5714V102

5714V102
DK Side 1
UK Page 23
FR Page 45
DE Seite 67
5714
Programmable
LED Indicator
No. 5714V102-IN (1022)
F r o m s e r. n o . 0 6 0 1 3 7 0 0 1
SIGNALS THE BEST
DK
PR electronics A/S tilbyder et bredt program af analoge og digitale
signalbehandlingsmoduler til industriel automation. Programmet
består af Isolatorer, Displays, Ex-barrierer, Temperaturtransmittere,
Universaltransmittere mfl. Vi har modulerne, du kan stole på i selv
barske miljøer med elektrisk støj, vibrationer og temperaturudsving,
og alle produkter opfylder de strengeste internationale standarder.
Vores motto »Signals the Best« er indbegrebet af denne filosofi –
og din garanti for kvalitet.
UK
PR electronics A/S offers a wide range of analogue and digital
signal conditioning modules for industrial automation. The product
range includes Isolators, Displays, Ex Interfaces, Temperature
Transmitters, and Universal Modules. You can trust our products
in the most extreme environments with electrical noise, vibrations
and temperature fluctuations, and all products comply with the
most exacting international standards. »Signals the Best« is the
epitome of our philosophy – and your guarantee for quality.
FR
PR electronics A/S offre une large gamme de produits pour le
traite­ment des signaux analogiques et numériques dans tous
les domaines industriels. La gamme de produits s’étend des
transmetteurs de température aux afficheurs, des isolateurs aux
interfaces SI, jusqu’aux modules universels. Vous pouvez compter
sur nos produits même dans les conditions d’utilisation sévères,
p.ex. bruit électrique, vibrations et fluctuations de température.
Tous nos produits sont conformes aux normes internationales les
plus strictes. Notre devise »SIGNALS the BEST« c’est notre ligne
de conduite - et pour vous l’assurance de la meilleure qualité.
DE
PR electronics A/S verfügt über ein breites Produktprogramm
an analogen und digitalen Signalverarbeitungsmodule für die in­
dustrielle Automatisierung. Dieses Programm umfasst Displays,
Temperaturtransmitter, Ex- und galvanische Signaltrenner, und
Universalgeräte. Sie können unsere Geräte auch unter extremen
Einsatzbedingungen wie elektrisches Rauschen, Erschütterungen
und Temperaturschwingungen vertrauen, und alle Produkte von
PR electronics werden in Überein­stimmung mit den strengsten
internationalen Normen produziert. »Signals the Best« ist Ihre
Garantie für Qualität!
Programmerbart LED-instrument
PReview 5714
Indholdsfortegnelse
Advarsler.............................................................................
Sikkerhedsregler..................................................................
Overensstemmelseserklæring.............................................
Front - og bagsidelayout.....................................................
Anvendelse..........................................................................
Teknisk karakteristik............................................................
Montage / installation..........................................................
Applikationer.......................................................................
Bestillingsskema..................................................................
Elektriske specifikationer....................................................
Følerfejlsdetektering i og uden for område.........................
Tilslutninger.........................................................................
Blokdiagram........................................................................
Rutediagram........................................................................
Rullende hjælpetekster........................................................
Programmering / betjening af trykknapper.........................
Grafisk afbildning af relæfunktionen setpunkt....................
2
3
5
6
7
7
7
8
9
9
13
14
15
16
18
20
21
1
ADVARSEL
GENERELT
Dette modul er beregnet for tilslutning til livsfarlige elektriske
spændinger. Hvis denne advarsel ignoreres, kan det føre til
alvorlig legemsbeskadigelse eller mekanisk ødelæggelse.
For at undgå faren for elektriske stød og brand skal manualens
sikkerhedsregler overholdes, og vejledningerne skal følges.
Specifikationerne må ikke overskrides, og modulet må kun
benyttes som beskrevet i det følgende.
Manualen skal studeres omhyggeligt, før modulet tages i brug.
Kun kvalificeret personale (teknikere) må installere dette modul.
Hvis modulet ikke benyttes som beskrevet i denne manual, så
forringes modulets beskyttelsesforanstaltninger.
ADVARSEL
FARLIG
SPÆNDING
Der må ikke tilsluttes farlig spænding til modulet, før dette
er fastmonteret, og følgende operationer bør kun udføres på
modulet i spændingsløs tilstand og under ESD-sikre forhold:
Fejlfinding på modulet.
Reparation af modulet må kun foretages af PR electronics A/S.
Signaturforklaring
Trekant med udråbstegn: Advarsel / krav. Hændelser der kan føre til
livs­truende situationer.
CE-mærket er det synlige tegn på modulets overensstemmelse med
EU­­-direktivernes krav.
2
SIKKERHEDSREGLER
Definitioner:
Farlige spændinger er defineret som områderne: 75...1500 Volt DC og
50...1000 Volt AC.
Teknikere er kvalificerede personer, som er uddannet eller oplært til at kunne
udføre installation, betjening eller evt. fejlfinding både teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Operatører er personer, som under normal drift med produktet skal indstille og
betjene produktets trykknapper eller potentiometre, og som er gjort bekendt
med indholdet af denne manual.
Modtagelse og udpakning:
Udpak modulet uden at beskadige det. Kontrollér ved modtagelsen, at modultypen svarer til den bestilte. Indpakningen bør følge modulet, indtil dette er
monteret på blivende plads.
Miljøforhold:
Undgå direkte sollys, kraftigt støv eller varme, mekaniske rystelser og stød, og
udsæt ikke modulet for regn eller kraftig fugt. Om nødvendigt skal opvarmning,
udover de opgivne grænser for omgivelsestemperatur, forhindres ved hjælp af
ventilation.
Alle moduler hører til Installationskategori II, Forureningsgrad 1 og Isolationsklasse II.
Installation:
Modulet må kun tilsluttes af teknikere, som er bekendte med de tekniske
udtryk, advarsler og instruktioner i manualen, og som vil følge disse.
Hvis der er tvivl om modulets rette håndtering, skal der rettes henvendelse til
den lokale forhandler eller alternativt direkte til:
PR electronics A/S, Lerbakken 10, 8410 Rønde, Danmark tlf: +45 86 37 26 77.
Installation og tilslutning af modulet skal følge landets gældende regler for
installation af elektrisk materiel bl.a. med hensyn til ledningstværsnit, for-sikring
og placering.
Beskrivelse af indgang / udgang og forsyningsforbindelser findes på blokdiagrammet og sideskiltet.
For moduler, som er permanent tilsluttet farlig spænding, gælder:
For-sikringens maximale størrelse er 10 A og skal sammen med en afbryder
placeres let tilgængeligt og tæt ved modulet. Afbryderen skal mærkes
således, at der ikke er tvivl om, at den afbryder spændingen til modulet.
3
UL-installationskrav:
Til brug på en plan overflade i en type 1-kapsling
Brug kun 60/75°C kobberledninger
Kapslingsklasse (kun front).......................... NEMA type 4X, UL50E
Max. omgivelsestemperatur......................... 60°C
Max. ledningskvadrat, pin 41...46................ AWG 30-16
Max. ledningskvadrat, øvrige....................... AWG 30-12
UL fil-nummer.............................................. E248256
Kalibrering og justering:
Under kalibrering og justering skal måling og tilslutning af eksterne spændinger
udføres i henhold til denne manual, og teknikeren skal benytte sikkerhedsmæssigt korrekte værktøjer og instrumenter.
Betjening under normal drift:
Operatører må kun indstille eller betjene modulerne, når disse er fast installeret
på forsvarlig måde i tavler el. lignende, så betjeningen ikke medfører fare for liv
eller materiel. Dvs., at der ikke er berøringsfare, og at modulet er placeret, så
det er let at betjene.
Rengøring:
Modulet må, i spændingsløs tilstand, rengøres med en klud let fugtet med
destilleret vand.
overensstemmelseserklæring
Som producent erklærer
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
hermed at følgende produkt:
Type: 5714
Navn: Programmerbart LED instrument
er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:
EMC-direktivet 2004/108/EF og senere tilføjelser
EN 61326-1
For specifikation af det acceptable EMC-niveau henvises til modulets
elektriske specifikationer.
Lavspændingsdirektivet 2006/95/EFog senere tilføjelser
EN 61010-1
Ansvar:
I det omfang instruktionerne i denne manual ikke er nøje overholdt, vil kunden
ikke kunne rette noget krav, som ellers måtte eksistere i henhold til den indgåede salgsaftale, mod PR electronics A/S.
Rønde, 22. december 2009
4
Kim Rasmussen
Producentens underskrift
5
Front- og bagsidelayout
Programmerbart LED-instrument
PReview 5714
•
•
•
•
•
4-cifret 14-segment LED-display
Indgang for mA, V, potentiometer, RTD og TC
2 relæer og analog udgang
Universel forsyningsspænding
Programmerbar via fronttaster
Anvendelse:
• Instrument til digital visning af strøm- / spændings- / temperatur- eller 3-leder
potentiometersignaler.
Billede 1: 5714 set fra fronten
• Styring af procesforløb med 2 sæt potentialefri skiftekontakter og analog
udgang.
• Til lokal visning i ekstreme vådrumsmiljøer med påmonteret specialdesingnet
frontafdækning.
Teknisk karakteristik:
• 4-cifret LED-display med 13,8 mm 14-segment cifre. Max. displayvisning
-1999...9999 med fri kommaplacering og relæ ON- / OFF-indikering.
• Med funktionstasterne på instrumentets front kan alle driftsparametre tilpasses enhver applikation.
• PReview 5714 kan leveres færdigkonfigureret efter specifikation, klar til styring /
visualisering af et procesforløb.
• Via menupunkt kan hjælpetekster vælges på 8 sprog.
Billede 2: 5714 set fra bagsiden.
• For relæudgangene er tiden til test af installationen minimeret via et menupunkt, hvor hvert enkelt relæ kan aktiveres / deaktiveres uafhængigt af indgangssignalet.
Montage / installation:
• Designet for panelmontage i tavlefront. En inkluderet gummipakning skal
monteres mellem udskæringshul og displayfront for opnåelse af tæthedsgrad
IP65 (NEMA 4X). En specialdesignet stænktæt afdækning til ekstra beskyttelse leveres som ekstraudstyr.
6
7
Applikationer
Bestillingsskema: 5714
Indgangssignaler:
Strøm
46
+
2-Trådstransmitter
RTD Potentio­ Forbindelse, ledere
4
3
2
meter
+
Spænding
-
+
Type
45
5714
44
TC
43
1
42
41
Udgangssignaler:
26
Type
Egetforbrug
Maxforbrug
24
5714A
2,2 W
2,5 W
5714B
2,7 W
3,0 W
5714C
2,7 W
3,0 W
5714D
3,2 W
3,5 W
+
22
21
11
Analog, 0/4...20 mA
2 skifterelæer
Forsyning:
Specifikationsområde:
-20°C til +60°C
Fælles specifikationer:
Forsyningsspænding, universel.................... 21,6...253 VAC, 50...60 Hz eller
19,2...300 VDC
Forbrug:
25
23
12
2
Isolationsspænding, test / drift.................... 2,3 kVAC / 250 VAC
Signal- / støjforhold...................................... Min. 60 dB (0...100 kHz)
Reaktionstid (0...90%, 100...10%), programmerbar:
Temperaturindgang................................ 1...60 s
Strøm- / spændingsindgang.................. 0,4...60 s
Kalibreringstemperatur................................. 20...28°C
Nøjagtighed, størst af generelle og basisværdier:
32
21,6...253 VAC
eller
19,2...300 VDC
8
Generelle værdier
1
31
A
B
C
D
NB.: Den stænktætte afdækning skal bestilles separat. Bestillingsnr. 8335
Elektriske specifikationer:
-
1
2
Version
Standard . . . . . . . . . . . . . . . :
2 relæer . . . . . . . . . . . . . . . . :
Analog udgang . . . . . . . . . . :
Analog udgang og 2 relæer :
2
Indgangstype
Absolut
nøjagtighed
Temperaturkoefficient
Alle
≤ ±0,1% af visning
≤ ±0,01% af visning / °C
9
Basisværdier
Indgangstype
Basisnøjagtighed
Temperaturkoefficient
mA
≤ ±4 µA
≤ ±0,4 µA / °C
Kabelmodstand pr. leder, RTD (max.)..........
Følerstrøm, RTD...........................................
Virkning af følerkabelmodstand
(3- / 4-leder), RTD........................................
Følerfejlsdetektering, RTD............................
Kortslutningsdetektering, RTD.....................
TC indgang:
Volt
≤ ±20 µV
≤ ±2 µV / °C
Potentiometer
≤ ±0,1 Ω
≤ ±0,01 Ω / °C
Pt100
≤ ±0,2°C
≤ ±0,02°C / °C
Type
Ni100
≤ ±0,3°C
≤ ±0,03°C / °C
TC-type: E, J, K,
L, N, T, U
≤ ±1°C
≤ ±0,05°C / °C
TC-type: R, S,
W3, W5, LR
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
TC type: B
160...400°C
≤ ±4.5°C
≤ ±0.45°C / °C
TC type: B
400...1820°C
≤ ±2°C
≤ ±0.2°C / °C
B
E
J
K
L
N
R
S
T
U
W3
W5
LR
EMC-immunitetspåvirkning.................................. < ±0,5% af visning
Hjælpespænding:
2-trådsforsyning (klemme 46...45)..........
Ledningskvadrat, klemme 41...46 (max.).....
Ledningskvadrat, øvrige (max.)....................
Relativ luftfugtighed.....................................
Mål (HxBxD).................................................
Udskæringsmål ...........................................
Kapslingsklasse (monteret i tavlefront)........
Vægt.............................................................
25...15 VDC / 0...20 mA
1 x 1,5 mm2 flerkoret ledning
1 x 2,5 mm2 flerkoret ledning
< 95% RH (ikke kond.)
48 x 96 x 120 mm
44,5 x 91,5 mm
IP65 / NEMA type 4X, UL50E
230 g
RTD- og potentiometerindgang:
Indgangstype
Min.
værdi
Max.
værdi
Standard
Pt100
Ni100
Potentiometer
-200°C
-60°C
10 Ω
+850°C
+250°C
100 kΩ
IEC60751
DIN 43760
-
Indgang for RTD-typer:
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
10
Min.
værdi
+0°C
-100°C
-100°C
-180°C
-200°C
-180°C
-50°C
-50°C
-200°C
-200°C
0°C
0°C
-200°C
50 Ω
Nom. 0,2 mA
< 0,002 Ω / Ω
Ja
< 15 Ω
Max.
værdi
Standard
+1820°C
+1000°C
+1200°C
+1372°C
+900°C
+1300°C
+1760°C
+1760°C
+400°C
+600°C
+2300°C
+2300°C
+800°C
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
ASTM E988-90
ASTM E988-90
GOST 3044-84
Koldt loddestedskomp. (CJC)
via intern føler.......................................... ±(2,0°C + 0,4°C * Δt)
Δt = intern temperatur - omgivelsestemperatur
Følerfejlsdetektering, alle TC-typer.............. Ja
Følerfejlsstrøm:
under detektering..................................... Nom. 2 μA
ellers......................................................... 0 μA
Strømindgang:
Måleområde................................................. 0...20 mA
Programmerbare måleområder.................... 0...20 og 4...20 mA
Indgangsmodstand...................................... Nom. 20 Ω + PTC 25 Ω
Følerfejlsdetektering:
strømsløjfebrud 4...20 mA...................... Ja
Spændingsindgang:
Måleområde................................................. 0...12 VDC
Programmerbare måleområder.................... 0...1, 0,2...1,
0...10 og 2...10 VDC
Indgangsmodstand...................................... Nom. 10 MΩ
11
Udgange:
Display:
Displayvisning..............................................
Kommaplacering..........................................
Cifferhøjde....................................................
Display opdatering.......................................
Indgang uden for indgangsområde
indikeres med...............................................
Strømudgang:
Signalområde (span)....................................
Programmerbare signalområder..................
Belastning (max.)..........................................
Belastningsstabilitet.....................................
Følerfejlsdetektering.....................................
NAMUR NE 43 Up- / Downscale.................
Begrænsning af udgang:
på 4...20 og 20...4 mA signaler..............
på 0...20 og 20...0 mA signaler..............
Strømbegrænsning.......................................
Relæudgange:
Relæfunktion................................................
Hysterese, i % / display counts...................
On- og Off-forsinkelse..................................
Følerfejlsdetektering.....................................
Max. spænding............................................
Max. strøm...................................................
Max. AC effekt..............................................
Max. strøm ved 24 VDC...............................
Marinegodkendelse:
Det Norske Veritas, Ships & Offshore..........
GOST R godkendelse:
VNIIM, Cert. no.............................................
Overholdte myndighedskrav:
EMC 2004/108/EF........................................
LVD 2006/95/EF...........................................
UL, Standard for Safety...............................
12
Følerfejlsdetektering i og uden for område:
-1999...9999 (4 cifre)
Programmerbar
13,8 mm
2,2 gange / s
Beskrivende tekster
0...20 mA
0...20, 4...20,
20...0 og 20...4 mA
20 mA / 800 Ω / 16 VDC
≤ 0,01% af span / 100 Ω
23 / 0 / 3,5 mA, Ingen
23 mA / 3,5 mA
3,8...20,5 mA
0...20,5 mA
≤ 28 mA
Setpunkt
0,1...25% / 1...2999
0...3600 s
Bryde / Slutte / Hold
250 VRMS
2 A / AC
500 VA
1A
Følerfejlcheck i modelvarianter:
Model:
5714A
5714B
5714C
5714D
Indgang
VOLT
CURR
POTM
TEMP
Følerfejlsdetektering:
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
Uden for område visning (IN.LO, IN.HI):
Ved overskridelse af A/D-konverterens eller polynomiets gyldige område.
Område
Visning
Grænse
IN.LO
< -25 mV
0...1 V / 0,2...1 V
IN.HI
> 1,2 V
IN.LO
< -25 mV
0...10 V / 2...10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1,05 mA
0...20 mA / 4...20 mA
IN.HI
> 25,05 mA
IN.LO
< -0,5%
IN.HI
> 100,5%
IN.LO
< temperaturområde -2°C
TC / RTD
IN.HI
> temperaturområde +2°C
Følerfejlsdetektering (SE.BR, SE.SH):
Indgang
CURR
Område
Strømsløjfebrud (4..20mA)
TC
RTD, 2-leder
Ingen SE.SH for Pt10, Pt20 og Pt50
TEMP
Standard for Certification No.2.4
Se www.prelectronics.dk
Standard:
EN 61326-1
EN 61010-1
UL 508
Konfiguration
Altid:
ERR1=NONE, ERR2=NONE:
Ellers:
O.ERR=NONE:
Ellers:
ERR1=NONE, ERR2=NONE, O.ERR=NONE.
Ellers:
RTD, 3-leder
Ingen SE.SH for Pt10, Pt20 og Pt50
RTD, 4-leder
Ingen SE.SH for Pt10, Pt20 og Pt50
Visning
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
Grænse
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> ca. 750 kohm / (1,25 V)
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
Display under min. / over max. visning (-1.9.9.9, 9.9.9.9):
Indgang
Område
CURR
Alle
VOLT
Alle
POTM
-
Visning
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
Grænse
Displayværdi <-1999
Displayværdi >9999
Displayværdi <-1999
Displayværdi >9999
Displayværdi <-1999
Displayværdi >9999
13
Relæ 2 N.C.
26
Relæ 1 N.C.
Fælles
Relæ 2 N.O.
24
25
23
21
22
mA
Gnd.
I
Udgang
11
I+
12
Forsyning
21,6...253 VAC
eller
19,2...300 VDC
31
! Alle fejlvisninger i display blinker 1 gang pr. sekund, samt suppleres med tilhørende hjælpetekst.
Forsyning
Årsag
Permanent fejl i ADC
CJC-føler defekt
Fejl i RAM
Fejl i EEPROM
32
Visning
HW.ER
CJ.ER
RA.ER
EE.ER
Fælles
Relæ 1 N.O.
Blokdiagram
Visning ved hardwarefejl
Fejlsøgning
Test af intern kommunikation uC / ADC
Test af intern CJC-føler
Checksum test af den aktuelle konfiguration i RAM
Checksum test af den aktuelle konfiguration i Eeprom
Udgange:
Strøm
Relæer
31 32
11 12
21 22 23 24 25 26
5714
EEPROM
AD
CPU
14
41
42
Int.
CJC
44
TC
2
R2
1
R1
3
- mA +
Potm.
4
Forsyning:
Indgang gnd.
+
+
-
45
Potentiometer
41 42 43 44 45 46
+
Indgang +,
mA
Spænding
41 42 43 44 45 46
-
Tx
+
0,2 mA
Tx
+
-
46
+
2-trådsforsyning
> 15 VDC
-
+
Strøm
41 42 43 44 45 46
20 W
2-trådstransmitter
41 42 43 44 45 46
PTC
TC
41 42 43 44 45 46
43
41 42 43 44 45 46
+V
RTD, 4-leder
41 42 43 44 45 46
RTD,
ledere
3
2
RTD, 3-leder
41 42 43 44 45 46
Version D
RTD, 2-leder
1
2
3
4
Indgange:
R2
R1
Tilslutninger
15
Rutediagram
Power up
1.2
F.SET
1 2
1 2
REL1
REL2
50.0
1.3
3
SETP
1 2
-1999
9999
/OFF
3
1.0
3
1
2
3
1
Hurtig setpunktsindstilling
og test af relæer.
Forøgelse af setpunkt
Formindskelse af setpunkt
Gem og forlad menuen
og 2 samtidig = relæ skifter tilstand
1.1
1.4
PASS
IN
1 2
0000
9999
1 2
3 Holde
3
DEC.P
1 2
1111
1.1.1.1
DI.LO
3
1 2
a999
9999
REL.U
DI.HI
3
1 2
a999
9999
3
1 2
PERC
DISP
REL.1
3
3
1 2
4-20
0-20
SETP
3
REL.2
3
3
VOLT 3 RANG 3
LANG
1 2
SET
SKIP
OFF
1 2
a999
9999
ACT1
3
1 2
INCR
DECR
HYS1
3
1 2
1
2999
CURR 3 RANG
Til 1.0
1 2
DE_DK
ES_FR
IT_SE
UK_CZ
Hvis ingen taster har været aktiveret i 2 minutter, returnerer displayet til
normaltilstanden 1.0 uden at gemme eventuelle konfigurationsændringer.
1 Forøgelse af værdi / vælg næste parameter
2 Formindskelse af værdi / vælg forrige parameter
3 Accepter valget og gå til næste menu
Holde 3 går til forrige menu / returnerer til 1.0 uden at gemme
1 2
0-10
2-10
0.2-1
0.0-1
3
1.6
POTM 3 CA.LO
1 2
YES
NO
1.4
CA.HI
3
1 2
YES
NO
1 2
SET
SKIP
OFF
TEMP 3 TYPE
3
1 2
a999
9999
ACT2
3
1 2
INCR
DECR
HYS2
3
1 2
1
2999
3
1.5
3
ERR1
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
A.OUT
ON.DE
3
ERR2
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
1.6
1 2
4-20
0-20
20-4
20-0
3
SETP
1.5
1 2
0000
3600
OF.DE
ON.DE
3
1 2
0000
3600
1 2
0000
3600
3
3
OF.DE
1 2
0000
3600
3
3
1.6
1.7
3
O.LO
1 2
a999
9999
1.7
3
O.HI
1 2
a999
9999
1.5
3
O.ERR
1 2
3.5mA
0mA
23mA
NONE
RESP
3
1 2
0.0
60.0
E.PAS
3
1 2
YES
NO
N.PAS
1 2
0000
9999
3
3
NO
1 2
1.0 = Normaltilstand
1.1 = Kun hvis beskyttet
med password.
1.2 = Kun hvis FastSet
er aktiveret.
1.3 = FastSet og relætest
blokeret ved password
5000 ...9999.
1.4 = ingen relæudgange
1.5 = Ikke for indgangssignaler:
Potentiometer, 0...20 mA
og spænding
1.6 = Ingen analog udgang
1.7 = Kun for temperaturindgang
16
PT
NI
TC
3
3
PT.TY
CON.W
1 2
10
1000
1 2
4W
3W
2W
3
Til normaltilstand 1.0
3
NI.TY
CON.W
DEC.P
UNIT
1 2
50
1000
1 2
4W
3W
2W
1 2
1111
111.1
1 2
'C
'F
3
----
3
3
3
3 TC.TY
1 2
TC.B TC.E TC.J TC.K TC.L
TC.N TC.R TC.S TC.T TC.U
TC.W3 TC.W5 TC.LR
3
17
Rullende hjælpetekster
Display i Normal tilstand xxxx, Hardwarefejl:
SE.BR --> KABELBRUD
SE.SH --> KORTSLUTTET FØLER
IN.HI --> INDGANG OVER MAX. VAERDI
IN.LO --> INDGANG UNDER MIN.-VAERDI
9.9.9.9 --> DISPLAY OVER MAX.-VISNING
-1.9.9.9--> DISPLAY UNDER MIN.-VISNING
HW.ER--> HARDWARE-FEJL
EE.ER --> FEJL I EEPROM KONTROLLER OPSAETNING
RA.ER --> FEJL I RAM
CJ.ER -->FEJL PAA CJC-FØLER
DEC.P
1111 -->
111.1 -->
11.11 -->
1.111 -->
DI.LO
xxxx -->
DI.HI -->
xxxx -->
REL.U
Hurtig setpunktsindstilling (Enabled):
PERC -->
F.SET
DISP -->
REL1 --> HURTIG SETPUNKTSINDSTIL. VAELG RELAE
TYPE
REL2 -->
PT
-->
NI
-->
SETP
TC
-->
xxxx --> RELAE-SETPUNKT - TRYK OK
FOR AT GEMME
PT.TY
10
-->
Hurtig setpunktsindstilling (Disabled):
20
-->
SETP
50
-->
xxxx --> RELAE-SETPUNKT - READ ONLY
100
-->
200
-->
Konfigurationsmenuer:
250
-->
LANG
300
-->
DE
--> DE - WAEHLE DEUTSCHEN HILFETEXT
400
-->
DK
--> DK - VAELG DANSK HJAELPETEKST
500
-->
ES
--> ES - SELECCIONAR TEXTO DE
1000 -->
AYUDA EN ESPANOL
FR
--> FR - SELECTION TEXTE D’AIDE
NI.TY
EN FRANCAIS
50
-->
IT
--> IT - SELEZIONARE TESTI DI
100
-->
AIUTO ITALIANI
120
-->
SE
--> SE - VALJ SVENSK HJALPTEXT
1000 -->
UK
--> UK - SELECT ENGLISH HELPTEXT
CZ
--> CZ - VYBER CESKOU NAPOVEDU
CONN
2W
-->
PASS
3W
-->
xxxx --> ANGIV KORREKT PASSWORD
4W
-->
IN
TC.TY
C.LIN* --> TEKST INDTASTET AF BRUGER I PRESET TC. B -->
CURR --> STRØM INDGANG
TC. E -->
VOLT --> SPAENDINGS-INDGANG
TC. J -->
POTM --> POTENTIOMETER INDGANG
TC. K -->
TEMP --> TEMPERATURFØLER INDGANG
TC. L -->
TC. N -->
RANGNår strøm er valgt:
TC. R -->
0-20 --> INDGANGSOMRAADE I mA
TC. S -->
4-20 --> INDGANGSOMRAADE I mA
TC. T -->
TC. U -->
RANGNår spænding er valgt:
TC.W3 -->
0-10 --> INDGANGSOMRAADE I VOLT
TC.W5 -->
2-10 --> INDGANGSOMRAADE I VOLT
TC.LR -->
0.0-1 --> INDGANGSOMRAADE I VOLT
0.2-1 --> INDGANGSOMRAADE I VOLT
DEC.P
1111 -->
CA.LO
111.1 -->
YES --> KALIBRER POTENTIOMETER LAV
NO
--> KALIBRER POTENTIOMETER LAV
UNIT
°C
-->
CA.HI
YES --> KALIBRER POTENTIOMETER HØJ
°F
-->
NO
--> KALIBRER POTENTIOMETER HØJ
18
KOMMAPLACERING
KOMMAPLACERING
KOMMAPLACERING
KOMMAPLACERING
DISPLAYVISNING MIN.
DISPLAYVISNING MAX.
INDSTIL SETPUNKT I PROCENT
INDSTIL SETPUNKT I DISPLAYVISNING
VAELG PT SOM FØLER TYPE
VAELG NI SOM FØLER TYPE
VAELG TC SOM FØLER TYPE
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
FØLER
FØLER
FØLER
FØLER
FØLER
FØLER
FØLER
FØLER
FØLER
FØLER
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
NI
NI
NI
NI
FØLER
FØLER
FØLER
FØLER
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
Når Pt og Ni føler er valgt
VAELG 2-LEDER FØLERTILSLUTNING
VAELG 3-LEDER FØLERTILSLUTNING
VAELG 4-LEDER FØLERTILSLUTNING
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
FØLER
FØLER
FØLER
FØLER
FØLER
FØLER
FØLER
FØLER
FØLER
FØLER
FØLER
FØLER
FØLER
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
Når temperatur er valgt
KOMMAPLACERING
KOMMAPLACERING
VISNING OG RELAEINDSTILLING I CELSIUS
VISNING OG RELAEINDSTILLING I FAHRENHEIT
REL1
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT1
INCR -->
DECR -->
HYS1
xxxx -->
ERR1
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
REL2
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT2
INCR -->
DECR -->
HYS2
xxxx -->
ERR2
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
A.OUT
0-20 -->
4-20 -->
20-0 -->
20-4 -->
O.LO
xxxx -->
O.HI
xxxx -->
GAA TIL INDSTILLING AF RELAE 1
SPRING OVER INDSTILLING AF RELAE 1
RELAE 1 DEAKTIVERET
RELAE-SETPUNKT
AKTIVER VED STIGENDE SIGNAL
AKTIVER VED FALDENDE SIGNAL
RELAE-HYSTERESE
HOLD RELAE VED FEJL
AKTIVER RELAE VED FEJL
DEAKTIVER RELAE VED FEJL
UDEFINERET STATUS VED FEJL
O.ERR
23mA -->
3,5mA -->
0mA -->
NONE -->
RESP
xxx,x -->
E.PAS
NO
-->
YES -->
N.PAS
xxxx -->
NAMUR NE43 OPSKALERING VED FEJL
NAMUR NE43 NEDSKALERING VED FEJL
NEDSKALERING VED FEJL
UDEFINERET UDGANG VED FEJL
REAKTIONSTID FOR ANALOG
UDGANG I SEK.
AKTIVER PASSWORD-BESKYTTELSE
AKTIVER PASSWORD-BESKYTTELSE
VAELG NYT PASSWORD
RELAE ON-FORSINKELSE I SEKUNDER
RELAE OFF-FORSINKELSE I SEKUNDER
GAA TIL INDSTILLING AF RELAE 2
SPRING OVER INDSTILLING AF RELAE 2
RELAE 2 DEAKTIVERET
RELAE-SETPUNKT
AKTIVER VED STIGENDE SIGNAL
AKTIVER VED FALDENDE SIGNAL
RELAE-HYSTERESE
HOLD RELAE VED FEJL
AKTIVER RELAE VED FEJL
DEAKTIVER RELAE VED FEJL
UDEFINERET STATUS VED FEJL
RELAE ON-FORSINKELSE I SEKUNDER
RELAE OFF-FORSINKELSE I SEKUNDER
UDGANGSOMRAADE
UDGANGSOMRAADE
UDGANGSOMRAADE
UDGANGSOMRAADE
I
I
I
I
mA
mA
mA
mA
DISPLAYVAERDI FOR UDGANG MIN.
DISPLAYVAERDI FOR UDGANG MAX.
19
PROGRAMMERING / BETJENING
AF TRYKKNAPPER
Dokumentation til rutediagram
Generelt:
Når man påbegynder en opsætning, bliver brugeren ledt gennem alle opsætningsparametre og må vælge netop den konfiguration, der passer til applikationen. Til hver valgmenu findes en rullende hjælpetekst som vil blive vist i
displayet, hvis ingen taster har været aktiveret i ca. 5 sekunder.
Programmeringen udføres ved hjælp af de 3 taster 1 2 og 3. 1 tasten forøger talværdien / vælger næste parameter. 2 tasten formindsker talværdien /
vælger forrige parameter. 3 tasten accepterer valget og går til næste menu.
Hvis en funktion ikke findes i hardwaren springes alle parametre tilhørende
funktionen over, så programmeringen er så simpel som mulig. Opsætningen
gemmes først til allersidst i menustrukturen, når displayet viser - - - -.
Grafisk afbildning af relæfunktionen setpunkt:
Relæenheder
Relæenheder
100
100
90
90
80
80
70
70
60
Hysterese = 10
60
Setpunkt = 50
50
Hysterese = 10
40
Setpunkt = 50
50
40
30
30
20
Off N.O.
On N.O.
Off N.O.
20
Off N.O.
On N.O.
10
On N.C.
Off N.C.
On N.C.
10
On N.C.
Off N.C.
0 10 20 30 40
Relæaktion: Stigende
50
60
70
80
90 100
t
0 10 20 30 40 50
Relæaktion: Faldende
60
Off N.O.
On N.C.
70
80
t
90 100
Ved at holde 3 tasten nedtrykket gås til forrige menu / bakkes der til normaltilstand (1.0) uden at gemme de ændrede tal / parametre.
Hvis ingen taster har været aktiveret i 2 minutter, vil displayet returnere til normaltilstand (1.0) uden at gemme de ændrede tal / parametre.
Uddybende forklaringer:
Hurtig setpunktsindstilling og test af relæer: Menuerne er interaktive, så man
kan indstille setpunkterne, medens displayet foretager måling af indgangssignalet, og se på lysdioderne, hvornår relæerne skifter tilstand . Dette vil i mange situationer lette setpunktsindstillingen. Ved at aktivere 1 og 2 samtidigt
inden for ca. 0,5 sekund aktiveres en relætest, og relæet vil skifte tilstand.
Setpunktsændringen gemmes ved kortvarigt at aktivere 3 tasten. Holdes 3
tasten nedtrykket i mere end ca. 0,5 sekund, returneres til normaltilstand (1.0)
uden at gemme setpunktsændringen.
Passwordbeskyttelse: Det er muligt at vælge passwordbeskyttelse i to niveauer. Ved password mellem 0000 og 4999 er hurtig setpunktsindstilling og relætest aktiveret. Vælges password mellem 5000 og 9999 er hurtig setpunktsind­
stilling og relætest blokeret, men menuerne vil vise det aktuelle setpunkt. Der
findes et default password 2008, som kan åbne for programmeringsmenuerne.
20
21
Programmable LED indicator
PReview 5714
Table of contents
Warnings.............................................................................
Safety instructions...............................................................
Declaration of Conformity...................................................
Front and back layout.........................................................
Applications.........................................................................
Technical characteristics.....................................................
Mounting.............................................................................
Applications.........................................................................
Order...................................................................................
Electrical specifications.......................................................
Sensor error detection........................................................
Connections........................................................................
Block diagram.....................................................................
Routing diagram..................................................................
Scrolling help text...............................................................
Configuration / operating the function keys.......................
Graphic depiction of the relay function setpoint ...............
22
24
25
27
28
29
29
29
30
31
29
35
36
37
38
40
42
43
23
WARNING!
GENERaL
This module is designed for connection to hazardous electric
voltages. Ignoring this warning can result in severe personal
injury or mechanical damage. To avoid the risk of electric shock
and fire, the safety instructions of this manual must be observed
and the guidelines followed. The specifications must not be
exceeded, and the module must only be applied as described
in the following. Prior to the commissioning of the module, this
manual must be examined carefully. Only qualified personnel
(technicians) should install this module.
If the equipment is used in a manner not specified by the
manufacturer, the protection provided by the equipment may be
impaired.
WARNING!
HAzARD­OUS
VOLTAGE
Until the module is fixed, do not connect hazardous voltages to
the module.
The following operations should only be carried out on a
disconnected module and under ESD safe conditions:
Troubleshooting the module.
Repair of the module must be done by PR electronics A/S
only.
Symbol identification
Triangle with an exclamation mark: Warning / demand. Potentially
lethal situations.
Safety instructions
Definitions:
Hazardous voltages have been defined as the ranges: 75 to 1500 Volt DC, and
50 to 1000 Volt AC.
Technicians are qualified persons educated or trained to mount, operate, and
also troubleshoot technically correct and in accordance with safety regulations.
Operators, being familiar with the contents of this manual, adjust and operate
the knobs or potentiometers during normal operation.
Receipt and unpacking:
Unpack the device without damaging it. The packing should always follow the
device until this has been permanently mounted. Check at the receipt of the
device whether the type corresponds to the one ordered.
Environment:
Avoid direct sunlight, dust, high temperatures, mechanical vibrations and shock,
as well as rain and heavy moisture. If necessary, heating in excess of the stated
limits for ambient temperatures should be avoided by way of ventilation.
All modules fall under Installation Category II, Pollution Degree 1, and Insulation
Class II.
Mounting:
Only technicians who are familiar with the technical terms, warnings, and
instructions in the manual and who are able to follow these should connect the
module.
Should there be any doubt as to the correct handling of the module, please
contact your local distributor or, alternatively,
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde, Denmark,
tel: +45 86 37 26 77.
Mounting and connection of the module should comply with national legislation
for mounting of electric materials, i.a. wire cross section, protective fuse, and
location. Descriptions of Input / Output and supply connections are shown in
the block diagram and side label.
The CE mark proves the compliance of the module with the essential
requirements of the directives.
24
25
The following apply to fixed hazardous voltages-connected modules:
The max. size of the protective fuse is 10 A and, together with a power
switch, it should be easily accessible and close to the module. The
power switch should be marked with a label telling it will switch off the
voltage to the module.
UL installation requirements:
For use on a flat surface of a type 1 enclosure
Use 60/75°C copper conducters only
Enclosure rating (face only)..................... NEMA type 4X, UL50E
Max. ambient temperature...................... 60°C
Max. wire size, pins 41...46..................... AWG 30-16
Max. wire size, others............................. AWG 30-12
UL file number......................................... E248256
Calibration and Adjustment:
During calibration and adjustment, the measuring and connection of external
voltages must be carried out according to the specifications of this manual. The
technician must use tools and instruments that are safe to use.
Normal operation:
Operators are only allowed to adjust and operate modules that are safely fixed
in panels, etc., thus avoiding the danger of personal injury and damage. This
means there is no electrical shock hazard, and the module is easily accessible.
DECLARATION OF CONFORMITY
As manufacturer
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
hereby declares that the following product:
Type: 5714
Name: Programmable LED indicator
is in conformity with the following directives and standards:
The EMC Directive 2004/108/EC and later amendments
EN 61326-1
For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the
electrical specifications for the module.
The Low Voltage Directive 2006/95/EC and later amendments
EN 61010-1
Cleaning:
When disconnected, the module may be cleaned with a cloth moistened with
distilled water.
Liability:
To the extent the instructions in this manual are not strictly observed, the
custom­er cannot advance a demand against PR electronics A/S that would
otherwise exist according to the concluded sales agreement.
Rønde, 22 December 2009
26
Kim Rasmussen
Manufacturer’s signature
27
Front and back layout
Programmable LED indicator
PReview 5714
•
•
•
•
•
4-digit 14-segment LED indicator
Input for mA, V, potentiometer, RTD and TC
2 relays and analogue output
Universal voltage supply
Front key programmable
Application:
• Display for digital readout of current, voltage, temperature or potentiometer
signals.
Picture 1: Front of PReview 5714.
• Process control with 2 pairs of potential-free relays and / or analogue output.
• For local readout in extremely wet atmospheres with a specially designed
splash-proof cover.
Technical characteristics:
• 4-digit LED indicator with 13.8 mm 14-segment characters. Max. display
read­out -1999...9999 with programmable decimal point, relay ON / OFF indication.
• All operational parameters can be adjusted to any application by use of the
front keys.
• PReview 5714 is available fully-configured acc. to specifications ready for
process control and visualisation.
• Help texts in eight languages can be selected via a menu item.
• In versions with relay outputs the user can minimise the installation test time
by activating / deactivating each relay independently of the input signal.
Picture 2: Back of PReview 5714.
28
Mounting:
• To be mounted in front panel. The included rubber packing must be mounted
between the panel cutout hole and the display front to obtain a protection
degree of IP65 (NEMA 4X). For extra protection in extreme environments,
PReview 5714 can be delivered with a speially designed splash-proof cover
as accessory.
29
Applications
Order: 5714
Input signals:
Type
Current
46
+
2-wire transmitter
RTD Potentio­ Connection, wires
4
3
2
meter
+
44
TC
Voltage
5714
45
43
1
2
+
-
42
41
12
NB! Please order the splash-proof cover seperately. Order No. 8335.
26
Type
Internal consumption
Max. consumption
25
5714A
2.2 W
2.5 W
24
5714B
2.7 W
3.0 W
23
5714C
2.7 W
3.0 W
5714D
3.2 W
3.5W
+
22
21
11
Analogue, 0/4...20 mA
2 changeover relays
Supply:
Isolation voltage, test / operation............... 2.3 kVAC / 250 VAC
Signal- / noise ratio..................................... Min. 60 dB (0...100 kHz)
Response time (0...90 %, 100...10 %), programmable:
Temperature input.................................. 1...60 s
Current / voltage input.......................... 0.4...60 s
Calibration temperature.............................. 20...28°C
Accuracy, the greater of general and basic values:
General values
32
21.6...253 VAC
or
19.2...300 VDC
A
B
C
D
Specifications range:
-20°C to +60°C
Common specifications:
Supply voltage, universal............................. 21.6...253 VAC, 50...60 Hz or
19.2...300 VDC
Consumption
Output signals:
2
Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
2 relays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Analogue output . . . . . . . . . . . . :
Analogue output and 2 relys . . . :
Electrical specifications:
-
1
Version
1
2
Input type
Absolute
accuracy
Temperature
coefficient
All
≤ ±0.1% of reading
≤ ±0.01% of reading / °C
31
30
31
Basic values
Input type
Basic
accuracy
Temperature
coefficient
≤ ±0.4 µA / °C
mA
≤ ±4 µA
Volt
≤ ±20 µV
≤ ±2 µV / °C
Potentiometer
≤ ±0.1 Ω
≤ ±0.01 Ω / °C
Pt100
≤ ±0.2°C
≤ ±0.02°C / °C
Ni100
≤ ±0.3°C
≤ ±0.03°C / °C
TC type:
E, J, K, L, N, T, U
≤ ±1°C
≤ ±0.05°C / °C
TC type: R, S,
W3, W5, LR
≤ ±2°C
≤ ±0.2°C / °C
TC type: B
160...400°C
≤ ±4.5°C
≤ ±0.45°C / °C
TC type: B
400...1820°C
≤ ±2°C
≤ ±0.2°C / °C
EMC immunity influence...................................... < ±0,5% of reading
Auxiliary supplies:
2 wire supply (pin 46...45)............................
Wire size, pin 41...46 (max.).........................
Wire size, others (max.)................................
Relative humidity..........................................
Dimensions (HxWxD)....................................
Cutout dimensions.......................................
Protection degree (mounted in panel)..........
Weight..........................................................
RTD and potentiometer input:
25...15 VDC / 0...20 mA
1 x 1.5 mm2 stranded wire
1 x 2.5 mm2 stranded wire
< 95% RH (non cond.)
48 x 96 x 120 mm
44.5 x 91.5 mm
IP65 / NEMA type 4x, UL50E
230 g
Input
type
Min.
value
Max.
value
Standard
Pt100
Ni100
Potentiometer
-200°C
-60°C
10 Ω
+850°C
+250°C
100 kΩ
IEC60751
DIN 43760
-
Input for RTD types:
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
Cable resistance pr. wire, RTD (max.).......... 50 Ω
32
Sensor current, RTD.....................................
Effect of sensor cable resistance
(3- / 4-wire), RTD..........................................
Sensor error detection, RTD........................
Short curcuit detection, RTD.......................
TC input:
Type
B
E
J
K
L
N
R
S
T
U
W3
W5
LR
Min.
value
0°C
-100°C
-100°C
-180°C
-200°C
-180°C
-50°C
-50°C
-200°C
-200°C
0°C
0°C
-200°C
Nom. 0.2 mA
< 0.002 Ω / Ω
Yes
< 15 Ω
Max.
value
Standard
+1820°C
+1000°C
+1200°C
+1372°C
+900°C
+1300°C
+1760°C
+1760°C
+400°C
+600°C
+2300°C
+2300°C
+800°C
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
ASTM E988-90
ASTM E988-90
GOST 3044-84
Cold junction compensation (CJC)
via internal sensor.................................. ±(2.0°C + 0.4°C * Δt)
Δt = internal temperature - ambient temperature
Sensor error detection, all TC types............ Yes
Sensor error detection................................. Yes
Sensor error current:
when detecting....................................... Nom. 2 μA
else......................................................... 0 μA
Current input:
Measurement range..................................... 0...20 mA
Programmable measurement ranges........... 0...20 and 4...20 mA
Input resistance............................................ Nom. 20 Ω + PTC 25 Ω
Sensor error detection:
loop break 4...20 mA.............................. Yes
Voltage input:
Measurement range..................................... 0...12 VDC
Programmable measurement ranges........... 0...1 / 0,2...1 /
0...10 / 2...10 VDC
Input resistance............................................ Nom. 10 MΩ
33
Outputs:
Display:
Display readout............................................
Decimal point...............................................
Digit height...................................................
Display updating..........................................
Input outside input range is
indicated by..................................................
Current outout:
Signal range (span).......................................
Programmable signal ranges.......................
Load (max.)...................................................
Load stability................................................
Sensor error detection.................................
NAMUR NE 43 up / downscale...................
Output limitation:
on 4...20 and 20...4 mA signals.............
on 0...20 and 20...0 mA signals.............
Current limit..................................................
Relay outputs:
Relay function..............................................
Hysteresis, in % / display counts................
On and Off delay..........................................
Sensor error detection.................................
Max. voltage.................................................
Max. current.................................................
Max. AC power............................................
Max. current at 24 VDC...............................
Marine approval:
Det Norske Veritas, Ships & Offshore..........
GOST R approval:
VNIIM, Cert. no.............................................
Observed authority requirements:
EMC 2004/108/EC.......................................
LVD 2006/95/EC...........................................
UL, Standard for Safety...............................
34
Sensor error detection / sensor error detection outside range:
-1999...9999 (4 digits)
Programmable
13.8 mm
2.2 times / s
Explanatory text
0...20 mA
0...20 / 4...20 /
20...0 / 20...4 mA
20 mA / 800 Ω / 16 VDC
≤ 0.01% of span / 100 Ω
0 / 3.5 / 23 mA / none
23 mA / 3.5 mA
3,8...20.5 mA
0...20.5 mA
≤ 28 mA
Sensor error check in 5714 variants
Variant:
5714A
5714B
5714C
5714D
Input
VOLT
CURR
POTM
Setpoint
0.1...25% / 1...2999
0...3600 s
Make / Break / Hold
250 VRMS
2 A / AC
500 VA
1A
Standard for Certification No. 2.4
See www.prelectronics.com
Standard:
EN 61326-1
EN 61010-1
UL 508
TEMP
Configuration
Always:
ERR1=NONE, ERR2=NONE:
else:
O.ERR=NONE:
else:
ERR1=NONE, ERR2=NONE, O.ERR=NONE:
else:
Sensor error detection:
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
Outside range readout (IN.LO, IN.HI):
If the valid range of the A/D converter or the polynomial is exceeded
Range
Readout
Limit
IN.LO
< -25 mV
0..1 V / 0.2..1 V
IN.HI
> 1.2 V
IN.LO
< -25 mV
0..10 V / 2..10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1.05 mA
0..20 mA / 4..20 mA
IN.HI
> 25.05 mA
IN.LO
< -0.5%
IN.HI
> 100.5%
IN.LO
< temperature range
TC / RTD
IN.HI
> temperature range
Sensor error detection (SE.BR, SE.SH):
Input
CURR
Range
Loop break (4..20mA)
TC
Pt100 2-wire
No SE.SH for Pt10, Pt20 and Pt50
TEMP
Pt100 3-wire
No SE.SH for Pt10, Pt20 and Pt50
Pt100 4-wire
No SE.SH for Pt10, Pt20 and Pt50
Readout
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
Limit
<= 3.6 mA; > = 21 mA
> ca. 750 kohm / (1,25V)
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
Display readout below min. / above max. (-1.9.9.9, 9.9.9.9):
Input
Range
CURR
All
VOLT
All
POTM
-
Readout
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
Limit
Display readout <-1999
Display readout >9999
Display readout <-1999
Display readout >9999
Display readout <-1999
Display readout >9999
35
26
Relay 2 N.C.
Common
Relay 2 N.O.
Relay 1 N.C.
23
24
25
Common
Relay 1 N.O.
21
22
I
Output
mA
11
I+
12
Supply
21.6...253 VAC
or
19.2...300 VDC
31
! Error indications in the display blink once a second. The help text explains the error.
Supply
Error cause
Permanent error in ADC
CJC sensor defect
Error in RAM
Error in EEPROM
32
Readout
HW.ER
CJ.ER
RA.ER
EE.ER
Gnd.
Block diagram
Readout at hardware error
Error search
Test of internal communication uC / ADC
Test of internal CJC sensor
Check-sum test of the configuration in RAM
Check-sum test of the configuration in EEPROM
2-wire transmitter
Current
41 42 43 44 45 46
41 42 43 44 45 46
21 22 23 24 25 26
5714
EEPROM
41
Input gnd.
42
Int.
CJC
43
44
TC
+
2
11 12
3
Relays
31 32
36
R2
2
1
R1
3
- mA +
Potm.
4
Current
RTD,
wires
Output:
Supply:
+V
Input +,
mA
+
+
-
+
Potentiometer
41 42 43 44 45 46
+
2-wire supply
> 15 VDC
Voltage
41 42 43 44 45 46
-
PTC
+
45
Tx
0.2 mA
-
Tx
+
46
-
20 W
AD
TC
41 42 43 44 45 46
2
41 42 43 44 45 46
1
RTD, 4-wire
41 42 43 44 45 46
CPU
RTD, 3-wire
41 42 43 44 45 46
Version D
RTD, 2-wire
3
4
R1
Inputs:
R2
connections
37
Routing diagram
Power up
1.2
F.SET
1 2
1 2
REL1
REL2
50.0
1.3
3
SETP
1 2
-1999
9999
/OFF
3
1.0
3
Fast setpoint adjustment
and relay test
1 Increase setpoint
2 Decrease setpoint
3 Save and exit the menu
1 and 2 simultaneously = change relay state
1.1
1.4
PASS
IN
1 2
0000
9999
1 2
3 Hold
3
1 2
DE_DK
ES_FR
IT_SE
UK_CZ
DEC.P
1 2
1111
1.1.1.1
DI.LO
3
1 2
a999
9999
REL.U
DI.HI
3
1 2
a999
9999
3
1 2
PERC
DISP
REL.1
3
3
1 2
SET
SKIP
OFF
SETP
3
1 2
a999
9999
ACT1
3
1 2
INCR
DECR
HYS1
3
1 2
1
2999
CURR 3 RANG
1 2
4-20
0-20
To 1.0
REL.2
3
3
VOLT 3 RANG 3
LANG
If no keys are activated for 2 minutes the display returns to default state
1.0 without saving configuration changes..
1 Increase value / choose next parameter
2 Decrease value / choose previous parameter
3 Accept the chosen parameter and go to the next menu
Hold 3 Back to previous menu / return to menu 1.0 without saving
1 2
0-10
2-10
0.2-1
0.0-1
3
1.6
POTM 3 CA.LO
1 2
YES
NO
1.4
CA.HI
3
1 2
YES
NO
1 2
SET
SKIP
OFF
TEMP 3 TYPE
3
1 2
a999
9999
ACT2
3
1 2
INCR
DECR
HYS2
3
1 2
1
2999
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
3
1.5
3
ERR1
A.OUT
ON.DE
3
ERR2
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
1.6
1 2
4-20
0-20
20-4
20-0
3
SETP
1.5
1 2
0000
3600
OF.DE
ON.DE
3
1 2
0000
3600
1 2
0000
3600
3
3
OF.DE
1 2
0000
3600
3
3
1.6
1.7
3
O.LO
1 2
a999
9999
1.7
3
O.HI
1 2
a999
9999
1.5
3
O.ERR
1 2
3.5mA
0mA
23mA
NONE
RESP
3
1 2
0.0
60.0
E.PAS
3
1 2
YES
NO
N.PAS
1 2
0000
9999
3
3
NO
1 2
1.0 = Default state
1.1 = Only if passwordprotected
1.2 = Only is FastSet is enabled
1.3 = FastSet and relay test
disabled at password
5000...9999.
1.4 = No relay outputs
1.5 = Not valid for these input
signals: Potentiometer,
0...20 mA and voltage
1.6 = No analogue output
1.7 = Only if input signal is
temperature
38
PT
NI
TC
3
3
PT.TY
CON.W
1 2
10
1000
1 2
4W
3W
2W
3
To default state 1.0
3
NI.TY
CON.W
DEC.P
UNIT
1 2
50
1000
1 2
4W
3W
2W
1 2
1111
111.1
1 2
'C
'F
3
----
3
3
3
3 TC.TY
1 2
TC.B TC.E TC.J TC.K TC.L
TC.N TC.R TC.S TC.T TC.U
TC.W3 TC.W5 TC.LR
3
39
Scrolling help text
Display in default state xxxx, hardware error:
SE.BR --> SENSOR WIRE BREAKAGE
SE.SH --> SENSOR SHORT CIRCUIT
IN.HI --> INPUT OVERRANGE
IN.LO --> INPUT UNDERRANGE
9.9.9.9 --> DISPLAY OVERRANGE
-1.9.9.9--> DISPLAY UNDERRANGE
HW.ER--> HARDWARE ERROR
EE.ER --> EEPROM ERROR CHECK CONFIGURATION
RA.ER --> RAM MEMORY ERROR
CJ.ER -->CJC SENSOR ERROR
Fastset (Enabled):
F.SET
REL1 --> FAST SET MENU SELECT RELAY
REL2 -->
SETP
xxxx --> RELAY SETPOINT - PRESS OK TO SAVE
Fastset (Disabled):
SETP
xxxx --> RELAY SETPOINT - READ ONLY
Configuration menus:
LANG
DE
--> DE - WAEHLE DEUTSCHEN HILFETEXT
DK
--> DK - VAELG DANSK HJAELPETEKST
ES
--> ES - SELECCIONAR TEXTO DE
AYUDA EN ESPANOL
FR
--> FR - SELECTION TEXTE D’AIDE
EN FRANCAIS
IT
--> IT - SELEZIONARE TESTI DI
AIUTO ITALIANI
SE
--> SE - VALJ SVENSK HJALPTEXT
UK
--> UK - SELECT ENGLISH HELPTEXT
CZ
--> CZ - VYBER CESKOU NAPOVEDU
PASS
xxxx --> SET CORRECT PASSWORD
IN
C.LIN* --> TEXT ENTERED BY USER IN PRESET
CURR --> CURRENT INPUT
VOLT --> VOLTAGE INPUT
POTM --> POTENTIOMETER INPUT
TEMP --> TEMPERATURE SENSOR INPUT
RANGWhen current selected:
0-20 --> INPUT RANGE IN mA
4-20 --> INPUT RANGE IN mA
RANGWhen voltage selected:
0-10 --> INPUT RANGE IN VOLT
2-10 --> INPUT RANGE IN VOLT
0.0-1 --> INPUT RANGE IN VOLT
0.2-1 --> INPUT RANGE IN VOLT
CA.LO
YES --> CALIBRATE POTENTIOMETER LOW
NO
--> CALIBRATE POTENTIOMETER LOW
CA.HI
YES --> CALIBRATE POTENTIOMETER HIGH
NO
--> CALIBRATE POTENTIOMETER HIGH
40
DEC.P
1111 -->
111.1 -->
11.11 -->
1.111 -->
DI.LO
xxxx -->
DI.HI -->
xxxx -->
REL.U
PERC -->
DISP -->
TYPE
PT
-->
NI
-->
TC
-->
PT.TY
10
-->
20
-->
50
-->
100
-->
200
-->
250
-->
300
-->
400
-->
500
-->
1000 -->
NI.TY
50
-->
100
-->
120
-->
1000 -->
CONN
2W
-->
3W
-->
4W
-->
TC.TY
TC. B -->
TC. E -->
TC. J -->
TC. K -->
TC. L -->
TC. N -->
TC. R -->
TC. S -->
TC. T -->
TC. U -->
TC.W3 -->
TC.W5 -->
TC.LR -->
DEC.P
1111 -->
111.1 -->
DECIMAL
DECIMAL
DECIMAL
DECIMAL
POINT
POINT
POINT
POINT
POSITION
POSITION
POSITION
POSITION
DISPLAY READOUT LOW
DISPLAY READOUT HIGH
SET RELAY IN PERCENTAGE
SET RELAY IN DISPLAY UNITS
SELECT PT SENSOR TYPE
SELECT NI SENSOR TYPE
SELECT TC SENSOR TYPE
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT
NI
NI
NI
NI
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
When Pt and Ni sensor selected
SELECT 2-WIRE SENSOR CONNECTION
SELECT 3-WIRE SENSOR CONNECTION
SELECT 4-WIRE SENSOR CONNECTION
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
When temperature selected
DECIMAL POINT POSITION
DECIMAL POINT POSITION
UNIT
°C
--> DISPLAY AND RELAY SETUP IN CELSIUS
°F
--> DISPLAY AND RELAY SETUP IN
FAHRENHEIT
REL1
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT1
INCR -->
DECR -->
HYS1
xxxx -->
ERR1
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
REL2
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT2
INCR -->
DECR -->
HYS2
xxxx -->
ERR2
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
A.OUT
0-20 -->
4-20 -->
20-0 -->
20-4 -->
O.LO
xxxx -->
O.HI
xxxx -->
ENTER RELAY 1 SETUP
SKIP RELAY 1 SETUP
RELAY 1 DISABLED
RELAY SETPOINT
ACTIVATE AT INCREASING SIGNAL
ACTIVATE AT DECREASING SIGNALL
RELAY HYSTERESIS
HOLD RELAY AT ERROR
ACTIVATE RELAY AT ERROR
DEACTIVATE RELAY AT ERROR
UNDEFINED STATUS AT ERROR
O.ERR
23 mA -->
3,5 mA -->
0mA -->
NONE -->
RESP
xxx,x -->
E.PAS
NO
-->
YES -->
N.PAS
xxxx -->
NAMUR NE43 UPSCALE AT ERROR
NAMUR NE43 DOWNSCALE AT ERROR
DOWNSCALE AT ERROR
UNDEFINED OUTPUT AT ERROR
ANALOGUE OUTPUT RESPONSE TIME
IN SECONDS
ENABLE PASSWORD PROTECTION
ENABLE PASSWORD PROTECTION
SELECT NEW PASSWORD
RELAY ON-DELAY IN SECONDS
RELAY OFF-DELAY IN SECONDS
ENTER RELAY 2 SETUP
SKIP RELAY 2 SETUP
RELAY 2 DISABLED
RELAY SETPOINT
ACTIVATE AT INCREASING SIGNAL
ACTIVATE AT DECREASING SIGNAL
RELAY HYSTERESIS
HOLD RELAY AT ERROR
ACTIVATE RELAY AT ERROR
DEACTIVATE RELAY AT ERROR
UNDEFINED STATUS AT ERROR
RELAY ON-DELAY IN SECONDS
RELAY OFF-DELAY IN SECONDS
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
RANGE
RANGE
RANGE
RANGE
IN
IN
IN
IN
mA
mA
mA
mA
DISPLAY VALUE FOR OUTPUT LOW
DISPLAY VALUE FOR OUTPUT HIGH
41
Configuration / Operating the
function keys
Graphic depiction of the relay function setpoint:
Relay units
Relay units
100
100
Documentation for routing diagram.
In general:
90
90
80
80
When configuring the display you are guided through all parameters, you can
choose the settings which fit the application. For each menu there is a scrolling help text which is automatically shown in the display, this starts after 5
seconds if no key has been activated.
70
70
Configuration is carried out by using the 3 function keys.
30


3
20
Off N.O.
On N.O.
Off N.O.
20
Off N.O.
On N.O.
10
On N.C.
Off N.C.
On N.C.
10
On N.C.
Off N.C.
will increase the numerical value or choose the next parameter.
will decrease the numerical value or choose the previous parameter.
will accept the chosen value and end the menu.
60
Hysteresis = 10
60
Setpoint = 50
50
Hysteresis = 10
40
Setpoint = 50
50
40
30
0 10 20 30 40 50
Relay action: Increasing
60
70
80
90 100
t
0 10 20 30 40 50
Relay action: Decreasing
60
Off N.O.
On N.C.
70
80
t
90 100
If a function does not exist in the display all parameters are skipped to make
the configuration as simple as possible.
Once the configuration has been entered the display will show “----”.
Pressing and holding 3 will return to the previous menu or return to the default
state (1.0) without saving the changed values or parameters.
If no key is activated for 2 minutes, the display will return to the default state
(1.0) without saving the changed values or parameters.
Further explanations:
Fast setpoint adjustment and relay test: These menus allow you to change
the set point quickly and to check the operation of the relays.
Pressing 1 and 2 at the same time will change the state of the relay – this change
is indicated by the diodes on the display. Pressing 3 will save the set point
change.
Holding down 3 for more than 0.5 seconds will return the unit to the default
state without changing the set point.
Password protection:
Using a password will stop access to the menu and parameters. There are two
levels of password protection. Passwords between 0000…4999 allow access
to the fast set point adjustment and relay test. (Using this password stops
access to all other parts of the menu). Passwords between 5000…9999 stop
access to all parts of the menu, fast set point and relay test. (Current set
point is still shown). By using the master password 2008, all configuration
menus are available.
42
43
Indicateur programmable á LED
PReview 5714
Sommaire
Avertissements....................................................................
Consignes de sécurité........................................................
Déclaration de conformité...................................................
Vu de la face avant et arrière..............................................
Application..........................................................................
Caractéristiques techniques...............................................
Montage..............................................................................
Applications.........................................................................
Référence de commande....................................................
Spécifications électriques...................................................
Détection erreur capteur.....................................................
Connexions.........................................................................
Schéma de principe............................................................
Diagramme de programmation...........................................
Le menu déroulant..............................................................
Configuration.......................................................................
Illustration graphique de l’action de relais consigne..........
44
46
47
49
50
51
51
51
52
53
53
57
58
59
60
62
64
65
45
AVERTISSEMENT !
INFORMATIONS
GENERALES
Ce module est conçu pour supporter une connexion à des
tensions électriques dangereuses. Si vous ne tenez pas
compte de cet avertissement, cela peut causer des dommages
corporels ou des dégâts mécaniques.
Pour éviter les risques d’électrocution et d’incendie, conformezvous aux consignes de sécurité et suivez les instructions
men­tionnées dans ce guide. Vous devez vous limiter aux
spécifications indiquées et respecter les instruc­tions d’utilisation
de ce module, telles qu’elles sont décrites dans ce guide.
Il est nécessaire de lire ce guide attentivement avant de mettre
ce module en marche. L’installation de ce module est réservée
à un personnel qualifié (techniciens). Si la méthode d’utilisation
de l’équipement diffère de celle décrite par le fabricant, la
protection assurée par l’équipe­ment risque d’être altérée.
AVERTISSEMENT !
TENSION
DANGEREUSE
Tant que le module n’est pas fixé, ne le mettez par sous tensions
dangereuses. L’opération suivante doit être effec­tuée avec
le module débranché et dans un environnement exempt de
décharges électrostatiques (ESD) : recherche de pannes sur le
module.
Seule PR electronics SARL est autorisée à réparer le module.
Signification des symboles
Triangle avec point d’exclamation : Attention ! Si vous ne respectez
pas les instructions, la situation pourrait être fatale.
Le signe CE indique que le module est conforme aux exigences des
directives.
46
Consignes de securite
DEfinitions
Les gammes de tensions dangereuses sont les suivantes : de 75 à 1500 Vcc
et de 50 à 1000 Vca. Les techniciens sont des person­nes qualifiées qui sont
capables de monter et de faire fonc­tionner un appareil, et d’y rechercher les
pannes, tout en respectant les règles de sécurité. Les opérateurs, connaissant
le contenu de ce guide, règlent et actionnent les boutons ou les potentiomètres
au cours des manipulations ordinaires.
REception et dEballage
Déballez le module sans l’endommager. Il est recommandé de conserver
l’emballage du module tant que ce dernier n’est pas définitivement monté. A
la réception du module, vérifiez que le type de module reçu correspond à celui
que vous avez commandé.
Environnement
N’exposez pas votre module aux rayons directs du soleil et choisissez un
endroit à humidité modérée et à l’abri de la poussière, des températures élevées,
des chocs et des vibrations mécaniques et de la pluie. Le cas échéant, des
systèmes de ventilation permettent d’éviter qu’une pièce soit chauffée au-delà
des limites prescrites pour les températures ambiantes.
Tous les modules appartiennent à la catégorie d’installation Il, au degré de
pollution 1 et à la classe d’isolation Il.
Montage
Il est conseillé de réserver le raccordement du module aux techniciens qui
connaissent les termes techniques, les avertis­sements et les instructions de ce
guide et qui sont capables d’appliquer ces dernières.
Si vous avez un doute quelconque quant à la manipulation du module, veuillez
contacter votre distributeur local. Vous pouvez également vous adresser à PR
electronics SARL, Zac du Chêne, Activillage, 4, allée des Sorbiers, F-69673
Bron Cedex (tél. : (0) 472 140 607) ou à PR electronics A/S, Lerbakken 10,
DK-8410 Rønde, Danemark (tél.:+45 86 37 26 77).
Le montage et le raccordement du module doivent être conformes à la
législation nationale en vigueur pour le montage de matéri­aux électriques, par
exemple, diamètres des fils, fusibles de protection et implantation des modules.
Les connexions des alimentations et des entrées / sorties sont décrites dans le
schéma de principe de la fiche technique et sur l’étiquette de la face latérale du
module.
47
Les instructions suivantes s’appliquent aux modules fixes connectés en tensions
dangereu­ses :
Le fusible de protection doit être de 10 A au maximum. Ce dernier,
ainsi que l’interrupteur général, doivent être facilement accessibles et
à proximité du module. Il est recommandé de placer sur l’interupteur
général une étiquette indiquant que ce dernier mettra le module hors
tension.
Conditions d’installation UL :
Pour utilisation sur une surface plane d’une boîtier type 1
N’utilisez que de conducteurs de cuivre 60/75°C
Degré de protection (seulement face avant)........... NEMA type 4X, UL50E
Température ambiente max.................................... 60°C
Taille max. des fils, borne 41...46........................... AWG 30-16
Taille max. des fils, autres....................................... AWG 30-12
No du fichier UL...................................................... E248256
Etalonnage et rEglage
Lors des opérations d’étalonnage et de réglage, il convient d’effectuer les mesures
et les connexions des tensions externes en respectant les spécifications
mentionnées dans ce guide.
Les techniciens doivent utiliser des outils et des instruments pouvant être
manipulés en toute sécurité.
DECLARATION DE CONFORMITE
En tant que fabricant
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
déclare que le produit suivant :
Type : 5714
Nom : Indicateur programmable á LED
correspond aux directives et normes suivantes :
La directive CEM (EMC) 2004/108/CE et les modifications subséquentes
EN 61326-1
Pour une spécification du niveau de rendement acceptable CEM (EMC)
se référer aux spécifications électriques du module.
La directive basse tension 2006/95/CE et les modifications subséquentes
EN 61010-1
Manipulations ordinaires
Les opérateurs sont uniquement autorisés à régler et faire fonctionner des
mo-dules qui sont solidement fixés sur des platines des tableaux, ect., afin
d’écarter les risques de dommages corporels. Autrement dit, il ne doit exister
aucun danger d’électrocution et le module doit être facilement accessible.
Maintenance et entretien
Une fois le module hors tension, prenez un chiffon imbibé d’eau distillée pour
le nettoyer.
Limitation de responsabilitE
Dans la mesure où les instructions de ce guide ne sont pas strictement
respectées par le client, ce dernier n’est pas en droit de faire une réclamation
auprès de PR electronics SARL, même si cette dernière figure dans l’accord de
vente conclu.
48
Rønde, le 22 decembre 2009
Kim Rasmussen
Signature du fabricant
49
Vu de la face avant et arrière
Indicateur programmable á LED
PReview 5714
•
•
•
•
•
Indicateur 4 digits á LED de 14 segments
Entrée mA, V, potentiomètre, RTD et TC
2 relais et une sortie analogique
Alimentation universelle
Programmable en façade
Application :
• Indicateur digitale de signaux courant, tension, température ou potentiomètre.
Figure 1: Face avant du PReview 5714
• Contrôle de procédés avec 2 paires de relais libres de potentiel et/ou une
sortie analogique.
• Pour utilisation locale en milieu très humide et conçu avec une protection
spéciale à l’épreuve de jets d’eau.
Caractéristiques techniques :
• Indicateur 4 digits à LED avec des digits de 13,8 mm de 14 segments.
Lecture maxi. de -1 999…9 999 avec la programmation de la position de la
virgule, indication d’état des relais ON/OFF.
• Grâce au clavier en façade tous les paramètres peuvent-être réglés quelle
que soit l’application.
• Le PR 5714 est disponible complètement configuré.
• Des textes d’aide en huit langues peuvent être sélectionnés dans un point du
menu.
• Dans les versions avec relais l’utilisateur peut réduire les temps des
tests lors de son l’installation en activant ou désactivant chaque relais
indépendamment du signal d’entrée.
Figure 2: Face arrière du PReview 5714
Montage :
• Montage en face avant tableau. Un joint d’étanchéité inclus doit être maintenu
entre la découpe du panneau et l’avant de l’indicateur pour obtenir un degré
de protection d’IP65 (NEMA 4X). En option le PReview 5714 est disponible
avec une protection spéciale à l’épreuve des jets d’eau protégeant l’indicateur
de conditions d’utilisation sévères
50
51
Applications
Référence de commande : 5714
Signaux d’entrée :
Courant
46
+
Transmetteur 2-fils
Potentio­
mètre
+
RTD Connexion, fils
4
3
2
Type
45
5714
44
TC
Tension
43
1
42
41
Signaux de sortie :
26
12
2
Type
Consommation interne
24
5714A
2,2 W
2,5 W
23
5714B
2,7 W
3,0 W
5714C
2,7 W
3,0 W
5714D
3,2 W
3,5W
22
21
11
Analogique, 0/4...20 mA
2 relais
Alimentation :
32
Plage de température :
-20°C à +60°C
Spécifications communes :
Tension d’alimentation universelle............... 21,6...253 Vca, 50...60 Hz ou
19,2...300 Vcc
Consommation :
25
+
Consommation max.
Tension d’isolation, test / opération............. 2,3 kVca / 250 Vca
Rapport signal / bruit................................... Min. 60 dB (0...100 kHz)
Temps de réponse (0...90%, 100...10%), programmable :
Entrée température................................. 1...60 s
Entrée mA / V / mV................................. 0,4...60 s
Température d’étalonnage........................... 20...28°C
Précision, la plus grande des valeurs générales et de base :
Valeurs générales
21,6...253 Vca
ou
19,2...300 Vcc
1
31
52
A
B
C
D
Merci de commander séparément le capot étanche. No de commande 8335.
Spécifications :
-
1
2
+
-
Version
Standard . . . . . . . . . . . . . . . :
2 relais . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Sortie analogique . . . . . . . . :
Sortie analogique et 2 relais :
2
Type
d’entrée
Précision
absolue
Coefficient de
température
Tous
≤ ±0,1% de la valeur
≤ ±0,01% de la valeur / °C
53
Valeurs de base
Type
d’entrée
Précision
de base
Coefficient de
température
≤ ±0,4 µA / °C
mA
≤ ±4 µA
Volt
≤ ±20 µV
≤ ±2 µV / °C
Potentiomètre
≤ ±0,1 Ω
≤ ±0,01 Ω / °C
Pt100
≤ ±0,2°C
≤ ±0,02°C / °C
Ni100
≤ ±0,3°C
≤ ±0,03°C / °C
Type TC :
E, J, K, L, N, T, U
≤ ±1°C
≤ ±0,05°C / °C
Type TC : R, S,
W3, W5, LR
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
Type TC : B
160...400°C
≤ ±4,5°C
≤ ±0,45°C / °C
Type TC : B
400...1820°C
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
Immunité CEM...................................................... < ±0,5% de la valeur
Tensions auxiliaires :
Alim. 2-fils (borne 46...45)............................
Taille max. des fils, borne 41...46................
Taille max. des fils, autres............................
Humidité relative..........................................
Dimensions (HxLxP).....................................
Dimensions découpe ..................................
Degré de protection (montage tableau).......
Poids............................................................
Entrée RTD et potentiomètre :
25...15 Vcc / 0...20 mA
1 x 1,5 mm2 fil multibrins
1 x 2,5 mm2 fils multibrins
< 95% HR (sans cond.)
48 x 96 x 120 mm
44,5 x 91,5 mm
IP65 /NEMA type 4X, UL50E
230 g
Type
d’entrée
Temp.
min
Temp.
max.
Standard
Pt100
Ni100
Potentiométre
-200°C
-60°C
10 Ω
+850°C
+250°C
100 kΩ
IEC60751
DIN 43760
-
Entrée pour les types RTD suivant :
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
Résistance de ligne max. par fil, RTD.......... 50 Ω
54
Courant de capteur, RTD.............................
Effet de la résistance de ligne
3- / 4-fils, RTD..............................................
Détection de rupture capteur, RTD..............
Détection de court curcuit, RTD..................
Entrée TC :
Type
B
E
J
K
L
N
R
S
T
U
W3
W5
LR
Temp.
min.
0°C
-100°C
-100°C
-180°C
-200°C
-180°C
-50°C
-50°C
-200°C
-200°C
0°C
0°C
-200°C
Nom. 0,2 mA
< 0,002 Ω / Ω
Oui
< 15 Ω
Temp.
max.
Standard
+1820°C
+1000°C
+1200°C
+1372°C
+900°C
+1300°C
+1760°C
+1760°C
+400°C
+600°C
+2300°C
+2300°C
+800°C
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
ASTM E988-90
ASTM E988-90
GOST 3044-84
Compensation de soudure froide (CJC)
par capteur interne.................................. ±(2,0°C + 0,4°C * Δt)
Δt = température interne - température ambiante
Détection de rupture capteur,
tous types de TC.................................... Oui
Courant de capteur :
Pendant la détection.............................. Nom. 2 μA
Si non..................................................... 0 μA
Entrée courant :
Gamme de mesure....................................... 0...20 mA
Plages de mesure programmables.............. 0...20 et 4...20 mA
Résistance d’entrée..................................... Nom. 20 Ω + PTC 25 Ω
Détection d’erreur capteur :
interruption de la boucle 4...20 mA....... Oui
Entrée tension :
Gamme de mesure....................................... 0...12 Vcc
Plages de mesure programmables.............. 0...1 / 0,2...1 /
0...10 / 2...10 Vcc
Résistance d’entrée..................................... Nom. 10 MΩ
55
Sorties :
Affichage :
Résolution d’affichage..................................
Point décimal...............................................
Hauteur des chiffres.....................................
Mise à jour indicateur...................................
Si l’entrée mesurée est hors de la plage
d’entrée configureée, il sera affiché :...........
Sortie courant :
Gamme de mesure (EC)...............................
Plages de mesure programmables..............
Charge max..................................................
Stabilité sous charge....................................
Détection de rupture capteure.....................
NAMUR NE 43 Haut / bas d’échelle............
Limite de sortie :
signal 4...20 et 20...4 mA.......................
signal 0...20 et 20...0 mA.......................
Limite de courant.........................................
Sorties relais :
Fonction de relais.........................................
Hystérésis, en % / comptes.........................
Délai ON / OFF.............................................
Action en cas de rupture..............................
Tension max.................................................
Courant max.................................................
Puissance ca max........................................
Courant max. à 24 Vcc................................
Approbation marine :
Det Norske Veritas, Ships & Offshore..........
Approbation GOST R :
VNIIM, Cert. no.............................................
Agréments et homologations :
CEM 2004/108/CE.......................................
DBT 2006/95/CE..........................................
UL, Standard for Safety...............................
56
Détection erreur capteur / hors d’échelle:
-1999...9999 (4 chiffres)
Programmable
13,8 mm
2,2 fois / s
Texte descriptif
0...20 mA
0...20 / 4...20 /
20...0 / 20...4 mA
20 mA / 800 Ω / 16 Vcc
≤ 0,01% de l’EC / 100 Ω
0 / 3,5 / 23 mA / sans
23 mA / 3,5 mA
3,8...20,5 mA
0...20,5 mA
≤ 28 mA
Consigne
0,1...25% / 1...2999
0...3600 s
Ouverture / fermeture / maintien
250 VRMS
2 A / AC
500 VA
1A
Standard for Certification No. 2.4
Voir www.prelectronics.fr
Standard :
EN 61326-1
EN 61010-1
UL 508
Différentes vérifications erreur capteur dans les 5714 :
Variantes :
5714A
5714B
5714C
5714D
Configuration
Toujours :
ERR1=NONE, ERR2=NONE :
Autre :
O.ERR=NONE :
Autre :
ERR1=NONE, ERR2=NONE, O.ERR=NONE :
Autre :
Détection erreur capteur :
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
Indication de dépassement d’echelle (IN.LO, IN.HI) :
En dépassement de l’echelle définie du convertisseur A/D ou des standards températures.
Entrée
Plage
Indication
Limite
IN.LO
< -25 mV
0..1 V / 0,2..1 V
IN.HI
> 1,2 V
VOLT
IN.LO
< -25 mV
0..10 V / 2..10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1,05 mA
CURR
0..20 mA / 4..20 mA
IN.HI
> 25,05 mA
IN.LO
< -0,5%
POTM
IN.HI
> 100,5%
IN.LO
< plage de température
TEMP
TC / RTD
IN.HI
> plage de température
Détection erreur capteur (SE.BR, SE.SH) :
Entrée
CURR
Entrée
Rupture de boucle (4..20mA)
TC
RTD, 2-fils
Pas de SE.SH pour Pt10, Pt20 et Pt50
TEMP
RTD, 3-fils
Pas de SE.SH pour Pt10, Pt20 et Pt50
RTD, 4-fils
Pas de SE.SH pour Pt10, Pt20 et Pt50
Indication
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
Limite
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> ca. 750 kohm / (1,25V)
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
Affichage en dessous du mini. / au-dessus du maxi. (-1.9.9.9, 9.9.9.9) :
Entrée
Entrée
CURR
Tous
VOLT
Tous
POTM
-
Indication
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
Limite
Indication <-1999
Indication >9999
Indication <-1999
Indication >9999
Indication <-1999
Indication >9999
57
26
Relais 2 N.F.
Commun
Relais 2 N.O.
Relais 1 N.F.
23
24
25
Commun
Relais 1 N.O.
21
22
I
Sortie
mA
Masse
11
I+
12
21,6...253 Vca
ou
19,2...300 Vcc
31
! Les indications d’erreur clignotent toutes les secondes. Un texte d’aide explique l’erreur.
Alimentation
Causes des erreurs
Erreur permanente l’ADC
Défaut capteur CJC
Erreur dans la mémoire RAM
Erreur dans l’EEprom
32
Vérification
Vérification
Vérification
Vérification
Indication
HW.ER
CJ.ER
RA.ER
EE.ER
Alimentation
Schéma de principe
Indication erreur matériel
Recherche erreurs
de la communication entre l’UC / ADC
de la compensation interne CSF
complète de la mémoire RAM
complète l’EEprom
Relais
11 12
21 22 23 24 25 26
5714
EEPROM
AD
CPU
58
41
Entrée masse
42
CSF
int.
43
44
TC
+
2
R2
1
R1
3
- mA +
Potm.
4
31 32
Courant
+V
Sorties :
Alimentation :
2
+
3
-
Entrée +,
mA
Potentiomètre
41 42 43 44 45 46
+
Tx
Tension
41 42 43 44 45 46
-
45
+
0,2 mA
Tx
+
-
46
+
Alimentation 2-fils
> 15 Vcc
-
+
Courant
41 42 43 44 45 46
20 W
Transmetteurs 2-fils
41 42 43 44 45 46
PTC
TC
41 42 43 44 45 46
RTD,
fils
RTD, 4-fils
41 42 43 44 45 46
1
RTD, 3-fils
41 42 43 44 45 46
Version D
RTD, 2-fils
41 42 43 44 45 46
2
3
4
Entrées :
R2
R1
connexions
59
diagramme de programmation
Power up
1.2
F.SET
1 2
1 2
REL1
REL2
50.0
1.3
3
SETP
1 2
-1999
9999
/OFF
3
1.0
3
1
2
3
1
Réglage rapide des consignes
et test des relais
Incrémentation de la consigne
Décrémentation de la consigne
Sauvegarde des valeur et sorti du menu
et 2 simultanément = le relais change d’état
1.1
1.4
PASS
IN
1 2
0000
9999
1 2
3
3 Maintien
1 2
DE_DK
ES_FR
IT_SE
UK_CZ
DEC.P
1 2
1111
1.1.1.1
DI.LO
3
1 2
a999
9999
REL.U
DI.HI
3
1 2
a999
9999
3
1 2
PERC
DISP
REL.1
3
3
1 2
SET
SKIP
OFF
SETP
3
1 2
a999
9999
ACT1
3
1 2
INCR
DECR
HYS1
3
1 2
1
2999
CURR 3 RANG
1 2
4-20
0-20
Au menu
1.0
REL.2
3
3
VOLT 3 RANG 3
LANG
Si aucune touche n’est actionnée pendant une période de 2 minutes, l’affichage
retourne sur l’état défaut 1.0 sans sauvegarde des modifications éventuelles
apportées à la configuration.
1 Incrémenter la valeur / choisir paramètre suivant
2 Décrémenter la valeur / choisir paramètre précédent
3 Valider les valeurs choisies et procéder au menu suivant
Maintien de 3 Retour au menu précédent / retour au menu 1.0 sans sauvegarde
1 2
0-10
2-10
0.2-1
0.0-1
3
1.6
POTM 3 CA.LO
1 2
YES
NO
1.4
CA.HI
3
1 2
YES
NO
1 2
SET
SKIP
OFF
TEMP 3 TYPE
3
1 2
a999
9999
ACT2
3
1 2
INCR
DECR
HYS2
3
1 2
1
2999
3
1.5
3
ERR1
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
A.OUT
ON.DE
3
ERR2
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
1.6
1 2
4-20
0-20
20-4
20-0
3
SETP
1.5
1 2
0000
3600
OF.DE
ON.DE
3
1 2
0000
3600
1 2
0000
3600
3
3
OF.DE
1 2
0000
3600
3
3
1.6
1.7
3
O.LO
1 2
a999
9999
1.7
3
O.HI
1 2
a999
9999
1.5
3
O.ERR
1 2
3.5mA
0mA
23mA
NONE
RESP
3
1 2
0.0
60.0
E.PAS
3
1 2
YES
NO
N.PAS
1 2
0000
9999
3
3
NO
1 2
1.0 = Etat défaut
1.1 = Seulement si l’indicateur
est protégé par un mot
de passe
1.2 = Seulement si le Réglage
Rapide est activé
1.3 = Réglage Rapide et test des
relais bloqués aux mots de
passe 5000...9999.
1.4 = Pas de sorties relais
1.5 = Ne vaut pas pour les
signaux d’entrée :Potentio­
mètre, 0...20 mA et tension
1.6 = Pas de sortie analogique
1.7 = Seulement pour entrée
température
60
PT
NI
TC
3
3
PT.TY
CON.W
1 2
10
1000
1 2
4W
3W
2W
3
Retour au menu 1.0
3
NI.TY
CON.W
DEC.P
UNIT
1 2
50
1000
1 2
4W
3W
2W
1 2
1111
111.1
1 2
'C
'F
3
----
3
3
3
3 TC.TY
1 2
TC.B TC.E TC.J TC.K TC.L
TC.N TC.R TC.S TC.T TC.U
TC.W3 TC.W5 TC.LR
3
61
Le menu déroulant
Affichaeur en état défaut xxxx, erreur hardware :
SE.BR --> RUPTURE CAPTEUR
SE.SH --> COURTCIRCUIT CAPTEUR
IN.HI --> VALEUR ENTREE HAUTE HORS SPEC.
IN.LO --> VALEUR ENTREE BASSE HORS SPEC.
9.9.9.9 --> AFFICHAGE HORS ECHELLE HAUTE
-1.9.9.9--> AFFICHAGE HORS ECHELLE BASSE
HW.ER--> ERREUR HARDWARE
EE.ER --> ERREUR EEPROM VERIFIER CONFIGURATION
RA.ER --> ERREUR MEMOIRE RAM
CJ.ER -->ERREUR CAPTEUR CSF
Réglage rapide des consignes (réglage permis) :
F.SET
REL1 --> MENU REGLAGE RAPIDE CHOIX RELAIS
REL2 -->
SETP
xxxx --> CONSIGNE RELAIS OK POUR SAUVEGARDER
Réglage rapide des consignes (réglage non permis) :
SETP
xxxx --> CONSIGNE RELAIS LECTURE SEULEMENT
Menus de configuration :
LANG
DE
--> DE - WAEHLE DEUTSCHEN HILFETEXT
DK
--> DK - VAELG DANSK HJAELPETEKST
ES
--> ES - SELECCIONAR TEXTO DE
AYUDA EN ESPANOL
FR
--> FR - SELECTION TEXTE D’AIDE
EN FRANCAIS
IT
--> IT - SELEZIONARE TESTI DI
AIUTO ITALIANI
SE
--> SE - VALJ SVENSK HJALPTEXT
UK
--> UK - SELECT ENGLISH HELPTEXT
CZ
--> CZ - VYBER CESKOU NAPOVEDU
PASS
xxxx --> ENTRER MOT DE PASSE CORRECT
IN
C.LIN* --> TEXTE INTRODUIT PAR L’UTILISATEUR
EN PRESET
CURR --> ENTREE COURANT
VOLT --> ENTREE TENSION
POTM --> ENTREE POTENTIOMETRIQUE
TEMP --> ENTREE TEMPERATURE
RANGQuand courant est sélectionné :
0-20 --> PLAGE D’ENTREE EN mA
4-20 --> PLAGE D’ENTREE EN mA
RANGQuand volt est sélectionné:
0-10 --> PLAGE D’ENTREE EN VOLT
2-10 --> PLAGE D’ENTREE EN VOLT
0.0-1 --> PLAGE D’ENTREE EN VOLT
0.2-1 --> PLAGE D’ENTREE EN VOLT
CA.LO
YES -->
NO
-->
62
CALIBRATION POSITION BASSE
POTENTIOMETRE
CALIBRATION POSITION BASSE
POTENTIOMETRE
CA.HI
YES -->
NO
-->
DEC.P
1111 -->
111.1 -->
11.11 -->
1.111 -->
DI.LO
xxxx -->
DI.HI -->
xxxx -->
REL.U
PERC -->
DISP -->
TYPE
PT
-->
NI
-->
TC
-->
PT.TY
10
-->
20
-->
50
-->
100
-->
200
-->
250
-->
300
-->
400
-->
500
-->
1000 -->
NI.TY
50
-->
100
-->
120
-->
1000 -->
CONN
2W
-->
3W
-->
4W
-->
TC.TY
TC. B -->
TC. E -->
TC. J -->
TC. K -->
TC. L -->
TC. N -->
TC. R -->
TC. S -->
TC. T -->
TC. U -->
TC.W3 -->
TC.W5 -->
TC.LR -->
DEC.P
Quand température est sélectionné :
1111 --> POSITION DU POINT DECIMAL
111.1 --> POSITION DU POINT DECIMAL
CALIBRATION POSITION HAUTE
POTENTIOMETRE
CALIBRATION POSITION HAUTE
POTENTIOMETRE
POSITION
POSITION
POSITION
POSITION
DU
DU
DU
DU
POINT
POINT
POINT
POINT
DECIMAL
DECIMAL
DECIMAL
DECIMAL
AFFICHAGE BAS D’ECHELLE
AFFICHAGE HAUT D’ECHELLE
REGLAGE DES CONSIGNES EN
POURCENTAGE
REGLAGE CONSIGNES EN VALEUR
D’AFFICHAGE
SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR PT
SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR NI
SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR TC
SELECTIONNER
SELECTIONNER
SELECTIONNER
SELECTIONNER
SELECTIONNER
SELECTIONNER
SELECTIONNER
SELECTIONNER
SELECTIONNER
SELECTIONNER
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
CAPTEUR
CAPTEUR
CAPTEUR
CAPTEUR
CAPTEUR
CAPTEUR
CAPTEUR
CAPTEUR
CAPTEUR
CAPTEUR
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
SELECTIONNER
SELECTIONNER
SELECTIONNER
SELECTIONNER
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
DE
DE
DE
DE
CAPTEUR
CAPTEUR
CAPTEUR
CAPTEUR
NI
NI
NI
NI
Quand capteurs Pt / Ni sont sélectionnés :
SELECT. CONNEXION CAPTEUR 2-FILS
SELECT. CONNEXION CAPTEUR 3-FILS
SELECTI. CONNEXION CAPTEUR 4-FILS
SELECTIONNER
SELECTIONNER
SELECTIONNER
SELECTIONNER
SELECTIONNER
SELECTIONNER
SELECTIONNER
SELECTIONNER
SELECTIONNER
SELECTIONNER
SELECTIONNER
SELECTIONNER
SELECTIONNER
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
CAPTEUR
CAPTEUR
CAPTEUR
CAPTEUR
CAPTEUR
CAPTEUR
CAPTEUR
CAPTEUR
CAPTEUR
CAPTEUR
CAPTEUR
CAPTEUR
CAPTEUR
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
UNIT
°C
-->
°F
-->
REL1
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT1
INCR -->
DECR -->
HYS1
xxxx -->
ERR1
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
REL2
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT2
INCR -->
DECR -->
HYS2
xxxx -->
ERR2
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
A.OUT
0-20 -->
4-20 -->
20-0 -->
20-4 -->
AFFICHAGE ET CONFIG. RELAIS
EN CELSIUS
O.LO
AFFICHAGE ET CONFIG. RELAIS
xxxx -->
EN FAHRENHEIT
O.HI
xxxx -->
ENTRER CONSIGNE RELAIS 1
O.ERR
PASSER CONFIGURATION RELAIS 1
23 mA -->
RELAIS 1 INACTIF
3,5 mA -->
0mA -->
NONE -->
CONSIGNE RELAIS
RESP
xxx,x -->
ACTION CROISSANTE
ACTION DECROISSANTE
E.PAS
NO
-->
HYSTERESIS RELAIS
YES -->
MAINTIEN POS. REL. EN CAS D’ERREUR ACTIVER LE RELAIS EN CAS D’ERREUR DESACTIVER RELAIS EN CAS D’ERREUR N.PAS
ACTION NONDEFINIE EN CAS D’ERREUR xxxx -->
PLAGE
PLAGE
PLAGE
PLAGE
DE
DE
DE
DE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
EN
EN
EN
EN
mA
mA
mA
mA
VAL. POUR 0 POUR 100 DE LA SORTIE
VAL. POUR 100 POUR 100 DE LA SORTIE
NAMUR NE43 HAUT EN CAS D’ERREUR
NAMUR NE43 BAS EN CAS D’ERREUR
BAS D’ECHELLE EN CAS D’ERREUR
ACTION NONDEFINIE EN CAS D’ERREUR
TEMPS DE REPONSE SORTIE ANALOG.
EN SEC.
ACTIVER LA PROTECTION PAR MOT
DE PASSE
ACTIVER LA PROTECTION PAR MOT
DE PASSE
ENTRER LE NOUVEAU MOT DE PASSE
DELAI ACTIVATION RELAIS EN SEC.
DELAI DESACTIVATION RELAIS EN SEC.
ENTRER CONSIGNE RELAIS 2
PASSER CONFIGURATION RELAIS 2
RELAIS 2 INACTIF
CONSIGNE RELAIS
ACTION CROISSANTE
ACTION DECROISSANTE
HYSTERESIS RELAIS
MAINTIEN POS. REL. EN CAS D’ERREUR
ACTIVER LE RELAIS EN CAS D’ERREUR
DESACTIVER RELAIS EN CAS D’ERREUR
ACTION NONDEFINIE EN CAS D’ERREUR
DELAI ACTIVATION RELAIS EN SEC.
DELAI DESACTIVATION RELAIS EN SEC.
63
Configuration /
Mode de fonctionnement des touches
Information concernant le diagramme de programmation
Généralités :
Lors de la configuration de l’indicateur vous êtes guidés tout au long des
paramètres du menu ; ainsi vous pouvez choisir le réglage qui correspond à
votre application. Pour chaque menu il y a un texte d’aide automatique qui
défile au bout de 5 secondes si aucune touche n’est activée.
La configuration se fait à l’aide de 3 touches.
1
2
3
incrémenter la valeur numérique ou choisir le paramètre suivant.
décrémenter la valeur numérique ou choisir le paramètre précédent.
valider les valeurs choisies et fin du menu.
Si une fonction n’existe pas dans l’appareil (ex. relais d’alarme) tous les para­
mètres de cette fonction sont rendus inactif pour rendre l’appareil convivial et
facile à programmer.
Illustration graphique de l’action de relais consigne :
100
100
90
90
80
80
70
70
60
Hystérésis = 10
60
Consigne = 50
50
Hystérésis = 10
40
Consigne = 50
50
40
30
30
20
Off N.O.
On N.O.
Off N.O.
20
Off N.O.
On N.O.
10
On N.C.
Off N.C.
On N.C.
10
On N.C.
Off N.C.
0 10 20 30 40 50
Action de relais : Montante
60
70
80
90 100
t
0 10 20 30 40 50 60
Action de relais : Décroissante
Off N.O.
On N.C.
70
80
t
90 100
Une fois la configuration terminée et sauvegardée, l’appareil affichera «----».
En appuyant et en maintenant la touche 3 l’afficheur retourne au menu
précédent ou sur état défaut (1.0) sans changer de valeurs ou de paramètres.
Si aucune touche n’est actionnée pendant 2 minutes l’affichage retourne sur
état défaut (1.0) sans aucune sauvegarde des modifications éventuelles
apportées à la configuration.
Information complémentaire :
Réglage rapide des consignes et test des relais : Ce menu permet de
changer rapidement les consignes et de tester le fonctionnement des relais.
En appuyant sur les touches 1 et 2 simultanément, l’état des relais change –
Ce changement est visible grâce aux diodes en face avant de l’indicateur.
En appuyant sur la touche
3 le changement de consigne est sauvegardé.
En appuyant sur la touche 3 pour plus de 0,5 second, l’indicateur retourne sur
l’état défaut sans aucune modification de la consigne.
Protection par mot de passe :
En utilisant un mot de passe vous empêchez l’accès aux paramètres et au menu.
Il y a deux niveaux de protection possible. Un mot de passe entre 0000…4999
vous permet d’accéder au réglage rapide et au test des relais. (L’accès a toutes
les autres parties du menu est bloqué). Un mot de passe entre 5000…9999
empêche l’accès à tout le menu ainsi qu’au réglage rapide et au test des relais.
(Les consignes sont alors uniquement visibles). En utilisant le mot de passe
usine 2008, toute la configuration redevient accessible.
64
65
Programmierbare LED Anzeige
PReview 5714
Inhaltsverzeichnis
Warnung..............................................................................
Sicherheitsregeln.................................................................
Konformitätserklärung.........................................................
Front- und Rückseiten-Layout............................................
Verwendung.........................................................................
Technische Merkmale..........................................................
Montage..............................................................................
Anwendungen.....................................................................
Bestellangaben....................................................................
Elektrische Daten................................................................
Fühlerfehlererkennung.........................................................
Anschlüsse..........................................................................
Blockdiagramm...................................................................
Flussdiagramm....................................................................
Die Laufschrift.....................................................................
Konfiguration / Bedienung der Funktionstasten.................
Graphische Abbildung der Relaisfunktion Sollwert............
66
68
69
71
72
73
73
73
74
75
75
79
80
81
82
84
86
87
67
WARNUNG
ALLGEMEINES
Dieses Modul ist für den Anschluss an lebensgefährliche elektrische Spannungen gebaut. Missachtung dieser Warnung
kann zu schweren Verletzungen oder mechanischer Zerstörung
führen. Um eine Gefährdung durch Stromstöße oder Brand
zu vermeiden müssen die Sicherheitsregeln des Handbuches
eingehalten, und die Anweisungen befolgt werden.
Die Spezifikationswerte dürfen nicht überschritten werden, und
das Modul darf nur gemäß folgender Beschreibung benutzt
werden. Das Handbuch ist sorgfältig durchzulesen, ehe das
Modul in Gebrauch genommen wird. Nur qualifizierte Personen
(Techniker) dürfen dieses Modul installieren. Wenn das Modul
nicht wie in diesem Handbuch beschrieben benutzt wird, werden die Schutzeinrichtungen des Moduls beeinträchtigt.
WARNUNG
Vor dem abgeschlossenen festen Einbau des Moduls darf
daran keine gefährliche Spannung angeschlossen werden, und
GEFÄHR- folgende Maßnahmen sollten nur in spannungslosem Zustand
des Moduls und unter ESD-sicheren Verhältnisse durchgeführt
LICHE
SPANNUNG werden:
Fehlersuche im Modul.
Reparaturen des Moduls dürfen nur von PR electronics A/S
vorgenommen werden.
Zeichenerklärungen
Dreieck mit Ausrufungszeichen: Warnung / Vorschrift. Vorgänge, die
zu lebensgefährlichen Situationen führen können.
Die CE-Marke ist das sichtbare Zeichen dafür, dass das Modul die
Vorschriften erfüllt.
68
Sicherheitsregeln
Definitionen:
Gefährliche Spannungen sind definitionsgemäß die Bereiche: 75...1500 Volt
Gleichspannung und 50...1000 Volt Wechselspannung.
Techniker sind qualifizierte Personen, die dazu ausgebildet oder angelernt sind,
eine Installation, Bedienung oder evtl. Fehlersuche auszuführen, die sowohl
technisch als auch sicherheitsmäßig vertretbar ist.
Bedienungspersonal sind Personen, die im Normalbetrieb mit dem Produkt die
Drucktasten oder Potentiometer des Produktes einstellen bzw. bedienen und die
mit dem Inhalt dieses Handbuches vertraut gemacht wurden.
Empfang und Auspacken:
Packen Sie das Gerät aus, ohne es zu beschädigen, und kontrollieren Sie beim
Empfang, ob der Gerätetyp Ihrer Bestellung entspricht. Die Verpackung sollte
beim Gerät bleiben, bis dieses am endgültigen Platz montiert ist.
Umgebungsbedingungen:
Direkte Sonneneinstrahlung, starke Staubentwicklung oder Hitze, mechanische
Erschütterungen und Stöße sind zu vermeiden; das Modul darf nicht Regen
oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Bei Bedarf muss eine Erwärmung,
welche die angegebenen Grenzen für die Umgebungstemperatur überschreitet,
mit Hilfe eines Kühlgebläses verhindert werden.
Alle Module gehören der Installationskategorie II, dem Verschmutzungsgrad 1
und der Isolationsklasse II an.
Installation:
Das Modul darf nur von Technikern angeschlossen werden, die mit den technischen Ausdrücken, Warnungen und Anweisungen im Handbuch vertraut sind
und diese befolgen.
Sollten Zweifel bezüglich der richtigen Handhabung des Gerätes bestehen,
sollte man mit dem Händler vor Ort Kontakt aufnehmen. Sie können aber auch
direkt mit PR electronics GmbH, Im Erlengrund 26, D-46149 Oberhausen,
(Tel.: (0) 208 62 53 09-0) oder mit PR electronics A/S, Lerbakken 10,
DK-8410 Rønde, Dänemark (Tel. : +45 86 37 26 77) Kontakt aufnehmen.
Die Installation und der Anschluss des Moduls haben in Übereinstimmung mit
den geltenden Regeln des jeweiligen Landes bez. der Installation elektrischer
Apparaturen zu erfolgen, u.a. bezüglich Leitungsquerschnitt, (elektrischer) VorAbsicherung und Positionierung.
69
Eine Beschreibung von Eingangs- / Ausgangs- und Versorgungsanschlüssen
befindet sich auf dem Blockschaltbild und auf dem seitlichen Schild.
Für Module, die dauerhaft an eine gefährliche Spannung angeschlossen sind, gilt:
Die maximale Größe der Vorsicherung beträgt 10 A und muss zusammen mit einem Unterbrecherschalter leicht zugänglich und nahe am
Modul angebracht sein. Der Unterbrecherschalter soll derart gekenn­
zeichnet sein, dass kein Zweifel darüber bestehen kann, dass er die
Spannung für das Modul unterbricht.
UL-Einbauvorschriften:
Für anwendung auf eine ebene Flache eines Typ 1 Gehäuses
Nur 60/75°C Kupferleiter anwenden
Schutzart (nur Front)....................................... NEMA Typ 4X, UL50E
Max. Umgebungstemperatur.......................... 60°C
Max. Leitungsquerschnitt, Klemme 41...46.... AWG 30-16
Max. Leitungsquerschnitt, übrige................... AWG 30-12
UL Dateinummer............................................. E248256
Kalibrierung und Justierung:
Während der Kalibrierung und Justierung sind die Messung und der Anschluss
externer Spannungen entsprechend diesem Handbuch auszuführen, und
der Techniker muss hierbei sicherheitsmäßig einwandfreie Werkzeuge und
Instrumente benutzen.
Konformitätserklärung
Als Hersteller bescheinigt
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
hiermit für das folgende Produkt:
Typ: 5714
Name: Programmierbare LED Anzeige
die Konformität mit folgenden Richtlinien und Normen:
Die EMV Richtlinien 2004/108/EG und nachfolgende Änderungen
EN 61326-1
Zur Spezifikation des zulässigen Erfüllungsgrades, siehe die Elektrische
Daten des Moduls.
Die Niederspannungsrichtlinien 2006/95/EG und nachfolgende Änderungen
EN 61010-1
Bedienung im Normalbetrieb:
Das Bedienungspersonal darf die Module nur dann einstellen oder bedienen,
wenn diese auf vertretbare Weise in Schalttafeln o. ä. fest installiert sind, so
dass die Bedienung keine Gefahr für Leben oder Material mit sich bringt. D. h.,
es darf keine Gefahr durch Berührung bestehen, und das Modul muss so pla­
ziert sein, dass es leicht zu bedienen ist.
Reinigung:
Das Modul darf in spannungslosem Zustand mit einem Lappen gereinigt werden, der mit destilliertem Wasser leicht angefeuchtet ist.
Haftung:
In dem Umfang, in welchem die Anweisungen dieses Handbuches nicht
genau eingehalten werden, kann der Kunde PR electronics gegenüber keine
Ansprüche geltend machen, welche ansonsten entsprechend der eingegangenen Verkaufsvereinbarungen existieren können.
70
Rønde, 22. Dezember 2009
Kim Rasmussen
Unterschrift des Herstellers
71
Front- und Rückseiten-Layout
Programmierbare LED Anzeige
PReview 5714
•
•
•
•
•
4-stellige 14 Segment LED Anzeige
Eingang für mA, V, Potentiometer, WTH und TE
2 Relais und Analogausgang
Universelle Versorgungsspannung
Frontprogrammierbar
Applikation:
• Digitale Anzeige für Strom-, Spannung-, Temperatur oder Potentiometer­
signale.
Bild 1: Front der PReview 5714
• Prozesssteuerung mit 2 Paaren von potentialfreien Relais und / oder
Analogausgang.
• Vorort Anzeige unter extrem feuchten Bedingungen mit einem speziellen
Spritzwassergeschützten Gehäuse.
Technische Merkmale:
• 4-stelliges Display mit 13,8 mm 14 Segmentanzeige. Max. Anzeige­
bereich -1999…9999 mit programmierbarer Dezimalstelle, Relais
Schaltzustandsanzeige ON / OFF.
• Mit den Fronttasten können alle Parameter für jede Applikation eingestellt
werden.
• Das PR5714 ist, entsprechend der angegebenen Spezifikation, komplett vorkonfiguriert erhältlich, fertig zur Prozesssteuerung und Visualisierung.
• Die Sprache für den Hilfetext kann im Menü aus 8 Sprachen ausgewählt werden.
Bild 2: Rückseite der PReview 5714
• In der Ausführung mit Relaisausgängen kann der Anwender die Inbetrieb­
nahmezeit durch die Aktivierung/Deaktivierung jedes Relais unabhängig vom
Eingangssignal minimieren.
Montage:
• Um die Schutzart IP65 (NEMA4X) beim Fronttafeleinbau zu erhalten, muss die
mitgelieferte Dichtung zwischen dem Ausschnitt und dem Display montiert
werden. Als Zubehör für das PReview 5714 ist ein speziell entwickeltes
Spritzwassergeschütztes Gehäuse für extremen Einsatzbedingungen erhältlich.
72
73
Anwendungen
Bestellangaben: 5714
Eingangssignale:
Strom
46
+
2-Draht-Umformer
WTH Potentio­ Verbindung, Leiter
4
3
2
meter
+
Spannung
-
+
Typ
45
5714
44
TE
43
1
42
41
Ausgangssignale:
26
Typ
Eigenverbrauch
Max. Verbrauch
24
5714A
2,2 W
2,5 W
5714B
2,7 W
3,0 W
5714C
2,7 W
3,0 W
5714D
3,2 W
3,5W
+
22
21
11
Analog, 0/4...20 mA
2 Relais
Versorgung:
32
21,6...253 VAC
oder
19,2...300 VDC
74
Isolationsspannung, Test / Betrieb............... 2,3 kVAC / 250 VAC
Signal- / Rauschverhältnis........................... Min. 60 dB (0...100 kHz)
Ansprechzeit (0...90%, 100...10%), programmierbar:
Temperatureingang................................. 1...60 s
mA- / V- / mV-Eingang........................... 0,4...60 s
Kalibrierungstemperatur............................... 20...28°C
Genauigkeit: Der höhere Wert der allgemeinen Werte oder Grundwerte:
Allgemeine Werte
1
31
Spezifikationsbereich:
-20°C bis +60°C
Allgemeine Daten:
Universelle Versorgungsspannung............... 21,6...253 VAC, 50...60 Hz oder
19,2...300 VDC
Verbrauch:
25
23
12
2
A
B
C
D
NB: Das Spritzwassergeschützte Gehäuse bitte gesondert bestellen (Nr. 8335).
Elektrische Daten:
-
1
2
Version
Standard . . . . . . . . . . . . . . . :
2 Relais . . . . . . . . . . . . . . . . :
Analogausgang . . . . . . . . . . :
Analogausgang und 2 Relais :
2
Eingangsart
Absolute
Genauigkeit
Temperaturkoeffizient
Alle
≤ ±0,1% v. Messw.
≤ ±0,01% v. Messw. / °C
75
Grundwerte
Eingangsart
Grundgenauigkeit
Temperaturkoeffizient
≤ ±0,4 µA / °C
mA
≤ ±4 µA
Volt
≤ ±20 µV
≤ ±2 µV / °C
Potentiometer
≤ ±0,1 Ω
≤ ±0,01 Ω / °C
Pt100
≤ ±0,2°C
≤ ±0,02°C / °C
Ni100
≤ ±0,3°C
≤ ±0,03°C / °C
TE-Typ:
E, J, K, L, N, T, U
≤ ±1°C
≤ ±0,05°C / °C
TE-Typ: R, S,
W3, W5, LR
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
TE-Typ: B
160...400°C
≤ ±4,5°C
≤ ±0,45°C / °C
TE-Typ: B
400...1820°C
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
EMV Störspannungseinfluss................................ < ±0,5% v. Messwert
Hilfsspannungen:
2-Draht-Versorgung (Klemme 46...45).........
Leitungsquerschnitt (max.), Klemme 41..46..
Leitungsquerschnitt (max.), übrige...............
Relative Luftfeuchtigkeit...............................
Abmessungen (HxBxt)..................................
Abmessungen vom Ausschnitt....................
Schutzart (Fronteinbau)................................
Gewicht........................................................
WTH- und Potentiometereingang:
25...15 VDC / 0...20 mA
1 x 1,5 mm2 Litzendraht
1 x 1,5 mm2 Litzendraht
< 95% RF (nicht kond.)
48 x 96 x 120 mm
44,5 x 91,5 mm
IP65 / NEMA Typ 4X, UL50E
230 g
Eingangsart
Min.
Wert
Max.
Wert
Norm
Pt100
Ni100
Potentiometer
-200°C
-60°C
10 Ω
+850°C
+200°C
100 kΩ
IEC60751
DIN 43760
-
Eingang für WTH-Typen:
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
Max. Kabelwiderstand pro Leiter, WTH....... 50 Ω
76
Fühlerstrom, WTH........................................
Wirkung des Leitungswiderstandes
(3- / 4-Leiter), WTH......................................
Fühlerfehleranzeige, WTH............................
Kurzschlusserkennung, WTH.......................
TE-Eingang:
Typ
Min.
Wert
B
E
J
K
L
N
R
S
T
U
W3
W5
LR
0°C
-100°C
-100°C
-180°C
-200°C
-180°C
-50°C
-50°C
-200°C
-200°C
0°C
0°C
-200°C
Nom. 0,2 mA
< 0,002 Ω / Ω
Ja
< 15 Ω
Max.
Wert
Norm
+1820°C
+1000°C
+1200°C
+1372°C
+900°C
+1300°C
+1760°C
+1760°C
+400°C
+600°C
+2300°C
+2300°C
+800°C
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
ASTM E988-90
ASTM E988-90
GOST 3044-84
Vergleichstellungskompensation (CJC)
via interner Fühler................................... ±(2,0°C + 0,4°C * Δt)
Δt = interne Temperatur - Umgebungstemperatur
Fühlerfehlererkennung, alle TE-Typen.......... Ja< ±1,0 °C
Fühlerfehlerstrom:
Bei Erkennung........................................ Nom. 2 μA
Sonst...................................................... 0 μA
Stromeingang:
Messbereich................................................. 0...20 mA
Programmierbare Messbereiche.................. 0...20 und 4...20 mA
Eingangswiderstand:.................................... Nom. 20 Ω + PTC 25 Ω
Fühlerfehlererkennung:
Schleifenunterbrechung 4...20 mA......... Ja
Spannungseingang:
Messbereich................................................. 0...12 VDC
Programmierbare Messbereiche.................. 0...1 / 0,2...1 /
0...10 / 2...10 VDC
Eingangswiderstand..................................... Nom. 10 MΩ
77
Ausgänge:
Display:
Displayanzeige.............................................
Kommastellung............................................
Ziffernhöhe...................................................
Displayaktualisierung...................................
Eingang außerhalb des
Eingangsbereichs wird angezeigt mit..........
Stromausgang:
Signalbereich (Spanne)................................
Programmierbare Signalbereiche.................
Belastung max.............................................
Belastungsstabilität......................................
Fühlerfehlererkennung..................................
NAMUR NE 43 Up- / Downscale.................
Strombegrenzung.........................................
Relaisausgänge:
Relaisfunktionen...........................................
Hysterese, in % / Zähleinheiten...................
On- / Off-Verzögerung..................................
Fühlerfehlerbetätigung.................................
Maximalspannung........................................
Maximalstrom...............................................
Max. Wechselstromleistung.........................
Maximalstrom bei 24 VDC...........................
Marine-Zulassung:
Det Norske Veritas, Ships & Offshore..........
GOST R Zulassung:
VNIIM, Cert. no.............................................
Eingehaltene Richtlinien:
EMV 2004/108/EG........................................
LVD 2006/95/EG...........................................
UL, Standard for Safety...............................
Fühlerfehlererkennung / Fühlerfehlererkennung ausserhalb des Bereichs:
-1999...9999 (4 Ziffern)
Programmierbar
13,8 mm
2,2 mal / s
Sensorfehler Prüfung der 5714 Varianten
Variante:
5714A
5714B
Beschreibenden Texten
5714C
0...20 mA
0...20 / 4...20 /
20...0 / 20...4 mA
20 mA / 800 Ω / 16 VDC
≤ 0,01% d. Messsp. / 100 Ω
0 / 3,5 / 23 mA / keine
23 mA / 3,5 mA
≤ 28 mA
Sollwert
0,1...25% / 1...2999
0...3600 s
Schließen / Öffnen / Halten
250 VRMS
2 A / AC
500 VA
1A
Standard for Certification No. 2.4
Siehe www.prelectronics.de
Norm:
EN 61326-1
EN 61010-1
UL 508
5714D
Eingang
VOLT
CURR
POTM
TEMP
Konfiguration
Immer:
ERR1=NONE, ERR2=NONE:
Sonst:
O.ERR=NONE:
Sonst:
ERR1=NONE, ERR2=NONE, O.ERR=NONE:
Sonst:
Fühler Fehlererkennung:
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
Außerhalb des Bereichs Anzeige (IN.LO, IN.HI):
Bei verlassen des gewählten Bereichs des A/D Wandlers oder des Polynoms.
Bereich
Anzeige
Grenze
IN.LO
< -25 mV
0...1 V / 0,2...1 V
IN.HI
> 1,2 V
IN.LO
< -25 mV
0...10 V / 2...10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1,05 mA
0...20 mA / 4...20 mA
IN.HI
> 25,05 mA
IN.LO
< -0,5%
IN.HI
> 100,5%
IN.LO
< Temperaturbereich
TE / RTD
IN.HI
> Temperaturbereich
Fühlerfehlererkennnug (SE.BR, SE.SH):
Eingang
CURR
Bereich
Schleife unterbrochen (4..20mA)
TE
WTH, 2-Draht
Kein SE.SH für Pt10, Pt20 und Pt50
TEMP
WTH, 3-Draht
Kein SE.SH für Pt10, Pt20 und Pt50
WTH, 4-Draht
Kein SE.SH für Pt10, Pt20 und Pt50
Anzeige
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
Grenze
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> ca. 750 kohm / (1,25 V)
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
Display Anzeige unter min. / über max. (-1.9.9.9, 9.9.9.9):
78
Eingang
Bereich
CURR
Alle
VOLT
Alle
POTM
-
Anzeige
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
Grenze
Display Anzeige <-1999
Display Anzeige >9999
Display Anzeige <-1999
Display Anzeige >9999
Display Anzeige<-1999
Display Anzeige >9999
79
26
Relais 2 N.C.
Generell
Relais 2 N.O.
Relais 1 N.C.
23
21
22
24
25
Generell
Relais 1 N.O.
I
Ausgang
11 Erde
I+
12
Versorgung
21,6...253 VAC
oder
19,2...300 VDC
31
! Fehleranzeige im Display blinkt einmal pro Sekunde. Der Hilfetext erklärt den Fehler
Versorgung
Fehlergrund
Permanenter Fehler in ADC
CJC Fühler Defekt
Fehler im RAM
Fehler im EEPROM
32
Anzeige
HW.ER
CJ.ER
RA.ER
EE.ER
mA
blockdiagramm
Anzeige bei Hardwarefehler
Fehlersuche
Test der internen Kommunikation uC / ADC
Test des internen CJC Fühlers
Checksum Test der Konfiguration im RAM
Checksum Test der Konfiguration im Eeprom
2-Draht-Messumformer
Strom
41 42 43 44 45 46
41 42 43 44 45 46
Versorgung:
Relais
11 12
21 22 23 24 25 26
5714
EEPROM
+
+V
41
Eingang, Erde
42
Int.
CJC
43
TC
44
PTC
80
2
R2
1
R1
3
- mA +
Potm.
4
31 32
Ausgänge:
Strom
WTH,
Leiter
3
2
+
+
-
45
Potentiometer
41 42 43 44 45 46
+
Eingang +,
mA
Spænding
41 42 43 44 45 46
-
Tx
+
0,2 mA
Tx
+
-
46
+
2-Draht-Versorgung
> 15 VDC
-
20 W
AD
TE
41 42 43 44 45 46
2
41 42 43 44 45 46
1
WTH, 4-Leiter
41 42 43 44 45 46
CPU
WTH, 3-Leiter
41 42 43 44 45 46
Version D
WTH, 2-Leiter
3
4
R1
Eingänge:
R2
Anschlüsse
81
Flussdiagramm
Power up
1.2
F.SET
1 2
1 2
REL1
REL2
50.0
1.3
3
SETP
1 2
-1999
9999
/OFF
3
1.0
3
1.1
PASS
IN
1 2
0000
9999
1 2
3 Halten
3
1 2
1111
1.1.1.1
3
Schnelleinstellung von Sollwert
und Relais Test
1 Sollwert ansteigend
2 Sollwert fallend
3 Speichern und Menü verlassen
1 und 2 gleichzeitig drücken = Relais
Zustand ändern
1.4
DI.HI
DI.LO
REL.U
1 2
a999
9999
3
1 2
a999
9999
3
1 2
PERC
DISP
REL.1
3
3
1 2
4-20
0-20
SETP
3
REL.2
3
3
VOLT 3 RANG 3
LANG
1 2
SET
SKIP
OFF
1 2
a999
9999
ACT1
3
1 2
INCR
DECR
HYS1
3
1 2
1
2999
CURR 3 RANG
Zum
1.0
1 2
DE_DK
ES_FR
IT_SE
UK_CZ
DEC.P
Wenn für eine Dauer von 2 Minuten keine Taste betätigt wird, kehrt die Anzeige
auf den Menüpunkt 1.0 zurück. Eventuelle Änderungen in der Konfiguration
werden nicht gespeichert.
1 Wert erhöhen / nächsten Parameter wählen
2 Wert herabsetzen / vorherigen Parameter wählen
3 Parameter übernehmen uznd nächsten Menü wählen
Halten 3 Zurück zum vorherigen Parameter / zurück zum Menüpunkt 1.0 ohne
Speicherung von Änderungen
1 2
0-10
2-10
0.2-1
0.0-1
3
1.6
POTM 3 CA.LO
1 2
YES
NO
1.4
CA.HI
3
1 2
YES
NO
1 2
SET
SKIP
OFF
TEMP 3 TYPE
3
1 2
a999
9999
ACT2
3
1 2
INCR
DECR
HYS2
3
1 2
1
2999
3
1.5
3
ERR1
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
A.OUT
ON.DE
3
ERR2
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
1.6
1 2
4-20
0-20
20-4
20-0
3
SETP
1.5
1 2
0000
3600
OF.DE
ON.DE
3
1 2
0000
3600
1 2
0000
3600
3
3
OF.DE
1 2
0000
3600
3
3
1.6
1.7
3
O.LO
1 2
a999
9999
1.7
3
O.HI
1 2
a999
9999
1.5
3
O.ERR
1 2
3.5mA
0mA
23mA
NONE
RESP
3
1 2
0.0
60.0
E.PAS
3
1 2
YES
NO
N.PAS
1 2
0000
9999
3
3
NO
1 2
1.0 = Normal Zustand
1.1 = Nur wenn durch Password
gesichert
1.2 = Nur wenn FastSet aktiviert ist
1.3 = FastSet und Relais Test
bei Password 5000...9999
blokiert
1.4 = Keine Relais Ausgänge
1.5 = Nicht gültig für folgende
Ein­gangssignale: Potentio­
meter, 0...20 mA und
Spannung
1.6 = Kein Analogausgang
1.7 = Nur bei Temperatureingang
82
PT
NI
TC
3
3
PT.TY
CON.W
1 2
10
1000
1 2
4W
3W
2W
3
Zum Normal Zustand 1.0
3
NI.TY
CON.W
DEC.P
UNIT
1 2
50
1000
1 2
4W
3W
2W
1 2
1111
111.1
1 2
'C
'F
3
----
3
3
3
3 TC.TY
1 2
TC.B TC.E TC.J TC.K TC.L
TC.N TC.R TC.S TC.T TC.U
TC.W3 TC.W5 TC.LR
3
83
Die Laufschrift
Anzeige im Normal Zustand xxxx, Hardwarefehler:
SE.BR --> SENSOR DRAHTBRUCH
SE.SH --> SENSOR KURZSCHLUSS
IN.HI --> EINGANG UEBERSCHREITUNG
IN.LO --> EINGANG UNTERSCHREITUNG
9.9.9.9 --> ANZEIGE UEBERSCHREITUNG
-1.9.9.9--> ANZEIGE UNTERSCHREITUNG
HW.ER--> HARDWAREFEHLER
EE.ER --> EEPROM FEHLER - UEBERPRUEFE
KONFIGURATION
RA.ER --> RAM SPEICHER FEHLER
CJ.ER -->CJC SENSOR FEHLER
NO.CA -->GERAET NICHT KALLIBRIERT
In FastSet:Schnelleinstellung
F.SET
REL1 --> SCHNELLEINSTELLUNGS MENU WAEHLE RELAIS
REL2 -->
SETP
(Einstellung aktiviert)
xxxx --> RELAIS SCHALTPUNKT OK-DRUECK SPEICHERT
SETP
(Einstellung deaktiviert)
xxxx --> RELAIS SCHALTPUNKT - NUR LESEN
Konfigurationsmenü:
LANG
DE
--> DE - WAEHLE DEUTSCHEN HILFETEXT
DK
--> DK - VAELG DANSK HJAELPETEKST
ES
--> ES - SELECCIONAR TEXTO DE
AYUDA EN ESPANOL
FR
--> FR - SELECTION TEXTE D’AIDE
EN FRANCAIS
IT
--> IT - SELEZIONARE TESTI DI AIUTO ITALIANI
SE
--> SE - VALJ SVENSK HJALPTEXT
UK
--> UK - SELECT ENGLISH HELPTEXT
CZ
--> CZ - VYBER CESKOU NAPOVEDU
PASS
xxxx --> PASSWORT EINGEBEN
IN
C.LIN* --> Text vom Anwend. im PReset eingegeben
CURR --> STROM EINGANG
VOLT --> SPANNUNGS EINGANG
POTM --> POTENTIOMETER EINGANG
TEMP --> TEMPERATURFUEHLER EINGANG
RANG
(bei Stromeingang)
0-20 --> EINGANGSBEREICH IN mA
4-20 --> EINGANGSBEREICH IN mA
RANG
(bei Spannungseingang)
0-10 --> EINGANGSBEREICH IN VOLT
2-10 --> EINGANGSBEREICH IN VOLT
0.0-1 --> EINGANGSBEREICH IN VOLT
0.2-1 --> EINGANGSBEREICH IN VOLT
CA.LO
YES --> KALIBRIEREN POTENTIOMETER LOW
NO
--> KALIBRIEREN POTENTIOMETER LOW
CA.HI
YES --> KALIBRIEREN POTENTIOMETER HIGH
NO
--> KALIBRIEREN POTENTIOMETER HIGH
84
DEC.P
1111 -->
111.1 -->
11.11 -->
1.111 -->
DI.LO
xxxx -->
DI.HI -->
xxxx -->
REL.U
PERC -->
DISP -->
TYPE
PT
-->
NI
-->
TC
-->
PT.TY
10
-->
20
-->
50
-->
100
-->
200
-->
250
-->
300
-->
400
-->
500
-->
1000 -->
NI.TY
50
-->
100
-->
120
-->
1000 -->
CONN
2W
-->
3W
-->
4W
-->
TC.TY TC. B -->
TC. E -->
TC. J -->
TC. K -->
TC. L -->
TC. N -->
TC. R -->
TC. S -->
TC. T -->
TC. U -->
TC.W3 -->
TC.W5 -->
TC.LR -->
DEC.P
1111 -->
111.1 -->
DEZIMALPUNKT
DEZIMALPUNKT
DEZIMALPUNKT
DEZIMALPUNKT
POSITION
POSITION
POSITION
POSITION
ANZEIGE AUSLESEN LOW
ANZEIGE AUSLESEN HIGH
RELAISEINSTELLUNG IN PROZENT
RELAISEINSTELLUNG IN ANZEIGEEINH.
WAEHLE PT FUEHLER TYP
WAEHLE NI FUEHLER TYP
WAEHLE TC FUEHLER TYP
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
TYP
TYP
TYP
TYP
TYP
TYP
TYP
TYP
TYP
TYP
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
NI
NI
NI
NI
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
TYP
TYP
TYP
TYP
(bei Pt und Ni Fühler)
WAEHLE 2-DRAHT
FUEHLERANSCHLUSS
WAEHLE 3-DRAHT
FUEHLERANSCHLUSS
WAEHLE 4-DRAHT
FUEHLERANSCHLUSS
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
TYP
TYP
TYP
TYP
TYP
TYP
TYP
TYP
TYP
TYP
TYP
TYP
TYP
(bei Temperatureingang)
DEZIMALPUNKT POSITION
DEZIMALPUNKT POSITION
UNIT °C
--> ANZEIGE UND RELAIS SETUP IN CELSIUS
°F
--> ANZEIGE UND RELAIS SETUP IN
FAHRENHEIT
REL1
OFF -->
SET
-->
SKIP -->
SETP xxxx -->
ACT1 INCR -->
DECR -->
HYS1
xxxx -->
ERR1
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
REL2
OFF -->
SET
-->
SKIP -->
SETP
xxxx -->
ACT2
INCR -->
DECR -->
HYS2
xxxx -->
ERR2
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
A.OUT
0-20 -->
4-20 -->
20-0 -->
20-4 -->
RELAIS 1 GESPERRT
EINGABE SETUP RELAIS 1
UEBERSPRINGE SETUP RELAIS 1
RELAIS SCHALTPUNKT
ANSTEUERN BEI STEIGENDEM SIGNAL
ANSTEUERN BEI FALLENDEM SIGNAL
RELAIS HYSTERESE
RELAIS HALTEN BEI FEHLER
RELAIS ANSTEUERN BEI FEHLER
RELAIS ABFALLEN BEI FEHLER
UNDEFINIERTER ZUSTAND BEI FEHLER
O.LO
xxxx -->
O.HI
xxxx -->
O.ERR
23 mA -->
3,5 mA -->
0 mA -->
NONE -->
RESP
xxx,x -->
E.PAS
NO
-->
YES -->
N.PAS
xxxx -->
ANZEIGE WERT FUER AUSGANG LOW
ANZEIGE WERT FUER AUSGANG HIGH
NAMUR NE43 AUFSTEUERND BEI
FEHLER
NAMUR NE43 ABSTEUERND BEI FEHLER
ABSTEUERND BEI FEHLER
UNDEFINIERTER AUSGANG BEI FEHLER
ANALOGAUSGANG ANSPRECHZEIT IN
SEKUNDEN
PASSWORTSCHUTZ AKTIVIEREN
PASSWORTSCHUTZ AKTIVIEREN
NEUES PASSWORT WAEHLEN
RELAIS EINSCHALTVERZOEGERUNG IN
SEKUNDEN
RELAIS AUSSCHALTVERZOEGERUNG IN
SEKUNDEN
RELAIS 2 GESPERRT
EINGABE SETUP RELAIS 2
UEBERSPRINGE SETUP RELAIS 2
RELAIS SCHALTPUNKT
ANSTEUERN BEI STEIGENDEM SIGNAL
ANSTEUERN BEI FALLENDEM SIGNAL
RELAIS HYSTERESE
RELAIS HALTEN BEI FEHLER
RELAIS ANSTEUERN BEI FEHLER
RELAIS ABFALLEN BEI FEHLER
UNDEFINIERTER ZUSTAND BEI FEHLER
RELAIS EINSCHALTVERZOEGERUNG IN
SEKUNDEN
RELAIS AUSSCHALTVERZOEGERUNG IN
SEKUNDEN
AUSGANGSBEREICH
AUSGANGSBEREICH
AUSGANGSBEREICH
AUSGANGSBEREICH
IN
IN
IN
IN
mA
mA
mA
mA
85
Konfiguration /
Bedienung der Funktionstasten
Dokumentation für das Funktionsdiagramm
Grundsätzliches:
Bei der Konfiguration der Anzeige werden Sie durch alle Parameter geleitet. Sie
können die für die Applikation benötigten Einstellungen auswählen. In jedem
Menüpunkt erscheint im Display automatisch ein Lauftext als Hilfe, wenn Sie
die Funktionstasten für 5 Sekunden nicht betätigen.
Passwörter zwischen 5000...9999 verhindern den Zugriff auf alle Teile des
Menüs, sowie auf die schnelle Grenzwerteinstellung und dem Relaistest. (der
aktuelle Grenzwert wird angezeigt).
Bei Eingabe des Master-Passwortes 2008 sind alle Konfigurationsmenüs
erreichbar.
Graphische Abbildung der Relaisfunktion Sollwert:
Relaiseinheiten
Relaiseinheiten
100
100
Die Konfiguration wird mittels der 3 Funktionstasten durchgeführt.
90
90
1erhöht den numerischen Wert oder wählt den nächsten Parameter.
2setzt den numerischen Wert herab oder wählt das vorherige Parameter.
3übernimmt den gewählten Wert und beendet das Menü.
80
80
70
70
Um die Konfiguration der Anzeige so einfach wie möglich zu halten, können
nicht existierenden Funktionen und Parameter nicht eingegeben werden.
Wenn eine Konfiguration eingegeben worden ist, zeigt das Display „----„
Bei drücken und halten von 3 - springt zurück zum vorherigen Menü oder in
den Ausgangszustand (1.0) ohne die geänderten Werte oder Parameter zu
speichern.
60
Hysterese = 10
60
Sollwert = 50
50
Hysterese = 10
40
Sollwert = 50
50
40
30
30
20
Off N.O.
On N.O.
Off N.O.
20
Off N.O.
On N.O.
Off N.O.
10
On N.C.
Off N.C.
On N.C.
10
On N.C.
Off N.C.
On N.C.
0 10 20 30 40
Relaisaktion: Steigend
50
60
70
80
90 100
t
0 10 20 30 40
Relaisaktion: Fallend
50
60
70
80
t
90 100
Wenn 2 Minuten keine Taste betätigt wird, geht das Display, ohne die geänderten Werte oder Parameter zu speichern, in den Ausgangszustand.
Weitere Erklärungen
Schnelle Grenzwerteinstellung und Relaistest: Dieses Menü ermöglicht die
Grenzwerteinstellung schnell zu ändern und die Funktion der Relais zu testen.
Das gleichzeitige Drücken von 1 und 2 ändert den Relaisstatus – diese
Änderung ist an den Schaltzustandsdioden zu erkennen.
Die Betätigung von
3 speichert die Grenzwertänderung.
Wird die Taste 3 für mehr als 0,5 Sekunden gehalten, geht das Gerät ohne
Grenzwertänderung in den Ausgangszustand.
Passwortschutz
Die Einstellung eines Passwortes verhindert den Zugriff auf das Menü und den
Parametern. Es gibt zwei Level für den Passwortschutz. Passwörter zwischen
0000…4999 erlauben den Zugriff auf die schnelle Grenzwerteinstellung und
dem Relaistest. (Die Verwendung dieses Passwortes verhindert den Zugriff zu
allen anderen Teilen des Menüs).
86
87
Displays
Programmable displays with a wide selection of inputs and outputs for display of temperature,
volume and weight, etc. Feature linearisation, scaling,
and difference measurement functions for programming
via PReset software.
Ex interfaces Interfaces for analogue and digital
signals as well as HART® signals between sensors / I/P
converters / frequency signals and control systems in Ex
zone 0, 1 & 2 and for some modules in zone 20, 21 & 22.
Isolation
Galvanic isolators for analogue and digital
signals as well as HART® signals. A wide product range
with both loop-powered and universal isolators featuring
linearisation, inversion, and scaling of output signals.
Temperature A wide selection of transmitters for DIN
form B mounting and DIN rail modules with analogue
and digital bus communication ranging from applicationspecific to universal transmitters.
Universal
PC or front programmable modules with
universal options for input, output and supply. This range
offers a number of advanced features such as process
calibration, linearisation and auto-diagnosis.
Subsidiaries
France
PR electronics Sarl
Zac du Chêne, Activillage
4, allée des Sorbiers
F-69673 Bron Cedex
[email protected]
tel. +33 (0) 4 72 14 06 07
fax +33 (0) 4 72 37 88 20
Germany
PR electronics GmbH
Im Erlengrund 26
D-46149 Oberhausen
[email protected]
tel. +49 (0) 208 62 53 09-0
fax +49 (0) 208 62 53 09 99
Italy
PR electronics S.r.l.
Via Giulietti 8
IT-20132 Milano
[email protected]
tel. +39 02 2630 6259
fax +39 02 2630 6283
Spain
PR electronics S.L.
Avda. Meridiana 354, 9° B
E-08027 Barcelona
[email protected]
tel. +34 93 311 01 67
fax +34 93 311 08 17
Sweden
PR electronics AB
August Barks gata 6A
S-421 32 Västra Frölunda
[email protected]
tel. +46 (0) 3149 9990
fax +46 (0) 3149 1590
UK
PR electronics UK Ltd
Middle Barn, Apuldram
Chichester
West Sussex, PO20 7FD
[email protected] tronics.co.uk
tel. +44 (0) 1243 776 450
fax +44 (0) 1243 774 065
USA
PR electronics Inc
11225 West Bernardo Court [email protected]
Suite A
tel. +1 858 521 0167
San Diego, California 92127 fax +1 858 521 0945
Head office
Denmark
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
www.prelectronics.com
[email protected]
tel. +45 86 37 26 77
fax +45 86 37 30 85
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement