Vaisala MMT330 User manual

Vaisala MMT330 User manual
BRUKSANVISNING
Vaisala HUMICAP® fukt- och
temperaturmätare för olja
MMT330
M210733SV-H
PUBLICERAD AV
Vaisala Oyj
Besöksadress:
Postadress:
Telefon:
Fax:
Vanha Nurmijärventie 21, FI-01670 Vantaa, Finland
P.O. Box 26, FI-00421 Helsingfors, Finland
+358 9 8949 1
+358 9 8949 2227
Besök vår hemsida på www.vaisala.com.
© Vaisala 2015
Denna bruksanvisning får inte till någon del reproduceras, publiceras eller
visas offentligt i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt
(inklusive fotokopiering). Innehållet i den får heller inte ändras, översättas,
omarbetas, säljas eller röjas till tredje part utan föregående skriftligt medgivande
från upphovsrättsinnehavaren. Översatta bruksanvisningar och översatta delar av
flerspråkiga dokument är baserade på de engelska originalversionerna. I oklara fall
gäller de engelska versionerna, inte översättningarna.
Innehållet i den här bruksanvisningen kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Lokala regler och bestämmelser kan variera och har företräde framför den information
som ingår i den här bruksanvisningen. Vaisala gör inga utfästelser om att denna
bruksanvisning överensstämmer med de lokala regler och bestämmelser som gäller vid
någon viss tidpunkt och friskriver sig härmed från allt ansvar med anknytning till dessa.
Denna bruksanvisning utgör inte någon juridiskt bindande förpliktelse för Vaisala
gentemot kunder eller användare. Alla juridiska förpliktelser och överenskommelser
ingår enbart i det tillämpliga leveranskontraktet eller Vaisalas allmänna försäljningsvillkor
och allmänna servicevillkor.
_________________________________________________________________________________
Innehållsförteckning
KAPITEL 1
ALLMÄN INFORMATION ............................................................................ 11
Om denna bruksanvisning .................................................... 11
Innehåll i denna bruksanvisning .......................................... 11
Dokumentets principer ........................................................ 12
Säkerhet .................................................................................. 12
ESD-skydd .............................................................................. 13
Återvinning ............................................................................. 13
Efterlevnad av bestämmelser ............................................... 14
EU-försäkran om överensstämmelse .................................. 14
DNV-typgodkännande ......................................................... 15
Mätare med LAN- eller WLAN-gränssnitt ............................ 16
Mätare med WLAN-gränssnitt ............................................. 16
Patentmeddelande ................................................................. 17
Varumärken ............................................................................. 17
Programvarulicens ................................................................. 17
Garanti ..................................................................................... 17
KAPITEL 2
PRODUKTÖVERSIKT .................................................................................. 19
Presentation av MMT330 ....................................................... 19
Grundfunktioner och tillval................................................... 20
Mätarens konstruktion ......................................................... 20
Probalternativ ...................................................................... 22
Typiska tillämpningar .......................................................... 23
Metoder för mätning av fukthalt i olja ............................. 23
Smörjolja i pappersmaskiner .......................................... 23
Transformatorolja ........................................................... 24
KAPITEL 3
INSTALLATION ............................................................................................ 27
Montera höljet ......................................................................... 27
Standardmontering .............................................................. 27
Väggmontering med väggmonteringssats ............................. 28
Montering med installationssats för DIN-skena .................. 29
Installation på stång med installationssats för stång eller
rörledning ............................................................................ 30
Montera regnskydd med installationssatsen ....................... 32
Panelmonteringsram ........................................................... 32
Kabeldragning ........................................................................ 34
Kabelbussningar ................................................................. 34
Jorda kablarna..................................................................... 35
Jorda mätarens hölje ........................................................... 36
Ledningsdragning för signal och strömförsörjning .............. 36
Kopplingar till en 24 V AC strömkälla .................................. 38
MMT332 för högtryckstillämpningar .................................... 39
MMT337 Liten trycktät prob ................................................ 39
VAISALA _________________________________________________________________________ 1
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
MMT337 prob med Swagelok-koppling för installation
i trånga utrymmen................................................................ 40
MMT338 för tryckrörledningar ............................................. 42
Dra åt ledarmuttern.............................................................. 43
Installationssats för kulventil till MMT338 ............................ 44
Samplingscell för MMT338 .................................................. 47
Tillvalsmoduler ....................................................................... 48
Strömförsörjningsmodul....................................................... 48
Installation ...................................................................... 49
Varningar ........................................................................ 50
Galvanisk isolering av strömförsörjningen ............................. 53
Tredje analog utgång........................................................... 53
Installation och ledningsdragning ................................... 54
Relän ................................................................................... 55
Installation och ledningsdragning ................................... 55
Välja aktiveringstillstånd för reläet .................................. 55
RS-422/485-gränssnitt......................................................... 56
Installation och ledningsdragning ................................... 57
LAN-gränssnitt ..................................................................... 61
WLAN-gränssnitt ................................................................. 62
Koppla WLAN-antennen................................................. 63
Dataloggningsmodul ............................................................ 63
Kontakt med åtta stift ........................................................... 65
KAPITEL 4
ANVÄNDNING .............................................................................................. 67
Komma igång .......................................................................... 67
Display/knappsats (tillval) ..................................................... 67
Basdisplay ........................................................................... 67
Grafikhistorik ........................................................................ 68
Menyer och navigering ........................................................ 70
Ändra språket ................................................................. 71
Avrundningsinställning ................................................... 71
Inställning av displayens bakgrundsbelysning ............... 71
Inställning av displayens kontrast .................................. 72
Använda displayen/knappsatsen .............................. 72
Använda seriell linje .................................................. 72
Knappsatslås (knappskydd) ........................................... 72
Låsa PIN-kod för meny................................................... 73
Fabriksinställningar ........................................................ 73
Displayalarm ........................................................................ 74
Konfigurera ett displayalarm........................................... 75
Använda seriell linje ....................................................... 76
Programmet MI70 Link för datahantering ............................ 78
Seriell linjekommunikation .................................................... 79
Användarportkoppling.......................................................... 80
Användarportens driftlägen ............................................ 80
Serviceportkoppling ............................................................. 81
Anslutningskablar ........................................................... 81
Installera drivrutiner för USB-kabeln .............................. 81
Använda serviceporten ................................................... 82
2 ____________________________________________________________________ M210733SV-H
_________________________________________________________________________________
LAN-kommunikation .............................................................. 82
IP-konfiguration ................................................................... 83
Använda displayen/knappsatsen ................................... 84
Använda seriell linje ....................................................... 85
Konfiguration av trådlöst LAN ............................................. 86
Använda displayen/knappsatsen ................................... 87
Använda seriell linje ....................................................... 88
Kommunikationsprotokoll .................................................... 89
Webbkonfiguration för LAN och WLAN............................... 89
Terminalprograminställningar.............................................. 90
Öppna en seriell/USB-anslutning ................................... 90
Öppna en Telnet-session (LAN/WLAN) ......................... 92
Lista över seriella kommandon ........................................... 93
Få mätvärdesmeddelande från seriell linje ............................ 95
Starta kontinuerlig utsändning ....................................... 95
Stoppa kontinuerlig utsändning...................................... 95
Skicka mätvärdet en gång ............................................. 95
Tilldela ett alias till SEND-kommandot ........................... 96
Skicka mätvärdet en gång från alla mätare ................... 96
Kommunicera med en mätare i POLL-läge .......................... 97
OPEN ............................................................................. 97
CLOSE ........................................................................... 97
Formatera meddelande från seriell linje .............................. 97
FTIME och FDATE ......................................................... 97
Allmänna inställningar ........................................................... 98
Ändra mätparametrar och enheter ...................................... 98
Använda displayen/knappsatsen ................................... 98
Använda seriell linje ....................................................... 99
FORM........................................................................ 99
UNIT ........................................................................ 101
Datum och tid .................................................................... 101
Använda displayen/knappsatsen ................................. 101
Använda seriell linje ..................................................... 102
Datafiltrering ...................................................................... 102
Använda displayen/knappsatsen ................................. 102
Använda seriell linje ..................................................... 103
Enhetsinformation ............................................................. 103
? ................................................................................... 104
LIGHT ........................................................................... 105
HELP ............................................................................ 105
ERRS ........................................................................... 106
MODS .......................................................................... 106
VERS ........................................................................... 106
Återställa mätaren med hjälp av den seriella linjen........... 106
RESET ......................................................................... 106
Låsa menyn/knappsatsen med hjälp av den seriella linjen..... 107
LOCK ........................................................................... 107
Inställningar för seriell utgång ............................................ 108
Använda displayen/knappsatsen ...................................... 108
Använda seriell linje .......................................................... 109
SERI ............................................................................. 109
SMODE ........................................................................ 109
ADDR ........................................................................... 110
INTV ............................................................................. 110
SDELAY ....................................................................... 111
ECHO ........................................................................... 111
VAISALA _________________________________________________________________________ 3
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Dataregistrering .................................................................... 111
Välja mätparametrar för dataregistrering........................... 112
DSEL ............................................................................ 112
Visa registrerade data ....................................................... 112
DIR ............................................................................... 113
PLAY ............................................................................ 114
Radera registrerade filer .................................................... 115
UNDELETE .................................................................. 115
Analoga utgångsinställningar ............................................. 116
Ändra utgångsläge och område ........................................ 116
Analoga utgångsmätparametrar ........................................ 117
AMODE/ASEL .............................................................. 118
Tester av analog utgång .................................................... 119
ITEST ........................................................................... 119
Ställa in felindikation för analoga utgångar ........................... 120
AERR............................................................................ 120
Utöka området för analog utgång ...................................... 121
Reläfunktioner....................................................................... 121
Mätparameter för reläutgång ............................................. 121
Reläinställningspunkter ..................................................... 121
Hysteres ............................................................................ 123
Reläet indikerar mätarfelstatus .......................................... 123
Aktivera/inaktivera relän .................................................... 125
Ställa in reläutgångar......................................................... 126
RSEL ............................................................................ 127
Testa relädriften ................................................................. 129
RTEST .......................................................................... 129
KAPITEL 5
MODBUS .................................................................................................... 131
Översikt över stöd för Modbus-protokoll ........................... 131
Börja använda Modbus...................................................... 132
Aktivera seriell Modbus ....................................................... 133
Använda displayen/knappsatsen (tillval) ........................... 133
Använda seriell linje........................................................... 134
Aktivera Ethernet Modbus ................................................... 135
Använda displayen/knappsatsen (tillval) ........................... 135
Använda seriell linje........................................................... 136
Diagnostisk Modbus-statistik.............................................. 137
Visa statistik med displayen/knappsatsen ............................. 138
Visa statistik med serviceporten ........................................ 138
Inaktivera Modbus ................................................................ 139
KAPITEL 6
PPM-OMVANDLING ................................................................................... 141
Ppm-omvandling i MMT330 för transformatoroljor ........... 141
Omvandlingsmodell med genomsnittskoefficienter ......... 141
Omvandlingsmodell med oljespecifika koefficienter........ 142
Ställa in oljekoefficienter med hjälp av den seriella linjen ... 142
OIL ..................................................................................... 142
Använda displayen/knappsatsen ....................................... 143
Bestämning av oljespecifika koefficienter ......................... 143
4 ____________________________________________________________________ M210733SV-H
_________________________________________________________________________________
KAPITEL 7
UNDERHÅLL .............................................................................................. 145
Regelbundet underhåll ........................................................ 145
Rengöring .......................................................................... 145
Byta probfiltret ................................................................... 145
Byta sensorn ......................................................................... 146
Feltillstånd ......................................................................... 147
Teknisk support .................................................................... 149
KAPITEL 8
KALIBRERING OCH JUSTERING ............................................................ 151
Rengöra sensorn .................................................................. 152
Öppna och stänga justeringsläget ..................................... 152
Justering av relativ fuktighet .............................................. 153
Använda tryckknapparna .................................................. 153
Använda displayen/knappsatsen ...................................... 154
Använda seriell linje .......................................................... 155
CRH ............................................................................. 155
Justering av relativ fuktighet efter sensorbyte ................. 156
Använda displayen/knappsatsen ...................................... 156
Använda seriell linje .......................................................... 156
FCRH ........................................................................... 156
Temperaturjustering ............................................................ 157
Använda displayen/knappsatsen ...................................... 157
Använda seriell linje .......................................................... 158
Justering av analog utgång ................................................ 159
Använda displayen/knappsatsen ...................................... 159
Använda seriell linje .......................................................... 159
ACAL ............................................................................ 159
Mata in justeringsinformation ............................................. 160
Använda displayen/knappsatsen ...................................... 160
Använda seriell linje .......................................................... 160
CTEXT ......................................................................... 160
CDATE ......................................................................... 160
KAPITEL 9
TEKNISKA DATA....................................................................................... 161
Specifikationer ...................................................................... 161
Prestanda .......................................................................... 161
Vattenaktivitet och relativ mättnad ............................... 161
Temperatur................................................................... 161
Driftmiljö ............................................................................ 162
Probspecifikationer ............................................................ 162
MMT332 ....................................................................... 162
MMT337 ....................................................................... 162
MMT338 ....................................................................... 162
Ingångar och utgångar ...................................................... 163
Mekanik ............................................................................. 163
VAISALA _________________________________________________________________________ 5
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Tekniska specifikationer för tillvalsmoduler ....................... 164
Strömförsörjningsmodul ............................................... 164
Analog utgångsmodul................................................... 164
Relämodul .................................................................... 165
RS-485-modul .............................................................. 165
LAN-gränssnittsmodul .................................................. 165
WLAN-gränssnittsmodul............................................... 165
Dataloggningsmodul ..................................................... 166
Reservdelar och tillbehör .................................................... 166
Mått (mm/tum) ....................................................................... 168
MMT332 ............................................................................ 170
MMT337 ............................................................................ 170
MMT337 med Swagelok-koppling ..................................... 171
MMT338 ............................................................................ 171
BILAGA A
MODBUS-REFERENS ............................................................................... 173
Funktionskoder ..................................................................... 173
Registerkarta ......................................................................... 174
Datakodning ...................................................................... 174
Formatet 32-bitars flyttal............................................... 174
Formatet 16-bitars heltal med tecken ........................... 175
Mätdata (skrivskyddade) ................................................... 176
Statusregister (skrivskyddade) .......................................... 176
Konfigurationsregister........................................................ 176
Exception Status-utgångar .................................................. 177
Diagnostiska underfunktioner............................................. 178
Enhetsidentifieringsobjekt .................................................. 179
Undantagssvar ...................................................................... 179
6 ____________________________________________________________________ M210733SV-H
_________________________________________________________________________________
Lista över bilder
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Bild 10
Bild 11
Bild 12
Bild 13
Bild 14
Bild 15
Bild 16
Bild 17
Bild 18
Bild 19
Bild 20
Bild 21
Bild 22
Bild 23
Bild 24
Bild 25
Bild 26
Bild 27
Bild 28
Bild 29
Bild 30
Bild 31
Bild 32
Bild 33
Bild 34
Bild 35
Bild 36
Bild 37
Bild 38
Bild 39
Bild 40
Bild 41
Bild 42
Bild 43
Bild 44
Bild 45
Bild 46
Bild 47
Bild 48
Bild 49
Mätarkropp .................................................................................... 20
Mätarens innandöme ..................................................................... 21
Probalternativ ................................................................................ 22
Vattenlösligheten för transformatoroljor i förhållande
till temperaturen ............................................................................. 25
Standardmått för montering (mm/tum) .......................................... 27
Montering med väggmonteringssats ............................................. 28
Mått för monteringsplattan av plast (mm/tum) ............................... 28
Montering med installationssats för DIN-skena ............................. 29
Lodrät stång ................................................................................... 30
Vågrät stång .................................................................................. 30
Montering med väggmonteringsplatta av metall ........................... 31
Mått för monteringsplattan av metall (mm/tum) ............................. 31
Montera regnskydd med installationssatsen ................................. 32
Panelmonteringsram ..................................................................... 33
Panelmonteringsmått (mm/tum) .................................................... 33
Kabelbussningar ............................................................................ 34
Jordning av elkabelns skärm ......................................................... 35
Skruvkopplingsplint på moderkort ................................................. 36
Kopplingar till en 24 V AC-spänningskälla .................................... 38
Installation av MMT332 ................................................................. 39
MMT337 prob med Swagelok-installationssats ............................. 40
Installation av MMT337-prob i rörledning
med Swagelok-installationssats .................................................... 40
MMT338-prob ................................................................................ 42
Tätning av monteringsstommen i processen ................................ 43
Dra åt ledarmuttern........................................................................ 43
Installera MMT338-proben via en kulventilmontering ................... 45
Samplingscell DMT242SC2 .......................................................... 47
Strömförsörjningsmodul ................................................................ 48
Galvanisk isoleringsmodul ............................................................. 53
Tredje analog utgång .................................................................... 53
Val av tredje analog utgång ........................................................... 54
Relämodul ..................................................................................... 56
RS-422/485-modul ........................................................................ 57
4-Wire RS-485-buss ...................................................................... 59
2-trådars RS-485-buss .................................................................. 60
LAN-gränssnittsmodul ................................................................... 61
WLAN-gränssnittsmodul ................................................................ 62
Dataloggningsmodul ...................................................................... 64
Stiftbeskrivning för tillvalskontakten med åtta stift......................... 65
Basdisplay ..................................................................................... 67
Grafikdisplay .................................................................................. 68
Grafikdisplay med dataloggning .................................................... 69
Huvudmenyer ................................................................................ 70
Displayalarm aktivt ........................................................................ 74
Displayalarm .................................................................................. 75
Redigera en alarmgräns ................................................................ 75
Serviceportkontakt och användarportkontakt på moderkortet........... 79
Exempel på koppling mellan datorns
seriella port och användarporten ................................................... 80
Menyn Nätverksgränssnitt ............................................................. 84
VAISALA _________________________________________________________________________ 7
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Bild 50
Bild 51
Bild 52
Bild 53
Bild 54
Bild 55
Bild 56
Bild 57
Bild 58
Bild 59
Bild 60
Bild 61
Bild 62
Bild 63
Bild 64
Bild 65
Bild 66
Bild 67
Bild 68
Bild 69
Bild 70
Bild 71
Bild 72
Bild 73
Bild 74
Bild 75
Bild 76
Bild 77
Bild 78
Menyn IP-konfiguration .................................................................. 84
Inställningar för trådlöst LAN ......................................................... 87
Ange nätverksnamn ....................................................................... 87
Välja det trådlösa nätverkets typ ................................................... 87
Webbkonfigurationsgränssnitt för LAN .......................................... 90
Öppna en seriell anslutning ........................................................... 91
Öppna en Telnet-anslutning .......................................................... 92
Enhetsinformation på display....................................................... 104
Ström-/spänningsswitchar för utgångsmoduler ........................... 116
Mätvärdesbaserade reläutgångslägen ........................................ 122
Reläutgångslägen för FEL/ONLINESTATUS .............................. 124
Reläindikatorer på displayen ....................................................... 126
Inställningar för datagränssnittet ................................................. 133
IP-konfiguration ............................................................................ 135
Inställningar för trådlöst LAN ....................................................... 135
Kommunikationsprotokoll............................................................. 136
Modbus-statistik ........................................................................... 138
Byta sensorn ................................................................................ 146
Felindikator och felmeddelande ................................................... 147
Justerings- och rekonditioneringsknappar ................................... 152
Justeringsmenyn .......................................................................... 153
Val för Punkt 1 referenstyp .......................................................... 154
Precision inom temperaturområde .............................................. 161
Mätarkroppens mått ..................................................................... 168
WLAN-antennmått ....................................................................... 169
MMT332-probens mått ................................................................ 170
MMT337-probens mått ................................................................ 170
MMT337 prob med Swagelok-koppling (tillval), mått .................. 171
MMT338 prob med filter av rostfritt stål (oljefilter), mått .............. 171
8 ____________________________________________________________________ M210733SV-H
_________________________________________________________________________________
Lista över tabeller
Tabell 1
Tabell 2
Tabell 3
Tabell 4
Tabell 5
Tabell 6
Tabell 7
Tabell 8
Tabell 9
Tabell 10
Tabell 11
Tabell 12
Tabell 13
Tabell 14
Tabell 15
Tabell 16
Tabell 17
Tabell 18
Tabell 19
Tabell 20
Tabell 21
Tabell 22
Tabell 23
Tabell 24
Tabell 25
Tabell 26
Tabell 27
Tabell 28
Tabell 29
Tabell 30
Tabell 31
Tabell 32
Tabell 33
Tabell 34
Tabell 35
Tabell 36
Tabell 37
Tabell 38
Tabell 39
Tabell 40
Tabell 41
Tabell 42
Tillämpningar, placeringsklasser .............................................. 15
Mätparametrar som mäts av HMT330 ..................................... 19
Tillvalsmätparametrar som mäts av MMT330 .......................... 19
MMT338-probens mått ............................................................. 42
Koppla de tvinnade parkablarna till skruvkontakterna ............. 58
4-Wire (Switch 3: ON) .............................................................. 59
2-Wire (Switch 3: OFF)............................................................. 60
Observationsperioder och upplösningar .................................. 63
Ledningsdragning för tillvalskontakten med åtta stift ............... 65
Perioder för trend- och max-/minberäkningar .......................... 68
Diagraminformationsmeddelanden i markörläge ..................... 69
ALSEL-parametrar ................................................................... 77
Användarportens standardinställningar
för seriell kommunikation.......................................................... 80
Kommunikationsinställningar för serviceporten ....................... 82
LAN- och WLAN-gränssnittens IP-inställningar ....................... 83
Inställningar för trådlöst LAN .................................................... 86
Mätkommandon ........................................................................ 93
Formateringskommandon ........................................................ 93
Dataregistreringskommandon .................................................. 94
Kalibrerings- och justeringskommandon .................................. 94
Ställa in och testa analoga utgångar ........................................ 94
Ställa in och testa reläer ........................................................... 94
Andra kommandon ................................................................... 94
Modifierare för FORM-kommandot ........................................ 100
Filtreringsnivåer ...................................................................... 102
Val av utgångslägen ............................................................... 110
Relätillstånd: exempel ............................................................ 125
Modbus-typer som stöds ........................................................ 131
Felmeddelanden ..................................................................... 148
LED-indikatorns funktioner ..................................................... 153
Kabellängder för standardprober
och ungefärlig mätarvikt (kg/lb) .............................................. 164
Reservdelar och tillbehör........................................................ 166
Funktionskoder som stöds ..................................................... 173
MMT330 Modbus-registerblock .............................................. 174
Mätdataregister ...................................................................... 176
Statusregister ......................................................................... 176
Konfigurationsparameterregister ............................................ 176
Konfigurationsflaggregister..................................................... 177
HMT330 Exception Status-utgångar ...................................... 177
HMT330 Modbus-diagnostik .................................................. 178
HMT330 Modbus-enhetsidentifiering ..................................... 179
HMT330 Modbus undantagssvar ........................................... 179
VAISALA _________________________________________________________________________ 9
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Denna sida har avsiktligen lämnats tom.
10 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 1 ___________________________________________________________ Allmän information
KAPITEL 1
ALLMÄN INFORMATION
Detta kapitel innehåller allmänna anmärkningar för
bruksanvisningen och produkten.
Om denna bruksanvisning
Den här bruksanvisningen innehåller information om installation,
drift och underhåll av Vaisala HUMICAP® MMT330 fukt- och
temperaturmätare för olja.
Innehåll i denna bruksanvisning
Denna bruksanvisning består av följande kapitel:
- Kapitel 1, Allmän information, innehåller allmänna anmärkningar för
bruksanvisningen och produkten.
- Kapitel 2, Produktöversikt, presenterar enhetens funktioner och fördelar
samt produktterminologin.
- Kapitel 3, Installation, innehåller information som är till hjälp
vid installation av produkten.
- Kapitel 4, Användning, innehåller information som behövs
för att använda den här produkten.
- Kapitel 5, Modbus, innehåller information som behövs vid
användning av mätaren tillsammans med Modbus-protokoll.
- Kapitel 6, Ppm-omvandling, innehåller information om
omvandlingsmodeller.
- Kapitel 7, Underhåll, innehåller information som behövs
vid grundläggande underhåll av produkten.
- Kapitel 8, Kalibrering och justering, innehåller information som behövs
vid kalibrering och justering av produkten.
- Kapitel 9, Tekniska data, innehåller tekniska data för produkten.
- Bilaga A, Modbus-referens, beskrivs Modbus-funktioner och
data om mätaren.
VAISALA ________________________________________________________________________ 11
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Dokumentets principer
I hela bruksanvisningen markeras viktiga säkerhetshänsyn på följande
sätt:
VARNING
Varningar meddelar dig om allvarlig risk. Om du inte läser och följer
anvisningarna vid dessa punkter noggrant finns det risk för personskada
eller dödsfall.
FÖRSIKTIGT Försiktigt varnar dig om en möjlig risk. Om du inte läser och följer
anvisningarna vid dessa punkter noggrant kan produkten skadas eller
så kan viktiga data gå förlorade.
OBS!
OBS! visar viktig information om användning av produkten.
Säkerhet
Den Vaisala HUMICAP® MMT330 fukt- och temperaturmätare för olja
som levereras till dig har säkerhetstestats och godkänts så som den lämnade
fabriken. Observera följande försiktighetsåtgärder:
VARNING
Jorda produkten och kontrollera utomhusinstallationers jordning
regelbundet för att minska risken för elstötar.
FÖRSIKTIGT Gör inga ändringar på enheten. Felaktiga ändringar kan skada
produkten, orsaka funktionsfel eller göra så att produkten inte
längre uppfyller tillämpliga lagar.
12 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 1 ___________________________________________________________ Allmän information
ESD-skydd
Elektrostatisk urladdning (ESD) kan orsaka direkta eller dolda skador
på elektroniska kretsar. Vaisala-produkter är adekvat skyddade mot ESD
för deras avsedda användning. Det är dock möjligt att produkten skadas
genom elektrostatiska urladdningar när man vidrör, tar bort eller för in
föremål innanför utrustningens hölje.
Försäkra dig om att du själv inte överför statisk spänning genom att:
- Hantera känsliga ESD-komponenter på en ordentligt jordad och skyddad
ESD-arbetsbänk. Om detta inte är möjligt, jorda dig själv till utrustningens
chassi innan du vidrör korten. Jorda dig med ett armband och en resistiv
sladd. Om inget av dessa alternativ är möjligt, rör vid en ledande del
av utrustningens chassi med din andra hand innan du vidrör korten.
- Håll alltid korten i kanterna och undvik att vidröra
komponentkontakterna.
Återvinning
Återvinn allt lämpligt material.
Avyttra enheten enligt gällande bestämmelser. Kassera den inte med
vanliga hushållssopor.
VAISALA ________________________________________________________________________ 13
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Efterlevnad av bestämmelser
EU-försäkran om överensstämmelse
Vaisala HUMICAP® MMT330 fukt- och temperaturmätare
för olja överensstämmer med villkoren i följande EG-direktiv:
- Lågspänningsdirektivet
- EMC-direktivet
- ROHS-direktivet
Överensstämmelse visas genom att följande normer efterlevs:
- SS-EN 60950-1
- SS-EN 61326-1: Elektrisk utrustning för mätning, styrning och
laboratorieändamål – EMC-krav – för användning i industrimiljö.
- EN 550022: Informationsteknikutrustning – Egenskaper
för radiostörning – Gränser och mätmetoder.
14 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 1 ___________________________________________________________ Allmän information
DNV-typgodkännande
Vaisala HUMICAP® MMT330 fukt- och temperaturmätare
för olja uppfyller Det Norske Veritas regler för klassificering
av fartyg, höghastighetsfartyg och lätta fartyg och Det Norske
Veritas offshorenormer.
Tillämpliga test har utförts enligt normen för certifiering nr 2.4, april 2006.
Tabell 1
Tillämpningar, placeringsklasser
Typ
Temperatur
Fuktighet
Vibration
EMC
Kapsling
MMT330
B
B
A
B
B/IP65
TYPGODKÄND PRODUKTCERTIFIKAT
NR: A-13529
VAISALA ________________________________________________________________________ 15
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Mätare med LAN- eller WLAN-gränssnitt
Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med
gränsvärdena för klass B-digital enhet enligt del 15 i FCC-reglerna.
Dessa gränsvärden är utformade till att ge rimligt skydd mot skadlig
störning i en bostadsinstallation. Användning sker på följande villkor:
(1) denna enhet får inte orsaka störningar, och (2) denna enhet måste
acceptera eventuella störningar, inklusive störningar som kan orsaka
oönskad drift av enheten.
Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi
och kan om den inte installeras och används enligt anvisningarna orsaka
skadliga störningar av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti
för att störningar inte uppstår i någon viss installation. Om denna utrustning
orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan
bekräftas genom att stänga av och slå på utrustningen, bör användaren
försöka korrigera störningarna på ett eller flera av följande sätt:
- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till en kontakt i en annan krets än den som
mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga försäljaren eller en kunnig radio/tv-tekniker.
Mätare med WLAN-gränssnitt
Den här enheten är konstruerad för att användas med en 2 dBi halvvågsantenn. Det är inte tillåtet att använda antenner med högre förstärkning
än 2 dBi med den här enheten. Antennens impedans är 50 ohm.
För att minska potentiell radiostörning för andra användare bör man välja
antenntyp och förstärkning så att motsvarande rundstrålande styrka (EIRP)
inte överstiger den tillåtna för fungerande kommunikation.
Denna klass [B] digitala apparat uppfyller kanadensiska ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003
du Canada.
16 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 1 ___________________________________________________________ Allmän information
Patentmeddelande
Vaisala HUMICAP® MMT330 fukt- och temperaturmätare för olja skyddas
bl.a. av följande patent och deras motsvarande nationella rättigheter:
Finskt patent 98861, franskt patent 6650303, tyskt patent 69418174, japanskt
patent 3585973, brittiskt patent 0665303 och amerikanskt patent 5607564.
Varumärken
HUMICAP® är ett registrerat varumärke som tillhör Vaisala Oyj.
Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.
Programvarulicens
Denna produkt innehåller programvara som är utvecklad av Vaisala.
Användning av programvaran regleras av licensvillkor som ingår i det
tillämpliga leveranskontraktet eller, om separata licensvillkor saknas,
Vaisala-gruppens allmänna licensvillkor.
Garanti
Besök vår hemsida för att läsa våra standardgarantivillkor:
www.vaisala.com/warranty.
Observera att sådan eventuell garanti kanske inte gäller vid skador till
följd av normalt slitage, extrema driftsförhållanden, oaktsam hantering
eller installation eller obehöriga ändringar. Se gällande leveranskontrakt
eller försäljningsvillkor för information om garantin för varje produkt.
VAISALA ________________________________________________________________________ 17
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Denna sida har avsiktligen lämnats tom.
18 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 2 ______________________________________________________________ Produktöversikt
KAPITEL 2
PRODUKTÖVERSIKT
Det här kapitlet presenterar funktioner, fördelar och produktterminologi
för Vaisala HUMICAP® MMT330 fukt- och temperaturmätare för olja.
Presentation av MMT330
Vaisala HUMICAP® MMT330 fukt- och temperaturmätare för olja ger
en tillförlitlig fuktmätning i en rad olika tillämpningar. Den lättinstallerade
onlinemätaren MMT330 är ett mikroprocessorbaserat instrument för
mätning av fukt i termer av vattenaktivitet och relativ mättnad, till exempel
i smörjningen av cirkulationssystem eller i transformatorolja.
Mätaren använder sig av en kapacitiv tunnfilmssensor, vars kapacitans
ändras när den tunna polymerfilmen absorberar vattenmolekyler.
Två analoga utgångssignaler kan skalas och mätområdena kan ändras
inom vissa gränser. Analoga utgångar kan väljas mellan ström- eller
spänningssignaler. Alternativt kan digitala utgångarna RS-232 (standard)
eller RS-422/485 (tillval) väljas. MMT330 ger även möjlighet att göra
noggranna temperaturmätningar.
MMT330 kan kalibreras med hjälp av spårbara saltlösningar och
konfigureras på många sätt. Den kan antingen ha ett heltäckande hölje
eller ett hölje med en lokal display och en knappsats som kan användas
för att styra mätaren. Olika längder av probkablar finns tillgängliga för
varierande installationsbehov och tre olika spänningar kan användas för
strömförsörjning.
Tabell 2
Mätparametrar som mäts av HMT330
Mätparameter
Vattenaktivitet
Relativ mättnad
Temperatur
Tabell 3
Förkortning
AW
%RS
T
Metrisk enhet
Icke-metrisk enhet
ºC
ºF
Tillvalsmätparametrar som mäts av MMT330
Mätparameter
ppm (endast för
transformatorolja)
Förkortning
H2O
Metrisk enhet
ppm
Icke-metrisk enhet
ppm
VAISALA ________________________________________________________________________ 19
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Grundfunktioner och tillval
-
Flera prober för olika tillämpningar
Användarvänligt display- och knappsatsgränssnitt (tillval)
Olika probmonteringssatser och probkabellängder
Mätarmonteringssatser för flerinstallationsbruk
Stöd för Modbus-protokoll för seriell kommunikation
USB-anslutningsmöjlighet för serviceanslutningar via tillvald
USB-RJ45-kabel
- Tillvalsmoduler:
- Isolerad strömförsörjning
- Strömförsörjningsmodul för AC-nätström
- RS-422/485-modul
- LAN- och WLAN-gränssnitt
- Dataloggningsmodul med realtidsklocka
- Extra analog utgångsmodul
- Relämodul
Mätarens konstruktion
1104-001
Bild 1
Mätarkropp
Följande siffror avser Bild 1 ovan:
1
2
3
4
5
6
=
=
=
=
=
=
Kabelförskruvning för signal- och strömkabel
Kabelförskruvning för tillvalsmodul eller WLAN-antennkontakt
Kabelförskruvning för tillvalsmodul eller AC-nätkabel
Lockskruv (4 st.)
Display med knappsats (tillval)
Lockets LED-lampa
20 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 2 ______________________________________________________________ Produktöversikt
0604-006
Bild 2
Mätarens innandöme
Följande siffror avser Bild 2 ovan:
1
2
3
4
=
=
=
=
5
6
7
8
9
10
=
=
=
=
=
=
Serviceport (RS-232)
DIP-switchar för analoga utgångsinställningar
Skruvkontakter för ström- och signalledningar
Relä-, dataloggnings-, RS-422/485-,
LAN- eller WLAN-modul (tillval)
Jordanslutning
Strömförsörjningsmodul (tillval)
Relä-, dataloggnings- eller analog utgångsmodul (tillval)
Fuktprobens kabel
Galvanisk isoleringsmodul (tillval)
Justeringsknappar med LED-indikator.
Rekonditionering är inte tillgänglig.
VAISALA ________________________________________________________________________ 21
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Probalternativ
0509-143
Bild 3
Probalternativ
Följande siffror avser Bild 3 ovan:
1
2
3
= MMT332 för högtryckstillämpningar
= MMT337 liten trycktät prob
= MMT338 justerbar prob för tryckrörledningar (40 bar, kulventil)
Information om probkabellängder finns i Tabell 31 på sidan 164.
22 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 2 ______________________________________________________________ Produktöversikt
Typiska tillämpningar
Metoder för mätning av fukthalt i olja
MMT330 kan användas för att mäta vattenhalten i olja i termer av
vattenaktivitet (aw) och relativ mättnad (%RS). MMT330 kan även använda
interna koefficienter för löslighet i olja för att skicka mätvärden för oljans
fukthalt i ppm (stöds som standard endast för mineralolja för transformatorer).
Vattenaktivitet anger mängden olja på skalan 0 … 1 aw. 0 aw anger enligt
denna skala en fullständigt vattenfri olja och 1 aw anger en olja som är
fullständigt mättad med vatten (innehåller vatten i fri form).
Relativ mättnad anger mängden vatten i olja på skalan 0 … 100 %RS. 0 %RS
anger enligt denna skala en fullständigt vattenfri olja och 100 %RS anger en
olja som är fullständigt mättad med vatten (innehåller vatten i fri form).
Den viktigaste egenskapen som skiljer mätningen av vattenaktivitet
(aw) och relativ mättnad (%RS) från traditionella mätningar av absolut
vatteninnehåll (i ppm) är att mättnadspunkten förblir stabil oberoende
av oljetypen, oljans ålder, tillsatta additiv m.m. När vattenaktiviteten
överskrider 0,9 aw (eller den relativa mättnaden överskrider 90 %RS) i ett
system finns en risk för segregering (framförallt om temperaturen sjunker).
Vattenaktiviteten och den relativa mättnaden används för att aktivera larm
vid värden > 0,9 aw/> 90 %RS där risken för att systemet ska innehålla
vatten i fri form är uppenbar. De viktigaste fördelarna med det här systemet
är det faktum att vattenaktiviteten och den relativa mättnaden inte påverkas
av oljans åldrande eller additiv och att MMT330 -mätaren kan användas
för kontinuerliga onlinemätningar. MMT330 kan dessutom kalibreras med
hjälp av spårbara saltlösningar utan behov av några referensoljor.
Smörjolja i pappersmaskiner
En pappersmaskin innehåller normalt två eller tre separata system
för smörjning. Det ena är vanligtvis placerat i maskinens våtände och
det andra i maskinens torrände. En viss mängd fri fukt finns hela tiden
i systemet vilket innebär att det finns en risk att denna fukt kommer
i kontakt med maskinens kullager. De vanligaste orsakerna till att vatten
tränger in i lagren är otillräcklig tätning av lagerhusen och rengöring med
högtryckstvätt. Skador kan även uppstå till följd av tillfälliga läckage från
oljekylare och annan utrustning. Oljan i en pappersmaskin bör absorbera
detta vatten och samtidigt smörja lagren för att sedan avge vattnet när
den samlas upp i behållaren.
VAISALA ________________________________________________________________________ 23
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Lagren bör dock aldrig utsättas för oljor med högt vatteninnehåll.
Detta är särskilt viktigt under stillestånd eftersom risken för korrosion
ökar när oljans temperatur minskar. Det är därför viktigt att övervaka
vatteninnehållet och se till att det hålls på en lämplig nivå.
Vid mätning av vatteninnehållet i pappersmaskiner är det lämpligt att
mäta vattenaktiviteten innan en oljebehållare och från ett flöde från en
tryckledning. Detta ger möjlighet att styra avfuktarnas prestanda och se
till att inget vatten i fri form når kullagren.
Transformatorolja
Möjligheten att identifiera fukthalten i olja är en väsentlig del av ett
omfattande underhållsprogram för transformatorer. Oljans kapacitet att
absorbera vatten ökar med dess ålder och kvalitetsförsämring. Det viktigaste
när det gäller transformatorer är att mäta vattenhalten, men inte i oljan utan
i den isolering av cellulosa som finns runt transformatorns lindningar.
Uppvärmning och avkylning kan ha en betydande påverkan på fukthalten
i oljor. När temperaturen stiger frigörs fukt från transformatorns isolering
av papper och absorberas av den omgivande oljan. Mättnadsnivån är
därför en äkta indikator på tillgänglig fukt. MMT330-metoden ger en
pålitlig detektering av oljans åldrande och möjliga läckage.
Oljefyllda transformatorer är beroende av oljan för kylning, som skydd mot
korrosion och som en viktig komponent i isoleringen av transformatorn.
Höga fukthalter i oljan medför att isoleringsmaterialen åldras snabbare
och att deras dielektriska styrka minskar. I extrema fall kan det till och med
ge upphov till ljusbågar och kortslutningar av lindningarna. Noggranna
mätningar av fukthalten kan även varna för läckor i oljesystemet eftersom
vatten då absorberas från den omgivande luften.
Uppvärmning och avkylning av en transformator kan påverka fukthalten
i oljor. Detta beror på att vattenlösligheten för oljor är temperaturberoende.
I normala fall ökar vattenlösligheten med temperaturen: se Bild 4 på
sidan 25. Temperaturändringar påverkar även vattendesorptionen hos
transformatorlindningarnas pappersisolering. Isoleringens vattendesorption
ökar med temperaturen och den omgivande oljan absorberar det desorberade
vattnet. Oljans fuktnivå är därför en äkta indikator på den tillgängliga fukten
i pappersisoleringen.
Oljans förmåga att absorbera vatten beror dessutom både på den kemiska
strukturen hos oljan och additiven.
24 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 2 ______________________________________________________________ Produktöversikt
0510-029
Bild 4
Vattenlösligheten för transformatoroljor i förhållande
till temperaturen
Marginalerna visar hur mycket vattenlösligheten för mineraloljor kan
variera.
VAISALA ________________________________________________________________________ 25
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Denna sida har avsiktligen lämnats tom.
26 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
KAPITEL 3
INSTALLATION
Det här kapitlet innehåller information som är till hjälp vid installationen
av produkten.
Montera höljet
Standardmontering
Montera höljet genom att fästa mätaren med fyra skruvar, t.ex. i M6-storlek
(medföljer ej), på en vägg.
0804-066
Bild 5
Standardmått för montering (mm/tum)
VAISALA ________________________________________________________________________ 27
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Väggmontering med väggmonteringssats
Vid montering med väggmonteringssats kan monteringsplattan
(Vaisalas orderkod 214829) installeras direkt på väggen eller på en
standardväggbox (även US-kopplingsbox). Vid ledningsdragning
genom bakstycket ska plastpluggen dras ur ledningsdragningshålet
i mätaren före montering.
0503-004
Bild 6
Montering med väggmonteringssats
Följande siffror avser Bild 6 ovan:
1
2
3
4
=
=
=
=
5
=
Monteringsplatta av plast
Montera plattan på väggen med fyra M6-skruvar (ingår ej)
Svängd sida uppåt
Använd fyra M3-fästskruvar (medföljer) för att fästa MMT330
på monteringsplattan
Hål för vägg-/kopplingsboxmontering
183 (7.20)
Ø6.2 (0.24)
59 (2.32)
8.5 (0.33)
6.5 (0.26)
10.5 (0.41)
84 (3.30)
104 (4.09)
116 (4.57)
4.5 (0.18)
133 (5.24)
Thickness
Tjocklek
9.5
9.5(0.37)
(0.37)
59 (2.32)
0804-065
Bild 7
Mått för monteringsplattan av plast (mm/tum)
28 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
Montering med installationssats
för DIN-skena
Installationssatsen för DIN-skena består av en väggmonteringssats,
två klämfästen och två skruvar av typen M4 x 10 DIN 7985
(Vaisalas orderkod: 215094).
1.
2.
3.
Fäst två fjäderhållare på plastmonteringsplattan med hjälp
av skruvarna som ingår i installationssatsen.
Använd fyra skruvar (medföljer) för att fästa MMT330 på
plastmonteringsplattan.
Tryck fast mätaren på DIN-skenan så att klämfästena klickas
fast i skenan.
0503-002
Bild 8
Montering med installationssats för DIN-skena
VAISALA ________________________________________________________________________ 29
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Installation på stång med installationssats
för stång eller rörledning
I installationssatsen för stång eller rörledning (Vaisalas orderkod: 215108)
ingår metallmonteringsplatta och fyra monteringsmuttrar för montering
på stång. Vid monteringen måste pilen på metallmonteringsplattan peka
uppåt, se Bild 11 på sidan 31.
0503-006
Bild 9
Lodrät stång
Följande siffror avser Bild 9 ovan:
1
2
=
=
Fixeringsfästen, (2 st.) M8 (medföljer) för 30 … 102 mm-stänger
Monteringsmuttrar, M8 (4 st.)
0503-007
Bild 10 Vågrät stång
Följande siffra avser Bild 10 ovan:
1
=
Monteringsmuttrar, M8 (4 st.)
30 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
Metallmonteringsplatta ingår i regnskydd med installationssats
och installationssats för stång eller rörledning.
0503-041
Bild 11 Montering med väggmonteringsplatta av metall
Följande siffror avser Bild 11 ovan:
1
2
=
=
3
=
Montera plattan på väggen med fyra M8-skruvar (ingår ej).
Använd fyra M6-fästskruvar (medföljer)
för att fästa MMT330 på monteringsplattan.
Observera pilens riktning vid monteringen.
Denna sida måste vara uppåt vid montering.
0509-051
Bild 12 Mått för monteringsplattan av metall (mm/tum)
VAISALA ________________________________________________________________________ 31
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Montera regnskydd för
installationssatsen
Regnskydd rekommenderas högt för utomhusinstallationer,
speciellt för mätare med tillvalet display/knappsats.
0503-008
Bild 13 Montera regnskydd med installationssatsen
Följande siffror avser Bild 13 ovan:
1
=
2
=
3
=
Fäst regnskyddet med installationssatsen
(Vaisalas orderkod: 215109) på metallmonteringsplattan med två (M6) monteringsskruvar (ingår).
Fäst monteringsplattan med regnskydd med installationssats
på väggen eller stången (se installation på stång).
Använd fyra fästskruvar (medföljer) för
att fästa MMT330 på monteringsplattan.
Panelmonteringsram
För att få en jämn och smutsfri infälld montering av mätaren finns en
panelmonteringsram som tillval (Vaisalas orderkod: 216038). Ramen är
en tunn, flexibel plastram för mätaren med självhäftande tejp på ena sidan.
Ramen är till för att dölja eventuella ojämna kanter i installationshålet
och ge ett mer fulländat utseende. Observera att panelmonteringsramen
inte är avsedd för att bära mätarens vikt och inte har några monteringsstöd.
Använd panelmonteringsramen så här:
1.
2.
3.
4.
Använd ramen som mall för att märka ut storleken
på installationshålet i panelen.
Skär ut hålet i panelen.
Montera mätaren genom panelen med lämpliga stöd.
Ta av skyddspappret från den självhäftande tejpen på ramen
och fäst ramen runt mätaren. Se Bild 14 på sidan 33.
32 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
0704-002
Bild 14 Panelmonteringsram
Följande siffror avser Bild 14 ovan:
1
2
=
=
Panel (ingår ej)
Panelmonteringsram
0804-083
Bild 15 Panelmonteringsmått (mm/tum)
VAISALA ________________________________________________________________________ 33
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Kabeldragning
Kabelbussningar
En elkabel med skärm och tre till tio trådar rekommenderas för
strömförsörjning och analoga/seriella anslutningar. Kabelns diameter
bör vara 8 … 11 mm. Antalet kabelbussningar beror på mätaralternativen.
Se följande rekommendationer för kabelbussningarna:
0503-010
Bild 16 Kabelbussningar
Följande siffror avser Bild 16 ovan:
1
2
3
OBS!
=
=
=
Kabel för signal/strömförsörjning: Ø8 … 11 mm
Kabel för tillvalsmodul: Ø8 … 11 mm
Kabel för strömförsörjningsmodul (tillval): Ø8 … 11 mm
När nivån på elektriskt brus i driftmiljön är hög (t.ex. i närheten av en
kraftig elmotor) rekommenderas användning av skärmad kabel eller att
säkerställa att signalkablarna är avskilda från andra kablar.
34 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
Jorda kablarna
Jorda elkabelns skärm ordentligt för att få bästa möjliga EMC-prestanda.
0605-027
Bild 17 Jordning av elkabelns skärm
Se Bild 17 på sidan ovan när nedanstående procedur utförs.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Skär ner det yttre höljet till önskad längd.
Skär ner skärmflätningen eller skärmfolien till måttet X.
Tryck på den välvda kapselmuttern (föremål 1) och avståndsbrickan
med kabelförskruvningens fattning (föremål 2+3) på kabeln så som
visas i diagrammet.
Böj skärmflätningen eller skärmfolien cirka 90º (föremål 4).
Skjut upp avståndsbrickan med kabelförskruvningens fattning
(föremål 2 + 3) till skärmflätningen eller skärmfolien.
Montera den lägre delen (föremål 5) på höljet.
Skjut in avståndsbrickan med kabelförskruvningens fattning
(föremål 2+3) i den lägre delen (föremål 5).
Fäst kupolmuttern (föremål 1) på den lägre delen (föremål 5).
VAISALA ________________________________________________________________________ 35
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Jorda mätarens hölje
Om du behöver jorda mätarens hölje så sitter jordanslutningen innanför
höljet, se Bild 2 på sidan 21.
Kontrollera att proben är kopplad till samma potential som höljet. Se till att
olika jordningar görs till samma potential. Skadlig jordström kan annars
genereras.
Om strömförsörjningen måste vara galvaniskt isolerad från utgångarna
kan MMT330 beställas med en galvanisk isoleringsmodul som tillval.
Modulen förebygger skadliga jordslingor.
Ledningsdragning för signal
och strömförsörjning
Vid anslutning av mätaren med 8-stifts kontakt, se avsnittet Kontakt med
åtta stift på sidan 65. Vid ledningsdragning för strömförsörjningsmodulen,
se avsnittet Strömförsörjningsmodul på sidan 48.
0506-028
Bild 18 Skruvkopplingsplint på moderkort
Följande siffror avser Bild 18 ovan:
1
2
3
VARNING
=
=
=
Strömförsörjningskontakter: 10 … 35 V DC, 24 V AC
Användarport (RS-232-kontakter)
Analoga utgångskontakter
Försäkra dig om att du bara kopplar strömlösa ledningar.
36 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Öppna mätarens lock genom att lossa de fyra lockskruvarna.
För in strömförsörjnings- och signalledningarna genom
kabelbussningen i mätarens botten, se jordningsinstruktionerna
i de föregående avsnitten.
Koppla de analoga utgångskablarna till kontakterna: Ch1+, Ch1–,
Ch2+, Ch2–. Koppla RS-232-användarportkablarna till kontakterna
RxD, GND och TxD. Mer information om RS-232-anslutningen finns
i avsnittet Seriell linjekommunikation på sidan 78.
Vid ledningsdragning för tillvalsmoduler, se motsvarande avsnitt
för anvisningar:
- RS-422/485-gränssnitt på sidan 56
- Relän på sidan 55
- Tredje analog utgång på sidan 53
- LAN-gränssnitt på sidan 61
- WLAN-gränssnitt på sidan 62
Koppla strömförsörjningsledningarna till kontakterna: POWER
10…35 V+ 24 V~ (+) och (–). Om 24 V AC strömförsörjning används,
se anmärkningen nedan innan strömledningarna kopplas.
Slå på strömmen. LED-indikatorn på locket lyser med fast sken under
normal drift.
Stäng locket och ersätt de fyra lockskruvarna. Mätaren är nu klar att
använda.
VAISALA ________________________________________________________________________ 37
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Kopplingar till en 24 V AC strömkälla
Separat flytande försörjning för varje mätare rekommenderas
(se den övre delen av Bild 19 på sidan 38). Om flera mätare eller andra
instrument måste kopplas till en AC-källa måste fasen (~) alltid kopplas
till varje mätares (+)-kontakt (se den nedre delen av Bild 19).
FÖRSIKTIGT ANVÄNDNING AV 24 V AC-SPÄNNINGSKÄLLA
För att förebygga brand och/eller skada, om någon av
24 V AC-ledningarna är jordad eller kopplad till ”–”, ”0”
eller ”GND”-kontakten för någon annan enhet, måste du koppla
samma ledning till ”–”-kontakten även på det instrumentet.
0703-041
Bild 19 Kopplingar till en 24 V AC-spänningskälla
38 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
MMT332 för högtryckstillämpningar
MMT332 är en liten trycktät prob med installationsfläns.
Den kan användas för högtryckstillämpningar (upp till 250 bar).
0510-030
Bild 20 Installation av MMT332
Följande siffror avser Bild 20 ovan:
1
2
3
=
=
=
Skruv med insexhuvud, 4 st. (medföljer)
O-ring (medföljer)
Gängad hylsa (medföljer ej)
MMT337 Liten trycktät prob
MMT337 är idealisk för trånga utrymmen med en gängad koppling.
Den lilla proben installeras med hjälp av gängade monteringsstommar –
se nästa avsnitt.
VAISALA ________________________________________________________________________ 39
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
MMT337 prob med Swagelok-koppling
för installation i trånga utrymmen
Swagelok-installationssatsen för proben MMT337
innehåller en Swagelok-koppling med 3/8-tums ISO-gänga
(Vaisalas orderkod: SWG12ISO38) eller 1/2-tums NPT-gänga
(Vaisalas orderkod: SWG12NPT12).
0509-144
Bild 21 MMT337 prob med Swagelok-installationssats
0509-150
Bild 22 Installation av MMT337-prob i rörledning
med Swagelok-installationssats
Följande siffror avser Bild 22 ovan:
1
2
3
4
5
6
7
=
=
=
=
=
=
=
Prob
Kanalkoppling
ISO3/8 tums eller NPT1/2 tums gänga
Swagelok-koppling
Beslag
Kopplingsmutterns överkant
Probens överkant
40 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
1.
Förberedelse inför installation. Följande anslutningar kan användas:
a.
3/8 tum, ISO (Swagelok-kod SS-12M0-1-6RTBT)
b.
1/2 tum, NPT (Swagelok-kod SS-12M0-1-8BT)
Observera att anslutningens innerdiameter ökar för Ø12 mm-proben.
2.
3.
Placering av proben. Kontrollera att kopplingsmutterns överkant är
linjerad med probens överkant innan den slutliga åtdragningen görs.
Om överkanterna inte är linjerade blir tätningen kanske inte gastät.
Gastät tätning
a.
Skruva åt kopplingsmuttern med fingrarna och rita ett lodrätt
märke på muttern och monteringsstommen.
b.
Var noga med att proben är placerad enligt steg 2.
c.
Använd en skiftnyckel för att dra åt kopplingsmuttern ett och
en kvarts varv (360º + 90º) med hjälp av märkena du ritade.
Kopplingen har nu en gastät koppling till proben Dra inte åt
för hårt eftersom det kan skada proben.
d.
Kopplingen kan tas bort och installeras på nytt igen. Om du
installerar om kopplingen skruvar du åt kopplingsmuttern med
fingrarna och drar sedan åt den ett kvarts varv (90º) med en
skiftnyckel.
Använd teflonband eller gängtätning för att täta anslutningen mellan
Swagelok-kopplingen och processen enligt Bild 24 på sidan 43.
VAISALA ________________________________________________________________________ 41
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
MMT338 för tryckrörledningar
Tack vare den lösa passningen är MMT338 lätt att installera i och
ta bort från den trycksatta processen. Proben är särskilt lämplig för
mätningar i rörledningar. Proben är justerbar i två olika längdalternativ.
Installationssatsen för kulventil (se nedan) gör installationen enkel.
0510-028
Bild 23 MMT338-prob
Följande siffror avser Bild 23 ovan:
1
2
=
=
Ledarmutter, 24 mm sexkantsmutter
Monteringsstomme, 27 mm sexkantshuvud
Det finns två monteringsstommar att välja på:
- Monteringsstomme ISO1/2, massiv struktur
- Monteringsstomme NPT1/2, massiv struktur
Tabell 4
Probtyp
Standard
Tillval
MMT338-probens mått
Probens mått
178 mm
400 mm
Justeringsområde
120 mm
340 mm
42 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
0507-025
Bild 24 Tätning av monteringsstommen i processen
Dra åt ledarmuttern
1.
2.
3.
4.
Justera proben till ett lämpligt djup beroende på typ av installation.
Dra åt ledarmuttern för hand först.
Märk fästskruven och ledarmuttern.
Dra åt muttern ytterligare 50 … 60º (cirka en sjättedels varv) med
en skiftnyckel. Om du har en lämplig momentnyckel kan du dra åt
muttern till max. 45 ±5 Nm (33 ±4 ft-lbs). Se anmärkningarna på
följande sida.
0505-276
Bild 25 Dra åt ledarmuttern
Följande siffror avser Bild 25 ovan:
1
2
3
4
=
=
=
=
Prob
Ledarmutter
Fästskruv
Penna
VAISALA ________________________________________________________________________ 43
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
FÖRSIKTIGT Var försiktig så att probkroppen inte skadas. En skadad kropp gör proben
mindre tät och kan förhindra att den går igenom ledarmuttern.
FÖRSIKTIGT I trycksatta processer är det mycket viktigt att dra åt stödmuttrar och skruvar
ordentligt för att förhindra att proben lossar av tryckpåverkan.
OBS!
Se till att inte dra åt ledarmuttern för mycket så att det blir svårt att lossa den.
Installationssats för kulventil till MMT338
Installationssatsen för kulventil (Vaisalas orderkod: BALLVALVE-1) är
att föredra vid koppling av proben till en trycksatt process eller rörledning.
Använd kulventilsetet eller en 1/2 tums kulventilmontering med ett kulhål
på minst ø14 mm. Om du installerar proben (ø12 mm) i ett processrör,
observera att den nominella storleken på röret måste vara minst 1 tum
(2,54 cm). Använd det manuella presshandtaget till att pressa in proben
i den trycksatta (< 10 bar) processen eller rörledningen.
44 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
0507-043
Bild 26 Installera MMT338-proben via en kulventilmontering
Följande siffror avser Bild 26:
1
2
3
4
5
6
7
8
=
=
=
=
=
=
=
=
Manuellt pressverktyg
Kulventilens handtag
Prob
Processkammare eller rörledning
Skåra på proben som indikerar den övre justeringsgränsen
Filter
Kulventilens kula
Fästskruv
OBS!
Proben kan installeras i processen med den medföljande kulventilmonteringen förutsatt att processtrycket är lägre än 10 bar. Därmed
behöver processen inte stängas ned när proben installeras eller tas bort.
Om processen stängs ned innan proben tas bort kan processtrycket vara
max. 20 bar.
OBS!
Vid mätning av temperaturberoende mätparametrar ska temperaturen
vid mätpunkten vara densamma som processens temperatur, annars kan
fuktmätningen bli inkorrekt.
VAISALA ________________________________________________________________________ 45
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Installera MMT338-proben med en kulventilmontering enligt stegen
nedan. Efter installationen ska proben sitta i processkammaren eller röret
så som visas i Bild 26 på sidan 45.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
OBS!
Stäng ned processen om processtrycket överstiger 10 bar. Om trycket
är lägre behöver processen inte stängas ned.
Stäng kulventilen.
Täta monteringsstommens gängor, se Bild 24 på sidan 43.
Fäst monteringsstommen vid kulventilen och dra åt den.
Skjut probens ledarmutter mot filtret så långt det går.
Sätt i proben i monteringsstommen och dra åt ledarmuttern för hand
mot monteringsstommen.
Öppna kulventilen.
Tryck proben genom kulventilmonteringen in i processen. Om trycket
är högt kan presshandtaget som medföljer proben användas. Om du
trycker på proben hårt utan att använda handtaget kan kabeln skadas.
Observera att proben måste tryckas in tillräckligt djupt för att filtret
ska vara helt inne i processflödet.
Märk fästskruven och ledarmuttern.
Dra åt ledarmuttern med en gaffelnyckel ytterligare 50 … 60º
(cirka en sjättedels varv). Om du har en lämplig momentnyckel
kan du dra åt muttern till max. 45 ±5 Nm (33 ±4 ft-lbs). Se Bild 25
på sidan 43.
Se till att inte dra åt ledarmuttern mer än 60° så att det inte blir svårt
att lossa den.
Observera att du måste dra ut proben tillräckligt långt om du vill ta
bort proben från processen. Du kan inte lossa ventilen om inte skåran
på probkroppen syns.
46 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
Samplingscell för MMT338
Det kan bli nödvändigt att använda en samplingscell om MMT338-proben
inte kan installeras direkt i processröret, till exempel om röret är för litet
för proben. Du kan då i stället göra en sampling via en bypassledning.
Samplingscell med Swagelok-koppling (Vaisalas orderkod: DMT242SC2)
finns som tillval.
0511-108
Bild 27 Samplingscell DMT242SC2
Följande siffror avser Bild 27 ovan:
1
2
=
=
Svetsad hananslutning med 1/4-tums Swagelok-koppling
G1/2”
VAISALA ________________________________________________________________________ 47
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Tillvalsmoduler
Strömförsörjningsmodul
AC-spänningsanslutningen (nätspänningen) får endast kopplas till
strömförsörjningsmodulen av en behörig elektriker. En lättillgänglig
brytarenhet måste ingå i den fasta ledningsdragningen.
0506-027
Bild 28 Strömförsörjningsmodul
Följande siffror avser Bild 28 ovan:
1
=
2
3
=
=
4
5
=
=
Anslut AC-spänningsledningarna (nätspänningen)
till dessa kontakter
Jordningskontakt
Om modulen inte har installerats på fabriken ansluter du
ledningarna från dessa kontakter till POWER 10…35 V
24 V-kontakterna på moderkortets skruvkontakter.
+
-
48 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
Installation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koppla bort strömmen och öppna mätarens lock.
Ta bort skyddspluggen från kabelförskruvningen och trä igenom
ledningarna. Om modulen är fabriksinstallerad hoppar du till steg 5.
Fäst modulen genom att fästa strömmodulen med fyra skruvar
i höljets nederdel. Se läget i Bild 2 på sidan 21.
Koppla ledningarna från strömförsörjningsmodulens kontakter
märkta med + och – till kontakterna POWER 10… 35 V 24 V
på mätarens moderkort.
Koppla AC-nätströmsledningarna till strömförsörjningsmodulens
kontakter märkta med N och L.
Koppla jordningsledningen till jordningskontakten till höger på
mätaren.
Koppla på strömmen. LED-lampan på mätarlocket lyser med fast
sken under normal drift.
VARNING
Ta inte loss strömförsörjningsmodulen från mätaren medan strömmen är på.
VARNING
Koppla inte nätströmmen till strömförsörjningsmodulen när den inte är
installerad i mätaren.
VARNING
Koppla alltid in skyddsjordningskontakten.
VAISALA ________________________________________________________________________ 49
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Varningar
Dieses Produkt entspricht der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EWG).
-
Das Netzmodul darf nur von einem dazu befugten Elektriker angeschlossen werden.
-
Trennen Sie das Netzmodul nicht vom Messwertgeber, wenn der Strom eingeschaltet ist.
-
Verbinden Sie das Netzmodul nur mit der Spannungsquelle, wenn es im Messwertgeber
MMT330 montiert ist.
-
Das Erdungskabel muss zum Schutz immer angeschlossen sein.
Ce produit est conforme à la Directive relative à la Basse Tension (2006/95/EEC).
-
Seul un électricien compétent est habilité à raccorder le module d’alimentation au secteur.
-
Ne pas détacher le module d’alimentation du transmetteur lorsqu’il est en service.
-
Ne pas raccorder le secteur au module d’alimentation lorsque celui-ci n’est pas installé dans
le transmetteur MMT330.
-
Toujours raccorder un bornier de protection à la terre.
Tämä tuote on pienjännitedirektiivin (2006/95/EEC) mukainen.
-
Vaihtovirtaliitännän saa kytkeä tehonsyöttömoduuliin ainoastaan valtuutettu sähköasentaja
-
Älä irrota tehonsyöttömoduulia lähettimestä, kun virta on kytkettynä.
-
Älä kytke verkkovirtaa tehonsyöttömoduuliin, jos kyseistä moduulia ei ole asennettu MMT330
lähettimeen.
-
Kytke aina maadoitusliittimet.
Denna produkt uppfyller kraven i direktivet om lågspänning (2006/95/EEC).
-
Nätanslutningen (växelströmsanslutningen) får bara anslutas till strömförsörjningsmodulen
av en behörig elektriker.
-
Ta inte loss strömförsörjningsmodulen från mätaren när strömmen är på.
-
Anslut inte strömförsörjningsmodulen till nätet när den inte är installerad i MMT330-mätaren
-
Anslut alltid en skyddande jordningsplint.
Questo prodotto è conforme alla Direttiva sul basso voltaggio (2006/95/CEE).
-
La conduttura elettrica può essere collegata al modulo di alimentazione elettrica soltanto
da un elettricista autorizzato.
-
Non staccare l’alimentazione elettrica dal trasmettitore quando è acceso.
-
Non collegare la corrente elettrica al modulo di alimentazione elettrica se non è installato
nel trasmettitore MMT330.
-
Collegare sempre il morsetto protettivo a terra!
50 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
Dette produkt er i overensstemmelse med direktivet om lavspænding
(2006/95/EØS).
-
Netstrømskoblingen til må kun tilsluttes strømforsyningsmodulet af en autoriseret elinstallatør
-
Strømforsyningsmodulet må ikke løsgøres fra senderen, mens spændingen er sluttet til.
-
Slut ikke netspændingen til strømforsyningsmodulet, når det ikke er installeret i MMT330senderen
-
Forbind altid den beskyttende jordklemme!
Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn 2006/95/EEG
(Laagspanningsrichtlijn).
-
De stroom kan aan de stroomtoevoer module aangesloten worden alleen door een bevoegde
monteur.
-
Het is niet toegestaan de stroomtoevoer module van de transmitter los te koppelen wanneer
de stroom aan is.
-
Het is niet toegestaan de stroom aan de stroomtoevoer module aan te sluiten als deze niet in
een MMT330-transmitter is gemonteerd.
-
Altijd beschermend aardcontact aansluiten!
Este producto cumple con la directiva de bajo voltaje (2006/95/EEC).
-
La conexión de la alimentación principal al módulo de alimentación sólo puede realizarla
un electricista autorizado.
-
No desenchufe el módulo de alimentación del transmisor cuando esté encendido.
-
No conecte la alimentación principal al módulo de alimentación cuando no esté instalado
en el transmisor MMT330.
-
Conecte siempre el terminal de protección de conexión a tierra.
See toode vastab madalpinge direktiivile (2006/95/EEC).
-
Voolukaabli võib vooluallika mooduli külge ühendada ainult volitatud elektrik.
-
Ärge ühendage vooluallika moodulit saatja küljest lahti, kui vool on sisse lülitatud.
-
Ärge ühendage voolukaablit vooluallika mooduli külge, kui seda pole MMT330-tüüpi saatjasse
paigaldatud.
-
Ühendage alati kaitsev maandusklemm!
Ez a termék megfelel a Kisfeszültségű villamos termékek irányelvnek
(2006/95/EGK).
-
A hálózati feszültséget csak feljogosított elektrotechnikus csatlakoztathatja a tápegységmodulra.
-
A bekapcsolt távadóról ne csatolja le a tápegységmodult.
-
Ne csatlakoztassa a hálózati feszültséget a tápegységmodulhoz, ha az nincs beépítve a MMT330
távadóba.
-
Feltétlenül csatlakoztasson földelő védőkapcsot!
VAISALA ________________________________________________________________________ 51
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Šis produktas atitinka direktyvą dėl žemos įtampos prietaisų (2006/95/EB).
-
Elektros tinklą su energijos tiekimo moduliu sujungti gali tik įgaliotas elektrikas.
-
Niekada neišimkite energijos tiekimo modulio iš siųstuvo, kai maitinimas yra įjungtas.
-
Jei energijos tiekimo modulis nėra įmontuotas MMT330 siųstuve, nejunkite jo į elektros tinklą.
-
Visada prijunkite prie apsauginės įžeminimo jungties!
Šis produkts atbilst Zemsprieguma direktīvai (2006/95/EEC).
-
Strāvas pieslēgumu var pieslēgt pie barošanas avota moduļa tikai autorizēts elektriķis.
-
Neatvienot barošanas avota moduli no raidītāja, kad pieslēgta strāva.
-
Nepievienot strāvu barošanas avota modulim, ja tas nav uzstādēts MMT330 raidītājā.
-
Vienmēr pievienot aizsargājošu iezemētu terminālu !
Ten produkt spełnia wymogi Dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/EEC).
-
Napięcie zasilające powinno zostać podłączone do modułu zasilacza tylko przez
wykwalifikowanego elektryka.
-
Nie wolno odłączać modułu zasilacza od nadajnika, kiedy zasilanie jest włączone.
-
Nie wolno podłączać napięcia zasilającego do modułu zasilacza, kiedy nie jest on
zamontowany w nadajniku MMT330.
-
Zawsze należy podłączać zabezpieczający zacisk uziemiający!
Tento výrobek vyhovuje Směrnici pro nízké napětí (2006/95/EEC).
-
Připojení síťového napájení k napájecímu modulu smí provádět pouze oprávněný elektrikář.
-
Neodpojujte napájecí modul od snímače při zapnutém napájení.
-
Nepřipojujte síťové napájení k napájecímu modulu, pokud není instalován ve snímači MMT330.
-
Vždy zapojte ochrannou zemnící svorku!
52 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
Galvanisk isolering av strömförsörjningen
Om strömförsörjningen måste vara galvaniskt isolerad från utgångarna
kan MMT330 beställas med en galvanisk isoleringsmodul som tillval.
Modulen förebygger skadliga jordslingor.
OBS!
Galvanisk isoleringsmodul behövs inte när AC-strömförsörjningsmodulen används. Observera också att dessa två moduler är fysiskt
inkompatibla för samtidig installation. Om båda modulerna installeras
går det inte att stänga mätarlocket ordentligt.
0506-030
Bild 29 Galvanisk isoleringsmodul
Siffrorna avser Bild 29 ovan:
1
=
Galvanisk isoleringsmodul
Tredje analog utgång
0503-030
Bild 30 Tredje analog utgång
Följande siffror avser Bild 30 ovan:
1
2
3
=
=
=
Plattkabelstift
Skruvkontakter för signallinje
DIP-switchar för val av utgångsläge och -område
VAISALA ________________________________________________________________________ 53
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Installation och ledningsdragning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koppla bort strömmen. Om den analoga utgångsmodulen
är fabriksinstallerad hoppar du till steg 4.
Fäst modulen genom att öppna mätarlocket och fästa den
analoga utgångsmodulen med fyra skruvar vid läget för
MODULE 2. Se Bild 2 på sidan 21.
Koppla plattkabeln mellan den analoga utgångsmodulen
och moderkortets kontakt för MODULE 2.
Ta bort skyddspluggen från kabelförskruvningen och trä
igenom ledningarna.
Koppla ledningarna till skruvkontakterna märkta med Ch+
och Ch-.
Välj utström/-spänning genom att ställa den ena av switcharna
1 eller 2 i läget ON.
Välj område genom att ställa en av switcharna 3 … 7 i läget ON.
Endast en i taget av switcharna 1 eller 2 kan vara i läget ON.
OBS!
Endast en i taget av switcharna 3 eller 7 kan vara i läget ON.
0508-029
Bild 31 Val av tredje analog utgång
8.
9.
Koppla på strömmen.
Välj mätparameter och skala kanalen via den seriella linjen
eller displayen/knappsatsen, se avsnittet Analoga utgångsmätparametrar på sidan 117. Angående testning av den analoga
utgången, se avsnittet Tester av analog utgång på sidan 119.
Angående inställning av felindikation, se avsnittet Ställa
in felindikation för analoga utgångar på sidan 120.
54 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
Relän
MMT330 kan förses med en eller två konfigurerbara relämoduler.
Vardera modul innehåller två konfigurerbara relän. Se kontaktmärkdata
i avsnittet Tekniska specifikationer för tillvalsmoduler på sidan 164.
Installation och ledningsdragning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Koppla bort strömmen och öppna mätarens lock. Om relämodulen
är fabriksinstallerad hoppar du till steg 5.
Fäst modulen genom att fästa relämodulen med fyra skruvar i höljets
nederdel. Se läget i Bild 2 på sidan 21.
Koppla jordningsledningen till jordningskontakten när nätströmmen
används.
Koppla plattkabeln mellan relämodulen och stiften MODULE 1
eller MODULE 2 på moderkortet.
Ta bort skyddspluggen från kabelförskruvningen och trä igenom
reläledningarna.
Koppla ledningarna till skruvkontakterna: NO, C, och NC.
FÖRSIKTIGT För installationer i USA: Om din mätare har både relämodulen och en
LAN- eller WLAN-modul är den maximala tillåtna spänningen som kan
kopplas till relämodulen 50 V.
Välja aktiveringstillstånd för reläet
Den mittersta C-kontakten en av kontakterna NO/NC måste kopplas.
Polaritet kan väljas fritt.
NO
C
NC
Normalt öppen
Gemensamt relä
Normalt stängd
Relä INTE aktiverat:
Relä ÄR aktiverat:
C- och NC-utgångarna är stängda, NO är öppen.
C- och NO-utgångarna är stängda, NC är öppen.
Koppla på strömmen och stäng locket.
OBS!
För anvisningar om hur reläet används (t.ex. välja mätparameter för
reläutgången och ställa in reläets inställningspunkter), se avsnittet
Reläfunktioner på sidan 121.
VAISALA ________________________________________________________________________ 55
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
0503-037
Bild 32 Relämodul
Följande siffror avser Bild 32 ovan:
1
=
LED-indikator för relä 1 eller 3
2
=
Relätestknappar
3
=
Plattkabelstift
4
=
LED-indikator för relä 2 eller 4
VARNING
Relämodulen kan innehålla farlig spänning även om mätarströmmen har
kopplats bort. Innan mätaren öppnas måste både mätaren och spänningen
som är kopplad till reläkontakterna stängas av.
VARNING
Koppla inte nätströmmen till reläenheten utan att jorda mätaren.
RS-422/485-gränssnitt
RS-422/485-gränssnittet möjliggör kommunikation mellan
ett RS-485-nätverk och MMT330-mätaren. RS-485-gränssnittet är
isolerat och ger en högsta kommunikationshastighet på 115 200 bitar/s.
(För maximal busslängd på 1 km, använd överföringshastigheten
19 200 b/s eller lägre.)
Vid val av RS-232 till RS-485-konverter till nätverket, undvik
självförsörjande konvertrar eftersom de eventuellt inte klarar den
strömförbrukning som krävs.
OBS!
RS-232-användarporten på MMT330-moderkortet kan inte användas och
kopplas in när RS-485-modulen är inkopplad. Serviceporten fungerar
normalt.
56 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
2
3
1
1102-023
Bild 33 RS-422/485-modul
Följande siffror avser Bild 33:
1
2
3
OBS!
=
=
=
Plattkabelstift
Inställningsswitchar
Skruvkontakter för ledningar
Datalinjerna på tidigare versioner av RS-422/485-modulen är märkta
A och B i stället för D1+ och D0–. När linjen inte används har D1+ positiv
spänning i förhållande till D0–.
När modulen kopplas, var beredd på att kasta om ledningarna D1+ och
D0– om du har kommunikationsproblem.
Installation och ledningsdragning
1.
2.
3.
4.
5.
Koppla bort strömmen. Om RS-422/485-modulen
är fabriksinstallerad går du vidare till steg 4.
Du fäster modulen genom att öppna mätarlocket och fästa
RS-422/485-modulen med fyra skruvar i höljets nedre del.
Koppla plattkabeln mellan RS-422/485-modulen och
moderkortstiften MODULE1 (kommunikation).
Dra nätverksledningarna genom kabelförskruvningen.
Koppla de tvinnade parkablarna (1 eller 2 par) till skruvkontakterna
enligt beskrivningen i Tabell 5 på sidan 58.
VAISALA ________________________________________________________________________ 57
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Tabell 5
6.
Koppla de tvinnade parkablarna
till skruvkontakterna
Skruvkontakt
Datalinje
(2-wire RS-485)
Datalinje
(4-wire RS-422/485)
1
2
3
4
5
(inte inkopplad)
(inte inkopplad)
Common
D0–
D1+
Rx D0–
Rx D1+
Common
Tx D0–
Tx D1+
För att undvika problem i RS-422/485-nätverket ska kontakten
Common kopplas till motsvarande kontakter för de andra enheterna.
Om du använder RS-422 eller RS-485 för att ansluta endast
en MMT330 till en masterdator aktiverar du intern avslutning
av MMT330 genom att ställa switcharna 1 och 2 i läget ON.
Se till att masterns linjeända också är avslutad (med masterns
interna avslut eller med ett separat).
Om du kopplar flera mätare till samma RS-485-buss ska du
se till att switcharna 1 och 2 är i läget OFF och avsluta bussen
med separata avslut i båda ändar. Mätaren kan då tas bort utan
att bussdriften blockeras.
Om du använder mätarens interna avslut i RS-485-bussänden
(i stället för att använda separata avslut) blockeras bussdriften
om mätaren tas bort.
OBS!
7.
Använd busstypen (4-wire/2-wire) för att välja inställningsswitch 3.
I 4-wire-läge skickar RS-485-mastern data till MMT330
via kontakterna Rx D1+ och Rx D0– och tar emot data från
MMT330 via kontakterna Tx D1+ och Tx D0–.
58 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
Avslut
Avslut
120R
Rx D0Rx D1+
Common
Tx D0Tx D1+
120R
Kopplingsbox
Gemensam
linje
Avgrening
RS485 bussmaster
Tvinnat par
Adress NN
Switch
Term off
Term off
2/4 wire on
RS422 off
Tx D0Tx D1+
Common
Rx D0Rx D1+
Kopplingsbox
Gemensam
linje
Avgrening
RS485-1
Tvinnat par
Adress MM
Switch
Term off
Term off
2/4 wire on
RS422 off
Tx D0Tx D1+
Common
Rx D0Rx D1+
Kopplingsbox
120R
120R
Avgrening
RS485-1
Baud > 19.2K Avgrening < 3m, 10ft
Baud > 112K Avgrening < 0,3m, 1ft
Avslut
Avslut
1102-028
Bild 34 4-Wire RS-485-buss
Tabell 6
4-Wire (Switch 3: ON)
RS-485 master
Tx D1+
Tx D0–
Rx D1+
Rx D0–
Data
→
→
←
←
MMT330
Rx D1+
Rx D0–
Tx D1+
Tx D0–
VAISALA ________________________________________________________________________ 59
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Avslut
120R
D0D1+
Common
Kopplingsbox
Avgrening
RS485 bussmaster
Tvinnat par
Gemensam linje
Adress NN
Switch
Term off
Term off
2/4 wire off
RS422 off
Kopplingsbox
Common
D0D1+
Avgrening
RS485-1
Tvinnat par
Gemensam linje
Adress MM
Switch
Term off
Term off
2/4 wire off
RS422 off
Kopplingsbox
Common
D0D1+
120R
Avgrening
RS485-1
Avslut
1102-027
Bild 35 2-trådars RS-485-buss
Tabell 7
2-Wire (Switch 3: OFF)
RS-485 master
D1+
D0–
8.
9.
Data
↔
↔
MMT330
D1+
D0–
Vid drift i kommunikationsläge RS-422 ska båda switcharna 3 och
4 ställas i ON-läge (4-wire-ledningsdragning krävs för RS-422-läge).
Koppla på strömmen och stäng locket.
60 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
LAN-gränssnitt
LAN-gränssnittet (tillval) möjliggör Ethernet-anslutning till mätaren.
Användaren kan upprätta en virtuell terminalsession med hjälp av ett
Telnet -klientprogram som PuTTY eller med Modbus TCP-protokoll.
När LAN-gränssnittet används är seriell kommunikation via RS-232användarporten inaktiverad.
LAN-gränssnittsmodulen måste installeras på fabriken (när mätaren beställs)
eller av ett Vaisala-servicecenter. När den är installerad används modulen
automatiskt av mätaren. Den fysiska anslutningen till nätverket görs till
RJ45-kontakten på LAN-gränssnittsmodulen med en vanlig tvinnad Ethernetparkabel (10/100Base-T). Mätare med tillvalet LAN-gränssnitt levereras
med detta förinstallerat och med lämplig kabel och kabelförskruvning.
LAN-gränssnittet kan använda både statiska och dynamiska
nätverksinställningar. Om gränssnittet är konfigurerat till att använda
dynamiska inställningar måste nätverket som LAN-gränssnittet
är kopplat till ha en DHCP-server som ger de inställningarna.
Nätverkskonfigurationen kan göras via tillvalet display och knappsats
eller via serviceporten. Anvisningar finns i avsnittet LAN-kommunikation
på sidan 82. LAN-gränssnittet ger också ett webbkonfigurationsgränssnitt
som du får åtkomst till genom att ange LAN-gränssnittets IP-adress
i adressfältet i en webbläsare. Se avsnittet Webbkonfiguration för LAN
och WLAN på sidan 89.
FÖRSIKTIGT LAN-gränssnittet är avsett för användning i tillförlitliga nätverksmiljöer
(tillförlitliga LAN i företag eller VPN-baserad anslutning via internet).
Undvik att ansluta mätaren direkt till ett offentligt nätverk eftersom
enheten kan utsättas för skadliga angrepp via nätverket.
1 = Plattkabelkontakt
2 = RJ45-kontakt med
LED-indikatorer för
länk och aktivitet
0709-003
Bild 36 LAN-gränssnittsmodul
VAISALA ________________________________________________________________________ 61
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
WLAN-gränssnitt
WLAN-gränssnittet (tillval) möjliggör en trådlös Ethernet-anslutning
(IEEE 802.11b) till mätaren. Användaren kan upprätta en virtuell
terminalsession med hjälp av ett Telnet -klientprogram som PuTTY
eller med Modbus TCP-protokoll. När WLAN-gränssnittet används
är seriell kommunikation via RS-232-användarporten inaktiverad.
Gränssnittet stöder Wired Equivalent Privacy (WEP) och Wi-Fi Protected
Access (WPA, WPA2). För WEP stöds 64- och 128-bitars kryptering
med öppet system eller delad nyckelautentisering. WPA används i läget
I förväg delad nyckel (PSK) med antingen TKIP- eller CCMP-kryptering
(kallas även AES).
I likhet med LAN-gränssnittet kan WLAN-gränssnittet använda både statiska
och dynamiska nätverksinställningar. Om gränssnittet är konfigurerat till att
använda dynamiska inställningar måste nätverket som WLAN-gränssnittet
är kopplat till ha en DHCP-server som ger de inställningarna.
WLAN-gränssnittet ger också ett webbkonfigurationsgränssnitt som du
får åtkomst till genom att ange WLAN-gränssnittets IP-adress i adressfältet
i en webbläsare. Se avsnittet Webbkonfiguration för LAN och WLAN på
sidan 89.
1 = Plattkabelkontakt
2 = Kontakt för antennkabel
(kopplad till mätarlocket)
0802-103
Bild 37 WLAN-gränssnittsmodul
FÖRSIKTIGT WLAN-gränssnittet är avsett för användning i tillförlitliga nätverksmiljöer
(tillförlitliga LAN i företag eller VPN-baserad anslutning via internet).
Undvik att ansluta mätaren direkt till ett offentligt nätverk eftersom
enheten kan utsättas för skadliga angrepp via nätverket.
OBS!
Standardinställningen för land i WLAN-gränssnittet är USA,
vilket begränsar användningen till WLAN-kanalerna 1–11.
Om du vill aktivera kanalerna (12–14) kan du ändra landsinställningen
via webbkonfigurationsgränssnittet.
62 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
Koppla WLAN-antennen
WLAN-gränssnittsmodulen måste installeras på fabriken (när mätaren
beställs) eller av ett Vaisala-servicecenter. Innan mätaren används måste
WLAN-gränssnittets antenn kopplas till RP-SMA-kontakten på mätarens
lock. Antennens placering visas i Bild 74 på sidan 169.
Dataloggningsmodul
Dataloggningsmodulen (tillval) utökar datalagringen av mätvärdedata.
När dataloggningsmodulen är installerad används lagringen automatiskt
av mätaren. Lagrade data kan visas med tillvalsmodulen display och tillgås
via de seriella anslutningarna. Se avsnitten Grafikhistorik på sidan 68 och
Dataregistrering på sidan 111.
Dataloggningsmodulen innehåller beständigt flashminne som ger
en lagringstid på fyra år och fem månader för fyra parametrar vid ett
tiosekunders samplingsintervall. Dataregistreringen upphör inte när
minnet blir fullt. I stället skrivs äldsta data över. För varje parameter och
observationsperiod lagrar modulen mini- och maxvärdena under intervallet
och ett datatrendvärde som är ett genomsnitt från de samplingar som tagits
under intervallet (se Tabell 8 på sidan 63).
Tabell 8
Observationsperioder och upplösningar
Observationsperiod
20 minuter
3 timmar
1 dag
10 dagar
2 månader
1 år
4 år
Period för trend-/max-/minberäkningar (upplösning)
10 sekunder
90 sekunder
12 minuter
2 timmar
12 timmar
3 dagar
12 dagar
Mätparametrarna som loggas är desamma som de som har valts ut för
mätning med displayen/knappsatsen eller den seriella linjen. Kontrollera
att önskade mätparametrar har valts när mätaren tas i bruk. Om du ändrar
mätparametrarna senare börjar mätaren att logga de nya mätparametrarna och
slutar att logga de som inte längre är valda. Mätdata som redan finns i minnet
raderas inte om parametrarna ändras. Data från en raderad mätparameter
kan dock inte kommas åt såvida inte mätparametern återaktiveras först.
Dataloggningsmodulen har en realtidsklocka med batteribackup.
Klockan har ställts in enligt Coordinated Universal Time (UTC) på
fabriken och tiden kan inte ändras av användaren. Data som lagras
i loggningsmodulens minne tidsstämplas enligt dess klocka.
VAISALA ________________________________________________________________________ 63
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
När datum och tid ställs in på mätaren lagras dessa uppgifter i mätarens
minne som en avdrift från tiden på loggningsmodulens klocka. När man
söker i lagrade data tillämpas avdriften på de tidsstämplar som visas
i grafikhistoriken och utdata från den seriella porten. Tidsstämplarna
i loggningsmodulens minne förblir så som de ursprungligen lagrades.
Du kan kompensera för klockans förskjutning (mindre än ±2 min/år)
genom att ställa tiden på mätaren. Då uppdateras den avdrift som används
av displayen och den seriella porten. Du kan ställa tiden med hjälp av
knappsatsen/displayen eller de seriella kommandona.
1 = Plattkabelstift
2 = Batteri
0706-068
Bild 38 Dataloggningsmodul
Efter återställning eller strömpåslagning tar det normalt minst
10 sekunder innan dataloggningsmodulen startas. Instrumentet
startar inte förrän dataloggningsmodulen är redo.
LED-indikatorn på modulen blinkar grönt under normal drift.
Om LED-indikatorn lyser rött är det något problem med modulen.
Mätaren indikerar också problemet genom att aktivera felmeddelandet
”Internt fel i tilläggsmodul”. Om modulen inte fungerar som den ska
måste mätaren skickas till Vaisala för underhåll.
Dataloggningsmodulen måste installeras på fabriken (när mätaren beställs)
eller av ett Vaisala-servicecenter. När den är installerad används modulen
automatiskt av mätaren. När modulen behöver ett nytt batteri måste mätaren
skickas till Vaisala för underhåll.
64 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
Kontakt med åtta stift
1104-126
Bild 39 Stiftbeskrivning för tillvalskontakten med åtta stift
Tabell 9
Ledningsdragning för tillvalskontakten med åtta stift
Stift Ledning
1
2
Vit
Brun
3
4
5
6
7
8
Grön
Gul
Grå
Rosa
Blå
Skärm/röd
Seriell signal
Analog signal
RS-232 (EIA-232) RS-485 (EIA-485)
Data ut TX
D1+
–
(Seriell JRD)
(Seriell JRD)
Signal JRD
(för båda kanalerna)
–
–
Ch 2+
–
–
Ch 1+
Försörjning –
Försörjning –
Försörjning –
Försörjning +
Försörjning +
Försörjning +
Data in RX
D0–
–
Kabelskärm
Kabelskärm
Kabelskärm
VAISALA ________________________________________________________________________ 65
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Denna sida har avsiktligen lämnats tom.
66 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
KAPITEL 4
ANVÄNDNING
Det här kapitlet innehåller information som behövs för att använda
MMT330.
Komma i gång
Inom några sekunder från starten tänds lysdioden på mätarlocket och lyser
med fast sken för att indikera normal drift. Om dataloggningsmodulen är
installerad kan starten ta upp till 18 sekunder.
När displayen (tillval) används och mätaren slås på för första gången öppnas
fönstret med språkvalsmenyn. Välj språket med ▼▲-pilknapparna och
tryck på knappen VÄLJ (den vänstra
-knappen).
Display/knappsats (tillval)
Basdisplay
På displayen visas mätvärdena för de valda mätparametrarna i de valda
enheterna. Du kan välja 1–3 mätparametrar för den numeriska basdisplayen
(se avsnittet Ändra mätparametrar och enheter på sidan 98).
0706-046
Bild 40 Basdisplay
Följande siffror avser Bild 40 ovan:
1
2
3
= Genvägsknappen INFO – se avsnittet Enhetsinformation
på sidan 103.
= Genvägsknappen DIAGR. – se avsnittet Grafikhistorik på sidan 68.
= Valda mätparametrar för displayen.
VAISALA ________________________________________________________________________ 67
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
OBS!
Från alla vyer, även om AVSL.-knapp saknas, kan du förflytta dig direkt
till basdisplayen genom att trycka på den högra funktionsknappen i fyra
sekunder.
Grafikhistorik
På grafikdisplayen visas datatrenden eller mini-/maxdiagrammet för de
valda mätparametrarna en i taget. Diagrammet uppdateras automatiskt
under mätningen.
0706-047
Bild 41 Grafikdisplay
Trenddiagram: Visar en kurva över genomsnittliga värden. Varje värde
är ett beräknat genomsnitt för en period. Se Tabell 10 på sidan 68.
Max-/minidiagram: Visar mini- och maxvärden i form av en kurva. Varje
punkt visar det absoluta minimum och maximum som observerats under den
tidsperiod som representeras av datapunkten. Se Tabell 10 på sidan 68.
Tabell 10 Perioder för trend- och max-/minberäkningar
Observationsperiod Period för trend-/max-/miniberäkningar (lösning)
20 minuter
10 sekunder
3 timmar
90 sekunder
1 dag
12 minuter
10 dagar
2 timmar
2 månader
12 timmar
1 år
3 dagar
4 år*
12 dagar
* Visar dataloggningsmodulens maximala loggningsperiod
(kan användas när dataloggningsmodulen är installerad).
Använd följande funktioner i grafikdisplayen:
- Tryck på NÄSTA-knappen för att växla mellan trenddiagrammet och
max-/minidiagrammet för de mätparametrar som har valts för displayen.
- Tryck på AVSL.-knappen för att återgå till basdisplayen.
- Tryck på ▼▲-pilknapparna om du vill zooma in och ut i diagramfönstret.
- Tryck på ◄►-pilknapparna om du vill flytta markören (lodrätt streck)
längs tidsaxeln. Med markörläget kan du granska enskilda mätpunkter.
68 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Det numeriska värdet vid markörens position visas i det övre vänstra
hörnet. I det övre högra hörnet visas tiden från nutid till den valda
tidpunkten (utan dataloggningsmodulen), eller datum och tid vid
markörens position (när dataloggningsmodulen är installerad).
- Om tillvalet dataloggningsmodulen är installerad kan du rulla av
markören från skärmen om du vill gå till en ny punkt på tidsaxeln.
Det nya datumet visas och markören centreras på det datum som
markören rullades av skärmen ifrån.
0706-030
Bild 42 Grafikdisplay med dataloggning
Om dataloggningsmodulen är installerad kan du förflytta dig snabbt
på tidsaxeln: zooma ut, flytta markören och zooma tillbaka in.
Tiden som visas nedanför diagrammet justeras med mätarens aktuella
avdrift. Om du ändrar mätarens datum- och tidsinställning ändras de
tidsstämplar som visas i grafikhistoriken likadant. En förklaring av
vad det innebär att ändra datum och tid manuellt finns i avsnittet
Dataloggningsmodul på sidan 63.
Tabell 11 Diagraminformationsmeddelanden i markörläge
Meddelande
Strömavbrott
Inga data
Systemfel
Missl. T-mätn.
Missl. RH-mätn.
I just.läge
Betydelse
Strömavbrott (markeras också med en streckad lodrät linje)
Mätparametern har inte valts för displayen
Allmänt enhets- eller strömförsörjningsproblem
Temperaturmätnings-/sensorfel
Fuktmätnings-/sensorfel
Justeringsläget är aktivt
(data som registreras i justeringsläge visas inte)
Ett frågetecken efter tiden betyder att minst ett strömavbrott
(streckad lodrät linje) har inträffat efter den valda tidpunkten.
I så fall är den exakta tidsskillnaden mellan nutid och markörspositionen
inte helt känd. Om dataloggningsmodulen är installerad är tidpunkten
känd och inget frågetecken visas.
VAISALA ________________________________________________________________________ 69
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Menyer och navigering
På menyerna kan du ändra inställningar och välja funktioner.
1.
2.
3.
4.
5.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av
▼▲◄►-pilknapparna i displayens (numeriska) basläge.
Förflytta dig på menyerna med hjälp av ▲▼-pilknapparna.
Öppna en undermeny med ►-knappen.
Tryck på ◄ om du vill gå tillbaka till föregående nivå.
Funktionsknappen AVSL. tar dig tillbaka till basdisplayen.
0706-208, 0706-048
Bild 43 Huvudmenyer
Vissa menyposter, till exempel Datum och tid på System-menyn,
visas bara om de stöds av mätaren och installerade tillval.
70 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Ändra språket
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gå tillbaka till basdisplayen genom att hålla den högra
-knappen nedtryckt i fyra sekunder.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av
▼▲◄►-knapparna.
Rulla till menyalternativet System och tryck på ►-knappen.
Menyalternativet betecknas av skruvnyckelsymbolen .
Rulla till menyalternativet Språk och tryck på den vänstra
-knappen. Menyalternativet betecknas av flaggsymbolen .
Välj språket med ▼▲-knapparna och bekräfta valet genom att
trycka på den vänstra
-knappen.
Tryck på den högra
-knappen för att återgå till basdisplayen.
Avrundningsinställning
Runda av en decimal med avrundningsfunktionen. Avrundning är aktiv
som standard. Avrundning påverkar inte mätparametrar utan decimaler.
1.
2.
3.
4.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av
▲▼◄►-pilknapparna.
Välj Display och bekräfta genom att trycka på ►-pilknappen.
Välj Avrundning och tryck på TILL/FRÅN-knappen.
Tryck på AVSL. för att återgå till basdisplayen.
Inställning av displayens bakgrundsbelysning
Som standard är displayens bakgrundsbelysning alltid på.
I automatiskt läge är bakgrundsbelysningen på i 30 sekunder
efter den senaste knapptryckningen. Belysningen tänds igen
när du trycker på någon av knapparna.
1.
2.
3.
4.
5.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av
▲▼◄►-pilknapparna.
Välj Display och tryck på ►-pilknappen.
Välj Bakgr.belysn. och tryck på ÄNDRA-knappen.
Välj Till/Från/Autom. och tryck på VÄLJ-knappen.
Tryck på AVSL. för att återgå till basdisplayen.
VAISALA ________________________________________________________________________ 71
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Inställning av displayens kontrast
Displayens kontrast justeras automatiskt baserat på omgivningstemperaturen. Beroende på installationsplats och synvinkel kan dock
manuell finjustering av kontrasten behövas.
Använda displayen/knappsatsen
1.
2.
3.
4.
5.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon
av ▲▼◄►-pilknapparna.
Välj Display och tryck på ►-pilknappen.
Välj Kontrast och tryck på JUST.-knappen.
Justera kontrasten genom att trycka på ◄►-pilknapparna.
Tryck på OK och AVSL. för att återgå till basdisplayen.
Använda seriell linje
Använd det seriella linjekommandot CON för att visa eller ställa in
displayens kontrast.
CON [xxx]<cr>
där
xxx
= Kontrastvärdet för displayen. Rekommenderat område
–9–9, standard är 0. Negativa värden gör skärmen ljusare
och positiva värden gör den mörkare.
Exempel (visa aktuell kontrastinställning):
>con
Contrast
>
: 0
Exempel (ställa in kontrasten på 5):
>con 5
Contrast
>
: 5
Knappsatslås (knappskydd)
Den här funktionen låser knappsatsen och förebygger oavsiktliga
knapptryckningar.
1.
2.
Håll den vänstra funktionsknappen nedtryckt i fyra sekunder
om du vill låsa knappsatsen (på valfri display).
När du vill låsa upp knappsatsen trycker du på ÖPPNA-knappen
i fyra sekunder.
72 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Låsa PIN-kod för meny
Du kan förhindra obehöriga ändringar av enhetsinställningarna genom att
aktivera låset för meny-PIN-koden. När den här funktionen är aktiverad
är basdisplayen, grafikvyn och enhetsinformationsdisplayerna tillgängliga,
men åtkomst till menyerna är låst. Nyckelsymbolen indikerar aktiveringen
av denna funktion.
1.
2.
3.
4.
5.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon
av ▲▼◄►-pilknapparna.
Välj System och tryck på ►-pilknappen.
Välj PIN-kod för meny och tryck på TILL-knappen.
Ange en PIN-kod med hjälp av ◄►-pilknapparna. Tryck på OK
för att bekräfta inställningen. Nu är PIN-kodslåset aktiverat och
en nyckelsymbol visas i en display.
Tryck på AVSL. för att återgå till basdisplayen. Det är bara möjligt
att återgå till menyn om rätt PIN-kod anges.
När du vill stänga av PIN-kodslåset går du till menyn genom att ange
PIN-koden och väljer System, PIN-kod för meny och trycker på FRÅNknappen.
Om du har glömt PIN-koden öppnar du mätarlocket och trycker på
ADJ-knappen en gång. Efter ett par sekunder öppnas justeringsmenyn.
Välj Ta bort meny-PIN-kod och tryck på
RENSA.
OBS!
Du kan också inaktivera knappsatsen helt med det seriella kommandot
LOCK. Se avsnittet Låsa menyn/knappsatsen med hjälp av den seriella
linjen på sidan 107.
Fabriksinställningar
Använd displayen/knappsatsen för att återställa fabriksinställningarna.
Den här åtgärden påverkar inte justeringarna. Det är bara inställningar
som finns på menyerna som återställs.
1.
2.
3.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
Välj System genom att trycka på ►-pilknappen.
Välj Fabriksinställning och tryck på ÅTERST.-knappen för
att bekräfta ditt val. Tryck på JA-knappen för att återställa alla
inställningar till fabriksinställningar.
Se avsnittet Allmänna inställningar på sidan 98 för en beskrivning av
de andra menyalternativen.
VAISALA ________________________________________________________________________ 73
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Displayalarm
Displayalarmfunktionen har två oberoende konfigurerbara alarm för
mätare med tillvalet display/knappsats. Varje alarm spårar en vald
mätparameter med fritt konfigurerbara gränsvärden. Varje alarm har
också ett konfigurerbart hysteresvärde för att förhindra onödig utlösning
när mätvärdet fluktuerar runt en alarmgräns. Alarmen kan konfigureras
för valfri mätparameter som stöds av mätaren. Displayalarm kan bara
konfigureras med tillvalet display/knappsats.
Du kan bestämma om alarmet ska aktiveras inom eller utom det angivna
området genom att ställa in gränserna rätt:
- Om larmet ska aktiveras när den angivna mätparametern ligger
utanför det angivna området ställer du in Akt. över-gränsen högre
än Akt. under-gränsen.
- Om larmet ska aktiveras när den angivna mätparametern ligger
innanför det angivna området ställer du in Akt. över-gränsen lägre
än Akt. under-gränsen.
Alarmgränserna visas på diagramdisplayen som tjockare prickade linjer.
När ett displayalarm aktiveras håller diagramdisplayens automatiska
skalning gränserna synliga hela tiden.
När ett alarm aktiveras visas ett alarmmeddelande på displayen och alla
displayens lampor blinkar. Om dataloggningsmodulen är installerad anges
alarmets datum och tidpunkt i alarmmeddelandet.
0802-041
Bild 44 Displayalarm aktivt
Flera alarm kan vara aktiva samtidigt; det alarm som utlöstes först
visas på displayen. Nästa aktiva alarm visas när det alarm som visas
för närvarande har bekräftats genom att trycka på OK-knappen.
Aktiverade alarm visas bara på skärmen; inga alarmmeddelanden
går ut till den seriella linjen. När ett alarm är bekräftat måste du titta
på datadiagrammen för att se när mätparametrarna överskred gränserna.
Du kan använda reläutgångarna (tillval) som alarmutgångar genom att
konfigurera dem separat; se avsnittet Ställa in reläutgångar på sidan 126.
74 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Konfigurera ett displayalarm
1.
2.
Gå in på Huvudmenyn genom att trycka på någon av
pilknapparna på knappsatsen.
Använd pilknapparna till att välja Display följt av Alarm,
så öppnas Displayalarm-menyn. Displayalarm-menyn visar
de för närvarande aktiverade och inaktiverade alarmen.
0802-069
Bild 45 Displayalarm
3.
OBS!
Använd pilknapparna till att välja det alarm som ska konfigureras.
Alarmredigeringssidan öppnas.
De ändringar du gör på alarmredigeringssidan träder i kraft omedelbart
och kan få ett alarm att visas på skärmen.
4.
5.
Välj en mätparameter för alarmet genom att trycka på
Ändra-knappen och välja mätparametern från listan.
Om du vill redigera eller ta bort alarmgränsvärden flyttar
du markeringen ovanför fältet Akt. över eller Akt. under
och trycker på Regl.-knappen. Du uppmanas att RED (redigera)
eller TA BORT värdet.
0802-070
Bild 46 Redigera en alarmgräns
När ett värde redigeras ändrar du värdet under markören
med upp- och nedpilknapparna. Markören flyttas med vänster och
höger pilknappar. Tryck på OK-knappen om du vill godkänna det
redigerade värdet eller tryck på Avbryt om du vill ångra redigeringen.
VAISALA ________________________________________________________________________ 75
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
6.
7.
8.
Ställ in ett lämpligt värde för Hysteres för att förhindra
att alarmet utlöses i onödan av små mätningsändringar som
överskrider alarmgränsen upprepade gånger.
Aktivera eller inaktivera alarmet genom att markera eller
avmarkera kryssrutan Aktivera alarm.
Tryck på Avsl.-knappen för att stänga konfigurationsskärmen
och återgå till basvyn.
Använda seriell linje
Använd det seriella linjekommandot ALSEL för att visa eller ställa
in displayalarm.
ALSEL [mätparameter1 mätparameter2]<cr>
där
mätparameter1 = Mätparameter för displayalarm 1. Du kan ställa
in valfri mätparameter som finns på din mätare;
se Tabell 2 på sidan på sidan 19 och Tabell 3 på sidan 19.
Utöver mätparametrar kan du också välja följande:
FAULT – Alarm för enhetsfel.
ONLINE – Alarm för sensorfunktioner som fryser
mätningsutgångarna (t.ex. kemisk rekonditionering).
mätparameter2 = Mätparameter för displayalarm 2. Alternativen
är samma som för mätparameter1.
Exempel (visa aktuella displayalarminställningar):
>alsel ?
Al1 aw
above: 0.50 ?
Al1 aw
below: - ?
Al1 aw
hyst : 0.10 ?
Al1 aw
enabl: ON ?
Al2 T
above: 0.00 'C ?
Al2 T
below: 0.00 'C ?
Al2 T
hyst : 0.00 'C ?
Al2 T
enabl: OFF ?
Warning! One or more alarms disabled.
>
76 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Tabell 12 ALSEL-parametrar
Namn
above
below
hyst
enabl
Beskrivning
Om denna anges utlöses alarmet när mätparameterns värde stiger
över det exakta värdet för denna inställningspunkt. Om above < below
utlöses dock alarmet vid (above + hyst) och (below – hyst) i stället.
Kan inte ställas in för fel- och onlinealarm.
Om denna anges utlöses alarmet när mätparameterns värde sjunker
under det exakta värdet för denna inställningspunkt. Om above < below
utlöses dock alarmet vid (above + hyst) och (below – hyst) i stället.
Kan inte ställas in för fel- och onlinealarm.
Avstånd från inställningspunktens mängd extra tillbakadragande behövs
för att regenerera alarmet nästa gång inställningspunkten korsas.
Kan inte ställas in för fel- och onlinealarm.
Aktivera (ON) eller inaktivera (OFF) displayalarmet.
Exempel (ställ in aw och T som displayalarmets mätparametrar och
konfigurera alarmen enligt uppmaningen):
>alsel aw t
Al1 aw
above: 0.50 ? 0.6
Al1 aw
below: - ?
Al1 aw
hyst : 0.10 ?
Al1 aw
enabl: ON ?
Al2 T
above: - 'C ?
Al2 T
below: - 'C ? 0
Al2 T
hyst : 0.00 'C ? 1
Al2 T
enabl: OFF ? ON
>
VAISALA ________________________________________________________________________ 77
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Programmet MI70 Link för datahantering
MI70 Link är ett stödprogram som gör det möjligt att hantera mätvärdedata
från Vaisala-mätaren på en Windows-dator. Med MI70 Link kan du t.ex.:
- Övervaka mätarens mätvärden direkt med hjälp
av realtidsfönsterfunktionen.
- Överföra registrerade data från huvudmätarens minne i numeriskt
eller grafiskt format för vidare användning i ett kalkylbladsprogram
(som Microsoft Excel) eller praktiskt taget vilket annat program som
helst. Observera att det högsta antalet datapunkter som kan laddas ned
i en överföring är 65 000.
Om du vill använda programmet MI70 Link måste du ansluta din
Windows-dator till mätarens serviceport med en seriell eller USB-kabel.
Programmet MI70 Link och anslutningskablarna (tillval) är tillgängliga
från Vaisala. Se avsnittet Reservdelar och tillbehör på sidan 166.
Följ stegen nedan för att ansluta mätaren till programmet MI70 Link via
datagränssnittet:
1.
2.
3.
4.
OBS!
Anslut din dator till mätarens serviceport.
Se avsnittet Serviceportkoppling på sidan 81.
Kontrollera att strömmen till MMT330 är på.
Starta programmet MI70 Link.
Börja använda programmet. Det är vanligtvis inte nödvändigt att
välja en COM-port manuellt eftersom MI70 Link-programvaran
kan detektera den automatiskt.
För anvisningar om hur MI70 Link används hänvisas till programmets
onlinehjälp.
78 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Seriell linjekommunikation
Anslut datagränssnittet via antingen användarporten eller serviceporten.
Du kan använda användarporten för att få ett permanent gränssnitt till
värdsystemet. Du kan ändra seriella inställningar och köra i RUN-, STOP-,
SEND-, POLL- och MODBUS-lägen.
För tillfälliga anslutningar ska du använda serviceporten. Serviceporten
är alltid tillgänglig med fasta seriella inställningar.
0605-039
Bild 47 Serviceportkontakt och användarportkontakt på moderkortet
Följande siffror avser Bild 47 ovan:
1
2
=
=
Serviceportkontakt
Användarportkontakter
VAISALA ________________________________________________________________________ 79
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Användarportkoppling
Använd en lämplig seriell kabel mellan användarportens RxD-, GNDoch TxD-skruvkontakter och datorns seriella port, se Bild 48 nedan.
Tabell 13 Användarportens standardinställningar för seriell
kommunikation
ANALOG OUTPUTS USER PORT POWER
RS-232
10…36 V=
24 V~
Parameter
Baud
Paritet
Databitar
Stoppbitar
Flödeskontroll
Värde
4 800
Jämn
7
1
Ingen
+
–
RxD
GND
TxD
Ch1+
Ch1–
Ch2+
Ch2–
1 2 3 4 5
6 7 8 9
IOIOI
0506-033
Bild 48 Exempel på koppling mellan datorns seriella port och
användarporten
Anslutningar till stift 4, 6, 7 och 8 i datorns seriella port behövs bara
om du använder programvara som kräver maskinvaruhandskakning.
Användarportens driftlägen
När strömmen till mätaren slås på kommer den att bete sig enligt
dess konfigurerade driftläge:
- I STOP-läge skickar mätaren ut programvaruversionen
och kommandotolken (om ekot är på).
- I RUN-läge påbörjas en mätvärdesutgång omgående.
- I SEND-läge skrivs ett mätvärdesmeddelande ut och
kommandotolken visas (om ekot är på).
- I POLL- eller MODBUS-läge skickar mätaren inte ut
någonting när strömmen slås på.
En beskrivning av lägena finns i avsnittet >seri O
4800 O 7 1
SMODE på sidan 109.
80 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
OBS!
RS-232-användarporten kan inte användas när en kommunikationsmodul
(LAN-, WLAN- eller RS-422/485-gränssnitt) är installerad.
Serviceportkoppling
Anslutningskablar
Du behöver en lämplig kabel med RJ45-kontakt för anslutning till
serviceporten. Beroende på din dators kopplingar kan du antingen
använda den seriella anslutningskabeln (tillvalstillbehör 19446ZZ)
eller den seriella anslutningskabeln USB-RJ45 (tillvalstillbehör 219685).
Med USB-kabeln kan du ansluta mätaren till en dator via en vanlig typ A
USB-port. Observera att USB-kabeln inte kan användas till höghastighetsdataöverföring eftersom överföringshastigheten begränsas av serviceportens
datagränssnitt.
Installera drivrutiner för USB-kabeln
Innan du kan börja använda USB-kabeln måste du använda den medföljande
USB-drivrutinen på datorn. När du installerar drivrutinen måste du beakta
eventuella säkerhetsuppmaningar som visas.
1.
2.
3.
4.
5.
Kontrollera att USB-kabeln inte är ansluten. Koppla loss kabeln
om du redan har anslutit den.
Sätt i mediet som medföljde kabeln eller ladda ned den senaste
drivrutinen från http://www.vaisala.com/software.
Följ installationsprogrammet (setup.exe) för USB-drivrutinen,
och godkänn installationsstandardåtgärderna.
När drivrutinen har installerats ansluter du USB-servicekabeln
till en USB-port på din dator. Windows detekterar den nya enheten
och använder drivrutinen automatiskt.
Installationen reserverar en COM-port för kabeln. Bekräfta
portnummer och kabelstatus med programmet Vaisala USB
Instrument Finder som har installerats på Windows Start-meny.
Windows känner igen varje enskild kabel som en egen enhet
och reserverar en ny COM-port. Kom ihåg att använda rätt port
i inställningarna i ditt terminalprogram.
VAISALA ________________________________________________________________________ 81
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Använda serviceporten
1.
2.
3.
Lossa skruvarna i mätarlocket och öppna locket.
Anslut önskad kabel (kabel för datagränssnitt eller USB-kabel) till
datorn och mätarens serviceportkontakt. Serviceportens placering
framgår av Bild 47 på sidan 79.
Öppna ett terminalprogram och ställ in
kommunikationsinställningarna enligt följande:
Tabell 14
Kommunikationsinställningar för serviceporten
Parameter
Baud
Paritet
Databitar
Stoppbitar
Flödeskontroll
4.
Värde
19 200
Ingen
8
1
Ingen
En detaljerad beskrivning av hur du använder ett terminalprogram
finns i avsnittet Terminalprograminställningar på sidan 90.
Slå på strömmen till MMT330.
LAN-kommunikation
För att kunna använda LAN-kommunikation måste ett LAN- eller WLANgränssnitt vara fysiskt installerat i nätverket, och nätverksinställningarna
måste vara lämpliga för ditt nätverk. En beskrivning av gränssnitten finns
i avsnitten LAN-gränssnitt på sidan 61 och WLAN-gränssnitt på sidan 62.
LAN- och WLAN-gränssnitten fungerar via mätarens datagränssnitt
(användarport). Alla kommandon och protokoll som är tillgängliga
via datagränssnittet är tillgängliga via LAN- och WLAN-gränssnitten;
se avsnittet Lista över seriella kommandon på sidan 90. Anvisningar om hur
man ansluter med ett terminalprogram finns i avsnittet Terminalprograminställningar på sidan 90.
82 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
IP-konfiguration
LAN- och WLAN-gränssnittens IP-inställningar beskrivs i Tabell 15.
Aktuella inställningar framgår av den seriella linjen eller enhetens
informationsdisplay, se avsnittet Enhetsinformation på sidan 103.
Tabell 15 LAN- och WLAN-gränssnittens IP-inställningar
Parameter
Beskrivning
Automatisk konfiguration Om den är aktiverad kommer mätaren att hämta
(DHCP)
sina nätverksinställningar (inklusive IP-adressen)
från en server i nätverket. Om den inte är aktiverad
används statiska nätverksinställningar i stället.
Webbkonfiguration
Om de är aktiverade kan gränssnittsinställningarna
ändras via en webbläsare. Konfigurationssidan kan
öppnas genom att gå till mätarens IP-adress.
IP-adress
Mätarens fyrdelade nätverks-ID. Måste ställas in
manuellt om automatisk konfiguration inte används.
Nätmask
Gateway
MAC
Exempelvärde: 192.168.0.222
Används tillsammans med IP-adressen för att
avgöra vilket nätverk mätaren ingår i. Måste ställas
in manuellt om automatisk konfiguration inte används.
En vanlig nätmask är 255.255.255.0
IP-adressen till den server som ger mätaren
åtkomst till andra nätverk. Måste ställas in manuellt
om automatisk konfiguration inte används.
Exempelvärde: 192.168.0.1
MAC-adressen är LAN- eller WLAN-gränssnittets
unika maskinvaruadress. Kan inte ändras.
VAISALA ________________________________________________________________________ 83
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Använda displayen/knappsatsen
Du kan konfigurera LAN- och WLAN-gränssnittens IP-adresser med
tillvalet display/knappsats på följande sätt:
1.
2.
3.
4.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
Tryck på ►-pilknappen och välj Gränssnitt.
Tryck på ►-pilknappen och välj Nätverksinställningar. Det dröjer
lite medan mätaren uppdaterar nätverksinformationen.
Du är nu på menyn Nätverksgränssnitt. Om du markerar alternativet
IP-konfiguration öppnas menyn IP-konfiguration.
1102-015
Bild 49 Menyn Nätverksgränssnitt
5.
På menyn Nätverksgränssnitt kan du också konfigurera
kommunikationsprotokollet, aktivera eller inaktivera
alternativet webbkonfiguration eller bryta alla aktuella
anslutningar till LAN- eller WLAN-gränssnittet.
På menyn IP-konfiguration markerar du Autom. konfig. (DHCP) eller
anger IP-adress, nätmask och Gateway manuellt. Om automatisk
konfiguration är aktiverad går det inte att konfigurera manuellt.
0709-004
Bild 50 Menyn IP-konfiguration
6.
Om du vill ange ett värde manuellt använder du ▲▼ -pilknapparna
för att välja den parameter som ska ändras och trycker sedan på Ändra.
En markör visas vid den första siffran. Flytta markören med hjälp av
◄►-pilknapparna och ändra värdet under markören med hjälp av
▲▼ -pilknapparna. Bekräfta markeringen genom att trycka på OK.
När önskade parametrar har konfigurerats trycker du på AVSL.
För att införa ändringarna och återgå till basdisplayen.
84 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Använda seriell linje
Använd det seriella linjekommandot NET för att visa eller ställa in LANoch WLAN-gränssnittens nätverksinställningar. Du kan också uppdatera
nätverksinformationen eller bryta alla aktiva anslutningar.
NET [REFRESH] [DISCONNECT] [DHCP WEB]
[DHCP IP SUBNET GATEWAY WEB]<cr>
där
REFRESH
=
DISCONNECT =
DHCP
=
WEB
=
IP
=
SUBNET
=
GATEWAY
=
Uppdaterar nätverksinformationen och visar den.
Bryter alla aktuella sessioner.
ON eller OFF. Aktiverar eller inaktiverar
den automatiska IP-konfigurationen.
ON eller OFF. Aktiverar eller inaktiverar
webbkonfigurationssidan.
Mätarens fyrdelade nätverks-ID. Måste ställas in
manuellt om automatisk konfiguration inte används.
Används tillsammans med IP-adressen för att
avgöra vilket nätverk mätaren ingår i. Måste ställas in
manuellt om automatisk konfiguration inte används.
IP-adressen till den server som ger mätaren
åtkomst till andra nätverk. Måste ställas in manuellt
om automatisk konfiguration inte används.
Exempel:
>net refresh
OK
DHCP
:
IP address
:
Subnet mask
:
Default gateway:
Web config.
:
MAC address
:
Status
:
>
>net on off
DHCP
:
IP address
:
Subnet mask
:
Default gateway:
Web config.
:
MAC address
:
Status
:
OK
>
OFF
192.168.0.101
255.255.255.0
192.168.0.1
OFF
00:40:9d:2c:d2:05
Not connected
ON
192.168.0.104
255.255.255.0
192.168.0.1
OFF
00:40:9d:2c:d2:05
Connected
VAISALA ________________________________________________________________________ 85
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
>net off 192.168.0.101 255.255.255.0 192.168.0.1 off
DHCP
: OFF
IP address
: 192.168.0.101
Subnet mask
: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.0.1
Web config.
: OFF
MAC address
: 00:40:9d:2c:d2:05
Status
: Connected
OK
>
Konfiguration av trådlöst LAN
LAN- och WLAN-gränssnittens inställningar beskrivs i Tabell 16.
Aktuella inställningar framgår av den seriella linjen eller enhetens
informationsdisplay, se avsnittet Enhetsinformation på sidan 103.
- CCMP-kryptering kallas AES i en del nätverksprodukter.
- WLAN-gränssnittet stödjer både WPA- och WPA2-säkerhet
(kallas även 802.11i) när något av WPA-PSK-lägena väljs.
- Om ditt WLAN-nätverk använder någon annan säkerhetsmetod
än de som anges nedan måste du inrätta ett tillfälligt WLAN-nätverk
med någon av dessa inställningar och sedan ställa in WLANsäkerhetsinställningarna för det aktuella nätverket med hjälp av
webbkonfigurationen. Se avsnittet Webbkonfiguration för LAN
och WLAN på sidan 89.
Tabell 16 Inställningar för trådlöst LAN
Parameter
SSID
Säkerhetstyp
Beskrivning
Service set identifier (d.v.s. nätverksnamnet)
på det trådlösa nätverket som det ska anslutas
till. 1–32 tecken.
Det trådlösa nätverkets säkerhetstyp. Alternativen är:
ÖPPET
ÖPPET/WEP
WPA-PSK/TKIP
WPA-PSK/CCMP
Säkerhetsnyckel
För alla alternativ utom ÖPPET krävs en
säkerhetsnyckel, se nedan.
Krypteringsnyckeln eller lösenordet som används
i ett krypterat nätverk.
86 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Använda displayen/knappsatsen
Du kan konfigurera inställningar för trådlöst LAN med displayen/knappsatsen
på följande sätt:
1.
2.
3.
4.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
Tryck på ►-pilknappen och välj Gränssnitt.
Tryck på ►-pilknappen och välj Nätverksinställningar. Det dröjer
lite medan mätaren uppdaterar nätverksinformationen.
Tryck på ►-pilknappen och välj Inställn. för trådl. LAN.
0802-111
Bild 51 Inställningar för trådlöst LAN
5.
Namnet som anges på sidan är det för närvarande valda trådlösa
nätverkets nätverksnamn. Om du vill ändra nätverksnamnet trycker
du på REGL.-knappen. Använd ▲▼ -pilknapparna för att ändra
tecknet under markören och ◄►-pilknapparna för att flytta markören.
Tryck på OK-knappen när du är klar.
0802-110
Bild 52 Ange nätverksnamn
6.
Om du vill ändra den för närvarande valda nätverkstypen markerar
du aktuell typ och trycker på Ändra-knappen. Välj den nya typen i
listan och tryck på Välj-knappen.
0802-112
Bild 53 Välja det trådlösa nätverkets typ
VAISALA ________________________________________________________________________ 87
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
7.
8.
Om du har valt en krypterad nätverkstyp (WEP eller WPA)
måste du ange den säkerhetsnyckel som används. Välj den
aktuella posten för Nyckel/lösenord och tryck på Regl.-knappen.
Skriv in nyckeln på samma sätt som nätverksnamnet och tryck på
OK-knappen. För WEP-krypteringen måste du ange krypteringen
hexadecimalt (10 hexadecimala siffror för 64-bitars kryptering eller
26 hexadecimala siffror för 128-bitars kryptering). En WPA-nyckel
måste bestå av 8–63 ASCII-tecken.
När det trådlösa nätverkets parametrar har ställts in trycker du på
Avsl.-knappen på menyn Inställn. för trådl. LAN. Du ombeds
sedan att bekräfta de nya inställningarna. Observera att när de nya
inställningarna sparas bryts eventuella WLAN-anslutningar som är
aktiva för närvarande.
Använda seriell linje
Använd det seriella linjekommandot WLAN för att visa eller
ställa in inställningarna för det trådlösa nätverket. Om du ställer
in en krypterad nätverkstyp ombeds du att ange säkerhetsnyckeln.
För WEP-krypteringen måste du ange krypteringsnyckeln hexadecimalt
(10 hexadecimaler för 64-bitars kryptering eller 26 hexadecimaler
för 128-bitars kryptering) eller med vanliga ASCII-tecken (5 tecken
för 64-bitars kryptering eller 13 tecken för 128-bitars kryptering).
En WPA-nyckel måste bestå av 8 … 63 ASCII-tecken.
WLAN [SSID TYPE]<cr>
där
SSID
TYPE
=
=
Nätverksnamn med 1–32 tecken.
Det trådlösa nätverkets säkerhetstyp. Alternativen är:
OPEN
OPEN/WEP
WPA-PSK/TKIP
WPA-PSK/CCMP
Exempel:
>wlan ?
Network SSID
Type
>
: WLAN-AP
: OPEN
>wlan accesspoint wpa-psk/tkip
Network SSID
: accesspoint
Type
: WPA-PSK/TKIP
WPA-PSK phrase ? thequickbrownfox
Save changes (Y/N) ? y
OK
>
88 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Kommunikationsprotokoll
När en anslutning upprättas via LAN- eller WLAN-gränssnittet har
sessionen samma kommunikationsläge, run-intervall, avsökningsadress
och ekoinställningar som den seriella portens (användarportens) session
skulle ha.
Dessa inställningar kan ändras med displayen/knappsatsen, med den
seriella linjen (användarporten eller serviceporten) eller direkt under
en Telnet-session.
Displayens menysökväg till kommunikationsprotokollets inställningar är:
Huvudmeny ► Gränssnitt ► Nätverksgränssnitt ► Kommunikat.
protokoll.
Kommandona för att ändra inställningarna är SMODE, INTV, ADDR
och ECHO.
Webbkonfiguration för LAN och WLAN
Både LAN- och WLAN-gränssnittet har en webbkonfigurationssida
som kan öppnas med en webbläsare. Om du inte har blockerat sidan
i nätverksinställningarna kan du öppna den med en webbläsare på
gränssnittets IP-adress. Du kan kontrollera gränssnittets aktuella tilldelade
IP-adress på enhetens informationssidor (se Enhetsinformation på sidan 103)
eller från den seriella linjen med net ?-kommandot.
När du ska öppna webbkonfigurationssidan måste du logga in först.
Username: user
Password: vaisala
Webbkonfigurationen har liknande nätverkskonfigurationsalternativ som
den seriella linjen och displayen/knappsatsen. Den har också ytterligare
alternativ för avancerade användare. Det finns t.ex. fler alternativ för att
säkra det trådlösa nätverket.
Om dessa avancerade alternativ används kommer de att visas som standardkonfigurationer från den seriella linjen eller displayen/knappsatsen.
VAISALA ________________________________________________________________________ 89
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
1102-017
Bild 54 Webbkonfigurationsgränssnitt för LAN
Terminalprograminställningar
Anvisningarna nedan beskriver hur du ansluter till MMT330 med terminalprogrammet PuTTY för Windows. Utför nödvändig kabeldragning och
konfiguration för mätaren innan du följer anvisningarna.
PuTTY kan laddas ned från www.vaisala.com/software.
OBS!
PuTTY kan inte användas för att komma åt mätaren via användarporten
om mätaren är konfigurerad för användning av Modbus-protokollet. Du kan
dock alltid använda PuTTY för att komma åt mätaren via serviceporten.
Öppna en seriell/USB-anslutning
1.
2.
3.
Slå på strömmen till MMT330 och starta PuTTY-programmet.
Välj inställningskategorin Serial & USB och se efter att rätt
COM-port har valts i fältet Serial or USB line to connect to.
Ändra port vid behov.
Om du använder en USB-kabel från Vaisala kan du kontrollera
vilken port den använder genom att klicka på knappen USB
Finder…. Då öppnas programmet Vaisala USB Instrument Finder
som installerades tillsammans med USB-drivrutinerna.
Se efter att de andra seriella/USB-linjeinställningarna är korrekta
för din anslutning, eller ändra om det behövs. Standardinställningarna
(som visas i Bild 55 på sidan 91) används av serviceporten i
MMT330.
90 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
0810-070
Bild 55 Öppna en seriell anslutning
4.
Klicka på knappen Open för att öppna anslutningsfönstret
och börja använda den seriella linjen.
Om PuTTY inte kan öppna den seriella port som du har valt
så visas ett felmeddelande i stället. Om detta händer så startar
du om PuTTY och kontrollerar inställningarna.
VAISALA ________________________________________________________________________ 91
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Öppna en Telnet-session (LAN/WLAN)
OBS!
Anvisningarna nedan förutsätter att mätarens LAN-/WLAN-gränssnitt
är korrekt konfigurerat och att nätverksanslutningen redan är upprättad.
1.
2.
3.
Slå på strömmen till instrumentet och starta PuTTY-programmet.
Om din mätare hämtar en nätverksadress med DHCP ska du vänta
en stund till det är slutfört och sedan bekräfta adressen från mätaren.
I sessionsfönstret markerar du Telnet som anslutningstyp.
Ange mätarens IP-adress i fältet Host Name (or IP address).
Använd Telnets standardport 23.
0810-071
Bild 56 Öppna en Telnet-anslutning
4.
Klicka på knappen Open för att öppna anslutningsfönstret och
börja använda Telnet-sessionen.
Om PuTTY inte kan ansluta till den IP-adress som du angav så
visas ett felmeddelande i stället. Om detta händer så kontrollerar du
IP-adressen och inställningarna, startar om PuTTY och försöker igen.
92 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Lista över seriella kommandon
Alla kommandon kan skrivas med antingen små eller stora bokstäver.
I kommandoexemplen visas den text som användaren ska skriva in
i fet stil.
Notationen <cr> betyder att göra en vagnretur genom att trycka på
Enter-knappen på datorns tangentbord. Gör en <cr> för att rensa
kommandobufferten innan du börjar lägga in kommandon.
I tabellerna nedan är den feta texten inom hakparenteser standardinställningen.
Tabell 17 Mätkommandon
Kommando
R
S
INTV [0–255 S/MIN/H]
SEND [0–255]
DSEND
SMODE
[STOP/SEND/RUN/
POLL/MODBUS]
SDELAY
SERI [baud p d s]
ADDR [0–255]
NET
WLAN
OPEN [0–255]
CLOSE
Beskrivning
Starta den kontinuerliga utsändningen
Stoppa den kontinuerliga utsändningen
Ställa in intervall för kontinuerlig utsändning
(för RUN-läge)
Skicka mätvärdet en gång
Skicka mätvärdet en gång från alla anslutna mätare
(i STOP- eller POLL-läge)
Ställa in datagränssnittsläget
Visa eller ställa in användarportens
(RS232 eller RS485) minsta svarsfördröjning
ABaud för användarportinställningar
(standard: 4800 E 7 1): 300–115 200
Ställa in mätaradressen
(för POLL- och MODBUS-lägen)
Visa eller ställa in nätverksparametrar
för LAN- och WLAN-gränssnitt
Visa eller ställa in parametrar för
trådlöst nätverk för WLAN-gränssnitt
Öppna en tillfällig anslutning till en POLL-lägesenhet
Stänga den tillfälliga anslutningen
(tillbaka till POLL-läge)
Tabell 18 Formateringskommandon
Kommando
FORM
TIME
DATE
FTIME [ON/OFF]
FDATE [ON/OFF]
SCOM
UNIT
Beskrivning
Ställa in utgångsformatet för SEND- och R-kommandon
Ställa in tiden
Ställa in datum
Lägga till tid till SEND- och R-utgångar
Lägga till datum till SEND- och R-utgångar
Tilldela ett nytt kommandonamn som
fungerar som SEND-kommandot
Välja metriska eller icke-metriska utgångsenheter
VAISALA ________________________________________________________________________ 93
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Tabell 19 Dataregistreringskommandon
Kommando
DIR
PLAY [0–21]
[START END]
DSEL
DELETE
UNDELETE
Beskrivning
Visa registrerade filer
Skicka registrerad datafil. Start- och sluttider kan
endast specificeras om dataloggningsmodulen är
installerad. Tiderna måste anges i följande format:
åååå-mm-dd hh:mm:ss
Välja dataregistrering och displaymätparametrar.
Radera alla datafiler, inklusive minnet
i dataloggningsmodulen (tillval)
Återställa raderade filer som inte har skrivits över
Tabell 20 Kalibrerings- och justeringskommandon
Kommando
CRH
CT
FCRH
CTEXT
CDATE
ACAL
Beskrivning
Relativ fuktkalibrering
Temperaturkalibrering
Relativ fuktkalibrering efter sensorbyte
Skicka texten till kalibreringsinformationsfältet
Ställa in kalibreringsdatumet
Kalibrering av analog utgång
Tabell 21 Ställa in och testa analoga utgångar
Kommando
AMODE
ASEL
ITEST
AERR
AOVER [ON/OFF]
Beskrivning
Visa de analoga utgångslägena
Välja parametrar för analoga utgångar
Testa analoga utgångar
Ändra analoga felutgångsvärden
Utöka området för analog utgång med 10 %
Tabell 22 Ställa in och testa reläer
Kommando
RSEL
RTEST
Beskrivning
Ställa in och visa relän
Testa relän
Tabell 23 Andra kommandon
Kommando
?
??
ALSEL
CON
ECHO [ON/OFF]
ERRS
FILT
FIND
HELP
LIGHT
LOCK
MODBUS
MODS
OIL
VERS
Beskrivning
Utgångsinformation om enheten
Utgångsinformation om enheten i POLL-läge
Ställa in displayalarm
Ställa in displayens kontrast
Slå på/stänga av datagränssnittsekot
Lista aktuella mätarfel
Ställa in resultatfiltrering
Alla enheter i POLL-läge skickar sina adresser
Lista kommandon som är tillgängliga för närvarande
Ställa in läget för displayens bakgrundsbelysning
Låsa menyn eller inaktivera knappsatsen
Visa diagnostisk Modbus-statistik
Visa information om anslutna moduler
Ställ in oljespecifika parametrar för ppm-omvandling
Visa information om programvaruversion
94 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Få mätvärdesmeddelande från seriell linje
Starta kontinuerlig utsändning
Ange R-kommandot för att starta kontinuerlig utsändning av mätvärden.
R<cr>
Exempel:
>r
aw=
>
0.261 T= 23.8 'C H2O=
15 ppm
Om ett värde är för långt för att få plats i det tillgängliga utrymmet eller
om det uppstår fel med utsändning av mätparametern visas värdet med
stjärnor ”*”.
Du kan ändra utgångsformatet med hjälp av följande kommandon:
- Utgångsintervallet kan ändras med hjälp av kommandot INTV.
- Utgångsmeddelandets format kan ändras med hjälp av kommandot
FORM.
Stoppa kontinuerlig utsändning
Använd S-kommandot för att avsluta RUN-läget. Efter detta kommando
kan alla andra kommandon användas. Du kan också stoppa utsändningen
genom att trycka på Esc-tangenten eller återställa mätaren.
S<cr>
Se kommandot SMODE för att ändra standarddriftläge (strömpåslagning).
Skicka mätvärdet en gång
Använd SEND-kommandot för att skicka mätvärdet en gång i STOP-läge.
SEND<cr>
Utgångsformatet beror på vilka parametrar mätaren kan sända.
Exempel:
>send
RS=
45.1% T= 23.8 'C H2O=
>
15 ppm
VAISALA ________________________________________________________________________ 95
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Tilldela ett alias till SEND-kommandot
Använd SCOM-kommandot för att tilldela ett nytt kommando som fungerar
som SEND-kommandot. Mätarens standardkommando SEND fungerar
alltid normalt oavsett vad SCOM-definitionen är. Kommandonamn är inte
skiftlägeskänsliga.
SCOM<cr>
Exempel (tilldela kommandot MEASURE som ett alias för SENDkommandot):
>scom
Send command
:
? measure
>measure
aw=
0.261 T= 23.8 'C H2O=
>
15 ppm
Du kan ta bort SCOM-definitionen genom att trycka på Esc när du anger
kommandonamnet:
>scom
Send command
: measure ? <esc>
Skicka mätvärdet en gång från alla mätare
Använd DSEND-kommandot för att skicka mätvärdet en gång från alla
anslutna mätare som är i STOP- eller POLL-läge. För att undvika datakollisioner kommer mätarna att skicka sina svar efter en lämplig fördröjning.
Svaren innehåller mätarnas adress följt av mätvärdesmeddelandet.
OBS!
Den totala utförandetiden för DSEND-kommandot beror på den seriella
portanslutningens överföringshastighet. Vid låga hastigheter tar det avsevärd
tid för enheter med ett stort antal adresser att svara. Fördröjningen blir
densamma även om det inte finns några andra enheter alls.
DSEND<cr>
Exempel (mätarna med adresserna 3 och 25 svarar):
>dsend
3 RS=
25 aw=
>
41.2% T= 23.8 'C H2O=
0.277 T= 23.5 'C H2O=
15 ppm
16 ppm
96 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Kommunicera med en mätare i POLL-läge
OPEN
När alla mätare på RS-485-bussen är i POLL-läge ställer OPENkommandot tillfälligt över en mätare till STOP-läge så att andra
kommandon kan läggas in.
OPEN [aa]<cr>
där
aa =
Mätarens adress (0–99).
CLOSE
CLOSE-kommandot återställer mätaren till POLL-läge.
Exempel:
>open 2
(opens the line to transmitter 2, other
transmitters stay in POLL mode)
>?
...
>close
(for example, display device information)
(line closed)
Formatera meddelande från seriell linje
OBS!
I stället för att använda kommandona FTIME och FDATE som beskrivs
i det här avsnittet kan du använda FORM-kommandot med modifierarna
TIME och DATE. Se avsnittet FORM på sidan 99.
FTIME och FDATE
Kommandona FTIME och FDATE aktiverar/inaktiverar utsändning av
tid och datum till den seriella linjen. För att lägga till tid till R- och SENDutsändningar, skriv:
FTIME [x]<cr>
För att lägga till datum till R- och SEND-utsändningar, skriv:
FDATE [x]<cr>
där
x
=
ON eller OFF
VAISALA ________________________________________________________________________ 97
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Exempel:
>send
aw=
0.277 T= 23.5 'C H2O=
16 ppm
>ftime on
Form. time
: ON
>send
00:16:07 aw=
0.277 T= 23.5 'C H2O=
16 ppm
>fdate on
Form. date
: ON
>send
2000-01-01 00:16:15 aw=
0.277 T= 23.5 'C H2O=
>
16 ppm
Allmänna inställningar
Ändra mätparametrar och enheter
Använd seriella kommandon eller tillvalet display/knappsats för att ändra
mätparametrar och enheter. MMT330 mäter följande mätparametrar:
OBS!
-
Vattenaktivitet (aw)
-
Relativ mättnad (%RS)
-
Temperatur (T) (metrisk enhet: ºC, icke-metrisk enhet: ºF)
-
ppm; endast för transformatorolja (H2O)
Det är bara de mätparametrar som väljs vid beställning av enheten som
kan väljas som displayens utgångsmätparametrar.
Använda displayen/knappsatsen
Använda displayen/knappsatsen för att välja displayens utgångsmätparametrar.
1.
2.
3.
4.
5.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
Tryck på ►-pilknappen och välj Display.
Tryck på ►-pilknappen och välj Mätparametrar.
Välj mätparametern med hjälp av ▲▼ -pilknapparna.
Bekräfta valet genom att trycka på VÄLJ. Du kan välja
1 … 3 displaymätparametrar åt gången.
Tryck på AVSL. för att återgå till basdisplayen.
98 ___________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Välja displayenheter:
1.
2.
3.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
Tryck på ►-pilknappen och välj Display.
Använd ▲▼-pilknapparna för att välja Enheter. Bekräfta valet
genom att trycka på den högra pilknappen.
Använd ▲▼-pilknapparna för att välja displayenheter. Bekräfta
valet genom att trycka på ÄNDRA. Enheten ändras från metrisk
till icke-metrisk eller tvärtom.
Tryck på AVSL. för att återgå till basdisplayen.
4.
5.
OBS!
Ändring av displaymätparametrar/enheter (med displayen/knappsatsen)
påverkar inte seriella utgångsdata.
Använda seriell linje
FORM
Använda det seriella linjekommandot FORM för att ändra formatet
eller välja vissa mätparametrar för utgångskommandona SEND och R.
FORM [x]<cr>
där
x
=
Formateringssträng
Om ingen formateringssträng anges visar kommandot den för närvarande
aktiva formateringssträngen. Observera att hash-symbolen ”#” anges av ett
omvänt snedstreck ”\” när den aktuella formateringssträngen visas.
Formateringssträngen består av mätparametrar och modifierare. MMT330
mäter följande mätparametrar:
-
Vattenaktivitet (aw)
-
Relativ mättnad (%RS)
-
Temperatur (T) (metrisk enhet: ºC, icke-metrisk enhet: ºF)
-
ppm; endast för transformatorolja (H2O) (valfri mätparameter)
VAISALA ________________________________________________________________________ 99
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Använd mätparametrarnas förkortningar när du väljer en mätparameter.
Modifierarna beskrivs i Tabell 24 på sidan 100 nedan.
Tabell 24 Modifierare för FORM-kommandot
Modifierare
x.y
#t
#r
#n
””
#xxx
U5
ADDR
SN
TIME
DATE
Beskrivning
Längdmodifierare (antal siffror och decimaler)
Tabulator
Vagnretur
Radmatning
Strängkonstant
Specialtecken, kod ”xxx” (decimal), t.ex. #027 för ESC
Enhetsfält och -längd (längd är tillval)
Mätarens adress [00–255]
Mätarens serienummer
Tid [hh:mm:ss]
Datum [åååå-mm-dd]
Exempel:
>form "aw=" 6.4 aw #t "t=" 6.2 t #r#n
OK
>send
aw=
0.2644
t=
25.50
>
>form "Oil ppm= " h2o " " u3 #r#n
OK
>send
Oil ppm=
16.6 ppm
>
>>form "RS%=" " " U4 3.5 "T" T " " U3 6.0 "H2O=" H20 " " U5
\r \n
>OK
>send
RS%=
45.1%
T= 23.91169 'C H20=
27 ppm
>
Kommandot ”FORM /” returnerar standardformatet för utgångar.
Standardformatet för utgångar beror på enhetskonfigurationen.
>form /
OK
>send
aw=
0.087 T= 24.0 'C
>
100 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
UNIT
Använd kommandot UNIT för att välja metriska eller icke-metriska
utgångsenheter:
UNIT [x]<cr>
där
x
=
M eller N
=
=
Metriska enheter
Icke-metriska enheter
där
M
N
OBS!
Det här kommandot ändrar både den seriella utgången och
displayenheterna till antingen metriska eller icke-metriska enheter.
När du vill visa både metriska och icke-metriska enheter samtidigt
på den seriella linjen och displayen väljer du displayenheterna senare
med hjälp av displayen/knappsatsen.
Datum och tid
Använda displayen/knappsatsen
Om tillvalet dataloggningsmodulen är installerad kan du ändra tid och
datum med hjälp av displayen/knappsatsen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
Välj System och tryck på ►-pilknappen för att bekräfta ditt val.
Välj Datum och tid och tryck på ►-pilknappen.
Tryck på REGL.-knappen för att aktivera justeringsläget,
och välj eller ändra värden med hjälp av pilknapparna.
Du kan också ändra de datum- och tidsformat som visas i diagrammen.
De valda formaten används bara i grafikdisplayen, de ändrar inte
formaten som används i den seriella kommunikationen.
Tryck på AVSL. för att återgå till basdisplayen.
VAISALA _______________________________________________________________________ 101
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Använda seriell linje
Om du vill ställa in tiden anger du kommandot TIME.
Om du vill ställa in datumet anger du kommandot DATE.
TIME<cr>
DATE<cr>
Dessa tids- och datuminställningar visas i PLAY-kommandots
tidsstämplar. Om du vill inkludera tid och datum i kommandona R
och SEND använder du kommandona FTIME och FDATE.
Exempel:
OBS!
>time
Time
: 13:42:49 ?
>date
Date
: 2007-05-31 ?
Om dataloggningsmodulen (tillval) inte är installerad raderas
tid och datum som är tillgängliga på de seriella portarna (endast)
till 2000–01–01 00:00:00 vid återställning eller strömavbrott.
Datafiltrering
Genomsnittsdatafiltret beräknar ett genomsnitt över en viss
tidsperiod. Lägst mätningsbrus fås med förlängd filtrering.
Det finns tre filtreringsnivåer.
Tabell 25 Filtreringsnivåer
Inställning
FRÅN
STANDARD
FÖRLÄNGD
Filtreringsnivå
Ingen filtrering (standardinställning)
Standardfiltrering, ca 13 s rörligt genomsnitt
Förlängd filtrering, ca 1 min i genomsnitt som standard
men kan konfigureras på den seriella linjen
Använda displayen/knappsatsen
1.
2.
3.
4.
5.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
Välj Mätning genom att trycka på ►-pilknappen.
Välj Filtrering och tryck på ÄNDRA för att bekräfta ditt val.
Välj Från/Standard/Förlängd och tryck på VÄLJ för att bekräfta
ditt val.
Tryck på AVSL. för att återgå till basdisplayen.
102 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Använda seriell linje
Använd det seriella linjekommandot FILT för att ställa in filternivån.
FILT [nivå] [förlfaktor]<cr>
där
nivå
= Filtreringsnivå. Alternativen är:
OFF (ingen filtrering, standardinställning).
ON (standardfiltrering, ca 13 s rörligt genomsnitt).
EXT (förlängd filtrering, ca 1 min genomsnitt som standard
men kan konfigureras genom att ändra förlfaktorn).
förlfaktor = Viktat genomsnitt-faktor för den förlängda filtreringsnivån.
Område 0–1, standard är 0,030.
I förlängt filtreringsläge beräknas utgången
baserat på följande formel:
[(nytt resultat * förlfaktor) +
(gammalt resultat * (1,0 – förlfaktor))].
Det innebär att med förlfaktor-värdet 1 beaktar mätaren
bara den senaste mätningen, men med förlfaktor-värdet
0,1 är en ny utgång en kombination av den föregående
utgången (90 %) och den senaste mätningen (10 %).
Exempel (aktivera standardfiltrering):
>filt on
Filter
: ON
>
Enhetsinformation
Använd displayen/knappsatsen eller den seriella linjen för att visa
enhetsinformation.
Tryck på INFO-knappen i basdisplayen för att se följande information:
- Aktuella eller tidigare obekräftade fel, om några
- Enhetsinformation
- Aktuellt datum och tid (visas endast om dataloggningsmodulen är
installerad)
- Justeringsinformation som kommer från användaren
- Mätvärdesinställningar
- Displayalarminställningar
- Information om datagränssnittet
VAISALA _______________________________________________________________________ 103
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
- LAN- och WLAN-gränssnittens nätverksinställningar och status
- Analog utgångsinformation
- Reläutgångsinformation (om tillämplig)
1104-127
Bild 57 Enhetsinformation på display
Gå framåt i informationssidorna genom att trycka på FORTS.-knappen
flera gånger tills du ser önskad information. Du kan också bläddra mellan
informationsdisplayerna med pilknapparna. Tryck på OK för att återgå
till basdisplayen.
?
Använd det seriella linjekommandot ? för att kontrollera den aktuella
mätarkonfigurationen. Kommandot ?? är liknande, men kan också
användas om mätaren är i POLL-läge.
Exempel:
>?
MMT330 / 2.04
Serial number :
Batch number
:
Adjust. date
:
Adjust. info
:
Date
:
Time
:
Serial mode
:
Baud P D S
:
Output interval:
Address
:
Echo
:
Pressure
:
Filter
:
Ch1 output
:
Ch2 output
:
Ch3 output
:
Ch1 aw
low :
Ch1 aw
high :
Ch2 T
low :
Ch2 T
high :
Ch3 H2O
low :
Ch3 H2O
high :
Module 1
:
Module 2
:
>
A3420002
A3210034
2005-08-07
Pre-adjustment Vaisala/HEL
2000-01-01
02:32:27
STOP
4800 E 7 1
0 s
0
ON
1013.25 hPa
OFF
4–20mA
4–20mA
4–20mA
0.00
1.00
-40.00 'C
60.00 'C
0.00 ppm
500.00 ppm
not installed
AOUT-1
104 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
LIGHT
Använd kommandot LIGHT för att visa eller ställa in läget för displayens
bakgrundsbelysning (tillval). Om kommandot utfärdas utan att ett läge
specificeras visas det aktuella bakgrundsbelysningsläget.
LIGHT [läge]<cr>
där
mode =
Driftläge för displayens bakgrundsbelysning. Alternativen är:
ON (bakgrundsbelysningen är alltid på).
OFF (bakgrundsbelysningen är alltid av).
AUTO (bakgrundsbelysningen tänds och släcks automatiskt
när tangentbordet används).
Exempel:
>light
Backlight
>light auto
Backlight
>
: OFF
: AUTO
HELP
Använd HELP-kommandot för att visa en lista över kommandona.
Vilka kommandon som är tillgängliga beror på enhetskonfigurationen
och installerade tillval.
Exempel:
>help
?
ASEL
CT
DSEL
FILT
LIGHT
PLAY
SEND
TIME
>
ACAL
CDATE
CTEXT
DSEND
FORM
LOCK
R
SERI
UNDELETE
ADDR
CLOSE
DATE
ECHO
HELP
MODBUS
RESET
SMODE
UNIT
AERR
CON
DELETE
ERRS
INTV
MODS
SCOM
SYSTEM
VERS
ALSEL
CRH
DIR
FCRH
ITEST
OIL
SDELAY
TEST
VAISALA _______________________________________________________________________ 105
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
ERRS
Använd ERRS-kommandot för att visa mätarfelmeddelanden,
se Tabell 29 på sidan 148.
Exempel (inga aktiva fel):
>errs
No errors
>
Exempel (visar aktivt fel):
>errs
Error: E2
>
Humidity sensor open circuit.
MODS
Använd MODS-kommandot för att visa information om tillvalsmoduler
som är anslutna till mätaren.
Exempel:
>mods
Module 1
: WLAN-1 (POST: release_82000941_J; FW:
Version 82000977_K1 10/16/2008)
Module 2
: LOGGER-1
(1024 MB; HW: B; SW: 5)
>
VERS
Använd VERS-kommandot för att visa information om programvaruversion.
Exempel:
>vers
MMT330 / 5.10
>
Återställa mätaren med hjälp av den
seriella linjen
RESET
Återställer enheten. Användarportens switchar växlar till startutgångsläget
som valts med kommandot SMODE.
106 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Låsa menyn/knappsatsen med hjälp
av den seriella linjen
LOCK
Använd LOCK-kommandot för att förhindra att användaren går in på
menyn med hjälp av knappsatsen, eller för att låsa knappsatsen helt.
Alternativt kan du ställa in en 4-siffrig PIN-kod, t.ex. 4444.
Om en PIN-kod har ställts in ombeds användaren uppge koden när denna
försöker öppna menyn. Om rätt kod anges inaktiveras låset tills användaren
återgår till basvyn.
LOCK [x] [yyyy]<cr>
där
x
=
yyyy =
Knappsatslåsningsnivå, område 0–2. Alternativen är:
0 – Inget lås (full åtkomst).
1 – Menyn är låst men diagram är åtkomliga.
2 – Knappsatsen är helt inaktiverad.
4-siffrig PIN-kod. Koden kan endast ställas in när
knappsatslåsningsnivån är 1.
Exempel:
>lock 1 4444
Keyboard lock
>
: 1 [4444]
>lock 1
Keyboard lock
>
: 1
VAISALA _______________________________________________________________________ 107
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Inställningar för seriell utgång
Användarportens kommunikationsinställningar kan ändras med den seriella
linjen eller med display-/knappsatsen. Kommunikationsinställningarna för
serviceporten är fasta och kan inte ändras.
OBS!
Om en kommunikationsmodul (LAN-, WLAN- eller RS-422/RS-485gränssnitt) är installerad är användarporten inte åtkomlig. Eventuella
ändringar av inställningarna används i modulens gränssnitt, om tillämpligt.
Använda displayen/knappsatsen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
Välj Gränssnitt och tryck på ►-pilknappen för att bekräfta ditt val.
Välj Datagränssnitt och tryck på ►-pilknappen för att bekräfta
ditt val.
Välj Överf.hast. och Dataformat genom att trycka på ÄNDRAknappen. Välj med ▲▼-pilknapparna och tryck på VÄLJ för att
bekräfta ditt val.
Välj det Protokoll som ska användas av den seriella utgången
genom att trycka på ÄNDRA-knappen. Markera alternativet med
▲▼-pilknapparna och tryck på VÄLJ. Detta är samma seriella
lägesinställning som ändras med det seriella kommandot SMODE.
- RUN-läget skickar kontinuerligt ut mätvärdesmeddelandet med
det angivna intervallet. Om du väljer RUN-läget ska du också
ställa in önskat RUN-intervall.
- POLL-läget gör det möjligt för flera mätare att dela samma RS-485linje. Om du väljer POLL-läget måste du även välja Enhetsadress
eftersom varje mätare på linjen måste ha en unik adress.
- I STOP-läge skickar mätaren ut mätarprogramvaruversionen vid
återställning och start och är sedan tyst i väntan på kommandon.
- SEND-läget är nästan identiskt med STOP-läget. Den enda
skillnaden är att mätaren skickar ut ett mätvärdesmeddelande
i stället för programvaruversionen vid starten.
- I MODBUS-läge är endast Modbus-protokollkommunikation
tillgänglig. Se Kapitel 5, Modbus och på sidan 131.
Välj RUN-intervall och enhet. Tryck på OK för att bekräfta.
Välj Enhetsadress och tryck på REGL. för att bekräfta.
Välj Eko och tryck på TILL för att slå på det eller FRÅN för att
stänga av det.
Tryck på AVSL. för att återgå till basdisplayen.
108 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
De nya användarportinställningarna som ställts in med
displayen/knappsatsen träder i kraft direkt.
Använda seriell linje
OBS!
Du kan använda de seriella kommandona för att ändra/visa
användarportsinställningarna om du för närvarande använder
serviceporten.
SERI
Använd SERI-kommandot för att ställa in användarportens
kommunikationsinställningar. Ändrade inställningar aktiveras
vid nästa återställning eller start.
SERI [b p d s]<cr>
där
b
=
p
d
s
=
=
=
Överföringshastighet (110, 150, 300, 600, 1 200, 2 400,
4 800, 9 600,19 200, 38 400, 57 600, 115 200).
Paritet (n = ingen, e = jämn, o = ojämn).
Databitar (7 eller 8).
Stoppbitar (1 eller 2).
Inställningarna kan ändras en parameter i taget eller alla parametrar
samtidigt.
Exempel (ändra alla parametrar):
>seri 600 N 8 1
600 N 8 1
>
Exempel (ändra endast paritet):
>seri O
4800 O 7 1
SMODE
Använd SMODE-kommandot för att ställa in användarportens driftläge
vid start.
SMODE [xxxx]<cr>
där
xxx =
STOP, SEND, RUN, POLL, eller MODBUS.
VAISALA _______________________________________________________________________ 109
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Tabell 26 Val av utgångslägen
Läge
STOP
SEND
Mätvärdesutgång
Endast med SEND-kommandot.
Ett mätvärdesmeddelande
automatiskt vid start, sedan
endast med SEND-kommandot.
Automatisk utgång.
Endast med kommandot
SEND [addr].
RUN
POLL
MODBUS
Tillgängliga kommandon
Alla (standardläge).
Alla.
Endast kommandot S.
SEND [addr] och OPEN [addr].
Andra kommandon blir tillgängliga
när en linje till mätaren har öppnats
med OPEN-kommandot.
Använd med RS-485-bussar där
flera mätare kan dela samma linje.
Måste läsas från mätaren med Endast Modbus-protokoll,
hjälp av Modbus-protokoll.
se Kapitel 5, Modbus, på sidan 131.
Valt utgångsläge aktiveras vid nästa återställning eller start.
ADDR
Använd ADDR-kommandot för att ställa in mätarens enhetsadress.
Adresser krävs för POLL-läge och MODBUS-läge (seriell Modbus).
ADDR [aa]<cr>
där
aa =
Mätarens enhetsadress, område 0–255 (standard = 0).
Exempel (ändra mätaradressen från 0 till 52):
>addr
Address
>
: 0 ? 52
INTV
Använd INTV-kommandot för att ställa in RUN-lägets utgångsintervall.
Tidsintervallet används endast när RUN-läget är aktivt. När intervallet är
inställt på noll erhålls den snabbaste möjliga utgångshastigheten.
INTV [xxx yyy]<cr>
där
xxx
yyy
= Fördröjning, område 0–255.
= Enhet: S, MIN eller H.
110 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Exempel (ställa in utgångsintervallet på 10 minuter):
>intv 10 min
Output interval: 10 min
>
SDELAY
Med SDELAY-kommandot kan du ställa in fördröjningstid
(svarstid) för användarporten eller visa det för närvarande inställda
fördröjningsvärdet. Det kan vara nödvändigt att justera fördröjningen
om halvduplexkommunikation (vanligen 2-wire RS-485) används.
Fördröjningsvärdet motsvarar tiondels millisekunder (t.ex. 5 = 0,050 s
minimum svarsfördröjning). Värdet kan ställas in på mellan 0–254.
Exempel:
>sdelay
Serial delay
: 0 ? 10
>sdelay
Serial delay
: 10 ?
ECHO
Använd ECHO-kommandot för att ställa in användarportens eko.
Kommandot antingen aktiverar eller inaktiverar eko av mottagna tecken.
ECHO [x]<cr>
där
x
OBS!
=
ON (aktiverad, standard) eller OFF (inaktiverad).
När RS-485-gränssnittet används med en tvåledningsanslutning ska ekot
alltid inaktiveras. När RS-232- eller RS-422/485-fyraledningsanslutning,
LAN eller WLAN används kan du inaktivera den som du vill.
Dataregistrering
Dataregistreringsenheten är alltid på och samlar in data automatiskt till
enhetsminnet. Om dataloggningsmodulen (tillval) är installerad används
den automatiskt av mätaren. Registrerade data försvinner inte från minnet
när strömmen stängs av. Insamlade data kan visas i form av ett diagram
i displayens grafikvy eller så kan de sammanställas i en lista med hjälp
av den seriella linjen eller programmet MI70 Link.
VAISALA _______________________________________________________________________ 111
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Välja mätparametrar för dataregistrering
Om enheten har tillvalsdisplayen är de registrerade mätparametrarna
alltid de som har valts för displayen. Upp till tre mätparametrar kan
registreras samtidigt. Anvisningar om hur du väljer displaymätparametrar
med knappsatsen finns i avsnittet Ändra mätparametrar och enheter på
sidan 98.
DSEL
Använd det seriella linjekommandot DSEL för att välja de
mätparametrar som ska registreras om mätaren inte är utrustad
med display/knappsats. MMT330 mäter följande mätparametrar:
-
Vattenaktivitet (aw)
-
Relativ mättnad (%RS)
-
Temperatur (T) (metrisk enhet: ºC, icke-metrisk enhet: ºF)
-
ppm; endast för transformatorolja (H2O) (valfri mätparameter)
DSEL [xxx]<cr>
där
xxx
=
Mätparameter för dataregistrering.
Exempel:
>dsel aw t
aw T
>
Ange kommandot utan parametrar och tryck på ENTER för att visa
de aktuella registreringsparametrarna.
Visa registrerade data
Om enheten har tillvalsdisplayen visas data från de valda mätparametrarna
på grafikdisplayen en i taget. Se avsnittet Grafikhistorik på sidan 68 för
närmare information om grafikdisplayen.
Du kan också dumpa loggade data till den seriella linjen i numeriskt format
med följande kommandon.
112 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
DIR
Använd den seriella linjen och ange kommandot DIR
för att kontrollera de tillgängliga filerna.
Utan dataloggningsmodulen registrerar enheten sex filer
(sex observationsperioder) för varje vald mätparameter.
Dataloggningsmodulen höjer antalet registrerade filer till sju
för varje mätparameter. Det totala antalet filer varierar alltså
mellan 6 och 21. Se Tabell 10 på sidan 68.
Välj t.ex. tre mätparametrar (aw, T och H2O). Den sista kolumnen
visar antalet datapunkter som har lagrats i filen.
Exempel (dataloggningsmodul installerad):
>dir
File
1 aw
2 aw
3 aw
4 aw
5 aw
6 aw
7 aw
8 T
9 T
10 T
11 T
12 T
13 T
14 T
15 H2O
16 H2O
17 H2O
18 H2O
19 H2O
20 H2O
21 H2O
>
description
(10 s intervals)
(90 s intervals)
(12 min intervals)
(2 h intervals)
(12 h intervals)
(3 d intervals)
(12 d intervals)
(10 s intervals)
(90 s intervals)
(12 min intervals)
(2 h intervals)
(12 h intervals)
(3 d intervals)
(12 d intervals)
(10 s intervals)
(90 s intervals)
(12 min intervals)
(2 h intervals)
(12 h intervals)
(3 d intervals)
(12 d intervals)
Oldest data available
2007-05-30 08:26:50
2007-05-30 05:25:30
2007-05-29 05:48:00
2007-05-19 02:00:00
2007-03-23 12:00:00
2006-04-20 00:00:00
2002-12-16 00:00:00
2007-05-30 08:26:50
2007-05-30 05:25:30
2007-05-29 05:48:00
2007-05-19 02:00:00
2007-03-23 12:00:00
2006-04-20 00:00:00
2002-12-16 00:00:00
2007-05-30 08:26:50
2007-05-30 05:25:30
2007-05-29 05:48:00
2007-05-19 02:00:00
2007-03-23 12:00:00
2006-04-20 00:00:00
2002-12-16 00:00:00
No. of points
13996800
1555200
194400
19440
3240
540
135
13996800
1555200
194400
19440
3240
540
135
13996800
1555200
194400
19440
3240
540
135
VAISALA _______________________________________________________________________ 113
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Exempel (utan dataloggningsmodul):
>dir
File
1 RS
2 RS
3 RS
4 RS
5 RS
6 RS
7 T
8 T
9 T
10 T
11 T
12 T
13 H2O
14 H2O
15 H2O
16 H2O
17 H2O
18 H2O
>
description
(10 s intervals)
(90 s intervals)
(12 min intervals)
(2 h intervals)
(12 h intervals)
(3 d intervals)
(10 s intervals)
(90 s intervals)
(12 min intervals)
(2 h intervals)
(12 h intervals)
(3 d intervals)
(10 s intervals)
(90 s intervals)
(12 min intervals)
(2 h intervals)
(12 h intervals)
(3 d intervals)
Oldest data available
2008-04-11 23:41:10
2008-04-11 20:41:11
2008-04-10 21:03:41
2008-03-31 18:03:41
2008-02-04 12:03:41
2007-03-04 00:03:41
2008-04-11 23:41:11
2008-04-11 20:41:11
2008-04-10 21:03:41
2008-03-31 18:03:41
2008-02-04 12:03:41
2007-03-04 00:03:41
2008-04-11 23:41:11
2008-04-11 20:41:11
2008-04-10 21:03:41
2008-03-31 18:03:41
2008-02-04 12:03:41
2007-03-04 00:03:41
No. of points
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
PLAY
Använd kommandot PLAY för att skicka den valda filen till den seriella
linjen. Om dataloggningsmodulen är installerad kan du specificera ett
intervall som ska skickas.
Data i utskicket är <TAB>-avgränsade. Detta är kompatibelt med de
flesta kalkylbladsprogram. Ställ vid behov in lokalt datum och tid med
TIME och DATE-kommandona innan kommandot ges.
PLAY [x] [startdatum starttid slutdatum sluttid]<cr>
där
x
=
startdatum =
starttid
=
slutdatum
=
sluttid
=
Antal av datafilen som kommer att skickas ut,
område 0–21. Antalet motsvarar utskicket med
DIR-kommandot, se exemplet på sidan 113.
Om antalet 0 väljs skickas alla datafiler.
Startdatum för det intervall som ska skickas ut.
Måste anges i följande format: åååå-mm-dd.
Starttiden för det intervall som ska skickas ut.
Måste anges i formatet hh:mm:ss eller h:mm.
Slutdatum för det intervall som ska skickas ut.
Måste anges i följande format: åååå-mm-dd.
Sluttid för det intervall som ska skickas ut.
Måste anges i formatet hh:mm:ss eller h:mm.
114 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Exempel:
>play 3 2007-05-05 00:00:00 2007-05-06 00:00:00
aw (12 min intervals) 2007-05-05 00:00:00
121
Date
Time
trend
min
max
yyyy-mm-dd hh:mm:ss
2007-05-05 00:00:00 0.2701
0.2700
0.2705
2007-05-05 00:12:00 0.2711
0.2702
0.2718
2007-05-05 00:24:00 0.2708
0.2708
0.2710
2007-05-05 00:36:00 0.2710
0.2702
0.2720
...
Utskicket kan avbrytas med <ESC>-tangenten.
OBS!
Utskick av stora mängder registrerade data kan leda till mycket stora
datafiler och ta lång tid, upp till flera dagar för dataloggningsmodulens
hela minne vid en upplösning på 10 sekunder. För att underlätta
databehandlingen rekommenderar vi att du väljer det största lämpliga
dataintervallet samt specificerar start-och sluttider noga.
Radera registrerade filer
Du kan radera registrerade datafiler med hjälp av knappsatsen/displayen
eller kommandot DELETE på den seriella linjen. Raderingen görs alltid
för alla data; du kan inte radera enskilda filer.
Observera att mätaren automatiskt skriver över gamla data när minnet är fullt,
så registrerade filer behöver inte raderas manuellt vid normal användning.
Så här raderar du datafilerna med hjälp av displayen/knappsatsen:
1.
2.
3.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
Välj System genom att trycka på ►-pilknappen.
Välj Rensa diagramminnen genom att trycka på RENSA-knappen.
Tryck på JA-knappen för att bekräfta valet.
FÖRSIKTIGT Med den här funktionen raderas mätarens hela datahistorik, inklusive alla
diagram och innehållet i dataloggningsmodulen (tillval).
UNDELETE
I likhet med DELETE-kommandot används UNDELETE-kommandot
utan argument. Det återställer alla raderade data som inte har skrivits över
ännu.
VAISALA _______________________________________________________________________ 115
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Analoga utgångsinställningar
De analoga utgångarna ställs in på fabriken enligt beställningsformuläret.
Om du vill ändra inställningarna följer du dessa instruktioner. Se avsnittet
Tredje analog utgång på sidan 53.
Ändra utgångsläge och område
Båda utgångskanalerna har sin egen DIP-switchmodul
med 8 switchar, se placeringen i Bild 2 på sidan 21
(DIP-switchar för analoga utgångsinställningar).
1.
2.
Välj utström/utspänning genom att ställa den ena av switcharna
1 eller 2 i läget ON.
Välj område genom att ställa en av switcharna 3–7 i läget ON.
0503-045
Bild 58 Ström-/spänningsswitchar för utgångsmoduler
Följande siffror avser Bild 58 ovan:
OBS!
1
2
=
=
3
=
Utgångsswitchar för ström-/spänningsval (från 1 till 2).
Switchar för val av ström-/spänningsområde (från 3 till 7) för
analog utgång 1 och 2.
Switchar för endast serviceändamål. Ska alltid stå i OFF-läge.
Ställ bara in en läges- och en områdesswitch på ON för en utgångskanal.
Resten av switcharna måste stå kvar på OFF.
116 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Exempel: 0–5 V utspänning har valts för kanal 1, och 4 … 20 A har valts
för kanal 2.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
OBS!
OFF
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
ON
Val
█
Vald utspänning
█
0–5 V vald
█
Vald utgångsström
█
4–20 mA vald
Om du har anpassat felutgångsinställningen (AERR) ska
du kontrollera att inställda felvärden fortfarande är giltiga
efter ändring av utgångsläget/-området. Se avsnittet Ställa
in felindikation för analoga utgångar på sidan 120.
Analoga utgångsmätparametrar
Använd displayen/knappsatsen för att ändra och skala analoga
utgångsmätparametrar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
Välj Gränssnitt genom att trycka på ►-pilknappen.
Välj Analoga utgångar genom att trycka på ►-pilknappen.
Välj Utgång 1/2/3 genom att trycka på ►-pilknappen.
Välj Mätparameter genom att trycka på ▲▼-pilknapparna.
Bekräfta ditt val genom att trycka på ÄNDRA.
Välj mätparametern med hjälp av pilknapparna. Tryck på VÄLJ
för att bekräfta valet.
Välj Skala, lägre gräns, genom att trycka på ▲▼-pilknapparna.
Tryck på REGL. för att bekräfta valet. Tryck på OK för att bekräfta
inställningen.
VAISALA _______________________________________________________________________ 117
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Välj den övre gränsen genom att trycka på ▲▼-pilknapparna.
Ställ in värdet för den övre gränsen med hjälp av pilknapparna.
Tryck på REGL. för att bekräfta valet. Tryck på OK för att
bekräfta inställningen.
Tryck på AVSL. för att återgå till basdisplayen.
8.
9.
AMODE/ASEL
Välj och skala analoga utgångsmätparametrar med den seriella linjen.
Kontrollera analoga utgångslägen med AMODE-kommandot.
AMODE<cr>
Exempel:
>amode
Ch1 output
Ch2 output
>
: 0–1V
: 0–1V
Välj och skala mätparametrar för analoga utgångar med kommandot ASEL.
Observera att de mätparametrar som är tillval bara kan väljas om de har
valts vid beställning av enheten.
ASEL [xxx yyy zzz]<cr>
där
xxx
yyy
zzz
=
=
=
Mätparameter för kanal 1.
Mätparameter för kanal 2.
Mätparameter för den analoga utgångskanalen 3, som är tillval.
Ange alltid alla mätparametrar för alla utgångar. MMT330 mäter följande
mätparametrar:
-
Vattenaktivitet (aw)
Relativ mättnad (%RS)
Temperatur (T) (metrisk enhet: ºC, icke-metrisk enhet: ºF)
ppm; endast för transformatorolja (H2O) (valfri mätparameter)
Använd kommandot ASEL [xxx yyy] enligt exemplet nedan när en enhet
med två analoga utgångar används.
Exempel:
>asel aw t
Ch1 aw
low
Ch1 aw
high
Ch2 T
low
Ch2 T
high
:
:
:
:
0.00
1.00
-40.00 'C
60.00 'C
>
118 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Tester av analog utgång
Använd displayen/knappsatsen för att testa de analoga utgångarnas
funktion genom att tvinga utgångarna till kända värden. Mät sedan
utgångarna med en ström-/spänningsmätare.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
Välj System genom att trycka på ►-pilknappen.
Välj Diagnostik genom att trycka på ►-pilknappen.
Välj Tester av analog utg. genom att trycka på ►-pilknappen.
Välj ett av testalternativen Tvinga 0 %/50 %/100 % av skala.
Tryck på TEST för att bekräfta valet. Alla utgångar testas samtidigt.
Det faktiska utgångsvärdet beror på det valda området.
Tryck på OK för att stoppa testningen. Tryck på AVSL. för att återgå
till basdisplayen.
ITEST
Använd kommandot ITEST för att testa de analoga utgångarnas funktion.
Kommandot ITEST tvingar de analoga utgångarna till angivna värden.
De analoga utgångarna är kvar på dessa värden tills du anger kommandot
ITEST utan parametrar eller återställer mätaren.
ITEST [aa.aaa bb.bbb cc.ccc]<cr>
där
aa.aaa = Ström- eller spänningsvärde som ska ställas in för kanal 1
(mA eller V).
bb.bbb = Ström- eller spänningsvärde som ska ställas in för kanal 2
(mA eller V).
cc.ccc = Ström- eller spänningsvärde som ska ställas in för kanal 3
(tillval) (mA eller V).
Exempel:
>itest 20 5
Ch1 (aw )
Ch2 (T
)
>
:
:
*
*
20.000 mA
5.000 mA
H'CCDA
H'34B9
VAISALA _______________________________________________________________________ 119
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Ställa in felindikation för analoga utgångar
Fabriksstandardtillståndet för analoga utgångar under feltillstånd är 0 V/0 mA.
Var noggrann vid valet av det nya felvärdet. Mätarens feltillstånd får inte
orsaka oväntade problem med processövervakningen.
Använd displayen/knappsatsen för att ställa in felindikation för den analoga
utgången.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
Välj Gränssnitt genom att trycka på ►-pilknappen.
Välj Analoga utgångar genom att trycka på ►-pilknappen.
Välj Utgång 1/2/3 genom att trycka på ►-pilknappen.
Välj Vid fel. Tryck på REGL. för att bekräfta valet. Ange
felindikationsvärdet med hjälp av pilknapparna. Tryck på OK för att
bekräfta inställningen. Detta värde skickas ut om ett mätarfel uppstår.
Tryck på AVSL. för att återgå till basdisplayen.
AERR
Använd det seriella linjekommandot AERR för att ändra felutgången.
AERR<cr>
Exempel:
>aerr
Ch1 error out
Ch2 error out
>
: 0.000V ? 5.0
: 0.000V ? 5.0
OBS!
Felutgångsvärdet måste ligga inom ett giltigt område av utgångsläget.
OBS!
Felutgångsvärdet visas endast vid mindre elfel, till exempel en skada
på en fuktsensor. Vid allvarligt enhetsfel skickas felutgångsvärdet inte
nödvändigtvis ut.
120 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Utöka området för analog utgång
Använd kommandot AOVER för att låta de analoga utgångskanalerna
överskrida sitt specificerade område med 10 %. Parameterskalningen förblir
densamma; det extra området används som extra mätområde i skalans högre
ände.
AOVER [ON/OFF]<cr>
Exempel:
>aover on
Extended output: ON
>
Följande exempel visar hur den analoga utgången påverkas. Kanal 2 skickar
ut temperaturen (T) med utspänningen 0 … 5 V (0 … 60 °C). Efter att ha gett
AOVER ON-kommandot är området 0 … 5,5 V (0 … 66 °C). Observera
att punkten 60 °C fortfarande motsvarar 5 V.
Reläfunktioner
Mätparameter för reläutgång
Ett relä övervakar den mätparameter som valts för reläutgången.
Vilken som helst av de tillgängliga mätparametrarna kan väljas.
Reläinställningspunkter
När det uppmätta värdet ligger mellan värdena ”över” och ”under”
är reläet passivt. När det lägre värdet väljs som ”över”-värde och det
högre värdet som ”under”-värde är reläet passivt när det uppmätta värdet
inte ligger mellan inställningspunkterna. Du kan också ställa in bara en
inställningspunkt. Se Bild 59 på sidan 122 för beskrivande exempel på
olika mätvärdesbaserade reläutgångslägen.
VAISALA _______________________________________________________________________ 121
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
1102-007
Bild 59 Mätvärdesbaserade reläutgångslägen
122 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Hysteres
Hysteresfunktionen är till för att förhindra att reläet växlar fram och
tillbaka när det uppmätta värdet är nära inställningspunkternas värden.
Reläet aktiveras när det uppmätta värdet passerar inställningspunktens
exakta värde. När det återvänder och passerar inställningspunkten igen
löses inte reläet ut förrän värdet uppnår inställningspunkten ökad/minskad
med hysteresvärdet.
Hysteresen ska vara mindre än skillnaden mellan inställningspunkterna.
Exempel: När värdet ”aktiv över” är 0,6 aw och hysteresvärdet
är 0,05 aktiveras reläet när värdet för aw når 0,60. När fuktigheten
minskar löses reläet ut vid 0,55.
OBS!
Om båda inställningspunkterna har specificerats och inställningspunkten
”över” är lägre än inställningspunkten ”under” fungerar hysteresen
i motsatt riktning, d.v.s. reläet utlöses när det uppmätta värdet passerar
inställningspunktens exakta värde.
Reläet indikerar mätarfelstatus
Du kan ställa in ett relä till att följa enhetens driftstatus. Genom att välja
FEL/ONLINESTATUS för utgångsmätparametern växlar ett relä tillstånd
baserat på driftstatusen enligt följande:
FELSTATUS
Normal drift: reläet är aktivt (C- och NO-utgångarna är stängda).
Mätningslöst tillstånd (feltillstånd eller strömmen av):
reläet löses ut (C- och NC-utgångarna är stängda).
ONLINESTATUS
Realtidsmätning (data tillgängliga): reläet är aktivt
(C- och NO-utgångarna är stängda).
Inga realtidsdata (t.ex. feltillstånd, kemisk rekonditionering eller
justeringsläge): reläet löses ut (C- och NC-utgångarna är stängda).
Se Bild 60 på sidan 124 för beskrivande exempel på reläutgångslägen
för FEL/ONLINESTATUS.
VAISALA _______________________________________________________________________ 123
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
1102-040
Bild 60 Reläutgångslägen för FEL/ONLINESTATUS
Relän för FEL/ONLINESTATUS används oftast med en analog utgång
för att få valideringsinformation för utgångsvärdet.
OBS!
Om mätaren blir strömlös löses alla statusbaserade relän ut i likhet med
vid instrumentfel.
124 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Tabell 27 Relätillstånd: exempel
Kriterium för
reläaktivering
Mätarens driftstatus
NC-C inkopplad
NO-C
inkopplad
Inte vald
Strömmen av
Uppmätt aw över 0,5
aw under 0,5*
Uppmätt aw under 0,5
Uppmätt aw över 0,5
aw över 0,5*
Uppmätt aw under 0,5
Mätning OK
Felstatus
Fel aktivt
Mätning i realtid
Onlinestatus
Fel aktivt
* Hysteres påverkar när reläväxling baseras på realtidsmätning.
Se avsnittet Hysteres på sidan 123.
Aktivera/inaktivera relän
Du kan inaktivera reläutgångarna, t.ex. om systemet behöver service.
VAISALA _______________________________________________________________________ 125
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Ställa in reläutgångar
OBS!
Om du bara har en relämodul installerad kallas dess relän ”relä 1”
och ”relä 2”.
Om du har två relämoduler kallas reläna som är kopplade till platsen
MODULE 1 ”relä 1” och ”relä 2”, och relän som är kopplade till platsen
MODULE 2 kallas ”relä 3” och ”relä 4”.
0509-142
Bild 61 Reläindikatorer på displayen
Följande siffra avser Bild 61 ovan:
1
=
Visar en lista över aktiverade relän. Aktiveringstillstånd visas
i svart. Inaktiverade relän visas inte.
Ställ in reläutgångarna med hjälp av displayen/knappsatsen.
1.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
2.
Välj Gränssnitt och bekräfta genom att trycka på ►-pilknappen.
3.
Välj Reläutgångar och bekräfta genom att trycka på ►-pilknappen.
4.
Välj Relä 1/2/3/4 och bekräfta genom att trycka på ►-pilknappen.
5.
Välj Mätparameter och bekräfta genom att trycka på Ändra.
Välj mätparametern med hjälp av pilknapparna. Bekräfta ditt
val genom att trycka på Välj.
6.
Välj Akt. över/Akt. under nedan. Tryck på REGL. för att
bekräfta valet. (Om du blir tillfrågad väljer du RED. om du
vill ställa in inställningspunkten med hjälp av pilknapparna.
Välj TABORT om du vill ta bort inställningspunkten.).
7.
Välj Hysteres med hjälp av pilknapparna. Tryck på REGL.
för att ställa in hysteresen. Tryck på OK.
8.
Välj Aktivera relä med hjälp av pilknapparna och tryck på
TILL/FRÅN för att aktivera/inaktivera reläet.
126 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
RSEL
Använd den seriella linjen för att välja mätparameter, inställningspunkter
och hysteres eller aktivera/inaktivera reläutgångarna. Ange kommandot
RSEL.
RSEL [q1 q2 q3 q4]<cr>
där
q1
q2
q3
q4
=
=
=
=
Mätparameter för relä 1 eller Fel/Online
Mätparameter för relä 2 eller Fel/Online
Mätparameter för relä 3 eller Fel/Online
Mätparameter för relä 4 eller Fel/Online
Fabriksinställning: alla relän är inaktiverade.
MMT330 mäter följande mätparametrar:
-
Vattenaktivitet (aw)
-
Relativ mättnad (%RS)
-
Temperatur (T) (metrisk enhet: ºC, icke-metrisk enhet: ºF)
-
ppm; endast för transformatorolja (H2O) (valfri mätparameter)
Exempel på fönsterbegränsningsswitch: Välja att relä 1 ska följa mätningen
av aw och att relä 2 ska följa temperaturmätningen. Två reläinställningspunkter
ställs in för båda relän.
>rsel aw t
Rel1 aw
above: 0.00 ? 0.3
Rel1 aw
below: 0.00 ? 0.4
Rel1 aw
hyst : 0.00 ? 0.02
Rel1 aw
enabl: OFF ? on
Rel2 T
above: 0.00 'C ? 30
Rel2 T
below: 0.00 'C ? 40
Rel2 T
hyst : 0.00 'C ? 3
Rel2 T
enabl: OFF ? on
VAISALA _______________________________________________________________________ 127
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Exempel på normalbegränsningsswitch: Välja att relä 1 ska följa aw,
relä 2 ska följa temperatur, relä 3 ska följa onlinestatus och relä 4 ska
följa felstatus.
>rsel aw t online fault
Rel1 aw
above: 0.00 ? 0.8
Rel1 aw
below: 0.00 ? 1.0
Rel1 aw
hyst : 0.00 ? 0.01
Rel1 aw
enabl: ON ?
Rel2 T
above: 0.00 'C ? 30
Rel2 T
below: 0.00 'C ? 60
Rel2 T
hyst : 0.00 'C ? 2
Rel2 T
enabl: ON ?
Rel3 ONLI above: Rel3 ONLI below: Rel3 ONLI hyst : Rel3 ONLI enabl: ON ?
Rel4 FAUL above: Rel4 FAUL below: Rel4 FAUL hyst : Rel4 FAUL enabl: ON ?
Exempel på användning av relä 1 som felalarm: Välja att relä 1 ska
följa felstatus och att relä 2 ska följa temperaturmätningen.
>rsel fault t
Rel1 FAUL above:
Rel1 FAUL below:
Rel1 FAUL hyst :
Rel1 FAUL enabl:
Rel2 T
above:
Rel2 T
below:
Rel2 T
hyst :
Rel2 T
enabl:
>
ON ?
0.00 'C ? 30
0.00 'C ? 0.00 'C ? 2
OFF ? ON
128 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Testa relädriften
Testning aktiverar relän även om de är inaktiverade.
Aktivera reläna med modulens tryckknappar. Tryck på knappen REL 1
eller REL 2 för att aktivera motsvarande relä.
Reläet är aktiverat:
Reläet är inte aktiverat:
LED-lampan lyser
LED-lampan lyser inte
RTEST
Använd det seriella linjekommandot RTEST för att testa relädriften.
RTEST [x1 x2 x3 x4]<cr>
där
x
=
ON/OFF
Exempel: Aktivera och lös sedan ut alla fyra relän.
>rtest on on on on
ON ON ON ON
>
>rtest off off off off
OFF OFF OFF OFF
>
Ange kommandot RTEST utan parametrar för att stoppa testningen.
VAISALA _______________________________________________________________________ 129
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Denna sida har avsiktligen lämnats tom.
130 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 5 ____________________________________________________________________ Modbus
KAPITEL 5
MODBUS
Det här kapitlet innehåller information som behövs vid användning
av mätaren tillsammans med Modbus-protokoll.
Översikt över stöd för Modbus-protokoll
MMT330-mätaren kan användas med Modbus seriellt kommunikationsprotokoll. Stöd för Modbus-protokoll är standard på alla MMT330-mätare
från programvaruversion 5.10 och framåt. De Modbus-typer som stöds
och vilka kopplingar de använder anges i Tabell 28 nedan.
Tabell 28 Modbus-typer som stöds
Modbus-typ som stöds
Modbus RTU (Seriell Modbus)
Modbus TCP (Ethernet Modbus)
Kopplingar
RS-232 (standardanvändarport)
RS-422/485-gränssnitt (tillvalsmodul)
LAN-gränssnitt (tillvalsmodul)
WLAN-gränssnitt (tillvalsmodul)
Modbus-funktioner, register, konfigurationsalternativ och diagnostik
beskrivs i Bilaga A, Modbus-referens, på sidan 173.
Observera att Modbus-implementationen har följande begränsningar:
- Modbus TCP-läge godkänner bara en TCP-anslutning i taget. Utforma
systemet så att bara en Modbus TCP-klient tillgår mätaren.
- Modbus TCP kan bara tillförlitligt behandla en Modbus-transaktion
i taget. Minska klientens avsökningshastighet för att undvika kapslade
transaktioner.
VAISALA _______________________________________________________________________ 131
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Börja använda Modbus
När Modbus-protokollet ska börja användas på MMT330 måste viss
konfiguration göras med den inbyggda displayen och knappsatsen (tillval)
eller en dator som är ansluten till den seriella linjen. Du kan t.ex. ansluta till
serviceporten med USB-servicekabeln (Vaisalas orderkod: 219685).
Mätaren måste strömförsörjas av en lämplig källa under konfigurationen.
Anvisningar om konfiguration finns i följande avsnitt:
- Aktivera seriell Modbus på sidan 133
- Aktivera Ethernet Modbus på sidan 135
När mätaren har konfigurerats ska den installeras och ledningsdras enligt
anvisningarna i Kapitel 3, Installation, på sidan 27.
Konfigurationsanvisningarna förutsätter att du känner till hur man använder
mätaren. Närmare detaljer om display/knappsats, användning av serviceport
och seriella kommandon finns i andra avsnitt i den här bruksanvisningen:
- Användning av displayen/knappsatsen (tillval) beskrivs i avsnittet
Display/knappsats (tillval) på sidan 67.
- Om det är första gången du använder USB-servicekabeln hittar du
detaljerade anvisningar om detta i avsnittet Installera drivrutiner för
USB-kabeln på sidan 81. Du måste installera nödvändig drivrutin för
att kunna använda servicekabeln.
- Konfiguration av LAN-/WLAN-gränssnitt beskrivs i avsnittet LANkommunikation på sidan 82.
- De seriella kommandon som är tillgängliga via serviceporten beskrivs
med början i avsnittet Lista över seriella kommandon på sidan 93.
132 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 5 ____________________________________________________________________ Modbus
Aktivera seriell Modbus
Utöver aktivering av Modbus-protokollet i enheten kräver Modbus
via RS-232 eller RS-485 följande programvaruinställningar: seriell
överföringshastighet, paritet, antal stoppbitar och Modbus-enhetsadress.
Använda displayen/knappsatsen (tillval)
1.
2.
3.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon
av ▼▲◄►-pilknapparna.
Gå till Gränssnitt ► Datagränssnitt.
På inställningsskärmen datagränssnitt:
- Aktivera Modbus-protokollet.
- Ändra överföringshastigheten om nödvändigt.
- Ställ in Modbus-enhetsadressen.
1101-033
Bild 62 Inställningar för datagränssnittet
4.
Tryck på AVSL.-knappen efter att ha ändrat inställningarna. Modbuskonfigurationen är nu slutförd eftersom konfigurationsändringar som
görs med displayen och knappsatsen träder i kraft direkt.
VAISALA _______________________________________________________________________ 133
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Använda seriell linje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Öppna mätarens lock.
Dra och koppla strömförsörjningsledningarna
(om inte strömförsörjningsmodulen används)
och slå på strömmen till mätaren.
Koppla USB-servicekabeln mellan en dator och
serviceporten på mätaren.
Starta programmet Vaisala USB Instrument Finder
(som har installerats på datorn tillsammans med
USB-servicekabelns drivrutiner) och kontrollera
COM-porten som kabeln använder.
Öppna ett terminalprogram och anslut till serviceporten.
Serviceportens fasta seriella linjeinställningar är 19200, 8, 1, N.
Använd SMODE-kommandot för att aktivera Modbus-läget:
>smode modbus
Serial mode
>
7.
: MODBUS
Använd om nödvändigt SERI-kommandot för att kontrollera
och/eller ändra datagränssnittsinställningarna för användarporten.
För att t.ex. ställa in användarportens seriella linjeinställningar till
19200 N 8 1, utfärdar du följande kommando:
>seri 19200 N 8 1
OBS!
Antalet databitar måste alltid vara 8 för Modbus RTU.
MMT330:s seriella Modbus-gränssnitt fungerar inte med
överföringshastigheterna 115, 150 och 300 b/s.
8.
Använd ADDR-kommandot för att ställa in mätarens Modbus-adress.
För att t.ex. ställa in Modbus-adressen till 52, utfärdar du följande
kommando:
>addr 52
9.
Adressen får inte vara noll, för då fungerar inte Modbus RTU.
Modbus-konfigurationen är nu slutförd. Aktivera Modbus-läget genom
att återställa mätaren eller slå av och på strömmen och fortsätt med
installationen av mätaren och ledningsdragningen för datagränssnittet.
134 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 5 ____________________________________________________________________ Modbus
Aktivera Ethernet Modbus
Utöver aktivering av Modbus-protokollet i enheten kräver Modbus TCP
följande programvaruinställningar: IP-adress, nätmask och standardgateway-adress. Nätverksnamn (SSID) och säkerhetsinställningar måste
också konfigureras om trådlöst nätverk används.
Använda displayen/knappsatsen (tillval)
1.
2.
3.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon
av ▼▲◄►-pilknapparna.
Gå till Gränssnitt ► Nätverksinställningar ► IP-konfiguration.
Ställ in nätverkskonfigurationens inställningar på skärmen
IP-konfiguration och stäng sedan för att spara ändringarna.
1101-034
Bild 63 IP-konfiguration
4.
5.
Gå tillbaka till menyn Nätverksinställningar. Om du använder
WLAN-gränssnittet väljer du Trådlösa LAN-inställ.
Ställ in nätverksnamnet (SSID) och säkerhetsalternativen på skärmen
Trådlösa LAN-inställ. och stäng sedan för att spara ändringarna.
1101-036
Bild 64 Inställningar för trådlöst LAN
6.
7.
Gå tillbaka till menyn Nätverksinställningar. Välj Kommunikat.
protokoll.
Aktivera Modbus-protokollet på skärmen Kommunikat. protokoll.
Tryck på AVSL.-knappen för att spara ändringarna.
Observera att enhetsadressinställning inte behövs för Modbus TCP.
I Modbus-läge svarar mätaren på alla giltiga Modbus-meddelanden
med vilket ”Enhets-id”-värde som helst.
VAISALA _______________________________________________________________________ 135
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
1101-035
Bild 65 Kommunikationsprotokoll
8.
Modbus-konfigurationen är nu slutförd eftersom konfigurationsändringar som görs med displayen och knappsatsen träder i kraft direkt.
Använda seriell linje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Öppna mätarens lock.
Dra och koppla strömförsörjningsledningarna
(om inte strömförsörjningsmodulen används)
och slå på strömmen till mätaren.
Koppla USB-servicekabeln mellan en dator och
serviceporten på mätaren.
Starta programmet Vaisala USB Instrument Finder
(som har installerats på datorn tillsammans med
USB-servicekabelns drivrutiner) och kontrollera
COM-porten som kabeln använder.
Öppna ett terminalprogram och anslut till serviceporten.
Serviceportens fasta seriella linjeinställningar är 19200, 8, 1, N.
Använd SMODE-kommandot för att aktivera Modbus-läget:
>smode modbus
serial mode
>
: MODBUS
136 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 5 ____________________________________________________________________ Modbus
7.
OBS!
Konfigurera nätverksparametrarna för det gränssnitt som används:
När mätaren startas kan det ta ett par minuter innan nätverksgränssnittet
blir tillgängligt för konfiguration.
a.
Använd NET-kommandot för att konfigurera nätverksparametrarna för både LAN- och WLAN-gränssnittet.
Du kan t.ex. ange kommandot utan parametrar och ange
inställningarna som efterfrågas:
>net
DHCP
: ON ? OFF
IP address
: 0.0.0.0 ? 143.154.142.102
Subnet mask
: 0.0.0.0 ? 255.255.0.0
Default gateway: 0.0.0.0 ?
Web config.
: ON ? OFF
Save changes (Y/N) ? y
OK
>
b.
Om du använder WLAN-gränssnittet använder du WLANkommandot för att konfigurera nätverksnamnet (SSID) och
säkerhetsinställningarna. T.ex.:
>wlan
Network SSID
: NAME ? NETWORKID
Type
: OPEN ? WPA-PSK/TKIP
WPA-PSK phrase ? thequickbrownfox
Save changes (Y/N) ? y
OK
>
8.
En beskrivning av tillgängliga inställningar finns i avsnittet
Konfiguration av trådlöst LAN på sidan 86.
Modbus-konfigurationen är nu slutförd. Aktivera Modbus-läget
genom att återställa mätaren eller slå av och på strömmen och fortsätt
med installationen av mätaren.
Diagnostisk Modbus-statistik
MMT330 har diagnostisk statistik som kan användas till att precisera
Modbus-problem. Statistiken är alltid aktiv när Modbus-protokollet är
aktivt.
VAISALA _______________________________________________________________________ 137
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Visa statistik med displayen/knappsatsen
Statistiken kan visas och rensas med displayen/knappsatsen (tillval). Öppna
Huvudmenyn och gå till System ► Diagnostik ► MODBUS-statistik.
1101-037
Bild 66 Modbus-statistik
Visa statistik med serviceporten
Använd MODBUS-kommandot för att visa statistiken:
MODBUS<cr>
Exempel:
>modbus
Bus messages
:
Bus comm. error:
Bus exceptions :
Slave messages :
Slave no resp. :
Last message
:
>
0
0
0
0
0
Förutom den diagnostiska statistiken visas det senaste meddelandet
(mottaget eller skickat) i hexadecimalt format. Om det senaste meddelandet
var ett broadcast-meddelande visas det ignorerade svarsmeddelandet.
Det senaste meddelandet kan vara ofullständigt om det förekommer aktiv
Modbus-trafik medan MODBUS-kommandot används.
Endast Modbus RTU: Om det senast inkomna meddelandet avvisades p.g.a.
ogiltig CRC-kontrollsumma, visar MODBUS-kommandot meddelandet
med korrigerat CRC (två sista byten uppdaterade).
Om du vill rensa statistiken väljer du Modbus-läget igen med SMODEkommandot:
>smode modbus
138 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 5 ____________________________________________________________________ Modbus
Inaktivera Modbus
Om du slutar använda Modbus med mätaren ska du ställa in den på något
annat driftläge med displayen/knappsatsen(tillval) eller SMODE-kommandot.
För att t.ex. återställa mätaren till RUN-läge där mätvärdena skickas
ut i jämna intervall utfärdar du följande kommando via serviceporten:
>smode run
Alternativt kan du öppna Huvudmenyn med displayen/knappsatsen
(tillval) och ändra läget från undermenyn Gränssnitt.
Utgångsgränssnittets andra kommunikationsinställningar
(användarport, LAN- eller WLAN-gränssnitt) förblir som de
konfigurerats, men Modbus-protokollet kommer att vara inaktiverat.
VAISALA _______________________________________________________________________ 139
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Denna sida har avsiktligen lämnats tom.
140 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 6 _____________________________________________________________Ppm-omvandling
KAPITEL 6
PPM-OMVANDLING
Det här kapitlet innehåller information om omvandlingsmodeller.
ppm-omvandling i MMT330
för transformatoroljor
Fukthalten i transformatorolja mäts vanligtvis i enheten ppm.
Ppm-utgångsvärdet visar den genomsnittliga masskoncentrationen
av vatten i olja. MMT330 har ett tillval för ppm-utsignal men detta
måste väljas vid beställningen av sändaren. Vaisala har en färdig
omvandlingsmodell för mineralbaserade transformatoroljor.
Omvandlingsmodell med
genomsnittskoefficienter
Den omvandlingsmodell som används i MMT330 är baserad
på den genomsnittliga vattenlösligheten för transformatoroljor.
Ppm-utgångsvärdet beräknas på följande sätt:
ppm = aw x10
(A/(T+273,16)+B)
där:
aw = Vattenaktivitet
A, B = Koefficienter (genomsnittlig/oljespecifik)
T
= Temperatur (ºC)
Mätningar med MMT330 ger i allmänhet en noggrannhet som är
bättre än 10 % av mätvärdet. Om högre noggrannhet krävs, se avsnittet
Omvandlingsmodell med oljespecifika koefficienter på sidan 142.
OBS!
Den interna beräkningen vid ppm-omvandlingen använder aw även när
%RS-utgången har valts vid beställningen av MMT330.
Du omvandlar %RS till aw genom att dividera %RS-mätparametern med 100:
aw = (%RS/100)
VAISALA _______________________________________________________________________ 141
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Omvandlingsmodell med oljespecifika
koefficienter
Om högre noggrannhet krävs kan oljespecifika omvandlingsmodeller
användas för både mineral- och silikonbaserade oljor. Ett oljeprov skickas
i dessa fall till Vaisala för analys. Vaisala analyserar oljan och identifierar
de specifika koefficienterna (A och B; se formel 1) Kontakta Vaisala för
att få ytterligare information.
De identifierade koefficienterna för transformatoroljan kan
programmeras i MMT330. Detta kan göras av Vaisala eller av
en användare enligt instruktionerna i det här kapitlet.
OBS!
Omvandlingsmodeller med oljespecifika koefficienter måste alltid
användas för silikonbaserade oljor.
Ställa in oljekoefficienter med hjälp
av den seriella linjen
Om ppm-omvandlingen och de oljespecifika koefficienterna har
programmerats av Vaisala behöver detta inte göras av användaren.
Om en användare har definierat koefficienterna eller har fått de
oljespecifika koefficienterna A och B från Vaisala efter en analys
kan koefficienterna ställas in i programmet för MMT330 med hjälp
av en seriell buss, via en RS 485/422-seriemodul eller med hjälp av
tangentbordet/displayen.
OIL
Använd det seriella linjekommandot OIL för att ställa in oljespecifika
parametrar för ppm-omvandling.
Exempel:
>oil
Oil[0]
Oil[1]
>
: -1662.6999 ?
: 7.3694 ?
där
Oil [0]
Oil [1]
motsvarar parameter A
motsvarar parameter B
142 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 6 _____________________________________________________________Ppm-omvandling
Använda displayen/knappsatsen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
Välj Mätning genom att trycka på ►-pilknappen.
Välj Oljekoefficienter genom att trycka på ►-pilknappen.
Tryck på REGL. Ställ in det övre värdet A med hjälp
av ▲▼-pilknapparna. Bekräfta genom att trycka på OK.
Välj B med hjälp av ▼-knappen. Tryck på REGL.-knappen.
Ställ in det undre värdet B med hjälp av ▲▼-pilknapparna.
Bekräfta genom att trycka på OK.
Tryck på AVSL. för att återgå till basdisplayen.
Bestämning av oljespecifika koefficienter
Följande ekvation används för ppm-beräkningen:
ppm = aw*10(B+A/T)
Använd följande procedur för att definiera koefficienterna A och B för
ekvationen:
LOG(PPMmättn)= B + A/T
Utrustning som behövs:
- Apparat för att bestämma vatteninnehållet (till exempel en coulometrisk
titrator och en magnetomrörare).
- Oljeteststation:
- en temperaturtestkammare
- till exempel en konisk laboratoriekolv (1 l) som förseglas med
en teflonpropp med en öppning för en fuktmätprob
- MMT330 från Vaisala
- magnetomrörare.
Procedur:
1.
2.
OBS!
Definiera oljeprovets vatteninnehåll med hjälp av titreringen. Använd
den oljefukthalt som ligger nära verkliga förhållanden i processen.
Mät provets vattenaktivitet med MMT330 vid två olika temperaturer
som skiljer sig minst 20 °C från varandra. Följ den stabilisering av
mätvärdet som illustreras av diagrammet.
Provet måste förseglas mycket noggrant. Om provet kommer i kontakt
med den omgivande luften påverkas provets vatteninnehåll.
VAISALA _______________________________________________________________________ 143
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
OBS!
Om oljeprovet är mycket torrt och temperaturerna inte skiljer sig mycket
åt kan beräkningsmodellen bli felaktig. För bästa tänkbara prestanda
rekommenderar vi användning av oljeförhållanden som representerar
verkliga förhållanden i tillämpningen. Rekommenderade värden för ett
prov är en aw på cirka 0,5 vid 20 °C.
3.
A=
Definiera korrelationen mellan aw, T och PPM (w/w) med hjälp
av de uppmätta värdena. Beräkna A och B enligt följande exempel.
LOG ( PPM sat [T 2]) – LOG ( PPM sat [T 1])
1 / (T 2) – 1 / (T 1)
B = LOG (PPM sat [T 1] ) – A/T1
Exempel:
uppmätt vatteninnehåll: 213 ppm
T (°C)
aw
ppmmättnad
24,1
0,478
213/0,478 = 445,6067
57,6
0,188
213/0,188 = 1 132,979
A = (LOG(1132,98)–LOG(445,607))/(1/(57,6+273,16)–
1/(24,1+273,16)) = –1189,4581
B= LOG(445,607)–(–1189,4581)/(24,1 + 273,16) = 6,6503583
Antaganden:
Vattenaktivitetens isoterm kontra vattenkoncentrationen är linjär och
löslighetskurvan har formen av den givna ekvationen.
144 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 7 __________________________________________________________________ Underhåll
KAPITEL 7
UNDERHÅLL
Det här kapitlet innehåller information som behövs vid grundläggande
underhåll av MMT330.
Regelbundet underhåll
Rengöring
Rengör mätarens kapsel med en mjuk, luddfri duk fuktad med ett milt
rengöringsmedel.
Rengör sensorn innan MMT330-proben ska förvaras och innan en
kalibrering. Du behöver instrumentluft och heptanvätska (C7H16) för
rengöringen av proben. Torka proben med instrumentluft för att förhindra
att olja oxiderar på sensorn. Oxiderad olja på sensorn kan ge upphov till
förlängda svarstider eller avdrift.
1.
2.
3.
Blås rent proben med instrumentluft (med filtret monterat)
för att få bort alla oljerester.
Sänk ned proben i heptanvätskan och rensa bort oljan
(under högst en minut).
Torka proben med instrumentluft. Om du ska kalibrera proben tar
du bort filtret och torkar sensorn med instrumentluft. Kontrollera
att sensorn ser ren ut.
Byta probfiltret
1.
2.
Vrid filtret motsols för att lossa det.
Lyft av filtret från proben. Var försiktig så att filtret inte nuddar
sensorn. När filtret inte sitter på plats kan sensorn lätt bli skadad –
hantera proben varsamt.
3.
Sätt ett nytt filter på proben. När filtret av rostfritt stål används ska
filtret dras åt ordentligt (det rekommenderade åtdragningsmomentet
är 5 Nm).
Nya filter kan beställas från Vaisala, se avsnittet Reservdelar och tillbehör
på sidan 166.
VAISALA _______________________________________________________________________ 145
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Byta sensorn
Användaren kan byta ut HUMICAP® 180L2-sensorerna. Byte av sensorn
är att betrakta som korrigerande underhåll och är inte nödvändig i normal
drift. Om mätarens precision inte verkar ligga inom specifikationen är det
troligt att mätaren behöver kalibrering och justering snarare än sensorbyte.
Se kapitlet Kalibrering och justering på sidan 151.
1.
2.
3.
4.
Lyft av filtret från proben. Se anvisningarna i avsnittet Byta probfiltret
på sidan 145.
Ta bort den skadade sensorn och sätt i en ny. Fatta den nya sensorn
i plasthållaren. VIDRÖR INTE SENSORPLATTAN.
Utför en kalibrering och justering enligt anvisningarna i avsnitt
Justering av relativ fuktighet efter sensorbyte på sidan 156.
Sätt ett nytt filter på proben. När filtret av rostfritt stål används ska
filtret dras åt ordentligt (det rekommenderade åtdragningsmomentet
är 5 Nm).
0508-079
Bild 67 Byta sensorn
Följande siffror avser Bild 67 ovan:
1
2
=
=
Dra ut sensorn
Plasthållare
146 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 7 __________________________________________________________________ Underhåll
Feltillstånd
I ett feltillstånd mäts inte de berörda mätparametrarna och
utdata visas enligt följande:
- Den analoga kanalen ger 0 mA eller 0 V
(detta felindikationsvärde kan ändras med det seriella linjekommandot AERR eller displayen/knappsatsen; se avsnittet
Ställa in felindikation för analoga utgångar på sidan 120).
- Den seriella porten ger stjärnor ”***” i stället för mätdata.
- Displayen visar ”----” i stället för mätdata.
- Lockets LED blinkar.
- Display (tillval): felindikatorn lyser.
1103-068
Bild 68 Felindikator och felmeddelande
Följande siffra avser Bild 68 ovan:
1
=
Felindikator
Felindikatorn försvinner när feltillståndet är över och du har läst
felmeddelandet. Tryck på INFO-knappen för att visa felmeddelandet.
Du kan också läsa felmeddelandet i datagränssnittet med hjälp
av kommandot ERRS. Om felet kvarstår kontaktar du Vaisala.
Mer information finns i avsnittet Teknisk support på sidan 149.
VAISALA _______________________________________________________________________ 147
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Tabell 29 Felmeddelanden
Felkod
E0
E1
Felmeddelande
Störning vid fuktsensormätning.
Fuktsensor, kortslutning.
E2
E3
Fuktsensor, ledningsavbrott.
Temperatursensor,
ledningsavbrott.
Temperatursensor, kortslutning. Kontrollera att fuktproben och probkabeln
Störning vid temperaturmätning. inte är skadade. Rengör proben från smuts,
vatten, is eller andra föroreningar.
Temperatursensor, strömförlust. Kontrollera att fuktproben och probkablarna
inte är skadade. Rengör proberna från smuts,
vatten, is eller andra föroreningar.
Internt ADC-läsfel.
Internt mätarfel. Ta loss mätaren och skicka
den felaktiga enheten till Vaisala Service.
Felaktig kontrollsumma
Internt mätarfel. Ta loss mätaren och skicka
i internt konfig.-minne.
den felaktiga enheten till Vaisala Service.
Internt EEPROM-läsfel.
Internt EEPROM-skrivfel.
Anslutningsfel för
Slå av strömmen och kontrollera
tilläggsmodul 1 (eller 2).
modulanslutningen. Slå på strömmen.
Enhetens interna temperatur
Se till att drifttemperaturen ligger inom det
utanför området.
giltiga området.
Fel på internt RAM-minne
Internt mätarfel. Ta loss mätaren och skicka
eller programkontrollsumma.
den felaktiga enheten till Vaisala Service.
Intern ADC-referensspänning
Internt mätarfel. Ta loss mätaren och skicka
utanför området.
den felaktiga enheten till Vaisala Service.
Analoga utsignalens
int. referensspänning
utanför området.
Konfig.strömstyrkan för analog Kontrollera och ställ om switcharna. Se Bild
utgång 1/2/3 felaktigt inställd.
58 på sidan 116 och Bild 30 på sidan 53.
Internt fel i tilläggsmodul 1
Koppla bort strömmen och kontrollera
(eller 2).
modulanslutningen.
Kommunikationsmodul
Koppla bort strömmen och flytta
installerats i felaktig
kommunikationsmodulen till en annan
tilläggsmodulplats.
modulplats.
Okänd/ej kompatibel modul
Se till att modulen är kompatibel med
installerats i tilläggsmodulplats 1 MMT330.
(eller 2).
Intern analog spänning
Internt mätarfel. Ta loss mätaren och skicka
utanför området.
den felaktiga enheten till Vaisala Service.
Intern systemspänning
Kontrollera att matningsspänningen är rätt
utanför området.
och att strömkällan kan förse instrumentet
med tillräcklig ström.
E4
E5
E6
E7
E9
E10
E11
E12–E13
E14
E15
E18
E19
E20–E22
E24–E25
E26
E28–E29
E30
E31
Åtgärd
Kontrollera att fuktproben och probkabeln
inte är skadade. Rengör proben från smuts,
vatten, is eller andra föroreningar.
Kontrollera att fuktproben och probkabeln inte
är skadade.
148 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 7 __________________________________________________________________ Underhåll
Teknisk support
Vid tekniska frågor kan du kontakta Vaisalas tekniska support via e-post
på [email protected] Lämna minst följande information till vår hjälp:
-
Namn och modell på produkten i fråga
Produktens serienummer
Installationsplatsens namn och plats
Namn och kontaktinformation till en tekniskt kunnig person
som kan lämna ytterligare information om problemet
Kontaktinformation till Vaisala-servicecenter finns
på www.vaisala.com/servicecenters.
VAISALA _______________________________________________________________________ 149
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Denna sida har avsiktligen lämnats tom.
150 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 8 _______________________________________________________ Kalibrering och justering
KAPITEL 8
KALIBRERING OCH JUSTERING
Det här kapitlet innehåller information som behövs vid kalibrering
och justering av produkten.
MMT330 är fullt kalibrerad och justerad när den lämnar fabriken.
Tillämpningen avgör vilket kalibreringsintervall som behövs.
Ett kalibreringsintervall på tre år rekommenderas vid mätning av
fukt i transformatorolja. Vi rekommenderar att en kalibrering alltid
ska göras när det finns anledning att tro att enheten inte ligger inom
precisionsspecifikationerna.
Användaren kan själv kalibrera MMT330 eller skicka den till Vaisala
för kalibrering. Kontaktinformation till Vaisala-servicecenter finns på
www.vaisala.com/servicecenters.
Kalibrering och justering utförs antingen med hjälp av tryckknapparna på
moderkortet, via den seriella porten eller med displayen/knappsatsen (tillval).
OBS!
Fukthalten i oljemätningarna kalibreras genom att en kalibrering för
relativ fuktighet (RH) utförs med hjälp av referensgaser. Se Justering
av relativ fuktighet på sidan 153.
Använd instrumentluft för att blåsa bort befintlig olja och rengöra den
sensor som ska kalibreras eller rengör sensorn med heptan (C7H16) och
torka den sedan med instrumentluft för att minska svarstiden.
OBS!
Det är viktigt att rengöra sensorn innan kalibreringen utförs eftersom en
oljig sensor kan förorena saltlösningen och ändra referensförhållandet.
Vaisalas portabla HUMICAP® MM70 fukt- och temperaturmätare för
olja kan även användas vid kalibreringen.
VAISALA _______________________________________________________________________ 151
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Rengöra sensorn
Rengör sensorn innan MMT338-proben ska förvaras och innan en kalibrering.
Du behöver instrumentluft och heptanvätska för rengöringen av proben.
Torka proben med instrumentluft för att förhindra att olja oxiderar på sensorn.
Oxiderad olja på sensorn kan ge upphov till förlängda svarstider eller avdrift.
1.
2.
3.
Blås rent proben med instrumentluft (med filtret monterat) för att
få bort alla oljerester.
Sänk ned proben i heptanvätskan och rensa bort oljan.
Torka proben med instrumentluft. Om du ska kalibrera proben tar du
bort filtret och torkar sensorn med instrumentluft. Kontrollera att
sensorn ser ren ut.
Öppna och stänga justeringsläget
1.
2.
3.
Öppna mätarens lock. Knapparna som används vid justering sitter
till vänster på moderkortet.
Tryck på ADJ-knappen för att öppna justeringsläget.
Tryck på ADJ-knappen igen för att stänga justeringsläget.
0508-013
Bild 69 Justerings- och rekonditioneringsknappar
Följande siffror avser Bild 69 ovan:
1
2
3
=
=
=
LED-indikator
Justeringsknapp
Saltjusteringsknappar. Obs! Rekonditionering är inte tillgänglig.
Justeringsmenyn visas endast när man trycker på ADJ-knappen
(på moderkortet inuti mätaren).
152 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 8 _______________________________________________________ Kalibrering och justering
0706-007
Bild 70 Justeringsmenyn
Tabell 30 LED-indikatorns funktioner
LED-indikatorfunktion
LED av
LED på
LED blinkar jämnt
Beskrivning
Justering låst
Justering tillgänglig
Mätning ej stabiliserad
Justering av relativ fuktighet
OBS!
Fukthalten i oljemätningarna kalibreras genom att en kalibrering för relativ
fuktighet (RH) utförs med hjälp av referensgaser.
Använda tryckknapparna
En enkel tryckknappsjustering utförs med hjälp av två referenser för relativ
fuktighet: 11 % RH (LiCl) och 75 % RH (NaCl).
LiCl-referens
1.
Tryck på ADJ-knappen (se Bild 69 på sidan 152) på moderkortet
för att öppna justeringsläget. LED-indikatorn börjar blinka.
2.
Ta av filtret från proben och för in proben i ett mäthål för 11 % RH
(LiCl) i fuktkalibratorn HMK15. Använd adapterdonet för proberna
MMT332, MMT337 och MMT338.
3.
Vänta minst 30 minuter medan sensorn stabiliseras
(LED-indikatorn tänds och lyser med fast sken). Justering kan inte
göras om tillståndet inte är stabiliserat (LED-indikatorn blinkar).
4.
När LED-indikatorn lyser med fast sken trycker du på knappen LiCl~11 %
för att justera 11 % RH-tillståndet. Efter justeringen återgår mätaren
till normalt driftläge (LED-indikatorn släcks).
NaCl-referens
5.
6.
Vid justering i den andra referensen 75 % RH trycker du på ADJknappen för att öppna justeringsläget. LED-indikatorn börjar blinka.
För in proben i en 75 % RH (NaCl)-referenskammare i fuktkalibratorn
HMK15. Använd adapterdonet för proberna MMT332, MMT337 och
MMT338.
VAISALA _______________________________________________________________________ 153
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
7.
8.
Vänta minst 30 minuter medan sensorn stabiliseras
(LED-indikatorn tänds och lyser med fast sken). Justering kan inte
göras om tillståndet inte är stabiliserat (LED-indikatorn blinkar).
Tryck på knappen NaCl 75 % för att justera 75 %RHtillståndet. Efter justeringen återgår mätaren till normalt
driftläge (LED-indikatorn släcks).
Använda displayen/knappsatsen
Observera att skillnaden mellan de två fuktreferenserna måste vara minst
50 %RH.
1.
2.
3.
4.
Tryck på ADJ-knappen (JUSTERINGSMENY öppnas).
Välj Justera RH-mätning och tryck på ►-knappen.
Välj 1-punkts-/2-punktsjustering och tryck på STARTA.
Välj referens enligt vägledningen på displayen och tryck på VÄLJ.
0706-005
Bild 71 Val för Punkt 1 referenstyp
5.
6.
7.
8.
9.
Ta av filtret från proben och för in proben i ett mäthål i den torra änden
av referenskammaren (t.ex. LiCl: 11 %RH i fuktkalibratorn HMK15.)
Använd adapterdonet för proberna MMT332, MMT337 och MMT338.
Vänta minst 30 minuter medan sensorn stabiliseras. Stabiliseringen
kan följas på displayen DIAGR.
Tryck på KLAR när stabilitet har uppnåtts. Om du har valt referensvärdet Manuell anger du nu referensvärdet med hjälp av pilknapparna.
När 2-punktsjusteringen utförs går du vidare till nästa justeringspunkt
och utför proceduren enligt beskrivningen i de föregående stegen.
Tryck på JA för att bekräfta justeringen. Tryck på OK för att återgå
till justeringsmenyn.
Tryck på AVSL. för att stänga justeringsläget och
återgå till basdisplayen. Innan justeringsläget stängs ska
justeringsinformationen matas in i enheten, se avsnittet
Mata in justeringsinformation på sidan 160.
154 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 8 _______________________________________________________ Kalibrering och justering
Använda seriell linje
Observera att skillnaden mellan de två fuktreferenserna måste vara minst
50 %RH.
1.
2.
3.
4.
Anslut MMT330 till en dator. Se avsnittet Seriell linjekommunikation
på sidan 78. Öppna ett terminalprogram.
Tryck på ADJ-knappen.
Ta av filtret från proben och för in proben i ett mäthål i den torra änden
av referenskammaren (t.ex. LiCl: 11 %RH i fuktkalibratorn HMK15).
Använd adapterdonet för proberna MMT332, MMT337 och MMT338.
Ange CRH-kommandot och tryck på ENTER.
CRH
5.
6.
7.
Vänta minst 30 minuter medan sensorn stabiliseras.
Skriv C och tryck på ENTER några gånger för att se om mätvärdet
är stabilt.
När mätvärdet är stabilt anger du referensfuktigheten efter frågetecknet
och trycker på ENTER.
>crh
RH :
11.25 Ref1 ? c
RH :
11.25 Ref1 ? c
RH :
11.25 Ref1 ? c
RH :
11.24 Ref1 ? c
RH :
11.24 Ref1 ? 11.3
Press any key when ready ...
8.
9.
Nu väntar enheten på referensen från den högre änden.
För in proben i ett mäthål i referenskammarens högre ände
(t.ex. NaCl: 75 %RH-kammaren i fuktkalibratorn HMK15).
Använd adapterdonet för proberna MMT332, MMT337 och
MMT338. Tryck på valfri tangent när du är klar.
Låt proben stabiliseras i cirka 30 minuter. Du kan följa
stabiliseringen genom att skriva C och trycka på ENTER.
VAISALA _______________________________________________________________________ 155
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
10.
När stabilitet har uppnåtts skriver du in värdet på referensen
från den högre änden och trycker på ENTER.
>crh
RH :
11.25 Ref1 ? c
RH :
11.24 Ref1 ? c
RH :
11.24 Ref1 ? 11.3
Press any key when ready ...
RH
RH
RH
RH
OK
>
11.
12.
13.
:
:
:
:
75.45
75.57
75.55
75.59
Ref2
Ref2
Ref2
Ref2
?
?
?
?
c
c
c
75.5
OK anger att justeringen har lyckats och de nya kalibreringskoefficienterna har beräknats och lagrats. Lägg till justeringsinformationen (datum och text) i mätarens minne; se kommandona
CTEXT och CDATE.
Tryck på ADJ-knappen på moderkortet för att stänga justeringsläget.
Ta ut proben ur referensmiljön och sätt tillbaka filtret.
Justering av relativ fuktighet efter sensorbyte
Använda displayen/knappsatsen
Om displayen/knappsatsen (tillval) används följer du instruktionerna
i avsnittet Använda displayen/knappsatsen på sidan 154, men välj Just.
för ny RH-sensor (i stället för 1-punkts-/2-punktsjustering).
Använda seriell linje
Efter sensorbytet utför du proceduren enligt beskrivningen i de föregående
avsnitten. Ersätt då CRH-kommandot med FCRH-kommandot.
FCRH
Exempel:
>fcrh
RH
:
1.82 1. ref
?
Press any key when ready...
RH
:
74.22
2. ref
OK
>
0
? 75
OK indikerar att kalibreringen har lyckats.
156 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 8 _______________________________________________________ Kalibrering och justering
Temperaturjustering
Använda displayen/knappsatsen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tryck på ADJ-knappen på moderkortet för att öppna
JUSTERINGSMENYN. Om en uppvärmd prob används för
mätningen avbryts probuppvärmningen när man trycker på ADJknappen. Vänta en stund tills proben uppnår omgivningstemperatur.
Välj ►Justera T-mätning och tryck på ►-knappen.
Välj 1-punkts-/2-punktsjustering och tryck på STARTA.
Ta bort filtret från proben och för in den i referenstemperaturen.
Vänta minst 30 minuter medan sensorn stabiliseras. Stabiliseringen
kan följas på displayen DIAGR.
Tryck på KLAR när stabilitet har uppnåtts. Ange referenstemperaturen
med hjälp av pilknapparna.
När 2-punktsjusteringen utförs går du vidare till nästa justeringspunkt
och utför proceduren enligt beskrivningen i de föregående stegen.
Observera att skillnaden mellan de två temperaturreferenserna måste
vara minst 30 ºC.
Tryck på OK. Tryck på JA för att bekräfta justeringen.
Tryck på OK för att återgå till justeringsmenyn.
Tryck på AVSL. för att stänga justeringsläget och återgå
till basdisplayen.
VAISALA _______________________________________________________________________ 157
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Använda seriell linje
1.
2.
3.
4.
Tryck på ADJ-knappen på moderkortet för att öppna justeringsläget.
Ta bort probfiltret och för in proben i referenstemperaturen.
Ange kommandot CT och tryck på ENTER.
Skriv C och tryck på ENTER några gånger för att se om mätvärdet
är stabilt. När mätvärdet har stabiliserats anger du den andra referenstemperaturen efter frågetecknet och trycker på ENTER tre gånger.
Om du har ytterligare en referenstemperatur (2-punktskalibrering)
trycker du endast två gånger på ENTER och för in proben i den
andra referensen. När mätvärdet är stabilt anger du den andra referenstemperaturen efter frågetecknet och trycker på ENTER. Observera att
skillnaden mellan de två temperaturreferenserna måste vara minst 30 ºC.
Exempel (enpunktsjustering):
>ct
T
:
16.06 Ref1 ? c
T
:
16.06 Ref1 ? c
T
:
16.06 Ref1 ? c
T
:
16.06 Ref1 ? c
T
:
16.06 Ref1 ? c
T
:
16.06 Ref1 ? 16.0
Press any key when ready ...
T
:
16.06 Ref2 ?
OK
>
5.
6.
7.
OK indikerar att kalibreringen har lyckats. Lägg in kalibreringsinformationen (datum och text) i mätarens minne; se de seriella
kommandona CTEXT och CDATE.
Tryck på ADJ-knappen på moderkortet för att stänga justeringsläget.
Ta ut proben ur referensmiljön och sätt tillbaka filtret.
158 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 8 _______________________________________________________ Kalibrering och justering
Justering av analog utgång
Vid kalibrering av analog utgång tvingas den analoga utgången till
följande värden:
- Utström: 2 mA och 18 mA
- Utspänning: 10 % och 90 % av området
Anslut MMT330 till en kalibrerad ström-/spänningsmätare för att mäta
antingen ström eller spänning beroende på vald utgångstyp.
Använda displayen/knappsatsen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tryck på ADJ-knappen för att öppna JUSTERINGSMENYN.
Välj ►Just. analoga utsign. och tryck på ►-knappen.
Välj den utgång som ska justeras Justera analog utsign. 1/2 och
tryck på STARTA.
Mät det första analoga utgångsvärdet med en multimeter. Ange det
uppmätta värdet med hjälp av pilknapparna. Tryck på OK.
Mät det andra analoga utgångsvärdet med en multimeter. Ange det
uppmätta värdet med hjälp av pilknapparna. Tryck på OK.
Tryck på OK för att återgå till justeringsmenyn.
Tryck på AVSL. för att stänga justeringsläget och återgå till
basdisplayen.
Använda seriell linje
Ange ACAL-kommandot och skriv in multimetermätvärdet för varje fall.
Tryck på ENTER för att gå vidare.
ACAL
Exempel (utström):
>acal
Ch1
Ch1
Ch2
Ch2
>
I1
I2
I1
I2
(mA)
(mA)
(mA)
(mA)
?
?
?
?
2.046
18.087
2.036
18.071
VAISALA _______________________________________________________________________ 159
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Mata in justeringsinformation
Den här informationen visas i enhetens informationsfält
(se avsnittet Enhetsinformation på sidan 103).
Använda displayen/knappsatsen
1.
2.
3.
4.
5.
Om justeringsmenyn inte är öppen trycker du på ADJ-knappen
på moderkortet (JUSTERINGSMENY öppnas).
Välj ►Justeringsinfo och tryck på ►-pilknappen.
Välj Datum och tryck på REGL. Ange datumet med hjälp av
pilknapparna. Tryck på OK.
Välj i och tryck på REGL. Skriv in informationstext med max.
17 tecken med hjälp av pilknapparna. Tryck på OK.
Tryck på AVSL. för att återgå till basdisplayen.
Använda seriell linje
CTEXT
Använd CTEXT-kommandot till att lägga in texten i fältet för justeringsinformationen.
Exempel:
>ctext
Adjust. info
>
: (not set) ? HMK15
CDATE
Använd CDATE-kommandot till att lägga in datumet i fältet för justeringsinformationen. Ställ in justeringsdatumet med formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.
Exempel:
>cdate
Adjust. date
: (not set) ? 2015-05-21
>
160 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 9 _______________________________________________________________ Tekniska data
KAPITEL 9
TEKNISKA DATA
Det här kapitlet innehåller tekniska data för den här produkten.
Specifikationer
Prestanda
Vattenaktivitet och relativ mättnad
Vattenaktivitet/relativ mättnad
Mätområde
0–1 aw/0 … 100 %RS
Precision (inkl. icke-linjäritet, hysteres och upprepningsbarhet)
±0,02 aw/±2 %RS
0 … 0,9 aw/0 … 90 %RS
±0,03 aw/±3 % RS
0,9 … 1 aw/90 … 100 %RS/
Svarstid (90 %) vid
+20 °C i stillastående olja
(med filter av rostfritt stål)
10 min.
Sensor
HUMICAP®
Temperatur
Mätområde
MMT332
–40–+180 °C (–40 … +356 °F)
MMT337
–40–+180 °C (–40 … +356 °F)
MMT338
–40–+180 °C (–40 … +356 °F)
Temperatursensor
Pt100 RTD Klass F0.1 IEC 60751
Precision vid 20 °C (68 °F)
± 0,2 °C.
Precision inom temperaturområde (se diagrammet nedan):
D °C
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
°C
0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
-0.6
-0.7
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0507-021
Bild 72 Precision inom temperaturområde
VAISALA _______________________________________________________________________ 161
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Driftmiljö
Drifttemperatur
för prober
för mätarkropp
med display
Förvaringstemperatur
utan display
med display
Tryckområde för prober
Elektromagnetisk kompatibilitet
samma som mätområden
–40–+60 °C (40 … +140 °F)
0–+60 °C (+32 … +140 °F)
–55–80 °C (–67–176 °F).
–40–80 °C (–40–176 °F).
Se probspecifikationer
EN61326-1: Elektrisk utrustning för
mätning, styrning och laboratorieändamål –
EMC-krav – för användning i industrimiljö
Probspecifikationer
MMT332
Tryckområde
Probens diameter
Installation
Fläns
upp till 250 bar/3 625 psia
12 mm/0,5 tum
36 mm/1,4 tum
MMT337
Tryckområde
Mekanisk hållbarhet
Probens diameter
Installation
Monteringsstomme
Monteringsstomme
0–10 bar/0 … 145 psia
upp till 10 bar/145 psia
12 mm/0,5 tum
R 3/8”, ISO
NPT 1/2”
MMT338
Tryckområde
Mekanisk hållbarhet
Justerbar längd
Installation
Monteringsstomme
Monteringsstomme
Kulventilset
Samplingscell
0–40 bar/0 … 580 psia
upp till 40 bar/580 psia
41–149/371 mm/1,61 … 5,87/14,6 tum
R 1/2” ISO
NPT 1/2”
BALLVALVE-1
DMT242SC2
162 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 9 _______________________________________________________________ Tekniska data
Ingångar och utgångar
Driftspänning
10–35 V DC, 24 V AC
med strömförsörjningsmodul (tillval)
100–240 V AC, 50/60 Hz
Strömförbrukning vid 20 °C (Uin 24 V DC)
RS-232
max. 25 mA
max. 25 mA
Uut 2 x 0 … 1 V/0 … 5 V/0 … 10 V
max. 60 mA
Iut 2 x 0 … 20 mA
display och bakgrundsbelysning
+ 20 mA
Analoga utgångar (2 standard, 3:e tillval)
utström
0–20 mA, 4 … 20 mA
utspänning
0–1 V, 0 … 5 V, 0 … 10 V
Precision i analoga utgångar vid 20 °C
± 0,05 % full skala
Temperaturberoende för analoga utgångar
± 0,005 %/°C full skala
Externa belastningar
utström
RL < 500 ohm
0–1V utgång
RL > 2 kohm
0–5 V och 0 … 10 V-utgångar RL > 10 kohm
Trådstorlek
0,5–2,5 mm2 (AWG 20 … 14)
tvinnad kabel rekommenderas
Digitala utgångar
RS-232
RS-422/485 (tillval)
LAN (tillval)
WLAN (tillval)
Protokoll
ASCII-kommandon
Modbus RTU
Modbus TCP
Reläutgångar (tillval)
0,5 A, 250 V AC, SPDT (tillval)
Display
LCD med bakgrundsbelysning,
grafisk trendvisning för alla
parametrar
Menyspråk för displayen
Engelska, Finska, Franska,
Japanska, Kinesiska, Ryska,
Spanska, Svenska, Tyska
Mekanik
Kabelbussning
Skarvmuff
Koppling för gränssnittskabel (tillval)
tillval 1
tillval 2
Probkabelns diameter
Probslangmaterial
Höljets material
Kapslingsklass
Mätarens vikt (med prob, kabel och moduler)
M20x1,5 för kabeldiameter
8 … 11 mm/0,31 … 0,43”
1/2” NPT
M12-serien, 8 stift (hane)
med kontakt (hona) med
5 m/16,4 fot svart kabel
med kontakt (hona)
med skruvkontakter
5,5 mm
AISI 316L
G-AlSi 10 Mg (DIN 1725)
IP 65 (NEMA 4X)
1,0–3,0 kg (2,2–6,6 lb)
VAISALA _______________________________________________________________________ 163
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Tabell 31 Kabellängder för standardprober och ungefärlig
mätarvikt (kg/lb)
Probtyp
Probens kabellängd
2m
5m
MMT332
1,1/2,4
1,2/2,6
MMT337
1,2/2,6
1,3/2,9
MMT338 232 mm 1,3/2,9
1,5/3,3
MMT338 454 mm 1,4/3,1
1,6/3,5
10 m
1,5/3,3
1,5/3,3
1,7/3,7
1,9/4,2
15 m
–
–
–
2,2/4,9
20 m
–
2,1/4,5
–
2,5/5,6
Tekniska specifikationer
för tillvalsmoduler
Strömförsörjningsmodul
Driftspänning
Kopplingar
Bussning
Drifttemperatur
Förvaringstemperatur
100–240 V AC, 50/60 Hz
skruvkontakter för
0,5 … 2,5 mm2 ledningar
(AWG 20 … 14)
för 8 … 11 mm kabeldiameter
–40–+60 °C (–40 … +140 °F)
–40–+70 °C (–40 … +158 °F)
UL-filnummer
E249387
Analog utgångsmodul
Utgångar
Drifttemperaturområde
Strömförbrukning
Uut 0 … 1 V
Uut 0 … 5 V/0 … 10 V
Iut 0 … 20 mA
Externa belastningar
utström
Maxbelastning + kabelns slingresistans
0–1 V
0–5 V och 0 … 10 V
Förvaringstemperaturområde
Trepolig skruvkontakt
max. trådstorlek
0–20 mA, 4 … 20 mA,
0 … 1 V, 0 … 5 V, 0 … 10 V
–40–+60 °C (–40 … +140 ºF)
max. 30 mA
max. 30 mA
max. 60 mA
RL< 500 ohm
540 ohm
RL> 2 000 ohm
RL> 10 000 ohm
–55–+80 °C (–67 … +176 ºF)
1,5 mm2 (AWG16)
164 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 9 _______________________________________________________________ Tekniska data
Relämodul
Drifttemperaturområde
Drifttryckområde
Strömförbrukning vid 24 V
Kontakter SPDT (omkoppling), t.ex.
kontaktarrangemang Form C
Imax
Imax
Säkerhetsstandard för reläkomponenten
Förvaringstemperaturområde
Trepolig skruvkontakt/relä
max. trådstorlek
–40–+60 ºC (–40 … +140 ºF)
500–1 300 mmHg
max. 30 mA
0,5 A 250 V AC
0,5 A 30 V DC
IEC60950 UL1950
–55–+80 ºC (–67 … +176 ºF)
2,5 mm2 (AWG14)
RS-485-modul
Drifttemperaturområde
Driftlägen
Max. drifthastighet
Bussisolering
Strömförbrukning
vid 24 V
Externa belastningar
standardbelastningar
Förvaringstemperaturområde
Max. trådstorlek
–40–+60 ºC (–40 … +140 ºF)
2-trådigt (1-par) halv duplex
4-trådigt (2-par) full duplex
115,2 kbaud
300 V DC
max. 50 mA
32 RL> 10 kohm
–55–+80 ºC (–67 … +176 ºF)
1,5 mm2 (AWG16)
LAN-gränssnittsmodul
Drifttemperaturområde
Förvaringstemperaturområde
Driftfuktighetsområde
Strömförbrukning vid 24 V
Ethernet-typ
Kontakt
IPv4-adresstilldelning
Protokoll
Max. antal Telnet-/Modbus-klienter
–40–+60 ºC (–40–+140 ºF)
–40–+85 ºC (–40–+185 ºF)
5–95 % RH
max. 60 mA
10BASE-T 100BASE-TX
8P8C (RJ45)
DHCP (automatisk), statisk
Telnet, Modbus TCP
1
WLAN-gränssnittsmodul
Drifttemperaturområde
Förvaringstemperaturområde
Driftfuktighetsområde
Strömförbrukning vid 24 V
Standarder som stöds
Kontakt
IPv4-adresstilldelning
Protokoll
Max. antal Telnet-/Modbus-klienter
Säkerhet
–20–+60 ºC (–4–+140 ºF)
–40–+85 ºC (–40 … +185 ºF)
5–95 % RH
max. 80 mA
802.11b
RP-SMA
DHCP (automatisk), statisk
Telnet, Modbus TCP
1
WEP 64/128, WPA2/802.11i
VAISALA _______________________________________________________________________ 165
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Dataloggningsmodul
Drifttemperaturområde
Förvaringstemperaturområde
Strömförbrukning vid 24 V
Loggade parametrar
Loggningsintervall
Max. loggningsperiod
Loggade punkter
Klockans precision
Batteritid
vid –40–+30 ºC (–40–+86 ºF) 7 år
vid +30–+60 ºC (+86–+140 ºF) 5 år
–40–+60 ºC (–40–+140 ºF)
–55–+80 ºC (–67–+176 ºF)
max. 10 mA
upp till fyra med trend/min/maxvärden för varje
10 s (fast)
4 år och 5 månader
13,7 miljoner punkter/parameter
bättre än ±2 min/år
Reservdelar och tillbehör
Information om reservdelar, tillbehör och kalibreringsprodukter finns
online på www.vaisala.com och store.vaisala.com.
Tabell 32 Reservdelar och tillbehör
Beskrivning
MODULER
Relämodul
Analog utgångsmodul
Isolerad RS485-modul
Strömförsörjningsmodul
Galvanisk isoleringsmodul
SENSORER
HUMICAP® 180L2
PT100-sensor
Orderkod
RELAY-1
AOUT-1
RS485-1
POWER-1
DCDC-1
HUMICAP180L2
10429SP
FILTER
Rostfritt stålfilter
Galler i rostfritt stål
(för applikationer med hög flödeshastighet, >1 m/s)
HM47453SP
220752SP
MÄTARMONTERINGSTILLBEHÖR
Väggmonteringssats
Installationssats för stång eller rörledning
Regnskydd med installationssats
Klämmor till DIN-skena med installationsplatta
214829
215108
215109
215094
PROBMONTERINGSTILLBEHÖR
MMT332
5-pack O-ringar med måtten 14,1x1,6
MMT337
Swagelok för 12 mm prob 3/8 tum ISO-gänga
Swagelok för 12 mm prob 1/2 tum ISO-gänga
216026
SWG12ISO38
SWG12ISO12
166 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 9 _______________________________________________________________ Tekniska data
Beskrivning
Swagelok för 12 mm prob 1/2 tum NPT-gänga
MMT338
Monteringsstomme ISO1/2 massiv struktur
Monteringsstomme NPT1/2 massiv struktur
Samplingscell med Swagelok-koppling
Kulventil ISO1/2 med svetsfog
Manuell press
Pluggsats (ISO 1/2)
ANSLUTNINGSKABLAR
Datagränssnittskabel
USB-RJ45 datagränssnittskabel
MI70 anslutningskabel med RJ45-kontakt
Orderkod
SWG12NPT12
DRW212076SP
NPTFITBODASP
DMT242SC2
BALLVALVE-1
HM36854SP
218773
19446ZZ
219685
211339
UTGÅNGSKABLAR FÖR 8-STIFTS KONTAKT
Anslutningskabel 5 m 8 stift M12 hona, svart
Honkontakt 8 stift M12 med skruvkontakter
Hankontakt 8 stift M12 med kabel och adapter
212142
212416
214806SP
KABELBUSSNINGAR
Kabelförskruvning M20x1,5 för 8 … 11 mm kabel
Kabelförskruvning M20x1,5 för 11 … 14 mm kabel
Skarvmuff M20x1,5 till NPT1/2 ledning
Blindplugg M20x1,5
214728SP
214729
214780SP
214672SP
WINDOWS-PROGRAMVARA
MI70 Link-programvara med RS232-servicekabel
MI70 Link-programvara med USB-kabel
215005
219916
ÖVRIGT
HMK15 Kalibreringsadapter till 12 mm prober
med >7 mm sensorstift
Reservsats till hölje: sexkantiga lockskruvar (4 st.)
och gångjärn med fästskruvar
211302SP
238509
VAISALA _______________________________________________________________________ 167
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
27.5
(1.08)
71 (2.80)
77 (3.03)
Mått (mm/tum)
53.5 (2.10)
38 (1.50)
38 (1.50)
53.5 (2.10)
183 (7.20)
ø 7 (0.28)
96 (3.78)
116 (4.57)
169 (6.65)
0506-035
Bild 73 Mätarkroppens mått
168 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 9 _______________________________________________________________ Tekniska data
92 (3.62)
116 (4.57)
183 (7.20)
0804-035
Bild 74 WLAN-antennmått
VAISALA _______________________________________________________________________ 169
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
MMT332
0509-149
Bild 75 MMT332-probens mått
MMT337
0509-146
Bild 76 MMT337-probens mått
170 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Kapitel 9 _______________________________________________________________ Tekniska data
ISO 3/8” eller
NPT 1/2”
MMT337 med Swagelok-koppling
22 mm sexkant
(0,87)
0509-148
Bild 77 MMT337 prob med Swagelok-koppling (tillval), mått
MMT338
0509-145
Bild 78 MMT338 prob med filter av rostfritt stål (oljefilter), mått
VAISALA _______________________________________________________________________ 171
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Denna sida har avsiktligen lämnats tom.
172 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Bilaga A ____________________________________________________________ Modbus-referens
BILAGA A
MODBUS-REFERENS
I denna bilaga beskrivs Modbus-funktioner och data om mätaren.
Funktionskoder
MMT330 stödjer alla Modbus-funktionskoder för överensstämmelse
klass 0 och klass 1 som definieras i Open Modbus/TCP-specifikationen,
version 1.0.
Tabell 33 Funktionskoder som stöds
Funktionskod
01 (0x01)
02 (0x02)
03 (0x03)
04 (0x04)
05 (0x05)
06 (0x06)
07 (0x07)
08 (0x08)
15 (0x0F)
16 (0x10)
22 (0x16)
23 (0x17)
43/14 (0x2B/0x0E)
Namn
Read Coils
Read Discrete Inputs
Read Holding Registers
Read Input Registers
Write Single Coil
Write Single Register
Read Exception Status
Diagnostics
Write Multiple Coils
Write Multiple Registers
Mask Write Register
Read/Write Multiple Registers
Read Device Identification
Anm.
Klass 1
Klass 1
Klass 0
Klass 1
Klass 1
Klass 1
Klass 1
Klass 2
Klass 0
Klass 2
Klass 2
Klass 0-funktionskoderna räcker för att få tillgång till alla mätdata
och konfigurationsinställningar för MMT330-mätaren. Alla klass 1och vissa klass 2-kommandon stöds också och ger bättre kompatibilitet
och effektivare kommunikation vid behov.
Modbus-diagnostikdata och enhetsidentifieringsdata kan endast läsas ut
med de funktionskoder som är avsedda för dessa syften (08 och 43/14).
VAISALA _______________________________________________________________________ 173
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Registerkarta
Alla data som är tillgängliga via Modbus-gränssnittet är indelade
i sex angränsande registerblock så som beskrivs i Tabell 34 nedan.
Tabell 34 MMT330 Modbus-registerblock
Adress
0001…0068
0257…0290
0513…0517
0769…0790
1025…1035
1281…1288
Dataformat
32-bitars IEEE-flyttal
16-bitars heltal med tecken
Bitfält
32-bitars IEEE-flyttal
16-bitars heltal med tecken
Bitfält
Beskrivning
Mätdata (skrivskyddade)
Statusregister (skrivskyddade)
Konfigurationsinställningar
Konfigurationsflaggor
Adresserna är 1-baserade decimala Modbus-datamodelladresser utan den
första siffran (t.ex. 0xxxx, 1xxxx, 3xxxx eller 4xxxx). Dra ifrån 1 för att
få de adressfältvärden som används i Modbus-protokolldataenheten (PDU).
Registerkartan är samma för alla Modbus-funktionskoder. Funktionskoderna
03 och 04 returnerar t.ex. exakt samma resultat som 01 och 02 gör.
Funktionskoderna 01 och 02 returnerar 0 om motsvarande register har värdet
0x0000 och 1 om registret är icke-noll. När du skriver med funktionskoderna
05 eller 15 skrivs i själva verket värdet 0x0000 eller 0x0001 i registren.
Datakodning
All numeriska värden är tillgängliga i båda formaten 32-bitars IEEE-flyttal
och 16-bitars heltal med tecken.
Formatet 32-bitars flyttal
Flyttalsvärden representeras i standardformatet IEEE 32-bitars flyttal.
Minst signifikanta 16 bitar flyttal placeras på den mindre Modbusadressen som anges i Open Modbus TCP-specifikationen, version 1.0.
Detta kallas även ”little-endian”- eller ”Modicon”-ordordning.
OBS!
Trots specifikationen kan vissa Modbus-masters förvänta
sig ”big-endian”-ordordning (mest signifikanta ordet först).
I sådana fall måste du välja ”ordbytt” flyttalsformat i din Modbusmaster för MMT330 Modbus-register.
Ett ”tyst NaN”-värde returneras för värden som inte är tillgängliga.
Skrivning av NaN eller infinit värde ignoreras tyst. Ett tyst NaN är t.ex.
0x7FC00000; mastern ska dock förstå vilket NaN-värde som helst.
174 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Bilaga A ____________________________________________________________ Modbus-referens
OBS!
Ett komplett 32-bitars flyttalsvärde ska läsas och skrivas i en enda Modbustransaktion (funktionskoderna 05, 06 och 22 påverkar t.ex. inte flyttalsvärden).
Formatet 16-bitars heltal med tecken
16-bitars heltalsvärden skalas till att omfatta nödvändiga
decimaler (se skalningsfaktor i motsvarande registertabell).
Negativa värden (om tillämpliga) representeras i 2-komplement
(65 535 = –1, 65534 = –2 o.s.v.).
OBS!
Mätparametrar med normalt positiva värden (t.ex. 0 … 1 aw) kan
tillfälligtvis returnera små negativa värden på grund av mätoriktigheter.
Dessa negativa värden returneras som stora 16-bitars heltalsvärden
(2-komplement).
Om det skalade värdet inte passar in i området 0–65 535
(16-bitarsområde) ”bryts” värdet till området genom att lägga
till eller dra ifrån 65 536 så många gånger som det behövs.
De flesta av mätdatavärdena behöver dock ingen avdrift.
Ett 16-bitars nollvärde returneras för värden som inte är tillgängliga.
Det går inte att särskilja saknade värden från faktiska nollvärden om
nollvärdet ingår i parameterns giltiga mätområde.
OBS!
Om din Modbus-master stödjer 32-bitars flyttalsvärden bör dessa alltid
användas i stället för 16-bitars heltalsregister.
Användning av 16-bitars heltalsvärden rekommenderas inte i kritiska
tillämpningar eftersom det inte går att särskilja verkliga nollvärden från
nollvärden som genererats av mätfel.
Dessutom får 2-komplement negativa värden att se ut som stora positiva
värden, vilket man måste tänka på vid användning av 16-bitars registervärden.
När 16-bitarsvärden skrivs i konfigurationsregister bearbetas de
alltid som heltal med tecken i området –32 768 – +32 767. Använd
flyttalsregistren till att skriva värden utanför detta område med 16-bitars
heltal med tecken. Maximalt skrivbart värde är 32 767 även för
konfigurationsregister som inte accepterar negativa värden.
VAISALA _______________________________________________________________________ 175
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Mätdata (skrivskyddade)
Tabell 35 Mätdataregister
Namn
T
aw
%RS
H2O
Flyttal
0003…0004
0029…0030
0041...0042
0035…0036
Heltal
0258 (x0,01)
0271 (x0,0001)
0277 (x0,01)
0274 (x1)
Enhet
°C
%
ppm
Tillgängliga mätningar beror på instrumentkonfigurationen. Värden
är eventuellt inte tillgängliga vid fel på enheten. Läs statusregister eller
utgående undantagsstatus för att se efter om fel har uppstått.
OBS!
Endast realtidsdata kan läsas från instrumentet. Data som registreras
i mätarens minne (internt minne eller dataloggningsmodul) kan inte läsas
via Modbus.
Statusregister (skrivskyddade)
Tabell 36 Statusregister
Namn
Felstatus
Onlinestatus
Felkod (bitar 15–0)
Felkod (bitar 31–16)
Adress
0513
0514
0516
0517
Beskrivning
1 = Inga fel
1 = Onlinedata tillgängliga
Bitfält som representerar felkoder
som visas i Tabell 29 på sidan 148.
Aktiva fel ställs in på 1. Om t.ex. bit 14
är inställd på 1, är felkoden E14 aktiv.
Felinformation kan också återställas med funktionskoden 08,
underfunktion 02.
OBS!
MMT330-mätarens grundläggande statusinformation är också tillgänglig
med Read Exception Status-funktionskoden 07. Närmare detaljer finns
i avsnittet Exception Status-utgångar på sidan 177.
Konfigurationsregister
Konfigurationsparameterregister används till att konfigurera mätningen.
Skrivning av värden utanför området ignoreras tyst.
Tabell 37 Konfigurationsparameterregister
Namn
Olja-A
Olja-B
Flyttal
0777…0778
0779…0780
Heltal
1029 (x0,01)
1030 (x0,0001)
Giltigt område
±99 999,99
±99,9999
176 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Bilaga A ____________________________________________________________ Modbus-referens
Icke-metriska enheter är inte tillgängliga i Modbus. Om dessa
behövs måste konverteringen beräknas utanför mätaren.
Konfigurationsflaggor används till att välja en del av instrumentets
grundläggande alternativ och till att starta sensoraktiviteter manuellt.
Tabell 38 Konfigurationsflaggregister
Namn
Standardfiltrering av/på
Förlängd filtrering av/på
Adress
1281
1282
Beskrivning
1 = Filtrering på
1 = Förlängd filtrering på
Flaggorna 1281 och 1282 är ömsesidigt exklusiva.
Vissa konfigurationsregister har eventuellt ingen effekt beroende
på instrumentmodell och konfiguration.
Andra konfigurationsinställningar behövs normalt inte och är inte
tillgängliga med Modbus-gränssnittet. Servicekabeln måste användas
vid ändring av andra konfigurationsinställningar vid behov.
Exception Status-utgångar
Exception status-utgångar (lästa med funktionskoden 07) redovisar
sammanfattningen av MMT330-mätarens status så som beskrivs
i Tabell 39 nedan.
Tabell 39
Utgång
0 (0x01)
1 (0x02)
HMT330 Exception Status-utgångar
Namn
Felstatus
Onlinestatus
Beskrivning
1 = Inga fel
1 = Onlinedata tillgängliga
Statusinformation är även tillgänglig med registeråtkomst, se avsnittet
Statusregister (skrivskyddade) på sidan 176.
VAISALA _______________________________________________________________________ 177
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Diagnostiska underfunktioner
MMT330 stödjer några av de diagnostiska Modbus-funktionerna
som beskrivs i Modbus Application Protocol-specifikationen V1.1b.
De diagnostiska funktionerna tillgås med funktionskoden 08, se detaljer
i Tabell 40 nedan.
Tabell 40 HMT330 Modbus-diagnostik
Kod
00 (0x00)
01 (0x01)
02 (0x02)
04 (0x04)
10 (0x0A)
11 (0x0B)
Underfunktionens namn
Anm
Return Query Data
Restart Communications Option Avbryter ”Listen Only”-läget.
Return Diagnostic Register
Force Listen Only Mode
Clear Counters and
Diagnostic Register
Return Bus Message Count
12 (0x0C)
Return Bus Communication
Error Count
13 (0x0D)
Return Bus Exception Error
Count
Return Slave Message Count
14 (0x0E)
15 (0x0F)
Return Slave No Response
Count
Datafältet måste ställas in på
”00 00” för alternativet Restart
Communications. Underfunktion
01 med datafält ”FF 00” avvisas.
Icke-noll om aktiva
mätarfel föreligger.
Se statusregister 0516 och
0517 för samma felinformation.
Det diagnostiska registrets
värde är ett logiskt ELLER
av dessa två statusregister.
Försätter enheten ”offline”.
Diagnostiskt register
kan inte rensas.
Det totala antalet meddelanden
som ses på bussen/i gränssnittet.
Antal meddelanden med
ogiltig Modbus RTU CRCeller Modbus TCP-ram.
Antalet skickade Modbusundantagssvar.
Antal bearbetade Modbusmeddelanden.
Antal mottagna Modbusmeddelanden som inte besvarats.
Detta inträffar för mottagna
broadcast-meddelanden
(endast Modbus RTU) eller när
MMT330 är i ”Listen Only”-läge.
Modbus-diagnostik är endast standardiserad för seriella linjeenheter, men
MMT330 stödjer samma diagnostiska funktioner också på Modbus TCP.
OBS!
Vid återställning, påslagning av mätarströmmen eller omval av Modbusläge (med seriellt kommando eller användargränssnittet) återställs all
Modbus-diagnostisk statistik och eventuellt ”Listen Only”-läge avbryts.
178 __________________________________________________________________ M210733SV-H
Bilaga A ____________________________________________________________ Modbus-referens
Enhetsidentifieringsobjekt
MMT330 Modbus uppfyller den utökade identifieringsnivå som anges
i Modbus Application Protocol-specifikationen V1.1b. Både strömmande
åtkomst och individuell åtkomst till objekten stöds.
Tabell 41 HMT330 Modbus-enhetsidentifiering
Objekt-id
0x00
0x01
0x02
0x03
0x04
0x80
0x81
Objektnamn
VendorName
ProductCode
MajorMinorVersion
VendorUrl
ProductName
SerialNumber
CalibrationDate
0x82
CalibrationText
Beskrivning
”Vaisala”
Produktkod (t.ex. ”MMT330”)
Programvaruversion (t.ex. ”5.10”)
”http://www.vaisala.com/”
Instrumentets produktnamn
Serienummer (t.ex. ”D0710040”)
Datum för senaste kalibrering
(t.ex. ”2011-02-07”,
är tom om uppgift saknas)
Informationstext om
den senaste kalibreringen
(tom om uppgift saknas)
Undantagssvar
Undantagssvar från mätaren är i enlighet med Modbus Application
Protocol-specifikationen V1.1b.
Tabell 42 HMT330 Modbus undantagssvar
Kod
01
02
03
Namn
ILLEGAL FUNCTION
ILLEGAL DATA ADDRESS
ILLEGAL DATA VALUE
Orsak
Funktionskoden stöds inte
Adressen ligger utanför giltigt område
På annat sätt ogiltig förfrågan
Om register som inte är tillgängliga (som inte stöds eller
som saknas för tillfället) inom de områden som anges i Tabell 35
tillgås, genererar detta inget undantag. Värdet ”Unavailable”
(en tyst NaN för flyttalsdata eller noll för heltalsdata) returneras
i stället. Ett undantag genereras endast för eventuell åtkomst utanför
de registerspärrar som anges i avsnittet Registerkarta på sidan 174.
VAISALA _______________________________________________________________________ 179
www.vaisala.com
*M210733SV*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement