Efco | MT 3500 | MT 3500(38.9 cm3) Euro 2

MT 3500(38.9 cm3) Euro 2
P
GR
TR
CZ
RUS
PL
MANUAL DE INSTRUÇÕES
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
MOTORLU TESTERE KULLANIM KILAVUZU
NÁVOD K POUŽITÍ
UK ИНСТРУКЦИЯ ПO ЭКCПЛУAТAЦИИ
INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI
*
P
GR
TR
CZ
RUS-UK PL
-
Modelo não disponível para os mercados UE
Μοντέλο μη διαθέσιμο για τις αγορές της Ε.Ε.
AB piyasaları için mevcut olmayan model
Model není k dispozici pro trhy EU
Данная модель не поставляется на рынки Европейского Союза
Model niedostępny na rynkach UE
Mod. 50240116 rev.2 - Dic/2010 - CENTROFFSET - Printed in Italy
MT 350 (38.9 cm ) Euro 1* - MT 3500 (38.9 cm ) Euro 2
3
3
P
INTRODUÇÃO
TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS
Para um emprego correto da motoserra e para evitar acidentes, não iniciar o trabalho sem
ter lido este manual com a máxima atenção. Neste manual encontram-se as descrições de
funcionamento dos diversos componentes e as instruções para o necessário controle e para
a manutenção.
N.B. As descrições e as ilustrações contidas neste manual não se consideram
rigorosamente obrigatórias. A Empresa reserva-se o direito de realizar modificações
sem ter que atualizar cada vez este manual.
GR
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
Για μια πιο σωστη χρηση του αλυσοπριονου και για να αποφευχθουν ατυχηματα, μην
εργαστειτε χωρις πρωτα να διαβασετε πολυ προσεχτικα το παρων εγχειριδιο. Στο παρον
εγχειριδιο περιεχονται οι εξηγησεις λειτουργιας των διαφορων εξαρτηματων και οι οδηγιες
για τους απαραιτητους ελεγχους και την συντηρηση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι περιγραφες και οι εικονες που περιεχονται στο παρον εγχειριδιο
δεν ειναι δεσμευτικες. Η Εταιρια διατηρει το δικαιωμα να κανει αλλαγες χωρις να
ενημερωνει το παρων εγχειριδιο
TR
CZ
ÚVOD
PŘEKLAD PŮVODNÍCH POKYNŮ
Před prvním použitím řetězové pily si pozorně přečtěte tento návod, abyste pilu mohli
správně používat a zabránili tak možným úrazům. V tomto návodu najdete vysvětlení chodu
různých části pily a pokyny k nutným kontrolám a údržbě.
Pozn.: Ilustrace a popisy uvedené v tomto návodu nejsou přísně závazné. Výrobce si
vyhrazuje právo na provádění případných změn bez povinnosti aktualizace tohoto
návodu.
UK
WPROWADZENIE
TŁUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNYCH
Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi a w
szczególności z zasadami bezpieczeństwa. Instrukcja zawiera wyjaśnienia dotyczące działania
różnych komponentów urządzenia oraz instrukcje dotyczące przeprowadzania niezbędnych
czynności kontrolnych oraz konserwacji.
UWAGA Opisy oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji nie zawsze dokładnie
odzwierciedlają stan faktyczny. Producent zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian i nie
zobowiązuje się do każdorazowej aktualizacji podręcznika.
62
RISCO DE PREJUÍZO AUDITIVO
NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ SLUCHU
NAS NORMAIS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO,
ESTA MÁQUINA PODE COMPORTAR PARA O
OPERADOR ENCARREGADO UM NÍVEL DE
EXPOSIÇÃO PESSOAL DÍARIA AO RUIDO IGUAL
OU SUPERIOR A
PŘI NORMÁLNÍM POUŽÍVÁNÍ SE
OBSLUHA TOHOTO PŘÍSTROJE VYSTAVUJE
DENNÍ HLADINĚ HLUKU ROVNAJÍCÍ SE NEBO
VĚTŠÍ NEŽ
85 dB(A)
85 dB(A)
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
ВНИМAНИЕ!!!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
OПACНOCТЬ ПOРAЖЕНИЯ
OРГAНOВ CЛУХA
ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ, ΓΙΑ
ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ ΙΣΗ Η
ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΗΣ.
ПРИ НOРМAЛЬНЫХ УCЛOВИЯХ
ЭКCПЛУAТAЦИИ OПЕРAТOР ДAННOЙ
МAШИНЫ МOЖЕТ ЕЖЕДНЕВНO
ПOДВЕРГAТЬCЯ ВOЗДЕЙCТВИЮ УРOВНЯ
ШУМA, РAВНOГO ИЛИ БOЛЬШЕГO
85 dB(A)
85 Дб(A)
DİKKAT!!!
UWAGA!!!
İŞİTME KAYBI RİSKİ
ZAGROŻENIE USZKODZENIA SŁUCHU
NORMAL ŞARTLARDA BU MOTORUN
KULLANIMI SIRASINDA KULLANICI GÜNLÜK
W ZWYKŁYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA
URZĄDZENIE TO POWODUJE NARAŻENIE
OPERATORA NA DZIENNY POZIOM
HAŁASU RÓWNY LUB WYŻSZY NIŻ
BBEДEHИE
ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
Для прaвильнoгo испoльзoвaния цeпных пил, вo избeжaниe нeсчaстных случaeв, нeльзя
нaчинaть рaбoту бeз тщaтeльнoгo изучeния нaстoящeй инструкции. Вы нaйдeтe здeсь
пoяснeния oтнoситeльнo рaбoты рaзличных узлoв цeпнoй пилы, a тaкжe укaзaния пo
нeoбхoдимым прoвeркaм и oбслуживaнию.
ВНИМAНИЕ: Иллюстрaции и спeцификaции в дaннoй инструкции мoгут быть бeз
увeдoмлeния измeнeны прoизвoдитeлeм, в сooтвeтствии с трeбoвaниями стрaны,
гдe прoизвoдится прoдaжa нaстoящeгo издeлия.
PL
POZOR!!!
GİRİŞ
ORİJİNAL TALİMATLARIN ÇEVİRİSİ
Motorlu testereyi doğru kullanmak ve kazaları önlemek için motorlu testerenin nasıl
çalıştığını ve bakımının nasıl yapıldığını öğreten kullanım kılavuzunun tamamını dikkatle
okumadan cihazınızı çalıştırmayın.
Not: Bu kılavuzda hangi çizimlerin ve teknik özelliklerin bulunması gerektiği herbir
ülkenin kanunlarına göre değişebileceğinden, imalatçı firma tarafından kullanıcıya
bildirilmeden değiştirilebilir.
RUS
ATENÇÃO!!!
85 dB(A)
VE ÜSTÜ GÜRÜLTÜYE MARUZ KALABİLİR.
85 dB(A)
P
INDICE
INTRODUÇÃO ____________________
CZ OBSAH
62
62
POUŽITÍ _________________________
89
ÚDRŽBA ________________________
97
UTILIZAÇÃO _____________________
88
ÚVOD __________________________
MANUTENÇÃO ___________________
96
ARMAZENAGEM __________________ 104
VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A
BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ ____
64
SKLADOVÁNÍ_____________________ 105
65
TECHNICKÉ ÚDAJE ________________ 106
EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS E
ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA _____
64
COMPONENTES DA MOTOSERRA ____
65
DADOS TECNICO _________________ 106
ČÁSTI ŘETĔZOVÉ PILY ______________
NORMAS DE SEGURANÇA _________
66
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE___ 110
PRAVIDLA BEZPEČNOSTI ___________
68
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ __________ 110
MONTAGEM DA BARRA E CORRENTE __
72
TABELA DE MANUTENÇÃO __________ 112
MONTÁŽ LIŠTY A ŘETĚZU___________
73
TABULKA ÚDRŽBY ________________ 113
PARA DAR PARTIDA _______________
76
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ________ 115
SPOUŠTĚNÍ ______________________
77
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ________________ 116
PARAGEM DO MOTOR _____________
86
CERTIFICADO DE GARANTIA _______ 118
VYPNUTÍ MOTORU ________________
87
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ______________ 119
GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ _______________________
RUS
62
UK СОДЕРЖАНИЕ
ΧΡΗΣΗ __________________________
88
ВВEДEНИE_______________________
62
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ __________
89
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ____________________
96
ТEХНИЧEСКОE ОБСЛУЖИВАНИE ____
97
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ______________________
64
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ___________________ 104
ЗНAЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ CИМВOЛOВ
И ПРAВИЛA БЕЗOПACНOCТИ __________ 64
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ __
65
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ________________ 106
ДЕТAЛИ ЦЕПНOЙ ПИЛЫ ___________
65
ТEХНИЧEСКИE ХАРАКТEРИСТИКИ ___ 106
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ________
66
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΑΣ ______________ 110
МEРЫ ПРEДОСТОРОЖНОСТИ ______
68
ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ _____ 110
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ __
72
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ____________ 112
УCТAНOВКA ШИНЫ И ЦЕПИ _______
73
ТАБЛИЦА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ _____ 114
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ______________________
76
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ____ 115
ВКЛЮЧEНИE _____________________
77
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ __ 117
ΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ____________________
86
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ _________ 118
ОСТАНОВКА ДВИГАТEЛЯ __________
87
ГАРАНТИЙНЫЙ СEРТИФИКАТ ______ 119
62
UŻYTKOWANIE ___________________
89
KONSERWACJA ___________________
97
TR İÇİNDEKİLER
GİRİŞ ___________________________
XРАНЕНИЕ ______________________ 105
PL SPIS TREŚCI
62
KULLANIM _______________________
88
WPROWADZENIE _________________
BAKIM __________________________
96
MUHAFAZA ______________________ 104
ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEŻEŃ
PRZED ZAGROŻENIAMI ____________
64
PRZECHOWYWANIE _______________ 105
65
DANE TECHNICZNE________________ 106
SEMBOLLER VE İKAZ İŞARETLERİNİN
AÇIKLAMALARI ___________________
64
MOTORLU TESTERENİN PARÇALARI __
65
TEKNİK ÖZELLIKLER _______________ 106
BUDOWA PILARKI ________________
GÜVENLIK ÖNLEMLERI _____________
67
UYGUNLUK BEYANI ________________ 110
NORMY BEZPIECZEŃSTWA__________
69
DEKLARACJA ZGODNOŚCI __________ 110
TESTERENİN VE ZİNCİRİN TAKILMASI __
72
BAKIM TABLOSU __________________ 113
MONTAŻ PROWADNICY I ŁAŃCUCHAC ___
73
TABELA KONSERWACJI _____________ 114
ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ ______________
76
PROBLEM GİDERME _______________ 116
URUCHAMIANIE __________________
77
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW _____ 117
MOTOR DURDURULMASI ___________
86
GARANTI SERTIFIKASI ______________ 118
ZATRZYMANIE SILNIKA_____________
87
CERTYFIKAT GWARANCYJNY ________ 119
63
P
EXPLICAÇÃO DE SIMBOLOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA
GR
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
TR
SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI VE GÜVENLİK İKAZLARI
P
CZ VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ
RUS
UK
OБЪЯCНЕНИЕ CИМВOЛOВ И ПРAВИЛA БЕЗOПACНOCТИ
PL ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEŻEŃ PRZED ZAGROŻENIAMI
1 - Antes de utilizar a máquina, leia o manual de instruções
2 - Usar capacete, botas, macação e protetor auricolar
3 - Tipo de máquina: MOTOSSERRA
4 - Nivel potencia acústica garantido
5 - Número de série
6 - Marca CE de conformidade
n op
q
s
7 - Ano de fabbrico
8 - ATENÇÃO: As superfícies podem estar quentes
CZ 1 - Před prvním použitím pily si pozorně přečtěte návod k použití a
údržbě
2 - Používejte ochrannou helmu, brýle a sluchátka
3 - Typ stroje: ŘETĚZOVÁ PILA
4 - Zaručená hladina akustického výkonu
5 - Sériové číslo
6 - Značka CE o souladu s předpisy ES
7 - Rok výroby
8 - POZOR: povrchy mohou být horké
s
r
t
u
(MT 3500)
GR 1 - Διαβασ τε το ε γχειριδιο χρησης και συν τηρησης πριν
χρησιμοποιησετε το παρων μηχανημα
2 - Φορατε προστατευτικο κρανος, γυαλια και ωτοασπιδες
3 - Τύπος μηχανήματος: ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
3 - Тип машины: ЦЕПНАЯ ПИЛА
4 - Εγγυημενη σταθμη ακουστικης ισχυος
4 - Гaрaнтирoвaнный урoвeнь aкустичeскoй мoщнoсти
5 - Αριθμός σειράς
5 - Серийный номер
6 - Σήμα συμμόρφωσης CE
6 - Марка соответствия требованиям CE
7 - Έτος κατασκευής
7 - Год выпуска
8 - ΠΡΟΣΟΧΗ! οι επιφάνειες μπορεί να είναι θερμές
8 - ВНИМАНИЕ: поверхности могут быть горячими
TR 1 - Makinayı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun
2 - Kask, gözlük ve kulaklık kullanın
3 - Makine tipi: MOTORLU TESTERE
4 - Garantı edılen akustık güç düzeyı
5 - Seri numarası
6 - CE uygunluk işareti
7 - Üretim yılı
8 - DIKKAT: yüzeyler sıcak olabilir
64
RUS 1 - Пeрeд испoльзoвaниeм пилы oзнaкoмьтeсь с инструкциeй пo
эксплуaтaции и тeхoбслуживaнию
UK
2 - Нaдeвaйтe зaщитныe oчки, кaску и нaушники
PL 1 - Przed przystąpieniem do użytkowania zapoznać się z instrukcją
obsługi
2 - Założyć kask, okulary i słuchawki ochronne
3 - Typ urządzenia: PILARKA ŁAŃCUCHOWA
4 - Moc akustyczna gwarantowana
5 - Numer seryjny
6 - Symbol zgodności CE
7 - Rok produkcji
8 - UWAGA: Powierzchnie mogą być gorące
P COMPONENTES DA MOTOSERRA
1 - Alavanca de comando 9 - Tampa do filtro de ar
start
10 - Interruptor de massa
2 - Alavanca de
11 - Tampa do depósito
acelerador
de combustível
3 - Alavanca de paragem
12 - Pega de arranque
do acelerador
4 - Parafusos de
13 - Tampa do depósito
regulação do
de óleo
carburador
14 - Bulbo primer
5 - Alavanca de freio
15 - Parafuso tensor da
inercial
corrente
6 - Panela de escape
16 - Pega dianteira
7 - Corrente
17 - Pega traseira
8 - Barra
CZ ČÁSTI ŘETĔZOVÉ PILY
1 - Páčka sytiče
9 - Kryt vzduchového
filtru
2 - Páčka plynu
10 - Spínač zapalování
3 - Bezpečnostní pojistka
11 - Víčko palivové nádrže
plynu
12 - Rukojeť startéru
4 - Šrouby nastavení
karburátoru
13 - Víčko olejové nádrže
GR ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
1 - Τσοκ
10 - Γενικος Διακοπτης
2 - Λεβιες επιταχυνσης 11 - Ταπα τεποζιτου
καυσιμου
3 - Ασφαλεια εκκινησης
12 - Λαβη εκκινησης
4 - Βιδες ρυθμισης
καρμπυρατερ
13 - Ταπα τεποζιτου
λαδιου
5 - Λεβιες αυτοματου
φρενου
14 - Βολβο primer
6 - Εξατμιση
15 - Βίδα τάνυσης
αλυσυίδας
7 - Αλυσιδα
16 - Μπροστινή λαβή
8 - Λαμα
9 - Καπακι φιλτρου αερα 17 - Πίσω λαβή
RUS UK ДЕТAЛИ ЦЕПНOЙ ПИЛЫ
1 - Рычaг упрaвлeния 10 - Выключaтeль мaссы
стaртeрoм
11 - Крышкa лючкa
2 - Рычaг aксeлeрaтoрa
тoпливнoгo бaкa
3 - Рычaг oстaнoвки
12 - Ручкa стaртeрa
aксeлeрaтoрa
лючкa
4 - Винты рeгулирoвки 13 - Крышкa
мaслянoгo
бaкa
кaрбюрaтoрa
14
Кнoпкa
5 - Рычaг инeрциoннoгo
пoдсaсывaющeгo
тoрмoзa
нaсoсa
6 - Глушитeль
15
Бoкoвoгo нaтяжитeля
7 - Цeпь
цeпи
8 - Шинa
16
Передняя рукоятка
9 - Крышкa вoздушнoгo
фильтрa
17 - Задняя рукоятка
TR MOTORLU TESTERENİN PARÇALARI
1 - Jigle
10 - Kontak Düğmesi
PL BUDOWA PILARKI
1 - Dźwignia ssania
powietrza
2 - Dźwignia gazu
10 - Wyłącznik zapłonu
3 - Blokada dźwigni gazu 11 - Korek zbiornika paliwa
4 - Śruby regulacyjne
12 - Uchwyt linki
gaźnika
rozrusznika
5 - Dźwignia hamulca
13 - Korek zbiornika oleju
bezwładnościowego
14 - Pompka rozruchowa
6 - Tłumik
15 - Boczna śruba
7 - Łańcuch
napinająca
16 - Uchwyt przedni
8 - Prowadnica
17 - Uchwyt tylny
9 - Pokrywa filtra
2 - Gaz tetiği
3 - Gaz tetiği emniyeti
4 - Karbüratör ayar
vidaları
5 - Inertial fren kolu
6 - Egzoz
7 - Zincir
11 - Yakıt deposu kapağı
12 - Starter tipi
13 - Yağ deposu kapağı
14 - Primer Karbüratör
15 - Zincir gergi vidası
8 - Testere
16 - Ön kulp
9 - Hava filtresi kapağı
17 - Arka kulp
5 - Páčka brzdy řetězu
14 - Nastřikovač paliva
6 - Tlumič výfuku
15 - Šroub napínáku řetězu
7 - Řetěz
16 - Přední rukojeť
8 - Lišta
17 - Zadní rukojeť
65
1
2
4
Português
Ελληνικα
NORMAS DE SEGURANÇA
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ATENÇÃO: Se utilizarem corretamente a motoserra, terão
um instrumento de trabalho cômodo, rápido e eficaz;
se utilizarem de modo incorreto ou sem as devidas
precauções pode-se transformar num instrumento
perigoso. Para que o vosso trabalho seja sempre agradável
e seguro, queiram respeitar escrupulosamente as normas
de segurança indicadas a seguir e no decorrer do manual.
ATENÇÃO: O sistema de arranque da sua unidade produz
um campo electromagnético de intensidade muito baixa.
Este campo pode interferir com alguns pacemaker. Para
reduzir o risco de lesões graves ou mortais, as pessoas com
pacemaker deverão consultar o seu médico e o fabricante
do pacemaker antes de utilizar esta máquina.
ATENÇÃO! – A regulamentação nacional pode limitar o uso
da máquina.
1 - Não utilize a motosserra antes de tomar totalmente
conhecimento do modo específico de utilização do aparelho.
Antes da primeira experiência, o operador deve praticar antes
da utilização no campo.
2 - A motoserra deve ser utilizada somente por pessoas adultas,
em boas condições físicas e com o conhecimento das normas
de uso.
3 - Não utilize a motoserra quando estiver fisicamente fatigado,
ou quando tirer bebido álcool, ou tomado drogas ou
medicamentos (Fig. 1).
4 - Não use cachecol, pulseiras ou outras coisas que possam se
prender na máquina ou na corrente. Use roupas aderentes
com proteção contra os cortes (vide pag. 70 - 71).
5 - Use sapatos protetivos anti-deslize, luvas, óculos de proteção,
protetor auricolar e capacete antichoque (vide pag. 70 - 71).
6 - Não permita que outras pessoas permaneçam no raio de ação
da motoserra durante o arranque e o corte (Fig. 2).
7 - Não inicie o corte até que a área de trabalho não estiver
completamente limpa e livre. Não corte em proximidades de
cabos elétricos.
8 - Corte sempre em posição estável e segura (Fig. 3).
9 - Ponha a motoserra a trabalhar só em lugares bem arejados, não
utilize em atmosfera explosiva, inflamável ou em ambientes
fechados (Fig. 4).
66
3
10 - Não toque a corrente ou efetue a manutenção quando o motor
estiver em funcionamento.
11 - É proibido aplicar à tomada de força da motosserra um
dispositivo que não seja o fornecido pelo fabricante.
12 - Mantenha todas as etiquetas com os sinais de perigo e de
segurança em perfeitas condições. Em caso de danos ou
deterioramentos, é necessário substituir as etiquetas
imediatamente (vide pag.64).
13 - Não utilize a máquina para usos diferentes dos indicados no
manual (vide pag. 92).
14 - Não abandonar a máquina com o motor ligado.
15 - Controle diariamente a motoserra para assegurar-se que cada
dispositivo, de segurança ou não, funcione.
16 - Siga sempre as nossas instruções e as operações de
manutenção.
17 - Não trabalhe com uma motoserra estragada, mal consertada,
mal montada ou modificada abusivamente. Não tire ou
estrague ou torne ineficaz nenhum dispositivo de segurança.
Utilize só barras com comprimento indicado na tabela.
18 - Não efetue nunca operações ou reparações que não sejam
de manutenção normal. Dirija-se às oficinas especializadas e
autorizadas.
19 - Não ponha em movimento a motoserra sem o cárter cobrecorrente.
20 - No caso em que for necessário pôr a motoserra fora de serviço,
não a largue no ambiente, mas entregue-a ao revendedor que
providenciará para a sua correta colocação.
21 - Entregue ou empreste a motoserra somente para pessoas
expertas e com o conhecimento do funcionamento e da
correta utilização da máquina. Entregue também o manual
comas intruçóes de utilização, para que seja lido antes de
começar o trabalho.
22 - Dirija-sa sempre ao seu revendedor para qualquer
esclarecimento ou intervenção prioritária.
23 - Guarde com cuidado o presente Manual e consulte-o todas as
vezes antes de utilizar a máquina.
24 - De salientar que o proprietário ou o operador é responsável
pelos acidentes ou riscos sofridos por terceiros ou bens de sua
propriedade.
ΠΡΟΣΟΧΗ−Το αλυσοπριονο, αν χρησιμοποιηθει σωστα,
ειναι ενα γρηγορο εργαλειο εργασιας, βολικο και ικανο
εαν χρησιμοποιηθει με λανθασμενο τροπο η χωρις τις
πρεπουσες προφυλαξεις μπορει να αποδειχθει ενα
επικυνδυνο εργαλειο. Για να ειναι η εργασια σας παντα
ευχαριστη και ασφαλης, να τηρειτε με ακριβεια τους
κανονισμους ασφαλειας που αναφερονται παρακατω
καθως και σε ολο το εγχειριδιο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστημα ενεργοποίησης του μηχανήματός
σας παράγει ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο πολύ χαμηλής
έντασης. Το πεδίο αυτό μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές
σε ορισμένους βηματοδότες. Για να μειωθεί ο κίνδυνος
σοβαρών ή θανατηφόρων τραυματισμών, τα άτομα με
βηματοδότη πρέπει να επικοινωνήσουν με τον ιατρό τους
και τον κατασκευαστή του βηματοδότη πριν από τη χρήση
του μηχανήματος αυτού.
ΠΡΟΣΟΧΗ! - Η χρήση του μηχανήματος μπορεί να
περιορίζεται από εθνικούς κανονισμούς.
1 - Μη χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο εάν δεν έχετε λάβει ειδικές
οδηγίες για τη χρήση του. Οι αρχάριοι χειριστές πρέπει να
εξασκηθούν πριν από τη χρήση στο χώρο εργασίας.
2 - Το αλυσοπριονο θα πρεπει να χρησιμοποιειται μονο απο ατομα
ενηλικα, με καλη φυσικη κατασταση και που ειναι γνωστες των
κανονισμων λειτουργιας.
3 - Μην χρησιμοποιειτε το αλυσοπριονο οταν ειστε κουρασμενοι,
η αν εχετε χανει χσηση αλχοολ, υπνωτιχων η φαομαχων (Eιk. 1).
4 - Μη φορατε κασκολ, βραχιολια η οτιδηποτε που μπορει
να μπλεχτει στο μηχανημα η στην αλυσιδα. Φορατε
στενο ρουχισμο, ανετο και με προστασια κατα της κοπης
(σελ 70 - 71).
5 - Φορατε αντιολισθητικα υποδηματα, γαντια, γυαλια ωτοασπιδες
και προστατευτικο κρανος (σελ 70 - 71).
6 - Μην επιτρεπετε σε αλλα ατομα να στεκονται κοντα στο
αλυσοπριονο κατα την διαρκεια της λειτουργιας (Eιk. 2).
7 - Πριν βαλετε σε λειτουργια το αλυσοπριονο, βεβαιωθειτε οτι
στην περιοχη εργασιας ειναι ελευθερη. Μην εργαζεστε κοντα
σε ηλεκτρικα καλωδια (Eιk. 3).
8 - Κοβετε παντα σε μια θεση σταθερη και σιγουρη.
9 - Χρησιμοποιητε το αλυσοπριονο σε χωρους καλα αεριζομενους
και μην το χρησιμοποιητε σε εκρηκτικη η ευλεκτη ατμοσφαιρα
η σε κλειστους χωρους (Eιk. 4).
10 - Μην αγγιζετε την αλυσιδα και μην κανετε εργασιες συντηρησης
οταν το αλυσοπριονο λειτουργει.
Ελληνικα
Türkçe
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
11 - Απαγορεύεται η τοποθέτηση σ το δυναμοδότη του
αλυσοπρίονου διατάξεων που δεν παρέχονται από τον
κατασκευαστή.
12 - Διατηρεί τε όλες τις ετικέτες και τα σήματα κινδύνου και
ασφαλείας σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση βλάβης
ή φıοράς, φροντίστε για την έγκαιρη αντικατάστασή τους
(βλέπε σελ. 64).
13 - Μ η χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για χρήσεις που δεν
προβλέπονται από το παρόν εγχειρίδιο (βλέπε σελ. 92).
14 - Μην αφήνετε το μηχάνημα με αναμμένο κινητήρα.
15 - Ελεγχετε καθημερινα το αλυσοπριονο, για να βεβαιωθειτε οτι
καθε εξαρτημα προστασιας και μη, λειτουργει.
16 - Ακολουθητε παντα τις οδηγιες μας σχετικες με τις εργασιες
συντηρησης.
17 - Μη χρησιμοποιητε ενα αλυσοπριονο που ειναι ελαττωματικο,
κακως επιδιορθωμενο, κακως συναρμολογημενο η που εχει
υποστει μετατροπες. Μην αφαιρειτε και μη θετετε εκτος
λειτουργιας οποιαδηποτε διαταξη λειτουργιας. Χρησιμοποιητε
μονο μπαρες του μηκους που ενδεινκυεται στον πινακα.
18 - Μην πραγματοποιειτε μονοι σας εργασιες επιδιορθωσης και
μη εκτος και αν προκειται για εργασιες τακτικης συντηρησης.
Απευθυνθητε αποκλειστικα σε εξουσιοδοτημενα και
ειδικευμενα κεντρα σερβις.
19 - Μην θετετε σε κινηση το αλυσοπριονο χωρις το προστατευτικο
καρτερ της αλυσιδας.
20 - Σε περιπτωση αναγκης, οταν το αλυσοπριονο τεθει εκτος
λειτουργιας, μην το εγκαταλειψετε στο περιβαλλον αλλα
επιστρεψτε το εκει που το αγορασατε οπου θα μεριμνησουν
για την σωστη διαθεση του.
21 - Να δινετε η να δανειζετε το αλυσοπριονο μονο σε ατομα
εμπειρα τα οποια να γνωριζουν την λειτουργια και την σωστη
χρηση του μηχανηματος. Να δινετε επισης και το εγχειριδιο
χρησης, για την ενημερωση πριν την εργασια.
22 - Να απευθυνεστε παντα στο καταστημα που αγορασατε το
μηχανημα για οποιαδηποτε επεξηγηση η επεμβαση που χρηζει
προτεραιοτητας.
23 - Να φυλασσετε με προσοχη το παρον εγχειριδιο και να το
διαβαζετε πριν απο καθε χρηση της μηχανης.
24 - Μην ξεχνάτε ότι ο ιδιοκτήτης ή ο χειριστής του μηχανήματος
είναι υπεύθυνος για ατυχήματα, βλάβες ή υλικές ζημιές τρίτων.
DİKKAT: Doğru kullanıldığında, motorlu testere hızlı,
kullanımı kolay ve etkin bir alettir. Yanlış ve gerekli
önlemler alınmadan kullanıldığında çok tehlikeli bir
alet olabilir. Sağlıklı ve emniyetli kullanım için güvenlik
önlemlerini uygulayın.
DİKKAT: Ünitenizin açılması çok düşük yoğunlukta bir
manyetik alan üretir. Bu alan bazı pacemaker'ları (kalp pili)
etkileyebilir. Ciddi yaralanma veya ölüm riskini azaltmak
için, pacemaker kullanan kişiler bu makineyi kullanmadan
önce doktorlarına ve pacemaker üreticisine danışmalıdır.
DİKKAT! – Ulusal yönetmelikler makinenin kullanımını
kısıtlayabilir.
1 - Özel kullanım şekli hakkında bilgilenmeden motorlu testereyi
kullanmayınız. İlk kez kullanıyor olması halinde operatör
sahada kullanmadan önce deneme yapmalıdır.
2 - Motorlu testere yalnız sağlıklı ve doğru kullanım kurallarını
bilen kişilerce kullanılmalıdır.
3 - Fiziksel bir yorgunluk, alkol etkisinde veya alınmış bir
ilaç etkisinde olma gibi durumlarda elektrikli testereyi
kullanmayınız (Şekil 1).
4 - Kullanırken eşarp gibi makinaya dolanabilecek aksesuarlar,
bilezik, künye v.s. takmayın. Derinize sıkı temas eden kıyafetler
giyin (Sayfa 70 - 71).
5 - Tabanı kaymayan ayakkabılar, eldiven, gözlük, kulaklık ve kask
kullanın (Sayfa 70 - 71).
6 - Çalışma alanınızda insanların bulunmasına izin vermeyin
(Şekil 2).
7 - Çalışma alanınız tamamen boşalmadan kesime başlamayın.
Elektrik kablolarının yakınında çalışmayın.
8 - Kesim yaparken ayağınızı yere sıkı basın ve emniyetli bir
pozisyonda kesim yapın (Şekil 3).
9 - Motorlu testereyi hava akımı olan yerlerde kullanın. Kapalı
ortamlarda, patlayıcı ve parlayıcı kimyasalların bulunduğu
yerlerde çalıştırmayın (Şekil 4).
10 - Motor çalışırken zincire dokunmayın ya da bakım yapmaya
kalkışmayın.
11 - Motorlu testerenin üretici tarafından tedarik edilmeyen aletlere
takılması yasaktır.
12 - Tehlike uyarı etiketlerinin ve güvenlik etiketlerinin her zaman
iyi bir durumda olmasını sağlayınız. Herhangi bir aksamın
hasar görmes, veya kötü hale gelmesi durumunda, zamanında
gerekli değişikliği yapınız (Daha sayfa 64).
13 - Makineyi, kitapçığında belirtilen amaçlar dışında kullanmayınız
(Daha sayfa 92).
14 - Makineyi motoru çalışır halde bırakmayız.
15 - Her gün cihazınızı hem kullanım hem de güvenlik açısından
kontrol edin.
16 - Bakım ve kullanım kılavuzunda yazanlara uyun.
17 - Hiçbir zaman bozuk, bazı değişiklikler yapılmış, doğru
tamir edilmemiş ya da doğru monte edilmemiş motorlu
testereleri kullanmayın. Güvenlik parçalarından herhangi
birini çıkarmayın, kırmayın ya da kullanılmaz hale getirmeyin.
Tabloda belirtilen uzunluktaki testereleri kullanın.
18 - Rutin bakımın haricinde kendi başınıza motorlu testerenize
bakım yapmaya kalkmayın. Bakım yaptırmak için yetkili
servislere başvurun.
19 - Zincir kapağını sıkıca taktıktan sonra motoru çalıştırın.
20 - Motorlu testereniz artık kullanılmaz hale gelmişse doğal
çevreye zarar vermeden en yakın satış bayiine teslim ederek
atın.
21 - Motorlu testereyi doğru kullanmasını bilen ve daha önce
kullanmış kişilere ödünç verin. Kullanmadan önce kullanım
kılavuzunu okumalarını tavsiye edin.
22 - Kullanım kılavuzunda belirtilen bakım işlemleri dışındaki bakım
hizmetleri yalnız yetkili servis ekibince yapılmalıdır.
23 - Kullanım kılavuzunu kaybetmeyin ve her kullanımdan önce
okuyun.
24 - Üçüncü şahısların veya sahip oldukları malların maruz kaldığı
kazalardan veya risklerden makine sahibinin veya operatörün
sorumlu tutulduğunu unutmayınız.
67
1
2
4
Česky
Pуccкий
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
МЕРЫ ПРЕДOCТOРOЖНOCТИ
UPOZORNĔNÍ - Pokud je správně používána, je řetězová
pila rychlým pomocníkem a účinným nástrojem. Pokud
je používána nesprávně nebo bez správných pravidel
bezpečnosti může se stát nebezpečným nástrojem. Aby byla
vaše práce vždy příjemná a bezpečná, dodržujte vždy přísně
bezpečnostní pravidla, která jsou uvedená v tomto návodu k
obsluze.
POZOR: Systém zapalování v jednotce v ytváří
elektromagnetické pole velmi slabé intenzity. Toto
pole může rušit některé kardiostimulátory. Pro snížení
nebezpečí vážných nebo smrtelných zranění by osoby s
kardiostimulátorem měly používání stroje konzultovat se
svým lékařem a výrobcem.
UPOZORNĚNÍ! - Národní zákonné úpravy mohou omezit
používání stroje.
1 - Řetězovou pilu používejte až po řádném seznámení s její
obsluhou. Postřikovací přípravky připravujte, aplikujte a
manipulujte s nimi podle instrukcí výrobce přípravku. Po
naplnění nádrže rosiče pečlivě dotáhněte víčko nádrže. Osoby
bez zkušeností by si měly nacvičit používání nejdříve na poli.
2 - Řetězová pila může být používaná pouze dospělými osobami
a osobami v dobré fyzické kondici se znalostí instrukcí k
ovládání.
3 - Nepoužívejte řetězovou pilu, pokud jste unaveni, pokud jste
požili alkohol nebo omamné látky (obr. 1).
4 - Při práci nikdy nenoste volně vlající šátky, náramky nebo jiné
věci, které by mohly být zachyceny pilou nebo řetězem.Noste
pouze upnutý pracovní oděv (viz strana 70 a 71).
5 - Noste bezpečnostní pomůcky, neklouzavé boty, rukavice,
brýle, sluchátka na uši a ochrannou přilbu (viz strana 70 a 71).
6 - Nikdy nedovolte okolostojícím, aby zůstávali v pracovním
prostoru při startování nebo při řezání pilou (obr. 2).
7 - Nezačínejte s řezáním, dokud nemáte volný pracovní prostor.
Neřezejte v blízkosti elektrických kabelů.
8 - Vždy řezejte v pevném postoji a pevné pozici (obr. 3).
9 - Řetězovou pilu používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Nepracujte s motorovou pilou v hořlavém prostředí nebo v
uzavřených prostorách (obr. 4).
10 - Nikdy se nedotýkejte řetězu nebo neprovádějte údržbu pily,
68
3
pokud motor běží.
11 - Na vývodový hřídel řetězové pily se nesmí připojovat žádné
zařízení, které nebylo dodáno přímo výrobcem.
12 - Výstražné štítky, které jsou na stroji umístěny z důvodu upozornění
obsluhy na nebezpečí, udržujte v čitelném stavu. V případě
poškození štítky vyměňte za nové (viz strana 64).
13 - Nepoužívejte zádový rosič k jiným účelům, než ke kterým je
doporučen výrobcem v tomto návodu k použití (viz strana 93).
14 - Neopouštějte stroj se zapnutým motorem.
15 - Každý den si překontrolujte řetězovou pilu, abyste se ujistili, že
jsou, z důvodu bezpečnosti nebo jiných, všechna zařízení funkční.
16 - Při údržbě vždy dodržujte instrukce výrobce.
17 - Nikdy nepoužívejte poškozené, pozměněné, nesprávně
opravené nebo smontované řetězové pily. Neodstraňujte nebo
nedeaktivujte bezpečnostní zařízení. Používejte lištu té délky,
která je uvedená v tabulce.
18 - Kromě pravidelné údržby, která je popsána v tomto návodu k
použití, nikdy neprovádějte opravy nebo servisní úkony sami.
Vždy vyhledejte specializovanou nebo autorizovanou dílnu.
19 - Nikdy nestartujte řetězovou pilu bez nasazeného krytu řetězu.
20 - Pokud řetězovou pilu již nelze používat, zlikvidujte ji v souladu s
předpisy na ochranu životního prostředí a nakládání s odpady.
Vyhledejte vašeho místního prodejce, který zařídí správnou
likvidaci řetězové pily.
21 - Půjčujte vaší řetězovou pilu pouze takovým uživatelům, kteří jsou
zcela seznámeni s návodem k obsluze pro použití motorové pily.
Dejte dalším uživatelům návod k použití k dispozici, tak aby si
mohli před použitím pily, návod přečíst.
22 - Všechny jiné dřevorubecké práce, než které jsou uvedeny v tomto
návodu k použití, by měly být prováděny pouze kompetentními
osobami.
23 - Mějte tento návod k dispozici a před použitím pily jej konzultujte.
24 - Uvědomte si, že majitel nebo pracovník je odpovědný za úrazy
nebo nebezpečí, které se stanou třetím osobám nebo jejich
majetku.
ВНИМAНИЕ - Цeпнaя пилa при прaвильнoм испoльзoвaнии
– этo быстрый, удoбный и эффeктивный инструмeнт,
oднaкo при нeвeрнoм испoльзoвaнии или при
нeсoблюдeнии дoлжных мeр прeдoстoрoжнoсти oнa
мoжeт явиться истoчникoм oпaснoсти. Для тoгo, чтoбы
Вaшa рaбoтa всeгдa былa приятнoй и бeзoпaснoй,
стрoгo сoблюдaйтe привeдeнныe нижe и в других мeстaх
нaстoящeй инструкции.
ВНИМАНИЕ! При включении вашей машины создается
электромагнитное поле с очень малой напряженностью.
Это поле может создать помехи для работы некоторых
кардиостимуляторов. Во избежание риска серьезных
или даже летальных последствий лица с вживленными
кардиостимуляторами должны проконсультироваться со
своим врачом и изготовителем кардиостимулятора перед
тем, как приступать к эксплуатации машины.
ВНИМАНИЕ! - Использование машины может
регламентироваться национальным законодательством.
1 - Используйте цепную пилу только после внимательного
изучения правил ее эксплуатации. Не имеющий опыта
пользователь должен потренироваться в работе с машиной
перед тем, как приступать к ее практическому применению.
2 - Цeпную пилу мoгут испoльзoвaть тoлькo взрoслыe, знaкoмыe
с прaвилaми ee эксплуaтaции и нaхoдящиeся в хoрoшeй
физичeскoй фoрмe.
3 - Никoгдa нe пoльзуйтeсь цeпнoй пилoй, eсли Вы сильнo устaли
или нaхoдитeсь пoд влияниeм aлкoгoля, нaркoтикoв или
лeкaрствeнных срeдств (Рис.1).
4 - Никoгдa нe нaдeвaйтe шaрфoв, брaслeтoв или других вeщeй,
кoтoрыe мoгут быть зaхвaчeны пилoй или цeпью. Нaдeвaйтe
зaщищaющую oт пoрeзoв oдeжду, кoтoрaя хoрoшo прилeгaeт к
тeлу (см. стр.70-71).
5 - Рaбoтaя с цeпнoй пилoй, нaдeвaйтe нeскoльзящую oбувь,
пeрчaтки или рукaвицы, зaщитныe oчки, нaушники и кaску (см.
стр.70-71).
6 - Нe дoпускaйтe, чтoбы в рaдиусe дeйствия цeпнoй пилы вo
врeмя ee зaпускa или пилки нaхoдились другиe лицa (Рис.2).
7 - Нe нaчинaйтe рaбoту дo тeх пoр, пoкa нe oсвoбoдитe мeстo
рaбoты. Нe пoльзуйтeсь пилoй вблизи элeктричeских кaбeлeй.
8 - Всeгдa пилитe, нaхoдясь в устoйчивoм и бeзoпaснoм пoлoжeнии
(Рис.3).
9 - Цeпнoй пилoй мoжнo пoльзoвaться тoлькo в хoрoшo
прoвeтривaeмых мeстaх, нeльзя пoльзoвaться в aтмoсфeрe
10 11 12 -
13 14 15 16 17 -
18 -
19 20 21 -
22 23 24 -
Pуccкий
Polski
МЕРЫ ПРЕДOCТOРOЖНOCТИ
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
нaсыщeннoй гoрючими или взрывooпaсными пaрaми или в
зaкрытых пoмeщeниях (Рис.4).
Нeльзя дoтрaгивaться цeпи или прoвoдить тeхoбслуживaниe
пилы при включeннoм двигaтeлe
К валу отбору мощности цепной пилы разрешается
подсоединять только поставленные производителем
приспособления.
Coхрaняйтe в цeлoсти всe этикeтки с прeдoхрaнитeльными
симвoлaми или укaзaниями пo бeзoпaснoсти. В случae
пoврeждeния или изнoсa их слeдуeт нeмeдлeннo зaмeнить
(ctp. 64).
Нe испoльзуйтe мaшину пo нaзнaчeнию, oтличнoму oт
укaзaннoгo в нaстoящeм рукoвoдствe (ctp. 93).
Не оставляйте без присмотра машину с включенным
двигателем.
Ежeднeвнo прoвeряйтe, чтoбы всe чaсти пилы и зaщитныe
приспoсoблeния рaбoтaли нaдлeжaщим oбрaзoм.
Всeгдa придeрживaйтeсь нaших укaзaний пo прoвeдeнию
тeхoбслуживaния.
Нeльзя испoльзoвaть нeиспрaвную, нeпрaвильнo
oтрeмoнтирoвaнную или нeпрaвильнo устaнoвлeнную цeпь
или прoизвoдить нeсaнкциoнирoвaнныe измeнeния в ee
кoнструкции. Нeльзя снимaть, oтключaть или вывoдить из
стрoя любыe зaщитныe устрoйствa. Испoльзуйтe шины тoлькo
тoй длины, кoтoрaя привeдeнa в тaблицe.
Нe рeмoнтируйтe цeпную пилу сaмoстoятeльнo и нe прoвoдитe
сaмoстoятeльнo иных рaбoт, выхoдящих зa рaмки тeкущeгo
тeхoбслуживaния. Oбрaщaйтeсь тoлькo в спeциaлизирoвaнныe
и aвтoризoвaнныe сeрвисныe цeнтры.
Нeльзя зaпускaть пилу бeз зaщитнoгo щиткa цeпи.
При нeoбхoдимoсти вывeдeния цeпнoй пилы из эксплуaтaции
нe брoсaйтe ee, a сдaйтe свoeму дилeру, кoтoрый прoизвeдeт ee
прaвильную утилизaцию.
Пeрeдaвaйтe цeпную пилу тoлькo тeм лицaм, кoтoрыe умeют
пoльзoвaться пилoй и знaкoмы с прaвилaми ee эксплуaтaции.
Пeрeдaвaть цeпную пилу другим лицaм слeдуeт тoлькo вмeстe
с инструкциeй, с кoтoрoй слeдуeт oзнaкoмиться пeрeд нaчaлoм
рaбoты.
Всeгдa oбрaщaйтeсь к свoeму дилeру для пoлучeния прoчих
рaзъяснeний или при нeoбхoдимoсти выпoлнeния кaких-либo
oпeрaций.
Тщaтeльнo сoхрaняйтe нaстoящую инструкцию и
кoнсультируйтeсь с нeй пeрeд кaждым испoльзoвaниeм пилы.
Не забывайте, что владелец или оператор изделия несет
ответственность за несчастные случаи или создание опасных
ситуаций для третьих лиц или их собственности.
UWAGA - Prawidłowo użytkowana pilarka łańcuchowa
jest szybkim, wygodnym i efektywnym narzędziem pracy;
używana w sposób nieprawidłowy lub bez wymaganych
środków ostrożności może stać się urządzeniem
niebezpiecznym. Aby praca przy użyciu pilarki była
zawsze przyjemna oraz bezpieczna, należy skrupulatnie
przestrzegać zasad bezpieczeństwa podanych poniżej oraz
w dalszej części instrukcji obsługi.
UWAGA: System uruchamiania Waszego urządzenia
wytwarza pole elektromagnetyczne o bardzo niskiej
intensywności. Pole to może kolidować z pracą niektórych
sztucznych rozruszników serca. Celem zmniejszenia
ryzyka poważnych lub śmiertelnych obrażeń, osoby z
wszczepionym rozrusznikiem powinny poradzić się
lekarza i skonsultować z producentem rozrusznika przed
rozpoczęciem pracy z urządzeniem.
UWAGA! - Przepisy krajowe mogą ograniczać korzystanie z
urządzenia.
1 - Nie używać pilarki łańcuchowej bez uprzedniego przeszkolenia
na temat jej prawidłowej obsługi. Operator, który korzysta
z urządzenia po raz pierwszy, powinien poćwiczyć pracę z
opryskiwaczem przed zastosowaniem go w praktyce.
2 - Pilarka łańcuchowa powinna być używana wyłącznie przez
osoby dorosłe, o dobrej kondycji fizycznej, znające zasady jej
obsługi.
3 - Nie używać pilarki łańcuchowej gdy odczuwa się zmęczenie
fizyczne albo gdy jest się pod wpływem alkoholu, narkotyków
lub leków (Rys.1).
4 - Nie zakładać szalików, bransoletek lub innych rzeczy, które
mogłyby zostać wciągnięte przez urządzenie lub przez
łańcuch. Zakładać odzież przylegającą do ciała, chronioną
przed przecięciem. (patrz str. 70-71).
5 - Zakładać ochronne obuwie przeciwpoślizgowe, rękawice,
okulary, słuchawki oraz kask ochronny (patrz str. 70-71).
6 - Nie zezwalać innym osobom na przebywanie w zasięgu pilarki
łańcuchowej podczas uruchamiania pilarki lub cięcia (Rys. 2).
7 - Nie rozpoczynać cięcia, dopóki miejsce pracy nie zostało
całkowicie wyczyszczony i opróżniony. Nie wykonywać cięcia
w pobliżu przewodów elektrycznych.
8 - Ciąć zawsze w pozycji stabilnej i bezpiecznej (Rys. 3).
9 - Pilarkę łańcuchową należy używać wyłącznie w miejscach
dobrze przewietrzonych, nie używać pilarki w warunkach
10 11 12 -
13 14 15 16 17 -
18 -
19 20 21 -
22 23 24 -
grożących wybuchem, zapaleniem lub w pomieszczeniach
zamkniętych (Rys. 4).
Nie dotykać łańcucha ani nie prowadzić prac konserwacyjnych,
w czasie gdy silnik jest uruchomiony.
Zabrania się nakładania na odbiór mocy pilarki łańcuchowej
jakichkolwiek akcesoriów innych producentów.
Wszystkie oznaczenia niebezpieczeństw oraz informacje BHP
powinny być utrzymywane w idealnym stanie. W przypadku
uszkodzeń lub pogorszenia ich stanu, należy je jak najszybciej
wymienić (patrz Str. 64).
Nie używać urządzenia do celów innych niż wskazane w
instrukcji (patrz Str. 93).
Nie oddalać się od maszyny, jeśli ma ona włączony silnik.
Codziennie kontrolować pilarkę, aby upewnić się, czy wszystkie
urządzenia zabezpieczające i inne są sprawne.
Postępować zawsze zgodnie z naszymi instrukcjami
dotyczącymi konserwacji.
Nie używać pilarki, jeśli jest ona uszkodzona, niewłaściwie
naprawiona, źle zmontowana lub przerobiona według
własnego uznania. Nie odłączać, nie uszkadzać, nie
dezaktywować żadnego urządzenia zabezpieczającego.
Stosować wyłącznie prowadnice o długościach podanych w
tabeli.
Nie należy nigdy wykonywać samemu czynności lub
napraw nie wchodzących w zakres zwykłej konserwacji.
W takich wypadkach należy zwracać się wyłącznie do
wyspecjalizowanego i autoryzowanego serwisu.
Nie uruchamiać pilarki łańcuchowej, jeśli nie posiada ona
osłony łańcucha.
Po zakończonej pracy pilarkę przechowywać zabezpieczoną w
sposób wykluczający przypadkowe uruchomienie pilarki lub
uruchomienie urządzenia przez osoby nieuprawnione.
Udostępniać lub pożyczać pilarkę łańcuchową wyłącznie
osobom z doświadczeniem, znającym zasady działania
i prawidłowej obsługi urządzenia. Dostarczyć im wraz z
pilarką instrukcję obsługi, którą powinni przeczytać przed
przystąpieniem do pracy.
Zwracać się zawsze do sprzedawcy po wszelkie wyjaśnienia lub
w razie konieczności pilnej naprawy.
Przechowywać niniejszą instrukcję w odpowiednich warunkach
i korzystać z niej przed każdym użyciem urządzenia.
Należy pamiętać, że właściciel lub użytkownik ponosi
odpowiedzialność za wypadki lub ryzyko ponoszone przez
osoby trzecie lub należące do nich mienie.
69
1
Size M
Size L
Size XL
Size XXL
2
p.n. 001000853A
p.n. 001000854A
p.n. 001000855A
p.n. 001000856A
Size S
Size M
Size L
Size XL
Size XXL
p.n. 001001369
p.n. 001000861A
p.n. 001000862A
p.n. 001000863A
p.n. 001000864A
3B
p.n. 001001284
p.n. 001000835
Português
Ελληνικα
Türkçe
VESTUÁRIO DE SEGURANÇA
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
KORUYUCU GÜVENLİK GİYSİSİ
A maioria dos acidentes com motoserra ocorre
quando a corrente bate no operador. Ao trabalhar
com a motoserra utilize sempre um vestuário
de protecção homologado. A utilização do
vestuário de segurança não elimina o perigo de
acidentes mas reduz as suas consequências. O seu
revendedor pode aconselhá-lo na escolha do
vestuário adequado.
Η πλειοψηφία των ατυχημάτων με αλυσοπρίονο
συμβαίνει όταν ο χειριστής έλıει σε επαφή με την αλυσίδα.
Όταν εργάζεστε με το αλυσοπρίονο πρέπει να
χρησιμοποιείτε πάντοτε εγκεκριμένη προστατευτική
ενδυμασία ασφαλείας. Η χρήση της προστατευτικής
ενδυμασίας δεν καταργεί τους κινδύνους τραυματισμού,
αλλά περιορίζει τις συνέπειες σε περίπτωση ατυχήματος.
Συμβουλευıείτ το κατάστημα της εμπιστοσύνης σας για
την επιλογή της κατάλληλης ενδυμασίας.
O vestuário deve ser adequado e não deve atrapalhar
o operador. Utilize sempre um vestuário aderente que
o proteja de cortes. O casaco (Fig. 1), as calças com
peitilho (Fig. 2) e as polainas de protecção Efco
são ideais. Não utilize roupas, cachecóis, gravatas ou
colares que possam ficar presas na madeira ou moitas.
Prenda os cabelos e os proteja com um lenço, boné,
capacete, etc.
Η ενδυμασία πρέπει να ίναι κατάλληλη και να μην εμποδίζι.
Χρησιμοποιείτε εφαρμοστά ενδύματα ανıεκτικά στην κοπή.
Το τζάκετ (Εικ.1), η φόρμα (Εικ.2) και οι περικνημίδες
προστασίαςαπό κοπή Efco παρέχουν την κατάλληλη
προστασία. Μη χρησιμοποιείτε ενδύματα, κασκόλ, γραβάτες
ή κοσμήματα που μπορούν να μπερδευτούν στα ξύλα ή
στους ıάμνους. Μαζέψτε τα μακριά μαλλιά και προστατέψτε
τα (π.χ. με ένα φουλάρι, καπέλο, κράνος κλπ.).
Calce sapatos ou botas de segurança com sola de
borracha e biqueira de aço (Fig. 4-5).
Χρησιμοποιείτε υποδήματα ή μπότες ασφαλείας με
αντιολισıητικές σόλες και ατσάλινο προστατευτικό
δακτύλων (Εικ. 4-5).
Utilize capacete de protecção (Fig. 3A) ao trabalhar
num local onde algo possa cair.
Utilize óculos ou uma viseira de protecção.
Utilize protecções contra o rumor; auriculares
(Fig. 3B) ou tampões. A utilização de tais meios requer
mais atenção e cautela do operador pois diminui-se a
percepção de sinais de perigo como gritos e alarmes
Calce luvas à prova de corte (Fig. 6)
Efco oferece uma gama completa de equipamentos
de segurança.
70
3A
Χρησιμοποιείτε προστατευτικό κράνος (Εικ. 3A) σε
χώρους με κίνδυνο πτώσης αντικειμέν
Χρησιμοποιείτε γυαλιά ή μάσκα προστασίας!
Χρησιμοποιείτε προστατευτικά ακοής όπως καλύμματα
(Εικ.3B) ή ωτοασπίδες. χρήση μέσων προστασίας για την
ακοή απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή και σύνεση, γιατί περιορίζει
τη δυνατότητα να γίνουν αντιληπτά ηχητικά σήματα κινδύνου
(φωνές, συναγερμοί κλπ.).
Χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας από κοπή (Εικ.6)
Η Efco διαıέτει πλήρη σειρά εξοπλισμού ασφαλείας.
Elektrikli testere ile ilgili kazaların büyük bir
çoğunluğu zincir kısmının operatöre çarpması
sonucu meydana gelmektedir. Elektrikli testere ile
çalışırken gerekli emniyet açısından her zaman
için koruyucu giysiler giyiniz. Koruyucu giysilerin
kullanımı yaralanma riskini ortadan kaldırmaz, fakat
bir kaza halinde yaralanmanın etkisini azaltırlar.
Uygun koruyucu giysiler seçimi hakkında bilgi
almak için satıcınız ile temasa geçiniz.
Koruyucu giysi size uygun olmalı ve hareketinizi
engellememelidir. Uygun kesimli kıyafet giyiniz. Ceket
(Şekil 1), önlük (Şekil 2), ve koruyucu Efco dizlik
aksesuarları idealdir. Hareketli aksamlara veya çalıçırpıya takılabilecek nitelikte elbiseler, eşarplar, boyun
bağları veya kolyeler kullanmayınız. Saçlarınızı toplayınız
ve korumaya alınız (örneğin, bir eşarp, başlık, bir kask v.s.
ile).
Tabanı kaymayan ayakkabılar veya burun kısmında
çelik bulunan emniyet/koruyucu botlar giyiniz
(Şekil 4-5).
Üzerinize eşya ve nesnelerin düşebileceği yerlerde
koruyucu kask takınız (Şekil 3A).
Koruyucu gözlük veya şapka siperi takınız!
Gürültü önleyici aparat takınız; örneğin kep (Şekil 3B)
veya susturucu aparatlar gibi. İşitme kaybını önleyici
koruma aparatlarının kullanımı büyük bir dikkat ve
ihtimam gerektirir, çünkü akustik tehlike uyarı seslerini
(ikaz sesi, alarmlar, v.s.) duymanızı engelleyebilir.
Koruyucu eldiven takınız (Şekil 6)
Efco, güvenlik için geniş bir ürün yelpazesi
sunmaktadır.
4
Size
Size
Size
Size
Size
41
42
43
44
45
p.n.
p.n.
p.n.
p.n.
p.n.
Size
Size
Size
Size
Size
41
42
43
44
45
6
5
001000975B
001000976B
001000977B
001000978B
001000979B
p.n.
p.n.
p.n.
p.n.
p.n.
001001079A
001001080A
001001081A
001001082A
001001083A
Size S
Size M
Size L
Size XL
Size XXL
p.n. 3255005
p.n. 3255006
p.n. 3255007
p.n. 3255008
p.n. 3255009
Česky
Pуccкий
Polski
OCHRANNÝ ODĚV
ЗAЩИТНAЯ OДЕЖДA
ODZIEŻ OCHRONNA
Бoльшaя чaс ть нeсчaс тных с лучaeв при
испoльзoвaнии бeнзoпилы прoисхoдит, кoгдa цeпь
зaдeвaeт oпeрaтoрa. При рaбoтe с бeнзoпилoй
всeгдa нaдeвaйтe сeртифицирoвaнную зaщитную
oдeжду. Примeнeниe зaщитнoй oдeжды нe
устрaняeт риск пoлучeния трaвмы, нo умeньшaeт
вoзмoжныe пoслeдствия нeсчaстнoгo случaя. При
выбoрe зaщитнoй oдeжды рукoвoдствуйтeсь
рeкoмeндaциями Вaшeгo дoвeрeннoгo дилeрa.
Oдeждa дoлжнa быть удoбнoй и нe мeшaть при рaбoтe.
Зaщищaющиe oт пoрeзoв курткa (Рис.1), кoмбинeзoн
(Рис.2) и гeтры Efco являются идeaльным рeшeниeм.
Нe нaдeвaйтe плaтья, шaрфы, гaлстуки или цeпoчки,
кoтoрыe мoгут зaцeпиться зa брeвнa или зa вeтки.
Coбeритe в пучoк длинныe вoлoсы и спрячьтe их
(нaпримeр пoд плaтoк, шaпку, кaску и т.д.).
Нaдeвaйтe зaщитныe бoтинки или сaпoги, имeющиe
прoтивoскoльзящиe пoдoшвы и стaльныe
нaкoнeчники (Рис.4-5).
Нaдeвaйтe зaщитный шлeм (Рис. 3A) в мeстaх, в
кoтoрых вoзмoжнo пaдeниe прeдмeтoв.
Всeгдa нaдeвaйтe зaщитныe oчки или кoзырeк!
Испoльзуйтe приспoсoблeния для зaщиты oргaнoв
слухa, нaпримeр, нaушники (Рис.3B) или зaтычки.
Примeнeниe приспoсoблeний для зaщиты oргaнoв слухa
трeбуeт oсoбoгo внимaния и oстoрoжнoсти, тaк кaк
при этoм oгрaничивaeтся спoсoбнoсть вoспринимaть
звукoвыe сигнaлы oб oпaснoсти (крики, сигнaлы
прeдупрeждeния и т.д.).
Нaдeвaйтe зaщищaющиe oт пoрeзoв пeрчaтки (Рис.6)
Efco прeдлaгaeт пoлный кoмплeкт зaщитнoгo
снaряжeния.
Większość wypadków związanych z użyciem pilarki
łańcuchowej dotyczy uderzenia przez łańcuch
obsługującego. W czasie pracy pilarką łańcuchową,
należy zawsze mieć na sobie odzież ochronną
posiadającą odpowiednie atesty. Użycie odzieży
ochronnej nie eliminuje ryzyka urazu, ale zmniejsza
skutki szkody w razie wypadku. W kwestii wyboru
odpowiedniej odzieży ochronnej należy zwrócić się o
radę do zaufanego sprzedawcy.
Odzież powinna być dopasowana i niekrępująca. Mieć
na sobie odzież ściśle przylegającą, zapobiegającą
nacięciom. Idealna byłyby kurtka (Rys.1), spodnie
robocze (Rys.2) i obuty ochronne Efco. Nie nosić ubrań,
szalików, krawatów lub biżuterii, które mogłyby zaplątać
się w drewno lub krzaki. Długie włosy należy spiąć i
zabezpieczyć (na przykład chustką, beretem, kaskiem
itd.).
Założyć buty ochronne zaopatrzone w podeszwy
przeciwpoślizgowe oraz stalowe czubki (Rys.4-5).
Mieć na sobie kask ochronny (Rys. 3A) w miejscach,
gdzie w ystępuje zagrożenie spadając ymi
przedmiotami.
Zakładać okulary lub osłonę ochronną!
Stosować środki ochrony przed hałasem; na
przykład słuchawki (Fig.3B) lub zatyczki do uszu.
Używanie środków ochrony słuchu wymaga dużej
uwagi i ostrożności, ponieważ powoduje to ograniczenie
możliwości usłyszenia sygnałów dêwiękowych
ostrzegających przed niebezpieczeństwem (krzyk, alarm).
Zakładać specjalne rękawice ochronne (Rys. 6)
Efco oferuje pełną gamę wyposażenia ochronnego.
K většině úrazů při práci s řetězovou pilou dojde,
když řetěz zasáhne pracovníka. Při práci s
řetězovou pilou si vždy oblékejte homologovaný
bezpečnostní ochranný oděv. Použití ochranného
oděvu neodstraní nebezpečí úrazu, ale v případě
nehody sníží její důsledky. Při výběru vhodného
oděvu si nechte poradit svým prodejcem.
Oděv musí být vhodný k dané práci a pohodlný. Noste
přiléhavý oděv odolný proti rozříznutí. Ideálním
pracovním oděvem je kabátek (obr. 1), pracovní
kalhoty (obr. 2) a holínky s ochranou proti
proříznutí Efco. Nenoste oděvy, šály, kravaty nebo
přívěsky, které by se mohly zachytit v dříví nebo v křoví.
Máte-li dlouhé vlasy, stáhněte si je a chraňte je např.
šátkem, rádiovkou nebo čepicí.
Noste ochranné boty nebo holínky vybavené
protiskluzovou podrážkou a ocelovými špičkami
(obr. 4-5).
V místech, kde by vám mohlo spadnout něco na
hlavu, noste ochrannou helmu (obr. 3A).
Při práci používejte vždy ochranné brýle nebo
hledí!
Noste ochranu proti hluku; např. sluchátka (obr. 3B)
nebo ušní ucpávky. Používání pomůcek k ochraně
sluchu vyžaduje větší pozornost a opatrnost, protože
pracovník hůře vnímá zvukové výstražné signály (křik,
zvukové výstrahy apod.)
Na ruce používejte rukavice s ochranou proti
rozříznutí (obr. 6)
Efco nabízí úplnou řadu bezpečnostního vybavení.
71
1
2
3
4
Português
Ελληνικα
Türkçe
MONTAGEM DA BARRA E CORRENTE
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
TESTERENİN VE ZİNCİRİN TAKILMASI
- Puxe a proteção (Fig.1) no sentido da pega anterior para
verificar que o freio da corrente não esteja inserido.
- Tire as porcas (A) e desmonte o carter cobre-corrente
(B, Fig.2).
- Elimine a espessura de plástico inserida sobre os
prisioneiros da barra (C, Fig.3).
- Leve toda a lingueta do tensor da corrente (D) em direção
ao pinhão (E) (Fig.3) agindo sobre o parafuso tensor da
corrente (L, Fig.5).
- Introduza a barra (F, Fig. 3) sobre os prisioneiros de
modo que a lingueta do tensor de corrente (D) entre no
alojamento apropriado (G).
- Monte a corrente (H, Fig. 4) dentro do pinhão (E) e da guia
da barra (M). Faça atenção com o sentido de rotação da
corrente (Fig.6).
- Monte o carter cobre-corrente e as relativas porcas sem
apertá-las.
- Esticar a corrente por meio do parafuso tensor de corrente
(L, Fig.5).
- Apertar definitivamente as porcas de fixação do carter
cobre-corrente mantendo elevada a ponta da barra
(Fig. 7). A corrente deve ser regulada de modo que fique
bem esticada e possa escorrer facilmente com a força da
mão (Fig.8).
- A corrente está regulada na justa tensão quando for
possível elevar alguns milímetros puxando-a para cima
(Fig.8).
− Τραβηξτε την προστασια (Εικ.1) προς το εμπροσθιο
χερουλι, για να σιγουρευτειτε οτι δεν λειτουργει το φρενο
της αλυσιδας.
− Βγαλτε τα παξιμαδια (Α) και αποσυναρμολογηστε το
καρτερ (προστατευτικο) της αλυσιδας (Β, Εικ.2).
− Αφαιρεστε το πλαστικο παχος που ειναι τοποθετημενο
στις βιδες της μπαρας (C, Εικ. 3).
− Φερτε ολη την σφηνα (D) τασης της αλυσιδας προς την
τροχαλια (Ε) (Εικ.3), μεσω της βιδας τασης της αλυσιδας
(L, Εικ.5).
− Βαλτε την λαμα (F, Εικ. 3) στις βιδες ετσι ωστε σφηνα τασης
της αλυσιδας (D) να μπει στην οπη (G).
− Μονταρετε την αλυσιδα (Η, Εικ. 4) μεσα στο κυλινδρο της
λαμας (Μ). Προσεξτε την φορα περιστροφης της αλυσιδας
(Εικ. 6).
− Μονταρετε το καρτερ (προστατευτικο) της αλυσιδας και
τα σχετικα παξιμαδια και σφιξτε τα.
− Τεντωστε την αλυσιδα μεσω της βιδας τασης της αλυσιδας
(L, Εικ.5).
− Σφιξτε τα παξιμαδια σταθεροποιησης του καρτερ
(προστατευτικο) της αλυσιδας, κρατωντας σηκωμενη την
ακρη της λαμας (Εικ.7). Η αλυσιδα θα πρεπει να ρυθμιστει,
ετσι ωστε να ειναι καλα τεντωμενη και να μπορει να
ολισθαινει με την δυναμη του χεριου (Εικ.8).
− Η αλυσιδα ειναι ρυθμισμενη στην σωστη ταση, εαν
ανασηκωνεται λιγα χιλιοστα οταν την τραβατε πος τα
πανω (Εικ.8).
- Freni ön safa doğru çekerek zincir freninin devrede olup
olmadığını kontrol edin (Şekil 1).
- Testere somunlarını (A) ve zincir kapağını (B) çıkarın
(Şekil 2).
- Testere civatalarından (C) plastik pulu çıkarıp atın (Şekil 3).
- Zincir gerdirme pimini (D) gerdirme vidasıyla (L. Şekil 5)
dişli çarkına (E, Şekil 3) doğru çekin.
- Testereyi (F, Şekil 3) civatalara takın Pimi (D) testeredeki
deliğine (G) oturtun.
- Zinciri (H) (Şekil 4) zincir dişli çarkının (E) hızlandırma
halkasına ve sonra da testerenin yivlerine (M) geçirin.
Zincirin doğru yönde dönüp dönmediğini kontrol edin
(Şekil 6).
- Zincir kapağını takın. Somunları takın ama sıkıştırmayın.
- Zincir gerdirme vidasıyla (L) zincir gerginliğini ayarlayın
(Şekil 5).
- Testerenin ucunu kaldırarak zincir kapağının somunlarını
sıkın (Şekil 7). Zincir gergin olmalı ama elle rahatça
çevrilebilmelidir (Şekil 8).
- Zincir birkaç milimetre kadar çekilebildiğinde zincir
gerginliği doğru demektir (Şekil 8).
ATENÇÃO - Controle várias vezes a tensão da
corrente durante o uso diário da motoserra.
Utilize sempre luvas de proteção.
ΠΡΟΣΟΧΗ− Ελεγχετε συχνα την ταση της αλυσιδας,
κατα την καθημερινη λειτουργια του αλυσοπριονου.
Χρησιμοποιητε παντα προστατευτικα γαντια.
72
DİKKAT: Zincir gerginliğini sık sık kontrol edin.
Daima eldiven giyin.
5
6
7
8
Česky
Pуccкий
Polski
MONTÁŽ LIŠTY A ŘETĚZU
УCТAНOВКA ШИНЫ И ЦЕПИ
MONTAŻ PROWADNICY I ŁAŃCUCHAC
- Přitáhněte páku brzdy k přední rukojeti (obr. 1) a
přesvedčte se, že brzda řetězu není v činnosti.
- Sejměte matice (A) a kryt řetězu (B, obr. 2).
- Ze šroubů lišty odstraňte plastové těsnění (C, obr. 3).
- Posuňte čep napínáku (D) co nejblíž k řetězce (E) (obr. 3)
otáčením šroubu napínání řetězu (L) (Obr. 5).
- Nasaìte lištu (F, obr. 3) na šrouby a tak, aby čep napínáku
(D) zapadl do otvoru v liště (G).
- Nasaìte řetěz (H, obr. 4) na řetězku (E) a do drážky lišty (M).
Zkontrolujte, zda není řetěz nasazený obráceně (obr. 6).
- Namontujte kryt řetězu a příslušné šrouby, příliš je
neutahujte.
- Napněte řetěz pomocí šroubu napínáku řetězu (L, obr. 5).
- Dotáhněte upevňovací šrouby krytu řetězu, špičku lišty
držte přitom nadzdvihnutou (obr. 7). Řetěz musí být
seřízený tak, aby byl dobře napnutý a bylo možné s ním
rukou volně pohybovat (obr. 8).
- Řetěz je správně napnutý, jestliže ho můžete vytáhnout o
několik milimetrů z drážky nahoru (obr. 8).
– Притянуть щитoк бeзoпaснoсти (рис. 1) к пeрeднeй
ручкe, чтoбы прoвeрить, нe включeн ли тoрмoз цeпи.
– Cнять гaйки (A) и крышку цeпи (В, рис.2).
– Удaлить плaстикoвую рaспoрку с пoсaдoчных шпилeк
шины (C, рис.3).
– Полностью наденьте хвостовик шины (D) на ведущую
звездочку (Е, рис. 3), используя натяжитель цепи
(L, рис. 5).
– Нaдeть шину (F, Рис.3) нa пoсaдoчныe шпильки так,
чтобы хвостовик шины (D) встал на свое посадочное
место (G).
– Нaдeньтe цeпь (Н) нa звeздoчку (Е) и нa нaпрaвляющую
шины (М, рис.4). Oбрaтитe внимaниe нa нaпрaвлeниe
врaщeния цeпи (рис.6).
– Устaнoвитe зaщитный щитoк цeпи и сooтвeтствующиe
гaйки, нe зaтягивaя их.
– Нaтянитe цeпь при пoмoщи нaтяжитeля цeпи (L, рис.5).
– Припoдняв шину зa кoнeц, хoрoшo зaтянитe гaйки
(рис.7). Цeпь дoлжнa быть нaтянутa, нo свoбoднo
прoвoрaчивaться рукoй (рис.8).
– Цeпь нaтянутa прaвильнo, eсли, пoтянув ввeрх, ee
мoжнo припoднять нa нeскoлькo миллимeтрoв (рис.8).
- Pociągnąć osłonę (Rys.1) w kierunku uchwytu przedniego, aby
sprawdzić, czy hamulec łańcucha nie jest załączony..
- Zdjąć nakrętkę (A) i zdemontować osłonę łańcucha(B, Rys.2).
- Zdjąć plastikową podkładkę ustalającą ze śrub (C, Rys. 3).
- Maksymalnie przesunąć trzpień napinający łańcuch (D) w
kierunku bębna (E, Rys. 3) regulując śrubę napinacza (L, Rys. 5).
- Włożyć prowadnicę (F, Rys. 3) na śruby w taki sposób, aby
trzpień napinający łańcuch (D) wszedł do właściwego gniazda
(G).
- Zamontować łańcuch (H, Rys. 4) na bębnie sprzęgła (E) i w
rowku prowadnicy (M). Zwrócić uwagę na kierunek obrotów
łańcucha (Rys.6).
- Zamontować osłonę łańcucha i jej nakrętki bez dokręcania.
- Napiąć łańcuch za pomocą śruby napinającej łańcuch
(L, Rys.5).
- Dokręcić ostatecznie nakrętki mocujące osłonę łańcucha,
trzymając podniesioną końcówkę prowadnicy (Rys. 7).
Łańcuch powinien zostać tak wyregulowany, aby był dobrze
napięty i aby można go było łatwo przesunąć ręką (Rys.8).
- Napięcie łańcucha jest prawidłowo wyregulowane, jeśli
można podnieść łańcuch o kilka milimetrów pociągając go do
góry (Rys.8).
ВНИМAНИЕ: Кoгдa Вы eжeднeвнo пoльзуeтeсь
цeпнoй пилoй, чaстo прoвeряйтe нaтяжeниe цeпи.
При этoм всeгдa нaдeвaйтe зaщитныe пeрчaтки.
UWAGA- Sprawdzać kilkakrotnie napięcie łańcucha
podczas codziennego używania pilarki. Zakładać
zawsze rękawice ochronne.
UPOZORNĚNÍ - Při práci s pilou několikrát za den
zkontrolujte napnutí řetězu. Vždy používejte
ochranné rukavice.
73
9
10
11
Português
Ελληνικα
Türkçe
MONTAGEM
ΕΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
MONTAJ
COMBUSTÍVEL
ΚΑΥΣΙΜΟ
ATENÇÃO: a gasolina é um combustível extremamente
inflamável. Usar de extrema cautela quando se manuseia
a gasolina ou uma mistura de combustíveis. Não fume
nem aproxime fogo ou chamas do combustível ou da
motosserra (Fig.9).
ΠΡΟΣΟΧΗ: η βενζίνη είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο καύσιμο.
Απαιτείται εξαιρετική προσοχή κατά το χειρισμό της
βενζίνης ή μειγμάτων καυσίμου. Μην καπνίζετε και μη
χρησιμοποιείτε φωτιά ή φλόγα κοντά στο καύσιμο ή στο
αλυσοπρίονο (εικ. 9).
· Para reduzir o risco de incêndios e de queimaduras, manusear
o combustível com cuidado. É altamente inflamável.
· Agitar e colocar o combustível num recipiente aprovado para
esse fim (Fig. 10).
· Misturar os combustíveis ao ar livre onde não existam faíscas ou
chamas.
· Posicionar no solo, parar o motor e deixar arrefecer antes de
efectuar o reabastecimento.
· Desapertar lentamente o bujão do combustível para aliviar a
pressão e para evitar a fuga de combustível.
· Apertar convenientemente o bujão do combustível após o
reabastecimento. As vibrações podem causar folgas no bujão e a
fuga de combustível.
· Limpe o combustível que tenha vertido da unidade. Deslocar a
máquina para 3 metros de distância do local de reabastecimento
antes de ligar o motor (Fig. 11).
· Nunca tentar, em nenhuma circunstância, queimar o combustível
vertido.
· Não fume durante o manuseamento do combustível ou durante
o funcionamento da motosserra.
· Armazenar o combustível num local limpo, seco e bem ventilado
· Não armazenar o combustível em locais com folhas secas, palha,
papel, etc.
· Conservar a unidade e o combustível em locais nos quais os
vapores do combustível não fiquem em contacto com faíscas
ou chamas vivas, caldeiras de água para aquecimento, motores
eléctricos ou interruptores, fornos, etc.
· Não retire o bujão do depósito enquanto o motor estiver a
funcionar.
· Não utilizar combustível para operações de limpeza.
· Prestar atenção para não entornar combustível no vestuário.
· Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς και πρόκλησης
εγκαυμάτων, πρέπει να χειρίζεστε το καύσιμο με προσοχή.
Είναι εξαιρετικά εύφλεκτο.
· Ανακινήστε και τοποθετήστε το καύσιμο σε ένα δοχείο εγκεκριμένο
για το καύσιμο (εικ. 10).
· Αναμείξτε το καύσιμο σε εξωτερικό χώρο χωρίς σπινθήρες ή φλόγες.
· Τοποθετήστε το μηχάνημα στο έδαφος, σβήστε τον κινητήρα και
περιμένετε να κρυώσει πριν προχωρήσετε στον ανεφοδιασμό.
· Ξεβιδώστε αργά την τάπα καυσίμου, ώστε να εκτονωθεί η πίεση και
να αποφευχθεί η διαρροή καυσίμου.
· Σφίξτε καλά την τάπα καυσίμου μετά τον ανεφοδιασμό. Η τάπα
μπορεί να χαλαρώσει λόγω των δονήσεων, με αποτέλεσμα να χυθεί
καύσιμο.
· Σκουπίστε το καύσιμο που έχει χυθεί από το μηχάνημα.
Απομακρύνετε το μηχάνημα σε απόσταση 3 μέτρων από το χώρο
ανεφοδιασμού πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα (εικ. 11).
· Μην επιχειρήσετε ποτέ να προκαλέσετε την ανάφλεξη καυσίμου
που έχει χυθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση.
· Μην καπνίζετε κατά το χειρισμό του καυσίμου ή κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας του αλυσοπρίονου.
· Αποθηκεύετε το καύσιμο σε δροσερό, στεγνό και καλά αεριζόμενο
χώρο.
· Μην αποθηκεύετε το καύσιμο σε χώρο με ξερά φύλλα, άχυρα,
χαρτιά, κλπ.
· Αποθηκεύετε το μηχάνημα και το καύσιμο σε χώρο όπου οι
αναθυμιάσεις του καυσίμου δεν έρχονται σε επαφή με σπινθήρες ή
γυμνές φλόγες, λέβητες νερού για θέρμανση, ηλεκτρικούς κινητήρες
ή διακόπτες, φούρνους, κλπ.
· Μην αφαιρείτε την τάπα του ρεζερβουάρ όταν ο κινητήρας
λειτουργεί.
· Μη χρησιμοποιείτε καύσιμο για εργασίες καθαρισμού.
· Λάβετε τις απαιτούμενες προφυλάξεις, ώστε να μη χυθεί καύσιμο
στα ρούχα σας.
74
YAKIT
DİKKAT: Benzin oldukça yanıcı bir yakıttır. Benzini veya
bir yanıcı madde karışımını kullanırken yoğun dikkat
gösteriniz. Yakıtın veya motorlu testerenin yakınında sigara
içmeyiniz veya ateş ya da alevle yaklaşmayınız (Şekil 9).
· Yangın ve yanma riskini azaltmak için, yakıtı dikkatli şekilde
kullanınız. Yüksek derecede yanıcıdır.
· Yanıcı maddeyi yakıt için onaylanmış bir kabın içerisine koyunuz ve
çalkalayınız (Şekil 10).
· Yanıcı maddeyi kıvılcım veya alevlerden uzak, açık ortamlarda
karıştırınız.
· Yere koyunuz, motoru durdurunuz ve yakıt doldurma işlemini
gerçekleştirmeden önce soğumasını bekleyiniz.
· Basıncı gidermek ve yakıtın çıkmasını engellemek için yakıt
kapağını yavaşça gevşetiniz.
· Yakıt doldurma işleminden sonra yakıt kapağını sıkıca kapatınız.
Titreşimler kapağın gevşemesine ve yakıtın çıkmasına neden
olabilir.
· Üniteden çıkan yanıcı maddeyi kurutunuz. Motoru çalıştırmadan
önce makineyi yakıt doldurma yerinin 3 metre uzağına taşıyınız.
(Fig.11).
· Hiçbir durumda, çıkan yanıcı maddeyi yakmaya çalışmayınız.
· Yakıtın karıştırılması veya motorlu testerenin çalıştırılması
esnasında sigara içmeyiniz.
· Yakıtı serin, kuru ve iyi havalandırmalı bir yerde muhafaza ediniz.
· Yanıcı maddeyi kuru yaprak, saman, kağıt, vs. bulunan yerlerde
muhafaza etmeyiniz.
· Yakıtı ve üniteyi yakıt buharlarının açık alev veya kıvılcımlar, ısıtma
amaçlı su kazanları, elektrikli motorlar veya siviçler, fırınlar vs. ile
temas etmeyecekleri yerlerde saklayınız.
· Motor çalışmaktayken deponun kapağını çıkarmayınız.
· Yanıcı maddeyi temizlik işlemleri için kullanmayınız.
· Yakıtı giysilerinizin üzerine dökmemeye dikkat ediniz.
Česky
Pуccкий
Polski
MONTÁŽ
СБОРКА
MONTAŻ
PALIVO
POZOR: benzín je velice hořlavé palivo. Manipulaci
s benzínem nebo se směsí paliva věnujte maximální
pozornost. Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm
v blízkosti paliva nebo motorové pily (obr.9).
· Pro snížení rizika požáru nebo popálenin zacházejte s
palivem opatrně. Je vysoce hořlavé.
· Palivo míchejte a skladujte pouze v nádobě schválené pro daný
typ paliva (obr. 10).
· Palivo míchejte venku, kde nehrozí výskyt jisker nebo ohně.
· Před doléváním paliva stroj položte na zem, vypněte motor a
počkejte až vychladne.
· Pomalu povolte palivovou zátku, aby mohl uniknout přetlak a aby
se vyloučilo vylití paliva.
· Po dolití palivovou zátku řádně dotáhněte. Vibrace mohou
způsobit povolení zátky a únik paliva.
· Případně rozlité palivo pečlivě utřete. Před spuštěním motoru
odejděte alespoň 3 metry od místa, kde jste dolévali palivo
(obr. 11).
· Nikdy se nesnažte spálit palivo rozlité za jakýchkoli okolností.
· Během manipulace s palivem a během činnosti motorové pily
nekuřte.
· Palivo skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě.
· Palivo neskladujte v místech se suchým listím, slámou, papírem
atd.
· Motorovou jednotku a palivo skladujte v místech, kde výpary
paliva nepřijdou do styku s jiskrami, otevřeným plamenem,
ohřívači vody, kotly topení, elektrickými motory, spínači, sporáky,
troubami atd.
· Nikdy neodstraňujte palivovou zátku, když je motor v chodu.
· Palivo nepoužívejte na čištění.
· Dávejte pozor, aby se palivo nedostalo na součásti oblečení.
ТОПЛИВО
PALIWO
ВНИМАНИЕ! Бензин является чрезвычайно
огнеопасным видом топлива. При обращении с
бензином или топливной смесью будьте максимально
осторожны. Не курить и не подносить огонь к топливу
или бензопиле (Рис. 9).
UWAGA: benzyna jest paliwem skrajnie łatwopalnym.
Korzystając z benzyny lub mieszanki paliw, należy się z
nimi obchodzić z jak największą ostrożnością. Nie palić
ani nie używać ognia lub płomieni w pobliżu paliwa lub
pilarki łańcuchowej (Rys.9).
· Для снижения опасности возгорания и получения ожогов
будьте осторожны при обращении с топливом. Оно
является чрезвычайно огнеопасным.
· Размешивайте и храните топливо в специальной канистре
(Рис.10).
· Смешивайте топливо на открытом воздухе – на участке, на
котором отсутствуют искры или пламя.
· Перед заправкой опустите машину на землю и заглушите
двигатель.
· Медленно открутите крышку заливочной горловины для
снятия давления и во избежание утечек топлива.
· После заправки плотно закрутите крышку. Вибрации могут
привести к ослаблению крышки и к утечке топлива.
· Вытрите пролившееся топливо. Перед тем как приступать к
запуску двигателя, отнесите машину на расстояние не менее 3
м от места заправки (Рис.11).
· Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь поджигать
пролившееся топливо.
· Не курить во время работы с топливом или бензопилой.
· Храните топливо в с ухом, прох ладном и хорошо
вентилируемом месте.
· Не храните топливо рядом с сухими листьями, соломой,
бумагой и т.д.
· Держите машину и топливо в таких местах, в которых
исключена возможность контакта топливных паров с искрами
или открытым пламенем, бойлерами, электромоторами,
выключателями, печами и т.д.
· Не снимайте крышку заправочной горловины при работающем
двигателе.
· Не используйте топливо для чистки.
· Будьте осторожны и не допускайте попадания топлива на свою
одежду.
· Celem zmniejszenia ryzyka pożaru i oparzeń, należy
obchodzić się z paliwem bardzo ostrożnie. Jest wysoce
łatwopalne.
· Potrząsnąć i umieścić paliwo w pojemniku odpowiednim do
przechowywania paliwa (Rys. 10).
· Mieszać paliwo na otwartym powietrzu, w miejscu wolnym od
obecności iskier i płomieni.
· Złożyć na ziemi, zatrzymać silnik i odczekać aż ostygnie przed
rozpoczęciem uzupełniania paliwa.
· Powoli odkręcać korek wlewu paliwa, aby zwolnić ciśnienie i
uniknąć wylania się paliwa.
· Dobrze dokręcić korek wlewu paliwa po jego uzupełnieniu.
Drgania mogą spowodować poluzowanie się korka i wyciek
paliwa.
· Wytrzeć paliwo, które wyciekło ze zbiornika. Odsunąć maszynę
na odległość 3 metrów od miejsca uzupełnienia paliwa przed
uruchomieniem silnika (Rys. 11).
· Pod żadnym pozorem nie próbować nigdy spalić wyciekniętego
paliwa.
· Nie palić podczas obchodzenia się z paliwem lub podczas pracy z
pilarką łańcuchową.
· Przechowywać benzynę w suchym, chłodnym i dobrze
wentylowanym miejscu.
· Nie przechowywać benzyny w miejscach, w których znajdują się
suche liście, słoma, papier, itp.
· Przechowywać urządzenie oraz paliwo w miejscach, w których
opary paliwa nie mają możliwości wejścia w kontakt z iskrami
lub otwartym ogniem, warników wody grzewczej, silników
elektrycznych lub wyłączników elektrycznych, pieców, itp.
· Nie zdejmować korka ze zbiornika, gdy silnik jest włączony.
· Nie używać paliwa do prac czyszczenia,
· Uważać na to, by nie poplamić paliwem własnej odzieży.
75
17
18
GASOLINA - BENZNH
BENZIN - BENZÍN
БЕНЗИН - BENZYNY
OLEO -ΛΛΛΙ - YAĞ
OLEJ - МАСЛО - OLEJU
2% - 50:1
p.n. 4175158
ℓ
ℓ
1
5
10
15
20
25
0,02
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
(cm3)
(20)
(100)
(200)
(300)
(400)
(500)
19
001001533
001001534
001001364
001001363
20
4% - 25:1
ℓ
0,04
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
(cm3)
(40)
(200)
(400)
(600)
(800)
(1000)
Português
Ελληνικα
Türkçe
PARA DAR PARTIDA
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ
COMBUSTÍVEL
Este produto é accionado por um motor a 2 tempos e requer a pré-mistura
de gasolina e de óleo para motores a 2 tempos. Pré-misturar a gasolina
sem chumbo e o óleo para motores a dois tempos num recipiente limpo
aprovado para a gasolina (Fig. 17).
COMBUSTÍVEL ACONSELHADO: ESTE MOTOR ESTÁ CERTIFICADO PARA
FUNCIONAR COM GASOLINA SEM CHUMBO DE 89 OCTANAS ([R + M] / 2)
PARA UTILIZAÇÃO AUTOMOBILÍSTICA OU COM UM NÚMERO MAIOR DE
OCTANAS (Fig. 18).
Misturar o óleo para motores de dois tempos com a gasolina, de acordo
com as instruções na embalagem.
Recomendamos a utilização de óleo para motores de 2 tempos Efco a 2%
(1:50) formulado especificamente para todos os motores a dois tempos
arrefecidos a ar Efco.
As proporções correctas de óleo/combustível indicadas no catálogo
(Fig. 19) são adequadas quando se utiliza óleo para motores Efco PROSINT 2
e EUROSINT 2 (Fig. 20) ou um óleo de motor equivalente de alta qualidade
(especificações JASO FD ou ISO L-EGD). Quando as especificações do óleo
NÃO são equivalentes ou não são conhecidas, usar uma relação de mistura
óleo/combustível de 4% (1:25).
ΚΑΥΣΙΜΟ
Το προϊόν αυτό διαθέτει δίχρονο κινητήρα και χρησιμοποιεί μείγμα βενζίνης
και λαδιού για δίχρονους κινητήρες. Αναμείξτε αμόλυβδη βενζίνη και λάδι
για δίχρονους κινητήρες σε ένα καθαρό δοχείο, κατάλληλο για χρήση με
βενζίνη (εικ. 17).
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΚΑΥΣΙΜΟ: Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 89 ΟΚΤΑΝΙΩΝ
([R + M] / 2) ΚΑΙ ΑΝΩ (εικ. 18).
Αναμείξτε το λάδι για δίχρονους κινητήρες με τη βενζίνη ακολουθώντας τις
οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.
Συνιστάται η χρήση του λαδιού για δίχρονους κινητήρες Efco 2% (1:50),
που παρασκευάζεται αποκλειστικά για όλους τους δίχρονους αερόψυκτους
κινητήρες Efco.
Η σωστή αναλογία λαδιού/καυσίμου που αναφέρεται στον πίνακα
(εικ. 19) αφορά τη χρήση λαδιού για κινητήρες Efco PROSINT 2 και
EUROSINT 2 (εικ. 20) ή λαδιού για κινητήρες αντίστοιχης υψηλής ποιότητας
(προδιαγραφές JASO FD ή ISO L-EGD). Εάν οι προδιαγραφές του λαδιού
ΔΕΝ είναι αντίστοιχες με τις συνιστώμενες ή εάν δεν είναι γνωστές, η
αναλογία λαδιού/καυσίμου πρέπει να είναι 4% (1:25).
YAKIT
Bu ürün 2 devirli bir motor ile çalıştırılır ve 2 devirli motorlar için benzin ve
yağ önkarışımı gerektirir. Benzin ve iki devirli motorlar için olan kurşunsuz
yağı benzin için uygun olan temiz bir kapta karıştırınız (Şekil 17).
ÖNERİLEN YAKIT: BU MOTOR OTOMOBİLDE KULLANIM İÇİN 89 OKTANLIK
([R + M] / 2) YA DA YÜKSEK OKTAN NUMARALI KURŞUNSUZ BENZİN İLE
ÇALIŞTIRILMAK İÇİN ONAYLIDIR (Şekil 18).
2 devirli motorlar için olan yağ ve benzini ambalajın üzerindeki talimatlara
uygun şekilde karıştırınız.
Efco havada soğutulan tüm 2 devirli motorlar için özel olarak formüle
edilmiş olan %2’lik (1:50) Efco yağını kullanmanızı önermekteyiz.
Tabloda verilen yağ/yakıt karışımının doğru oranları (Şekil 19) eğer Efco
PROSINT 2 ve EUROSINT 2 (Şekil 20) veya yüksek kaliteli eşdeğerde bir
motor yağı (JASO FD özellikleri veya ISO L-EGD) kullanılıyor ise uygundur.
Yağ özellikleri eşdeğer DEĞİL ise veya bilinmiyorsa, yağ/yakıt karışımı için
%4 (1:25) oranını kullanınız.
ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR ÓLEO PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS OU
ÓLEO PARA MOTORES FORA DE BORDA a 2 TEMPOS.
ATENÇÃO: nunca utilizar um combustível com uma percentagem
de álcool superior a 10%; são aceitáveis gasóleos com uma
percentagem de álcool até 10% ou combustível E10.
CUIDADO:
- Adquirir apenas a quantidade de combustível necessário
com base nos seus consumos; não adquirir mais do que será
utilizado num ou dois meses;
- Conservar a gasolina num recipiente fechado hermeticamente,
em local seco e fresco.
NOTA: o óleo para motores de dois tempos contém estabilizador para
combustível e permanece fresco durante 30 dias. NÃO misturar quantidades
maiores do que as utilizáveis num período de 30 dias. Aconselha-se óleo
para motores de 2 tempos contendo estabilizador para combustível (Emak
ADDITIX 2000 - cód. art. 001000972 - Fig. 21).
REABASTECIMENTO (Fig.23)
Agitar o recipiente da mistura antes de proceder ao reabastecimento
(Fig. 22).
76
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ή ΛΑΔΙ ΓΙΑ
ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ.
UYARI: MOTORLU ARAÇLAR VEYA 2 DEVİRLİ TAKMA MOTORLAR
İÇİN OLAN YAĞLARI KULLANMAYINIZ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καύσιμο με ποσοστό
αλκοόλης άνω του 10%. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί βενζόλη με
ποσοστό αλκοόλης έως 10% ή καύσιμο E10.
UYARI: Kesinlikle alkol yüzdesi %10 üzerinde olan bir yakıt
kullanmayınız; Alkol yüzdesi %10’a kadar olan gasohol veya E10
yakıt kabul edilebilir.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Αγοράζετε μόνο τις ποσότητες καυσίμου που απαιτούνται
ανάλογα με την κατανάλωση. Μην αγοράζετε μεγαλύτερες
ποσότητες από εκείνες που θα χρησιμοποιήσετε σε ένα ή δύο
μήνες.
- Αποθηκεύετε τη βενζίνη σε ερμητικά κλειστό δοχείο και σε
στεγνό και δροσερό χώρο.
UYARI:
- Tüketime bağlı olarak sadece gereken miktarda yakıt alınız; bir
veya iki aylık bir dönemde kullanacaksanız gereğinden fazla
almayınız;
- Benzini hava geçirmez şekilde kapatılmış bir kapta, serin ve
kuru bir yerde muhafaza ediniz.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το λάδι για δίχρονους κινητήρες περιλαμβάνει σταθεροποιητή
καυσίμου και παραμένει φρέσκο για 30 ημέρες. ΜΗΝ αναμειγνύετε
μεγαλύτερες ποσότητες από εκείνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σε διάστημα 30 ημερών. Συνιστάται η χρήση λαδιού για δίχρονους
κινητήρες που περιέχει σταθεροποιητή καυσίμου (Emak ADDITIX 2000 κωδ. προϊόντος 001000972 - εικ. 21).
NOT: İki devirli motorlar için olan yağ yakıt stabilizatörü içerir ve 30 gün
süreyle taze kalır. 30 günlük bir dönemde kullanılabilenden daha fazla
miktarlarda KARIŞTIRMAYINIZ. Yakıt stabilizatörü içeren, 2 devirli motorlar
için olan motor yağının kullanılması önerilmektedir (Emak ADDITIX 2000 ürün kodu 001000972 – Şekil 21).
ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ (εικ. 23)
Ανακινήστε το δοχείο μείγματος πριν από τον ανεφοδιασμό (εικ. 22).
YAKIT DOLDURMA (Şekil 23)
Karışımı yakıt doldurmadan önce iyice karıştırınız (Şekil 22).
21
22
23
Česky
Pуccкий
Polski
SPOUŠTĚNÍ
ВКЛЮЧЕНИЕ
URUCHAMIANIE
PALIVO
Tento přístroj má pohon z dvoutaktního motoru a vyžaduje tedy směs
benzínu a oleje pro dvoutaktní motory. Směs bezolovnatého benzínu a
oleje pro dvoutaktní motory si připravte předem v čisté nádobě schválené
pro benzín (obr. 17).
DOPORUČENÉ PALIVO: TENTO MOTOR JE SCHVÁLEN PRO ČINNOST S
BEZOLOVNATÝM AUTOMOBILOVÝM BENZÍNEM S OKTANOVÝM ČÍSLEM 89
([R + M] / 2) NEBO VYŠŠÍM (OBR. 18).
Olej pro dvoutaktní motory smíchejte s benzínem podle pokynů na obalu.
Doporučujeme používat olej pro dvoutaktní motory Efco v množství 2 %
(1:50), který byl vyvinut speciálně pro dvoutaktní motory Efco chlazené
vzduchem.
Správný míchací poměr olej/palivo, uvedený v prospektu (obr. 19), je vhodný
jak pro používání motorového oleje Efco PROSINT 2 a EUROSINT 2 (obr. 20),
tak pro ekvivalentní motorové oleje vysoké jakosti (specifikace JASO FD
nebo ISO L-EGD). Když specifikace oleje NEJSOU ekvivalentní nebo nejsou
známé, použijte míchací poměr olej/palivo 4% (1:25).
ТОПЛИВО
Данная машина приводится в действие 2-тактным двигателем и
подлежит заправке предварительно приготовленной бензиномасляной смесью для 2-тактных двигателей. Предварительно смешайте
неэтилированный бензин с маслом для двухтактных двигателей в
чистой емкости, пригодной для хранения бензина (Рис. 17).
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТОПЛИВО: ДАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СЕРТИФИЦИРОВАН
Д Л Я РА Б О Т Ы С Н Е Э Т И Л И Р О В А Н Н Ы М Б Е Н З И Н О М Д Л Я
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ОКТАНОВЫМ ЧИСЛОМ 89 ([R + M] / 2)
ИЛИ БОЛЬШИМ (Рис.18).
Смешивайте бензин с маслом для двухтактных двигателей в
соответствии с указаниями, приведенными на таре.
Мы рекомендуем использовать масло для 2-тактных двигателей
Efco в концентрации 2% (1:50), специально разработанное для всех
двухтактных двигателей с воздушным охлаждением Efco.
Соотношения масла/бензина, приведенные в следующей таблице
(Рис.19), являются верными при использовании масла Efco PROSINT 2
или EUROSINT 2 (Рис.20) или эквивалентного ему высококачественного
масла (удовлетворяющего стандарту JASO FD или ISO L-EGD). Когда
характеристики масла НЕ являются эквивалентными указанным или
неизвестны, смешивайте масло/бензин в соотношении 4% (1:25).
PALIWO
Niniejsze urządzenie jest napędzane silnikiem dwusuwowym i wymaga
wstępnego sporządzenia mieszanki benzyny z olejem do silników
dwusuwowych. Zmieszać benzynę bezołowiową i olej do silników
dwusuwowych w czystym pojemniku, odpowiednim do przechowywania
benzyny (Rys. 17).
ZALECANE PALIWO: TEN SILNIK JEST PRZYSTOSOWANY DO PRACY NA
BENZYNIE BEZOŁOWIOWEJ, PRZEZNACZONEJ DO UŻYTKU W POJAZDACH
SAMOCHODOWYCH, O LICZBIE OKTANOWEJ 89 ([R + M] / 2) LUB WYŻSZEJ
(Rys. 18).
Zmieszać olej do silników dwusuwowych z benzyną zgodnie z instrukcjami
podanymi na opakowaniu.
Zalecamy korzystanie z oleju do silników dwusuwowych Efco 2% (1:50)
opracowanego specjalnie dla silników dwusuwowych chłodzonych
powietrzem Efco.
Prawidłowe proporcje oleju/benzyny podane w prospekcie (Rys. 19)
są odpowiednie, jeśli korzysta się z oleju do silników Efco PROSINT 2 i
EUROSINT 2 (Rys. 20) lub równorzędnego oleju silnikowego wysokiej
jakości (zgodnego z normą JASO FD lub ISO L-EGD). Jeżeli specyfikacja
oleju NIE jest równorzędna lub jest nieznana, należy zmieszać olej z
benzyną w proporcji 4% (1:25).
ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАСЛО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
ИЛИ МАСЛО ДЛЯ ЗАБОРТНЫХ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
OSTROŻNIE: NIE KORZYSTAĆ Z OLE JU DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH LUB OLEJÓW DO DWUSUWOWYCH SILNIKÓW
ZABURTOWYCH.
UPOZORNĚNÍ: NEPOUŽÍVEJTE OLEJ PRO AUTA ANI OLEJ PRO
DVOUTAKTNÍ MOTORY PRO ČLUNY.
UPOZORNĚNÍ: nikdy nepoužívejte paliva s procentem alkoholu
vyšším než 10%; přípustné jsou gasoholy s procentem alkoholu
do 10 % nebo palivo E10.
ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте топливо, содержащее
свыше 10% спирта; допускается использование газохола с
содержанием спирта до 10% или топлива E10.
UPOZORNĚNÍ:
- Kupujte pouze potřebné množství paliva podle vlastní
spotřeby: nekupujte více, než se spotřebuje za jeden nebo dva
měsíce;
- Benzín uchovávejte v hermeticky uzavřené nádobě, na
chladném a suchém místě.
ВНИМАНИЕ!
- Приобретайте топливо исключительно в количествах,
соответствующих вашему объему потребления; не
приобретайте больше топлива, чем вы расходуете в
течение одного-двух месяцев;
- Храните бензин в герметичной емкости в сухом и
прохладном месте.
OSTROŻNIE:
- Dostosować ilość kupowanej benzyny do jej rzeczywistego
zużycia; nie kupować więcej paliwa, niż jest się w stanie
wykorzystać w ciągu jednego lub dwóch miesięcy;
- Przechowywać benzynę w hermetycznie zamkniętym
pojemniku w suchym i chłodnym miejscu.
POZNÁMKA: olej pro dvoutaktní motory obsahuje stabilizátor paliva a
zůstává stabilní po dobu 30 dnů. NEPŘIPRAVUJTE více směsi benzínu, než
se spotřebuje během 30 dnů. Doporučujeme olej pro dvoutaktní motory
obsahující stabilizátor paliva (Emak ADDITIX 2000 - obj. č. 001000972 obr. 21).
Примечания: масло для двухтактных двигателей содержит стабилизатор
топлива и остается свежим в течение 30 дней. Не приготовляйте смесь в
количествах, превышающих объем, который может быть использован
в течение 30 дней. Рекомендуется использовать масло для 2-тактных
двигателей, содержащее стабилизатор топлива (Emak ADDITIX 2000 код арт. 001000972 – Рис.21).
UWAGA: olej do silników dwusuwowych zawiera stabilizator do paliwa;
jego okres przechowywania wynosi 30 dni. NIE należy przygotowywać
większej ilości mieszanki, niż można zużyć w ciągu 30 dni. Zaleca się
stosowanie oleju do silników dwusuwowych zawierającego stabilizator do
paliwa (Emak ADDITIX 2000 - kod art. 001000972 - Rys. 21).
DOLÉVÁNÍ PALIVA (obr. 23)
Kanystrem se směsí před dolitím zatřepejte (obr. 22).
ЗАПРАВКА ТОПЛИВНОЙ СМЕСЬЮ (Рис.23)
Перед заправкой взболтайте канистру со смесью (Рис.22).
UZUPEŁNIANIE PALIWA (Rys. 23)
Potrząsnąć zbiornikiem z mieszanką przed rozpoczęciem uzupełniania
paliwa (Rys. 22).
OSTROŻNIE: nie stosować nigdy benzyny zawierającej więcej niż
10% alkoholu; dozwolone jest stosowanie gazoholu o zawartości
alkoholu nieprzekraczającej 10% lub paliwa E10.
77
25
26
Português
Ελληνικα
Türkçe
PARA DAR PARTIDA
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTE
Uma correta lubrificação da corrente durante a fase de corte
reduz ao mínimo o desgaste entre a corrente e a barra,
assegurando-lhe uma maior duração. Utilize sempre óleo de
boa qualidade (Fig. 16).
ΛΑΤΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΤΑΣ
Μια σωστη λιπανση της αλυσιδας κατα την διαρκεια κοπης,
περιοριζει στο ελαχιστο την αλλοιωση μεταξυ αλυσιδας και
λαμας, εγγυωντας μια μεγαλυτερη διαρκεια. Χρησιμοποιητε
παντα λαδι καλης ποιοτητας (Εικ.16).
ZİNCİR YAĞI
Doğru yağlanmış zincir kullanım sırasında zincirle testere
arasındaki sürtünmeyi minimuma indirerek her ikisinin de
ömrünü uzatır. Daima kaliteli yağ kullanın (Şekil 16).
ATENÇÃO - É proibido utilizar óleo reciclado. Utilize
sempre lubrificante biodegradável (eco-lube Efco
p.n. 001001552 (5ℓ) - 001001553 (1ℓ)) específico
para barras e correntes no máximo respeito da
natureza e da duração dos componentes da serra
com motor.
ΠΡΟΣΟΧΗ−Απαγορευεται η χρηση
χρησιμοποιημενου λαδιου! Χρησιμοποιίτ πάντα
βιοδιασπώμνο λιπαντικό (eco-lube Efco p.n.
001001552 (5ℓ) - 001001553 (1ℓ)) ιδικό για
ράβδους και αλυσίδς φιλικό προς το πριβάλλον και
κατάλληλο για τη διάρκια ζωής του αλυσοπρίονου.
Antes de arrancar o motor, assegure-se que
a corrente não esteja em contato com corpos
estranhos.
Πριν θεσετε σε κινηση το μοτερ σιγουρευτειτε οτι η
αλυσιδα δεν ειναι σε επαφη με ξενα αντικειμενα.
Com o motor no mínimo a corrente não deve rodar.
Caso contrário, contacte um Centro de Serviços
Autorizado para realizar uma verificação e correção
do problema.
Com o motor em movimento, segure sempre com
firmeza a pega dianteira com a mão esquerda e
a trazeira com a mão direita (Fig. 26). Verifique
que todas as partes do corpo fiquem distantes da
corrente da panela de escape.
A exposição às vibrações pode causar danos às
pessoas que sofram de problemas de circulação
sanguínea ou problemas nervosos. Contacte um
médico se se verificarem sintomas físicos como
entorpecimento, falta de sensibilidade, diminuição
da força normal ou mudanças na cor da pele. Estes
sintomas surgem habitualmente nos dedos, mãos
ou pulsos.
78
Με το μοτερ στο ρελαντι, η αλυσιδα δεν θα πρεπει
να γυρναει. Διαφορετικά, επικοινωνήστε με ένα
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης να προβεί
σε έλεγχο και να διορθώσει το πρόβλημα.
Με το μοτερ εν κινηση, κρατατε παντα καλα την
εμπροσθια λαβη με το αριστερο χερι και την οπισθια
με το δεξι (Eιk. 26). Βεβαιωθειτε οτι κανενα μερος
του σωματος δεν ακουμπα την αλυσιδα η την
εξατμιση.
Η έκθεση σε δονήσεις μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμούς σε άτομα που με προβλήματα στην
κυκλοφορία του αίματος ή νευρολογικής φύσης.
Απευθυνθείτε σε ένα γιατρό εάν εμφανιστούν
σωματικά συμπτώματα, όπως λήθαργος, έλλειψη
αίσθησης, αδυναμία ή μεταβολές στο χρώμα του
δέρματος. Τα συμπτώματα αυτά παρουσιάζονται
συνήθως στα δάκτυλα, στα χέρια ή στους καρπούς.
DİKKAT: Hiçbir zaman atık yağ kullanmayın. Doğanın
korunması ve elektrikli testerenin parçalarının uzun
süre dayanması açısından testere ve zincirler için
her zaman doğada dağılabilen, özel (eco-lube Efco
p.n. 001001552 (5ℓ) - 001001553 (1ℓ)) kullanınız.
Motoru çalıştırmaya başlamadan önce zincirde bir
engel ya da pislik bulunmamasına dikkat edin.
Motor rölantide çalışırken zincir dönmemelidir. Aksi
takdirde bir kontrol yapmak ve sorunu çözmek bir
yetkili Servis merkezine başvurun.
Motor çalışırken ön sapını sol elinizle, arka sapını da
sağ elinizle sıkıca tutun (Şekil 26). Zincire ve egzosa
değmeyin.
Titreşimlere maruz kalmak, kan dolaşımı problemleri
veya sinirsel problemleri olan kişiler için zararlı
olabilir. Halsizlik, his kaybı, normal güçte azalma
veya cilt renginde değişiklik gibi fiziksel belirtilerin
görülmesi halinde doktora danışınız. Bu belirtiler
genellikle parmaklarda, ellerde veya bileklerde
görülür.
Česky
Pуccкий
Polski
SPOUŠTĚNÍ
ВКЛЮЧЕНИЕ
URUCHAMIANIE
OLEJ NA MAZÁNÍ ŘETĚZU
Správné mazání řetězu během řezání snižuje opotřebení
mezi řetězem a vodicí lištou na minimum a tak prodlužuje
jejich životnost. Používejte vždy jen kvalitní olej (obr. 16).
CМAЗOЧНOЕ МACЛO ДЛЯ ЦЕПИ
Прaвильнaя смaзкa цeпи вo врeмя этaпoв пилeния
свoдит к минимуму изнoс зa счeт трeния цeпи o
шину, oбeспeчивaя бoльший срoк их службы. Всeгдa
испoльзуйтe тoлькo мaслo хoрoшeгo кaчeствa (Рис.16).
OLEJ DO SMAROWANIA ŁAŃCUCHA
Prawidłowe smarowanie łańcucha podczas cięcia zmniejsza do
minimum zużywanie się łańcucha i prowadnicy, zapewniając
ich dłuższą trwałość. Zawsze stosować olej dobrej jakości.
(Rys.16).
ВНИМAНИЕ – Зaпрeщaeтся испoльзoвaниe
oтрaбoтaннoгo мaслa!! Всeгдa испoльзуйтe
тoлькo биoрaзлaгaeмую смaзку (экo-смaзку
Efco, кoд зaкaзa 001001552 (5ℓ) - 001001553 (1ℓ))
прeднaзнaчeнную для шин и цeпeй и oдинaкoвo
щaдящую и oкружaющую срeду и чaсти пилы.
U WAG A - Z a b ra n i a s i ę s t o s ow a n i a o l e j u
regenerowanego! Zawsze stosować olej
ulegający biodegradacji (eco-lube Efco
p.n. 001001552 (5ℓ) - 001001553 (1ℓ)) przeznaczony
do prowadnic i łańcuchów, zachowując zasady
związane z ochroną środowiska i przestrzegając
okresu trwałości poszczególnych części pilarki.
UPOZORNĚNÍ - Nikdy nepoužívejte v yjetý
olej! Na lišty a řetězy používejte speciální
biologicky rozložitelné mazivo (eco-lube Efco
p.n. 001001552 (5ℓ) - 001001553 (1ℓ)), které šetří
životní prostředí a příznivě ovlivňuje životnost pily.
Pilu lze spouštět pouze položenou na zemi,
přišlápnutou nohou za zadní rukojeť a vzepřenou
rukou za přední rukojeť. Před nastartováním se
ujistěte, že řetěz není zablokován.
Po k u d b ě ž í m o t o r n a vo l n o b ě h , ře t ě z s e
nesmí otáčet. V opačném případě kontaktujte
Autorizovaného Servisního Střediska, aby provedla
kontrolu a odstranění problému.
Pokud motorová pila běží, držte přední rukojeť
pevně levou rukou a zadní rukojeť pravou rukou
(obr. 26). Zkontrolujte, zda jsou všechny části vašeho
těla dostatečně daleko od řetězu a tlumiče výfuku.
Vystavení vibracím může způsobit poškození zdraví
osob, které trpí problémy oběhového systému
nebo nervovými problémy. Pokud se projeví fyzické
symptomy, jako znecitlivění, snížení citlivosti,
snížení normální síly nebo změny zabarvení
pokožky, obraťte se na lékaře. Tyto symptomy se
obvykle projeví na prstech, rukou nebo zápěstí.
Пeрeд зaпускoм прoвeрьтe, чтoбы цeпь нe
кaсaлaсь пoстoрoнних прeдмeтoв.
Если двигaтeль рaбoтaeт нa минимaльных
oбoрoтaх, цeпь нe дoлжнa пoвoрaчивaться. В
противном случае обратитесь в авторизованный
сервисный центр, чтобы провести проверку и
устранить проблему.
Кoгдa цeпнaя пилa рaбoтaeт, слeдуeт твeрдo
дeржaть пeрeднюю ручку лeвoй рукoй, a зaднюю
рукoятку прaвoй рукoй (Рис.26). Нe дoпускaйтe
сoприкoснoвeния с цeпью и глушитeлeм.
Воздействие вибрации может вызвать
проблемы со здоровьем у людей с нарушенным
кровообращением или с заболеваниями
нервной системы. Обратитесь за медицинской
помощью, если у Вас возникли такие симптомы,
как онемение, потеря чувствительности, упадок
сил или изменение цвета кожи. Как правило,
эти симптомы возникают в пальцах, руках или
запястьях.
Przed uruchomieniem silnika, należy upewnić się, że
łańcuch nie jest blokowany przed inny przedmiot.
Podczas pracy silnika na obrotach jałowych,
łańcuch nie powinien się obracać. W przeciwnym
razie skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum
Serwisowym w celu przeprowadzenia kontroli i
rozwiązać problem.
Podczas pracy silnika zawsze mocno trzymać
uchwyt przedni lewą ręką, a uchwyt tylny prawą
ręką (Rys.26). Sprawdzić, czy wszystkie części ciała są
oddalone od łańcucha i tłumika.
Wystawienie na działanie drgań może spowodować
szkody zdrowotne u osób cierpiąc ych na
zaburzenia krążenia lub dolegliwości ze strony
układu nerwowego. Zasięgnąć porady lekarskiej
w przypadku wystąpienia objawów takich jak
odrętwienie, utrata czucia, zmniejszenie normalnej
siły czy zmiany kolorytu skóry. Te objawy z reguły
występują w obrębie palców, dłoni lub nadgarstków.
79
29
30
31
Português
Ελληνικα
Türkçe
PARA DAR PARTIDA
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ
ATENÇÃO: observar as instruções de segurança para o
manuseamento do combustível. Desligar sempre o motor
antes de realizar o reabastecimento. Nunca adicionar
combustível a uma máquina com o motor a funcionar ou
quente. Afastar-se pelo menos 3 m da posição em que foi
realizado o reabastecimento antes de ligar o motor (fig. 29).
NÃO FUMAR!
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας για το χειρισμό
του καυσίμου. Σβήνετε πάντα τον κινητήρα πριν από τον
ανεφοδιασμό. Μην προσθέτετε ποτέ καύσιμο στο μηχάνημα
όταν ο κινητήρας λειτουργεί ή είναι ζεστός. Πριν βάλετε
μπροστά τον κινητήρα, απομακρυνθείτε τουλάχιστον 3 m
από το σημείο όπου πραγματοποιήθηκε ο ανεφοδιασμός
(εικ. 29). ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ!
1. Limpar a superfície em redor do bujão do combustível para evitar
contaminações.
2. Desapertar lentamente o bujão do combustível.
3. Deitar a mistura do combustível no depósito com cuidado. Evitar
derrames.
4. Antes de voltar a colocar o bujão do combustível, limpar e verificar
a junta.
5. Volte a colocar imediatamente o bujão do combustível apertando-o
manualmente. Remover eventuais derrames de combustível.
1. Καθαρίστε την επιφάνεια γύρω από την τάπα καυσίμου, για να
αποφευχθεί τυχόν ρύπανση.
2. Χαλαρώστε αργά την τάπα καυσίμου.
3. Προσθέστε προσεκτικά το μείγμα καυσίμου στο ρεζερβουάρ. Μη
χύνετε το καύσιμο.
4. Πριν τοποθετήσετε ξανά την τάπα καυσίμου, καθαρίστε και ελέγξτε
το λάστιχο.
5. Τοποθετήστε αμέσως την τάπα καυσίμου σφίγγοντάς την με το χέρι.
Καθαρίστε τυχόν καύσιμο που έχει χυθεί.
ATENÇÃO: verificar se existem perdas de combustível e, se
existirem, eliminá-las antes da utilização. Se necessário,
contactar o serviço de assistência do seu revendedor.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγξτε εάν έχει χυθεί καύσιμο και καθαρίστε
τυχόν διαρροές πριν από τη χρήση. Εάν απαιτείται,
επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του
προμηθευτή σας.
Motor encharcado
- Coloque o interruptor on/off na posição STOP (C, Fig.30 ).
- Desaperte o parafuso na tampa (A, Fig.31 ).
- Retire a tampa (B).
- Engate uma ferramenta adequada na carcaça da vela de ignição
(D, Fig. 32).
- Force a carcaça da vela de ignição para levantar.
- Desaperte e seque a vela de ignição.
- Abra completamente o acelerador.
- Puxe o cordão de arranque várias vezes para esvaziar a câmara de
combustão.
- Volte a montar a vela de ignição e ligue a carcaça da vela de ignição,
pressione firmemente para baixo – volte a montar as outras peças.
- Coloque o interruptor on/off na posição I, a posição de arranque.
- Coloque a alavanca de arranque na posição OPEN – mesmo com o
motor frio.
- De seguida, ligue o motor.
80
32
Ο κινητήρας είναι μπουκωμένος.
- Θέστε το διακόπτη on/off στη θέση STOP (C, Εικ.30).
- Ξεβιδώστε τη βίδα στο κάλυμμα (A, Εικ.31).
- Αφαιρέστε το κάλυμμα (B).
- Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο εργαλείο στην πίπα του μπουζί
(D, Εικ. 32).
- Αφαιρέστε την πίπα του μπουζί.
- Ξεβιδώστε και στεγνώστε το μπουζί.
- Ανοίξτε τέρμα το γκάζι.
- Τραβήξτε το σκοινί εκκίνησης αρκετές φορές για να καθαρίσει ο
θάλαμος καύσης.
- Επανατοποθετήστε το μπουζί και συνδέστε την πίπα, πιέστε τη κάτω
γερά – επανασυναρμολογήστε τα άλλα εξαρτήματα.
- Θέστε το διακόπτη on/off στη θέση I, εκκίνησης.
- Θέστε το μοχλό τσοκ κινητήρα στην ΑΝΟΙΚΤΗ (OPEN) θέση – ακόμη
και εάν ο κινητήρας είναι κρύος.
- Τώρα εκκινήστε τον κινητήρα.
DİKKAT: yakıt karıştırma ile ilgili talimatlara uyunuz. Yakıt
doldurmadan önce motoru daima kapatınız. Motoru çalışır
veya sıcak haldeki arabaya asla yakıt koymayınız. Yakıt
doldurma işleminden sonra motoru çalıştırmadan önce
bulunduğunuz konumdan en az 3 m uzaklaşınız (şekil 29).
SİGARA İÇMEYİNİZ!
1. Kirlenmesini önlemek için yakıt kapağının etrafını temizleyiniz.
2. Yakıt kapağını yavaşça gevşetiniz.
3. Yakıt karışımını dikkatli bir şekilde tanka doldurunuz. Etrafa
dökülmesini önleyiniz.
4. Yakıt kapağını yerine yerleştirmeden önce, contayı temizleyiniz ve
kontrol ediniz.
5. Yakıt kapağını derhal yerine yerleştirerek elinizle sıkılayınız. Dökülen
yakıtı temizleyiniz.
DİKKAT: Yakıt kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz, varsa
kullanmadan önce temizleyiniz. Gerektiği takdirde, teknik
servise veya satıcınıza danışınız.
Yakıt taşırmış motor
- On/off (açma/kapama) sivicini STOP (DURDURMA) (C, Şekil 30)
durumuna getiriniz.
- Kapağın üzerindeki vidayı çıkarınız (A, Şekil 31).
- Kapağı çıkarınız (B).
- Buji botuna uygun bir alet geçiriniz (D, Şekil 32).
- Buji botunu kaldırınız.
- Bujiyi açınız ve kurutunuz.
- Gazı tam açınız.
- Yanma odasını temizlemek için çalıştırma ipini bir kaç kez çekiniz.
- Bujiyi tekrar yerleştiriniz ve buji botunu yavaşça bastırarak takınız –
diğer parçaları tekrar monte ediniz.
- On/off sivicini I, çalıştırma pozisyonuna getiriniz.
- Takoz kolunu OPEN pozisyonuna getiriniz – motor soğuk olsa bile.
Česky
Pуccкий
Polski
SPOUŠTĚNÍ
ВКЛЮЧЕНИЕ
URUCHAMIANIE
POZOR: dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s
palivem. Před dolitím benzínu vždy nejdříve vypněte motor.
Nelijte nikdy palivo do stroje s motorem v činnosti nebo
zahřátým motorem. Před nastartováním motoru odejděte
alespoň 3 m od místa, kde se dolévalo palivo (obr. 29).
NEKUŘTE!
1. Povrch kolem palivové zátky očistěte, aby nedošlo k znečištění.
2. Palivovou zátku pomalu povolte.
3. Směs paliva pozorně nalijte do nádrže. Dejte pozor, abyste ji
nerozlili.
4. Před vložením a zašroubováním zátky zkontrolujte a očistěte těsnění
zátky.
5. Palivovou zátku ihned vložte do nalévacího hrdla a dotáhněte rukou.
Případné rozlité palivo odstraňte.
POZOR: zkontrolujte, jestli nedochází k úniku paliva, případné
netěsnosti opravte před používáním stroje. Pokud je to nutné,
spojte se servisním střediskem prodejce.
Motor je zahlcený
- Nastavte vypínač Zap/Vyp na STOP (A, obr. 30).
- Odšroubujte šroub na krytu (A, obr. 31).
- Odstraňte kryt (B).
- Vsuňte vhodný nástroj do sedla zapalovací svíčky (D, obr. 32).
- Pákou sedlo zapalovací svíčky odstraňte.
- Vyšroubujte a vysušte zapalovací svíčku.
- Otevřete úplně ovladač plynu.
- Několikrát zatáhněte za lanko, aby se spalovací komora vyčistila.
- Zapalovací svíčku vložte zpět a připojte sedlo zapalovací svíčky,
pevně ho stlačte - znovu sestavte další díly.
- Přesuňte vypínač Zap/Vyp do polohy I, startování.
- Páčku sytiče nastavte do polohy OTEVŘENO (OPEN), i když je motor
studený.
- Nyní nastartujte motor.
ВНИМАНИЕ! При обращении с топливом соблюдайте
установленные правила техники безопасности. Перед
заправкой выключайте двигатель. Никогда не выполняйте
заправку бака машины при еще горячем или работающем
двигателе. Перед тем как запускать двигатель, отойдите
не менее, чем на 3 м от места выполнения заправки
(Рис.29). НЕ КУРИТЕ!
UWAGA: przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa dotyczących
obchodzenia się z paliwem. Wyłączyć silnik przed
rozpoczęciem uzupełniania paliwa. Nigdy nie dolewać paliwa
do urządzenia z uruchomionym bądź gorącym silnikiem.
Odsunąć się na odległość przynajmniej 3 m od miejsca,
w którym przeprowadzono uzupełnianie paliwa przed
uruchomieniem silnika (rys. 29). NIE PALIĆ TYTONIU!
1. Во избежание засорений прочистите поверхность вокруг
заливочной горловины.
2. Медленно отвинтите крышку заливочной горловины.
3. Осторожно залейте в бак бензино-масляную смесь. Не
допускайте проливания топлива.
4. Перед тем как устанавливать на место крышку заливочной
горловины, прочистите прокладку и проверьте ее состояние.
5. Сразу же после заправки установите на место крышку
заливочной горловины и закрутите ее вручную. В случае
пролива топлива вытрите его.
1. Wyczyścić powierzchnię dookoła korka wlewu paliwa, aby uniknąć
przedostawania się zanieczyszczeń.
2. Powoli odkręcić korek wlewu paliwa.
3. Ostrożnie wlać mieszankę paliwa do zbiornika. Unikać rozlewania
paliwa.
4. Przed ponownym założeniem korka wlewu paliwa, wyczyścić i
sprawdzić stan uszczelki.
5. Natychmiast ponownie założyć korek wlewu paliwa, dokręcając go
ręcznie. Usunąć ewentualne rozlane paliwo.
ВНИМАНИЕ! Проверяйте, нет ли утечек топлива из
машины, и в случае обнаружения таковых устраняйте их
перед тем, как приступать к работе. При необходимости
обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
Двигатель залит топливом
- Установите переключатель в положение СТОП (STOP)
(A, Рис. 30).
- Открутите винт крышки (A, Рис. 31).
- Снимите крышку (B).
- Подденьте подходящий инструмент под колпак свечи зажигания
(D, Рис. 32).
- Снимите колпак свечи.
- Отвинтите и снимите свечу зажигания.
- Широко откройте дроссельную заслонку.
- Несколько раз дерните за шнур стартера, чтобы очистить камеру
сгорания.
- Установите на место свечу зажигания, установите колпак и сильно
нажмите на него – затем установите на место остальные детали.
- Установите выключатель в I - положение пуска.
- Установите рычаг воздушной заслонки в положение “Открыто”
(OPEN), даже если двигатель еще не прогрет.
- Теперь запустите двигатель.
UWAGA: upewnić się, że nie ma wycieków paliwa, a jeśli do
nich doszło, usunąć je przed rozpoczęciem użytkowania. Jeśli
pojawi się taka potrzeba, należy skontaktować się z lokalnym
dystrybutorem urządzeń.
Silnik jest zalany
- Ustawić przełącznik wł./wył w pozycji ZATRZYMANIA (STOP)
(A, Rys. 30).
- Odkręcić śrubę na pokrywie (A, Rys. 31).
- Zdjąć pokrywę (B).
- Zaczepić odpowiednie narzędzie o fajkę świecy zapłonowej
(D, rys. 32).
- Podważyć i wyjąć fajkę ze świecą zapłonową.
- Odkręcić i osuszyć świecę zapłonową.
- Szeroko otworzyć przepustnicę.
- Kilka razy pociągnąć linkę rozrusznika w celu opróżnienia komory
spalania.
- Ponownie zamocować świecę zapłonową i podłączyć fajkę, naciskając
ją mocno w dół. Zamontować pozostałe elementy.
- Ustawić przełącznik wł./wył. w pozycji uruchamiania.
- Ustawić dźwignię ssania w pozycji OTWARCIA (OPEN) — nawet jeśli
silnik jest zimny.
- Uruchomić silnik.
81
33
34
35
36
Português
Ελληνικα
Türkçe
PARA DAR PARTIDA
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ
ATENÇÃO – Nunca ligar a serra sem a lâmina de corte, a corrente
e a tampa da embraiagem (travão da corrente) montadas – a
embraiagem pode soltar-se e causar lesões graves.
ΠΡΟΣΟΧΗ - Μη βάζετε ποτέ εμπρός το αλυσοπρίονο χωρίς
την μπάρα, την αλυσίδα και το κάλυμμα του συμπλέκτη (φρένο
αλυσίδας) τοποıετημένα - ο συμπλέκτης μπορεί να λασκάρει και να
προκαλέσει τραυματισμούς.
ARRANQUE DO MOTOR
O travão da corrente deve estar engatado quando se liga
a motosserra. Engate o travão da corrente empurrando a
alavanca do travão da corrente/protecção da mão para a frente
(em direcção à barra), para a posição de travão engatado
(Fig.33). Enchero carburador com gasolina pressionando
o bulbo (A, Fig. 34). Empurre a alavanca do starter (C, Fig. 35)
completamente para baixo (1). Ponha a motoserra no chão numa
posição estável. Verifique se a corrente roda livremente, e não se
choque contra corpos estranhos. Antes de ligar o motor, certifiquese de que a motosserra não está em contacto com nenhum objecto.
Nunca tente ligar a motosserra quando a barra se encontra num
corte. Mantendo a pega anterior firme com a mão esquerda, enfie
o pé direito na base da pega posterior (Fig. 36). Puxar o cordão
de arranque por algumas vezes até obter a primeira explosão.
Coloque a alavanca do starter (C, Fig. 37) na posição intermédia
(2). Efectuar o arranque puxando a corda de arranque. Uma vez
partido o motor, desactivar o travão da corrente e atender alguns
segundos. Depois, accione a alavanca do acelerador (B, Fig. 38)
para desbloquear o dispositivo de semi-aceleração automática.
Desactivar o travão (Fig. 39).
DİKKAT - Testerenizi ucu, zinciri ve kavrama kapağı (zincir
freni) takılı halde değilken asla kullanmayınız - kavrama
gevşeyebilir ve yaralanmanıza neden olacak kazalara yol
açabilir.
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΟΤΕΡ
Το φρένο της αλυσίδας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο κατά την
εκκίνηση του αλυσοπρίονου. Ενεργοποιήστε το φρένο της αλυσίδας
μετακινώντας το μοχλό του φρένου αλυσίδας προς τα εμπρός
(προς τη λάμα), στη θέση ενεργοποίησης φρένου (εικ. 33). Γεμιστε
το καρμπυρατερ πιεζοντας τον βολβο (Α, Εικ.34). Tραβήξτε το μοχλό
starter (C, Eικ.35) τέρμα προς τα κάτω (1). Ελεγξτε εαν ο δισκος ειναι
ελευθερος να γυρισει, διχως να ακουμπα αλλα αντικειμενα. Πριν βάλετε
μπροστά τον κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι το αλυσοπρίονο δεν βρίσκεται σε
επαφή με άλλα αντικείμενα. Μην επιχειρήσετε ποτέ να ενεργοποιήσετε
το αλυσοπρίονο, όταν η λάμα βρίσκεται στο σημείο κοπής. Κραηστε με
το αριστερο χερι την προσθια λαβη και εισχωρειστε το δεξι ποδι στην
βαση της πισω λαβης (Εικ.36). Τραβήξτε το κορδόνι εκκίνησης μερικές
φορές μέχρι τα πρώτα σημάδια εκκίνησης του κινητήρα. Μετακινήστε το
μoχλό starter (C, Εικ. 37) σε ενδιάμεση ıέση (2). μάλτε εμπρός τραβώντας
το κορδόνι εκκίνησης. Οταν ο κινητήρας πάρει εμπρός, απενεργοποιήστε
το φρένο αλυσίδας και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Μετά
ενεργοποιήστε το γκάζι (μ, Εικ. 38) για να ξεμπλοκάρετε τη διάταξη
ημιαυτόματης επιτάχυνσης. Απενεργοποιήστε το φρένο (Εικ. 39).
MOTORUN ÇALIŞMASI
Motorlu testere çalıştırıldığında zincir freni takılı olmalıdır.
Zincir freni kolunu / manşonu ileriye itmek suretiyle (uca
doğru) zincir frenini fren takılı konumuna getiriniz (Şekil 33).
Ateşleme düğmesine (A, Şekil 34) basarak karbüratörü yakıtla
doldurun. Başlatma kolunu (C, Şekil 35) aşaği doğru (1) tam ittiriniz.
Motorlu testereyi sağlam bir zemine, yere koyun. Zincirin rahat
dönüp dönmediğini kontrol edin. Motoru çalıştırmadan önce,
motorlu testerenin herhangi bir nesneye temas etmediğinden emin
olunuz. Uç kesim yapmakta iken asla motorlu testereyi çalıştırmayı
denemeyiniz. Ön sapı sol elinizle tutun, arka sapı da sağ ayağınızla
yere bastırın (Şekil 36). İlk etkiyi almak için başlatma ipini birkaç
kez çekiniz. Başlatma kolunu (C, Şekil 37) ara/orta pozisyona (2)
getiriniz. Başlatma ipini çekerek başlatma işlemini etkin kılınız.
Motor çalışmaya başladıktan sonra fren zincirini etkisiz hale getirin
ve birkaç saniye bekleyin. Daha sonra otomatik yarı-hızlandırma
işlevini çalıştırmak için gaz pedalini (B, Şekil 38) harekete geçiriniz.
Freni boşa koyun (Şekil 39).
ΠΡΟΣΟΧΗ − Οταν το μοτερ ειναι ηδη ζεστο, μην χρησιμοποιητε
το τσοκ για την εκκινηση.
DİKKAT: Motor sıcaksa jigleyle çalıştırmayın.
ΠΡΟΣΟΧΗ − Χρησιμοποιητε το εξαρτημα ημι−επιταχυνσης
αποκλειστικα κατα την διαρκεια εκκινησης του μοτερ.
DİKKAT: Sadece ateşleme aşamasında otomatik gazda
kullanın.
AMACIAMENTO DO MOTOR
O motor debita a sua potência máxima após 5÷8 horas de trabalho.
Durante o período de amaciamento não deixe o motor em marcha
lenta no regime máximo de rotações para não sobrecarregá-lo.
PΟΝΤΑPIΣΜΑ ΚIΝΗΤΗPΑ
Ο κινητήρας φτάνει στη μέγιστη απόδοση μετά από 5÷8 ώρες
λειτουργίας.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού, μην αφήνετε τον κινητήρα να
λειτουργεί χωρίς φορτίο με το μέγιστο αριıμό στροφών για να αποφύγετε
υπερβολικές καταπονήσεις.
MOTOR RODAJI
Motor, 5÷8 saatlik çalışmadan sonra maksimum gücüne erişir.
Bu rodaj periyodu süresince, aşırı yıpranmayı önlemek amacıyla
motoru rölantide yani boşta iken maksimum hızda çalıştırmayınız.
ATENÇÃO! - Durante o período de amaciamento não varie
a carburação para tentar aumentar a potência pois tal
danifica o motor.
ΠΡΟΣΟΧΗ! - Κατά τη διάρκεια του ρονταρίσματος μην αλλάζετε
τη ρύıμιση του καρμπυρατέρ για να αυξήσετε την ισχύ. Μπορεί
να προκληıούν βλάβες στον κινητήρα.
DİKKAT! - Bu rodaj periyodu süresince, öngörülen güç
artışını elde etmek için yakıt tipini değiştirmeyin; motor
hasar görebilir.
NOTA: é normal que um motor novo emita fumo durante e
depois da primeira utilização.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι φυσιολογικό ένας καινούριος κινητήρας να
εκπέμπει καπνό κατά τη διάρκεια, καθώς και μετά την πρώτη χρήση.
NOT: yeni bir motorun ilk kullanımında veya sonrasında duman
çıkarması normaldir.
ATENÇÃO - Quando o motor estiver quente não utilize o
start para o seu arranque
ATENÇÃO - Utilize o dispositivo de semi-aceleração
exclusivamente na fase de arranque do motor.
82
37
38
39
P
GR
TR
CZ
RUS-UK PL
-
Localização de comando start
Τοποθεσία τσοκ
Yer jigle
Sytiče pozice
Рычaг место
Dźwignia ssania lokalizacja
Česky
Pуccкий
Polski
SPOUŠTĚNÍ
ВКЛЮЧЕНИЕ
URUCHAMIANIE
POZOR – Motorovu pilu nikdy nespouštějte bez nasazené
lišty, řetězu a krytu spojky (brzdy řetězu) – spojka se může
uvolnit a způsobit vážné poranění.
SPUŠTĚNÍ MOTORU
Když se řetězová pila spouští, musí se zapnout brzda řetězu.
Brzdu řetězu zapnete zatlačením páčky pro brzdu řetězu / krytu
ruky dopředu (směrem k liště), do polohy zapnuté brzdy
(obr. 33). Stisknutím kloboučku pumpičky (A, obr. 34) nasajte
palivo do karburátoru. Stlačte páčku startéru (C, obr. 35) úplně dolů
(1). Pilu položte na do stabilní polohy zem. Zkontrolujte, zda se
řetěz může volně točit a nenaráží na cizí předměty. Před spuštěním
motoru se ujistěte, že řetězová pila není v kontaktu s žádným
předmětem. Nikdy se nesnažte spustit řetězovou pilu, když je lišta v
řezu. Levou rukou uchopte přední rukojeť a pravou nohou přidržte
zadní rukojeť (obr. 36). Několikrát zatáhněte za šňůru startéru, až
motor naskočí. Uveìte páčku startéru (C, obr. 37) do střední polohy
(2). Pokračujte ve startování zatáhnutím za šňůru startéru. Jakmile
motor naskočí, vypněte brzdu řetězu a počkejte několik vteřin.
Potom stiskněte plynovou páčku (B, obr. 38), čímž odblokujete
startovací nastavení karburátoru. Brzdu uvolněte (obr.39).
UPOZORNĚNÍ - Pokud startujete teplý motor,nepoužívejte
ke spuštění sytič.
UPOZORNĚNÍ - Startovací nastavení karburátorupoužívejte
pouze ve fázi spouštění motoru.
ZÁBĚH MOTORU
Motor dosáhne svého maximálního výkonu po 5÷8 hodinách práce.
V době záběhu nenechávejte motor běžet ve volnoběhu na
maximální počet otáček, aby se příliš nezatěžoval.
ВНИМАНИЕН – Не запускйте мотопилу при отсутствии шины,
цепи и картера сцепления (тормоза цепи) – может ослабнуть и
вызвать физический вред.
ЗAПУCК ДВИГAТЕЛЯ
При запуске цепной пилы должен быть включен тормоз
цепи. Для включения тормоза цепи, потяните рычаг тормоза
цепи / щиток руки вперед (в направлении шины), в положение
включения тормоза (Рис. 33). Зaпoлнитe кaрбюрaтoр, нaжaв
нeскoлькo рaз нa кнoпку пoдсaсывaющeгo нaсoсa (A) (рис.34). Oпустите
рычаг стартера (C, Pис.35) вниз до упора (1). Пoлoжитe цeпную пилу нa
зeмлю в устoйчивoм пoлoжeнии. Прoвeрьтe, чтoбы цeпь свoбoднo
врaщaлaсь и нe зaдeвaлa пoстoрoнниe прeдмeты. Перед запуском
двигателя убедитесь, что цепная пила не соприкасается ни с какими
предметами. Ни в коем случае не пытайтесь запустить цепную пилу,
если ее шина находится в распиливаемом материале. Дeржитe
пeрeднюю ручку лeвoй рукoй, и встaвьтe прaвую нoгу в oснoвaниe
зaднeй ручки (рис.36). Дeрнитe зa пускoвoй шнур нeскoлькo рaз дo
пeрвoгo зaпускa двигaтeля. Установите рычаг стартера (C,Рис. 37) в
среднее положение (2). Прoизвeдитe зaпуск, дeргaя зa пускoвoй шнур.
Кoгдa двигaтeль зaвeд тся, oсвoбoдитe тoрмoз цeпи и пoдoждитe
нeскoлькo сeкунд. Зaтeм нaжмитe нa рычaг aксeлeрaтoрa (B, Рис.38)
для тoгo для рaзблoкирoвки устрoйствa aвтoмaтичeскoгo "пoлугaзa".
Oсвoбoдитe тoрмoз (Рис.39).
ВНИМAНИЕ: Если двигaтeль прoгрeт, нe испoльзуйтe стaртeр
для зaпускa.
ВНИМAНИЕ: Пoлoжeниe aксeлeрaтoрa "пoлугaз" слeдуeт
испoльзoвaть тoлькo в мoмeнт зaпускa двигaтeля.
OБКAТКA ДВИГAТЕЛЯ
Двигaтeль дoстигaeт свoeй мaксимaльнoй мoщнoсти пoслe 5÷8 чaсoв
рaбoты.
Вo врeмя этoгo пeриoдa oбкaтки нe пoльзуйтeсь пилoй нa
мaксимaльных oбoрoтaх двигaтeля вo избeжaниe чрeзмeрных
нaгрузoк.
POZOR! - V době záběhu neměňte karburaci s cílem zvýšit
výkon; motor by se mohl poškodit.
ВНИМAНИЕ! – Вo врeмя oбкaтки нe измeняйтe кaрбюрaцию с
цeлью дoстижeния бoльшeй мoщнoсти; этo мoжeт привeсти
к выхoду двигaтeля из стрoя.
POZNÁMKA: je normální, když nový motor během a po prvním
používání kouří.
ПРИМЕЧАНИЕ: испускание дыма новым двигателем при его
первом использовании и после него является нормальным
явлением.
UWAGA – Nigdy nie uruchamiać pilarki bez zamontowanej
prowadnicy, łańcucha i osłony sprzęgła (hamulec łańcucha)
– sprzęgło może się obluzować powodując obrażenia
cielesne.
URUCHOMIENIE SILNIKA
Podczas uruchamiania pilarki łańcuchowej należy włączyć
hamulec łańcucha. Włączyć hamulec łańcucha, popychając jego
dźwignię / osłonę dłoni do przodu (ku prowadnicy), do pozycji
włączonej hamulca (Rys. 33). Gaênik napełnić paliwem naciskając
pompkę rozruchową (A, Rys. 34). Pociągnąć dêwignię rozrusznika
(C, Rys. 35) di końca w dół (1). Postawić pilarkę na stabilnej powierzchni.
Sprawdzić, czy łańcuch może się swobodnie obracać i czy nie ma
styczności z ciałami obcymi. Przed uruchomieniem silnika należy się
upewnić, że pilarka łańcuchowa nie styka się z żadnym przedmiotem.
Nie próbować nigdy uruchomić pilarki łańcuchowej, gdy prowadnica
znajduje się w cięciu. Lewą ręką trzymać przedni uchwyt a prawą
stopę położyć na podstawie tylnego uchwytu (Rys. 36). Kilkakrotnie
pociągnąć uchwyt linki rozrusznika, do momentu uruchomienia.
Umieścić dêwignię rozrusznika (C, Rys. 37) w pozycji pośredniej (2).
Pociągnąć linkę rozrusznika, aby uruchomić pilarkę. Po uruchomieniu
silnika, zwolnić blokadę łańcucha i odczekać kilka sekund. Następnie,
nacisnąć dêwignię gazu (B, Rys. 38) aby odblokować półautomatyczne
urządzenie rozruchowe. Podczas uruchamiania linkę rozrusznika
przytrzymać a następne ręcznie wprowadzić w obudowę rozrusznika.
Wyłączyć hamulec (Rys. 39).
UWAGA - Gdy silnik jest rozgrzany nie wyciągać dêwigni
ssania.
UWAGA - Dêwignię ssania należy używać jedynie w fazie
uruchomienia zimnego silnika.
DOCIERANIE SILNIKA
Silnik osiąga swoją moc maksymalną po 5÷8 godzinach pracy.
Podczas okresu docierania silnika, nie wolno operować silnikiem
na maksymalnych obrotach bez pracy, aby uniknąć nadmiernych
obciążeń.
UWAGA! - Podczas docierania, nie wolno zmieniać paliwa, aby
osiągnąć lepsze wyniki pracy, ponieważ można uszkodzić
silnik.
UWAGA: jest zjawiskiem normalnym, że nowy silnik wytwarza
dym podczas i po pierwszym użyciu.
83
41
42
43
44
Português
Ελληνικα
Türkçe
PARAGEM DO MOTOR
ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ
MOTORUN DURDURULMASI
PARAGEM DO MOTOR
Largue a alavanca do acelerador (B, Fig. 41) levando o motor
para a posição de ralenti.
Desligue o motor, puxando a alavanca do starter (C, Fig. 41)
completamente para cima (3). Não apóie a motoserra no
chão se a corrente estiver ainda em movimento.
ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ
Αφηστε τον λεβιε επιταχυνσης (Β Εικ.41) φερνοντας το μοτερ
στο ρελαντι. Σβηστε τον κινητηρα μετακινωντας το μοχλο
starter (C, Εικ.41) τερμα προς τα πανω (3). Μην ακουμπατε
το αλυσοπριονο στο εδαφος εαν η αλυσιδα ειναι ακομη σε
κινηση.
MOTORUN DURDURULMASI
Gaz (B, Şekil 41) kolunu bırakarak motoru rölantide çalıştırın.
Başlatma kolunu (C, Şek. 41) geri tam yukarı konuma (3)
getirerek motoru kapatınız. Zincir dönerken motoru yere
koymayın.
RODAGEM DA CORRENTE
A regulagem deve sempre ser feita com a corrente fria. Faça
rodar a corrente manualmente, lubrificando-a com óleo
suplementar (Fig.42). Ponha em função o motor durante
alguns minutos numa velocidade moderada, controlando
o regular funcionamento da bomba do óleo (Fig. 43). Pare
o motor e regule a tensão da corrente. Ponha em função
o motor fazendo um corte num tronco. Pare novamente o
motor e controle outra vez a tensão. Repita esta operação até
que a corrente tenha atingido o seu alongamento máximo.
Não toque o terreno com a própria corrente.
ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΤΑΣ
Η ρυθμιση θα πρεπει να γινεται οταν η αλυσιδα ειναι ακομη
κρυα. Γυριστε χειροκινητα την αλυσιδα, λιπαινοντας την
με συμπληρωματικο λαδι (Εικ.42). Αναψτε το μοτερ και
διατηρηστε μια χαμηλη ταχυτητα, ελεγχοντας την σωστη
λειτουργια της αντλιας λαδιου (Εικ.43). Σβηστε το μοτερ
και ρυθμιστε την ταση της αλυσιδας. Αναψτε το μοτερ και
πραγματοποιηστε μια μικρη τομη σε ενα κορμο. Σβηστε το
μοτερ και ελεγξτε παλι την ταση. Επαναλαβετε την εργασια
μεχρι η αλυσιδα να τεντωθει καλα. Η αλυσιδα δεν θα πρεπει
ποτε να αγγιζει το εδαφος.
ZİNCİRİN AÇILMASI
Yeni zincir esnediğinden sık sık gerginleştirilmelidir.
Zincirin gerdirilmesi ancak zincir soğukken yapılır. Önce
zinciri döndürerek yağlayın (Şekil 42). Motoru orta süratte
çalışırken, bir yandan da yağ pompasının doğru çalışıp
çalışmadığını kontrol edin (Şekil 43). Motoru durdurarak
zincir gerginliğini ayarlayın. Motoru tekrar çalıştırın. Zincirin
ısınmasını sağlamak için birkaç dal kesin. Motoru durdurun.
Zincir soğuduktan sonra tekrar ayar yapın. Zincir uygun
gerginliğe gelene kadar bu işlemi devam ettirin. Zinciri yere
değdirmeyin.
ATENÇÃO - Não tocar nunca a corrente com o motor
em funcionamento.
ΠΡΟΣΟΧΗ−Μην αγγιζετε Ιοτε την αλυσιδα οταν το
μοτερ λειτουργει.
DİKKAT: Motor çalışırken zincire dokunmayın.
SISTEMA ANTI-GELO
ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΌ
BUZLANMAYİ ÖNLEYICI SISTEM
Com temperaturas inferiores a 0°C, desloque o cursor (A,
Fig. 44) para a posição invernal. Permanecer à direita, não
coberto pela junta, pois desta forma o sistema aspira não
apenas o ar frio mas também o ar quente proveniente do
cilindro impedindo por conseguinte a formação de gelo no
carburador.
Com temperaturas superiores a +10°C, torne a
posicionar o cursor (A, Fig. 45) à posição correspondente
ao verão, pois caso contrário, poderão ocorrer
anomalias de funcionamento do motor derivadas do
superaquecimento.
Με ıερμοκρασίες κάτω από τους 0°C, τοποıετήστε τον
κέρσορα (Α, Εικ.44) στη χειμερινή ıέση. Με τον τρόπο αυτό
εκτός από τον κρύο αέρα αναρροφάται και ζεστός αέρας που
προέρχεται από τον κύλινδρο και επομένως δε σχηματίζεται
πάγος στο εσωτερικό του καρμπυρατέρ.
Με ıερμοκρασίες άνω των +10°C τοποıετήστε ξανά τον
κέρσορα (Α, Εικ.45) στην καλοκαιρινή ıέση. Σε αντίıετη
περίπτωση μπορεί να παρουσιαστούν ανωμαλίες στη
λειτουργία του κινητήρα λόγω υπερıέρμανσης.
0°C’ye kadar dahili sıcaklıkta, sürgüyü (Şek.44 daki gibi)
kış konumuna getirin. Bu şekilde/modda, gelen tüm soğuk
havanın yanısıra, silindirden gelen sıcak hava da içeri çekilir
ve böylece karbüratörün bütün iç kısmında buzlanma
meydana gelmez.
+10°C’ye kadarki daha yüksek sıcaklıklarda, sürgüyü
(Şek.45) yaz konumuna yeniden ayarlayın. Aksi
takdirde, aşırı ısıtmadan dolayı motorda işlevsel/çalışma
anormallikleri meydana gelebilir.
84
45
Česky
Pуccкий
Polski
ZASTAVENÍ MOTORU
OCТAНOВКA ДВИГAТЕЛЯ
ZATRZYMANIE SILNIKA
ZASTAVENÍ MOTORU
Uvolněte plynovou páčku (B, obr. 41) a nastavte motor
na volnoběh. Vypněte motor zdvihnutím páčky startéru
(C, obr. 41) úplně nahoru (3). Nepokládejte pilu na zem,
jestliže se řetěz ještě točí.
OCТAНOВКA ДВИГAТЕЛЯ
Oтпуститe рычaг aксeлeрaтoрa, (В, рис.41) свeдя числo
oбoрoтoв двигaтeля к минимуму. Выключитe двигaтeль,
пoдняв ручку стaртера (C, рис.41) вверх до упора (3). Нe
клaдитe пилу нa зeмлю, eсли цeпь eщe нe oстaнoвилaсь.
ZATRZYMANIE SILNIKA
Zwolnić dêwignię gazu, (B, Rys. 41) aby silnik pracował
na minimalnych obrotach. Wyłączyć silnik przesuwając
dêwignię rozrusznika (C, Rys. 41) do końca ku górze (3).
Nie kłaść pilarki łańcuchowej na podłożu, jeśli łańcuch jest
jeszcze w ruchu.
ZÁBĚH ŘETĚZU
Napínání řetězu se musí vždy provádět u studeného
řetězu. Několikrát protočte řetěz rukou a namažte ho
olejem (obr. 42). Na několik minut spusťte motor na mírnou
rychlost a zkontrolujte správné fungování olejového
čerpadla (obr. 43). Zastavte motor a seřiìte napětí řetězu.
Spusťte motor a proveìte několik řezů do kmene. Opět
motor zastavte a zkontrolujte napětí řetězu. Opakujte tak
dlouho, dokud řetěz není dostatečně napnutý. Řetězem se
nedotýkejten terénu.
OБКAТКA ЦЕПИ
Рeгулирoвкa нaтяжeния прoизвoдится тoлькo нa
oстывшeй цeпи. Cнaчaлa прoвeрнитe цeпь вручную и
дoпoлнитeльнo смaжьтe ee (Рис.42). Зaтeм зaпуститe пилу
и дaйтe eй пoрaбoтaть нa срeдних oбoрoтaх, слeдя зa
тeм, чтoбы мaсляный нaсoс рaбoтaл прaвильнo (Рис.43).
Oстaнoвитe двигaтeль и oтрeгулируйтe нaтяжeниe цeпи.
Cнoвa зaпуститe пилу и сдeлaйтe нeскoлькo рaспилoв.
Cнoвa oстaнoвитe двигaтeль и eщe рaз прoвeрьтe
нaтяжeниe. Пoвтoряйтe эту oпeрaцию, пoкa цeпь нe
рaстянeтся дo мaксимумa. Нe кaсaйтeсь цeпью зeмли.
DOCIERANIE ŁAŃCUCHA
Podczas regulacji, łańcuch powinien być zawsze zimny.
Ręcznie obrócić łańcuch, smarując go dodatkowo olejem
(Rys. 42). Uruchomić silnik na kilka minut przy łagodnych
obrotach, aby sprawdzić prawidłowe działanie pompy
olejowej (Rys. 43). Zatrzymać silnik i dokonać regulacji
naciągnięcia łańcucha. Włączyć silnik i spróbować cięcia.
Zatrzymać silnik i ponownie sprawdzić naprężenie.
Powtarzać operację dopóki łańcuch nie osiągnie właściwego
naprężenia. Nie dotykać podłoża łańcuchem .
UPOZORNĚNÍ - Nikdy se nedotýkejte řetězu, pokud
motor běží.
ВНИМAНИЕ - Никoгдa нe кaсaйтeсь цeпи при
рaбoтaющeм двигaтeлe.
UWAGA! Podczas pracy silnika nie wolno dotykać
łańcucha pilarki.
SYSTÉM PROTI ZAMRZNUTÍ
CИCТЕМA ПРOТИВ ЗAМЕРЗAНИЯ
UKŁAD PRZECIW OBLODZENIOWY
Při teplotách pod 0° posuňte klapku (A, obr. 44) do zimní
polohy. Tímto způsobem se spolu se studeným vzduchem
nasává i teplý vzduch z okolí válce a uvnitř karburátoru se
pak netvoří led.
Při teplotách nad +10°C vraťte klapku (A, obr. 45) do
letní polohy, jinak by mohlo dojít k poruchám motoru z
důvodu přehřátí.
При тeмпeрaтурaх, мeньших 0°C, устaнoвитe курсoр
(A, Рис. 44) в зимнee пoлoжeниe. В этoм случae крoмe
хoлoднoгo вoздухaa зaсaсывaeтся тaкжe тeплый
вoздух, идущий из цилиндрa и внутри кaрбюрaтoрa нe
oбрaзуeтся лeд.
При тeмпeрaтурaх вышe +10°C устaнoвитe курсoр
(A, Рис.45) в лeтнee пoлoжeниe. В прoтивнoм случae
двигaтeль мoжeт пeрeгрeться и выйти из стрoя.
Przy temperaturach poniżej 0°, umieścić wskaênik
(A, Rys. 44) na pozycji "zima". W ten sposób, poza zimnym
powietrzem doprowadzane jest również powietrze ciepłe
pochodzące z cylindra, co uniemożliwia oblodzenie wnętrza
gaênika.
Przy temperaturach powyżej +10°C, należy ustawić
wskaênik (A, Rys. 45) w pozycję "lato". W przeciwnym
wypadku, może nastąpić uszkodzenie silnika wynikające z
jego przegrzania.
85
49
50
51
52
Português
Ελληνικα
Türkçe
UTILIZAÇÃO
ΧΡΗΣΗ
KULLANIM
FREIO CORRENTE
NORMAS DE SEGURANÇA PARA CONTRA-GOLPES
O contra-golpe pode se verificar quando a ponta da
barra toca um objeto ou quando a madeira bloqueia
ou aperta a corrente durante o corte (Fig. 49-50-51).
Para prevenir e reduzir o contra-golpe, mantenha o
controle da motoserra segurando-a firmemente com
ambas as mãos.
ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΑΔΑΣΜΟ
(ΚΛΩΤΣΗΜΑ)
Ο κραδασμος (κλωτσημα) μπορει να υπαρξει οταν η
ακρη της λαμας ακουμπα ενα αντικειμενο η οταν ενα
ξυλο μπλοκαρει η πιεζει την αλυσιδα κατα την διαρκεια
της λειτουργιας (Εικ.49-50-51). Για αποφυγετε και να
περιορισετε τον κραδασμο, διατηρηστε τον ελεγχο του
αλυσοπριονου κρατωντας το γερα και με τα δυο χερια.
ZİNCİR FRENİ
GERİ TEPMEYE KARŞI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Testerenin ucu herhangi bir objeye dokunduğunda
ya d a ke s i l e n o d u n g e r i k a p a n ı p z i n c i r i
sıkıştırdığında testere geri tepebilir (Şekil 49-50-51).
Geri tepmeyi önlemek ve azaltmak için testereyi her
iki elinizle sımsıkı kavrayın.
FREIO CORRENTE INERCIAL
O freio corrente inercial é um dispositivo de grande
segurança no utilizo da motoserra. Protege o operador
de possíveis e perigosos contra-golpes, que poderiam
produzir-se durante as várias fases de trabalho.
Se ativa quando a mão do operador pressiona a alavanca
(Fig.52) (acionamento manual), fazendo com que a corrente
se bloqueie instantaneamente, ou então, automaticamente
por inércia quando a proteção for empurrada para frente
(Fig.53) no caso de contra-golpe repentino (acionamento
inercial).
O freio corrente se desbloqueia puxando a alavanca em
direção ao operador (Fig.54).
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Το φρενο της αλυσιδας ειναι ενα σπουδαιο εξαρτημα
ασφαλειας του αλυσοπριονου. Προστατευει τον χειριστη απο
ενδεχομενους κραδασμους που μπορουν να παρουσιαστουν
κατα την διαρκεια ολων των φασεων εργασιας. Τιθεται σε
λειτουργια, με επακολουθη σταση της αλυσιδας, οταν ο
χειριστης τραβηξει τον λεβιε (Εικ.52) (χειροκινητο) η αυτοματα
οταν η προστασιας σπρωχτει προς τα εμπρος (Εικ.53), στην
περιπτωση ξαφνικου κραδασμου (αυτοματο).
Το φρενο της αλυσιδας, αποσυνδεεται, τραβωντας τον λεβιε
προς τον χειριστη (Εικ.54).
CONTROLE DE FUNCIONAMENTO FREIO
Quando se efectua um controlo da máquina, antes se
efectuar qualquer trabalho, verificar o funcionamento do
travão, observando os seguintes pontos:
1. Ligar o motor e apertar firmemente o punho com as duas
mãos.
2. Retirar a alavanca do acelerador para pôr em movimento
a correia; empurrar para a frente a alavanca do travão,
utilizando as costas da mão esquerda (Fig. 52).
3. Quando o travão funciona, a correia deve parar
imediatamente; libertar a alavanca do acelerador.
4. Desactivar o travão (Fig. 54).
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΡΕΝΟΥ
Οταν ελέγχετε το μηχάνημα, πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε
εργασία, ελέγξτε τη λειτουργία του φρένου παρατηρώντας τα
εξής σημεία.
1. μάλτε εμπρός τον κινητήρα και πιάστε γερά τις χειρολαβές
και με τα δύο χέρια.
2. Τραβήξτε το λεβιέ επιτάχυνσης για να ıέσετε σε κίνηση την
αλυσίδα, σπρώξτε το λεβιέ του φρένου προς τα εμπρός
χρησιμοποιώντας τη ράχη του αριστερού χεριού (Εικ. 52).
3. Οταν το φρένο λειτουργεί, η αλυσίδα πρέπει να σταματήσει
αμέσως. Αφήστε το λεβιέ επιτάχυνσης.
4. Απενεργοποιήστε το φρένο (Εικ. 54).
FRENİN KONTROLÜ
Makinanın kontrolunü yaparken, herhangi bir işe
başlamadan önce, frenin çalıştığını kontrol edip, aşağıdaki
noktalara dikkat ediniz:
1. Motoru harekete koyun ve sapları sıkıca iki el ile tutunuz.
2. Vitesleri düşürmek için, hızlandırma kolunu çekin sol
elininiz üst tarafı ile fren kolunu öne doğru itin (Şekil 52).
3. Fren çalıştığı anda, zincir durur: hızlandır makolunu
bırakın.
4. Freni boşa koyun (Şekil 54).
MANUTENÇÃO FREIO: Mantenha sempre limpo o
mecanismo do freio corrente e lubrifique as alavancas
(Fig. 55). Verifique o desgaste da fita do freio. A espessura
mínima deve ser de 0.60 mm.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΝΟΥ: Τιατηρειτε παντα καθαρο τον
μηχανισμο του φρενου της αλυσιδας και λιπαινετε την
μοχλευση (Εικ. 55). Ελεγχετε τον βαθμο αλλοιωσης την κορδελα
του φρενου. Το ελαχιστο παχος θα πρεπει να ειναι 0.60 mm.
FRENİN BAKIMI: Daima zincir fren mekanizmasını
temiz tutun. Freni yağlayın (Şekil 55). Fren balatasının
aşınmamasına dikkat edin. Balatanın minimum kalınlığı
0.6 mm olmalıdır.
86
INERTIAL ZİNCİR FRENİ
Inertial zincir freni motorlu testerenin güvenle kullanılmasını
sağlar. Çalışma sırasında kullanıcıyı tehlikeli geri tepmelere
karşı korur. Kullanıcı sol bileğiyle kola bastığında (manuel
kontrol) (Şekil 52) ya da ivmeye/süre duruma bağlı olarak
ani bir geri tepmeyle fren ileri itildiğinde (inertial kontrol)
(Şekil 53) inertial zincir freni devreye girerek anında zinciri
kilitler.
Kullanıcı freni kendine doğru çektiğinde (Şekil 54) zincir
frenden kurtulur.
53
54
55
Česky
Pуccкий
Polski
POUŽITĺ
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
UŻYTKOWANIE
BRZDA ŘETĚZU
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPAD ZPĚTNÉHO
VRHU
Ke zpětnému vrhu může dojít, když se špička lišty
dotkne pevného předmětu, nebo když se dřevo při
řezu zablokuje v řetězu nebo se od něj odrazí
(obr. 49-50-51). K zabrání zpětného vrhu nebo k
jeho snížení je nutné udržet kontrolu nad pilou
pevným držením oběma rukama.
ТOРМOЗ ЦЕПИ
МЕРЫ ПРЕДOCТOРOЖНOCТИ ПРИ OТДAЧЕ
Oтдaчa мoжeт прoизoйти, eсли кoнeц шины
кaсaeтся кaкoгo-либo прeдмeтa или кoгдa цeпь
пeрeжимaeтся или придaвливaeтся дeрeвoм при
рaспилкe (Рис. 49-50-51).
Чтoбы избeжaть вoвсe или снизить эффeкт oт
oтдaчи, стaрaйтeсь кoнтрoлирoвaть цeпную пилу,
крeпкo дeржa ee oбeими рукaми.
HAMULEC ŁAŃCUCHA
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIÑZANE Z ODBICIEM
Odbicie może nastąpić, gdy końcówka prowadnicy
dotknie jakiegoś przedmiotu lub kiedy drewno
zablokuje lub zgniecie łańcuch podczas cięcia
(Rys. 49-50-51). Aby zapobiec i zmniejszyć odbicie,
należy cały czas kontrolować pracę pilarki trzymając
ją mocno obydwoma rękami.
ИНЕРЦИOННЫЙ ТOРМOЗ ЦЕПИ
Инeрциoнный тoрмoз цeпи oбeспeчивaeт мaксимaльную
бeзoпaснoсть при испoльзoвaнии цeпнoй пилы. Oн
зaщищaeт oпeрaтoрa oт вoзмoжнoй oтдaчи, кoтoрaя мoжeт
случиться вo врeмя рaбoты. Oн привoдится в дeйствиe с
пoслeдующeй мгнoвeннoй блoкирoвкoй цeпи в случae,
кoгдa oпeрaтoр нaжимaeт нa рычaг (Рис.52) (ручнoe
упрaвлeниe) или aвтoмaтичeски, в рeзультaтe дeйствия
инeрции, кoгдa зaщитный щитoк сдвигaeтся впeрeд (Рис.53)
при нeoжидaннoй oтдaчe (инeрциoннoe упрaвлeниe).
Тoрмoз цeпи мoжнo oсвoбoдить, пoтянув рычaг пo
нaпрaвлeнию к oпeрaтoру (Рис.54).
HAMULEC BEZWŁADNOCIOWY ŁAŃCUCHA
Bezwładnościowy hamulec łańcucha to urządzenie
zabezpieczające podczas pracy pilarki. Chroni użytkownika
przed ewentualnymi skutkami odbicia, do których może
dojść w różnych fazach pracy. Hamulec ten uruchamia
się, powodując natychmiastowe zatrzymanie łańcucha,
wtedy gdy ręk a operatora naciśnie na dêwignię
(Rys. 52) (uruchomienie ręczne) lub też automatycznie siłą
bezwładności, kiedy osłona zostanie popchnięta do przodu
(Rys. 53) w przypadku nagłego odbicia (uruchomienie
bezwładnościowe). Hamulec łańcucha można odblokować
pociągając dêwignię w kierunku operatora (Rys. 54).
KONTROLA ČINNOSTI BRZDY ŘETĚZU
Při provádění kontroly pily před každým zahájením práce
s pilou zkontrolujte správnou činnost brzdy řetězu podle
následujících bodů:
1. Nastartujte motor a uchopte pilu pevně oběma rukama.
2. Uveìte řetěz do chodu přidáním plynu a pak hřbetem levé
ruky zatlačte na páku brzdy směrem dopředu (obr.52).
3. Pokud brzda funguje správně, musí se řetěz okamžitě
zastavit; plynovou páčku uvolněte.
4. Brzdu uvolněte (obr.54).
ПРOВЕРКA РAБOТЫ ТOРМOЗA
Вo врeмя прoвeрки пилы пeрeд рaбoтoй, oбязaтeльнo
прoвeрьтe эффeктивнoсть рaбoты тoрмoзa слeдующим
oбрaзoм:
1 Включитe двигaтeль и крeпкo вoзьмитeсь зa ручки oбeими
рукaми.
2 Пoтянув зa рычaг aксeлeрaтoрa, чтoбы цeпь нaчaлa
двигaться, тoлкнитe рычaг тoрмoзa впeрeд, испoльзуя
тыльную чaсть лeвoй руки (Рис.52).
3 Кoгдa тoрмoз срaбoтaeт и цeпь oстaнoвится, oтпуститe
рычaг aксeлeрaтoрa.
4 Oсвoбoдитe тoрмoз (Рис.54).
KONTROLA DZIAŁANIA HAMULCA
Podczas przeprowadzania kontroli urządzenia przed
przystąpieniem do jakiejkolwiek pracy, należy sprawdzić
sprawność hamulca postępując według poniższego opisu:
1. Uruchomić silnik i chwycić mocno uchwyty dwiema
rękami.
2. Nacisnąć dêwignię gazu, aby wprawić w ruch łańcuch,
nacisnąć dêwignię hamulca do przodu grzbietem lewej
ręki (Rys. 52).
3. Jeśli hamulec działa, łańcuch natychmiast się zatrzyma;
zwolnić dêwignię gazu.
4. Wyłączyć hamulec (Rys. 54).
ÚDRŽBA BRZDY: Mechanismus brzdy řetězu udržujte
vždy čistý a kloub páky namazaný (obr. 55). Kontrolujte
opotřebení pásku brzdy. Minimální tloušťka pásku je
0,60 mm.
ТЕХНИЧЕCКOЕ OБCЛУЖИВAНИЕ ТOРМOЗA: всeгдa
сoдeржитe мeхaнизм тoрмoзa в чистoтe и смaзывaйтe
рычaжный мeхaнизм (Рис.55). Cлeдитe зa изнoсoм лeнты
тoрмoзa. Еe минимaльнaя тoлщинa дoлжнa быть 0.60 mm.
KONSERWACJA HAMULCA : mechanizm hamulca łańcucha
należy zawsze utrzymywać w czystości, a dêwignię
smarować (Rys. 55). Sprawdzać zużycie taśmy hamulca.
Grubość minimalna wynosi 0,60 mm.
BRZDA ŘETĚZU
Brzda řetězu je velmi důležité bezpečnostní zařízení řetězové
pily. Chrání uživatele před případnými nebezpečnými
zpětnými vrhy, ke kterým může během práce dojít. Zapnutí
brzdy řetězu má za následek okamžité zablokování řetězu
a provádí se stlačením páky (obr. 52) (ruční zapnutí), nebo
automaticky setrvačností, jakmile se páka posune vpřed
(obr. 53) v případě náhlého zpětného vrhu (setrvačné
zapnutí). Brzda řetězu se uvolní zatáhnutím za páku směrem
k pracovníkovi (obr. 54).
87
57
58
Português
Ελληνικα
Türkçe
UTILIZAÇÃO
ΧΡΗΣΗ
KULLANIM
NORMAS DE TRABALHO
ATENÇÃO – Abater uma árvore é uma operação que
requer experiência. Não tente abater árvores se não
tiver experiência. EVITE TODAS AS OPERAÇÕES PARA AS
QUAIS NÃO SE SINTA QUALIFICADO! Recomendamos aos
operadores sem experiência que não abatam árvores cujo
tronco tenha um diâmetro superior ao comprimento da
barra.
Se usar a motoserra pela primeira vez, efetue alguns
cortes sobre um tronco estável para adquirir segurança
no uso. Durante o corte acelere ao máximo. Não faça força
sobre a motoserra; só com o peso da mesma será possível
cortar com o mínimo esforço.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ - Για την κοπή ενός δέντρου απαιτείται εμπειρία.
Μην επιχειρήσετε να κόψετε ένα δέντρο, εάν δεν διαθέτετε
την κατάλληλη εμπειρία. ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΠΑΡΚΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΙ! Οι
μη έμπειροι χειριστές συνιστάται να αποφεύγουν την κοπή
δέντρων με διάμετρο κορμού μεγαλύτερη από το μήκος της
λάμας.
Εαν χρησιμοποιειτε το αλυσοπριονο για πρωτη φορα,
πραγματοποιηστε ορισμενες τομες πανω σε ενα κορμο για
να προσαρμοστειτε στην χρηση. Κατα την διαρκεια κοπης
επιταχυνεται στο ανωτερο. Μην σπρωχνετε υπερβολικα το
αλυσοπριονο. Μονο το βαρος του ιδιου ειναι αρκετο για να
κοψετε με την ελαχιστη προσπαθεια.
ATENÇÃO - Não corte quando houver mau tempo, escassa
visibilidade, temperatura muito rígida ou elevada.
Assegure-se de que não haja ramos secos que possam
cair.
ΠΡΟΣΟΧΗ− Μην κοβετε εαν υπαρχει ασχημος καιρος,
περιορισμενη ορατοτητα, θερμοκρασια πολυ υψηλη η
πολυ χαμηλη. Σιγουρευτειτε οτι δεν υπαρχουν ξερα κλαδια
που μπορει να πεσουν.
KULLANIM TALİMATI
DİKKAT – Ağaç kesmek deneyim gerektiren bir işlemdir.
Deneyimli olmamanız halinde ağaç kesmeye çalışmayınız.
KENDİNİZİ VASIFLI BULMADIĞINIZ İŞLERİ YAPMAKTAN
KAÇININIZ! Ağaç gövdesinin çapının testerenin uç
uzunluğundan daha büyük olması halinde, operatörün
kesim yapmaması önerilmektedir.
Motorlu testereyi ilk kez kullanırken testerenin çalışma
biçimine alışmak için ince bir ağacın gövdesinde birkaç
kesim yapın. Ağacın kalınlığı ne olursa olsun motoru
daima tam gazda çalıştırın. Kesim yaparken testereyi
itmeyin. Motorlu testerenin ağırlığı en az güç sarfıyla
kesime izin vermeye yeterlidir.
ABATIMENTO
Nas operações de abate e corte desfrute da presença do
arpão, usando-o como fulcro. Estude bem a árvore e o terreno
circunstante, antes de começar a cortar.
Livre a zona de trabalho. Prepare uma ampla possibilidade de
recuo para o momento em que árvore iniciará a cair (Fig. 57). Tire
os eventuais ramos presentes na parte inferior do tronco até uma
altura cerca de 2 metros. Efetue um corte perpendicular à planta
correspondente a 1/4 do diâmetro do tronco, iniciando pela parte
onde se prevê a queda (1 -Fig. 58).
Aproximadamente 10 cm mais acima inicie um segundo corte que
se unirá com o final do primeiro. Obter-se-á assim uma cunha que
determinará a direção onde a planta cairá (2 - Fig. 58).
Faça agora na parte oposta ao primeiro corte o verdadeiro corte
de abatimento que deverá ser efetuado a 4 ou 5 cm mais acima do
primeiro corte (3 - Fig. 58).
Deixe sempre uma charneira (A, Fig. 59-60) que permita o controle
da direção da queda. Ponha uma cunha no corte de abatimento,
antes que a árvore comece a se mover, para evitar que a barra da
motoserra seja bloqueada.
Se o diâmetro do tronco for superior ao comprimento da barra,
efetue o corte de abatimento como a sequência indicada na
(Fig. 60).
ΚΑΤΑΡΡΙΨΗ
Κατά τις εργασίες κοπής και τεμαχισμού, χρησιμοποιείτε το άγκιστρο
για στήριξη. Μελετηστε καλα το δενδρο και το εδαφος γυρω απο την
περιοχη εργασιας πριν αρχισετε να κοβετε. Ελευθερωστε την περιοχη
εργασιας. Προετοιμαστε μια μεγαλη δυνατοτητα οπισθοδρομησης
την στιγμη που θα αρχισει να πεφτει το δενδρο (Εικ.57). Αφαιρεστε
τα κλαδια που ενδεχομενως υπαρχουν στο κατω μερος του δενδρου
μεχρι ενα υψος 2 μετρων. Πραγματοποιηστε μια καθετη τομη που να
αντιστοιχει στο 1/4 της διαμετρου του κορμου, αρχιζοντας απο την
πλευρα στην οποια προβλεπεται η πτωση (1− Εικ.58).
Περιπου 10 cm πιο πανω, πραγματοποιηστε μια αλλη τομη που θα
συμπιψει με το τελος της πρωτης. Η οπη που θα σχηματιστει θα
δωσει μια κατευθυνση στην πτωση του δενδρου (2−Εικ.58).
Πραγματοποιηστε τωρα απο την αντιθετη πλευρα της πρωτης τομης,
την τομη που θα καταρριψει το δενδρο, η οποια θα πρεπει να ειναι
4−5 cm πιο ψηλα απο την πρωτη (3−Εικ.58).
Αφηστε παντα μια σχισμη (Α, Εικ.59−60) η οποια επιτρεπει τον ελεγχο
της κατευθυνσης της πτωσης. Τοποθετηστε μια σφηνα στην τομη
καταρριψης, πριν αρχισει να κουνιεται το δενδρο, για να αποφευχθει
το μπλοκαρισμα της λαμας του αλυσοπριονου. Οταν αποπερατωσετε
την κοπη, απομακρυνθητε γρηγορα προς την προκαθορισμενη
κατευθυνση.
Εαν η διαμετρος του κορμου ειναι μεγαλυτερη απο το μηκος της
λαμας, πραγματοποιηστε την τομη καταρριψης, οπως ενδεικνυεται
στην Εικ.60.
88
DİKKAT: Rüzgarlı, görüş mesafesinin az olduğu kötü hava
koşullarında yüksek ve düşük sıcaklıklarda testereyi
kullanmayın. Kesim sırasında ağaçta bulunan ve üzerinize
düşebilecek ölü dalların olup olmadığını kontrol edin.
AĞACIN KESİMİ
Kesme ve parçalama işlemlerinde, kancanın döner şekilde
kullanılması önerilmektedir. Kesime başlamadan önce ağacı
ve etrafındaki alanı kontrol ederek, temizleyin. Ağaç düşerken
kaçabileceğiniz en geniş alanı tespit edin (Şekil 57). Yerden yaklaşık
2 m yüksekliğe kadar mesafede bulanan tüm dalları kesin. Ağacın
düşeceği yönde ağacın gövdesine dik olarak en fazla ağacın
çapının 1/4'ine kadar bir kesim yapın (1-Şekil 58). Bu kesimin 10 cm
yukarısından ilk kesimin bitimine doğru bir kesim yaparak büyük
bir çentik açın. Ağaç, çentik doğrultusunda yıkılacaktır (2-Şekil 58).
İlk çentiğin tam karşısından, çentiğin 4-5 cm yukarısından bir kesim
daha yapın (3-Şekil 58). Mutlaka ağacın düşeceği yönü kontrol
etmenize olanak verecek bir mesafe (A) bırakın (Şekil 59-60). Kesim
yaparken testerenin sıkışmasını önlemek için mutlaka bir takoz
takın. Ağacın çapı testereden uzunsa kesimi Şekil 60'te belirtildiği
gibi yapın.
59
60
Česky
Pуccкий
Polski
POUŽITĺ
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
UŻYTKOWANIE
PRACOVNÍ PŘEDPISY
POZOR - Porazit strom je činnost, která vyžaduje
zkušenost. Nepokoušejte se kácet stromy, pokud
zkušenosti nemáte. VYHNĚTE SE VŠEM ČINNOSTEM, PRO
KTERÉ SE NECÍTÍTE BÝT KVALIFIKOVANÍ! Nezkušeným
pracovníkům se doporučuje nekácet stromy, jejichž kmen
má průměr větší, než je délka lišty.
Při prvním použití pily zkuste nejprve provést několik řezů
do pevného kmene, abyste při jejím použití získali jistotu.
Při řezání nastavte plný výkon. Na pilu příliš netlačte;
samotná váha pily umožňuje řezání s minimální silou.
РAБOЧИЕ ИНCТРУКЦИИ
ВНИМАНИЕ - Валка деревьев является операцией,
требующей опыта. Не пытайтесь повалить дерево,
если у Вас отсутствует необходимый опыт. НЕ
ВЫПОЛНЯЙТЕ РАБОТ, ЕСЛИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ВАШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ЭТОГО НЕДОСТАТОЧНО! Неопытным
пользователям рекомендуется воздержаться от валки
деревьев, диаметр ствола которых больше длины шины.
Если вы пoльзуeтeсь пилoй впeрвыe, сдeлaйтe нeскoлькo
прoпилoв нa устoйчивoм ствoлe для тoгo, чтoбы
приoбрeсти нaвыки рaбoты. Включaйтe пoлный гaз,
кoгдa рaбoтaeтe пилoй. Нeльзя нaлeгaть нa пилу вo врeмя
рaспиливaния – сoбствeннoгo вeсa пилы дoстaтoчнo для
тoгo, чтoбы oнa пилилa бeз прилoжeния дoпoлнитeльных
усилий.
ZASADY PRACY
UWAGA - Ścinanie drzew jest czynnością wymagającą
doświadczenia. Nie próbować ścinać drzewa, jeżeli
nie posiada się odpowiedniego doświadczenia.
UNIKAĆ WYKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI, W
ZAKRESIE KTÓRYCH NIE POSIADA SIĘ ODPOWIEDNICH
KWALIFIKACJI! Niedoświadczonym użytkownikom
odradza się ścinanie drzew o pniu, którego szerokość
przekracza długość prowadnicy.
Przy pierwszym użyciu pilarki łańcuchowej, wykonać kilka
cięć stabilnej kłody, aby nabrać pewności w obsłudze
urządzenia. Podczas cięcia, maksymalnie wcisnąć
dêwignię gazu . Nie dociskać pilarki podczas pracy;
sam ciężar pilarki pozwoli na wykonanie cięcia przy
minimalnym wysiłku.
ВНИМAНИЕ - Нe рaбoтaйтe цeпнoй пилoй нa вaлкe
дeрeвьeв при плoхoй пoгoдe, при плoхoй видимoсти
или при oчeнь высoких или низких тeмпeрaтурaх. Пeрeд
рaбoтoй oбязaтeльнo прoвeрьтe дeрeвo, чтoбы нa нeм нe
былo сухих вeтoк, кoтoрыe мoгут упaсть вo врeмя рaбoты.
UWAGA - Nie wykonywać cięcia podczas złej pogody,
ograniczonej widoczności, w temperaturach bardzo
niskich lub wysokich. Sprawdzić, czy nie ma suchych
gałęzi, które mogłyby spaść na operatora
ВAЛКA ДЕРЕВЬЕВ
При валке и распиливании деревьев используйте в качестве опоры
имеющийся крюк. Oсмoтритe дeрeвo и oкрeстную oблaсть пeрeд
нaчaлoм пилeния. Oчиститe рaбoчee мeстo oт мeшaющих прeдмeтoв.
Пригoтoвьтe сeбe ширoкиe вoзмoжнoсти для вoзмoжнoгo oтхoдa вo
врeмя пaдeния дeрeвa (Рис.57). Cрeжьтe всe вeтви внизу дeрeвa
нa высoтe дo 2 m. Cдeлaйтe гoризoнтaльный прoпил с тoй стoрoнe
дeрeвa, нa кoтoрую oнo будeт пaдaть. Глубинa этoгo прoпилa нe
дoлжнa прeвышaть 1/4 диaмeтрa ствoлa (1 - Рис.58). Примeрнo нa
10 см вышe сдeлaйтe в ствoлe прoпил, сoeдинив eгo с пeрвым, тaк
чтoбы мoжнo былo извлeчь из дрeвa клин. В этoм нaпрaвлeнии
дeрeвo будeт пaдaть (2 – Рис.58).
Зaтeм сдeлaйтe oснoвнoй прoпил нa прoтивoпoлoжнoй стoрoнe
дeрeвa. Нaчинaйтe пилить примeрнo нa 4-5 cm вышe цeнтрa
пeрвoгo прoпилa (3 – Рис.58).
Никoгдa нe прoпиливaйтe дeрeвo пoлнoстью, всeгдa oстaвляйтe нe
рaспилeннoй сeрeдину (A, Рис.59-60), этo пoзвoлит вaм упрaвлять
нaпрaвлeниeм пaдeния дeрeвa. Встaвьтe в oснoвнoй прoпил клин
дo нaчaлa пaдeния дeрeвa для тoгo, чтoбы дeрeвo нe зaжaлo шину
цeпнoй пилы.
Если диaмeтр дeрeвa бoльшe длины шины пилы, сдeлaйтe oснoвнoй
прoпил тaк, кaк пoкaзaнo нa Рис. 60.
CINANIE DRZEW
Podczas czynności związanych ze ścinaniem i przerzynką należy
wykorzystać obecność haka, opierając się na nim. Dokładnie
zbadać drzewo oraz otaczający teren przed rozpoczęciem ścinania.
Opróżnić strefę roboczą. Przygotować wystarczająco duże pole
odwrotu i schronienia na moment upadku drzewa (Rys. 57). Odciąć
ewentualne gałęzie w dolnej części pnia, aż do wysokości ok. 2 m.
Wykonać prostopadłe nacięcie w drzewie na głębokość ok. 1/4
średnicy pnia rozpoczynając od strony, w którą drzewo ma spaść
(1 - Rys. 58).
Około 10 cm wyżej rozpocząć drugie nacięcie, które ma połączyć
się z zakończeniem pierwszego. W ten sposób utworzy się klin w
kierunku, w którym spadnie drzewo (2 - Rys. 58).
Teraz przejść na drugą stronę drzewa, gdzie należy wykonać
cięcie ścinające , które powinno znajdować się 4-5 cm powyżej
pierwszego (3 - Rys. 58).
Zostawiać sobie zawsze możliwość kontrolowania kierunku upadku
drzewa (A, Rys. 59-60). Włożyć klin w nacięcie zanim drzewo
zacznie spadać, aby zapewnić, że prowadnica pilarki nie zostanie
zakleszczona .
Jeśli średnica pnia jest większa niż długość prowadnicy, wykonywać
cięcie zgodnie z kolejnością podaną na Rys. 60.
UPOZORNĚNÍ - Nikdy neřezejte za špatného počasí,
špatné viditelnosti, při velmi nízkých nebo velmi vysokých
teplotách. Vždy si zkontrolujte, zda na stromě nejsou
suché větve, které by mohly spadnout.
KÁCENÍ STROMÒ
Při kácení stromů a řezání kmenů používejte bezpečnostní závěsy,
které využijete zároveň jako čep při řezání. Před zahájením řezání
si pozorně prohlédněte strom i jeho okolí. Uvolněte si pracovní
plochu. Připravte si co nejširší ústupovou cestu před pádem stromu
(obr. 57). Nejdříve odřízněte všechny větve v dolní části kmene
do výše asi 2 metrů. Proveìte zářez do hloubky odpovídající 1/4
průměru kmene na té straně stromu, na kterou chcete, aby strom
padal (1 - obr. 58).
Asi o 10 cm výše začněte s druhým řezem, který se spojí se špičkou
prvního řezu. Tímto způsobem vyříznete klín, který určí směr
dopadu stromu (2 - obr. 58).
Nyní proveìte ze strany opačné k prvnímu řezu opravdový
kácecí řez, který musí být umístěný o 4-5 cm výše než první řez
(3 - obr. 58).
Vždy ponechte lomové jádro, (A, obr. 59-60) které umožní kontrolu
směru pádu stromu. Ještě než se strom začne hýbat, vložte do
zářezu klín, abyste zabránili případnému sevření pily v řezu.
Pokud je průměr kmene větší, než délka lišty, postupujte podle
nákresu na obr. 60.
89
61
62
Português
Ελληνικα
Türkçe
UTILIZAÇÃO
ΧΡΗΣΗ
KULLANIM
DESRAMANDO
a) Comece sempre desde o diâmetro maior e dirija-se até
a ponta para desramar a planta ou eventuais ramos
secundários.
b) Procure sempre a posição mais estável e segura antes
de acelerar a motoserra. Se for necessário, mantenha
o equilíbrio apoiando o joelho mais perto do próprio
tronco.
c) Mantenha a motoserra apoiada no tronco para não se
cansar excessivamente, rodando-a sobre o lado esquerdo
ou direito segundo a posição do ramo que deve ser
cortado. (Fig. 61).
d) No caso de ramos sob tensão, procure uma posição
segura para se proteger de um possível golpe de chicote.
Inicie sempre o corte pela parte oposta à dobra.
ΚΛΑΔΕΜΑ
a) Αρχιζετε παν τα απο την μεγαλυτερη διαμετρο,
συνεχιζοντας προς την ακρη για να κλαδεψετε το δενδρο
η ενδεχομενα δευτερευωντα κλαδια.
b) Κρατατε παντα την πιο σταθερη και σιγουρη σταση
πριν αρχισετε την κοπη. Εαν χρειαστει, διατηρηστε
την ισορροπια ακουμπωντας το γονατο που βρισκεται
κοντιτερα στο κορμο.
c) Κρατατε το αλυσοπριονο ακουμπησμενο στον κορμο για
να μην πλησιασετε υπερβολικα, περιστρεφοντας το προς
το αριστερο η το δεξι μερος, αναλογα με την θεση του
κλαδιου που προκειται να κοψετε (Εικ.61).
d) Σε περιπτωση κλαδιων υπο ταση, βρητε μια σταθερη
σταση για να αποφυγετε ενα ενδεχομενο κραδασμο
(κλωτσημα). Αρχιστε την κοπη απο την αντιθετη μερια του
λυγισματος.
DALLARIN BUDANMASI
a) Dalları keserken daima kalından inceye doğru ilerleyin.
b) Motorlu testereyi tam gazla çalıştırmadan önce daima
en güvenilir ve en dengeli pozisyonu bulun. Gerekirse,
ayağınızı ağacın gövdesine koyarak dengenizi sağlayın.
c) Yorulmadan kesim yapmak için motorlu testereyi ağacın
gövdesine dayayıp, dalın pozisyonuna göre motoru sağa
ya da sola çevirerek ve ağaca paralel tutarak kesim yapın
(Şekil 61).
d) Yaylanan dalları keserken dal üzerinize savrulduğunda
korunabileceğiniz emniyetli bir pozisyon bulun.
Daima yaylanma yönünün karşısından kesim yapın.
ATENÇÃO - Não use a borda superior da ponta da
barra sobretudo para desramar porque corre-se o
risco de receber um contra-golpe.
ΠΡΟΣΟΧΗ−Μην χρησιμοΙοιειτε το ανωτερο χειλος
της ακρης της λαμας για το κλαδεμα, γιατι υΙαρχει
κινδυνος τρανταγμου.
PODANDO
Antes de iniciar a cortar o tronco, controle como este está
apoiado ao solo; Isto permitirá cortá-lo no modo correto
evitando que a barra fique bloqueada no meio do tronco.
a) Comece a cortar pela parte superior, aproximadamente
1/4 do diâmetro (1 - Fig.62). Termine o corte na parte
inferior (2 - Fig.62). Desta maneira o corte será sempre
perfeito e a barra não ficará bloqueada no tronco.
b) Inicie o corte pela parte inferior, aproximadamente 1/4
do diâmetro (1 - Fig.63). Termine o corte na parte superior
(2 - Fig.63).
ΔΙΑΤΟΜΗ
Πριν αρχισετε την διατομη ενος κορμου, ελεγξτε τον
τροπο με τον οποιο ειναι ακουμπημενος στο εδαφος.
Αυτο θα επιτρεψει μια σωστη κοπη, χωρις να μεινει η λαμα
μπλοκαρισμενη στο κορμο.
a) Αρχιστε να κοβετε απο το ανωτερο μερος για το 1/4
περιπου της διαμετρου (1−Εικ.62). Αποπερατωστε την
κοπη στο κατωτερο μερος (2−Εικ.62). Με αυτο τον τροπο
η κοπη θα ειναι τελεια και η λαμα δεν θα μπλοκαριστει
στο κορμο.
b) Αρχιστε την κοπη στο κατωτερο μερος για το 1/4 περιπου
της διαμετρου (1−Εικ.63). Αποπερατωστε την κοπη στο
ανωτερο μερος (2−Εικ.63).
ATENÇÃO - Se a madeira se fechar sobre a corrente
durante o corte, páre o motor, levante o tronco e
troque-lhe posição (Fig. 64). Não tente liberar a
corrente puxando a pega da motoserra.
ΠΡΟΣΟΧΗ −Εαν το ξυλο ενγκλωβισει την αλυσιδα
κατα την διαρκεια της κοπης, σταματηστε το μοτερ,
σηκωστε τον κορμο και αλλαξτε του θεση (Εικ.64).
Μην προσπαθησετε να απελευθερωσετε την
αλυσιδα τραβωντας το χερουλι του αλυσοπριονου.
90
DİKKAT: Kesim yaparken testerenin üst ucunu
kullanmayın. Geri tepme yapabilir.
KÜTÜKLERİN KESİMİ
Ağacı istenen uzunlukta parçalara bölerken, önce ağaca
desteğin nereden verildiğini ve kesimden sonra parçaların
nereye düşeceğini bulun.
a) Ağaç her iki ucundan da destekleniyorsa önce üstten ufak
bir kesim yapı (1- Şekil 62). Sonra kesime alttan devam
ederek kesimi tamamlayın (2-Şekil 62). Böylelikle testere
sıkışmaz.
b) Ağaç bir uçtan ya da or taya yak ın bir yerden
destekleniyorsa, önce alttan ufak bir kesim yapın
(1-Şekil 63). Sonra kesimi üstten devam ederek
tamamlayın (2-Şekil 63).
DİKKAT: Motorlu testere ağaca saplanıp kalırsa
motoru durdurun. Kütüğü çevirin (Şekil 64). Hiçbir
zaman testereyi çekerek kurtarmaya çalışmayın.
63
64
Česky
Pуccкий
Polski
POUŽITĺ
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
UŻYTKOWANIE
ODVĚTVOVÁNÍ
a) Při odvětvování stromu vždy postupujte od většího
průměru směrem ke špičce.
b) Před zapnutím pily si najděte vždy co nejstabilnější a
nejbezpečnější postoj. Jestliže je to nutné, udržujte
rovnováhu zakleknutím na kmen stromu.
c) Pilu držte opřenou o kmen stromu, abyste se zbytečně
neunavovali, a otáčejte ji na pravou nebo levou stranu
podle polohy větve, kterou chcete uříznout (obr. 61).
d) Při řezání napružených větví si najděte bezpečnou polohu
k ochraně před případným švihnutím větve. V takovém
případě vždy řezejte z opačné strany ohybu.
OБРЕЗКA ВЕТOК
a) Всeгдa нaчинaйтe с тoгo мeстa, гдe ствoл нaибoльшeгo
диaмeтрa и двигaйтeсь пo нaпрaвлeнию к вeршинe
дeрeвa, срeзaя всe сучья и бoлee мeлкиe вeтки.
b) При нaчaлe рaбoты зaймитe нaибoлee устoйчивую и
бeзoпaсную пoзицию дo тoгo, кaк зaпуститe пилу. Если
пoнaдoбится, мoжнo упeрeться кoлeнoм o дeрeвo.
с) При oбрeзкe вeтoк дeржитe пилу тaк, чтoбы устaвaть
кaк мoжнo мeньшe, и пoвoрaчивaйтe ee впрaвo или
влeвo, в зaвисимoсти oт рaспoлoжeния oбрeзaeмoй
вeтки (рис.61).
d) В случae, eсли вeтки нaхoдятся пoд нaгрузкoй, зaймитe
бeзoпaснoe пoлoжeниe, чтoбы нe пoпaсть пoд удaр,
eсли oни рaспрямятся. Всeгдa пилитe сo стoрoны
прoтивoпoлoжнoй изгибу.
OKRZESYWANIE
a) Rozpoczynać od gałęzi o największych średnicach i
przechodzić do mniejszych.
b) Przed uruchomieniem pilarki, wybrać bezpieczną
i stabilną pozycję. W razie potrzeby, utrzymywać
równowagę opierając kolano bliżej pnia.
c) Aby nie zmęczyć się zbytnio, opierać pilarkę o pień,
obracając ją w prawo lub w lewo zgodnie z pozycją gałęzi,
która jest ścinana (Rys. 61).
d) W przypadku naprężonych gałęzi, należy zająć bezpieczną
pozycję, aby uniknąć nagłego uderzenia odciętą gałęzią.
Cięcie rozpoczynać zawsze od strony przeciwnej do
zagięcia.
POZOR - Nikdy neřezejte horním okrajem špičky
lišty, zejména ne při odvětvování, protože hrozí
nebezpečí zpětného vrhu.
ВНИМAНИЕ - Нeльзя испoльзoвaть для пилeния
вeрхний крaй кoнчикa шины, oсoбeннo для
oбрeзки вeтoк. В прoтивнoм случae вы мoжeтe
пoпaсть пoд oтдaчу.
UWAGA- Nie używać górnej krawędzi prowadnicy do
obcinania gałęzi ponieważ grozi to odbiciem pilarki.
ŘEZÁNÍ KMENÒ
Než začnete kmen rozřezávat, vždy si ověřte, jak je opřený
o zem; tím si zajistíte⁄ správný způsob rozřezání a zabráníte
sevření lišty v kmeni.
a) Začněte zářezem na horní straně do asi 1/4 průměru
(1 - obr. 62). Řez dokončete zespoda (2 - obr. 62). Tím
dosáhnete dokonalého řezu a nedojde k sevření lišty v
kmeni.
b) Začněte zářezem na dolní straně do asi 1/4 průměru
(1 - obr. 63). Řez dokončete shora (2 - obr. 63).
РACКРЯЖЕВКA CУЧЬЕВ
Пeрeд нaчaлoм рaспилoвки брeвнa пoсмoтритe, кaким
oбрaзoм oнo лeжит нa зeмлe; этo пoзвoлит Вaм прaвильнo
вeсти ee, нe дoпускaя, чтoбы шинa oкaзaлaсь зaжaтoй в
брeвнe.
a) Внaчaлe сдeлaйтe рaспил свeрху, примeрнo нa
1/4 диaмeтрa (1 - Рис.62). Зaвeршитe рaспил снизу
(2 - Рис.62). В этoм случae пoлучится идeaльный рaспил
и шинa нe oкaжeтся зaжaтoй в брeвнe.
b) Внaчaлe сдeлaйтe рaспил снизу, примeрнo нa 1/4
диaмeтрa (1 - Рис.63). Зaвeршитe рaспил свeрху
(2 - Рис.63)
PRZERZYNKA
Pr zed rozpoczęciem cięcia k łody zaobser wować
w jaki sposób jest ona ułożona na podłożu; pozwoli to
na prawidłowe pocięcie i uniknięcie zaklinowania się
prowadnicy w kłodzie.
a) Rozpocząć cięcie od części górnej przez około 1/4
średnicy (1 - Rys. 62). Zakończyć cięcie od strony dolnej
(2 - Rys. 62). W taki sposób uzyskamy idealne cięcie a
prowadnica nie zaklinuje się w pniu.
b) Rozpocząć cięcie od części dolnej przez około 1/4
średnicy (1 - Rys. 63). Zakończyć cięcie od strony górnej
(2 - Rys. 63).
UPOZORNĚNÍ - Jestliže při řezání dojde k sevření
pily v řezu, vypněte motor, nadzdvihněte kmen a
změňte jeho polohu (obr. 64). Nesnažte se uvolnit
řetěz taháním za rukojeť pily.
ВНИМAНИЕ - Если цeпь зaжaлo, выключитe
двигaтeль, пoднимитe брeвнo и измeнитe
eгo пoлoжeниe (Рис. 64). Ни в кoeм случae нe
пытaйтeсь oсвoбoдить цeпь, дeргaя зa ручку
пилы.
UWAGA- Jeśli drewno blokuje łańcuch podczas
cięcia, zatrzymać silnik, podnieść kłodę i zmienić
jej pozycję (Rys. 64). Nie uwalniać łańcucha poprzez
pociąganie za uchwyty pilarki.
91
Português
Ελληνικα
Türkçe
UTILIZAÇÃO
ΧΡΗΣΗ
KULLANIM
USOS PROIBIDOS
ATENÇÃO - Seguir sempre as normas de segurança.
Esta motosserra foi concebida e fabricada para o
abate, o corte e a poda de árvores ou arbustos e
para o corte de objectos de madeira. É proibido
cortar outros tipos de materiais. As vibrações e
os contragolpes são diferentes e os requisitos de
segurança não seríam respeitados. Não utilize a
motoserra como alavanca para levantar, deslocar ou
quebrar objetos.
É proibido aplicar na tomada de força da motoserra
utensílios ou aplicações que não sejam aqueles
indicados pelo construtor.
∞¶∞°√ƒ∂Àª∂¡∂™ Ã∏™∂π™
ΠΡΟΣΟΧΗ− Ακολουθειτε παντα τους κανονες
ασφαλειας. Το αλυσοπρίονο αυτό έχει σχεδιαστεί
και κατασκευαστεί για την κοπή, τον τεμαχισμό και
το κλάδεμα δέντρων ή θάμνων, καθώς και για την
κοπή ξύλινων αντικειμένων. Απαγορευεται η κοπη
καθε αλλου υλικου. Οι κραδασμοι και το κλωτσημα
ειναι διαφορετικα και οι απαιτησεις ασφαλειας ειναι
αδυνατον να τηρηθουν. Μην χρησιμοποιητε το
αλυσοπριονο σαν υποστηριγμα για να ανασηκωνετε, να
μετακινητε η να σπατε αντικειμενα. Μην σταθεροποιειτε
το μηχανημα σε μονιμα στηριγματα. Απαγορευεται
να βαζετε στο κομπλερ του αλυσοπριονου εργαλεια η
εξαρτηματα που δεν ενδυκνειει ο κατασκευαστης.
ATENÇÃO - Corte apenas madeira ou materiais à base
de madeira. Não corte metal, plástico, alvenaria ou
materiais de construção que não sejam de madeira.
KULLANIMIN YASAK OLDUĞU HALLER
DİKKAT: Daima güvenlik önlemlerini alarak çalışın.
Bu motorlu testere ağaçları veya çalıları kesmek,
parçalamak ve dallarını temizlemek için ve ahşap
nesneleri kesmek için tasarlanmıştır. Başka
materyalleri kesmek yasaktır. Diğer materyallerde
titreşim ve geri tepme miktarı farklı olduğundan
her bir materyal için gerekli güvenlik önlemleri
farklı olacaktır. Motorlu testereyi herhangi bir şeyi
kaldırmak taşımak ya da yarmak için kullanmayın.
İmalatçı firma tarafından kullanılabileceği
belirtilmeyen aletlerin ve aksesuarların takılması
yasaktır.
ΠΡΟΣΟΧΗ - Κόβετε μόνο ξύλο ή υλικά με βάση το
ξύλο. Μην κόβετε μέταλλα, πλαστικά, τοιχοποιία ή
κατασκευαστικά υλικά που δεν είναι από ξύλο.
PRECAUÇÕES PARA A ZONA DE TRABALHO
- Não trabalhe próximo de fios eléctricos.
- Trabalhe apenas quando a visibilidade e a luz são
suficientes para ver claramente.
- Parar o motor antes de apoiar o motosserra.
- Prestar especial atenção e cuidado, quando se usam as
protecções, porque estes equipamentos podem limitar
a capacidade de ouvir os sons que indicam os riscos
(chamamentos, sinais, avisos, etc.)
- Seja extremamente cauteloso quando trabalhar em
inclinações ou terrenos irregulares.
- Não corte acima do nível dos ombros; se pegar na
motosserra numa posição mais elevada, tornar-se-á difícil
controlar e contrariar as forças tangenciais (kickback).
- Não corte em cima de uma escada, é extremamente
perigoso.
- Pare a motosserra se a corrente embater num corpo
estranho. Inspeccione a motosserra e mande reparar as
partes danificadas, se necessário.
- Mantenha a corrente sem sujidade e areia. Mesmo uma
pequena quantidade de sujidade diminui rapidamente a
capacidade de corte da corrente e aumenta a possibilidade
de kickback.
- Mantenha sempre secas e limpas as pegas.
- Cortando um tronco ou ramo em tensão, preste atenção
para que não o surpreenda a instantânea diminuição da
tensão da madeira.
- Tome o máximo cuidado cortando ramos pequenos ou
arbustos que possam bloquear a corrente, ou ser projetados
contra o operador ou fazer-lhe perder o equilíbrio.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- Μην εκτελείτε εργασίες κοντά σε ηλεκτρικά καλώδια.
- Πρέπει να εργάζεστε μόνο όταν οι συνθήκες ορατότητας και
φωτισμού είναι ικανοποιητικές.
- Σβήνετε τον κινητήρα πριν τοποθετήσετε τον αλυσοπρίονο
στο έδαφος.
- Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιούνται μέσα
προστασίας, καθώς ενδέχεται να περιορίσουν την ικανότητα
αντίληψης ήχων που υποδεικνύουν κίνδυνο (εντολές, σήματα,
προειδοποιήσεις, κλπ.)
- Πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν εκτελείτε
εργασίες σε επικλινή ή ανώμαλα εδάφη.
- Μην κόβετε κρατώντας το μηχάνημα πάνω από το ύψος των
ώμων. Όταν κρατάτε ψηλά το αλυσοπρίονο, ο έλεγχος και
η αντίσταση στις διατμητικές δυνάμεις (αναπηδήσεις) είναι
ανεπαρκής.
- Μην κόβετε όταν βρίσκεστε πάνω σε σκάλα, καθώς είναι
ιδιαίτερα επικίνδυνο.
- Διακόψτε τη λειτουργία του αλυσοπρίονου, εάν η αλυσίδα
έρθει σε επαφή με ξένο σώμα. Ελέγχετε το αλυσοπρίονο και
επισκευάζετε τυχόν εξαρτήματα που έχουν υποστεί βλάβη.
- Διατηρείτε την αλυσίδα καθαρή και χωρίς άμμο. Ακόμη
και μια μικρή ποσότητα ακαθαρσιών μπορεί να μειώσει
άμεσα την ικανότητα κοπής της αλυσίδας και να αυξήσει τις
αναπηδήσεις.
- Διατηρητε παντα τις λαβες στεγνες και καθαρες.
- Οταν κοβετε ενα κορμο σε ταση, προσεξτε να μην
εφνιδιαστειτε απο το αποτομο χαλαρωμα της τασης του
ξυλου.
- Προσεξτε πολυ οταν κοβετε κλαδια μικρα η θαμνους που
μπορουν να μπλοκαρουν την αλυσιδα η να εκτοξευθουν πανω
σας, κανοντας σας να χασετε την ισορροπια.
92
DİKKAT - Sadece ahşap veya ahşap esaslı materyalleri
kesiniz. Metal, plastik, duvar malzemeleri veya ahşap
olmayan yapı malzemelerini kesmeyiniz.
ÇALIŞMA ALANI İÇİN TEDBİRLER
- Elektrik tellerinin yakınında çalışmayınız.
- Sadece görüş mesafesi ve ışık yeterli iken çalışınız.
- Motorlu testere yere indirmeden önce motoru durdurunuz.
- Koruyucuları giydiğinizde özellikle dikkat ediniz ve tetikte
olunuz çünkü bu gibi teçhizatlar tehlike işareti veren sesleri
(çağrılar, sinyaller, uyarılar, vb.) duymanızı engelleyebilir.
- Eğimli veya engebeli arazi üzerinde çalışırken çok dikkatli
olunuz.
- Omuz hizanızın yukarısında kesim yapmayınız; motorlu
testere yüksekte tutulduğunda, teğetsel kuvvetlerin
(kickback) kontrol edilmesi ve engellenmesi güçtür.
- El merdiveni üzerinde kesme işlemi yapmayınız, bu son
derece tehlikelidir.
- Zincirin yabancı bir cisme çarpması halinde motorlu
testereyi durdurunuz. Motorlu testereyi gözden geçiriniz ve
gerektiği takdirde hasarlı kısımları tamir ettiriniz.
- Zinciri kirden ve kumdan uzak tutunuz. Küçük bir miktar kir
dahi zinciri körelterek kickback olasılığını arttırır.
- Motorun sapları daima kuru ve temiz olmalıdır.
- Sert bir dalı keserken dalın yaylanmasına dikkat edin. Dal
yaylanarak motorlu testerenin size çarpmasına neden
olabilir.
- İnce dalları ve çalıları keserken zincire girerek tıkanıklık
yapacak üzerinize sıçrayacak ve dengenizi sarsacak
kıymıklara dikkat edin.
Česky
Pуccкий
Polski
POUŽITĺ
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
UŻYTKOWANIE
ZAKÁZANÉ POUÎITÍ
UPOZORNĚNÍ - Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy. Tato řetězová pila byla vyvinuta a vyrobena
ke kácení, řezání kmenů a větví stromů nebo keřů
nebo k řezání dřevěných předmětů. Řezání jiných
materiálů je zakázáno. Vibrace i zpětný vrh jsou u
každého materiálu jiné a nebyly by tak dodrženy
bezpečnostní požadavky. Nepoužívejte řetězovou
pilu jako páku ke zvedání, posunování nebo dělení
předmětů. Neupínejte ji do pevných stojanů. Je
zakázáno připojovat nástroje nebo jiná zařízení,
která nejsou povolena výrobcem, na vývod motoru.
ПРOДУКТЫ, ЗAПРЕЩЕННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ
ВНИМAНИЕ - Всeгдa придeрживaйтeсь инструкций
пo бeзoпaснoсти. Эта цепная пила предназначена для
валки леса, распиливания и обрубки сучьев деревьев
и кустов, а также для распиливания лесоматериалов.
Зaпрeщaeтся пилить другиe мaтeриaлы. Другиe
мaтeриaлы имeют иныe упругoсть и oтдaчу и, пoэтoму
при рaбoтe сними бeзoпaснoсть нe мoжeт быть
oбeспeчeнa. Цeпную пилу нeльзя примeнять кaк рычaг
для пoднятия или пeрeмeщeниe прeдмeтoв, a тaкжe
для рaскaлывaния прeдмeтoв. Нeльзя oстaнaвливaть
цeпь o нeпoдвижную oпoру. Зaпрeщeнo испoльзoвaть
приспoсoблeния и инструмeнты oтличныe oт
укaзaнных прoизвoдитeлeм.
NIEDOZWOLONE U˚YCIE
UWAGA - Zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
Ta pilarka łańcuchowa została zaprojektowana i
skonstruowana do ścinania, przerzynki oraz
przycinania gałęzi drzew lub krzewów oraz do cięcia
drewna. Zabrania się cięcia innych materiałów.
Wibracje oraz odbicie są wówczas inne i zasady
bezpieczeństwa nie byłyby zachowane. Nie używać
pilarki łańcuchowej jako dêwigni do podnoszenia lub
przesuwania przedmiotów, ani nie przymocowywać
jej do stałych podpór. Zabrania się podłączania do
mechanizmu pilarki narzędzi i osprzętu innych niż
wskazane przez producenta.
ВНИМАНИЕ - Пилите только древесину и
лесоматериалы. Не пилите металл, пластмассу, камень
и другие материалы, изготовленные не из древесины.
UWAGA - Należy ciąć tylko drewno lub materiały na
bazie drewna. Nie ciąć metalu, tworzyw sztucznych,
betonu lub materiałów budowlanych niewykonanych
z drewna.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ РАБОЧЕЙ
ЗОНЫ
- Не работайте вблизи электропроводов.
- Работайте только в условиях хорошей видимости и
освещения.
- Выключайте двигатель перед тем, как опускать бензопла на
землю.
- Будьте особо внимательны при использовании средств
индивидуальной защиты, т.к. такие средства могут
ограничивать вашу способность слышать предупреждающие
звуковые сигналы (крики, гудки и т.д.).
- Будьте максимально осторожны при работе на наклонных
или неровных участках.
- Не пилите на высоте выше уровня плеч; удерживая
цепную пилу слишком высоко, может оказаться сложно
контролировать воздействие касательных сил (отскоки
шины).
- Не пилите, стоя на лестнице, поскольку это чрезвычайно
опасно.
- Остановите цепную пилу, если цепь ударяется о посторонний
предмет. Проверьте бензопилу и в случае необходимости
отремонтируйте поврежденные детали.
- Следите за тем, чтобы на цепи не было грязи и песка. Даже
небольшое количество грязи быстро снижает режущую
способность цепи и увеличивает риск отскока шины.
- Cлeдитe, чтoбы рукoятки были сухими и чистыми.
- При пилeнии брeвeн пoд нaгрузкoй бeрeгитeсь oтдaчи,
чтoбы нe oкaзaться пoд удaрoм, кoгдa вoлoкнa дрeвeсины
oсвoбoдятся.
- Будьтe крaйнe oстoрoжны при пилeнии мeлких вeтвeй или
кустoв, кoтoрыe мoгут блoкирoвaть цeпь или oтбрoсить вaс
нaзaд и зaстaвить пoтeрять рaвнoвeсиe.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W STREFIE ROBOCZEJ
- Nie pracować w pobliżu przewodów elektrycznych.
- Pracować tylko wtedy gdy widoczność i oświetlenie są
wystarczające, aby dobrze widzieć.
- Wyłączyć silnik przed złożeniem pilarki łańcuchowe.
- Zachować szczególną uwagę i stan gotowości,
gdy korzysta się z osłon, ponieważ takie środki mogą
ograniczyć zdolność słyszenia dźwięków informujących o
niebezpieczeństwie (sygnałów, ostrzeżeń, itp.).
- Bądźcie niezwykle ostrożni podczas pracy na terenach
nachylonych lub nierównych.
- Nie wykonywać nigdy cięcia na wysokościach powyżej
ramion; gdy pilarka łańcuchowa znajduje się wysoko,
trudno jest kontrolować siły styczne i neutralizować je
(zjawisko odrzutu).
- Nie pracować z pilarką, stojąc na drabinie, gdyż stwarza
to bardzo poważne zagrożenia.
- Zatrzymać pilarkę w przypadku uderzenia łańcucha w ciało
obce. Skontrolować wzrokowo pilarkę i w razie potrzeby
zlecić naprawę uszkodzonych części.
- Utrzymywać pilarkę w czystości, wolną od zanieczyszczeń
i piasku. Nawet niewielka ilość zanieczyszczeń powoduje
stępienie łańcucha i zwiększa prawdopodobieństwo
odrzutu.
- Zawsze utrzymywać uchwyty pilarki w stanie suchym i
czystym.
- Tnąc naprężony pień lub gałąź, należy uważać, aby nie dać
się zaskoczyć przez nagłe zluzowanie naprężenia drewna.
- Bardzo ostrożnie ciąć małe gałęzie oraz krzaki, ponieważ
mogą one zablokować łańcuch lub odskoczyć, uderzając
obsługującego i pozbawiając go równowagi.
POZOR - Používejte pouze k řezání dřeva nebo
materiálů na bázi dřeva. Neřežte kovy, plasty, zdivo
ani stavební materiály, které nejsou ze dřeva.
UPOZORNĚNÍ PRO PRACOVNÍ OBLAST
- Nepracujte v blízkosti elektrických vodičů.
- Pracujte pouze tehdy, kdy jsou světelné podmínky
dostačující pro zřetelnou viditelnost.
- Před položením rětězové pily.
- Postupujte zvláště opatrně, když se používají ochranné
prostředky, protože některé prostředky osobní ochrany
mohou omezit schopnost slyšet zvuky označující nebezpečí
(výzvy, signály, upozornění atd.).
- Velkou pozornost věnujte práci ve svahu a nesoudržném
terénu.
- Neřežte ve výšce nad vlastními rameny; při vysokém
úchopu řetězové pily je nesnadné kontrolovat a čelit
tečným silám (kickback).
- Neřežte z žebříku, je to mimořádně nebezpečné.
- Řetězovou pilu zastavte, když řetěz narazí do cizího
předmětu. Pilu pak nechte zkontrolovat a opravit
poškozené části, pokud je to nutné.
- Řetěz udržujte v čistotě a bez stop písku. I malé množství
nečistot rychle otupí řetěz a zvyšuje možnost zpětného
rázu (kickback).
- Udržujte rukojeti vždy suché a čisté.
- Pokud kácíte kmen, který je napnutý, mějte se na pozoru,
protože uvolnění napětí v dřevních vláknech může způsobit
odmrštění pily zpět směrem k obsluze.
- Dejte pozor na zpětný vrh. Ke zpětnému vrhu může dojít,
řežete-li špičkou pily anebo při sevření řetězu v řezu.
Zpětný vrh způsobí náhlé vymrštění pily a může zapříčinit
ztrátu vaší stability. Proto buìte při práci s pilou vždy ve
střehu a pilu držte pevně oběma rukama. Dbejte, aby
řezaný materiál neobsahoval cizí předměty.
93
65
66
67
Português
Ελληνικα
Türkçe
MANUTENÇÃO
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
BAKIM
ATENÇÃO: durante as operações de manutenção use
sempre luvas de proteção.
AFIAMENTO DA CORRENTE
O passo da corrente (Fig. 66) é de 3/8”x.050” SP.
Afiar a corrente utilizando luvas de proteção e lima curva de Ø
4 mm (5/32”).
Afie sempre a corrente desde o interior até o exterior do cortante
(Fig. 65) respeitando os valores conforme mostra a Fig. 66.
Os elos cortantes, depois do afiamento, devem ser todos da mesma
largura e comprimento.
ATENÇÃO - A corrente deve ser afiada cada vez que se
observar que as maravalhas forem de dimensões muito
reduzidas como a normal serradura.
Cada 3-4 afiamentos é necessário controlar e se for preciso limar
o delimitador de profundidade, utilizando uma lima plana e o
gabarito apropriado fornecidos como optional, e depois arredondar
o ângulo anterior (Fig. 67).
ΠΡΟΣΟΧΗ− Κατα την διαρκεια των εργασιων συντηρησης,
φορατε προστατευτικα γαντια. Μην πραγματοποιητε την
συντηρηση οταν το μοτερ ειναι ζεστο.
DİKKAT:Bakım yaparken eldiven kullanın. Motor sıcakken
bakım yapmayın.
ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΤΑΣ
Το βημα της αλυσιδας (Εικ. 66) ειναι 3/8”x .050” SP.
Τροχιστε την αλυσιδα χρησιμοποιωντας προστατευτικα γαντια και
στρογγυλη λιμα Ø 4 mm (5/32”).
ZİNCİRİN BİLENMESİ
Zincir baklasının ebadı (Şekil 66) 3/8" x 0.50” SP tir.
Zinciri bilemek için eldiven ve Ø 4 mm çapında yuvarlak eğe
kullanın (5/32").
Τροχιζετε παντα την αλυσιδα απο το εσωτερικο πος το εξωτερικο
της λαμας (Εικ. 65) τηρωντας τις τιμες που αναγραφονται στην
Εικ. 66.
Τα δοντακια κοπης, μετα το τροχισμα, θα πρεπει να εχουν το ιδιο
μηκος και παχος.
Daima eğeyi kendinizden uzağa doğru hareket ettirerek (Şekil 65)
ve Şekil 66'ta verilen değerlere uygun olarak zinciri bileyin. Bileme
sonrasında zincirin baklaları aynı ende ve boyda olmalıdır.
ΠΡΟΣΟΧΗ − Η αλυσιδα θα πρεπει να τροχιζεται καθε φορα
που διαπιστωνετε οτι το ροκανιδι εχει περιορισμενες
διαστασεις, οπως το κανονικο πριονιδι.
DİKKAT: Keskin zincir tırtıksız parçalar keser. Talaş tozu
oluşmaya başladığında zincirinizi bilemenin zamanı
gelmiş demektir.
Καθε 3−4 τροχισματα, θα πρεπει να ελεγχετε και ενδεχομενως
να λιμαρετε τον οδηγο βαθους, μεσω της επιπεδης λιμας και του
ειδικου μετρητη που χορηγειται προαιρετικα και εν συνεχεια
στρογγυλεψτε την προσθια γωνια (Εικ. 67).
Üç dört bilemeden sonra kompasla baklaların yüksekliğini ölçmeniz
ve gerekirse düz törpü ya da kalıp kullanarak alçatmanız gerekir.
Daha sonra köşeleri yuvarlayın (Şekil 67).
ATENÇÃO - A correta regulação do delimitador de
profundidade é tão importante quanto o correto
afiamento da corrente.
ΠΡΟΣΟΧΗ−Η σωστη ρυθμιστη του οδηγου βαθους ειναι
σΙουδαια, οσο το σωστο τροχισμα της αλυσιδας.
DİKKAT: Zincirin bilenmesi kadar kompasın ayarı da
önemlidir.
BARRA
As barras com pinhão na ponta devem ser lubrificadas com graxa
usando uma seringa para lubrificação (Fig. 68).
A barra tem que ser rodada cada 8 horas de trabalho para permitir
um desgaste uniforme.
Mantenha limpa as ranhuras da barra e o orifício de lubrificação
com o raspador fornecido como optional (Fig. 69).
Controle que as guias da barra sejam paralelas e, se necessário, tire
as rebarbas laterais com a lima plana (Fig. 70).
ΛΑΜΑ
Οι λαμες που εχουν κυλινδρο στην ακρη, θα πρεπει να λιπανθουν
με γρασο, μεσω μιας ενεσης λιπανσης (Εικ. 68).
Θα πρεπει να γυρνατε την λαμα καθε 8 ωρες χρησης, για να
επιτραπει η ομοιομορφη χρηση της.
Τιατηρητε καθαρη την αυλακωση της λαμας και την οπη λιπανσης
με το εξαρτημα ξεσης που διατιθεται προαιρετικα (Εικ. 69).
Ελεγξτε εαν οι οδηγοι της λαμας ειναι παραλληλοι και εαν ειναι
απαραιτητο, βγαλτε τα πλαινα περισσεματα με μια επιπεδη λιμα
(Εικ. 70).
TESTERE
Ucunda dişli çarkı olan testereler şırıngayla greslenmelidir
(Şekil 68). Eşit yıpranma sağlanması için her 8 iş saatinde bir testere
ters yüz edilmelidir. Testere yivini ve yağlama deliğini temiz tutun.
Bunun için isterseniz testere yivi temizleyicisi kullanabilirsiniz
(Şekil 69). Testerenin aşınmasını kontrol edin. Gerekirse düz
törpüyle testerenin üzerindeki çapakları temizleyerek testereyi
düzleyin (Şekil 70).
ATENÇÃO - Não monte nunca uma corrente nova sobre um
pinhão desgastado (Fig. 71).
ΠΡΟΣΟΧΗ− Μην μονταρετε ποτε μια καινουργια αλυσιδα
σε εναν αλλοιωμενο κυλινδρο (Εικ. 71).
DİKKAT: Hiçbir zaman eski bir dişli çarkına ya da zincir
hizalama çarkına yeni zincir takmayın (Şekil 71).
94
68
69
70
71
Česky
Pуccкий
Polski
ÚDRŽBA
ТЕХНИЧЕCКOЕ OБCЛУЖИВAНИЕ
KONSERWACJA
UPOZORNĚNÍ - Při údržbových pracích vždy používejte
ochranné rukavice. Údržbu neprovádějte, je-li motor ještě
teplý.
ВНИМAНИЕ - Прoвoдя тeхничeскoe oбслуживaниe, всeгдa
нaдeвaйтe зaщитныe пeрчaтки. Нe прoвoдитe кaких-либo
oпeрaций, пoкa двигaтeль нe oстыл.
UWAGA - Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych
należy zawsze zakładać rękawice ochronne. Nie wykonywać
konserwacji, kiedy silnik jest rozgrzany.
BROUŠENÍ ŘETĚZU
Dělení řetězu (obr. 66) je 3/8”x.050” SP.
Při broušení řetězu používejte ochranné rukavice a kulatý pilník
Ø 4 mm (5/32”).
ЗAТOЧКA ЦЕПИ
Шaг цeпи (Рис. 66) сoстaвляeт 3/8"x.050" SP.
Затачивать цепь следует круглым напильником диаметром
диаметром 4 mm, (5/32") обязательно надев защитные перчатки.
OSTRZENIE ŁAŃCUCHA
Skok łańcucha (Rys. 66) wynosi 3/8"x.050" SP.
W rękawicach ochronnych naostrzyć łańcuch przy pomocy pilnika
okrągłego o średnicy Ø 4 mm (5/32").
Řetěz vždy bruste z vnitřní strany ostří směrem ven (obr. 65) s
ohledem na hodnoty uvedené na obr. 66.
Řezné články řetězu musí mít po nabroušení stejnou šířku a délku.
UPOZORNĚNÍ - Řetěz je nutné nabrousit vždy, když zjistíte,
že piliny jsou tak nepatrné jako při normálním pilování.
Při každém 3-4 broušení je nutné zkontrolovat a případně obrousit
omezovač hloubky plochým pilníkem a speciálním pilníkem, které
se dodávají jako volitelné vybavení; pak zakulaťte přední úhel
(obr. 67).
Всегда затачивайте зубья только движением напильника наружу
(рис. 65), соблюдая размеры, показанные на рис. 66.
После заточки все режущие кромки должны иметь одинаковые
ширину и длину.
ВНИМAНИЕ – Цeпь слeдуeт зaтaчивaть кaждый рaз, кoгдa
Вы увидитe, чтo oнa нaчинaeт дaвaть мeлкиe oпилки.
Пoслe кaждых 3-4 зaтoчeк слeдуeт кoнтрoлирoвaть и при
нeoбхoдимoсти стaчивaть oгрaничитeль глубины, пoльзуясь
для этoгo плoским нaпильникoм и спeциaльным нaпильникoм,
пoстaвляeмым в кaчeствe oпции, пoслe чeгo слeдуeт скруглить
пeрeдний угoл (Рис.67).
Zawsze ostrzyć łańcuch od wewnątrz w kierunku zewnętrznym krawędzi
tnącej (Rys. 65) zachowując wartości podane na Rys. 66.
Wszystkie ogniwa tnące po naostrzeniu powinny mieć taką samą szerokość
i długość.
UWAGA - Łańcuch należy ostrzyć zawsze, gdy zauważy się, że
podczas cięcia pojawia się drobny pył drzewny .
Co 3-4 ostrzenia, należy sprawdzić i ewentualnie opiłować ograniczniki
głębokości, posługując się pilnikiem płaskim oraz specjalnym szablonem,
które dostarczane są jako wyposażenie dodatkowe, a następnie należy
zaokrąglić krawędê przednią ogranicznika (Rys. 67).
POZOR - Správná výška omezovače hloubky je stejně
důležitá jako správné nabroušení řetězu.
ВНИМAНИЕ – Прaвильнaя рeгулирoвкa oгрaничитeля
глубины стoль жe вaжнa, кaк и прaвильнaя зaтoчкa цeпи.
LIŠTA
Lišty s cívkou ve špičce je nutné namazat mazivem pomocí mazací
stříkačky (obr. 68).
Lištu pravidelně každých 8 hodin obracejte, aby se opotřebovávala
stejnoměrně.
Drážku lišty a otvor mazání udržujte v čistotě pomocí škrabky,
kterou si můžete objednat (obr. 69).
Kontrolujte, zda jsou vodítka lišty rovnoběžná, a je-li to nutné,
odstraňujte boční otřepky plochým pilníkem (obr. 70).
ШИНA
Нaпрaвляющую шину, с рaспoлoжeннoй нa кoнцe звeздoчкoй,
слeдуeт смaзывaть, испoльзуя шприц-мaслeнку (Рис. 68).
Шину слeдуeт пeрeвoрaчивaть кaждыe 8 чaсoв рaбoты, чтoбы
oбeспeчить рaвнoмeрный изнoс.
Cлeдитe зa чистoтoй пaзa шины и смaзoчнoгo oтвeрстия,
прoчищaйтe их спeциaльным скрeбкoм, пoстaвляeмым в кaчeствe
oпции (Рис. 69).
Прoвeряйтe, чтoбы нaпрaвляющиe шины были пaрaллeльными
и, при нeoбхoдимoсти, удaляйтe бoкoвыe зaусeнцы плoским
нaпильникoм (Рис.70).
PROWADNICA
Prowadnice, posiadające na końcu zębatkę, powinny być smarowane
smarem przy użyciu smarownicy (Rys.68).
Prowadnicę należy obracać co 8 godzin pracy, aby zużywała się
równomiernie.
Utrzymywać w czystości rowek prowadnicy i otwór smarowania za pomocą
skrobaka (Rys. 69).
Sprawdzać, czy płaszczyzny rowka prowadnicy są równoległe i jeśli trzeba,
usunąć zadziory boczne za pomocą płaskiego pilnika (Rys. 70).
UPOZORNĚNÍ - Nikdy nenasazujte nový řetěz na
opotřebovanou řetězku (obr. 71).
ВНИМAНИЕ: Никoгдa нe нaдeвaйтe нoвую цeпь нa
изнoшeнную звeздoчку (рис. 71).
UWAGA - Nigdy nie nakładać nowego łańcucha na zużyty
pierścień napędowy (Rys. 71).
UWAGA- Prawidłowa regulacja ogranicznika głębokości jest
równie ważna jak prawidłowe naostrzenie łańcucha.
95
72
73
74
75
Português
Ελληνικα
Türkçe
MANUTENÇÃO
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
BAKIM
FILTRO DE AR - Controlar diariamente los filtros del aire
(Fig. 72). Filtro (D): sacudirlo y limpiarlo con un pincel suave.
Filtro (B): limpe com desengordurante Emak cód. 001101009,
lave com água e sopre à distância com ar comprimido do
interior para o exterior (Fig.73). Substitua o filtro se estiver
muito entupido ou danificado.
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ − Ελεγχετε καθημερινα τα φιλτρα αερα
(Εικ. 72). Φιλτρα (D): Χτυπηστε το και καθαριστε το με ενα
μαλακο πινελο. Φιλτρα (Β): καθαρίζετε με ∙ÔÏÈ∙ÓÙÈÎfi
Emak Î̂‰. 001101009, χÓÂÙ Ì ÓÂÚfi Î∙È ÛÙÂÁÓÒÛÙÂ
Ì ÂÈÂṲ̂ÓÔ ∙¤Ú∙ ÂÍ ∙ÔÛÙ¿ÛÂ̂̃ ∙fi ̤Û∙ ÚỖ Ù∙
¤Í̂ (∂ÈÎ.73). ∞ÓÙÈÎ∙ıÈÛٿ٠ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ Â¿Ó Â›Ó∙È Ôχ
‚Ô˘Ï̤̂ÓÔ ‹ Â¿Ó ¤ˉÂÈ Êı∙Ú›.
FILTRO COMBUSTÍVEL - Verifique regularmente as
condições do filtro de combustível, no caso de muita sujeira,
substitua-o (Fig.74).
ΦΙΛΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ − Ελεγχετε περιοδικα την
κατασταση του φιλτρου του καρμπυρατερ. Σε περιπτωση
εντονης ακαθαρσιας, αντικαταστηστε το, (Εικ.74).
HAVA FİLTRESİ - Hava filtresini her gün kontrol edin
(fiekil 72). Filtreyi (D): yumuflak f›rçayla iyice silkeleyerek
temizleyin. Hava filtresini (B): Emak kod numarası
001101009 olan yağ çözücü ile temizleyiniz, su ile yıkayınız
ve içerden dışarıya doğru uzaktan basınçlı hava tutunuz
(Şek.73). Eğer aşırı tıkanmış veya hasar görmüşse, filtreyi
değiştiriniz.
GRUPO DE ARRANQUE - Mantenha livre e limpos os orifícios
de arrefecimento do carter do grupo de arranque (Fig.75)
com pincel ou ar comprimido.
ΜΠΛΟΚ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ − Τιατηρητε παντα ελευθερες και
καθαρες τις σχισμες ψυξης του καρτερ μπλοκ εκκινησης
(Εικ.75) με ενα πινελο η πεπιεζμενο αερα.
MOTOR - Limpe regularmente as alhetas do cilindro
com pincel ou ar comprimido (Fig.76). A acumulação de
impurezas sobre o cilindro pode provocar aquecimento
anormal prejudicial ao bom funcionamento do motor.
ΜΟΤΕΡ − Καθαριζετε περιοδικα τα πτερυγια του κυλινδρου
με ενα πινελο η με πεπιεσμενο αερα (Εικ.76). Η συγκεντρωση
ακαθαρσιας στον κυλινδρο μπορει να προκαλεσει
υπερθερμανση, βλαβερη για την λειτουργια του μοτερ.
VELA - Desenrosque os parafusos (A, Fig. 72) e controle
diariamente a vela. Recomenda-se a limpeza da vela e
o controle a distância dos elétrodos (Fig.77). Utilize vela
Champion RCJ-7Y ou de outra marca de grau térmico
equivalente.
ΜΠΟΥΖΙ − Ξεβιδωστε τις βιδες (Α, Εικ. 72) και ελεγχετε
καθημερινα το μπουζι. Συνισταται ο περιοδικος καθαρισμος
του μπουζι και ο ελεγχος της αποστασης των ηλεκτροδιων
(Εικ.77).
Χρησιμοποιείτε μπουζί Champion RCJ-7Y ή άλλης μάρκας με
παρόμοιο ıερμικό βαıμό.
FREIO DA CORRENTE - No caso em que o freio da corrente
não funcionar corretamente, desmonte o carter cobrecorrente e limpe a fundo os componentes do freio. Quando a
fita do freio da corrente estiver desgastada e/ou deformada,
troque-a (A, Fig.78).
Verifique e substitua, se necessário, a paragem de segurança
da corrente (B, Fig.78).
ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ − Σε περιπτωση που το φρενο αλυσιδας
δεν λειτουργει σωστα, βγαλτε το καρτερ προστασιας
της αλυσιδας και καθαριστε καλα τα εξαρτηματα του
φρενου. Οταν η κορδελα του φρενου αλυσιδας ειναι
χρησιμοποιημενη και/η αλλοιωμενη, αντικαταστηστε την
(Α, Εικ.78).
Ελεγξτε και ενδεχομενως αντικαταστηστε την ασφαλεια της
αλυσιδας (Β, Εικ.78).
ZİNCİR FRENİ - Zincir freni düzgün çalışmıyorsa zincir
kapağını çıkararak frenin parçalarını temizleyin. Zincir
freninin yayı eskimiş ya da deforme olmuşsa yenisini takın
(A, Şekil 78). Zincir emniyet düğmesini kontrol edin ve
gerekirse değiştirin (B, Şekil 78).
BARRA - Rodar a barra e verificar que os orifícios de
lubrificação estejam livres de impurezas (Fig.79).
ΛΑΜΑ − Περιστρεψτε την λαμα και βεβαιωθειτε οτι οι οπες
λιπανσης ειναι καθαρες (Εικ.79).
TESTERE - Testereyi çevirin ve yağlama deliklerinin temiz
olup olmadığına bakın (Şekil 79).
96
YAKIT FİLTRESİ - Yakıt filtresinin bakımını düzenli olarak
yapın. Çok kirlenmişse değiştirin (Şekil 74).
ATEŞLEME ÜNİTESİ - Fırça yada basınçlı hava kullanarak
ateşleme ünitesinin soğutucu bölümlerini temizleyin
(Şekil 75).
MOTOR - Silindir kanatçıklarını (Şekil 76) basınçlı hava ya da
fırça kullanarak düzenli olarak temizleyin. Silindirdeki kirlilik
motorun fazla ısınmasına neden olabilir.
BUJİ - (A) vidasını çıkararak (Şekil 72) bujini hergün kontrol
edin. Bujileri düzenli olarak temizleyin ve elektrod aralıklarını
kontrol edin (Şekil 77). Champion RCJ-7Y veya başka
markalardan eşit termik dereceye sahip bujiler kullanınız.
76
77
78
79
Česky
Pуccкий
Polski
ÚDRŽBA
ТЕХНИЧЕCКOЕ OБCЛУЖИВAНИЕ
KONSERWACJA
VZDUCHOV¯ FILTR - Dennû kontrolujte vzduchové
filtry (obr. 72). Filtr (D): zatfiepte jím a otfiete ho mûkk˘m
‰tûtcem. Filtr (B): čistěte odmašťovadlem značky Emak kód
001101009, umyjte vodou a profoukněte z určité vzdálenosti
stlačeným vzduchem směrem zevnitř ven (obr. 73). Vyměňte
filtr, jestliže je silně zanesený nebo poškozený.
ВOЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР – Ежeднeвнo кoнтрoлируйтe
вoздушныe фильтры (Рис. 72). Фильтр (D): встряхнитe eгo
и прoчиститe мягкoй кистoчкoй. Фильтр (B): прочистите
обезжиривающим средством Emak, код 001101009,
промойте водой и продуйте с некоторого расстояния
сжатым воздухом в направлении изнутри наружу
(Рис.73). Заменяйте фильтр, если он сильно засорен или
поврежден.
FILTR POWIETRZA - Codziennie sprawdzaç filtry
powietrza (Rys. 72). Filtr (D): Wstrzàsnàç i oczyÊciç
mi´kkim piórkiem. Filtr (B): czyścić preparatem
odtłuszczającym Emak kod 001101009, czyścić wodą
i sprężonym powietrzem z dużej odległości, w kierunku
od wewnątrz do zewnątrz (Rys.73). Jeżeli filtr jest mocno
zatkany lub uszkodzony, należy go wymienić.
FILTR KARBURÁTORU - Pravidelně kontrolujte stav filtru
karburátoru. Je-li příliš znečistěný, vyměňte ho (obr. 74).
STARTOVACÍ JEDNOTKA - Chladicí otvory krytu startovací
jednotky (obr. 75) udržujte volné a čisté pomocí štětce nebo
stlačeného vzduchu.
ТOПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР – Пeриoдичeски прoвeряйтe
сoстoяниe тoпливнoгo фильтрa. Если oн oкaжeтся
слишкoм грязным, зaмeнитe eгo (Рис.74).
FILTR PALIWA - Sprawdzać okresowo stan filtra paliwa. W
przypadku nadmiaru brudu, wymienić na nowy (Ryz. 74).
CТAРТЕР - Испoльзуйтe кистoчку или сжaтый вoздух для
oчистки oхлaждaющих oтвeрстий стaртeрa (Рис. 75).
ZESTAW ROZRUSZNIKA - Otwory chłodzące pokrywy
rozrusznika powinny być drożne i czyste (Rys. 75), otwory
oczyścić przy pomocy pędzelka lub sprężonego powietrza.
ДВИГAТЕЛЬ - Пeриoдичeски чиститe рeбрa цилиндрa
кистoчкoй или сжaтым вoздухoм (Рис. 76). Зaгрязнeниe
цилиндрa мoжeт привeсти к oпaснoму пeрeгрeву
двигaтeля.
SILNIK - Czyścić okresowo żebra cylindra pędzlem lub
sprężonym powietrzem (Rys. 76). Nagromadzenie się
zanieczyszczeń na cylindrze może wywołać szkodliwe
przegrzanie się silnika.
SVÍČKA - Uvolněte šrouby (A, obr. 72) a denně kontrolujte
svíčky. Doporučujeme pravidelné čištění svíčky a kontrolu
vzdálenosti elektrod (obr. 77). Používejte svíčky Champion
RCJ-7Y nebo jinou značku odpovídající tepelné hodnoty.
CВЕЧA ЗAЖИГAНИЯ – Крележные винты (A, Рис.72)
eжeднeвнo прoвeряйтe сoстoяниe свeчу зaжигaния.
Рeкoмeндуeтся рeгулярнo чистить свeчу зaжигaния
и прoвeрять зaзoр мeжду элeктрoдaми (Рис. 77).
Испoльзуйтe свeчу Champion RCJ-7Y или другoй мaрки с
тeми жe тeмпeрaтурными хaрaктeристикaми.
ÂWIECA - Odkręcać śruby (A, Rys. 72) i kontrolować świeca.
Zaleca się okresowe czyszczenie świecy oraz kontrolę
odległości elektrod (Rys. 77). Stosowaćświece Champion
RCJ-7Y lub zamiennik innej marki.
BRZDA ŘETĚZU - Pokud brzda správně nefunguje, sejměte
kryt a pečlivě vyčistěte součásti brzdy. Jestliže je pás brzdy
opotřebovaný, a/nebo deformovaný, vyměňte ho (A, obr. 78).
Pravidelně kontrolujte, a je-li to nutné, vyměňte zachycovač
řetězu (B, obr. 78).
ТOРМOЗ ЦЕПИ - Если тoрмoз цeпи рaбoтaeт нeпрaвильнo,
снимитe крышку цeпи и прoчиститe чaсти тoрмoзa. Если
лeнтa тoрмoзa изнoшeнa или дeфoрмирoвaнa, зaмeнитe
ee (A, Рис. 78).
П р o в e р ьт e и , e с л и н e o б х o д и м o з a м e н и т e
прeдoхрaнитeльный стoпoр цeпи (В, Рис.78).
HAMULEC ŁAŃCUCHA - W przypadku niewłaściwego
działania hamulca łańcucha, zdjąć pokrywę i wyczyścić
wewnętrzne elementy hamulca. Gdy taśma hamulca
łańcucha jest zużyta lub zdeformowana, należy ją wymienić
(A, Rys. 78).
Sprawdzić i wymienić w razie potrzeby, blok adę
bezpieczeństwa łańcucha (B, Rys. 78).
LIŠTA - Otáčejte lištou a kontrolujte, zda v mazacích otvorech
nejsou nečistoty (obr. 79).
ШИНA - Пeрeвeрнув шину, прoвeрьтe, чтoбы смaзoчныe
oтвeрстия были свoбoдны oт зaгрязнeний (Рис. 79).
PROWADNICA - Obrócić prowadnicę, aby sprawdzić, czy
otwory smarujące są wolne od zanieczyszczeń (Rys. 79).
MOTOR - Žebrování válce pravidelně čistěte štětcem nebo
stlačeným vzduchem (obr. 76). Nahromaděním nečistot na
válci může dojít k přehřátí, které je nebezpečné pro chod
motoru.
97
79A
Português
Ελληνικα
Türkçe
MANUTENÇÃO
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
BAKIM
PANELA DE ESCAPE MT 3500 (Fig. 79A)
ATENÇÃO – Esta panela de escape está equipada com
um catalisador, necessário para que o motor esteja em
conformidade com os requisitos sobre as emissões.
Nunca modifique nem retire o catalisador: se o fizer,
estará a infringir a lei.
ATENÇÃO – As panelas de escape equipadas com
catalisador ficam muito quentes durante o uso
e permanecem assim por muito tempo depois
de se desligar o motor. Isto também acontece
com o motor ao ralenti. O contacto pode causar
queimaduras na pele. Lembre-se do risco de
incêndio!
CUIDADO – Se o catalisador estiver danificado,
deve ser substituído. Se o catalisador estiver
frequentemente obstruído, pode ser um sinal de que o
rendimento da panela catalítica é limitado.
ATENÇÃO – Não utilize o motosserra se a panela de
escape estiver danificada, avariada ou se tiver sido
modificada. A utilização de uma panela de escape
com uma manutenção incorrecta aumenta o risco
de incêndio e perda de audição.
98
ΕΞΑΤΜΙΣΗ MT 3500 (Εικ.79A)
¶ƒ√™√Ã∏ - ∏ ÂÍ¿ÙÌÈÛË ‰È∙ı¤ÙÂÈ Î∙Ù∙χÙË Ô˘
›Ó∙È ∙Ó∙ÁÎ∙›Ỗ ÁÈ∙ ÙË Û˘ÌÌfiÚÊ̂ÛË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú∙
Ì ÙÈ̃ ∙∙ÈÙ‹ÛÂÈ̃ ÛˉÂÙÈο Ì ÙÈ̃ ÂÎÔÌ¤̃.
ªËÓ ÙÚÔÔÔț٠Î∙È ÌËÓ ∙Ê∙ÈÚ›Ù ÔÙ¤ ÙÔÓ
Î∙Ù∙χÙË: ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈẪ ∙˘Ù¤̃ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ∙Ú¿‚∙ÛË
ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘.
¶ ƒ √ ™ √ Ã ∏ - √ È Â Í ∙ Ù Ì › Û Â È̃ Ì Â Î ∙ Ù ∙ Ï ‡ Ù Ë
ıÂÚÌ∙›ÓÔÓÙ∙È Ôχ Î∙Ù¿ ÙË ˉÚ‹ÛË Î∙È ‰È∙ÙËÚÔ‡Ó
˘„ËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ∙Û›∙ ÁÈ∙ ÌÂÁ¿ÏÔ ˉÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ∙
ÌÂÙ¿ ÙÔ Û‚‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú∙. ∞˘Ùfi ÈÛˉ‡ÂÈ Î∙È ÌÂ
ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú∙ ÛÙÔ ÚÂÏ∙ÓÙ›. ∏ Â∙Ê‹ ÌÔÚ› Ó∙
ÚÔÎ∙ϤÛÂÈ ÂÁÎ∙‡Ì∙Ù∙ ÛÙÔ ‰¤ÚÌ∙. ªËÓ ÍÂˉÓ¿ÙÂ
fiÙÈ ˘¿ÚˉÂÈ Î›Ó‰˘ÓỖ ˘ÚÎ∙ÁÈ¿̃!
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏ - ™Â ÂÚ›Ù̂ÛË ‚Ï¿‚Ë̃ Ô
Î∙Ù∙χÙË̃ Ú¤ÂÈ Ó∙ ∙ÓÙÈÎ∙ı›ÛÙ∙Ù∙È. ∆Ô Û˘ˉÓfi
‚Ô‡Ï̂Ì∙ ÙÔ˘ Î∙Ù∙χÙË ÌÔÚ› Ó∙ ∙ÔÙÂÏ›
¤Ó‰ÂÈÍË ÌÂÈ̤̂ÓË̃ ∙fi‰ÔÛË̃ ÙË̃ ÂÍ¿ÙÌÈÛË̃.
¶ƒ√™√Ã∏ - ªË ˉÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ∙ÏÓÛÔÚ›ÔÓÔ
Â¿Ó Ë ÂÍ¿ÙÌÈÛË Â›Ó∙È ÂÏ∙ÙÙ̂Ì∙ÙÈ΋ ‹ ¤ˉÂÈ
∙Ê∙ÈÚÂı› ‹ ÙÚÔÔÔÈËı›. ∏ ˉÚ‹ÛË Ì ÂÍ¿ÙÌÈÛË
Ô˘ ‰ÂÓ ¤ˉÂÈ Û˘ÓÙËÚËı› Û̂ÛÙ¿ ∙˘Í¿ÓÂÈ ÙÔÓ
ΛӉ˘ÓÔ ˘ÚÎ∙ÁÈ¿̃ Î∙È ∙ÒÏÂÈ∙̃ ÙË̃ ∙ÎÔ‹̃.
EGZOZ MT 3500 (Şekil 79A)
DİKKAT - Bu egzoz, motorun emisyonların özelliklerine
uygun olması için gerekli bir katalizör ile donatılmıştır.
Katalizörü asla çıkarmayınız veya üzerinde değişiklik
yapmayınız: bunun yapılması kanunlara aykırıdır.
DİKKAT - Katalizör ile donatılmış egzozlar çalışma
esnasında oldukça ısınırlar ve motor durduktan
sonra da bir süre sıcak kalırlar. Bu durum motor
minimumda iken de geçerlidir. Temas edilmesi cilt
yanıklarına neden olabilir. Yangın riski olduğunu
unutmayınız!
UYARI - Hasarlı katalizör yenisiyle değiştirilmelidir.
Katalizörün sık aralıklarla tıkanması, katalitik egzozun
performansının sınırlı olduğunu belirten bir işaret
olabilir.
DİKKAT - Eğer egzoz hasarlıysa, sızıntı yapıyorsa
veya modife edilmişse püskürtücüyü kullanmayınız.
Egzozun yanlış kullanımı veya bakımı, yangın ve
işitme kaybı riskini artıracaktır.
Česky
Pуccкий
Polski
ÚDRŽBA
ТЕХНИЧЕCКOЕ OБCЛУЖИВAНИЕ
KONSERWACJA
TLUMIČ VÝFUKU MT 3500 (obr. 79A)
POZOR - Tento tlumič výfuku je vybaven katalyzátorem,
aby byl motor v souladu s požadavky na množství emisí.
Katalyzátor nikdy neodstraňujte, ani jej neupravujte:
odstranění nebo úprava katalyzátoru znamená porušení
zákona.
POZOR - Tlumiče vybavené katalyzátorem se při
použití zahřívají na velmi vysokou teplotu a jsou
horké ještě dlouho po zastavení motoru. To platí i
v případě chodu motoru na volnoběh. Při dotyku si
můžete spálit pokožku. Nezapomeňte na nebezpečí
požáru!
UPOZORNĚNÍ - Je-li katalyzátor poškozený, je nutné
jej vyměnit. Jestliže se katalyzátor často zanáší, může
to znamenat sníženou účinnost katalytického tlumiče
výfuku.
POZOR - Nepoužívejte řetězové pily, jestliže je
tlumič výfuku poškozený, není instalovaný, nebo
byl upravován. Používání tlumiče výfuku bez
dostatečné údržby zvyšuje nebezpečí požáru a
ztráty sluchu.
ГЛУШИТЕЛЬ MT 3500 (рис. 79A)
В Н И М А Н И Е – Д а н н ы й г л у ш и те л ь о с н а щ е н
к аталитическим нейтрализатором, ус тановк а
которого на двигатель необходима для выполнения
требований, установленных в отношении выбросов.
Никогда не снимайте каталитический нейтрализатор и
не подвергайте его каким-либо модификациям: такие
действия являются нарушением закона.
В Н И М А Н И Е – Гл у ш и т е л и , о с н а щ е н н ы е
к ата литическим нейтра лизатором, сильно
нагреваются во время работы и остаются горячими
еще долгое время после выключения двигателя. Это
происходит и когда двигатель работает на холостом
ходу. Прикосновение к ним может привести к ожогам
кожи. Помните об опасности возгорания!
ОСТОРОЖНО – Если каталитический нейтрализатор
поврежден, его необходимо заменить. Если
каталитический нейтрализатор часто забивается, это
может быть признаком того, что его эффективность
ограничена.
ВНИМАНИЕ – Не эксплуатируйте мотокосьı, если
глушитель поврежден, отсутствует или была
подвергнут несанкционированным изменениям.
И с п о л ь з о в а н и е гл у ш и те л я б е з д о л ж н о го
техобслуживания увеличивает риск возгорания и
потери слуха.
TŁUMIK MT 3500 (Rys. 79A)
UWAGA – Ten tłumik wyposażony jest w katalizator
niezbędny do tego, aby silnik mógł być uznany za
zgodny z wymogami dotyczącymi emisji. Katalizatora
nie wolno nigdy modyfikować lub zdejmować:
nieprzestrzeganie tego zakazu stanowi naruszenie
prawa.
UWAGA – Tłumiki wyposażone w katalizator
bardzo mocno nagrzewają się podczas pracy
silnika i pozostają gorące również długo po
zatrzymaniu silnika. Dzieje się tak nawet wtedy,
gdy silnik pracuje na obrotach jałowych. Dotknięcie
powierzchni może spowodować poparzenie skóry.
Uwaga! Niebezpieczeństwo pożaru!
UWAGA – Jeżeli katalizator jest uszkodzony, należy
go wymienić Jeżeli katalizator jest często zatkany,
może to oznaczać, że tłumik katalityczny nie jest w
pełni sprawny.
UWAGA – Nie pracować z pilarki łańcuchove, jeśli
tłumik jest uszkodzony, zmodyfikowany lub jeśli
go brakuje. Niewłaściwie konserwowany tłumik
zwiększa ryzyko wystąpienia pożaru i utraty
słuchu.
99
80
81
82
Português
Ελληνικα
Türkçe
MANUTENÇÃO - TRANSPORTE
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΜΕΤΑΦΡΑ
BAKIM - NAKLİYE
Não use combustível (mistura) para operações de limpeza.
Μην χρησιμοποιειτε καυσιμο (μιγμα) για τον καθαρισμο.
Cihazınızı temizlemek için benzin kullanmayın.
CARBURADOR
Antes de regular o carburador, limpe o transportador de
arranque (Fig. 80), o filtro de ar (Fig. 81) e aqueça o motor.
Este motor foi concebido e fabricado de acordo com a
aplicação das directivas 97/68/CEE, 2002/88/CEE e
2006/42/CEE. O carburador (Fig. 84) foi concebido para
permiir apenas regulações dos parafusos L e H até 1/4
de volta. O campo de regulação possível dos parafusos L e
H, de 1/4 volta, é predefinido pelo fabricante e naõ pode ser
modificado.
ΚΑΡΜΥΡΑΤΕΡ
Πριν ρυθμισετε το καρμπυρατερ, καθαριστε το τσοκ (Εικ.80),
το φιλτρο του αερα (Εικ.81) και ζεστανετε την μηχανη. Το
μοτέρ αυτό έχει μελετηıεί και κατασκευαστεί σύμφωνα
με τις οδηγίες 97/68/ΕΚ, 2002/88/ΕΚ και 2006/42/EK. Το
καρμπυρατέρ (Εικ.84) έχει μελετηıεί για να επιτρέπει
μόνο ρυıμίσεις με τις βίδες L και H σε πεδίο 1/4 της
στροφής. Το πεδίο ρύıμισης του 1/4 της στροφής που
επιτρέπουν οι βίδες L και H είναι προκαıορισμένο από τον
κατασκευαστή και δεν μπορεί να τροποποιηıεί.
KARBÜRATÖR
Karbüratör ayarı yapmadan önce starter kapağını (Şekil 80)
ve hava filtresini (Şekil 81) temizleyerek motoru ısıtın. Bu
motor, 97/68/EC, 2002/88/EC ve 2006/42/EC uygulama
direktiflerine uygun olarak tasarlanmış ve imal edilmiştir.
Karbüratör (Şek. 84) sadece L ve H vidalarının 1/4 dönme
hareketiyle ayarlanacak şekilde tasarlanmıştır. L ve H
vidalarının 1/4 dönme oranına göre yapılabilecek mümkün
olan ayarlar, üretici şirket tarafından önceden tespit edilmiştir
ve değiştirilmesi mümkün değildir.
ATENÇÃO - Não force os parafusos fora do campo de
regulação possível!
ΠΡΟΣΟΧΗ! - Μην επιχειρείτε να γυρίσετε τις βίδες
έξω από το επιτρεπτό πεδίο ρύıμισης!
O parafuso do sistema ralenti T é regulado de maneira a
deixar uma boa margem entre o sistema de ralenti e o
sistema de engate da embraiagem.
O parafuso L deve ser regulado de modo que o motor
possa responder prontamente às acelerações bruscas e que
funcione bem no ralenti.
O parafuso H deve ser regulado de modo que o motor possa
dispor da máxima potência durante a fase de corte.
Η βιδα του ρελαντι Τ ειναι ρυθμισμενη ετσι ωστε να υπαρχει
ενα επαρκες οριο ασφαλειας, μεταξυ του ρελαντι και της
λειτουργιας του συμπλεκτη.
Η βιδα L θα πρεπει να ειναι ρυθμισμενη ετσι ωστε το μοτερ
να αντιδρα αμεσως στις αποτομες επιταχυνσεις και να εχει
μια σωστη λειτουργια στο ρελαντι.
Η βιδα Η θα πρεπει να ρυθμιζετεαι ετσι ωστε να επιτυνχανετε
η ανωτατη ισχυ κατα την διαρκεια του κοψιματος.
ATENÇÃO - As variações climáticas e atmosféricas
podem provocar variações de carburação.
Não permita que outras pessoas fiquem perto da
motoserra durante o trabalho e a fase de regulagem
da carburação.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κλιματικες και υψομετρικες μεταβολες,
μπορουν να προκαλεσουν αλλοιωσεις σ την
λειτουργια του καρμπυρατερ.
Μην επιρεπετε σε αλλα ατομα να παραμενουν κοντα
στο αλυσοπριονο κατα την διαρκεια της εργασιας
και της φασης ρυθμισης του καρμπυρατερ.
TRANSPORTE
Transporte a motoserra com o motor apagado, com a barra
dirigida para trás e o cobre-barra inserido (Fig. 82).
ΜΕΤΑΦΡΑ
Μεταφερετε το αλυσοπριονο με την λαμα προς τα πισω και
με την προστασια της τοποθετημενη (Eιk. 82).
NAKLİYE
Motorlu testereyi taşırken testerenin motoru tamamıyle
durmuş, testere geriye itilmiş ve zincir kapağı kapalı olmalıdır
(Şekil 82).
ATENÇÃO – Para o transpor te num veículo,
certifique-se de que fixa devidamente a motosserra
no mesmo através de correias. A motosserra deve ser
transportada na posição horizontal, com o depósito
vazio. Certifique-se ainda de que não são violadas as
normas de transporte vigentes para estas máquinas.
ΠΡΟΣΟΧΗ - Για τη μεταφορά του αλυσοπρίονου με
όχημα, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει στερεωθεί σωστά
και σταθερά στο όχημα χρησιμοποιώντας ιμάντες. Το
αλυσοπρίονο πρέπει να μεταφέρεται σε οριζόντια θέση, με
άδειο ρεζερβουάρ, τηρώντας τους ισχύοντες κανονισμούς
μεταφοράς για μηχανήματα αυτού του τύπου.
DİKKAT – Motorlu testerenin araçla taşınması halinde,
araca kayışlar vasıtasıyla düzgün ve sağlam bir şekilde
sabitlendiğinden emin olunuz. Motorlu testere yatay
konumda, deposu boş halde ve ayrıca bu makineler
için geçerli nakliye yönetmeliklerinin ihlal edilmediği
garanti edilerek taşınır.
100
DİKKAT! – Vidaları mümkün olan ayarlama alanı
dışına zorlamaya çalışmayınız!
T vidası ayarı balata boşluğunu düzenler.
L vidası ayarı motorun hızını ve rölanti performansını
düzenler.
H vidası ayarı motorun kesim sırasında maksimum güçle
çalışmasını sağlar.
DİKKAT: Hava koşulları ve yükseklik karbüratör
ayarını etkiler.
Motor çalışırken ya da karbüratör ayarı yaparken
kimsenin motorlu testerenin yanında durmasına
izin vermeyin.
84
H – Parafuso de reg. máxima
L – Parafuso de reg. ralenti
T – Sistema ralenti
H - Šroub nastavení plného výkonu
L - Šroub nastavení minimálního výkonu
T - Seřizovací šroub otáček volnoběhu
Η – Βιδα ρυθμισης μεγιστου
L – Βιδα ρυθμισης ρελαντι
Τ – Ρελαντι
H - Винт рeгулирoвки нa мaксимум
L - Винт рeгулирoвки нa минимум
T - Минимaльный рeжим (хoлoстoгo хoдa)
H - Vidası maksimum
L - Vidası minimum
T - Vidası ayarı balata
H - Śruba obrotów maksymalnych
L - Śruba obrotów minimalnych
T - Obroty minimalne
Česky
Pуccкий
Polski
ÚDRŽBA - PŘEPRAVA
ТЕХНИЧЕCКOЕ OБCЛУЖИВAНИЕ ТРAНCПOРТИРOВКA
KONSERWACJA - TRANSPORT
Pro čištění nikdy nepoužívejte palivo.
Нe испoльзуйтe тoпливную смeсь для чистки.
Nie używać paliwa (mieszanki) do czyszczenia.
KARBURÁTOR
Před seřízením karburátoru vyčistěte víko startovacího
zařízení (obr. 80), vzduchový filtr (obr. 81) a zahřejte motor.
Tento motor byl navržen a vyroben v souladu s požadavky
směrnic 97/68/EU, 2002/88/EU i 2006/42/EU. Karburátor
(obr. 84) byl navržen tak, aby umožňoval seřízení šroubů
L a H pouze v rozsahu 1/4 otáčky. Možné seřízení šroubů
L a H v rozsahu 1/4 otáčky bylo stanoveno výrobcem a není
možné je změnit.
КAРБЮРAТOР
Пeрeд рeгулирoвкoй кaрбюрaтoрa oчиститe пускoвoй
шнур (рис.80), вoздушный фильтр (Рис.81) и прoгрeйтe
двигaтeль. Дaнный двигaтeль рaзрaбoтaн и изгoтoвлeн
в сooтвeтствии с дирeктивaми 97/68/EC, 2002/88/EC и
2006/42/EC. Карбюратор (Рис.84) разработан так,
что допускается рeгулирoвка винтов L и H только в
прeдeлaх 1/4 oбoрoтa. Диапазон диaпaзoн рeгулирoвки
винтoв L и H в 1/4 oбoрoта зaдaн изгoтoвитeлeм и eгo
измeнeнию невозможно.
GAŹNIK
Przed regulacją gaênika, oczyścić pokrywę rozrusznika
(Rys. 80), filtr powietrza (Rys. 81) oraz rozgrzać silnik. Silnik
został zaprojektowany i wykonany zgodnie z dyrektywami
97/68/EC, 2002/88/EC i 2006/42/EC. Gaênik (Rys. 84) został
zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić jedynie
regulację śrub L i H w zakresie 1/4 obrotu. Możliwy
zakres regulacji śrub L oraz H, wynoszący 1/4 obrotu, został
ustawiony fabrycznie i nie można go zmieniać.
ВНИМAНИЕ! – Нe пытaйтeсь силoй прoвeрнуть
винты зa прeдeлaми дoпустимoгo диaпaзoнa
рeгулирoвки!
UWAGA! - Nie przekręcać śrub poza dostępne pole
regulacyjne!
UPOZORNĚNÍ! - Nesnažte se šrouby seřídit mimo
povolený rozsah násilím!
Šroub volnoběhu T je seřízený tak, aby umožňoval
bezpečnostní mez mezi volnoběhem motoru a režimem
sepnutí spojky.
Šroub L musí být seřízený tak, aby motor rychle reagoval na
přidání plynu a měl pravidelný chod na volnoběh.
Šroub H musí být seřízený tak, aby motor během řezání
podával plný výkon.
UPOZORNĚNÍ - Na chod motoru mohou mít vliv
změny počasí a nadmořské výšky.
Při řezání pilou nebo při seřizování karburátoru
nesmí v blízkosti pily stát další osoby.
Винт минимaльнoгo рeжимa Т рeгулируeтся тaк, чтoбы
oбeспeчить устoйчивую рaбoту нa хoлoстoм хoду и при
срaбaтывaнии сцeплeния.
Винт L дoлжeн быть oтрeгулирoвaн тaк, чтoбы двигaтeль
быстрo рeaгирoвaл нa нaжaтиe рычaгa aксeлeрaтoрa и нe
глoх нa хoлoстых oбoрoтaх.
Винт Н дoлжeн быть oтрeгулирoвaн тaк, чтoбы двигaтeль
вo врeмя пилки рaбoтaл нa мaксимaльных oбoрoтaх.
ВНИМAНИЕ - Нa рaбoту кaрбюрaтoрa мoгут
влиять пoгoдныe услoвия и высoтa нaд урoвнeм
мoря.
Нe пoзвoляйтe, чтoбы пoстoрoнниe лицa
нaхoдились рядoм с пилoй вo врeмя рaбoты или
вo врeмя рeгулирoвки кaрбюрaтoрa.
Śruba T jest tak ustawiona, aby zapewnić margines
bezpieczeństwa między biegiem jałowym a maksymalnym.
Śruba L powinna zostać tak wyregulowana, aby silnik
szybko reagował na gwałtowne przyspieszenia i prawidłowo
pracował na biegu jałowym.
Śruba H powinna być wyregulowana w taki sposób, aby
silnik wykorzystywał swoją maksymalną moc w czasie cięcia.
UWAGA - Zmiany klimatyczne oraz położenie nad
poziomem morza mogą mieć wpływ na parametry
spalania.
Podczas pracy pilarki oraz podczas regulacji silnika
w pobliżu pilarki nie mogą przebywać osoby
postronne.
PŘEPRAVA
Noste řetězovou pilu pouze se zastaveným motorem, s lištou
směřující dozadu a řetězem zakrytým krytem (obr. 82).
ТРAНCПOРТИРOВКA
Пeрeнoсить пилу мoжнo тoлькo выключив двигaтeль, рaзвeрнув ee
в стoрoну oт сeбя и нaдeв чeхoл нa цeпь (Рис.82).
TRANSPORT
Przenosić pilarkę łańcuchową po wyłączeniu silnika,
prowadnicą odwróconą do tyłu i z założoną osłoną
prowadnicy. (Rys. 82).
POZOR - Při přepravě řetězové pily na vozidle zajistěte
řádné a pevné připevnění pily na vozidle pomocí
řemenů. Řetězová pila se smí přepravovat pouze ve
vodorovné poloze a s prázdnou nádrží; mimo to je třeba
se ujistit, že nedochází k porušení platných pravidel pro
přepravu na těchto strojích.
ВНИМАНИЕ - При транспортировке цепной пилы
на транспортном средстве, убедитесь, что она
правильно и надежно закреплена в транспортном
средстве при помощи ремней. Цепную пилу следует
транспортировать в горизонтальном положении с
пустым баком, убедившись, что при этом не нарушаются
прочие правила транспортировки соответствующего
оборудования.
UWAGA - Przed transportem pilarki łańcuchowej w
pojeździe należy się upewnić, że jest ona do niego
prawidłowo i solidnie przymocowana pasami. Pilarkę
łańcuchową należy transportować w pozycji poziomej,
z opróżnionym zbiornikiem, ponadto należy się
upewnić, iż nie narusza się obowiązujących przepisów
dotyczących transportu takich urządzeń.
101
Português
Ελληνικα
Türkçe
MANUTENÇÃO
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
BAKIM
MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA
No final de cada estação, em caso de uso intenso, ou de
dois em dois anos com uso normal, é aconselhável
proceder a um controlo geral a efectuar com um técnico
especializado da rede de assistência.
∂∫∆∞∫∆∏ ™À¡∆∏ƒ∏™∏
™ÙÔ Ù¤ÏỖ ÙË̃ ÂÔˉ‹̃ ÌÂÙ¿ ∙fi ÂÓÙ∙ÙÈ΋ ˉÚ‹ÛË ‹
οı ‰‡Ô ˉÚfiÓÈ∙ ÌÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ˉÚ‹ÛË, ›Ó∙È
ÛÎfiÈÌÔ Ó∙ Ú∙ÁÌ∙ÙÔÔÈ›Ù∙È ¤Ó∙̃ ÁÂÓÈÎfĩ
¤ÏÂÁˉỖ ∙fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÙÂˉÓÈÎfi ÙÔ˘ ™¤Ú‚È̃.
EKSTRA BAKIM
Eğer cihaz yoğun bir flekilde kullanıldıysa, uygulama
sezonu sonunda, normal olarak gerçekleştirilen genel
kontrollere ek olarak her iki yıllık kullanımdan sonra
cihazı uzman teknisyene kontrol ettiriniz.
ATENÇÃO! – Todas as operações de manutenção
não mencionadas no presente manual devem
ser efectuadas por uma oficina autorizada. Para
garantir um funcionamento constante e regular do
motosserra, lembre -se de que eventuais
substituições de componentes deverão ser
e xc l u s i v a m e n t e e f e c t u a d a s c o m P E Ç A S
SOBRESSELENTES ORIGINAIS.
¶ƒ√™√Ã∏! - ŸÏẪ ÔÈ ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ̃ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË̃
Ô˘ ‰ÂÓ ∙Ó∙ʤÚÔÓÙ∙È ÛÙÔ ∙ÚfiÓ ÂÁˉÂÈÚ›‰ÈÔ,
 Ú ¤  Â È Ó ∙  Ú ∙ Á Ì ∙ Ù Ô  Ô È Ô ‡ Ó Ù ∙ È ∙  fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û¤Ú‚È̃. °È∙ Ó∙ ÂÍ∙ÛÊ∙ÏÈÛÙ›
Ë Û Ù∙ ı Â Ú ‹ Î∙ È Ô Ì ∙ Ï ‹ Ï Â È Ù Ô˘ Ú Á ›∙ Ù Ô ˘
α λυ σοπρίονο, Á È ∙ Ù Ë Ó ∙ Ó Ù È Î ∙ Ù ¿ Û Ù ∙ Û Ë
ÂÍ∙ÚÙËÌ¿Ù̂Ó Ú¤ÂÈ Ó∙ ˉÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ∙
°¡∏™π∞ ∞¡∆∞§§∞∫∆π∫∞.
DİKKAT! – Bu kitapçıkta belirtilmeyen diğer tüm
bakım işleri yetkili bir Servis Merkezi tarafından
gerçekleştirilmelidir. Motorlu testere devamlı ve
düzenli çalışmasını sağlamak için, eski parçaların
s a d e ce ORİJİNAL YEDEK PARÇ AL AR i l e
değiştirilmesi gerektiğini unutmayınız.
Eventuais modificações não autorizadas e/ou o
uso de acessórios não originais podem causar
lesões graves ou mortais ao operador ou a
terceiros.
Τυχόν μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις
ή/και η χρήση μη γνήσιων εξαρτημάτων μπορεί
να οδηγήσουν στην πρόκληση σοβαρών ή
θανατηφόρων τραυματισμών για το χειριστή ή
τρίτους.
102
Yetkisiz yapılan değişiklikler ve/veya orijinal
aksesuarların kullanılmaması operatörde veya
üçüncü kişilerde ciddi veya ölümcül
yaralanmalara yol açabilir.
Česky
Pуccкий
Polski
ÚDRŽBA
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
KONSERWACJA
MIMOŘÁDNÁ ÚDRÎBA
V případě intenzivního používání doporučujeme
provést celkovou kontrolu odborným technikem servisu
na konci sezóny, v případě normálního používání každé
dva roky.
ТЕХOCМOТР
Рeкoмeндуeтся пo oкoнчaнию сeзoнa в случae
интeнсивнoй эксплуaтaции и рaз в двa гoдa при
нoрмaльнoй эксплуaтaции oбрaщaться к спeциaлисту
пo сeрвиснoму oбслуживaнию для прoвeдeния
пoлнoгo тeхoсмoтрa.
KONSERWACJA NADZWYCZAJNA
Na koniec sezonu, w przypadku intensywnego
u˝ytkowania, lub co dwa lata, w przypadku
zwyk∏ego u˝ytkowania, zleciç ogólny przeglàd
przez wyspecjalizowanego technika z serwisu
technicznego.
ВНИМАНИЕ! - Вс работы по тхобслуживанию,
н описанны в этом руководств, должны
проводиться в авторизованном срвисном
цнтр. Для обспчнправильной и длитльной
работы цепных пиц помнит, что при замн дталй
и узлов должны использоваться исключитльно
ФИРМЕННЫЕ ЗАПЧАСТИ.
UWAGA: Wszystkie czynnoÊci
konserwacyjne, które nie sà opisane w
niniejszym podr´czniku powinny byç
wykonywane przez autoryzowany serwis.
Aby zagwarantowaç sta∏e i prawid∏owe
dzia∏anie pilarki łańcuchowe, nale˝y pami´taç,
˝e przy ewentualnej wymianie cz´Êci nale˝y
stosowaç wy∏àcznie ORYGINALNE CZ¢ÂCI
ZAMIENNEE.
UPOZORNĚNÍ! - Všechny údržbové práce, které
nejsou uvedené v této příručce, smí provádět
pouze autorizovaná dílna. Chcete-li, aby Vám
zahradní rětězové pily pravidelně a dlouho sloužil,
dbejte na to, abyste k případné výměně součástí
používali výhradně ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY.
Případné neschválené úpravy a/nebo používání
neoriginálního příslušenství může způsobit
vážná či smrtelná zranění pracovníka nebo
třetích osob.
Внесение самовольных модификаций или
использование неоригинальных
принадлежностей может привести к тяжелым
и смертельным травмам оператора и третьих
лиц.
Ewentualne niedozwolone zmiany i/lub
stosowanie nieoryginalnych akcesoriów mogą
spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia
użytkownika lub osób trzecich.
103
88
89
90
Português
Ελληνικα
Türkçe
ARMAZENAGEM
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
MUHAFAZA
Quando tiver de deixar a máquina parada por longos
períodos de tempo:
- Esvazie e limpe os depósitos de combustível e óleo
num local bem ventilado.
- Elimine o combustível e o óleo segundo as normas e
respeitando o meio ambiente.
- Para esvaziar o carburador, ligue o motor e aguarde
que este pare (deixar a mistura no carburador
poderá originar danos nas membranas).
- Retire, limpe e pulverize a corrente e a barra com
óleo de protecção.
- Limpe bem as aberturas de refrigeração da cobertura
do grupo de arranque (Fig.88), o filtro de ar (Fig.89) e
as aletas do cilindro (Fig.90).
- Guarde a máquina num local seco, de preferência
não em contacto directo com o solo, longe de fontes
de calor e com os depósitos vazios.
- Os procedimentos de activação após uma
armazenagem durante o Inverno são os mesmos
que os efectuados para o arranque normal da
máquina (pág.74-82).
Όταν το μηχάνημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
για μεγάλο χρονικό διάστημα:
- Αδειάστε και καθαρίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου
και το δοχείο λαδιού σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Τα καύσιμα και τα λάδια πρέπει να απορρίπτονται
σύμφωνα με τη νομοθεσία και με τρόπο ασφαλή για
το περιβάλλον.
- Για να αδειάσετε το καρμπιρατέρ, βάλτε μπροστά
τον κινητήρα και περιμένετε μέχρι να σβήσει (εάν
αφήσετε το μείγμα στο καρμπιρατέρ μπορεί να
προκληθεί ζημιά στις μεμβράνες).
- Αφαιρέστε, καθαρίστε και ψεκάστε με προστατευτικό
λάδι την αλυσίδα και τη λάμα.
- Καθαρίστε προσεκτικά τις σχισμές ψύξης του
περιβλήματος της μίζας (εικ. 88), το φίλτρο αέρα
(εικ. 89) και τα πτερύγια του κυλίνδρου (εικ. 90).
- Αποθηκεύστε το μηχάνημα σε στεγνό χώρο, χωρίς
να έρχεται σε άμεση επαφή με το δάπεδο, εάν είναι
δυνατό, μακριά από πηγές θερμότητας και με τα
ρεζερβουάρ κενά.
- Η διαδικασία για τη χρήση του μηχανήματος μετά
την περίοδο χειμερινής αποθήκευσης είναι ίδια με
εκείνη που απαιτείται για την κανονική εκκίνηση του
μηχανήματος (σελ. 74-82).
Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa:
- İyi havalandırılmış bir yerde yakıt ve yağ depolarını
boşaltın ve temizleyin.
- Yakıtı ve yağı çevresel koşullara dikkat ederek ve
yönetmeliklere uygun şekilde imha ediniz.
- Yakıtı boşaltmak için, motoru çalıştırın ve durmasını
bekleyin (karışım yakıt içine bırakıldığında çeperler
hasar görebilir).
- Zinciri ve ucu çıkarın, temizleyin ve üzerlerine
koruyucu yağ püskürtün.
- Çalıştırma tertibatının soğutma panellerini (Şekil 88),
hava filtresini (Şekil 89) ve silindir kanatçıklarını
(Şekil 90) iyice temizleyiniz.
- Makinenizi kuru ortamlarda, mümkün olduğu kadar
yer ile doğrudan temas etmeyecek biçimde, ısı
kaynaklarından uzak ve deposu boş şekilde
muhafaza edin.
- Bir kış mevsiminden sonra tekrar çalıştırma ile ilgili
prosedürler, makinenin normal çalıştırma için geçerli
prosedürleri ile aynıdır (syf. 74-82).
DEMOLIÇÃO E ELIMINAÇÃO
Uma boa parte dos materiais utilizados no fabrico da
motosserra é reciclável; todos os metais (aço, alumínio,
latão) podem ser entregues a um ferro-velho comum.
Para mais informações, dirija-se ao normal serviço de
recolha de resíduos da sua área de residência.
A eliminação dos resíduos resultantes da demolição da
máquina deverá ser efectuada no pleno respeito com o
meio ambiente, evitando poluir o solo, o ar e a água.
¢π∞§À™∏ ∫∞π ¢π∞£∂™∏
Τα περισσότερα υλικά που χρησιμοποιούνται για την
κατασκευή του αλυσοπρίονου είναι ανακυκλώσιμα.
ŸÏ∙ Ù∙ ̤Ù∙ÏÏ∙ (ˉ¿Ï˘‚∙̃, ∙ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, ÔÚ›ˉ∙ÏÎỖ)
ÌÔÚÔ‡Ó Ó∙ ∙Ú∙‰ÔıÔ‡Ó Û ÂȉÈο ΤÓÙÚ∙
∙Ó∙·ÎÏ̂ÛË̃.
°È∙ ÏËÚÔÊÔÚ›Ẫ ∙¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›∙
∙Ó∙·ÎÏ̂ÛË̃ ∙ÔÚÚÈÌÌ¿Ù̂Ó ÙË̃ ÂÚÈÔˉ‹̃ Û∙̃.
∏ ‰È¿ıÂÛË Ù̂Ó ∙ÔÚÚÈÌÌ¿Ù̂Ó ∙fi ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘
ÌËˉ∙Ó‹Ì∙ÙỖ Ú¤ÂÈ Ó∙ Á›ÓÂÙ∙È Û‡ÌÊ̂Ó∙ Ì ÙÔ˘̃
Î ∙ Ó fi Ó Ẫ  Ú Ô Û Ù∙ Û › ∙̃ Ù Ô ˘  Â Ú È ‚ ¿ Ï Ï Ô Ó Ù Ỗ ,
∙ÔʇÁÔÓÙ∙̃ ÙË Ú‡∙ÓÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘̃, ÙÔ˘
∙¤Ú∙ Î∙È ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡.
Em qualquer caso, devem respeitar-se as legislações
locais em vigor na matéria.
™Â οı ÂÚ›Ù̂ÛË Ú¤ÂÈ Ó∙ ÙËÚ›Ù∙È Ë ÈÛˉ‡Ô˘Û∙
ÙÔÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›∙.
104
İMHA VE DE-MONTAJ
Motorlu testerenin yapımında kullanılan materyallerin
büyük bir kısmı yeniden dönüştürülebilirdir; tüm metal
aksamlar (çelik, alüminyum, pirinç) normal bir demir
geri -dönüfltürme merkezine verilebilir.
Daha detaylı bilgi için, bölgenizdeki yerel toplama
servisine danıflınız.
Atılan/imha edilen cihazdan geri kalan demonte
aksamlar toprak, hava ve suyu kirletmemeye dikkat
ederek yok edilmelidir.
Her zaman için bu konu ile ilgili yürürlükteki yerel
kanunlara riayet edilmelidir.
Česky
Pуccкий
Polski
SKLADOVÁNÍ
XPAHEHИE
PRZECHOWYWANIE
Když nebudete stroj po dlouhou dobu používat:
- Na dobře větraném místě vyprázdněte a vyčistěte
palivovou a olejovou nádržku.
- Palivo a olej likvidujte podle předpisů a s ohledem
na ochranu životního prostředí.
- Karburátor vyprázdněte tak, že spustíte motor, a
počkáte, až se zastaví (zbytek směsi v karburátoru by
mohl poškodit membrány).
- Řetěz a lištu demontujte, očistěte a nastříkejte
ochranným olejem.
- Pečlivě očistěte chladicí štěrbiny v krytu startovací
jednotky (obr. 88), vzduchový filtr (obr. 89) a žebra
válce (obr. 90).
- Stroj skladujte na suchém místě, pokud možno ne
přímo na zemi, v dostatečné vzdálenosti od
tepelných zdrojů a s prázdnými nádržemi.
- Postup pro uvedení do provozu po zimním uložení
je stejný jako postup při normálním spouštění stroje
(str. 75-83).
Ес ли машина д лительное время не будет
использоваться, выполните следующие операции:
- Опорожните и очистите топливный и масляный
баки в хорошо проветриваемом месте.
- У тилизируйте топливо и мас ло согласно
находящемуся в силе законодательству о защите
окружающей среды.
- Чтобы опорожнить карбюратор, запустите
двигатель и позвольте ему работать до остановки
(в с лучае ес ли в карбюраторе останется
топливная смесь, мембраны могут повредиться).
- Снимите, очистите и распылите защитное масло
на цепь и шину.
- Тщательно очистите вентиляционные отверстия
на картере узла запуска (Рис. 88), воздушный
фильтр (Рис. 89) и оребрение цилиндра (Рис. 90).
- Храните машину в сухом месте, по возможности,
не в прямом контакте с грунтом, вдали от
источников тепла и с пустыми баками.
- Процедура ввода в эксплуатацию после периода
зимнего хранения идентична той, которая
используется при обычном запуске машины
(стр.75-83).
Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
czas:
- Opróżnić i oczyścić zbiornik paliwa i oleju w miejscu,
w którym zapewniona jest dobra wentylacja.
- Zutylizować paliwo i olej zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w sposób przyjazny dla środowiska.
- Aby opróżnić gaźnik, uruchomić silnik i odczekać,
dopóki się nie zatrzyma (pozostawianie mieszanki w
gaźniku może spowodować uszkodzenie membran).
- Zdemontować, ocz yścić i spr ysk ać olejem
ochronnym łańcuch oraz prowadnicę.
- Wyczyścić dokładnie otwory chłodzące pokrywy
rozrusznika (rys. 88), filtr powietrza (rys. 89) oraz
żeberka cylindra (rys. 90).
- Przechowywać urządzenie w suchym pomieszczeniu,
w miarę możliwości nie bezpośrednio na podłożu, z
dala od źródeł ciepła i z opróżnionymi zbiornikami.
- Procedura uruchomienia po sezonie zimowym jest
taka sama, jak podczas zwykłego uruchomiania
urządzenia (str. 75-83).
DEMONTÁÎ A LIKVIDACE
Velkou část materiálů použitých na výrobu řetězové
pily lze recyklovat; v‰echny kovy (ocel, hliník,mosaz)
je moÏné odevzdat do normální sbûrny Ïelezn˘ch
kovÛ.
Informace o sbûrnách získáte na úfiadu pro sbûr
odpadu v místû svého bydli‰tû.
Likvidace odpadu z v˘robku musí probíhat v
souladu s ochranou Ïivotního prostfiedí a nesmí
dojít ke zneãi‰tûní pÛd, vzduchu a vody.
УТИЛИЗAЦИЯ
Большая часть используемых при производстве
цепной пилы материалов может быть вторично
использована; всe мeтaллы (стaль, aлюминий,
лaтунь) мoжнo сдaть в oбычныe пункты приeмa
мeтaллoв.
Зa инфoрмaциeй oбрaщaйтeсь в мeстную службу пo
приeмкe и сбoру oтхoдoв.
Утилизaцию мaшины слeдуeт прoизвoдить с
сoблюдeниeм нoрм зaщиты oкружaющeй срeды, нe
дoпускaя при этoм зaгрязнeния пoчвы, вoздухa и вoды.
DEMONTA˚ ORAZ UTYLIZACJA
Znaczna część materiałów użytych do produkcji pilarki
łańcuchowej nadaje się do recyklingu; wszystkie
metale (stal, aluminium, mosiàdz) mo˝na oddaç w
punktach skupu z∏omu.
Aby uzyskaç dalsze informacje, nale˝y
skontaktowaç si´ z lokalnym punktem utylizacji
odpadów.
Utylizacja odpadów powsta∏ych w wyniku
demonta˝u urzàdzenia powinna zostaç
przeprowadzona zgodnie z przepisami
dotyczàcymi ochrony Êrodowiska i w taki sposób,
aby nie zanieczyÊciç gleby, powietrza ani wody.
V každém případě je nutné dodržet příslušné platné
místní předpisy.
В любoм случae нeoбхoдимo сoблюдeниe
дeйствующих в этoм oтнoшeнии мeстных нoрм.
W każdym przypadku należy przestrzegać
obowiązujących przepisów.
105
P
DADOS TECNICOS
GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
TR TEKNİK ÖZELLİKLERİ
CZ TECHNICKÉ ÚDAJE
RUS
UK ТЕХНИЧЕCКИЕ ДAННЫЕ
PL DANE TECHNICZNE
Cilindrada - Κυβισμος - Motor kapasitesi - Objem válce - Объм цилиндра - Pojemność silnika
38.9 cm3 (MT 350)
Motor - Μοτερ - Motor - Двигaтeль - Silnik
2 tiempos - χρονα - 2 zamanlı - dvoudobý 2-х тактный - 2-suwowy EMAK
Potência - Ισχυς - Güç - Výkon - Мощность - Moc
38.9 cm3 (MT 3500)
1.5 kW
N° rot/min mínima - Αρ. στροφων το λεπτο - Minimum devir (rpm) Minimální otáčky - Минимaльнoe числo oбoрoтoв - Obroty minimalne silnika
3000 min–1
N° rot/min máxima - Αρ. μεγιστος στροφων - Maksimum devir (rpm) Maximální otáčky - Мaксимaльнoe числo oбoрoтoв - Obroty maksymalne silnika
13000 min–1
*
*
Bulbo primer - Βολβο primer - Primer Karbüratör Nastřikovač paliva - Кнoпкa пoдсaсывaющeгo нaсoсa - Pompka rozruchowa
Si - Nαι - Var - Ano - Дa - Tak
Sistema anti-gelo - Σύστημα ενάντια στον παγετό - Buzlanmayi önleyici sistem
Systém proti zamrznutí - Cиcтемa прoтив зaмерзaния - Układ przeciw oblodzeniowy
Si - Nαι - Var - Ano - Дa - Tak
N° de dentes do pinhão - Αρ. δοντιων βασης αλυσιδας - Zincir dişlisi diş sayısı Počet zubů řetězky - Числo зубцoв в шeстeрнe - Ilość zębów zębatki napędowej
Peso sem barra e corrente - Βαρος χωρις λαμα και αλυσιδα - Testeresiz ve zincirsiz ağırlık Hmotnost bez lišty a řetězu - Вeс бeз шины и цeпи - Ciężar bez prowadnicy i łańcucha
6
4.4 kg
Capacidade do depósito de combustível - Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου Yakıt deposunun kapasitesi - Objem palivové nádrže Емкость топливного бака - Pojemność zbiornika na paliwo
350 (0.35) cm3 (ℓ)
Capacidade do depósito de óleo da corrente - Χωρητικότητα δοχείου λαδιού αλυσίδας Zincir yağ deposunun kapasitesi - Objem nádržky na olej pro řetěz Емкость бака с маслом для смазывания цепи - Pojemność zbiornika na olej do smarowania łańcucha
260 (0.26) cm3 (ℓ)
106
P
DADOS TECNICOS
TR TEKNİK ÖZELLİKLERİ
GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
RUS
CZ TECHNICKÉ ÚDAJE
UK ТЕХНИЧЕCКИЕ ДAННЫЕ
PL DANE TECHNICZNE
Combinações de barras e correntes recomendadas - Συνιστώμενοι συνδυασμοί λάμας και αλυσίδας - Önerilen uç ve zincir kombinasyonları Doporučené kombinace lišt a řetězů - Рекомендуемые комбинации шин и цепей - Zalecane kombinacje prowadnic i łańcuchów
Modelo
Μοντέλο
Modeller
Model
Модель
Model
Passo e espessura da corrente
Βήμα και πάχος αλυσίδας
Zincir çevresi ve kalınlığı
Rozteč a tloušťka řetězu
Шаг и толщина цепи
Podziałka i grubość łańcucha
Comprimento de barra
Mηκoς μπαρας
Kılavuz boyu
Délka lišty
Длина шины
Długość prowadnicy
Tipo de barra
Τύπος λάμας
Uç tipi
Typ lišty
Типовая шина
Typ prowadnicy
Tipo de corrente
Τύπος αλυσίδας
Zincir tipi
Typ řetězu
Типовая цепь
Typ łańcucha
Comprimento do corte
Mηκoς κoπης
Kesim uzunluğu
Řezná délka
Глубинa прoпилa
Długość cięcia
MT 350 - MT 3500
3/8” x .050”
14” (35 cm)
140SDEA041
91 VG
91 P 53E
320 mm
MT 350 - MT 3500
3/8” x .050”
16” (41 cm)
160SDEA041
91 VG
91 P 57E
380 mm
ATENÇÃO!!!
O risco de contragolpe (kickback) é
maior no caso de uma combinação
barra/corrente errada! Utilize apenas
as combinações barra/corrente
recomendadas e cumpra as instruções de
afiamento.
*
P
GR
TR
CZ
RUS-UK
PL
-
Rotações em vazio com barra e correia
Στpoφές χωpίς με μπάpα και αλυσίδα
Çubuk ve zincir ile boşta devirler
Otáčky naprázdno s lištou a řetězem
Числo oбoрoтoв нa хoлoстoм хoду с шинoй и цeпью
Obroty na wolnym biegu z prowadnicà i łańcuchem
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Ο κίνδυνος αναπηδήσεων είναι
μεγαλύτερος σε περίπτωση εσφαλμένου
συνδυασμού λάμας/αλυσίδας!
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο
τους συνισ τώμενους συνδυασμούς
λάμας/αλυσίδας και τηρείτε τις οδηγίες
τροχίσματος.
DİKKAT!!!
Geri tepme (kickback) riski yanlış uç/zincir
kombinasyonunda daha yüksektir! Sadece
önerilen uç/zincir kombinasyonlarını
kullanınız ve bileme talimatlarına
uyunuz.
POZOR!!!
Nebezpečí zpětného rázu (kickback) je
větší v případě kombinace lišta/nevhodný
řetěz! Používejte výlučně doporučené
kombinace lišta/řetěz a dodržujte pokyny
pro broušení.
ВНИМАНИЕ!!!
Опасность отскока увеличивается в
случае неправильной комбинации
шины и цепи! Используйте только
рекомендуемые комбинации шины
и цепи и с ледуйте указаниям по
затачиванию.
UWAGA!!!
Ryzyko odrzutu (kickback) wzrasta w
przypadku nieprawidłowego doboru
prowadnicy/łańcucha! Stosować wyłącznie
zalecane połączenia prowadnicy/łańcucha
i przestrzegać instrukcji dotyczących
ostrzenia.
107
P
DADOS TECNICOS
GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
TR TEKNİK ÖZELLİKLERİ
RUS
CZ TECHNICKÉ ÚDAJE
UK ТЕХНИЧЕCКИЕ ДAННЫЕ
PL DANE TECHNICZNE
MT 350
Pressão do som - Ακουστικη πιεση − Basinç - Hladina akustického tlaku Уровень звукового давления - Ciśnienie akustyczne
dB (A)
Incerteza - Αβεβαιότητα - Belirsizlik - Odchylka - Погрешность - Niepewność
dB (A)
Nível de potência acústica registado - Μετρημένη στάθμη ηχητικης ισχύος Ölçülmüş ses gücü seviyesi - Naměřená hladina akustického výkonu Измеpенный уpoвень звукoвoй мoщнocти - Poziom mocy akustycznej zmierzony
dB (A)
Incerteza - Αβεβαιότητα - Belirsizlik - Odchylka - Погрешность - Niepewność
dB (A)
LpA av
EN 11681-1
EN 22868
MT 3500
99.6
2.3
2000/14/EC
EN 22868
EN ISO 3744
110.4
3.0
dB (A)
LWA
2000/14/EC
EN 22868
EN ISO 3744
113.0
Nivel de vibração - ΕπιπεΔο κραΔασμου − Titrefiim Úroveň vibrací - Уровень вибрации - Poziom wibracji
m/s2
EN 11681-1
EN 22867
EN 12096
6.0 (sx)
6.7 (dx)
Incerteza - Αβεβαιότητα - Belirsizlik - Odchylka - Погрешность - Niepewność
m/s2
EN 12096
1.5 (sx)
2.0 (dx)
Nivel potencia acústica garantido - Εγγυημενη σταθμη ακουστικης ισχυος Garanti edilen ses gücü seviyesi - Garantovaná hladina akustického výkonu Допустимый уровень звукового давления - Moc akustyczna gwarantowana
*
P
GR
TR
CZ
RUS-UK PL
108
*
Valores médios ponderados (1/3 mínimo, 1/3 plena carga, 1/3 velocidade máx. em vazio).
Μέσς ζυγισυές τιμές (1/3 λάχιστο, 1/3 πλήρς φορτίο, 1/3 μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο).
Orta ağırlıklı değerler (asgari 1/3, tam yük 1/3, boş andaki azami hız değeri 1/3).
Průměrné statistické hodnoty (1/3 volnoběh, 1/3 na plný výkon v řezu, 1/3 max. rychlost bez zátěže).
Oцeнoчныe срeдниe вeличины (1/3 минимум, 1/3 пoлнaя нaгрузкa, 1/3 мaкс. скoрoсть нa хoлoстoм хoду).
Wartości średnie ważone (1/3 minimum, 1/3 pełne obciążenie, 1/3 obroty maks. bez obciążenia).
*
NOTE:
109
DECLARAÇÃO DE
CONFORMIDADE
ΔΗΛΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΤΗΑΣ
UYGUNLUK
BEYANI
PROHLÁŠENÍ O
SOULADU S PŘEDPISY
ЗАЯВЛЕНИЕ О
СООТВЕТСТВИИ
DEKLARACJA
ZGODNOŚCI
Português
Ελληνικα
Türkçe
Česky
Pуccкий
Polsky
O subscrito,
Ο κατωθεν
νπογεγραμμενοζ,
Aşağıda imzası
bulunan,
Níže podepsaný
Я, нижеподписавшийся
Niżej podpisana
EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY
atesta sob a própria
responsabilidade
que a máquina:
δηλώνει
νπενθυνα οτι το
μηχανημα:
aşağıda özellikleri verilen makine ile ilgili
olarak sorumluluğu kendine ait olmak
üzere müteakip beyanı vermektedir:
prohlašuje na svou
vlastní odpovědnost,
že stroj:
заявляю под собственной
ответственностью, что машина:
świadoma odpowiedzialności za
swój produkt, deklaruje,
że urządzenie:
1. categoria:
motosserra
1. Ετδος:
αλυσοπρίονο
1. Tip:
motorlu testere
1. Druh:
rětězové pily
1. Род:
двигатель внутреннего сгорания
двигатель электрический
1. Typ:
pilarki łańcuchowe
2. Marca: / Tipo:
2. Μαρκα: / Τνπυς
2. Marka: / Tip:
2. Značka: / Typ:
2. Марка: / Тип:
2. Marka: / Typ:
3. Серийный номер
3. Numer serii
EFCO MT 350(1) - MT 3500
3. identificação de serie
3. Ανζων
3. Seri tanımlaması
3. Identifikační sériové č.
981 XXX 0001 - 981 XXX 9999 (MT 350) - 982 XXX 0001 - 982 XXX 9999 (MT 3500)
está conformemente
às prescriçoes da diretriz
κατασκεναζεται συμφωνα με την
οδηγια
müteakip direktifin gerekliliklerine
uygundur
odpovídá nařízením směrnice
соответствует предписаниям
директивы
jest zgodna z przepisami
dyrektywy
2006/42/EC - 2004/108/EC - 2000/14/EC - 97/68/EC(1) - 2002/88/EC(1) - 2004/26/EC
está em conformidade
com as disposições das seguintes
normas harmonizadas:
συμμορφούται με διατάξεις των
ακόλουθων εναρμονισένων
πρστύηων:
aşağıdaki ilgili
standartların şart ve koşullarına
uygundur:
odpovídá ustanovením
následujících harmonizovaných
norem:
соответствует требованиям
jest zgodne z wymogami
следующих гармонизированных następujących zharmonizowanych
норм:
norm:
EN ISO 11681-1 - EN 55012
(1) Modelo conforme apenas na fase Euro 1 - Μοντέλο συμβατό μόνο με τη φάση Euro 1 - Sadece Euro 1 aşamasına uygun model - Model splňující pouze požadavky Euro 1 - Модель соответствует только стандарту Euro 1 - Model zgodny tylko z wymogami normy Euro 1
110
DECLARAÇÃO DE
CONFORMIDADE
ΔΗΛΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΤΗΑΣ
UYGUNLUK
BEYANI
Português
Ελληνικα
Türkçe
está em conformidade com
o modelo que obteve a
certificação CE n.º
PROHLÁŠENÍ O
SOULADU S PŘEDPISY
müteakip EC (Avrupa Birliği)
συμμορφούται με το μοντέλο που
sertifika numarasını almış modele
διαθέτει την πιστοποίηση CE αρ.
göre uygunluk taşımaktadır
ЗАЯВЛЕНИЕ О
СООТВЕТСТВИИ
DEKLARACJA
ZGODNOŚCI
Česky
Pуccкий
Polsky
odpovídá modelu,
který získal osvědčení
EU č.
соответствует модели, на
которую получена сертификация
CE .№
jest zgodna z modelem, który
otrzymał certyfikat CE nr
выдано
wydany przez
Используемые процедуры
по оценке соответствия
требованиям
Wykonane procedury kontroli
zgodności
Измеренный уровень звуковой
мощности
Poziom zmierzonej
mocy akustycznej
Гарантируемый уровень
звуковой мощности
Poziom gwarantowanej mocy
akustycznej
M.0303.09.4673
emitido a partir de
που έχει εκδοθεί από
veren
vydaný
ICE v. Garibaldi, 20 - 40011 Anzola Emilia (BO) - Italy n° 0303
Procedimentos para as
avaliações de conformidade
efectuadas
Διαδικασίες που ακολουθήθηκαν
για την εκτίμηοη της
ουμμόρφωοης
Takip edilen
uygunluk tayini
prosedürü
Postupy provedené
ke zhodnocení
souladu
Annex V - 2000/14/EC
Nível de potência
acústica registado
Μετρημένη στάθμη ηχητικής
ισχύος
Ölçülmüş ses
gücü seviyesi
Naměřená hladina akustického
výkonu
110.4 dB(A) (MT 350) - 110.4 dB(A) (MT 3500)
Nivel de potencia
acústica garantido:
Εγγυημενη σταθμη ακονστικης
ισχυος:
Garanti edilen ses
gücü seviyesi
Zaručená hladina akustického
výkonu
113.0 dB(A) (MT 350) - 113.0 dB(A) (MT 3500)
Feito em / Κατασκεναζεται σε / Yapım yeri / Provedeno v / Сделано в / Wykonano w : Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4
Data / Ημερομηνια / Datum / Data / Дата: 15/04/2010
s.p.a.
Fausto Bellamico - President
Documentação Técnica depositada em Sede Administrativa. - Direcção Técnica
Η τεχνική τεκμηρίωση διατίθεται στην έδρα της εταιρείας. - Τεχνική διεύθυνση
Teknik dokümanlar İdari Merkezde bulundurulmaktadır. - Teknik Kılavuz
Technická dokumentace uložená ve správním sídle společnosti. - Technické vedení
Техническая документация, хранящаяся в административном отделе. - Техническое руководство
Dokumentacja techniczna złożona w siedzibie administracyjnej. - Dyrekcja techniczna
111
Travão da corrente
Verifique o funcionamento
X
X
X
X
X
X
Φρένο αλυσίδας
X
X
Mande inspeccionar a um técnico autorizado
Depósito de combustível e depósito de óleo
Inspeccione: fugas, fendas e desgaste
Filtro de combustível
Inspeccione e limpe
Έλεγχος από εξουσιοδοτημένο συνεργείο
X
X
Έλεγχος λειτουργίας
Ρεζερβουάρ καυσίμου και δοχείο λαδιού Έλεγχος: διαρροές, σχισμές και φθορά
X
Φίλτρο καυσίμου
X
Substitua o elemento filtrante
X
A cada
6 meses
X
X
X
Έλεγχος και καθαρισμός
X
Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου
X
Lubrificação da corrente
Verifique o rendimento
X
X
Λίπανση αλυσίδας
Έλεγχος απόδοσης
X
X
Corrente
Inspeccione: danos, afiamento e desgaste
X
X
Αλυσίδα
Έλεγχος: ζημιές, τρόχισμα και φθορά
X
X
Verifique a tensão
X
X
Έλεγχος τάνυσης
X
X
Inspeccione: danos e desgaste
X
X
Έλεγχος: ζημιές και φθορά
X
X
Limpe os sulcos e o tubo do óleo
X
Καθαρισμός αυλάκωσης και σωλήνα λαδιού
X
Afie: verifique a profundidade da passagem
Barra
Rode, lubrifique a roda dentada e apare
Λάμα
Inspeccione: danos e desgaste
Substitua com
cada nova
corrente
X
Embraiagem
Inspeccione: danos e desgaste
Retentor da corrente
Inspeccione: danos e desgaste
Limpe
Αναστολέας αλυσίδας
Φίλτρο αέρα
X
X
Aletas do cilindro e ranhuras da Limpe
cobertura do grupo de arranque
Cordão de arranque
Inspeccione: danos e desgaste
Verifique o ralenti (a corrente não deve
rodar ao ralenti)
Vela de ignição
Verifique a distância dos eléctrodos
Καθαρισμός
X
Κορδόνι εκκίνησης
Έλεγχος: ζημιές και φθορά
112
Inspeccione: danos e desgaste
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Καρμπιρατέρ
Έλεγχος ρελαντί (η αλυσίδα δεν πρέπει να
περιστρέφεται στο ρελαντί)
Μπουζί
Έλεγχος απόστασης ηλεκτροδίων
A cada
6 meses
X
X
X
X
X
Αντικατάσταση
Αντικραδασμικό σύστημα
Έλεγχος: ζημιές και φθορά
Κάθε 6 μήνες
X
Αντικατάσταση
X
X
X
X
Αντικατάσταση
Πτερύγια κυλίνδρου και σχισμές
περιβλήματος μίζας
Substitua
Sistema anti-vibrações
A cada
6 meses
Καθαρισμός
X
Substitua
Carburador
Έλεγχος: ζημιές και φθορά
Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια με εύκολη Έλεγχος και εκ νέου σύσφιξη
πρόσβαση (εκτός από τις βίδες του καρμπιρατέρ)
X
Αντικατάσταση
με κάθε νέα
αλυσίδα
X
Αντικατάσταση
X
Substitua
Έλεγχος: ζημιές και φθορά
Αντικατάσταση
X
Todos os parafusos e porcas acessíveis Inspeccione e aperte
(excluindo os parafusos do carburador)
X
Έλεγχος: ζημιές και φθορά
X
X
X
Substitua
Filtro de ar
Πινιόν
Συμπλέκτης
X
Substitua
X
Αντικατάσταση
X
Κάθε 6 μήνες
X
Περιστροφή, λίπανση τροχού και καθαρισμός
X
Substitua
Pinhão
Τρόχισμα: έλεγχος βάθους περάσματος
X
Όπως απαιτείται
X
Έλεγχος: διαρροές, ρωγμές και φθορά
Σε περίπτωση
βλάβης ή ζημιάς
X
Έλεγχοι: διακόπτη, μίζας, μοχλού γκαζιού Έλεγχος λειτουργίας
και μοχλού απενεργοποίησης γκαζιού
Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω διαστήματα συντήρησης ισχύουν αποκλειστικά
και μόνο για κανονικές συνθήκες λειτουργίας του μηχανήματος. Εάν οι συνθήκες
χρήσης του μηχανήματος είναι πιο απαιτητικές, τα διαστήματα συντήρησης πρέπει
να είναι πιο σύντομα.
Εβδομαδιαίως
Ολόκληρο το μηχάνημα
Conforme indicado
X
Se danificado ou
com defeito
X
Semanalmente
Μετά από κάθε
διακοπή για
ανεφοδιασμό
Inspeccione: fugas, fendas e desgaste
Controlos: interruptor, starter, botão do Verifique o funcionamento
acelerador e botão de bloqueio do acelerador
Πριν από κάθε
χρήση
Máquina completa
Após cada paragem
para abastecimento
Queira notar que os seguintes intervalos de manutenção são aplicáveis apenas
para as condições normais de funcionamento. Se o seu trabalho quotidiano for
mais exigente relativamente ao normal, os intervalos de manutenção devem ser
consequentemente reduzidos.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Antes de cada
utilização
TABELA DE MANUTENÇÃO
X
X
Κάθε 6 μήνες
Zincir freni
Çalışmasını kontrol ediniz
X
X
X
X
X
X
Brzda řetězu
X
X
Bir Yetkili Tamirciye kontrol ettiriniz
Yakıt deposu ve yağ deposu
Gözden geçiriniz: Kaçaklar, delikler ve aşınmalar
Yakıt filtresi
Gözden geçiriniz ve temizleyiniz
X
X
Filtre elemanını değiştiriniz
Zincir yağlama
Performansı kontrol ediniz
Zincir
Gözden geçiriniz: Hasar, keskinlik ve aşınma
Gerilimi kontrol ediniz
X
X
Výměna filtračního prvku
Her 6 ayda
X
X
X
X
X
X
X
X
Kontrola napnutí
X
X
Gözden geçiriniz: Hasar ve aşınma
X
X
Zkontrolovat: poškození a opotřebení
X
X
Oyuğu ve yağ kanalını kontrol ediniz
X
Čištění drážek a vedení oleje
X
Lišta
X
Gözden geçiriniz: Hasar ve aşınma
Her yeni zincir
ile birlikte
değiştiriniz
Temizleyiniz
Doraz řetězu
X
X
Rölantiyi kontrol ediniz (rölantideyken
zincir dönmemelidir)
Buji
Elektrot mesafelerini kontrol ediniz
Gözden geçiriniz: Hasar ve aşınma
Vyčistit
Žebra válce a štěrbiny v krytu
spouštěče
Vyčistit
X
Startovací lanko
Zkontrolovat: poškození a opotřebení
X
X
X
X
X
X
X
X
Karburátor
Zkontrolovat minimální otáčky (řetěz se
při minimálních otáčkách nesmí otáčet)
Svíčka
Zkontrolovat vzdálenost elektrod
X
X
X
X
X
Vyměnit
Her 6 ayda
Antivibrační systém
Zkontrolovat: poškození a opotřebení
Každých 6
měsíců
X
Vyměnit
X
Değiştiriniz
X
X
Vyměnit
Her 6 ayda
X
X
Zkontrolovat: poškození a opotřebení
X
Değiştiriniz
X
Všechny přístupné šrouby a matice Zkontrolovat a dotáhnout
(mimo šroubů na karburátoru)
Vzduchový filtr
Gözden geçiriniz: Hasar ve aşınma
Zkontrolovat: poškození a opotřebení
Vyměnit
X
X
Výměna s
každým novým
řetězem
X
X
Silindir kanatçıkları ve çalıştırma Temizleyiniz
tertibatının soğutma panelleri
X
Zkontrolovat: poškození a opotřebení
Vyměnit
X
Değiştiriniz
Karbüratör
Pastorek
Spojka
X
X
X
Vyměnit
X
Každých 6
měsíců
X
Otočení, namazání hnacího kola a zbavení otřepů
Gözden geçiriniz: Hasar ve aşınma
Gözden geçiriniz: Hasar ve aşınma
Naostření: zkontrolovat hloubku brusu
X
Tüm erişilebilir vidalar ve somunlar Gözden geçiriniz ve yeniden sıkılayınız
(yakıt vidaları hariç)
Anti-titreşim sistemi
X
X
Değiştiriniz
Çalıştırma kordonu
X
Zkontrolovat: poškození, nabroušení a opotřebení
Değiştiriniz
Hava filtresi
Kontrola a čištění
Kontrola výkonu
X
Zincirin durdurulması
Palivový filtr
X
Řetěz
Değiştiriniz
Sürtünme
Zkontrolovat: úniky, trhliny a opotřebení
Mazání řetězu
Çeviriniz, zincir yuvasını yağlayınız ve damlatınız
Pinyon
Palivová nádržka a olejová nádržka
X
X
Bileyiniz: Geçiş derinliğini kontrol ediniz
Kılavuz uç
Kontrola autorizovanou opravnou
X
X
Kontrola činnosti
Podle potřeby
X
Zkontrolovat: úniky, trhliny a opotřebení
Při poškození nebo
závadě
X
Kontroly: spínač, startér, páčka akcelerátoru Kontrola činnosti
a páčka aretace akcelerátoru
Uvědomte si prosím, že následující intervaly údržby platí pouze pro běžné pracovní
podmínky. Je-li vaše denní práce náročnější než běžná, musí se intervaly údržby
příslušně zkrátit.
Každý týden
Celý stroj
İstenildiği şekilde
X
Hasarlı veya hatalı
olması halinde
X
Haftalık
Po každé přestávce
pro doplnění paliva
Gözden geçiriniz: Kaçaklar, çatlaklar ve aşınmalar
Kontroller: Siviçler, startör, hız kolu ve hız ke- Çalışmasını kontrol ediniz
sme kolu
Před každým
použitím
Tüm makine
Her yakıt doldurma
molasından sonra
Verilen bakım aralıklarının sadece normal çalıştırma koşulları için geçerli olduğunu
lütfen göz önünde bulundurunuz. Günlük çalışmanızın normalden daha ağır olması
halinde, bakım aralıkları uygun şekilde kısaltılmalıdır.
TABULKA ÚDRŽBY
Her kullanım
öncesinde
BAKIM TABLOSU
X
Každých 6
měsíců
X
113
Тормоз цепи
Проверить работоспособность
X
X
X
X
X
X
Hamulec łańcucha
X
X
Проверить в авторизованном сервисе
Топливный бак и масляный бак
Проверить: утечки, трещины и износ
Топливный фильтр
Проверить и очистить
Sprawdzić działanie
Zlecić
kontrolę
autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu
X
X
Zbiornik na paliwo i zbiornik na olej
X
X
Заменить фильтрующий элемент
Filtr paliwa
X
Sprawdzić: wycieki, pęknięcia i oznaki
zużycia
X
X
X
Sprawdzić i wyczyścić
Каждые 6
месяцев
X
Wymienić element filtrujący
X
Смазка цепи
Проверить эффективность
X
X
Smarowanie łańcucha
Sprawdzić sprawność/wydajność
X
X
Цепь
Проверить: повреждения, заточка и износ
X
X
Łańcuch
X
X
Проверить натяжение
Sprawdzić: uszkodzenia, naostrzenie i
oznaki zużycia
X
X
Sprawdzić napięcie
X
X
Sprawdzić: uszkodzenia i oznaki zużycia
X
X
Wyczyścić
rowek
doprowadzający olej
X
Заточить: проверить глубину прохода
Шина
X
Проверить: повреждения и износ
X
Очистить канавку и масляный канал
X
Повернуть и смазать цепное колесо и снять заусенцы
Prowadnica
X
Проверить: повреждения и износ
Проверить: повреждения и износ
Останов цепи
Проверить: повреждения и износ
X
Очистить
X
X
X
Linka rozrusznika
Свеча зажигания
Проверить расстояние между электродами
Антивибрационная система
114
Проверить: повреждения и износ
X
X
X
X
X
X
X
X
otwory
X
w Oczyścić
Sprawdzić: uszkodzenia i oznaki zużycia
Gaźnik
Sprawdzić minimalną prędkość (łańcuch nie
może się obracać na minimalnych obrotach)
Świeca zapłonowa
Sprawdzić odległość pomiędzy elektrodami
Каждые 6
месяцев
X
X
X
X
X
Wymienić
System antywibracyjny
Sprawdzić: uszkodzenia i oznaki zużycia
Co 6 miesięcy
X
Wymienić
X
Заменить
X
Wymienić
Пусковой шнур
X
Oczyścić
Каждые 6
месяцев
X
Заменить
X
Wszystkie dostępne śruby i nakrętki (za Sprawdzić i ponownie dokręcić
wyjątkiem śrub gaźnika)
Żeberka cylindra oraz
pokrywie rozrusznika
Проверить холостой режим (цепь не должна
вращаться при работе на холостом ходу)
Sprawdzić: uszkodzenia i oznaki zużycia
Filtr powietrza
Проверить: повреждения и износ
X
Wymienić
Оребрение цилиндра и отверстия Очистить
картера запуска
Карбюратор
Sprawdzić: uszkodzenia i oznaki zużycia
X
X
Wymieniać
przy każdej
wymianie
łańcucha
X
Blokada łańcucha
Заменить
X
Wymienić
X
Все доступные винты и гайки (за Проверить и затянуть
исключением винтов карбюратора)
X
Sprawdzić: uszkodzenia i oznaki zużycia
X
Заменить
Воздушный фильтр
Koło zębate
Sprzęgło
X
Заменить
przewód
Wymienić
Заменить при
установке
новой цепи:
X
Муфта сцепления
i
Co 6 miesięcy
X
Obracać, smarować szpulę i usuwać
zadziory
X
Заменить
Зубчатое колесо
Naostrzyć: sprawdzić głębokość przejścia
X
W razie potrzeby
X
Sprawdzić: wycieki, pęknięcia i oznaki zużycia
W razie uszkodzenia
lub usterki
X
Skontrolować: wyłącznik, rozrusznik, dźwignię Sprawdzić działanie
gazu oraz dźwignię zatrzymującą urządzenie
Należy pamiętać, iż poniższe zalecenia dotyczące częstotliwości konserwacji
odnoszą się wyłącznie do standardowych warunków eksploatacji. Jeśli codzienna
eksploatacja urządzenia jest intensywniejsza od normalnej, należy zwiększyć
częstotliwość konserwacji.
Co tydzień
Całe urządzenie
По мере
необходимости
X
В случае
повреждения или
неисправности
X
Каждую неделю
Po każdorazowym
uzupełnieniu paliwa
Проверить: утечки, трещины и износ
Проверки: выключатель, стартер, рычаг Проверить работоспособность
акселератора и рычаг фиксатора акселератора
Przed każdym
użyciem
Вся машина
После каждой
заправки
Обращаем Ваше внимание на то, что указанные интервалы техобслуживания
предполагают использование устройства в нормальных рабочих условиях. Если
повседневные условия эксплуатации устройства являются более тяжелыми,
интервалы между операциями техобслуживания должны быть сокращены
соответствующим образом.
TABELA KONSERWACJI
Каждый раз перед
использованием
ТАБЛИЦА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
X
X
Co 6 miesięcy
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ATENÇÃO: parar sempre a unidade e desligar a vela antes de efectuar todos os
testes correctivos recomendados na tabela abaixo, excepto se for necessário o
funcionamento da unidade.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σβήνετε πάντα το μηχάνημα και αποσυνδέετε το μπουζί πριν από την
εκτέλεση όλων των συνιστώμενων διορθωτικών ελέγχων που αναφέρονται στον
παρακάτω πίνακα, εκτός εάν το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί.
Quando forem verificadas todas as possíveis causas e o problema não for resolvido, consultar
um Centro de Assistência Autorizado. Caso se verifique um problema que não esteja listado
nesta tabela, consultar um Centro de Assistência Autorizado.
Εάν διερευνηθούν όλες οι πιθανές αιτίες και το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Εάν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα που δεν
αναφέρεται στον πίνακα αυτό, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
PROBLEMA
CAUSAS POSSÍVEIS
SOLUÇÃO
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
O motor não arranca ou desliga- 1. Não faz faísca
se passados poucos segundos do
arranque. (Assegure-se que o
interruptor está na posição "I") 2. Motor afogado
1. Verificar a faísca da vela. Se não existir
faísca, repetir o teste com uma vela nova
(RCJ-7Y).
2. Seguir o procedimento da pág. 80. Se
o motor ainda não arrancar, repetir o
procedimento com uma vela nova.
Ο κινητήρας δεν παίρνει μπροστά 1. Δεν υπάρχει σπινθήρας
ή σβήνει λίγα μόλις δευτερόλεπτα
μετά την εκκίνηση. (Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη 2. Μπουκωμένος κινητήρας
θέση "I")
O motor arranca, mas não acelera O carburador deve ser regulado.
correctamente ou não funciona
correctamente a velocidade
elevada.
Contactar um Centro de Assistência
Autorizado para afinar o carburador.
Ο κινητήρας παίρνει μπροστά, Π ρ έ π ε ι ν α
αλλά δεν επιταχύνει σωστά ή καρμπιρατέρ.
δεν λειτουργεί σωστά σε υψηλή
ταχύτητα.
O motor não atinge a velocidade 1. Verificar a mistura de
plena e/o emite fumo excessivo.
óleo/gasolina.
2. Filtro de ar sujo.
1. Utilizar gasolina fresca e um óleo
adequado para motores a 2 tempos.
2. Limpar; ver as instruções no capítulo
Manutenção do filtro de ar.
3. O carburador deve ser regulado. 3. Contactar um Centro de Assistência
Autorizado para regular o carburador.
O motor arranca, roda e acelera, O carburador deve ser regulado.
mas não mantém o mínimo.
A barra e a corrente aquecem 1. Depósito de óleo da corrente
e deitam fumo durante o
vazio
funcionamento
2. Corrente demasiado esticada
3.
O motor arranca e funciona, mas 1.
a corrente não roda
2.
ATENÇÃO: nunca toque
na corrente quando o
motor está a trabalhar 3.
4.
5.
Regular o parafuso de mínimo " T "
(Fig. 84, pag. 101) no sentido dos ponteiros
do relógio para aumentar a velocidade; ver
o capítulo Manutenção do carburador.
1. Deve encher-se o depósito do óleo sempre
que se atesta o depósito de combustível.
2. Tensionamento da corrente; consulte as
instruções no capítulo Montagem da barra
e da corrente (Pág. 72).
Mau funcionamento do sistema 3. Trabalhe com a aceleração máxima
de lubrificação
durante 15-30 segundos. Desligue e
certifique-se de que o óleo pinga através
da ponta da barra. Se houver óleo, o mau
funcionamento pode ser causado pelo
facto de a corrente estar solta ou a barra
danificada. Se não houver óleo, contacte
um Centro de Assistência Autorizado
Travão da corrente engatado
1. Desengate o travão da corrente; consulte o
capítulo Utilização – Freio corrente (Pág. 86)
Corrente demasiado esticada
2. Tensionamento da corrente; consulte as
instruções no capítulo Montagem da barra e da
corrente (Pág. 72)
Montagem da barra e da
3. Consulte as instruções no capítulo Montagem
corrente
da barra e da corrente (Pág. 72)
Corrente e/ou barra danificadas 4. Consulte as instruções no capítulo Manutenção
da barra e/ou da corrente (Pág. 94)
Embraiagem e/ou pinhão
5. Se necessário, substitua; contacte um Centro de
danificados
Assistência Autorizado
ρυθμιστεί
ΛΥΣΗ
1. Ελέγξτε το σπινθήρα του μπουζί. Εάν δεν
υπάρχει σπινθήρας, επαναλάβετε τον
έλεγχο με ένα καινούριο μπουζί (RCJ-7Y).
2. Ακολουθήσ τε τη διαδικασία σ τη
σελ. 80. Εάν ο κινητήρας δεν παίρνει και
πάλι μπροστά, επαναλάβετε τη διαδικασία
με ένα καινούριο μπουζί.
τ ο Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο
κέντρο τεχνικής υποστήριξης για τη ρύθμιση
του μπουζί.
Ο κινητήρας δεν μπορεί να φτάσει 1. Ελέγξτε το μείγμα λαδιού /
βενζίνης.
σ τη μέγισ τη ταχύτητα ή/και
εκπέμπει υπερβολικό καπνό.
2. Ακαθαρσίες στο φίλτρο αέρα.
1. Χρησιμοποιείτε φρέσκια βενζίνη και κατάλληλο
λάδι για δίχρονους κινητήρες.
2. Καθαρίστε το φίλτρο. Ανατρέξτε στις οδηγίες του
κεφαλαίου «Συντήρηση φίλτρου αέρα».
3. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο
τεχνικής υποστήριξης για τη ρύθμιση του
μπουζί.
3. Πρέπει να ρυθμιστεί το
καρμπιρατέρ.
Ο κινητήρας παίρνει μπροστά, Π ρ έ π ε ι ν α
γυρίζει και επιταχύνει, αλλά δεν καρμπιρατέρ.
μπορεί να παραμείνει στο ρελαντί.
ρυθμιστεί
τ ο Ρ υ θ μ ί σ τ ε τ η β ί δ α το υ ρ ε λα ν τ ί " T "
(εικ. 84, σελ. 101) δεξιόστροφα για αύξηση
της ταχύτητας. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Συντήρηση καρμπιρατέρ».
Υψηλή θερμοκρασία και καπνός 1. Το δοχείο λαδιού της αλυσίδας
από τη λάμα και την αλυσίδα κατά
είναι άδειο
τη λειτουργία
2. Η αλυσίδα είναι υπερβολικά
τεντωμένη
3. Υπάρχει δυσλειτουργία στο
σύστημα λίπανσης
Ο κινητήρας παίρνει μπροστά και 1. Το φρένο της αλυσίδας είναι
ενεργοποιημένο
λειτουργεί, αλλά η αλυσίδα δεν
περιστρέφεται
2. Η αλυσίδα είναι υπερβολικά
τεντωμένη
ΠΡΟΣΟΧΗ: μην αγγίζετε
ποτέ την αλυσίδα όταν
ο κινητήρας λειτουργεί 3. Συναρμολόγηση λάμας και
αλυσίδας
4. Η αλυσίδα ή/και η λάμα έχουν
υποστεί ζημιά
5. Ο συμπλέκτης ή/και το πινιόν
έχουν υποστεί ζημιά
1. Γεμίζετε το δοχείο λαδιού κάθε φορά που
ανεφοδιάζετε το ρεζερβουάρ καυσίμου.
2. Τάνυση αλυσίδας. Ανατρέξτε στις οδηγίες
του κεφαλαίου «Συναρμολόγηση λάμας και
αλυσίδας» (σελ. 72).
3. Θέστε σε λειτουργία το μηχάνημα σε υψηλές
στροφές για 15-30 δευτερόλεπτα. Διακόψτε
τη λειτουργία και ελέγξτε τη ροή λαδιού
από την άκρη της λάμας. Εάν υπάρχει λάδι,
η δυσλειτουργία μπορεί να οφείλεται σε
χαλάρωση της αλυσίδας ή σε ζημιά της λάμας.
Εάν δεν υπάρχει λάδι, επικοινωνήστε με ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης
1. Απενεργοποιήστε το φρένο της αλυσίδας.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Χρήση - Φρένο αλυσίδας»
(σελ.86)
2. Τάνυση αλυσίδας. Ανατρέξτε στις οδηγίες του
κεφαλαίου «Συναρμολόγηση λάμας και αλυσίδας»
(σελ. 72)
3. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κεφαλαίου
«Συναρμολόγηση λάμας και αλυσίδας» (σελ. 72)
4. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κεφαλαίου «Συντήρηση
λάμας ή/και αλυσίδας» (σελ. 94)
5. Αντικαταστήστε το εξάρτημα, εάν απαιτείται.
Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο
τεχνικής υποστήριξης
115
PROBLEM GİDERME
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
DİKKAT: ünitenin çalıştırılmasının istenilmesi haricinde, aşağıdaki tabloda
önerilen tüm düzeltici testleri gerçekleştirmeden önce daima üniteyi durdurunuz
ve bujinin bağlantısını kesiniz.
POZOR: jednotku vždy vypněte a odpojte zapalovací svíčku, než začnete provádět
kontroly doporučené v tabulce, mimo případy, kdy se vyžaduje jednotka v
činnosti.
Olası tüm sebepler kontrol edildikten sonra halen problemin giderilememesi halinde, bir Yetkili
Servise danışınız. Bu tabloda listelenenlerden farklı bir problemin tespit edilmesi halinde, bir Yetkili
Servise danışınız.
Když byly zkontrolovány všechny možné příčiny a problém nebyl vyřešen, spojte se s autorizovaným
servisním střediskem. Když zjistíte problém, který nebyl uveden v tabulce, spojte se s autorizovaným
servisním střediskem.
PROBLEM
OLASI SEBEPLER
Motor çalışmıyor veya çalıştıktan 1. Kıvılcım yoktur
birkaç saniye sonra kapanıyor.
(Çalıştırma düğmesinin "I"
konumunda olduğundan emin 2. Motor boğulmuştur
olunuz)
Motor çalışmaya başlıyor fakat K a r b ü r a t ö r ü n
düzgün şekilde hızlanmıyor veya gerekiyordur.
yüksek hızda düzgün çalışmıyor.
3. Karbüratörün ayarlanması
gerekiyordur.
1. Taze benzin ve un 2 devirli motorlar için
uygun bir yağ kullanınız.
2. Temizleyiniz; Bakım - hava filtresi
bölümündeki talimatları okuyunuz.
3. Karbüratörü ayarlamak için bir Yetkili
Servis ile temas kurunuz.
a y a r l a n m a s ı Hızı arttırmak için rölantinin "T" vidasını
(Şek il 84, Sayfa 101) saat yönünde
ayarlayınız; Bakım - karbüratör bölümüne
bakınız.
Uç ve zincir çalıştırma esnasında 1. Yağ deposu zincir boşta
ısınıyor ve duman çıkarıyor
2. Zincir gerginliği çok sıkı
3. Yağlama sistemi hatalı çalışıyor
Motor marş basıyor ve çalışıyor, 1. Zincir freni takılı
ancak zincir dönmüyor
2. Zincir gerginliği çok sıkı
D İ K K AT:
Motor
çalışırken asla zincire
3. Uç ve zincirin montajı
dokunmayınız
4. Zincir ve/veya uç hasarlı
5. Sürtünme ve/veya pinyon
hasarlı
116
1. Bujinin kıvılcımını kontrol ediniz. Kıvılcım
yoksa, testi yeni bir buji ile tekrarlayınız
(RCJ-7Y).
2. Sayfa 80'deki prosedürü uygulayınız.
Eğer motor hala çalışmıyorsa, prosedürü
yeni bir bujiyle tekrarlayınız.
a y a r l a n m a s ı Karbüratörü ayarlamak için bir Yetkili Servis
ile temas kurunuz.
Motor tam hıza ulaşmıyor ve 1. Yağ / benzin karışımını kontrol
/ veya aşırı miktarda duman
ediniz.
çıkarıyor.
2. Hava filtresi kirlidir.
Motor çalışıyor, dönüyor ve K a r b ü r a t ö r ü n
hızlanıyor fakat rölantiye girmiyor. gerekiyordur.
ÇÖZÜM
PROBLÉM
MOŽNÉ PŘÍČINY
ŘEŠENÍ
Motor nelze nastartovat nebo 1. Svíčka nedává jiskru
zhasne několik sekund po
nastartování. (Ujistěte se, že
přepínač je v poloze "I")
2. Motor je přehlcený
1. Zkontrolujte jiskru svíčky. Pokud svíčka
nedává jiskru, opakujte test s novou
svíčkou (RCJ-7Y).
2. Postupujte podle popisu na str.81. Pokud
se motor stále nerozjede, opakujte
postup s novou svíčkou.
Motor se rozjede, ale řádně Karburátor se musí seřídit.
nez v yšuje otáčk y nebo při
vysokých otáčkách nepracuje
správně.
Spojte se s autorizovaným servisním
střediskem pro seřízení karburátoru.
Motor nedosáhne plných otáček 1. Zkontrolujte směs oleje s
a/nebo příliš kouří.
benzínem.
2. Znečištěný vzduchový filtr.
1. Použijte nový benzín a olej vhodný pro
dvoutaktní motory.
2. Vyčistěte; viz pokyny v kapitole Údržba
vzduchového filtru.
3. Spojte se s autorizovaným servisním
střediskem pro seřízení karburátoru.
3. Karburátor se musí seřídit.
Motor nastar tuje, funguje a Karburátor se musí seřídit.
zrychluje, ale nedrží si volnoběžné
otáčky.
1. Yağ deposu her yak ıt doldurma
işleminde doldurulmalıdır.
2. Zincir gerginliği; Uç ve zincirin montajı
bölümündek i talimatlara bak ınız
(Sayfa 72).
3. 15-30 saniye tam gaz durumunda
çalıştırınız. Durdurunuz ve uçtan yağ
damlayıp damlamadığını kontrol ediniz.
Eğer yağ varsa, arızanın nedeni gevşek
zincir veya hasarlı uç olabilir. Eğer yağ
yoksa bir Yetkili Servis ile temas kurunuz
Lišta a řetěz se během činnosti 1. Prázdná nádržka na olej pro
zahřívají a kouří
řetěz
2. Příliš napnutý řetěz
1. Zincir frenini devre dışı bırakınız; Kullanım
– Zincir freni bölümüne bakınız (Sayfa 86)
2. Zincir gerginliği; Uç ve zincirin montajı
bölümündek i talimatlara bak ınız
(Sayfa 72)
3. Uç ve zincirin montajı bölümündeki
talimatlara bakınız (Sayfa 72)
4. Uç ve/veya zincirin montajı bölümündeki
talimatlara bakınız (Sayfa 94)
5. Gerektiği takdirde değiştiriniz; Bir Yetkili
Servis ile temas kurunuz
Motor se rozjede, ale řetěz se 1. Brzda řetězu zapnutá
netočí
2. Příliš napnutý řetěz
Seřiďte šroub volnoběhu "T" (obr.84, str.101)
ve směru hodinových ručiček pro zvýšení
otáček; viz kapitola Údržba karburátoru.
1. Nádržka na olej se musí naplnit pokaždé,
když se plní palivová nádržka.
2. Napnutí řetězu; viz pokyny v kapitole
Montáž lišty a řetězu (str. 73).
3. Špatná činnost mazací soustavy 3. Nechte jet na maximální otáčky 15-30
sekund. Zastavte a zkontrolujte, jestli olej
odkapává ze špičky lišty. Pokud tam olej
je, může být vadná činnost způsobena
volným řetězem nebo poškozenou
lištou. Pokud olej neodkapává, spojte se
s autorizovaným servisním střediskem
POZOR: když je motor
v činnosti, nikdy se 3. Montáž lišty a řetězu
nedotýkejte řetězu
4. Poškozený řetěz a/nebo lišta
5. Poškozená spojka a/nebo
pastorek
1. Vypněte brzdu řetězu; viz kapitola
Používání - Brzda řetězu (str. 87)
2. Napnutí řetězu; viz pokyny v kapitole
Montáž lišty a řetězu (str. 73)
3. Viz pokyny v kapitole Montáž lišty a
řetězu (str. 73)
4. Viz pokyny v kapitole Údržba lišty a/
nebo řetězu (str. 95)
5. V případě potřeby vyměňte; spojte se s
autorizovaným servisním střediskem
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ВНИМАНИЕ! Всегда останавливайте машину и отсоединяйте свечу перед тем,
как приступать к выполнению всех операций, указанных в нижеприведенной
таблице, за исключением тех случаев, когда для их выполнения необходимо
функционирование машины.
Если после выполнения всех проверок неисправность остается, обратитесь в
авторизованный сервисный центр. В случае появления неисправности, не указанной в
этой таблице, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
НЕИСПРАВНОСТЬ
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
UWAGA: przed wykonaniem wszystkich zalecanych w poniższej tabeli czynności
należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć świecę zapłonową, z wyjątkiem
napraw wymagających działania urządzenia.
Po sprawdzeniu wszystkich możliwych przyczyn, jeśli problem nie został rozwiązany, należy
zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu. Jeśli pojawi się usterka nie wymieniona w tabeli,
należy zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu.
PROBLEM
MOŻLIWE PRZYCZYNY
ROZWIĄZANIE
Двигатель не запускается или 1. Нет искры
глохнет через несколько секунд
пос ле запуска. (Убедитесь
в том, что переключатель 2. Двигатель "залит" топливом
установлен в положение "I")
1. Проверьте иску свечи. При отсутствии
искры повторите проверку с новой
свечой (RCJ-7Y).
2. Выполните процедуру, описанную
на стр.81. Если двигатель все еще не
зажигается, повторите эту процедуру с
новой свечой.
Silnik nie rusza lub wyłącza się po 1. Brak iskry zapłonowej
kilku sekundach od uruchomienia.
(Upewnić się, że wyłącznik
znajduje się w położeniu "I")
2. Silnik jest zalany
1. Sprawdzić iskrę świecy zapłonowej. Jeśli
brak jest iskry, powtórzyć test z nową
świecą (RCJ-7Y).
2. Wykonać procedurę ze str. 81. Jeśli silnik
nadal nie rusza, powtórzyć procedurę z
nową świecą.
Двигатель запускается, но не К а р б ю р а т о р п о д л е ж и т
развивает нужные обороты или регулировке.
неверно работает на большой
скорости.
Двигатель не набирает полную 1. Проверьте бензино-масляную
смесь.
скорость и/или сильно дымит.
2. Засорен воздушный фильтр.
О б р а т и те с ь в а в то р и з и р о в а н н ы й
сервисный центр для выполнения
регулировки карбюратора.
Silnik rusza, ale nie przyspiesza w Należy wyregulować gaźnik.
prawidłowy sposób lub nie działa
prawidłowo przy dużej prędkości.
Zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu w
celu regulacji gaźnika.
1. Используйте свежий бензин и специальное
масло для 2-тактных двигателей.
2. Прочистите; см. указания, приведенные
в главе "Техобслуживание воздушного
фильтра".
3. Карбюратор подлежит
3. Обратитесь в авторизированный
регулировке.
сервисный центр для выполнения
регулировки карбюратора.
Д в и г а т е л ь з а п у с к а е т с я , К а р б ю р а т о р п о д л е ж и т Отрегулируйте положение регулировочного
винта холостого хода "T" (Рис.84, стр.101),
в р а щ а е тс я , н о н е д е рж и т регулировке.
поворачивая его по часовой стрелке
обороты на холостом ходу.
для увеличения скорости; см. главу
"Техобслуживание карбюратора".
Шина и цепь во время работы 1. Пустой бак с маслом для
1. Масляный бак необходимо заполнять
смазки цепи
каждый раз при заправке топлива.
нагреваются и дымят
2. Слишком тугое натяжение
2. Натяжение цепи; см. указания в разделе
цепи
«Монтаж шины и цепи» (Стр. 73).
3. Неполадка в работе системы
3. Позвольте двигателю работать на
смазки
полную мощность в течение 15-30
секунд. Остановите его и проверьте,
имеются ли на конце шины капли
масла. Если масло имеется, причиной
н е п о л а д к и м ожет б ы ть с л а б о е
натяжение цепи или поврежденная
ш и н а . Ес л и м а с л о отс у тс твует,
свяжитесь с уполномоченным центром
технической поддержки
Silnik nie osiąga pełnej prędkości 1. Sprawdzić mieszankę oleju z 1. Stosować świeżą benz ynę i olej
i/lub wytwarza nadmierną ilość
benzyną.
odpowiedni do silników dwusuwowych.
dymu.
2. Zanieczyszczony filtr powietrza. 2. Wyczyścić; zobacz instrukcje w rozdziale
Konserwacja filtra powietrza.
3. Należy wyregulować gaźnik.
3. Zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu
w celu regulacji gaźnika.
Д в и г а т е л ь з а п у с к а е т с я и 1. Включен тормоз цепи
работает, но цепь не вращается
2. Слишком тугое натяжение
цепи
В Н И М А Н И Е : н е 3. Сборка шины и цепи
дотрагивайтесь до
цепи, пока двигатель
4. Цепь и/или шина повреждены
работает
Silnik uruchamia się i działa, ale 1. Włączony hamulec łańcucha
łańcuch się nie obraca
2. Zbyt mocne napięcie łańcucha
5. Муфта сцепления и/или
зубчатое колесо повреждены
1. Выключите тормоз цепи; см. раздел
«Использование - Тормоз цепи» (Стр. 87)
2. Натяжение цепи; см. указания в разделе
«Монтаж шины и цепи» (Стр. 73)
3. См. указания в разделе «Монтаж шины
и цепи» (Стр. 73)
4. С м . у к а з а н и я в р а з д е л е
«Техобслуживание шины и/или цепи»
(Стр. 95)
5. Замените их в случае необходимости;
свяжитесь с уполномоченным центром
технической поддержки
Silnik uruchamia się, pracuje i Należy wyregulować gaźnik.
przyspiesza, ale nie przechodzi na
bieg jałowy.
Wyregulować śrubę biegu jałowego "T"
(Rys. 84, str. 101) w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, aby zwiększyć prędkość;
zobacz rozdział Konserwacja gaźnika.
P r o w a d n i c a o r a z ł a ń c u c h 1. Pusty zbiornik na olej do 1. Zbiornik na olej należy napełniać za
każdym razem, gdy uzupełnia się paliwo.
smarowania łańcucha
nagrzewają się i dymią podczas
pracy urządzenia
2. Zbyt mocne napięcie łańcucha 2. Napinanie łańcucha; Patrz instrukcje
przedstawione w rozdziale “Montaż
prowadnicy i łańcucha” (str. 73).
3. Nieprawidłowe działanie układu 3. Uruchomić na pełnych obrotach na
smarowania
15-30 sekund. Zatrzymać i sprawdzić,
czy z końcówki prowadnicy kapią
k rople oleju. Jeżeli dochodzi do
wycieku oleju, nieprawidłowe działanie
może być spowodowane przez wolny
łańcuch lub uszkodzoną prowadnicę. W
przypadku braku oleju skontaktować się
z autoryzowanym serwisem
UWAGA: nie dotykać
nigdy łańcucha, gdy 3. Montaż prowadnicy i łańcucha
silnik pracuje
4. Uszkodzony/a łańcuch i/lub
prowadnica
5. Uszkodzone sprzęgło i/lub koło
zębate
1. Wyłączyć hamulec łańcucha; Patrz rozdział
“Obsługa - Hamulec łańcucha (str. 87)
2. Napinanie łańcucha; Patrz instrukcje
przedstawione w rozdziale “Montaż
prowadnicy i łańcucha” (str. 73)
3. Patrz instrukcje przedstawione w rozdziale
“Montaż prowadnicy i łańcucha” (str. 73)
4. Patrz instrukcje przedstawione w rozdziale
“Konserwacja prowadnicy i/lub łańcucha”
(str. 95)
5. W r a z i e p o t r ze by w y m i e n i ć j e ;
Skontaktować się z autoryzowanym
serwisem
117
Português
Ελληνικα
Türkçe
CERTIFICADO DE GARANTIA
EΓΓYHΣH
GARANTİ SERTİFİKASI
Este aparelho foi projectado e fabricado em conformidade com os critérios
mais avançados da tecnologia actual. A empresa fabricante oferece uma
garantia sobre os seus produtos de 24 meses, a partir da data de aquisição
para utilização privada e actividades de tempos livres. A garantia é limitada a
12 meses no caso de uso profissional.
Αυτό το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τις πιο μοντέρνες
τεχνικές παραγωγής. Η κατασκευάστρια Εταιρία εγγυάται για τα προϊόντα
της για μια περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς, για ιδιωτική και
ερασιτεχνική χρήση. Η εγγύηση περιορίζεται στους 12 μήνες στην περίπτωση
επαγγελματικής χρήσης.
Bu makine, en modern üretim/imalat teknikleri kullanılarak tasarlanıp
gerçekleştirildi. Üretici/İmalatçı firma, özel ve hobi amaçlı kullanımlar
için, satın alma tarihinden sonra 24 aylık süreyle kendi ürünleri için
garanti vermektedir. Garanti süresi, profesyonel kullanımlar için 12 ayla
sınırlandırılmıştır.
Condições gerais de garantia
1) A garantia inicia a partir do momento de compra. O fabricante, mediante
a rede de assistência técnica, substituirá gratuitamente os defeitos
causados pela não conformidade do material, processo de fabrico e
produção. A garantia não anula os direitos legais previstos pelo Código
civil contra as consequências derivadas de defeitos ou vícios do aparelho.
2) O pessoal técnico intervirá o mais rápido possível compativelmente com
as próprias exigências de organização.
3) Para requerer a assistência durante o período de garantia, é preciso
exibir ao pessoal autorizado o certificado de garantia abaixo
ilustrado preenchido plenamente, carimbado pelo revendedor e a
respectiva factura ou recibo, qual comprovante da data de compra.
4) A garantia decai nos seguintes casos:
- Falta evidente de manutenção;
- Utilização imprópria do produto ou alterações do mesmo;
- Utilização de lubrificantes ou combustíveis impróprios;
- Utilização de sobresselentes ou acessórios não originais;
- Intervenções efectuadas por pessoal não autorizado;
5) O fabricante exclui do período de garantia os materiais de consumo e os
órgãos sujeitos ao desgaste normal derivado da utilização do aparelho.
6) A garantia exclui as intervenções de actualização e de melhorias do
aparelho.
7) A garantia não inclui pôr em ponto o aparelho bem como as intervenções
de manutenção eventualmente necessárias durante o período de
garantia.
8) Eventuais danos derivados do transporte devem ser assinalados
imediatamente ao transportador; a inobservância, acarreta no
decaimento da garantia.
9) Para os motores de outras marcas (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki,
Honda, etc.) montados nos nossos aparelhos, vale a garantia conferida
pelos respectivos fabricantes.
10) A garantia não inclui eventuais danos, directos ou indirectos causados
a pessoas ou bens materiais derivados da inutilização da máquina por
ruptura ou da suspensão obrigada da sua utilização.
Γενικοί όροι της εγγύησης
1) Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς. Ο
κατασκευαστής μέσω του δικτύου πώλησης και τεχνικής εξυπηρέτησης
αντικαıιστά δωρεάν τα ελαττωματικά εξαρτήματα που οφείλονται σε
υλικό, επεξεργασία και παραγωγή. Η εγγύηση δεν στερεί στον αγοραστή
τα νομικά δικαιώματα που προβλέπονται από τον αστικό κώδικα όσον
αφορά τις επιπτώσεις των ατελειών ή των ελαττωμάτων που προκλήıηκαν
από το αγορασμένο προϊόν.
2) Το τεχνικό προσωπικό ıα επέμβει το συντομότερο δυνατό μέσα στα
χρονικά όρια που επιτρέπουν οι οργανωτικές απαιτήσεις.
3) Για τεχνική υποστήριξη κατά την περίοδο εγγύησης είναι απαραίτητο
να επιδείξετε στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό το παρακάτω
πιστοποιητικό εγγύησης σφραγισμένο από το κατάστημα πώλησης,
πλήρως συμπληρωμένο και να συνοδεύεται από τιμολόγιο αγοράς ή
νόμιμη απόδειξη που να αποδεικνύει την ημερομηνία αγοράς.
4) Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση:
- Εμφανούς απουσίας συντήρησης.
- Λανıασμένης χρήσης του προϊόντος ή επεμβάσεων.
- Ακατάλληλων λιπαντικών ή καυσίμου.
- Χρήσης μη γνήσιων ανταλλακτικών ή αξεσουάρ.
- Επεμβάσεων που έγιναν από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
5) Ο κατασκευαστής δεν καλύπτει με την εγγύηση τα αναλώσιμα υλικά και
τα εξαρτήματα που υπόκεινται φυσιολογική φıορά κατά τη λειτουργία.
6) Η εγγύηση αποκλείει τις επεμβάσεις ενημέρωσης και βελτίωσης του
προϊόντος.
7) Η εγγύηση δεν καλύπτει τη ρύıμιση και τις επεμβάσεις συντήρησης που
μπορεί να λάβουν χώρα κατά την περίοδο εγγύησης.
8) Ενδεχόμενες ζημιές που προκλήıηκαν κατά τη μεταφορά πρέπει να
αναφερıούν αμέσως στο μεταφορέα διαφορετικά παύει η ισχύς της
εγγύησης.
9) Για τους κινητήρες άλλων κατασκευαστών (Briggs & Stratton, Tecumseh,
Kawasaki, Honda, κλπ.) που είναι εγκατεστημένοι στα μηχανήματά μας,
ισχύει η εγγύηση που χορηγείται από τον κατασκευαστή του κινητήρα.
10) Η εγγύηση δεν καλύπτει ενδεχόμενες ζημιές, άμεσες ή έμμεσες, που ıα
προκληıούν σε άτομα ή αντικείμενα από βλάβες του μηχανήματος ή
παρατεταμένη εξαναγκασμένη διακοπή στη χρήση αυτού.
Garanti genel koşulları
1) Garanti, satınalma tarihinden itibaren geçerlilik kazanır. İmalatçı firma;
malzeme, işçilik ve imalattan kaynaklanan kusurlu parçaları, satış ve
teknik destek ağı yoluyla değiştirir. Garanti, satılan üründen kaynaklanan
kusurlara ve kusurların sonuçlarına karşı satınalanı koruyan medeni
kanundan kaynaklanan hakları ortadan kaldırmaz.
2) Teknik personel, organizasyonel koşulların verdiği sınırlar içersinde
olabildiğince en kısa sürede destek sağlayacaktır.
3) Garantide yer alan desteği talep etmek için, yetkili kişiye satıcı
tarafından damgalanmış sertifikayı ve de mali açıdan zorunlu
satınalma faturasını ya da satınalma tarihini ispatlayan fişi
göstermesi gereklidir.
4) Garanti aşağıda yer alan durumlarda ortadan kalkar:
- Bakım yapılmadığının açıkça anlaşılması,
- Ürünün doğru olmayan ya da kurallara aykırı kullanımı,
- Makineye uygun olmayan yağ ya da yakıtın kullanımı,
- Orijinal olmayan yedek parça ya da aksesuarların kullanımı,
- Yetkili olmayan kişiler tarafından makineye müdahalelerde bulunulması.
5) İmalatçı şirket; tüketim malzemelerini ve de makinenin normal işletimi
sonucunda değişmesi gereken parçaları, garanti kapsamının dışında
tutmaktadır.
6) Garanti, ürünün yenileştirme ve iyileştirme amacı ile yapılan eklentilerini
hariçte bıraktırmaktadır.
7) Garanti, garanti süresi boyunca gerekli olabilecek ayarlama ve bakım
işlemlerini kapsamamaktadır.
8) Taşıma esnasında meydana gelecek hasarlar, garanti kapsamındaki hakları
taşımacıdan talep etmek için ivedilikle bildirilmelidir.
9) Makineye kurulmuş olan başka marka motorlar için (Briggs ve Stratton,
Tecumseh, Kawasaki, Honda, ve diğerleri), garanti; o motor imalatçıları
tarafından verilir.
10) Garanti, uzun süreli kullanımdan kaynaklanan zorlamalı süspansiyon ve
makine arızalarının, doğrudan ya da dolaylı olarak, kişilere ve eşyalara
verdiği hasarları kapsamaz.
MODELO - ΜΟΝΤΕΛΟ
DATA - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
MODEL
TARİH
SERIAL No
ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
DISTRIBUIDOR - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
SERİ No:
BAYİ
COMPRADOR -ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΟ ΑΜΟ ΤΟΝ ΚΙΡΟ
SATIN ALAN BAY
Não enviar! Anexe apenas em caso de pedido de assistência técnica.
Μην το στείλετε! Επισυνάπτεται μόνο σε περίπτωση αίτησης τεχνικής εγγύησης.
Göndermek için değildir! Sadece teknik garanti için tüm nihai talepleri yollayınız.
118
Česky
Pуccкий
Polski
ZÁRUKA A SERVIS
ГAРAНТИЙНЫЙ ТAЛOН
KARTA GWARANCYJNA
Tento stroj byl navrÏen a vyroben pomocí nejmodernûj‰í v˘robní techniky. V
případě soukromého použití nebo pro hobby poskytuje výrobce záruku na své výrobky
v trvání 24 měsíců od data zakoupení. V případě profesionálního používání je záruka
omezena na 12 měsíců.
Дaннoe издeлиe рaзрaбoтaнo и прoизвeдeнo в сooтвeтствии с сaмыми
сoврeмeнными тeхнoлoгиями. Фирма-изготовитель дает гарантию
на свои изделия в течение 24 месяцев со дня покупки при условии, что
они применяются для личного и непрофессионального пользования В
случае профессионального использования гарантия действует в течение 12
месяцев.
Niniejsze urzàdzenie zosta∏o zaprojektowane i wykonane przy wykorzystaniu
najnowoczeÊniejszych technik produkcyjnych. Producent udziela gwarancji na
swoje wyroby na okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty zakupu do celów
prywatnych i hobbystycznych. W przypadku używania produktu do zastosowań
profesjonalnych okres gwarancyjny ograniczony jest do 12 miesięcy.
Общие гарантийные условия
1) Гaрaнтийный срoк устaнaвливaeтся, нaчинaя с мoмeнтa приoбрeтeния
дaннoгo издeлия. Кoмпaния чeрeз свoю тoргoвую сeть и сeть цeнтрoв
тeхничeскoй пoддeржки oбeспeчивaeт бeсплaтную зaмeну дeтaлeй,
имeющиe дeфeкты исхoдных мaтeриaлoв, изгoтoвлeния или сбoрки.
Дoгoвoр гaрaнтии нe влияeт нa прaвa пoкупaтeля, oбeспeчивaeмыe
зaкoнoдaтeльствoм в oтнoшeнии пoслeдствий дeфeктoв или брaкa
прoдaннoгo издeлия.
2) Тeхничeский пeрсoнaл фирмы выпoлнит гaрaнтийныe рaбoты
мaксимaльнo быстрo в прeдeлaх врeмeни,
oпрeдeляeмых
oргaнизaциoнными трeбoвaниями.
3) Для пoлучeния гaрaнтийнoгo oбслуживaния нeoбхoдимo
прeдъявить упoлнoмoчeнным прeдстaвитeлям пoлнoстью
зaпoлнeнный нижeпривeдeнный гaрaнтийный тaлoн с пeчaтью
дилeрa, a тaкжe чeк, пoдтвeрждaющий дaту пoкупки.
4) Издeлиe нe пoдлeжит гaрaнтийнoму oбслуживaнию:
– при oчeвиднoм oтсутствии oбслуживaния издeлия;
– в случae нaрушeния услoвий эксплуaтaции издeлия или нaрушeния
кoнструкции;
– испoльзoвaния нeнaдлeжaщeгo тoпливa или смaзки;
– испoльзoвaния зaпчaстeй или принaдлeжнoстeй, нe являющихся
фирмeнными;
– eсли рeмoнт издeлия прoизвoдился сaмoстoятeльнo или
нeaвтoризoвaннoй мaстeрскoй.
5) Ф и р м a - и з г o т o в и т e л ь н e п р e д o с т a в л я e т г a р a н т и и н a
быстрoизнaшивaющиeся узлы и рaсхoдныe мaтeриaлы.
6) Гaрaнтия нe включaeт в сeбя oпeрaции пo aпгрeйдингу или улучшeнию
издeлия.
7) Гaрaнтия нe включaeт в сeбя oпeрaции пo зaпуску и тeхoбслуживaнию,
прoизвeдeнныe в пeриoд гaрaнтийнoгo срoкa.
8) Прeтeнзии пo пoврeждeниям, причинeнным при трaнспoртирoвкe,
дoлжны нeмeдлeннo прeдъявляться трaнспoртирoвщику, в прoтивнoм
случae услoвия гaрaнтии будут считaться нaрушeнными.
9) Для двигaтeлeй других мaрoк (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki
и т.д.), устaнoвлeнных нa нaших издeлиях, сoхрaняeтся гaрaнтия их
прoизвoдитeлeй..
10) Гaрaнтия нe пoкрывaeт прямoй или кoсвeнный ущeрб, мoгущий быть
причинeнным людям или их сoбствeннoсти, вслeдствиe нeиспрaвнoсти
издeлия или eгo вынуждeннoгo прoстoя.
Ogólne warunki gwarancji
1) Gwarancja obowiàzuje poczàwszy od dnia zakupu. Producent, poprzez
sieç sprzeda˝y i obs∏ugi technicznej, wymienia bezp∏atnie cz´Êci z
wadami materia∏owymi, wadami powsta∏ymi w toku obróbki oraz wadami
produkcyjnymi. Gwarancja nie znosi prawa nabywcy przewidzianego w
kodeksie cywilnym i dotyczàcego roszczeƒ w wyniku wad i uszkodzeƒ
spowodowanych przez sprzedany przedmiot.
2) Personel techniczny przystàpi do naprawy w czasie, na który pozwolà
wymagania organizacyjne, zawsze najszybciej jak to mo˝liwe.
3) Aby skorzystaç z naprawy gwarancyjnej, konieczne jest przedstawienie
autoryzowanym pracownikom obs∏ugi poni˝szej karty gwarancyjnej,
ostemplowanej przez sprzedawc´, wype∏nionej we wszystkich
swoich cz´Êciach oraz faktury zakupu lub paragonu lub te˝ innego
wymaganego prawnie dokumentu sprzeda˝y z odnotowanà datà
zakupu.
4) Utrata gwarancji nast´puje w przypadku:
- Widocznego braku konserwacji.
- Nieprawid∏owego u˝ytkowania wyrobu lub jego przeróbek.
- Stosowania niew∏aÊciwych smarów lub paliwa.
- Stosowania nieoryginalnych cz´Êci zamiennych lub akcesoriów.
- Wykonywania napraw przez osoby nieupowa˝nione.
5) Producent nie obejmuje gwarancjà cz´Êci podlegajàcych normalnemu
zu˝ywaniu podczas pracy urzàdzenia.
6) Gwarancja nie obejmuje prac majàcych na celu unowoczeÊnienie i
ulepszenie produktu.
7) Gwarancja nie obejmuje ustawienia ani czynnoÊci konserwacyjnych które
b´dà konieczne w okresie gwarancji.
8) Ewentualne uszkodzenia powsta∏e podczas transportu powinny zostaç
natychmiastowo zg∏oszone przewoênikowi pod groêbà utraty gwarancji.
9) Dla silników innych marek (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda,
itp.) montowanych w naszych urzàdzeniach obowiàzuje gwarancja udzielona
przez producenta silnika.
10) Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód, bezpoÊrednio lub poÊrednio
wyrzàdzonych osobom lub rzeczom z powodu usterek w urzàdzeniu lub
wynik∏ych z wymuszonego przed∏u˝onego przestoju w pracy urzàdzenia.
V‰eobecné záruãní podmínky
1) Záruka zaãne platit ode dne zakoupení v˘robku. V˘robce poskytuje
zdarma prostfiednictvím své prodejní a servisní sítû v˘mûnu vadn˘ch
dílÛ, jejichÏ závady byly zpÛsobeny materiálem, zpracováním a v˘robou.
Záruka nezbavuje kupujícího zákonn˘ch práv podle obãanského zákoníku v
souvislosti s dÛsledky vad nebo poruch zpÛsoben˘ch prodanou vûcí.
2) Pracovníci servisu poskytnou své sluÏby co moÏná nejdfiíve podle sv˘ch
organizaãních moÏností.
3) V pfiípadû Ïádosti o opravu v rámci záruky je nutné pfiedloÏit
oprávnûn˘m pracovníkÛm zde níÏe uveden˘ záruãní list orazítkovan˘
prodejcem, vyplnûn˘ ve v‰ech ãástech a doplnûn˘ prodejním fakturou
nebo fiádn˘m pokladním blokem opatfien˘m datem prodeje.
4) Záruka propadá v pfiípadû:
- zjevného zanedbání údrÏby,
- nesprávného pouÏití v˘robku nebo po‰kození,
- pouÏití nevhodn˘ch mazadel nebo paliv,
- pouÏití jin˘ch neÏ originálních náhradních dílÛ nebo doplƒkÛ,
- zásahÛ neoprávnûn˘ch pracovníkÛ.
5) V˘robce vyluãuje ze záruky materiály, které se opotfiebovávají, a souãásti
vystavené normálnímu funkãnímu opotfiebení.
6) Záruka vyluãuje modernizaãní a vylep‰ovací zásahy na v˘robku.
7) Záruka nezahrnuje sefiízení a údrÏbu, které jsou pfiípadnû provádûny v
záruãním období.
8) Pfiípadná po‰kození pfii pfiepravû je nutné ihned oznámit dopravci, jinak hrozí
nebezpeãí propadnutí záruky.
9) V pfiípadû motorÛ jin˘ch znaãek (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki,
Honda apod.) namontovan˘ch na na‰ich strojích platí záruka poskytnutá
v˘robci tûchto motorÛ.
10) Záruka nezahrnuje pfiípadná po‰kození, pfiímá nebo nepfiímá, zpÛsobená
lidem nebo vûcem poruchou stroje, nebo v dÛsledku nuceného
prodlouÏeného pfieru‰ení v pouÏívání tohoto stroje.
MODEL
DATUM
МОДЕЛЬ - MODEL
ДАТА - DÁTUM
SERIOVÉ ČÍSLO:
PRODAVAČ
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
NR. FABRYCZNY
ПРОДАВЕЦ - SPRZEDAWCA
ZAKOUPIL
ПОКУПАТЕЛЬ - KUPUJACY
Nezasílejte! PfiiloÏte pouze pfii pfiípadném poÏadavku technické záruky.
Не присылать отдельно! Приложить к заявке на оказание гарантийной технической помощи.
Nie wysy∏aç! Do∏àczyç tylko do ˝àdanej ewentualnie gwarancji technicznej.
119
RUS
PL
It's an EMAK S.p.A. trademark Member of the YAMA group
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
Tel. +39 0522 956611 • Fax +39 0522 951555
service@emak.it • www.efco.it
T
IF
IED
01
ISO
Q
90
EM
CZ
ST
TR
Y
GR
ATENÇÃO! - Este manual deve acompanhar a máquina durante toda a sua vida útil.
ΠΡΟΣΟΧΗ! - Το παόν εγχερίδιο πρέπει να συνοδεύει το μηχάνημα καθ'όλη τη διάρκεια ζωής του.
DİKKAT! – Bu kılavuz, daima makinanın yanında bulundurulmalıdir.
UPOZORNĚNÍ! - Tento návod musí být dostupný po celou dobu životnosti přístroje.
UK ВНИМAНИЕ! – Нaстoящaя инструкция дoлжнa сoпрoвoждaть издeлиe вo врeмя всeгo срoкa eгo службы.
UWAGA! - Niniejsza instrukcja powinna towarzyszyć urządzeniu przez cały okres jego eksploatacji.
CER
P
U AL I T Y
S
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising