Velleman | CS50 | CS50 – METAL DETECTOR "TREASURE HUNTER"

CS50 – METAL DETECTOR "TREASURE HUNTER"
CS50 – METAL DETECTOR "TREASURE HUNTER"
We thank you for buying this product and we trust you will enjoy hunting for treasures with your
new CS50 !
1. How to Set Up the Metal Detector
Only the length of the stem and the angle of the search coil have to be adjusted.
Adjusting the Length of the Stem
a) Turn the nut of the stem clockwise until it loosens.
b) Adjust the length of the stem until you can walk comfortably with the search coil at 0.5 to 2"
above the ground.
c) Tighten the nut by turning counterclockwise.
Adjusting the Position of the Search Coil
a) Loosen the knobs of the search coil and rotate the unit until it is parallel to the ground.
b) Tighten the knobs to keep the search coil from vibrating or rotating during use.
2. Battery Installation
Remove the cover of the battery compartment located on the handle and insert a new 9Vbattery. Observe the polarity indications !
3. Operation of the CS50
The CS50 "Treasure Hunter" enables you to hunt for coins, jewellery, gold and silver. The LED
indicator on the handle will light when a metal object is detected and the buzzer will be
activated.
Hold the CS50 in a comfortable position with the search coil parallel to a surface free of metal
objects. Put the adjustable "ON/OFF" sensitivity switch (on the handle) in the position where the
LED indicator lights up slightly and the buzzer produces the faintest of beeping sounds. This is
the "no-metal-detected" threshold position in which the CS50 is at its most sensitive. Rotate the
dial even further to enter the "metal-detected" state.
Use the "maximum sensitivity point" to perform a test on a metal object. The buzzer will beep at
max. volume and the LED will light at max. intensity. These elements indicate that a metal
object has been detected.
Place the sensitivity switch exactly between the "no metal detected"-state and the "metal
detected"-state. Familiarize yourself with the sensitivity of the device by repeating the test with
objects of different sizes made of various metals, such as copper, iron and aluminium.
Note : The max. sensitivity position will be influenced by environmental factors.
CS50
1
VELLEMAN
4. Tips for Treasure Hunters
- Always install the max. sensitivity position when using the device.
- Sweep the metal detector from side to side while maintaining a constant distance between
the search coil and the ground. Do not swing the detector like a pendulum.
- Take your time. You may miss a target if you walk too fast.
5. Universal Code of Conduct for the Treasure Hunter
a) Never search a site without permission of the owner.
b) Observe all relevant national, regional and local laws.
c) Do not destroy objects of historical or archaeological value. Contact a museum or a historical
society in case you find an object you cannot define.
d) Leave the vegetation of the site intact and fill in any holes you may have dug during your search.
6. Maintenance
a) The search head is waterproof and can be submerged in either fresh or salt water. The
handle, however, is not waterproof. Rinse the search head with fresh water to prevent
corrosion of the metal parts after using the device in salt water.
b) Replace the battery when the buzzer weakens.
c) Replace old batteries to prevent leakage.
d) Handle the CS50 gently and with care. Dropping it may damage the circuit board or the
housing and may cause the device to malfunction.
Important Remark : Respect all applicable laws when you wish to dispose of your old battery !
CS50 – METAALDETECTOR "TREASURE HUNTER"
Proficiat met de aankoop van uw nieuwe CS50. Dankzij deze metaaldetector kunt u naar
hartelust op jacht gaan naar verborgen schatten !
1. Instellen van de metaaldetector
De gebruiker moet enkel de lengte van de steel en de positie van de zoekkop aanpassen.
Regel de lengte van de steel
a) Draai in wijzerzin om de schroefmoer los te maken.
b) Regel de lengte van de steel zodat u de zoekkop makkelijk op 1 à 5cm van de grond kunt
houden terwijl u stapt.
c) Draai in tegenwijzerzin om de schroefmoer terug vast te maken.
Regel de stand van de zoekkop
a) Draai de knoppen los en draai de zoekkop tot hij evenwijdig is met de grond.
b) Draai de knoppen weer vast zodat de zoekkop niet trilt of draait tijdens gebruik.
CS50
2
VELLEMAN
2. Inbrengen van de batterij
Verwijder het deksel van het batterijvak in het handvat en breng een nieuwe 9V-batterij in. Let
op de polariteit !
3. Bediening van de CS50
Met de CS50 "Treasure Hunter" kunt u juwelen, muntstukken, goud en zilver opsporen. De LED
indicator op het handvat gaat branden en de buzzer treedt in werking wanneer een metalen
voorwerp wordt gedetecteerd.
Draag de CS50 in een comfortabele positie en houd de zoekkop evenwijdig met een oppervlak
vrij van metalen voorwerpen. Pas de gevoeligheid aan met de "ON/OFF"-gevoeligheidsregelaar
op het handvat tot de LED indicator zwakjes gaat branden en de buzzer nauwelijks hoorbaar
begint te biepen. Dit is de "geen detectie"-grenswaarde : het apparaat heeft de grootste
gevoeligheid in deze stand. Draai de knop nog verder om de "metaal-gedetecteerd"-stand te
bereiken.
Plaats de metaaldetector in de gevoeligste stand om hem te testen op een metalen voorwerp.
De buzzer produceert nu zijn max. volume en de LED gaat branden op max. capaciteit. Dit wijst
erop dat een metalen object werd gedetecteerd.
Plaats de gevoeligheidsregelaar precies tussen de "detectie"- en de "geen detectie"-stand.
Herhaal de test met koperen, ijzeren en aluminium voorwerpen van verschillende omvang om
de gevoeligheid van de CS50 te leren kennen.
Opmerking : Omgevingsfactoren zullen de "gevoeligste stand" van het toestel beïnvloeden.
4. Tips voor schatgravers
- Stel de gevoeligheidsregelaar steeds in op de meest gevoelige stand.
- Houd de metaaldetector evenwijdig met de grond terwijl u hem heen en weer beweegt.
Beweeg de CS50 nooit zoals de slinger van een klok.
- Neem er de tijd voor : een haastige werkwijze kan er voor zorgen dat u een voorwerp mist.
5. Universele gedragscode voor schatgravers
a) Vraag steeds de toestemming van de eigenaar wanneer u een bepaald terrein wenst te
onderzoeken.
b) Eerbiedig steeds de toepasselijke nationale, regionale en plaatselijke wetten.
c) Vernietig geen voorwerpen van historische of archeologische waarde. Contacteer een
museum of een geschiedkundige vereniging indien u een voorwerp vindt dat u niet kent.
d) Beschadig de begroeiing niet en vul alle gegraven gaten weer op.
6. Onderhoud
a) De zoekkop is waterdicht en werkt zowel in helder als zout water. Het handvat is echter niet
waterdicht. Telkens als u de metaaldetector gebruikt in zout water, moet u de zoekkop
achteraf afspoelen met helder water om de metalen onderdelen te beschermen tegen
corrosie.
b) Vervang de batterij wanneer het signaal van de buzzer verzwakt.
CS50
3
VELLEMAN
c) Verwijder oude batterijen om lekken te voorkomen.
d) Wees voorzichtig wanneer u de CS50 hanteert en laat hem niet vallen. Hevige schokken
kunnen leiden tot een defect van de metaaldetector of tot beschadiging van de PCB of de
behuizing.
Belangrijke opmerking : Respecteer de wetten die van toepassing zijn wanneer u uw oude
batterij weggooit !
CS50 – DETECTEUR DE METAUX "TREASURE HUNTER"
Nous vous remercions de votre achat et vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de vos
recherches avec votre nouveau CS50 !
1. Réglage du détecteur de métaux
L'utilisateur doit uniquement ajuster la longueur de la tige et la position de la tête de détection.
Comment régler la longueur de la tige
a) Dévissez l'écrou en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
b) Réglez la longueur de la tige de sorte que vous pouvez marcher confortablement avec la tête
de détection à 1 à 5cm du sol.
c) Vissez l'écrou en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Comment régler la position de la tête de détection
a) Déserrez les boutons de la tête de détection et tournez-la jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au
sol.
b) Serrez les boutons pour empêcher la tête de détection de vibrer ou de tourner pendant
l'usage de l'appareil.
2. Comment insérer la batterie
Vous trouverez le compartiment de la batterie sur la poignée. Enlevez le couvercle et insérez
une nouvelle batterie de 9V en respectant la polarité !
3. Opération du CS50
Le CS50 "Treasure Hunter" permet de détecter des bijoux, des pièces, de l'or et de l'argent.
L'indicateur LED s'allume et le buzzer s'active lors de la détection d'un objet métallique.
Tenez le CS50 dans une position confortable avec la tête de détection parallèle à une surface
libre d'objets métalliques. Employez le réglage de sensibilité "ON/OFF" qui se trouve sur la
poignée pour chercher la position dans laquelle l'indicateur LED s'allume très légèrement et le
buzzer émet un bip quasi inaudible. Il s'agit de la position de sensibilité max. de l'appareil.
Tournez le réglage encore plus loin pour trouver la position "objet métallique détecté".
Mettez le réglage de sensibilité dans la position de sensibilité max. pour tester le détecteur sur
un objet métallique. Le buzzer atteindra alors son niveau sonore max. et la LED s'allumera
complètement, ce qui indique qu'un objet métallique a été détecté.
CS50
4
VELLEMAN
Mettez le réglage de sensibilité dans la position qui se trouve exactement entre "l'état de
détection" et "l'état sans détection". Répétez le test avec des objets de différentes dimensions
en cuivre, fer et aluminium afin de vous familiariser avec la sensibilité de l'appareil.
Remarque : Des facteurs externes influenceront le "point de sensibilité max.".
4. Conseils pour les chercheurs de trésors
- Employez toujours le point de sensibilité max. lors de vos recherches.
- Effectuez un mouvement de balayage latéral avec la tête de détection. L'appareil ne peut pas
être utilisé comme le pendule d'une horloge.
- Faites vos recherches à votre aise : vous risquez de rater des objets si vous vous précipitez.
5. Code de bonne conduite pour le chasseur de trésors
a) Demandez toujours la permission du propriétaire si vous voulez examiner un terrain.
b) Vous devez toujours respecter les lois nationales, régionales et locales applicables.
c) Ne détruisez aucun objet de valeur historique ou archéologique. Contactez un musée ou une
société archéologique si vous trouvez un objet inconnu.
d) Laissez la faune et la flore dans leur état original et rebouchez les trous que vous avez
creusés.
6. Entretien
a) La tête de détection est étanche et fonctionnera aussi bien dans de l'eau pure que dans de
l'eau salée. La manche, par contre, n'est pas étanche. Chaque fois que vous avez employé
l'appareil dans de l'eau salée, vous devez rincer la tête de détection à l'aide d'eau pure pour
protéger les parties métalliques contre la corrosion.
b) Remplacez la batterie si le signal du buzzer s'affaiblit.
c) Enlevez toute batterie usée pour éviter les fuites.
d) Agissez avec circonspection et ne laissez pas tomber votre CS50. Le choc pourrait
occasionner un défaut ou pourrait endommager le boîtier ou le circuit imprimé.
Remarque importante : Respectez les lois applicables lorsque vous voulez vous débarrasser
de votre ancienne batterie.
CS50 – DETECTOR DE METALES "TREASURE HUNTER"
¡Gracias por haber comprado el CS50! Estamos convencidos que disfrutare mucho sus
búsquedas del tesoro con el CS50!
1. Ajustar el detector de metales
Sólo debe ajustar la longitud de la barra y la posición del cabezal.
Ajustar la longitud de la barra?
d) Gire la tuerca de seguridad en el sentido de las agujas del reloj.
e) Ajuste la longitud de la barra hasta que pueda mantener el detector de metales en una
posición cómoda con el cabezal a una altura entre 1 y 5cm encima del suelo.
f) Gire la tuerca de seguridad en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
CS50
5
VELLEMAN
Ajustar la posición del cabezal
c) Desatornille los botones del cabezal y gírelo hasta que esté paralelo al suelo.
d) Atornille los botones para evitar que el cabezal empiece a vibrar o girar durante el uso del
aparato.
2. Introducir la pila
El compartimiento de baterías se encuentra en el mango. Quite la tapa e introduzca una nueva
pila de 9V respetando la polaridad.
3. Operar el CS50
Con el CS50 "Treasure Hunter" puede detectar monedas, joyas, oro y plata. El indicador LED
se ilumina y el zumbador se activa al detectar un objeto metálico.
Mantenga el CS50 en una posición cómoda con el cabezal paralelo a una superficie libre de
objetos metálicos. Ajuste la sensibilidad con el regulador de sensibilidad "ON/OFF" que se
encuentra en el mango hasta que el indicador LED se ilumine un poco y el zumbador emita un
bip casi inaudible. Esto es la posición de sensibilidad máx. “no detección de metal”. Gire el
ajuste aún más para encontrar la posición "detección de metal".
Coloque el ajuste de sensibilidad en la posición máx. para probar el detector en un objeto
metálico. El zumbador alcanzará su nivel sonoro máx. y el LED se iluminará completamente, lo
que indica que se ha detectado un objeto de metal.
Coloque el ajuste de sensibilidad en la posición que se encuentre exactamente entre
"detección" y "no detección". Repita la prueba con objetos de diferentes tamaños de cobre,
hierro y aluminio a fin de familiarizarse con la sensibilidad del aparato.
Observación : Factores externos influyen el "punto de sensibilidad máx.".
4. Consejos para los buscadores de tesoros
- Siempre use el punto de sensibilidad máx. durante sus búsquedas.
- Ponga el cabezal horizontalmente y muévelo de un lado a otro. Nunca use el detector como
si fuera un péndulo.
- ¡No lo haga de prisa! ¡Esto podría hacerle perder objetos!
5. Código ético de los buscadores de tesoros
e) Siempre pida autorización al propietario antes de comenzar sus búsquedas.
f) Observe todas las leyes nacionales, regionales y locales durante sus búsquedas.
g) Nunca destruya objetos de valor histórico o arqueológico. Si no está seguro del origen de un
objeto encontrado, contacte con un museo o una asociación histórica en los alrededores.
h) Deje el suelo y la vegetación en el estado original. Tape bien sus agujeros.
CS50
6
VELLEMAN
6. Mantenimiento
e) El cabezal estanco funciona no sólo en agua dulce sino también en agua salada. No
obstante, el mango no es estanco. Limpie el cabezal con agua dulce después de haberlo
usado en agua salada para proteger las partes metálicas contra la corrosión.
f) Reemplace la pila se la señal del zumbador se vuelve débil.
g) Tire pilas usadas para evitar fugas.
h) Sea cuidadoso al usar el CS50 y no lo deje caer. Las caídas y los golpes podrían dañar sus
circuitos impresos y ser el resultado de un funcionamiento inapropiado.
Observación importante : Las pilas agotadas deben tirarse en los correspondientes depósitos
de eliminación de residuos.
CS50 – METALLDETEKTOR "TREASURE HUNTER"
Wir bedanken uns mit den Kauf des CS50 !. Dank dieses Metalldetektors können Sie nach
Herzenslust auf die Jagd nach verborgenen Schätzen !
1. Der Metalldetektor einstellen
Sie brauchen nur die Länge des Stiels und die Position der Suchspule anzupassen.
Die Länge des Stiels regeln
d) Drehen Sie die Schraubenmutter im Uhrzeigersinn um sie zu lösen.
e) Regeln Sie die Gestängelänge des Stiels so, dass die Suchspule etwa 1 bis 5 cm über dem
Boden hängt, wenn Sie gerade stehen.
f) Drehen Sie die Schraubenmutter gegen den Uhrzeigersinn um sie wieder festzusetzen.
Die Position der Suchspule regeln
c) Drehen Sie die Knöpfe los und drehen Sie die Suchspule bis sie parallel zum Boden läuft.
d) Drehen Sie die Knöpfe wieder fest sodass die Suchspule nicht zittert oder dreht während des
Gebrauchs.
2. Batterien einlegen
Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs (Handgriff) und legen Sie eine neue 9V-Batterie
ein. ¡Beachten Sie die polarität!
3. Der CS50 bedienen
Mit der CS50 "Treasure Hunter" können Sie nach Münzen, Relikten, Juwelen, Gold und Silber
suchen. Die LED-Anzeige (Handgriff) fängt an zu brennen und der Summer wird aktiviert wenn
ein Gegenstand aus Metall gefunden wird.
CS50
7
VELLEMAN
Halten Sie den CS50 in einer komfortablen Position und halten Sie die Suchspule parallel mit
einer Oberfläche ohne Metallobjekte. Stellen Sie die Empfindlichkeit mit dem "ON/OFF"Empfindlichkeitsregler am Griff ein bis die LED-Anzeige anfängt ziemlich schwach zu brennen
und der Summer anfängt fast unhörbar zu summen. Dies ist die Position "keine Erfassung" : in
dieser Position hat das Gerät die größte Empfindlichkeit. Drehen Sie den Knopf noch weiter um
die Position "Erfassung" zu erreichen.
Stellen Sie den Metalldetektor in die empfindlichste Position um zu testen wie er auf ein
Metallgegenstand reagiert. Der Summer erzeugt nun das max. Volumen und die LED fängt an,
zu brennen auf max. Kapazität. Dies weist darauf hin, dass ein Metallgegenstand gefunden
wurde.
Stellen Sie den Empfindlichkeitsregler genau zwischen Position "Erfassung" und "keine
Erfassung". Wiederholen Sie den Test mit Gegenständen aus Kupfer, Eisen und Aluminium
verschiedener Größe, um die Empfindlichkeit des CS50 kennen zu lernen.
Bemerkung : Umgebungsfaktoren werden den "empfindlichsten Stand" des Gerätes
beeinflussen.
4. Hinweise für Schatzsucher
- Stellen Sie den Empfindlichkeitsregler immer in die empfindlichste Position.
- Halten Sie den Metalldetektor parallel zum Boden während Sie seitliche, schwingende
Bewegungen machen. Schwingen Sie den CS50 nicht wie ein Pendel.
- Machen Sie langsame, schwingende Bewegungen – Wenn Sie sich beeilen, verfehlen Sie
das Ziel.
5. Ethische Kode zugunsten aller Schatzsucher
e) Bitten Sie immer um Erlaubnis, ehe Sie zu orten anfangen.
f) Rechnen Sie immer mit den möglichen nationalen, regionalen und lokalen gesetzlichen
Bestimmungen in Bezug auf die Schatzsuche.
g) Vernichten Sie keine Gegenstände geschichtlichen oder archäologischen Wertes. Nehmen
Sie Kontakt auf mit dem Museum oder der geschichtlichen Vereinigung Ihrer Gegend, wenn
Sie an Funde zweifeln.
h) Lassen Sie das geortete Gebiet und die Bewachsung in ursprünglichem Zustand zurück.
Füllen Sie das Loch wieder.
6. Wartung
e) Die mitgelieferte Suchspule ist wasserdicht und ist süß- und salzwassersicher. Der Handgriff
ist nicht wasserfest. Reinigen Sie die Suchspule mit klarem Wasser, wenn Sie die Suchspule
in Salzwasser verwendet haben. So schützen Sie die Metallteile vor Korrosion.
f) Ersetzen Sie die Batterie wenn das Signal des Summers schwächer wird.
g) Entfernen Sie verbrauchte Batterien. Die Batterien könnten korrodieren und so Ihr Gerät
zerstören.
h) Behandeln Sie das Gerät mit Sorge und Vorsicht. Lassen Sie die Geräte nicht fallen. Sonst
können die Platinen beschädigt und die Gehäuse völlig zerstört werden.
Wichtige Bemerkung
CS50
: Bitte entsorgen Sie verbrauchte Batterien umweltgerecht !
8
VELLEMAN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising