TX-NR626
Inhoudsopgave
AV-RECEIVER
TX-NR626
Veiligheidsinformatie en inleiding ................2
Inhoudsopgave...............................................5
Aansluitingen ...............................................11
Inschakelen & basisbediening ....................20
Gebruiksaanwijzing
Afspelen ........................................................28
Geavanceerde bediening.............................47
Andere componenten bedienen..................70
Bijlage ...........................................................76
Internet radiohandleiding
Afstandsbedieningscodes
Nl
Veiligheidsinformatie en inleiding
WAARSCHUWING:
OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE
VOORKOMEN MAG DIT APPARAAT NIET AAN
VOCHTIGHEID OF REGEN BLOOTGESTELD WORDEN.
OPGELET:
OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN MAG
NOCH DE BEHUIZING NOCH HET ACHTERPANEEL
WORDEN GEOPEND. LAAT ONDERHOUD AAN
PROFESSIONELE ONDERHOUDSMONTEURS OVER.
WARNING
AVIS
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR
Deze lichtflits met pijlpunt in een gelijkzijdige
driehoek dient de gebruiker er op attent te
maken dat er niet-geïsoleerde “gevaarlijke
spanning” in de behuizing van het toestel is en
personen bij een verkeerde behandeling een
elektrische schok op zouden kunnen lopen.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek
dient de gebruiker er op attent te maken dat er
belangrijke aanwijzingen voor bediening en
onderhoud (reparatie) in de bij het toestel
geleverde gebruiksaanwijzing aanwezig zijn.
Belangrijke
veiligheidsvoorschriften
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lees de gebruiksaanwijzing.
Bewaar de gebruiksaanwijzing.
Neem alle waarschuwingen in acht.
Volg alle aanwijzingen op.
Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
Gebruik een droge doek om het apparaat schoon
te maken.
7. Zorg dat de ventilatie-openingen niet worden
afgesloten. Stel het apparaat op overeenkomstig
de aanwijzingen van de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet in de buurt van een
warmtebron zoals een verwarmingsradiator,
kachel, gasfornuis of ander apparaat (inclusief
een versterker) dat warmte afgeeft.
9. Zorg dat u niet de veiligheidsvoorziening van de
gepolariseerde netstekker of de geaarde
netstekker teniet doet. Een gepolariseerde stekker
heeft twee ongelijke pennen. Een geaarde stekker
heeft twee pennen en tevens een derde
aardingspen. De brede pen of de derde
aardingspen is aangebracht voor uw veiligheid.
Als de bijgeleverde stekker niet in uw stopcontact
past, moet u contact opnemen met een elektricien
om het oude stopcontact te laten vervangen.
10. Leid het netsnoer zodanig dat er niet over gelopen
wordt of dat het snoer klemgedrukt wordt. Vooral
op de plaats van de stekker, het stopcontact of het
punt waar het snoer uit het apparaat komt, moet u
voorzichtig zijn.
11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door
de fabrikant worden aanbevolen.
12. Gebruik alleen een
WAARSCHUWING
VERRIJDBAAR ONDERSTEL
verrijdbaar onderstel,
standaard, steun of tafel die
door de fabrikant wordt
aanbevolen of die bij het
apparaat wordt verkocht.
Wanneer het apparaat op
een verrijdbaar onderstel
S3125A
staat, moet u dit bijzonder
voorzichtig bewegen om te voorkomen dat het
apparaat valt.
13. Trek de stekker uit het stopcontact bij bliksem of
wanneer u het apparaat geruime tijd niet denkt te
gebruiken.
14. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan
bevoegd onderhoudspersoneel. Laat het apparaat
nakijken wanneer er beschadigingen worden
vastgesteld, zoals een beschadigd netsnoer of
netstekker, wanneer er vloeistof of voorwerpen in
het apparaat terecht zijn gekomen, wanneer het
apparaat blootgesteld heeft gestaan aan regen of
vocht, wanneer het apparaat niet normaal werkt of
als het apparaat is gevallen.
Nl-2
15. Storingen die reparatie vereisen
In de volgende gevallen moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en het apparaat door een
bevoegd onderhoudsmonteur laten nakijken:
A. Wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is;
B. Wanneer er vloeistof of een voorwerp in het
apparaat is terechtgekomen;
C. Wanneer het apparaat in de regen heeft gestaan;
D. Wanneer het apparaat niet normaal werkt
terwijl u de bedieningsaanwijzingen juist
uitvoert. Gebruik alleen de regelaars die in de
gebruiksaanwijzing worden beschreven om
het apparaat te bedienen. Het maken van
ongeoorloofde afstellingen e.d. kan resulteren
in ernstige beschadiging en vereist in veel
gevallen een uitgebreide reparatie door een
bevoegd onderhoudsmonteur om het
apparaat weer in de oorspronkelijke toestand
terug te brengen;
E. Wanneer het apparaat gevallen is of de
ombouw beschadigd is;
F. Wanneer het apparaat niet naar behoren
functioneert of wanneer de prestaties afnemen.
16. Voorwerpen en vloeistoffen
Duw nooit voorwerpen via de openingen in het
apparaat, want deze kunnen in contact komen met
gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting
veroorzaken, wat kan resulteren in brand of een
elektrische schok.
Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of
opspattend water en plaats ook geen voorwerpen
met een vloeistof erin, zoals een bloemenvaas, op
het apparaat.
Plaats geen kaarsen of andere brandende
voorwerpen op het apparaat.
17. Batterijen
Neem alle plaatselijke en landelijke voorschriften
in acht wanneer u gebruikte batterijen weggooit.
18. Als u het apparaat in een omsloten ruimte opstelt,
zoals een audiokastje of boekenrek, moet u er
ook op letten dat er voldoende ventilatie is.
Zorg ervoor dat er minstens 20 cm ruimte
openblijft aan de bovenkant en de zijkanten en 10
cm aan de achterkant. De achterrand van een
plank of plaat die boven het apparaat is, moet 10
cm verwijderd zijn van de wand of muur zodat er
een soort schoorsteenpijp-opening is waardoor de
warme lucht kan ontsnappen.
Veiligheidsinformatie en inleiding
Voorzorgsmaatregelen
1. Door auteursrecht beschermde
opnamen—Uitgezonderd voor strikt persoonlijk
gebruik, is het opnemen van door auteursrecht
beschermd beeld- en geluidsmateriaal bij de wet
verboden, tenzij na uitdrukkelijke toestemming
van de auteursrechthouder.
2. Netstroomzekering—De netstroomzekering
bevindt zich binnenin dit apparaat en kan niet
door de gebruiker worden vervangen. Als u dit
apparaat niet kunt inschakelen, moet u contact
opnemen met een Onkyo-dealer.
3. Onderhoud—Het is aanbevolen dit apparaat
regelmatig af te stoffen met een zachte doek.
Aanklevend vuil kunt u verwijderen met een
zachte doek die u licht bevochtigt met wat mild
zeepsop. Droog het apparaat daarna onmiddellijk
na met een schone droge doek. Gebruik voor het
schoonmaken nooit een schuurspons of
chemische middelen zoals spiritus of thinner,
aangezien dergelijke middelen de afwerking
kunnen aantasten of de opschriften van het
voorpaneel kunnen verwijderen.
4. Stroomvoorziening
WAARSCHUWING
VOORDAT U DIT APPARAAT VOOR HET
EERST OP HET STOPCONTACT AANSLUIT,
DIENT U VOORAL DE ONDERSTAANDE
PARAGRAFEN AANDACHTIG DOOR TE
LEZEN.
De spanning van het lichtnet kan van land tot land
verschillen. Overtuig u ervan dat de plaatselijke
netspanning overeenkomt met de
spanningsvereiste die staat vermeld op het
achterpaneel van dit apparaat (bijv. 230 V
wisselstroom, 50 Hz of 120 V wisselstroom,
60 Hz).
Met de stekker van het netsnoer koppelt u het
apparaat los van de netspanning. Zorg dat de
stekker altijd gemakkelijk uitgetrokken kan
worden (d.w.z. goed bereikbaar is).
Voor modellen met de toets [POWER] of met de
toetsen [POWER] en [ON/STANDBY]:
Als u op de toets [POWER] drukt om de OFFmodus te selecteren, wordt het apparaat niet
volledig losgekoppeld van het elektriciteitsnet.
Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan
bent het apparaat gedurende langere tijd niet te
gebruiken.
Voor modellen met alleen de toets
[ON/STANDBY]:
Als u op de toets [ON/STANDBY] drukt om de
standby-modus te selecteren, wordt het apparaat
niet volledig losgekoppeld van het elektriciteitsnet.
Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan
bent het apparaat gedurende langere tijd niet te
gebruiken.
5. Denk om uw oren
Voorzichtig:
Aanhoudend hard geluid via oortelefoons of een
hoofdtelefoon kan uw gehoor aantasten.
6. Batterijen niet verhitten
Waarschuwing:
Batterijen (zowel herlaadbare accu’s als losse
batterijen) kunnen bij verhitting gevaar opleveren,
dus stel ze niet bloot aan directe zonnestraling,
vuur en dergelijke.
7. Raak dit apparaat nooit met natte handen
aan—Raak dit apparaat en het netsnoer niet aan
wanneer uw handen nat op vochtig zijn. Mocht er
water of een andere vloeistof in het inwendige van
het apparaat terechtkomen, laat u het dan
inspecteren door uw plaatselijke Onkyo
handelaar.
8. Omgang met het apparaat
• Als u het apparaat moet vervoeren, verpakt u
het dan zo goed mogelijk in de oorspronkelijke
verpakking, zoals u het bij aflevering hebt
aangetroffen.
• Laat geen plastic of rubber voorwerpen lang
achtereen op het apparaat liggen, want dat kan
lelijke plekken op de ombouw achterlaten.
Nl-3
• Wanneer het apparaat lang achtereen in
gebruik is, kunnen de bovenkant en het
achterpaneel erg warm worden. Dit is normaal
en vormt geen probleem.
• Als het apparaat lang achtereen niet gebruikt
wordt, kan het de eerstvolgende keer niet altijd
goed werken, dus we raden u aan het af en toe
eens in te schakelen en even te gebruiken.
Voor de Europese modellen
Verklaring Van Conformiteit
Wij verklaren onder eigen
verantwoordelijkheid dat dit product
voldoet aan de normen voor:
–Veiligheid
–Beperkingen en methodes van
het meten van eigenschappen van radiostoringen
–Beperkingen voor harmonische stroomemissies
–Beperkingen van spanningswijzigingen,
spanningsfluctuatie en flikkering
–RoHS Richtlijn, 2011/65/EU
–Hierbij verklaart Onkyo Corporation dat het toestel
l TX-NR626 in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
23764/SDPPI/2012
2371
Complies with
IDA Standards
DA106032
TA-20120424004
TRA
REGISTERED
No
DEALER
No
ER0086260/12
527090
NL
Batterij niet
weggooien, maar
inleveren als KCA.
Veiligheidsinformatie en inleiding
Wij danken u voor de aanschaf van een Onkyo
AV-receiver. Lees deze gebruiksaanwijzing
aandachtig door alvorens het apparaat aan te
sluiten en de stekker in de contactdoos te
steken.
Als u de instructies uit deze handleiding opvolgt,
kunt u de beste prestaties uit uw nieuwe AVreceiver halen en optimaal van uw muziek
genieten.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor
raadpleging in de toekomst.
Meegeleverde
accessoires
Controleer of u de volgende accessoires hebt:
FM-binnenantenne (➔ pagina 18)
AM-raamantenne (➔ pagina 18)
Labels luidsprekerkabels (➔ pagina 11)
Microfoon luidsprekerinstelling (➔ pagina 24)
Afstandsbediening (RC-866M) en twee batterijen
(AA/R6)
Snelstartgids
*
In catalogi en op de verpakking geeft de letter bij het einde
van de productnaam de kleur aan. De specificaties en de
bediening zijn onafhankelijk van de kleur.
Nl-4
Veiligheidsinformatie en inleiding
Inhoudsopgave
De automatische luidsprekerinstellingen
gebruiken ............................................................... 23
Instellingen van het draadloze netwerk uitvoeren..... 26
Veiligheidsinformatie en inleiding
Afspelen
Belangrijke veiligheidsvoorschriften ..........................2
Voorzorgsmaatregelen .................................................3
Meegeleverde accessoires...........................................4
Inhoudsopgave .............................................................5
Kenmerken ....................................................................6
Voor- en achterpanelen ................................................7
Voorpaneel..................................................................7
Display ........................................................................8
Achterpaneel ...............................................................9
Afstandsbediening......................................................10
Bedienen van de AV-receiver ...................................10
Aansluiten van de AV-receiver ..................................11
Uw luidsprekers aansluiten .......................................11
De TV/AV-componenten aansluiten..........................14
Over RIHD-compatibele apparaten...........................15
Bewerkingen die kunnen worden uitgevoerd
met de RIHD-aansluiting ........................................16
De instellingen bevestigen ........................................16
Aansluittips................................................................16
De antennes aansluiten ............................................18
Onkyo RI-componenten aansluiten...........................19
De hoofdtelefoon gebruiken ......................................19
Afspelen ...................................................................... 28
De inhoud van USBof netwerk-apparaten beheren ............................... 29
Pictogrammen op het display begrijpen.................... 30
Audio van Bluetooth-apparaat afspelen.................... 30
Een USB-apparaat afspelen ..................................... 31
Luisteren naar TuneIn............................................... 31
Andere Internet Radio registreren ............................ 33
De indeling van pictogrammen op het scherm
netwerkservice wijzigen ......................................... 33
Muziekbestanden vanaf een server afspelen
(DLNA) ................................................................... 33
Muziekbestanden vanaf een gedeelde map
afspelen.................................................................. 35
Afspeelbediening op afstand .................................... 36
Naar de AM/FM-radio luisteren................................. 37
Audio en video afspelen
vanaf afzonderlijke bronnen ................................... 39
De luistermodi gebruiken .......................................... 40
De broninformatie weergeven................................... 44
De sluimertimer gebruiken........................................ 44
De helderheid van het display instellen .................... 45
Het ingangsdisplay veranderen ................................ 45
Het geluid dempen van de AV-receiver .................... 45
Het hoofdmenu gebruiken ........................................ 46
Inschakelen & basisbediening
Geavanceerde bediening
Aan-/Uitzetten van de AV-receiver ............................20
Het netsnoer aansluiten ............................................20
Aanzetten ..................................................................20
Uitzetten ....................................................................20
Firmware-update kennisgeving .................................21
Over de HYBRID STANDBY indicator ......................21
Oorspronkelijke installatie .........................................21
De taal voor de installatiemenu’s
op het scherm selecteren .......................................21
Audyssey MultEQ: Auto Setup..................................21
Source Connection....................................................22
Remote Mode Setup .................................................22
Network Connection..................................................22
De oorspronkelijke installatie afbreken .....................22
Installatie op het scherm ........................................... 47
Snelle instellingen gebruiken .................................... 47
De geluidsinstellingen
van de Snelle instellingen gebruiken...................... 48
Gebruik van het Instelmenu (HOME)........................ 51
De menu-onderdelen instellen.................................. 51
1. Input/Output Assign (In-/uitgangstoewijzing) ........ 52
2. Speaker Setup (Luidsprekerinstellingen).............. 54
3. Audio Adjust (Audio-instellingen).......................... 56
4. Source Setup (Bron instellingen) .......................... 57
5. Listening Mode Preset
(Akoestiekfunctie voorkeuze) ................................. 62
6. Miscellaneous (Diverse) ....................................... 62
7. Hardware Setup (Hardware instellingen).............. 63
Aansluitingen
Nl-5
8. Remote Controller Setup
(Configuratie afstandsbediening) ........................... 67
9. Lock Setup (Instellingen vergrendelen) ................ 67
Zone 2.......................................................................... 68
Het maken van Zone 2-aansluitingen....................... 68
Het besturen van componenten in Zone 2 ............... 69
Andere componenten bedienen
Andere componenten bedienen................................ 70
Voorgeprogrammeerde afstandsbedieningscodes... 70
De afstandsbedieningscodes opzoeken................... 70
Afstandsbedieningscodes invoeren.......................... 70
Gekleurde toetsen opnieuw toewijzen...................... 71
Afstandsbedieningscodes voor Onkyo
componenten die zijn aangesloten via RI .............. 71
De REMOTE MODE-toetsen resetten...................... 71
De afstandsbediening resetten................................. 71
Andere componenten bedienen ............................... 72
Het dockingstation van Onkyo gebruiken ................. 74
Uw iPod/iPhone bedienen ........................................ 75
Bijlage
Problemen oplossen .................................................. 76
Firmwareupdate.......................................................... 84
Over HDMI ................................................................... 87
Netwerk/USB-eigenschappen ................................... 88
Informatie over vergunning en handelsmerk .......... 90
Specificaties ............................................................... 91
Om de AV-receiver te resetten, zie pagina 76.
Veiligheidsinformatie en inleiding
Kenmerken
Aansluitingen
Versterker
• 6 HDMI-ingangen en 2 uitgangen
• 4K (up-scaling en Passthrough*)-compatibele HDMI
ingangen
• 160 Watt/Kanaal @ 6 ohm (IEC)
• WRAT–Wide Range Amplifier Technology
(5 Hz tot 100 kHz bandbreedte)
• Optimum Gain-volumeschakeling
• H.C.P.S. (High Current Power Supply) Massieve
transformator met hoog vermogen
Verwerking
• Bevat Qdeo ™ -technologie voor HDMI Video
Upscaling (tot 4K compatibel)
• HDMI (Audio Return Channel, 3D, DeepColor,
x.v.Color, Lip Sync, 4K (up-scaling en Passthrough),
DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution
Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DSD en
Multi-CH PCM)
• Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio
• Dolby Pro Logic IIz
• Non-Scaling configuratie
• A-Form Geheugen voor luistermodus
• Direct Modus
• Pure Audio Modus
• Music Optimizer voor gecomprimeerde digitale
muziekbestanden
• Fase matching lage tonen systeem
• 192 kHz/24-bit D/A-converters
• Krachtige en hoognauwkeurige 32-bit DSPverwerking
• Jitter Reinigingcircuit technologie
* Alleen compatibel met HDMI IN 1 naar HDMI IN 4
• Onkyo p voor systeembediening
• 3 digitale ingangen (1 optisch/2 coaxiaal)
• Componentvideo schakelen (1 ingang/1 uitgang)
• Banaanstekker-compatibele
luidsprekeraansluitingen
*
In Europa is het gebruik van banaanstekkers om luidsprekers aan te sluiten op een audioversterker verboden.
• Actieve Zone 2
• Dubbele versterking voor FL/FR met SBL/SBR
• Internetradio-connectiviteit
• Netwerkfunctie voor streaming audiobestanden
• Wi-Fi (Draadloos netwerk) connectiviteit
• Draadloos muziek afspelen via Bluetooth
• Voorpaneel USB-ingang voor geheugenapparaten
• MHL-geschikt HDMI IN 1
Andere
• 40 FM/AM Voorkeuzezenders
• Audyssey MultEQ® voor aanpassing aan de
akoestiek van de luisterruimte
• Audyssey Dynamic EQ® voor loudness-correctie
• Audyssey Dynamic Volume® voor het aanhouden
van een optimaal luisterniveau en dynamisch bereik
• Crossover-afregeling
(40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz)
• A/V Sync-stuurfunctie (tot 800 ms)
• Auto stand-by functie
• On-Screen display via HDMI
• Voorgeprogrammeerde u-compatibele
afstandsbediening
Nl-6
Veiligheidsinformatie en inleiding
Voor- en achterpanelen
Voorpaneel
a
b
p q
cde
fg
h i jk l m n
r
s
o
t
u vw
Zie voor gedetailleerde informatie de pagina’s tussen
haakjes.
i MEMORY toets (37)
j TUNING MODE toets (37)
s Ingangsselectortoetsen (28)
a 8ON/STANDBY toets (20)
k DISPLAY toets (44)
t AUX INPUT AUDIO/VIDEO-aansluitingen
b BLUETOOTH toets en indicator (30, 67)
l HOME toets (46)
u USB-poort (31)
c ZONE 2, OFF toetsen (69)
d Wi-Fi indicator (26)
m TUNING q/w (37), PRESET e/r (37), aanwijzer
en ENTER-toetsen
w HYBRID STANDBY indicator (21)
e Afstandsbedieningssensor (10)
n RETURN-toets
f Display (8)
o MASTER VOLUME regeling (28)
g LISTENING MODE toetsen (40)
p PURE AUDIO toets en indicator (40)
h RT/PTY/TP toets (38)
q PHONES-aansluiting (19)
Nl-7
r TONE en Toonregeltoetsen (48)
v SETUP MIC-aansluiting (24)
Veiligheidsinformatie en inleiding
Display
s
ab cd
jklm j d
Zie voor gedetailleerde informatie de pagina’s tussen
haakjes.
a Z2 (Zone 2) indicator (69)
b 3D indicator
Deze licht op wanneer een 3D-ingangssignaal
wordt gedetecteerd.
c Hoofdtelefoonindicator (19)
d 1, 3 en cursorindicatoren (31)
e Luistermodus- en formaat-indicatoren (40, 61)
f g
e
n
h Afstemindicatoren
RDS indicator (38)
AUTO indicator (37)
TUNED indicator (37)
FM STEREO indicator (37)
i MUTING indicator (45)
j Ingangsindicatoren (17)
HDMI indicator (64)
DIGITAL indicator
f Audyssey-indicator (23, 57)
Dynamic EQ indicator (58)
Dynamic Vol indicator (58)
k ARC (Audio Return Channel) indicator (65)
g M.Opt (Music Optimizer) indicator (49)
n Informatiedeel
l USB indicator (31)
m NET indicator (31 tot 35, 66)
Nl-8
h
i
o p q
o SLEEP indicator (44)
p Kanaal/Apparaat-indicatoren
ch indicator
Hz indicator
m/ft indicator
dB indicator
q ASb (Auto Standby) indicator (65)
Veiligheidsinformatie en inleiding
Achterpaneel
a
b c
hi
j
Zie “Uw luidsprekers aansluiten” voor
aansluitinformatie (➔ pagina’s 11 op 19).
d
e
k
lm
g Netsnoer
a u REMOTE CONTROL-aansluiting
h DIGITAL IN COAXIAL en OPTICALaansluitingen
b COMPONENT VIDEO IN en OUT-aansluitingen
i GND schroef
c ETHERNET-poort
j Aansluitingen voor composiet video en
analoge audio
(BD/DVD IN, CBL/SAT IN, GAME IN, PC IN,
TV/CD IN, PHONO IN)
d FM ANTENNA-aansluitingen en AM ANTENNAaansluiting
e HDMI IN en HDMI-uitgang (HDMI OUT MAIN en
HDMI OUT SUB)-aansluitingen
f SPEAKERS-aansluitingen
(CENTER, FRONT, SURROUND, SURROUND
BACK or FRONT HIGH, ZONE 2)
k MONITOR OUT V-aansluiting
l ZONE 2 LINE OUT-aansluitingen
m SUBWOOFER PRE OUT-aansluitingen
Nl-9
f
g
Veiligheidsinformatie en inleiding
Afstandsbediening
Zie voor gedetailleerde informatie de pagina’s tussen
haakjes.
a 8RECEIVER toets (20)
Bedienen van de AV-receiver
Om de AV-receiver te bedienen, druk op RECEIVER
en selecteer de modus Receiver.
b REMOTE MODE/INPUT SELECTOR toetsen
(28)
c q/w/e/r en ENTER toetsen
*2
Deze toetsen kunnen ook worden gebruikt wanneer
REMOTE MODE anders dan receiver-modus
geselecteerd is.
■ De afstandsbediening richten
Richt de afstandsbediening op de sensor op de AVreceiver, zoals hieronder afgebeeld.
Afstandsbedieningssensor
d Q SETUP toets (47)
f DIMMER toets (45)
g MUTING toets (45)
*1
RECEIVER
g *2
hc
i *2
h DISPLAY toets (44)
i VOL q/w toets (28)
ac
j
k
e
e
bf
l
Ongeveer 5 m
j RETURN-toets
k HOME toets (46)
■ Plaatsen van de batterijen
l SLEEP toets (44)
d
d
AV-receiver
e Akoestiekfunctietoetsen (40)
*2
a *2
b
Tip
• U kunt ook de afstandsbediening gebruiken om de Onkyo
Blu-ray Disc/DVD-speler, CD-speler, en andere
componenten te bedienen.
Zie “Afstandsbedieningscodes invoeren” voor meer details
(➔ pagina 70).
■ De tuner bedienen
Druk om de tuner van de AV-receiver te bedienen op
de toets TUNER (of RECEIVER).
U kunt AM of FM selecteren door herhaaldelijk te
drukken op de toets TUNER.
a q/w toetsen (37)
b D.TUN toets (37)
c DISPLAY toets
d CH +/– toets (38)
e Nummertoetsen (37)
*1
U kunt de component controleren door eerst de
afstandsbedieningscode in te voeren.
Zie “Afstandsbedieningscodes invoeren” voor meer
details (➔ pagina 70).
Nl-10
Batterijen (AA/R6)
Opmerking
• Vervang de batterijen als de afstandsbediening niet goed
werkt.
• Meng nieuwe en oude batterijen of verschillende type
batterijen niet door elkaar.
• Indien u de afstandsbediening langere tijd niet gaat
gebruiken, verwijder dan de batterijen om schade door
lekkage of corrosie te voorkomen.
• Lege batterijen moeten zo snel mogelijk worden verwijderd
om schade door lekkage of corrosie te voorkomen.
Aansluitingen
Luidsprekerconfiguratie
Aansluitingen
Aansluiten van de AVreceiver
De volgende tabel geeft de kanalen die u kunt
gebruiken, afhankelijk van het aantal luidsprekers
waarover u beschikt.
Ongeacht het aantal luidsprekers dat u gebruikt,
wordt een subwoofer met eigen voeding aanbevolen
voor een echt krachtige en solide bas.
Om het beste uit uw surround geluidssysteem te
halen, moet u de luidsprekers automatisch instellen
(➔ pagina 23) of handmatig (➔ pagina 54).
Aantal luidsprekers
2 3 4 5 6 7 7
Voorluidsprekers
✔✔✔✔✔✔✔
✔
Middenluidspreker
✔✔✔✔
✔✔✔✔✔
Surround luidsprekers
✔
Surround achterluidspreker*1
✔
Surround achterluidsprekers*1
Uw luidsprekers aansluiten
ab
cI J
f
✔
Luidsprekers voor hoog*1
Luidsprekerconfiguratie
5.1-kanaals: a b c d e f
7.1-kanaals: a b c d e f + G H
7.1-kanaals: a b c d e f + I J
*1
Voorste hoog en surround achterluidsprekers kunnen
niet tegelijk worden gebruikt.
Gebruik van subwoofers met eigen voeding
ab
c
de
f
GH
IJ
de GH
Voorluidsprekers
Middenluidspreker
Surround luidsprekers
Subwoofer(s)
Surround achterluidsprekers
Luidsprekers voor-hoog
Plaatsing
in hoek
Plaatsing op
1/3 van muur
Nl-11
Experimenteer door de subwoofer op verschillende
plaatsen in de kamer te zetten terwijl u een film
bekijkt of muziek met een stevige baspartij beluistert,
en kies de plaats met de beste resultaten.
U kunt de elektrische subwoofer aansluiten met resp
twee SUBWOOFER PRE OUT-aansluitingen.
Hetzelfde signaal is beschikbaar op elke aansluiting.
Tip
• Indien uw subwoofer niet elektrisch is en u gebruikmaakt
van een externe versterker, sluit dan de subwoofer preuitgangsaansluiting aan op een ingang van de versterker.
De labels aan de luidsprekerkabels
bevestigen
De luidsprekeraansluitingen zijn kleurgecodeerd ter
identificatie.
Luidspreker
Kleur
Voor-links, Voor-hoog links, Zone 2
links
Wit
Voor-rechts, Voor-hoog rechts, Zone 2 Rood
rechts
Midden
Groen
Surround links
Blauw
Surround rechts
Grijs
Surround back links
Bruin
Surround back rechts
Geelbruin
De meegeleverde labels van de luidsprekerkabels
zijn ook kleurgecodeerd. U kunt ze bevestigen aan de
positieve (+) kant van elke luidsprekerkabel,
overeenkomstig de tabel hierboven. Daarna hoeft u
er alleen maar op te letten dat de kleur van elk label
overeenkomt met de betreffende
luidsprekeraansluiting.
Aansluitingen
Aansluiten van de luidsprekerkabels/Elektrische subwoofers
Sluit a, b, c, d, e en f aan voor 5.1-kanaals surround.
Sluit, indien u maar één surround
achterluidspreker gebruikt, deze aan
op de SURROUND BACK or FRONT
HIGH L-aansluitingen.
b
Voorluidspreker R
a
Voorluidspreker L
c
Middenluidspreker
Rood
Groen
Wit
Sluit alle luidsprekers en AV-componenten aan
voor u het netsnoer aansluit. Tijdens het eerste
gebruik, wordt een installatie-wizard gestart
waarmee u de instellingen kunt uitvoeren.
• Lees de bij uw luidsprekers geleverde handleiding.
• Standaard worden de volgende luidsprekers voor
gebruik met het 7.1-kanaal surround ingesteld: voor
rechts/voor links/midden/surround rechts/surround
links/surround rechts achter/surround links achter/
subwoofer.
■ Luidsprekeraansluitingen met schroefdraad
Strip ongeveer 12 tot 15 mm isolatie van de uiteinden
van de luidsprekerkabels en draai de draden strak
ineen, zoals afgebeeld.
12 tot 15 mm
Grijs
Elektrische
subwoofer
f
Elektrische
subwoofer
f
Geelbruin
Surround
Surround achter of
luidspreker R voor hoog luidspreker R
e
HJ
Bruin
Blauw
Surround achter of
Surround
voor hoog luidspreker L luidspreker L
d
GI
• Let goed op de polariteit bij het aansluiten van de luidsprekers. Sluit met andere woorden positieve (+)
aansluitingen alleen aan op positieve (+) aansluitingen, en negatieve (–) aansluitingen alleen op negatieve (–)
aansluitingen. Als u deze verkeerd aansluit, zal het geluid uit fase zijn en onnatuurlijk klinken.
Nl-12
Aansluitingen
■ Voorzorgsmaatregelen voor het aansluiten van
luidsprekers
• U kunt luidsprekers aansluiten met een impedantie
tussen 4 en 16 ohm. Indien de impedantie van een
van de aangesloten luidsprekers 4 ohm is of meer,
maar minder dan 6 ohm, moet u de minimum
luidsprekerimpedantie instellen op “4ohms”
(➔ pagina 54). Indien u luidsprekers gebruikt met
een lagere impedantie, en de versterker gedurende
langere periodes gebruikt op een hoog volume, kan
het ingebouwde beschermingscircuit worden
geactiveerd.
• Onnodig lange of erg dunne kabels kunnen invloed
hebben op de geluidskwaliteit en moeten worden
vermeden.
• Pas op dat er geen kortsluiting ontstaat tussen de
positieve en de negatieve draden. Dit kan schade
veroorzaken aan de AV-receiver.
• Zorg er voor dat de metalen kern van de draad geen
contact maakt met het achterpaneel van de AVreceiver. Dit kan schade veroorzaken aan de AVreceiver.
• Sluit niet meer dan één kabel aan op elke
luidsprekeraansluiting. Dit kan schade veroorzaken
aan de AV-receiver.
• Sluit een luidspreker niet aan op meerdere
aansluitingen.
Dubbel versterken van de voorluidsprekers
Belangrijk:
• Zorg er bij de dubbele versterkingsaansluitingen voor dat
de jumpers die de tweeter- (hoog) en de woofer- (laag)
aansluitingen van de luidsprekers met elkaar verbinden,
worden verwijderd.
• Dubbel versterken kan alleen worden gebruikt bij
luidsprekers die dubbel versterken ondersteunen. Zie de
handleiding van uw luidsprekers.
Dubbel versterken zorgt voor betere prestaties voor
de bassen en de hoge tonen.
Bij gebruik van dubbel versterken is de AV-receiver in
staat tot 5.1 luidsprekers aan te sturen in de
hoofdruimte.
Voer dubbel versterken-aansluitingen uit door gebruik
te maken van FRONT aansluitingen en SURROUND
BACK or FRONT HIGH aansluitingen zoals
hieronder afgebeeld.
Nadat u de dubbel versterken-aansluitingen heeft
gemaakt en de AV-receiver heeft ingeschakeld, moet
u de luidsprekers instellen om dubbel versterken in te
schakelen (➔ pagina 54).
Tweeter (hoog)
Woofer (laag)
Voorste rechts
Voorste links
Nl-13
Aansluitingen
De TV/AV-componenten aansluiten
C Gebruik deze aansluiting om een satelliet/kabel
set-top box, enz. aan te sluiten.
Sluit alle luidsprekers en AV-componenten aan voor u het netsnoer aansluit. Om het instelmenu op het TVscherm weer te geven, moet de TV op HDMI OUT MAIN aangesloten zijn.
D Gebruik deze aansluiting om spelconsoles, enz.
aan te sluiten.
E
I
F
G
H
D
C
B
J
F Gebruik deze poort om op een LAN-poort van
een router aan te sluiten, zodat de AV-receiver
op uw thuisnetwerk kan worden aangesloten.
A
G Gebruik deze stekker en aansluiting om de
meegeleverde FM-antenne en AM raamantenne
aan te sluiten.
H Gebruik deze aansluiting voor aansluitingen die
een analoge audiokabel gebruiken.
Met deze aansluiting kunt u analoge video van
externe componenten bekijken terwijl u zich in
Zone 2 bevindt.
I Gebruik deze aansluiting om koppelingen te
maken met een videokabel van een component.
J Gebruik deze aansluiting om aan te sluiten op
een mobiel apparaat met camcorder/MHL, enz.
Tip
Als u de ingangsselectortoets selecteert, wordt het
signaal van het component dat aangesloten is op de
betreffende aansluiting afgespeeld.
• Houd uw audio- en videodraden verwijderd van
stroomdraden en luidsprekerkabels om storing te
voorkomen.
Aansluitingen
B
C
D
J
Ingangssele
ctortoetsen
• Lees voor u AV-verbindingen maakt de
handleidingen van uw andere AV-componenten.
• Druk de stekkers volledig in het stopcontact, zodat
ze goed contact maken (losse verbindingen kunnen
ruis of storingen veroorzaken).
A Gebruik deze aansluiting om op de HDMI-ingang
van de tv aan te sluiten. Als uw tv geen Audio
Return Channel (ACR)*1 ondersteunt, moet u de
HDMI-kabel samen met een optische digitale
aansluiten op aansluiting E.
Er kan een andere TV op de HDMI OUT SUB
aansluiting worden aangesloten.
*1
ARC is de functie die het audiosignaal van de TV
naar de aansluiting A overbrengt. Met ARC kan de
TV met n enkele HDMI-kabel op de AV-receiver
worden aangesloten.
B Gebruik deze aansluiting om uw Blu-ray Disc/
dvd-speler, enz. aan te sluiten.
Nl-14
• Om via de luidsprekers van uw TV naar de audio te
luisteren van een component die is aangesloten met een
HDMI-kabel, activeer “HDMI Through” (➔ pagina 64) en
stel de AV-receiver in op de stand-by modus.
• In het geval van Blu-ray Disc/dvd-spelers, als er ondanks
het volgen van bovenvermelde procedure, geen geluid te
horen is, zet de HDMI-audio uitgangsinstelling op PCM van
uw Blu-ray Disc/dvd-speler.
• Sluit een draaitafel (MM) aan met ingebouwde phonovoorversterker op TV/CD IN, of sluit het aan op PHONO IN
met de phono-voorversterker uitgezet. Als uw draaitafel
(MM) geen phono-voorversterker heeft, sluit het dan aan op
PHONO IN. Als uw draaitafel een MC (moving coil)
cartridge heeft, hebt u een in de handel verkrijgbare MChoofdversterker of MC-transformator nodig om aan te
sluiten op de PHONO IN. Zie de handleiding van uw
draaitafel voor meer informatie.
Als uw draaitafel geaard is, sluit deze draad dan aan op de
AV-receiver’s GND-schroef. Bij sommige draaitafels
veroorzaakt de aangesloten aardingsdraad een hoorbare
brom. Als dit gebeurt, maakt u de draad los.
Aansluitingen
■ MHL (Mobile High-Definition Link)
Met de ondersteuning voor MHL (Mobile HighDefinition Link) HDMI IN 1 kunt u high-definition video
vanaf een aangesloten mobiel apparaat weergeven.
Aansluiten op het netwerk (Optioneel)
Het onderstaande schema laat zien hoe u de AVreceiver op uw thuisnetwerk kunt aansluiten. In dit
voorbeeld is de receiver aangesloten op een LANpoort van een router met een ingebouwde 4-port
100Base-TX switch.
Netwerkverbinding via een draadloos LAN is
mogelijk. Zie “Instellingen van het draadloze netwerk
uitvoeren” voor de aansluitingen (➔ pagina 26).
Internetradio
Mobiel apparaat
met MHL, enz.
WAN
Modem
p
De AV-receiver maakt uitwisselbaarheid van de CEC
(Consumer Electronics Control) mogelijk die
gespecificeerd staat in de HDMI-standaard, die
bekend staat als RIHD. Verschillende gekoppelde
handelingen kunnen worden uitgevoerd door de AVreceiver aan te sluiten op een RIHD-compatibele tv,
speler, of recorder.
Standaard staat de instelling uit, dus moet de
instelling worden geactiveerd.
Voor deze instelling uit na de oorspronkelijke
installatie.
Router
Over RIHD-compatibele apparaten
LAN
De volgende apparaten zijn p-compatibel
(vanaf januari 2013).
■ TV
• Sharp TV
Computer of mediaserver
Sluit de USB-poort van de AV-receiver niet aan op
een USB-poort van uw computer. Muziek op uw
computer kan op deze manier niet worden afgespeeld
via de AV-receiver.
■ Spelers/Recorders
• Onkyo en Integra p-compatibele spelers
• Toshiba spelers en recorders
• Sharp spelers en recorders (alleen bij gebruik
samen met Sharp TV)
*
De standaardtoewijzingen voor de ingangsselectortoetsen en aansluitingen staan hieronder afgebeeld. Deze
instellingen kunnen worden gewijzigd. (De toewijzing voor de aansluitingen van composietvideo en analoog
geluid kunnen niet worden gewijzigd.)
Ingangsselectortoetsen HDMI aansluitingen
COMPONENT VIDEO
aansluitingen
DIGITAL IN COAXIAL
en OPTICAL
aansluitingen
Aansluitingen voor
composiet video en
analoge audio
DIGITAL IN
COAXIAL 1
VIDEO/AUDIO IN
BD/DVD
DIGITAL IN
COAXIAL 2
VIDEO/AUDIO IN
CBL/SAT
BD/DVD
HDMI IN 2
CBL/SAT
HDMI IN 3
GAME
HDMI IN 4
VIDEO/AUDIO IN
GAME
PC
HDMI IN 5
VIDEO/AUDIO IN PC
AUX
HDMI IN 1
TV/CD
COMPONENT VIDEO
IN
VIDEO/AUDIO IN AUX
DIGITAL IN OPTICAL
PHONO
AUDIO IN TV/CD
AUDIO IN PHONO
Nl-15
Andere modellen dan eerder vermeld, kunnen worden
gebruikt als ze compatibel zijn met CEC, dat deel uit maakt
van de HDMI-norm, maar de werking kan niet worden
gegarandeerd.
Opmerking
• Voor de juiste werking van aangesloten apparatuur dient u
niet meer p-compatibele componenten op de HDMIingang aan te sluiten dan de hieronder vermelde
hoeveelheid.
– Blu-ray Disc/dvd-speler: maximaal drie.
– Blu-ray Disc/dvd-recorders/Digitale videorecorders:
maximaal drie.
– Kabel/Satelliet set-top boxen: maximaal vier.
• Sluit de AV-receiver niet aan op een andere AV-receiver/
AV-versterker via HDMI.
• Indien er meer p-compatibele apparaten worden
aangesloten dan hierboven aangegeven, wordt de juiste
werking daarvan niet gegarandeerd.
Aansluitingen
Bewerkingen die kunnen worden
uitgevoerd met de RIHD-aansluiting
■ Voor p-compatibele tv
De volgende gekoppelde bewerkingen zijn mogelijk
door de AV-receiver aan te sluiten op een pcompatibele tv.
• De AV-receiver gaat op stand-by wanneer de tv op
stand-by wordt gezet.
• U kunt het menu van het tv-scherm instellen op de
uitgang naar audio van de luidsprekers verbonden
met de AV-receiver, of met de luidsprekers van de tv.
• Het is mogelijk om geluid weer te geven dat
afkomstig is van de versterker of externe ingang van
uw tv naar de luidsprekers van de AV-receiver. (Een
aansluiting, zoals een optische, digitale kabel of
vergelijkbaar, is naast de HDMI-kabel ook nodig.)
• Ingang met de AV-receiver kan worden
geselecteerd met de afstandsbediening van de tv.
• Bedieningen zoals volume-aanpassing of
gelijkaardige voor de AV-receiver kunnen worden
uitgevoerd met de afstandsbediening van de tv.
■ Voor p-compatibele spelers/recorders
De volgende gekoppelde bewerkingen zijn mogelijk
door de AV-receiver aan te sluiten op een pcompatibele speler/recorder.
• Als het afspelen wordt gestart op de
speler/recorder, schakelt de ingang van de AVreceiver naar de HDMI-ingang van de speler/
recorder die wordt gebruikt.
• De speler/recorder kan met de AV-receiver
meegeleverde afstandsbediening worden bediend.
*
Afhankelijk van het gebruikte model kan het zijn dat u niet
alle bewerkingen kunt uitvoeren.
Opmerking
• Wijs op dit moment geen HDMI IN toe aan de selector van
de tv/cd, omdat de juiste werking van CEC (Consumer
Electronics Control) niet gegarandeerd kan worden.
De instellingen bevestigen
1. Schakel de stroom in voor alle aangesloten
apparaten.
2. Schakel de stroom uit van de tv en bevestig of de
stroom van de aangesloten apparaten
automatisch wordt uitgeschakeld met de
koppelingsbewerking.
3. Zet de voeding aan van de Blu-ray Disc/dvdspeler/recorder.
4. Start het afspelen op de Blu-ray Disc/dvdspeler/recorder en controleer het volgende:
• De AV-receiver gaat automatisch aan en
selecteert de ingang waarop de Blu-ray
Disc/dvd-speler/recorder is aangesloten.
• De TV gaat automatisch aan en selecteert de
ingang waarop de AV-receiver is aangesloten.
5. Volgens de bedieningshandleiding van de TV,
selecteer “Gebruik van TV-luidsprekers” in het
menuscherm van de TV en bevestig of de audio
wordt weergegeven via de luidsprekers van de tv,
niet via de luidsprekers aangesloten op de AVreceiver.
6. Selecteer “Gebruik de luidsprekers van de AVreceiver” in het menuscherm van de TV en
bevestig of de audio wordt weergegeven via de
luidsprekers aangesloten op de AV-receiver, en
niet via de luidsprekers aangesloten op de TV.
Opmerking
• Audio van dvd-Audio of Super Audio cd kan niet worden
weergegeven via de TV-luidsprekers. U kunt de audio
weergeven via de tv-luidsprekers door de audio-uitgang
van de dvd-speler op 2ch PCM in te stellen. (Dit is
afhankelijk van het model van de speler.)
• Zelfs als u de audio weergeeft via de TV-luidsprekers,
wordt de audio weergegeven via de luidsprekers
aangesloten op de AV-receiver als u het volume regelt of de
ingang op de AV-receiver inschakelt. Om geluid uit de
luidsprekers van de tv krijgen, voert u de bijbehorende
handelingen op de tv opnieuw uit.
• Sluit de p-kabel in geval van een u-koppeling met
u en u-componenten die compatibel zijn voor de
bediening van audio, niet gelijktijdig aan.
Nl-16
• Wanneer u op de TV iets anders selecteert dan de HDMIaansluiting waarop de AV-receiver is aangesloten, wordt de
ingang op de AV-receiver omgeschakeld naar “TV/CD”.
• De AV-receiver schakelt automatisch de stroom
tegelijkertijd wanneer wordt bepaald dat dit noodzakelijk is.
Zelfs als de AV-receiver is aangesloten op een p
compatibele TV of speler/recorder, schakelt het apparaat
niet in als het niet noodzakelijk is. Het apparaat schakelt
mogelijk niet in tegelijkertijd als de TV is ingesteld om de
audio weer te geven van de TV.
• Gekoppelde functies met de AV-receiver werken mogelijk
niet, afhankelijk van het model van het aangesloten
component. Bedien de AV-receiver direct in dergelijke
gevallen.
Aansluittips
Video en audio signaalstroom
Sluit de AV-receiver tussen de AV-componenten en
de TV aan. Het signaal van de AV-componenten
wordt door de AV-receiver overgedragen. U kunt de
audio van de TV via de AV-receiver beluisteren.
Blu-ray disc/dvd-speler enz.
Video, audio
AV-receiver
Audio
Video, audio
TV, projector, enz.
Video-componenten kunnen worden aangesloten
door een van de volgende video verbindingsformaten
te gebruiken: composiet video, component video, of
HDMI, waarbij dat laatste de beste beeldkwaliteit
levert.
De video ingangssignalen lopen door de AV-receiver
zoals afgebeeld, waarbij composiet video en
component videobronnen alle worden
opgewaardeerd voor de HDMI-uitgang(en).
Aansluitingen
Voorbeeld signaalselectie
Blu-ray disc/dvd-speler, enz.
Stroomschema van het videosignaal
Blu-ray disc/dvd-speler, enz.
Composiet
Component
Composiet
HDMI
Component
HDMI
HDMI
AV-kabels en aansluitingen
IN
IN
AV-receiver
AV-receiver
MONITOR OUT
MONITOR OUT
Composiet
Tip
• Wanneer een signaal is ingevoerd via HDMI en de
overeenkomstige ingangsselector is geselecteerd, dan
brandt de HDMI indicator. In het geval van een optische of
coaxiale aansluiting, licht de DIGITAL-indicator op. In het
geval van een analoge aansluiting, lichten de HDMI en de
DIGITAL-indicatoren niet op.
Component
Composiet
HDMI
TV, projector, enz.
TV, projector, enz.
De composiet video en component video-uitgangen
lopen door hun respectieve ingangssignalen zoals ze
zijn.
Opmerking
• Om de AV-receiver een component ingang naar een HDMIuitgang te kunnen laten opconverteren, moet de bronuitgang worden ingesteld op 480i/576i.
Als het signaal wordt ingevoerd met een resolutie van
480p/576p en meer, zal een foutmelding worden
weergegeven.
■ Signaalselectie
Als er signalen aanwezig zijn op meer dan één
ingang, worden de ingangen automatisch
geselecteerd in de volgende volgorde van prioriteit:
HDMI, component video, composiet video.
Indien echter, alleen voor component video, en
ongeacht of er werkelijk een component videosignaal
aanwezig is, een component video-ingang
toegewezen is aan de ingangsselector, zal die
component video-ingang worden geselecteerd. En
indien er geen component video-ingang toegewezen
is aan de ingangsselector, zal dit worden
geïnterpreteerd alsof er geen component
videosignaal aanwezig is.
In het signaalselectievoorbeeld hieronder zijn er
zowel op de HDMI- als op de composiet videoingangen videosignalen aanwezig. Het HDMI-signaal
wordt echter automatisch geselecteerd als bron en
video wordt naar buiten gebracht via de HDMIuitgangen.
Component
• U kunt de opconversie vermijden door de instelling
“Picture Mode” op “Bypass” te zetten
(➔ pagina 60).
Audio-componenten kunnen worden aangesloten
door een van de volgende audioverbindingsformaten
te gebruiken: analoog, optisch, coaxiaal, of HDMI.
Houd er bij het kiezen van een verbindingsformaat
rekening mee, dat de AV-receiver geen digitale
ingangssignalen omzet in analoge en omgekeerd.
Als er signalen aanwezig zijn op meer dan één
ingang, worden de ingangen automatisch
geselecteerd in de volgende volgorde van prioriteit:
HDMI, digitaal, analoog.
Stroomschema van het audiosignaal
Blu-ray disc/dvd-speler, enz.
Analoog
Optisch
Coaxiaal
HDMI
IN
AV-receiver
*1
*1
*1
HDMI
*1
*2
Tv, projector, enz.
*2
Hangt af van de “Audio TV Out (Main)” of “Audio TV
Out (Sub)” instelling (➔ pagina 64).
Dit is mogelijk wanneer “Audio Return Channel” op
“Auto” (➔ pagina 65) staat, de ingangsselector TV/CD
geselecteerd is, en uw tv geschikt is voor ARC.
Nl-17
■ Component video
Component video scheidt de helderheids- (Y) en de
kleurverschilsignalen (PB, PR), wat leidt tot de beste
beeldkwaliteit (sommige tv-fabrikanten labelen hun
video-aansluitingen enigszins afwijkend).
Y
Groen
CB/PB
Blauw
CR/PR
Rood
■ Composiet video
Composiet video wordt vaak gebruikt bij tv’s, dvd’s en
andere videotoestellen.
Geel
OUT
*1
■ HDMI
HDMI-verbindingen ondersteunen digitale video en
audio.
Aansluitingen
■ Optische digitale audio
Met optische digitale aansluitingen kunt u genieten
van digitaal geluid zoals PCM*1, Dolby Digital of DTS.
De geluidskwaliteit is dezelfde als bij een coaxiale
aansluiting.
De antennes aansluiten
Dit deel verklaart hoe de meegeleverde FM-binnenantenne en AM-raamantenne te verbinden.
De AV-receiver ontvangt geen radiosignalen als er geen antenne is aangesloten, u moet dus een antenne
aansluiten om de tuner te gebruiken.
■ Coaxiale digitale audio
Met coaxiale digitale aansluitingen kunt u genieten
van digitaal geluid zoals PCM*1, Dolby Digital of DTS.
De geluidskwaliteit is dezelfde als bij een optische
aansluiting.
Drukken.
Draad insteken.
Loslaten.
Steek de stekker volledig in de
aansluiting.
Oranje
Monteren van een AM-raamantenne
■ Analoge audio (RCA)
Analoge audioverbindingen (RCA) ondersteunen
analoge audio.
Let op
• Pas op dat u zich niet
verwondt wanneer u
gebruikmaakt van punaises.
Punaises, enz.
Wit
Rood
*1
Voor PCM-signalen, zijn de ondersteund
samplingfrequenties 32/44,1/48/88,2/96 kHz. Met HDMIaansluitingen, worden 176,4 en 192 kHz ook
ondersteund.
AM-raamantenne (meegeleverd)
FM-binnenantenne (meegeleverd)
Opmerking
• De AV-receiver ondersteunt geen SCART-verbindingen.
• De optische digitale aansluitingen van de AV-receiver
hebben afdekkingen van het sluitertype, die openen als er
een optische stekker wordt ingebracht en sluiten als deze
wordt verwijderd. Druk de stekkers er volledig in.
Let op
• Houd de optische stekker recht bij het insteken en
het verwijderen om schade aan de sluiter te
voorkomen.
Opmerking
• Zodra uw AV-receiver gebruiksklaar is, moet u afstemmen op een radiostation en de antenne positioneren voor de best
mogelijke ontvangst.
• Houd de AM-raamantenne zo ver mogelijk verwijderd van uw AV-receiver, tv, luidsprekerkabels en netsnoeren.
Tip
• Indien de ontvangst niet goed is met de meegeleverde FM-binnenantenne, probeer dan een in de handel verkrijgbare FMbuitenantenne te gebruiken.
• Indien de ontvangst niet goed is met de meegeleverde AM-raamantenne, probeer dan een in de handel verkrijgbare AMbuitenantenne te gebruiken.
Nl-18
Aansluitingen
Onkyo RI-componenten aansluiten
1
De hoofdtelefoon gebruiken
1
Zorg dat elke Onkyo component is
aangesloten met een analoge audiokabel
(aansluiting H in de aansluitvoorbeelden)
(➔ pagina 14).
2
Maak de u-aansluiting (zie de afbeelding
hieronder).
3
Als u een RI dockingstation of cassette
tapedeck gebruikt, wijzig dan het
ingangsdisplay (➔ pagina 45).
Zodra de hoofdtelefoonstekker in de PHONESaansluiting wordt gestoken, licht de indicator =
op.
Opmerking
Met u (Remote Interactive) kunt u gebruikmaken
van de volgende speciale functies:
bijv. cassette tapedeck
■ Systeem Aan/Auto power Aan
Als de weergave wordt gestart op een component die
is aangesloten via u als de AV-receiver in stand-by
staat, zal de AV-receiver automatisch inschakelen en
deze component selecteren als ingangsbron.
■ Direct Change
Als de weergave wordt gestart op een component die
is aangesloten via u, zal de AV-receiver
automatisch deze component selecteren als
ingangsbron.
■ Afstandsbediening
U kunt de afstandsbediening van de AV-receiver
gebruiken om uw andere u-voorbereide Onkyo
componenten te bedienen, door de
afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor
van de AV-receiver te richten in plaats van op de
component. Eerst moet u de juiste
afstandsbedieningscode invoeren (➔ pagina 71).
Sluit een stereo hoofdtelefoon met een
standaard stekker (1/4 inch of ø 6,3 mm) in de
PHONES-aansluiting.
R
L
ANALOG
AUDIO OUT
R
L
ANALOG
AUDIO OUT
RI dockingstation
Opmerking
• Gebruik alleen u kabels voor u aansluitingen. u
kabels worden meegeleverd met de Onkyo componenten.
• Sommige componenten hebben twee u-aansluitingen. U
kunt één van beide aansluiten op de AV-receiver. De
andere aansluiting is voor het aansluiten van extra uvoorbereide componenten.
• Sluit alleen Onkyo componenten aan op u-aansluitingen.
Het aansluiten van componenten van andere fabrikanten
kan leiden tot storingen.
• Sommige componenten ondersteunen mogelijk niet alle
u-functies. Zie de handleidingen die zijn meegeleverd
met uw andere Onkyo-componenten.
• Met Zone 2 ingeschakeld werken de Systeem Aan/Auto
Power Aan en Direct Change u-functies niet.
Nl-19
• Draai altijd het volume omlaag voordat u uw
hoofdtelefoon aansluit.
• Zodra de hoofdtelefoonplug in de PHONESaansluiting wordt gestoken, worden de luidsprekers
uitgeschakeld. (De Zone 2 luidsprekers worden niet
uitgeschakeld.)
• Als u een hoofdtelefoon aansluit, wordt de
luistermodus op Stereo gezet, tenzij deze al is
ingesteld op Stereo, Mono, Direct of Pure Audio.
Inschakelen & basisbediening
Aanzetten
Inschakelen &
basisbediening
Aan-/Uitzetten van de
AV-receiver
Het netsnoer aansluiten
1
1
Uitzetten
Druk op het voorpaneel op 8ON/STANDBY.
of
Druk op de afstandsbediening op RECEIVER,
gevolgd door 8RECEIVER.
De AV-receiver schakelt in en het scherm licht
op.
■ Probleemloos bedienen in enkele stappen
(Oorspronkelijke installatie)
Hier volgen enkele gemakkelijke stappen die u
helpen bij het configureren van de AV-receiver voor u
het apparaat voor het eerst gaat gebruiken. Deze
instellingen hoeven slechts één keer te worden
uitgevoerd. Zie “Oorspronkelijke installatie” voor meer
details (➔ pagina 21).
Steek de stekker van het netsnoer in een
stopcontact.
Opmerking
• Sluit alle luidsprekers en AV-componenten aan voor u
het netsnoer aansluit.
• Het inschakelen van de AV-receiver kan leiden tot korte
spanningspieken die kunnen interfereren met andere
elektrische apparaten op hetzelfde circuit. Als dit een
probleem is, sluit dan de AV-receiver aan op een ander
stroomcircuit.
• Gebruik geen andere dan het met de AV-receiver
meegeleverde netsnoer. Het meegeleverde netsnoer is
exclusief ontworpen voor gebruik met de AV-receiver en
mag niet worden gebruikt voor andere apparatuur.
• Koppel het netsnoer nooit los van de AV-receiver terwijl de
stekker nog in het stopcontact zit. Dit kan leiden tot een
elektrische schok. Trek altijd eerst de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact, en pas daarna uit de AVreceiver.
Nl-20
1
Druk op het voorpaneel op 8ON/STANDBY.
of
Druk op de afstandsbediening op RECEIVER,
gevolgd door 8RECEIVER.
De AV-receiver gaat in stand-by. Stel om
luidruchtige verrassingen bij het inschakelen van
de AV-receiver te voorkomen het volume altijd
lager in voor u hem uitschakelt.
Tip
• De HYBRID STANDBY indicator kan oplichten afhankelijk
van de status van de instellingen (➔ pagina 21).
• Zie “Auto Standby” (➔ pagina 65) voor informatie over de
instellingen voor het stroomverbruik.
• Als de HDMI-doorvoer instelling niet in de standby modus
is ingesteld, kan een mobiel apparaat met MHL niet worden
opgeladen, zelfs wanneer het is aangesloten.
Inschakelen & basisbediening
Firmware-update kennisgeving
Wanneer een nieuwe versie van de firmware
beschikbaar is, verschijnt het meldingsvenster
“Firmware Update Available”. Deze melding
verschijnt alleen wanneer de AV-receiver is
aangesloten op het internet (➔ pagina’s 15, 26).
Volg de instructies op het scherm om de firmware te
updaten.
Gebruik q/w en ENTER op de AV-receiver of
afstandsbediening om een van de opties te
selecteren.
` Update Now:
Dit start de update van de firmware.
Zie “Firmwareupdate” (➔ pagina 84).
` Remind me Later:
De updatemelding verschijnt opnieuw de
volgende keer u de AV-receiver inschakelt.
` Never Remind me:
Schakelt de automatische updatemelding uit.
Tip
• Het venster met de updatemelding kan worden in- of
uitgeschakeld in “Update Notice” (➔ pagina 66).
Over de HYBRID STANDBY indicator
Bij manier van optimale circuits, reduceert deze
functie het stroomverbruik wanneer de AV-receiver in
stand-by staat. De HYBRID STANDBY indicator licht
op in elk van de volgende omstandigheden:
–“HDMI Through” is ingeschakeld (de HDMIindicator is uit).
–“Network Standby” is ingeschakeld (de NETindicator is uit).
Opmerking
Oorspronkelijke
installatie
1
Dit deel gaat in op de instellingen die wij aanbevelen
voor u de AV-receiver voor de allereerste keer gaat
gebruiken. Tijdens de eerste keer dat u de AVreceiver gebruikt, wordt een installatie-wizard gestart
waarmee u deze instellingen kunt aanbrengen.
Tip
• De schermmenu’s worden alleen zichtbaar op een tv die op
de HDMI OUT MAIN is aangesloten.
De taal voor de installatiemenu’s op het
scherm selecteren
Met deze stap bepaalt u de taal die gebruikt wordt
voor de instelmenu’s op het scherm. Zie “Language”
in “OSD Setup” (➔ pagina 63).
Tip
• Door het drukken op HOME zal de installatie-wizard
worden afgesloten. Om de oorspronkelijke installatie te
herstarten, selecteert u “Initial Setup” in het menu
“Hardware Setup” (➔ pagina 67).
Na het selecteren van de taal voor de
installatiemenu’s op het scherm, verschijnt een
welkomstscherm.
Initial Setup
Welcome to initial setup. Have you connected all the speakers and devices?
Before starting, please connect speakers and sources.
Now, would you like to start initial setup?
1st Step : Audyssey MultEQ: Auto Setup
2nd Step : Source Connection
3rd Step : Remote Mode Setup
4th Step : Network Connection
Yes
No
HOME Exit
• Als Zones zijn ingeschakeld, of als een mobiel apparaat dat
aangesloten is op HDMI IN 1 (MHL) aan het opladen is,
gaat het HYBRID STANDBY indicatielampje niet branden.
Nl-21
Gebruik q/w op de AV-receiver of
afstandsbediening om een van de volgende
opties te selecteren, en druk daarna op
ENTER.
` Yes:
Gaar verder naar “Audyssey MultEQ: Auto
Setup”.
` No:
Dit slaat de instellingen over en beëindigt de
oorspronkelijke installatie. De installatiewizard gaat naar “De oorspronkelijke
installatie afbreken” (➔ pagina 22). Om de
oorspronkelijke installatie te herstarten,
selecteert u “Initial Setup” in het menu
“Hardware Setup” (➔ pagina 67).
Audyssey MultEQ: Auto Setup
Deze stap voert de automatische
luidsprekeropstelling uit.
1
Gebruik q/w om een van de volgende opties te
selecteren, en druk daarna op ENTER.
` Do it Now:
De automatische luidsprekeropstelling wordt
uitgevoerd door het volgen van de
instructies op het scherm. Zie stap 2 van
“De automatische luidsprekerinstellingen
gebruiken” (➔ pagina 23). Wanneer deze
instelling is uitgevoerd, gaat de installatiewizard verder naar “Source Connection”.
` Do it Later:
Slaat deze instelling over.
Druk op ENTER en ga verder naar “Source
Connection”.
Inschakelen & basisbediening
Source Connection
Remote Mode Setup
Deze stap controleert de aansluiting van
broncomponenten.
Met deze stap kunt u codes op de afstandsbediening
invullen voor de componenten die u wilt bedienen.
1
1
2
3
4
Gebruik q/w om een van de volgende opties te
selecteren, en druk daarna op ENTER.
`Yes, Continue:
Voert de controle uit.
`No, Skip:
Slaat deze stap over en gaat verder naar
“Remote Mode Setup”.
Selecteer de ingangsselector waarvoor u de
aansluiting wilt controleren en druk op
ENTER.
Beeld en klank van de bijbehorende bron dient
op het scherm te verschijnen met een
bevestigingsmelding.
Gebruik q/w om een van de volgende opties te
selecteren, en druk daarna op ENTER.
`Yes:
Bevestigt dat de bron goed wordt
weergegeven.
`No:
Geeft een foutenrapport weer. Volg de
instructies voor het oplossen van problemen
en controleer de bron opnieuw.
Gebruik q/w om een van de volgende opties te
selecteren, en druk daarna op ENTER.
`Yes:
Gaat terug naar stap 2.
`No, Done Checking:
De installatie-wizard gaat verder naar
“Remote Mode Setup”.
2
Gebruik q/w om een van de volgende opties te
selecteren, en druk daarna op ENTER.
` Yes:
Voert het invullen van de code in de
afstandsbediening uit. Zie stap 5 van “De
afstandsbedieningscodes opzoeken”
(➔ pagina 70).
` No, Skip:
Slaat deze stap over en gaat verder naar
“Network Connection”.
2
Volg de instructies op het scherm om de
netwerkverbinding te controleren.
De controle is klaar wanneer de melding
“Successfully connected.” in het midden van
het scherm verschijnt. Druk op ENTER om de
oorspronkelijke installatie te beëindigen.
Tip
• Als u “Wireless” hebt geselecteerd, moet u het
draadloze netwerk configureren. Zie “Instellingen van
het draadloze netwerk uitvoeren” (➔ pagina 26). Dit
voltooit de oorspronkelijke installatie.
3
Selecteer nadat u klaar bent een van de
volgende opties en druk op ENTER.
` Yes, Done:
De installatie-wizard gaat verder naar
“Network Connection”.
` No, not yet:
U kunt andere codes voor de
afstandsbediening invullen.
Als er een foutmelding verschijnt, selecteert u
een van de volgende opties en drukt u op
ENTER.
` Retry:
Voert de controle opnieuw uit.
` No, Do it Later:
Slaat deze stap over en beëindigt de
oorspronkelijke installatie. De installatie-wizard
gaat naar “De oorspronkelijke installatie
afbreken”.
De oorspronkelijke installatie afbreken
Network Connection
Deze stap controleert uw netwerkverbinding.
1
Gebruik q/w om een van de volgende opties te
selecteren, en druk daarna op ENTER.
` Yes:
Voert de controle uit.
` No, Skip:
Slaat deze stap over en beëindigt de
oorspronkelijke installatie.
Nl-22
Deze stap beëindigt de oorspronkelijke installatie.
1
Druk op ENTER.
Om de oorspronkelijke installatie te herstarten,
selecteert u “Initial Setup” in het menu
“Hardware Setup” (➔ pagina 67).
Inschakelen & basisbediening
De automatische
luidsprekerinstellingen gebruiken
Met de meegeleverde geijkte microfoon bepaalt de
Audyssey MultEQ® automatisch het aantal
aangesloten luidsprekers, hun grootte omwille van de
basweergave, de optimale crossover-frequenties
voor de subwoofer (indien aangesloten), en de
afstanden vanaf de primaire luisterpositie.
Audyssey MultEQ verwijdert daarna de vervorming
die door de akoestiek van de ruimte wordt
veroorzaakt, door de akoestische problemen te
detecteren binnen het luistergebied in zowel het
frequentie- als het tijdsdomein. Het resultaat is een
helder, uitgebalanceerd geluid voor iedereen.
Audyssey MultEQ kan worden gebruikt met
Audyssey Dynamic EQ® en
Audyssey Dynamic Volume® (➔ pagina 58).
Sluit al uw luidsprekers aan en zet ze op hun plaats
voordat u deze functie gebruikt.
Audyssey MultEQ biedt twee manieren om te meten:
de “Audyssey Quick Start” en “Audyssey MultEQ
Full Calibration”.
• “Audyssey Quick Start” gebruikt de meting van
één positie om alleen de luidsprekerinstelling uit te
voeren.
• “Audyssey MultEQ Full Calibration” gebruikt de
meting vanaf zes posities voor naast het instellen
van de luidsprekers ook het corrigeren van de klank
in de ruimte.
Hoe meer posities worden gebruikt om te meten, des
te beter de luisteromgeving wordt. Voor de beste
luisteromgeving adviseren wij een meting van zes
posities te gebruiken.
De Quick Start neemt 2 minuten in beslag en de Full
Calibration ongeveer 15 minuten.
De totale meetduur is afhankelijk van het aantal
luidsprekers.
Meetprocedure
Opmerking
Om een luisteromgeving te creëren in uw thuistheater
waarvan alle luisteraars kunnen genieten, voert
Audyssey MultEQ metingen uit op zes verschillende
plaatsen binnen het luistergebied. Plaats de
microfoon met behulp van een statief op oorhoogte
van een zittende luisteraar en richt hem op het
plafond. Houd de microfoon niet in de hand tijdens de
meting: dit zal leiden tot onnauwkeurige resultaten.
■ Eerste meetpositie
Ook bekend als de hoofd-luisterpositie, verwijst dit
naar de meest centrale plaats waar iemand normaal
zou zitten in de luisterruimte. Audyssey MultEQ
gebruikt de metingen vanaf deze positie om de
luidsprekerafstand, het niveau en de optimale waarde
van het scheidingsfilter voor de subwoofer te
berekenen.
■ Tweede zes meetpunten
Dit zijn de andere luisterposities (bijv, de plaatsen
waar de andere luisteraars zitten). U kunt maximaal
zes posities meten.
TV
def
cab
: Luistergebied
a a tot f: Luisterpositie
Nl-23
• Maak de ruimte zo stil mogelijk. Achtergrondlawaai en
Radio Frequency Interference (RFI) kan de ruimtemetingen
verstoren. Sluit de ramen, schakel tv’s, radio’s, de airco,
TL-lampen, huishoudapparaten, lichtdimmers en andere
apparaten uit. Schakel de gsm uit (zelfs indien niet in
gebruik) of plaats hem buiten bereik van alle audio
elektronische apparaten.
• De microfoon registreert testtonen die worden afgespeeld
via iedere luidspreker als Audyssey MultEQ ruimtecorrectie
en luidsprekerinstelling worden uitgevoerd.
• Audyssey MultEQ Ruimtecorrectie en luidsprekerinstelling
kunnen niet worden uitgevoerd als er een hoofdtelefoon is
aangesloten.
Inschakelen & basisbediening
1
Zet de AV-receiver en de aangesloten tv aan.
Selecteer op de tv de ingang waarop de AVreceiver is aangesloten.
2
Plaats de microfoon voor
luidsprekerinstallatie op de hoofdluisterpositie a, en sluit deze aan op de
SETUP MIC aansluiting.
4
5
Gebruik q/w om “Audyssey Quick Start” te
selecteren of “Audyssey MultEQ Full
Calibration”, en druk dan op ENTER.
6
Druk op ENTER.
Audyssey MultEQ® Ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling start.
Zodra Audyssey MultEQ ruimtecorrectie en
luidsprekerinstallatie actief is, hoort u vanuit elke
luidspreker testtonen. Dit proces duurt enkele
minuten. Gelieve niet te praten tijdens de
metingen en ga niet tussen de microfoon en de
luidsprekers staan.
Ontkoppel de microfoon voor het instellen van de
luidsprekers niet tijdens de Audyssey MultEQ
ruimtecorrectie en luidsprekerinstelling, tenzij u
de installatie wilt annuleren.
Als u “Audyssey Quick Start” selecteert, gaat u
naar stap 9.
Opmerking
Druk op ENTER zodra u klaar bent met de
instellingen.
MultEQ: Auto Setup
AUDYSSEY
Normal
No
Surround Back
Yes
Voer de “2. Speaker Setup
(Luidsprekerinstellingen)” uit aan de hand van uw
luidsprekerconfiguratie:
– Speakers Type (Front) (➔ pagina 54)
– Powered Zone 2 (➔ pagina 54)
– Surround Back/Front High (➔ pagina 55)
– Subwoofer (➔ pagina 55)
MultEQ: Auto Setup
AUDYSSEY
Subwoofer
Front
Center
Surround
Front High
Surround Back
Surround Back Ch
• Als uw subwoofer geen volumeregelaar heeft, negeert
u dan het weergegeven niveau en druk op ENTER om
naar de volgende stap te gaan.
• Als u de geluidsbediening op de subwoofer op
maximaal zet en het weergegeven niveau is lager dan
75 dB, laat dan de geluidsbediening van de subwoofer
op maximaal staan en druk op ENTER om verder te
gaan met de volgende stap.
• De schermmenu’s worden alleen zichtbaar op een tv
die op de HDMI OUT MAIN is aangesloten. Als uw tv
is aangesloten op andere video-uitgangen, gebruik
dan het display van de AV-receiver voor het wijzigen
van de instellingen.
Speakers Type (Front)
Powered Zone 2
Surround Back/Front High
Subwoofer
Gebruik q/w voor het selecteren van een optie
en druk vervolgens op ENTER.
-- Review Speaker Configuration --
Microfoon
luidsprekeropstelling
3
9
Opmerking
SETUP MIC aansluiting
Het menu luidsprekerinstellingen wordt zichtbaar.
Stel het geluidsniveau van de subwoofer in op
75 dB en druk daarna op ENTER.
Via de subwoofer worden testtonen afgespeeld.
Gebruik de geluidsbediening op de subwoofer.
7
Plaats de meetmicrofoon op de volgende
positie, en druk vervolgens op ENTER.
Audyssey MultEQ voert nog meer metingen uit.
Dit proces duurt enkele minuten.
8
Herhaal stap 7 zodra dat gevraagd wordt.
Als u gebruikmaakt van een subwoofer of
subwoofers met eigen voeding, ga dan naar
stap 4. Zo niet, ga dan naar stap 5.
Nl-24
Yes
100Hz
40Hz
100Hz
None
120Hz
2ch
Save
Cancel
De opties zijn:
` Save:
Sla de berekende instellingen op, en sluit de
Audyssey MultEQ ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling.
` Cancel:
Annuleer de Audyssey MultEQ
Ruimtecorrectie en luidsprekerinstelling.
Tip
• U kunt de berekende instellingen voor de
luidsprekeropstelling, de luidsprekerafstanden en de
luidsprekerniveaus bekijken met gebruik van de e/r.
10
Gebruik q/w voor het selecteren van een doel
en gebruik e/r om de instelling te wijzigen.
Nadat de resultaten van Audyssey MultEQ zijn
opgeslagen, toont het menu de instellingen
“Audyssey” (➔ pagina 57), “Dynamic EQ”
(➔ pagina 58), “Dynamic Volume”
(➔ pagina 58).
Opmerking
• Wanneer “Audyssey Quick Start” gebruikt is om te
meten, kan “Audyssey” niet worden geselecteerd.
• Deze instellingen gelden voor alle ingangsselectoren.
11
12
Druk op ENTER.
Koppel de luidspreker-meetmicrofoon los.
Inschakelen & basisbediening
Opmerking
• U kunt de Audyssey MultEQ® ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling op elk moment van deze procedure
annuleren door de meetmicrofoon los te koppelen.
• Sluit geen luidsprekers aan en koppel ze niet los tijdens de
Audyssey MultEQ ruimtecorrectie en luidsprekerinstelling.
• Als de AV-receiver gedempt is (mute aan), wordt deze
automatisch ingeschakeld wanneer de Audyssey MultEQ
ruimtecorrectie en luidsprekerinstelling start.
• Wijzigingen aan de ruimte na Audyssey MultEQ
ruimtecorrectie en luidsprekerinstelling maken, vereist dat
u de Audyssey MultEQ ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling opnieuw moet uitvoeren, omdat de
EQ-kenmerken gewijzigd kunnen zijn.
Foutmeldingen
Tijdens de Audyssey MultEQ ruimtecorrectie en
automatische luidsprekerinstelling kan één van de
volgende foutmeldingen verschijnen.
Het instellen van de luidspreker kan handmatig
worden uitgevoerd (➔ pagina 54).
Het instellen van het volumeniveau van elke
luidspreker kan ook handmatig worden uitgevoerd
(➔ pagina’s 55, 56).
MultEQ: Auto Setup
AUDYSSEY
Het gebruik van een elektrische subwoofer
Ambient noise is too high.
Retry
Cancel
Foutmelding
De opties zijn:
` Retry:
Probeer het opnieuw.
` Cancel:
Annuleer de Audyssey MultEQ Ruimtecorrectie
en luidsprekerinstelling.
• Ambient noise is too high.
Het achtergrondlawaai is te luid. Verwijder de bron
van het geluid en probeer het opnieuw.
• Speaker Matching Error!
Het aantal gedetecteerde luidsprekers verschilt van
de eerste meting. Controleer de
luidsprekeraansluiting.
• Writing Error!
Deze melding verschijnt als het opslaan is mislukt.
Probeer opnieuw op te slaan. Als deze melding na
2 of 3 pogingen nog verschijnt, neem dan contact
op met uw Onkyo-leverancier.
• Speaker Detect Error
Deze melding verschijnt als er geen luidspreker
wordt gedetecteerd. “No” betekent dat er geen
luidspreker is gedetecteerd.
Tip
• Zie “Luidsprekerconfiguratie” voor de juiste instellingen
(➔ pagina 11).
Nl-25
Indien u een subwoofer met eigen voeding gebruikt,
die een erg lage frequentie op een zeer laag volume
afgeeft, wordt dit mogelijk niet gedetecteerd door de
Audyssey MultEQ ruimtecorrectie en de
luidsprekerinstelling.
Indien de “Subwoofer” zichtbaar wordt op het
“Review Speaker Configuration” scherm als “No”
moet u het volume van de subwoofer verhogen tot
halverwege, deze instellen op de hoogste crossoverfrequentie, en daarna proberen de Audyssey MultEQ
ruimtecorrectie en de luidsprekerinstelling opnieuw uit
te voeren. Merk op dat indien het volume te hoog is
en het geluid vervormd wordt, er detectieproblemen
op kunnen treden. Gebruik dus een aangepast
volume. Indien de subwoofer een laagdoorlaatfilter
schakelaar heeft, deze op Off of Direct zetten. Zie
voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw
subwoofer.
Inschakelen & basisbediening
Instellingen van het draadloze netwerk
uitvoeren
5
Een draadloos LAN (WLAN) is een lokaal
zonenetwerk dat steunt op draadloze
communicatie.
Voor het tot stand brengen van een draadloze
netwerkverbinding moet u over de volgende
component beschikken:
■ Toegangspunt
Ook bekend als basisstation. Het verbindt uw AVreceiver (draadloze client) met een PC of netwerk.
Toegangspunten vallen in twee categorieën: het
brugtype dat alleen gegevensoverdracht uitvoert in
een lokaal zonenetwerk of het routertype dat
beschikt over een ingebouwde routerfunctie.
Het is noodzakelijk de draadloze LAN-instelling uit te
voeren om een draadloze netwerkverbinding te
verkrijgen. De instelling kan automatisch of
handmatig worden uitgevoerd.
U gebruikt uw AV-receiver draadloze client
(draadloze aansluiting) en sluit deze aan op een PC
of op het internet.
Automatische draadloze LAN-instelling
1
2
Druk op RECEIVER gevolgd door HOME.
Gebruik e/r of q/w om “Setup” te selecteren,
en druk vervolgens op ENTER.
3
Gebruik q/w om “Hardware Setup” te
selecteren, en druk vervolgens op ENTER.
4
Gebruik q/w om “Network” te selecteren, en
druk vervolgens op ENTER.
Gebruik q/w om “Network Connection” te
selecteren, en e/r om “Wireless” te
selecteren, en druk vervolgens op ENTER
(➔ pagina 66).
Het “Wireless Setup” menu wordt weergegeven.
Tip
• Dezelfde instelling is beschikbaar zelfs als “Wireless”
bij de oorspronkelijke installatie op “Network
Connection” is ingesteld (➔ pagina 22).
6
Druk op q/w om “Push Button Configuration
(Select from Router)” te selecteren, en druk op
ENTER.
De methode voor het aanbrengen van
instellingen door “Push Button Configuration”
wordt weergegeven en biedt de volgende twee
mogelijkheden:
■ Druktoets methode
1. Gebruik q/w om “Push Button” te selecteren,
en druk vervolgens op ENTER.
2. Druk op de WPS-toets op uw
Toegangspuntapparaat.
Tip
• Hoe lang de WPS-toets moet worden ingedrukt
verschilt afhankelijk van het type
Toegangspuntapparaat. Zie de handleiding
meegeleverd met uw Toegangspuntapparaat voor de
bediening.
■ PIN-code methode
1. Gebruik q/w om “PIN Code” te selecteren, en
druk vervolgens op ENTER.
Een 8-cijferige PIN-code wordt weergegeven.
De PIN-code wordt weergegeven bij het
schuiven op het AV-receiver display.
2. Voer de meegeleverde code in op uw
Toegangspunt.
Voor details over het registratieproces,
raadpleeg de gebruiksaanwijzing
meegeleverd met uw Toegangspuntapparaat.
Nl-26
7
Druk op ENTER om te bevestigen.
De aansluiting op het toegangspunt wordt
uitgevoerd en de Wi-Fi-indicator knippert. Na
voltooiing van de aansluiting op uw
toegangspunt, gaat de Wi-Fi-indicator branden
en wordt de aansluitingsstatus weergegeven op
het scherm.
Dit beëindigt de draadloze LAN-instelling.
U kunt uw instelling controleren met de “Status”
optie in het “Wireless Setup” menu.
Opmerking
• Als het indicatielampje Wi-Fi niet brandt, is de
aansluiting op uw toegangspunt niet goed uitgevoerd.
Stel deze instellingen opnieuw in (➔ pagina 79).
Inschakelen & basisbediening
Handmatige draadloze LAN-instelling
1
2
Druk op RECEIVER gevolgd door HOME.
Gebruik e/r of q/w om “Setup” te selecteren,
en druk vervolgens op ENTER.
3
Gebruik q/w om “Hardware Setup” te
selecteren, en druk vervolgens op ENTER.
4
Gebruik q/w om “Network” te selecteren, en
druk vervolgens op ENTER.
5
Gebruik q/w om “Network Connection” te
selecteren, en e/r om “Wireless” te
selecteren, en druk vervolgens op ENTER
(➔ pagina 66).
Het “Wireless Setup” menu wordt weergegeven.
Tip
• Dezelfde instelling is beschikbaar zelfs als “Wireless”
bij de oorspronkelijke installatie op “Network
Connection” is ingesteld (➔ pagina 22).
6
Gebruik q/w om “Search Wireless Network” te
selecteren, en druk vervolgens op ENTER.
Een lijst met beschikbare Toegangspunten wordt
weergegeven.
Tip
• Als het toegangspunt waarop u wilt aansluiten niet in
de lijst van beschikbare toegangspunten staat, kan de
instelling ook worden gedaan door het handmatig
invullen van “SSID”, “Security” en “Password” na het
selecteren van “Direct Input”.
7
Gebruik q/w om het Toegangspunt te
selecteren waarop u wilt aansluiten, en druk
vervolgens op ENTER.
Afhankelijk van uw encryptieinstellingen, levert
de beveiliging van uw Toegangspunt een van de
volgende patronen:
■ WEP-methode
1. Gebruik q/w om “Default Key ID” te
selecteren, en druk vervolgens op ENTER.
2. Gebruik q/w om een ID te kiezen tussen 1 en
4, en druk vervolgens op ENTER.
3. Gebruik q/w om “Password” te selecteren,
en druk vervolgens op ENTER.
4. Gebruik het toetsenbord op het scherm om
een geheime sleutel in te voeren en bevestig
met “OK”.
■ WPA/WPA2-methode
1. Gebruik q/w om “Password” te selecteren,
en druk vervolgens op ENTER.
2. Gebruik het toetsenbord op het scherm om
een geheime sleutel in te voeren en bevestig
met “OK”.
■ Geen encryptie
Als uw Toegangspuntapparaat niet beveiligd is
door encryptie, is er geen behoefte om een
veiligheidssleutel in te voeren.
Tip
• Wanneer u in de lijst met beschikbare toegangspunten het
gewenste toegangspunt selecteert waarop u wilt
aansluiten, worden “SSID” en “Security” automatisch
weergegeven. Deze instellingen kunnen handmatig
worden gewijzigd.
Nl-27
8
Selecteer “OK” en druk op ENTER.
De aansluiting op het toegangspunt wordt
uitgevoerd en de Wi-Fi-indicator knippert. Na
voltooiing van de aansluiting op uw
toegangspunt, gaat de Wi-Fi-indicator branden
en wordt de aansluitingsstatus weergegeven op
het scherm.
Dit beëindigt de draadloze LAN-instelling.
U kunt uw instelling controleren met de “Status”
optie in het “Wireless Setup” menu.
Opmerking
• Als het indicatielampje Wi-Fi niet brandt, is de
aansluiting op uw toegangspunt niet goed uitgevoerd.
Stel deze instellingen opnieuw in (➔ pagina 79).
Afspelen
Afspelen
• “Afspeelbediening op afstand” (➔ pagina 36)
• “Naar de AM/FM-radio luisteren” (➔ pagina 37)
• “Audio en video afspelen vanaf afzonderlijke
bronnen” (➔ pagina 39)
• “Andere componenten bedienen” (➔ pagina 70)
• “Het dockingstation van Onkyo gebruiken”
(➔ pagina 74)
2
1
2
Afspelen
* Bij CEC compatibele TV- en AV-componenten
aangesloten via een HDMI aansluiting, wordt de
ingang automatisch omgeschakeld. Schakel bij
andere AV-componenten de ingang handmatig om.
4
Dit deel beschrijft de basisbedieningen zoals
afspelen, luistermodus, en andere nuttige functies.
Deze handleiding van het begin tot aan dit deel lezen,
helpt u de basis aansluitingen/instellingen/bediening
te begrijpen.
3
■ Schermbeveiliging
Als er geen videosignaal is vanaf de huidige
ingangsbron en geen bewerking voor een bepaalde
tijdsduur (standaard drie minuten), gaat automatisch
de schermbeveiliging aan.
1
2
3
4
Tip
• De tijd totdat de schermbeveiliging actief wordt, kan worden
aangepast in de instelling “Screen Saver” (➔ pagina 63).
• Het scherm keert terug naar de weergave van voor de
schermbeveiliging als de AV-receiver wordt bediend.
Zie ook:
• “Audio van Bluetooth-apparaat afspelen”
(➔ pagina 30)
• “Een USB-apparaat afspelen” (➔ pagina 31)
• “Luisteren naar TuneIn” (➔ pagina 31)
• “Andere Internet Radio registreren” (➔ pagina 33)
• “Muziekbestanden vanaf een server afspelen
(DLNA)” (➔ pagina 33)
• “Muziekbestanden vanaf een gedeelde map
afspelen” (➔ pagina 35)
1
De AV-receiver, de TV en de AV-componenten
aanzetten.
* Wanneer u de AV-receiver met de afstandsbediening
bediend, druk eerst op de RECEIVER toets.
Nl-28
Selecteer de ingang op de AV-receiver om de
AV-componenten af te spelen.
Druk de ingangsselectortoets naar waarop de af
te spelen AV-componenten zijn aangesloten.
Druk op de TV/CD toets om de audio van de TV
af te spelen. Het is eveneens noodzakelijk de
ingang op de TV om te schakelen. Selecteer de
ingang op dewelke de AV-receiver is
aangesloten door gebruik te maken van de
afstandsbediening van de TV.
3
Selecteer de gewenste luistermodus.
U kunt verschillende luistermodi gebruiken. De
luistermodus wordt veranderd door op de
luistermodus toets op de AV-receiver of de
afstandbediening te drukken.
4
Pas het volume aan.
U kunt niet genieten van het surroundgeluid.
Tip
• Bij het luisteren naar een HDMI-component via de AVreceiver, moet u de HDMI-component zo instellen dat de
video kan worden bekeken op het TV-scherm (selecteer op
de TV de ingang van de HDMI-component die is
aangesloten op de AV-receiver). Indien de TV niet
ingeschakeld is, of de TV op een andere ingangsbron staat,
kan dit leiden tot geen geluid van de AV-receiver of kan het
geluid worden onderbroken.
Afspelen
De inhoud van USB- of netwerkapparaten beheren
(➔ pagina 30)
a TOP MENU
Deze toets toont het hoofdmenu voor ieder medium of
service.
b q/w en ENTER
Deze toetsen navigeren door de menu’s.
e/r
Druk eerst op USB of NET.
Deze toets bladert door de pagina’s.
c 1
Deze toets start de weergave.
d 7
Deze toets selecteert het begin van de huidige
nummer. Twee keer drukken op deze toets selecteert
het vorige nummer.
h
e 5
Deze toets spoelt het huidige nummer snel terug.
f 3
Deze toets pauzeert de weergave.
a
b
c
d
e
f
g
i
j
k
l
m
n
o
g SEARCH
U kunt schakelen tussen het weergavescherm en het
lijstscherm tijdens de weergave.
h DISPLAY
Met deze toets kunt u tussen de gegevens over de
nummers wisselen tijdens het afspelen.
Druk op deze toets terwijl het scherm met de lijst wordt
weergegeven om terug te keren naar het
afspeelscherm.
i MENU
Deze toets geeft het menu weer van de radiouitzendingen op internet.
j RETURN
Deze toets keert terug naar het vorige menu.
k 4
Deze toets spoelt het huidige nummer snel vooruit.
l 6
Deze toets selecteert het volgende nummer.
m 2
Deze toets stopt de weergave.
n RANDOM
Deze toets voert willekeurig afspelen uit.
Nl-29
o REPEAT
Druk herhaaldelijk op deze toets om de herhaalmodi te
doorlopen.
Tip
• Zie “Andere componenten bedienen” over de bediening
van andere componenten (➔ pagina 70).
• De AV-receiver ondersteunt Album art weergave en
afbeeldingen met JPEG, PNG, en BMP beeldformaat
kunnen worden weergegeven. Het beeldformaat bestand
kan in volgende gevallen niet worden weergegeven:
– Het totaal aantal horizontale en verticale pixels is groter
dan 2048 × 2048.
– Het beeldbestand (JPEG/PNG) is groter dan 4 MB.
Opmerking
• De toetsen die u kunt gebruiken zijn afhankelijk van het
apparaat en de voor het afspelen gebruikte media.
• Wanneer u de NET ingangsselector op de AV-receiver voor
de eerste keer selecteert, wordt het “DISCLAIMER”scherm op de TV weergegeven. Neem de inhoud grondig
door alvorens gebruik te maken van een netwerkdienst.
Selecteer “Agree” als u akkoord gaat met de inhoud. Als u
niet akkoord gaat, is er geen netwerkdienst beschikbaar op
de AV-receiver (➔ pagina 83).
Afspelen
Pictogrammen op het display begrijpen
Audio van Bluetooth-apparaat afspelen
Deze paragraaf beschrijft de pictogrammen die
tijdens het afspelen van media op het displayvenster
van de AV-receiver verschijnen.
Over de technologie voor draadloze
verbindingen via Bluetooth
Pictogram Beschrijving
Bluetooth technologie voor draadloze verbindingen is
een technologie voor de korte afstand waarmee twee
digitale apparaten met elkaar kunnen communiceren.
Bluetooth de technologie voor draadloze
verbindingen functioneert tot een afstand van
ongeveer 15 meter. Voor dit type verbinding zijn geen
kabels nodig en hoeven de apparaten ook niet op
elkaar te worden gericht, zoals dat moet voor een
infraroodverbinding.
Map
Track
Afspelen
Pauzeren
Tip
Snel vooruitspoelen
Snel terugspoelen
Artiest
Album
• De scherminformatie wordt alleen zichtbaar op een tv die
op de HDMI-uitgangen is aangesloten.
• Als uw Bluetooth-apparaat het A2DP-protocol ondersteunt,
zal het geluidsbestand via de AV-receiver worden
weergegeven.
• De verbinding wordt niet gegarandeerd voor alle Bluetoothapparaten.
Bedienen met de afstandsbediening
Herhaal één track
Herhaal map (USB-apparaat)
Het Bluetooth-apparaat kan via de meegeleverde
afstandsbediening worden bediend.
Tip
Herhalen
Willekeurig
• Om uw Bluetooth-apparaat via de afstandsbediening te
kunnen bedienen moet het Bluetooth-apparaat het
volgende profiel ondersteunen: AVRCP.
• Bediening via de afstandsbediening wordt niet
gegarandeerd voor alle Bluetooth-apparaten.
De AV-receiver met een Bluetooth-apparaat
koppelen
Koppelen is een proces waarbij twee Bluetoothapparaten op voorhand een koppeling met elkaar
maken. Hanteer onderstaande procedure om de AVreceiver met uw Bluetooth-apparaat te koppelen. Na
het koppelen hoeft deze procedure niet nogmaals te
worden uitgevoerd.
1
Plaats het Bluetooth-apparaat op een afstand
van maximaal 1 meter tot de AV-receiver.
2
Selecteer “BLUETOOTH” in “Input” in Snelle
instellingen, en druk op ENTER (➔ pagina 47).
BLUETOOTH het indicatielampje knippert en de
AV-receiver wordt in de koppelingsmodus
gebracht.
“Now Pairing” verschijnt op het scherm van de
AV-receiver.
Tip
• Dezelfde handeling kan worden uitgevoerd door de
toets BLUETOOTH op de AV-receiver in te drukken.
• Tijdens het aansluiten op de AV-receiver van een
Bluetooth-apparaat dat gekoppeld is met de AVreceiver wordt de ingangsselector BLUETOOTH
automatisch geselecteerd.
• Als u de AV-receiver op een ander Bluetooth-apparaat
aansluit, houd u de toets BLUETOOTH ingedrukt
totdat het indicatielampje BLUETOOTH knippert of
breng in “Status” van “Bluetooth” de instellingen aan
om te koppelen (➔ pagina 67).
• Voor sommige Bluetooth-apparaten moet voor elke
verbinding de koppeling opnieuw tot stand worden
gebracht.
Opmerking
• “BLUETOOTH” kan niet worden geselecteerd als u
NET of USB als ingangsselector in Multi Zone heeft
geselecteerd.
Nl-30
Afspelen
3
Tijdens deze periode (ongeveer 2 minuten),
kunt u het Bluetooth-apparaat met de AVreceiver koppelen.
Opmerking
• Selecteer voor het maken van een verbinding met de
AV-receiver het profiel (A2DP, AVRCP) op het
Bluetooth-apparaat. Als het Bluetooth-apparaat het
AVRCP-profiel iet ondersteund, kan er met de AVreceiver geen video worden weergegeven of andere
handeling worden uitgevoerd.
Tip
• Voor meer informatie over de Bluetooth-verbinding,
raadpleegt u de handleiding van het Bluetoothapparaat.
4
Wanneer de AV-receiver wordt gedetecteerd
en de naam van het model van de AV-receiver
op het scherm van uw Bluetooth-apparaat
verschijnt, selecteert u de naam van het
model.
Als een Bluetooth-verbinding met succes tot
stand is gebracht, gaat het indicatielampje
BLUETOOTH branden.
Tip
• De naam die op het display van uw Bluetoothapparaat verschijnt, is “Onkyo TX-NR626”.
5
Als een sleutelcode* moet worden ingevuld op
het display van het Bluetooth-apparaat, vult u
“0000” in.
De AV-receiver ondersteunt alleen numerieke
codes van maximaal vier 4 tekens.
* Sleutelcode kan ook “Passeercode”, “Pincode”, “PINnummer” of “Wachtwoord” genoemd worden.
6
Speel de gewenste muziek op het Bluetoothapparaat af.
De audio wordt via de AV-receiver afgespeeld.
Tip
• De AV-receiver kan op basis van de omstandigheden
afwijkend functioneren, ook al bevindt de AV-receiver zich
op een afstand tot 15 meter. Breng in dergelijke situaties
het Bluetooth-apparaat dichter bij de AV-receiver en voer
de handeling opnieuw uit.
• Bij het loskoppelen van uw Bluetooth-apparaat gaat het
indicatielampje BLUETOOTH op de AV-receiver uit.
• Als er geen geluid is, zelfs nadat de koppeling met succes
tot stand is gebracht, raadpleeg dan de handleiding van het
Bluetooth-apparaat en selecteer vervolgens de
modelnaam van de AV-receiver als het apparaat voor
geluidsweergave.
• Tijdens een verbinding met een Bluetooth-apparaat kan de
AV-receiver niet worden gedetecteerd en kan vanaf een
ander Bluetooth-apparaat geen verbinding worden
gemaakt.
• Als u met een gekoppeld Bluetooth-apparaat geen
verbinding kunt maken, moet u de procedure voor het
koppelen van de AV-receiver en het Bluetooth-apparaat
opnieuw uitvoeren.
Opmerking
• Door de eigenschappen van de techniek van draadloze
Bluetooth kan het geluid dat via de AV-receiver wordt
afgespeeld enigszins vertraagd worden afgespeeld ten
opzichte van het geluid dat afgespeeld wordt op het
Bluetooth-apparaat.
Een USB-apparaat afspelen
Tip
• De schermmenu’s worden alleen zichtbaar op een tv die op
de HDMI OUT MAIN is aangesloten.
In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe
muziekbestanden vanaf een USB-apparaat moeten
worden afgespeeld (bijv., USB-geheugenstaafjes en
MP3-spelers).
Zie ook:
• “Netwerk/USB-eigenschappen” (➔ pagina 88).
1
Druk op USB om “USB”-ingang te selecteren.
Nl-31
2
Steek uw USB-apparaat in de USB-poort van
de AV-receiver.
De indicator USB licht op. Deze knippert als de
AV-receiver het USB-apparaat niet kan lezen.
3
Druk op ENTER.
Er verschijnt een lijst met de inhoud van het
apparaat. Om een map te openen, gebruik q/w
om deze te selecteren, en druk daarna op
ENTER.
4
Gebruik q/w om een muziekbestand te
selecteren, en druk op ENTER of 1 om de
weergave te starten.
Opmerking
• Als het bericht “Connecting...” op het display van uw AVreceiver wordt weergegeven, de USB-kabel die met het
USB-apparaat werd meegeleverd niet van de USB poort
loskoppelen.
Luisteren naar TuneIn
U moet de AV-receiver op uw thuisnetwerk aansluiten
(➔ pagina’s 15, 26).
Tip
• De schermmenu’s worden alleen zichtbaar op een tv die op
de HDMI OUT MAIN is aangesloten.
TuneIn is een nieuwe radiodienst met muziek, sport
en nieuws over de hele wereld.
Meer dan 70.000 radiozenders en 2 miljoen
verzoekprogramma’s zijn geregistreerd, waarvan u
eenvoudig kunt genieten door het kiezen van zenders
of programma’s naar eigen keuze. TuneIn is
voorgeprogrammeerd op de AV-receiver.
Afspelen
1
Druk op NET.
Het scherm netwerkservice verschijnt en het
indicatielampje NET licht op. Als het knippert,
dan is de AV-receiver niet goed aangesloten op
het netwerk. Als een bekabelde LAN-aansluiting
is geselecteerd, moet u controleren of de
ethernetkabel goed op de AV-receiver is
aangesloten. Als draadloze LAN-aansluiting is
geselecteerd, controleer of de Wi-Fi indicator
oplicht.
Tip
• Dezelfde bediening kan worden uitgevoerd door
“Network Service” te selecteren in het hoofdmenu.
2
Gebruik q/w/e/r om “TuneIn” te selecteren,
en druk vervolgens op ENTER.
3
Gebruik q/w om een zender of een programma
te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
Het afspelen begint.
tunein
My Music
0 : 11
Great Artist
My Favorite
Go to Menu
Elk van de volgende menu’s kan worden
geselecteerd door het indrukken van de knop MENU
op de afstandsbediening of het indrukken van de
knop ENTER voor het selecteren van “Go to Menu”.
` Add to My Presets
In dit menu kunnen zenders of programma’s
worden opgeslagen in “My Presets”.
` Remove from My Presets
In dit menu kunnen zenders of programma’s die
opgeslagen zijn in “My Presets” worden
verwijderd.
` Report a problem
Dit menu wordt gebruikt voor het melden van
problemen met de TuneIn-service of het
oplossen van de problemen via een
wizardprogramma.
` View Schedule
In dit menu kunnen programmavermeldingen
van zenders of programma’s worden
weergegeven.
` Clear recents
In dit menu kunnen alle zenders of programma’s die
opgeslagen zijn in “Recents” worden verwijderd.
` Add to My Favorites
In dit menu kunnen zenders of programma’s
worden opgeslagen in “My Favorites”.
Instellen van een account voor TuneIn
Voor het aanmaken van een account voor TuneIn,
opent u een browservenster, zoals Internet
Explorer®, en maakt u verbinding met de website van
tunein.com. Met een TuneIn-account kunt u via de
website van tunein.com snel zenders en
programma’s zoeken en bekijken en als favoriet
opslaan die automatisch verschijnen in uw AVreceiver Mijn voorkeuzezenders-account. Als u al een
account voor TuneIn heeft, selecteert u “Login” en
vervolgens “I have a TuneIn account” in de lijst
bovenin. Vul uw inloggegevens in om in te loggen.
Tip
• Selecteer “Login with a registration code”, en koppel een
apparaat vanaf My page op de website van TuneIn door het
gebruik van een registratiecode die op het scherm wordt
weergegeven. Hiermee kunt u inloggen zonder uw
gegevens te hoeven invullen.
Nl-32
Radiozenders of programma’s van TuneIn
toevoegen aan My Favorites/My Presets
Er zijn twee manieren waarmee u specifieke Internet
radiozenders (programma’s) van de TuneIn kunt
registreren.
• Toevoegen aan My Favorites
Het gekozen programma zal worden toegevoegd aan
“My Favorites” op het netwerkservicescherm, dat
geopend wordt door op NET te drukken.
1. Selecteer radiozenders of programma’s en druk
op de afstandsbediening op de knop MENU.
2. Gebruik q/w voor het selecteren van “Add to My
Favorites” en druk op ENTER.
3. Gebruik q/w/e/r voor het selecteren van “OK”
en druk op ENTER.
Tip
• U kunt de zenders die opgeslagen zijn in “My Favorites”
(➔ pagina 33) een andere naam geven.
• Radiozenders of programma’s van TuneIn
toevoegen aan My Presets
Selecteer “TuneIn” en druk op de knop ENTER voor
het weergeven van een map van “My Presets” op het
scherm waarop Categorie/Regio enz. wordt
weergegeven. Sla uw favoriete zenders of
programma’s in deze map op.
1. Selecteer radiozenders of programma’s en druk
op de afstandsbediening op de knop MENU.
2. Gebruik q/w voor het selecteren van “Add to My
Presets” en druk op ENTER.
Tip
• Als er in “My Presets” geen radiozenders of programma’s
staan opgeslagen, zal de map “My Presets” niet worden
weergegeven.
Afspelen
Andere Internet Radio registreren
U moet de AV-receiver op uw thuisnetwerk aansluiten
(➔ pagina’s 15, 26).
Tip
• De schermmenu’s worden alleen zichtbaar op een tv die op
de HDMI OUT MAIN is aangesloten.
Internetradio-URL’s in de volgende formaten worden
ondersteund: PLS, M3U en podcast (RSS).
Afhankelijk van het type gegevens- of audioformaat
dat door een internetstation wordt gebruikt, is het
mogelijk dat u sommige stations niet kunt beluisteren.
Om andere radiostations op internet te beluisteren,
moet u uw station in “My Favorites” van het scherm
netwerkservice registreren, zoals hieronder
beschreven.
Opmerking
• De diensten kunnen per regio verschillen. Zie de
afzonderlijke instructies voor meer informatie.
• Bepaalde netwerkdiensten of inhoud beschikbaar via dit
apparaat kunnen mogelijk niet toegankelijk zijn in het geval
dat de dienstverlener zijn dienstverlening beëindigt.
1
Selecteer “Network” in het Instelmenu om uw
IP-adres te controleren (➔ pagina 66).
Noteer het IP-adres.
2
3
Start uw webbrowser op uw computer.
Voer het IP-adres van de AV-receiver in in het
veld voor het Internetadres van de browser
(URL).
Als u Internet Explorer® gebruikt, kunt u ook de
URL invoeren door “Open...” te selecteren in het
“File” menu.
Informatie over de AV-receiver wordt dan
weergegeven in uw Internetbrowser (Webinstallatie).
4
Klik op het tabblad “My Favorites” en voer de
naam van het Internet radiostation en de URL
in.
5
Klik op “Save” om de radiozender van internet
op te slaan.
De radiozender op internet wordt vervolgens
toegevoegd aan de “My Favorites”. Om het
geregistreerde station af te spelen, druk op NET
en selecteer daarna “My Favorites” op het
scherm netwerkservice. Een lijst met
geregistreerde Internet radiostations verschijnt.
Selecteer het ene dat u opsloeg en druk op
ENTER.
De indeling van pictogrammen op het
scherm netwerkservice wijzigen
Tip
• U moet uw TV op de HDMI-uitgang aansluiten (HDMI OUT
MAIN) om de volgende instelling op het scherm uit te voeren.
De indeling van pictogrammen kan worden
aangepast door hun posities te veranderen op het
scherm netwerkservice.
1
Druk op NET.
Het scherm netwerkservice wordt geopend.
Tip
• Dezelfde bediening kan worden uitgevoerd door
“Network Service” te selecteren in het hoofdmenu.
Tip
• Als u een nieuw station wilt toevoegen vanaf “My
Favorites”, selecteer een lege gleuf in de lijst en druk op
MENU. Selecteer daarna "Create New Station" en druk op
ENTER.
Nogmaals drukken op ENTER doet het toetsenbordscherm
verschijnen. Gebruik dat toetsenbord om respectievelijk de
naam van het station en de URL in te voeren, en druk dan
op ENTER.
• Als u een opgeslagen station wilt verwijderen uit de “My
Favorites” lijst, druk op MENU met het station
geselecteerd of terwijl het station afspeelt. Gebruik daarna
q/w om “Delete from My Favorites” te selecteren en druk
op ENTER. U kunt ook stations verwijderen uit de Webinstallatie.
• Als u een station een andere naam wilt geven, selecteer het
gewenste station en druk op MENU. Gebruik daarna q/w
om “Rename this station” te selecteren en druk op
ENTER.
• U kunt maximaal 40 Internetradiostations opslaan.
2
Druk op MODE/D (blauw) op de
afstandsbediening.
3
Gebruik q/w/e/r om een pictogram te
selecteren dat verplaatst moet worden, en
druk daarna op ENTER.
4
Gebruik q/w/e/r om nog een pictogram als
de bestemming te selecteren, en druk daarna
op ENTER.
De pictogrammen wisselen van positie en het
bericht “Completed!” verschijnt.
Muziekbestanden vanaf een server
afspelen (DLNA)
U moet de AV-receiver op uw thuisnetwerk aansluiten
(➔ pagina’s 15, 26).
Tip
• De schermmenu’s worden alleen zichtbaar op een tv die op
de HDMI OUT MAIN is aangesloten.
Deze paragraaf beschrijft hoe u via de AV-receiver
muziekbestanden op een computer of mediaserver
kunt afspelen.
Nl-33
Afspelen
Windows Media Player Installatie
2
■ Windows Media Player 11 Installatie
In dit deel wordt uitgelegd hoe u Windows Media
Player 11 moet configureren, zodat de AV-receiver de
muziekbestanden kan weergeven die op uw
computer zijn opgeslagen.
1
2
3
4
5
Selecteer het selectievakje “Share my media”
en klik vervolgens op “OK”.
Er verschijnt een lijst met ondersteunde
apparaten.
Selecteer de AV-receiver in de lijst en klik op
“Allow”.
Het overeenkomstige pictogram wordt
aangevinkt.
Klik op “OK” om het dialoogvenster te sluiten.
Windows Media Player 11 is nu geconfigureerd.
Via de AV-receiver kunt u nu muziekbestanden in
de bibliotheek van uw Windows Media Player 11
afspelen.
Tip
• Windows Media Player 11 kunt u gratis downloaden
van de website van Microsoft.
■ Windows Media Player 12 instellen
In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe u Windows
Media Player 12 moet configureren zodat de AVreceiver de muziekbestanden kan afspelen die op uw
computer zijn opgeslagen.
1
Tip
• Als de media streaming al is geactiveerd, klik dan op
“More streaming options...” in het “Stream” menu om
een lijst met de afspeelapparaten weer te geven die
verbonden zijn met het netwerk. U kunt stap 3
overslaan.
Start Windows Media Player 11.
Vanaf het menu “Library” selecteert u “Media
Sharing”.
Het dialoogvenster “Media Sharing” verschijnt.
Start Windows Media Player 12.
Vanaf het menu “Stream” selecteert u “Turn
on media streaming”.
Er verschijnt een dialoogvenster.
3
Tip
• Dezelfde bediening kan worden uitgevoerd door
“Network Service” te selecteren in het hoofdmenu.
3
Gebruik q/w/e/r om “DLNA” te selecteren, en
druk op ENTER.
4
Gebruik q/w om een server te selecteren, en
druk vervolgens op ENTER.
Het menu wordt weergegeven volgens de
functies van de server.
Verplaats uw cursor en klik op “Turn on media
streaming”.
Er wordt een lijst met mediaservers getoond.
Afhankelijk van de netwerklocatie kan de tekst
enigszins verschillen.
4
In de “Media streaming options”, selecteer de
AV-receiver en bevestig dat deze staat
ingesteld op “Allowed”.
5
Klik op “OK” om het dialoogvenster te sluiten.
Windows Media Player 12 is nu geconfigureerd.
U kunt nu muziekbestanden in de bibliotheek van
uw Windows Media Player 12 afspelen.
Opmerking
• De zoekfunctie werkt niet met mediaservers die deze
functie niet ondersteunen.
• Foto’s en films die op een mediaserver zijn
opgeslagen, kunnen niet via de AV-receiver worden
geopend.
• Afhankelijk van de instellingen om bestanden op de
mediaserver te delen, heeft de AV-receiver mogelijk
geen toegang tot de inhoud. Zie de gebruiksaanwijzing
van de mediaserver.
5
Gebruik q/w om een item te selecteren, en
druk daarna op ENTER of op 1 om het
afspelen te starten.
Muziekbestanden vanaf een server afspelen
(DLNA)
1
2
dlna
Start uw computer of mediaserver.
Druk op NET.
Het scherm netwerkservice verschijnt en het
indicatielampje NET licht op. Als het knippert,
dan is de AV-receiver niet goed aangesloten op
het netwerk. Als een bekabelde LAN-aansluiting
is geselecteerd, moet u controleren of de
ethernetkabel goed op de AV-receiver is
aangesloten. Als draadloze LAN-aansluiting is
geselecteerd, controleer of de Wi-Fi indicator
oplicht.
Nl-34
My favorite song 1
0 :11 / 3:00
Artist name
My favorite album
Opmerking
• Afhankelijk van de mediaserver, werkt 5/4/3
mogelijk niet.
• Als de melding “No Item.” verschijnt, betekent dat, dat
er geen informatie van de server gehaald kan worden.
Controleer in dat geval uw server-, netwerk- en AVreceiver-verbindingen.
Afspelen
Muziekbestanden vanaf een gedeelde
map afspelen
Dit deel beschrijft hoe u muziekbestanden op een
computer of NAS (Network Attached Storage) via de
AV-receiver kunt weergeven.
5
Selecteer “Share” onder “Network File and
Folder Sharing”.
6
Selecteer “Everyone” uit het
vervolgkeuzemenu, klik op “Add”, en klik
daarna op “Share”.
■ De opties voor delen instellen
Druk op “Choose homegroup and sharing
options” in het configuratiescherm.
Selecteer “Change advanced sharing
settings”.
3
Onder “Home or Work”, controleer of de
volgende items zijn aangevinkt:
“Turn on network discovery”, “Turn on file and
printer sharing”, “Turn on sharing so anyone with
network access can read and write files in the
Public folders”, en “Turn off password protected
sharing”.
4
Om te genieten van Home Media moet u eerst een
gedeelde map aanmaken op uw computer.
1
■ Een gedeelde map aanmaken
Klik met de rechtermuisknop op de map die u
wilt delen.
2
3
Selecteer “Properties”.
4
Selecteer het selectievakje “Share this folder”
en klik vervolgens op “OK”.
Op het tabblad “Sharing” selecteert u
“Advanced Sharing”.
Gebruik q/w om de gewenste gedeelde map te
selecteren, en druk daarna op ENTER.
5
Wanneer een gebruikersnaam en
wachtwoorden worden gevraagd, voert u de
nodige aanmeldingsgegevens in.
Tip
Muziekbestanden vanaf een gedeelde map
afspelen
Selecteer “Save changes” en klik op “OK” in
het configuratiescherm.
1
4
• De aanmeldingsgegevens worden onthouden voor de
volgende keer dat u zich aanmeldt.
• De aanmeldingsgegevens zijn deze van het
gebruikersaccount ingesteld bij aanmaak van een
gedeelde map.
• Bij gebruik van NAS (Network Attached Storage),
raadpleeg de handleiding meegeleverd met uw NASunit.
• Als deze optie niet beschikbaar is, controleer of “View
by:” ingesteld is op “Category”.
2
Tip
Opmerking
Tip
Druk op NET.
Het scherm netwerkservice verschijnt en het
indicatielampje NET licht op. Als het knippert,
dan is de AV-receiver niet goed aangesloten op
het netwerk. Als een bekabelde LAN-aansluiting
is geselecteerd, moet u controleren of de
ethernetkabel goed op de AV-receiver is
aangesloten. Als draadloze LAN-aansluiting is
geselecteerd, controleer of de Wi-Fi indicator
oplicht.
Tip
• Dezelfde bediening kan worden uitgevoerd door
“Network Service” te selecteren in het hoofdmenu.
2
Gebruik q/w om een server te selecteren, en
druk vervolgens op ENTER.
• De servernaam van uw computer kan worden
weergegeven op het scherm met de
computereigenschappen.
Tip
• Met deze instelling kan iedereen de map openen. Als
u een gebruikersnaam en wachtwoord wilt toewijzen
aan de map, voer de betreffende instellingen uit voor
“Permissions” in “Advanced Sharing” van het tabblad
“Sharing”.
• Controleer of “Workgroup” juist is ingesteld.
Windows 8/Windows 7 configuratie
1
3
Gebruik q/w/e/r om “Home Media” te
selecteren, en druk op ENTER.
Nl-35
6
Gebruik q/w om een muziekbestand te
selecteren, en druk vervolgens op ENTER of 1.
Het afspelen van het geselecteerde bestand
begint.
Afspelen
Afspeelbediening op afstand
5
U moet de AV-receiver op uw thuisnetwerk aansluiten
(➔ pagina’s 15, 26).
Tip
Tip
• De schermmenu’s worden alleen zichtbaar op een tv die op
de HDMI OUT MAIN is aangesloten.
Afspelen op afstand wordt ondersteund door
Windows Media Player 12.
Afspelen op afstand betekent dat u met de AVreceiver in het thuisnetwerk via de afstandsbediening
de muziekbestanden kunt afspelen die op een
mediaserver of computer zijn opgeslagen.
• In het “Stream” menu, bevestig dat “Allow remote
control of my Player...” is aangevinkt.
Muziek afspelen via de afstandsbediening
1
2
Windows Media Player 12 instellen
In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe u Windows
Media Player 12 moet configureren zodat de AVreceiver de muziekbestanden kan afspelen die op uw
computer zijn opgeslagen.
1
2
Vanaf het menu “Stream” selecteert u “Turn
on media streaming”.
Er verschijnt een dialoogvenster.
• Als de media streaming al is geactiveerd, klik dan op
“More streaming options...” in het “Stream” menu om
een lijst met de afspeelapparaten weer te geven die
verbonden zijn met het netwerk. U kunt stap 3
overslaan.
4
3
Verplaats uw cursor en klik op “Turn on media
streaming”.
Er wordt een lijst met mediaservers getoond.
Afhankelijk van de netwerklocatie kan de tekst
enigszins verschillen.
In de “Media streaming options”, selecteer de
AV-receiver en bevestig dat deze staat
ingesteld op “Allowed”.
Schakel de AV-receiver in.
Start Windows Media Player 12.
Om via de afstandsbediening muziekbestanden
af te spelen, moet u eerst Windows Media Player
12 configureren.
Klik in Windows Media Player 12 met de
rechtermuisknop op een muziekbestand.
Het rechterklik-menu wordt geopend.
Tip
Start Windows Media Player 12.
Tip
3
Klik op “OK” om het dialoogvenster te sluiten.
Windows Media Player 12 is nu geconfigureerd.
U kunt nu muziekbestanden in de bibliotheek van
uw Windows Media Player 12 afspelen.
• Voor het selecteren van een andere mediaserver
selecteert u de mediaserver van uw keuze vanaf het
Other Libraries-menu op Windows Media Player 12.
4
Zie AV-receiver in “Remote playback”.
Het scherm “Play to” verschijnt en AV-receiver
begint met afspelen. Tijdens het via de
afstandsbediening afspelen van
muziekbestanden kunt u vanaf het scherm “Play
to” van Windows 8/Windows 7 gewoon op uw
computer werken.
Het afspeelscherm wordt op de aangesloten tv
weergegeven.
Tip
• Als het besturingssysteem van uw computer
Windows 8 is, klikt u op “Play to” en selecteer de AVreceiver.
Nl-36
5
Het volume aanpassen.
U kunt het volume aanpassen door in het venster
“Remote playback” de volumeregelaar te
verschuiven. Het standaard maximale
geluidsniveau is 64. Om dit te wijzigen, vult u de
waarde vanaf de Web-installatie in uw browser
in. Zie stap 3 van “Andere Internet Radio
registreren” voor details (➔ pagina 33).
De waarde van het volume van de
afstandsbediening en de waarde van het volume
van de AV-receiver komen niet altijd overeen.
Aanpassingen die u op het volume in de AVreceiver aanbrengt, zijn niet automatisch gelijk
aan die in het venster “Remote playback”.
Opmerking
• Afspelen via de afstandsbediening kan in geen van de
volgende gevallen worden gebruikt:
– Netwerkservices worden gebruikt.
– De inhoud wordt afgespeeld vanaf een USB-apparaat.
– “Agree” wordt niet geselecteerd op het “DISCLAIMER”scherm dat op de tv wordt weergegeven wanneer u de
NET ingangsselector op de AV-receiver voor de eerste
keer selecteert.
Afspelen
Naar de AM/FM-radio luisteren
2
Dit deel beschrijft de procedure voor het gebruik van
de toetsen op het voorpaneel, tenzij anders
gespecificeerd.
Als er op een station is afgestemd, verschijnt de
TUNED-indicator. Als er wordt afgestemd op een
stereo FM-station, wordt de FM STEREO
indicator zichtbaar, zoals afgebeeld.
Het gebruik van de tuner
Met de ingebouwde tuner kunt u luisteren naar AMen FM-radiostations. U kunt uw favoriete stations als
voorkeuzezender opslaan.
U kunt tevens de stapjes van de frequentie wijzigen
(➔ pagina 63).
1
2
FM STEREO
Tip
• Het afstemmen van zwakke FM-stereo stations
Indien het signaal van een stereo FM-station zwak is,
kan het onmogelijk zijn om een goede ontvangst te
hebben. Schakel in dit geval over op de handmatige
tuning-modus, en luister naar het station in mono.
Radiostations afstemmen
■ Handmatige tuning-modus
In de handmatige tuning-modus worden de FMstations in mono ontvangen.
■ Auto tuning-modus
1
Druk op de TUNING MODE toets zodat de
AUTO indicator op het scherm van de AVreceiver onzichtbaar wordt.
2
Houd de TUNING q/w toets ingedrukt.
De frequentie wijzigt niet meer als u de toets
loslaat.
Druk herhaaldelijk op de toetsen om de
frequentie stap voor stap te wijzigen.
1
Druk op de toets TUNING MODE zodat de
indicator AUTO op het scherm van de AVreceiver zichtbaar wordt.
1
Druk op de afstandsbediening herhaaldelijk
op de toets TUNER om “AM” of “FM” te
selecteren, gevolgd door de toets D.TUN.
(Huidige display hangt af van het land.)
Frequentie
(Huidige display hangt af van het land.)
■ Stations afstemmen via de frequentie
U kunt rechtstreeks afstemmen op AM en FM stations
door hun frequentie in te voeren.
TUNED
AUTO
Druk herhaaldelijk op TUNER om “AM” of
“FM” te selecteren.
In dit voorbeeld werd FM geselecteerd.
Telkens als u op de TUNER-toets drukt, wisselt
de radioband tussen AM en FM.
Band
Druk op TUNING q/w.
Het zoeken stopt als een station wordt
aangetroffen.
Het opslaan van AM/FM-voorkeuzezenders
U kunt een combinatie van tot 40 favoriete AM/FM
radiostations opslaan als voorkeuzezender.
1
Stem af op het AM/FM-station dat u wilt
opslaan als voorkeuzezender.
Zie de vorige paragraaf.
2
Druk op MEMORY.
Het zendernummer knippert.
(Huidige display hangt af van het land.)
3
Nl-37
Gebruik binnen 8 seconden de cijfertoetsen
om de frequentie van het radiostation in te
voeren.
Om bijvoorbeeld af te stemmen op 87,5 (FM),
drukt u op 8, 7, 5 of 8, 7, 5, 0.
Als u het verkeerde nummer hebt ingevuld, kunt
u dit na 8 seconden opnieuw proberen.
Gebruik als het zendernummer knippert
(ongeveer 8 seconden) de PRESET e/r
toetsen om een voorkeuzezender te kiezen
tussen 1 en 40.
Afspelen
4
Druk nogmaals op de MEMORY toets om het
station of het kanaal op te slaan.
Het station of het kanaal wordt opgeslagen en
het zendernummer stopt met knipperen.
Herhaal deze procedure voor al uw favoriete
AM/FM radiostations.
■ Voorkeuzezender selecteren
1
Gebruik voor het selecteren van een
voorkeuzezender PRESET e/r op de AVreceiver, of CH +/– op de afstandsbediening.
Tip
• U kunt ook de cijfertoetsen op de afstandsbediening
gebruiken om rechtstreeks een voorkeuzezender te
selecteren.
■ Voorkeuzezenders wissen
1
Selecteer de voorkeuzezender die u wilt
wissen.
Zie de vorige paragraaf.
2
Druk terwijl u de toets MEMORY ingedrukt
houdt op de toets TUNING MODE.
De voorkeuzezender wordt gewist en het
nummer ervan verdwijnt van het display van de
AV-receiver.
RDS gebruiken
Als er op een RDS-station is afgestemd, verschijnt de
RDS-indicator.
Wanneer het station tekstinformatie uitzendt, kan de
tekst worden weergegeven.
■ Wat is RDS?
RDS staat voor Radio Data System en is een
methode voor het meezenden van informatie met FMradiosignalen. Het werd ontwikkeld door de European
Broadcasting Union (EBU) en is beschikbaar in de
meeste Europese landen. Veel FM-stations maken er
tegenwoordig gebruik van. Naast het zichtbaar
maken van tekstinformatie, kan RDS u ook helpen
om radiostations te vinden op type (bijv. nieuws,
sport, rock, enz.).
De AV-receiver ondersteunt vier types RDSinformatie:
PS (Program Service)
Als u afstemt op een RDS-zender die PS-informatie
uitzendt, wordt de naam van de zender zichtbaar. Als
u op de toets DISPLAY drukt ziet u gedurende 3
seconden de frequentie.
RT (Radio Text)
Als u afstemt op een RDS-station dat tekstinformatie
uitzendt, wordt de tekst zichtbaar op het display van
de AV-receiver.
PTY (Program Type)
Hiermee kunt u naar RDS radiostations zoeken op
type.
TP (Traffic Program)
Hiermee kunt u naar RDS radiostations zoeken die
verkeersinformatie uitzenden (➔ pagina 39).
Opmerking
• RDS werkt alleen in gebieden waar RDS-uitzendingen
beschikbaar zijn.
• In sommige gevallen zijn de lettertekens die worden
weergegeven op de AV-receiver niet dezelfde als de tekens
die worden uitgezonden door het radiostation. Verder
kunnen er ook onverwachte lettertekens worden
weergegeven, als er niet ondersteunde lettertekens worden
ontvangen. Dit is geen storing.
• Indien het signaal van een RDS-station zwak is, kan de
RDS-informatie onderbroken of helemaal niet worden
weergegeven.
Nl-38
■ Weergeven van radiotekst (RT)
1
Druk eenmaal op RT/PTY/TP.
De RT informatie scrollt over het display van de
AV-receiver.
Opmerking
• De melding “Waiting” kan zichtbaar worden terwijl de
AV-receiver wacht op RT-informatie.
• Indien de melding “No Text Data” zichtbaar wordt, is
er geen RT informatie beschikbaar.
■ Stations zoeken op type (PTY)
U kunt naar radiostations zoeken op type.
1
Druk twee keer op RT/PTY/TP.
Het huidige programmatype verschijnt op het
display van de AV-receiver.
2
Gebruik de PRESET e/r toetsen om het
gewenste programmatype te selecteren.
Zie de tabel verder in dit hoofdstuk.
3
Druk om het zoeken te starten op ENTER.
De AV-receiver zoekt tot hij een station vindt van
het type dat u aangaf, stopt kort op dit punt, en
gaat daarna door met zoeken.
4
Indien een station waarnaar u wilt luisteren
wordt gevonden, druk dan op ENTER.
Indien er geen stations worden gevonden, wordt
de melding “Not Found” zichtbaar.
Afspelen
■ Luisteren naar verkeersinformatie (TP)
RDS Programmatypes (PTY)
U kunt zoeken naar stations die verkeersinformatie
uitzenden.
Type
Display
Geen
None
Nieuws
News
Zaken
Affairs
1
2
Druk drie keer op de toets RT/PTY/TP.
Indien het huidige radiostation TP (Traffic
Program) uitzendt, verschijnt “[TP]” op het
display van de AV-receiver. Indien “TP” verschijnt
zonder vierkante haken, dan betekent dit dat het
station geen TP uitzendt.
Druk om een station te vinden dat TP uitzendt
op ENTER.
De AV-receiver zoekt tot hij een station vindt dat
TP uitzendt.
Indien er geen stations worden gevonden, wordt
de melding “Not Found” zichtbaar.
Informatie
Info
Sport
Sport
Onderwijs
Educate
Drama
Drama
Cultuur
Culture
Wetenschap en technologie Science
Diverse
Varied
Pop muziek
Pop M
Rock muziek
Rock M
Ontspannende muziek
Easy M
Licht klassiek
Light M
Klassiek
Classics
Andere muziek
Other M
Het weer
Weather
Financies
Finance
Kinderprogramma’s
Children
Sociaal
Social
Religie
Religion
Bellen
Phone In
Reizen
Travel
Ontspanning
Leisure
Jazz muziek
Jazz
Country muziek
Country
Nationale muziek
Nation M
Oldies muziek
Oldies
Folk muziek
Folk M
Documentair
Document
Alarmtest
TEST
Alarm
Alarm!
Nl-39
Audio en video afspelen vanaf
afzonderlijke bronnen
U kunt naar de audio luisteren van een ingangsbron
terwijl u de video van een andere bekijkt. Deze functie
werkt dankzij het feit dat als er een alleen-audio
ingangsbron (PHONO, TV/CD, TUNER) wordt
geselecteerd, de video ingangsbron ongewijzigd blijft.
De volgende procedure laat zien hoe te luisteren naar
een audiobron van een CD-speler aangesloten op
TV/CD IN terwijl u de videobron van een Blu-ray
Disc/DVD-speler aangesloten op BD/DVD bekijkt.
Tip
• Om een ingangsselector als audio-exclusieve te gebruiken,
moet u alle video-ingangen toekennen aan “- - - - -”
(➔ pagina 53).
1
2
Druk op BD/DVD.
3
Start afspelen op uw Blu-ray Disc/DVD- en CDspelers.
U kunt nu genieten van uw Blu-ray Disc/DVD met
het geluid van uw CD-speler.
Druk op TV/CD.
De audio-uitgang wijzigt naar de CD-bron, maar
de video van de vorige geselecteerde BD/DVD
blijft behouden.
Afspelen
De luistermodi gebruiken
Opmerking
Over luistermodi
De luistermodi van de AV-receiver kunnen uw
luisterruimte omvormen in een film- of concertzaal,
met high fidelity en een verbazingwekkend surroundgeluid.
PURE AUDIO MOVIE/TV, MUSIC, GAME
Luistermodi selecteren
■ Toetsen voor luistermodi
Druk eerst op RECEIVER.
MUSIC
MOVIE/TV
GAME
STEREO
MOVIE/TV-toets
Deze toets selecteert de luistermodi, bedoeld voor
gebruik bij film en tv.
MUSIC-toets
Deze toets selecteert de luistermodi, bedoeld voor
gebruik bij muziek.
GAME-toets
Deze toets selecteert de luistermodi, bedoeld voor
gebruik bij videospellen.
STEREO toets
Met deze toets selecteert u de Stereo luistermodus
en de Alle kanalen Stereo luistermodus.
PURE AUDIO toets en indicator
Met deze toets selecteert u de luistermodus Pure
Audio.
Als deze modus is geselecteerd, zijn het display van
de AV-receiver en de analoge videocircuits
uitgeschakeld. Alleen videosignalen die als invoer
door de HDMI-ingang gaan, kunnen vanaf de HDMIuitgang worden weergegeven. De indicator gaat
branden wanneer deze modus geselecteerd is.
Nogmaals op deze toets drukken om de vorige
luistermodus te selecteren.
Nl-40
• De luistermodi Dolby Digital en DTS kunnen alleen worden
geselecteerd indien uw Blu-ray Disc/dvd-speler
aangesloten is op de AV-receiver met een digitale
audioverbinding (coaxiaal, optisch of HDMI).
• De luistermodi die u kunt selecteren, hangen af van het
formaat van het ingangssignaal. Om het formaat te
controleren, zie “De broninformatie weergeven”
(➔ pagina 44).
• Indien er een hoofdtelefoon is aangesloten, kunt u de
volgende luistermodi selecteren: Pure Audio, Mono, Direct,
en Stereo.
Afspelen
■ Onkyo-Original DSP luistermodi
Ingangsbron
De volgende audioformaten worden ondersteund door de luistermodi.
A
Dit is mono (monofoon) geluid.
S
Dit is stereo (stereofoon) geluid. Twee onafhankelijke
audiosignaalkanalen worden weergegeven via twee luidsprekers.
D
Dit is 5.1-kanaal surroundgeluid. Dit surroundsysteem heeft 5
hoofdkanalen met geluid en een zesde subwooferkanaal (punt 1 kanaal
genoemd).
F
Dit is 7.1-kanaal surroundgeluid. Dit is een verdere geluidsverbetering
naar 5.1-kanaalgeluid met twee aanvullende luidsprekers die een
grotere geluidsontwikkeling en preciezere geluidspositionering bieden.
G
Dit is DTS-ES-surroundgeluid. Dit surroundsysteem kan een discrete of
een matrix-gecodeerde zesde kanaal produceren vanuit bestaand DTS
5.1-gecodeerd materiaal.
H
Dit is Dolby Digital EX surroundgeluid. Dit levert een midden achtersurroundkanaal vanuit 5.1-kanaalbronnen.
Luidsprekeropstelling
Deze afbeelding toont welke luidsprekers in elk kanaal zijn geactiveerd. Zie
“Speaker Configuration” voor de luidsprekerinstelling (➔ pagina 54).
Z
X
Luistermodus
Beschrijving
Orchestra
Geschikt voor klassieke of operamuziek.
Deze modus accentueert de surroundkanalen, zodat het stereobeeld
verbreedt, en simuleert de natuurlijke
galm van een grote zaal.
Or ches t r a
Unplugged
Un p l u g g e d
Studio-Mix
S t u d i o –M i x
TV Logic
TV
Log i c
C
Game-RPG
G ame – RPG
Game-Action
G ame – A c t i o n
Game-Rock
B
V
G ame – R o c k
Game-Sports
Ingangs- Luidsprekerbron
opstelling
A CN
S
D
F
G
Geschikt voor akoestische instrumenten, H
zang, en jazz. Deze modus accentueert
het stereobeeld vooraan, wat de indruk
geeft dat u zich recht voor het podium
bevindt.
Geschikt voor rock of popmuziek.
Luisteren naar muziek in deze modus
creëert een levendig geluidsveld met
een krachtig geluidsbeeld, zoals in een
club of op een rockconcert.
Deze modus voegt realistisch geluid toe
aan tv-shows, geproduceerd in een tvstudio, surround-effecten aan de
volledige sound, en duidelijkheid aan de
stemmen.
In deze modus heeft het geluid een
dramatisch effect met een gelijkaardige
atmosfeer als de Orchestra-modus.
In deze modus is het geluidsveld
verschillend met nadruk op het
basgeluid.
In deze modus wordt de geluidsdruk
benadrukt om het live-gevoel te
verhogen.
Geschikt voor audiobron met veel galm.
G ame – S p o r t s
All Ch Stereo
A l l
Ch
S t e r eo
Full Mono
Fu l l
Nl-41
Mo n o
Ideaal voor achtergrondmuziek. Deze
modus vult de volledige luisterruimte
met stereogeluid vanaf de voor-,
surround-, en de surround
achterluidsprekers.
In deze modus geven alle luidsprekers
hetzelfde geluid in mono, zodat het
geluid dat u hoort hetzelfde is, ongeacht
de plaats waar u zich bevindt in de
luisterruimte.
XCN
Afspelen
Luistermodus
Beschrijving
Ingangs- Luidsprekerbron
opstelling
Luistermodus
Beschrijving
T-D (TheaterDimensional)
Bij deze modus kunt u genieten van virtueel
surround-geluid, zelfs met slechts twee of
drie luidsprekers. Dit werkt door het regelen
van de manier waarop het geluid het linkeren het rechteroor van de luisteraar bereikt.
Goede resultaten kunnen onmogelijk zijn als
er teveel galm is, zodat we u adviseren deze
modus alleen te gebruiken in een omgeving
met weinig of geen natuurlijke galm.
A ZXC
S N
D
F
G
H
DSD*3
In deze modus wordt de audio van de
D XCN
ingangsbron weergegeven zonder
surround-sound bewerking. De
luidsprekeropstelling (aanwezigheid van
luidsprekers), cross-over-frequenties,
luidsprekerafstanden, de A/V Syncinstellingen en veel van de verwerking
D XCN
die is ingesteld via de audio-instelling is
ingeschakeld. Zie “Installatie op het
F XCN*2
scherm” voor meer details (➔ pagina 47).
T–D
DSD
Dolby Digital
Do l b y
Do l b y
Do l b y
Luistermodus
Beschrijving
Ingangs- Luidsprekerbron
opstelling
Pure Audio*1
In deze modus worden het display en de
videocircuits uitgeschakeld, waardoor de
mogelijke ruisbronnen worden
geminimaliseerd voor ultieme kwaliteit
bij de high-fidelity weergave. (Omdat de
analoge videocircuits uitgeschakeld zijn,
kunnen alleen videosignalen die binnen
komen via HDMI IN worden
weergegeven vanaf de HDMI-uitgang.)
A ZXC
S N*2
D
F
G
H
Direct
D i r ec t
Stereo
S t e r eo
Mono
Mo n o
Multichannel
Mu l t i c h
D
+
Dolby TrueHD
■ Luistermodi
Pu r eAAu d i o
D
Dolby Digital Plus*4
D XCN
DTS
DTS-HD High
Resolution Audio
D T S – HD
D XCN
F XCN*2
HR
DTS-HD Master
Audio
DTS Express
DTS
DTS
ZXC
N
96 / 24
DTS-ES Discrete*6
ES
D XCN
F
Nl-42
D XCN
Exp r ess
DTS 96/24*5
Gebruik deze modus om te kijken naar een
oude film met een mono geluidsspoor, of
gebruik de modus bij geluidssporen in een
vreemde taal die is opgenomen in de linker
en rechter kanalen van sommige films.
Kan ook worden gebruikt bij dvd’s of
andere bronnen met multiplex geluid,
zoals karaoke dvd’s.
Deze modus wordt gebruikt bij PCM
multikanaals bronnen.
T r u e HD
DTS
D T S – HD MS T R
In deze modus wordt de audio van de
ingangsbron weergegeven zonder
surround-sound bewerking. De
luidsprekeropstelling (aanwezigheid van
luidsprekers) en luidsprekerafstanden zijn
ingeschakeld, maar veel van de verwerking
die is ingesteld via de audio-instelling is
uitgeschakeld. Zie “Installatie op het
scherm” voor meer details (➔ pagina 47).
Het geluid wordt weergegeven door de
voorluidsprekers links en rechts en de
subwoofer.
Ingangs- Luidsprekerbron
opstelling
D i sc r e t e
Deze modus wordt gebruikt bij DTS
D XCN
96/24-bronnen. Dit is hoge resolutie DTS
met een 96 kHz sampling-frequentie en
24-bit resolutie, voor een superieure
getrouwheid. Gebruik deze modus bij
dvd’s met een DTS 96/24-logo.
Deze modus is bedoeld voor gebruik bij G V
DTS-ES Discrete-soundtracks, die
gebruikmaken van een discreet
surround achterkanaal voor een echte
6.1/7.1-kanaals weergave. De zeven
totaal afzonderlijke audiokanalen bieden
een beter ruimtelijk beeld en een 360graden geluidsveld, perfect voor geluid
dat zich verplaatst over de surroundkanalen. Gebruik deze modus bij dvd’s
met het logo DTS-ES, vooral dvd’s met
een DTS-ES Discrete-soundtrack.
Afspelen
Luistermodus
Beschrijving
DTS-ES Matrix*6
Deze modus is bedoeld voor gebruik bij G V
DTS-ES Matrix-soundtracks, die
gebruikmaken van een matrix-gecodeerd
achterkanaal voor 6.1/7.1-kanaals
weergave. Gebruik deze modus bij dvd’s
met het logo DTS-ES, vooral dvd’s met
een DTS-ES Matrix-soundtrack.
ES Ma t r i x
Ingangs- Luidsprekerbron
opstelling
Dolby Pro Logic IIx*7 Dolby Pro Logic IIx deze modus breidt
2-kanaals bronnen uit naar 7.1Dolby Pro Logic II
kanaalweergave. Hierbij ontstaat een erg
PL
Mo v i e
natuurlijke en naadloze geluidservaring
die de luisteraar volledig omgeeft. Net
als bij muziek en film kunnen ook
PL
Mu s i c
videospellen voordeel hebben van
dramatische ruimtelijke effecten.
PL
Game
PL
x
Mo v i e
PL
x
Mu s i c
PL
x
Game
Luistermodus
Beschrijving
Dolby EX
Deze modi breiden 5.1-kanaals bronnen D V
uit naar 6.1/7.1-kanaals weergave. Ze
H
zijn bijzonder geschikt voor Dolby EX
soundtracks, die een matrix-gecodeerd
surround achterkanaal gebruiken. Het
bijkomend kanaal voegt een extra
dimensie toe en zorgt voor een
omhullende geluidservaring, perfect
voor roterende en fly-by geluidseffecten.
Do l b y
EX
Do l b y
D
DTS Neo:6
Als u geen gebruikmaakt van surround S XCN
achterluidsprekers, wordt Dolby Pro
Logic II gebruikt in plaats van Dolby Pro
Logic IIx.
• Dolby PLIIx Movie
Gebruik deze modus bij elke stereo of
Dolby Surround (Pro Logic) film (bijv.
tv, dvd, vhs).
• Dolby PLIIx Music
Gebruik deze modus bij elke stereo of
Dolby Surround (Pro Logic)
muziekbron (bijv. cd, radio, cassette, tv,
vhs, dvd).
• Dolby PLIIx Game
Gebruik deze modus bij videospellen,
met name die met het Dolby Pro Logic
II-logo.
Ne o : 6
C i n ema
Ne o : 6
Mu s i c
Ne o : 6
• Dolby PLIIx Movie
D V
• Dolby PLIIx Music
Deze modi maken gebruik van de modi
Dolby Pro Logic IIx om 5.1kanaalbronnen uit te breiden voor 7.1kanaalweergave.
Dolby Pro Logic IIz
Height
PL
z
He i g h t
Dolby Pro Logic IIz Height is gemaakt
voor het effectiever gebruik van bestaand
programmamateriaal wanneer hoogte
kanaalluidsprekerweergaven aanwezig
zijn. Dolby Pro Logic IIz Height kan
worden gebruikt voor het door elkaar
mengen van diverse bronnen van films
en muziek, maar werkt vooral goed voor
het mengen van spelmateriaal.
EX
S B
D
F
G
H
Nl-43
Ingangs- Luidsprekerbron
opstelling
Deze modus breidt elke 2-kanaals bron
uit naar 7.1-kanaals weergave. De
modus maakt gebruik van zeven volle
bandbreedte kanalen aan matrix
decodering voor matrix-gecodeerd
materiaal, wat leidt tot een erg
natuurlijke en naadloze geluidservaring,
die de luisteraar volledig omgeeft.
• DTS Neo:6 Cinema
S XCN
Gebruik deze modus bij elke stereo film
(bijv., tv, dvd, vhs).
• DTS Neo:6 Music
Gebruik deze modus bij om het even
welke stereo muziekbron (bijv., cd,
radio, cassette, tv, vhs, dvd).
• DTS Neo:6
D V
Deze modus gebruikt DTS Neo:6 om
5.1-kanaals bronnen uit te breiden naar
6.1/7.1-kanaals weergave.
Afspelen
Opmerking
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
Pure Audio kan niet worden geselecteerd als Zone 2
actief is.
Als u Zone 2 activeert terwijl Pure Audio geselecteerd is,
wordt de luistermodus bovendien automatisch naar
Direct geschakeld.
De betreffende luidsprekers zullen het geluid op basis
van de audiokanalen in de bron weergeven.
De AV-receiver kan het DSD-signaal invoeren vanaf
HDMI IN. Afhankelijk van de speler kan het instellen van
de uitgang aan de kant van de speler naar de PCM voor
beter geluid zorgen.
Voor de Blu-ray discs wordt Dolby Digital gebruikt in een
3.1/5.1-kanaal luidsprekersysteem.
DTS wordt gebruikt afhankelijk van de configuratie van
de AV-receiver.
Als er geen surround achterluidsprekers zijn, wordt DTS
gebruikt.
Als er geen surround achterluidsprekers zijn, wordt Dolby
Pro Logic II gebruikt.
De broninformatie weergeven
U kunt als volgt informatie weergeven over de huidige
ingangsbron.
1
Druk eenmaal op RECEIVER gevolgd door
herhaaldelijk op DISPLAY om door de
beschikbare informatie te bladeren.
Tip
• U kunt ook de DISPLAY op de AV-receiver gebruiken.
De volgende informatie kan over het algemeen
worden weergegeven.
Ingangsbron &
volume*1
Sampling-frequentie*2
Resolutie
ingangssignaal
Uitgangsresolutie
*2
1
Druk eenmaal op de RECEIVER-toets gevolgd
door herhaaldelijk op SLEEP om de vereiste
slaaptijd te selecteren.
De slaaptijd kan worden ingesteld van 90 tot 10
minuten in stappen van 10 minuten.
De indicator SLEEP wordt op het display van de
AV-receiver zichtbaar als de sluimer-timer is
ingesteld. De gespecificeerde slaaptijd wordt
circa 5 seconden weergegeven, waarna het
vorige display weer verschijnt.
• Druk herhaaldelijk op de toets SLEEP om de
sluimertimer te annuleren tot de SLEEP indicator
verdwijnt.
• Druk, om de tijd te controleren tot de AV-receiver gaat
slapen, op de toets SLEEP. Als u nogmaals op SLEEP
drukt, dient u erop te letten dat, wanneer de getoonde
tijdsduur gelijk of minder dan 10 minuten is, de
sluimertimer uit gaat.
Signaalformaat*2
*1
Met de sluimertimer kunt u de AV-receiver zo
instellen dat hij zichzelf uitschakelt na een gegeven
periode.
Tip
Luistermodus
Afhankelijk van het ingangssignaal wordt de
luistermodus mogelijk niet geselecteerd. De
signaalingang vanaf de externe AV-componenten
kan als volgt door de functie worden weergegeven.
De sluimertimer gebruiken
Indien er naar AM- of FM-radio wordt geluisterd, worden
de band, het preset-nummer en de frequentie
weergegeven.
Indien het ingangssignaal digitaal is, wordt de
formaatinformatie weergegeven. De informatie wordt
ongeveer drie seconden weergegeven, waarna de vorige
informatie weer verschijnt.
Nl-44
Afspelen
De helderheid van het display instellen
Het geluid dempen van de AV-receiver
U kunt de helderheid van het display van de AVreceiver instellen.
U kunt het geluid van de AV-receiver tijdelijk dempen
(mute).
1
1
Druk eenmaal op RECEIVER gevolgd door
herhaaldelijk op DIMMER om te schakelen
tussen: normaal, dimmer, of helderheid van
dimmer.
Druk op RECEIVER gevolgd door MUTING.
Het geluid wordt gedempt en de indicator
MUTING knippert op het display van de AVreceiver.
Tip
Het ingangsdisplay veranderen
Als u een u-geschikte Onkyo component aansluit,
moet u het ingangsdisplay configureren zodat u
correct kan werken.
Deze instelling kan alleen worden uitgevoerd vanaf
het voorpaneel.
1
Druk op TV/CD of op GAME.
“TV/CD” of “GAME” verschijnt op het display van
de AV-receiver.
2
Houd dezelfde toets ingedrukt (ongeveer
3 seconden) om het ingangsdisplay te
wijzigen.
Herhaal deze stap om het gewenste
ingangsdisplay te selecteren.
TV/CD → DOCK
TAPE
■ GAME:
GAME ↔ DOCK
→
→
■ TV/CD:
• Om het geluid weer in te schakelen, nogmaals
drukken op de toets MUTING, of het volume regelen.
• De functie voor het dempen van het geluid (Mute)
wordt automatisch geannuleerd als de AV-receiver op
standby wordt gezet.
“
Opmerking
• “DOCK” kan worden geselecteerd voor de “TV/CD” of
“GAME”-ingangsselector, maar niet tegelijkertijd.
• Voer de juiste bedieningscode van de
afstandsbediening in voordat u de afstandsbediening
voor het eerst gebruikt (➔ pagina 71).
Nl-45
Afspelen
Het hoofdmenu gebruiken
Het hoofdmenu biedt snelle toegang tot regelmatig
gebruikte menu’s.
Tip
• De schermmenu’s worden alleen zichtbaar op een tv die op
de HDMI OUT MAIN is aangesloten.
1
Druk op RECEIVER gevolgd door HOME.
Het hoofdmenu wordt op het tv-scherm
uitvergroot.
Tip
• U kunt ook de HOME op de AV-receiver gebruiken.
■ InstaPrevue
` Met deze selectie kunt u een voorbeeld van
audio/videostromen weergeven van HDMIingangen (HDMI IN 1/2/3/4/5). Zelfs met
meerdere componenten aangesloten via HDMI,
kunt u gemakkelijk schakelen tussen ingangen
omdat hun voorbeelden worden weergegeven op
één enkel scherm.
Druk op ENTER om het hoofdvoorbeeld weer te
geven (huidige geselecteerde HDMI-ingang) en
de aanvullende voorbeelden (andere HDMIingangen). Gebruik q/w of e/r om een
voorbeeld miniatuurweergave te selecteren, en
drukken op ENTER schakelt de AV-receiver
naar die ingangsbron.
Tip
• Als er geen videosignalen zijn, worden de
miniatuurweergaven gevuld in het zwart.
• U kunt het aantal voorbeeld miniatuurweergaven
bepalen zowel als hun positie op het scherm
(➔ pagina 65).
2
Gebruik e/r of q/w en ENTER om de juiste
selectie te maken.
Druk op HOME om het menu te sluiten.
■ Setup
` Met deze selectie hebt u toegang tot de algemene
instellingen van het instelmenu op het scherm.
Druk op ENTER om het instelmenu weer te
geven (➔ pagina 51).
Tip
• U hebt ook toegang tot regelmatig gebruikte instellingen
uit Snelle instellingen (➔ pagina 47).
Opmerking
• Deze functie kan niet worden geselecteerd als:
– HDMI IN 6 de huidige HDMI-ingangsbron is, of
– er geen signaal op de huidige ingangsbron aanwezig
is.
• Afhankelijk van de videosignalen wordt het beeld
mogelijk niet goed weergegeven op de voorbeeld
miniatuurweergaven van InstaPrevue.
■ Firmware Update
` Met deze selectie kunt u de firmware van de AVreceiver updaten. Merk op dat deze selectie
gedurende een korte periode onbeschikbaar
wordt, nadat de AV-receiver is aangezet. Wacht
totdat deze weer actief wordt.
Druk op ENTER om de procedure te starten
(➔ pagina 84).
Nl-46
■ Network Service
U moet de AV-receiver op uw thuisnetwerk aansluiten
(➔ pagina’s 15, 26).
`Met deze selectie kunt u verschillende radiouitzendingen op het Internet gebruiken of de
inhoud opgeslagen in de media aangesloten op
uw thuisnetwerk afspelen (➔ pagina’s 31 tot 35).
Merk op dat deze selectie gedurende een korte
periode onbeschikbaar wordt, nadat de AVreceiver is aangezet. Wacht totdat deze weer
actief wordt.
Druk op ENTER om het scherm netwerkservice
weer te geven. Als u de radio-uitzendingen op
het Internet wilt gebruiken, gebruik dan
q/w/e/r om de gewenste uitzending te
selecteren. Nogmaals drukken op ENTER
schakelt naar die selectie. Als u
muziekbestanden op een computer of
mediaserver wilt afspelen, gebruik dan q/w/e/r
voor het selecteren van “DLNA” en druk
vervolgens op ENTER. Als u muziekbestanden
op een computer of NAS (Network Attached
Storage) wilt afspelen, gebruik dan q/w/e/r
voor het selecteren van “Home Media” en druk
vervolgens op ENTER.
■ USB
`Met deze selectie kunt u de inhoud afspelen van
draagbare spelers en USB-opslagapparaten
aangesloten op de USB-poort van de AV-receiver
(➔ pagina 31). Merk op dat deze selectie
gedurende een korte periode onbeschikbaar
wordt, nadat de AV-receiver is aangezet. Wacht
totdat deze weer actief wordt.
Druk op ENTER om een station te selecteren of
de inhoud van de aangesloten medio te
bekijken, gevolgd door q/w om de gewenste
map of track te selecteren. Drukken op ENTER
als een track is geselecteerd, start het afspelen.
Geavanceerde bediening
gekoppeld, radio-informatie, en de ARC-functie
instelling.
Bovendien worden de videostromen van HDMIingangen (HDMI IN 1/2/3/4/5) weergegeven.*2
Gebruik q/w om een ingangsbron te selecteren
en de bijbehorende informatie te bekijken.
Indrukken van ENTER schakelt naar de
geselecteerde ingangsbron.
Snelle instellingen gebruiken
Geavanceerde
bediening
RECEIVER
ENTER,
q/w/e/r
Installatie op het scherm
RETURN
Q SETUP
Dit deel beschrijft de procedure voor het gebruik van
de afstandsbediening, tenzij anders gespecificeerd.
Met de AV-receiver aangesloten op een tv, zijn er
twee manieren om de instellingen op het scherm te
wijzigen: met gebruik van de Snelle instellingen of het
Instelmenu (HOME).
1
Tip
• De schermmenu’s worden alleen zichtbaar op een tv die op
de HDMI OUT MAIN is aangesloten.
■ Video*3
`U kunt de volgende instellingen wijzigen: “Wide
Mode” en “Picture Mode*4”.
Zie ook:
• “Picture Adjust” (➔ pagina 60)
■ Information*5
`U kunt de informatie van de volgende onderdelen
bekijken: “Audio”, “Video”, en “Tuner”.
■ Snelle instellingen
De Snelle instellingen biedt snelle toegang tot
regelmatig gebruikte instellingen. U kunt de
instellingen wijzigen en de huidige informatie
bekijken.
■ Instelmenu (HOME)
Het instelmenu (HOME) voorziet in een comfortabele
manier om de verschillende instellingen van de AVreceiver te veranderen. De instellingen zijn
georganiseerd in 9 categorieën.
Druk op RECEIVER gevolgd door Q SETUP.
De Snelle instellingen worden op het tv-scherm
uitvergroot.
■ Audio (➔ pagina 48)
`U kunt de volgende instellingen wijzigen: “Bass”,
“Treble”, “Phase Matching Bass”, “Subwoofer
Level”, “Center Level”, “Audyssey”,
“Dynamic EQ”, “Dynamic Volume”, “Late
Night”, “Music Optimizer” en “Cinema Filter”.
BD/DVD
Input
Audio
Video
Information
Listening Mode
2
Gebruik q/w en ENTER om de gewenste
selectie uit te voeren.
Druk op Q SETUP om het menu te sluiten.
Druk op RETURN om terug te keren naar het
vorige menu.
■ Input*1
` U kunt ingangsbronnen selecteren en de
volgende informatie bekijken: de naam van de
input, ingangstoewijzingen, de naam van het
apparaat dat via Bluetooth aan de AV-receiver is
Nl-47
■ Listening Mode*6
`U kunt de luistermodi selecteren die in de
volgende categorieën gegroepeerd zijn:
“MOVIE/TV”, “MUSIC”, “GAME”.
Gebruik q/w om de categorie te selecteren en
e/r om de luistermodus te selecteren. Druk op
ENTER om naar de gewenste luistermodus te
schakelen.
Opmerking
*1
*2
“BLUETOOTH” kan niet worden geselecteerd als u in
Zone 2 NET of USB als ingangsselector heeft
geselecteerd.
• Het videovoorbeeld wordt niet weergegeven wanneer:
– HDMI IN 6 is de huidige HDMI-ingangsbron, of
– Er geen signaal op de huidige ingangsbron aanwezig
is.
Geavanceerde bediening
*3
*4
*5
*6
• De video van de huidig geselecteerde ingang wordt
weergegeven op het hoofdscherm, geen voorbeeld
miniatuurweergave.
• Indien de “Monitor Out” instelling op “Sub” staat, kan
“Video” niet worden geselecteerd (➔ pagina 52).
• Deze instelling kan niet worden gebruikt met de NET,
USB en BLUETOOTH ingangsselectoren.
Alleen wanneer u “Custom” in de “Picture Mode”
(➔ pagina 60) geselecteerd heeft, kunt u met het
indrukken van ENTER de volgende onderdelen via de
Snelle instellingen aanpassen: “Brightness”,
“Contrast”, “Hue” en “Saturation”. Druk op RETURN om
terug te gaan naar instelling “Picture Mode”.
Afhankelijk van de broningang en luistermodus geven
niet alle hier afgebeelde kanalen het geluid weer.
• Deze instelling is niet beschikbaar in elk van de
volgende gevallen:
– De “Audio TV Out (Main)” instelling staat op “On”
(➔ pagina 64) of de “Audio TV Out (Sub)” instelling
staat op “On” (➔ pagina 64) en u luistert via de
luidsprekers van uw TV.
– “HDMI CEC (RIHD)” staat op “On” (➔ pagina 63) en u
luistert via de luidsprekers van uw tv.
Verklarende opmerkingen
a
b
■ Phase Matching Bass
`Off
`On
a Doel instellen
b Opties voor het instellen (standaardinstelling
onderstreept)
De geluidsinstellingen van de Snelle
instellingen gebruiken
U kunt de verschillende geluidsinstellingen
veranderen vanaf de Snelle instellingen
(➔ pagina 47).
Opmerking
• Deze instellingen zijn niet beschikbaar in elk van de
volgende gevallen:
– De “Audio TV Out (Main)” instelling staat op “On”
(➔ pagina 64) of de “Audio TV Out (Sub)” instelling
staat op “On” (➔ pagina 64) en u luistert via de
luidsprekers van uw TV.
– “HDMI CEC (RIHD)” staat op “On” (➔ pagina 63) en u
luistert via de luidsprekers van uw tv.
Toonregeling
■ Bass
` –10dB tot 0dB tot +10dB in stappen van 2 dB.
U kunt de lage frequenties die worden
weergegeven door de voorluidsprekers
accentueren of juist verzwakken.
■ Treble
` –10dB tot 0dB tot +10dB in stappen van 2 dB.
U kunt de hoge frequenties die worden
weergegeven door de voorluidsprekers
accentueren of juist verzwakken.
U kunt de bassen en de hoge tonen voor de
voorluidsprekers instellen, behalve na het selecteren
van de Direct of Pure Audio luistermodus.
Fase overeenstemmende Bass
■ Phase Matching Bass
`Off
`On
Van de warme lage tonen van een cello tot de lage
frequenties van elektronische muziek, dient een goed
geluidssysteem veel basresonantie te kunnen
leveren.
Terwijl de traditionele verbeteringssystemen de lage
frequenties effectief versterken, zijn deze vaak
gevoelig voor de effecten van faseverschuiving,
hetgeen de middenlange frequenties kan overwelmen
en de klank verdoffen. Onze fase overeenstemmende
bass boost-technologie behoudt effectief de
middenlange helderheid - waarmee zang en
strijkinstrumenten hun helderheid bewaren - met
behoud van een soepele, krachtige basweergave op
alle volumeniveaus.
Opmerking
• De Phase Matching Bass wordt uitgeschakeld wanneer de
Direct of Pure Audio luistermodus geselecteerd wordt.
• Als de instelling “Subwoofer” op “No” staat, staat deze
instelling vast op “Off”.
Bediening van de AV-receiver
1
Druk herhaaldelijk op TONE om “PM Bass” te
selecteren.
2
Gebruik – en + om de instelling te wijzigen.
Bediening van de AV-receiver
1
Druk herhaaldelijk op TONE om “Bass” of
“Treble” te selecteren.
2
Gebruik – en + om aan te passen.
Nl-48
Bedieningsprocedure
(➔ page 47)
Geavanceerde bediening
Luidsprekerniveaus
■ Subwoofer Level
` –15dB tot 0dB tot +12dB in stappen van 1 dB.
■ Center Level
` –12dB tot 0dB tot +12dB in stappen van 1 dB.
U kunt het volume van elke luidspreker aanpassen
terwijl u luistert naar een ingangsbron.
Deze tijdelijke instellingen worden geannuleerd als de
AV-receiver op stand-by wordt gezet. Als u de
instelling wilt opslaan, gaat u naar “Level Calibration”
(➔ pagina 56) voordat u de AV-receiver op Stand-by
zet.
Opmerking
• U kunt deze functie niet gebruiken als de AV-receiver
gedempt is.
• Deze instellingen kunnen niet worden gebruikt als de
hoofdtelefoon is aangesloten.
• Luidsprekers die op “No” of “None” staan in de
“Speaker Configuration” (➔ pagina 54) kunnen niet
worden aangepast.
Audyssey®
■ Audyssey
Zie “Audyssey” in “4. Source Setup (Bron
instellingen)” (➔ pagina 57).
■ Dynamic EQ
Zie “Dynamic EQ” in “4. Source Setup (Bron
instellingen)” (➔ pagina 58).
■ Dynamic Volume
Zie “Dynamic Volume” in “4. Source Setup (Bron
instellingen)” (➔ pagina 58).
Opmerking
• De technologieën kunnen worden gebruikt als aan de
volgende voorwaarden is voldaan:
– Ruimtecorrectie en luidsprekerinstelling is voltooid. Merk
op dat voor “Audyssey” de “Audyssey MultEQ Full
Calibration” methode is vereist.
– Elke luistermodus anders dan Direct of Pure Audio wordt
geselecteerd.
– De hoofdtelefoon is niet aangesloten.
• De instelling wordt voor elke ingangsselector afzonderlijk
opgeslagen.
Late Night
■ Late Night
Voor Dolby Digital en Dolby Digital Plus bronnen
zijn de opties:
` Off
` Low:
Kleine vermindering van het dynamisch bereik.
` High:
Grote vermindering van het dynamisch bereik.
Voor Dolby TrueHD bronnen zijn de opties:
` Auto:
De Late Night-functie wordt automatisch op “On”
of “Off” gezet.
` Off
` On
Met deze instelling kunt u het dynamische bereik van
Dolby Digital materiaal doen afnemen zodat u de
stille passages ook hoort tijdens het luisteren op een
laag niveau — ideaal voor het bekijken van films laat
op de avond, als u niemand wilt storen.
Music Optimizer
■ Music Optimizer
`Off
`On
De functie Music Optimizer verbetert de
geluidskwaliteit van gecomprimeerde
muziekbestanden. Druk op de toets “On” zodat de
indicator M.Opt op het scherm van de AV-receiver
zichtbaar wordt.
Opmerking
• De functie Music Optimizer werkt alleen bij PCM digitale
audio ingangssignalen met een sampling-frequentie van
minder dan 48 kHz en analoge audio ingangssignalen.
Wanneer NET of USB ingangsselector is geselecteerd,
werkt deze functie zelfs met digitale audio-ingangssignalen
met een sampling-frequentie van minder dan 48 kHz
(behalve DSD-signalen en Dolby TrueHD signalen),
ongeacht de PCM digitale audio ingangssignalen met een
sampling-frequentie van minder dan 48 kHz.
• De Music Optimizer wordt uitgeschakeld als de Direct of
Pure Audio luistermodus geselecteerd wordt.
• De instelling wordt voor elke ingangsselector afzonderlijk
opgeslagen.
Opmerking
• Het effect van de Late Night-functie hangt af van het
materiaal dat u weergeeft en de intentie van de originele
bedenker van het geluid, en bij sommige materialen zal er
weinig of geen verschil hoorbaar zijn bij het selecteren van
de verschillende opties.
• De Late Night-functie is alleen beschikbaar voor de
ingangsbronnen Dolby Digital, Dolby Digital Plus of Dolby
TrueHD.
• De Late Night-functie wordt op “Off” gezet als de AVreceiver op stand-by wordt gezet. Voor Dolby TrueHDbronnen wordt de functie op “Auto” gezet.
• Met Dolby TrueHD-bronnen kan de Late Night-functie niet
worden gebruikt wanneer “TrueHD Loudness
Management” op “Off” staat.
Nl-49
Bedieningsprocedure
(➔ page 47)
Geavanceerde bediening
CinemaFILTER
■ Cinema Filter
` Off
` On
Zet deze instelling aan om heldere soundtracks van
films te verzachten, die over het algemeen gemengd
zijn voor weergave in een filmzaal.
CinemaFILTER kan worden gebruikt in combinatie
met de volgende luistermodi: Dolby Digital, Dolby
Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby
Pro Logic IIx Movie, Dolby Pro Logic II Movie, Dolby
Pro Logic IIz Height, Multikanaals, DTS, DTS-ES,
DTS Neo:6 Cinema, DTS 96/24, DTS Neo:6, DTS-HD
High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio en
DTS Express.
Opmerking
• Het CinemaFILTER werkt mogelijk niet als het wordt
gebruikt in combinatie met sommige ingangsbronnen.
Nl-50
Bedieningsprocedure
(➔ page 47)
Geavanceerde bediening
Gebruik van het Instelmenu (HOME)
Afstandsindicator
De menu-onderdelen instellen
Monitor Out
Auto Standby
HDMI Input
Network
Speaker Settings
Speaker Configuration
Speaker Distance
Level Calibration
RETURN
3. Audio Adjust
(➔ pagina 56)
HOME
Theater-Dimensional
4. Source Setup
(➔ pagina 57)
Audyssey
IntelliVolume
A/V Sync
Name Edit
Gebruik q/w om een onderdeel op het
hoofdmenu te selecteren, en druk vervolgens
op ENTER.
Gebruik q/w om een onderdeel uit het
submenu te selecteren, en druk vervolgens op
ENTER.
Dolby
DTS
Druk op RECEIVER gevolgd door HOME.
Gebruik e/r of q/w om “Setup” te selecteren,
en druk vervolgens op ENTER.
Multiplex/Mono
Picture Adjust
Audio Selector
5. Listening Mode Preset BD/DVD
(➔ pagina 62)
CBL/SAT
GAME
PC
Gebruik q/w voor het instellen van een doel en
gebruik e/r om de instelling te wijzigen.
Druk op HOME om het menu te sluiten.
Druk op RETURN om terug te keren naar het
vorige menu.
AUX
TUNER
TV/CD
PHONO
NET
Opmerking
• Deze procedure kan ook worden uitgevoerd vanaf de AVreceiver met behulp van de HOME, de cursortoetsen en
ENTER.
• Tijdens de Audyssey MultEQ® ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling zijn meldingen, enz. die op het tvscherm worden weergegeven, zichtbaar op het display van
de AV-receiver.
USB
BLUETOOTH
6. Miscellaneous
(➔ pagina 62)
Volume Setup
OSD Setup
Nl-51
HDMI
Initial Setup
Component Video Input
ENTER,
q/w/e/r
5
Tuner
1. Input/Output Assign
(➔ pagina 52)
2. Speaker Setup
(➔ pagina 54)
4
7. Hardware Setup
(➔ pagina 63)
Onderdeel van het submenu
Digital Audio Input
3
Onderdeel van het submenu
Onderdeel van het
hoofdmenu
RECEIVER
1
2
Onderdeel van het
hoofdmenu
8. Remote Controller
Setup
(➔ pagina 67)
Remote ID
9. Lock Setup
(➔ pagina 67)
Setup
Remote Mode Setup
Geavanceerde bediening
Verklarende opmerkingen
a
2. Speaker Setup
(Luidsprekerinstellingen)
b
Speaker Configuration
c
d
■ Subwoofer
`Yes
`No
a Hoofdmenu
b Submenu
c Doel instellen
d Opties voor het instellen (standaardinstelling
onderstreept)
1. Input/Output Assign (In-/uitgangstoewijzing)
Monitor Out
Op de “Monitor Out” instellingen kunt u kiezen om de
beelden van de videobronnen weer te geven via de
HDMI-uitgang.
Als u uw tv op HDMI-uitgang aansluit, wordt de
instelling “Monitor Out” automatisch ingesteld en
worden composiet video en component videobronnen
opgeconverteerd* en weergegeven.
Composiet video,
component video
HDMI
IN
OUT
Composiet video,
component video
HDMI
Opmerking
Submenu
Hoofdmenu
• Zie “Video en audio signaalstroom” (➔ pagina 16) voor
schema’s waarop getoond wordt hoe de instellingen
“Monitor Out” en “Resolution” de doorvoer van het
videosignaal door de AV-receiver beïnvloeden.
■ Monitor Out
` Main:
Selecteer dit als uw tv is aangesloten op HDMI
OUT MAIN.
` Sub:
Selecteer dit als uw tv is aangesloten op HDMI
OUT SUB.
` Both:
Selecteer dit als uw tv’s aangesloten zijn op
HDMI OUT MAIN en HDMI OUT SUB.
Videosignalen worden weergegeven door beide
HDMI-uitgangen op de resolutie die door beide
tv’s ondersteund wordt.
Nl-52
Opmerking
• De “HDMI Through” instelling is enkel beschikbaar voor de
HDMI OUT MAIN aansluiting (➔ pagina 64).
■ Resolution
`Through:
Selecteer dit om video door de AV-receiver te
sturen met dezelfde resolutie en zonder
conversie.
`Auto:
Selecteer dit om ervoor te zorgen dat de AVreceiver automatisch video converteert voor alle
resoluties die uw tv ondersteunt.
`480p (480p/576p), 720p, 1080i, 1080p*1:
De gewenste uitgangsinstelling selecteren.
`4K:
Selecteer dit voor een weergaveresolutie van
vier keer 1080p. Afhankelijk van de resolutie die
door uw tv wordt ondersteund, zal dat resulteren
in 3840 × 2160 of 4096 × 2160 pixels.
U kunt de uitgangsresolutie voor de HDMI OUT MAIN
specificeren en er voor zorgen dat de AV-receiver de
beeldresolutie opconverteert, zodat deze
overeenkomt met de resolutie die door uw tv wordt
ondersteund.
Tip
• U kunt het beeld zien door op ENTER te drukken om de
instelling “Resolution” te controleren voor HDMI OUT
MAIN (exclusief de NET, USB en BLUETOOTHingangsbron).
Opmerking
• Bij bepaalde televisies worden videosignalen verwerkt op
dezelfde manier als “Through” wanneer deze instelling is
ingesteld op “4K”.
• Indien de “Monitor Out” instelling op “Sub” staat, staat
deze instelling vast op “Through”.
• Indien de “Monitor Out” instelling op “Both” staat, staat
deze instelling vast op “Auto”.
*1 Als het signaal een 1080p ingang is met 24 beelden per
seconde, zal de uitgang 1080p zijn met 24 beelden per
seconde.
Bedieningsprocedure
(➔ page 51)
Geavanceerde bediening
HDMI Input
Als u een videocomponent aansluit op een HDMIingang, moet u die ingang toewijzen aan een
ingangsselector. Als u bijvoorbeeld uw Blu-ray
Disc/dvd-speler aansluit op HDMI IN 1, moet u
“HDMI1/MHL” toewijzen aan de “BD/DVD”
ingangsselector.
Als u uw tv op de AV-receiver hebt aangesloten met
een HDMI-kabel, kunnen bronnen voor composiet
video en component video worden opgeconverteerd*
en worden weergegeven door de HDMI-uitgang. U
kunt dit voor elke ingangsselector instellen met
behulp van de optie “- - - - -”. Zie “Video en audio
signaalstroom” voor meer informatie over
videosignaalstroom en opconverteren (➔ pagina 16).
Composiet video,
component video
HDMI
IN
Opmerking
OUT
Composiet video,
component video
HDMI
Dit zijn de standaard toewijzingen.
Ingangsselector
Standaard toewijzing
BD/DVD
HDMI2
CBL/SAT
HDMI3
GAME
HDMI4
PC
HDMI5
■ BD/DVD, CBL/SAT, GAME, PC, AUX, TV/CD,
PHONO
` HDMI1/MHL, HDMI2, HDMI3, HDMI4, HDMI5,
HDMI6:
Selecteer een ingang waarop de component is
aangesloten.
` - - - - -:
Geef bronnen voor composiet video en
component video weer vanaf de HDMI-uitgang.
Het uitgangsignaal voor video vanaf de HDMIuitgang is het signaal dat geconfigureerd is in
“Component Video Input”.
Geen enkele HDMI-ingang kan worden
toegewezen aan twee ingangsselectoren of meer.
Als HDMI1 - HDMI6 al is toegewezen, moet u eerst
ongebruikte ingangsselectoren op “- - - - -” zetten,
anders kunt u HDMI1 - HDMI6 niet toewijzen aan
andere ingangsselectoren.
AUX
HDMI1/MHL
TV/CD
-----
PHONO
-----
• Als er geen videocomponent op de HDMI-ingang is
aangesloten (zelfs als de HDMI-ingang is toegewezen),
selecteert de AV-receiver de videobron op basis van de
instelling van “Component Video Input”.
• Indien een HDMI IN wordt toegewezen aan een
ingangsselector zoals hier uiteengezet, wordt dezelfde
HDMI IN als prioriteit ingesteld in de “Digital Audio Input”.
Maak in dit geval, als u de coaxiale of de optische audioingang wilt gebruiken, de selectie in de instelling “Audio
Selector” (➔ pagina 61).
• Wijs de HDMI IN niet toe aan de TV/CD selector als de
“HDMI CEC (RIHD)” is ingesteld op “On” (➔ pagina 63),
anders wordt de juiste CEC (Consumer Electronics
Control) werking niet gegarandeerd.
• Als u “- - - - -” aan een ingangsselector toewijst die is
geselecteerd in “HDMI Through” (➔ pagina 64), dan wordt
de instelling “HDMI Through” automatisch op “Off” gezet.
• Om de AV-receiver een component ingang naar een HDMIuitgang te kunnen laten opconverteren, moet de bronuitgang worden ingesteld op 480i/576i.
Als het signaal wordt ingevoerd met een resolutie van
480p/576p en meer, zal een foutmelding worden
weergegeven.
Nl-53
Component Video Input
Indien u een video-component aansluit op een
component video-ingang, moet u die ingang
toewijzen aan een ingangsselector. Als u bijvoorbeeld
uw Blu-ray Disc/dvd-speler aansluit op COMPONENT
VIDEO IN, moet u “IN1” toewijzen aan de “BD/DVD”
ingangsselector.
Dit zijn de standaard toewijzingen.
Ingangsselector
Standaard toewijzing
BD/DVD
-----
CBL/SAT
IN1
GAME
-----
PC
-----
AUX
-----
TV/CD
-----
PHONO
-----
■ BD/DVD, CBL/SAT, GAME, PC, AUX, TV/CD,
PHONO
`IN1:
Selecteer een ingang waarop de component is
aangesloten.
`- - - - -:
Geef composiet videobronnen weer vanaf de
HDMI-uitgang.
Opmerking
• Wanneer composiet video en component videobronnen
worden upgeconverteerd voor HDMI OUT SUB, worden
alleen signalen met een resolutie van 480i/576i uitgevoerd
en de resolitie blijft dezelfde. Als uw tv deze resolutie niet
ondersteunt, is er geen beeld (➔ pagina 83).
Bedieningsprocedure
(➔ page 51)
Geavanceerde bediening
Digital Audio Input
Als u een component aansluit op een digitale audioingang, moet u die ingang toewijzen aan een
ingangsselector. Als u bijvoorbeeld uw cd-speler
aansluit op COAXIAL IN 1, moet u “COAXIAL1”
toewijzen aan de “TV/CD” ingangsselector.
Dit zijn de standaard toewijzingen.
Ingangsselector
Standaard toewijzing
BD/DVD
COAXIAL1
CBL/SAT
COAXIAL2
GAME
-----
PC
-----
AUX
-----
TV/CD
OPTICAL
PHONO
-----
■ BD/DVD, CBL/SAT, GAME, PC, AUX, TV/CD,
PHONO
` COAXIAL1, COAXIAL2, OPTICAL:
Selecteer een ingang waarop de component is
aangesloten.
` - - - - -:
Selecteer als de component is aangesloten op
een analoge audio-ingang.
Opmerking
• Indien een HDMI IN wordt toegewezen aan een
ingangsselector in “HDMI Input” (➔ pagina 53), wordt
dezelfde HDMI IN als prioriteit ingesteld in deze toewijzing.
Maak in dit geval, als u de coaxiale of de optische audioingang wilt gebruiken, de juiste selectie in de “Audio
Selector” (➔ pagina 61).
• Ondersteunde sampling-frequenties voor PCM-signalen
(stereo/mono) van een digitale ingang (optisch en coaxiaal)
zijn 32/44,1/48/88,2/96 kHz/16, 20, 24 bit.
2. Speaker Setup
(Luidsprekerinstellingen)
Hier kunt u de instellingen controleren, uitgevoerd
door de Audyssey MultEQ® ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling functie, of ze handmatig
instellen, wat handig is indien u één van de
aangesloten speakers vervangt na het uitvoeren van
de Audyssey MultEQ ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling functie (➔ pagina 23).
Opmerking
• Deze instellingen zijn in de volgende gevallen niet
beschikbaar:
– de hoofdtelefoon is aangesloten.
– De “Audio TV Out (Main)” instelling staat op “On”
(➔ pagina 64) of de “Audio TV Out (Sub)” instelling
staat op “On” (➔ pagina 64) en u luistert via de
luidsprekers van uw TV.
– “HDMI CEC (RIHD)” is ingesteld op “On” (➔ pagina 63)
en u luistert via de luidsprekers van uw tv.
Speaker Settings
■ Speakers Type (Front)
`Normal:
Selecteer dit indien u uw voorluidsprekers
normaal hebt aangesloten.
`Bi-Amp:
Selecteer dit indien u uw voorluidsprekers
afzonderlijk hebt versterkt.
■ Powered Zone 2
`No
`Yes:
Zone 2 luidsprekers kunnen worden gebruikt
(Actieve Zone 2 ingeschakeld).
Opmerking
• Als de “Speakers Type (Front)”-instelling is ingesteld op
“Bi-Amp”, kan Actieve Zone 2 niet worden gebruikt.
• Wanneer de instelling “Powered Zone 2” op “Yes” staat en
Zone 2 is geactiveerd, kunnen de luidspreker surroundachter en voor-hoog niet worden gebruikt.
Speaker Configuration
Indien u deze instellingen verandert, moet u de
Audyssey MultEQ ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling opnieuw uitvoeren
(➔ pagina 23).
Als u de voorluidsprekers afzonderlijk versterkt, moet
u de “Speakers Type (Front)” instelling wijzigen. Ga
voor informatie over de aansluiting van de
luidsprekerbedrading naar “Dubbel versterken van de
voorluidsprekers” (➔ pagina 13).
Opmerking
• Bij gebruik van dubbel versterken is de AV-receiver in staat
tot 5.1 luidsprekers aan te sturen in de hoofdruimte.
• Verlaag het volume voor u deze instellingen wijzigt.
■ Speaker Impedance
` 4ohms:
Selecteer als de impedantie van een luidspreker
4 ohm of meer is maar minder dan 6.
` 6ohms:
Selecteer als de impedantie van alle
luidsprekers tussen 6 en 16 ohm ligt.
Nl-54
Deze instelling wordt automatisch ingesteld door de
functie Audyssey MultEQ ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling (➔ pagina 23).
Met deze instellingen kunt u de aangesloten
luidsprekers en een crossover frequentie voor elke
luidspreker specificeren. Specificeer “Full Band” voor
luidsprekers die geschikt zijn voor laagfrequent
basgeluid, bijvoorbeeld luidsprekers met een woofer
met grote afmetingen. Geef voor kleinere
luidsprekers een crossover frequentie aan. Geluid dat
lager is dan de crossover frequentie zal worden
weergegeven door de subwoofer in plaats van door
de luidspreker. Zie de handleiding van uw
luidsprekers om de optimale crossover-frequentie te
bepalen.
Bedieningsprocedure
(➔ page 51)
Geavanceerde bediening
■ Subwoofer
` Yes
` No
■ Front
` Full Band
` 40Hz to 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz
Opmerking
• Indien de “Subwoofer” instelling op “No” staat, staat de
“Front” instelling vast op “Full Band”.
■ Center*1, Surround*1
` Full Band
` 40Hz to 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz
` None
■ Front High*1*2*3*5
` Full Band
` 40Hz to 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz
` None
■ Surround Back*1*2*3*4
` Full Band
` 40Hz to 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz
` None
Opmerking
*1
*2
*3
*4
*5
“Full Band” kan alleen worden geselecteerd wanneer
“Full Band” geselecteerd is in de instelling “Front”.
Indien de “Surround” instelling op “None” staat, kan
deze instelling niet worden geselecteerd.
Als de instelling “Speakers Type (Front)” op “Bi-Amp”
staat, of de instelling “Powered Zone 2” op “Yes” staat
en Zone 2 geactiveerd is, kan deze instelling niet worden
geselecteerd.
Als iets anders geselecteerd is dan “None” in “Front High”,
wordt deze instelling automatische op “None” gezet.
Als iets anders geselecteerd is dan “None” in “Surround
Back”, wordt deze instelling automatische op “None” gezet.
■ Surround Back Ch
` 1ch:
Selecteren als er slechts één surround
achterluidspreker L is aangesloten.
` 2ch:
Selecteren indien twee (links en rechts)
surround achterluidsprekers zijn aangesloten.
Opmerking
• Als de instelling “Surround Back” op “None” staat, kan
deze instelling niet worden geselecteerd.
■ LPF of LFE
(Laagdoorlaatfilter voor het LFE-kanaal)
` 80Hz, 90Hz, 100Hz, 120Hz
` Off:
Het Laagdoorlaatfilter is niet toegepast.
Met deze instelling kunt u de cutoff-frequentie
aangeven van het laagdoorlaatfilter (LPF) van het
LFE-kanaal, dat kan worden gebruikt om
ongewenste brom uit te filteren. Het LPF werkt
alleen op bronnen die gebruik maken van het LFEkanaal.
■ Double Bass
Deze instelling wordt NIET automatisch ingesteld
door de functie Audyssey MultEQ® ruimtecorrectie
en luidsprekerinstelling (➔ pagina 23).
` On
` Off
Zet deze instelling aan om de bas-output te
verhogen door de basgeluiden van de voorste links
en rechts en center kanalen toe te voeren aan de
subwoofer. Standaardinstelling: “- - - -”
Opmerking
Speaker Distance
Deze instelling wordt automatisch ingesteld door de
functie Audyssey MultEQ ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling (➔ pagina 23).
Hier kunt u de afstand van elke luidspreker tot de
luisterpositie aangeven, zodat het geluid van elke
luidspreker bij de oren van de luisteraar aankomt,
zoals de ontwerper van het geluid het heeft bedoeld.
■ Unit
`feet:
De afstanden kunnen worden ingesteld in voet.
Bereik: 1.0ft tot 30.0ft in stappen van 1,0 voet.
`meters:
De afstanden kunnen worden ingesteld in meter.
Bereik: 0.30m tot 9.00m in stappen van
0,30 meter.
■ Left, Front High Left, Center, Front High Right,
Right, Surround Right, Surround Back Right,
Surround Back Left, Surround Left, Subwoofer
`Specificeer de afstand van elke luidspreker tot uw
luisterpositie.
Opmerking
• Luidsprekers die u hebt ingesteld op “No” of “None” in
“Speaker Configuration” kunnen niet worden geselecteerd
(➔ pagina 54).
• Wanneer de instelling “Powered Zone 2” op “Yes” staat en
Zone 2 is geactiveerd, kunnen de luidspreker surroundachter en voor-hoog niet worden gebruikt.
• Wanneer de instelling “Subwoofer” op “No” staat, of de
instelling “Front” op iets anders dan “Full Band”, staat
deze instelling vast op “- - -”.
• Deze instelling wordt automatisch op “On” gezet indien de
“Subwoofer” en “Front” instellingen voor het eerst op
“Yes” en “Full Band” respectievelijk worden gezet.
Nl-55
Bedieningsprocedure
(➔ page 51)
Geavanceerde bediening
Level Calibration
Deze instelling wordt automatisch ingesteld door de
functie Audyssey MultEQ® ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling (➔ pagina 23).
Hier kunt u het niveau van elke luidspreker instellen
met de ingebouwde testtoon, zodat het volume van
elke luidspreker op de luisterpositie hetzelfde is.
■ Left, Front High Left, Center*1, Front High Right,
Right, Surround Right, Surround Back Right,
Surround Back Left, Surround Left
` –12dB tot 0dB tot +12dB in stappen van 1 dB.
■ Subwoofer*1
` –15dB tot 0dB tot +12dB in stappen van 1 dB.
Opmerking
• Deze instellingen kunnen niet worden gekalibreerd als de
AV-receiver gedempt is.
• Luidsprekers die u hebt ingesteld op “No” of “None” in
“Speaker Configuration” kunnen niet worden geselecteerd
(➔ pagina 54).
• Wanneer de instelling “Powered Zone 2” op “Yes” staat en
Zone 2 is geactiveerd, kunnen de luidspreker surroundachter en voor-hoog niet worden gebruikt.
*1 De niveau-instellingen die met behulp van de Snelle
instellingen zijn uitgevoerd voor de centrale luidspreker
en de subwoofer worden in dit menu opgeslagen
(➔ pagina 49).
Tip
• Regel indien u een hand-geluidsniveaumeter gebruikt het
niveau van elke luidspreker zo dat u 75 dB SPL afleest op
de luisterpositie, gemeten met C-weging en traag aflezen.
3. Audio Adjust (Audio-instellingen)
Met de Audio-instellingen kunt u de geluids- en
luistermodus instellen naar wens.
Multiplex/Mono
■ Multiplex
Input Channel
` Main
` Sub
` Main/Sub
Deze instelling bepaalt welk kanaal van een stereo
multiplex-bron wordt weergegeven. Gebruik deze
instelling om audiokanalen of -talen te selecteren bij
multiplex bronnen, meertalige tv-uitzendingen, enz.
■ Mono
Input Channel
` Left + Right
` Left
` Right
Deze instelling specificeert het kanaal dat moet worden
gebruikt voor de weergave van om het even welke 2kanaals digitale bron zoals Dolby Digital, of een 2kanaals analoge/PCM-bron in de Mono-luistermodus.
Dolby
■ PL IIx Music (2ch Input)
Deze instellingen gelden alleen voor 2-kanaals
stereobronnen.
Als u geen gebruikmaakt van surround
achterluidsprekers, zijn deze instelling van
toepassing op Dolby Pro Logic II, niet op Dolby Pro
Logic IIx.
Panorama
` On
` Off
Met deze instelling kunt u de breedte van het voorste
stereobeeld vergroten bij gebruik van de Dolby Pro
Logic IIx Music luistermodus.
Nl-56
Dimension
`–3 tot 0 tot +3
Met deze instelling kunt u het geluidsveld vooruit of
achteruit verplaatsen bij gebruik van de Dolby Pro
Logic IIx Music luistermodus. Met een hogere
instelling verplaatst u het geluidsveld naar achter.
Lagere instellingen verplaatsen het naar voor.
Als het stereobeeld te breed aanvoelt, of er teveel
surround-geluid is, kunt u het geluidsveld naar voor
verplaatsen om de balans te verbeteren. Indien
daarentegen het stereobeeld aanvoelt alsof het in
mono is, of indien er niet genoeg surround-geluid is,
verplaatst u het naar achter.
Center Width
`0 tot 3 tot 7
Met deze instelling kunt u de breedte van het geluid
van de middenluidspreker aanpassen bij gebruik van
de Dolby Pro Logic IIx Music luistermodus. Normaal
gezien wordt, indien u een middenluidspreker
gebruikt, het centrale kanaal alleen weergegeven via
die middenluidspreker. (Indien u geen
middenluidspreker gebruikt, moet het geluid van het
centrale kanaal worden verdeeld over de voorste
links en rechts luidsprekers zodat een kunstmatig
centrum ontstaat.) Deze instelling regelt de voorste
links, rechts en center mix, zodat u het gewicht van
het geluid van het centrale kanaal kunt aanpassen.
■ PL IIz Height Gain
`Low
`Mid
`High
De hoogteversterkingscontrole in Dolby Pro Logic IIz
stelt de luisteraar in staat om de versterking te
selecteren die wordt toegepast op de voorste high
luidsprekers. Er zijn drie instellingen, “Low”, “Mid” en
“High”, en de voorste high luidsprekers worden in die
volgorde benadrukt. Als de standaard luisterinstelling
“Mid” is, kan de luisteraar de
hoogteversterkingscontrole naar eigen voorkeur
aanpassen.
Bedieningsprocedure
(➔ page 51)
Geavanceerde bediening
Opmerking
• Indien de “Front High” instelling op “None” (➔ pagina 55)
staat, kan deze instelling niet worden geselecteerd.
• Als de instelling “Powered Zone 2” op “Yes” staat en Zone
2 geactiveerd is, kan deze instelling niet worden
geselecteerd.
■ Dolby EX
` Auto:
Indien het bronsignaal een Dolby EX vlag heeft,
wordt de luistermodus Dolby EX gebruikt.
` Manual:
U kunt elke beschikbare luistermodus
selecteren.
De instelling bepaalt hoe Dolby EX-gecodeerde
signalen worden gehanteerd. Deze instelling is niet
beschikbaar indien er geen surround
achterluidsprekers aangesloten zijn. Deze instelling is
alleen effectief met Dolby Digital, Dolby Digital Plus
en Dolby TrueHD.
Opmerking
• Indien de “Surround Back” instelling op “None” staat
(➔ pagina 55), kan deze instelling niet worden
geselecteerd.
• Als de instelling “Powered Zone 2” op “Yes” staat en
Zone 2 geactiveerd is, kan deze instelling niet worden
geselecteerd.
• Als de instelling “Front High” is aangezet (➔ pagina 55),
staat deze instelling vast op “Manual”.
■ TrueHD Loudness Management
` Off
` On
Met deze instelling specificeert u of u de Late Nightfunctie wel of niet op een Dolby TrueHD-bron wilt
toepassen.
DTS
Opmerking
• Voor de beste resultaten raden we de instelling “Narrow”
op 20° en “Wide” op 40° aan.
■ Neo:6 Music
Center Image
` 0 tot 2 tot 5
De DTS luistermodus Neo:6 Music creëert 6-kanaals
surround-geluid vanaf 2-kanaals stereobronnen. Met
deze instelling kunt u aangeven hoeveel het
vermogen van het voorste linker en rechter kanaal
wordt verzwakt, om het centrale kanaal aan te
maken.
Door de waarde van “0” in “5” te veranderen, wordt
het geluid van het middenkanaal naar links en rechts
(naar buiten) verspreid.
Theater-Dimensional
■ Listening Angle
` Wide:
Selecteer dit als de luisterhoek groter is dan 30
graden.
` Narrow:
Selecteer dit als de luisterhoek kleiner is dan 30
graden.
Met deze instelling kunt u de Theater-Dimensional
luistermodus optimaliseren, door de hoek van de
voorste links en rechts luidsprekers te specificeren
ten opzichte van de luisterpositie. In het ideale geval
staan de linker en de rechter luidspreker op dezelfde
afstand tot de luisterpositie en op een hoek, dicht bij
een van de twee beschikbare instellingen.
Voorluidspreker
links
Voorluidspreker
rechts
4. Source Setup (Bron instellingen)
Deze items kunnen individueel worden ingesteld voor
elke ingangsselector.
Druk op de ingangsselectortoetsen om een
ingangsbron te selecteren.
Audyssey®
De toon voor elke luidspreker wordt automatisch
ingesteld door Audyssey MultEQ® Ruimtecorrectie en
de luidsprekeropstelling. Om de volgende instellingen
in te schakelen moet u eerst de ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling uitvoeren (➔ pagina 23).
• Deze technieken kunnen niet worden gebruikt als
de hoofdtelefoon is aangesloten.
■ Audyssey
`Off
`Movie:
Selecteer deze instelling voor filmmateriaal.
De Audyssey-indicator gaat branden.
`Music:
Selecteer deze instelling voor muziekmateriaal.
De Audyssey-indicator gaat branden.
Opmerking
• Wanneer “Audyssey Quick Start” gebruikt is om te meten,
kan “Audyssey” niet worden geselecteerd.
• Audyssey equalizing werkt niet met DSD-bronnen.
Luisterhoek: 30°
Opmerking
• Wanneer deze instelling op “Off” staat, wordt de Late Nightfunctie voor Dolby TrueHD-bronnen automatisch op “Off”
gezet.
Nl-57
Bedieningsprocedure
(➔ page 51)
Geavanceerde bediening
■ Dynamic EQ
` Off
` On:
Audyssey Dynamic EQ® wordt actief.
De Dynamic EQ-indicator gaat branden.
Met Audyssey Dynamic EQ kunt u genieten van
fantastisch geluid, zelfs bij het luisteren op lage
geluidsniveaus.
Audyssey Dynamic EQ lost het probleem op van de
afnemende geluidskwaliteit als het volume wordt
verlaagd door rekening te houden met de menselijke
perceptie en de akoestiek van de luisterruimte. Dit
gebeurt door telkens opnieuw de juiste
frequentieweergave en surround volumeniveaus te
selecteren, zodat de inhoud op eender welk niveau
net hetzelfde klinkt als op het niveau waarop het werd
gecreëerd — en niet alleen op het referentieniveau.
■ Reference Level
Audyssey Dynamic EQ Reference Level Offset
` 0dB:
Dit dient te worden geselecteerd voor
filmmateriaal.
` 5dB:
Selecteer deze instelling voor content met een
breed dynamisch bereik, zoals klassieke
muziek.
` 10dB:
Selecteer deze instelling voor jazz of andere
muziek die een breder dynamisch bereik heeft.
Deze instelling wordt ook geselecteerd voor tvzenders, aangezien deze over het algemeen
gemixt wordt op 10 dB onder filmreferentie.
` 15dB:
Selecteer deze instelling voor pop/rockmuziek of
ander programmamateriaal dat op zeer hoge
luisterniveaus is gemixt en een gecomprimeerd
dynamische bereik heeft.
Films worden gemixt in ruimten die gekalibreerd zijn
voor filmreferentie. Om hetzelfde referentieniveau in
een thuistheatersysteem te bereiken, moet elk
luidsprekerniveau zo worden aangepast dat
–30 dBFS band-gelimiteerde (500 Hz tot 2000 Hz)
roze ruis 75 dB geluidsdruk produceert op de
luisterpositie. Een thuistheatersysteem dat
automatisch gekalibreerd is door Audyssey MultEQ®
geeft weer op referentieniveau als de
hoofdvolumeregeling op 64 staat. Op dit niveau hoort
u de mix zoals de mixers hem hoorden.
Audyssey Dynamic EQ is gebaseerd op het
standaard filmmixniveau. Het maakt aanpassingen
om de referentierespons en de geluidsomhulling te
behouden wanneer het volume beneden de 64 wordt
ingesteld. Het filmreferentieniveau wordt echter niet
altijd gebruikt in muziek of andere content die geen
film betreft. Audyssey Dynamic EQ Reference Level
Offset biedt drie verschuivingen ten opzichte van het
filmreferentieniveau (5 dB, 10 dB en 15 dB) die
kunnen worden geselecteerd als het mixniveau van
de content niet binnen de norm valt.
Opmerking
• Als de ingesteld “Dynamic EQ” op “Off” staat, kan deze
technologie niet worden gebruikt.
■ Dynamic Volume
` Off
` Light:
Activeert de modus Lichte compressie.
` Medium:
Activeert de modus Gemiddelde compressie.
` Heavy:
Activeert Zware compressiemodus. Deze
instelling heeft de meeste invloed op het volume.
Het dimt de luide gedeelten, zoals explosies en
versterkt de zachte gedeeltes zodat u deze kunt
horen.
Opmerking
• Als u Dynamic Volume activeert, wordt “Dynamic EQ” op
“On” gezet. De Dynamic Vol-indicator gaat branden.
• Als “Dynamic EQ” is ingesteld op “Off”,
“Dynamic Volume”, wordt automatisch overgeschakeld
naar “Off”.
Nl-58
Over Audyssey Dynamic EQ®
Audyssey Dynamic EQ lost het probleem op van de
afnemende geluidskwaliteit als het volume wordt
verlaagd door rekening te houden met de menselijke
perceptie en de akoestiek van de luisterruimte.
Dynamic EQ selecteert op elk moment bij elke
volume-instelling de correcte frequentieweergave en
surround-niveaus. Dit resulteert in een constante
basweergave, toonbalans en surround-indruk ook al
verandert het volume. Dynamic EQ combineert
informatie van de binnenkomende bronniveaus met
de werkelijke geluidsniveaus aan de uitgang in de
ruimte, een voorwaarde voor het leveren van een
oplossing voor loudness-correctie.
Audyssey Dynamic EQ werkt samen met
Audyssey MultEQ voor een goed gebalanceerd
geluid voor elke luisteraar, op elk geluidsniveau.
Over Audyssey Dynamic Volume®
Audyssey Dynamic Volume lost het probleem op van
grote verschillen in volume tussen
televisieprogramma’s, reclameboodschappen, en
tussen zachte en luide passages in films.
Dynamic Volume kijkt naar de favoriete volumeinstelling van de gebruiker en let vervolgens op hoe
het volume van het programmamateriaal wordt
ervaren door de luisteraars, zodat in realtime kan
worden beslist of aanpassen nodig is. Indien nodig
zal Dynamic Volume de noodzakelijke snelle of
geleidelijke aanpassingen doorvoeren, zodat het
gewenste weergavevolume wordt aangehouden,
terwijl het dynamische gebied wordt geoptimaliseerd.
Audyssey Dynamic EQ is geïntegreerd in
Dynamic Volume zodat wanneer het geluidsniveau
voor afspelen automatisch wordt aangepast, de
beleving van de bas, de balans van de toon, de
surround-beleving en de duidelijkheid van de dialoog
tijdens het kijken naar films, schakelen tussen
televisiezenders, of wijzigen van stereo naar
surround geluid dezelfde blijven.
Bedieningsprocedure
(➔ page 51)
Geavanceerde bediening
IntelliVolume
■ IntelliVolume
` –12dB tot 0dB tot +12dB in stappen van 1 dB
Met IntelliVolume kunt u het ingangsniveau voor elke
ingangsselector individueel instellen. Dit is nuttig
indien een van de broncomponenten luider of zachter
is dan de andere.
Gebruik e/r om het niveau in te stellen.
Als een component duidelijk luider is dan de andere
luidsprekers, gebruik dan e om het invoerniveau te
verminderen. Als het duidelijk zachter is, gebruik dan
de r om het ingangsniveau te verhogen.
Opmerking
• IntelliVolume werkt niet voor Zone 2.
staat op “On” (➔ pagina 64) en u luistert via de
luidsprekers van uw TV.
– “HDMI CEC (RIHD)” staat op “On” (➔ pagina 63) en u
luistert via de luidsprekers van uw tv.
• A/V Sync wordt uitgeschakeld als de luistermodus Pure
Audio of Direct wordt gebruikt bij een analoge ingangsbron.
• Deze instelling kan niet worden gebruikt met de NET, USB
en BLUETOOTH ingangsselectoren.
Invoergebied naam
4 - 4. Name Edit
a
n
b
o
1
,
2
.
c
p
d
q
e
r
f
s
g
t
h
u
i
v
j
w
k
x
l
y
3
4
/
;
Shift
5
:
6
@
7
[
8
9
0
–
^
]
Space
OK
Back Space
m
z
\
Name Edit
Shift
+10
U kunt een eigen naam invoeren voor elke
ingangsselector en voorkeuzezender om de
identificatie te vergemakkelijken. Indien er een naam
is ingevoerd, wordt deze op het scherm zichtbaar.
De eigen naam wordt bewerkt vanaf het
toetsenbordscherm.
A
N
!
<
+10
■ Name
*1
1
2
Gebruik q/w/e/r om een teken te selecteren,
en druk vervolgens op ENTER.
Herhaal deze stap om tot 10 lettertekens in te
voeren.
Zorg ervoor wanneer u klaar bent om voor het
opslaan van een naam “OK” te selecteren via
q/w/e/r, en daarna op ENTER te drukken.
B
O
˝
>
CLR
C
P
#
?
D
Q
$
+
E
R
%
F
S
&
`
G
T
’
{
Shift
A/V Sync
■ A/V Sync
` 0msec tot 800msec in stappen van 10 msec
Bij gebruik van progressieve scanning op uw Blu-ray
Disc/dvd-speler, kunt u de indruk krijgen dat het beeld
en het geluid niet synchroon lopen. Met deze
instelling kunt u dit corrigeren door de audiosignalen
te vertragen.
Druk op ENTER om het tv-beeld tijdens het instellen
van de vertraging te zien wanneer de videobron wordt
weergegeven op HDMI OUT MAIN.
Druk om terug te gaan naar het vorige scherm op de
toets RETURN.
BD/DVD
Name
H
U
(
I
V
)
J
W
_
K
X
=
L
Y
˜
CLR
b
M
Z
|
}
Space
OK
Back Space
Shift
a
All Erase
cd
All Erase
*2
e
a Schakelt tussen kleine- en hoofdletters.*1
b De cursor naar links of rechts verplaatsen in
het invoergebied naam.
c Verplaatst de cursor achterwaarts en
verwijdert een teken.*2
d Vult een spatieteken in.
e Bevestigt uw selectie.
Tip
• Voor het benoemen van een voorkeuzezender, gebruik
TUNER voor het selecteren van AM of FM, en selecteer
daarna de voorkeuzezender (➔ pagina 37).
• Om een standaardnaam te herstellen, wist u alle tekens
met CLR, selecteer “OK” en druk daarna op ENTER.
*1 Dit kan ook worden uitgevoerd vanaf de
afstandsbediening met behulp van de toets +10.
*2 Druk op CLR op de afstandsbediening om alle tekens te
verwijderen die u heeft ingevuld.
De waardenreeks die u kunt aanpassen kan
verschillen, afhankelijk van het gegeven of uw tv of
display HDMI Lip Sync ondersteunt, en als de “Lip
Sync” instelling op “On” staat of niet (➔ pagina 65).
Opmerking
Opmerking
• Deze instelling is niet beschikbaar in elk van de volgende
gevallen:
– De “Audio TV Out (Main)” instelling staat op “On”
(➔ pagina 64) of de “Audio TV Out (Sub)” instelling
• Deze instelling kan niet worden gebruikt voor de NET, USB
en BLUETOOTH ingangsselectoren.
Nl-59
Bedieningsprocedure
(➔ page 51)
Geavanceerde bediening
Picture Adjust
Met Beeld instellen kunt u de beeldkwaliteit
verbeteren en ruis op het scherm verminderen.
Druk op ENTER om het tv-beeld tijdens het instellen
te zien wanneer de videobron wordt weergegeven op
HDMI OUT MAIN. Druk om terug te gaan naar het
vorige scherm op de toets RETURN.
■ Wide Mode*1*6
Deze instelling bepaalt de beeldverhouding.
` 4:3:
` Full:
` Zoom:
` Wide Zoom:
■ Picture Mode*1
` Custom:
Alle instellingen kunnen handmatig worden
uitgevoerd.
` Cinema:
Selecteer wanneer de beeldbron een film, enz.
is.
` Game:
Selecteer wanneer de videobron een
spelconsole is.
` Standard:
Past de beeldkwaliteit niet aan (wijzigt de
resolutie).
` Bypass:
Past de beeldkwaliteit niet aan (wijzigt de
resolutie niet).
Met “Picture Mode” kunt u de volgende instellingen
wijzigen zodat ze met één handeling geschikt worden
voor het film- of spelscherm: “Game Mode”, “Film
Mode”, “Edge Enhancement”, “Noise Reduction”,
“Brightness”, “Contrast”, “Hue”, “Saturation” of
“Color Temperature”.
■ Game Mode*2*3*4
` Off
` On
Als er tijdens de weergave van een videocomponent
(bijv. spelconsole) vertraging van het videosignaal
optreedt, selecteert u de betreffende ingangsbron en
zet u de instelling “Game Mode” op “On”. De
vertraging zal hierdoor verminderen, maar ook de
beeldkwaliteit zal afnemen.
■ Film Mode*2*4
`Video:
“Film Mode” detectie is niet toegepast en het
ingangssignaal wordt als videobron behandeld.
`Auto:
Detecteert of het invoersignaal een video of film
is. Als het een film is, wordt de betreffende
conversie toegepast.
De AV-receiver past zich aan de beeldbron aan, deze
automatisch converterend naar het juiste
progressieve signaal en de natuurlijke kwaliteit van
het originele beeld weergevend.
■ Edge Enhancement*2*4*5
`Off
`Low
`Mid
`High
Met deze instelling kunt u de afbeelding scherper
weergeven.
■ Noise Reduction*2*4*5
`Off
`Low
`Mid
`High
Met deze instelling kunt u ruis op het scherm
verminderen. Het gewenste niveau uitkiezen.
■ Brightness*1*2*4
`–50 tot 0 tot +50
Met deze instelling kunt u de helderheid van het scherm
aanpassen. “–50” is het donkerste. “+50” is het meest
helder.
■ Contrast*1*2*4
`–50 tot 0 tot +50
Met deze instelling kunt u het contrast aanpassen.
“–50” is het minste. “+50” is het meest geweldige.
` Auto:
Afhankelijk van de ingangssignalen in de
ingestelde monitoruitgang selecteert de AVreceiver automatisch de modus “4:3”, “Full”,
“Zoom” of “Wide Zoom”. Zie “Monitor Out” voor
meer informatie over de instellingen van de
monitoruitgang (➔ pagina 52).
Nl-60
Bedieningsprocedure
(➔ page 51)
Geavanceerde bediening
■ Hue*1*2*4
` –50 tot 0 tot +50
Met deze instelling kunt u de kleurtemperatuur
aanpassen tussen “–50” en “+50”.
■ Saturation*1*2*4
` –50 tot 0 tot +50
Met deze instelling kunt u de verzadiging aanpassen.
“–50” is de zwakste kleur. “+50” is de sterkste kleur.
■ Color Temperature*2*4
` Warm
` Normal
` Cool
Met deze instelling kunt u de kleurtemperatuur
aanpassen.
Opmerking
• “Picture Adjust” kan niet worden gebruikt als:
– De NET, USB of BLUETOOTH ingangsselector
geselecteerd is, of
– “Monitor Out” staat op “Sub”.
*1 Deze procedure kan ook worden uitgevoerd vanaf de
afstandsbediening met behulp van Snelle instellingen
(➔ pagina 47).
*2 Wanneer de instelling “Picture Mode” op iets anders
staat dan “Custom”, kan deze instelling niet worden
gebruikt.
*3 Als de instelling “Resolution” op “4K” staat
(➔ pagina 52), staat deze instelling vast op “Off”.
*4 Druk op CLR als u de standaardwaarde wilt herstellen.
*5 Als de instelling “Game Mode” op “On” staat, staat deze
instelling vast op “Off”.
*6 Wanneer 3D-video de ingangsbron is, staat “Wide
Mode” vast op “Full”.
Audio Selector
■ Audio Selector
` ARC:
Het audiosignaal van uw tv-tuner kan worden
verzonden naar de HDMI OUT MAIN van de AVreceiver.*1
Met deze selectie kan de tv-audio automatisch
worden geselecteerd als een prioriteit tussen
andere toewijzingen.
` HDMI:
Dit kan worden geselecteerd als HDMI IN werd
toegewezen als een ingangsbron. Als beide,
HDMI (HDMI IN) en digitale audio-ingangen
(COAXIAL IN of OPTICAL IN) werden
toegewezen, wordt de HDMI-ingang
automatisch geselecteerd als een prioriteit.
` COAXIAL:
Dit kan worden geselecteerd als COAXIAL IN
werd toegewezen als een ingangsbron. Als
beide, coaxiale en HDMI-ingangen werden
toegewezen, wordt de coaxiale ingang
automatisch geselecteerd als een prioriteit.
` OPTICAL:
Dit kan worden geselecteerd als OPTICAL IN
werd toegewezen als een ingangsbron. Als
beide, optische en HDMI-ingangen werden
toegewezen, wordt de optische ingang
automatisch geselecteerd als een prioriteit.
` Analog:
De AV-receiver geeft altijd analoge signalen weer.
U kunt de prioriteit van audio-uitgang instellen als er
zowel digitale als analoge ingangen zijn.
Instellen van het inkomende digitale signaal
(Fixed Mode)
■ Fixed Mode
`Off:
Het formaat wordt automatisch gedetecteerd.
Indien er geen digitaal ingangssignaal aanwezig
is, wordt de overeenkomstige analoge ingang
gebruikt.
`PCM:
Alleen 2-kanaals ingangssignalen van het PCMformaat zijn hoorbaar. Indien het ingangssignaal
geen PCM is, zal de PCM indicator gaan
knipperen en kan er ruis hoorbaar zijn.
`DTS:
Alleen ingangssignalen DTS (maar geen DTSHD) formaat zijn hoorbaar. Indien het
ingangssignaal geen DTS is, zal de dts indicator
knipperen en is er geen geluid.
Wanneer “HDMI”, “COAXIAL” of “OPTICAL” is
geselecteerd in de “Audio Selector” instelling, kunt u
daarna het signaaltype specificeren in “Fixed Mode”.
Normaal zal de AV-receiver het signaalformaat
automatisch detecteren. Indien u echter één van de
volgende problemen ervaart bij het weergeven van
uw PCM of DTS-materiaal, kunt u het signaalformaat
met de hand instellen op PCM of DTS.
• Probeer indien het begin van de tracks van een
PCM-bron wegvalt het formaat op PCM in te stellen.
• Stel indien er ruis ontstaat bij het snel vooruit of
terugspoelen van een DTS cd het formaat in op
DTS.
Opmerking
Opmerking
• Deze instelling kan alleen worden uitgevoerd voor een
ingangsbron die werd toegewezen als HDMI IN, COAXIAL
IN of OPTICAL IN.
• Deze instelling kan niet worden gebruikt met de NET, USB
en BLUETOOTH ingangsselectoren.
*1 U kunt “ARC” selecteren als u de TV/CD ingangsselector
selecteert. Maar u kunt dit niet selecteren als u “Off”
selecteerde in de “Audio Return Channel” instelling
(➔ pagina 65).
Nl-61
• De instelling wordt teruggezet naar “Off” als u de instelling
wijzigt in “Audio Selector”.
Bedieningsprocedure
(➔ page 51)
Geavanceerde bediening
5. Listening Mode Preset
(Akoestiekfunctie voorkeuze)
U kunt een standaard luistermodus toewijzen aan
elke ingangsbron, die daarop automatisch wordt
geselecteerd als u de ingangsbron selecteert. U kunt
bijvoorbeeld de standaard luistermodus instellen, die
moet worden gebruikt bij Dolby Digital
ingangssignalen. U kunt andere luistermodi
selecteren tijdens de weergave, maar de hier
gespecificeerde modus zal weer worden gebruikt
nadat de AV-receiver op stand-by is gezet.
1
Gebruik q/w voor het selecteren van de
ingangsbron die u wilt instellen, en druk dan
op ENTER.
Het volgende menu wordt zichtbaar.
5-1. Listening Mode Preset
Analog/PCM
Mono/Multiplex Source
2ch Source
Dolby D/Dolby D Plus/TrueHD
DTS/DTS-ES/DTS-HD
Other Multich Source
BD/DVD
Last Valid e r
Last Valid
Last Valid
Last Valid
Last Valid
Last Valid
Default listening mode for analog and PCM sources.
2
Gebruik q/w voor het selecteren van het
signaalformaat die u wilt instellen, en gebruik
daarna e/r voor het selecteren van een
luistermodus.
Alleen luistermodi die kunnen worden gebruikt in
combinatie met dat ingangssignaalformaat kunnen
worden geselecteerd (➔ pagina’s 40 tot 44).
De optie “Last Valid” betekent dat de laatst
geselecteerde luistermodus gebruikt zal worden.
De optie “Straight Decode” betekent dat
rechtstreekse decodering luistermodus (Dolby
Digital, DTS, enz.) is geselecteerd.
Opmerking
• Voor de “TUNER” ingangsselector zal alleen “Analog”
beschikbaar zijn.
• Voor de ingangsselector “NET” of “USB”, zal “Digital”
en “TrueHD” beschikbaar zijn.
• Voor de “BLUETOOTH” ingangsselector is alleen
“Digital” beschikbaar.
■ Analog/PCM/Digital
Met deze instelling kunt u de luistermodus opgeven
die moet worden gebruikt als een analoog (cd, tv,
LD, VHS, MD, draaitafel, radio, cassette, kabel,
satelliet, enz.) of PCM digitaal (cd, dvd, enz.)
audiosignaal wordt weergegeven.
■ Mono/Multiplex Source
Met deze instelling kunt u de luistermodus opgeven
die moet worden gebruikt bij de weergave van een
mono digitaal audiosignaal (dvd, enz.).
■ 2ch Source
Met deze instelling kunt u de luistermodus
specificeren die moet worden gebruikt bij de
weergave van 2-kanaals (2/0) stereobronnen in
digitaal formaat, zoals Dolby Digital of DTS.
■ Dolby D/Dolby D Plus/TrueHD
Met deze instelling kunt u de luistermodus opgeven
die moet worden wanneer het digitale
geluidssignalen Dolby Digital of Dolby Digital Plus
worden weergegeven (dvd, enz.). Specificeert de
standaard luistermodus voor Dolby TrueHDbronnen, zoals Blu-ray of HD dvd (input via HDMI).
■ DTS/DTS-ES/DTS-HD
Met deze instelling kunt u de luistermodus
specificeren die moet worden gebruikt bij de
weergave van digitale audiosignalen in het DTS of
DTS-HD High Resolution formaat (dvd, LD, cd,
enz.). Specificeert de standaard luistermodus voor
DTS-HD Master Audio-bronnen, zoals Blu-ray of
HD dvd (input via HDMI).
6. Miscellaneous (Diverse)
Volume Setup
■ Maximum Volume
`Off, 30 tot 79
Met deze instelling kunt u het maximum volume
begrenzen.
Selecteer “Off” om deze instelling uit te schakelen.
■ Power On Volume
`Last, Min, 1 tot 79 of Max
Met deze voorkeur kunt u de volume-instelling
specificeren die telkens moet worden gebruikt
wanneer de AV-receiver wordt ingeschakeld.
Om weer het volumeniveau te gebruiken dat werd
gebruikt toen de AV-receiver werd uitgeschakeld
“Last” selecteren.
De instelling “Power On Volume” kan niet hoger
worden ingesteld dan de instelling “Maximum
Volume”.
■ Headphone Level
`–12dB tot 0dB tot +12dB
Met deze voorkeur kunt u het hoofdtelefoonvolume
instellen ten opzichte van het hoofdvolume. Dit is
handig indien er een volumeverschil is tussen uw
luidsprekers en uw hoofdtelefoon.
■ Other Multich Source
Specificeert de standaard luistermodus voor
multikanaal PCM-bronnen vanaf HDMI IN, zoals
dvd-Audio, en DSD multikanaal bronnen, zoals
Super Audio cd.
Nl-62
Bedieningsprocedure
(➔ page 51)
Geavanceerde bediening
OSD Setup
■ On Screen Display
` On
` Off
Deze voorkeur bepaalt of de bedieningsinformatie op
het scherm zichtbaar wordt tijdens het afregelen van
een AV-receiver functie.
Zelfs indien “On” is geselecteerd, wordt de
bedieningsinformatie mogelijk niet zichtbaar indien de
ingangsbron aangesloten is op een HDMI IN.
■ Language
` English, Deutsch, Français, Español, Italiano,
Nederlands, Svenska, Русский язык, 中文
Met deze instelling bepaalt u de taal die gebruikt
wordt voor de menu’s op het scherm.
■ Screen Saver
` 3min, 5min, 10min
` Off
Met deze instelling kunt u de tijd instellen totdat de
schermbeveiliging zichzelf activeert. Wanneer deze
actief is, zal de schermbeveiliging worden uitgezet en
keert het scherm terug naar de vorige weergave als
de AV-receiver op welke manier dan ook bediend
wordt.
7. Hardware Setup (Hardware
instellingen)
Tuner
■ AM Frequency Step
` 10kHz:
` 9kHz:
Selecteer de frequentiestap naargelang uw
gebied.
Opdat de AM-afstemming correct zou werken, moet u
de AM frequentiestap aangeven die in uw omgeving
gebruikt wordt.
Opmerking
• Na het veranderen van deze instelling, worden alle
voorkeuzezenders gewist.
HDMI
■ HDMI CEC (RIHD)
` Off
` On
Zet deze instelling aan om p-compatibele
componenten die via HDMI zijn aangesloten, te
bedienen met de AV-receiver (➔ pagina 15).
Nl-63
Opmerking
• Wanneer de instelling op “On” staat en het menu is
afgesloten, worden de namen van de aangesloten
p-compatibele componenten en “RIHD On” op de
AV-receiver weergegeven.
“Search…” → “(naam)” → “RIHD On”
Wanneer de AV-receiver de naam van de component niet
kan ontvangen, wordt deze weergegeven als “Player*” of
“Recorder*”, enz. (“*” verschijnt en geeft het aantal
componenten aan, wanneer er twee of meer worden
ontvangen).
• Indien er een p-compatibele component via een
HDMI-kabel op de AV-receiver is aangesloten, dan is de
naam van de aangesloten component zichtbaar op het AVreceiver display. Als u bijvoorbeeld tijdens het kijken naar
een tv-programma een Blu-ray Disc-/dvd-speler bedient
(aanzet) met de afstandsbediening van de AV-receiver,
dan wordt de naam van de Blu-ray Disc-/dvd-speler
zichtbaar op de AV-receiver.
• Zet de instelling op “Off” als een aangesloten apparaat niet
compatibel is of als het niet duidelijk is of een apparaat
compatibel is of niet.
• Als de werking niet normaal is wanneer de instelling op
“On” staat, moet u de instelling wijzigen in “Off”.
• Zie voor meer details de handleiding van de aangesloten
component.
• Als de instelling “HDMI CEC (RIHD)” is ingesteld op “On”,
neemt het stroomverbruik in standby licht toe. (Afhankelijk
van de tv-stand, gaat de AV-receiver zoals gewoonlijk in
stand-by modus.)
• De p-besturing ondersteunt geen HDMI OUT SUB.
Gebruik in plaats daarvan HDMI OUT MAIN.
• Wanneer de bronapparatuur is aangesloten op de
aansluiting van de u, kan dit tot storing leiden als “HDMI
CEC (RIHD)” op “On” staat.
Bedieningsprocedure
(➔ page 51)
Geavanceerde bediening
■ HDMI Through
` Off
` BD/DVD, CBL/SAT, GAME, PC, AUX, TV/CD,
PHONO:
Selecteert de ingangsbron waarvoor de HDMIdoorvoerfunctie is geactiveerd.
` Last:
De HDMI-doorvoerfunctie is geactiveerd op de
ingangsbron die is geselecteerd op het moment
van de instelling van de AV-receiver in stand-by
modus.
Bij activering van de HDMI-doorvoerfunctie, ongeacht
of de AV-receiver aan of in stand-by staat, worden
zowel audio- als videostromen die door een HDMIingang worden ontvangen naar buiten gebracht voor
weergave op tv of andere componenten via een
HDMI-verbinding. De HDMI-indicator brandt gedempt
in stand-by. Merk op dat de indicator mogelijk niet
oplicht onder bepaalde voorwaarden (➔ pagina 21).
Deze instelling is automatisch vastgelegd op “Auto”
wanneer de bovenstaande “HDMI CEC (RIHD)”instelling is ingesteld op “On”, waardoor de inputbron
automatisch wordt geselecteerd.
Opmerking
• Alleen een ingangsbron toegewezen aan een HDMI IN via
de instelling “HDMI Input” wordt geactiveerd
(➔ pagina 53).
• Het verbruik in stand-bymodus verhoogt tijdens de HDMIdoorvoerfunctie, maar in de volgende gevallen kan verbruik
worden bespaard:
– De tv is in stand-bymodus.
– U bent bezig een tv-programma aan het bekijken.
• Zie voor meer details de handleiding van de aangesloten
component.
• Afhankelijk van de aangesloten component, kan de juiste
ingangsbron mogelijk niet worden geselecteerd met de
instelling op “Auto”.
• Deze instelling wordt automatisch op “Off” gezet indien de
instelling “HDMI CEC (RIHD)” op “Off” is ingesteld.
• Deze functie is enkel beschikbaar voor de HDMI OUT
MAIN aansluiting.
■ Audio TV Out (Main)
` Off
` On
Deze voorkeur bepaalt of het inkomende
audiosignaal wordt weergegeven vanaf HDMI OUT
MAIN. U kunt deze voorkeur inschakelen als uw TV is
aangesloten op HDMI OUT MAIN, en u het geluid wilt
beluisteren vanaf een aangesloten component via de
luidsprekers van uw TV. Normaal moet deze instelling
op “Off” staan.
■ Audio TV Out (Sub)
`Off
`On
Deze voorkeur bepaalt of het inkomende
audiosignaal wordt weergegeven vanaf HDMI OUT
SUB. U kunt deze voorkeur inschakelen als uw TV is
aangesloten op HDMI OUT SUB, en u het geluid wilt
beluisteren vanaf een aangesloten component via de
luidsprekers van uw TV. Normaal moet deze instelling
op “Off” staan.
Opmerking
Opmerking
• Indien “On” is geselecteerd en het audiosignaal vanaf de tv
kan worden weergegeven, zal de AV-receiver geen geluid
via zijn luidsprekers weergeven. In dit geval verschijnt “TV
Speaker” op de display van de AV-receiver door op
DISPLAY te drukken.
• Wanneer “HDMI CEC (RIHD)” op “On” staat, is deze
instelling vast op “Auto”.
• Deze instelling staat vast op “Off” indien de instelling
“Monitor Out” op “Sub” is ingesteld (➔ pagina 52).
• Bij sommige tv’s en ingangssignalen is er mogelijk geen
geluid, zelfs indien deze instelling op “On” staat.
• Als “Audio TV Out (Main)” of “HDMI CEC (RIHD)” is
ingesteld op “On” en u aan het beluisteren bent via de
luidsprekers van uw tv, dan zal het geluid door de voorste
links en rechts luidsprekers van de AV-receiver worden
weergegeven als u de volumeregeling van de AV-receiver
hoger zet. Om er voor te zorgen dat de luidsprekers van de
AV-receiver geen geluid meer produceren, kunt u de
instellingen wijzigen, de instellingen van uw tv veranderen,
of het volume van de AV-receiver verlagen.
• Luistermodus kan niet worden gewijzigd als deze instelling
staat op “On” en het geluid wordt weergegeven via de TV.
• Als het geluidssignaal van de speler niet door de tv wordt
ondersteund, wordt het geluid niet via de tv weergegeven,
zelfs als deze instelling staat ingeschakeld. Wanneer het
geluid niet via de tv kan worden weergegeven, (wanneer
“Monitor Out” op “Both” staat, kan het geluid niet worden
weergegeven vanaf de tv die aangesloten is op zowel
HDMI OUT MAIN als HDMI OUT SUB) wordt het geluid
weergegeven via de luidsprekers aangesloten op de AVreceiver.
Nl-64
• Indien “On” is geselecteerd en het audiosignaal vanaf de
TV kan worden weergegeven, zal de AV-receiver geen
geluid via zijn luidsprekers weergeven. In dit geval
verschijnt “TV Speaker” op de display van de AV-receiver
door op DISPLAY te drukken.
• Deze instelling staat vast op “Off” indien de instelling
“Monitor Out” op “Main” is ingesteld (➔ pagina 52).
• Als “Monitor Out” is ingesteld op “Both” (➔ pagina 52), en
deze instelling is ingeschakeld, stelt u audio-uitgang van de
broncomponent op 2-kanaals PCM.
• Bij sommige TV’s en ingangssignalen is er mogelijk geen
geluid, zelfs indien deze instelling op “On” staat.
• Als “Audio TV Out (Sub)” is ingesteld op “On” en u aan het
beluisteren bent via de luidsprekers van uw tv, dan zal het
geluid door de voorste links en rechts luidsprekers van de
AV-receiver worden weergegeven als u de volumeregeling
van de AV-receiver hoger zet. Om er voor te zorgen dat de
luidsprekers van de AV-receiver geen geluid meer
produceren, kunt u de instellingen wijzigen, de instellingen
van uw TV veranderen, of het volume van de AV-receiver
verlagen.
• Luistermodus kan niet worden gewijzigd als deze instelling
staat op “On” en het geluid wordt weergegeven via de TV.
• Wanneer “Monitor Out” op “Both” staat (➔ pagina 52) en
alleen “Audio TV Out (Sub)” op “On” staat, wordt het
geluid niet via de tv weergegeven die aangesloten is op
HDMI OUT SUB, behalve wanneer de geluidsingang via
HDMI verloopt.
• Als het geluidssignaal van de speler niet door de tv wordt
ondersteund, wordt het geluid niet via de tv weergegeven,
zelfs als deze instelling staat ingeschakeld. Wanneer het
geluid niet via de tv kan worden weergegeven, (wanneer
“Monitor Out” op “Both” staat, kan het geluid niet worden
weergegeven vanaf de tv die aangesloten is op zowel
HDMI OUT MAIN als HDMI OUT SUB) wordt het geluid
weergegeven via de luidsprekers aangesloten op de AVreceiver.
Bedieningsprocedure
(➔ page 51)
Geavanceerde bediening
■ Audio Return Channel
` Off
` Auto:
Het audiosignaal van uw tv-tuner kan worden
verzonden naar de HDMI OUT MAIN van de AVreceiver.
Audio returnkanaal (ARC) functie schakelt een tv met
ARC in om de audiostroom naar HDMI OUT MAIN
van de AV-receiver te zenden. Om deze functie te
gebruiken, moet u de TV/CD ingangsselector
selecteren en moet uw tv geschikt zijn voor ARC. De
ARC indicator brandt als het audiosignaal wordt
gedetecteerd. Standaardinstelling: “- - - -”
Opmerking
• Deze instelling staat vast op “- - - -” indien de instelling
“HDMI CEC (RIHD)” op “Off” is ingesteld.
• Deze instelling wordt automatisch op “Auto” gezet indien
de “HDMI CEC (RIHD)” voor het eerst op “On” wordt gezet.
• Als u “Audio Return Channel” op “Auto” zet, worden de
“Audio Selector” instellingen van de TV/CD
ingangsselector automatisch omgeschakeld naar “ARC”
(➔ pagina 61).
Tip
• Zet na het wijzigen van de instellingen van de “HDMI CEC
(RIHD)”, “HDMI Through” of “Audio Return Channel”, de
stroom van alle aangesloten apparaten uit en daarna weer
aan. Zie de handleidingen van alle aangesloten apparaten.
■ Lip Sync
` Off
` On
De AV-receiver kan zo worden ingesteld dat hij
automatisch elke vertraging corrigeert tussen de
video en de audio, op basis van de gegevens van de
aangesloten monitor.
Opmerking
• Deze functie werkt alleen indien uw HDMI-compatibele tv
HDMI Lip Sync ondersteunt.
■ InstaPrevue
Deze instellingen zijn van toepassing op
“InstaPrevue” of het hoofdmenu (➔ pagina 46) en
specificeren de voorbeeldweergave van HDMIvideostromen.
Sub Window
` Multi:
Geeft alle voorbeeld miniatuurweergaven
tegelijk weer.
` Single:
Geeft de voorbeeld miniatuurweergaven één per
één weer.
Met deze instelling kunt u het aantal van de voorbeeld
miniatuurweergaven bepalen.
Position
(met “Sub Window” ingesteld op “Multi”)
` Top, Bottom, Left, Right
(met “Sub Window” ingesteld op “Single”)
` Upper Left, Upper Right, Lower Left, Lower
Right
Met deze instelling kunt u de positie van de voorbeeld
miniatuurweergaven op het TV-scherm bepalen.
Opmerking
• Afhankelijk van de videosignalen wordt het beeld mogelijk
niet goed weergegeven op de voorbeeld
miniatuurweergaven van InstaPrevue.
Auto Standby
■ HDMI Through
`Off
`On
Deze instelling schakelt de stand Auto Standby in of
uit tijdens HDMI Through door het detecteren van het
signaal van de audio-/video-ingang.
Wanneer deze instelling op “On” staat, gaat de AVreceiver automatisch op stand-by als er tijdens HDMI
Through gedurende 30 minuten geen geluid- of
videosignaal is. (De functie Auto Stand-by werkt niet
wanneer Zone 2 geactiveerd is.)
Wanneer deze instelling op “Off” staat, blijft de status
of HDMI Through ongewijzigd, ongeacht het signaal
van geluids-/video-ingang.
Tip
• In de stand Standby gaan is mogelijk door “HDMI CEC
(RIHD)” op “On” te zetten en gebruik te maken van CECcompatibele componenten, ongeacht de hierboven
genoemde instelling.
Zie “HDMI CEC (RIHD)” in “7. Hardware Setup (Hardware
instellingen)” voor gekoppelde handeling (➔ pagina 63).
• Wanneer de HDMI Through is ingeschakeld, neemt het
stroomverbruik enigszins toe.
Opmerking
■ Auto Standby
` Off
` On
Wanneer “Auto Standby” op “On” staat, gaat de ASb
indicator branden en de AV-receiver gaat
automatisch in stand-by als er gedurende 30 minuten
geen audio en videosignaal is geweest.
“Auto Standby” wordt 30 seconden voor het
automatisch in stand-by gaan op de display van de
AV-receiver en OSD weergegeven.
• Deze instelling staat vast op “Off” wanneer “Auto Standby”
op “Off” staat.
Opmerking
• Ingesteld op “On”, kan de Auto Stand-by-functie zichzelf
activeren tijdens het afspelen met bepaalde bronnen.
• De functie Auto Stand-by werkt niet wanneer Zone 2
geactiveerd is.
Nl-65
Bedieningsprocedure
(➔ page 51)
Geavanceerde bediening
Network
In dit deel wordt uitgelegd hoe u de
netwerkinstellingen van de AV-receiver met de hand
kunt configureren.
Na het aanpassen van de netwerkinstellingen moet u
de wijzigingen bevestigen door het uitvoeren van
“Save”.
Als de DHCP-server van uw router is ingeschakeld,
hoeft u deze instellingen niet te wijzigen aangezien
de AV-receiver ingesteld is voor gebruik van DHCP
en zichzelf dus automatisch kan configureren (DHCP
moet op “Enable” staan). Als de DHCP-server van
uw router echter is uitgeschakeld, (bijvoorbeeld
omdat u statisch IP-adres gebruikt), dan moet u deze
instellingen zelf configureren; in dat geval is kennis
over ethernet-netwerken essentieel.
Wat is DHCP?
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) wordt
door routers, computers, de AV-receiver en andere
apparaten gebruikt om zichzelf automatisch te
configureren in een netwerk.
Wat is DNS?
DNS (Domain Name System) zet domeinnamen om
in IP-adressen. Als u bijvoorbeeld een domeinnaam
zoals www.onkyousa.com in uw internetbrowser typt,
dan gebruikt uw browser DNS om dit in een IP-adres
om te zetten, in dit geval 63.148.251.142, voordat de
site wordt weergegeven.
■ Network Connection
` Wired
` Wireless
Deze instelling bepaalt of u de AV-receiver aansluit
op het netwerk met bekabelde LAN of draadloze
LAN. Als u aansluit met draadloze LAN, selecteer
“Wireless”. Zie “Instellingen van het draadloze
netwerk uitvoeren” voor de instellingen
(➔ pagina 26).
Tip
• Dezelfde instelling is beschikbaar zelfs als “Wireless” bij de
oorspronkelijke installatie op “Network Connection” is
ingesteld (➔ pagina 22).
■ MAC Address
Dit is het MAC (Media Access Control)-adres van de
AV-receiver. Dit adres kan niet worden gewijzigd.
■ DHCP
` Enable
` Disable
Deze instelling bepaalt of de AV-receiver al dan niet
DHCP gebruikt om de instellingen van zijn IP-adres,
subnet mask, gateway en DNS-server automatisch te
configureren.
Opmerking
• Als u “Disable” selecteert, moet u de “IP Address”,
“Subnet Mask”, “Gateway” en “DNS Server” instellingen
zelf configureren.
■ IP Address
` Klasse A:
“10.0.0.0” tot “10.255.255.255”
` Klasse B:
“172.16.0.0” tot “172.31.255.255”
` Klasse C:
“192.168.0.0” tot “192.168.255.255”
Vul een statisch IP-adres in dat u van uw
internetprovider (ISP) hebt ontvangen.
De meeste routers gebruiken een klasse C IP-adres.
■ Subnet Mask
Vul het subnet mask-adres in dat u van uw
internetprovider hebt ontvangen (meestal:
255.255.255.0).
■ DNS Server
Voer het adres van de DNS-server in die u van uw
internetprovider hebt ontvangen.
■ Proxy URL
Om een internetproxy te gebruiken, moet u de URL
ervan hier invoeren.
■ Proxy Port
Als u een internetproxy gebruikt, moet u hier een
proxypoortnummer invoeren.
■ Network Standby
`On
`Off
Deze instelling schakelt de bediening via het netwerk
in of uit.
De NET-indicator brandt gedempt terwijl de AVreceiver in stand-by is. Merk op dat de indicator
mogelijk niet oplicht onder bepaalde voorwaarden
(➔ pagina 21).
Opmerking
• Ingesteld op “On” neemt het stroomverbruik in stand-by
enigszins toe.
■ Update Notice
`Enable
`Disable
Wanneer deze instelling is ingeschakeld, wordt u
gemeld als er een belangrijke firmware-update
beschikbaar is via het netwerk.
Opmerking
• Selectie van “Never Remind me” in het meldingsvenster
schakelt deze instelling naar “Disable” (➔ pagina 21).
• Zie voor details over de updatemelding “Firmware-update
kennisgeving” (➔ pagina 21).
■ Gateway
Vul het gateway-adres in dat u van uw
internetprovider hebt ontvangen.
Nl-66
Bedieningsprocedure
(➔ page 51)
Geavanceerde bediening
■ Bluetooth
Door deze instelling kan de AV-receiver met een
Bluetooth-apparaat worden gekoppeld.
Status
Druk op de ENTER toets om “Now Pairing” weer te
geven en start het koppelen.
Tip
• Als het koppelen niet is ingesteld, verschijnt “Ready” op het
scherm. De naam van het apparaat dat aan de AV-receiver
is gekoppeld, wordt weergegeven als koppelen is ingesteld.
• Voor meer informatie over de Bluetooth-verbinding,
raadpleegt u de handleiding van het Bluetooth-apparaat.
• Het koppelen kan worden gedaan door de knop
BLUETOOTH op de AV-receiver ingedrukt te houden
totdat het indicatielampje BLUETOOTH knippert.
Opmerking
• Deze instelling kan niet worden geselecteerd als u in
Zone 2 NET of USB als ingangsselector heeft
geselecteerd.
8. Remote Controller Setup
(Configuratie afstandsbediening)
Remote ID
■ Remote ID
` 1, 2, of 3
Indien meerdere Onkyo componenten in dezelfde
ruimte worden gebruikt, kunnen de
afstandsbediening-ID-codes elkaar overlappen. Om
de AV-receiver te onderscheiden van andere
componenten, kunt u de afstandsbediening-ID
veranderen van “1”, in “2” of “3”.
9. Lock Setup (Instellingen vergrendelen)
Met deze voorkeur kunt u uw instellingen
beschermen door de instelmenu’s te vergrendelen.
■ Setup
`Locked
`Unlocked
Als “Locked” is geselecteerd, zijn de instelmenu’s
vergrendeld en kunt u geen instellingen wijzigen.
Opmerking
• Zorg er voor dat indien u de afstandsbediening-ID van de
AV-receiver verandert de afstandsbediening op dezelfde ID
staat (zie hieronder), anders zal de afstandsbediening niet
werken.
De ID van de afstandsbediening veranderen
Initial Setup
1
Als u de oorspronkelijke installatie-wizard heeft
overgeslagen, bijvoorbeeld tijdens het eerste gebruik,
kunt u de wizard vanaf hier alsnog openen.
Zie “Initial Setup” (➔ pagina 21).
Houd de RECEIVER ingedrukt, en ook de
Q SETUP tot de afstandsbediening oplicht
(ongeveer 3 seconden).
2
Gebruik de cijfertoetsen om het ID 1, 2 of 3 in
te voeren.
De afstandsbedieningsindicator knippert twee keer.
Opmerking
• Deze instelling kan niet worden geselecteerd als de
“Monitor Out” instelling op “Sub” staat.
Remote Mode Setup
Zie “De afstandsbedieningscodes opzoeken”
(➔ pagina 70).
Nl-67
Bedieningsprocedure
(➔ page 51)
Geavanceerde bediening
Zone 2
Naast de hoofd-luisterruimte kunt u ook luisteren in een andere ruimte, die wij Zone 2 noemen. En u kunt voor elke ruimte een verschillende bron kiezen.
Het maken van Zone 2-aansluitingen
Uw Zone 2 luidsprekers rechtstreeks aansluiten op de AV-receiver
De zone-luidsprekers op een extra versterker aansluiten
Met deze opstelling kunt u verschillende bronnen selecteren Main room
(hoofdruimte) en Zone 2. Dit heet Actieve Zone, aangezien de Zone 2 luidsprekers
worden gevoed door de AV-receiver.
Met deze opstelling kunt in de hoofdruimte luisteren naar de 7.1kanaalsweergave, en 2-kanaals stereo in Zone 2.
Om deze opstelling te kunnen gebruiken, moet u de Actieve Zone 2 instelling
activeren (➔ pagina 54).
Hoofdruimte
Hoofdruimte
TV
TV
AV-receiver
AV-receiver
Zone 2
IN
Zone 2
R
R
L
L
Ontvanger/
geïntegreerde versterker
Opmerking
Opmerking
• Bij deze opstelling wordt het volume in Zone 2 geregeld door de AV-receiver.
• Wanneer Actieve Zone 2 wordt gebruikt, wordt afspelen in de hoofdruimte gereduceerd tot
5.1-kanaals.
• Het volume van Zone 2 moet worden ingesteld op de Zone 2 versterker.
Nl-68
Geavanceerde bediening
Het besturen van componenten in
Zone 2
1
■ Bediening van de AV-receiver
ZONE 2
Ingangsselectortoetsen
OFF
MASTER VOLUME
2
3
Druk op ZONE2, richt de afstandsbediening
daarna op de AV-receiver en druk op
8RECEIVER.
Zone 2 wordt ingeschakeld, de Z2-indicator licht
op in het display van de AV-receiver.
Druk om een ingangsbron te selecteren voor
Zone 2 op ZONE2, gevolgd door een INPUT
SELECTOR toets.
Druk, om Zone 2 uit te schakelen op de toets
ZONE2 gevolgd door 8RECEIVER.
De zone is uitgeschakeld.
Instellen van het volume voor Zone 2
1
Om Zone 2 in te schakelen en een
ingangsbron te selecteren, drukt u binnen 8
seconden op ZONE 2, gevolgd door een
ingangsselectortoets.
Zone 2 wordt ingeschakeld, de Z2 indicator licht
op in het display van de AV-receiver.
Voor het selecteren van dezelfde bron, drukt u
tweemaal op ZONE 2. “Z2 Sel: Source”
verschijnt op het display van de AV-receiver.
2
Voor het uitschakelen van Zone 2 drukt u op
OFF.
De zone is uitgeschakeld.
■ Bedienen met de afstandsbediening
Voor het bedienen van Zone 2 moet u eerst drukken
op de toets ZONE2 van de afstandsbediening.
8RECEIVER
■ Bedienen met de afstandsbediening
1
2
Druk op ZONE2.
Gebruik VOL q/w.
■ Bediening van de AV-receiver
1
Druk op ZONE 2 (de indicator Z2 knippert op
het display van de AV-receiver).
2
Gebruik MASTER VOLUME binnen
8 seconden.
Indien uw Zone 2 luidsprekers aangesloten zijn op
een ontvanger of een geïntegreerde versterker in
Zone 2, gebruikt u de volumeregeling hiervan om het
volume in te stellen.
ZONE2
INPUT
SELECTOR
MUTING
VOLq/w
Nl-69
Dempen van Zone 2
■ Bedienen met de afstandsbediening
1
Druk op ZONE2 gevolgd door MUTING.
Tip
• Druk voor het ongedaan maken van dempen op ZONE2,
gevolgd door opnieuw MUTING. De zone kan na demping
ook weer worden ingeschakeld door het volume te regelen.
Opmerking
• Alleen analoge ingangsbronnen, NET of USB worden
weergegeven via de ZONE 2 LINE OUT aansluitingen en
ZONE 2 L/R-aansluitingen.
• U kunt geen verschillende AM- of FM-radiostations
selecteren voor uw hoofdruimte en voor Zone 2. U hoort
hetzelfde AM/FM radiostation in alle ruimten. Indien u
namelijk een FM-station kiest voor de hoofdruimte, is dat
station ook hoorbaar in Zone 2.
• U kunt geen verschillende ingangsselector NET of USB
voor uw hoofdruimte en Zone 2 selecteren. Namelijk, als u
ingangsselector USB hebt gekozen voor Zone 2, dan wordt
ingangsselector USB geselecteerd in de hoofdruimte, zelfs
als NET werd geselecteerd voor de hoofdruimte.
• BLUETOOTH kan niet worden geselecteerd als de
ingangsselector in Zone 2. Als u audio van een Bluetoothapparaat in Zone 2 afspeelt, selecteer dan “Z2 Sel:
Source”, en BLUETOOTH als ingangsselector in de
hoofdruimte.
• Als Zone 2 is geactiveerd en de ingangsselector ervan is
geselecteerd, neemt het stroomverbruik in stand-by
enigszins toe.
• Als Zone 2 is ingeschakeld, zullen de u functies niet werken.
• Wanneer u de AV-receiver in standby zet wanneer Zone 2
actief is, gaat het indicatielampje Z2 gedimd branden.
• Het activeren van de Zones in de hoofdruimte wanneer de
luistermodi op Pure Audio staat, zorgt ervoor dat het
automatisch wordt omgeschakeld naar Direct.
Andere componenten bedienen
Andere componenten
bedienen
U kunt de afstandsbediening van de AV-receiver
gebruiken om uw andere AV-componenten te
bedienen, ook als ze door andere fabrikanten zijn
vervaardigd. In dit deel wordt ingegaan op het
invoeren van de code voor de afstandsbediening voor
een component die u wilt bedienen: DVD, TV, CD,
enz.
Voorgeprogrammeerde
afstandsbedieningscodes
3
Gebruik q/w om “Remote Controller Setup” te
selecteren, en druk vervolgens op ENTER.
4
Gebruik q/w om “Remote Mode Setup” te
selecteren, en druk vervolgens op ENTER.
5
Gebruik q/w om de modus afstand te
selecteren, en druk vervolgens op ENTER.
Het categorie-selectiemenu verschijnt.
6
Gebruik q/w om een categorie te selecteren,
en druk vervolgens op ENTER.
Het toetsenscherm voor het invullen van de
merknaam verschijnt.
7
De volgende REMOTE MODE toetsen zijn
voorgeprogrammeerd met afstandsbedieningscodes
voor het bedienen van de genoemde componenten.
Om deze componenten te bedienen, hoeft u geen
code voor de afstandsbediening in te voeren.
Zie voor details over het bedienen van deze
componenten de aangegeven pagina’s.
BD/DVD Onkyo Blu-ray Disc-speler (➔ pagina 72)
TV/CD
Onkyo cd-speler (➔ pagina 71)
PC
Apple TV
8
De afstandsbedieningscodes opzoeken
U kunt de juiste afstandsbedieningscode opzoeken in
het instelmenu op het scherm.
Opmerking
• U moet uw TV op de HDMI-uitgang aansluiten (HDMI OUT
MAIN) om de volgende instelling op het scherm uit te
voeren.
1
2
Druk op RECEIVER gevolgd door HOME.
Gebruik e/r of q/w om “Setup” te selecteren,
en druk vervolgens op ENTER.
9
Afstandsbedieningscodes invoeren
U moet een code invoeren voor elke component die u
wilt bedienen.
1
Zoek de juiste afstandsbedieningscode op in
de afzonderlijke lijst met
afstandsbedieningscodes.
De codes zijn gerangschikt per categorie (bijv.
dvd-speler, tv, enz.).
2
Houd terwijl u de REMOTE MODE toets
ingedrukt houdt waarvoor u een code wilt
toewijzen de DISPLAY toets ingedrukt
(ongeveer 3 seconden).
Het indicatielampje van de afstandsbediening
gaat branden.
Gebruik q/w/e/r om een teken te selecteren,
en druk vervolgens op ENTER.
Herhaal deze stap voor de eerste 3 lettertekens
van de merknaam.
Selecteer na het invoeren van het derde
letterteken “Search” en druk op ENTER.
Er wordt een lijst met merknamen opgehaald.
Indien de gewenste merknaam niet wordt
gevonden:
Gebruik r om “Not Listed” te selecteren, en
druk vervolgens op ENTER.
Het toetsenscherm voor het invullen van de
merknaam verschijnt.
Gebruik q/w om een merknaam te selecteren,
en druk vervolgens op ENTER.
Er wordt een afstandsbedieningscode met
bijbehorende instructies weergegeven. Volg de
procedure.
Als u de component kunt bedienen, gebruik
dan q/w voor het selecteren van “OK”, en druk
daarna op ENTER.
Het schermmenu keert terug naar het scherm
“Remote Mode Setup”.
Als u de component niet kunt bedienen,
gebruik dan q/w voor het selecteren van “Try
Next Code”, en druk daarna op ENTER.
De volgende code wordt getoond.
Nl-70
Opmerking
• Er kunnen geen afstandsbedieningscodes worden
ingevoerd voor RECEIVER en de multi zone-toets.
• Alleen tv afstandsbedieningscodes kunnen worden
ingevoerd voor TV.
• Behalve voor RECEIVER, TV en de multi zone-toets,
kunnen afstandsbedieningscodes vanuit elke
categorie worden toegewezen aan de REMOTE
MODE toetsen. Deze toetsen werken overigens ook
als ingangsselectortoetsen, kies dus een REMOTE
MODE toets die overeenkomt met de ingang waarop u
uw component wilt aansluiten. Kies indien u
bijvoorbeeld uw cd-speler aansluit op de cd-ingang de
TV/CD toets bij het invoeren van de
afstandsbedieningscode.
3
Gebruik binnen 30 seconden de cijfertoetsen
om de 5-cijferige afstandsbedieningscode in
te voeren.
De afstandsbedieningsindicator knippert twee keer.
Indien de afstandsbedieningscode niet met
succes wordt ingevoerd, zal de
afstandsbedieningsindicator één keer traag
knipperen.
Opmerking
• Alhoewel de gegeven afstandsbedieningscodes correct
zijn bij het ter perse gaan, deze kunnen wijzigen.
Bedieningsprocedure
(➔ page 51)
Andere componenten bedienen
Gekleurde toetsen opnieuw toewijzen
U kunt de configuratie van de gekleurde toetsen
wijzigen, waarmee de REMOTE MODE-toetsen
vooraf werden ingesteld.
1
2
Houd de toets REMOTE MODE die u wilt
resetten ingedrukt, en druk A (Rood) in tot de
indicator van de afstandsbediening gaat
branden (ongeveer 3 seconden).
U kunt alleen gekleurde toetsen wijzigen voor
componenten waarvan de codes behoren tot de
categorieën uit de lijst met
afstandsbedieningscodes (BD/dvd-speler, tv,
kabel set-top box, enz.).
Druk binnen 30 seconden op de gekleurde
toetsen in de volgorde zoals u ze opnieuw wilt
toewijzen.
De toetsindrukken worden toegewezen aan
iedere toets van links naar rechts. De
afstandsbedieningsindicator knippert twee keer,
wat aangeeft dat de volgorde met succes werd
toegewezen. Indien de volgorde niet met succes
wordt toegewezen, zal de
afstandsbedieningsindicator één keer traag
knipperen.
Tip
• Om de standaardinstellingen van de REMOTE MODE
toetsen te herstellen, zie “De REMOTE MODE-toetsen
resetten”.
Opmerking
• Als een andere toets dan de gekleurde toetsen wordt
ingedrukt, wordt de handeling geannuleerd.
• Deze handeling kan niet worden uitgevoerd terwijl de AVreceiver in ontvangstmodus is of wanneer Zone 2 actief is.
`70868:
Onkyo MD-recorder zonder u
`71323:
Onkyo cd-recorder zonder u
`82990:
Onkyo dockingstation zonder u
Afstandsbedieningscodes voor Onkyo
componenten die zijn aangesloten via
RI
Onkyo componenten die zijn aangesloten via u
worden bediend door de afstandsbediening te richten
op de AV-receiver, niet op de component. Zo kunt u
componenten bedienen die buiten het zicht zijn
opgesteld, in een rack bijvoorbeeld.
1
Controleer of de Onkyo component
aangesloten is met een u kabel en een
analoge geluidskabel (RCA).
Zie “Onkyo RI-componenten aansluiten” voor
meer details (➔ pagina 19).
2
Voer de juiste afstandsbedieningscode in
voor een REMOTE MODE toets, zoals
aangegeven in de vorige paragraaf.
` 42157:
Onkyo cassette tape deck met u
` 81993:
Onkyo dockingstation met u
3
Druk op de toets REMOTE MODE, richt de
afstandsbediening op de AV-receiver en
bedien de component.
Onkyo componenten bedienen zonder u
Gebruik de volgende afstandsbedieningscodes als u
een Onkyo component wilt bedienen door de
afstandsbediening er rechtstreeks op te richten, of
indien u een Onkyo component wilt bedienen die niet
is aangesloten via u:
` 30627:
Onkyo dvd-speler zonder u
` 71817:
Onkyo cd-speler zonder u
` 32900/33100/33500:
Onkyo Blu-ray Disc-speler
` 32901/33104/33504:
Onkyo HD DVD-speler
Nl-71
De REMOTE MODE-toetsen resetten
U kunt een REMOTE MODE toets resetten naar zijn
standaard afstandsbedieningscode.
1
Houd de toets REMOTE MODE die u wilt
resetten ingedrukt, en druk HOME in tot de
indicator van de afstandsbediening gaat
branden (ongeveer 3 seconden).
2
Druk binnen 30 seconden opnieuw op de
REMOTE MODE toets.
De afstandsbedieningsindicator knippert twee
keer, wat aangeeft dat de toets gereset werd.
Elke REMOTE MODE toets is
voorgeprogrammeerd met een
afstandsbedieningscode. Als een toets wordt
gereset, wordt de voorgeprogrammeerde code
teruggeplaatst.
De afstandsbediening resetten
U kunt de afstandsbediening resetten naar de
standaardinstellingen.
1
Houd de RECEIVER ingedrukt, en ook de
HOME tot de afstandsbediening oplicht
(ongeveer 3 seconden).
2
Druk RECEIVER binnen 30 seconden opnieuw
in.
De afstandsbedieningsindicator knippert twee
keer, wat aangeeft dat de afstandsbediening
gereset werd.
Andere componenten bedienen
Andere componenten bedienen
Door de REMOTE MODE toets in te drukken die met
de afstandsbedieningscode geprogrammeerd is voor
uw component, kunt u uw component bedienen op de
hieronder beschreven manier.
Zie “Afstandsbedieningscodes invoeren” voor
informatie over het invoeren van een
afstandsbedieningscode voor een andere component
(➔ pagina 70).
Een tv bedienen
TV is voorgeprogrammeerd met de
afstandsbedieningscode voor het bedienen van een
tv die de p*1 ondersteunt (beperkt tot sommige
modellen). De tv moet in staat zijn
afstandsbedieningscommando’s te ontvangen via
p en worden aangesloten op de AV-receiver
via HDMI. Indien het bedienen van uw tv via p
niet goed werkt, kunt u de afstandsbedieningscode
van uw tv programmeren in de TV toets en de tvafstandsbedieningsmodus gebruiken om uw tv te
bedienen.
Gebruik de volgende afstandsbedieningscodes:
` 11807/13100/13500:
TV met p
Een Apple TV bedienen
Door de meegeleverde afstandsbediening te
programmeren met de juiste code voor de
afstandsbediening, kunt u deze gebruiken om uw
Apple TV te bedienen.
Gebruik de volgende afstandsbedieningscodes:
` 02615:
Apple TV
MHL-ingeschakeld mobiel apparaat
bedienen
Druk eerst op de betreffende
REMOTE MODE toets.
Door de meegeleverde afstandsbediening te
programmeren met de juiste code voor de
afstandsbediening, kunt u deze gebruiken om uw
mobiel apparaat met MHL te bedienen.
Sluit uw mobiel apparaat met MHL aan op de HDMI
IN 1-aansluiting. We raden u aan om de code voor de
afstandsbediening te programmeren op de AUXtoets.
Gebruik de volgende afstandsbedieningscodes:
` 32910:
Mobiel apparaat met MHL
i
j
a
Opmerking
• Voor sommige mobiele apparaten kan een betrouwbare
werking niet worden gegarandeerd.
Een Blu-ray Disc/dvd-speler, HD dvd-speler
of dvd-recorder bedienen
BD/DVD is voorgeprogrammeerd met de
afstandsbedieningscode voor het bedienen van een
component die de p*1 ondersteunt (beperkt tot
sommige modellen). De component moet in staat zijn
afstandsbedieningscommando’s te ontvangen via
p en worden aangesloten op de AV-receiver
via HDMI.
Gebruik de volgende afstandsbedieningscodes:
` 32910/33101/33501/31612:
Blu-ray Disc/dvd-speler met p
*1
h
De door de AV-receiver ondersteunde p is de
CEC systeembedieningsfunctie van de HDMI-standaard.
Nl-72
b
k
l
c
d
m
n
e
f
g
o
Andere componenten bedienen
■ tv-bediening
■ dvd-speler/dvd-recorder bediening
■ Satellietontvanger/Kabelontvanger bediening
Beschikbare toetsen
Beschikbare toetsen
Beschikbare toetsen
a 8, INPUT, TV VOL q/w, g Nummer: 1 tot 9, 0
MUTING
Nummer: +10*1
b TOP MENU
h 8SOURCE
b GUIDE
h 8SOURCE
c q/w/e/r, ENTER
i DISPLAY
c q/w/e/r, ENTER
i DISPLAY
b GUIDE
d SETUP
j MUTING
k CH +/–
d SETUP
j MUTING
k CH +/–
c q/w/e/r, ENTER
d SETUP
e 1, 3, 2, 5, 4,
7, 6*1
f A (Rood)*1
B (Groen)*1
i DISPLAY
k CH +/–
l PREV CH
m RETURN
n AUDIO*1
o CLR
C (Geel)*1
e 1, 3, 2, 5, 4,
7, 6
DISC +/–
f A (Rood)*1
B (Groen)
l MENU
m RETURN
C (Geel)*1
n
AUDIO*1
D (Blauw)*1
o CLR
e 1, 3, 2, 5, 4,
7, 6
f A (Rood)
B (Groen)
C (Geel)
l PREV CH
m RETURN
n AUDIO
o CLR
D (Blauw)
g Nummer: 1 tot 9, 0
Nummer: +10*1
g Nummer: 1 tot 9, 0
Nummer: +10
■ Bediening van de Blu-ray disc-speler/HD dvd
speler
■ VCR/PVR-bediening
■ Gebruik van cd-speler/cd-recorder/MD-recorder
Beschikbare toetsen
Beschikbare toetsen
Beschikbare toetsen
b GUIDE
h 8SOURCE
c q/w/e/r, ENTER
D (Blauw)*1
b TOP MENU
h 8SOURCE
c q/w/e/r, ENTER
i DISPLAY
d SETUP
c q/w/e/r, ENTER
i DISPLAY
d SETUP
d SETUP
j MUTING
k CH +/–
e 1, 3, 2, 5, 4,
7, 6
j MUTING
k CH +/–
e 1, 3, 2, 5, 4,
7, 6
l PREV CH
m RETURN
f SEARCH
REPEAT
e 1, 3, 2, 5, 4,
7, 6
f A (Rood)
B (Groen)
C (Geel)
D (Blauw)
g Nummer: 1 tot 9, 0
Nummer: +10*1
DISC +/–
l MENU
m RETURN
n AUDIO*1
o CLR
g Nummer: 1 tot 9, 0
Nummer: +10
o CLR
■ Gebruik van cassette tape deck
Beschikbare toetsen
RANDOM
g Nummer: 1 tot 9, 0
Nummer: +10
h 8SOURCE
i DISPLAY
j MUTING
k DISC +/–
o CLR
MODE
Opmerking
e 1, t (Omgekeerd
h 8SOURCE
afspelen), 2, 5, 4, j MUTING
7, 6
Nl-73
• Bij sommige componenten werken bepaalde toetsen niet
zoals verwacht en andere helemaal niet.
• Zie de “Uw iPod/iPhone bedienen” over de bediening van
uw iPod/iPhone (➔ pagina 75).
*1 De p functie wordt niet ondersteund. De p
die ondersteund wordt door de AV-receiver is de CECsysteem bedieningsfunctie van de HDMI-standaard.
Andere componenten bedienen
Het dockingstation van Onkyo
gebruiken
RI dockingstation
Met de RI dockingstation kunt u op een eenvoudige
manier muziek afspelen van uw iPod/iPhone, of de
diavoorstellingen en video’s van uw iPod/iPhone op
een tv bekijken. Bovendien, het onscreen display
(OSD) geeft u de mogelijkheid om de inhoud van uw
iPod/iPhone te bekijken, navigeren en selecteren op
uw tv, en met de meegeleverde afstandsbediening
kunt u uw iPod/iPhone controleren met alle comfort
vanuit uw stoel. U kunt de iPod/iPhone zelfs bedienen
met de afstandsbediening van de AV-receiver.
Opmerking
• Voer de juiste bedieningscode van de afstandsbediening in
voordat u de afstandsbediening van de AV-receiver voor
het eerst gebruikt (➔ pagina 71).
• Sluit het RI dockingstation op de AV-receiver aan met een
u kabel (➔ pagina 19).
• Zet de RI MODE schakelaar van het RI dockingstation op
“HDD” of “HDD/DOCK”.
• Zet het ingangsdisplay van de AV-receiver op “DOCK”
(➔ pagina 45).
■ Systeemfunctie
Systeem Aan
Wanneer u de AV-receiver aanzet, worden het RI
dockingstation en de iPod/iPhone automatisch
aangezet. Bovendien, als het RI dockingstation en de
iPod/iPhone zijn ingeschakeld, kan de AV-receiver
worden aangezet door op 8SOURCE te drukken.
Auto Power Aan
Als u de 1 afstandsbediening indrukt terwijl de AVreceiver op (weergave) staat, start de AV-receiver
automatisch, uw iPod/iPhone selecteren als de
ingangsbron, en uw iPod/iPhone start met afspelen.
Direct Change
Als u de weergave van de iPod/iPhone start terwijl u
naar een andere ingangsbron luistert, zal de AVreceiver automatisch schakelen naar de ingang
waarmee het RI dockingstation is verbonden.
Andere afstandsbedieningen
U kunt de afstandsbediening gebruiken die wordt
meegeleverd met de AV-receiver om andere
iPod/iPhone-functies te bedienen. De beschikbare
functionaliteit hangt af van de AV-receiver.
Opmerking
• Als u uw iPod/iPhone gebruikt met andere accessoires,
werkt de iPod/iPhone-afspeeldetectie mogelijk niet.
• De functie Systeem Aan werkt mogelijk niet afhankelijk van
het RI dockingstation.
iPod Alarm
Als u de Alarmfunctie op uw iPod gebruikt om te
starten met afspelen, schakelt de AV-receiver in op
het gespecificeerde tijdstip en selecteert uw iPod
automatisch als de ingangsbron.
Opmerking
• Naargelang uw iPod/iPhone model en generatie kunnen
sommige gekoppelde bewerkingen niet beschikbaar zijn.
• Deze gekoppelde bewerking werkt niet terwijl een video
wordt afgespeeld of wanneer het geluid ingesteld voor het
alarm een ingebouwd geluid is (pieptoon).
• Deze gekoppelde bewerking werkt niet met modellen
waarop muziekbestanden niet kunnen gebruikt worden om
het alarmgeluid in te stellen.
■ Opmerking bij de bediening
• Gebruik de volumecontrole van de AV-receiver om het
afspeelvolume te regelen.
• Wanneer de iPod/iPhone in een RI dockingstation is
geplaatst, heeft de volumeregeling ervan geen effect.
• Als u het volume regelt op uw iPod/iPhone terwijl deze in
het RI dockingstation staat, zorg er dan voor dat hij niet te
luid is ingesteld voordat u de hoofdtelefoon opnieuw
aansluit.
Nl-74
Het dockingstation wordt apart verkocht. Modellen
zijn verschillende naargelang de regio.
Ga voor de laatste informatie over de Onkyo
docking-componenten naar de Onkyo-website op:
http://www.onkyo.com
Update uw iPod/iPhone met de nieuwste software
die verkrijgbaar is op de website van Apple voordat
u het Onkyo dockingstation gaat gebruiken.
Voor ondersteunde iPod/iPhone-modellen, zie de
handleiding van het Onkyo dockingstation.
Andere componenten bedienen
■ u Bedienen van dockingstation
Uw iPod/iPhone bedienen
Druk eerst op de betreffende
REMOTE MODE toets.
Door de REMOTE MODE toets in te drukken die met
de afstandsbedieningscode geprogrammeerd is voor
uw dockingstation, kunt u uw iPod/iPhone in het
dockingstation bedienen met de toetsen zoals nader
beschreven in dit gedeelte.
Voor details over het invoeren van een
afstandsbedieningscode, zie
“Afstandsbedieningscodes invoeren” (➔ pagina 70).
Zie de handleiding van het dockingstation voor meer
informatie.
e
f
g
h
RI dockingstation
• Zet de RI MODE schakelaar van het RI
dockingstation op “HDD” of “HDD/DOCK”.
• 8SOURCE werkt mogelijk niet met een
afstandsbedieningscode (zonder u). Maak in dat
geval een u-verbinding en voer de
afstandsbedieningscode 81993 in (met u).
■ Met de RI-controle
Maak in dat geval een u-verbinding en voer de
afstandsbedieningscode 81993 in (met u).
• Zet het ingangsdisplay van de AV-receiver op
“DOCK” (➔ pagina 45).
Beschikbare toetsen
i
a
j
b
c
k
d
■ Zonder de RI-controle
Eerst moet u de afstandsbedieningscode 82990
invoeren (➔ pagina 71).
Nl-75
a TOP MENU*1
e 8SOURCE*2
b q/w/e/r, ENTER
f DISPLAY*3
PLAYLIST e/r
g MUTING
c 1, 3, 2, 5, 4,
7, 6
h ALBUM +/–
d REPEAT
RANDOM
j MENU
k MODE*4
i VOL q/w
• Bij bepaalde iPod/iPhone-modellen, generaties en RIdocking-stations werken enkele toetsen mogelijk niet zoals
verwacht.
• Raadpleeg de handleiding van het RI-dockingstation voor
meer informatie over de werking van de iPod/iPhone.
*1 TOP MENU werkt als een modus-toets bij gebruik met
een DS-A2 RI dockingstation.
*2 Deze toets schakelt de Onkyo DS-A2 of DS-A2X RI
dockingstation niet aan of uit. Mogelijk reageert uw
iPod/iPhone niet vanaf de eerste keer dat u op deze
toets drukt. Druk in dat geval nog een keer op de toets.
De reden hiervoor is dat de afstandsbediening
afwisselend de commando’s aan en stand-by doorgeeft.
Indien uw iPod/iPhone al aan staat, zal deze aan blijven
als de afstandsbediening een inschakelcommando geeft.
Op dezelfde manier zal uw iPod/iPhone, als hij al uit
staat, uitgeschakeld blijven als de afstandsbediening een
uit-commando doorgeeft.
*3 DISPLAY schakelt de achtergrondverlichting enkele
seconden aan.
*4 Modus voor hervatten
Met de functie Hervatten kunt u het afspelen van het
liedje hervatten dat werd afgespeeld toen u uw
iPod/iPhone uit het RI dockingstation van de Onkyo DSA2 verwijderde.
Bijlage
Problemen oplossen
Kijk indien u problemen hebt met het gebruik van de
AV-receiver in dit gedeelte voor een oplossing. Neem
contact op met uw Onkyo-leverancier als u het
probleem niet zelf kunt oplossen.
houden en de HOME toets indrukken tot de
afstandsbediening oplicht (ongeveer 3 seconden).
Druk RECEIVER binnen 30 seconden opnieuw in.
De schermmenu’s worden alleen zichtbaar op een tv
die op de HDMI OUT MAIN is aangesloten.
■ De AV-receiver kan niet worden aangezet
Probeer indien u het probleem zelf niet kunt oplossen
de AV-receiver te resetten voor u contact opneemt
met uw Onkyo-leverancier.
Voor het terugzetten van de AV-receiver naar de
fabrieksinstellingen zet u die aan en, terwijl u
CBL/SAT ingedrukt houdt, drukt u op
8ON/STANDBY. “Clear” verschijnt op het display van
de AV-receiver en de AV-receiver gaat in stand-by.
Houd er rekening mee dat de voorkeuzezenders en
de instellingen worden gewist als u de AV-receiver
reset.
Afstandsindicator
Zorg er voor dat het netsnoer correct in het stopcontact zit.
Trek het netsnoer uit het stopcontact, wacht vijf seconden
of meer en steek het opnieuw in het stopcontact.
■ De AV-receiver schakelt onverwacht uit
De AV-receiver gaat automatisch in standby als de Auto
Stand-by is ingesteld en opstart. (➔ pagina 65)
■ De AV-receiver schakelt uit en na herstel van de
stroom, schakelt hij opnieuw uit
Het beschermingscircuit is geactiveerd. Trek het netsnoer
meteen uit het stopcontact. Zorg ervoor dat alle
luidsprekerkabels en ingangsbronnen juist zijn
aangesloten, en laat de AV-receiver gedurende een uur
met het netsnoer uitgetrokken. Sluit daarna het netsnoer
weer aan en schakel de stroom in. Als de AV-receiver
opnieuw uitschakelt, vermijd deze te resetten en haal de
stekker uit het stopcontact. Neem contact op met uw
Onkyo-leverancier. (➔ pagina 13)
Let op:
• Als “CHECK SP WIRE” verschijnt op het display van de
AV-receiver, zijn de luidsprekerkabels mogelijk in
kortsluiting.
RECEIVER
HOME
■ Er is geen geluid, of het is erg zacht
Zorg er voor dat de digitale ingangsbron juist gekozen is.
(➔ pagina 54)
Controleer of alle audio-stekkers volledig zijn ingestoken.
(➔ pagina 14)
Voeding
De AV-receiver resetten
Audio
WAARSCHUWING:
• Als de AV-receiver rook, geur of een abnormaal geluid
produceert, trek dan het netsnoer onmiddellijk uit het
stopcontact en neem contact op met uw Onkyoleverancier.
Controleer of de ingangen en uitgangen van alle
componenten correct zijn aangesloten. (➔ pagina’s 14 op
19)
Controleer of de polariteit van de luidsprekerkabels correct
is en of de gestripte draden contact maken met het metalen
gedeelte van de luidsprekeraansluitingen. (➔ pagina 12)
Zorg er voor dat de ingangsbron juist gekozen is.
(➔ pagina 28)
Controleer of de luidsprekerkabels niet kortgesloten zijn.
(➔ pagina 13)
Controleer het volume. De AV-receiver is ontworpen om te
genieten van thuistheater. Hij heeft een groot
volumebereik, wat nauwkeurig afregelen mogelijk maakt.
Als de MUTING indicator knippert op het display van de
AV-receiver, druk dan op de toets MUTING van de
afstandsbediening om het geluid van de AV-receiver
opnieuw weer te geven. (➔ pagina 45)
Als er een hoofdtelefoon is aangesloten op de PHONES
aansluiting, wordt er geen geluid naar de luidsprekers
gestuurd. (➔ pagina 19)
Controleer de uitgangsinstellingen van de dvd-speler, en
selecteer ondersteund audioformaat als er geen geluid
komt uit een dvd-speler die aangesloten is op een HDMI
IN.
Controleer de instellingen van de digitale audio-uitgang op
het aangesloten apparaat. Bij sommige spelconsoles,
zoals deze die dvd ondersteunen, is de standaardinstelling uit.
Bij sommige video-dvd’s moet u een audiouitgangsformaat kiezen in een menu.
Indien uw draaitafel gebruik maakt van een MC cartridge,
moet u een MC-hoofdversterker of een MC-transformator
aansluiten.
Controleer of geen van de aansluitkabels verbogen,
verdraaid of beschadigd is.
Om de afstandsbediening naar de fabriekstoestand
terug te brengen, de RECEIVER toets ingedrukt
Niet alle luistermodi maken gebruik van alle luidsprekers.
(➔ pagina 40)
Nl-76
Bijlage
Specificeer de luidsprekerafstanden en regel de individuele
luidsprekerniveaus. (➔ pagina’s 55, 56)
Controleer of de luidspreker meetmicrofoon niet meer
aangesloten is.
Het ingangssignaalformaat is ingesteld op “PCM” of “DTS”.
Zet het op “Off”. (➔ pagina 61)
■ Alleen de voorluidsprekers produceren geluid
Met de Stereo of Mono-luistermodus geselecteerd,
produceren alleen de voorste luidsprekers en de
subwoofer geluid. (➔ pagina 42)
Zorg dat de luidsprekers correct geconfigureerd zijn.
(➔ pagina 54)
■ Alleen de middenluidspreker produceert geluid
Indien u de Dolby Pro Logic IIx Movie, Dolby Pro Logic IIx
Music, of Dolby Pro Logic IIx Game luistermodus gebruikt
met een monobron, zoals een AM-radiostation of mono TVprogramma is het geluid geconcentreerd in de
middenluidspreker.
Zorg dat de luidsprekers correct geconfigureerd zijn.
(➔ pagina 54)
■ De surround luidsprekers produceren geen
geluid
Bij het selecteren van de T-D (Theater-Dimensional),
Stereo of Mono-luistermodus, geven de
surroundluidsprekers geen geluid.
■ De voorste high en surround achterluidsprekers
produceren geen geluid
■ Het vereiste geluidsniveau van de luidsprekers
kan niet worden ingesteld
Afhankelijk van de huidige luistermodus, is het mogelijk dat
de voorste high- en de surround achterluidsprekers geen
geluid geven. Selecteer een andere luistermodus.
(➔ pagina 40)
Controleer of het maximum volume werd ingesteld.
(➔ pagina 62)
Afhankelijk van de bronnen is het mogelijk dat de voorste
high- en de surround achterluidsprekers slecht geluid
geven.
Zorg dat de luidsprekers correct geconfigureerd zijn.
(➔ pagina 54)
Wanneer Actieve Zone 2 wordt gebruikt, wordt de
weergave in de hoofdruimte beperkt tot 5.1-kanalen en
produceren de surround achterluidsprekers geen geluid.
■ De subwoofer produceert geen geluid
Bij de weergave van bronmateriaal dat geen informatie in
het LFE kanaal bevat, produceert de subwoofer geen
geluid.
Zorg dat de luidsprekers correct geconfigureerd zijn.
(➔ pagina 54)
■ Er is geen geluid bij een bepaald signaalformaat
Controleer de instellingen van de digitale audio-uitgang op
het aangesloten apparaat. Bij sommige spelconsoles,
zoals deze die dvd ondersteunen, is de standaardinstelling uit.
Bij sommige video-dvd’s moet u een audiouitgangsformaat kiezen in een menu.
Naargelang de bron en de actuele luistermodus, kan het
gebeuren dat er niet veel geluid wordt geproduceerd door
de surround luidsprekers. Probeer een andere
luistermodus te selecteren. (➔ pagina 40)
Naargelang het ingangssignaal kunnen sommige
luistermodi niet worden geselecteerd. (➔ pagina’s 40 op
44)
Zorg dat de luidsprekers correct geconfigureerd zijn.
(➔ pagina 54)
■ Kan de luistermodus Pure Audio niet selecteren
■ De middenluidspreker produceert geen geluid
De Pure Audio luistermodus kan niet worden geselecteerd
als Zone 2 aan staat.
Bij het selecteren van de Stereo of Mono-luistermodus,
geeft de centrale luidspreker geen geluid.
■ Geen 6.1/7.1 weergave
Zorg dat de luidsprekers correct geconfigureerd zijn.
(➔ pagina 54)
Indien er geen surround achterste of voorste high
luidsprekers aangesloten zijn, of Zone 2 luidsprekers
gebruikt worden, is 6.1/7.1 weergave niet mogelijk.
U kunt niet altijd alle luistermodes selecteren, afhankelijk
van het aantal aangesloten luidsprekers. (➔ pagina’s 40
op 44)
Nl-77
Als het volume van elke afzonderlijke luidspreker is
ingesteld op hoge positieve waarden, dan kan het
maximum hoofdvolume verlaagd worden. Merk op dat de
volumesterktes van de afzonderlijke luidsprekers
automatisch worden ingesteld nadat de Audyssey MultEQ®
ruimtecorrectie en luidsprekerinstelling is uitgevoerd.
(➔ pagina’s 23, 56)
■ Er is ruis hoorbaar
Het gebruik van kabelbinders om audiosnoeren samen te
binden met stroomkabels, luidsprekerkabels, enz. kan de
audioprestaties doen afnemen. Vermijd dit daarom.
Een audiokabel kan storing oppikken. Probeer de kabels
anders te leggen.
■ De Late Night-functie werkt niet
Controleer of het bronmateriaal Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, of Dolby TrueHD is. (➔ pagina 49)
Controleer of “TrueHD Loudness Management” niet is
ingesteld op “Off”. De Late Night-functie werkt niet
wanneer deze instelling uitgeschakeld is. (➔ pagina 57)
■ Over de DTS signalen
Als een DTS programmamateriaal eindigt en de DTS
bitstream stopt, blijft de AV-receiver in de DTS
luistermodus, en blijft de dts indicator aan. Dat is zo om
ruis te voorkomen tijdens het pauzeren, het snel vooruit of
terugspoelen van uw speler. Als u uw speler omschakelt
van DTS naar PCM, kan het zijn dat u geen geluid hoort
omdat de AV-receiver formaten niet meteen omschakelt. In
dat geval kunt u het afspelen het beste stoppen en na drie
seconden weer hervatten.
Bij sommige cd- en ld-spelers kunt u DTS-materiaal niet
correct weergeven, hoewel uw speler verbonden is met
een digitale ingang van de AV-receiver. Dit is gewoonlijk
omdat de DTS bitstream bewerkt werd (bijv.
uitgangsniveau, sampling-frequentie of
frequentieweergave veranderd) en de AV-receiver deze
niet herkent als een origineel DTS signaal. In dergelijke
gevallen kan het gebeuren dat u ruis hoort.
Bij de weergave van DTS programmamateriaal kan het bij
pauzeren, snel vooruit of terug spoelen gebeuren dat u een
kort ruisgeluid hoort. Dit is geen storing.
Bijlage
■ Het begin van geluid dat ontvangen wordt door
een HDMI IN is niet hoorbaar
Omdat het langer duurt om het formaat van een HDMIsignaal te identificeren dan bij andere digitale
audiosignalen, start de audio-output mogelijk niet meteen.
Video
■ Er is geen beeld
Controleer of alle video-stekkers volledig ingestoken zijn.
(➔ pagina 17)
Controleer of elke videocomponent correct is aangesloten.
(➔ pagina 14)
Selecteer, als uw tv op de HDMI-uitgang is aangesloten,
“- - - - -” in de instelling “HDMI Input” voor het bekijken van
composiet video, en component videobronnen.
(➔ pagina 53)
Als de videobron aangesloten is op een component videoingang moet u die ingang toewijzen aan een
ingangsselector en moet uw tv aangesloten zijn op de
HDMI-uitgang(en) of COMPONENT VIDEO OUT.
(➔ pagina’s 14, 53)
Als de videobron aangesloten is op een composiet videoingang moet uw tv worden aangesloten op de HDMIuitgang(en) of de bijbehorende composiet video-uitgang.
(➔ pagina 14)
Als de videobron aangesloten is op een HDMI-ingang moet
u die ingang toewijzen aan een ingangsselector en moet
uw tv aangesloten zijn op de HDMI-uitgang(en).
(➔ pagina’s 14, 53)
Als de luistermodus Pure Audio geselecteerd is, wordt het
analoge videocircuit uitgeschakeld en kunnen alleen
videosignalen via HDMI IN worden uitgevoerd.
(➔ pagina 40)
Controleer op uw TV of de video-ingang geselecteerd is
waarop de AV-receiver is aangesloten.
Wanneer de “Monitor Out” instelling op “Both” staat, is de
“HDMI Through” instelling enkel beschikbaar voor de
HDMI OUT MAIN aansluiting. (➔ pagina’s 52, 64)
■ Er is geen beeld van een bron die is aangesloten
op een HDMI IN
Betrouwbare werking met een HDMI-naar-DVI adapter
wordt niet gegarandeerd. Bovendien worden videosignalen
van een PC niet gegarandeerd. (➔ pagina 87)
Als de Resolutie is ingesteld op een resolutie die niet door
de TV wordt ondersteund, dan wordt er geen video
weergegeven vanaf de HDMI-uitgangen. (➔ pagina 52)
Indien de melding “Resolution Error” zichtbaar wordt op
het display van de AV-receiver, wijst dit er op dat uw tv de
huidige videoresolutie niet ondersteunt en u een andere
resolutie moet selecteren op uw dvd-speler.
■ De schermmenu’s worden niet zichtbaar
Controleer op uw TV of de video-ingang geselecteerd is
waarop de AV-receiver is aangesloten.
Wanneer de AV-receiver niet via HDMI OUT MAIN op een
tv is aangesloten, worden de menu’s niet op het scherm
weergegeven.
■ Het onscreen display verschijnt niet
Afhankelijk van het ingangssignaal verschijnt het onscreen
display mogelijk niet als het ingangssignaal van de HDMI
IN wordt uitgevoerd naar een apparaat dat aangesloten is
op de HDMI OUT MAIN.
Tuner
■ De ontvangst vertoont ruis, FM stereoontvangst vertoont ruis, of de FM STEREO
indicator wordt niet zichtbaar
Controleer of de batterijen met de juiste polariteit geplaatst
zijn. (➔ pagina 10)
Plaats nieuwe batterijen. Meng nieuwe en oude batterijen
of verschillende type batterijen niet door elkaar.
(➔ pagina 10)
Zorg dat de afstandsbediening niet te ver weg is van de
AV-receiver, en dat er geen hindernis is tussen de
afstandsbediening en de afstandsbedieningssensor van de
AV-receiver. (➔ pagina 10)
Zorg er voor dat de AV-receiver niet wordt beschenen door
direct zonlicht of TL-verlichting. Verplaats het toestel indien
nodig.
Indien de AV-receiver geïnstalleerd is in een rack of een
behuizing met deuren van gekleurd glas, werkt de
afstandsbediening mogelijk niet betrouwbaar als de deuren
gesloten zijn.
Controleer of u de juiste afstandsbedieningsmodus hebt
gekozen. (➔ pagina’s 10, 72)
Bij gebruik van de afstandsbediening voor het bedienen
van AV-componenten van andere fabrikanten, kunnen
sommige toetsen anders werken als verwacht.
Controleer of u de juiste afstandsbedieningscode heeft
ingevuld. (➔ pagina 70)
Controleer of u dezelfde ID hebt ingesteld op zowel de AVreceiver als de afstandsbediening. (➔ pagina 67)
Verplaats de antenne.
■ Ik kan geen andere componenten bedienen
Verplaats de AV-receiver weg van uw TV of computer.
Bij het luisteren naar een AM-station kan het gebruiken van
de afstandsbediening ruis veroorzaken.
Controleer als het gaat om een component van Onkyo of
de u kabel en de analoge audiokabel correct aangesloten
zijn. Als alleen een u kabel wordt aangesloten, dan is dit
niet voldoende. (➔ pagina 19)
Voorbijrijdende auto’s en vliegtuigen kunnen storing
veroorzaken.
Controleer of u de juiste afstandsbedieningsmodus hebt
gekozen. (➔ pagina’s 10, 72)
Betonnen muren verzwakken radiosignalen.
Als u een cassette-tapedeck hebt aangesloten op de
TV/CD IN-aansluiting, of een RI dockingstation op de
TV/CD IN of GAME IN-aansluitingen, moet u het display
van de ingang instellen om de afstandsbediening goed te
laten functioneren. (➔ pagina 45)
Luister naar het station in mono. (➔ pagina 37)
Indien de ontvangst niet verbetert een buitenantenne
installeren.
Afstandsbediening
■ De afstandsbediening werkt niet
Vooraleer deze unit te bedienen, zorg er voor RECEIVER
in te drukken.
Nl-78
Indien u het apparaat niet kunt bedienen, moet u de juiste
afstandsbedieningscode invoeren. (➔ pagina 70)
Om een component van een andere fabrikant te bedienen
dient u de afstandsbediening op die component te richten.
(➔ pagina 70)
Bijlage
Om een Onkyo component te bedienen die is aangesloten
via u, de afstandsbediening richten op de AV-receiver.
Voer eerst de juiste afstandsbedieningscode in.
(➔ pagina 71)
Om een Onkyo component te bedienen die niet is
aangesloten via u, de afstandsbediening richten op de
component. Voer eerst de juiste afstandsbedieningscode
in. (➔ pagina 71)
Mogelijk is de ingevoerde afstandsbedieningscode niet
correct. Indien er meer dan één code wordt weergegeven
deze alle proberen.
Indien u de afstandsbediening van de AV-receiver gebruikt,
deze op uw AV-receiver richten.
Indien u uw iPod/iPhone nog steeds niet kunt bedienen,
kunt u de weergave starten door op de toets Play van uw
iPod/iPhone te drukken. Daarna kunt u de
afstandsbediening gebruiken.
Probeer uw iPod/iPhone te resetten.
Afhankelijk van uw iPod/iPhone werken sommige toetsen
niet zoals verwacht.
■ De AV-receiver selecteert onverwacht mijn
iPod/iPhone als ingangsbron
Controleer of uw iPod/iPhone werkelijk speelt.
Pauzeer de weergave van de iPod/iPhone voordat u een
andere ingangsbron selecteert. Als de weergave niet wordt
gepauzeerd, kan de Direct Change functie uw iPod/iPhone
per ongeluk als ingangsbron selecteren tijdens de
overgang tussen twee tracks.
Controleer of uw iPod/iPhone correct in het dockingstation
is geplaatst.
■ iPod/iPhone functioneert niet naar behoren
Controleer of de AV-receiver ingeschakeld is, of de juiste
ingangsbron gekozen is, en of het volume voldoende hoog
staat.
Probeer uw iPod/iPhone opnieuw aan te sluiten.
RI dockingstation voor iPod/iPhone
■ Er is geen geluid
Controleer of de stekkers volledig ingestoken zijn.
■ Er is geen geluid
■ Er is geen video
Audio kan alleen worden uitgevoerd wanneer analoog, de
ingangsbron NET of USB is geselecteerd in de Zone 2.
Controleer of de TV OUT instelling van uw iPod/iPhone op
On (Aan) staat.
■ De Zone 2 luidspreker produceert geen geluid
Controleer of de correcte ingang is geselecteerd op uw TV
of de AV-receiver.
Actieve Zone 2 kan niet worden gebruikt als “Speakers
Type (Front)” is ingesteld op “Bi-Amp”. (➔ pagina 54)
■ De afstandsbediening van uw AV-receiver
bedient uw iPod/iPhone niet
Controleer of uw iPod/iPhone correct in het dockingstation
is geplaatst. Als uw iPod/iPhone in een hoes zit, maakt
deze wellicht onvoldoende contact met het dockingstation.
Haal uw iPod/iPhone altijd uit de hoes voordat u deze in
het dockingstation plaatst.
De iPod/iPhone kan niet worden bediend terwijl het Applelogo zichtbaar is.
2,4 GHz band voor draadloze LAN is wellicht ontoereikend.
Sluit de ETHERNET-aansluiting met de ethernetkabel op
de router aan na het selecteren van “Wired” in de instelling
“Network Connection” in “Network”. (➔ pagina’s 15, 66)
Plaats de AV-receiver uit de buurt van apparatuur die
elektromagnetische golven uitzenden op de 2,4 GHz band
(magnetrons, spelconsoles, enz.). Als dit het probleem niet
oplost, stop dan het gebruik van andere apparaten die
elektromagnetische golven uitzenden.
Wanneer andere draadloze LAN-apparaten in de buurt van
de AV-receiver worden gebruikt, kunnen er verschillende
problemen optreden, zoals een onderbroken weergave en
onderbroken communicatie. U kunt deze problemen
vermijden door het kanaal van uw Wi-Fi router te wijzigen.
Zie de gebruiksaanwijzing van uw router voor instructies
over het wijzigen van kanalen.
Als een metalen voorwerp in de buurt van de AV-receiver
aanwezig is, kan dit van grote invloed zijn op de radiogolf
van een draadloze LAN-verbinding, waardoor deze niet
werkt.
Zone 2
Probeer uw iPod/iPhone te resetten.
Sommige versies van de iPod/iPhone spelen geen video
af.
Kan geen radiogolven ontvangen door een slechte
verbinding. Verkort de afstand tot het draadloze LANtoegangspunt of verwijder obstakels voor een duidelijke
zichtbaarheid en probeer het opnieuw. Plaats de AV-receiver
uit de buurt van magnetrons of andere toegangspunten.
Als een netwerk meer dan één toegangspunt heeft, moeten
ze ver van elkaar uit de buurt worden gezet.
Het wordt aanbevolen om de Wi-Fi-router (toegangspunt)
en de AV-receiver in dezelfde ruimte te plaatsen.
Bluetooth
Wi-Fi (Draadloze LAN) Netwerk
■ Kan geen verbinding maken met het Wi-Fi
(Draadloze LAN) netwerk of de geluidsweergave
wordt onderbroken en de communicatie werkt
niet
De instelling van SSID en encryptie (WEP, enz.) is niet
juist. Vul dezelfde instellingen in voor netwerk en de AVreceiver.
■ De muziek kan niet op de AV-receiver worden
afgespeeld, ook niet na een geslaagde
Bluetooth-verbinding.
Afhankelijk van de eigenschappen of specificaties van
Bluetooth-apparaat, is afspelen op de AV-receiver niet
gegarandeerd.
■ De geluidskwaliteit is slecht na verbinding met
een Bluetooth-apparaat.
De Bluetooth-ontvangst is slecht. Verplaats het Bluetoothapparaat dichter in de buurt van de AV-receiver of
verplaats eventuele obstakels tussen het Bluetoothapparaat en de AV-receiver.
Zorg dat u de juiste afstandsbedieningsmodus hebt
gekozen. (➔ pagina 75)
Nl-79
Bijlage
■ Kan geen verbinding maken met de AV-receiver.
Het Bluetooth-apparaat ondersteunt de profielen niet die
nodig zijn voor de AV-receiver.
De Bluetooth-functie van het Bluetooth-apparaat is niet
ingeschakeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het
Bluetooth-apparaat voor het inschakelen van de functie.
■ Bluetooth de verbinding komt niet tot stand
Wanneer u voor de eerste keer een Bluetooth-verbinding
tot stand brengt tussen de AV-receiver en uw Bluetoothapparaat , en de verbinding mislukt, moet u uw Bluetoothapparaat uit- en aanzetten om de naam van het apparaat
te wissen en opnieuw proberen de verbinding tot stand te
brengen.
Als een metalen voorwerp in de buurt van de AV-receiver
aanwezig is, kan dit van grote invloed zijn op de Bluetoothverbinding, waardoor deze niet werkt.
Als de draadloze LAN en Bluetooth-verbindingen gelijktijdig
worden gebruikt, probeer dan de ETHERNET-aansluiting
met de ethernetkabel op de router aan te sluiten na het
selecteren van “Wired” in de instelling “Network
Connection” in “Network” voor een betere verbinding.
(➔ pagina’s 15, 66)
Muziekserver en internetradio
■ U hebt geen toegang tot de server of
internetradio
Bepaalde netwerkdiensten of inhoud beschikbaar via dit
apparaat kunnen mogelijk niet toegankelijk zijn in het geval
dat de dienstverlener zijn dienstverlening beëindigt.
Controleer de netwerkverbinding tussen de AV-receiver en
uw router of switch. (➔ pagina 15)
Controleer of uw modem en router goed zijn aangesloten
en beide zijn ingeschakeld.
Controleer of de server ingeschakeld en compatibel is met
de AV-receiver. (➔ pagina 88)
Als u grote bestanden op uw computer download of
kopieert, kan de weergave onderbroken worden. Probeer
niet-gebruikte programma’s af te sluiten, gebruik een
computer met meer vermogen of gebruik een speciale
server.
Als de server grote muziekbestanden aan verschillende
netwerkapparaten tegelijk beschikbaar stelt, kan het
netwerk overbelast raken waardoor de weergave
onderbroken wordt. Verminder het aantal
weergaveapparaten op het netwerk, upgrade het netwerk
of gebruik een switch in plaats van een hub.
■ U kunt geen verbinding maken met de AVreceiver via een internetbrowser
Als u DHCP gebruikt, zal uw router niet altijd hetzelfde IPadres aan de AV-receiver toewijzen. Als u geen verbinding
kunt maken met een server of internetradiostation moet u
daarom het IP-adres van de AV-receiver opnieuw
controleren op het scherm “Network”. (➔ pagina 66)
Controleer de “Network” instellingen. (➔ pagina 66)
Weergave van USB-apparaat
■ Geen toegang mogelijk tot de muziekbestanden
opgeslagen op een USB-apparaat
Controleer of het USB-apparaat correct is aangesloten.
De AV-receiver ondersteunt USB-apparaten die in de
classificatie USB-massaopslagapparaat vallen. Het kan
gebeuren dat afspelen toch niet mogelijk is met bepaalde
USB-apparaten, zelfs wanneer deze in de classificatie
USB-massaopslagapparaat vallen. (➔ pagina 88)
Afhankelijk van het type bestandsindeling kan het afspelen
vanaf een USB-apparaat met problemen gepaard gaan.
Controleer de typen bestandsindelingen die ondersteund
worden. (➔ pagina 89)
USB-geheugenapparaten met beveiligingsfuncties worden
niet worden afgespeeld.
Andere
■ Stand-by stroomverbruik
In de volgende situaties kan het stroomverbruik in de
stand-by modus oplopen tot een maximum van 8,6 W:
– De “HDMI CEC (RIHD)” instelling staat op “On”.
(Afhankelijk van de tv-stand, gaat de AV-receiver zoals
gewoonlijk in stand-by modus.)
– De “HDMI Through” instelling staat op een andere dan
“Off”.
– De “Network Standby” instelling staat op “On”.
(➔ pagina’s 63, 64, 66)
Als een mobiel MHL-apparaat dat aangesloten is op de
HDMI IN 1 wordt opgeladen, zal het stroomverbruik tijdens
stand-by hoger zijn dat het hierboven vermelde verbruik.
(➔ pagina 15)
■ Het geluid verandert als ik mijn hoofdtelefoon
aansluit
Als u een hoofdtelefoon aansluit, wordt de luistermodus op
Stereo gezet, tenzij deze al is ingesteld op Stereo, Mono,
Direct, of Pure Audio.
■ De vereiste luidsprekerafstand van de
luidsprekers kan niet worden ingesteld
De ingevulde waarden kunnen automatisch worden
aangepast met waarden die het meest geschikt zijn voor
uw thuistheater.
■ Het display werkt niet
Het display wordt uitgeschakeld als de Pure Audio
luistermodus wordt geselecteerd.
■ Hoe verander ik de taal van een multiplex bron
Gebruik de instelling “Multiplex” in het menu “Audio
Adjust” om “Main” of “Sub” te selecteren. (➔ pagina 56)
■ De u functies werken niet
Om u te gebruiken, moet u zorgen voor een u
verbinding en een analoge audioverbinding (RCA) tussen
de AV-receiver en de component, zelfs indien beide
digitaal aangesloten zijn. (➔ pagina 19)
Controleer de “Network” instellingen. (➔ pagina 66)
■ Weergave stopt tijdens het luisteren naar
muziekbestanden op de server
Wanneer Zone 2 geselecteerd is, werken de u functies
niet. (➔ pagina 19)
Controleer of uw server compatibel is met de AV-receiver.
(➔ pagina 88)
Nl-80
Bijlage
■ De functies Systeem aan/Stand-by en Direct
Change werken niet voor componenten die zijn
aangesloten via u
Deze functies werken niet als Zone 2 ingeschakeld is.
(➔ pagina 19)
■ Bij het uitvoeren van de Automatic Speaker
Setup mislukt de meting en verschijnt de
melding “Ambient noise is too high.”.
Dit kan worden veroorzaakt door een storing in uw
luidsprekereenheid. Controleer of de eenheid normaal
geluid produceert.
■ De volgende instellingen kunnen worden
uitgevoerd voor de composiet video-ingangen
U moet de toetsen op het apparaat gebruiken om
deze instellingen uit te voeren.
Druk op de AV-receiver, tegelijkertijd op de
ingangsselectortoets voor de ingangsbron die u wilt
instellen, en op de HOME toets. Druk terwijl u de
ingangsselectortoets ingedrukt houdt op HOME
totdat “Video ATT :On” op het display van de AVreceiver verschijnt. Laat daarna beide toetsen los.
Om de instelling uit te zetten, dient u het
bovenstaande proces te herhalen zodat “Video
ATT :Off” op het display van de AV-receiver
verschijnt, en laat daarna de toetsen los.
• Videoverzwakking
Deze instelling kan worden uitgevoerd voor de
BD/DVD, CBL/SAT, GAME, PC of AUX ingang.
Als u op de composiet video-ingang een
spelconsole hebt aangesloten, en het beeld is niet
helder, kunt u de versterking verminderen.
Video ATT :Off: (standaard).
Video ATT :On: De versterking wordt verminderd
met 2 dB.
■ Als de afbeelding op uw tv/monitor die is
aangesloten op de HDMI-uitgang(en) instabiel
is, probeer dan de functie DeepColor uit te
schakelen
Druk tegelijkertijd op de GAME en 8ON/STANDBY
toetsen op de AV-receiver om de DeepColorfunctie uit te schakelen. Druk terwijl u GAME
ingedrukt houdt op 8ON/STANDBY, totdat “Deep
Color:Off” op het display van de AV-receiver
verschijnt. Laat daarna beide toetsen los. Om de
DeepColor-functie opnieuw te activeren dient u het
bovenstaande proces te herhalen, totdat “Deep
Color:On” op het display van de AV-receiver
verschijnt, en laat de toetsen los.
Nl-81
Waarschuwing bij radiogolven
De AV-receiver gebruikt een 2,4 GHz
radiogolffrequentie die ook door andere draadloze
systemen wordt gebruikt, zoals in de beschrijvingen
onder punt 1 en 2 hieronder.
1. Apparaten die een 2,4 GHz radiogolffrequentie
gebruiken
• Draadloze telefoons
• Draadloze faxen
• Magnetrons
• Draadloze LAN-apparaten (IEEE802.11b/g/n)
• Draadloze AV-apparatuur
• Draadloze controllers voor spelsystemen
• Gezondheidshulpmiddelen op basis van
magnetrons
• Videozender
• Specifiek soort externe monitor en LCD-display
2. Minder bekende apparaten die een 2,4 GHz
radiogolffrequentie gebruiken
• Anti-diefstalsystemen
• Amateur radiozenders (HAM)
• Logistieke beheersystemen opslagplaatsen
• Signaleringssystemen voor trein of
hulpdiensten
Als deze apparaten en de AV-receiver op hetzelfde
moment worden gebruikt, kan het geluid hinderlijk
worden onderbroken of verstoord door storing op de
radiogolffrequentie.
Verbetersuggesties
• Zet de apparaten uit die de radiogolf uitzenden.
• Plaats de verstorende apparaten uit de buurt
van de AV-receiver.
• De AV-receiver gebruikt radiogolven die een ander
per ongeluk of opzettelijk kan ontvangen. Gebruik
de communicatie niet voor belangrijke of
levensbedreigende situaties.
Bijlage
• Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor
fouten of schade aan een netwerkomgeving of
toegangsapparaat door het gebruik van dit
apparaat. Raadpleeg uw provider of de fabrikant
van uw toegangsapparaat voor meer informatie.
Het bereik van de ontvangst
Het gebruik van de AV-receiver is beperkt tot
thuisgebruik. (Transmissieafstanden kunnen minder
zijn afhankelijk van de communicatieomgeving.)
In de volgende locaties, slechte omstandigheden
of onmacht om radiogolven te kunnen ontvangen,
kan het geluid worden onderbroken of worden
gestopt:
• In gebouwen met gewapend beton of met een
stalen of ijzeren constructie.
• In de buurt van grote metalen meubels.
• In een drukke menigte of in de buurt van een
gebouw of een obstakel.
• In een locatie die blootgesteld wordt aan een
magnetisch veld, statische elektriciteit of
radiogolfstoringen door
radiocommunicatieapparatuur die dezelfde
frequentie (2,4 GHz) als de AV-receiver gebruikt,
zoals een 2,4 GHz draadloos LAN-apparaat
(IEEE802.11b/g/n) of magnetron.
• Als u in een dichtbewoond gebied woont
(appartement, rijtjeshuis, enz.) en als de magnetron
van uw buurman vlak naast uw AV-receiver staat,
kunt u last hebben van storing op de radiogolf.
Probeer in een van deze gevallen uw AV-receiver
op een andere plak neer te zetten. Wanneer de
magnetron niet in gebruik is, is geen sprake van
storing op de radiogolf.
Weerkaatsingen van de radiogolf
De radiogolven die de AV-receiver ontvangt, bevat de
radiogolf die rechtstreeks van de apparaten afkomstig
is en de golven die uit verschillende richtingen komen
door het weerkaatsen van de golven op muren,
meubels en gebouwen (weerkaatste golven). De
weerkaatste golven (door obstakels en
weerkaatsende voorwerpen) produceren bovendien
nog meer golven die weerkaatst worden, evenals
verschillende omstandigheden in ontvangst,
afhankelijk van de locaties. Als het geluid hierdoor
niet goed kan worden ontvangen, probeer het
draadloze LAN-apparaat dan een klein beetje te
verplaatsen. Geluid kan ook worden onderbroken
door weerkaatste golven wanneer iemand in de buurt
komt van of de ruimte passeert tussen de AV-receiver
en het draadloze LAN-apparaat.
• Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor
schades die ontstaan zijn door het gebruik van dit
apparaat, behalve daar waar deze wettelijk
acceptabel worden geacht.
• De werking van draadloze LAN wordt niet in alle
omgevingen gegarandeerd . De communicatie kan
onmogelijk zijn of alleen op een bepaalde snelheid
plaatsvinden.
Voorzorgsmaatregelen
• Gebruik dit apparaat niet in de buurt van een
elektronisch apparaat voor zeer hoge
nauwkeurigheid of zwakke signalen. Het uitvallen
van het apparaat kan een ongeval tot gevolg
hebben.
• Gebruik dit apparaat niet in locaties waarin dat
verboden is, zoals in een vliegtuig of in een
ziekenhuis. Het uitvallen van een elektronisch of
elektro-medisch apparaat kan een ongeval tot
gevolg hebben. Volg de instructies van de medische
instellingen.
Nl-82
■ Elektronisch apparaat waarvoor voorzichtig
gebruik geboden is
Gehoortoestel, pacemaker, andere elektronische
apparatuur, brandalarm, automatische deur en
andere apparatuur voor automatische bediening.
Vraag bij het gebruik van een pacemaker of ander,
medisch elektronisch apparaat de betreffende
fabrikant of verkoper naar de gevolgen van
radiogolven.
De AV-receiver bevat een microcomputer voor de
signaalverwerking en bedieningsfuncties. In erg
zeldzame situaties kunnen ernstige storingen, ruis
van een externe bron, of statische elektriciteit de
eenheid blokkeren. Dit is erg onwaarschijnlijk, maar
als het toch zou gebeuren: het netsnoer uit het
stopcontact trekken, minstens vijf seconden
wachten, en het netsnoer er opnieuw insteken.
Onkyo is niet verantwoordelijk voor schade (zoals
huurkosten voor cd’s) als gevolg van mislukte
opnames door een storing van het apparaat.
Controleer of het materiaal correct zal worden
opgenomen voordat u belangrijk materiaal
opneemt.
Zet de AV-receiver op stand-by, voordat u de
stroomstekker uit het stopcontact trekt.
Bijlage
VRIJWARINGSCLAUSULE
Met dit apparaat kunt u verbinding maken met andere diensten of websites die niet onder de
controle staan van een bedrijf die dit apparaat, heeft ontworpen, vervaardigd of verdeeld, en
haar filialen (gezamenlijk het “Bedrijf”). We hebben geen controle over de aard, inhoud en
beschikbaarheid van deze diensten. Het insluiten van een snelkoppeling houdt niet
noodzakelijk in dat deze aanbevolen is of dat we akkoord gaan met de standpunten die hierin
zijn opgenomen.
Alle informatie, inhoud en diensten via dit apparaat beschikbaar, behoren derden toe en zijn
beschermd door auteursrechten, patenten, handelsmerken en/of rechten ivm intellect
eigendom waar toepasselijk. Alle informatie, inhoud en diensten geleverd via dit apparaat, zijn
voor persoonl gebruik zonder handelsdoeleinden. Alle info, inhoud of diensten mogen enkel
worden gebruikt op de manier vooraf goedgekeurd door de betreffende eigenaar van de
inhoud of de dienstverlener.
U mag de informatie, inhoud of diensten die via dit apparaat beschikbaar zijn, op geen enkele
wijze wijzigen, kopiëren, opnieuw publiceren, vertalen, uitbaten, er afgeleide werken van
creëren, uploaden, posten, verzenden, verkopen of verspreiden, zonder uitdrukkelijke
toestemming van de betreffende eigenaar van het auteursrecht, patent, handelsmerk en/of
andere intellectuele eigendom, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de eigenaar van de
inhoud of de dienstverlener.
DE INHOUD EN DIENSTEN DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR ZIJN WORDEN
GELEVERD “AS IS”. WE STAAN NIET GARANT VOOR DE INFORMATIE, INHOUD OF
DIENSTEN DIE OP DEZE WIJZE EXPLICIET OF IMPLICIET WORDEN GELEVERD, VOOR
EENDER WELK DOEL. WE VERWERPEN UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE, EXPLICIET
OF IMPLICIET, INCL. MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN TITEL, NIETINBREUK, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
Het bedrijf geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, over de volledigheid,
nauwkeurigheid, geldigheid, wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid
mbt de informatie, inhoud of diensten die via dit apparaat beschikbaar zijn. Het bedrijf is niet
aansprakelijk, zowel contractueel als vanwege onrechtm daad, inclusief nalatigheid en
risicoaansprakel, voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolg- of andere schade
voortvloeiend uit, of in verband met, enige informatie bevat in enige inhoud, of als het gevolg
van het gebruik van enige inhoud of dienst door u of een derde partij, zelfs als het bedrijf op
de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade, noch zal het bedrijf aansprakelijk zijn
voor eventuele aanspraken van derden tegen gebruikers van dit apparaat of enige andere
derde partij.
In geen geval zal het bedrijf verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor, zonder afbreuk van de
algemeenheid in het voorgaande, enige onderbreking of staking van enige informatie, inhoud
of diensten die beschikbaar zijn via dit apparaat. Het bedrijf is niet verantwoordelijk noch
aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot de informatie, inhoud en diensten die via
dit apparaat beschikbaar zijn.
Alle vragen of aanvragen tot dienstverlening met betrekking tot de informatie, inhoud of
diensten moeten rechtstreeks worden gericht aan de betreffende eigenaars van de inhoud en
dienstverleners.
Video resolutie-tabel
De volgende tabellen geven aan hoe videosignalen bij verschillende resoluties
naar buiten worden gebracht door de AV-receiver.
✔: Uitgang beschikbaar
Uitgang HDMI
1080i
720p
✔
✔*3
✔
✔
✔
✔*3
✔
✔
✔
✔
✔*3
✔
✔
✔
✔
✔
✔*3
480i/576i
✔
✔
✔
✔
✔
✔*3
480i/576i
✔
✔
✔
✔
✔
✔*3
720p
480p/576p
480i/576i
4K*1
Ingang
HDMI
Component
1080p/24
1080p
4K*2
✔*3
1080p/24
✔
1080p
✔
✔*3
1080i
✔
720p
✔
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480i/576i
✔*3
1080p
1080i
720p
480p/576p
Composiet
Uitgang Component
1080p
s
Ingang
HDMI
Composiet
1080i
480i/576i
4K*2
1080p/24
1080p
1080i
720p
480p/576p
480i/576i
Component
1080p
1080i
720p
480p/576p
480i/576i
Composiet
*1
*2
*3
Nl-83
480i/576i
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Ondersteunde resoluties: [3840 × 2160 30 Hz], [3840 × 2160 25 Hz],
[3840 × 2160 24 Hz], [4096 × 2160 24 Hz]
De AV-receiver is compatibel met HDMI IN 1 naar HDMI IN 4. Het aantal spelers dat een
videosignaal weergeven op een resolutie van 4K of op hetzelfde niveau op hetzelfde
moment is maximaal echter drie.
Ondersteunde resoluties voor HDMI OUT SUB.
Bijlage
Firmwareupdate
Voor het updaten van de firmware van de AV-receiver
kunt u kiezen uit de volgende twee manieren:
updaten via het netwerk, of updaten via een USBschijf. Kies de manier die het beste bij uw situatie
past. Lees de bijbehorende uitleg eerst aandachtig
door voordat u verdergaat met updaten.
■ Updaten via het netwerk
Voor het updaten van de firmware is een
internetverbinding nodig.
■ Update via USB-opslag (➔ pagina 85)
Bereid een USB-apparaat zoals een USBgeheugenstaafje voor. Voor het updaten van de
firmware is minimaal 32 MB aan beschikbare
ruimte nodig.
Opmerking
• Controleer de netwerkverbinding voordat u gaat updaten.
• Raak tijdens het updateproces geen kabels of apparatuur
aan die aangesloten zijn op de AV-receiver.
• Probeer tijdens het updaten de AV-receiver niet vanaf uw
pc te openen.
• Schakel de stroom van de AV-receiver niet uit tijdens de
update.
• De opslagmedia in de lezer van de USB-kaart werkt
mogelijk niet.
• Als het USB-apparaat gepartitioneerd is, wordt elke sectie
behandeld als een onafhankelijk apparaat.
• Als het USB-apparaat veel gegevens bevat, kan het even
duren voordat de AV-receiver deze gegevens gelezen
heeft.
• Het voorzien van voeding of de werking zelf wordt niet voor
alle USB-apparaten gegarandeerd.
• Onkyo accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor
verlies of verminking van de gegevens door het gebruik van
een USB-apparaat met de AV-receiver. Onkyo raadt u aan
op voorhand een back-up van uw belangrijke
muziekbestanden te maken.
• Als u een vaste USB-schijf op de USB-poort aansluit, raadt
Onkyo u aan haar netadapter voor de voeding te gebruiken.
• USB-hubs en USB-apparaten met hub-functies worden niet
ondersteund. Sluit uw USB-apparaat niet via een USB-hub
aan.
• USB-apparaten met beveiligingsfuncties worden niet
ondersteund.
Beperking van aansprakelijkheid
Het gebruik van de programmatuur en
bijbehorende online documentatie is voor eigen
risico. Onkyo is niet aansprakelijk en vergoedt geen
schades voor welke claim dan ook met betrekking
tot het gebruik van de programmatuur of de
bijbehorende online documentatie door u, ongeacht
de juridische veronderstelling en voortkomend uit
een onrechtmatige daad of contract. Onkyo is in
geen geval aansprakelijk naar u of derden voor
speciale, directe en indirecte, incidentele, of
gevolgschades van welke aard dan ook, inclusief,
maar niet beperkt tot, vergoedingen,
terugbetalingen of schades als gevolg van huidige
of mogelijke winstderving, verlies van gegevens, of
door welke andere oorzaak dan ook.
Zie de website van Onkyo voor de meest actuele
informatie.
Voordat u begint
• Zet de instelling “HDMI CEC (RIHD)” op “Off”
(➔ pagina 63).
• Zet de controller uit die via het netwerk is
aangesloten.
• Schakel de Multi Zone uit als deze functie aanwezig
is.
• Stop met afspelen van muziek vanaf internetradio,
USB of servers, enz.
Updateprocedure
1
Druk op de afstandsbediening op RECEIVER,
gevolgd door HOME.
Het hoofdmenu verschijnt op het tv-scherm.
2
Selecteer “Firmware Update” en druk op
ENTER.
Merk op dat de optie “Firmware Update”
gedurende een korte periode onbeschikbaar
wordt, nadat de AV-receiver is aangezet. Wacht
totdat deze weer actief komt.
3
Selecteer “Update via NET” en druk op
ENTER.
Merk op dat deze optie niet beschikbaar is als er
geen firmwarebestand is nieuwer dan de huidige
geïnstalleerde versie. Als de AV-receiver geen
verbinding met internet heeft, wordt “Update via
NET” niet weergegeven.
4
Selecteer “Update” en druk op ENTER.
Het update-proces begint.
Tijdens de update kan het tv-beeld verdwijnen,
afhankelijk van het programma dat geüpdatet
wordt. Wanneer dit gebeurt, kunt u de voortgang
van het updaten op het display van de AVreceiver nog steeds zien. Het tv-beeld verschijnt
weer nadat de update is uitgevoerd, en na het
opnieuw uit- en aanzetten van de AV-receiver.
De firmware via het netwerk updaten
Met de AV-receiver kunt u de firmware updaten met
een netwerkverbinding.
Opmerking
• Zorg ervoor dat uw AV-receiver en TV aan staan en dat de
AV-receiver verbonden is met het internet.
• Zet de AV-receiver nooit uit en koppel deze ook nooit af
tijdens het updaten.
• Tijdens het updaten mag een HDMI-, of Ethernet-kabel
nooit worden aangesloten of losgekoppeld.
• Probeer tijdens het updaten de AV-receiver niet vanaf uw
pc te openen.
• Tijdens het updaten mag het netsnoer nooit worden
losgekoppeld.
• Het updaten van de firmware duurt maximaal 20 minuten.
• De AV-receiver behoudt al uw instellingen nadat de update
klaar is.
Nl-84
Bedieningsprocedure
(➔ page 51)
Bijlage
5
6
De melding “Completed!” verschijnt op het
display van de AV-receiver, om aan te geven
dat de update is voltooid.
Druk op het voorpaneel op 8ON/STANDBY.
De AV-receiver gaat in stand-by.
Gebruik niet de knop 8RECEIVER op de
afstandsbediening.
De AV-receiver zal na 3 minuten automatisch in
standby gaan ongeacht het feit dat
8ON/STANDBY wordt ingedrukt.
Gefeliciteerd! U bent nu in het bezit van de
nieuwste firmware op uw Onkyo-AV-receiver.
Problemen oplossen
Situatie 1:
Als er een fout optreedt, wordt “Error!! *-**” op het
display van de AV-receiver weergegeven.
(Alfanumerieke tekens op het voordisplay worden
aangeduid met een sterretje.) Raadpleeg de
volgende tabel en onderneem de juiste actie.
■ Fouten tijdens het updaten via het netwerk
Foutcode
Beschrijving
*-01, *-10
De Ethernet-kabel wordt niet gevonden.
Sluit de kabel goed aan.
*-02,
*-04,
*-06,
*-13,
*-16,
*-18,
*-21
Fout in de internetaansluiting.
Controleer het volgende:
• Zorg dat het IP-adres, subnetmasker,
gatewayadres, en DNS-server goed zijn
ingesteld.
• Zorg dat router is aangezet.
• Zorg dat de AV-receiver en de router zijn
aangesloten met een Ethernet-kabel.
• Controleer of uw router goed is
aangesloten. Zie de gebruiksaanwijzing
voor de router.
• Als op uw netwerk slechts één client kan
worden aangesloten, en er is al een
apparaat aangesloten, heeft de AVreceiver geen toegang tot het netwerk.
Raadpleeg uw internet service-provider
(ISP).
• Als uw modem niet als een router
functioneert, hebt u een router nodig.
Afhankelijk van uw netwerk, moet u
wellicht zo nodig de proxyserver instellen.
Zie de documentatie van uw ISP. Als u
nog steeds geen toegang tot internet
hebt, kunnen de DNS of de proxyserver
tijdelijk zijn uitgeschakeld. Neem contact
op met uw ISP.
*-03,
*-05,
*-11,
*-14,
*-17,
*-20,
Andere
Probeer de updateprocedure vanaf het
begin. Als de fout aanhoudt, neem dan
contact op met de klantenservice van
Onkyo en verstrek de foutcode.
Nl-85
Situatie 2:
Als er tijdens het updaten een fout optreedt, trek dan
de stekker uit het stopcontact, daarna er weer in, en
probeer het opnieuw.
Situatie 3:
Als u geen internetverbinding naar het netwerk hebt,
neem dan contact op met de klantenservice van
Onkyo.
De firmware via USB updaten
Met de AV-receiver kunt u de firmware updaten met
een USB-apparaat.
Opmerking
• Zet de AV-receiver tijdens het updaten nooit uit en trek ook
nooit de stekkers los.
• Koppel, of ontkoppel tijdens het updaten nooit een HDMIkabel of USB-apparaat.
• Ontkoppel tijdens het updaten nooit het netsnoer, of USBapparaat met het firmware-bestand.
• Probeer tijdens het updaten de AV-receiver niet vanaf uw
pc te openen.
• Het updaten van de firmware duurt maximaal 20 minuten.
• De AV-receiver behoudt al uw instellingen nadat de update
klaar is.
Voordat u begint
• Zet de instelling “HDMI CEC (RIHD)” op “Off”
(➔ pagina 63).
• Zet de controller uit die via het netwerk is
aangesloten.
• Schakel de Multi Zone uit als deze functie aanwezig
is.
• Stop met afspelen van muziek vanaf internetradio,
USB of servers, enz.
• Verwijder de eventueel nog aanwezige gegevens op
het USB-apparaat.
Bedieningsprocedure
(➔ page 51)
Bijlage
Updateprocedure
1
Sluit een USB-apparaat op uw pc aan.
Verwijder de eventueel nog aanwezige
gegevens op het USB-apparaat.
2
Download het firmwarebestand vanaf de
website van Onkyo. De bestandsnaam is als
volgt:
ONKAVR****_************.zip
9
10
Pak het gedownloade zip-bestand uit. Het
aantal mappen en bestanden verschilt,
afhankelijk van het model.
3
Kopieer alle uitgepakte mappen met al hun
mappen en bestanden naar de basismap van
de USB-schijf.
4
Verwijder het USB-apparaat uit uw pc en sluit
het aan op de USB-poort van de AV-receiver.
5
Zorg dat de AV-receiver en tv zijn aangezet.
Als de AV-receiver in de stand-bystand staat,
druk dan op 8ON/STANDBY op de AV-receiver
om het voordisplay te verlichten.
6
Selecteer de USB-broningang.
“Now Initializing...” wordt op het display van de
AV-receiver weergegeven, en daarna wordt de
naam van het USB-apparaat weergegeven. Het
duurt ongeveer 20 tot 30 seconden om het USBapparaat te herkennen.
7
Druk op de afstandsbediening op RECEIVER,
gevolgd door HOME.
Het hoofdmenu verschijnt op het tv-scherm.
8
Selecteer “Firmware Update” en druk op
ENTER.
Selecteer “Update via USB” en druk op
ENTER.
Merk op dat deze optie niet beschikbaar is als er
geen firmwarebestand is nieuwer dan de huidige
geïnstalleerde versie. Als de AV-receiver geen
verbinding met internet heeft, wordt “Update via
USB” niet weergegeven.
Selecteer “Update” en druk op ENTER.
Het update-proces begint.
Tijdens de update kan het tv-beeld verdwijnen,
afhankelijk van het programma dat geüpdatet
wordt. Wanneer dit gebeurt, kunt u de voortgang
van het updaten op het display van de AVreceiver nog steeds zien. Het tv-beeld verschijnt
weer nadat de update is uitgevoerd, en na het
opnieuw uit- en aanzetten van de AV-receiver.
Zet de AV-receiver niet uit en verwijder het USBapparaat niet tijdens het updaten.
11
De melding “Completed!” verschijnt op het
display van de AV-receiver, om aan te geven
dat de update is voltooid.
Verwijder het USB-apparaat.
12
Druk op het voorpaneel op 8ON/STANDBY.
De AV-receiver gaat in stand-by.
Gebruik niet de knop 8RECEIVER op de
afstandsbediening.
De AV-receiver zal na 3 minuten automatisch in
standby gaan ongeacht het feit dat
8ON/STANDBY wordt ingedrukt.
Gefeliciteerd! U bent nu in het bezit van de
nieuwste firmware op uw Onkyo-AV-receiver.
Nl-86
Problemen oplossen
Situatie 1:
Als er een fout optreedt, wordt “Error!! *-**” op het
display van de AV-receiver weergegeven.
(Alfanumerieke tekens op het voordisplay worden
aangeduid met een sterretje.) Raadpleeg de
volgende tabel en onderneem de juiste actie.
■ Fouten tijdens het updaten via USB
Foutcode
Beschrijving
*-01, *-10
Het USB-apparaat wordt niet gevonden.
Zorg dat het USB-geheugen of de USBkabel goed op de USB-poort zijn
aangesloten. Als het USB-apparaat over
een eigen voeding bezit, gebruik deze dan
voor de voeding daarvan.
*-05, *-13,
*-20, *-21
Het firmwarebestand kan niet in de
basismap van het USB-apparaat worden
gevonden, of het firmwarebestand is voor
een ander model. Ga naar de
ondersteuningspagina van de website, volg
de instructies en probeer het bestand
opnieuw te downloaden. Als de fout
aanhoudt, neem dan contact op met de
klantenservice van Onkyo, en verstrek de
foutcode.
Andere
Probeer de updateprocedure vanaf het
begin. Als de fout aanhoudt, neem dan
contact op met de klantenservice van
Onkyo, en verstrek de foutcode.
Situatie 2:
Als er tijdens het updaten een fout optreedt, trek dan
de stekker uit het stopcontact, daarna er weer in, en
probeer het opnieuw.
Bedieningsprocedure
(➔ page 51)
Bijlage
Over HDMI
Ontworpen om te voldoen aan de toegenomen eisen
van digitale TV, is HDMI (High Definition Multimedia
Interface) een nieuwe digitale interfacenorm voor het
aansluiten van TV’s, projectoren, Blu-ray Discspelers/DVD-spelers, set-top boxen, en andere
videocomponenten. Tot op vandaag waren er
verschillende video- en audiokabels nodig om AVcomponenten aan te sluiten. Bij HDMI kan één enkele
kabel stuursignalen, digitale video en tot acht kanalen
digitale audio (2-kanaals PCM, multikanaals digitale
audio, en multikanaals PCM) voeren.
De HDMI videostroom (het videosignaal) is
compatibel met DVI (Digital Visual Interface)*1, zodat
tv’s en displays met een DVI-ingang kunnen worden
aangesloten met behulp van een HDMI-naar-DVI
adapterkabel. (Dit werkt mogelijk niet bij sommige tv’s
en displays, wat leidt tot geen beeld.)
De AV-receiver maakt gebruik van HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)*2, zodat alleen
HDCP-compatibele componenten het beeld kunnen
weergeven.
Ondersteunde audio-formaten
• 2-kanaals lineaire PCM (32–192 kHz, 16/20/24 bit)
• Multikanaals lineaire PCM (tot 7.1 ch, 32–192 kHz,
16/20/24 bit)
• Bitstream (DSD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution
Audio, DTS-HD Master Audio)
Uw Blu-ray Disc/DVD-speler moet ook de HDMIuitgang van bovenstaande audioformaten
ondersteunen.
Over de auteursrechtelijke bescherming
De AV-receiver ondersteunt HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection)*2, een tegen kopiëren
beschermd systeem voor digitale videosignalen.
Andere apparaten die via HDMI op de AV-receiver
worden aangesloten, moeten ook HDCP
ondersteunen.
*1
*2
*3
DVI (Digital Visual Interface): De digitale display
interface-norm, opgesteld door de DDWG*3 in 1999.
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection): De
video encryptietechnologie, ontwikkeld door Intel voor
HDMI/DVI. Deze werd ontworpen om video-content te
beschermen en vereist een HDCP-compatibel apparaat
om het versleutelde videosignaal weer te geven.
DDWG (Digital Display Working Group): Het doel van
deze open industrie-groep onder de leiding van Intel,
Compaq, Fujitsu, Hewlett Packard, IBM, NEC, en Silicon
Image is het opstellen van een digitale
aansluitspecificatie voor high-performance PC’s en
digitale displays.
Opmerking
De HDMI interface van de AV-receiver is gebaseerd
op de volgende norm:
Audio Return Channel, 3D, x.v.Color, DeepColor, Lip
Sync, 4K (up-scaling en Passthrough), DTS-HD
Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby
TrueHD, Dolby Digital Plus, DSD en multikanaals
PCM.
• De HDMI videostroom is compatibel met DVI (Digital Visual
Interface), zodat tv’s en displays met een DVI-ingang
kunnen worden aangesloten met behulp van een HDMInaar-DVI adapterkabel. (Merk op dat DVI-aansluitingen
alleen video voeren, en dat u dus moet zorgen voor een
afzonderlijke aansluiting voor het geluid) Een betrouwbare
werking is met een dergelijke adapter echter niet
gegarandeerd. Bovendien worden videosignalen van een
PC niet ondersteund.
• Het HDMI audiosignaal (sampling-frequentie, bitlengte,
enz.) kan worden beperkt door de aangesloten
broncomponent. Indien het beeld niet goed is of er geen
geluid is vanaf een component die is aangesloten via
HDMI, de instellingen controleren. Zie voor meer details de
handleiding van de aangesloten component.
Nl-87
Bijlage
Netwerk/USBeigenschappen
Netwerkvereisten
■ Ethernet-netwerk
Voor de beste resultaten wordt een 100Base-TX
switched ethernet-netwerk aanbevolen. Hoewel het
mogelijk is om muziek af te spelen van een computer
die draadloos met het netwerk is verbonden, kan de
weergave onbetrouwbaar zijn. Daarom wordt
aanbevolen om bekabeling te gebruiken.
■ Ethernet router
Een router beheert het netwerk door gegevens te
routeren en IP-adressen toe te kennen. Uw router
moet het volgende ondersteunen:
• NAT (Network Address Translation). NAT zorgt
ervoor dat meerdere computers in een netwerk
tegelijkertijd toegang krijgen tot internet via één
internetverbinding. De AV-receiver heeft
internettoegang nodig voor internetradio.
• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
DHCP kent IP-adressen toe aan de
netwerkapparaten, zodat ze zichzelf automatisch
kunnen configureren.
• Een router met een ingebouwde 100Base-TX switch
wordt aanbevolen.
Sommige routers hebben een ingebouwde modem
en sommige internetproviders stellen het gebruik van
bepaalde routers verplicht. Neem bij twijfel contact op
met uw internetprovider of computerleverancier.
■ CAT5 ethernetkabel
Gebruik een afgeschermde CAT5 ethernetkabel
(recht type) om de AV-receiver aan te sluiten op uw
thuisnetwerk.
■ Internettoegang (voor internetradio)
Om internetradio te kunnen ontvangen, moet uw
ethernet-netwerk over internettoegang beschikken.
Een smalband internetverbinding (bijv. 56K-modem,
ISDN) zal geen bevredigende resultaten opleveren,
dus een breedbandverbinding wordt ten zeerste
aangeraden (bijv. kabelmodem, xDSL-modem, enz.).
Neem bij twijfel contact op met uw internetprovider of
computerleverancier.
Opmerking
• Om internetradio met de AV-receiver te ontvangen, moet
uw breedbandinternetverbinding werken en toegang tot
internet bieden. Neemt contact op met uw internetprovider
als u problemen hebt met uw internetverbinding.
• De AV-receiver gebruikt DHCP om de netwerkinstellingen
automatisch te configureren. Als u deze instellingen
handmatig wilt configureren, zie “Network” (➔ pagina 66).
• De AV-receiver ondersteunt geen PPPoE-instellingen, dus
als u een PPPoE-internetverbinding hebt, moet u een
PPPoE-compatibele router gebruiken.
• Afhankelijk van uw internetprovider moet u mogelijk een
proxyserver specificeren voor het gebruik van internetradio.
Als uw computer is geconfigureerd voor het gebruik van
een proxyserver, gebruik dan dezelfde instellingen voor de
AV-receiver (➔ pagina 66).
Serververeisten
■ Afspelen vanaf de server
De AV-receiver kan digitale muziekbestanden
afspelen die op een computer of mediaserver zijn
opgeslagen en ondersteunt de volgende
technologieën:
• Windows Media Player 11
• Windows Media Player 12
• DLNA-gecertificeerde mediaserver
• De computer of mediaserver moet in hetzelfde
netwerk zijn opgenomen als de AV-receiver.
• Tot 20000 mappen kunnen worden weergegeven en
deze mogen tot 16 niveaus diep gaan.
Opmerking
• Afhankelijk van de mediaserver kan het voorkomen dat de
AV-receiver deze niet herkent, of de muziekbestanden
daarvan niet afspeelt.
Nl-88
■ Afspeelbediening op afstand
• Windows Media Player 12
• DLNA-gecertificeerd (binnen de DLNA-richtlijnen
voor uitwisselbaarheid versie 1.5) mediaserver of
controller.
De instelling verschilt afhankelijk van de mediaserver
of bedieningsapparaten. Raadpleeg voor meer
informatie de handleiding van uw apparaat.
Als het besturingssysteem van uw personal computer
Windows 8/Windows 7 is, is Windows Media
Player 12 al geïnstalleerd. Ga naar de website van
Microsoft voor meer informatie.
Vereisten van USB-apparaat
• Klasse USB-massaopslagapparaat (maar niet altijd
gegarandeerd).
• FAT16 of FAT32 bestandssysteem.
• Als het opslagapparaat gepartitioneerd is, wordt elke
sectie behandeld als een onafhankelijk apparaat.
• Tot 20000 mappen kunnen worden weergegeven en
deze mogen tot 16 niveaus diep gaan.
• USB-hubs en USB-apparaten met hub-functies
worden niet ondersteund.
Opmerking
• Als het medium dat u verbindt niet wordt ondersteund,
verschijnt het bericht “No Storage”.
• Als u een vaste USB-schijf op de USB-poort van de AVreceiver aansluit, raden wij u aan zijn netadapter voor de
voeding te gebruiken.
• De AV-receiver ondersteunt USB MP3-spelers die de
klasse voor USB-apparaten voor massaopslag
ondersteunen, waardoor USB-apparaten op computers
kunnen worden aangesloten zonder de noodzaak van
speciale stuurprogramma’s of software. Denk erom dat niet
alle USB MP3-spelers de klasse voor USB-apparaten voor
massaopslag ondersteunen. Zie voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van uw USB MP3-speler.
• Beschermde WMA muziekbestanden op een MP3-speler
kunnen niet worden afgespeeld.
• Onkyo accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor
verlies van of schade aan gegevens die opgeslagen zijn op
een USB-apparaat, wanneer dat apparaat gebruikt wordt
met de AV-receiver. Wij raden u aan op voorhand een
back-up van uw belangrijke muziekbestanden te maken.
Bijlage
• MP3-spelers die muziekbestanden bevatten die beheerd
zijn met speciale muzieksoftware, worden niet
ondersteund.
• Het voorzien van voeding of de werking zelf wordt niet voor
alle USB-apparaten gegarandeerd.
• Sluit uw USB-apparaat niet via een USB-hub aan. Het
USB-apparaat moet rechtstreeks op de USB-poort van de
AV-receiver worden aangesloten.
• Als het USB-apparaat veel gegevens bevat, kan het even
duren voordat de AV-receiver deze gegevens gelezen
heeft.
• USB-apparaten met beveiligingsfuncties kunnen niet
worden afgespeeld.
Ondersteunde indelingen van
geluidsbestanden
De AV-receiver ondersteunt de volgende
muziekbestandsformaten voor weergave vanaf een
server en een USB-apparaat.
Variabele bitsnelheid (VBR)-bestanden worden
ondersteund. De speelduur wordt mogelijk niet juist
weergegeven.
Opmerking
• Met afspelen op afstand ondersteunt de AV-receiver niet de
volgende indelingen van muziekbestanden: FLAC, Ogg
Vorbis, DSD en Dolby TrueHD.
• Afhankelijk van het type server worden de hierboven
vermelde bestandsindelingen bij het afspelen vanaf de
server niet afgespeeld.
■ MP3 (.mp3 of .MP3)
• MP3-bestanden moeten het formaat MPEG1/MPEG-2 Audio Layer 3 hebben, met een
sampling-frequentie van 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz,
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz en bitsnelheden tussen 8 kbps en 320 kbps.
Incompatibele bestanden kunnen niet worden
afgespeeld.
■ WMA (.wma of .WMA)
WMA staat voor Windows Media Audio en is een
technologie voor audiocompressie die is ontwikkeld
door Microsoft Corporation. Audio kan met de
Windows Media® Player gecodeerd worden in WMAformaat.
• De copyright-optie van WMA-bestanden moet
uitgeschakeld zijn.
• Sampling-frequenties van 8 kHz, 11,025 kHz,
12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz en bitsnelheden tussen 5 kbps en
320 kbps en WMA DRM worden ondersteund.
• WMA Pro/Voice-formaten worden niet ondersteund.
■ WMA Lossless (.wma of .WMA)
• Sampling-frequenties van 44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz worden ondersteund.
• Kwantiserings-bitsnelheid: 16 bit, 24 bit
■ WAV (.wav of .WAV)
WAV-bestanden bevatten ongecomprimeerde PCM
digitale audio.
• Sampling-frequenties van 8 kHz, 11,025 kHz,
12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz en 192 kHz worden ondersteund.
• Kwantiserings-bitsnelheid: 8 bit, 16 bit, 24 bit
*
Voor het afspelen van een USB-apparaat, worden
sampling-frequenties van 176,4 kHz en 192 kHz niet
ondersteund.
■ AAC
(.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/
.3GP of .3G2)
AAC staat voor MPEG-2/MPEG-4 Audio.
• Sampling-frequenties van 8 kHz, 11,025 kHz,
12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz en 96 kHz en
bitsnelheden tussen 8 en 320 kbps worden
ondersteund.
■ FLAC (.flac of .FLAC)
FLAC is een bestandsformaat voor verliesloze
audiocompressie.
• Sampling-frequenties van 8 kHz, 11,025 kHz,
12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz en 192 kHz worden ondersteund.
• Kwantiserings-bitsnelheid: 8 bit, 16 bit, 24 bit
Nl-89
■ Ogg Vorbis (.ogg of .OGG)
• Sampling-frequenties van 8 kHz, 11,025 kHz,
12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz en bitsnelheden tussen 48 kbps
en 500 kbps worden ondersteund. Incompatibele
bestanden kunnen niet worden afgespeeld.
■ LPCM (Lineaire PCM)
• Sampling-frequenties van 8 kHz, 11,025 kHz,
12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz en 96 kHz
worden ondersteund.
• Kwantiserings-bitsnelheid: 8 bit, 16 bit, 24 bit
*
Alleen voor afspelen via een netwerk.
■ Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.M4A)
• Sampling-frequenties van 8 kHz, 11,025 kHz,
12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz en 96 kHz
worden ondersteund.
• Kwantiserings-bitsnelheid: 16 bit, 24 bit
■ DSD (.dsf of .DSF)
• De sampling-frequentie van 2,8224 MHz wordt
ondersteund.
■ Dolby TrueHD (.vr/.mlp/.VR/.MLP)
• Sampling-frequenties van 48 kHz, 64 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz en 192 kHz worden
ondersteund.
*
Voor het afspelen van een USB-apparaat, worden enkel
sampling-frequenties van 48 kHz en 64 kHz ondersteund.
Over DLNA
De Digital Living Network Alliance is een
internationaal samenwerkingsverband van
verschillende bedrijfstakken. Leden van DLNA
ontwikkelen een concept van vaste en draadloze
uitwisselbare netwerken waar digitaal materiaal zoals
foto’s, muziek, en video’s tussen
consumentenelektronica, personal computers en
mobiele apparatuur in en rondom het huis gedeeld
kan worden. De AV-receiver voldoet aan de DLNArichtlijnen voor interoperabiliteit versie 1.5.
Bijlage
Informatie over
vergunning en
handelsmerk
Apple, iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc.,
geregistreerd in de V.S. en andere landen.
Apple TV is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd
in de V.S. en andere landen.
“x.v.Color” is een handelsmerk van Sony Corporation.
Gefabriceerd onder licentie van VS-octrooi, nummers:
5.956.674; 5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872;
7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 en andere octrooien in de
V.S. en wereldwijd, toegekend en lopend. DTS-HD, het
symbool, en DTS-HD en het symbool samen zijn
geregistreerde handelsmerken en DTS-HD Master Audio is
een handelsmerk van DTS, Inc. Product bevat software. ©
DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Gemaakt onder licentie van Audyssey Laboratories™,Inc.
V.S. en lopende buitenlandse octrooien.
Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® en
Audyssey Dynamic Volume® zijn geregistreerde
handelsmerken van Audyssey Laboratories,Inc.
“DLNA®, het DLNA-logo en DLNA CERTIFIED® zijn
handelsmerken, servicemerken, of certificeringstekens van
de Digital Living Network Alliance.”
MPEG Layer-3 audio codeertechnologie onder licentie van
Fraunhofer IIS en Thomson.
Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. “Dolby”,
“Pro Logic” en het dubbele -D-symbool zijn handelsmerken
van Dolby Laboratories.
Dit product is beschermd door bepaalde rechten met
betrekking tot het intellectuele eigendom van Microsoft. Het
gebruik of de distributie van dergelijke technologie buiten
dit product is zonder een licentie van Microsoft verboden.
Music Optimizer™ en “WRAT” zijn handelsmerken van
Onkyo Corporation.
Windows en het Windows logo zijn handelsmerken van de
Microsoft groep van bedrijven.
Qdeo en QuietVideo zijn handelsmerken van Marvell of zijn
filialen.
“De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC
in de Verenigde Staten en andere landen.”
“MHL, het MHL-logo, en Mobile High-Definition Link zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van MHL
LLC in de Verenigde Staten en andere landen.”
InstaPrevue en het InstaPrevue logo zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van Silicon Image, Inc. in
de Verenigde Staten en andere landen.
Nl-90
Het Wi-Fi CERTIFIED-logo is een teken van certificering
door de Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi gecertificeerd logo toont de internationale associatie
“Wi-Fi Alliance” die de uitwisselbaarheid certificeert en
ervoor zorgt dat het product de geschiktheidstest doorstaat
voor geschiktheid met andere Wi-Fi-gecertificeerde
apparatuur.
Het woordmerk Bluetooth® en de logo’s zijn gedeponeerde
handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., en elk gebruik van
dergelijke merktekens door Onkyo geschiedt onder licentie.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom
van hun respectieve eigenaars.
Onkyo garandeert niet de Bluetooth compatibiliteit tussen
de AV-receiver en alle Bluetooth-apparaten.
Raadpleeg voor compatibiliteit tussen de AV-receiver en
een ander apparaat met Bluetooth-technologie de
documentatie van het apparaat of de verkoper. In sommige
landen geldt mogelijk een beperking op het gebruik van
Bluetooth-apparatuur. Controleer de wetgeving in het land
van gebruik.
Bijlage
Specificaties
Versterkergedeelte
Max. uitgangsvermogen
Alle kanalen:
7 kan. × 160 W bij 6 ohm, 1 kHz, 1 kan.
aangestuurd van 1% (IEC)
Dynamisch vermogen*
* IEC60268-korte termijn maximum uitgangsvermogen
240 W (3 Ω, Voorkant)
210 W (4 Ω, Voorkant)
120 W (8 Ω, Voorkant)
THD+N (Totaal harmonische vervorming+ruis)
0,08% (20 Hz - 20 kHz, half vermogen)
Dempingsfactor
60 (Voorkant, 1 kHz, 8 Ω)
Ingangsgevoeligheid en impedantie (Uit evenwicht)
200 mV/47 kΩ (LINE)
2,5 mV/47 kΩ (PHONO MM)
Nominale RCA-uitgangsniveau en impedantie
200 mV/2,2 kΩ (LINE OUT)
Max. RCA-uitgangsniveau en impedantie
2 V/2,2 kΩ (LINE OUT)
Phono overbelasting 70 mV (MM 1 kHz 0,5% Directe)
Frequentiereactie
5 Hz - 100 kHz/+1 dB, –3 dB (Directe
modus)
Eigenschappen toonregeling
±10 dB, 30 Hz (BASS)
±10 dB, 20 kHz (TREBLE)
Signaal/ruis-verhouding
106 dB (LINE, IHF-A)
80 dB (PHONO MM, IHF-A)
Luidsprekerimpedantie
4 Ω - 16 Ω
Videogedeelte
Tunergedeelte
FM-afstembereik
AM-afstembereik
Voorkeuzezender
*1
87,5 MHz - 108,0 MHz, RDS
522/530 kHz - 1611/1710 kHz
40
Het werkelijke bereik is afhankelijk van factoren, zoals
obstakels tussen apparaten, magnetische velden
rondom een magnetron, statische elektriciteit, draadloze
telefoon, ontvangstgevoeligheid, de werking van
antennes, besturingssysteem, softwareapplicatie, enz.
Algemeen
Netwerk-gedeelte
Ethernet LAN
10BASE-T/100BASE-TX
Draadloos LAN
Compatibele standaards:
IEEE 802.11 b/g/n standaard (Wi-Fi®
standaard)
Beveiliging:
WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA/WPA2PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Transmissiefrequentie 1 - 13 kanaal (Wi-Fi® standaard)
Radiofrequentie
2,4 GHz
Voeding
AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik
600 W
Geen-geluid stroomverbruik
70 W
Stand-by stroomverbruik
0,2 W
Afmetingen (B × D × H)
435 mm × 173,5 mm × 328 mm
Gewicht
10,0 kg
Bluetooth gedeelte
■ HDMI
Communicatiesysteem
Bluetooth Specificatie versie 2.1 + EDR
(Enhanced Data Rate)
Maximaal communicatiebereik
Zichtbare afstand ca. 15 m*1
Frequentieband
2,4 GHz band (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulatiemethode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Compatibele Bluetooth-profielen
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Ondersteunde Codecs SBC
Transmissiebereik (A2DP)
20 Hz – 20000 Hz (Sampling-frequentie
44,1 kHz)
Ingang
Uitgang
Videoresolutie
Audioformaat
Ondersteund
IN 1, IN 2, IN 3, IN 4, IN 5, IN 6
OUT MAIN, OUT SUB
4K
Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio,
DVD-Audio, DSD
3D, Audio Return Channel, DeepColor,
x.v.Color, LipSync, CEC (RIHD), 4K (upscaling en Passthrough)
■ Video-ingangen
Component
Composiet
IN
BD/DVD, CBL/SAT, GAME, PC, AUX
■ Video-uitgangen
Component
Composiet
OUT
MONITOR OUT
■ Audio-ingangen
Ingangsgevoeligheid/Uitgangsniveau en impedantie
1 Vp-p/75 Ω (Component Y)
0,7 Vp-p/75 Ω (Component PB/CB,
PR/CR)
1 Vp-p/75 Ω (Composiet)
Component video frequentieweergave
5 Hz - 100 MHz/+0 dB, –3 dB
Digitaal
Analoog
Nl-91
Optisch: 1
Coaxiaal: 2
BD/DVD, CBL/SAT, GAME, PC, TV/CD,
PHONO, AUX
Bijlage
■ Audio-uitgangen
Analoog
ZONE2 LINE OUT
Subwoofer pre-uitgangen
2
Luidsprekeruitgangen Hoofd (L, R, C, SL, SR, SBL/FHL,
SBR/FHR) + ZONE2 (L, R)
Hoofdtelefoon
1 (ø 6,3)
■ Andere
Stelmicrofoon
RI
USB
Ethernet
1
1
1 (Voorkant)
1
Specificaties en kenmerken kunnen veranderen
zonder kennisgeving vooraf.
Nl-92
Bijlage
Memo
Nl-93
Bijlage
Memo
Nl-94
Bijlage
Memo
Nl-95
2-1, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, OSAKA 572-8540, JAPAN
http://www.onkyo.com/
The Americas
18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.
For Dealer, Service, Order and all other Business Inquiries:
Tel: 201-785-2600 Fax: 201-785-2650
http://www.us.onkyo.com/
For Product Support Team Only:
1-800-229-1687
http://www.us.onkyo.com/
Europe
Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY
Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4208-213
http://www.eu.onkyo.com/
Unit 19, Building 6, Croxley Green Business Park, Hatters Lane, Watford, WD18 8YH, UK
Tel: +44 (0)8712-00-19-96 Fax: +44 (0)8712-00-19-95
China
(Hong Kong)
Unit 1033, 10/F, Star House, No 3, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong.
Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039
http://www.hk.onkyo.com/
(Mainland)
1301, 555 Tower, No.555 West NanJing Road, Jing’an District, Shanghai, China 200041,
Tel: 86-21-52131366 Fax: 86-21-52130396
http://www.cn.onkyo.com/
Asia, Oceania, Middle East, Africa
Please contact an Onkyo distributor referring to Onkyo SUPPORT site.
http://www.intl.onkyo.com/support/
The above-mentioned information is subject to change without prior notice.
Visit the Onkyo web site for the latest update.
Y1303-3
SN 29401412NL-B
(C) Copyright 2013 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved.
* 2 9 4 0 1 4 1 2 N L - B *
Using Internet Radio
Using Internet Radio
Common Procedures in Internet Radio
Menu
Note
• Available services may vary depending on the region.
• Certain network service or contents available through this
device may not be accessible in case the service provider
terminates its service.
1
2
Press NET.
A list of the network services appears, and the
NET indicator lights. If it flashes, verify that the
Ethernet cable is firmly connected to the AV
receiver.
Select the desired service and press ENTER.
The top page of the selected service appears.
Using Multiple Accounts
The AV receiver supports multiple user accounts,
which means you can freely switch between several
logins. After registering user accounts, login is
performed from the “Users” screen.
Pandora® internet radio
–Getting Started (U.S. only)..................... 2
Using Rhapsody (U.S. only).......................... 3
1
Press MENU while the Users screen is
displayed.
The following menu items appear:
Add new user:
Remove this user:
You can either store a new user account, or
delete an existing one.
Using the SiriusXM Internet Radio
(North American only).............................. 4
Using Last.fm Internet Radio ........................ 5
Tip
• Some of the services don’t allow the use of multiple user
accounts.
• You can store up to 10 user accounts.
• To switch between accounts you must first log out from the
current account, and log in again on the “Users” screen.
En-1
Using Slacker Personal Radio ...................... 6
Using MP3tunes ............................................. 7
Using Internet Radio
Pandora® internet radio
–Getting Started (U.S. only)
Pandora is a free, personalized Internet radio service
that plays the music you know and helps you discover
music you’ll love.
1
Use q/w to select “I have a Pandora Account”
or “I’m new to Pandora” and then press
ENTER.
If you are new to Pandora select “I’m new to
Pandora”. You will see an activation code on
your TV screen. Please write down this code. Go
to an Internet connected computer and point your
browser to www.pandora.com/onkyo
Enter your activation code and then follow the
instructions to create your Pandora account and
your personalized Pandora Internet radio
stations. You can create your stations by entering
your favorite tracks and artists when prompted.
After you have created your account and stations
you can return to your Onkyo receiver and press
enter to begin listening to your personalized
Pandora Internet radio.
If you have an existing Pandora account, you can
add your Pandora account to your Onkyo
receiver by selecting “I have a Pandora
Account” and logging in with your email and
password.
2
To play a station, use q/w to select the station
from your station list, and then press ENTER.
Playback starts and the playback screen
appears.
Create a New Station:
Enter the name of a track, artist, or genre and
Pandora will create a unique radio station for you
based on the musical qualities of that track, artist,
or genre.
■ Menu Items
I like this track:
Give a track “thumbs-up” and Pandora will play
more music like it.
I don’t like this track:
Give a track “thumbs-down” and Pandora will ban
that track from the current station.
Why is this track playing?:
Discover some of the musical attributes that
Pandora uses to create your personal radio
stations.
I’m tired of this track:
If you are tired of a track, you can put the track to
sleep and Pandora will not play it for one month.
Create station from this artist:
Creates a radio station from this artist.
Tip
• If you want to use multiple user accounts, see “Using
Multiple Accounts” (➔ page 1). Login can be made
from the “Users” screen.
En-2
Delete this station:
This will permanently delete a station from your
Pandora account. All of your thumbs feedback
will be lost should you choose to re-create the
station with the same track or artist.
Create station from this track:
Creates a radio station from this track.
Rename this station:
Lets you rename the current radio station.
Bookmark this artist:
Pandora will bookmark your favorite artist for
your profile on www.pandora.com.
Bookmark this track:
Pandora will bookmark the current track and
allow you to buy them all from Amazon or iTunes
in one step!
Add to My Favorites:
Adds a station to My Favorites list.
PANDORA, the PANDORA logo, and the Pandora
trade dress are trademarks or registered trademarks
of Pandora Media, Inc. Used with permission.
Using Internet Radio
Using Rhapsody (U.S. only)
1
Use q/w to select “Sign in to your account”
and then press ENTER.
To use Rhapsody, you need an account. If you
don’t have one yet, you can create a new
account at
www.rhapsody.com/onkyo
If you have an existing Rhapsody account, select
“Sign in to your account” and press ENTER.
Enter your user name (usually your email) and
password in the next keyboard screen, or in Web
Setup.
■ Using the keyboard screen
1. Use q/w/e/r and ENTER to enter your user
name and password.
2. Select “OK”.
3. Press ENTER. The “Confirm your entries”
screen appears.
4. Press ENTER.
Tip
2
Use q/w to select the menu, then press
ENTER.
Search:
You can search for music by Artist, Album, or
Track.
Music Guide:
You can play tracks from Genres, Top Artists,
Top Albums, Top Tracks, New Releases, and
Staff Picks.
Rhapsody Channels:
Listen to radio channels programmed by
Rhapsody’s top-notch editors.
Playlists:
Play your own personal playlists.
My Library:
Bookmark your favorite albums and tracks from
the Rhapsody catalog using My Library.
Account Info:
Confirm your account information.
Sign Out:
Sign out from your Rhapsody account.
• If you want to use multiple user accounts, see “Using
Multiple Accounts” (➔ page 1). Login can be made
from the “Users” screen.
3
Use q/w to select a channel, and press ENTER
or 1 to start playback.
Playback starts and the playback screen
appears.
You can control the tracks with the buttons on the
remote control.
Enabled buttons: 1, 3, 2, 5, 4, 7,
6, RANDOM, REPEAT
Note
• On Rhapsody Channels, some of the buttons don’t
work.
■ Menu Items
Add track to My Library:
Bookmark currently-playing tracks.
Add album to My Library:
Bookmark currently-playing albums.
Add playlist to My Library:
Bookmark currently-playing playlists.
Add channel to My Channels:
Bookmark currently-playing Rhapsody radio
channels.
Add to My Favorites:
Adds a track, channel or playlist to My Favorites
list.
Tip
• You can remove bookmarked tracks, albums, and
Rhapsody Channels from My Library.
En-3
Using Internet Radio
Using the SiriusXM Internet Radio
(North American only)
1
Your Onkyo AV receiver includes a free trial of
SiriusXM Internet Radio. The “Account Info” screen
shows how many days are left in your trial. After the
trial period expires, if you want to continue listening to
the service, you must subscribe. To subscribe go to
www.siriusxm.com/internetradio with your
computer.
Use q/w to select “Sign In”, and then press
ENTER.
If you have an existing SIRIUS account, you can
sign in by selecting “Sign In”. Enter your user
name and password in the next keyboard screen,
or in Web Setup. If you don’t know your
username or password, call Sirius XM at (888)
539-7474 for assistance.
Tip
• If you want to use multiple user accounts, see “Using
Multiple Accounts” (➔ page 1). Login can be made
from the “Users” screen.
When you subscribe, you will be provided with a
username and password which has to be entered into
the AV receiver.
■ Using the keyboard screen
1. Use q/w/e/r and ENTER to enter your user
name and password.
2. Select “OK”.
3. Press ENTER. The “Confirm your entries”
screen appears.
4. Press ENTER.
“Please wait...” appears and then “SiriusXM
Internet Radio” screen appears which displays
the category available for selection.
To use SiriusXM Internet Radio, you must have your
AV receiver connected to the Internet. Using the
remote control, follow these steps:
2
Use q/w to select the category and then press
ENTER.
The channel list screen for the selected category
appears.
En-4
3
Use q/w to select the desired channel and then
press ENTER.
The playback screen for the selected channel
appears and you can listen to SiriusXM Internet
Radio.
You can control the tracks with the buttons on the
remote control.
Enabled buttons: 2, 3, 7, 6
■ Menu Items
Add to My Favorites:
Adds a channel to My Favorites list.
SiriusXM Internet Radio subscriptions are sold
separately and are governed by the Sirius Terms and
Conditions (see www.sirius.com). Be sure to read this
agreement before you purchase your subscription.
Sirius, XM and all related marks and logos are
trademarks of Sirius XM Radio Inc. and its
subsidiaries. All rights reserved.
Using Internet Radio
Using Last.fm Internet Radio
1
Last.fm is a music service that learns what you
love...
Your new Onkyo AV receiver is very clever. If you
have a free Last.fm account, it will keep track of all
the songs you’ve just played. When you visit the
Last.fm website, you can see personal charts of the
music you’ve enjoyed, share them with friends and
see what they like, too.
■ Using the keyboard screen
1. Use q/w/e/r and the ENTER to enter your
user name and password.
2. Select “OK”.
3. Press ENTER. The “Confirm your entries”
screen appears.
4. Press ENTER.
“Please wait...” appears and then “Last.fm
Internet Radio” screen appears.
With thousands of biographies, reviews and an
endless choice of personalised, ad-free radio
stations, Last.fm is a great way to discover music.
Pick up your free Last.fm account today at
www.last.fm/join
Get a subscription and you can enjoy the best of adfree Last.fm Radio on your Onkyo AV receiver without
a computer!
Recommended Radio:
Discover smart personalised recommendations that
adapt as your tastes change.
Artist Radio:
Pick any artist and we’ll play you a whole station of
music inspired by your choice.
My Library:
Sit back and enjoy selections from all the music
you’ve heard since you joined Last.fm.
Tag Radio:
Polish funk? Death pop? Think of a style and we’ll
entertain you with it for hours.
Start your free trial straight away when you create
your account and see for yourself what it’s like to
have the world’s music at your fingertips. Latest
prices and full information are available at
www.last.fm/subscribe
Profile:
You can play tracks from “Recently Listened
Tracks”, “Library” and “Neighbours”.
Account Info:
Confirm your account information.
Sign Out:
It signs out from your account.
Use q/w to select “Sign in to your account”,
and then press ENTER.
If you have the existing Last.fm account, you can
sign in to your account to select “Sign in to your
account”. Enter your user name and password in
the next keyboard screen.
3
■ Menu Items
I Love this track:
Track information is saved in Last.fm server, and
playback frequency increases.
Ban this track:
Track information is saved in Last.fm server, and
playback frequency reduces.
Add to My Favorites:
Adds a station to My Favorites list.
Tip
• If you want to use multiple user accounts, see “Using
Multiple Accounts” (➔ page 1). Login can be made
from the “Users” screen.
2
Use q/w to select menu and then press
ENTER.
Search Station:
You can search station by Artist, Tag, or User
Name.
Top Artists Station:
You can play tracks of top-rated artists.
Top Tags Station:
You can play tracks of top-rated tags.
Personal Station:
• You can play tracks from personalized station
(“Your Library”, “Your Neighbourhood” and
“Your Recommendations”).
En-5
Use q/w to select a station, and press ENTER
or 1 to start playback.
Playback starts and the playback screen
appears.
■ Using scrobbling control
Use q/w to select “Enable”, and then press ENTER.
*
Internet radio services provided by a third party may be
terminated with or without notice.
Internet radio services may not be available in some areas.
Using Internet Radio
Using Slacker Personal Radio
1
If you do not have an account, create one on
the Slacker website (www.slacker.com) with
your computer.
If you already have a Slacker account, select
“Sign in to your account” and then press
ENTER.
The keyboard screen appears. You can enter
information from the remote control or the keys
on the main unit.
2
If there are no mistakes in the information you
have entered, use q/w/e/r to select “OK”
then press ENTER.
An account information confirmation screen
appears.
3
If you do not have an account, select “Access
without Sign In” and press ENTER to use a
restricted version of the service.
Note that use will be restricted.
Tip
• If you want to use multiple user accounts, see “Using
Multiple Accounts” (➔ page 1). Login can be made
from the “Users” screen.
4
Use q/w to select a menu item and then press
ENTER.
To sign out, use q/w to select “Sign out” from
this screen and then press ENTER.
5
Use q/w to select a station and then press
ENTER or 1 to start playback from the
station.
The playback screen appears.
6
You can control the tracks with the buttons on
the remote control.
Enabled buttons: 1, 3, 2, 6
■ Menu Items
Rate Song as Favorite:
Stores information to server, making it more likely
that the song will be played again.
Ban Song:
Stores information to server, making it less likely
that the song will be played again.
Ban Artist:
Stores information to server, making it less likely
that the songs from this artist will be played
again.
Mark Favorite:
Adds the currently playing station to your
favorites.
Unmark Favorite:
Deletes the currently playing station from your
favorites.
Add song to Library:
Adds the currently playing track to your library.
Delete song from Library:
Deletes the currently playing track from your
library.
Add to My Favorites:
Adds a station or song to My Favorites list.
En-6
Using Internet Radio
Using MP3tunes
Listen to your music collection on your home stereo in
complete digital fidelity without a personal computer
plus safely backup all your songs. Here’s how:
Playing Contents on the AV Receiver
Tip
• Before proceeding, you need to select the MP3tunes
service as described in “Common Procedures in Internet
Radio Menu” (➔ page 1).
The track at the top of the music list is automatically
played back.
5
Creating an Account on your Computer
1
From your computer, open a web browser and
go to: www.mp3tunes.com/signup
2
3
Create an account.
4
View, edit and listen to your files by clicking
on Player (www.mp3tunes.com/player).
1
Use q/w to select “Sign in to your account”,
and then press ENTER.
2
Enter the e-mail address and password you
used when creating your account, select “OK”
and press ENTER.
The keyboard screen appears. You can enter
your user name and password from the remote
controller or the buttons on the AV receiver.
Click the Upload link
(www.mp3tunes.com/upload) to add files to
your Locker.
3
If there are no mistakes in the information you
have entered, select “OK” and press ENTER.
An account information confirmation screen
appears.
Tip
• If you want to use multiple user accounts, see “Using
Multiple Accounts” (➔ page 1). Login can be made
from the “Users” screen.
4
Use q/w to select the menu, then press
ENTER.
Music:
The place to find your Artists, Albums, and
Playlists.
Shuffle:
Starts playing a random selection of tracks from
your Locker.
Search:
Find a specific Album, Artist, or Song.
Account Info:
Your MP3tunes account information.
Sign Out:
Log out of your MP3tunes account.
En-7
Use q/w to select a track and press ENTER or
1 to start playback.
A playback screen appears.
You can control the tracks with the buttons on the
remote control.
Enabled buttons: 1, 3, 2, 7, 6
■ Menu Items
Go to Menu:
Displays additional menu options.
6
You can view or change your MP3tunes
account settings by going to
www.mp3tunes.com/account.
Utilisation d’une webradio
Utilisation d’une
webradio
Procédures courantes dans le menu de
webradio
Remarque
• Les services disponibles peuvent varier en fonction de la
région.
• Certain services réseau ou contenus disponible via cet
appareil peuvent être inaccessibles au cas où le prestataire
de services terminerait son service.
1
2
Appuyez sur NET.
Une liste des services réseau s’affiche, et le
témoin NET s’allume. S’il clignote, vérifiez que le
câble Ethernet est fermement branché sur
l’ampli-tuner AV.
Sélectionnez le service désiré et appuyez sur
ENTER.
La page principale du service sélectionné
s’affiche.
Utilisation de plusieurs comptes
L’ampli-tuner AV prend en charge plusieurs comptes
utilisateur, ce qui signifie que vous pouvez librement
commuter entre plusieurs connexions. Après avoir
enregistré des comptes utilisateur, l’identification est
réalisée à partir de l’écran « Users ».
1
Appuyez sur MENU lorsque l’écran Users est
affiché.
Les éléments de menu suivants s’affichent :
Add new user :
Remove this user :
Vous pouvez soit stocker un nouveau compte
utilisateur, soit en supprimer un existant.
Pandora® internet Radio
–Pour commencer
(États-Unis uniquement).......................... 2
Utilisation de Rhapsody
(Etats-Unis uniquement).......................... 3
Utilisation de SiriusXM Internet Radio
(Amérique du Nord uniquement) ............ 4
Utilisation de la webradio Last.fm................ 5
Conseil
• Certains des services ne permettent pas l’utilisation de
plusieurs comptes utilisateur.
• Vous pouvez stocker jusqu’à 10 comptes utilisateur.
• Pour commuter entre les comptes, vous devez d’abord
vous déconnecter du compte actuel, puis vous reconnectez
depuis l’écran « Users ».
Fr-1
Utilisation de Slacker Personal Radio ......... 6
Utilisation d’une webradio
Pandora® internet Radio
–Pour commencer (États-Unis
uniquement)
Pandora est un service de radio en ligne libre et
personnalisé vous permettant de lire la musique que
vous connaissez et de découvrir celle que vous
aimez.
1
Utilisez q/w pour sélectionner « I have a
Pandora Account » ou « I’m new to Pandora »,
puis appuyez sur ENTER.
Si vous ne connaissez pas Pandora sélectionnez
« I’m new to Pandora ». Un code d’activation
apparaîtra sur l’écran de votre téléviseur. Notez
ce code. Utilisez un ordinateur branché sur
Internet et connectez le navigateur à
www.pandora.com/onkyo
Saisissez votre code d’activation puis suivez les
instructions pour créer votre compte Pandora et
vos stations webradio Pandora personnalisées.
Lorsque vous y êtes invités, vous pouvez créer
vos stations en saisissant vos pistes et vos
artistes préférés. Après la création de votre
compte et de vos stations, vous pouvez retourner
à votre récepteur Onkyo et appuyez sur entrée
pour écouter votre webradio Pandora
personnalisée.
Si vous disposez d’un compte Pandora, vous
pouvez ajouter votre compte Pandora à votre
récepteur Onkyo en sélectionnant « I have a
Pandora Account » et y accéder en entrant
votre adresse e-mail et votre mot de passe.
2
Pour lire une station, utilisez q/w pour
sélectionner la station dans votre liste de
stations, puis appuyez sur ENTER.
La lecture débute et l’écran de lecture s’affiche.
Create a New Station :
Saisissez le nom d’une piste, d’un artiste ou d’un
genre et Pandora créera une station radio unique
pour vous en fonction des qualités musicales de
la piste, de l’artiste ou du genre choisi.
■ Eléments du menu
I like this track :
Acceptez la piste et Pandora lira d’autres
musiques similaires.
I don’t like this track :
Rejetez la piste et Pandora éliminera cette piste
de la station écoutée.
Why is this track playing? :
Découvrez certains des attributs musicaux que
Pandora utilise pour créer vos stations radio
personnelles.
I’m tired of this track :
Si vous en avez assez d’une piste, vous pouvez
mettre la piste « au repos » et Pandora ne la lira
plus pendant un mois.
Create station from this artist :
Permet de créer une station radio à partir de cet
artiste.
Conseil
• Si vous souhaitez utiliser plusieurs comptes
utilisateur, consultez « Utilisation de plusieurs
comptes » (➔ page 1). L’identification peut être
réalisée à partir de l’écran « Users ».
Fr-2
Delete this station :
Ceci supprimera de façon permanente la station
de votre compte Pandora. Au cas où vous
décideriez de récréer la station avec les mêmes
pistes ou les mêmes artistes, tous vos
acceptations/rejets précédents seront perdus.
Create station from this track :
Permet de créer une station radio à partir de
cette piste.
Rename this station :
Vous permet de renommer la station radio
actuelle.
Bookmark this artist :
Pandora marquera votre artiste préféré pour
votre profil sur www.pandora.com.
Bookmark this track :
Pandora marquera la piste en cours et vous
permettra de toutes les acheter sur Amazon ou
iTunes en une étape !
Add to My Favorites :
Permet d’ajouter une station à la liste My
Favorites.
PANDORA, le logo PANDORA, et l’habillage
commercial Pandora sont des marques
commerciales ou des marques déposées de la
société Pandora Media, Inc. Utilisées avec
autorisation.
Utilisation d’une webradio
Utilisation de Rhapsody (Etats-Unis
uniquement)
1
Utilisez q/w pour sélectionner « Sign in to your
account », puis appuyez sur ENTER.
Vous devez posséder un compte pour utiliser
Rhapsody. Si vous ne disposez pas encore d’un
compte, vous pouvez en créer un à partir de
www.rhapsody.com/onkyo
Si vous possédez déjà un compte Rhapsody,
sélectionnez « Sign in to your account », puis
appuyez sur ENTER.
Saisissez votre nom utilisateur (en général votre
adresse électronique) et votre mot de passe dans
l’écran clavier suivant ou dans Configuration
Web.
■ Utilisation de l’écran clavier
1. Utilisez q/w/e/r et ENTER pour saisir votre
nom d’utilisateur et votre mot de passe.
2. Sélectionnez « OK ».
3. Appuyez sur ENTER. L’écran « Confirm
your entries » s’affiche.
4. Appuyez sur ENTER.
2
Utilisez q/w pour sélectionner le menu, puis
appuyez sur ENTER.
Search :
Vous pouvez rechercher des morceaux par
artiste, par album ou par piste.
Music Guide :
Vous pouvez lire des pistes à partir des
genres,des meilleurs artistes, des meilleurs
albums, des meilleures pistes, des nouveautés et
des sélections du personnel.
Rhapsody Channels :
Écoutez les canaux de radio programmée par les
meilleurs éditeurs de Rhapsody.
Playlists :
Permet de jouer vos listes de lecture
personnelles.
My Library :
Marquez vos albums et vos pistes personnelles
dans le catalogue de Rhapsody à l’aide de My
Library.
Account Info :
Vérifiez les informations de votre compte.
Sign Out :
Déconnectez-vous de votre compte Rhapsody.
Conseil
• Si vous souhaitez utiliser plusieurs comptes
utilisateur, consultez « Utilisation de plusieurs
comptes » (➔ page 1). L’identification peut être
réalisée à partir de l’écran « Users ».
3
Utilisez q/w pour sélectionner un canal, puis
appuyez sur ENTER ou 1 pour démarrer la
lecture.
La lecture débute et l’écran de lecture s’affiche.
Vous pouvez contrôlez les pistes avec les
touches sur la télécommande.
Boutons activés : 1, 3, 2, 5, 4, 7,
6, RANDOM, REPEAT
Remarque
• Sur les canaux Rhapsody, certaines touches ne
fonctionnent pas.
■ Eléments du menu
Add track to My Library :
Marquez les pistes en cours de lecture.
Add album to My Library :
Marquez les albums en cours de lecture.
Add playlist to My Library :
Marquez les listes de lecture en cours de lecture.
Add channel to My Channels :
Marquez les canaux de radio Rhapsody en cours
de lecture.
Add to My Favorites :
Permet d’ajouter une piste, un canal ou une liste
de lecture à la liste My Favorites.
Conseil
• Vous pouvez supprimer des pistes, des albums et des
canaux Rhapsody marqués de My Library.
Fr-3
Utilisation d’une webradio
Utilisation de SiriusXM Internet Radio
(Amérique du Nord uniquement)
1
Votre ampli-tuner AV Onkyo comprend un essai
gratuit de SiriusXM Internet Radio. L’écran « Account
Info » affiche le nombre de jours restants dans votre
essai. Une fois la période d’essai expirée, si vous
souhaitez continuer à écouter le service, vous devez
vous abonner. Pour vous inscrire, accédez à
l’adresse
www.siriusxm.com/internetradio à l’aide de votre
ordinateur.
Utilisez q/w pour sélectionner « Sign In », puis
appuyez sur ENTER.
Si vous possédez déjà un compte SIRIUS, vous
pouvez y accéder en sélectionnant « Sign In ».
Saisissez votre nom utilisateur et votre mot de
passe dans l’écran clavier suivant ou dans
Configuration Web. Si vous ne connaissez pas
votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe,
appelez Sirius XM au (888) 539-7474 pour
obtenir une assistance.
Conseil
• Si vous souhaitez utiliser plusieurs comptes
utilisateur, consultez « Utilisation de plusieurs
comptes » (➔ page 1). L’identification peut être
réalisée à partir de l’écran « Users ».
Lorsque vous vous inscrivez, vous devez fournir un
nom est un mot de passe utilisateur qui doivent être
saisis dans l’ampli-tuner AV.
■ Utilisation de l’écran clavier
1. Utilisez q/w/e/r et ENTER pour saisir votre
nom d’utilisateur et votre mot de passe.
2. Sélectionnez « OK ».
3. Appuyez sur ENTER. L’écran « Confirm
your entries » s’affiche.
4. Appuyez sur ENTER.
« Please wait... » s’affiche, puis l’écran
« SiriusXM Internet Radio » affiche la catégorie
que vous pouvez sélectionner.
Pour utiliser SiriusXM Internet Radio, l’ampli-tuner AV
doit être connecté à Internet. Suivez les étapes cidessous à l’aide de la télécommande :
2
Utilisez q/w pour sélectionner la catégorie,
puis appuyez sur ENTER.
L’écran de la liste des canaux de la catégorie
sélectionnée s’affiche.
Fr-4
3
Utilisez q/w pour sélectionner le canal de
votre choix, puis appuyez sur ENTER.
L’écran de lecture du canal sélectionné s’affiche
et vous pouvez écouter SiriusXM Internet Radio.
Vous pouvez contrôlez les pistes avec les
touches sur la télécommande.
Boutons activés : 2, 3, 7, 6
■ Eléments du menu
Add to My Favorites :
Permet d’ajouter un canal à la liste My Favorites.
Les abonnements SiriusXM Internet Radio sont
vendus séparément et sont subordonnés par les
conditions Sirius (voir www.sirius.com). Assurez-vous
de lire cet accord avant d’acquérir votre abonnement.
Sirius, XM et tous les logos et marques afférents sont
des marques déposées de Sirius XM Radio Inc. et de
ses filiales. Tous droits réservés.
Utilisation d’une webradio
Utilisation de la webradio Last.fm
1
Last.fm un service de musique qui apprend ce que
vous aimez…
Votre nouvel ampli-tuner AV Onkyo est très intelligent.
Si vous avez un compte Last.fm gratuit, il garde une
trace de toutes les chansons que vous avez juste
jouées. Quand vous vous rendez sur le site Web de
Last.fm, vous pouvez voir les graphiques personnels
de la musique que vous avez appréciée, les partagez
avec vos amis et également voir ce qu’ils aiment.
■ Utilisation de l’écran clavier
1. Utilisez q/w/e/r et le bouton ENTER pour
saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de
passe.
2. Sélectionnez « OK ».
3. Appuyez sur ENTER. L’écran « Confirm
your entries » s’affiche.
4. Appuyez sur ENTER.
« Please wait... » apparait puis l’écran « Last.fm
Internet Radio » apparait.
Avec des milliers de biographies, de revues et un
choix infini de stations de radio personnalisées et
sans pub, Last.fm est excellent moyen de découvrir
de la musique. Créez aujourd’hui votre compte
Last.fm gratuit sur www.last.fm/join
Inscrivez-vous et vous pourrez apprécier le meilleur
de la radio sans pub Last.fm sur votre ampli-tuner AV
Onkyo sans ordinateur !
Recommended Radio :
Découvrez les recommandations personnalisées
futées qui changent en même temps que vos goûts.
Artist Radio :
Sélectionnez n’importe quel artiste et nous vous
jouerons une station entière de musique inspirée par
votre choix.
My Library :
Reposez-vous de retour et appréciez les sélections à
partir de toute la musique que vous avez entendue
depuis que vous avez joint Last.fm.
Tag Radio :
Funk polonaise ? Death pop ? Pensez à un style et
nous vous divertirons avec pendant des heures.
Commencez votre essai gratuit immédiatement à la
création votre compte et découvrez par vous-même
ce que cela fait d’avoir la musique du monde au bouts
des doigts. Les derniers prix et les informations
complètes sont disponibles sur www.last.fm/subscribe
Profile :
Vous pouvez lire des pistes de « Recently
Listened Tracks », « Library » et
« Neighbours ».
Account Info :
Vérifiez les informations de votre compte.
Sign Out :
Pour vous déconnecter de votre compte.
Utilisez q/w pour sélectionner « Sign in to
your account », puis appuyez sur ENTER.
Vous possédez déjà un compte Last.fm, vous
pouvez vous y connecter pour sélectionner
« Sign in to your account ». Saisissez votre
nom utilisateur et votre mot de passe dans
l’écran clavier suivant.
3
■ Eléments du menu
I Love this track :
L’information de la piste est sauvegardée dans le
serveur Last.fm, et la fréquence de lecture
augmente.
Ban this track :
L’information de la piste est sauvegardée dans le
serveur Last.fm, et la fréquence de lecture
diminue.
Add to My Favorites :
Permet d’ajouter une station à la liste My
Favorites.
Conseil
• Si vous souhaitez utiliser plusieurs comptes
utilisateur, consultez « Utilisation de plusieurs
comptes » (➔ page 1). L’identification peut être
réalisée à partir de l’écran « Users ».
2
Utilisez q/w pour sélectionner un menu puis
appuyez sur ENTER.
Search Station :
Vous pouvez rechercher une station par artiste,
par tag ou par nom d’utilisateur.
Top Artists Station :
Vous pouvez lire des pistes des artistes les mieux
évalués.
Top Tags Station :
Vous pouvez lire des pistes des tags les mieux
évalués.
Personal Station :
Vous pouvez lire des pistes de votre station
personnalisée (« Your Library », « Your
Neighbourhood » et « Your
Recommendations »).
Fr-5
Utilisez q/w pour sélectionner une station, puis
appuyez sur ENTER ou 1 pour démarrer la
lecture.
La lecture débute et l’écran de lecture s’affiche.
■ Utilisation du contrôle Scrobbling
Utilisez q/w pour sélectionner « Enable », puis
appuyez sur ENTER.
*
Les services de webradio fournis par un tiers peuvent être
résiliés avec ou sans préavis.
Les services de webradio peuvent ne pas être accessibles
dans certaines zones.
Utilisation d’une webradio
Utilisation de Slacker Personal Radio
1
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en
un à partir du site Web de Slacker
(www.slacker.com) à l’aide de votre
ordinateur.
Si vous possédez déjà un compte Slacker,
sélectionnez « Sign in to your account », puis
appuyez sur ENTER.
L’écran clavier s’affiche. Pouvez saisir des
informations à partir de la télécommande ou des
touches sur l’appareil principal.
2
Si les informations que vous avez saisies ne
comportent pas d’erreur, utilisezq/w/e/r
pour sélectionner « OK », puis appuyez sur
ENTER.
L’écran de confirmation des informations du
compte s’affiche.
3
Si vous ne possédez pas de compte,
sélectionnez « Access without Sign In », puis
appuyez sur ENTER pour utiliser une version
restreinte du service.
Veuillez noter que l’utilisation est restreinte.
Conseil
• Si vous souhaitez utiliser plusieurs comptes
utilisateur, consultez « Utilisation de plusieurs
comptes » (➔ page 1). L’identification peut être
réalisée à partir de l’écran « Users ».
4
Utilisez q/w pour sélectionner un élément du
menu, puis appuyez sur ENTER.
Pour vous déconnecter, utilisez q/w pour
sélectionner « Sign out » depuis cet écran, puis
appuyez sur ENTER.
5
Utilisez q/w pour sélectionner une station,
puis appuyez sur ENTER ou 1 pour démarrer
la lecture depuis cette station.
L’écran de lecture apparaît.
6
Vous pouvez contrôlez les pistes avec les
touches sur la télécommande.
Boutons activés : 1, 3, 2, 6
■ Eléments du menu
Rate Song as Favorite :
Permet de stocker des informations sur le
serveur, et d’augmenter la probabilité que le
morceau soit lu de nouveau.
Ban Song :
Permet de stocker des informations sur le
serveur, et de diminuer la probabilité que le
morceau soit lu de nouveau.
Ban Artist :
Permet de stocker des informations sur le
serveur, et de diminuer la probabilité que les
morceaux de cet artiste soient lus de nouveau.
Mark Favorite :
Permet d’ajouter la station en cours de lecture à
vos favoris.
Unmark Favorite :
Permet de supprimer la station en cours de
lecture de vos favoris.
Add song to Library :
Permet d’ajouter la piste en cours de lecture à
votre bibliothèque.
Delete song from Library :
Permet de supprimer la piste en cours de lecture
de votre bibliothèque.
Add to My Favorites :
Permet d’ajouter une station ou un morceau à la
liste My Favorites.
Fr-6
Uso de Internet Radio
Uso de Internet Radio
Procedimientos comunes en el menú
Internet Radio
Nota
• Los servicios disponibles pueden variar de una región a
otra.
• Es posible que determinados servicios de red o contenidos
disponibles a través de este dispositivo no sean accesibles
si el proveedor del servicio da por finalizado el servicio.
1
2
Pulse NET.
Aparecerá una lista de los servicios de red y se
iluminará el indicador NET. Si parpadea,
verifique que el cable Ethernet esté firmemente
conectado al receptor de AV.
Seleccione el servicio deseado y pulse
ENTER.
Aparecerá la página principal del servicio
seleccionado.
Uso de múltiples cuentas
El receptor de AV permite múltiples cuentas de
usuario, lo que quiere decir que se puede cambiar
libremente entre varios usuarios. Después de
registrar las cuentas de usuario, el acceso se realiza
desde la pantalla “Users”.
1
Pulse MENU cuando aparezca la pantalla de
usuarios.
Aparecerán los siguientes elementos del menú:
Add new user:
Remove this user:
Puede guardar una nueva cuenta de usuario o
borrar una existente.
Pandora® Internet Radio
–Primeros pasos (solo EE.UU.)............... 2
Uso de Rhapsody (sólo EE.UU.)................... 3
Uso de SiriusXM Internet Radio
(solo Norteamérica).................................. 4
Uso de Last.fm Internet Radio ...................... 5
Consejo
• Algunos de los servicios no permiten el uso de múltiples
cuentas de usuario.
• Puede guardar hasta 10 cuentas de usuario.
• Para cambiar entre cuentas debe antes cerrar sesión en la
cuenta actual y acceder de nuevo en la pantalla “Users”.
Es-1
Uso de Slacker Personal Radio .................... 6
Uso de Internet Radio
Pandora® Internet Radio
–Primeros pasos (solo EE.UU.)
Pandora es un servicio de radio por Internet gratuito y
personalizado que reproduce la música que usted
conoce y le ayudará a descubrir música que le
encantará.
1
Utilice q/w para seleccionar “I have a Pandora
Account” o “I’m new to Pandora” y luego
pulse ENTER.
Si no conoce Pandora seleccione “I’m new to
Pandora”. Verá un código de activación en la
pantalla del televisor. Tome nota de este código.
Vaya a un ordenador conectado a Internet y dirija
el navegador a www.pandora.com/onkyo
Introduzca su código de activación y siga las
instrucciones para crear su cuenta de Pandora y
sus emisoras de radio por Internet
personalizadas de Pandora. Puede crear sus
propias emisoras introduciendo sus temas y
artistas favoritos cuando aparezca la solicitud
correspondiente. Una vez creada su cuenta y sus
emisoras, puede regresar al receptor Onkyo y
pulsar Enter para empezar a escuchar su radio
por Internet personalizada de Pandora.
Si ya dispone de una cuenta de Pandora, puede
añadirla al receptor Onkyo seleccionando “I have
a Pandora Account” e iniciando la sesión con su
dirección de correo electrónico y contraseña.
2
Utilice q/w para seleccionar la emisora en la
lista de emisoras y luego pulse ENTER.
Se inicia la reproducción y aparece la pantalla de
reproducción.
Create a New Station:
Introduzca el nombre de un tema, artista o
género; Pandora creará una emisora de radio
exclusiva para usted basada en las cualidades
musicales de ese tema, de ese artista o de ese
género.
■ Elementos del menú
I like this track:
Si aprueba (pulgar arriba) un tema, Pandora
reproducirá más música parecida.
I don’t like this track:
Si no aprueba (pulgar abajo) el tema, Pandora
eliminará dicho tema de la emisora actual.
Why is this track playing?:
Descubra algunos de los atributos musicales que
Pandora utiliza para crear sus emisoras de radio
personalizadas.
I’m tired of this track:
Si se cansa de un tema, puede “silenciarlo” de
modo que Pandora no lo reproduzca durante un
mes.
Create station from this artist:
Crea una emisora de radio a partir de este
artista.
Consejo
• Si desea utilizar múltiples cuentas de usuario,
consulte “Uso de múltiples cuentas” (➔ página 1). Se
puede iniciar sesión desde la pantalla “Users”.
Es-2
Delete this station:
Esto eliminará de forma permanente una
emisora de su cuenta de Pandora. Toda la
información sobre sus aprobaciones/
desaprobaciones se perderá si quiere volver a
crear la emisora con el mismo tema o artista.
Create station from this track:
Crea una emisora de radio a partir de este tema.
Rename this station:
Le permite renombrar la emisora de radio actual.
Bookmark this artist:
Pandora marcará su artista favorito para su perfil
en www.pandora.com.
Bookmark this track:
Pandora marcará el tema actual y le permitirá
comprarlos todos en Amazon o iTunes ¡con un
solo paso!
Add to My Favorites:
Añade una emisora a la lista Mis favoritos.
PANDORA, el logotipo de PANDORA logo, y la
imagen corporativa de Pandora son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas de
Pandora Media, Inc. Uso con permiso.
Uso de Internet Radio
Uso de Rhapsody (sólo EE.UU.)
1
Utilice q/w para seleccionar “Sign in to your
account” y luego pulse ENTER.
Para utilizar Rhapsody, necesitará una cuenta. Si
todavía no tiene una, puede crear una nueva en
www.rhapsody.com/onkyo
Si ya tiene una cuenta Rhapsody, seleccione
“Sign in to your account” y pulse ENTER.
Escriba su nombre de usuario (normalmente el
correo electrónico) y contraseña en la pantalla de
teclado que aparece a continuación o en la
configuración web.
■ Utilización de la pantalla de teclado
1. Utilice q/w/e/r y ENTER para introducir su
nombre de usuario y su contraseña.
2. Seleccione “OK”.
3. Pulse ENTER. Aparecerá la pantalla
“Confirm your entries”.
4. Pulse ENTER.
Consejo
2
Utilice q/w para seleccionar el menú y luego
pulse ENTER.
Search:
Puede buscar música por artista, álbum o
canción.
Music Guide:
Puede reproducir canciones por géneros, artistas
principales, álbumes principales o canciones
principales, novedades, selección del sitio.
Rhapsody Channels:
Escuche las emisoras de radio programadas por
los principales redactores de Rhapsody.
Playlists:
Reproduzca sus listas personales.
My Library:
Marque sus álbumes y canciones preferidas en
el catálogo de Rhapsody, usando Mi biblioteca.
Account Info:
Confirme los datos de su cuenta.
Sign Out:
Salga de su cuenta Rhapsody.
• Si desea utilizar múltiples cuentas de usuario,
consulte “Uso de múltiples cuentas” (➔ página 1). Se
puede iniciar sesión desde la pantalla “Users”.
3
Utilice q/w para seleccionar una emisora y
luego pulse ENTER o 1 para iniciar la
reproducción.
Se inicia la reproducción y aparece la pantalla de
reproducción.
Puede controlar las pistas con los botones del
mando a distancia.
Botones activados: 1, 3, 2, 5, 4, 7,
6, RANDOM, REPEAT
Nota
• En Rhapsody Channels, algunos de los botones no
funcionan.
■ Elementos del menú
Add track to My Library:
Marca las canciones que se están reproduciendo
actualmente.
Add album to My Library:
Marca los álbumes que se están reproduciendo
actualmente.
Add playlist to My Library:
Marca las listas de reproducción que se están
reproduciendo actualmente.
Add channel to My Channels:
Marca las emisoras de Rhapsody que se están
reproduciendo actualmente.
Add to My Favorites:
Añade una canción, emisora o lista de
reproducción a la lista Mis favoritos.
Consejo
• Puede eliminar las canciones, los álbumes y las
emisoras de Rhapsody marcados de Mi biblioteca.
Es-3
Uso de Internet Radio
Uso de SiriusXM Internet Radio (solo
Norteamérica)
1
Su receptor de AV Onkyo incluye una prueba gratuita
de SiriusXM Internet Radio. La pantalla “Account
Info” muestra los días que quedan de la prueba. Una
vez que termine el periodo de prueba, si desea seguir
escuchando este servicio, deberá contratarlo. para
suscribirse vaya a
www.siriusxm.com/internetradio con su
ordenador.
Utilice q/w para seleccionar “Sign In”, y luego
pulse ENTER.
Si ya tiene una cuenta SIRIUS, puede acceder
seleccionando “Sign In”. Escriba su nombre de
usuario y contraseña en la pantalla de teclado
que aparece a continuación o en la configuración
web. Si no sabe su nombre de usuario o la
contraseña, llame a Sirius XM al número (888)
539-7474 para solicitar asistencia.
Consejo
• Si desea utilizar múltiples cuentas de usuario,
consulte “Uso de múltiples cuentas” (➔ página 1). Se
puede iniciar sesión desde la pantalla “Users”.
Cuando se suscriba, recibirá un nombre de usuario y
una contraseña que deberá introducir en el receptor
de AV.
■ Utilización de la pantalla de teclado
1. Utilice q/w/e/r y ENTER para introducir su
nombre de usuario y su contraseña.
2. Seleccione “OK”.
3. Pulse ENTER. Aparecerá la pantalla
“Confirm your entries”.
4. Pulse ENTER.
Aparecerá “Please wait...” y después la pantalla
“SiriusXM Internet Radio”, que muestra la
categoría disponible para la selección.
Para poder utilizar SiriusXM Internet Radio, el
receptor de AV debe estar conectado a internet. Para
usar el mando a distancia, siga este procedimiento:
2
Utilice q/w para seleccionar la categoría y
luego pulse ENTER.
Aparece una pantalla con una lista de emisoras
de la categoría seleccionada.
Es-4
3
Utilice q/w para seleccionar la emisora
deseada y luego pulse ENTER.
Aparecerá la pantalla de reproducción de la
emisora seleccionada y ahora usted podrá
escuchar SiriusXM Internet Radio.
Puede controlar las pistas con los botones del
mando a distancia.
Botones activados: 2, 3, 7, 6
■ Elementos del menú
Add to My Favorites:
Añade una emisora a la lista Mis favoritos.
Las suscripciones a SiriusXM Internet Radio se
venden por separado y se rigen por las condiciones
de Sirius (consulte www.sirius.com). Lea
atentamente este acuerdo antes de comprar la
suscripción. Sirius, XM y todas las marcas y logotipos
relacionados son marcas comerciales de Sirius XM
Radio Inc. y sus filiales. Todos los derechos
reservados.
Uso de Internet Radio
Uso de Last.fm Internet Radio
1
Last.fm es un servicio musical que sabe lo que le
gusta...
Su nuevo receptor de AV Onkyo es muy inteligente.
Si tiene una cuenta gratuita de Last.fm, hará un
seguimiento de todas las canciones que acaba de
escuchar. Cuando visite el sitio web de Last.fm,
podrá ver listas personales de la música que ha
disfrutado, compartirlas con sus amigos y también
ver lo que les gusta a ellos.
■ Utilización de la pantalla de teclado
1. Utilice q/w/e/r y ENTER para introducir su
nombre de usuario y su contraseña.
2. Seleccione “OK”.
3. Pulse ENTER. Aparecerá la pantalla
“Confirm your entries”.
4. Pulse ENTER.
Aparecerá “Please wait...” y después la pantalla
“Last.fm Internet Radio”.
Con sus miles de biografías, críticas y una infinita
variedad de emisoras de radio personalizadas y sin
publicidad, Last.fm es una forma excelente de
descubrir música. Cree hoy mismo una cuenta
gratuita de Last.fm en www.last.fm/join
Si se suscribe podrá disfrutar de lo mejor de Last.fm
Radio sin anuncios en su receptor de AV Onkyo sin
necesidad de un ordenador.
Recommended Radio:
Descubra nuestras interesantes recomendaciones
personalizadas que se adaptan a sus gustos en cada
momento.
Artist Radio:
Escoja cualquier artista y podrá escuchar una
emisora de radio inspirada exclusivamente en su
elección.
My Library:
Relájese y disfrute de selecciones de toda la música
que ha escuchado desde que se registró en Last.fm.
Tag Radio:
¿Polish funk? ¿Death pop? Piense en un estilo y
podrá escucharlo durante horas.
Profile:
Puede reproducir pistas de “Recently Listened
Tracks”, “Library” y “Neighbours”.
Account Info:
Confirme los datos de su cuenta.
Sign Out:
Se desconecta de su cuenta.
Utilice q/w para seleccionar “Sign in to your
account”, y luego pulse ENTER.
Si ya tiene una cuenta de Last.fm, puede
acceder a ella para seleccionar “Sign in to your
account”. Introduzca su nombre de usuario y
contraseña en la siguiente pantalla de teclado.
3
■ Elementos del menú
I Love this track:
Se guarda la información sobre la canción en el
servidor de Last.fm y aumenta la frecuencia con
la que se reproduce.
Ban this track:
Se guarda la información sobre la canción en el
servidor de Last.fm y se reduce la frecuencia con
la que se reproduce.
Add to My Favorites:
Añade una emisora a la lista Mis favoritos.
Consejo
• Si desea utilizar múltiples cuentas de usuario,
consulte “Uso de múltiples cuentas” (➔ página 1). Se
puede iniciar sesión desde la pantalla “Users”.
2
Utilice q/w para seleccionar un menú y luego
pulse ENTER.
Search Station:
Puede buscar emisoras por artista, etiquetas o
nombre de usuario.
Top Artists Station:
Puede reproducir canciones de los artistas mejor
clasificados.
Top Tags Station:
Puede reproducir canciones con las etiquetas
mejor clasificadas.
Personal Station:
Puede reproducir pistas de una emisora
personalizada (“Your Library”, “Your
Neighbourhood” y “Your Recommendations”).
Pruébelo gratis ahora mismo. Cree una cuenta y verá
por sí mismo lo que significa tener toda la música del
mundo al alcance de sus oídos. Puede consultar los
precios actualizados y toda la información que desee
en www.last.fm/subscribe
Es-5
Utilice q/w para seleccionar una emisora y
luego pulse ENTER o 1 para iniciar la
reproducción.
Se inicia la reproducción y aparece la pantalla de
reproducción.
■ Uso del control de scrobbling
Utilice q/w para seleccionar “Enable”, y luego pulse
ENTER.
*
Los servicios de radio por Internet suministrados por
terceros pueden cancelarse con o sin aviso previo.
Es posible que los servicios de radio por Internet no estén
disponibles en algunas zonas.
Uso de Internet Radio
Uso de Slacker Personal Radio
1
Si no tiene una cuenta, cree una en el sitio web
de Slacker (www.slacker.com) con su
ordenador.
Si ya tiene una cuenta de Slacker, seleccione
“Sign in to your account” y pulse ENTER.
Aparecerá la pantalla de teclado. Puede
introducir información desde el mando a
distancia o desde el teclado de la unidad
principal.
2
Si no hay errores en la información que ha
introducido, utilice q/w/e/r para seleccionar
“OK” y luego pulse ENTER.
Aparecerá una pantalla de confirmación de la
información de la cuenta.
3
Si no tiene una cuenta, seleccione “Access
without Sign In” y pulse ENTER para utilizar
una versión restringida del servicio.
Tenga en cuenta que el uso estará restringido.
Consejo
• Si desea utilizar múltiples cuentas de usuario,
consulte “Uso de múltiples cuentas” (➔ página 1). Se
puede iniciar sesión desde la pantalla “Users”.
4
Utilice q/w para seleccionar un menú y luego
pulse ENTER.
Para salir, utilice q/w para seleccionar “Sign out”
en esta pantalla y luego pulse ENTER.
5
Utilice q/w para seleccionar una emisora y
luego pulse ENTER o 1 para iniciar la
reproducción de la emisora.
Aparecerá la pantalla de reproducción.
6
Puede controlar las pistas con los botones del
mando a distancia.
Botones activados: 1, 3, 2, 6
■ Elementos del menú
Rate Song as Favorite:
Guarda información en el servidor, haciendo que
sea más probable que la canción se vuelva a
reproducir.
Ban Song:
Guarda información en el servidor, haciendo que
sea menos probable que la canción se vuelva a
reproducir.
Ban Artist:
Guarda información en el servidor, haciendo que
sea menos probable que las canciones de este
artista se vuelvan a reproducir.
Mark Favorite:
Añade la emisora que se está reproduciendo
actualmente a los favoritos.
Unmark Favorite:
Elimina la emisora que se está reproduciendo
actualmente de los favoritos.
Add song to Library:
Añade la canción que se está reproduciendo
actualmente a su biblioteca.
Delete song from Library:
Elimina la canción que se está reproduciendo
actualmente de la biblioteca.
Add to My Favorites:
Añade una emisora o canción a la lista Mis
favoritos.
Es-6
Y1212-1
SN 29401478IRUS
* 2 9 4 0 1 4 7 8 I R U S *
Using Internet Radio
Using Internet Radio
Common Procedures in Internet Radio
Menu
Note
• Available services may vary depending on the region.
• Certain network service or contents available through this
device may not be accessible in case the service provider
terminates its service.
1
2
Press NET.
A list of the network services appears, and the
NET indicator lights. If it flashes, verify that the
Ethernet cable is firmly connected to the AV
receiver.
Select the desired service and press ENTER.
The top page of the selected service appears.
Using Multiple Accounts
The AV receiver supports multiple user accounts,
which means you can freely switch between several
logins. After registering user accounts, login is
performed from the “Users” screen.
1
Press MENU while the Users screen is
displayed.
The following menu items appear:
Add new user:
Remove this user:
You can either store a new user account, or
delete an existing one.
Tip
• Some of the services don’t allow the use of multiple user
accounts.
• You can store up to 10 user accounts.
• To switch between accounts you must first log out from the
current account, and log in again on the “Users” screen.
En-1
Using Last.fm Internet Radio ........................ 2
Using Internet Radio
Using Last.fm Internet Radio
1
Last.fm is a music service that learns what you
love...
Your new Onkyo AV receiver is very clever. If you
have a free Last.fm account, it will keep track of all
the songs you’ve just played. When you visit the
Last.fm website, you can see personal charts of the
music you’ve enjoyed, share them with friends and
see what they like, too.
■ Using the keyboard screen
1. Use q/w/e/r and the ENTER to enter your
user name and password.
2. Select “OK”.
3. Press ENTER. The “Confirm your entries”
screen appears.
4. Press ENTER.
“Please wait...” appears and then “Last.fm
Internet Radio” screen appears.
With thousands of biographies, reviews and an
endless choice of personalised, ad-free radio
stations, Last.fm is a great way to discover music.
Pick up your free Last.fm account today at
www.last.fm/join
UK and Germany only:
Get a subscription and you can enjoy the best of adfree Last.fm Radio on your Onkyo AV receiver without
a computer!
Recommended Radio:
Discover smart personalised recommendations that
adapt as your tastes change.
Artist Radio:
Pick any artist and we’ll play you a whole station of
music inspired by your choice.
My Library:
Sit back and enjoy selections from all the music
you’ve heard since you joined Last.fm.
Tag Radio:
Polish funk? Death pop? Think of a style and we’ll
entertain you with it for hours.
Profile:
You can play tracks from “Recently Listened
Tracks”, “Library” and “Neighbours”.
Account Info:
Confirm your account information.
Sign Out:
It signs out from your account.
Use q/w to select “Sign in to your account”,
and then press ENTER.
If you have the existing Last.fm account, you can
sign in to your account to select “Sign in to your
account”. Enter your user name and password in
the next keyboard screen.
3
■ Menu Items
I Love this track:
Track information is saved in Last.fm server, and
playback frequency increases.
Ban this track:
Track information is saved in Last.fm server, and
playback frequency reduces.
Add to My Favorites:
Adds a station to My Favorites list.
Tip
• If you want to use multiple user accounts, see “Using
Multiple Accounts” (➔ page 1). Login can be made
from the “Users” screen.
2
Use q/w to select menu and then press
ENTER.
Search Station:
You can search station by Artist, Tag, or User
Name.
Top Artists Station:
You can play tracks of top-rated artists.
Top Tags Station:
You can play tracks of top-rated tags.
Personal Station:
You can play tracks from personalized station
(“Your Library”, “Your Neighbourhood” and
“Your Recommendations”).
Start your free trial straight away when you create
your account and see for yourself what it’s like to
have the world’s music at your fingertips. Latest
prices and full information are available at
www.last.fm/subscribe
En-2
Use q/w to select a station, and press ENTER
or 1 to start playback.
Playback starts and the playback screen
appears.
Enabled buttons: 1, 2, 6
■ Using scrobbling control
Use q/w to select “Enable”, and then press ENTER.
*
Internet radio services provided by a third party may be
terminated with or without notice.
Internet radio services may not be available in some areas.
Internetradio verwenden
Internetradio verwenden
Allgemeine Verfahren bei den
Internetradio-Menüs
Verwendung mehrerer Konten
Der AV-Receiver unterstützt mehrere Nutzerkonten,
was bedeutet, dass Sie frei zwischen mehreren
Logins umschalten können. Nach der Anmeldung der
Nutzerkonten wird das Login vom „Users“ Bildschirm
aus vorgenommen.
Anmerkung
• Die verfügbaren Dienste sind länderabhängig verschieden.
• Bestimmte Netzwerkdienste oder über dieses Gerät zur
Verfügung stehende Inhalte stehen eventuell nicht zur
Verfügung, falls der Service-Anbieter seine Dienstleistung
beendet.
1
2
Drücken Sie NET.
Es erscheint eine Liste der Netzwerkdienste und
die NET-Anzeige leuchtet. Wenn sie blinkt,
überprüfen Sie ob das Ethernet-Kabel fest im AVReceiver eingesteckt ist.
Wählen Sie den gewünschten Service aus und
drücken Sie ENTER.
Die oberste Seite des ausgewählten Services
erscheint.
1
Drücken Sie MENU während der Bildschirm
des Nutzers angezeigt wird.
Das folgende Menü erscheint:
Add new user:
Remove this user:
Sie können entweder ein neues Nutzerkonto
abspeichern oder ein bestehendes löschen.
Tipp
• Einige dieser Dienstleistungen lassen keine mehrfachen
Nutzerkonten zu.
• Sie können bis zu 10 Nutzerkonten speichern.
• Um zwischen den Konten umzuschalten, müssen Sie sich
zuerst aus Ihrem aktuellen Konto ausloggen und sich dann
wieder auf dem „Users“ Bildschirm einloggen.
De-1
Verwendung von Last.fm Internet Radio ..... 2
Internetradio verwenden
Verwendung von Last.fm Internet Radio
Last.fm ist ein Musikdienst, der sich Ihre
Lieblingsmusik merkt...
Ihr neuer Onkyo AV-Receiver ist äußerst clever. Wenn Sie
ein kostenloses Last.fm-Konto eingerichtet haben, werden
darin alle kürzlich abgespielten Titel gespeichert. Wenn Sie
die Last.fm-Website besuchen, können Sie Ihre
persönlichen Charts der von Ihnen abgespielten Musik
anzeigen; teilen Sie diese mit Freunden und sehen Sie
auch, welche Musik Ihre Freunde mögen.
können. Die aktuellen Nutzungspreise und umfassende
Infos sind unter www.last.fm/subscribe erhältlich
1
Nur für Großbritannien und Deutschland:
Holen Sie sich ein Abonnement und Sie können auch
ohne Computer die besten werbefreien Last.fmRadiosender auf Ihrem Onkyo AV-Receiver hören!
Recommended Radio:
Entdecken Sie smarte, persönlich angepasste
Empfehlungen, die sich mit Ihrem Musikgeschmack
verändern.
Artist Radio:
Wählen Sie einen beliebigen Interpreten und wir
spielen für Sie einen ganzen Radiosender mit durch
Ihre Wahl inspirierter Musik.
My Library:
Lehnen Sie sich zurück und erfreuen Sie sich an
einer Auswahl aller Musik, die Sie seit Ihrer
Mitgliedschaft bei Last.fm gehört haben.
Tag Radio:
Polish Funk? Death Pop? Denken Sie an einen
Musikstil und wir unterhalten Sie stundenlang damit.
Starten Sie Ihr kostenloses Probeabo direkt wenn Sie
Ihr Konto erstellen und finden Sie selbst heraus wie es
ist, jederzeit die Musik der ganzen Welt abrufen zu
Verwenden Sie q/w, um „Sign in to your
account“ auszuwählen und dann drücken Sie
ENTER.
Wenn Sie über einen bestehenden Last.fm Konto
verfügen, können Sie sich anmelden und „Sign
in to your account“ wählen. Geben Sie Ihre Ihre
Benutzernamen und das Kennwort in der
folgenden Tastaturanzeige ein.
■ Verwendung der Tastaturanzeige
1. Verwenden Sie q/w/e/r und den ENTER, um
Ihren Nutzernamen und Passwort einzugeben.
2. Wählen Sie „OK“.
3. Drücken Sie ENTER. Die Anzeige „Confirm
your entries“ erscheint.
4. Drücken Sie ENTER.
„Please wait...“ wird angezeigt und danach
erscheint die „Last.fm Internet Radio“-Anzeige.
Mit tausenden von Biografien, Rezensionen und einer
schier endlosen Auswahl an persönlich angepassten,
werbefreien Radiosendern ist Last.fm eine großartige
Gelegenheit, um Musik zu entdecken. Holen Sie sich
Ihr kostenloses Last.fm-Konto noch heute unter
www.last.fm/join
Personal Station:
Sie können Titel aus einem persönlich
angepassten Sender wiedergeben („Your
Library“, „Your Neighbourhood“ und „Your
Recommendations“).
Profile:
Sie können Titel aus „Recently Listened Tracks“,
„Library“ und „Neighbours“ wiedergeben.
Account Info:
Bestätigen Sie Ihre Kontoinformation.
Sign Out:
Zur Abmeldung aus Ihrem Konto.
3
Tipp
• Falls Sie mehrere Nutzerkonten verwenden möchten,
schlagen Sie bitte unter „Verwendung mehrerer
Konten“ nach (➔ Seite 1). Das Login kann vom
„Users“-Bildschirm aus erfolgen.
2
Verwenden Sie q/w, um das Menü
auszuwählen und dann drücken Sie ENTER.
Search Station:
Sie können einen Sender anhand Interpreten,
Tags oder Benutzernamen suchen.
Top Artists Station:
Sie können Titel der am besten bewerteten
Interpreten wiedergeben.
Top Tags Station:
Sie können Titel der am besten bewerteten Tags
wiedergeben.
Verwenden Sie q/w, um einen Sender
auszuwählen und dann drücken Sie ENTER
oder 1 , um die Wiedergabe zu starten.
Die Wiedergabe wird gestartet und die
Wiedergabeanzeige erscheint.
Aktivierte Tasten: 1, 2, 6
■ Menüsymbole
I Love this track:
Titel-Informationen werden auf dem Last.fmServer gespeichert und die Häufigkeit der
Wiedergabe wird erhöht.
Ban this track:
Titel-Informationen werden auf dem Last.fmServer gespeichert und die Häufigkeit der
Wiedergabe wird verringert.
Add to My Favorites:
Fügt einen Sender zu meiner My Favorites Liste hinzu.
■ Scrobbling-Steuerung verwenden
Verwenden Sie q/w, um „Enable“ auszuwählen und
dann drücken Sie ENTER.
*
Von Drittparteien zur Verfügung gestellte InternetradioDienste können unter Umständen ohne Vorankündigung
eingestellt werden.
In bestimmten Gebieten sind Internetradio-Dienste
eventuell nicht verfügbar.
Y1212-1
SN 29401479IREU
* 2 9 4 0 1 4 7 9 I R E U *
Remote Control Codes
Remote Control Codes
1
/
While holding down the REMOTE MODE button to which you want to assign a
code, press and hold down [DISPLAY] (about 3 seconds).
The REMOTE MODE button/Remote indicator lights.
On Integra products, button names are capitalized. For example, “Remote Mode”
button and “Display” button.
Notes:
• Remote control codes cannot be entered for [RECEIVER] and the multi zone button.
• Only TV remote control codes can be entered for [TV].
• Except for [RECEIVER], [TV], and the multi zone button, remote control codes from any
category can be assigned for the REMOTE MODE buttons. However, these buttons also work
as input selector buttons, so choose a REMOTE MODE button that corresponds with the input
to which you connect your component. For example, if you connect your CD player to the CD
input, choose [TV/CD] when entering its remote control code.
2
Within 30 seconds, use the number buttons to enter the 5-digit remote control
code.
The REMOTE MODE button/Remote indicator flashes twice.
If the remote control code is not entered successfully, the REMOTE MODE
button/Remote indicator will flash once slowly.
Notes:
• The flashing element of the remote controller will differ according to your AV receiver’s model.
• The remote controller is preconfigured with remote controller presets of different components.
By entering a code from the Remote Control Code list, you can activate the relevant preset for
that component.
• When there are multiple codes related to one manufacturer, try and enter them one-by-one until
it matches your component.
• Depending on the model and year of your component, compatibility is not guaranteed.
• With some models, the remote controller may not not work or its compatibility may be limited
to part of the component’s functionality.
• Besides, it is not possible to add new codes to the existing remote controller presets.
• Though the provided remote control codes are correct at the time of printing, they are subject to
change by the manufacturer.
1
Remote Control Codes
Codes de télécommande
Códigos de control remoto
1
1
Tout en maintenant enfoncé le bouton REMOTE MODE auquel vous souhaitez
associer un code, pressez et maintenez enfoncé le bouton [DISPLAY] (pendant
environ 3 secondes).
Le bouton REMOTE MODE/le témoin Remote s’allume.
Les noms de boutons sont en manjuscules sur les produits Integra. Par exemple, le
bouton « Remote Mode » et le bouton « Display ».
Remarques :
• Les codes de télécommande ne peuvent pas être entrés pour [RECEIVER] et le bouton multi
zone.
• Seul les code de télécommande de téléviseurs peuvent être entrés pour [TV].
• À l’exception de [RECEIVER], [TV] et du bouton multi zone, vous pouvez affecter des codes
de télécommande de n’importe quelle catégorie pour les boutons REMOTE MODE. Cependant,
ces boutons font également office de bouton de sélecteur d’entrée : par conséquent, choisissez
un bouton REMOTE MODE correspondant à l’entrée à laquelle vous souhaitez raccorder votre
appareil. Par exemple, si vous raccordez votre lecteur CD à l’entrée CD, choisissez [TV/CD]
lorsque vous saisissez le code de télécommande.
2
Manteniendo pulsado el botón REMOTE MODE para el cual desea introducir un
código, pulse y mantenga presionado el botón [DISPLAY] (aproximadamente 3
segundos).
Se iluminará el botón REMOTE MODE/indicador Remote.
En los productos Integra, los nombres de los botones aparecen con mayúsculas. Por
ejemplo, el botón “Remote Mode” y el botón “Display”.
Notas:
• No podrán introducirse códigos de mando a distancia para [RECEIVER] y el botón multizona.
• Únicamente podrán introducirse códigos de mando a distancia de televisor para el botón [TV].
• Con la excepción de [RECEIVER], [TV] y el botón multizona, se pueden asignar códigos de
mando a distancia de cualquier categoría a los botones de REMOTE MODE. No obstante, estos
botones también pueden funcionar como botones de selector de entrada; por tanto, seleccione
un botón REMOTE MODE que se corresponda con la entrada a la cual está conectado el
componente. Por ejemplo, si conecta un reproductor de CD a la entrada de CD, seleccione
[TV/CD] cuando introduzca su código de mando a distancia.
2
Vous disposez de 30 secondes pour saisir le code de télécommande à cinq chiffres
à l’aide des boutons numérotés.
Le bouton REMOTE MODE/le témoin Remote clignote deux fois.
Si le code de télécommande n’a pas été saisi correctement le bouton REMOTE
MODE/l’indicateur Remote ne clignote qu’une seule fois.
Remarques :
Antes de que transcurran 30 segundos, utilice los botones numéricos para
introducir el código de mando a distancia de 5 dígitos.
El botón REMOTE MODE/indicador Remote parpadeará dos veces.
Si el código de mando a distancia no se introduce correctamente, el botón REMOTE
MODE/indicador Remote parpadeará una vez despacio.
Notas:
• El parpadeo del mando distancia será distinto según el modelo de receptor de AV.
• El mando a distancia está preconfigurado con los ajustes predeterminados de los distintos
componentes. Al introducir un código de la lista de códigos del mando a distancia se puede
activar el ajuste predeterminado de ese componente.
• Cuando hay múltiples códigos relacionados con un fabricante, pruebe a introducirlos uno a uno
hasta que coincida con su componente.
• Dependiendo del modelo y el año de su componente, la compatibilidad no está garantizada.
• Con algunos modelos, es posible que el mando a distancia no funcione o que su compatibilidad
esté limitada a una parte de las funciones del componente.
• Además, no es posible añadir nuevos códigos a los ajustes predeterminados existentes del
mando a distancia.
• Los códigos de mando a distancia suministrados son correctos en el momento de la impresión,
pero el fabricante puede realizar cambios.
• L’élément clignotant de la télécommande différera selon le modèle de votre ampli-tuner AV.
• La télécommande est préconfigurée avec des préréglages de télécommande de différents
appareils. En entrant un code de la liste des codes de télécommandes, vous pouvez activer le
préréglage approprié pour cet appreil.
• Quand il y a de multiples codes liés à un fabricant, essayez-les et entrez-les un par un jusqu’à ce
que cela corresponde à votre appareil.
• Selon le modèle et l’année de votre appareil, la compatibilité n’est pas garantie.
• Avec certains modèles, la télécommande peut ne pas fonctionner ou sa compatibilité peut être
limitée à une partie de la fonctionnalité de l’appareil.
• En outre, il n’est pas possible d’ajouter de nouveaux codes aux préréglages de télécommande
existants.
• Bien que les codes de télécommande fournis soient corrects au moment de l’impression de la
liste, ils sont susceptibles d’être modifiés par le fabricant.
2
Remote Control Codes
Codici del telecomando
Fernbedienungscodes
1
1
Tenendo premuto il tasto REMOTE MODE al quale si desidera assegnare il
codice, premere e tenere premuto [DISPLAY] (per circa 3 secondi).
Il tasto REMOTE MODE/l'indicatore Remote si accende.
Sui prodotti Integra, i nomi dei tasti sono scritti con l'iniziale maiuscola. Ad esempio,
tasto “Remote Mode” e tasto “Display”.
Note:
• I codici di controllo del telecomando non possono essere inseriti per [RECEIVER] e i tasti multi
zona.
• Per [TV] è possibile immettere solo codici telecomando del televisore.
• Tranne che per [RECEIVER], [TV], e per il tasto multi zona, è possibile assegnare codici di
controllo di ogni categoria per i tasti REMOTE MODE. Tuttavia, tali tasti fungono anche da
tasti del selettore d'ingresso, quindi scegliere un tasto REMOTE MODE che corrisponda
all'ingresso al quale viene collegato il dispositivo. Per esempio, se si collega il lettore CD
all'ingresso CD, scegliere il [TV/CD] quando si immette il relativo codice telecomando.
2
Halten Sie die REMOTE MODE-Taste gedruckt, fur die Sie den Code eingeben
mochten, und drucken Sie (ca. 3 Sekunden lang) die [DISPLAY]-Taste.
Die REMOTE MODE-Taste/Remote-Anzeige leuchtet.
Bei den Integra-Produkten werden die Namen der Tasten groß geschrieben. Zum
Beispiel „Remote Mode“ (Fernbedienungsmodus)-Taste und „Display“-Taste.
Hinweise:
• Der Fernbedienungscode kann nicht [RECEIVER] und der Multi-Zonen-Taste zugeordnet
werden.
• Der Taste [TV] können nur Fernbedienungscodes für einen Fernseher zugeordnet werden.
• Abgesehen von [RECEIVER], [TV] und der Multi-Zone-Taste, können die
Fernbedienungscodes jeder Kategorie den REMOTE MODE-Tasten zugewiesen werden.
Allerdings dienen diese Tasten auch als Quellenwahltasten. Wählen Sie also nach Möglichkeit
eine REMOTE MODE-Taste, die dem Eingang zugeordnet ist, an den Sie die betreffende Quelle
angeschlossen haben. Wenn Sie z.B. einen CD-Player an den CD-Eingang anschließen, sollten
Sie [TV/CD] wenn Sie den Fernbedienungscode eingeben.
Entro 30 secondi utilizzare i tasti numerici per inserire il codice telecomando a 5
cifre.
Il tasto REMOTE MODE/l'indicatore Remote lampeggia due volte.
Se il codice telecomando non viene inserito correttamente, il tasto REMOTE
MODE/l'indicatore Remote lampeggia lentamente una volta.
Note:
2
• L'elemento lampeggiante del telecomando varia a seconda del modello del ricevitore AV.
• Il telecomando è preconfigurato con preselezioni per diversi apparecchi. Inserendo un codice
dall'elenco dei codici telecomando, è possibile attivare la relativa preselezione per tale
apparecchio.
• Se sono presenti più codici relativi allo stesso produttore, provare a inserirli uno a uno finché
non si arrivi al codice corrispondente dell'apparecchio.
• A seconda del modello e dell'anno dell'apparecchio, la compatibilità non è garantita.
• Con alcuni modelli, il telecomando può non funzionare o la sua compatibilità può essere limitata
a una parte della funzionalità dell'apparecchio.
• Inoltre, non è possibile aggiungere nuovi codici alle preselezioni esistenti del telecomando.
• I codici telecomando specificati sono validi alla data della stampa del presente documento, ma
sono soggetti a variazioni da parte del produttore.
Geben Sie mit den Zifferntasten innerhalb von 30 Sekunden den 5-stelligen
Herstellercode ein.
Die REMOTE MODE-Taste/Remote-Anzeige blinkt zwei Mal.
Wenn der Fernbedienungscode nicht ordnungsgemäß eingegeben wurde, blinkt die
REMOTE MODE-Taste/Remote-Anzeige einmal langsam.
Hinweise:
• Das blinkende Element auf der Fernbedienung unterscheidet sich je nach AV-Receiver-Modell.
• Die Fernbedienung ist mit den Voreinstellungen der Fernbedienung der verschiedenen
Komponenten vorkonfiguriert. Indem ein Code aus der Liste der Fernbedienungscodes
eingegeben wird, können Sie die entsprechende Voreinstellung für die Komponente aktivieren.
• Wenn es mehrere Codes gibt, die sich auf einen Hersteller beziehen, versuchen Sie sie einzeln
einzugeben, bis einer mit Ihrer Komponente übereinstimmt.
• Dies hängt vom Modell und Herstellungsjahr Ihrer Komponente ab und die Kompatibilität ist
nicht garantiert.
• Es kann sein, dass bei einigen Modellen die Fernbedienung nicht funktioniert oder ihre
Kompatibilität sich auf nur auf Teile der Funktionalität der Komponente beschränkt.
• Abgesehen davon ist es nicht möglich, den bestehenden Voreinstellungen der Fernbedienung
neue Codes hinzuzufügen.
• Obwohl die angegebenen Fernbedienungscodes dem Stand bei Drucklegung entsprechen, sind
Änderungen durch den Hersteller vorbehalten.
3
Remote Control Codes
Afstandsbedieningscodes
Fjärrstyrningskoder
1
1
Houd terwijl u de REMOTE MODE toets ingedrukt houdt waarvoor u een code
wilt toewijzen de [DISPLAY] toets ingedrukt (ongeveer 3 seconden).
De toets REMOTE MODE (afstandsbedieningsmodus) / Het indicatielampje
afstandsbediening gaat branden.
Op producten van Integra staan de namen van de toetesn in hoofdletters. Bijvoorbeeld,
de toetsen “Remote Mode” en “Display”.
Opmerkingen:
• Fjärrkontrollkoder kan inte anges för knapparna [RECEIVER] och flerzonsknappen.
• Endast fjärrkontrollkoder för tv kan anges för [TV].
• Förutom [RECEIVER], [TV] och flerzonsknappen, kan fjärrkontrollkoder för vilken som helst
kategori tilldelas för knapparna REMOTE MODE. Dessa knappar fungerar dock även som
ingångväljarknappar, så använd en knapp för REMOTE MODE som motsvarar ingången som
du ansluter utrustningen till. Till exempel, om du ansluter din CD-spelare till CD-ingången ska
du välja [TV/CD] när du anger dess fjärrkontrollkod.
• Er kunnen geen afstandsbedieningscodes worden ingevoerd voor [RECEIVER] en de multi
zone-toets.
• Alleen TV afstandsbedieningscodes kunnen worden ingevoerd voor [TV].
• Behalve voor [RECEIVER], [TV] en de multi zone-toets, kunnen afstandsbedieningscodes
vanuit elke categorie worden toegewezen aan de REMOTE MODE toetsen. Deze toetsen
werken overigens ook als ingangsselectortoetsen, kies dus een REMOTE MODE toets die
overeenkomt met de ingang waarop u uw component wilt aansluiten. Kies indien u bijvoorbeeld
uw CD-speler aansluit op de CD-ingang de [TV/CD] toets bij het invoeren van de
afstandsbedieningscode.
2
Håll ned knappen för det REMOTE MODE som du vill tilldela en kod samtidigt
som du trycker och håller ned [DISPLAY] (i cirka 3 sekunder).
REMOTE MODE-knapp/Fjärrindikatorlampa.
På Integra-produkter, är knappnamnens begynnelsebokstav en versal. Till exempel,
”Fjärrläge”-knapp och ”Display”-knapp.
Anmärkningar:
2
Gebruik binnen 30 seconden de cijfertoetsen om de 5-cijferige
afstandsbedieningscode in te voeren.
De toets REMOTE MODE (afstandsbedieningsmodus) / Het indicatielampje
afstandsbediening knippert tweemaal.
Indien de afstandsbedieningscode niet met succes wordt ingevoerd, zal de toets
REMOTE MODE/Remote-indicator eenmaal traag knipperen.
Opmerkingen:
Använd sifferknapparna för att ange den femsiffriga koden inom 30 sekunder.
REMOTE MODE-knapp/Fjärrindikatorlampa blinkar två gånger.
Om fjärrkontrollkoden inte ställdes in, blinkar REMOTE MODEknappen/fjärrindikatorn långsamt en gång.
Anmärkningar:
• Det blinkande elementet på fjärrkontrollen skiljer sig åt beroende på din modell av AV-receiver.
• Fjärrkontrollen har förkonfigurerats med förvalda kanaler på fjärrkontrollen för olika
komponenter. Genom att ange en kod från fjärrkontrollkodlistan, kan du aktivera relevanta
förvalda kanaler för den utrustningen.
• När det finns flera olika koder för en tillverkare ska du försöka att ange dem en och en tills de
stämmer överens med din utrustning.
• Beroende på utrustningens modell och årgång, går det inte att garantera kompatibilitet.
• På vissa modeller kan det hända att fjärrkontrollen inte fungerar eller så kan dess kompatibilitet
vara begränsad till en del av utrustningens funktion.
• Dessutom går det inte att lägga till nya koder till fjärrkontrollens existerande förvalda kanaler.
• Även om erhållna fjärrkontrollkoder är korrekta vid tryckningen, kan de ändras av tillverkaren.
• Het knippergedeelte van de afstandsbediening zal verschillen ten opzichte van het model van
uw AV-receiver.
• De afstandsbediening is voorgeprogrammeerd met voorkeuzetoetsen van verschillende
componenten. Door het invullen van een code uit de afstandsbediening codelijst kunt u de
voorkeuzetoets voor die component activeren.
• Wanneer er meerdere codes gerelateerd zijn aan één fabrikant, probeer deze dan een voor een
totdat de juiste code overeenkomt met uw component.
• Afhankelijk van het model en het bouwjaar van uw component is de compatibiliteit niet
gegarandeerd.
• Bij sommige modellen werkt de afstandsbediening mogelijk niet of is de compatibiliteit ervan
beperkt tot een deel van de functionaliteit van de component.
• Daarnaast is het niet mogelijk om nieuwe codes aan de bestaande voorkeuzetoetsen van de
afstandsbediening toe te voegen.
• Hoewel de gegeven afstandsbedieningscodes correct zijn op het moment van afdrukken, kunnen
deze door de fabrikant gewijzigd worden.
4
Remote Control Codes
遙控代碼
遥控代码
1
1
在按住想指定編碼的 REMOTE MODE (遙控模式)按鈕時,同時按住
[DISPLAY] (顯示)(約 3 秒)。
REMOTE MODE (遙控模式)按鈕 / 遙控指示燈亮起。
在 Integra 系列產品上,按鈕名稱為大寫。 例如,「Remote Mode」(遙控模式)
按鈕和 「Display」(顯示)按鈕。
注意:
• [RECEIVER (接收机)] 和多区域按钮不能输入遥控编码。
• 只能为 [TV (电视)] 输入电视遥控编码。
• 除 [RECEIVER (接收机)]、[TV (电视)] 和多区域按钮外,不能为 REMOTE MODE (遥
控模式)按钮指定任何类别的遥控编码。 但是,这些按钮仍可用作输入选择器按钮,因
此,选择与设备所要连接的输入端对应的 REMOTE MODE(遥控模式) 按钮。 例如,如果
要将 CD 播放机连接到 CD 输入端,应在输入遥控编码时选择 [TV/CD (电视 /CD)]。
• [RECEIER] (接收機)和多區域按鈕不能輸入遙控編碼。
• 您只能為 [TV] (電視)輸入電視遙控編碼。
• 除 [RECEIVER] (接收機)、[TV] (電視)和多區域按鈕外,您可針對 REMOTE MODE
(遙控模式)按鈕指定任何類別的遙控編碼。 但是,這些按鈕仍可用作為輸入選擇器按
鈕,因此,請選擇與您設備所連接輸入接口對應的 REMOTE MODE 按鈕。 例如,如果
要將 CD 播放機連接到 CD 輸入源上,則需在輸入遙控編碼時選擇 [TV/CD]。
2
按住想指定编码的 REMOTE MODE (遥控模式)按钮的同时,按住 [DISPLAY
(显示)] (大约 3 秒钟)。
REMOTE MODE (遥控模式)按钮 / 遥控指示灯亮起。
Integra 产品上的按钮名称单词首字母大写。例如,“Remote Mode (遥控模
式)”按钮和 “Display (显示)”按钮。
注意:
2
在 30 秒內,使用數字按鈕輸入 5 位數的遙控編碼。
REMOTE MODE (遙控模式)按鈕 / 遙控指示燈閃爍兩次。
如果無法成功輸入遙控編碼,REMOTE MODE (遙控模式)按鈕 / 遙控指示燈
會慢慢地閃爍一次。
注意:
在 30 秒内,使用数字按钮输入 5 位数的遥控编码。
REMOTE MODE (遥控模式)按钮 / 遥控指示灯闪烁两次。
如果不能顺利输入遥控编码,REMOTE MODE (遥控模式)按钮 / 遥控指示灯会
缓慢闪烁一次。
注意:
• 根据 AV 接收机产品类型的不同,遥控器闪烁元素将会不同。
• 遥控器采用不同设备的遥控器预设进行预配置。通过从遥控器编码列表输入编码,便
可激活相应设备的相关预设。
• 单个制造商关联多个编码时,请尝试逐个输入,直至符合当前设备。
• 根据设备的产品类型和年份的不同,无法保证兼容性。
• 对于某些产品类型,遥控器可能无法工作或其兼容性可能受到部分设备功能性的限制。
• 此外,可能无法将新的编码追加到现有的遥控器预设。
• 尽管付印时所提供的遥控编码是正确的,但制造商会随时更改。
• 視您的 AV 接收機型號而定,遙控器的閃爍元件會有不同。
• 遙控器已預先設定有不同設備的遙控器預設值。 透過輸入遙控編碼清單中的編碼,您
可啟用該設備的相關預設值。
• 當有多個編碼與單一製造商相關時,請嘗試一個接著一個輸入,直到與您的設備對應
為止。
• 視設備的型號和年份而定,並不保證與本公司產品相容。
• 在某些型號上,遙控器可能無法作用,或是其相容性限於部份設備功能。
• 除此之外,您無法新增編碼至現有的遙控器預設值。
• 雖然所提供之遙控編碼在本文件列印時為正確,製造商仍可能會對其作出修改。
5
Remote Control Codes
Cable Set Top Box
Cable Set Top Box
Cable Set Top Box
Cable/PVR Combination
ADB
02254, 02769
Neuf TV
03107
Visiopass
00817
Time Warner
01376, 01877, 02187
Aon
02769
Noos
00817
VTR
01376
UPC
01582
Arris
02187
NTL
01068, 01060
WideOpenWest
01877
Videotron
01877
AT&T
00858
Numericable
02767
Ziggo
VTR
01376
Bright House
01376, 01877
Ono
01068, 01562
00660, 01666, 02015,
02142, 02447, 02774
BT Vision
02294
Optus
01060
Cable & Wireless
01068
Orange
00817
Cable One
01376, 01877
Pace
01376, 01877, 01068,
01060, 01982
Arris
02187
IPTV
Bright House
01376, 01877
ADB
01376, 01877
Panasonic
01488, 01982
Cable One
01376, 01877
Aon
02769
Charter
01376, 01877, 02187
Philips
Cablevision
01376, 01877
AT&T
00858
Cisco
01877, 00858, 01982,
02345, 02378
00817, 01582, 02294,
02767
Charter
01376, 01877, 02187
BT Vision
02294
Pioneer
01877, 01500
Cisco
01877, 01982
Canal+
02657
00817, 00660, 01666,
02015, 02447
RCN
01376
Comcast
00858, 02345, 02378
01877
01376, 01877, 01982,
02187
Cisco
Rogers
Kreatel
01385
01376, 01877, 01982,
02187
Sagem
00817
Cox
01376, 01877
mio TV
02802
01877, 01060, 01666,
02015, 02774
Digeo
02187
Motorola
Freebox
01482
01376, 00858, 01998,
02378
01877, 00858, 01982,
02345
Humax
02142, 03051, 03053
Neuf TV
03107
Insight
01376, 01877
Pace
02657
Cablecom
Cablevision
Com Hem
Comcast
01582
Samsung
WideOpenWest
01877
Ziggo
02142
Cable/PVR Combination
02254, 02769
Cox
01376, 01877
Daeryung
01877
Digeo
02187
DX Antenna
01500
SFR
03107
J:COM
03051, 03053
00817
01376
00858, 02345
France Telecom
Shaw
Scientific Atlanta
Knology
01877
01482
01998, 02802
03107
Freebox
SingTel
SFR
Mediacom
01376, 01877
01998, 02802
01497
01460
SingTel
Fujitsu
Sony
Motorola
01376
00660, 02142, 02447,
03051, 03053
02015
01385
Humax
Stofa
TeliaSonera
Moxi
02187
Suddenlink
01376, 01877
Telus
02345
Numericable
02767
Insight
01376, 01877
Sumitomo
01500
Thomson
02769
Pace
01877
J:COM
03051, 03053
Telewest
01068
Verizon
02378
Panasonic
01982
Knology
01877
TeliaSonera
01385
Philips
01582, 02767
IPTV/PVR Combination
Kreatel
01385
Telus
02345
Pioneer
01877
ADB
Macab
00817
Thomson
01582, 01982, 02769
Rogers
01877
Aon
02769
Mediacom
01376, 01877
Time Warner
01376, 01877, 02187
Samsung
01877
AT&T
00858
mio TV
02802
Toshiba
01509
Scientific Atlanta
01877, 01982
BT Vision
02294
Motorola
01376, 00858, 01562,
01982, 01998, 02378
UPC
01582
Shaw
01376
Cisco
00858, 02345, 02378
Verizon
02378
Moxi
02187
Suddenlink
01376, 01877
Kreatel
01385
Videotron
01877
NEC
01496
Thomson
01582
Motorola
00858, 02378
Virgin Media
01068, 01060
Scientific Atlanta
6
02769
Remote Control Codes
IPTV/PVR Combination
CD
Neuf TV
03107
Harman/Kardon
70157
Rotel
70157
Onkyo
70868
Philips
02294
Hitachi
70032
SAE
70157
Sony
70490, 70000
Scientific Atlanta
00858
Integra
71817, 70101
Sansui
70157
TEAC
72977
SFR
03107
JVC
70072
SAST
70157
Yamaha
70490
Verizon
02378
Kenwood
70626, 70157, 70036
Siemens
70157
Krell
70157
Silsonic
70036
Cassette Deck
Linn
70157
Simaudio
70157
Aiwa
70157
Arcam
40076
40029
CD/Cassette Dock
TASCAM
73095
CD
Advantage
70032
AH!
70157
Aiwa
70157
Arcam
70157
Atoll Electronique
70157
Audio Research
70157
Audiolab
70157
Audiomeca
70157
Audioton
70157
AVI
70157
Balanced Audio
Technology
70157
Cairn
70157
California Audio Labs 70029, 70303
Cambridge
70157
Cambridge Audio
70157
Carver
70157
CCE
70157
Cyrus
70157
Denon
70626, 70766
DKK
70000
DMX Electronics
70157
Dynaco
70157
Genexxa
70000, 70032
Goldmund
70157
Grundig
70157
Loewe
CD
70157
Sonic Frontiers
MD
40029
Magnavox
70157
Sony
70490, 70000
Audiolab
Marantz
70626, 70029, 70157
Sylvania
70157
Carver
40029
40076
Matsui
70157
TAG McLaren
70157
Denon
MCS
70029
Tandy
70032
Grundig
40029
40029
40070
Memorex
70032
TASCAM
73533, 73095
Harman/Kardon
Meridian
70157
TEAC
73531, 73551, 73532
Inkel
70029, 70303
JVC
40244
40070
Micromega
70157
Technics
Miro
70000
Thorens
70157
Kenwood
Mission
70157
Thule Audio
70157
Magnavox
40029
40029
Myryad
70157
Traxdata
70626
Marantz
NAD
70000, 70721
Universum
70157
Myryad
40029
70072
Onkyo
42157
70000, 70032, 70157
Optimus
40027
40029
Naim
NSM
70157
Victor
70157
Wards
Onkyo
71817
Yamaha
70490, 70032, 70036
Philips
Optimus
70000, 70032
Zonda
70157
Pioneer
40027
Polk Audio
40029
Panasonic
70029, 70303
Philips
70626, 70157
CD-R
Radiola
40029
Pioneer
70032, 70101
Denon
70626, 70766
RCA
40027
Polk Audio
70157
JVC
70072
Revox
40029
70157
Kenwood
70626
Sansui
40029
Proton
70157
Marantz
70626
Sony
40243
QED
70157
Onkyo
71323
Thorens
40029
70157
Philips
70626
Victor
40244
Quasar
70029
Sony
70000
Wards
40027, 40029
Radiola
70157
TASCAM
71830, 72304
Yamaha
40097
RCA
70032
Restek
70157
Primare
Quad
Revox
CD-R/MD
TASCAM
70157
7
Accessory
73511
Apple
81115
Remote Control Codes
Accessory
Satellite Set Top Box
Satellite Set Top Box
Satellite Set Top Box
Jamo
82228
Alba
01284
Centrex
01457
Durabrand
01284
Logitech
82182
Allvision
01334
CGV
01413, 01567
Echostar
Onkyo
82990, 81993, 82351
Amstrad
Chess
01334, 01626
00775, 00853, 01323,
01409, 02527
Polk Audio
82228
00847, 01175, 01662,
01693
CityCom
01176
Eco-Star
01413
Ansonic
02418
Clatronic
01413
Edision
01631
Arnion
01300
Clayton
01626
Elap
01413, 01567
02418
Video - Accessory
ADB
02254, 02769
ASCI
01334
Com Hem
01176, 01915
Elbe
Aon
02769
AssCom
00853
Comag
01413
Energy Sistem
01631, 02418
Apple
02615
Astro
00173, 01100
Comsat
01413
Engel
01251
AT&T
00858
Atlanta
02418
Coship
01457
EuroLine
01251
BT Vision
02294
Atsat
01300
Crown
01284
Europhon
01334
Canal+
02657
AtSky
01334
CS
01631
Europsat
01413, 01611
Cisco
00858, 02345, 02378
Audiola
02418
01409
Expressvu
00775
Kreatel
01385
Aurora
00879, 00642, 01433
Cyfrowy Polsat
00853, 02527
Fagor
01611
mio TV
02802
Austar
00879, 00642, 01259
D-box
00723, 01114
Ferguson
01291
Motorola
01376, 00858, 01998,
02378
Avanit
01631
01626
Finlux
01626
Awa
02418
Denver
02418
Fly Com
01457
Neuf TV
03107
Axil
01413, 01457, 02418
Dgtec
01631, 02418
FMD
01413, 01457
Pace
02657
Axitronic
01626
02418
00879, 01176, 01356
Philips
02294
Balmet
01457
Dick Smith
Electronics
Foxtel
Freesat
02408
Scientific Atlanta
00858, 02345
Bell ExpressVu
00775
Digi Raum Electronics 01176
Fuba
00173, 01251
SFR
03107
Belson
02418
Digiality
01334
Galaxis
00853, 00879
SingTel
01998, 02802
Big Sat
01457
Digihome
01284
General Satellite
01176
TeliaSonera
01385
Black Diamond
01284
DigiLogic
01284
Globo
01251, 01334, 01626
Telus
02345
Blaupunkt
00173
DigiQuest
01300, 01457, 01631
GOI
00775
Thomson
02769
Boshmann
01413, 01631
Digisky
01457
Gold Box
00853
Verizon
02378
Boston
01251
DigitalBox
01100, 01631
Gold Vision
01631
Boxer
01458
Digiwave
01631
GoldMaster
01334
British Sky
Broadcasting
00847, 01175, 01662
DirecTV
01377, 00099
Goodmans
01284, 01291
Dish Network
00775
Gradiente
00099, 00887
BskyB
00847, 01175, 01662
Satellite Set Top Box
Dishpro
00775
Grandin
01626
Bush
01284, 01291, 01626
@sat
01300
DishTV
01300
Grocos
01409, 01457
Canal Digital
00853, 01334
@Sky
01334
DRE
01176
Grundig
Canal Satellite
00853, 02657
01284
01237
00847, 00853, 00173,
00879, 01284, 01291
Acoustic Solutions
Dream Multimedia
Canal+
00853, 02657
02280, 02418
02418
00642, 00887, 01259
DSE
Haier
ADB
CanalSat
00853, 02657
01626
Akura
01626
00879, 00642, 01433
Hallo
Receiver
Onkyo
52503
Cyfra+
Dantax
DSTV
8
Remote Control Codes
Satellite Set Top Box
Satellite Set Top Box
Satellite Set Top Box
Satellite Set Top Box
Hama
01567
Leiko
01626
Pace
Sat Industrie
01611
Hanseatic
01100
Lemon
01334
SAT+
01409
Hirschmann
00173
Lenoxx
01611
Hitachi
01284
Linsar
01284
00847, 00853, 00887,
01175, 01323, 01356,
01423, 01662, 01693,
01850, 02059, 02060,
02211, 02657
Hornet
01300
Listo
01626
Pacific
01284
Schaub Lorenz
02418
HTS
00775
Lodos
01284
Palcom
01409, 01611
Schneider
01206, 01251
Humax
01377, 01176, 01427,
01675, 01808, 01882,
01915, 02144, 02408,
02616
Logik
01284
Panasat
00879, 01433
Schwaiger
01334, 01457, 01631
Macab
00853
Panasonic
00847, 01304, 01404,
03099
Sedea Electronique
01206, 01626
SEG
01251, 01284, 01626
ID Digital
01176
ID Sat
01334
ILLUSION sat
01631
Imperial
01195, 01334
Indovision
00887
Satplus
01100
SatyCon
01631
Manhattan
01300
Maspro
00173
Panda
00173
Servimat
01611
Matsui
00173, 01284, 01626
Pass
01567
ServiSat
01251
Maximum
01334
peeKTon
01457, 02418
Shark
01631
Mediabox
00853
Philips
Sherwood
01409
Mediacom
01206
Siemens
MediaSat
00853
00099, 00853, 00173,
01114, 00887, 00133,
02211
00173, 01334, 01626,
02418
Medion
01334, 01626
Phoenix
02418
Sigmatek
02418
Pino
01334
SKY
Pioneer
00853, 01308
PMB
01611
00099, 00847, 00887,
01175, 01662, 01693,
01850, 02754
00173
Premiere
00723
SKY Brazil
00887
01251
Pro Basic
00853
SKY Deutschland
02754
Movistar
02527, 02761
Proline
01284
SKY Italia
00853, 01693, 01850
Multichoice
00879, 00642, 01433,
02059, 02060
QNS
01404
SKY New Zealand
02211
RCA
01291
SKY PerfecTV!
02299, 02616, 03099
01251
Sky XL
01251
iNETBOX
01237
Inno Hit
01626
Innova
00099
inVion
02418
iotronic
01413
ISkyB
00887
ITT
02418
ITT Nokia
00723
Jadeworld
00642
Jaeger
01334
MySky
01356, 01693, 01850
Regal
JVC
00775
NEOTION
01334
Roadstar
00853
Sky+
01175, 01662
KabelBW
01195, 01882, 01915
Netsat
00099, 00887
Rollmaster
01413
Skymaster
Kaon
01300
Nikko
00723
Rownsonic
01567
01334, 01409, 01567,
01611
Kathrein
00173, 01561, 01567
Nokia
00853, 00723, 01223
SAB
01251, 01300, 01631
Skymax
01413
Nordmende
01611
Sagem
Kenwood
00853
MegaSat
01631
Metronic
01334, 01413, 01631,
02418
Metz
Moserbaer
01114
Koenig
01631
NPG
01631
Saivod
02418
Kreiling
01626
Onn
01284
Samsung
01377, 00853, 01175,
01206, 01458, 01662,
02986
Kreiselmeyer
00173
Optex
01413, 01611, 01626
L&S Electronic
01334
Optus
00879, 01356
Orbis
01334
Orbitech
01100, 01195
LaSAT
Lava
00173
01631
9
Skyplus
01175, 01334
SkySat
01100
Skyvision
01334
SM Electronic
01409
Smart
01404, 01413, 01631
Sansui
01251
SmartVision
01457
Sanyo
01626
Sony
Sat Control
01300
00847, 00853, 01558,
02299
Remote Control Codes
Satellite Set Top Box
Satellite Set Top Box
SAT/PVR Combination
SAT/PVR Combination
Star
00887
UBC
00642
Canal+
02657
SKY Deutschland
02754
Stream System
01300
UEC
00879, 01356
CanalSat
02657
SKY Italia
01693, 01850
Strong
00853, 00879, 01284,
01300, 01409, 01626,
02418
United
01251, 01626, 02418
Cyfrowy Polsat
02527
SKY New Zealand
02211
Unitymedia
01882
DigiQuest
01300
SKY PerfecTV!
02299, 03099
Universum
00173, 01251
DirecTV
01377, 00099, 20739
Sky+
01662
Variosat
00173
Dish Network
00775
Skyplus
01175, 01334
VEA
02418
Dishpro
00775
Smart
01631
Vestel
01251, 01284
Dream Multimedia
01237
Sony
02299
Viasat
01195
Echostar
00775, 02527
Stream System
01300
Vision
01626
Edision
01631
Strong
01300
Visiosat
01413, 01457
Expressvu
00775
Sunny
01300
Vitecom
01413
Foxtel
01356
TechniSat
01195
Vivax
02418
Humax
Technosat
01206
Volcasat
02418
01176, 01427, 01675,
01808
Telefonica
02527
Wavelength
01413
ID Sat
01334
Telestar
01195
Wharfedale
01284
iNETBOX
01237
Thomson
01175, 01662
Wisi
00173
Kaon
01300
Topfield
01206
Worldsat
01251
Kathrein
01561
Viasat
01195
Woxter
02418
Maximum
01334
Xtreme
01300
Xsat
00847, 01323
Mediacom
01206
Xtreme
01300
MegaSat
01631
Television
01413
Movistar
02527
A.R. Systems
10556, 10037
Yes
00887
Multichoice
02059, 02060
Accent
10037
Zehnder
01251, 01334, 01413,
01631
MySky
01356, 01693, 01850
Acer
11339
NEOTION
01334
Acoustic Solutions
11037, 11667
02280, 02761
Pace
01175, 01356, 01423,
01662, 01693, 01850,
02059, 02060, 02211,
02657
Action
10650
Sunny
01300
Sunstar
00642
Supernova
00887
Supratech
01413
Systec
01334
Sytech
02418
TBoston
01251, 02418
TEAC
01251
Technical
01626
Technika
01284
TechniSat
01100, 01195
Technosat
01206
Techwood
01251, 01284, 01626
TELE System
01251, 01409, 01611
Telefonica
02527, 02761
Telestar
01100, 01195, 01251,
01334, 01626
Televes
01300, 01334
Televisa
00887
Tevion
01409
Thomson
00847, 00853, 01175,
01046, 01291, 01662
Tonna
01611
Topfield
01206
Toshiba
01284
Trevi
Triax
01251
00853, 01251, 01291,
01413, 01611, 01626,
01631
Yakumo
Zinwell
SAT/PVR Combination
@sat
01300
Amstrad
01175, 01662, 01693
Atsat
01300
Bell ExpressVu
00775
01175, 01662
Tricolor TV
01176
British Sky
Broadcasting
True Visions
02408
BskyB
01611
Canal Satellite
Twinner
Panasonic
Philips
Samsung
01304, 03099
00099
01175, 01206, 01662
Sat Control
01300
Schneider
01206
Addison
10653
AEG
11037, 11324
Agfaphoto
12719
Aiko
10037
Aim
10037, 10499
Akai
10178, 10556, 10037,
10714, 10715, 10208,
11675
01175, 01662
Sedea Electronique
01206
Akiba
10037
02657
SKY
01175, 01662, 01693,
01850, 02754
Akito
10037
10
Remote Control Codes
Television
Akura
Alba
Alien
Television
10171, 10037, 10714,
10668, 11037, 11363,
11585, 11667, 11709
10037, 10714, 10668,
11037, 11585
11037
Allstar
10037
Amstrad
10171, 10037, 11037
Anam
10037
Television
11037
Classic
10499
DMTech
12001
Beon
10037
Clatronic
10037, 10714, 11324
Domeos
10668
Berthen
10556, 10668
Clayton
11037
Drean
10037
Bestar
10037
Condor
10037
DSE
10698
Bexa
12493
Conrowa
10698
Dual
Black Diamond
11037
Contec
10037
10037, 11037, 11585,
11667
Blaupunkt
10195
Cosmel
10037
Durabrand
Blue Sky
10556, 10037, 10625,
10714, 10668, 11037,
10715, 10499, 11324,
11363, 11652, 11709
CPTEC
10625, 11363
10178, 10171, 10714,
11037, 11652
Crown
10037, 10714, 10668,
11037, 10715, 10208,
11652
Dux
10037
Anam National
10037, 10650
Andersson
11585
Anitech
10037
Boca
11652
Cyberpix
Ansonic
10037, 10668
Boman
11324
D-Vision
AOC
10178, 10625, 11365
Bork
11363
Ardem
10037, 10714
BPL
10037, 10208
Arena
10037
Brandt
Aristona
10556, 10037
ART
11037
Art Mito
Asberg
DX Antenna
11817, 13817
Dynatron
10037
11667
Dynex
12049
10556, 10037
e-motion
11709
Daewoo
10178, 10556, 10037,
10634, 10499, 12098
E:max
11324
Easy Living
11666, 11709
10625, 10714, 10560
Dansai
10037, 10208
ECE
10037
Brimax
11709
Dantax
10556, 10037
10037, 10668
10714, 11037, 10715,
11652
Elbe
Brinkmann
11585
Brionvega
10037
Datsura
10208
10037
Bush
10556, 10037, 10714,
10668, 11037, 10698,
10208, 11585, 11652,
11667, 12719
Dawa
10037
Daytron
10037
Astra
10037
ATD
10698
Atlantic
10037
Audiosonic
10037, 10714, 10715
Audioworld
10698
Aventura
10171
Axxon
10714
Baird
10208
Barco
10556
Basic Line
10556, 10037, 10668,
11037
Baur
10037, 10195, 10512
Beaumark
10178
Beijing
10208
Beko
10037, 10714, 10715,
11652
Belson
Television
Belstar
10698
Byd:sign
12140, 12209
Camper
10037
Carad
10668, 11037
Carena
10037
Carrefour
10037
Cascade
10037
Casio
De Graaf
10208
DEC
11709
Decca
10037
Electrograph
11755
Element
11886
Elfunk
11037
ELG
10037
Elin
10037
Elite
10037
Emerson
10178, 10171, 10037,
10714, 10668, 11394,
11864, 11886
Denver
10037, 11709
Desmet
10037
Diamant
10037
Envision
11365, 11506
Diamond
10698
Epson
11379
10037
Dick Smith
Electronics
10698
Erres
10037
Cathay
10037
ESA
10171
Digatron
10037
CCE
10037
ESC
10037
Digihome
11667
Centrum
11037
Euroman
10037
Digiline
10037, 10668
Centurion
10037
Europa
10037
Digitek
11709
Changhong
10508
Europhon
10037
Digitor
10037, 10698
Chimei
11666
Evesham
11248, 11667
Dixi
10037
Clarivox
10037
Excello
11037
DL
11363
Exquisit
10037
11
Remote Control Codes
Television
Ferguson
Television
10037, 10625, 10560,
10195, 11037, 11585
Fidelity
10171, 10037, 10512
Finlandia
10208
Finlux
10556, 10037, 10714,
10715, 11248, 11667
Firstline
10556, 10037, 10714,
10668, 11037, 10208,
11363
Fisher
10208
Flint
10037
Formenti
10037
Fraba
10037
Friac
10037, 10499
Fujicom
11709
Fujitsu
10809
Fujitsu Siemens
10809, 11248, 11666
Funai
10171, 10714, 10668,
11037, 11394, 11666,
11817, 13817
G-Hanz
11363
Gaba
11037
Galaxi
10037
Galaxis
10037
Gateway
11755
GE
10178, 11454, 10625,
10560
Goodmans
Gorenje
Gradiente
Graetz
Television
10556, 10037, 10625,
10714, 10560, 10668,
10634, 11037, 10499,
11585, 11667
11585
10037
10714
Granada
10037, 10560, 10208
Grandin
10556, 10037, 10714,
10668, 11037, 10715,
11652
Television
Hoeher
10714
Karcher
10714, 11324
Hornyphon
10037
Kathrein
10556
Hugoson
11666
Kendo
10037, 11037, 11585
Humax
11295
Kennex
11037
Hypson
10556, 10037, 10714,
10668, 11037, 10715
Kioto
10556
Kiton
10037, 10668
11037, 10698
KLL
10037
Iberia
10037
Kneissel
10556, 10037, 10499
ICE
10037
Koenig
10037
iLo
11394
Kolin
10037
10150, 10037, 11610,
11755
Hyundai
Grundig
10556, 10037, 10195,
11223, 11667, 12625
Imperial
Indiana
10037
Kolster
10037
GVA
11363, 12098
Ingelen
10714
Konka
10037, 10714
H&B
12001
Inno Hit
11037, 11585
Korpel
10037
Haier
10037, 10698, 10508
Innova
10037
Kosmos
10037
Hallmark
10178
Insignia
10171, 11423, 12049
Kunlun
10208
Hankook
10178
Integra
11807, 13100, 13500
L&S Electronic
10714
Hanseatic
10556, 10037, 10625,
10714, 10634, 10499,
12001
Interbuy
10037
Lavic
11363
Interfunk
10037, 10512
Lavis
11037
Internal
10556
Lecson
10037
Intervision
10037
Lenco
10037, 11037
Irradio
10037
Leyco
10037
IRT
10698
LG
Isukai
10037
10178, 10556, 10037,
10714, 10715, 10698,
11423, 11768, 11840,
12182, 12358, 12424,
12834
Hantarex
10037
Hantor
10037
Harwood
10037
Hauppauge
10037
HB
11324
HCM
10037
GEC
10037
Highline
10037
Genesis
10037
Hinari
10037, 10208
Genexxa
10037
Hisawa
10714
GFM
10171, 11864, 11886
Hisense
Godrej
11585
10556, 10508, 10208,
11363, 12098
Goldfunk
10668
GoldStar
10178, 10037, 10714,
10715
ITS
10037
ITT
10208
ITT Nokia
10208
Liesenkoetter
10037
ITV
10037
Lifetec
JGC
11709
10037, 10714, 10668,
11037, 12001
Jinfeng
10208
Linsar
11585
10150, 10178, 10037,
10634, 11037, 10508,
10499, 10578, 11576,
11585, 11643, 11667,
11691, 12433
Jinxing
10556, 10037, 10698
Local India TV
10208
JMB
10556, 10634, 10499
Local Malaysia TV
10698
Jubilee
10556
Lodos
11037
JVC
10650, 10653, 10508,
11428, 11601, 12271
Loewe
10037, 10512, 11884
Hitachi Fujian
10150
Logik
11037, 10698
Kaisui
10037
Hitec
10698
Logix
10668
Hitachi
12
Remote Control Codes
Television
Television
Television
Television
Luma
11037
Metronic
10625
NetTV
11755
Orline
10037
Lumatron
10037, 10668
Metz
10037, 10668, 10195,
11037
Neufunk
10556, 10037, 10714
Ormond
10668, 11037
Lumenio
10037
New Tech
10556, 10037
Osaki
10556, 10037
Lux May
10037
MGA
10150, 10178
Newave
10178
Osio
10037
Luxor
11037, 10208
Micromaxx
Nikkai
10037
Osume
10037
LXI
10178
10037, 10714, 10668,
11037, 11324, 12001
Nikkei
10714
Otto Versand
M Electronic
10037, 10714, 10634,
10195, 10512, 11652
Nikko
10178
10556, 10037, 10195,
10512
Nokia
10208
Pacific
Norcent
11365
10556, 10714, 11037,
11324
Nordmende
10037, 10714, 10560,
10195, 11585, 11667,
12001
Palladium
10556, 10037, 10714
Microspot
11614
Mikomi
11037, 11585
10037
Madison
10037
Minato
Magnavox
10171, 11454, 11365,
11506, 11755, 11867,
12372
Minerva
10195, 11248
Ministry Of Sound
11667
Minoka
10037
Magnum
10037, 10714, 10715
Mirai
11666
Normerel
10037
Manesth
10037
Mitsubishi
10150, 11250, 10178,
10556, 10037, 11037,
10512, 11171
Nortek
10668
Manhattan
10037, 10668, 11037
Marantz
11454, 10556, 10037
Mark
10037, 10714, 10715
Mivar
Master's
10499
Moree
10037
10698
Morgan's
10037
Masuda
10037
Moserbaer
11585
Matsui
10556, 10037, 10714,
10195, 11037, 10208,
11666, 11667
MTC
10512
MTlogic
10714
Mudan
10208
Mastro
10609
Matsushita
10650
Multitec
10037, 10668, 11037
Maxent
11755
Multitech
10037
Maxess
12493
Myrica
11666
Meck
10698
Myryad
10556
NAD
10178, 10037
10556, 10037, 10714,
10668, 11037, 10698,
10512, 11248, 11585,
11667, 12001, 12719
Naiko
10037
Nakimura
10037
National
10508, 10208
Megatron
10178
NEC
MEI
11037
10178, 10653, 10508,
10499
Neckermann
10556, 10037
NEI
10037, 11037
NEO
11324
Mediator
Medion
Memorex
10556, 10037
10150, 10178, 11037
Mercury
10037
Mermaid
10037
Netsat
10037
13
Novatronic
10037
Novita
11585
Nu-Tec
10698
O.K.Line
11037, 11324
Oceanic
10208
Odys
12719
Okano
10037
OKI
11585, 11667
Olevia
11610, 12124
Omni
10698
Onei
11667
Onida
10653
Palsonic
10037, 10698
Panama
10037
Panasonic
11480, 10037, 10650,
10508, 10208, 11636,
12170
Panavision
10037
Panda
10698, 10508, 10208
Pansonic
11636
Penney
10178
Perdio
10037
Perfekt
10037
Petters
10037
Philco
10178, 10171, 10037,
11394
Philips
10178, 10171, 11454,
10556, 10037, 10512,
10605, 10690, 11394,
11506, 11867, 12372
Onimax
10714
Onix
10698
Phocus
10714, 11652
Onkyo
11807, 13100, 13500
Phoenix
10037
Onn
11667, 11709
Phonola
10556, 10037
Onyx
11709
Pioneer
Opera
10037, 10714
10037, 10698, 10512,
11457, 11636, 12171
Optimus
10650
Plantron
10037
Orbit
10037
Playsonic
10037, 10714, 10715,
11652
Orion
10556, 10037, 10714,
11037, 12001
Powerpoint
10037, 10698
Prinston
11037, 10715
Remote Control Codes
Television
Television
Television
Television
Profitronic
10037
Rowa
10037, 10698
Siera
10556, 10037
Svasa
Proline
10037, 10625, 10634,
11037
Saba
10625, 10714, 10560
Silva
10037
Swisstec
11614, 11775
Sagem
10618
Silva Schneider
10037
Sylvania
10037, 10714, 10668,
11324, 11585, 11667,
11709, 12001
Saivod
10037, 10668, 11037
Silver
10715
10171, 11394, 11864,
11886
Salora
10208, 12001
SilverCrest
11037
Symphonic
10171, 11394
Sinudyne
10037
Synco
10178, 11755
SKY
10037, 11614, 11775
Syntax
11610
10037, 10698
Sysline
10037
Sliding
11324
Tacico
10178
SLX
10668
Talent
10178
10650
Prosonic
Protech
10037, 10668, 11037
Proton
10178
ProVision
10556, 10037, 10714,
11324
Pvision
12001
Pye
10556, 10037
Qingdao
10208
Quasar
10650
Quelle
10037, 10668, 10195,
11037, 10512
R-Line
10037
Radiola
10556, 10037
Radiomarelli
10037
RadioShack
10178, 10037
Radiotone
10037, 10668, 11037
RCA
10178, 11454, 10625,
10560, 10618, 11781,
12247, 12403, 12434,
12746, 12932
Realistic
10178
Recor
10037
Rectiligne
10037
Sampo
Samsung
10178, 10171, 10650,
11755
10178, 10556, 10037,
10618, 10650, 10208,
12051
Skyworth
10208
Sansui
10171, 10037, 10714,
11248, 12001
Solavox
10037
Tashiko
Sanyo
11037, 10508, 10208,
11142, 11365, 11585,
11667, 11974
Soniko
10037
Tatung
10037, 11248, 11324
12493
TCL
Sonitron
10208
10698, 12403, 12434,
13183
10556, 10037
Sonneclair
10037
TCM
10714, 12001
TEAC
10178, 10171, 10037,
10714, 10668, 11037,
10698, 10512, 11248,
11363, 11709, 11755
SBR
Soniq
Schaub Lorenz
10714, 11324, 11363,
11667, 12001
Sonoko
10037
Schneider
10556, 10037, 10714,
10668, 11037
Sonolor
10208
Sontec
10037
Sony
10810, 11505, 11167,
11651, 11825
Tec
10037
Tech Line
10037, 10668
Soundesign
10178
Technica
11037
Soundwave
10037, 11037, 10715
Technics
10556, 10650
Sowa
10178
Technika
11667
Squareview
10171
TechniSat
10556
Standard
10037, 11037, 11709
Technisson
10714, 11652
Starlite
10037
Techno
11585
10037
Technosonic
11610
10556, 10625, 10499,
11324
11709
Schoentech
Scotch
Scott
Sears
11037
10178
10178
10178, 10171
Seaway
10634
Seelver
11037
SEG
10037, 10668, 11037,
12719
10037
SEI
10037
Strato
Reflex
10037, 10668, 11037
Sei-Sinudyne
10037
SunBriteTV
Relisys
11585
Serie Dorada
10178
Sungoo
11248
Techvision
Remotec
10171, 10037
Shanghai
10208
Sunny
10037
Techwood
11037, 11667
Reoc
10714
Sharp
10037
Tecnimagen
10556
Revox
10037
10650, 10818, 11165,
11423, 11659
Sunstar
Sunstech
12001
Teco
10178, 10653
RFT
10037
Shintoshi
10037
Sunwood
10037
Tedelex
10208, 11709
Roadstar
10037, 10714, 10668,
11037, 10715
Shivaki
10178, 10037
Supersonic
10208
Teknika
10150
Siam
10037
SuperTech
10556, 10037
TELE System
11585
Siemens
10037, 10195
Supra
10178
Telecor
10037
Redstar
Rolson
12001, 12098
14
Remote Control Codes
Television
Telefunken
Telefusion
Television
10037, 10625, 10714,
10560, 10698, 11585,
11667
10037
Television
Ultravox
10037
UMC
11614, 11775
Unic Line
10037
Uniden
United
Wharfedale
PVR
10556, 10037, 11324,
11667
ReplayTV
20616
Sonic Blue
20616
White Westinghouse
10037
TiVo
20739
12122
Wilson
10556
10556, 10037, 10714,
11037, 10715, 11652
Windsor
10668, 11037
TV/VCR Combination
Windy Sam
10556
Telegazi
10037
Telemeister
10037
Amstrad
10171
Telesonic
10037
Unitek
11709
Wintel
10714
Ferguson
10625
Telestar
10556, 10037
Universal
10037, 10714
World-of-Vision
12001
Fidelity
10171
Teletech
10037, 10668, 11037
Universum
Wyse
11365
GoldStar
10037
Teleview
10037
10037, 10668, 10195,
11037, 10618, 10512
Xenius
10634
Grundig
10556, 10037, 10195
Tennessee
10037
Univox
10037
Xiahua
10698
LG
10178
Tensai
10037, 11037, 10715
V7 Videoseven
11666, 11755
XLogic
10698
Mitsubishi
10556
Tesla
10556, 10037, 10714,
11037, 11652
Vestel
10037, 10668, 11037,
11585, 11667
Xrypton
10037
Philips
10556, 10037
Tevion
10556, 10037, 10714,
10668, 11037, 11248,
11585, 11667
Vexa
10037
Yamaha
10650, 11576
Radiola
10556
Yamishi
10037
Saba
10625
Yokan
10037
Sanyo
11974
Yoko
10037
Schneider
10556, 10037
YU-MA-TU
10037
Sharp
10818
Zenith
10178, 10037, 11365,
11423, 12358
Siemens
10037
Sony
11505
10178, 10171
Thomson
10037, 10625, 10560
Thorn
10037, 10499, 10512
Thorn-Ferguson
10499
TMK
10178
Tokai
10037, 10668, 11037
Tokaido
11037
Topline
10668, 11037
Toshiba
10195, 11037, 10618,
10650, 10508, 11169,
11508, 11524, 11652,
12203
Victor
10650, 10653, 11428
Videocon
10037, 10508
VideoSystem
10037
Vidtech
10178
Viewsonic
11365, 11755, 12049
Vision
10037
Zepto
11585
Vistron
11363
TEAC
Zonda
10698
Vivax
11709
Technics
10556
Thomson
10625
Vizio
11758, 12209
VCR
Vortec
10037
DirecTV
20739
DVD
Voxson
10178, 10037
Humax
20739
3D LAB
30539
VU
11365, 12098
Panasonic
20616
Accurian
30675
Toyoda
11709
Walker
11667
Philips
20739
Acoustic Solutions
30713
TRANS-continents
10556, 10037, 10668,
11037
Waltham
10037, 10668, 11037
ReplayTV
20616
AEG
30675
Wansa
12098
Sonic Blue
20616
Transonic
10037, 10698, 10512,
11363
AFK
31152
Wards
10178
TiVo
20739
Aiwa
30533
Triad
10556
Watson
10037, 10714, 10668,
11037
PVR
Akai
30675
Trio
11248
10037
DirecTV
20739
Triumph
10556, 10037
Welltech
10714, 11652
Humax
20739
TVTEXT 95
10556
Weltstar
11037
Panasonic
20616
Uher
10037
Westinghouse
11755
Philips
20739
Wega
15
Alba
30539, 30713
Ambiance
33052
Amstrad
30713
Anthem
32820
Remote Control Codes
DVD
DVD
DVD
DVD
Aristona
30539, 30646
Elfunk
30713
Kennex
30713
Orion
30713
ASDA
32213
Elite
31152
Kenwood
30490, 30534
Ormond
30713
Audix
30713
Emerson
30675, 32213
Lenco
30713, 33052
Pacific
30713
Autovox
30713
EuroLine
30675
Lexicon
32545
Palladium
30713
Awa
32587
Ferguson
30713
LG
30741, 31602
Panasonic
Basic Line
30713
Finlux
30741
Limit
33052
Bel Canto Design
31571
Firstline
30713
Lodos
30713
30503, 30490, 31579,
31641, 32523, 32710,
32859
Black Diamond
30713
Foehn & Hirsch
33052
Loewe
Blue Parade
30571
Funai
30675
30539, 30741, 32474,
32783
Blue Sky
30713
GE
30522
Logik
30713
Brandt
30503
GFM
30675
Lumatron
30741, 30713
30741
Pelican Accessories
30533
Philco
30675
Philips
30503, 30539, 30646,
30675, 30713, 31340,
31354, 32056, 32084,
32434, 32689
Pioneer
30571, 30142, 30631,
31571, 32442, 32860
30539
Bush
30713
Global Sphere
31152
Lunatron
C-Tech
31152
Go Video
30741
Luxman
30573
30713
30503, 30539, 30646,
30675, 30713, 31354
Polk Audio
Presidian
30675
Manhattan
30713
ProAudio
31394
Marantz
30539, 32414, 32432,
33444
Proscan
30522
Proson
30713
Pye
30539, 30646
California Audio Labs 30490
GoldStar
30741
Luxor
Cambridge Audio
Goodmans
30713, 31152
Magnavox
Centrum
32808
30675, 30713
GPX
30741
Changhong
30627
Grandin
30713
Cinetec
30713
Grundig
30539, 30713
Clatronic
30675
H&B
30713
Clayton
30713
Haaz
31152
Crown
30713
Hanseatic
30741
Dantax
30539, 30713
Harman/Kardon
30582, 31229, 33228
Denon
30490, 30634, 31634,
32258, 32748
Henss
30713
Hitachi
30573, 30713, 31664
Dick Smith
Electronics
31152
Hoeher
30713
Digihome
30713
HotMedia
31152
DigiLogic
30713
Humax
30646
Digix Media
31394
Inno Hit
30713
Disney
30675
Insignia
30741, 30675, 32428,
32596
DSE
30675, 31152
Dual
30713
Integra
30503, 30571, 30627,
31612, 31634, 32147
Mark
30713
Matsui
30713
Maxim
30713
MDS
30713
Medion
30630, 30741
Memorex
Metz
Radionette
30741
Radiotone
30713
RCA
30522, 30571, 32213,
32587
32213
REC
30490
30571, 30713
Red
32213
Micromedia
30503, 30539
Redstar
31394
Micromega
30539
Roadstar
30713
Microsoft
30522, 32083
Rotel
30623
Minax
30713
Salora
30741
Mitsubishi
30713
Samsung
Momitsu
33052
30490, 30573, 30199,
30820, 31635, 32069,
32329, 32489, 33195
30713
Durabrand
30675, 30713
Irradio
30646
NAD
30741
Dynex
32596
JVC
NEC
30741, 31602
Sanyo
Dyon
33052
30539, 30646, 30713
31152
30503, 30627, 31612,
32147, 30571, 31634
Schneider
eBench
30503, 30539, 30623,
30867, 31597, 31602,
32855
Schoentech
30713
30713
Oppo
30575, 32545
Scott
31394
Kendo
Onkyo
16
Remote Control Codes
DVD
DVD
SEG
30713
Semp
30503
Sharp
30630, 30675, 30713,
32250, 32474, 32652,
32869
Sherwood
Blu-ray Disc
DVD-R
30503, 31639, 32277,
32551, 32705, 33157
JVC
32855
Irradio
Lenco
33052
JVC
31597
Transonic
31394
Lexicon
32545
LG
30741
TVE
30713
LG
30741, 31602
Loewe
30741
United
30675, 30713, 31152
30741, 33052
Limit
33052
Magnavox
30646, 30675
Universum
30741, 30713
Shinsonic
30533
Loewe
32474, 32783
Medion
30741
Urban Concepts
30503
Silva Schneider
30741
Magnavox
30675
Panasonic
Vestel
30713
31152
32414, 32432, 33444
30490, 31579, 32523,
32710, 32859
SilverCrest
Marantz
Victor
31597
33052
30646, 31340
30539, 30713
Momitsu
Philips
Skantic
Vizio
32563
30631, 32860
SM Electronic
31152
Vtrek
32587
Pye
30646
Smart
30713
Waltham
30713
32147, 32900, 32910,
33100, 33101, 33500,
33501
Pioneer
RCA
30522
Sony
30533, 30864, 31033,
31070, 31431, 31516,
31633, 32180
Wellington
30713
Oppo
32545
Samsung
30490, 31635
Weltstar
30713
Panasonic
31641, 32523, 32859
Schneider
30646
Wharfedale
30713
Philips
32084, 32434, 32689
Sharp
30630, 30675, 32869
Windsor
30713
Pioneer
30142, 32442
Sony
Windy Sam
30573
Samsung
30199, 33195
31033, 31070, 31431,
31516, 31633, 32180
30522, 32083
Sharp
32250, 32474, 32652
Sylvania
30675
XLogic
31152
Sherwood
33052
Targa
30741
Yamaha
30490, 30539, 30646,
30817, 31354, 32298,
32299
Sony
31516, 32180
Toshiba
31639, 32277, 32551
Sylvania
30675
Victor
31597
TASCAM
34004
Yamaha
30646
30503, 30741
Toshiba
32551, 32705, 33157
Zenith
30741
Vizio
32563
Yamaha
32298, 32299
Soundwave
30713
Star Clusters
31152
Strato
31152
Strong
30713
Supervision
31152
Sylvania
30630, 30675
Symphonic
30675
Toshiba
Xbox
Onkyo
30646
Tamashi
31394
Tandberg
30713
Targa
30741
Blu-ray Disc
Tchibo
30741
Ambiance
33052
TCL
32587
Anthem
32820
DVD-R
TCM
30741
Cambridge Audio
32808
Accurian
TEAC
34004, 30571, 30741,
30675, 31394
Denon
32258, 32748
Aristona
Dyon
33052
Technica
30713
Denon
30490
Foehn & Hirsch
33052
Technics
30490
Emerson
30675
Funai
30675
30713
30675
TV/DVD Combination
Techwood
Funai
Harman/Kardon
33228
30741
11675
30713
Go Video
Akai
Teletech
Insignia
30675, 32428, 32596
11037, 30713
Theta Digital
30571
30741
Black Diamond
Integra
11037, 30713
30522
31664
Blue Sky
Thomson
32147, 32900, 32910,
33100, 33101, 33500,
33501
30646
Bush
11037, 10698, 12719,
30713
Zenith
GPX
Hitachi
Humax
17
HD-DVD
Integra
32901, 33104, 33504
LG
30741
30675
Microsoft
32083
30646
Onkyo
32901, 33104 33504
Xbox
32083
Remote Control Codes
TV/DVD Combination
TV/DVD Combination
Centrum
11037, 30713
Sunstech
12001
Crown
11037, 30713
Sylvania
10171, 11394, 11864,
11886, 30630, 30675
10698
DMTech
12001
Dual
11037, 30713
TEAC
12049
Technica
11037, 30713
Elfunk
11037, 30713
Telefunken
10698
Emerson
11394, 11864, 11886,
30675
Teletech
11037, 30713
Thomson
10625
Ferguson
11037, 30713
Toshiba
11524
Goodmans
11037, 30713
United
11037, 30713
Grandin
30713
Universum
30713
Grundig
30539
Vestel
11037
H&B
12001
Viewsonic
12049
Hanseatic
12001
Weltstar
11037, 30713
Hitachi
11037, 11667, 30713
Dynex
Insignia
12049
JVC
12271
LG
11423
Logik
11037, 30713
Luxor
11037, 30713
Magnavox
12372
Matsui
11037, 30713
Medion
12719
Nordmende
12001
Odys
12719
Panasonic
12170
Philips
11454, 10556, 11394,
30539
Powerpoint
10698
Prosonic
12001
Pvision
12001
RCA
12746, 12932
Schaub Lorenz
12001
SEG
11037, 12719, 30713
Sharp
10818
Soniq
12493
18
Remote Control Codes
Memo
19
Y1212-1
SN 29401471CODE
(C) Copyright 2013 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved.
* 2 9 4 0 1 4 7 1 C O D E *
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising