Samsung | S20C450B | Samsung S22C450BW Používateľská príručka

Samsung S22C450BW Používateľská príručka
Používateľská
príručka
S19C450BW
S19C450MW
S19C450BR
S19C450MR
S20C450B
S22C450B
S22C450M
S22C450BW
S22C450MW
S23C450B
S23C450M
S24C450BL
S24C450B
S24C450M
S24C450BW
S24C450MW
S27C450B
Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od
konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme
zvyšovania výkonu.
BN46-00294A-10
Obsah
PRED POUŽITÍM
VÝROBKU
PRÍPRAVY
PRIPOJENIE A
POUŽÍVANIE
ZDROJOVÉHO
ZARIADENIA
7
Ochrana autorských práv
7
7
Ikony použité v tomto návode
Symboly pre bezpečnostné opatrenia
8
Čistenie
8
9
9
Čistenie
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Opatrenia pri skladovaní
10
Bezpečnostné zásady
10
11
13
Elektrická energia a bezpečnosť
Inštalácia
Prevádzka
16
Správna poloha na používanie produktu
17
Kontrola obsahu
17
18
Vybalenie
Kontrola komponentov
19
Diely
19
21
Predné tlačidlá
Zadná strana
22
Inštalácia
22
23
23
24
25
Upevnenie stojana
Nastavenie naklonenia a výšky produktu
Otáčanie monitora
Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo
stojana na pracovný stôl
Zámka proti odcudzeniu
27
Pred pripojením
27
Kontrolné body pred pripojením
27
Pripojenie napájania
Obsah
2
Obsah
NASTAVENIE OBRAZOVKY
KONFIGURÁCIA
NASTAVENIA ODTIEŇA
28
Pripojenie a používanie počítača
28
31
32
33
Pripojenie k počítaču
Inštalácia ovládača
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
Zmena rozlíšenia pomocou počítača
37
Brightness
37
Nastavenie položky Brightness
38
Contrast
38
Konfigurácia položky Contrast
39
Sharpness
39
Konfigurácia položky Sharpness
40
SAMSUNG MAGIC Bright
40
Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC
Bright
41
SAMSUNG MAGIC Angle
41
Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC
Angle
43
SAMSUNG MAGIC Upscale
43
Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC
Upscale
44
Image Size
44
Zmena položky Image Size
46
H-Position a V-Position
46
Konfigurácia položiek H-Position a V-Position
47
Coarse
47
Nastavenie položky Coarse
48
Fine
48
Nastavenie položky Fine
49
Red
49
Konfigurácia položky Red
Obsah
3
Obsah
ZMENA VEĽKOSTI ALEBO
POLOHY OBRAZOVKY
NASTAVENIE A
VYNULOVANIE
50
Green
50
Konfigurácia položky Green
51
Blue
51
Konfigurácia položky Blue
52
Color Tone
52
Konfigurácia nastavení položky Color Tone
53
Gamma
53
Konfigurácia položky Gamma
54
Language
54
Zmena položky Language
55
Menu H-Position a Menu V-Position
55
Konfigurácia položiek Menu H-Position a
Menu V-Position
56
Display Time
56
Konfigurácia položky Display Time
57
Transparency
57
Zmena položky Transparency
58
Reset
58
Vynulovanie nastavení (položka Reset)
59
Eco Saving
59
Konfigurácia funkcie šetrenia energie Eco
Saving
60
Off Timer
60
Konfigurovanie funkcie Off Timer
61
Turn Off After
61
Konfigurácia funkcie Turn Off After
62
PC/AV Mode
62
Konfigurácia položky PC/AV Mode
Obsah
4
Obsah
PONUKA INFORMATION A
ĎALŠIE MOŽNOSTI
INŠTALÁCIA SOFTVÉRU
SPRIEVODCA RIEŠENÍM
PROBLÉMOV
TECHNICKÉ ÚDAJE
63
Key Repeat Time
63
Konfigurácia položky Key Repeat Time
64
Source Detection
64
Konfigurácia funkcie Source Detection
65
Customized Key
65
Konfigurácia funkcie Customized Key
66
INFORMATION
66
Zobrazenie položky INFORMATION
67
Konfigurácia položiek Brightness a
Contrast na úvodnej obrazovke
68
Nastavenie Volume Úvodnej obrazovke
69
Magic Tune
69
69
69
Čo je systém MagicTune?
Inštalácia softvéru
Odstránenie softvéru
71
MultiScreen
71
72
Inštalácia softvéru
Odstránenie softvéru
73
MagicRotation
73
75
Inštalácia softvéru
Odstránenie softvéru
76
Požiadavky pred kontaktovaním
strediska zákazníckych služieb
spoločnosti Samsung
76
76
76
Testovanie produktu
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
Skontrolujte nasledovné.
79
Otázky a odpovede
81
Všeobecné
Obsah
5
Obsah
PRÍLOHA
93
Šetrič energie
95
Tabuľka štandardných signálových
režimov
113
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
119
Zodpovednosť za platené služby
(náklady vzniknuté zákazníkom)
119
119
119
Nejde o poruchu výrobku
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
Iné
121
Správna likvidácia
121
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
122
Terminológia
Obsah
6
Pred použitím výrobku
Ochrana autorských práv
V záujme zvyšovania kvality sa obsah tohto návodu môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
© 2012 Samsung Electronics
Držiteľom autorských práv k tomuto návodu je spoločnosť Samsung Electronics.
Používanie alebo reprodukovanie tohto návodu alebo jeho častí bez povolenia spoločnosti Samsung
Electronics je zakázané.
Microsoft, Windows a Windows NT sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation.
VESA, DPM a DDC sú registrované obchodné značky spoločnosti Video Electronics Standards
Association.

Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak

(a) privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).

(b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).

Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v
práci alebo domácnosti.
Ikony použité v tomto návode
Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa
môžu líšiť od zobrazenia na obrázkoch.
Symboly pre bezpečnostné opatrenia
Výstraha
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k vážnemu alebo
smrteľnému zraneniu.
Upozornenie
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť zraneniu osôb alebo
škodám na majetku.
Činnosti označené týmto symbolom sú zakázané.
Pokyny označené týmto symbolom je nevyhnutné dodržiavať.
Pred použitím výrobku
7
Pred použitím výrobku
Čistenie
Čistenie
Pri čistení postupujte opatrne, pretože panel a vonkajší povrch pokročilých displejov LCD sa môžu ľahko
poškriabať.
Pri čistení postupujte nasledovne.
1. Vypnite monitor a počítač.
2. Odpojte napájací kábel od monitora.
Napájací kábel držte za zástrčku a nedotýkajte sa kábla mokrými rukami.
V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
3. Monitor utrite čistou, mäkkou a suchou tkaninou.

Na monitor nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom
alkoholu, rozpúšťadiel alebo povrchovo aktívnych látok.
!

Nestriekajte vodu alebo čistiaci prostriedok priamo na
výrobok.
4. Pri čistení vonkajšieho povrchu monitora namočte mäkkú a suchú
handričku vo vode a dôkladne ju vyžmýkajte.
5. Po vyčistení výrobku k nemu pripojte napájací kábel.
6. Zapnite monitor a počítač.
!
Pred použitím výrobku
8
Pred použitím výrobku
Zabezpečenie priestoru inštalácie

Kvôli vetraniu zabezpečte dostatočný priestor okolo produktu. Zvýšenie vnútornej teploty môže
spôsobiť požiar a poškodenie produktu. Pri montáži produktu zabezpečte vytvorenie nižšie
uvedeného alebo väčšieho priestoru.
Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Opatrenia pri skladovaní
Ak potrebujete vyčistiť vnútro monitora, je nevyhnutné sa obrátiť na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung (stránka113). (Poskytnutie služby je spoplatnené.)
Pred použitím výrobku
9
Pred použitím výrobku
Bezpečnostné zásady
Elektrická energia a bezpečnosť
Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa môžu líšiť od zobrazenia na
obrázkoch.
Výstraha
Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku ani uvoľnenú sieťovú
zásuvku.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Do tej istej sieťovej zásuvky nezapájajte veľký počet výrobkov.

V opačnom prípade by mohlo dôjsť k prehriatiu zásuvky a vzniku požiaru.
Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.

V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
Sieťovú zástrčku zasuňte až na doraz tak, aby nebola uvoľnená.

Nestabilné pripojenie môže spôsobiť požiar.
!
Sieťovú zástrčku zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky. (len izolované zariadenia
typu 1).
!

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
Napájací kábel neohýbajte ani neťahajte nadmernou silou. Napájací kábel
nezaťažujte pôsobením ťažkého predmetu.

Poškodený napájací kábel môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo
požiar.
Napájací kábel ani výrobok neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Z okolia kontaktov zástrčky a zásuvky odstráňte cudzorodé látky, napríklad
prach, pomocou suchej tkaniny.
!

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Pred použitím výrobku
10
Pred použitím výrobku
Upozornenie
Napájací kábel neodpájajte, keď sa výrobok používa.

Výrobok sa môže poškodiť náhlou zmenou elektrického prúdu.
Napájací kábel nepoužívajte pre iné výrobky okrem schválených výrobkov
dodávaných spoločnosťou Samsung.

!
Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Zásuvka, do ktorej je pripojený napájací kábel, musí byť ľahko prístupná.

Ak sa pri výrobku vyskytne akýkoľvek problém, úplne prerušte prívod
napájania výrobku odpojením napájacieho kábla.
!
Pomocou vypínača nemožno úplne odpojiť napájanie výrobku.
Pri odpájaní zo sieťovej zásuvky držte napájací kábel za zástrčku.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
!
Inštalácia
Výstraha
NAVRCH VÝROBKU NEUMIESTŇUJTE SVIEČKY, ODPUDZOVAČE HMYZU
ALEBO CIGARETY. VÝROBOK NEINŠTALUJTE V BLÍZKOSTI ZDROJOV TEPLA.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Výrobok neinštalujte v úzkych priestoroch s nedostatočným vetraním, napríklad
na polici na knihy alebo v nástennej skrinke.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej
teploty.
Plastový obal výrobku odložte na mieste, kde je mimo dosahu detí.

Deti by sa ním mohli udusiť.
!
Pred použitím výrobku
11
Pred použitím výrobku
Výrobok neinštalujte na nestabilnom alebo vibrujúcom povrchu (nestabilná polica,
naklonený povrch a pod.).

Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.

Používanie výrobku na miestach s nadmernými vibráciami môžu spôsobiť
jeho poškodenie alebo vznik požiaru.
Výrobok neinštalujte vo vozidle alebo na miestach vystavených pôsobeniu
prachu, vlhkosti (kvapky vody a pod.), mastnoty alebo dymu.
!

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Výrobok nevystavuje pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, tepla alebo
horúcich predmetov, napríklad kachlí.

V opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť výrobku alebo môže vzniknúť
požiar.
Výrobok neinštalujte v dosahu malých detí.

Výrobok môže spadnúť a spôsobiť poranenie detí.
Jedlé oleje, ako napríklad sójový olej, môžu výrobok poškodiť alebo zdeformovať.
Neinštalujte výrobok v kuchyni ani v blízkosti kuchynského pultu.
Upozornenie
Pri premiestňovaní výrobku postupujte opatrne, aby výrobok nespadol.

V opačnom prípade môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
!
Výrobok neklaďte na jeho prednú stranu.

Obrazovka sa môže poškodiť.
Pri inštalácii výrobku do skrinky alebo na policu zabezpečte, aby spodný okraj
prednej časti výrobku neprečnieval.

Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.

Výrobok inštalujte len do skriniek alebo na police správnej veľkosti.
Pred použitím výrobku
12
Pred použitím výrobku
Výrobok opatrne položte.

Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
!
SAMSUNG
!
Inštalácia výrobku na netypických miestach (miesto vystavené pôsobeniu
jemných častíc, chemických látok alebo extrémnych teplôt alebo letisko alebo
vlaková stanica, kde bude výrobok trvalo prevádzkovaný počas dlhej doby) môže
závažným spôsobom ovplyvniť funkciu výrobku.

Ak chcete výrobok nainštalovať na takomto mieste, pred inštaláciu je
nevyhnutné sa poradiť so servisným strediskom pre zákazníkov spoločnosti
Samsung (stránka113).
Prevádzka
Výstraha
Vo výrobku sa nachádza vysoké napätie. Nepokúšajte sa výrobok sami
rozoberať, opravovať alebo upravovať.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Ak je potrebná oprava, obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung (stránka113).
Pred premiestňovaním výrobku vypnite vypínač a odpojte napájací kábel a všetky
ostatné pripojené káble.
!

V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť požiar
alebo zásah elektrickým prúdom.
Ak výrobok vydáva nezvyčajné zvuky, cítiť z neho zápach spáleniny alebo dym,
okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre
zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka113).
!

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Nedovoľte deťom, aby sa vešali na výrobok alebo vyliezali na jeho vrchnú časť.

Výrobok môže spadnúť a spôsobiť dieťaťu poranenie alebo vážnu ujmu.
Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho vonkajší povrch, vypnite ho, odpojte
napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti
Samsung (stránka113).

V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Pred použitím výrobku
13
Pred použitím výrobku
Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety, hračky ani sladkosti.

Výrobok alebo ťažké predmety môžu spadnúť a spôsobiť vážne poranenie,
keď sa deti pokúšajú dosiahnuť na hračky alebo sladkosti.
Počas výskytu bleskov alebo búrky vypnite výrobok a odpojte napájací kábel.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
!
Dajte pozor, aby na výrobok nespadli predmety alebo nebol vystavený nárazom.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
!
Výrobok nepremiestňujte ťahaním sa napájací kábel alebo iný kábel.

V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu
výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
V prípade zistenia úniku plynu sa nedotýkajte výrobku ani sieťovej zástrčky.
Priestor taktiež okamžite vyvetrajte.
!
GAS

Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo požiar.
Výrobok nezdvíhajte ani nepremiestňujte ťahaním za napájací kábel alebo iný
kábel.

V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu
výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
V blízkosti výrobku sa nesmú nachádzať ani používať horľavé spreje ani zápalné
látky.
!

Môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru.
Zabezpečte, aby vetracie otvory neboli blokované obrusmi alebo závesmi.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej
teploty.
Pred použitím výrobku
14
Pred použitím výrobku
100
Do vetracích otvorov alebo konektorov výrobku nevkladajte kovové predmety
(paličky, mince, sponky a pod.) alebo zápalné predmety (papier, zápalky a pod.).

Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho,
odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung (stránka113).

Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Na výrobok neumiestňujte predmety obsahujúce kvapaliny (vázy, nádoby, fľaše a
pod.) ani kovové predmety.

Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho,
odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung (stránka113).

Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Upozornenie
Ponechanie obrazovky bez zmeny na statickej snímke dlhšiu dobu môže
spôsobiť vypálenie zvyškového obrazu alebo vznik chybných pixelov.

!
Ak sa výrobok chystáte dlhšie nepoužívať, aktivujte režim úspory energie
alebo šetrič obrazovky s pohyblivým obrazom.
-_!
Ak neplánujete výrobok dlhšiu dobu používať (počas dovolenky a pod.), odpojte
napájací kábel zo sieťovej zásuvky.

V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru v dôsledku nahromadeného
prachu, prehriatia, zásahu elektrickým prúdom alebo elektrického zvodu.
Výrobok používajte s odporúčaným rozlíšením a frekvenciou.

Inak sa vám môže zhoršiť zrak.
!
Dlhodobé sledovanie obrazovky príliš zblízka môže spôsobiť zhoršenie zraku.
!
Monitor nedržte hore nohami ani ho nepremiestňujte tak, že ho držíte za stojan.

Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovače ani kachle.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Pred použitím výrobku
15
Pred použitím výrobku
Po každej hodine používania výrobku nechajte svoje oči na viac ako 5 minút
oddýchnuť.

!
Únava očí sa zmierni.
Ak bol výrobok dlhšiu dobu zapnutý, nedotýkajte sa obrazovky, pretože môže byť
horúca.
Malé súčasti príslušenstva k výrobku odložte mimo dosahu detí.
!
Pri nastavovaní uhla výrobku a výšky stojana postupujte opatrne.

V opačnom prípade môže u detí dôjsť k privretiu alebo poraneniu prstov
alebo rúk.
!

Nadmerné naklonenie výrobku môže spôsobiť jeho pád a následné
poranenie.
Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.

Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
Správna poloha na používanie produktu
Výrobok používajte v správnej polohe podľa nasledujúceho opisu.

Narovnajte chrbát.

Vzdialenosť medzi očami a obrazovkou má byť 45 až 50 cm, pričom na obrazovku
by ste sa mali pozerať mierne smerom nadol.
Oči sa majú nachádzať priamo pred obrazovkou.

Uhol nastavte tak, aby sa od obrazovky neodrážalo svetlo.

Predlaktie má byť kolmo voči hornej časti ruky a vodorovne so zadnou stranou ruky.

Lakte majú byť približne v pravom uhle.

Výšku výrobku nastavte tak, aby ste mohli mať kolená ohnuté v uhle minimálne 90
stupňov, päty položené na podlahe a ruky nižšie ako na úrovni srdca.
Pred použitím výrobku
16
1
1.1
Prípravy
Kontrola obsahu
1.1.1 Vybalenie
1
Otvorte balenie. Pri otváraní balenia ostrým nástrojom dajte pozor, aby ste nepoškodili výrobok.
2
Z výrobku odstráňte polystyrénové obalové materiály.
3
Skontrolujte komponenty a odstráňte polystyrén a plastové vrece.
Obrázok je len pre porovnanie.
4
Krabicu odložte na suché miesto tak, aby ste ho mohli v budúcnosti použiť pri premiestňovaní
produktu.
1 Prípravy
17
1
Prípravy
1.1.2 Kontrola komponentov

Ak niektorá položka chýba, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.

Vzhľad samostatne predaných komponentov a položiek sa môže líšiť od uvedeného obrázka.
Komponenty
Príručka rýchlym nastavením
Záručný list
(V niektorých lokalitách nie je k
dispozícii)
Používateľská príručka
Napájací kábel
Kábel D-SUB (možnosť)
kábel DVI (možnosť)
Stojan
Stereofónny kábel (možnosť)
Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.
1 Prípravy
18
1
1.2
Prípravy
Diely
1.2.1 Predné tlačidlá
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Sprievodca klávesmi
SAMSUNG
MAGIC
ANGLE
VOL
AUTO
SAMSUNG
MAGIC
BRIGHT
VOL
AUTO
SAMSUNG
MAGIC
ANGLE
Ikony
AUTO
Popis

Slúži na otvorenie alebo zatvorenie obrazovkovej ponuky (OSD) alebo
na návrat do poslednej ponuky.

Zámka ovládania OSD: Zachová aktuálne nastavenia alebo uzamkne
ovládanie OSD, aby sa predišlo neúmyselným zmenám v
nastaveniach. Zapnúť: Ak chcete uzamknúť ovládanie OSD, stlačte
tlačidlo [ MENU ] na 10 sekúnd. Vypnúť: Ak chcete odomknúť
uzamknuté ovládanie OSD, stlačte tlačidlo [ MENU ] na viac ako 10
MENU
sekúnd.
Ak je ovládanie OSD uzamknuté,

funkcie Brightness a Contrast je možné upravovať a údaje v
časti INFORMATION je možné prehliadať.

Funkciu Customized Key možno použiť stlačením tlačidla [
].
(Položka Customized Key je k dispozícii, keď je OSD ovládanie
uzamknuté)
Nakonfigurujte funkciu Customized Key a stlačte tlačidlo [
]. Povolia
sa nasledujúce možnosti.
SAMSUNG
MAGICAngle
SAMSUNG
- MAGIC
Bright - Eco Saving - Image Size
Ak chcete nakonfigurovať funkciu Customized Key, prejdite na
položku SETUP&RESET
→
Customized Key a vyberte želaný
režim.
1 Prípravy
19
1
Prípravy
Ikony
Popis
Slúži na presun k hornej alebo dolnej ponuke alebo na nastavenie
hodnoty položky v ponuke OSD.
Toto tlačidlo použite na ovládanie jasu a kontrastu obrazovky.
Volume môžete upraviť ak je kábel pripojený k portu [IN].
Potvrdenie výberu ponuky.
Stlačením tlačidla [
] v čase, keď sa nezobrazuje ponuka OSD, sa
zmení vstupný zdroj (Analog/DVI). Ak výrobok zapnete alebo zmeníte
vstupný zdroj stlačením tlačidla [
], v ľavom hornom rohu
obrazovky sa zobrazí správa s informáciou o zmenenom vstupnom
zdroji.
Stlačte tlačidlo [AUTO] pre automatickú úpravu nastavení obrazovky.
AUTO

Zmena rozlíšenia vo vlastnostiach obrazovky aktivuje funkciu
Auto Adjustment.

Táto funkcia je dostupná iba v režime Analog.
Zapnite alebo vypnite obrazovku.
Po stlačení ovládacieho tlačidla na výrobku sa pred otvorením ponuky na
obrazovke zobrazí Sprievodca klávesmi. (Sprievodca zobrazuje funkciu
stlačeného tlačidla.)
Sprievodca klávesmi
Prístup k ponuke na obrazovke počas zobrazenia sprievodcu získate tak,
že príslušné tlačidlo stlačíte ešte raz.
Sprievodca Klávesmi sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo modelu
výrobku. Pozrite si informácie o skutočnom výrobku.
1 Prípravy
20
1
Prípravy
1.2.2 Zadná strana
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
DVI IN
DVI IN
RGB IN
RGB IN
AUDIO IN/OUT
AUDIO IN/OUT
POWER IN
POWER IN
OUT
IN
Port
Porty
Pripojte sieťový kábel monitora k POWER IN portu v zadnej časti
výrobku.
Pripojte k PC pomocou kábla DVI.
Slúži na pripojenie k počítaču pomocou kábla D-SUB.
Pripojte k zdroju audio signálu pomocou audio kábla.
IN
Vzťahuje sa len na modely, ktoré obsahujú reproduktory.
Slúži na pripojenie k výstupnému zvukovému zariadeniu, napríklad
slúchadlám.
OUT
Vzťahuje sa len na modely, ktoré obsahujú reproduktory.
1 Prípravy
21
1
1.3
Prípravy
Inštalácia
1.3.1 Upevnenie stojana
Na plochý podklad umiestnite
tkaninu alebo vankúš. Potom na
tkaninu alebo vankúš umiestnite
produkt čelnou stranou nadol.
Upevňovací kolík nevyberajte,
kým nedokončíte montáž
stojana.
Do stojana v smere šípky vložte
podstavec stojana.
Skrutky pevne priskrutkujte
(pomocou skrutkovača alebo
mince) do dolnej časti základne
stojana.
Po namontovaní stojana
umiestnite produkt do vztýčenej
polohy.
Teraz môžete vybrať upevňovací
kolík a nastaviť stojan.
- Upozornenie
Produkt nedržte hore nohami len
za stojan.

Rozobratie predstavuje opačné poradie montáže.

Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
1 Prípravy
22
1
Prípravy
1.3.2 Nastavenie naklonenia a výšky produktu
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
27"
19"-24"
4
19"-22"
23"-27"
0(±5mm) ~
100mm(±5mm)

Ak chcete nastaviť výšku, odstráňte fixačný kolík.

Naklonenie a výšku produktu môžete nastaviť.

Uchopte hornú stranu výrobku v strede a opatrne nastavte výšku.
0(±5mm) ~
130mm(±5mm)
1.3.3 Otáčanie monitora
Monitor môžete otáčať nasledujúcim spôsobom.

Kým začnete monitor otáčať, úplne vysuňte stojan.

Ak by ste otáčali monitor bez úplného vysunutia stojana, roh monitora by mohol naraziť na podklad
a poškodiť sa.

Monitor neotáčajte proti smeru hodinových ručičiek. Monitor by sa mohol poškodiť.
1 Prípravy
23
1
Prípravy
1.3.4 Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl
Pred inštaláciou
Vypnite produkt a odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.
Na plochý podklad umiestnite
tkaninu alebo vankúš. Potom na
tkaninu alebo vankúš umiestnite
produkt čelnou stranou nadol.
Odskrutkujte skrutku zo zadnej
strany zariadenia.
Zdvihnite a demontujte stojan.
Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl
2
1
A
3
4
B
A Sem namontujte súpravu držiaka na stenu alebo stojan na pracovný stôl
B Konzola (predáva sa samostatne)
Zarovnajte závity a pevne dotiahnite skrutky na konzole produktu k príslušným dielom na súprave držiaka
na stenu alebo stojana na pracovný stôl, ktorý chcete namontovať.
1 Prípravy
24
1
Prípravy
Poznámky

Ak použijete skrutku dlhšiu ako je štandardná dĺžka, môžete poškodiť interné komponenty
zariadenia.

Dĺžka skrutiek nevyhnutná pre držiak na stenu, ktorý nevyhovuje štandardom VESA, sa môže
odlišovať v závislosti od technických parametrov.

Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa noriem VESA.
Súpravu držiaka na stenu ani stojan na pracovný stôl nedemontujte pôsobením nadmernej sily.
Produkt sa môže poškodiť alebo spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie. Spoločnosť Samsung
nepreberá zodpovednosť za žiadne škody ani osobné ujmy spôsobené použitím nevhodných
skrutiek alebo montážou súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl pôsobením
nadmernej sily.

Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenia produktu ani ujmy na zdraví
spôsobené používaním iného ako špecifikovaného držiaka na stenu ani pokusmi o svojpomocnú
montáž držiaka na stenu.

Ak chcete zariadenie namontovať na stenu, zakúpte súpravu držiaka na stenu, ktorú je možné
nainštalovať 10 alebo viac cm od steny.

Použite súpravu držiaka na stenu, ktorá vyhovuje príslušným štandardom.

Ak chcete monitor nainštalovať pomocou držiaka na stenu, odpojte od monitora podstavec
stojana.
1.3.5 Zámka proti odcudzeniu
Zámka proti odcudzeniu vám umožňuje bezpečné používanie produktu aj na verejných miestach. Tvar
uzamykacieho zariadenia a spôsob uzamknutia závisia od výrobcu. Podrobnosti nájdete v používateľskej
príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu. Uzamykacie zariadenie sa predáva
samostatne.
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Uzamknutie uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu:
1
Kábel uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu pripevnite k ťažkému predmetu, ako napríklad k
stolu.
2
3
Jeden koniec kábla prevlečte cez slučku na druhom konci.
Uzamykacie zariadenie vložte do zásuvky zámky proti odcudzeniu na zadnej strane produktu.
1 Prípravy
25
1
Prípravy
4
Uzamknite uzamykacie zariadenie.

Uzamykacie zariadenie proti odcudzeniu môžete zakúpiť samostatne.

Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti
odcudzeniu.

Uzamykacie zariadenia proti odcudzeniu môžete zakúpiť u predajcov elektroniky alebo on-line.
1 Prípravy
26
2
2.1
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pred pripojením
2.1.1 Kontrolné body pred pripojením

Pred pripojením zdrojového zariadenia si prečítajte používateľskú príručku, ktorú ste s ním dostali.
Počet a umiestnenie portov na zdrojových zariadeniach sa môžu pri jednotlivých zariadeniach líšiť.

Napájací kábel nepripájajte, pokým nevykonáte všetky pripojenia.
Pripojenie napájacieho kábla počas pripájania môže produkt poškodiť.

2.2
Skontrolujte typy portov na zadnej strane produktu, ktorý chcete pripojiť.
Pripojenie napájania

Ak chcete zariadenie začať používať, napájací kábel pripojte k sieťovej zásuvke a k portu [POWER
IN] na samotnom zariadení.(Vstupné napätie sa automaticky prepína.)
POWER IN
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
27
2
2.3
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pripojenie a používanie počítača
2.3.1 Pripojenie k počítaču

Vyberte spôsob pripojenia, ktorý vyhovuje vášmu počítaču.
Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.
Pripojenie pomocou kábla D-SUB (analógový typ)
Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov. Najprv pripojte zdrojové zariadenie,
až potom napájací kábel.
RGB IN
RGB
1
2
IN
Kábel D-SUB pripojte k portu [RGB IN] na zadnej strane produktu a k portu RGB na počítači.
Stlačením tlačidla [
] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť Analog.
Pripojenie pomocou kábla DVI
Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov. Najprv pripojte zdrojové zariadenie,
až potom napájací kábel.
DVI IN
DVI IN
1
2
Kábel DVI pripojte k portu [DVI IN] na zadnej strane zariadenia a portu DVI na počítači.
Stlačením tlačidla [
] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť DVI.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
28
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pripojenie k slúchadlám alebo reproduktorom
Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov. Najprv pripojte zdrojové zariadenie,
až potom napájací kábel.
IN
OUT
1
Výstupné zvukové zariadenie, napríklad slúchadlá alebo reproduktory, pripojte k portu [ OUT ] na
výrobku.
Vzťahuje sa len na modely, ktoré obsahujú reproduktory.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
29
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Úprava nastavení zvuku v systéme Windows
Ovládací panel
→ zvuk → Reproduktor → Nastavenie reproduktorov
1
2
3
4
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
30
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
2.3.2 Inštalácia ovládača

Optimálne rozlíšenie a frekvenciu môžete pre tento produkt nastaviť inštaláciou príslušných
ovládačov pre tento produkt.

Inštalačný ovládača je súčasťou disku CD, ktorý sa dodáva spolu s produktom.

Ak dodaný súbor nie je správny, prejdite na lokalitu spoločnosti Samsung (http://
www.samsung.com) a prevezmite súbor.
1
2
3
4
Disk CD používateľskej príručky dodaný spolu s produktom vložte do mechaniky CD-ROM.
5
Prejdite na vlastnosti obrazovky a skontrolujte správnosť rozlíšenia a obnovovacej frekvencie.
Kliknite na položku "Windows Driver".
V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.
Zo zoznamu modelov vyberte model vášho produktu.
Ďalšie podrobnosti si pozrite v príručke vášho OS Windows.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
31
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
2.3.3 Nastavenie optimálneho rozlíšenia
Pri prvom zapnutí výrobku po zakúpení sa zobrazí informačná správa o nastavení optimálneho rozlíšenia.
Nastavte na výrobku jazyk a zmeňte rozlíšenie na počítači na optimálne nastavenie.
The optimal resolution for this
monitor is as follows:
**** x **** **Hz
Use the above settings to set
the resolution on your PC.
English
EXIT
1
2
Stlačením tlačidla [
AUTO
] sa presuňte na požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo [
].
Ak chcete skryť informačnú správu, stlačte tlačidlo [ MENU ].

Ak nevyberiete optimálne rozlíšenie, správa sa na určený čas zobrazí najviac trikrát pri vypnutí a
opätovnom zapnutí výrobku.

Optimálne rozlíšenie možno vybrať aj v ovládacom paneli na počítači.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
32
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
2.3.4 Zmena rozlíšenia pomocou počítača

Kvôli získaniu optimálnej kvality obrazu nastavte rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu v ovládacom
paneli vášho počítača.

Kvalita obrazu displejov TFT-LCD sa môže znížiť, ak nevyberiete optimálne rozlíšenie.
Zmena rozlíšenia v systéme Windows XP
Prejdite na položky Ovládací panel
1
Obrazovka
Nastavenie a zmeňte rozlíšenie.
2
3
**********
**** ****
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
33
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Zmena rozlíšenia v systéme Windows Vista
Prejdite na položky Ovládací panel
Prispôsobenie
1
2
3
4
Obrazovka - nastavenie a zmeňte rozlíšenie.
***********
***********
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
34
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Zmena rozlíšenia v systéme Windows 7
Prejdite na položky Ovládací panel
Obrazovka
Rozlíšenie obrazovky a zmeňte rozlíšenie.
1
2
3
4
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
35
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Zmena rozlíšenia v systéme Windows 8
Prejdite na položky Nastavenie
Ovládací panel
Obrazovka
Rozlíšenie obrazovky a zmeňte
rozlíšenie.
1
2
3
4
5
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
36
3
3.1
Nastavenie obrazovky
Upravte nastavenia obrazovky, napríklad jas.
Brightness
Nastavuje všeobecný jas obrazu. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota spôsobí jasnejšie zobrazenie obrazu.

SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Dynamic Contrast.

Táto ponuka nie je dostupná, keď je nastavená funkcia Eco Saving.
3.1.1 Nastavenie položky Brightness
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Brightness a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
: Auto
4
Upravte položku Brightness pomocou tlačidla [
AUTO
].
3 Nastavenie obrazovky
37
3
3.2
Nastavenie obrazovky
Contrast
Nastavte kontrast medzi objektmi a pozadím. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši kontrast, aby sa tak objekty zobrazovali jasnejšie.
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
3.2.1 Konfigurácia položky Contrast
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Contrast a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
&XVWRP
SAMSUNG
MAGIC Angle
2II
SAMSUNG
2II
MAGIC Upscale
Image Size
Auto
4
Upravte položku Contrast pomocou tlačidla [
AUTO
].
3 Nastavenie obrazovky
38
3
3.3
Nastavenie obrazovky
Sharpness
Spôsobí, že obrysy objektov budú jasnejšie alebo rozmazanejšie. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zjasní obrysy objektov.


SAMSUNG
Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Cinema alebo
Dynamic Contrast.
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Upscale v režime Mode1 alebo Mode2.
3.3.1 Konfigurácia položky Sharpness
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Sharpness a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
Image Size
: Auto
AUTO
4
Upravte položku Sharpness pomocou tlačidla [
].
3 Nastavenie obrazovky
39
3
3.4
Nastavenie obrazovky
SAMSUNG MAGIC Bright
Táto ponuka umožňuje nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej pre prostredie, v ktorom sa výrobok
používa.

Táto ponuka nie je dostupná, keď je nastavená funkcia Eco Saving.

SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia MAGIC
Angle.
Jas môžete prispôsobiť tak, aby vyhovoval vašim preferenciám.
3.4.1 Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Bright
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
SAMSUNG
] sa presuňte na položku MAGIC
Bright a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
‫ࢽ࣏࢕ࡈی‬
SAMSUNG
MAGIC Angle
ଥࢿ
Game
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Standard
Cinema
Dynamic Contrast
Auto
AUTO

Custom: Umožňuje upraviť kontrast a jas podľa potreby.

Standard: Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na úpravy dokumentov alebo používanie
internetu.

Game: Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na hranie hier s mnohými grafickými efektmi
a dynamickými pohybmi.

Cinema: Umožňuje dosiahnuť jas a ostrosť obrazu vhodnú na sledovanie videa a obsahu na
diskoch DVD.

Dynamic Contrast: Umožňuje dosiahnuť vyvážený jas prostredníctvom automatického
nastavenia kontrastu.
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
40
3
3.5
Nastavenie obrazovky
SAMSUNG MAGIC Angle
SAMSUNG
Pomocou položky MAGIC
Angle možno upraviť nastavenia na dosiahnutie optimálnej kvality obrazu podľa
pozorovacieho uhla.
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
Uhol môžete prispôsobiť tak, aby vyhovoval vašim preferenciám.
3.5.1 Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Angle
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
SAMSUNG
] sa presuňte na položku MAGIC
Angle a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Off
‫ࢽ࣏࢕ࡈی‬
SAMSUNG
Lean Back Mode 2
SAMSUNG
Standing Mode
ଥࢿ
MAGIC Angle
MAGIC Upscale
Image Size
Lean Back Mode 1
Side Mode
Group View
Custom
AUTO
4
1
1
5
5
2
3
① : Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta priamo pred výrobkom.

Off

Lean Back Mode 1
② : Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta, ktoré je o niečo
nižšie ako výrobok.

Lean Back Mode 2
③ : Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta, ktoré je nižšie ako
pri režime Lean Back Mode 1.

Standing Mode
④ : Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta, ktoré je vyššie ako
výrobok.
⑤ : Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu zboku výrobku.

Side Mode

Group View: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu viacerými osobami z miest uvedených
v možnostiach
①, ④ a ⑤.
3 Nastavenie obrazovky
41
3
Nastavenie obrazovky

4
5
Custom: Možnosť Lean Back Mode 1 sa predvolene použije pri výbere možnosti Custom.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
42
3
3.6
Nastavenie obrazovky
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Funkcia MAGIC
Upscale môže vylepšiť jednotlivé vrstvy podrobností obrazu a jeho realistickosť.


Táto funkcia má viditeľnejšie efekty pri obraze v nízkom rozlíšení.
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v režime Cinema alebo Dynamic
Contrast.
3.6.1 Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
SAMSUNG
] sa presuňte na položku MAGIC
Upscale a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Custom
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
Off
Off
Auto
Mode1
Mode2
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Return
Adjust
Move
AUTO
AUTO
AUTO
Enter
Enter
Režim Mode2 má v porovnaní s režimom Mode1 silnejší efekt.
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
43
3
3.7
Nastavenie obrazovky
Image Size
Zmeňte veľkosť obrazu.
3.7.1 Zmena položky Image Size
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Image Size a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
]. Zobrazí sa
nasledovná obrazovka.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
$XWR
:LGH
MAGIC Upscale
Image Size
AUTO

Auto: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja.

Wide: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
6FUHHQ)LW
MAGIC Upscale
Image Size
AUTO

4:3: Zobrazí obraz s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.

16:9: Zobrazí obraz s pomerom strán 16:9.

Screen Fit: Zobrazí obraz s originálnym pomerom strán bez orezania.
3 Nastavenie obrazovky
44
3
Nastavenie obrazovky
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
:LGH
6FUHHQ)LW
MAGIC Upscale
Image Size
AUTO

4:3: Zobrazí obraz s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.

Wide: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného
zdroja.(S19C450BW/S19C450MW/S22C450BW/S22C450MW/S24C450BW/S24C450MW)

Screen Fit: Zobrazí obraz s originálnym pomerom strán bez orezania.
Zmena veľkosti obrazovky je k dispozícii za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky
(okrem modelov S19C450BR a S19C450MR).
4
5

Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla DVI.

Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p alebo 1080p a monitor je schopný
normálneho zobrazovania (nie každý model podporuje všetky uvedené signály).

Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez DVI a položka PC/AV Mode
je nastavená na možnosť AV.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
45
3
3.8
Nastavenie obrazovky
H-Position a V-Position
H-Position: Umožňuje posun obrazovky doľava alebo doprava.
V-Position: Umožňuje posun obrazovky nahor alebo nadol.

Ponuka je k dispozícii v režime Analog.

Táto ponuka je dostupná, len pokiaľ je položka Image Size v režime AV nastavená na hodnotu
Screen Fit. Keď sa do zariadenia privádza signál vo formáte 480P, 576P, 720P alebo 1080P v
režime AV a monitor je schopný normálneho zobrazovania, zvolením položky Screen Fit nastavte
horizontálnu polohu v 0-6 úrovniach.
3.8.1 Konfigurácia položiek H-Position a V-Position
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku H-Position alebo V-Position a stlačte tlačidlo
[
] na výrobku.
]. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
3,&785(
PICTURE
PICTURE
H-Position
H-Position
H-Position
V-Position
V-Position
V-Position
Coarse
Coarse
Coarse
Fine
Fine
Fine
AUTO
$872
AUTO
4
Stlačením tlačidla [
] vykonajte konfiguráciu položky H-Position alebo V-Position.
3 Nastavenie obrazovky
46
3
3.9
Nastavenie obrazovky
Coarse
Umožňuje upraviť frekvenciu obrazovky.
Dostupné len v režime Analog.
3.9.1 Nastavenie položky Coarse
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Coarse a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
AUTO
4
Upravte položku Coarse pomocou tlačidla [
].
3 Nastavenie obrazovky
47
3
Nastavenie obrazovky
3.10 Fine
Umožňuje jemné nastavenie obrazovky na dosiahnutie živého obrazu.
Dostupné len v režime Analog.
3.10.1 Nastavenie položky Fine
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Fine a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku. Zobrazí
sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
AUTO
4
Upravte položku Fine pomocou tlačidla [
].
3 Nastavenie obrazovky
48
4
Konfigurácia nastavenia odtieňa
SAMSUNG
Je možné upraviť odtieň obrazovky. Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright
nastavená v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
4.1
Red
Umožňuje nastaviť hodnotu červenej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.
4.1.1 Konfigurácia položky Red
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Red a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku. Zobrazí
sa nasledovná obrazovka.
COLOR
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode1
AUTO
4
Upravte položku Red pomocou tlačidla [
].
4 Konfigurácia nastavenia odtieňa
49
4
4.2
Konfigurácia nastavenia odtieňa
Green
Umožňuje nastaviť hodnotu zelenej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.
4.2.1 Konfigurácia položky Green
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Green a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
COLOR
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
:
Normal
Gamma
:
Mode1
AUTO
4
Upravte položku Green pomocou tlačidla [
].
4 Konfigurácia nastavenia odtieňa
50
4
4.3
Konfigurácia nastavenia odtieňa
Blue
Umožňuje nastaviť hodnotu modrej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.
4.3.1 Konfigurácia položky Blue
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Blue a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku. Zobrazí
sa nasledovná obrazovka.
COLOR
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
:
Normal
Gamma
:
Mode1
AUTO
4
Upravte položku Blue pomocou tlačidla [
].
4 Konfigurácia nastavenia odtieňa
51
4
4.4
Konfigurácia nastavenia odtieňa
Color Tone
Nastavuje všeobecný farebný tón obrazu.
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia MAGIC
Angle.
4.4.1 Konfigurácia nastavení položky Color Tone
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Color Tone a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
COLOR
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
Gamma
&RRO
&RRO
: ૲ࣱ
1RUPDO
:DUP
: ֻҖ
:DUP
&XVWRP
AUTO
4
5

Cool 2: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako pri nastavení Cool 1.

Cool 1: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako v režime Normal.

Normal: Zobrazí štandardný farebný tón.

Warm 1: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako v režime Normal.

Warm 2: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako pri nastavení Warm 1.

Custom: Umožňuje prispôsobiť farebný tón.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
4 Konfigurácia nastavenia odtieňa
52
4
4.5
Konfigurácia nastavenia odtieňa
Gamma
Nastavte stredopásmový jas (Gamma) obrazu.
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia MAGIC
Angle.
4.5.1 Konfigurácia položky Gamma
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Gamma a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
COLOR
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode1
ֻҖ
Mode2
Mode3
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
4 Konfigurácia nastavenia odtieňa
53
5
5.1
Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
Language
Nastavte jazyk ponuky.

Zmena nastavenia jazyka sa použije len na zobrazenie ponuky na obrazovke.

Nepoužije sa na iné funkcie vášho počítača.
5.1.1 Zmena položky Language
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku MENU SETTINGS a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Language a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
'HXWVFK
(QJOLVK
(VSDxRO
)UDQoDLV
,WDOLDQR
0DJ\DU
3ROVNL
20
sec
3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ
On
6YHQVND
7UNoH
ᣣᧄ⺆
ଞ˲߭
∝䇁
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
5 Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
54
5
5.2
Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
Menu H-Position a Menu V-Position
Menu H-Position: Umožňuje posun ponuky doľava alebo doprava.
Menu V-Position: Umožňuje posun ponuky nahor alebo nadol.
5.2.1 Konfigurácia položiek Menu H-Position a Menu V-Position
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku MENU SETTINGS a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
stlačte tlačidlo [
] sa presuňte na položku Menu H-Position alebo Menu V-Position a
]. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
MENU SETTINGS
MENU SETTINGS
Language
English
Language
English
Menu H-Position
Menu H-Position
Menu V-Position
Menu V-Position
Display Time
20 sec
Display Time
20 sec
Transparency
On
Transparency
On
AUTO
4
Stlačením tlačidla [
AUTO
] vykonajte konfiguráciu položky Menu H-Position alebo Menu V-Position.
5 Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
55
5
5.3
Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
Display Time
Nastaví obrazovkovú ponuku (OSD) tak, aby sa automaticky prestala zobrazovať, ak sa počas určitého
času nepoužíva.
Pomocou položky Display Time možno určiť čas, po uplynutí ktorého sa ponuka OSD prestane
zobrazovať.
5.3.1 Konfigurácia položky Display Time
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku MENU SETTINGS a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Display Time a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
MENU SETTINGS
Language
English
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
20
sec
VHF
VHF
On
VHF
VHF
Transparency
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
5 Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
56
5
5.4
Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
Transparency
Nastavte priehľadnosť pre okná ponuky:
5.4.1 Zmena položky Transparency
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku MENU SETTINGS a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Transparency a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
MENU SETTINGS
Language
English
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
20 sec
Transparency
On
Off
On
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
5 Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
57
6
6.1
Nastavenie a vynulovanie
Reset
Obnoví všetky nastavenia výrobku na predvolené hodnoty nastavené pri výrobe.
6.1.1 Vynulovanie nastavení (položka Reset)
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Reset a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
Off
Turn Off After
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
AUTO
Reset all settings?
Yes
EXIT
4
5
Stlačením tlačidla [
No
AUTO
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
58
6
6.2
Nastavenie a vynulovanie
Eco Saving
Funkcia Eco Saving znižuje spotrebu energie reguláciou elektrického prúdu využívaného panelom
monitora.
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v režime Dynamic Contrast.
6.2.1 Konfigurácia funkcie šetrenia energie Eco Saving
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Eco Saving a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
ଥࢿ
Off
Off Timer
ଥࢿ
Off
Off
Turn Off After
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
AUTO
4
5

75 %: Zmení spotrebu energie monitora na 75 % predvolenej úrovne.

50%: Zmení spotrebu energie monitora na 50% predvolenej úrovne.

Off: Deaktivujte funkciu Eco Saving.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
59
6
6.3
Nastavenie a vynulovanie
Off Timer
Produkt môžete nastaviť na automatické vypínanie.
6.3.1 Konfigurovanie funkcie Off Timer
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Off Timer a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
Off
On
Turn Off After
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
AUTO
4
5

Off: Vypne časovač vypnutia, takže výrobok sa nebude automaticky vypínať.

On: Zapne časovač vypnutia, takže výrobok sa bude automaticky vypínať.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
60
6
6.4
Nastavenie a vynulovanie
Turn Off After
Časovač vypnutia možno nastaviť v rozsahu 1 až 23 hodín. Po určenom počte hodín sa výrobok
automaticky vypne.
Táto ponuka je dostupná, len ak je položka Off Timer nastavená na možnosť On.
6.4.1 Konfigurácia funkcie Turn Off After
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Turn Off After a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
10h
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
AUTO
4
Stlačením tlačidla [
] vykonajte konfiguráciu položky Turn Off After.
6 Nastavenie a vynulovanie
61
6
6.5
Nastavenie a vynulovanie
PC/AV Mode
Nastavte PC/AV Mode na AV. Veľkosť obrazu sa zväčší. Táto možnosť je užitočná pri sledovaní filmu.

Táto funkcia nepodporuje analógový režim.

Dodáva sa len pre širokouhlé modely, ako napríklad 16:9 alebo 16:10.

Ak je monitor (keď je nastavený na DVI) v úspornom režime alebo zobrazuje správu Check Signal
Cable, stlačte tlačidlo [ MENU ], aby sa zobrazili správy na obrazovke (OSD). Môžete si zvoliť
z možností PC alebo AV.
6.5.1 Konfigurácia položky PC/AV Mode
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PC/AV Mode a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
10h
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
AUTO
PC/AV Mode
'9,
3&
$9
ೳ
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
62
6
6.6
Nastavenie a vynulovanie
Key Repeat Time
Ovláda rýchlosť reakcie tlačidla pri jeho stlačení.
6.6.1 Konfigurácia položky Key Repeat Time
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Key Repeat Time a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
10h
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Acceleration
Acceleration
1 sec
Manual
2 sec
No Repeat
AUTO

Vybrať možno položky Acceleration, 1 sec alebo 2 sec. Ak je vybratá položka No Repeat, pri
stlačení tlačidlo zareaguje len raz.
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
63
6
6.7
Nastavenie a vynulovanie
Source Detection
Slúži na aktivovanie položky Source Detection.
6.7.1 Konfigurácia funkcie Source Detection
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Source Detection a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
10h
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
Manual
AUTO
4
5

Auto: Vstupný zdroj sa rozpozná automaticky.

Manual: Vyberte vstupný zdroj ručne.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
64
6
6.8
Nastavenie a vynulovanie
Customized Key
Funkciu Customized Key môžete prispôsobiť nasledovne.
6.8.1 Konfigurácia funkcie Customized Key
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Customized Key a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
SAMSUNG
Customized Key
$FFHOHUDWLRQ
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Bright
2Q
Eco Saving
Image Size
AUTO

4
5
SAMSUNG
MAGICAngle
SAMSUNG
- MAGIC
Bright - Eco Saving - Image Size
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
65
7
7.1
Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
INFORMATION
Zobrazí aktuálny vstupný zdroj, frekvenciu a rozlíšenie.
7.1.1 Zobrazenie položky INFORMATION
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku INFORMATION. Zobrazí sa aktuálny vstupný
zdroj, frekvencia a rozlíšenie.
PICTURE
COLOR
Analog
**kHz **Hz NP
**** x ****
MENU SETTINGS
Optimal Mode
**** x **** **Hz
SETUP&RESET
INFORMATION
EXIT
AUTO
Zobrazované položky ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
7 Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
66
7
7.2
Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
Konfigurácia položiek Brightness a Contrast na úvodnej
obrazovke
Upravte nastavenie Brightness alebo Contrast pomocou tlačidiel [
] na úvodnej obrazovke (keď sa
nezobrazuje ponuka OSD).
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku (keď sa nezobrazuje žiadna obrazovka
ponuky) sa zobrazí sprievodca tlačidlami. Potom stlačte tlačidlo [
]. Zobrazí sa nasledovná
obrazovka.
Brightness
100
Contrast
75
EXIT
2
3
Stlačením tlačidla [
] môžete prepínať medzi nastaveniami Brightness a Contrast.
Upravte položku Brightness alebo Contrast pomocou tlačidiel [
].
7 Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
67
7
7.3
Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
Nastavenie Volume Úvodnej obrazovke
Upravte položku Volume stlačením tlačidla [
1
] pri zobrazenom sprievodcovi tlačidlami.
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku (keď sa nezobrazuje žiadna obrazovka
ponuky) sa zobrazí sprievodca tlačidlami. Potom stlačte tlačidlo [
]. Zobrazí sa nasledovná
obrazovka.
Volume
51
EXIT
2
Upravte položku Volume pomocou tlačidiel [
].

Vzťahuje sa len na modely, ktoré obsahujú reproduktory.

Volume môžete upraviť ak je kábel pripojený k portu [IN].
7 Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
68
8
8.1
Inštalácia softvéru
Magic Tune
8.1.1 Čo je systém MagicTune?
MagicTune je softvérový program, ktorý pomáha s nastaveniami monitora tak, že ponúka komplexný
popis funkcií monitora a ľahko pochopiteľné pokyny.
Produkt môžete nastaviť pomocou myši a klávesnice, bez používania prevádzkových tlačidiel produktu.
8.1.2 Inštalácia softvéru
1
2
Do jednotky CD-ROM vložte inštalačné médium CD.
Vyberte program nastavenia MagicTune.
Ak sa na hlavnej obrazovke neobjaví roletová obrazovka inštalácie softvéru, vyhľadajte a dvakrát
kliknite na súbor nastavenia funkcie MagicTune na disku CD-ROM.
3
4
Vyberte jazyk inštalácie a kliknite na položku [Ďalej]
Dokončite zostávajúce kroky inštalácie softvéru podľa pokynov zobrazovaných na obrazovke.

Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.

Ikona MagicTune sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických údajov o
produkte.

Ak sa ikona skratky neobjaví, stlačte tlačidlo F5.
Obmedzenia a problémy pri inštalácii (MagicTune™)
Inštalácia funkcie MagicTune™ môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a sieťovým
prostredím.
Systémové požiadavky
Operačný systém

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
8.1.3 Odstránenie softvéru
Program MagicTune™ môžete v systéme Windows odstrániť iba pomocou položky [Pridať alebo
odstrániť programy].
8 Inštalácia softvéru
69
8
Inštalácia softvéru
Program MagicTune™ odstránite nasledujúcimi krokmi.
1
Kliknite na položku [Štart], vyberte možnosť [Nastavenia] a z ponuky vyberte položku [Ovládací
panel].
V systéme Windows XP kliknite na položku [Štart] a z ponuky vyberte možnosť [Ovládací panel].
2
3
4
5
6
Dvakrát kliknite na ikonu [Pridať alebo odstrániť programy] na ovládacom paneli.
V okne [Pridať/odstrániť] vyhľadajte a vyberte program MagicTune™ tak, aby sa zvýraznil.
Kliknutím na položku [Zmeniť alebo odstrániť programy] odstráňte softvér.
Výberom možnosti [Áno] spustíte odstraňovanie programu MagicTune™.
Počkajte, kým sa zobrazí okno správy, ktorá vás bude informovať o tom, že softvér bol úplne
odstránený.
Technickú podporu, FAQ (často kladené otázky) alebo informácie o aktualizácii softvéru pre
program MagicTune™ nájdete nawebsite(http://www.samsung.com/us/consumer/
learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).
8 Inštalácia softvéru
70
8
8.2
Inštalácia softvéru
MultiScreen
MultiScreen
Funkcia MultiScreen umožňuje používateľom používať monitor rozdelením na viacero častí.
8.2.1 Inštalácia softvéru
1
2
Do jednotky [CD-ROM] vložte inštalačné médium CD.
Vyberte program nastavenia "MultiScreen".
Ak sa na hlavnej obrazovke neobjaví roletová obrazovka inštalácie softvéru, vyhľadajte a dvakrát
kliknite na súbor nastavenia funkcie "MultiScreen" na disku [CD-ROM].
3
4
Po spustení Sprievodcu inštaláciou kliknite na tlačidlo [Ďalej].
V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.

Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.

Ikona "MultiScreen" sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických údajov
o produkte.

Ak sa ikona skratky neobjaví, stlačte tlačidlo "F5".
Obmedzenia a problémy pri inštalácii (MultiScreen)
Inštalácia funkcie "MultiScreen" môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a sieťovým
prostredím.
Operačný systém
"Operačný systém"

"Windows 2000"

"Windows XP Home Edition"

"Windows XP Professional"

"Windows Vista 32bit"

"Windows 7 32bit"

"Windows 8 32bit"
Pre "MultiScreen" sa odporúča operačný systém "Windows 2000" alebo novší.
"Hardvér"

Pamäť najmenej 32 MB.

Najmenej 60 MB voľného miesta na pevnom disku.
8 Inštalácia softvéru
71
8
Inštalácia softvéru
8.2.2 Odstránenie softvéru
Kliknite na tlačidlo [Štart], vyberte možnosť [Nastavenia]/[Ovládací panel] a potom dvakrát kliknite na
položku [Pridať alebo odstrániť programy].
Zo zoznamu programov vyberte položku "MultiScreen" a kliknite na tlačidlo [Pridať/odstrániť].
8 Inštalácia softvéru
72
8
8.3
Inštalácia softvéru
MagicRotation
Softvér MagicRotation od spoločnosti Samsung Electronics, Inc. poskytuje užívateľovi funkciu rotácie
(orientácia 0, 90, 180, 270), ktorá zabezpečuje optimálne využitie obrazovky displeja, zlepšuje prezeranie
a zvyšuje produktivitu užívateľa.
8.3.1 Inštalácia softvéru
1
2
Do jednotky [CD-ROM] vložte inštalačné médium CD.
Vyberte program nastavenia "MagicRotation".
Ak sa na hlavnej obrazovke neobjaví roletová obrazovka inštalácie softvéru, vyhľadajte a dvakrát
kliknite na súbor nastavenia funkcie "MagicRotation" na disku [CD-ROM].
3
4
Vyberte jazyk inštalácie a kliknite na položku [Ďalej].
Dokončite zostávajúce kroky inštalácie softvéru podľa pokynov zobrazovaných na obrazovke.

Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.

Ikona "MagicRotation" sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických
údajov o produkte.

Ak sa ikona skratky neobjaví, stlačte tlačidlo "F5".
Obmedzenia a problémy pri inštalácii (MagicRotation)
Inštalácia programu "MagicRotation" môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a
sieťovým prostredím.
Obmedzenie
1
Musíte správne nahrať „ovládač displeja“, aby správne fungovala aplikácia MagicRotation.
Nainštalovaný „ovládač displeja“ musí byť najnovší ovládač dodaný predajcom.
2
Ak niektoré aplikácie, ako napríklad Windows Media Player, Real Player atď., nezobrazujú správne
filmové súbory v otočení o 90, 180 a 270 stupňov, vykonajte nasledovné:

Zatvorte aplikáciu.

Vyberte otočenie (90, 180, 270), v ktorom chcete zobraziť aplikáciu.

Opätovne spustite aplikáciu.
Vo väčšine prípadov by sa tým mal problém odstrániť.
8 Inštalácia softvéru
73
8
Inštalácia softvéru
3
Používateľské aplikácie používajúce OpenGL a DirectDraw (3D vykresľovanie) nebudú fungovať
podľa zvoleného režimu otočenia (90, 180, 270).
napr. 3D hry
4
Aplikácie založené na systéme DOS v režime na celú obrazovku nebudú fungovať podľa zvoleného
režimu otočenia (90, 180, 270).
5
6
7
V operačnom systéme Windows™‚ 98, ME, NT 4.0 sa nepodporuje dvojité zobrazenie.
MagicRotation neposkytuje podporu pre 24 bitov na pixel (Bitová hĺbka/kvalita farieb).
Ak vymieňate svoju grafickú kartu, odporúča sa, aby ste pred výmenou odinštalovali softvér
MagicRotation.
Systémové požiadavky
"Operačný systém"

"Windows™ 98 SE "

"Windows™ Me "

"Windows™ NT 4.0 "

"Windows™ 2000 "

"Windows XP Home Edition "

"Windows XP Professional "

"Windows Vista 32bit "

"Windows 7 32bit "

"Windows 8 32bit"
Pre MagicRotation sa odporúča operačný systém Windows 2000 alebo novší.
"Hardvér"

Pamäť najmenej 128MB.(odporúča sa)

Najmenej 25MB voľného miesta na pevnom disku.
"Servisné balíky"

Odporúča sa, aby váš systém mal nainštalované najnovšie servisné balíky.

Pri operačnom systéme Windows™‚ NT 4.0, sa odporúča, aby ste nainštalovali program Internet
Explorer 5.0 a novší s komponentom aktívnej pracovnej plochy.

Viac informácií nájdete na webovej stránkewebsite(http://www.samsung.com/us/consumer/
learningresources/monitor/magicrotation/pop_download.html).

Windows™‚ je registrovanou obchodnou známkou spoločnosti Microsoft Corporation,Inc.
8 Inštalácia softvéru
74
8
Inštalácia softvéru
8.3.2 Odstránenie softvéru
Program MagicRotation môžete v systéme Windows odstrániť iba pomocou položky [Pridať alebo
odstrániť programy].
Program "MagicRotation" odstránite nasledujúcimi krokmi.
1
Kliknite na položku [Štart], vyberte možnosť [Nastavenia] a z ponuky vyberte položku [Ovládací
panel].
V systéme Windows XP kliknite na položku [Štart] a z ponuky vyberte možnosť [Ovládací panel].
2
3
4
5
6
Dvakrát kliknite na ikonu [Pridať alebo odstrániť programy] na ovládacom paneli.
V okne [Pridať/odstrániť] vyhľadajte a vyberte program MagicRotation tak, aby sa zvýraznil.
Kliknutím na položku [Zmeniť alebo odstrániť programy] odstráňte softvér.
Výberom možnosti [Áno] spustíte odstraňovanie programu MagicRotation.
Počkajte, kým sa zobrazí okno správy, ktorá vás bude informovať o tom, že softvér bol úplne
odstránený.
Technickú podporu, FAQ (často kladené otázky) alebo informácie o aktualizácii softvéru pre program
MagicRotation nájdete nawebsite(http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/
magicrotation/pop_download.html).
8 Inštalácia softvéru
75
9
9.1
Sprievodca riešením problémov
Požiadavky pred kontaktovaním strediska zákazníckych
služieb spoločnosti Samsung
9.1.1 Testovanie produktu
Pred zavolaním do strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung otestujte váš produkt
nasledovne. Ak problém pretrváva, kontaktujte stredisko zákazníckych služieb spoločnosti Samsung.
Pomocou funkcie testovania produktu skontrolujte, či produkt funguje normálne.
Ak sa obrazovka vypne a indikátor napájania bliká, aj keď je výrobok správne pripojený k počítaču,
vykonajte vlastný diagnostický test zariadenia.
1
2
3
4
Vypnite počítač a aj produkt.
Odpojte kábel od výrobku.
Zapnite produkt.
Ak sa zobrazí správa Check Signal Cable, výrobok pracuje normálne.
Ak obrazovka zostáva prázdna, skontrolujte počítačový systém, video ovládač a kábel.
9.1.2 Kontrola rozlíšenia a frekvencie
V prípade režimu, pri ktorom je prekročené podporované rozlíšenie (pozrite si časť „10.3Tabuľka
štandardných signálových režimov“), sa nakrátko zobrazí správa Not Optimum Mode.
9.1.3 Skontrolujte nasledovné.
Problém inštalácie (režim PC)
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.
SSkontrolujte, či je správne zapojený kábel medzi
výrobkom a počítačom a či sú konektory pevne
pripojené. (Pozrite si časť „2.3Pripojenie a
používanie počítača“)
Problém obrazovky
Kontrolka LED napájania nesvieti. Obrazovka sa
nezapne.
Skontrolujte, či je správne pripojený napájací
kábel. (Pozrite si časť „2.3Pripojenie a používanie
počítača“)
9 Sprievodca riešením problémov
76
9
Sprievodca riešením problémov
Problém obrazovky
Zobrazí sa správa Check Signal Cable.
Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k
výrobku. (Pozrite si časť „2.3Pripojenie a
používanie počítača“)
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu
zapnuté.
"Zobrazuje sa hlásenie „Not Optimum Mode“.
Táto správa sa zobrazí v prípade, že signál z
grafickej karty prekračuje maximálne rozlíšenie
alebo frekvenciu pre tento výrobok.
Zmeňte maximálne rozlíšenie a frekvenciu tak, aby
zodpovedala parametrom výrobku, podľa
informácií v časti Tabuľka štandardných
signálových režimov (stránka95).
Obrazy na obrazovke vyzerajú skreslene.
Skontrolujte pripojenie kábla k výrobku (pozrite si
časť „2.3Pripojenie a používanie počítača“)
Obrazovka nie je jasná. Obrazovka je rozmazaná.
Upravte položky Coarse (stránka47) a Fine
(stránka48).
Odoberte všetko príslušenstvo (video predlžovací
kábel a pod.) a pokus zopakujte.
Rozlíšenie a frekvenciu nastavte na odporúčanú
úroveň. (Pozrite si časť „10.1Všeobecné“)
Obrazovka sa zobrazuje nestabilne a kolísavo.
Na obrazovke zostávajú tiene alebo televízni
duchovia.
Skontrolujte, či je nastavené rozlíšenie a
frekvencia PC v rozsahu rozlíšenia a frekvencie
kompatibilnej s produktom. Ak je to potrebné,
zmeňte nastavenia podľa tabuľky režimu
štandardného signálu (stránka95) uvedenej v
tomto návode a podľa ponuky INFORMATION v
produkte.
Obrazovka je príliš jasná. Obrazovka je príliš
tmavá.
Upravte položky Brightness (stránka37) a
Contrast (stránka38).
Farba obrazovky je nekonzistentná.
Zmeňte nastavenia položky COLOR. (Pozrite si
časť „Konfigurácia nastavenia odtieňa“)
Farby na obrazovke obsahujú tieň a sú skreslené.
Zmeňte nastavenia položky COLOR. (Pozrite si
časť „Konfigurácia nastavenia odtieňa“)
Biela nevyzerá skutočne bielo.
Zmeňte nastavenia položky COLOR. (Pozrite si
časť „Konfigurácia nastavenia odtieňa“)
Na obrazovke nie je žiadny obraz a kontrolka
napájania LED bliká každú 0,5 až 1 sekundu.
Produkt je v režime úspory energie.
Na predchádzajúcu obrazovku sa vráťte stlačením
ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici alebo
pohýbaním myši.
9 Sprievodca riešením problémov
77
9
Sprievodca riešením problémov
Problém zvuku
Nepočuť žiadny zvuk.
Skontrolujte pripojenie zvukového kábla alebo
nastavte hlasitosť.
Skontrolujte hlasitosť.
Hlasitosť je príliš nízka.
Nastavte hlasitosť.
Ak je hlasitosť stále nízka aj po jej nastavení na
maximálnu úroveň, hlasitosť nastavte na zvukovej
karte vášho počítača alebo v softvérovom
programe.
Problém zdrojového zariadenia
Počas zavádzania počítača počujete pípanie.
Ak počas štartu počítača znie pípanie, PC
odneste do servisu.
9 Sprievodca riešením problémov
78
9
9.2
Sprievodca riešením problémov
Otázky a odpovede
Otázka
Ako môžem zmeniť frekvenciu?
Odpoveď
Frekvenciu nastavte v grafickej karte.

Windows XP: Vyberte položky Ovládací panel
témy
Obrazovka
Nastavenie
Vzhľad a
Rozšírené
Monitor
a zmeňte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie
monitora.

Windows ME/2000: Prejdite do položky Control Panel
Display
Settings
Advanced
Monitor a nastavte
možnosť Frekvencia obnovovania, ktorá sa nachádza v
položke Nastavenie monitora.

Windows Vista: Vyberte položky Ovládací panel
prispôsobenie
nastavenie
Prispôsobenie
Vzhľad a
Obrazovka -
Rozšírené nastavenie
Monitor a zmeňte
položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie
monitora.

Windows 7: Vyberte položky Ovládací panel
prispôsobenie
Obrazovka
Rozšírené nastavenie
Vzhľad a
Rozlíšenie obrazovky
Monitor a zmeňte položku
Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie monitora.

Windows 8: Vyberte položky Nastavenie
Vzhľad a prispôsobenie
obrazovky
Ovládací panel
Obrazovka
Rozšírené nastavenie
Rozlíšenie
Monitor a zmeňte
položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie
monitora.
9 Sprievodca riešením problémov
79
9
Sprievodca riešením problémov
Otázka
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
Odpoveď

Windows XP: Prejdite na položky Ovládací panel
témy

Vzhľad a
Nastavenia a nastavte rozlíšenie.
Windows ME/2000: Prejdite na položky Ovládací panel
Displej

Displej
Nastavenia a rozlíšenie nastavte.
Windows Vista: Prejdite na položky Ovládací panel
prispôsobenie
Prispôsobenie
Vzhľad a
Nastavenia displeja a
rozlíšenie nastavte.

Windows 7: Prejdite na položky Ovládací panel
prispôsobenie
Displej
Vzhľad a
Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie
nastavte.

Windows 8: Prejdite na položky Nastavenie
Vzhľad a prispôsobenie
Displej
Ovládací panel
Upraviť rozlíšenie a
rozlíšenie nastavte.
Ako nastavím režim úspory
energie?

Windows XP: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací
panel
Vzhľad a témy
Displej
Nastavenia šetriča
obrazovky alebo v BIOS SETUP v počítači.

Windows ME/2000: Režim úspory energie nastavte v položke
Ovládací panel
Displej
Nastavenia šetriča obrazovky
alebo v BIOS SETUP v počítači.

Windows Vista: Režim úspory energie nastavte v položke
Ovládací panel
Vzhľad a prispôsobenie
Prispôsobenie
Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v
počítači.

Windows 7: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací
panel
Vzhľad a prispôsobenie
Prispôsobenie
Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v počítači.

Windows 8: Režim úspory energie nastavte v položke
Nastavenie
Ovládací panel
Prispôsobenie
Vzhľad a prispôsobenie
Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS
SETUP v počítači.
Ďalšie pokyny k nastaveniu nájdete v používateľskej príručke k počítaču alebo grafickej karte.
9 Sprievodca riešením problémov
80
10
Technické údaje
10.1 Všeobecné
Názov modelu
Panel
S19C450BW
S19C450MW
S19C450BR
Veľkosť
19,0 palce (48 cm)
19,0 palce (48 cm)
19,0 palce (48 cm)
Oblasť
zobrazenia
408,24 mm (V) x
255,15 mm (Š)
408,24 mm (V) x
255,15 mm (Š)
376,32 mm (V) x
301,06 mm (Š)
Odstup
pixlov
0,2835 mm (V) x
0,2835 mm (Š)
0,2835 mm (V) x
0,2835 mm (Š)
0,294 mm (V) x
0,294 mm (Š)
Horizontálna
frekvencia
30 ~ 81 kHz
Vertikálna
frekvencia
56 ~ 75 Hz
Synchronizácia
Farba displeja
16,7 milióna
Optimálne
rozlíšenie
1440x900@60Hz
1280x1024@60Hz
Maximálne
rozlíšenie
1440x900@75Hz
1280x1024@75Hz
136 MHz (Analógový, digitálny)
135 MHz
(Analógový,
digitálny)
Rozlíšenie
Maximálne vzorkovanie
Tento produkt využíva 100 až 240 V.
Prívod energie
Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné
napätie sa v jednotlivých krajinách môže odlišovať.
Signálové konektory
Bez stojana
Rozmery (Š x V x
H)/Hmotnosť
So stojanom
Upevňovacie rozhranie VESA
Pokyny pre
životné
prostredie
Kábel D-sub 15-kolíkov na 15-kolíkov, rozpojiteľný
Konektor DVI-D do DVI-D, rozpojiteľný
439,4 x 289,9 x 54,8 mm
439,4 x 289,9 x 54,8 mm
407 x 336 x 55 mm
MIN:439,4 x 323,2 x
210 mm / 4,25 kg
MIN: 439,4 x 323,2
x 210 mm / 4,25 kg
MIN: 407 x 369 x
210 mm / 4,45 kg
MAX: 439,4 x 423,2
x 210mm / 4,25 kg
MAX: 439,4 x 423,2
x 210mm / 4,25 kg
MAX: 407 x 469 x
210 mm / 4,45 kg
100 mm x 100 mm
(pre použitie so špeciálnym upevňovacím hardvérom (rameno).)
Prevádzka
Teplota: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Vlhkosť : 10 % – 80 %, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Vlhkosť : 5 % – 95 %, bez kondenzácie
10 Technické údaje
81
10
Technické údaje
Názov modelu
S19C450BW
S19C450MW
S19C450BR
Plug-and-Play
Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek
systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerná
výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje
nastavenia monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky.
Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia môžete prispôsobiť.
Body panelu (pixely)
Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD
jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z milióna (1 ppm). Nemá to
vplyv na výkon produktu.
10 Technické údaje
82
10
Technické údaje
Názov modelu
Panel
S19C450MR
S20C450B
S22C450B
Veľkosť
19 palce (48cm)
20,0 palce (50 cm)
21,5 palce (54 cm)
Oblasť
zobrazenia
376,32 mm (V) x
301,06 mm (Š)
442,8 mm (V) x
249,08 mm (Š)
476,64 mm (V) x
268,11 mm (Š)
Odstup
pixlov
0,294 mm (V) x
0,294 mm (Š)
0,27675 mm (V) x
0,27675 mm (Š)
0,24825 mm (V) x
0,24825 mm (Š)
Horizontálna
frekvencia
30 ~ 81 kHz
Vertikálna
frekvencia
56 ~ 75 Hz
Synchronizácia
Farba displeja
16,7 milióna
Optimálne
rozlíšenie
1280x1024@60Hz
1600x900@60Hz
1920x1080@60Hz
Maximálne
rozlíšenie
1280x1024@75Hz
1600x900@60Hz
1920x1080@60Hz
135 MHz (Analógový,
digitálny)
136 MHz (Analógový,
digitálny)
148 MHz (Analógový,
digitálny)
Rozlíšenie
Maximálne vzorkovanie
Tento produkt využíva 100 až 240 V.
Prívod energie
Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné
napätie sa v jednotlivých krajinách môže odlišovať.
Signálové konektory
Bez stojana
Rozmery (Š x V
x H)/Hmotnosť
So stojanom
Upevňovacie rozhranie VESA
Pokyny pre
životné
prostredie
Kábel D-sub 15-kolíkov na 15-kolíkov, rozpojiteľný
Konektor DVI-D do DVI-D, rozpojiteľný
407 x 336 x 55 mm
473,8 x 284 x 54,4 mm
504,3 x 301,9 x 55,45 mm
MIN: 407 x 369 x
210 mm / 4,45 kg
MIN: 473,8 x 317,1 x
210 mm / 3,8kg
MIN: 504,3 x 325,35
x 210 mm / 4,5 kg
MAX: 407 x 469 x
210 mm / 4,45 kg
MAX: 473,8 x 417,1
x 210 mm / 3,8 kg
MAX: 504,3 x 425,35
x 210 mm / 4,5 kg
100 mm x 100 mm
(pre použitie so špeciálnym upevňovacím hardvérom (rameno).)
Prevádzka
Teplota: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Vlhkosť : 10 % – 80 %, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Vlhkosť : 5 % – 95 %, bez kondenzácie
10 Technické údaje
83
10
Technické údaje
Názov modelu
S19C450MR
S20C450B
S22C450B
Plug-and-Play
Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek
systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerná
výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje
nastavenia monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky.
Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia môžete prispôsobiť.
Body panelu (pixely)
Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší
alebo tmavší približne 1 pixel z milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na
výkon produktu.
10 Technické údaje
84
10
Technické údaje
Názov modelu
Panel
S22C450M
S22C450BW
S22C450MW
Veľkosť
21,5 palce (54 cm)
22,0 palce (55 cm)
22,0 palce (55 cm)
Oblasť
zobrazenia
476,64 mm (V) x
268,11 mm (Š)
473,76 mm (V) x
296,1 mm (Š)
473,76 mm (V) x
296,1 mm (Š)
Odstup
pixlov
0,24825 mm (V) x
0,24825 mm (Š)
0,282 mm (V) x
0,282 mm (Š)
0,282 mm (V) x
0,282 mm (Š)
Horizontálna
frekvencia
30 ~ 81 kHz
Vertikálna
frekvencia
56 ~ 75 Hz
Synchronizácia
Farba displeja
16,7 milióna
Optimálne
rozlíšenie
1920x1080@60Hz
1680x1050@60Hz
Maximálne
rozlíšenie
1920x1080@60Hz
1680x1050@60Hz
148 MHz
(Analógový, digitálny)
146 MHz (Analógový, digitálny)
Rozlíšenie
Maximálne vzorkovanie
Tento produkt využíva 100 až 240 V.
Prívod energie
Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné
napätie sa v jednotlivých krajinách môže odlišovať.
Signálové konektory
Bez stojana
Rozmery (Š x V
x H)/Hmotnosť
So stojanom
Upevňovacie rozhranie VESA
Pokyny pre
životné
prostredie
Kábel D-sub 15-kolíkov na 15-kolíkov, rozpojiteľný
Konektor DVI-D do DVI-D, rozpojiteľný
504,3 x 301,9 x
55,45 mm
502,4 x 329,8 x
55,5 mm
502,4 x 329,8 x
55,5 mm
MIN: 504,3 x 325,35
x 210 mm / 4,5 kg
MIN: 502,4 x 353,5 x
210 mm / 5,0 kg
MIN: 502,4 x 353,5 x
210 mm / 5,0 kg
MAX: 504,3 x
425,35 x 210 mm /
4,5 kg
MAX: 502,4 x
453,5 x 210 mm /
5,0 kg
MAX: 502,4 x
453,5 x 210 mm /
5,0 kg
100 mm x 100 mm
(pre použitie so špeciálnym upevňovacím hardvérom (rameno).)
Prevádzka
Teplota: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Vlhkosť : 10 % – 80 %, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Vlhkosť : 5 % – 95 %, bez kondenzácie
10 Technické údaje
85
10
Technické údaje
Názov modelu
S22C450M
S22C450BW
S22C450MW
Plug-and-Play
Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek
systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerná
výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje
nastavenia monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky.
Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia môžete prispôsobiť.
Body panelu (pixely)
Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší
alebo tmavší približne 1 pixel z milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na
výkon produktu.
10 Technické údaje
86
10
Technické údaje
Názov modelu
Panel
S23C450B
S23C450M
S24C450BL
Veľkosť
23 palce (58cm)
23 palce (58cm)
23,6 palce (59 cm)
Oblasť
zobrazenia
509,76 mm (V) x
286,74 mm (Š)
509,76 mm (V) x
286,74 mm (Š)
521,28 mm (V) x
293,22 mm (Š)
Odstup pixlov
0,2655 mm (V) x
0,2655 mm (Š)
0,2655 mm (V) x
0,2655 mm (Š)
0,2715 mm (V) x
0,2715 mm (Š)
Horizontálna
frekvencia
30 ~ 81 kHz
Vertikálna
frekvencia
56 ~ 75 Hz
Synchronizácia
Farba displeja
16,7 milióna
Optimálne
rozlíšenie
1920x1080@60Hz
Maximálne
rozlíšenie
1920x1080@60Hz
Rozlíšenie
Maximálne vzorkovanie
148 MHz (Analógový, digitálny)
Tento produkt využíva 100 až 240 V.
Prívod energie
Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné
napätie sa v jednotlivých krajinách môže odlišovať.
Signálové konektory
Bez stojana
Rozmery (Š x V
x H)/Hmotnosť
So stojanom
Upevňovacie rozhranie VESA
Pokyny pre
životné
prostredie
Kábel D-sub 15-kolíkov na 15-kolíkov, rozpojiteľný
Konektor DVI-D do DVI-D, rozpojiteľný
542,9 x 321,4 x
55,4 mm
542,9 x 321,4 x
55,4 mm
554,6 x 330,5 x
55,45 mm
MIN: 542,9 x
344,65 x 224,0 mm
/ 4,6 kg
MIN: 542,9 x
344,65 x 224,0 mm
/ 4,55 kg
MIN: 554,6 x
352,35 x 224,0 mm
/ 5,4 kg
MAX: 542,9 x
474,65 x 224,0 mm
/ 4,6 kg
MAX: 542,9 x
474,65 x 224,0 mm
/ 4,55 kg
MAX: 554,6 x
482,35 x 224,0 mm
/ 5,4 kg
100 mm x 100 mm
(pre použitie so špeciálnym upevňovacím hardvérom (rameno).)
Prevádzka
Teplota: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Vlhkosť : 10 % – 80 %, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Vlhkosť : 5 % – 95 %, bez kondenzácie
10 Technické údaje
87
10
Technické údaje
Názov modelu
S23C450B
S23C450M
S24C450BL
Plug-and-Play
Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek
systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerná
výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje
nastavenia monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky.
Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia môžete prispôsobiť.
Body panelu (pixely)
Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD
jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z milióna (1 ppm). Nemá to
vplyv na výkon produktu.
10 Technické údaje
88
10
Technické údaje
Názov modelu
Panel
S24C450B
S24C450M
S24C450BW
Veľkosť
24 palce (61 cm)
24 palce (61 cm)
24 palce (61 cm)
Oblasť
zobrazenia
531,36 mm (V) x
298,89 mm (Š)
531,36 mm (V) x
298,89 mm (Š)
518,4 mm (V) x
324,0 mm (Š)
Odstup
pixlov
0,27675 mm (V) x
0,27675 mm (Š)
0,27675 mm (V) x
0,27675 mm (Š)
0,270 mm (V) x
0,270 mm (Š)
Horizontálna
frekvencia
30 ~ 81 kHz
30 ~ 81 kHz
Vertikálna
frekvencia
56 ~ 75 Hz
56 ~ 63 Hz
Synchronizácia
Farba displeja
16,7 milióna
Optimálne
rozlíšenie
1920x1080@60Hz
1920x1200@60Hz
Maximálne
rozlíšenie
1920x1080@60Hz
1920x1200@60Hz
148 MHz (Analógový, digitálny)
154 MHz
(Analógový,
digitálny)
Rozlíšenie
Maximálne vzorkovanie
Tento produkt využíva 100 až 240 V.
Prívod energie
Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné
napätie sa v jednotlivých krajinách môže odlišovať.
Signálové konektory
Bez stojana
Rozmery (Š x V x
H)/Hmotnosť
So stojanom
Upevňovacie rozhranie VESA
Pokyny pre
životné
prostredie
Kábel D-sub 15-kolíkov na 15-kolíkov, rozpojiteľný
Konektor DVI-D do DVI-D, rozpojiteľný
565,4 x 333,2 x
56,7 mm
565,4 x 333,2 x
56,7 mm
554,8 x 359,35 x
54,2 mm
MIN: 565,4 x 356,75
x 224,0 mm / 5,2 kg
MIN: 565,4 x 356,75
x 224,0 mm / 5,2 kg
MIN: 554,8 x 382,25
x 224,0 mm / 5,1 kg
MAX: 565,4 x
486,75 x 224,0 mm
/ 5,2 kg
MAX: 565,4 x
486,75 x 224,0 mm
/ 5,2 kg
MAX: 554,8 x
512,25 x 224,0 mm
/ 5,1 kg
100 mm x 100 mm
(pre použitie so špeciálnym upevňovacím hardvérom (rameno).)
Prevádzka
Teplota: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Vlhkosť : 10 % – 80 %, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Vlhkosť : 5 % – 95 %, bez kondenzácie
10 Technické údaje
89
10
Technické údaje
Názov modelu
S24C450B
S24C450M
S24C450BW
Plug-and-Play
Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek
systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerná
výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje
nastavenia monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky.
Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia môžete prispôsobiť.
Body panelu (pixely)
Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD
jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z milióna (1 ppm). Nemá to
vplyv na výkon produktu.
10 Technické údaje
90
10
Technické údaje
Názov modelu
Panel
S24C450MW
S27C450B
Veľkosť
24 palce (61 cm)
27,0 palce (68 cm)
Oblasť
zobrazenia
518,4 mm (V) x 324,0 mm (Š)
597,6 mm (V) x 336,15 mm (Š)
Odstup pixlov
0,270 mm (V) x 0,270 mm (Š)
0,31125 mm (V) x 0,31125 mm (Š)
Horizontálna
frekvencia
30 ~ 81 kHz
30 ~ 81 kHz
Vertikálna
frekvencia
56 ~ 63 Hz
56 ~ 75 Hz
Synchronizácia
Farba displeja
16,7 milióna
Optimálne
rozlíšenie
1920 x 1200@60Hz
1920x1080@60Hz
Maximálne
rozlíšenie
1920 x 1200@60Hz
1920x1080@60Hz
154 MHz (Analógový, digitálny)
148 MHz (Analógový, digitálny)
Rozlíšenie
Maximálne vzorkovanie
Tento produkt využíva 100 až 240 V.
Prívod energie
Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné
napätie sa v jednotlivých krajinách môže odlišovať.
Kábel D-sub 15-kolíkov na 15-kolíkov, rozpojiteľný
Signálové konektory
Konektor DVI-D do DVI-D, rozpojiteľný
Bez stojana
Rozmery (Š x V x
H)/Hmotnosť
So stojanom
Upevňovacie rozhranie VESA
554,8 x 359,35 x 54,2 mm
639 x 378,1 x 56,7 mm
MIN: 554,8 x 382,25 x 224,0
mm / 5,1 kg
MIN: 639 x 397,8 x 224,0 mm
/ 6,2 kg
MAX: 554,8 x 512,25 x 224,0
mm / 5,1 kg
MAX: 639 x 527,8 x 224,0 mm
/ 6,2 kg
100 mm x 100 mm
(pre použitie so špeciálnym upevňovacím hardvérom (rameno).)
Prevádzka
Teplota: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Vlhkosť : 10 % – 80 %, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Vlhkosť : 5 % – 95 %, bez kondenzácie
Pokyny pre životné
prostredie
10 Technické údaje
91
10
Technické údaje
Názov modelu
S24C450MW
S27C450B
Plug-and-Play
Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek
systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play.
Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým
systémom optimalizuje nastavenia monitora. Inštalácia monitora
sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalačné
nastavenia môžete prispôsobiť.
Body panelu (pixely)
Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD
jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z milióna (1 ppm). Nemá to
vplyv na výkon produktu.
Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.
10 Technické údaje
92
10
Technické údaje
10.2 Šetrič energie
Funkcia úspory energie tohto výrobku znižuje spotrebu energie vypnutím obrazovky a zmenou farby
kontrolky LED napájania v prípade, že sa výrobok stanovenú dobu nepoužíva. V režime úspory energie sa
napájanie nevypína. Ak chcete obrazovku znovu zapnúť, stlačte ktorýkoľvek kláves na klávesnici alebo
pohýbte myšou. Režim úspory energie funguje len po pripojení produktu k počítaču s funkciou úspory
energie.
Šetrič energie
Normálna
prevádzka
Spotreba
energie v režime
Energy Star
Režim úspory
energie
Vypnutie
napájania
(Tlačidlo
napájania)
Indikátor
napájania
Zapnuté
Zapnuté
Bliká
Vypnuté
Bezne 19 wattov
15 wattov
Menej ako 0,1
wattu
Menej ako 0,1
wattu
Bezne 19 wattov
15 wattov
Menej ako 0,1
wattu
Menej ako 0,1
wattu
Bezne 19 wattov
16 wattov
Menej ako 0,1
wattu
Menej ako 0,1
wattu
Bezne 19 wattov
16 wattov
Menej ako 0,1
wattu
Menej ako 0,1
wattu
Bezne 19 wattov
16 wattov
Menej ako 0,1
wattu
Menej ako 0,1
wattu
Bezne 24 wattov
21 wattov
Menej ako 0,1
wattu
Menej ako 0,1
wattu
Bezne 24 wattov
21 wattov
Menej ako 0,1
wattu
Menej ako 0,1
wattu
Bezne 24 wattov
19 wattov
Menej ako 0,1
wattu
Menej ako 0,1
wattu
Bezne 24 wattov
19 wattov
Menej ako 0,1
wattu
Menej ako 0,1
wattu
Bezne 25 wattov
22 wattov
Menej ako 0,1
wattu
Menej ako 0,1
wattu
Bezne 25 wattov
22 wattov
Menej ako 0,1
wattu
Menej ako 0,1
wattu
Príkon
(S19C450BW)
Príkon
(S19C450MW)
Príkon
(S19C450BR)
Príkon
(S19C450MR)
Príkon
(S20C450B)
Príkon
(S22C450B)
Príkon
(S22C450M)
Príkon
(S22C450BW)
Príkon
(S22C450MW)
Príkon
(S23C450B)
Príkon
(S23C450M)
10 Technické údaje
93
10
Technické údaje
Šetrič energie
Príkon
(S24C450BL)
Príkon
(S24C450B)
Príkon
(S24C450M)
Príkon
(S24C450BW)
Príkon
(S24C450MW)
Príkon
(S27C450B)


Normálna
prevádzka
Spotreba
energie v režime
Energy Star
Režim úspory
energie
Vypnutie
napájania
(Tlačidlo
napájania)
Bezne 30 wattov
22 wattov
Menej ako 0,1
wattu
Menej ako 0,1
wattu
Bezne 30 wattov
23 wattov
Menej ako 0,1
wattu
Menej ako 0,1
wattu
Bezne 30 wattov
23 wattov
Menej ako 0,1
wattu
Menej ako 0,1
wattu
Bezne 30 wattov
25 wattov
Menej ako 0,1
wattu
Menej ako 0,1
wattu
Bezne 30 wattov
25 wattov
Menej ako 0,1
wattu
Menej ako 0,1
wattu
Bezne 36 wattov
29 wattov
Menej ako 0,1
wattu
Menej ako 0,1
wattu
Uvedená úroveň spotreby energie sa môže odlišovať pri rôznych prevádzkových podmienkach
alebo po zmene nastavení.(Model S**C450** – režim úspory energie/napájanie vypnuté (tlačidlo
napájania): menej ako 0,1 wattu (analógový vstup), max. 0,25 wattu )
ENERGY STAR® je v USA registrovaná značka organizácie Agentúry pre ochranu životného
prostredia USA.
Napájanie v režime Energy Star sa meria testovacou metódou uvedenou v aktuálnej norme Energy
Star®.

Ak chcete spotrebu energie znížiť na 0 wattov, vypnite vypínač na zadnej strane výrobku alebo
odpojte napájací kábel. Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, nezabudnite odpojiť napájací
kábel. Keď spínač napájania nie je k dispozícii, spotrebu energie znížte na 0 wattov odpojením
napájacieho kábla.
10 Technické údaje
94
10
Technické údaje
10.3 Tabuľka štandardných signálových režimov

Tento produkt môžete pre každú veľkosť obrazovky nastaviť kvôli vlastnostiam panelu len na jedno
rozlíšenie, aby sa tak dosiahla optimálna kvalita obrazu. Pri inom ako určenom rozlíšení sa preto
môže znížiť kvalita obrazu. Aby k tomu nedošlo, odporúča sa, aby ste vybrali optimálne rozlíšenie
určené pre veľkosť obrazovky vášho výrobku.

Frekvenciu skontrolujte, keď monitor CDT (pripojený k počítaču) vymieňate za monitor LCD. Ak
monitor LCD nepodporuje 85 Hz, vertikálnu frekvenciu zmeňte na 60 Hz pomocou monitora CDT
predtým, ako ho vymeníte za monitor LCD.
Ak sa signál, ktorý patrí medzi nasledujúce štandardné signálové režimy, prenáša z počítača, obrazovka
sa nastaví automaticky. Ak signál vysielaný z počítača nepatrí medzi štandardné režimy signálov,
obrazovka môže byť prázdna a kontrolka LED napájania bude svietiť. V takomto prípade nastavenia
zmeňte podľa nasledovnej tabuľky a použite pritom používateľskú príručku grafickej karty.
S19C450BW
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
10 Technické údaje
95
10
Technické údaje
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
10 Technické údaje
96
10
Technické údaje
S19C450MW
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC,1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
10 Technické údaje
97
10
Technické údaje
S19C450BR
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
10 Technické údaje
98
10
Technické údaje
S19C450MR
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
10 Technické údaje
99
10
Technické údaje
S20C450B
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
10 Technické údaje
100
10
Technické údaje
S22C450B
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
10 Technické údaje
101
10
Technické údaje
S22C450M
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
10 Technické údaje
102
10
Technické údaje
S22C450BW
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
10 Technické údaje
103
10
Technické údaje
S22C450MW
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
10 Technické údaje
104
10
Technické údaje
S23C450B
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
10 Technické údaje
105
10
Technické údaje
S23C450M
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
10 Technické údaje
106
10
Technické údaje
S24C450BL
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
10 Technické údaje
107
10
Technické údaje
S24C450B
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
10 Technické údaje
108
10
Technické údaje
S24C450M
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
10 Technické údaje
109
10
Technické údaje
S24C450BW
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1200
74,038
59,950
154,000
+/-
10 Technické údaje
110
10
Technické údaje
S24C450MW
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1200
74,038
59,950
154,000
+/-
10 Technické údaje
111
10
Technické údaje
S27C450B
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+

Horizontálna frekvencia
Čas potrebný na naskenovanie jedného riadku z ľavej po pravú stranu obrazovku sa nazýva
horizontálny cyklus. Prevrátená hodnota horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia.
Horizontálna frekvencia sa meria v kHz.

Vertikálna frekvencia
Opakovaním rovnakých snímok mnohokrát za sekundu je možné zobrazenie prirodzeného obrazu.
Frekvencia opakovania sa označuje ako „vertikálna frekvencia“ alebo „obnovovacia frekvencia“ a
vyjadruje sa v hertzoch (Hz).
10 Technické údaje
112
Príloha
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím,
kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
(English)
http://www.samsung.com/ca_fr
(French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421 4004-0000
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
From mobile 02-24 82 82 00
COLOMBIA
01-8000 112 112
Bogotá: 6001272
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
Príloha
113
Príloha
LATIN AMERICA
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PARAGUAY
98005420001
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
http://www.samsung.com
336-8686 (From HHP & landline)
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
URUGUAY
40543733
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864,€
0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
051 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
http://www.samsung.com
Príloha
114
Príloha
EUROPE
CYPRUS
8009 4000 only from landline(+30)
210 6897691 from mobile and land
line
http://www.samsung.com
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,
Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and
Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.0180 5
7267864* (*0,14 €/Min. aus dem
dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,42 €/Min.)
http://www.samsung.com
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30) 210
6897691 from mobile and land line
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
Príloha
115
Príloha
EUROPE
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)
http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
http://www.samsung.com
(old number still active 0700
7267864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF
0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
(German)
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM:
7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru
(Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
Príloha
116
Príloha
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
(Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en
(English)
INDIA
1800 3000 8282 1800 266 8282
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888 021-5699-7777
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
for PLDT
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MENA
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
065777444
Príloha
117
Príloha
MENA
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
QATAR
800-2255 (800-CALL)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/sa
(Arabic)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
Príloha
118
Príloha
Zodpovednosť za platené služby (náklady vzniknuté zákazníkom)
V prípade žiadosti o službu môžeme aj napriek platnej záruke spoplatniť návštevu servisného technika v
nasledujúcich prípadoch.
Nejde o poruchu výrobku
Čistenie výrobku, úpravy, vysvetlenie, reinštalácia a pod.

Ak servisný technik poskytne informácie o používaní výrobku alebo iba nastaví voľby bez rozobratia
výrobku.

Ak je porucha spôsobená vonkajšími environmentálnymi faktormi (internet, anténa, káblový signál
atď.).

Ak je výrobok reinštalovaný alebo sú zariadenia dodatočne zapájané po prvej inštalácii po zakúpení
výrobku.

Ak ide o reinštaláciu výrobku pri presune na nové miesto alebo sťahovaní do iného domu.

Ak zákazník žiada informácie o používaní v dôsledku produktu inej spoločnosti.

Ak zákazník žiada informácie o používaní siete alebo programu inej spoločnosti.

Ak zákazník žiada inštaláciu softvéru k výrobku.

Ak servisný technik odstráni/vyčistí prach alebo cudzie predmety z vnútra výrobku.

Ak zákazník žiada dodatočnú inštaláciu po zakúpení výrobku cez zásielkovú službu alebo internet.
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
Porucha výrobku spôsobená nesprávnym zaobchádzaním alebo opravou zákazníkom.
Ak je porucha výrobku spôsobená:

vonkajším nárazom alebo pádom na zem,

používaním spotrebného materiálu alebo samostatne predávaných produktov nešpecifikovaných
spoločnosťou Samsung,

opravou vykonanou osobou, ktorá nie je technikom zmluvne viazanej servisnej spoločnosti ani
partnerom spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.,

modifikáciou alebo opravou výrobku zákazníkom,

jeho používaním s nesprávnym elektrickým napätím alebo neautorizovanými elektrickými prípojkami,

nedodržaním výstrah a upozornení v používateľskej príručke.
Iné

Ak sa výrobok pokazí v dôsledku prírodnej katastrofy (zásah blesku, požiar, zemetrasenie, povodeň
a pod.).
Príloha
119
Príloha

Ak je spotrebovaný všetok spotrebný materiál (batéria, toner, žiarivky, hlava, menič el. prúdu,
žiarovka, filter, páska atď.).
Ak zákazník požaduje servisný zásah v prípade, kedy výrobok nevykazuje žiadnu poruchu, môže byť
účtovaný servisný poplatok. Prečítajte si preto najprv Príručku pre používateľa.
Príloha
120
Príloha
Správna likvidácia
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po
skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka,
náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť
tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne
naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo
príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky
kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť
likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Príloha
121
Príloha
Terminológia
OSD (zobrazenie ponuky na obrazovke)
Zobrazenie ponuky na obrazovke (OSD) umožňuje podľa potreby na obrazovke konfigurovať
nastavenia na optimalizáciu kvality obrazu. Pomocou ponúk zobrazených na obrazovke možno
zmeniť jas obrazovky, odtieň, veľkosť a mnohé iné nastavenia.
Nastavenie hodnoty gama
Ponuka Gamma umožňuje nastaviť stupnicu šedej, ktorá predstavuje stredné odtiene na obrazovke.
Pri nastavení jasu sa zmení jas celej obrazovky, pri nastavení hodnoty gama sa zmení len jas
stredných odtieňov.
Stupnica šedej
Stupnica označuje úrovne intenzity farieb, ktoré vyjadrujú variácie zmeny farieb medzi tmavšími a
svetlejšími oblasťami na obrazovke. Zmeny jasu obrazovky sú vyjadrené prostredníctvom zmien
čiernej a bielej farby a stupnica šedej sa vzťahuje na oblasť stredných odtieňov medzi čiernou a bielou
farbou. Zmenou stupnice šedej prostredníctvom nastavenia hodnoty gama sa zmení jas stredných
odtieňov na obrazovke.
Snímkovacia frekvencia
Snímkovacia frekvencia, resp. obnovovacia frekvencia, označuje frekvenciu obnovovania obsahu
obrazovky. Pri obnovovaní obsahu obrazovky sa prenášajú obrazové údaje, pomocou ktorých sa
zobrazuje obraz, hoci toto obnovovanie nie je voľným okom viditeľné. Počet obnovení obsahu
obrazovky sa označuje ako snímkovacia frekvencia a meria sa v hertzoch (Hz). Snímkovacia
frekvencia 60 Hz znamená, že obsah obrazovky sa obnoví 60 krát za sekundu. Snímkovacia
frekvencia obrazovky závisí od výkonu grafickej karty v počítači a od monitora.
Horizontálna frekvencia
Znaky alebo obrázky zobrazené na obrazovke monitora sa skladajú z veľkého množstva bodov
(pixelov). Pixely sa prenášajú po horizontálnych riadkoch a ich vertikálnym usporiadaním sa vytvára
obraz. Horizontálne frekvencia sa meria v kilohertzoch (kHz) a udáva, koľkokrát za sekundu sa
horizontálne riadky prenesú a zobrazia na obrazovke monitora. Horizontálna frekvencia 85 znamená,
že horizontálne riadky vytvárajúce obraz sa prenesú 85 000 krát za sekundu, a udáva sa ako 85 kHz.
Vertikálna frekvencia
Obraz je zložený z množstva horizontálnych riadkov. Vertikálna frekvencia sa meria v hertzoch (Hz) a
vyjadruje, koľkokrát za sekundu možno vytvoriť obraz pomocou týchto horizontálnych riadkov.
Vertikálna frekvencia 60 znamená, že obraz sa prenesie 60 krát za sekundu. Vertikálna frekvencia sa
označuje aj ako „obnovovacia frekvencia“ a má vplyv na blikanie obrazovky.
Príloha
122
Príloha
Rozlíšenie
Rozlíšenie predstavuje počet pixelov v horizontálnom a vertikálnom smere, ktoré vytvárajú obraz na
obrazovke. Predstavuje úroveň zobrazovania detailov.
Pri vyššom rozlíšení sa na obrazovke zobrazí viac informácií, čo je vhodné pri vykonávaní viacerých
úloh naraz.
Napríklad rozlíšenie 1920 x 1080 obsahuje 1 920 pixelov v horizontálnom smere (horizontálna
frekvencia) a 1 080 vertikálnych riadkov (vertikálne rozlíšenie).
Plug & Play
Funkcia Plug & Play umožňuje automatickú výmenu informácií medzi monitorom a počítačom na
vytvorenie optimálneho zobrazovacieho prostredia.
Na vykonanie funkcie Plug & Play používa monitor VESA DDC (medzinárodná norma).
Príloha
123
Index
B
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE 113
Bezpečnostn zásady 10
M
Č
MagicRotation 73
Časovač vypnutia 60
Modrá 51
Červená 49
MultiScreen 71
Čistenie 8
O
D
Ochrana autorských práv 7
Diely 19
Ostrosť 39
Doba opakovania tlačidiel 63
Otázky a odpovede 79
F
P
Farebný odtieň 52
Požiadavky pred kontaktovaním strediska
zákazníckych služieb spoločnosti Samsung
Funkcia Eco Saving 59
76
Pred pripojením 27
G
Priehľadnosť 57
Gamma 53
Pripojenie a používanie počítača 28
Prispôsoben tlačidlo 65
H
Príloha 113
Hrub 47
R
I
INFORMÁCIE 66
Režim PCAV 62
Rozpoznávanie zdrojov 64
Inštalácia 22
S
J
Jas 37
Jazyk 54
Jemn ladenie 48
K
Kontrast 38
Kontrola obsahu 17
SAMSUNG MAGIC Angle 41
SAMSUNG MAGIC Bright 40
SAMSUNG MAGIC Upscale 43
Správna likvidácia 121
Správna poloha na používanie produktu 16
T
Tabuľka štandardných signálových režimov
95
Index
124
Index
V
Veľkosť obrázka 44
Všeobecn 81
Vynulovať 58
Vypnúť po 61
Z
Zelená 50
Zobrazenie času 56
Zodpovednosť za platen služby náklady
vzniknut zákazníkom 119
Index
125
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising