåñòè ê âíåçàïíûì
ðàçðûâàì.
Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû
èõ óñòðàíåíèÿ
Åñëè âàøà ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íå ðàáîòàåò. Ïðåæäå ÷åì îáðàòèòüñÿ â Öåíòð Òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ (ñì.
“Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå”), ïðîâåðüòå, ìîæíî ëè óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü, èñïîëüçóÿ ðåêîìåíäàöèè,
ïðèâåäåííûå â ñëåäóþùåì ïåðå÷íå.
Íåèñïðàâíîñòè:
Âîçìîæíûå ïðè÷èíû / Ìåòîäû óñòðàíåíèÿ:
Ìàøèíà íå âêëþ÷àåòñÿ.
• Øòåïñåëüíàÿ âèëêà ìàøèíû íå ñîåäèíåíà ñ ýëåêòðè÷åñêîè ðîçåòêîè
èëè ñîåäèíåíà ïëîõî è íå îáåñïå÷èâàåò êîíòàêò.
•  äîìå îòêëþ÷åíî ýëåêòðè÷åñòâî.
Öèêë ñòèðêè íå çàïóñêàåòñÿ.
• Ëþê ïëîõî çàêðûò.
• Íå áûëà íàæàòà êíîïêà START/PAUSE.
• Êðàí ïîäà÷è âîäû çàêðûò.
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íå
çàëèâàåò âîäó.
•
•
•
•
•
•
Âîäîïðîâîäíûè øëàíã íå ïîäñîåäèíåí ê êðàíó.
Øëàíã ñîãíóò.
Êðàí ïîäà÷è âîäû çàêðûò.
 äîìå íåò âîäû.
Íåäîñòàòî÷íîå âîäîïðîâîäíîå äàâëåíèå.
Íå áûëà íàæàòà êíîïêà START/PAUSE.
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íåïðåðûâíî • Ñëèâíîè øëàíã íå íàõîäèòñÿ íà âûñîòå 65 – 100 ñì. îò ïîëà (ñì. «Óñòàíîâêà»).
• Êîíåö ñëèâíîãî øëàíãà ïîãðóæåí â âîäó (ñì. «Óñòàíîâêà»).
çàëèâàåò è ñëèâàåò âîäó.
• Åñëè âàøà êâàðòèðà íàõîäèòñÿ íà ïîñëåäíèõ ýòàæàõ çäàíèÿ, ìîãóò
íàáëþäàòüñÿ ÿâëåíèÿ ñèëüôîíà, ïîýòîìó ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ïðîèçâîäèò
íåïðåðûâíûè çàëèâ è ñëèâ âîäû. Äëÿ óñòðàíåíèÿ ýòîè àíîìàëèè â
ïðîäàæå èìåþòñÿ ñïåöèàëüíûå êëàïàíû ïðîòèâ ÿâëåíèÿ ñèëüôîíà.
• Íàñòåííîå ñëèâíîå îòâåðñòèå íå îñíàùåíî âàíòóçîì äëÿ âûïóñêà âîçäóõà.
Ìàøèíà íå ñëèâàåò âîäó
èëè íå ïðîèçâîäèò îòæèì.
• Âûáðàííàÿ ïðîãðàììà íå ïðåäóñìàòðèâàåò ñëèâ âîäû: äëÿ íåêîòîðûõ
ïðîãðàìì íåîáõîäèìî âêëþ÷èòü ñëèâ âðó÷íóþ (ñì. «Ïðîãðàììû è
äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè»).
• Âêëþ÷åíà äîïîëíèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ “Ëåãêàÿ ãëàæêà”: äëÿ çàâåðøåíèÿ
ïðîãðàììû íàæìèòå êíîïêó START/PAUSE
(ñì. «Ïðîãðàììû è äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè»).
• Ñëèâíîè øëàíã ïåðåãíóëñÿ (ñì. «Óñòàíîâêà»).
• Çàñîðåí ñëèâíîè òðóáîïðîâîä.
Ìàøèíà ñèëüíî âèáðèðóåò
â ïðîöåññå îòæèìà.
•  ìîìåíò óñòàíîâêè ñòèðàëüíîè ìàøèíû áàðàáàí áûë ðàçáëîêèðîâàí
íåïðàâèëüíî (ñì. «Óñòàíîâêà»).
• Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà óñòàíîâëåíà íà íåðîâíî (ñì. «Óñòàíîâêà»).
• Ìàøèíà êàñàåòñÿ ê ñòåíû èëè ïðåäìåòîâ ìåáåëè (ñì. «Óñòàíîâêà»).
• Áåëüå â áàðàáàíå íåñáàëàíñèðîâàíî (ñì. «Îïèñàíèå ñòèðàëüíîè ìàøèíû»).
Óòå÷êè âîäû èç ñòèðàëüíîè
ìàøèíû.
• Ïëîõî ïðèâèí÷åí âîäîïðîâîäíûè øëàíã (ñì. «Óñòàíîâêà»).
• Çàñîðåí äîçàòîð ñòèðàëüíîãî âåùåñòâà (ïîðÿäîê åãî ÷èñòêè ñì.
«Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è óõîä»).
• Ñëèâíîè øëàíã íåïðî÷íî çàêðåïëåí (ñì. “Óñòàíîâêà”).
Ñèìâîëû «òåêóùåè ôàçû» ÷àñòî
ìèãàþò îäíîâðåìåííî ñ
èíäèêàòîðîì ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ/
ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ.
• Âûêëþ÷èòå ìàøèíó è âûíüòå øòåïñåëüíóþ âèëêó èç ýëåêòðîðîçåòêè,
ïîäîæäèòå 1 ìèíóòó è âíîâü âêëþ÷èòå ìàøèíó.
Åñëè íåèñïðàâíîñòü íå óñòðàíÿåòñÿ, îáðàòèòåñü â Òåõíè÷åñêèè Ñåðâèñ.
 ïðîöåññå ñòèðêè îáðàçóåòñÿ
ñëèøêîì îáèëüíàÿ ïåíà.
• Ñòèðàëüíûè ïîðîøîê íåïðèãîäåí äëÿ ñòèðêè â ñòèðàëüíîè ìàøèíå
(íà óïàêîâêå äîëæíî áûòü óêàçàíî «äëÿ ñòèðêè â ñòèðàëüíîè
ìàøèíå», «äëÿ ðó÷íîè è ìàøèííîè ñòèðêè» èëè ïîäîáíîå).
•  äîçàòîð áûëî çàñûïàíî ÷ðåçìåðíîå êîëè÷åñòâî ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà.
Ëþê ìàøèíû îñòàåòñÿ
çàáëîêèðîâàííûì.
• Âûïîëíèòå ðàçáëîêèðîâêó âðó÷íóþ (ñì. «Ïðåäîñòîðîæíîñòè è
ðåêîìåíäàöèè»).
Åñëè ïîñëå âûøåïåðå÷èñëåííûõ ïðîâåðîê íåèñïðàâíîñòü íå áóäåò
óñòðàíåíà, ñëåäóåò ïåðåêðûòü êðàí ïîäà÷è âîäû, âûêëþ÷èòü ñòèðàëüíóþ
ìàøèíó è îáðàòèòüñÿ â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé Öåíòð.
CIS
Òåõíè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå
CIS
Ïåðåä òåì êàê îáðàòèòüñÿ â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé Öåíòð:
• Ïðîâåðüòå, ìîæíî ëè óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî (ñì. «Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû
èõ óñòðàíåíèÿ);
• Âíîâü çàïóñòèòå ïðîãðàììó äëÿ ïðîâåðêè èñïðàâíîñòè ìàøèíû;
•  ïðîòèâíîì ñëó÷àå îáðàòèòåñü â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé Öåíòð;
 ñëó÷àå íåïðàâèëüíîãî ìîíòàæà ìàøèíû èëè åå íåïðàâèëüíîè ýêñïëóàòàöèè âûçîâ òåõíèêà áóäåò ïëàòíûì.
Íèêîãäà íå îáðàùàèòåñü ê íåóïîëíîìî÷åííûì òåõíèêàì.
Ïðè îáðàùåíèè â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé Öåíòð íåîáõîäèìî ñîîáùèòü:
• òèï íåèñïðàâíîñòè;
• ìîäåëü èçäåëèÿ (Ìîä.);
• íîìåð òåõ. ïàñïîðòà (ñåðèèíûè ¹);
Ýòè äàííûå âû íàèäåòå íà çàâîäñêîè òàáëè÷êå, ðàñïîëîæåííîè íà èçäåëèè.
Instrukcja obs³ugi
PRALKA
Spis treœci
PL
Polski
PL
Instalacja, 14-15
Rozpakowanie i wypoziomowanie
Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej
Dane techniczne
Opis maszyny, 16-17
Pulpit sterowania
W jaki sposób wykonaæ cykl prania, 18
Programy i opcje, 19
Tabela programów
Opcje prania
Œrodki pior¹ce i bielizna, 20
AQXD 129
Œrodek pior¹cy
Przygotowanie bielizny
Zalecenia prania
System równowa¿enia ³adunku
Zalecenia i œrodki ostro¿noœci, 21
Ogólne zasady bezpieczeñstwa
Utylizacja
Rêczne otwarcie szklanych drzwiczek
Konserwacja, 22
Wy³¹czenie wody i pr¹du elektrycznego
Czyszczenie maszyny
Czyszczenie szufladki na œrodki pior¹ce
Czyszczenie bêbna
Czyszczenie pompy
Kontrola rury doprowadzania wody
Anomalie i œrodki zaradcze, 23
Serwis Techniczny, 24
13
Instalacja
PL
Nale¿y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹¿eczkê aby móc z
W razie ustawienia na dywanie lub wyk³adzinie
dywanowej nale¿y tak wyregulowaæ nó¿ki, aby pod
pralk¹ pozostawa³a wolna przestrzeñ niezbêdna dla
wentylacji.
Nale¿y uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi:
Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej
niej skorzystaæ w ka¿dej chwili. W przypadku
sprzeda¿y, odst¹pienia lub przeprowadzki nale¿y
upewniæ siê, ¿e pozostanie razem z pralk¹.
gdy¿ zawiera ona wa¿ne informacje dotycz¹ce
instalacji oraz w³aœciwego i bezpiecznego
u¿ytkowania pralki.
W kopercie zawieraj¹cej niniejsz¹ instrukcje, oprócz
gwarancji znajduj¹ siê detale s³u¿¹ce do instalacji.
Pod³¹czenie rury pobierania wody
Przed pod³¹czeniem przewodu zasilaj¹cego do sieci
wodoci¹gowej spuœciæ wodê a¿ do pojawienia siê
przejrzystej.
1. Pod³¹czyæ rurê
pobierania wody do
pralki, przykrêcaj¹c j¹
do odpowiedniego
otworu pobierania wody,
znajduj¹cego siê z ty³u
pralki, z prawej strony u
góry (patrz rysunek).
Rozpakowanie i wypoziomowanie
Rozpakowanie
1. Po wypakowaniu pralki upewniæ siê, ¿e nie
dozna³a uszkodzeñ podczas transportu.
Jeœli by³aby ona uszkodzona, nie pod³¹czaæ jej i
powiadomiæ sprzedawcê.
2. Odkrêciæ 4 œruby
ochronne na czas
transportu oraz
odpowiedni¹ rozpórkê
znajduj¹ce siê w czêœci
tylnej (patrz rysunek).
A
3. Zatkaæ otwory przy pomocy plastykowych korków
znajduj¹cych siê w kopercie.
4. Przechowywaæ wszystkie czêœci, bowiem gdyby
pralka mia³a byæ przeniesiona, powinny zostaæ
ponownie zamontowane dla unikniêcia uszkodzeñ
wewnêtrznych.
Czêœci opakowania nie nadaj¹ siê do zabawy dla dzieci.
Poziomowanie
1. Ustawiæ pralkê na p³askiej i twardej pod³odze; nie
opieraæ jej o œciany lub meble.
2. Skompensowaæ
nierównoœci odkrêcaj¹c
lub przykrêcaj¹c nó¿ki
a¿ maszyna nie
znajdzie siê w po³o¿eniu
poziomym (nie powinna
byæ nachylona bardziej
ni¿ 2 stopnie).
Dok³adne wypoziomowanie nadaje stabilnoœci i
umo¿liwia wyeliminowanie drgañ i ha³asów zw³aszcza
podczas fazy odwirowania.
14
2. Wsun¹æ uszczelkê A
znajduj¹c¹ siê w
kopercie na koñcówkê
rury pobierania wody i
przykrêciæ j¹ do kurka
zimnej wody z wylewk¹
gwintowan¹ 3/4 gaz
(patrz rysunek).
3. Zwróciæ uwagê, by na rurze nie by³o zgiêæ ani
œciœniêæ.
Ciœnienie hydrauliczne kurka powinno mieœciæ siê
w przedziale podanym w tabeli Danych
technicznych (zobacz na s¹siedniej stronie).
Jeœli d³ugoœæ przewodu doprowadzaj¹cego wodê
okaza³aby siê niewystarczaj¹ca, nale¿y zwróciæ siê
do wyspecjalizowanego sklepu lub do
upowa¿nionego fachowca.
Nigdy nie nale¿y stosowaæ przewodów
zasilaj¹cych u¿ywanych lub starych, lecz tych,
które znajduj¹ siê na wyposa¿eniu maszyny.
Pod³¹czenie przewodu odp³ywowego wody
65 - 100 cm
Pod³¹czyæ rurê
odp³ywow¹ wody do
kanalizacji lub otworu
spustowego w œcianie
umieszczonego na
wysokoœci od 65 cm do
1 m od ziemi unikaj¹c
zginania jej.
Nie u¿ywaæ przed³u¿aczy ani wtyczek
wielokrotnych.
PL
Kabel nie powinien mieæ zgiêæ ani nie powinien
byæ zgnieciony.
Kabel zasilania elektrycznego oraz wtyczka mog¹
byæ wymieniane wy³¹cznie przez upowa¿nionych
techników.
Uwaga! W przypadku nie przestrzegania
powy¿szych warunków producent zwolniony
zostanie z wszelkiej odpowiedzialnoœci.
Alternatywnie mo¿na
oprzeæ j¹ na brzegu
zlewu lub wanny,
przymocowuj¹c do
kranu za³¹czony do
pralki prowadnik
(zobacz rysunek).
Wolny kraniec rury
usuwania wody nie
powinien pozostawaæ
zanurzony w wodzie.
Odradza siê u¿ywanie rur-przed³u¿aczy; jeœli
przed³u¿acz jest jednak konieczny, powinien mieæ
on ten sam przekrój, co rura oryginalna, i nie
powinien przekraczaæ 150 cm d³ugoœci.
Po³¹czenie elektryczne
Dane techniczne
Model
AQXD 129
Wymiary
szerokoϾ cm 59,5
wysokoϾ cm 85
g³êbokoœæ cm 58
PojemnoϾ
od 1 do 6 kg
Dane pr¹du
elektrycznego
dane techniczne umieszczone s¹ na
tabliczce na maszynie
• napiêcie zasilania mieœci siê w wartoœciach
wskazanych w tabeli Danych Technicznych (patrz
obok);
Dane sieci
wodoci¹gowej
Maksymalne ciœnienie 1 MPa (10 barów)
ciœnienie minimalne 0,05 MPa (0,5 barów)
pojemnoœæ bêbna 52 litrów
• gniazdko zgodne jest z wtyczk¹ maszyny. W
przeciwnym razie nale¿y wymieniæ gniazdko lub
wtyczkê.
SzybkoϾ wirowania
do 1200 obrotów na minutê
Programy kontrolne
zgodnie z przepisami
EN 60456
program BAWE£NA BIA£E;
temperatura 60°C;
wykonane przy 6 kg za³adowanej bielizny.
Przed w³o¿eniem wtyczki do gniazdka
elektrycznego nale¿y upewniæ siê, czy:
• gniazdko ma odpowiednie uziemnienie i czy
odpowiada obowi¹zuj¹cym przepisom;
• gniazdko jest w stanie wytrzymaæ obci¹¿enie
maksymalnej mocy urz¹dzenia, podanej w tabeli
Danych Technicznych (patrz obok);
Nie nale¿y instalowaæ pralki na otwartym
powietrzu, nawet jeœli miejsce to jest chronione
daszkiem, gdy¿ wystawienie urz¹dzenia na
dzia³anie deszczu i burz, jest bardzo
niebezpieczne.
Po zainstalowaniu pralki gniazdko elektryczne
powinno byæ ³atwo dostêpne.
Urz¹dzenie to zosta³o wyprodukowane
zgodnie z nastêpuj¹cymi przepisami EWG:
- 73/23/CEE z dn. 19/02/73 (o Niskim
Napiêciu) wraz z kolejnymi zmianami
- 89/336/CEE z dn. 03/05/89
(o Kompatybilnoœci Elektromagnetycznej)
wraz z kolejnymi zmianami
- 2002/96/CE
15
Opis maszyny
PL
PULPIT
STEROWANIA
DRZWICZKI
UCHWYT
DRZWICZEK
PODEST
REGULOWANE NÓ¯KI
DRZWICZKI
SZUFLADKA NA DETERGENTY:
W celu otwarcia
okr¹g³ych drzwiczek
pos³ugiwaæ siê zawsze
odpowiednim uchwytem
(patrz rysunek).
20
Znajduje siê wewn¹trz
maszyny i dostêp uzyskuje
siê otwieraj¹c drzwiczki.
W zakresie dozowania
detergentów patrz rozdzia³
„Œrodki pior¹ce i bielizna”.
1. Pojemnik do prania
wstêpnego: stosowaæ
detergent w proszku.
1
2. Pojemnik do prania:
stosowaæ detergent w
2
proszku lub w p³ynie. W
tym ostatnim przypadku
zaleca siê wlaæ go
bezpoœrednio przed
uruchomieniem pralki.
Pojemnik na œrodki dodatkowe: zmiêkczaj¹ce lub
dodatki p³ynne. Zaleca siê nie przekraczanie nigdy
maksymalnego poziomu widocznego na siatce i
rozcieñczanie skoncentrowanych œrodków
zmiêkczaj¹cych.
16
Pulpit sterowania
Przycisk
TEMPERATURA
Pokrêt³o
PROGRAMÓW i
przycisk MEMO
Ikony
FAZY PRANIA
PL
Przycisk z kontrolk¹
START / PAUSE
Przycisk
WIRÓWKA
END
ECO
Przycisk z kontrolk¹
W£ACZANIE WY£ACZANIE
oraz ANULOWANIE
Przyciski
OPCJI
Przycisk
INFO
EKRAN
Przycisk z kontrolk¹
W£¥CZANIE WY£¥CZANIE oraz
ANULOWANIE: wcisn¹æ krótko przycisk w celu w³¹czenia
lub wy³¹czenia maszyny. Zielona kontrolka wskazuje, ¿e
maszyna jest w³¹czona. W celu wy³¹czenia pralki podczas
prania koniecznym jest przytrzymanie wciœniêtego
przycisku, przez oko³o 2 sek.; krótkie lub przypadkowe
wciœniêcie nie wystarcz¹ do wy³¹czenia maszyny.
Wy³¹czenie maszyny podczas odbywaj¹cego siê prania
anuluje samo pranie.
Pokrêt³o PROGRAMÓW: mo¿e byæ obracane w obydwu
kierunkach. W celu wybrania najlepszego programu
patrz “Tabela programów”.
W czasie trwania programu pokrêt³o pozostaje
nieruchome.
Przyciski MEMO:przytrzymaæ wciœniêty jeden z
przycisków w celu zapisania w pamiêci cyklu oraz
w³asnych preferowanych ustawieñ. W celu przywo³ania
cyklu zapisanego uprzednio wcisn¹æ odpowiedni
przycisk.
Przycisk
TEMPERATURA:wcisn¹æ w celu
zmniejszenia temperatury: wartoœæ zostaje wyœwietlona
na ekranie.
Przycisk
WIRÓWKA: wcisn¹æ w celu zmieszenia lub
ca³kowitego wy³¹czenia wirówki: wartoœæ zostaje
wyœwietlona na ekranie.
Przycisk URUCHOMIENIE OPӏNIONE:wcisn¹æ w
celu ustawienia opóŸnionego uruchomienia wybranego
programu. OpóŸnienie wyœwietlone zostanie na
ekranie.
Przyciski OPCJE:wciskaj¹c przycisk na ekranie pojawi
siê nazwa opcji. W³¹czenie siê odpowiedniego okienka
oznacza, ¿e opcja zosta³a wybrana.
Przycisk INFO:Wciœnij przycisk w celu wyœwietlenia na
ekranie informacji na temat programu i opcji.
Kontrolka
EKO
Kontrolka
Przycisk
BLOKADA
URUCHOMIENIE
DRZWICZEK
OPӏNIONE
Przycisk i
kontrolka
BLOKADA
STEROWANIA
Ikony FAZY PRANIA w³¹czaj¹ siê wskazuj¹c
zaawansowanie cyklu (Pranie
– P³ukanie
–
Wirowanie
– Wypompowanie
).
Napis
zapala siê kiedy cykl zostaje zakoñczony.
Przycisk z kontrolk¹ START / PAUSE: kiedy zielona kontrolka
pulsuje powoli wcisn¹æ przycisk w celu uruchomienia
prania. Po uruchomieniu cyklu kontrolka œwieci w sposób
ci¹g³y. W celu wybrania pauzy w praniu wcisn¹æ ponownie
przycisk, kontrolka zacznie pulsowaæ w kolorze
pomarañczowym. Jeœli kontrolka “Blokada drzwiczek”
jest wy³¹czona, mo¿na otworzyæ drzwiczki pralki.
W celu ponownego uruchomienia prania od miejsca, w
którym zosta³o przerwane, ponownie wcisn¹æ przycisk.
BLOKADA DRZWICZEK: wskazuje, ¿e drzwiczki
Kontrolka
s¹ zablokowane. W celu otwarcia drzwiczek koniecznym jest
w³¹czenie pauzy cyklu (patrz nastêpna strona).
BLOKADA STEROWANIA:
Przycisk oraz kontrolka
w celu uruchomienia lub wy³¹czenia blokady panelu
sterowania przytrzymaæ wciœniêty przycisk przez oko³o 2
sekundy. W³¹czona kontrolka wskazuje, ¿e panel
sterowania zosta³ zablokowany. W ten sposób
uniemo¿liwia siê dokonywanie przypadkowych zmian w
programach, zw³aszcza jeœli w domu obecne s¹ dzieci.
w³¹cza siê kiedy
Kontrolka ECO: ikona
wprowadzaj¹c zmiany parametrów prania otrzymuje siê
oszczêdnoœæ energii elektrycznej o przynajmniej 10%.
Przy pierwszym w³¹czeniu pojawi siê proœba o
WYBRANIE JÊZYKA („Select Language” pojawi siê na
ekranie): wciskaj¹c przycisk INFO a¿ do pojawienia siê
na ekranie ¿¹danego jêzyka. Odczekaæ 5 sekund a¿
jêzyk zostanie zapamiêtany. Jeœli przypadkowo
zapamiêtano niew³aœciwy jêzyk, przytrzymaæ wciœniête
jednoczeœnie przyciski INFO oraz URUCHOMIENIE
OPӏNIONE w celu uzyskania mo¿liwoœci ponownego
wejœcia do menu wyboru jêzyka.
17
W jaki sposób wykonaæ cykl prania
PL
UWAGA: kiedy po raz pierwszy u¿ywa siê pralki
nale¿y wykonaæ cykl prania bez wsadu ale z
u¿yciem œrodka pior¹cego nastawiaj¹c program
bawe³ny 90 bez prania wstêpnego.
1. W£¥CZENIE MASZYNY. Wcisn¹æ przycisk .
Wszystkie kontrolki zaœwieca siê przez 1
sekundê a na ekranie pojawi siê napis OK, a
nastêpnie pozostanie œwiec¹c siê sta³ym
oraz pulsowaæ
œwiat³em kontrolka przycisku
bêdzie kontrolka START/PAUSE.
Zmiana charakterystyki cyklu.
• Wcisn¹æ przycisk w celu uruchomienia opcji,
na ekranie pojawi siê nazwa a odpowiednie
zacienienie przycisku w³¹czy siê.
• Wcisn¹æ ponownie przycisk w celu
wy³¹czenia opcji; na ekranie pojawi siê nazwa
opcji plus OFF i podcieniowanie wy³¹czy siê.
Jeœli wybrana opcja jest niezgodna z wybranym
programem, zacieniowanie bêdzie pulsowaæ, a
opcja nie zostanie uruchomiona.
2. ZA£ADUNEK BIELIZNY. Otworzyæ szklane
drzwiczki. W³o¿yæ bieliznê uwa¿aj¹c, aby nie
przekroczyæ iloœci ³adunku wskazanej w tabeli
programów z nastêpnej strony oraz na ekranie.
Jeœli wybrana opcja nie jest zgodna z inn¹,
ustawion¹ uprzednio, zacieniowanie
odpowiadaj¹ce pierwszej opcji bêdzie pulsowaæ i
uruchomiona zostanie jedynie opcja druga,
zacieniowanie uruchomionej opcji stanie siê sta³e.
3. DOZOWANIE ŒRODKA PIOR¥CEGO. Wysun¹æ
szufladkê i wsypaæ detergent do odpowiednich
komór w sposób wyjaœniony w “Opis maszyny”.
W zakresie pomocy w doborze detergentu do
.
ka¿dego z cykli wcisn¹æ przycisk
Opcje mog¹ zmieniaæ zalecane obci¹¿enie i/lub
4. ZAMKNIÊCIE DRZWICZEK.
5. WYBÓR PROGRAMU. Obracaæ Pokrêt³o
PROGRAMÓW w prawo lub w lewo a¿ do
odnalezienia potrzebnego programu, nazwa
programu pojawi siê na ekranie; teraz powi¹zana
jest z temperatur¹ oraz prêdkoœci¹ wirowania,
które mog¹ zostaæ zmienione. Na ekranie pojawi
siê zalecany poziom za³adowania bêbna oraz czas
trwania cyklu.
6. PERSONALIZACJA CYKLU PRANIA Pos³ugiwaæ
siê odpowiednimi przyciskami panelu sterowania:
Zmieniæ temperaturê i/lub wirówkê.
Maszyna wybierze automatycznie temperaturê
oraz wirówkê maksymalne przewidziane dla
danego programu, dlatego nie mog¹ one byæ
zwiêkszane. Poprzez wciskanie przycisku
zmniejsza siê stopniowo temperaturê a¿ do
prania w zimnej wodzie “OFF”. Poprzez
zmniejsza siê stopniowo
wduszanie przycisku
wirówkê a¿ do jej wy³¹czenia “OFF”. Dodatkowe
wduszenie przycisków przywróci maksymalne
wartoœci przewidywane.
Ustawienie opóŸnionego rozpoczêcia.
W celu ustawienia opóŸnionego rozpoczêcia
wybranego programu nale¿y wduszaæ odpowiedni
przycisk a¿ do osi¹gniêcia ¿¹danego czasu
opóŸnienia. Kiedy opcja ta jest aktywna, na
. W celu usuniêcia
ekranie pojawi¹ siê symbol
opóŸnionego uruchomienia wciskaæ przycisk a¿ do
zgaœnie.
pojawienia siê napisu OFF; symbol
czas trwania cyklu.
7. URUCHOMIENIE PROGRAMU. Wcisn¹æ przycisk
START / PAUSE. Odpowiednia kontrolka zaœwieci
sta³ym œwiat³em a szklane drzwiczki zostan¹
zablokowane (kontrolka BLOKADA DRZWICZEK
w³¹czona). Podczas prania na ekranie pojawi siê
nazwa bie¿¹cej fazy natomiast ikony zwi¹zane z
poszczególnymi fazami bêd¹ siê podœwietlaæ. W
celu dokonania zmiany programu w czasie trwania
cyklu nale¿y ustawiæ pralkê w pauzie wciskaj¹c
przycisk START / PAUSE a nastêpnie wybieraj¹c
¿¹dany cykl i wdusiæ; wybraæ wiêc ¿¹dany i
ponownie wcisn¹æ przycisk START / PAUSE.
W celu otwarcia drzwiczek w trakcie wykonywania
cyklu nale¿y wcisn¹æ przycisk START / PAUSE;
jest
jeœli kontrolka BLOKADA DRZWICZEK
wy³¹czona mo¿liwe bêdzie otwarcie drzwiczek.
Wcisn¹æ ponownie przycisk START / PAUSE aby
uruchomiæ program od punktu, w którym zosta³
przerwany.
8. KONIEC PROGRAMU. Wskazywany jest
œwieceniem napisu END. Drzwiczki pralki mo¿na
otworzyæ natychmiast. Jeœli kontrolka START /
PAUSE pulsuje, wcisn¹æ przycisk w celu
zakoñczenia cyklu. Otworzyæ drzwiczki, wyj¹æ
bieliznê i wy³¹czyæ maszynê.
Jeœli zamierza siê anulowaæ uruchomiony ju¿
.
cykl, d³ugo przytrzymaæ wciœniêty przycisk
Cykl zostanie przerwany i maszyna wy³¹czy siê.
WOREK NA KO£DRY PIKOWANE, FIRANY I
DELIKATNE PRODUKTY
Dziêki specjalnemu workowi dostarczonemu z
produktem, Hotpoint/Ariston pozwala na wypranie
cennych i delikatnych rzeczy chroni¹c je przed
zniszczeniem.
Zaleca siê jego zastosowanie do prania ko³der
pikowanych i puchowych z syntetycznym
wsypem.
18
Programy i opcje
Tabela programów
Ikona Opis programu
Temp.
max.
(°C)
Pranie
Œrodek
zmiêkczaj¹cy
60°
1200
l
l
6
40°
1200
l
l
6
Œrodki pior¹ce
£adunek
Czas
max.
trwania
(Kg)
cyklu
40°
1200
l
l
6
SYNTETYKI DELIKATNE
SZYBKI: W celu szybkiego odœwie¿enia bielizny ma³o zabrudzonej
(nie wskazany dla we³ny, jedwabiu i bielizny do prania rêcznego).
Programy energiczne
W celu usuniêcia uporczywych
BAWE£NA PRANIE WSTEPNE:
Ê
zabrudzeñ. (Dodawaæ detergent do odpowiedniego pojemnika).
BAWE£NA 90°
40°
800
l
l
2,5
30°
800
l
l
3
90°
1200
l
l
6
90°
1200
l
l
6
SYNTETYKI TRWA£E
60°
800
l
l
2,5
KOSZULE
40°
600
l
l
2
JEDWAB: Dla ubrañ z jedwabiu, wiskozy, bielizny.
30°
0
l
l
2
WE£NA: Do we³ny, kaszmiru, itp.
40°
600
l
l
1,5
KO£DRY: Do sztuk nape³nianych gêsim puchem.
30°
1000
l
l
2
P³ukanie ubrania bawe³niane
-
1200
-
l
6
P³ukanie delikatne
-
800
-
l
2,5
Szybkie wirowanie ubrania bawe³niane
-
1200
-
-
6
Wolne wirowanie delikatne
-
800
-
-
2,5
Wypompowanie
-
0
-
-
6
Programy Specjalne
Programy czêœciowe
D³ugoœæ trwania cyklu prania jest wskazywana na
wyœwietlaczu.
Programy codzienne
BAWE£NA BIA£E
BAWE£NA BIA£E: Bielizna bia³a i kolorowa, delikatna,
mocno zabrudzona.
BAWE£NA KOLOROWE
PL
SzybkoϾ
max
(obrotów na
minutê)
Podane w tabeli dane maj¹ charakter orientacyjny.
Opcje prania
Super Wash
Dziêki zastosowaniu wiêkszej iloœci wody podczas fazy
pocz¹tkowej cyklu i zastosowaniu d³u¿szego czasu,
opcja ta gwarantuje pranie o wysokiej skutecznoœci.
Nie mo¿na jej zastosowaæ przy programach Szybki,
Jedwab, We³na, Ko³dry i programach czêœciowych.
£atwe prasowanie
Wybieraj¹c tê opcjê pranie oraz wirówka zostan¹
odpowiednio zmienione w celu ograniczenia
powstawania zgnieceñ. Po zakoñczeniu cyklu pralka
wykona powolne obroty bêbna, kontrolki “£atwe
prasowanie” oraz START / PAUSE bêd¹ pulsowa³y. W
celu zakoñczenia cyklu wcisn¹æ przycisk START /
PAUSE lub przycisk “£atwe prasowanie”.
W programie Jedwab maszyna zakoñczy cykl z
bielizn¹ zmiêkczan¹ i kontrolka “£atwe prasowanie”
bêdzie pulsowa³a. W celu odprowadzenia wody i aby
mo¿na by³o móc wyj¹c pranie koniecznym jest
wciœniêcie przycisku START / PAUSE lub przycisku
“£atwe prasowanie”.
Extra P³ukanie
Wybieraj¹c tê opcjê zwiêksza siê skutecznoœæ
p³ukania i zapewnia siê maksymalne usuwanie
œrodka pior¹cego. Jest przydatne dla w³ókna
szczególnie wra¿liwego na œrodki pior¹ce. Zaleca
siê jego stosowanie w przypadku pralki w pe³ni
obci¹¿onej lub z zastosowaniem du¿ych dawek
œrodków pior¹cych.
Nie mo¿na jej uruchomiæ w programach Szybki,
Szybkie wirowanie ubrania bawe³niane, Wolne
wirowanie delikatne i Wypompowanie.
Program szybki
Aby zmniejszyæ czas prania i jednoczeœnie
zaoszczêdziæ wodê i energiê.
Nie jest zgodna z opcj¹ “Super Wash” i nie mo¿na
jej uruchomiæ dla programów Szybki, Jedwab,
We³na, oraz programów czêœciowych.
Nie mo¿na jej uruchomiæ w programach We³na,
Szybkie wirowanie ubrania bawe³niane, Wolne
wirowanie delikatne i Wypompowanie.
19
Œrodki pior¹ce i bielizna
PL
Œrodek pior¹cy
Wybór oraz iloœæ œrodka pior¹cego zale¿ne s¹ od
rodzaju tkaniny (bawe³na, we³na, jedwab...), od
koloru, od temperatury prania, od stopnia
zabrudzenia oraz od twardoœci wody.
Dok³adne dozowanie œrodka pior¹cego zapobiega
marnotrawstwu i chroni œrodowisko: œrodki pior¹ce,
mimo ¿e ulegaj¹ biodegradacji, zawsze zawieraj¹
jednak sk³adniki, które zak³ócaj¹ œrodowisko naturalne.
Zaleca siê:
• stosowanie œrodków pior¹cych w proszku dla
tkanin z bawe³ny bia³ej i do prania wstêpnego.
• stosowanie œrodków pior¹cych w p³ynie dla tkanin
delikatnych z bawe³ny oraz dla wszystkich
programów z nisk¹ temperatur¹.
• stosowanie p³ynnych œrodków pior¹cych do we³ny
i jedwabiu.
Nie u¿ywaæ œrodków do prania rêcznego,
poniewa¿ tworz¹ za du¿o piany.
We³na: Hotpoint/Ariston to jedyna pralka, która
uzyska³a presti¿owe oznaczenie Woomark
Platinium Care (M.0612) od The Woolmark
Company, która certyfikuje pranie w pralce
wszystkich wyrobów we³nianych, tak¿e
posiadaj¹cych oznaczenie „Tylko pranie rêczne”
. Dziêki programowi “We³na” uzyskuje siê, zatem
pe³ny spokój co do, prania w pralce wszelkich
wyrobów we³nianych z gwarancj¹ najwy¿szej
performance.
Ko³dry: aby wypraæ produkty pikowane z puchem
gêsim takie jak ko³dry lub pojedyncze (nie wa¿¹cej
wiêcej jak 2 kg), poduszki, kurtki puchowe nale¿y
zastosowaæ w³aœciwy program “Ko³dry”. Nale¿y
w³o¿yæ produkty puchowe do bêbna wyginaj¹c rogi
do wnêtrza (patrz rysunki) ale tak, aby zape³nia³y
go tylko do ¾ pojemnoœci.
Aby uzyskaæ optymalne wyniki prania zaleca siê
wlania do szufladki p³ynny œrodek do prania.
Œrodek pior¹cy powinien byæ podany przed
rozpoczêciem prania do odpowiedniej komory, lub
do dozownika wk³adanego bezpoœrednio do bêbna.
W takim przypadku nie mo¿na wybraæ cyklu
Bawe³na z praniem wstêpnym.
Przygotowanie bielizny
Porozwijaæ bieliznê przed jej w³o¿eniem do pralki.
• Podzieliæ bieliznê wed³ug rodzajów tkaniny (symbol
na etykiecie ubrania) oraz koloru uwa¿aj¹c na
oddzielenie odzie¿y kolorowej od bia³ej;
• Opró¿niæ kieszenie i sprawdziæ guziki;
• Nie przekraczaæ wartoœci wskazanych w “Tabela
programów” odnosz¹cych siê do ciê¿aru bielizny
suchej:
Ko³dry pikowane: aby wypraæ ko³dry pikowane z
syntetycznym wsypem nale¿y zastosowaæ do tego
celu dostarczony worek i ustawiæ program “Ko³dry”.
Uporczywe zabrudzenia: dobrze jest potraktowaæ
uporczywe zaplamienia p³ynnym myd³em przed
praniem oraz zastosowaæ program Bawe³na z
praniem wstêpnym.
Ile wa¿y bielizna?
System równowa¿enia ³adunku
1
1
1
1
1
1
1
przeœcierad³o
poszewka
obrus
szlaflrok
rêcznik do r¹k
spodnie jeans’owe
koszula
400
150
400
900
150
400
150
–
–
–
–
–
–
–
500 gr
500 gr
500 gr
1200 gr
250 gr
500 gr
200 gr
Zalecenia prania
Koszule: stosowaæ odpowiedni program do prania
koszul z ró¿nego rodzaju tkanin i koloru. Zapewnia
najwy¿sz¹ troskê.
Jedwab: stosowaæ odpowiedni program do prania
wszelkiej odzie¿y jedwabnej. Zaleca siê stosowanie
specjalnego œrodka pior¹cego do tkanin delikatnych.
Firanki: nale¿y je z³o¿yæ i w³o¿yæ do
dostarczonego worka. Zastosowaæ program
„Jedwab”.
20
Przed ka¿dym z odwirowañ, aby unikn¹æ
nadmiernych drgañ jednorodnie roz³o¿yæ wsad,
bêben wykonuje obroty z prêdkoœci¹ nieco wiêksz¹
ni¿ podczas prania. Jeœli po zakoñczeniu kolejnych
prób wsad nie zostanie roz³o¿ony w sposób
wywa¿ony maszyna dokona odwirowania z
szybkoœci¹ mniejsz¹ od przewidywanej
W przypadku wyst¹pienia nadmiernego
niezrównowa¿enia pralka dokona roz³o¿enia wsadu
zamiast odwirowania.
Aby zapewniæ lepsze roz³o¿enie wsadu oraz jego
zrownowa¿enie zaleca siê mieszanie sztuk du¿ych i
ma³ych.
Zalecenia i œrodki
ostro¿noœci
Pralka zosta³a zaprojektowana i wyprodukowana
zgodnie z miêdzynarodowymi przepisami
bezpieczeñstwa. Podajemy Wam niniejsze ostrze¿enia
maj¹c na wzglêdzie Wasze bezpieczeñstwo,
powinniœcie uwa¿nie zapoznaæ siê z nimi.
Rêczne otwarcie szklanych drzwiczek
Ogólne zasady bezpieczeñstwa
• Urz¹dzenie to zosta³o zaprojektowane wy³¹cznie
do u¿ytkowania w warunkach domowych.
• Maszyna powinna byæ u¿ywana wy³¹cznie osoby
doros³e i w sposób zgodny z podanymi w
niniejszej ksi¹¿eczce instrukcjami.
• Nie dotykaæ pralki, stoj¹c przy niej boso lub
maj¹c rêce czy stopy mokre lub wilgotne.
• Nie wyjmowaæ wtyczki z gniazdka, ci¹gn¹c za
kabel, lecz trzymaj¹c za wtyczkê.
• Nie dotykaæ usuwanej wody, gdy¿ mo¿e ona
osi¹gaæ wysokie temperatury.
• W ¿adnym wypadku nie otwieraæ drzwiczek pralki
na si³ê: mog³oby to doprowadziæ do uszkodzenia
mechanizmu zabezpieczaj¹cego, który chroni
przed przypadkowym otwarciem.
• W razie usterek nie nale¿y w ¿adnym wypadku
próbowaæ dostaæ siê do wewnêtrznych czêœci
pralki, próbuj¹c samemu j¹ naprawiaæ.
• Skontrolowaæ zawsze, by dzieci nie ¿bli¿a³y siê
do pracuj¹cej pralki.
• Jeœli trzeba maszynê przestawiæ, pracowaæ w
dwie, trzy, osoby zachowuj¹c najwy¿sz¹
ostro¿noœæ. Nigdy nie nale¿y tego robiæ samemu,
gdy¿ maszyna jest bardzo ciê¿ka.
• Przed w³o¿eniem bielizny sprawdziæ, czy bêben
jest pusty.
Utylizacja
• Pozbycie siê materia³ów opakowania:
stosowaæ siê do lokalnych przepisów; w ten
sposób opakowanie bêdzie mog³o zostaæ
ponownie wykorzystane.
• Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotycz¹ca
Zu¿ytych Elektrycznych i Elektronicznych Urz¹dzeñ
zak³ada zakaz pozbywania siê starych urz¹dzeñ
domowego u¿ytku jako nieposortowanych œmieci
komunalnych. Zu¿yte urz¹dzenia musz¹ byæ osobno
zbierane i sortowane w celu zoptymalizowania
odzyskania oraz ponownego przetworzenia pewnych
komponentów i materia³ów. Pozwala to ograniczyæ
zanieczyszczenie œrodowiska i pozytywnie wp³ywa
na ludzkie zdrowie. Przekreœlony symbol „kosza”
umieszczony na produkcie przypomina klientowi o
obowi¹zku specjalnego sortowania.
Konsumenci powinni kontaktowaæ siê z w³adzami
lokalnymi lub sprzedawc¹ w celu uzyskania
informacji dotycz¹cych postêpowania z ich zu¿ytymi
urz¹dzeniami gospodarstwa domowego.
PL
W przypadku, gdy nie jest mo¿liwe otwarcie
drzwiczek z powodu braku energii elektrycznej a
chcecie rozwiesiæ pranie, nale¿y postêpowaæ w
sposób nastêpuj¹cy:
20
1. wyj¹æ wtyczkê z
gniazdka elektrycznego.
2. sprawdziæ, czy poziom
wody wewn¹trz maszyny
znajduje siê poni¿ej
poziomu otwarcia
drzwiczek, w przeciwnym
przypadku usun¹æ
nadmiar wody poprzez
rurê odp³ywow¹ zbieraj¹c
j¹ do wiaderka w sposób
wskazany na rysunku.
3. zdj¹æ os³onê zewnêtrzn¹
od strony przedniej pralki
przy pomocy œrubokrêtu
(patrz rysunek).
4. przy pomocy uchwytu
pokazanego na rysunku
poci¹gn¹æ na zewn¹trz a¿
do zwolnienia
plastikowego zatrzasku z
gniazda; nastêpnie
poci¹gn¹æ go ku do³owi a¿
da siê us³yszeæ klikniêcie,
wskazuj¹ce, ¿e drzwiczki
zosta³y odblokowane.
5. otworzyæ drzwiczki; w
przypadku jeœli nie jest to
jeszcze mo¿liwe,
czynnoœæ powtórzyæ.
6. za³o¿yæ panel upewniwszy siê przed
dociœniêciem go do maszyny, czy zatrzaski zosta³y
umieszczone w odpowiednich otworach.
21
Konserwacja
PL
Wy³¹czenie wody i pr¹du elektrycznego
• Zamkn¹æ kurek dop³ywu wody po ka¿dym praniu.
Zmniejsza siê w ten sposób zu¿ycie instalacji
hydraulicznej pralki oraz eliminuje siê
niebezpieczeñstwo przecieków.
• Wyj¹æ wtyczkê z kontaktu przed przyst¹pieniem
do czyszczenia pralki oraz podczas czynnoœci
konserwacyjnych.
W celu dostania siê do komory wstêpnej:
1. zdj¹æ os³onê
zewnêtrzn¹ od strony
przedniej pralki przy
pomocy œrubokrêtu (patrz
rysunek);
Czyszczenie maszyny
Obudowê zewnêtrzn¹ i gumowe czêœci pralki nale¿y
myæ wilgotn¹ œciereczk¹ zmoczon¹ w letniej wodzie
z myd³em. Nie stosowaæ rozpuszczalników ani
œrodków œciernych.
Czyszczenie szufladki na œrodki pior¹ce
1
2
W celu wyjêcia szufladki
wcisn¹æ dŸwigniê (1) i
poci¹gn¹æ j¹ w kierunku
na zewn¹trz (2)(patrz
rysunek).
Wyp³ukaæ j¹ pod bie¿¹c¹
wod¹. Czynnoœæ tê nale¿y
powtarzaæ stosunkowo
czêsto.
Czyszczenie bêbna
• Nale¿y zawsze pozostawiaæ uchylone drzwiczki
pralki, aby zapobiec tworzeniu siê
nieprzyjemnych zapachów.
Czyszczenie pompy
Pralka wyposa¿ona jest w pompê
samooczyszczaj¹c¹, która nie wymaga zabiegów
konserwacyjnych. Mo¿e siê jednak zdarzyæ, ¿e
drobne przedmioty (monety, guziki) wpadn¹ do
komory wstêpnej chroni¹cej pompê, a znajduj¹cej
siê w jej dolnej czêœci.
Nale¿y upewniæ siê, ¿e cykl prania zosta³
zakoñczony i wyj¹æ wtyczkê z sieci.
22
2. ustawiæ pojemnik do
zbierania wyp³ywaj¹cej
wody (ok. 1,5 l) (patrz
rysunek);
3. odkrêciæ przykrywkê,
obracaj¹c j¹ w kierunku
przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara (patrz
rysunek);
4. dok³adnie wyczyœciæ wnêtrze;
5. ponownie przykrêciæ przykrywkê;
6. za³o¿yæ panel upewniwszy siê przed
dociœniêciem go do maszyny, czy zatrzaski zosta³y
umieszczone w odpowiednich otworach.
Kontrola rury doprowadzania wody
Przynajmniej raz do roku nale¿y skontrolowaæ rurê
doprowadzania wody. Jeœli widoczne s¹ na niej
rysy i pêkniêcia, nale¿y j¹ wymieniæ: w trakcie
prania du¿e ciœnienie mo¿e bowiem spowodowaæ jej
nag³e rozerwanie siê.
Anomalie i œrodki zaradcze
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e pralka nie dzia³a. Zanim wezwie siê Serwis Techniczny (patrz “Serwis Techniczny”) nale¿y,
sprawdziæ, czy problemu tego nie da siê ³atwo rozwi¹zaæ samemu, pomagaj¹c sobie poni¿szym wykazem.
Nieprawid³owoœci w dzia³aniu: Mo¿liwe przyczyny/Porady:
Maszyna
nie w³¹cza siê.
• Wtyczka nie jest w³¹czona do gniazdka, lub jest wsuniêta niedostatecznie
aby mia³ miejsce kontakt.
• W domu brak jest pr¹du.
Cykl prania
nie rozpoczyna siê.
• Drzwiczki nie s¹ dok³adnie zamkniête.
• Nie zosta³ przyciœniêty przycisk START / PAUSE.
• Kurek dop³ywu wody jest zamkniêty.
Pralka nie pobiera wody.
•
•
•
•
•
•
Pralka pobiera i usuwa wodê bez
przerwy.
• Rura usuwania wody nie zosta³a zainstalowana na wysokoœci od 65 do 100
cm od pod³ogi (patrz „Instalacja”).
• Koñcówka rury usuwania wody jest zanurzona w wodzie (patrz „Instalacja”).
• Jeœli mieszkanie znajduje siê na najwy¿szych piêtrach budynku, mo¿e zaistnieæ
efekt “syfonu”, w wyniku czego pralka nieustannie pobiera i usuwa wodê. W celu
wyeliminowania tej niedogodnoœci w handlu dostêpne s¹ specjalne zawory.
• Spust wody w œcianie nie posiada odpowietrznika.
Pralka nie usuwa wody.
lub nie wiruje.
• Program nie przewiduje usuwania wody: w przypadku niektórych programów
nale¿y uruchomic go rêcznie (patrz “Programy i opcje”).
• Zosta³a uruchomiona opcja „£atwe prasowanie”: aby zakoñczyæ program
wcisn¹æ przycisk START / PAUSE (patrz „Programy i opcje”).
• Rura usuwania wody jest zgiêta (patrz “Instalacja”).
• Rura usuwania wody jest zatkana.
Maszyna trzêsie siê
bardzo podczas wirowania.
• Beben, w chwili instalacji pralki, nie zostal odpowiednio odblokowany
(patrz „Instalacja”).
• Pralka nie jest w³aœciwie wypoziomowana (patrz “Instalacja”).
• Pralka jest zbytnio œciœniêta pomiêdzy innymi meblami i œcian¹ (patrz „Instalacja”).
• Wsad jest niewywa¿ony (patrz “Opis maszyny”).
Z pralki wycieka woda.
• Rura doprowadzania wody nie jest dobrze przykrêcona (patrz „Instalacja”).
• Szufladka na œrodki pior¹ce jest zatkana (w celu oczyszczenia jej patrz
„Konserwacja ”).
• Rura odp³ywowa nie jest dobrze zamocowana (patrz „Instalacja”).
Ikony dotycz¹ce “bie¿¹cej fazy” pulsuj¹
szybko jednoczeœnie z kontrolk¹
W£¥CZONE / WY£¥CZONE.
• Wy³¹czyæ maszynê i wyj¹c wtyczkê z gniazdka, odczekaæ oko³o 1 minuty,
nastêpnie w³¹czyæ ponownie.
Jeœli niedogodnoœæ nie ustêpuje wezwaæ Serwis.
Tworzy siê zbyt wiele piany.
• Œrodek pior¹cy nie jest odpowiedni do pralek automatycznych (na opakowaniu
musi byæ napisane: “do pralek”, “do prania rêcznego i pralek” lub podobne).
• U¿yto za du¿o œrodka pior¹cego.
Drzwiczki maszyny pozostaj¹
zablokowane.
• Wykonaæ procedurê rêcznego odblokowania (patrz “Zalecenia i œrodki
ostro¿noœci”).
Rura pobierania wody nie jest pod³¹czona do kurka.
Rura jest zgiêta.
Kurek dop³ywu wody jest zamkniêty.
W domu brak jest wody.
Ciœnienie wody nie jest wystarczaj¹ce.
Nie zosta³ przyciœniêty przycisk START / PAUSE.
Jeœli po skontrolowaniu tych pozycji nieprawid³owoœæ nadal siê utrzymuje,
nale¿y zamkn¹æ kurek dop³ywu wody, wy³¹czyæ pralkê i wezwaæ Serwis.
23
PL
Serwis Techniczny
PL
Przed zwróceniem siê do Serwisu:
• Sprawdziæ, czy problemu nie mo¿na rozwi¹zaæ samodzielnie (patrz „Anomalie i œrodki zaradcze”);
• Ponownie nastawiæ program i sprawdziæ, czy problem zosta³ rozwi¹zany;
• W przeciwnym przypadku wezwaæ autoryzowany serwis techniczny;
W przypadku niew³aœciwej instalacji lub niew³aœciwego u¿ycia mo¿ecie zostaæ obci¹¿eni kosztem interwencji.
Nigdy nie zwracaæ siê do nieupowa¿nionych techników.
Nale¿y podaæ:
• rodzaj anomalii;
• model urz¹dzenia (Mod.);
• numer seryjny (S/N);
te ostatnie informacje znajduj¹ siê na tabliczce znamionowej umieszczonej na urz¹dzeniu.
24
Instrucþiuni de folosire
MAªINÃ DE SPÃLAT RUFE
Sumar
RO
Românã
RO
Instalare, 26-27
Scoaterea din ambalaj ºi nivelarea
Racorduri hidraulice ºi electrice
Date tehnice
Descrierea maºinii de spãlat, 28-29
Panoul de comenzi
Cum se deruleazã un program de
spãlare, 30
Programe ºi opþiuni, 31
Tabel de programe
Opþiuni de spãlare
Detergenþi ºi rufe albe, 32
AQXD 129
Detergent
Sortarea rufelor
Recomandãri pentru spãlare
Sistemul de echilibrare a încãrcãturii
Precauþii ºi sfaturi, 33
Norme de protecþie ºi siguranþã generale
Scoaterea aparatului din uz
Deschiderea manualã a uºii
Întreþinere ºi curãþare, 34
Excluderea apei ºi a curentului electric
Curãþarea maºinii de spãlat,
Curãþarea sertarului pentru detergenþi
Curãþarea cuvei
Curãþarea pompei
Controlarea furtunului de alimentare cu apã
Anomalii ºi remedii, 35
Asistenþã, 36
25
Instalare
RO
Este important sã pãstraþi acest manual pentru a-l
putea consulta în orice moment. În caz de vânzare,
cesiune sau schimbare a locuinþei, acesta trebuie
pãstrat împreunã cu maºina de spãlat rufe pentru a
informa noul proprietar cu privire la funcþionare ºi la
respectivele avertismente.
Citiþi cu atenþie instrucþiunile: veþi gãsi informaþii
importante cu privire la instalare, folosire ºi siguranþã.
În plicul ce conþine manualul veþi gãsi ºi câteva piese
care vã vor servi la instalare.
În cazul în care maºina este instalatã pe mochetã
sau covor, reglaþi picioruºele la o înãlþime care sã-i
asigure un spaþiu suficient pentru ventilare.
Racorduri hidraulice ºi electrice
Racordarea furtunului de alimentare cu apã
Înainte de a racorda furtunul de alimentare la
reþeaua de apã, lãsaþi apa sã curgã pânã la limpezire.
1. Racordaþi furtunul de
alimentare la maºina de
spãlat, înºurubându-l la
respectiva prizã de apã,
în partea posterioarã,
sus, în dreapta (a se
vedea figura).
Scoaterea din ambalaj ºi nivelarea
Scoaterea din ambalaj
1. Dupã scoaterea maºinii de spãlat din ambalaj,
controlaþi cã aceasta sã nu fii suferit deteriorãri pe
durata transportului.
Dacã este deterioratã nu o racordaþi ºi luaþi legãtura
cu vânzãtorul.
2. Scoateþi cele patru
ºuruburi de protecþie
pentru transport ºi
cauciucul cu respectivul
distanþier, situate în
partea posterioarã (a se
vedea figura).
3. Închideþi orificiile cu dopurile din plastic din dotare.
4. Pãstraþi toate piesele; în cazul în care maºina de
spãlat va fi transportatã, este necesar sã le montaþi
din nou pentru a evita deteriorarea acesteia.
Ambalajele nu constituie jucãrii pentru copii!
Nivelarea
1. Instalaþi maºina de spãlat pe un plan rigid, fãrã a
o sprijini de ziduri sau mobilã.
2. Echilibraþi maºina
deºurubând sau
înºurubând, dupã caz,
picioarele filetate, pânã
când maºina va fi
perfect orizontalã
(ea poate fi înclinatã nu
mai mult de 2 grade).
Punerea la nivel a maºinii îi oferã acesteia stabilitate
ºi eliminã vibraþiile ºi zgomotul, mai ales în faza de
stoarcere a rufelor.
26
A
2. Introduceþi garnitura A
(din plic) pe furtunul de
alimentare ºi înºurubaþi-l
la un robinet filetat de
apã rece de 3/4 gaz (a
se vedea figura).
3. Fiþi atenþi ca furtunul sã nu fie nici curbat, nici
îndoit.
Presiunea apei de la robinet trebuie sã fie cuprinsã
în valorile indicate în tabelul cu date tehnice (a se
vedea pagina alãturatã).
Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este
suficientã, adresaþi-vã unui magazin specializat sau
unui instalator autorizat.
Nu folosiþi niciodatã un furtun uzat sau vechi, ci
doar cel din dotare.
Conectarea furtunului de evacuare
65 - 100 cm
Conectaþi furtunul de
evacuare a apei la o
conductã de evacuare
sau la o gurã de
evacuare situate între
65-100 cm de pãmânt
sau sprijiniþi-l pe
marginea unei chiuvete
sau a unei cãzi, legând
ghidajul din dotare de
robinet (a se vedea
figura).
Extremitatea liberã a
furtunului de evacuare nu
trebuie sã rãmânã
cufundatã în apã.
Nu se recomandã folosirea furtunurilor de
prelungire; dacã este indispensabil, acestea trebuie
sã aibã acelaºi diametru ca ºi furtunul original ºi nu
trebuie sã depãºeascã 150 cm lungime.
Dupã instalarea maºinii de spãlat, priza de curent
trebuie sã fie uºor accesibilã.
Nu folosiþi prelungitoare ºi prize multiple.
Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat.
Cablul de alimentare sau ºtecherul trebuie sã fie
înlocuite doar de electricieni autorizaþi.
Atenþie! Producãtorul îºi declinã orice
responsabilitate în cazul în care aceste norme nu se
respectã.
Date tehnice
Model
AQXD 129
Înainte de a introduce ºtecherul în prizã, asiguraþi-vã ca:
Dimensiuni
• priza sã fie cu împãmântare ºi conform
prevederilor legale;
lãrgime: 59,5 cm
înãltime: 85 cm
profunzime: 58 cm
Capacitate
de la 1 la 6 kg
Legãturi electrice
vezi eticheta cu caracteristicile tehnice,
aplicatã pe maºinã
Legãturi hidrice
presiune maximã: 1 MPa (10 bari)
presiune minimã: 0,05 MPa (0,5 bari)
capacitatea cuvei: 52 litri
Turatia de
centrifugare
pânã la 1200 de rotatii pe minut
Programe de control
în baza normei
EN 60456
programul articole BUMBAC ALBE;
temperatura 60°;
efectuatã cu 6 kg de rufe.
Conectarea electricã
• priza sã poatã suporta sarcina maximã de putere
a maºinii, indicatã în tabelul cu date tehnice
(a se vedea alãturi);
• tensiunea de alimentare sã fie cuprinsã în valorile
indicate în tabelul cu date tehnice (a se vedea
alãturi);
• priza sã fie compatibilã cu ºtecherul maºinii de
spãlat. În caz contrar, înlocuiþi priza sau
ºtecherul.
Acest aparat este conform cu
urmãtoarele Directive Comunitare:
- 73/23/CEE din data de 19/02/73
(Tensiuni Joase) si modificãri succesive.
- 89/336/CEE din data de 03/05/89
(Compatibilitate Electromagneticã si
modificãri succesive.
- 2002/96/CE.
Maºina de spãlat nu trebuie instalatã afarã, nici
chiar în cazul în care spaþiul este adãpostit,
deoarece expunerea acesteia la ploi ºi furtuni este
foarte periculoasã.
Maºina nu funcþioneazã la temperaturi mai mici de
16 grade.
Zgomot
(dB(A) re 1 pW)
Spãlare: 54
Turatie de centrifugare: 71
27
RO
Descrierea maºinii de spãlat
RO
PANOUL DE
COMENZI
UªÃ
MÂNER UªÃ
PICIOR
PICIOARE REGLABILE
UªA
SERTAR DETERGENÞI:
Pentru a deschide uºa
maºinii utilizaþi
întotdeauna mânerul
(a se vedea figura).
20
Se aflã în interiorul
maºinii; îl puteþi folosi
deschizând uºa maºinii
de spãlat.
Pentru dozarea
detergentului, citiþi capitolul
“Detergenþi ºi tipuri de rufe”.
1. compartimentul pentru
prespãlare: se recomandã
utilizarea unui detergent
1
praf.
2. compartimentul pentru
2
spãlare: se poate folosi un
detergent praf sau lichid. În
ultimul caz, se recomandã sã
vãrsaþi detergentul înainte de
a porni maºina.
compartimentul pentru aditivi: pentru balsam sau
aditivi lichizi. Se recomandã sã nu depãºiþi niciodatã
nivelul maxim indicat pe grãtar ºi sã diluaþi balsamul
concentrat.
28
Panoul de comenzi
Indicator
TEMPERATURÃ
Selector
PROGRAME ºi Tasta
Simboluri faze
DE SPÃLARE
Tastã cu indicator luminos
START/PAUSE
(PORNIRE/PAUZÃ)
Tasta
CENTRIFUGÃ
MEMO
RO
END
ECO
Tastã cu indicator luminos
PORNIRE OPRIRE ºi
ANULARE
Tasta
OPÞIUNI
Tasta
INFO
DISPLAY
Tastã cu led PORNIRE OPRIRE ºi ANULARE: apãsaþi
tasta pentru a porni sau opri maºina de spãlat. Ledul
verde vã indicã funcþionarea maºinii. Pentru a opri
funcþionarea acesteia pe durata spãlãrii, este necesar
sã þineþi apãsatã tasta circa 2 secunde; o apãsare de
scurtã duratã sau accidentalã nu va opri maºina.
Oprirea maºinii de spãlat pe parcursul derulãrii
programului va anula respectivul program.
Selector PROGRAME: poate fi rotit în ambele sensuri.
Pentru a activa un program în mod corect, faceþi
referire la Tabelul de Programe.
Pe durata desfãºurãrii programului, selectorul nu
poate fi rotit.
Tasta MEMO:þineþi apãsatã una din taste pentru a
memora un program ºi opþiunile preferate de dvs.
Pentru a activa un program memorat anterior,
apãsaþi tasta respectivã.
Tasta
PORNIRE
PROGRAMATÃ
Indicator
luminos
ECO
Tastã cu indicator
luminos BLOCARE
COMENZI
Indicator luminos
UªÃ BLOCATÃ
Simboluri FAZE DE SPÃLARE: se aprind pentru a indica
stadiul de avansare a unui program (Spãlare
Clãtire
- Stoarcere
- Evacuare finalã
).
se aprinde la încheierea programului.
Mesajul
Tastã cu indicator luminosSTART/PAUSE: la
aprinderea intermitentã a ledului verde, apãsaþi
aceastã tastã pentru a demara programul de spãlare.
Dupã activarea acestuia, ledul rãmâne aprins. Pentru a
introduce o pauzã pe parcursul spãlãrii, apãsaþi din
nou tasta: ledul va lumina intermitent (culoare
portocalie). Puteþi deschide uºa maºinii de spãlat dacã
este stins. Pentru a continua
ledul “Uºã blocatã”
spãlarea din momentul întreruperii acesteia, apãsaþi
din nou tasta.
UªÃ BLOCATÃ: vã indicã blocarea uºii.
Tasta
Pentru a deschide uºa este necesar sã introduceþi o
pauzã (a se vedea pagina urmãtoare).
CENTRIFUGÃ: apãsaþi pentru a reduce
Tasta
numãrul de turaþii sau pentru a elimina centrifuga:
valoarea va fi indicatã pe display.
BLOCARE COMENZI:
Tasta ºi indicatorul luminos
pentru a bloca sau debloca panoul de comenzi, þineþi
apãsatã tasta circa 2 secunde. Dacã ledul este aprins,
atunci panoul de comenzi este blocat. În acest fel se
evitã modificarea accidentalã a unui program, în
special de cãtre copii.
PORNIRE ÎNTÂRZIATÃ:apãsaþi pentru a
Tasta
regla pornirea programului ales la o anumitã orã.
Întârzierea va fi indicatã pe display.
se va aprinde pentru a
Indicator luminos ECO: simbolul
vã indica, dupã modificarea parametrilor de spãlare,
reducerea consumului de energie electricã cu cel puþin 10%.
Tasta OPÞIUNI: apãsând aceastã tastã, pe display
va apãrea numele opþiunii. Aprinderea ledului
respectiv vã va confirma alegerea opþiunii dorite.
La prima pornire vi se va cere sã ALEGEÞI LIMBA
TEMPERATURÃ:apãsaþi pentru a reduce
Tasta
temperatura: valoarea va fi indicatã pe display.
Tasta INFO:apãsaþi tasta pentru a vizualiza pe
display informaþiile referitoare la program ºi la
opþiuni.
(pe display va apãrea mesajul “Select Language”).
Apãsaþi tasta INFO pânã când pe display va apãrea
limba doritã. Aºteptaþi 5 secunde ºi limba va fi
memoratã. Dacã, din greºealã alegeþi o altã limbã
decât cea doritã, apãsaþi în acelaºi timp tasta INFO
ºi PORNIRE ÎNTÂRZIATÃ pentru a accesa din nou
meniul de selecþie a limbii.
29
Cum se deruleazã un program de
spãlare
RO
NOTÃ: la prima folosire a maºinii de spãlat,
efectuaþi un program de spãlare fãrã rufe, cu
detergent, setând programul pentru bumbac la 90 de
grade, fãrã prespãlare.
1. PUNEREA ÎN FUNCÞIUNE A MAªINII.Apãsaþi
tasta . Toate ledurile se vor aprinde timp de 1
secundã iar pe display va apãrea mesajul OK;
ledul corespunzãtor tastei
va rãmâne aprins iar
ledul de START/PAUSE va lumina intermitent.
2. INTRODUCEREA RUFELOR. Deschideþi uºa.
Introduceþi rufele în maºinã, fiind atenþi sã nu
depãºiþi cantitatea indicatã în tabelul de programe
(a se vedea pagina urmãtoare) ºi pe display.
3. DOZAREA DETERGENTULUI. Extrageþi sertarul
ºi vãrsaþi detergent în compartimentele respective
conform indicaþiilor din cap. „Descrierea maºinii”.
Pentru recomandãri cu privire la tipul
detergentului de utilizat la fiecare program,
.
apãsaþi tasta
4. ÎNCHIDEÞI UªA.
5. ALEGEREA PROGRAMULUI. Rotiþi
SELECTORUL DE PROGRAME spre dreapta sau
spre stânga pentru a alege programul dorit; numele
programului va fi afiºat pe display, împreunã cu
temperatura ºi turaþia centrifugei, acestea din urmã
putând fi modificate. Pe display va apãrea ºi
cantitatea de rufe recomandatã a fi introdusã în
cuvã, precum ºi durata programului de spãlare.
6. PERSONALIZAREA PROGRAMULUI DE
SPÃLARE. Apãsaþi tastele de pe panoul de
comenzi:
Modificarea temperaturii ºi/sau a centrifugei.
Maºina selecteazã automat temperatura ºi turaþia
de stoarcere maxime în funcþie de programul ales;
aceste valori nu pot fi mãrite. Apãsând tasta
puteþi reduce treptat temperatura pânã la cea
corespunzãtoare spãlãrii la rece “OFF”. Apãsând
tasta
puteþi reduce treptat turaþia de stoarcere,
pânã la zero, anulând complet centrifuga “OFF”.
Din acest moment, apãsarea ulterioarã a tastelor
va seta valorile de temperaturã ºi turaþia de
stoarcere conform maximului prevãzut.
Reglarea pornirii întârziate.
Pentru a programa pornirea întârziatã a maºinii,
apãsaþi tasta aferentã în vederea alegerii duratei de
întârziere dorite. Când aceastã opþiune este activatã,
. Pentru a anula
pe display apare simbolul
pornirea întârziatã, apãsaþi tasta corespunzãtoare
pânã când pe display apare mesajul OFF; în acel
.
moment se va stinge ºi ledul
30
Modificarea caracteristicilor
programului.
• Apãsaþi tasta corespunzãtoare pentru a activa
aceastã opþiune; pe display va apãrea numele
opþiunii iar ledul tastei se va aprinde.
• Apãsaþi din nou tasta corespunzãtoare pentru a
dezactiva opþiunea; pe display va apãrea numele
opþiunii plus OFF iar ledul tastei se va stinge.
Dacã funcþia selectatã nu este compatibilã cu
programul ales, ledul corespunzãtor va lumina
intermitent iar funcþia nu se va activa.
Dacã opþiunea selectatã nu este compatibilã cu
o altã opþiune, stabilitã anterior, ledul
corespunzãtor primei opþiuni va lumina intermitent
ºi va fi activatã numai a doua opþiune (ledul
corespunzãtor acesteia se va aprinde).
Cantitatea de rufe admisã, precum ºi durata
programului pot varia în funcþie de opþiunea aleasã.
7. ACTIVAREA UNUI PROGRAM. Apãsaþi tasta
START/PAUSE. Ledul corespunzãtor se va
aprinde iar uºa maºinii de spãlat se va bloca
(ledul UªÃ BLOCATà va fi aprins). Pe durata
programului de spãlare va apãrea pe display
numele fazei în curs de desfãºurare ºi se vor
aprinde simbolurile ce corespund acestor faze.
Pentru a modifica un program în derulare, setaþi
maºina de spãlat pe pauzã apãsând tasta
START/PAUSE, dupã care selectaþi programul de
spãlare dorit ºi apãsaþi din nou tasta START/
PAUSE.
Pentru a deschide uºa pe parcursul derulãrii
programului, apãsaþi tasta START/PAUSE; dacã
este
indicatorul luminos UªÃ BLOCATÃ
stins, puteþi deschide uºa. Apãsaþi din nou tasta
START/PAUSE pentru a continua programul de
la momentul întreruperii acestuia.
8. ÎNCHEIEREA PROGRAMULUI. Este indicatã de
mesajul END aprins. Uºa va putea fi deschisã
imediat. Dacã ledul START/PAUSE lumineazã
intermitent, apãsaþi tasta pentru încheierea
programului. Deschideþi uºa, scoateþi rufele ºi
opriþi maºina de spãlat.
Dacã doriþi sã anulaþi un program deja activat,
þineþi apãsatã tasta . Programul se va întrerupe
iar maºina se va opri.
SAC PENTRU CUVERTURI, PERDELE ªI
ARTICOLE DELICATE
Graþie sacului special furnizat cu maºina, Hotpoint/
Ariston vã garanteazã spãlarea articolelor preþioase
sau delicate, în cea mai mare siguranþã.
Vã recomandãm sã utilizaþi întotdeauna sacul
pentru spãlarea cuverturilor matlasate ºi a
pilotelor cu faþa din material sintetic.
Programe ºi opþiuni
Tabel de programe
Simboluri
Descrierea programului
RO
Temp.
max.
(°C)
Detergenti
þ
Viteza max.
Încarcatura
Durata
ã ã
(rotatii
max.
ciclului de
þ pe
Balsam
minut)
(Kg)
spalare
Spalare
ã
rufe
Program zilnic
60°
1200
l
l
6
BUMBAC ALBE: Albe ºi colorate delicate foarte murdare.
40°
1200
l
l
6
BUMBAC COLORATE
40°
1200
l
l
6
SINTETICE DELICATE
þ murdare (nu este
ã articolele putin
RAPID: Pentru a spala
ã matase
ã
º articole de spalat
ã cu mâna)
indicat pentru lâna,
si
Programe energice
BUMBAC CU PRESPALARE:
ã
Ã
Pentru îndepartarea
petelor
ã
þ detergent în sertarul respectiv).
rezistente. (Adaugati
BUMBAC 90°
40°
800
l
l
2,5
30°
800
l
l
3
90°
1200
l
l
6
90°
1200
l
l
6
SINTETICE REZISTENTE
60°
800
l
l
2,5
CAMASI
à Ê
40°
600
l
l
2
ã
ã lenjerie.
MATASE: Pentru articolele din matase,
viscoza,
30°
0
l
l
2
LÂNA:
ã casmir.
º
à Pentru articole din lâna,
40°
600
l
l
1,5
30°
1000
l
l
2
ã
Clatire
Bumbac
-
1200
-
l
6
ã
Clatire
Delicate
-
800
-
l
2,5
Stoarcere Bumbac
-
1200
-
-
6
Centrifugare Delicate
-
800
-
-
2,5
Evacuare
-
0
-
-
6
Programe Speciale
PERNE: Pentru articolele captusite
ã º cu puf de gâsca.
ã
þ
Programe partiale
Durata ciclului de spalare poate fi vazuta pe display.
BUMBAC ALBE
Datele specificate în tabel au valoare indicativã.
Opþiuni de Spãlare
Super Wash
Graþie utilizãrii unei cantitãþi mai mari de apã în faza
iniþialã a programului ºi duratei de timp îndelungate,
aceastã opþiune garanteazã o spãlare optimã.
Nu poate fi activatã cu programele Rapid, Mãtase,
Lânã, Perne ºi Programe Parþiale.
Cãlcare uºoarã
Selectând aceastã opþiune, spãlarea ºi centrifuga vor fi
modificate în mod oportun, pentru a reduce plierea
rufelor. La încheierea programului, maºina de spãlat va
efectua turaþii lente ale tamburului; indicatoarele
luminoase corespunzãtoare tastelor “Cãlcare uºoar㔠ºi
START/PAUSE vor lumina intermitent. Pentru a încheia
programul de spãlare, apãsaþi tasta START/PAUSE sau
“Cãlcare uºoarã”.
În cazul în care aþi ales programul Mãtase, maºina de
spãlat va încheia programul cu rufele la înmuiat; ledul
“Cãlcare uºoar㔠va lumina intermitent. Pentru a evacua
apa din maºinã ºi pentru a scoate rufele, este necesar
sã apãsaþi tasta START/PAUSE sau “Cãlcare uºoarã”.
Extra Clãtire
Selectând aceastã opþiune, clãtirea va fi mai
eficientã, ceea ce asigurã eliminarea totalã a
detergentului din rufe. Este utilã pentru persoanele
cu pielea sensibilã la detergent. Selectarea acestei
opþiuni este recomandatã dacã maºina de spãlat
este plinã sau dacã aþi folosit mult detergent.
Opþiunea nu poate fi activatã cu programele Rapid,
Stoarcere bumbac, Centrifugare delicate ºi
Evacuare.
Rapid
Se recomandã pentru a reduce durata programului de
spãlare, garantând în acelaºi timp o economie de apã
ºi energie.
Nu este compatibilã cu Super Wash ºi nu poate fi
activatã cu programele Rapid, Mãtase, Lânã ºi
Programe Parþiale.
Opþiunea nu poate fi activatã cu programele Lânã,
Stoarcere bumbac, Centrifugare delicate ºi
Evacuare.
31
Detergenþi ºi rufe albe
RO
Detergent
Alegerea detergentului (pulbere sau lichid), precum
ºi cantitatea acestuia depind de tipul de material
(bumbac, lânã, mãtase...), de culoarea rufelor, de
temperatura de spãlare, de gradul de murdãrie ºi de
conþinutul de calcar al apei (de duritatea acesteia).
Dozarea corectã a detergentului evitã consumul
excesiv ºi protejeazã mediul înconjurãtor: deºi sunt
biodegradabili, detergenþii conþin elemente care
altereazã echilibrul naturii.
Se recomandã sã:
• utilizaþi detergenþi praf pentru rufele albe, de
bumbac, precum ºi pentru prespãlare.
• utilizaþi detergenþi lichizi pentru articolele delicate
din bumbac ºi pentru toate programele care
funcþioneazã la temperaturã redusã.
• utilizaþi detergenþi lichizi delicaþi pentru lânã ºi mãtase.
Nu folosiþi detergenþi pentru spãlarea manualã:
Lânã: Hotpoint/Ariston este unica maºinã de spãlat
recunoscutã de Woolmark Company, cãreia i-a fost
acordat Woolmark Platinum Care Plus (M.0612), ca
o garanþie a calitãþii de spãlare a tuturor articolelor
din lânã, inclusiv a celor care au pe etichetã
. Cu programul
menþiunea “a se spãla manual”
pentru Lânã aveþi siguranþa cã puteþi spãla în maºinã
toate articolele de lânã, obþinând performanþe
maxime.
Perne: pentru a spãla articolele cu cãptuºealã din
puf de gâscã, ca de exemplu, pilotele singurã
persoanã (care nu depãºesc 2 kg greutate), pernele,
pardesiele, folosiþi programul special pentru “Perne”.
Vã recomandãm sã introduceþi pilotele în cuva
maºinii îndoind marginile spre interior (a se vedea
figura) ºi sã nu depãºiþi ¾ din volumul cuvei.
Pentru o spãlare optimalã, vã recomandãm sã
folosiþi un detergent lichid, de dozat în sertarul
pentru detergenþi.
aceºtia formeazã prea multã spumã.
Detergentul trebuie sã fie vãrsat în sertar înainte de
a începe spãlarea, sau în dozatorul de introdus în
cuva maºinii de spãlat. În acest caz nu puteþi
selecta programul Bumbac cu prespãlare.
Sortarea rufelor
Înainte de a introduce rufele în maºinã, întindeþi-le
bine.
• Separaþi rufele în funcþie de tipul de material (a se
vedea simbolul de pe eticheta rufelor) ºi culoare, fiind
atenþi sã nu amestecaþi rufele colorate cu cele albe.
• Goliþi buzunarele ºi controlaþi nasturii.
• Nu depãºiþi valorile indicate în Tabelul de
Programe referitoare la greutatea rufelor uscate:
Cât cântãresc rufele?
1
1
1
1
1
1
1
cearceaf
faþã de pernã
faþã de masã
halat de baie
prosop
jeans
cãmaºã
400-500 gr.
150-200 gr.
400-500 gr.
900-1200 gr.
150-250 gr.
400-500 gr.
150-200 gr.
Recomandãri pentru spãlare
Cãmãºi: utilizaþi programul special pentru a spãla
cãmãºi diferite ca tip ºi culoare. Programul va
garanta rezultatul optim.
Mãtase: utilizaþi programul special pentru a spãla
articolele din mãtase. Se recomandã folosirea unui
detergent lichid pentru articole delicate.
Perdele: vã recomandãm sã le pliaþi ºi sã le
introduceþi în sacul din dotare. Utilizaþi programul
pentru “Mãtase”.
32
Cuverturi: pentru a spãla cuverturi matlasate cu
cãptuºealã sinteticã, folosiþi sacul special furnizat
cu maºina ºi selectaþi programul „Perne”.
Pete rezistente: înainte de introducerea rufelor în
maºina de spãlat, este bine sã spãlaþi cu sãpun
petele rezistente, iar în maºinã sã utilizaþi programul
pentru Bumbac cu prespãlare.
Sistemul de echilibrare a încãrcãturii
Pentru a evita trepidaþiile excesive, înainte de
stoarcere, tamburul maºinii va distribui cantitatea de
rufe în mod uniform, centrifuga efectuând câteva
rotaþii la o turaþie mai mare decât viteza de spãlare.
Dacã, dupã numeroase încercãri, maºina nu
reuºeºte sã echilibreze greutatea, stoarcerea rufelor
se va face la o turaþie mai micã decât cea prevãzutã
în program.
Pentru a favoriza o mai bunã repartizare a rufelor ºi
echilibrarea corectã a încãrcãturii, se recomandã sã
introduceþi în maºinã atât articole mari cât ºi mici.
Precauþii ºi sfaturi
Maºina de spãlat a fost proiectatã ºi construitã
conform normelor internaþionale de siguranþã.
Aceste avertizãri sunt furnizate din motive de
siguranþã ºi trebuie sã fie citite cu atenþie.
Deschiderea manualã a uºii
Norme de protecþie ºi siguranþã generale
• Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru
utilizarea în locuinþe.
• Maºina de spãlat trebuie sã fie folositã doar de
persoane adulte, care respectã instrucþiunile din
acest manual.
• Nu atingeþi maºina când sunteþi desculþi sau cu
mâinile sau picioarele ude sau umede.
• Nu scoateþi ºtecherul din prizã trãgând de cablu.
• Nu atingeþi apa provenitã din evacuare: poate
atinge temperaturi ridicate.
• Nu forþaþi în nici un caz uºa: mecanismul de
siguranþã se poate deteriora, acesta fiind
rãspunzãtor de deschiderea accidentalã a uºii.
• În cazul defecþiunilor, nu interveniþi în nici un caz
în mecanismele interne ale maºinii ºi nu încercaþi
sã o reparaþi singuri.
• Asiguraþi-vã întotdeauna cã în apropierea maºinii nu
se aflã copii (pe durata funcþionãrii acesteia).
• Dacã trebuie sã deplasaþi maºina, apelaþi la alte
douã sau trei persoane ºi procedaþi cu maximã
atenþie. Niciodatã nu deplasaþi maºina singuri
deoarece aceasta este foarte grea.
• Înainte de a introduce rufele, controlaþi ca ºi cuva
sã fie goalã.
Scoaterea aparatului din uz
• Eliminarea ambalajelor: respectaþi normele locale,
în acest fel ambalajele vor putea fi utilizate din nou.
• Directiva Europeanã 2002/96/CE cu privire la
deºeurile care provin de la aparatura electricã sau
electronicã prevede ca aparatele electrocasnice sã
nu fie colectate împreunã cu deºeurile urbane
solide, obiºnuite. Aparatele scoase din uz trebuie
sã fie colectate separat atât pentru a optimiza rata
de recuperare ºi de reciclare a materialelor
componente cât ºi pentru a evita pericolele care
pot dãuna sãnãtãþii omului sau poluarea mediului
înconjurãtor. Simbolul tomberonului tãiat care
apare pe toate produsele vã aminteºte tocmai
obligaþia de a le colecta separat.
Pentru informaþii suplimentare cu privire la scoaterea din
uz a electrocasnicelor, deþinãtorii acestora pot apela la
centrele de colectare a deºeurilor sau la vânzãtorii de
la care au achiziþionat produsele respective.
RO
Dacã nu este posibil sã deschideþi uºa din cauza
întreruperii curentului electric ºi doriþi totuºi sã
întindeþi rufele, procedaþi dupã cum urmeazã:
20
1. scoateþi ºtecherul din
prizã.
2. verificaþi ca nivelul de
apã din maºinã sã fie sub
marginea uºii; în caz
contrar, scoateþi apa în
exces cu ajutorul
furtunului de evacuare,
folosind un vas, conform
indicaþiilor din figurã.
3. scoateþi panoul de
acoperire din partea
frontalã a maºinii de
spãlat folosindu-vã de o
ºurubelniþã (a se vedea
figura).
4. utilizând tija din figurã,
trageþi spre voi pânã când
cârligul de plastic iese din
opritor; împingeþi-l apoi în
jos, pânã când veþi auzi
un zgomot - acesta vã
semnaleazã cã uºa este
deschisã.
5. deschideþi uºa; dacã nu
aþi reuºit, repetaþi
operaþiile.
6. montaþi din nou panoul verificând, înainte de a-l
împinge spre maºinã, de a fi introdus cârligele în
orificiile respective.
33
Întreþinere ºi curãþare
RO
Excluderea apei ºi a curentului electric
• Închideþi robinetul de apã dupã fiecare spãlare. Se
limiteazã astfel deteriorarea instalaþiei hidraulice
a maºinii de spãlat ºi se eliminã pericolul
scurgerilor.
• Scoateþi ºtecherul din priza de curent atunci când
curãþaþi maºina de spãlat ºi când se efectueazã
lucrãri de întreþinere.
Pentru a avea acces la anticamerã:
1. scoateþi panoul de
acoperire din partea
frontalã a maºinii de
spãlat folosindu-vã de o
ºurubelniþã (a se vedea
figura);
Curãþarea maºinii de spãlat
Partea externã ºi pãrþile din cauciuc pot fi curãþate
cu o lavetã înmuiatã în apã cãlduþã ºi sãpun. Nu
folosiþi solvenþi sau substanþe abrazive.
Curãþarea sertarului pentru detergenþi
1
2
Pentru a scoate sertarul,
apãsaþi levierul (1) ºi
trageþi-l spre exterior (2)
(a se vedea figura).
Spãlaþi-l sub un jet de
apã; aceastã operaþie
trebuie efectuatã cât mai
des posibil.
2. amplasaþi sub partea
anterioarã a maºinii un
vas pentru colectarea apei
(circa 1,5 l ) (a se vedea
figura);
3. Deºurubaþi capacul
rotindu-l în sens antiorar
(a se vedea figura);
4. curãþaþi cu grijã interiorul;
5. înºurubaþi la loc capacul;
6. montaþi din nou panoul verificând, înainte de a-l
împinge spre maºinã, de a fi introdus cârligele în
orificiile respective.
Curãþarea cuvei
Controlarea furtunului de alimentare cu apã
• Lãsaþi mereu uºa întredeschisã pentru a evita
formarea mirosurilor neplãcute.
Controlaþi furtunul de alimentare cel puþin o datã pe
an. Dacã prezintã crãpãturi sau fisuri trebuie
înlocuit: pe parcursul spãlãrilor, presiunea puternicã
ar putea provoca crãpãturi neaºteptate.
Curãþarea pompei
Maºina de spãlat este dotatã cu o pompã de autocurãþare care nu necesitã nici o întreþinere. Se poate
întâmpla însã ca unele obiecte mici (monede,
nasturi) sã cadã în anticamera care protejeazã
pompa, situatã în partea inferioarã a acesteia.
Verificaþi ca programul de spãlare sã fie încheiat ºi
scoateþi ºtecherul din prizã.
34
Anomalii ºi remedii
Se poate întâmpla ca maºina de spãlat sã nu funcþioneze. Înainte de a apela Service-ul (a se vedea cap.
“Asistenþa”), verificaþi dacã puteþi remedia dvs. problema, urmãrind lista de mai jos.
RO
Anomalii:
Cauze posibile / Rezolvare:
Maºina
nu porneºte.
• ªtecherul nu este introdus în prizã astfel încât sã existe contact electric.
• În casã nu este curent electric.
Programul de spãlare
nu poate fi activat.
• Uºa nu este bine închisã.
• Tasta START/PAUSE nu a fost apãsatã.
• Robinetul de apã nu este deschis.
Maºina nu se alimenteazã cu apã.
•
•
•
•
•
•
Maºina de spãlat încarcã ºi
descarcã apã încontinuu.
• Furtunul de evacuare nu a fost instalat la o distanþã cuprinsã între 65 ºi 100
cm de pãmânt (a se vedea cap. “Instalare”).
• Capãtul furtunului de evacuare este cufundat în apã(a se vedea “Instalare”).
• Dacã locuinþa se aflã la ultimele etaje ale unui edificiu, este posibil sã aibã
loc fenomene de sifonare, motiv pentru care maºina de spãlat încarcã ºi
descarcã apã continuu. Pentru a elimina acest inconvenient, pot fi procurate
din comerþ supape anti-sifonare.
• Evacuarea din perete nu are rãsuflare pentru aer.
Maºina nu evacueazã
sau nu stoarce.
• Programul nu prevede evacuarea apei: cu unele programe este necesarã
pornirea manualã (a se vedea “Programe ºi opþiuni”).
• Este activã opþiunea „Cãlcare uºoar㔠pentru a completa programul, apãsaþi
START/PAUSE (a se vedea “Programe ºi opþiuni”).
• Furtunul de evacuare este îndoit (a se vedea “Instalare”).
• Conducta de evacuare este înfundatã.
Maºina vibreazã mult pe parcursul
stoarcerii.
•
•
•
•
Maºina de spãlat pierde apã.
• Furtunul de alimentare cu apã nu este bine înºurubat (a se vedea “Instalare”).
• Sertarul detergenþilor este înfundat (pentru a-l curãþa, a se vedea “Întreþinere
ºi curãþare”).
• Furtunul de evacuare nu este bine fixat (a se vedea “Instalare”).
Simbolurile referitoare la “Faza în
curs” lumineazã intermitent,
concomitent cu indicatorul PORNIRE/
OPRIRE.
• Opriþi maºina ºi scoateþi ºtecherul din prizã; aºteptaþi aprox. 1 minut înainte
de a o reporni.
Dacã nu obþineþi nici un rezultat, apelaþi la Centrul de Service pentru
asistenþã.
Se formeazã prea multã spumã.
• Detergentul nu este compatibil cu maºina de spãlat (trebuie sã fie scris
„pentru maºina de spãlat”, „de mânã sau în maºina de spãlat”, sau ceva
asemãnãtor).
• Dozajul a fost excesiv.
Uºa maºinii rãmâne blocatã.
• Executaþi procedeul de deblocare manualã (a se vedea “Precauþii ºi sfaturi”).
Furtunul de alimentare cu apã nu este racordat la robinet.
Furtunul este îndoit.
Robinetul de apã nu este deschis.
Apa la domiciliul dvs. este opritã.
Apa nu are presiune suficientã.
Tasta START/PAUSE nu a fost apãsatã.
Cuva, în momentul instalãrii, nu a fost deblocatã corect (a se vedea “Instalare”).
Maºina de spãlat este înclinatã (a se vedea “Instalare”).
Maºina de spãlat este poziþionatã foarte aproape de mobilã ºi zid (a se vedea “Instalare”).
Greutatea rufelor nu este echilibratã (a se vedea “Descrierea maºinii de spãlat”).
Dacã dupã aceste verificãri problema nu se rezolvã, închideþi robinetul de apã,
opriþi maºina de spãlat ºi chemaþi Asistenþa.
35
Asistenþã
RO
Înainte de a lua legãtura cu Centrul de Service:
• Verificaþi dacã puteþi remedia singuri anomalia (a se vedea “Anomalii ºi remedii”);
• Porniþi din nou programul pentru a controla dacã inconvenientul a fost eliminat;
• În caz contrar, apelaþi Centrul de Asistenþã Autorizat.
Dacã instalarea nu a fost fãcutã în mod corespunzãtor sau dacã aþi utilizat maºina în mod incorect, este
posibil ca plata intervenþiei sã cadã în responsabilitatea dvs.
Nu apelaþi niciodatã la persoane neautorizate.
Comunicaþi:
• tipul de anomalie;
• modelul maºinii (Mod.);
• numãrul de serie (S/N);
Aceste informaþii se gãsesc pe eticheta cu caracteristici lipitã pe aparat.
36
Iíñòðóêöi¿ ç åêñïëóàòàöi¿
ÏÐÀËÜÍÀ ÌÀØÈÍÀ
Çì³ñò
UK
Óêðà¿íñüêà
UK
Âñòàíîâëåííÿ, 38-39
Ðîçïàêóâàííÿ ³ âèð³âíþâàííÿ
ϳäêëþ÷åííÿ âîäè ³ åëåêòðîåíåð㳿
Òåõí³÷í³ äàí³
Îïèñ ìàøèíè, 40-41
Ïàíåëü êîìàíä
ßê çä³éñíþâàòè öèêë ïðàííÿ, 42
Ïðîãðàìè é îïö³¿, 43
Òàáëèöÿ ïðîãðàì
Îïö³¿ ïðàííÿ
Ìèþ÷³ çàñîáè ³ á³ëèçíà, 44
AQXD 129
Ìèþ÷èé çàñ³á
ϳäãîòîâêà á³ëèçíè
Ïîðàäè ç ïðàííÿ
Ñèñòåìà áàëàíñóâàííÿ çàâàíòàæåííÿ
Çàïîá³æí³ çàõîäè - ïîðàäè, 45
Çàãàëüíà áåçïåêà
Óòèë³çàö³ÿ
Ðó÷íå â³äêðèâàííÿ äâåðöÿò ëþêó
Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ – äîãëÿä, 46
³äêëþ÷åííÿ âîäè é åëåêòðè÷íîãî æèâëåííÿ
Ìèòòÿ ìàøèíè
×èñòêà êàñåòè äëÿ ìèþ÷èõ çàñîá³â
Äîãëÿä çà áàðàáàíîì äëÿ á³ëèçíè
Ìèòòÿ íàñîñó
Êîíòðîëü øëàíãà äëÿ ïîäà÷³ âîäè
Íåñïðàâíîñò³ òà çàñîáè ¿õ ë³êâ³äàö³¿, 47
Äîïîìîãà, 48
37
Âñòàíîâëåííÿ
UK
Íåîáõ³äíî çáåð³ãàòè äàíó áðîøóðó, ùîá ìàòè
ìîæëèâ³ñòü ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ ç íåþ ó áóäüÿêèé ìîìåíò. Ó âèïàäêó ïðîäàæó, ïåðåäà÷³ àáî
ïåðå¿çäó, ïåðåêîíàéòåñÿ ó òîìó, ùî âîíà
çàëèøàºòüñÿ ðàçîì ³ç ïðàëüíîþ ìàøèíîþ.
Ó âèïàäêó âñòàíîâëåííÿ ìàøèíè íà êèëèìîâîìó
ïîêðèòò³ àáî êèëèìàõ, í³æêè íåîáõ³äíî
â³äðåãóëþâàòè òàêèì ÷èíîì, ùîá ãàðàíòóâàòè ï³ä
ïðàëüíîþ ìàøèíîþ íåîáõ³äíèé ïðîñò³ð äëÿ
âåíòèëÿö³¿.
Óâàæíî âèâ÷³òü ³íñòðóêö³þ: â í³é ì³ñòèòüñÿ
âàæëèâà ³íôîðìàö³ÿ ïðî âñòàíîâëåííÿ,
âèêîðèñòàííÿ ³ áåçïåêó.
ϳäêëþ÷åííÿ âîäè ³ åëåêòðîåíåð㳿
Ó ïàêåò³ ç ³íñòðóêö³ºþ âè çíàéäåòå, îêð³ì
Êîíòðîëü øëàíãà äëÿ ïîäà÷³ âîäè
Ðîçïàêóâàííÿ ³ âèð³âíþâàííÿ
Äî ï³äêëþ÷åííÿ øëàíãà ïîäà÷³ âîäè äî
âîäîïðîâîäó, çëèéòå äåÿêó ê³ëüê³ñòü âîäè, äîêè
âîíà íå éòèìå ÷èñòîþ.
ãàðàíò³¿, äîêëàäíó ³íôîðìàö³þ äëÿ âñòàíîâëåííÿ.
Ðîçïàêóâàííÿ
1. ϳäêëþ÷³òü øëàíã
ïîäà÷³ âîäè äî
ìàøèíè, ï³ä’ºäíàâøè
éîãî äî âèõîäó íà
çàäíüîìó áîö³ óãîð³
ïðàâîðó÷ (äèâ.
ìàëþíîê).
1. Ðîçïàêóâàâøè ïðàëüíó ìàøèíó, ïåðåâ³ðòå ¿¿ íà
íàÿâí³ñòü ïîøêîäæåíü ï³ä ÷àñ òðàíñïîðòóâàííÿ.
ßêùî òàê³ º, íåãàéíî çâåðí³òüñÿ äî
ïîñòà÷àëüíèêà.
2. Âèäàë³òü 4
çàïîá³æíèõ ãâèíòè äëÿ
òðàíñïîðòóâàííÿ ³
â³äïîâ³äíó ðîçï³ðíó
äåòàëü, ðîçòàøîâàíó
ççàäó (äèâ. ìàëþíîê).
A
3. Çàêðèéòå îòâ³ð ïðîáêàìè ç ïëàñòìàñè, ùî
ì³ñòÿòüñÿ ó ïàêåò³.
4. Çáåð³ãàéòå âñ³ äåòàë³; ÿêùî ïðàëüíà ìàøèíà
ìຠïåðåâîçèòüñÿ, âîíè çíîâó ìîæóòü áóòè
ïîòð³áíèìè, ùîá óíèêíóòè âíóòð³øí³õ ïîøêîäæåíü.
Ïàêóâàííÿ íå ïðèçíà÷åíå äëÿ ãðè ä³òåé.
Âèð³âíþâàííÿ
1. Âñòàíîâ³òü ïðàëüíó ìàøèíó íà ïëîñê³é òà òâåðä³é
ï³äëîç³, íå ïðèòóëÿþ÷è ¿¿ äî ñò³í àáî ìåáë³â.
2. Êîìïåíñóéòå
íåð³âíîñò³,
â³äêðó÷óþ÷è àáî
âêðó÷óþ÷è í³æêè, äîêè
ìàøèíà íå ñòàíå
ãîðèçîíòàëüíî (âîíà íå
ïîâèííà â³äõèëÿòèñÿ
á³ëüø í³æ íà 2
ãðàäóñè).
Ïðàâèëüíå âèð³âíþâàííÿ íàäàñòü ñòàá³ëüí³ñòü é
óñóíå â³áðàö³þ, à òàêîæ çíèçèòü ð³âåíü øóìó,
îñîáëèâî ï³ä ÷àñ ðîáîòè öåíòðèôóãè.
38
2. Âñòàâòå ïðîêëàäêó,
ùî ì³ñòèòüñÿ ó ïàêåò³ ó
ê³íåöü òðóáè äëÿ ïîäà÷³
âîäè ³ âêðóò³òü ¿¿ ó êðàí
ç õîëîäíîþ âîäîþ ç
ð³çüáîþ 3/4 (äèâ.
ìàëþíîê).
3. Çâåðí³òü óâàãó, ùîá øëàíã íå ìàâ çãèí³â òà óòèñê³â.
Òèñê âîäè â êðàí³ ìຠáóòè ï³äâèùåíèé ó ìåæàõ
çíà÷åíü òàáëèö³ Òåõí³÷íèõ äàíèõ (äèâ. ñòîð³íêó
ïîðó÷).
ßêùî äîâæèíè øëàíãà äëÿ âîäè íå âèñòà÷àº,
çâåðí³òüñÿ ó ñïåö³àë³çîâàíó êðàìíèöþ àáî äî
óïîâíîâàæåíîãî ôàõ³âöÿ.
ͳêîëè íå âèêîðèñòîâóéòå óæèâàí³ àáî ñòàð³
øëàíãè äëÿ ðîáîòè ï³ä òèñêîì, à ò³ëüêè øëàíãè,
ùî ïîñòàâëÿþòüñÿ ðàçîì ³ç ìàøèíîþ.
ϳäêëþ÷åííÿ øëàíãà äëÿ çëèâó âîäè
65 - 100 cm
ϳäêëþ÷³òü çëèâíèé
øëàíã äî êàíàë³çàö³¿
àáî äî çëèâíîãî îòâîðó
ó ñò³í³ íà âèñîò³ â³ä 65
äî 100 ñì â³ä ï³äëîãè,
íå äîïóñêàþ÷è éîãî
çãèíàííÿ.
Íå âèêîðèñòîâóéòå ïîäîâæóâà÷³ é òð³éíèêè.
UK
Êàáåëü íå ïîâèíåí ìàòè çãèí³â àáî óòèñê³â.
Çàì³íà êàáåëþ æèâëåííÿ é âèëêè ìàþòü
âèêîíóâàòèñÿ ò³ëüêè ôàõ³âöÿìè.
Óâàãà! ϳäïðèºìñòâî çí³ìຠç ñåáå
â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÿêùî âêàçàí³ íîðìè íå
äîòðèìóâàòèìóòüñÿ.
ßê àëüòåðíàòèâà,
âñòàíîâ³òü âèõ³ä
çëèâíîãî øëàíãà íà êðàé
ðóêîìèéíèêà àáî âàííè,
âèêîðèñòàâøè äóãó, ùî
ñïðÿìîâóº ê³íåöü
øëàíãà (äèâ. ìàëþíîê).
³ëüíèé ê³íåöü çëèâíîãî
øëàíãà íå ìîæå
çàëèøàòèñÿ çàíóðåíèì ó
âîäó.
Âèêîðèñòàííÿ ïðîäîâæóâà÷à øëàíãà íå
ðåêîìåíäîâàíå. Â ðàçi íåîáõiäíîñòi
âèêîðèñòàííÿ ïîäîâæóâà÷à øëàíãà,
ïåðåêîíàéòåñÿ ó òîìó, ùî â³í ìຠòîé ñàìèé
ä³àìåòð, ³ ìຠäîâæèíó íå á³ëüøå 150 ñì.
Òåõí³÷í³ Äàí³
Ìîäåëü
AQXD 129
Äî âìèêàííÿ âèëêè â åëåêòðè÷íó ðîçåòêó,
ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî:
Ðîçì³ðè
• ðîçåòêà ìຠçàçåìëåííÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî
âñòàíîâëåíèõ íîðì;
Øèðèíà 59,5 ñì
Âèñîòà 85 ñì
Ãëèáèíà 58 ñì
Çàâàíòàæåííÿ
âiä 1 äî 6 êã
Åëåêòðè÷í³
ï³äêëþ÷åííÿ
Íàïðóãà 220-240 Âîëüò 50 Ãåðö
Ìàêñèìàëüíà ñïîæèâàíà ïîòóæí³ñòü
1850 Âò
ϳäêëþ÷åííÿ âîäè
Ìàêñèìàëüíèé òèñê 1 ÌÏÀ (10 áàð)
̳í³ìàëüíèé òèñê 0.05 ÌÏÀ (0.5 áàð)
̳ñòê³ñòü áàêà 52 ë³òðè
Øâèäê³ñòü
öåíòðèôóãè
äî 1200 îá/õâ
Ïðîãðàìè óïðàâë³ííÿ
çã³äíî íîðìè EN 60456
Ïðîãðàìà äëÿ ÁÀÂÎÂÍßÍÀ Á²ËÈÇÍÀ;
Òåìïåðàòóðà 60°C;
çä³éñíåíà ç 6 êã çàâàíòàæåííÿ.
Åëåêòðè÷í³ ï³äêëþ÷åííÿ
• ðîçåòêà ðîçðàõîâàíà íà ìàêñèìàëüíå
íàâàíòàæåííÿ ó ìåæàõ ïîòóæíîñò³ ìàøèíè,
çàçíà÷åíî¿ ó òàáëèö³ Òåõí³÷íèõ äàíèõ (äèâ.
ìàëþíîê ïîðó÷);
• íàïðóãà æèâëåííÿ ïåðåáóâຠó ìåæàõ,
çàçíà÷åíèõ ó òàáëèö³ Òåõí³÷íèõ äàíèõ (äèâ.
ìàëþíîê ïîðó÷);
• ðîçåòêà ï³äõîäèòü äî âèëêè ìàøèíè.  ³íøîìó
âèïàäêó çàì³í³òü ðîçåòêó àáî âèëêó.
Ìàøèíó íå ìîæíà âñòàíîâëþâàòè ïîçà
ïðèì³ùåííÿì, íàâ³òü, ï³ä ÷àñ éîãî ðåìîíòó, òîìó
ùî äóæå íåáåçïå÷íî ï³ääàâàòè ¿¿ âïëèâó
äîùó ³ ãðîçè.
Êîëè ìàøèíà âæå âñòàíîâëåíà, ìàº
çàáåçïå÷óâàòèñÿ â³ëüíèé äîñòóï äî ¿¿ ðîçåòêè.
Äàíå îáëàäíàííÿ â³äïîâ³äຠòàêèì
çàãàëüíîºâðîïåéñüêèì Äèðåêòèâàì:
- 73/23/CEE âiä 19/02/73 (Íèçüêà
Íàïðóãà) é íàñòóïí³ çì³íè
- 89/336/CEE âiä 03/05/89
(Åëåêòðîìàãí³òíà Ñóì³ñí³ñòü) é íàñòóïí³
çì³íè
- 2002/96/CE
39
Îïèñ ìàøèíè
UK
ÏÀÍÅËÜ
ÊÎÌÀÍÄ
ÄÂÅÐÖßÒÀ ËÞÊÓ
ÐÓ×ÊÀ
ÄÂÅÐÖßÒ
ËÞÊÓ
ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÀ
ÍÈÆÍß
ÏÀÍÅËÜ
ͲÆÊÈ, ÙÎ
ÐÅÃÓËÞÞÒÜÑß
ÄÂÅÐÖßÒÀ ËÞÊÓ
ÊÀÑÅÒÀ ÄËß ÌÈÞ×ÈÕ ÇÀÑÎÁ²Â:
Äëÿ â³äêðèòòÿ äâåðöÿò
ëþêó çàâæäè
âèêîðèñòîâóéòå
ñïåö³àëüíó ðó÷êó (äèâ.
ìàëþíîê).
20
Çíàõîäèòüñÿ âñåðåäèí³
ìàøèíè á³ëÿ äâåðöÿò
ëþêó.
Äëÿ äîçóâàííÿ ìèþ÷èõ
çàñîá³â, äèâ. ðîçä³ë
“Ìèþ÷³ çàñîáè ³ á³ëèçíà”.
1. âàííî÷êà äëÿ
ïîïåðåäíüîãî ïðàííÿ:
âèêîðèñòîâóéòå ìèþ÷èé
1
çàñ³á ó ïîðîøêó.
2. âàííî÷êà äëÿ ïðàííÿ:
2
âèêîðèñòîâóéòå ìèþ÷èé
çàñ³á ó ïîðîøêó àáî ð³äêèé.
Ó öüîìó îñòàííüîìó
âèïàäêó ðåêîìåíäóºòüñÿ
íàëèâàòè éîãî
áåçïîñåðåäíüî ïåðåä çàïóñêîì ïðàëüíî¿ ìàøèíè.
âàííî÷êà äëÿ äîäàòêîâèõ çàñîá³â: äëÿ
ïîì’ÿêøóâà÷³â àáî äîäàòêîâèõ ð³äèí.
Ðåêîìåíäóºòüñÿ í³êîëè íå ïåðåâèùóâàòè
ìàêñèìàëüíèé ð³âåíü, â³äì³÷åíèé ñ³òêîþ, ³
ðîçáàâëÿòè êîíöåíòðîâàí³ ïîì’ÿêøóâà÷³.
40
Ïàíåëü êîìàíä
Êíîïêà
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ
Êíîïêà
²ÄÆÈÌ
Ðó÷êà ÏÐÎÃÐÀÌÈ òà
êíîïêè MEMO
UK
Ïiêòîãðàìè
ÔÀÇÈ
ÏÐÀÍÍß
Êíîïêà ç ³íäèêàòîðíîþ
ëàìïîþ START/PAUSE
(ÏÓÑÊ/ÏÀÓÇÀ)
END
ECO
Êíîïêà ç ³íäèêàòîðíîþ
ëàìïîþÂÌÈÊÀÍÍß/
ÂÈÌÈÊÀÍÍß ³ ²Ä̲ÍÀ
Êíîïêè
ÎÏÖ²¯
Êíîïêà
INFO
(IÍÔÎ)
ÄÈÑÏËÅÉ
Êíîïêà ç ³íäèêàòîðíîþ ëàìïîþ
ÂÌÈÊÀÍÍß,
ÂÈÌÈÊÀÍÍß ³ ²Ä̲ÍÀ: øâèäêî íàòèñí³òü ³ â³äïóñò³òü
êíîïêó äëÿ âìèêàííÿ àáî âèìèêàííÿ ìàøèíè.
Çåëåíà ³íäèêàòîðíà ëàìïà îçíà÷àº, ùî ìàøèíà
ââ³ìêíåíà. Äëÿ âèìèêàííÿ ïðàëüíî¿ ìàøèíè ï³ä ÷àñ
ïðàííÿ íåîáõ³äíî óòðèìóâàòè êíîïêó íàòèñíóòîþ
ïðèáëèçíî á³ëüø í³æ 2 ñåê.; êîðîòêî÷àñíå àáî
âèïàäêîâå íàòèñêàííÿ íå äîçâîëèòü âèìêíóòè
ìàøèíó.
Âèìèêàííÿ ìàøèíè ï³ä ÷àñ öèêëó ïðàííÿ àíóëþº
äàíå ïðàííÿ.
Ðó÷êà ÏÐÎÃÐÀÌÈ: ìîæå îáåðòàòèñÿ â îáîõ
íàïðÿìêàõ. Ùîá âñòàíîâèòè íàéá³ëüø ïðèäàòíó
ïðîãðàìó äèâ. “Òàáëèöþ ïðîãðàì”.
ϳä ÷àñ ïðàííÿ ðó÷êà çàëèøàºòüñÿ íåðóõîìîþ.
Êíîïêè MEMO:òðèìàéòå íàòèñíóòîþ îäíó ç êíîïîê,
ùîá çàïàì’ÿòàòè öèêë ³ â³äïîâ³äí³ ïåðñîíàë³çîâàí³
îïö³¿. Äëÿ âèêëèêó ïîïåðåäíüî âíåñåíîãî ó ïàì’ÿòü
öèêëó íàòèñí³òü â³äïîâ³äíó êíîïêó.
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ: Íàòèñí³òü äëÿ çìåíøåííÿ
Êíîïêà
òåìïåðàòóðè: çíà÷åííÿ â³äîáðàæàºòüñÿ íà äèñïëå¿.
Êíîïêà ÂIÄÆÈÌ: Íàòèñí³òü äëÿ çìåíøåííÿ àáî
ïîâíîãî âèìêíåííÿ öåíòðèôóãè: çíà÷åííÿ
â³äîáðàæàºòüñÿ íà äèñïëå¿.
Êíîïêà ÇÀÒÐÈÌÊÀ ÏÓÑÊÓ: Íàòèñí³òü, ùîá çàäàòè
çàòðèìêó ïóñêó âèáðàíî¿ ïðîãðàìè. ×àñ çàòðèìêè
â³äîáðàçèòüñÿ íà äèñïëå¿.
Êíîïêè OÏÖ²¯: Ïðè íàòèñêàíí³ íà êíîïêó íà äèñïëå¿
áóäå â³äîáðàæåíî íàçâó îïö³¿. Çàãîðÿííÿ â³äïîâ³äíî¿
³íäèêàòîðíî¿ ëàìïè îçíà÷àº, ùî äàíà îïö³ÿ âèáðàíà.
Pulsante INFO (IÍÔÎ): Íàòèñí³òü íà êíîïêó ùîá
â³äîáðàçèòè íà äèñïëå¿ ³íôîðìàö³þ ïðî ïðîãðàìó é
îïö³¿.
²íäèêàòîðíà
ëàìïà EÊO
Êíîïêà
ÇÀÒÐÈÌÊÀ
ÏÓÑÊÓ
²íäèêàòîðíà ëàìïà
ÄÂÅÐÖßÒÀ ËÞÊÓ
ÇÀÁËÎÊÎÂÀÍI
Êíîïêà é
³íäèêàòîðíà
ëàìïà
ÁËÎÊÓÂÀÍÍß
ÊÎÌÀÍÄ
ϳêòîãðàìè ÔÀÇÈ ÏÐÀÍÍß: çàãîðàþòüñÿ ïðè
ïðîõîäæåíí³ â³äïîâ³äíèõ ôàç öèêëó (Ïðàííÿ
- ³äæèì
– ʳíöåâèé çëèâ
).
Ïîëîñêàííÿ
çàãîðàºòüñÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ öèêëó.
Íàäïèñ
Êíîïêà ç ³íäèêàòîðíîþ ëàìïîþ START/PAUSE: êîëè çåëåíà
³íäèêàòîðíà ëàìïà áëèìຠç ïîâ³ëüíèìè ³íòåðâàëàìè,
íàòèñí³òü íà êíîïêó äëÿ çàïóñêó ïðàííÿ. ßêùî öèêë
ðîçïî÷àâñÿ, ³íäèêàòîðíà ëàìïà ãîðèòü ïîñò³éíî. Ùîá â³éòè â
ðåæèì ïàóçè ï³ä ÷àñ ïðàííÿ, çíîâó íàòèñí³òü íà êíîïêó;
³íäèêàòîðíà ëàìïà ïî÷íå ãîð³òè îðàíæåâèì êîëüîðîì.
”
ßêùî ³íäèêàòîðíà ëàìïà “Äâåðöÿòà ëþêó çàáëîêîâàíi
ïîãàñíå, ìîæíà â³äêðèâàòè ëþê äëÿ çàâàíòàæåííÿ á³ëèçíè.
Ùîá ïðîäîâæèòè ïðàííÿ ç ì³ñöÿ, äå âîíî áóëî ïåðåðâàíî,
çíîâó íàòèñí³òü íà êíîïêó.
ÄÂÅÐÖßÒÀ ËÞÊÓ
²íäèêàòîðíà ëàìïà
ÇÀÁËÎÊÎÂÀÍI: ïîêàçóº, ùî ëþê äëÿ çàâàíòàæåííÿ
çàáëîêîâàíèé. Ùîá â³äêðèòè ëþê - íåîáõ³äíî ââåñòè
öèêë ó ïàóçó (äèâ. íàñòóïíó ñòîð³íêó).
ÁËÎÊÓÂÀÍÍß ÊÎÌÀÍÄ:
Êíîïêà é ³íäèêàòîðíà ëàìïà
ùîá àêòèâóâàòè àáî äåçàêòèâóâàòè áëîê ïàíåë³ êîìàíä,
íàòèñí³òü ³ óòðèìóéòå êíîïêó ïðèáëèçíî 2 ñåêóíäè.
Ââ³ìêíåíà ³íäèêàòîðíà ëàìïà ïîêàçóº, ùî ïàíåëü
óïðàâë³ííÿ çàáëîêîâàíà. Ó öåé ñïîñ³á ïåðåøêîäæàþòü
âèïàäêîâ³é çì³í³ ïðîãðàì, ïåðåäóñ³ì, ÿêùî ó äîì³ º ä³òè.
çàãîðèòüñÿ,
²íäèêàòîðíà ëàìïà ÅÊÎ: ϳêòîãðàìà
ÿêùî, çì³íþþ÷è ïàðàìåòðè ïðàííÿ, êîðèñòóâà÷ îòðèìàº
çàîùàäæåííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, ïðèíàéìí³ íà 10%.
Ïðè ïåðøîìó âêëþ÷åíí³ íà äèñïëåé áóäå âèâåäåíèé
çàïèò ïðî ÂÈÁÅвÒÜ ÌÎÂÓ (“Select Language”):
íàòèñêàéòå íà êíîïêó IÍÔÎ, àæ ïîêè íà äèñïëå¿ íå
ç’ÿâèòüñÿ áàæàíà ìîâà. Ïî÷åêàéòå 5 ñåêóíä ³ ìîâó
áóäå çàïàì’ÿòîâàíî. ßêùî ïîìèëêîâî çàïàì’ÿòîâàíî
íåïðàâèëüíó ìîâó, íàòèñí³òü òà óòðèìóéòå îäíî÷àñíî
êíîïêè IÍÔÎ ³ ÇÀÒÐÈÌÊÀ ÏÓÑÊÓ, ùîá çíîâó ââ³éòè ó
ìåíþ âèáîðó ìîâè.
41
ßê çä³éñíþâàòè öèêë ïðàííÿ
UK
ÏÐÈ̲ÒÊÀ: ïðè ïåðøîìó âèêîðèñòàíí³ ïðàëüíî¿
ìàøèíè, çä³éñí³òü öèêë ïðàííÿ áåç á³ëèçíè, àëå ç
ìèþ÷èì çàñîáîì, â ðåæèì³ ïðàííÿ áàâîâíÿíèõ
âèðîá³â ïðè òåìïåðàòóð³ 90 ãðàäóñ³â áåç
ïîïåðåäíüîãî ïðàííÿ.
ßê çì³íèòè õàðàêòåðèñòèêè öèêëó.
• Íàòèñí³òü êíîïêó, ùîá àêòèâóâàòè îïö³þ; íà
äèñïëå¿ â³äîáðàçèòüñÿ íàçâà îïö³¿ ³ çàãîðèòüñÿ
³íäèêàòîðíà ëàìïà, ùî â³äïîâ³äຠêíîïö³.
• Çíîâó íàòèñí³òü íà êíîïêó, ùîá äåçàêòèâóâàòè
äàíó îïö³þ; íà äèñïëå¿ ç’ÿâèòüñÿ íàçâà îïö³¿
ïëþñ OFF, à ³íäèêàòîðíà ëàìïà çãàñíå.
1. ²ÌÊÍÅÍÍß ÌÀØÈÍÈ.Íàòèñí³òü êíîïêó .
Âñ³ ³íäèêàòîðí³ ëàìïè çàãîðÿòüñÿ íà 1 ñåêóíäó
³ íà äèñïëå¿ ç’ÿâèòüñÿ íàïèñ OK; çàëèøèòüñÿ
ãîð³òè ³íäèêàòîðíà ëàìïà êíîïêè , à
³íäèêàòîðíà ëàìïà START/PAUSE áëèìàòèìå.
ßêùî âèáðàíà îïö³ÿ º íåñóì³ñíîþ ç çàäàíîþ
2. ÇÀÂÀÍÒÀÆÅÍÍß Á²ËÈÇÍÈ. ³äêðèéòå äâåðöÿòà
ëþêó. Çàâàíòàæòå á³ëèçíó, çâåðòàþ÷è óâàãó íà
òå, ùîá íå ïåðåâèùèòè ¿¿ ê³ëüê³ñòü çà âàãîþ,
ùî âêàçàíà ó òàáëèö³ ïðîãðàì íà íàñòóïí³é
ñòîð³íö³ òà äèñïëå¿.
ßêùî âèáðàíà îïö³ÿ º íåñóì³ñíîþ ³ç ³íøîþ
ïîïåðåäíüî âèáðàíîþ îïö³ºþ, ³íäèêàòîðíà
ëàìïà, ÿêà â³äíîñèòüñÿ äî ïåðøî¿ âèáðàíî¿
îïö³¿, ïî÷íå áëèìàòè ³ áóäå àêòèâîâàíà ò³ëüêè
íà îäíó ñåêóíäó, à ³íäèêàòîðíà ëàìïà
àêòèâîâàíî¿ îïö³¿ ãîð³òèìå ïîñò³éíî.
3. ÄÎÄÀÍÍß ÌÈÞ×ÎÃÎ ÇÀÑÎÁÓ. Âèòÿãí³òü êàñåòó
³ äîäàéòå ìèþ÷èé çàñ³á ó â³äïîâ³äíó âàííî÷êó, ÿê
âêàçàíî ó ðîçä³ë³ “Îïèñ ìàøèíè”.
Ùîá îòðèìàòè ïîðàäó ùîäî çàñòîñóâàííÿ ìèþ÷îãî
.
çàñîáó äëÿ êîæíîãî öèêëó, íàòèñí³òü êíîïêó
4. ÇÀÊÐÈÉÒÅ ËÞÊ.
5. ÂÈÁ²Ð ÏÐÎÃÐÀÌÈ. Îáåðòàéòå ÐÓ×ÊÓ ÏÐÎÃÐÀÌ
ë³âîðó÷ àáî ïðàâîðó÷, ùîá âèáðàòè áàæàíó
ïðîãðàìó; íàçâà ïðîãðàìè â³äîáðàçèòüñÿ íà
äèñïëå¿; êîæíà ïðîãðàìà ìຠâ³äïîâ³äíó
òåìïåðàòóðó òà øâèäê³ñòü â³äæèìó, ÿê³ ìîæóòü áóòè
çì³íåí³. Íà äèñïëå¿ â³äîáðàçèòüñÿ ðåêîìåíäîâàíèé
ð³âåíü çàâàíòàæåííÿ áàðàáàíà é òðèâàë³ñòü öèêëó.
6. ÏÅÐÑÎÍÀËÈÇÀÖ²ß ÖÈÊËÓ ÏÐÀÍÍß.
Âèêîðèñòîâóéòå ñïåö³àëüí³ êíîïêè íà ïàíåë³
êîìàíä:
Çì³íèòè òåìïåðàòóðó ³/àáî øâèäê³ñòü
â³äæèìó. Ìàøèíà àâòîìàòè÷íî âèáèðàº
ìàêñèìàëüíó òåìïåðàòóðó ³ øâèäê³ñòü â³äæèìó,
ùî íå ìîæóòü áóòè âèùå íîì³íàëüíèõ çíà÷åíü,
ïåðåäáà÷åíèõ äëÿ äàíî¿ ïðîãðàìè. Íàòèñêàþ÷è
, çìåíøóþòü òåìïåðàòóðó ïðàííÿ äî
íà êíîïêó
ïðàííÿ ó õîëîäí³é âîä³ (OFF). Íàòèñêàþ÷è íà
êíîïêó
, çìåíøóþòü øâèäê³ñòü â³äæèìó, àæ äî
éîãî â³äêëþ÷åííÿ (OFF) Íàñòóïíå íàòèñêàííÿ íà
êíîïêè ïðèçâîäèòü äî ïîâåðíåííÿ ó âåðõíþ
ïîçèö³þ – äî ìàêñèìàëüíèõ çíà÷åíü.
Çàäàííÿ çàòðèìêè ïóñêó.
Ùîá çàòðèìàòè çàïóñê ïîïåðåäíüî âèáðàíî¿
ïðîãðàìè, íàòèñêàéòå â³äïîâ³äíó êíîïêó, àæ
ïîêè íå áóäå âèáðàíèé áàæàíèé ÷àñ çàòðèìêè.
Êîëè äàíà îïö³¿ àêòèâîâàíà, íà äèñïëå¿
. Ùîá ñêàñóâàòè
â³äîáðàæàºòüñÿ ñèìâîë
ðåæèì çàòðèìêè ïóñêó, íàòèñêàéòå íà êíîïêó,
àæ ïîêè íà äèñïëå¿ íå ç’ÿâèòüñÿ íàïèñ OFF;
áëèìàòèìå.
ñèìâîë
42
ïðîãðàìîþ, ïî÷íå áëèìàòè ³íäèêàòîðíà ëàìïà ³
îïö³ÿ íå áóäå àêòèâîâàíà.
Çà äîïîìîãîþ îïö³é ìîæíà çì³íþâàòè
ðåêîìåíäîâàíå çàâàíòàæåííÿ òà/àáî
òðèâàë³ñòü öèêëó.
7. ÇÀÏÓÑÊ ÏÐÎÃÐÀÌÈ. Íàòèñí³òü êíîïêó START/
PAUSE. Ïî÷íå ãîð³òè â³äïîâ³äíà ³íäèêàòîðíà ëàìïà,
³ çàáëîêóþòüñÿ äâåðöÿòà ëþêó (ãîðèòü ³íäèêàòîðíà
ëàìïà ÄÂÅÐÖßÒÀ ËÞÊÓ ÇÀÁËÎÊÎÂÀÍI). ϳä ÷àñ
ïðàííÿ, íà äèñïëå¿ ç’ÿâëÿòèìóòüñÿ íàçâè ïîòî÷íî¿
ôàçè ³ ãîð³òèìóòü ï³êòîãðàìè, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî öèõ
ôàç. Äëÿ çì³íè ïðîãðàìè, ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ öèêëó,
ïåðåâåä³òü ïðàëüíó ìàøèíó â ðåæèì ïàóçè,
íàòèñíóâøè íà êíîïêó START/PAUSE; âèáåð³òü òàêèì
÷èíîì áàæàíèé öèêë ³ çíîâó íàòèñí³òü êíîïêó START/
PAUSE.
Ùîá â³äêðèòè äâåðöÿòà ëþêó, ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ öèêëó,
íàòèñí³òü êíîïêó START/PAUSE; ÿêùî ³íäèêàòîðíà
ïîãàñëà,
ëàìïà ÄÂÅÐÖßÒÀ ËÞÊÓ ÇÀÁËÎÊÎÂÀÍI
öå îçíà÷àº, ùî ìîæíà â³äêðèòè äâåðöÿòà ëþêó. Çíîâó
íàòèñí³òü íà êíîïêó START/PAUSE, ùîá çàïóñòèòè
ïðîãðàìó ç òîãî ìîìåíòó, íà ÿêîìó âîíà áóëà
ïåðåðâàíà.
8. ÇÀÂÅÐØÅÍÍß ÏÐÎÃÐÀÌÈ. ³äîáðàæàºòüñÿ
âìèêàííÿì íàäïèñó END. Äâåðöÿòà ëþêó ìîæíà
â³äêðèòè â³äðàçó. ßêùî ³íäèêàòîðíà ëàìïà
START/PAUSE áëèìàº, íàòèñí³òü íà êíîïêó, ùîá
çàâåðøèòè öèêë. ³äêðèéòå äâåðöÿòà ëþêó,
âèòÿãí³òü á³ëèçíó é â³äêëþ÷³òü ìàøèíó.
ßêùî íåîáõ³äíî àíóëþâàòè âæå ðîçïî÷àòèé öèêë,
óòðèìóéòå êíîïêó
íàòèñíóòîþ â³äíîñíî òðèâàëèé
÷àñ. Öèêë áóäå ïåðåðâàíèé ³ ìàøèíà âèìêíåòüñÿ.
ÌIØÅ×ÎÊ ÄËß ÑÒÜÎÁÀÍÈÕ ÊÎÂÄÐ, ÒÞËI ÒÀ
ÄÅËIÊÀÒÍÈÕ ÂÈÐÎÁIÂ
Çàâäÿêè ñïåö³àëüíîìó ì³øå÷êó, ùî âõîäèòü ó
êîìïëåêò ïîñòà÷àííÿ, Hotpoint/Ariston äîçâîëÿº
Âàì òàêîæ ïðàòè íàéá³ëüø äîðîã³ òà äåë³êàòí³
ðå÷³, ãàðàíòóþ÷è ¿õ ìàêñèìàëüíèé çàõèñò.
Ìè ðåêîìåíäóºìî âèêîðèñòîâóâàòè êîæíîãî ðàçó
ì³øå÷îê äëÿ ïðàííÿ ñòüîáàíèõ êîâäð òà
ïóõîâî-ïið’ÿíèõ âèðîáiâ ³ç çîâí³øíüîþ
ï³äêëàäêîþ ³ç ñèíòåòè÷íîãî ìàòåð³àëó.
Ïðîãðàìè é îïö³¿
Òàáëèöÿ ïðîãðàì
ϳêòîãðàìà Îïèñ ïðîãðàìè
UK
Ìàêñ.
Ìèþ÷³ çàñîáè
Ìàêñ.
Øâèäê³ñòü
Òåìï
(îáåðò³â íà
Ïîì’ÿê(°C)
õâèëèíó) Ïðàííÿ øåííÿ
Ìàêñ.
Çàâàíò- Òðèâàë³ñòü
àæåííÿ
öèêëó
(K ã)
Ïðîãðàìè íà êîæíèé äåíü
60°
1200
l
l
6
ÁÀÂÎÂÍßÍÀ Á²ËÈÇÍÀ
40°
1200
l
l
6
ÔÀÐÁÎÂÀÍÀ ÁÀÂÎÂÍÀ
40°
1200
l
l
6
ÄÅ˲KÀÒÍÀ ÑÈÍÒÅÒÈKÀ
̲KÑ 30': Ùîá øâèäêî îñâ³æèòè íåñèëüíî çàáðóäíåí³
ðå÷³ (íå ðåêîìåíäóºòüñÿ äëÿ âîâíè, øîâêó ³ ðå÷åé äëÿ
ðó÷íîãî ïðàííÿ).
Åíåðã³éí³ ïðîãðàìè
ÏÎÏÅÐÅÄͪ ÏÐÀÍÍß: Äëÿ âèäàëåííÿ ñò³éêèõ ïëÿì.
(Äîäàâàòè ìèþ÷èé çàñ³á ó ñïåö³àëüíå â³ää³ëåííÿ).
ÁÀÂÎÂÍßÍÀ 90°
40°
800
l
l
2,5
30°
800
l
l
3
90°
1200
l
l
6
90°
1200
l
l
6
ÑÒ²ÉKÀ ÑÈÍÒÅÒÈKÀ
60°
800
l
l
2,5
ÑÎÐÎ×KÈ
40°
600
l
l
2
ØÎÂK: Äëÿ ðå÷åé ç øîâêó, â³ñêîçè, íèæíüî¿ á³ëèçíè.
30°
0
l
l
2
ÂÎÂÍÀ: Äëÿ âîâíè, êàøåì³ðó ³ ò.ï.
ÏÓÕÎ-ÏIБßÍI ÂÈÐÎÁÈ: Äëÿ ðå÷åé íàáèòèõ ï³ð’ÿì i
ïóõîì.
×àñòêîâ³ ïðîãðàìè
Çâè÷àéíå Ïîëîñêàííÿ
40°
600
l
l
1,5
30°
1000
l
l
2
Ñïåö³àëüí³ ïðîãðàìè
-
1200
-
l
6
Äåë³êàòíå Ïîëîñêàííÿ
-
800
-
l
2,5
Ñèëüíèé ³äæèì
-
1200
-
-
6
Äåë³êàòíèé ³äæèì
-
800
-
-
2,5
Çëèâàííÿ
-
0
-
-
6
Òðèâàë³ñòü ïðîãðàìè ïðàííÿ íà â³äîáðàæåíî íà äèñïëå¿.
ÁÀÂÎÂÍßÍÀ Á²ËÈÇÍÀ
Äàí³, íàâåäåí³ â òàáëèö³, º ëèøå ³íäèêàòèâíèìè çíà÷åííÿìè.
Îïö³¿ ïðàííÿ
Cóïåð Ïðàííÿ
Çàâäÿêè âèêîðèñòàííþ á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ âîäè íà
ïî÷àòêîâ³é ôàç³ öèêëó ³ çàñòîñóâàííþ á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³
÷àñó, òàêèé âèá³ð ãàðàíòóº ïðàííÿ âèñîêî¿ ÿêîñò³.
Íå àêòèâóºòüñÿ íà ïðîãðàìàõ ̳êñ 30', Øîâê,
Âîâíà, Ïóõî-ïið‘ÿíi âèðîáè ³ ×àñòêîâ³ ïðîãðàìè.
Ïîëåãøåíå ïðàñóâàííÿ
Ïðè âèáîð³ äàíî¿ îïö³¿, ðåæèìè ïðàííÿ ³ â³äæèìó
áóäóòü â³äïîâ³äíî çì³íåí³ äëÿ çìåíøåííÿ óòâîðåííÿ
ñêëàäîê. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ öèêëó ïðàëüíà ìàøèíà
ïî÷íå âèêîíóâàòè ïîâ³ëüíå îáåðòàííÿ áàðàáàíà;
³íäèêàòîðí³ ëàìïè “Ïîëåãøåíå ïðàñóâàííÿ” ³ START/
PAUSE áëèìàþòü. Ùîá çàê³í÷èòè öèêë, íàòèñí³òü íà
êíîïêó START/PAUSE àáî êíîïêó “Ïîëåãøåíå
ïðàñóâàííÿ”.
Ó ïðîãðàì³ Øîâê ìàøèíà çàê³í÷èòü öèêë ³ç
çàìî÷åíîþ á³ëèçíîþ é ââ³ìêíå ³íäèêàòîðíó ëàìïó
“Ïîëåãøåíå ïðàñóâàííÿ“. Ùîá çëèòè âîäó é îòðèìàòè
ìîæëèâ³ñòü âèòÿãíóòè á³ëèçíó, íàòèñí³òü íà êíîïêó
START/PAUSE àáî êíîïêó “Ïîëåãøåíå ïðàñóâàííÿ”.
Äîäàòêîâå ïîëîñêàííÿ
Ïðè âèáîð³ äàíî¿ îïö³¿, çá³ëüøóºòüñÿ åôåêòèâí³ñòü
ïîëîñêàííÿ, ³ ãàðàíòóºòüñÿ ìàêñèìàëüíå âèäàëåííÿ
ìèþ÷îãî çàñîáó. ³í çðó÷íèé äëÿ ëþäåé ç³ øê³ðîþ,
îñîáëèâî ÷óòëèâîþ äî ìèþ÷èõ çàñîá³â.
Ðåêîìåíäóºìî éîãî âèêîðèñòàííÿ ³ç ïðàëüíîþ
ìàøèíîþ ïðè ïîâíîìó çàâàíòàæåíí³ àáî ç
âèêîðèñòàííÿì ï³äâèùåíèõ äîç ìèþ÷èõ çàñîá³â.
Öèêë íåìîæëèâî àêòèâóâàòè íà ïðîãðàìàõ ̳êñ
30', Ñèëüíèé â³äæèì, Äåë³êàòíèé â³äæèì ³ Çëèâàííÿ.
Øâèäêèé ðåæèì
Äëÿ ñêîðî÷åííÿ òåðì³í³â ïðàííÿ, çàáåçïå÷óþ÷è
åêîíîì³þ âîäè é åíåð㳿.
Íå ñóì³ñíèé ç îïö³ºþ “Ñóïåð Ïðàííÿ” ³ íå
àêòèâóþòüñÿ äëÿ ïðîãðàì ̳êñ 30', Øîâê, Âîâíà, ³
×àñòêîâ³ Ïðîãðàìè.
Öèêë íåìîæëèâî àêòèâóâàòè íà ïðîãðàìàõ Âîâíà,
Ñèëüíèé â³äæèì, Äåë³êàòíèé â³äæèì ³ Çëèâàííÿ.
43
Ìèþ÷³ çàñîáè ³ á³ëèçíà
UK
Ìèþ÷èé çàñ³á
Âèá³ð ³ ê³ëüê³ñòü ìèþ÷îãî çàñîáó çàëåæàòü â³ä òèïó
òêàíèíè (áàâîâíà, âîâíà, øîâê...), êîëüîð³â,
òåìïåðàòóðè ïðàííÿ, ñòóïåíþ çàáðóäíåííÿ ³
æîðñòêîñò³ âîäè.
Ïðàâèëüíå äîçóâàííÿ ìèþ÷èõ çàñîá³â äîçâîëÿº
óíèêíóòè çàéâèõ âèòðàò é çàõèùຠäîâê³ëëÿ: ìèþ÷³
çàñîáè, ÿê³ çäàòí³ á³îëîã³÷íî ðóéíóâàòèñÿ, ì³ñòÿòü
åëåìåíòè, ùî çì³íþþòü ð³âíîâàãó íàâêiëëÿ.
Ðåêîìåíäóºòüñÿ:
• âèêîðèñòîâóâàòè ìèþ÷³ çàñîáè â ïîðîøêó äëÿ
á³ëèçíè ç á³ëî¿ áàâîâíè ³ äëÿ ïîïåðåäíüîãî ïðàííÿ.
• âèêîðèñòîâóâàòè ð³äê³ ìèþ÷³ çàñîáè äëÿ òîíêèõ ðå÷åé
ç áàâîâíè ³ äëÿ âñ³õ ïðîãðàì ïðè íèçüê³é òåìïåðàòóð³.
• âèêîðèñòîâóâàòè ð³äê³ äåë³êàòí³ ìèþ÷³ çàñîáè äëÿ
âîâíè ³ øîâêó.
Íå âèêîðèñòîâóéòå ìèþ÷³ çàñîáè äëÿ ðó÷íîãî
ïðàííÿ, òîìó ùî âîíè óòâîðþþòü íàäòî áàãàòî ï³íè.
Ìèþ÷èé çàñ³á íåîáõ³äíî äîäàòè ùå äî ïî÷àòêó
ïðàííÿ ó ñïåö³àëüíó âàííî÷êó, àáî ó äîçàòîð, ÿêèé
ïîòð³áíî ïîêëàñòè ïðÿìî ó áàê. Ó öüîìó âèïàäêó íå
ìîæíà âèáèðàòè öèêë Áàâîâíà ç ïîïåðåäí³ì ïðàííÿì.
Âîâíà: Hotpoint/Ariston - ºäèíà ïðàëüíà ìàøèíà,
ùî îòðèìàëà ïðåñòèæíèé çíàê Woolmark Platinum
Care (M.0612) â³ä êîìïàí³¿ The Woolmark Company,
ùî ïîñâ³ä÷óº ÿê³ñòü ïðàííÿ ó ïðàëüí³é ìàøèí³ óñ³õ
âèðîá³â ç âîâíè, à òàêîæ âèðîá³â “ò³ëüêè äëÿ
. Ç ïðîãðàìîþ “Âîâíà” òàêèì
ðó÷íîãî ïðàííÿ”
÷èíîì ìîæíà àáñîëþòíî ñïîê³éíî ïðàòè ó ïðàëüí³é
ìàøèí³ âñ³ âîâíÿí³ ðå÷³ ç ãàðàíò³ºþ âèñîêî¿
åôåêòèâíîñò³.
Ïóõî-ïið‘ÿíi âèðîáè: äëÿ ïðàííÿ âèðîá³â ³ç
íàïîâíåííÿì ãóñÿ÷èì ïóõîì, òàêèõ ÿê “ïîäâ³éí³” é
îäèíàðí³ êîâäðè (ÿê³ íå ïåðåâèùóþòü çà âàãîþ 2
êã), ïîäóøêè, êóðòêè, âèêîðèñòîâóéòå ñïåö³àëüíó
ïðîãðàìó “Ïóõî-ïið‘ÿíi âèðîáè” Òàê³ âèðîáè
ðåêîìåíäóºòüñÿ çàâàíòàæèòè ó áàðàáàí ó
çãîðíóòîìó âèãëÿä³ ç êðàÿìè çàãîðíóòèìè
äîñåðåäèíè (äèâ. ìàëþíîê), ïðè öüîìó íå
ïåðåâèùóéòå ¾ îᒺìó ñàìîãî áàðàáàíó.
Äëÿ îïòèìàëüíîãî ïðàííÿ ðåêîìåíäóºòüñÿ
âèêîðèñòîâóâàòè ð³äêèé ìèþ÷èé çàñ³á, ÿêèé
íåîáõ³äíî íàëèòè ó êàñåòó äëÿ ìèþ÷èõ çàñîá³â.
ϳäãîòîâêà á³ëèçíè
Äîáðå ðîçïðàâòå ðå÷³, ïåðåä òèì ÿê çàâàíòàæèòè
¿õ ó ìàøèíó.
• Ðîçñîðòóéòå á³ëèçíó çã³äíî òèïó òêàíèíè (ñèìâîë
íà åòèêåòö³) ³ êîëüîðó, çâåðíóâøè óâàãó íà
ðîçä³ëåííÿ á³ëî¿ ³ êîëüîðîâî¿ á³ëèçíè;
• Ïåðåâ³ðòå êèøåí³ é ´óäçèêè;
• Íå ïåðåâèùóéòå çíà÷åííÿ, âêàçàí³ ó “Òàáëèö³
ïðîãðàì”, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî âàãè ñóõî¿ á³ëèçíè.
Ñê³ëüêè âàæèòü á³ëèçíà?
1 ïðîñòèðàäëî
1 íàâîëî÷êà
1 ñêàòåðòèíà
1 õàëàò
1 ðóøíèê
1 äæèíñè
1 ñîðî÷êà
400-500 ãð.
150-200 ãð.
400-500 ãð.
900-1200 ãð.
150-250 ãð.
400-500 ãð.
150-200 ãð.
Ïîðàäè ç ïðàííÿ
Ñîðî÷êè: âèêîðèñòîâóéòå ñïåö³àëüíó ïðîãðàìó äëÿ
ïðàííÿ ñîðî÷îê ç ð³çíèì òèïîì òêàíèíè é êîëüîð³â.
Âîíà ãàðàíòóº ìàêñèìàëüíó åôåêòèâí³ñòü.
Øîâê: âèêîðèñòîâóéòå ñïåö³àëüíó ïðîãðàìó äëÿ
ïðàííÿ øîâêó. Ðåêîìåíäóºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ
ñïåö³àëüíîãî ìèþ÷îãî çàñîáó äëÿ äåë³êàòíèõ
âèðîá³â.
Òþëü: ðåêîìåíäóºòüñÿ ñêëàñòè òà âêëàñòè ó
ì³øå÷îê, ùî âõîäèòü â êîìïëåêò ïîñòà÷àííÿ.
Âèêîðèñòîâóéòå ïðîãðàìó “Øîâê”.
44
Ñòüîáàíi êîâäðè: ùîá âèïðàòè ñòüîáàí³ êîâäðè ç
ñèíòåòè÷íîþ ï³äêëàäêîþ, âèêîðèñòîâóéòå
ñïåö³àëüíèé ì³øå÷îê, ùî âõîäèòü ó êîìïëåêò
ïîñòà÷àííÿ òà ïðîãðàìó “Ïóõî-ïið‘ÿíi âèðîáè”.
Ñò³éêè ïëÿìè: ðåêîìåíäóºòüñÿ îáðîáèòè ñò³éêè
ïëÿìè çà äîïîìîãîþ òâåðäîãî ìèëà ùå äî ïðàííÿ é
âèêîðèñòàòè ïðîãðàìó Áàâîâíà ç ïîïåðåäí³ì
ïðàííÿì.
Ñèñòåìà áàëàíñóâàííÿ çàâàíòàæåííÿ
Ïåðåä êîæíèì â³äæèìîì, äëÿ çàïîá³ãàííÿ
íàäì³ðí³é â³áðàö³¿ ³ äëÿ ð³âíîì³ðíîãî ðîçïîä³ëó
íàâàíòàæåííÿ, áàðàáàí çä³éñíþº îáåðòè íà äåùî
á³ëüø³é øâèäêîñò³, í³æ øâèäê³ñòü ïðàííÿ. ßêùî ïî
çàê³í÷åííþ äåê³ëüêîõ ñïðîá çàâàíòàæåí³ ðå÷³ ùå íå
áóëè ïðàâèëüíî â³äáàëàíñîâàí³, ìàøèíà çä³éñíþº
â³äæèì íà øâèäêîñò³, íèæ÷å â³ä ïåðåäáà÷åíî¿.
Ó âèïàäêó íàäì³ðíî¿ íåçáàëàíñîâàíîñò³ ïðàëüíà
ìàøèíà çä³éñíþº ðîçïîä³ë çàì³ñòü â³äæèìó.
Ç ìåòîþ îïòèìàëüíîãî ðîçïîä³ëó çàâàíòàæåííÿ ³
éîãî ïðàâèëüíîãî áàëàíñóâàííÿ, ðåêîìåíäóºòüñÿ
îäíî÷àñíå ïðàííÿ âåëèêèõ ³ ìàëèõ ðå÷åé.
Çàïîá³æí³ çàõîäè - ïîðàäè
Ìàøèíà áóëà ñïðîåêòîâàíà ³ âèðîáëåíà ó
â³äïîâ³äíîñò³ ç ì³æíàðîäíèìè íîðìàìè áåçïåêè.
Äàí³ ïîïåðåäæåííÿ ñêëàäåí³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
áåçïåêè ³ òîìó ¿õ òðåáà óâàæíî ïðî÷èòàòè.
Ðó÷íå â³äêðèâàííÿ äâåðöÿò ëþêó
Çàãàëüíà áåçïåêà
• Äàíå îáëàäíàííÿ áóëî ðîçðîáëåíå âèêëþ÷íî äëÿ
ïîáóòîâîãî âèêîðèñòàííÿ.
• Ìàøèíà ìຠâèêîðèñòîâóâàòèñÿ ò³ëüêè
ïîâíîë³òí³ìè îñîáàìè ³ çã³äíî ç ³íñòðóêö³ÿìè,
íàâåäåíèìè ó äàí³é áðîøóð³.
• Íå òîðêàéòåñÿ äî ìàøèíè ãîëèìè íîãàìè àáî
ìîêðèìè àáî âîëîãèìè ðóêàìè é íîãàìè.
• Íå âèéìàéòå øòåïñåëü ç ðîçåòêè, âèòÿãóþ÷è éîãî
çà ïðîâ³ä, òðèìàéòåñÿ ò³ëüêè çà ñàìèé øòåïñåëü.
• Áóäüòå îáåðåæí³: âîäà, ùî çëèâàºòüñÿ, ìîæå
ìàòè âèñîêó òåìïåðàòóðó.
• Ó æîäíîìó âèïàäêó íå çàñòîñîâóéòå ñèëó äî
äâåðöÿò ëþêó: ìîæíà ïîøêîäèòè ìåõàí³çì áåçïåêè,
ùî çàõèùຠâ³ä âèïàäêîâîãî â³äêðèâàííÿ.
• ßêùî ìàøèíà íå ïðàöþº, ó æîäíîìó âèïàäêó íå
â³äêðèâàéòå ¿¿ ñàìîñò³éíî äëÿ ðåìîíòó.
• Çàâæäè ñòåæòå çà òèì, ùîá ä³òè íå íàáëèæàëèñÿ
äî ïðàöþþ÷î¿ ìàøèíè.
• ßêùî íåîáõ³äíî ïåðåíåñòè ìàøèíó, òàê³ ä³¿ ìàþòü
âèêîíóâàòèñÿ äâîìà àáî òðüîìà âàíòàæíèêàìè (à
íå îäíèì!) çà óìîâè ìàêñèìàëüíî¿ óâàãè, òîìó ùî
ìàøèíà äóæå âàæêà.
• Ïåðø, í³æ çàâàíòàæèòè á³ëèçíó, ïåðåâ³ðòå, ùîá
áàðàáàí áóâ ïîðîæí³é.
Óòèë³çàö³ÿ
• Ïåðåðîáêà ïàêóâàëüíîãî ìàòåð³àëó:
äîäåðæóéòåñü ì³ñöåâèõ íîðìè, òàê ÿê ïàêóâàííÿ
ìîæå áóòè âèêîðèñòàíå ïîâòîðíî.
• ªâðîïåéñüêà äèðåêòèâà 2002/96/CE ç â³äõîä³â
â³ä åëåêòðè÷íî¿ é åëåêòðîííî¿ àïàðàòóðè
ïåðåäáà÷àº, ùî ïîáóòîâ³ åëåêòðîïðèëàäè íå
ìîæóòü ïåðåðîáëÿòèñÿ ó çâè÷àéíîìó ïîðÿäêó äëÿ
òâåðäèõ ì³ñüêèõ â³äõîä³â. Çíÿò³ ç åêñïëóàòàö³¿
ïîáóòîâ³ ïðèëàäè ìàþòü áóòè ç³áðàí³ îêðåìî äëÿ
îïòèì³çàö³¿ ñòóïåíþ â³äíîâëåííÿ é ðåöèêëþâàííÿ
ìàòåð³àë³â, ùî âõîäÿòü äî ¿õíüîãî ñêëàäó, ³ ç
ìåòîþ óñóíåííÿ ïîòåíö³éíî¿ øêîäè äëÿ çäîðîâ’ÿ òà
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Ñèìâîë çàêðåñëåíî¿
êîðçèíè, çîáðàæåíèé íà âñ³õ âèðîáàõ, íàãàäóº ïðî
íåîáõ³äí³ñòü îêðåìî¿ óòèë³çàö³¿.
Äëÿ ïîäàëüøî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðàâèëüíå çíÿòòÿ ç
åêñïëóàòàö³¿ ïîáóòîâèõ åëåêòðîïðèëàä³â, ¿õí³
âëàñíèêè ìîæóòüç âåðíóòèñÿ ó â³äïîâ³äíó
ìóíèöiïàëüíó ñëóæáó àáî äî ïðîäàâöÿ ïðèëàäó.
UK
Ó âèïàäêó, ÿêùî íåìîæëèâî â³äêðèòè äâåðöÿòà
ëþêó ³ç-çà â³äñóòíîñò³ åëåêòðîåíåð㳿 ³ âè õîò³ëè á
â³äêëàñòè ïðàííÿ, òðåáà ä³ÿòè òàêèì ÷èíîì:
20
1. Âèòÿãí³òü øòåïñåëü ç
åëåêòðè÷íî¿ ðîçåòêè.
2. Ïåðåâ³ðòå, ùîá ð³âåíü
âîäè óñåðåäèí³ ìàøèíè
áóâ íèæ÷å ð³âíÿ äâåðöÿò
ëþêó; ÿêùî öå íå òàê,
çëèéòå íàäëèøîê âîäè
÷åðåç çëèâíèé øëàíã,
çáèðàþ÷è ¿¿ ó â³äð³, ÿê
ïîêàçàíî íà ìàëþíêó.
3. Çí³ì³òü äåêîðàòèâíó
ïàíåëü íà ëèöåâîìó áîö³
ïðàëüíî¿ ìàøèíè çà
äîïîìîãîþ âèêðóòêè (äèâ.
ìàëþíîê).
4. Ïîòÿãí³òü çà ÿçè÷îê,
ïîêàçàíèé íà ìàëþíêó,
íàçîâí³ äî çâ³ëüíåííÿ
ïëàñòìàñîâî¿ òÿãè ç³
ñòîïîðà; òÿãí³òü
ïîñë³äîâíî âíèç äîêè íå
â³ä÷óºòå ùî óñåðåäèí³
êëàöíóëî, öå îçíà÷àº, ùî
äâåðöÿòà ðîçáëîêîâàíî.
5. ³äêðèéòå äâåðöÿòà; ó
âèïàäêó ÿêùî öå äîñ³ ùå
íåìîæëèâî – ïîâòîð³òü
ïðîöåäóðó.
6. Âñòàíîâ³òü ïàíåëü íà ì³ñöå, ïåðåñâ³ä÷èâøèñü ó
òîìó, ùî äî ¿¿ ïðèòèñêàííÿ ó á³ê ìàøèíè êðþêè
áóëè âñòàâëåí³ ó ñïåö³àëüí³ ïåòë³.
45
Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ - äîãëÿä
UK
³äêëþ÷åííÿ âîäè é åëåêòðè÷íîãî æèâëåííÿ
• Çàêðèâàéòå âîäîïðîâ³äíèé êðàí ï³ñëÿ êîæíîãî
ïðàííÿ. Ó òàêèé ñïîñ³á çìåíøóºòüñÿ çíîñ
ã³äðàâë³÷íî¿ ÷àñòèíè ìàøèíè é óñóâàºòüñÿ
íåáåçïåêà âèòîêó.
• Âèéìàéòå øòåïñåëü ç ðîçåòêè ï³ä ÷àñ ìèòòÿ
ìàøèíè ³ ï³ä ÷àñ ðîá³ò ç òåõí³÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ.
Ùîá ïîòðàïèòè äî ôîðêàìåðè:
1. çí³ì³òü äåêîðàòèâíó
ïàíåëü íà ëèöåâîìó áîö³
ïðàëüíî¿ ìàøèíè çà
äîïîìîãîþ âèêðóòêè (äèâ.
ìàëþíîê);
Ìèòòÿ ìàøèíè
Çîâí³øíÿ ÷àñòèíà ³ ãóìîâ³ äåòàë³ ìîæóòü áóòè
âèìèò³ òêàíèíîþ, çìî÷åíîþ ó òåïë³é âîä³ é ìèë³. Íå
âèêîðèñòîâóéòå ðîç÷èííèêè àáî àáðàçèâè.
×èñòêà êàñåòè äëÿ ìèþ÷èõ çàñîá³â
Ùîá âèòÿãòè êàñåòó,
íàòèñí³òü íà âàæ³ëü (1) ³
ïîòÿãí³òü êàñåòó íàçîâí³
(2) (äèâ. ìàëþíîê).
Ïðîìèéòå ï³ä ïðîòî÷íîþ
âîäîþ; öÿ ïðîöåäóðà ìàº
ïðîâîäèòèñÿ ðåãóëÿðíî.
1
2
Äîãëÿä çà áàðàáàíîì äëÿ á³ëèçíè
• Çàâæäè çàëèøàéòå â³äêðèòèìè äâåðöÿòà ëþêó,
òîä³ íå óòâîðþâàòèìóòüñÿ íåïðèºìí³ çàïàõè.
Ìèòòÿ íàñîñó
Ìàøèíà îáëàäíàíà íàñîñîì ç àâòîìàòè÷íîþ
÷èñòêîþ, ùî íå âèìàãຠòåõí³÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ. Ìîæå òðàïèòèñÿ òàê, ùî ìàë³
ïðåäìåòè (ìîíåòè, ´óäçèêè) ïîòðàïëÿòü äî
ôîðêàìåðè, ùî çàõèùຠíàñîñ, ðîçòàøîâàíèé ó ¿¿
íèæí³é ÷àñòèí³.
Ïåðåêîíàéòåñÿ ó òîìó, ùî öèêë ïðàííÿ
çàê³í÷åíèé, ³ âèòÿãí³òü øòåïñåëü ç ðîçåòêè.
46
2. âñòàíîâ³òü êîíòåéíåð,
ùîá ç³áðàòè âîäó, ÿêà
âèõîäèòü (ïðèáëèçíî 1.5
ë) (äèâ. ìàëþíîê);
3. ³äêðóò³òü êðèøêó,
îáåðòàþ÷è ¿¿ ïðîòè
ãîäèííèêîâî¿ ñòð³ëêè (äèâ.
ìàëþíîê);
4. àêóðàòíî î÷èñò³òü âíóòð³øíþ ÷àñòèíó;
5. íàêðóò³òü êðèøêó;
6. âñòàíîâ³òü ïàíåëü íà ì³ñöå, ïåðåñâ³ä÷èâøèñü ó
òîìó, ùî äî ¿¿ ïðèòèñêàííÿ ó á³ê ìàøèíè êðþêè
áóëè âñòàâëåí³ ó ñïåö³àëüí³ ïåòë³.
Êîíòðîëü øëàíãà äëÿ ïîäà÷³ âîäè
Ïåðåâ³ðÿéòå øëàíã äëÿ ïîäà÷³ âîäè íå ìåíøå
îäíîãî ðàçó íà ð³ê. ßêùî íà íüîìó º òð³ùèíè, â³í
ï³äëÿãຠçàì³í³: ï³ä ÷àñ ïðàííÿ âèñîêèé òèñê ìîæå
ïðèçâåñòè äî ðîç³ðâàííÿ òð³ùèí.
Íåñïðàâíîñò³ òà çàñîáè ¿õ
ë³êâ³äàö³¿
Ìîæå òðàïèòèñÿ òàê, ùî ìàøèíà íå áóäå ïðàöþâàòè. Äî òîãî ÿê çàòåëåôîíóâàòè ó Ñåðâiñíèé öåíòð (äèâ. “Äîïîìîãà”),
ïåðåâ³ðòå, ÷è íå º äàíà íåñïðàâí³ñòü ïðîáëåìîþ, ùî ëåãêî âèð³øóºòüñÿ, çâåðíóâøèñü äî ñïèñêó íèæ÷å.
Íåñïðàâíîñò³:
Ìîæëèâ³ ïðè÷èíè/гøåííÿ:
Ìàøèíà íå âìèêàºòüñÿ.
• Øòåïñåëü íå âñòàâëåíèé ó ðîçåòêó, àáî â³äñóòí³é êîíòàêò.
• Ó áóäèíêó íåìຠåëåêòðîåíåð㳿.
Öèêë ïðàííÿ íå ðîçïî÷èíàºòüñÿ.
• Äâåðöÿòà ëþêó ïîãàíî çàêðèò³.
• Êíîïêà START/PAUSE íå áóëà íàòèñíóòà.
• Âîäîïðîâ³äíèé êðàí çàêðèòèé.
Ó ìàøèíó íå íàäõîäèòü âîäà.
•
•
•
•
•
•
Ìàøèíà áåçïåðåðâíî çàëèâຠ³
çëèâຠâîäó.
• Çëèâíèé øëàíã íå çíàõîäèòüñÿ íà â³äñòàí³ â³ä 65 äî 100 ñì â³ä
ï³äëîãè (äèâ. äèâ. “Âñòàíîâëåííÿ”).
• ʳíåöü çëèâíîãî øëàíãà çàíóðåíèé ó âîäó (äèâ. “Âñòàíîâëåííÿ”).
• ßêùî êâàðòèðà çíàõîäèòüñÿ íà âåðõí³õ ïîâåðõàõ áóäèíêó, ìîæëèâî,
â³äáóâàºòüñÿ ñèôîííèé åôåêò, ïðè ÿêîìó ìàøèíà áåçïåðåðâíî
çàëèâຠé çëèâຠâîäó. Ùîá éîãî ë³êâ³äóâàòè, ³ñíóþòü ñïåö³àëüí³
àíòèñèôîíí³ êëàïàíè, ÿê³ ìîæíà ïðèäáàòè ó òîðãîâåëüí³é ìåðåæ³.
• Ñòiííèé êàíàëiçàöiéíèé ñëèâ íå ìຠâ³ääóøèíè äëÿ âèõîäó
ïîâiòðÿ.
Ìàøèíà íå çëèâຠâîäó. àáî íå
ïðàöþº â³äæèì.
• Ïðîãðàìà íå ïåðåäáà÷ຠçëèâàííÿ: ó äåÿêèõ ïðîãðàìàõ éîãî
ïîòð³áíî âìèêàòè âðó÷íó (äèâ. “Ïðîãðàìè ³ îïö³¿”).
• Àêòèâîâàíà îïö³ÿ “Ïîëåãøåíå ïðàñóâàííÿ”: äëÿ çàâåðøåííÿ
ïðîãðàìè, íàòèñí³òü êíîïêó START/PAUSE (äèâ. “Ïðîãðàìè ³ îïö³¿”).
• Ïåðåãèí çëèâíîãî øëàíãà (äèâ. “Âñòàíîâëåííÿ”).
• Çàñì³òèâñÿ çëèâíèé øëàíã.
Ìàøèíà ñèëüíî â³áðóº ï³ä ÷àñ
â³äæèìó.
• Áàðàáàí, ó ìîìåíò âñòàíîâëåííÿ, íå áóâ ïðàâèëüíî
ðîçáëîêîâàíèé (äèâ. “Âñòàíîâëåííÿ”).
• Ìàøèíà ñòî¿òü íå íà ïëîñê³é ïîâåðõí³ (äèâ. “Âñòàíîâëåííÿ”).
• Ìàøèíà çàòèñíóòà ì³æ ìåáëÿìè ³ ñò³íîþ (äèâ. “Âñòàíîâëåííÿ”).
• Äèñáàëàíñ çàâàíòàæåííÿ (äèâ. “Îïèñ ìàøèíè”).
Ìàøèíà ïðîïóñêຠâîäó.
• Ïîãàíî ïðèãâèí÷åíèé øëàíã ïîäà÷³ âîäè (äèâ. “Âñòàíîâëåííÿ”).
• Çàáðóäíåíà êàñåòà äëÿ ìèþ÷èõ çàñîá³â (ÿê âèìèòè äèâ. “Òåõí³÷íå
îáñëóãîâóâàííÿ ³ äîãëÿä”).
• Ïîãàíî çàêð³ïëåíèé çëèâíèé øëàíã (äèâ. “Âñòàíîâëåííÿ”).
ϳêòîãðàìè, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî
“Ïîòî÷íî¿ ôàçè” øâèäêî áëèìàþòü
îäíî÷àñíî ç ³íäèêàòîðíîþ ëàìïîþ
ÂÌÈÊÀÍÍß/ÂÈÌÈÊÀÍÍß.
• Âèìêí³òü ìàøèíó é âèòÿãí³òü øòåïñåëü ç ðîçåòêè, çà÷åêàéòå
áëèçüêî 1 õâèëèíè ³ ââ³ìêí³òü ¿¿ ïîâòîðíî. ßêùî íåñïðàâí³ñòü íå
óñóíåíî, çàòåëåôîíóéòå ó Ñåðâiñíèé öåíòð.
Óòâîðþºòüñÿ çàíàäòî áàãàòî ï³íè.
• Ìèþ÷èé çàñ³á íå ï³äõîäèòü äëÿ ïðàëüíî¿ ìàøèíè (ìຠáóòè íàïèñ
“äëÿ ìàøèííîãî ïðàííÿ”, “äëÿ ðó÷íîãî é ìàøèííîãî ïðàííÿ”, àáî
ïîä³áíèé).
• Ïåðåâèùåíå äîçóâàííÿ ìèþ÷îãî çàñîáó.
Äâåðöÿòà ëþêó ìàøèíè
çàëèøàþòüñÿ çàáëîêîâàíèìè.
• Âèêîíàéòå ïðîöåäóðó ðó÷íîãî ðîçáëîêóâàííÿ (äèâ. “Çàïîá³æí³
çàõîäè é ïîðàäè“).
Øëàíã ïîäà÷³ âîäè íå ï³äêëþ÷åíèé äî êðàíó.
Ïåðåãèí ó øëàíãó.
Âîäîïðîâ³äíèé êðàí çàêðèòèé.
Ó âîäîïðîâîä³ íåìຠâîäè.
Íåäîñòàòí³é òèñê.
Êíîïêà START/PAUSE íå áóëà íàòèñíóòà.
ßêùî ï³ñëÿ òàêèõ ïåðåâ³ðîê ïðîáëåìà çàëèøàºòüñÿ, çàêðèéòå
âîäîïðîâ³äíèé êðàí, âèìêí³òü ìàøèíó ³ çàòåëåôîíóéòå ó Ñåðâiñíèé
öåíòð.
47
UK
Äîïîìîãà
195064612.00
05/2007 - Xerox Business Services
UK
Ïåðø í³æ òåëåôîíóâàòè ó Ñåðâiñíèé öåíòð:
• Ïåðåâ³ðòå, ÷è ìîæíà ñàìîñò³éíî âèð³øèòè ïðîáëåìó (äèâ. “Íåñïðàâíîñò³ ³ çàñîáè ¿õ óñóíåííÿ”);
• Çàïóñò³òü ïðîãðàìó ïîâòîðíî, ùîá ïåðåâ³ðèòè ÷è óñóíåíî íåñïðàâí³ñòü;
• Ïðè íåãàòèâíîìó ðåçóëüòàò³, çâåðí³òüñÿ äî óïîâíîâàæåíîãî ôàõ³âöÿ ó Àâòîðèçîâàíèé ñåðâiñíèé öåíòð;
Ó âèïàäêó íåïðàâèëüíîãî âñòàíîâëåííÿ àáî íåïðàâèëüíîãî âèêîðèñòàííÿ âè ç âàñ ìîæå áóòè ñòÿãíóòà
ïëàòà çà ïðîâåäåííÿ îïåðàö³¿.
Çâåðòàéòåñÿ âèêëþ÷íî äî óïîâíîâàæåíèõ ôàõ³âö³â.
Ùî òðåáà ïîâ³äîìèòè:
• òèï íåñïðàâíîñò³;
• ìîäåëü ìàøèíè (Ìîä.);
• íîìåð ñå𳿠“S/N”(Ñ/Í);
Ö³ äàí³ çíàõîäÿòüñÿ íà ³íôîðìàö³éí³é ïëàñòèí³ íà ñàì³é ìàøèí³.
Íîìåð ãàðàíò³éíîãî äîêóìåíòà (ñåðâ³ñíîãî ñåðòèô³êàòà, òàëîíà ãàðàíò³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ñåðâ³ñíî¿
êíèæêè ³ ò.ä.) Ö³ äàí³ çíàõîäÿòüñÿ íà îáêëàäàíö³ âàøîãî ãàðàíò³éíîãî äîêóìåíòà.
48
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising