Manual Zelio Logic 2

Manual Zelio Logic 2
Zelio Logic 2
Smart relä
Användarmanual
Ex
em
pe
l
Januari 2004
Före installation
Slå ifrån spänningen till enheten.
Vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika att relät utlöses oavsiktligt.
Kontrollera att relät är spänningslöst.
Gör nödvändiga anlutningar för jordning och kortslutning.
Följ alltid instruktionerna i denna användarmanual.
Kom ihåg att endast behörig personal får implementera det smarta relät.
Automations- och styrenheter ska installeras så att de skyddas mot varje
risk för oavsiktlig aktivering.
Det är viktigt att kontrollera att styrsystemets alla anslutningar uppfyller
gällande säkerhetskrav.
Växlingar och variationer i nätspänningen får inte överstiga de
toleranströsklar som anges i enhetens tekniska data, eftersom detta kan
orsaka driftsfel och leda till att farliga situationer uppstår.
Var noga med att se till att de standarder som gäller för
nödstoppssystem uppfylls för att undvika farliga situationer. Kontrollera
att automationssystemet inte plötsligt startar igen när nödstoppet släpps.
Vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att en applikation som
avbrutits vid ett strömavbrott kan fortsätta korrekt. Se även till att inga
farliga tillstånd kan uppstå, ens under en mycket kort tid.
Innehåll
Sida
Du vill ha information om det smarta
reläts funktioner och huvudegenskaper.
1 – Kort information om det smarta
relät
Du vill ha information om alla det smarta
reläts alternativ.
2 – Beskrivning av menyer
16
Du vill ha information om alla det smarta
reläts konfigurationsalternativ.
3 – Konfigureringsmeny
36
Du vill ha information om alla
komponenter i ett reläschema som känns
igen och används av det smarta relät.
4 – Automatiseringsfunktioner
48
Du vill lära dig att mata in ett komplett
reläschema med det smarta relät.
5 – Programmera in reläscheman
94
Du vill ha information om hur du t.ex.
implementerar ett reläschema med det
smarta relät.
6 – Implementera en
basapplikation
104
Du vill veta vilka styregenskaper som
relät har under drift och hur strömavbrott
hanteras.
7 – Avlusning
120
Du vill veta mer om hur relät fungerar
med hjälp av ett
konkret exempel.
8 – Applikationsexempel
130
Du har ett driftsproblem och söker efter
en lösning.
9 – Felsökning
136
Du vill säkerhetskopiera, överföra eller
duplicera applikationen.
10 – Ladda en applikationen i
backup-minnet till modulen
Du söker efter verktyg för
applikationsutformning:
inmatningsformulär.
Bilaga
145
Du letar efter en speciell term.
Alfabetiskt index
149
Smart relä
4
140
Kapitel 1 – Innehåll
Spänningspåslag och kort information om det
smarta relät
Det här kapitlet behandlar följande:
1. Presentation _____________________________________________________ 5
2. Egenskaper och anslutningar ________________________________________ 7
3. Kommandoknappar ________________________________________________ 8
4. Exempel _______________________________________________________ 11
5. Skillnader på grund av programmeringsspråk: LD / FBD___________________ 15
8
Smart relä – Kapitel 1
1. Presentation
Smarta relän är konstruerade för att förenkla elektriska kopplingar i
intelligenta applikationer. Ett smart relä är mycket enkelt att använda.
Dess flexibilitet och höga prestanda medger betydande besparingar,
både tidsmässigt och ekonomiskt.
Den här användarmanualen är avsedd för dem som inte har någon
ingående kunskap om automationssystem och som vill kunna använda
smarta relän.
2
1
3
4
-
+
I1
24 VDC
5
I2 I3
I4
Inputs I1...I4
24 VDC
IB IC ID IE
IB... IE
Analog or 24 VDC
Telemecanique
SR2 B122BD
1234
BCDE
STOP LD
THU 25 SEP 16 : 40
1234
6
Menu/OK
7
10
8
Outputs
Q1 ... Q4: Relay 8A
1
2
Q1
9
1
2
Q2
1
2
Q3
1
2
Q4
1
Kapitel 1 – Spänningspåslag och kort information om det smarta relät
9
1. Presentation
Beskrivning av reläts frontpanel
Referens
1
2
3
4
Beskrivning
Utdragbart monteringsfäste
Kontaktblock med skruvanslutningar för spänningsmatning
LCD, 4 rader, 18 tecken
Kontaktblock med skruvanslutningar för ingångar
Kontaktblock med skruvanslutningar för 0-10 volts analoga
ingångar som kan användas i diskret läge på vissa modeller
Kontakt för backup-minne eller PC-anslutningskabel
Skift-knapp
Val- och bekräftelseknapp
Kontaktblock med skruvanslutningar för reläutgångar
Pilknappar, eller efter konfigurering, Z-tryckknappar
5
6
7
8
9
10
Beskrivning av LCD-displayen
Telemecanique
1
2
3
4
1234
5
1
Zelio 2
BCDE
STOP LD
THU 25 SEP 16 : 40
1234
2
3
4
Menu/OK
Referens
1
2
3
4
5
Beskrivning
Visning av ingångsstatus (B till E är analoga ingångar*)
Visning av funktionsläge (RUN/STOP) och programmeringsläge
(LD/FBD)
Visning av datum (dag och tid för produkter med klocka)
Visning av utgångsstatus
Alternativa menyer/tryckknappar/ikoner som anger funktionsläget
* Alla analoga ingångar kan även användas i diskret I/O-läge
10 Kapitel 1 – Spänningspåslag och kort information om det smarta relät
2. Egenskaper och anslutningar
Anslutning av smarta likströmsrelän
Likriktad,
inte
ALDRIG
Reglerad
220 V
/=
ABL7R
24 V=
HELST
Likriktad och filtrerad
U max
MÖJLIGT
SR2 .... BD
Umax < 30 V
Umin > 19,2 V
U min
SR2 .... JD
Umax < 14,4 V
Umin > 10,4 V
Kapitel 1 – Spänningspåslag och kort information om det smarta relät 11
3. Kommandoknappar
Beskrivning
Knapparna på framsidan av relät används för konfigurering,
programmering och styrning av applikationen samt för övervakning av
applikationens förlopp.
LCD-displayen tänds i 30 sekunder när användaren trycker på någon av
knapparna på frontpanelen.
Exempel
Telemecanique
Zelio 2
PROGRAMMING
PARAMETER
RUN/STOP
CONFIGURATION
Menu/OK
Skift-knapp
Den vita knappen till höger om LCD-displayen.
När du trycker på skift-knappen visas en alternativ meny ovanför de
andra Z-knapparna (ins, del, Param etc.)
Menu/OK-knapp
Den blå knappen nedanför LCD-displayen.
Knappen används för att bekräfta menyer, undermenyer, program,
parametrar etc.
12 Kapitel 1 – Spänningspåslag och kort information om det smarta relät
3. Kommandoknappar
Navigeringsknappar eller Z-knappar
Z-knapparna är de grå knapparna på rad från vänster (Z1) till höger (Z4)
nedanför LCD-displayen. Pilarna som anger navigeringsriktning visas
ovanför knapparna.
Navigeringsknapparna används för att flytta uppåt, nedåt, åt vänster och
åt höger.
Aktuell position på displayen visas genom en blinkande yta:
♦ En fyrkant för en position som motsvarar en kontakt (endast i
programmeringsläge)
♦ En cirkel för en spole (endast i programmeringsläge).
Obs! När knapparna kan användas för andra åtgärder än navigering
visas en rad från den alternativa menyn (exempel: 1, 2, 3 och 4 som Zxknappar).
Alternativa menyer
Om en ändringsbar parameter har markerats och du trycker på skiftknappen visas en alternativ meny.
Exempel
ins.
-
+
Param
Del.
Menu/OK
Funktionerna på den alternativa menyn:
♦ +/-: Används för att flytta mellan möjliga värden i det markerade
fältet (ingångstyper, utgångar, automatiseringsfunktioner, tal,
siffervärden etc).
♦ Ins.: Lägger in en rad när en parameter har markerats eller lägger
in en automatisk funktion när ett tomt utrymme har markerats.
♦ Del.: Raderar den markerade komponenten, eller raden om den är
tom.
♦ Param.: Visar parameterskärmen för den automatiska funktionen
(visas endast om funktionen har någon parameter).
Kapitel 1 – Spänningspåslag och kort information om det smarta relät 13
3. Kommandoknappar
Del.
Menu/OK
♦ ← ↑ ↓ →: Kopplingslinjens riktning (visas endas om ett länkfält har
markerats).
1
2
3
4
Del.
Menu/OK
♦ 1 2 3 4: Denna rad visas när knapparna används som ingångar av
Zx-knapptyp i ett program.
+
Menu/OK
♦ ← →: Används för att välja parametrar som ska ändras.
♦ +/-: Låter dig flytta mellan möjliga värden för den valda
parametern.
Menu/OK
♦ Nyckeln anger att programmet är lösenordsskyddat.
Menu/OK
♦
Anger modulens status. RUN betyder att den är i rörelse och
STOP att den står stilla.
♦
Anger att ett fel har uppstått (se menyn FAULT).
♦
Anger att modulen är ansluten till verkstaden.
14 Kapitel 1 – Spänningspåslag och kort information om det smarta relät
4. Exempel
Beskrivning/Åtgärd
Välj språk och bekräfta valet.
Menu/OK
eller
+
Visning
CLEAR PROG
TRANSFER
VERSION
LANGUAGE
(aktuellt val visas genom att texten
blinkar)
Bekräfta det nya språkvalet med knappen
Menu/OK.
Displayen återgår till menyn MAIN
(STOP-läge).
Återgå till skärmen INPUT-OUTPUT.
1234
BCDE
STOP LD
FRI 25 NOV 16 : 40
1234
Bekräfta det nya språkvalet med knappen
Menu/OK.
Kapitel 1 – Spänningspåslag och kort information om det smarta relät 15
4. Exempel
Det här underavsnittet beskriver hur man använder knapparna på relät.
Detta gäller inte blinda moduler.
Exempel 1:
Språkval (samma förfarande oberoende av produkt)
Beskrivning/Åtgärd
Visning
Spänningspåslag
1234
BCDE
STOP LD
FRI 25 NOV 16 : 40
1234
Vid spänningspåslag visas skärmen
INPUT-OUTPUT.
(Se kapitel 2 – Beskrivning av menyer/
skärmen INPUT-OUTPUT.)
Standardspråket är engelska.
Gå till menyn MAIN och sedan till
språkinställningsmenyn: LANGUAGE
Menu/OK
+
CLEAR PROG
TRANSFER
VERSION
LANGUAGE
7 gånger
Gå till språkinställningsmenyn.
Menu/OK
ENGLISH
FRANCAIS
DEUTSCH
ITALIANO
Det aktiverade alternativet markeras med
en svart romb.
16 Kapitel 1 – Spänningspåslag och kort information om det smarta relät
4. Exempel
Exempel 2:
Ändra datum och tid första gången spänningen slås till eller efter ett
längre strömavbrott.
Beskrivning/Åtgärd
Visning
Gå till skärmen INPUT-OUTPUT, sedan
till menyn MAIN, och vidare till menyn
CONFIGURATION.
Menu/OK
+
3 gånger
Gå till menyn CONFIGURATION och
undermenyn CHANGE D/T.
Menu/OK
+
PROGRAMMING
PARAMETER
RUN/STOP
CONFIGURATION
PASSWORD
FILTER
Zx KEYS
C H A N G E D/T
3 gånger
Gå till menyn för tid- och datuminställning.
Menu/OK
C H A N G E D/T
THU 07 JUL
2003
16 : 27 30 s
CAL
0 2 secs/WK
Kapitel 1 – Spänningspåslag och kort information om det smarta relät 17
4. Exempel
Beskrivning/Åtgärd
Välj den parameter som ska ändras med
hjälp av navigeringknapparna (aktuellt val
anges genom att parametern blinkar):
CLEAR PROG
TRANSFER
VERSION
LANGUAGE
eller
Ändra parametern med hjälp av
navigeringsknapparna:
-
Visning
+
eller
Du bekräftar ändringarna med knappen
Menu/OK.
Displayen återgår till menyn MAIN
(STOP-läge).
Bekräfta sedan med Menu/OK.
Menu/OK
Återgå till skärmen INPUT-OUTPUT.
1234
BCDE
STOP LD
FRI 25 NOV 16 : 40
1234
Bekräfta det nya språkvalet med knappen
Menu/OK.
18 Kapitel 1 – Spänningspåslag och kort information om det smarta relät
5. Skillnader på grund av programmeringsspråk:
LD/FBD
Vissa funktioner och menyer är specifika för det programmeringsspråk
som används, LD eller FBD.
Funktioner som kan nås beroende på läge: LD/FBD
Funktion
Programmera en applikation via reläts frontpanel
Ställa in parametrar för automatiseringsfunktioner
Styra applikationen
Övervaka applikationens förlopp
LD
X
X
X
X
FBD
X
X
X
Menyer som kan nås beroende på läge: LD/FBD
Meny
PROGRAMMING (STOP)
MONITORING (RUN)
PARAMETER (lägesspecifik)
RUN/STOP
CONFIGURATION (STOP)
PASSWORD
FILTER
Zx KEYS
CHANGE D/T
CHANGE SUMM/WINT
WATCHDOG CYCLE
CLEAR PROG. (STOP)
TRANSFER
VERSION
LANGUAGE
FAULT
LD
X
X
X
X
FBD
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kapitel 1 – Spänningspåslag och kort information om det smarta relät 19
Kapitel 2 – Innehåll
Beskrivning av menyer
1. Presentation av menyerna _________________________________________ 17
2. Skärmen INPUTS-OUTPUTS _______________________________________ 18
3. Skärmen TEXT och DISPLAY _______________________________________ 19
4. Menyn PROGRAMMING __________________________________________ 21
5. Menyn PARAMETER _____________________________________________ 22
6. Menyn MONITORING _____________________________________________ 25
7. Menyn RUN/STOP _______________________________________________ 26
8. Menyn CONFIGURATION _________________________________________ 27
9. Menyn CLEAR PROGRAM _________________________________________ 28
10. Menyn TRANSFER ______________________________________________ 29
11. Menyn LANGUAGE _____________________________________________ 31
12. Menyn VERSION _______________________________________________ 32
13. Menyn FAULT __________________________________________________ 33
20
Beskrivning av menyer – Kapitel 2
1. Presentation av menyerna
Beskrivning
Huvudfunktionerna är samlade på en huvudmeny.
Telemecanique
Zelio 2
PROGRAMMING
PARAMETER
RUN/STOP
CONFIGURATION
Menu/OK
Raden blinkar för att visa var du befinner dig.
En uppåtvänd triangel
talar om att det finns flera alternativ om du
bläddrar uppåt, och en nedåtvänd triangel talar om att det finns fler
alternativ om du bläddrar nedåt .
Arbeta med menyer
Skärmen INPUTS-OUTPUTS visas som standard oavsett om du
befinner dig i läge LD eller FBD.
Om du trycker på knappen Menu/OK växlar displayen från skärmen
INPUTS-OUTPUTS till huvudmenyn.
Menyn på första raden är vald som standard (blinkar). Du kan placera
markören över en annan meny med hjälp av pilknapparna.
Tryck på den blå knappen Menu/OK för att visa den skärmbild som hör
till den valda menyn, eller gå till den första undermenyn. OK
Obs!
De olika menyfunktionerna kan skilja sig åt beroende på vilket
programmeringsspråk som används, LD eller FBD.
När något är specifikt för ett språk anges detta.
Kapitel 2 – Beskrivning av menyer
21
2. Skärmen INPUTS-OUTPUTS
Beskrivning
Detta är gränssnittets högsta nivå om ingen displayfunktion har
aktiverats: TEXT (LD) eller DISPLAY (FBD).
Skärmen visas som standard oavsett programmeringstyp (LD eller FBD)
och läge (STOP eller RUN).
Exempel:
2
3
Telemecanique
Zelio 2
1
123456
4
5
STOP LD
MON 22 SEP 15:51
1234
2
6
Menu/OK
På skärmen INPUTS-OUTPUTS kan du se följande:
♦ Ingångsstatus: 1 till 9, A till P (1)
♦ Funktionsläge: RUN/STOP (2)
♦ Använd typ: LD/FBD (3)
♦ Datum och tid för produkter med klocka (4)
♦ Utgångsstatus: 1 till 9, A till G (5)
♦ Z-knappar: 1 till 4 (6).
I simuleringsläge eller övervakningsläge när programmet är i RUN visas
aktiv status för ingångar och utgångar med inverterad visning.
Om du trycker på knapparna skift och Menu/OK i ordning och samtidigt
växlar skärmen från INPUTS-OUTPUTS till TEXT (LD) eller DISPLAY
(FBD).
Gå till huvudmenyn
Om du trycker på knappen Menu/OK växlar displayen från skärmen
INPUTS-OUTPUTS till huvudmenyn.
22
Kapitel 2 – Beskrivning av menyer
3. Skärmen TEXT och DISPLAY
Beskrivning
Displayfunktionerna används för att visa text eller siffervärden (aktuellt
värde, förinställt värde etc.) på LCD-displayen istället för skärmbilden
INPUTS-OUTPUTS:
♦ I LD-läge: funktionen TEXT är aktiv
♦ I FBD-läge: funktionen DISPLAY är aktiv
Telemecanique
Zelio 2
Value counter1
C1
C = 00001
Date
2 8/1 1/2 0 0 3
2
Menu/OK
Om flera funktioner är aktiva samtidigt ser du följande:
♦ I LD-läge: endast det sista blocket som ska aktiveras visas
♦ I FBD-läge: alla FBD DISPLAY-skärmar visas ovanpå
varandra.
Obs! Displayfunktionerna kan endast programmeras i
programmeringsverkstaden (ytterligare information finns i direkthjälpen
för Zelio Soft 2).
Om du trycker på knapparna skift och Menu/OK i ordning och samtidigt
växlar skärmen från TEXT (LD) eller DISPLAY (FBD) till INPUTSOUTPUTS.
Kapitel 2 – Beskrivning av menyer
23
3. Skärmen TEXT och DISPLAY
Tillåtna ändringar
Alla parametrar som har alternativet Authorized modification (tillåtna
ändringar) aktiverat kan ändras via modulens frontpanel.
Så här ändrar du de värden som visas:
Steg
Beskrivning
1
Tryck på skift-knappen (vit) för att visa den alternativa menyn.
Resultat: Param visas längst ned på skärmen.
2
Tryck på knappen → (utan att släppa upp skift-knappen) för att visa den
alternativa menyn.
Resultat: Parametern som kan ändras blinkar, och följande alternativa meny
visas:
-
+
Menu/OK
3
Markera parametern som ska ändras med hjälp av pilknapparna ← och → i
den alternativa menyn (värdet som kan ändras blinkar).
4
Ändra parameterns värde med knapparna + (↑) och - (↓) i den alternativa
menyn.
5
Bekräfta ändringarna genom att trycka på knappen Menu/OK.
Resultat: Displayen återgår till skärmen INPUTS-OUTPUTS eller skärmen
TEXT/DISPLAY.
24
Kapitel 2 – Beskrivning av menyer
4. Menyn PROGRAMMING
Obs! Den här menyn är specifik för LD (STOP-läge).
Den här funktionen används för att lägga in de reläscheman som
fungerar med relät.
Det här programmet är endast skrivet med hjälp av ett reläschema LD.
Information om hur du programmerar ett reläschema finns i kapitel 5 –
Programmera in reläscheman.
Telemecanique
I1
I2
I1
Zelio 2
RT1
M3
T1
SM1
TT1
Menu/OK
När ändringarna väl har aktiverats återgår displayen till huvudmenyn.
Obs! Funktionen kan vara lösenordsskyddad.
Kapitel 2 – Beskrivning av menyer
25
5. Menyn PARAMETER
Beskrivning
På den här menyn kan användaren mata in och ändra
applikationsparametrar direkt på skärmen med hjälp av reläts knappar.
Du kan nå funktionen i båda lägena, LD och FBD, men innehållet beror
på vilket läge som används.
Om det finns några parametrar att visa (och de inte är låsta) så visas de
i fönstret. Annars visas meddelandet NO PARAMETERS.
LD-läge
Funktioner med parametrar i LD-läge:
♦ Hjälprelän (självhållning)
♦ Diskreta utgångar (självhållning)
♦ Klockor
♦ Analoga komparatorer
♦ Tidur
♦ Räknare
♦ Snabbräknare
Endast de funktioner som används i programmet och har parametrar
visas i listan på menyn PARAMETERS.
Alla funktioner som har parametrar listas på menyn PARAMETER.
Så här ändrar du parametrar:
Steg
Beskrivning
1
Placera markören över menyn PARAMETERS på huvudmenyn (texten
PARAMETERS blinkar) och bekräfta genom att trycka på knappen Menu/OK.
Resultat: Parameterfönstret öppnas med den första parametern.
2
Välj den funktion som ska ändras.
Du kommer till önskad funktion genom att bläddra igenom alla funktioner
(navigeringsknapparna ↑ och ↓) tills du kommer till rätt funktion.
3
Välj den parameter som ska ändras.
Gå till parametern som ska ändras med knapparna ← och →.
26
Kapitel 2 – Beskrivning av menyer
5. Menyn PARAMETER
FBD-läge
Funktioner med parametrar i LD-läge:
♦ Numeriska ingångar av konstanttyp
♦ Klockor
♦ Förstärkning
♦ Tidur: TIMER A/C, TIMER B/H, TIMER Li
♦ Räknare: PRESET COUNT
♦ Snabbräknare
♦ CAM-block.
Användaren måste känna till och ange blocknumret för att komma till
parametrarna för FBD-blocken. Blocknumret visas på kopplingsschemat
i blockets övre högra hörn.
Om det finns några parametrar att visa (och de inte är låsta) så visas de
i fönstret. Annars visas meddelandet NO PARAMETERS.
Så här ändrar du parametrar:
Steg
Beskrivning
1
Placera markören över menyn PARAMETERS på huvudmenyn (texten
PARAMETERS blinkar) och bekräfta genom att trycka på knappen Menu/OK.
Resultat: Parameterfönstret öppnas med den första parametern.
2
Välj den funktion som ska ändras.
Du kommer till önskad funktion genom att bläddra igenom alla blocknummer
(navigeringsknapparna ↑ och ↓) tills du kommer till rätt funktion.
3
Välj den parameter som ska ändras.
Med knapparna ← och → placerar du markören över den parameter du vill
ändra.
4
Ändra parameterna med knapparna + och - (↑ och ↓) i den alternativa menyn.
5
Bekräfta ändringarna genom att trycka på Menu/OK, så att
bekräftelsefönstret öppnas.
6
Bekräfta igen genom att trycka två gånger på Menu/OK för att spara.
Resultat: Displayen återgår till skärmen INPUTS-OUTPUTS i RUN-läge och
till huvudmenyn i STOP-läge.
Kapitel 2 – Beskrivning av menyer
27
5. Menyn PARAMETER
Steg
Beskrivning
4
Ändra parameterna med knapparna + och - (↑ och ↓) i den alternativa menyn.
5
Bekräfta ändringarna genom att trycka på Menu/OK, så att
bekräftelsefönstret öppnas.
6
Bekräfta igen genom att trycka två gånger på Menu/OK för att spara.
Resultat: Displayen återgår till skärmen INPUTS-OUTPUTS i RUN-läge och
till huvudmenyn i STOP-läge.
Parametrar (i RUN-läge)
Det är möjligt att ändra dynamiska parametrar i RUN-läge så länge de
inte är låsta.
Ändringarna kan göras på följande ställen:
♦ Via menyn PARAMETER
♦ Via menyn MONITORING. Gå till den funktion som ska ändras
med pilknapparna ( ←↑↓→) och öppna parameterfönstret via den
alternativa menyn (skift-knappen).
28
Kapitel 2 – Beskrivning av menyer
6. Menyn MONITORING
Beskrivning
Obs! Kan endast nås i LD/RUN-läge.
MONITORING-läget används för att dynamiskt visa det smarta reläts
ingångs-/utgångsstatus.
I det här läget visas kopplingsschemat på samma sätt som på menyn
PROGRAMMING (modulen i STOP-läge), men när någon ingång eller
utgång är aktiverad visas det med inverterad visning (vitt på svart
bakgrund).
Exempel:
I det här läget kan användaren dynamiskt ändra värdet för
automatiseringsfunktionernas parametrar om de inte är låsta.
Ändra parametrar
Så här ändrar du parametrar:
Steg
Beskrivning
1
Gå till komponenten du vill ändra med pilknapparna: steg 1 i proceduren för
komponentprogrammering.
2
Tryck samtidigt på knapparna skift och Param för att öppna
parameterfönstret.
3
Gå till de ändringsbara parameterfälten med pilknapparna: ←→.
4
Ändra parametervärdet med knapparna + och -.
5
Bekräfta ändringarna genom att trycka på Menu/OK, så att
bekräftelsefönstret öppnas.
Bekräfta med Menu/OK igen för att spara ändringarna.
6
Bekräfta ytterligare en gång med Menu/OK.
Resultat: Återgår till parameterskärmen.
7
Bekräfta ytterligare en gång med Menu/OK.
Resultat: Displayen återgår till skärmen INPUTS-OUTPUTS.
Kapitel 2 – Beskrivning av menyer
29
7. Menyn RUN/STOP
Beskrivning
Den här funktionen används för att starta eller avbryta programmet som
körs i relät.
♦ STOP: Programmet stoppas, utgångarna inaktiveras, aktuella värden
(räknare, tidur etc.) nollställs (om inte självhållning har aktiverats).
♦ RUN: Programmet körs.
Obs! När STOP växlar till RUN startas programmet.
Exempel:
Telemecanique
Zelio 2
RUN PROG.
YES
NO
Menu/OK
När gränssnittet öppnas får användaren möjlighet att välja det läge som
för närvarande inte är aktivt: YES blinkar alltid.
När programmet är i läge
♦ STOP: föreslås RUN PROG
♦ RUN: föreslås STOP PROG
Använd navigeringsknapparna ↑↓ för att byta läge.
När läget har bekräftats med knappen Menu/OK återgår displayen till
skärmen INPUT-OUTPUT.
30
Kapitel 2 – Beskrivning av menyer
8. Menyn CONFIGURATION
Beskrivning
Konfigureringsmenyn består av följande alternativ:
♦ PASSWORD
♦ FILTER:
♦ Zx KEYS
♦ CHANGE D/T
♦ CHANGE SUMM/WINT
♦ WATCHDOG CYCLE
Obs! Om programmet är lösenordsskyddat (en nyckel visas på den
alternativa menyn) måste användaren skriva in lösenordet innan
undermenyerna kan användas.
De olika alternativen på konfigureringsmenyn finns beskrivna i kapitel 3
- Konfigureringsmeny.
Kapitel 2 – Beskrivning av menyer
31
9. Menyn CLEAR PROGRAM
Beskrivning
Obs! Kan endast nås i LD-läge.
Med denna funktion kan hela programmet raderas.
Obs! Om programmet är lösenordsskyddat (nyckelsymbol) måste
användaren skriva in ett lösenord innan programmet kan raderas.
Radera programmet
Alterntivet NO visas som standard när fönstret öppnas.
Så här gör du:
Steg
Beskrivning
1
Välj YES med hjälp av navigeringsknapparna ↑ och ↓.
2
Bekräfta raderingen genom att trycka på Menu/OK.
Resultat: Displayen återgår till huvudmenyn.
32
Kapitel 2 – Beskrivning av menyer
10. Menyn TRANSFER
Beskrivning
Funktionen används för följande åtgärder:
♦ Ladda applikationen i modulen till backup-minnet
♦ Ladda in ett program i modulen från backup-minnet.
Programmet kan sedan laddas till andra moduler från detta backupminne.
Exempel
Telemecanique
Zelio 2
TRANSFER
ZELIO > MEMORY
MEMORY > ZELIO
Menu/OK
Obs! Backup-minnet finns endast som tillval.
Obs! Om programmet är lösenordsskyddat (nyckelsymbol) måste
användaren skriva in ett lösenord innan programmet kan
säkerhetskopieras.
Obs! Om applikationen redan finns i backup-minnet skrivs den över med
den nya överföringen (ingen kontroll av ledigt minne utförs).
Kapitel 2 – Beskrivning av menyer
33
10. Menyn TRANSFER
Överföring modul → backup-minne
Så här överför du data:
Steg
Beskrivning
1
Välj överföringstyp ZELIO>MEMORY med pilknapparna ↑ ↓.
2
Bekräfta överföringen med knappen Menu/OK.
(Ange lösenordet om programmet är lösenordsskyddat.)
3
Vänta tills överföringen är klar.
Följande text visas: > > > MEMORY och sedan TRANSFER. OK när
överföringen är klar.
4
Bekräfta ytterligare en gång genom att trycka på Menu/OK för att lämna
menyn.
Resultat: Displayen återgår till skärmen INPUTS-OUTPUTS i RUN-läge och
till huvudmenyn i STOP-läge.
Överföring backup-minne → modul
Så här överför du data:
Steg
Beskrivning
1
Välj överföringstyp MEMORY>ZELIO med pilknapparna ↑ ↓.
2
Bekräfta överföringen med knappen Menu/OK.
3
Vänta tills överföringen är klar.
Följande text visas: > > > MODULE och sedan TRANSFER. OK när
överföringen är klar.
4
Bekräfta ytterligare en gång genom att trycka på Menu/OK för att lämna
menyn.
Resultat: Displayen återgår till skärmen INPUTS-OUTPUTS i RUN-läge och
till huvudmenyn i STOP-läge.
Möjliga fel
♦ Inget backup-minne
Felmeddelande: TRANSFER ERROR: NO MEMORY
♦ Konfigurationen av programmet som ska överföras är
inkompatibel med maskinvarukonfigurationen
Felmeddelande: TRANSFER ERROR: CONFIG INCOMPAT
(typbeteckning för maskinvara eller programvara)
Leta reda på felnumret på menyn FAULT och åtgärda felet.
34
Kapitel 2 – Beskrivning av menyer
11. Menyn LANGUAGE
Beskrivning
Med den här funktionen väljer man det språk som ska användas i det
smarta relät.
Alla meddelanden kan visas på sex språk:
♦ Engelska
♦ Franska
♦ Tyska
♦ Italienska
♦ Spanska
♦ Portugisiska
Exempel
Telemecanique
Zelio 2
ENGLISH
FRANCAIS
DEUTSCH
ITALIANO
Menu/OK
Val av språk
Aktuellt språk visas genom en svart romb.
Så här väljer du språk:
Steg
Beskrivning
1
Välj språk med hjälp av navigeringsknapparna: ↓↑ (aktuellt val blinkar).
2
Bekräfta med Menu/OK.
Resultat: Displayen återgår till skärmen INPUTS-OUTPUTS i RUN-läge och
till huvudmenyn i STOP-läge.
Kapitel 2 – Beskrivning av menyer
35
12. Menyn VERSION
Beskrivning
Med den här funktionen kan användaren identifiera den exakta
versionen av alla systemkomponenter:
♦ Maskinvarutyp
♦ Firmware
♦ FBD-funktioner
♦ LD-funktioner
Exempel
Telemecanique
Zelio 2
MODULE
SR3B261BD
HARDWARE 01.00
FIRMWARE 01.00
F U N C. L D
01.00.00
-
+
Menu/OK
Denna information finns tillgänglig både för modulen och för anslutna
tilläggsenheter.
En pilsymbol i det nedre högra hörnet anger att det finns tilläggsenheter
anslutna till modulen.
Exempel
Telemecanique
Zelio 2
EXT
XT141BD
HARDWARE 01.00
FIRMWARE 01.00
-
+
Menu/OK
Lämna skärmbilden genom att trycka på knappen Menu/OK. Displayen
återgår till skärmen INPUTS-OUTPUTS i RUN-läge och till huvudmenyn
i STOP-läge.
36
Kapitel 2 – Beskrivning av menyer
13. Menyn FAULT
Beskrivning
Med den här funktionen kan användaren visa hur många fel eller
varningar reläts firmware har upptäckt (överskriden "watchdog", för lång
cykeltid etc.).
Exempel
Telemecanique
Zelio 2
FAULT:001
CLEAR
YES
NO
Menu/OK
Nollställa felräknaren
Denna meny används för att radera fel, som meddelandet DELETE
anger.
Så här gör du:
Steg
Beskrivning
1
Välj YES/NO med hjälp av navigeringsknapparna ↑ och ↓.
2
Bekräfta raderingen genom att trycka på knappen Menu/OK.
Resultat: Displayen återgår till skärmen INPUTS-OUTPUTS i RUN-läge och
till huvudmenyn i STOP-läge.
Beskrivning av fel
Nummer
Feltyp
00
Inga fel
01
Fel vid skrivning till EEPROM
Detta fel gäller överföringsproblem mellan minnesmodulen och styrenheten.
Om felet uppstår ofta bör du kontakta din servicerepresentant.
02
Fel vid skrivning till klocka
Om felet uppstår ofta bör du kontakta din servicerepresentant.
Kapitel 2 – Beskrivning av menyer
37
13. Menyn FAULT
Nummer
Feltyp
04
Överlast på transistorutgångar (varning)
Om en transistorutgång uppnår en temperatur på 170 °C inaktiveras den
utgångsgrupp på 4 utgångar som den hör till.
För att denna utgångsgrupp ska kunna användas igen måste först orsaken till
överströmmen (kortslutning etc.) avlägsnas, och sedan måste felet raderas
från menyn FAULT.
50
Modulens firmware har skadats
Ladda in firmware-programmet i modulen och användarapplikationen igen.
Om problemet kvarstår bör du kontakta din servicerepresentant.
51
Överskriden "watchdog"
Varning eller fel enligt det val som gjorts i konfigurationsmenyn (modulens
display) eller i konfigureringsfönstret (Zelio Soft 2 programmeringsverkstad).
Cykeltiden i modulen är för kort jämfört med den tid det tar att köra det
applikationsprogram som programmerats i styrenheten.
Om applikationen kräver strikt avkänning av modulens ingångar/utgångar bör
cykeltiden i modulen förlängas. Detta görs genom att konfigurera
informationen antingen på menyn CONFIGURATION (modulens display) eller
i konfigureringsfönstret (Zelio Soft 2 programmeringsverkstad).
Om applikationen inte kräver någon cykeltid väljer du följande alternativ på
menyn CONFIGURATION: "No Action" för "WATCHDOG".
52
Styrenheten har utfört en okänd åtgärd
Om felet är permanent bör du ladda in firmware-programmet i modulen och
användarapplikationen igen. Om problemet kvarstår bör du kontakta din
servicerepresentant.
53
Länk mellan modul och expansion felaktig
Kontrollera att förlängningen fungerar (anslutning, spänningsmatning, fel).
54
Länk mellan modul och ingångs-/utgångsförlängning felaktig
58
Ett fel har uppstått i firmware-programmet (programvara som är specifik
för styrenheten) eller på en del av styrenhetens maskinvara.
Kontrollera att förlängningen fungerar (anslutning, spänningsmatning, fel).
Om felet är permanent bör du ladda in firmware-programmet i modulen och
användarprogrammet igen. Om problemet kvarstår bör du kontakta din
servicerepresentant.
38
Kapitel 2 – Beskrivning av menyer
13. Menyn FAULT
Nummer
Feltyp
59
I början av RUN-läget på modulapplikationen: applikationen kan inte
växla till RUN eftersom den är inkompatibel med den modul som fysiskt
är ansluten till matningen.
Om detta problem uppstår bör du kontakta din servicerepresentant.
60
I början av RUN-läget på modulapplikationen: programmet är
inkompatibelt med den expansion som fysiskt är ansluten till matningen.
Om detta problem uppstår bör du kontakta din servicerepresentant.
61
I början av RUN-läget på modulapplikationen: programmet är
inkompatibelt med den ingångs-/utgångsförlängning som fysiskt är
ansluten till matningen.
62
Versionen (eller releasenumret) är inkompatibel när ett program laddas
från backup-minnet.
63
Maskinvaran är inkompatibel när ett program laddas från backupminnet.
Om detta problem uppstår bör du kontakta din servicerepresentant.
Om detta problem uppstår bör du kontakta din servicerepresentant.
Om detta problem uppstår bör du kontakta din servicerepresentant.
Kapitel 2 – Beskrivning av menyer
39
Kapitel 3 – Innehåll
Konfigureringsmenyn
1. Menyn PASSWORD ______________________________________________ 37
2. Menyn FILTER __________________________________________________ 40
3. Menyn Zx KEYS _________________________________________________ 41
4. Menyn CHANGE D/T _____________________________________________ 43
5. Menyn CHANGE SUMM/WINT ______________________________________ 45
6. Menyn WATCHDOG CYCLE _______________________________________ 46
40
Smart relä – Kapitel 3
1. Menyn PASSWORD
Beskrivning
Om programmet är lösenordsskyddat (nyckelsymbol) måste
användaren skriva in ett lösenord för att få utföra vissa åtgärder.
Lösenordsskyddet skyddar följande menyer:
♦ PROGRAMMING (LD STOP-läge)
♦ MONITORING (LD RUN-läge)
♦ PARAMETER
♦ CONFIGURATION (STOP-läge)
♦ CLEAR PROGRAM. (LD STOP-läge)
♦ MODULE > MEM TRANSFER (STOP-läge)
Obs! Du kan lämna skärmen utan att ange lösenordet genom att
samtidigt trycka på skift (vit knapp) och Menu/OK (blå knapp).
Obs! Återgå till huvudmenyn från menyn CONFIGURATION med hjälp
av navigeringsknappen ←.
Inmatning av lösenord
Nyckeln visas inte till att börja med, och varje siffra ersätts av ett ?.
Telemecanique
Zelio 2
PASSWORD
ENTER
-
0 0 0 0
+
Menu/OK
Meddelandet ENTER visas i fönstret.
Obs! Från och med nu visas nyckelsymbolen.
Kapitel 3 – Konfigureringsmeny
41
1. Menyn PASSWORD
Så här anger du lösenordet:
Steg
Beskrivning
1
Tryck på →. Frågetecknen ersätts med nollor (nollan längst till vänster
blinkar).
2
Välj siffra att mata in med pilknapparna ←→.
3
Välj siffervärde med knapparna + och - på den alternativa menyn.
4
Bekräfta lösenordet genom att trycka på Menu/OK, så att bekräftelsefönstret
öppnas.
5
Bekräfta igen med knappen Menu/OK.
Resultat: Displayen återgår till huvudmenyn.
Ta bort lösenordet
Du tar bort lösenordet på samma sätt som du lade in det.
Telemecanique
Zelio 2
PASSWORD
C L E A R 1/5
-
0000
+
Menu/OK
Först visas nyckelsymbolen som anger att modulen är
lösenordsskyddad.
Meddelandet CLEAR och antal försök (1/5) visas i fönstret.
Följande kan hända:
♦ Lösenordet är korrekt: lösenordet inhiberas och modulen återgår
till menyn PASSWORD
♦ Lösenordet är felaktigt: räknaren CLEAR ökas med ett steg
42
Kapitel 3 – Konfigureringsmeny
1. Menyn PASSWORD
Telemecanique
Zelio 2
PASSWORD
C L E A R 2/5
-
0000
+
Menu/OK
Om fel lösenord anges 5 gånger i rad låses säkerhetsfunktionen i 30
minuter.
Om spänningsmatningen till modulen slås ifrån under denna tid
fortsätter nedräkningen när matningen slås på igen.
Telemecanique
Zelio 2
PASSWORD
CLEAR
ERROR
5/5 > > > 3 0 M I N U T E S
-
+
Menu/OK
Ändra lösenordet
Du byter lösenord genom att ta bort det gamla och lägga in ett nytt.
Kapitel 3 – Konfigureringsmeny
43
2. Menyn FILTER
Beskrivning
Med den här funktionen kan man snabbare upptäcka ändringar av de
diskreta ingångarnas status.
Det finns två alternativ:
♦ Snabbt
♦ Långsamt
Svarstid :
Filtrering
Omkoppling
Svarstid
Slow
(långsamt)
ON→ OFF
5 ms
OFF→ ON
3 ms
Fast (snabbt) ON→ OFF
0,5 ms
OFF→ ON
0,3 ms
Detta val kan endast göras när relät är inställt på STOP.
Obs! Smarta relän är som standard konfigurerade för att köras i läget
SLOW.
Obs! Funktionen är tillgänglig på smarta relän med direkt
spänningsmatning.
Obs! Återgå till huvudmenyn från menyn CONFIGURATION med hjälp
av navigeringsknappen ←.
Val av filtertyp
Aktuell typ visas genom en svart romb.
Så här väljer du typ:
Steg
Beskrivning
1
Välj filtertyp: ↓↑ (aktuellt val blinkar).
2
Bekräfta med Menu/OK.
Resultat: Displayen återgår till huvudmenyn.
44
Kapitel 3 – Konfigureringsmeny
3. Menyn ZX KEYS
Beskrivning
Obs! Kan endast nås i LD-läge.
Med funktionen Zx=KEYS kan du aktivera eller inaktivera användningen
av pilknapparna som tryckknappar.
Beroende på vilket alternativ som valts finns följande funktioner
tillgängliga:
♦ Inaktiv: Knapparna är endast tillgängliga för parameterinställning,
konfigurering och programmering av det smarta relät.
♦ Aktiv: De kan även användas i ett reläschema.
I denna konfiguration fungerar pilknapparna som tryckknappar, Zxknappar, utan att någon ingångskontakt på kontaktblocket behöver
användas.
Obs! Återgå till huvudmenyn från menyn CONFIGURATION med hjälp
av navigeringsknappen ←.
Zx-knappar i RUN-läge
Z-knapparna används som standard som navigeringsknappar.
I RUN-läge, när någon av skärmarna INPUTS-OUTPUTS, TEXT eller
DISPLAY är aktiv, visas det antal Z-knappar som används i programmet
på den alternativa menyn.
Du aktiverar knappen genom att markera den ← ↑ ↓ →.
Obs! Det antal knappar som används i programmet visas.
Telemecanique
Zelio 2
123456
STOP LD
MON 22 SEP 15:51
1234
1
3
Menu/OK
Kapitel 3 – Konfigureringsmeny
45
3. Menyn ZX KEYS
När knappen har aktiverats återgår displayen till huvudmenyn.
Obs! Funktionen är inaktiv i lägena PARAMETERS och MONITORING
samt i alla skärmbilder för funktionsblockparametrar och konfigurering.
46
Kapitel 3 – Konfigureringsmeny
4. Menyn CHANGE D/T
Beskrivning
Funktionen används för att ställa in datum och tid för moduler med en
klocka.
Exempel
Telemecanique
Zelio 2
C H A N G E D/T
THU 07 JUL
2003
16 : 27 30 s
CAL
0 2 secs/WK
-
+
Menu/OK
Följande parametrar kan ändras:
♦ Dag/vecka/månad/år
♦ Tid
♦ Minuter; värdet sparas om du trycker på knappen Menu/OK; om
du vill ange tiden noggrannare kompletterar du genom att ange
minuter och sekunder.
♦ Sekunder
♦ CAL: kalibrering av reläts interna klocka i sekunder per vecka
Kvartskristallen som styr reläts realtidsklocka har en månatlig
avvikelse som varierar beroende på reläts omgivningsförhållanden.
Maxvärdet för denna avvikelse är ca en minut i månaden.
Du beräknar denna avvikelse genom att observera avvikelsen på
modulens klocka jämfört med en referensklocka under några veckor
eller längre.
Kapitel 3 – Konfigureringsmeny
47
4. Menyn CHANGE D/T
Exempel:
Om du vill minska avvikelsen kan du t.ex. ställa in en korrigering på
-15 sekunder i veckan för att kompensera för en avvikelse på
+60 sekunder. Kompenseringen utförs på söndag kl 01:00.
Obs! Korrigeringen fyller inget syfte om modulen utsätts för strömavbrott
under långa perioder eller stora temperaturvariationer.
Obs! Återgå till huvudmenyn från menyn CONFIGURATION med hjälp
av navigeringsknappen ←.
Inställning av klockan
Så här gör du:
Steg
Beskrivning
1
Markera den parameter som ska ändras med navigeringknapparna ← och →.
Resultat: Vald parameter blinkar.
(När du startar detta läge markeras dagvärdet.)
2
Ändra parametervärdet.
Använd knapparna + och - på den alternativa menyn för att ändra det aktuella
värdet.
3
Bekräfta ändringarna genom att trycka på Menu/OK.
Resultat: Displayen återgår till huvudmenyn.
Obs! Zelio Logic innehåller programvarumoduler som fastställer
veckodagen när användaren har valt dag i månaden och år.
48
Kapitel 3 – Konfigureringsmeny
5. Menyn CHANGE SUMM/WINT
Beskrivning
Denna funktion används för att automatiskt byta mellan
sommar- och vintertid för relän med klocka.
Exempel
Telemecanique
Zelio 2
C H A N G E S U M/W I N
EUROPE
SUM
M:03 D:5
WINTER M:10 D:5
-
+
Menu/OK
Följande funktionslägen är tillgängliga:
♦ NON: inget byte
♦ Automatiskt: bytet sker automatiskt, datumet är förinställt
beroende på geografisk zon (EUROPE: Europa, GB: Storbritannien,
USA)
♦ OTHER ZONE: (MANUAL) bytet sker automatiskt, men du måste
ange i vilken månad (M) och vilken söndag (S), 1, 2, 3, 4 eller 5, bytet
mellan sommar- och vintertid ska ske.
Obs! Återgå till huvudmenyn från menyn CONFIGURATION med hjälp
av navigeringsknappen ←.
Inställning av tidsändring
Steg
Beskrivning
1
Markera den parameter som ska ändras med navigeringknapparna ← och →.
Resultat: Vald parameter blinkar.
2
Ändra parametervärdet.
Använd knapparna + och - på den alternativa menyn för att ändra det aktuella
värdet.
3
Bekräfta ändringarna genom att trycka på knappen Menu/OK.
Resultat: Displayen återgår till huvudmenyn.
Kapitel 3 – Konfigureringsmeny
49
6. Menyn WATCHDOG CYCLE
Beskrivning
Programmets körningstid beror på typen och antalet ingångar och
utgångar samt på antalet tilläggsenheter.
Standardvärdet för en programcykel är 10 millisekunder.
Exempel
Telemecanique
Zelio 2
CYCLE N = 01
WATCHDOG
-
INACTIVE
+
Menu/OK
Om tiden för programmets programcykel och de inbäddade
programvarufunktionerna överstiger det cykelvärde som
programmeraren har angivit (N gånger 10 ms) kan WATCHDOGfunktionen användas för att utföra en bestämd åtgärd.
Obs! Återgå till huvudmenyn från menyn CONFIGURATION med hjälp
av navigeringsknappen ←.
Åtgärder
Följande åtgärder kan utföras av övervakningsfunktionen:
♦ INACTIVE: normalt funktionsläge
♦ ALARM: en varning avges, och det varningsnummer som
motsvarar överskriden cykeltid visas på menyn FAULT.
♦ ERROR: programmet stoppas (STOP-läge), och det felnummer
som motsvarar överskriden cykeltid visas på menyn FAULT
Parameter
Parametern N kan ha ett värde mellan 1 och 9. Denna parameter
motsvarar:
Övervakningens varaktighet = N x 10 millisekunder
Inställningen "N gånger" görs efter den kortaste samplingsperioden för
indata.
50
Kapitel 3 – Konfigureringsmeny
6. Menyn WATCHDOG CYCLE
Inställning av övervakningen
Så här gör du:
Steg
Beskrivning
1
Konfigurera parametern CYCLE med hjälp av knapparna + och - på den
alternativa menyn.
2
Bekräfta raden med någon av knapparna ←→.
Resultat: Parametern CYCLE bekräftas och parametern WATCHDOG
aktiveras: den blinkar.
3
Konfigurera parametern WATCHDOG med hjälp av knapparna + och - på den
alternativa menyn.
4
Bekräfta ändringarna genom att trycka på Menu/OK.
Resultat: Displayen återgår till huvudmenyn.
Kapitel 3 – Konfigureringsmeny
51
Kapitel 4 – Innehåll
Reläscheman
1. Inledning _______________________________________________________ 49
2. Diskreta ingångar ________________________________________________ 50
3. Diskreta utgångar ________________________________________________ 51
4. Hjälprelän ______________________________________________________ 54
5. Pilknappar ______________________________________________________ 55
6. Klockfunktionsblock _______________________________________________ 56
7. Räknarfunktionsblock _____________________________________________ 60
8. Funktionsblock för räknarkomparator _________________________________ 66
9. Funktionsblock för snabbräknare ____________________________________ 67
10. Timerfunktionsblock _____________________________________________ 74
11. Funktionsblock för analog komparator _______________________________ 83
12. Funktionsblock för sommar-/vintertidsbyte ____________________________ 87
13. Funktionsblock för bakgrundsbelysning av LCD-displayen ________________ 88
14. Textfunktionsblock ______________________________________________ 89
15. Modbus-ingångar/-utgångar _______________________________________ 91
52
Smart relä – Kapitel 4
1. Inledning
En applikation kan endast skapas via modulens frontpanel i LDprogrammeringsläge.
I det här avsnittet beskrivs alla komponenter i ett reläschema i LD-läge,
som känns igen och används av smarta relän.
För att bättre förstå de funktioner som utförs av respektive komponent
har ett direkt användbart exempel inkluderats där det ansetts
nödvändigt.
Smarta relän kan använda diagram med 120 rader.
Obs!
Varje rad omfattar maximalt fem kontakter och måste alltid innehålla
en spole. Om applikationen kräver mer än fem kontakter för att
aktivera en åtgärd kan hjälprelän användas.
Exempel på reläschema:
Telemecanique
I1
I2
I1
Zelio 2
RT1
M3
T1
SM1
TT1
Menu/OK
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
53
2. Diskreta ingångar
En diskret ingång kan endast användas som kontakt.
Visning
Funktion
INr
Normalt
öppen
iNr
Normalt
sluten
Nr på
terminaler
Beskrivning
1 till R
(förutom II,
IM, IO)
beroende
på modul
Den fysiska ingången till ett smart
relä.
Den här kontakten anger status för
den givare (vakt, detektor etc.)
som är ansluten till motsvarande
ingång.
Exempel 1:
I1——————
Q1
När ingångskontakten I1 är sluten, är utgång Q1 aktiverad.
Exempel 2:
i1——————
Q1
När ingångskontakten I1 är öppen, är utgång Q1 aktiverad.
Obs!
54
När de analoga ingångarna Ib och Ic har angivits som kontakter
används de automatiskt som diskreta ingångar.
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
3. Diskreta utgångar
En diskret utgång kan användas som spole eller kontakt.
Utgång använd som spole
Användning
släge
Nr på
blocket
Beskrivning
QNr
Spolen spänningssätts om kontakterna som den är
ansluten till är slutna, annars spänningssätts den inte.
QNr
Pulsmatning, spolen spänningsssätts genom
lägesändring. Detta är detsamma som ett impulsrelä.
S QNr
1 till G
beroende
på det
smarta
relät
SET-spole, även kallad R/S-vippa tillslag eller utlöst
spole. Spolen spänningssätts när kontakterna som den
är ansluten till sluts. Den förblir utlöst även om
kontakterna inte längre är slutna.
RESET-spole, även kallad R/S-vippa frånslag eller
frånkopplingsspole. Spolen inaktiveras när kontakterna
som är anslutna till den sluts. Den förblir inaktiv även om
kontakterna inte längre är slutna.
R QNr
Utgång använd som kontakt
Visning
Funktion
QNr
Normalt
öppen
qNr
Normalt
sluten
Nr på
blocket
1 till G
beroende
på det
smarta
relät
Beskrivning
Den fysiska utgången från ett smart
relä.
En utgång kan användas som
kontakt för att bestämma dess
status vid en given tidpunkt.
Exempel 1:
Q1—————— Q2
När utgång Q1 är aktiverad, är även utgång Q2aktiverad.
Exempel 2:
q1—————— Q2
När utgång Q1 är inaktiverad, är utgång Q2 aktiverad. Utgång Q2 intar alltid omvänt
läge i förhållande till utgång Q1.
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
55
3. Diskreta utgångar
Obs!
Funktionerna
och , SET och RESET får endast användas en
gång per spole i ett reläschema.
Om en SET-spole används rekommenderar vi att du utför en
RESET-åtgärd för den spolen.
En SET-spole behöver bara användas ensam om man vill aktivera
en larmsignal som endast kan återställas av programkommandot
INIT+RESET.
Exempel – Användning med fjärrstyrt (impuls-)relä
I1——————
Q1
Detta är en mycket användbar funktion som gör det möjligt att slå på och
av en lampa med hjälp av en tryckknapp. Om en tryckknapp ansluts till
ingång I1 och en lampa till utgång Q1, innebär detta att varje gång man
trycker på knappen, tänds lampan om den är släckt respektive släcks om
den var tänd. Du kan skapa en tvålägesomkopplare genom att helt
enkelt ansluta ingångarna parallellt och ansluta en tryckknapp till varje
ingång.
Exempel – Användning av R/S-vippa
Du kan styra elmatningen till en apparat med hjälp av en tryckknapp för
att bryta matningen till samma apparat. Gör på följande sätt:
Elschema
Obs!
56
Smart relälösning
Tryckknapp PB2 ansluts till ingång I2 på relät och tryckknapp PB3 till
ingång I3. Apparaten som ska styras, i detta fall en glödlampa, kallad L1,
ansluts till Q2.
När man trycker på knappen PB2 tänds lampan.
När man trycker på knappen PB3 släcks lampan.
En RESET-order har prioritet över en SET-order.
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
3. Diskreta utgångar
Självhållning
Efter ett strömavbrott återgår utgångarna som standard till den status de
normalt har när programmet startar.
Om du vill att utgångarna ska återfå den status de hade när
strömavbrottet inträffade aktiverar du självhållning av utgångarna i
parameterfönstret genom att bekräfta parametern
.
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
57
4. Hjälprelän
Hjälprelän med beteckningen M fungerar precis som utgångsspolarna
Q. Den enda skillnaden är att de inte har några kontaktblock.
Det finns 31 hjälprelän (numrerade i hexadecimalformat, från 1 till 9 och
från A till Y, men bokstäverna I, M och O har inte använts).
De används för att spara eller vidarebefordra en funktionsstatus. Denna
sparade status används sedan som tilldelad kontakt.
Exempel – Användning med ett hjälprelä
Två hjälprelän används för att spara läget för ett antal ingångar. Dessa
relän används sedan för att styra en spole.
Den här typen av reläschema används ofta för att styra en apparats olika
funktionslägen.
Start
Status för kontakter vid programstart:
♦ Normalt öppen-läge (direkt läge) är inaktivt
♦ Normalt sluten-läge (omvänt läge) är aktivt
Självhållning
Efter ett strömavbrott återgår relät som standard till den status det
normalt har när programmet startar.
Om du vill att relät ska återfå den status det hade när strömavbrottet
inträffade aktiverar du självhållning av relät i parameterfönstret genom
att bekräfta parametern
.
58
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
5. Pilknappar
Pilknapparna fungerar på samma sätt som de fysiska ingångarna I. Den
enda skillnaden är att de inte har några kontaktblock.
Pilknapparna används som tryckknappar.
De kan endast användas som kontakter.
Visning
Funktion
ZNr
Normalt
öppen
Nr på relät
1 till 4
zNr
Obs!
Normalt
sluten
Beskrivning
Visning av pilknappar på ett smart
relä. Den här kontakten anger status
för motsvarande funktionsknapp.
Z1 till Z4 från vänster till höger
För att pilknapparna ska kunna användas på det här sättet måste du
först kontrollera att de är aktiverade i funktionen Zx=KEYS på
menyn CONFIGURATION. Antalet knappar visas sedan på den
alternativa menyn längst ned på skärmen.
1
2
3
4
Menu/OK
Om så inte är fallet kan knapparna endast användas för att bläddra i
menyer när relät är i funktionsläge RUN.
Exempel på användning av "uppåtpil"-knappen
Det här exemplet visar hur man ställer in ett fjärrstyrt (impuls-)relä som
ska fungera med användande av knappen Z1 och utgång Q1.
Z1——————
Q1
Utgång Q1 byter status varje gång du trycker på
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
59
6. Klockfunktionsblock
Klockfunktionsblocket används för att bekräfta tidsintervaller under vilka
åtgärder kan utföras.
Det fungerar precis som en programmerbar timer och har fyra
funktionsområden (A, B, C, D) som används för att styra utgången.
Funktionsblockets parameterinställning är tillgänglig:
♦ Vid inmatning av en rad på ett reläschema
♦ Från menyn PARAMETER om funktionsblocket inte är låst.
Klockan aktiveras på veckobasis, och följande inställningar behöver
göras:
♦ Veckodagar
♦ Tidsintervall för aktivering, genom att ställa in starttiden (ON) och
sluttiden (OFF).
Funktionsblock använt som kontakt
Visning
Nr
Funktion
Nr
Beskrivning
Kontakten är sluten när klockan
är i en aktiverad period.
Normalt
öppen
1 till 8
Nr
60
Normalt
sluten
Kontakten är sluten när klockan inte
är i en aktiverad period.
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
6. Klockfunktionsblock
Klockfunktionsblockets parametrar
Skärmbild för parameterinställning: D/W (veckodagar).
1
2
3
Telemecanique
7
H1
C
Zelio 2
D/W
0_2_ _56
H:M ON
H:M OFF
6
-
01 : 10
23 : 59
4
5
+
Menu/OK
Parameter
Klockmodulnummer
1
Typ av datumkonfiguration
2
Giltighetsdag (D/W-typ)
3
Beskrivning
Åtta funktionsblock kan användas,
med nummer från 1 till 8.
D/W: Veckodagar
Giltighetsdag:
♦ 0: måndag
♦ 1: tisdag
♦ ...
♦ 6: söndag
Dagar som inte har valts markeras med
tecknet _.
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
61
6. Klockfunktionsblock
Parameter
Starttid
(D/W-typ)
4
Sluttid
(D/W-typ)
5
Parameterlås
Låst
Olåst
Funktionsområden
62
Beskrivning
Detta är åtgärdens starttid angiven i
timmar (H) och minuter (M)
(00:00 till 23:59).
Detta är åtgärdens sluttid angiven i
timmar (H) och minuter (M)
(00:00 till 23:59).
6
Denna parameter används för att låsa
klockfunktionsblockets parametrar. När
de är låsta visas inte längre förinställt
värde på menyn PARAMETER.
7
Det finns fyra tillgängliga
funktionsområden:
A, B, C, D.
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
6. Klockfunktionsblock
Exempel – Tidsstyrning med klockfunktionsblock
Styra en enhet från måndag till lördag med två tidsintervall: från 09:00 till
13:00 och från 15:00 till 19:00. Enheten ansluts till utgång Q2 på det
smarta relät med klockblocknummer 1.
Reläschemats styrningsrad är följande:
1——————
1 matas in, måste användaren specificera funktionsområden.
När
Obs!
Q2
Följande knappar används: Menu/OK för att välja eller bekräfta en
parameter, Z2 och Z3 för att ändra värdet på vald parameter, Z1 och
Z4 för att gå mellan parametrarna.
Skärmbild
H1
C
D/W
H : M
H : M
-
Kommentarer
_ 1 2 3 4 5 6
ON
OFF
09 : 00
13 : 00
Första intervallet A: måndag till
lördag från 09:00 till 13:00.
Ange nu det andra intervallet.
+
Menu/OK
H1
C
D/W
H : M
H : M
-
_ 1 2 3 4 5 6
ON
OFF
15 : 00
19 : 00
Andra intervallet B: måndag till
lördag från 15:00 till 19:00.
+
Menu/OK
Obs!
Exemplet som beskrivs i kapitel 7 visar ett annat sätt att använda
tidsintervall. Det går att blanda de båda för att lösa vissa
komplicerade fall.
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
63
7. Räknarfunktionsblock
Räknarfunktionsblocket används för att räkna upp eller ned pulser.
Räknarfunktionen kan nollställas eller ställas in på ett förinställt värde
(beroende på vald parameter) under användning.
Den kan användas som en kontakt för att ta reda på om:
♦ Det förinställda värdet har uppnåtts (uppräkning)
♦ Värdet 0 har uppnåtts (nedräkning)
Funktionsblockets parameterinställning är tillgänglig:
♦ Vid inmatning av en rad på ett reläschema
♦ Från menyn PARAMETER om funktionsblocket inte är låst
Funktionsblock använt som kontakt
När räknaren används som kontakt anger den att förinställt värde och
aktuellt värde är identiska:
♦ Räknarens aktuella värde har nått upp till det förinställda värdet
(TO-läge)
♦ Räknarens aktuella värde är lika med 0 (FROM-läge)
Visning
Funktion
CNr
Normalt
öppen
cNr
64
Normalt
sluten
Nr
1 till G
Beskrivning
Kontakten sluts när räknaren
uppnått förinställt värde.
Kontakten är sluten tills räknaren har
uppnått förinställt värde.
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
7. Räknarfunktionsblock
Funktionsblock använt som spole
Kompone
nt
CC
RC
DC
Beskrivning/Användning
Räknar inpulser
Denna komponent motsvarar
funktionsblockets räknaringång. Varje
gång spolen löses ut ökar eller minskar
räknaren med 1 beroende på vald
räkningsriktning.
Återställer räknarens ursprungliga
status
Denna ingång återställer räknarfunktionen
till dess ursprungliga status.
♦ Aktuellt räknarvärde nollställs
om räknartypen är TO
♦ Aktuellt värdet återställs till det
förinställda
värdet om räknartypen är FROM
Räknarriktningsingång
Denna komponent motsvarar den
räknaringång som avgör räknarriktningen.
Om spolen utlöses räknar funktionsblocket
nedåt, annars räknar det uppåt.
Som standard (denna ingång är inte
kablad) räknar funktionsblocket uppåt.
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
Exempel
Applikationsexempel:
Uppräkning på ingången
till räknarfunktionsblock nr
1.
I1—————— CC1
Applikationsexempel:
Nollställer räknare nr 1 när
man trycker på uppåtpilen
på pilknappsatsen:
Z1—————— RC1
Applikationsexempel:
Räkning uppåt eller nedåt
beroende på
reläingångens status.
I2—————— DC1
65
7. Räknarfunktionsblock
Parametrisering
Kompone
nt
Beskrivning/Användning
T
Räkningstyp. Denna parameter används
för att välja räknarens funktionsläge:
♦ TO: uppräkning mot det förinställda
värdet.
♦ FROM: nedräkning från det
förinställda värdet.
P
Förinställt värde.
Värdet ligger mellan 0 och 32767, och
motsvarar:
♦ Det värde som ska uppnås i läget för
uppräkning mot förinställt värde (TOläge).
♦ Det ursprungliga värdet i läget för
nedräkning från förinställt värde
(FROM-läge).
Den här parametern används för att låsa
räknarfunktionsblockets förinställda värde.
När det är låst visas inte längre förinställt
värde på menyn PARAMETER.
C eller c
När den här
räknarfunktionsblockskomponenten
används som kontakt anger den att
förinställt värde och aktuellt värde är
identiska.
Denna självhållningsfunktion kan
användas för att spara status för aktuella
värden i händelse av strömavbrott.
66
Exempel
Låst
Olåst
Applikationsexempel:
Tända en kontrollampa
ansluten till reläutgång Q1
när förinställt värde
uppnås. Annars är
kontrollampan släckt.
C1——————
Q1
Inte aktiverad
Aktiverad
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
7. Räknarfunktionsblock
8
Telemecanique
CC1
RC1
t
C1
DC
T : TO
1
2
3
4
-
Zelio 2
P = 10075
+
Menu/OK
6
7
5
1 – Styringång
2 – Nollställningsingång
3 – Räknarutgång – när förinställningen uppnås
4 – Parameterlås
5 – Räkningsriktning
6 – Räkningstyp (TO: uppåt/FROM: nedåt)
7 – Värde som ska uppnås, även kallat förinställt värde
8 – Självhållning
Exempel – Använda räknarfunktionsblock
Skärmbild
Beskrivning
Räkning och nollställning:
Räknaren ökas med ett steg varje gång ingång I1
aktiveras.
Räknaren nollställs varje gång ingång I2 aktiveras.
Räkning och nollställning:
Räknaren minskas med ett steg varje gång ingång I1
aktiveras.
Räknaren nollställs varje gång ingång I2 aktiveras.
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
67
7. Räknarfunktionsblock
Skärmbild
Beskrivning
Uppräkning, nedräkning och nollställning:
Räknaren ökas med ett steg varje gång ingång I1
aktiveras.
Räknaren minskas med ett steg varje gång ingång I3
aktiveras.
Räknaren nollställs varje gång ingång I2 aktiveras.
Aktuellt räknarvärde
Detta är det värde som vid ett givet tillfälle är resultatet av den upp-/
nedräkning som dittills har skett sedan räknaren senast nollställdes.
Värdet ligger mellan 0 och 32767. När dessa värden har uppnåtts
stannar det aktuella värdet på 0 (efter nedräkning) eller +32767 (efter
uppräkning).
Start
Kontakternas status och aktuellt värde vid start:
♦ Normalt öppen-läge (direkt läge) är inaktivt
♦ Normalt sluten-läge (omvänt läge) är aktivt
♦ Aktuellt räknarvärde är noll
Självhållning
Efter ett strömavbrott återgår räknaren som standard till den status den
normalt har när programmet startar.
Om du vill att räknaren ska återfå den status den hade när
strömavbrottet inträffade aktiverar du självhållning av räknaren i
parameterfönstret genom att bekräfta parametern .
68
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
7. Räknarfunktionsblock
Uppräkningsfunktion: TO
Följande diagram visar räknarens funktion i TO-läge: uppräkning till det
förinställda värdet.
Aktuellt
räknarvärde
Hög mättnad
+32767
Förinställt värde
Låg mättnad
0
Start: R
Räkningsriktning: D
Utgång: C
Nedräkningsfunktion: FROM
Följande diagram visar räknarens funktion i FROM-läge: nedräkning från
det förinställda värdet.
Aktuellt
räknarvärde
Hög mättnad
+32767
Förinställt värde
0
Start: R
Låg mättnad
Räkningsriktning: D
Utgång: C
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
69
8. Funktionsblock för räknarkomparator
Beskrivning
Denna funktion används för att jämföra de aktuella räknarvärdena hos
en eller två räknare med ett värde.
Obs! Räknarkomparatorn kan endast programmeras i
programmeringsverkstaden (ytterligare information finns i direkthjälpen
för Zelio Soft 2).
Funktionsblock använt som kontakt
Visning
Funktion
VNr
Normalt
öppen
Nr
Beskrivning
1
Kontakten sluts när
jämförelseformeln har kontrollerats.
Normalt
sluten
vNr
Jämförelseparametrar
Jämförelseformeln är följande:
Offset x + Värde 1 <Jämförelseoperator> Offset Y + Värde 2
De olika parametrarna är följande:
♦ Offset X och offset Y: dessa värden är konstanter mellan -32768
och 32767.
♦ Värde 1 och värde 2: motsvarar de räknare som ska jämföras. Du
väljer räknare på bläddringsmenyn.
De jämförelseoperatorer du kan välja i fönstret Parameters är:
Zelio
Beskrivning
Symbol
Beskrivning
>
Större än
≠
Annat än
≥
Större än eller lika
med
≤
Mindre än eller lika
med
=
Lika med
<
Mindre än
Alternativet lock front panel används för att låsa funktionen. När den är
låst visas inte längre det förinställda värdet som en ändringsbar
parameter.
70
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
9. Funktionsblock för snabbräknare
Beskrivning
Med snabbräknarfunktionen kan du räkna pulser upp till en frekvens på
1 kHz.
Använd en K1-kontakt för att ta reda på följande:
♦ Om det förinställda värdet har uppnåtts (uppräkning)
♦ Om värdet 0 har uppnåtts (nedräkning)
Ingångarna för snabbräknaren har underförstått anslutits till
modulingång I1 och I2.
♦ En puls (stigande flank) på ingång I1 ökar räknaren med ett steg.
♦ En puls (stigande flank) på ingång I2 minskar räknaren med ett
steg.
Dessa ingångar ska inte användas i kopplingsschemat.
Snabbräknarfunktionen kan nollställas med hjälp av RK1 eller ställas in
på ett förinställt värde (beroende på vald parameter) under användning,
med hjälp av nollställningsingången.
Räknaren fungerar endast om aktiveringsingången TK1 är aktiv.
Upprepningläget kan användas tillsammans med ett
tidsfördröjningsvärde.
Obs! Om räknarens aktuella värde överstiger den övre gränsen +32767
går den till -32768.
Om räknarens aktuella värde överstiger den undre gränsen -32767 går
den till +32768.
Funktionsblock använt som kontakt
När räknaren används som en K-kontakt anger den att förinställt värde
och aktuellt värde är identiska (räkningströskel uppnådd):
♦ Räknarens aktuella värde har nått upp till det förinställda värdet
(TO-läge).
♦ Räknarens aktuella värde är lika med 0 (FROM-läge).
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
71
9. Funktionsblock för snabbräknare
Visning
Funktion
K1
Normalt
öppen
k1
Nr
1
Normalt
sluten
Beskrivning
Kontakten sluts när räknaren
uppnått förinställt värde.
Kontakten är sluten tills räknaren har
uppnått förinställt värde.
Funktionsblock använt som spole
Kompone
nt
TK1
RK1
Beskrivning/Användning
Aktiveringsingång
Denna komponent aktiverar räknaren.
Återställer räknarens ursprungliga
status
Denna ingång återställer räknarfunktionen
till dess ursprungliga status.
♦ Aktuellt räknarvärde nollställs om
räkningstypen är TO
♦ Aktuellt värdet återställs till det
förinställda
värdet om räknartypen är FROM
Exempel
Applikationsexempel:
När ingång I1 aktiveras
aktiveras även räknaren.
I3—————— TK1
Applikationsexempel:
Räknaren nollställs när du
trycker på uppåtpilen på
pilknappsatsen.
Z1—————— RK1
Parameterinställning
72
Komponent
Beskrivning/Användning
Cykeltyp
Typ av cykelräkning:
♦ Enkel
♦ Upprepad: parameter I (pulslängd) visas.
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
9. Funktionsblock för snabbräknare
Komponent
I
Beskrivning/Användning
Pulslängd
Värdet ska ligga mellan 1 och 32767 (x 100 ms).
Denna parameter visas endast om cykeln upprepas.
P
Förinställt värde
Värdet ligger mellan 0 och 32767, och motsvarar:
♦ Det värdet som ska uppnås i läget för uppräkning mot det
förinställda
värdet (TO-läge).
♦ Det ursprungliga värdet i läget för nedräkning från det
förinställda
värdet (FROM-läge).
T
Räkningstyp
Denna parameter används för att välja räknarens funktionsläge:
♦ TO: uppräkning mot det förinställda värdet.
♦ FROM: nedräkning från det förinställda värdet.
Låst
Olåst
Den här parametern används för att låsa räknarfunktionsblockets
förinställda värde. När det är låst visas inte längre förinställt
värde på menyn PARAMETER.
Inte aktiverad Denna självhållningsfunktion kan användas för att spara status
för aktuella värden i händelse av strömavbrott.
Aktiverad
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
73
9. Funktionsblock för snabbräknare
Exempel: parameterskärmbild för en snabbräknare i Zelioinmatningsläge/frontpanelsläge
6
Telemecanique
K1
1
2
3
Zelio 2
REPETITIVE
5
I=00001 P=+00013
DC
T:FROM
-
+
Menu/OK
4
1 – Cykeltyp
2 – Pulslängd
3 – Parameterlås
4 – Räkningstyp
5 – Förinställt värde
6 – Självhållning
Aktuellt snabbräknarvärde
Detta är det värde som vid ett givet tillfälle är resultatet av den upp-/
nedräkning som dittills har skett sedan räknaren senast nollställdes.
Om räknarens aktuella värde överstiger den övre gränsen +32767 går
den till -32768.
Om räknarens aktuella värde överstiger den undre gränsen -32767 går
den till +32768.
Start
Kontakternas status och aktuellt värde vid start:
♦ Normalt öppen-läge (direkt läge) är inaktivt
♦ Normalt sluten-läge (omvänt läge) är aktivt
♦ Aktuellt räknarvärde är noll
74
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
9. Funktionsblock för snabbräknare
Självhållning
Efter ett strömavbrott återgår räknaren som standard till den status den
normalt har när programmet startar.
Om du vill att räknaren ska återfå den status den hade när
strömavbrottet inträffade aktiverar du självhållning av räknaren i
parameterfönstret genom att bekräfta parametern.
Uppräkningsfunktion i läget för enkel cykel
Följande diagram visar räknarens funktion med start på 0.
Aktuellt
räknarvärde
+32767
Förinställt värde
0
-32768
Start
Utgång
Nedräkningsfunktion i läget för enkel cykel
Följande diagram visar räknarens funktion med start på det förinställda
värdet.
Aktuellt räknarvärde
+32767
Förinställt värde
0
-32768
Start
Utgång
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
75
9. Funktionsblock för snabbräknare
Uppräkningsfunktion i läget för upprepad cykel
Följande diagram visar räknarens funktion när det aktuella värdet har
forcerats till 0 vid start, eller när räknarvärdet har uppnått det förinställda
värdet.
Aktuellt räknarvärde
+32767
Förinställt värde
0
-32768
Start
Utgång
t
t
≤
t
Utgången växlar till inaktiv status när den förinställda pulslängden har
löpt ut. Om växlingsvillkoret är aktiv status före växling till inaktiv status
förlängs utgångspulsen via DURATION OF THE PULSE (t).
76
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
9. Funktionsblock för snabbräknare
Nedräkningsfunktion i läget för upprepad cykel
Följande diagram visar nedräknarens funktion när det aktuella värdet
har forcerats till det förinställda värdet vid start, eller när räknarvärdet har
uppnått värdet 0.
Aktuellt räknarvärde
+32767
Förinställt värde
0
-32768
Start
Utgång
t
t
t
≤
t
Utgången växlar till inaktiv status när den förinställda pulslängden har
löpt ut. Om växlingsvillkoret är aktiv status före växling till inaktiv status
förlängs utgångspulsen via DURATION OF THE PULSE (t).
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
77
78
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
10. Timerfunktionsblock
Timerfunktionsblocket används för att fördröja, förlänga och styra
funktioner under en inställd tidsperiod. Det har en ingång för
nollställning, en ingång för styrning och en utgång som används för att
ange timeout för timern.
Funktionsblockets parameterinställning är tillgänglig:
♦ Vid inmatning av en rad på ett reläschema
♦ Från menyn PARAMETER om funktionsblocket inte är låst
Varaktigheten kan ställas in med ett eller två förinställda värden,
beroende på timertyp.
Det finns 11 timertyper (se vidare i inställningsavsnittet).
Funktionsblock använt som kontakt
Visning
Funktion
TNr
Normalt
öppen
tNr
Nr
1 till G
Normalt
sluten
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
Beskrivning
Den här utgångens funktion beror på
timerns parameterinställningar.
Möjliga parameterinställningar
beskrivs längre fram i det här
avsnittet.
79
10. Timerfunktionsblock
Funktionsblock använt som spole
Kompone
nt
Beskrivning/Användning
TT
Då komponenten används som spole i ett reläschema representerar den
timerfunktionsblockets styringång. Funktionen beror på vilken typ som
används. (Ytterligare information finns i nedanstående tabell.)
RT
Då komponenten används som spole i ett reläschema representerar den
nollställningsingången. Utlösning av spolen nollställer aktuellt
timervärde. T-kontakten inaktiveras och blocket är klart för en ny
timercykel.
Parameterinställning
Kompone
nt
Typ
t=00.00
eller
A=00.00
B=00.00
80
Beskrivning/Användning
Det finns tio timertyper. Respektive typ utlöser en viss sorts funktion som
används för att hantera alla tänkbara moment i en applikation.
♦ A: tillslagsfördröjd
♦ a: tillslagsfördröjd med puls för start/-stopp
♦ C: frånslagsfördröjd
♦ A/C: kombination av funktion A och C
♦ B: tillslagsfördröjd, pulsstyrd: puls kalibrerad på styringångens
stigande flank
♦ W: tillslagsfördröjd med yttre start: puls kalibrerad på
styringångens fallande flank
♦ D: symmetriskt blinkrelä
♦ d: symmetriskt blinkrelä med puls för start/stopp
♦ L: osymmetriskt blinkrelä
♦ I: osymmetriskt blinkrelä med puls för start/stopp
♦ T: tillslagsfördröjd med minne
Värde som ska uppnås. Detta värde kallas även förinställt värde.
Effekten av detta värdet beror på vilken typ som används. Ytterligare
information finns i tabellen på nästa sida.
För A/C- och LI-timers ersätts parametern av följande parametrar:
♦ A: A/C-fördröjning R/S-vippa tillslag
♦ B: fördröjning för A/C-timer av
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
10. Timerfunktionsblock
s
Tidsenhet för förinställt värde Det finns fem olika möjligheter:
♦ 1/100-dels sekund: 00.00 s
(Max: 99.99)
♦ 1/10-dels sekund: 000.0 s
(Max: 999.9)
♦ Minuter: sekunder: 00:00 M:S
(Max: 99:59)
♦ Timmar: minuter:
00:00 H:M
(Max: 99:59)
♦ Timmar
0000 H
(Max: 9999)
Endast för typ T (total aktivitet)
Den här parametern används för att låsa timerfunktionsblockets
förinställda värde. När det är låst visas inte längre förinställt värde på
menyn PARAMETER.
T eller t
Då den används som kontakt, representerar den här
funktionsblockskomponenten timerutgången. Funktionen beror på vilken
typ som har valts. (Se tabellen på nästa sida.)
Denna funktion kan användas för att spara status för aktuella värden i
händelse av strömavbrott.
8
1
2
3
4
B
M: S
TT1
RT1
T1
t
t = 02.30
-
7
6
+
Menu/OK
5
1 – Styringång för timer
2 – Nollställningsingång för timer
3 – Timerutgång (eller när förinställd tid uppnåtts)
4 – Parameterlås
5 – Förinställd tid; för A/C- och LI-timers ersätts denna parameter
av parametrarna A: fördröjning för R/S-vippa tillslag, och B:
fördröjning för R/S-vippa frånslag.
6 – Förinställd tidsenhet
7 – Självhållning
8 – Timertyp
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
81
10. Timerfunktionsblock
Timertyp
A: Tillslagsfördröjd
TT
RT
T
t
a: Tillslagsfördröjd med puls för start/-stopp
TT
RT
T
t
C: Frånslagsfördröjd
TT
RT
T
t
A/C: Kombination av funktion A och C
TT
RT
T
A
82
B
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
10. Timerfunktionsblock
B: Tillslagsfördröjd, pulsstyrd: puls kalibrerad på styringångens stigande flank
TT
RT
T
t
W: Tillslagsfördröjd med yttre start
TT
RT
T
t
D: Symmetriskt blinkrelä
TT
RT
T
t
t
d: Symmetriskt blinkrelä med puls för start/stopp
TT
RT
T
t
t
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
83
10. Timerfunktionsblock
Li: Osymmetriskt blinkrelä
TT
RT
T
A
B
li: Osymmetriskt relä: tryck för start/stopp
TT
RT
T
A
B
T: Tillslagsfördröjd med minne:
t
t1
t2
t3
TT
RT
T
Total drifttid: t1 + t2 + t3 = t
För den tillslagsfördröjda räknaren med minne kan det förinställda värdet
uppnås på följande sätt:
♦ I ett steg: t
♦ I flera steg: t1 + t2 + ... + tn
Start
Kontakternas status och aktuellt värde vid start:
♦ Normalt öppen-läge (direkt läge) är inaktivt
♦ Normalt sluten-läge (omvänt läge) är aktivt
♦ Aktuella räknarvärden nollställs
84
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
10. Timerfunktionsblock
Exempel – Använda timerfunktionsblock
Implementera en trappbelysningstimer:
Tryckknapparna på varje våning är anslutna till ingången på ett smart
relä I1.
Timerfunktionsblock nr 1, inställt på en tid av 2 minuter och trettio
sekunder, styr utgång Q4.
Utgång Q4 är ansluten till belysningssystemet.
Styrningsraderna i reläschemat är följande:
I1—————— TT1
T1—————— Q4
Vid inmatning av TT1 måste timerfunktionsblockets parametrar ställas
in.
Obs!
Följande knappar används: Sel./OK för att välja eller bekräfta en
parameter, Z2 och Z3 för att ändra värdet på vald parameter, Z1 och
Z4 för att förflytta sig mellan parametrarna.
Skärmbild
A
TT1
RT1
T1
t
t = 00.00
-
Kommentarer
S
+
Menu/OK
B
TT1
RT1
T1
t
t = 00.00
-
S
+
Detta är den första skärmbilden.
Börja med att välja typ av
timerfunktionsblock.
(Tryck 1 gång på pilknappen →
och sedan 3 gånger på
pilknappen ↑)
När typen av timerfunktionsblock
valts: typ B, puls kalibrerad. Välj
tidsbas.
(Tryck 2 gånger på → och sedan
2 gånger på ↑)
Menu/OK
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
85
10. Timerfunktionsblock
Skärmbild
TT1
RT1
T1
t
t = 00.00
-
Kommentarer
B
M: S
+
När typen av tidsbas valts,
M : S, skriver du in erforderlig
tidslängd.
(Tryck 2 gånger på → och sedan
på ↑)
Menu/OK
TT1
RT1
T1
t
t = 02.30
-
B
M: S
+
När tidslängden valts är
parameterinställningen avslutad.
Tryck på Menu/OK för att återgå
till inmatning av diagramrader
(efter bekräftelse).
Menu/OK
Obs!
86
Glöm inte att ställa det smarta relät på RUN så att timern startar.
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
10. Timerfunktionsblock
Efter strömavbrott
Om ett strömavbrott uppstår medan ett timerfunktionsblock körs förloras
all tid som redan har förflutit.
När spänningen återkommer startas timerfunktionsblocket för en ny
driftscykel.
Om applikationen kräver det kan den förflutna tiden sparas innan
strömavbrottet uppstår.
Om du vill att timern ska få den status den hade när strömavbrottet
inträffade aktiverar du självhållning av timern i parameterfönstret genom
att bekräfta parametern
.
Om det smarta relät stoppas startas timerfunktionsblocken.
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
87
11. Funktionsblock för analog komparator
Funktionsblock för analoga komparatorer används för att jämföra ett
uppmätt analogt värde med ett internt referensvärde och även för att
jämföra två uppmätta analoga värden.
Resultatet från jämförelsen används i form av en kontakt.
Analoga automatiseringsfunktioner kan användas på smarta relän som
är utrustade med en klocka och matas med likspänning.
Ett tecken på att dessa diskreta/analoga blandingångar finns på relät är
förekomsten av diskreta ingångar med nummer från IB till IG
(maxkonfiguration).
Den analoga komparatorfunktionen A används till följande:
♦ Göra en jämförelse mellan ett uppmätt analogt värde och
ett internt referensvärde.
♦ Jämföra två uppmätta analoga värden.
♦ Jämföra två uppmätta analoga värden med ett hysteresvärde.
Resultatet från jämförelsen används i form av en kontakt.
Obs!
Textblocket kan endast programmeras i programmeringsverkstaden
(ytterligare information finns i direkthjälpen för Zelio Soft 2).
Funktionsblock använt som kontakt
Visning
Funktion
ANr
Normalt
öppen
aNr
Normalt
sluten
Nr
Beskrivning
1 till G
Kontakten visar läget för ett uppmätt
analogt värde i förhållande till ett
referensvärde eller en jämförelse
mellan två uppmätta analoga
värden. Dess värde beror på vilken
typ av analogt funktionsblock som
valts och konfigurerats.
Obs! Analoga funktionsblock används endast som kontakt.
88
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
11. Analogt funktionsblock
Parameterinställning
Skärmbild för komparatorparametrar, hysterestyp i Zelioinmatningsläge/frontpanelsläge:
Telemecanique
1
2
3
Zelio 2
A1 ANALOG 7
x1- H ≤x2≤ x2+H
R=4.0
x1=R =4.0
H= 9.0v x2=Ie=0.0
-
+
Menu/OK
5
4
Enkel jämförelse:
Telemecanique
1
2
3
Zelio 2
A1 ANALOG 5
x1≤x2
x1=Id=1.0
x2=Ie=0.5
6
+
Menu/OK
4
1 – Jämförelsetyp
2 – Jämförelseformel
3 – Parameterlås
4 och 5 – Parametrar i jämförelseformeln
Om det här blocket är låst visas inte längre referensspännings- eller
hysteresvärdet (beroende på vald typ) på menyn PARAMETER.
När funktionsblocket är olåst, är tillåtna värden mellan 0 och 9,9 volt.
Funktionsblockets parameterinställning är tillgänglig:
♦ Vid inmatning av en rad i ett reläschema
♦ Från menyn PARAMETER om funktionsblocket inte är låst
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
89
11. Analogt funktionsblock
Typer av komparatorer
Den enkla jämförelseformeln är följande:
Värde 1 <Jämförelseoperator> Värde 2
För en jämförelse med hysteres:
Värde 1 - H ≤ Värde 2 ≤ Värde 1 + H
I följande tabell motsvarar x1 och x2 de analoga ingångarna (eller en
referens) som ska jämföras.
Möjliga värden är: Referens, Ib, Ic, Id, Ie, If och Ig med x1 annat än x2.
Block
Typ av komparator
Beskrivning
1
x1 > x2
Kontakten sluts när villkoret x1 > x2 uppfylls
2
x1 ≥ x2
Kontakten sluts när villkoret x1 ≥ x2 uppfylls
3
x1 = x2
Kontakten sluts när villkoret x1 = x2 uppfylls
4
x1 ≠ x2
Kontakten sluts när villkoret x1 ≠ x2 uppfylls
5
x1 ≤ x2
Kontakten sluts när villkoret x1 ≤ x2 uppfylls
6
x1 < x2
Kontakten sluts när villkoret x1 < x2 uppfylls
7
x1-H ≤ x2 ≤ x1+H
Kontakten sluts när villkoret x1-H ≤ x2 ≤ x1+H uppfylls (H
motsvarar hysteresparametern)
Parametrarna R (referens) och H (hysteres) kan ha värden mellan 0,0
och 9,9.
90
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
11. Analogt funktionsblock
Start
Status för kontakter vid programstart:
♦ Normalt öppen-läge (direkt läge) är inaktivt
♦ Normalt sluten-läge (omvänt läge) är aktivt
Exempel – Använda ett analogt funktionsblock
Så här styr du ett värmeelement med utgång Q1 på det smarta relät när
temperaturen ligger under 20 °C:
En temperaturgivare används, som avger en 0-10-voltssignal för
temperaturintervallet -10 till +40 °C.
Temperaturen 20 °C motsvarar en spänningsnivå på 6 volt på givaren.
Skärmbild
A1——————
Q1
A1 ANALOG 5
x1 ≤ x2
R=6.0
x1=Ib
x2=R
-
+
Menu/OK
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
Kommentarer
Det analoga
funktionsblockets
kontakt A1 används för
att styra utgång Q1.
Det analoga
funktionsblockets
kontakt A1 konfigureras
på följande sätt:
Ib =< Referens
Referensspänning =
6,0 volt
91
12. Funktionsblock för sommar-/vintertidsbyte
Beskrivning
Utgången för denna funktion är inställd på STOP under vintertid och slår
om till RUN under sommartid.
Som standard sker inget byte mellan sommar- och vintertid.
Funktionen kan aktiveras på menyn CONFIGURATION/ CHANGE
SUMMER/WINTER.
Obs! Funktionen finns endast tillgänglig i relän som har en realtidsklocka.
Om detta alternativ har valts måste bytesdatumet ställas in:
♦ Antingen med hjälp av någon av de fördefinierade geografiska
zonerna
♦ eller genom att manuellt ställa in datumet (månad/söndag).
Funktionsblock använt som kontakt
Visning
Funktion
WNr
Normalt
öppen
Normalt
sluten
wNr
Nr
1
Beskrivning
Kontakten är sluten under
sommartid.
Parametrar
Följande funktionslägen är tillgängliga:
♦ No: inget byte
♦ Bytet sker automatiskt, datumen är förinställda enligt vald
geografisk zon (EUROPE: Europa, GB: Storbritannien, USA)
♦ OTHER ZONE: bytet sker automatiskt, men du måste ange i
vilken månad (M) och vilken söndag (S – 1, 2, 3, 4 eller 5) som bytet
ska ske.
92
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
13. Funktionsblock för bakgrundsbelysning av LCDdisplayen
Beskrivning
Utgången för bakgrundsbelysning av LCD-displayen används för att
styra displayen per program.
I STOP- och RUN-läge tänds LCD-displayen i 30 sekunder när
användaren trycker på någon av knapparna på frontpanelen.
Funktionsblock använt som spole
Visning
Funktion
Nr
LNr
Normalt
öppen
1
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
Beskrivning
LCD-displayen lyser så länge
motsvarande kontakt är aktiv.
93
14. Textfunktionsblock
Beskrivning
Automatiseringsfunktionen TEXT används för att visa text eller
siffervärden (aktuellt värde eller förinställt värde) på LCD-displayen
istället för skärmbilden INPUTS-OUTPUTS.
Ett TEXT-block kan maximalt visa 4 rader, vilket motsvarar en
kombination av:
♦ Text (en per rad på LCD-displayen) med upp till 18 tecken
♦ Siffervärden (se direkthjälpen för Zelio Soft 2 textblock).
Upp till 16 textblock (X1 till XG) kan användas samtidigt i ett program,
men endast det sista blocket som aktiveras visas.
Om du trycker på knapparna skift och Menu/OK i ordning och samtidigt
växlar skärmen från TEXT till INPUTS-OUTPUTS.
Om du trycker på de två knapparna samtidigt igen återgår displayen till
skärmen TEXT.
Obs!
Textblocket kan endast programmeras i programmeringsverkstaden
(ytterligare information finns i direkthjälpen för Zelio Soft 2).
Funktionsblock använt som spole
Visning
Funktion
Nr
TXNr
Normalt
öppen
1
RXNr
Normalt
öppen
1
Beskrivning
Displayen aktiveras när
motsvarande kontakt aktiveras.
Displayen inaktiveras när
motsvarande kontakt aktiveras.
Informationen visas på modulen om kontakten som är ansluten till TXtextspolen är aktiv. Den försvinner om motsvarande RX aktiveras
(återgår till skärmen INPUTS-OUTPUTS).
94
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
14. Textfunktionsblock
Exempel – Använda textfunktionsblock
I1
I2
TX1
RX1
Om ingång I1 aktiveras visas texten på LCD-displayen. Om ingång I2
aktiveras försvinner texten.
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
95
96
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
15. Modbus-ingångar/utgångar
Beskrivning
En tilläggsmodul av typen Modbus SR3 MBU01BD kan läggas till en
vanlig Zelio 2-modul av typen SR3 BxxxBD.
I LD-läge kan inte applikationen tillgå de fyra 16-bitarsorden.
Dataöverföringen mellan master-enheter är implicit och helt
genomskinlig.
Obs! Modbus Zelio 2-modulen fungerar endast i Modbus-slavläge.
Parametrar
Parameterinställningen kan endast utföras i programmeringsverkstaden
(ytterligare information finns i direkthjälpen för Zelio Soft 2).
Ord som skickas till mastern
De ord som ska skickas till mastern skrivs automatiskt genom att de
diskreta I/O dupliceras på följande sätt:
Modbus-adress (hexadecimala)
IG IF
IE
ID
IC
IB
IA
I9
I8
I7
I6
I5
I4
I3
I2
I1
0000
0
0
0
0
0
0
0
0
IR
IQ IP
IN
IL
IK
IJ
IH
0001
0
0
0
0
0
0
QA Q9 Q8 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 0002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mest signifikanta byte
QG QF QE QD QC QB 0003
Minst signifikanta byte
I1 till IG: status för diskreta ingångar för SR3 BxxxBD-bas.
IH till IR: status för diskreta ingångar för SR3 XTxxxBD-tilläggsmodul.
Q1 till QA: status för diskreta utgångar för SR3 BxxxBD-bas.
QB till QG: status för diskreta utgångar för SR3 XTxxxBD-tilläggsmodul.
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
97
15. Modbus-ingångar/utgångar
Ord som skickas från mastern
Ord som skickas från mastern bearbetas inte av Zelio 2-modulen (i LDläge).
Adresserna (hexadecimala) för dessa fyra 16-bitars ord är följande:
0010/0011/0012/0013.
98
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
Kapitel 4 – Automatiseringsfunktioner
99
Kapitel 5 – Innehåll
Programmera in reläscheman
1. Regler för programmering av reläscheman _____________________________ 95
2. Metod för komponentprogrammering__________________________________ 97
3. Metod för länkprogrammering _______________________________________ 99
4. Metod för programmering av funktionsblockparametrar __________________ 100
5. Ta bort och lägga till rader i ett reläschema ___________________________ 102
100
Smart relä – Kapitel 5
1. Regler för programmering av reläschema
Beskrivning
Med ett smart relä kan du programmera 120-raders reläscheman.
Reläts skärm kan användas för att visa raderna, fyra åt gången, på
följande sätt:
1
2
3
4
Beskrivning
1
Kolumn reserverad för kontakter (villkor).
2
Kolumn reserverad för kontakter (villkor) och länkar.
3
Kolumn reserverad för spolar (funktioner).
4
Kolumn reserverad för länkar.
Varje rad omfattar fem fält som vart och ett har två tecken för kontakter
(villkor). De fyra mittersta kolumnerna kan också användas för länkar.
De tre sista kolumnerna är avsedda för spolar (funktioner).
Länkar måste programmeras mellan kolumnerna för kontakt och spole.
Reläscheman programmeras in i det smarta relät med hjälp av
knapparna på frontpanelen.
(Se beskrivningen av kommandoknappar i kapitel 1, avsnitt 3).
Kapitel 5 – Programmera in reläscheman
101
1. Regler för programmering av reläscheman
Regler
Fel
Rätt
Varje spole får bara
programmeras en gång i
den högra kolumnen
Kontakter och spolar kan
programmeras så många
gånger som behövs i de
fem vänstra kolumnerna
Länkar måste alltid gå från
vänster till höger
Om R/S-vippor tillslag
(Set) används i ett
reläschema
Om ingen R/S-vippa
frånslag (Reset) används
kommer motsvarande
spole alltid att ställas in på
1.
En R/S-vippa frånslag
(Reset) måste användas
för nollställning.
Obs! Smarta relän kör program uppifrån och ner och från vänster
till höger.
102
Kapitel 5 – Programmera in reläscheman
2. Grundläggande programmeringsmetod
Programmera en komponent
En ny komponent (kontakt eller spole) kan endast programmeras in när
den blinkande markören ! visas på skärmen.
Kontakter programmeras i de fem vänstra kolumnerna och spolar kan
endast programmeras i den sista kolumnen.
Programmera in en kontakt
1- Placera den blinkande markören ! i önskat läge med knapparna Z1
till Z4:
.
2- Tryck på skift-knappen (vit): Den alternativa menyn visas.
ins.
-
+
Del.
Menu/OK
3- Infoga kontakten med knapparna Z2 (-) eller Z3 (+).
4- Välj kontakttyp (i, Q, q, M, m, T, t etc.) med knapparna Z2(-) och Z3
(+).
5- Släpp upp skift-knappen.
6- Använd knappen Z4
för att hämta upp numret.
7- Tryck på skift: Den alternativa menyn visas.
8- Välj nummer (12,...., 9, A...) med med knapparna Z2 (-) och Z3 (+).
9- Släpp upp skift-knappen.
Programmera in en spole
1- Placera den blinkande markören ! i önskat läge (sista kolumnen)
med knapparna Z1 till Z4:
.
2- Tryck på skift: Den alternativa menyn visas.
3- Infoga spolen med knapparna Z2 (-) eller Z3 (+).
4- Välj typ av spole med hjälp av knapparna Z2 och Z3 (+).
5- Släpp upp skift-knappen.
6- Använd knappen Z4
för att hämta upp numret.
7- Tryck på skift-knappen (vit): Den alternativa menyn visas.
8- Välj numret med knapparna Z2 (-) och Z3 (+).
9- Släpp upp skift-knappen (vit).
10-Använd knappen Z1
för att gå till spolfunktionen.
11-Tryck på skift: Den alternativa menyn visas.
12-Välj funktionen med knapparna Z2 (-) och Z3 (+).
13-Använd knapparna Z1 till Z4:
för att gå till en ny
programmeringsrad.
Vid bekräftelse av vissa funktionsblocksspolar visas en skärmbild för
blockparameterinställning.
Kapitel 5 – Programmera in reläscheman
103
2. Grundläggande programmeringsmetod
Ändra en komponent
Om man vill ändra en komponent i ett befintligt reläschema behöver man
bara gå till den komponenten och ändra och sedan upprepa samma
förfarande som vid inprogrammering av en ny komponent.
Ta bort en komponent
1- Placera den blinkande markören ! på komponenten.
2- Tryck på skift: Den alternativa menyn visas.
ins.
-
+
Del.
Menu/OK
3- Använd knappen Menu/OK (Del.) för att ta bort komponenten.
4- Släpp upp skift-knappen.
Obs! Den borttagna komponenten måste vanligtvis ersättas med en
länk.
104
Kapitel 5 – Programmera in reläscheman
3. Metod för länkprogrammering
Programmera in länkar mellan komponenter
Länkar kan endast programmeras in när den blinkande markören "
visas.
1- Placera den blinkande markören ! i önskat läge med knapparna Z1
till Z4:
.
2- Tryck på skift: Kontakten skapas och den alternativa menyn visas.
Del.
Menu/OK
3- Dra länken genom att flytta markören till önskad position med
knapparna Z1 till Z4:
.
4- Släpp upp skift-knappen.
Upprepa detta det antal gånger som behövs för att sammanlänka
önskade komponenter.
Ta bort länkar mellan komponenter
1- Flytta markören " eller ! till den länk som ska tas bort med
knapparna Z1 till Z4:
.
2- Tryck på skift: Den alternativa menyn visas.
3- Använd knappen Menu/OK (Del.) för att ta bort komponenten.
4- Släpp upp skift-knappen.
Ersätta en länk med en kontakt
Om man vill ersätta en länk med en kontakt placerar man markören !
på önskad plats och lägger in kontakten enligt avsnittet Programmera
en komponent.
Kapitel 5 – Programmera in reläscheman
105
4. Metod för programmering av
funktionsblockparametrar
När du programmerar ett reläschema måste du programmera
funktionsblockparametrarna. Inmatningarna gör du via
parameterskärmbilderna:
Funktioner med parametrar:
♦ Hjälprelän (självhållning)
♦ Diskreta utgångar (självhållning)
♦ Klockor
♦ Analoga komparatorer
♦ Tidur
♦ Räknare
♦ Snabbräknare
Funktionsblockets parameterinställning är tillgänglig:
♦ Vid inmatning av en rad i ett reläschema
♦ Från menyn PARAMETER om funktionsblocket inte är låst
Principen för inställning av parametrar är densamma oavsett vilken
skärmbild som visas.
1- Placera den blinkande markören ! på den parameter som du vill
ändra med knapparna Z1 till Z4:
.
2- Tryck på skift: Kontakten skapas och den alternativa menyn visas.
Tryck på Z4
för att öppna konfigureringsmenyn.
ins.
-
+
Param
Del.
Menu/OK
Param är bara tillgängligt om den automatiska funktionen har en
parameter.
3- Släpp upp skift-knappen: Den alternativa menyn visas.
+
Menu/OK
106
Kapitel 5 – Programmera in reläscheman
4. Metod för programmering av
funktionsblockparametrar
4-Välj den parameter som ska ändras med hjälp av knapparna Z1
och Z4 (aktuellt val anges genom att parametern blinkar).
5-Ändra parametern med knapparna Z2
och Z3
.
6-Bekräfta och spara ändringarna genom att trycka på Menu/OK.
Displayen återgår till inmatningsfönstret för reläscheman.
Kapitel 5 – Programmera in reläscheman
107
5. Ta bort och lägga till rader i ett reläschema
Ta bort en rad i ett reläschema
Raderna i ett reläschema tas bort en i taget enligt följande:
1- Placera markören på en tom plats på raden (utan länk eller
komponent) med knapparna Z1 till Z4:
.
Om du behöver så tar du bort en komponent för att få en tom plats.
2- Tryck på skift: Den alternativa menyn visas.
ins.
-
+
Del.
Menu/OK
Använd sedan knappen Menu/OK (Del.) för att ta bort raden.
3-En meny för bekräftelse av borttagning visas på skärmen. Välj den rad
som ska tas bort med knapparna Z2
och Z3 .
4- Bekräfta ditt val genom att trycka på Menu/OK.
Raden är borttagen.
Obs!
Det går att ta bort alla rader i reläscheman som finns lagrade i ett
smart relä. Öppna alternativet "CLEAR PROG" i huvudmenyn och
bekräfta borttagning av samtliga rader i reläschemat.
Lägga till en rad i ett reläschema
1- Placera markören på raden precis under den rad som du vill skapa
med knapparna Z2
och Z3 .
2- Tryck på skift: Den alternativa menyn visas.
ins.
-
+
Del.
Menu/OK
3- Använd knappen Z1(ins) för att infoga raden.
4- Släpp upp skift-knappen.
108
Kapitel 5 – Programmera in reläscheman
Kapitel 5 – Programmera in reläscheman
109
Kapitel 6 – Innehåll
Tillämpa en basapplikation
1. Presentation av reläscheman ______________________________________ 105
2. Använda omvänd funktion _________________________________________ 107
3. Beteckning som används av det smarta relät __________________________ 110
4. Applikation: Implementera en tvålägesomkopplare _____________________ 112
110
Smart relä – Kapitel 6
1. Presentation av reläscheman
I det här avsnittet används ett enkelt exempel för att visa hur ett
reläschema fungerar: en tvålägesomkopplare.
Normalt elschema
Reläschema
Tvålägesomkopplarna märkta med VV1
och VV2 styr lampan L1.
I1 och l2 är två kontakter som
representerar ingångarna 1 och 2 på det
smarta relät.
Q1 är en spole som motsvarar utgång 1
från relät.
L
Säkring 1
100 ... 240 V AC
50/60 Hz
S1
N
L
N
S2
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8
Inputs I1... I8 xx VDC
100 ... 240 VDC
Telemecanique
SRxxxxBD
Säkring 2
MENU / Ok
Outputs
Q1 ... Q4: Relay 8A
1
Q1
2
1
Q2
2
1
Q3
2
1
Q4
2
L1
Kapitel 6 – Implementera en basapplikation
111
1. Presentation av reläscheman
Att använda ett smart relä innebär att enkla strömställare (med öppet
eller slutet läge) kan användas i stället för tvålägesomkopplare.
Strömställarna är märkta S1 och S2 i kopplingsschemat ovan.
S1 och S2 är anslutna till ingångarna I1 och I2 på relät.
Funktionsprincipen är följande:
Varje gång I1 och I2 ändrar läge framkallar detta en ändring på utgång
Q1 som styr lampan L1.
Reläschemat använder grundfunktioner som till exempel parallell- och
serieplacering av kontakter tillsammans med den omvända funktionen,
märkt i1 och i2 (omvänd funktion beskrivs på nästa sida).
Obs!
112
Användande av en tvålägesomkopplare är optimalt när fjärrstyrda
reläspolar används (Se kapitel 4, avsnitt 3: Diskreta utgångar).
Kapitel 6 – Implementera en basapplikation
2. Använda omvänd funktion
Praktiskt exempel
Den omvända funktionen och dess i-beteckning i det smarta relät
används för att uppnå det omvända läget på reläts ingång I. För att visa
hur den här funktionen arbetar används här ett enkelt elschema:
Elschema
Anslutning till smart relä
L
Säkring 1
100 ... 240 V AC
50/60 Hz
PB1
N
L
N
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8
Inputs I1... I8 xx VDC
100 ... 240 VDC
Telemecanique
SRxxxxBD
Säkring 2
MENU / Ok
Outputs
Q1 ... Q4: Relay 8A
1
Q1
2
1
Q2
2
1
Q3
2
1
Q4
2
L1
Kapitel 6 – Implementera en basapplikation
113
2. Använda omvänd funktion
Två möjliga lösningar finns beroende på reläschema:
Reläschema 1
Lampan släcks vid spänningsfrånslag
I1——————
Q1
i1——————
I1 motsvarar den sanna bilden av PB1.
När PB1 trycks in aktiveras ingång I1 så
att utgången Q1 aktiveras och lampan
L1 tänds.
114
Reläschema 2
Lampan tänds vid spänningsfrånslag
Q1
i1 motsvarar den omvända bilden av
PB1. När PB1 trycks in aktiveras ingång
I1 varvid kontakten i1 inaktiveras,
utgång Q1 inaktiveras och lampan L1
släcks.
Kapitel 6 – Implementera en basapplikation
2. Använda omvänd funktion
Generellt exempel
Tabellen nedan visar hur en tryckknapp fungerar som är ansluten till det
smarta relät. Tryckknappen PB1 är ansluten till ingång I1 och lampan
L1 är ansluten till utgång Q1 på det smarta relät.
Spänning frånslagen
Elschema
Obs!
Zelio-symbol
Spänning tillslagen
Elschema
Zelio-symbol
I1 = 0
I1 = 1
i1 = 1
i1 = 0
I1 = 1
I1 = 0
i1 = 0
i1 = 1
Omvänd funktion kan användas för alla kontakter i ett reläschema,
oavsett om det är utgångar, hjälprelän eller funktionsblock.
Kapitel 6 – Implementera en basapplikation
115
3. Beteckning som används av det smarta relät
Zelio har en display med fyra rader för visning av reläscheman.
Obs!
Med applikationen Zelio Soft 2 kan reläschemat presenteras i tre
olika format.
eller
Symbol för reläschema
Symbol för Zelio
smartrelä
I1 eller i1
21
13
Symbol för reläschema
22
"C"
"O"
I1 eller i1
A1
14
eller
S
Q1
R
Q1
A2
A1
A2
Q1
A2
A1
R/S-vippa/tillslag (SET)
R/S-vippa/frånslag
(RESET)
116
Kapitel 6 – Implementera en basapplikation
3. Beteckning som används av det smarta relät
Även andra komponenter är tillgängliga med hjälp av ett smart relä.
Funktionsblock, timer: används för att fördröja, förlänga och styra en
tidsinställd funktion.
Funktionsblock, pulsräknare: används för att räkna impulser
mottagna på en ingång.
Funktionsblock, tidur: används för att utlösa eller återställa funktioner
på en viss dag och vid ett visst klockslag.
Funktionsblock, analog komparator: används för att jämföra ett
analogt värde med ett referensvärde eller med ett annat analogt värde
efter medgivet användande av en hysteresfaktor.
Hjälprelän: används för att spara eller vidarebefordra det smarta reläts
status.
Z-knappar: när den här funktionen bekräftats kan Z-knapparna
användas som tryckknappar.
Obs!
För mer information om alla funktioner i ett reläschema som finns
tillgängliga vid användandet av smarta relän, se Kapitel 4,
Automatiseringsfunktioner, för detaljerad beskrivning.
Kapitel 6 – Implementera en basapplikation
117
118
Kapitel 6 – Implementera en basapplikation
4. Applikation: Implementera en
tvålägesomkopplare
Inmatning av reläscheman
Inmatning av ett reläschema för tvålägesomkopplare sker enligt
instruktionerna i nedanstående tabell.
Följ instruktionerna på huvudskärmen (den som visas vid tillslag) i
kolumnen "Action" och tryck sedan på angiven knapp.
I kolumnen "Screen" visas vad som kommer att synas på reläts display.
I kolumnen "Comments" visas kompletterande information om hur man
matar in och visar olika funktioner.
Funktionsknapp
Skärmbild
Kommentarer
PROGRAMMING
PARAMETER
RUN/STOP
CONFIGURATION
Menu/OK
Placera markören på
PROGRAMMING. Den
blinkar när den är
markerad.
!
Efter en kort visning av
"LINE 1" (under ca 2
sekunder), visas en
blinkande markör, !.
LINE 2
LINE 3
LINE 4
ins
-
+
Del.
I1
+
Kapitel 6 – Implementera en basapplikation
Den alternativa menyn
visas.
Den blinkande markören
! är placerad på I.
Du uppmanas välja typ av
kontakt.
119
4. Applikation: Implementera en
tvålägesomkopplare
Funktionsknapp
Skärmbild
I1
I1
"
Kommentarer
1 blinkar.
Du har valt en kontakt
tilldelad till en ingång (I)
och uppmanas nu att välja
ingångsnummer.
" blinkar. Detta anger en
förbindningspunkt för
länkningsanslutningar.
! blinkar.
I1
!
I1—I1
+
Du har bekräftat att
kontaktingången ska
tilldelas ingång I1. !
flyttas och är klar för
inmatning av den andra
kontakten.
I till höger blinkar.
Du uppmanas välja typ av
kontakt.
i blinkar.
I1—i1
+
I1—i1
I1—i2
Du har nu valt omvänd
kontakt tilldelad till en
ingång.
1 till höger blinkar. Mata in
ingångens nummer.
2 blinkar.
+
120
Kapitel 6 – Implementera en basapplikation
4. Applikation: Implementera en
tvålägesomkopplare
Funktionsknapp
Skärmbild
I1—i2
I1—i2
11 gånger
Kommentarer
Markören blinkar på " och
sedan på !:
" förbindningspunkt
! kontaktpunkt
"
!
...
sedan
I1—i2
Gå till slutet av raden för
att mata in spolen.
!
I1—i2
M1
blinkar.
I1—i2
M1
M blinkar.
I1—i2
Q1
Q blinkar.
Q1
Markören " visas.
+
+
2
gånger
I1—i2
"
2 gånger
+
3
I1—i2————
Q1
Länken har skapats.
gånger
Kapitel 6 – Implementera en basapplikation
121
4. Applikation: Implementera en
tvålägesomkopplare
Funktionsknapp
+
så
många gånger som
behövs tills markören står
i början av raden
+
Skärmbild
I1—i2————
Kommentarer
Q1
!
! står i början av följande
rad.
I1—i2————
I1
Q1
I1—i2————
i1
Q1
I1—i2————
i1
Q1
I1—i2————
i1 !
Q1
I1—i2————
i1—I1
Q1
I på den andra raden
blinkar.
i på den andra raden
blinkar.
+
1 på den andra raden
blinkar.
! blinkar.
+
+
122
I på den andra raden
blinkar.
Kapitel 6 – Implementera en basapplikation
4. Applikation: Implementera en
tvålägesomkopplare
Funktionsknapp
+
+
Menu/OK
Menu/OK
2 gånger
Skärmbild
Kommentarer
I1—i2————
i1—I1
Q1
Det andra 1 på den andra
raden blinkar.
I1—i2————
i1—I2
Q1
2 på den andra raden
blinkar.
I1—i2————
i1—I2 "
Q1
I1—i2————
i1—I2--
Q1
CONFIRM CHANGES?
YES
NO
blinkar.
Detta visar att en länk kan
anslutas vid den här
punkten.
"
har ändrats till | som
indikerar länken mellan de
båda raderna.
"
Bekräfta ändringarna.
YES blinkar.
PROGRAMMING
PARAMETER
RUN/STOP
CONFIGURATION
Huvudmenyn visas åter.
I/O är markerad (blinkar)
PROGRAMMING
PARAMETER
RUN/STOP
CONFIGURATION
RUN/STOP är valt
(blinkar)
Kapitel 6 – Implementera en basapplikation
123
4. Applikation: Implementera en
tvålägesomkopplare
Funktionsknapp
Menu/OK
Menu/OK
124
Skärmbild
RUN PROG ?
YES
NO
1234
BCDE
STOP LD
THU 25 SEP 16 : 40
1234
Kommentarer
Starta programmet.
Huvudmenyn visas åter.
Kapitel 6 – Implementera en basapplikation
4. Applikation: Implementera en
tvålägesomkopplare
Detta enkla applikationsexempel visar hur man matar in ett reläschema.
Vi vill erinra om följande punkter:
När ! eller " blinkar används skift-knappen för att lägga till en funktion
(kontakt, spole eller grafisk länkkomponent).
När en komponent blinkar (I, Q, Nr, , etc.), kan man använda skift och
pilarna Z2 och Z3 på knappsatsen för att välja önskad komponent.
Man kan också använda pilarna Z1 till Z4 för att flytta runt reläschemat.
Kapitel 6 – Implementera en basapplikation
125
Kapitel 7 – Innehåll
Avlusning
1. Inledning_______________________________________________________ 121
2. Reläscheman i dynamiskt funktionsläge ______________________________ 122
3. Funktionsblocksparametrar i dynamiskt funktionsläge____________________ 124
4. Menyer i dynamiskt funktionsläge ___________________________________ 126
5. Strömavbrotts inverkan på smarta relän ______________________________ 127
126
Smart relä – Kapitel 7
1. Inledning
När en applikation matats in i form av ett reläschema ska
avlusningstester genomföras.
Första steget är att ställa det smarta relät på RUN. Välj alternativet
RUN/STOP på huvudmenyn och bekräfta valet av funktionsläge RUN.
Från och med nu hanterar relät fysiska ingångar och utgångar enligt de
instruktioner som matats in i reläschemat.
1
2
3
4
Telemecanique
1 2 3444 5 6
Zelio 2
RUN LD
MON 22 SEP 15:51
1 22 3 4
2
5
Menu/OK
1 – Visning av ingångsstatus
2 – Visning av funktionsläge (RUN/STOP) och aktuellt läge
3 – Visning av datum och tid för produkter med klocka
4 – Visning av utgångsstatus
5 – Alternativa menyer/tryckknappar/ikoner som anger funktionsläget
Aktiva ingångar och utgångar visas med inverterad visning (vitt på svart
bakgrund).
Detta betecknas som dynamiskt läge hos smarta reläfunktioner.
Termerna dynamiskt läge och RUN-läge har samma innebörd i detta
dokument.
Beskrivning av ikoner på den alternativa menyn
4
Menu/OK
1
2
3
1 – Modulstatus: RUN betyder att den är i rörelse och STOP att den står stilla.
2 – Anger att ett fel har uppstått (se menyn FAULT).
3 – Anger att modulen är ansluten till verkstaden.
4 – Nyckeln anger att programmet är lösenordsskyddat.
Kapitel 7 – Avlusning
127
2. Reläscheman i dynamiskt funktionsläge
Visa reläscheman
Obs! Kan endast nås i LD/RUN-läge.
Det smarta relät kan dynamiskt visa ett reläschemas egenskaper.
Öppna menyn MONITORING och välj de rader som ska visas med
markörens knappar.
Varje sluten kontakt eller spänningssatt spole visas med inverterad
visning (vitt på svart bakgrund).
Om man vill ändra reläts egenskaper kan man ändra eller visa vissa av
funktionsblocksparametrarna.
Ändra reläscheman
Det är HELT OMÖJLIGT att ändra rader i reläscheman i funktionsläge
RUN.
Det går dock att ändra funktionsblocksparametrar i läget MONITORING.
Använda Z-knappar som tryckknappar
I fönstret INPUTS-OUTPUTS visas knappnumret på den alternativa
menyn längst ned i fönstret när skift-knappen trycks in, om funktionen är
aktiverad.
Du aktiverar knappen genom att markera den, ← ↑ ↓ →.
128
Kapitel 7 – Avlusning
2. Reläscheman i dynamiskt funktionsläge
Obs! Det antal knappar som används i programmet visas.
Exempel
Telemecanique
Zelio 2
123456
STOP LD
MON 22 SEP 15:51
1234
1
3
Menu/OK
Obs! Funktionen är inaktiv i lägena PARAMETERS och MONITORING
samt i alla skärmbilder för funktionsblockparametrar och konfigurering.
Kapitel 7 – Avlusning
129
3. Funktionsblocksparametrar, dynamiskt
funktionsläge
Presentation
I läge RUN kan ett förinställt funktionsblocksvärde ändras dynamiskt om
det inte är låst.
Funktioner med parametrar i LD-läge:
♦ Hjälprelän (självhållning)
♦ Diskreta utgångar (självhållning)
♦ Klockor
♦ Analoga komparatorer
♦ Tidur
♦ Räknare
♦ Snabbräknare
Funktioner med parametrar i LD-läge:
♦ Numeriska ingångar av konstanttyp
♦ Klocka
♦ Förstärkning
♦ Tidur: TIMER A/C, TIMER B/H, TIMER Li
♦ Räknare: PRESET COUNT/UP DOWN COUNT
♦ H-SPEED COUNT snabbräknare
♦ PRESET H-METER timräknare
♦ CAM-block.
Ändra parametrar
Parametrarna kan ändras via följande skärmbilder:
♦ MONITORING: i reläschemat
Steg
Beskrivning
1
Gå till komponenten du vill ändra med pilknapparna.
2
Tryck samtidigt på knapparna skift och Param för att öppna
parameterfönstret.
3
Gå till de ändringsbara parameterfälten med pilknapparna ←→.
4
Ändra parametervärdet med knapparna + och - samtidigt som du håller skiftknappen intryckt.
5
Bekräfta ändringarna genom att trycka på Menu/OK, så att
bekräftelsefönstret öppnas.
Bekräfta med Menu/OK igen för att spara ändringarna.
130
Kapitel 7 – Avlusning
3. Funktionsblocksparametrar, dynamiskt
funktionsläge
♦ PARAMETER: om funktionsblocket inte är låst.
(Se kapitel 2 – Beskrivning av menyer/Menyn Parameter)
Kapitel 7 – Avlusning
131
4. Menyer i dynamiskt funktionsläge
Vissa menyer är åtkomliga i funktionsläge RUN, andra inte. Nedan ges
en sammanställningstabell.
Meny
PROGRAMMING
MONITORING
PARAMETER
RUN/STOP
CONFIGURATION
PASSWORD
FILTER
Zx KEYS
CHANGE D/T
CHANGE SUMM/WINT
WATCHDOG CYCLE
CLEAR PROG.
TRANSFER
VERSION
LANGUAGE
FAULT
132
LD
FBD
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kapitel 7 – Avlusning
5. Strömavbrotts inverkan på smarta relän
Ett strömavbrott kan göra att det smarta relät startar om, och då förloras
alla data som inte sparats.
Smarta relän kan lagra aktuell tid i minst 10 år.
Dessutom kan man säkerhetskopiera variabler som konfigurerats med
alternativet självhållning och definierats i parameterfönstret.
Denna funktion kan användas för att spara status för aktuella värden i
händelse av strömavbrott i
LD-läge
♦ Hjälprelän (självhållning)
♦ Diskreta utgångar (självhållning)
♦ Tidur
♦ Räknare
♦ Snabbräknare
FBD-läge
♦ AC-, BH-, Li-timer
♦ Kamprogrammeringsfunktion CAM BLOCK
♦ PRESET COUNT/UP DOWN COUNT räknare
♦ PRESET H-METER timräknare
♦ Dataarkiveringsfunktion ARCHIVE
♦ Snabbräknare
Kapitel 7 – Avlusning
133
5. Strömavbrotts inverkan på smarta relän
Säkerhetsläge
Om förlust av tidsinställningen innebär att styrspolen låses kan man
använda en klockkontakt utan stopporder i serie med funktionsspolarna.
Skärmbild
Kommentarer
Kontaktraden för spole Q1 förblir aktiv
även om tids- och datuminställningen
försvinner.
Kontaktraden för spole Q2 är aktiv endast
efter inställning av klockan.
Parameterinställningsskärm för
klockfunktionsblock 1.
134
Kapitel 7 – Avlusning
Kapitel 7 – Avlusning
135
Kapitel 8 – Innehåll
Applikationsexempel
1. Specifikationer __________________________________________________ 131
2. Specifikationsanalys______________________________________________ 132
3. Implementera konceptet___________________________________________ 133
136
Smart relä – Kapitel 8
1. Specifikationer
Syftet är att förbättra och centralisera kontrollsystemet i
parkeringsgaraget i en kontorsbyggnad. Fordonens infart och utfart från
parkeringen kontrolleras av en typisk automatisk bom som hanterar
standardfunktioner som fördröjning av öppnings- och stängningstid för
fordonspassage, hantering av biljetter, inbyggd säkerhetstelefon, extern
låsning av bommen i stängt läge osv.
Den nya specifikationen kräver även utökning med en funktion för att
räkna antalet parkerade fordon i parkeringsgaraget och styrning av en
ljusskylt som talar om att parkeringen är fullbelagd och förhindrar nya
infarter genom att låsa bommen i stängt läge. På så vis vet förarna att
de måste leta efter en parkeringsplats någon annanstans. Den här
funktionen måste man kunna förbikoppla vid nödlägen för att tillåta infart
av brandkår, läkare osv.
Applikationen ska även hindra tillträde till parkeringen utanför kontorstid
men funktionen ska kunna förbikopplas av säkerhetspersonalen vid
särskilda tillfällen. Normala kontorstider är: måndag till fredag mellan
08.30 och 17.30, lördagar mellan 09.30 och 12.00, söndagar stängt.
Av säkerhetsskäl måste även giftiga utsläpp som t.ex. koloxid kunna
elimineras med en fläkt då uppmätta koncentrationshalter överskrider
tillåtna värden (med användande av en specifik givare som ger ett
utgångsvärde på mellan 0 och 10 V).
Det finns även ett behov av att kunna kontrollera att belysningen tänds
när ett fordon anländer och genom knappströmställare i närheten av alla
ingångar för fotgängare. Av energibesparingsskäl ska belysningen
släckas efter tio minuter, vilket normalt är tillräcklig för användaren att
parkera, lämna fordonet och ta hissen, eller för att återvända till fordonet
och lämna parkeringen.
Som komplement till systemet ska man manuellt kunna uppdatera
antalet fordon i parkeringsgaraget genom uppräkning eller nedräkning
av antalet fordon som bestäms av det smarta relät.
Kapitel 8 – Applikationsexempel
137
2. Specifikationsanalys
Etikett på smart relä
Beskrivning
Ingång I1
Detektering av fordon som kör in.
Ingång I2
Detektering av fordon som kör ut.
Räknare C1
Räknar antalet fordon på parkeringen
(maximalt 93).
Utgång Q1
Anger när parkeringen är full.
Utgång Q2
Låser infartsbommen (inhiberar öppning
av bommen) när parkeringen är full eller
utanför kontorstid.
Funktionsknapp Z4
För manuell öppning av infartsbommen.
Funktionsknapp Z2
Återställer automatisk infartskontroll.
Funktionsknapp Z1
Manuell uppräkning av antalet fordon på
parkeringen.
Manuell nedräkning av antalet fordon på
parkeringen.
Hanterar klockslag för tillträde till
parkeringen.
Tryckknappar vid ingångar för
fotgängare, används för att tända
parkeringens belysning. En för hissen och
en för trapphuset (ingen ingång för
fotgängare via fordonsinfarten).
Funktionsknapp Z3
Klockfunktionsblock nr 1
Ingångar I3 och I4
Utgång Q3
Styrning av belysning.
Timerfunktionsblock nr 1
Belysningstimer
(10 minuter).
Analog ingång IB
Givare för koloxidhalt.
Analogt funktionsblock A1, tillåtet
gränsvärde motsvarar 8,5 volt.
Jämför koloxidhalten med tillåtet
gränsvärde.
Utgång Q4
Styr fläkten för utsug av förorenad luft.
Timerfunktionsblock nr 2
Fläkttimer
(15 minuter).
Obs!
138
För att implementera det här konceptet krävs ett smart relä med
analoga ingångar, klockfunktionsblock och åtminstone fyra diskreta
ingångar och utgångar.
Kapitel 8 – Applikationsexempel
3. Implementera konceptet
Implementera reläschemat
1
2
3
4
5
1
Beskrivning
Räkna fordon som kör in, dra ifrån fordon som kör ut och manuellt
uppdatera antalet fordon som verkligen finns i parkeringsgaraget.
2
Starta belysningstimer.
3
Starta fläkttimer.
4
Hantera den manuella upplåsningsfunktionen.
5
Kontrollera utgångar: indikator för full parkering, spärra infart,
tända belysning och slå på fläktutsug.
Vid uppräkning eller nedräkning, låser räknaren när parkeringen blir full
(ingen falsk detektering eller räkning sker om fordon får köra in i manuellt
frånkopplingsläge). VIKTIGT: För en given räknare får spolarna CC och
DC endast förekomma en enda gång i ett reläschema.
Dessutom löser utgång Q2 ut när infart till parkeringsgaraget inte är
tillåten. Detta innebär att ett hjälprelä måste användas för att låsa eller
låsa upp infartsspärren manuellt med hjälp av pilknapparna.
Kapitel 8 – Applikationsexempel
139
3. Implementera konceptet
Konfigurera funktionsblock
Funktionsblock
Kommentarer
Räknarfunktionsblock C1
CC1
RC1
C1
DC
Förinställt värde är 93 (maximalt
tillåtet antal fordon i det här
parkeringsgaraget).
t
T : TO
-
P = 00093
+
Den här parametern kan vid
behov ändras under drift.
Menu/OK
Klockfunktionsblock
H1
C
D / W
H : M
H : M
-
1
0 1 2 3 4 _ _
ON
OFF
08 : 30
17 : 30
+
Menu/OK
H1
D
D / W
H : M
H : M
-
_ _ _ _ _ 5 _
ON
OFF
09 : 30
12 : 00
Öppettider:
♦ Måndag till fredag mellan
08:30 och 17:30
♦ Lördag mellan 09:30 och
12:00
♦ Söndagar stängt.
Två områden används.
+
Menu/OK
140
Kapitel 8 – Applikationsexempel
3. Implementera konceptet
Funktionsblock
Kommentarer
Timerfunktionsblock T1
TT1
RT1
T1
t
t = 10.00
-
B
M:S
Tidslängd för parkeringens
belysningstimer: 10 minuter.
+
Menu/OK
Analogt funktionsblock A1
A1sANALOG2
Ib ≥R
R=8.5
x1=Ib=0.0
x2=R =8.5
-
Jämför den uppmätta
koloxidhalten med gränsvärdet:
8,5 V.
+
Menu/OK
Timerfunktionsblock T2
B
TT2
RT1
T1
t
t = 15.00
-
M:S
Fläktens funktionstid om
koloxidhalten överskrider
gränsvärdet: 15 minuter.
+
Menu/OK
Kapitel 8 – Applikationsexempel
141
Kapitel 9 – Innehåll
Felsökning
1. Relämeddelanden _______________________________________________ 137
2. Frågor och svar _________________________________________________ 138
142
Smart relä – Kapitel 9
1. Relämeddelanden
Förklaring av meddelanden från det smarta relät. Dessa meddelanden
anger vanligtvis av användaren beordrade inkompatibla åtgärder.
Meddelande
NO PARAMETER
TRANSF.ERR.
TRANSFER ERROR:
NO MEMORY
TRANSFER ERROR:
CONFIG INCOMPAT
TRANSFER ERROR:
VERSION
INCOMPAT
Utgångar visas
blinkande på
huvudskärmen
Orsak
Användaren har försökt
öppna alternativet
PARAMETER men det finns
inga parametrar tillgängliga.
(Diagrammet innehåller inga
komponenter med
parametrar.)
Länken till datorn kopplades
oväntat ner under pågående
överföring.
Överföring till minnet
(EEPROM) beordrad men
minnet är inte tillgängligt eller
felaktigt lokaliserat.
Användaren vill överföra ett
program som inte
överensstämmer med
funktionerna hos det
mottagandet relät,
exempelvis olika klockor,
analoga ingångar,
programversion.
Det här felet uppstår om en av
de smarta reläversionerna
inte motsvarar kraven på
fasta program, LD- eller FBDfunktioner.
En eller flera statiska
utgångar har kortslutit eller
löst ut pga. överlast.
Kapitel 9 – Felsökning
Åtgärd
Se dokumentationen för
reläts datorprogrammeringsapplikation ZelioSoft.
Kontrollera att minnet är
tillgängligt och rätt lokaliserat.
Kontrollera ursprunget för det
program som ska överföras
och välj ett program som är
kompatibelt med relevant
smart relä.
Kontrollera versionen på det
fasta program som används.
Felsök och stanna sedan det
smarta relät så att blinkandet
upphör innan du väljer RUNläge igen (automatisk
återställning).
143
2. Frågor och svar
För att användaren lättare ska förstå hur det smarta relät fungerar visas
i nedanstående tabell ofta förekommande frågor med svar.
Fråga
Vissa parametrar går inte att
komma åt.
Vissa parametrar går
fortfarande inte att komma åt.
Det går inte att köra relät trots
att jag bekräftat funktionen
RUN/STOP i huvudmenyn
med knappen Menu/OK.
Jag försöker ändra rader i
reläschemat men knappen
Menu/OK fungerar inte.
När jag försöker ändra i
reläschemats rader visas en
skärmbild med bara
radnummer (LINE No.). Har
jag förlorat allt jag gjort?
144
Svar
Vissa parametrar går inte att komma åt. Läs
manualen för att se om dessa element går att ändra.
Exempel på element som inte kan ändras:
Räknarfunktionsblockets räkningsriktning: Det här
elementet är endast åtkomligt genom kabling i en
rad i ett reläschema.
Markera parametrarna med hjälp av pilknapparna
← och →. Knapparna ↑ och ↓ används för att ändra
parametervärdena. Tryck sedan på Menu/OK för att
bekräfta ändringarna.
FÖRSIKTIGHET! Kontrollera att felsymbolen (!) inte
visas på den alternativa menyn.
Korrigera felet så att relät kan köras.
Kontrollera att relät verkligen är frånslaget. Det går
inte att göra några ändringar i funktionsläge RUN.
Det är inte säkert. Detta kan inträffa om tomma
rader eller fyra på varandra följande rader har lagts
in i början av reläschemat.
Kapitel 9 – Felsökning
2. Frågor och svar
Fråga
Jag har ett reläschema som
använder en Z-knapp (←↑↓→)
som tryckknapp. Jag försöker
testa den, men när jag visar
reläschemat i RUN-läge
fungerar inte Z-knappen
längre. Vad gör jag?
Jag genererade ett
reläschema på en modul med
en klockfunktion. Kan jag
använda ett backup-minne för
att överföra det till ett smart
relä utan klocka?
När jag går in i ett reläschema
visas inte
klockfunktionsblocket när jag
väljer kontakter. Ska det vara
så?
När jag går in i ett reläschema
visas inte de analoga
klockfunktionsblocken när jag
väljer kontakter. Ska det vara
så?
Kapitel 9 – Felsökning
Svar
Nej, det går inte.
Nej, det går inte.
Troligen har det smarta relät ingen klocka och därför
är inte klockfunktionsblocket tillgängligt. Kontrollera
produktens typbeteckning.
Troligen har det smarta relät inga analoga ingångar
och därför är inte de analoga funktionsblocken
tillgängliga. Kontrollera produktens typbeteckning.
145
Kapitel 10 – Innehåll
Överföring av ladderdiagram
1. Överföring av en applikation _______________________________________ 141
2. Överföring av en applikation _______________________________________ 143
146
Överföra applikationen till modulen – Kapitel 10
1. Överföring av en applikation
Beskrivning
Funktionen används för att:
♦ Ladda applikationen i modulen till backup-minnet
♦ Ladda en applikation i backup-minnet till modulen
Programmet kan sedan laddas till andra moduler från detta backupminne.
Telemecanique
Zelio 2
TRANSFER
ZELIO > MEMORY
MEMORY > ZELIO
Menu/OK
Obs! Backup-minnet finns endast som tillval.
Obs! Om programmet är lösenordsskyddat (nyckelsymbol) måste
användaren skriva in ett lösenord innan programmet kan
säkerhetskopieras.
Obs! Om applikationen redan finns i backup-minnet skrivs den över med
den nya överföringen (ingen kontroll av ledigt minne utförs).
Kapitel 10 – Överföra applikationen till modulen
147
1. Överföring av en applikation
Överföring smart relä -> backup-minne
Så här överför du data:
Steg
Beskrivning
1
Välj överföringstyp ZELIO>MEMORY med pilknapparna ↑ ↓.
2
Bekräfta överföringen med knappen Menu/OK.
(Ange lösenordet om programmet är lösenordsskyddat.)
3
Vänta tills överföringen är klar.
Följande text visas: > > > MEMORY och sedan TRANSFER. OK när
överföringen är klar.
4
Bekräfta ytterligare en gång genom att trycka på Menu/OK för att lämna
menyn.
Resultat: Displayen återgår till skärmen INPUTS-OUTPUTS i RUN-läge och
till menyn MAIN i STOP-läge.
Överföring backup-minne → modul
Så här överför du data:
Steg
Beskrivning
1
Välj överföringstyp MEMORY>ZELIO med pilknapparna ↑ ↓.
2
Bekräfta överföringen med knappen Menu/OK.
3
Vänta tills överföringen är klar.
Följande text visas: > > > MODULE och sedan TRANSFER. OK när
överföringen är klar.
4
Bekräfta ytterligare en gång genom att trycka på Menu/OK för att lämna
menyn.
Resultat: Displayen återgår till skärmen INPUTS-OUTPUTS i RUN-läge och
till menyn MAIN i STOP-läge.
148
Kapitel 10 – Överföra applikationen till modulen
2. Överföring av en applikation
Obs!
Kommentarfälten och eventuella anmärkningar som matats in i
ZelioSoft-programmet överförs inte till relät och förloras därför när
en logisk modul överförs till en pc.
Möjliga fel
♦ Inget backup-minne
Felmeddelande: TRANSFER ERROR: NO MEMORY
♦ Konfigurationen av programmet som ska överföras är
inkompatibel med maskinvarukonfigurationen
Felmeddelande: TRANSFER ERROR: CONFIG INCOMPAT
(typbeteckning för maskinvara eller programvara)
Leta reda på felnumret på menyn FAULT och åtgärda felet.
Kapitel 10 – Överföra applikationen till modulen
149
150
Kapitel 10 – Överföra applikationen till modulen
11. Formulär
RELÄSCHEMA
Applikation: _________________________
Datum: __________ version:_______
Kommentarer: ______________________
__________________________
__________________________
Titelsida: __________________________
Smart relä, bilaga
151
11. Formulär
Klockfunktionsblock
ABCD
ABCD
ABCD
ABCD
-
-
-
-
ON:
ON:
ON:
ON:
OFF:
OFF:
OFF:
OFF:
Räknarfunktionsblock
C
C
C
C
DC
DC
DC
DC
T
T
T
T
Typ
Typ
Typ
Typ
Timerfunktionsblock
152
Smart relä – bilaga
11. Formulär
Analogt funktionsblock
A
A
A
A
Analog
Analog
Analog
Analog
Z2
Z3
Z4
Pilknappar
Z1
Smart relä, bilaga
153
154
Smart relä – bilaga
Alfabetiskt index
A
analog
kontakt 88
anslutning
PC 10
avlusning 127
B
beteende 58
D
datum
ändra 17
E
elschema
beteckning 116
exempel
specifikationer 137
F
felsökning 143
fjärrstyrt relä 55
förinställa
timer 80
frågor 144
funktionsblock
klocka 60
räknare 64
tidur 79
H
hjälprelän 58
huvudmeny
beskrivning 21
Alfabetiskt index
155
I
ingångar
diskreta 54
kontakt 54
visning 10
Ini. 16
K
klocka
funktion 60, 70
kontakt 60
nummer 60
programmering 63
knapp
tryckknapp 10
Z 59, 128
kontakt
analog 89
ingång 54
klocka 60
programmering 103
räknare 64, 71, 79
timer 70, 93, 94
utgång 55, 60, 64, 65, 70, 71, 72, 79, 80, 88, 92
L
länk
programmering 105
M
meddelanden 143
meny
i RUN-läge 132
156
Alfabetiskt index
N
NO PARAMET. 143
O
överföring
PC 147
P
parametrar
analog 91
klockfunktionsblock 61
programmering 106
R
räknare
förinställning 66, 73
nollställa 65
nollställning 72
nummer 64, 72
ökning 65, 72
reläschema
antal rader 53
beteckning 116
display i RUN-läge 128
funktion 111
praktiskt exempel 139
programmering 119
ta bort 108
S
spolar
timer 65, 79
spole
fjärrstyrt relä 55, 56
programmering 103
Alfabetiskt index
157
RESET 55
SET 55
utgång 55
språk
val 16
T
tid
ändra 17
tidsbas
timer 81
timer
förinställning 80
nollställning 80
nummer 70, 79, 92, 93, 94
styrning 80
typ 67, 80
TRANSF.ERR. 143
tvålägesomkopplare
programmering 119
U
utgångar
diskreta 55
kontakt 55
nummer 55
spole 55
158
Alfabetiskt index
Alfabetiskt index
159
Produkterna, utrustningen och tjänsterna som presenteras i detta dokument kan ändras när som helst vad gäller
presentation, funktion eller användning. Beskrivningen av dem är inte kontraktsmässigt bindande.
© Copyright Telemecanique 2004. Med ensamrätt. Detta dokument får inte återges eller kopieras, helt eller delvis, i någon
form eller på något sätt, varken fotografiskt, magnetiskt eller på annat sätt, vilket inkluderar hel eller delvis avskrift som
kan läsas på en elektronisk enhet.
SR1 MAN01EN
01/2004
35007143 00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement