Exendis Impulse Instruction manual
CZ
REFEREN NÍ P ÍRU KA
3
DE
GEBRAUCHSANWEISUNG 9
DK
BRUGSANVISNING 15
ES
MANUAL DE INSTRUCCIONES 21
FR
MODE D’EMPLOI 27
FI
KÄYTTÖOHJE 33
IT
MANUALE D’USO 39
NO
INSTRUKSJONSMANUAL 45
NL
GEBRUIKSAANWIJZING 51
PL
INSTRUKCJA OBS*UGI 57
SE
INSTRUKTIONSHANDBOK 63
UK
INSTRUCTION MANUAL 69
Impulse S6-S8
Version 1.34
EXENDIS B.V.
© 2010 EXENDIS B.V.
All rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a
retrieval syste, or transmitted, in any form or by means whether, electronic, mechanical, or
otherwise without the prior written permission of EXENDIS B.V.
No warranty of accuracy is given concerning the contents of the information contained in
this publication. To the extent permitted by law no liability (including liability to any person
by reason of negligence) will be accepted by EXENDIS B.V., its subsidaries or employees
for any direct or indirect loss or damage caused by omissions from inaccuracies in this
document.
EXENDIS B.V. reserves the right to change details in this publication without notice.
Company
name
: EXENDIS B.V.
Street adress
: Keesomstraat 4,
6716 AB,
Ede,
The Netherlands
Postal adress
: P.O. Box 56,
6710 BB,
Ede,
The Netherlands
Contact
telephone
: +31 (0)318 67 61 11
Fax number
: +31 (0)318 67 61 03
Web adress
: http://www.exendis.com
E-mail adress
: info@exendis.com
2
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
REFEREN3NÍ P5ÍRU3KA PRO NABÍJE3KU BATERIÍ Impulse S 6/8
Držíte v rukou referenLní pMíruLku k nabíjeLce IMPULSE S spoleLnosti EXENDIS B.V. se
jmenovitým proudem 6 nebo 8 A. NabíjeLka IMPULSE S nabíjí gelové baterie o 24 V.
IMPULSE S je plnQ automatická, poLítaLovQ Mízená a zabezpeLená nabíjeLka. NabíjeLka
IMPULSE S byla navržena s dvojitou izolací. DoporuLujeme vám, abyste si pozornQ
pMeLetli tento návod k použití a také abyste dodržovali BezpeLnostní pokyny pMed
zprovoznQním nabíjeLky IMPULSE S.
1. SYMBOLY
Jsou použity následující symboly.
Trojúhelník s vykMiLníkem znamená dUležitou informaci
v této referenLní pMíruLce, kterou je nutno pMísnQ plnit.
PMeLtQte si referenLní pMíruLku.
Dvojité uzemnQní
ZaMízení obsahující nebezpeLné látky jsou oznaLena tímto symbolem.
Tento symbol také znamená, že je zakázáno likvidovat tato zaMízení v
rámci komunálního odpadu. Tato zaMízení mUžete vrátit bezplatnQ na
sbQrných místech ve vašem mQstQ nebo dodavateli zaMízení. Tím splníte
zákonné požadavky a pAispBjete tak k ochranB životního prostAedí!
Toto zaMízení je CE testováno a splWuje smQrnici týkající se
elektromagnetické kompatibility
2004/108/EG a smQrnici o nízkém napQtí 2006/95/EG.
Symbol GS (Geprüfte Sicherheit) je nQmecká certifikaLní známka
oznaLující, že zaMízení splWuje "Gerätesicherheitsgezetz" (zákon o
bezpeLnosti zaMízení).
2. DESIGN / SPECIFIKACE
Primární napQtí
Sekundární nominální napQtí
Sekundární maximální napQtí
Sekundární proud
Typ baterie
Kapacita baterie
Impulse S6-S8
: 230 Vac - 50/60 Hz - 1 fáze
: 24 Vdc
: 35 Vdc
: je možné nastavit u dodavatele/dealera
max. 6 A pro Impulse S 6
max. 8 A pro Impulse S 8
: Gel
:
Min.
Max.
(k nabití 80% kapacity do 8
3
EXENDIS B.V.
Ochranná zaMízení
PMíkon
hodin)
Impulse S 6 40 Ah
60 Ah
Impulse S 8 60 Ah
85 Ah
: - chránQno proti obrácené polaritQ
- chránQno proti pMepQtí
- chránQno proti vysokým teplotám
: 195 W u Impulse S 6
270 W u Impulse S 8
: min. 80% (pMi plném nabití)
: 0 °C až +40 °C
: Výška 70 x ŠíMka 150 x Hloubka 200 mm
: II
: 1,3 kg
Výkon
Okolní teplota
RozmQry skMíW
TMída bezpeLnosti
Celková hmotnost
PMeprava a skladování
Okolní teplota pMi skladování
: -15°C … +50°C.
Maximální relativní vlhkost vzduchu: 95 % (nekondenzující)
3. BEZPE3NOSTNÍ POKYNY
PMeLtQte si pozornQ tuto pMíruLku a BezpeLnostní pokyny. NebezpeGí exploze! ZabraWte
výskytu jisker nebo ohnQ v bezprostMední blízkosti baterie.
BQhem nabíjení by mQla být baterie umístQna na dobAe vBtraném místQ.
NabíjeLka IMPULSE S obsahuje souLásti, jako jsou vypínaLe a relé, které mohou
produkovat jiskry. PMi nabíjení v garáži nebo na podobném místQ uložte nabíjeLku do
takové polohy, aby jiskry nepMedstavovaly žádné riziko.
Nikdy nepoužívejte nabíjeLku v demontovaném (otevMeném) stavu. To mUže být životu
nebezpeLné, pokud se LlovQk dotkne souLástí, které jsou pod napQtím.
Poznámka: Není nikdy dovoleno pokoušet se nabíjet baterie, které nelze nabíjet.
Nikdy se nedotýkejte svorek baterie, pokud je nabíjeLka v provozu.
Nikdy s nabíjeLkou nepohybujte, pokud je v provozu.
Nepoužívejte nabíjeLku v kombinaci s poškozeným kabelem nebo zástrLkou, nebo pokud
je nabíjeLka sama poškozená. Pokud je tMeba vymQnit síaový kabel, musí to provést
servisní oddQlení vašeho dodavatele/dealera.
Pokud nabíjeLka nefunguje Mádným zpUsobem, pak byste si mQli nejprve všimnout, jaké
známky závady pozorujete, pak byste mQli vytáhnout zástrLku ze zásuvky a následnQ
kontaktovat servisní oddQlení vašeho dodavatele/dealera.
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo opravovat nabíjeLku sami. Aby bylo možno
zajistit spolehlivost a bezpeLnost opravy, silnQ doporuLujeme, aby jakékoliv opravy
provádQlo servisní oddQlení vašeho dodavatele/dealera.
NabíjeLku nemohou používat dQti nebo lidé, kteMí nemají patMiLné zkušenosti nebo znalosti
k jejímu použití. Uživatel musí mít dostateLnou zpUsobilost k instalaci nabíjeLky. Jinak
musí požádat o pomoc kvalifikovaný personál. NabíjeLku nemohou dQti používat jako
hraLku.
4
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
Pokud jsou ignorovány bubto tyto bezpeLnostní pokyny nebo tato referenLní pMíruLka,
spoleLnost EXENDIS B. V. neponese odpovQdnost za jakoukoliv závadu a také není
možné nárokovat pMípadnou záruku.
4. POKYNY K POUŽITÍ BATERIE
Pouze po nBkolika nabíjecích cyklech a použitích dosáhne baterie plné kapacity. To
mQjte na pamQti na prvním výletQ.
Po každém výletu mohou být baterie nabity.
Je možné nabíjení pAes noc.
Pokud svítí pouze zelená kontrolka, je možné baterie odpojit z nabíjeLky. Pouze ve velmi
nezbytných pAípadech je možné nabíjecí cyklus pMerušit (odpojit nejprve síaový kabel a
poté odpojit nabíjecí kabel). V takovém pMípadQ mQjte na pamQti, že baterie nejsou plnQ
nabity a že neujedete velkou vzdálenost.
Pokud svítí zelené kontrolky a baterie není odpojená, baterie se udržuje v optimálním
plném nabití.
Pokud se baterie nepoužívá Lasto, doporuLuje se nabíjet ji minimálnB jednou mBsíGnB
(z dUvodu samovybíjení baterií). Je také možné nechat baterie trvalé pMipojené k
nabíjeLce.
ALkoliv nabíjeLka mUže nabít velmi vybité baterie, doporuLuje se nenechat baterie vybít
pAíliš mnoho, protože to zkracuje jejich životnost. Avšak pokud k tomu dojde, doporuLuje
se nabít baterie co možná nejdMíve, aby se snížilo jejich poškození.
NabíjeLka byla nastavena pouze na jeden typ a kapacitu baterie. Pokud je k nabíjeLce
pMipojena jiná baterie, mUže se tato jiná baterie poškodit a /nebo mohou nastat
nebezpeLné situace. Proto v pMípadQ zmQny baterií musíte kontaktovat vašeho
dodavatele/dealera, aby nastavil nabíjeLku na správný typ a kapacitu baterie.
Pokud máte jakékoliv dotazy, mUžete kontaktovat svého dodavatele/dealera
5. NASTAVENÍ NABÍJE3KY.
PMi umístQní nabíjeLky je tMeba zkontrolovat, zda má okolo sebe dostateLnou ventilaci. Je
tMeba ponechat prostor minimálnQ 10 cm. PMi použití za bQžných okolností by se mQl pMi
nabíjení aktivovat zabudovaný ventilátor (pouze pro Impulse S 8). Pokud není ventilace
dostateLná nebo pokud je teplota vysoká, nabíjeLka sníží výstupní proud (což bude mít za
následek delší dobu nabíjení) nebo pokud teplota stoupne nad maximální hodnotu,
nabíjeLka pMestane nabíjet.
SkMíW je vyrobena z plastu a je vhodná jako stolní model.
BQhem bQžného provozu se kryt zahMívá. To je normální.
Impulse S6-S8
5
EXENDIS B.V.
6. PODMÍNKY P5IPOJENÍ
6.1 PAipojení do jednofázové sítB
NabíjeLka je vhodná pro síaové napQtí 230 V - 50/60 Hz, 1 fáze, a byla vybavena 1,9
metru dlouhým síaovým kabelem a zástrLkou.
POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda síaový kabel odpovídá napQtí nabíjeLky, pro kterou byl
navržen.
Síaová zástrLka by se mQla zapojit do zásuvky na stQnQ.
6.2 PAipojení nabíjecích kabelL
Na výstupní (sekundární) stranQ byly nabíjeLky vybaveny 2 metru dlouhým nabíjecím
kabelem s jádrem se 3 dráty. Protože nabíjeLka poLítá se ztrátami z dUvodu kabeláže,
není dovoleno nahradit tento kabel kabelem jiné délky a/nebo prUmQru bez úpravy ze
strany dodavatele/dealera. Také není dovoleno zkracovat kabel!
Obrázek 1 XLR konektor
Kabel nabíjeLky je vybaven XLR konektorem, kde je kolík 1 XLR konektoru kladný pól (+)
a kolík 2 je záporný pól (-) a kolík 3 je signál blokování pohonu (pokud není zmQnQn vaším
dodavatele/dealerem).
V pMípadQ, že se nabíjecí kabel dodává bez nabíjecí zástrLky, mQla by být tato zástrLka
dodána spolu s baterií. PMi instalaci této zástrLky byste mQli dávat pozor na polaritu.
Kladný pól baterie se spojí s kladným pólem nabíjeLky a záporný pól baterie je pMipojen na
záporný pól nabíjeLky. Pokud je baterie pMipojená k nabíjeLce opaLnou polaritou,
nabíjeLka nezaLne nabíjet a neukáže žádné hlášení poruchy.
7. ZPROVOZNMNÍ NABÍJE3KY
•
•
•
•
•
•
6
NabíjeLku je možné nyní pMipojit.
Nejprve byste mQli pMipojit síaovou zástrLku do zásuvky ve stQnQ.
NabíjeLka najede do POHOTOVOSTNÍHO režimu poté, co zabliká kombinace
kontrolek. ObQ kontrolky (žlutá a zelená) svítí.
NáslednQ mUžete pMipojit baterii a nabíjení se spustí automaticky. Nyní svítí jen žlutá
kontrolka. PMi velmi vybitých bateriích se baterie nabíjí pouze slabým proudem
(pMednabití). Poté se baterie nabíjí jmenovitým proudem (hlavní nabíjení). Nakonec se
baterie nabíjí snižujícím se proudem (koneLné dobíjení). Velikost tQchto proudU závisí
na nastaveném typu baterie.
Když zhasne žlutá kontrolka a svítí zelená kontrolka, baterie je plnQ nabitá a mUže se
nyní odpojit. Pokud svítí zelená kontrolka a baterie není odpojená, baterie se udržuje v
optimálním plném nabití.
Pokud se baterie odpojí, je možné nechat síaovou zástrLku zapojenou v zásuvce ve
zdi. Rozsvítí se žlutá a zelená kontrolka.
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
8. UKAZATELE
Žlutá
kontrolka
Zelená
kontrolka
NabíjeLka je vypnutá (síaový
kabel není pMipojen)
NabíjeLka právQ zapnutá a
ukazuje vlastnosti nabíjení
Pohotovostní režim
Nabíjení
Baterie plnQ nabitá
Chyba
= Nesvítí
= Svítí
= Bliká
9. UKAZATELE CHYBOVÝCH ZPRÁV
Pokud nabíjeLka nefunguje (již), je možné restartovat vytažením síaové zástrLky ze
zásuvky ve zdi a novým zastrLením. PMedevším byste však mQli sledovat ukazatele v
odstavcích níže na základQ ukazatelU chybových zpráv.
9.1 Nesvití ani jedna kont rolka
• V síti není napQtí.
Nejprve zkontrolujte, zda je zástrLka zasunutá do zásuvky ve stQnQ. Pokud je zasunutá do
zásuvky ve stQnQ, je tMeba zkontrolovat, zda je v zásuvce ve stQnQ napQtí.
Pokud zde není žádné síaové napQtí, mQli byste zkontrolovat bezpeLnostní pojistky v
rozvodné skMíni nebo zavolat technika.
9.2 ObB kontrolky svítí
Pokud není pMipojena žádná baterie, jde o pohotovostní režim a nejde o chybový stav.
Pokud je však baterie pMipojena, mohla nastat jedna z následujících okolností:
• V baterii není žádné napQtí.
Zkontrolujte, zda je baterie správnQ pMipojená k nabíjeLce.
Pokud není pMipojená, pak je tMeba obnovit pMipojení a nabíjecí proces by se mQl obnovit.
• Polarita baterie pMipojené k nabíjeLce není správná.
Zkontrolujte, zda polarita nabíjeLky odpovídá polaritQ baterie.
Pokud je pMipojená správnQ, mQli byste kontaktovat svého dodavatele/dealera.
9.3 Žlutá i zelená kontrolk a bliká.
V pMípadQ závady obQ kontrolky zablikají nQkolikrát a následuje jedna sekunda pauzy.
To znamená, že nastala závada.
Impulse S6-S8
7
EXENDIS B.V.
PoLet bliknutí kontrolek
následovaných krátkou
pauzou
4
Popis závady
Náprava
Teplota je pMíliš nízká
nebo je problém v
zaMízení
Teplota je pMíliš vysoká
Jiný problém
1)
5
2)
1, 2, 3, 6, 7, 8
3)
Kódy nápravy:
1) PMesuWte nabíjeLku do místnosti s teplotou nad 0°C a obnovte proces nabíjení. Pokud
je teplota vyšší než 0°C a chybová zpráva se opakuje, pak byste mQli kontaktovat
svého dodavatele/dealera.
2) Nechejte nabíjeLku vychladnout po urLitou dobu a pak proces nabíjení obnovte. Pokud
se chybová zpráva opakuje, pak byste mQli kontaktovat svého dodavatele/dealera.
3) Kontaktujte svého dodavatele/dealera.
10. 3IŠTMNÍ A ÚDRŽBA
NabíjeLku a kabely je možné Listit vlhkým hadMíkem. Nepoužívejte agresivní Listicí
prostMedky.
NabíjeLka nevyžaduje údržbu.
11. PODÁVÁNÍ ZPRÁV
PMi podávání zpráv servisnímu oddQlení vašeho dodavatele byste mQli vždy uvést
následující údaje:
a) Typ nabíjeLky (IMPULSE 6 /8)
b) Které kontrolky svítí nebo které nesvítí.
c) Kdy jste pozoroval/a chybovou zprávu?
d) Kdy byla nabíjeLka uvedena do provozu?
8
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
GEBRAUCHSANWEISUNG Batterieladegerät Impulse S 6/8
Vor Ihnen liegt jetzt die Gebrauchsanweisung des Batterieladegerät IMPULSE S der
"EXENDIS B.V." mit 6 oder 8 A. Der IMPULSE S ist ein Ladegerät für das Laden von GelAkkus von 12 Zellen (24 V). Der IMPULSE S ist ein vollautomatisches,
computergesteuertes und überwachtes Ladegerät. Das IMPULSE S Ladegerät ist doppelt
isoliert ausgeführt. Bevor Sie den IMPULSE S in Betrieb nehmen, empfehlen wir Ihnen
diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durchzulesen sowie die Sicherheitsvorschriften zu
beachten.
1. SYMBOLE
Die folgenden Symbole werden verwendet.
Ein in einem Dreieck befindliches Ausrufezeichen weist auf wichtige
Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten
sind.
Bitte Betriebsanleitung lesen.
Doppelt schutzisoliert
Schadstoffhaltige Geräten sind mit nebenstehenden Symbolen
gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll
hinweisen. Diese Geräte können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen
Ihrer Gemeinde oder beim Lieferant des Geräts abgeben. Sie erfüllen damit
die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum
Umweltschutz!
Dieses Gerät ist CE- geprüft und erfüllt somit die erforderliche EMVRichtlinie
2004/108/EG und Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.
Das Siegel Geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen) bescheinigt, dass ein Produkt
den Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG)
entspricht.
2. AUSFÜHRUNG / SPEZIFIKATION
Primäre Spannung
Sekundäre nominale Spannung
Sekundäre maximale Spannung
Sekundärer Strom
Batterietyp
Impulse S6-S8
: 230 Vac - 50/60 Hz - 1-Phase
: 24 Vdc
: 35 Vdc
: einstellbar vom Lieferanten/Händler
max. 6 A für Impulse S 6,
max. 8 A für Impulse S 8,
: Blei-Schwefelsäure: Gel
9
EXENDIS B.V.
Batteriekapazität
:
Min.
Schutzvorrichtungen
Nennleistung
Max.
(um 80% Kapazität innerhalb
8 Stunden zu laden )
60 Ah
85 Ah
Impulse S 6 40 Ah
Impulse S 8 60 Ah
: - verpolsicher
- gesichert vor Überspannung
- temperaturgesichert
: 195 W bei Impulse S 6
270 W bei Impulse S 8.
: min. 80% (bei voller Belastung)
: 0 °C bis +40 °C
: H 70 x B 150 x T 200 mm
: II
: 1.3 kg
Wirkungsgrad
Umgebungstemperatur
Abmessungen Gehäuse
Schutzklasse
Gesamtgewicht
Transport und Lagerung
Umgebungstemperatur Lagerung : -15°C ... +50°C.
Relatives Luftfeuchtigkeit Maximum: 95 % (nicht kondensieren)
3. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Die Gebrauchsanweisungen und Hinweise gut durchlesen.
Explosionsgefahr !!
Vermeiden Sie Funkenbildung oder Feuer in direkter Umgebung der Batterie.
Während des Ladens muß die Batterie an einem gut gelüfteten Platz aufgestellt werden.
Der IMPULSE S enthält Teile wie Schalter und Relais, die Funken erzeugen können. Falls
das Laden in einer Garage oder einem ähnlichem Raum stattfindet, stellen Sie das
Ladegerät bitte so auf, daß Funkenbildung keine Gefahr darstellt.
Das Ladegerät niemals in demontiertem (offenen) Zustand benutzen. Dies kann bei
Kontakt mit spannungsführenden Teilen lebensgefährlich sein!
Anmerkung: Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien zu laden.
Niemals die Akku-Klemmen anfassen, wenn das Ladegerät in Betrieb ist.
Das Ladegerät nicht versetzen, wenn es im Betrieb ist.
Das Ladegerät nicht mit einer beschädigten Netzanschlussleitung oder einem Stecker
benutzen, oder wenn das Ladegerät selbst beschädigt ist.
Wenn sich herausstellt, daß ein Ersatz der Netzanschlussleitung erforderlich ist, muß der
Wechsel von der Kundendienstabteilung Ihres Lieferanten/Händlers ausgeführt werden.
Sollte das Ladegerät nicht richtig funktionieren, notieren Sie dann immer zuerst, welche
Fehlermeldung Sie feststellen. Anschließend den Stecker aus der Wandsteckdose ziehen,
bevor Sie die Kundendienstabteilung Ihres Lieferanten/Händlers anrufen.
10
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
Das Ladegerät niemals selbst demontieren und/oder reparieren.
Um eine zuverlässige und sichere Reparatur zu garantieren, empfehlen wir Ihnen, Ihr
Ladegerät von der Kundendienstabteilung Ihres Lieferanten/Händlers reparieren zu
lassen.
Das Ladegerät darf nicht von Kindern und solchen Personen benutzt werden, die mangels
an Erfahrung und notwendigem Wissen nicht in der Lage sind, das Gerät ordnungsgemäß
zu betreiben. Es ist zu prüfen, ob der Benutzer ausreichende physische, sensorische und
geistige Fähigkeiten zur Inbetriebnahme besitzt. Gegebenenfalls muß der Nutzer eine
Einweisung erhalten. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit das Ladegerät nicht als
Spielzeug verwendet wird.
Falls die Sicherheitsvorschriften sowie die Gebrauchsanweisung nicht befolgt werden,
kann “EXENDIS B.V.” keine Verantwortung für einen eventuellen Defekt übernehmen.
Auch kann in diesem Fall kein Anspruch auf eine eventuelle Garantie erhoben werden.
4. BATTERIE VORSCHRIFTEN
Erst nach einigen Ladezyklen und Gebrauchszyklen, erreichen neue Batterien die volle
Kapazität. Achten Sie darauf beim Gebrauch.
Nach jedem Gebrauch sollten die Batterien geladen werden.
Das Laden über Nacht ist möglich.
Erst wenn die grüne LED leuchtet, dürfen die Batterien vom Ladegerät getrennt werden.
Nur wenn es unvermeidbar ist, darf die Ladung unterbrochen werden (erst den Stecker
aus der Wandsteckdose ziehen und danach die Batterien abkoppeln). Beachten Sie, dass
in diesem Fall die Batterien nicht voll geladen sind.
Wenn die grüne LED leuchtet und die Batterien angeschlossen bleiben, werden sie in
optimalem Zustand gehalten.
Wenn die Batterien nicht oft benutzt werden, wird empfohlen, die Batterien mindestens
ein mal pro Monat zu laden (wegen der Selbstentladung der Batterien). Es ist auch
möglich die Batterien am Ladegerät angeschlossen zu lassen.
Obwohl das Ladegerät auch tief entladene Batterien laden kann, wird empfohlen die
Batterien nicht zu tief zu entladen. Damit wird die Lebensdauer der Batterien verkürzt.
Wenn die Tiefentladung trotzdem aufgetreten ist, wird empfohlen, die Batterien so schnell
wie möglich wieder aufzuladen, um den Batterieschaden zu beschränken.
Das Ladegerät ist nur auf einen Batterietyp und eine Batteriekapazität eingestellt. Wenn
eine andere Batterie an das Ladegerät angeschlossen wird, kann diese Batterie
beschädigt werden und/oder es können gefährliche Situationen auftreten. Wenn der
Batterietyp geändert wird, müssen Sie mit der Kundendienstabteilung Ihres
Lieferanten/Händlers in Verbindung treten, um das Ladegerät auf die korrekte Batterieart
und Batteriekapazität einzustellen. Beim Impulse 5 ist nur das Laden von Gelbatterien
möglich.
Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich an die Kundendienstabteilung Ihres
Lieferanten/Händlers.
Impulse S6-S8
11
EXENDIS B.V.
5. AUFSTELLEN DES LADEGERÄTS.
Achten Sie beim Aufstellen des Ladegeräts darauf, daß dieses von allen Seiten
ausreichend belüftet wird, wobei mindestens 10 cm Raum notwendig ist. Unter normalen
Umständen schaltet der eingebaute Lüfter beim Laden ein (nur beim Impulse S 8). Wenn
es nicht genügend Belüftung gibt oder die Temperatur zu hoch ist, reduziert das Ladegerät
den Strom, womit die Ladezeit verlängert. Sollte die Temperatur den Maximalwert
übersteigt, beendet das Ladegerät die Ladung.
Das Ladegerät mit dem Gehäuse aus Plastik kann als Tisch Model aufgestellt werden.
Während des Normalbetriebs wird das Gehäuse warm. Dieses ist normal.
6. ANSCHLUSSBEDINGUNGEN
6.1 Anschluß an das 1-Ph asennetz
Die 1-Phasen-Ladegeräte für eine Netzspannung von 230V - 50/60Hz sind mit einer 1,9
Meter langen Netzanschlussleitung mit Stecker ausgerüstet.
BEACHTEN SIE: Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit der Betriebsspannung für
das Ladegerät übereinstimmt.
Der Netzstecker muß an eine Wandsteckdose angeschlossen werden.
6.2 Anschluß der Ladekab el
Die Ladegeräte sind an dem Ausgang (sekundär) mit einem 2 Meter langen,
3-adrigen Ladekabel versehen. Da das Ladegerät Kabelverluste berücksichtigt, darf
dieses Kabel nicht ohne Anpassung von dem Händler/Lieferanten durch ein Kabel mit
einer anderen Länge oder einem anderem Durchschnitt ersetzt werden. Einkürzen des
Kabels ist daher nicht erlaubt !
Figure 1 XLR-Ladestecker
Das Ladekabel kann mit einem XLR-Ladestecker geliefert werden, wobei Stift 1 des XLRLadesteckers mit Plus (+) und Stift 2 mit Minus (-) und Stift 3 mit Drive Inhibit (nicht fahren)
Signal belegt sind (es sei denn, dies wurde von Ihrem Lieferanten/Händler geändert).
Falls das Ladekabel ohne Ladestecker geliefert wird, sollte dieser zur Batterie mitgeliefert
werden. Achten Sie bei der Montage dieses Steckers auf die Polarität.
Das Plus der Batterie kommt an das Plus des Ladegeräts und das Minus der Batterie
kommt an das Minus des Ladegeräts. Falls die Batterie umgepolt angeschlossen wird,
fängt das Ladegerät nicht an zu Laden und es zeigt auch keine Fehlermeldung.
7. INBETRIEBNAHME DES LADEGERÄTS
•
•
•
12
Das Ladegerät kann nun angeschlossen werden.
Zuerst müssen Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.
Das Ladegerät schaltet sich nach Aufleuchten einer LED-Kombination in den ‘STANDBY’-Zustand. Beide LED’s (gelb und grün) leuchten auf.
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
•
•
•
Anschließend können Sie die Batterie anschließen, und das Laden beginnt
automatisch. Nur die gelbe LED leuchtet jetzt. Bei tief entladenen Batterien wird die
Batterie zuerst mit einem kleinen Strom geladen (Vorladen). Danach wird die Batterie
mit dem Nennstrom geladen (Hauptladen). Schließlich wird die Batterie mit einem
abfallenden Strom geladen (Nachladen). Die Ströme hängen von der justierten
Batterieart ab.
Wenn die gelbe LED erlöscht, und die grüne LED leuchtet, ist die Batterie voll und
kann abgekoppelt werden. Wenn die Batterie nicht getrennt wird, wird die Batterie
mittels eines sehr niedrigen Stroms in optimalem Zustand gehalten.
Nachdem die Batterie abgekoppelt wird, ist es möglich, den Stecker in der
Wandsteckdose zu lassen. Die gelbe und grüne LED leuchten dann.
8. ANZEIGEN
Gelbe LED
Grüne LED
Ladegerät ausgeschaltet (Netzstecker
nicht angeschlossen)
Ladegerät gerade angeschaltet und
zeigt die eingestellte Ladekennlinie
Stand-by
Laden
Voll
Fehler
=Aus
=Ein
=Blinken
9. FEHLERMELDUNGSANZEIGEN
Für den Fall, daß das Ladegerät nicht (mehr) funktioniert, kann es wieder gestartet
werden, indem der Stecker aus der Steckdose gezogen und wieder eingesteckt wird. Sie
müssen jedoch zuerst anhand der Fehlermeldungsanzeige die Anleitungen
nachstehender Paragraphen befolgen.
9.1 Keine einzige LED leu chtet
• Es ist keine Netzspannung vorhanden.
Kontrollieren Sie zuerst, ob der Stecker eingesteckt ist. Wenn der Stecker korrekt in der
Steckdose angebracht ist, muß sichergestellt sein, dass die Netzspannung zur Verfügung
steht. Kontrollieren Sie die Sicherungen in Ihrem Zählerschrank. Im Zweifelsfall sollten Sie
Ihren Installateur zu Rate ziehen.
9.2 Beide LED’s leuchten
Wenn keine Batterie angeschlossen ist, ist dies der ‘stand-by’ Zustand und keine
Fehlersituation.
Wenn eine Batterie angeschlossen ist, kann eine der folgenden Fehlersituationen
aufgetreten sein:
• Es ist keine Batteriespannung vorhanden.
Impulse S6-S8
13
EXENDIS B.V.
Kontrollieren Sie, ob die Batterie an das Ladegerät angeschlossen ist. Wenn diese nicht
angeschlossen ist, Verbindung herstellen und den Ladeprozeß erneut starten.
• Die angeschlossene Polarität der Batterie an dem Ladegerät ist nicht richtig.
Kontrollieren Sie, ob die Polarität des Ladegeräts mit der Polarität der Batterie
übereinstimmt. Wenn die Batterie richtig angeschlossen ist und das Gerät nicht lädt,
müssen Sie sich an Ihren Lieferanten/Händler wenden.
9.3 Nur der grüne LED bli nkt
Wenn der gelbe LED leuchtet und der grüne LED (langsam) blinkt (während hörbar
schalten des Relais), meint es, daß das Ladegerät anfangt zu laden und dann sieht, daß
die Spannung sehr schnell steigt und deshalb aufhört zu laden und dann wieder anfangt
zu laden. Das bedeutet meistens, daß die Batterie abgenutzt ist und ersetzt werden muß.
9.4 Die gelbe und grüne L ED blinken.
Bei einer Fehlersituation blinken beide LED’s einige Male, gefolgt von einer Sekunde
Pause. Diese Zahl gibt an, welche Fehler aufgetreten sind.
Blinkzahl der LED’s
Fehler Beschreibung
Lösung
gefolgt von einer
kurze Pause
4
Temperatur zu niedrig oder Hardware Fehler 1)
5
Temperatur zu hoch
2)
1, 2, 3, 6, 7, 8
Anderes Problem
3)
Lösungscode:
1) Bringen Sie das Ladegerät in einen Raum mit Temperaturen von mindestens 0 °C und
starten Sie den Ladeprozess erneut. Wenn die Temperatur höher ist als 0 °C und der
Fehler sich wiederholt, rufen Sie die Kundendienstabteilung Ihres Lieferanten/Händlers
an.
2) Lassen Sie das Ladegerät einige Zeit abkühlen und starten Sie den Ladeprozess
erneut. Wenn die Fehler sich wiederholt, rufen Sie die Kundendienstabteilung Ihres
Lieferanten/Händlers an.
3) Rufen Sie die Kundendienstabteilung Ihres Lieferanten/Händlers an.
10. REINIGUNG UND WARTUNG
Das Ladegerät und die Kabel können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Das Ladegerät ist wartungsfrei.
11. KUNDENDIENSTKONTAKT
Bei einer Meldung an die Kundendienstabteilung Ihres Lieferanten/Händlers, sollten Sie
folgende Angaben machen können:
a) Typ des Ladegeräts (IMPULSE S 6 / 8)
b) Welche LED’s leuchten auf und welche nicht?
c) Wann haben Sie die Fehlermeldung festgestellt?
d) Wann wurde das Ladegerät in Betrieb genommen?
14
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
BRUGSANVISNING BATTERILADER Impulse S 6 / 8
Denne brugsanvisning hører til batteriladeren IMPULSE S fra EXENDIS B.V. med en
mærkestrøm på 6 eller 8 A.IMPULSE S kan oplade gel batterier med 24 V. IMPULSE S er
en fuldautomatisk, computerstyret og beskyttet lader. Endvidere er IMPULSE S en
konstruktion med dobbelt isolering. Før IMPULSE S tages i brug, anbefaler vi, at man
omhyggeligt gennemlæser denne brugsanvisning og gennemlæser og følger
Sikkerhedsinstruktionerne (Kapitel 2).
1. SYMBOLER
Der bruges følgende symboler.
Et udråbstegn i en trekant betyder vigtige instruktioner i denne
brugsanvisning, som under alle omstændigheder skal følges.
Læs brugsanvisningen.
Dobbelt isoleret
Dette symbol sidder på apparater, der indeholder farlige stoffer. Disse
apparater må ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald. Disse apparater kan man gratis aflevere på den
lokale kommunes genbrugsplads. På den måde overholder man
lovkrav og yder et bidrag til beskyttelse af miljøet!
Dette apparat er CE-godkendt og er dermed i overensstemmelse med
EMC-direktiv 2004/108/EG og lavspændingsdirektiv 2006/95/EG.
GS-symbolet (Geprüfte Sicherheit) er en tysk certificering, som angiver, at
apparatet er i overensstemmelse med "Gerätesicherheitsgezetz" (lov om
udstyrs sikkerhed).
2. KONSTRUKTION / SPECIFIKATIONER
Primær spænding
Sekundær nominel spænding
Sekundær maksimal spænding
Sekundær strøm
Type batteri
Batteriets kapacitet
Impulse S6-S8
: 230 Vac - 50/60 Hz - 1-fase
: 24 Vdc
: 35 Vdc
: kan indstilles af leverandør/forhandler
max. 6 A (Impulse S 6)
max. 8 A (Impulse S 8)
: Gel
:
Min.
Max. (for at kunne oplade
15
EXENDIS B.V.
Beskyttelsesforanstaltninger
Indgangseffekt
80% kapacitet i løbet af 8
timer)
Impulse S 6 40 Ah 60 Ah
Impulse S 8 60 Ah 85 Ah
: - beskyttet mod omvendt polaritet
- beskyttet mod overspænding
- beskyttet mod høje temperaturer
: 195 W (Impulse S 6)
270 W (Impulse S 8)
: min. 80% (ved fuld belastning)
: 0°C til +40°C
: H x B x D: 70 mm x 150 mm x 200 mm
: II
: 1,3 kg
Effektivitet
Omgivende temperatur
Mål
Sikkerhedsklasse
Samlet vægt
Transport og opmagasinering
Omgivende temperatur ved opmagasinering : -15°C … +50°C.
Maksimal luftfugtighed
: 95% (ikke kondenserende)
3. SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Brugsanvisningen og sikkerhedsforskrifterne skal gennemlæses omhyggeligt.
Eksplosionsfare! Undgå gnistdannelse eller åben ild i umiddelbar nærhed af batteriet.
Under opladningen skal batteriet anbringes i et godt ventileret rum.
IMPULSE S indeholder dele som f.eks. afbrydere og relæer, som kan frembringe gnister.
Hvis opladningen sker i en garage eller et lignende rum, skal laderen anbringes således,
at gnistdannelse ikke kan forårsage farlige situationer.
Laderen må aldrig bruges, hvis den er demonteret (åben). Det kan være livsfarligt, hvis
spændingsførende dele berøres!
Bemærk: Man må aldrig forsøge at oplade batterier, der ikke er beregnet til opladning.
Man må aldrig berøre batteriklemmerne, hvis laderen er ved at oplade.
Laderen må aldrig flyttes, hvis den er ved at oplade.
Laderen må ikke bruges, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis selve laderen
er beskadiget. Hvis ledningen skal udskiftes, skal det gøres af
leverandørens/forhandlerens serviceafdeling.
Hvis laderen ikke fungerer korrekt, skal man først notere sig, hvilken fejl der er tale om,
derefter skal stikket tages ud af stikkontakten, før der ringes til
leverandørens/forhandlerens serviceafdeling.
Man må aldrig selv demontere og/eller reparere laderen. Med henblik på pålidelig og
sikker reparation anbefaler vi udtrykkeligt, at laderen repareres af
leverandørens/forhandlerens serviceafdeling
Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusiv børn) med reducerede fysiske,
sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, med mindre de er
16
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
under opsyn eller vejledning vedrørende brug af apparatet af en person, som er ansvarlig
for deres sikkerhed.
Hvis disse sikkerhedsforskrifter og brugsanvisningen ikke følges, bærer EXENDIS B.V.
ikke ansvaret for eventuelle defekter. Endvidere kan der i så tilfælde ikke gøres eventuelle
garantikrav gældende.
4. FORSKRIFTER VEDRØRENDE BATTERIER
Først efter flere ladecykluser når nye batterier op på den fulde kapacitet. Det skal man
være opmærksom på den første tur.
Efter hver tur kan batterierne oplades.
Man må også gerne oplade om natten.
Batterierne må først kobles fra laderen, når det grønne LED lyser. Kun hvis det er
nødvendigt, må battericyklusen afbrydes (først tages stikket ud af stikkontakten, og
derefter tages ladekablerne af). Man skal så være opmærksom på, at batterierne ikke er
fuldt opladet, således at der ikke kan køres længere afstande.
Hvis det grønne LED lyser, og batterierne vedbliver med at være tilkoblet, holdes
batterierne optimalt opladede.
Hvis de ikke bruges så tit, anbefales det at oplade batterierne mindst en gang om
måneden (fordi de af sig selv kan aflades). Man kan også lade batterierne være tilkoblet
laderen hele tiden.
Selvom laderen kan oplade næsten flade batterier, anbefales det, at batterierne ikke
aflades alt for meget, fordi det reducerer batteriernes levetid. Skulle det alligevel ske,
anbefales det at oplade batterierne igen hurtigst muligt, så batterierne beskadiges mindst
muligt.
Laderen er kun indstilles til én batteritype og -kapacitet. Hvis et andet batteri tilsluttes
laderen, kan dette batteri blive beskadiget, og/eller der kan opstå farlige situationer. Så
hvis der skiftes batterier, skal man derfor kontakte leverandøren/forhandleren, så laderen
kan blive indstillet på den rigtige batteritype og –kapacitet.
Hvis man har spørgsmål, bedes man kontakte leverandøren/forhandleren.
5. OPSTILLING AF LADEREN
Laderen skal stå, så der er tilstrækkelig ventilation omkring den, dvs. der skal være mindst
10 cm fri afstand omkring hele laderen. Under normale forhold, vil den indbyggede
ventilator blive aktiveret, når der oplades (kun Impulse S 8). Hvis der ikke er tilstrækkelig
ventilation, eller hvis temperaturen bliver for høj, reducerer laderen udgangsstrømmen
(således at opladningen varer længere), og hvis temperaturen kommer over en
maksimumværdi, holder laderen op med at oplade.
Kabinettet er af plastic og egnet som bordmodel.
Under normal drift bliver huset varmt. Det er normalt.
Impulse S6-S8
17
EXENDIS B.V.
6. TILSLUTNINGSBETINGELSER
6.1 Tilslutning til 1-faset l ysnet.
Laderen er beregnet til en netspænding på 230 V - 50/60 Hz, og den har en ca. 1,9 meter
lang ledning med stik.
BEMÆRK: Kontroller, at netspændingen svarer til den spænding, laderen er beregnet til.
Stikket stal sættes i en vægstikkontakt.
6.2 Tilslutning af ladekabl er
På udgangssiden (sekundær) er der på laderen et 2 meter langt ladekabel med 3 ledere.
Fordi laderen tager højde for kabel-tab, må dette kabel ikke udskiftes med et kabel med en
anden længde og/eller et andet tværsnit, uden at det bliver tjekket og tilpasset af
leverandøren/forhandleren. Kablet må altså ikke afkortes!
Figur 1 XLR-ladestik
Ladekablet kan leveres med et XLR-ladestik, hvor ben 1 på NC MX-ladestikket er
pluspolen (+), ben 2 er minuspolen (-), og ben 3 er “drive inhibit” (ikke køre) signalet
(medmindre det er blevet ændret af leverandøren/forhandleren).
Hvis der ikke er ladestik på ladekablet, skal det leveres sammen med batteriet. Ved
montage af stikket skal man være opmærksom på polariteten.
Plus på batteriet skal forbindes til plus på laderen, og minus på batteriet skal forbindes til
minus på laderen. Hvis batteriet tilsluttes laderen med omvendt polaritet, begynder laderen
ikke at lade, og der vises heller ingen fejlmelding.
7. IBRUGTAGNING AF LADEREN
•
•
•
•
•
•
18
Nu kan laderen tilsluttes.
Først skal stikket sættes i en stikkontakt.
Når en LED-kombination blinker, kommer laderen i ‘STAND-BY’. Begge LED’er (gul og
grøn) lyser.
Derefter kan batteriet tilsluttes, og opladningen starter automatisk. Nu lyser kun det
gule LED. Er batteriet meget afladet, begyndes der med en lav strømstyrke
(forladning). Derefter oplades der med den nominelle strømstyrke (hovedopladning). Til
sidst oplades der med aftagende strømstyrke (efterladning). Størrelsen af
strømstyrkerne afhænger af den indstillede batteritype.
Når det gule LED slukkes, og det grønne tændes, er batteriet fuldt opladet og kan
frakobles laderen. Hvis batteriet ikke frakobles, holdes det fuldt opladet med en meget
lille strømstyrke.
Når batteriet er blevet frakoblet, må man gerne lade stikket blive siddende i
vægstikkontakten. Det gule og det grønne LED lyser.
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
8. INDIKATIONER
Gul LED
Grøn LED
Lader slukket (stik ikke sat i stikkontakt)
Lader lige tændt og viser den indstillede
ladekarakteristik
Stand-by
Opladning
Fuld
Fejl
=Slukket
=Tændt
=Blinker
9. FEJLMELDINGER
Hvis laderen ikke (længere) funktionerer, kan den startes igen ved at tage netstikket ud af
stikkontakten og sætte det i igen. Ved hjælp af fejlmeldingerne skal man dog først gøre,
som beskrevet i de efterfølgende afsnit.
9.1 Ingen af LED’erne er t ændt
• Der er ingen netspænding.
Kontroller først, om stikket er sat i en vægstikkontakt. Hvis det er sat i, skal man
kontrollere, om der er spænding på stikkontakten.
Hvis der ikke er netspænding, skal man kontrollere sikringerne i
målerskabet eller kontakte en el-installatør.
9.2 Begge LED’er er tænd t
Hvis der ikke er tilsluttet et batteri, er laderen i stand-by, og det er ikke en fejl.
Hvis der er tilsluttet et batteri, kan der være tale om en af følgende fejlsituationer:
• Der er ingen batterispænding. Kontroller, om batteriet er korrekt tilsluttet laderen. Hvis
det ikke er tilsluttet laderen, skal det gøres, og ladeprocessen startes igen.
• Det til laderen tilsluttede batteris polaritet er ikke korrekt. Kontroller, om laderens
polaritet svarer til batteriets polaritet. Hvis det er tilsluttet korrekt, skal man kontakte
leverandøren/forhandleren.
9.3 Det gule og det grønn e LED blinker.
I tilfælde af en fejl, blinker begge LED’er et antal gange, efterfulgt af et sekunds pause.
Dette antal angiver, hvilken fejl der er tale om.
Antal gange, LED’erne
blinker, efterfulgt af en
kort pause
4
Impulse S6-S8
Fejl
Afhjælpning
Temperaturen er for lav, eller
1)
19
EXENDIS B.V.
der er et problem i hardwaren
Temperaturen er for høj
Andet problem
5
2)
1, 2, 3, 6, 7, 8
3)
Koder for afhjælpning:
1) Anbring laderen i et rum med en temperatur på over 0°C og start ladeprocessen igen.
Hvis temperaturen er over 0°C, og fejlen opstår igen, skal man kontakte
leverandøren/forhandleren.
2) Lad laderen afkøle et stykke tid og start ladeprocessen igen. Hvis fejlen opstår igen,
skal man kontakte leverandøren/forhandleren.
3) Kontakt leverandøren/forhandleren.
10. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Laderen og ledningerne kan rengøres med en fugtig klud. Brug ikke aggressive
rengøringsmidler. Laderen er vedligeholdelsesfri.
11. KONTAKT TIL SERVICEAFDELINGEN
Hvis man vil kontakte leverandørens/forhandlerens serviceafdeling, skal man altid oplyse
følgende:
a) Type lader (IMPULSE S 6 / 8)
b) Hvilke LED’er er tændt, og hvilke er ikke tændt?
c) Hvornår blev fejlmeldingen konstateret?
d) Hvornår er laderen blevet taget i brug?
20
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
MANUAL DE INSTRUCCIONES CARGADOR DE BATERÍA
Impulse S 6 / 8
Este manual de instrucciones se suministra con el cargador IMPULSE S de EXENDIS
B.V. con una corriente nominal 6 u 8 A. El cargador IMPULSE S puede recargar baterías
de gel de 24 V. IMPULSE S es un cargador totalmente automático, controlado y protegido
por ordenador. Además el diseño IMPULSE S es con doble aislante. Le recomendamos
que lea detenidamente este manual de instrucciones y las instrucciones de seguridad
(capítulo 2) antes de empezar a utilizar el cargador IMPULSE S.
1. SÍMBOLOS
Los símbolos utilizados se muestran a continuación.
Un triángulo con un signo de exclamación indica información importante
que se debe seguir estrictamente.
Lea el manual de instrucciones.
Doble aislante
Todo aparato que contenga substancias peligrosas lleva este símbolo.
Este símbolo también indica que está prohibido desechar el aparato con
la basura doméstica. Estos aparatos pueden ser llevados sin incurrir
costes a un punto de recolección en su propia región. ¡De esta manera
usted cumple con lo que prescribe la ley y ayuda a proteger al
medio ambiente!
Este aparato ha sido sometido a pruebas conforme a las normas CE y
cumple con la Directiva de Compatibilidad Electromagnética
2004/108/EG y la Directiva de baja tensión 2006/95/EG.
El símbolo GS (Geprüfte Sicherheit, seguridad probada) es una marca
de certificación alemana que indica que el aparato cumple con la ley
relacionada a la seguridad de aparatos (Gerätesicherheitsgesetz, ley de
seguridad para aparatos).
2. DISEÑO/ESPECIFICACIONES
Tensión primaria
Tensión nominal secundaria
Tensión secundaria máxima
Corriente secundaria
Tipo de batería
Impulse S6-S8
: 230 V CA - 50/60 Hz - monofásico
: 24 Vdc
: 35 Vdc
: asignada por el proveedor
máx. 6 A para el cargador Impulse S 6
máx. 8 A para el cargador Impulse S 8
: gel
21
EXENDIS B.V.
Capacidad de la batería
:
Mín.
Dispositivos de protección
Potencia de entrada
Máx.
(para recargar el 80% de la
capacidad en 8 horas)
Impulse S 6 40 Ah
60 Ah
Impulse S 8 60 Ah
85 Ah
: - Protegido contra polaridad inversa.
- Protegido contra sobretensión.
- Protegido contra sobrecalentamiento.
: 195 W con Impulse S 6
270 W con Impulse S 8
: mín. 80% (con carga completa)
: 0 °C a +40 °C
: 70 x 150 x 200 mm (alturaxanchuraxprofundidad)
: II
: 1,3 Kg.
Eficiencia
Temperatura ambiente
Dimensiones
Clase de seguridad
Peso total
Transporte y almacenaje
Almacenar a temperatura ambiente: -15 °C … +50 °C.
Humedad relativa máxima
: 95 % (sin condensación)
3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Lea detenidamente el manual y las instrucciones de seguridad.
¡Peligro de explosión! Evite las chispas y el fuego en el entorno de la batería.
Coloque la batería en un lugar bien ventilado durante la recarga.
El cargador IMPULSE S contiene piezas como interruptores y relés que pueden producir
chispas. Si la recarga tiene lugar en un garaje o similar, coloque el cargador de tal manera
que las chispas no causen ningún peligro.
No utilice nunca el cargador desmontado (abierto). ¡Puede poner en peligro su vida si se
toca cualquier pieza por donde pasa la corriente!
Nota: Nunca intente recargar una batería no recargable.
No toque nunca las sujeciones de la batería cuando el cargador esté operativo.
No mueva nunca el cargador cuando esté operativo.
No utilice el cargador con un cable o enchufe defectuoso o si el propio cargador está
estropeado. Si necesita sustituir el cable de alimentación, póngase en contacto con el
servicio técnico de su proveedor.
Si el cargador no funciona correctamente; primero anote el error que se produce, segundo
quite el enchufe de la toma de corriente y por último póngase en contacto con su
proveedor.
No intente nunca desmontar o reparar el cargador. Para asegurarse de que las
reparaciones son fiables y seguras le recomendamos encarecidamente que todas las
reparaciones las lleve a cabo el servicio técnico de su proveedor.
22
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
Este dispositivo no está previsto para el uso por las personas (incluyéndose los niños) con
capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o las que tengan una falta de
experiencia o conocimiento a menos que sean supervisadas o instruidas respecto al uso
del dispositivo por una persona responsable de su seguridad.
Si ignora estas instrucciones de seguridad, así como el manual de instrucciones,
EXENDIS B.V. no se hará responsable de ningún fallo, además no podrá reclamar la
garantía.
4. INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA
Sólo después de varias recargas y uso, dispondrán las baterías nuevas de toda su
capacidad. Téngalo en cuenta para su primer viaje.
Se pueden recargar las baterías después de cada viaje.
Se pueden recargar durante la noche.
En el momento en el que el LED verde se encienda, se pueden desconectar las baterías
del cargador. Sólo si es totalmente necesario, se puede interrumpir el ciclo de recarga
(desconecte primero el cable de la red de suministro, después el cable de carga). En este
caso tenga en cuenta que las baterías no están totalmente cargadas y que no podrá ir
muy lejos.
Si el LED verde se enciende y no se desconectan las baterías, éstas se mantendrán en
un estado de carga óptimo.
Si las baterías no se usan a menudo, se recomienda cargarlas al menos una vez al mes
(debido a la autodescarga de las baterías). También se puede dejar las baterías
conectadas permanentemente al cargador.
Aunque el cargador puede recargar baterías totalmente descargadas, se recomienda no
agotar las baterías del todo, porque esto acorta la vida de la batería. Sin embargo, si
esto ocurriera, se recomienda cargar las baterías tan pronto como sea posible para
minimizar los daños.
El cargador ha sido ajustado para un único tipo y capacidad de batería. Si se conecta
cualquier otra batería al cargador, se puede dañar dicha batería y puede ocasionar
situaciones de peligro. Por lo tanto si cambia de baterías, póngase en contacto con su
proveedor para ajustar el cargador al tipo y capacidad de batería correctos.
Póngase en contacto con su proveedor si tiene cualquier duda.
5. INSTALACIÓN DEL CARGADOR
Al colocar el cargador compruebe que haya suficiente ventilación en la zona. Necesita un
hueco de por lo menos 10 centímetros. Al utilizarlo en situaciones normales, el ventilador
incorporado se activará durante la recarga (sólo en Impulse S 8). Si no hay suficiente
ventilación o la temperatura es alta, el cargador reducirá la corriente de salida
(incrementando el tiempo de recarga). Si la temperatura sobrepasa un valor máximo, el
cargador dejará de funcionar.
La carcasa está hecha de plástico y es un mueble de mesa.
Durante el funcionamiento la cubierta protectora se calienta. Esto es normal.
Impulse S6-S8
23
EXENDIS B.V.
6. CONDICIONES DE CONEXIÓN
6.1 Conexión a una red m onofásica
El cargador es adecuado para una corriente de la red de suministro de 230 V - 50/60 Hz,
monofásico y dispone de un cable de alimentación de 1,9 metros con enchufe.
NOTA: Compruebe si la corriente de la red de suministro es la correcta para el cargador.
El enchufe debe enchufarse en una toma de corriente de pared.
6.2 Conexión de los cable s de carga
En el extremo de salida (secundario) el cargador dispone de un cable de carga de 3
conductores de 2 metros. No reemplace el cable por otro de otra longitud o diámetro sin
que su proveedor lo adapte, dada la atenuación del cable. ¡No se permite acortar el cable!
Figura 1 Conector de carga XLR
El cable de carga se suministra junto con un conector de carga XLR donde la clavija 1 del
conector XLR es el polo positivo (+), la clavija 2 es el polo negativo (-) y la clavija 3 es el
inhibidor de señal (al menos que su proveedor lo haya modificado).
Si el cable de carga no tiene enchufe, este deberá ser suministrado con la batería. Al
montar este enchufe debe fijarse en la polaridad.
El lado positivo de la batería debe conectarse al lado positivo del cargador y el negativo al
negativo. Si conecta la batería al cargador con la polaridad inversa, el cargador no
empezará a cargar y no mostrará ninguna advertencia de error.
7. PONER EL CARGADOR EN FUNCIONAMIENTO
•
•
•
•
•
•
24
El cargador está listo para ser conectado.
Coloque primero el enchufe en la toma de corriente de la pared.
El cargador entra en modo “EN ESPERA” después de encenderse los LED. Ambos
LED (amarillo y verde) se encienden.
A continuación puede conectar la batería y la recarga se iniciará automáticamente. Se
encenderá sólo el LED amarillo. Las baterías totalmente descargadas se empiezan a
recargar con una carga reducida (precarga). Después la batería se recarga con
corriente nominal (recarga principal). Por último la batería se carga con una carga
reducida (postcarga). La magnitud de estas cargas depende del tipo de batería para la
cual se ha ajustado el cargador.
Cuando el LED amarillo se apaga y se enciende el LED verde, la batería está
totalmente cargada y puede ser desconectada. Si no desconecta la batería, ésta se
mantendrá en un estado de carga óptimo gracias a una corriente muy baja.
Al desconectar la batería, se puede dejar el enchufe en la toma de corriente de pared.
Se encenderán los LED amarillo y verde.
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
8. INDICACIONES
LED amarillo
LED verde
Cargador desconectado (no conectado
a la red de suministro)
Cargador recién conectado y
mostrando las características de carga
En espera
Cargando
Carga completa
Fallo
= Desactivado
= Activado
= Parpadeando
9. INDICADORES DE FALLOS
Si el cargador no funciona, reinície el cargador quitando el cable de la toma de corriente
de pared y volviendo a enchufarlo. Sin embargo, debería leer primero las siguientes
indicaciones.
9.1 No se enciende ningú n LED
• No hay corriente en la red de suministro.
Compruebe que el enchufe está bien ajustado a la toma de corriente de pared. Si está
bien enchufado compruebe que haya corriente en dicha toma. Si no hay corriente,
compruebe los fusibles de seguridad en el cuadro de mandos o llame a un técnico.
9.2 Ambos LED se encien den
Si la batería no está conectada, el cargador se encuentra en el modo de espera y no hay
ningún problema o fallo.
Sin embargo, si la batería se encuentra conectada, ambos LED pueden estar encendidos
por una de las siguientes razones:
• No hay corriente en la batería.
Compruebe que la batería está conectada correctamente al cargador. Si no está
conectada, deberá restablecer la conexión y reiniciar el proceso de carga.
La polaridad de la batería conectada al cargador no es la correcta.
Compruebe si la polaridad del cargador corresponde a la de la batería. Si está conectada
correctamente, consulte a su proveedor.
9.3 Los LED amarillo y ve rde parpadean
En caso de fallo, ambos LED parpadean varias veces seguido por una pausa de un
segundo.
Impulse S6-S8
25
EXENDIS B.V.
La cantidad de veces que parpadean los LED indica el fallo que ha ocurrido.
Número de veces que el Descripción del fallo
Solución
LED parpadea seguido
de una pausa de un
segundo
4
Temperatura demasiado baja o un 1)
problema de hardware
5
Temperatura demasiado alta
2)
1, 2, 3, 6, 7, 8
Otro problema
3)
Códigos de las soluciones:
1) Cambie el cargador a una habitación con una temperatura superior a 0 ºC y reinicie el
proceso de carga. Si la temperatura es superior a 0 °C y el fallo se repite, póngase en
contacto con su proveedor.
2) Permita que el cargador se enfríe durante algún tiempo y repita el proceso de carga. Si
el fallo se repite, póngase en contacto con su proveedor.
3) Póngase en contacto con su proveedor.
10. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
El cargador y los cables pueden ser limpiados con un paño húmedo. No utilice productos
de limpieza agresivos.
El cargador no necesita mantenimiento.
11. INFORMACIÓN PARA EL SERVICIO TÉCNICO
Al ponerse en contacto con el servicio técnico de su proveedor tenga a mano la siguiente
información:
a) Tipo de cargador (IMPULSE S 6 / 8)
b) ¿Cuáles LED se encienden y cuáles no?
c) ¿Cuándo ocurrió el fallo?
d) ¿Cuándo se ha puesto al cargador en funcionamiento?
26
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
MODE D’EMPLOI CHARGEUR DE BATTERIE Impulse S 6 / 8
Avec le présent équipement, nous vous offrons une publication de EXENDIS B.V.
L’ IMPULSE S est un chargeur pouvant servir au chargement de batteries à gel de 24 V.
L’ IMPULSE S est un chargeur entièrement automatique dont la commande et le contrôle
sont informatiques. Au niveau de la sécurité, L’ IMPULSE S est équipé d’une double
isolation.
Avant de mettre L’ IMPULSE S en service, veuillez d’abord lire attentivement le présent
mode d’emploi et les prescriptions de sécurité (chapitre 2).
1. SYMBOLES
Nous donnons ci-dessous les symboles utilisés.
Dans ce mode d’emploi, un point d’exclamation placé dans un triangle
signale les informations importantes à respecter impérativement.
Lire le mode d’emploi.
Double isolation
Les appareils qui contiennent des substances toxiques sont caractérisés
par les symboles ci-contre, qui indiquent l'interdiction de les jeter dans les
ordures ménagères. Vous pouvez rapporter gratuitement ces appareils
aux centres de récupération de votre commune ou au fournisseur du
appareil. Vous respectez ainsi les obligations légales et contribuez à la
protection de l’environnement !
Cet appareil est agréé CE et satisfait ainsi aux directives relatives à la
compatibilité électromagnétique 2004/108/EG et aux appareils basse
tension 2006/95/EG.
Le GS-symbole (Geprüfte Sicherheit) est une marque de garantie
allemande, indiquant, que l'appareil satisfait l'"Gerätesicherheitsgezetz"
(loi pour la sûreté des apparatuss).
2. SPECIFICATIONS DE L’EQUIPEMENT
Tension primaire
Tension secondaire nominal
Tension secondaire maximal
Courant secondaire
Impulse S6-S8
: 230 Vac - 50/60 Hz - monophasé
: 24 Vdc
: 35 Vdc
: Réglable par le fournisseur/concessionnaire
6 A max. (Impulse S 6)
8 A max. (Impulse S 8)
27
EXENDIS B.V.
Type de batterie
Capacité de batterie
Plomb-acide: Gel
:
Min.
Protections
Puissance nominale
Max.
(pour charger 80% du
capacité pendant 8
heures)
Impulse S 6 40 Ah
60 Ah
Impulse S 8 60 Ah
85 Ah
: - contre l’inversion de pôles
- contre la surtension
- contre la température excessive
: 195 W (Impulse S 6)
270 W (Impulse S 8)
: 80% min. (près charge max.)
: 0 °C à +40 °C
: H 70 x L 150 x P 200 mm
: II
: 1.3 kg
Rendement
Température ambiante
Dimensions boîtier
Classe de protection
Poids total
Transport et stockage
Ambiant de la température stockage: -15°C ... +50°C.
Maximum relatif d'humidité d'air : 95 % (non condensation)
3. PRESCRIPTIONS DE SECURITE
Lire attentivement les modes d’emploi et les instructions.
Danger d’explosion! Eviter toute étincelle ou feu ouvert à proximité immédiate de la
batterie
Pendant le chargement, toujours disposer la batterie dans un espace bien ventilé.
L’ IMPULSE S contient des pièces telles que contacteurs et relais pouvant produire des
étincelles. Au cas où le chargement a lieu dans un garage ou un endroit similaire, disposer
le chargeur dans une position telle que la formation d’étincelles n’entraîne aucun danger.
Ne jamais utiliser le chargeur à l’état démonté (ouvert). Une telle situation peut être fort
dangereuse au cas où on entrerait en contact avec des conducteurs de tension!
Remarque: Ne jamais essayer de recharger des batteries non rechargeables.
Ne jamais toucher aux pôles de batterie lorsque le chargeur est en service.
Ne jamais déplacer le chargeur lorsqu’il est en service.
Ne jamais utiliser le chargeur avec un cordon secteur ou une fiche endommagés, ni le
chargeur s’il est lui-même endommagé. Si le remplacement du cordon secteur s’impose,
vous devez vous adresser au département après-vente de votre
fournisseur/concessionnaire.
Au cas où le chargeur ne fonctionne pas adéquatement, déterminer l’erreur constatée,
débrancher la fiche de la prise secteur et appeler le département après-vente de votre
fournisseur/concessionnaire.
28
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
Ne jamais démonter ni réparer soi-même le chargeur. Pour s’assurer d’une réparation
fiable et correcte, nous vous recommandons de faire réparer votre chargeur par le
département après-vente de votre fournisseur/concessionnaire.
Le chargeur ne peut pas être employé par des enfants ou par les personnes, qui ne sont
pas compétentes pour l'employer.
Au cas où on ne respecte pas les présentes prescriptions de sécurité ni les termes du
mode d’emploi, EXENDIS B.V. déclinent toute responsabilité quant à une défectuosité
éventuelle. De plus, dans ce cas, on ne peut jamais faire appel à une garantie éventuelle.
4. PRESCRIPTIONS DE BATTERIE
Nouvelles batteries complétant la capacité après quelques chargements. Faites attention à
ceci pendant l’emploi.
Après chaque emploi les batteries peuvent être chargées.
Charger pendant la nuit est possible.
Quand la diode LED verte est allumée, les batteries peuvent être déconnectée du
chargeur. Seulement quand c’est très urgent, le chargement peut être interrompu
(premièrement retirer la prise de réseau et ensuite déconnecter les batteries). Considérez
que les batteries ne sont pas chargées pleinement dans ce cas.
Quand la diode LED verte est allumée, et vous ne déconnectez pas les batteries, le
chargeur maintenait les batteries en bon état.
Si les batteries ne sont pas souvent utilisées, on recommande de charger les batteries au
moins une fois par mois (à cause de l'autodéchargement des batteries). Les batteries
peuvent rester attachées au chargeur.
Bien que le chargeur puisse aussi charger des batteries déchargées profondément , il ne
faut pas décharger trop profondément les batteries. De cette façon, la durée de vie des
batteries se raccourcit. Si le déchargement de bas est apparu malgré tout, on
recommande de charger aussi rapidement que possible les batteries, pour limiter les
dommages de batterie .
Le chargeur n'est ajusté que sur un type et capacité de la batterie. Si une autre batterie
est attachée au chargeur, cette batterie peut endommager et des situations dangereuses
peuvent apparaître. Si le type de batteries est modifié, vous devez contacter le
département de service clients de votre fournisseur/ concessionnaire en relation pour
ajuster le chargeur au type de batterie et ca capacité correcte. Avec l'Impulse 5, on peut
seulement charger des batteries de gel.
Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser au département après-vente de
votre fournisseur/concessionnaire.
5. MISE EN PLACE DU CHARGEUR
Lors de la mise en place du chargeur, veiller toujours à ce qu’il y ait une ventilation
suffisante, et observer plus spécialement un espace libre de 10 cm au minimum tout
autour du chargeur. En mode normal, le ventilateur interne sera tourner pendant le
chargement (seulement à l’ Impulse S 8). Est-ce qu’il n’y a pas de la suffisante ventilation,
le chargeur sera réduire le courant secondaire (le temps de chargement sera se
Impulse S6-S8
29
EXENDIS B.V.
prolonger) et si la température dépasse un certain niveau maximal, le chargeur est mis
automatiquement hors service.
Le boîtier, idéal comme modèle de table, est en matière synthétique.
Pendant l'opération normale le logement devient chaud. C'est normal.
6. CONDITIONS DE RACCORDEMENT
6.1 Raccordement sur un réseau monophasé
Les chargeurs monophasés pour tension secteur de 230 V- 50/60 Hz sont équipés d’un
cordon secteur d’environ 1,9 mètres avec fiche.
ATTENTION: Vérifier toujours si la tension secteur correspond à la tension spécifique du
chargeur.
La fiche secteur doit être raccordée à une prise murale.
6.2 Raccordement câbles de chargement
Les chargeurs sont équipés à la sortie (secondaire) d’un câble de chargement de 2 mètres
à trois fils. Le chargeur tenant compte des pertes du câble, celui-ci ne doit pas être
remplacé par le distributeur/fournisseur sans modification par un câble d’une autre
longueur et/ou d’un autre diamètre. Il n’est donc pas permis de raccourcir le câble.
Figure 1 Prise de chargeur XLR
Le câble de chargement peut être livré avec une prise de chargement XLR, la broche 1 de
la prise étant le plus (+) et la broche 2 étant le moins (-) et la broche 3 étant le drive inhibit
(ne pas conduire) signal, sauf modification de la part de votre fournisseur/distributeur.
Si le câble de chargement est livré sans la prise, souvent fournie avec la pile.
Pour ce qui est du montage de cette fiche, toujours faire attention à la polarité. Le plus de
la batterie est raccordé au plus du chargeur et le moins au moins.
Si la polarité de la batterie sur le chargeur est incorrecte, le chargeur ne sera pas charger
et ne sera pas monter une indication de l’anomalie.
7. MISE EN SERVICE DU CHARGEUR
•
•
•
30
Le chargeur peut maintenant être attaché.
Introduire la fiche secteur dans la prise.
Le chargeur montre en premier lieu la caractéristique de chargement réglée par le
moyen d’une combinaison de diodes clignotantes. Le chargeur sera ensuite en position
‘Stand-by’ (veille) et les diodes LED (jaune et vert) sont allumés.
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
•
•
•
La batterie peut dès lors être raccordée et le chargeur est alors activé de façon
automatique. Seulement le jaune diode LED est allumée. Aux batteries déchargées
profondes, d'abord la batterie est chargée d'un petit courant (pré-charge). Ensuite la
batterie est chargée du courant nominal (charge principale). Enfin la batterie est
chargée d'un courant en baisse (postcharge). L'importance de ces courants dépend du
type ajusté de batterie.
Quand le jaune diode LED s’éteint et la verte diode LED est allumée, la batterie est
plein et peut être déconnectée. Si la batterie n'est pas déconnecter, la batterie est
tenue d'un courant très faible dans un état optimal.
Si les batteries sont déconnectés, la fiche secteur du chargeur peut rester dans la prise
murale. Les jaune et verte diodes LED sont allumées.
8. INDICATIONS
Jaune diode
LED
Verte diode
LED
Chargeur est déconnecté (la fiche
déconnectée)
Chargeur tantôt est branché et montre la
caractéristique de chargement réglée
Stand-by
Charger
Plein
Erreur
=s’éteint
=allumée
=clignoté
9. INDICATIONS DES ANOMALIES
Si le chargeur ne fonctionne pas (ou plus), il peut être remis en marche en débranchant et
rebranchant la fiche de la prise murale. Ils doivent suivre toutefois d'abord au moyen de
l'annonce de message d'erreur les guides des paragraphes suivants.
9.1 Aucun des diodes LED ne s’allume pas
• Absence de tension secteur.
Contrôler d’abord si la fiche est bien introduite dans la prise murale. Si c’est le cas,
contrôler la présence de la tension secteur au niveau de la prise murale. S’il y a absence
de tension secteur, contrôler les fusibles dans le placard à compteur ou consulter un
installateur.
9.2 Les deux diodes LED sont allumés
Si aucune batterie n’est pas connectée, il s’agit du mode d’attente et non d’une erreur.
Si une batterie est connectée, une des anomalies suivante peut être survenue:
Impulse S6-S8
31
EXENDIS B.V.
•
•
Absence de tension de batterie. Contrôler si la batterie est bien raccordée au chargeur.
Si ce n’est pas le cas, rétablir la connexion et recommencer le processus de charge.
La polarité de la batterie sur le chargeur est incorrecte. Contrôler si la polarité du
chargeur correspond à celle de la batterie. Si ce n’est pas le cas, rétablir la connexion
et recommencer le processus de charge. Si c’est le cas, consulter le
fournisseur/concessionnaire.
9.3 Les deux (jaune et ver te) diodes LED clignotent.
En cas d’une anomalie, les deux diodes LED clignotent quelques fois, après quoi suivra
une seconde de pause. Ce nombre indique, quelles erreurs sont apparues.
Nombre des fois, que les
L’ anomalie
Remède
diodes LED clignotent, après
quoi suivra une seconde de
pause
4
La température est trop
1)
basse ou il y a un problème
de l’électronique
5
La température est trop
2)
élevée
1, 2, 3, 6, 7, 8
Un autre problème
3)
Nombre du remède:
1) Déplacer le chargeur dans un environnement avec une température au dessus de 0 °C
et le redémarrer. Est-ce que la température est au dessus de 0 °C et cette erreur se
reproduit, consulter le fournisseur/concessionnaire.
2) Laisser le chargeur se refroidir quelque temps et le redémarrer. Si cette erreur se
reproduit, consulter le fournisseur/concessionnaire.
3) Consulter le fournisseur/concessionnaire.
10. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
On peut nettoyer le chargeur et les cordons avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de
produit nettoyant ni de matèriau abrasif. Le chargeur est exempt d'entretien.
11. INFORMATIONS A L’ADRESSE DU SERVICE APRES-VENTE
Lorsqu’il faut informer le service après-vente de votre fournisseur/concessionnaire,
mentionner toujours les données suivantes:
a) Type de chargeur (IMPULSE S 6 / 8)
b) Témoins allumés ou non ?
c) Heure du constat d’anomalie?
d) Date de mise en service du chargeur?
32
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
KÄYTTÖOHJE AKKULATURI Impulse S 6 / 8
Käsissäsi on nyt EXENDIS B.V:n valmistaman IMPULSE S -latauslaitteen käyttöohje.
Latauslaitteen nimellisvirta on 6 tai 8 A. IMPULSE S on 24 V geeliakkujen lataamiseen
tarkoitettu laite. IMPULSE S on täysautomaattinen, tietokoneohjattu, suojattu latauslaite.
Lisäksi IMPULSE S -laitteessa on kaksoiseristys. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen
laitteen IMPULSE S -laitteen käyttöönottoa ja noudata turvallisuusohjeita tarkkaan.
1. KUVAMERKIT
Seuraavassa esitetään käytetyt kuvamerkit.
Kolmio, jonka sisässä on huutomerkki, tarkoittaa tärkeitä ohjeita, joita on
noudatettava tarkasti.
Lue ohjekirja.
Kaksoiseristys
Tämä kuvamerkki on laitteissa, jotka sisältävät haitallisia aineita. Merkki
tarkoittaa myös, että laitetta ei saa hävittää normaalin talousjätteen
mukana. Tällaiset laitteet voi toimittaa maksutta kunnalliseen
ongelmajätteen keräyspisteeseen.
Tekemällä niin täytät lain vaatimukset ja suojelet ympäristöä!
Tämä laite on CE-testattu ja se täyttää siten sähkömagneettista
yhteensopivuutta koskevan EMC-direktiivin 2004/108/EG sekä
pienjännitedirektiivin 2006/95/EG vaatimukset.
GS-merkki (Geprüfte Sicherheit) on saksalainen sertifiointimerkki, joka
kertoo että laite täyttää Saksan laiteturvallisuuslain
(Gerätesicherheitsgezetz) vaatimukset.
2. RAKENNE JA TEKNISET TIEDOT
Ensiöjännite
Nimellinen toisiojännite
Toisiojännite maks.
Toisiovirta
Akun tyyppi
Akun kapasiteetti
Impulse S6-S8
: 230 VAC - 50/60 Hz - 1 vaihe
: 24 Vdc
: 35 Vdc
: tavarantoimittajan tai jälleenmyyjän asetettavissa
Impulse S 6: maks. 6 A
Impulse S 8: maks. 8 A
: geeli
:
Min. Maks.
(ladataan 80 % kapasiteetista 8
33
EXENDIS B.V.
tunnissa)
60 Ah
Suojaus
Ottoteho
Impulse 40
S6
Ah
Impulse 60
85 Ah
S8
Ah
: - suojattu väärältä napaisuudelta
- suojattu ylijännitteeltä
- suojattu korkeilta lämpötiloilta
: Impulse S 6: 195 W
Impulse S 8: 270 W
: min. 80 % (täydellä kuormalla)
: 0 °C…+40 °C
: korkeus 70 x leveys 150 x syvyys 200 mm
: II
: 1,3 kg
Hyötysuhde
Käyttölämpötila
Kotelon mitat
Suojausluokitus
Kokonaispaino
Kuljetus ja varastointi
Varastointilämpötila
: -15°C … +50°C.
Suhteellinen ilmankosteus enintään: 95 % (ei tiivistymistä)
3. TURVALLISUUSOHJEET
Lue käyttöohje ja nämä turvaohjeet huolellisesti.
Räjähdysvaara! Vältä kipinöitä ja avotulta akun välittömässä läheisyydessä.
Lataamisen ajaksi akku on sijoitettava paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto.
IMPULSE S sisältää kytkimiä, releitä ja muita osia, jotka voivat synnyttää kipinöitä. Jos
lataaminen tapahtuu autotallissa tai vastaavassa paikassa, latauslaite on sijoitettava siten,
että kipinöinti ei synnytä vaaratilanteita.
Älä koskaan käytä latauslaitetta purettuna (kotelo avattuna). Muuten voit joutua
hengenvaaraan, jos kosket jännitteisiä osia!
Huomaa: Älä koskaan yritä ladata akkuja, joita ei ole tarkoitettu uudelleen ladattaviksi.
Älä koskaan koske akun napoihin, kun latauslaite on toiminnassa.
Älä koskaan siirrä latauslaitetta, kun se on toiminnassa.
Älä käytä latauslaitetta, jos johto tai pistotulppa tai latauslaite itse on vaurioitunut. Jos
liitosjohto on vaihdettava, vaihto on jätettävä laitetoimittajan/jälleenmyyjän huoltopalvelun
tehtäväksi.
Jos latauslaite ei toimi kunnolla, tarkasta ensin mitä vikaa siinä on havaittavissa, irrota
sitten pistotulppa pistorasiasta ja ota yhteyttä laitetoimittajan/jälleenmyyjän
huoltopalveluun.
Älä koskaan yritä purkaa tai korjata latauslaitetta itse. Jotta laite korjataan varmasti
luotettavalla ja turvallisella tavalla, suosittelemme että kaikki korjaukset annetaan
laitetoimittajan/jälleenmyyjän huoltopalvelun tehtäväksi.
34
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
Laitetta ei saa käyttää ihmiset (mukaanlukien lapset), joilla on alentuneet fyysiset, henkiset
tai aistikyvyt, tai joilta puuttuu kokemus ja tieto, elleivät he ole saaneet opastusta tai ohjeita
laitteen käyttöön heidän turvallisuudestaan vastuussa olevalta henkilöltä.
Jos näitä turvaohjeita ja muita käyttöohjeita ei noudateta, EXENDIS B.V. ei vastaa laitteen
vikaantumisesta ja takuu raukeaa.
4. AKKUOHJEET
Uudet akut saavuttavat täyden kapasiteettinsa vasta muutaman latauskerran jälkeen.
Pidä tämä mielessä ensimmäisillä ajokerroilla.
Akut voidaan ladata jokaisen ajokerran jälkeen.
Akkuja voidaan ladata yön aikana.
Akut saa irrottaa latauslaitteesta vasta, kun vihreä merkkivalo syttyy. Latausjakson saa
keskeyttää vain välttämättömissä tapauksissa. Irrota tällöin ensin verkkojohto ja sen
jälkeen latauskaapeli. Muista, että tässä tapauksessa akut eivät ole täynnä eikä niillä voi
ajaa pitkää matkaa.
Jos vihreä merkkivalo palaa eikä akkuja irroteta, akku pysyy optimaalisessa
varaustilassa.
Jos akkuja ei käytetä säännöllisesti, ne on itsepurkautumisen takia kuitenkin hyvä ladata
vähintään kerran kuussa. Akut voi jättää myös jatkuvasti kytketyiksi latauslaitteeseen.
Vaikka latauslaite voikin ladata erittäin tyhjiksi purkautuneita akkuja, akkuja ei ole hyvä
purkaa kovin tyhjiksi, koska se lyhentää niiden käyttöikää. Jos akut pääsevät kuitenkin
purkautumaan hyvin tyhjiksi, ne on vaurioitumisen välttämiseksi hyvä ladata
mahdollisimman pian.
Latauslaite on säädetty vain yhdelle akkutyypille ja -kapasiteetille. Jos latauslaitteeseen
kytketään toisenlainen akku, akku voi vahingoittua tai voi syntyä vaarallinen tilanne. Jos
siirryt käyttämään toisia akkuja, ota yhteyttä laitetoimittajaan tai jälleenmyyjään, joka
säätää latauslaitteen oikein akun tyypin ja kapasiteetin mukaan.
Tarvittaessa saat lisätietoja laitetoimittajalta tai jälleenmyyjältä.
5. LATAUSLAITTEEN SIJOITUSPAIKKA
Latauslaite tulee sijoittaa siten, että joka puolelle sen ympärille jää vähintään 10 cm
vapaata tilaa ilmanvaihtoa varten. Normaaleissa käyttöolosuhteissa laitteen sisäinen
tuuletin aktivoituu latauksen aikana (vain malli Impulse S 8). Jos ilmanvaihto ei ole riittävää
tai lämpötila on korkea, latauslaite pienentää antovirtaa (ja latausaika pitenee). Jos
lämpötila nousee liian korkeaksi, laite lopettaa latauksen kokonaan.
Kotelo on muovia. Laite voidaan sijoittaa pöydälle.
Tavanomaisen käytön aikana kotelo lämpiää. Tämä on normaalia.
Impulse S6-S8
35
EXENDIS B.V.
6. LIITÄNTÄEHDOT
6.1 Liitäntä 1-vaiheiseen s ähköverkkoon
Latauslaite voidaan liittää 230 V - 50/60 Hz 1-vaiheiseen sähköverkkoon. Laite on
varustettu 1,9 metrin pituisella verkkojohdolla, jossa on pistotulppa.
HUOMAUTUS: Tarkasta, että verkkojännite on laitteen vaatimusten mukainen.
Pistotulppa kytketään pistorasiaan.
6.2 Latauskaapelien kytke ntä
Latauslaitteen antopuolella (toisiopuolella) on 2 metrin 3-johtiminen latauskaapeli. Koska
latauslaite ottaa huomioon kaapelissa tapahtuvan häviön, kaapelia ei saa vaihtaa
eripituiseen tai halkaisijaltaan erilaiseen kaapeliin ilman että laitetoimittaja tai jälleenmyyjä
muuttaa laitteen asetuksia. Kaapelia ei saa lyhentää!
Kuva 1 XLR-latausliitin
Latauskaapeli voidaan varustaa XLR-latausliittimellä, jonka napa 1 on positiivinen (+),
napa 2 negatiivinen (-) ja napa 3 välittää ajonestosignaalin (ellei laitetoimittaja tai
jälleenmyyjä ole tehnyt liittimeen muutoksia).
Jos latauskaapeli toimitetaan ilman latausliitintä, liitin on toimitettava akun yhteydessä.
Liitintä asennettaessa on tarkastettava oikea napaisuus.
Akun positiivinen napa yhdistetään latauslaitteen positiiviseen napaan, ja akun
negatiivinen napa yhdistetään latauslaitteen negatiiviseen napaan. Jos akun navat
yhdistetään latauslaitteeseen väärinpäin, latauslaite ei aloita lataamista eikä anna
häiriöilmoituksia.
7. LATAUSLAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO
•
•
•
•
•
•
36
Latauslaite voidaan nyt kytkeä.
Kytke ensin pistotulppa pistorasiaan.
Merkkivalojen vilkkumisen jälkeen latauslaite siirtyy VALMIUSTILAAN. Kumpikin
merkkivalo (keltainen ja vihreä) palaa.
Tämän jälkeen akku voidaan kytkeä latauslaitteeseen, ja lataaminen alkaa
automaattisesti. Nyt vain keltainen merkkivalo palaa. Hyvin tyhjäksi purkautunutta
akkua ladataan ensin pienellä virralla (esilataus). Sen jälkeen akku voidaan ladata
nimellisvirralla (päälataus). Lopuksi akkua ladataan pienenevällä virralla (jälkilataus).
Virtojen voimakkuus riippuu akkutyypistä, jonka mukaan latauslaite on säädetty.
Kun keltainen merkkivalo sammuu ja vihreä merkkivalo syttyy, akku on täynnä ja se
voidaan irrottaa. Jos akkua ei irroteta, laite pitää sen optimaalisessa varaustilassa
hyvin pienellä virralla.
Kun akku on irrotettu, latauslaitteen pistotulppa voidaan jättää pistorasiaan. Keltainen
ja vihreä merkkivalo palavat.
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
8. MERKKIVALOT
Keltainen
Vihreä
Laite pois päältä (ei kytketty
sähköverkkoon)
Laite kytketty juuri päälle,
latausominaisuuksien näyttö
Valmiustila
Lataus
Täynnä
Häiriötilanne
= sammuksissa
= palaa
= vilkkuu
9. HÄIRIÖILMOITUKSET
Jos latauslaite ei (enää) toimi, se voidaan käynnistää uudelleen irrottamalla pistotulppa
pistorasiasta ja kytkemällä se takaisin pistorasiaan. Katso ensin kuitenkin seuraavien
kappaleiden ohjeiden avulla, millaisesta häiriöstä on kysymys.
9.1 Kumpikaan merkkivalo ei pala
• Ei verkkojännitettä.
Tarkasta ensin, että pistotulppa on kytketty pistorasiaan. Jos pistotulppa on jo
pistorasiassa, tarkasta onko pistorasiassa jännite. Jos pistorasiassa ei ole jännitettä,
tarkasta sähkötaulun sulakkeet tai ota hteyttä sähköasentajaan.
9.2 Molemmat merkkivalot palavat
Jos latauslaitteeseen ei ole kytketty akkua, laite on valmiustilassa. Kyseessä ei ole
häiriötilanne.
Jos laitteeseen on kuitenkin kytketty akku, kyseessä voi olla jompikumpi seuraavista
häiriötiloista:
• Ei akkujännitettä. Tarkasta, että akku on kytketty oikein latauslaitteeseen. Jos akkua ei
ole kytketty oikein, korjaa kytkentä, ja käynnistä lataus uudelleen.
• Akku on kytketty vääriin napoihin. Tarkasta, että latauslaitteen napaisuus vastaa akun
napaisuutta. Jos akku oli kytketty oikein, ota yhteyttä laitetoimittajaan tai
jälleenmyyjään.
9.3 Keltainen ja vihreä m erkkivalo vilkkuvat
Häiriötilanteessa molemmat merkkivalot vilkkuvat muutaman kerran, minkä jälkeen seuraa
sekunnin tauko.
Vilkahdusten määrä ilmoittaa, mikä häiriö on kyseessä.
Merkkivalojen
Häiriön kuvaus
Ratkaisu
vilkahdusten määrä ennen
Impulse S6-S8
37
EXENDIS B.V.
lyhyttä taukoa
4
Lämpötila liian alhainen
tai laiteongelma
Lämpötila liian korkea
Muu ongelma
1)
5
2)
1, 2, 3, 6, 7, 8
3)
Ratkaisukoodit:
1) Siirrä latauslaite tilaan, jonka lämpötila on yli 0 °C ja aloita lataus uudelleen. Jos
lämpötila on yli 0 °C ja häiriö toistuu, ota yhteyttä laitetoimittajaan tai jälleenmyyjään.
2) Anna latauslaitteen jäähtyä jonkin aikaa ja aloita lataus uudelleen. Jos häiriö toistuu,
ota yhteyttä laitetoimittajaan tai jälleenmyyjään.
3) Ota yhteyttä laitetoimittajaan tai jälleenmyyjään.
10. PUHDISTUS JA HUOLTO
Latauslaite ja johdot voidaan puhdistaa kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaita
puhdistusaineita. Latauslaite ei tarvitse huoltoa.
11. HUOLTOILMOITUS
Jos latauslaite tarvitsee korjausta, laitetoimittajan tai jälleenmyyjän huoltopalvelulle on aina
annettava seuraavat tiedot:
a) Latauslaitteen tyyppi (IMPULSE S 6 tai 8)
b) Mitkä merkkivalot palavat tai ovat sammuksissa?
c) Milloin havaitsit häiriön?
d) Milloin latauslaite oli otettu käyttöö?
38
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
MANUALE D’USO CARICABATTERIE Impulse S 6 / 8
Il presente documento è il manuale d’uso in dotazione al caricabatterie IMPULSE S di
EXENDIS B.V., caratterizzato da una corrente nominale pari a 6 o 8 A. Il modello
IMPULSE S è in grado di effettuare la ricarica delle batterie al gel a 24 V. Il caricabatterie
IMPULSE S è un’unità completamente automatica, dotata di protezione e controllata da
computer. Il caricabatterie IMPULSE S è stato inoltre progettato in modo da disporre di un
doppio isolamento. Prima di mettere in funzione il caricabatterie IMPULSE S, si suggerisce
di leggere attentamente il presente manuale d’uso, nonché di osservare le istruzioni per la
sicurezza (capitolo 2).
1. SIMBOLI
Nel seguito sono mostrati i simboli utilizzati.
Nelle presenti istruzioni per l’uso, un triangolo contenente un punto
Esclamativo segnala le informazioni importanti, da osservare
rigorosamente.
Leggere il manuale d’uso.
Doppio isolamento
Questo simbolo identifica gli apparati contenenti sostanze pericolose.
Esso indica inoltre che è vietato smaltire tali apparati insieme ai rifiuti
domestici. Tali apparati possono invece essere riportati gratuitamente ai
punti di raccolta di zona. Ciò contribuisce al rispetto dei requisiti di
legge e alla protezione dell’ambiente.
Il presente apparecchio è collaudato a norma CE, e soddisfa pertanto la
direttiva EMC 2004/108/EG e la direttiva sulla basa tensione
2006/95/EG.
Il simbolo GS (Geprüfte Sicherheit) è un marchio di certificazione
tedesco che indica che l’apparato rispetta la Legge sulla sicurezza degli
apparati (”Gerätesicherheitsgezetz”).
2. PROGETTO / CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione ai morsetti del primario
: 230 Vc.a., 50/60 Hz, monofase
Tensione nominale ai morsetti del secondario : 24 Vdc
Tensione massima ai morsetti del secondario : 35 Vdc
La corrente ai morsetti del secondario
: può venire impostata dal
fornitore/concessionario massimo 6 A (Impulse S 6), massimo 8 A (Impulse S 8)
Tipo di batterie
: al gel
Impulse S6-S8
39
EXENDIS B.V.
Capacità delle batterie
:
Min.
Dispositivi di protezione
Potenza in ingresso
Max.
(per il caricamento
all’80% della capacità
entro 8 ore)
60 Ah
Impulse 40
S6
Ah
Impulse 60
85 Ah
S8
Ah
: - protezione contro l’inversione della polarità
270protezione contro le sovratensioni
270protezione contro il surriscaldamento
: 195 W per il modello Impulse S 6
270 W per il modello Impulse S 8
: pari o superiore all’80% (a pieno carico)
:da 0 a +40 °C
:altezza 70xlarghezza 150xprofondità 200mm
: II
: 1,3 kg
Efficienza
Temperatura ambiente
Dimensioni esterne
Classe di sicurezza
Peso complessivo
Trasporto e magazzinaggio
Temperatura ambiente di magazzinaggio: da –15 a +50 °C.
Umidità relativa massima dell’aria
: 95 % (assenza di condensa)
3. ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA
Leggere attentamente il manuale e le istruzioni per la sicurezza.
Pericolo di esplosione Non introdurre scintille o fiamme libere nelle immediate vicinanze
della batteria
Durante le operazioni di ricarica, la batteria deve essere collocata in un punto
adeguatamente ventilato.
Il caricabatterie IMPULSE S contiene componenti, come i commutatori e i relè, in grado di
produrre scintille. Se la ricarica avviene in un garage o in un luogo simile, il caricabatterie
deve essere collocato in una posizione tale per cui la produzione di scintille non causi
alcun rischio.
Non utilizzare mai il caricabatterie in condizioni smontate (unità Tale condizione può
essere mortale in caso di contatto con eventuali componenti sotto tensione.
Nota: non tentare mai di caricare batterie non ricaricabili.
Non toccare mai i morsetti della batteria quando il caricabatterie è in funzione.
Non spostare mai il caricabatterie quando è in funzione.
Non utilizzare il caricabatterie in combinazione con cavi o spine difettosi, o se l’unità
stessa risulta danneggiata.
40
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
Qualora si renda necessario sostituire il cavo di alimentazione, affidare tale operazione al
reparto assistenza del proprio fornitore/concessionario di fiducia.
Se il caricabatterie non funziona correttamente, occorre anzitutto prendere nota del
problema riscontrato, quindi scollegare la spina dalla presa di corrente e infine mettersi in
contatto con il reparto assistenza del proprio fornitore/concessionario di fiducia.
Non tentare mai di smontare o riparare personalmente il caricabatterie. Per avere la
certezza che le riparazioni siano affidabili e sicure, si suggerisce di affidarle sempre al
reparto assistenza del proprio fornitore/concessionario di fiducia.
L’apparecchio non è indicato per essere utilizzato dai bambini o da persone con ridotte
capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con scarsa esperienza e conoscenza, se non sotto
la supervisione o le istruzioni specifiche per l’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile per la loro sicurezza.
La mancata osservanza delle presenti istruzioni per la sicurezza e del manuale d’uso
solleva EXENDIS B.V. da ogni responsabilità per eventuali guasti, e fa inoltre decadere la
garanzia.
4. ISTRUZIONI RELATIVE ALLE BATTERIE
Le batterie nuove raggiungono la capacità massima solo con l’uso e dopo alcuni cicli di
ricarica. Tenere presente questo fatto in occasione del primo viaggio.
Le batterie possono essere ricaricate dopo ogni viaggio.
È possibile effettuare la ricarica durante la notte.
È possibile scollegare le batterie dal caricabatterie soltanto quando il LED verde si
illumina. Il ciclo di ricarica delle batterie può venire interrotto soltanto in caso di assoluta
necessità (scollegando per primo il cavo di alimentazione, quindi quello di ricarica). In tal
caso, tenere presente che le batterie non sono completamente cariche, e che non è
possibile percorrere grandi distanze.
Se il LED verde si illumina e le batterie non vengono scollegate, esse vengono mantenute
in uno stato di ricarica completa ottimale.
Se le batterie non vengono utilizzate di frequente, si consiglia di ricaricarle almeno una
volta al mese (a causa dei loro fenomeni di autoscarica). È inoltre possibile lasciare le
batterie sempre collegate al caricabatterie.
Benché il caricabatterie sia in grado di ricaricare batterie molto scariche, si consiglia di
non scaricare completamente le matterie, poiché ciò ne riduce la durata.Qualora ciò
dovesse verificarsi, si suggerisce tuttavia di ricaricare le batterie non appena possibile per
ridurre gli eventuali danni delle stesse.
Il caricabatterie è stato regolato per batterie di un solo tipo e di una sola capacità.
Collegando al caricabatterie una batteria diversa, quest’ultima può danneggiarsi e/o
possono insorgere situazioni di pericolo. Pertanto, in caso di cambio delle batterie occorre
rivolgersi al proprio fornitore/concessionario di fiducia per regolare il caricabatterie in
funzione del tipo e della capacità corretti delle batterie.
Per eventuali quesiti, rivolgersi al proprio fornitore/concessionario di fiducia.
Impulse S6-S8
41
EXENDIS B.V.
5. INSTALLAZIONE DEL CARICABATTERIE
Quando si colloca il caricabatterie occorre verificare che tutto intorno ad esso sia
disponibile una ventilazione sufficiente. Deve essere disponibile uno spazio pari o
superiore a 10 cm. In circostanze normali, durante la ricarica il ventilatore integrato si
attiva (solo Impulse S 8). In presenza di una ventilazione insufficiente o di una temperatura
elevata, il caricabatterie riduce la corrente erogata (dando luogo ad un aumento del tempo
di ricarica) oppure, se la temperatura supera il valore massimo consentito, interrompe la
ricarica.
L’involucro è realizzato in plastica ed è adatto per l’impiego come modello da tavolo.
Durante il normale funzionamento l’alloggiamento si riscalda. Ciò è normale.
6. CONDIZIONI DI COLLEGAMENTO
6.1 Collegamento alla rete monofase<
Il caricabatterie è adatto per una tensione di rete monofase pari a 230 V a 50/60 Hz, ed è
dotato di un cavo di alimentazione della lunghezza di 1,9 metri, munito di una spina.
NOTA: Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella per la quale il caricabatterie
è progettato.
Inserire la spina di alimentazione in una presa di corrente.
6.2 Collegamento dei cavi di ricarica
Dal lato di uscita (secondario), i caricabatterie sono dotati di un cavo di ricarica a 3
conduttori di lunghezza pari a 2 metri. Poiché il caricabatterie tiene conto delle perdite
dovute ai cavi, non è consentito sostituire tale cavo con un cavo di lunghezza e/o diametro
diversi senza alcuna regolazione da parte del fornitore/concessionario. Non è quindi
consentito accorciare il cavo.
Figura 1 Connettore XLR per la ricarica
Il cavo per la ricarica può venire fornito completo di un connettore XLR per la ricarica, nel
quale il pin 1 costituisce il polo positivo (+), il pin 2 quello negativo (-), e il pin 3 trasporta il
segnale di inibizione dell'azionamento (salvo modifiche da parte del
fornitore/concessionario di fiducia). Se il cavo di ricarica viene fornito privo della spina di
ricarica, quest'ultima deve essere fornita unitamente alla batteria.Quando si installa tale
spina, occorre rispettare la polarità.
Il polo positivo della batteria deve venire collegato al positivo del caricabatterie e il polo
negativo della batteria al negativo del caricabatterie. Se la batteria viene collegata al
caricabatterie con la polarità invertita, il caricabatterie non avvia la ricarica, ma non mostra
alcuna indicazione di guasto.
42
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
7. MESSA IN FUNZIONE DEL CARICABATTERIE
•
•
•
•
•
•
A questo punto è possibile collegare il caricabatterie.
Inserire anzitutto la spina di alimentazione nella presa di corrente.
Il caricabatterie mostra una combinazione di LED lampeggianti, quindi entra nella
condizione di ‘STAND-BY’ (Attesa).Entrambi i LED (giallo e verde) si illuminano.
È quindi possibile collegare la batteria, e la ricarica inizia automaticamente. A questo
punto è illuminato soltanto il LED giallo. Quando le batterie sono molto scariche, la
ricarica avviene inizialmente con una corrente ridotta (precarica). Successivamente la
batteria viene ricaricata con la corrente nominale (ricarica principale). Verso la fine
della ricarica, la batteria viene ricaricata con una corrente decrescente (post-carica). Il
valore di tali correnti dipende dal tipo di batteria impostato.
Quando il LED giallo si spegne e quello verde si accende, la batteria è completamente
carica e può essere scollegata. Se non viene scollegata, la batteria viene mantenuta in
uno stato di ricarica completa ottimale mediante una corrente molto bassa.
Quando la batteria non è collegata, è consentito mantenere la spina di alimentazione
inserita nella presa di corrente. Il LED giallo e il LED verde si illuminano.
8. INDICAZIONI
LED giallo
LED verde
Caricabatterie spento
(alimentazione scollegata)
Caricabatterie appena acceso e
indicazione della caratteristiche
di ricarica
Stand-by
Ricarica in corso
Ricarica completata
Guasto
= spento
= acceso
= lampeggiante
9. INDICAZIONI DEI RAPPORTI DI GUASTO
Se non funziona (più), il caricabatterie può venire riavviato scollegando la spina di
alimentazione dalla presa di corrente e reinserendovela. Occorre tuttavia seguire anzitutto
le indicazioni fornite nei paragrafi che seguono, basate sulle indicazioni dei rapporti di
guasto.
9.1 Nessun LED si illumin a
•
Non è presente la tensione di rete.
Impulse S6-S8
43
EXENDIS B.V.
Verificare anzitutto che la spina sia inserita nella presa di corrente. Se la spina è inserita in
una presa di corrente, occorre verificare che quest'ultima eroghi tensione. Se la tensione
di rete non è presente, verificare i fusibili presenti nel quadro di distribuzione o rivolgersi a
un tecnico.
9.2 Entrambi i LED di illum inano
Se all'unità non è collegata una batteria, si tratta di una condizione di attesa e non di un
guasto.
Se l'unità è collegata a una batteria, tuttavia, è possibile che si sia verificato uno dei
seguenti guasti:
• Non è presente tensione a livello della batteria.
Verificare che la batteria sia stata collegata correttamente al caricabatterie.
In caso contrario occorre ripristinare il collegamento e riavviare il processo di ricarica.
• La polarità della batteria collegata al caricabatterie non è corretta.
Verificare che la polarità del caricabatterie corrisponda a quella della batteria. Se la
batteria è collegata correttamente, rivolgersi al proprio fornitore/concessionario di fiducia.
9.3 Il LED giallo e il LED v erde lampeggiano.
In caso di guasto, entrambi i LED emettono un certo numero di lampi, seguiti da una
pausa di un secondo.
Tale numero indica quale guasto si è verificato.
Descrizione del guasto
Rimedio
Numero di lampi dei
LED seguito da una
breve pausa
4
Temperatura insufficiente o 1)
problema dell'hardware
5
Temperatura eccessiva
2)
1, 2, 3, 6, 7, 8
Altro problema
3)
Codici dei rimedi:
1) Trasferire il caricabatterie in un locale con una temperatura superiore a 0 °C e riavviare
il processo di ricarica. Se la temperatura è superiore a 0 °C e il rapporto di guasto si
ripete, rivolgersi al proprio fornitore/concessionario di fiducia.
2) Lasciare raffreddare il caricabatterie per qualche tempo, quindi riavviare il processo di
ricarica. Se il rapporto di guasto si ripete, rivolgersi al proprio fornitore/concessionario
di fiducia.
3) Rivolgersi al proprio fornitore/concessionario di fiducia.
10. PULIZIA E MANUTENZIONE
Il caricatore e i cavi possono essere puliti con un panno umido. Non utilizzare detergenti
aggressivi. Il caricatore è esente da manutenzione.
11. SEGNALAZIONI ALL'ASSISTENZA
Quando si effettua una segnalazione al reparto assistenza del proprio
fornitore/concessionario di fiducia, occorre sempre fornire le seguenti indicazioni:
44
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
a)
b)
c)
d)
Modello del caricabatterie (IMPULSE S 6 / 8)
LED illuminati e non illuminati?
Momento in cui si è osservato il rapporto di guasto?
Momento in cui il caricabatterie è stato messo in funzione?
Impulse S6-S8
45
EXENDIS B.V.
INSTRUKSJONMANUAL BATTERILADER Impulse S 6 / 8
Instruksjonsmanualen du holder nå tilfører IMPULSE S – laderen fra EXENDIS B.V. med
et antatt strømdrag på 6 eller 8 A. IMPULSE S kan lade opp gel-batterier med 24 V.
IMPULSE S er en helautomatisk lader som er pc-styrt – og sikret. I tillegg har IMPULSE S
blitt designet med dobbel isolasjon. Vi anbefaler nøye gjennomgang av denne
instruksjonsmanualen, samt Sikkerhetsinstruksjonene (Kapittel 2), før din nye IMPULS S
tas i bruk.
1. SYMBOLER
Følgende symboler brukes.
Et utropstegn i en trekant viser til viktig informasjon i denne
bruksanvisningen: informasjon som bør følges nøye.
Les bruksanvisningen.
Dobbel isolasjon.
Dette symbolet finner du på apparater som inneholder skadelige stoffer.
Symbolet antyder at det er ulovlig å kaste apparatet sammen med
husholdningsavfallet. Slike apparater kan leveres inn gratis hos
kommunens innsamlingsstasjon.
Slik følger du lovens retningslinjer og bidrar til beskyttelse av miljøet!
Dette apparatet er CE-testet og kommer overens med EMC-direktivet
2004/108/EG og lavspenningsdirektivet 2006/95/EG.
GS-symbolet (Geprüfte Sicherheit) er et tysk kvalitetsmerke som antyder
at apparatet er godkjent i følge "Gerätesicherheitsgezetz" (lov om
sikkerhet av apparater.)
2. DESIGN / SPESIFIKASJONER
Primær spenning (inn):
Nominell spenning ut
Maksimum spenning ut
Sekundær strøm:
Batteritype
Batterikapasitet
46
: 230 Vac - 50/60 Hz – Fase 1
: 24 Vdc
: 35 Vdc
: kan innstilles av forhandler/leverandør
maks. 6 A for Impulse S 6
maks. 8 A for Impulse S 8
: Gel
:
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
Min.
Beskyttende innretninger
Input effekt
Maks.
(for å lade til 80 % kapasitet
innen 8 timer)
Impulse S 6 40 Ah 60 Ah
Impulse S 8 60 Ah 85 Ah
: - beskyttet mot omvendt polaritet
- beskyttet mot overspenning
- beskyttet mot høye temperaturer
: 195 W med Impulse S 6
270 W med Impulse S 8
: min. 80 % (ved full ladning.)
: 0 °C til +40 °C
: Høyde 70 x Bredde 150 x Dybde 200 mm
: II
: 1.3 kg
Effektivitet
Omgivende temperatur
Skapets dimensjon:
Sikkerhetsklasse
Samlet vekt
Transport og oppbevaring
Omgivende temperatur ved oppbevaring: -15°C … +50°C.
Maksimale luftfuktighet
: 95 % (ikke-kondenserende)
3. SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Les manualen og Sikkerhetsinstruksjonene nøye.
Eksplosjonsfare! Unngå ild og gnister i batteriets nærmeste omgivelser.
Under oppladningen må batteriet befinne seg på et godt ventilert sted.
IMPULSE S inneholder deler som for eksempel brytere og reléer som kan produsere
gnister. Hvis oppladningen skjer i en garasje eller på et lignende sted, bør laderen
plasseres slik at gnistrer ikke medfører risiko.
Bruk aldri laderen i en demontert (åpen) tilstand. Kontakt med deler under spenning
medfører livstruende fare!
Merknad: Det er ikke lov til å forsøke å lade batterier som ikke er oppladbare.
Kom aldri i kontakt med batteriklemmene når laderen er i bruk.
Ikke flytt på laderen når den er i bruk.
Ikke bruk laderen i kombinasjon med mangelfulle kabler eller støpsler, eller hvis laderen
selv er skadet. Skulle det være nødvendig å erstatte strømledningen, må dette utføres av
serviceavdelingen hos din forhandler/leverandør.
Hvis laderen ikke fungerer som den skal, observer først hvilken feilmelding du får, dra så
ledningen ut av støpselet og ta så kontakt med serviceavdelingen hos din
forhandler/leverandør.
Forsøk aldri å demontere eller reparere laderen selv. For å kunne garantere en pålitelig
og sikker reparasjon, råder vi på det sterkeste at alle reparasjoner utføres av
serviceavdelingen hos din forhandler/leverandør.
Impulse S6-S8
47
EXENDIS B.V.
Dette apparatet må ikke brukes av personer (inkludert barn) med redusert fysikk, nedsatte
sensoriske eller mentale egenskaper, eller personer som mangler erfaring eller kunnskap
om dets bruk, med mindre de har fått opplæring i bruk av apparatet fra en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet.
Skulle disse sikkerhetsinstruksjonene og instruksjonsmanualen oversees, frasier
EXENDIS B. V seg ansvar for skade. Garantien vil også gå tapt.
4. BATTERI INSTRUKSJONER
Først etter et visst antall oppladninger og bruk vil nye batterier oppnå full kapasitet.
Husk dette den første runden.
Etter hver runde kan batteriene lades opp.
Det er mulig å lade om natten.
Først når den grønne LED lyser, kan batteriene fjernes fra laderen. Kun når det er strengt
nødvendig kan oppladningen avbrytes (trekk først ut strømledningen, og så kabelen for
oppladning.) Skulle dette være tilfelle, vær oppmerksom på at batteriene ikke er fullt ladet
og at du ikke kan kjøre lange avstander.
Hvis den grønne LED lyser og batteriene ikke frakobles, er batteriet fremdeles i optimal
stand.
Hvis batteriene ikke brukes ofte, anbefales det å lade batteriene minst en gang I
måneden (p.g.a. selv-utladningen av batteriene.) Det er også mulig å la batteriene lade
kontinuerlig.
Selv om laderen kan lade meget utladede batterier, anbefales det å ikke lade batteriene
helt ut, fordi dette forkorter batteriets levetid. Skulle det likevel skje, anbefales det å lade
batteriene så snart som mulig for å redusere skade på batteriet.
Laderen er kun innstilt for en batteritype og kapasitet. Skulle et annet batteri kobles til
laderen, kan dette batteriet bli skadet og/eller farlige situasjoner kan oppstå. Hvis batterier
er skiftet ut, må du ta kontakt med din forhandler/leverandør, slik at riktig batteritype og
kapasitet kan stilles inn.
For spørsmål, ta kontakt med leverandøren/dealeren.
5. LADERENS OPPSETT
Når laderen plasseres er det viktig at den befinner seg på et sted med tilstrekkelig
ventilasjon. Tillat minst 10 cm fritt rom rundt laderen. Når laderen brukes under vanlige
forhold vil den innebygde ventilatoren aktiveres under oppladning (kun Impuls S 8). Hvis
ventilasjonen er utilstrekkelig og temperaturen er høy, vil laderen minke strømmen ut
(dette vil resultere i en lengre oppladningstid) eller hvis temperaturen stiger til over
maksimal temperatur, vil laderen stoppe oppladningen.
Skapet er laget av plastikk og er godt egnet som bordmodell.
Under normal drift blir overflaten varm.
Dette er normalt.
48
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
6. TILKOBLINGSFORHOLD
6.1 Tilkobling til Fase-1 ne ttverk
Laderen passer til en nettspenning på 230V - 50/60Hz, Fase-1 og har blitt utstyrt med en
ledning på 1,9 meter med støpsel.
MERKNAD: Kontroller om ledningsspenningen stemmer overens med spenningen som
laderen er laget for. Støpselet skal plugges inn i en stikkontakt.
6.2 Tilkobling ladekabler
På den sekundære strøm ut-siden har laderen blitt utstyrt med en 2 meter hovedladekabel
med 3 ledere. Siden laderen holder regning med kabeltap, er det ikke lov til å skifte ut
denne kabelen med en kabel som har annen lengde og/eller diameter uten at dette
tilpasses av forhandler/leverandør. Innkorting av kabelen er derfor ikke lov.
Figur 1 XLR-ladningstilkobling
Ladningskabelen kan leveres sammen med en XLR-ladningstilkobling, hvor punkt 1 på
XLR-ladningstilkoblingen er den positive polen (+), punkt 2 er den negative (-) og punkt 3
er ”drive inhibit” (kjøring hindret), hvis ikke dette har blitt endret av leverandøren/dealeren.
Skulle ladningskabelen leveres uten et ladningsstøpsel, bør dette leveres sammen med
batteriet. Vær observant på polariteten når støpselet monteres.
Det positive på batteriet er forbundet med det positive på laderen og det negative på
batteriet er forbundet med det negative på laderen. Hvis batteriet kobles til laderen med
omvendt polaritet, begynner ingen oppladning og vises ingen feilmelding.
7. TA LADEREN I BRUK
•
•
•
•
•
•
Laderen kan nå kobles til.
Først må du stikke støpselet inn i stikkontakten.
Etter å ha blinket en kombinasjon av LED’ene, går laderen inn i ‘STAND-BY’-stillingen.
Begge LED’ene (gul og grønn) lyser nå.
Deretter kan du koble til batteriet og oppladingen vil starte automatisk. Kun gul LED
lyser nå. Hvis batteriet er meget utladet, vil det først bli ladet med en svak strøm
(forladning.) Deretter lades batteriet med nominell strøm (hovedlading.) Til slutt lades
batteriet med redusert strømstyrke (etterlading.) Omfanget av disse strømstyrkene er
avhengig av den justerte batteritypen.
Når gul LED er slått av og den grønne er på, er batteriet fullt og kan kobles fra laderen.
Hvis batteriet ikke kobles fra vil det holdes i optimal stand av en meget lav
strømforsyning.
Når batteriet er kobles fra, er det godtatt å la støpselet forbli i stikkontakten. I et slikt
tilfelle vil både gul og grønn LED lyse.
Impulse S6-S8
49
EXENDIS B.V.
8. INDIKASJONER
Gul LED
Grønn LED
Lader er avslått (ingen kontakt med
strømuttak)
Lader er nettopp slått på og viser
ladningsegenskapene
Stand-by
Lader
Batteriet er fullt
Feilmelding
=Av
=På
=Blinker
9. FEILMELDINGSINDIKASJONER
Hvis laderen ikke fungerer (mer), kan den restartes ved å dra ut støpselet og så stikke det
inn i stikkontakten igjen. Men først bør du følge instruksjonene i de neste avsnittene. Disse
er basert på feilmeldingsindikasjoner.
9.1 Ingen LED lyser
• Det er ingen hovedspenning.
Kontroller først at støpselet er ordentlig satt i stikkontakten. Hvis dette er tilfelle, bør du
kontrollere om det er spenning i stikkontakten. Hvis det ikke er spenning bør du kontrollere
sikkerhetssikringene i sikringsskapet eller kontakte en tekniker.
9.2 Begge LED’ene lyser
Hvis du ikke har koblet til batteri, er dette et stand-by signal og ikke en feilmelding.
Hvis du har koblet til et batteri, har sannsynligvis en av de følgende feilene oppstått:
• Det er ingen batterispenning.
Kontroller at batteriet har blitt koblet til laderen på rett måte. Hvis det ikke er koblet riktig til,
må koblingen gjenopprettes og oppladningen kan restartes.
• Polariteten av det tilkoblede batteriet er ikke riktig. Kontroller om laderens polaritet
stemmer overens med batteriets polaritet. Hvis tilkoblingen er riktig utført bør du ta
kontakt med din forhandler/leverandør.
9.3 Gul og grønn LED blin ker
Hvis en feil har oppstått, vil begge LED’ene blinke et visst antall ganger fulgt av ett
sekunds pause. Antallet antyder hvilken feil har oppstått.
Antall ganger LED’ene
Beskrivelse av feil
Løsning
blinker, fulgt av en kort pause
4
50
Temperaturen er for lav eller 1)
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
det har oppstått et
hardwareproblem
Temperaturen er for høy
Annet problem
5
2)
1, 2, 3, 6, 7, 8
3)
Løsningskoder:
1) Flytt laderen til rom hvor temperaturen er over 0 °C og begynn oppladningen igjen.
Hvis temperaturen er over 0 °C og feilmeldingen gjentar seg, bør du kontakte din
forhandler/leverandør.
2) La laderen kjøle seg ned en stund før du begynner oppladingen igjen. Hvis
feilmeldingen gjentar seg, bør du kontakte din forhandler/leverandør.
3) Kontakt forhandler/leverandør.
10. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
Laderen og kablene kan rengjøres med en fuktig klut. Ikke bruk aggressive
rengjøringsmidler. Laderen er vedlikeholdsfri.
11. SERVICEAVDELINGEN - INFORMASJON
Når du tar kontakt med serviceavdelingen hos din forhandler/leverandør, bør du alltid ha
følgende informasjon liggende klar:
a) Type lader (IMPULSE S 6 / 8)
b) Hvilke LED lyser og hvilke lyser ikke?
c) Når observerte du feilmeldingen?
d) Når ble laderen tatt i bruk?
Impulse S6-S8
51
EXENDIS B.V.
GEBRUIKSAANWIJZING BATTERIJ LADER IMPULSE S 6 / 8
U hebt nu de gebruiksaanwijzing voor u, die hoort bij de IMPULSE S 6 / 8 van EXENDIS
B.V. De IMPULSE S is een lader voor het laden van gel accu’s van 24 V. De IMPULSE S
is een volautomatische, computer gestuurde en bewaakte lader. De IMPULSE S is dubbel
geïsoleerd uitgevoerd. Alvorens u de IMPULSE S in gebruik neemt, adviseren wij u deze
gebruiksaanwijzing goed door te nemen alsmede de Veiligheidsvoorschriften in acht te
nemen.
1. SYMBOLEN
De volgende symbolen worden gebruikt:
Een uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke instructies in
deze gebruiksaanwijzing die absoluut moeten worden opgevolgd.
Lees de gebruiksaanwijzing.
Dubbel geïsoleerd
Op apparaten die schadelijke stoffen bevatten, vindt u dit symbool. Deze
apparaten mogen niet via het huisvuil worden verwijderd. Deze apparaten
kunt u gratis inleveren bij de verzamelplaatsen van uw gemeente of bij de
leverancier van het apparaat. Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen
en draagt u bij aan de bescherming van het milieu!
Dit apparaat is CE-goedgekeurd en voldoet daarmee aan de betreffende
EMC-richtlijn 2004/108/EG en de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG.
Het GS-symbool (Geprüfte Sicherheit) is een Duits keurmerk, dat aangeeft,
dat het apparaat voldoet aan de "Gerätesicherheitsgezetz" (wet op de
veiligheid van apparaten).
2. UITVOERING / SPECIFICATIE
Primaire spanning
Secundaire nominale spanning
Secundaire maximale spanning
Secundaire stroom
Batterij type
52
: 230 Vac - 50/60 Hz - 1-fase
: 24 Vdc
: 35 Vdc
: instelbaar door leverancier/dealer
max. 6 A (Impulse S 6), max. 8 A (Impulse S 8)
: Gel
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
Batterij capaciteit
:
Min.
Beveiligingen
Nominaal vermogen
Rendement
Omgevingstemperatuur
Afmetingen
Beschermingsklasse
Totaalgewicht
Transport en opslag
Omgevinstemperatuur opslag
Maximale luchtvochtigheid
Max. (om 80% capaciteit
binnen 8 uur te kunnen laden)
Impulse S 6 40 Ah 60 Ah
Impulse S 8 60 Ah 85 Ah
: - beveiligd tegen ompolen
- beveiligd tegen overspanning
- beveiligd tegen overtemperatuur
: 195 W (Impulse S 6)
270 W (Impulse S 8)
: min. 80% (bij volle belasting)
: 0 °C tot +40 °C
: H 70 x B 150 x D 200 mm
: II
: 1,3 kg
: -15°C … +50°C.
: 95% (niet condenserend)
3. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
De gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften goed doorlezen.
Explosie gevaar!
Voorkom vonkvorming of vuur in de directe omgeving van de batterij.
Tijdens het laden dient de batterij in een goed geventileerde ruimte geplaatst te zijn.
De IMPULSE S bevat onderdelen zoals schakelaars en relais die vonken kunnen
produceren. Indien het laden gebeurt in een garage of een soortgelijke ruimte, plaats de
lader dan zodanig dat vonkvorming geen gevaar kan opleveren.
De lader nooit in gedemonteerde (open) toestand gebruiken. Dit kan levensgevaarlijk zijn
bij de aanraking van spanningsvoerende onderdelen!
Opmerking: Men mag nooit niet-oplaadbare batterijen proberen te laden.
Nooit de accu-klemmen aanraken als de lader in werking staat.
De lader nooit verplaatsen als deze in werking staat.
De lader niet met een beschadigd snoer of stekker gebruiken of wanneer de lader zelf
beschadigd is.
Indien vervanging van het netsnoer nodig is, dient dit door de service afdeling van uw
leverancier/dealer te gebeuren.
Mocht de lader niet goed werken, dan dient u eerst te noteren welke foutmelding u hebt
geconstateerd, vervolgens de stekker uit de wandcontactdoos te halen, voordat u de
service afdeling van uw leverancier/dealer belt.
Impulse S6-S8
53
EXENDIS B.V.
De lader nooit zelf demonteren en/of repareren.
Om zeker te zijn van een betrouwbare en veilige reparatie, adviseren wij u met klem om
uw lader door de service afdeling van uw leverancier/dealer te laten repareren.
De acculader / voeding mag niet door kinderen gebruikt worden of door mensen, die
daartoe niet bekwaam zijn.
Indien dit veiligheidsvoorschrift, alsmede de gebruiksaanwijzing niet wordt opgevolgd, is
EXENDIS B.V. niet verantwoordelijk voor een eventueel defect. Tevens kan in dat geval
geen beroep worden gedaan op eventuele garantie.
4. BATTERIJ VOORSCHRIFTEN
Pas na een aantal laadcycli, bereiken nieuwe batterijen de volle capaciteit.
Let hierop bij de eerste ritten.
Na iedere rit kunnen de batterijen opgeladen worden.
Het is mogelijk om gedurende de nacht te laden.
Pas als de groene LED brandt, mogen de batterijen van de lader afgekoppeld worden.
Alleen indien noodzakelijk, mag de laadcyclus onderbroken worden (eerst de netkabel
loskoppelen en daarna de laadkabel). Let erop, dat in dit geval de batterijen niet vol zijn en
geen grote afstanden gereden kunnen worden.
Als de groene LED brandt en de batterijen aangesloten blijven, worden de batterijen in
optimale toestand gehouden.
Als de batterijen niet vaak gebruikt worden, verdient het aanbeveling om de batterijen ten
minste eenmaal per maand te laden (vanwege de zelfontlading van de batterijen). Het is
ook mogelijk om de batterijen steeds op de lader aangesloten te laten.
Hoewel de lader diep ontladen batterijen kan laden, wordt aangeraden de batterijen niet
erg diep te ontladen, omdat daardoor de levensduur van de batterijen verkort wordt. Als dit
toch gebeurt, wordt aangeraden om de batterijen zo spoedig mogelijk weer te laden om
zodoende de schade aan de batterijen te beperken.
De lader is ingesteld voor slechts één batterijtype en -capaciteit. Als een andere batterij
aangesloten wordt op de lader, kan deze batterij beschadigd worden en/of kunnen er
gevaarlijke situaties optreden. Als er van batterijen veranderd wordt, moet u daarom
contact opnemen met uw leverancier/ dealer, om de lader op het juiste batterijtype en –
capaciteit in te laten stellen.
In geval van vragen, kunt u contact opnemen met uw leverancier/dealer.
5. OPSTELLING VAN DE LADER.
Zorg bij het plaatsen van de lader dat deze voldoende ventilatie heeft, nl. aan de zijkanten,
achterkant en voorkant minimaal 10 cm. Onder normale omstandigheden zal de
ingebouwde ventilator tijdens het laden draaien (alleen bij de Impulse S 8). Als er niet
genoeg ventilatie is of als de temperatuur te hoog is, zal de lader de uitgangsstroom
verminderen (waardoor de laadtijd langer wordt) of als de temperatuur boven een
maximumwaarde uitkomt, zal de lader stoppen met laden.
De kast is van kunststof en geschikt als tafelmodel.
54
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
Tijdens normaal bedrijf wordt de behuizing warm. Dit is normaal.
6. AANSLUITVOORWAARDEN
6.1 Aansluiting op 1-fase net.
De lader is geschikt voor een netspanning van 230V - 50/60Hz en is voorzien van een ca.
1,9 meter lang netsnoer met stekker.
LET OP: Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning waarvoor de lader is
gemaakt.
De netstekker dient op een wandcontactdoos te worden aangesloten.
6.2 Aansluiting laadkabel s
De lader is aan de uitgang (secundair) voorzien van een 2 meter lange 3-aderige
laadkabel. Omdat de lader rekening houdt met de kabelverliezen, mag deze kabel niet
zonder aanpassing door de dealer/leverancier vervangen worden door een kabel met een
andere lengte en/of doorsnede. Inkorten van de kabel is dus niet toegestaan!
Figuur 1 XLR-laadstekker
De laadkabel kan met een XLR-laadstekker geleverd worden, waarbij pin 1 van de
NC MX-laadstekker de plus (+) is, en pin 2 de min (-) is en pin 3 het drive inhibit (niet
rijden) signaal is (tenzij dit door uw leverancier/dealer gewijzigd is).
Als de laadkabel niet voorzien is van een laadstekker, dient deze bij de batterij te worden
meegeleverd. Let bij de montage van deze stekker op de polariteit.
De plus van de batterij komt aan de plus van de lader en de min van de batterij komt aan
de min van de lader. Als de batterij omgepoold aangesloten wordt, zal de lader niet met
laden beginnen en ook geen foutmelding tonen.
7. LADER IN BEDRIJF STELLEN
•
•
•
•
De lader kan nu worden aangesloten.
Ten eerste dient u de netstekker in het stopcontact te steken.
Na het oplichten van een LED combinatie, komt de lader in de ‘STAND-BY’-toestand.
Beide LED’s (geel en groen) branden.
Vervolgens kunt u de batterij aansluiten en begint het laden automatisch. Alleen de
gele LED is nu aan. Bij diepontladen batterijen wordt eerst met een kleine stroom
geladen (voorladen). Daarna wordt met de nominale stroom geladen (hoofdladen).
Tenslotte wordt met een afnemende stroom geladen (naladen). De grootte van de
stromen is afhankelijk van het ingestelde batterijtype.
Impulse S6-S8
55
EXENDIS B.V.
•
•
Als de gele LED uit gaat en de groene LED aan, is de batterij vol en kan losgekoppeld
worden. Als de batterij niet losgekoppeld wordt, wordt de batterij met een zeer kleine
stroom in optimale toestand gehouden.
Als de batterij losgekoppeld wordt, mag de netstekker in de wandcontactdoos blijven.
De gele en groene LED’s zijn dan aan.
8. INDICATIES
Gele LED
Groene LED
Lader uit (netstekker niet
aangesloten)
Lader net aangezet en laat de
ingestelde laadkarakteristiek zien
Stand-by
Laden
Vol
Storing
=Uit
=Aan
=Knipperend
9. Foutmeldingsindicaties
Als de lader niet (meer) functioneert, kan hij herstart worden door de netstekker uit het
stopcontact te halen en er weer in te steken. U dient echter eerst aan de hand van de
foutmeldingsindicatie de aanwijzingen in de onderstaande paragrafen op te volgen.
9.1 Geen enkele LED is aa n
• Er is geen netspanning aanwezig.
Controleer eerst of de stekker in een wandcontactdoos is gestoken. Als deze wel in een
wandcontactdoos zit dan moet men controleren of de netspanning aanwezig is op de
wandcontactdoos.
Als er geen netspanning aanwezig is dient u de smeltveiligheden (stoppen) in uw
meterkast te controleren of een installateur te raadplegen.
9.2 Beide LED’s zijn aan
Als er geen batterij aangesloten is, is dit de stand-by toestand en geen foutsituatie.
Als er wel een batterij aangesloten is, kan er één van de volgende foutsituaties opgetreden
zijn:
• Er is geen batterijspanning aanwezig.
Controleer of de batterij aangesloten is op de lader. Als deze niet is aangesloten dan de
verbinding herstellen en het laadproces opnieuw starten.
56
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
•
De aangesloten polariteit van de batterij op de lader is niet correct. Controleer of de
polariteit van de lader overeenkomt met de polariteit van de batterij. Als deze niet
correct is aangesloten, herstel dan deze aansluiting en start het laadproces opnieuw.
Als deze wel correct is aangesloten dient u uw leverancier/dealer te raadplegen.
9.3 Alleen de groene LED knippert.
Als de gele LED constant brandt en de groene LED (langzaam) knippert (terwijl het relais
hoorbaar aan en uit gaat), betekent dit, dat de lader begint met laden en vervolgens ziet
dat de spanning zeer snel stijgt en daarom stopt met laden en vervolgens weer begint met
laden enz. Dit betekent meestal, dat de accu versleten is en vervangen moet worden.
9.4 De gele en groene LE D’s knipperen.
Bij een storing, knipperen beide LED’s een aantal malen gevolgd door een seconde rust.
Dit aantal malen geeft aan welke storing opgetreden is.
Storing
Remedie
Aantal malen, dat de
LED’s knipperen gevolgd
door een seconde rust
4
De temperatuur is te laag of er is 1)
een hardware probleem
5
De temperatuur is te hoog
2)
1, 2, 3, 6, 7, 8
Ander probleem
3)
Remedie codes:
1) Plaats de lader in een ruimte met een temperatuur boven 0 °C en start het laadprocess
opnieuw. Als de temperatuur boven 0 °C is en de storing treedt opnieuw op, dient u uw
leverancier/dealer te raadplegen.
2) Laat de lader enige tijd afkoelen en start het laadprocess opnieuw. Als de storing
opnieuw optreedt, dient u uw leverancier/dealer te raadplegen.
3) Raadpleeg uw leverancier/dealer.
10. REINIGING EN ONDERHOUD
De lader en de snoeren mogen gereinigd worden met een vochtige doek. Gebruik geen
aggressieve schoonmaakmiddelen. De lader is onderhoudsvrij.
11. MELDING SERVICE
Bij een melding aan de service afdeling van uw leverancier/dealer, dient u altijd de
volgende gegevens te verstrekken:
a) Type van de lader (IMPULSE S 6 / 8)
b) Welke LEDs zijn aan en welke niet?
c) Wanneer constateerde u de foutmelding?
d) Wanneer is de lader in gebruik genomen?
Impulse S6-S8
57
EXENDIS B.V.
INSTRUKCJA OBSvUGI vADOWARKI DO BATERII Impulse S 6/8
Macie Paˆstwo przed sob‰ instrukcjŠ obs‹ugi dotycz‰c‰ ‹adowarki IMPULSE S EXENDIS
B.V. z pr‰dem 6 lub 8 A.
IMPULSE S moŒe ‹adowa• baterie Œelowe o nominalnym napiŠciu 24 V.
IMPULSE S jest ‹adowark‰ ca‹kowicie automatyczn‰, kontrolowan‰ komputerowo oraz
zabezpieczon‰. IMPULSE S jest urz‰dzeniem podwójnie izolowanym.
Przed uŒytkowaniem zalecane jest staranne przeczytanie instrukcji obs‹ugi, jak równieŒ
przestrzeganie Instrukcji bezpieczeˆstwa.
1. SYMBOLE
Stosowane s‰ nastŠpuj‰ce symbole:
Trójk‰t z wykrzyknikiem oznacza waŒn‰ informacjŠ w tej instrukcji, któr‰
naleŒy bezwzglŠdnie przestrzega•.
Przeczyta• instrukcjŠ obs‹ugi.
Podwójna izolacja
Urz‰dzenia zawieraj‰ce substancje niebezpieczne s‰ oznaczone tym
symbolem. Ten symbol wskazuje równieŒ na to, Œe zabronione jest
wyrzucanie tego typu urz‰dzeˆ do odpadów z gospodarstwa domowego.
MoŒna je bezp‹atnie odda• w punkcie zbiórki tego typu urz‰dzeˆ. Tym
samym zostanw spexnione wymagania prawne oraz przyczynicie siy
Pazstwo do ochrony {rodowiska!
To urz‰dzenie jest przetestowane (CE), co odpowiada dyrektywie EMC
2004/108/EG oraz dyrektywie dotycz‰cej niskiego napiŠcia 2006/95/EG.
Symbol GS (sprawdzone bezpieczeˆstwo) jest niemieckim znakiem
certyfikacyjnym oznaczaj‰cym spe‹nianie wymogów ustawy dotycz‰cej
bezpieczeˆstwa urz‰dzeˆ (prawo dotycz‰ce bezpieczeˆstwa aparatur).
2. DESIGN / SPECYFIKACJE
NapiŠcie podstawowe
: 230 Vac - 50/60 Hz - 1-fazowe
DrugorzŠdne napiŠcie nominalne: 24 Vdc
DrugorzŠdne napiŠcie maksymalne: 35 Vdc
Pr‰d drugorzŠdny
: moŒe by• ustawiony przez dostawcŠ/sprzedawcŠ
max. 6 A dla impulsu S 6
max. 8 A dla impulsu S 8
Bateria typu
: Žel
Pojemno•• baterii
:
58
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
Min.
Urz‰dzenie ochronne
Moc wej•ciowa
Max.
(aby na‹adowa• 80%
‹adowno•ci w ci‰gu 8 h)
Impuls S 6 40 Ah
60 Ah
Impuls S 8 60 Ah
85 Ah
: - zabezpieczenie przeciwko odwrotnej biegunowo•ci
- zabezpieczenie przeciwko zbyt wysokiemu napiŠciu
- zabezpieczenie przeciwko wysokim temperaturom
: 195 W z impulsem S 6
270 W z impulsem S 8
: min. 80% (przy pe‹nym na‹adowaniu)
: 0 °C do +40 °C
: Wys. 70 x Szeroko•• 150 x G‹Šboko•• 200 mm
: II
: 1.3 kg
Wydajno••
Temperatura otoczenia
Wymiary obudowy
Klasa bezpieczeˆstwa
Waga ca‹kowita
Transport and przechowywanie
Temperatura otoczenia dla przechowywania
Relatywna wilgotno•• powietrza max.
: -15°C … +50°C.
: 95 % (nie kondensowa•)
3. INSTRUKCJE BEZPIECZE|STWA
Starannie przeczyta• instrukcjŠ obs‹ugi oraz instrukcje bezpieczeˆstwa.
Niebezpieczezstwo eksplozji! Unika• iskier lub ognia w bezpo•rednim otoczeniu baterii.
Podczas ‹adowania bateria powinna by• umieszczona w dobrze przewietrzonym
miejscu.
IMPULSE S zawiera takie elementy jak w‹‰czniki I przeka•niki, które mog‰ spowodowa•
powstanie iskier. Je•li ‹adowanie ma miejsce w garaŒu lub podobnych miejscach, to
‹adowarka powinna by• umieszczona w taki sposób, aby ewentualne iskry nie powodowa‹y
ryzyka.
Nigdy nie uŒywa• ‹adowarki w stanie zdemontowanym (otwartym). MoŒe to by•
zagraŒaj‰ce Œyciu, je•li jakiekolwiek czŠ•ci pod napiŠciem zostan‰ dotkniŠte!
Uwaga: nigdy nie podejmowa• prób ‹adowania baterii, które nie s‰ przeznaczone do
ponownego ‹adowania.
Nigdy nie dotyka• zacisków do baterii w czasie, kiedy ‹adowarka jest w uŒytku.
Nigdy nie zmienia• miejsca ‹adowarki w trakcie jej pracy.
Nie uŒywa• ‹adowarki w po‹‰czeniu z wadliwym kablem lub wadliw‰ wtyczk‰, lub je•li
uszkodzona jest sama ‹adowarka. Je•li przewód zasilania sieciowego musi zosta•
wymieniony, to musi to zosta• wykonane przez dzia‹ serwisowy dostawcy/sprzedawcy.
Je•li ‹adowarka nie dzia‹a prawid‹owo, najpierw naleŒy zwróci• uwagŠ na pierwsze oznaki
wadliwego dzia‹ania, nastŠpnie naleŒy wyj‰• przewód z gniazdka, a nastŠpnie
skontaktowa• siŠ z dzia‹em serwisowym swojego dostawcy/sprzedawcy.
Impulse S6-S8
59
EXENDIS B.V.
Nigdy nie próbowa• samodzielnie demontowa• lub naprawia• ‹adowarki. Aby by•
pewnym, Œe naprawa zostanie wykonana w sposób prawid‹owy, zaleca siŠ zlecenie
napraw dzia‹owi serwisowemu dostawcy/sprzedawcy.
Urz‰dzenie nie powinno by• uŒytkowane przez dzieci lub osoby, które nie maj‰
odpowiedniego do•wiadczenia lub wiedzy. UŒytkownik musi mie• do•• kompetencji, aby
urz‰dzenie zainstalowa•. W przeciwnym razie musz‰ poprosi• wykwalifikowany personel
o pomoc. To urz‰dzenie nie jest zabawk‰ dla dzieci.
W przypadku nie stosowania siŠ do instrukcji bezpieczeˆstwa czy teŒ instrukcji obs‹ugi,
EXENDIS B.V. nie bŠdzie ponosi• odpowiedzialno•ci za wady. Ponadto nie bŠdzie uznane
ewentualne Œ‰danie gwarancyjne.
4. INSTRUKCJE DOTYCZ}CE BATERII
Dopiero po kilku cyklach xadowania i uŒytkowaniu nowa bateria osi‰gnie swoj‰ pexnw
moc. ProszŠ o tym pamiŠta• przy pierwszym uŒyciu.
Bateria moŒe by• ‹adowana po ka~dym uŒyciu.
MoŒliwe jest ‹adowanie przez caxw noc.
Gdy tylko zapali siŠ zielone •wiate‹ko, baterie mog‰ zosta• od‹‰czone od ‹adowarki. Tylko
w przypadku, gdy jest to konieczne, cykl ‹adowania moŒe zosta• przerwany (naleŒy
najpierw od‹‰czy• kabel sieciowy, a nastŠpnie kabel ‹adowarki). W takim przypadku naleŒy
pamiŠta•, Œe baterie nie s‰ na‹adowane do pe‹na i nie moŒna uŒytkowa• ich d‹ugo.
Kiedy •wieci siŠ zielone •wiate‹ko, a bateria nie jest od‹‰czona, jest ona utrzymana w
optymalnie pexnym stanie.
Je•li bateria nie jest uŒywana czŠsto, zaleca siŠ xadowa• jw przynajmniej raz w
miesiwcu (z uwagi na samoistne roz‹adowywanie siŠ baterii). MoŒna pozostawi• baterie w
‹adowarce.
Mimo Œe ‹adowarka moŒe ‹adowa• ca‹kiem roz‹adowane baterie, zaleca siŠ nie
rozxadowywa• baterii do kozca, poniewaŒ skraca to Œywotno•• baterii. JednakŒe, je•li to
nast‰pi, zaleca siŠ jak najszybciej na‹adowa• baterie, aby zredukowa• ich uszkodzenie.
*adowarka jest przystosowana tylko do jednego rodzaju baterii i pojemno•ci. Je•li do
‹adowarki pod‹‰czona zostanie inna bateria, moŒe to spowodowa• uszkodzenie baterii
i/lub wyst‰pienie niebezpiecznych sytuacji. Z tego powodu przy zmianie baterii naleŒy
skontaktowa• siŠ z dostawc‰/sprzedawc‰ w celu dostosowania ‹adowarki do poprawnego
typu baterii i pojemno•ci.
W przypadku pytaˆ proszŠ skontaktowa• siŠ z dostawc‰ /sprzedawc‰.
5. USTAWIENIE vADOWARKI
Umieszczaj‰c ‹adowarkŠ w danym miejscu naleŒy spawdzi•, czy wokó‹ jest dostateczna
ilo•• wentylacji. Wokó‹ powinna by• przestrzeˆ przynajmniej 10 cm. UŒytkuj‰c ‹adowarkŠ
w normalnych warunkach wbudowany wentylator zostanie aktywowany podczas
‹adowania (tylko Impulse S 8). Je•li nie ma wystarczaj‰cej wentylacji lub temperatura jest
wysoka, ‹adowarka obniŒy aktualn‰ moc wyj•ciow‰ pr‰du (co bŠdzie skutkowa• d‹uŒszym
czasem ‹adowania) lub – je•li temperatura przekroczy warto•• maksymaln‰, ‹adowarka
przestanie ‹adowa•.
Obudowa wykonana jest z plastiku i moŒna j‰ uŒywa• jako model do postawienia na stó‹.
60
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
W czasie normalnego dzia‹ania, obudowa robi siŠ ciep‹a. To jest normalne.
6. WARUNKI POv}CZENIA
6.1 vwczenie do sieci 1-fa zowej
*adowarka przeznaczona jest do napiŠcia elektrycznego 230V - 50Hz, 1-fazowego I jest
wyposaŒona w 1,9-metrowy kabel oraz wtyczkŠ.
UWAGA: ProszŠ siŠ upewni• czy warto•• napiŠcia jest zgodna z warto•ci‰ napiŠcia, do
której przewidziana jest ‹adowarka.
Wtyczka powinna zosta• pod‹‰czona do gniazdka w •cianie.
6.2 vwczenie kabli do xad owania
*adowarki s‰ wyposaŒone przy wyj•ciu (drugorzŠdnym) 2-metrowym i 3-przewodowym
kablem do ‹adowania. PoniewaŒ ‹adowarka uwzglŠdnia brak kabla, ten kabel nie moŒe by•
bez dopasowania przez sprzedawcŠ/dostawcŠ zast‰piony przez kabel o innej d‹ugo•ci
albo innej •rednicy. Zabronione jest skracanie kabla!
Fot.1 !"cznik do #adowania XLR
Kabel do ‹adowania moŒe by• dostarczony razem z ‹‰cznikiem XLR do ‹adowania, przy
czym bolec 1 ‹‰cznika jest biegunem dodatnim (+), a bolec 2 biegunem ujemnym, a bolec
3 sygna‹ drive inhibit /tj. Zablokowane dzia‹anie (chyba Œe zosta‹o to zmienione przez
dostawcŠ/sprzedawcŠ). Je•li kabel do ‹adowania jest dostarczony bez wtyczki, to powinna
ona zosta• dostarczona z bateri‰. Mocuj‰c wtyczkŠ naleŒy zwróci• uwagŠ na
bieguny.Biegun dodatni baterii po‹‰czony winien by• z biegunem dodatnim ‹adowarki, a
biegun ujemny baterii z biegunem ujemnym ‹adowarki. Je•li bateria jest po‹‰czona z
‹adowark‰ odwrotnymi biegunami, ‹adowarka nie rozpocznie procesu ‹adowania I nie
wykaŒe b‹Šdu.
7. URUCHOMIENIE vADOWARKI
•
•
•
•
*adowarka moŒe zosta• teraz pod‹‰czona.
Najpierw naleŒy w‹‰czy• wtyczkŠ do gniazdka w •cianie.
*adowarka jest w trybie ‘STAND-BY’ po za•wieceniu siŠ kombinacji •wiate‹ek.
Obydwa •wiate‹ka (Œó‹te i zielone) •wiec‰ siŠ.
NastŠpnie moŒna po‹‰czy• bateriŠ I ‹adowanie rozpocznie siŠ automatycznie. Teraz
pali siŠ tylko Œó‹te ‘WIATE*KO. W przypadku baterii ca‹kiem roz‹adowanych, najpierw
‹aduje siŠ bateria z ma‹ym pr‰dem (‹adowanie wstŠpne). NastŠpnie bateria ‹adowana
jest pr‰dem nominalnym (‹adowanie g‹ówne). Na koniec bateria ‹adowana jest
opadaj‰cym pr‰dem (‹adowanie koˆcowe). Si‹a danego pr‰du zaleŒy od
dopasowanego typu baterii.
Impulse S6-S8
61
EXENDIS B.V.
•
•
Kiedy Œó‹te •wiate‹ko jest wy‹‰czone, a zielone zapalone, bateria jest pe‹na I moŒe
zosta• od‹‰czona. Je•li bateria nie jest od‹‰czona, to utrzymana jest w stanie
optymalnego na‹adowania przy bardzo niskim pr‰dzie.
Kiedy bateria jest od‹‰czona, moŒna pozostawi• wtyczkŠ w gniazdku. BŠd‰ siŠ pali•
Œó‹te i zielone •wiate‹ko.
8. WSKA€NIKI
Žó‹te
•wiate‹ko
Zielone
•wiate‹ko
*adowarka wy‹‰czona (wtyczka
nie pod‹‰czona)
*adowarka w‹a•nie w‹‰czona,
wskazuje szczegó‹y dotycz‰ce
‹adowania
Stand-by
*adowanie
Pe‹na
B‹‰d
= Wy‹‰czone
= W‹‰czone
= Mruga
9. KOMUNIKATY O Bv•DZIE
Je•li ‹adowarka (juŒ) nie dzia‹a, moŒe zosta• zresetowana poprzez wyjŠcie I ponowne
w‹oŒenie wtyczki do gniazdka. Najpierw jednak naleŒy zapozna• siŠ z opisanymi w
kolejnych paragrafach komunikatami o b‹Šdzie.
9.1 ‚adne {wiatexko nie p ali siy
• Brak napiŠcia sieciowego
Najpierw naleŒy sprawdzi• czy wtyczka zosta‹a w‹oŒona do gniazdka. Je•li tak, naleŒy
sprawdzi•, czy w gniazdku jest napiŠcie sieciowe. Je•li brak napiŠcia, naleŒy sprawdzi•
bezpieczniki w szafce licznikowej lub zadzwoni• do serwisu.
9.2 Obydwa {wiatexka sw zapalone
Je•li bateria nie jest pod‹‰czona, oznacza to stan stand-by, a nie awariŠ.
JednakŒe, jeŒeli bateria jest pod‹‰czona, mog‹y wyst‰pi• nastŠpuj‰ce problemy:
Brak napiŠcia w baterii.
NaleŒy sprawdzi•, czy bateria zosta‹a prawid‹owo po‹‰czona z ‹adowark‰.
Je•li nie jest po‹‰czona, to po‹‰czenie musi zosta• przywrócone, a proces ‹adowania
wznowiony.
62
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
•
Biegunowo•• baterii po‹‰czonej z ‹adowark‰ jest nieprawid‹owa. Sprawdzi•, czy
biegunowo•• ‹adowarki koresponduje z biegunowo•ci‰ baterii. Je•li jest po‹‰czona w
sposób prawid‹owy, naleŒy siŠ skonsultowa• z dostawc‰/sprzedawc‰.
9.3 ‚óxte i zielone {wiatexk a migajw
W przypadku b‹Šdu obydwa •wiate‹ka migaj‰ kilka razy, po czym nastŠpuje
jednosekundowa przerwa.
NastŠpuj‰ce cyfry wskazuj‰ na typ b‹Šdu.
Ilo•• razy kiedy •wiate‹ko Opis b‹Šdu
UsuniŠcie awarii
miga, po czym nastŠpuje
krótka przerwa
4
Zbyt niska temperatura
1)
lub problem ze sprzŠtem
5
Temperatura za wysoka 2)
1, 2, 3, 6, 7, 8
Inny problem
3)
Kody naprawy:
4) Przenie•• ‹adowarkŠ do pomieszczenia o temperaturze powyŒej 0 °C i ponownie
uruchomi• proces ‹adowania. Je•li temperature jest powyŒej 0 °C, a raport dotycz‰cy
b‹Šdu powtarza siŠ, naleŒy skontaktowa• siŠ z dostawc‰/sprzedawc‰.
5) Pozwoli• ‹adowarce odpocz‰• na pewien czas, a nastŠpnie ponownie uruchomi•
proces ‹adowania. Je•li raport dotycz‰cy b‹Šdu powtarza siŠ, naleŒy skontaktowa• siŠ
z dostawc‰/sprzedawc‰.
6) Skonsultowa• siŠ z dostawc‰ /sprzedawc‰.
10. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
*adowarka i kable mog‰ by• czyszczone wilgotn‰ szmatk‰. Nie uŒywa• ostrych •rodków
czyszcz‰cych.
*adowarka nie wymaga czŠstej konserwacji.
11. KONTAKT Z SERWISEM
Kontaktuj‰c siŠ z dzia‹em serwisowym dostawcy/sprzedawcy naleŒy poda• nastŠpuj‰ce
dane:
e) Typ ‹adowarki (IMPULSE S 6 / 8)
f) Jakie •wiate‹ka siŠ •wiec‰, a jakie nie?
g) Kiedy zauwaŒono raport dotycz‰cy awarii?
h) Kiedy ‹adowarka zaczŠ‹a dzia‹anie?
Impulse S6-S8
63
EXENDIS B.V.
INSTRUKTIONSHANDBOK BATTERILADDARE Impulse S 6 / 8
Det här är instruktionshandboken för laddare IMPULSE S från EXENDIS B.V med en
märkström på 6 eller 8 A. IMPULSE S kan ladda 24 V gelbatterier. IMPULSE S är en
helautomatisk, datorstyrd och kontrollerad laddare. Dessutom har IMPULSE S
konstruerats med dubbel isolering. Vi rekommenderar att du läser igenom den här
instruktionshandboken noggrant och att du uppmärksammar säkerhetsinstruktionerna
(kapitel 2) innan du börjar använda IMPULSE S.
1. SYMBOLER
Nedan visas de symboler som används.
En trekant med ett utropstecken indikerar viktig information
som finns i den här bruksanvisning och måste noga följas.
Läs igenom bruksanvisningen.
Dubbel isolering
Apparater som innehåller farliga ämnen har markerats med den här symbolen.
Symbolen indikerar också att det är förbjudet att kassera den här typen av
apparater som hushållsavfall. Utan extra kostnad kan du emellertid lämna in
apparaterna till den lokala sopstationen. På så sätt uppfyller du de juridiska
kraven och bidrar till att skydda miljön!
Den här utrustningen har CE-testats och möter därmed EMC-direktiv
2004/108/EG och lågspänningsdirektiv 2006/95/EG.
GS-symbolen (Geprüfte Sicherheit) är ett tyskt certifieringsmärke som indikerar att
apparaten uppfyller ”Gerätesicherheitsgesetz” (tysk lag om apparatsäkerhet).
2. KONSTRUKTION/SPECIFIKATIONER
Primär spänning
Sekundär nominell spänning
Sekundär maximal spänning
Sekundär ström
Batterityp
Batterikapacitet
64
: 230 Vac - 50/60 Hz - 1-fas
: 24 Vdc
: 35 Vdc
: kan ställas in av leverantören/handlaren
max. 6 A för Impulse S 6
max. 8 A för Impulse S 8
: Gel
:
Min.
Max.
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
Skyddsenheter
Ineffekt
(för att ladda 80 %
kapacitet på 8 timmar)
Impulse S 6 40 Ah
60 Ah
Impulse S 8 60 Ah
85 Ah
: - skyddad mot omvänd polaritet
- skyddad mot överspänning
- skyddad mot höga temperaturer
: 195 W med Impulse S 6
270 W med Impulse S 8
: min. 80% (fulladdat)
: 0°C till +40°C
: höjd 70 x bredd 150 x djup 200 mm
: II
: 1,3 kg
Effektivitet
Omgivande temperatur
Enhetens mått
Skyddsklass
Total vikt
Transport och lagring
Omgivande temperatur vid lagring: -15°C till +50°C.
Relativ luftfuktighet max
: 95 % (ej kondenserande)
3. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Läs noggrant igenom handboken och säkerhetsinstruktionerna.
Explosionsrisk! Undvik gnistor eller eld i batteriets omedelbara närhet.
Under laddningen ska batteriet placeras på en plats med god ventilation.
IMPULSE S innehåller delar, som t ex reglage och reläer, som skulle kunna skapa gnistor.
Om laddningen sker i ett garage eller liknande måste laddaren placeras på en plats där
gnistor inte kan orsaka fara.
Använd aldrig laddaren i demonterat (öppet) tillstånd.This may be life threatening if any
parts under voltage are touched! Tar man på spänningsförande delar kan det leda till
livshotande skador!
Obs: Det är aldrig tillåtet att försöka ladda batterier som inte kan laddas.
Ta aldrig på batteriklämmorna om laddaren håller på att ladda.
Flytta aldrig på laddaren om den håller på att ladda.
Använd inte laddaren tillsammans med en defekt kabel eller kontakt, eller om själva
laddaren är skadad. Om nätkabeln måste bytas ut ska det utföras av
leverantörens/handlarens serviceavdelning.
Om laddaren inte fungerar ordentligt tar du först reda på vilken felindikering laddaren
avger. Därefter måste du dra ut kontakten ur vägguttaget och sedan kontakta
leverantörens/handlarens serviceavdelning.
Försök aldrig att demontera eller reparera laddaren på egen hand. För att vara säker på
att reparationen har utförts på ett pålitligt och säkert sätt rekommenderar vi starkt att du
låter leverantörens/handlarens serviceavdelning utföra alla reparationer.
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga. Den får heller inte användas av personer som
Impulse S6-S8
65
EXENDIS B.V.
saknar erfarenhet och kunskap om den, såvida de inte har instruerats om hur apparaten
ska hanteras av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Om dessa säkerhetsinstruktioner liksom instruktionshandboken inte uppmärksammas
påtar sig EXENDIS B.V. inget ansvar för någon typ av fel. Dessutom upphör garantin att
gälla.
4. BATTERIINSTRUKTIONER
Efter endast några laddningscykler och användning når nya batterier full kapacitet.
Tänk på det första gången batteriet används.
Batterierna kan laddas upp efter varje användningstillfälle.
Det går att ladda batterierna över natten.
Batterierna bör endast kopplas bort från laddaren när den gröna indikeringslampan lyser.
En laddningscykel får endast avbrytas om det är mycket nödvändigt (börja med att dra
ut nätkabeln ur vägguttaget och dra sedan ut laddarkabeln ur laddaren). Om du gör det
måste du tänka på att batterierna inte är fullt laddade och att du inte kan åka lika långa
sträckor.
Om den gröna indikeringslampan lyser och batterierna inte tas ut ur laddaren bibehåller
batteriet optimal full status.
Om batterierna inte används ofta rekommenderar vi att batterierna laddas minst en gång
i månaden (på grund av att batterierna laddar ur sig själva). Du kan även ha batterierna
anslutna till laddaren så att de laddas kontinuerligt.
Även om laddaren klarar av att ladda djupt urladdade batterier rekommenderar vi att du
inte laddar ur batterierna mycket djupt, eftersom batteriets livslängd då förkortas. Om
det ändå skulle hända rekommenderar vi att du laddar batterierna så snart som möjligt för
minska risken för att det uppstår skada på batterierna.
Laddaren har ställts in så att den endast kan användas för en enda batterityp och kapacitet. Om ett annat batteri ansluts till batteriladdaren kan det batteriet skadas.
Dessutom kan det uppstå farliga situationer till följd av detta. Om batterierna byts ut mot
andra måste du kontakta leverantören/handlaren så att laddaren ställs in för rätt batterityp
och -kapacitet.
Om du undrar över något, ta kontakt med leverantören/handlaren.
5. UPPSTÄLLNING AV LADDAREN
När laddaren ställs upp måste du tänka på att det måste finnas tillräckligt med
ventilationsutrymme runt hela enheten. Det måste finnas minst 10 cm utrymme. När
laddaren används under normala villkor aktiveras den inbyggda fläkten under laddningen
(endast Impulse S 8). Om det inte finns tillräcklig ventilation eller om temperaturen är för
hög sänker laddaren uteffekten (vilket resulterar i en längre laddningstid), eller om
temperaturen stiger över ett maximalt värde slutar laddaren ladda.
Höljet är tillverkat av plast och passar som bordsmodell.
Under normal användning blir höljet varmt. Det är normalt.
66
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
6. ANSLUTNINGSVILLKOR
6.1 Anslutning till 1-fas nätverk
Laddaren är lämplig för en 1-fas 230V - 50/60Hz nätspänning och har en 1,9 meter lång
nätkabel och en kontakt.
OBS:Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med laddarens spänning.
Nätkabeln måste sättas in i ett vägguttag.
6.2 Anslutning av laddningskablar
På utmatningssidan (sekundär) har laddarna en 2 meter lång laddningskabel med en 3tråds trådkärna. På grund av kabelförlust är det inte tillåtet att byta ut kabeln mot en kabel
med en annan längd och/eller diameter utan att leverantören/handlaren först gör
nödvändiga justeringar. Av denna anledning är det inte tillåtet att korta av kabeln!
Figur 1 XLR-laddningskontakt
Laddningskabeln kan erhållas tillsammans med en XLR-laddningskontakt, där stift 1 i
XLR-laddningskontakten är den positiva polen (+), stift 2 den negativa polen (-) och stift 3
drivenhetens inhibitsignal (om inte din leverantör/handlare har ändrat på det).
Om laddningskabeln levereras utan en laddningskontakt bör den levereras tillsammans
med batteriet. Tänk på polariteten när du ansluter den här kontakten.
Batteriets positiva pol ansluts till laddarens positiva pol och batteriet negativa pol ansluts
till laddarens negativa pol.Om batteriet ansluts till laddaren med omvänd polaritet börjar
laddaren inte ladda och visar inte heller någon felindikering.
7. BÖRJA ANVÄNDA LADDAREN
•
•
•
•
•
•
Laddaren kan nu anslutas.
Börja med att sätta in nätkabeln i vägguttaget
Efter att indikeringslamporna har blinkat ett visst antal gånger går laddaren till
tillståndet ’STAND BY’. Båda indikeringslamporna (gul och grön) tänds.
Därefter ansluter du batteriet och laddaren börjar då ladda automatiskt. Nu lyser endast
den gula indikeringslampan. Hos djupt urladdade batterier börjar laddaren med att
ladda batteriet med en låg ström (förladdning). Därefter laddas batteriet med nominell
ström (huvudladdning). Slutligen laddas batteriet med en fallande ström (efterladdning).
Strömtypernas magnitud beror på vilken typ av batteri som har ställts in.
När den gula indikeringslampan är släckt och den gröna indikeringslampan är tänd är
batteriet fulladdat och kan nu tas ut. Om batteriet inte tas ut förses batteriet med en
mycket låg ström som gör att batteriet bibehåller optimal full status.
När batteriet tas ut kan nätkabeln sitta kvar i vägguttaget. Den gula och den gröna
indikeringslampan tänds.
Impulse S6-S8
67
EXENDIS B.V.
8. INDIKERINGAR
Gul
indikeringslampa
Grön
indikeringslampa
Laddaren avstängd (inte ansluten
till elnätet)
Laddaren har precis satts på och
visar laddningsegenskaper
Stand-by
Laddar
Full
Fel
=Av
=På
=Blinkar
9. FELRAPPORTSINDIKERINGAR
Om laddaren inte fungerar (längre) kan du starta om den genom att först dra ut kontakten
ur vägguttaget och sedan sätta in den igen. Börja emellertid med att följa indikeringarna i
nästkommande avsnitt i enlighet med felrapportsindikeringarna.
9.1 Inte en enda indikerin gslampa tänds
• Det finns ingen nätspänning.
Börja med att kontrollera om du har satt i kontakten i vägguttaget. Om den sitter i
vägguttaget måste du kontrollera om det finns spänning i vägguttaget. Om det inte finns
nätspänning måste du kontrollera säkerhetssäkringarna i fördelningsdosan eller ta kontakt
med en tekniker.
9.2 Båda indikeringslamp orna lyser
Om inget batteri har anslutits är det här ett stand-by-tillstånd och inte ett feltillstånd.
Om det finns ett batteri anslutet kan ett av följande feltillstånd ha uppstått:
• Det finns ingen batterispänning.
Kontrollera om batteriet har anslutits till laddaren på rätt sätt. Om batteriet inte har anslutits
måste det anslutas och laddningen bör då starta på nytt.
• Batteriets polaritet har inte anslutits till laddaren på rätt sätt.
Kontrollera om laddarens polaritet motsvarar batteriets polaritet. Om det är rätt anslutet, ta
kontakt med leverantör/handlaren.
9.3 Den gula och den grön a indikeringslampan blinkar
Om det har uppstått ett fel blinkar båda indikeringslamporna flera gånger med en sekunds
mellanrum. Antalet blinkningar talar om vilket fel som har uppstått.
68
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
Antalet gånger
indikeringslamporna blinkar
åtföljt av en kort paus.
4
Beskrivning av fel
Avhjälpning
Temperaturen för låg eller
hårdvaruproblem
Temperaturen för hög
Annat problem
1)
5
2)
1, 2, 3, 6, 7, 8
3)
Avhjälpningskoder:
1) Flytta laddaren till ett rum med en temperatur över 0°C och starta om
laddningsprocessen. Om temperaturen ligger över 0°C och felrapporten upprepas, ta
kontakt med leverantören/handlaren.
2) Låt laddaren svalna en stund och starta om laddningsprocessen på nytt. Om
felrapporten upprepas, ta kontakt med leverantören/handlaren.
3) Kontakta leverantören/handlaren.
10. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Laddaren och kablarna kan rengöras med en fuktig trasa. Använd inga aggressiva
rengöringsmedel. Laddaren kräver inget underhåll.
11. INFORMERA SERVICE
När du informerar leverantörens/handlarens serviceavdelningen måste du alltid uppge
följande information:
a) Typ av laddare (IMPULSE S 6 eller 8)
b) Vilka indikeringslampor tänds eller tänds inte?
c) När såg du felrapporten?
När började laddaren användas?
Impulse S6-S8
69
EXENDIS B.V.
INSTRUCTION MANUAL BATTERY CHARGER Impulse S 6/8
You now have the instruction manual in front of you that comes with the IMPULSE S
charger of EXENDIS B.V. with a rated current of 6 or 8 A. The IMPULSE S can charge gel
batteries with 24 V. The IMPULSE S is a full automatic, computer controlled and
safeguarded charger. The IMPULSE S has been designed with double insulation. We
advise you to carefully read this instruction manual as well as to observe the Safety
Instructions before taking the IMPULSE S into operation.
1. SYMBOLS
The followings show the symbols used.
A triangle containing an exclamation mark indicates important information
in these operating instructions which is to be strictly followed.
Read instruction manual.
Double insulation
Apparatuses containing hazardous substances are marked by this
symbol. This symbol also indicate that it is prohibited to dispose of these
apparatuses in the household waste. You can return these apparatuses
free of charge to the collection points in your community or to the supplier
of the apparatus. You thus fulfil the legal requirements and make your
contribution to the protection of the environment!
This equipment is CE-tested and thus meets the EMC directive
2004/108/EG and the low-voltage directive 2006/95/EG.
The GS-symbol (Geprüfte Sicherheit) is a German certification mark,
indicating, that the apparatus satisfies the "Gerätesicherheitsgezetz" (law
for safety of apparatus).
2. DESIGN / SPECIFICATIONS
Primary voltage
Secondary nominal voltage
Secondary maximum voltage
Secondary current
Battery type
Battery capacity
70
: 230 Vac - 50/60 Hz - 1-phase
: 24 Vdc
: 35 Vdc
: can be set by the supplier/dealer
max. 6 A for Impulse S 6
max. 8 A for Impulse S 8
: Gel
:
Min.
Max.
(in order to charge 80%
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
Protective devices
Input power
Efficiency
Ambient temperature
Dimensions cabinet
Safety class
Overall weight
Transport and storage
Ambient temperature storage
Relative air humidity max.
capacity within 8 hours)
Impulse S 6 40 Ah
60 Ah
Impulse S 8 60 Ah
85 Ah
: - protected against reversed polarity
- protected against overvoltage
- protected against high temperatures
: 195 W with Impulse S 6
270 W with Impulse S 8
: min. 80% (at full load)
: 0 °C to +40 °C
: Height 70 x Width 150 x Depth 200 mm
: II
: 1.3 kg
: -15°C … +50°C.
: 95 % (non condensing)
3. SAFETY INSTRUCTIONS
Carefully read the manual and the Safety Instructions. Explosion hazard! Avoid sparking
or fire in the immediate environment of the battery
During charging the battery should be placed in a well vented place.
The IMPULSE S contains parts such as switches and relays that may produce sparks. If
charging takes place in a garage or a similar place then the charger should be placed in
such a position that sparking causes no risk.
Never use the charger in a demounted (open) condition. This may be life threatening if
any parts under voltage are touched!
Note: It is never allowed to attempt to charge batteries that cannot be charged.
Never touch the battery clamps if the charger is in operation.
Never move the charger if it is in operation.
Do not use the charger in combination with a faulty cable or plug or if the charger itself is
damaged.. If the mains lead needs replacing this must be done by the service department
of your supplier/dealer
If the charger does not operate properly then you should first note which failure indication
you observe, next you should remove the plug from the socket and subsequently contact
the service department of your supplier/dealer.
Never attempt to demount or repair the charger yourself. In order to make sure that the
repair is reliable and safe we advise you strongly to have any repairs executed by the
service department of your supplier/dealer.
The charger may not be used by children or by people, who don’t have experience or
knowledge to use it. The user must have enough competency to install it. Otherwise he
must ask for help by qualified personnel. This charger is not a toy for children.
Impulse S6-S8
71
EXENDIS B.V.
If this safety instruction, as well as the instruction manual, is ignored then EXENDIS B.V.
will not be liable for any failure, in addition a possible guarantee cannot be claimed.
4. BATTERY INSTRUCTIONS
Just after some charge cycles and usage, new batteries will get full capacity. Keep this
in mind at the first trip.
After every trip, the batteries can be charged.
Charging overnight is possible.
Just when the green LED lights, the batteries may be disconnected from the charger. Only
if very necessary, the charge cycle may be interrupted (at first disconnect the mains
cable, at second disconnect the charge cable). In this case keep in mind, that the batteries
are not full, and you can not ride a far distance.
If the green LED lights and the batteries are not disconnected, the battery is kept in
optimal full state.
If batteries are not frequently used, it is recommended to charge the batteries at least
once a month (due to the self-discharge of the batteries). It is also possible to let the
batteries continuously connected to the charger.
Although the charger can charge deep discharged batteries, it is recommended not to
discharge batteries very deep, because this shortens battery life. However, if this
happens, it is recommended to charge the batteries as soon as possible in order to reduce
battery damage.
The charger has been adjusted for only one battery type and capacity. If an other battery is
connected to the charger, this battery can be damaged and/or dangerous situations may
occur. Therefore if batteries are changed, you must contact your supplier/dealer, to adjust
the charger to the correct battery type and capacity.
In case of any questions, you can contact your supplier/dealer
5. SETUP OF THE CHARGER
When placing the charger it should be observed that it has sufficient ventilation all around.
A space of at least 10 cm should be allowed. When used under normal circumstances the
built-in ventilator will be activated during charge (only Impulse S 8). If there is not sufficient
ventilation or the temperature is high, the charger will lower the output current (resulting in
longer charge time) or if the temperature rises over a maximum value, the charger will
stop charging.
The cabinet is made of plastic and suitable as a table model.
During normal operation the housing is getting warm. This is normal.
72
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
6. CONNECTING CONDITIONS
6.1 Connection to 1-phase network
The charger is suitable for a mains voltage of 230V - 50/60Hz, 1-phase and has been
fitted with a 1.9 meter mains lead and plug.
NOTE: Check whether the mains voltage is in accordance with the voltage the charger
was designed for.
The mains plug should be plugged into a wall socket.
6.2 Connection charging cables
On the output (secondary) side the chargers have been fitted with a 2 meter 3-wire core
charging cable. As the charger takes cable loss it is not allowed to replace this cable by a
cable with a different length and/or diameter without adaptation by the supplier/dealer.
Shortening the cable is therefor not allowed!
Figure 1 XLR-charging connector
The charging cable can be supplied together with an XLR-charging connector, whereby
pin 1 of the XLR-charging connector is the positive pole (+) and pin 2 is the negative pole
(-) and pin 3 is the drive inhibit signal (unless this is altered by your supplier/dealer).
In case the charging cable is supplied without a charging plug, this ought to be supplied
together with the battery. When mounting this plug you should observe the polarity.
The positive of the battery is connected to the positive of the charger and the negative of
the battery is connected to the negative of the charger. If the battery is connected to the
charger with reversed polarity, the charger will not start charging and does not show any
failure indication.
7. TAKING THE CHARGER INTO OPERATION
•
•
•
•
•
•
The charger can now be connected.
First of all you should plug the mains plug into the wall socket.
The charger enters the ‘STAND-BY’-condition after flashing a combination of LED’s..
Both LED’s (yellow and green) are lighting.
Subsequently you can connect the battery and charging will start automatically. Only
the yellow LED is now lighting. At deep discharged batteries, first the battery is charged
with a small current (precharge). After that the battery is charged with the nominal
current (main charge). At last the battery is charged with a declining current (post
charge). The magnitude of these currents depends on the adjusted battery type.
When the yellow LED is switched off and the green LED on, the battery is full and can
now be disconnected. If the battery is not disconnected then the battery is kept in
optimal full state by a very low current.
When the battery is disconnected, it is allowed to let the mains plug in the wall socket.
The yellow and green LED’s will light.
Impulse S6-S8
73
EXENDIS B.V.
8. INDICATIONS
Yellow LED
Green LED
Charger off (mains not
connected)
Charger just switched on and
showing the charge
characteristics
Stand-by
Charging
Full
Failure
= Off
= On
= Blinking
9. FAILURE REPORT INDICATIONS
If the charger does not function (anymore), it can be restarted by pulling the mains plug
from the wall socket and putting it back in again. First of all you should however follow the
indications in the next paragraphs based on the failure report indications.
9.1 Not a single LED is lig hting
• There is no mains voltage.
First check whether the plug has been fitted in the wall socket. If this has been
fitted in a wall socket it should be checked whether there is any voltage on the wall
socket. If there is no mains voltage then you should check the safety fuses in the
distribution cabinet or call a technician.
9.2 Both LED’s light
If no battery is connected, this is a stand-by condition and no failure condition.
If a battery is connected however, one of the following failure conditions may have
occurred:
• There is no battery voltage present.
Check whether the battery has correctly been connected to the charger.
If it is not connected then the connection must be restored and the charging process
should be restarted.
• The polarity of the battery connected to the charger is not correct.
Check whether the polarity of the charger corresponds with the polarity of the battery.
If it is connected correctly then you should consult your supplier/dealer.
74
Impulse S6-S8
EXENDIS B.V.
9.3 Only the green LED is blinking
If the yellow LED lights and the green LED is (slowly) blinking, (while the relay is audible
switching), this means, that the charger starts charging. After that the charger sees that
the voltage rises very fast en therefor stops charging and again starts charging. This
usually means that the battery has been worn out and has to be replaced.
9.4 The yellow and green LED’s are blinking
In case of a failure, both LED’s blink a number of times followed by one second rest.
This number indicates which failure has occurred.
Number of times the
Failure description
Remedy
LED’s blink followed by a
short rest
4
Temperature too low or
1)
hardware problem
5
Temperature too high
2)
1, 2, 3, 6, 7, 8
Other problem
3)
Remedy codes:
7) Move charger to a room with temperature above 0 °C and restart the charging process.
If temperature is above 0 °C and the failure report repeats itself, then you should
consult your supplier/dealer.
8) Allow the charger to cool down for some time and then the charging process should be
restarted. If the failure report repeats itself then you should consult your
supplier/dealer.
9) Consult your supplier/dealer.
10. CLEANING AND MAINTENANCE
The charger and the cables can be cleaned with a damp cloth. Do not use aggressive
cleaning agents.
The charger is maintenance-free.
11. REPORTING SERVICE
When reporting the service department of your supplier/dealer you should always report
the following data:
i) Type of charger (IMPULSE S 6 / 8)
j) Which LED’s are lighting or which are not lighting?
k) When did you observe the failure report?
l) When was the charger taken into operation?
Impulse S6-S8
75
DECLARATION OF CONFIRMITY
Verklaring van overeenstemming / EG- Konformitätserklärung / Déclaration de conformité CE
Manufacturer:
(Fabrikant / Fabrikant / Fabricant)
Address:
(Adres / Adresse / Adresse)
EXENDIS B.V.
Keesomstraat 4, Ede, The Netherlands.
This is to certify that,
(Verklaart hiermede dat, / bestätigt hiermit daß, / Nous certifions que)
Product:
(Product / Produkt / Produit)
Battery charger
Model:
(Model / Typ / Type)
Article Numbers:
(Artikelnummers / Artikelnummer /
Groupe d'articles)
Impulse S 6, Impulse S 8
5.38.124.0602, 5.38.124.0812
5.38.124.0603, 5.38.124.0813
5.38.124.0605, 5.38.124.0815
5.38.124.0615, 5.38.124.0816
5.38.124.0616
is conforming the following directives:
(voldoet aan de volgende richtlijnen / entspricht den Vorschriften in Umsetzung der folgenden
Richtlinien / est conform aux directives suivantes)
•
•
2006/95/EG (Low-Voltage directive / Laagspanningsrichtlijn / Niederspannungsrichtlinie /
Directive sur la basse tension)
2004/108/EG (EMC directive / EMC -richtlijn / Elektromagnetische Verträglichkeit / EMC Directive)
The development and certificates have conformed the following standards /
De ontwikkeling en certificering geschiedde overeenkomstig de volgende normen /
Die Erzeugnisse sind in Übereinstimmung mit folgenden Normen entwickelt und gefertigt worden /
Les normes suivantes sont appliqués
•
•
•
•
•
•
•
EN55014-1
EN55014-2
EN60335-1
EN60335-2-29
EN50366
EN61000-3-2
EN61000-3-3
The manufacturing year and serial number have been printed on the device /
Het bouwjaar en het serienummer zijn op het apparaat aangegeven /
Das Baujahr und die Geräteseriennummer ist auf den Geräten angegeben /
L'année de fabrication et le numéro de série ont été imprimés sur le chargeur
Date of declaration;
March 2010
(Gedaan in / Ausgefertigt im / Document établi à)
Head of Research & Development
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising