Orlando MP46
Radio CD MP3 WMA
Orlando MP46
7 646 480 310
Betjeningsvejledning
http://www.blaupunkt.com
01OrlandoMP46_d.indd 1
01.03.2006 15:44:23 Uhr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
01OrlandoMP46_d.indd 2
01.03.2006 15:44:24 Uhr
Betjeningselementer
1 On-/Off-knap
Kort tryk: Deaktivering af lyden (Mute).
Langt tryk: Slukning af apparatet.
2 Knappen til åbning af det aftagelige
betjeningspanel (Flip-Release-Panel).
3 Lydstyrkeregulering
4 Knappen SOURCE til valg af kilde mellem radio, cd, cd-skifter (hvis tilsluttet)
og AUX.
5 Knappen AUDIO til indstilling af bas,
diskant, mellemtoner, subout, balance
og fader.
Aktivering/deaktivering samt indstilling af X-BASS.
Valg af en Equalizer-indstilling.
8 Knappen DISPL
Kort tryk: Kort visning af alternativt display-indhold (f.eks. klokkeslæt).
Langt tryk: Skift af display-indhold.
9 Knappen MENU
Kort tryk: Åbning af menuen til grundindstillinger.
Langt tryk: Start af scanningsfunktionen.
: Pileknapper
; Talknapper 1 - 6
(Eject) til udskubning af
< Knappen
cd'er fra apparatet.
6 Knappen BND•TS
Kort tryk: Valg af FM-hukommelsesniveau og bølgeområderne MB og LB.
Langt tryk: Start af Travelstore-funktionen.
7 Knappen TRA•RDS
Kort tryk: Aktivering/deaktivering af
trafikradiofunktion.
Langt tryk: Aktivering/deaktivering af
RDS-komfortfunktion.
296
09OrlandoMP46_dk.indd 296
01.03.2006 15:54:22 Uhr
Indhold
Trafikradio .................................... 310
Aktivering/deaktivering af
trafikradio-prioritet ...................... 310
Indstilling af lydstyrke for
trafikmeldinger............................ 311
Cd-afspilning ................................. 311
Start af cd-afspilning .................... 311
Valg af musikstykke ...................... 312
Hurtigvalg af musikstykker ............ 312
Hurtig søgning (hørbar) ................ 312
Afspilning af musikstykker i
vilkårlig rækkefølge (MIX) .............. 312
Scanning af musikstykker (SCAN) .. 312
Gentagelse af musikstykke (Repeat) . 313
Afbrydelse af afspilning (PAUSE) ... 313
Indstilling af displayvisning ............ 313
Visning af cd-tekst........................ 313
Trafikmeldinger under cd-afspilning .. 314
Udskubning af cd ......................... 314
MP3-/WMA-afspilning.................... 315
Forberedelse af MP3-cd................ 315
Start af MP3-afspilning ................. 316
Indstilling af displayvisning ............ 316
Indstilling af MP3-rulletekster ........ 317
Valg af mappe.............................. 317
Valg af musikstykker/filer .............. 318
Hurtig søgning (ikke i
MP3-Browse-Mode) ..................... 318
Afspilning af musikstykker i
vilkårlig rækkefølge – MIX
(ikke i MP3-Browse-Mode) ............ 319
Scanning af musikstykker – SCAN
(ikke i MP3-Browse-Mode) ............ 319
Gentagelse af enkelte musikstykker
eller hele mapper – REPEAT
(ikke i MP3-Browse-Mode) ............ 319
Afbrydelse af afspilning (PAUSE) ... 320
DANSK
Henvisninger og tilbehør ................ 299
Bortskaffelse af gammelt udstyr
(kun EU-lande) ............................ 299
Montering ................................... 299
Ekstratilbehør(medfølger ikke) ...... 299
Aftageligt betjeningspanel ............. 300
Tyverisikring ............................... 300
Aftagning af betjeningspanel ......... 300
Påsætning af betjeningspanel ........ 301
Automatisk slukning (OFF TIMER) .. 301
Tænding/slukning .......................... 302
Indstilling af lydstyrke ................... 302
Indstilling af startlydstyrken .......... 302
Hurtig sænkning af lydstyrken
(Mute)........................................ 303
Telefon-audio/Navigation-audio ..... 303
Aktivering/deaktivering af
bekræftelsestone......................... 304
Automatic Sound ......................... 304
Radio ............................................ 305
Indstilling af tuner ........................ 305
Aktivering af radio ........................ 305
RDS-komfortfunktion (AF, REG) ..... 305
Valg af bølgeområde/
hukommelsesniveau ..................... 306
Indstilling af stationer ................... 306
Indstilling af stationssøgerens
følsomhed .................................. 307
Lagring af stationer ...................... 307
Automatisk lagring af stationer
(Travelstore) ............................... 307
Valg af lagrede stationer ................ 307
Scanning af stationer (SCAN) ........ 307
Indstilling af scanningstid .............. 308
Programtype (PTY) ..................... 308
Optimering af radiomodtagelse ...... 309
Indstilling af displayvisning ............ 310
297
09OrlandoMP46_dk.indd 297
01.03.2006 15:54:22 Uhr
Indhold
Cd-skifter...................................... 320
Start af cd-skifter ......................... 320
Valg af cd .................................... 320
Valg af musikstykke ...................... 320
Hurtig søgning (hørbar) ................ 320
Gentagelse af enkelte musikstykker
eller hele cd'er (Repeat)................ 321
Afspilning af musikstykker i
vilkårlig rækkefølge (MIX) .............. 321
Scanning af alle musikstykker
på alle cd'er (SCAN) ..................... 321
Afbrydelse af afspilning (PAUSE) ... 321
Clock - Klokkeslæt ......................... 322
Visning af klokkeslæt .................... 322
Indstilling af klokkeslæt ................ 322
Valg af 12- eller 24-timers mode .... 322
Permanent visning af klokkeslæt
ved frakoblet apparat og tændingen
slået til ....................................... 322
Kortvarig visning af klokkeslæt
ved slukket apparat ...................... 323
Sound ........................................... 323
Indstilling af bas (Bass)................. 323
Indstilling af mellemtoner (Middle) . 324
Indstilling af diskant (Treble) ......... 324
Indstilling af lydstyrkefordeling
venstre/højre (Balance) ................ 324
Indstilling af lydstyrkefordeling
for/bag (Fader)............................ 324
Forforstærkerudgang
(Preamp-Out/Sub-Out) .................. 325
Indstilling af niveau for Sub-Out ..... 325
Indstilling af grænsefrekvens for
Sub-Out ..................................... 325
X-BASS ......................................... 326
Indstilling af X-BASS-forøgelse ....... 326
Equalizer-indstillinger
(Presets)....................................... 326
Indstilling af display ....................... 327
Indtastning af opstartsmeddelelse . 327
Indstilling af displayets lysstyrke .... 327
Indstilling af synsvinkel ................. 328
Indstilling af positiv eller negativ
displayvisning ............................. 328
Indstilling af displaybelysningens
farve .......................................... 328
Eksterne lydkilder ......................... 330
Aktivering/deaktivering af
AUX-indgang ............................... 330
Indstilling af AUX-forforstærkning ... 330
TMC til dynamiske
navigationssystemer...................... 331
Tekniske data ................................ 331
298
09OrlandoMP46_dk.indd 298
01.03.2006 15:54:23 Uhr
Henvisninger og tilbehør
Tak, fordi du har valgt at købe et Blaupunktprodukt. Vi ønsker dig god fornøjelse med
dit nye apparat.
Før den første anvendelse bør du læse
denne betjeningsvejledning.
Blaupunkt-redaktørerne arbejder konstant
på at gøre betjeningsvejledningerne overskuelige og nemme at forstå. Hvis du alligevel har spørgsmål angående betjeningen,
så kontakt din forhandler eller vores telefon-hotline i dit land. Telefonnummeret finder du på bagsiden af denne vejledning.
For vore produkter yder vi en producentgaranti for apparater, der er købt inden for den
Europæiske Union. Garantibetingelserne
kan du hente under www.blaupunkt.de eller bestille direkte hos:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
D-31139 Hildesheim
Bortskaffelse af gammelt udstyr
(kun EU-lande)
Bortskaf ikke gammelt udstyr med almindeligt husholdningsaffald!
Vi anbefaler, at du anvender de returnerings- og indsamlingsmuligheder, som findes for bortskaffelse af gammelt udstyr.
Trafiksikkerhed
Trafiksikkerheden kommer altid
i første række.
쏅 Bilradioen må kun betjenes, hvis
den aktuelle trafiksituation tillader
det.
쏅 Lær apparatet at kende, før du anvender det i bilen.
Advarselssignaler fra f.eks. politi, brandværn og redningstjeneste skal kunne registreres i tide i bilen.
쏅 Derfor er det mest hensigtsmæssigt
at lytte til programmer i en passende lydstyrke under kørslen.
Montering
Hvis du selv vil montere bilradioen, bør du
læse anvisningerne vedrørende montering
og tilslutning bagest i vejledningen, inden
du går i gang.
Ekstratilbehør
(medfølger ikke)
Benyt kun ekstratilbehør, der er godkendt
af Blaupunkt.
Fjernbetjening
Med en ratbetjening og/eller manuel fjernbetjening kan du på sikker og behagelig vis
betjene bilradioens grundfunktioner.
Det er ikke muligt at tænde og slukke med
fjernbetjeningen.
Du kan få at vide, hvilke fjernbetjeninger
der kan anvendes sammen med din bilradio, hos din Blaupunkt-forhandler eller på
internetadressen www.blaupunkt.com.
DANSK
Henvisninger og tilbehør
299
09OrlandoMP46_dk.indd 299
01.03.2006 15:54:23 Uhr
Henvisninger og tilbehør
Forstærker (Amplifier)
Alle Blaupunkt- og Velocity-forstærkere
(Amplifier) kan anvendes.
Cd-skifter (Changer)
Følgende cd-skiftere fra Blaupunkt kan tilsluttes:
CDC A 03, CDC A 08 og IDC A 09.
Betjeningspanel
Aftageligt betjeningspanel
Tyverisikring
Apparatet er forsynet med et aftageligt
betjeningspanel (Flip-Release Panel) til
beskyttelse mod tyveri. Uden dette betjeningspanel har apparatet ingen værdi for
tyve.
Beskyt apparatet mod tyveri og tag altid
betjeningspanelet med, når bilen forlades.
Opbevar ikke betjeningspanelet i bilen, heller ikke bortgemt.
Bemærk!
• Pas på ikke at tabe betjeningspanelet.
• Betjeningspanelet må ikke udsættes
for direkte sollys eller andre varmekilder.
• Undgå direkte berøring af betjeningspanelets kontakter med huden.
Rengør om nødvendigt kontakterne
med en fnugfri klud, som er fugtet
med rensesprit.
Aftagning af betjeningspanel
쏅 Tryk på knappen 2.
Betjeningspanelet åbnes fremad.
쏅 Hold fast i betjeningspanelets højre
side, og træk det lige ud af holderen.
300
09OrlandoMP46_dk.indd 300
01.03.2006 15:54:23 Uhr
Betjeningspanel
Bemærk!
• Apparatet slukkes automatisk efter
et indstillelig tidsrum. Læs afsnittet
"Automatisk slukning (OFF TIMER)" i
dette kapitel.
• Alle aktuelle indstillinger lagres.
• En ilagt cd bliver i apparatet.
Påsætning af betjeningspanel
쏅 Hold betjeningspanelet i en ret vinkel i
forhold til apparatet.
쏅 Skub betjeningspanelet ind i apparatets føring på højre og venstre side på
husets nederste rand. Tryk forsigtigt
betjeningspanelet ind i holderne, indtil
det klikker på plads.
쏅 Vip forsigtigt betjeningspanelet opad,
indtil det går i indgreb.
2.
1.
Når betjeningspanelet er åbnet, slukkes apparatet efter det indstillede tidsrum. Den
automatiske sluk-tid kan indstilles mellem
0 og 30 sekunder.
쏅 Tryk på knappen MENU 9.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "VARIOUS MENU" bliver vist
i displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil displayet viser teksten "OFF
TIMER".
쏅 Indstil klokkeslættet ved at trykke på
knappen eller :.
Når indstillingen er foretaget,
쏅 skal du trykke tre gange på knappen
MENU 9.
Bemærk!
Hvis auto-sluk-tiden indstilles til 0 sekunder, slukkes apparatet med det
samme, når betjeningspanelet åbnes.
DANSK
Hvis apparatet er slået til, når betjeningspanelet bliver taget af, bliver det ved isætningen automatisk slået til igen med den sidst
valgte indstilling (radio, cd, cd-skifter eller
AUX).
Automatisk slukning
(OFF TIMER)
301
09OrlandoMP46_dk.indd 301
01.03.2006 15:54:24 Uhr
Tænding/slukning
Lydstyrke
Tænding/slukning
Indstilling af lydstyrke
Til at tænde eller slukke for apparatet står
der følgende muligheder til rådighed for
dig:
Lydstyrken kan indstilles i intervaller fra
0 (fra) til 66 (maksimum).
Hvis lydstyrken skal øges,
쏅 skal du dreje lydstyrkereguleringen 3
mod venstre.
Hvis du vil dæmpe lydstyrken,
쏅 skal du dreje lydstyrkereguleringen 3
mod venstre.
Tænding/slukning med knappen 1
쏅 Tryk på knappen 1 for at tænde apparatet.
Apparatet tændes.
쏅 Tryk på knappen 1 i mere end 2 sekunder for at slukke apparatet.
Apparatet slukkes.
Tænding/slukning via køretøjets
tænding
Når apparatet er forbundet med tændingslåsen, som beskrevet i monteringsvejledningen, og det ikke er slukket ved at trykke
på knappen 1, tændes og slukkes det
sammen med tændingen.
Tænding/slukning med det aftagelige
betjeningspanel
쏅 Tag betjeningspanelet af.
Apparatet slukkes automatisk efter udløb
af auto-sluk-tiden, der indstilles i menuen
"OFF TIMER".
쏅 Sæt betjeningspanelet på igen.
Apparatet tændes. Den seneste indstilling
(radio, cd, cd-skifter eller AUX) aktiveres.
Bemærk!
For at beskytte bilens batteri bliver apparatet automatisk koblet fra efter en
time, hvis tændingen ikke er slået til.
Indstilling af startlydstyrken
Bemærk!
Apparatet er forsynet med en timeoutfunktion (tidsindstilling).
Tryk f.eks. på knappen MENU 9, og
vælg et menupunkt, og apparatet skifter tilbage ca. 8 sekunder efter sidste
tastaturbetjening. De angivne indstillinger bliver gemt.
Startlydstyrken kan indstilles.
쏅 Tryk på knappen MENU 9.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "VOLUME MENU" bliver vist i
displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil displayet viser teksten "ON
VOLUME".
쏅 Indstil startlydstyrken ved at trykke på
knappen eller :.
Som en forenkling af indstillingen bliver lydstyrken hævet eller dæmpet tilsvarende.
Når du indstiller "LAST VOL", vælges samme lydstyrke, som før du slukkede.
302
09OrlandoMP46_dk.indd 302
01.03.2006 15:54:24 Uhr
Lydstyrke
Hurtig sænkning af lydstyrken
(Mute)
Lydstyrken kan sænkes hurtigt til en værdi,
du i forvejen har indstillet (Mute).
쏅 Tryk kort på knappen 1.
"MUTE" vises på displayet.
Ophævelse af Mute
Hvis du vil genaktivere den tidligere lydstyrke,
쏅 skal du trykke kort på knappen 1.
Indstilling af mute-lydstyrke
Mute-lydstyrken (Mute Level) kan indstilles.
쏅 Tryk på knappen MENU 9.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "VOLUME MENU" bliver vist i
displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
eller
쏅 Tryk flere gange på knappen
:, indtil displayet viser teksten
"MUTE LVL".
쏅 Indstil det ønskede mute-niveau med
knappen eller :.
Når indstillingen er foretaget,
쏅 skal du trykke tre gange på knappen
MENU 9.
Telefon-audio/Navigation-audio
Hvis din bilradio er forbundet med en mobiltelefon eller et navigationssystem, deaktiveres bilradioens lyd, når du "løfter"
telefonrøret, eller når der kommer en kørselsanvisning fra navigationssystemet.
Samtalen eller kørselsanvisningen høres
via bilradioens højttaler. Til dette formål
skal mobiltelefonen eller navigationssystemet være sluttet til bilradioen som beskrevet i monteringsvejledningen.
Hvilke navigationssystemer der kan anvendes sammen med din bilradio, får du at vide
hos din Blaupunkt-forhandler.
Hvis der under en telefonsamtale eller en
kørselsanvisning fra navigationssystemet
bliver sendt en trafikmelding, kan du først
høre denne trafikmelding, når du er færdig
med at telefonere, eller når kørselsanvisningen er afsluttet, for så vidt trafikmeldingen ikke allerede er færdig. Trafikmeldinger
bliver ikke optaget til senere gengivelse!
Lydstyrken for telefonsamtaler og kørselsanvisninger fra navigationssystemet
kan indstilles.
쏅 Tryk på knappen MENU 9.
DANSK
Bemærk!
For at beskytte hørelsen er startlydstyrken begrænset til værdien "38".
Hvis lydstyrken var højere, da apparatet blev slukket, og indstillingen "LAST
VOL" var valgt, startes apparatet med
værdien "38".
Når indstillingen er foretaget,
쏅 skal du trykke tre gange på knappen
MENU 9.
303
09OrlandoMP46_dk.indd 303
01.03.2006 15:54:25 Uhr
Lydstyrke
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "VOLUME MENU" bliver vist i
displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
eller
쏅 Tryk flere gange på knappen
:, indtil "TEL VOL" vises på displayet.
쏅 Indstil den ønskede lydstyrke med
knappen eller :.
Når indstillingen er foretaget,
쏅 skal du trykke tre gange på knappen
MENU 9.
Bemærk!
Lydstyrken af telefonsamtalerne og de
akustiske anvisninger kan indstilles direkte med lydstyrkereguleringen 3
under samtalen eller afspilningen.
Aktivering/deaktivering af
bekræftelsestone
Hvis der ved nogle funktioner trykkes længere på en knap end 2 sekunder, f.eks. til
lagring af en station på en stationsknap, høres en signaltone (bip-lyd). Du kan aktivere
eller deaktivere biptonen.
쏅 Tryk på knappen MENU 9.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "VOLUME MENU" bliver vist i
displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil displayet viser teksten "BEEP
ON" eller "BEEP OFF".
쏅 Aktiver (ON) / deaktiver (OFF) BEEPfunktionen (bip-lyden) ved at trykke på
knappen eller :.
Når indstillingen er foretaget,
쏅 skal du trykke to gange på knappen
MENU 9.
Automatic Sound
Med denne funktion tilpasses bilradioens
lydstyrke automatisk til kørehastigheden.
Til dette formål skal bilradioen være tilsluttet som beskrevet i monteringsvejledningen.
Den automatiske forøgelse af lydstyrken
kan indstilles i 6 trin (0 - 5).
쏅 Tryk på knappen MENU 9.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "VOLUME MENU" bliver vist i
displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil displayet viser teksten "AUTO
SD".
쏅 Indstil lydstyrketilpasningen 0 - 5 med
knappen eller :.
Når indstillingen er foretaget,
쏅 skal du trykke tre gange på knappen
MENU 9.
Bemærk!
Den optimale indstilling 0 - 5 af den hastighedsafhængige lydstyrketilpasning
for dig afhænger af kabinestøjniveauet i
din bil. Find frem til den optimale værdi
for din bil ved at prøve dig frem.
304
09OrlandoMP46_dk.indd 304
01.03.2006 15:54:25 Uhr
Radio
Radio
Aktivering af radio
Dette apparat har en RDS-radiomodtager.
Mange af de FM-stationer der kan modtages, sender et signal, der ud over programmet også indeholder informationer som
f.eks. stationsnavn og programtype (PTY).
Navnet på stationen bliver vist i displayet,
så snart den kan modtages.
Hvis cd, cd-skifter eller AUX er valgt,
쏅 skal du trykke på knappen BND•TS 6
eller
쏅 trykke flere gange på knappen SOURCE
4, indtil displayet viser hukommelsesniveauet, f.eks. "FM1".
For at sikre en fejlfri funktion på radioen
skal apparatet indstilles til den region, det
skal bruges i. Du kan vælge mellem Europa
(EUROPE), Amerika (USA), Sydamerika (SAMERICA) og Thailand (THAI). Fra fabrikken er tuneren indstillet til den region, apparatet er solgt i. Ved problemer med modtagelse af radiosignaler skal du kontrollere
denne indstilling.
De radiofunktioner, som beskrives i denne
betjeningsvejledning, vedrører tunerindstillingen Europa (EUROPE).
쏅 Sluk apparatet ved at trykke på knappen 1.
쏅 Hold knapperne 1 og 5 : nede samtidig, og tænd apparatet igen ved at
trykke på knappen 1.
"TUNER" vises på displayet.
쏅 Vælg tunerregionen ved at trykke på
knappen eller :.
Du gemmer indstillingen på følgende
måde:
쏅 Sluk apparatet, og tænd det igen, eller
vent ca. 8 sekunder. Radioen starter
med den senest valgte indstilling (radio, cd, cd-skifter eller AUX).
RDS-komfortfunktion (AF, REG)
Med RDS-komfortfunktionen AF (alternativ
frekvens) og REGIONAL har du endnu flere
muligheder med din bilradio.
• AF: Når RDS-komfortfunktionen er aktiveret, skifter apparatet automatisk til
den bedste modtagefrekvens for den
aktuelle station.
• REGIONAL: Nogle stationer inddeler på
bestemte tidspunkter deres program i
regionalprogrammer med forskelligt indhold. Med REG-funktionen undgår man at
bilradioen skifter til alternative frekvenser
med et andet programindhold.
Bemærk!
REGIONAL skal aktiveres/deaktiveres
særskilt i menuen.
Aktivering/deaktivering af REGIONAL
쏅 Tryk på knappen MENU 9.
I displayet vises "USER MENU".
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "TUNER MENU" bliver vist i
displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
eller
쏅 Tryk flere gange på knappen
:, indtil displayet viser teksten
"REG".
DANSK
Indstilling af tuner
305
09OrlandoMP46_dk.indd 305
01.03.2006 15:54:26 Uhr
Radio
Bag "REG" vises "OFF" (slukket) eller "ON"
(tændt).
Hvis du vil aktivere eller deaktivere
REGIONAL,
쏅 skal du trykke på knappen eller
:.
Når indstillingen er foretaget,
쏅 skal du trykke to gange på knappen
MENU 9.
Aktivering/deaktivering af RDSkomfortfunktion
Hvis du vil aktivere/deaktivere RDS-komfortfunktionerne AF og REGIONAL,
쏅 skal du trykke på knappen TRA•RDS
7 i mere end 2 sekunder.
"RDS ON" eller "RDS OFF" aktiveres og vises kort.
Valg af bølgeområde/
hukommelsesniveau
Med dette apparat kan du modtage programmer fra frekvensbåndene VHF (FM)
samt MB og LB (AM). For bølgeområdet
FM er der tre hukommelsesniveauer til rådighed 3 (FM1, FM2 og FMT) og bølgeområderne MB og LB har hvert et hukommelsesniveau.
På hvert hukommelsesniveau kan der lagres 6 stationer.
For at skifte mellem hukommelsesniveauerne FM1, FM2 og FMT eller bølgeområderne
MB og LB skal du gøre følgende:
쏅 Tryk kort på knappen BND•TS 6.
Indstilling af stationer
Der findes flere måder at indstille stationer
på.
Automatisk stationssøgning
쏅 Tryk på knappen eller :.
Den næste station, som kan modtages, indstilles.
Manuel indstilling af stationer
Stationerne kan også indstilles manuelt.
Bemærk!
Den manuelle indstilling af stationer er
kun mulig når RDS-komfortfunktionen
ikke er aktiveret.
Hvis du vil ændre den indstillede frekvens
i små trin,
쏅 skal du trykke på knappen eller
:.
Hvis du vil ændre den indstillede frekvens
hurtigt,
쏅 skal du trykke på knappen eller :
i længere tid.
Gennemgang af stationskæder (kun FM)
Hvis en station sender flere programmer,
kan man gennembladre denne såkaldte
"stationskæde".
Bemærk!
For at kunne bruge denne funktion skal
RDS-komfortfunktionen være aktiveret.
쏅 Tryk på knappen eller : for at
skifte til den næste station i rækken af
stationer.
Bemærk!
På denne måde kan du kun skifte til
stationer, som du har modtaget før.
Anvend Scan- eller Travelstore-funktionen til dette formål.
306
09OrlandoMP46_dk.indd 306
01.03.2006 15:54:26 Uhr
Radio
Indstilling af stationssøgerens
følsomhed
Automatisk lagring af stationer
(Travelstore)
Du har mulighed for at ændre den automatiske stationssøgers følsomhed.
쏅 Tryk på knappen MENU 9.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "TUNER MENU" bliver vist i
displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "SENS HI" eller "SENS LO"
bliver vist i displayet.
I displayet vises den aktuelle værdi for følsomheden. "SENS HI3" betyder høj følsomhed. "SENS LO1" laveste følsomhed.
쏅 Indstil den ønskede følsomhed med
knappen eller :.
Når indstillingen er foretaget,
쏅 skal du trykke to gange på knappen
MENU 9.
De 6 stationer fra regionen, der giver den
bedste modtagelse, kan lagres automatisk
(kun FM). Lagringen foregår på hukommelsesniveau FMT.
Lagring af stationer
Manuel lagring af stationer
쏅 Vælg det ønskede hukommelsesniveau
FM1, FM2, FMT eller et af bølgeområderne MB eller LB.
쏅 Indstil den ønskede station.
쏅 Hold den stationsknap 1- 6 ; nede,
hvorpå stationen skal gemmes, længere end 2 sekunder.
Valg af lagrede stationer
쏅 Vælg hukommelsesniveauet eller bølgeområdet.
쏅 Tryk på en af stationsknapperne 1 - 6
;.
Den lagrede station afspilles, når den kan
modtages.
Scanning af stationer (SCAN)
Med Scan-funktionen kan du scanne
alle de stationer, der kan modtages.
Scanningstiden kan indstilles fra 5 til
30 sekunder i menuen.
Start SCAN
쏅 Tryk på knappen MENU 9 mere end
2 sekunder.
Scanningen starter.
"SCAN" vises kort i displayet, derefter vises
det aktuelle stationsnavn eller frekvensen
blinkende.
DANSK
Bemærk!
Apparatet gemmer den indstillede følsomhedsværdi i det relevante bølgeområde FM og AM.
Bemærk!
Stationer, der tidligere er blevet lagret
på dette niveau, bliver slettet.
쏅 Tryk længere end 2 sekunder på knappen BND•TS 6.
Lagringen starter. I displayet vises "FM
TRAVELSTORE". Når processen er afsluttet,
gengives stationen på hukommelsesplads 1
på niveauet FMT.
307
09OrlandoMP46_dk.indd 307
01.03.2006 15:54:27 Uhr
Radio
Afbrydelse af SCAN, fortsat lytning til
station
쏅 Tryk på knappen MENU 9.
Scanningen afbrydes og den sidst indstillede station er aktiv.
Indstilling af scanningstid
쏅 Tryk på knappen MENU 9.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "VARIOUS MENU" bliver vist
i displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
eller
쏅 Tryk flere gange på knappen
:, indtil displayet viser teksten
"SCAN TIME".
쏅 Indstil den ønskede scanningstid med
knappen eller :.
Når indstillingen er foretaget,
쏅 skal du trykke tre gange på knappen
MENU 9.
Bemærk!
Den indstillede scanningstid gælder
også for scanninger i cd- og cd-skifterfunktion.
Programtype (PTY)
Ud over stationens navn sender nogle FMstationer også informationer om typen af
deres program. Disse informationer kan
blive modtaget og vist af din bilradio.
Sådanne programtyper kan f.eks. være:
KULTUR
REJSE
JAZZ
SPORT
SERVICE
POP
ROCK
VIDENSKAB
BØRN
Med PTY-funktionen kan du målrettet vælge
stationer med en bestemt programtype.
308
09OrlandoMP46_dk.indd 308
PTY-EON
Når programtypen er blevet valgt og søgningen startet, skifter apparatet fra den aktuelle station til en station med den valgte
programtype.
Bemærk!
• Hvis der ikke findes en station med
den valgte programtype, viser displayet kort teksten "NO PTY" og en
bip-lyd høres. Den sidste station, der
er modtaget, vælges igen.
• Hvis den indstillede eller en anden
station fra rækken af stationer sender den ønskede programtype på et
senere tidspunkt, skifter apparatet
automatisk fra den aktuelle station eller fra CD/MP3- eller cd-skifter-funktion til stationen med den ønskede
programtype.
• Hvis du ikke ønsker dette PTY-EONskift, skal denne funktion deaktiveres
i menuen med "PTY OFF". Tryk først
på en af knapperne SOURCE 4 eller
BND•TS 6.
Aktivering/deaktivering af PTY
쏅 Tryk på knappen MENU 9.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "TUNER MENU" bliver vist i
displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
"PTY" og den aktuelle indstilling bliver vist
i displayet.
쏅 Tryk på knappen eller : for at
aktivere (ON) / deaktivere (OFF) PTYfunktionen.
01.03.2006 15:54:27 Uhr
Radio
Valg af PTY-sprog
Programtyperne kan vises på forskellige
sprog. Du kan vælge mellem DEUTSCH
(TYSK), ENGLISH (ENGELSK) og FRANÇAIS
(FRANSK).
쏅 Tryk på knappen MENU 9.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "TUNER MENU" bliver vist i
displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil displayet viser teksten "PTY
LANG".
쏅 Indstil det ønskede sprog ved hjælp af
knappen eller :.
Når indstillingen er foretaget,
쏅 skal du trykke tre gange på knappen
MENU 9.
Valg af programtype og start af søgning
쏅 Tryk på knappen eller :.
Den aktuelle programtype vises på displayet.
쏅 Hvis du vil vælge en anden programtype, kan du inden for visningstiden
skifte til en anden programtype ved at
trykke på knappen eller :.
Eller
쏅 Tryk på en af knapperne 1 - 6 ; for at
vælge den programtype, der er lagret
på den pågældende knap.
Den valgte programtype vises kort.
쏅 Tryk på knappen eller : for at
starte søgningen.
Den næste station med den valgte programtype indstilles.
Lagring af programtype på
stationsknapperne
쏅 Vælg en anden programtype ved at
trykke på knappen eller :.
쏅 Tryk på den ønskede stationsknap 1- 6
; i mere end 2 sekunder.
Programtypen er gemt på den valgte knap
1 - 6 ;.
Optimering af radiomodtagelse
Støjafhængig dæmpning af diskant
(High Cut)
High Cut-funktionen giver en forbedring af
modtagelsen, når der er forstyrrelser (kun
FM). I tilfælde af forstyrrelser af modtagelsen sænkes støjniveauet.
Aktivering/deaktivering af High Cutfunktionen
쏅 Tryk på knappen MENU 9.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "TUNER MENU" bliver vist i
displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
쏅 Tryk flere gange på knappen
eller
:, indtil displayet viser teksten
"HICUT".
쏅 Tryk på knappen eller : for at slå
High Cut til eller fra.
DANSK
Når indstillingen er foretaget,
쏅 skal du trykke to gange på knappen
MENU 9.
309
09OrlandoMP46_dk.indd 309
01.03.2006 15:54:28 Uhr
Radio
"HICUT OFF" betyder ingen, "HICUT ON"
betyder automatiske sænkning af støjniveauet.
Når indstillingen er foretaget,
쏅 tryk på knappen MENU 9.
Indstilling af displayvisning
Når radioen er valgt har du mulighed for at
få vist klokkeslættet vist på displayet i stort
format.
쏅 Hold knappen DISPL 8 ned i længere end 2 sekunder for at skifte visning.
Efter ca. 2 sekunder skiftes tilbage til den
tidligere visning.
Trafikradio
Trafikradio
Apparatet er forsynet med en RDS-EONmodtager. EON (Enhanced Other Network)
bevirker, at der i tilfælde af en trafikmelding
(TA) skiftes automatisk fra en station uden
trafikradio til en tilsvarende station med
trafikradio inden for rækken af stationer.
Efter trafikmeldingen skiftes der igen tilbage til det tidligere indstillede program.
Aktivering/deaktivering af
trafikradio-prioritet
쏅 Tryk på knappen TRA•RDS 7.
Prioritering af trafikmeldinger er aktiveret,
når kø-symbolet vises på displayet.
Bemærk!
Du hører en signaltone,
• når du forlader dækningsområdet for
den trafikradiostation, du lytter til i
øjeblikket.
• Hvis du under lytning til en cd eller
ved anvendelse af cd-skifteren forlader sendeområdet for den indstillede
trafikradiostation, og den derpå følgende automatiske søgning ikke finder nogen ny trafikradiostation.
• Når du skifter fra en trafikradiostation
til en station uden trafikradio.
I så fald skal du enten deaktivere trafikradioprioritet eller skifte til en station med
trafikradio.
310
09OrlandoMP46_dk.indd 310
01.03.2006 15:54:29 Uhr
Trafikradio
Indstilling af lydstyrke for
trafikmeldinger
쏅 Tryk på knappen MENU 9.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "VOLUME MENU" bliver vist i
displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil displayet viser teksten "TA
VOLUME".
쏅 Indstil lydstyrken ved at trykke på knappen eller :.
Som en forenkling af indstillingen bliver lydstyrken hævet eller dæmpet tilsvarende.
Når indstillingen er foretaget,
쏅 skal du trykke tre gange på knappen
MENU 9.
Cd-afspilning
Med dette apparat kan der afspilles normale musik-cd'er, CD-R-skiver og CD-RWskiver med en diameter på 12 cm. For at
undgå problemer under afspilningen skal
du ikke brænde cd'erne hurtigere end 16x
hastighed.
Fare for ødelæggelse af
cd-drevet!
Single-cd'er med en diameter på 8 cm
og cd'er med kontur (shape-cd'er) må
ikke anvendes.
For beskadigelser af cd-drevet på grund
af uegnede cd'er påtager vi os intet ansvar.
For at sikre en fejlfri funktion bør du kun
anvende cd'er med Compact-Disc-logoet.
Cd'er med kopibeskyttelse kan give afspilningsproblemer. Blaupunkt kan ikke garantere en fejlfri afspilning af kopibeskyttede
cd'er!
Cd'er med MP3-/WMA-musikfiler kan ligeledes afspilles. Yderligere oplysninger finder
du i kapitlet "MP3-/WMA-afspilning".
Start af cd-afspilning
Hvis der ikke er nogen cd i drevet,
쏅 skal du trykke på knappen 2.
Betjeningspanelet åbnes.
쏅 Skub cd'en med teksten opad og uden
anvendelse af magt ind i drevet uden at
presse.
DANSK
Bemærk!
• Lydstyrken kan også indstilles under
en trafikmelding med volumenknappen 3 for trafikmeldingens varighed.
• Klang og lydstyrkefordelingen for
trafikmeldinger
kan
indstilles.
Yderligere oplysninger finder du i kapitlet "Sound".
Cd-afspilning
311
09OrlandoMP46_dk.indd 311
01.03.2006 15:54:29 Uhr
Cd-afspilning
Cd'en trækkes automatisk ind i drevet.
Når cd'en trækkes ind, må dette ikke hindres eller fremskyndes.
쏅 Luk betjeningspanelet med et let tryk,
indtil den går mærkbart i indgreb.
Cd-afspilningen starter, og på displayet vises teksten "CD".
Bemærk!
Hvis bilens tænding var slået fra ved
indsætning af cd'en, tændes apparatet
ved at trykke på knappen 1, og derefter starter afspilningen.
Hvis der allerede er en cd i drevet,
쏅 skal du trykke flere gange på knappen
SOURCE 4, indtil displayet viser teksten "CD".
Afspilningen starter det sted, hvor den blev
afbrudt.
Valg af musikstykke
쏅 Tryk på en af pileknapperne : for at
vælge det næste eller det foregående
musikstykke.
Tryk en gang på knappen eller : for at
afspille det aktuelle musikstykke igen.
Hurtigvalg af musikstykker
Et hurtigvalg af musikstykker tilbage eller
fremad foretager du på følgende måde:
쏅 Hold knappen eller : nede, indtil hurtigvalget tilbage eller fremad går
i gang.
Hurtig søgning (hørbar)
Hurtig søgning tilbage eller fremad foretager du på følgende måde:
쏅 Hold knappen eller : nede, indtil
hurtig søgning tilbage eller fremad begynder.
Afspilning af musikstykker i
vilkårlig rækkefølge (MIX)
쏅 Tryk på knappen 5 MIX ;.
Displayet viser kort teksten "MIX DISC".
MIX-symbolet vises. Det næste vilkårligt
valgte musikstykke spilles.
Afbrydelse af MIX
쏅 Tryk igen på knappen 5 MIX ;.
"MIX OFF" vises kort i displayet og MIX-symbolet slettes.
Scanning af musikstykker
(SCAN)
Alle musikstykker på en cd kan scannes
kort.
쏅 Skal du holde knappen MENU 9 nede
i mere end 2 sekunder.
"SCAN DISC" vises kortvarigt på displayet,
og det næste musikstykke afspilles.
Bemærk!
Scanningstiden kan indstilles. Oplysninger
om indstilling af scanningstiden finder du i
afsnittet "Indstilling af scanningstid" i kapitlet "Radio".
312
09OrlandoMP46_dk.indd 312
01.03.2006 15:54:29 Uhr
Cd-afspilning
Afbrydelse af Scan , fortsat lytning til
musikstykke
Hvis du vil afbryde scanningen,
쏅 skal du trykke på knappen MENU 9.
Det musikstykke, der afspilles i øjeblikket,
spiller videre.
Gentagelse af musikstykke
(Repeat)
Hvis du vil gentage et musikstykke,
쏅 skal du trykke på knappen 4 RPT ;.
"REPEAT TRACK" vises kort på displayet,
og "REPEAT" vises. Musikstykket gentages,
indtil Repeat-funktionen afbrydes.
Afbrydelse af Repeat
Hvis du vil afbryde Repeat-funktionen,
쏅 skal du trykke igen på knappen 4 RPT
;.
"REPEAT OFF" vises kort på displayet,
"REPEAT" forsvinder. Afspilningen fortsætter normalt.
Afbrydelse af afspilning (PAUSE)
쏅 Tryk på knappen 3 ;.
På displayet vises "PAUSE DISC".
Du kan vælge mellem forskellige visninger
for cd-afspilningen:
• "Normal Mode":
Første linje: Nummer på musikstykke
og afspilningstid
• "Info Mode":
Første linje: Nummer på musikstykke
og afspilningstid
Anden linje: Cd-tekst
• "Clock Mode":
Første linje: Nummer på musikstykke
og afspilningstid
Anden linje: Cd-tekst og klokkeslæt
Bemærk!
• Du kan i menuen indstille, om cdteksten skal vises. Oplysninger om
dette finder du i afsnittet "Visning af
cd-tekst".
• Cd-tekst kan kun vises, hvis de pågældende informationer findes på cd'en.
Hvis du vil skifte mellem visningerne,
쏅 skal du trykke én eller flere gange på
knappen DISPL 8, indtil den ønskede visning vises på displayet.
Visning af cd-tekst
Nogle cd'er indeholder såkaldt cd-tekst.
Cd-teksten kan indeholde navnet på kunstneren, pladen og musikstykket.
Cd-teksten vises i anden linje på displayet.
Cd-teksten vises som rulletekst på displayet, hver gang der skiftes musiknummer.
DANSK
Afbrydelse af pause
쏅 Tryk på knappen 3 ; i pausen.
Afspilningen fortsætter.
Indstilling af displayvisning
313
09OrlandoMP46_dk.indd 313
01.03.2006 15:54:30 Uhr
Cd-afspilning
Aktivering/deaktivering af cd-tekst
쏅 Tryk på knappen MENU 9.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "VARIOUS MENU" bliver vist
i displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
eller
쏅 Tryk flere gange på knappen
:, indtil "CD TEXT" vises på displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
쏅 Vælg enten "CD TEXT ON" eller "CD
eller
TEXT OFF" med knappen
:.
Når indstillingen er foretaget,
쏅 skal du trykke tre gange på knappen
MENU 9.
Udskubning af cd
쏅 Tryk på knappen 2.
Betjeningspanelet åbnes fremad.
쏅 Tryk på knappen < (Eject) ved siden af cd-skuffen.
Cd'en skubbes ud.
쏅 Tag cd'en ud, og luk betjeningspanelet.
Bemærk!
• En cd der er skubbet ud, trækkes
automatisk ind igen efter 10 sekunder.
• Du kan også skubbe en cd ud, når apparatet er slukket, eller når en anden
lydkilde er aktiv.
Trafikmeldinger under cdafspilning
Hvis du vil modtage trafikmeldinger under
afspilning af cd'er,
쏅 skal du trykke på knappen TRA•RDS
7.
Prioritering af trafikmeldinger er aktiveret, når kø-symbolet vises på displayet.
Yderligere oplysninger finder du i kapitlet
"Trafikradio".
314
09OrlandoMP46_dk.indd 314
01.03.2006 15:54:30 Uhr
MP3-/WMA-afspilning
Med denne bilradio kan du også afspille
CD-R- og CD-RW-skiver med MP3-musikfiler. Derudover kan du afspille WMA-filer. Betjeningen ved afspilning af MP3- og
WMA-filer er identisk.
Bemærk!
• WMA-filer med Digital Rights
Management (DRM) fra online musikbutikker kan ikke afspilles med dette
apparat.
• WMA-filer kan kun gengives korrekt,
når de er oprettet med Windows
Media-Player version 8.
Forberedelse af MP3-cd
Afhængigt af kombinationen af cd-brænder, cd-brændersoftware og cd-skive kan
der opstå problemer med hensyn til cd'ernes afspilningsevne. Hvis der skulle opstå
problemer med selvbrændte cd'er, bør
du udskifte cd-skivetypen med hensyn til
producent eller til cd-skiver med en anden
farve.
Cd'ens format skal svare til ISO 9660 level
1 eller level 2 eller Joliet. Ingen andre formater kan afspilles fejlfrit.
Du kan højst oprette 252 mapper på en cd.
Alle mapper kan vælges enkeltvis med dette
apparat.
Uafhængigt af antallet mapper kan du administrere op til 999 MP3-filer på én cd, med
højst 255 filer i én mappe.
Apparatet støtter lige så mange undermapper, som din brændersoftware er i stand til
håndtere, uanset at den maksimale mappedybde i ISO 9660-standarden er begrænset til 8.
D01
A
D02
D03
T001
T002
T003
T004
T005
T001
T002
T003
T004
T005
T006
D04
T001
T002
T003
T004
T005
T006
T007
T008
T009
T010
T011
B
A Mapper
B Musikstykke · Filer
Hver mappe kan navngives ved hjælp af
pc'en. Mappens navn kan vises på apparatets display. Navngiv mapper og musikstykker/filer i henhold til anvisningerne for cdbrændersoftwaren. Oplysninger om dette
fremgår af softwarevejledningen.
Bemærk!
Ved navngivningen af mapper og musikstykker/filer skal æ, ø, å og specialtegn ikke anvendes.
DANSK
MP3-/WMA-afspilning
315
09OrlandoMP46_dk.indd 315
01.03.2006 15:54:31 Uhr
MP3-/WMA-afspilning
Hvis du sætter pris på en korrekt rækkefølge
af dine filer, skal du anvende brændersoftware, som sorterer filerne i alfanumerisk
rækkefølge. Hvis din software ikke har denne funktion, kan du sortere filerne manuelt.
Til dette formål skal du skrive et tal, f.eks.
"001", "002" etc., før hvert filnavn. Husk
også at skrive de indledende nuller.
MP3-musikstykker kan indeholde ekstrainformationer såsom kunstner, titel og album
(ID3-tags). Dette apparat kan vise ID3-tags
i version 1 på displayet.
Ved fremstillingen (kodering) af MP3-filer
fra lydfilerne skal der anvendes bithastigheder på op til max. 256 kbit/sek.
For at kunne anvende MP3-filer i dette apparat skal MP3-filerne have endelsen ".MP3".
Bemærk!
For at sikre en fejlfri afspilning skal du
overholde følgende:
• Prøv ikke at forsyne og afspille andre filer end MP3-filer med endelsen
".MP3"! Disse ugyldige filer ignoreres
under afspilningen.
• Anvend ingen "blandede" cd'er med
filer, som ikke er MP3-filer, og MP3musikstykker (apparatet læser kun
MP3-filer under MP3-afspilningen).
• Anvend ingen Mix-Mode-cd'er med
cd-musikstykker og MP3-numre. Hvis
du prøver på at afspille en Mix-Modecd, bliver kun cd-musikstykkerne afspillet.
Start af MP3-afspilning
MP3-afspilning startes som en normal cdafspilning. Yderligere oplysninger finder du
i afsnittet "Start af cd-afspilning" i kapitlet
"Cd-afspilning".
Indstilling af displayvisning
Indstilling af standardvisning
Displayet kan vise forskellige oplysninger
om det aktuelle musikstykke:
1. Normal Mode:
Første linje: Navn på musikstykke
Anden linje: MP3-oplysninger
Bemærk!
Indholdet af MP3-oplysninger afhænger af indstillingerne i menuen "MP3
DISP".
2. Info Mode:
Første linje: Navn på musikstykke
Anden linje: Mappenummer, nummer
på musikstykke og afspilningstid
3. Clock Mode:
Første linje: Navn på musikstykke
Anden linje: Mappenummer, nummer
på musikstykke og klokkeslæt
Bemærk!
MP3-ID-tags i version 1 kan vises, hvis
sådanne er gemt sammen med MP3-filerne. Yderligere oplysninger finder du
i vejledningen til MP3-softwaren eller
brændersoftwaren.
4. MP3-Browse-Mode:
Første linje: Navn på musikstykke 1
Anden linje: Navn på musikstykke 2
Tredje linje: Navn på musikstykke 3
316
09OrlandoMP46_dk.indd 316
01.03.2006 15:54:31 Uhr
MP3-/WMA-afspilning
Bemærk!
MP3-Browse-Mode bruges til hurtig og
nem søgning efter MP3-filer på en cd.
I MP3-Browse-Mode kan du ikke bruge funktionerne hurtig søgning, MIX,
SCAN og REPEAT.
Hvis du vil vælge mellem visningsmulighederne,
쏅 skal du trykke én eller flere gange på
knappen DISPL 8, indtil den ønskede visning vises på displayet.
Indstilling af MP3-rulletekster
Hver gang der skiftes til et nyt musikstykke,
vises en af følgende rulletekster én gang på
displayet. Derefter anvendes den valgte
standardvisning.
Du kan vælge mellem følgende rulletekster:
• Mappenavn ("DIR NAME")
• Navn på musikstykke ("SONG NAME")
• Navn på album ("ALBM NAME")
• Navn på kunstner ("ARTIST")
• Filnavn ("FILE NAME")
Bemærk!
Menupunktet "MP3 DISP" er kun tilgængeligt, når en cd med MP3/WMAfiler afspilles.
Valg af mappe
Valg af mappe med piletasterne
(Normal-, Info- og Clock-tilstand)
Hvis du vil skifte til en anden mappe i op- eller nedadgående retning,
쏅 skal du trykke én eller flere gange på
knappen eller :.
DANSK
Bemærk!
Kunstner, titel og albumnavn indgår i
MP3-ID-taggene i version 1 kan kun
vises, hvis disse oplysninger gemmes
sammen med MP3-filerne. Yderligere
oplysninger finder du i vejledningen
til MP3-softwaren eller brændersoftwaren.
Hvis du vil vælge mellem visningsmulighederne, skal du gøre følgende:
쏅 Tryk på knappen MENU 9.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "VARIOUS MENU" bliver vist
i displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil displayet viser teksten "MP3
DISP".
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
쏅 Vælg den ønskede MP3-rulletekst ved
at trykke på knappen eller :.
Når indstillingen er foretaget,
쏅 skal du trykke tre gange på knappen
MENU 9.
317
09OrlandoMP46_dk.indd 317
01.03.2006 15:54:31 Uhr
MP3-/WMA-afspilning
Bemærk!
Alle mapper, der ikke indeholder MP3filer, springes over automatisk. Antallet
af mapper, der vises, rettes automatisk
af apparatet og stemmer derefter eventuelt ikke mere overens med det faktiske antal, som du har oprettet.
Valg af mappe i Browse-Mode
Du kan få vist den aktuelle mappe og den
efterfølgende i de 3 linjer i displayet.
Mapperne vises sammen med de navne, du
har oprettet ved brændingen af cd'en. Mens
mapperne vises, kan du få vist og vælge alle
eksisterende mapper med piletasterne.
쏅 Tryk flere gange på knappen DISPL
8 under MP3-afspilningen, indtil
"MP3 Browse Mode" vises på displayet.
Oversigten over musikstykker i den aktuelle
mappe vises.
쏅 Tryk på knappen : for at skifte til
mappeniveau.
쏅 Tryk på knappen eller : for at få
vist mapperne på cd'en.
Hvis du vil vælge en mappe,
쏅 skal du trykke på knappen :.
Den valgte mappe åbnes. Musikstykkerne i
mappen bliver vist i Browse Mode.
Valg af musikstykker/filer
Valg af musikstykker/filer med
piletasterne (Normal-, Clock- og Infotilstand)
Hvis du vil skifte til et andet musikstykke/en
anden fil i op- eller nedadgående retning i
den aktuelle mappe,
쏅 skal du trykke én eller flere gange på
knappen eller :.
Når du trykker en enkelt gang på knappen
:, afspilles det aktuelle musikstykke
igen.
Valg af musikstykker i Browse Mode
I Browse Mode er det nemt at hente eksisterende musikstykker i en mappe og vælge et
musikstykke.
쏅 Tryk flere gange på knappen DISPL
8 under MP3-afspilningen, indtil
"MP3 Browse Mode" vises på displayet.
쏅 Tryk på knappen eller : for at få
vist alle musikstykker i mappen efter
hinanden.
Hvis du vil vælge det viste musikstykke, skal
du gøre følgende:
쏅 Tryk på knappen :.
Hurtig søgning
(ikke i MP3-Browse-Mode)
Hvis du vil foretage en hurtig søgning tilbage eller fremad,
쏅 skal du holde knappen eller :
nede, indtil hurtig søgning tilbage eller
fremad begynder.
318
09OrlandoMP46_dk.indd 318
01.03.2006 15:54:32 Uhr
MP3-/WMA-afspilning
(ikke i MP3-Browse-Mode)
Hvis du vil afspille musikstykkerne i den aktuelle mappe i vilkårlig rækkefølge,
쏅 skal du trykke kort på knappen 5 MIX
;.
På displayet vises "MIX DIRECTORY", og
MIX vises.
Hvis du vil afspille musikstykkerne i alle
mapper på den ilagte cd med MP3-filer i vilkårlig rækkefølge,
쏅 skal du trykke på knappen 5 MIX ; i
mere end 2 sekunder.
På displayet vises "MIX DISC", og MIX vises.
Afbrydelse af MIX
Hvis du vil afbryde MIX,
쏅 skal du trykke kort på knappen 5 MIX
;.
"MIX OFF" vises på displayet, og MIX forsvinder.
Scanning af musikstykker –
SCAN
(ikke i MP3-Browse-Mode)
Hvis du vil scanne musikstykker på en cd,
쏅 skal du holde knappen MENU 9 nede
i mere end 2 sekunder. Det næste musikstykke scannes.
På displayet vises teksten "SCAN TRACK"
kort. Derefter vises mappenummeret og
nummeret på musikstykket. Nummeret på
musikstykket blinker.
Bemærk!
Scanningstiden kan indstilles. Yderligere
oplysninger om indstilling af scanningstiden finder du i afsnittet "Indstilling af
scanningstid" i kapitlet "Radio".
Afbrydelse af Scan , fortsat lytning til
musikstykke
쏅 Tryk kort på knappen MENU 9.
Det musikstykke, der afspilles i øjeblikket,
spiller videre.
Gentagelse af enkelte musikstykker eller hele mapper –
REPEAT
(ikke i MP3-Browse-Mode)
Hvis du vil afspille det aktuelle musikstykke
flere gange,
쏅 skal du trykke kort på knappen 4 RPT
;.
I displayet vises "REPEAT TRACK" kort, og
REPEAT vises.
Hvis du vil afspille hele mappen flere gange,
쏅 skal du trykke på knappen 4 RPT ; i
mere end 2 sekunder.
I displayet vises "REPEAT DIRECTORY" kort,
og REPEAT vises.
Afbrydelse af Repeat
Hvis du vil afbryde gentagelsen af det aktuelle musikstykke eller den aktuelle mappe,
쏅 skal du trykke kort på knappen 4 RPT
;.
Displayet viser kort teksten "REPEAT OFF",
og REPEAT forsvinder.
DANSK
Afspilning af musikstykker i
vilkårlig rækkefølge – MIX
319
09OrlandoMP46_dk.indd 319
01.03.2006 15:54:33 Uhr
MP3-/WMA-afspilning
Afbrydelse af afspilning
(PAUSE)
쏅 Tryk på knappen 3 ;.
På displayet vises "PAUSE DISC".
Afbrydelse af pause
쏅 Tryk på knappen 3 ; i pausen.
Afspilningen fortsætter.
Cd-skifter
Cd-skifter
Bemærk!
Oplysninger om håndtering af cd'er,
ilægning af cd'er og håndtering af cdskifteren fremgår af betjeningsvejledningen til cd-skifteren.
Start af cd-skifter
쏅 Tryk flere gange på knappen SOURCE
4, indtil displayet viser teksten
"CHANGER".
Afspilningen starter med den første cd, som
cd-skifteren registrerer.
Valg af cd
Hvis du vil skifte til en anden cd i op- eller
nedadgående retning,
쏅 skal du trykke én eller flere gange på
knappen eller :.
Bemærk!
Frie cd-rum i cd-skifteren og cd-rum
med ugyldige cd'er springes over.
Valg af musikstykke
Hvis du vil skifte til et andet musikstykke
på den aktuelle cd i op- eller nedadgående
retning,
쏅 skal du trykke én eller flere gange på
knappen eller :.
Hurtig søgning (hørbar)
Hurtig søgning tilbage eller fremad foretager du på følgende måde:
쏅 Hold knappen eller : nede, indtil
hurtig søgning tilbage eller fremad begynder.
320
09OrlandoMP46_dk.indd 320
01.03.2006 15:54:33 Uhr
Cd-skifter
Hvis du vil gentage det aktuelle musikstykke,
쏅 skal du trykke kort på knappen 4 RPT
;.
På displayet vises kortvarigt "REPEAT
TRACK", og REPEAT vises på displayet.
Hvis du vil gentage den aktuelle cd,
쏅 skal du trykke på knappen 4 RPT ; i
mere end 2 sekunder.
På displayet vises kortvarigt "REPEAT
DISC", og REPEAT vises på displayet.
Afbrydelse af Repeat
Hvis du vil afbryde gentagelsen af det aktuelle musikstykke eller den aktuelle cd,
쏅 skal du trykke kort på knappen 4 RPT
;.
"REPEAT OFF" vises kort på displayet, og
"REPEAT" forsvinder.
Afspilning af musikstykker i
vilkårlig rækkefølge (MIX)
Hvis du vil afspille musikstykkerne på den
aktuelle cd i vilkårlig rækkefølge,
쏅 skal du trykke kort på knappen 5 MIX ;.
Displayet viser kort teksten "MIX DISC" og
derefter MIX på displayet.
Hvis du vil afspille musikstykkerne på alle
ilagte cd'er i vilkårlig rækkefølge,
쏅 skal du trykke på knappen 5 RPT ; i
mere end 2 sekunder.
Displayet viser kort teksten "MIX ALL" og
derefter MIX.
Afbrydelse af MIX
쏅 Tryk kort på knappen 5 MIX ;.
På displayet vises "MIX OFF", og MIX forsvinder fra displayet.
Scanning af alle musikstykker på
alle cd'er (SCAN)
Hvis du vil scanne alle musikstykkerne på
alle ilagte cd'er i stigende rækkefølge,
쏅 skal du holde knappen MENU 9 nede
i mere end 2 sekunder.
På displayet vises "SCAN TRACK". Derefter
vises nummeret på cd'en og nummeret på
musikstykket. Nummeret på musikstykket
blinker.
Afbrydelse af Scan
Hvis du vil afbryde scanningen,
쏅 skal du trykke kort på knappen MENU
9.
Det scannede musikstykke spiller videre.
Bemærk!
Scanningstiden kan indstilles. Yderligere
oplysninger om indstilling af scanningstiden finder du i afsnittet "Indstilling af
scanningstid" i kapitlet "Radio".
Afbrydelse af afspilning
(PAUSE)
쏅 Tryk på knappen 3 ;.
På displayet vises "PAUSE DISC".
Afbrydelse af pause
쏅 Tryk på knappen 3 ; i pausen.
Afspilningen fortsætter.
DANSK
Gentagelse af enkelte
musikstykker eller hele cd'er
(Repeat)
321
09OrlandoMP46_dk.indd 321
01.03.2006 15:54:33 Uhr
Clock – Klokkeslæt
Clock - Klokkeslæt
Valg af 12- eller 24-timers mode
Visning af klokkeslæt
Hvis du vil have vist klokkeslættet,
쏅 skal du holde knappen DISPL
nede i mere end 2 sekunder.
Klokkeslættet vises kort i displayet.
8
Indstilling af klokkeslæt
Hvis du vil indstille klokkeslættet, skal du
gøre følgende:
쏅 Tryk på knappen MENU 9.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "CLOCK MENU" vises på displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
쏅 Tryk så mange gange på knappen
: at displayet viser teksten
eller
"CLOCK SET".
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
Klokkeslættet vises på displayet. Timerne
og minutterne kan indstilles.
쏅 Indstil klokkeslættet med knappen
eller :.
Hvis du skifte mellem timer og minutter,
쏅 skal du trykke på knappen eller
:.
Når indstillingen er foretaget,
쏅 skal du trykke tre gange på knappen
MENU 9.
쏅 Tryk på knappen MENU 9.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "CLOCK MENU" vises på displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "24 HR MODE" eller "12 HR
MODE" vises på displayet.
쏅 Tryk på knappen eller : for at
skifte mellem de 2 muligheder.
Når indstillingen er foretaget,
쏅 skal du trykke to gange på knappen
MENU 9.
Permanent visning af klokkeslæt
ved frakoblet apparat og
tændingen slået til
Hvis du vil have vist klokkeslættet, når apparatet er slukket, og tændingen er slået til,
skal du gøre følgende:
쏅 Tryk på knappen MENU 9.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "CLOCK MENU" vises på displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
322
09OrlandoMP46_dk.indd 322
01.03.2006 15:54:34 Uhr
Clock - Klokkeslæt
På displayet vises "CLOCK OFF" eller
"CLOCK ON".
쏅 Tryk på knappen eller : for at
skifte mellem ON eller OFF.
Når indstillingen er foretaget,
쏅 skal du trykke to gange på knappen
MENU 9.
Kortvarig visning af klokkeslæt
ved slukket apparat
Hvis du vil have vist klokkeslættet, når apparat er slukket,
쏅 skal du trykke på knappen DISPL
8.
Klokkeslættet vises på displayet i ca. 8 sekunder.
Sound
Sound
For hver lydkilde (radio, cd, cd-skifter,
AUX, trafikmeldinger og telefon/navigation) kan klangindstillingerne (bas, mellemtone, diskant og Sub-Out) foretages separat. Indstillingerne for lydstyrkefordelingen
(Balance og Fader) foretages fælles for alle
lydkilder.
Bemærk!
Indstillingerne af lyden for trafikmeldinger og telefon/navigation kan kun foretages under en trafikmelding eller en
telefonsamtale/en kørselsanvisning.
Indstilling af bas (Bass)
Du kan vælge mellem 4 mellemfrekvenser
(60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz). Desuden
kan du for den valgte mellemfrekvens indstille niveauet mellem ±7.
DANSK
Indstilling af mellemfrekvens og niveau
쏅 Tryk på knappen AUDIO 5.
"BASS" vises på displayet.
쏅 Tryk en enkelt gang på knappen eller
: for at åbne undermenuen BASS.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indstil den ønskede mellemfrekvens vises på displayet.
쏅 Tryk på knappen eller : for at
indstille niveauet mellem ±7.
쏅 Tryk to gange på knappen AUDIO 5
for at lukke menuen.
323
09OrlandoMP46_dk.indd 323
01.03.2006 15:54:34 Uhr
Sound
Indstilling af mellemtoner
(Middle)
Du kan vælge mellem 4 mellemfrekvenser
(500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz). Desuden
kan du for den valgte mellemfrekvens indstille niveauet mellem ±7.
Indstilling af mellemfrekvens og niveau
쏅 Tryk på knappen AUDIO 5.
"BASS" vises på displayet.
eller
쏅 Tryk flere gange på knappen
:, indtil displayet viser teksten
"MIDDLE".
쏅 Tryk en enkelt gang på knappen el: for at åbne undermenuen
ler
MIDDLE.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indstil den ønskede mellemfrekvens vises på displayet.
쏅 Tryk på knappen eller : for at
indstille niveauet mellem ±7.
쏅 Tryk to gange på knappen AUDIO 5
for at lukke menuen.
Indstilling af diskant (Treble)
Du kan vælge mellem 4 mellemfrekvenser
(10 kHz, 12 kHz, 15 kHz, 17 kHz). Desuden
kan du for den valgte mellemfrekvens indstille niveauet mellem ±7.
Indstilling af mellemfrekvens og niveau
쏅 Tryk på knappen AUDIO 5.
"BASS" vises på displayet.
쏅 Tryk flere gange på knappen
eller
:, indtil displayet viser teksten
"TREBLE".
쏅 Tryk en enkelt gang på knappen el: for at åbne undermenuen
ler
TREBLE.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indstil den ønskede mellemfrekvens vises på displayet.
쏅 Tryk på knappen eller : for at
indstille niveauet mellem ±7.
쏅 Tryk to gange på knappen AUDIO 5
for at lukke menuen.
Indstilling af lydstyrkefordeling
venstre/højre (Balance)
Hvis du vil indstille lydstyrkefordelingen
venstre/ højre (Balance), skal du gøre følgende:
쏅 Tryk på knappen AUDIO 5.
"BASS" vises på displayet.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil displayet viser teksten "BAL"
og den aktuelle indstilling.
쏅 Tryk på knappen eller : for at
indstille lydstyrkefordelingen højre/
venstre.
쏅 Tryk på knappen AUDIO 5 for at lukke
menuen.
Indstilling af lydstyrkefordeling
for/bag (Fader)
Hvis du vil indstille lydstyrkefordelingen
for/ bag (Fader), skal du gøre følgende:
쏅 Tryk på knappen AUDIO 5.
"BASS" vises på displayet.
eller
쏅 Tryk flere gange på knappen
:, indtil displayet viser teksten
"Fader" og den aktuelle indstilling.
쏅 Tryk på knappen eller : for at indstille lydstyrkefordelingen foran/bagude.
쏅 Tryk på knappen AUDIO 5 for at lukke
menuen.
324
09OrlandoMP46_dk.indd 324
01.03.2006 15:54:35 Uhr
Forforstærkerudgang
Forforstærkerudgang
(Preamp-Out/Sub-Out)
Via bilradioens forforstærkertilslutninger
(Preamp-Out) kan du tilslutte en ekstern
forstærker. Desuden kan du slutte en forstærker til anlæggets integrerede dynamiske subwoofer-filter (niveau og grænsefrekvens kan indstilles), hvis du ønsker at
anvende en subwoofer.
Det er vigtigt, at forstærkerne tilsluttes som
beskrevet i monteringsvejledningen.
eller
쏅 Tryk flere gange på knappen
:, indstil "SUBOUT" vises på displayet.
eller
쏅 Tryk én gang på knappen
:.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indstil den ønskede frekvens vises
på displayet.
Når indstillingen er foretaget,
쏅 skal du trykke to gange på knappen
AUDIO 5.
Indstilling af niveau for Sub-Out
Niveauet for Sub-Out kan indstilles i 8 trin
(0 til +7).
쏅 Tryk på knappen AUDIO 5.
"BASS" vises på displayet.
eller
쏅 Tryk flere gange på knappen
:, indstil "SUBOUT" vises på displayet.
쏅 Tryk på knappen eller : for at
vælge en værdi mellem 0 og +7.
Når indstillingen er foretaget,
쏅 skal du trykke to gange på knappen
AUDIO 5.
Indstilling af grænsefrekvens for
Sub-Out
DANSK
Du kan vælge mellem 4 indstillinger: 0 Hz,
80 Hz, 120 Hz og 160 Hz.
쏅 Tryk på knappen AUDIO 5.
"BASS" vises på displayet.
325
09OrlandoMP46_dk.indd 325
01.03.2006 15:54:36 Uhr
X-Bass
X-BASS
Med X-Bass kan du forøge bassen ved lav
lydstyrke.
Den valgte X-Bass-indstilling gælder for alle
lydkilder (radio, cd, cd-skifter eller AUX).
X-BASS-forøgelsen foretages i trin fra 1
til 3.
"X-BASS OFF" betyder, at X-Bass-funktionen er deaktiveret.
Indstilling af X-BASS-forøgelse
쏅 Tryk på knappen AUDIO 5.
"BASS" vises på displayet.
eller
쏅 Tryk flere gange på knappen
:, indtil displayet viser teksten
"XBASS".
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil displayet viser den ønskede
indstilling.
Når indstillingen er foretaget,
쏅 skal du trykke to gange på knappen
AUDIO 5.
Equalizer
Equalizer-indstillinger
(Presets)
Dette apparat er forsynet med en equalizer,
som allerede indeholder indstillinger for
musikstilene "ROCK", "POP" og "CLASSIC".
Hvis du vil vælge equalizer-indstilling,
쏅 tryk på knappen AUDIO 5.
"BASS" vises på displayet.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil displayet viser teksten "POP",
"ROCK", "CLASSIC" eller "EQ OFF".
쏅 Tryk på knappen eller : for at
vælge en af indstillingerne, eller vælg
"EQ OFF" for at deaktivere equalizeren.
Displayet viser hele tiden den valgte indstilling.
Når indstillingen er foretaget, skal du gøre
følgende:
쏅 Tryk på knappen AUDIO 5.
326
09OrlandoMP46_dk.indd 326
01.03.2006 15:54:36 Uhr
Display
Indtastning af
opstartsmeddelelse
Når du tænder anlægget, vises en kort meddelelse på displayet. Som standard vises
teksten "BLAUPUNKT". Du kan dog også
vælge at indtaste en tekst på op til 9 tegn
efter eget valg.
쏅 Tryk på knappen MENU 9.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "VARIOUS MENU" bliver vist
i displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "ON MESSAGE" vises på displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
Standardopstartsteksten vises på displayet. Markøren står i begyndelsen af linjen og
blinker.
Bemærk!
Du kan slette hele linjen ved at holde
knappen eller : inde i mere end
2 sekunder.
Hvis du vil indtaste en anden tekst,
쏅 skal du vælge et bogstav med knappen
eller :.
쏅 Flyt markøren med knappen eller
:.
Når du har indtastet teksten,
쏅 skal du trykke tre gange på knappen
MENU 9.
Indstilling af displayets lysstyrke
Når bilradioen er tilsluttet, som beskrevet
i monteringsvejledningen, og din bil har
en tilsvarende tilslutning, skifter displayets lysstyrke alt efter indstillet belysning.
Displayets lysstyrke kan indstilles separat
for nat og dag i trin på 1 - 9.
Derudover kan du vælge indstillingen "AUTO
DIM" for natdæmpningen (DIM NIGHT).
Hvis du vælger "AUTO DIM", har bilradioen
samme lysstyrkeindstilling som instrumentbelysningen.
쏅 Tryk på knappen MENU 9.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "DIsplay MENU" vises på displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil displayet viser teksten "DIM
DAY" eller "DIM NIGHT".
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
쏅 Tryk på knappen eller for at vælge
mellem lysstyrketrinnene.
Når indstillingen er foretaget,
쏅 skal du trykke to gange på knappen
MENU 9.
DANSK
Indstilling af display
327
09OrlandoMP46_dk.indd 327
01.03.2006 15:54:36 Uhr
Display
Hvis du vil aktivere "AUTO DIM",
쏅 skal du trykke flere gange på knappen
eller :, indtil "DIM NIGHT" vises
på displayet.
쏅 Tryk flere gange på knappen :, indtil "AUTO DIM" vises.
Når indstillingen er foretaget,
쏅 skal du trykke tre gange på knappen
MENU 9.
Indstilling af synsvinkel
Du kan indstille synsvinklen for at tilpasse
bilradioen til monteringsstedet i bilen.
쏅 Tryk på knappen MENU 9.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "DIsplay MENU" vises på displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "VIEW ANGLE" vises på displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
쏅 Tryk på knappen eller : for at
vælge synsvinkel.
Når indstillingen er foretaget,
쏅 skal du trykke tre gange på knappen
MENU 9.
Indstilling af positiv eller negativ
displayvisning
Du kan indstille, om indholdet på displayet
skal have positiv eller negativ visning.
쏅 Tryk på knappen MENU 9.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "DIsplay MENU" vises på displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "POSITIVE" eller "NEGATIVE"
vises på displayet.
쏅 Tryk på knappen eller : for at
skifte mellem de to tilstande.
Når indstillingen er foretaget,
쏅 skal du trykke to gange på knappen
MENU 9.
Indstilling af displaybelysningens
farve
Du kan selv blande en farve til displaybelysningen ud fra RGB-spektret (rød-grøn-blå)
eller vælge en farve under farvesøgningen.
Blanding af farve til displaybelysningen
For at indstille displaybelysningen efter din
smag kan du selv blande en farve på basis af
de 3 grundfarver rød, blå og grøn.
328
09OrlandoMP46_dk.indd 328
01.03.2006 15:54:37 Uhr
Display
쏅 Tryk på knappen MENU 9.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "DIsplay MENU" vises på displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil displayet viser teksten "DISP
COL".
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
Menuen til blanding af en egen farve åbnes.
Displayet viser teksten "R" (rød), "G" (grøn)
og "B" (blå) med angivelse af de aktuelle
værdier. Indstillingen "R" er aktiveret.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil displayet viser den ønskede
farveværdi.
쏅 Tryk på knappen eller : for at
flytte markøren hen bag de andre farver.
쏅 Indstil mængden af de andre farver efter din egen smag.
Når indstillingen er foretaget,
쏅 skal du trykke tre gange på knappen
MENU 9.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil displayet viser teksten "COL
SCAN".
쏅 Tryk på knappen eller : for at
starte farvesøgningen.
Apparatet begynder at skifte displaybelysningens farve.
Når du har fundet en farve, du ønsker at
vælge,
쏅 skal du trykke en gang på knappen
MENU 9.
Hvis du vil starte en ny søgning,
쏅 skal du trykke på knappen eller
:.
Når du har fundet den ønskede farve,
쏅 skal du trykke to gange på knappen
MENU 9.
DANSK
Valg af displaybelysningens farve
gennem farvesøgning.
쏅 Tryk på knappen MENU 9.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil "DIsplay MENU" vises på displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
329
09OrlandoMP46_dk.indd 329
01.03.2006 15:54:38 Uhr
Eksterne lydkilder
Eksterne lydkilder
Hvis der ikke er forbundet nogen cd-skifter
med bilradioen, kan du tilslutte en ekstern
lydkilde. Sådanne kilder kan f.eks. være
mobile cd-afspillere, MiniDisc-afspillere eller MP3-afspillere.
Hvis du vil tilslutte en ekstern lydkilde, har
du brug for et adapterkabel. Dette kabel
(Blaupunkt-nr.: 7 607 897 093) kan du
købe hos din autoriserede Blaupunkt-forhandler.
I menuen skal AUX-indgangen indkobles.
Bemærk!
Menupunktet AUX er kun tilgængeligt,
når der ikke er tilsluttet en cd-skifter til
apparatet.
Aktivering/deaktivering af AUXindgang
쏅 Tryk på knappen MENU 9.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indstil "AUX MENU" vises på displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil displayet viser teksten "AUX
OFF" eller "AUX ON".
쏅 Vælg mellem "AUX ON" og "AUX OFF"
med knappen eller :.
Når indstillingen er foretaget,
쏅 skal du trykke to gange på knappen
MENU 9.
Bemærk!
Når AUX-indgangen er aktiveret, kan
den vælges ved at trykke på knappen
SOURCE 4.
Indstilling af AUXforforstærkning
For at kunne udjævne forskelle i lydstyrken
kan AUX-indgangens niveautilpasning indstilles i 4 trin (0 til 3).
쏅 Tryk på knappen MENU 9.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indstil "AUX MENU" vises på displayet.
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
쏅 Tryk flere gange på knappen eller
:, indtil displayet viser teksten "AUX
LVL".
쏅 Tryk på knappen : for at åbne menuen.
쏅 Tryk på knappen eller : for at
indstille niveautilpasningen.
Når indstillingen er foretaget,
쏅 skal du trykke tre gange på knappen
MENU 9.
330
09OrlandoMP46_dk.indd 330
01.03.2006 15:54:38 Uhr
TMC
TMC til dynamiske
navigationssystemer
TMC er forkortelsen for Traffic Message
Channel (trafikmeldingskanal). Via TMC
sendes trafikmeldinger digitalt og kan således anvendes af egnede navigationssystemer til ruteplanlægningen. Bilradioen
har en TMC-udgang, hvor Blaupunkt-navigationssystemer kan tilsluttes. Hvilke navigationssystemer der kan anvendes sammen med din bilradio, får du at vide hos din
Blaupunkt-forhandler.
Når der er tilsluttet et navigationssystem,
og der modtages en TMC-station, vises
"TMC" på displayet.
Når den dynamiske ruteføring er aktiv, indstilles der automatisk en TMC-station.
Tekniske data
Tekniske data
Forstærker
Udgangseffekt:
4 x 18 watt sinus
ved 14,4 V og
1% klirfaktor
4 ohm.
4 x 26 watt sinus
efter DIN 45324
ved 14,4 V/4 ohm
4 x 50 watt max.
effekt
Tuner
Bølgeområder:
VHF (FM) :
MB
:
LB
:
FM - frekvensrespons:
87,5 - 108 MHz
531 - 1 602 kHz
153 - 279 kHz
35 - 16 000 Hz
Cd
Frekvensrespons:
20 - 20 000 Hz
Pre-amp Out
4 kanaler:
2V
Indgangsfølsomhed
2 V / 6 kΩ
10 V / 1 kΩ
Vægt
1,36 kg
DANSK
AUX-indgang:
Tel-/navi-indgang:
Ret til ændringer forbeholdes
331
09OrlandoMP46_dk.indd 331
01.03.2006 15:54:39 Uhr
Bitte den ausgefüllten Gerätepass sicher aufbewahren!
Please keep the filled-in radio pass in a safe place!
Prière de conserver soigneusement la carte d’autoradio remplie !
Tenete per favore il libretto di apparecchio, debitamente riempito, in un
posto sicuro!
Bewaar de ingevulde apparaatpas op een veilige plaats!
Vänligen förvara ifyllt apparatpass på säker plats!
¡Favor guardar el documento del aparato debidamente llenado en un lugar
seguro!
Por favor, guardar o cartão preenchido do aparelho num lugar seguro!
Det udfyldte apparatpas opbevares et sikkert sted!
Prosimy przechowywać metrykę radia w bezpiecznym miejscu!
Vyplněný dokument o přístroji prosím bezpečně uschovejte!
Vyplnený dokument o prístroji prosím bezpečne uschovajte!
455
13EA_OrlandoMP46.indd 455
01.03.2006 16:02:03 Uhr
Country:
Germany
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Great Britain
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Czech. Rep.
Hungary
Poland
Turkey
USA
Brasil
(Mercosur)
Malaysia
(Asia Pacific)
Phone:
Fax:
WWW:
(D)
(A)
(B)
(DK)
(FIN)
(F)
(GB)
(GR)
(IRL)
(I)
(L)
(NL)
(N)
(P)
(E)
(S)
(CH)
(CZ)
(H)
(PL)
(TR)
(USA)
0180-5000225
01-610 39 0
02-525 5444
44 898 360
09-435 991
01-4010 7007
01-89583 8880
210 94 27 337
01-46 66 700
02-369 62331
40 4078
0800 400 1010
66-817 000
2185 00144
902 52 77 70
08-7501850
01-8471644
02-6130 0446
76 511 803
0800-118922
0212-335 06 71
800-950-2528
05121-49 4002
01-610 39 391
02-525 5263
44-898 644
09-435 99236
01-4010 7320
01-89583 8394
210 94 12 711
01-46 66 706
02-369 62464
40 2085
0800 400 1040
66-817 157
2185 00165
91 410 4078
08-7501810
01-8471650
02-6130 0514
76 511 809
022-8771260
0212-346 00 40
708-6817188
http://www.blaupunkt.com
(BR)
0800 7045446
+55-19 3745 2773
(MAL) +604-6382 474
+604-6413 640
Gerätepass
Name:
Orlando MP46
.....................................................................
Typ:
7 646 480 310
....................................................................
Serien-Nr:
BP ................................................................
Blaupunkt GmbH, Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim
02/06 - CM-AS/SCS1
(dt, gb, fr, it, nl, sw, es, pt, dk, pl, cz, sk)
456
13EA_OrlandoMP46.indd 456
8622404852
01.03.2006 16:02:03 Uhr
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising