Samsung | SGH M110 | Samsung SGH-M110 Betjeningsvejledning

Samsung SGH-M110 Betjeningsvejledning
SGH-M110
Brugervejledning
Trafiksikkerhed
Du må ikke holde en mobiltelefon i hånden og tale i
den, når du kører. Parker først køretøjet.
Vigtige sikkerhedsforskrifter
Manglende overholdelse af disse
foreskrifter kan medføre fare eller være
ulovligt.
Oplysninger om ophavsret
• Bluetooth® er et internationalt registreret
varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
Bluetooth QD ID: B013184
• JavaTM er et varemærke eller registreret
varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
Sluk telefonen i forbindelse med tankning
Du må ikke bruge telefonen, i forbindelse med
tankning, f.eks. på servicestationer, eller i
nærheden af brændstof eller kemikalier.
Sluk telefonen ombord på fly
Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er
både ulovligt og farligt, at bruge dem ombord på
fly.
Sluk i nærheden af medicinsk udstyr
Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr,
som kan være følsomt over for udefrakommende
RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og
regler.
Forstyrrelser
Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, det
kan gå ud over funktioner og ydeevne.
Særlige regler
Tilbehør og batterier
På alle steder hvor det findes særlige regler, skal
disse overholdes. Sluk altid telefonen når det er
forbudt at bruge den, eller når der er risiko for
forstyrrelser eller andre farlige situationer.
Brug kun batterier og tilbehør, f.eks. høretelefoner
og datakabler, der er godkendte af Samsung. Brug
af ikke-godkendt tilbehør kan beskadige telefonen
og være farligt.
Fornuftig brug
Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til
øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen,
når telefonen er tændt.
Nødopkald
Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk
derefter på tasten
.
• Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet
udskiftes med en forkert type af batteri.
• Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til
lokale regler.
Længerevarende lytning i høretelefon ved
høj lydstyrke kan give høreskader.
Opbevares utilgængeligt for små børn
Autoriseret service
Telefonen samt alle dens dele og tilbehør, skal
opbevares utilgængeligt for små børn.
Telefonen må kun repareres af autoriseret
servicepersonale.
Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under
"Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 35.
1
Om denne vejledning
Denne brugervejledning giver dig en kort
beskrivelse af, hvordan telefonen bruges.
• Vand- og støvafvisende
Telefonen har et særligt cover,
der beskytter den mod støv og
stænk fra vand eller regn.
Denne vejledning bruger følgende symboler:
Angiver, at du skal være særlig
opmærksom på de oplysninger om
sikkerhed eller funktioner, der følger efter
dette symbol.
→
2
Angiver, at du skal trykke på
navigationstasterne for at rulle til den
pågældende funktion og vælge den.
[ ]
Angiver en tast på telefonen. Eksempel:
[ ]
<>
Angiver en funktionstast hvis funktion vises
på skærmen. Eksempel: <Menu>
Særlige funktioner på telefonen
• Kamera
Brug telefonens kameramodul
til at tage et billede.
• FM-radio
Lyt til dine foretrukne
radiostationer når som helst og
hvor som helst.
• Flightmode
Skift til denne tilstand for at
kun bruge telefonens
offlinefunktioner, f.eks. ombord
på et fly.
• MMS (Multimedia Message
Service)
Send og modtag MMSmeddelelser, der består af
tekst, billeder og lyd.
• Bluetooth
Overfør mediefiler og
personlige data, og opret
forbindelse til andre enheder
via trådløs Bluetooth-teknologi.
• SOS-meddelelse
Send SOS-meddelelser til din
familie og venner for at få
hjælp i en nødsituation.
• Browser
Opret forbindelse til internettet
for at få de seneste nyheder og
et stort udvalg af medieindhold.
• Diktafon
Optag stemmenotater og lyde.
3
Indhold
Udpakning
6
Kontroller, at du har alle dele
Kom godt i gang
6
19
19
20
21
22
Menufunktioner
24
De første trin i brug af telefonen
Alle menufunktioner
Samle og oplade telefonen ............................. 6
Tænde/slukke ............................................... 8
Telefonens udseende...................................... 8
Taster og ikoner ............................................ 9
Åbne menufunktioner .................................... 12
Indtaste tekst............................................... 12
Tilpasse telefonen ......................................... 14
Oplysninger om sundhed og sikkerhed 35
Mere end en telefon
16
Begynd med opkaldsfunktioner, kamera, browser og
andre særlige funktioner
Foretage og besvare opkald ........................... 16
Bruge kameraet............................................ 17
Lytte til FM-radio .......................................... 18
4
Browse på internettet ...................................
Bruge Telefonbog .........................................
Sende meddelelser .......................................
Vise meddelelser ..........................................
Bruge Bluetooth ...........................................
Oversigt over menufunktioner
Tryk på <Menu> i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.
1 Opkaldsfunktioner
4 Lydindstillinger
7 Kalender
9 Telefonindstillinger
1
2
3
4
5
6
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6 Autogenkald
7 Stemmeklarhed
8 Vilkårlig svartast
9 Automatisk tastaturlås
10 Nulstil indstillinger
Ubesvarede opkald
Indgående opkald
Udgående opkald
Slet alle
Opkaldsvarighed
Opkaldspriser1
Tænd/sluk
Forbindelsestone
Tastaturtone
Minutsignal
Lydløs tilstand
Alarm ved opkald
2 Netværkstjenester
5 Meddelelser
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Viderestilling af opkald
Spærring af opkald
Banke på
Valg af netværk
Vis nummer
Aktiv linje1
3 Programmer
1
2
3
4
Diktafon
FM-radio
Bluetooth
SIM-AT1
4 Lydindstillinger
1 Indgående opkald
2 Meddelelser
Tekstmeddelelse
Multimediemeddelelse
Push-meddelelse
Meddelelsesskabeloner
Telefonsvarer
Gruppemeddelelse
Indstillinger
SOS-meddelelser
Hukommelsesstatus
6 Underholdning
1 Internettjenester
2 Medieboks
3 JAVA-verden
Nyt notat
Kalender
Huskeseddel
Ur
Alarm
Lommeregner
Omregner
Tæller
Stopur
8 Kamera
1
2
3
4
5
Tag og send
Mine fotografier
Slet alle
Indstillinger
Hukommelsesstatus
9 Telefonindstillinger
1
2
3
4
5
Skærm
Hilsen
Sprog
Flightmode
Sikkerhed
Tryk på <Tlf.bog> i inaktiv
tilstand.
Telefonbog
1
2
3
4
5
6
7
8
Find navn
FDN-liste
Tilføj post
Hurtigopkaldsliste
Eget nummer
Grupper
Styrefunktioner
Global telefonbog1
1. Er kun tilgængelig, hvis
dette understøttes af SIMkortet.
5
Udpakning
Kontroller, at du har alle dele
• Telefon
• Oplader
• Batteri
• Brugervejledning
Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale
Samsung-forhandler.
Æskens indhold og tilbehør fra din Samsungforhandler afhænger af, hvilket land du bor i og
din tjenesteudbyder.
6
Kom godt i gang
De første trin i brug af telefonen
Samle og oplade telefonen
* Se advarslen.
Til stikkontakt
• Telefonen er vand- og støvafvisende, når alle
rum er tæt lukkede, og skruen på
batterilåget er strammet.
• Brug ikke neglene til at løsne skruen. Brug i
stedet en mønt eller en skruetrækker.
• Telefonen er ikke vandtæt, og følgende
forholdsregler skal overholdes for ikke at
beskadige telefonen:
- Telefonen må ikke
nedsænkes i vand.
- Telefonen må ikke
udsættes for højt
vandtryk.
- Telefonen må ikke udsættes for saltvand
eller ioniseret vand.
- Hvis telefonen bliver våd,
skal den tørres af med en
ren tør klud. Undgå at
sætte telefonen i
nærheden af ting, der ikke
må blive våde.
- Når du har brugt
høretelefonerne eller ladet
telefonen op, skal du
sørge for at låget til
multifunktionsstikket er
lukket tæt.
- Hold altid låget til multifunktionsstikket og
skruen ren og undgå at beskadige dem.
7
Kom godt i gang
Tage låget til batteriet af
Telefonens udseende
Set forfra
Højtaler
Lydstyrketaster
Tænde/slukke
Tænd
telefonen
Sluk
telefonen
8
1. Hold [ ] nede.
2. Indtast PIN-koden, hvis det er
nødvendigt, og tryk på <OK>.
3. Hvis tid og dato vises, skal du
trykke på funktionstasten
<Ja>, og indstille tid og dato
ved at følge vejledningen på
skærmen.
Hold [
] nede.
Internetadgang/
Bekræft
Venstre
funktionstast
Højtalerfunktion
Ring op
Multifunktionsstik
Skærm
Navigationstaster
(Op/Ned/
Venstre/Højre)
Højre
funktionstast
Slet/Blitztast
Tænd/sluk og
luk menu
Alfanumeriske
taster
Specialtaster
Taster og ikoner
Set bagfra
Taster
Blitz
Objektiv
Højtaler
Mikrofon
Du kan låse tastaturet, så telefonens funktioner
ikke aktiveres, hvis du kommer til at trykke på
en tast ved en fejl. I inaktiv tilstand: Hold [ ]
nede, og tryk på <Ja>. Tastaturet låses op ved
først at trykke på <Lås op> og derefter på
[ ].
Udfører den funktion, der vises
nederst på skærmen.
I inaktiv tilstand: Giver direkte
adgang til følgende menuer:
• Op: Kamera; Tag og send, når
den holdes nede
• Ned: Kalender
• Venstre: Opret i
Tekstmeddelelse
• Højre: Bluetooth
I menutilstand: Ruller gennem
menufunktioner.
I inaktiv tilstand: Starter browseren.
I menutilstand: Vælger den
markerede funktion eller bekræfter en
indtastning.
9
Kom godt i gang
Aktiverer eller deaktiverer
højtalerfunktionen under et opkald.
Sletter tegn på skærmen.
I menutilstand: Skifter til det
foregående niveau.
Holdes nede i inaktiv tilstand for at slå
blitzen til og fra.
Bruges til at foretage eller besvare
opkald.
I inaktiv tilstand: Henter nummeret
på det seneste udgående, ubesvarede
eller indgående opkald.
Holdes nede for at tænde og slukke
telefonen.
Afslutter et opkald.
I menutilstand: Annullerer
indtastninger og skifter til inaktiv
tilstand.
10
Bruges til at indtaste tal, bogstaver og
specialtegn.
I inaktiv tilstand: Hold [1] nede for at
få adgang til telefonsvareren. Tryk på
[0], og hold den nede for at indtaste
en international landekode.
Indtaster specialtegn eller udfører
specialfunktioner.
I inaktiv tilstand: Tryk på [ ], og hold
den nede for at slå Lydløs tilstand til
og fra. Tryk på [ ], og hold den nede
for at indsætte en pause i et nummer.
Indstiller telefonens lydstyrke.
Ikoner
Følgende ikoner vises muligvis på skærmens
øverste linje for at angive telefonens status.
Ikonerne på skærmen afhænger af dit land eller
din tjenesteudbyder.
Viderestilling slået til
Bluetooth er aktiv
Bluetooth-høretelefon eller
håndfrit bilsæt er tilsluttet
Signalstyrke
GPRS-netværk
Igangværende opkald
Hjemmezone
Uden for netværkets
dækningsområde eller i
Flightmodetilstand
Arbejdszone
Alarm indstillet
Ringetype:
• Ingen: Melodi
•
: Vibrator
•
: Vibrator derefter melodi
SOS-funktion aktiveret
Ny meddelelse:
•
: SMS eller pushmeddelelse
•
: Telefonsvarer
•
: MMS
Lydløs tilstand
Batteriniveau
11
Kom godt i gang
Åbne menufunktioner
Vælg en
funktion
1. Tryk på den ønskede
funktionstast.
2. Tryk på navigationstasterne for at gå til den
næste eller forrige
funktion.
3. Tryk på <Vælg>, <OK>
eller [OK] for at bekræfte
den viste eller markerede
funktion.
4. Tryk på <Tilbage> for at
gå et niveau op.
Tryk på [ ] for at vende
tilbage til inaktiv tilstand.
12
Brug
menunumre
Tryk på de taltaster, der
svarer til den ønskede
funktion.
Indtaste tekst
Skift
indtastningstilstand
• Tryk på den højre
funktionstast for at skifte
indtastningstilstand.
• Tryk på [ ], og hold den
nede for at skifte til
symboltilstand.
• Tryk på [ ], og hold den
nede for at skifte til
taltilstand.
ABC-tilstand
T9-tilstand
Sådan indtastes et ord:
Tryk på en tast, indtil det
ønskede tegn vises på
skærmen.
Sådan indtastes et ord:
1. Tryk på [2] til [9] for at
starte indtastningen af et
ord.
2. Indtast hele ordet, før du
redigerer eller sletter
tegn.
3. Når ordet vises korrekt,
skal du trykke på [ ] for
at indsætte et
mellemrum.
Eller tryk på [0] for at få
vist alternative ordvalg.
Taltilstand
Tryk på de taster, der svarer
til de ønskede cifre.
Symboltilstand
Tryk på de taster, der svarer
til de ønskede symboler.
Andet
• Tryk på [1] for at bruge
tegnsætning eller
specialtegn.
• Tryk på [ ] for at skifte
mellem T9-tilstand og
store og små bogstaver.
• Tryk på [ ] for at
indsætte et mellemrum.
• Tryk på navigationstasterne for at flytte
markøren.
13
Kom godt i gang
• Tryk på [C] for at slette et
tegn ad gangen.
• Tryk på [C], og hold den
nede for at slette alle
tegn på skærmen.
Ringetone
2. Vælg en ringetone.
Tilpasse telefonen
Sprog
1. I inaktiv tilstand: Tryk på
<Menu>, og vælg
Telefonindstillinger →
Sprog → Tekstsprog.
2. Vælg et sprog.
14
1. I inaktiv tilstand: Tryk på
<Menu>, og vælg
Lydindstillinger →
Indgående opkald →
Standardringetoner.
3. Tryk på <Ja>.
Lydstyrke for
tastetoner
I inaktiv tilstand: Tryk på
[Lydstyrke] for at justere
tastaturets lydstyrke.
Baggrund i
inaktiv
tilstand
1. I inaktiv tilstand: Tryk på
<Menu>, og vælg
Telefonindstillinger →
Skærm → Baggrund.
1. I inaktiv tilstand: Tryk på
<Menu>, og vælg
Telefonindstillinger →
Sikkerhed → Telefonlås.
2. Vælg en billedkategori.
2. Vælg Aktiver.
3. Vælg et billede.
3. Indtast en ny fire- til
ottecifret adgangskode,
og tryk på <OK>.
4. Tryk på <Ja>.
Lydløs
tilstand
Telefonlås
Du kan skifte til Lydløs tilstand
for ikke at forstyrre andre.
I inaktiv tilstand: Tryk på [ ],
og hold den nede.
4. Indtast den nye
adgangskode igen, og tryk
på <OK>.
15
Mere end en telefon
Begynd med opkaldsfunktioner, kamera, browser
og andre særlige funktioner
Besvar et
opkald
Foretage og besvare opkald
Foretag et
opkald
1. I inaktiv tilstand: Indtast
områdenummer og
telefonnummer.
2. Tryk på [ ].
Tryk på [Lydstyrke] for at
justere lydstyrken.
3. Tryk på [
opkaldet.
] for at afslutte
Brug højtalerfunktionen
Foretag et
konferenceopkald
1. Tryk på [
ringer.
], når telefonen
2. Tryk på [
opkaldet.
] for at afslutte
Tryk på [ ] under et opkald
for at slå højtaleren til.
Tryk på [ ] igen for at skifte
tilbage.
1. Ring til den anden deltager
under et opkald.
Det første opkald sættes på
hold.
2. Tryk på <Funkt>, og vælg
Føj til konference.
16
3. Gentag trin 1 og 2 for at
tilføje flere deltagere.
4. Under et konferenceopkald:
• Tryk på <Funkt>, og
vælg Opdel for at føre
en privat samtale med
en deltager.
• Tryk på <Funkt>, og
vælg Slet for at droppe
en deltager.
Bruge kameraet
Tag et billede
1. I inaktiv tilstand: Tryk på
[Op], og hold den nede.
2. Peg objektivet mod motivet,
og udfør ønskede
justeringer.
3. Tryk på [OK] for at tage et
billede. Billedet gemmes
automatisk.
4. Tryk på [C] for at tage et
nyt billede.
5. Tryk på [ ] for at afslutte
konferenceopkaldet.
Få vist et
billede
1. I inaktiv tilstand: Tryk på
[Op], og vælg Mine
fotografier.
2. Vælg det ønskede billede.
17
Mere end en telefon
Lytte til FM-radio
Lyt til radio
1. Sæt stikket fra det
medfølgende høretelefon i
multifunktionsstikket på
telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på
<Menu>, og vælg
Programmer → FM-radio.
3. Tryk på [OK] for at tænde
for radioen.
4. Hold [Venstre] eller [Højre]
nede for at finde
tilgængelige stationer.
5. Tryk på [OK] for at slukke
radioen.
18
Gem radiostationer
Ved automatisk indstilling:
Tryk på <Funkt>, og vælg
Selvindstilling på
radioskærmen. De tilgængelige
radiostationer gemmes
automatisk.
Ved manuel indstilling:
1. Tryk på [Venstre] eller
[Højre] på radioskærmen
for at vælge den ønskede
station.
2. Tryk på <Funkt>, og vælg
Tilføj.
3. Indtast stationens navn, og
tryk på <OK>.
4. Tryk på <OK>.
Browse på internettet
Start
browseren
Naviger på
internettet
I inaktiv tilstand: Tryk på
[OK]. Tjenesteudbyderens
hjemmeside åbnes.
• Tryk på [Op] eller [Ned] for
at rulle gennem punkter i
browseren.
>
• Tryk på <Vælg>, <
eller [OK] for at vælge et
punkt.
• Hvis du vil skifte til den
forrige side, skal du trykke
på <Tilbage> eller [C].
• Hvis du vil vende tilbage til
startsiden, skal du holde [C]
nede.
• Tryk på [ ] for at få adgang
til browserfunktioner.
Bruge Telefonbog
Tilføj en
kontaktperson
Til telefonens hukommelse:
1. I inaktiv tilstand: Indtast et
telefonnummer, og tryk på
<Gem>.
2. Vælg Telefon → en
nummertype.
3. Indtast et navn, og tryk på
<Gem>.
4. Angiv flere
kontaktoplysninger.
5. Tryk på [ ], når du er
færdig.
Til SIM-kortet:
1. I inaktiv tilstand: Indtast et
telefonnummer, og tryk på
<Gem>.
19
Mere end en telefon
2. Vælg SIM-kort eller SIM
(FDN).
3. Indtast et navn, og tryk på
<Gem>.
Sende meddelelser
Send en SMS
2. Indtast meddelelsesteksten,
og tryk på [OK].
4. Indtast en hukommelsesplacering, og tryk på
<Gem>.
5. Tryk på [
færdig.
Find en
kontaktperson
2. Indtast de første bogstaver i
navnet.
3. Vælg en kontaktperson.
4. Rul til et nummer, og tryk
på [ ] for at ringe op.
20
3. Vælg en tom placering.
4. Indtast modtagerens
nummer, og tryk på <OK>.
], når du er
1. I inaktiv tilstand: Tryk på
<Tlf.bog>, og vælg Find
navn.
1. Tryk på [Venstre] i inaktiv
tilstand.
5. Tryk på <Send> for at
sende meddelelsen.
Send en MMS
1. I inaktiv tilstand: Tryk på
<Menu>, og vælg
Meddelelser →
Multimediemeddelelse →
Opret.
2. Vælg Emne.
3. Indtast et emne for
meddelelsen, og tryk på
<Gem>.
10.Indtast modtagerens
nummer eller e-mailadresse, og tryk på <OK>.
4. Vælg Billede, og tilføj et
billede.
11.Tryk på <Send> for at
sende meddelelsen.
5. Vælg Lyd, og tilføj et
lydklip.
6. Vælg Meddelelse.
7. Indtast meddelelsesteksten,
og tryk på [OK].
8. Tryk på <Funkt>, og vælg
Send.
9. Vælg en tom placering → en
funktion.
Vise meddelelser
Få vist en
SMS
1. I inaktiv tilstand: Tryk på
<Menu>, og vælg
Meddelelser →
Tekstmeddelelse →
Indgående.
2. Vælg en SMS.
21
Mere end en telefon
Få vist en
MMS
1. I inaktiv tilstand: Tryk på
<Menu>, og vælg
Meddelelser →
Multimediemeddelelse →
Indgående.
Aktiver
Bluetooth
2. Vælg en MMS.
2. Vælg Min telefons
synlighed → Til, så andre
enheder kan finde din
telefon.
Bruge Bluetooth
Din telefon indeholder Bluetooth-teknologi, der
gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse
mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder
og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre
telefonen.
1. I inaktiv tilstand: Tryk på
<Menu>, og vælg
Programmer → Bluetooth
→ Slå Bluetooth til/fra →
Til.
Søg efter og
par med en
Bluetoothenhed
1. I inaktiv tilstand: Tryk på
<Menu>, og vælg
Programmer → Bluetooth
→ Mine enheder →
Søgning efter en ny
enhed.
2. Vælg en enhed.
22
3. Indtast en Bluetooth PINkode eller eventuelt den
anden enheds Bluetooth
PIN-kode, og tryk på <OK>.
Hvis ejeren af den anden
enhed indtaster samme
kode, gennemføres
parringen.
Send data
1. Åbn et program, f.eks.
Telefonbog eller
Medieboks.
2. Vælg det objekt, som du vil
sende.
4. Søg efter og vælg en enhed.
5. Indtast en PIN-kode for
Bluetooth-enheden, hvis det
er nødvendigt, og tryk på
<OK>.
Modtag data
1. Indtast PIN-koden for
Bluetooth-enheden, hvis det
er nødvendigt, og tryk på
<OK>.
2. Tryk på <Ja> for at
bekræfte, at du vil modtage.
3. Tryk på <Funkt>, og vælg
Send via Bluetooth.
23
Menufunktioner
Alle menufunktioner
Menu
Beskrivelse
FDN-liste
Opret en liste over
kontaktpersoner i FDNtilstand (Fixed Dialling
Number). Telefonen
tillader kun udgående
opkald til bestemte
telefonnumre, hvis dette
understøttes af SIMkortet.
Tilføj post
Føj en ny kontaktperson
til Telefonbog.
Hurtigopkaldsliste
Opret hurtigopkaldsnumre for de numre,
som du ringer mest til.
Eget nummer
Få vist dine telefonnumre, eller giv de
enkelte numre et navn.
Dette afsnit giver en kort oversigt over
telefonens menufunktioner.
Telefonbog
24
Menu
Beskrivelse
Find navn
Søg efter kontaktoplysninger i Telefonbog.
Menu
Beskrivelse
Menu
Beskrivelse
Grupper
Opret en liste over
opkaldsgrupper for at
organisere dine
kontaktpersoner.
Global telefonbog
Styrefunktioner
Kopier alle kontaktpersoner på SIM-kortet
til telefonens
hukommelse, eller slet
alle kontaktpersoner i
Telefonbog. Du kan også
få vist hukommelsesoplysninger for
kontaktpersoner i
Telefonbog.
Få vist tjenesteudbyderens SDN-liste
(Service Dialling
Number), hvis dette
understøttes af SIMkortet.
Opkaldsfunktioner
Menu
Beskrivelse
Ubesvarede
opkald,
Indgående opkald,
Udgående opkald
Få vist de seneste
udgående, indgående
eller ubesvarede opkald.
Slet alle
Slet alle registreringer i
opkaldsloggen for hver
opkaldstype.
25
Menufunktioner
Menu
Beskrivelse
Menu
Beskrivelse
Opkaldsvarighed
Få vist tiden for
udgående og indgående
opkald.
Banke på
Opkaldspriser
Få vist prisen for dine
opkald, hvis dette
understøttes af SIMkortet.
Indstil telefonen til at
gøre dig opmærksom på
et indgående opkald
under et andet opkald.
Valg af netværk
Vælg det netværk, der
skal bruges ved roaming
uden for dit eget net,
eller vælg automatisk et
netværk.
Vis nummer
Indstil telefonen til at
skjule dit telefonnummer
fra den person, som du
ringer op til.
Aktiv linje
Vælg den linje, som du
brugte, hvis dette
understøttes af dit
SIM-kort.
Netværkstjenester
26
Menu
Beskrivelse
Viderestilling af
opkald
Indstil telefonen til at
viderestille indgående
opkald til et nummer,
som du vælger.
Spærring af
opkald
Indstil telefonen til at
begrænse opkald.
Programmer
Lydindstillinger
Menu
Beskrivelse
Menu
Beskrivelse
Diktafon
Optag stemmenotater og
lyde.
Indgående opkald
Skift lydindstillinger for
indgående opkald.
FM-radio
Lyt til musik eller
nyheder via telefonens
FM-radio.
Meddelelser
Skift lydindstillinger for
indgående meddelelser
efter meddelelsestype.
Bluetooth
Opret en trådløs
forbindelse mellem
telefonen og andre
Bluetooth-enheder.
Tænd/sluk
Indstil din telefon til at
sige en lyd, når den
tændes eller slukkes.
SIM-AT
Brug forskellige
ekstratjenester, der
udbydes af tjenesteudbyderen. Denne menu
findes muligvis med et
andet navn, dette
afhænger af dit SIM-kort.
Forbindelsestone
Indstil telefonen til at
sige en lyd, når et opkald
har forbindelse til
systemet.
Tastaturtone
Vælg den tone, der skal
lyde, når du trykker på
en tast.
27
Menufunktioner
28
Menu
Beskrivelse
Minutsignal
Indstil telefonen til at
bippe hvert minut under
et udgående opkald for
at minde dig om
opkaldets varighed.
Lydløs tilstand
Angiv, hvordan telefonen
skal gøre dig
opmærksom på en
bestemt begivenhed i
Lydløs tilstand.
Alarm ved opkald
Indstil telefonen til at
gøre dig opmærksom på
en ny meddelelse, eller
når en alarm udløber
under et opkald.
Meddelelser
Menu
Beskrivelse
Tekstmeddelelse,
Multimediemeddelelse →
Opret
Opret og send en SMS
eller MMS.
Tekstmeddelelse,
Multimediemeddelelse →
Indgående,
Udgående,
Udkast,
Min mappe
Åbn indgående,
udgående og gemte
meddelelser og
meddelelser, der ikke
kunne sendes.
Tekstmeddelelse
→ Skabeloner til
humørikon
Færdige skabeloner eller
ofte brugte humørikon.
Menu
Beskrivelse
Menu
Beskrivelse
Tekstmeddelelse,
Multimediemeddelelse →
Slet alle
Slet meddelelser i
enkelte meddelelsesbakker eller alle på én
gang.
Indstillinger
Indstil forskellige
funktioner for
meddelelsestjenester.
Push-meddelelse
Skift indstillinger for
tjenesten, og åbn eller
slet push-meddelelse.
SOS-meddelelser
Meddelelsesskabeloner
Opret og brug skabeloner
til ofte brugte
meddelelser eller
sætninger.
Telefonsvarer
Gem nummeret på
telefonsvareren, og få
adgang til meddelelser.
Angiv indstillinger for
afsendelse og
modtagelse af en
SOS-meddelelse.
Du kan sende en
SOS-meddelelse ved at
trykke 4 gange på
[Lydstyrke], når
tastaturet er låst.
Hukommelsesstatus
Få vist oplysninger om
den aktuelt brugte
hukommelse.
Gruppemeddelelse Skift indstillinger for
tjenesten, og åbn
gruppemeddelelse.
29
Menufunktioner
Underholdning
30
Kalender
Menu
Beskrivelse
Menu
Beskrivelse
Internettjenester
Opret forbindelse til
netværket, og indlæs
udbyderens startside.
Nyt notat
Skriv notater om vigtige
ting.
Medieboks →
Mine fotografier,
Overførte billeder,
Mine lyde
Åbn mediefiler, der er
gemt i telefonens
hukommelse.
Kalender
Hold styr på din tidsplan.
Huskeseddel
Opret en liste over de
opgaver, som du skal
udføre.
Medieboks →
Slet alle
Slet filer i hver mappe.
Ur
Medieboks →
Hukommelsesstatus
Få vist oplysninger om
den aktuelt brugte
hukommelse.
JAVA-verden
Få adgang til Java-spil og
-programmer.
Skift det klokkeslæt og
den dato, der vises på
telefonen. Du kan også
indstille din lokale
tidszone og finde ud af,
hvad klokken er i andre
dele af verden.
Menu
Beskrivelse
Alarm
Indstil en vækkealarm til
at vække dig om
morgenen, eller en alarm
til at minde dig om en
begivenhed på et
bestemt tidspunkt.
Lommeregner
Udfør forskellige
regnefunktioner.
Omregner
Foretag forskellige
omregninger, f.eks.
længde og temperatur.
Tæller
Angiv en tidsværdi, som
telefonen skal tælle ned
fra.
Stopur
Mål, hvor lang tid der er
gået.
Kamera
Menu
Beskrivelse
Tag og send
Tag billeder i forskellige
tilstande.
Mine fotografier
Åbn listen over de
billeder, som du har
taget.
Slet alle
Slet alle billeder på en
gang.
Indstillinger
Indstil forskellige
kamerafunktioner.
Hukommelsesstatus
Få vist oplysninger om
den aktuelt brugte
hukommelse.
31
Menufunktioner
Telefonindstillinger
Menu
Beskrivelse
Skærm →
Baggrund
Vælg forskellige
indstillinger for den
inaktive skærm.
Skærm → Tid for
baggrundslys
Vælg, hvor længe
baggrundslyset og
skærmen skal være
tændt, når telefonen ikke
bruges.
Skærm →
Lysstyrke
Juster skærmens
lysstyrke, så den kan
aflæses under forskellige
lysforhold.
Skærm → Kontrast Juster skærmens
kontrast.
32
Menu
Beskrivelse
Skærm →
Skriftfarve ved
opkald
Vælg en farve for de tal,
der indtastes under et
opkald.
Hilsen
Indtast den hilsen, der
vises et kort øjeblik, når
telefonen tændes.
Sprog
Vælg det sprog, der skal
vises på skærmen og
under indtastning af
tekst.
Flightmode
Slå telefonen over på
Flightmode, hvor de
funktioner, som kræver
forbindelse til
telefonnettet, er slået
fra.
Menu
Beskrivelse
Menu
Beskrivelse
Sikkerhed →
PIN-kontrol
Aktiver din PIN-kode for
at beskytte SIM-kortet
mod uautoriseret brug.
Sikkerhed →
SIM-lås
Sikkerhed →
Skift PIN-kode
Skift PIN-koden.
Indstil telefonen til kun
at fungere med det
aktuelle SIM-kort ved at
oprette en adgangskode
til SIM-låsen.
Sikkerhed →
Telefonlås
Aktiver din adgangskode
for at beskytte telefonen
mod uautoriseret brug.
Sikkerhed →
FDN-tilstand
Sikkerhed →
Skift adgangskode
Skift telefonens
adgangskode.
Indstil telefonen til at
begrænse opkald til
nogle bestemte
telefonnumre, hvis dette
understøttes af
SIM-kortet.
Sikkerhed →
Beskyttelse
Lås adgangen til
kontaktpersoner,
opkaldslister,
meddelelser og filer.
Sikkerhed →
Skift PIN2-kode
Skift den aktuelle
PIN2-kode, hvis det
understøttes af
SIM-kortet.
33
Menufunktioner
Menu
Beskrivelse
Menu
Beskrivelse
Sikkerhed →
Tyverisporing
Indstil telefonen til at
sende den
forudindstillede
sporingsmeddelelse til
din familie eller venner,
når nogen forsøger at
bruge telefonen med et
andet SIM-kort. Denne
funktion er muligvis ikke
tilgængelig på grund af
andre funktioner, der
understøttes af din
tjenesteudbyder.
Stemmeklarhed
Fjern udefra kommende
støj, og øg lydkvaliteten,
så din stemme høres
klart og tydeligt.
Vilkårlig svartast
Gør det muligt at besvare
indgående opkald ved at
trykke på en vilkårlig
tast, undtagen [ ].
Automatisk
tastaturlås
Indstil telefonen til
automatisk at låse
tastaturet, når skærmen
slukkes.
Indstil telefonen til at
foretage genkald til et
nummer, der ikke svarer,
op til 10 gange.
Nulstil indstillinger
Nulstil de indstillinger,
som du har ændret på
telefonen.
Autogenkald
34
Oplysninger om sundhed og
sikkerhed
SAR-godkendelse
Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU)
grænseværdier for radiobølger.
Din mobiltelefon indeholder en radiosender og modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde
grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets
anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt
omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer
for befolkningens eksponering for RF-energi.
Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige,
videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og
grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser.
Grænseværdierne indeholder en bred
sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle
personer, uanset alder og helbred.
Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på
måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's
anbefalede grænseværdi for SAR er 2.0 W/kg.1
Den højeste SAR-værdi for denne model er 0.288 W/kg.
SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor
telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på
alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved
det højest godkendte effektniveau, kan telefonens
faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under
maksimumværdien. Dette skyldes, at telefonen er
udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så
telefonen kun netop bruger den effekt, der er
nødvendig for at etablere forbindelse til netværket.
Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er
telefonens udgangseffekt.
1. SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2.0 watt pr.
kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv.
Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at
yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for
eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne
varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det
bånd, der anvendes på netværket.
35
Oplysninger om sundhed og sikkerhed
Før en ny telefonmodel kan sælges på
konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den
overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets
centrale formål er at beskytte brugerens og andre
personers sundhed og sikkerhed.
Forholdsregler i forbindelse med brug af
batterier
•
•
•
•
36
Brug aldrig en oplader eller et batteri, der er
beskadiget.
Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets
sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og
standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på
mobilnettet og de parametre, som
netværksoperatøren har angivet.
Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget
strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri
og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og
bruges hundredvis af gange, men det bliver
efterhånden slidt.
•
•
•
•
Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver
betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt
batteri til telefonen.
Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med
tiden.
Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet
med en oplader godkendt af Samsung. Når
opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af
stikket. Lad ikke batteriet være sluttet til opladeren i
mere end en uge, da overopladning kan forkorte
batteriets levetid.
Ekstreme temperaturer påvirker batteriets
opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned
eller varmes op.
Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder,
f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da
dette reducerer batteriets kapacitet og levetid.
Forsøg altid at opbevare batteriet ved
stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt
batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er
ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af
temperaturer under 0° C (32° F).
•
•
Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå
utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt,
klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem
batteriets plus- og minuspol (batteriets
metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra
batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter
polerne, kan batteriet, eller det objekt, som
forårsager kortslutningen, tage skade.
Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med
reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres
på en genbrugsstation og kan eksplodere vis de
kommer i kontakt med åben ild.
Trafiksikkerhed
Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør
det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor
som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt
ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar,
som alle brugere skal leve op til.
Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere
dig om kørslen. Hvis du bruger telefonen, mens du
kører, skal du overholde gældende regler for brug af
mobiltelefoner i det pågældende område eller land.
Driftsmiljø
Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder,
og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den,
eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.
Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr,
skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets
brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible
produkter må ikke tilsluttes telefonen.
Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at
udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op
til øret med antennen pegende over skulderen) for at
opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og
andres sikkerhed.
Elektronisk udstyr
I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod
RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis
ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon.
Kontakt producenten for at finde alternativer.
37
Oplysninger om sundhed og sikkerhed
Pacemakere
Køretøjer
Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en
sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem
mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser
i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af
uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTRprogrammet (Wireless Technology Research). Hvis du
har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du
omgående slukke for telefonen.
RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i
køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet
korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der
kan være problemer.
Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr,
der efterfølgende er installeret i dit køretøj.
Høreapparater
Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser
i høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du
kontakte producenten af høreapparatet for at finde
alternativer.
Andet medicinsk udstyr
Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du
kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af,
om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi.
Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de
nødvendige oplysninger.
Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor
der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes.
38
Forbudsskilte
Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at
telefonen skal være slukket.
Miljøer med eksplosionsfare
Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og
overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder
kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket
kan føre til personskade eller dødsfald.
Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med
tankning (på servicestationer og lignende). Reglerne for
brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse
med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og
distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der
udføres sprængninger.
Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er
ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i
kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på
køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan
eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier
eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle
andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke
for motoren på dit køretøj.
Nødopkald
Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon
radiosignaler, trådløse og faste netværk samt
brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor
ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør
derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse
med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor
der er brug for lægehjælp.
Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde
dig i et område med god signalstyrke, for at du kan
foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at
foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når
bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner
er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.
Sådan foretages et nødopkald:
1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det
land, som du befinder dig i. Nummeret varierer,
afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.
3. Tryk på [
].
Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks.
opkaldsspærring, skal disse muligvis slås fra, før du kan
foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i
dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.
Andre vigtige sikkerhedsoplysninger
•
•
•
Telefonen bør kun repareres eller installeres i et
køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation
eller service kan være farlig og ugyldiggøre
eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til
mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer
korrekt.
Brandbare væsker, gasser eller sprængfarligt
materiale må ikke opbevares eller transporteres i
samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.
39
Oplysninger om sundhed og sikkerhed
•
•
•
Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du
være opmærksom på, at den aktiveres med stor
kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller
bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over
airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes
op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er
installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der
opstå alvorlig personskade.
Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly.
Det kan være farligt og er ulovligt at bruge
mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets
instrumenter.
Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan
føre til suspension af eller forbud mod brug af
telefontjenester og/eller sagsanlæg.
•
•
•
•
•
Vedligeholdelse
Din telefonen er et designprodukt af højeste kvalitet,
der skal behandles forsigtigt. Nedenstående
retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien,
så du kan få glæde af produktet i mange år.
40
•
Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares
utilgængeligt for små børn og kæledyr. De kan
komme til at ødelægge den eller sluge små dele.
Telefonen bør ikke opbevares i varme omgivelser.
Høje temperaturer kan reducere levetiden for
elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle
typer plast til at slå sig eller smelte.
Telefonen bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når
telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan
der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade
telefonens elektroniske kredsløb.
Telefonen bør ikke tabes og udsættes for stød eller
kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge
de elektroniske kredsløb.
Du bør ikke rengøre telefonen med skrappe
kemikalier, opløsningsmidler eller stærke
rensemidler. Tør den af med en blød klud.
Telefonen bør ikke males. Malingen kan tilstoppe og
ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt
drift.
•
•
•
•
•
Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende
udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en
radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver
for varm.
Når telefonen eller batteriet bliver vådt, skifter
vandskademærkatet inde i telefonen farve. Hvis det
sker, dækkes reparationer ikke af producentens
garanti, selvom garantien endnu ikke er udløbet.
Hvis telefonen har kameralys eller lys, må det ikke
bruges for tæt på øjnene af mennesker og dyr. Dette
kan medføre øjenskader.
Brug kun originalt Samsung tilbehør eller af
Samsung godkendt tilbehør, uatoriseret tilbehør kan
kan skade telefonen, og kan muligvis være i strid
med loven om radioudstyr.
Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør
ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den
nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på
stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel
reparation.
41
Overensstemmelseserklæring (R&TTE)
Samsung Electronics
Vi,
erklærer under eneansvar, at følgende produkt
GSM-mobiltelefonen: SGH-M110
som denne erklæring gælder for, er i overensstemmelse med
følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.
Sikkerhed
EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC
EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR
EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
Radio
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at]
ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige
krav i direktiv 1999/5/EC.
Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og
nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet
udført under tilsyn af følgende myndigheder:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168
Den tekniske dokumentation opbevares hos:
Samsung Electronics QA Lab.
og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.10.30
Yong-Sang Park / S. Manager
(Udgivelsessted og dato)
(Navn og underskrift fra bemyndiget person)
* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og
telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller
kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.
* Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken
software du har installeret og din tjenesteudbyder.
* Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på tegningerne i denne vejledning. Dette
afhænger af dit land.
Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind
på http://www.samsung.dk.
Klik på Support => Spørgsmål og svar, og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-17143A
Danish. 01/2008. Rev. 1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising